Page 1

2 13

ÅRSMELDING


ÅRET 2013 - MITT FØRSTE

Å

hoppe etter Wirkola kan by på utfordringer, men utfordringer er spennende og motiverende. 2012 var et suksessår med over 36.000 publikummere. Publikumsmessig er det Nordland Teaters beste år noen sinne. Med ca 28.000 i 2013 ligger vi fortsatt på et anstendig nivå, mens vi arbeider videre for å gi enda flere publikummere et bredt utvalgt av store kunstneriske opplevelser formidlet gjennom et solid og profesjonelt apparat. I 2013 feiret vi blant annet 100-årsjubileet for kvinners stemmerett. Jeg var så heldig å ta over stafettpinnen etter Reidar Sørensen og kom til dekket bord. Musikalen «Svarta Bjørn» av Bodvar Drottninghaug Moe og Sven Henriksen er teatrets største satsing til nå, og bak forestillingen sto et solid kunstnerisk team med regissør Stein Winge og scenograf John Kristian Alsaker i spissen. I rollen som den sterke rallarkokka Svarta Bjørn, eller Anna Rebekka Hofstad, hadde vi igjen gleden av å se Ingvild Holthe Bygdnes - et strålende talent fra Harstad som vi garantert kommer til å høre mer fra på de store scenene i landet. Forestillingen hadde premiere under Vinterfestuka i Narvik og ble årets publikumsuksess med ca 5300 besøkende. Vinterlysfestivalen gav oss nye opplevelser vi ikke visste vi trengte, og trakk hele 8000 publikummere. En liten nedgang fra fjoråret, men vi var godt fornøyd med festivalens nest beste publikumsresultat til nå. Under festivalen fikk vi også gleden av å samarbeide med Maja

2

Zakariassen igjen med «1000 meter rett ned - det er en skam å snu», en forestilling om kvinners stemmerett fra Gina Krog og frem til i dag. Forestillingen ble også teatrets sceniske bidrag under Stamsund Teaterfestival. I samme periode gjennomførte vi et turnésamarbeid med NordTrøndelag Teater, Trøndelag teater og Teatret Vårt i Molde med den kystrelaterte forestillingen «Helg». Vi avsluttet våren 2013 med oppsøkende teater i barnehager og på eldresentre i Ranadistriktet. «Gutten med den magiske kofferten» og «Sangboka» var fine forestillinger som med enkle grep brakte glede til de helt yngste og de helt eldste. I tillegg samarbeidet vi med Helgeland museum i forbindelse med deres 10-årsjubileum, og sendte i den forbindelse vår egen Andreas Kolstad og musiker Syver Olstad ut med deres tolkning av Ernest Hemingways klassiker «Den gamle mannen og havet». Det intense fortellerteatret rørte mange, og forestillingen fikk videre liv med en lengre turné på høsten. Etter sommeren begynte vi høsthalvåret med en vakker opplevelse i Leirskardalen, der vi sammen med Åarjelhsaemien Teatere var bidragsytere til «Klemetspelet». Kort tid etter hadde vi premiere på vår egen «A Clockwork Orange», som med sitt sterke formuttrykk ble en vinner under DKS-turneen i fylket. Forestillingen var bestilt til stemmerettsjubileet, og satte fokus på vold blant unge menn i dag. Blant annet intervjuet regissør Rolf Alme voldsdømte i Fauske fengsel før han skrev sin egen sceneversjon av

den ikoniske romanen. Ikonisk var også vårt neste stykke på plakaten, av «En sporvogn til begjær» av Tennessee Williams med regi av Terje Skonseng Naudeer. Den velkjente og bunnsolide skuespilleren Ingjerd Egeberg var hentet inn for å tolke den legendariske kvinnelige hovedrollen, Blanche Dubois, og sammen med blant annet den talentfulle debutanten Rune Løding, skapte hun sterke og magiske øyeblikk som rørte både kritikere og publikum. Vi avsluttet teaterhøsten med to forestillinger som på hver sitt vis formidlet et tragikomisk skråblikk på dagens kvinnerolle; «Et perfekt liv» av Edward Anthony og «Siw Anitas glade jul» av og med Sven Henriksen. Helt på tampen av året arrangerte vi tradisjonen tro Julekalender som lages på dugnad av hele staben og der inntektene går til et godt formål. Som alltid fullt hus og god stemning. med min forgjenger Reidar Sørensen som Jesusbarnet. Vi har bevist vår aktualitet gjennom både nyskrevet materiale og moderne tolkninger av klassikere, og bekreftet vår relevans gjennom vår mestring av alt fra det helt store formatet som fyller kulturhusene, til det intime formatet som når helt ut i øyriket. Det gjør 2013 til et godt teaterår. Jeg gleder meg til mitt neste!

BIRGITTE STRID Teatersjef


NØKKELTALL 2013 Antall ansatte................................................................................................ 74 Antall årsverk ............................................................................................... 35 Kunstnerisk personale (årsverk)............................. 15,5 Antall fast ansatte (årsverk) ................................................ 24 Antall forestillinger ...................................................................... 271 Totalt antall publikum .................................................. 27.916 Antall publikum på egen scene (Mo i Rana) ............................................................................... 14.106 Antall publikum på turné i Norge ........... 13.810 Antall publikum på egenproduserte oppsettinger ........................................................................... 18.162 Antall publikum på turné i utlandet ..................... 0 Antall forestillinger på egen scene (Mo i Rana) ......................................................................................... 159 Antall forestillinger på turné i Norge ......... 112 Antall kommuner besøkt i Nordland ............................................................................ 35 av 44 Antall forestillinger på turné i utlandet .......... 0

BARN OG UNGE Antall produksjoner:............................................................................. 4 Antall forestillinger rettet mot barn og unge.......................................................................................... 37 Antall publikummere på forestillinger rettet mot barn og unge.......................................... 3.104

TEATERINSTRUKTØRENS VIRKSOMHET/AMATØRTEATER

Teatersjef Birgitte Strid på Vinterlysfestivalen med sin datter Hannah.

Foto: Maiken Johansen

Produksjoner .................................................................................................... 9 Utdanning og kurs .................................................................................. 9 Forestillinger ................................................................................................ 12 Aktører ................................................................................................................ 108 Publikum ................................................................................................... 4.556

STATISTIKK

Forestillinger

2010: 212 2011: 251 2012: 251 2013: 271

Publikum

Snitt pr. forestilling

24.530 25.220 36.457 27.916

116 100 144 103

3


«Nordland Teater ønsker å være den mest spennende kulturaktøren i Nordland»

4


Foto: Maiken Johansen

STYRETS BERETNING

N

ordland Teater har i sin strategiske plattform nedfelt sin visjon, teatret skal skape magiske øyeblikk du tar med deg resten av livet. I prosessen med å arbeide fram en visjon har teatret også nedfelt løfter vi strekker oss etter. Løftene er ment å tydeliggjøre hvilke egenskaper vi ønsker å være kjent for, og disse løftene er: n Nordland Teater er den viktigste og mest spennende aktøren i kulturlivet i Nordland, og skal være kjent for sitt nordlandske preg. n Nordland Teater er en profesjonell kulturformidler, som på en overraskende og engasjerende måte utfordrer oss selv og omgivelsene våre. n Nordland Teater er et moderne teater som har god kontakt med marked og publikum både administrativt og kunstnerisk.

AKTIVITETEN Nordland Teater har lagt vekt på, i tillegg til turnéaktiviteten, at våre nye lokaler skal bidra til å friste vårt nærmiljø inn til våre egenproduksjoner eller til de gjestespill med mer vi er vertskap for. Publikumsbesøk i våre lokaler viser en tre-dobling fra 2004 til 2013, vi opplever således en fin tilslutning til våre aktiviteter i lokalsamfunnet. Teatret er drevet innenfor de tildelte økonomiske rammer. Teaterbygget drives innenfor rammen av de tilgjengelige økonomiske ressurser.

Den ordinære driften er også gjennomført innenfor budsjettrammene. Publikumstilslutning var god i 2013, bedre enn både i 2010 og 2011, men lavere enn besøket i rekordåret 2012. Det er et publikumsbesøk på totalt 27.900 (36.200 i 2012). Fjorårets publikumstall er fordelt med om lag halvparten fra turnéforestillinger og den andre halvparten fra forestillinger i Rana. Fra tallene i Rana utgjør Vinterlysfestivalen er stor andel. Av totalbesøket skriver 13.800 seg fra turné og 14.100 fra forestillingene i Rana. Totalt har 35 av fylkets 44 kommuner har hatt besøk (31 i 2012). Teatrets virksomhet er delt i tre; egenproduksjoner, samarbeidsprosjekt og samvirke med øvrig kulturliv og ovennevnte besøkstall er summen av disse delvirksomhetene. I tillegg kommer utleie av teaterbygget til andre angående aktiviteter som forestillinger og konserter, som har resultert i 21 arrangement for om lag 4.900 publikummere. (3.000 i 2012 og 3.800 i 2011). Egeninntektene i 2013 er 25% lavere enn i rekordåret 2012. Dette var budsjettert og forventet. I 2012 var egeninntektene meget høye, sammenlignet med tidligere år, de var dobbelt så høye som to de foregående årene. Egeninntektene vil svinge årlig. Det vil bli arbeidet videre for å opprettholde en høyest mulig egenandel for vårt totale inntektsgrunnlag. >> 5


>> ØKONOMISKE FORHOLD Styret har sterk fokus på oppfølging av økonomien i forhold til budsjett. På bakgrunn av dette og en positiv egenkapital anser styret at fortsatt drift er forsvarlig. Jo mer Nordland Teaters økonomiske grunnlag fra det offentlige styrkes, jo flere forestillinger kan vi gi nordlandsbefolkningen. Utviklingen av pensjonskostnadene i framtida gir grunnlag for spesiell oppfølging og i verste fall stor bekymring. Ordningen med ny AFP-ordning vil på sikt medføre store økte kostnader. Og dersom estimatavvikene skal bort i forbindelse med ny regnskapsstandard får dette også store økonomiske konsekvenser.

«Teatret skal skape magiske øyeblikk du tar med deg resten av livet» Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Regnskapet pr.31.12.2013 viser et driftsoverskudd på kr.384.742,43. Det samlede årsresultat, etter netto finanskostnader, viser et overskudd på kr.60.778,91. Budsjettmålet var et overskudd på kr.370.000. Styret har med det resultatet ikke opparbeidet et overskudd stort nok i 2013 til å sette av det målsatte beløp til investeringsfondet. Målsettingen er at 1% av de offentlige bevilgninger årlig skal settes av til framtidige 6

investeringer. Omsetningen ble i 2013 som i 2012 på 41 millioner kroner. De samlede investeringer i varige driftsmidler var i 2013 på kr.1.241.000, noe som er 420 tusen kroner mindre enn i 2012. Sum eiendeler var pr. 31.12.2013 på 34,2 millioner kroner, sammenlignet med 36,3 millioner kroner i 2012. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

LOKALITETER Året 2013 har vært det åttende driftsår i nye lokaler, lokaler som stod ferdig oktober 2005. Bygget er en funksjonell og praktisk produksjonsog framvisningsarena. Det gir teatret full råderett over egen aktivitet, planlegging og drift skjer ut fra egne prioriteringer. Styret har i tillegg hatt fokus på at aktiviteten på turné skal prioriteres like sterkt som før. Noe av hensikten med de nye lokalene, har vært å kunne styrke våre forberedelser for turnéaktiviteten. Våre lokaler gjenspeiler i format, type og størrelse det vi ofte møter på turné i kulturhus, idrettshaller og samfunnshus i Nordland fylke. Lokalene inneholder to scener, Hovedscena og Black Box. I tillegg benyttes Teaterkafeen til en rekke arrangement av kunstnerisk art. Videre inneholder bygget skuespillergarderober, gjestegarderober og sminkerom. Teatret er også tilholdssted for administrasjon og teknisk stab med lys- og lydverksted, systue, rekvisitten og nærlager. Det totale areal er på brutto 2400 kvm. I tillegg til dette har vi snekkerverksted, smie og fjernlager i leid industribygg på Langneset. Arealet er på 760 kvm.

MILJØFORHOLD OG PERSONELL Teatrets drift forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Virksomhetens energivare er elektrisk kraft og fjernvarme i lokalene. Ved transport på turné og lignende benyttes diesel. Det pågår en kontinuerlig prosess for å gjøre teatret bedre med hensyn til kreativitet og kvalitet og de ansattes innsats har vært stor. Arbeidsmiljøet er godt. Teatrets personalpolitikk er at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det var totalt 60 sykefraværsdager i 2013 (sml.203 dager i 2012), noe som representerer et sykefravær på 0,7% (2,6% i 2012). Av dette var litt under halvparten langtidssykefravær. Sykefraværet er redusert med 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 2012, og er det laveste noensinne for teatret. Teatret er med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv, blant annet for å rette et større fokus på miljøforhold og sykefravær. Totalt var 74 personer i engasjement eller fast ansettelse ved teatret i 2013, hvorav 24 i faste stillinger. Av de 74 ansatte var 34 kvinner (16 årsverk) og 40 menn (19 årsverk).

SELSKAPSFORM A/S Nordland Teater har en aksjekapital på kr.250.000.-. Aksjene er fordelt med 25 aksjer a kr.10.000.-. Av disse eier Rana kommune 10 aksjer og Nordland Fylkeskommune 15 aksjer.

STYRET Styret består av syv medlemmer, hvorav tre kvinner og fire menn. Styret har i 2013 holdt seks styremøter og 44 saker er blitt behandlet.


Foto: John Andre Aasen

MAGNE PETTERSEN styreleder

CHRISTINE S. ANTONSEN nestleder

JONNY EDVARDSEN styrerepresentant

NILS NOTLER styrerepresentant

SIV LARSSEN AASVIK styrerepresentant

ISABELLA FLÅTT styrerepresentant

STEIN HILLER ELVESTAD styrerepresentant

BIRGITTE STRID teatersjef

ARE NAKLING adm. direktør

Benedicte Schybaj i svevet. Hun er datter av Christine Schybaj Antonsen, så det viser at også styremedlemmene sikrer kulturell ettervekst. Hun danset også i forestillingen Story under Vinterlysfestivalen.

7


SVARTA BJØRN «Sterkt, mørkt og vakker» BRØNNØYSUNDS AVIS

«Glitrende hovedrolle» AVISA NORDLAND

8


HELGELAND ARBEIDERBLAD

Foto: Ola Røe

«Helstøpt musikalopplevelse»

Skuespillerer: Ingvild Holthe Bygdnes, Marthine Hvalryg Martinussen, Agnes Born, Elaine Fatland, Linda Mathisen, Hilde Stensland, Johanne Fossheim, Leammuid Biret Ràvdnà, Mona Jacobsen, Sven Henriksen, Sondre Krogtoft Larsen, Roger Opdal Paulsen, Johannes W. Farstad, Kristian B. Winther, Stein Hiller Elvestad og Andreas Kolstad Musikk: Bodvar D. Moe Manus: Sven Henriksen Regi: Stein Winge Regiassistent: Viktoria Winge Koreograf: Lars Jacob Holm Scenografi: John Kristian Alsaker Kostymedesign: Karin Sundvall Videodesign: Torbjørn Ljunggren Musikalsk ansvarlig: Johannes Winther Farstad Maske: Eva Sharp Dramaturg: Halldis Hoaas Lys: Nils Chr. Hansen og Johan Haugen Lyd: Frode Fridtjofsen Bilde: Ronny Klausen Produksjonssjef: Per Rasmussen Produsent/inspisient: Wenche Bakken Rekvisitt: Sissel A. Heien Systue: Halvard Leirvik og Kari Britt Nilsen Scenetekniker/snekker: Magne Jøsevold Scenetekniker/smed: Halgeir Sandvær Scenetekniker: Martin Skatland Følgespotkjører/rekvisitt: Hilde Ira Torvenes Marked/turnéplanlegging: Maiken Johansen, Gerd D. Larsen, Isabella Flått Sufflør: Kenneth D. Simonsen Adm. sekretær: Tove Hovind Musikere: MiN-ensemblet: Øyvind Nussle, Tor Johan Bøen, Tor Erik Langset, Hans-Urban Andersson, Ole Kristoffersen, Geir Tømmerberg, Bodvar Drotninghaug Moe, Terje Nohr Olsen, Bård Bergrabb, Rune Mathisen. Innspilt og mikset i Store Studio, Bodø. Overganger/kontentum: Johannes Winther Farstad og Frode Fridtjofsen Antall forestillinger: 24 Publikum: 5.258 9 Premiere: 16. mars 2013


A CLOCKWORK ORANGE

Av: Anthony Burgess I tillegg er det benyttet tekstfragmenter fra Michael P. Ghiglieris bok: «The Dark Side of Man – tracing the origins of male. violence» og fra intervjumateriale med unge voldelige menn i Nordland. Skuespillere: Lars August Jørgensen, Piotr Misztela, Alexander Vantournhout, Rikke Westerlund Lie og Kristian Winther Bearbeidelse, regi, scenografi og kostymer: Rolf Alme Dramaturg: Nina Godtlibsen Maske: Maria Abelsen Lyd: Frode Fridtjofsen Lysdesign: Nils Chr Hansen Film: Håvard Nystad Produksjonssjef: Per Rasmussen Produsent/Inspisient: Wenche Bakken Rekvisitt: Sissel A. Heien Sceneteknikk: Martin Skatland Systue: Halvard Leirvik Smed/scenemester: Halgeir Sandvær Marked/turnéplanlegging: Maiken Johansen, Tina Ditlefsen, Gerd Dreyer Larsen og Isabella Flått Adm. sekretær: Tove Hovind Teaterforlag: Nordiska ApS – København Musikk: Ludwig van Beethoven Antall forestillinger: 21 Publikum: 2.327 Premiere: 5. september 2013

10

«Sosiobiologi på speed»

«Energinivået er på topp til siste minutt» LOFOTPOSTEN

DAGBLADET

«Testosteronet formelig spruter» FREMOVER


Foto: John Andre Aasen

«Energisk og hardtslående» RANA BLAD

11


EN SPORVOGN TIL BEGJÆR

«Tett innpå de mer dystre sidene av livet» RANA BLAD

12


Foto: Ketil Born

Av: Tennessee Williams Regi/bearbeidelse: Terje Skonseng Naudeer Skuespillere: Ingjerd Egeberg, Yngvild Støen Grotmol, Rune Storsæther Løding, Terje Ranes, Linda Mathisen, Frank Robert Andreassen og Magnus Roland Scenograf og kostymedesign: Tormod Lindgren Lysdesign: Johan Haugen Lyddesign/bildeavvikling: Ronny Klausen Videografikk: Håvard L. Nystad Produksjonssjef: Per Rasmussen Inspisient: Bastiaan van der Pas Leder systue: Halvard Leirvik Rekvisitør: Hilde Ira Torvenes Maskør: Maria Abelsen Sceneteknikk/snekker: Magne Jøsevold og Halgeir Sandvær Marked/turnéplanlegging: Maiken Johansen, Gerd D. Larsen, Isabella Flått, Tina Ditlefsen og Hilde Karin Skreslett Sufflør: Isabella Flått Adm. sekretær: Tove Hovind Produksjonsassistent: Malin Anna Zetterberg Sjåfør for turneen: Kjell Kristian Vestermo Orginaltittel: A Streetcar Named Desire Teaterforlag: Nordiska ApS – København Antall forestillinger: 16 (en avlyst grunnet vær) Publikum: 1.283 Premiere: 26. september 2013

13


PREMIERE 21. NOVEMBER 21.00 TEATERKAFEEN

SIW ANITAS GLADE JUL

glade jul Av og med: Sven Henriksen. Musikalsk leder: Sissel B. Hovind «Det verste med overgangsalderen e at håret hæng som to kopptue rundt øran! Men æ e klar! Og billættan selg som varme kamkaka. Ja, der ser dokker, det e ikke nokka billig valgflesk som sett sæ på Hurtigruta mot sør! Helgeland, e dokker klar?»

Spør oss om bedriftstilbud på marked@nordlandteater.no

BILLETTER: 815 11 500 | Narvesen billettluka.no/nordlandteater

Grafisk Design: David André Erichsen | Foto: Bjørn Leirvik

På tide å spørre sjefen om hvor morsomt årets julebord blir?

Idé og tekst: Sven Henriksen Musikalsk leder/tangenter: Sissel Brean Hovind Perkusjon: Frank Marstokk Gitar/bass: Frode Hansen Regi: Birgitte Strid Koreografikonsulent: Malin Anna Zetterberg Lys: Nils Christian Hansen og Johan Haugen Lyd: Ronny Klausen og Frode Fridtjofsen Produksjonssjef: Per Rasmussen Produsent: Wenche Bakken Inspisient: Wenche Bakken og Isabella Flått Systue: Halvard Leirvik Snekkere: Magne Jøsevold og Halgeir Sandvær Rekvisitt: Sissel Heien og Hilde Ira Torvenes Marked: Maiken Johansen, Tina Ditlefsen og Hilde Karin Skreslett Adm. sekretær: Tove Hovind Premiere: Mo i Rana 21. november 2013. Antall forestillinger: 17 Publikum: 1.795 Premiere: 21. november 2013

14


Foto: Bjørn Leirvik

«Vil dog understreke at flørten ikke har påvirket terningkastet» RANA BLAD

15


VINTERLYSFESTIVALEN 2013

Fra forestillingen Story Of A Life med Janne & Company.

Foto: Bjørn Leirvik

En av Norges største teaterfestivaler ble i 2013 arrangert av Nordland Teater for 13.gang. Besøket ble 8001 (8493 besøk i rekordåret 2012). Vi tror nedgangen skyldes at festivalen ble arrangert tidligere enn normalt, i januar mot tradisjonelt i februar. Dette var nødvendig for å kunne produsere publikumssuksessen Svarta Bjørn. 8000 er likevel et solid tall, og ett av våre beste år. Hele teaterbygget og flere andre scener i byen tas i bruk for å gi publikum et imponerende antall forestillinger og spennende kulturopplevelser i løpet av en uke. Vi har lokale, nasjonale og internasjonale artister med i festivalen og det legges alltid vekt på å ha de tre scenekunstformene teater, dans og musikk representert. Vinterlysfestivalen går bredt ut, vi skal ha noe som passer for de fleste og vi skal ha et solid tilbud for barn- og familier og de som liker det mer smale og litt rare. Den målsettingen oppfyller vi også i år. Artist- og logistikk-kabalen som festivalgeneral Wenche Bakken her legger med teatrets stab er en krevende øvelse. Men vi er profesjonelle og rutinerte etter mange Vinterlys-år og vi er gode på å løse problemer som oppstår underveis, for en festival over syv dager med cirka 100 arrangementer er aldri helt forutsigbar. Vinterlysfestivalen har jobbet aktivt for å legge ut billetter til enkelte forestillinger så tidlig som mulig og være raskere ute med salg av Vinterlyspass, både på nett og over disk. Dette ble vi bedre på i 2013, blant annet fordi festivalen måtte arrangeres tidligere enn normalt. Fra 2014 er Vinterlyspass for 2015 ute for salg så snart festivalen for 2014 er avsluttet. Vi registrerer også at festivalen stadig blir mer populær å gi bort som gave. Dette er en av teatrets viktigste merkevarebyggere. Vi markedsfører den med at folk må unne seg en opplevelse de ikke visste de trengte, men publikum synes å bli stadig mer kulturelt modne og vågale – så snart må vi konstatere at de vet at de trenger den. Festivalen er for mange det første teatermøtet, men blir ofte langt fra det siste. Og for teatret selv tilfører den alltid ny kunnskap og inspirasjon. Festivalens hovedsamarbeidspartnere var dette året Helgeland Sparebank, Helgeland museum og Nordland Fylkeskommune.

16

Foto: Bjørn Leirvik

EN MAGISK UKE


Foto: Bjørn Leirvik Foto: Bjørn Leirvik

Fra forestillingen Askeladden på nye eventyr med Absence.

Scan koden for flere bilder.

17


Foto: Bjørn Leirvik

Maja Zakariassen i forestillingen 1000 meter rett ned. Det er en skam ĂĽ snu.

18


Arrangement | av/arrangør

Foto: Bjørn Leirvik

Fra forestillingen Bakeriet med Katma.

Publikum

1066 Slaget ved Stamford Bridge | Statsteatret....................................................................180 5 umulige minutter | NT Ung........................................ 79 Absence på Byporten | Abcence.................................100 Askeladden på nye eventyr | Abcence.....................260 Bakeriet | KATMA...............................................................494 Bluebird Session | Sven Henriksen...........................280 Eilertsen Band | Eilertsen og Granados.................... 81 En ensom sneip | Eilertsen og Granados...............235 Festivalopptog | NT............................................................100 Fugler som faller | Ester Grenersen..........................157 Grensen | Jo Strømgren Company............................163 Grånissen | Monica Hjelle..............................................485 Helg | Trøndelag Teater/NT............................................ 56 Herr Mølsk | Etienne Borgers......................................240 Juvva | Teater Biret..............................................................312 Kjærlighetsforedrag | Nina Five................................... 98 Klovnen Silja | Klovnen Silja........................................253 Kom sol kom regn | Monica Hjelle...........................240 Lille Karin Boye | NT........................................................136 Lunsjteater | Ida Løken...................................................... 93 Mitt, ditt, dele | Teater Vandrefot..............................188 Monologstafetten | NT...................................................... 57 Mutter på tuppen | Monica Hjelle............................172 Nordlandsnetter | M. A. Zetterberg og S. Olstad.......................................................................187 Over stokk og stein | Konstellasjonen....................190 Pesten | Statsteatret............................................................200 Prinsessa som gikk til jordas hjerte | Vangen og Hov.............................................................. 71 Radio Exit Live | Ulrike Quade/Figurteatret......170 Schaop | Etienne Borgers................................................195 Showpigs | Bondepikene.................................................180 Silja på turné | Klovnen Silja.......................................... 74 Skal vi | Rimfrost..................................................................270 Story Of A Life | NT/Janne & Co..............................544 Søstra mi | Riksteatret.......................................................130 Ta meg med | POS Company........................................638 Towards the sea | KammeRana/Uglene/NT.........119 Triumf at finnas | Ida Løken........................................... 76 Tusen meter rett ned. Det er en skam og snu. | Maja Zakariassen.......................................................148 Vernissage | Unni Askeland...........................................100 Åpningsseremoni | NT.....................................................250 Totalt besøk: ............................................................................................................. 8001

19


DEN GAMLE MANNEN OG HAVET

«Med stort engasjement og gode fortellerevner, klarer han å trollbinde publikum i kampen mellom den gamle mannen og den store fisken»

Av:Ernest Hemingway I tillegg til tekstformidling var det musikalske innslag med tekster av Erik Bye. Skuespiller: Andreas Kolstad Musiker: Syver Olstad Tekniker: Martin Skatland Antall forestillinger: 19 (to avlyst grunnet oppmøte/lokaliteter) Publikum: 650 Premiere: 9. oktober

20

Foto: Maiken Johansen

BRØNNØYSUNDS AVIS


skuEspIllEr

mErEtE nordahl

rEGI

stEIn hIllEr ElvEstad

ET PERFEKT LIV Edward anthonys

Grafisk design: David André Erichsen

Foto: Bjørn Leirvik

2013

Skulle hatt en Sylvia Plath

norGEsprEmIErE 7. novEmbEr kl. 19.00 I black box spilles også: n 8. november kl. 19.00 n 9. november kl. 18.00 Billetter: 815 11 500 | Narvesen | www.billettluka.no/nordlandteater

Av:Edward Anthony Skuespiller: Merete Nordahl Regi og scenografi: Stein Hiller Elvestad Kostyme: Merete Nordahl Film: Håvard L. Nystad SeNor Maske: Anja Dahl Lyd og bilde: Frode Fridtjofsen Lys: Nils Chr. Hansen Stemme «annonsør»: Frank Robert Andreasen Statister film: Malin Zetterberg, Julian Froholt, Tony Melvik Pettersen, Roar Fagermo og John Harald Svaleng Bustnes. Koreografikonsulent: Malin Zetterberg Co-produsent: Merete Nordahl Produksjonssjef: Per Rasmussen Inspisient: Isabella Flått Scenetekniker: Halgeir Sandvær Leder systue: Halvard Leirvik Rekvisitt: Sissel Heien Marked: Maiken Johansen, Tina Ditlefsen og Hilde Karin Skreslett Adm. sekretær: Tove Hovind Norgespremiere: Mo i Rana 7. november kl. 19.00 Antall forestillinger: 7 Publikum: 154 Premiere: 7. november 2013

«Merete Nordahl hentet stykket fra USA og innfridde forventningene under dens norgespremiere» Foto: Bjørn Leirvik

Foto: Bjørn Leirvik

RANA BLAD

21


JULEKALENDER

«En julekalender fylt med latterkuler» RANA BLAD

22

Foto: Eskil Wie/Rana Blad

Med: A  lle ansatte ved Nordland Teater og engasjerte på gjeldende tidspunkt. Konferansierer: Stein Hiller Elvestad, Linda Mathisen og Hilde Stensland. Formål: Inntektene gikk uavkortet til Zulufadder. Antall forestillinger: 2 Publikum: 160 Premiere: 19. desember


GUTTEN MED DEN MAGISKE KOFFERTEN Av og med: Roger Opdal Paulsen Antall forestillinger: 12 Publikum: 616 Premiere: 13. mai

SANGBOKA Av og med: Johanne Fossheim og Johannes Winther Farstad Antall forestillinger: 15 Publikum: 226 Premiere: 21. mai

23


Foto: Grethe Irene Einarsen

TEATERINSTRUKTØREN

VÅR NORDLANDS TROMPET

T

eaterets Nordlands trompet, teaterinstruktør Kristin Jørgensen, produserer teater og scenekunst i hele Nordland med forskjellige samarbeidspartnere. Hun tar oppdrag rettet mot barn- og ungdom, revyog teater, preformance og aktiviteter rettet mot festivaler. Teaterinstruktøren tilfører kultur og kompetanse, bolyst og opplevelser til hele fylket. En fantastisk ressurs som gjør mye med forholdsvis begrensede ressurser. Hun er også leder for NT Ung, teatrets egen ungdomsgruppe. Teatret har nå to NT Ung-grupper som følge av stor etterspørsel i 2013 etter å få drive med ungdomsteater i Rana. Avdelingen har siden 1993 ledet kunstnerisk virksomhet med totalt 7000 mennesker, og det har resultert i forestillinger som 86 000 publikummere har sett. Et imponerende tall.

24

Lena Hope var regiassistent på Kalenderpikene, vår teaterinstruktør Kristin Jørgensen hadde regi. Narvik Teaterlag laget også kalender i forbindelse med oppsetningen. Inntektene gikk uavkortet til kreftenheten ved UNN Narvik. Dette bildet prydet mars.


TEATERINSTRUKTØRENS VIRKSOMHET 2013

Gruben mannskor «Bare en mann» Premiere: 24. april Gruppestørelse: 34 Publikumstall: 320 Rana kommune På grensen «Mot nye høyder» Premiere: 19. mars Gruppestørrelse: 12 skuespillere og 4 musikere Publikumstall: 500 Bodø kommune NT Ung «Fem umulige minutt» DUS Premiere: Vinterlys 2013 Gruppestørrelse: 11 stk, publikumstall 120 Rana Kommune - Nordlandteater NT ung « Blå himmel; grønn skog» Premiere: 11. mai Gruppestørrelse: 8 stk Publikumstall: 60 Rana Kommune - Nordland Teater Towards The Sea Premiere: Vinterlysfestivalen 2013 Gruppestørrelse: 6 musikere, en skuespiller, 1 danser, 1 lysdesigner Publikumstall: 76 Rana Kommune - samarbeid med KammeRana

Gruben musikkkorps «Astrid Lindgrens verden» Premiere: 27. april Gruppestørrelse: 40 Publikumstall: 260 Rana kommune Trænafestivalen «HAVFOLK» Premiere: 4. juli Gruppestørrelse: 10 stk Publikumstall: 400 Træna Kommune Til sammen: 3049 KURS og aktiviteter uten publikum NAV revyen: Kurs skuespillerteknikk 15 stk deltagere HINE: teaterproduksjon 8 stk deltagere 10. klasserevy Nesna innføring i sminke for scene 30 stk deltagere «På grensen» kurs skuespillerteknikk 12 stk deltagere Narvik Teaterlag kurs skuespillerteknikk 11 stk deltagere LAIV (levende rollespill) RAST 20 stk deltagere

Nordland Musikkfestuke «Det gåtefulle folket» Henning Gravrok Premiere: .7 august 2013 Gruppestørelse: 8 musikere, 2 tekstlesere, 1 fotograf Publikumstall: 364 Kommune: Bodø

Annen aktivitet 2013 Mentor for elevbedrift Mjølan videregående Oppstart av Dramagruppe for innvandre og flyktningebarn Forestillinger under produksjon: Robin Hood - NT Ung Nyttårskonsert Haukneskoret

Foto: ????

Helsikes kvinnfolk (produsert 2012) Premiere: Høsten 2012 Turné: Narvik og Stokmarknes Gruppestørelse: 4 skuespillere, 3 musikere, 1 lystekniker Publikumstall: 1313 stk Vågan kommune

«Kalenderpikene» med NarvikTeaterlag: Premiere: 22. november Gruppestørrelse: 12 Publikumstall: 500 Kommune: Narvik «Bilder fra en utstilling» en lommesymfoni med KammeRana. Premiere: 18. november Gruppestørrelse: 9 stk Publikumstall: 316 Kommune: Rana «Et juleeventyr» med Teater Zahl Premiere: 6. desember Gruppestørrelse: 40 Publikumstall: 307 Kommune: Nesna Sammenlagt publikumstall: 1507 Kurs: Scenekamp kurs NT Ung Deltakere: 17 stk Rana kommune og Ungdommens hus Revyskrivekurs: 5 stk NAV-revyen

25


HELG program 19-08-11 11:47 Side 1

HELG

HELG

av Torvald Sund

«Her er det utrolig mange gode betraktninger, mye folkevett og uvett og hverdagslig samlivshumor. Det kunne vært om meg og deg.» Romsdals Budstikke

28. og 29. januar: Mo i Rana Vinterlysfestivalen, Rana Museum 1. februar: Herøy Skolens aula 2. februar: Løkta ungdomshus 5. februar: Onøy skole, gymsalen 6. februar: Sleneset, Moflag skole 8. februar: Træna Grendehuset 12. februar: Værøy, Skolens aula

31. januar: Sandnessjøen Auditoriet i Stamneshallen 4. februar: Rødøy Jektvik Grendehus 7. februar: Grønsvik kystfort, Museumsbygget 13. februar: Røst Skolens aula

Av: Torvald Sund Skuespillere: Wenche Strømdahl og Hallbjørn Rønning Regi: Liv Hege Nylund Scenografi og kostymer: Martin Linde Musikk: Henning Sommerro Lysdesign: Anniken Arnøy Lyddesign: Thomas Brosveet Maskør: Else Lisø Inspisient / sufflør: Randi Andersen Gafseth / Thorunn Wikdahl Rekvisitør: Espen Høyem Tekniker turné Nordland: Martin Skatland Foto fra prøvene: GT Nergaard Program: Geir Schønberg Ansvarlig utgiver: Kristian Seltun Turnéplanlegger: Isabella Flått Antall forestillinger: 12 Publikum: 378 Nypremiere: 28. januar Kulisser og kostymer er produsert i Trøndelag Teaters verksteder. Fotografering og lydopptak under forestilling er ikke tillatt.Forestillingen varer ca. 1 time 15 min. og spilles uten pause.

26


Utleie Overtüre, takkekonsert | 4/4 Forum for takt og tone | Teaterkafeen | 6. februar | Publikum: 61 So What | So What v/ Lars-Petter Kalkenberg | Teaterkafeen | 16. februar | Publikum: 75 Storbandaften | DIOC | Teaterkafeen | 1. mars | Publikum: 96 Smeltedigelen | 4/4 Forum for takt og tone | Ulike scener | Publikum: 3289 DIOC | DIOC | Hovedscena | 7. desember | Publikum: 257 En sabla god jul | Optimistteatret | 3. desember | Black Box | Publikum: 132 Operapub | Operakoret | Teaterkafeen | 14. november | Publikum: 72 Operapub | Operakoret | Teaterkafeen | Publikum: 95 To make this up | Arctic Dance Cirkle | Hovedscena | 2. desember (kveld avlyst) | Publikum: 40 Eksamen | Polarsirkelen vgs | Hovedscena | 13. juni Seminar | Hovedscena | 27.–28. november | Felleskjøpet | Publikum: 60 LO-konferanse | Hovedscena | 29.–30. oktober | Publikum: 200 Kvinnovasjon | Kunnskapsparken | Hovedscena | 12. juni | Publikum: 180 Ungdommens kulturmønstring | Rana kommune/ Ungdommens hus | Hovedscena | 17. mars | Publikum: 35 Konsert | 4/4 Forum for takt og tone | Teaterkafeen | 19. mars | Publikum: 15 Varpenkonsert | 4/4 Forum for takt og tone | Teaterkafeen | 22. mars | Publikum: 54 MBA konsert | Lukket arrangement | Teaterkafeen | 4. april | Publikum: 100 På loffen i Astrid Lindgrens verden | Gruben korps | Hovedscena | 28. april | Publikum: 232 (to forestillinger) LO-konferanse | Inge Myrvoll | Teaterkafeen | 1. mai | 01.05.2013 | Publikum: 50 Bli lys | Mosingkonsert | Hovedscena | 03.juni | Publikum: 101 Kickoff | Nesna lærerhøgskole | Hovedscena | 2.oktober | Publikum: 152

Foto: Ola Røe

UTLEIE / GJESTESPILL / SAMARBEID / OMVISNING Gjestespill Mistero Buffo | Hålogaland Teater | Hovedscena | 20.april | Publikum: 222 Bygde Burlesque | Amanda Roynesdotter | Teaterkafeen | 28.mai | Publikum: 57 Fri flyt filmtour | Fri flyt | Hovedscena | 04.oktober | Publikum: 221 SAGA | Wakka Wakka/ Firgurteatret | Hovedscena | 22. oktober | Publikum: 127 Samarbeid Klemetspelet | Antall forestillinger: 4 | Publikum 2275 | Premiere 23. august Omvisning/besøk Kirketunet barnehage | 6. februar | Antall: 10 Døgnavdelingen på sykehuset | 18. februar | Deltagere: 8 Fylkestinget | 19. mars | Deltagere: 35 Båsmo barnehage | 15.mai | Deltagere: 24 Karelens venner | 28. mai | Deltagere: 20 Speiderdamer | 9. oktober | Deltagere: 10 Soroptimistene | 6.november | Deltagere:30

27


«De lokale aktørene er gode»

Fra Klemetspelet. Foto: Hedda Hiller Elvestad/Rana Blad

HELGELAND ARBEIDERBLAD

28

«Et imponerende stykke arbeid – intet mindre» RANA BLAD

«Fantastisk» AVISA HEMNES


UTVIKLING I VÅRE AVDELINGER I 2013

ADMINISTRATIVT

PRODUKSJON

MARKED- OG INFORMASJON

I 2013 er strategiplanen behandlet på organisasjonsnivå og styrenivå. På et seminar lagt til våren 2013 gikk ledelsen og styret gjennom strategiplanene, og i en egen strategisamling i Stockholm kom ledelsen frem til et resultat som ble lagt frem til diskusjon på strategisamling med samtlige ansatte høsten 2013. Endelig resultat ble presentert for styret i etterkant. Nordland Teater er ett av tre teater som evalueres av kulturdepartementet i 2014. Arbeidet med egenevaluering ble i gangsatt høst 2013, og ferdigstilles i april 2014.

Spesielt innenfor video har avdelingen utviklet seg bra i 2013. Musikalen Svarta Bjørn ga oss ny kompetanse på video/animasjon og det ble kjøpt en videoprojektor med programvare for å kunne avvikle denne forestillingen teknisk. Teatret har også hatt en ansatt på kurs i videoredigering. Det har vært en viktig kompetanseheving på lys- og lyd. Teatret investerte dette året i nytt lyd- og lysbord og vi er dermed ytterligere modernisert og digitalisert. Våre lysmestere har gjennomført kurs i Oslo for å kunne drifte det nye lysbordet. Nytt trådløst mygg- og mic-system kom også på plass og to ansatte var hos Hålogaland Teater for å opplæres i bruken av det nye anlegget.

Markedsavdelingen har vært gjennom en omstillingsprosess i 2013 som fortsetter i 2014. Nye mennesker kom til avdelingen, da andre sluttet. Dette åpnet mulighetene for å tenke nytt i forhold til organisering, fokus og oppgavefordeling. Teatret intensiverte sitt digitale fokus i 2013 og det jobbes målrettet for å knytte tettere kontakt med vårt publikum gjennom bruk av sosiale medier. Arbeidet med å revitialisere hjemmesiden og tilpasse den mobil startet. Dette er på plass i 2014. Det var en markedssamling med nyansatte og ledelsen i Bodø, og det ble holdt arrangørseminar for våre viktige samarbeidspartnere i fylket. Det har vært flere kompetansehevende tiltak for marked i løpet av året, i egen og andres regi. Det er i 2013 bedre tilrettelagt for salg av gavekort og Vinterlyspass på nett og over disk. Våre kunder kan nå skrive ut sine billetter selv og vi håper i 2014 at billettsystemet åpner for bruk av mobile billetter. Den digitale utviklingen krever at teatret stadig oppgraderer kompetansen innenfor dette feltet. Dette er ett av de viktigste områdene for marked også i 2014. Offensiv holdning, faglig pondus og godt innhold på mange plattformer, god tilgjengelighet og tilstedeværelse - slik når vi bedre ut med våre magiske øyeblikk.

KUNSTNERISK Teatret har hatt økt fokus på å spisse de kunstneriske teamene og på å skreddersy forestillinger mot ulike målgrupper. Vi har hevet kvalitetssikringen av det kunstneriske resultatet gjennom innføring av formaliserte ramme-, skisse-, og modellmøter med disse teamene. I forkant av produksjon «En midtsommernattsdrøm» ble det arrangert en workshop med instruktøren Kjell Moberg i hans arbeidsmetode. Et vellykket grep som var med på å forberede skuespillerne til gjeldende produksjon og hevet kompetansen til egne kunstneriske ansatte. Vi vil gjenta en tilsvarende prosess i 2015. Desember 2013 ble Nordland Teaters første repertoarslipp avholdt, hvor teateråret 2014 ble presentert i sin helhet med presse, ansatte og andre inviterte tilstede.

«Teatret er en viktig kulturell støttespiller i Nordland» Teatret har fått på plass en database som gir oversikt over arrangører og scenefasiliteter i fylket. Databasen er et verktøy både for produksjon og marked når turneer skal planlegges. Denne databasen skal etter planen få flere funksjoner i 2014. Teatret er en viktig kulturell støttespiller i Nordland og bidrar ofte med med teknisk utstyr og personell i ulike sammenhenger. Her kan nevnes Ungdommens kulturmønstring og Samiske kirkedager i Rana, Klemetstpelet i Hemnes og festivalen Smeltedigelen der teatret er husvert.

29


2013 2012

30

Billettinntekter Andre inntekter Tilskudd fra stat, fylke og kommune

2 025 013 1 633 428 37 305 500

3 375 911 1 530 908 36 113 600

Sum inntekter/tilskudd

40 963 941

41 020 419

Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Husleiekostnader Kostnader vedr. lokaler Annen driftskostnad

23 996 865 2 030 227 436 932 2 463 150 11 652 024

21 542 358 1 918 991 436 932 2 276 895 12 810 996

Sum lønn og driftskostnad

40 579 199

38 986 171

Driftsresultat

384 742

2 034 248

Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad

307 357 0 631 320

345 488 3 310 793 067

Resultat av finansposter

-323 964

-444 269

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

60 779

1 589 979

Overføringer: Avsatt til fond for reinvestering bygg/utstyr Avsatt til annen egenkapital

60 000 779

360 000 1 229 979

Sum overføringer

60 779

1 589 979

Foto: Ketil Born

RESULTATREGNSKAP


REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for AS Nordland Teater, som viser et overskudd på kr 60.779. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskaps-prinsipper og andre noteopplysninger.

STYRET OG DAGLIG LEDERS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muligjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

KONKLUSJON OM ÅRSBERETNINGEN Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskudd er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

KONKLUSJON OM REGISTRERING OG DOKUMENTASJON Basert på vår revisjon av åresregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 «Attestasjonsoppdragsom ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførisngsskikk i Norge.

Mo i Rana 7. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS

Per Erik Pedersen Satsautorisert revisor

KONKLUSJON Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til AS Nordland Teater per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

PricewaterhouseCoopers AS Midtre gate 4, Postboks 1233, NO-8602 MO I RANA T: 02316, www.pwc.no Org.n0.: 987 009 713 MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

31


BALANSE EIENDELER 2013

2012

ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Teaterbygg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

23 932 800 2 953 960

24 755 800 2 920 350

Sum varige driftsmidler

26 886 760

27 676 150

FINANSIELLE DRIFTSMIDLER Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer

61 677 72 373

61 677 0

Sum finansielle anleggsmidler

134 050

61 677

Sum anleggsmidler

27 020 810

27 737 827

FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader

422 239 361 759 1 222 532

189 124 166 156 444 855

Sum fordringer

2 006 530

800 135

Bankinnskudd, kontanter o.l.

5 263 664

7 735 942

Sum omløpsmidler

7 270 194

8 536 077

Sum eiendeler

34 291 004

36 273 904

OMLØPSMIDLER

32


BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD 2013 2012

EGENKAPITAL

MAGNE PETTERSEN Styreleder

CHRISTINE S. ANTONSEN Nestleder

INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital (25 aksjer á kr 10 000)

250 000

250 000

Sum innskutt egenkapital

250 000

250 000

OPPTJENT EGENKAPITAL Fond for investering Annen egenkapital

1 716 560 8 378 953

1 656 560 8 378 174

Sum opptjent egenkapital

10 095 513

10 034 734

Sum egenkapital

10 345 513

10 284 734

GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser

0 371 187

ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner

19 401 244

20 551 244

KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittistitusjoner Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld

14 952 953 320 959 013 2 616 962

34 619 1 486 840 973 519 2 571 761

Sum kortsiktig gjeld

4 544 247

5 066 740

Sum gjeld

23 945 491

25 989 170

Sum gjeld og egenkapital

34 291 004

36 273 904

JONNY EDVARDSEN Styrerepresentant

NILS NOTLER Styrerepresentant

SIV DAGNY LARSSEN AASVIK Styrerepresentant

ISABELLA FLÅTT Styrerepresentant

STEIN ELVESTAD Styrerepresentant

BIRGITTE STRID Teatersjef

ARE NAKLING Direktør

33


PERSONELL LEDELSEN Birgitte Strid teatersjef Are Nakling direktør

MARKEDS- OG INFORMASJONSAVDELINGEN

Maiken Johansen markeds- og informasjonsleder Gerd D. Larsen markedskonsulent 30.06.2013

Tina Ditlefsen markedskonsulent 01.08.2013

Isabella Flått arrangøransvarlig og turnéplanlegger intern permisjon fra

01.08.2013

Hilde Karin Skreslett markedsmedarbeider vikar fra

AMATØRTEATERAVDELINGEN

Andreas Kolstad Gudmund Gulljord Permisjon Kristian Winther Linda Mathisen Stein Hiller Elvestad

ENGASJERTE

Tove Hovind administrasjonssekretær

fra

SKUESPILLERE

Kristin Jørgensen

ADMINISTRASJON

frem til

TEATERINSTRUKTØR

01.09.2013

BILLETTØRER

Kristin Sørensen instruktør Tina Ditlefsen instruktør Ida Elise Jørgensen dramaturg John Harald Svaleng Bustnes inspisient/regiass/ lys/scenografi Vegard Angel Andreassen lys Jørgine Søttar lys/lyd August Næss lys/lyd Linda Mathisen skuespillerkurs Rune Storsæther Løding skuespillerkurs

Marita Solbakken Hilde Karin Skreslett Leammuid Biret Ravdna Martina Eriksson

FAST ANSATTE

ENGASJERTE SKUESPILLERE OG DANSERE

Wenche Strømdahl Hallbjørn Rønning Sven Henriksen Hilde Stensland Ingvild Holthe Bygdnes Johannes W. Farstad Elaine Fatland Roger Opdal Paulsen Johanne Fossheim Frank Robert Andreassen Mona Jacobsen Skogland Leammuid Biret Ravdna Agnes Born Marthine H. Martinussen Rikke Westerlund Lie Ingjerd Egeberg Yngvild Støen Grotmol Sondre Krogtoft Larsen Piotr Misztela Alexander Vantournhout Lars August Jørgensen Terje Ranes Rune Storsæther Løding Magnus Roland Merete Nordahl

STYRET Magne Pettersen Mosjøen styreleder Christine S. Antonsen  Mo i Rana nestleder Siv Larssen Aasvik Stokmarknes styrerepr.

34

Nils Notler Mo i Rana styrerepr Jonny Edvardsen Mo i Rana styrerepr. Isabella Flått Mo i Rana styrerepr.

Stein H. Elvestad Mo i Rana  styrerepr. Kirsti Saxi Kjærringøy vararepr. Tormod Steen Mo i Rana vararepr

Ronny Klausen Mo i Rana vararepr.   Linda Mathisen Mo i Rana vararepr.

TEKNISK PERSONALE Per Rasmussen produksjonssjef Wenche Bakken produsent/inspisient Sissel Agathe Heien rekvisitør Halvard Leirvik leder, systue Nils Chr. Hansen lysmester Johan Haugen lysmester Ronny Klausen leder, lydtekniker Frode Fridtjofsen lydtekniker Halgeir Sandvær smed Magne Jøsevold snekker Hilde Ira Torvenes multitekniker Isabella Flått inspisient engasjert fra

01.08.2013

ENGASJERT TEKNISK PERSONALE

Malin Anna Zetterberg produksjonsassistent Mathea Born sjåfør Kjell Vestermo sjåfør og scenetekniker Johnny Skarstein sjåfør og scenetekniker Håvard L. Nystad film/video/effekter Martin Venes Skatland scenetekniker Adrian L. Nordeng Scenetekniker Kenneth Dypvik Sørensen Multitekniker Kari-Britt Nilsen kostyme Bastiaan van der Pas inspisient

MUSIKALSK LEDER 30.06.2013

Johannes W. Farstad vikar frem til

30.06.2013

MUSIKERE, ENGASJERTE Bodvar D. Moe komponist Helder Deploige komponist Syver Olstad Frank Marstokk Frode V. Hansen

INSTRUKTØRER, ENGASJERTE

Stein Winge Rolf Alme Terje Skonseng Naudeer Kjell Moberg Kari Onstad Stein Hiller Elvestad Ingvild Holthe Bygdnes REGIASSISTENTER, ENGASJERTE

Viktoria Winge KOREOGRAFER, ENGASJERTE

Lars Jacob Holm SCENOGRAFER/KOSTYMEDESIGNERE, ENGASJERTE

Katja Ebbel Frederiksen John-Kristian Alsaker Torbjørn Ljunggren Tormod F. Lindgren Karin Sundvall MASKE, ENG.

Sissel Brean Hovind intern permisjon fram

ANNET KUNSTNERISK PERSONALE

Eva Sharp Maria Abelsen Anja Dahl DRAMATURG

Halldis Hoaas Nina Godtlibsen Alex Byrne Siri L. Ramberg Sissel Horndal MANUS/OVERSETTELSE

Sven Henriksen Ragnar Olsen PRODUSENT

Maja Zakariassen Merete Nordahl


Foto: Maiken Johansen

<<< Vinner av Gnist-prisen 2013 ble Kor

i Øyan i Brønnøy. Prisen ble delt ut under teatrets arrangørseminar i februar 2014. I begrunnelsen ble det blant annet fremhevet at arrangøren er til å stole på og at alt er på stell når vi kommer med turnébussen. Kor i Øyan i Brønnøysund er en sammensveiset gjeng som drar i samme retning. I Brønnøysund har arrangøren skjønt at jo flere publikummere i salen, jo mer penger blir det i korkassen. Dessuten er hele koret involvert i baking og kaffesalg i pausen. Koret har utviklet en interesse for teater og store deler av koret ser forestillingen vi kommer med hver gang. Gnist-vinnere: 2013 Kor i Øyan i Brønnøy 2012 Hadsel kommune (Heidi Karlsen) 2011 Anita Reine, Træna

ÅRSMELDING NORDLAND TEATER 2013 Ansvarlig utgiver:  Are Nakling og Birgitte Strid Redaksjon:  Are Nakling, Birgitte Strid og Maiken Johansen Forsidebilde: F  ra A Clockwork Orange Foto: J ohn Andre Aasen Grafisk produksjon:  David André Erichsen, Daesign AS – www.daesign.no Trykk: F  orretningstrykk AS Opplag: 3 50

Scan koden og les våre magasiner og andre trykksaker.

sitt eget magasin som kommer ut to ganger i året – også i digitalt format. Her er forsidene til magasinene i 2013.

<< Nordland Teater er Foto: Bjørn Leirvik

<< Nordland Teater har

en del av fylkets satsing Kulturkortet. Det gir ungdom mellom 13 og 19 år mulighet til å få magiske øyeblikk for en meget rimelig pris.

Se årsmeldingen på nett: http://www.nordlandteater.no/media.html

Her kan du også se tidligere årsmeldinger. Nordland Teater eies av: RANA KOMMUNE

35


Administrasjonssekretær Tove Hovind tilbringer gjerne sin fritid på hesteryggen. Hun starter gjerne ut på turer fra Langfjell gård i Rana. Hestesko er en lykkebringer henger den riktig vei - som her..

Postadresse: Postboks 1263 – 8602 Mo i Rana Besøksadresse: Rådhusalleen 6 – 8622 Mo i Rana Telefon: 75 13 48 48 Hjemmeside: www.nordlandteater.no Billettbestilling: billettluka.no/nordlandteater 815 11 500 | Narvesen (På turné selges billetter av lokal arrangør) Epost: post@nordlandteater.no Teatersjef: Birgitte Strid Direktør: Are Nakling Org.nr: 930 743 437 Følg oss på:

Grafisk design: www.daesign.no

2014

Foto: Tina Ditlefsen / David A. Erichsen

Årsmelding 2013  
Årsmelding 2013  

Årsmelding 2013 for Nordland Teater

Advertisement