Page 1

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

n 100 setembre 2010

Por taveu del Par t i t Social ista Un i f i cat de Catalunya Vi u

www.psuc.org

Una vaga guanyada a pols E

l 29 de setembre tenim tots els treballadors i treballadores una cita amb la dignitat. La dignitat de qui no es deixa trepitjar pels poderosos. La dignitat de qui no accepta una societat de desigualtats insultants (una societat, com la catalana, on les xifres oficials situen gairebé la meitat de les llars en situació precària per patir algun tipus de privació i on 15.438 famílies es quedaran sense casa abans que acabi l’any; una societat, com l’espanyola, on 1.310.000 llars tenen tots els membres a l’atur). La dignitat de qui no es deixa enganyar pel joc de les etiquetes polítiques i el repartiment de papers entre neoliberals “populars” i neolibe-

rals “socialistes”. La dignitat de qui creu que és més que arribada l’hora que la democràcia deixi de ser una paraula buida que només poden omplir de contingut aquells que viuen de les rendes del capital (un capital que ha estat creat amb la suor de milions de persones i que ells s’han apropiat en virtut de l’enganyosa legalitat capitalista). És cert que la gota que ha fet vessar el got de la paciència d’uns sindicats fins ara massa pacients ha estat la darrera reforma laboral, que atenta contra el principi de negociació col·lectiva, afavoreix més que mai l’acomiadament i, a sobre, ens el fa pagar

a tots mitjançant la subvenció oficial als empresaris acomiadadors. Però el cúmul d’agressions als drets i al benestar social dels que vivim del nostre treball es venia consolidant des de fa anys, des de bastant abans que esclatés la darrera crisi econòmica. De fet, aquest és un país on, en termes comunitaris europeus, no hem arribat mai a gaudir d’un “Estat del benestar” digne d’aquest nom; i on el poc que s’havia assolit fins fa uns anys porta temps en procés de desmantellament. Procés accelerat bruscament a partir del 12 de maig d’enguany, quan, sota la pressió del capital financer nacional i internacional, el Govern de Rodríguez Zapatero va desfermar Continua a la pàgina següent

1-2 UNA VAGA GUANYADA A POLS 2-3 LA OFENSIVA CONTRA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL SINDICALISMO DE CLASE 4 LOS SERVICIOS MÍNIMOS COMO ELEMENTO DE NEUTRALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA Y EL ATAQUE PERMANENTE A UN DERECHO FUNDAMENTAL 5 II MARCHA CONTRA EL PARO EN CATALUNYA 6-7 29S: TRES SINDICALISTES DAVANT LA VAGA GENERAL 8-9 LA UE DAVANT LA CRISI I LES LLIÇONS DE MARXISME D’EN DURAO BARROSO 10 GRECIA: CRISIS DEL CAPITALISMO Y DESAFÍO DE LA IZQUIERDA Y LOS SINDICATOS 11 CAP A LA REFUNDACIÓ D’EUIA 12 DESALOJOS, DESHAUCIOS Y REPRESIÓN ANTE EL 29S 13 “RECONSTRUÏM EL PSUC”, LEMA DE LA FESTA DE NOU TREBALL 2010 14-15 DISCURS DEL SECRETARI GENERAL A LA FESTA DEL NOU TREBALL DE 2010


2

EDITORIAL

una allau de retalls a la despesa pública. De res ha servit que els propis analistes de certes institucions financeres internacionals hagin alertat del fet que aquests retalls, en reduir directament el consum públic i privat (dels funcionaris, per exemple) i augmentar l’atur, acabaran generant una davallada general del consum que es traduirà en una espiral recessiva de difícil sortida, que agreujarà al seu torn el problema del deute: el Govern s’entesta a mantenir aquest rumb suïcida i, com hem vist, el ratifica amb la reforma laboral i amb els reiterats anuncis de reducció de les futures pensions de jubilació.

La gota que ha fet vessar el got de la paciència d’uns sindicats massa pacients ha estat la reforma laboral Ha servit això per alleugerir el cost del servei del deute? En absolut: encara que, segons ens diuen, les darreres emissions d’obligacions de l’Estat han topat amb menys dificultats per a la seva col·locació, els interessos que l’Estat espanyol s’ha compromès a pagar als compradors continuen sent exorbitants i permeten que els bancs (principals compradors del deute) facin beneficis purament especulatius jugant amb el diferencial entre els interessos que han de pagar pels préstecs del Banc Central Europeu (1%) i els que obtindran del deute públic adquirit a Espanya (entorn d’un 5%). Mentrestant, aquests mateixos bancs escanyen moltes empreses petites i mitjanes (de les que un nombre creixent es veu forçat a tancar) en no facilitar-les hi el crèdit del que depenen vitalment. Per això considerem que el Govern i la gran patronal (sobre tot la financera), sense oblidar els organismes rectors de la UE, s’han guanyat a pols que els treballadors fem aquesta vaga i totes les mobilitzacions que calguin (i que caldran). Ara falta que els treballadors i treballadores ens guanyem també a pols el seu èxit. Pel què fa al PSUC-Viu, i tal com hem manifestat als sindicats amb els que ens hem entrevistat aquest estiu, ens constituïm tots plegats en piquet de vaga, compromesos fins al fons a treballar per tal que la lliçó que rebin els responsables d’aquesta situació de degradació social, sense precedents des del final de la Segona Guerra Mundial, sigui una que no oblidin mai. EL 29 DE SETEMBRE, TOTHOM A LA VAGA!

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

La ofensiva contra la negociación colectiva y el sindicalismo de clase Pedro Luna

C

uando Zapatero presentó el pasado mes de mayo el plan de ajuste salarial para la administración pública no sólo castigaba duramente el poder adquisitivo de la clase trabajadora del sector sino que traspasaba una línea roja en el ámbito de la negociación colectiva y de las relaciones con las organizaciones sindicales. Recordemos que el plan del gobierno central establecía para los funcionarios una reducción salarial del 5% en 2010 y la congelación de los sueldos en 2011. Pues bien, el decreto ley del PSOE se aprobó en Consejo de Ministros sólo unos meses después de que se firmara el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública para 2010-2012. Era, por lo tanto, el propio gobierno el que vulneraba un acuerdo ya firmado, pisoteando así un derecho laboral ejecutado por ley como es el que afecta a los incrementos salariales acordados en Convenio Colectivo. No se trata de un tema menor cuando es jurisprudencia del Tribunal Supremo la que establece que se puede modificar la estructura de las retribuciones salariales pero nunca los derechos adquiridos de las mismas. Es decir, el gobierno central podría congelar los salarios pero jamás recortarlos habiendo un convenio vigente que regule los incrementos salariales.

te salarial del gobierno. No obstante, sobre la inconstitucionalidad del plan de Zapatero poco o nada se ha dicho en el ámbito de la opinión pública e incluso en el escenario político. Da la sensación de que nos hemos acostumbrado a que se vulneren convenios y a que se menoscabe la libertad sindical y ciertamente corren tiempos poco propicios para el desarrollo, tanto en las empresas como en el contexto general, de la acción sindical. La ilegalidad se ha convertido en la norma y en una de las pautas de trabajo tanto del gobierno como de la patronal. Porque en paralelo a la actitud unilateral exhibida por el gobierno contra el diálogo social, la negociación de los convenios colectivos en España sigue paralizada por expreso deseo de la patronal y en lo que va de año 2010 se han registrado más de 1.600 convenios colectivos menos que en 2009. Ello unido a la inexistencia de un IPC previsto reconocido por el Ministerio de Trabajo (el IPC previsto sigue siendo el 2% conforme al mandato en materia de política inflacionista del Banco Central Europeo) ha provocado por un lado, el estancamiento de la negociación colectiva en las empresas y sectores y por otro lado, el incumplimiento por parte de la patronal de los incrementos salariales firmados en convenios vigentes que se ajustaban a la re-

Nos hemos acostumbrado a que se vulneren convenios y a que se menoscabe la libertad sindical El plan de ajuste de Zapatero lo recurrieron las federaciones del área pública de CCOO presentando ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo sobre la protección de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 28 de la Constitución Española en relación con los artículos 7 y 37 sobre el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Hace escasamente unas semanas la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso interpuesto por CCOO contra el recor-

ferencia del IPC previsto. Las consecuencias de la vulneración reiterada y de la ausencia de negociación colectiva no dejan de ser profundamente lesivas para la clase trabajadora puesto que nos aboca a la desregulación de las relaciones laborales como fin empresarial. Es el “laissez faire” del siglo XXI o la destrucción del sindicalismo de clase. La destrucción del sindicalismo de clase no es un juicio victimista sino el objetivo del neoliberalismo. No es casual que el ex minis-


3

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

tro de Trabajo del Partido Popular, Manuel Pimentel, declarase hace unas semanas que la reforma de la ley de huelga no se podía demorar más o que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid y medios afines se criminalizase a los huelguistas del Metro de Madrid llamándolos “salvajes” y “delincuentes". No en vano, en los últimos meses se ha orquestado una furiosa campaña antisindical contra los sindicatos mayoritarios en la que han coincidido ciertos medios de comunicación (correas de transmisión de determinados lobbies empresariales), la derecha política, la patronal y en ocasiones la

en la existencia de la negociación colectiva, la cual se juzga como algo “vintage” y fuera de lugar. ¿Por qué se ha desatado tal ofensiva contra los sindicatos en el momento actual? Es muy sencillo. Las organizaciones sindicales son la última barrera que separa al neoliberalismo de alcanzar sus objetivos de desregulación del mercado de trabajo. La presencia en absoluta minoría de los referentes electorales de la izquierda (IU-ICV cuenta con sólo 2 diputados en el congreso) y su actual debilidad social en cuanto a influencia política

La destrucción del sindicalismo de clase no es un juicio victimista sino el objetivo del neoliberalismo llamada “extrema izquierda” (véase el portal de Internet kaosenlared), centrando los ataques en las subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas, en las liberaciones y los cargos sindicales, en el derecho a la huelga, en la propia convocatoria de la Huelga General del 29 de septiembre (“se hace tarde y mal” o “los delegados sindicales no perderán económicamente el día” ha sido la cantinela de los tertulianos de Intereconomía y alrededores) y como no,

ha propiciado que sean los sindicatos, con sus imperfecciones y errores si se quiere pero con millones de afiliados y presencia activa en los centros de trabajo el muro de defensa más sólido del que dispone la clase trabajadora para hacer frente a la crisis y a los ataques de la clase empresarial por individualizar las relaciones laborales y precarizar las condiciones de trabajo. Es por ello que desde la izquierda hemos de realizar un esfuerzo pedagógico que visualice y trans-

mita la gran importancia de los sindicatos como herramienta colectiva de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Porque cuando desde determinados ámbitos se ataca al movimiento sindical se hace con el ánimo de discutir la misma existencia de las organizaciones sindicales. Ante el panorama descrito, el éxito de la la Huelga General del 29 de septiembre es más necesario que nunca, para las organizaciones sindicales y para el conjunto de la clase trabajadora española. Aquellos que apuestan por el deterioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales esperan una Huelga General de perfil bajo para justificar futuros recortes sociales en el futuro como el retraso de la edad de jubilación o el desmantelamiento de los servicios públicos. La huelga hay que ganarla sí o sí. No valen intereses corporativos o locales. Por ejemplo, el hecho de que en el País vasco los sindicatos nacionalitas ELA y LAB aún no hayan mostrado públicamente su apoyo a la Huelga General es un acto de irresponsabilidad sindical muy alejado del interés de la clase obrera que sería de una gravedad enorme si finalmente ambas organizaciones sindicales no secundaran la convocatoria de huelga. Los trabajadores y trabajadoras nos jugamos muchísimo en los próximos meses y la unidad es fundamental cuando hay tantos intereses esperando la derrota del movimiento obrero.


4

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

Los servicios mínimos como elemento de neutralización del derecho de huelga y el ataque permanente a un derecho fundamental Vidal Aragonés Col.leciu Ronda

N

os encontramos con una reforma laboral, el RD-Ley 10/2010, y la concreción última de este, la Ley 10/2010, que supone el mayor ataque contra los derechos de los trabajadores: facilitando el despido, reduciendo las indemnizaciones y los costes del mismo para las empresas; quebrando el régimen de negociación colectiva; desarrollando las ETT`s en todos los sectores; privatizando la intermediación laboral y regalando miles de millones a los empresarios por un régimen absurdo de bonificaciones en la contratación. Como respuesta a estas medidas el próximo 29 de septiembre encontramos la convocatoria de una jornada de Huelga General, que inevitablemente ha provocado y provocará la enésima exigencia de la patronal y la derecha de una nueva regulación del Derecho de Huelga y toda una serie de mitos y farsas sobre el supuesto desarrollo del mismo. Precisamente, haciéndose eco de este espíritu está la solicitud realizada por el Partido Popular en la tramitación de la reforma laboral. En el contenido de la Enmienda 271 el Grupo de Congreso del susodicho partido exige: "(..)No obstante lo anterior, no podrán adoptarse medidas de huelga y conflicto colectivo que tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo". Curiosamente se realiza una exigencia que ya existe desde hace más de 30 años, con una regulación prácticamente exacta, indicando el vigente art. 11 c) RD 17/1977 como ilegalidad de las huelgas: "Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo." Esta es una de las características en los discursos políticos contra los trabajadores: presentar como Derechos absolutos aquellos que ya están fuertemente limitados. Así el Derecho de huelga empieza a presentarse como una agresión a la sociedad que supuestamente se ejerce por grupos privilegiados, cuando en realidad el mismo supone en su ejercicio exactamente lo contrario, un Derecho de la mayoría de la sociedad, los trabajadores y trabajadoras, en defensa del interés social y que tan sólo causa perjuicio a una minoría de privilegiados, las empresas. El Derecho de huelga ha requerido siempre unos fuertes y rigurosos requisitos formales que sin cumplimiento pueden suponer la ilegalidad de la misma: acuerdo de convocatoria por representantes unitarios o sindicales (también por acuerdo mayoritario de los trabajadores); preavisar a empresa y Autoridad Laboral con 5 (10 días si es servicio público); establecer Co-

mité de Huelga; en su desarrollo garantizar los servicios de seguridad y mantenimiento (que no es igual a los servicios mínimos). En cuanto a las causas o motivos para la convocatoria de la huelga existen históricamente limitaciones a determinados actos de solidaridad de clase como son la declaración de ilegalidad de la huelga política y de la huelga de solidaridad. En un sentido similar el Derecho y la convocatoria de huelga se construyen como un derecho no de clase o colectivo, si bien la convocatoria se debe realizar o bien por sindicatos, por órganos de representación unitaria o por la mayoría de trabajadores, las decisiones colectivas no son de obligado cumplimiento pudiendo plasmarse actos de insolidaridad de clase mediante

El Derecho de huelga se presenta como una agresión a la sociedad por parte de grupos privilegiados Otra práctica habitual es la concreción de servicios mínimos que suponen dejar sin efecto la convocatoria de huelga la asistencia al trabajo ante la convocatoria de huelga. Curiosamente desde un punto de vista jurídico el Derecho a la huelga es un derecho fundamental, condición que no ostenta el Derecho al trabajo, ni tan sólo como una negación de la huelga, con lo que se crea una situación por la cual un derecho no fundamental se puede imponer a un Derecho fundamental. Pero más allá de discusiones doctrinales, la gran cortapisa del Derecho de Huelga, para aquellos trabajadores que escapan de las presiones de las empresas, la encontramos a través de la fijación de servicios de servicios mínimos. Estos se definen como las medidas necesarias

que deben adoptar las Autoridades Gubernativas para asegurar aquellos servicios que permiten satisfacer derechos fundamentales, libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos (servicios esenciales o de la comunidad). De esto debe llamarnos la atención en primer lugar que se protejan como potenciales Derechos y bienes los que habitualmente no se garantizan de una manera gratuita y universal, o que son sistemáticamente puestos en cuestión. En segundo lugar el titular de la fijación de los servicios mínimos es la Autoridad Gubernativa, es decir, los Gobiernos Estatal, Autonómicos o Locales. Pretender trasladar la condición de tercero imparcial a quien en la totalidad de las huelgas generales es el objeto causante de las mismas es facilitar la permanente atribución de servicios esenciales para aquellos que no los ostentan, así como fijar servicios mínimos abusivos. A modo de ejemplo tienen la condición de servicios esenciales y por lo tanto afectados por servicios mínimos la radiodifusión, el transporte público, el sector hospitalario, etc., etc., pero cada vez se suman otros que quedan bastante lejos del concepto de servicios esenciales: mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, el Museo el Prado, la Seguridad Privada, etc. A su vez, más allá de la determinación de lo que son o no son servicios esenciales, otra de las prácticas habituales es la concreción de servicios mínimos que suponen dejar sin efecto la convocatoria de huelga. Desde los ya conocidos del 100% en el transporte aéreo y en ocasiones Hospitales hasta el 60% del Metro, lo que supone incluso asegurar servicios que en algunos días o horarios no se prestan. Ello tiene su origen porqué más allá de la posibilidad de impugnar judicialmente los servicios mínimos fijados prácticamente en la totalidad de supuestos la sentencia es posterior a la convocatoria de huelga. A pesar de todas estas limitaciones existentes y del gran sacrificio que supone para los trabajadores y trabajadoras las pérdidas económicas de un día, una semana o un mes de huelga, todavía deberemos soportar en las próximas semanas los discursitos de la derecha y la patronal que solicitan limitaciones del Derecho a huelga y sitúan a trabajadores y trabajadores conscientes y solidarios como auténticos bárbaros privilegiados. Sin duda que más allá de la regresión que supone la reforma laboral los próximos ataques tendrán como objeto los derechos colectivos y entre los mismos la gran arma que supone la Huelga.


5

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

II Marcha contra el paro en Catalunya Diosdado Toledano Socialismo del siglo XXI

E

l próximo mes de Octubre tendrá lugar la II Marcha contra el paro, la precariedad y en defensa de los derechos sociales. Convocada unitariamente por varias decenas de organizaciones y movimientos cívicos, sociales y políticos y diversos colectivos de parados/as de Barcelona, Cerdanyola, L’Hospitalet, Terrassa, “Plataforma los lunes al sol”, la II Marcha tomará la salida en L’Hospitalet el día 4 de octubre y tras recorrer diversas localidades de las comarcas del Baix Llobregat, Valles Oriental y Occidental y Barcelonès Nord finalizará seis días más tarde, el 9 de octubre, en la Plaza de Sant Jaume de la ciudad de Barcelona. A lo largo de la Marcha se realizarán diversas actividades de protesta y solidaridad contra el paro que afecta a 676.100 trabajadores y trabajadoras en Catalunya, contra las decenas de miles de desahucios y la miseria creciente. También se presentará a los ayuntamientos los objetivos de la Marcha solicitando el apoyo del Pleno municipal a la moción que recoge las principales reivindicaciones de la lucha contra el paro y la precariedad. 14 años después de la I Marcha contra el paro, el estallido de la grave crisis internacional del capitalismo vuelve a poner de actualidad los tradicionales métodos de la lucha contra el paro que buscan en primer lugar hacer visibles a las víctimas del capitalismo, romper su aislamiento y atomización, favorecer su auto-organización y movilización y también impulsar el apoyo del conjunto de la clase trabajadora y de la ciudadanía solidaria. La gravedad de la crisis económica en el estado español y en Catalunya es excepcional. La tasa de paro ha superado el 20% y duplica la media europea. La pobreza relativa que antes de la crisis alcanzaba el 19% de la población se desboca ante la magnitud y duración de la crisis. En 2010 están previstos 180.000 nuevos desahucios que sumados a los ejecutados en 2008 y 2009 alcanzan la terrible cifra de 350.000. El porcentaje de impagados en las hipotecas ha saltado del 14% de hace seis meses al 37%. La locura del capitalismo especulativo español que edificaba más ladrillo que el resto de países europeos juntos, amenaza con postrar en una larga recesión la economía española y catalana, y convertir el paro masivo y de larga duración en fenómeno doloroso y explosivo. Mientras un tercio de las víctimas de la codicia e irracionalidad del capitalismo no tienen prestación de desempleo y más de 1,3 millones de familias tienen todos sus componentes activos sin empleo, el gobierno del PSOE con la complicidad por acción u omisión de la derecha política española o de la periferia nacionalista, distribuye ayudas y subvenciones millonarias a los banqueros y las grandes empresas muchos de los cuales han cerrado con importantes beneficios el ejercicio del 2009 (más de 13.000 millones de euros la banca española), y suprime impuestos en beneficio de los más ricos. Los gobierno del PSOE y del gobierno tripartito en Catalunya “premian” a los responsables de la crisis y se someten antidemocráticamente a las instrucciones de los grandes poderes económicos y de las instituciones de la UE, el BCE, el FMI, etc, para castigar con decretos antisociales, una reforma laboral retrógrada y la amenaza de una contra reforma de las pensiones a la mayoría social víctima de la crisis. Tras abandonar sus promesas de no abaratar el despido, el gobierno Zapatero no se corta en proceder del modo más miserable con los parados y parados con nuevas excusas para arrebatarles la prestación de desempleo, o para limitar el ámbito de aplicación del ridículo

subsidio de 426 euros durante un semestre a quienes agotaron la prestación contributiva. La II Marcha se propone movilizar la conciencia ciudadana para gritar ¡Basta! a esta ofensiva regresiva y antisocial, exigir medidas reales y efectivas contra el paro, la precariedad, los desahucios, la pobreza. Para avanzar en el reparto del trabajo y la riqueza y dar una salida progresista a la crisis. El éxito de la II Marcha contra el paro ayudará a generar un amplio movimiento social y ciudadano contra el paro con voluntad de persistir en tanto haya crisis y organizar futuras movilizaciones más contundentes y efectivas. Toda la gente solidaria debe implicarse en la participación y apoyo a esta iniciativa de acción. Después de la Huelga General convocada para el 29 de septiembre el combate continúa. La II Marcha es la siguiente cita que dará continuidad a la movilización contra el paro y la reforma laboral. Entidades que inicialmente apoyan la II Marcha contra el paro en Catalunya: Cerdanyola, L’Hospitalet,Terrassa, Plataforma los lunes al sol; CCOO y Acció Jove, CGT, co.bas, IAC, UGT L’Hospitalet, Avalot-UGT Catalunya; Asamblea afectados hipotecas de Catalunya; APUP, Casal Popular de la República de la Llagosta, FAVB, FAVL’H, Fed. d'Assoc. d'Immigrants del Vallés (FAIV), Marxa Mundial Dones, Mesa Cívica por los derechos sociales, Xarxa contra precarietat i tancament d’empresas; As. Socialisme XXI, Candidaturas Alternativas del Vallés, Corrent Roig, Endavant, En Lluita, EUiA y Alternativa Jove, FARGA, ICV, Lluita Internacionalista, PCPC, POR, PSUC-VIU, Revolta Global, UCE.

Itinerario II Marcha: 1er día: Inicio en L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, MartorellSEAT, final en Rubí. 2º día: Rubí, Terrassa, y final en Sabadell. 3er día: Sabadell, UAB, Badía, Cerdanyola, Ripollet, final en Montcada i Reixach. 4º día: Montcada, La llagosta, Mollet del Vallès, final en Granollers. 5º día: Granollers, Montcada, Sant Adrià del Besòs, Badalona, y final en Sta. Coloma de Gramenet


6

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

29S: Tres sindicalistes davant la vaga general El passat mes de juny finalment els dos principals sindicats a nivell estatal, CCOO i UGT, es van decidir a convocar una vaga general, la primera de l’era Zapatero i la número set en “democràcia”. Una crisi sense precedents seguida d’una bateria de mesures neoliberals han estat els detonants perquè els treballadors i treballadores tornem a mobilitzar-nos pel carrer. Tres sindicalistes de tres sindicats importants a Catalunya ens donen la seva visió de la cara més dura de la reforma laboral i de les perspectives polítiques i socials que planteja la vaga general del proper 29 de setembre. PREGUNTES – Nou Treball 1- Quin aspecte de la reforma laboral (segons la informació que ens ha arribat fins el moment) consideres que suposarà un cop més fort per la lluita sindical dels treballadors i treballadores? 2- Confies (o des del vostre sindicat confieu) en que la convocatòria de vaga general tingui un impacte important polític i social?

David Matellán (CCOO / SEAT)

1- Si no se consigue con la huelga general que el Gobierno tire para atrás su reforma laboral creo que el aspecto más lesivo para los trabajadores será el abaratamiento y la discrecionalidad en el despido colectivo objetivo. El empresario solo tendrá que probar "mínimamente" la situación económica  (nuevo artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores)  para encadenar los expedientes de extinción o las modificaciones que considere oportunas. 2- Esperamos que tenga mucho impacto por lo grave que es la actual reforma laboral y porque creo que mucha gente se ve venir que si los sindicatos no conseguimos parar ahora la reforma laboral, nuestros gobernantes que son simples ejecutores de unos mercados financieros decididos a mantener sus ingresos a costa de lo que sea, irán luego a por las pensiones para privatizarlas y después a por lo que quede de dinero público. 3- De momento, hemos conseguido mantener la unidad sindical entre CCOO y UGT. Hemos evitado que en los centros de trabajo la discusión sea contra el compañero de al lado en vez de contra las políticas económicas que los mercados financieros le dictan al Gobierno. El precio de evitar esas peleas entre los trabajadores ha sido duro hemos tenido que ver como acusaban a CCOO de no hacer nada mientras se despedía a cientos de miles de trabajadores porque éramos amigos del gobierno o porque estábamos comprados. Muchos de los que lo decían son los que ahora exigen medidas más duras a favor del abaratamiento del despido, la reducción de cotizaciones sociales a los empresarios y la desregulación de la negociación colectiva. CCOO hemos tenido que aguantar para que los trabajadores no se peleen entre ellos. Pero ahora UGT no tiene más remedio que abandonar la estrategia que ha seguido en España desde que empezó la crisis económica y empezaron a perderse cientos de miles de empleos. El discurso de UGT según el cual ellos, por sus contactos políticos, eran la garantía de que el gobierno del PSOE no iba a ceder ante las exigencias de los mercados financieros e íbamos a salir de la crisis sin pérdidas de derecho sociales ha quedado en ridículo.

3- Davant del panorama actual, a curt o mig termini, és possible la unitat d’acció sindical? Quins límits o mínims s’haurien d’exigir o tenir en compte per a que fos possible? 4- Creus que és possible una alternativa política a les mesures neoliberals que ha vingut plantejant el PSOE? Quines propostes polítiques creus o creieu fonamental posar sobre la taula en aquest moment?

Ahora habrá que ver como se construye en el futuro esa unidad sindical pero creo que difícilmente estará en duda ya que, al menos para CCOO, no hay peor estrategia que la que hemos tenido que aguantar -fiarlo todo a que un partido en el gobierno estará más cerca de sus votantes que de los dictados de los mercados financieros-. Personalmente creo que si la economía no vuelve a generar unos determinados niveles de ganancias para los mercados financieros estos querrán resarcirse a costa del dinero público y eso significaría poner en duda la educación, las pensiones, la sanidad. Estaría por ver en qué grado. 4- Lo de la alternativa política está difícil si por alternativa política entendemos la posibilidad real de gobierno. Los partidos socialistas, que son la única alternativa de gobierno posible numéricamente en cada país de la UE, no están por la labor de hacer frente a las exigencias de los mercados financieros. No hay más que ver la gestión realizada por los laboristas ingleses, los socialdemócratas alemanes y los socialistas portugueses, griegos y españoles. Lo mismo ocurre con los demócratas en USA. Si al final la crisis no es tan dura y se va saliendo de la recesión seguramente podríamos arrastrar a algunos gobiernos a políticas favorables a los trabajadores  (que nadie se anime la cosa no pasaría de restituir derechos)  y de restitución de logros del estado del bienestar. Si la crisis no es grave nada cambiara en el mapa político y social ni en la actual situación de lento declive de los logros del estado del bienestar. El problema estará si esta crisis es totalmente diferente a las demás. O sea, si estamos ante algo similar a la crisis de 1929. Si eso es así lo único que se puede prever es que habrá muchas recomposiciones sociales, políticas y sindicales antes que acabe y que serán para mal o para bien. Si estamos ante una crisis como la de 1929 simplemente nadie está preparado para afrontarla porque lo que vemos y leemos que está ocurriendo ahora en Grecia, Islandia o las Republicas Bálticas puede llegar a ocurrir en Portugal, Irlanda, España, e Italia. Y luego también en Francia, Alemania o USA. Supongo que cualquier alternativa política real pasa por una alianza reformista de la gran mayoría que no se beneficia del modelo económico anglosajón basado en la primacía de la economía especulativa (finanzas, seguros, propiedad inmobiliaria). Supongo que muchas cosas han de ocurrir para que esa antigua alianza resurja. En breve habrá países que no podrán limitarse a seguir exportando a economías endeudadas y sin posibilidad de pago. Eso si antes la subida del precio del petróleo no obliga a renacionalizar la industria en USA y la UE.


7

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

Rosa Cañadell (USTEC·STEs / IAC)

1- Entenem que tant la flexibilització de les causes “objectives” de l’acomiadament com el seu abaratiment constitueixin un atac definitiu a les condicions de treball de les persones assalariades, ja que a partir de la seva aplicació el treball estable es desprotegeix legalment i resta en mans de la voluntat dels empresaris. Aquestes dues mesures contribueixen a convertir, de fet, qualsevol contracte en un contracte temporal i a ampliar l’atur. Al mateix temps l’ampliació del camp d’intervenció en la contractació de les empreses intermediàries, ETTs.. a més d’abaratir i empitjorar els salaris, allunya la possibilitat d’un control sindical de la contractació, crea condicions per empitjorar les condicions de salut i seguretat en el treball i amplia el ventall del negoci privat en el mercat laboral. La inestabilitat i la incertesa laborals condicionarà la capacitat de lluita dels treballadors i les treballadores en els propers anys. 2- És complicat de predir, les dues grans centrals sindicals, malgrat haver convocat, en principi, unes vagues generals que no van tenir continuïtat, han vingut abraçant i adaptant-se a les anteriors reformes, i això ha creat molta desorientació, desencís i divisió entre els treballadors i treballadores, la qual cosa fa més difícil poder convèncer ara que la vaga servirà per alguna cosa més que no sigui perdre els diners dels descomptes. Per altra part també serà complicat superar la intoxicació informativa del conjunt dels mitjans de comunicació. No obstant la vaga es juga en els sectors estratègics bàsics pel desenvolupament de la resta d’activitats econòmiques i en aquest sentit la responsabilitat la tenen les dues grans centrals sindicals, si ‘apreten’ podria ser un èxit, però depèn bàsicament d’elles i de l’ús que vulguin donar després al capital social que generarà la vaga. La gestió dels resultats de la vaga és una de les qüestions que més preocupen al nostre sindicat, degut a les experiències de les va-

Saturnino Mercader (CGT / TMB)

1- Con las medidas que quieren imponer: despido mucho más barato, eliminación de la tutela judicial, no obligatoriedad de aplicar los convenios en temas tan importantes como la aplicación de las tablas salariales, la jornada, los turnos... La patronal también busca tener trabajadores/as asustados y que desaparezca cualquier tipo de resistencia. Si no reaccionamos a tiempo impulsando, de manera real, el sentimiento de clase que nos une, la patronal puede conseguir sus objetivos.

gues generals anteriors, ja que podria constituir un cop pràcticament definitiu a la mobilització laboral de caràcter general. USTEC·STEs i la IAC convocarem i ens esforçarem perquè la vaga, en els sectors on tenim capacitat d’intervenció, sigui un èxit. 3- D’entrada les dues grans centrals sindicals han convocat la vaga sense consultar a la resta de sindicats d’esquerra, només ho han fet en sectors on saben que sense la unitat sindical la vaga no sortiria i, per això estan intentant contactar i arribar a acords després, però, que ja havien convocat la vaga. Ara bé, nosaltres sí que considerem que la unitat d’acció sindical és necessària, però sobre dues premisses: un acord de calendari que garanteixi la continuïtat de les mobilitzacions, incloses noves vagues i un plantejament amb uns mínims objectius comuns que permetin situar propostes que redrecin l’actual dinàmica de la política econòmica i antisocial dels governs central i autonòmics. 4- Entenem que avui no hi ha una força amb capacitat d’acció política que pugui assumir propostes alternatives a les polítiques neoliberals. Ara bé entenem que hi ha un ampli ventall de sectors en els moviments socials i el món sindical amb capacitat de generar expectatives i, sobre tot, si les dues grans centrals sindical estiguessin en condicions de reivindicar i mobilitzar per mesures que augmentessin l’activitat econòmica de l’estat i la seva capacitat recaptatòria, mitjançant diverses nacionalitzacions de la banca i de sectors estratègics de l’economia (telefòniques, elèctriques, carburants... ) i una reforma fiscal progressiva. Només la inversió pública pot dinamitzar i expandir avui l’economia. Paral·lelament s’hauria de redreçar legislativament tots els drets sindicals i socials perduts per garantir el treball estable i reduir la jornada laboral sense perjudici de les retribucions per garantir un repartiment del treball que faci baixar l’atur actual. S’hauria de millorar substancialment el salari mínim interprofessional i buscar un acord plurianual amb clàusules de recuperació cada any, no només de l’IPC, sinó també de la massa salarial perduda aquests dos últims anys. També s’hauria de posar fre a l’externalització de serveis públics i al negoci privat en els ja externalitzats i enfortir la qualitat de la prestació en els serveis de gestió pública. Millorar les prestacions socials i aturar la reforma de les pensions. En definitiva, no hi ha més alternatives o la política de transvasament de rendes del treball al capital que pràctica el govern amb el suport tàcit o explícit de l’arc parlamentari o la protecció i devolució al treball de les seves rendes.

2- Creo que precisamente que CGT este convocando también la huelga general, junto a la red de movimientos sociales que se están autoorganizado, representa la única posibilidad de convertir día 29 en una huelga general de verdad y que esta fecha sea el inicio de una lucha que no acabe hasta que se consiga el objetivo de que el Gobierno retire las medidas ‘antipopulares’ que nos pretende imponer. 3- El panorama sindical es nefasto, la mayoría de los trabajadores/ as no confían, igual que pasa con la clase política, en los dirigentes sindicales y hay motivos sobrados para ello. Ningún sindicato que dependa económicamente de los presupuestos de la Administración representa un peligro para la patronal. Solo volviendo a los principios del sindicalismo combativo es posible la unidad de acción. 4- Realmente no veo que dentro del sistema capitalista que sufrimos sea posible parar las medidas liberales que se están imponiendo en toda Europa independientemente de cual sea el color del partido que este en el gobierno, ahora lo que toca se llama “revolución”.


8

ECONOMIA

La UE davant la crisi i les lliçons de marxisme d'en Durao Barroso Ivan Escofet

E

l passat 1 de juliol, el President de la Comssió Europea, José Manuel Durao Barroso, es va reunir amb John Monks, dirigent de la Confederació Europea de Sindicats (CES), per tractar de les conseqüències derivades de les “reformes” aprovades pels governs de Grècia, Espanya i Portugal. Com a resum de la posició del màxim representant de la Unió Europa, Barroso va manifestar que “en cas de no aplicar-se els paquets d'austeritat aquests països podrien desaparèixer pràcticament en la forma en la que els coneixem com a democràcies. No tenen una altra alternativa”. Barroso avisava la CES que en cas que la pressió social impedís que als països del sud d'Europa s’apliqui el programa de retallades socials apadrinat per la UE i l'FMI, l'augment dels tipus d'interès i el col·lapse dels serveis socials podria desembocar en cops d'estat militars. Les declaracions de Barroso no poden causar gaire sorpresa. El seu curriculum polític es prou esclaridor de quina és l'obediència política del President de la Comissió Europa, ja sigui com a primer ministre de Portugal que, a principis dels anys 2000, va aplicar el programa d'austeritat més salvatge des de la història democràtica del païs; o com amfitrió d'aquella històrica reunió a les Azores l'any 2003, quan els governs del Regne Unit, Espanya i Portugal van donar el seu suport servil a l'aventura criminal dels EEUU a l'Iraq. Malgrat tot, el passat d'en Barroso no va suposar cap obstacle pel Grup Socialista al Parlament Europeu a l'hora de votar a favor de la seva investidura, tot i que això tampoc això esdevé cap novetat, tenint en compte que els governs “socialistes” espanyol, grec i, fins fa no gaire, anglès sempre han demostrar una infinita flexibilitat davant els dilemes derivats de les polítiques de gestió del sistema.

Però tot i així, potser en Barroso encara recorda quelcom d'allò que va apendre quan militava a les files de l'extrema esquerra, en el Portugal dels anys setanta, on inclús la dreta havia d'amagar les seves banderes davant del procés revolucionari iniciat l'abril del 74. I és que les seves declaracions semblen copiades d'un manual de marxisme bàsic. Sense anar més lluny, Friedrich Engels ja va explicar que la democràcia és el millor embolcall del que pot revestir-se el capitalisme, en tant que cimenta el seu poder d’una forma tan segura que no el fa trontollar el simple canvi de dirigents, ni institucions, ni partits, ja siguin aquest els lliberals de primera hora o les comparses socio-lliberals. Però la tendència normal en cicles de crisi econòmica i social és a que la força pública s’enforteixi a mesura que els antagonismes de classe s’exacerben dins de l'Estat (en aquest cas, dins dels estats membres de la UE), i és en aquestes circumstàncies quan el sistema econòmic ensenya la seva autèntica cara també a nivell polític. És precisament en aquest context on cal situar el Document 8570/10 aprovat pel Consell de la Unió Europea, que dóna cobertura a la vigilància policial de qualsevol persona o grup sospitós de haver-se radicalitzat. Així, un activista polític, sinidical o social podria esser investigat en el marc d'un programa que convida a fer un seguiment des del grau de “compromís ideològic o polític del sospitós”, tenint en compte fins i tot si “la seva situació econòmica és d'aturat, de deteriorament social, pèrdua d'una beca o de l'ajuda financera”. Atenent a aquestes indicacions, sembla que a l'Estat espanyol els “vigilants” tindran prou feina per fer el seguiment dels més de 4.645.000 aturats que hi han actualment. Aquestes dinàmiques sempre comencen afectant als sectors més desfavorits i socialment menys visibles, com


9

ECONOMIA

demostra la brutal intervenció policial contra els immigrants i la població gitana ordenada per un govern Sarkozy cada cop més ‘dretanitzat’. Però de la mateixa manera, a diferents països europeus hem assistit a una agressiva campanya anti-sindical, amb la militzarització del transport a Grècia per reventar la vaga dels camioners en contra de la lliberalització del sector, o les amenaces en el mateix sentit derivades de la vaga dels treballadors del Metro madrileny. Tots aquests indicadors recorden bastant aquell “capitalisme del desastre” del que parlava Naomi Klein; i és que el sistema fa servir la commoció derivada de la crisi econòmica per aplicar les seves polítiques de “xoc”. El problema és que massa vegades a la història ha quedat demostrat que aquest tipus de mesures només són aplicables si caminen paral·leles a altres polítiques de “xoc” també pel que fa al retall dels drets sindicals i democràtics conquerits en etapes anteriors. I és que si parlem de democràcia, la Unió Europea s'ha convertit definitivament en allò que denunciava l'esquerra real fa ja unes dècades. Un conglomerat d’estructures opaques, que segresten els limitats àmbits de democràcia que puguin residir en els parlaments nacionals, i eliminen les escasses eines que matèria de política econòmica i monetària que tenien els diferents estats membres per fer front a situacions de crisi. El fracàs del procés de ratificació del Tractat per l’aprovació de la Constitució Europea, després que els ciutadans francesos i holandesos votessin en contra, i que va ser barroerament subsanat mitjançant un tractat de Lisboa, n’és un exemple prou gràfic. Però inclús, la vella idea acariciada pels antics estadistes de la burgesia europea de forjar una unitat que fes possible un contrapoder econòmic als EUA ha desembocat en un complert fracàs; per una banda, si bé és cert que durant els darrers anys aprofitant un cicle alcista s'ha aprofundit la integració econòmica, en especial amb la introducció de la moneda única, cal recordar que no és pas el mateix repartir els beneficis que les pèrdues. En un cicle recessiu com l'actual queden al descobert els interessos particulars dels estats que formen la Unió, com reflexen les maniobres especulatives de la banca alemanya envers el deute de grec, mitjançant la compra de CDS (Credit Default Swap o Permuta de Imapagment de Crèdits), o les tensions entre els governs de Sarkozy i Merkel en relació al superàvit comercial alemany, que arriba als 134.000 milions d'euros, el 86% dels quals tenen origen en el mercat interior europeu. Però potser la demostració més punyent d'aquesta incapacitat de crear un poder independent dels grans blocs econòmics sòn les recents polítiques d'austeritat que impulsa la UE, basades en la reducció de la despesa i l'ocupació pública, la disminució dels drets socials i la desregulació dels mercats laborals, i que no són sino les que dicten organismes com l'FMI, quan no el propi Secretari del Tresor de la Casablanca. Per aquest motiu, des d'un punt de vista estrictament democràtic ara més que mai cal impugnar l'actual procés de construcció europea i a les seves institucions. Davant el panorama actual, la única unitat europea que avui té sentit és la de la lluita dels treballadors contra la política dels seus respectius governs nacionals sotmesos als dictats de l'Europa del capital, demostrant així que la veritable història d'Europa no és pas les de les directius i els Tractats, és la de la de la Barcelona del 36, la del Paris del 68, la del Portugal del 74,... i la de la Grècia de 2010.

Engels ja va explicar que la democràcia és el millor embolcall del que pot revestir-se el capitalisme El sistema fa servir la commoció derivada de la crisi econòmica per aplicar les seves polítiques de “xoc” En un cicle recessiu com l'actual queden al descobert els interessos particulars dels estats que formen la UE


10

INTERNACIONAL

Grecia: crisis del capitalismo y desafío de la izquierda y los sindicatos Carlos Rosetti

L

a crisis de Grecia no es un problema local, ni es un problema del euro o de la Unión Europea. La crisis griega es la crisis del capitalismo que se manifiesta en el eslabón más débil, un país pequeño, con una población de poco más de 11 millones de habitantes y que tiene una deuda del 113 % del PIB, lo que equivale a 300 mil millones de euros. Esta deuda se gestó por la incapacidad y la corrupción de los gobiernos conservadores que robaron el dinero de los recursos públicos y solicitaron préstamos a la banca europea agudizando la situación económica en lugar de aumentar los impuestos a las rentas más altas y corregir el fraude fiscal. La venta de bonos del Estado a precios reducidos a la banca europea y la especulación que ésta llevó adelante aumentando el interés hasta el 7 % debilitaron, aún más, al capitalismo griego. Hay otros países que se encuentran en una situación similar, como España, Portugal, Italia y, si reciben los ataques tan virulentos que recibió la economía griega, seguirán el mismo camino porque en su funcionamiento capitalista el Estado se rige por intereses privados. La crisis griega se precipitó cuando entró en la zona euro, tuvo acceso al crédito, aumentó el nivel de vida y el consumo y, a pesar de tener un crecimiento de los más altos de la Unión Europea, no pudo evitar este gran endeudamiento. Los países más desarrollados inundaron el mercado griego con productos más competitivos y baratos, siendo Alemania la más favorecida y esto debilitó la industria nacional. La especulación que se produjo con el “boom” de la vivienda y la construcción, alimentada por los Juegos Olímpicos del 2004 y el gasto militar obligado por la OTAN y la Unión Europea, la llevaron a esta situación sin salida. Los bancos europeos facilitaban rápidamente los préstamos para la compra de armamento del que se beneficiaban la industria militar de Alemania y Francia. A todo este panorama contribuyó decisivamente la crisis económica mundial que afectó a los pilares de la economía griega: la industria naviera, el turismo y la construcción. Los socialistas del PASOK, que llegaron al gobierno con el apoyo masivo de la población en lugar de aplicar políticas sociales se some-

tieron a las condiciones que le imponía Europa para reducir el déficit. Esas condiciones significaron la congelación de los salarios y las pensiones así como las contrataciones de empleados públicos, el aumento del impuesto a los carburantes y la edad de jubilación y el recorte del 10 % para la mayoría de los empleados del Estado que, en algunos casos como el de los profesores universitarios, llega al 40 %.

España, Portugal e Italia si reciben los ataques que recibió la economía griega seguirán el mismo camino Grecia es un experimento para el capitalismo europeo cuyo horizonte es liquidar el Estado de bienestar Este plan atacó directamente a 600 mil trabajadores del sector público que vieron reducidos su nivel de vida, a los pensionistas y a la población en general que se vio castigada con el aumento de los impuestos. Pero, los préstamos que prepara la Unión Europea y el FMI para resolver la crisis económica griega exigen todavía una política de más recortes en el sector público, privatizaciones y flexibilidad en la contratación que llevará a un mayor crecimiento de las desigualdades, castigando, sobre todo, a las mujeres y a los jóvenes, estos últimos con un desempleo del 25 %. Estas mismas políticas de reducir el déficit con programas de austeridad en un momento en que el gasto privado es insuficiente va a ser un lastre para la recuperación económica. En Irlanda se aplicaron idénticas medidas en el 2008 con un déficit presupuestario del 7,3 % - inferior al griego – y la economía se contrajo un 10%. Los socialistas están aplicando, desde el gobierno, las políticas neoliberales que recha-

zaron cuando estaban en la oposición perjudicando, como siempre, a los trabajadores y trabajadoras asalariados, a los grupos de bajos ingresos, a los campesinos pobres y a los desempleados. Grecia es un experimento para el capitalismo europeo cuyo horizonte es liquidar el Estado de bienestar y las conquistas alcanzadas por las diferentes luchas. La rebelión y movilización de la juventud en 2008 fue un aviso de la crisis que se avecinaba. La ayuda a los bancos despertó el rechazo de la población que vio la corrupción y el desinterés de los sectores que decidían en la economía y la política del país. Las siete huelgas generales, la ocupación de ministerios, las movilizaciones, las luchas del movimiento estudiantil, son una expresión de la decisión del pueblo griego de no someterse a estas políticas. Esta es la crisis del capitalismo griego no de la sociedad griega y la gente ha salido a la calle para decir “¡basta ya!”. Sería necesario estructurar orgánicamente un frente que ya está en la lucha y que es el del Partido Comunista, Synaspismos, los sindicatos, el movimiento obrero, campesino y estudiantil donde se defienda que el progreso de Grecia sólo se puede hacer con medidas anticapitalistas. Hay que hacer un programa de transformaciones sociales, control de precios, desarrollo de la educación y de la sanidad y medidas para resolver las necesidades básicas de la población. También habría que nacionalizar las fuentes principales de la economía que son la industria naviera, el turismo y la banca y desarrollar la pequeña y mediana empresa en función de las necesidades de la población. Los sindicatos deberían intervenir en la planificación de la producción, en la discusión del programa para desarrollar Grecia junto al movimiento campesino y estudiantil e impulsar la democracia sindical. Los sindicatos y la izquierda deben impulsar un debate con todos los sectores sociales y organizar plataformas que discutan y defiendan no pagar la deuda externa. Una deuda fraudulenta cuyo pago va a impedir el desarrollo económico y va a significar un retroceso importante en las conquistas del pueblo griego. Pero el capitalismo europeo no aceptaría esta salida y la aplicación de este programa, por eso, habría que empezar a discutir alternativas económicas que, si es necesario, pasaran por la salida de de la Unión Europea.


11

OPINIÓ

Cap a la refundació d’EUiA David Rodríguez

E

UiA ja té més de 10 anys de vida i ha passat per diverses etapes des de la seva creació. Ara ha arribat el moment de realitzar una reflexió sobre els elements que han d’impulsar la seva refundació, en coherència amb allò acordat per IU, la nostra força germana a nivell estatal. EUiA té en el programa el punt en comú que uneix a diferents persones i organitzacions. Però més enllà dels programes concrets per a eleccions concretes, creiem que és el moment d’actualitzar el programa marc de transformació. Hem de renovar el programa fundacional, tot redefinint els trets distintius que ens doten de perfil polític propi, com a eina per a dirigirnos a la societat. EUiA va néixer amb l’esperit de suma de l’esquerra socialista a Catalunya, però és un fet que hem perdut pel camí persones i organitzacions amb les que hem de reprendre el diàleg amb l’objectiu de recuperar-les per al projecte que representem. Però no només hem de parlar de recuperar allò perdut, sinó d’obrir-nos al conjunt de la societat per a sumar nova gent al projecte alternatiu. En definitiva, hem d’obrir un procés de refundació que sigui ampli i participatiu, en paral·lel al procés que està realitzant IU, però amb els ritmes i perfil propi que definim des d’EUiA.

4- Respecte de la sobirania local a l’hora de prendre decisions en el seu àmbit de decisió. Propostes a nivell polític i organitzatiu: 1- La comissió nacional ha de centrar-s’hi sobretot en el debat polític entre consells nacionals. S’ha de realitzar un seguiment i valoració constant de l’activitat parlamentària i de l’activitat realitzada en els moviments socials. 2- El Consell Nacional ha de realitzar balanços periòdics sobre la política realitzada pel govern de Catalunya, el seguiment de l’evolució del nostre programa, el rendiment de comptes sobre la nostra activitat institucional i de la participació als moviments socials. 3- Les àrees han de tenir un pla de treball anual a disposició dels i les membres del consell nacional. Cal un contacte permanent amb els moviments socials del seu àmbit, posant en relació les seves propostes amb la nostra activitat institucional. 4- Obertura en la política comunicativa d’EUiA, amb més opinions expressades pels responsables de diferents àrees o territoris. Propostes sobre la coalició amb ICV: 1- El Consell de Govern de la coalició ha de reunir-se amb caire periòdic i ha de participar activament de la presa de decisions polítiques i estratègiques. 2- S’han de realitzar primàries per escollir el cap de llista de la coalició en les eleccions autonòmiques i generals. 3- EUiA ha de tenir un pes institucional en coherència amb la seva rellevància política. 4- Els acords presos han de quedar sempre per escrit i han de ser complits per ambdós parts.

Hem d’obrir un procés de refundació ampli i participatiu, en paral·lel al procés d’IU

Com a punt de partida pel debat, exposo a títol indicatiu un conjunt de propostes concretes de mínims que hauria de contemplar el procés de refundació, dividides en tres grans blocs: nivell democràtic i de transparència interna; nivell polític i organitzatiu; sobre la coalició amb ICV. Propostes a nivell democràtic i de transparència interna: 1- Recuperació del principi del consens en la presa de les decisions estratègiques. 2- Respecte del principi de proporcionalitat entre sensibilitats a tots els nivells, des de la gestió quotidiana del projecte fins a qualsevol tipus de llista nominal. 3- Recuperació de totes les persones sancionades que vulguin reincorporar-se a EUiA. Eliminació en els estatuts de tot el capítol de sancions.

El PSUC Viu va contribuir a fundar EUiA, som part integrant d’EUiA i volem refundar EUiA. De la mateixa manera que el PCE considera un objectiu estratègic la refundació d’IU, el PSUC considera un objectiu estratègic la refundació d’EUiA. Fem una crida a la direcció d’EUiA per tal d’impulsar de manera decidida aquest procés. A la V Assemblea vam reconèixer que cal avançar per assolir l’objectiu de ser un moviment polític i social. Ha arribat el moment d’actualitzar les nostres propostes en un escenari polític totalment canviant.


12

OPINIÓ

Desalojos, deshaucios y represión ante el 29S Alejandro Candial

E

stán en la memoria más reciente los sucesivos desalojos y la persistente resistencia de la Universitat Lliure de La Rimaia como el símbolo más emblemático de lucha por la liberación de espacios sociales alternativos y la generación de sociabilidades y lógicas culturales rupturistas con el sistema dominante. Un proyecto que supo desarrollarse y establecer una relación positiva con el entorno vecinal, proyecto compartido con otros centros sociales ocupados (CSO) con los que teje una red de resistencias desde la base. Casi al mismo tiempo un numeroso grupo de ex vecinos del barrio del Bon Pastor recuperaban, a golpe de mallo contra las puertas tabicadas, una veintena de viviendas desalojadas. Quienes quedaron al margen del Plan de remodelación del antiguo barrio de casas baratas, espacio ahora para la enésima expansión de la ‘nueva’ Barcelona, sin techo y sin opciones de realojo, contaron con la solidaridad vecinal. Ambos casos se resolvieron expeditivamente por parte de los Mossos d’Esquadra. En ambos, la existencia de un tejido organizativo formal (y/o informal) facilitó la visibilización del uso de la fuerza policial, con el beneplácito de las autoridades políticas y el regocijo de selectos grupos patrimoniales e intereses inmobiliarios. Las revueltas aguas vuelven a su cauce turbio. Sólo son mención de dos ejemplos. Más allá, los desalojos de tantas ocupaciones informales, no organizadas, tejidas por la necesidad y por la ausencia de políticas reales y sustanciales que gestionen un derecho social elemental. La exclusión efectiva mayoritaria respecto a éste se invisibiliza en la dispersión y la individualidad de las acciones. El número se diluye en su imposibilidad de proyección pública, o en el alimento de ciertos estados de opinión pública. Tampoco el panorama de quienes pudieron acceder –o creyeron poder- a su vivienda por la vía formal se presenta muy prometedor. Desde el inicio de la crisis en 2008 hasta hoy, 350.000 familias en todo el Estado han sido deshauciadas por la ejecución de sus hipotecas. Ahora están en la calle y con deudas astronómicas de hasta cientos de miles de euros, contraídas con los mismos bancos que las concedieron. Durante la pasada década las entidades bancarias estimularon y facilitaron la concesión de créditos hipotecarios. En muchos casos con sobrevaloración de la vivienda, en la mayor parte con cláusulas oscuras e inintelegibles. Créditos a plazos de hasta cuaren-

Desde el inicio de la crisis en 2008 hasta hoy, 350.000 familias en todo el Estado han sido deshauciadas por la ejecución de sus hipotecas Es represión de un derecho social básico, es represión de clase al aumentar la exclusión de los trabajadores del acceso a la vivienda ta o cincuenta años de endeudamiento. La supuesta bonanza del sector inmobiliario favoreció asimismo la imagen ficticia de ampliación en el acceso y la rentabilidad de la inversión en la vivienda particular. El espejismo no tardó en desaparecer. Crisis, aumento del paro, objetivo empobrecimiento de amplios sectores de la clase trabajadora, imposibilidad de afrontar la deuda. Y un marco legal vigente que permite, en caso de ejecución de la hipoteca y posterior deshaucio, subastas ficticias en las que el banco de turno puede obtener la vivienda a un 50% del valor tasado. Y reclamar el pago del resto, de las costas judiciales y de los intereses mediante embargo de nóminas de los afectados o sus avalistas. La pérdida del techo no condona la deuda. De nuevo, la defensa feroz del sacrosanto derecho a la propiedad privada ¿de quién? El derecho a la vivienda –el bien más necesario- entra en contradicción extrema con los procesos de concentración de la propiedad inmobiliaria protagonizados por grupos especulativos y financieros, beneficiarios también de las inyecciones millonarias de fon-

dos públicos a quienes generaron la crisis, sin responsabilidades correspondientes. Las instancias políticas paralizan como medida de choque, el desarrollo de proyectos de vivienda social. Proyectos cuya insuficiencia –ya antes de la crisis- se ha enmascarado con meras gestualidades, con loterias de ilusiones y necesidades, en tanto se interiorizaba la lógica del mercado y se le ofrecían prebendas y derechos feudales. La represión viene por estas dos vías; el uso de la fuerza policial, el uso de la fuerza judicial. Es represión de un derecho social básico, es represión de clase, en tanto que aumenta la exclusión de los trabajadores i trabajadoras del acceso a la vivienda, y en tantos casos a su vivienda. Es represión social y cultural, en tanto que castiga cualquier intento de generar alternativas a la sujeción de la sociabilidad y la cultura a los recortads y paternalistas moldes existentes. De nuevo, la defensa feroz del sacrosanto derecho a la propiedad privada ¿de quién? Que el 29-S sirva para impulsar un poco más la reflexión y la denuncia de la ausencia efectiva y la violación de derechos sociales básicos.


13

VIDA DE PARTIT

“Reconstruïm el PSUC”, lema de la festa de Nou Treball 2010

Homenatge als afullesats al Camp de la Bóta

Jesús Sánchez-Marín

E

l Partit va celebrar la festa anual commemorativa de la seva fundació (l'any que ve serà el 75è aniversari) al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Enguany els actes de la festa s'han emmarcat en la preparació de la Vaga General del 29 de setembre proper. Però, en un programa ple d'activitats -algunes d'elles simultànies- hi va haver temps de tractar diversos temes. Memòria, Història i Cultura L'ofrena floral als afusellats del Camp de la Bóta, organitzada per l'associació Fil Roig, va engegar la jornada. Josep Maria Montferrer, representant dels moviments veïnals locals, acompanyat per el nostre company Jaume Botey, va conduir un animat col·loqui sobre la història dels barris de la zona i les seves vicissituds, des de la seva configuració com a poblat de pescadors, passant per successives onades migratòries, el “xabolisme” i les hipòcrites reformes de Porcioles fins a les evidents millores actuals, que ens mostren com la lluita no solament és necessària sinó exitosa si es persevera. L'homenatge a Miguel Hernández va tenir el seu torn amb la peça que li van dedicar els camarades del grup de teatre de Terrassa “Club de la Luna Llena”. La presentació del llibre dedicat a Federico Melchor, director de Mundo Obrero i company de la Victòria Pujolar, realitzada per l'actual director, Ginés Fernández, el responsable de l'ACIM, Mariano Aragón, i el camarada i periodista Eloy Pardo va tenir també el seu espai, així com també les cançons del grup “catorzedabril”. L'apartat cultural es va completar amb un Taller de Comunicació centrat en la cartelleria, conduït per Soliña Barreiro i Jesús Sánchez-Marín, amb la projecció comentada de diversos fragments de pel·lícules obreres i amb una mostra de l'exposició de l'ACIM “Preses de Franco”.

Debat ‘La crisi’

Debat ‘Refundació d’IU i EUiA’

Actualitat En un pla més d'actualitat, la lluita contra el bloqueig a Cuba va ser també present amb la performance “Caravana dels 5” en col·laboració amb “Defensem Cuba” i el Casal d'Amistat Català-Cubà de Barcelona. La presentació del llibre “Cuba, 50 años de Revolución” de José Luís Centella va comptar amb la participació de l'autor i de l'Alfred Clemente. El duo “Más vale k nunca” va completar amb les seves cançons aquest acte reivindicatiu i solidari. L'estat de la Refundació d'Izquierda Unida i el seu necessari reflex a Catalunya va rebre l'atenció de nombrosos camarades i va ser conduït per David Rodríguez, Marga Ferré (Coordinadora de Programa d'IU) i Albert Escofet. La crisi econòmica i les seves conseqüències va tenir una atenció especial, començant pel debat “La dona davant la crisi”, amb la participació de Paloma Martín (de la secretaria de la dona del PCE), Sara Porras (responsable de la dona d'IU) i les camarades del PSUC Cristina Simó, Amparo Ardanuy i Teresa Vidal. I finalitzant amb la xerrada “Qui pagarà la crisi econòmica?” en què es va comptar amb la participació de Simón Rosado (responsable d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya), de Fernando Lezcano (portaveu de CCOO confederal), i dels camarades del PSUC viu Salvador Jové i Miguel Ángel Rodríguez. Acte central i cloenda

Acte ‘Llibertat per als cinc’

Homenatge a Miguel Hernández

Després del tradicional sopar, el míting central va ser presentat per la secretària política local Neus Vilanova i va córrer a càrrec de Borja Fernández (representant dels Joves Comunistes), José Luís Centella (secretari general del PCE) i Albert Escofet (secretari general del PSUC viu). Els discursos van destacar la necessitat de la implicació de tots i totes en la preparació i execució de l vaga general del 29 de setembre com a reacció a les polítiques neoliberals imperants a la Unió Europea i en especial a Espanya i a Catalunya, on governs suposadament “d'esquerra imposen retalls salarials per decret i la regressió de drets més important en trenta anys. L'espectacle de tangos de la Susana Oviedo va tancar aquesta edició de la Festa de Nou Treball. Podeu consultar més fotografies a: picasaweb.google.com/psucdocs/Festa74Aniversari

Actuació fi de festa


14

VIDA DE PARTIT

Discurs del Secretari General a la Festa del Nou Treball de 2010

E

stem davant la pitjor crisi social i econòmica des de l'any 1977, però al 1977 encara teníem la il·lusió de sortir de la dictadura, de consolidar un projecte democràtic i fer avançar els drets socials dels treballadors. En lloc d'això avui ens trobem en el camí d'una profunda regressió, no només de caire econòmic, sinó dels valors democràtics i de la llibertat, en la que s'està produint un autèntic cop d'estat en favor del sector financer i contra la voluntat dels ciutadans. La democràcia ha estat buidada de contingut, usurpada per les decisions de les diferents entitats financeres nacionals i institucions internacionals (FMI, BCE, UE,...) que inclús amenacen amb un possible cop d'estat militar, com en el cas grec. Tot això s'ha posat de relleu amb el decretllei del govern Zapatero, sobre la reducció salarial als treballadors del sector públic i la congelació de les pensions. I ha comptat amb la complicitat i la claudicació del govern de la Generalitat de Catalunya i, lamentablement, amb el recolzament al Par-

És la major crisi política des de la Transició i posa de manifest el fracàs de la Constitució del 78 Aquesta Vaga General es una acció en defensa de la democràcia i els drets socials En aquests temps de confrontació social necessitem una esquerra alternativa real, anticapitalista

lament dels partits que composen l'actual Tripartit. A aquestes primeres mesures ha seguit el decret de reforma laboral, les propostes sobre les pensions, la privatització de la sanitat amb la previsible introducció del sistema del co-pagament, o la llei de privatització de les Caixes en benefici del sector bancari espanyol. A tot això cal afegir la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que passa per sobre de les decissions democràtiques dels parlaments de Catalunya, de l'Estat espanyol i, sobre tot, de la voluntat dels ciutadans expressada en referèndum. És la major crisi política des de l'anomenada Transició i posa de manifest el fracàs democràtic de la Constitució del 78. Davant d'aquesta situació, el Partit sí té propostes, i les vam debatre i aprovar al darrer Comitè Central del 20 de juny; i aquestes passen per construïr un bloc social progressista, que aplegui al màxim de sectors socials anticapitalistes.

Això es concreta en primer terme en el suport actiu a la Vaga General del proper dia 29 de setembre, convocada pels sindicats, i duent la mobilització a totes les poblacions, explicant el sentit d'aquesta mobilització que té un evident contingut polític: aquesta Vaga General es també una acció en defensa de la democràcia i dels drets socials, en contra de la dictadura del sector financer. Cal recordar la intervenció de Samir Amin a la Assemblea de Refundació d'IU, en la que va recordar la necessitat de mobilitzacions i coherència per tal que arreli una base social que ens permeti avançar desprès en els diferents processo electorals. En aquests temps de confrontació social, necessitem una esquerra alternativa real, anticapitalista, no una esquerra de disseny que s'està enfonsant arreu d'Europa, i que no té altra finalitat que presentar-se a les eleccions per seguir subsistint. Per aquest motiu és tan important en aquests moments la refundació d'IU i d'EUiA. Significa la voluntat de refundar l'esquerra alterna-


15

VIDA DE PARTIT

Nou Treball reforça la seva presència a Internet Secretaria de Comunicació La nostra revista, Nou Treball (juntament amb Mundo Obrero l'única que una organització federada amb el PCE es publica periòdicament en suport tradicional; és a dir, en paper), millora la seva presència a Internet. Efectivament, s'han publicat al proveidor gratuït "issuu.com" tots els números disponibles (des del 39 fins al 99), amb la qual cosa augmenta la seva difusió potencial i fa que sigui més senzill consultar-la, ja que no cal descarregar-se el fitxer. També permet que els lectors s'hi suscriguin i que es pugui visulitzar a dispositius mòbils, com ara l'iPhone o els mòbils basats en Android. Pots visitar-la a noutreball.psuc.org, o directament a www.issuu.com/noutreball

tiva al conjunt de l'estat espanyol, capaç d'aplegar a diferents col.lectius i sensibilitats socials. Recuperar antics militants d'IU i d'EUiA que han anat marxant els darrers anys i aconseguir-ne de nous per anar teixint aquesta proposta social capaç de resistir al capitalisme i oferir noves alternatives per un altre món possible. I davant l'enfonsament de l'actual model, el PSUC viu defensem un estat federal, allunyat del nacionalisme identitari i del nacionalisme espanyolista com a trets d'identitat que ens recorden el passat. Hem de construir un projecte federal d'estat, en el que es vegin identificats el conjunt de pobles i ciutadans de l'actual estat espanyol. Un projecte federal que recuperi els valors democràtics i de ruptura amb el model actual. I això passa per la instauració de la IIIª República, doncs no pot existir un autèntic projecte federal que no passi per una constitució republicana. I això ho farem amb la coincidència i treballant en comú amb el Partit Comunista d'Espanya.

Per tot això, ara més que mai tenim la necessitat de reforçar el PSUC viu com una eina més del canvi social, polític i institucional, com la que defensava Gregori López Raimundo i aquells qui, com ell, van reactivar aquest projecte polític. Per tots ells no vull deixar de recordar que a pocs metres d'on cel.lebrem aquesta festa, al Camp de la Bota, van ser afusellats centenars de republicans, uns per tenir el nostre carnet i altres simplement per defensar valors democràtics i d'esquerres. Entre ells, l'avi del company Salvador López Arnal, que està amb nosaltres en aquesta Festa. Per acabar, vull donar les gràcies en nom de tot el Partit als camarades que, des de diferents àmbits han fet possible la Festa del 74 Aniversari del PSUC, doncs sense el seu esforç, treball i temps no hauria estat possible. Salut i República! Visca el PSUC viu!

La camarada Eugènia Rodriguez ens ha deixat Carme Conill La companya, Eugènia Rodriguez de l'agrupació Mar del PSUC-Viu ens ha deixat el 12 d'agost als 62 anys acabats de complir. L'Eugènia ha estat i serà sempre en el record una companya, camarada i amiga defensora de les llibertats d'aquest País. L’any  1970, quan jo vaig venir a viure al Clot  i em vaig incorporar a militar al barri, en època de clandestinitat ella ja hi militava amb 22 anys. Ha estat la companya de cubell i cola, del porta a porta, de responsabilitats polítiques portades amb tota eficàcia, defensora de la política i pensament del PSUC en totes les tristes batalles, vinculada al món associatiu del barri i,  en concret,  des de l'inici a l'Associació de Veïns del Clot. Fins als seus últims dies, l'Eugènia ha estat una persona coherent amb la seva forma de pensar i viure. El nostre més sentit condol al seu company Josep Alentorn, a la seva filla Yolanda, als seus pares i al seu germà Edu.


www.psuc.org Redacci贸: PSUC viu, C. Doctor Zamenhof 16-18, 08020. Tel.: 93 412 2195. Fax: 93 412 3207. Correo-e: noutreball@psuc.org. Dip. Legal: B-28994/99

Nou Treball 100  
Nou Treball 100  

Portaveu del PSUC viu - Setembre 2010

Advertisement