__MAIN_TEXT__

Page 1

Tuarascáil Bhliantúil Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh NUI Galway Students’ Union Annual Report

Tuarascáil

Bhliantúil 2016-2017


Clár na nÁbhar•Contents

1 3 5 7 9

Focal ón Uachtarán • President’s Foreword

2

Ráiteas Misin/Buaicphointí • Mission Statement/Highlights

Coiste Feidhmiúcháin 2016/17 • Executive Committee 2016/17

4

Comhairle an Chomhaltais • SU Council

Nuachtán SIN • SIN Newspaper

6

Toghcháin • Elections

Beartais Chomhaltas na Mac Léinn • Students’ Union Policies

8

CÉIM

Scileanna Saoil • Life Skills

10

Tiomsú Airgid • Fundraising

11

13

Siamsaíocht agus Imeachtaí • Entertainment & Events

12

Feachtais • Campaigns

Seirbhísí Chomhaltas na Mac Léinn • Students’ Union Services

14

An Coiste Feidhmiúcháin Nua do 2017/18 Incoming Executive 2017/18


Jimmy


1

Focal ón Uachtarán President’s Foreword

Ba mhór an onóir dom bheith i gceannas ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh i mbliana, ach thug mé faoi deara le linn mo théarma gur ró-mhinic ar fad a bhreathnaítear ar an bpolaitíocht mar rud diúltach inár gcultúr agus go mbíonn drogall ar dhaoine páirt a ghlacadh inti, in ainneoin go mbíonn sí gach áit timpeall orainn agus go dtéann i bhfeidhm ar ár saol laethúil. Is í an phríomhaidhm a bhí againn ná cur ar chumas ár mball caidreamh a bhunú leis an institiúid agus leis an tsochaí thart orthu trí na feachtais a reáchtálaimid, agus tríd an status quo agus trí easnaimh shochaíocha a cheistiú. Bhíomar den tuairim go bhféadfaimis cur in aghaidh an dícheangail shibhialta agus an chultúir dhiúltaigh i gcoinne na polaitíochta dá dtugaimis cumhacht dár mbaill agus dá spreagaimis saoránacht ghníomhach ina measc. Seachtain amháin tar éis dúinn tús a chur lenár dtéarma oifige i mí Iúil 2016, tháinig idir dheis faoi leith agus dhúshlán trom chun cinn, rud a shocraigh ár dtosaíochtaí don bhliain ar fad - .i. eisiúint Thuarascáil Peter Cassells. Leagadh síos sa tuarascáil sin trí rogha fhéideartha maidir le cén chaoi ar chóir dár rialtas an tArdoideachas a mhaoiniú, a d’fhág go mbeadh an bhliain 2017 ina bliain chinniúnach do ghluaiseacht na mac léinn de bharr gur cuireadh idir Oideachas a Mhaoinítear go Poiblí agus Scéim Iasachtaí a Bhraitheann ar Ioncam chun cinn sa tuarascáil. Leanann Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh de bheith idir ríthábhachtach agus éifeachtach agus é ag iarraidh go náisiúnta ar an gCoiste Oireachtais dul leis an rogha a mhaoineofaí go poiblí, ós rud é gurb í an t-aon rogha í a chumasódh soghluaisteacht shóisialta, a bhrisfeadh sáinneacha bochtaineachta agus a thabharfadh cumhacht d’aos óg an oileáin seo. Táimid lántiomanta don idéal go bhfuil oideachas, saor ó fhiachas, tuillte ag cách agus thug 12,000 mac léinn faoi na sráideanna i mBaile Átha Cliath (1,000 duine acu ó Chathair na Gaillimhe) le troid ar a shon sin. Ba í an agóid mic léinn is mó le breis is 5 bliana í agus bhí sí faoi cheannasaíocht Aontas na Mac Léinn in Éirinn. Ní hamháin gur dhíríomar ar cheist na rochtana ar oideachas i rith na bliana, ach dhíríomar freisin ar na nithe seo a leanas: tacaíochtaí acadúla; neamhionannais inscne; neamh-chomhlíonadh maidir le toiliú gnéis; stiogma a bhaineann le meabhairghalar agus feasacht i leith féinmharú; cur i gcoinne an 8ú leasú ar an mBunreacht; an reachtaíocht reatha ar alcól agus drugaí; sárú ar chearta an oibrí; an Córas Soláthair Dhírigh agus seasamh ar son bhunchearta an iarrthóra tearmainn; bacainní maidir le saincheisteanna LGBT+ agus a chinntiú go ndéanfaimid dul chun cinn i leith chearta an duine thrasinscnigh; dúshláin a chaithfidh mic léinn atá faoi mhíchumas a shárú; drogall freagracht a ghlacadh as ár bpláinéad; ionadaíocht do mhic léinn a chinntiú, agus an Ghaeilge a chosaint, a chur chun cinn agus meas a léiriú di. Tá na saincheisteanna uile sin an-tábhachtach ar fad dúinn. D’oibrigh ár bhfoireann gan stad gan staonadh agus rinneamar an-dul chun cinn le hathrú dearfach a bhaint amach.

Ar ndóigh, ní bheimis in ann an méid sin a bhaint amach gan an iliomad daoine tábhachtacha. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le foireann OÉ Gaillimh, a thacaigh linn ó thús deireadh na bliana - an Fhoireann Acadúil, Seirbhísí na Mac Léinn agus Lucht Bainistíochta na hOllscoile. Gabhaim buíochas freisin le Bord na nIontaobhaithe as ucht a maoirseachta agus le foireann SUCS Teo. as na seirbhísí a chuireann siad ar fáil dár mic léinn. Braitheann feidhmiú laethúil an Chomhaltais go mór mór ar ár bhfoireann, a bhíonn idir thiomanta agus thacúil i gcónaí – Joanna, Lorna, Amber, Órla agus Chris Newell. Is mór againn an chomhairle agus an tacaíocht fíorluachmhar a thug siad dúinn i rith na bliana. Tugaim aitheantas chomh maith do Chomhairle an Chomhaltais agus do na hIonadaithe Ranga. Is iadsan laochra na bliana agus is a bhuí leosan gur éirigh chomh geal sin linn. D’oibrigh siad go deonach leis an timpeallacht acadúil agus leis an gcaighdeán beatha is fearr is féidir a bhaint amach do mhic léinn OÉ Gaillimh. Is léir dom go bhfuil anmhianach go deo inár nIonadaithe Ranga, an chuid is mó acu a bhfuil rúin intreacha mar spreagadh acu. Níl ach an chéad chéim tógtha acu ar aistear na ceannasaíochta. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas ó chroí a thabhairt don Choiste Feidhmiúcháin agus don bheirt Leas-Uachtarán, Cathal agus Daniel, a rinne a seacht ndícheall ar son ár mball i ngach a ndearna. Ní bheadh gach ar bhaineamar amach indéanta gan an tiomantas agus an saineolas atá acu. Tá mé thar a bheith bródúil asaibh go léir. Deirim arís eile gur ardán é Comhaltas na Mac Léinn ar son an athraithe shóisialta. Is acmhainn agus deis é do mhic léinn páirt a ghlacadh i saol na hinstitiúide agus na sochaí, agus tionchar a imirt orthu. Bhí gá le ceannairí riamh agus beidh go deo. Bíodh sin mar atá, teastaíonn ó na ceannairí sin ardán ar ar féidir leo forbairt ina ngníomhairí ar son an athraithe agus a gcuid smaointe a chur i bhfeidhm - is é sin Comhaltas na Mac Léinn. Ba mhór an onóir dom bheith i gceannas ar eagraíocht a chuireann a leithéid d’ardán ar fáil. Tar éis mo thofa, thug mé m’fhocal do mhic léinn OÉ Gaillimh go ndéanfainn mo dhícheall dóibh uile. Creidim go láidir gur cheart dár gcóras oideachais a bheith inrochtana, gur chóir meas a léiriú dó agus é a chosaint, agus tá súil agam go raibh mé chomh maith agus a cheap sibh a bheadh. Tá bród an domhain orm fáilte a chur roimh Lorcán agus roimh a fhoireann agus guím gach rath orthu. Tá a fhios agam go leanfaidh siad ar aghaidh leis an deaobair atá ar bun cheana agus go sáróidh na dúshláin atá le teacht. Thar ceann Daniel Khan, Cathal Sherlock, ár gCoiste Feidhmiúcháin, ár bhfoirne agus Chomhairle an Chomhaltais, cuirim i láthair, le bród, Tuarascáil Bhliantúil Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, 2016/17.

Dada gan iarracht. Buíochas,

Jimmy McGovern

UACHTARÁN CHOMHALTAS NA MAC LÉINN, OÉ GAILLIMH, 2016/17


2

Ráiteas Misin/Buaicphointí Mission Statement/Highlights

Cuireadh Comhaltas na Mac Léinn OÉ Gaillimh ar bun den chéad uair i 1911 mar Chomhairle Ionadaíoch na Mac Léinn. Níor mhair an chomhairle sin i bhfad, ach moladh go gcuirfí an comhlacht ar bun in athuair i 1913. Bhí bonn maith faoin gcomhairle faoi lár na 1920í agus rinneadh Comhaltas na Mac Léinn den chomhairle go foirmiúil sna 1960í. Thugtaí Comhairle Teachta na Mac Léinn air an tráth sin. Bunaíodh an Comhaltas i 1964, agus is é is aidhm leis de réir a Bhunreachta ná “ionadaíocht a dhéanamh dá bhaill, agus cearta a bhall a chur chun cinn, a chosaint agus a chur i bhfeidhm ar gach leibhéal den tsochaí”.

Tá dul chun cinn déanta againn i dtaobh caidreamh oibre den chéad scoth a chothú le gach ball foirne de chuid na hOllscoile, rud a rachaidh chun leas na mac léinn i ndeireadh na dála.

Tar éis trí bliana iontach rathúil agus próiseas fada idirbheartaíochta, d’éirigh le Clár CÉIM maoiniú de luach €100,000 a bhaint amach leis an gclár a rith i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh.

Fuaireamar ionadaíocht nua do mhic léinn ar choistí taobh istigh agus taobh amuigh den Ollscoil. Go hinmheánach, fuaireamar ionadaíocht ar bhoird choláiste nua, ar choiste idirchaidrimh idir mic léinn agus baill foirne i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh, ar an gCoiste Comhionannais agus Ilchineálachta, agus bhí baint shuntasach againn leis an bpróiseas chun Uachtarán nua a cheapadh san Ollscoil. Go seachtrach, fuaireamar ionadaíocht ar Choiste Stiúrtha Thascfhórsa Réigiún an Iarthair ar Dhrugaí agus Alcól (WEDATF) agus ar Choiste Sheirbhísí na Gaillimhe do Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC).

D’éirigh linn cóiríocht bhreise do mhic léinn (200+ leaba) a bhaint amach trí fhor-rochtain phobail tráth a raibh géarchéim náisiúnta ann.

Chuir Comhaltas na Mac Léinn agus Uachtarán na hOllscoile a lámha le Comhaontú REACT (Freagairt d’Ól Iomarcach Alcóil ar an Tríú Leibhéal).

D’éirigh linn maoiniú a bhaint amach don dara bliain dár gclinic STI saor in aisce ar an gcamas tar éis dúinn dul i mbun stocaireachta.

Bronnadh ‘an Bhratach Ómra’ ar an gComhaltas, a bhuíochas le ceannaireacht an Leas-Uachtaráin/ Oifigigh Leasa, mar aitheantas ar an dianobair atá curtha isteach againn d’fhonn feasacht a fheabhsú ar fhadhbanna meabhairshláinte agus ar fhadhb an fhéinmharaithe, an stiogma a bhaineann leo a laghdú agus oiliúint a chur ar fáil ina dtaobh.

“Ní neart go cur le chéile” Buaicphointí 2016/17 •

Rinne Comhaltas na Mac Léinn stocaireacht ar gach TD i nGaillimh arís is arís eile faoi Thuarascáil Peter Cassells, faoi na buntáistí a bhainfeadh le rogha an Oideachais a Mhaoinítear go Poiblí agus faoin dochar a dhéanfadh rogha na Scéime Iasachtaí a Bhraitheann ar Ioncam.

Chuamar i mbun feachtais ar fud an champais agus i léachtaí ar feadh seachtainí as a chéile d’fhonn mic léinn a spreagadh le taisteal chuig Baile Átha Cliath le tabhairt faoi na sráideanna ar son a dtodhchaí. Líonamar 10 mbus le 500 mac léinn le dul chuig an agóid mic léinn is mó le breis is 5 bliana anuas.

Tar éis do OÉ Gaillimh marcáil anaithnid scrúduithe a mheas le breis is 10 mbliana anuas, rinne Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh cinnte de gur tugadh isteach faoi dheireadh í. Is de bharr gur choinnigh an Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais leis an gceist seo gur éirigh leis comhaontú d’aon ghuth a fháil ó Chomhairle Acadúil na hOllscoile. Mar an t-aon Ollscoil phíolótach in Éirinn, d’éirigh linn Clár Rannpháirtíochta Náisiúnta na Mac Léinn (NStEP) a chur i bhfeidhm, ar clár é ina mbreathnaítear ar na mic léinn mar chomhpháirtithe sa phróiseas cinnteoireachta - tús aistir nua a chuirfidh ar chumas an Chomhaltais timpeallacht sármhaitheasa ó thaobh oideachais de a fheabhsú.


Tráth a raibh scáil dhubh Brexit orainn uile, d’iarr na baill orainn reifreann a éascú ar aontú na hÉireann, rud a ritheadh le tacaíocht ó thrí cheathrú de na vótóirí.

Thugamar ár gcuid ball chun Bhaile Átha Cliath le go bhféadaidís a dtuairimí ar cheisteanna amhail rochtain ar oideachas, an 8ú leasú agus an Córas Soláthair Dhírigh a chur ina luí ar an náisiún.

Tháinig méadú breis is 1,000 mac léinn ar líon na ndaoine a vótáil de bharr gur chomhaontaigh Comhairle an Chomhaltais leasú bunreachtúil a dhéanamh ar na rialúcháin i gcomhair Thoghcháin an Chomhaltais agus go raibh caighdeán na n-iarrthóirí an-ard go deo.

Tar éis an-rath a bheith ar ár bhfeachtais cláraithe vótálaithe ar an gcampas le dhá bhliain anuas, d’éirigh linn 500 ball breise a chlárú arís i mbliana.

Fuaireamar maoiniú lenár Seirbhísí Tráchtála a uasghrádú agus a athchóiriú, agus chuireamar fáilte roimh Chathaoirleach nua ar Bhord na Stiúrthóirí.

Ainmníodh Leas-Uachtarán/an tOifigeach Oideachais, Cathal Sherlock, agus an tOifigeach Comhionannais, Megan Reilly, do ghradam dá gcuid oibre ag na Gradaim Náisiúnta do Shárobair Mic Léinn in Éirinn, 2017.

Bhuaigh Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh na gradaim ‘Toscaireacht Mhór is Fearr’ agus ‘Cainteoir is Fearr’ (Cathal Sherlock) ag Comhdháil Bhliantúil AMLÉ, áit ar toghadh an tUachtarán Jimmy McGovern chun Bhord Oifigeach Aontas na Mac Léinn in Éirinn chomh maith.

Dheonaigh an Comhaltas €15,400 do Stáisiún Bád Tarrthála/INRBT na Gaillimhe agus do Threshold tar éis imeachtaí a reáchtáil ar a son le himeacht na bliana.

Ainmníodh Comhaltas na Mac Léinn do thrí ghradam i nGradaim Margaíochta ar Líne na Gaillimhe – Rogha na nDaoine, An Láithreán Gréasáin is Fearr, Úsáid is Fearr na Meán Sóisialta.

Chuireamar ‘Oiliúint Nochta’, arna reáchtáil ag Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú, le liosta na gClár Scileanna Saoil a chuirimid ar fáil.

Chuireamar fáilte roimh an gcéad fhoireann d’Oibrithe Deonacha Comhionannais le breis a chur le Córas na nIonadaithe Ranga agus leis na hOibrithe Deonacha atá seanbhunaithe.

D’oibríomar as lámha a chéile leis an gCumann um an Athrú Aeráide, Talmhaíocht agus Slándáil an tSoláthair Bia (CCAFS) le gealltanas a fháil ó OÉ Gaillimh go ndéanfaidís a chuid scaireanna i mBreoslaí Iontaise (luach €3.4 milliún ar an iomlán) a dhídhílsiú faoi dheireadh 2017.

Chomhoibríomar le roinnt páirtithe seachtracha le feachtas domhain ar son Chearta an Oibrí a rith.

Chuireamar i gcoinne na hOllscoile os comhair an tsaoil maidir leis an gcinneadh a rinne siad le fáil réidh leis an riachtanas gur gá don Uachtarán Gaeilge a bheith ar a tholl aige.


3

Coiste Feidhmiúcháin 2016/17 Executive Committee 2016/17

Vice President/Education Officer Leas Uachtarán/Oifigeach Oideachais

President Uachtarán

su.education@nuigalway.ie 086 385 3658

su.president@nuigalway.ie 086 385 5502

Cathal Sherlock

Oifigeach na Gaeilge

Clíodhna Nic Giolla Chomháill

Vice President/Welfare Officer Leas Uachtarán/Oifigeach Leasa

Jimmy McGovern

Equality Officer Oifigeach Comhionnais

Daniel Khan

su.welfare@nuigalway.ie 086 385 3659

Mature Students’ Officer Oifigeach Mic Léinn Lánfhásta

Postgraduate Officer An tOifigeach Iarchéime

Megan Reilly

Damian Duddy

Colm Duffy

Societies Chairperson Cathaoirleach na gCumann

Clubs Captain Captaen na gClubanna

SU Council Chairperson | Cathaoirleach na Comhairle do Chomhaltas na Mac Léinn

Convenor of the College of Arts, Social Sciences & Celtic Studies | Tionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta & an Léinn Cheiltigh

su.socs@nuigalway.ie 086 852 3417

su.clubs@nuigalway.ie 089 975 4741

su.council@nuigalway.ie 087 269 7232

su.gaeilge@nuigalway.ie 0044 7534 459 894

Patrick O’Flaherty

Convenor of the College of Science Tionólaí Choláiste na hEolaíochta

Christopher Mc Brearty

su.science@nuigalway.ie 087 656 5387

su.equality@nuigalway.ie 086 228 3856

Caitlin Jansen

su.maturestudents@nuigalway.ie 091 524 810

Aaron Reeves

Convenor of the College of Medicine, Nursing & Health Sciences | Tionólaí Choláiste an Leighis, an Altranais & na nEolaíochtaí Sláinte

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law | Tionólaí Choláiste an Ghnó, an Bhearais Phoiblí agus an Dlí

su.medicine@nuigalway.ie 087 768 7892

su.business@nuigalway.ie 087 065 5357

Lorcán Ó Maoileannaigh

Diarmuid Ó Curraoin

su.postgrad@nuigalway.ie 086 275 8527

Ciarán MacChoncarraige su.arts@nuigalway.ie 087 054 4499

Convenor of the College of Engineering & Informatics | Tionólaí Choláiste na hInnealtóireachtaagus na Faisnéisíochta

Tim Murphy

su.engineering@nuigalway.ie 086 026 0500


4

Comhairle an Chomhaltais SU Council

Bhí Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn an-ghnóthach i rith na bliana arís eile agus toghadh líon ollmhór de 477 Ionadaí Ranga chun ionadaíocht a dhéanamh ar mhic léinn na gcúig scoil atá san Ollscoil. Bhí Ionadaithe Scoile againn den chéad uair i mbliana, ar ionadaithe iad a dhéanann ionadaíocht do na mic léinn taighde ar fad atá ina scoil. Bhí 33 Ionadaí Scoile ann chomh maith. Tá ról tábhachtach ag Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn chun obair an Chomhaltais a athbhreithniú agus a stiúradh. Bhí deis ag na hIonadaithe Ranga labhairt faoi shaincheisteanna a théann i gcion ar a rang féin sna 33 cruinniú den Chomhaltas a reáchtáladh i rith na bliana.

Cuireadh dian-oiliúint scileanna ar gach Ionadaí Ranga ag tús na bliana, agus ina theannta sin fuair siad húdaí an Ionadaí Ranga a bhfuil an-éileamh air! Fuair na hIonadaithe Ranga taithí den chéad scoth i rith na bliana, rud a chuirfidh go mór lena CV. Chuir siad lena ngréasán féin freisin trí bheith ag obair i ndlúthchomhar le mic léinn eile agus le foireann na hOllscoile. Cuireadh oiliúint maidir le Clár Náisiúnta Rannpháirtíochta na Mac Léinn (CNRML) ar na hIonadaithe Ranga freisin, rud a bhí á thriail ar bhonn píolótach i gComhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, chomh maith le ceithre institiúid eile. D’oibrigh Cathaoirleach na Comhairle, Aaron Reeves, go dlúth le Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais an Chomhaltais, Cathal Sherlock, lena chinntiú gur fheidhmigh an córas gan stró i rith na bliana. Bhí gach duine de Thionólaithe na gcúig choláiste ina chathaoirleach ar Chomhairle na nIonadaithe Ranga dá gcoláiste féin, agus rinne siad cinnte go raibh Ionadaí Ranga ag gach aon rang.

Tionólaithe Coláiste an Chomhaltais, 2016/17 • • • • •

Tionólaí Tionólaí Tionólaí Tionólaí Tionólaí

Choláiste Choláiste Choláiste Choláiste Choláiste

na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh - Ciarán MacChoncarraige na hEolaíochta - Christopher Mc Brearty an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte - Lorcán Ó Maoileannaigh na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice - Tim Murphy an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí - Diarmuid Ó Curraoin


5

Nuachtán SIN SIN Newspaper

Is é SIN (Student Independent News) an t-aon nuachtán amháin atá ann do mhic léinn i nGaillimh. Foilsítear 12 eagrán – ceann sa choicís – i rith na bliana acadúla, agus 6,000 cóip a fhoilsítear. Tá SIN dírithe ar mhic léinn agus ar an gcampas, agus déantar ceiliúradh ann ar an méid atá bainte amach ag mic léinn, lucht aclaíochta, ealaíontóirí, scríbhneoirí agus foireann OÉ Gaillimh. Foireann 2016/2017: • • • • • • •

Príomheagarthóir: Sorcha O’Connor Nuacht: Cathy Lee agus Cathal Kelly Tuairim: Eoin Molloy Gné-ailt: Deirdre Leonard Stíl Mhaireachtála: Kayleigh McCoy Siamsaíocht: Aisling Bonner Spórt: Trevor Murray

Foilsíodh eagráin speisialta le linn na bliana freisin, lena n-áirítear eagrán Oíche Shamhna, eagrán na Nollag, eagrán Lá Fhéile Vailintín, agus eagrán amháin ina raibh forlíonadh toghcháin roimh Thoghcháin Chomhaltas na Mac Léinn. Bhí a dhearadh uathúil féin ar gach ceann de na heagráin sin mar aon le grafaicí agus íomhánna a bhí ag teacht le chéile, a bhuí leis an dearthóir, Shannon Reeves.

Buaicphointí 2016/2017: • • • • •

Líon níos mó oibrithe deonacha, agus breis is 60 iriseoir uaillmhianach nua ag teacht chun obair a dhéanamh linn i mí Mheán Fómhair. Tá cuma nua ar SIN i mbliana tar éis don fhoireann leagan amach an nuachtáin a athdhearadh. Rannpháirtíocht níos mó ag cruinnithe SIN. Cuireadh SIN ar líne i mbliana agus is féidir téacht ar inneachar iontach aar a láithreán gréasáin, sin.ie, anois. Foilsíodh eagrán speisialta do Thoghcháin Chomhaltas na Mac Léinn mar fhorlíonadh in eagrán 10. Cuimsíodh ann agallaimh le hiarrthóirí sa toghchán, mar aon le hailt inar tugadh an fhaisnéis ábhartha ar fad maidir le vótáil. Foilsítear SIN i bpáirt le Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, ach tá sé neamhspleách ó thaobh na heagarthóireachta de.


6

Toghcháin Elections

Bhí an campas i ngreim ag na toghcháin ar feadh coicíse i mí an Mhárta. Bhí ainmneacha tríocha mac léinn ar an bpáipéar ballóide agus iad ag iarraidh go dtoghfaí chun Choiste Feidhmiúcháin an Chomhaltais, 2017-2018 iad. Bhí ar chumas na mac léinn a vóta a chaitheamh i dtrí cinn de stáisiúin vótála mar aon le rogha vótála ar líne. Is é Ken Curtin a rinne maoirseacht ar na toghcháin, agus chinntigh sé gur cloíodh go docht daingean leis na nósanna imeachta agus leis na rialacháin. Tháinig méadú breis is 1,000 mac léinn ar líon na ndaoine a vótáil de bharr gur chomhaontaigh Comhairle an Chomhaltais leasú bunreachtúil a dhéanamh ar na rialúcháin i gcomhair Thoghcháin an Chomhaltais agus go raibh caighdeán na n-iarrthóirí an-ard go deo. In ainneoin líon mór na n-iarrthóirí agus an reifrinn, b’ábhar díomá a laghad duine a chaith vóta sna toghcháin pháirtaimseartha. Tá athbhreithniú eile ar an bpróiseas toghcháin beartaithe don bhliain seo chugainn d’fhonn dul i ngleic leis an bhfadhb seo. Is iad seo a leanas na hiarrthóirí ar éirigh leo sna cúig thoghchán déag:

Post

Ainm

An tUachtarán Lorcán Ó Maoileannaigh Leas-Uachtarán/ an tOifigeach Oideachais Andrew Forde Leas-Uachtarán/ an tOifigeach Leasa Megan Reilly Oifigeach na Gaeilge Cónall Ó Corra An tOifigeach Comhionannais Clare Austick An tOifigeach do Mhic Léinn Lánfhásta Eugene O’Flaherty An tOifigeach Iarchéime Colm Duffy Cathaoirleach na gCumann Ruth Sweeney Captaen na gClubanna Conor Ó Beoláin Cathaoirleach Chomhairle an Chomhaltais Emily McNamara Tionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh Sabrina Vaughan Tionólaí Choláiste na hEolaíochta Seán Guinan Tionólaí Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte Sarah Murphy Tionólaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí Fiachra Mac Suibhne Tionólaí Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice Christopher D’Arcy


7

Beartais Chomhaltas na Mac Léinn Students’ Union Policies

Glacann Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh le beartais ar cheisteanna éagsúla. Is féidir leis an gCoiste Feidhmiúcháin, le Comhairle an Chomhaltais, nó le reifreann ar bhaill uile an Chomhaltais beartas a dhaingniú. Is iad seo a leanas na beartais a daingníodh trí reifreann ar na saolta deireanacha: Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn i leith Athaontú Oileán na hÉireann - D’éirigh leis i mí an Mhárta 2017 Tacaíonn Comhaltas an Mac Léinn, OÉ Gaillimh le hathaontú oileán na hÉireann agus iarrann ar an Stát reifreann náisiúnta a reáchtáil ar cheist athaontaithe den sórt sin. Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn i leith an Chórais Soláthair Dhírigh - D’éirigh leis i mí an Mhárta 2016 Déanann Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gCóras Soláthair Dhírigh, atá míthrócaireach agus a shéanann ar an lucht iarrtha tearmainn a gcearta bunúsacha, agus éilíonn sé go gcuirfear deireadh leis agus go gcuirfear córas nua ina ionad a léireoidh meas do chearta daonna iarrthóirí tearmainn. De réir polasaithe lena dtacaíonn an tIonad um Chearta Imirceach agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile a bhfuil baint acu leis an gceist. Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn i leith Díchoiriúlú Drugaí - D’éirigh leis i mí an Mhárta 2016 Tá seasamh glactha ag Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh go dtacóidh sé go gníomhach leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.

Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn i leith Saothrú, Díol agus Sealbhú Cannabais a Dhlisteanú agus a Rialáil D’éirigh leis i mí an Mhárta 2015 Tá seasamh glactha ag Comhaltas na Mac Léinn ar son saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil. Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn ar Cheist an Phósta Shibhialta Comhghnéis D’éirigh leis i mí an Mhárta 2014 Tá sé de bheartas ag Comhaltas na Mac Léinn tacú le lánúineacha comhghnéis ar mian leo dul faoi chuing an phósta shibhialta. Tar éis an reifrinn náisiúnta i mí na Bealtaine 2015, tá an beartas seo comhlíonta anois. Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn i leith an Fheachtais Baghcatála, Dífheistithe agus Smachtbhannaí i gcoinne Stát Iosrael - D’éirigh leis i mí an Mhárta 2014 Ghlac Comhaltas na Mac Léinn le seasamh ar son tacú leis an “bhFeachtas Baghcatála, Dífheistithe agus Smachtbhannaí i gcoinne Stát Iosrael” (Feachtas BDS). Seasamh Chomhaltas na Mac Léinn i leith Cheist an Ghinmhillte - D’éirigh leis i mí an Mhárta 2013 Tá seasamh “ar son na rogha” glactha ag Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh mar thaca leis an bhfeachtas náisiúnta ar son cearta iomlána atáirgthe, lena n-áirítear ceart na mná chun ginmhilleadh, beag beann ar cibé acu a bheidh an ginmhilleadh sin roghnach nó riachtanach de réir míochaine. Beartas Gan Ardán a Thabhairt do Bhaill d’Eagraíochtaí Áirithe - Arna rith i mí an Mhárta 2012 Éilítear ar Chomhaltas na Mac Léinn dul i gcoinne aon chuiridh do bhaill d’eagraíochtaí áirithe labhairt ag an ollscoil. Tá na sonraí ar fad le fáil ar láithreán gréasáin Chomhaltas na Mac Léinn.


8

CÉIM

Ag tacú le heispéireas na chéad bhliana Clár piarfhoghlama acadúla ar chuir Comhaltas an Mac Léinn, OÉ Gaillimh tús leis is ea CÉIM, a thacaíonn le mic léinn agus iad ag aistriú chun an ardoideachais, le sláinte agus folláine agus le rath agus dul chun cinn acadúil. Tar éis an clár a triail ar bhonn píolótach i gcomhar le mic léinn de chuid Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice i mí Mheán Fómhair 2013, cuireadh CÉIM ar fáil do mhic léinn a bhí ag gabháil don BA sa Dlí i mí Mheán Fómhair 2015. Rolladh amach chuig mic léinn Tíreolaíochta i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh in 2016/17 é. Tá CÉIM bunaithe ar shamhail na Seisiún Staidéir Piarchuidithe (PASS) nó na Foghlama Piarchuidithe (PAL) atá in úsáid i mbreis is 30 tír agus a bhfuil fianaise mhaith le fáil uirthi. Déanann ceannairí mic léinn ó bhlianta níos airde éascú ar sheisiúin staidéir sheachtainiúla do ghrúpaí beaga mac léinn de chuid na chéad bhliana. Cuirtear pobail foghlama ar bun ar an gcaoi sin, atá á dtreorú ag piaraí agus ina bhfuil sé éasca ceisteanna a chur.

Thug 85% de mhic léinn na chéad bhliana sa chúrsa Innealtóireachta agus 71% de mhic léinn na chéad bhliana sa chúrsa BA sa Dlí le fios gur chabhraigh CÉIM leo socrú isteach i saol na hollscoile in 2015/16. Bhain mic léinn innealtóireachta a d’fhreastail ar CÉIM go rialta amach gráid a bhí 8% níos airde ar an meán ná na mic léin nár fhreastail ar CÉIM le himeacht na tréimhse ó 2013/14 go dtí 2015/16. D’éirigh le 98% de na mic léinn innealtóireachta a d’fhreastail ar CÉIM go rialta le himeacht na tréimhse ó 2013/14 go dtí 2015/16 sna scrúduithe ar an gcéad iarracht, i gcomparáid le 89% díobh siúd nár fhreastail ar CÉIM go rialta. Theip ar 54% de mhic léinn innealtóireachta na chéad bhliana nár fhreastail ar CÉIM riamh sa bhliain in 2015/16, cé nár theip ar aon mhac léin a d’fhreastail ar níos mó ná 66% de na seisiúin CÉIM.

‘D’fhéadfadh an chéad bhliain a bheith an-strusmhar do dhéagóir; cabhraíonn CÉIM le mic léinn a aithint nach iad na haon daoine a mhothaíonn brú agus socraíonn siad isteach i saol na hollscoile níos sciobtha dá bharr.’ Mac léinn de chuid na chéad bhliana, 2016/17

Na huimhreacha a bhaineann le CÉIM Ó 2013 i leith: • Piarfhoghlaim CÉIM ofráilte do 1,700 mac léinn de chuid na chéad bhliana • Dian-oiliúint cheannaireachta curtha ar 140 ceannaire sa 2ú agus sa 3ú bliain • 920 uair an chloig de phiarfhoghlaim curtha ar fáil • 6,900 uair an chloig curtha ar fáil ar bhonn deonach ag ceannairí CÉIM • Clár curtha i gcrích ag 99% de na ceannairí Innealtóireachta • Clár curtha i gcrích ag 87% de na ceannairí Dáin • Piarfhoghlaim CÉIM ofráilte do 1 as 4 mac léinn de chuid OÉ Gaillimh in 2016/17. • Bronnadh ‘Gníomhaíocht Rannpháirtíochta Mic Léinn na Bliana’ ar CÉIM ag na Gradaim Náisiúnta do Shárobair Mic Léinn, 2016.

‘Tá mo thuairim ar an gcoláiste athraithe ó bhonn agus tá mé faoi chomaoin go héag ag CÉIM as na deiseanna a thug sé dom.’ Ceannaire CÉIM, 2016/17 ‘Tá CÉIM idir nuálach agus spreagúil, agus léiríonn méid oibre agus tuisceana a bheadh oiriúnach d’aon tionscadal ar leibhéal an ardoideachais.’ Tom Boland, Príomhoifigeach feidhmiúcháin an Údaráis um Ard-Oideachas, mí Aibreáin 2016


9

An Clár Scileanna Saoil Life Skills Programme

Faoin gClár Scileanna Saoil, reáchtáil Comhaltas na Mac Léinn cúrsaí i rith na bliana chun deis a thabhairt do mhic léinn feabhas a chur ar a scileanna saoil amach óna staidéar acadúil agus feabhas a chur ar a n-infhostaitheacht freisin. Tá an clár ag dul ó neart go neart i gcónaí, agus chríochnaigh beagnach 500 mac léinn 12 chúrsa éagsúla. I gcomhar le hIonad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú, cuireadh cúrsa nua san Oiliúint Nochta ar fáil do mhic léinn i mbliana, rud a chur ar a gcumas plé a dhéanamh go cuí le nochtadh foréigin ghnéasaigh. D’fhreastail John Muldoon, a imríonn d’fhoireann rugbaí Chonnachta, ar an gcúrsa chomh maith. Cuireadh Oiliúint sa Chosaint Leanaí ar fáil i gcomhar le hoifig oibre deonaí ALIVE. Reáchtáil an Cumann Gaelach cúrsa Gaeilge saor in aisce, a mhair 20 seachtain, i mbliana freisin, agus bhí an-tóir air i measc mic léinn ar theastaigh uathu Gaeilge a fhoghlaim nó feabhas a chur ar an nGaeilge a bhí acu cheana. D’oibrigh an Comhaltas i gcomhar le hInstitiúid Oiliúna na Seirbhísí Éigeandála chun breis cúrsaí ar gharchabhair ag an obair, láimhsiú sábháilte, agus an chéad fhreagróir cairdiach a thabhairt chun na hollscoile. Sna ranganna sin, fuair na mic léinn scileanna ríthábhachtacha tarrthála a chuirfidh ar a gcumas déileáil le cásanna éigeandála. I seimeastar a haon agus seimeastar a dó, reáchtáladh cúrsaí Oiliúna i Scileanna Feidhmeacha Idirghabhála i dtaca le Féinmharú (ASIST) arís ar an gcampas i gcomhar le FSS ionas go mbeadh mic léinn in ann na comharthaí contúirte a aithint ar dhuine atá i mbaol lámh a chur ina bhás féin. Chuaigh an Comhaltas i gcomhar leis an dornálaí gairmiúil MMA Benjamin Davis ó Shaolin MMA Galway le cúrsa a chur ar fáil sna hEalaíona Comhraic Measctha don Fhéinchosaint, rud a raibh an-tóir ar fad air. Reáchtáladh sraith cúrsaí teanga comharthaíochta i rith na bliana ina bhfuair mic léinn na bunscileanna a bhíonn ag teastáil chun comhrá a dhéanamh sa teanga chomharthaíochta le daoine bodhra. D’oibrigh Comhaltas na Mac Léinn i gcomhar le Galway One World Centre freisin chun an cúrsa oiliúna frithchiníochais dá chuid, a bhfuil an-tóir air, a chur ar fáil ar an gcampas arís. Bhí deis ag mic léinn fáil réidh leis an strus agus a solúbthacht a fheabhsú ag na ranganna Ióga a bhíonn ar siúl ó thús deireadh na bliana anois.


10

Tiomsú Airgid Fundraising

Reáchtáil Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, sraith imeachtaí uathúla ar mhaithe le carthanais i mbliana, agus bailíodh €15,400 dár gcarthanachtaí roghnaithe: Báid Tarrthála/INRBT na Gaillimhe agus Threshold. Carthanas is ea Stáisiún Bád Tarrthála/INRBT na Gaillimhe, a shábhálann beatha daoine ar muir. Oibríonn Threshold in aghaidh easpa dídine agus téann i mbun feachtais ar son an chirt chun tithíochta. Bhí sé ina Nollaig luath arís in OÉ Gaillimh lenár n-ócáid mhór tiomsaithe airgid Lá Nollag i mBeár an Choláiste, a reáchtáladh i gcomhpháirtíocht le Electric Garden & Theatre, agus éacht a bhí sa €11,000 a bailíodh ar son Bháid Tarrthála/INRBT na Gaillimhe agus Threshold. Bhí dinnéar traidisiúnta na Nollag ann, mar aon le carúil Nollag, pléascóga, féilirí Aidbhinte, pop-amhráin mhaoithneacha na Nollaig, agus go leor duaiseanna do na geansaithe Nollag is fearr/is measa, mar aon le neart spraoi eile chun an Nollaig a cheiliúradh go luath! I mí na Nollag, bhí deis ag mic léinn a bheith rannpháirteach arís sa Sos Mór ón Staidéar nuair a eagraíodh an Díolachán Ollmhór Cácaí ar son na Carthanachta AGUS an Chuairt ar Fheirm Peataí Wooly Ward le linn na seachtaine staidéir. Ghlac coiníní, seirbilí, gráinneoga, muca guine, hamstair, sicíní, cearca, turcaithe, géanna, lacha, caoirigh, gabhair agus Kuzco an láma seilbh ar an gcampas. Bhí go leor cácaí, tae agus duaiseanna crannchuir ann freisin, chomh maith le neart ceoil ó Flirt FM. Bailíodh breis is €530 ar son Bháid Tarrthála/INRBT na Gaillimhe agus Threshold i rith na hócáide. Chuir an Gourmet Tart Company, Murrays, BakingSoc, agus ár n-oibrithe deonacha iontacha cácaí deasa agus nithe blasta le hithe ar fáil go fial flaithiúil don ócáid. Thug oifigigh, foireann agus oibrithe deonacha de chuid an Chomhaltais aghaidh ar shráideanna na Gaillimhe ar Shatharn fuar, fliuch agus gaofar i mí Feabhra don Lá Bailithe Airgid bliantúil ar son na Carthanachta dá chuid. D’éirigh leo breis is €620 a bhailiú i sóinseáil bheag ó mhuintir fhlaithiúil na Gaillimhe! Satharn gaofar, fuar agus grianmhar i mí Feabhra, dhreap mic léinn chróga ó OÉ Gaillimh agus baill de chuid Chumann Sléibhteoireachta OÉ Gaillimh Cruach Phádraig ar son na carthanachta, agus bailíodh €1,751. D’eagraigh mic léinn dheonacha imeacht trilsithe gruaige in Smokey’s Café, rud ar tiomsaíodh €100 eile ar son charthanais an Comhaltais dá bharr. Bhí Kevin McGahern Joanne McNally agus Fred Cooke, fir ghrinn, le feiceáil i Léachtlann Uí Fhlaitheartaigh mar chuid de Ghig Grinn an Chomhaltais ar son na carthanachta, agus cuireadh an brabús ar fad ón oíche ghrinn i dtreo charthanais an Chomhaltais. Thug na hIonadaithe Ranga Eolaíochta an t-airgead a rinneadh ar an mbailiúchán buicéid i Sult i gcomhair Chóisir Eolaíochta Dheireadh na Bliana dár rogha carthanas chomh maith.

Imeachtaí eile ar son na carthanachta: Ghlac Oifigigh agus Baill Foirne de chuid Chomhaltas na Mac Léinn páirt in Rith 8K OÉ Gaillimh i mí Mheán Fómhair ar son carthanas meabhairshláinte darb ainm Jigsaw. Bhí oifigigh agus baill foirne an Chomhaltais gléasta go péacach do “Céadaoin na nGúnaí Pósta” i mí Mheán Fómhair le hairgead a thiomsú d’fheachtas de chuid Chumann Ailse na hÉireann darb ainm Dare to Care. Ghlac an Comhaltas páirt in achainí ar théacsleabhair do theifigh a bhí ag fanacht le hathlonnú sa Ghréig agus thug mic léinn roinnt mhaith téacsleabhar ón gcéad agus ón dara bliain go flaithiúil don achainí. D’éirigh mic léinn ó OÉ Gaillimh agus foireann de chuid Chomhaltas na Mac Léinn go luath ar maidin chun páirt a ghlacadh i siúlóid/rith 5K Ón Dorchadas go Solas an Lae ar son Pieta House. Reáchtáladh an t-imeacht ag 4 a chlog ar maidin i mBóthar na Trá i mí na Bealtaine.


11

Siamsaíocht agus Imeachtaí Entertainment & Events

Mic léinn na chéad bhliana, Meán Fómhair 2016 I measc na n-imeachtaí do mhic léinn na chéad bhliana, áiríodh seachtain mhór tionscnaimh eile inar cuimsíodh ár bpictiúrlann faoin spéir in OÉ Gaillimh, Dioscó Ciúin, DJanna, bothán grianghraf, cáirióice, lá na gclubanna, lá na gcumann, agus Féile Oibre Deonaí ALIVE. Bhí Aonach Lucht na Chéad Bhliana dubh le cuideachtaí báúla do mhic léinn, earraí in aisce, agus bia blasta ó stainníní margaidh, gach duine acu a bhí ann chun fáilte a chur roimh na mic léinn chuig an ollscoil. Sciob na mic léinn 12,000 cóip shaor in aisce de Dhialann Chomhaltas na Mac Léinn sula raibh coicís caite! I measc na ngigeanna bhí hiopnóis le Micheal McCoy, ceol le Red-Tape, DJanna, cáirióice, agus Dioscó Ciúin Lucht na Chéad Bhliana i Sult. D'óstálamar The Last Word le Matt Cooper freisin, inar thug mic léinn agus léachtóirí de chuid OÉ Gaillimh aghaidh ar a chéile i quiz. Aonach maidir le hObair agus Taisteal thar lear Reáchtáladh an cúigiú hAonach maidir le hObair agus Taisteal thar lear de chuid Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, ag deireadh mhí Eanáir in Áras na Mac Léinn. Imeacht go hiomlán saor sin aisce a bhí ann, agus tugadh le chéile cuideachtaí víosa J1, cuideachtaí taistil, cuideachtaí a bhíonn ag plé le hobair dheonach agus le heachtraíocht, agus cuideachtaí a bhíonn ag plé le hintéirneachtaí agus le hoiliúint, chun cabhrú le mic léinn de chuid OÉ Gaillimh an samhradh a phleanáil. Bhí stainníní margaidh ann freisin agus bia álainn acu chun an bholg a choinneáil lán fad is a bhí pleananna don samhradh á n-ullmhú! Cláir Ghrinn Bhí deis arís i mbliana ag mic léinn OÉ Gaillimh dul chuig seónna le fuirseoirí mór le rá ar an gcampas agus gach ticéad ar €5, táille i bhfad níos ísle ná mar a bhíonn ann de ghnáth! Cuireadh tús le cláir ghrinn na bliana le gig leis an hiopnóisí grinn iontach, Michael McCoy. Díoladh na ticéid ar fad don seó sin ar reáchtáladh é mar chuid d’imeachtaí do lucht na chéad bhliana i mí Mheán Fómhair. I mí Dheireadh Fómhair, chuir Neil Delamere, fear grinn, a sheó i láthair an tslua i Léachtlann Uí Fhlaitheartaigh. Tháinig The Dirty Circus ar ais chuig Sult le linn sheachtain SHAG freisin agus greann, buirlisc, ceabairé agus brusaireacht dá gcuid féin á gcur i láthair acu! I mí Feabhra, tháinig David O’Doherty, duine de laochra an champais, ar ais ar an bhfód le gig ghrinn a chur i láthair agus níorbh fhada gur díoladh amach na ticéid don seó sin freisin. Bhí Ghig Grinn an Chomhaltais ar son na carthanachta ar siúl i Léachtlann Uí Fhlaitheartaigh i mí an Mhárta, agus cuireadh an brabús ar fad ón oíche ghrinn i dtreo charthanais an Chomhaltais. Bhí Kevin McGahern, Joanne McNally agus Fred Cooke ar an stáitse sa ghig chomhpháirteach seo, agus chuir siad an lucht féachana sna trithí gáire.

Tionscadail For-rochtana D’eagraigh an Comhaltas 30 foireann ó OÉ Gaillimh, a chuaigh in iomaíocht sa dúshlán Marchathon. Shiúil 144 ball foirne agus mac léinn 8.5 milliún céim le linn na míosa agus é mar aidhm acu éirí níos gníomhaí. Tháinig OÉ Gaillimh sa 4ú háit ar an iomlán as na 19 n-institiúid ardoideachais a ghlac páirt sa dúshlán agus bhí dhá fhoireann de chuid OÉ Gaillimh i measc na 10 bhfoireann is fearr – Walking Sucs (3ú háit) agus Walkers (8ú háit)! D'óstálamar Díolachán na nÉadaí Seanré i mí an Mhárta freisin, rud a mbíonn an-tóir go deo air agus ba mhaith linn a eagrú arís an bhliain seo chugainn. Fuaireamar ball foirne nua sa Chomhaltas i seimeastar a dó - Max an coileán labradóir! Tháinig Max chun na hoifige gach Céadaoin le roinnt teiripe coileáin a chur ar fáil do na mic léinn. Míle buíochas le húinéir Max, Grace, as ucht Max a chomhroinnt linn! I mí Aibreáin d'óstálamar na trialacha do X Factor UK sa Chomhaltas agus chan go leor mic léinn de chuid OÉ Gaillimh in ard a gcinn agus a ngutha! Rugbaí Leanadh den chomhpháirtíocht idir Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, agus Rugbaí Chonnacht in 2016/17 agus bhí lascainí móra ar thicéid do chluichí baile Chonnacht ar fad ar fáil do mhic léinn i rith an tséasúir.


12

Feachtais Campaigns

Is iomaí feachtas a bhí ar siúl ag Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, i rith na bliana acadúla, 2016-17. Áirítear ina measc feachtais maidir le leas na mac léinn, seachtainí tiomnaithe don mheabhairshláinte agus don tsláinte ghnéis, mar aon le feachtais maidir leis an gcomhshaol, feasacht ar LADT, srl. I measc na bhfeachtas leasa bhí Feachtas Meabhairshláinte agus Leasa #littlethings, a chuir OÉ Gaillimh ar siúl i mí Dheireadh Fómhair. Cuireadh béim ann ar na nithe is féidir leatsa a dhéanamh duit féin agus do dhaoine eile a mbeidh tionchar dearfach acu ar cén chaoi a mothaíonn tú agus ar cén chaoi a n-éiríonn leat déileáil le rudaí. Reáchtáil cumainn, clubanna, Comhaltas na Mac Léinn, agus Seirbhísí na Mac Léinn imeachtaí éagsúla ar an gcampas chun feasacht a mhúscailt agus chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn. Léiríodh na seirbhísí meabhairshláinte i nGaillimh do na mic léinn ar fad ar fhaitíos go dteastódh na seirbhísí sin uathu amach anseo. Cuireadh Seachtainí SHAG (Sláinte Gnéis agus Comhairle Ghnéis) ar siúl sa chéad seimeastar agus sa dara seimeastar araon. Síneadh uaireanta oscailte an chlinic sheachtainiúil STI in Aonad Sláinte na Mac Léinn i rith an dá sheachtain sin. Faoi na feachtais sin, ghlac go leor mic léinn páirt ghníomhach ina sláinte ghnéis féin. Tugadh eolas do mhic léinn ar ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha (STInna) agus ar cén chaoi iad a sheachaint. Bhí gig ghrinn le hiopnóisí agus ceabairé brusanta le The Dirty Circus ar siúl le linn na seachtaine freisin. Scaipeadh na céadta milseán Rolo agus Roses ar mhic léinn ar Lá Fhéile Vailintín. Reáchtáil foireann #NUIGSafeCampus ceardlanna maidir le toiliú le linn na bliana acadúla freisin, agus leanadh de Chéadaoin na gCoiscíní i mbliana nuair a scaip oibrithe deonacha leasa coiscíní saor in aisce gach Céadaoin. Bhí páirt ag an gComhaltas san fheachtas um an 8ú Leasú ar an mBunreacht a Aisghairm i rith na bliana. Thugamar na mic léinn chun Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair le páirt a ghlacadh sa Mhórshiúl Náisiúnta ar son na Rogha. I mí Dheireadh Fómhair d’fhreastail Ruth Coppinger, T.D. ar ócáid chomhrá agus tae maidir leis an 8ú Leasú ar an mBunreacht a Aisghairm a bhí ar siúl ar an gcampas. Reáchtáladh ceardlann saor in aisce i seimeastar 2 i ndáil le brústocaireacht agus rannpháirtíocht pholaitiúil i measc mic léinn maidir leis an nGluaiseacht um an 8ú Leasú a Aisghairm. Ghlac mic léinn de chuid OÉ Gaillimh páirt sa Stailc Náisiúnta ar son na hAisghairme i nGaillimh i mí an Mhárta. Faoi stiúir Diarmuid Uí Churraoin (Tionólaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí) chuaigh an Comhaltas i gcomhar le Comhdháil na gCeardchumann ar Fheachtas um Chearta an Oibrí chun béim a leagan ar na saincheisteanna is mó i measc an lucht saothair agus chun eolas a thabhairt do mhic léinn ar a gcearta san fhostaíocht pháirtaimseartha agus amach anseo.

Bhunaigh an tOifigeach Comhionannais, Megan Reilly, an Tascfhórsa ar an gComhionannas, nó an EqualiTeam mar is fearr aithne air, a reáchtáil sraith imeachtaí iontacha le linn na bliana d’fhonn campas OÉ Gaillimh a dhéanamh níos cuimsithí. I measc na n-imeachtaí siúd bhí siúlóid phribhléide, lá feasachta cumais, iniúchadh inrochtaineachta agus dáileadh na gcéadta pacáistí “Tompax” (pacáistí de shúitíní agus pillíní sláintíocha) ar mhic léinn. D’eagraigh Oifigeach na Gaeilge, Clíodhna Coyle, clár Sheachtain na Gaeilge i mí an Mhárta, a chuimsigh céilithe, tráth na gceist agus bál. D’oibrigh an Comhaltas as lámha a chéile le mic léinn ón gCumann um an Athrú Aeráide, Talmhaíocht agus Slándáil an tSoláthair Bia (CCAFS) ar an bhfeachtas rathúil a rith siad le gealltanas oifigiúil a fháil ó OÉ Gaillimh go ndéanfaidís a chuid scaireanna i mBreoslaí Iontaise a dhídhílsiú faoi dheireadh 2017. Ba é Oifigeach Iarchéime an Chomhaltais, Colm Duffy, reachtaire an Chumainn um an Athrú Aeráide, Talmhaíocht agus Slándáil an tSoláthair Bia (CCAFS) agus Stiúrthóir an Fheachtais um Chúl a Thabhairt le Breoslaí Iontaise.


SU

13

Lockers ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Cloakroom ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Students’ Union Services ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Caif na Gaeilge

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Grinds

Skills

Caife

Caif na

Gaeilge

THE

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Cloakroom ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU

Bookstore ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do ...Do Chomhaltas, Chomhaltas,Do DoSheirbhísí Sheirbhísí

kstore

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Skills

Register SU

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas,

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí Secondhand

Caif na ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Eagraíodh na himeachtaí seo a leanas le himeacht 18 seachtaine na dtéarmaí: Imeachtaí bailithe airgid ar son na carthanachta: 23 Cóisirí ranga: 127 Cóisirí club: 91 Cóisirí foirne roinne agus iarchéime: 128 Ócáidí cumainn: 136 Ócáidí Chomhaltas na Mac Léinn: 43 Spórt beo ar an scáileán mór: 48

Siopa Chomhaltas na Mac Léinn Bhí nuachtáin ar lascaine, uisce agus torthaí ar chostas íseal, agus gach riachtanas stáiseanóireachta ar fáil i gcónaí i Siopa Chomhaltas na Mac Léinn. Is iomaí gradam náisiúnta atá bainte amach ag an siopa leis na blianta, lena n-áirítear “An Rannóg Milseogra is Fearr” i nGradaim ShelfLife Magazine don rogha milseán is fearr ar fad! Caiféanna Is iad Smokey’s Café, Caifé na Gaeilge agus an Wall Café na háiteanna is fearr i gcónaí chun do scíth a ligean agus cupán caifé a bheith agat idir léachtaí. Ainmníodh do na Gradaim Best of Galway iad uile chomh maith. Rinneadh suas Smokey’s Café ag deireadh an tsamhraidh agus tá cuma iontach snasta air anois. Cuireadh áiseanna breise micreathoinne ar fáil do mhic léinn freisin mar chuid den obair. Bhí an Wall Café ar oscailt i rith na bliana ar fad chun freastal ar mhic léinn agus ar bhaill foirne a chaitheann níos mó ama san ollscoil ná in áit ar bith eile. Cárta an Chomhaltais Tá Cárta an Chomhaltais seacht mbliana ar an bhfód ó thús na bliana. Bealach den scoth atá ann luach níos fearr ar airgead a fháil, agus is bealach dúinne é buíochas a ghlacadh le mic léinn agus le baill foirne as tacú linn. Forbraíodh an córas TF inár n-asraonta i rith na bliana le go mbeadh mic léinn in ann a gcárta a úsáid i ngach asraon de Chomhaltas na Mac Léinn. Cuid de bhuaicphointí Chárta Chomhaltas na Mac Léinn in 2016/17 1,940,000 pointe bronnta 1,700 dinnéar saor in aisce 10,800 cupán tae/caifé saor in aisce 9,000 cuntas gníomhach in 2016/17

Skills Secondhand

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Skills

Bookstore ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU ...Do Life Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Register ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Caif na

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Gaeilge ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Skills

Grinds Athinfheistiú ionatsa Register Skills Register Faoi mar a dhéantar i gcónaí, déantar gach brabús ó Skills sheirbhísí Chomhaltas na Mac Léinn a athinfheistiú chun Register na seirbhísí a chuireann muid ar fáil duitse a fhorbairt Grindsa fhairsingiú. Rud uathúil faoi sheirbhísí Chomhaltas agus Register na Mac LéinnGrinds is ea go gcoinnítear ar an gcampas an Register t-airgead ar fad a chaitheann tú ann. Tugann Sult €30,000 do Choiste Tograí na Mac Léinn gach bliain, rud a fhágann gurb é an ranníocóir is mó leis an gciste é. Tugann Sult €30,000 go díreach do Chomhaltas na Mac Léinn freisin, beag beann ar an méid brabúis a dhéanann. ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Cloakroo

SU Life

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Lockers

Life

Skills Gaeilge Caif na

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Register

Secondhand Caif na

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

CAFE

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Sult Bookstore Gaeilge Tugtar Sult ar Bheár Caif na an Choláiste anois agus rinneadh suas ó bhun go barrGaeilge é Bookstore sa samhradh. Bhíomar an-chruógach Grinds Register Gaeilge ar fad ó thús deireadh na bliana le cóisirí ranga, tiomsú airgid ar son na carthanachta, imeachtaí éagsúla, píotsaí aitheantais, ár mBoscaí Bia nua, biachlár fairsingithe spólainne… níl deireadh leis an liosta.

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU

Cloakroom ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Cloakroom

econdhand

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Grinds

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Skills

Cloakroom

R

Lockers

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU Life Secondhand

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

• • • •

Lockers

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

GrG

SU

Register

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Skills

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Lockers

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

• • • • • • •

Register Wall SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU Life

Secondhand

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Bookstore

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Caif na

Gaeilge

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Cloakroom ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Register

Bookstore

Lockers

Gaeilge

Skills

Secondhand

Bookstore Secondhand

SU

Caif na

...Do Chomhaltas, Do Sheirb

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Secondhand

Bookstore

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí Cloakroom

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

SU Life

SkillsCloakroom SU

Seirbhísí Chomhaltas na Mac Léinn ...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

...Do Chomhaltas, Do Sheirbhísí

Fostaíocht Mic Léinn Is mic léinn iad breis is 50% dár bhfoireann, agus is mic léinn iad breis is 85% dár bhfoireann i Sult. Leite Saor in Aisce Thosaigh Sult agus Smokey’s Café ag tabhairt amach leite saor in aisce d’fhonn a chinntiú nach mbeadh mic léinn OÉ Gaillimh ag tabhairt aghaidh ar an lá ar bholg folamh, go háirithe le linn na scrúduithe. Thugamar 1,200 bricfeasta SAOR IN AISCE amach in Smokey’s Café, gan trácht ar aon áit eile! Urraíocht ar Imeachtaí Mic Léinn I gcaitheamh na bliana, tacaímid le go leor de na cúiseanna maithe a bhíonn ag carthanais, clubanna agus cumainn éagsúla na hOllscoile. Taisceadáin Ligeann Comhaltas na Mac Léinn taisceadáin ar cíos in áiteanna éagsúla ar fud an champais. Ligeadh 1,749 taisceadán ar cíos do mhic léinn i mbliana. Cártaí Leap do Mhic Léinn Cheannaigh líon ollmhór de 2,396 mac léinn Cártaí Leap do Mhic Léinn trí Chomhaltas na Mac Léinn in 2016/17. Leabhair Athláimhe Tá seirbhís an tsiopa leabhar athláimhe ag dul ó neart go neart. Dhíolamar 1,568 leabhar de bhur gcuid i mbliana. Seomra Cótaí Chomhaltas na Mac Léinn Tá an seomra cótaí á fheidhmiú agus á bhainistiú ag Comhaltas na Mac Léinn. Is mic léinn iad foireann uile an tseomra cótaí, agus cuirtear an tseirbhís ar fáil saor in aisce do mhic léinn ar an Aoine i rith an téarma. Dialann Chomhaltas na Mac Léinn Scaipeadh 12,000 cóip shaor in aisce de dhialanna Chomhaltas na Mac Léinn ar mhic léinn sa chéad seimeastar. Acmhainn úsáideach do mhic léinn atá sa dialann agus tá eolas ann ar dhátaí na scrúduithe, ar áiseanna ar an gcampas, agus ar Chlubanna agus ar Chumainn.

...Do


14

An Coiste Feidhmiúcháin Nua do 2017/18 Incoming Executive 2017/18

Leas-Uachtarán / An tOifigeach Oideachais Vice President / Education Officer

Andrew Forde

su.education@nuigalway.ie 086 385 3658

An tUachtarán / President

Leas Uachtarán / An tOifigeach Leasa Vice President / Welfare Officer

su.president@nuigalway.ie 086 385 5502

su.welfare@nuigalway.ie 086 385 3659

Lorcán Ó Maoileannaigh

Megan Reilly

Oifigeach na Gaeilge

An tOifigeach Comhionannais Equality Officer

An tOifigeach do Mhic Léinn Lánfhásta Mature Students’ Officer

An tOifigeach Iarchéime Postgraduate Officer

su.gaeilge@nuigalway.ie 0044 749 305 8229

su.equality@nuigalway.ie 087 917 8232

su.maturestudents@nuigalway.ie 086 314 4619

su.postgrad@nuigalway.ie 086 275 8527

Cathaoirleach na gCumann Societies Chairperson

Captaen na gClubanna Clubs Captain

Cathaoirleach Chomhairle an Chomhaltais / SU Council Chairperson

su.socs@nuigalway.ie 087 670 8339

su.clubs@nuigalway.ie 091 524 810

su.council@nuigalway.ie 085 765 1824

Emily McNamara

Tionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh / Convenor of the College of Arts, Social Sciences & Celtic Studies Sabrina Vaughan

Tionólaí Choláiste na hEolaíochta Convenor of the College of Science

Tionólaí Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte / Convenor of the College of Medicine, Nursing & Health Sciences

Tionólaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí / Convenor of the College of Business, Public Policy & Law

Tionólaí Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice / Convenor of the College of Engineering & Informatics

su.science@nuigalway.ie 085 756 8143

su.medicine@nuigalway.ie 087 246 3624

su.business@nuigalway.ie 085 703 6220

su.engineering@nuigalway.ie 085 763 8918

Cónall Ó Corra

Ruth Sweeney

Seán Guinan

Clare Austick

Conor Ó Beoláin

Sarah Murphy

Eugene O’Flaherty

Fiachra Mac Suibhne

Colm Duffy

su.arts@nuigalway.ie 085 176 2031

Christopher D’Arcy


www.su.nuigalway.ie

facebook.com/NUIGalwayStudentsUnion

twitter.com/NUIGSU

www.su.nuigalway.ie

facebook.com/NUIGalwayStudentsUnion

twitter.com/NUIGSU

Profile for NUI Galway Students' Union

Tuarascáil Bhliantúil Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh 2016 - 2017  

Tuarascáil Bhliantúil Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh 2016 - 2017  

Profile for nuigsu