Det Norske Bransjemagasinet

Page 1

DESEMBER 2014

LÆRE FOR LIVET LÆREBEDRIFTER FOR VÅR TID

FREMTIDENS VERDISKAPING

TUFTET PÅ KUNNSKAP

KVS LYNGDAL | KJORESKOLE.NO | LISTER TAXI | FARSUND BÅT & MOTOR HJELLESET KLIMA | STÅLESEN MEK | G-TEX | EIKER SENTER | SØR-BYGG FLEX AGRI | KVALITETSREGNSKAP | AUTOSTRADA | VEIDEKKE KONGSVINGER LOOMIS NORGE | PORSCHE CENTER OSLO | SINNESHYTTÅ | EVO ELSYKLER EKEBERGRESTAURANTEN | OSLO LIFTSENTER | BLÅ EIK | SIRDAL EIENDOM

DYRK DINE

RELASJONER ARBEIDSGLEDE NØKKELEN TIL PRODUKTIVITET

LIV OG RØRE

Kongsvinger i vekst

SIDE 83


UTGIS AV R&D FORLAG AS

993 310 522 Adresse: C/O Aker Brygge Business Centre Postboks 1433, 0115 Oslo Telefon: 22 22 89 99 Fax: 22 22 90 89 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no

ANSVARLIG UTGIVER /SALGSSJEF Danny Nilsson danny@norskebransjemagasinet.no

REDAKTØR

tekst@norskebransjemagasinet.no

ART DIRECTOR

Sarah Edström sarah@enterprisemagazine.se Ellinor Ihlström post@norskebransjemagasinet.no

ØKONOMI

Anna Nilsson ekonomi@enterprisemagazine.se

SKRIBENTER

Ann-Sofi Emilsen Henrik Holte Synne Hafsaas Siren Hole

OMSLAG

Typisk norsk å være god? P

å side 104 i høstens statsbudsjett for 2015 finner vi et tilsynelatende uskyldig lite kakediagram. Diagrammet viser hvordan Norges ”nasjonalformue” er sammensatt. Med andre ord: Hvor verdiene i samfunnet vårt ligger. Og diagrammet viser med all verdens tydelighet at verdiene våre ikke ligger begravd under bakken i Nordsjøen, ikke ligger i hvelvene til Pensjonsfondet. Tvert imot. Ifølge Finansdepartementets estimater kan vi plassere så mye som 82 prosent av vår nasjonale formue på én enkelt post. Det er en post som hos finansbyråkratene går under følgende navn: ”nåverdi av fremtidig arbeidsinnsats”.

K

ort forklart betyr det at det er menneskene i den norske arbeidsstyrken – og deres innsats og kompetanse – som er vår suverent største verdi. Vi kan regne så mye vi bare vil på oljepenger og fondsavkastning. Til syvende og sist er det ikke det Norges fremtid beror på. Verdiene våre ligger i hodene og hendene som er ute på jobb hver dag. De er langt viktigere enn alle andre faktorer til sammen. Norge ligger i dag på produktivitetstoppen i verden. En gjennomsnittlig nordmann får

atskillig mer ut av hver time på jobben enn stort sett alle andre. Derfor har vi også et usedvanlig godt utgangspunkt for å bygge verdier i fremtiden, med oljepengene i baklomma som et fabelaktig supplement.

S

å er spørsmålet hvor grunnlaget legges for en slik produktivitet. Det er en kompleks problemstilling, med mange svar. Men kunnskap og kompetanse er utvilsomt et viktig element. I dette nummeret undersøker vi ulike sider ved skole, utdanning og kunnskap her på berget. Vi har tatt temperaturen på lærlingeordningen for yrkesfagene, vi har sett nærmere på Norge som kompetansesamfunn, og vi har testet viktigheten av arbeidsglede og motivasjon for prestasjoner.

K

anskje er det som Gro Harlem Brundtland sa, at det typisk norsk

å være god? Sannheten er i alle fall at et høykostsamfunn som Norge er fullstendig avhengig av kunnskapsrike og produktive kvinner og menn, om vi også i fremtiden skal opprettholde en internasjonal konkurransekraft.

Månedens sitat

“ Jo mer som kommer inn i et hode, jo mer blir det plass til!

- Selma Lagerlöf

Kommuner HÅVARD TJORA

Foto: Kagge Forlag AS

Norske Bransjemagasinet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Ei heller for materiell som ikke har noen avsender. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

Oslo 13

Øvre Eiker

53

Sarpsborg 28

Nedre Eiker

55

Sandefjord 29

Farsund 56

Larvik 33

Flekkefjord 68

Stokke 35

Lyngdal 75

Skedsmo 36

Sirdal 76

Asker 42

Elverum 81

Drammen 45

Stavnger 82

Kvinesdal 52

Kongsvinger 83


innhold desember

LÆRE FOR LIVET [ 4–7 ] Lærebedrifter for vår tid

ARBEIDSGLEDE [ 38–39 ] Nøkkelen til produktivitet

FREMTIDENS VERDISKAPING [ 70–71 ] Tuftet på kunnskap

LÆR Å LÆRE [ 72 ] Med Håvard Tjora

RELASJONSLEDELSE [ 50 ] Dyrk dine relasjoner

KONGSVINGER PÅ KARTET [ 83 ] Potensiale for vekst

14

59

8

80

71


4

LÆRE FOR LIVET Foto: Goodluz/Shutterstock


Lærlingeordningen er en grunnstein i det norske systemet for utdanning av fagarbeidere. Mange bedrifter bruker ordningen som en rekrutteringskanal, og mange ønsker å bidra til at ungdommen kan gå inn i arbeidslivet med god bagasje. Samtidig er det mange bedrifter som vegrer seg for å ta inn lærlinger og lærekandidater. Vi tar temperaturen på lærlingeordningen, og viser deg hvordan ditt selskap kan bli godkjent lærebedrift. Omtrent halvparten av elevene fra ungdomskolen velger i dag å gå videre med en yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Etter to år til i skoleverket, tilsier hovedmodellen så at eleven skal inn i en toårig lære hos en virksomhet. Men realiteten i dag er at etterspørselen etter læreplasser er langt høyere enn tilbudet. Dermed blir mange lærevillige elever stående ute i kulda. I dag er omtrent 1 av 20 bedrifter godkjente lærebedrifter. Andelen er høyest i sektorer som bygg og anlegg, industri og elektro. I tjenesteytende næringer har fagog yrkesopplæringen derimot en betydelig svakere forankring i arbeidsmarkedet.

Men behovet for ytterligere læreplasser gjelder på tvers av alle fagområder. Spriket mellom tilbud og etterspørsel har gjennom lang tid vært på så mye som flere tusen plasser. Det er selvsagt en stor hodepine for elevene det rammer, men det er også en utfordring for kontinuiteten og kompetanseutviklingen i den norske arbeidsstokken for yrkesfag.

Flere læreplasser?

I 2012 ble derfor utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet enige om et felles siktemål for omfanget av lærlingeordningen. Dersom ”Samfunnskontrakten for flere læreplasser” blir en realitet, skal

vi ved utgangen av 2015 ha økt antall læreplasser med 20 prosent i forhold til nivået ved utgangen av 2011. Det tilsvarer en økning på omtrent 3800 plasser. Enn så lenge er imidlertid resultatene nedslående, samtidig som den angitte fristen begynner å nærme seg med stormskritt. Halvveisrapporten viser at antallet nye lærekontrakter kun økte med skarve 400 fra utløpet av 2011 og frem til utløpet av 2013. Det gir en økning på kun 2 prosent. Vi må med andre ord trolig se langt etter de 20 prosentene som var stipulert til utgangen av 2015. Det må bety at mange har konkludert med at fordelene med en lærling eller to i stallen ikke oppveier for ulempene.

Fordeler og ulemper

Hele 95 prosent av lærebedriftene oppgir at lærlingeordningen for dem er et viktig rekrutteringsverktøy. Flertallet av bedriftene ansetter lærlingene etter endt læreforhold. Da har man allerede fått muligheten til å jobbe over tid med vedkommende, og til å forme lærlingen slik at han eller hun passer inn virksomheten. Alt dette gir selvsagt et langt grundigere inntrykk enn et jobbintervju eller to. På toppen av det kan bruk av lærlinger ha en positiv innvirkning på omdømmet. De fleste av oss anser deltakelse i utdanningen av ungdommen som et prisverdig tiltak. Samtidig er det ingen tvil om at det er et betydelig ansvar å ta inn en lærling eller en lærekandidat. Elevene har i hovedsak teoretisk erfaring fra skolen, og skal nå ut i en hverdag som for det meste består av ren praksis. Da er det klart det blir behov for mye opplæring. Bedrifter som ikke deltar i ordningen peker blant annet på økte tilskudd som en forutsetning for at de skal bli aktive lærebedrifter. Blant bedriftene som faktisk har lærlinger eller lærekandidater anses imidlertid ikke økonomispørsmålet som spesielt viktig. Undersøkelser viser at de stort sett er fornøyde med størrelsen på tilskuddene.

Potensiale for økning

Foto: Monkey Business Images/Shutterstock

Forskningen viser også at det ikke er vesentlig forskjell på en gjennomsnittlig lærebedrift og en bedrift uten læreplasser. Det betyr at det ikke er variasjoner i organisasjonsstruktur eller arbeidsoppgaver som gjør at noen bedrifter blir lærebedrifter og andre ikke. Sånn sett er det ingen overraskelse at omtrent halvparten av bedriftene uten læreplasser oppgir at de kan tenke seg å ta inn lærlinger. Per i dag har vi med andre ord utvilsomt et uutnyttet potensiale for bruk av lærlinger og lærekandidater i arbeidslivet.

5


NY LÆRLINGKLAUSUL I BYGGENÆRINGEN? Skal du vinne anbud på offentlige kontrakter, er det i dag ofte en forutsetning at bedriften din er en godkjent lærebedrift. Den såkalte “lærlingklausulen” har til hensikt å stimulere til økt bruk av lærlinger blant bedrifter som opererer i Norge. Nå viser det seg imidlertid at regelverket har vært ineffektivt.

Foto: Suremar/Shutterstock

En godkjent lærebedrift er nemlig ikke ensbetydende med bedrift som faktisk har lærlinger i stallen. Og selv om en bedrift har lærlinger, er det ingen garanti for at antallet lærlinger øker ved nye oppdrag fra offentlig sektor. I en rapport fra 2014 konkluderer derfor Fafo med at lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser i liten grad har fungert etter intensjonen. Rapporten har trigget NHO til å foreslå en endring i lærlingklausulen. Direktør for næringspolitikk Petter Haas Brubakk trekker frem viktigheten av å bygge opp under en velfungerende lærlingeordning. – Vi har behov for kompetent arbeidskraft, og en stor del av den arbeidskraften som etterspørres er arbeidskraft med avlagt fag- eller svenneprøver. For å imøtekomme nåværende og fremtidig behov for faglært arbeidskraft, er det et stort behov for læreplasser i Norge, sier Brubakk. Det er på denne bakgrunn at NHO i samarbeid med Oslo kommune har lagt frem et forslag til ny lærlingklausul for offentlige anskaffelser. Mens dagens regelverk kun forutsetter at bedriften er godkjent lærebedrift, ønsker NHO nå at det legges inn vilkår om bruk av lærlinger på det konkrete prosjektet det legges inn anbud på.

– NHO er blitt inspirert av EUs nye forslag til direktiv for offentlige anskaffelser. I dette direktivet åpnes det for å kreve vilkår om bruk av lærlinger på den konkrete anskaffelsen, sier Brubakk. Ifølge Fafo har bedriftene selv tro på at et slikt tiltak vil være effektivt. Forslaget er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet, og ligger for øyeblikket til vurdering på bordet til minister Monica Mæland.

Vi har behov for kompetent arbeidskraft, og en stor del av den arbeidskraften som etterspørres er arbeidskraft med avlagt fag- eller svenneprøver. Funnene til Fafo viser også at godkjente lærebedrifter ofte har et fortjent bedre rykte enn andre aktører i markedet. NHO mener derfor at en regelendring kan gi positive effekter også på andre området. – Samtidig viser det seg at godkjente lærebedrifter ofte er de mest seriøse. En slik regel som NHO foreslår overfor statsråden, vil være ett av flere gode tiltak rettet mot arbeidslivskriminalitet, legger Brubakk til.

Tilskudd i 2015 Sats*

For hvem

5 158 kroner i 24 måneder

For lærlinger og lærekandidater som følger hove-

(tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)

modellen

6 877 kroner i 36 måneder

For lærlinger og lærekandidater som følger særløp

(tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping) 7 737 kroner i 48 måneder

For lærlinger og lærekandidater som får hele

(tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping)

opplæringen i bedrift

50 000 kroner som engangsbeløp

For bedrifter som tar inn lærlinger / lærekandidater

(stimuleringstilskudd for førstegangs lærebedrifter)

for første gang

*Det er egne satser for lærekontrakter med lærlinger som allerede har oppfylt sin rett til videregående skole og har fylt 21 år, og som derfor har all sin opplæring i bedriften. Det kan også gis ekstra tilskudd til små og verneverdige fag, og til lærlinger med særskilte behov. Se www.udir.no for ytterligere informasjon. (Kilder: Lærlingløftet, Utdanningsdirektoratet, NHO)

6


Hva er lærlingeordningen?

Slik blir du lærebedrift

§ Lærlingeordningen Lærlingeordningen er en tilskuddsordning for bedrifter som tegner lærekontrakter og opplæringskontrakter med elever fra fag- og yrkesutdanningen. Fag- og yrkesutdanningen omfatter en rekke fagområder: blant annet håndverkerfag, helse- og oppvekstfag, IT, design og håndverk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel. I hovedmodellen har eleven først to års opplæring på videregående skole, så to år i lære.

§ Godkjenning som lærebedrift Det første du trenger er en godkjenning av virksomheten din som lærebedrift. For å bli godkjent, må det selvsagt være relevante arbeidsoppgaver i bedriften, som gir en lærling / lærekandidat mulighet til å bli lært opp i henhold til den aktuelle læreplanen. Du tar kontakt med fagopplæringsenheten i fylkeskommunen eller ditt nærmeste opplæringskontor for å bli godkjent.

§ Målsetning Målsetningen til lærlingeordningen er å sørge for at vi har en sterk fag- og yrkesopplæring i Norge, slik at vi sikrer arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Det forutsetter at både næringslivet og statlige og kommunale aktører blir lærebedrifter og tilbyr læreplasser til ungdom som tar fag- og yrkesrettet utdanning. For øyeblikket er det behov for langt flere læreplasser enn det tilbys.

§ Opplæringsplikter Før du tar inn en lærling eller en lærekandidat er det viktig å være forberedt på pliktene som følger med dette. For lærlinger er lærebedriften ansvarlig for at det gis opplæring i samsvar med læreplanen i det aktuelle faget. For lærekandidater er bedriften ansvarlig for opplæring i henhold til en opplæringskontrakt og en individuell opplæringsplan. Eleven har vanligvis allerede god teoretisk kunnskap om sitt fag fra skolegangen. Opplæringen skal derfor i størst mulig grad gjennomføres gjennom deltakelse i praktiske oppgaver.

§ Lærling og lærekandidat Vi skiller mellom lærling og lærekandidat. Med lærling menes en som har inngått lærekontrakt med sikte på å avlegge fagprøve eller svenneprøve. Med lærekandidat menes en som har inngått opplæringskontrakt med sikte på å avlegge en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fagprøve og svenneprøve. § Læreforholdet Læreforholdet går gjennom to faser. Første fase kalles en opplæringsdel, mens andre fase kalles en verdiskapingsdel. Vanligvis varer læreforholdet to år, fordelt på en opplæringsdel på 1 år og en verdiskapingsdel på 1 år. For bestemte løp som er ekstra krevende er opplæringsdelen enda lengre, for eksempel 2 eller 3 år. § Prøve og ansettelse Ved endt læreforhold går opp lærlingen / lærekandidaten opp til en prøve, enten en kompetanseprøve, en fagprøve eller en svenneprøve. Da er læreforholdet også over. Bedriften er ikke forpliktet til å ansette lærlingen / lærekandidaten, men mange bedrifter velger å gjøre det.

§ Faglig leder Det skal også være en faglig leder i bedriften, som følger opp og ivaretar opplæringsansvaret for den enkelte lærlingen eller lærekandidaten. Den faglige lederen skal enten selv ha fag- eller svenneprøve i det relevante faget, eller eventuelt ha minimum seks års erfaring fra feltet. § Rekruttering av lærling / lærekandidat Du bestemmer selv hvordan du rekrutterer en ny lærling eller lærekandidat. Det kan gjennomføres via tradisjonell utlysning, men du kan også kontakte fylkeskommunen og bransjens opplæringskontor og be dem om en liste med aktuelle kandidater. Mange bedrifter opplever også at elever kontakter dem direkte angående muligheter for plass som lærling eller lærekandidat.

§ Administrasjons- og finansieringsansvar Fylkeskommunene har administrasjons- og finansieringsansvaret for ordningen. Alle bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger eller lærekandidater må søke om godkjenning fra fylkeskommunen før det gis tilskudd. Se egen faktaboks for størrelsen på tilskuddene.

§ Lærekontrakt og arbeidsavtale Neste skritt er å tegne lærekontrakt og arbeidsavtale. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår arbeidsavtalen med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønnsog arbeidsgiveransvaret. For noen bedrifter kan lønnsnivå og lønnsutvikling være fastsatt i tariffavtaler.

§ Lønning av lærlinger og lærekandidater En lærling / lærekandidat får vanligvis lønn over 2 år tilsvarende det en ferdig utdannet fagarbeider får i løpet av ett år. Det vanligste er å fordele lønnen i henhold til følgende modell: 30 % av full lønn første halvår; 40 % av full lønn andre halvår; 50 % av full lønn tredje halvår; 80 % av full lønn fjerde halvår.

§ Utbetaling av tilskudd Utbetaling av tilskudd foregår etterskuddsvis. Som hovedregel er telledato 30. juni og 30. desember hvert år. Har bedriften din aldri før vært lærebedrift, blir bedriften belønnet med et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner når det tas inn lærlinger / lærekandidater første gang.

7


Kristen skole med plass til alle ”Vi legger sterk vekt på det kristne budskapet, og ønsker å nå ut med de kristne verdiene. Men i likhet med andre kristne skoler har vi et valgspråk – påvirkning med respekt. De som kommer hit blir møtt med respekt uansett om de tror på budskapet eller ikke.” DET FORTELLER REKTOR Ståle

Andersen ved KVS Lyngdal. Det er en privat videregående skole som i dag har 300 elever fra rundt om i landet, og som tilbyr et studietilbud med muligheter utenom det vanlige. KVS Lyngdal har egne linjer innenfor idrett, naturbruk, IKT, service og samferdsel, og studiespesialiserende. Her er porten høy og vid – og mangfoldet stort blant både elever og ansatte. – Det skjedde mye her i 2007. Da bygde vi ny idrettshall, nytt fjøs og ridehall omtrent samtidig. Vi har også bygd en ny stall i løpet av de siste årene, og er nå midt oppe i en større utbygging som skal resultere i at vi får plass til 340 elever, forteller Andersen. Han begynte som lærer ved skolen i 1986, og har nå vært rektor i ni år. For ham er det viktig at KVS Lyngdal er mye mer enn bare en vanlig skole – både i skoletiden og utenom skoletiden. Elevene har et vell av aktiviteter de kan delta i på fritiden, deriblant kristne møter, quiz og Idol-liknende konkurranser. Det er viktig for miljøet, spesielt i en internatskole som KVS Lyngdal, hvor elevene bor i leiligheter eller på tomannsrom. – De som har valgt skolen her, vet at det er en kristen skole og føler at de blir møtt med respekt. Det er en del liknende skoler rundt om i landet, og mange er medlemmer i det som heter Kristne Friskolers Forbund. Vi har et godt samarbeid med flere andre skoler, understreker Andersen. 8 | SKOLE OG UTDANNING

STABEN VED SKOLEN består

av 90 ansatte fordelt på rundt 70 årsverk. På det store gårdsbruket har de 30 kyr, 30 sauer, cirka 600 høns og 30 hester, hvorav mange er elevenes egne hester. De siste årene har KVS Lyngdal har hatt en god utvikling, med stadig økende søkermasse. Det er kanskje ingen overraskelse, med tanke på tilbudet. Her blir elevene del av et unikt miljø, med opplevelser, inntrykk og læring de har med seg resten av livet. – Jeg ser lyst på fremtiden! Snart er vi i mål med utvidelsen, og ellers bygger vi stein for stein. Vi legger stor vekt på læringsmiljøet, er med på messer og er aktive på nett på både Facebook og med en fin hjemmeside. Ellers er det våre fornøyde elever som sprer god reklame, avslutter Andersen.


Bygger Guds rike Før i tiden drev Glenn Tønnessen i byggebransjen. Men da bygnings-ingeniøren fikk et kall fra Jesus, begynte han isteden å bygge Guds Rike. I dag er han administrativ leder for Troens Bevis i Sarons Dal i Kvinesdal. TROENS BEVIS ER en

verdensomspennende misjonsorganisasjon som har sitt nedslagsfelt i mer enn 100 land. Målet

Troens Bevis

VERDENS EVANGELISERING www.troensbevis.no ✦ mail@troensbevis.no 38 35 75 00 ✦ Sarons Dal, 4480 Kvinesdal @troensbevis troensbevis

er å nå ut til flest mulig mennesker med evangeliet om Jesus. I Kvinesdal alene består administrasjonen av rundt 25 ansatte. – For oss begynte det med Aril Edvardsen, som ble frelst 27. oktober 1956. Han fikk kallet til verdensevangelisering og startet virksomheten her i Sarons Dal. Misjonsorganisasjonen TROENS BEVIS SÅ dagens

lys i Kvinesdal i 1965 og driver utelukkende misjonsarbeid, hovedsakelig blant de unådde, forteller Tønnessen. Det fulle organisasjonsnavnet er Troens Bevis Verdens Evangelisering. Selskapet er en stiftelse, som også har et aksjeselskap, Sarons Dal AS, som driver med kjøp og salg. I dag er organisasjonen delt opp i fem virkegrener. – Vi har Brevkurset som går over store deler av verden, og vi har Innfødte

Evangelister som preker evangeliet og planter menigheter i 37 land. Så har vi Miracle Channel, en arabisk kanal som driver TV-virksomhet døgnet rundt i arabisktalende områder i verden. Og vi har kampanjer som årlig gjør flere musikkfestivaler i Afrika og Asia. Den siste virkegrenen kalles Sammen for Norge. Der hjelper vi til med ungdomsarbeid i norske menigheter som ligger nede eller sliter, forklarer Tønnessen. PÅ TOPPEN AV det

kommer ungdomsfestivalen Jesus to the Nation samt det årlig Sommerstevnet i Sarons Dal. Til grunn for alt sammen ligger et inderlig ønske om å nå ut med Det Glade Budskap til enda flere. Og det er et budskap som gir gjenklang. De siste årene har Troens Bevis hatt en god og jevn stigning på alle fronter.

Vi har Brevkurset som går over store deler av verden. SKOLE OG UTDANNING | 9


Språk til glede og nytte Det er utallige gode grunner til å lære seg et nytt språk – eller finpusse ferdighetene i et språk man allerede kjenner til. Det er god hjernetrim, det gir en stor merverdi når du er på ferie i utlandet, og det er gøy! I AMC Språkkurs i Sandefjord dekkes alle språklige behov. Her tilbys også studieturer, og oversettelsestjenester for både privatfolk og næringsliv.

Digitale bøker til utdanningssektoren Digitale bøker blir stadig mer vanlig. Det er en praktisk løsning som både kutter kostnader og gjør innholdet mer tilgjengelig, mener Olav Reitan. Han er gründer og daglig leder i BrettBoka AS, en digital distribusjonskanal for lærebøker og fagbøker til utdanningsinstitusjoner. komplett løsning for innkjøp, utdeling og bruk av digitale bøker på nettbrett, PC og Mac. Tjenesten leveres til alle typer enheter, enten det er iPad, PC med Windows 7 eller 8, nettbrett eller Mac. I løpet av våren 2015 kan vi også levere til Androidmarkedet. Ideen ble født i 2011, ved Sandefjord VGS. Målet var å erstatte papirbøkene. – Problemet var at forlagene leverte digitale bøker med ulikt grensesnitt og ulike måter å sikre det på. Noen leverte også åpne løsninger der vi måtte forplikte oss til at elevene ikke skulle kopiere bøkene. Dette ble vanskelig for alle parter, så vi ønsket å lage en enklere løsning, forklarer Olav. Med BrettBoka blir det enkelt for forlagene, som slipper å utvikle en egen digital plattform. For innkjøperne av skolebøker blir det også langt enklere å både kjøpe og distribuere internt på skolen. – Og vi gjør det enkelt for elevene, som får én løsning med alle bøkene samlet, med samme grensesnitt og studieverktøy. Applikasjoner gjør det mulig å både understreke, markere og lage notater i bøkene, og en digital bok er alltid tilgjengelig. Vi leverer en komplett løsning, fra forlaget og frem til læringsopplevelsen hos eleven. – VI HAR EN

ANNE METTE CHRISTENSEN er

den språkmektige innehaveren av AMC Språkkurs, som har eksistert siden januar 2009. Hun er utdannet lærer, og har fransk, spansk og samfunnsfag i fagkretsen. Men hvorfor denne fascinasjonen for språk? – Det startet med at jeg valgte språklinjen på videregående, for jeg har alltid vært glad i språk. Jeg tenkte på hva jeg kunne få bruk for senere i livet, og da falt valget på læreryrket. Det ga meg muligheten til å bruke de språkene jeg liker, som fransk, tysk og engelsk. Jeg tok også etterutdanning på universitetet i spansk, forteller Anne Mette. tilbyr hun både språkkurs og studieturer, samt oversettelser for private og bedrifter. Men hovedtyngden ligger på språkkurs for voksne. Kursene foregår på både formiddagen og på kveldstid, med maks 10 personer i hver gruppe. – Når vi er såpass få, føler deltakerne seg trygge og tør å snakke en del. Jeg lager en egen studieplan som hver deltaker får når de starter på kurset. Der står det hva vi skal gjennomgå på hver leksjon, hva som er målet for undervisningen, og frivillige lekser. Noen ønsker seg lekser, andre ikke, sier Anne Mette. Med på laget har hun to ansatte lærere. En fransklærer fra Frankrike, og en lærer fra Chile som snakker flytende spansk. Når Anne Mette arrangerer studieturer, lager hun et opplegg hvor målet er å snakke språket mest mulig. – Turene kan være med eller uten undervisning. Men når du er i det faktiske landet, får du virkelig øvd deg på språket. Det er den store fordelen. Du møter også mer velvilje og kommer mer inn i kulturen om du snakker språket i landet du besøker. Da får du også mye mer ut av turen! Deltakerne på språkkursene er en god blanding av kvinner og menn, unge og gamle. Det kan være studenter som tar opp igjen fag med tanke på en

eksamen, eller det kan være folk som ønsker å vedlikeholde og forbedre sine språkferdigheter. Det er også elever fra ungdomsskolen som trenger leksehjelp og forbedre karakterer. – JEG TAR ett semester av gangen, og ser hvordan

firmaet utvikler seg. Det er et mål å få større økonomisk overskudd etter hvert, for det er krevende å drive for seg selv. Men det er utrolig givende å høre fra kundene at de lærer en hel masse. De trives godt, og de får bruk for det de har lært.

GJENNOM AMC SPRÅKKURS

Digitale lærebøker gjort enkelt

Arrangerer språkkurs og studieturer i inn- og utland: Fransk Spansk Engelsk Tysk Mange års erfaring som pedagog. mette@process-consulting.no 92 81 44 98 Kirkegata 8, 3211 Sandefjord

alle forlag grunnskole og videregående www.brettboka.no post@brettboka.no

10 | SKOLE OG UTDANNING

www.amc-spraakkurs.no


Studier et steinkast fra havet Ansgar Teologiske Høgskole feiret hundreårsjubileum i fjor. Nå brettes ermene opp. Skolen skal videreutvikles, og studentene får snart et enda bredere studietilbud å velge i.

Kompetanseheving kombinert med jobb Kompetanse er i vår tid blitt en stadig viktigere nøkkel til suksess, for eksempel innen elektro, hvor det hele tiden er betydelig utvikling i faget. Facilitator of Adult Learning tilbyr blant annet e-læring til ansatte i elektrobransjen, i samarbeid med fagskoler og bransjeorganisasjoner. Det gir deltakerne mulighet til å kombinere videreutdanningen med en vanlig jobbhverdag. utdanning i samarbeid med fagskolene i Telemark og Vestfold. I forretningsidéen vår ligger det at jeg tilpasser opplegget til bedriftene, slik at de ikke trenger å ta sine ansatte ut av arbeid, forteller daglig leder Vidar LuthHanssen. Norge følger i dag det europeiske rammeverket for utdanning. Det er inndelt i nivåer, der nivå 4 omfatter videregående skole og fagutdanning. Etter nivå 4 begynner nivå 5 og 6. – Nivå 6 er det løpet på høgskolene der man får en akademisk utdanning basert på forskning. Nivå 5 er derimot en praksisbasert utdanning hvor man får en utdanning basert på anvendt forskning, hvor man lærer å bruke forskningen, forklarer Luth-Hanssen. – VI DRIVER MED

være mer enn en skole. Det er viktig for oss å utruste elevene med mer enn det vi lærer dem faglig sett, sier informasjons- og markedssjef Thomas Vårlid. Ansgarskolen tilbyr både Høgskole og Bibelskole bare hundre meter fra havet i vakre Kristiansand. Til sammen har de to skolene rundt 400 elever. – Skolens stolthet er utsikten og fasilitetene. Vi har både treningsstudio og et stort bibliotek på en relativt liten skole. For oss er det viktig at studentene trives her og føler en nærhet til skolen. På den måten tror vi at læringskurven blir betydelig brattere. – VI ØNSKER Å

masterstudier etter hvert, sier Vårlid. Han legger til at det er viktig for dem å tilby studier og linjer som appellerer til ungdom. Nå går Ansgarskolen snart i full gang med å bygge flere studentboliger på campus, samt bygge ut skolens konsertsal.

innen alt fra vannsport til musikk. Den Teologiske Høgskolen har blant annet bachelorutdannelser i interkulturelle studier, psykologi, praktisk teologi og bibelvitenskap. Skolen tilbyr også en master i ledelse og menighetsutvikling. Flere av studiene tilbys også som årsenheter. – Vi er den institusjonen som utdanner flest frikirkelige pastorer i Norge, men som en akademisk institusjon er vi hele tiden nødt til å videreutvikle oss. Vi er i gang med å utvikle flere linjer ved Bibelskolen og ønsker også å tilby flere BIBELSKOLEN TILBYR LINJER

FAL

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom og med e-læring, slik at deltakerne kan kombinere det med jobb.

Facilitator Of Adult learning

913 73 153 vidare@luth-hanssen.no

i de to delnivåene på fagskolen. 5.1 er en ettårig utdannelse hvor det videreutdannes folk med fagbrev innenfor omsorgsarbeid. 5.2 er toårig og utdanner byggmestere og elektroentreprenører. En toårig utdannelse tar gjerne tre år på kveldstid. – Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom og med e-læring, slik at deltakerne kan kombinere det med jobb. Og vi er bevisste på det pedagogiske. Det er viktig å tilpasse undervisningen til de som tar utdanningen, understreker Luth-Hanssen. Han har også vært med på å lage en fagskoleutdanning for bygningsautomasjon som er helt ny i Norge, samt en utdanning for energirådgivere som bransjeorganisasjonene selv har etterspurt. Det ligger stor verdi i fornyet kompetanse. HAN UNDERVISER OGSÅ

To skoler under ett tak! Fredrik Fransons vei 4, 4635 Kristiansand 38 10 65 00 | post@ansgarskolen.no | www.ansgarskolen.no

SKOLE OG UTDANNING | 11


Lister Opplæring AS hever kompetansen

Bli trygg på å lese og skrive Erfaring og kompetanse er ingen mangelvare når Harald Guttormsen i Lister Opplæring AS holder kurs. Han tilbyr opplæring og kompetanseheving i alt fra kranføring, til forflytningsmaskiner, til varmearbeid.

er selvsagt medlem NOORSI, Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, og Guttormsen er sertifisert gjennom LISTER OPPLÆRING AS

12 | SKOLE OCH UTBILDNING

10.14 : Layout og illustrasjon : www.sandnes-media.no

10.14 : Layout og illustrasjon : www.sandnes-media.no 10.14 : Layout og illustrasjon : www.sandnes-media.no

har utredet rundt 2000 elever i disse årene og har behovene, og det er systematisk og grundig oppLese-Bedre Lese-Bedre flyer flyer10x21 10x21 2014b_Layout 2014b_Layout 1 127.10.14 27.10.14 08:44 08:44Side Side1 1 Lese-Bedre flyer 10x21 2014b_Layout 1 Lese-Bedre flyer 10x21 2014b_Layout 1 27.10.14 08:4408:44 Side Side 1 lagt vekt på å1 27.10.14 lage gode tiltak for denne gruppen bygget. Det er også fleksibelt, slik at det Lese-Bedre kan brukes BOKMÅL OG NYNORSK! flyer 10x21 2014b_Layout 1 27.10.14 08:44 Side 1 sammen med eleven, skolen og foreldrene. på flere måter.…Jeg gleder meg til å ta det i bruk på LESE BEDRE LESE BEDRE LESE BEDRE LESE BEDRE Uttalelser Uttalelser fra fra Hvem Hvem stÅr stÅr bak? bak? Uttalelser fra HvemstÅr stÅr bak? Uttalelser fra Hvem bak? skolen vår.” LESE BEDRE erfarne pedagoger pedagoger erfarne pedagoger Uttalelser fraerfarne Hvem stÅr Tilpasset opplæring står sentralt og bak? det er mye som erfarne pedagoger Svanhild Wathne, inspektør og spesialpedagog Jeg Jeg er er spesialpedagog spesialpedagog og og har har arbeidet arbeidet i barnei barneog og Jeg er spesialpedagog og har arbeidet i barneog Jeg er spesialpedagog og har arbeidet i barne- og erfarne pedagoger ELEVER MED MED ELEVER ELEVER MED ELEVER MED skal planlegges og mange elever som skali 20 følges opp. ungdomsskolen i 20 år der leseungdomsskolen ungdomsskolen i og 20 i 20skriveopplæringen årårder derleselese-og ogskriveopplæringen skriveopplæringen ungdomsskolen år der leseog Jeg er spesialpedagog og har arbeidet i barneog skriveopplæringen 10.14 : Layout og illustrasjon : www.sandnes-media.no 10.14 : Layout og illustrasjon : www.sandnes-media.no

det kommer blant annet stroppe- og anhukerkurs, samt kurs for båtførerprøven, og ikke minst kurs for varmearbeidere. Guttormsen disponerer en egen brannstasjon og brannhenger, og har alle slags brannapparater tilgjengelig. På kursfronten er det nesten ingen grenser. – Det hender at noen etterspør kurs som jeg ikke selv har kompetanse til å holde, men da leier jeg bare inn eksterne instruktører. PÅ TOPPEN AV

pensjonert spesialMan går inn på «baksiden” for å se pedagog. Hun jobbet i 20 år som lærer hvordan ordene er bygd opp, for slik i barne- og ungdomskolen. I alle klasser kan man kjenne dem igjen raskere. hun hadde, møtte hun elever med Hva er det som gjør ord vanskelig å lese- og skrivevansker. lese? Vi ser på stavelser, på hvordan ASAS Sertifisering. Det innebærer – Idéen til kurset bygde seg opp ordene er satt sammen og på hvordan tydelige krav, samt jevnlig inspeksjon gjennom mange år. Da jeg gikk på lydstrukturen er i det norske språket, av virksomheten, for å sikre at alt er lærerskolen på 60-tallet, ble ikke leseforklarer Wåle. som det skal. og skrivevansker nevnt med ett ord. Sett ”Lese bedre” er beregnet fra 2. klasse – Det er veldig gøy å holde på, og fra en lærers synspunkt, synes jeg dette og oppover. Det består av 63 leksjoner jeg treffer mange flotte mennesker. var en skandale, sier hun. bygd på det samme prinsippet, og kan Vi følger opp fagplaner og kursene Etter mange år med kursing innen bestilles via internett. Selv om det i på best mulig måte. Målet er at lese- og skriveutvikling, etterfulgt av hovedsak er skoler som benytter seg når kunden går ut herfra, har han spesiallærerutdannelse og en stilling av kurset, hender det også at foreldre fått god opplæring og er klar for i PPT-tjenesten i Larvik, bestemte kjøper det for å hjelpe barna sine på arbeidslivet. Wåle seg for å ta saken i egne hender. egen hånd. Lese-Bedre flyer 10x21 2014b_Layout 1 27.10.14 08:44 Side 1 Inspirert av effektive modeller utviklet – Jeg synes synd på alle som går ut i av danske Anna Mikkelsen, Jørgen livet uten en tilfredsstillende leseferdigLESE BEDRE Frost og Carol Santa/Liv het. Jeg pleier å si at det er som å sykle i Uttalelser fra Hvem stÅr Engen, bak? alle erfarne pedagoger foregangsfigurer innen feltet, utviklet motvind. Man kommer frem, men man Jeg er spesialpedagog og har arbeidet i barne- og hun kurset ”Lese bedre”. blir slitenELEVER sammenliknet MED med de som ungdomsskolen i 20 år der lese- og skriveopplæringen har vært en sentral arbeidsoppgave. De siste ogfortjener å ”Jeg har lenge savnet et opplegg med tekster og grunnleggende – En tanke i kurset, er 20 har medvindlesehele veien. Alle årene har jeg arbeidet i PP-tjenesten med særlig oppgaver som kan passe til individuelle lesekurs. skriveVANSKER? at man går grundig ordene. interesse for inn eleverimed lese- og skrivevansker. Jegfå et godt utgangspunkt, avslutter Wåle. Nå kommer det endelig!…”Lese bedre” fyller disse WÅLE ER I DAG

10.14 : Layout og illustrasjon : www.sandnes-media.no

daglig leder tilbake i 1994, for bedriften Lister Opplæring og Kompetanse. To år senere dannet han og to kollegaer Lister Opplæring og Sertifisering. I 2000 skilte de lag, og Guttormsen fortsatte med opplæring, samt salg, vedlikehold og kontroll av brannslukningsutstyr. Fra da av het selskapet Lister Opplæring AS. – Jeg har kurs i alle typer kraner bortsett fra offshorekraner, og jeg har kurs i det som i dag kalles masseforflytningsmaskiner, altså dumpere, bulldosere og gravemaskiner. Kundene er alle som bruker slike maskiner, som entreprenører, men jeg har også mange privatpersoner som kunder, sier han. GUTTORMSEN BEGYNTE SOM

Elise Marie Wåle er en ekte ildsjel. Hun brenner for at barn og unge skal lære seg å lese og skrive. Med kurset ”Lese Bedre” har hun gitt hundrevis av norske skolebarn en bedre hverdag.

leseog ELEVERleseMED leseleseog og og skriveVANSKER?

harog vært en sentral arbeidsoppgave. De siste har har vært værten ensentral sentralarbeidsoppgave. arbeidsoppgave. De Desiste siste20 20 har lenge savnet et opplegg tekster ”Jeg ”Jeg har har lenge lenge savnet savnet etetungdomsskolen opplegg opplegg medtekster tekster har enlesesentral arbeidsoppgave. De siste 2020 i 20vært år og der og skriveopplæringen ”Jeg”Jeg har lenge savnet et opplegg medmed tekster og ogmed årene har jeg arbeidet i PP-tjenesten med særlig årene årene har jeg jegarbeidet arbeidet i PP-tjenesten i PP-tjenesten med medsærlig særlig oppgaver som kan passe til individuelle lesekurs. oppgaver oppgaver som som kan kanpasse passe til tilindividuelle individuelle lesekurs. lesekurs. årene har jeg arbeidet i har PP-tjenesten med særlig har vært en sentral arbeidsoppgave. De siste 20

oppgaver som kanmed passe til individuelle lesekurs. leseog skriveVANSKER? skriveVANSKER? ”Jeg har lenge savnet et opplegg tekster og interesse for faglig elever med for leseog skrivevansker. Jeg skriveVANSKER? interesse interesse forelever elever med medleselese-og og skrivevansker. skrivevansker. Jeg Jeg Det er derfor behov for modeller som Nå kommer det endelig!…”Lese bedre” fyller disse Nå Nå kommer kommerdet detendelig!…”Lese endelig!…”Lese bedre” bedre” fyller fyller disse disse interesse forer elever med leseog skrivevansker. Jeg årene har jeg arbeidet i PP-tjenesten med særlig Nå kommer endelig!…”Lese disse ”Jeg har arbeidet i skolen og i PP-tjenesten i snart oppgaver som kan passe til det individuelle lesekurs.bedre” fyller har utredet rundt 2000 elever i disse årene og har har utredet utredet 2000 2000 elever elever i har disse i disseårene åreneog oghar har skriveVANSKER? behovene, ogbehovene, det er systematisk og grundig oppbehovene, det det er systematisk systematisk og grundig oppopp-lesehar utredet rundt eleverrundt irundt disse interesse forgrundig elever med og 2000 skrivevansker. Jeg årene og har og detbedre” er systematisk oger grundig opp- og forankret ogogog opplegg som lett kan ivekt en Nå kommer det behovene, endelig!…”Lese fyller disse lagtanvendes vekt på å lage gode tiltak for gruppen lagt lagt vekt på pååålage lagedenne gode godetiltak tiltakfor fordenne dennegruppen gruppen bygget. Det er også fleksibelt, slik fleksibelt, atfleksibelt, det kan brukes 40 år. I år 2000 skrev jeg hovedoppgave i spesialBOKMÅL OG NYNORSK! bygget. bygget. Det Deterslik erogså også slik slikatatrundt det detlagt kan kan brukes brukes vekt på å ilage gode tiltak BOKMÅL OG NYNORSK! BOKMÅL OG NYNORSK! har utredet 2000 elever disse årene og for hardenne gruppen bygget. Det er også at det kan brukes BOKMÅL OG NYNORSK! behovene, og det er systematisk og fleksibelt, grundig oppsammen med eleven, skolen og foreldrene. sammen sammen med med eleven, eleven, skolen skolen og og foreldrene. foreldrene. på flere måter.…Jeg gleder meg tilgleder å ta det i bruk lærers hverdag. på påtravle flere flere måter.…Jeg måter.…Jeg meg meg tiltil åpå åta det deti gode bruk i brukpå på eleven, sammen med skolen og foreldrene. vekt på åtalage tiltak for denne gruppen på flere måter.…Jeg til å ta gleder detlagt i bruk på bygget. Det at er også fleksibelt, slik at gleder det kanmeg brukes pedagogikk…Resultatene av undersøkelsen viste skolen vår.” skolen vår.” vår.” skolen vår.” meg tilskolen på flere måter.…Jeg gleder å ta det i bruk på

sammen med eleven, skolen og foreldrene.

BOKMÅL OG NYNORSK!

Tilpasset opplæring står opplæring sentralt ogstår det ersentralt mye som Tilpasset Tilpasset opplæring står og ogdet deterermye myesom som Svanhild Wathne, inspektør og spesialpedagog Svanhild Svanhild Wathne, Wathne, inspektør inspektørog ogspesialpedagog spesialpedagog Tilpasset opplæring står sentralt og det er sentralt mye som lesekurstreningen hadde en klar positiv effekt på ordSvanhild Wathne, inspektør og spesialpedagog skolen vår.” skal planleggesskal og mange elever som skal elever følges opp. skal planlegges planlegges og og mange mange elever som somskal skalfølges følgesopp. opp. skal planlegges mange som skal følges opp. Detoger mitt håp og troTilpasset at innholdet i denne leseog som opplæring står sentraltogog det erelever mye Svanhild er Wathne, spesialpedagog avkoding og ga økt leseferdighet. "Lese-bedre" et inspektør skal planlegges og Det mange eleverbehov som skal følges opp. er derfor for modeller som er faglig rettskrivingspermen skal bidra Det til iøkt framgang, Det Det erermodeller derfor derforbehov behov forfaglig modeller modellersom somererfaglig faglig har arbeidet i har skolen og i PP-tjenesten harog arbeidet arbeidet i skolen i skolen og i iPP-tjenesten i snart PP-tjenesten snart i snart er derfor behov for som for er gjennomarbeidet materiale som jeg har stor tro på vil”Jeg”Jeg har arbeidet”Jeg i”Jeg skolen i PP-tjenesten iog snart forankret og opplegg som lett kan anvendes i en 40 år. I år 2000 skrev jeg hovedoppgave i spesialforankret forankret og ogopplegg opplegg som somlett kananvendes anvendesi en i en 40 40 år. år.I og Iår år2000 2000 skrev skrevjeg jeg hovedoppgave hovedoppgave iforankret spesiali spesialog opplegg som lett kan anvendes ilett enkan Det er derfor behov for modeller som er faglig mestring leseglede. 40 år. I år 2000 skrev jeg hovedoppgave i spesiallærers travle hverdag. ”Jeg har arbeidet i skolen og i PP-tjenesten i snart pedagogikk…Resultatene av undersøkelsen viste at lærers lærerstravle travlehverdag. hverdag. gi den samme positive effekten."

lærers travle pedagogikk…Resultatene pedagogikk…Resultatene av avundersøkelsen undersøkelsen viste viste atat forankret opplegg som letthverdag. kan anvendes i en pedagogikk…Resultatene av en undersøkelsen viste at og 40 år. I år 2000 skrev jeg hovedoppgave i spesiallesekurstreningen hadde klar positiv effekt på ord-

lesekurstreningen lesekurstreningen hadde hadde en enklar klar positiv positiv effekt effekt på på ordlærers travle hverdag. Det erordmitt håp og tro at innholdet i denne lese- og lesekurstreningen hadde en klar effekt på ordKari Augestad Lysberg, ped.psyk. rådgiver pedagogikk…Resultatene av undersøkelsen vistepositiv at "Lese-bedre" avkoding og ga økt leseferdighet. er et Det Deterermitt mitthåp håpog ogtro troatatinnholdet innholdeti denne i denneleselese-og og Detrettskrivingspermen er mitt håp og tro atskal innholdet denne lese- og avkoding avkoding og ogga gaøkt øktleseferdighet. leseferdighet. "Lese-bedre" "Lese-bedre" ereretet bidra tili økt framgang, avkoding og klar ga økt leseferdighet. "Lese-bedre" er et lesekurstreningen hadde en positiv effekt på ordgjennomarbeidet materiale som jeg har stor tro på vil rettskrivingspermen rettskrivingspermen skal skalbidra bidratiltiløkt øktframgang, framgang, rettskrivingspermen skal bidra økt framgang, gjennomarbeidet gjennomarbeidet materiale materiale som som jeg jeghar harstor stor tro troat på på vilvil Det erpå mitt håp og tro innholdet i denne lese-tilog mestring og leseglede. som er jeget har stor tro vil avkoding og ga gjennomarbeidet økt leseferdighet. "Lese-bedre" gi den sammemateriale positive effekten." mestring mestringog ogleseglede. leseglede. mestring leseglede. gigiden densamme sammepositive positiveeffekten." effekten." rettskrivingspermen skal og bidra til økt framgang, gi materiale den samme positive gjennomarbeidet som jeg Lysberg, hareffekten." stor tro på vil rådgiver Kari Augestad ped.psyk. Kari Kari Augestad Augestad Lysberg, Lysberg, ped.psyk. ped.psyk. rådgiver rådgiver mestring og leseglede. Kari Augestad Lysberg, ped.psyk. rådgiver gi den samme positive effekten."

Elise M. Wåle

spesialpedagog "Jeg har arbeidet som spesialpedagog i 25Kariår,Augestad både Lysberg, i Elise M. Wåle ped.psyk. rådgiver EliseM. M.Wåle Wåle Elise M. Wåle Elise spesialpedagog "Jeg har arbeidet som spesialpedagog i 25 år, både i grunnskolen, mottaksskole for minoritetsspråklige spesialpedagog spesialpedagog "Jeghar hararbeidet arbeidetsom som spesialpedagog i 25 ispesialpedagog 25år, år,både bådei i Elise M. Wåle "Jeggrunnskolen, har arbeidet"Jeg som spesialpedagog i spesialpedagog 25 år, både i mottaksskole for minoritetsspråklige Epost: elise.waale@lese-bedre.no - Tlf: 92 60 72 91 - Tlf: 92 60 72 91 grunnskolen, grunnskolen, mottaksskole mottaksskole for forminoritetsspråklige minoritetsspråklige Epost: elise.waale@lese-bedre.no elever og i PP-tjenesten…Ikke minst vil jeg"Jeg anbefale grunnskolen, elever ogmottaksskole i PP-tjenesten…Ikke minst jeg anbefale har arbeidet som spesialpedagog i 25for år, minoritetsspråklige både i vilspesialpedagog Epost: Epost: elise.waale@lese-bedre.no elise.waale@lese-bedre.no Tlf:92 9260 6072 7291 91 elever eleverog ogi PP-tjenesten…Ikke i PP-tjenesten…Ikke minst minstvilviljeg jeganbefale anbefale Epost: elise.waale@lese-bedre.no - Tlf: 92 60 72 91 - -Tlf: elever og iundervisningsopplegget PP-tjenesten…Ikke minst vil jeg anbefale dette til særskilt norskgrunnskolen, mottaksskole for minoritetsspråklige dette undervisningsopplegget til særskilt norskdette detteundervisningsopplegget undervisningsopplegget tiltil særskilt særskiltnorsknorskEpost: elise.waale@lese-bedre.no - Tlf: 92 60 72 91 detteopplæring. undervisningsopplegget til særskilt Minoritetsspråklige elever norskhar behov for elever og i PP-tjenesten…Ikke minst vil jeg anbefale opplæring. opplæring. Minoritetsspråklige Minoritetsspråklige elever eleverhar harbehov behovfor for Minoritetsspråklige elever behov for begrepsopplæring fornorskå bygge opphar ordforrådet. opplæring. Minoritetsspråklige elever har behov for opplæring. dette undervisningsopplegget til særskilt begrepsopplæring begrepsopplæring for forååbygge byggeopp oppordforrådet. ordforrådet. begrepsopplæring for å bygge opp De blir absolutt bedre lesere!” opplæring. Minoritetsspråklige elever har behov for ordforrådet. begrepsopplæring for å bygge opp ordforrådet. De Deblir blir absolutt absolutt bedre bedrelesere!” lesere!” Asbjørg Holt Samuelsen, spesialpedagog De for blir bedre lesere!” begrepsopplæring åabsolutt bygge opp ordforrådet. Asbjørg AsbjørgHolt HoltSamuelsen, Samuelsen,spesialpedagog spesialpedagog Holt Samuelsen, spesialpedagog De blir absolutt Asbjørg bedre lesere!” De blir absolutt bedre lesere!” Asbjørg Holt Samuelsen, spesialpedagog Asbjørg Holt Samuelsen, spesialpedagog Lista Fly- og Næringspark | 4560 Vanse www.lese-bedre.no www.lese-bedre.no www.lese-bedre.no www.lese-bedre.no Tlf: 38 39 35 80 | post@listeropplering.no www.lese-bedre.no

Sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring. www.listeropplering.no

www.lese-bedre.no


Skreddersydd konferansetilbud Felix Konferansesenter på Aker Brygge disponerer hele 5000 kvadratmeter gulvplass, fordelt på fire plan. De har 24 møterom og 2 auditorier som tar fra 2-250 personer. Felix Konferansesenter dekker hele spekteret. Daglig leder Tone Gulliksen og hennes kolleger tilbyr sine gjester et konferansetilbud som kan skreddersys for alle anledninger. for oss at vi er et rent konferanseprodukt. Vi tilpasser oss konferansegjestene, med mulighet for å tilføye det lille ekstra. Her har vi alt på én plass, forteller Gulliksen. Det omfatter selvsagt også servering og underholdning, i tillegg til alt av fasiliteter og tekniske løsninger for kurs- og konferansevirksomhet. Ikke minst legger Gulliksen stor vekt på at vertskapet til enhver tid skal være tilgjengelig og behjelpelig. – Det er kun fantasien som – DET ER UNIKT

setter grenser. Vi tilbyr full pakke for bedriftskunder. Her kan du arrangere festmiddag, lunsj, kick-off, julebord og store utstillinger. Lokalene egner seg også kjempegodt til kveldsarrangementer. Vi har en egen bar med 120 sitteplasser og en egen scene for både DJer, stand-up og artister, understreker Gulliksen. Men alt behøver ikke være forretninger eller fest. Gjestene på Felix Konferansesenter kan trekke seg tilbake til myke sofaer og levende lys.

Selv om senteret ligger plassert midt i smørøyet på Aker Brygge, mener Gulliksen det er viktig at stemningen også skal kunne være lun og hyggelig. har 5000 kvadratmeter her, kan du likevel føle deg som hjemme. Vi har også eget kjøkken hvor all maten lages fra bunnen av, og vi står fritt til å sette sammen menyer etter kundenes ønsker. Vi har alltid god omtanke for gjestene våre, avslutter hun. – SELV OM VI

Vi har skreddersydd konferansepakker som passer for de fleste

Felix Konferansesenter - Bryggetorget 3, 0250 Oslo - Norge 23 89 72 70 - www.felixkonferanse.no OSLO | 13


Trygg og effektiv kontanthåndtering Til tross for utbredelsen av elektronisk betaling, utgjør kontanter fremdeles en viktig del av betalingsformidling i norsk næringsliv og norske banker. Det forutsetter trygge og effektive systemer for håndteringen av verdiene. Daglig leder Geir Wulsch og hans kolleger Loomis Norge dekker hele det norske markedet for kontanthåndtering.

både for banker og næringslivet. Hovedtyngden på næringslivssiden er kjedesammenslutninger, men vi har også mange enkeltstående forretninger, for eksempel på kjøpesentre og i bysentre over hele Norge. Det eneste kravet vi har er at ankomststedet for utveksling av verdier skal være trygt og kontrollert, forteller Wulsch. Loomis ble etablert på 1850-tallet, i forbindelse med det store gullrushet i Amerika. Det begynte med frakt av post og verdiforsendelser til gullfeltene i Alaska og andre steder. Etter den tid har selskapet gjennomgått betydelig utvikling, inklusive en rekke fusjoner og fisjoner. I 2008 ble Loomis børsnotert i Stockholm, etter å ha blitt utskilt som et selvstendig selskap fra Securitas. I Norge har Loomis/Securitas drevet med verdihåndtering siden slutten av 70-tallet. Før i tiden var dette oppgaver som bankene i hovedsak tok seg av internt, men med tiden er det blitt mer og mer vanlig å sette ut tjenestene til eksterne eksperter som Loomis, som har verdihåndtering som spesialfelt. – Kort fortalt gjør vi kontanter om til elektroniske penger og elektroniske penger om til kontanter, for kundene når de har behov for det. Vi driver også med overvåkning av automatparkene til bankene, hvor vi sørger for å optimalisere kontantflyten, slik at kostnadene holdes på et fornuftig nivå, samtidig som riktig mengde er tilgjengelig for kundene når de har behov for det, sier Wulsch. I dag er Loomis det eneste selskapet, både nasjonalt og internasjonalt, som kun lever av kontanthåndtering. I Norge er de tilstede med full dekning over hele landet, fordelt på 13 ulike lokasjoner, med omtrent 480 ansatte. Alle tjenester er tilgjengelig for alle kunder – på alle lokasjoner. – Alt handler om å kostoptimalisere pengestrømmen. Det innebærer å holde kostnadene så lave som mulig, samtidig som vi sørger trygg og sikker forvaltning av verdiene. Norge er et av landene som ligger langt fremme på vårt felt, og Norden generelt er et foregangsområde internasjonalt. I Loomis er vi spesialister innenfor vårt fagområde, understreker Wulsch. Hans ambisjon er at kundene til enhver tid skal få oppgjør på konto så – VI TILBYR KONTANTHÅNDTERING

14 | OSLO

raskt som mulig, samtidig som sikkerheten opprettholdes. Selv om renten i Norge i dag er lav, er det fremdeles slik at mye av likviditeten er bundet opp i kontanter. Derfor går Loomis i front på utviklingen av prosedyrer og løsninger som effektiviserer omgjøringen fra kontante til elektroniske verdier. Selskapet har også et eget hvitvaskingssystem, slik at eventuelle mistenkelige transaksjoner identifiseres og rapporteres til Økokrim. legges det stor vekt på sikkerhetskompetansen knyttet til verdihåndteringen. For personalet ligger det et vektersertifikat i bunn, som følges opp med grundig opplæring innenfor risikoer og korrekt håndtering. Samtidig har Wulsch og hans kolleger et godt samarbeid med politiet. – Loomis Norge har ikke vært utsatt for ran på over ti år. Det er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi bruker mye ressurser på at folk skal føle seg trygge i jobben sin, men en av årsakene er også at politiet i Norge gjør en fantastisk jobb for å forebygge denne type kriminalitet, sier Wulsch. All den tid elektroniske betalingsmidler fortsetter å øke, forventer han en svak nedgang i markedet for kontanthåndtering de neste 10-15 årene. Men i Loomis er de sikre på at kontanter kommer til å forbli et alternativ som betalingsmiddel i overskuelig fremtid. – Mange forbrukere benytter kontanter fordi det gir dem bedre kontroll over sin egen økonomi. Dessuten er det viktig ut fra et beredskapssyn at kontanter er tilgjengelig. Kontanter er i denne sammenheng viktig. Dersom det ikke er konkurranse om et produkt, viser all erfaring at kostnadene fort kan blir høyere. Vår agenda i Loomis er å sørge for at kontantene er et kostnadseffektivt og trygt betalingsmiddel. Loomis Norge har utviklet betydelig ekspertise innen import og salg av valuta til norske banker, hvor de i dag er markedsledende i Norge. Det er for eksempel Loomis som sørger for at valuta er tilgjengelig for folk flest på Oslo Lufthavn Gardermoen. INNAD I LOOMIS


Fra kasse til konto på en enkel måte

Vi tilbyr alt innen håndtering av kontanter:

Slipp omveien innom banken

• Henting av dagsoppgjør • Telling og rapportering • Rask overføring av kontanter til din konto • Utleie av automater • Levering av veksel • Levering av valuta

En nordisk partner

I det øyeblikket vi mottar kontanter hos deg, overtar vi ansvaret for dem. Du slipper å bruke tid på å reise til nærmeste bank, samtidig som kontantene kommer rett på konto – raskt og sikkert.

Vi håndterer og transporterer kontanter i hele 16 land, deriblant hele Norden.

Kontakt Loomis for å høre hva vi kan tilby – på loomis.no eller 23 03 85 92.

OSLO | 15


Fremtiden er elsykkel Elsyklene er for alvor i ferd med å innta norske veier og sykkelstier. De er smarte, de er praktiske, de er miljøvennlige – og de er ikke urimelig dyre. EVO Elsykler har i dag tilstedeværelse over hele landet. Det betyr at alle og enhver har mulighet til stikke innom og teste fremtidens elektriske sykler!

og slett et genialt transportmiddel. For mange kan den erstatte bil nummer to, men på en miljøvennlig og effektiv måte. De fleste som kjøper elsykkel i dag er nemlig ikke de som bytter den ut med den gamle tråsykkelen, men isteden de som parkerer bilen. Med elsykkel får du en morsom og effektiv vei til jobben. Det vi har lært, er at folk må prøve den – og da er de fleste hekta! Det er erfaringen til Jo Espen Bjerk. Han har bakgrunn som industridesigner og designansvarlig hos elbil-produsenten Buddy. Da han sluttet der i 2010, oppdaget han at han var blitt så ”elektrifisert” at han ville fortsette med elektriske kjøretøy. Etter å ha startet en liten virksomhet med elbiler og elektriske motorsykler, oppdaget han raskt at veien fremover lå i elsykkelsegmentet. – EVO Elsykler fikk først en avtale med den spanske produsenten Emotion. De lager flotte elsykler, og vi har vært importør av disse siden 2012. Etter hvert begynte vi også å importere elsykler fra det tyske prestisjemerket Riese & Müller, og deretter fra nederlandske Urban Arrow, som produserer familie- og varesykler. Nå helt nylig undertegnet vi en avtale med franske Moustache. – ELSYKKELEN ER RETT

EVO Elsykler i dag har et bredt sortiment for folk å velge i. Bjerk kan fortelle at EVO det siste året har solgt anslagsvis 1200 Emotion-sykler. Utfordringen her til lands er det krevende norske klimaet. De enkelte komponentene som er utsatte i en elsykkel, er deler som batteri, kontroller, sensorteknologi og motor. På disse frontene ligger Emotion langt fremme. – Når det gjelder Urban Arrow, lager de utelukkende transport- og familiesykler. Det betyr store sykler med plass enten til mye varer eller to-tre barn. Familiesyklene kan også fås med telt slik at barna sitter tørt, og transportsyklene kan fås med låsbare lastekasser med en kapasitet på opptil 100 kilo, opplyser Bjerk. – Moustache er en produsent som er ekstremt kvalitetsfokusert. Som importør er vi opptatt av kvalitet og design, og Moustache har et fantastisk utvalg av spennende sykler med alt fra moderne bysykler til ekstremt avanserte fulldempede offroad-sykler. Markedet for fulldempede offroad-sykler er det som vokser stadig mer ute i Europa. DET BETYR AT

16 | OSLO

EVO Elsykler en rekke forhandlere rundtom i Norge. Bjerk er nøye på at forhandlerne også skal være faghandler innen sykkel. Elsykler er et så innovativt og godt produkt at det fortjener full oppmerksomhet fra dyktige salg- og serviceapparater. – Nedslagsfeltet vårt er landsdekkende, men vi søker å samarbeide primært med faghandler innen sykler. Det vil si sykkelforhandlere som har fagkunnskap, og som ser det potensialet elsykkelen har for dem. For oss er det viktig å ha forhandlere som har et høyt kunnskapsnivå, både på grunn av servicebiten, men også fordi kundene som kommer inn i butikken skal få svar på det de lurer på om elsykler. I DAG HAR

de en egen teknisk ansvarlig som blir personlig kurset ute hos de ulike produsentene. Han videreformidler så sin tekniske kunnskap til forhandlerne. EVO Elsykler har også løsninger hvor de tar med forhandlerne til produsentene for kursing, og de reiser selv rundt til forhandlerne for å holde kurs. – Elsykler begynner å bli rimelig avanserte teknologisk. I fremtiden tror jeg vi kommer til å se at elsykkelens andel av sykkelsalget i Norge vil øke betraktelig. Ikke på bekostning av salget av vanlige sykler, men som et tillegg som får flere folk til å sykle. Og særlig blant folk som ikke vanligvis sykler, sier Bjerk. I SELSKAPET HAR

av EVO Elsykler som importør skal bidra på en best mulig måte til en slik utvikling. Elsykler er utelukkende positivt for alt fra miljø, til helse og trivsel for folk flest. Derfor legger EVO Elsykler sin stolthet i levere de beste syklene og den beste kunnskapen. Per i dag er selskapet en av de tre største i landet på elsykler. – Målet er å få både flere ansatte og flere butikker etter hvert. Men også bedrifter kan også markedsføre seg på en kjempegod måte ved å gi elsykler til sine ansatte, levert med firmaets farger og logo. Det er god reklame og en god investering i de ansatte, oppfordrer Bjerk. HAN ER OPPTATT


FREMTIDEN ER ELEKTRISK Besøksadresse: Vitaminveien 11a, Oslo (rett ved Storosenteret, felles inngang med Expert Storo) Åpningstider:

Mandag - fredag: 10.00-17.00 Torsdag: 10.00-19.00 Lørdag: 10-14

Tlf:

23 90 55 55

Hjemmeside:

www.evoelsykler.no

OSLO | 17


Oslos hvite perle Mellom trærne oppe i Ekebergåsen ligger en av Oslos fremste kulturskatter. Ekebergrestauranten er Norges flotteste funkisbygg, med en beliggenhet de færreste kan matche. Men restauranten er også en levende møteplass, både for gjester til lunsj og middag, og for deltakere i alt av arrangementer og selskaper. Reisetiden fra Oslo sentrum er på bare 10 minutter. MEN SELV OM avstanden

er liten, er kontrasten til byens og hverdagens mas og kjas enorm. Med en tur opp til Ekeberg finner folk et fristed. Et fristed som gir all verdens rom både for hygge og sosialt samvær, og for inspirasjon og nye tanker. Det har gjort Ekebergrestauranten til en yndet arena for bedriftsarrangementer, lagbygging og representasjon, i tillegg til de små og store markeringene i livet som bryllup, dåp, konfirmasjoner, bursdager, frierier eller en romantisk middag for to. – Det er på et sted som dette at de beste og frieste ideene kommer. Det handler om å komme seg ut av hulen. Mer og mer skjer i en virtuell anonymitet.

Kanskje blir det på sikt også taubane opp – og kanskje vil gjestene på Ekebergrestauranten bli tilskuere til at et nytt Munch-museum reiser seg nede i Bjørvika. For ingen kan matche utsynet over by og fjord som du får herfra. Det første Zimmermann gjorde da han ankom som nytilsatt daglig leder, var å installere et webkamera som tok opp panoramautsikten fra restauranten. Bildene liveoverføres på nett. Likevel er Ekebergrestauranten bare en snartur unna. – Til Ekeberg er det 13 minutter med trikk fra sentrum. Så det er ikke langt fra byen, samtidig som du også får en følelse av å være ute av byen.

personlige møtet – og den sosiale delen det medbringer – viktigere og viktigere, forteller daglig leder Konstantin Zimmermann. Sammen med gode kolleger forvalter han en stolt arv. Ekebergrestauranten ble bygget på slutten av 20-årene, etter tegninger av arkitekten Lars Backer. Da var tanken å sørge for et alternativ til Oslofolk som ikke hadde tilgang til hytte på fjellet eller ved sjøen. Siden den gang har funkisbygget fylt ulike roller, blant annet som et av hovedstadens mest populære dansesteder, før det ble stengt som følge av langvarig forfall i 1997.

UTESERVERINGEN HAR PLASS til

DA BLIR DET

Ringnes grep. Etter omfattende restaurering ble Ekebergrestauranten gjenåpnet i mars 2005. Og åtte år senere fikk området enda en attraksjon, med åpningen av Ekebergparken. – 26. september 2013 var det en storstilt åpning av parken. Den er unik i verden. Her kan du røre på en Salvador Dalì, og en Auguste Rodin. Og det er en park som ikke er statisk, men som er organisk, som forandrer seg. Parken gir liv til hele området. Så det er en stor gevinst for Oslo, for Ekeberg og for Ekebergrestauranten, sier Zimmermann. DA TOK CHRISTIAN

18 | OSLO

over 300 gjester, og i hovedrestauranten i første etasje er det 220 plasser. I andre etasje ligger bankettavdelingen, som huser både egen feststal med plass til 180 personer, samt peisestue med plass til 50 og et utsiktsrom med plass til 30. På toppen av det kommer en flott veranda som Zimmerman bruker til fine dining i juni, juli og august, samt et chambre séparée til 12 for mindre møter og middager. – Vi kan ha store selskaper der hele huset leies ut, med opptil 12-1 300 gjester. Vi har cocktailparty, fashion show, utekino på stort lerret, konsert. Mulighetene er nesten ubegrensede. Til kurs- og konferanse har vi alt av fasiliteter og teknisk utstyr. Samtidig er mat og drikke selvsagt en viktig ingrediens i ethvert besøk. Kjøkkenet på Ekebergrestauranten ble renovert i 2011, og kan i dag by sine gjester på stort og smått, fra en varm kopp kaffe til en seksretters middag. Menyene skreddersys i henhold til sesongen, men kan også tilpasses ønsker og behov ved arrangementer. Bak det hele står en dedikert stab, som legger sin stolthet i å legge alt best mulig til rette for gjestene på Ekeberg. – Det er en stor ære å være daglig leder av Ekebergrestauranten, den hvite perle av Oslo, fastslår Konstantin Zimmermann.


Møter, kurs eller konferanse? Kongsveien 15 / 0193 Oslo / tlf.: 23 24 23 00 post@ekebergrestauranten.com www.ekebergrestauranten.com OSLO | 19


20 | OSLO


Nye varebiler fra SsangYong Nye versjoner av SsangYongs varebiler Rexton og Rodius ble klare for lansering på det norske markedet nå i høst. Begge bilene er godkjent som varebil klasse 2 i henhold til de nye varebilreglene. Hos forhandleren Oslo Bilsenter har de stor tro på koreanerne, takket være gunstige priser og attraktive løsninger. Bilsenteret i Grenseveien har også et bredt utvalg av nyere bruktbiler importert fra Tyskland. en SUV, bygd i nært samarbeid med Mercedes, på – Det var tre brødre som startet sammen. De begynte med billige biler på plattformen til ML. Det er en av de få SUVene i markedet som i dag er godkjent bruktsiden. Import fra Tyskland viste seg å være det mest lønnsomme. Bilene som varebil. Nå kommer den med en ny egenprodusert motor fra SsangYong, vi fikk derifra var spesielt godt vedlikeholdt. Selv om en bruktbil fra Tyskland med en motorkapasitet på 155 hester i en toliter. Og vi er så heldige at bilen har en del kilometer på nakken, er bilen mye mindre slitt enn en norsk bil med kommer ut 100 000 kr billigere i forhold til tidligere modeller, forteller Roar tilsvarende kilometer. Løvtangen, daglig leder i Oslo Bilsenter. Det innebærer at prisen starter på 319 000 med manuell girkasse, mens I SORTIMENTET TIL Oslo Bilsenter finner vi derfor et bredt spekter av brukt tysk toppmodellen, med skinninteriør, automatgir og annet utstyr, ligger på 399 000. kvalitetsbil, blant annet Volkswagen, BMW og Audi. Løvtangen og hans kolleger Prisene er inklusive merverdiavgift. Rodius er enda et hakk rimeligere. samarbeider med et firma i Tyskland som går grundig gjennom hele historikken – Rodius har vært tilgjengelig fra 2005, og kommer til en bil, før bilen så eventuelt sendes til Norge og Oslo nå med en helt ny bil som har blitt utrolig fin i forhold Bilsenter. Vi går inn for å yte til tidligere modeller. Den har et varerom på godt over – I bruktutvalget har vi både luksuriøse SUVer, og vi har kunden den beste 2 meter, som er noe av det aller største du får på en bil biler i en prisklasse i underkant av 100 000 kroner. Samtidig i denne klassen. følger vi hele tiden med på markedet, slik at vi til enhver tid servicen. En kunde inne de bilmodellene det blir solgt mest av. Dermed har vi som kjøper bil her kan har BEGGE BILENE KOMMER med femårsgaranti. For stort sett biler for enhver kunde, utdyper Løvtangen. være trygg på sitt kjøp. firmakunder er bilen selvsagt alfa og omega, og Løvtangen stiller derfor selvsagt med lånebil ved DET ER EN strategi som har vist seg å gi fornøyde kunder. Mens service og eventuelle andre hendelser. det i Norge i 2013 var en generell nedgang i bruktbilsalget på cirka 5 prosent sammenlignet med året før, solgte Oslo Bilsenter like mange bruktbiler i 2013 – Konkurrentene våre skal jobbe hardt for å konkurrere på pris med oss, og som i 2012. kvaliteten er kjempegod på de koreanske bilene. Det er biler du kan stole på, understreker han. – Vi går inn for å yte kunden den beste servicen. En kunde som kjøper bil her Oslo Bilsenter fremstår også som en trygg forhandler. Selskapet er nå snart kan være trygg på sitt kjøp. Dersom det skulle dukke opp noe, kan man være på trettitredje året, og har holdt til i Grenseveien i omtrent 25 år. Bedriften er trygg på at man kan komme tilbake hit og få det ordnet. Vi følger opp kunden familieeid den dag i dag, som ved etableringen i 1982. hele veien, avslutter Løvtangen. – SSANGYONG REXTON ER

NYE NYE NYE NYE REXT REX REXR TIL TIL TILINTRO TIL INTRO INTR IN

NYE REXTON NYE REXTON TIL INTROPRIS INTROPRIS TIL

Opplev Opplev Opplev nyenye SsangYong nye SsangYong SsangYong OpplevRexton nye Rexton Rexton SsangYo med me em ny drivstoffgjerrig nyny drivstoffgjerrig drivstoffgjerrig ny dieselmotor drivstoffgjerrig dieselmotor dieselmotor på 155 pådi p1 førerplass førerplass førerplass i sini sin klasse. i sin førerplass klasse. klasse. Rexton Rexton iRexton sin kan klass kan og ka

Opplev nye SsangYong Rexton med ekte 4x4 og low range, ny drivstoffgjerrig dieselmotor på 155hk/360Nm og range, beste Opplev nye SsangYong Rexton med ekte 4x4 og low førerplass i sin klasse. Rexton på kan155hk/360Nm også leveres og som 7-seter. ny drivstoffgjerrig dieselmotor beste førerplass i sin klasse. Rexton kan også leveres som 7-seter. CO2 utslipp CO2CO2 utslipp fra 196 utslipp fra g/km, 196 fra 196 g/km, forbruk g/km, forbruk 0,74 CO2 forbruk l/mil. 0,74 utslipp *Leasing: 0,74 l/mil. fral/mil. *Leasing: 196kr*Leasing: g/km, 50.000,krforbruk 50.000,kr ex50.000,mva 0,74 exi startleie, l/mil. mva ex mva i *Leasing: startleie, rente i startleie, 4,95% rente kr 50.000,rente 4,95% 45.000 4,95% ex45.000 km/3 mva 45.000 i år startleie, km/3km/3 år rente år 4,95% 45.000 km/3 år

CO2 utslipp fra 196 g/km, forbruk 0,74 l/mil. *Leasing: kr 50.000,- ex mva i startleie, rente 4,95% 45.000 km/3 år CO2 utslipp fra 196 g/km, forbruk 0,74 l/mil. *Leasing: kr 50.000,- ex mva i startleie, rente 4,95% 45.000 km/3 år

CLASSIC CLASSIC CLASSIC VAREBIL VAREBIL VAREBIL CLASSIC VAREBIL PREMIUM PREMIUM PREMIUM VAREBIL VAREBIL PREMIUM VAREBIL VAREBIL

CLASSIC VAREBIL PREMIUM VAREBIL VAREROM VAREROM VAREROM VAREROM INTERIØR INTERIØR INTERIØR Fra Fra Fra kr kr 279.508,– kr279.508,– 279.508,– Fra kr eks279.508,– eks mva eks mva mva eks Fra mva Fra Fra kr kr 336.625,– kr336.625,– 336.625,– FraVAREROM kr eks336.625,– eks mva eks mva mva INTERIØR eks mva 185 x185 106 185 x x106 x118 106 xMOTOR cm 118 x 118 cmcm 185 xBeste 106Beste x førerplass 118 Beste cm førerplass førerplass i sin i s CLASSIC VAREBIL eks mva PREMIUM VAREBIL eks mva Fra kr 279.508,– Fra kr 336.625,–

185 xfra 106 xkr 1182.995/mnd* cm Beste førerplass i sin Ny RX200e-XDi-motor med Leasing Leasing Leasing fra kr frafra 2.395/mnd* kr kr 2.395/mnd* 2.395/mnd* Leasing fra kr 2.395/mnd* Leasing Leasing Leasing fra kr frafra 2.995/mnd* kr kr 2.995/mnd* 2.995/mnd* Leasing VAREROM INTERIØR MOTOR klasse med klasse med oppvarmet med oppvarm oppv r varerom varerom varerom med med plant med plant gulv plant gulv varerom gulvklasse med plant gulv Leasing fra kr 2.395/mnd* Leasing fra kr 2.995/mnd*

Fra kr 279.508,–

Leasing fra kr 2.395/mnd*

eks mva

Fra kr 336.625,–

eks mva

Leasing fra kr 2.995/mnd*

varerom med plant gulv 185 x 106 x 118 cm varerom med plant gulv

klasse med oppvarmet ratt Beste førerplass i sin klasse med oppvarmet ratt

155hk/360Nm 0,78 l/mil. Ny RX200e-XDi-motor med 155hk/360Nm 0,78 l/mil.

www.ssangyong.no www.ssangyong.no Forhandler: Kongsbil AS

Forhandler: Forhandler: Forhandler: Forhandler: Kongsbil AS Kongsbil Kongsbil Kongsbil AS ASAS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger Adresse:

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

Telefon: Nett: Forhandler: Adresse: Adresse: Adresse: Telefon: Telefon: Adresse: Telefon: Industriveien 23,2212 Kongsvinger 62 81 58 50 www.kongsbil.no Kongsbil Industriveien AS Industriveien 23,2212 23,2212 Kongsvinger Kongsvinger 6262 8181 5858 5050 Industriveien 23,2212 Industriveien Kongsvinger 23,2212 Kongsvinger 62 81 58 50 Grenseveien 73, 0663 Oslo 23 17 02 00

Telefon: Nett:Nett: Nett: Nett: 62 81www.kongsbil.no 58www.kongsbil.no 50www.kongsbil.no www.kongsbil.no www.oslobilsenter.no

OSLO | 21


På toppen av Oslo Har du latt blikket fare oppover Grefsenkollen, har du utvilsomt sett den majestetiske silhuetten av ærverdige Grefsenkollen restaurant. På toppen av Oslo venter eventyrlig utsikt og fabelaktige spiseopplevelser. I dag er Grefsenkollen også vertskap for alt av arrangementer, konferanser og kick-off.

Hovedstadens beste utsikt På Voksenåsen får du Oslos beste utsikt, og det bare en kort kjøretur unna sentrum. I naturskjønne omgivelser ligger Voksenåsen Kulturog konferansehotell. Her er alt lagt til rette for kurs og konferanser, kulturarrangementer, bryllupsfeiringer og selskaper. nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under og etter andre verdenskrig. Dørene åpnet i 1960, da som et sted hvor våre svenske naboer kunne komme og få oppleve Norge. I dag er stedet et av Norges ledende kultur- og konferansehoteller. – Geografisk ligger vi midt i Oslo, med kort vei til sentrum. Men likevel har vi Nordmarka som nærmeste nabo, forteller hotellsjef Karin Pettersson. Vi har hele 85 rom til rådighet, samt 11 kurslokaler og 11 grupperom med plass til alt fra fem til 200 personer. Alle møterommene har store, åpne vindusflater med skogen og utsikten rett utenfor. – Først og fremst henvender vi oss mot bedriftsmarkedet, men det er selvsagt også muligheter for å holde bryllup og selskaper hos oss. Her har vi fantastisk utsikt og utearealer med HOTELLET VAR NORGES

mer etter det unike. Det er en tydelig tendens. Og i vår bransje er det ingen som har en beliggenhet og en atmosfære som den vi har, konstaterer Jacob Kiel. Han er restaurantsjef i et bygg med en historie som strekker seg tilbake til forbudstiden. Grefsenkollen ble reist helt tilbake i 1927. Og det for hånd, helt uten maskiner. Materialene ble fraktet opp med hest og kjerre. I dag er det heldigvis enkel adkomst, med vei helt frem. – Den spesielle atmosfæren og utsikten gjør det lettere å være kreativ enn om man sitter på et møterom nede i sentrum. Vi kan ta imot arrangementer på opptil 100 personer, med full servering. Vi har fine dining med tre- og femrettere, og vi har en stor vinkjeller, sier Jacob. – FOLK SØKER STADIG

naturperle utenom det vanlige – og det bare en kort kjøretur unna Oslo sentrum. Beliggenheten er perfekt for bedriftsarrangementer, konferanser og kick-off. Utenfor dørstokken er det alle muligheter for fotturer og skiturer, og Jacob og hans kolleger arrangerer kokkekurs, vinkurs og teambuilding. Det er vanskeligere å tenke seg en flottere ramme for inspirasjon og påfyll enn det Grefsenkollen kan tilby. Samtidig er Jacob klar på at også bevertning skal være av beste kvalitet. – For oss er det likegyldig om det er to eller seksti gjester. Kvaliteten skal alltid være den samme. Alle skal få personlig service, understreker han. Grefsenkollen er en sjelden blomst i hovedstadens restaurantflora, hvor alt ligger til rette for unike opplevelser. GREFSENKOLLEN ER EN

ÅPNINGSTIDER Middag: tirsdag til lørdag fra 18:00. Lunsj: mandag til lørdag 12 - 15 (søndag 12 - 16). Terrassen: Pizzaserveringen er over for i år. Velkommen til oss! RESTAURANT - SELSKAPER OG ARRANGEMENTER - KURS OG KONFERANSE

Grefsenkollveien 100, 0490 Oslo - 22 79 70 60 booking@grefsenkollen.no - www.grefsenkollen.no

22 | OSLO

flotte amfier, og kan legge til rette for mange typer arrangementer, utdyper salgssjef Hanna Mattsson. RESTAURANTEN NILS HOLGERSSON

tar opp til 220 gjester. Det er også muligheter for matlagingskurs i et eget kjøkken og matstudio, og vinsmaking i hotellets vinkjeller. På Voksenåsen kan personalet skreddersy opplegg etter de fleste behov. Det finnes mange hotellalternativer i Oslo, og derfor er det viktig å skille seg ut, sier Pettersson og Mattsson. – Våre fordeler er naturen og utsikten, samt de unike møterommene, hvor det føles som om man sitter ute i skogen. Og ikke minst historien vår. Visjonen er å fortsette å utvikle Voksenåsen, og å være Norges klart beste kurs- og konferansehotell. Mange gjester kommer igjen og igjen, og det er et godt tegn.


Hvordan få flere kunder og lojale kunder? CLOUDS’ – nü by staff, har løsningen!

CLOUDS AS HAR nå

6 motebutikker i Oslo, Fredrikstad, Drammen, Sandefjord og Gran. Primus motor Liv Runningen (57) har sterk drivkraft med 30 år bak spakene. Vi styler damene – fornyer og hjelper de å bygge opp garderoben. Klærne er behagelige i myke gode kvaliteter til fornuftig pris på europeiske merker. Du finner ikke våre varer på hvert gatehjørne, det er viktig, mener Liv, som startet som gullsmed og selvstendig næringsdrivende i 1986. Først med Øredobben, deretter Clouds AS hvor og mote og personlig service kom i høysetet, nå med 14 ansatte. Nå fornyer jeg butikkene med verdens største, beste og gratis fordelskort: LYONESS! Bedrifter ønsker både lojale og nye kunder. Her er nøkkelen, mener Liv. Medlemskapet gir cashback og medlemsfordeler – hos oss tilsvarer dette 9% som avskrives som markedsføring. Butikkene får selvsagt lojale kunder. Gjennom Lyoness-appen, som er koplet til GPS, finner kundene bedriftene. Genialt, sier Liv! Jeg slipper å lete etter kundene – de finner oss! Jeg ser f.eks. etter nytt lokale i Oslo nå, men trenger ikke best beliggenhet p.g.a. Lyoness’ markedsføringsverktøy. Da får jeg og lavere leiekostnader og bedre bruttofortjeneste. Denne store kundeklubben er kommet for å bli, og vi kan alle være med å bygge opp dette i Norge. Mange ønsker kun å spare penger på sin egen handel. Andre vil ha en slant ekstra hver måned og noen vil bygge en større kundemasse og tjene på dette. Her er ingen forpliktelser. Pirrer dette nysgjerrigheten, er det bare å kontakte meg, oppfordrer Liv Runningen.

Clouds/by nü staff | GlasMagasinet 2 etg, Oslo 40 02 40 00 post@clouds.no | www.clouds.no

Smykkekunstnerne Donna Holdroyd lager smykker for alle. Men hennes smykker er også helt spesielle. I Donnas Smykkegalleri i Oslo holdes håndverkstradisjonene og fagkunnskapen i hevd. Sammen med sin kollega Magdalena, lager Donna smykker som skal bæres med glede. som startet verkstedet her på 60-tallet. Han var en original gullsmed, og en fagmann til fingerspissene. Han har lært meg mye av det jeg kan, forteller Donna. Hun er opprinnelig fra Australia, men har vært bosatt i Norge siden 1972. I 1975 begynte hun å jobbe for gullsmedmester Modahl. Selv er Donna er utdannet steinsliper, gemmolog og gullsmed, og på starten av 80-tallet overtok hun virksomheten hun var ansatt i. Dermed var Donnas Smykkegalleri etablert. – Vi er en nisjebutikk, og trekker til oss kunder som er opptatt av kvalitet, originalitet og kundeservice. Vi smir mye selv, og vi bruker mye uslipte mineraler og krystaller. Det er nesten ingen andre som driver på denne måten i dag, men det er slik du får originale og kreative smykker, understreker Donna. Kombinasjonssmykker, som kan anvendes for eksempel som lås eller brosje, er en av spesialitetene. – DET VAR ØYVIND MODAHL

En annen er reparasjoner og omarbeidelser av smykker. Fellesnevneren er kvalitet og holdbarhet. Et smykke fra Donnas Smykkegalleri er laget med førsteklasses håndverk. Med seg på laget har hun Magdalena. – De fleste produktene i butikken er laget av oss. Fokuset ligger på eget håndverk. I våre produkter bruker vi ofte utenlandske steiner – som sjelden benyttes i Norge. Det er mange som ønsker seg noe unikt, for eksempel som julegave, og da kan vi tegne og produsere etter kundenes ønsker. Annethvert år arrangerer galleriet egne spesialutstillinger. Da velges et tema som de bygger opp en smykkekolleksjon rundt. – Det er en spennende fremtid vi har foran oss. Magdalena vil etter hvert tre inn og bli en del av virksomheten slik at den videreføres. Vi har lagt en femårsplan, og er på jakt etter flere dyktige medarbeidere, avslutter Donna.

OSLO | 23


Med hjerte for Porsche Det er ikke mange bilmerker som kan konkurrere med Porsche på status og anseelse. Men tradisjonelt er det en bil som har hatt begrenset tilstedeværelse på norske veier. Det er imidlertid i ferd med å snu. Porsche Center Oslo er i dag én av syv Porsche-forhandlere her til lands, og opplever sterk vekst. Samtidig er Tomm Ingvaldsen og hans kolleger opptatt av å vise frem en helhetlig miljøtenkning, både innad i egen organisasjon og på bilsiden. SALGET AV PORSCHE i

Norge startet i liten skala gjennom Bertel O. Steen. I 1997 overtok Autozentrum Sport AS det norske agenturet. Det året ble det solgt 2 nye biler her på berget, mens resultatet året etter ble på 11 biler. Det første året var importøren og forhandleren den samme, forteller Tomm Ingvaldsen, som er administrerende direktør i Porsche Center Oslo. – I 2008 delte vi forhandler og importør i to, og slik ble Porsche Center Oslo til. Da hadde vi allerede en forhandler i Stavanger, Porsche Center Stavanger. Året etter begynte vi å bygge nye lokaler, og vi flyttet inn her på Ryen i januar 2010. Det har vært en morsom tid, med nye modeller, utvidelse av sortimentet og ikke minst en betydelig vekst. I dag er vi totalt syv forhandlere i Norge. Innen 2014 er omme, vil de på Ryen ha solgt omtrent 160 nye biler – og like mange brukte. Det er en eksplosiv vekst fra de 2 bilene det begynte med for noen år tilbake. Til sammen er de i dag 26 ansatte, fordelt på verksted, delelager, salg og administrasjon. – Vi har en motivert stab som ønsker å gjøre det beste for kundene. Det har vært viktig for oss, og bidrar til at kundene synes det er hyggelig å være her. De føler at vi tar godt vare på dem, og det er helt avgjørende både for oss og for Porsche som merke. Her har vi alt under ett tak, fra verksted til finansering, understreker Ingvaldsen. Han legger også vekt på at Porsche er så mye mer enn 911-modellen. Det er ikonet som alle kjenner til, men det er også en rekke andre modeller å velge i. Porsche har i dag noe for de aller fleste, i ulike prisklasser. Boxster får du både i åpen løsning og med tak, og Cayenne og Macan er storselgerne hos Porsche Center Oslo. – Hvis du ser på markedet som en pyramide, skal vi jobbe oss nedover i pyramiden for å treffe et større kundegrunnlag. Da treffer vi langt flere potensielle kunder som skal kjøpe bil enn om vi bare befinner oss på toppen av pyramiden.

24 | OSLO

I DAG FÅR du

for eksempel en Macan til 800 000 kroner. Det har resultert i at kundesegmentet vårt i dag er variert og spennende, med både tilbakevendende og nye Porsche-kunder. Ingvaldsen legger til at nyheter på bilfronten selger godt. Når det kommer nyheter, livner markedet til umiddelbart. Og kanskje særlig i Norge, hvor det både er stor interesse rundt bil, og hvor bilmarkedet er inne i en positiv fase. – Sportsbilen og 911-modellen vil alltid være Porsche-ikonet, men vi kan ikke leve av dem alene. Vi må ha andre ting også. Vi har biler som treffer familiesegmentet, med fokus på plass, pris, forbruk og alternative drivstoffgrunnlag. Avgiftene på bil går stadig ned, og dermed treffer Porsche også et prisnivå som passer stadig flere kundegrupper. DET ER SELVSAGT et

ypperlig incentiv for Ingvaldsen og hans kolleger til å stå på videre. I rommelige lokaler på Ryen har de alle muligheter til å vise frem den store bredden Porsche kan tilby i dag. De jobber kontinuerlig med ettermarkedet og verksteddelen, slik at både nye og eksisterende kunder ivaretas på best mulig måte. Og med vår tids miljøfokus har Porsche også mye å tilby. – Mange oppfatter ikke Porsche som en miljøbil. Men både Porsche Center Oslo og importøren vår Autozentrum Sport AS er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er vi stolte av. Samtidig utfører vi en liten ansiktsløftning på Cayenne, med dieselmotorer, bensinmotorer og ikke minst hybrid. Den har det vært kjempegod respons på, allerede før den er klar for salg i butikkene. Det er strenge krav til utslipp i dag, og Porsche jobber hardt for å redusere det ytterligere, understreker Ingvaldsen. Han er sikker på at Porsche har en stor fremtid i Norge, i Oslo og omegn, og hos de andre forhandlerne rundt om i landet. Både fordi modellspekteret er gjennomtenkt, og fordi Porsche stadig har nye og spennende ting på gang.


5 ÅR 100.000 KM NYBILGARANTI

www.porsche-oslo.no

5 ÅR 100.000 KM NYBILGARANTI

www.porsche-oslo.no

Når høy puls ikke skyldes stress. Porsche Center Oslo Nye Porsche Cayenne. Ryenstubben 7–9, 0679 Oslo. Tlf.: 22Oslo 64 49 Hos Porsche Center fra 11 4. oktober.

Porsche Center Oslo Ryenstubben 7–9, 0679 Oslo. Tlf.: 22 64 49 11

Pris fra 972.900,-* www.porsche-oslo.no

www.porsche-oslo.no

Oslo. Med forbehold om pris- og avgiftsjusteringer. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk v/blandet kjøring: 0,6 l/mil, CO2-utslipp: 173 g/km). *Pris inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Oslo. Med forbehold om pris- og avgiftsjusteringer. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

PORS0137_cayenne_Bransjenagasinet_200x128.indd 1

11.09.14 12:13

11.09.14 12:13

OSLO | 25


Sandven på tredje året i Oslo Bilgruppen Sandven AS er kanskje best kjent fra hjemtraktene i Bergen. Det var der det hele begynte for 18 år siden. Men i 2012 utvidet Sandven AS til Østlandet, med etablering i lokaler på Skjetten rett utenfor Oslo. Daglig leder Frode Aarsby og hans kolleger har mange kunder i premiumsegmentet, men er klare på at Sandven Oslo er et komplett bilanlegg med et helhetlig tilbud. Det omfatter et bredt utvalg av biler, samt en sterk tilstedeværelse på ettermarkedet. dyre biler. Men det er et marked som kan stoppe. Vi har evnen til å snu oss fort. Når Bentley står så selger vi Golf eller Toyota. Vi vet at markedet går opp og ned – og markedet i Norge for luksusbiler er lite, understreker Aarsby. Han takket med glede ja på forespørselen om å være med på å etablere Sandven-navnet på Østlandet. Da hadde Bilgruppen Sandven AS forlengst fått et meget sterkt fotfeste Bergen og omegn, takket være de driftige brødrene Trond og Erling Sandven. I 2009 banket Bavaria på døren, og kjøpte opp 51 % av selskapet. I tiden etter har det blitt ytterligere vekst, med oppkjøp av S Line Auto og utvidelse til hele tre lokasjoner i Bergen. Høsten 2012 åpnet dørene på Skjetten – og ambisjonene er på plass. – Omsetningen i Sandven Gruppen er på cirka 750 til 800 millioner, her på Skjetten hadde vi i 2013 en omsetning på 182 millioner. Det var det første året vårt. I 2014 skal vi lande mellom 180 og 200 millioner. Vi har et mål om at vi skal selge 1000 biler i året fra dette anlegget innen de første fem årene. Vi solgte 650 biler i fjor. Vi har i dag 65 biler på lager, og det øker vi nå til 100, forteller Aarsby. Aller mest går det i tyske kvalitetsbiler. Selskapet har solide kontakter nedover i Europa, og spesialiserer seg på brukt import. Nå som euroen er på vei tilbake, kan det være en gunstig løsning for noen og enhver. Selv er Aarsby opptatt av et bilsenter er mer enn bare bil – det er også mennesker. Han legger også stor vekt på at både kunder og ansatte skal stortrives på Sandven. – VI SELGER MYE

26 | OSLO

organisasjon som er serviceminded, som er løsningsorientert. Kommer du til oss med dine ønsker, så finner vi bilen til deg. Det er kunden i fokus. Like viktig er det at vi har fornøyde medarbeidere, som igjen gir fornøyde kunder. Det jobber vi mye med internt. Men bilsalget er selvsagt bare halve moroa for Aarsby og kollegene. Sandven Oslo er autorisert for verkstedtjenester og service på Mercedes Benz og Land Rover, og dekker i tillegg alle andre bilmerker. På toppen av det kommer en moderne og effektiv bilvask, der det går cirka 7000 vask i året. Ettermarkedet er viktig for å stabilisere inntektsgrunnlaget. I Sandven utfører de service i henhold til garantiprogrammet, slik at garantien på bilene består. – Du kan kjøpe bil overalt, men du må sende den på service et sted. Da er det viktig å finne et verksted som tar vare på dine interesser. Det legger Sandven stor vekt på – uansett om du har importert bilen selv, kjøpt den hos oss, eller kjøpt den andre steder. Vi skal bygge lojalitet til kunden, og da må du ha høy kvalitet på servicearbeidet. Det gir tillit i markedet, sier Aarsby. Han har for øyeblikket fire lærlinger utplassert på tiltak fra skolene. Etter utplasseringen følger eventuelt en arbeidsavtale og en lærekontrakt. Dermed bidrar Sandven Oslo til å bygge opp kompetanse fra bunnen av. Totalt er de 27 ansatte på huset. I Bilgruppen Sandven AS er det cirka 100 ansatte totalt. – Det å bygge opp en bilforretning av dette kaliberet, det tar kanskje fem år. Først da har du fått salgsorganisasjonen og verkstedet i full sving, og lokomotivet begynner å rulle og gå. 2015 blir vårt tredje år, så nå blir veien videre spennende, avslutter Aarsby. – VI HAR EN


Din bilforhandler i Oslo

Hvamsvingen 5 2013 Skjetten

Ă…pningstider Mandag - Fredag: 09.00 - 17.00 Torsdag: 09.00 - 19.00 Lørdag: 10.00 - 15.00

Tlf: 67 20 77 35 Mob: 90 19 00 19 Epost: oslo@sandven.com Hjemmeside: www.sandven.com

OSLO | 27


Østfolds alpinperle

Vintrene er ikke like lange og snøsikre i Østfold som på fjellet. Men Kjerringåsen Alpinsenter utenfor Sarpsborg er likevel et anlegg du kan regne med. Det ligger kort vei fra mange mennesker, og er derfor ikke avhengig av hytter og hoteller rundt bakkene. – KJERRINGÅSEN ALPINSENTER er

et anlegg man kan regne med. Vi holder åpent hver dag, vi har gode forhold, og vi har en bynær beliggenhet som innebærer at det er enkelt å komme seg hit. Målet vårt er å utvikle anlegget slik at det blir bedre og bedre for hvert år, forteller Leif Skaar. leder for anlegget, som ble etablert helt tilbake i 1960. Da het det Kjerringsåsen Skisenter, og Leif har vært med hele veien siden starten. Han kan fortelle om opp- og nedturer – og om store mengder idealisme og innsatsvilje. – I den første halvdelen av 1980-årene kjøpte Sarpsborg Idrettslag majoriteten av aksjene. I samme tidsperiode begynte vi for første gang med snøkanoner og prepareringsmaskiner, og da tok det helt av. På midten av 90-tallet byttet vi HAN ER DAGLIG

28 | SARPSBORG

navn til Kjerringåsen Alpinsenter, og siden den gang har jeg og to til stått som eiere. det er førsteprioritet å hele tiden sørge for gode forhold i bakkene. I sesongen holder anlegget vanligvis åpent hver dag frem til den siste uka i mars. Kjerringåsen har fem bakker og tre heiser, inkludert en egen barnebakke. Skiglade besøkende kommer fra hele Østfold, men også fra Sverige og andre steder i Norge. – Planene fremover er helt enkelt å ha en best mulig drift og et best mulig alpinsenter. Målet er å drive anlegget forsvarlig, og helst med litt overskudd slik at vi har penger til å utvikle det videre. Kjerringåsen Alpinsenter skal være et bra anlegg for hele fylket, understreker Leif. LEIF UNDERSTREKER AT

Kjerringåsen Alpinsenter

STEDET FOR TWINTIP, SNOWBOARD OG SLALÅM I ØSTFOLD

Alpinveien 109 1708 Sarpsborg Tlf 69 14 81 85 Web www.kjerringaasen.no E-post leif.skaar@gmail.com


Gulv i alle varianter Neste gang du går inn i en Skeidar-butikk eller tråkker over dørstokken til Hennes & Mauritz, ta en titt under føttene dine. Det er nemlig godt mulig at det fine gulvet du står på er lagt av Kaios Gulv og Montasje, som i dag er en landsdekkende gulvlegger. jobbet for et malerfirma i 20 år, var Kai Opprann klar for å starte for seg selv. Som sagt, så gjort. Kaios Gulv & Montasje så dagens lys i Sandefjord i 1998. Takket være gode kontakter fra sin gamle jobb, fikk Opprann en kjempegod start. Og slik har det bare fortsatt, sier han. – Det har vært en veldig økning hele veien i arbeidsmengde. I dag er jeg landsdekkende, og reiser rundt overalt og tar oppdrag. Kaios Gulv & Montasje har kjedeavtaler med flere butikker, deriblant Sport1, Skeidar, Bohus, B.Young og Hennes & Mauritz. Opprann er eneste ansatte i firmaet, men leier kontinuerlig inn to til tre mann som driver egne foretak. Han merker godt konkurransen og priskrigen i bransjen, men har hele tiden hatt en jevn oppdragsmengde. ETTER Å HA

Har man et gulv som ser eksklusivt og fint ut, gjør det mye med et lokale. – Uansett hvordan det går med økonomien og hvor man er i verden, må man ha gulv å gå på! Det er jungeltelegrafen som har gjort susen for min del. Å sjekke at alt er i orden og å ha god kontakt med kunden, det er viktig. Hvis du stiller til avtalt tid, eller ringer og gir beskjed om noe oppstår, så går det stort sett greit, forteller han. For tiden er designgulv et populært produkt. Det innebærer mønstre i alle mulige fasonger som ser ut som parkett. I tillegg legger Opprann mange gulv som ser ut som steinfliser, men er laget av vinyl, samt mange gummigulv i rågummi. Folk vil ha disse designgulvene hjemme også, så det er ikke bare snakk om butikker og hoteller. – Har man et gulv som ser eksklusivt og fint ut, gjør det mye med et lokale. Folk ser sjeldent opp på vegger og tak når de kommer inn et sted, men i stedet nedover, på gulvet. Det er alltid gøy å ha et gulv som ser bra ut og er enkelt å holde rent. Alle gulv kommer i dag med et belegg som heter Pur. Dette fungerer som en forsterkende voks, og er lett å holde rent og vedlikeholde, understreker Opprann. HAN FORTELLER AT stadig

flere også ønsker å få lagt det som kalles sisaltepper. Dette er et naturprodukt, og et teppe som kommer i mange ulike typer og farger. Resultatet er stilig og eksklusivt, og det er bare å ringe Opprann. Han legger både sisaltepper og alle typer designgulv.

KAIOS GULV & MONTASJE ) 901 46 306

FRAMNESVEIEN 4 3222 SANDEFJORD SANDEFJORD | 29


Spesialist på store og små brygger Sandefjord-selskapet Nordocks AS kunne i sommer se tilbake på et år med hardt arbeid med et prestisjefullt oppdrag på Aker i Brygge i Oslo. Nå skal selskapet jobbe videre for å befeste posisjonen som en av landets ledende aktørene på brygger, bryggeanlegg og marinaer. Motivasjonen er på topp! dag delt inn i to avdelinger. Hovedvirksomheten er salg av brygger med alt av tilbehør, og i tillegg har de en avdeling som tilbyr tømrer- og byggtjenester. Selskapet ble etablert under navnet Jørn Myhre AS i 1998, men skiftet navn til Nordocks AS i 2010. – Kjernen i driften vår er salg av alt innen flytende bryggeanlegg. I tillegg kommer mindre fastbrygger som kundene kjøper for å ha på landstedet eller hyttene sine, samt alt av tilbehør, som badetrapper, bøyer og bommer til flytende brygger, forklarer daglig leder Carl Christian Lie. FIRMAET ER I

det største prestisjebygget i bransjen, og den mest påkostede marinaen i Norge. Lie og hans kolleger er selvsagt stolte over å ha spilt en viktig rolle i dette prosjektet, men de er også opptatt av å favne bredt. Ingen kunder er for små. – Vi leverer gjerne bryggeanlegg til store, fine prosjekter, men kan ikke overleve på dette alene. Vi tar selvfølgelig også mindre prosjekter, og vi dekker derfor hele spekteret. Det betyr helt ned til det aller minste. Nå i sommer solgte vi for eksempel mange badetrapper, sier Lie. løsninger til hele landet, men har sitt primære nedslagsfelt fra Akershus og bort til Stavanger. Bryggene produseres i Sverige og Finland, og kommer med to års garanti. Inngår du i tillegg en NORDOCKS AS LEVERER

tre andre, ble Nordocks AS valgt som leverandør til prosjektet Aker Brygge Marina. Anlegget stod ferdig i mai 2014. Det var I KONKURRANSE MED

serviceavtale, får du fem års garanti og utført service to ganger i året. – Det finnes bryggetyper for alle formål. Men det nytter ikke å ha en brygge av god kvalitet om du legger feil brygge på feil sted, eller om du legger ut en brygge der det ikke skulle ha vært en brygge. Vi sier derfor nei til mange lokasjoner, opplyser Lie. Han er opptatt av å være redelig overfor kundene. Det går også på å tilby kvalitetsanlegg med god holdbarhet. – VI HAR ISO -sertifiserte

produkter av høy kvalitet. Konkurransen har blitt tøffere, og det er mange flere aktører på markedet i dag. Dette gjør at vi må skjerpe oss, levere bra varer gang på gang og sørge for å drive så effektivt som mulig.

334 63 600 • POST@NORDOCKS.NO • WWW.NORDOCKS.NO 30 | SANDEFJORD


Johansens Akupunktur i Vestfold Midt i Sandefjord sentrum hjelper Akupunktør Johansen pasienter som sliter med idrettsskader, muskel- og skjelettplager, øyesykdommer, allergi, matintoleranse og svakt immunforsvar. Han har gode erfaringer med lindring av disse lidelsene – og Vidar kan også bistå bedrifter og organisasjoner med foredrag og demonstrasjon av akupunktur. – JEG HADDE SLITT mye etter et flåttbitt, men etter en

ukes akupunkturbehandling i Danmark, ble jeg bedre, og ville selv ta kurs for å behandle meg selv, forteller Vidar. For å komme dit han er i dag, tok Vidar utdanningen ved Akupunktur Universitetet i Danmark og fokuserer nå på etterutdanning og utvikling. Med ti akupunkturmetoder i porteføljen tilbyr han både klassiske og flere moderne akupunkturmetoder – bruk av nåler som gir gode resultater på alt fra pollenallergi til aldersrelatert macula degenerasjon og smerter uansett årsak. Pasienter som har vært skadet eller syke i flere år, opplever ofte bedring etter få behandlinger. – Jeg har også urtemedisin og kosthold i fokus, og bistår også pasienten med å ta matintoleransetest for opptil 200 matvarer og rensing av indre organer. Da fungerer behandlingen bedre. Man kan hjelpe mange med kostholdsendring og urtemedisin, konstaterer Vidar. Og han har hjulpet mange i de fire årene han har drevet klinikken. Kundene kommer ikke bare fra lille Vestfold, men også fra Telemark, Buskerud og Østfold. Han samarbeider med andre terapeuter, både i fylket og i Danmark. Kunnskapsreisen som startet med et flåttbitt, fortsetter nå fremover. Akupunktør Johansen skal fortsette å utvikle seg, blant annet med nye behandlingstilbud for alle pasienter.

Akupunktør Vidar Johansen reg. MNLH Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord www.johansensakupunktur.com tlf: 95 44 78 77, Org nr: 895 166 642

Eksperter på kajakk og løpesko Sport1 er eneste sportskjede i Norge som er uavhengig. Det innebærer at hver enkelt butikk selv velger sitt eget sortiment slik at det blir lokaltilpasset. Hos Sport 1 Kajakk Sport & Fritid i Sandefjord er det kajakk og løping som er spesialiteten – og det er ting som er i vinden! – BUTIKKEN ÅPNET I mai

2012, og jeg overtok som daglig leder ett år etter. Det er kajakk vi primært satser på, for det er det vi kan best. Jeg vil også si at vi er byens dyktigste på løpesko. Her har vi en egen løpelabb med kamera som filmer kundens løpesteg og stegavvikling. Dette hjelper oss godt på vei når vi skal anbefale sko til kunden. Vi har også et unikt sålesortiment som bidrar stort for at kunden skal trives i sine sko. Det forteller daglig leder Petter Ødegaard. Han er en av mange engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere hos Sport1 Kajakk Sport & Fritid. Her har de ett mål for øyet, og det er at du som kunde skal få riktig utstyr. – Når det gjelder kajakker, har vi gratis levering innenfor Vestfolds grenser. Det har tatt helt av, og særlig i sommer da vi hadde så fint vær. Det er kjempegøy når det går så bra, sier Ødegaard. I Sport 1 Kajakk Sport & Fritid har de også en fin beliggenhet, og godt med parkeringsplasser slik at det er enkelt å laste opp og transportere kajakker. Kundene kan også prøve kajakken før kjøp, for butikken har både båtplass og kajakkbrygge. I tillegg til salg, tilbyr butikken både utleie av kajakker og egne kajakk-kurs.

– Vi har nå også begynt med CrossFit. Det er en egen treningsform som har blitt veldig populær. Der er vi en av de få butikkene i Vestfold som tilbyr det meste innen CrossFit-relaterte produkter. Reebok setter retningslinjer rundt det å selge CrossFit-relaterte produkter i butikk, og vi er selvfølgelig stolte over å kunne fylle disse kravene. Ødegaard legger til at alle varene som selges i butikken, også er tilgjengelig via nettbutikken deres. I sortimentet finnes også et godt utvalg av både langrenns- og slalåmski. – NÅR DET gjelder

ski, vil jeg påstå at vi er veldig dyktige på smøring og smøretips. Her i butikken holder vi gratis smørekurs én gang i året, og vi både glider skiene og kjører dem hjem til kundene for de som ønsker det. Sport1 Kajakk Sport & Fritid er en destinasjonsbutikk, en butikk for entusiastene. Det betyr at vi ikke selger billigmerker, men retter oss mot dem som vet at de må betale litt mer for god kvalitet. Per dags dato er vi fire ansatte. Målet for de kommende årene er selvfølgelig økt salg, men også at vi skal synes bedre.

Kajakk, Sport & Fritid Man - Onsdag, Fredag: 10 - 17 | Tor: 10 - 18 | Lør: 10 - 15

Kilgata 9, 3217 Sandefjord - Tlf: 952 945 50 - salg@ksf.as

SANDEFJORD | 31


Hvitevarer til gunstige priser Hvorfor kjøpe nye hvitevarer til fullpris, når du kan få like god kvalitet til en langt billigere penge? I to år har White Store i Sandefjord tilbudt sine kunder B-varer og brukte hvitevarer til gunstige priser. Det har vært populært! Å sikt tenker daglig leder Eduard Zagradja på utvide med flere hvitevareutsalg. våre er B-varer, halvparten er brukte. Og det som er brukt, er i god stand. Vi selger aldri varer som har vært i stykker, og vi må kjenne produktets historie. Det er en viktig regel vi har. Er det noen deler på et produkt som ikke er originale, betyr det at produktet har vært på service, og da er det ikke interessant for oss, forteller Eduard. B-varer er på sin side splitter nye. Det er varer som har vært utstillingsmodeller eller som har kosmetiske skader, som en liten ripe eller en bulk. Men dette er alltid ting som er 100 prosent ubetydelige for funksjonen til produktet. Zagradja kan for eksempel fortelle om salg av et kjøleskap med bulker til en billakkerer. Kunden fikk varen for nærmere halv pris, og bulkene var lett match å fikse på egenhånd for kunden. Det er med andre ord vinn-vinn for alle parter. – I starten gikk mesteparten gjennom Facebook. Nå går det mest gjennom Finn.no. Har du bra varer, så kommer kundene. Vi vet hvilke merker som er gode på hva, og velger produktene vi tar inn ut fra det. Da vet vi at kundene får gode og driftssikre produkter. Vi har Miele, Bosch, AEG Electrolux, litt Zanussi. Primærmarkedet er folk fra cirka 22 år og opp til 40-50-åringer, sier Eduard. Han understreker at White Store er mye mer enn et enkelt bruktutsalg. De har full kontroll på varene, både før salg, og med oppfølging etter salg. Blant varene her er det kun produkter som er til å stole på. Alle kjøleskap blir fylt opp med freongass før salg, slik at de skal ha like lang levetid når de kommer ut herfra som når du kjøper en helt ny. Dermed blir det mye penger å spare for kundene – uten at man behøver å gå på kompromiss med kvaliteten. – Om tre håper jeg at vi har to-tre butikker. Noe større enn det ønsker jeg ikke å bli. Halvparten av grunnen til at folk kommer hit, er kundeservicen. Du får en helt annen opplevelse her enn store steder hvor du må trekke kølapp og vente. Vi strekker oss alltid litt lenger for kundene våre. Det inkluderer levering på døren, for kunder som ønsker det. – HALVPARTEN AV VARENE

Hvitevarer - Kjøleskap - Tørketrommel Vinskap - Vaskemaskin - Fryseboks

/WhitestoreSandefjord - 954 77 831 - Breiliveien 41 Sandefjord Åpen man - fre: 10:00 - 19:00, lør: 11:00 - 16:00 32 | SANDEFJORD


Kvalitetsvinduer til lave priser

Alt innen bygg og hus – og litt til

Hestens og eierens beste venn

Dag Marius Andersen hadde allerede lang fartstid i bransjen da han startet opp DM Andersen AS i Larvik for fem år siden. Han hadde lenge vært ansatt i selskaper som drev med både betongsaging, kjerneboring og forskaling, og han har selv fagbrev som tømrer. I driften av eget selskap har pålitelighet, profesjonalitet og kvalitet vært viktige prioriteringer. med forskaling og støpning, for eksempel av betongplattinger til hus og garasjer. Ellers tilbyr jeg alle slags tjenester som har med hus å gjøre, fra rehabilitering til snekring. Det kan være alt fra å bytte ett vindu til å bygge et nytt hus, forteller Andersen. Kundene er i hovedsak privatfolk i Larvik og Sandefjord. Samtidig er Andersen tydelig på at han kun påtar seg oppdrag der han er 100 % sikker på at han har nødvendig kompetanse. – Kommer det forespørsler om andre ting, formidler jeg jobben videre til fagfolk jeg kjenner. Jeg begir meg aldri ut på oppdrag jeg ikke er trygg på, sier han. Selv visste han at han skulle bli snekker allerede som barn, og trives med en variert arbeidshverdag. For folk flest er det i dag vanskelig å navigere i villnisset av forskrifter, løsningsmuligheter og andre hensyn. Men hos DM Andersen får alle kunder kyndig veiledning. – Tilbakemeldinger vi får fra kundene er alltid positive. Vi ender stort sett alltid opp med å gjøre mer jobb enn det som var planlagt, fordi kundene opplever at resultatet blir bra.

Familiebedriften Tjølling Hestefôr er både de to- og firbentes beste venn. For Robert og Daniel Granli er det viktig at både hester og andre dyr får fôr av beste kvalitet, og at eierne får all den servicen de måtte behøve. siden het selskapet Høytech AS, og drev først og fremst innen høy. Men med årene ble tilbudet utvidet betraktelig. I dag tilbyr Tjølling Hestefôr både høy, kraftfôr, flis og hesteutstyr, samt fôr til andre gårdsdyr og kjæledyr. – I mai i fjor overtok vi hele driften. Det har vært mye å gjøre, men vi visste hva vi gikk til. Jeg har eid et småbruk i 15 år og har produsert høy til meg selv, forteller Robert. Han disponerer 1000 mål med gress, og alt høyet Tjølling Hestefôr selger er egenprodusert. Først slås gresset, før det tørkes, vendes, rakes sammen, og presses til firkantede baller. – Vi produserer kun for hest, og har derfor ikke rundballer, men firkantede baller. De er lettere å ta av lagvis og fôre hesten med, og man får presset dem hardere sammen. De inneholder derfor mindre luft, og blir sikrere å transportere, opplyser Robert. Tjølling Hestefôr leverer blant annet til mange kunder i nærmiljøet, og Robert og Daniel tilbyr også utkjøring av både flis på paller og kraftfôr i sekker. Men mange kunder tar turen innom selv. Granli-familien er opptatt av alltid å være tilgjengelig for kundene. – Det virker som om mange synes det er hyggelig å komme hit, for vi har en god og fast kundekrets i butikken, sier Daniel. FOR TI ÅR

– JEG DRIVER MYE

Høy kvalitet til lav pris. Det er nøkkelen til suksess for Proffvindu AS. De leverer vinduer direkte fra fabrikk, uten fordyrende mellomledd, og med enkel og effektiv nettbestilling. Det gir gode priser for vinduskjøpere landet rundt. kostnadskontroll helt fra starten av. Vi handler fra fabrikker i Baltikum, som har produkter av alle slags materialer. Tre, aluminium og PVC. Der skiller vi oss også fra mange andre, som vanligvis har bare enten tre eller PVC, forteller daglig leder Joakim Berge. – PROFFVINDU AS ER

HAN HAR BAKGRUNN som

IT- og sikkerhetsingeniør, men er i dag daglig leder i Proffvindu AS i Tjodalyng, som han driver sammen med faren Steinar Berge. Steinar er en ekte fagmann, som har lang fartstid innen bygg, fasade og vindu. – Bakgrunnen min er som bygningsingeniør. Men jeg har drevet med prosjektstyring og jobbet med fasader, glass og aluminium i vel 30 år, sier han. NÅ LIGGER FOKUSET på

salg av vinduer via hjemmesiden til Proffvindu AS. Produktene distribuerer direkte fra fabrikkene til kundene. Leveringstiden er vanligvis oppgitt som 6-8 uker, men det meste er ferdig produsert og kan leveres langt raskere. – På privatmarkedet dekker vi hele landet. På proffmarkedet har vi fokusert på nærområdet, men også her skal vi bli landsdekkende. Vi leverer også til små og mellomstore entreprenører.

5% rabatt for hele sortimentet på vinduer. Rabattkod NBM20185 90 82 19 26 - dagmarius@tdma.no - www.tdma.no Veldreløkka 82, 3267 Larvik

331 20 100 salg@proffvindu.no www.proffvindu.no

Lindhjemveien 19, 3280 Tjodalyng 962 32 953 post@tjollinghestefor.no Åpet Man-Fri 11-17, Lør 11-15

LARVIK | 33


Varmt og kaldt om hverandre

Kjøling og varmepumper er egentlig to sider av samme sak, sier Finn-Egil Hansen. Begge deler handler om transport av varme. I FeH Kjøleteknikk AS i Larvik er det kjøling som står i fokus om sommeren, mens det nå på vinterstid er varmepumpene som sørger for størst aktivitet. Stadig flere får øynene opp for verdisparingene som følger med gode kulde- og varmeanlegg. og varmepumper betjenes næring, industri og privatkunder, og jeg tilbyr salg, service og installasjon, forteller Hansen. Han etablerte FeH Kjøleteknikk AS helt tilbake i 1986. Erfaringen er det med andre ord ingenting å si på. I hovedsak befinner kundene seg i Larvik kommune, men Hansen har også kunder i Sandefjord og Tønsberg. Han kan fortelle om et varmepumpemarked som er presset på pris, men hvor solide aktører er etterspurt. Resultatet blir gjerne en betydelig reduksjon av kundens strømutgifter. – Jeg har lang erfaring, er pålitelig og har en solid leverandør i ryggen med ABK Klimaprodukter som er importør av Toshiba. Og så holder jeg det jeg lover, understreker Hansen. Varmepumpesesongen går fra august til februar, men markedet er selvsagt er følsomt for vær og vind og varierende strømpriser. I dag er det installert omtrent 800 000 varmepumper i Norge, men behovet er ennå stort, ifølge Hansen. For de fleste er en varmepumpe en smart, miljøvennlig og kostnadsbesparende investering. Samtidig har FeH Kjøleteknikk også solid erfaring som leverandør av kjøle- og fryseanlegg. – Det er greit å ha ett ben i begge leire. Da får jeg en jevnere omsetning gjennom hele året. Jeg har ingen andre ansatte i firmaet, men samarbeider blant annet med et par firmaer i Sandefjord som trår til ved ferie, kurs og eventuell sykdom, sier Hansen. Han har en takknemlig og givende jobb, hvor han får muligheten til å bistå sine kunder med gode løsninger. – PÅ BÅDE KJØL/FRYS

Stortrives med snekring og hyttetilsyn Det går så det suser for Tømrer Blomquist AS i Stavern. Innehaver Kjetil Blomquist bestemte seg allerede som tenåring for at han skulle bli snekker. Nå har han drevet eget foretak i ett år, og opplever stadig større pågang. tidlig at jeg skulle bli snekker. Interessen for faget kom da jeg var rundt 13 år og foreldrene mine bygde nytt hus. Senere tok jeg tømrerutdannelsen, gikk i lære og var ansatt i et firma fra 2001 og frem til jeg startet for meg selv i januar 2014. De første oppdragene hadde Kjetil på plass allerede før firmaet ble etablert. På et lite sted som Stavern går nemlig det meste via jungeltelegrafen, forteller han. Gjør du en god jobb, så sprer ordet seg. – Å få jobber har aldri vært et problem. Oppdragene står i kø, så jeg har mer enn nok å gjøre. Det har gått veldig bra siden starten. Trass i at det er mye jobbing, er det veldig moro! – JEG VISSTE GANSKE

flest oppdrag i Stavern, men tar også turen til Larvik og omegn. Samtidig legger han stor vekt på å holde seg oppdatert på utviklingen i bransjen. Det har etter hvert blitt mange krav å forholde seg til, og det er viktig å være à jour på lover og forskrifter. – Jeg har godkjent ansvarsrett i tiltaksklasse 2 og kan derfor sette opp nye hus, men det er det lite av i Larvik. Jeg penser meg heller inn på rehabilitering,

og gjør småjobber hvor jeg pusser opp bad og stuer, legger tak og kler om vegger. I tillegg gjør jeg noe som heter hyttetilsyn. Det er mange hytter i området her, så jeg klipper gressplener og renser takrenner, sier Kjetil. er Kjetil eneste ansatt i eget firma. I tiden fremover ønsker han å utvide med først en selvstendig faglært tømrer, og etter hvert også en lærling. ENN SÅ LENGE

KJETIL HAR ALLER

34 | LARVIK

Nybygg - Tilbygg - Reparasjon av bygningsskader - Påbygg Utskiftning av dører og vinduer - Balkonger, terrasser og altaner

www.tomrerblomquist.no / tomrerblomquist

932 38 128 ✦ post@feh.no ✦ www.feh.no


Flytende fremtid for gjødsel Innenfor norsk jordbruk har gjødslingsløsningene vært preget av tradisjoner som har gått i arv gjennom generasjoner. Men det finnes alternativer til tradisjonell fastgjødsling. Flex Agri AS driver produksjon og levering av flytende gjødsel, som ikke bare hever kvaliteten på avlingen, men som også er gunstig for miljøet. er registrert i Sande­ fjord, som en franchise av danske Flex Fertilizer International. Selskapet ble etablert for ti år siden av en bonde på resultatløs jakt etter et optimalt gjødslingssystem for poteter. – Du kan enten velge en standard løsning med tilpasninger, eller du kan tenke på å bruke Flex gjødsel. Fordelen med Flex Agri gjødsel er at vi lager små enheter, og tilsetter all mikronæringen som veksten eller jorda har bruk for, forteller daglig leder i Flex Agri AS, Anders Kristian Kjær.

Gjødsel-reseptene blir først laboratoriumstestet i Danmark, før de går inn i produksjon på produksjonsanlegg både i Sandefjord og på Jæren. Kjær og hans kolleger begynner med å ta ut jordprøver og analysere innholdet av næringsstoffer, som nitrogen, fosfor, kalsium og PH. – Så setter vi sammen en plan ut fra hva som skal dyrkes i den bestemte jorda, og lager gjødselet ut fra dette. Vi ser at Flex Agri gjødsel gir spesielt gode resultater som flytende startgjødsel. Sammen med bladgjødsel

FLEX AGRI AS

NEDSLAGSFELTET TIL SELSKAPET

dekker Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Oppland og Hamarregionen. Produktene leveres i hovedsak direkte til sluttbrukerne. Flex Agri AS flyttet nå nylig inn i nye lokaler, og har for øyeblikket fokus på å sentralisere produksjonen. – Vi kan gjøre selve gjødslingsjobben for bøndene som ønsker det. Da kjører

vi med en femtusen-liters tank som dekker nesten 100 mål. Her opererer vi med en fastpris per tonn slik at kundene vet hva de har å forholde seg til, understreker Kjær. AS blir det nå viktig at enda flere av landets bønder velger å teste ut flytende gjødsel. Resultatene viser at gjødselet fra Flex Agri AS reduserer nitrogenbruken med 20 % og fosforbruken med 50 %, samtidig som effekten er minst like god som ved tradisjonelt fastgjødsel. FOR FLEX AGRI

Flytende gjødsel o ri.n

g a x e w.fl

ww

og spesialgjødsel til grønnsaker, er det dette vi kommer til å satse stort på fremover, sier han.

til alle behov!

Startgjødsel - Grunngjødsel - Bladgjødsel Kontakt oss på 959 80 900, eller tian@flexagri.no STOKKE | 35


Rett lift, til rett tid, til rett sted Liftene går nærmest i skytteltrafikk inn og ut av Oslo Liftutleie AS. Selskapet har landets mest moderne og fleksible liftpark, og er markedsleder innenfor utleie av billifter og spesiallifter. Tempoet er høyt. Oslo Liftutleie AS er blitt kjent for å snu seg usedvanlig raskt, slik at kundene alltid får rett lift, til rett tid og rett sted. på alle jobber, og spesielt på små jobber. Da må ting gå fort og effektivt. Spesielt for håndverksbedrifter er personalkostnadene en stor utgiftspost, og da må logistikken være i orden. Hvis ikke ender man opp med dyr dødtid for de ansatte. Det samme gjelder byggeplasslogistikk, sier Lars Ole Johansen. Han er én av to grunnleggere av Oslo Liftutleie AS, som han etablerte tilbake i 1993 sammen med Raymond Andersen, da under navnet Oslo Reklamemontasje. I begynnelsen drev de med oppsetting av reklameskilt, men begynte etterhvert også å leie ut maskiner. – Vi leide først ut til en nabo, og han er faktisk fremdeles kunden vår. Siden den gang har selvsagt hans behov endret seg, og vi har også endret oss, slik at vi betjener kundene best mulig. Vi har en god base med kunder som ikke er konjunkturavhengige, og har bevisst prøvd å sikte oss inn på kunder i ulike segmenter. Vår største kunde står bare for 2,4 prosent av omsetningen vår, vår nest største er halvparten av det igjen, og vår tredje største halvparten av det igjen, forteller Johansen. En slik kundespredning gir selvsagt en enorm stabilitet og trygghet til selskapet. Solskjerming har vært en stor kundegruppe hele veien, det samme har skilt- og reklamebransjen. Men først og fremst har Johansen og hans kolleger et bredt spekter av kunder, slik at etterspørselen er sikret uavhengig av fluktuasjoner i enkeltmarkeder. – EFFEKTIVITET ER VIKTIG

Oslo Liftutleie AS muligheten til å investere i en liftpark som sørger for at de til enhver tid har det aller meste tilgjengelig – og det også på kort varsel. Effektivitet er viktig både for Oslo Liftutleie AS og for deres kunder. – Vi hadde nylig en kunde som spurte om vi kunne gjøre om kurven på en av billiftene, for det hadde de behov for i sin jobb. Dagen etterpå hadde vi montert opp det. Det er artig, sier daglig leder Lisa Hamnvik. DET HAR GITT

36 | SKEDSMO

også fulgt utviklingen i markedet på en god måte. I dag kommer bestillingene stadig nærmere leveringstiden. Det forutsetter en velsmurt organisasjon som har full kontroll, og en maskinpark som er velutstyrt i henhold til kundenes behov. – Vi har kunder som er vant til at vi leverer fort, og som derfor ikke en gang ringer dagen før de skal ha liften, men samme dag som de skal ha den. Vi har en egen logistikkavdelingen som styrer det. Responstiden er kjempegod. Men vi foretrekker selvsagt å få bestillingen i god tid, sier Hamnvik. Hun er tydelig på at det ofte lønner seg å leie fremfor å eie. I Oslo Liftutleie opplever de at kunder som tidligere har eid eget utstyr, ofte får det enklere ved å leie isteden. Da slipper man å bruke energi på liften, som også krever betydelig ettersyn, og kan legge fullt trykk på hovedgeskjeften sin. Dermed får man fokus på det man selv er best på. Bruk av en velfungerende og riktig lift er også viktig for sikkerheten. I Oslo Liftutleie AS gjennomfører de kontroller og prøvekjøringer, slik at de vet at alt utstyret er i god stand før det sendes ut til kundene. – Vi tilbyr kunden en trygg adkomst på stedet han skal jobbe, en trygg arbeidsplass, nesten uansett hvor det måtte være. Det har til og med vært mange representanter fra Arbeidstilsynet på kurs hos oss for å lære om lifter. Hva som virker og ikke virker, hva som er farlig og ufarlig, forteller Johansen. Han mener en løsning med lifter ofte kan være vel så smart som stillas på fasadearbeid. Et stillas opptar plass foran fasaden i dagevis, mens en lift kan kjøres unna på tre minutter ved behov. Og når jobben er gjort, er det umiddelbart klart for nestemann som skal arbeide på fasaden. – Vi gløder for dette, vi lever for det. Det er en jobb, men det er også et livsverk som er bygd opp her. Vi er dyktigst på leveranse. Vi kommer med rett vare, til rett tid og rett sted. Og da møter vi en blid og hyggelig kunde, en som ringer tilbake senere, avslutter Johansen. DERMED HAR FIRMAET


HOS OSS FÅR DU RETT LIFT TIL RETT JOBB

24 T SERVICE

SKEDSMO | 37


Nytt arbeidsår – nye muligheter? Vintermørket senker seg. Julehøytiden er på hell. Dagene er korte, nettene er lange, og det kan være tungt å finne energi til å yte det lille ekstra mellom åtte og fire. Så hvordan finner du motivasjon og inspirasjon til å gå løs på nye jobbutfordringer? Det finnes neppe en endelig og allmenngyldig fasit for hva som gir arbeidsglede. Mange vil peke på et godt arbeidsmiljø, utfordrende oppgaver og en variert arbeidsdag som viktige momenter. Da blir resultatet gjerne en stimulerende og meningsfull jobbtilværelse. Samtidig er vi alle ulike. Noen liker hektiske dager, andre foretrekker et roligere miljø. Noen liker seg best innendørs på kontoret, andre må ut og farte. I vår tid trekkes trivsel stadig oftere frem som en nøkkel til effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen. Uten motiverte ansatte, uten ansatte som gleder seg til å gå på jobb, vil arbeidsplassen som helhet lide. Det samme gjelder bunnlinjen. Trivsel har blitt alfa og omega. Dermed har det også vokst frem et marked for tjenester og opplevelser som skal bidra til god stemning på jobb. Det kan handle om så mangt. Lederutvikling, teambuilding, faglig påfyll, inspirasjonsarrangementer. Det er selvsagt ting som kan ha mye for seg. Samtidig er det ingen tvil om at mesteparten av arbeidstiden er mer mundan enn som så. Vi har konsultert forskere og ledere om viktigheten av arbeidsglede og motivasjon i det daglige dont.

Gevinstene ved arbeidsglede

Robert Salomon er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo. Sammen med kollega Benedicte Brøgger har han gjennomført et forskningsprosjekt om arbeidsglede og motivasjon på oppdrag av hovedorganisasjonen Virke. Resultatene er publisert i rapporten «Å jobbe med arbeidsglede – hva kan virksomheter få ut av det?» Vi har spurt Salomon om effektene av arbeidsglede på arbeidsplassen. Finnes det en klar sammenheng mellom mistrivsel og lav effektivitet, jamfør arbeidsglede og høy effektivitet? Mange studier har påvist en sammenheng mellom trivsel, arbeidsglede og produktivitet, kundetilfredshet og lav gjennomtrekk. Trivsel i seg selv vil ikke nødvendigvis gi større produktivitet. Det viktigste er at det stilles krav til medarbeiderne som oppleves som utfordrende og motiverende, og som de er i stand til å mestre. Mistrivsel henger gjerne sammen med at man ikke føler at man mestrer jobben, at man ikke får utfordrende nok oppgaver, at man ikke får anerkjennelse, at man er overarbeidet eller involvert i en konflikt med ledere eller kolleger. Da synker gjerne produktiviteten.

38

Hvorfor er det så viktig for en arbeidsplass å ha motiverte medarbeidere? Det finnes arbeidsplasser hvor man kan utføre en grei jobb uten særlig annen motivasjon enn det å få lønn. Men i dagens arbeidsliv i Norge er kravene såpass høye at de fleste medarbeidere må være motiverte for at jobben skal bli utført på en tilfredsstillende måte. Tenk for eksempel på hvordan du opplever en umotivert butikkselger eller saksbehandler på et offentlig kontor. Om en bedrift sliter med lav arbeidsmoral og jobbmotivasjon, hvilke mulige tiltak kan bedre situasjonen? Det er mange tiltak som kan gjøres. Ofte kan man begynne med en form for kartlegging av arbeidsmiljøet. Deretter bør alle medarbeiderne være med på å tolke resultatene fra undersøkelsen, og komme med forslag til forbedringer. Det må lages en realistisk oppfølgingsplan, og det må sikres at planen følges opp. Medarbeiderne må føle eierskap til oppfølgingen. Erfaringsmessig vil det komme fram forslag til noen fysiske forbedringstiltak knyttet til ventilasjonsanlegg, sikringstiltak samt utforming av kjøretøy og lager. Bedre jobborganisering og kommunikasjon i virksomheten, samt mekanismer for tilbakemeldinger på hvordan en utfører jobben er også gjengangere. Der misnøyen skyldes konflikter, må det satses på mer langsiktige prosesser, ofte med hjelp fra eksterne konsulenter eller bedriftshelsetjenesten.

Finnes det noen fellestrekk ved bedrifter som sliter med lav arbeidsmoral og arbeidsglede? Tidvis vil mange bedrifter ha situasjoner preget av lav arbeidsmoral og arbeidsglede. Ensidig, gjentakende arbeid kan være én grunn. Andre grunner kan være omstillinger og nedbemanningsprosesser som ikke er skikkelig organisert, lønnsoppgjør som oppleves som urettferdige, dårlige fysiske arbeidsvilkår, dårlig kommunikasjon og tilbakemeldinger, overbelastende jobber samt press der medarbeiderne ikke makter balansen mellom arbeidets og hjemmelivets krav. Selv om man for tiden finner større belastninger i bygg- og anleggsbransjen og hotell- og restaurantbransjen grunnet sosial dumping, er det ikke slik at arbeidsmoralen nødvendigvis er veldig lav i disse bransjene. Har norske arbeidstakere generelt høy eller lav jobbmotivasjon og yrkesstolthet? Norsk arbeidsliv er heldigvis preget av høy jobbmotivasjon og yrkesstolthet. Hvor viktig er det for arbeidsgleden at medarbeidere føler seg sett og verdsatt av ledelsen? Det er svært viktig og ofte en undervurdert faktor. En generell erfaring er at alle ønsker å bli sett og verdsatt. Det gjelder også medarbeidere som allerede har en høy status og anerkjennelse både i og utenfor bedriften. Travle ledere glemmer ofte det i hverdagen.

Foto: Rawpixel/Shutterstock


Det skyldes ikke ond vilje, men mangel på oppmerksomhet. Bare det å hilse på medarbeiderne når man treffer dem i korridoren eller heisen hjelper. Travle ledere glemmer ofte dette når de går i sine egne tanker. Er norske ledere i dag flinke nok til å motivere medarbeiderne sine? Det er svært blandet. I arbeidsmiljøundersøkelser vi har gjennomført i ulike virksomheter, får lederne ganske bra skår. Ofte får nærmeste leder bedre skår enn topplederne. Likevel har lederne store utfordringer mange steder.

To ledere om arbeidsglede og jobbmotivasjon Hva gjør norske ledere for å motivere både sine ansatte – og seg selv? Vi stilte fem spørsmål om motivasjon og arbeidsglede til to toppledere.

Trude Hov Sørensen, HR-direktør i Raise Gruppen AS Hva er arbeidsglede for deg? Arbeidsglede er å få den tilliten jeg trenger for å tenke nye tanker sammen med teamet mitt, og mandat til å ta dette videre. Det gir mestringsfølelse og skaper en positiv holdning. Hvorfor er det så viktig å ha motiverte medarbeidere, og hvordan påvirker dette din bedrift? Motiverte medarbeidere som kan og vil, er helt avgjørende for å skape utvikling og gode resultater. Vi lever av kundene, og våre frisører jobber med hjertet. Vår oppgave er derfor å legge til rette for faglig utvikling, og samtidig gi dem rom for å bruke sin kreativitet. Dette vil bidra til at vi får fornøyde kunder som ønsker å komme tilbake til oss, noe som igjen gir resultater på bunnlinjen. Hva er ditt råd til ansatte som har mistet jobbmotivasjonen? Medarbeideren er den som sitter med løsningen. Jeg vil derfor ikke gi noen råd, men vil i stedet starte en dialog slik at medarbeideren selv kommer med forslag til løsninger på hva som kan øke motivasjonen. På bakgrunn av dette iverksetter vi tiltak. Min erfaring er at det ofte er små ting som kan bidra til å løfte motivasjonen. Har dere egne tiltak for å øke ansattes motivasjon og arbeidsglede i din bedrift? I vårt selskap er det lov å lykkes, og vi bidrar til motivasjon og utvikling på mange områder. Hver måned kårer vi blant annet ”Månedens medarbeider” , ”Månedens salong” og ”Månedens gledesspreder”. I tillegg gjennomfører vi lederkurs for samtlige ledere i konsernet i Misvær, stedet der eventyret startet. Hver enkelt medarbeider har i tillegg sin egen suksessplan som følges opp av nærmeste leder. Vi har også utarbeidet en egen kursplan

for medarbeidere som skal bidra til både personlig og faglig utvikling. En egen coach er også tilgjengelig for våre medarbeidere. Minst like viktig er det at vi har et uformelt og morsomt miljø. Hos oss er det «sytefri» sone! Hva gjør du selv for å holde deg motivert som leder? Jeg får energi og glede av mine kolleger, og gjennom spennende og varierte arbeidsoppgaver. Hver morgen minner jeg meg selv på at jeg kan velge å utgjøre en forskjell, og da er jeg i gang!

Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo Hva er arbeidsglede for deg? Arbeidsglede for meg har alltid vært at jeg jobber med noe jeg synes betyr noe for flere enn meg selv. Det er derfor jeg er i Kultursektoren. Vi som har slått inn på den veien, har jo en stor kjærlighet til fagene våre, enten det er dans, teater, film eller bibliotek. På et mer generelt grunnlag handler det om varierte og spennende oppgaver hvor jeg får brukt meg selv og det jeg kan. Og så elsker jeg å starte på helt nye prosjekter. Jeg er nok en typisk igangsetter. Hvorfor er det så viktig å ha motiverte medarbeidere, og hvordan påvirker dette din bedrift? I biblioteksektoren handler kvaliteten i våre tjenester om hvordan vi møter våre brukere. De kommer til oss fordi de søker kunnskap og inspirasjon, og trenger råd og veiledning fra dyktige ansatte. Møtet mellom låner og ansatt er verdisonen hvor biblioteket oppstår, og hvis vi har demotiverte og uengasjerte medarbeidere, blir det et dårlig møte. Men jeg tror jeg har noen av de mest engasjerte medarbeiderne i landet!

Trivsel og HMS - hånd i hånd § HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-arbeid skal bedre og sikre forholdene for både ansatte og ledelse på en arbeidsplass. § HMS-forskriftene gjelder for alle bedrifter, uavhengig av størrelse, som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. § Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for gjennomføring av internkontroller, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet. § Arbeidsgiver, arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombudet, bedriftshelsetjenesten og Arbeidsmiljøutvalget er alle ansvarlige for HMS på en arbeidsplass. § Rutiner for HMS behøver ikke å være spesielt omfattende for små bedrifter som har lav risiko for brann, forurensning og arbeidsulykker. Kravet til systematisk HMS-arbeid er imidlertid det samme for alle virksomheter, uansett størrelse. § Et godt innarbeidet HMS-system kan gjøre arbeidsmiljøet bedre, og føre til større trygghet og trivsel for arbeidstakerne. § Lær mer og få gode råd om HMS på Arbeidstilsynets hjemmeside: www.arbeidstilsynet.no

Hva er ditt råd til ansatte som har mistet jobbmotivasjonen? Avstand og tid er viktige nøkkelord. Mitt råd er å ta litt tid vekk fra oppgavene og se på helheten i arbeidet. Motivasjon kan komme fra nye oppgaver, ved å jobbe et annet sted i bedriften for en periode eller ved å få noen nye kolleger. Har dere egne tiltak for å øke ansattes motivasjon og arbeidsglede? Vi har nok en del generell opplæring, men vi kan absolutt bli bedre på å fokusere på arbeidsglede i hverdagen. De fleste som jobber i bibliotek forteller vakre historier om gode møter med brukere, men alle trenger ekstra påfyll i blant. Det å bli sett og vite at det du gjør blir satt pris på, er det aller viktigste. Hva gjør du selv for å holde deg motivert som leder? Jeg tenker på hvor heldig jeg er som får være med og påvirke. Det er jo få ting som er morsommere enn det!

Foto: Lendy16/Shutterstock

39


Opplevelsen av bil

Autostrada Sport på Billingstad er en bilbutikk utenom det vanlige. Ferrari, Maserati og Porsche er biler som er bygget på lidenskap og kjærlighet, med kjøpere som er genuint bilinteresserte. Derfor tilbyr Thomas Kleven og hans kolleger sine kunder langt mer enn bare bil. Hos Autostrada Sport får du ikke bare drømmebilen, du åpner også dørene for minneverdige bilopplevelser. en opplevelse å kjøpe en slik bil, og det skal være en opplevelse å eie en slik bil. Vårt forhold til kunden er bare i startgropa når vi selger bilen. Vi kan ta med kunden på banekjøring, på kjørekurs hos Ferrari og Maserati, på tur gjennom Europa, kjøre flotte alpeveier, spise god mat og drikke god vin, møte likesinnede, forteller Thomas. Alle kan selge et godt produkt, men ikke alle kan selge opplevelsen rundt produktet. I Autostrada Sport tilbyr de et helhetlig tilbud som de kanskje er alene om i markedet. Thomas og hans kolleger blir gjerne gode venner med sine kunder. – Autostrada Sport er et selskap i Autostrada Gruppen. Det ble startet i 1995 i Skien av vår eier Gisle Valen. Siden da har selskapet hatt en organisk vekst i Skien- og Porsgrunnsområdet. I 2008 valgte Gisle Valen og Olav Medhus å starte opp Autostrada Sport her i Oslo. Hovedfokuset skulle da være italienske biler, spesielt Ferrari og Maserati. Ettersom markedet for kun de to bilene er for snevert til at man kan leve av bare det, har vi også satset på andre premiumbiler, spesielt i sportssegmentet, sier Thomas. Han har selv bakgrunn fra Porsche – som Autostrada Sport også har i stallen – og tok over som daglig leder på Billingstad i 2012. Butikken har også blant annet – DET SKAL VÆRE

40 | ASKER

Land Rover, BMW, Audi og Mercedes. På Maserati er selskapet både importør og eneforhandler i Norge, og de har fullt autorisert verksted for både Maserati og Ferrari. - Vi har fokus på å levere den bilen kunden vil ha. En kunde som har en Ferrari eller en Maserati, har også andre biler, og da ønsker vi å være en totalleverandør på det også. Thomas melde om sterk vekst for begge sine italienske fartsfantomer. Maserati er på banen med en ny Maserati Ghibli, som er tilgjengelig med både diesel og bensin, og med både to- og firehjulsdrift. Det er en bil som passer godt inn i det norske markedet. I tillegg har Maserati Quattroporte kommet med et nytt ansikt. - Vi har investert tungt i nye fasiliteter, og bygd et nytt fullverdig Maserati showroom. Det er med på å gi oss identitet og løft. I 2015 kommer det en Maserati SUV, som kanskje er den mest interessante modellen volummessig for oss. Det blir en luksuriøs og sporty SUV som vil konkurrere med Porsche Cayenne, BMW X5, Range Rover Sport, opplyser Thomas. Fra Autostrada Sport triller det ut omtrent 300 kvalitetsbiler i året. På sikt er målsetningen at det tallet FOR 2014 KAN

skal opp til bygges opp til 500, og det kan bli aktuelt med ytterligere agenturer, slik at selskapet får enda flere ben å stå på. Det skal bygges sten på sten. Men Thomas legger vekt på at Autostrada Sport er en liten aktør sammenlignet med mange andre norske importører og forhandlere. Derfor kan de også tilpasse seg markedet raskt, og gi hver enkelt kunde ekstra oppmerksomhet. Ofte leveres bilene ut i løpet av en uke eller to. – Mange nordmenn er blitt flinkere til å leve livet her og nå. I dag er det mange som kjøper bilen man alltid har drømt om. På Autostrada Sport vet kundene at de kan stole på oss. Vi er en seriøs, solid aktør, som kundene vet det er trygt å gå til. Her møter du folk med genuin bilinteresse, og mekanikere som brenner for bilene de jobber med. Vi investerer i fasiliteter. Vi investerer i personell. Vi investerer i trygghet. Garanti blir viktigere og viktigere, og da er det avgjørende å ha et bra apparat for å håndtere garantien. Det er kanskje ingen overraskelse at eieren selv, Gisle Valen, blant annet er forhenværende Norgesmester i GT-klassen. Kunder og ansatte hos Autostrada Sport deler et stort engasjement for gode biler. I 2015 skal Gisle ut på racing i Skandinavia, og kundene er invitert med.


ONEZERO DESIGNBUREAU - www.onezero.no

NØKKELEN TIL ET EKSTRAORDINÆRT LIV. DET TOTALT MOTSATTE AV DET ORDINÆRE | VI INTRODUSERER DEN NYE GHIBLI FRA KR 990.000,-

DEN NYE MASERATI GHIBLI KAN LEVERES MED FLERE AVANSERTE 3.0 LITER V6 MOTORER MED 8-GIRS ZF AUTOMAT, INKLUDERT EN V6 TURBODIESEL MOTOR. BILEN ER OG TILGJENGELIG MED MASERATIS INTELLIGENTE Q4 FIREHJULSTREKK. GHIBLI.MASERATI.COM

AUTOSTRADASPORT.COM / 66 77 51 60 ENEIMPORTØR OG FORHANDLER AV MASERATI I NORGE

ASKER | 41


Sikker og effektiv regnskapstjeneste med kvalitet i alle ledd KvalitetsRegnskap ble etablert av Hanne Røed, Trine Føyen, Grete Samuelsen og Unni Fjell i 2007. Siden da har regnskapsbyrået hatt en imponerende vekst. Fra ingen kunder på dag 1 – til omtrent 170 kunder i dag. Hemmeligheten er faglig dyktighet, gode kunderelasjoner, og et tjenestetilbud som dekker alt av regnskapsføringstjenester, samt økonomisk rådgivning. regnskapsførere i Asker og omegn, men vi har egentlig ikke følt så mye på den konkurransen. Oppdragene kommer inn uten at vi trenger å gjøre så mye for det. Men vi prøver selvsagt å leve opp til navnet vårt, med fokus på kvalitet, forteller Hanne. I dag er de tolv ansatte i selskapet, inkludert fire autoriserte regnskapsførere. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester. Det omfatter alt innen lønn og årsoppgjør, fakturering, likningspapirer, protokoller og blanketter, betalingstjenester, administrasjon og kontortjenester. På toppen av det kommer økonomisk rådgivning. – DET ER MANGE

hovedsak lokalisert i Asker og Bærum, men Kvalitets­ Regnskap har også kunder blant annet i Oslo. Kundene er først og fremst små og mellomstore bedrifter. KUNDEKRETSEN ER I

– Vi er et team med bred erfaring fra mange bransjer og evne til å sette seg inn i kundenes problemstillinger. I tillegg er vi gode på å holde oss oppdatert på utviklingen i markedet. Det går ganske raskt i denne bransjen, og det er hele tiden noe nytt. Målet er å prøve å hele tiden følge med på den utviklingen, slik at vi alltid er i front, understreker Hanne. Hun er også påpasselig med å påpeke at KvalitetsRegnskap er medlem av NARF, Norges Autoriserte Regnskapføreres Forening, og følger alle pålagte standarder. Ryddighet og nøyaktighet er selvsagt viktig for alle som driver med regnskap. I KvalitetsRegnskap er trivselsfaktorene høy, og kundene møtes med et smil. I tiden som kommer er tanken at selskapet skal få lov å stabilisere seg omtrent på dagens nivå. – Det er ikke et mål å vokse seg større og større. Vi håper at vi nå har lagt grunnlaget for en sunn og trygg drift, avslutter Hanne.

Regnskapsføring Årsregnskap Betalingstjenester Rådgivning Administrasjon og kontortjenester Fakturering

www.kregnskap.no

42 | ASKER

/Kvalitetsregnskap - 66 78 28 00 - Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad


Ærlig og redelig med Rett IT AS For mange kunder er det vanskelig å vite hva som behøves og ikke behøves i floraen av IT-tjenester. Det har Bjørn Bjercke tatt konsekvensen av. Rett IT AS leverer konsulenttjenester innen IT, med sterkt fokus på at kundene kun skal få det de har behov for. Verken mer eller mindre. SLIK LYDER FILOSOFIEN til

daglig leder Bjørn Bjercke. Rett IT AS holder til på Billingstad i Bærum, og så dagens lys i 2013. Selv har Bjercke lang erfaring i faget fra en rekke store selskaper. – Jeg har jobbet i IT-bransjen siden 1998, og var internett- og webansvarlig for Luftforsvaret før jeg ble headhuntet til Orkla Finans. Der lærte jeg mye om finans-IT. Deretter ble jeg hentet inn til Danske Securities, et aksjemeglerhus som er del av Danske Bank. Jeg har også jobbet nesten seks år for Dell Computers i Stockholm.

lagt som standard, er det kunden får. Det skal også være rett løsning for kundene, utdyper han. Samtidig er Bjercke og hans kollega også opptatt av å ringe kundene i etterkant for å forsikre seg om at alt er på stell før det sendes ut faktura. Det handler om at Rett IT AS skal jobbe på kundenes premisser. – Av spesifikke tjenester vi kan tilby, er vi sertifisert på Google-applikasjoner og på F-Secure antivirus. I tillegg har jeg spisskompetanse og er en av Nordens ledende på Wiki-systemer, så vi har flere store kunder på dette.

hvert at det var mange etiske spørsmål som ble reist innen IT-konsulentbransjen. Hvordan fakturerer man kunder? Hva leverer man av tjenester? Våren 2013 begynte han å legge planer for hvordan ITkonsulentaspektet kunne drives på en ærlig, redelig og etisk riktig måte. – Sammen med en kollega brøt jeg derfor ut av bedriften vi jobbet i på det tidspunktet, og startet Rett IT AS. Vi er opptatt av at det vi har lovet bort til kunden, også er det som står på fakturaen. De prisene og den kvaliteten vi har

BJERCKE LEGGER TIL at de også har et godt samarbeid med Buskerud fylkeskom-

BJERCKE OPPLEVDE ETTER

mune, og at de er godkjent som lærlingebedrift. For Rett IT AS er det viktig å gi lærlingene kompetanse og innsikt i hvordan ting fungerer i bransjen. – Jeg er også opptatt av mine ansatte og deres behov. Det har vært mye hardt arbeid i oppstarten, men vi har bevisst rettet oss mot foreninger og bedrifter som ikke er IT-relaterte, som regnskapsbyråer og eiendomsmeglerfirmaer. Vi har fått økonomisk støtte i utviklingsfasen, og ser positivt på tiden fremover nå.

En enkel IT-hverdag med Rett IT AS www.rettit.no • post@rettit.no • 4884 7777 Billingstadsletta 19 b. - Postboks 119, 1312 Slependen /RETTIT

ASKER | 43


Kompetanse og tilgjengelighet er gull verdt Velfungerende IT-systemer for økonomi er avgjørende i alle bransjer. Det kan dreie seg om alt fra kasseløsninger, til ordre-, lager-, og fakturasystemer. Hovedsaken er at teknologien er både effektiv og formålstjenlig. Admincons AS i Asker har lang erfaring med butikkdata og ERP-systemer. De er opptatt av å levere stabile og gode løsninger som fungerer fra dag én, samt å være tilgjengelig for kundene også etter installasjon. Det gir kundene en egen trygghet. leder Hans Kristensen har en imponerende fartstid i sitt fag. Etter noen år i Brasil, hvor han jobbet med undervannsteknologi, data og elektronikk i oljebransjen, kom han tilbake til Norge igjen i 1986. Siden da har han vært travelt opptatt med tjenestelevering innenfor administrative rutiner, systemutvikling og integrasjon. – Gjennom alle år har vi solgt løsninger til små og store kunder. På 90-tallet var vi den største forhandleren av det som i dag er Visma. Vi var landsdekkende med 17 ansatte. Hovedkunden vår i den perioden var Volvo Norge, med løsninger og integrasjoner mot deres logistikksystemer. Dette er løsninger som fortsatt er i drift i dag, og som vi til en viss grad vedlikeholder, forklarer Kristensen. I begynnelsen av 2000 startet han et software-selskap som utviklet egen butikkdatalogistikk. I 2013 solgte Kristensen seg ut av det selskapet, samtidig som hans eget selskap Admincons ble omgjort til et AS. – Nå har Admincons AS blitt et hovedselskap som driver med butikkdata, logistikk og alt som har med ordre, lager og faktura å gjøre. Selskapet består idag av flere personer med lang fartstid, og vi har en egen avdeling i Tønsberg. EIER OG DAGLIG

AdminCons 405 35 000 - post@admincons.no - www.admincons.no

44 | ASKER

Vi har partnerskap med mer enn hundre regnskapskontorer i vårt nettverk via partneravtalene vi nå har signert. Per i dag betjener vi kunder over hele landet, og har en positiv vekst og utvikling. ikke Admincons AS lenger egne løsninger, men syr i stedet sammen løsninger som leveres av et innovativt softwareselskap de samarbeider med. Kristensen og hans kolleger leverer tjenester til hele landet. De har egne partnere som bistår med det tekniske når det er nødvendig. – Tilbakemeldingene vi får går på at kompetansen og tilgjengeligheten vår er meget god. Når en kunde ringer, er det viktig at vi svarer og kan gi hjelp der og da. Support er todelt når det gjelder kasseløsninger, delt mellom de spørsmålene som ikke krever svar der og da og de samtalene der kunden står med en utfordring i kassen og må ha svar umiddelbart. Derfor er supportapparatet det viktigste vi har for kundene våre. Det er betjent 24/7. – Vi har ellers også blitt en lærlingebedrift, og det er noe vi ønsker å utnytte i tiden som kommer, avslutter Kristensen. I DAG UTVIKLER

«Fremtiden ligger i moderne systemer og fremtidsrettet teknologi»


Fra A til B med Askerbussen.no Askerbussen har mange bussturer hver dag. Det gir travle dager for Sverre og Hilde Runningshaugen. Deres busser frakter både barn og skoleelever, kommunalt ansatte og firmagrupper, og pasienter og pensjonister.

oss vet at vi er lokalkjente, og at vi kommer når vi skal. Vi har mange bussturer om dagen, men heldigvis går logistikken som smurt. Vi har et bra bookingsystem som fungerer, forklarer Sverre. I dag driver han og kona Hilde Askerbussen. De har et godt samarbeid med mange busselskaper. Kjører som underleverandør til Unibuss Tur, Nettbuss Travel, Oslo Akershus Turbusser og OsloBuss. Er også med og kjører for NSB og Flytoget. – Askerbussen er på tur hver dag. Det er mange skolebarn, og vi har en arbeidsrute Lier rundt. Da kjører vi arbeidere som jobber på Arbeidssenter. Ellers henter vi barn på skoler i Asker og kjører dem til Føyka fotball-SFO. Asker Fotball er de første i landet som har fotball-SFO, og vi har et godt samarbeid med dem. På toppen av det har Askerbussen avtaler med en rekke lokale firmaer. De får stadig oppdrag fra det offentlige. Vi setter pris på at kommunen bruker lokal næring. – Askerbussen har to stor turbusser og to minibusser. Ved behov leier vi inn flere busser. En månedlig ”Harrytur” til Sverige blir det også. Da melder folk seg på på forhånd, og turen går til Sandefjord og så videre med ferge over til Søta Bror. – DE SOM BRUKER

FRA A TIL B OG TILBAKE IGJEN www.askerbussen.no

Spesialister på pakking og frakting ”Vi er best på det vi driver med, og holder god og nær kontakt med kundene. Og vi pakker så å si aldri feil. Alle som jobber her har vært her i minst fem år. De er lojale og dyktige, og har en god følelse for firmaet.” Det forteller daglig leder Frode Lisether i G-Tex AS i Drammen. Han pakker og frakter konfeksjon til butikker over hele Norge. jobbe her på deltid i 2002. Etter hvert kom jeg inn på eiersiden, før jeg ble daglig leder i 2010. Nå har jeg overtatt hele bedriften. G-Tex AS tar inn store kontainere fra Europa og Asia, deriblant Hong Kong og Kina, og så ompakker vi det etter ordre fra kundene og transporterer det ut. Vi har både såkalte flatpack, altså varer som går i hyller, og hengende varer som transporteres ferdig ut på henger, forklarer Lisether. Det tar cirka én måned å transportere varer med skip fra Hong Kong til Oslo. G-Tex AS står da for hele logistikkprosessen fra de mottar varene og til de er ute i butikkene hos kundene. De jobber ofte med korte tidsfrister. For når varene er mottatt, skal de helst ompakkes samme dag. – Sesongen går fra juli til november og januar til april, for det er da vi sender ut varer. Forsendelsene fra Asia kommer ofte samtidig, og da får vi alt inn på en gang. Per i dag har jeg flere store agenter – JEG BEGYNTE Å

som hver har mange merker. Skipene kommer inn til Oslo, og så bruker vi transportører som henter varene der og kjører dem hit til Drammen. sammen syv ansatte, og Lisether går aldri tom for rosende ord om staben. Det stilles høye krav til nøyaktighet i G-Tex AS, samtidig som arbeidet må gå raskt unna. Det forutsetter dyktige ansatte, særlig når det går unna i svingene med nyankomne forsendelser. Men Lisether og hans kolleger drar alltid ting i land. – Vi har utviklet oss mye siden jeg begynte her. Det ser veldig bra ut for oss både i år og neste år, og i 2015 får vi også to nye ansatte. Fremover er nok tiden inne for å bygge et nytt lager, som vi selv eier. Jeg har lyst til å kjøpe en tomt og bygge nytt, for etter å ha leid her i 25 år, er det på tide at vi eier noe selv. Også er vi alltid interessert i flere gode kunder, avslutter Lisether. FIRMAET HAR TIL

Vi pakker og frakter best i Norge Svelvikveien 81, 3039 Drammen Tlf: 32 80 15 10 www.g-tex.no

ASKER/DRAMMEN | 45


BB Arkitekter tar faget – og kundene – på alvor Drammensfirmaet BB Arkitekter jobber med nærmest alle typer bygg og boliger. Men innstillingen er den samme: de tar alltid oppgaven som arkitekt på alvor. Det er ved tegnebrettet at grunnlaget legges for et byggverk som er både funksjonelt og estetisk utformet, i henhold til kundens ønsker og behov. har drevet eget firma i nesten tretti år. Sammen med kollega Gaute Bergø, dannet han BB Arkitekter i 2013. De håndterer et bredt spenn av arkitektoppdrag, som strekker seg fra nærings- og industribygg til større boligprosjekter og eneboliger. – På næringsbygg har det de senere årene i stor grad dreid seg om rehabilitering og oppgraderinger, samt tilbygg og påbygg på eksisterende bygningsmasse. Men vi har også nybygg i deler av Drammen, med nye industribygg og kombinasjonsbygg. I tillegg kommer alle slags boligprosjekter, fra hytter til større bygårder, forteller Bergø. ARNE MARTIN BORGE

på at det alltid er kundens ønsker og behov som står i høysetet for BB Arkitekter. Det har vært en vellykket strategi, som har gitt mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder. HAN LEGGER VEKT

– Vi bistår kundene med det de trenger hjelp til. Det er viktig for oss. Det er ikke slik at vi bryter gjennom med vår egen stil. Vi er på jobb for kunden, som betaler og som skal bruke bygget. Og det er ikke ”bare-bare” å bygge hus. Det er en stor investering, og du skal bygge et sted du trives. Derfor er det viktig å ta dette på alvor, sier Borge. Av og til hender det at det ferdige resultatet også overgår kundens forventninger. Da føler Borge og Bergø at de har lyktes 110 % – og det er ingenting de setter større pris på enn det. Duoen har mange år i faget mellom seg, og har etter hvert bygget seg opp en betydelig kundeportefølje. Det er takket være godt utført arbeid. – Vi har mange gamle oppdragsgivere som kommer igjen. Har vi gjort en tilfredsstillende jobb, er det jo enkelt å spørre oss én gang til. Det handler om å bygge opp et godt forhold til kundene, avslutter Bergø.

Vår filosofi er fleksibilitetgrunnlagt på oppdragsgivers ønsker og vår kunnskap. Siv.ark MNAL Arne Martin Borge tlf 957 22 457

46 | DRAMMEN

Siv.ark Gaute Bergø tlf 957 22 514

arkitekter Hotvetveien 59, 3023 Drammen


Fabelaktige hjemmesider Visit Media AS inngikk nylig en partneravtale med VisitNorway.com. Nå har daglig leder Geir Dahl store planer for den videre satsingen. Selskapet leverer et bredt spekter av internett-tjenester til sine kunder, som inkluderer tekniske løsninger og innholdsproduksjon. Ekstra kompetanse har Dahl på utarbeidelse av reiselivsportaler. webtjenester og webløsninger i tillegg til innholdsproduksjon. Siden 2012 har vi jobbet med reiselivsportaler som VisitDrammen, VisitNorway og VisitRøyken. Vi samarbeider med reiselivsbransjen og kommunene i Drammensregionen der vi leverer web- og innholdstjenester. Vi publiserer artikler om kunst og kultur, aktiviteter, attraksjoner, overnatting og spisesteder, forteller Dahl. Han ønsker å bidra til å profilere kundenes produkter på best mulig måte. Nettportalen VisitDrammen er et godt eksempel på en effektiv måte å fortelle om Drammen på. Det som skjer i regionen blir omtalt, og Dahl er i kontakt med små og store reiselivsaktører. Målet er å markedsføre Drammens-regionen overfor både næringsliv, turister og tilreisende. – VISIT MEDIA LEVERER

kan vi tiltrekke oss tilreisende, folk som tenker på å flytte hit, og bedrifter som vurderer å starte opp her. De fleste bruker nettet til å lese seg opp på hvordan det er i regionen og hva slags tilbud som finnes. Vi er nå offisiell – PÅ DEN MÅTEN

partner i VisitNorway, med Drammens-regionen som vårt ansvarsområde. Det omfatter kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik, Øvre og Nedre Eiker. Like viktig som en velfungerende webløsning, er hjemmesider med gode produktbeskrivelser, aktuelle artikler og bilder. Derfor tilbyr Visit Media innholdstjenester som del av sin portefølje. Vi samarbeider med skribenter og fotografer som bidrar med innhold og nyheter til nettsidene. Hjemmesiden blir da langt mer interessant for leseren, og kommer høyere opp på listen til Google og de andre søkemotorene. Men også mindre nystartede bedrifter har mye å hente på å henvende seg til Visit Media AS. – Vi setter opp rimelige hjemmesider som kan videreutvikles og utvides etter hvert. Dette er webløsninger som kontinuerlig oppgraderes og følger den teknologiske utviklingen. Det betyr at kundene slipper å tenke på dette selv, sier Dahl.

Web Design - tilpasset lesebrett og smarttelefoner 32 23 40 70 • post@visitmedia.no www.visitmedia.no

DRAMMEN | 47


Bli med til nye Bergheim Drammen AS I snart 45 år har Bergheim vært en viktig aktør innen import og salg av biler i Norge. Hos avdelingen Bergheim Drammen AS satser de nå nytt og friskt med fokus på merkene Jeep og Citröen. Målet er å nå ut til nye kundegrupper. tidene forandret seg. Tradisjonelle amerikanske biler, med sine store og kraftige motorer, er nå i stor grad blitt et nisjemarked, blant annet på grunn av statlige avgifter og økt fokus på miljø. Derfor har Bergheim jobbet aktivt for å utvide sitt tilbud. I Drammen har de funnet svaret med en ny satsning på Citröen og Jeep. – Mange tenker på amerikanske biler når de tenker på Bergheim. Bilkjøpere i Drammen tenker ikke på oss som en forhandler av familiebiler eller yrkesbiler. Derfor har vi en utfordring med å markedsføre den nye profilen vår. Vi skal få flere til å kjøpe Citröen og Jeep både i Norge og lokalt i Drammen, forteller salgssjef Anders Myhre i Bergheims Drammensavdeling. Han understreker at Citröen er spesielt gode på yrkesbiler, og at mulighetene er store for å nå til flere kundegrupper med dette merket. Målsetningen er å knytte positive assosiasjoner opp mot navnet Bergheim med Citröen og Jeep. Bergheim er allerede en velrennomert bilforretning, som nå skal få et enda større nedslagsfelt. PÅ BILMARKEDET HAR

Bergheim

Drammen

Ingvald Ludvigsens gate 24, 3007 Drammen Telefon: 32 80 94 00 - am@bergheim.no www.bergheim.no

48 | DRAMMEN

– Det er absolutt et potensiale her. Citröen har mange kjempegode løsninger på firmabiler, vare- og budbiler, så det er mange muligheter for næringskunder hos oss, understreker Myhre. holder til i kjempeflotte lokaler på Åssiden, så alt ligger til rette for kunder som ønsker å ta en titt og prøvekjøre. Merkeverksted og delelager har de også, slik at de kan serve ettermarkedet på best mulig måte. En investering på bil slutter selvsagt ikke med selve bilkjøpet. Myhre og hans kolleger legger stor vekt på oppfølging av sine kunder også etter kjøp. – Her i Drammen har vi valgt å satse på Citröen og Jeep, og disse to merkene skal vi jobbe kontinuerlig videre med. Målet er selvfølgelig å bli en aktør å regne med, sier Myhre. Ellers har Bergheim selvsagt ennå Chevrolet, Cadillac og Corvette, og de har et sterkt fokus på kjøp og salg av bruktbiler. Bergheim Drammen AS er med andre ord et komplett bilsenter, med noe for de aller, aller fleste. BERGHEIM DRAMMEN AS

Åpningstider Salgsavdeling: Man, tirs, ons og fre 9 – 17, Tors 9 – 19, Lør 10 – 13


Effektiv revisjon til en fornuftig kostnad I løpet av sin snart 30 år lange karriere som revisor, har statsautorisert revisor Per Espen Kristiansen funnet sin filosofi. Innehaveren av Din Revisor AS i Drammen legger stor vekt på en effektiv revisjon basert på høy faglig kvalitet og personlig service ovenfor sine klienter. KRISTIANSEN HAR VÆRT revisor

siden 1987. Han startet sin karriere i Drammens ledende revisjonsfirma Johannessen, Andersen & Co, senere Ernst & Young, et av verdens største revisjonsfirmaer. Som statsautorisert revisor gikk han inn som medeier og partner i Gulliksen & Holmen Buskerud, som i 2001 ble til Din Revisor AS. – Grunnen var at jeg ønsket å drive for meg selv, men også at jeg vil være et firma som i det alt vesentlige bistår små og mellomstore bedrifter. I dag er det bare jeg som er ansatt i Din Revisor AS. Jeg holder til i et kontorfellesskap med to andre mindre revisjonsfirmaer. Vi har et godt og tett samarbeid, noe som er viktig både i forhold til det å holde seg faglig oppdatert, samt å ha et godt sosialt arbeidsmiljø.

Fordelen med å være direkte ute hos kundene og revidere, er at jeg lærer mye mer om bedriftene. – Min erfaring er at det blir enklere og mer effektivt for klientene å kun ha én person å forholde seg til. Jeg kan ta raske beslutninger, jeg vet hvordan det fungerer ute hos kundene, da jeg gjør mye av revisjonsarbeidet hos dem og ikke inne på mitt kontor. – Fordelen med å være direkte ute hos kundene og revidere, er at jeg lærer mye mer om bedriftene. Jeg får et godt innblikk i bedriftens miljø. Jeg får en god forståelse for problemene og utfordringene de måtte ha, og hvilke sterke sider de har. Da er det lettere å være mer konkret på bedriftsrådgivning også, for de kundene som ønsker at jeg skal bistå med det, understreker Kristiansen. er revisjon, regnskapsbistand, utarbeidelse av årsoppgjør og skatterådgivning. På toppen av det tilbyr Kristiansen også bedriftsrådgivning. Mange selskaper er i dag HOVEDOMRÅDET FOR VIRKET

ute etter et mer helhetlig tjenestetilbud enn kun tradisjonelle revisortjenester. Det kan Din Revisor AS være behjelpelig med. I hovedsak jobber Kristiansen med kunder i et område som strekker seg fra Drammen og innover mot Oslo. Mange av klientene tilhører eiendomsbransjen, men Din Revisor AS er åpen for kunder fra flere bransjer. I Drammen og omegn er det mange aktører i bransjen. Men det er også et område i sterk vekst.

Kristiansen er tydelig på at han har mer enn nok å gjøre. – Utfordringen har heller vært å få tid til å jobbe med de klientene jeg har, enn å få tid til å skaffe meg nye! Jeg er fornøyd med klientporteføljen min, og målet er å prøve å holde denne stabil og forvalte denne på beste måte. Men det er selvfølgelig alltid spennende med nye kontakter og utfordringer. Det er dette som gjør yrket variert og interessant.

Din Revisor AS er et statsautorisert revisjonsselskap som fokuserer på våre klienters behov og ønsker. www.dinrevisor.org } postmaster@dinrevisor.org } 32 82 90 91 } Muusøya 1, 3023 Drammen

DRAMMEN | 49


Resultater starter med relasjoner De siste årene har ”relasjonsledelse” blitt et nøkkelord innenfor god ledelse og administrasjon. Det faglige nettverket Relasjonsledelse Norge står i spissen for denne lille revolusjonen. Marit Onshuus Lysebo tror at mange ledere fortsatt har mye å lære om hvordan de skal dyrke gode relasjoner. Hun holder til i Drammen, og henvender seg til alt av næringsliv, institusjoner og organisasjoner. for og coachet ledere i det private så vel som det offentlige, både én-til-én og i større grupper. Da har hun jobbet med alt fra konkrete relasjonsferdigheter som dialog- og tilbakemelding, til grunnleggende basiskompetanse som mot, tillit og emosjonell modenhet; bærebjelken for de konkrete ferdighetene. – Mange av dem vi jobber med får mye ut av noe så enkelt som å lage et relasjonskart med seg selv i midten. Ikke tenke hierarkisk og lage organisasjons­ kartet med seg selv på toppen, men tegne seg selv i midten med andre rundt. Hvordan er min relasjon til folk? Kald eller varm? Hva kan jeg gjøre for å gi den andre mulighet til å blomstre?! Hun legger vekt på at gode resultater starter med LYSEBO HAR FORELEST

Relasjonsledelse Norge

fokus på relasjoner. Det gjelder både innad i egen organisasjon og utad mot samarbeidspartnere og kunder. – Du må ha to tanker i hodet samtidig. Tenke både relasjon og resultat. For du får ikke det ene uten det andre. Engasjement og motivasjon blomstrer først når relasjonene er gode. Da følger også økt effektivitet og produktivitet – og dermed også bedre resultater. Lysebo blant annet relasjonsledelsespioneren Jan Spurkeland og tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde. Sammen oppfordrer de ledere til å bli enda bedre kjent med seg selv og sine medarbeidere. Bare slik blir man et godt team. Det blir stadig viktigere i vår tid, når blant annet MED SEG HAR

dynamikk og omstillingsevne er avgjørende på enhver arbeidsplass. – Hvem blir du i en konfliktsituasjon? Hvem lar du andre være? Hvem blir gruppen du er leder for når de er uenige, og hvor god er du på å la dem være uenige? Lar du dem gi deg tilbakemelding? Det er mange ting det er viktig å reflektere over. Mange ting det kan være verdt å bli enda mer bevisst på. Jobber du aktivt med relasjoner, skaper det gode ringvirkninger alle veier. – Ledere vi har jobbet med forteller at de i etterkant av lederutviklingen opplever seg tryggere i rollen, de forstår mer av samspillet med andre, og de får positive tilbakemeldinger fra sine medarbeidere som aldri før, avslutter Lysebo.

Konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjonsutvikling

Mobil: +47 98 01 73 55 - E-post: marit@macama.no - Hjemmeside: www.relasjonsledelse-norge.no

50 | DRAMMEN


Veidekke – entreprenøren med de gode verdiene Veidekke Entreprenør Buskerud er opptatt av å skape gode arbeids- og levekår for sine ansatte – og å levere kvalitetstjenester til sine kunder. Ved avdelingen i Drammen har de både store byggeprosjekter og mindre servicejobber, men de samme, gode verdiene ligger alltid i bunnen.

Vi har vært med på flere store prosjekter her i Drammen.

VEIDEKKE ENTREPRENØR BUSKERUD

består av fire avdelinger. I tillegg til Drammen, Hallingdal og Ringerike, omfatter det også ansvaret for Valdresbygg på Fagernes. Totalt omsetter bedriften for rundt 600 millioner, hvorav over halvparten kommer fra Drammensavdelingen, forteller distriktsleder Sverre Liavaag. – Vi har vært med på flere store prosjekter her i Drammen. Raadhus­­haven bygget vi med Veidekke Eiendom som byggherre, og vi har også bygget Pollenkvartalet. I tillegg kommer

storutbygginger som Gullskogen Senter og Båstadtunet i Røyken. Totalt i regionen har selskapet 70 funksjonærer og 120 timelønte, mens de lokalt i Drammen har en stab på rundt 30 funksjonærer og 50 timelønte. Det geografiske nedslagsfeltet for avdeling Drammen dekker Kongsberg, Hokksund, Sandvika, Tofte og Sande. – Det er stort område, så vi har nok å gjøre! Mottoet vårt er at vi skal bygge en bedre framtid for menneskers livsutfoldelse. Vi driver også virksomheten vår etter det vi kaller PREG. Det står

for Profesjonell, Redelig, Entusiastisk og Grensesprengende. Dette er fundamentet til Veidekke, og det er disse verdiene som ligger i bunnen for hele virksomheten. Liavaag forteller at de legger stor vekt på involvering for alle ledd i organisasjonen. Det innebærer at snekkeren også er med på planleggingen av egen arbeidshverdag. Veidekke er også en av de store entreprenørene med flest egne ansatte. Selskapet har valgt å jobbe i stor grad med egne folk, istedenfor bare å kjøpe tjenester utenfra. Det

betyr at mye håndverk blir utført av bedriftens egne håndverkere. er et vekst­ område, er det klart at vi merker konkurransen. Det er en kamp om de fleste prosjektene. Men det som preger Veidekkes avdeling her i Drammen, er at vi til enhver tid skal ha minst 60 % forhandlede kontrakter. Dette er ikke anbudsjobber, men oppdrag med kontrakter som er forhandlet frem. Her er vi med og utvikler prosjektet fra dag én, avslutter Liavaag. – SELV OM DRAMMEN

VEIDEKKE ENTREPRENØR - BUSKERUD Telefon: 32 26 00 00 Webb: www.veidekke.no/buskerud Besøksadresse: Gråterudveien 45, 3036 Drammen DRAMMEN | 51


Gevinstene ved Helhetlig IT-tilbud for Lister-regionen god helse Grodata AS i Kvinesdal betjener næringslivskunder og privatkunder over hele Lister-regionen. Tjenestene omfatter både salg og service, og varierer fra komplette bedriftsløsninger til enkeltoppdrag av alle slag.

Skomakertjenester for alle Calle Welander er overbevist om at det fortsatt er behov for skomakere. Med butikken Sko & Nøkkelspesialisten håper han også å nå frem til ungdommen. Sko, vesker, jakker, glidelåser – alt. Så lenge jeg har en løsning og det lønner seg, så ordner jeg det. Når vi reparerer sko, så bruker vi materiale som er mye mer slitesterkt enn det originale, og vi kan skifte såle slik at man unngår glatte og harde såler, forteller Calle. Han startet Sko & Nøkkelspesialisten på Konnerud Senter i april i år, og tilbyr også nøkkelkopiering, med 450 nøkkeltyper tilgjengelig. Hvis han møter en nøkkeltype han ikke har inne, legger han inn bestilling og har nøkkelen hengende på kroken i løpet av et par dager. – Jeg elsker at man får muligheten til å være kreativ og finne løsninger i jobben min. Det er kjekt å se hvor glad kunder blir når jeg reparerer noe som betyr mye for dem. Folk er utrolig takknemlige for at jeg startet opp her. – JEG REPARER ALT.

er gjerne opptatt av kvalitet, og kjøper kanskje mindre nytt en andre. Calle tilbyr også kopiering av fjernkontroller til garasjeportåpnere, og leverer skilt i alle størrelser, samt alle typer av låser og montering. – Nå bestiller vi skiltene, men med tiden ønsker jeg å tilby et enda større sortiment. Det er et stort marked for skilt til bedrifter og borettslag. Calle har hatt hektiske arbeidsdager siden oppstarten tidligere i år. Han ønsker også å starte med salg av lærartikler, og etter hvert tenker han å ansette én til i butikken. – Jeg har stor tro på bedriften. Folk er fremdeles kvalitetsbevisste, og jeg håper også at unge mennesker får øynene opp for skomakerere. EN VANLIG KUNDE

Pettersvollen 3, 3032 Drammen 32 89 95 00 • www.skoognokkel.no 52 | DRAMMEN/KVINESDAL

I en travel hverdag blir god mental og fysisk helse stadig viktigere, både hjemme og på arbeidsplassen. Det kan Katrine Gulbrandsen Nilsen bidra til. Med Sans/Balanserommet i Drammen tilbyr hun blant annet yoga, pustetrening og meditasjon, samt kurs og coaching, til både privatfolk og næringsliv. fokus på individets helse, både mentalt og fysisk, vil for eksempel sykefraværet kunne gå betydelig ned. Yoga og mental trening er med å styrke helsen på alle plan. Så jeg tror at bedrifter kan ha stor nytte av mer bevissthet rundt disse tingene, understreker Katrine. Hun driver i dag Sans/Balanserommet, en kombinasjon av yogasenter og klesforretning. Det er et unikt konsept, hvor alt til syvende og sist er rettet inn mot at folk skal få det bedre med seg selv, og dermed også få energien til å yte best mulig i både hverdag og jobb. – På Sans/Balanserommet tilbyr vi yoga for alle. Både for de som aldri har prøvd det før, og for de som har god erfaring med det. Vi veileder også mye innen meditasjon, som en del av yogaen. Det handler om å finne en sterk indre ro. For mange kan det være et solid verktøy i hverdagen, sier Katrine. – MED LITT STØRRE

stor vekt på riktige pusteteknikker. Mange av oss sitter i dag mye foran skjermen, vi får vondt i albuer og skuldre, og pusten blir låst. Men med enkle grep kan du lære deg å puste riktig – og dermed også redusere stressnivået og isteden finne en egen ro i alle situasjoner. – Det handler om gode følelser. Og har du gode tanker, så har du gode følelser. HUN LEGGER OGSÅ

/Sans| 999 537 421 | Sans/Balansrummet Schwenkegaten 5 | 3015 Drammen

teknologi kan Grodata bistå sine kunder både direkte og indirekte. Daglig leder Geir Finnvold og kollega Roy Versland reiser ut ved behov, men kan også ta hånd om ting via fjernstyring. – Da bruker vi programvare til å hjelpe kundene der de er, ved å logge inn i deres systemer mens vi sitter her. Det gjør vi både til private og bedrifter. Miljøgevinsten blir kjempestor og ting går raskt, understreker Finnvold. Han har selv sterk regnskapsteknisk kompetanse, blant annet på regnskapssystemene Mamut og Agrodata. Versland har på sin side vært IT-interessert siden tidlig ungdom, og har i dag ti år bak seg som profesjonell IT-tekniker. MED VÅR TIDS

er fra Lindesnes i vest til Moi i øst, samt indre bygder i Vest-Agder. På kundelistven står blant annet Norsk Tipping og Nets betalingsterminaler. Men Grodata favner vidt på tjenestesiden. Finnvold og Versland håndterer virus og spyware infiserte maskiner, bytte av datamaskinparker, programvareløsninger, ”skreddersydde” stasjonære PC’er og mye mer. I bunn ligger en filosofi om at alle kunder skal får ”riktig service”. Det innebærer at kundene kan forvente profesjonell oppfølging, med riktige priser. I Grodata legges det stor vekt på redelighet. – Gode kundeforhold skapes gjennom ærlighet. Vi har kunder som ikke selv er inne når vi kommer innom, men som gir oss nøkkelen. Det er en tillitserklæring, understreker Finnvold. NEDSLAGSFELTET TIL SELSKAPET

www.grodata.no | 38 35 88 30 Fjotlandsgata 12, 4480 Kvinesdal


Trivsel og tillit i RVS AS RVS AS har hovedkontor i Hokksund, og kunne feire 25-årsjubileum nå i 2014. Daglig leder Reidar Bjørkli snakker varmt om viktigheten av å behandle både kunder og ansatte med respekt. Slike holdninger skaper gode bedrifter – bedrifter som lever lenge. I dag driver RVS AS blant annet med skadebegrensning, entreprenørtjenester og maskinutleie. ofte og mye, så det er en fordel for oss å ha mange bein å stå på. I RVS AS har vi hele fem avdelinger, forklarer Bjørkli. Det omfatter en entreprenøravdeling, som driver med bolig- og næringsbygg. En storskadeavdeling som håndterer større ulykker, som for eksempel branner. I Oslo-avdelingen tar de hånd om skadebegrensning og oppbygging etter vannlekkasjer og andre mindre skader. De ansatte her rykker ut og tar seg av problemene på vegne av forsikringsselskapene. – Og så har vi en nyåpnet avdeling kalt RVS maskinutleie. Her tilbyr vi utleie av maskiner og – MARKEDET FORANDRER SEG

RVS AS

utstyr til både private og firmaer. Det er mange aktører som driver med det, men vi merker allerede at denne biten øker hos oss. Til sist kommer en administrativ avdeling, som håndterer alt av papirarbeid og administrative oppgaver. Totalt har Bjørkli omtrent 30 ansatte i arbeid. De jobber over hele Drammens-området, men også mye i Oslo, særlig på skadedelen. Felles for alle avdelinger er at det ligger grunn­ leggende kjerneverdier i bunn. I RVS AS blir både egne ansatte og alle kunder behandlet med respekt. Bjørkli legger stor vekt på at hans selskap skal være

SKADEBEGRENSNING ENTREPRENØR MASKINUTLEIE

en pålitelig samarbeidspartner, med kundeforhold som er preget av godvilje og tillit. av å bli oppfattet som et selskap som våre samarbeidspartnere og kunder kan stole på i enhver sammenheng. RVS AS skal være seriøse, og dette har vi nedfelt i systemet vårt for kvalitetssikring. Samtidig er de gode verdiene også høyst tilstedeværende innad i RVS AS. Med et godt arbeidsmiljø, får du ansatte som trives på jobb. Og ansatte som trives på jobb, yter sitt beste. Det kommer alle til gode, understreker Bjørkli. – VI ER OPPTATT

VAKTTELEFON

07060

24 TIMER I DØGNET

WWW.RVSAS.NO • ELEKTROVEIEN 9, 3300 HOKKSUND

ØVRE EIKER | 53


Suksess for Eiker Senter Fem år er gått siden Eiker Senter i 2009 fullførte en større ombygning og omstrukturering. Resultatene er oppløftende. Det nye Eiker Senter har i dag en moderne butikkmiks som dekker behovene til både lokalfolk og reisende. Det har gitt en god og sunn vekst. vi har lyktes godt etter 2009, da ombygningen var ferdig. Det har vært morsomt å ha fått vært med på hele prosessen, fra planleggingsstadiet til slik det er blitt i dag. Men det nytter ikke å lene seg tilbake å være fornøyd. Vi må tenke fremover. Vi skal beholde det positive, og vi skal være videreutvikle det vi er gode på, forteller senterleder Gry Harbu. – VI SER AT

Eiker Senter et sterkt fokus på faghandler. I dag har senteret utviklet et bredere nedslagsfeltet. De har alltid vært gode på hus og hjem, men er nå også meget godt dekket på blant annet klær, sko, reise og optikk. Resultatet er et senter hvor du får tak i det meste, også når du har ærender som er litt utenom det dagligdagse. – Samtidig er vi et nærsenter for mange som bor her i kommunen, fordi vi ligger så godt til. Mange kommer hit for å gjøre sin daglige handel. Men vi ser FØR OMSTRUKTURERINGEN HADDE

MAN 10-20

www.eikersenter.no

54 | ØVRE EIKER

TIRS 10-20

/eikersenter

ONS 10-20

TORS 10-20

at omsetningen øker på slutten av uka. Det er som det skal være. Vi har mange forbipasserende på hovedveien som drar innom Eiker Senter, og det er en del hyttetrafikk takket være beliggenheten vår, sier Harbu. Hun mener Eiker Senter har funnet en god balanse i butikkmiksen. Det gjør senteret attraktivt for de aller fleste kundegrupper. Barnefamilier er den største målgruppen. Harbu nøler ikke med å kalle Eiker Senter et familiesenter. Her får store og små familier alt de behøver i hverdagen. Samtidig er ikke Eiker Senter større enn at det er lett å finne frem, og både senteret og butikkene yter førsteklasses kundeservice. Adkomst og parkering er meget godt tilrettelagt, med høy kapasitet. – Vi har hatt en flott omsetningsutvikling med det nye senteret. Det betyr at vi har hatt suksess med den nye strategien, med den nye utformingen av senteret. Vi har lyktes med butikkmiksen, og har trofaste og stabile leietakere, konstaterer Harbu.

FRI 10-20

LØR 10-18

SØN Stengt

Prestaker, 3300 Hokksund - 32 75 40 22


Trygghet gjennom finansielle muskler Entreprenørselskapet Trio har vært etablert i Drammen siden 2000. Nå har firmaet også gått inn i et samarbeid med husprodusenten BoligPartner – sammen tilbyr de bygging av private hus og hytter i Drammen og omegn. hatt et primærfokus mot offentlige bygg, som skoler, barnehager og helseinstitusjoner. Men vi har lenge hatt et ønske om å ha flere pilarer å støtte oss på, forteller Arve Gunnestad, daglig leder i Trio Entreprenør AS. BoligPartner Hus har vært etablert siden 1993, med base på Hamar. De leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger, men hadde ikke tilstedeværelse i Drammensområdet. Derfor tok de kontakt med Trio Entreprenør. I juni 2014 ble samarbeidet en realitet. – BoligPartner har en kvalitetsfremstilling som er godt forenlig med våre visjoner. Vi kunne aldri gått inn i denne forhandleravtalen om de ikke hadde drevet på den samme kvalitetsbevisste måten som oss, sier Gunnestad. – VI HAR TIDLIGERE

Han presiserer at BoligPartners profil samkjører godt med deres egen. Gjennom arbeidet med offentlige bygg står kvalitetssikring sterkt i entreprenørfirmaet. Det er en tenkemåte de skal ta med seg inn i boligbyggingen. – Vi er en stor aktør allerede, og et trygt firma å forholde seg til. Det å kjøpe hus er kanskje den største investeringen en gjør i livet. Da er det fint for kunden å kunne benytte en utbygger som har den nødvendige erfaringen, kunnskapsbasen og økonomien som skal være tilstede for å ivareta kundens ønsker, sier Gunnestad. Han kan tilby privathus og fritidsboliger i ulike stilarter, til ulike mennesker. – Vi bygger alt fra det klassiske tradisjonelle til en serie av modernistiske hus. Alt blir tegnet og

moderert etter kundens ønsker – og det er nesten ingen begrensninger. kort tid siden, men Gunnestad har allerede merket betydelig pågang. Buskerud er i stor vekst, og det kan være vanskelig å skille seg ut blant mange husleverandører. Men i Trio Entreprenør tror de kvalitet og sikkerhet tiltaler kundene. Så langt er det en teori som viser seg å holde stikk. – Det har vært en mye større interesse enn vi hadde forutsatt. Det har vært mange møter og telefonsamtaler med potensielle kunder på markedet den siste tiden. Nå har vi et tidsrom for å teste ut samarbeidet, og så ønsker vi selvsagt en jevn omsetting, slik at vi kan sysselsette egne og andre leverandører i området. SAMARBEIDET STARTET FOR

Husene folk snakker om Teglverksveien 59, 3057 Solbergelva Tlf: 32 23 43 20 E-post: drammen@boligpartner.no

NEDRE EIKER | 55


Hos Gwen har klær for alle Kundene kommer fra både fjernt og nært til klesbutikken Hos Gwen i Vanse. Det er ingen tilfeldighet. Innehaver Gwen Nilsen tilbyr kvalitetsklær til både han og henne, for nærmest alle aldersgrupper. Hun kan fortelle om en mottakelse som har vært over all forventning siden oppstarten i 2012. Hos Gwen finner du klær for alle anledninger, og du får en service som de færreste kan matche. vi manglet en slik klesbutikk i Vanse. Klær av god kvalitet til gode priser – med noe for alle. Og jeg liker utfordringer, så i mai 2012 startet jeg opp. Det var mye å tenke på, mye gøy, og til slutt fikk jeg det som jeg ønsket, og også merkene jeg ønsket meg. Da vi åpnet ble jeg fullstendig overveldet over velkomsten. Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli så godt tatt imot, forteller Gwen. Siden oppstarten har pilene bare pekt riktig vei. For det var ingen tvil om at magefølelsen til Gwen var inne på noe. Det var åpenbart et sterkt lokalt behov for en butikk som hennes. I de første lokalene i Oreveien 7 hadde hun cirka 100 kvadratmeter butikk. Men det ble raskt altfor lite, så etter 13 måneder sendte Gwen bud på flyttebilen. – Etter hvert følte jeg at vi måtte gjøre noe, smi mens jernet var varmt. Nå ligger vi midt i smørøyet, butikken er dobbelt så stor som før, og vi har god parkering. Hos Gwen har kunder fra ni til nitti, forteller Gwen. På en liten plass som dette kan det være vanskelige å single seg inn på ett enkelt segment. Isteden gjør Gwen sitt beste for at alle og enhver skal kunne komme til henne og finne noe de liker – og det til en god pris. – JEG FØLTE AT

hos Gwen

Olav Selvaags Vei 3, 4560 Vanse 45256550 /hosgwen

56 | FARSUND

– Vi har Vero Moda, Only og Object. Vi har Blend til herrer, og vi har fått inn et nytt herremerke som heter Only & Sons. I tillegg fører vi vesker og smykker fra Pieces, og smykker fra Zense. Her får du alt på ett sted, understreker Gwen. vekt på at en handleopplevelse hos henne også skal være en hyggelig opplevelse, og kundene får all den hjelpen de måtte ønske seg. Dessuten har Vanse i seg selv blitt en attraktiv destinasjon. Hos Gwen har langt mer enn bare lokale kunder, det kommer folk fra fjernt og nært. – For øyeblikket er det meg og Iris i butikken. Hun kom først på utplassering på to uker, og er kjempedyktig. Iris er nå lærling i butikkfag, og jeg har vært kjempeheldig med henne. Vi har det gøy fra vi kommer til vi går, sier Gwen. SAMTIDIG LEGGER HUN

tilstede både på Facebook og Instagram, hvor interesserte kan ta en titt på klær og tilbud. Gwen og Iris skal fortsette å gi sine kunder førsteklasses service, med et variert utvalg av gode klær til gode priser. – Vi er ennå ikke fornøyd. Vi utvikler oss hele tiden. Det er viktig å ikke være for fornøyd. BUTIKKEN ER OGSÅ

Åpen Man - Fre: 10-17 Tor: 10-18 Fre: 10-17 Lør: 10 - 15


Blå Eik på tiende året Blå Eik er en unik livsstilsbutikk med tilholdssted i Farsund. Innehaver Nina Lundegaard Gabrielsen tilbyr klær, sko, vesker og interiørartikler, med et sterkt fokus på europeisk design. Blå Eik er stedet som har noe for de aller fleste. Nå har butikken nettopp fylt 10 år! Blå Eik i 10 år, og har vært opptatt av interiør helt siden jeg var liten. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da butikken åpnet, og det er en utrolig gøy og lærerik jobb, forteller Nina. Til å begynne med holdt butikken til i Theis Lundegaards gate nr. 4. Men behovet for større lokaler meldte seg raskt, og Blå Eik flyttet etter hvert bort til nr. 6, hvor de holder til den dag i dag. Her disponerer Nina dobbelt så store lokaler som i nr. 4, med totalt over 130 kvadratmeter. – Jeg skulle gjerne hatt det enda større, men slik er det alltid, sier hun med et smil. Heldigvis har butikken også en bakgård som de åpner og bruker om sommeren, i tillegg til to store lager. Nina har valgt å tilby sine kunder europeiske varer av god kvalitet. Det går mye i dansk, og også litt finsk og svensk. Samtidig er Nina opptatt av å få inn så mye norsk design som hun kan. – På interiør har jeg for eksempel norske Wik & Walsøe og innen klær fører vi merker som Close to my heart, By TiMo, Amuse by Veslemøy og Aleksander. Når det gjelder design går det i kjente navn som Georg Jensen, Menu og Freemover, og innen belysning fører vi bland annet merker som Globen og Vita. Målet mitt er å treffe de fleste som kommer inn her, ved å ha noe for de fleste. Når det er tid for innkjøp er det mange spennende messer å besøke. Det varierer – JEG HAR DREVET

BLÅ EIK Blå Eik er en livstilbutikk med mange spennende merker.

fra år til år hvilke hun besøker, men har vært innom Paris, Frankfurt, Sverige, Danmark og Oslo. Dermed er det alltid en spennende opplevelse å titte i hyllene hos Blå Eik. – Det går stort sett på magefølelsen når jeg velger varer, for jeg må like det jeg selv selger. en kjedelig dag på jobb, og vi har mange faste kunder. Det er flest lokale folk som kommer innom, men vi har en god del hyttegjester også. De som ønsker, kan legge inn bryllupslister hos oss og da blir gavene levert til festlokalet, opplyser Nina. Hun legger ikke skjul på at det er en livsstil å drive butikk. I de nærmeste årene ønsker hun å videreføre dagens drift, kanskje med enda mer nytt i produktut­ valget. – Det gjelder alltid å jakte på nye ting. Jeg synes også det er veldig kjekt å spille på lag med kundene, og prøver gjerne å få tak i ting som kundene ønsker seg. Trenden akkurat nå, er at det går mye i kobber, messing og gull i interiør. Det har blitt mer varme, i tillegg til stål som fortsatt er populært. Alle nye og gamle kunder er hjertelig velkommen inn for en titt og en hyggelig handel. DET ER ALDRI

Åpen Man - Ons: 10:00-17:00 Tor: 10:00-18:00 Fre: 10:00-17:00 Lør: 10:00-15:00

Theis Lundegaards gate 6 4550 Farsund, Norway 38 39 28 83

FARSUND | 57


Mal mindre, lev mer – Norgesgjerde AS Det norske været kan gi grå hår til hver en hus- og hageeier. Heldigvis finnes det smarte løsninger som bidrar til å redusere tiden du bruker på vedlikeholdsarbeid. Med et kvalitetsgjerde i vinyl fra Norgesgjerde AS behøver du aldri finne frem malerkosten igjen. Det betyr også at du kan tilbringe mer kvalitetstid i hagen, hjemme eller andre steder – og gjøre nøyaktig det du selv vil. er daglig leder i Farsund-bedriften Norgesgjerde AS. Han er oppriktig dedikert til å gjøre livet enklere for nordmenn flest. Norgesgjerde AS etablerte han i 2010, med bakgrunn i mange amerikaneres måte å tenke gjerder på. – I USA, hvor jeg er født, så jeg at det gikk mye i plastgjerder. Etter hvert tenkte jeg at dette kanskje kunne være noe for oss nordmenn også. Vi har korte somre med mye forskjellig vær, og derfor skulle vedlikeholdsfrie produkter være midt i blinken her til lands. Som sagt, så gjort. Etter to år med undersøkelser og forberedelser, satte Andersen i gang. I dag tilbyr Norgesgjerde AS et amerikansk produkt som produseres i Kina, etter amerikanske spesifikasjoner. Det er produkter av vinyl eller PVC av høy kvalitet, og de tåler både varme og kulde, vær og vind. – Den eneste form for vedlikehold disse gjerdene trenger, er vask ved behov. De ser nymalte ut hele tiden. De kan sammenliknes med vedlikeholdsfrie vinylvinduer som har vært brukt på kontinentet siden 1950- og 60-tallet. Da jeg selv bygde hus i 1997, installerte jeg slike vinduer, og de fungerer utmerket. Jeg kan gå på fisketur mens andre må holde på og male, ler Andersen. ALF S. ANDERSEN

bedriften direkte til forbruker, men de har noen få utvalgte forhandlere og samarbeidspartnere hvorav noen kan påta seg montering. Produktene fungerer etter ”gjør det selv”-prinsippet, og er enkle å montere. – Gjerdene kommer i forskjellige modeller. Primært er det rekkverk til veranda og den slags, samt stakittgjerder, hestegjerder og levegger. De to siste årene har vi også begynt med terrassegulv i 100 % vedlikeholdsfri PVC. Kundene tilpasser produktene selv hjemme, for de ser best hva som må til på plassen selv. Men vi er tilgjengelige store deler av døgnet for support, og bistår kunder som trenger hjelp, råd og veiledning. I HOVEDSAK SELGER

58 | FARSUND

Kundene kan sende/skanne inn forespørselsskjema fra vår hjemmesiden til Norgesgjerde AS. Da legger kunden inn diverse opplysninger, lager en enkel skisse og gir info om hvordan produktet skal festes. Deretter tar Andersen og kollegene hans det videre. – På bakgrunn av disse opplysningene, lager vi et forslag og sender kunden et tilbud med tegninger og det hele slik at de ser hva de har behov for. Produktene leveres flatpakket, og vi har en rekke installasjonsveiledninger på hjemmesiden vår til fri bruk. over hele landet, og har gode avtaler med Nor Lines AS som frakter produktene med bil og båt ut til kundene. Andersen og hans kolleger deltar også på messer flere ganger i året, og responsen der er god. Jo mer de får produktene ut til folk og gjør dem synlige, dess mer populære blir de. – Produktene ser fine ut. De er renslige, har glatte overflater og finnes kun i hvitt. Da ser man enkelt når det er skittent og må vaskes. Produktene kommer også med det vi kaller en begrenset livstidsgaranti. Begrensningen ligger – stort sett - i misbruk, altså om man for eksempel vasker dem med for sterke kjemikalier eller slår dem i stykker. Bortsett fra det, har de i prinsippet livstidsgaranti! Skulle det oppstå en feil, ordner vi opp så godt vi kan. Det er bare å ta kontakt, for vi lever av fornøyde kunder. Når det er tid for å vaske gjerdene, anbefaler Andersen at man bruker en enkel bilvask med litt voks i. Dette gir nemlig produktet en vokshinne på overflaten som bidrar til å beholde glansen. Dessuten blir det enklere neste gang man spyler ned og skal vaske. – Med våre produkter kan man kaste kosten! Mottoet vårt er ”Mal mindre, lev mer”, for vi har jo annet å bruke tiden vår på enn å male og vedlikeholde gjerder og gulv. NORGESGJERDE AS LEVERER


PMS 423C PMS 447C PMS 421C

PMS 7740C

PMS 447C

Norgesgjerde - like fint hele tiden

Norgesgjerde - 90 11 24 10 - www.norgesgjerde.no PMS 423C PMS 447C PMS 421C

PMS 7740C

FARSUND | 59

PMS 447C


Den lokale barnebutikken Det går mot vinter og kaldere tider. Da er det på høy tid å gå til innkjøp av tøy som varmer, ikke minst for barn og unge. I Vanse i Farsund finnes den rette butikken for deg. Velkommen til Carina! Carina Sofie Tønnessen ønsket om å drive sin egen klesbutikk. Det har vært både hardt arbeid og mye moro. Hun hadde ikke erfaring fra bransjen selv, men interessen for klær var det ingenting i veien med. Dermed var det bare å sette i gang. – Det første året var tøft, for jeg hadde ingen kunnskap om butikkdrift på forhånd. Men det har vært veldig lærerikt, og mye gøy, forteller Carina. Hun fører et bredt utvalg av klær for barn og unge, fra en rekke ulike leverandører. Hovedleverandørene er Name it, som har klær i str 0-12 år. Og Outfitters Nation for ungdom i str 10-16 år. – Begge merkene har klær for både gutter og jenter, alt fra undertøy til vanlig tøy, til finklær og yttertøy. Vi har også en del småmerker, som et lite krydder i butikken. Og selvfølgelig er ullklær i mange varianter en viktig del av butikken på denne årstiden. For utvalget står selvsagt i stil med sesongen. To ganger i året arrangeres motemessa i Oslo. Da reiser Carina inn sammen med en medhjelper og plukker ut klær som passer for kommende sesonger og hennes butikk. Kvalitet og priser er da to viktige stikkord å ha med seg. Og klærne skal selvsagt se bra ut! I 2012 REALISERTE

Klær for barn og unge 60 | FARSUND

– I stedet for å oppbevare store mengder klær på et lager, holder jeg heller salg og tilbyr gode rabatter på produktene til kundene. på 140 kvadratmeter med flott beliggenhet i Vanse sentrum, hvor kundene kan komme for å kjøpe eller titte. Nå jobber hun med å utvide butikken med nye 40 kvadratmeter. Da blir det oversiktlig og god plass for kunder med barnevogn. Hun er så langt eneste ansatt, men håper med tiden å kunne ansette en medarbeider. – Jeg ønsker å gi hjelp og god service til alle som kommer inn hit. For meg er det viktig å ha en nærhet til kundene når de faktisk velger å handle her, lokalt i Vanse. CARINA DISPONERER LOKALER

tvil om at folk setter pris på å ha en klesbutikk som Carinas i nærheten. Store kjøpesentre har sin plass og funksjon, men mange synes det er hyggelig og kunne ta turen til et sted hvor det er lett å finne frem, hvor det er ro og fred, og hvor kundene får førsteklasses service. Om folk ønsker å beholde butikkene i lokalmiljøet, bør de også handle i de lokale butikkene, oppfordrer Carina. DET ER INGEN

Carina

Nordre vei 2, 4560 Vanse - 402 361 31


En god, gammeldags bensinstasjon YX Vanse Bilservice er som en god gammeldags bensinstasjon, med alt det innebærer av tjenester og service. Daglig leder Kjell Kristiansen har drevet bensinstasjon nærmest hele livet. Han er opptatt av hans kunder skal få full pakke, med skifte av alt fra lyspærer til bildekk, og med god mat og personlig service. å jobbe som ekstrahjelp for faren min, som også drev bensinstasjoner, da jeg var 13 år. Da vi begynte her i Vanse, var målet å skape en god, gammeldags bensinstasjon. Det betyr at vi skifter olje, lyspærer, vindusviskere og dekk, og yter den servicen en god bensinstasjon skal. Vi har ikke lov til å skru på biler, men gjør enklere ting, forklarer Kjell. Samtidig har han gjennomført en helhjertet satsning på god mat. YX Vanse Bilservice har i dag et mattilbud som går langt utover det folk forventer av en bensinstasjon. Ordet har spredd seg, og det er ikke uvanlig at Kjell også leverer mat til det lokale næringslivet. – Maten har vært en suksess! Det vi selger mest av, er snadderloffen, og så går det mye av for eksempel – SELV BEGYNTE JEG

løvstek i pita og kylling. I tillegg leverer vi mye overtidsmat til små og mellomstore kunder, eller de kommer og henter selv. Det er med andre ord mye som har skjedd siden Kjell og sønnen Kjetil overtok driften for tre og et halvt år siden. Det mettes mange munner på YX Vanse Bilsenter, og mange bileiere kommer innom for å få fikset på bilen. PÅ BENSINSTASJONEN FÅR kundene voks og rens av bil både innvendig og utvendig, og de disponerer en fantastisk vaskemaskin. – Hver onsdag har vi halv pris på vasking av bil, og da er det lange køer. Utleie av bilhengere i forskjel-

lige størrelser kan vi også tilby, og vi prøver å være konkurransedyktige på pris. Som bensinstasjon skårer vi høyt på å ha folk som kan yte skikkelig bilservice, for det er mange stasjoner som ikke tilbyr dette, understreker Kjell. Det inkluderer også antirustbehandling, der du må bestille time i forveien. Behandlingen tar to dager, men utføres til gjengjeld av en spesialist på feltet. Her til lands, hvor veiene saltes så mye, er det avgjørende for godt bilhold at det gis jevnlige antirustbehandlinger. – Vi er en gjeng på totalt tolv stykker her, fordelt på seks årsverk. Vi skal yte kjempegod service til våre kunder, for det er dem vi lever av, avslutter Kjell.

Vanse Bilservice Østre Vanse, 4560 Vanse Avgiftsfri diesel | Bake-off | Bilvaskemaskin | Dekkservice | Hengerutleie | Kaffeavtalen Leiebil | Propan | Servicestasjon/Oljeskift | Truckstasjon | Verksted FARSUND | 61


STOPP HANDELEN SOM DREPER Støtt kampen mot organisert kriminalitet

SLIK KAN DU HJELPE På wwf.no kan du: − Bli neshornfadder − Lese mer om kampanjen − Starte din egen innsamling, og spre den i sosiale medier Send «WWF STOPP» til 2377 og gi 100 kroner …og ikke minst: styr unna produkter laget av neshorn, tiger og elfenben når du er ute og reiser! Her kan du se en liten film om WWFs arbeid mot ulovlig handel av neshorn.


Kjapp og trygg transport med Lister Taxi AS Lister Taxi AS tar hånd om alle former for passasjertransport, for både privatfolk, institusjoner og organisasjoner. Til grunn for det hele ligger førsteklasses service og konkurransedyktige priser. En tur med Lister Taxi AS skal være en god opplevelse hver eneste gang! daglig leder og styreformann Lister Taxi AS i Farsund. Han hadde allerede lang erfaring med passasjertransport da han etablerte selskapet sammen med en kollega 1. mai 2005. I dag består selskapet av seks eiere, hver med sin aksjepost. – Vi begynte i det små, og så ballet det på seg etter hvert! I dag tilbyr vi kjøring for institusjoner, syketransporter, offentlige virksomheter, alders- og omsorgshjem. I tillegg kommer privatkjøring og turkjøring. Så vi tilbyr alt som innebærer transport av personer, sier Ludvigsen. I bilparken har drosjeselskapet ni vanlige femsetere, i tillegg til fire 17-setere og to biler med ni seter. Kjernevirksomheten er kjøring for det offentlige, og de har daglige langkjøringer med syketransport for Helse Sør. Men Lister Taxi AS er alltid åpne for nye kunder og nye oppdrag. De utvider bilparken og staben ved behov. – Arbeidsdagene er aldri like, og vi treffer mange mennesker. Jeg trives godt i jobben, for vi har et godt arbeidsmiljø med ansatte som trives godt sammen. Vi har også sosiale sammenkomster utenom jobben, og vi både reiser på turer og har julebord, forteller Solveig Ludvigsen, Helges kone og en av medeierne. Utviklingen i bransjen har i det siste speedet opp, og i dag er det stor konkurHELGE LUDVIGSEN ER

ranse blant drosjeselskapene i området. I Lister Taxi AS legger de vekt på å være en seriøs og pålitelig aktør. De er også medlem av Norges Taxiforbund. Medeier Torgny Kristiansen er opptatt av at også myndighetene må legge til rette for sunn og lovlydig drift i bransjen. – Myndighetene jobber for at det skal bli lettere for Hvermansen å få drosje­ løyve, og du har piratvirksomhet med sjåfører uten løyve, som ikke betaler vår skatt, og som tar jobbene våre. De er ikke forsikret heller, så da er risikoen stor om det skjer en ulykke, understreker Kristiansen. er alt på det rene – også inne i bilene. Renhold er viktig, det er en stor del av gi et godt tilbud til kundene. Det er full service både i og utenfor bilen. Lister Taxi AS henter og leverer på døra, og føler at de er spesielt gode på å hjelpe eldre folk. – Fremover har vi helt klart et mål om å øke omsetningen. Ellers har vi ingen planlagte store endringer, men vi ønsker flere faste kontrakter for det offentlige. Men jeg vil understreke at vi tar alle slags oppdrag når det gjelder drosjekjøring og persontransport. Ta kontakt med oss, og vi vil tilby konkurransedyktige priser, avslutter Ludvigsen. MEN I LISTER TAXI AS

Taxi - Drosje - Turkørning - Sykekjørning Omsorgskjørning - Firmakjørning

38 39 66 40

ORVEINEN 7, 4560 VANSE

FARSUND | 63


Det komplette byggefirma ”Vi gjør alt det de andre ikke får til.” Det er halvveis spøk fra Dan Skeime og Bjørn Arne Skeime i Sør-Bygg AS. Men det er også litt sannhet i ordene. Sør-Bygg AS i Vanse i Farsund er byggefirmaet som kan ta hånd om det meste, inkludert det uvanlige og vanskelige. Det er kanskje ikke tilfeldig at Dan og Bjørn Arne for øyeblikket er involvert i byggingen av et Vanse-hus som skal likne mest mulig på Elvis’ Graceland.

hytter helt fra jeg var liten, og visste alltid at jeg skulle bli snekker. Akkurat som Bjørn Arne er jeg utdannet tømrer, og det er vi to som eier firmaet, likt fordelt, forteller Dan, som også er daglig leder. På firmabilene står det at de tar alt av nybygg, tilbygg, vedlikehold og rehabilitering. Allsidighet er et viktig stikkord for Sør-Bygg AS. Det innebærer at Dan og Bjørn Arne også utfører snekkerarbeid, og de står for muring og grunnarbeid. Sør-Bygg AS fikser alt fra nybygg og tilbygg, til tak, nye hus og nye hytter. Duoen har reist rundt på hytteoppdrag over hele Norge, og er opptatt av å alltid gjøre et godt stykke arbeid. – JEG BYGDE

få frem at vi jobber med teglstein. Der har vi ansatt en spesialist fra England, som heter Kevin. Han er kjempedyktig på det, sier Bjørn Arne. Firmaet ble først etablert i 2003 under navnet Bulæg og Skeime Bygg AS, men byttet navn til SørBygg AS i 2006. Kontoret ligger i Vanse i Farsund kommune, og herfra betjenes både Farsund-beboere og hytteeiere i området. – Gjør du et solid og godt arbeid, så får du et godt rykte. Da kommer forespørslene. Vi må faktisk takke – VI MÅ OGSÅ

64 | FARSUND

nei til mange jobboppdrag, fordi vi har så mye å gjøre, forteller Bjørn arne. I dag har selskapet en stab som totalt utgjør omtrent 11 årsverk. Det kunne fint vært 11 til, men målsetningen er ikke først og fremst å bli størst mulig. For Dan og Bjørn Arne er det viktigere å være en god og stabil gjeng som trives med arbeidet, og som leverer kvalitetstjenester til kundene. Sør-Bygg AS har også lærlinger, som gjerne ansettes etter lærlingeoppholdet. For kunder som skal bygge helt nytt, er det enkleste å begynne med å ta kontakt med arkitekt. – Det enkleste er at kunden først har et møte med en arkitekt, og får tegnet opp det huset med de løsningene de ønsker seg før de kommer til oss. Da regner vi på det, og hjelper til med resten av prosessen og papirarbeidet om kunden ønsker det. Men dette er ting som varierer fra kunde til kunde. Noen har alt på plass før de kommer til oss, mens andre får hjelp til det meste. selvsagt også selv mange gode samarbeidspartnere. En av dem er arkitekten Oddvar Hobbesland fra Lyngdal. Materialer skaffer Dan og Bjørn Arne fra både Birkeland Bruk og Montér. SØR-BYGG AS HAR

Når det gjelder levering av interiør, kjøkken og annet inventar til husene, har de ikke bestemte faste samarbeidspartnere. Isteden kan kundene selv være med på å velge. – Vi må heller ikke glemme å nevne Geir Skeime, som vi også samarbeider med. Han driver med alt innen naturstein, og er utrolig dyktig i sitt fag. Han er faktisk helt unik, sier Dan. Vanse, blir det naturligvis også mye hyttebygging på Sør-Bygg AS. Idylliske Farsund er et populært område for hytteturisme. I Sør-Bygg AS eier de til og med en rekke tomter for utbygging av hytter. Da er det bare for interesserte å ta kontakt. Med en hyttetomt har man alle muligheter til å bygge drømmehytta, og da vil gjerne Sør-Bygg AS bidra. – Fremover har vi som mål å beholde den samme trivelige gjengen. Målet er ikke å bli større, men å forbli et solid og godt firma. Responsen fra kundene er kjempegod. Nylig fikk vi kake fra en fornøyd kunde, og det er selvfølgelig hyggelig, sier Bjørn Arne. Både han og Dan er mye ute på jobb. Ingen liker å bli sittende for lenge på kontoret. Det er ute på byggeplassen det er gøy! MED BASE I


TELEFON: 959 04 957 EPOST: SOR-BYGG@ONLINE.NO FARSUND | 65


Kvalitet og fleksibilitet med Stålesen Mek. AS Stålesen Mekaniske Verksted i Farsund har en imponerende fartstid innen mekanisk og hydraulisk virksomhet. Men aller viktigst er fleksibiliteten. Daglig leder Kjell Rune Stålesen og hans kolleger tar både små og store oppdrag, innenfor de aller fleste felt, både onshore og offshore. Kvaliteten og leveringsdyktigheten er alltid på topp. DET VAR FAREN til

Kjell Rune Stålesen som først etablerte verksted, da som et enmannsforetak tilbake i 1986. Siden har det økt gradvis, og i dag har Stålesen Mek. AS 30 ansatte. Selskapet holder hus nærmere bestemt i Vanse og produserer både lokalt og eksternt, for onshore og offshore. – De desidert største kundene våre er Alcoa Lista, bildelfabrikken Benteler, Halvorsen Offshore og Andersen Mek. i Flekkefjord, som vi har et veldig godt samarbeid med. For dem tar vi oppdrag med å prefabrikere og lage stålpåbygget til lastebilene deres. Der gjør vi alt det stålmessige, også med tanker og dører, og vi tar også hydrauliske arbeider, forteller Stålesen. Han disponerer store og fine lokaler på hele 3000 kvadratmeter, inkludert verksted. Selskapet er

sertifisert i henhold til ISO 9001:2008, og har bred kompetanse i staben. Det innebærer også at Stålesen Mek. AS kan påta seg høyst ulike oppdrag – og levere til avtalt tid. – Det viktigste for oss er å være fleksible. Noen oppdrag går gjennom anbud, i andre tilfeller er det kundene som ringer oss. Det er kvaliteten og leveringstidspunkt vi vinner på, for det er alfa og omega å levere til avtalt tidspunkt, sier Stålesen. finner vi alt fra industrimekanikere og plate- og sveisearbeidere, til spesialister på å legge rør, spesialister på CNC-maskinering og montører. Fellesnevneren er høy kompetanse, og tilbakemeldingene er gode. Stålesen Mek. AS har store kunder i både Kristiansand og Flekkefjord. Når BLANT DE ANSATTE

det gjelder kurs og oppdateringer, legger Stålesen vekt på at de skal være oppdaterte hele veien. - Særlig i forhold til sveisesertifikater, for de er gyldige i kun to år av gangen. I tillegg kommer det stadig nye regler innen løfting og heis. Siden mange av maskinene går på data, sender vi også jevnlig ansatte på kurs for oppdateringer på programvare. Samtidig har selskapet en fin strategisk beliggenhet i Farsund. Det er kort vei til mange viktige knutepunkter både vestover, østover og nordover. - Vi har en god drift og en sunn økonomi, og det er bra for både kundene og de ansatte. Responsen går på at vi leverer bra kvalitet og at de ansatte gjør en kjempejobb. Ett prosjekt jeg er særlig fornøyd med, er tribunen på Alcoa Miljøpark i Farsund. Der gjorde vi alt fra A til Å med design, bygging og montering.

ALT INNEN MEKANISK OG HYDRAULISK ARBEID Østre Vatne, 4560 Vanse. Tel: 38 39 61 50 E-mail: postmaster@staalesen-mek.no www.staalesen-mek.no

66 | FARSUND


Båtliv og båtopplag Vinteren er i anmarsj, og båten må legges i opplag. Farsund Båt & Motor AS dekker alle båtbehov – også for alle de som så smått har begynt å planlegge neste sesong på bøljan blå. Boyer og Richard Sunde Buch var tidligere medeiere i Kjørkleiv Båt & Motor AS. Da gründer Oddvar Kjørkleiv gikk av med pensjon, kjøpte søsknene opp de gjenværende aksjene ved årsskiftet 2013/2014. SØSKENPARET CECILIE BUCH

Lundevågveien 10, 4550 Farsund Åpen Mandag-Fredag:08.00–15.30 Tlf 38 39 18 70 E-mail kundeservice@farsundbaatmotor.no Hjemmeside www.farsundbaatmotor.no

Dermed ble Farsund Båt & Motor AS en realitet. Kjernen i driften ligger i dag i salg, service og vinterlagring. Nå i 2014 har selskapet også begynt med utleie av båt, kajakk og kano. – Det har vært kjempegøy så langt! Finværet de to siste sesongene har ført til et kjempesalg. Med dyktige ansatte har vi klart å videreføre den gode ånden som Oddvar skapte, forteller Cecilie, som er daglig leder.

Det har vært kjempegøy så langt! Finværet de to siste sesongene har ført til et kjempesalg. Farsund Båt & Motor AS er merkeverksted for Yamaha, og Richard og Cecilie disponerer et stort uteareale hvor de kan hente opp båter på

opptaksplassene rett utenfor. Det gjør ting enkelt for kundene. På toppen av det kommer 1600 kvadrat­ meter til båtopplag. – Vinterlagring inkluderer opptak, lett vask og standard service av motoren. De som ønsker, kan få hele spekteret med installering av kalesjer, boning og voksing, opplyser Richard. Farsund Båt & Motor AS har en rekke båtmerker i sortimentet. Fra Finnmaster tilbyr de alt fra mindre skjærgårdsjeeper til store daycruisere, men Cecilie og Richard er også stolt forhandler av Pioner, Hansvik og SummerFun – samt kajakk og kano fra Hasle. I salgslokalene står de mindre salgsmodellene på utstilling, mens de større venter utenfor. – De større båtene viser vi frem rett utenfor, slik at folk kan bli godt kjent med dem. Folk ønsker ofte å ta og føle på en båt før de bestemmer seg, istedenfor bare velge ut fra en katalog, understreker styreleder Richard. FARSUND | 67


Bli en trygg sjåfør med Flekkefjord Trafikkskole Ingen reklame er bedre enn fornøyde kunder. Det er en filosofi Flekkefjord Trafikkskole har etterlevd siden 1954. Trafikkskolen tilbyr opplæring for personbil, tilhenger, moped og alle klasser motorsykkel. På kurssiden har de trafikalt grunnkurs, teorikurs, tilhengerkurs og teori i forbindelse med landeveiskjøring. å gi elevene positive opplevelser når de kommer til oss, forteller daglig leder Ole Bernhard Mathiassen. Han overtok driften av Flekkefjord Trafikkskole for omtrent 20 år siden, og har bare gode ord om det fine arbeidsmiljøet i staben. Til sammen er de fem ansatte. Skolen har i mange år hatt et godt samarbeid med Volvo, og har til sammen seks biler samt noen reservebiler. Nå i 2014 fyller skolen 60 år. – Nivået på elevene i dag er stort sett veldig bra, synes jeg. En typisk elev må vanligvis ha mellom 25 og 35 kjøretimer. Men det finnes elever som ikke har øvelseskjørt på forhånd i det hele tatt, og da kan de komme opp i nesten 100 timer, sier Mathiassen. Trafikkskolen har også elever som kommer utenbys fra. Ofte kan det være stor kø i de store byene for å ta førerprøven, men som elev kan du melde deg opp til oppkjøring nøyaktig hvor du vil. Hvis du skal kjøre opp i Flekkefjord, anbefaler – MÅLET VÅRT ER

68 | FLEKKEFJORD

Mathiassen at du tar noen timer i byen først, slik at du blir kjent med veiene. – Vi er nok blant de billigste kjøreskolene i området. En komplett kjøreopplæring hos oss koster cirka 15 - 20 000 kroner. Mottoet vårt er at det er ungdommer vi jobber med, så vi prøver å ikke ta for mye betalt, understreker han. legger de vekt på at elevene skal kjøre mest mulig selvstendig under selve oppkjøringen. Og når man til slutt får førerkortet, er det ikke bare å slå på GPSen og kjøre i vei. Man bør kunne lese et vanlig kart også, for en GPS kan fort ta feil. Elevene som har vært på Flekkefjord Trafikkskole, blir komplette og trygge sjåfører. – Selv skal jeg snart legge inn årene og pensjonere meg. Jeg har en datter som skal overta driften når den tid kommer, men vi vet ikke når det blir ennå. Men enn så lenge skal jeg fortsette så lenge jeg synes det er gøy, sier Mathiassen. I FLEKKEFJORD TRAFIKKSKOLE


Smart ventilasjon Da en kunde av Hjelleset Klima skulle utvide lager- og produksjonslokalene sine, konstruerte Karl Gunnar Hjelleset og hans kolleger en løsning der spillvarme fra eksisterende produksjon ble brukt til oppvarming av de nye byggene. Det er en løsning som er betegnende for Hjelleset Klima. Smarte og skreddersydde løsninger innen luft og ventilering. ventilasjon til næringsbygg og industri. Vi jobber mye mot industrikunder, men også store byggekonsern som for eksempel Skanska. Typiske leveranser fra oss er ventilering til barnehager, industrihaller og skoler, men også industriavsug, avfuktere og kjøl, varmepumper og air condition-anlegg til industri. Kort sagt behandling av luft i alle varianter! Det forteller daglig leder Karl Gunnar Hjelleset. Firmaet har base i Drangeid i Flekkefjord, hvor Hjelleset etablerte firmaet med to erfarne kolleger i januar 2011. De har alle lang fartstid fra ventilasjonsbransjen. – Anleggene vi leverer er i hovedsak norskproduserte. – KJERNEVIRKSOMHETEN VÅR ER

Vi er opptatt av å levere kvalitet, og vi har stabile leverandører. Derfor har vi norske samarbeidspartnere som er de beste i Norge innen ventilasjon. Ellers er styrken vår prosjektering. Det er en ekstra styrke i industrisammenheng, der det er mange parametre som spiller inn når man skal velge riktig løsning. Da er viktig å sette seg godt inn i prosessene i fabrikken man er i, forklarer Hjelleset. ute hos kundene er derfor en viktig del av hverdagen i Hjelleset Klima. Det geografiske nedslagsfeltet går omtrent fra Egersund til Mandal, og selskapet har faste seviceavtaler med flere kommuner. Hjelleset ser PROSJEKTERING OG BYGGEMØTER

store muligheter fremover, blant annet i service- og vedlikeholdssegmentet. har vi et vekstpotensiale. Vi tar stadig flere serviceoppdrag, det vil si vedlikehold av anlegg, og vi utfører også service på anlegg vi ikke har levert selv. Fortrinnet vårt er at vi er konkurransedyktige, gode på prosjektering og på å finne den rette løsningen for kunden. Jeg ser for meg at vi kan ta flere markedsandeler innen vedlikehold med årene. Markedet vårt er alt innen ventilasjon; fra småsalg til store industri- og næringsbyggleveranser. Fordelen med å være en liten bedrift er at vi kan snu oss fort. – SOM FIRMA

Hjelleset Klima AS - en ny ventilasjonsentreprenør i byggebransjen! Hjelleset | Klima AS | Drangeid 2A, 4400 Flekkefjord | Tel: 913 30 200 E-post: post@hklima.no | www.hklima.no

FLEKKEFJORD | 69


Verdien av kunnskap Kunnskap trumfer alt, sa Jens Stoltenberg i nyttårstalen for 2010. Kunnskap er fremtidens olje, sa Erna Solberg i NHOs årskonferanse for 2014. Politikere fra høyre til venstre er skjønt enige om at det er kunnskap og kompetanse som skal løfte Norge inn i det 21. århundre. Men hvordan bygger vi et samfunn som legger til rette for best mulig utnyttelse av de små grå?

Rikdommene i Nordsjøen har satt Norge i en unik posisjon. Vi har ressursene til å bygge et samfunn som kan gå velforberedt inn i tidsalderen som følger etter oljen. Da må det investeres i det som kan skape verdier når skattekisten med oljegullet til slutt blir tømt.

først og fremst av vår arbeidsinnsats og av hvor mye vi får ut av hver arbeidstime.” Verdien av olje- og gassinntekter derimot, inkludert alle pengene vi har spart opp gjennom Pensjonsfondet, blir for småtterier å regne i sammenligning.

Menneskelige verdier

Det er altså arbeidskraften vår som er vårt største aktivum. En gjennomsnittlig nordmann får atskillig mer ut av hver time på jobben enn for eksempel en gjennomsnittlig EU-borger. Norge ligger i dag på produktivitetstoppen i verden. Og med vårt høye lønns- og kostnadsnivå er det alfa og omega for at norsk næringsliv skal kunne forbli konkurransedyktig internasjonalt. I statsbudsjettet beskrives derfor produktivitetsvekst som en nøkkel til Norges fremtid som velferdsnasjon. ”På lang sikt bestemmes velferdsutviklingen i Norge først og fremst av vår arbeidsinnsats og av hvor mye vi får ut av hver arbeidstime. Hvis vi fram til 2060 klarer å øke den årlige veksten i arbeidsproduktiviteten med 0,2 prosentenheter, betyr det mer for vår velstand i 2060 enn hva vi kan vente å få i avkastning fra Statens pensjonsfond utland på samme tidspunkt.” Den nye regjeringen har også nedsatt en egen produktivitetskommisjon, som har som oppgave å kartlegge årsakene til at produktivitetsveksten i Norge har flatet ut de siste årene. I neste omgang skal det så foreslås konkrete tiltak som kan bidra til å snu trenden.

Heldigvis er det ikke slik at alle verdiene i det norske samfunnet er bundet opp i Nordsjø-eventyret. Tvert imot ligger storparten av grunnlaget for fremtidig verdiskaping et helt annet sted. På side 104 i det seneste statsbudsjettet, i kapittelet som omhandler økt produktivitet og en mer effektiv økonomi, brytes Norges ”nasjonalformue” ned i prosentandeler. Da viser estimatene at 82 prosent av formuen vår ligger i ”nåverdi av fremtidig arbeidsinnsats”. Med andre ord: Verdien av menneskene i den norske arbeidsstyrken er langt mer verdt enn alle andre faktorer til sammen. I statsbudsjettet beskrives situasjonen som følger: ”Den viktigste drivkraften bak veksten i verdiskapingen på lang sikt er økt arbeidskraftsproduktivitet … På lang sikt bestemmes velferdsutviklingen i Norge

Nasjonalformue 5%

3%

10 %

Kunnskap som drivkraft

82 %

Nåverdi av framtidig arbeidsinnsats Realkapital Finanskapital Framtidig grunnrente i petroleumsvirksomhet

Netto nasjonalformue per innbygger. Prosent Kilde: Finansdepartementet.

70

På produktivitetstoppen

Høy produktivitet kan knyttes til en rekke faktorer, blant annet bruk av effektiviserende teknologi, god offentlig tilrettelegging, et velfungerende samarbeid mellom partene i arbeidslivet, gode arbeidsforhold, samt velferdstjenester utenfor jobben. Men ikke minst er kunnskap og kompetanse selvsagt en forutsetning og en drivkraft for å sette et høyt tempo i verdiskapingen. Derfor har både rødgrønne og blåblå stemmer – samt de midt imellom – snakket mye om viktigheten av å prioritere skole, utdanning og etterutdanning. Hvis arbeidsstokken vår er landets beste og viktigste kort for fremtiden, må den selvsagt være

så velfødd med relevant kunnskap og kompetanse som mulig.

Blå kunnskapspolitikk

Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har satt sine penger på lærerne. Deres resept går ut på at en kompetanseheving i lærerstanden i sin tur vil føre til en generell kompetanseheving i fremtidens norske arbeidsstyrke, altså i alle de som i dag går på skole. Derfor satses det blant annet på etter- og videreutdanning av dagens lærere, samtidig som regjeringen har ambisjoner om å løfte læreryrket til en attraktiv karrierevei for morgendagens lærere. En spørreundersøkelse i regi Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) viser at pedagogikkstudenter totalt sett har lavest studieinnsats av alle studentgrupper, med et snitt på 23,1 timer studier i uken. Listen toppes av studenter innen landskapsarkitektur, som lander på et snitt på 43,1 timer per uke. Men utdanningspolitikk og kunnskapsformidling er selvsagt langt mer enn bare lærere. Det handler også om hvor mye eller lite vi skal måle elevene, om vi skal dele inn elevgrupper i henhold til evner, om privatskoler skal stimuleres eller begrenses – og mye, mye mer. I neste omgang kommer høyskole- og universitetssystemet, for ikke å snakke om forskningsinnsatsen. Der er det heller ikke bare er fryd og gammen. Norge er i dag lavest rangert i Norden på andelen av brutto nasjonalprodukt som benyttes på forskning. I foreslått statsbudsjett for 2015 har Solberg-regjeringen satt de totale bevilgningene til forskning og utvikling på 30 milliarder kroner. Det er 2,1 milliarder mer enn i budsjettet for 2014 – og vil gi en andel av BNP på 0,93 prosent.

Fremtiden begynner nå

I mellomtiden synger oljealderen på siste verset – og kunnskapen og produktiviteten som norske hoder og hender kan utvise blir stadig viktigere. Norge har utvilsomt et gunstig utgangspunkt sammenlignet med alle våre naboer i Europa, og vi har lagt en god grunnmur å bygge videre på. Så blir spørsmålet om vi kan forvalte og styrke det fundamentet på en god måte. (Kilder: Statsbudsjettet, NIFU)


71

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor


Prisvinnende “superlærer” Da lærerne gikk ut i streik ved skolestart denne høsten, var Håvard Tjora blant dem som støttet lærernes krav om fortsatt fleksibilitet i arbeidstiden. Nå er «superlæreren» også blitt hedret med Jonas-prisen for 2014. Grunnmuren for kunnskapssamfunnet bygges på skolen. Det er arenaen hvor alle får mulighet til å utvikle seg og forberede seg på voksenlivet. I Norge har vi en av de høyeste lærertetthetene i verden, og vi bruker mer penger per elev enn de aller fleste andre land. Men debatten går hett om hvordan vi best kan bruke pengene – og om hvordan vi skal organisere skolen slik at barna våre får best mulig utbytte av all tiden de tilbringer der. En mann har likesågodt tatt oss med hele veien inn i klasserommet. Håvard Tjora er sannsynligvis landets mest kjente lærer, delvis fra TV-skjermen, men også som sakprosaforfatter og spaltist. Engasjementet i befolkningen rundt skole og utdanning kom tydelig til syne da Tjora trakk nærmere en halv million seere til programmet ”Blanke ark”. Der fulgte han opp åtte niendeklassinger som ikke fant seg til rette i skolesystemet. – Da jeg spilte inn ”Blanke ark”, både for ungdomsskoleelever og videregående skoleelever, kom jeg rett fra barneskolen. Men for meg var ikke forskjellen så veldig stor, for jeg opplever at elevene, uavhengig av alder, trenger mye av det samme. Det er å bli sett, det er å oppleve mestring, og å oppleve anerkjennelse, sier Tjora. Han valgte å bli lærer da han selv gikk på videregående skole, fordi han ønsket å jobbe med mennesker. Læreryrket er unikt i den forstand at du får muligheten til å komme tett på andre mennesker i deres formative år – og følge utviklingen deres over lang tid. –Vi møter elevene hver eneste dag. Vi påvirker dem. Noen ganger sier vi ting som blir ekstremt viktige i noens liv, og daglig lærer vi bort ting. Det er en unik og fantastisk opplevelse å få være til stede når en elev knekker en kode og forstår noe de ikke har forstått før. Nå har Tjora vunnet pris, Jonas-prisen, takket være sin innsats for å skape et mer inkluderende samfunn for barn og unge som sliter på skolebenken. Tidligere har blant annet Lars Monsen og Simon Flem Devold vunnet samme pris, som går til en som har ”medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem”. Det er mange ting som kjennetegner en god lærer. Du må være interessert i kunnskap og formidling, og så må du være glad i elevene dine, og så må du ha ryggrad nok til å kunne ta opp kampen på elevenes vegne når du ser at de ikke har det bra. Hvis du først vil jobbe med mennesker, så vil jeg absolutt anbefale læreryrket. Det er et yrke hvor du setter spor, og hvor du betyr noe for noen. For de elevene hvor du utgjør en forskjell, så vil du aldri bli glemt. (Kilde: Kunnskapsdepartementet) 72

Foto: Kagge Forlag AS

Håvard Tjoras bøker § Blanke ark (2009) § Mattemagi (2010) § Verdt å vite fra grunnskolens pensum (2013) § Leksehjelp i matematikk (2014) Delta i vår konkurranse på siste side, og vinn et eksemplar av Håvard Tjoras bok Verdt å vite fra grunnskolens pensum!


Kryssord

73


Best på filtrering Fagområdet til Membranteknikk AS er filtrering. Det kan være alt fra filtrering for å forbedre utbyttet i en kjemisk prosess, til filtrering med tanke på miljøet. Flekkefjord-firmaet leverer skreddersydde anlegg med løsninger som er tilpasset hver enkelt kundes ønsker og behov. Daglig leder Odd Henning Sirnes har reist verden rundt med sine anlegg. Tom Sirnes, begynte med levering av et anlegg til Oseberg C i 1987, som forvandlet sjøvann til drikkevann. Fire år senere begynte han for seg selv, og leverte blant annet en lang rekke anlegg til meieribransjen. – Tine Meierier er fortsatt en av våre største kunder, og oppdragene for dem går for eksempel på å fjerne vann fra myse. I dag har vi to pilotanlegg til mange millioner kroner som vi reiser rundt med. Jeg har vært verden rundt med disse anleggene, blant annet i New Orleans, Peru, Danmark og på Island, forteller Odd Henning. Det er svært få tilsvarende aktører i Norge. Membranteknikk AS jobber i en høyt spesialisert ODD HENNINGS FAR,

nisje, som krever inngående kunnskaper. Kundene varierer mellom alt fra farmasøyter, til fiskeindustri, meierier, kjemisk industri og oljebransjen. ikke mot kun én, men drar nytte av all erfaring vi får fra kundene. Mange ting som egentlig ingen andre tør å prøve på, det prøver vi på, sier Odd Henning. I dag har selskapet har seks ansatte, og samarbeider med blant andre Flekkefjord Elektro, Grundfos Norge og flere underleverandører av stål i Danmark. Prosessen fra start til mål for levering av et produkt går ofte som følger: – Min jobb er å kjøre forsøket, finne ut hva vi kan – VI SPESIFISERER OSS

gjøre, hvilke membraner vi skal bruke og hvordan vi skal bruke denne membranen. Så lenge det er nye applikasjoner, så tester vi ut. En testperiode kan vare i alt fra to dager til to uker. Om vi får kontrakten, begynner vi å tegne på anlegget. Da lager vi et prosessdiagram, vi tegner og modellerer det, lager arbeidstegninger, før det blir produsert hos produsenter i Danmark. Til slutt kommer det tiIbake hit til Norge hvor vi gjør alt av elektro. klar på at det er kompetansen som er firmaets store fortrinn. Det er kunnskapene og erfaringene de har i bedriften som gjør dem i stand til å levere anlegg som er tilpasset hver enkelt kunde. ODD HENNING ER

Membranteknikk as have been working with fluid separation for 25 years Membranteknikk AS | +47 38 32 06 10 | o.sirnes@membranteknikk.no | www.membranteknikk.no 74 | FLEKKEFJORD


Rimelig og effektiv opplæring med Kjoreskole.no Hos Kjoreskole.no ligger fokuset på lave driftskostnader og effektiv opplæring. Deres elever skal få en god opplevelse, til en god pris. Det har vært en suksess! Nå kan du bli med på besøk til den nyetablerte avdelingen i Lyngdal. Kjoreskole.no en større kjede som har avdelinger spredt rundt på Øst- og Sørlandet. Avdelingen i Lyngdal åpnet i august 2014. Daglig leder og trafikklærer Jonathan Herwig har stor tro på konseptet. – Kjeden hadde lenge ønsket å etablere seg i Lyngdal. Etter et halvt års tid fant vi egnet lokale med glimrende beliggenhet. Fordelen med Kjoreskole.no er at avdelingene har mange felles løsninger på administrasjon, elevmasse og oppsett av kurs. Det gjør at vi kan tilby billigere kjøretimer. Vi har også billigere biler enn mange andre kjøreskoler, og har lagt oss på et lavere kostnadsnivå, sier Herwig. I DAG ER

det kommer fokuset på å være effektive i opplæringen. Det kommer selvsagt studentene elevene til gode prismessig. Kjoreskole.no tilbyr trafikalt grunnkurs inkludert førstehjelp for 990 kroner, samt opplæring på bil, tilhenger, moped, snøskuter og alle klasser for motorsykkel. Målgruppen er alle som skal ha førerkort. For Lyngdal-avdelingen er det geografiske nedslagsfeltet primært Lyngdal og Farsund. PÅ TOPPEN AV

– Det er veldig individuelt hvor fort eller sakte man tar trafikkopplæring. Før man skal ta et sertifikat, bør man tenke på pris, hvor fort man vil havne i mål og kanskje også snakke med andre som har tatt trafikkopplæring. Det kan være lurt å sjekke referanser før man bestemmer seg for hvor man vil gå. Jeg anbefaler at man begynner å prøvekjøre så tidlig som mulig, om man ønsker å ta sertifikatet så fort man er gammel nok, sier Herwig. vil begynne å rulle raskt for Kjoreskole.no i Lyngdal. De har fine og nye lokaler, og de har en veldrevet organisasjon bak seg. Ikke minst har de dyktige medarbeidere. – Det er en veldig spennende og sosial jobb. Det er særlig det at man møter så mange forskjellige mennesker som gjør det spennende. Vår styrke i Kjoreskole.no er at vi tilbyr akkurat samme opplæring som alle andre, men vi håper, mener og tror at vi er litt bedre. Og så vet vi med sikkerhet at vi er litt mer effektive enn de andre, understreker Herwig. HAN TROR SNØBALLEN

Vi underviser i klassene A, AM, B, BE/B96. Hos oss får du kvalitet, service, gode priser, effektiv opplæring og hyggelige lærere. 982 58 00 00 • post@kjoreskole.no

LYNGDAL | 75


Førsteklasses hyttepotensiale i Sirdal Nordvest i Agder ligger naturkommunen Sirdal, med kort reisevei fra både Sørlandet og Sørvestlandet. Det er en helårsdestinasjon med et enormt potensiale. I Sirdal Eiendom er utviklingen allerede i gang. På Tjørhomfjellet har de i dag 140 hyttetomter til utvikling. Det er ingen tvil om at Sirdal går spennende tider i møte. – SIRDAL ER NATUR .

Sauene går fritt på veiene. Det er villrein på toppen av fjellet. En halvtime-trekvarter så er du nede i Lysefjorden. Ta utgangspunkt i Sirdal og sett en ring på tre timers kjøretur rundt, så har du alt Norge har å tilby. Du har fjordene, strendene, Sørlandskysten – og selvsagt fantastiske ski- og turmuligheter. Med en hytte i Sirdal, så får du alt. Det forteller Øystein Tjørhom. Han er daglig leder i Sirdal Eiendom, som ble opprettet tilbake i 1988. Da gikk det aller mest i utleie av eiendom. Nå de siste årene har selskapet begynt å satse tungt på eiendomsutvikling – og på utvikling av Sirdal som en helhetlig hytte- og turistdestinasjon. På Tjørhomfjellet har selskapet funnet sin lille perle for hytteutvikling. – Tjøromfjellet er prestisjeprosjektet vårt. Det er et fantastisk flott område, med et fantastisk flott alpinanlegg. Du begynner på 608 meter over havet og kommer opp i 924 meter over havet. Med stolheisen som går er det uten tvil det beste stedet å stå på ski i Sirdal, og spesielt nå som Tjørhomfjellet har fått et heiskortsamarbeid med Ålsheia skisenter og på den måten utvidet med 6 trekk til. Den lengste nedfarten er på 2,1 kilometer. Med våre tomter er du rett ved siden av stolheisen, ski-in og ski-out, og du har også kjempegode langrennsmuligheter, understreker Øystein. 76 | SIRDAL

Og det er bare vinteren. Gjennom de varme årstidene er Tjørhomfjellet like flott – og har like mange muligheter. Du kan nærmest sitte på terrassen og fiske i nærliggende vann, du kan bade, og det er fabelaktige turmuligheter, ikke minst for bærplukkere. Og her har Sirdal Eiendom 140 enheter til utvikling. – Sirdal har et fantastisk potensiale og enormt med plass, med nærhet til et kjempemarked i Rogaland og Agder. Vekstpotensialet i Sirdal ligger i reiselivet, legger Ole Johan Tjørhom til.

Vi ønsker å utvikle Sirdal, slik at Sirdal blir den destinasjonen det fortjener. og far til Øystein. Også Ole Johans far var byggmester, og Øystein har fagbrev som tømrer, men gikk raskt over til en økonomisk utdannelse. Nå ønsker Tjørhom-familien at det skal bli fart på utviklingen i Sirdal. For både far og sønn i Sirdal Eiendom er opptatt av at det er langt mer enn bare hyttemarkedet som skal utvikles. Det ligger allerede i reguleringsplanen at det skal inn et hotell eller feriesenter på Tjørhomfjellet, og alpinanlegget skal videreutvikles. HAN ER BYGGMESTER

– Vi ønsker å utvikle Sirdal, slik at Sirdal blir den destinasjonen det fortjener. Det handler ikke bare om å bygge hytter, men også å utvikle fasilitetene rundt. Når du jobber så mye som vi gjør med dette, så blir du engasjert. Hele Sirdal er viktig for oss. Hvis vi bare skulle tenkt på oss selv, hadde vi bare solgt hytter. Men vi ønsker å bidra til å utvikle Sirdal. Derfor ønsker vi både å fokusere på utleie og salg. Vi har også kjøpt Ålsheia skisenter slik at vi skal få et betydelig bedre alpinanlegg i Sirdal. I dag har vi ti hytter på utleie, og målsettingen i løpet av 4–5 år er å komme opp i 25 hytter, sier Øystein. er nemlig gode, også for fremtidige hytteeiere. Det er ikke tilfeldig at det også valfarter både dansker, tyskere og nederlendere hit. Sirdal har enormt mye å by på. Det gir et godt grunnlag for privat utleie. For hytteeiere kan hytta fort bli en god investering, med store muligheter for utleie til besøkende turister. – Per i dag er det 1 800 fastboende i Sirdal. Men i påsken fylles kommunen gjerne med 20–30 000 besøkende. Totalt er det 800 campingvogner og 4 000 hytter i Sirdal. Vi ønsker å bidra til at Sirdal kan bli en best mulig destinasjon, for flest mulig, avslutter Øystein. MULIGHETENE FOR UTLEIE


Y 375900

Y 376000

Y 376100

Y 376200

Y 375800 Y 375800

Y 375900 Y 375900

Y 376000 Y 376000

Y 376100 Y 376100

Y 376200 Y 376200

X 6532900

X 6532900

9/9

X 6532900

729.5 729.5

9/9

711.2 711.2

10/12

10/29

Y 375800

725.9 725.9

Y 375700 Y 375700

Y 375600 Y 375600

Y 375500 Y 375500

Y 375400 Y 375400

Y 375300 Y 375300

728.4 728.4

712.8 712.8

Y 375700

Y 375600

Y 375500

Y 375400

Y 375300

Y 375200

728.4 728.4

728.4 728.4

ENSIGN

9/9

SA1 9/22

10/28

NYTT FELT KOMMER FOR SALG - TJØRHOMFJELLET, SIRDAL NYTT FELT KOMMER FOR SALG - TJØRHOMFJELLET, SIRDAL 725.9 725.9

712.8 712.8

712.8 712.8

10/12

10/29 10/29

729.5 729.5

725.9 725.9

709.4 709.4

709.5 709.5

711.2 711.2

SA1 SA1

10/12

720.9 720.9 729.5 729.5

711.2 711.2

ENSIGN ENSIGN

9/22

9/5

720.9 720.9

709.4 709.4

709.5 709.5

10/28

720.9 720.9

709.4 709.4

709.5 709.5

X 6532800

9/22

10/28

710.5 710.5

705.9 705.9

X 6532800

710.5 710.5

704.6 704.6

9/5

X 6532800

710.5 710.5

705.9 705.9

9/5

782.1 782.1

10/10

H310_1

9/5

704.5 704.5

705.9 705.9

9/5

704.6 704.6

9/5

704.6 704.6

VF1

63

62

5

0

FR5 FR5

FF50 FF5 FF32

SL1 FF49FF5 FF5

FF33FF51

FF34

FF6 FF6

FF38

FF37 FF43

FF38

FF43

FF37

P5

FF77

FF37

FF53

FF54

SE1

P5 P5 60 0

FF75 FF75

H140_3

FF72

SL1 FK2SL1 FK10

FK12 FK13

FK04

602.3 602.3

H140_5

FK11 FK10

5 59 FK09 H140_6 H140_6

FK08 FK09

FK09

FK11

FK06

FK11 FK07

FK1 FK1

600.4 600.4

FK08

FK05 FK05

5 59

VA2 AU2 Grillplass

FK0821.0

BP2 VA2 BO2 Grillplass AU2VA2 AU2 Grillplass BP2 FB2 BP2 BO2 BO2

H140_8

H140_9

H140_7

FF8 FF66

612.3 612.3 612.3 612.3

P7

0 60

H140_8

FF63 H140_7

FF64

FF63

FF62

P7 P7 P6

FF58

FF56

FK06

FK07

H530_1 600.4

FK07600.4

595

10/13

FF64

FF62

FF64

FF62

FF60

FR9

FF12 FF55 FF11 FF12

FR9

611.7 611.7

FF56

21.0

X 6532400

FF59

10/13/12

FF58

FF57

FF56

FF13 FF13

FF58

FF57

FF55

FR9

SL1 FF60 SL1 H530_1 FR9 FF60 FF11 P6 FR9 FR9 FR9 FF11 P6 FF61 FR8 FF61

611.7 611.7

10/13/12 10/13/12

611.7 611.7

X 6532400

SL3

FR9 FR9

H530_1 H530_1

FF59

X 6532400

FV

FV FV

SL3 SL3

VERTIKALDELTE VERTIKALDELTE VERTIKALDELTE FRITIDSBOLIGER FRITIDSBOLIGER •FRITIDSBOLIGER Helårshytter - ca. 75 m inkl. hems

FR8 FR8

FB2 FB2

600.4 600.4

H530_1 H530_1

FF13

NORDSIDEN AV VANNET I TJØRHOMFJELLET NORDSIDEN AV VANNET NORDSIDEN AVPRESTISJEPROSJEKT! VANNET II TJØRHOMFJELLET TJØRHOMFJELLET SNART KOMMER VÅRT Vår reguleringsplan for Tjørhomfjellet blir FK06

FF59

10/13 10/13

FF57

FF61

595

FF63

FF65

10/13

FF12

SL1

595

H140_7 10/13

FF8 FF8 FF65

FF55

H140_8 0 60

FF66

FF67 FF67

H530_1

FF66

H140_9

FF65

FF69

10/13

0 60

FF67

H550_1 FF69

FK12 FK12

FF68

H190_1

FF68 612.3 612.3

H550_1

X 6532500

H190_1

.0 21

FK1

603.8 603.7

FK04

FK10

H140_11

FF70

611.9 611.9 611.9 611.9

X 6532500

H140_9

.0 21

FK04 602.3 602.3 FK03

FK03

H140_12 FF70

H140_6

H140_5

FK2 FK2

607.2 607.2

602.3 602.3

5 59

H140_5

FK13 603.8 603.7

H140_10 H140_11

FF9 FF71 FF70 FF68 H550_2FF9 H550_2H550_1 V1 H140_10 H140_11 H140_12 V1 FF69 H140_10 611.9 611.9

FK13 H140_4

H140_4

FK02 FK03 FK02

V1 H140_12 FF71

FF72

H310_2 H310_2

H550_2 H550_3

.0 21

FK01

603.8 603.7 FK05

FR6 FR6

P10 P10

P9 P9

H140_3

615

X 6532300

21.0

V2 P11

H530_1 H530_1

V2 P11V2 P11

X 6532300 X 6532300

FV

10/12/11

delt opp i flere delprosjekter. Første trinn vil bestå avreguleringsplan 55 tomter, hvor planen er å sette i gang SNART SNART KOMMER KOMMER VÅRT VÅRT PRESTISJEPROSJEKT! PRESTISJEPROSJEKT! Vår Vår reguleringsplan for for Tjørhomfjellet Tjørhomfjellet blir blir sommer Salget starterFørste høst/vinter vil 2014. delt opp ii2015. flere delprosjekter. delprosjekter. delt opp flere Første trinn trinn vil bestå bestå av av 55 55 tomter, tomter, hvor hvor planen planen er er å å sette sette ii gang gang sommer sommer 2015. 2015. Salget Salget starter starter høst/vinter høst/vinter 2014. 2014. 10/13/21

FV FV

10/1/1

10/13

10/13/25

10/12/11

10/13/25

10/12

10/13/29

10/1/1

10/13

10/1/1

10/13/25

10/13/45

10/13/47

10/13/33

10/13/47

10/13/33

10/13/23

10/13/24

10/29/8 10/29 10/29

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5, pkt. 6) 10/29/7

FB1-2 10/29/7

10/29/9 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, pkt. 1)

10/13/30 10/13/32

10/13/44

10/13/30

10/13/44

10/13/29

10/29

10/13/29

10/29/2

10/13/43

10/13/23

10/29/2

10/13/23

FF1-13

Fritidsbebyggelse 10/29/9 - frittliggende - 1121

FK1-2

Fritidsbebyggelse - konsentrert - 1122

10/13/22

10/13/46 10/13/21

10/13/21

10/13/28

10/29

10/29

10/13/43

10/13/40

10/13/40

10/13/32

10/13/32

P12

10/13/43

10/13/42

10/13/27

10/13/37

10/29

10/13/41

10/13/37

10/13/46

10/13/46

10/13/28

10/13/28

10/13/36

P12

10/13/42

10/13/27

10/13/42

FV

10/13

10/13/39

10/13

605.9 605.9

10/13/19

10/13/38

607.2 607.2

10/13/18

606.3 606.3

607.2 607.2 601.6

601.6 10/13/26 606.3 10/13/17 606.3

10/13/18

639.9 639.9

605.9 605.9

10/2

601.6

601.6 10/13/26

10/13/13 10/13/16

10/13/20

10/30

601.6

10/10 594.3 594.3

10/13/14

(PBL SE1 §12-5, pkt. Seterområde 5) - 5113

BEINESVATNET - TJØRHOMMÅLESTOKK: 2013005 SE1 Seterområde - 5113 Friluftsformål 5130 FR1-10

10/11

10/30

10/10

10/3

10/30 10/11

10/44

30

0

30

10

BYUTVIKLINGSSTYRETS VEDTAK 10/12/1 SAKSBEHANDLING PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kunngjøring av oppstartIFLG. av planarbeidet

10/3

10/3/1 10/101

10/29/1

10/12/1

Y 376200 Y 376200

10/10/1 10/10/1

Y 376100 Y 376100

Y 376000 Y 376000

10/3 10/3

637.6 637.6

X 6532100 637.6 637.6

X 6532100 X 6532100

N

Sirdal N kommune

1:1000 40 1:1000 50 m 40

SAKSNR.

50 m

DATO

SIGN.

Sirdal ET X 6532000 Sirdal kommune ET kommune ET

02.05.2013 03.07.2013 31.01.2014 24.03.2014

ET

DATO DATO

SIGN. SIGN.

02.05.2013 15.12.2008 DATO

ET APM SIGN.

SAKSNR.

03.07.2013 02.05.2013 31.01.2014 03.07.2013 24.03.2014 31.01.2014 24.03.2014 DATO

ET X 6532000 ET ET ET X 6532000 ET ET ET SIGN.

DATO 15.12.2008 DATO

SIGN. APM SIGN.

15.12.2008 13.03.2013

APM ET

DATO

SIGN.

DATO

SIGN.

13.03.2013

ET

BYUTVIKLINGSSTYRETS VEDTAK 2. gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker 10/12/1

10/44

Y 375900 Y 375900

Y 375800 Y 375800

10/3/1 10/101

1. gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker Kunngjøring av oppstart av planarbeidet Offentlig ettersyn frai det ... til ... utvalget for plansaker 1. gangsbehandling faste SKIPPERGATA.10, POSTBOKS 151, 4662 KRISTIANSAND, TLF 99 72 90 80, FAX 38 04 42 00 2. gangsbehandling faste Offentlig ettersyn frai det ... til ... utvalget for plansaker BYUTVIKLINGSSTYRETS VEDTAK

10/3

Y 376200

10/10/1

Y 376100

Y 376000

10/3

10/10/2 615.1 615.1 10/3

Y 375900

10/3

20

PLANID

2013005 2013005

Utvidet seterområdet SE1 1. gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker Revidert etter oppstartsmøtet 21.03.2013 Revidert etter tilbakemelding fra Sirdal kommune 01.11.2013 Utvidet seterområdet SE1 Offentlig ettersyn fra ... til ... Revidert etter førstegangsbehandling i Sirdal kommune 11.03.2014. Veifylling langs vann utgår Revidert etter tilbakemelding fra Sirdal kommune 01.11.2013 2. gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker Revidert etter førstegangsbehandling i Sirdal OG kommune 11.03.2014. Veifylling langs vannSAKSNR. utgår SAKSBEHANDLING IFLG. PLANBYGNINGSLOVEN

10/44

10/11

Y 375700 Y 375700

589.6 589.6

Y 375600 Y 375600

589.6 589.6

Y 375500 Y 375500

Y 375400 Y 375400

Y 375300 Y 375300

601.1 601.1

10/11 10/11

Y 375800

Y 375700

10/11

601.1 601.1

0MÅLESTOKK: 10 20

Revidert etter oppstartsmøtet 21.03.2013 Kunngjøring REVISJONER av oppstart av planarbeidet

10/10/2 615.1 615.1

10/3/1 10/101

Y 375600

Y 375500

Y 375400

Y 375300

Y 375200

594.3 594.3

637.3 637.3

99 99 44 44 38 38 20 20 / / post@sirdaleiendom.no post@sirdaleiendom.no

10/3

600.8 600.8 589.6 589.6

594.3 594.3

Dato for basiskart: 27.11.2008 EUREF89 UTM-sone 32 Ekvidistanse: 5 m / 1 m Produsent basiskart: Sirdal kommune Dato for basiskart: 27.11.2008 EUREF89 UTM-sone 32

BEINESVATNET - TJØRHOM Ta kontakt for mer informasjon TJØRHOMFJELLET AS Ta kontakt for mer informasjon TJØRHOMFJELLET AS

600.8 600.8

10/13/14 10/13/13 10/13/13

Formålsgrense Planens støttemur begrensning Regulert Sikrings-/Angitthensynssone-/Faresonegrense Formålsgrense Ekvidistanse: 5 m / 1 m Regulert tomtegrense Produsent basiskart: Sirdal kommune Sikrings-/Angitthensynssone-/Faresonegrense Dato for basiskart: 27.11.2008 Byggegrense EUREF89 UTM-sone 32 Regulert tomtegrense Bebyggelse som inngår i planen MÅLESTOKK: Byggegrense 1:1000 Regulert senterlinje Bebyggelse som i planen 0 10 20 Frisiktlinje 30 40 inngår 50 m Regulert parkeringsfelt senterlinje Regulert Frisiktlinje Regulert støttemur Regulert parkeringsfelt Ekvidistanse: 5 m / 1 m Produsent basiskart: Sirdal kommune Regulert støttemur

Revidert etter oppstartsmøtet 21.03.2013 DETALJREGULERING AV PLANID Utvidet seterområdet SE1 Revidert etter tilbakemelding fra Sirdal kommune 01.11.2013 Revidert etter førstegangsbehandling i Sirdal kommune 11.03.2014. Veifylling langs vann utgår

10/10/2 615.1 615.1

10/2

H550_1-4 H570_1-3

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OPPDRAGSGIVER: REVISJONER

601.6 10/13/26

10/2

H530_1 H550_1-4

OPPDRAGSGIVER:

600.8 600.8

10/13/20

10/13/16

601.1 601.1

10/10

637.3 637.3

99 44 38 20 / post@sirdaleiendom.no BEINESVATNET - TJØRHOM DETALJREGULERING AV

10/10 10/13/14

10/10

642.8 642.8

Hensynssone Bevaring kulturmiljø - 570 Sone for skredfare - 310 av Sikringsone - -Frisiktsone - 140

Planens begrensning Sikringsone - Tiltak og sikring Hensynssone - Friluftsliv - 530mot skred - 190 Formålsgrense Friluftsliv --530 Hensynssone - Landskap 550 Sikrings-/Angitthensynssone-/Faresonegrense Regulert tomtegrense - 550 Hensynssone - Landskap Bevaring av kulturmiljø - 570 Byggegrense Bebyggelse som inngår i planen Hensynssone - Bevaring av kulturmiljø - 570 Regulert senterlinje

H190_1 H530_1

PLANID

REVISJONER

10/2/6 10/2/6

642.8 642.8

H570_1-3 H310_1-2 H140_1-12

Frisiktlinje

Friluftsformål - 5130 FR1-10 OPPDRAGSGIVER:

10/13/17

605.9 605.9

637.6 637.6

Hensynssone - Landskap H550_1-4 HENSYNSSONER (PBL §12-6) H310_1-2 Sone for skredfare - 310 - 550

H570_1-3

Ta kontakt for mer informasjon TJØRHOMFJELLET AS

10/13/34

10/13/20 10/13/39

10/13/39

10/13/16

Badområde -- 6770 BO1-2 Hensynssone Friluftsliv - 530 H530_1 HENSYNSSONER (PBL §12-6)

H140_1-12 Frisiktsone - 140mot skred - 190 Sikringsone - Tiltak og sikring H190_1 LINJESYMBOL

Planens begrensning LINJESYMBOL Regulert parkeringsfelt

(PBL §12-5, pkt. 5) DETALJREGULERING AV LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER

639.9 639.9

10/13/34

X 6532200

637.3

Friluftsomåde i vassdrag - 6720 Badområde - 6770 Sikringsone - Tiltak og sikring mot skred - 190

LINJESYMBOL

Gangadkoms - 2016 Annen veggrunn - tekniske anlegg - 2018 Badeplass - 3041

Badeplass BP1-2 NATUR LANDBRUKSOG- 3041 FRILUFTSOMRÅDER

10/13/19

10/13/17 10/13/38

10/2/6

10/10

10/13/35 606.3 606.3 10/13/35

FK1-2 Fritidsbebyggelse SA1 Skianlegg - OG 1410 - konsentrert - 1122 SAMFERDSELSANLEGG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5, pkt. 2) SA1 Skianlegg - 1410 Vannog avløpsanlegg /pumpestasjon - 1540 VA1-2 Kjøreveg -2011 V1-2 Vann- og avløpsanlegg- /pumpestasjon - 1540 VA1-2 Vannforsyningsanlegg 1541 VF1 GV1-2 Gangadkoms - 2016 Vannforsyningsanlegg VF1 AU1-2 Annet uteoppholdsareal- 1541 - akebakke/grillplass - 1690 Annen veggrunn - tekniske anlegg - 2018 AU1-2 Annet uteoppholdsareal - akebakke/grillplass - 1690 SAMFERDSELSANLEGG OG Parkeringsplass (PBL - 2082 §12-5, pkt. 2) P1-11INFRASTRUKTUR TEKNISK SAMFERDSELSANLEGG OG SL1-3 Kombinert gangvei/skiløypetrasé - 2800 TEKNISK (PBL §12-5, pkt. 2) Kjøreveg -2011 V1-2INFRASTRUKTUR

(PBL §12-5, pkt. 5) Parkeringsplass - 2082 P1-11 SL1-3 Kombinert gangvei/skiløypetrasé - 2800 SE1 Seterområde - 5113 SL1-3 Kombinert - 2800 GRØNNSTRUKTUR (PBLgangvei/skiløypetrasé §12-5, pkt. 3) FR1-10 Friluftsformål - 5130 GRØNNSTRUKTUR (PBL- §12-5, Badeplass 3041 pkt. 3) BP1-2

639.9 639.9

X 6532200

Badområde - 6770

FV BO1-2 H190_1

Annet uteoppholdsareal - akebakke/grillplass - 1690 frittliggende 1121 Fritidsbebyggelse - konsentrert -- 1122

Annen veggrunn tekniske anlegg - 2018 Parkeringsplass -- 2082 P1-11 NATUR LANDBRUKSOG FRILUFTSOMRÅDER

642.8 642.8

607.2 607.2

10/13/18

AU1-2 FF1-13 FK1-2

GV1-2 BP1-2

10/13/34

Friluftsomåde i vassdrag - 6720

BO1-2 TEGNFORKLARING

Kjøreveg V1-2 GV1-2 Gangadkoms - 2016pkt. 3) GRØNNSTRUKTUR (PBL-2011 §12-5,

10/29

10/13/19

10/13/38

10/13/36

10/29

10/13/27

10/13/35

10/13/36

10/13

P12

10/13/41

10/13/41

Fiskebrygge - 6320

SA1 Skianlegg - 1410 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5, pkt. 6) HENSYNSSONER (PBL §12-6) TEGNFORKLARING REGULERINGSFORMÅL Vannog avløpsanlegg - 1540 VA1-2 BRUK OG VERNSone AV for SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5, pkt. 6) BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL /pumpestasjon §12-5, pkt. 1) Fiskebrygge - 6320 FB1-2 H310_1-2 skredfare - 310 REGULERINGSFORMÅL Vannforsyningsanlegg - §12-5, 1541 -pkt. VF1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL Fiskebrygge - i6320 FB1-2 FF1-13 Fritidsbebyggelse - frittliggende 11211) Friluftsomåde vassdrag- 140 - 6720 FV Sikringsone - Frisiktsone H140_1-12 637.3

Sirdal Eiendom startet i 1988 hvor fokuset låg på utleie av hytter. Nyligt fusjonerte Sirdal Eiendom seg med et annet lokalt selskap, Sirdal Prosjektutvikling, og målet er nå utleie og salg av fritidsboliger i Sirdal. I startfasen vil Tjørhom­ Sirdal Eiendom startet 1988 låg på utleie av Nyligt fusjonerte Sirdal Eiendom seg et Sirdal startet iihovedområde. 1988 hvor hvor fokuset fokuset lågdet på rundt utleie140 av hytter. hytter. Nyligt med fusjonerte Sirdal Eiendom seg med med et annet annet fjellet Eiendom være selskapets Her er nye enheter planlagt salgsstart høsten 2014. lokalt lokalt selskap, selskap, Sirdal Sirdal Prosjektutvikling, Prosjektutvikling, og og målet målet er er nå nå utleie utleie og og salg salg av av fritids fritidsboliger boliger ii Sirdal. Sirdal. II startfasen startfasen vil vil Tjørhom­ Tjørhom­ fjellet fjellet være være selskapets selskapets hovedområde. hovedområde. Her Her er er det det rundt rundt 140 140 nye nye enheter enheter med med planlagt planlagt salgsstart salgsstart høsten høsten 2014. 2014. 10/13/22

10/13/37

•• Funksjonelle planløsninger 2 • Helårshytter Helårshytter -- ca. ca. 75 75 m m2 inkl. inkl. hems hems •• Allerede etablert hyttegrend Funksjonelle planløsninger • Funksjonelle planløsninger •• 1 times bilkjøring fra Sandnes • Allerede Allerede etablert etablert hyttegrend hyttegrend •• Nær skitrekket ved Tjørhomfjellet 1 times bilkjøring fra • 1 times bilkjøring fra Sandnes Sandnes •• Spennende aktiviteter hele året • Nær Nær skitrekket skitrekket ved ved Tjørhomfjellet Tjørhomfjellet •• NSpennende aktiviteter Spennende aktiviteter hele hele året året X 6532200

TEGNFORKLARING

REGULERINGSFORMÅL

10/13/31

10/13/22 10/13/31

10/13/24

10/13/21

10/13/40

10/12

10/29/2

10/13

2

10/29/7

10/29/8 10/29/9

10/29/6

10/13/44

10/13/30

10/29

10/29/6

10/13/31

10/13/24

10/13/45

10/13 10/13

10/12

10/12/11

10/13/33

10/13/47

10/13/21

10/13/21

10/29/8

10/29/6

10/13/45

10/13

Kun 4 fritidsboliger Kun 4 Kun 4 ig jen! fritidsboliger fritidsboliger ig ig jen! jen!

4.0

10/1/2

668.4 668.4

H190_1

FF71

H550_3 FF9

615

4.0

FR7 FR6 SL2 FR7 SL2

FF10 FF72FF73 FF10 FF73

V1 V1

607.2 607.2

10/13 10/13

H310_2

X 6532500

4.0

P10

P9

9/22/35

8.0

10/1/2

FF74

607.2 607.2

10/13

9/22/35

664.1 664.1

668.4 668.4

H550_3

615

8.0

10/1

9/22/36 664.1 664.1

8.0

FV FV

FF73 FF80

H140_4

H140_3

H570_3 H570_3 FR7 SL2

FF74

V1 SL1

FK02 FK01

FV

620

FF80

FF10

FF76

FK01

Stolheis

Stolheis Stolheis

10/1/2

FF74

H570_3

10/1

9/22/3

9/22/36 668.4 668.4

620

FF79

FF76 FF54

9/22/3 9/22/35

9/22

10/4 10/4

FF79

FF75

FF53

SE1 SE1

10/1

FF78

FF77

FF52

H530_1 H530_1

9/22

10/4

FF80 P8 P8

FF78

X 6532600

664.1 664.1

620

FF76 FF54

X 6532600 9/22/36

9/22/37

10/4

H550_4 FF79

FF36

FF52

9/22

10/4

P8

H550_4

FF77

FF36

FF51

H530_1

9/22/3

10/4

9/22/37

FF78

FF35

FF50 FF50

H550_4

674.7 674.7

FF42

FF35 FF53

FF51

SL1 SL1

FF35

674.7 674.7

FF41 FF43

FF7 FF42 FF7

FF36

FF33

FF34 FF52 FF49

FF38

625

FB1 FB1

BO1 BO1

FF32

FF48 FF48

FB1

589.2 589.2

FF39 FF49

X 6532600

9/22/37

FF41

FF40

21.0

FR5

FF6GV2 FF39 GV2

625

BP1 BP1

8.0

FF34

FF31

FF47

590.0 590.0

8.0

FF33

FF30 FF30 FF48 FF31

FF47

589.2 589.2

FF32

625

590.2 590.2

FF47

FF46 FF46

VA1 BO1VA1

590.2 590.2 590.0 590.0

FF45

FF40

FF31

FF29

21.0 21.0

H570_2 BP1

589.2 589.2

FF29

615

V1 V1

FF45

FF44

Akebakke/ Grillplass Akebakke/ Grillplass

H570_2

8.0

VA1FF44

AU1 AU1

590.2 590.2

590.0

H570_1

FF07

FF08 FF46 FF08

605

H570_1 590.0

FF45

605 605

AU1 Akebakke/ Grillplass

FF07

FF42

FF39

FF30

V1 615

FF09 FF44

FF06

674.7 674.7

FF7

610

FR4 FR4

FF28

FF06

FF05

H310_2 H310_2

FF41

GV2

FF28

FF09

FF05

H570_2 FF1 FF1

600 600

FF01

FF10 FF10

FF40

10/12

615 FF08

610 610

FR3 FR3

GV1 FF02 GV1 FR4 FF02

10/28

10/12

FF29

0

0 62 FF07

60 0

FF03 FF01

FF11

FR10 FR10

FF28

FF09

62

FF06

FF11

10/28

60 0

FF03

600

SA1 SA1

P3 FF10 P2 P3 P2

FF05

FF12

P1FF12 FF2 FF04 FF2 FF04 FF1 P1 P1 H570_1

610

FF02

610

GV1 FF13

FF14

605

FR3

V1 V1

H140_1 FF11 H140_2 H140_1 H140_2

FF04

FF13

FF14

FF01

0

610 610

FF2

62

21.0

FF18

FF17

FF03

FF15

X 6532700

H310_2

669.0 669.0

21.0 21.0

5 FF12 FF18

FF23

FF15

10/28

669.0 669.0

10/12

P2

62

FF13

FF17

FF16

FF23

FR2 FR2

9/22

X 6532700

P3

610 610

10/29

FF24

FF3 FF14 FF3

5

FF15 FF16

669.0 669.0

FR10

V1 H140_2

H140_1

FF19

62

FF22

FF18

FF19

605

FF21 FF22

FF17

FF20

FF21

630

10/29

FF24

SA1

FF20 FF16

630 FF23

FF25

FR2

X 6532700

9/22

H310_1 H310_1

FF19

605

FF4FF26 FF4

63

FF26 10/29

P4 P4 FF3

63

FF21

FF27 FF22

FF25

9/22

FF20

630FF27

FF25

FF24

782.1 782.1 782.1 782.1

H310_1 0

VF1 FF26 VF1 FF4

FR1 FR1

10/10 10/10

10/10 704.5 704.5 10/10 704.5 704.5

P4

FF27

0

FR1 H310_1 H310_1

10/10

SKIPPERGATA.10, POSTBOKS 151, 4662 KRISTIANSAND, TLF 99 72 90 80, FAX 38 04 42 00

10/29/1

SKIPPERGATA.10, POSTBOKS 151, 4662 KRISTIANSAND, TLF 99 72 90 80, FAX 38 04 42 00

10/29/1

13.03.2013

ET

sirdaleiendom.no sirdaleiendom.no sirdaleiendom.no SIRDAL | 77


Hytteidyll i Hønedalen Hønedalen har alt hyttefolk kan ønske seg. Snøen kommer tidlig, og blir liggende, mens det sommerstid er grønt og frodig. Solrikt er det hele året. Hyttebyggerne i Sinneshyttå har allerede bygget 100 hytter her. Nå skal de bygge 200 til. Tor Sigve Vik og hans kolleger spesialiserer seg på skreddersydde hytter, som både har sterke røtter i tradisjonsrik og lokal byggeskikk, og som har alt kunden måtte ønske seg av moderne fasiliteter. I Hønedalen er utbyggingen fordelt 50/50 mellom Sinneshyttå og Solhytten. 700 meter. Du har vanvittig god utsikt, og vanvittige gode solforhold. Det går flere skiløyper gjennom feltet, og de er knyttet i hop med Hønedalen-løypene, som er de mest populære løypene i dalen. Der kan du gå små familieturer, og du kan gå mil etter mil. Det er også her de første løypene blir kjørt hver høst. Det forteller Tor Sigve Vik, daglig leder og eier i Sinneshyttå. Han mener Hønedalen kanskje er den mest attraktive dalen i Sirdal. Nå legges det ned et stort arbeid i ytterligere tilrettelegging av infrastruktur og skiløyper. Tor Sigve er klar på at mulighetene er store for alle som ønsker å bygge drømmehytta. – En typisk kunde av oss er godt etablert. Mange bygger hytter for storfamilien, slik at du kan være tre generasjoner på hytta. Kanskje har du en hytte fra – HØNEDALEN LIGGER PÅ

78 | SIRDAL

sekstitallet, som er altfor liten, som ikke har vann og avløp. Så istedenfor å bruke to millioner på å lappe og bygge på den gamle hytta, så tar mange spranget og bygger en ny hytte, sier han. Selv er Tor Sigve utdannet tømrer, og fikk med Sinneshyttå sitt første felt til utbygging i 2002. Siden har utviklingen vært imponerende. Det har utvilsomt ligget et behov i markedet for løsningene til Sinneshyttå. Ofte er nye kunder venner og bekjente av tidligere kunder. Det tar Tor Sigve som et kvalitetsstempel. en ledende leverandør av kvalitetshytter i Sirdal, og det føler vi at vi har blitt. Det har gått i høyt tempo, for noen år siden var vi Gaselle-bedrift fire år på råd, sier han. – VI SKAL VÆRE

Samtidig har selskapet lagt vekt på bruke lokale underleverandører så langt det er mulig. I tillegg er det viktig med langsiktighet og forutsigbarhet. I Sinneshyttå har de derfor lenge jobbet med faste leverandører. Det gir kvalitet og stabilitet. – Vanligvis ligger vi på 150 til 200 kvadratmeter. Men vi bygger også hytter på 300 kvadratmeter, og vi har bygget en hytte på nærmere 1 000. Vi mener at ingen er i nærheten av å ha et så godt totaltilbud som oss, med så god kvalitet. For noen kunder tar vi hånd om nesten alt, mens andre deltar mye selv, sier Tor Sigve. Han er selv en ekte Sirdal-sønn, og derfor er Sinneshyttå selvsagt også en entusiastisk bidragsyter i lokalsamfunnet. Det går på alt fra sponsing av golfbane, til skitrekk, til lokale idrettsfolk.


Tlf: 38 37 74 20

tor.sigve.vik@sinneshytta.no

Sinneshyttå AS

Sinnes

www.sinneshytta.no

4443 Tjørhom SIRDAL | 79


Siste stopp før neste fjelltopp! I hele 10 år har Fjellbutikken i Suleskard i Sirdal sørget for både mat, skismøring og myggolje til de mange hytteturistene i området. Fjellbutikken er nærmest blitt et lite knutepunkt for alle hyttefolk, fritidsfolk og fjellfolk i Sirdal og omegn. resultat av hytteutbyggingen som fant sted i området på starten av 2000-tallet. En av utbyggerne ble pålagt å starte en kiosk eller butikk, og tre lokale familier ble spurt om å starte opp. – Vi åpnet i februar 2004, og kunne feire 10-årsjubileum i år! Det er fortsatt de samme tre familiene som eier og driver Fjellbutikken. Gjennom årene har vi hatt en gradvis økning i omsetning, og dagens lokaler er på cirka 140 kvadratmeter. Butikken har innkjøpsavtale med Norgesgruppen, og vi får leveranser fra Asko, forteller daglig leder Anne May Sirekrok. BUTIKKEN ER ET

Jeg har et eget slagord, og det lyder ”Butikken vår er siste stopp før neste fjelltopp”! Om sommeren selger Fjellbutikken alt fra fiskeutstyr til leker, myggolje og sommerklær, mens det om vinteren går i skismøring, ullbekledning og alt annet som behøves på vinterstid. Hyllene her inneholder litt av hvert, for målsetningen er selvsagt at hyttefolket skal slippe å kjøre langt for å få tak i det de trenger. Ikke minst bensin og diesel, som man kan få kjøpt via butikkens mobile anlegg. – Når det gjelder mat, har vi en egen pølsedisk med salg av forskjellige pølser.

I tillegg steker vi egne brød. Vi selger også alkohol og ferskt kjøtt, for vi merker at kundene vil kose seg litt ekstra når de er på hyttene sine. Også har vi en del lokale produkter som jeg er litt stolt av. Blant annet is fra Sinnes, økologiske Sirdalsegg, økologisk pinnekjøtt når det er sesong for det, og Sirdalshonning – fra frittflyvende bier! Åpningstidene er rause, og butikken holder åpent hver dag hele året. Staben av ansatte utgjør drøyt tre årsverk, som til enhver tid har fullt fokus på å ta seg tid til kundene sine. – Jeg føler at de som er på hyttene i området her, bare «må» innom oss og handle litt. Dette er også en sosial møteplass, og ikke et sted man bare haster inn og ut av. Folk har alltid god tid her. Kundene kan sette seg ned i den koselige kaffekroken innendørs eller på sitteplassene utendørs om sommeren Gaselle-bedrift. De har nøkkelutlevering for flere hytteeiere, og selger også fiskekort til alle grunneiere og Statskog. Det er mange fine fiskevann i området, forteller Sirekrok, som synes det er minst like fint her om sommeren og høsten som om vinteren. – Jeg har et eget slagord, og det lyder ”Butikken vår er siste stopp før neste fjelltopp”! FJELLBUTIKKEN ER EN

Åpningstider Mandag-Torsdag Fredag Lørdag Søndag

09-17 09-20 09-18 10-18

(09-21, Fra 30/6 til og med Sirdalsdagene) (09-21, Fra 30/6 til og med Sirdalsdagene)

Fjellbutikken, Suleskard, 4443 Tjørhom ::: 38 37 00 10 ::: fjellbutikken@ngbutikk.net ::: www.fjellbutikken.no 80 | SIRAL


Bitt av golfbasillen i Sirdal

Rent og trygt med PELIAS Mange kjenner PELIAS sin landsdekkende virksomhet innenfor skadedyrkontroll. Men selskapet tilbyr også hygieneløsninger for toalett og kjøkken, samt tjenester innenfor blant annet matsikkerhet, radonsikring og fuglesikring. I Buskerud har Runar Grøsland og hans kolleger drevet i snart 15 år.

Golfbasillen har bitt mange nordmenn, også i Sirdal kommune. På naturskjønne Sirdal Fjellgolfklubb kan man delta på kurs og turneringer, eller bare nyte naturen mens man slår seg gjennom klubbens ni-hullsbane. startet av en gruppe golfentusiaster som spilte på banen i Kvinesdal. Etter hvert fikk de lyst på en egen golfbane i Sirdal. Høsten 2007 stod banen ferdig. – Det er en ni-hullsbane som ligger på begge sider av elva Sira. Sesongen går fra mai til oktober, og per i dag har vi 150 medlemmer. Mange av dem er rogalendinger som har hytter i området eller som på andre måter er knyttet til Sirdal, forklarer styreformann og daglig leder Geir Vårdal. Selvbetjeningssystemet innebærer at medlemmer kan spille også utenom åpningstidene. Klubben har køller og golfbiler til utleie, og arrangerer både kurs, forbundsturneringer og regionsturneringer for de beste spillerne i regionen. – I likhet med de fleste skandinaviske golfklubber, bruker vi datasystemet GolfBox. Her booker spillerne tid på banen, registrerer sin score og får utregnet sitt handicap. Vi bruker også systemet til turneringer, til medlemsregistrering og mer. Vårdal forteller at banen krever mye vedlikehold. Sirdal Fjellgolfklubb har en solid maskinpark, et datastyrt vanningsanlegg og et stort budsjett som går med til gjødsling. – Banen er veldig fin, og vi får mye skryt for hvordan den ligger i terrenget. Det tar rundt fire timer å gå to runder her, og det utgjør cirka én mil, avslutter han. SIRDAL FJELLGOLFKLUBB BLE

å søke jobb i Pelias av en tidligere kollega. I starten dekket jeg tjeg Buskerud, pluss deler Akershus, Oslo og Vestfold. Da var vi få ansatte, 19 stykker i hele landet i 2000. Så har vi hatt god vekst hele veien, med stadig flere kunder. I dag er vi 97 ansatte på landsbasis, med 6 stykker i Buskerud fylke, forteller Grøsland. Kundene hans er jevnt fordelt mellom næring, landbruk og privatkunder. Men fellesnevneren er at alle kunder får full oppfølging og service. Grøsland mener det er nøkkelen for å skille seg ut i et marked med mange aktører. – Det er det som teller i dag. Hele veien har vi valgt å levere varene, gjøre en ordentlig jobb. I dag er det mange som ikke er vant med å få god service. Vi opplever at folk blir overrasket over at vi møter opp punktlig og at regningen er like stor som forespeilet, sier han. – JEG BLE ANBEFALT

Bemannet Døgnvakt - Hele Norge

Kvæven, 4443 TJØRHOM 90 77 84 62 post@sirdalfjellgolf.no www.sirdalfjellgolf.no

33 33 00 00

post@pelias.no - www.pelias.no

TryggMat - Hygiene - Skadedyrkontroll

et sterkt fokus på å være i front. Det er stadig utvikling i bransjen. Nå som været blir stadig mer skiftende, og ofte varmere og våtere, kan det for eksempel dukke opp nye skadedyr. Da holder PELIAS tett kontakt med Folkehelse­ instituttet. – Vi har hatt en god vekst hele veien. PELIAS er en bedrift som utvikler seg raskt. Det er stadig endringer, stadig nye markeder, sier Runar. SAMTIDIG HAR PELIAS

SIRDAL/ELVERUM | 81


Vinterkos i Sirdal Både hyttefolk og lokalfolk i Sirdal har mye å hente hos samboerparet Irene Sørensen og Ørjan Gjertsen. De driver Sinnes Fjellstue, som byr på mat, drikke og god stemning hver eneste helg gjennom hele vinteren – samt alle dager i romjula, vinterferien og påskeferien. På toppen av det kommer Sirdal Hytteinteriør, som er et lite innredningsskattkammer for både hytte og hus. Sinnes i Sirdal. Vi har restaurant, bar og kiosk. På fredager åpner vi klokka fire, på lørdager klokka tolv og på søndager klokka ett, forteller Irene. Hun driver nå Sinnes Fjellstue på fjerde sesongen. Med seg på laget har hun samboeren Ørjan og en rekke dyktige ansatte. De har lagt vekt på at Fjellstua skal være et sted for alle. Restauranten har en bred meny, samt en egen barnemeny. Aller mest populært er italiensk pizza i ulike varianter. Det er kanskje fordi det står ekte italienere og kokkelerer på kjøkkenet. Men Sinnes Fjellstue er selvsagt langt mer enn mat og drikke. Sinnes Fjellstue har blitt et naturlig samlingssted for både store og små, og har sitteplasser til ca 100 stk. Baren har alle rettigheter. – Nå ønsker vi oss en flott vinter, med finere vær enn i fjor, for da er det helt fantastisk i Sirdal. Nyhet for året er at Sinnes Fjellstue også tar over varmestuen ved Ålshei skisenter. – FJELLSTUA LIGGER PÅ

kommer håper Ørjan og Irene at det kan bli aktuelt å holde åpent om sommeren også. For Sirdal er en naturperle både vinterstid og sommerstid. Men nå i høst var det også store nyheter. 5. september åpnet Sirdal Hytteinteriør. Det er Irenes eget lille hjertebarn. – Det var tidligere kjent som Villmarksdesign, men heter nå Sirdal Hytteinteriør. Vi skal fortsette å importere de flotte lysekronene og de unike varene som alltid har vært her, men vil nå også tilby en rekke andre interiørartikler til både hytte og hjem, understreker hun. Det innebærer at du kan få litt av alt i Sirdal Hytteinteriør. Fra møbler og utemøbler, til tepper, sengetøy og puter, til håndlagde småsaker. Spesielt populært er det blitt med gamle treskilt med skimotiver på, hvor kundene kan få satt på for eksempel sitt eget hyttenavn. – Vi kommer også til å lansere nettbutikken vår i løpet av vinteren, så varene våre blir tilgjengelig for hele landet, avslutter Irene. I ÅRENE SOM

Åpningstider: Fredag Lørdag Søndag Sinnes, 4443 Sirdal 982 53 167

82 | SIRDAL

post@sinnesfjellstue.no

16 - 02 12 - 02 13 - 18

www.sinnesfjellstue.no


VEKSTPOTENSIALE I KONGSVINGER Den nye firefelts motorveien inn til Kongsvinger ble åpnet nå i november. Dermed er reisetiden til og fra både Gardermoen og Oslo ytterligere redusert. Samtidig er tog­ dekningen forbedret. Kongsvinger er i dag bare en kort tur unna både Sverige og hovedstadsområdet, men har fremdeles lave eiendomspriser sett opp mot prisnivået i Oslo-gryta. Det gir gode kort på hånden med tanke på fremtidig vekst.

redning av mulighetene for en gangog sykkelbro over Glomma.

Kommunen er en av få kommuner i landet som i sum vil få mer å rutte med i 2015 enn de hadde i 2014. 25 millioner er plusset på nettoinn­ tektene sammenlignet med fjoråret. Dermed får Kongsvinger-politikerne noe mer armslag enn de har vært vant til de siste årene. En ytterligere oppgradering av sentrumsområdene i byen kommer til å være et satsings­ felt. Blant annet er det foreslått ut­

Men Kongsvinger er selvsagt langt mer enn bare bysentrum. Utenfor byen ligger Norges kanskje best bevarte festning, som i dag har gjenopp­stått som arena for utflukter, kurs og konferanser. Kongsvinger Festning hadde i alle år vært lukket for publikum, som militær eiendom. Nå er kasernen fra 1773 og Komman­ dantboligen fra 1600-tallet total­ renoverte, og portene er åpnet.

Planene er også klare for rivning og nyetablering av Brusenteret. Kongs­ senteret er allerede et handelsknute­ punkt i regionen, og på sikt blir det nå ytterligere 4-5000 kvadratmeter med butikker på det nærliggende Brusenteret. På tegnebrettet ligger det også planer om en rekke boenhe­ ter i forbindelse med utbyggingen.

KONGSVINGER - EN REGION I VEKST | 83


Ny vår for Kongsvinger Festning Kongsvinger Festning er kanskje den best bevarte festningen vi har her i landet. Men som militær eiendom har festningen i alle år vært lukket for publikum. Nå har de gamle forsvarsverkene gjenoppstått, som en historisk perle, og som en unik arena for kurs, konferanser og arrangementer. 45 minutter fra Gardermoen, 1 time fra Oslo.

hotellet for Königs Winger – altså “kongens vinger” – som er det opprinnelige, historiske navnet, forteller Arnt R. Mikalsen, som også eier og driver Vinger Hotell rett i nærheten. Kasernen fra 1773 er totalrenovert i tråd med sin tids byggeskikk, i tett samarbeid med Riksantikvaren, og omfatter store og flotte hotellrom og suiter. – I innredningen integrer vi det moderne med det historiske. Vi har brukt mye norsk, men har også vært Europa rundt etter møbler. Det har blitt fantastiske rom, sier Mikalsen. Kommandantboligen fra 1600-tallet har på sin side – VI HAR KALT

84 | KONGSVINGER - EN REGION I VEKST

blitt restauranthuset Comandanthuus. I hvelvede ammunisjonsrom ligger det nå en storstilt vinkjeller, slik at vinutvalget etter hvert skal matche hotellets førsteklasses servering. – All maten lager vi fra bunn av, mye med gode lokale råvarer. Fra festningen kan vi faktisk se flere av gårdene som leverer til oss, sier Mikalsen. Og utenfor de historiske bygningene venter frisk luft og urørt natur. Summen av det hele blir en helhetsopplevelse som er unik, og som er åpen både for næringslivskunder og folk flest. – Vi ønsker at det skal være mangfold. Alle er

hjertelig velkomne. Du kan få en kopp kaffe, eller du kan komme inn og spise på damaskduker.

Bli inspirert, hvil ut og spis godt i kongenes By 62 00 10 10 • booking@konigswinger.no www.konigswinger.no


Bygger veier som varer Det er ingen tilfeldighet at Veidekke Kongsvinger har en sterk posisjon i sitt marked. Bedriften har solide røtter over 40 år tilbake i tid, og har i dag et sterkt fokus på kvalitet og kompetanse i alt de utfører. På kundelisten finner vi både entreprenører og næringsliv, offentlige aktører, samt privatfolk. en lokal bedrift selv om vi er en del av Veidekke-konsernet. Her på huset påtar vi oss primært oppdrag som går på asfalt. Det er for både Statens vegvesen, kommunen, diverse entreprenører og også privatkunder, forteller anleggsleder Per Kristian Melsnes. Det er godt over 40 år siden Gunnar Holt etablerte Kongsvinger Betongindustri. Siden den gang har bedriften gjennomgått mange endringer, har blitt omdøpt til Kongsvinger Asfalt og har blitt kjøpt opp av Hesselberg. Til slutt ble asfaltdelen en del av Veidekke, og ble til dagens Veidekke Kongsvinger. – Per i dag er vi 30 fast ansatte her på avdelingen, i tillegg til at vi stort sett alltid har lærlinger. Tilbakemeldingene fra kundene våre går på at vi er faglig sterke, og at vi har mange ansatte med god – VI OPERERER SOM

kompetanse. Det innebærer også at vi er veldig leveringsdyktige. Og om det oppstår uoverensstemmelser, så rydder vi opp i det med en gang, understreker Melsnes. Nedslagsfeltet til Veidekke Kongsvinger strekker seg fra Vormsund i Akershus og opp til Våler på grensen til Elverum. Men Melsnes er klar på at nøkkelen til suksess er den samme uansett hvor de jobber. Det handler om kvalitet i utføringen – samt personlig oppfølging av kundene. På toppen av det er det selvsagt viktig med materialer som holder høy stand. – Asfaltfabrikken vår ligger på Skarnes, hos Odal Grus. Dem har vi valgt på grunn av steinkvaliteten deres. Vi prøver å satse lokalt, og bruker både lokale transportører og steinleverandører. Det tror jeg vi

drar fordel av når vi skal være stasjonert på én plass. Melsnes håper på ringvirkninger av veiutbyggingen og muligheter for økt satsing på privatmarkedet i 2015. Med stabil arbeidskraft og mange ansatte med lang erfaring, får de god respons fra mange fornøyde kunder. er i anmarsj, blir fokus lagt andre steder enn kun på vei. I Veidekke Kongsvinger legges det stor vekt på at alle ansatte skal ha full jobbdekning hele året. Det er ingen selvfølge i asfaltbransjen. Men Melsnes og hans kolleger tar blant annet jobber med snørydding på Gardermoen og i Kongsvinger, og de har verksteddrift med vedlikehold av utstyr. Dermed kommer fagkompetansen og yrkesstoltheten til alle ansatte til nytte – året rundt. NÅ SOM VINTEREN

VERDISKAPENDE SAMSPILL Veidekke Industri Distrikt Hedmark Stømnervegen 7, 2212 Kongsvinger 62 82 88 50 www.veidekke.no

KONGSVINGER - EN REGION I VEKST | 85


Spennende hverdag som revisor Effektivitet, konkurransedyktige priser og god kundeservice. Der har du Nye Glommen Revisjon AS på Kongsvinger i et nøtteskall! For revisor Tom Sverre Bang har interessen for regnskap og revisjon alltid vært tilstede. Han kom inn i bransjen med en stilling ved Fagskolen i Kongsvinger. Etter å ha kommet i kontakt med en revisor der, tok han revisorutdanningen. Jens Petter Berger startet jeg Glommen Revisjon AS i 2000. Der drev vi lenge kun på deltid, og hadde stort sett bare lokale kunder. Jeg etablerte derfor Nye Glommen Revisjon AS formelt i mai i fjor. Her har jeg kunder flere steder, og idéen er å forsøke å tenke litt utradisjonelt, forteller Bang. I Nye Glommen Revisjon AS tilbyr han vanlige revisjonstjenester, med utarbeiding av revisjonsberetninger til ulike brukere. I tillegg kommer ulike særattestasjoner, som kapitaløkninger eller kapitalnedsettelse. Dette kan gjelde transaksjoner mellom nærstående hvor revisor kommer inn og bekrefter en redegjørelse, eller attestasjoner i forbindelse med momskompensasjon. – Det er egentlig mange felt en revisor er inne i, så det er utrolig spennende å drive med dette. Min styrke og det jeg får gode tilbakemeldinger på, er at jeg er effektiv, at jeg yter god service og at jeg tilbyr konkurransedyktige priser. Hovedtyngden av kundene kommer fra Kongsvinger. Nye Glommen Revisjon AS betjener kunder innenfor en rekke ulike bransjer, med alt fra leger til barnehager og entreprenører. I et tøft marked med hard konkurranse, gjelder det å være litt kreativ for å skille seg ut. Bang har satset på å gjøre en del ting annerledes når det gjelder markedsføringsbiten. – Der er det mange revisorer som har mye å hente! Det er nemlig mange – SAMMEN MED

som ikke har tatt det helt inn over seg at de befinner seg i et klima med tøff konkurranse. Til potensielle kunder vil jeg legge til at tjenester som for eksempel særattestasjoner kan gjøres via epost. Der trenger ikke jeg å være til stede i egen person. Jeg er i ferd med å lage en ny hjemmeside nå, og der kan folk også gå inn og se at jeg tilbyr konkurransedyktige priser. Fra 1.12.2014 starter selskapet med regnskap også. Bang forteller at det er godt å ha flere bein å stå på. Det er en litt usikker fremtid for revisjon. Selskapet fikk konsesjonen 31.10.2014. – Dette blir gøy! Vi skal være et rimelig alternativ for de som kan scanne bilagene eller sende dem i posten. Det vil bli brukt et nettbasert regnskap, slik at kunden kan befinne seg langt unna Kongsvinger og fortsatt oppleve en nærhet til regnskapet. Bang forteller at de tilbyr fastpriser etter antall bilag og ansatte. – Vi har også et introduksjonstilbud på full pakke med å starte AS til fast pris kr. 1000 + mva. I tiden som kommer, ønsker Bang å fortsette driften i en god takt sammen med medarbeiderne. Målet er ikke å påta seg stadig flere oppdrag hele veien, men å fortsette med en sunn og bærekraftig vekst.

Nye Glommen Revisjon Engens gate 1, 2208 Kongsvinger 62 81 27 11 - www.nyeglommenrevisjon.com

86 | KONGSVINGER - EN REGION I VEKST


Bygger Kongsvinger inn i fremtiden Kjell Bjarte Kvinge og hans kolleger er både entusiastiske og optimistiske på vegne av sitt hjemsted. Entreprenør og eiendomsutvikler Ø.M. Fjeld AS ønsker å bidra enda mer til å bygge Kongsvinger inn i fremtiden. Han er også opptatt av byutvikling. Ø.M. Fjeld AS har flere boligprosjekter på gang i Kongsvinger, blant annet et prosjekt med 50 leiligheter, som de håper de får lagt ut for salg på nyåret. – Bedriften vår har tre grunnverdier. Den første gir seg selv, det er langsiktighet. Vi har drevet i lokalmarkedet i lang, lang tid, og du gjør ikke dette uten å ha et langsiktig perspektiv. Det gjelder både måten man behandler kundene på, og at man tar et samfunnsansvar lokalt. – Den andre verdien handler om å spille på lag. Både internt, men ikke minst med kundene og våre samarbeidspartnere. Det handler blant annet om måten vi gjennomfører byggeprosessene våre på. Vi ønsker oss samspillskontrakter hvor målet er å skape det beste prosjektet for kunden. Vi tror at gode byggeprosesser også skaper de beste byggene. å være løsningsorientert og å se muligheter. Vi er til for å finne løsninger og for å hjelpe andre! Målet er å se muligheter, skape gode løsninger, være nysgjerrig og hele tiden tenke utvikling, sier Kvinge. Det lover godt for fremtiden i Kongsvinger og omliggende områder.

Foto: Siv D. Rognstad

nærmere 90 % av omsetningen vår utenfra distriktet, så vi skulle gjerne hatt mer på hjemmebane. Vi har veldig mange gode kort på hånden her i Kongsvinger med tanke på å få til en vekst i regionen. Det er kort vei til Oslo, Gardermoen og Sverige. Vi har god togdekning. Det har kommet ny firefelts motorvei, og vi har lave boligpriser i forhold til vekstområdene nærmere Oslo. I tillegg er Kongsvinger en by som har både historie og sjel, sier Kvinge. Familiebedriften Ø.M. Fjeld AS har eksistert siden 1948, og er i dag en ledende entreprenør og eiendomsutvikler på Indre Østlandet. Firmaet har to datterselskaper, og er delt inn i tre regioner, med Kongsvinger, Hamar og Romerike. Til sammen teller de nærmere 350 ansatte. – Kongsvinger-regionen har et stort potensiale for å bli et vekstområde, og det er det vi som entreprenører jobber opp mot. Derfor ønsker vi også å være sterke her på hjemmebane. Romerike og Mjøs-regionen er de to største markedene våre i dag, men hovedkontoret vårt ligger fortsatt her på Kongsvinger. Og her i regionen er det også mange dyktige håndverkere, det er lange tradisjoner for det, understreker Kvinge. – I DAG KOMMER

– DET TREDJE ER

Kongsvinger-regionen har et stort potensiale for å bli et vekstområde, og det er det vi som entreprenører jobber opp mot.

Sammen bygger vi 62 82 14 00 omfk@omfjeld.no www.omfjeld.no

ØMF Kongsvinger Gaupevegen 4 2206 Kongsvinger

KONGSVINGER - EN REGION I VEKST | 87


Skreddersydd boligbygging Da Prognosesenteret målte boligbyggerne her til lands på kundetilfredshet, fikk Nordbohus på Kongsvinger tredje beste plassering på fornøyde kunder. Daglig leder Per Gunnar Gjermshus og hans kolleger legger vekt på å lytte til kundens ønsker og behov – og selvsagt å bygge hus av høy kvalitet. bredt spekter av tjenester. Alt fra tilbygg, til tomannsboliger, firemannsboliger, seksmannsboliger. Vi har også bygget i betong, men det er mest trebasert. Gjerne fra huskatalogen som vi har fra Nordbohus, forteller Gjermshus. Selskapet ble startet opp i 1994, som et datterselskap av Nordbohus på Gjøvik, hvor Gjermshus hadde jobbet i to år. Etter hvert ønsket han imidlertid å vende tilbake til sin egen hjemplass. – VI HAR ET

Dermed ble det nytt Nordbohus-kontor på Kongsvinger. – Siden 1994 har vi bygget stein på stein. Nå er vi fire i administrasjonen, og vi skulle gjerne vært en til, og så er vi en 14 mann ute. Vi har våre egne tomter vi bygger på, men vi søker også samarbeid med tomteeiere rundtomkring, der vi kan selge tomter for dem og så levere husene. Nedslagsfeltet dekker Kongsvinger og tilstøtende kommuner, som Eidskog, Sør-Odal og Grue. Men

Nordbohus Kongsvinger har også prosjekter i Nord-Odal og oppimot Åsnes. Fellesnevneren er at kundens ønsker og behov alltid har førsteprioritet. – Vi er helt avhengige av en god dialog med kundene. Vi skal være smidige og tilpasse oss. Samtidig har vi en solid stamme med håndverkere som vet hva som forventes. Flere av dem har vært med oss nesten helt siden ’94. Vi setter kvalitet høyt, understreker Gjermshus.

Hybridbil i skuddet Når kundene hos Toyota Sulland Kongsvinger kan velge mellom hybridbil og bil med kun tradisjonell forbrenningsmotor, velger hele ni av ti hybrid. Det vitner om miljøbevisste bilkjøpere, som anser en hybrid som minst like praktisk som en bensinbil. Og det sier mye om hvor stor troverdighet Toyota har på hybridfronten.

inn til oss møter et smil og en vennlig tone. Kundetilfredshet er avgjørende for driften vår, poengterer daglig leder Tom Cato Vangen. Bilforhandleren har 34 ansatte, og er eid av Sulland Gruppen – et av Norges ledende bilkonserner. Forhandleren i Kongsvinger har solgt Toyota i hele 20 år, siden 1994, til både bedrifts- og privatkunder. De siste årene har hybridmodellene blitt enormt populære. – KUNDER SOM KOMMER

– YARIS HYBRID har

akkurat fått et ansiktsløftning, og det er en av bilene vi selger godt av, spesielt utenfor byene. Det er en modell som er svært aktuell i Kongsvinger. Den passer godt i et distrikt, ettersom man ikke har behov for ladestasjoner, forteller Vangen. Nå i 2014 har Toyota lansert en rekke nye modeller, blant annet Toyota Aygo som er en god bil nummer 88 | KONGSVINGER - EN REGION I VEKST

to. En vinner hos bedriftskundene har vært Toyota Proace, som ble lansert i fjor. Klassikeren RAV4 er selvsagt også en storselger. I Kongsvinger er det kort avstand mellom bilforhandlerne, men Vangen og hans kolleger tar imot konkurransen med åpne armer.

Nordbohus Kongsvinger AS Tronsmos veg 8, 2211 Kongsvinger 62 82 13 30 kongsvinger@nordbohus.no www.nordbohus.no

– Vi er glade for å ha konkurrenter i nærheten. Jeg tror dette holder oss både konsentrert og skjerpet, sier han. Nå skal Toyota også lansere hydrogenbiler, så det går mot spennende tider. Men enn så lenge holder Vangen en knapp på hybriden.

Toyota Sulland Kongsvinger Industrivegen 39 2202 KONGSVINGER 62 82 13 80 post.kongsvinger@toyota.no

Åpningstider Man-Fre: 7-16:30 Tors: 7-19 Lør: 10-14


Optikeren med faglig fokus I dag er det tre optikerbutikker i Bø i Telemark. Forretningen til Optiker Torstein Nyhus i Stasjonsvegen startet i Bø i 1979, og har fortsatt mange trofaste kunder. Torstein Nyhus er ikke i tvil om hva som er hemmeligheten. – Nøyaktighet ved synstester og håndverket er veldig viktig. – Faglig veiledning ved valg av brilleinnfatning i forhold til styrke, glasstype, form og farge. Er et brilleglass feilmontert og innfatningen passer dårlig, er brillen ubrukelig. Derfor har vi alltid lagt stor vekt på selve håndverket og personlig oppfølging av kunden. – Kundene som kommer hit møter brillestylister i butikken, og optikere på undersøkelsesrommet og verkstedet. Optikeren anbefaler folk å ta en synstest hvert 2. eller hvert 3. år. Det er viktig, også med tanke på å oppdage eventuelle øyesykdommer. Hos Optiker Torstein Nyhus henviser de videre til øyelege når det er nødvendig. OPTIKER OG INNEHAVER

bør lages etter øynene til brukeren. Det er ikke alle som ser likt på høyre og venstre øye. Derfor er en individuell tilpasset brille det aller beste. Ellers tilbyr butikken alt av briller, vernebriller og solbriller med og uten styrke, samt kontaktlinser. Utvalget av brilleinnfatninger er trolig ett av de største i fylket. EN GOD BRILLE

har butikken ekstra tilbud og arrangement som trekker en del nye kunder. Det er også et voksende marked for progressive kontaktlinser. AV OG TIL

Kongssenteret og Kongsvinger i utvikling På nordsiden av Glomma, mellom Kongsvingers to broer, ligger Kongssenteret. Det har vært kjøpesenter her i 25 år, men det som var 7-8 butikker, har i dag blitt til over 40 forretninger. Nå er planene klare for ytterligere utvidelse. Det nærliggende Brusenteret er planlagt at skal rives, og det skal etableres nye 4-5 000 kvm med kjøpesenter. 10–12 nye leietagere, med 50–60 nye arbeidsplasser. Vi ønsker også å etablere 50 nye parkeringsplasser på tak, og vi ønsker å etablere fire blokker med til sammen 50 nye boenheter, forteller senterleder Lasse Ellingsen. Han er en aktiv pådriver for utvikling av Kongssenteret og Kongsvinger. Ellingsen begynte i som renholdsbetjent og vaktmester for senteret i 1991, før han steg i gradene og ble senterleder. – DA FÅR VI

Optiker Torstein Nyhus Stasjonsvegen 23, 3833 Bø i Telemark Telefon: 35 95 11 76 E-post: post@optikernyhus.no

Over 40 butikker under samme tak! Brugata 15, 2212 Kongsvinger Telefon: 62 81 65 78

90-tallet ble Kongssenteret kjøpt opp av Sektor Gruppen AS, som satte i gang en storstilt utbygging. Senteret gjenåpnet i 2001 i nesten firedobbel størrelse. I dag har Ellingsen attraktive leietagere som blant annet Clas Ohlson, H&M, Mester Grønn, Meny, Lindex, Intersport, Apotek 1 med flere. – Vi har en fantastisk plassering, midt i Kongsvinger sentrum. Det er også en stor fordel for Kongsvinger som by. Vi er et stort handelsknutepunkt, med cirka 1,5 millioner besøkende i året. Vi er et bysenter, for Kongsvinger og omkringliggende kommuner. Ellingsen er selv født og oppvokst i byen. Han er levende opptatt av at Kongssenteret skal være en viktig motor for verdiskapingen i Kongsvinger. – Vi kan være med å bidra til en god næringsutvikling. Med nye arbeidsplasser, nye tilbud på varer/ tjenester og gode muligheter for videre vekst i regionen. PÅ SLUTTEN AV

KONGSVINGER - EN REGION I VEKST | 89


Firmaregister SKOLE OG UTDANNING

DETALJHANDEL, BUTIKK OG ENGROS

AMC Språkkurs 10 BrettBoka 10 KVS Lyngdal 8 Lese Bedre 12 Lister Opplæring 12 Troens Bevis Verdens Evangelisering 9

Blå Eik 57 Carina 60 Clouds 42 Donnas Smykkegalleri 23 Eiker Senter 54 Fjellbutikken 80 Hos Gwen 56 Kongssenteret 89 Sport1 Kajakk Sport & Fritid 31 Tjølling Hestefôr 33 White Store 44

BESPISNING, REISELIV, FRITID Felix Konferansesenter 13 Grefsenkollen 22 Kjerringåsen Alpinsenter 28 Königs Winger 84 Sirdal Fjellgolfklubb 80 Voksenåsen Kultur- og konferansehotell 22

BIL, VERKSTED OG TRANSPORT Askerbussen 45 Autostrada 40 Bergheim 48 EVO Elsykler 17 Farsund Båt & Motor 67 Flekkefjord Trafikkskole 68 Kjoreskole.no 75 Lister Taxi 63 Oslo Bilsenter 21 Porsche Center Oslo 25 Sandven Oslo 27 Toyota Sulland Kongsvinger 88 YX Vanse Bilservice 61

BYGG OG EIENDOM BB Arkitekter 46 Hjelleset Klima 69 Nordbohus Kongsvinger 88 Nordocks 30 Norgesgjerde 59 Oslo Liftsenter 37 RVS 22 Sinneshyttå 79 Sirdal Eiendom 76 Sør-Bygg 64 Trio Entreprenør 55 Veidekke Entrepenør Buskerud 51 Veidekke Kongsvinger 51 Ø.M. Fjeld 87

HELSE OG SKJØNNHET Johansens Akupunktur 61 Sans/Balanserommet 52

HÅNDVERKERTJENESTER Sko & Nøkkelspesialisten 52 Kaios Gulv og Montasje 25 Membranteknikk 74 Proffvindu 33 Tømrer Blomquist AS 34 Tømrerfirma Dag Marius Andersen 33

IT, TEKNIKK OG MEDIA Admincons 44 Grodata 52 Rett IT 43 Visit Media 47

TJENESTER Din Revisor 49 FeH Kjøleteknikk 34 Flex Agri 35 G-Tex 45 KvalitetsRegnskap 42 Macama Invest AS 50 Nye Glommen Revision 86 Optiker Torstein Nyhus 89 Pelias AS 81 Stålesen Mek 66

19

30


Vinn Verdt å vite! Grunnmuren for kunnskapssamfunnet bygges på skolen. Det er arenaen hvor alle får mulighet til å utvikle seg og forberede seg på voksenlivet. I Norge har vi en av de høyeste lærertetthetene i verden, og vi bruker mer penger per elev enn de aller fleste andre land. Men debatten går hett om hvordan vi best kan bruke pengene – og om hvordan vi skal organisere skolen slik at barna våre får best mulig utbytte av all tiden de tilbringer der. En mann har likesågodt tatt oss med hele veien inn i klasserommet. Håvard Tjora er godt kjent fra kateteret og fra TV-skjermen. Men

”superlærerens” råd og vink finner vi også i bokform. I Verdt å vite henvender han seg til elever fra 1. til 10. klasse – og til deres foreldre. Med Tjora som veiviser går turen til kjernen av kunnskapsskolen. For hva er det vi egentlig skal lære? Når alt kommer til alt?

Gratulerer til vinneren av Utbrytere – Historien om suksess!

Vær med i vår konkurranse! Svar på spørsmålene under, og vinn et eksemplar av Håvard Tjoras bok Verdt å vite – Fra grunnskolens pensum! Svarene sender du til: tekst@norskebransjemagasinet.no. Merk eposten ”Verdt å vite”. Innsendingsfrist er 15. januar 2015.

[1]

Hva er målsetningen for økningen i antallet læreplasser fra 2011 til 2015? 1) 15 prosent X) 20 prosent 2) 25 prosent

Monika Fevang, Kristiansand

[2]

[3]

1) Arbeidsgiver X) Bedriftshelsetjenesten 2) Arbeidstilsynet

1) 45 000 X) 65 000 2) 85 000

Hvem har hovedansvaret for gjennomføring av internkontroller innen HMS?

Ifølge SSB: Hvor mange fagutdannede innen bygg og anlegg vil Norge mangle i 2030?

Finn oss på nettet www.norskebransjemagasinet.no er vår plass på nettet, der vårt magasin og vårt selskap presenteres grundig. Her finner man også informasjon om hvordan man går fram dersom man vil jobbe hos oss, og hvordan man lettest kan komme i kontakt med oss. Men www.norskebransjemagasinet.no er mer enn som så, vi har også utviklet en dynamisk søkeportal der bedrifter og kunder møtes. Bedrifter som er med i vårt magasin får en

mulighet til å presenteres kostnadsfritt med en reportasje, bilde og kontaktinformasjon på vår portal. ... over tre tusen bedrifter er synlige hos oss, og sammen skaper de et utviklende klima å møtes, virke og samarbeide i. Gjør som så mange andre, presenter deg og ditt firma på www.norskebransjemagasinet.no. Med noen enkle museklikk finner besøkerne fram til deg og din bedrift.

Vil du abonnere? JA TAKK, jeg vil ha 5 nummer for 499 kr.

FIRMA: NAVN: ADRESSE: TELEFON: E-POST:

R&D Forlag AS Filipstad Brygge 1 0252 Oslo


Avsender: R&D Forlag Sandakerveien 24 C 0473 Oslo

NYT EN HERLIG OPPLEVELSE PÅ YXTAHOLMS SLOTT! Opplev den vakre svenske landsbygda, med hvile og avkobling i et praktfullt miljø med sterk kulturhistorisk bakgrunn. Finn roen med en matbit, hjemmebakte kaker, vakre rom og en rekreasjonsavdeling med strandbadstu i et fantastisk svensk miljø! Uansett om du besøker oss i forbindelse med bryllup, konferanse eller rett og slett for å unne deg et herlig opphold, så garanterer vi at du reiser herfra uthvilt og tilfreds.

La deg fortrylle av vårt unike miljø og historie!

Yxtaholms Slott, 642 91 Flen, Sverige | Tlf: +46 157-244 40 | www.yxtaholmsslott.se| E-post: info@yxtaholmsslott.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.