Nordens Arks effektrapport 2018

Page 1

Effektrapport 2018


EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

Vad vill Nordens Ark uppnå?

STIFTELSEN NORDENS ARK

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Allt fler forskare varnar för att världen står inför ett sjätte massutdöende, den här gången orsakad av oss människor, men det går fortfarande att vända trenden. Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser samt att kraftigt öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter.

Stiftelsens viktigaste fokusområden är: Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.

Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter. Att utbilda och sprida kunskap och engagemang om hotade djur och biologisk mångfald.

Nordens Ark är en ideell stiftelse (org. nr 854600-6191) med målet att bevara utrotningshotade arter och biologisk mångfald. Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras.

STIFTELSE SOM ARBETAT SEDAN 1989

Verksamheten utgår från Åby säteri i Bohuslän, 20 km från Smögen och 120 km norr om Göteborg. © Erik Edvardsson

2


STIFTELSEN NORDENS ARK

också till bevarandet av gamla nordiska lantraser genom samarbeten med ideella lantrasföreningar.

Hur ser vårt samarbete ut internationellt? Nordens Ark samverkar med andra djurparksorganisationer runt om i världen som ingår i de globala och/eller regional djurparksorganisationerna World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) och European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Majoriteten av de arter som hålls i djurparken ingår i ett internationella samarbete för att bevara deras genetiska bredd och bas. För arter där den vilda populationen är nära att försvinna eller där den till och med är utrotad, som exempelvis amurleoparden och den vietnamesiska dammsköldpaddan, är detta arbete av avgörande betydelse då ex situ populationen kommer att spela en viktig roll i bevarandet av arten.

För att lägga grunden för ett framtida samhälle där människor tar ett större ansvar för dessa frågor anordnar Nordens Ark kurser och utbildningar där den unga generationen får lära sig mer om vikten av att bevara den biologiska mångfalden. Vi vänder oss också till olika beslutsfattare t.ex. genom seminarier och föredrag för att åstadkomma snabbare resultat och för att dessa frågor skall få en högre prioritet på olika nivåer i samhället.

Nordens Ark är delaktig i och driver projekt runt om i värden tillsammans med andra internationella organisatiner. Ett exempel är ett projekt i ryska Fjärran östen, där Nordens Ark samarbetar med både svenska och ryska WWF för att bevara amurtigern. I ett annat projekt som berör bevarandet av snöleopard och pallaskatt i Centralasien har Nordens Ark ett nära samarbete med organisationen Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland.

I vilket sammanhang verkar Nordens Ark? Nordens Ark i världen Nordens Arks verksamhet är unik i världen. Bevarandeprojekt är ryggraden i stiftelsens viktiga arbete. Nordens Ark medverkar i flera projekt med olika bevarandeåtgärder, avel, uppfödning och utplantering för att bevara eller förstärka den biologiska mångfalden i Sverige och i övriga världen. Bland de större projekten kan nämnas vitryggig hackspett, fjällgås, bredbandad ekbarkbock, grönfläckig padda, större ekbock, amurtiger, snöleopard, lemurlövgroda och pallaskatt.

Samarbete med skola och universitet En viktig de av Nordens Arks kärnversamhet är utbildning. Nordens Ark bedriver utbildning både i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Utbildning sker på alla nivåer från förskola till universitet. Vi fungerar även som fältstation för studenter, forskare och doktorander.

Nordens Ark är medlemmar i FRII och har 90-konto. Verksamheten granskas av auktoriserad revisor. Organisationen beskrivs vidare på stiftelsens hemsida https://nordensark.se/ om-oss/

Sedan 2011 driver vi en populär förskola i samarbete med Sotenäs kommun. Nordens Ark ansvarar för flera kurser på gymnasienivå. Vi har också ett utvecklat samarbete runt en gymnasial lärlingsutbildning inom naturbruk med Margretegärde i Uddevalla. Andra gymnasier förlägger även intensivveckor på Nordens Ark, bl.a. REAL-gymnasiet och Sötåsens naturbruksgymnasium.

EN VÄRLDSUNIK VERKSAMHET Hur ser vårt samarbete ut nationellt? Nordens Arks roll i artbevarande kan se olika ut i olika sammanhang. I många nationella projekt är vår roll att utveckla metoder för att hålla och föda upp hotade arter och sedan utföra uppfödning och utsättning av dessa för att förstärka svaga populationer i det vilda. Majoriteten av dessa arter har alla ett nationellt åtgärdsprogram där uppfödning och utsättning ingår och då sker detta i nära samarbete med berörda länsstyrelser och Naturvårdsverket.

Nordens Ark har nära samarbeten med flera universitet, framförallt Göteborgs Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) men även med Uppsala universitet. Examensarbeten arrangeras ofta även med andra svenska universitet. Tillsammans med dessa har vi utvecklat nya populära kurser i djurvälfärd, djurs beteende och naturvårdsbiologi. Vetenskapliga workshops och konferenser arrangeras årligen med SLU och andra universitet som medarrangörer.

Vi medverkar även i fältarbetet vid utsättningar som ofta sker i samverkan med andra organisationer. Vi har ett nära samarbete med andra naturvårdsorganisationer såsom Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, olika ornitologiska föreningar och ArtDatabanken. Vi medverkar

Vi strävar efter att alla barn och vuxna ska känna och utveckla respekt och empati för djur, natur och människa.

3

EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

Det praktiska arbetet med att restaurera och återskapa goda förutsättningar för hotade arter och att bygga upp livskraftiga populationer i naturen är nödvändigt, men det tar tid. Det handlar oftare om tiotals år snarare än några få. Att lära sig hålla och föda upp vilda arter som skall ingå i utsättningar är också tidskrävande och svårt. I många fall finns ingen tidigare kunskap och vi måste själva utveckla ny kunskap och nya metoder.


EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

Strategier för att uppnå Nordens Arks mål?

problem som djur och växter utvecklat under årmiljoner för sin egen överlevnad. Man skulle kunna beskriva den biologiska mångfalden som en livlina till framtiden. Alla kategorier av människor som besöker Nordens Ark utbildas och informeras, från de riktigt små barnen i förskolan till myndighetspersoner och företagsledare. Oavsett bakgrund eller nivå hos mottagaren är det gemensamma att informationen måste vara känslomässigt laddad så att den berör på djupet. När människor väl är engagerade kan de sedan fatta rationella och förnuftsbaserade beslut.

STRATEGI OCH FÖRMÅGA

Nordens Arks övergripande mål är att bidra till att hotade arter ska återfå gynnsam bevarandestatus i naturen. Uppfödningsverksamheten är en central del i naturvårdsarbetet. Genom åren har Nordens Ark byggt upp en unik kunskap avseende uppfödning av hotade arter för återutsättning i det vilda, bland annat för vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda, större ekbock och mnemosynefjäril. Majoriteten av de arter som hålls i parken förvaltas gemensamt i ett internationellt samarbete, för långsiktig genetisk och demografisk skötsel. För arter där den vilda populationen är nära att försvinna eller till och med utrotad kan en välskött ex situ-population, i kombination med andra relevanta åtgärder, komma att spela en viktig roll i bevarandet av arten.

Insamling och kommunikation till privatpersoner, organisationer och företag Övergripande resultat och uppnådda effekter är direkt korrelerade till de resurser som genereras i form av insamlade medel. Nordens Ark har inga statliga eller kommunala driftsbidrag, med undantag för delar av utbildningsverksamheten.

En allt större del i Nordens Arks verksamhet innebär åtgärder på ekosystemnivå, det vill säga direkt i artens livsmiljö. Arbetet kan bestå av biotoprestaurering, övervakning av populationer och utveckling av inventeringsmetoder för populationsuppskattning. Även opinions- och utbildningsinsatser blir allt viktigare, för ökad medvetenhet och förståelse hos lokalbefolkningar och beslutsfattare.

Under 2018 implementerades ett insamlingssystem som inneburit dels effektivisering och dels automatisering av vissa administrativa rutiner. Användandet av systemet för att mäta, följa upp och analysera inkomna bidrag ska utvärderas och utvidgas, givetvis i enlighet med nya riktlinjer i GDPR. Ändamålsenlighet, tillit och transparens är vägledande nyckelord i Nordens Arks arbete. För djur- och naturintresserade människor skall det vara självklart att vilja stödja Nordens Arks bevarandearbete. Givare och samarbetspartners ska känna sig trygga med att gåvor används på rätt sätt och där de gör mest nytta. Nordens Ark är idag en viktig aktör inom naturvården och åstadkommer konkreta resultat när det gäller att bevara hotade arter. Alla besökare skall känna att de bidrar och kan fungera som informella ambassadörer.

Med hjälp av teknisk utrustning som till exempel kamerafällor kan vi följa och lära oss mer om djuren i det vilda. Här har en pallaskatt fångats på bild i Mongoliet.

Nordens Arks kapacitet och kunnande för att uppnå målen?

Utbildning och information för ett nytt tänkande För att långsiktigt skapa ett mer hållbart samhälle krävs att människor börjar reflektera över sina konsumtionsmönster och livsstil, om de kan göra klokare val när det gäller t.ex. energikällor, mat och resor. En del i att skapa ett hållbart samhälle är att värna om naturens så kallade ekosystemtjänster av vilka vissa, som pollination, är direkt livsnödvändiga för mänskligheten. Att bevara den biologiska mångfalden är helt avgörande för att uppnå detta.

Praktiska förutsättningar Nordens Ark äger Åby säteri, en anrik gård med ca 400 ha mark, längst in i Åbyfjorden i Bohuslän. Där finns bland annat en publik park där våra djur förevisas och naturvårdsprojekt exponeras för besökare, en publik lantgård med skyddsvärda äldre nordiska lantraser och ett karantänsområde där uppfödningen av våra projektarter kan ske på ett smittskyddssäkert sätt.

Utmaningen för Nordens Ark är att övertyga den breda allmänheten om att biologisk mångfald är viktig. Strategin för detta är att visa att människor i alla tider varit beroende av ekosystemtjänster och de lösningar på olika

Markerna innefattar Sveriges största privata ekopark där ett småskaligt och betat odlingslandskap återskapas och naturvärden gynnas. Dessa praktiska förutsättningar ger unika möjligheter att utveckla kärnverksamheten och utgör en plattform där budskapet om vikten av biologisk mångfald

4


SEGRAR 2018

Hur vet vi om Nordens Ark gör framsteg?

Nordens Ark har en levande och ledande verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår och framtagning av en mer långsiktig strategi (20202025) inleddes under året. Båda dokumenten tas fram med en snabb föränderlig omvärld i åtanke och justeras därför vid behov med hänsyn till förändringar i förutsättningar och omvärld. Nordens Arks olika avdelningar har tydliga mål som tillsammans med resultaten följs upp och sammantaget bidra till att nå Nordens Arks huvudmål; att bevara hotade arter.

Stiftelsen har en styrelse som består av elva ledamöter och som leds av ordförande Margareta Wallin Peterson. Styrelsen har bred erfarenhet och kompetens från såväl näringsliv som utbildning- och besöksverksamhet. Medarbetarna är Nordens Arks viktigaste tillgång, med avseende på såväl personligt engagemang som yrkeskompetens. Det handlar både om specifikt kunnande om t.ex. olika djurs beteende och miljökrav, men också om ett brinnande intresse för den stora och viktiga uppgift som arbetet med att rädda hotade arter innebär. Många medarbetare inom den praktiska djurvården har en bred kompetens, som gör att de förutom att ha god kunskap om djurskötsel, också är väl förtrogna med djurens biologi och de är samtidigt duktiga på att informera och undervisa.

Utvärdering av fält- och utsättningsprojekt För att mäta våra framsteg när det gäller våra fältoch utsättningsprojekt utgår vi från en rad nyckeltal. Vi stämmer av antal födda individer i förhållande till den uppsatta målsättningen. Vi gör i samarbete med andra berörda organisationer årliga populationsberäkningar i utsättningsområdena för att mäta om utsättningarna gett någon effekt. Antal återfynd av utsatta individer ett viktigt nyckeltal. För utsättningsprojekten produceras varje år rapporter tillsammans med samarbetspartners och/eller Länsstyrelsen.

Nordens Arks Vänner Nordens Arks Vänner är en ideell, fristående medlemsförening med syfte att stödja Nordens Arks verksamhet både ekonomiskt och ideologiskt. Medlemskapet tecknas per kalenderår och då ingår bland annat fri entré till parken. Föreningen arrangerar en mängd olika aktiviteter under året vars intäkter gynnar Nordens Arks utveckling.

Avseende fältprojekt där arbetet utgår ifrån att en naturlig population skall skyddas sätts ofta långsiktiga mål där kontinuerlig uppföljning och utvärderingar av insatta åtgärder görs. Denna typ av mål följs regelmässigt upp i årliga rapporter. Huvudmålet i denna typ av projekt är nästan uteslutande skydd av hotade arter därför görs också regelbundet populationsuppskattningar i syfte att mäta effekten av insatta åtgärder.

Vänföreningen har under 29 år samlat in hela 35 miljoner kronor till Nordens Arks verksamhet.

I ÅR SKÄNKTE VÄNNERNA 2 600 000 KR

Utvärdering av utbildning och kommunikation. Vi sätter bland annat upp mål för antal besökare i vår publika park, för antalet nyheter och pressmeddelande per månad samt för aktivitet på sociala medier och kommunikation till givare och medlemmar. Många marknadsinsatser går att mäta medan andra, som exempelvis vilka effekter medial uppmärksamhet får, är mer svårförutsägbart. Avseende våra utbildningsaktiviteter räknar vi antalet deltagare från förskolebarn upp till doktorander. I samband med olika utbildningar och kursmoment utvärderas aktiviteten av deltagarna.

Partnerskap och nätverk Nordens Ark har ett mycket väl utvecklat nätverk där vi samarbetar med en rad olika organisationer, offentliga institutioner och den privata sektorn i syfte att öka vår naturvårdsnytta och sprida intresse för naturen. Nordens Ark har en lång tradition av att samarbeta med andra organisationer och vår framgång bygger till stor del på partnerskap. Samarbetet sker på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Vad har Nordens Ark åstadkommit så här långt?

Finansiering av verksamheten Finansieringen för att kunna driva verksamheten kommer från flera källor. Ungefär 50 % av intäkterna kommer från donationer, gåvor, fonder, sponsorer, testamenten, faddrar och fodervärdar. Därutöver kommer 25 % från entréavgifter, utbildning, skogs- och jordbruk samt 25 % från hotell, försäljning och servering. Antalet besökare ligger relativt konstant på drygt 120 000 per år.

Avel och populationsförstärkningar Under 2018 har Nordens Ark bidragit med att förstärka vilda populationer genom uppfödning och utsättning. Nedan beskrivs några av dem.

5

EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

förmedlas till våra besökare. Medarbetare och kompetens Nordens Ark är en organisation med tydliga styrdokument som uppdateras kontinuerligt för att hela tiden vara aktuella.


EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

Vitryggig hackspett Årets inventeringsresultat av den vilda populationen i Sverige visar att det endast finns ca 25 bofasta vitryggiga hackspettar. 2018 hittades fem par varav fyra par häckade, vilket resulterade i åtta ungar.

SEGRAR 2018

På Nordens Ark avelsanläggning fanns vid årets slut åtta par och därutöver åtta individer som sitter enskilt. Under året gick endast två par till häckning och det kläcktes fyra ungar. De få ungarna som kläcktes behölls i avelsverksamheten och utsättning uteblev därför.

häckningsområdet. Den vilda populationen beräknades vara 65-75 fjällgäss under hösten 2017. Ett tillskott på 30 fåglar betyder därmed en förstärkning med drygt 40% av den svenska fjällgåspopulationen. En mycket hög siffra jämfört med tidigare år i Projekt Fjällgås men också jämfört med andra likande projekt.

Vit stork Under 2018 utökad Nordens Ark sitt engagemang för vit stork. Antalet avelspar i parken ökades från tre till tio par för att kunna producera fler ungar för utplantering. Detta resulterade i att 16 storkungar kläcktes och kunde skickas för utsättning i Skåne där de släpptes ut i det fria tillsammans med 75 andra ungar som fötts upp av storkrojektet.

Sedan Nordens Ark startade med uppfödning har över 100 vitryggiga hackspettar fötts upp på Nordens Ark och placerats ut i lämpliga miljöer. Troligtvis hade vitryggen inte funnits kvar i landet utan dessa utsättningar.

Vid inventering av vilda storkar kunde man konstanter att hela 95 ungar blev flygfärdiga under 2018. Detta är det bästa resultatet sedan man för första gången började räkna de svenska storkarna för mer än hundra år sedan.

Fjällgås Under 2018 gick sammanlagt 23 par fjällgäss i avelsanläggningen på Nordens Ark till häckning vilket resulterade i 97 överlevande ungar, dvs. 4.2 ungar per par. Detta är ett kvitto på att de uppfödningsmetoder vi utvecklat är väl fungerande. 89 fjällgäss släpptes under sommaren ut i häckningsområdet i svenska fjällvärlden, vilket är det största antalet hittills. Då vår avelspopulation börjar bli till åren behölls ett antal ungar som avelsfåglar.

Bredbandad ekbarksbock Avelsverksamheten har fungerar bra vilket gör att det årligen produceras ett stabilt antal bredbandade ekbarkbockar för utsättning. Under året släpptes 83 individer ut i Uppsala län, i Båtforsområdet. I naturreservatet Björnö i Kalmar län sattes 112 individer ut och strax efter utsläppet observerades också äggläggning. I naturreservatet har stora restaureringsinsatser gjorts för att gynna arten.

Inventeringar som gjort under året visar att 2017 års utsättning var mycket lyckad då inte mindre än 30 av de 81 utsättningsfåglarna återfanns på rastplatsplatser runt

Tillfället för utsättningen av fjällgässen är inte slumpmässigt utan väljs med omsorg. Det gäller att tajma utsättningen med att vilda fjällgäss vistas i området. Vid utsättningen flygs fjällgässen med helikopter upp till häckningsområdet på fjället. Gässen placeras i utsättningsburar för att hinna vänja sig vid omgivningen innan de släpps fria. © Christer Larsson

6


Snöleopardprojekt Under 2018 har projektet fortsatt att följa GPS-märkta snöleoparder för att ta fram information om hur snöleoparden nyttjar bergen men har även utökat studien till att följa GPSmärkta stenbockar och tamgetter. Detta för att studera hur snöleopardens rörelsemönster styrs av dess naturliga bytesdjur (stenbockar) och tamboskap (getter) men även för att studera boskapspredation i detalj.

Projektet har under året lyckas odla fram 110 drottningar vilket överträffade det uppsatta målet på 100 drottingar. Vi har under året sålt 49 renrasiga drottningar och 5 hela bisamhällen. En viktig del av projektet för att få fler hållare av detta hotade bi. De olika raserna av honungsbin har olika ”mönster” på vingarna. Ett sätt att bedöma binas ”renrasighet” är att titta på och jämföra mönstret enligt ett sk. vingindex. Utfallet av våra vingindex-mätningar har i år varit väldigt goda. Av de 20 drottningar från 2018 som vi själva ”indexat” har alla varit 100%.

Boskapspredation är en stor utmaning för bevarandearbetet av snöleoparden då ett långsiktigt bevarande till stor del bygger på att skapa förutsättningar som gör det möjligt för både människor och snöleoparder att fortsätta att leva tillsammans i bergen. Vi hoppas därför att denna forskning skall leda till information som kan användas för att minska boskapspredationen och därigenom gynna samexistens mellan människor och snöleoparder.

Friparningsstation på Väderöarna är en en idealisk parningsplats på grund av sitt isolerade läge. Eftersom bin från fastlandet inte når ut till Väderöarna kan vi säkerställa att drottningar endast paras av nordiska bi drönare (hanar).

Grönfläckig padda 2018 var ännu ett lyckosamt år för uppfödningsverksamheten av grönfläckig padda på Nordens Ark. Närmare 4000 paddor föddes upp och totalt släpptes 3699 st ut på Öland. Utsättningarna gjordes i Högbyhamn och Ottenby samt att vi utökade en ny lokal på södra Öland, Sebybadet.

Snöleopard fångad på bild med kamerafalla i Mongoliet.

7

EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

I ett försök att bygga upp en egen, isolerad uppfödning av grönfläckig padda, utan behov av SEGRAR kontinuerlig insamling av äggsträngar utifrån, har en 2018 anläggning byggts i avelsanläggningen på Nordens Ark. Detta är en långsiktig säkerhetsåtgärd för att minska risken för spridning av chytridsjukdomen. Anläggningen visade sig vara funktionell då vi under sommaren fick en lyckade reproducering på våra egna avelsdjur, vilket är en fantastisk framgång för projektet Mnemosynefjärilen År 2018 inleddes med 169 ägg och avslutades med 3002 ägg. och det fortsatta bevarandearbetet för arten. Ett mycket positivt resultat. Under 2018 gjordes ett test på den första utsättningslokalen (Påtorp) då 20 larver sattes ut i nättält Fältprojekt med tillgång till nunneört. Larverna gick vidare till puppor Projekt nordlig tiger som kläcktes och 18 fjärilar kunde sättas ut. Metoden, en slags Årets inventering som gjort med hjälp av kamerafällor visar ”soft-release” verkar fungera väl och kommer att användas vid att det nu finns minst 16 vuxna amurtigar i området, vilket är en tredubbling sedan projektet startades 2011. I takt med de större utsättningar som planeras till 2019. att antalet tigrar ökar, ökar också antalet konflikter mellan människor och tigrar. Den konfliktgrupp som arbetar med att lösa dessa konflikter har under året hanterat 32 tigerkonflikter 169 ÄGG BLEV och 56 konflikter med björnar. Detta arbete är oerhört viktigt FANTASTISKA 3002 ÄGG för att lokalbefolkningen ska acceptera och leva granne med ett ökat antal rovdjur. Projektet har fortsatt bekämpa tjuvjakt och 64 parkvakter stöttas med utbildning och utrustning. Nordiskt bi Större ekbock 2018 blev en milstolpe i bevarandearbetet för större ekbock.Arten återfördes till fastlandet för första gången på 50 år. Först gjordes utsättningar i Björnö naturreservat, Kalmar län där 30 individer släpptes ut och därefter släpptes 27 skalbaggar ut i Tromtö, Blekinge län där restaureringar genomförts.


EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

Projektet har även fortsatt med både kamerainventeringen av snöleoparder i Tostbergen och de kringliggande bergskedjorna, men även inventeringen av stenbockar i Tostbergen.

pandapopulationen, arbeta för att minska hoten samt restaurera livsmiljön för arten. Nordens Ark SEGRAR kommer bland annat vara delaktig i att utveckla 2018 ett program för att minska det hot den röda pandan möter från hundar. Det är framförallt Pallaskattprojektet (PICA) förvildade hundar som dels kan utgöra ett direkt Under året slutfördes genomgången av 400 000 hot då de ibland jagar och dödar pandor men även bilder från kamerafällor från sex utbredningsländer. sprider sjukdomar som t.ex. rabies och valpsjuka. Tack vare detta har arten identifierats i tre nya områden som Nordens Arks kommer tillsammans med Red Panda Network ligger utanför dess kända utbredningsområde. att utveckla vaccinations- och steriliseringsprogram för att minska hotet men även sprida information om ansvarsfullt En fältexpedition till Kirgizistan genomfördes där nya hundägande. inventeringsmetoder för pallaskatten testats. Resultatet från denna studie kommer under 2019. Ekoparken Visent Arbetet med en statusutvärderingen, i samarbete med IUCN Under 2018 uppfördes en ny anläggning för uppfödning av SSC Cat Specialist, pågår. Här sammanställs all relevant visent på Nordens Ark. Visenten är Europas största landlevande kunskap om pallaskatten för att publiceras i en specialutgåva däggdjur och är idag fortsatt beroende av djurparkers och av Cat News. uppfödares hjälp då de vildlevande populationerna är små och fragmenterade. Världens första globala pallaskattsmöte genomfördes på Nordens Ark. På mötet fanns deltagare från 9 av 15 Till de utsättningsprojekt som pågår både i Ryssland och utbredningsländer samt experter från ytterligare fem länder i Rumänien kommer det att behövs ett stor antal visenter som under tre dagar diskuterade pallaskattens situation i det under flera år framöver och för att klara detta behövs det fler vilda och tog fram konkreta bevarandeåtgärder för det framtida som föder upp arten, något som Nordens Ark nu bidrar till. arbetet med arten. Uppfödningen på Nordens Ark kommer att vara så naturlik som möjligt där visenterna går i stora vilthägn för att främja Röd panda naturligt beteende och med så liten tillvänjning till människor Under året initierades en stor satsning för att säkerställa som möjligt. fortlevnaden för den röda pandan i Nepal. Genom två unika projekt kommer Nordens Ark i samarbete med Red Panda Som första anläggning i Europa har ett självvägningsystem av Network att arbeta på plats i såväl östra som västra Nepal för djuren etablerats som en utökad övervakning av djurhälsa. att skapa ett långsiktigt skydd av den röda pandan och ett hållbart nyttjande av dess livsmiljöer. Förutom att kunna bidra med djur till utsättningsprojekten så kommer Nordens Ark även jobba med kunskapsspridning om I Taplejungdistriktet i östra Nepal kommer ett Naturcenter visentens viktiga roll som ekosystemdanare och under 2018 har att byggas. Detta skall fungera som en knutpunkt för ett tiotal guidningar och exkursioner anordnats. Slutligen så kunskapsspridning och tekniköverföring samt vara till kommer Nordens Ark visenter att bidra till ökade naturvärden ömsesidig nytta för lokalbefolkningen och den röda pandan. på beteshävdad mark. Projektet i västra Nepal syftar till att utöka bevarandeinsatserna till nya områden genom att öka övervakningen av

De 12 hektar mark som nu är tillgängliga för visenter kommer från och med 2018 få förbättrade naturvärden genom den positiva effekt betet har på biologisk mångfald. Vänekor Ekoparkens 100 hektar restaurerade naturbeten har fortsatt skötts med bete. Under 2017 och 2018 har Nordens Ark gjort en av landets största insatser för den hotade lantrasen vänekon som kom till oss under 2017. Genom den stora besättningen vi har av vänekor är detta kanske en av de enskilt mest betydelsefulla åtgärderna för bevarande av en hotad koras i landet under det gångna året. Det är möjligt tack vare de stora betesmarker som restaureras i Ekoparksprojektet. Vänekornas antal är totalt endast några hundra och varje ny hållare är av stor vikt för att bibehålla den genetiska bredden. Genom att vi numera endast betar med hotade lantraser har betesdriften av de restaurerade markerna också inneburit en positiv insats under 2018 för fjällkon, fjällnära kor samt rödkulla vilka

Vilda röda pandor i Nepals bergsskogar. © Photo Ramesh Chaudhary, Red Panda Network

8


Resultatet visar att assistenterna i stor utsträckning varit mer ute i naturen och haft fler möten med djur tillsammans med sina brukare efter kursen. Genom kurserna har man fått en ändrad syn på värdet av natur- och djurupplevelser vilket kan ha bidragit till en ökad frekvens av naturaktiviteter för brukarna. Kurserna både gav kunskap, inspiration och nya idéer samt säkerhet och trygghet i naturen som ledde till att man i stor utsträckning gjorde mer natur- och djuraktiviteter med sina brukare. Kurserna har lett till nya intressen för flera av brukarna men också en önskan hos majoriteten av brukare om att få mer kunskap om djur och natur. Även assistenternas svar visade att man har ändrat sitt beteende och att man gör mer aktiviteter tillsammans med sina brukare i natur och med djur. Svaren visade att hälsan påverkades hos brukarna genom att man nu, jämfört med innan kurserna, är mer ute i naturen och möter djur. Speciellt beskrevs för brukarna förbättrad sinnesstämning, mer glädje, lugn och harmoni samt mer energi och bättre koncentration.

Flora Bete, bränning och slåtter har förbättrat populationsstorlekarna av tre arter ängsblommor som följs i tre olika områden genom uppskattningar och räkning sedan 2011. År 2018 då en mer noggrann räkning gjordes verkar en långsam ökning övergått i en närmast explosiv ökning av yta och antal för de tre arterna jungfrulin, tjärblomster och mandelblom (se tabell). Dessa arter är tre arter som starkt gått tillbaka i södra Sverige på grund av igenväxning och igenplantering. Sammantaget har betet i kombination med den bränning och slåtter som utförts under 2018 fortsatt förbättrat naturvärdena i Ekoparken

Tabell 1. Populationsutveckling på tre platser av tre hävdgynnade kärlväxtarter sedan restaureringen inleddes 2011 i Ekoparken på Nordens Ark.

Utbildningsverksamhet Totalt under 2018 har drygt 4000 elever i olika åldrar deltagit i undervisning på Nordens Ark. Elever i grundskolan är en målgrupp Nordens Ark har satsat på de senaste åren för att öka kunskapen om biologisk mångfald och biologisk kunskap hos barn när de är som mest påverkbara. Tanken är att alla kan förändra sitt beteende med rätt kunskap och på det sättet kan en ny generation skapas där hänsynen till vår natur är självklar. Under 2018 har samtliga barn i Sotenäs kommun från årskurs 2-7, det vill säga 464 elever, undervisats.

Examensarbeten som genomförts på Nordens Ark under 2018.

Publika verksamheten 106 034 gäster besökte parken och drygt 40 000 av dessa tog del av informationstillfällen på Nordens Ark. Flera arrangemang och aktiviteter har genomförts under året med 225 bokade arrangemang om totalt 6363 deltagare. Kommunikation och media

UTBILDNING PÅ ALLA NIVÅER

Under 2018 hade Nordens Arks webbplats 1 074 267 unika sidvisningar. Antalet följare på sociala medier ökar stadigt och i slutet av 2018 var antalet vänner på Facebook 14 629 och 7 100 på Instagram.

Elever i årskurs 1-6 från Samskolan i Göteborg har deltagit i undervisning under året där sex klasser undervisades på plats i Göteborg och nio klasser undervisades på Nordens Ark.

Nordens Ark skickade under året ut 19 pressreleaser och nämndes i 277 printartiklar och 416 webbartiklar. De ämnen som genererat flest pressklipp var nyheter om våra nationella bevarandeprojekt där nyheten om utsättning av grönfläckig padda låg i topp. På sociala medier nämndes Nordens Ark i 2 725 inlägg.

57 gymnasieelever (45 är från Östrabo 1 och 12 är från REAL) har kontinueligt undervisats under året på Nordens Ark. Projekt Grön Hälsa, som pågått under tre år, är nu avslutat. En utvärdering har gjorts för att se vilka kort- och långsiktiga effekter kurserna haft på deltagarnas kunskap om djur och natur samt om de har förändrat deras arbetsmetoder med sina brukare.

9

EFFEKTRAPPORT NORDENS ARK

samtliga fått kalvar detta år. På samma sätt har de år 2018 utökade betesmarkerna för våra hotade lantrasfår (Dala päls, Gutefår samt Värmlandsfår) inneburit ett förbättrat läge för dessa.