Page 1

Tractament bĂ sic de dades i fulls de cĂ lcul


Taula de contingut Presentació ................................................................................................................................ 3 Competències............................................................................................................................ 3 Objectius ................................................................................................................................... 3 Continguts ................................................................................................................................. 3 Unitat d’Aprenentatge 6 ....................................................................................................... 3 Unitat d’Aprenentatge 7 ....................................................................................................... 5 Metodologia .............................................................................................................................. 5 Planificació de l’aprenentatge................................................................................................... 6 Unitat d’Aprenentatge 6 ....................................................................................................... 6 Unitat d’Aprenentatge 7 ....................................................................................................... 8 Activitats.................................................................................................................................... 9 Unitat d’Aprenentatge 6 ....................................................................................................... 9 Unitat d’Aprenentatge 7 ..................................................................................................... 10 Avaluació ................................................................................................................................. 11 Recursos .................................................................................................................................. 12 Mesografia .............................................................................................................................. 12

Noûs Camins Formació

Pàgina 1


GUIA DIDÀCTICA

Noûs Camins Formació

Pàgina 2


GUIA DIDÀCTICA Presentació Amb aquest curs es pretén que l’alumne adquireixi progressivament un conjunt de competències relacionades amb la utilització de les aplicacions de fulls de càlcul electrònics i, en particular, amb l’ús d’Excel, el full de càlcul de Microsoft. El curs va dirigit en particular als alumnes que segueixin els estudis per obtenir el certificat de professionalitat Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (ADGG0508) i, en general, a tots aquells que desitgin iniciar-se en l’ús de les aplicacions para el maneig de fulls de càlcul.

Competències Les competències que s’adquireixen al desenvolupar els continguts del curs són las següents: • •

Ser capaç de seleccionar els diferents comandos del full de càlcul segons els resultats desitjats. Ser capaç d’utilitzar les funcions elementals d’un full de càlcul par obtenir els documents requerits.

Objectius El curs té com objectiu la capacitació per a l’ús bàsic del full de càlcul de Microsoft Excel. Els objectius d’aprenentatge són: – Utilitzar els comandos adequats per obrir i tancar fulls de càlcul. – Agrupar fulls de càlcul segons el contingut de les seves dades en llibres. – Guardar el full de càlcul en el format i direcció facilitats, nomenant-los significativament per al seu posterior accés. – Utilitzar els formats adequats al tipus d’informació aportada. – Aplicar fórmules i funcions senzilles en las cel·les, comprovant el seu funcionament i el resultat que es preveu. – Confeccionar gràfics senzills a partir de rangs de cel·les del full de càlcul, optant pel format adequat, d’acord amb l’activitat a desenvolupar. – Ordenar i filtrar les dades incloses en un full de càlcul aplicant els criteris requerits. – Configurar les diferents opcions d’impressió en funció de la informació facilitada. – Utilitzar les funciones i utilitats del full de càlcul que garanteixin la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació d’acord amb les instruccions rebudes.

Continguts L’estructura del curs es compon dels següents blocs: Unitat d’Aprenentatge 6 Bloc 1. L’aplicació de full de càlcul. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Entrada i sortida. Descripció de la pantalla (interfície). Ajuda de l’aplicació. Opcions de visualització (zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul). Desplaçaments. 1.5.1. Mitjançant teclat. 1.5.2. Mitjançant ratolí. 1.5.3. Grans desplaçaments.

Noûs Camins Formació

Pàgina 3


GUIA DIDÀCTICA 1.5.4. Barres de desplaçaments. 1.6. Introducció de dades. 1.7. Tipus de dades. 1.7.1. Numèriques. 1.7.2. Alfanumèriques. 1.7.3. Data/hora. 1.7.4. Fórmules. 1.7.5. Funcions. 1.8. Magatzematge i recuperació d’un llibre. 1.8.1. Apertura d’un llibre ja existent. 1.8.2. Desament dels canvis realitzats. 1.8.3. Creació d’un duplicat. 1.8.4. Tancament.

Bloc 2. Edició i modificació de dades. 2.1. Selecció de: 2.1.1. Rangs. 2.1.2. Columnes. 2.1.3. Files. 2.1.4. Fulls. 2.2. Modificació de dades. 2.2.1. Edició del contingut d’una cel·la. 2.2.2. Esborrat del contingut d’una cel·la. 2.2.3. Ús del corrector ortogràfic. 2.2.4. Ús de les utilitats de cerca i substitució. 2.3. Modificació de l’aparença. 2.3.1. Format de cel·la. 2.3.2. Amplada i alçada de columnes i files. 2.3.3. Ocultació i mostra de columnes, files i fulls de càlcul. 2.3.4. Format del full de càlcul. 2.3.5. Canvi de nom d’un full de càlcul. 2.3.6. Formats condicionals. 2.4. Auto-formats o estils pre-definits. 2.5. Inserció i eliminació. 2.5.1. Cel·les. 2.5.2. Files. 2.5.3. Columnes. 2.5.4. Fulls de càlcul. 2.6. Còpia i reubicació. 2.6.1. Rangs i cel·les. 2.6.2. Fulls de càlcul 2.7. Operacions amb rangs. 2.7.1. Ompliment ràpid. 2.7.2. Selecció de diversos rangs. 2.7.3. Noms de rangs.

Noûs Camins Formació

Pàgina 4


GUIA DIDÀCTICA Bloc 3. Fórmules i funcions bàsiques. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Operadors i prioritat. Escriptura de fórmules bàsiques.. Còpia de fórmules. Referències relatives, absolutes i mixtes. Funcions matemàtiques elementals pre-definides en l’aplicació del full de càlcul. Regles per utilitzar les funcions pre-definides. Ús de les funcions elementals més usuals.

3.8. Ús de l’assistent per a funcions. Unitat d’Aprenentatge 7 Bloc 4. Inserció de gràfics elementals. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Elements bàsics principals. Creació. Modificació. Supressió.

Bloc 5. Impressió, ordenació, filtrat i protecció bàsica de fulls i llibres. 5.1. Àrees d’impressió. 5.2. Especificacions d’impressió. 5.3. Configuració de pàgina. 5.3.1. Marges. 5.3.2. Orientació. 5.3.3. Encapçalaments i peus i numeració de pàgina. 5.4. Vista preliminar. 5.5. Formes d’impressió. 5.6. Configuració d’impressora. 5.7. Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps. 5.8. Ús de filtres. 5.9. Protecció d’un full de càlcul. 5.10. Protecció d’un llibre.

Metodologia − − −

− −

El docent realitzarà presentacions expositives mitjançant projeccions gràfiques comentades. El docent farà demostracions d’execució pràctica dels continguts exposats mitjançant projecció gràfica. Els alumnes realitzaran de forma individual activitats pràctiques preparades pel docent amb exercicis que contindran combinacions dels continguts exposats. Els arxius es podran descarregar d’un núvol en el què el docent haurà posat a disposició dels alumnes un accés per cada una de les activitats. Durant les sessions es resoldran tots els dubtes que puguin sorgir tant de la realització de les activitats com de la comprensió dels conceptes relacionats amb els coneixements. Per tal de fer el seguiment de l’evolució de cada alumne, aquests enviaran els arxius resultants de les activitats com adjunts a un correu electrònic adreçat al docent, qui avaluarà els exercicis i els tornarà corregits als alumnes.

Noûs Camins Formació

Pàgina 5


GUIA DIDÀCTICA

Planificació de l’aprenentatge Unitat d’Aprenentatge 6 Objectius • • •

Continguts

Materials

Activitats

Temps

Utilitzar els comandos adequats per obrir i tancar fulls de càlcul. Agrupar fulls de càlcul segons el contingut de les seves dades en llibres. Guardar el full de càlcul en el format i direcció facilitats, nomenant-los significativament per al seu posterior accés.

Iniciació al full de càlcul

1.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

5 hores

Utilitzar els formats adequats al tipus d’informació aportada.

Introducció i format de dades

L’aplicació de full de càlcul. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

2.

Edició i modificació de dades 2.1. Selecció de dades. 2.2. Modificació de dades. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Noûs Camins Formació

Entrada i sortida. Descripció de la pantalla (interfície). Ajuda de l’aplicació. Opcions de visualització (zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul). Desplaçaments. Introducció de dades. Tipus de dades. Magatzematge i recuperació d’un llibre.

Modificació de l’aparença. Auto-formats o estils pre-definits. Inserció i eliminació. Còpia i reubicació. Operacions amb rangs.

Pàgina 6

Pràctica Elaboració d’un full de càlcul introduint dades alfanumèriques.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic. Pràctica Elaboració d’un full de càlcul utilitzant diversos formats

10 hores


GUIA DIDÀCTICA

Objectius •

Aplicar fórmules i funcions senzilles en las cel·les, comprovant el seu funcionament i el resultat que es preveu.

Continguts

Materials

Activitats

Temps

Operacions amb dades: fórmules i funcions

3.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

20 hores

Fórmules i funcions bàsiques 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Operadors i prioritat. Escriptura de fórmules bàsiques. Còpia de fórmules. Referències relatives, absolutes i mixtes. Funcions matemàtiques elementals predefinides en l’aplicació del full de càlcul. 3.6. Regles per utilitzar les funcions pre-definides. 3.7. Ús de les funcions elementals més usuals.

3.8. Ús de l’assistent per a funcions.

Noûs Camins Formació

Pàgina 7

Pràctica Elaboració d’un full de càlcul utilitzant fórmules i funcions.


GUIA DIDÀCTICA

Unitat d’Aprenentatge 7 Objectius •

• • •

Continguts

Materials

Activitats

Temps

Confeccionar gràfics senzills a partir de rangs de cel·les del full de càlcul, optant pel format adequat, d’acord amb l’activitat a desenvolupar.

Treball amb gràfics basats en dades

4.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

5 hores

Ordenar i filtrar les dades incloses en un full de càlcul aplicant els criteris requerits. Configurar les diferents opcions d’impressió en funció de la informació facilitada. Utilitzar les funciones i utilitats del full de càlcul que garanteixin la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació d’acord amb les instruccions rebudes.

Tasques d’acabat del full de càlcul.

Noûs Camins Formació

Inserció de gràfics elementals. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.

5.

Elements bàsics principals. Creació. Modificació. Supressió.

Impressió, ordenació, filtrat i protecció bàsica de fulls i libres. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Àrees d’impressió. Especificacions d’impressió. Configuració de pàgina. Vista preliminar. Formes d’impressió. Configuració d’impressora. Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps. 5.8. Ús de filtres. 5.9. Protecció d’un full de càlcul. 5.10. Protecció d’un llibre.

Pàgina 8

Pràctica Elaboració d’un full de càlcul utilitzant gràfics

Teoria Projecció i estudi del material didàctic. Pràctica Elaboració d’un full de càlcul utilitzant filtres

10 hores


GUIA DIDÀCTICA Activitats El docent proposarà cinc activitats la resolució de les quals permetrà elaborar l’avaluació contínua del curs. Les activitats s’entregaran amb puntualitat dins els terminis establerts pel docent. Unitat d’Aprenentatge 6

Activitat 1 Elaboració d’un full de càlcul introduint dades alfanumèriques. • •

L’alumne haurà d’introduir les dades de l’exemple imprès que li facilitarà el docent, en un full de càlcul nou. L’alumne guardarà el llibre obtingut amb el nom especificat i en la ubicació del disc dur de l’ordinador determinats pel docent.

Activitat 2 Elaboració d’un full de càlcul utilitzant diversos formats. •

L’alumne modificarà les dades introduïdes en el full de càlcul de l’Activitat 1 i el seu format seguint les instruccions impreses facilitades pel docent, per tal d’obtenir el resultat requerit. L’alumne guardarà el llibre obtingut amb el nom especificat i en la ubicació del disc dur de l’ordinador determinats pel docent.

Activitat 3 Elaboració d’un full de càlcul utilitzant fórmules i funcions. •

L’alumne haurà d’introduir les fórmules i funcions necessàries en el full de càlcul resultat de l’Activitat 2 seguint les instruccions impreses facilitades pel docent, per tal d’obtenir el resultat requerit. L’alumne guardarà el llibre obtingut amb el nom especificat i en la ubicació del disc dur de l’ordinador determinats pel docent.

Noûs Camins Formació

Pàgina 9


GUIA DIDÀCTICA Unitat d’Aprenentatge 7

Activitat 4 Elaboració d’un full de càlcul utilitzant gràfics. •

• •

L’alumne confeccionarà diferents tipus de gràfics a partir de les dades obtingudes en el full de càlcul de l’Activitat 3 i dels especificats en el document imprès que li proporcionarà el docent. L’alumne modificarà les dades, els tipus de gràfics i el seu format seguit les instruccions impreses facilitades pel docent, per tal d’obtenir el resultat requerit. L’alumne guardarà el llibre obtingut amb el nom especificat i en la ubicació del disc dur de l’ordinador determinats pel docent.

Activitat 5 Elaboració d’un full de càlcul utilitzant filtres •

L’alumne modificarà els atributs i característiques del full de càlcul obtingut en l’Activitat 4 i del llibre que la conté seguint les instruccions impreses proporcionades pel docent, per tal d’obtenir el resultat requerit. L’alumne guardarà el llibre obtingut amb el nom especificat i en la ubicació del disc dur de l’ordinador determinats pel docent.

Noûs Camins Formació

Pàgina 10


GUIA DIDÀCTICA Avaluació La metodologia de treball que es segueix és l’avaluació contínua i el seu objectiu és que l’alumne efectuï uns exercicis pràctics que acreditin si aquest és capaç de portar a la pràctica els conceptes que s’han explicat. Aquest exercicis pràctics realitzats en les diferents activitats del curs es complementaran quan finalitzi amb una prova test de coneixements i l’elaboració d’un full de càlcul. Per elaborar aquest full de càlcul es disposarà d’un temps determinat de realització i les instruccions per la seva confecció i el resultat a aconseguir constaran en un document imprès que es distribuirà al començament de la prova. L’avaluació final consistirà en el resultat conjunt de les avaluacions de les activitats entregades puntualment (25%), de la prova test (25%) i de la prova final (50%), que tindrà un pes més gran com a conseqüència del caràcter eminentment pràctic dels continguts de la unitat. Per superar la unitat l’alumne haurà d’obtenir un 60 % en la valoració global i haver superat el mínim exigible per cada prova, que serà el 50% de la puntuació màxima que es pugui obtenir mitjançant l’instrument d’avaluació.

Noûs Camins Formació

Pàgina 11


GUIA DIDÀCTICA Recursos Els recursos de que disposa el curs són: •

• •

Materials didàctics. o Ordinador personal para cada alumne amb software instal·lat. o Ordinador personal per al docent amb software instal·lat, projector i pantalla. o Dos impressores d’injecció per paper DIN-A4. o Retoladors no-permanents, pissarra i/o paperògraf. Guia d’aprenentatge. Altres recursos de consulta.

Mesografia Material didáctico Excel 2007 (en castellà) <https://www.sugarsync.com/pf/D8186719_67134925_73582> Guías de Ofimática – Antonio Carrasco 13-Ene-2012[Data de consulta: 19-Jul-2012] Instruccions per utilitzar Calc 3 <http://help.libreoffice.org/Calc/Instructions_for_Using_Calc/ca> LibreOffice3 Help [Data de consulta: 19-Jul-2012] Introducción a Excel 2010 (en castellà) <http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/introduccion-a-excel-2010-HA010370218.aspx> Soporte Microsoft Office 2010 [Data de consulta: 19-Jul-2012] Manual de Gnumeric 1.1(en anglès) <http://projects.gnome.org/gnumeric/doc/gnumeric.shtml> Gnome Office [Data de consulta: 19-Jul-2012]

Noûs Camins Formació

Pàgina 12


2014 -


“Un no pot negar els riscos ni preocupar-se per ells, el que ha de fer és dotar-se de les eines necessàries per superar-los.” Elisabeth Egea. Pedagoga.

www.nouscaminsformacio.com · info@nouscaminsformacio.com

Tractament de dades i fulls de càlcul  

Curs de fulls de càlcul. Guia didàctica adaptable de certificats de professionalitat.

Advertisement