Page 1

OVERWINTEREN

#9


© Jules August


LEIDERSCHAP Tot mijn dertiende jaar was ik erg gelovig. Maar gaandeweg ben ik dat geloof kwijtgeraakt. Het besef dat onze wereld op zichzelf draait, en niet volgens een goddelijke orde, was onvermijdelijk, zodra ik me in filosofie begon te interesseren. Ik vond het verlies van mijn kinderlijke, onvoorwaardelijke geloof rampzalig. Waarom? Omdat daarmee ook het eeuwige leven wegviel als idee. De belofte van een tweede, nog mooier leven in het hiernamaals. Tot vandaag geldt het verlies van mijn geloof als een stevige tegenvaller. Als kind wou ik zendeling worden. Missionaris, zo heet dat hier in Vlaanderen. Ik zag het helemaal zitten: als zendeling naar Afrika gaan. Mensen bekeren. Ik schreef lange preken over hel en verdoemenis. Dan ging ik op een stoel staan om die te declameren, met mijn jongere broer of mijn ooms als publiek. En ik zette altijd het raam open, zodat het dorp kon meeluisteren. Hele preken heb ik zo afgestoken. Toen al wilde ik de wereld verbeteren. Het is een diepe wens van ons, als mens, om de wereld om ons heen in een bepaalde orde en logica te zien. Dat maakt de roeping van een artistiek leider, en van een leider in het algemeen, zo heftig. Maar ook zo boeiend. Wie leiding

geeft, wordt verondersteld om het dagelijkse werk in een groter perspectief te plaatsen: hoe maken we boeiende groeiprocessen mogelijk? Het is een verantwoordelijkheid die mij, als zendeling in spe, nooit heeft afgeschrikt. En tegelijk heb ik altijd de behoefte gevoeld om mezelf goed te omringen: met de slimste koppen, met stuurmannen en –vrouwen die betrokken en ervaren zijn. Een leider is maar zo goed als zijn team. De psychoanalyticus Paul Verhaeghe schreef er vorig jaar nog een zeer lezenswaardig boek over, met als titel Autoriteit. Het is een pleidooi voor een nieuwe invulling van dat begrip, waarbij hij beschrijft hoe ‘autoriteit’ – en bij uitbreiding ‘leiderschap’ – tot stand komt in een groep, of het nu om een oudervereniging, een burgerorganisatie of een aandeelhoudersvergadering gaat. Volgens zijn analyse is er nog altijd een grote behoefte aan autoriteit, maar zijn onze werkwijzen aan een opfrisbeurt toe. Hij somt daarbij een aantal principes op: vertrouwen, transparantie, zelforganisatie, productiecellen, overleg, deel en groei. Belangrijke principes, maar er zijn ook dingen die soms achter gesloten deuren moeten blijven. Ook dat kan vertrouwen betekenen. Sommige geheimen moet ik mee in het graf nemen.

gaat deze koers, op langere termijn, uitzetten? Hoe kunnen we onze artistieke droom, die steunt op de drie-eenheid repertoire + ensemble + grote zaal, vormgeven in de toekomst? Wat voor artistiek leider is er nodig om deze droom te verwezenlijken en uit te dragen? Welk ensemble en repertoire is er nodig? De komende maanden willen we op deze uitdaging het best mogelijke antwoord bieden. Daarvoor engageer ik mij ten volle – een engagement dat zal blijven bestaan als ik in september 2018 in Bochum begin. Van artistiek leider en curator word ik dan een artistieke partner, steeds met hetzelfde doel voor ogen: het beste voor dit mooie huis, dat ik ondertussen al sinds 2005 ken, en waar ik voor altijd goeie herinneringen aan bewaar. NTGent is en blijft een prachtig theater met een weergaloze technische ploeg, die de vergelijking met de internationale top met verve kan doorstaan. Ik geloof dat er nog vele onvergetelijke momenten zullen volgen, met en zonder mij. Daarvoor teken ik, niet voor minder. Genegen groet, Johan.

De voorbije weken hebben we, binnen NTGent, een pittige discussie gevoerd over ons theater en de koers die we de komende jaren willen varen. Vanzelf komt daarbij de vraag naar boven: wie EDITORIAAL

3


LEADERSHIP / FÜHRUNG F J’ai été très croyant jusqu’à mes treize ans. Puis ma foi m’a abandonné en cours de route. Inévitablement, dès que j’ai entamé mes études de philosophie, j’ai pris conscience que notre monde tournait de lui-même et non pas en fonction d’un ordre divin. Je trouvais cette perte de mes convictions enfantines et inconditionnelles catastrophique. Pour quelle raison  ? Parce qu’avec elles s’abîmait l’idée de la vie éternelle. La promesse d’une seconde vie dans l’au-delà, encore plus belle. Aujourd’hui encore, la perte de ma foi reste difficile à avaler.

Enfant, j’aurais voulu être missionnaire. Je m’y voyais déjà : partir en mission en Afrique. Convertir les gens. Je rédigeais de longs prêches sur les enfers et la damnation. Je montais ensuite sur une chaise pour déclamer mon sermon, mon frère cadet ou mon oncle me servant de public. J’ouvrais toujours grande la fenêtre, pour que tout le village puisse m’entendre. J’en ai déroulés, des discours de ce genre. Petit, je voulais déjà rendre le monde meilleur. We humans wish proE foundly to see the world around us adhere to a certain order and logic. This makes the vocation of an artistic leader, and of leaders in general, so intense. But also so enthralling. Anyone who leads is expected to put the day-to-day work into a broader perspective: how are we to facilitate exciting growth processes? It is a responsibility 4

EDITORIAAL

which, as a prospective missionary, has never deterred me. Yet at the same time I have always felt the need to surround myself with good people: the cleverest minds, skilled men and women who are committed and experienced. A leader is only as good as his team. Only last year, the psychoanalyst Paul Verhaeghe wrote a book about this entitled Authority, which is well worth reading. It is an argument in favour of a new interpretation of this concept, in which he describes the way ‘authority’ – and by extension ‘leadership’ – arises in a group, whether it is a parents’ association, a civil organisation or a shareholders’ meeting. In his analysis, there is still a great need for authority, but our working methods need freshening up. In this regard, he lists a number of principles: trust, transparency, self-organisation, production cells, consultation, sharing and growth. Important principles, but there are also things that sometimes have to remain behind closed doors. That too can mean trust. I have to take some secrets with me to the grave. In den letzten Wochen D wurden im NTGent lebhafte Diskussionen über unser Theater und den Kurs, den wir in den kommenden Jahren einschlagen wollen, geführt. Dabei stellt sich ganz von selbst die Frage: Wer wird diesen Kurs, auf längere Sicht, abstecken? Wie können wir unserem künstlerischen Traum, der auf der Dreiheit Repertoire + Ensemble + großer Saal aufbaut, in Zukunft Gestalt geben? Welche Art von künstle-

rischer Führung wird gebraucht, um diesen Traum zu verwirklichen und zu verbreiten? Welches Ensemble, welches Repertoire wird dazu gebraucht? In den kommenden Monaten möchten wir auf diese Herausforderung die bestmögliche Antwort geben. Dazu verpflichte ich mich voll und ganz - eine Verpflichtung, die bestehen bleiben wird, wenn ich im September 2018 in Bochum beginne. Vom künstlerischen Leiter und Kurator werde ich dann zu einem künstlerischen Partner, immer mit dem selben Ziel vor Augen: das Beste für dieses schöne Haus, das ich inzwischen schon seit 2005 kenne und mit dem mich für immer gute Erinnerungen verbinden. NTGent ist und bleibt ein wunderbares Theater mit einem beispiellosen technischen Team, das dem Vergleich mit der internationalen Spitze locker standhält. Ich glaube, dass noch viele unvergessliche Momente folgen werden, ob mit mir oder ohne mich. Das ist mein Wunsch und meine Überzeugung. Freundliche Grüße, Johan.


INHOUD

LEIDERSCHAP 3 Editoriaal Johan Simons, artistiek curator SNEEUW LUK PERCEVAL REGISSEERT, NAAR DE ROMAN VAN ORHAN PAMUK Korte inhoud, credits en praktische info ORHAN PAMUKS SNEEUW ALS SPIEGEL VOOR DE VLAAMSE IDENTITEIT Ayfer Erkul in gesprek met Steven Heene en Melih Gençboyaci

6 8

NOG EVEN WACHTEN OP DE VERBOUWING | Sophie Cocquyt 19 EN AVANT, MARCHE! EVEN TERUG IN GENT | Wim Opbrouck vertelt over ‘een voorval’ 20 NTGENT HERNEEMT GIF | Een bijzonder aangrijpend rouwproces 22 KRONIEK OF EEN MAN LIGT DOOD IN ZIJN APPARTEMENT SINDS 28 MAANDEN 23 Pas in première gegaan SPECTACULAR LIGHTSHOWS OF WHICH U DON’T SEE THE EFFECT 24 Een poging tot echtheid en intimiteit 10 PARCOURS DOORHEEN ONS SEIZOEN 25 OP ZOEK NAAR HET DNA VAN CAMPO 26 Koen Van Caekenberghe in gesprek met Kristof Blom en Leen Van Welden EEN OEUVRE IN BEWEGING | Lars Kwakkenbos over choreograaf/danser Marc Vanrunxt 28 EIGENLIJK EEN REDELIJK LIEVE VOORSTELLING 32 Koen Haagdorens in gesprek met Mona De Broe over Horses DE AVONDEN: SAMEN LEZEN EN STUKKEN ONTDEKKEN | Steven Heene 34 GASTVOORSTELLINGEN 35 FLASHBACK DE VREEMDEN 38 DE ALLERMOOISTE DAGEN | Column Aya Sabi 40 PLUS 42 MIDAS / PETER VERHELST 44 PRAKTISCHE INFO EN KALENDER 47

INHOUDSTAFEL

5


NL

Dichter in een doolhof

Een dichter zonder inspiratie – hij noemt zichzelf Ka – keert naar Kars terug. In deze stad, gelegen in het oosten van Turkije, nabij de grens met Armenië, zijn de winters streng en de mensen wantrouwig. Ka heeft een opdracht: hij moet voor een krant een reportage maken over de golf van zelfdodingen onder moslimmeisjes. Het fenomeen leidt tot onrust bij de bevolking – een onrust die wordt versterkt door het feit dat er binnenkort verkiezingen zijn. Voor Ka is zijn reis vooral een opportuniteit: hij hoopt Ipek terug te zien, de mooie vrouw op wie hij verliefd was toen ze allebei nog studeerden aan de universiteit van Istanbul. Al snel merkt de dichter dat de stad zijn geheimen niet zomaar prijsgeeft. Meer en meer raakt hij verstrikt in een web van roddels en beschuldigingen. Zo komt hij oog in oog te staan met een moslimterrorist, Indigo genaamd. Een ontmoeting met een fatale afloop. F

Un poète dans la pagaille

Un poète sans inspiration – il se fait appeler Ka – reprend le chemin de Kars. Dans cette ville, située dans la partie orientale de la Turquie, à un jet de pierre de la frontière arménienne, les hivers sont durs et les gens méfiants. Ka a une mission : ils doit réaliser pour un journal un reportage sur la vague de suicides qui touche les jeunes femmes musulmanes. Le phénomène inquiète la population, un émoi que renforce encore l’approche des prochaines élections. Pour Ka, ce voyage est surtout une opportunité. Il espère revoir Ipek, une belle femme dont il était amoureux à l’époque où ils étaient tous deux étudiants à Istanbul. Bien vite, le poète comprend que la ville ne livre pas facilement ses secrets. Il se sent de plus en plus emberlificoté dans un écheveau de racontars et d’accusations. Il finit pas se retrouver face à un terroriste musulman, nommé Indigo. Une rencontre au dénouement fatal. E

Poet in a labyrinth

A poet lacking inspiration – he calls himself Ka – returns to Kars. In this city, in eastern Turkey close to the border with Armenia, the winters are harsh and the people distrustful. Ka has an assignment: he has to write a report for a newspaper on the wave of suicides among Muslim girls. It is stirring up unrest among the inhabitants – an unrest that is increased by the fact that elections are imminent. For Ka, this journey is above all an opportunity: he is hoping to see Ipek, the beautiful woman he was in love with when they were both students at the university in Istanbul. The poet soon realises that the city will not easily give up its secrets. He becomes increasingly entangled in a web of gossip and accusations. This leads him to a face-to-face confrontation with a Muslim terrorist called Indigo. With fatal consequences. D

Dichter in einem Labyrinth

Ein Dichter ohne Inspiration - er nennt sich selbst Ka – kehrt nach Kars zurück. In dieser Stadt im Osten der Türkei, unweit von der Grenze zu Armenien, sind die Winter streng und die Menschen misstrauisch. Ka hat einen Auftrag: Er soll für eine Zeitung eine Reportage machen über die Welle von Selbstmorden unter Muslimmädchen. Das Phänomen sorgt für Unruhe in der Bevölkerung - eine Unruhe, die durch die Tatsache verstärkt wird, dass Wahlen bevorstehen. Für Ka ist seine Reise vor allem eine Gelegenheit: Er hofft, Ipek wieder zu sehen, die schöne Frau, in die er verliebt war, als sie alle beide noch an der Universität von Istanbul studierten. Schon bald merkt der Dichter, dass die Stadt ihre Geheimnisse nicht einfach so preisgibt. Er wird mehr und mehr in ein Netz aus Klatschgeschichten und Beschuldigungen verstrickt. So findet er sich Auge in Auge mit einem muslimischen Terroristen namens Indigo wieder. Eine Begegnung mit einem verhängnisvollen Ende. 6

PREMIÈRE SNEEUW


LUK PERCEVAL REGISSEERT

SNEEUW EEN VOORSTELLING NAAR DE ROMAN VAN ORHAN PAMUK

Première op zaterdag 19 november in NTGent Schouwburg. Voorstellingen op di 22 en wo 23/11 en op vr 9, za 10, zo 11, di 13 en wo 14/12 in NTGent Schouwburg Nederlandse première op vrijdag 25 november 2016 in Theater Rotterdam regie Luk Perceval | naar de gelijknamige roman van Orhan Pamuk (“Kar”, uitgeverij the Wylie Agency), in een vertaling van M. Dorleijn en H. van der Heijden (uitgeverij De Bezige Bij) | bewerking en dramaturgie Steven Heene | spel Pierre Bokma, Els Dottermans, Frank Focketyn, Melih Gencboyaci, Celil Toksöz, Dilan Yurdakul en Melike Tarhan | decorontwerp Katrin Brack | kostuumontwerp Ilse Vandenbussche | lichtontwerp Mark Van Denesse | productie NTGent in coproductie met Zina

Bij Sneeuw voorziet onze afdeling publiekswerking (gratis) INLEIDINGEN, 45’ voor aanvang van de voorstelling (behalve op de première). Een INLEIDING XL door onze productiedramaturg Steven Heene volg je op zaterdag 10 december 2016 om 19u15. Op die avond kan u na de voorstelling ook deelnemen aan het NAGESPREK met de dramaturg en acteurs uit de cast. (SCHOOL)GROEPEN kunnen nog steeds reserveren. Voor omkadering kan je aansluiten bij elke inleiding, maar je kan ons ook boeken voor een inleidingsles of een inleidend gesprek op locatie. VOORBEREIDEN EN NABESPREKEN met je (school)groep doe je aan de hand van onze gratis LESMAPPEN. In een PRODUCTIEWORKSHOP ga je nog actiever aan de slag met deze voorstelling. Om je als groep eens extra te laten verwennen, bieden we jou graag een OMKADERING OP MAAT aan. Omdat we dit seizoen zo vaak buitenshuis spelen, geven we ons publiek graag de kans kennis te maken met die gastlocaties. NTGent nodigt u uit voor een GEGIDSTE WANDELING door NTGent Minnemeers op 26 november 2016 om 14u en door het Gentse operagebouw op de Kouter op 13 december 2016 om 14u (4 euro per persoon). Inschrijven daarvoor kan via publiekswerking@ntgent.be. PREMIÈRE SNEEUW

7


ORHAN PAMUKS SNEEUW ALS SPIEGEL VOOR DE VLAAMSE IDENTITEIT AYFER ERKUL IN GESPREK MET STEVEN HEENE EN MELIH GENÇBOYACI

Hoe het met de Turkse Gentenaars is gesteld, vroeg regisseur Luk Perceval zich af. De vraag leidde tot de bewerking van Sneeuw van Orhan Pamuk en de hoop bij NTGent om hiermee ook eindelijk een Turks publiek aan te trekken. Een gesprek met dramaturg Steven Heene en acteur Melih Gençboyaci over de Turkse identiteit, manipulatie en de duistere kant van eer. PAMUK LEIDT DE LEZER DOORHEEN THEMA’S DIE TURKIJE EIND JAREN NEGENTIG TEISTERDEN: DE HOOFDDOEKENKWESTIE, SECULIER VERSUS ISLAMIST, ARMOEDE EN WERKLOOSHEID EN DE ROL VAN HET LEGER ALS REDDER DES VADERLANDS. In de roman Sneeuw reist dichter Ka na twaalf jaar ballingschap in Duitsland af naar de afgelegen Oost-Turkse stad Kars. Officieel om voor een krant te berichten over de zelfmoorden bij meisjes die gedwongen werden hun hoofddoek af te doen op school. Maar Ka is veel meer geïnteresseerd in de mooie Ipek, een oude schoolvriendin die net gescheiden is. Intussen krijgt hij inspiratie voor nieuwe gedichten. In de drie dagen dat Ka door hevige sneeuwval opgesloten zit in Kars, leidt Pamuk de lezer doorheen thema’s die Turkije eind jaren negentig teisterden: de hoofddoekenkwestie, seculier versus islamist, armoede en werkloosheid en de rol van het leger als redder des vaderlands. Steven Heene: Van Pamuks boeken kwam Sneeuw het meest in aanmerking voor een bewerking. Het zit vol theatrale elementen: een dichter is drie dagen in 8

PREMIÈRE SNEEUW


PREMIÈRE SNEEUW

Luk Perceval © Jules August

9


een stad, de elektriciteit valt uit, er wordt een coup gepleegd, het sneeuwt. Tegelijk is het boek ontzettend rijk en gelaagd. Eigenlijk kan je de hoofdfiguur Ka gebruiken als gids om naar Kars en bij uitbreiding naar heel Turkije te kijken. Met als conclusie dat je wel de contouren kan zien van de Turkse identiteit, maar dat het hart ongrijpbaar blijft. Waarom deze keuze van NTGent voor een Turkse auteur? SH Luk Perceval, die Sneeuw regisseert, vroeg een jaar geleden naar de Turkse generaties in Gent: in welke mate ze kunnen aarden in deze stad. Meer dan ooit wil hij inzetten op een interculturele dialoog via theater. Het kan niet zijn dat een stadstheater als NTGent blijft vasthouden aan een canon die in hoofdzaak blank, westers en mannelijk is. Al zeker niet in een progressieve stad als Gent, waar het woord ‘allochtoon’ officieel werd begraven. Ogenschijnlijk gaat hier alles goed, maar eerlijkheidshalve moeten we daaraan toevoegen dat we vooral naast elkaar leven, veeleer dan met elkaar. Bovendien merk je dat, als gevolg van de recente gebeurtenissen in Turkije, de politieke gevoeligheid groter is dan ooit. Zelfs in het rustige provinciestadje dat Gent doorgaans is, wordt er nu gepolariseerd.

De conflicten die Orhan Pamuk in zijn boek beschrijft, woeden nog steeds, maar in een volledig andere context. Het islamisme heeft gewonnen, de seculieren zijn in een hoek gedwongen, Turkije is uitgegroeid tot een belangrijke strategische Dilan Yurdakul © Jules August 10

PREMIÈRE SNEEUW


speler. Intussen is, na de mislukte coup van juli, in het rijtje landsverraders en terroristen ook de Gülen-aanhanger opgenomen. Nemen jullie die actua mee in het stuk?

gan-aanhang of je zegt ‘neen’ en dan ben je een landverrader. Maar je koest houden vind ik ook niet goed. In eerste instantie probeer ik mezelf zo goed mogelijk te informeren.

SH We hebben niet de intentie – of de pretentie – om tekst toe te voegen. Niet omdat we het per se niet over president Erdogan willen hebben, maar omdat in het boek eigenlijk alles al beschreven staat. Zij het dan dat de verhoudingen anders waren, met nu de islamisten aan de macht. Sneeuw is een bijzonder rijk boek, dat zowel tijdloos als actueel is. Daarom hoeven we er niets aan toe te voegen om het publiek een spiegel voor te houden. Het stuk is ook geen pamflet, veeleer een portret. Bovendien raak je als buitenstaander haast niet meer wijs uit wat er nu gebeurt. Dat alles beschrijven als context of achtergrond, zou teveel voorkennis vergen.

You also clearly see a change of symbolism in Turkey. Portraits of Ataturk are being removed unhesitatingly. In the past, this would have caused uproar in the country. Now it happens just like that. During the attempted coup in July, Turkish soldiers were beaten up while the crowd looked on and cheered. This sort of violence would not have been possible twenty years ago. The army was untouchable. I find this shift in the opposite direction very scary.

Melih, jij hebt Turkse roots. Vind jij het ook zo moeilijk om de Turkse actualiteit te volgen? Melih Gençboyaci: Wat gebeurt, is inderdaad heel complex, heel delicaat. Wat het zo ingewikkeld maakt, is dat ik mij, als westerse Turk, gedwongen voel een positie in te nemen. Terwijl ik daar zelf niet echt de behoefte toe voel. Jij voelt je gedwongen in die richting? MG Ja, zo voel ik het aan. Ik voel mij soms gemanipuleerd. In deze zaak lijkt het wel alsof je maar twee stellingen kan innemen: of je gaat mee met de Erdo-

Ik ben van hier, ik voel mij Europees, maar ben nog steeds verbonden met Turkije omdat mijn ouders daar wonen. Maar mijn leven is hier, in alle vrijheid. Soms heb ik met mijn vader en mijn moeder gesprekken. In 2013 bijvoorbeeld stak, na de Gezi-protesten, een mensenmassa de Bosporus-brug over. Dat was enorm belangrijk, ik zat hier met mijn vrienden, we volgden alles op laptops. Het leek wel een crisiscentrum bij mij thuis. Ik belde mijn moeder en vroeg: ‘Mam, wat gebeurt er, wat is er aan de hand daar? Ik zie hier zestigduizend mensen de brug over de Bosporus oversteken’. ‘Oh’, antwoordde mijn moeder, ‘daar weet ik niets van. Dat laten ze hier niet zien op tv.’ Dat is wel heftig om te horen. Ik vind de huidige polarisatie in de Turkse gemeenschap al zo erg, je weet niet meer wie je moet vertrouwen. Maar dit is mijn eigen familie, en PREMIÈRE SNEEUW

11


© Jules August

12

PREMIÈRE SNEEUW


ook tegenover hen moet ik dan een positie innemen. Maar ik wil niet tot een groep behoren. Ik wil gewoon kunnen zeggen: jongens, kunnen we niet even gewoon rond de tafel gaan zitten en praten? Een belangrijk thema in Sneeuw is de Turkse identiteit. Er zijn legio discussies over wie je als Turk bent en, vooral, wie je moet zijn. Melih, jij bent homoseksueel, niet-gelovig en niet pro-Erdogan: zowat de tegenpool van wat nu door Turkije wordt uitgedragen als de ideale Turk. MG Dat is hetzelfde als opmerken dat ik ‘wel een moderne Turk’ ben. Dat zeggen ook veel mensen letterlijk tegen mij. Wat is dat dan, een moderne Turk, vraag ik mij af. Ik ben geboren in Duitsland, heb gestudeerd in Nederland, Duitsland en Turkije, en werk nu keihard. Punt. En ja, toevallig ben ik Turk in een tijd dat Turken als zondebok dienen in onze samenleving die steeds conservatiever wordt. Ergens begrijp ik wel dat Turken centraal staan; er gebeurt ook zoveel in Turkije, er verandert zoveel en niemand kan nog volgen. Wie vroeger een trouwe Turk was, is nu landverrader.

Je ziet ook duidelijk een veranderende symboliek in Turkije. Portretten van Atatürk worden zonder schroom weggehaald. Daar zou vroeger het land van in brand hebben gestaan. Nu kan dat zomaar. Tijdens de couppoging in juli werden Turkse soldaten in elkaar geslagen terwijl de menigte rond hen juichte. Dat soort geweld was twintig jaar geleden niet mogelijk geweest, aan het leger raakte je niet. Die verschuiving in de tegengestelde richting, die vind ik heel eng.

Ik ben homo en ik zet me erg in voor de homobeweging in Nederland. Toen de Gay Pride in Istanbul werd neergeslagen, heb ik meegewerkt aan een protest in Amsterdam. Drie Turkse mannen spraken mij aan met dezelfde vraag: ‘Waarom loop je met onze vlag rond?’ Je moet weten dat de vlag heel erg symbolisch is voor een Turk. Ik zei: ‘Maar jullie lopen toch ook met de Turkse vlag rond als je naar een voetbalwedstrijd gaat? Waarom zou ik er dan hier niet mee mogen rondlopen?’ Dat zorgt natuurlijk voor een heel vreemd, surrealistisch gesprek over de betekenis van de vlag. Bij die conversaties komt het gesprek vaak ook uit op de Turkse mannelijkheid waaraan niet mag worden geraakt. Je mag niet aan die mannelijkheid komen, niet aan hoofddoeken komen, je mag niet aan de vlag raken, je mag niet aan de koran komen… Wat mag nog wel? In het conflict tussen Gülen- en Erdoganaanhangers wordt vaak gewezen op de eer van de ander. Eer, ik snap dat sowieso niet. Ik denk dat met mij 35 miljoen Turken in Turkije - de helft die niet voor Erdogan stemde - dat niet snapt. Het concept eer komt ook vaak terug bij Pamuk. SH Eer: het klinkt nobel maar het is nog veel problematischer dan ‘identiteit’. En moeilijker te definiëren ook. Zodra het over eer gaat, is er meestal al een probleem, nog los van hoe daarmee wordt omgegaan. Terwijl het in essentie natuurlijk een positief gegeven is dat met menselijke waardigheid te maken heeft. Maar in de meeste gevallen is het een argument om

PREMIÈRE SNEEUW

13


juist geen oplossing te zoeken. Het wordt contraproductief: een angstzaaier. Man darf nicht an die Männlichkeit rühren, nicht an die Kopftücher rühren, man darf nicht an die Flagge rühren, man darf nicht an den Koran rühren ... Was darf man eigentlich noch? Im Konflikt zwischen Gülen- und Erdogan-Anhängern wird häufig auf die Ehre des anderen verwiesen. Ehre, das verstehe ich sowieso nicht. Ich glaube, mit mir können 35 Millionen Türken in der Türkei - die Hälfte, die nicht für Erdogan gestimmt hat - es nicht verstehen.

De Turkse identiteit is heel flou en veranderlijk, zo blijkt ook uit het boek van Pamuk. Hebben jullie een omschrijving voor wat die identiteit zou kunnen zijn? Met mijn antwoord ga ik zeker iemand belediMG gen, dat weet ik zeker. Wat is de Turkse identiteit? Dat we emotioneel reageren, dat zeker. De behoefte aan grandeur zit er zeker ergens SH in. Vergeleken daarmee heeft een Vlaming die behoefte niet: wij denken doorgaans in het klein. MG Turken denken groot, willen veel bereiken. Er is een soort verlangen naar iets wat nog niet af is. Het moet beter, groter, het is nooit genoeg. De Turken komen oorspronkelijk uit Centraal-Azië, dat zegt al veel over hun ambitie, toch?

14

PREMIÈRE SNEEUW

Het Turkije van nu en de ambities van Erdogan worden vaak een terugkeer genoemd naar het Ottomaanse Rijk, of toch minstens een nostalgie naar die tijd. Maar men vergeet dat de Turken toen helemaal niet aan de macht waren, de Ottomanen hadden de touwtjes in handen. Waarom zijn Turken van nu dan zo boos als er gesproken wordt over een Armeense genocide, gepleegd door de Ottomanen? MG Elf jaar geleden was ik in Armenië om in een Nederlandse voorstelling te spelen. Tijdens het stuk zelf vernam een deel van het publiek dat ik Turk was. Zowat de helft van de zaal liep leeg en bij de persconferentie werd ik aangesproken op mijn nationaliteit. Sindsdien spookt bij mij de vraag wie bepaalt wat geschiedenis is. Ik heb in Duitsland gestudeerd, in Nederland en in Turkije. De feiten waren telkens anders. Ik heb geen zin om dat politieke welles-nietes-spelletje rond de genocide te spelen. Op menselijke niveau zeg ik: ja, wat gebeurde, is een genocide. Er is nog veel uit te zoeken.

HET TURKIJE VAN NU EN DE AMBITIES VAN ERDOGAN WORDEN VAAK EEN TERUGKEER GENOEMD NAAR HET OTTOMAANSE RIJK, OF TOCH MINSTENS EEN NOSTALGIE NAAR DIE TIJD. MAAR MEN VERGEET DAT DE TURKEN TOEN HELEMAAL NIET AAN DE MACHT WAREN, DE OTTOMANEN HADDEN DE TOUWTJES IN HANDEN.


PREMIÈRE SNEEUW

Celil Toksöz en Frank Focketyn © Jules August

15


Wat de Turken betreft, moet je ook rekening houden met hun eigen geschiedenis. Na de val van het Ottomaanse

Rijk volgde een lange periode waarbij een enkele partij aan de macht was en daarna een periode waarin staatsgreep na staatsgreep werd gepleegd. In geschiedenisboeken stond dat Turkije de Armeniërs niet had vermoord, maar dat de Turken hun land hadden beschermd. Maar uiteraard is het uitdrijven van een volk ook genocide. De Turken wisten niet meer wat te geloven, ze werden dom gehouden. Nog steeds. Wellicht zal alles ooit wel op de juiste manier in de geschiedenisboeken komen, maar nu gaat het te snel voor de mensen. Maar dan zouden de Turken hier, die toegang hebben tot betere informatie, toch beter moeten weten? Toch zijn ook zij laaiend van woede als het gaat over de genocide. Ja, de mensen hier zouden beter moeten weMG ten. Ze hadden alleszins al beter moeten integreren. Maar integratie is natuurijk geen eenrichtingsverkeer, voor die mislukking is ook de overheid verantwoordelijk.

Els Dottermans © Jules August

Hoe neem je zoiets vaags als de Turkse identiteit op in een theaterstuk? SH Door de intelligentie, inclusief de emotionele intelligentie, van het boek van Pamuk te gebruiken. In het boek zie je allerlei mensen keuzes maken, al dan niet met liefde als motief. Ze stellen hun identiteit samen door bijvoorbeeld te kiezen voor wel of geen hoofddoek. Dat is ook een goede denkoefening voor onszelf: wat neem ik aan voor waar, datgene wat ik

16

PREMIÈRE SNEEUW


meekreeg door mijn opvoeding of datgene waar ik zelf voor kies? Een conclusie die zich opdringt, is dat veel publieke keuzes private wortels of beweegredenen hebben. We zijn geen rationele wezens, we zijn gevoelsmensen, dat legt Pamuk goed bloot. Plus: iedereen speelt tot op zekere hoogte een spel. We framen elkaar ook heel snel, zonder ons daarvan bewust te zijn. Le livre parle aussi des priorités que vous posez en tant qu’individu et en tant que société : la religion passe-t-elle avant la démocratie  ? Ou la démocratie vient-elle avant la religion  ? Depuis les attaques terroristes, cette tension est palpable chez nous aussi.

Het boek spreekt ook over de prioriteiten die je als individu en als maatschappij vooropstelt: komt religie eerst en dan pas democratie? Of omgekeerd? Sinds de terroristische aanslagen is dat spanningsveld ook hier voelbaar. We zijn het hier met elkaar eens dat we religie niet als zaligmakend kompas willen voor onze samenleving. Maar ondergeschikt aan zo’n algemeen principe krijg je discussies zoals die over de boerkini afgelopen zomer. Waar eindigt de vrijheid van de vrouw om haar lichaam te bedekken, en waar begint de onderdrukking? Dat soort vragen. Als je de camera naar hier draait, kan je je ook afvragen: wat is dat nu, die Vlaamse of Belgische identiteit? Wat is projectie, en wat is werkelijkheid? MG Voor mij persoonlijk geeft praten over identiteit een dubbel gevoel. In heel die discussie rond iden-

titeit in Nederland en België geraken we niet voorbij de clichés. Als het gaat over West-Europa, wordt wel gesproken over ‘wij’ en mag ik mijn zeg doen, maar wanneer het gesprek glijdt in de richting van Vlaamse en Nederlandse identiteit, voel ik dat ik niet mag ‘meedoen’. Maar dat ik Turkse ouders heb, wil toch niet zeggen dat ik niet dezelfde waarden deel als een Belg of een Nederlander? De gebeurtenissen in Turkije, en vooral de noodtoestand, hebben een impact op zowat alle sectoren in het land. Voel jij de gevolgen op het vlak van cultuur? NIEMAND HEEFT NOG VERTROUWEN IN ELKAAR IN TURKIJE. IEDEREEN IS BANG VOOR ZIJN STATUS, ZIJN WERK, ZIJN PLEK. DE NOODTOESTAND IS UITGEROEPEN, DE REGELS ZIJN VERANDERD EN LEIDEN TOT ANGST. Ja, heel duidelijk. Ik werk bijvoorbeeld ook als MG maker voor het Nederlandse theatercollectief Zina. Met het project Wijksafari – een theaterproject waarin wijkbewoners mee creëren – zouden we met ons artistiek team naar Istanbul gaan. De eerste stap, de research gekoppeld aan een workshop, was voorbereid met alle acteurs en partners, waaronder academici, dramaturgen en schrijvers. Maar uiteindelijk hebben we het moeten afblazen, door de gebeurtenissen daar. Niemand heeft nog vertrouwen in elkaar in Turkije. Iedereen is bang voor zijn status, zijn werk, zijn plek. De noodtoestand is uitgeroepen, de regels zijn veranderd en leiden tot angst. PREMIÈRE SNEEUW

17


Nog een voorbeeld: onlangs heeft Creative Europe, dat in de culturele sector Turkije met de Europese Unie verbindt, zijn werking met Turkije stopgezet. Dat betekent dus dat er geen mogelijkheden meer zijn tot samenwerking tussen culturele instituten. Het stopzetten van een cultuurwisselwerking maakt mij onrustig, angstig. Want dat is waar ik van leef: cultuur en de contacten tussen culturen. AYFER ERKUL Ayfer Erkul werkte 20 jaar voor het dagblad De Morgen. Ze specialiseerde zich in dossiers rond Turkije, terrorisme, extremisme, islam en diversiteit en maakte tientallen reportages en verhalen in o.a. Turkije, Afghanistan, Pakistan, Guantanamo, Syrië, Libanon, Iran en Irak. Sinds 2016 werkt ze als freelance journaliste

Luk Perceval © Jules August

Gentse zangeres Melike in Sneeuw Een opgemerkte gast in de cast van Sneeuw is Melike Tarhan. Deze Gents zangeres met Turkse roots maakte al verschillende cd's met zowel eigen composities als traditionals. Tarhan werkte eerder al samen met Osama Abdulrasol, Lode Vercampt, Olla Vogala, Dick van der Harst, Merdan Taplak, Nic Balthazar, Dirk Brossé en Walpurgis. In 2009 presenteerde ze het muziekprogramma 'Hemel en aarde' op Klara. Meer info op www.melike.be

18

PREMIÈRE SNEEUW


NOG EVEN WACHTEN OP DE VERBOUWING… U heeft het misschien al gemerkt: de voorstellingen van Sneeuw en En avant, marche! in het najaar keren terug naar de onze schouwburg.

De grote omvang van deze verbouwing betekent ook dat we van een aantal partners en een aantal externe factoren afhankelijk zijn om te kunnen starten.

Oorspronkelijk waren deze voorstellingen in de Vlaamse Opera gepland omdat de schouwburg normaliter op dit moment in verbouwing zou zijn. Maar deze werken worden uitgesteld tot medio 2017. Daarom kunnen wij toch nog even gebruik maken van de schouwburg en keren enkele voorstellingen terug naar het Sint-Baafsplein.

Omdat we de overlast voor u als publiek en voor onze spelers zo klein mogelijk willen maken en alle ingrepen zo veel mogelijk willen bundelen in een intense verbouwingsperiode waarin alles tegelijkertijd gebeurt, wordt de verbouwing uitgesteld naar 2017. Een exacte datum wordt nog bepaald in samenspraak met de bouwheren, de architecten en de aannemers. Maar in de tussentijd proberen we nog zoveel mogelijk in de schouwburg te spelen.

De geplande verbouwing is een uitgebreid project en bestaat uit drie grote delen: / Het verhuizen van de laad- en loszone van de Biezekapelstraat naar het Sint-Baafsplein – dus aan de andere kant van het gebouw , met de installatie van een vrachtwagenlift die rechtstreekse losfaciliteiten krijgt op de scène. / Omdat we nu eenmaal met onze schouwburg midden in het centrum van de stad gelegen zijn, moeten we ervoor zorgen dat onze buren zo weinig mogelijk hinder ondervinden van onze laad- en losactiviteiten. Dit gebeurt immers vaak ‘s avonds laat, in het weekend, enz.  Vandaar werd ook meteen een hele akoestische constructie bedacht om de laadzone inclusief vrachtwagenlift ‘in te pakken’ en geluidsoverdracht te vermijden naar omwonenden.  / Daarnaast bestaat de verbouwing hoofdzakelijk uit het vernieuwen van de bestaande manuele trekkeninstallatie op het podium naar een moderne elektrische trekkenwand. 

We zullen u telkens via dit NTGent magazine op de hoogte houden van de verdere plannen. Dank alvast voor uw begrip en geniet nog even van de schouwburg! SOPHIE COCQUYT Sophie Cocquyt is directeur communicatie en marketing van NTGent.

VERBOUWINGEN

19


EN AVANT, MARCHE! EVEN TERUG IN GENT Een voorval. Ik zit in een TGV die me van Straatsburg naar Parijs brengt, waar we acht avonden En avant, marche! gaan spelen. Overal in de steden hangt een vroege kerstsfeer. Markten met ambachtelijke kerstballen en gloeiende wijnen. Op die markten patrouilleren soldaten in kogelvrije vesten, het mitrailleur in de aanslag. In de stations, winkelstraten, musea, theaters en concertzalen wemelt het in belang van onze veiligheid van de uniformen.

© Phile Deprez

In de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015 vonden vijf aanslagen plaats in het 10e en 11e arrondissement van de Franse hoofdstad. Een zesde aanslag werd gepleegd in Saint-Denis nabij het Stade de France. Er vielen 130 doden en 350 gewonden. Frankrijk roept de noodtoestand uit en kondigt drie dagen van nationale rouw aan. De aanslagen worden opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. Frankrijk sluit de grens met België hermetisch af. 

20

BEPROEFD REPERTOIRE

De treincoupé zit afgeladen vol en ik heb een gereserveerde stoel pal tegenover een Arabisch uitziende jongeman. Hij oogt zacht en vriendelijk, maar heeft vermoeide ogen. Zijn winterjas ligt op zijn knieën en aan zijn voeten staat een rugzak. In het stopcontact onderaan het opklaptafeltje steekt een stroomkabel waaraan een gsm bungelt. De telefoon behoort de jongen toe. Doorheen de glazen deuren van de treincoupé zie ik zes tot de tanden bewapende agenten. Als de deuren zuchtend openschuiven vraagt een mannenstem om onze paspoorten ter controle aan te bieden. De stem klinkt gebiedend maar niet arrogant. De toon is eerder rustig, ja zelfs aan de lieve kant. De agenten verspreiden zich in de coupé en verrichten hun controles. Wie blank is, mag zijn identiteitskaart onmiddellijk wegbergen, de anderen worden gecontroleerd. Zo ook mijn overbuurman. "Vous n'avez pas de carte d'identité?" "Pas de visa?" De jongen heeft geen van beide documenten bij zich en wordt gesommeerd de trein te verlaten. Ook nu gedragen de agenten zich uiterst voorkomend en respectvol. Ik kan me geen houding geven en probeer de jongen nog een laatste blik toe te werpen, een knipoog, een kleine glimlach of een bemoedigend woordje te mompelen, maar mijn ogen slagen er niet in de zijne te vangen en de woorden blijven lafhartig in mijn mond hangen. Wat zeg je tegen een vluchteling die van een trein wordt gehaald? Hij is overigens niet de enige. Op het perron verzamelen zich meerdere lotgenoten met hun schamele hebben en houden. Grijze hangende schouders in veel te grote winterjassen. Ik voel me misplaatst bevoorrecht. Als de jongen zijn jas wil aantrekken, komt hij met zijn ene arm vast te zitten in zijn mouw, waarschijnlijk een gescheurde voering. Hoe hard hij ook probeert, de hand raakt niet doorheen het uiteinde van de mouw. Het is een vreemde worsteling die minuten lijkt te duren. Alle ogen van mijn medereizigers blijven op het gevecht met de mouw gericht, de arm die er maar niet doorheen komt. Ik zie en voel wat iedereen denkt,


maar niet mag denken. Hij zal toch niet? De agenten nemen wat afstand van de jongen en laten hun handen schijnbaar achteloos op hun holsters rusten. De coupé verstijft, de stilte is oorverdovend. Alleen het geluid van de hand op nylonstof. De wanhopige pogingen van de jongen om zijn jas aan te trekken. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, het aantrekken van een jas? Trek nu toch gewoon die jas aan man! Ik schaam me dood, maar in een flits zie ik een bomgordel. Het is een gedachte waarover ik mij nog steeds schaam. Ingelepeld door angst. Een angst waarvan ik nooit had durven denken dat die mij zou overvallen. Er ontploft geen bom als de jongen eindelijk zijn jas aanheeft. De wachtende trein kan weer adem halen.

's Avonds spelen we in Parijs de eerste En avant, marche! ná de aanslagen. Ondanks de dreiging en de draconische veiligheidsmaatregelen komt het publiek naar het theater. De zalen vullen zich weer. Er wordt gemusiceerd, gedanst, gespeeld en gezongen in onze voorstelling. In elke stad is er een nieuwe fanfare. In elke stad komen mensen met ons op het toneel om muziek te spelen. Het is een vreedzame gedachte die mij telkens weer ontroert en mij de moed geeft om door te gaan. Het is de kracht van de muziek. De kracht van de liefde. De kracht van de schoonheid. De kracht van de troost. De kracht van het theater.

Bijna teder wordt de vluchteling door de autoriteiten naar buiten gebracht als plots een vrouw naast me hysterisch begint te schreeuwen. "Son sac!! Il a oublié son sac!! Son sac!!" Het hysterische wijf wijst en krijst als een bezetene naar de achtergelaten rugzak van mijn overbuurman. Weer trekt de trein in een kramp. Ik probeer de vrouw te kalmeren, maar dat lukt me niet en ze begint nog harder te roepen. "Son sac!!!" Ik haat de vrouw. Ik haat haar paniek. Ik haat de wijze waarop zij ons probeert te infecteren met haar angst. Ik haat haar lelijk geluid. Ik wil dat ze ophoudt. Er ontploft geen bom als de jongen zijn rugzak komt ophalen, dit keer wel door de politie onder schot gehouden. Wanneer hij de coupé verlaat hoor ik achter me een breekbaar stemmetje. Een oude dame, ik schat haar in de tachtig, spreekt de jonge vluchteling de volgende woorden toe: "Bonne chance Monsieur." De trein trekt zich op gang en op het perron staan overal bosjes treurwilgen.

Acteur, muzikant, televisiemaker, tekenaar. Sedert 2005 vast verbonden aan NTGent, van 2010 tot 2015 ook artistiek leider van dit huis. Een greep uit de vele NTGent-producties waarin hij speelde: De asielzoeker, Het leven een droom, Ik val… val in mijn armen, Aida, Kinderen van de zon, Nero, Hans en Grietje, Tartuffe, Candide, Rood, Parsifal, We Shall Overcome, En avant, marche!…

Allemaal jonge mannen. Allemaal op weg naar ergens. Allemaal En avant, marche! Tijdens de tournee zullen dramatische gebeurtenissen en belangwekkende politieke omwentelingen ons achtervolgen of net voor zijn. Parijs, Brussel, Nice, Zaventem, Londen.....De samenloop der omstandigheden. Europa overspoeld door terreur. Europa overspoeld door mensen op de vlucht die altijd als de vijand komt alles moeten achterlaten. Het is een treurige herhaling van de geschiedenis. 

WIM OPBROUCK

EN AVANT, MARCHE! NTGent & les ballets C de la B Terugkeer naar Gent als tussenstop op een uitgebreide internationale tournee van een fascinerende productie van Frank Van Laecke, Alain Platel en Steven Prengels die de wereld van de fanfare als uitgangspunt heeft. Met Chris Thys, Griet Debacker, Hendrik Lebon, Wim Opbrouck en een hele schare muzikanten. Bekroond met de Herald Angel Award op het Edinbrugh Festival 2015 Di 6, wo 7 en do 8/12 | 20:00 NTGent Schouwburg met gratis inleiding 45' voor aanvang

BEPROEFD REPERTOIRE

21


NTGENT HERNEEMT GIF EEN BIJZONDER AANGRIJPEND ROUWPORTRET MET ELSIE DE BRAUW EN STEVEN VAN WATERMEULEN

‘Wij zijn een man en een vrouw die eerst een kind verloren hebben, daarna zichzelf en tenslotte elkaar.’

© Phile Deprez

Tien jaar na hun scheiding ontmoeten een man en een vrouw elkaar voor het eerst weer, op de plaats waar hun enige kind begraven ligt. Hij woont in Frankrijk en heeft er een nieuw leven opgebouwd, zij is blijven wonen in hun huis en kan de gedachte aan een nieuw leven niet verdragen. De reden voor hun samenkomst is een brief waarin de herbegrafenis van hun kind wordt aangekondigd omdat er gif in de bodem is gevonden. Tijdens de paar uren die ze samen hebben, tasten ze elkaar af en proberen hun geschiedenis weer op elkaar te leggen. Maar terwijl zij op zoek is naar iemand om samen op te gaan in het verleden, zoekt hij naar iemand die hem zegt dat het goed is om een punt te zetten achter het verleden. Steeds meer blijkt hoe het gestorven kind hun beider levens vergiftigd heeft. Allebei zijn ze verscheurd door verdriet, maar slagen er niet in om samen te rouwen. Tot het moment dat ze de kwetsbaarheid hebben om terug te keren naar het verleden, naar het sterfbed van hun kind. ‘Ik had jou vast, en jij hem, je zong heel zachtjes’. Elkaar vasthouden en zingen, is het genoeg om alsnog te worden gered?

22

BEPROEFD REPERTOIRE

Met Gif levert NTGent een aangrijpend rouwportret intens vertolkt door Steven Van Watermeulen en Elsie de Brauw. Schrijfster Lot Vekemans steekt Duras naar de kroon met haar tekst en regisseur Johan Simons sublimeert zijn ervaring. - De Morgen Gif zou ons nooit beroeren moesten de acteurs Elsie de Brauw en Steven Van Watermeulen (…) ons met hun intimistische spel niet subtiel bij de hand nemen. Met humor, kleine gebaren, een stem die het evenwicht zoekt tussen zacht en hard en vooral, met een betrokkenheid die je nauwelijks in vraag durft te stellen, houden ze het stuk anderhalf uur kaarsrecht overeind. Gif zakt nooit weg in ongeloofwaardige pathetiek, (…) Gif is een bitterkomische hymne aan het verlies die je in alle stilte tot nederigheid dwingt. - De Standaard Een nieuwe parel aan de kroon van NTGent. - Knack

GIF Met deze voorstelling won Lot Vekemans de Taalunie Toneelschrijfprijs 2010 en Elsie de Brauw de Theo d’Or 2011 tekst Lot Vekemans | regie Johan Simons | spel Elsie de Brauw en Steven van Watermeulen | zang en muzikale leiding Steve Dugardin | dramaturgie Koen Tachelet | scenografie Leo De Nijs | licht Dennis Diels & Marc Swaenen | kostuums An De Mol | productie NTGent Vr 16, za 17, zo 18/12 | 20:00 NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45' voor aanvang


KRONIEK OF EEN MAN LIGT DOOD IN ZIJN APPARTEMENT SINDS 28 MAANDEN Meestal is het de geur die de omwonenden alarmeert. Eenzame sterfgevallen komen almaar vaker voor in onze steden. Een collega, een kennis, een buur, een familielid zelfs. Zijn het mensen die werden vergeten door een samenleving die al te zeer op efficiëntie is afgestemd? Of willen mensen vergeten worden omdat ze zich niet langer herkennen in hoe die samenleving is ingericht? Vaakworden die vergeten lichamen pas na weken gevonden, na maanden, soms na jaren… Kroniek, het regiedebuut van Florian Fischer bij NTGent, gespeeld door Oscar Van Rompay, Bert Luppes en Charlotte Vanden Eynde, ging op 19 oktober in première in NTGent Minard (kort nadat dit magazine in druk ging, dus voor recensies verwijzen we u door naar ntgent.be). Daarna vertrok deze voorstelling op tournee, om in december nog even terug te keren, ditmaal naar NTGent Minnemeers.

© Jules August

Nog op di 6, wo 7, di 20, wo 22/12 in NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45' voor aanvang

BEPROEFD REPERTOIRE

23


SPECTACULAR LIGHTSHOWS OF WHICH U DON’T SEE THE EFFECT Een kamer in Tallinn, Parijs of München. Ergens in Europa. Een toevallige ontmoeting, zoals die meestal gebeurt: via beweging, aanraking, kijken, niet noodzakelijk in die volgorde. Een afgemeten toenadering, want moedertaal ontbreekt. De Belg en de Est, twee Europeanen, wandelen sprakeloos door hun desoriëntatie… De ontmoeting tussen twee mensen als poging tot echtheid en intimiteit. Van en met Benny Claessens en Risto Kübar. Na twee speelreeksen vorig seizoen staat deze unieke voorstelling opnieuw op onze affiche. Vaak krijg je het gevoel dat je zelf ook mee in het liefdesverhaal zit: soms haak je als toeschouwer af, dan word je weer meegesleept in intrigerende, haast amusante passages. Het stuk stuurt je dan wel met heel wat vraagtekens huiswaarts, toch blijven er heel wat indrukken in je logger geworden lichaam achter. - tumult.fm Uiteindelijk krijgt het bijna ondraaglijk duren van wat getoond wordt een meerwaarde: ze werkt de genadeloze afhankelijkheid van mensen uit, die niet kan bestaan zonder vertrouwen, zonder liefde, zonder betrokkenheid. - cult:online

© Jules August

Het mooiste pas-de-deux ooit. - Theater Heute Op wo 9, do 10/11 in NTGent Minnemeers

24

BEPROEFD REPERTOIRE


10 PARCOURS DOORHEEN ONS SEIZOEN 1 NIEUW WERK VAN NTGENT De vreemden | NTGent & Ruhrtriennale Kroniek of een man ligt dood in zijn appartement sinds 28 maanden | NTGent Sneeuw | NTGent & Zina Among other things – a queer musical | NTGent Odysseus. Een zwerver komt thuis | NTGent & KVS We Free Kings | NTGent Onderworpen | NTGent & Action Zoo Humain 2 BEPROEFD NTGENT-REPERTOIRE Liefde | NTGent 4.48 Psychosis | NTGent & KASK School of the Arts Spectacular Lightshows Of Which U Don’t See The Effect | NTGent En avant, marche! | NTGent & les ballets C de la B Gif | NTGent Africa | NTGent Kleine dagen | NTGent & HETPALEIS Brief aan mijn rechter | NTGent Zus van | NTGent We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax. | NTGent Learning How To Walk | NTGent Platform | NTGent & Action Zoo Humain 3 MUZIEK & THEATRALE LEZINGEN Michaeliskantaten | Collegium Vocale I Say To You #1 | NTGent & B’Rock De Vuurmond #2 | NTGent 4 DANS Horses | kabinet k & HETPALEIS Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (l) | Trajal Harrell Real, so real | Kunst/Werk / Marc Vanrunxt A Love Supreme | Rosas Prototype | Kunst/Werk / Marc Vanrunxt Blessed | Mag Stuart/Damaged Goods 5 KIDS EN JONGEREN Het Hamiltoncomplex | HETPALEIS Horses (8+) | kabinet k & HETPALEIS Kriep (8+) | 4Hoog Wanikan (3+) | 4Hoog

6 KLASSIEK REPERTOIRE MET EEN TWIST Yvonne, prinses van Bourgondië | Tibaldus De moed om te doden | Toneelhuis Mevrouw Macbeth | Maatschappij Discordia Zieke jeugd | Zuidpool Bezonken rood | Toneelhuis & RoTheater Wie is er bang voor Virginia Woolf? | Dood Paard Ne swarte | Bloet, Cie Marius & Kaaitheater De Warme Winkel | De Warme Winkel Complete Works: Table Top Shakespeare | Forced Entertainment Risjaar drei | Olympique dramatique / Toneelhuis 7 MAATSCHAPPELIJK BEWOGEN Stop Acting Now | Wunderbaum De vader, de zoon en het heilige feest | Trouble Man De gouden draak | De Roovers Of Paul had er niet moeten zijn | Van Haver & Pede Privacy | Wunderbaum, De Warme Winkel & HAU We doen het wel zelf | Wunderbaum Calcutta, Vastenavond | Bellevue Producties 8 DUITS REPERTOIRE Onschuld | De Roovers Ritter, Dene, Voss | Maatschappij Discordia Der Theatermacher | Maatschappij Discordia Alles is rustig | tg Stan Redde wie zich redden kan | tg Stan Eind goed, al goed | tg Stan 9 RUSSISCH BLOED Oblomow | LAZARUS Karamazow | LAZARUS De idioot | LAZARUS 10 NIEUW REPERTOIRE Macbain | Dood Paard De hoeder | Chaib Idrissi Domestica | KVS De Helden | LOD muziektheater Dorstig | Hof van Eede Waar het met de wereld naartoe gaat, daar gaan wij naartoe | Hof van Eede Het Weiss-effect | Hof van Eede The Ventriloquists Convention | Gisèle Vienne, Dennis Cooper & Puppentheater Halle Uw Rijk kome | SkaGeN De mensheid | LOD muziektheater PARCOURS SEIZOEN 2016-2017

25


OP ZOEK NAAR HET DNA VAN CAMPO EN WAAR DIT RAAKT AAN NTGENT

Het Gentse kunstencentrum CAMPO brengt een uiterst gevarieerd programma, gaande van theater en dans over performance tot beeldende kunst. Het is actief in drie locaties in Gent (Nieuwpoort, Victoria en Boma) maar trekt ook de wijde wereld in, van Charleroi tot Cincinatti, van Roeselare tot Reykjavik.

uit waarin ze kunnen groeien van het experimentele, pre-productionele stadium ver weg van het felle spotlicht, naar volwaardige kleinschalige producties die worden geproduceerd en toeren in het kwalitatieve internationale netwerk dat CAMPO doorheen de jaren uitbouwde. Een netwerk dat in vele richtingen werkt.

Table Top Shakespeare © Hugo Glendinning

Waar ligt de focus voor CAMPO? Kristof Blom (artistieke leiding CAMPO): CAMPO richt zich specifiek tot het jonge kunstenveld en kleurt daarbij graag buiten de lijnen, op zoek naar interdisciplinariteit en nieuwe tendensen. We reiken de hand aan nieuwe makers en investeren tijd, geld en energie in de ontwikkeling en begeleiding van hun talenten. CAMP0 tekent met hen graag een lange termijntraject 26

GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

KB Inderdaad, via datzelfde netwerk kan CAMPO internationale makers ook een podium bieden in Gent, wat geestesverruimend werkt voor de eigen makers die aan het huis verbonden zijn én voor hun avontuurlijk ingestelde Gentse publiek. En wanneer de CAMPO-artiesten de stap zetten van kleinschaliger werk naar de grote zaal, gaan we voor hen op zoek naar partners om samen het verhaal verder te schrijven. CAMPO wil daarbij ook een terugvalbasis zijn: eens geproefd van de grote zaal, blijft de weg terug open. Het is een organisch verhaal: kuikens kunnen het nest uitvliegen maar er ook veilig naar terugkeren. Denk aan Miet Warlop, Pieter Ampe, Benjamin Verdonck, Jan Martens.

Waarin verschilt CAMPO van andere kunstencentra? KB Het dna van de Vlaamse kunstencentra is heel erg verschillend, en daarin ligt ook de kracht van het landschap. Terwijl sommige kunstencentra zich bijvoorbeeld focussen op één welbepaald facet van de artistieke creatie en zich daarin specialiseren (bv. in residenties of één genre), kiest CAMPO meer voor de


totaliteit: door alles onder één dak aan te bieden menen we efficiënter te kunnen functioneren en kunnen we de aan CAMPO verbonden artiesten laten focussen op hun artistieke werk en betrekken bij alles wat er administratief-productioneel bij komt kijken zonder dat zij dit als een beslommering moeten ervaren. En als je vergelijkt met NTGent? Als kleine speler (er werken hier een 20-tal mensen) werken we bottom up, in tegenstelling tot grotere huizen als NTGent die juist door hun omvang eerder top down gestructureerd zijn en veel langer van tevoren alles moeten inplannen om de zaak aan een hoog tempo vlot draaiende te houden. Een huis als CAMPO is wendbaarder, flexibeler, werkt vaker op maat. Leen Van Welden (hoofd artistieke planning en verkoop NTGent): Benny Claessens bijvoorbeeld werkt voor beide huizen: in NTGent lijken zijn ideeën als theatermaker soms tegendraads maar in CAMPO zit hij meer in de artistieke flow. Beide contexten kunnen zowel een maker als het betreffende theaterhuis een meerwaarde bieden. Dat is meteen een van de redenen waarom CAMPO en NTGent zich voornemen om de komende jaren intenser te gaan samenwerken. Een eerste stap daartoe is het samen presenteren van repertoire 'met een twist'. Wij houden ons in wezen niet bezig met klasKB siek repertoire, veel van het werk dat CAMPO aanbiedt is non-verbaal, beeldend. Het circuleert op internationale festivals en in internationale kunstencentra. Language no problem. Voor NTGent is repertoire in velerlei vormen LVW wel een ankerpunt, maar is ook interdisciplinariteit een speerpunt en meteen een raakpunt met het aanbod van CAMPO. Voorstellingen als Antigone Sr. / Twenty looks or Paris is burning at the Judson Church l van Trajal Harrell en Complete Works: Table Top Shakespeare van Forced Entertainment werpen een nieuw licht op iconen van het klassiek theater (Antigone! Shakespeare!). NTGent en CAMPO onderstrepen daarbij een gedeelde interesse in een bepaald

soort theater en de intentie om samen een eind weegs te gaan. Maar daarover later meer. KOEN VAN CAEKENBERGHE Koen Van Caekenberghe is verantwoordelijk voor de drukwerken van NTGent en is coördinator en eindredacteur van dit magazine.

ANTIGONE SR. Trajal Harrell Via het verhaal van Antigone, een sterke, zelfbewuste vrouw in een door mannen gedomineerde wereld, onderzoekt de Amerikaanse danser en choreograaf Trajal Harrell de relatie tussen de voguing traditie uit de ballrooms van Harlem en het klassieke Griekse theater: een verregaande stillering en mannen die zowel mannen- als vrouwenrollen spelen. vr 18, za 19/11 | 20:00 | NTGent Minnemeers Copresentatie met CAMPO met gratis inleiding '45 voor aanvang

COMPLETE WORKS: TABLE TOP SHAKESPEARE Forced Enterainment A salt and pepper pot for the king and queen. A ruler for the prince. A spoon for the servant. Lighter fluid for the Innkeeper. A water bottle for the messenger… In Complete Works creëren zes performers beknopte versies van al de 36 toneelstukken die Shakespeare schreef, op grappige en intieme wijze, aan de hand van een aantal dagelijkse voorwerpen, op het één meter brede podium van een tafelblad! di 21, wo 22, do 23, vr 24 om 19:00 + za 25, zo 26/03 om 12:00 | CAMPO victoria €5 per uur (of neem een clubkaart) Copresentatie met CAMPO.

GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

27


EEN OEUVRE IN BEWEGING LARS KWAKKENBOS OVER CHOREOGRAAF/DANSER MARC VANRUNXT

Verandering en continuïteit zijn de twee sleutelwoorden in de ontwikkeling van het oeuvre van Marc Vanrunxt (°1960). Deze twee begrippen spreken elkaar niet tegen, integendeel: hun snelheden versterken elkaar. De kracht van een goede voorstelling ligt ergens tussen herkenning en ontdekking, een evenwicht dat Marc Vanrunxt voortdurend tracht te bewaken in zijn zoektocht naar nieuwe verhoudingen waarin het lichaam de drager van betekenis wordt. In zijn producties ligt de nadruk op het immateriële van de danskunst en de transformatie van een lege ruimte door licht, kleur, object. Die hang naar soberheid komt voort uit een verlangen naar minimalisme, niet als stijlvorm, wel als attitude. DE VLAAMSE DANSGOLF

Marc Vanrunxt © Tim Theo Deceuninck

Sinds hij in 1981 eigen werk begon te maken – hij speelde een belangrijke rol in de Vlaamse dansgolf – belichaamt het oeuvre van Marc Vanrunxt een confrontatie van expressionisme en abstract modernisme. In 1983 debuteerde hij officieel met Vier Korte Dansen. Hoewel de grote opbloei van de Vlaamse dans nog moest komen, ontdekten het Nederlandse en Vlaamse danspubliek en ook de critici hem in die jaren al als choreograaf. Een jaar later was er Poging tot Beweging. Zijn werk werd getoond op festivals als Klapstuk in Leuven, De Beweeging in Antwerpen, Springdance in Nederland, en in 1985 coproduceerden Kaaitheater en Klapstuk Hyena. De titel van die voorstelling werd ook de naam van de eerste vzw die Vanrunxt mee oprichtte en die zijn werk zou gaan produceren. In 1986 was er A.Dieu, een voorstelling waarin Vanrunxt zijn 28

GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT


fascinatie voor theatrale kostumering verder ontwikkelt. In 1988 is dit dan ook opvallend aanwezig in de voorstelling Ballet in Wit, de eerste voorstelling waarvoor hij een projectsubsidie ontving. In die vroege jaren ontwikkelde Vanrunxt ook in tal van kleinere voorstellingen en samenwerkingen enkele obsessies die zijn oeuvre vanaf dan zouden karakteriseren. Zo is er zijn fascinatie voor zowel klassieke muziek als pop en punk - denk aan het gebruik van muziek van Petula Clark, Jacques Offenbach, Siouxsie & The Banshees, Krzysztof Penderecki en Brian Eno - alsook zijn doorgedreven aandacht voor kostuums, licht en scenografie. Al die aspecten van de dansvoorstelling werden voor hem even belangrijk als de dans zelf. Vanaf de late jaren tachtig en in de jaren negentig werd het duidelijk dat Vanrunxt met zijn werk een markante positie in het Vlaamse danslandschap innam: een weerbarstig oeuvre, waarvan sommige krachtlijnen zich gestaag verder ontwikkelden, wars van tendensen of modes - het verlangen naar minimalisme, maar evenzogoed een verlangen naar een eigen, particulier universum en een grote zeggingskracht van alles wat op de scène te zien, te horen en te beleven is. DE ROL VAN HET PUBLIEK Halfweg de jaren negentig vond het oeuvre van Vanrunxt een tweede adem. Eerst waren er Antilichaam (1994) en Dies Irae (1995), en in 1998 performde Marc Vanrunxt een solo die door Jan Fabre was gechoreografeerd. Nieuwe projectsubsidies volgden, hij werd artist in residence bij De Beweeging en aan het einde van het millennium zette Patrick Sterckx al voorzichtig een structurele werking rond het oeuvre op. Marc Vanrunxt kreeg meer aandacht voor de rol van het publiek. Vanaf nu zou de idee dat er, voorbij het eigen subject, altijd een publiek is, dé premisse worden van elke productie. Het besef dat dans met haar publiek communiceert, primeerde nu, zijn dramaturgisch inzicht groeide. In 1997 was er Fortitudo en in 1998 Antropomorf. In deze voorstelling werd de kwaliteit van de beweging belangrijker dan de vorm. Vanrunxt deed de dans almaar minder voor, voortaan omschreef hij haar voor zijn danser(s). Alexander Baervoets, met wie hij later K/W zou oprichten, cre-

ëerde binnen de voorstelling een eigen choreografie. Op die manier werd het auteurschap van de voorstelling een complex gegeven, wat in de jaren nadien in hedendaagse danspraktijken een courante praktijk werd. NIET ALLEEN DE DANS ZELF, OOK DE RUIMTE In Some Problems of Space Perception (2001) werkte Vanrunxt voor de eerste keer samen met beeldend kunstenaar Koenraad Dedobbeleer. De voorstelling kondigde een nieuwe fase aan in het oeuvre van Vanrunxt: voortaan zou niet alleen de dans zelf, maar ook de ruimte waarin er wordt gedanst, als een voorstel worden ervaren: een publiek voorstel, in de zin van dat een publiek daarop kan ingaan, en de vrijheid krijgt om het ook zelf te kaderen in een specifieke tijd en context. Sinds 2001 verzorgt Dedobbeleer de scenografie van de meeste voorstellingen van Vanrunxt. Zo creëerde hij het jaar daarop Most Recent (2002): terwijl het publiek op één rij zat, in een vierkant rond de zilveren dansvloer, dansten Charlotte Vanden Eynde, Salva Sanchis, Marie De Corte en Vanrunxt zelf elk een eigen patroon van één uur in de ruimte, op muziek van Cage, Grandmaster Flash, Morton Feldman en finaliter Jim O’Rourke. Voor Vanrunxt is het komen kijken naar een voorstelling cruciaal, op dat moment wordt haar geschiedenis geschreven. Een voorstelling schrijft altijd haar eigen geschiedenis. Op het moment dat er wordt gedanst, neemt de choreograaf een positie in een landschap in. Vanrunxt is zich daar altijd bewust van geweest. Zijn poëtica is ook geworteld in de jaren zeventig en tachtig: zijn muzikale fascinaties getuigen daarvan. Tegelijk echter herschrijft hij die geschiedenis ook met elke voorstelling, en ent hij zich eerst en vooral op de eigen tijd: die van de voorstelling, en die van de wereld van vandaag. DIVERSE ONTMOETINGEN EN SAMENWERKINGEN In het vorige decennium creëerde Marc Vanrunxt onder meer Most Recent (2002), Raum (2006) en showtitle #63 Black Mark (2008). Hij spitste zich gaandeGASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

29


weg meer toe op solo's voor andere dansers en maakte in 2010 de split screen choreografie For Edward Krasinski in nauwe samenwerking met choreograaf Salva Sanchis. De muziek van Morton Feldman werd er live gespeeld door Yutaka Oya van Champ d’Action, het muziekensemble waar Vanrunxt vaak mee samenwerkt. VOOR VANRUNXT IS HET KOMEN KIJKEN NAAR EEN VOORSTELLING CRUCIAAL, OP DAT MOMENT WORDT HAAR GESCHIEDENIS GESCHREVEN. De afgelopen jaren concentreerde Vanrunxt zich op ontmoetingen en samenwerkingen, en werkte hij ook verder met de sleutels die zijn oeuvre nu al vele jaren kenmerken. Zo gebruikte hij opnieuw muziek van Morton Feldman in Real, So Real (2015). Verder verdiepte hij zich in de muzikale scene uit de beginjaren van zijn werk als danser en choreograaf. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Discografie (2013), een dubbelchoreografie die hij samen met Arco Renz creëerde voor Rob Fordeyn. Fordeyn danste op een klankband waarop Daniel Vanverre de popmuziek uit de jaren tachtig die Vanrunxt en Renz in hun platenkast hadden gevonden, had ontmanteld en gefragmenteerd. In Real, So Real en verscheidene andere projecten op scène werkte hij opnieuw samen met beeldend kunstenaar Koenraad Dedobbeleer. Met Katleen Vinck werkte hij naast Dune Street Project (2013), een solo performance in haar atelier waarin Vanrunxt de ruimteleer van Laban in scène zette, ook nog een ander project op locatie uit – L’Art Touche Au Ciel et à La Terre (Xavier Mellery, 1901) (2014) - met Igor Shyshko die danste in de vloedlijn van de Noordzee. In 2014 was er de uitgave van de film Dieper op dvd, een samenwerking tussen Anne-Mie Van Kerckhoven en Marc Vanrunxt uit 2003. In oktober 2015 is er de creatie van Atmosphere, waarvoor Vanrunxt naar Istanbul trekt en daar, samen met vier Turkse dansers, herinnerd wordt aan de politieke betekenis van dans en lichaam in zijn oeuvre en in een andere socio-politieke context. RADICAAL HEDENDAAGS De praktijk van Vanrunxt is en blijft radicaal heden30

GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

daags. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop hij op de vloer met jonge én oudere dansers werkt en hoe hij ook in andere opzichten het creatieproces van elke voorstelling koestert als iets duurzaams. Kijk naar hoe hij de idiosyncrasie van een beweging opzoekt en dat vaak tot een uiterste drijft. Kijk ten slotte naar hoe hij keer op keer nieuwe uitdagingen zoekt, in samenwerkingen en/of zijn eigen aanwezigheid als performer, niet langer op scène, maar in een installatie. De menselijke beweging wordt bij hem iets weerbarstigs, telkens opnieuw, op de scène of elders, op een manier die historisch is onderbouwd - denk aan de inzichten van Rudolf Laban die vandaag weer in werk van jongere choreografen opduikt en net daarin ook zeer eigentijds aandoet. Hetzelfde geldt voor de subtiliteit waarmee Vanrunxt het vraagstuk van gender laat resoneren in zijn werk - het lijkt zelfs alsof de nuances van dat vraagstuk bij elke voorstelling rijker worden. Meer dan het bestaan van een eigen oeuvre uit te willen buiten, verhoudt Vanrunxt zich in elk van zijn creaties opnieuw tot zijn eigen tijd. Daarin schuilt wellicht de ware kracht van zijn werk: telkens opnieuw is er het besef - van hemzelf als choreograaf, van de dansers, van iedereen die meewerkt, en last but not least het publiek - dat er opnieuw wordt bewogen en gedanst. Dat besef buit Vanrunxt keer op keer uit. Uit de aandacht van jonge makers voor zijn werk blijkt dat zijn oeuvre vandaag nog aan betekenis wint. Hij blijft werken aan een oeuvre dat in beweging is, en neemt tegelijk de risico’s die zoiets veronderstelt. LARS KWAKKENBOS Lars Kwakkenbos is docent en dramaturg. Hij woont en werkt in Brussel en Gent. Na zijn studies geschiedenis en kunstgeschiedenis in Leuven, Tours en Berlijn, schreef hij geregeld over podiumkunsten, beeldende kunsten en (landschaps)architectuur, onder meer voor De Standaard, A+ en Etcetera. Van 2001 tot 2007 werkte hij voor Klara en sinds 2008 is hij verbonden aan de School of Arts KASK – Koninklijk Conservatorium in Gent en werkt hij mee aan de dramaturgie van het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. 


REAL, SO REAL Kunst/Werk Gebaseerd op Three Voices (1982) van Morton Feldman, een compositie voor drie stemmen waarvan één live gezongen wordt (Els Mondelaers) en de andere twee op band zijn ingezongen. Marie De Corte gaat in dialoog met deze driestemmige installatie en biedt als dansend lichaam krachtig weerwerk aan de monumentaliteit van de muziek. Za 3/12 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

PROTOTYPE Kunst/Werk Een dansvoorstelling rond het werk van einzelgänger Lucien Goethals (1931-2006), een pionier van de Vlaamse elektronische muziek. Met Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou. Za 29/4 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

31


EIGENLIJK EEN REDELIJK LIEVE VOORSTELLING KOEN HAAGDORENS IN GESPREK MET MONA DE BROE OVER HORSES

Mona is 10 en danst mee in Horses, de nieuwe voorstelling van het danscollectief kabinet k in coproductie met HETPALEIS. Vijf kinderen delen er de scène met vijf volwassenen (drie dansers en twee muzikanten). Regie is in handen van Joke Laureyns en Kwint Manshoven. Ik spreek Mona over de telefoon.

M Over elkaar tegenkomen, over ontmoeten, en omhelzen.

KH

En waarom heet de voorstelling dan Horses?

M Omdat in de voorstelling de volwassenen de kinderen dragen. Zoals een paard een mens draagt.

KH

Ben jij dan de ruiter?

M Je moet dat niet te letterlijk zien. Want soms moeten wij ook voor de volwassenen zorgen, en dan dragen wij hen. Het is iets heel speciaals.

KH Maar als je nu zou mogen kiezen, wat zou je dan het liefst zijn? Paard of ruiter?

M

Hallo, met Mona.

Hallo Mona. We kennen elkaar niet. Ik was van KH plan om naar een repetitie te komen, ik ging dan een zak snoep meebrengen, en dan kon jij na de repetitie over de voorstelling vertellen. Maar ik heb te weinig tijd. Ik ben zelf ook druk aan het repeteren. Het spijt me dat we dit nu over de telefoon moeten doen. M

Maar dat is toch niet erg?

KH OkĂŠ dan. Vertel eens iets over de titel van de voorstelling?

M De voorstelling heet Horses. Dat betekent paarden. Maar de voorstelling gaat niet echt over paarden.

KH

32

Waarover dan wel? GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

M Als ik heel eerlijk ben? Liefst de ruiter, want het is leuk om te worden opgetild. Als je beneden bent moet je vooral dragen.

KH

Wie is uiteindelijk de baas? Paard of ruiter?

De ruiter is de baas omdat die bestuurt. Maar M het paard is de baas door zijn snelheid. En ook wanneer je het streelt op een plaats waar het niet gestreeld wil worden, dan is het daar ook de baas over. Ik heb eens een paard gestreeld dat geen goed KH leven had. Het heeft mij een stamp gegeven en nu is mijn arm een beetje kapot. Sindsdien ben ik bang van paarden. M Mijn vriendin heeft dat ook gehad. Een paard heeft op haar voet getrapt en er waren twee tenen gebroken. Maar ze nog altijd niet bang van paarden. Ze rijdt nog steeds.


KH Ik durf het niet meer. Wat moet je kunnen om een goede ruiter te zijn?

Niet bang zijn, denk ik. En goed kunnen paardrijden. Je moet de stal verversen en het paard eten geven, je moet het een goed huis geven, er lief voor zijn. Maar in de voorstelling moeten we dat niet doen, we moeten eerder slechte ruiters zijn. We moeten bijvoorbeeld met onze t-shirts de volwassenen slaan en dan ontstaat er een soort duel en dan komt alles weer goed. Ik heb zo’n duel-duet met Jacob, ik heb hem vastgebonden, maar hij houdt mij met zijn voet in de lucht, ik kan nergens meer naartoe, dus moet ik hem wel loslaten, want anders blijf ik daar hangen. Ik vertel dat nu, maar niet alles is slecht bedoeld in Horses. Het is eigenlijk een redelijk lieve voorstelling. Heb je Rauw gezien, onze vorige voorstelling?

KH

Ja.

M

Kom je eigenlijk kijken naar Horses?

KH

Ja.

M

En breng je dan die zak snoep mee?

KH

Oké.

M

KH

We praten over haar favoriete snoep. Alles behalve marshmellows zegt ze. We praten over marshmellows. Er werd gedurende een half jaar gerepeteerd aan Horses, in weekends en op woensdagen. Horses is een voorstelling voor kinderen vanaf 8, en voor volwassenen. Première: 4 november in NTGent Minard.

Nee.

Dat is dus een heel ander soort voorstelling. M Ze is harder, in Rauw zijn wij eigenlijk zwervers. Maar in Horses zijn we lief voor elkaar, we hebben een goed leven. Heb je een goed leven doordat je lief bent voor KH elkaar? Of ben je lief voor elkaar omdat je een goed leven hebt?

KOEN HAAGDORENS NTGent-dramaturg Koen Haagdorens werkte recent mee aan Rood, AUGUSTUS ergens op de vlakte, En avant marche!, We Shall Overcome, In Europa en De kersentuin. Dit seizoen volgen Kroniek en Platform/Onderworpen.

We hebben een goed leven omdat we lief zijn M voor elkaar. Dat denk ik toch. KH

Dans jij graag?

Ja! Want je kan je uitleven en als je in de proM blemen zit en je danst dan gaat dat los en dan vergeet je je problemen. Mijn vriendinnen hadden ruzie en iedereen was boos op elkaar en onze vriendkring ging kapot en ik ben dan gaan dansen en dan dacht ik er niet meer aan en dan dacht ik 'morgen ga ik dat oplossen' en het is opgelost geraakt. KH

Gelukkig.

M

Maar mag ik jou nu ook eens een vraag stel-

Voor de premièrereeks van Horses van kabinet k/ HETPALEIS in copresentatie met NTGent (4, 5, 6, 11, 12/11 in NTGent Minard) bieden we de volgende omkadering aan: / gratis inleiding om 19u15 in de Spiegelfoyer van Minard / lesmappen beschikbaar voor schoolgroepen / schoolvoorstellingen op 8/11 (voor- en namiddag) en 10/11 (voor- en namiddag) – 10 euro per ticket. Reservaties voor schooltickets via publiekswerking@ntgent.be

len? GASTVOORSTELLINGEN UITGELICHT

33


DE AVONDEN: SAMEN LEZEN EN STUKKEN ONTDEKKEN REPERTOIRE: / Voorraad aan voorstellingen waarover een theatergezelschap beschikt. In wijdere zin: de voorraad aan bekende theaterteksten in de wereldliteratuur; ‘het wereldrepertoire’. Als een gezelschap iets ‘op het repertoire heeft staan’ kan het dit stuk op ieder moment weer ten tonele voeren. / De verzameling balletten die door een gezelschap wordt uitgevoerd. alle nummers of trucs die een kunstenaar beheerst. / Voorbeeld: deze zanger heeft tientallen liederen op zijn repertoire. Voor het tweede seizoen op rij nodigt NTGent, in samenwerking met Drift vzw, jonge theatermakers uit om samen – op maandagavond – repertoire te lezen. In deze reeks getiteld De Avonden liggen zowel toneelklassiekers als recente theaterteksten op tafel. Het idee voor deze leesavonden ontstond enkele jaren geleden bij die jonge theatermakers zelf, vanuit een gedeelde behoefte aan meer kennis en overzicht van boeiende stukken. De eerste edities vonden plaats bij Linde Carrijn thuis – zij is een van de initiatiefnemers. Sinds vorig seizoen zet NTGent mee zijn schouders onder de reeks en wordt er gezamenlijk gelezen in de grote vergaderzaal in onze schouwburg. Op die verdieping bevindt zich ook het theaterarchief van NTGent – een goedgevuld archief dat stap voor stap wordt gedigitaliseerd en ontsloten. Een voorbeeld van dat laatste vindt u nog steeds op www. ntgent50.be, de website die vorig jaar werd opgestart naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van ons theaterhuis. Het archief is ook toegankelijk voor derden, na afspraak. Tijdens De Avonden wordt er samen gelezen en geproefd: hoe smaakt een stuk van Jan Decorte, hoe lekker ligt een komedie van Alan Ayckbourn in de mond? Maar, zoals gezegd, is er ook ruimte en aandacht voor nieuw werk. Lagen tot dusver al op de leestafel: Kattenmoeras (Marina Carr), The Hunting of the Snark (Paul Pourveur naar Lewis Carroll), De bitterzoet (Dennis Potter), Een LIEFDESDOOD op het blauwe uur – Zwischen Immer und Nie (Brecht Vermeersch), Zes personages op zoek naar een auteur (Luigi Pirandello), BAAL (Bertolt Brecht), Lysistrata (Hugo Claus naar Aristophanes), Limonov (er groeien daar citroenen) (Freek Mariën), Caligula (Albert Camus), meneer, de zot & ‘tkint (Jan 34

DE AVONDEN

Decorte), Dubbele deuren (Alan Ayckbourn), Jacques of de Onderwerping en De stoelen (Eugène Ionesco), Yvonne, prinses van Bourgondië (Witold Gombrowicz) en Hamlet (Espen Hjort naar William Shakespeare). Afhankelijk van het materiaal schuift er een extra gast aan tafel. Dat kan een ensemblelid van NTGent zijn Benny Claessens en Chris Thys bijvoorbeeld kwamen al een keer meelezen. Of de auteur/bewerker zit zelf aan tafel. Dat was onder meer het geval bij de lezing van een recent toneelstuk van Freek Mariën (Limonov), en bij de eerste sessie van het huidige seizoen: toen kwam de Noorse regisseur Espen Hjort, vorig jaar afgestudeerd aan de regieopleiding in Amsterdam, zijn – radicale – bewerking van Hamlet toelichten in Gent. De leessessies zijn in principe op uitnodiging, maar wie graag aanschuift, kan zich kenbaar maken via de website van Drift. Het format krijgt stilaan ook meer zichtbaarheid, getuige de uitnodiging door Open Doek, de vereniging voor liefhebberstoneel, om een Avond te houden tijdens het Landjuweelfestival. Liefhebbers van theater (lezen) weten waarheen… www.driftvzw.be / www.landjuweelfestival.be STEVEN HEENE Dramaturg en redacteur Steven Heene coördineert als directeur artistiek bureau de artistieke werking en programmering van NTGent. Dit seizoen verzorgt hij de dramaturgie voor Sneeuw (Luk Perceval) en We Free Kings (Wim Opbrouck & Wilfried de Jong).


TE GAST IN ONS HUIS Naast de gastvoorstellingen die elders in dit nummer werden uitgelicht, heeft NTGent nog andere producties te gast, waarover u hier de basisinformatie vindt, maar waar onze website uitgebreider aandacht aan besteedt met foto’s, filmpjes, en teksten of extra weblinks. Eén adres: www.ntgent.be

DE VADER, DE ZOON EN HET HEILIGE FEEST Trouble Man

DE MOED OM TE DODEN Toneelhuis

Vr 18, za 19/11| 20:00 | NTGent Arca copresentatie met Victoria Deluxe.

Di 22, wo 23, do 24, vr 25, za 26/11 | 20:00 NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

‘De flair en knipoog waarmee Kirmiziyüz vertelt, doet de voorstelling ademen, de oprechtheid bijwijlen naar adem happen’ (Knack) In november 2010 maakte Sadettin Kirmiziyüz de grootste reis uit zijn leven: hij trok naar Mekka voor de Hadj. Met zijn vader als voorganger in dit eeuwenoude ritueel, werd hij als leerling ingewijd. Met de ervaringen van deze indringende reis maakt hij een voorstelling over vaders en zonen, geloven en niet geloven, Abraham, Isaak, Mohammed, God en Allah. Een heilige roadstory waarin niets niet kan en alles waar is. En dat moet gevierd worden.

Met De moed om te doden van Lars Norén vertaalt Guy Cassiers de problematiek van de macht en de manipulatie – die hij het voorbije decennium vooral vanuit een politieke en Europese dimensie benaderde – terug naar zijn oerscène: het gezin en de spanning tussen ouder en kind, i.c. vader en zoon. De dialogen zijn grimmig en op het scherp van de snee, maar niet ontdaan van humor. De moe dom te doden is acteurstheater pur sang met Wouter Hendrickx, Marc Van Eeghem en Aminata Demba.

GASTVOORSTELLINGEN

35


DE GOUDEN DRAAK De Roovers

OF PAUL HAD ER NIET MOETEN ZIJN Tiemen Van Haver en Lize Pede

Wo 23/11 | 20:00 | NTGent Minard - uitverkocht met gratis inleiding 45’ voor aanvang

Do 1, vr 2/12 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

Vijf acteurs (Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Luc Nuyens, Sofie Sente, Nico Sturl) spelen in dit bitterzoete stuk van Ronald Schimmelpfennig achttien personages, stellen scherp op het leven van mensen zonder papieren in Europa en laten zien dat mensen, ook al zijn ze vreemden voor elkaar, in een geglobaliseerde samenleving van vandaag, toch met elkaar te maken hebben.

Toen hij veertien was, kwam Paul na een ongeluk in een coma terecht. Hij groeit in zijn slaapkamer op tot een volwassen man. Als wilde klimplant overwoekert Paul in stilte het leven van zijn moeder die een uitweg zoekt… De Gentse theatermakers Van Haver en Pede nemen je mee op een donkere, beeldende reis door de spelonken van verlies. Als een voyeur word je deelgenoot van de pijn van een ander, al ben je nooit helemaal zeker van wat je ziet. In een verstilde duisternis ervaar je de mogelijkheden van suggestie en zintuiglijke onderprikkeling. Wat zijn de grenzen van je waarnemingsvermogen en wanneer begint een beeld een eigen leven te leiden?

36

GASTVOORSTELLINGEN


MEVROUW MACBETH Maatschappij Discordia

ZIEKE JEUGD Zuidpool

Vr 9, za 10/12 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

Wo 14/12 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

Shakespeares Macbeth vanuit het standpunt van Lady Macbeth bekeken en bewerkt tot een voorstelling over Vrouwen en Macht. Discordia laat onder andere Queen Elizabeth, Simone de Beauvoir, Angela Merkel en allerlei naamloze ambitieuze vrouwen aan het woord. Wat drijft hen en hoe pakken zij het aan? Van, met en door Annette Kouwehoven, Miranda Prein, Maureen Teeuwen en Jan Joris Lamers.

Wenen 1923. Tegen de achtergrond van het opkomend nationaalsocialisme en een meedogenloze financiële crisis geven zes studenten geneeskunde zich over aan psychologische oorlogsvoering, seksuele intriges en criminele fantasieën. In een ongezien snedige en directe stijl analyseert Zieke jeugd de wereld van een (naoorlogse) jeugd die met zichzelf geen blijf weet, opgroeit in een steeds hardere, gepolariseerde samenleving en slechts lijkt te kunnen kiezen tussen twee uitersten: de overgave aan een burgerlijk bestaan of een zelfgekozen einde. Naar het spraakmakende Krankheit der Jugend van Ferdinand Bruckner in regie van Koen van Kaam en Jorgen Cassier.

GASTVOORSTELLINGEN

37


38


39

© Fotografie: Jules August

TERUGBLIK OP DE VREEMDEN, SEIZOENSOPENER VAN NTGENT OP LOCATIE IN DE FLORALIËNHAL (CITADELPARK, GENT), SEPTEMBER 2016


DE ALLERMOOISTE DAGEN Het dakraam is open. Een gure wind waait mijn kamer in. Het is herfst, de allermooiste dagen van het mooiste jaar. De hemel valt omlaag. De bladeren. De wolken. De wind. Alles draait. Alles keert. Het is zoals binnen in mijn ziel, de vooravond van mijn eenentwintigste verjaardag. Er ligt een heel jaar achter me. Morgen is het tijd om dat jaar symbolisch af te sluiten. Hoewel ik niet geloof in gesloten hoofdstukken of omgeslagen bladzijden. Vorig jaar schreef ik tijdens de ochtend van mijn verjaardag. Ik luisterde naar “Non, je ne regrette rien”, vertelde over de koudste oktoberdag sinds 1901, toen ik diep weggedoken in mijn jas wachtte op een bus. Een metafoor voor het leven. De bus arriveerde niet. Maar mijn ogen keken door alle gedaantes en gebouwen heen, aan het einde van de wereld begon mijn horizon. Niet wachten, Aya, doen. Voelen. Ontmoeten. De weg ligt open voor zoveel meer. Dat beloofde ik mezelf die ochtend.

© Arne Nys

Dit jaar, nu, schrijf ik tijdens de vooravond van mijn verjaardag. Ik luister naar “Laat me” gezongen door Do tijdens een hete oktobernacht, zwarte thee warmt de binnenkant van mijn lijf. Zou mijn bus ondertussen gearriveerd zijn? Nee. Ik heb gewandeld door mistige gedachten en benevelde woorden, onderweg ben ik stukjes van mezelf kwijtgeraakt, gevallen in dieptes, eruit gestrompeld, de leegte gevuld met warme mensen en hete woorden, te laat aangekomen en soms helemaal niet.

40

COLUMN AYA SABI


Het is niet makkelijk geweest. Verloren heb ik, maar soms is loslaten beter dan je vastklampen. In vrede laten gaan wat niet van jou is, wat je schade brengt, wat je naar onder haalt, alles wat je zicht op de sterren belemmert. Daar waar alle gestorven dromen versteend glinsteren. Nooit meer uitgesproken, nooit meer uitgekomen. Ik hoop dat mijn dromen niet naar de hemel stijgen. Ook al valt de hemel elke herfst naar beneden. Tussen mijn handen, in mijn longen, rond mijn lippen, ik wil naar ze tasten, ze inademen, ze uitspreken. Daar horen ze te zijn. Het jaar begon met een belofte om niet te wachten tot het leven beginnen zou. Binnen enkele uren eindigt dit jaar. Van alle gebroken beloftes brand je je het meest aan de beloftes die je aan jezelf maakte. Verloren en verraden op hetzelfde moment. Maar deze belofte kwam ik wel na. Hoewel ik inderdaad verloren heb. Je kan enkel verliezen wat je weggeeft. Als je voorover leunt om naar de diepte in je ziel te kijken. Als je je vertrouwde omgeving achterlaat, nieuwe mensen ontmoet en al deze mensen een stukje hart en ziel en lichaam geeft. Als je voorbij de angst kijkt, die ons tegenhoudt lief te hebben. Als je heel je leven, je bestaan in twijfel durft trekken. De mensen die je omringen. De dagen die je vult. De nachten die je droomt. Ik heb niet gewacht. Ik heb geleefd. Eenentwintig jaar ondertussen. Vanaf nu zal het snel gaan, vermoed ik. De dagen halen elkaar in. Binnen enkele maanden ben ik weer tweeëntwintig. Maar altijd zal ik jonger zijn dan ik geschat word, troost ik mezelf. Ik ben niet bang voor het verouderen, ik ben grootgebracht met hoop: morgen zal altijd beter zijn dan vandaag. In scha Allah. Als God het wil. Dat vertrouwen heb ik in de toekomst. Alles wat me tegemoet zal treden, is voor mij geschreven en het is zo zwaar als ik kan dragen. Ik leef niet van dag tot dag, maar van droom tot droom.

is een onderdeel van volwassen worden, van je gebreken toegeven en ze omarmen, ze liefhebben omdat ze je maken tot wie je bent. Want mensen veranderen niet, ze worden steeds meer zichzelf. Hier ben ik dan. Een jaar ouder, maar nog altijd in het tweede jaar van mijn bachelor. Heb ik stilgestaan? Absoluut niet. Mijn dromen zijn in dikkere lijnen geschetst, grof en rauw. Tussen mijn handen, in mijn longen, rond mijn lippen. Meer geleerd op één jaar tijd dan een hele leven lang. Het was me een genoegen dit te mogen meemaken. Ik strompel met mijn laatste krachten naar de badkamer. De dag komt tot zijn eind. Ik sta voor de spiegel. Twee glinsterende ogen kijken me zacht aan. Niet de blik van iemand die verloren heeft. Integendeel. Ik wrijf over mijn huid en bekijk de imperfecties. In niets lijk ik op de meisjes die op Instagram of andere (sociale) media verschijnen. Mijn huid is imperfect. Mijn ogen zijn te klein. Mijn neus is niet spits. Velen zeggen dat ik op mijn vader lijk. Hou ouder ik word, hoe meer sommigen mijn moeder in mij beginnen zien. Dit ben ik. Zoals de uiterlijke imperfecties mij tot mens maken, maken de grillen in mijn karakter me nog meer tot mens. En morgen. Morgen is het tijd voor een nieuwe belofte die ik hopelijk lang mag volhouden. Onvoorwaardelijk van mezelf houden. Zelfs als ik genadeloos verlies. Vooral als ik genadeloos verloren ben. Niets is mooier dan onvoorwaardelijk jezelf mogen zijn bij iemand die jou omarmt en alle stukjes die je onderweg dacht kwijtgeraakt te zijn terug aan je overhandigt. Hier, dit ben jij, blijf je ongelofelijke zelf. Wees diegene voor anderen. Maar vooral voor jezelf. AYA SABI Aya Sabi studeert exacte wetenschappen aan Maastricht University, maar houdt van taal en poëzie. Ze blogt voor deredactie.be en verzorgt dit seizoen ook een vaste column in ons magazine.

Vroeger durfde ik niet over mijn dromen ter vertellen, want stel dat ik zou falen. Maar vandaag mag iedereen het weten. Want falen mag. Ik heb gefaald dit jaar. Het COLUMN AYA SABI

41


KUNSTENWEEK VOOR KINDEREN 5 jaar Kunstendag voor Kinderen? Dan organiseren NTGent, 4Hoog, Larf! en Platform-K om dat te vieren een KunstenWEEK voor kinderen! Kinderen in Gent en omstreken worden in de week van 13 tot en met 20 november helemaal ondergedompeld in kunst. NTGent, 4Hoog, Larf! en Platform-K slaan de handen in elkaar voor een straffe week vol theater en dans. WORKSHOPS

VOORSTELLINGEN

/ NTGent: theaterdocent Sjoerd van Capelleveen van NTGent bezoekt in deze week zo’n 14 klassen op 7 verschillende scholen in en rondom Gent. Met elke klas speelt hij theater in en met hun eigen lokaal. / Larf!: dit vlammende jeugdtheater organiseert in NTGent Schouwburg op 19/11 van 10u tot 16u de theaterworkshop Familietrekjes o.l.v. Inge Goddijn. Elk kind dat zich inschrijft brengt ook een volwassene mee! Inschrijven kan via publiekswerking@ntgent.be. €10,- deelnameprijs. / Platform-K: Nicolas Vladyslav, danser bij deze danswerkplek, organiseert in NTGent Arca op 16/11 van 14u tot 17u de inclusiedansworkshop Monky Mind. Inschrijven kan via publiekswerking@ntgent.be. €5,deelnameprijs. Max. 15 kinderen.

KINDEREN KIJKT! Onze kinderjury gaat kijken naar Kroniek, Horses, Wanikan en Sneeuw. Bekijk hun reacties op ntgent.be

42

PLUS

KRIEP (8+) 4hoog Twee actrices en een muzikant spelen 20 personages. Waar was wie, wanneer en waarom? Vreemde geluiden, akelige plaatsen, nare figuren. Kriep, gevaarlijk grappig op het puntje van je stoel! zo 13/11 | 15:00 | NTGent Arca

WANIKAN (3+) 4hoog Een woordeloze fantasie voor kleuters waarin regisseur Jelle Marteel opteert voor soberheid en rust. De acteurs nemen je mee in een suggestief dansspel van ontmoeten en uit elkaar gaan. Poëtisch en humoristisch glijdt het ene beeld over in het andere. zo 20/11 | 15:00 | NTGent Arca


NTGent PLUS (Publiekswerking) werkt nauw samen met deze drie fijne partners en blijft dat ook in toekomstige creatieve jaren doen: 4HOOG Iedereen heeft recht op schoonheid en ontroering. Hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe rijker je leven wordt. 4Hoog is een productiehuis voor kindertheater en maakt poëtische, muzikale en visuele voorstellingen voor kinderen van 3 tot 12 jaar, met een focus op kleutertheater. In 2017 viert 4Hoog zijn 20-jarig bestaan! Kijk op www.4hoog.be wanneer 4Hoog bij jou in de buurt speelt.  LARF! Larf! is een Gents theaterhuis waar kinderen en jongeren centraal staan.  Larf! onderzoekt, bricoleert en hermonteert om samen met de jonge spelers te weten te komen wat theater maken is. Larf! wil  kinderen en jongeren laten doorgroeien tot creatieve onderzoekers in het theatermaakproces. PLATFORM-K Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal. We gaan voor een kwalitatieve danswerking met ruimte voor experiment, dansvocabularium en canon, improvisatie,… maar evenzeer ontspanning, plezier en ontmoeting. Platform-K is een open huis. Een plek waar mensen met een beperking onder professionele begeleiding kunnen werken aan hun danstalent en in interactie kunnen gaan met andere dansers en makers.

NIEUWE NTGENTENAARS Voor ons nieuwe panel Nieuwe NTGentenaars dit seizoen kijken we uit naar een samenwerking met Hand-in-Hand Gent, een vrijwilligersorganisatie die enerzijds vluchtelingen en mensen-zonder-papieren ondersteunen op hun lange weg naar erkenning, en anderzijds sensibilisatie van de publieke opinie tot haar doelstellingen rekent. De vrijwilligers willen het thema vluchteling uit de taboesfeer halen en de vooroordelen die tegenover vluchtelingen bestaan, weerleggen. Dat doen zij door sterk gemotiveerde mensen (oude en nieuwe Belgen) en vluchtelingen (met en zonder papieren) samen te brengen. Gedurende het seizoen zullen enkele duo’s (buddy’s) intensief ondergedompeld worden in onze theaterwerking, en leren we elkaar kennen. Wordt dus vervolgd! KLEIN SPIEGELPROJECT: ‘ONTVREEMDEN’ NTGent PLUS (Publiekswerking) trekt i.s.m. kleinkunstcollectief Bovenste Knoopje Open (Job Kühlkamp & Sjoerd van Capelleveen) 5 dagen Gent in. Elke dag stuurt PLUS deze twee naar een voor hen nog onbekende bijzondere plek. Ze schrijven elke dag een lied voor al deze verschillende plekken en maken met de mensen eraan verbonden samen één voorstelling die speelt in NTGent Arca op 25 november om 20u. Een voorstelling die staat voor een ontmoeting tussen spelers onderling en hun publiek. Voor het open staan en de nieuwsgierigheid voor de ander. Tickets: hou de website in de gaten.

PLUS

43


MIDAS Alles wat koning Midas aanraakte, veranderde in goud. Alles. Dus ook zijn zoon. Aanraken. Goud. Hebzucht. Liefde. Generositeit. De wil om de wereld mooier te maken. De mogelijkheid om de wereld te vernietigen. Midas is oneindig meerkoppig: zo veel eigenschappen laten zich gewillig als een dasje om zijn nek knopen. En heel veel hedendaagse figuren kun je ‘Midas’ noemen: politieke, economische, culturele figuren. Elke keer dat het NTGent-magazine uitkomt, stellen we één van de mogelijke midasfiguren aan u voor.

HET TIJDPERK VAN DE POST “Het tijdperk van de post-politiek, de post-waarheid en het post-fatsoen zit er ijlings aan te komen - kijk maar, dichter bij huis, naar de Brexit. Het valt te hopen dat de jongere generaties beter doen: weer aanknopen, bijvoorbeeld, met de eerlijkheid, terughoudendheid, deugdzaamheid en zelfopoffering die de res publica, de publieke zaak, vereist." (Franse journaliste Christine Ockrent)

Een stuk waarin een pruik de hoofdrol speelt. Posthumaan. Of een guinese big? PETER VERHELST

44

IN DE MAAK


r partner Van cuLtuu

Large enough to cope, smaLL enough to care

WWW.haVengent.Be


Bij Brasserie Pakhuis kom je om te genieten, te ontmoeten en lekker te eten.

gratis drankje na een voorstelling in NTGent op vertoon van je ticket.

Naast een kraakverse en hedendaagse Frans-Italiaanse brasseriekeuken verzorgt Brasserie Pakhuis ook de meest royale oester- en zeevruchtenschotels. Wij serveren producten van “eigen kweek� afkomstig van onze eigen boerderij in het hartje van de Bourgogne, vergezeld door een goed glas wijn van de uitgebreide wijnkaart.

RESERVATIES

+32 9 223 55 55 www.pakhuis.be

Schuurkenstraat 4 9000 Gent

46 TA ST E T H E B E ST O F L I F E


EVEN PRAKTISCH St-Baafsplein 17, 9000 Gent | parkings: Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Michiels, Kouter

Minnemeers 8, 9000 Gent | parking: Vrijdagmarkt

St. Widostraat 4, 9000 Gent | parkings: Vrijdagmarkt, Ramen, Sint-Michiels

Walpoortstraat 15, 9000 Gent | parkings: Zuid, Kouter, St. Pietersplein

check ntgent.be

LAAT U RIJDEN! ZONDER PARKEERZORGEN NAAR HET THEATER. Uw NTGent-ticket geldt op de dag van de voorstelling als vervoersbewijs heen en terug voor bussen en trams van De Lijn. De Park & Ride plaatsen in Gentbrugge, Flanders Expo en aan het St. Pietersstation laten u genieten van bus of tram. Zo kunt u de parkeerdrukte in de stad vermijden. Het nachtnet van De Lijn (tot 1u) brengt u veilig terug. Om uw reisweg te plannen is er delijn.be/nl/routeplanner.

Dagelijks open van 10u ’s ochtends tot 20u op dagen zonder voorstelling en tot 3 uur na het vallen van het doek. Proef er de beste koffie of een theatraal glaasje bubbels, geniet er het gezelschap van acteurs en theaterliefhebbers of lees er in een aangenaam kader een krant, tijdschrift of goed boek. Elke weekdag bieden we u tussen 12u en 14u een gezond buffet aan. Het NTGent Café zal u dit seizoen zeker verrassen!

Het mooiste zonneterras van Gent in combinatie met heerlijke gastronomische gerechten, originele wijnen of Belgische bieren: het team van NTGent Foyer verwacht u elke dag behalve op maandag en dinsdag voor heerlijke bistrogerechten, Belgische klassiekers of voor de populaire brunchformule op zondag. Met het theaterarrangement boekt u een ticket in rang 1 en kunt u vooraf genieten van een goed getimed dinner zodat u op tijd naar de voorstelling kan. Reserveren kan via + 32 9 234 13 54 of info@foyerntgent.be

GRAND HOTEL REYLOF Grand Hotel Reylof is het kroonjuweel van de tophotels in Gent. Een hotel dat u zal verrassen door de unieke samensmelting van authentiek en origineel design, comfort en luxe. Met een toprestaurant, mooie wellness en een prachtige binnentuin waar u tot rust kunt komen. Allemaal op een steenworp van het historische centrum van Gent. In samenwerking met NTGent geniet u er speciale tarieven in de charmekamers, en krijgt u er een welkomstdrankje bovenop! U boekt deze pormotie rechtstreeks in het hotel met vermelding ‘arrangement NTGent’ via +32 9 235 40 70. Dit biedt u een quick dinner formule (2 gangen binnen 50 minuten) in combinatie met een ticket rang 1. 47


NTGENT OP TOURNEE \ NOVEMBER–DECEMBER KRONIEK Antwerpen, Arenbergschouwburg (6/11) Den Haag, Theater aan het Spui (7, 8/11) Eindhoven, Parktheater (9/11) Haarlem, Toneelschuur (11/11) Maastricht, AINSI (16/11) Rotterdam, Schouwburg (19/11) Herentals, CC ’t Schaliken (1/12) Amsterdam, Frascati (3/12) Den Bosch, Verkadefabriek (14/12) LEARNING HOW TO WALK Amsterdam, Stadsschouwburg (15/11 première NL, 16/11) Brugge, Stadsschouwburg (24/11) Eindhoven, Parktheater (26/11) Den Haag, Theater aan het Spui (29/11) Antwerpen, Toneelhuis (6/12) Haarlem, Toneelschuur (8/12) SNEEUW Rotterdam, Schouwburg (25/11 première NL, 26/11) Delft, Theater De Veste (30/11) Breda, Chassé Theater (1/12) Arnhem, Stadsschouwburg (2/12) Nijmegen, Stadsschouwburg (7/12) Brugge, Stadsschouwburg (16, 17/12) Antwerpen, Toneelhuis (22, 23/12) WE SHALL OVERCOME. FRIEDE, VREDE, PAIX, PEACE, PAX. Oostende, De Grote Post (30/11) AFRICA Fribourg, Nuithonie (10, 11/12)

48


NTGENT IN GENT \ SEIZOEN 2016-2017 Door het uitstel van de verbouwingswerken aan onze NTGent Schouwburg – zoals de kaarten nu liggen starten die pas medio 2017 – kunnen de producties En avant, marche! en Sneeuw, die ondergebracht waren in de Vlaamse Opera, terugkeren naar NTGent Schouwburg, met extra speeldagen. Wie voor deze producties reeds tickets kocht of reserveerde, wordt door ons bespreekbureau Tickets Gent gecontacteerd.

NOVEMBER VR 04 20:00 HORSES (8+) kabinet k / HETPALEIS | Minard | €14-18 Een dansvoorstelling met een ontembare energie. Over groot willen zijn en over kind willen blijven, over macht en kwetsbaarheid, over dragen en gedragen worden. Over het aftasten voor de overgave, het zoeken naar wie de touwtjes in handen heeft, het vinden van de cadans. Op live muziek van Thomas Devos en Eva Vermeiren. Horses is in zijn gelaagdheid een voorstelling voor zowel volwassenen als voor kinderen vanaf 8 jaar. ZA 05 20:00 HORSES (8+) €14-18 ZO 06 15:00 HORSES (8+) €14-18 WO 09 20:00 SPECTACULAR LIGHTSHOWS OF WHICH U DON'T SEE THE EFFECT NTGent | Minnemeers | €14-22 De ontmoeting tussen twee mensen als poging tot echtheid en intimiteit. Van en met Benny Claessens en Risto Kübar. Na twee speelreeksen vorig seizoen staat deze unieke voorstelling opnieuw op onze affiche. DO 10 20:00 SPECTACULAR ... €14-22 VR 11 20:00 HORSES (8+) €14-18 ZA 12 20:00 HORSES (8+) €14-18 ZO 13 15:00 KRIEP (8+) 4hoog | Arca | €12 Een concept en regie van Frans Van der Aa. Twee actrices en een muzikant spelen 20 personages. Waar was wie, wanneer en waarom? Vreemde geluiden, akelige plaatsen, nare

figuren. Kriep, gevaarlijk grappig op het puntje van je stoel! Een theaterthriller voor durvers vanaf 8 jaar. VR 18 20:00 DE VADER, DE ZOON EN HET HEILIGE FEEST Trouble Man | Arca | €12 Copresentatie met Victoria Deluxe. In november 2010 maakte Sadettin Kirmiziyüz de grootste reis uit zijn leven: hij trok naar Mekka voor de Hadj. Met zijn vader als voorganger in dit eeuwenoude ritueel, werd hij als leerling ingewijd. Met de ervaringen van deze indringende reis maakt hij een voorstelling over vaders en zonen, geloven en niet geloven, Abraham, Isaak, Mohammed, God en Allah. Een heilige roadstory waarin niets niet kan en alles waar is. En dat moet gevierd worden. VR 18 20:00 ANTIGONE SR. Trajal Harrell | Minnemeers | €14-18 Copresentatie met CAMPO. Via het verhaal van Antigone, een sterke, zelfbewuste vrouw in een door mannen gedomineerde wereld, onderzoekt de Amerikaanse danser en choreograaf Trajal Harrell de relatie tussen de voguing traditie uit de ballrooms van Harlem en het klassieke Griekse theater: een verregaande stillering en mannen die zowel mannen- als vrouwenrollen spelen. ZA 19 20:00 DE VADER, DE ZOON ... €12 ZA 19 20:00 ANTIGONE SR. €14-18 ZA 19 20:00 SNEEUW PREM

NTGent | Schouwburg | €14-26 Met Pierre Bokma, Els Dottermans, Focketyn, Melih Gencboyaci, Dilan Yurdakul, Celil Toksöz en Melike Tarhan bewerkt regisseur Luk Perceval de beklijvende roman Sneeuw van de Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk. Met subtiele humor schetst Pamuk een portret van zijn vaderland: een immens grensgebied tussen westerse en oosterse waarden, een wereld waarin rede, lust en religie al eeuwenlang vechten om voor49


rang en waarin elk individu voor zichzelf de keuze moet maken: hoe vul ik mijn Turkse identiteit in? ZO 20 15:00 WANIKAN (3+) 4hoog | Arca | €12 Een woordeloze fantasie voor kleuters waarin regisseur Jelle Marteel opteert voor soberheid en rust. De acteurs nemen je mee in een suggestief dansspel van ontmoeten en uit elkaar gaan. Poëtisch en humoristisch glijdt het ene beeld over in het andere. Met Anjana Dierckx / Julie Kurris en Simon D’Huyvetter / Ezra Fieremans DI 22 20:00 DE MOED OM TE DODEN Toneelhuis | Minnemeers | €14-22 Met De moed om te doden van Lars Norén vertaalt Guy Cassiers de problematiek van de macht en de manipulatie – die hij het voorbije decennium vooral vanuit een politieke en Europese dimensie benaderde – terug naar zijn oerscène: het gezin en de spanning tussen ouder en kind, i.c. vader en zoon. Op het toneel: Wouter Hendrickx, Marc Van Eeghem en Aminata Demba. DI 22 20:00 SNEEUW €14-24 WO 23 20:00 DE MOED OM TE DODEN €14-22 WO 23 20:00 DE GOUDEN DRAAK De Roovers | Minard | €12-16 Deze zoetzure komedie van Roland Schimmelpfennig over het leven van illegale vluchtelingen geeft een gezicht aan zij die in heel Europa aanwezig zijn, maar die wij nauwelijks - willen? - zien. WO 23 20:00 SNEEUW €14-24 DO 24 20:00 DE MOED OM TE DODEN €14-22 VR 25 20:00 DE MOED OM TE DODEN €14-22 ZA 26 20:00 DE MOED OM TE DODEN €14-22

DECEMBER DO 01 20:00 OF PAUL HAD ER NIET MOETEN ZIJN €14-18 Tiemen Van Haver en Lize Pede | Minnemeers Toen hij veertien was, kwam Paul na een ongeluk in een coma terecht. Hij groeit in zijn 50

slaapkamer op tot een volwassen man. Als wilde klimplant overwoekert Paul in stilte het leven van zijn moeder die een uitweg zoekt. Een voorstelling waarin weinig wordt gesproken, maar waarin stilte ook meer zegt dan duizend woorden. VR 02 20:00 OF PAUL HAD ER ... €14-18 ZA 03 20:00 REAL, SO REAL €14-22 Kunst/Werk - Marc Vanrunxt | Minnemeers Gebaseerd op Three Voices (1982) van Morton Feldman, een compositie voor drie stemmen waarvan één live gezongen wordt en de andere twee op band zijn ingezongen. Marie De Corte gaat in dialoog met deze driestemmige installatie (gezongen door mezzosopraan Els Mondelaers) en biedt als dansend lichaam krachtig weerwerk aan de monumentaliteit van de muziek. Met Real, So Real gaat choreograaf Marc Vanrunxt op zoek naar het spanningsveld tussen het reële en het irreële, naar de interactie tussen stem en lichaam. DI 06 20:00 EN AVANT, MARCHE! €14-24 NTGent & les ballets C de la B / Vlaamse Opera Schouwburg Terugkeer naar Gent als tussenstop op een uitgebreide internationale tournee van een fascinerende productie van Frank Van Laecke, Alain Platel en Steven Prengels die de wereld van de fanfare als uitgangspunt heeft. Met Chris Thys, Griet Debacker, Hendrik Lebon, Wim Opbrouck en een hele schare muzikanten. Bekroond met de Herald Angel Award op het Edinbrugh Festival 2015 DI 06 20:00 KRONIEK €14-24 WO 07 20:00 EN AVANT, MARCHE! €14-24 WO 07 20:00 KRONIEK €14-24 DO 08 20:00 EN AVANT, MARCHE! €14-24 VR 09 20:00 MEVROUW MACBETH Maatschappij Discordia | Minnemeers | €14-18 Shakespeares Macbeth vanuit het standpunt van Lady Macbeth bekeken en bewerkt tot een voorstelling over Vrouwen en Macht. Discordia laat onder andere Queen Elizabeth, Simone de Beauvoir, Angela Merkel en allerlei naamloze ambitieuze vrouwen aan het


woord. Wat drijft hen en hoe pakken zij het aan? Van, met en door Annette Kouwehoven, Miranda Prein, Maureen Teeuwen en Jan Joris Lamers. VR 09 20:00 SNEEUW €14-24 ZA 10 20:00 MEVROUW MACBETH €14-18 ZA 10 20:00 SNEEUW €14-24 ZO 11 20:00 SNEEUW €14-24 DI 13 20:00 SNEEUW €14-24 WO 14 20:00 SNEEUW €14-24 WO 14 20:00 ZIEKE JEUGD Zuidpool | Minnemeers | €14-18 Wenen 1923. Tegen de achtergrond van het opkomend nationaalsocialisme en een meedogenloze financiële crisis geven zes studenten geneeskunde zich over aan psychologische oorlogsvoering, seksuele intriges en criminele fantasieën. Naar het spraakmakende toneelstuk Krankheit der Jugend van Ferdinand Bruckner in regie van Koen van Kaam en Jorgen Cassier. VR 16 20:00 GIF NTGent | Minnemeers | €14-22 ‘Wij zijn een man en een vrouw die eerst een kind verloren hebben, daarna zichzelf en tenslotte elkaar’. Aangrijpende voorstelling op tekst van Lot Vekemans (Taalunie Toneelschrijfprijs 2010), gespeeld door Elsie de Brauw (Theo d’Or 2011) en Steven Van Watermeulen, met liederen gezongen door Steve Dugardin. Niet te missen beproefd NTGent-repertoire in regie van Johan Simons. ZA 17 20:00 GIF €14-22 ZO 18 20:00 GIF €14-22 DI 20 20:00 KRONIEK NTGent | Minnemeers | €14-24 WO 21 20:00 KRONIEK €14-24 DO 22 20:00 KRONIEK €14-24

JANUARI ZA 07 20:00 I SAY TO YOU #1 NTGent & B’Rock | Miry Concertzaal HoGent Conservatorium | €12 De Belgisch-Libische auteur en activist Dyab

Abou Jahjah geeft samen met B’Rock de aftrap voor ons nieuw format: I Say to You – een polemische nieuwjaarsboodschap op welgekozen muziek uit het klassieke Europese repertoire. DI 10 20:00 BEZONKEN ROOD €14-22 Toneelhuis & RO Theater | Minnemeers Guy Cassiers bewerking van Jeroen Brouwers roman houdt al twaalf jaar op rij stand. ‘Bezonken rood is in alle opzichten opmerkelijk. Guy Cassiers ontbindt hier alle duivels van zijn multimediale, meerzintuiglijke theater. En de geweldige acteur Dirk Roofthooft daalt hier af in het hart van de menselijke duisternis. Onthutsend.’ (Le Monde) WO 11 20:00 BEZONKEN ROOD €14-22 DO 12 20:00 BEZONKEN ROOD €14-22 VR 13 20:00 PRIVACY Wunderbaum, De Warme Winkel en Hebbel Am Ufer | Minnemeers | €14-22 De grens tussen publiek en privé is geslecht and there’s no way back. ‘Privacy is niet langer de sociale norm’, meldde Mark Zuckerberg onlangs. Tijd voor nostalgie? We zijn in de huiskamer van Ward Weemhoff en Wine Dierickx beland, twee acteurs die ook in werkelijkheid een koppel zijn. Schipperend tussen fictie en werkelijkheid, tussen de re-enactments van iconische kunstwerken en hun private leven, evoceren ze de tijd waarin het intieme nog iets mysterieus had/erotisch kon zijn. ZA 14 20:00 PRIVACY €14-22 DO 19 20:00 AFRICA NTGent | Minnemeers | €14-22 Over Afrika als gedroomde continent, het voorwerp van verlangen, die onbegrijpelijke plek vol exotisme, seks en geweld, natuurschoon, muziek, kleuren en geuren. Succesvoorstelling van Peter Verhelst met Oscar Van Rompay in de rol van zijn leven. VR 20 20:00 AFRICA €14-22 ZA 21 20:00 AFRICA €14-22 DI 24 20:00 WIE IS ER BANG VOOR VIRGINIA WOOLF? Dood Paard | Minnemeers | €14-22 51


Nachtelijke gasten worden meegesleurd in een confrontatie tussen het echtpaar Martha en George, die in een totale oorlog overgaat. De legendarische tekst van Edward Albee, vertaald door Gerard Reve, wordt integraal gespeeld in een sobere enscenering door Kuno Bakker, Gillis Biesheuvel, Manja Topper en Naomi Velissariou. Geselecteerd als publieksfavoriet voor het Nederlands Theaterfestival 2013. WO 25 20:00 WIE IS ER BANG ... €14-22 DO 26 20:00 NE SWARTE €14-22 Bloet & Cie Marius & Kaaitheater | Minard Shakespeare schreef met Othello hét drama over passie en jaloezie. Jan Decorte ontbeent het stuk en maakt er een radicale poëtische herschrijving van. Op de bühne naast Jan Decorte ook Sigrid Vinks, Waas Gramser, Kris Van Trier en Herwig Ilegems. VR 27 20:00 NE SWARTE €14-22 VR 27 20:00 MACBAIN Dood Paard | Minnemeers | €14-22 Een gitzwarte komedie over tomeloze ambitie, honger naar macht en aandacht, en verslaving aan roes en extase, geïnspireerd op Macbeth & Kurt Cobain en Lady Macbeth & Courtney Love. Een drieluik van Gerardjan Rijnders. ZA 28 20:00 MACBAIN €14-22

FEBRUARI DO 02 20:00 DE WARME WINKEL De Warme Winkel | Theaterzaal Vooruit | €12-16 De Warme Winkel heeft altijd vol bewondering gekeken naar - en zich laten inspireren door - iconische voorstellingen van illustere collega’s (de Volksbühne, Castellucci, Pina Bausch). Het collectief wil zich nu expliciet meten met deze groten. Wat onderscheidt hen van de middelmaat? En hoe komen zij daar overheen? Van en met Mara van Vlijmen, Vincent Rietveld & Ward Weemhoff DO 02 20:00 ZUS VAN NTGent | Minnemeers | €14-22 52

Een hartverscheurende monoloog op tekst van Lot Vekemans, weergaloos gespeeld door Elsie de Brauw. Over Ismene, de zus in de schaduw van de geroemde en geliefde Antigone. Deze voorstelling herneemt Elsie de Brauw sedert een decennium nagenoeg jaarlijks, zowel in het Nederlands als het Duits, met even veel succes. VR 03 20:00 ZUS VAN €14-22 ZA 04 20:00 DE HOEDER Chaib Idrissi | Minnemeers | €12 Copresentatie met Victoria Deluxe. Wat als een dictator op de vlucht moet voor zijn eigen onderdanen? Een satirische monoloog over gemis, glorie en verval van Fikry El Azzouzi gespeeld door Chaib Idrissi. ZA 04 20:00 ZUS VAN €14-22 WO 08 20:00 DOMESTICA KVS | Minnemeers | €14-22 In Domestica trekt een stoet twistende en knokkende koppels voorbij, van Medea en Jason tot Liz Taylor en Richard Burton of Ike en Tina Turner, van Antonius en Cleopatra over Who’s Afraid of Virginia Woolf tot Temptation Island. Valentijn Dhaenens en Alejandra Theus brengen een bloemlezing van eeuwen echtelijke strijd, stemverheffing, onbegrip en slaande ruzies. Met vervolgens op de tonen van middeleeuwse minnelyriek, La Bohème, Grease, Disneyklassiekers, Brel of Dirty Dancing woorden van verzoening. DO 09 20:00 DOMESTICA €14-22 VR 10 20:00 DOMESTICA €14-22 WO 15 20:00 AMONG OTHER THINGS PREM NTGent | Schouwburg | €14-26 In deze queer musical van Benny Claessens wordt het niet-deelnemen aan de moderne samenleving verheven tot een extatisch beleefde vrijheid. De setting is uniek (de parterre van onze leeggehaalde schouwburg-in-verbouwing), de cast evenzeer: Nona Demey, Tanja Gallagher, Ilse de Koe, Lies Pauwels, Risto Kübar, Mandela Wee Wee, Sylvia Camarda, Chris Thys, Lien Wildemeersch & Polina Lapkovskaja. VR 17 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-26


ZA 18 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-26 ZO 19 15:00 AMONG OTHER THINGS €14-26 WO 22 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-24 DO 23 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-24 DO 23 20:00 KLEINE DAGEN NTGent & HETPALEIS | Arca | €14-22 Het boek Kleine dagen bundelt de columns die Bernard Dewulf schreef voor de krant De Morgen en werd bekroond met de Libris Literatuurprijs (2010) en de jongerenprijs de Inktaap (2011). NTGent en HETPALEIS maakten er in 2012 een theatrale lezing van, waarin de schrijver zelf een stem geeft aan zijn verhalen. Nu op algemeen verzoek hernomen. VR 24 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-26 VR 24 20:00 KLEINE DAGEN €14-22 ZA 25 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-26

MAART WO 01 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-24 DO 02 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-24 VR 03 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-26 VR 03 20:00 BRIEF AAN MIJN RECHTER NTGent | Arca | €14-22 ‘Ik heb mijn vrouw vermoord, uit liefde.’ Ontroerend mooie monoloog van Frank Focketyn naar de roman van Georges Simenon in regie van Johan Simons. Een theaterklassieker die al sedert 2009 op ons repertoire staat. ZA 04 20:00 AMONG OTHER THINGS €14-26 ZA 04 20:00 BRIEF... €14-22 MA 06 20:00 WE FREE KINGS PREM

NTGent | Handelsbeurs | €14-26 In deze onstuimige hommage aan het avontuurlijke karakter van de jazz, gooien twee rasperformers - Wim Opbrouck en Wilfried de Jong - alles in de strijd. Het is muziektheater met een missie: vrijheid als het hoogste goed, in een wereld waarin zoveel mogelijk aan banden wordt gelegd. Johan Simons regisseert. DI 07 20:00 BRIEF... €14-22 DI 07 20:00 WE FREE KINGS €14-24 WO 08 20:00 BRIEF... €14-22

WO 08 20:00 DE HELDEN LOD muziektheater | Minard | €14-22 Monoloog waarin Josse De Pauw vraagtekens plaats bij het begrip ‘heldendom’. Dominique Pauwels verzorgt de muziek. DO 09 20:00 DE HELDEN €14-22 DO 09 20:00 DE VUURMOND #2 NTGent & UGent | locatie ntb | €12 Een avond die het gedachtegoed van wijlen Gerard Mortier warm houdt. VR 10 20:00 DE HELDEN €14-24 ZA 11 20:00 DE HELDEN €14-24 DI 14 20:00 DORSTIG Hof van Eede | Minnemeers | €14-18 Samen met Freek Vielen, Susanne Grotenhuis en Simon De Winne stelt Hof van Eede de vraag naar het jong zijn, frontaal, luidop en even geestdriftig als weemoedig. Ook deze keer vertrekken ze vanuit literaire personages: Rastignac, uit het oeuvre van Balzac, de belichaming van jeugdige overmoed, daadkracht en ambitie. En daartegenover de Titaantjes van de schrijver die het ook niet wist, Nescio. Die verlangden zonder te weten waarnaar. Wat Rastignac en de Titaantjes gemeen hebben is dat ze jong en vitaal zijn en zoeken naar uitwegen om hun jonge harten te bewaren en hemelbestormers te blijven. DO 16 20:00 ODYSSEUS. EEN ZWERVER KOMT THUIS. #1 PREM NTGent & KVS | Minard | €14-22 Vierentwintig (!) acteurs vertellen en spelen op verschillende avonden de Odyssee. Eén na één, met verzen die het knagen van de tijd doorstonden. Homeros’ klassieker in een soepele vertaling in blanke verzen van de hand van Patrick Lateur. Een unieke theatermarathon in regie van Michael De Cock. DO 16 20:00 WAAR HET MET DE WERELD NAARTOE GAAT, DAAR GAAN WIJ NAARTOE Hof van Eede | Minnemeers | €14-18 Louise en Ans Van den Eede gingen op onderzoek naar de kwetsbaarheid van taal, het wispelturige van een gesprek en de strijd tussen structuur en chaos. Daarbij laten ze zich 53


inspireren door Jacques, le fataliste et son maître van Denis Diderot en de hommage aan dit kronkelende boek door Milan Kundera. Met deze voorstelling werd Hof van Eede laureaat TAZ-KBC Jongtheaterprijs 2012. VR 17 16:00 ODYSSEUS ... #2 ZA 18 11:00 ODYSSEUS ... #3 ZA 18 19:00 ODYSSEUS ... #4 ZA 18 20:00 HET WEISS-EFFECT Hof van Eede | Minnemeers | €14-18 Drie mensen gaan zo op in hun bewondering voor kunstenaar Edgar Weiss, dat ze bijna vergeten wie ze zelf zijn. In Het Weiss-effect zien we wat er kan gebeuren als we de schoonheid van de fictie kiezen boven de werkelijkheid. Hof van Eede wakkert de levenslust aan, de drang om voortdurend de grauwe werkelijkheid van een gouden randje te voorzien. DI 21 19:00 COMPLETE WORKS: TABLE TOP SHAKESPEARE Forced Enterainment | CAMPO Nieuwpoort €5 per uur (of neem een clubkaart) Copresentatie met CAMPO. A salt and pepper pot for the king and queen. A ruler for the prince. A spoon for the servant. Lighter fluid for the Innkeeper. A water bottle for the messenger… In Complete Works creëren zes performers beknopte versies van al de 36 toneelstukken die Shakespeare schreef, op grappige en intieme wijze, aan de hand van een aantal dagelijkse voorwerpen, op het één meter brede podium van een tafelblad! WO 22 19:00 COMPLETE WORKS ... DO 23 19:00 COMPLETE WORKS ... DO 23 20:00 ONSCHULD De Roovers | Minnemeers | €14-22 In Onschuld schetst Dea Loher, een van de meest succesvolle hedendaagse Duitse auteurs, een beklijvend beeld van een groep vertwijfelde en verstrikte mensen in een kleine kustplaats. Van en met Robby Cleiren, Luc Nuyens, Sofie Sente, Leen Diependaele, Mieke De Groote, Carly Wijs, Evgenia Brendes, Jovial Mbenga en Danny Bouwman 54

VR 24 19:00 COMPLETE WORKS ... VR 24 20:00 ONSCHULD €14-22 VR 24 20:00 RISJAAR DREI Olympique Dramatique/Toneelhuis Theaterzaal Vooruit | €14-18 Risjaar Drei is meer dan een karakterschets van een psychopaat in wording: het is vooral een portret van een elite die de politiek heeft gereduceerd tot een schaakspel in achterkamers. Een topcast met Jan en Sofie Decleir, Peter Van den Begin, Koen De Sutter, Nico Sturm, Sanne Samina Hanssen, Marc Van Eeghem en Jonas Vermeulen schittert in deze door Stijn Van Opstal en Tom Dewispelaere vertimmerde versie van Shakespeares Richard III. ZA 25 12:00 COMPLETE WORKS ... ZA 25 20:00 ONSCHULD €14-22 ZO 26 12:00 COMPLETE WORKS ... DI 28 20:00 RITTER, DENE, VOSS Maatschappij Discordia | Arca | €14-18 Thomas Bernhard schreef deze familie komedie in 1984 voor Ilse Ritter, Kirsten Dene en Gert Voss. Drie van zijn geliefde acteurs van het Wiener Burgtheater die met de regisseur Peymann samenwerkten. Ritter, Dene, Voss is ook de naam van dit stuk met bespiegelingen over het leven van Ludwig Wittgenstein en zijn zusters, geschreven met deze drie acteurs voor ogen. Met o.m. Annette Kouwenhoven, Matthias de Koning en Jan Joris Lamers. WO 29 20:00 RITTER, DENE, VOSS €14-18 VR 31 20:00 DER THEATERMACHER Maatschappij Discordia | Arca | €14-18 Een stuk over theater, over geschiedenis, over theatergeschiedenis van Thomas Bernhard. Deze Theatermacher wordt door Maatschappij Discordia op het repertoire gehouden sinds haar creatie in 1991. Terecht.

APRIL ZA 01 20:00 DER THEATERMACHER €14-18 DI 11 20:00 WE FREE KINGS €14-24


WO 12 20:00 WE FREE KINGS €14-24 DO 13 20:00 WE FREE KINGS €14-24 WO 19 20:00 A LOVE SUPREME Rosas | Minnemeers | €14-22 Anne Teresa De Keersmaeker en Salva Sanchis verweven improvisatie en compositie moeiteloos met elkaar op muziek van John Coltrane. DO 20 20:00 A LOVE SUPREME €14-22 VR 21 20:00 A LOVE SUPREME €14-22 ZA 22 20:00 A LOVE SUPREME €14-22 MA 24 20:00 WE SHALL OVERCOME. FRIEDE, VREDE, PAIX, PEACE, PAX. NTGent | Minard | €14-24 In alle toonaarden verkondigt dit liedjesprogramma zijn geweldloos verzet tegen oorlog en geweld. Een eigenzinnige selectie uit het wereldklasserepertoire met Wim Opbrouck als leader of the band. DI 25 20:00 WE DOEN HET WEL ZELF Wunderbaum | locatie ntb | €14-22 Hoe groot willen wij onze overheid? Voelen we ons in de steek gelaten of zijn we eindelijk bevrijd? En is de braafste ‘bottom up’ leerling uiteindelijk niet de ware liberaal? Een avond met autarkische punk-invloeden en een band samengesteld uit zelfredzame burgers. Over de glorende participatiesamenleving en de grondbeginselen van het liberalisme. Vorig seizoen reeds te gast in NTGent, nu wegens succes opnieuw op onze affiche. WO 26 20:00 WE DOEN HET WEL ZELF €14-22 WO 26 20:00 THE VENTRILOQUISTS CONVENTION Gisèle Vienne, Dennis Cooper, Puppen theater Halle | Theaterzaal Vooruit | €14-18 Waarom doen buiksprekers wat ze doen, hoe worden hun activiteiten gezien door de buitenwacht en op welke manier worden buiksprekers neergezet in literatuur en film? Schrijver en poëet Dennis Cooper pende een tekst neer voor maar liefst 27 vertolkingen, gespeeld door negen spelers. Gisèle Vienne regisseert. DO 27 20:00 WE DOEN HET WEL ZELF €14-22 ZA 29 20:00 PROTOTYPE €14-22

Kunst/Werk - Marc Vanrunxt | Minnemeers Een dansvoorstelling rond het werk van einzelgänger Lucien Goethals (1931-2006), een pionier van de Vlaamse elektronische muziek. Met Peter Savel, Igor Shyshko, Lise Vachon en Georgia Vardarou. ZA 29 20:00 WE DOEN HET WEL ZELF €14-22

MEI WO 03 19:30 LEARNING HOW TO WALK NTGent | Minard | €14-22 Over het ondramatische, het tussengebied waarin niks en alles gebeurt. Een voorstelling over kijken en luisteren. Een poging om iets terug te vinden van het moment in ons leven waar we tot nog niks in staat waren maar alle mogelijkheden nog in ons droegen. Een voorstelling die het talent bundelt van Benny Claessens, Elsie de Brauw, Risto Kübar, Lara Barsacq, Lisi Estaras, Nid & Sancy, e.a. DO 04 19:30 LEARNING HOW TO ... €14-22 DO 04 20:00 PLATFORM PREM NTGent & Action Zoo Humain in samenwerking met KC Vooruit. Theaterzaal Vooruit | €14-26 Zowat tien jaar geleden maakte Johan Simons met Houllebecqs Platform een opmerkelijk succesvolle voorstelling (selectie Vlaams en Nederlands Theaterfestival 2006) die de westerse mens een dubbele spiegel voorhield: een van walging en geluk. NTGent plaatst Platform terug op de affiche, maar voegt door de keuze voor een andere, gediversifieerde bezetting een nieuwe component toe aan het materiaal: Platform wordt ditmaal gespeeld door Mandela Wee Wee, Steven Van Watermeulen, An Miller, Marijke Pinoy, Mourade Zeguendi, Zouzou Ben Chikha en Sara De Bosschere. Samen met hen brouwen we meteen ook een vervolg op Platform met een theaterbewerking van Houellebecqs laatste roman, Onderworpen, die Johan Simons en Chokri Ben Chikha samen regisseren. Beide voorstellingen kunnen apart, dan wel als 55


tweeluik worden bekeken. VR 05 20:00 CALCUTTA, VASTENAVOND Bellevue Producties | Minnemeers | €14-22 Een zwarte komedie over medisch toerisme, verziekte familieverhoudingen en het bankroet van het Westerse superioriteitsdenken. VR 05 20:00 ONDERWORPEN PREM NTGent & Action Zoo Humain in samenwerking met KC Vooruit. Theaterzaal Vooruit | €14-26 In Houellebecqs laatste roman Onderworpen heeft de chaotische, neoliberale wereld van Platform plaatsgemaakt voor een nieuwe orde. Frankrijk wordt geregeerd door de democratisch verkozen Moslimbroederschap, de nieuwe regering zorgt voor een stabiel maatschappelijk klimaat. Met als prijs: de inperking van een aantal vrijheden, de onderwerping van de vrouw en de verwerping van de waarden van de Verlichting. Voor de regie van Onderworpen gaat Johan Simons scheep met Chokri Ben Chikha van het Gentse Action Zoo Humain. Het uitgangspunt van deze samenwerking is een tweeluik: Simons’ regie van Platform wordt opnieuw opgevoerd, met een nieuwe cast (Mandela Wee Wee, Steven Van Watermeulen, An Miller, Marijke Pinoy, Mourade Zeguendi, Zouzou Ben Chikha en Sara De Bosschere) die ook de bezetting wordt van Onderworpen. Beide voorstellingen kunnen apart, dan wel als tweeluik worden bekeken. ZA 06 16:00 PLATFORM + 20:00 ONDERWORPEN marathon €30-40 ZA 06 20:00 CALCUTTA ... €14-22 ZO 07 16:00 PLATFORM + 20:00 ONDERWORPEN marathon €30-40 WO 10 20:00 UW RIJK KOME SKaGeN | Minard | €14-22 SKaGeN peilt naar de staat van de mens vandaag, in een wereld beheerst door schijnbaar religieuze terreur. Wat is de betekenis van het geloof en wat zijn de repercussies? In welke mate steunen onze morele ideeën over goed 56

en kwaad, rechtvaardigheid en solidariteit op een religieuze cultuur? Tekst en spel: Clara Van den Broek, Mathijs F Scheepers, Korneel Hamers en Valentijn Dhaenens DO 11 20:00 UW RIJK KOME €14-22 VR 12 20:00 UW RIJK KOME €14-22 ZA 13 16:00 BERNHARD TRILOGIE: ALLES IS RUSTIG tg Stan | Minnemeers | €14-22 Dit eerste deel van STAN’s Bernhardtrilogie, een onderdompeling in het oeuvre van Thomas Bernhard, hekelt de zelfingenomenheid van de intellectuele en culturele elite. Van en met Jolente De Keersmaeker, Sara De Roo, Damiaan De Schrijver en een gastacteur. ZA 13 18:00 BERNHARD TRILOGIE: REDDE WIE ZICH REDDEN KAN tg Stan | Minnemeers | €14-22 Redde wie zich redden kan, een zin uit Am Ziel van Thomas Bernhardt, werd de titel voor het tweede luik van de Bernhardtrilogie, waarin STAN een aantal van diens Dramoletten speelt. ZA 13 21:00 BERNHARD TRILOGIE: EIND GOED, AL GOED tg Stan | Minnemeers | €14-22 Derde deel van de Thomas Bernhard-trilogie: Eind goed al goed naar Am ziel (1981). In Am Ziel wordt de talentvolle toneelschrijver van Redde wie zich redde kan na de première uitgenodigd aan zee door een weduwe en haar dochter… ZO 14 14:00 BERNHARD TRILOGIE: ALLES IS RUSTIG €14-22 ZO 14 16:00 BERNHARD TRILOGIE: REDDE WIE ZICH REDDEN KAN €14-22 ZO 14 18:00 BERNHARD TRILOGIE: EIND GOED, AL GOED €14-22 WO 17 20:00 OBLOMOW LAZARUS | Minnemeers | €14-22 LAZARUS maakte met succes een voorstelling over een romanpersonage dat 150 pagina’s zijn bed niet uitkomt. Als je houdt van slapen in het theater, kom dan kijken! Met Charlotte Vandermeersch, Joris Van den Brande, Ryszard Turbiasz, Günther Lesage,


Pieter Genard en Koen De Graeve. DO 18 20:00 KARAMAZOW LAZARUS | Minnemeers | €14-22 Het geslacht Karamazow. Een vader, zijn zonen en hun vrouwen. Een erfenis - uiteraard - , een hoer - natuurlijk - en de vraag: is er leven na de dood? Geld, Geilheid en God. Waar moet het anders over gaan? Dit is Dostojewski. Met Koen De Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande en Charlotte Vandermeersch. VR 19 20:00 DE IDIOOT LAZARUS | Minnemeers | €14-22 Dominique Collet, Koen De Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz en Charlotte Vandermeersch smijten zich op Dostojevski! WO 31 20:00 BLESSED Damaged Goods | Minnemeers | €14-22 De Amerikaanse choreografe en danseres Meg Stuart en de Portugese choreograaf en danser Francisco Camacho ontmoetten elkaar voor het eerst in New York. Hij volgde haar naar België om er te dansen in haar debuut Disfigure Study. Daarna ging elk zijn eigen weg, maar in BLESSED vonden ze elkaar opnieuw. BLESSED werd gelauwerd met de Franse Prix de la Critique voor ‘meilleur spectacle étranger’ (2008) en met een Bessie Award in de categorie ‘outstanding visual design’ (2012). WO 31 20:00 NACHTELIJK SYMPOSIUM Mesut Arslan | Domzaal Vooruit | €8-12 Make-over van een memorabel stuk van wijlen Eric De Volder. Regisseur Mesut Arslan vorig jaar nog te zien in Vooruit met Betrayal - focust op de familie Meiresonne, allesbehalve een modelgezin. Drie zonen en een moeder voeren een dramatisch steekspel rond ‘de familiezaak’ en ‘hij daarboven, ons pa’.

JUNI DO 01 20:00 DE MENSHEID LOD muziektheater | Minard | €14-22 Een hoop schoon volk bundelt zijn krachten: Josse De Pauw, Kris Defoort, Arnon Grunberg, Mark Schaevers, Claron McFadden, Greta Goiris… De mensheid zal er wel bij varen. DO 01 20:00 BLESSED €14-22 VR 02 20:00 DE MENSHEID €14-22 VR 02 20:00 BLESSED €14-22 ZA 03 20:00 DE MENSHEID €14-22 Afgesloten op 17/09/2016. Alle weergegeven informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het seizoen. NTGENT.BE DE JUISTE PRIJS In deze kalender vermelden we bij elke voorstelling de prijsvork: de laagste en hoogste ticketprijs die geldt voor de voorstelling op die specifieke datum. Voor meer info over prijscategorieën, kortingen, abonnementen en arrangementen verwijzen we u door naar ntgent.be/nl/tickets

Met deze digitale kaart kunnen deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten in Gent punten sparen die recht geven op bijkomende voordelen en fijne extraatjes. UiTPAS-houders die in aanmerking komen voor het kansentarief krijgen tot 80% korting voor deelname aan een activiteit. Ook NTGent aanvaardt deze kaart bij alle voorstellingen. Meer info op www.uitingent.be/uitpas 57


Tickets voor NTGent bestel je bij Tickets Gent, ons bespreekbureau dat je bereikt via de doorgang rechts van het NTGent Café. Open van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u, op zaterdag van 14u tot 18u en vanaf 1 uur voor aanvang van de voorstellingen in de Schouwburg. Gesloten op zondag. Online bestellen kan uiteraard altijd. ntgent.be | +32 9 225 01 01 | info@ticketsgent.be Op zoek naar een geschenk? Wij helpen je graag en geven het beste van onszelf: theater met alles erop en eraan. CADEAUBONNEN en TICKETARRANGEMENTEN met een diner in onze Foyer of Restaurant Lof, of zelfs met een OVERNACHTING in het Grand Hotel Reylof: het kan allemaal. Of geeft u liever een BOEK of een CD? Kijk even op ntgent.be en laat u verleiden. Tickets Gent is tevens het vaste verkooppunt voor de theatercollectie van boekhandel Paard van Troje. Ook voor events die via Ticketmaster te koop worden aangeboden kunt u er terecht.

NTGent wil een open huis zijn, toegankelijk voor iedereen. Een NTGent productie bijwonen is een recht. Daarom maken we ons aanbod zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. NTGent is rolstoeltoegankelijk, heeft een ringleiding voor doven en slechthorenden, en voorziet bij sommige voorstellingen ook audiodescriptie, tolken Vlaamse gebarentaal, voelstoelen en/of boventiteling. Om u de beste service te kunnen bieden, vragen wij u om steeds alle relevante informatie te vermelden bij uw reservering. Meer info via: publiekswerking@ntgent. be | +32 9 269 35 29 | +32 9 269 35 30

COLOFON

VOORSTELLINGEN MET AUDIODESCRIPTIE We voorzien audiodescriptie bij Wanikan op zo 20/11 en bij Sneeuw op wo 14/12. Audiodescriptie is een live beschrijving van wat er op scène gebeurt, bedoeld voor blinden en slechtzienden. Indien je hier gebruik van wenst te maken, dan kan je je ticket reserveren via VeBeS Gent: via het nummer 09 292 40 80 of via e-mail gent@vebes.be. VeBeS is een vereniging van blinden en slechtzienden, maar je hoeft geen lid te zijn van deze organisatie om gebruik te maken van dit aanbod.

LEES DIT MAGAZINE ONLINE VIA ISSUU.COM/NTGENT

redactie Nele Buyst | Sophie Cocquyt | Dirk Crommelinck | Benny D’haeseleer | Caroline Eliano | Koen Haagdorens | Steven Heene | Koen Tachelet | Koen Van Caekenberghe (coördinatie & eindredactie) | Matthias Velle vertalers Gregory Ball (E), André Verkaeren (F), Sibylle Jung (D) en Koen Van Caekenberghe (NL) fotografie Anton Corbijn (cover & affichebeelden) | Jules August (corporate photography) vormgeving Chilli (Hannah De Jonghe, Frederik Vanderfaeillie) verantwoordelijke uitgever Kurt Melens | Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent U ontvangt deze publicatie op basis van klantgegevens van NTGent. Wenst u dit niet, laat het ons dan weten via info@ntgent.be 58


FOLLOW US ON:

RUBRIEK

FACEBOOK TWITTER 59 RUBRIEK INSTAGRAM


NTGent magazine november-december 2016 jaargang 14 #9 oktober 2016

PB-PP BELGIE(N)-BELGIQUE

Verschijnt 6x per jaar in februari, april, mei, augustus, oktober, december Afgiftekantoor Gent X | P209538 Afzendadres | Kurt Melens, St-Baafsplein 17, 9000 Gent

NTGent magazine november - december 2016  
NTGent magazine november - december 2016