125578 norsk vann inspirasjonsbrosjyre

Page 1

Verdens Vanndag 22. mars Inspirasjonsbrosjyre for vannbransjen

22 MARCH

WORLD WATER DAY 2015 WATER AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Bli meden av ing

p책 marker

Verdens Vanndag!

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


22. mars markeres Verdens Vann­ dag over hele verden. I år er temaet vann og bære­kraftig utvikling. Flere ­kommuner og s­ elskaper har tidligere vært flinke til å bruke denne anled­ ningen til å synliggjøre viktigheten av gode vanntjenester. Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å benytte Verdens Vanndag til å sette fokus på egne vann- og avløpstjenester til befolkningen, og gjennomføre lokale vannarrangementer denne dagen. Alternativt kan man benytte fredag 20. mars da årets vanndag faller på en søndag.

Verdens Vanndag ble innstiftet av FNs generalforsamling i kjølvannet av Riokonferansen om miljø og utvikling i 1992. Siden 1993 har Verdens Vanndag blitt markert 22. mars hvert år – over hele verden. Hensikten er å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannsressursene. I denne brosjyren kommer vi med noen generelle råd for hva slags tiltak en kan gjøre, og vi viser til noen konkrete eksempler fra våre medlemmer. Vi håper du blir inspirert!

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


M책lgrupper

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Arrangementer på Verdens Vanndag kan ha ulike målgrupper:

• Politikere • Grunnskoler skoler • Videregående og høgskoler/universitet • Innbyggere for øvrig

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Avhengig av målgruppe kan ulike aktiviteter arrangeres

Farlig avfall sk i avløpsnettaletikke

Medisiner er

Galvanoindust

ri

Fellesbrosjyre

mune en kom rg e B : o t Fo

med legemiddelfor

eningen.indd

farlig avfall

1 15.03.2013 10:16:4 1

Farlig avfall sk i avløpsnettaletikke

Farlig avfall sk i avløpsnettaletikke Laboratorier

Brosjyrer fra Berg en

kommune.

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Politikere

• • • Barnehager og skoler •

Foredrag om egen vann og avløpsstatus og framtidige utfordringer Informere om vannsituasjonen globalt Vannstand ifm. politiske møter Tilby vannfaglige foredrag og undervisningsopplegg for barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høgskoler/universitet i eget område Invitere til åpen dag på vannverk/avløpsrenseanlegg Samarbeide med andre aktører, f.eks. tannhelsetjenesten

• •

• •

Vise modeller som illustrerer utfordringer Dele ut vannflasker og brosjyrer

Innbyggere

• •

Invitere til åpen dag på på vannverk/avløps renseanlegg Gjennomføre arrangementer/ stand på torg, idretts arrangementer, kjøpesentre o.l. hvor folk ferdes Fortelle om hvordan produksjon av vann og avløps tjenester skjer lokalt og hvilke spennende utfordringer det er i dette arbeidet Dele ut vannflasker og brosjyrer på togstasjonen Samarbeide med andre aktører om felles budskap, for eksempel farlig avfall i avløpet

• • •

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Konkurranser

Roar Rør

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Vannquiz

Lag en vannquiz. Denne kan trykkes i aviser/magasiner eller du kan få med din lokale radiostasjon på gjennomføringen. Lokker du med fine premier økes deltagelsen. På vannkunnskap.no finnes det ferdige spørsmål og svar til quiz: http://vannkunnskap.no/norsk/wp-content/uploads/2012/11/80sporsmal.pdf

Blindtest av vann

Gjennomfør en konkurranse hvor deltagerne, med bind for øynene, skal smake på kommunens/selskapets kranvann og flaskevann, og tippe hva som er hva.

Roar Rør

Rørmannen Roar består av flere deler som kan settes sammen til en mann. Produktspesifikasjon av rørmannen finnes tilgjengelig på www.norskvann.no

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Skap oppmerksomhet i media! , Annonse e n u mm Bergen ko

Kronikkmal, BĂŚrekraftig vannbransje Bussreklame, Porsgrunn kommune

r Bergen rukt unde e Banner b kommun n n, Berge o th ra a M

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


I forkant:

I etterkant:

Samarbeid med de lokale mediene for å sørge for god dekning av aktivitetene dere planlegger. Annonser planlagte aktiviteter i forkant, både på kommunens hjemmeside og på sosiale medier. Sett inn en annonse i avisen. Send pressemeldinger til media for å informere om aktivitetene som skal gjennomføres.

Skriv om arrangementet på kommunens hjemmeside og på sosiale medier, og legg ut bilder fra dagen.

På Verdens Vanndag: Planlagte aktiviteter kan forsterkes og temaet synliggjøres ved å rykke inn en kronikk eller ved at f.eks. ordfører går ut med et politisk vann­ budskap. Norsk Vann har utarbeidet en kronikk med standard formuleringer som kan brukes av kommuner og selskaper til lokal tilpasning og publisering. Kronikken finner du på www.norskvann.no

Reklame

Det er mange måter å synliggjøre vannbransjen på. Til venstre ser du eksempel på samarbeid med andre aktører. Bergen kommune laget reklamebanner ifm. Bergen Marathon. Porsgrunn kommune har hatt reklame på busser, med stor suksess.

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


INFO

e r e g i l r e t t Y n! o j s a m r o f n i

På www.vannkunnskap.no er det tilrettelagt materiell som kan brukes for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og unge, inkl. spørsmål til quiz. Standard-kronikk, «oppskrift» på Roar Rør og denne brosjyren finner du på www.norskvann.no

For mer informasjon om Verdens Vanndag, besøk http://www.unwater.org/worldwaterday/ Her finnes mer informasjon, logoer og annet materiell til bruk for å markere dagen.

www.idetrykk.no

Lykke til!

V E R D E N S VA N N DA G 2 2 . M A R S


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.