Page 1

Aplicacions InformĂ tiques de Bases de Dades Relacionals


Taula de contingut Presentació ................................................................................................................................ 3 Competències............................................................................................................................ 3 Objectius ................................................................................................................................... 3 Continguts ................................................................................................................................. 5 Metodologia .............................................................................................................................. 7 Planificació de l’aprenentatge................................................................................................... 8 Activitats.................................................................................................................................. 12 Avaluació ................................................................................................................................. 13 Recursos .................................................................................................................................. 14 Mesografia .............................................................................................................................. 14

Noûs Camins Formació

Pàgina 1


GUIA DIDÀCTICA

Noûs Camins Formació

Pàgina 2


GUIA DIDÀCTICA Presentació Amb aquest curs es pretén que l’alumne adquireixi progressivament un conjunt de competències relacionades amb la utilització de les aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals i, en particular, amb l’ús d’Access, el programa bases de dades relacionals de Microsoft. El curs va dirigit en particular als alumnes que segueixin els estudis per obtenir el certificat de professionalitat Actividades de gestión administrativa (ADGD0308) i, en general, a tots aquells que desitgin iniciar-se en l’ús de les aplicacions pel maneig de programes de bases de dades relacionals.

Competències Les competències que s’adquireixen al desenvolupar els continguts del curs són las següents: •

Ser capaç d’utilitzar les funcions de les aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals que permetin presentar i extraure informació.

Objectius El curs té com objectiu la capacitació per a l’ús bàsic de l’aplicació de bases de dades de Microsoft. Els objectius d’aprenentatge són:

- Descriure les prestacions, procediments i assistents dels programes que manegen

-

bases de dades relacionals, referint les característiques i utilitats relacionades amb l'ordenació i presentació de taules, i la importació i exportació de dades. Identificar i explicar les diferents opcions existents en una base de dades relacionals per a la creació, disseny, visualització i modificació de les taules. Descriure els conceptes de camp i de registre, així com la seva funcionalitat en les taules de les bases de dades relacionals. Diferenciar els diferents tipus de dades que poden ser albergats en una taula d'una base de dades relacionals, així com les diferents opcions tant generals com de recerca. Diferenciar les característiques que presenta el tipus de relació d'una taula, en una relació un a un, un a diversos o diversos a diversos. Dissenyar consultes utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació. Conèixer els diferents tipus de consultes, la seva creació i el seu ús. Executar consultes, tenint en compte les conseqüències que poden comportar, com ara pèrdua de dades, etc. Identificar la utilitat dels formularis, en l'àmbit empresarial, a través de les funcions d'introducció i modificació de dades i imatges. Crear formularis utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació. Diferenciar els diferents tipus de formats en els formularis en funció del seu ús. Utilitzar les eines i elements de disseny de formularis creant estils personalitzats.

Noûs Camins Formació

Pàgina 3


GUIA DIDÀCTICA - Descriure la importància del maneig adequat de l'opció d'informes, com una

-

funcionalitat de la base de dades relacionals per a la presentació de dades, per l'àmplia gamma de possibilitats d'adaptació a les necessitats de l'usuari o de l'entitat. Crear informes utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació. Dissenyar els informes, segons l'ordenació i l'agrupament de dades: així com la seva distribució. Utilitzar les eines i elements de disseny d'informes creant estils personalitzats. Distingir i diferenciar la utilitat dels altres objectes d'una base de dades relacional.

Noûs Camins Formació

Pàgina 4


GUIA DIDÀCTICA Continguts L’estructura del curs es compon dels següents blocs: Bloc 1. Introducció i conceptes generals de l’aplicació de bases de dades. – Què és una base de dades. – Entrada i sortida de l’aplicació de base de dades. – La finestra de l‘aplicació de base de dades. – Elements bàsics de la base de dades. • Taules. • Vistes o Consultes. • Formularis. • Informes o reports. – Diferents formes de crear una base de dades. – Apertura d’una base de dades. – Desar una base de dades. – Tancament d’una base de dades. – Copia de seguretat de la base de dades. – Eines de recuperació i manteniment de la base de dades.

Bloc 2. Creació i inserció de dades en taules. – Concepte de registres i camps. – Diferents formes de creació de taules. • Elements d’una taula. • Propietats dels camps. – Introducció de dades a la taula. – Moviments pels camps i registres d’una taula. – Eliminació de registres d’una taula. – Modificació de registres d’una taula. – Copiar i moure dades. – Cercar i substituir dades. – Creació de filtres. – Ordenació alfabètica de camps. – Formats d’una taula. – Creació d’índexs en camps

Bloc 3. Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions. – Modificació del disseny d’una taula. – Canvi del nom d’una taula. – Eliminació d’una taula. – Copia d’una taula. – Exportar una taula a una altre base de dades. – Importar taules de una altre base de dades. – Creació de relacions entre taules. • Concepte del camp clau principal. • Tipus de relacions entre taules.

Noûs Camins Formació

Pàgina 5


GUIA DIDÀCTICA Bloc 4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes. – Creació d’una consulta. – Tipus de consulta. • Selecció de registres de taules. • Modificació de registres, estructura de la taula o base de dades. – Desar una consulta. – Executar una consulta. – Impressió de resultats de la consulta. – Apertura d’una consulta. – Modificació dels criteris de consulta. – Eliminació d’una consulta.

Bloc 5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes. – Creació de formularis senzills de taules i consultes. – Personalització de formularis utilitzant diferents elements de disseny. – Crear subformularis. – Emmagatzemar formularis. – Modificar formularis. – Eliminar formularis. – Impressió de formularis. – Inserció de imatges i gràfics en formularis.

Bloc 6. Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes. – Creació d’informes senzills de taules i consultes. – Personalització d’informes utilitzant diferents elements de disseny. – Creació de subinformes. – Emmagatzemar informes. – Modificar informes. – Eliminar informes. – Impressió d’informes. – Inserció d’imatges i gràfics en informes. – Aplicació de canvis en l’aspecte dels informes utilitzant el processador de text.

Noûs Camins Formació

Pàgina 6


GUIA DIDÀCTICA Metodologia −

El docent realitzarà presentacions expositives mitjançant projeccions gràfiques comentades.

El docent farà demostracions d’execució pràctica dels continguts exposats mitjançant projecció gràfica.

Els alumnes realitzaran de forma individual activitats pràctiques preparades pel docent amb exercicis que contindran combinacions dels continguts exposats. Els arxius es podran descarregar d’un núvol en el què el docent haurà posat a disposició dels alumnes un accés per cada una de les activitats.

Durant les sessions es resoldran tots els dubtes que puguin sorgir tant de la realització de les activitats com de la comprensió dels conceptes relacionats amb els coneixements.

Per tal de fer el seguiment de l’evolució de cada alumne, aquests enviaran els arxius resultants de les activitats com adjunts a un correu electrònic adreçat al docent, qui avaluarà els exercicis i els tornarà corregits als alumnes.

Noûs Camins Formació

Pàgina 7


GUIA DIDÀCTICA

Planificació de l’aprenentatge Objectius

• Descriure les prestacions, procediments i assistents dels programes que manegen bases de dades relacionals, referint les característiques i utilitats relacionades amb l'ordenació i presentació de taules, i la importació i exportació de dades.

• Identificar i explicar les

diferents opcions existents en una base de dades relacionals per a la creació, disseny, visualització i modificació de les taules. Descriure els conceptes de camp i de registre, així com la seva funcionalitat en les taules de les bases de dades relacionals.

Noûs Camins Formació

Continguts

Materials

Activitats

Temps

Iniciació a les bases de dades relacionals.

1. Introducció i conceptes generals. – Què és una base de dades. – Entrada i sortida de l’aplicació. – La finestra de l’aplicació de base de dades. – Elements bàsics de la base de dades. – Diferents formes de crear una base de dades. – Obrir una base de dades. – Desar una base de dades. – Tancar una base de dades. – Copia de seguretat de la base de dades. – Eines de recuperació i manteniment.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

5 hores

2. Creació i inserció de dades en taules. – Concepte de registres i camps. – Diverses formes de creació de taules. – Introducció de dades a la taula. – Moviments pels camps i registres d’una taula. – Eliminació de registres d’una taula. – Modificació de registres d’una taula. – Copiar y moure dades. – Cerca y substitució de dades. – Creació de filtres. – Ordenació alfabètica de camps. – Formats d’una taula. – Creació d’índexs en camps.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

Tasques elementals amb Taules.

Pàgina 8

Pràctica Exercici d’enumeració dels elements de què consta una base de dades relacional.

Pràctica Crear taules ajustant les seves característiques a les dades que han de contenir i a l’ús final de la base de dades referencial.

5 hores


GUIA DIDÀCTICA

Objectius

• Diferenciar els diferents tipus de dades que poden ser albergats en una taula d'una base de dades relacionals, així com les diferents opcions tant generals com de recerca. •

Materials

Activitats

Temps

Tasques avançades amb Taules

3. Modificacions d’estructura i creació de relacions. – Modificació del disseny d’una taula. – Canvi del nom d’una taula. – Eliminació d’una taula. – Copiat d’una taula. – Exportació d’una taula a una altra base de dades. – Importació de taules de una altra base de dades. – Creació de relacions entre taules.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

10 hores

4. Creació, modificació i eliminació de consultes. – Creació d’una consulta. – Tipus de consulta. – Desar una consulta. – Execució d’una consulta. – Impressió de resultats de la consulta. – Apertura d’una consulta. – Modificació dels criteris de consulta. – Eliminació d’una consulta.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

Introducció a les relacions

Diferenciar les característiques que presenta el tipus de relació d'una taula, en una relació un a un, un a diversos o diversos a diversos.

• Dissenyar consultes utilitzant •

Continguts

els diferents mètodes existents de l'aplicació. Conèixer els diferents tipus de consultes, la seva creació i el seu ús. Executar consultes, tenint en compte les conseqüències que poden comportar, com ara pèrdua de dades, etc.

Noûs Camins Formació

Tasques amb Consultes

Pàgina 9

Pràctica Crear les relacions existents entre les diferents taules, tenint en compte: Tipus de relacions i/o integritat referencial.

Pràctica Realitzar el disseny i creació de les consultes necessàries per a la consecució de l’objectiu marcat per a la base de dades relacional.

5 hores


GUIA DIDÀCTICA

Objectius

• Identificar la utilitat dels

• • •

formularis, en l'àmbit empresarial, a través de les funcions d'introducció i modificació de dades i imatges. Crear formularis utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació. Diferenciar els diferents tipus de formats en els formularis en funció del seu ús. Utilitzar les eines i elements de disseny de formularis creant estils personalitzats.

Noûs Camins Formació

Continguts

Materials

Activitats

Temps

Tasques amb Formularis

5. Creació de formularis per mostrar registres – Creació de formularis senzills a partir de taules i consultes. – Personalització de formularis utilitzant diferents elements de disseny. – Creació de subformularis. – Emmagatzematge de formularis. – Modificació de formularis. – Eliminació de formularis. – Impressió de formularis. – Inserció d’imatges i gràfics en formularis.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

10 hores

Pàgina 10

Pràctica Realitzar el disseny i creació dels formularis necessaris per a facilitar l’ús de la base de dades relacional.


GUIA DIDÀCTICA

Objectius

• Descriure la importància del

• •

• •

maneig adequat de l'opció d'informes, com una funcionalitat de la base de dades relacionals per a la presentació de dades, per l'àmplia gamma de possibilitats d'adaptació a les necessitats de l'usuari o de l'entitat. Crear informes utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació. Dissenyar els informes, segons l'ordenació i l'agrupament de dades: així com la seva distribució. Utilitzar les eines i elements de disseny d'informes creant estils personalitzats. Distingir i diferenciar la utilitat dels altres objectes d'una base de dades relacional.

Noûs Camins Formació

Continguts

Materials

Activitats

Temps

Tasques amb Informes

6. Creació d’informes o reports – Creació d’informes senzills a partir de taules o consultes. – Personalització d’informes utilitzant diferents elements de disseny. – Creació de sub-informes. – Magatzematge d’informes. – Modificació d’informes. – Eliminació d’informes. – Impressió d’informes. – Inserció d’imatges i gràfics en informes. – Aplicació de canvis en l’aspecte dels informes utilitzant el processador de text.

Teoria Projecció i estudi del material didàctic.

15 hores

Pàgina 11

Pràctica Realitzar el disseny i creació dels informes necessaris per a facilitar la presentació de les dades segons els objectius marcats.


GUIA DIDÀCTICA Activitats El docent proposarà sis activitats la resolució de les quals permetrà elaborar l’avaluació contínua del curs. Les activitats s’entregaran amb puntualitat dins els terminis establerts. Activitat 1 Creació d’una base de dades. • •

L’alumne crearà una nova base de dades genèrica seguint les indicacions que li facilitarà el docent en un document imprès. L’alumne guardarà la base de dades creada amb el nom especificat i en la ubicació del disc dur de l’ordinador determinats pel docent.

Activitat 2 Confecció de les taules que han de suportar les dades. •

Dins la base de dades generada en l’activitat anterior l’alumne crearà taules ajustant les seves característiques a les dades que han de contenir, per tal d’obtenir el resultat requerit.

Activitat 3 Definició de les relacions entre les taules de la base de dades. •

L’alumne crearà les relacions que han d’existir entre les diferents taules confeccionades a l’activitat anterior, seguint les instruccions impreses facilitades pel docent, per tal d’obtenir el resultat requerit.

Activitat 4 Elaboració de les consultes necessàries per extraure les dades significatives requerides. •

L’alumne realitzarà el disseny i creació de les consultes necessàries sobre les taules de la bases de dades generada, seguint les instruccions impreses facilitades pel docent, per a la consecució de l’objectiu marcat per a la base de dades relacional.

Activitat 5 Elaboració de formularis per introduir i visualitzar dades de taules i consultes. •

L’alumne haurà de realitzar el disseny i creació dels formularis necessaris per a facilitar l’ús de la base de dades relacional generada, seguint les instruccions impreses facilitades pel docent, per tal d’obtenir el resultat requerit.

Activitat 6 Elaboració d’un document utilitzant taules i objectes senzills. •

L’alumne haurà de realitzar el disseny i creació dels informes necessaris dins la base de dades generada per a facilitar la presentació de les dades segons el format requerit i els objectius marcats.

Noûs Camins Formació

Pàgina 12


GUIA DIDÀCTICA Avaluació La metodologia de treball que es segueix és l’avaluació contínua i el seu objectiu és que l’alumne efectuï uns exercicis pràctics que acreditin si aquest és capaç de portar a la pràctica els conceptes que s’han explicat. Aquests exercicis pràctics realitzats en les diferents activitats del curs es complementaran quan finalitzi amb una prova test de coneixements i l’elaboració d’una base de dades relacional. Per elaborar aquest document es disposarà d’un temps determinat de realització i les instruccions per la seva confecció i el resultat a aconseguir constaran en un full imprès que es distribuirà al començament de la prova. L’avaluació final consistirà en el resultat conjunt de les avaluacions de les activitats entregades puntualment (25%), de la prova test (25%) i de la prova final (50%), que tindrà un pes més gran com a conseqüència del caràcter eminentment pràctic dels continguts de la unitat. Per superar la unitat l’alumne haurà d’obtenir un 60 % en la valoració global i haver superat el mínim exigible per cada prova, que serà el 50% de la puntuació màxima que es pugui obtenir mitjançant l’instrument d’avaluació.

Noûs Camins Formació

Pàgina 13


GUIA DIDÀCTICA Recursos Els recursos de que disposa el curs són: •

• •

Materials didàctics. o Ordinador personal para cada alumne amb software instal·lat. o Ordinador personal per al docent amb software instal·lat, projector i pantalla. o Dos impressores d’injecció per paper DIN-A4. o Retoladors no-permanents, pissarra i/o paperògraf. Guia d’aprenentatge. Altres recursos de consulta.

Mesografia Material didáctico Access 2007 (en castellà) Guías de Ofimática – Antonio Carrasco 13-Gen-2012 Instruccions per utilitzar Base 3 <http://wiki.documentfoundation.org/images/9/91/0108GS3-PrimerosPasosConBase.pdf> LibreOffice3 Help [Data de consulta: 20/4/2012] Introducción a Word 2010 (en castellà) <http://office.microsoft.com/es-hn/access-help/introduccion-a-access-2010HA010341722.aspx> Soporte Microsoft Office 2010 [Data de consulta: 13/4/2012]

Noûs Camins Formació

Pàgina 14


GUIA DIDÀCTICA

Noûs Camins Formació

Pàgina 15


GUIA DIDÀCTICA

Noûs Camins Formació

Pàgina 16


2014 -


“Un no pot negar els riscos ni preocupar-se per ells, el que ha de fer és dotar-se de les eines necessàries per superar-los.” Elisabeth Egea. Pedagoga.

www.nouscaminsformacio.com · info@nouscaminsformacio.com

Bases de dades  

Curs de programes de bases de dades. Guia didàctica adaptable de certificats de professionalitat.

Bases de dades  

Curs de programes de bases de dades. Guia didàctica adaptable de certificats de professionalitat.

Advertisement