Noor Tegija, juuni 2016

Page 1

1. juuni 2016

Õppida, mängida või õppida mängides? Tallinna koolinoorte arvamused noorsootööst ILONA-EVELYN RANNALA Tallinna spordi- ja noorsooamet

KUI PALJU ON VABA AEGA? Kõik me teame, et soovituslik öine uneaeg on kaheksa tundi. Kui vananedes unevajadus väheneb, siis laste ja noorte puhul on see soovitus kindlalt jõus. Samuti on teada, et ligi kuus kuni kaheksa tundi veedame me tööl ja nooremad inimesed koolis. Seega jääb veel umbes kaheksa tundi, mida saaksime endale meelepäraste tegevustega sisustada või kohustusi juurde võtta. Pole ilmselt saladus, et kuni oleme veel lapseeas, teevad meie eest valiku vanemad. Mille järgi vanemad valikuid teevad? Küllap on siin mitmeid vastuseid ja eri lugusid, kuid võib arvata, et enamik lastevanemaid soovib oma võsukesele leida vabaks ajaks midagi arendavat ja tulevikuperspektiivis kasulikku. TÄNANE NOOR: LIIKUMIS- JA DIGILEMBELINE VABATAHTLIK? Äsja avaldatud uuring «Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte arvamus» (2016) näitab, et 91% noortest osaleb huvitegevuses. Sealjuures on populaarsemad tegevused seotud spordiga (osaleb 48%), multimeediaga (28%), järgnevad tants ja kunst (mõlemast võtab osa ligi neljandik huvitegevuses osalevatest noortest). Huvitegevusele kulub nädalas enamasti aega kolm kuni neli tundi (36%), kuid suhteliselt palju on neidki noori, kel kulub huvitegevusele viis kuni kaheksa tundi nädalas (29%) ja enamgi veel (15%). Sealjuures tegelevad pooled huvitegevuses osalevad noored koguni kolme eri tegevusega. Tulemused on kooskõlas ka noorte üldiste arvamustega sellest, mida neile meeldib ja ei meeldi teha, sest 86% vastanud noortest ütlesidki, et neile meeldib sport (sealjuures on jätkuvalt väga populaarne ka ekstreemsport). 2/3 noortest meeldib kunst, multimeedia ja samaväärselt ka vabatahtlik töö. Sealjuures ei ole viimane sugugi mitte ainult n-ö vanemate noorte huvi, vaid meeldib ka noorematele – 5. klassi õpilastele näiteks (küsitlus viidi läbi 5., 8. ja 11. klassi õpilaste seas). Vabatahtlik töö on populaarsem tütarlaste seas. Vanuse kasvades tuntakse järjest rohkem huvi ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seonduva vastu, kuid väheneb huvi traditsioonilisemate noorsootöö vormide vastu nagu laagrid, töömalev ja noortekeskus. Noortekeskusi on uuringu järgi vähemalt korra külastanud 39% koolinoortest, regulaarseid külastajaid on vähem. Võib tunduda üllatav, kuid veidi üle poole vastanud noortest ütlesid, et neile meeldivad noortele mõeldud koolitused. Ka noortekeskustesse läheksid 11. klassi noored siis, kui seal pakutaks neile koolitusi, nõustamist ja muud arendavat, mis neid tulevikuks ette valmistada aitaks. Seega, alguse juurde tagasi tulles – arendav ja õpetlik on oluline mitte ainult lapsevanematele, vaid ka noortele endale. Samas sisaldasid kõik uuringuga hõlmatud vaba aja tegevused noorte meelest suuremal või vähemal määral ka mängulisust (näiteks huviringis osalemine oli 47% vastajate meelest ka

mäng, noortekeskuste tegevus oli 69% meelest mäng). Uuringu tulemusi lugedes joonistub välja pilt, kus arendavuse ja õpetlikkuse eest kõrgemaid hinnanguid saanud noorsootöö tegevused olid ka populaarsemad. KEDAGI PEAB USALDAMA! Populaarsete vaba aja tegevuste juures võiks esitada küsimuse selle kohta, kust noored infot otsivad ja leiavad. Jätkuvalt (vaadates ka varasemaid uuringuid) püsib n-ö müsteerium, kus kõige enam vastatakse – sõpradelt ja tuttavatelt (79%). Samamoodi on «infokanalina» esirinnas perekond ja sugulased (64%). Miks seda müsteeriumiks võib pidada? Sellepärast, et kusagilt peavad ka sõbrad, tuttavad ja pereliikmed esialgse info saama. Siiski, sellele võib olla väga lihtne selgitus – enim usaldatakse seda infot (loe: soovitust), mida edastab keegi tuttavatest inimestest. Kas on mõnel sõbral positiivne kogemus ja tema eeskujul minnakse osalema või – nagu ka eespool öeldud – lapsevanem teeb põhjaliku eeltöö ja otsustab või soovitab. Seda eeldust kinnitas ka Tallinna noorte seas täiendavalt läbi viidud fookusgrupiuuring

«Tallinna 18+ ja riskiohus noorte osalemine noorsootöös» (2016), kus täisealised noored noorsootööle tagasivaatavalt peegeldasid, et kõige parem viis infoedastuseks on koolis ja inimeselt inimesele ehk otse suheldes. Usalduse teema tõstatus eraldi ka riskiohus noorte fookusgruppides, kust tuli välja, et usaldusväärse täiskasvanu olemasolu on sageli keerulise peretaustaga noortele äärmiselt oluline ning hea noorsootöötaja võib selle tühimiku täita noorte hinnangul ehk edukamaltki kui n-ö klassikaline tugispetsialist (näiteks psühholoog). Ühtlasi selgus uuringust, et suvi on kriitiline aeg, mil riskiohus noored tõenäolisemalt ka riskikäitumiseni jõuavad, kui nende vaba aeg ühel või teisel põhjusel mõistliku sisuta jääb. KOKKUVÕTTEKS: USALDAN, ÕPIN JA MÄNGIN Kokkuvõtvalt võib uuringute põhjal öelda, et noored on pigem rohkem kui vähem hõivatud ja on noori, kelle vaba aeg on vägagi tihedalt tegevusi täis. Samas, ligi 9% noortest ei osalenud regulaarselt noorsootöös ja 5,4%-l polnud ühegi uuringus märgitud noorsootöö tegevuse-

ga mitte ühtegi kokkupuudet. Kui paljud neist noortest on riskiohus, on praegu raske öelda, kuid mõttekoht siin on. Vaba aja kohta käiva info leidmisel on usaldusväärseteks allikateks sõbrad, tuttavad, perekond. Inimlik kontakt ja suhtlemine ei ole kaasaegses digimaailmas sugugi kaduma läinud, vaid valikute tegemisel üsnagi hinnatud. Võibolla ei väärtusta noortega töötavad täiskasvanud suhtlemist noortega ise nii palju kui noored? Jäägu see küsimus edasiseks mõtlemiseks. Noored tahavad teha sporti, vabatahtlikku tööd, kaasa lüüa kunstilistes tegevustes ning kasutada digimaailma võimalusi. Üllatav või mitte – noored osalevad rohkem nendes tegevustes, mida nad ise samuti hindavad arendavateks ja õpetlikeks. Vanuse kasvades kasvavad ka noorte ootused vaba aja tegevuste arendavusele. Seega tasub meeles pidada, et hea tasakaal mängu ja õppimise vahel on oluline ning ei tasu noori siinkohal alahinnata.

Uuringutega saab tutvuda Tallinna noorteinfo lehel www.tallinn.ee/noorteinfo

A

NOORTE TUGILA Noorte Tugila toob kojujäänud kogukonnaellu tagasi Grete Landson

Lk 2

SUVETREENINGUD ÕUES Suvel õue liikuma! Anu Kägu

Lk 3

LINNALAAGRID SUVEL Selle lehe vahelt leiab valiku vahvatest laste ja noorte linnalaagritest Tallinnas. Lõbusates laagrites saab proovida aerusurfi, detektiivimänge, jalgpalli, kunsti ja palju muid põnevaid tegevusi, mis sobivad igas vanuses lastele ja Lk 4–8 noortele.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva- ja mitteformaalõppe suunal saab õppida noorsootööd

PLAAN

TALLINNA ÜLIKOOL

NEILE, KES TAHAVAD OLLA MUUTUSTE LO OJAD

NOORSOOTÖÖ

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE nominaalne õppeaeg 3 aastat päeva- ja tsükliõpe

NOORSOOTÖÖ KORRALDUS

MAGISTRIÕPE

nominaalne õppeaeg 2 aastat tsükliõpe

PEAMISED SUUNAD: - noorte kaasamine ja osalus - töö haavatavate noortegruppidega - koolinoorsootöö - noortepoliitika alused - mitteformaalõppe meetodid ja keskkonnad - noorteinfo ja tervisekasvatus Õppetöö on seotud praktikatega

PEAMISED SUUNAD: - noored ühiskonnas - noorsootöö teenuste disain ja kvaliteet - võrgustiku- ja arendustöö - noorsootöö juhtimine - noorsootöötaja identiteet ja professionaalne kasv


2

NOORTE TUGILA

SUVETREENINGUD ÕUES

3

Suvel õue liikuma! ANU KÄGU

Tallinna spordi- ja noorsooamet

Illustratsioon: Kati Orav

Loodus tärkab ja kutsub õue, nautima päikesepaistelist ilma ja veetma vaba aega värskes õhus. Kevad on ideaalne aeg ka uue ja põneva liikumisharrastuse leidmiseks – miks mitte valida endale uus ja põnev spordiala juba sel suvel?

Leia oma võimaluste mitmekesisus!

Eesti avatud noortekeskuste ühendus grete@ank.ee

S

tatistikaameti andmetel elas selle aasta 1. jaanuaril Eestis 173 734 15-26-aastast noort. Nii Eesti kui ka Euroopa tööturul on nad teistest vanuserühmadest mõnevõrra nõrgemal positsioonil. Kogu Euroopas põhjendatakse noorte haavatavust vähese kogemusega, ka hiljutise majanduskriisi tagajärjel kaotasid esmajärjekorras töökoha just madalama konkurentsivõimega töötajad. Majanduse madalseisu aastatel tõusis 15-24-aastaste töötuse määr Eestis varasema 12% pealt pea kolmekordseks. Statistikaameti 2015. aasta andmetel ei osalenud tööturul, õpingutes või koolitustel ega viibinud ajateenistuses 29 200 noort ehk 12,5% vanuserühmast. KAS KA MINA VÕIN OLLA NEET-NOOR? Selliseid noori nimetatakse ametlikus statistilises keeles NEET-noorteks. Grupi liigitamisel on oluline kojujäämise fakt, mitte põhjus. Kuigi NEETnoorte enamuse moodustavad lapsehoolduspuhkusel vanemad, kuuluvad nende hulka ka maailmas seiklejad, puudega isikud, haige pereliikme hooldajad, töötud jt. Oluline on märkida, et mõiste ei viita vähesele haridusele või toimetulekule. See kirjeldab sildistamata ajutiselt töö või kooliga hõivamata inimesi, mis võib juhtuda igaühega, hoolimata tema soost, vanusest või sotsiaalsest staatusest. NEET-noorte iseloomustamisel on raske välja tuua ühtseid tunnuseid – nende võimalused ja ootused tööle või õppima asumisele on erinevad. Siiski märgib statistika, et keskmine kodune noor elab Tallinnas või hoopis maal, olles mitte-eestlasest alg- või põhiharidusega naine. Puudega või haigeid

SUVISED POP-UP-VÄLITREENINGUD TALLINNAS Alates maikuust alustas Tallinna spordi- ja noorsooamet spordi- ja liikumishuvilistele noortele suunatud välitreeningute korraldamist, mis toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 18 eri paikades üle linna. Suvine treeningprogramm on hea võimalus veeta vaba aega aktiivselt liikudes ning ühtlasi avastada enda jaoks uusi ja põnevaid treeningalasid. Tutvustamisele tulevad ka spordiga tegelemise välivõimalused linnas – nii pargid, terviserajad kui ka jõulinnakud, kus saab vabal ajal iseseisvalt sportimas käia. Treeningud on suunatud eelkõige algajatele alates 15. eluaastast ning osavõtt on tasuta.

PEAAUHINNAKS 380 EURO VÄÄRTUSES LÕUNASÖÖK PRIVAATRESTORANIS KÖÖK Kõigi osalejate vahel, kes osalevad suve jooksul vähemalt viies pop-up-treeningus ja panevad ennast kohapeal kirja, loositakse välja mitmeid auhindu. Peaauhinnaks on 380 euro väärtuses lõunasöök ja kokakool neljale privaatrestoranis Köök.

JÕULINNAKU RINGTREENING 8. JUUNIL MÄNNI PARGIS Jõulinnaku ringtreening on üldfüüsiline treening oma keharaskusega, kus arendatakse lihasjõudu ja vastupidavust. Lisaks jõulinnaku seadmetele rakendatakse tunnis erinevaid tehnikaid ning kasutatakse mitmesuguseid vahendeid (hüpits, kummilindid, kiirusredel). Eriti põnevad on just oma keharaskusega tehtavad harjutused, mis arendavad kehatunnetust, tasakaalu ja koordinatsiooni ning panevad osaleja proovile. Treeningut viib läbi Audentes Fitnessi peatreener Katrin Hiiepuu.

Suvised välitreeningud on lihtsad, mängulised ja annavad kerge füüsilise koormuse ning hea enesetunde kogu nädalaks. Treeninguid viivad läbi personaaltreenerid Mirko Miilits ja Katrin Hiiepuu, tuntud näitleja ning aktiivne spordiharrastaja Marilyn Jurman, jooksutreener Roman Fost ja paljud teised. Pop-up-treeninguid korraldab Tallinna spordi- ja noorsooamet ning need toimuvad terviseliikumisprogrammi «Tallinn liigub» noortesarja raames. Lisainfot leiab Facebookist: Pop-up treeningud ja loengud ning Tallinna noorteinfo kodulehelt: www.tallinn.ee/popuptreening.

Noorte Tugila toob kojujäänud kogukonnaellu tagasi GRETE LANDSON

KUIDAS LEIDA SOBIV SPORDIHARRASTUS? Kui alustada uue treeningalaga, on oluline silmas pidada, et liikumine peaks olema eelkõige lõbus ja aktiivne tegevus, mis teeb rõõmsaks ning tõstab heaolutunnet. Ära alusta suure hooga, nii võid treenides endale liiga teha. Soovitatav on alguses hoida vaiksemat tempot – alustuseks piisab ka lihtsalt pikematest jalutuskäikudest. Mõõdukalt liikudes vabanevad õnnehormoonid, mis loovad heaolutunde ja tõstavad märgatavalt ka su tegutsemisindu. Kindlasti tasub enne treeningutega alustamist küsida nõu ka mõne treeneri käest, kes võib olla abiks just sinule sobiva personaalse liikumiskava koostamisel.

noori, väikelaste vanemaid, ametlikke töötuid, määramata tulevikus edasi õppida või tööle asuda plaanivaid noori tundub esmapilgul olevat raske ühendada.

Liiga sageli on noorte kojujäämise taga pereprobleemid. Noorte Tugila on osa võrgustikukoostööst kohaliku omavalitsuse, töötukassa, koolide, ettevõtete, Rajaleidja portaali ning paljude teistega.

NOORTE TUGILA KUI VÕIMALUS NAASTA KOGUKONNAELLU

MÄRKA JA AITA NOORT HÄDAS!

Eestis tegutseb ligikaudu paarsada noortekeskust – umbes sama palju on näiteks postkontoreid. Avatud noortekeskuste ühendus (ANK) koostas spetsiaalselt õppimise ja tööga hõivamata noortele mõeldud tegevuskava. Noortekeskustes pakutavate tegevuste kaudu toetatakse umbes 8800 noort vanuses 15-26 aastatel 2015-2018. Noorte Tugila eesmärgiks on tagada sihtrühma võimalikult kiire naasmine kogukonnaellu. Noorte Tugila on Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riikliku tegevuskava osa. Alates 1. aprillist 2016 liitus projektiga ka Tallinn. Noorte Tugilatena alustasid tegevust Mustamäe, Lasnamäe ja Kesklinna noortekeskused.

Iga noore kojujäämise lugu on eriline ning need noored vajavad individuaalset lähenemist. Noorsootöötajad on koolitatud suhtlema ka keerulise taustaga noortega ning leiavad alati aja ja võimaluse kuulamiseks. Noori kurvastavad täiskasvanute antud hinnangud, mis ei väärtusta eksimise kogemust. Noorsootöötaja jagab noore emotsioone ning toetab teda lahenduse otsimisel. Usaldusliku suhte alustalaks on mõistmine. Noorte Tugila põhineb tõenduspõhisel sotsiaalpedagoogikal, aidates noorel avastada oma tugevusi ja huve. Noorsootöö keskkonnas arendatakse lisaks kuulamisele ja eneseväljendusele ka meeskonnatööd. Ühistegevused arendavad loovust ning on jõukohased igaühele.

Lähedased, tuttavad või naabrid, aga ka lihtsalt kaaskodanikud, kes märkavad õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort, võiksid soovitada tal pöörduda Noorte Tugilasse. Mõnikord on noore motivatsioon oma olukorda muuta kahanenud olematuks. Siinkohal saab aidata noorsootöötaja, kelle igapäevatöö osaks on ükskõikseks muutunud noortega kontakti loomine. Vihjeandja isikut ei avalikusta. Infot leiab veebilehelt www.tugila.ee. Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi «Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine» alusel.

POP-UP-TREENINGUD

TREENINGUTE AJAKAVA kolmapäeviti, kell 18

Tugila argipäev ehk noorte lood Ü

likooli lõpetamise järel koduseks jäänud noore ebakindlus aina süvenes. Noor osales töövarjupäeval ja oli niiviisi kaasatud noortekeskuse tegevustesse. Kõrgharidusega, kuid madala enesehinnanguga, kartlik ning kõhklev noor kandideeris noorsootöötaja julgustusel erialasele tööle. Tänaseks on ta edukalt läbinud katseaja.

S

assis peresuhetega noor soovis lahkuda koolist ja asuda tööle. Võrgustikukoostöö tulemusena leidis ta omaette elamise sotsiaalkorteris ja lihttöö kodulinnas. Mõne aja möödudes lahkus noor tervise halvenemise tõttu nii töölt kui ka elamispinnalt. Üksi jäädes võttis ta uuesti Tugilaga ühendust. Noorsootöötaja aitas sotsiaalametniku abiga leida noorele uuesti elamispinna ja kaasas teda aktiivselt noortekeskuse üritustesse. Noor on tänaseks leidnud enesele huvipakkuva vabatahtliku töö.

keha ja meel

lihastreening

NB! Treeningplaan võib muutuda. Jälgi infot Facebookis: pop-up treeningud ja loengud.

V

älismaal ehitajana töötanud noor naasis töö kaotamisel kodulinna ja pöördus Tugilasse. Koostöös töötukassaga alustati tööotsinguid ehitussektoris. Nõustamise käigus selgus noore huvi kokanduse vastu – ta oli läbinud isegi abikoka kursused. Noor asus tööle korraga kahel praktikakohal. Kokapraktikat pakkunud ettevõte sõlmis praktika lõppedes temaga töölepingu. Eelnevad näited tõestavad kodust väljatulekut esimese sammuna lahenduseni pürgimisel. Väljamurdmine ei pruugi esimesel katsel õnnestuda, kuid noorsootöötaja julgustab taas alustama, andmata hinnangut eelnevale. Noorte Tugila programmis osaleb noor kuni kuue kuu jooksul, sõltuvalt oma vajadustest. Seejärel hoiab noorsootöötaja noorega kontakti veel vähemalt poole aasta jooksul.

NOORTE TUGILATE KONTAKTID TALLINNAS MUSTAMÄE NOORTE TUGILA

LASNAMÄE NOORTE TUGILA

Raua 23 marek@tallinnanoored.ee, 53269504 Skype: kesklinnatugila Facebook: Tallinna Noorte Tugila

Ehitajate tee 82, tugila@mank.ee, 6547216 Facebook: Tallinna Noorte Tugila

Kahu 4 lasnamae@noortekeskus.ee, 55567784 Facebook: Tallinna Noorte Tugila

seikluslik

18.05

01.06

Koopamatk

08.06

Jõulinnaku ringtreening

15.06

Tantsurõõm

LASNAMÄE HAABERSTI

KRISTIINE

KESKLINN

Pirita terviserada, Roman Fosti

Põleta & treeni

10.08

PÕHJA-TALLINN

Jooksutreeningu ABC

25.05

PIRITA

MUSTAMÄE

KESKLINNA TUGILA

võhmatreening

tantsuline

17.08

Kopli park, Maris Pošlin

Astangu koopad, Üllar Põld

Männi park, Katrin Hiiepuu

Tornide väljak, Sven Idarand

Frisbee treening Snelli park, Virge Andre

Ringtreening rannas Stroomi rand, Mirko Miilits, Kaia Kollo

24.08

Ashtanga jooga

31.08

Funktsionaalne rühitreening

07.09

Üllatustreening

NÕMME

14.09

Rocca al Mare, Marilyn Jurman

Räägu park, Signe Valgemäe

Nike Training Club Kadri Liis Vähi ja CO


4

LINNALAAGRID SUVEL

LINNALAAGRID SUVEL

5

Laste ja noorte suvekalendrist leiab tegevusi suvevaheajaks Suvi on seikluste ja avastuste aeg. Pikk kooliaasta on seljataga ning saabunud põnev suveaeg, kuhu mahub nii mängu kui ka sporti. Tallinna spordi- ja noorsooamet on andnud välja mahuka noorte suvekalendri, mis koondab infot enam kui 300 lastelaagri ja kogupereürituse kohta. Täismahus suvekalendriga saab tutvuda nii eesti kui ka vene keeles elektroonselt Tallinna noorteinfo lehel www.tallinn.ee/suvekalender. Lisaks linnalaagritele leiab suvekalendrist infot üle Eesti toimuvate laste- ja noortelaagrite ning suveürituste kohta.

JUUNI LAAGER «KOLME KULTUURI ABC» Toimumise aeg: 13.-15. juuni Koht: Kadrioru lastemuuseum MiiaMilla

(L. Koidula 21c) Töökeel: eesti, vene (osalejatel oleks hea saada veidi aru ka inglise keelest, kuna mõned ühistegevused on ingliskeelsed) Sihtrühm: 9-12-aastased lapsed Lastelaager «Kolme kultuuri ABC» on pühendatud kolmele väga erinevale kultuurile, mis on esindatud ka Eestis – Prantsuse, Moldova ja Jaapani. Kolme laagripäeva jooksul ootavad lapsi mängulised haridusprogrammid, uusi teadmisi pakkuvad meisterdused, erilised külaskäigud ja põnevad kohtumised. Tutvume ka kolme kultuuri rahvusköökidega. NB! Kavas võib ette tulla muudatusi! Kontakt: www.linnamuuseum.ee/miiamilla,

mm@linnamuuseum.ee, tel 601 7057 Laagritasu: 72 eurot (hind sisaldab töötubade materjale, meistriklasse, keeletunde, toitlustust, muuseumipiletit)

KAHEPÄEVANE LINNALAAGER «HALDJATE AKADEEMIA 1» Toimumise aeg: 13.-14. juuni Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo

21)

Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased tüdrukud

Sobib hästi neile, kes on varem käinud meie laagris «Haldjate Akadeemia». Selles laagris saavad haldjad endale lõpuks ka tiivad ja aksessuaarid. Kaunitele ja õhkõrnadele haldjatele õpetatakse, kuidas oma välimuse eest hoolitseda – selleks segame kokku mõnusa ja aromaatse kehakoorija. Sel korral on haldjakooli lõpueksamiks graatsiline ja kaunis haldjatants, mille õpime selgeks kohapeal. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: 55 eurot

ANIMATSIOONI LINNALAAGER

KURSUS: LOODUS KAASA MULTIFILMI!

Toimumise aeg: 13.–15. juuni kl 12-13.30,

Toimumise aeg: 13.-16. juuni kl 10-12 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

14-16.15

Koht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/

Teatri väljak 1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 9-13- ja 14-17-aastased lapsed ja noored Animaator Helen Undi juhendamisel proovitakse laagris erinevaid animatsioonitehnikaid ning linnalaagri lõpuks valmib osalejatel ka lühike animatsioon. Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, tel 626 7327 Laagritasu: 40-50 eurot (sisaldab materjale ja töövahendeid)

DIGIJOONISTAMISE LINNLAAGER Toimumise aeg: 13.-16. juuni kl 12-13.30 Koht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/

Teatri väljak 1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 14-17-aastased noored Graafilise disaineri Olga Lihhota juhendamisel tutvutakse digitaalse graafikalauaga ning õpitakse seda kasutama. Lisaks saadakse põgus ülevaade programmi Adobe Photoshop tööriistadest. Osaleja valib oma lemmikkangelase, lemmiklooma või mehaanilise objekti, millega laagri jooksul tegeleda soovib, disainides selleks karakteri, arendades objekti ja viies selle vabalt valitud keskkonda. Töötoa lõpuks valmivad kõigil omanäolised tööd. Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, tel 626 7327 Laagritasu: 49 eurot (sisaldab materjale ja töövahendeid)

ILLUSTRATSIOONI LINNALAAGER Toimumise aeg: 13.-16. juuni kl 12-13.30 Koht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/

Teatri väljak 1)

Töökeel: eesti Sihtrühm: 9-13-aastased noored

Moedisainer Kätlin Kaljuvee juhendamisel saadakse kursusel teada, mis on illustratsioon ja kuidas seda töös kasutada. Proovitakse illustreerimise tehnikaid ja stiile. Tööötoa lõpuks valmivad kõigil omanäoolised tööd, mida on võimalik ka hiljem raamida. Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, tel 626 7327 Laagritasu: 49 eurot (sisaldab materjale ja töövahendeid)

LINNALAAGRID SUVEL Toimumise aeg: 13.-16. juuni Koht: Rocca al Mare tennisekeskus

(Haabersti 5) Töökeel: eesti, vene, inglise, soome Sihtrühm: kõik lapsed Neli päeva tennist, üldfüüsilist treeningut ning spordimänge ja ujumist. Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, tel 526 9231 Laagritasu: 120 või 40 eurot (1 päev)

FOTOGRAAFIA LINNALAAGER Toimumise aeg: 13.-16. juuni kl 12-13.30 Koht: Eesti Kunstiakadeemia (Lembitu 12) Töökeel: eesti Sihtrühm: 9-13-aastased lapsed ja noored

Fotograaf Mari Armei juhendamisel tutvutakse lähemalt fotograafia kui meediumiga. Pilti tehes arvestame ka visuaalse ja mõttelise kommunikatsiooniga, mis nii pildi pinnal kui ka inim inimese peas aset leiab. Ühel päeval külastame laagr laagri jooksul ka näitust. Kursusel piisab, kui pildi pildistamiseks on kaasas kas (nuti)telefon või kkompaktkaamera. Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, tel 626 7327 Laagritasu: 60 eurot (sisaldab materjale ja ttöövahendeid)

Sellel kursusel jätame pliiatsid ja vildikad sinnapaika ning tegeleme looduslike materjalidega. Teeme liivaanimatsiooni, paneme kivid multika peategelasteks, vaatame, mis lugu jutustab meile üks või teine oksaraag, ja animeerime kõike, mida loodusest leiame. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

KURSUS «FILM PABERILE JA PURKI!» Toimumise aeg: 13.-16. juuni kl 14-16.30 Koht: Eesti lastekirjanduse keskus (Pikk 73) Töökeel: eesti Sihtrühm: lapsed alates 3. klassist

Esimesel kahel päeval siseneme loovkirjutamise põnevasse maailma. Mängime sõnade, lausete ja lugudega, mõtleme välja lahedaid tegelasi ning nuputame, mida nad teha võiksid. Kirjutame ka valmis oma animafilmi stsenaariumi ja seejärel proovime kahe päeva jooksul selle üheskoos ekraanil ellu kutsuda. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

TSIRKUSE LINNALAAGER 8-12-AASTASTELE Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 9-17 Koht: OMAsaal (Kopli 25, II korrus) Töökeel: eesti Tö Sihtrühm: 8-12-aastased lapsed Siht

Linnalaagrisse on oodatud kõik 8-12-aastaLinnala sed poisid ja tüdrukud, kes soovivad teha olenemata eelnevast kogemusest. tsirkust, ole OMAtsirkuse treenerite Lapsed treenivad treeni käe all. Tehakse trenni, mängining artistide kä takse tta aks k e mänge, arendatakse käelist tegevust, käiakse õues, puhatakse ning muud. Linnatehakse palju p laagri vviimasel päeval ootaka vame treeningutele t nemaid, õdesid ja vendasid, sest siis on OMAsaal avatud kõikidele tsirkusesõpradele. Kontakt: www.omatsirkus.ee, Kont laager@omatsirkus.ee, tel 5656 2811 laager@ Laagritasu: 145 eurot Laag

TSIRKUSE LINNALAAGER 5-15-AASTASTELE Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 9-19 Koht: Viimsi kooli spordihoon

(Randvere tee 8, II korrus) Töökeel: eesti Sihtrühm: 5-15-aastased lapsed ja noored Linnalaagrisse on oodatud kõik 5-15-aastased poisid ja tüdrukud, kes soovivad teha tsirkust, olenemata eelnevast kogemusest. Lapsed treenivad OMAtsirkuse treenerite ning artistide käe all. Tehakse trenni, mängitakse mänge, arendatakse käelist tegevust, käiakse õues, puhatakse ning tehakse palju muud. Linnalaagri viimasel päeval ootame treeningutele ka vanemaid, õdesid ja vendasid, sest siis on OMAsaal avatud kõikidele tsirkusesõpradele. Kontakt: www.omatsirkus.ee, laager@omatsirkus.ee, tel 5656 2811 Laagritasu: 145 eurot

ARABELLA LINNALAAGER Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 10-17 Koht: Pirita vaba aja keskus

(Merivälja tee 3) Töökeel: eesti Sihtrühm: 8-14-aastased tüdrukud Laagri teemaks on «Suve värvid – viis ühe hoobiga». Kõikides päevades on nalja ja naeru, lusti ja mängu, avastamisrõõmu, loovtegevust, liikumist, tantsu ning isegi jalgpalli.

Külastame põnevaid kohti ja käime kinos. Meie laagrist ei lahku ükski laps ilma diplomi ja auhinnata – tunnustust jagatakse kõigile. Kontakt: www.arabellalaager.eu, laager@agentuurevita.ee, tel 5375 6746 Laagritasu: 89 eurot

ARABELLA LINNALAAGER Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 10-17 Koht: Pirita vaba aja keskus (Merivälja ( tee 3) Töökeel: eesti Sihtrühm: 8-16-aastased

tantsuhuvilised tüdrukud Plaanis on tantsutunnid, lõbusad ja sportlikud d mängud ning huvitavad ülesanded. Kõikides päevades on palju tantsu, nalja ja naeru.. taKolmel päeval külastame mõnda põnevat kohta ning käime ka kinos. Meie laagrist eii lahku ükski laps ilma diplomi ja auhinnata – tunnustust jagatakse kõigile. Kontakt: www.arabellalaager.eu, laager@agentuurevita.ee, tel 5375 6746 Laagritasu: 96 eurot

Veedame üheskoos viis lõbusat päeva, mis on täis loovaid ja aktiivseid tegevusi, mänge, huvitavaid teaduslikke avastusi ja katseid, keelekümblust ning põnevust. Külastame martsipanigaleriid, Skyparki, osaleme avastusretkel energia avastuskeskuses ning läheme robootikakooli. Hea ilma korral viibime Stroomi rannas, mängime loovaid mänge ning käime hipodroomil hobustega sõitmas. Linnalaagris pakume osalejatele tervislikku ja toitvat taimetoitu. Kontakt: www.ptnk.ee, info@ptnk.ee, tel 653 1447 Laagritasu: 79 eurot

KUNSTI- JA LOOVUSLAAGER Toimumise aeg: 13.-17. juuni uni kl 10-16 Koht: Viimsi huvikeskus

(Nelgi tee 1, Viimsi) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-12-aastased lapsed psed oliSelles laagris me maalime, voolime ja meisterdame. Kindlasti saab ka mängida ja õppida uusi oskusi. Kontakt: www.huvikeskus.ee, www.isemoodi.ee, tel 5104 400 Laagritasu: 95 eurot (sisaldab toitlustamist)

TSIRKUSE LINNALAAGER ÜLE 12-AASTASTELE LASTELE

JALGPALLILIIDU JA RIMI JALGPALLI SUVELAAGER

Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 12-19 Koht: OMAsaal (Kopli 25, II korrus) Töökeel: eesti Sihtrühm: 12+

Toimumise aeg: 13.-17. juuni Koht: Ajaxi staadion (Võidujooksu 8a), Kalevi

Linnalaagrisse on oodatud kõik üle 12-aastased poisid ja tüdrukud, kes soovivad teha tsirkust, olenemata eelnevast kogemusest. OMAtsirkuses saabki tegeleda tsirkusega – just sellisega, nagu noored ise tahavad ja oskavad. Meie avastame maailma oma silmadega ja alati uuesti – just sellega me linnalaagris tegelema hakkamegi. Lapsed treenivad laagris OMAtsirkuse treenerite ning artistide käe all. Kontakt: www.omatsirkus.ee, laager@omatsirkus.ee, 5656 2811 Laagritasu: 145 eurot

INGLISE KEELE JA KULTUURI SUVEKOOL (BUMBLE SUMMER SCHOOL) Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 10-16 Koht: Mustamäe kultuurikeskus Kaja

(E. Vilde tee 118)

Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed

Bumble Summer School on lõbus inglise keele ja kultuuri linnalaager, kus mängitakse õppemänge nii õues, toas kui ka tahvelarvutites. Teeme iga päev eri projekte ning külastame loomaaeda, et nädalaga õpitut kohe ka kasutada. Lõunaks soe söök. Kontakt: www.bumble.ee, gerda@bumble.ee Laagritasu: 125 eurot

INGLISE KEELE JA KULTUURI SUVEKOOL (BUMBLE SUMMER SCHOOL) Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 10-16 Koht: Peetri kool (Pargi tee 6, Peetri alevik) Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed

Bumble Summer School on lõbus inglise keele ja kultuuri linnalaager, kus mängitakse õppemänge nii õues, toas kui ka tahvelarvutites. Teeme iga päev erinevaid projekte ning külastame loomaaeda, et nädalaga õpitut kohe ka kasutada. Lõunaks soe söök. Kontakt: www.bumble.ee, gerda@bumble.ee Laagritasu: 125 eurot

PTNK LINNALAAGER «TERVISLIK ELU – AKTIIVNE JA TEADUSLIK!» Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 11-17 Koht: Põhja-Tallinna noortekeskus (Kopli 98) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 10-13-aastased lapsed

staadion (Staadioni 3), Kotka staadion (Linnu tee 9), Tallinn Nike Arena (Asula 4c), Pirita staadion (Rummu tee 3), Tallinn Sportland Arena (Asula 4c) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-12-aastased lapsed Jalgpalli suvelaagrite eesmärgiks on tuua noori spordi ja jalgpalli juurde. Varasem kokkupuude jalgpalliga pole oluline. Suvelaagrid pakuvad lastele eelkõige lõbusaid treeninguid ning jalgpalliga seotud mänge. Kontakt: www.jalgpall.ee/suvelaagrid, suvelaager@jalgpall.ee, tel 658 0151 Laagritasu: 75 eurot, 58 eurot (teine laagrivahetus)

ARSISE KELLADE KOOLI LINNALAAGER «KELLAMUUSIKA LÕBUS MAAILM» Toimumise aeg: 13.-17. juuni Koht: Arsise kellade kool (Toompuiestee 20) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-13-aastased lapsed

Musitseerime käsikelladel (eelnev pillioskus pole vajalik), avastame teatri- ja muusikamaailma, kohtume tuntud näitlejaga, uudistame neljajalgsete sõprade tegemisi, arendame loovust ja improviseerimise oskust ning anname laagri lõppedes kontserdi lapsevanematele ja sõpradele. Kontakt: www.arsis.ee, info@arsis.ee, tel 662 1855 Laagritasu: 130 eurot – sisaldab kõiki tegevusi, külastuspaikade pileteid ja igal päeval sooja lõunat.

TANTSU JA KUNSTI LINNALAAGER Toimumise aeg: 13.-17. juuni Koht: Lindakivi huviringide maja

(Kalevipoja 10) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 6-13-aastased lapsed Tantsu ja kunsti linnalaagris õpišõuta me šõutantsu, tegeleme j portselanimaasiidi- ja liga liga, ehtekunstiga, deq dequpage’ga, paberikun kunstiga, käime eksk ekskursioonil ning sööm sööme sooja lõunasööki sööki! Kontakt: ww www.agneta.ee, info@agneta.ee, info@agneta.e tel 554 4458 Laagritasu: 65 euro eurot

HUVIKOOLI OGOGO LINNALAAGER «IGILIIKUR» Toimumise aeg: 13.-17. juuni Koht: MTÜ OGOGO huvikool (Jõe 3) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-15-aastased lapsed ja noored

Laager «Igiliikur» on tõelistele avastajatele, teadlastele ja inseneridele. Töötame läbi ja valmistame imelisi mehhanisme ning muutume võimsateks Lego leiutajateks ja arhitektideks. Kontakt: www.ogogo.ee, info@ogogo.ee, tel 660 6040 Laagritasu: 115 eurot Laa

KUNSTI- JA LOODUSLAAGER «MIDA NÄEME, SEDA KÄTEGA LOOME» To Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Laagri lasteklubi Ko

(Valga 10) (Val Töökeel: eesti Töök Sihtrühm: 7-10-aastased lapsed Sihtrüh Meie kkäte vahel saavad kunstiks savi, klaas, ä värvid, paber, lakk, liiv ja palju muud. Silme ette jäävad kaunid paigad ning päevadest ei puudu ka mängud ja liikumisrõõm. Kontakt: www.väikepäike.ee, lasteklubi@lasteklubi.ee, tel 5843 9889 Laagritasu: 109 eurot DETEKTIIVIDE LAAGER Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 9-16.30 0 Koht: Väike Päike Kesklinna lasteklubi (Tuukri 11) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased lapsed me Kehastume detektiivideks ning otsime umiaardeid Niguliste ja nukuteatri muuseumidest ning Kadrioru pargist. Tutvume detektiividega filmi- ja raamatumaailmas, külastame lastekirjanduse keskust. Mõtleme välja detektiivimänge ja –lugusid ning külastame ka Elamusgolfi Linnadžunglit. Kontakt: www.väikepäike.ee, kesklinn@lasteklubi.ee, tel 5689 7123 Laagritasu: 109 eurot

SEIKLUSLAAGER Toimumise aeg: 13.-17. juuni kl 9-17 Koht: Väikese Päikese Viimsi lasteklubi

(Kraavi tee 1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 5-7-aastased lapsed Seikluslaagris on tegutsemist palju – võtame ette põneva retke loomaaeda, sõidame ratastega teletorni külastama, praamiga Aegna saarele, rongiga Aegviitu matkama ning veedame seiklusrohke päeva metsas koos telkimisega. Kontakt: www.väikepäike.ee, roheline@lasteklubi.ee, tel 625 4986 Laagritasu: 109 eurot

LINNALAAGRI VAHETUS «PÄSSA SUVESEIKLUS» Toimumise aeg: 13.-17. juuni Koht: Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 8-12-aastased lapsed

Mängime, kokkame ning seikleme nii Tallinnas kui ka mujal Eestis. Kontakt: tatjana.saas@nomme.ee Laagritasu: 55 eurot (noortekeskuse kaardiga), 60 eurot (ilma kaardita)

LINNALAAGER «SINA! SUVI! MERI?» Toimumise aeg: 14.-16. juuni kl 9-16.30 Koht: Lennusadam (Vesilennuki 6) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 7-11-aastased lapsed

Lennusadama juunikuu linnalaager keskendub suvistele tegevustele merel ja mere ääres. Kontakt: www.lennusadam.eu Laagritasu: tasuline

KALAMAJA LASTEMUUSEUMI SUVELAAGER «SUKELDUME PABERISSE» Toimumise aeg: 14.-16. juuni Koht: Kalamaja lastemuuseum MiiaMilla

(Kotzebue 16) Töökeel: eesti Sihtrühm: 8-12-aastased lapsed Külastame linnaarhiivi, Neitsitorni, Kiek in de Köki, Ukraina kultuurikeskust. Tutvume paberist võlumise tehnikatega ja valmistame ka ise käsitööpaberi ning voldikuraamatu, tutvume papjeemašee tehnikaga, joonistame ja mängime. Pakume igal päeval sooja lõunasööki ja väikest oodet. Oodatud on kunsti- ja meisterdamishuvilised lapsed. Kontakt: www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum, laste@linnamuuseum.ee Laagritasu: 55 eurot

KAHEPÄEVANE LINNALAAGER «HALDJATE AKADEEMIA 1» Toimumise aeg: 15.-16. juuni Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam

(Laulupeo 21) (L Töökeel: eesti

Sihtrühm: 6-9-aastased tüdrukud

Neil kahel päeval oleme haldjad – päev algab graatsi ggab graatsilise liikumisega ning jätkub piltide ja kaunit kaunite muinaslugudega haldjate eluolust. olus ust. Seejärel us Seejä meisterdame võluraamatu, õpime selgeks võluloitsud ja keedaõp me roosivett. Igas päevas on oma koht ka murumängudel ja romantilistel väljasõitudel (piknik). Haldjjakooli lõpueksamiks on õhkõrna haldjasee haldjaseeliku meisterdamine – kõik see teeb väikese haldjapreili hal suvealguse ideaalseks. Kontakt: kt w www.iidamaadam.ee Laagritasu: 55 eurot

MAJANDUSMÄNGUDE SUVELAAGER Toimumise aeg: 15.-17. juuni 06 Koht: Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 9-15-aastased lapsed noored

Mängime mänge, mille abil saab õppida rahaga majandamist. Kavas on mängud, näiteks Cashflow, Monopol jt. Hinna sees on ka toitlustus. Kontakt: www.mangidestargaks.ee, annely@mangidestargaks.ee Laagritasu: tasuline

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED NOORTELAAGRID Toimumise aeg: 20.-21. juuni kl 9-17 Koht: Fansurf surfikool, Kakumäe rand Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 13-17-aastased noored

Laagris õpime SUP ehk aerusurfi (SUP-matkad), lainesurfi, purjelauda, lohesurfi, samuti skimboard’i ja longboard’i. Igale osalejale on olemas kalipso ning päästevest. Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp Laagritasu: 90 eurot (hinna sees lõunasöök ja õhtuoode, laagri maksumus sisaldab kahe päeva jooksul erinevaid tegevusi)

KA KAHEPÄEVANE LOODUSLAAGER «ROHELINE LUUP 2» «R Toimumise aeg: 20.-21. juuni Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam

(Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed S Neil kahel päeval jääme iseendaks – mänguliseks, naerusuiseks ja uudishimulikuks. Uurime ja vaatleme lastega maailma kõige imelisemat loomingut – loodust ja seal elavaid imelisi putukaid ning taimi. Teeme koos põnevaid meisterdusi, kuulame oma ala spetsialiste, mängime murumänge ja kuulame kauneid lugusid muinasjuttude varalaekast. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: 55 eurot

TANTSULAAGER «TODES SKY TALLINN» Toimumise aeg: 20.-25. juuni,

27. juuni–2. juuli kl 10-15

Koht: tantsukool «Todes Sky Tallinn»

(Vana-Viru 3) Töökeel: vene Sihtrühm: 8-14-aastased poisid ja tüdrukud Laagris saab osa tantsutreeningutest, põnevatest mängudest, ekskursioonidest (lisatasu eest) ning töötubadest. Lastele pakutakse sooja lõunasööki. Kontakt: todesskytallinn@gmail.com, tel 5565 4080 Laagritasu: 10 eurot (päev). Palumee eelnevalt registreeruda!

LASTE LOOMINGU LINNALAAGER Toimumise aeg: 22.-26. juuni kl 9.30-17 Koht: Nõmme (Kase 34A) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Tegeleme laagris käsitööga. Plaanis on mitmed käsitööga seotud teemapäevad: tekstiilipäev, puutööpäev, voolimispäev, punumispäev, viltimispäev jm. Lisaks käelisele tegevusele külastame ka toredat näitust vanalinnas, imelist Pääsküla raba ning läheme külla hobusekasvatusse. Kontakt: www.loomekoda.ee, tiiu@loomekoda.ee, tel 506 0525 Laagritasu: 95 eurot

LASNAMÄE NOORTEKESKUSE LOOVUSLAAGER Toimumise aeg: 22.-24. juuni kl 10-16 Koht: Lasnamäe noortekeskus (Kahu 4) Töökeel: vene Sihtrühm: 7-14-aastased lapsed

Teeme tutvust kunstiajalooga ning õpime kasutama erinevaid kunstitehnikaid ja -stiile. Kontakt: www.facebook.com/lasnamaenk, lasnamae@noortekeskus.ee, tel 5556 7784 Laagritasu: 40 eurot

KAHEPÄEVANE LINNALAAGER «PÄRLIMÄNG» Toimumise aeg: 27.-28. juuni Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-13-aastased tüdrukud

Imetleme kuulsaid ehteid, mida kandsid kuningad ja kuningannad. Õpime tundma ehtekunstniku töövahendeid ja materjale ning valmistame ise erinevaid ehteid. Külastame ka ehtekunstnikku. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: 55 eurot

HEA TUJU LASTELAAGER Toimumise aeg: 27. juuni – 1. juuli kl 10-16 Koht: Viimsi huvikeskus (Nelgi tee 1, Viimsi) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-11-aastased tüdrukud

Põnev laager tüdrukutele, kus seigeldakse vanalinnas koos fotograafiga, tehakse koos teatrit, mängitakse, meisterdatakse ja korraldatakse vahva moeetendus. Kontakt: www.huvikeskus.ee, www.heatujustuudio.ee, tel 5563 4784 Laagritasu: 90 eurot (sisaldab toitlustamist)

TÜDRUKUTE LAAGER Toimumise aeg: 27. juuni–1. juuli kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Kesklinna lasteklubi

(Tuukri 11) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased lapsed Vahvad suvetüdrukute tegemised – proovime juuksuritööd ja teeme soenguid, tegeleme kokandusega, külastame lastekirjanduse keskust ja Kalevi martsipanimuuseumituba, peame piknikku ning korraldame filmi vaatamisega pidžaamapeo! Kontakt: www.väikepäike.ee, kesklinn@lasteklubi.ee, tel 5689 7123 Laagritasu: 109 eurot


6 SUVINE ÜHEPÄEVANE LINNALAAGER «LENNUKAD LENNUMASINAD» Toimumise aeg: 29. juuni Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-10-aastased lapsed

Sel päeval oleme leiutajad ja seiklejad, kes saavad inspiratsiooni kuulsatelt leiutajatelt, et siis ise mitu lennumasinat ja unistust õhku lennutada. Päev algab tasakaaluharjutustega ja jätkub meisterdamiste ning katsetustega. Leidurivaistu toetab seiklusrikas otsimismäng ja mõttevirgutus ehk viktoriin. Väärt kogemust jääb meenutama naeruküllane ühispilt ja head sõbrad. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: 35 eurot

JUULI FANSURF SURFIKOOLI SUVISED NOORTELAAGRID Toimumise aeg: 4.-5. juuli kl 9-17 Koht: Fansurf surfikool, Kakumäe rand Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 13-17-aastased noored

Laagris õpime: SUP ehk aerusurfi (SUP-matkad), lainesurfi, purjelauda, lohesurfi, samuti skimboard’i ja longboard’i. Igale osalejale on olemas kalipso ja päästevest. Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp Laagritasu: 90 eurot (hinna sees lõunasöök ja õhtuoode, laagri maksumus sisaldab kahe päeva jooksul erinevaid tegevusi)

ÕPILASMALEV MUSTAMÄE I JA II Toimumise aeg: 4.-15. juuli, 17.-29. juuli Koht: Mustamäe avatud noortekeskus

(Ehitajate tee 82) Töökeel: eesti Sihtrühm: 13-15-aastased noored Ühte rühma saab tulla kuni 20 noort. Tööülesanneteks on heakorratööd. Igale malevlasele on tagatud tasuta lõunasöök. Rühmas saavad osaleda vaid Mustamäe linnaosa elanikud. Kontakt: www.malev.ee, mank@mank.ee, tel 654 7216 Laagritasu: 20-30 eurot

SUVINE TANTSULAAGER Toimumise aeg: 4.-8. juuli kl 10-17 Koht: Kristine Esko tantsukool Arte Movimen-

LINNALAAGRID SUVEL HUVIKOOLI OGOGO LINNALAAGER «KLOTSIDE JA MÕÕGA KANGELASED» Toimumise aeg: 4.-8. juuli Koht: MTÜ OGOGO huvikool (Jõe 3) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-15-aastased lapsed ja noored Lego ja keskkaeg! Mis saab olla veel uskumatum ja vingem? Draakonid, ratsanikud, lossid, rünnakud ja palju muud. Külastame vanalinna, muutume tõelisteks ratsanikeks ning ehitame omaenda kindluse. Kangelased – seadke valmis oma mõõgad ja klotsid! Kontakt: www.ogogo.ee, info@ogogo.ee, tel 660 6040 Laagritasu: 115 eurot

AKROBAATIKAKLUBI TWISTER AVATUD AKROBAATIKALAAGER Toimumise aeg: 4.-8. juuli kl 9-17 Koht: Mustamäe tee 5 Töökeel: eesti Sihtrühm: 12-18-aastased noored

See on laager, kus õpime erinevaid akrobaatikaalasid – batuut, salto, fläkk ja palju muud. Õpime ka tsirkusekunste (žongleerimine, monoratas, harjutused kangastel jne). Kontakt: www.sktwister.ee, info@sktwister.ee, tel 510 4747 Laagritasu: 100 eurot, 25 eurot (üks päev) äev) – laagritasu sisaldab lõunasööki

LASNAMÄE NORTEKESKUSE KUSE LINNALAAGER Toimumise aeg: 4.-9. juuni kl 10-16 -16 Koht: Lasnamäe noortekeskus (Kahu u 4) Töökeel: vene Sihtrühm: 7-13-aastased lapsed

Programmis on arendavad tegevused õpetajate juhendamisel – laua-, spordi- jm mängud, lisaks erinevaid loovustöötoad. Külastatakse Tallinna loomaaeda, muuseume, kino jne. Igal päeval pakutakse lastele sooja lõunasööki. Kontakt: www.facebook.com/lasnamaenk, lasnamae@noortekeskus.ee, tel 5556 7784 Laagritasu: 60 eurot

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED LASTELAAGRID Toimumise aeg: 11.-14. juuli kl 9-17 Toimumiskoht: Fansurf surfikool,

Kakumäe rand

to (Mustamäe tee 60) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed Kutsume 6-9-aastaseid tüdrukuid ja poisse suvevaheajal tantsulaagrisse! Laagri tegevused on tants, akrobaatika ja üldfüüsilised mängud. Külastame ka loomaaeda. Laager sobib hästi lastele, kes soovivad suvevaheajal linnas midagi toredat ja liikuvat teha. Kontakt: www.artemovimento.ee, marii@artemovimento.ee, tel 5343 2232 Laagritasu: 130 eurot

Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

TANTSU JA KUNSTI LINNALAAGER

TANTSUPÖÖNINGU LINNALAAGER «REVERANCE»

Toimumise aeg: 4.-8. juuli Koht: Lindakivi huviringide maja

(Kalevipoja 10) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 6-13-aastased lapsed ja noored Tantsu ja kunsti linnalaagris õpime šõutantsu, tegeleme siidi- ja portselanimaaliga, ehtekunstiga, dequpage’ga, paberikunstiga, käime ekskursioonil ning sööme sooja lõunasööki! Kontakt: www.agneta.ee, info@agneta.ee, tel 554 4458 Laagritasu: 65 eurot

LINNALAAGER «GOOD PLACE» Toimumise aeg: 4.-8., 11.-15., 18.-22., 25.-29.

juuli kl 8.30-16.30 Koht: huvikool Tee Tulevikku (Rävala pst 8, C korpus, 3. korrus) Töökeel: vene Sihtrühm: 6-12-aastased lapsed Meie laagris ootab lapsi kõige lõbusam suvi. Kavas on põnevad kunsti-, tantsu- ja animatsioonitunnid. Kontakt: www.teetulevikku.ee, info@teetulevikku.ee, tel 5330 8833 Laagritasu: 105 eurot (hind sisaldab kolm korda päevas sööki ja kõiki ekskursioone)

Lapsed õpivad: SUP ehk aerusurfi (SUP-matkad), lainesurfi, purjelauda, lohesurfi õppelohega, samuti skimboard’i, bodyboard’i ja longboardi. Lisaks toimuvad pallimängud, jooga ja palju muud. Kõigile lastele on olemas kalipso ning päästevest. Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp/lastelaager Laagritasu: 125 eurot (hinna sees lõunasöök ja õhtuoode, laagri maksumus sisaldab nelja päeva jooksul erinevaid tegevusi)

Toimumise aeg: 11.-15. juuli, 18.-22. juuli kl 9-17 Koht: Tantsupööning (Pärnu mnt 67a) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Tantsupööningu linnalaager tutvustab lastele balletimaailma. Külastame Estonia teatrit, kohtume päris baleriiniga ja meisterdame endale ise balletikostüümi. Õpime kuulama klassikalist muusikat ja hoidma sirget rühti. Lisaks räägime ka tervislikust toitumisest. Laagrit viivad läbi diplomeeritud noorsootöötaja ja balletiõpetaja. Kontakt: www.tantsupooning.ee, tantsupooning@gmail.com, tel 514 3591 Laagritasu: 100 eurot

MUINASJUTULAAGER «MUINASJUTUD ELAVAD MEIS ENDIS» Toimumise aeg: 11.-15. juuli kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Kesklinna lasteklubi

(Tuukri 11) Töökeel: eesti Sihtrühm: 3-6-aastased lapsed Laager kõige pisematele! Külastame lastekirjanduse keskust ja tutvume erinevate muinasjuttudega. Otsime muinasjutte lastemuuseumis ja Kumus. Meisterdame ning mängime! Kontakt: www.väikepäike.ee, kesklinn@lasteklubi.ee, tel 56 89 7123 Laagritasu: 109 eurot

LINNALAAGRID SUVEL Toimumise aeg:18.-21. juuli Koht: Rocca al Mare tennisekeskus

(Haabersti 5) Töökeel: eesti, vene, inglise, soome Sihtrühm: kõik lapsed Neli päeva tennist, üldfüüsilist treeningut, spordimängusid ja ujumist. Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, tel 526 9231 Laagritasu: 120 eurot, 40 eurot (üks päev)

HUVIKOOLI OGOGO LINNALAAGER «MÄNGUDE PLANEET» Toimumise aeg: 18.-22. juuli Koht: MTÜ OGOGO huvikool (Jõe 3) K Töökeel: eesti Tö Sihtrühm: 6-15-aastased lapsed ja nooSiht

red Võistlused, viktoriinid ja mängud LegoVõis dega iga päev! Loome omaenda mänge ja d viime läbi turniire. Stardiks võti – meid ootab «Mängude planeet». Kontakt: www.ogogo.ee, info@ogogo.ee, tel 660 6040 Laagritasu: 115 eurot

LOODUSE LAAGER «SINASÕPRUS LOODUSEGA» Toimumise aeg: 18.-22. juuli kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Laagri lasteklubi (Valga 10) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased lapsed

Sukeldume loodusesse, et saada tarkusi loomade, taimede ja rabade kohta. Külastame loodusmuuseumit, botaanikaaeda, loomaaeda, matkame looduses ning uurime looduse raamatuid lastekirjanduse keskuses. Kontakt: www.väikepäike.ee, lasteklubi@lasteklubi.ee, tel 5843 9889 Laagritasu: 109 eurot

MUINAJUTULAAGER «TUTTAVAD SÕBRAD RAAMATUST» Toimumise aeg: 25.-29. juuli kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Laagri lasteklubi (Valga 10) Töökeel: eesti Sihtrühm: 3-6-aastased lapsed

Laager kõige pisematele! Külastame lastekirjanduse keskust ja tutvume erinevate muinasjuttudega. Otsime muinasjutte lastemuuseumis ja Kumus. Meisterdame ning mängime! Kontakt: www.väikepäike.ee, lasteklubi@lasteklubi.ee, tel 5843 9889 Laagritasu: 109 eurot

SUVINE LINNALAAGER «MERETUULTE LOOD» Toimumise aeg: kuni 31. august kl 9-17 (töö-

päeviti) Koht: Vivendi koolituskeskus (Sõpruse pst 211a) Töökeel: eesti (vajadusel vene keel) Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Kutsume algklassilapsi suvisel koolivaheajal osa võtma linnalaagrist, kus meisterdatakse iga päev puidust ja paberist vahvaid esemeid ning külastatakse põnevaid kohti! Kontakt: www.vivendi.ee, info@vivendi.ee, tel 5372 8520 Laagritasu: 75 eurot (üks nädal), 17 eurot (üks päev). Pikema perioodi puhul ja mitme ühe pere lapse osalemisel soodustused!

LINNALAAGRID SUVEL AUGUST LINNALAAGER «AEG MAHA: SISSEJUHATUS ANIMATSIOONI» Toimumise aeg: 1.-4., 22.-25. august kl 10-12 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Kursusel tutvume levinumate animatehnikatega – saame teada, mis on piksillatsioon ja kuidas see käib, teeme lamenukke ning paneme nad elama, joonistame joonisfilmi, proovime filmitrikke ja palju muud. Võtame aja maha, naudime mängu ja lubame enda fantaasial ringi möllata! Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

KURSUS: LOODUS KAASA MULTIFILMI! Toimumise aeg: 1.-4., 15.-18. august

kl 13-15, 10-12 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Sellel kursusel jätame pliiatsid ja vildikad sinnapaika ning tegeleme looduslike materjalidega. Teeme liivaanimatsiooni, paneme kivid multika peategelasteks, vaatame, mis lugu meile üks või teine oksaraag jutustab, ja animeerime kõike, mida loodusest leiame. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

LASNAMÄE HUVIKOOLI LINNALAAGER Toimumise aeg: 1.-5., 8.-12., 15.-19. august

kl 9-16 Koht: Lasnamäe huvikool (Võru 11) Töökeel: vene Sihtrühm: 7-10-aastased lapsed Programmis: igapäevased seiklused, matkad, piknikud, ekstreemses olukorras ellujäämine, seiklusmängud. Kontakt: www.lhuvikool.ee, info@lhuvikool.ee, tel 660 3014 Laagritasu: 80 eurot, 20 eurot (üks päev). Püsiklientidele soodustus 5-10%.

INGLISE KEELE JA KULTUURI SUVEKOOL (BUMBLE SUMMER SCHOOL) Toimumise aeg: 1.-5. august kl 10-16 Koht: Viimsi huvikeskus (Nelgi tee 1, Viimsi) Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed

Bumble Summer School on lõbus inglise keele ja kultuuri linnalaager, kus mängitakse õppemänge nii õues, toas kui ka tahvelarvutites. Teeme iga päev eri projekte ning külastame loomaaeda, et nädalaga õpitut kohe ka kasutada. Laagripäevad kestavad kell 10–16 ja lõunal kosutab lapsi soe söök. Kontakt: www.bumble.ee, gerda@bumble.ee Laagritasu: 125 eurot

ELULAHE KUNSTI- JA LOOVUSLAAGER Toimumise aeg: 1.-5. august kl 10-16 Koht: Viimsi huvikeskus (Nelgi tee 1, Viimsi) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-12-aastased lapsed

Selles laagris saab palju nalja! Möllame metsas, rannas ja savitoas, teeme ka teatrit ning korraldame külarahvale laada. Kontakt: www.huvikeskus.ee, www.isemoodi.ee, loovustuba@gmail.com, tel 510 4400 Laagritasu: 95 eurot (sisaldab toitlustamist)

LINNALAAGER «GOOD PLACE» Toimumise aeg: 1.-5., 8.-12., 15.-19., 22.-26. au-

gust kl 8.30-16.30 Koht: huvikool Tee Tulevikku (Rävala pst 8, C korpus, 3. korrus) Töökeel: vene Sihtrühm: 6-12-aastased lapsed Meie laagris ootab lapsi kõige lõbusam suvi. Kavas on põnevad kunsti-, tantsu- ja animatsioonitunnid. Kontakt: www.teetulevikku.ee, info@teetulevikku.ee, tel 5330 8833 Laagritasu: 105 eurot (hind sisaldab kolm korda päevas sööki ja kõiki ekskursioone)

7

HAABERSTI VABAAJAKESKUSE SUVISED LINNALAAGRID

LINNALAAGRI II VAHETUS «PÄSSA SUVESEIKLUS»

KURSUS «HAARA VIDEO MUUSIKASSE!»

ANIMATSIOONILAAGER «PILDID ÄRKAVAD ELLU»

Toimumise aeg: 1.-5., 8.-12. august kl 9-17 Koht: Haabersti noortekeskus

Toimumise aeg: 1.-5. august Koht: Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 12-14-aastased noored

Toimumise aeg: 8.-11., 22.-25. august kl 10-12,

Toimumise aeg: 8.-12. august kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Laagri lasteklubi (Valga Valga 10) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-10-aastased lapsed

(Õismäe tee 88a) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Suvistes linnalaagrites veedame palju aega värskes õhus erinevaid mänge mängides, hoiame käed tegevuses meisterdamistega, käime seiklusparkides ja ronimisministeeriumis, külastame Vembu-Tembumaad ja võtame osa huvitavatest töötubadest. Kontakt: www.haabersti.ee, eneli@haabersti.ee, tel 5346 1636 Laagritasu: 65 eurot (sisaldab kõiki tegevusi, ekskursioone ja lõunasööki)

TANTSUPÖÖNINGU LINNALAAGER «REVERANCE» Toimumise aeg: 1.-5., 8.-12. august kl 9-17 Koht: Tantsupööning (Pärnu mnt 67a) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Tantsupööningu linnalaager tutvustab lastele balletimaailma. Külastame Estonia teatrit, kohtume päris baleriiniga ja meisterdame endale ise balletikostüümi. Õpime kuulama klassikalist muusikat ja hoidma sirget rühti. Lisaks räägime ka tervislikust toitumisest. Laagrit viivad läbi diplomeeritud noorsootöötaja ja balletiõpetaja. Kontakt: www.tantsupooning.ee, tantsupooning@gmail.com, tel 514 3591 Laagritasu: 100 eurot

LOODUSE LINNALAAGER «LINNADŽUNGEL» Toimumise aeg: 1.-5. august kl 9-16.30 9 16.30 Koht: Väike Päike Kesklinna lasteklubi asteklubi

(Tuukri 11) Töökeel: eesti Sihtrühm: 3-6-aastased lapsed d Sukeldume loodusesse, et saada ada tarkusi tarkusii loomade, taimede ja rabade kohta. Selleks külastame loodusmuuseumit, umit, botaanikaaeda, loomaaeda, matkame looduses ning uuriime looduse raamatuid lastekirjanduse keskuses. Külastame ka Elamusgolfi Linnadžunglit. Kontakt: www.väikepäike.ee, kesklinn@lasteklubi.ee, tel 5689 7123 Laagritasu: 109 eurot

LEIUTAJATE LAAGER «ET SAADA SUUREKS, PEAB OLEMA VÄIKE» Toimumise aeg: 1.-5. august kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Laagri lasteklubi (Valga 10) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased lapsed

Suurte tegudeni jõudmiseks peab alustama väikestest asjadest. Päeval ammutame teadmisi ja ideid energia avastuskeskuses ja lastekirjanduse keskuses ning TTÜ Mektory tehnoloogiakoolis proovime ühe leiutise ka ise puitu vormida. Lennukate ideedeni! Kontakt: www.väikepäike.ee, lasteklubi@lasteklubi.ee, tel 5843 9889 Laagritasu: 109 eurot

KOKANDUSLAAGER Toimumise aeg: 1.-5. august kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Mustamäe lasteklubi

(Mäealuse 2/1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-17-aastased lapsed ja noored Külastame põnevaid kohti, uurime, kuidas jõuavad toiduained põllult poodi ja turule, kokkame, küpsetame, mängime ning matkame. Laagri viimasel päeval ootab meid mõnus loodusmatk, käime ujumas ja peame piknikku. Igal laagripäeval on vähemalt üks õppekäik ning laagri lõpuks saavad lapsed ka vahva tunnistuse. Kontakt: www.väikepäike.ee, lasteklubi@lasteklubi.ee, tel 5843 9889 Laagritasu: 109 eurot

Laagris on kavas erinevad põnevad seikluslikud tegevused. Kontakt: kadri.agu@nomme.ee Laagritasu: 55 eurot (noortekeskuse kaardiga), 60 eurot (ilma kaardita)

LINNALAAGER «AEG MAHA: SISSEJUHATUS ANIMATSIOONI» Toimumise aeg: 1.-4., 22.-25. august kl 10-12 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Kursusel tutvume levinumate animatehnikatega ning õpime, kuidas valmib lugu. Lisaks saame teada, mis on piksillatsioon, teeme lamenukke ning paneme nad elama, joonistame joonisfilmi, proovime filmitrikke ja teeme palju muud põnevat. Kursus annab ülevaatliku sissejuhatuse animatsioonist just neile, kes varem pole selle alaga tegelenud. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Piletiinfo: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

KAHEPÄEVANE LINNALAAGER «HALDJATE AKADEEMIA I» Toimumise aeg: 8.-9. august Toimumiskoht: huvikeskus Iidam ja Aadam

(Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased tüdrukud Sobib hästi neile, kes on varem käinud meie Haldjate akadee akadeemia laagris. Selles laagris saavad haldjad endale end lõpuks ka tiivad ja aksessuaarid. Kaunitele ja õhkõrnadele haldjatele õpetatakse kuidas oma välimuse eest hoolitseda – selleks segame kokku mõnusa, aromaatse keha hakoorija. Sellel korral on haldjakoo lõpueksamiks graatsiline ja kooli kau haldjatants. kaunis Kontakt: www.iidamaadam.ee Konta Laagritasu: 55 eurot Laagrita

LASTE KUNSTILAAGER KUNS «LINNUD, LOHED JA LENNUKID» Toimumise aeg: 8.-10., 15.-17., 22.-24. august

kl 10-14 Koht: Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio (Võsu 5) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-13-aastased lapsed Laagris valmivad klaasisulatustehnikas ning maalingutega täiendatud klaasvitraažid. Teeme ka savist linnu- või lohekujulisi tarbevorme ning katsetame, millised lennukid lendavad kõige kaugemale. Käeliste tegevuste vahele mängime õuemänge ning võtame ette jalutuskäigu loodusesse. Laagripäev sisaldab ka lõunaoodet. Kontakt: www.klaasjasavi.ee, klaasjasavi@gmail.com tel 521 3231 Laagritasu: 58 eurot

KURSUS «MAAGILINE ROHELINE EKRAAN» Toimumise aeg: 8.-11. august kl 13-15 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Kursusel tuvume ja proovime läbi võimalusi, mida pakub roheline ekraan ja videotrikid. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

13-15

Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Sellel kursusel teeme ise muusikale animeeritud taustasid. Valime lemmiklaulu või muu huvitava heli ja laseme pildikeelel tekkida. Katsetame ja seome omavahel erinevaid tehnikaid ning stiile, mida muusikavideotes kasutatakse. Kursuse käigus õpime tundma erinevaid animatsioonivorme ning ekperimentaaltehnikaid. Kursuse lõpuks valmib muusikavideo. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

EEESTI JALGPALLILIIDU JA RIMI JALGPALLI SUVELAAGER Toimumise aeg: 8.-12. august Koht: Tallinn Ajaxi staadion (Võidujooksu 8a),

Kalev (Staadioni 3), Kotka staadion (Linnu tee 9), Tallinn Nike Arena (Asula 4c), Pirita staadion (Rummu tee 3), Tallinn Sportland Arena (Asula 4c) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-12-aastased lapsed Jalgpalli suvelaagrite eesmärgiks on tuua noori spordi ja jalgpalli juurde. Varasem kokkupuude jalgpalliga pole oluline. Suvelaagrid pakuvad lastele eelkõige lõbusaid treeninguid ning jalgpalliga seotud mänge. Kontakt: www.jalgpall.ee/suvelaagrid, suvelaager@jalgpall.ee, tel 658 0151 Laagritasu: 75 eurot, 58 eurot (teine laagrivahetus)

TANTSU JA KUNSTI LINNALAAGER Toimumise aeg: 8.-12. august Koht: Lindakivi huviringide maja

(Kalevipoja 10) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 6-13-aastased lapsed Tantsu ja kunsti linnalaagris õpime šõutantsu, tegeleme siidi- ja portselanimaaliga, ehtekunstiga, dequpage’ga, paberikunstiga, käime ekskursioonil ning sööme sooja lõunasööki! Kontakt: www.agneta.ee, info@agneta.ee, tel 554 4458 Laagritasu: 65 eurot

MUSTAMÄE AVATUD NOORTEKESKUSE LINNALAAGER Toimumise aeg: 8.-19. august Toimumiskoht: Mustamäe avatud noortekes-

kus (Ehitajate tee 82) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Laagripäevad on lõbusad ja põnevad. Igal päeval pakume lastele ka lõunasööki. Laagripäev lõpeb noortekeskuses kella 16–17 vahel. Kontakt: www.mank.ee, mank@mank.ee, tel 654 7216 Laagritasu: 72 eurot

DETEKTIIVIDE LAAGER Toimumise aeg: 8.-12. august kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Kesklinna lasteklubi (Tuukri

11)

Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-10-aastased lapsed

Kehastume detektiivideks ning otsime aardeid Niguliste ja nukuteatri muuseumidest ning Kadrioru pargist. Tutvume detektiividega filmi- ja raamatumaailmas, külastame lastekirjanduse keskust. Mõtleme välja detektiivimänge ja –lugusid ning külastame ka Elamusgolfi Linnadžunglit. Kontakt: www.väikepäike.ee, kesklinn@lasteklubi.ee, tel 5689 7123 Laagritasu: 109 eurot Laag

Loome lühianimatsioone ja tutvume filmimaailma telgitagus-etega. Läheme Nukufilmi lastestuudiosse, külastame Apollo kino tagaruume ning vaatame filmi. Lõpuks korraldame ka üheskoos vahva öökinoseansi. Kontakt: www.väikepäike.ee, lasteklubi@lasteklubi.ee, tel 5843 9889 Laagritasu: 109 eurot

SEIKLUSLAAGER Toimumise aeg: 8.-12. august kl 9-16.30 Koht: Väike Päike Mustamäe lasteklubi (Mäe-

aluse 2/1) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-13-aastased lapsed Kuidas käituda, kui oled metsas eksinud – kuidas leida väljapääs, kus ööbida, kuidas teha lõket? Kui sulle meeldib ronida, hüpata, rattaga sõita ja looduses matkata, siis on seikluslaager just sulle! Seikluslaagris liigume palju ringi, külastame Nõmme seiklusparki, läbime rattamatka Harku metsades, tutvume disc golf ’iga, uurime, kuidas metsas ellu jääda, matkame ühel väikesaarel ning naudime päikest ja suve! Kontakt: www.väikepäike.ee, aatomikulastehoid@lasteklubi.ee, tel 5896 9049 Laagritasu: 109 eurot

LOOMINGULINE LINNALAAGER Toimumise aeg: 10.-26. august kl 9.30-17 Koht: Vilisuu 7 Töökeel: vene Sihtrühm: 7-16-aastased lapsed ja noored

Programmis on loomingulised tunnid, ekskursioonid, liuvälja külastus ja piknikud. Pakume ka kolm korda päevas toitlustust. Kontakt: ilkalmari@hot.ee, tel 5591 9914 Laagritasu: tasuline

ÜHEPÄEVANE MAALILAAGER Toimumise aeg: 11. august Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam

(Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Sel päeval oleme kunstnikud – võimleme vaimu virgeks, uurime maalimise värvikat ajalugu, katsetame erinevate taimedega, teeme neist õrnad akvarellid ja maalime rõõmsa tuju lõuendile. Meid ootab inspiratsioonirikas seikluspark ja kunstniku ateljee, kus asume ise kunstiteost looma. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: 35 eurot

KAHEPÄEVANE LINNALAAGER «MOELAINEL» Toimumise aeg: 15.-16. august Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-13-aastased tüdrukud

Neil kahel päeval tutvuvad noored moeloojad moejoonise algtõdedega. Räägime moest eile ja täna. Disainime väikese, kuid ajastutruu piduliku kübara ning teeme tavalisest T-särgist unistuste särgi. Päeva lõpetab lustakas moeteemaline viktoriin, stiilne fotosessioon ning moešõu. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: 55 eurot

KURSUS «HIRRRMUS!: ÕUDUKA KURSUS NOORTELE» Toimumise aeg: 15.-18. august kl 13-15 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 12+

Siin kursusel tegeleme õudusjuttudega läbi tervisliku huumoriprisma. Leiame ühisjooni, mis muudavad karakterid hirmsaks ja mõtleme, millised on need elemendid, mis meile tuntud õuduskaraktereid eristavad. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 55 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)


8 LASNAMÄE NOORTEKESKUSE LINNALAAGER Toimumise aeg: 15.-19., 22.-27. august kl 10-16 Koht: Lasnamäe noortekeskus (Kahu 4) Töökeel: vene Sihtrühm: 7-13-aastased lapsed

Programmis on arendavad tegevused õpetajate juhendamisel – laua-, spordi- jm mängud, lisaks loovustöötoad. Külastatakse Tallinna loomaaeda, muuseume, kino jne. Igal päeval pakutakse lastele sooja lõunasööki. Kontakt: www.facebook.com/lasnamaenk, lasnamae@noortekeskus.ee, tel 5556 7784 Laagritasu: 60 eurot

SPORTLIK VABAAJALAAGER «TIME OUT» Toimumise aeg: 15.-20. august Koht: Haabneeme ja lähiümbrus, Viimsi Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-9-aastased poisid

Sportlik, päevane vabaajalaager. Kontakt: www.kkviimsi.ee,

kkviimsi@kkviimsi.ee, tel 504 8422 Laagritasu: 125-180 eurot

HUVIKOOLI OGOGO LINNALAAGER «QUESTOOPIA» Toimumise aeg: 15.-19. august Koht: MTÜ OGOGO Huvikool (Jõe 3) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-15-aastased lapsed ja noored

Ajuragistamine, mälumängud, Exit Room, mängud, võistlused, uued teadmised ja hasart. «Questoopia» on laagrivahetus neile, kellele meeldib mõtelda ja mängida. Kontakt: www.ogogo.ee, info@ogogo.ee, tel 660 6040 Laagritasu: 115 eurot

TANTSULAAGER «TODES SKY TALLINN» Toimumise aeg: 15.-19., 22.-26. august

kl 10-15 Koht: tantsukool «TODES Sky Tallinn» (Vana-Viru 3) Töökeel: vene Sihtrühm: 8-14-aastased poisid ja tüdrukud Laagris saab osa tantsutreeningutest, põnevatest mängudest, ekskursioonidest (lisatasu eest) ning töötubadest. Lastele pakutakse sooja lõunasööki. Kontakt: todesskytallinn@gmail.com, tel 5565 4080 Laagritasu: 10 eurot (päev). Palume eelnevalt registreeruda.

SUVINE LASTELAAGER Toimumise aeg: 15.-19. august Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseumi Kuie

kool (Vabaõhumuuseumi tee 12)

Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 1.-4. klassi lapsed

1.-4. klassi lastele mõeldud laager on suurepärane võimalus tunda ennast pealinnas nagu maal vanaema juures. Uitame looduses, teeme taludes vanaaegseid töid, laulame ja mängime ning laseme leiba luusse. Kontakt: www.evm.ee, kuiekool@evm.ee, tel 654 9126 Laagritasu: 80 eurot

LINNALAAGRID SUVEL PÄRLILAAGER Toimumise aeg: 15.-19. august kl 11-14 Koht: Viimsi huvikeskus (Nelgi tee 1, Viimsi) Töökeel: eesti Sihtrühm: tütarlapsed alates 8. eluaastast

Ehete meisterdamise laager, kus valmib palju aksessuaare ja kaunistusi. Kontakt: www.huvikeskus.ee, www.isemoodi.ee, loovustuba@ gmail.com, tel 510 4400 Laagritasu: 55 eurot

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED LASTELAAGRID Toimumise aeg: 15.-18., 22.-25. august kl 9-17 17 Toimumiskoht: Fansurf surfikool, Kakumäe

rand

Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed

Lapsed õpivad: SUP ehk aerusurfi (SUP-matkad), lainesurfi, purjelauda, lohesurfi õppelohega, samuti skimboard’i, bodyboard’i ja longboardi. Lisaks toimuvad pallimängud, jooga ja palju muud. Kõigile lastele on olemas kalipso ning päästevest. Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp/lastelaager Laagritasu: 125 eurot (hinna sees lõunasöök, õhtuoode ja nelja päeva jooksul eri tegevused)

HEA TUJU LASTELAAGER Toimumise aeg: 15.-19. august kl 10-16 Koht: Viimsi huvikeskus (Nelgi tee 1, Viimsi) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-11-aastased tüdrukud

Põnev laager tüdrukutele, kus seigeldakse vanalinnas koos fotograafiga, tehakse koos teatrit, mängitakse, meisterdatakse ja korraldatakse koos vahva moeetendus. Kontakt: www.huvikeskus.ee, www.heatujustuudio.ee, laager@heatujustuudio.ee, tel 5563 4784 Laagritasu: 90 eurot (sisaldab toitlustamist)

SUVINE TANTSULAAGER Toimumise aeg: 15.-19., 22.-26. august kl 10-17 Koht: Kristine Esko tantsukool Arte Movimen-

to (Mustamäe tee 60) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed Kutsume 6-9-aastaseid tüdrukuid ja poisse suvevaheajal tantsulaagrisse! Laagri tegevusteks on tants, akrobaatika ja üldfüüsilised mängud. Külastame ka loomaaeda. Laager sobib hästi lastele, kes soovivad suvevaheajal linnas midagi toredat ja liikuvat teha. Kontakt: www.artemovimento.ee, marii@artemovimento.ee, tel 5343 2232 Laagritasu: 130 eurot

KAHEPÄEVANE LOODUSLAAGER «ROHELINE LUUP 2» Toimumise aeg: 17.-18. august Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam

(Laulupeo 21) Töökeel: eesti Sihtrühm: 6-9-aastased lapsed Neil kahel päeval jääme iseendaks – mänguliseks, naerusuiseks ja uudishimulikuks. Uurime ja vaatleme lastega maailma kõige imelisemat loomingut – loodust ja seal elavaid imelisi putukaid ning taimi. Teeme koos põnevaid meisterdusi, kuulame oma ala spetsialiste, mängime murumänge ja kuulame kauneid lugusid muinasjuttude varalaekast. Kontakt: www.iidamaadam.ee Laagritasu: g 55 eurot

Täname kõiki partnereid, kes käesolevasse numbrisse panustasid! VÄLJAANDJA: TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMET TOIMETAJAD: Margit Sellik, Jelena Škenjova noorteinfo@tallinnlv.ee

ÜÜHEPÄEVANE LINNALAAGER «DISKO»

PROJEKTILAAGER «SÜGISENE MEREMUUSA»

Toimumise aeg: 22. august Koht: huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo

Toimumise aeg: 22.-27. august Koht: Tallinna linn, Aegna saar Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 8-14-aastased kunstihuvilised lap-

21)

Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-12-aastased tüdrukud

Põnev muusikat ja tantsu täis päev, kust ei puudu ka asjakohased meisterdamised ja naljakad tantsuliigutused. Selle päeva märksõnadeks on neoonvärvid, p litrid, sädelus ja sära. Vaatame naljakaid litr diskokaadreid ja videoid ning tantsime lõbusa d di skok värvimuusika saatel. värvim Kontakt: www.iidamaadam.ee Konta Laagritasu: 35 eurot

LINNALAAGRID SUVEL Toimumise aeg: 22.-25. august Toimumiskoht: Rocca al Mare tennisekeskus

(Haabersti 5)

Töökeel: eesti, vene, inglise, soome Sihtrühm: kõik lapsed

sed ja noored Valmistame ette kunstišõu, mis leiab aset 28. augustil Aegna sadamas. Selleks kasutame meie kunstihuviliste noorte endi väljamõeldud uut tehnikat, mis kombineerib kunstistiile erinevates valdkondades – lavaliikumises, siidimaalimis, keraamikas, improteatri metoodikas ja muusikalises improvisatsioonis. Lisaks viime üheskoos läbi viis töötuba Tallinna noortekeskustes. Kontakt: www.nomme.ee/manniku, manniku.noortekeskus@nomme.ee, tel 5556 7781 Laagritasu: 73 eurot (noortekeskuste kaardiga, võib kohapeal vormistada, kaarditasu 3,50 eurot, kehtib kuni 26 a)

LINNALAAGRID LOOMAAIAS

Neli päeva tennist, üldfüüsilist treeningut, spordimängusid ja ujumist. Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, 526 9231 Piletiinfo: 120 eurot või 40 eurot (üks päev)

Toimumise aeg: 23.-24. august Koht: loomaaed (Ehitajate tee 150/Paldiski mnt

KURSUS «JOONED JOOKSMA: JOONISFILMI KURSUS TÄISKASVANUTELE»

Tegevused õpilastele looduskoolis ja loomaaias: mängulised õppetunnid, ekskursioonid ja palju muud. Kontakt: www.tallinnzoo.ee, info@tallinnzoo.ee, tel 694 3300 Laagritasu: tasuline

Toimumise aeg: 22.-25. august kl 18-20 Koht: Nukufilmi lastestuudio (Pärnu mnt 154) Töökeel: eesti Sihtrühm: 15+

Kursusel tutvustatakse joonisfilmi tehnikat, erinevaid stiile ja võimalusi selle tehnika kasutamiseks. Teeme läbi klassikalised joonisfilmi harjutused ja uurime, kuidas asjad joonisfilmis liikuma panna. Tutvume ka rotoskoobi tehnikaga, mis annab aimu eelmise sajandi esimesel poolel valminud klassikaliste joonisfilmide käsitööst. Kontakt: www.nukufilmilastestuudio.ee, info@nukufilmilastestuudio.ee, tel 5303 7660 Laagritasu: 75 eurot (hind sisaldab kõiki materjale ja snäkipausi)

ARSISE KELLADE KOOLI LINNALAAGER «KELLAMUUSIKA LÕBUS MAAILM» Toimumise aeg: 22.-26. august Koht: Arsise kellade kool (Toompuiestee 20) Töökeel: eesti Sihtrühm: 7-13-aastased lapsed

Musitseerime käsikelladel (eelnev pillioskus pole vajalik), avastame teatri- ja muusikamaailma, kohtume tuntud näitlejaga, uudistame neljajalgsete sõprade tegemisi, arendame loovust ja improviseerimise oskust ning anname laagri lõppedes kontserdi lapsevanematele ja sõpradele. Kontakt: www.arsis.ee, info@arsis.ee, tel 662 1855 Laagritasu: 130 eurot sisaldab kõiki tegevusi, külastuspaikade pileteid ja igal päeval sooja lõunat.

145)

Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: lapsed, noored

LINNALAAGER «VIIKINGID: ELU LEGENDIDE TAGA» Toimumise aeg: 23.-25. august kl 9-15.30 Koht: Lennusadam (Vesilennuki 6) Töökeel: eesti, vene Sihtrühm: 7-11-aastased lapsed

Lennusadama augustikuu linnalaager keskendub uuele näitusele «Viikingid: elu legendide taga». Kontakt: www.lennusadam.eu Laagritasu: tasuline

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED NOORTELAAGRID Toimumise aeg: 29.-30. august kl 9-17 Koht: Fansurf surfikool, Kakumäe rand Töökeel: eesti, inglise Sihtrühm: 13-17-aastased lapsed ja noored

Laagris õpime: SUP ehk aerusurfi (SUP-matkad), lainesurfi, purjelauda, lohesurfi, samuti skimboard’i ja longboard’i. Igale osalejale on olemas kalipso ning päästevest. Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp Laagritasu: 90 eurot (hinna sees lõunasöök ja õhtuoode, laagri maksumus sisaldab kahe päeva jooksul eri tegevusi)

SUVINE LINNALAAGER «MERETUULTE LOOD» Toimumise aeg: kuni 31. august kl 9-17

(tööpäeviti)

Toimumiskoht: Vivendi koolituskeskus

(Sõpruse pst 211a) Töökeel: eesti (vajadusel vene keel) Sihtrühm: 7-12-aastased lapsed Kutsume algklassilapsi suvisel koolivaheajal osa võtma linnalaagrist, kus meisterdatakse iga päev puidust ja paberist vahvaid esemeid ning külastatakse põnevaid kohti! Kontakt: www.vivendi.ee, info@vivendi.ee, tel 600 2244, 537 28520


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.