Page 1

°ÓˆÚ›ÛÙÂ ÙËÓ

ευρωπαϊκή οικογένεια.. . οικογένεια

. .διαβάζοντας, διαβάζοντας, ταξιδεύοντας, παίζοντας


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ν, έτσι για άδα η Βουλή των Ελλήνω ιπροσώπων και στην Ελλ Αγαπητοί μαθητές, Αντ των ιο είναι το υλή ούλ Βο νοβ η ι Κοι ρχε ό αϊκ ν Κύπρο υπά ούλιο. Το Ευρωπ νοβ Κοι ό αϊκ ωπ Ευρ Όπως, για παράδειγμα στη το , Βουλή τές του Ευρωπαϊκού ρχει μια πανευρωπαϊκή ς πολίτες. Οι 785 βουλευ του από ς εία ευθ ολόκληρη την Ευρώπη υπά απ' ται έγε ίτες, μεταξύ αυτών και ωπαϊκής Ένωσης που εκλ οσωπεύουν όλους τους πολ ιπρ αντ " τές μοναδικό όργανο της Ευρ λευ βου ρω "Ευ ο είναι γνωστοί με τον τίτλ ό Κοινοβουλίου, οι οποίοι αϊκής Ένωσης για λογαριασμ 27 κράτη μέλη της Ευρωπ στα και εσάς τους μαθητές. ής ίτες αϊκ πολ ωπ ς του Ευρ της από κάθε χώρας νται κάθε πέντε χρόνια τους Ευρωβουλευτές της Οι Ευρωβουλευτές εκλέγο . Οι επόμενες εκλογές για της ν ιτώ πολ ίων μυρ τομ των 500 περίπου εκα . ευρωπαϊκούς θούν τον Ιούνιο του 2009 ής οι αποφάσεις για νέους Ένωσης θα πραγματοποιη σε πολλούς τομείς πολιτικ ιδή επε Υπουργών ικό λιο αντ βού σημ ι Συμ το είνα Κοινοβουλίου ωπεί τους πολίτες) και ροσ εκπ υ (πο ιο Το έργο του Ευρωπαϊκού ούλ νοβ ό Κοι κοινού, από το Ευρωπαϊκ νόμους λαμβάνονται από ωσης). Έν ής αϊκ ωπ ημερινή ζωή των πολιτών, Ευρ της μέλη ία έχει αντίκτυπο στην καθ οπο η ς σία (που εκπροσωπεί τα κράτη οθε ίσες νομ η ταξ ματα των καταναλωτών, τις ιο έχει ενεργό ρόλο στη σύν περιβάλλοντος, τα δικαιώ του σία Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλ στα τικά σχε προ ν λιο στη βού α, εξουσία με το Συμ των νέων: για παράδειγμ ιο έχει επίσης από κοινού ούλ περιλαμβανομένων εσάς νοβ Κοι ης. Το ωσ α. Έν άλλ ής λά α της Ευρωπαϊκ και γυναικών και πολ θα διανέμονται τα χρήματ ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και το ής Ένωσης, δηλαδή πως αϊκ ωπ Ευρ την επικεφαλίδα "Εσείς της από ό ω ισμ κάτ λογ uroparl.europa.eu), με τον ετήσιο προϋπο w.e ω των (ww μέσ ίου μοι ουλ δεσ νοβ σύν Κοι οι αρκετοί χρήσιμ του Ευρωπαϊκού Στην επίσημη ιστοθέση ?language=el) υπάρχουν ωσης .do Έν blic ής /pu αϊκ ent ωπ am Ευρ arli της u/p η parl.europa.e , στην επίσημη ιστοθέσ σης Επί ι. νέο Κοινοβούλιο" (www.euro ως ετε ιο μάθ ούλ νοβ βάσετε και να επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοι Ευρώπη" μπορείτε να δια την τε λύψ ακα οποίων μπορείτε να έχετε δι "Αν γνί δα παι αλί ώπη παίζοντας ένα tm), κάτω από την επικεφ μη να μάθετε για την Ευρ ακό ή tm) (www.europa.eu/index_el.h el.h ex_ /ind abc Ένωση (www.europa.eu/ πολλά για την Ευρωπαϊκή lcome.jsp). w.europa.eu/europago/we στον υπολογιστή σας (ww ! ψη σκε επί η Ελπίζουμε να σας αρέσει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αγαπητοί μαθητές, Όπως γνωρίζετε, το 2004 η Κύπρ ος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένω ση, μια οικογένεια από 27 δημοκρατικά κράτη τα οποία δεσμεύτηκαν να δουλέψουν μαζί για την ειρήνη και την ευημερία των Ευρω παίων πολιτών. Ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκ ής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτρ οπή, η οποία υλοποιεί τις πολιτικές και τα προγ ράμματα που αποφασίζονται προς όφελ ος των πολιτών της. Με έδρα τις Βρυξέλλ ες, η Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργα νο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κάτι σαν "κυβέρνηση". Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό καινούριων νόμων, τους οποί ους παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Συμβ ούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση. Επίσης, διευθύνει τις καθη μερινές εργασίες της Ένωσης όπως την υλοπ οίηση πολιτικών και δαπάνη κεφαλαίω ν, και παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμω ν και των προγραμμάτων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεξάρτη τη από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών και ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Σήμε ρα, απαρτίζεται από 27 Επιτρόπους, ένα από κάθε κράτος μέλος. Ένας εξ αυτώ ν είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι Επίτροποι διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατ ών μελών και εγκρίνονται από το Κοινοβού λιο για μια θητεία πέντε χρόνων. Είναι υπεύ θυνοι για ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριό τητας και πολιτικοί προϊστάμενοι μιας "Γενικής ∆ιεύθυνσης", όπως για παράδειγμα, της Υγείας, της Γεωργίας, της Ανάπτυξη ς, και του Περιβάλλοντος. Για την περίοδο 2004 -2009 Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Jose Manuel Barroso. H Επίτροπος της Κύπρου είναι η κα. Ανδρούλλα Βασιλείο υ, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα Υγεία ς. Στην Κύπρο, όπως και σε κάθε κράτ ος μέλος, λειτουργεί Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πληροφορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες για την κοινή γνώμη της Κύπρου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενημερώνει τους πολίτες της Κύπρ ου για τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορ ίες για την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Κύπρο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www . ec.europa.eu/cyprus Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρε ι ειδικά προγράμματα για τους νέου ς. Το πρόγραμμα "Νεολαία σε ∆ράση" απευ θύνεται σε νέους ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών και προσφέρει ευρωπαϊκής κλίμ ακας ευκαιρίες όπως τον Εθελοντισ μό, την Ανταλλαγή Νέων και το Ευρωπαϊκό Φόρ ουμ Νεολαίας. Για περισσότερες πληρ οφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec. europa.eu/youth/index_en.html Είστε και εσείς οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτ ες και η Ευρώπη έχει να σας προσφέρε ι πολλά - επωφεληθείτε όσο πιο πολύ μπορείτε!

3


η σ ω ν Έ ή κ ϊ α π ω ρ υ Ε MÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ Ì ÂÈÚ‹ÓË, ¢ËÌÂÚ›·, ÂÏ¢ıÂÚ›·

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η νέα ελπίδα που γεννήθηκε μέσα από τα συντρίμμια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν αποφασισμένοι να βάλουν ένα τέλος στο μίσος και την αντιπαλότητα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για ειρήνη, ευημερία και ελευθερία για τα εκατομμύρια των πολιτών της Ευρώπης, σ’ έναν πιο δίκαιο και πιο ασφαλή κόσμο. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναπτυχθεί δεσμοί φιλίας μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα, ο πόλεμος μεταξύ χωρών Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν της Ε.Ε. είναι αδιανόητος χάρη στην ενότητα τους νέους της Ευρώπης είναι η ανεργία. Οι ευκαιρίες που οικοδόμησαν τα τελευταία πενήντα που προσφέρει η Ε.Ε. στους πολίτες της να ζουν, να χρόνια. Η Ε.Ε. καταβάλει προσπάθειες για σπουδάζουν και να εργάζονται σε άλλες χώρες αποτελούν να επικρατήσει η ειρήνη και η σταθερότητα μεγάλη συμβολή στη διαπολιτισμική κατανόηση, στην και πέρα από τα σύνορά της. προσωπική εξέλιξη και στην αξιοποίηση όλου του

Κοινωνία της γνώσης και της αλληλοκατανόησης

οικονομικού δυναμικού της Ένωσης. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν μια δουλειά που τους ικανοποιεί και για την οποία έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες θέσεις εργασίας και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, γι’ αυτό ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων στη γνώση.

Το ευρώ στην τσέπη σας Το ευρώ (6) αποτελεί ίσως το πιο χειροπιαστό επίτευγμα της Ε.Ε.. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002 αντικαθιστώντας εθνικά νομίσματα. Το ενιαίο νόμισμα χρησιμοποιείται από 15 χώρες (περιλαμβανομένης και της Κύπρου από την 1η Ιανουαρίου 2008), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ένωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες μόλις οι οικονομίες τους το επιτρέψουν. Υπάρχει ένας ενιαίος τύπος για το κάθε χαρτονόμισμα, ενώ τα κέρματα φέρουν κοινή απεικόνιση στη μία τους όψη και εθνικά σύμβολα της χώρας προέλευσής τους στην άλλη.

4


˜

Μια θέση στην Ένωση

Τα κράτη-μέλη και οι χρονολογίες προσχώρησής τους 1952 Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία 1973 ∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 1981 Ελλάδα 1986 Πορτογαλία, Ισπανία 1995 Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία 2004 Κύπρος, ∆ημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Mάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία 2007 Βουλγαρία, Ρουμανία

23 επίσημες γλώσσες Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της πολυμορφίας: στον πολιτισμό, στα ήθη και έθιμα, στις πεποιθήσεις, αλλά και στις γλώσσες. Ο Χάρτης Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων απαιτεί τον σεβασμό της γλώσσας κάθε χώρας και απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας. Ο σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας -μαζί με το σεβασμό του ατόμου, το ανοιχτό πνεύμα απέναντι σε άλλους πολιτισμούς, την ανεκτικότητα και την αποδοχή των άλλωναποτελεί βασική αξία της Ε.Ε. Αυτή η αρχή ισχύει όχι μόνο για τις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης αλλά και για τις πολυάριθμες γλώσσες που ομιλούνται σε ορισμένες περιφέρειες ή από ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες χωρών-μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δημιουργία της από τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, προσελκύει ένα συνεχές κύμα νέων μελών, με αποκορύφωμα την ιστορική διεύρυνσή της από 15 σε 25 κράτη μέλη, το 2004. ∆ύο ακόμη χώρες, η Βουλγαρία και Ρουμανία, προσχώρησαν το 2007. Η Ένωση είναι ανοιχτή προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα πληροί τα δημοκρατικά, πολιτικά και οικονομικά κριτήρια για ένταξη. Η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία είναι υποψήφιες για ένταξη.

Τα σύμβολα της Ε.Ε. Η ευρωπαϊκή σημαία Τα δώδεκα αστέρια σε κύκλο συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Ο ευρωπαϊκός ύμνος Η μελωδία προέρχεται από την «Ενάτη Συμφωνία» του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ημέρα της Ευρώπης Οι ιδέες στις οποίες βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάστηκαν στις 9 Μαΐου 1950, σε ομιλία του γάλλου υπουργού εξωτερικών Robert Schuman. Έτσι η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η γενέθλια ημέρα της Ε.Ε..

Ο Γάλλος υπ ουργός Εξω τερικών Rob αγκάλιασε τη ert Schuman ν ιδέα του Je , αποδέχθηκε an Monnet και την ίδρυση και στις 9 Μαΐο μιας Ευρωπ υ 1950, πρ αϊκής Κοινό ότεινε τητας Άνθρα κα και Χάλυ βα

5


ω ρ υ Ε

η σ ω ν Έ ή κ ϊ πα

H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ıÂÛÌÔ›

Για να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους, οι χώρες της Ε.Ε. δημιούργησαν φορείς για τη λειτουργία της Ένωσης και την έκδοση της νομοθεσίας της. Οι κυριότεροι από αυτούς τους φορείς είναι: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης), το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που εκπροσωπεί τις εθνικές κυβερνήσεις) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (που εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της Ένωσης).

ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΟ Κ europarl.e ΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ uropa.

Η φωνή των πολ eu

ιτών

Το Ευρωπα ϊκό Κοινοβ ούλιο εκλέ της Ευρώπ γεται κάθε ης με απο πέντε χρόν στολή να σημερινό Κ ια από τους εκπροσωπ οινοβούλιο πολίτες ε ί τα , το σ υ ο μ από 785 μ ποίο εξελέγ φέροντά το έλη που πρ η τον Ιούνιο υ ς. Το οέρχονται του 2004, ένα τρίτο π και από τα α π ο ερίπου των τε λ είται 27 κράτη-μ μελών αυτώ για ανάδειξ έλη της Ε.Ε ν είναι γυν η Ευρωπα .. Το α ίκ ες. Οι επόμ ϊκού Κοινο Το κύριο κ βουλίου θα ενες εκλογ αθήκον το έ γ ς ίν ουν τον Ιού υ Κοινοβο νομοθεσία νιο του 20 υλίου είνα με βάση τις 0 ι 9 να εγκρίνε . προτάσεις Επιτροπή. ι την ευρω που υποβά Το Κοινοβ παϊκή λ λ ο ν ο τα ύ λιο είναι α ι από την Ε αυτό με το πό κοινού υρωπαϊκή Συμβούλιο αρμόδιο γ της Ευρωπ το Συμβού ια το καθή αϊκής Ένω λιο αποτελ κον σης. Το Κ ούν επίσης έγκριση το οινοβούλιο από κοινού υ ετήσιου και την αρμόδ προϋπολογ δισ. ευρώ. ια Αρχή για ισμού της τη Ε.Ε., που α ν Στις εξουσίε νέρχεται σ τα 115 ς του Κοινο βουλίου συ της Ευρωπ γκαταλέγετα αϊκής Επιτρ ι η δυνατότη οπής. Τα μ ανήκουν σ τα αποπομ έ λη του Ευρ ε εθνικούς πής ωπαϊκού Κ συνασπισμ πανευρωπ ο ιν οβουλίου δ ο ύς, αλλά σ αϊκού χαρα εν ε επτά πολ κτήρα. ιτικές ομάδ ες

λίου ύ Κοινοβου Ευρωπαϊκο υ το ς ο ρ Ο Πρόεδ τ Πέτεριγκ Χανς Γκερ

6


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ consilium.europa.eu

Η φωνή των κρατών μελών

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -παλαιότερα γνωστό ως Συμβούλιο των Υπουργών- είναι το κυρίως σώμα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.. Είναι από κοινού αρμόδιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση της νομοθεσίας της Ένωσης. Το Συμβούλιο έχει επίσης την κύρια αρμοδιότητα για τις ενέργειες της Ε.Ε. στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ή καθώς και σε ορισμένα θέματα δικαιοσύνης και ελευθεριών. ν εξωτερικ Ε.Ε. για τη ς τη ς τή σ ο ρμ Το Συμβούλιο συγκροτείται από τους υπουργούς των εθνικών κυβερνήσεων Ο ύπατος α αβιέ Σολάνα πολιτική Χ όλων των χωρών της Ε.Ε.. Στις συνεδριάσεις παρευρίσκονται οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τα θέματα προς συζήτηση: υπουργοί εξωτερικών, οικονομικών, γεωργίας κ.λπ. Κάθε χώρα διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό ψήφων στο Συμβούλιο ο οποίος αντικατοπτρίζει τον αριθμό του πληθυσμού της, αν και η στάθμιση ευνοεί τις μικρότερες ec.europa. χώρες. Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με eu πλειοψηφία, αλλά απαιτείται ομοφωνία για ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα σε τομείς όπως η φορολογία, το άσυλο, η μετανάστευση ή η εξωτερική πολιτική και Η Ευρωπα πολιτική ασφάλειας. Οι πρόεδροι ή/και οι πρωθυπουργοί ϊκή Επιτροπ ή εκπροσω Ε υρώπης στο των κρατών μελών συνέρχονται ως Ευρωπαϊκό πεί και υπε σύνολό της ρασπίζεται και είναι αν Σ υντάσσει π Συμβούλιο μέχρι και τέσσερις φορές το χρόνο. Στις τα συμφέρ εξάρτητη α ροτάσεις γ οντα της πό τις εθνικ ια νέες ευρ υποβάλλει «συνόδους κορυφής», όπως ονομάζονται, χαράσσεται ές κυβερνή ω παϊκές νομ στο Ευρωπ σεις. οθετικές πρ αϊκό Κοινο καθημεριν η γενική πολιτική της Ε.Ε.. άξεις, τις ο βούλιο και ό έργο της π το οίες Σ ε υ φ μ αρμογής τω βούλιο. ∆ια των κονδυ χειρίζεται το λίων της. ν πολιτικών Η τη Επιτροπή π ς Ε.Ε. και όλων προ αρακολουθ της δαπάνη ς τις ευρω εί επίσης ς παϊκές συ δύναται δε τη συμμόρ νθήκες κα να στραφε φ ι ω σ τη η ί ν ευρωπα κατά των π χρειαστεί, ϊκή νομοθ αραβατών στο ∆ικαστή εσία, παραπέμπ ριο των Ευ Η Επιτροπ οντάς τους ρωπαϊκών ή αποτελε , ε φ ό Κ σον οινοτήτων. ίται από 2 κάθε χώρα 7 μέλη, ά της Ε.Ε.. Σ ν δ ρ ες και γυν το έργο το υπαλλήλου αίκες - έν υς υποστη ς, οι περ α από ρίζονται απ ισσότεροι Βρυξέλλες ό π ερίπου 23 α π ό τους οπ . .000 οίους έχου Ο πρόεδρ ν ως έδρ ος της Επ α τις ιτροπής επ και εγκρίν ιλέγεται απ εται από το ό τι ς Ε υρωπαϊκό κυβερνήσε διορίζονται Κοινοβούλ ις της Ε.Ε από τις ε ιο. Οι υπό . θνικές του τον επιλεγ λοιποι επίτ ς κυβερν έντα πρόε ρ ο π ή ο σ ι δρο και εις σε συ Κοινοβουλ πρέπει να νεννόηση ίου. με λάβουν τη ν έγκριση του

ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΗ ΕΠΙΤΡ ΟΠΗ

Προώθηση του κ συμφέροντοςοινού

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο

ς η σ ω ν Έ ς η τ ί ο μ Άλλοι θεσ

a.eu των curia.europ τή νο οι Κ ν ώ ϊκ των Ευρωπα ropa.eu Το ∆ικαστήριο νέδριο eca.eu υ Σ .europa.eu κό τι γκ λε Ε Επιτροπή eesc κή νι Ευρωπαϊκό νω οι Κ ι κα Οικονομική ropa.eu Η Ευρωπαϊκή ερειών cor.eu ιφ ερ Π ν τω ή Η Επιτροπ ecb.eu τρική Τράπεζα εν Κ ή ϊκ πα ω ρ ww.eib.org Η Ευ Επενδύσεων w ζα πε ά ρ Τ ή ϊκ Η Ευρωπα

7


2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

καλύπτει έκταση πάνω από 4,2 εκατ. τ.χλμ.. Η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα-μέλος, είναι η Γαλλία με 544.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η μικρότερη η Μάλτα με μόλις 300 τ.χλμ.

1. ΗΕυγερωωπαγρϊκαφήςικΈή νωέκτασησης είτηναςι

μισό της μικρότερη από το μένων έκτασης των Ηνω ηθυσμός ο πλ Πολιτειών, αλλά ό 50% της είναι πάνω απ υσμός πληθ μεγαλύτερος. Ο ίτος τρ της Ε.Ε. είναι ο κόσμο, μετά μεγαλύτερος στον α. Ινδί την Κίνα και την

10.

3. των Η αναλογία των κατοίκων

ανεπτυγμένων χωρών στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού μειώθηκε, από 30% το 1960 σε 16% το 2005. Σήμερα τέσσερις στους πέντε ανθρώπους του πλανήτη ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

ε τ α ζ ότι… ί ρ ω νΓ

Σε όλες τις χώρε ς της Ε.Ε. οι γυναίκες (κατ ά μέσο όρο) κερδίζουν λιγότε ρα άντρες. Οι μισθολ από τους ογ διαφορές μεταξύ ικές των δύο φύλων είναι μεγα λύτερες στην Εσθονία και την Κύπρο, όπου το 2005 οι γυνα ίκες κέρδιζαν 25% λιγότερα απ ό τους άντρες.

15. ΟΕυλορωένπαα καίοιι πηπεγαρισσίνουότνερστοιο

11. Το 2005 η Ε.Ε.

ουδές ή εξωτερικό για σπ ελεύθερη ην εργασία, χάρη στ προσώπων κυκλοφορία των γάλο ποσοστό στην Ε.Ε. και με τών μαθαίνουν ευρωπαίων μαθη ευρωπαϊκή μία τουλάχιστον ό τη δική τους. γλώσσα εκτός απ

18. Οι ξένες γλώσσες που μιλούν περισσότερο οι πολίτες της Ε.Ε. είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, ενώ τα ρωσικά είναι επίσης μια ευρέως ομιλούμενη γλώσσα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

πραγματοποίησε το 18,1% των παγκόσμιων εξαγωγών και το 18,9% των παγκόσμιων εισαγωγών. Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ένωσης, με την Κίνα να ακολουθεί.

19. Το Erasmus ε

12.

16. Αν και γενικά ευχαριστημένοι

ίναι έν σημαντικ ό πρόγρα α μμα που χρηματοδ οτ δίνει τη δ είται από την Ε.Ε .κ υν πανεπιστ ατότητα σε φοιτη αι ημίου κα τ ές ιε να περνο ύν ένα έτ κπαιδευτικούς ος σε κάπ άλλη χώρ οια α από 1 εκ της Ένωσης. Πάν ατομμύριο ω συμμετείχ φ αν στο πρ οιτητές την έναρ ό ξή του το γραμμα από 1987.

8

ωποι σε δισ. άνθρ λιγότερο 1 ό π α Πάνω υν με όσμο, ζο α. Η όλο τον κ ολάριο την ημέρ ό κ δ από ένα αματίζει σημαντι ρ δ ν ια ώ δ ικ . ρ ο π Ε.Ε ω των εμ ησης ρόλο μέσ ν και της χορήγ ηση ώ γ έ α λ λ ο λ ταπ μ συνα ια την κα προώθηση γ ς ια ε θ βοή την ειας και . της φτώχ σμιας ανάπτυξης ό κ της παγ

από τον τρόπο ζω ής Ευρωπαίοι εξακολ τους, οι ουθούν να έχουν ανησυχίες με πρώτη την ανεργία, ενώ μό λις το 10% θεωρεί την τρομ οκρατία ως ένα από τα δύο ση μαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του.

20. Ητηςπλειονότητα των πολιτών Ε.Ε. (54%) θεωρούν ότι η χώρα τους ωφελήθηκε από τη συμμετοχή της στην Ένωση. Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές βρίσκονται στην Ιρλανδία (87%) και ακολουθεί η Λιθουανία (77%). Οι μεγαλύτεροι σκεπτικιστές βρίσκονται στην Ουγγαρία, στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.


5. Σύμφωνα με

4.

1960 θηκαν το οκούν ότι ή ν ν ε γ ι οσδ Όσο αν να πρ ηλικία των σ ύ ο ρ ο π μ ην υν έως τ θα ζήσο ι άντρες) και 73 ιδιά (ο πα 67 ετών ναίκες). Για τα υ το γ ετών (οι θηκαν το 2004 όν ή εδ που γενν ο ζωής είναι σχ ιμ ι κ α ό κ προσδ ς άντρες ες. υ ο τ ια γ υναίκ 76 έτη για τις γ 2 8 ν ό δ σχε

στοιχεία Ηνωμέν τω ω προσδό ν Εθνών, το ν κιμο ζω ής των που γεν πα ν του 200 ήθηκαν μεταξ ιδιών ύ 0 και το στη Σομ υ 2005 α φτωχότ λία, μια από τ ις ερ είναι μό ες χώρες στο ν κόσμο νο 46 έ , τ άντρες και 49 η για τους για τις γυναίκε ς.

6. Ηπλαύηθξηυσσημούτοτηυ ςσυΕ.νοΕ.λιοφκούείλεται

ρή κυρίως στην καθα ρίς τη μετανάστευση. Χω πληθυσμός μετανάστευση, ο ς Ελλάδας της Γερμανίας, τη είχε μειωθεί και της Ιταλίας θα ια. τα τελευταία χρόν

9. περισότερο Στη δεκαετία του 1950, οστό πέραν 8. Το 2006% ποσ από το 20% του των νοικοκυριών

7. Ητο Ε.Ε. προσπαθεί να μειώσει χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών μελών της, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία, να την καταστήσει πιο ανταγωνιστική και να δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν καλύτερη ζωή.

13. Για να μειωθεί η οδική

του 49 στην Ε.Ε. είχε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, αλλά το ποσοστό αυτό στην Ολλανδία ήταν 80% και στη Ρουμανία μόλις 14%.

συμφόρηση κα ι να προστατευ θεί το περιβάλλον , η Ε.Ε. ενθαρ ρύνει τους Ευρωπαίο υς να ταξιδεύου με τα δημόσια ν μέσα μεταφορ άς και προτρέπει τις στραφούν περ επιχειρήσεις να ισσότερο στη χρ ήση τρένων, φορτη γίδω τη μεταφορά εμ ν και πλοίων για πορευμάτων.

14. Η αποδοτικότερη χρήση της

πληθυσμού της Ε.Ε. εργαζόταν στη γεωργία και το 40% περίπου στη βιομηχανία. Σήμερα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι μόλις 5% και 27.9%, ενώ ποσοστό πέραν του 65% απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών.

ενέργειας και η στροφή σε ανανεώσιμους πόρους που προκαλούν χαμηλή ρύ πανση, αποτελούν μέρος της στ ρατηγικής της Ε.Ε. για την καταπο λέμηση της θέρμανσης του πλαν ήτη λόγω της καύσης ορυκτών κα υσίμων.

17. Τοδηλώ56νο%υντωότν ιΕυμπρωορπαούίων ναν

α ξένη γλώσσα συζητήσουν σε μι τούς μιλούν (ορισμένοι από αυ τρεις ξένες δύο ή ακόμη και υπόλοιπο γλώσσες), όμως το υν καμία άλλη 44% δεν γνωρίζο ς μητρικής τους. γλώσσα πέραν τη

9


Αυστρία

Βουλγαρία Πρωτεύουσα: Σόφια Έκταση: 111.000 χλμ2 Πληθυσμός: 7.7 εκατ.

Γερμανία Πρωτεύουσα: Βερολίνο Έκταση: 356.854 χλμ² Πληθυσμός: 82,6 εκατ.

Ελλάδα Πρωτεύουσα: Αθήνα Έκταση: 131.957 χλμ² Πληθυσμός: 11 εκατ.

Ην. Βασίλειο Πρωτεύουσα: Λονδίνο Έκταση: 242.500 χλμ² Πληθυσμός: 60.4 εκατ.

Ισπανία Πρωτεύουσα: Μαδρίτη Έκταση: 504.782 χλμ² Πληθυσμός: 40,7 εκατ.

Ολλανδία Πρωτεύουσα: Άμστερνταμ Έκταση: 41.864 χλμ² Πληθυσμός: 16,2 εκατ.

Βέλγιο Πρωτεύουσα: Βρυξέλλες Έκταση: 30.158 χλμ² Πληθυσμός: 10.5 εκατ.

OÈ 27 ¯ÒÚ˜

Γαλλία Πρωτεύουσα: Παρίσι Έκταση: 550.000 χλμ² Πληθυσμός: 59,6 εκατ.

Δανία Πρωτεύουσα: Κοπεγχάγη Έκταση: 43.094 χλμ² Πληθυσμός: 5.4 εκατ.

ΔΑΝΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εσθονία

ΒΕΛΓΙΟ

Πρωτεύουσα: Ταλίν Έκταση: 45.000 χλμ² Πληθυσμός: 1,4 εκατ.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ιρλανδία Πρωτεύουσα: ∆ουβλίνο Έκταση: 70.000 χλμ² Πληθυσμός: 4 εκατ.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πρωτεύουσα: Βιέννη Έκταση: 83.858 χλμ² Πληθυσμός: 8,3 εκατ.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ιταλία Πρωτεύουσα: Ρώμη Έκταση: 301.263 χλμ² Πληθυσμός: 57,3 εκατ.

Λετονία Πρωτεύουσα: Ρίγα Έκταση: 65.000 χλμ² Πληθυσμός: 2,3 εκατ.

Κύπρος Πρωτεύουσα: Λευκωσία Έκταση: 9.000 χλμ² Πληθυσμός: 0.8 εκατ.

10

Λιθουανία Πρωτεύουσα: Βίλνιους Έκταση: 65.000 χλμ² Πληθυσμός: 3,5 εκατ.


˜˜ Ù˘

Ευρώπης ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Λουξεμβούργο

ΕΣΘΟΝΙΑ

Πρωτεύουσα: Λουξεμβούργο Έκταση: 2.586 χλμ² Πληθυσμός: 0,4 εκατ.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Μάλτα

ΛΕΤΟΝΙΑ Α ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ουγγαρία Πρωτεύουσα: Βουδαπέστη Έκταση: 93.000 χλμ² Πληθυσμός: 10,1 εκατ.

ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Πορτογαλία

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πρωτεύουσα: Λισσαβόνα Έκταση: 92.072 χλμ² Πληθυσμός: 10,4 εκατ.

ΚΡΟΑΤΙΑ ΑΛΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Π.Γ.Δ.Μ.

Σλοβακία

ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτεύουσα: Μπρατισλάβα Έκταση: 49.000 χλμ² Πληθυσμός: 5,4 εκατ.

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΜΑΛΤΑ ΚΥΠΡΟΣ

Τσεχία

υποψήφιες χώρες για ένταξη

Πρωτεύουσα: Πράγα Έκταση: 79.000 χλμ² Πληθυσμός: 10.3 εκατ.

Σουηδία Πρωτεύουσα: Στοκχόλμη Έκταση: 450.000 χλμ² Πληθυσμός: 8,9 εκατ.

11

Πρωτεύουσα: Βαλέτα Έκταση: 316 χλμ² Πληθυσμός: 0,4 εκατ.

Πολωνία Πρωτεύουσα: Βαρσοβία Έκταση: 313.000 χλμ² Πληθυσμός: 38,2 εκατ.

Ρουμανία Πρωτεύουσα: Boυκουρέστι Έκταση: 238.000 χλμ² Πληθυσμός: 21,8 εκατ.

Σλοβενία Πρωτεύουσα: Λιουμπλιάνα Έκταση: 20.000 χλμ² Πληθυσμός: 2 εκατ.

Φινλανδία Πρωτεύουσα: Ελσίνκι Έκταση: 338.000 χλμ² Πληθυσμός: 5,2 εκατ.


Ε υρ ώ π η

Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που αναγράφονται στο τέλος του κειμένου, για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Το φυσικό ______________ έχει μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους και τις κυβερνήσεις τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή ___________ ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του _____________. Έχει

αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή του

πρωτοκόλλου του ___________ για τη μείωση των

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για τη

συνολική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ως

π ράσ ι ν η

μέρος της προσπάθειας αυτής, η Ε.Ε. θέσπισε ένα

καινοτόμο «πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών», μέσω του οποίου οι ενεργειοβόρες επιχειρήσεις που περικόπτουν τις εκπομπές τους ανταμείβονται ενώ επιβάλλονται _____________ κυρώσεις σε εκείνες που υπερβαίνουν τα συμφωνημένα όρια.

Καθώς η _____________ δεν γνωρίζει σύνορα, τα κράτη μέλη της

Ε.Ε. έχουν αναλάβει κοινή δράση σε πολλούς τομείς. Είναι φυσικό

λοιπόν τα _____________ και οι ακτές της Ευρώπης να είναι

καθαρότερα, τα οχήματα να ρυπαίνουν λιγότερο και να υπάρχουν

 È · Ô È Ì °È·

αυστηροί κανόνες για τη διάθεση των _____________. Η διάθεση

των επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνεται πλέον σε φτωχές χώρες. Η Ε.Ε. επιθυμεί οι βασικές δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία, η γεωργία, και ο ____________ να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να καταστρέφουν τους ___________ μας πόρους, υιοθετεί δηλαδή τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Ο σχεδιασμός μιας μακροπρόθεσμης _____________ στρατηγικής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα. Τα αποθέματα _____________ και φυσικού αερίου στις χώρες της Ε.Ε. μειώνονται, με αποτέλεσμα η Ένωση να εξαρτάται όλο και περισσότερο από εξωτερικούς προμηθευτές.

12

πετρελαίου Ένωση περιβάλλον αποβλήτων Κιότο οικονομικές

ρύπανση ποτάμια κλίματος φυσικούς τουρισμός ενεργειακής


H ευρωπαϊκή οικογένεια

Το 2004 τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν από 15 σε 25. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη διαδικασία διεύρυνσης στην ιστορίας της Ένωσης. Το 2007, με την είσοδο δύο ακόμη νέων κρατών, τα μέλη έγιναν 27.

ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ

Ο πληθυσμός της Ένωσης μετά τις δύο αυτές διευρύνσεις, ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια.

Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα δώδεκα νέα κράτη-μέλη στον πίνακα που ακολουθεί. Α Δ

Ζ Ε Η Α Κ Γ

Ι

Κ Β Μ Ξ Λ Ν Π Μ Β

Ε Λ Η Θ Ο Δ Ζ

Ι

Λ Ζ

Υ Α

Ι

Γ

Ρ Θ

Κ Υ Π Ρ Ο Σ Ο Ρ Γ

Ο Ζ

Α Σ

Υ

Φ Ε Ω Δ Θ Δ Λ Ω Μ Ο Β Α Ζ

Ι

Ι

Ο Η Ω Υ

Η Γ

Ξ

Σ Ε Χ Γ

Α Λ

Ι

Υ

Λ Ν Μ Α Λ Τ

Ν Λ

Θ Ρ Μ Ο Α Ε Ρ

Γ

Ι

Σ Λ Ο Β Ε Ν Ι

Α Ε

Ε

Ι

Τ Κ Θ Ν Γ Ε

Μ Δ

Ζ

Ξ

Σ Ο

Υ Λ Ρ Δ Α Ζ

Ι

Η

Ξ Ν Α Α

Ι

Ι

Π Θ Ε

Α Τ

Η Θ Ζ

Α Ν Η Α Δ Ζ

Δ Ο

Ι

Κ Γ Β Μ Ε Θ Η Λ Λ Β

Κ Ν

Α Λ Ε

Β

Ι

Η Γ Κ Α Δ Β Ε

Γ

Α

Ι

Μ Ο

Ε Ξ

Ζ

Υ Σ

Ι

Ζ Ν Π Α

Ι

Α Ο Ρ Α Δ Ω Σ Η

Σ Θ Ο Ν

Ξ Φ Η Ω Ρ Λ Ο Ψ Τ

Σ Ε Χ

Ι

Ι

Ι

Α

Μ Τ

Α Β Η Α Γ Ξ

* ∆ώστε ένα διαφορετικό χρώμα σε κάθε χώρα που θα εντοπίζετε.

13


∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Βουδαπέστη

Έγινε μια ενιαία πόλη που καταλαμβάνει και τις δύο όχθες του ποταμού ∆ούναβη, με τη συγχώνευση στις 17 Νοεμβρίου 1873 της Buda (Βούδα), και Pest (Πέστη). Είναι η έβδομη μεγαλύτερη πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελσίνκι

Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Φινλανδίας στις ακτές του Κόλπου της Φινλανδίας. Το Ελσίνκι σχηματίζει μαζί με τα Έσποο, Βάνταα και Καουνιάινεν μια ευρύτατη αστική περιοχή, που αποκαλείται περιοχή της πρωτεύουσας. Στην περιοχή αυτή κατοικούν περίπου 975.000 κάτοικοι.

Λονδίνο

Είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Μεγάλη Βρετανία με πληθυσμό γύρω στα 7,5 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι μεγάλο επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και πολιτιστικό κέντρο. Εκεί εδρεύουν πλήθος εταιρειών, οργανισμών και παγκόσμιων ινστιτούτων. Το Λονδίνο θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012.

Παρίσι

Γνωστό και ως η Πόλη του Φωτός, από τότε που φωτίστηκαν οι κύριες λεωφόροι του με φανούς γκαζιού το 1828, είναι μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης. Είναι το σημαντικότερο κομβικό σημείο της Γαλλίας και έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως η ΟΥΝΕΣΚΟ.

Πράγα Χτισμένη στον ποταμό Μολδάβα στην κεντρική Βοημία, έχει 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Αποκαλείται επίσης «χρυσή πόλη» και «μητέρα των πόλεων». Από το 1992, το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

14


Αθήνα

Αποτελεί εύρωστο οικονομικό, πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της Ελλάδας. Πήρε το όνομά της από την θεά Αθηνά που ήταν προστάτιδά της. Στην αρχαιότητα ήταν πανίσχυρη πόλη-κράτος και σημαντικότατο κέντρο πολιτισμού. Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα ιστορικά της μνημεία που διασώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων.

Βερολίνο

Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Γερμανίας. Στις 3 Οκτωβρίου 1990, με την επανένωση των δυο γερμανικών κρατών, έγινε πρωτεύουσα της ενοποιημένης Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Γερμανίας.

Βρυξέλλες

Βρίσκονται στο κέντρο του Βελγίου εντός της ευρύτερης περιφέρειας των Βρυξελλών. Εκεί εδρεύουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πόλη εδρεύουν επίσης το ΝΑΤΟ και η ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση.

Λισσαβόνα

Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας. Το ιστορικό της κέντρο είναι τοποθετημένο σε επτά λόφους και στις μεταξύ αυτών κοιλάδες κατά μήκος της βόρειας όχθης του ποταμού Τάγου και 17 χλμ. προ των εκβολών του στον Ατλαντικό, πράγμα που την καθιστά μεγαλοπρεπή από τη θάλασσα.

Μαδρίτη

Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 667 πάνω απ' την επιφάνεια της θάλασσας στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες, στο κέντρο της Ισπανίας. Λόγω της τοποθεσίας και της ιστορίας της η Μαδρίτη θεωρείται το πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Περίπου 60χλμ νότια βρίσκεται η ιστορική πρωτεύουσα Τολέδο.

Βαλέτα

Έχει πληθυσμό μόλις 6.315 κατοίκων. Βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Μάλτας και έχει έντονο μπαρόκ χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1566 από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη. Το 1980 ανακηρύχθηκε σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Ρώμη

Μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης. Είναι ο πολυπληθέστερος δήμος της Ιταλίας με 2,7 εκατομμύρια κατοίκους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατατάσσεται τέταρτη σε πληθυσμό μετά το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη. Μέσα στα όρια της βρίσκεται το Βατικανό, ένα ξεχωριστό κρατίδιο, έδρα της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα.

15


ÛÙ·˘Úfi

λεξο

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. Έτσι ονομάζεται η διαδικασία προσχώρησης νέων μελών στην Ε.Ε. 2. Η σημαία της Ε.Ε. περιλαμβάνει δώδεκα. 3. Μεσογειακό νησί που έγινε μέλος της Ε.Ε. το 2004, μαζί με την Κύπρο και 8 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 4. Ένα από τα τρία υποψήφια για ένταξη κράτη. 5. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 6. Τόσα ήταν τα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ένωσης.

2

6

4

1 2

1 3 3 ∫∞£∂Δ∞

4

1. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2. Ο ύπατος αρμοστής για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης 3. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους νέους της Ευρώπης. 4. Η ανάγκη ύπαρξής της οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5. Έτσι ονομάζεται το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. 6. Οι επίσημες στην Ε.Ε. είναι 23.

5

6 16

5


Ε υρώ π η

1

ÙËÓ

Ù ‹ ˆ Û Ú Â È˜ ÁÈ·  0 1

6

7 8

5

Η 9η Μαϊου 1950 Η 18η Απριλίου 1951 25η Μαρτίου 1957

2 3

4

ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ıˆÚ›ٷÈ:

Δ· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó: 4

6

9

√È 27 ∂›ÙÚÔÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘: Εκλέγονται από τα εθνικά κοινοβούλια Εκλέγονται από τους πολίτες Διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών

¶fiÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘; 23

25

27

¶fiÛ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊȘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË; 1

3

4

™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹˜, „ËÊ›˙Ô˘Ó; Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών Οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων κάθε χώρας Όλοι οι πολίτες της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου

¶fiÛ· Â›Ó·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÛÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘; 12

15

27

√ ‡ÌÓÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÂψ‰›· ÙÔ˘: Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν

9 10

¶fiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ; 1992

1999

2002

¶fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ; 15

25

27

17


3

∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

°È· ÌÈ· ÈÔ περιβάλλον

πράσινη Ευρώπη

Το φυσικό έχει μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους και τις κυβερνήσεις τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του . Έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για τη συνολική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ως μέρος της προσπάθειας αυτής, η Ε.Ε. θέσπισε ένα καινοτόμο «πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών», μέσω του οποίου οι ενεργειοβόρες επιχειρήσεις που περικόπτουν τις εκπομπές τους ανταμείβονται ενώ επιβάλλονται κυρώσεις σε εκείνες που υπερβαίνουν τα συμπεφωνημένα όρια. Καθώς η δεν γνωρίζει σύνορα, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν αναλάβει κοινή δράση σε πολλούς τομείς. Είναι φυσικό λοιπόν τα και οι ακτές της Ευρώπης να είναι καθαρότερα, τα οχήματα να ρυπαίνουν λιγότερο και να υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη διάθεση των . Η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνεται πλέον σε φτωχές χώρες. Η Ε.Ε. επιθυμεί οι βασικές δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία, η γεωργία, και ο να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να καταστρέφουν τους μας πόρους, υιοθετεί δηλαδή τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Ο σχεδιασμός μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική και φυσικού αερίου στις προτεραιότητα. Τα αποθέματα χώρες της Ε.Ε. μειώνονται, με αποτέλεσμα η Ένωση να εξαρτάται όλο και περισσότερο από εξωτερικούς προμηθευτές.

Ένωση

κλίματος Κιότο

Λονδίνο

Βαλέτα

Βρυξέλλες

Ρώμη

Ελσίνκι

Βερολίνο

Πράγα

Βουδαπέστη

οικονομικές

Παρίσι

Μαδρίτη

ρύπανση ποτάμια αποβλήτων

τουρισμός

ενεργειακής

Αθήνα

2

Λισαβόνα

6

ÛÙ·˘Úfi

λεξο

4

1 2

Δ Ι Ε Υ Ρ Υ Ν Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ι Α Ο Η Λ Ν Α Μ Η Π Ν Μ Α Λ Τ Α Ρ Ο Ζ Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α Ε Ν Υ Π Ε Τ Ε Ρ Ι Γ Ω Ρ Γ Ε Ξ Ι Α

1

3

Ως ημερομηνία ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται:

Η 9η Μαϊου 1950

Τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν:

6

Οι 27 Επίτροποι της Ένωσης:

φυσικούς

Ευρώπη

Στις εκλογές για ανάδειξη της Ευρωβουλής, ψηφίζουν;

Όλοι οι πολίτες της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου Πόσα είναι τα αστέρια στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

12

Ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διορίζονται από τις κυβερνήσεις προέρχεται από μελωδία του: των κρατών-μελών Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν Πόσες είναι οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

23

3

5

5

πετρελαίου

10 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ

Γ Λ Ω Σ Η Σ Ε Σ

Πότε άρχισε η κυκλοφορία χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ;

2002

Πόσες είναι σήμερα οι υποψήφιες χώρες για ένταξη;

H ευρωπαϊκή οικογένεια

ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ

4

18

Κ

6

λύσεις

Πόσες χώρες της Ένωσης έχουν υιοθετήσει το ευρώ;

15

Ζ

Κ Β Μ Ξ Λ Ν Π Μ Β

Ε Λ Η Θ Ο Δ

Α Δ

Ζ Ε Η Α Κ Γ

Ι

Ι

Α Σ

Ο Ζ

Κ Υ Π Ρ Ο Σ Ο Ρ Γ

Ρ Θ Ι

Ι

Ο Η Ω Υ

Λ Ζ Ι

Υ Α Γ

Ξ

Ι

Τ Κ Θ Ν Γ Ε

Ι

Α Λ

Η Γ

Μ Δ

Φ Ε Ω Δ Θ Δ Λ Ω Μ Ο Β Α Ζ

Υ

Ξ

Ζ

Υ

Σ Ε Χ Γ

Θ Ρ Μ Ο Α Ε Ρ

Ν Λ

Ι

Δ Ο

Η Θ Ζ

Α Τ

Ε Ξ

Γ

Υ Λ Ρ Δ Α Ζ

Ζ Ν Π Α

Ι

Ι

Τ

Η Ι

Π Θ Ε

Α Ο Ρ Α Δ Ω Σ Η

Σ Θ Ο Ν

Ξ Φ Η Ω Ρ Λ Ο Ψ

Υ Σ

Ι

Ξ Ν Α Α

Α Ε

Α Ν Η Α Δ Ζ

Κ Γ Β Μ Ε Θ Η Λ Λ Β Ι

Η Γ Κ Α Δ Β Ε

Ι

Β

Ζ

Σ Ο

Λ Ν Μ Α Λ Τ

Σ Λ Ο Β Ε Ν Ι

Ε

Ι

Α Λ Ε

Κ Ν

Ι

Α

Γ

Μ Ο

Σ Ε Χ

Ι

Ι

Ι

Α

Μ Τ

Α Β Η Α Γ Ξ


Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκδοση προέρχονται από ενημερωτικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μέλισσα: © Derocz | Dreamstime.com Φωτογραφίες & σκίτσα: © Dreamstime.com

19


Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γραφείο στην Κύπρο Λεωφόρος Βύρωνος 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. +357-22870500, Φαξ +357-22767733 www.europarl.europa.eu/nicosia email epnicosia@europarl.europa.eu

Αντιπροσωπεία στην Κύπρο Λεωφόρος Βύρωνος 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. +357-22817770, Φαξ +357-22768926 www.ec.europa.eu/cyprus email comm-rep-cy@ec.europa.eu

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Europarliamentplaybook  

Europarliament Kids' Playbook

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you