Page 1

Årskonferansen 2. – 3. september 2014

Hamar Kulturhus

Velkom Årskonf men til erans en på Hamar! Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. – 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer og bli oppdatert på det som skjer i vannbransjen! Viktige temaer til debatt er: – vannbransjens plass i kommunereformen – økt synlighet og oppladning til TV-aksjonen 2014 – nye verktøy og anbefalinger for en bransje i utvikling (overvann, spredt bebyggelse etc.) – gode råd i arbeidet med ledningsnettfornyelse ­– workshop om teknologiutvikling og innovasjon

Påmeldingsfrist 1. juli


Vannbransjen – en viktig og attraktiv samfunnsaktør Møteleder: Direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

Tid

Tema

Møterom

09.00

Registrering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

10.00

Velkommen til Hamar v/ordfører Morten Aspeli

Hamarhallen

10.15

Vannbransjens plass i kommunereformen v/stortingsrepresentant Eirik Milde (Høyre)

Hamarhallen

Er kommunereform et svar på vannbransjens store investeringsbehov? v/styreleder Jostein Aanestad i Norsk Vann og rådmann i Sogndal kommune

Hamarhallen

10.45

«Dersom spørsmålet er om kommunereform er et svar på vannbransjens store investeringsbehov, er svaret både ja og nei!»

11.10

Erfaringer fra den danske kommune- og vannreformen Hvilke utfordringer har det løst – og hvilke utfordringer har det skapt? v/direktør Carl Emil Larsen, Danva (president i EUREAU)

Hamarhallen

11.30

Kaffe med pauseservering og utstillingsvandring

11.45

Kommunereformens betydning for vannbransjen? Paneldebatt – Eirik Milde, stortingsrepresentant (H) – Stine Renate Håheim, stortingsrepresentant (Ap) – Carl Emil Larsen, direktør Danva – Jostein Aanestad, rådmann Sogndal kommune – Morten Finborud, adm. direktør Hias IKS Debattleder er Aslak Bonde

Hamarhallen

12.30

Lunsj og utstillingsvandring

Scandic Scene

Tirsdag 2. september


Tid 13.30

Tema

Møterom

En synlig vannbransje med godt omdømme – hvorfor og hvordan? Møteleder setter oss på sporet.

Hamarhallen

Presentasjon av regionale «vanneksperter», som innledning til neste innlegg 13.45

 TV-aksjonen 2014 – Sammen skal vi gi en million mennesker varig tilgang til rent vann! v/generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp og leder av TV-aksjonssekretariatet Kari Bucher

Hamarhallen

Anne-Marie Helland 14.15

Nyttige råd om bruk av sosiale medier – i hverdag og krise v/daglig leder Thomes Trømborg, GIVAS IKS og kommunikasjonssjef Lars Gillund, Kongsvinger kommune

14.40

Kaffe med pauseservering og utstillingsvandring

15.10

Mitt Vatten: 3-årig satsing for økt kunnskap og interesse for vannets kretsløp Erfaringer fra kampanjen og råd til norsk vannbransje v/prosjektleder Kristina Melander, Svenskt Vatten

Hamarhallen

15.30

Folkets røst Ja, vi elsker vann og avløp! Innslag ved Norges befolkning

Hamarhallen

15.45

Spørsmål og kommentarer fra salen Oppsummering og avslutning av første dag v/møteleder

Hamarhallen

16.00

Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

Hamarhallen

Årsmøte i Norsk Vann – vær med å beslutte vannbransjens framtidige satsinger! Tid

Tema

Møterom

16.30

Registrering til Norsk Vanns årsmøte

17.00

Årsmøte i Norsk Vann Det sendes egen invitasjon til årsmøte. Saker til behandling er blant annet: – Strategiplan 2015 - 2018 – Årsberetning 2013 – Budsjett 2015 – Valg

Fogderiet 2

19.30

Aperitiff og festmiddag

Scandic Scene

Tirsdag 2. september


Parallell A – Nye verktøy og anbefalinger for en bransje i utvikling Møteleder: Rådgiver Arne Haarr, Norsk Vann

Tid

Tema

Møterom

08.00

Kaffe, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

08.30

Bærekraftig forvaltning i vannbransjen Bærekraft som strategisk satsing og overbygning for vannbransjen—setter de viktigste satsingsområdene i et helhetlig perspektiv. Resultater fra Norsk Vanns forprosjekt v/sivilingeniør Katrine Fjeldhus, Sweco

Hamarhallen

09.00

Ansvar for overvann og finansiering av nødvendige tiltak Nytt fra lovutvalget. Nye veiledninger for håndtering av vegvann og planlegging av flomveger v/juridisk rådgiver Elin Riise, Norsk Vann

Hamarhallen

09.30

Planleggingsverktøy for klimatilpasning i kommunene Erfaringer med overvann, flom og skred fra «Tromsprosjektet» v/landbruksrådgiver Torben Marthinus, Tromsø kommune

Hamarhallen

10.00

Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

10.30

Vannforvaltningsplaner på høring med store konsekvenser for kommunale og private avløpsanlegg Hvordan ta tak i de utfordringene som vannbransjen og kommunesektoren står ovenfor? v/kommunaldirektør Leidulf Skjørestad, Stavanger kommune (KS-representant i direktoratsgruppen for vannforskriften)

Hamarhallen

11.00

Nye hjelpemidler for vann og avløp i spredt bebyggelse Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse og informasjon og veiledningsmateriell fra Norsk Vann v/rådgiver Gjertrud Eid, Norsk Vann

Hamarhallen

11.30

Lunsj og utstillingsvandring

Scandic Scene

Onsdag 3. september


Parallell B – Gode råd i arbeidet med ledningsnettfornyelse Møteleder: Rådgiver Trond Andersen, Norsk Vann

Tid

Tema

Møterom

08.00

Kaffe, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

08.30

Fornyelse av ledningsnettet er ingen enkel sak Systematisk tilnærming er nødvendig v/overingeniør Frode Berteig, Bærum kommune

Fogderiet

09.00

Stikkledninger er et svakt ledd i kjeden Anbefalinger om tekniske løsninger, rehabilitering og eierskap i ny Norsk Vann rapport v/sivilingeniør Borghild Folkedal, Asplan Viak

Fogderiet

09.30

Slik sikrer du kvaliteten på nye ledningsanlegg Nytt Norsk Vann prosjekt med gode eksempler og mulige fallgruver v/rådgiver Trond Andersen, Norsk Vann

Fogderiet

10.00

Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

10.30

Hva kan markedet tilby av nye og fremtidsrettede løsninger under bakken? v/daglig leder Bjarne Haugland, VA- og VVS-produsentene (VVP)

Fogderiet

Utvikling av frostsikre rørsystemer for grunne grøfter Gir dette billigere og bærekraftige løsninger? v/prosjektsjef salg Jan Ove Østengen, Isoterm Bjarne Haugland 11.00

Lekkasjeprosent i verdenstoppen – men på veg nedover. Metodisk tilnærming, tekniske løsninger og gode råd fra lekkasjeteamet i Vestfold Vann v/fagleder lekkasjekontroll Børge Bjørndahl, Vestfold Vann IKS

Fogderiet

11.30

Lunsj og utstillingsvandring

Scandic Scene

Onsdag Tirsdag 2. 3. september


Parallell C – Workshop om teknologiutvikling og innovasjon Møteleder: Avdelingsleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann

Tid

Tema

Møterom

08.00

Kaffe, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

08.30

Sluttbrukerne er viktige partnere i all utvikling og innovasjon. Innen vannbransjen er det etterlyst større engasjement fra kommunene og selskapene. Økt brukerstyring sikrer eierforhold til prosjektene og gir FoU-arbeidet en innretning som kommunene og selskapene er tjent med. Videre gir det teknologiutviklere en krevende kunde å forholde seg til, noe som er en forutsetning for å utvikle produkter/ teknologiske løsninger som markedet vil etterspørre.

Plogen 2 og 3

Det er enighet om og forståelse for at det bør satses videre på å koordinere kommunenes og selskapenes utviklings- og forskningsbehov. Men hvordan gjør vi dette på best mulig måte? Hvilke samarbeidsformer og organisering er mest hensiktsmessig? Har vi kapasitet til økt FoU i kommunene og selskapene? Hvordan øke kommunenes og selskapenes engasjement? Hva med finansieringen? I workshopen vil dette diskuteres ved å se på: – Problembeskrivelsen Hvor trykker skoen? Er vi enige om problemforståelse? – Handlingsalternativer Hvilke løsninger/muligheter foreligger? Mellom kommuner/selskaper? Mellom kommuner/selskaper og andre partnere/clustere? – Videre arbeid 10.00

Kaffe med pauseservering, utstillingsvandring og vannprat med Norsk Vanns ansatte på stand

10.30

Programmet fortsetter

Plogen 2 og 3

11.30

Lunsj og utstillingsvandring

Scandic Scene

Onsdag 3. september


Befaringer

Befaringsmål 1: Hamar Kulturhus og Hamar kommune sin vann- og avløpsutvikling Tid 12.30

Tema

Møterom

Reise med buss fra hotellet

Hamar kulturhus og Hamar sentrum

Hamar kommune ved teknisk drift og anlegg inviterer til en befaring bestående av fire deler: 1. Velkommen til Hamar kulturhus og Stortorget med omvisning 2. Hamars mange byggeprosjekter, hvordan takle grensesnittene mellom prosjektene og hvordan organisere dem? 3. Hvordan løser vi interkommunalt samarbeid ved felles kommunedelplaner og prising av tjenester til kommunene? 4. Byvandring i sentrum og langs Mjøsa og orientering om overvannsløsninger og flomplaner

15.30

Retur til hotell og jernbanestasjon Hjemreise

Befaringsmål 2: Hias IKS sitt anlegg i Ottestad Tid 12.30

Tema

Møterom

Innledning på hotellet før avreise:

Hamarhallen

Fra renseanlegg til gjødselfabrikk: Hvordan vil vi utnytte ressursene i avløpsvannet? v/adm. direktør Morten Finborud, Hias IKS – fra renseanlegg til patentert gjødselfabrikk – ny skruepresse med rekordhøy TS – nytt inntak og behandlingsanlegg for drikkevann – samlokalisering og nye bygg – arbeid med felles kommunedelplan for Hias og eierkommunene – refleksjon etter rettssak om overløp 13.30

Reise med buss fra hotellet. Omvisning på anlegget

15.30

Retur til hotell og jernbanestasjon Hjemreise

Onsdag Tirsdag 2. 3. september

Hias renseanlegg


Returadresse: Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2321 Hamar

Formål Norsk Vanns årskonferanse presenterer og diskuterer dagsaktuelle problemstillinger i vannbransjen. Dette er årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av VA-faget og våre rammebetingelser. Her vil du bli oppdatert på det siste i faget og du kan utveksle ideer og erfaringer med nye og gamle kollegaer fra hele landet. Målgrupper Ansatte i kommuner og selskaper Folkevalgte med ansvar og interesse for teknisk sektor Styremedlemmer i selskaper Rådgivende ingeniører og leverandører Ansatte i fylkeskommuner og statlige etater med ansvar innen vannbransjen Praktiske forhold Årskonferansen holdes på Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar, tirsdag 2. og onsdag 3. september 2014. Det går tog fra Gardermoen til Hamar hver time. Fra Hamar stasjon er det kort gange til hotell. Følg Parkgata fra stasjonen til hotellet. Deltakeravgift for ulike elementer i konferansen framgår av påmeldingsskjema. Faktura for deltakelse vil bli sendt fra Norsk Vann. Overnatting gjøres opp direkte med hotellet. Påmelding For påmelding gå til vår hjemmeside www.norskvann.no Husk at du må melde deg på hvilke parallell og befaring du ønsker å være med på onsdag. Påmeldingsfrist er 1. juli 2014. Arrangør Norsk Vann står for arrangementet. Programmet er utformet i samråd med Norsk Vanns styre og samfunnsutviklingskomité. Årskonferansen gjennomføres i samarbeid med lokalt vertskap, som er Hamar kommune og Hias IKS.

Har du praktiske spørsmål til konferansen, ta kontakt med Sissel Løvås-Hauge på telefon 62 55 30 30 eller e-post sissel.lovas@norskvann.no

Norsk Vann BA Vangsvegen 143 2321 Hamar norskvann.no

idetrykk.no

Årsmøte Norsk Vann avholder sitt årsmøte 2. september kl. 17.00 i tilknytning til årskonferansen. Det sendes ut egen invitasjon til årsmøtet.

Norsk Vanns årskonferanse 2014  

Programmet til Norsk Vanns årskonferanse