Page 1

2010 / IV. Çeyrek Sayı: 26 2010 / 4th Quarter Issue: 26


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 1

Atlas 220 Xenotest

®

YEN‹ TEST C‹HAZI

http://www. itnetwork.com.tr

Güvenilir Ifl›k Hasl›¤› Testleri ‹çin Xenotest 220, tasar›m› ve ifllevi aç›s›ndan 50 y›ll›k bir tecrübenin ürünü olup, sadece tekstil için de¤il, deri ve ka¤›t gibi di¤er ürünlerin ›fl›k hasl›¤› testleri için de kullan›labilecek flekilde gelifltirilmifl yeni bir cihazd›r.

Cihaz›n Özellikleri : • • • • • • • •

2200 Watt hava so¤utmal› Xenon Lamba 19 adet çabuk tak›labilir numune tutucu (2310 cm2) Ön-programlanabilir standartlar Kullan›m dili olarak Asya ve Avrupa dilleri (seçilebilir) Numune raf›nda XENOSENSIV ›fl›k ve s›cakl›k kontrol sensörü ISO 105 B02 / AATCC TM16 test standartlar›na uygunluk XenoCal sensörler sayesinde kolay kalibrasyon Xenotouch (dokunmatik ekran) sayesinde online network

Xenotest 220 Filtre Kafesleri (TM16, 105 B02, XENOCHROME 320)

Kolay tak›labilir numune maskeleri ve numune tutucular (ISO ve AATCC Standartlar› için)


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 2

‹Ç‹NDEK‹LER / CONTENTS

5 49. Dornbirn Yapay Elyaf Kongresi (DornbirnMFC) 15-17 Eylül 2010

‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Yay›n Müflaviri / Corporate Editor Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi

49th Dornbirn Man-Made Fibers Congress (DornbirnMFC) 15 -17 September 2010

Yay›n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Kerim DURAN Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN Prof. Dr. Peter HARDT Prof. Dr. Özcan ÖZDEM‹R Doç. Dr. Recep YILMAZ Doç. Dr. Merih SARIIfiIK Doç. Dr. Ömer Berk BERKALP Yrd. Doç. Dr. Dilek TOPRAKKAYA

25 Suni Çimen Monofilamentleri Dünya Kupas› Sahalar›n› Güçlendiriyor

Uluslararas› ‹liflkiler / International Relations Murat ÇAVDAR Reklam Müdürü / Advertising Manager Nihat DURMUfi Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN

Artificial Turf Monofilaments Strengthen World Cup Pitches

Grafik Tasar›m / Design and Art Direction Temel EMECAN Abone ve Da¤›t›m / Subscription and Distrubition Sinan ALTUN

36

Mali ‹fller Müdürü / Financial Manager Nefle DURAK Bursa Temsilcili¤i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL‹K Tel & Fax : (0224) 252 79 15 - 252 79 42 Bask› Cilt / Publishing House Euromat Entegre Matbaac›l›k

Frans›z Tekstil Makineleri Semineri 21 Ekim 2010’da Gaziantep’de Gerçekleflti.

Yap›m - Yönetim / Head Office Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Reklamc›l›k Dan›flmanl›k Tic. Ltd. fiti. Yakuplu Merkez Mah. Osmanl› Cad. Güney Konaklar› A-Blok No: 1 Kat 3 D. 6 34524 Beylikdüzü - ‹STANBUL

French Textile Machinery Seminar Was held in Gaziantep on 21 October 2010

Tel Fax internet e-mail

: +90 (212) 876 75 06 (Pbx) : +90 (212) 876 06 81 : http://www.nonwoventechnology.com : info@nonwoventechnology.com

Fiyat›

: 15 YTL

Üç ayda bir yay›mlan›r. Published once in three months. Bu dergide yay›mlanan haber ve foto¤raflar, kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. All rights reserved. All photos and news is this publication can not be used without indicating the source

REKLAM ‹NDEKS‹ / ADVERTISERS INDEX AJANS PRESS..............................33

›TMA TUR............................Ö.K.IÇI

DILO.............................................7

ITM 2012 ...................................29

ESY GROUP ................................31

NONWOVEN TECHNOLOGY.......41

FALU ............................................9

TEKNIK FUARC›L›K......................37

FLEISSNER ..................................15

TEKNIK AJANS.....................A.K.IÇI

HIGHTEX 2012.........................A.K.

UCMTF ............................Ö.KAPAK


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 3

Türkiye’de Teknik Tekstille’de Yat›r›mlar Giderek Art›yor Technical Textiles Increasing investments in Turkey NEC‹P GÜNEY

Merhaba,

Hello,

Bildi¤iniz gibi her sene Avusturya’n›n Dornbirn kentinde

We have attended the 49th Man-Made Fiber Congress, organized

düzenlenen 49. Man-Made Fiber Congress’ine bu sene de

annually in Dornbirn, Austria and we were present there as Teknik

Teknik Fuarc›l›k olarak kat›ld›k. Konferansta lif alan›nda

Fuarc›l›k Company. We had the opportunity to follow the trends

gerçeklefltirilen geliflmelere ilaveten gelece¤e yönelik trendleri ve

and projects expected in the future in addition to the developments

projeleri de izleme f›rsat›n› bulduk. Teknik tekstiller inovasyonlar

in fibers. As technical textiles are mainly based on innovations,

üzerine kurulu oldu¤u için araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri

research & development activities play a very important role. The

büyük önem tafl›yor.

Liflerde gözlemledi¤imiz geliflmeler

developments in fibers were especially focused on innovations and

özellikle teknik tekstiller ve nonwoven ürünlere yönelik olarak

specialties on technical textiles and nonwoven products.

gerçeklefltirilen inovasyonlar ve özellikler üzerine yo¤unlaflm›flt›.

Developments and research directed to transport and automotive

Tafl›ma ve otomotiv tekstilleri, ziraat tekstilleri, spor tekstilleri ve

textiles, agrotextiles, sport textiles, and medical textiles were

medikal tekstillere yönelik olarak gerçeklefltirilen geliflmeler ve

among the highlights of the conference. It was also stated that the

araflt›rmalar konferans›n göze çarpan konular› aras›ndayd›.

textile products used in buildings (buildtech) increased their market

Ayr›ca, inflaatlarda kullan›lan tekstil ürünlerinin (buildtech) de

share.

pazar pay›n› artt›rd›¤› belirtildi. Tüm dünyada teknik tekstil tüketimi uygulama alanlar›na göre

When we consider the production of technical textiles for different

incelendi¤inde, özellikle paketlemede kullan›lan teknik tekstillerin

segments, we can easily see that technical textiles used in

(packtech), otomotiv ve tafl›ma tekstillerinin (mobiltech),

packaging (packtech), automotive and transport textiles

endüstriyel teknik tekstillerin (indutech) ve ev teknik tekstil

(mobiltech), industrial textiles (indutech) and home textiles

ürünlerinin (hometech) en yüksek de¤erlerde seyredildi¤i

(hometech) are the highest values. It is also very satisfactory to see

görülüyor. Dünyadaki teknik tekstil üretiminde art›fl kaydeden

the name of our country among the countries with increasing

ülkelere bak›ld›¤›nda, ülkemizin de ad›n›n geçti¤ini görüyoruz.

trend of technical textile production. Especially in the last 10 years,

Özellikle son 10 y›lda Türk firmalar› teknik tekstil ve nonwoven

the number of Turkish companies that began to produce technical

üretimi yapmaya bafllad›, çünkü ürünler daha fazla katma de¤ere

textiles and nonwoven products has increased . These products

sahip ve geleneksel tekstillere k›yasla fazla fiyat dalgalanmas›

have higher added value and they are not much effected from

yaflanm›yor. Türkiye’nin bu alanda sahip oldu¤u mevcut altyap›

fluctuations in price. The present infrastructure of Turkey in this

teknoloji ve insan kaynaklar› aç›s›ndan da h›zla geliflmeye devam

area continues to develop with regard to technology and human

ediyor. Sektördeki büyümenin devam edece¤ini tahmin ediyor

resources. We guess and hope that the growth on the sector will

ve umuyoruz.

continue.

Sayg›lar›mla

Best regards

3


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 4

2010 Tempolu Geçiyor DOÇ. DR. HALE CANBAZ KARAKAfi Nonwoven Technology Technical Textiles Yay›n Müflaviri / Corporate Editor

2010 Passes With Good Pace

Sevgili Okurlar›m›z,

Dear Readers,

Bu say›m›zda yer alan ve Groz Beckert taraf›ndan aç›lan Teknoloji ve

This issue gives some place to the Technology and Development

Gelifltirme Merkezi ile ilgili yaz›m›z› ilginç bulaca¤›n›z› düflünüyoruz.

Center, opened by Groz Beckert. Within the context of this Project,

Firman›n tarihindeki en büyük proje olma özelli¤ine sahip olan proje

which has the feature of being the biggest Project in the company’s history, the building of the center is an important example of

kapsam›nda, merkezin binas› da sürdürülebilirlik ve çevreye sayg›ya verilen

sustainability and concern fort he future.

önem aç›s›ndan da önemli bir örnek teflkil ediyor.

The 49th Dornbirn Man-Made Fiber Congress, which was realized

15-17 Eylül 2010 tarihleri aras›nda Avusturya’n›n Dornbirn kentinde

in Dornbirn, Austria between 15-17 September 2010, brought the

gerçeklefltirilen 49. Dornbirn Man-Made Fiber Congress, gelece¤in yapay

man-made fibers of the future with the visitors together. Among

lifleri ile dinleyicileri buluflturdu. Konferans›n anahtar konular›ndan

the key topics of the conference were

nonwovens,

birkaç›n› da nonwovenlar, tafl›ma/otomotiv tekstilleri ve AB projeleri

transportation/Automotive textiles and EU projects. The

oluflturdu. Teknik tekstil alan›ndaki gelifltirme ve inovasyon çal›flmalar› hayal

development and innovation studies on technical textiles force the

gücünü zorluyor. Mevcut ürünlere, Ar&Ge çal›flmalar›na ve gelecekteki

imagination. When we look at the present products, Re & De

senaryolara bakt›¤›m›zda, klasik tekstillerden farkl› olarak olas›l›klar›n

studies and future scenarios, we see that probabilities increase

muazzam flekilde artt›¤›n› gözlemleyebiliyoruz. Yenilikleri hep birlikte

tremendously as opposed to conventional textiles. We hope to see

görmek dile¤iyle…

all these novelties together…

4


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 5

Haber / News

49. Dornbirn Yapay Elyaf Kongresi (Dornbirn-MFC) 15-17 Eylül 2010 49th Dornbirn Man-Made Fibers Congress (Dornbirn-MFC)15 – 17 September 2010 Yapay Liflerin Gelece¤iyle Buluflma Communicating the Future of Man-Made Fibers • Uluslararas› kat›l›mc›lardan büyük ilgi

Communicating the Future of Man-Made Fibers

• Anahtar teknolojiler ve öncü endüstrilerin temsili

• High International Interest of Participants

• Temel organizasyonla yap›lan iflbirli¤i h›zla büyüyor

• Key Technologies and Lead Industries Strongly Represented

• Yeni: Gelece¤in yapay lifleri konusunda dinleyicilerle yap›-

• Cooperation with Roof Organisations Successfully Extended

lan tart›flmalar

• New: Discussion with Audience on the Future of Man-Made Fi-

• 2011’deki y›ldönümün temel temalar› – Gelecek 50 y›l

bers • Preview Themes for Anniversary Year 2011 – The Next 50 years

Uluslararas› kat›l›mc›lardan büyük ilgi High International Interest of Participants

Bionics Temas› alt›nda yap›lan ve temel konular› kapsayan

5


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 6

Haber / News

100’den fazla yenilikçi konuflma, Avrupa ve Amerika’dan

The umbrella theme Bionics as well as more than 100 innovative

gelen kat›l›mc›lar›n ilgisi çekmeyi baflard›. Bu ilgiyi 49. Dorn-

lectures on the main themes has created a strong European/Ame-

birn MFC’ye yap›lan kay›t say›s›nda görmek mümkün.

rican and international interest.

CIRFS (Avrupa Yapay Elyaf Derne¤i)/Belçika, IVC (Industri-

This is also represented in the number of registrations for the 49th

evereinigung Chemiefasem)/Almanya, AFMA (Amerikan

Dornbirn MFC.

Elyaf Üreticileri Derne¤i)/ABD’nin ortak çal›flmalar› ve tica-

Targeted joint actions with CIRFS (European Man-Made Fibres

ri medya, ticari dernek ve enstitüler, üniversiteler ve akade-

Association)/ Belgium, IVC (Industrievereinigung Chemiefasern) /

mik araflt›rma kurulufllar›ndan gelen destek konferansa olan

Germany, AFMA (American Fiber Manufacturers Association) /

kat›l›m›n rekor düzeye ulaflmas›n› sa¤lad›.

USA, and the support from trade press, trade associations and

‹statistiklere ve çeflitli ülke/bölgelere bak›ld›¤›nda; Asya

institutes, universities and academic research have led to a record

(Çin, Japonya, Endonezya ve Hindistan), Amerika ülkeleri

participation.

ve Türkiye’nin kat›l›mc› say›s›n› artt›rd›¤› görülüyor. Alman-

Looking at statistics and various countries/regions Asia (PR China,

ca konuflulan ülkelerden Almanya, ‹sviçre ve Avusturya da

Japan, Indonesia, India), The Americas and Turkey are showing in-

etkinlikde güçlü bir flekilde temsil ediliyor. Özellikle ‹talya,

creased numbers of participants.

Hollanda, Portekiz, ‹spanya ve Fransa’dan gelen kat›l›mc› sa-

The German speaking neighbouring countries Germany, Switzer-

y›s›n›n da h›zla artt›¤›n› söylemek mümkün.

land and Austria are traditionally very strongly represented. Espe-

Bu, bir kez daha Dornbirn-MFC’nin yapay elyaf alan›ndaki

cially encouraging are increasing numbers of participants from

Dergimiz 49.Dornbirn Yapay Elyaf Kongerisinde Kat›l›mc› olarak yer ald›.

6


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 7

Haber / News

yenilikler konusunda Avrupa ve Amerika’n›n öncü etkinli¤i oldu¤unu kan›tlayacak.

Anahtar teknolojiler ve öncü endüstrilerin temsili Endüstri ve akademik araflt›rma kurulufllar›ndan uzmanlar› bir kez daha teflvik etmeyi baflard›k. Kongrede afla¤›daki konular üzerine 100’den fazla konuflma yer ald›: • Elyaf alan›ndaki yeni geliflmeler • Ulafl›m/Otomotiv alanlar›nda elyaf ve tekstiller • Nonwovenlar • Spinfinish ve modifikasyonlarla gelen yeni ifllevler • AB Araflt›rma Projeleri

Ayr›ca kongrede ilk kez araba üreticisi ve tedarikçisi lider flirketler yeni elyaf ürün ve süreçlerinin inovasyon olarak kullan›labilece¤i alanlar› sundu. Dornbirn-MFC’nin bu gelece¤in projeleri hakk›nda y›lda iki kez rapor yay›nlamas› bekleniyor.

Temel organizasyonlarla yap›lan iflbirli¤i h›zla büyüyor CCFA (Çin Kimyasal Elyaf Derne¤i) öncülü¤ünde, hükümetlerden, üniversitelerden, temel organizasyonlar ve endüstrilerden seçilen yüksek rütbeli 25 temsilci Dornbirn’e kat›ld›. Bu sayede Çin’le ve di¤er ülkelerden çeflitli derneklerle (örn Japonya, Endonezya ve Amerika’dan) yap›lacak iflbirli¤inin büyümesi öngörülüyor. 2009 y›l›nda EATP (Avrupa Tekstil Poliolefin Derne¤i) ile yap›lmaya bafllayan iflbirli¤i, alan›ndaki inovasyon ve uygulamalar konusunda gerçeklefltirilen sunumlar çerçevesinde büyümeye bafllad›. Y›ll›k Avusturya “Fachverband der Textil-Bekleidungs-, Schuh-und Lederindustrie” (TBSL) toplant›s› 2011 y›l›nda Dornbirn-MFC’nin aç›l›fl›ndan bir gün önce Kulturhaus’ta gerçeklefltirilecek. Bu anlaflmayla birlikte, yarat›lan sinerjilerden faydalan›lmas› ve uluslar aras› düzeyde tecrübe al›flveri-

7


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 8

Haber / News

fli yap›lmas› hedefleniyor.

Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and France. This underlines once again the importance of the Dornbirn MFC

Yeni: Gelece¤in yapay liflerin konusunda dinleyicilerle ya- as a European/American lead event for innovations in the field of p›lan tart›flmalar

Man-Made Fibers.

PricewaterhouseCoopers’›n yapt›¤› bir araflt›rmaya göre tüketicilerin %60’›ndan fazlas›, sat›n alma seçimlerinde sürdürü- Key Technologies and Lead Industries Strongly Represented lebilirli¤in önemli bir rol oynad›¤›n› belirtiyor.

We have succeeded again to convince experts from industry and

Böylece, elyaf üreticilerinin ve tüm tekstil zincirinin tafl›yaca¤› academic research. Over 100 lectures have been presented on ekolojik sorumluluklar da art›yor.

the following topics:

Lenzing AG’den Tekstil Elyaflar› ‹fl Ünitesi Baflkan› Dr. Dieter • New Developments in Fibers Eichinger ve yine ayn› flirketin iletiflim flirketi baflkan› Mag. • Fibers and Textiles in Transportation/Automotive Angelika Guldt 16 Eylül tarihinde saat 17.10’da B salonunda • Nonwovens yap›lan “2020 y›l›nda lifler nas›l görünecek? Elyaf üreticisi ola- • New Functionalities through Spinfinishes and Modifications rak Lenzing AG en önemli sorunlar› çözmeye katk›da bulu- • EU Research Projects nabilecek mi?” temal› tart›flmaya baflkanl›k etti. For the first time lead companies from the car manufacturing and their suppliers have presented those areas that may be conside-

2011’deki y›ldönümün temel temalar› – Gelecek 50 y›l

Dornbirn-MFC fuar› ilk kez 1962 y›l›nda Günümüz ve Gele- red the pushers of innovations for new fiber products and processes. It is foreseen that Dornbirn MFC will report biannually about

ce¤in Yapay Elyaf› temas› alt›nda gerçeklefltirildi.

50. Dornbirn-MFC fuar› 14-16 Eylül 2011 tarihinde Yapay these future projects. Elyaflar - Gelecek 50 YIL bafll›¤› alt›nda yap›lacak. Fuar, iddial› program›yla elyafla iliflkili gelece¤in projelerini sunmay› ve Cooperation with roof organisations successfully extended gelecek 10-15 y›l›n anahtar teknolojilerini öngörmeyi planl›- Under the lead of CCFA (China Chemical Fibres Association) PR yor.

China, a high-ranking delegation of 25 people consisting of representatives from governmental bodies, universities, roof organisati-

Fuar›n odaklanaca¤› di¤er temalar aras›nda:

ons and industry visited Dornbirn. An extension of this cooperation

• Yapay Elyaflar – Gelecek 50 y›l

with the PR China as well as other associations (eg. Japan, Indone-

• Elyaf alan›ndaki geliflmeler

sia, South America) is foreseen.

• Fonksiyonel tekstiller (Spor ve aktif giyim, medikal tekstil- The cooperation with EATP (European Association for Textile Poller)

yolefin) that started in 2009 has enlarged the scope of presenta-

• Teknik tekstil lifler (inflaat mühendisli¤i)

tions with innovations and applications in this field.

• Sürdürülebilirlik (Yeniden kullan›m, geri dönüflüm, enerji In 2011 the annual general assembly of the Austrian “Fachvertasarrufu)

band der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie” (TBSL)

• Terbiye (‹fllenebilirlik, ifllevsellik)

will be held on the day before the opening of the Dornbirn-MFC in

• AB Araflt›rma Projeleri

the Kulturhaus. The aim of this agreement is to make use of

8


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 9

Haber / News

synergies and to initiate an exchange of experiences.

New: Discussion with Audience on Future World of Man-Made Fibers According to a study of PricewaterhouseCoopers more than 60 % of consumers believe that sustainability will play a dominant role in their purchase behaviour. As a consequence ecological challenges for fiber manufacturers and the whole textile chain down to retail will arise. Chaired by Dr. Dieter Eichinger, Head of Business Unit Textile Fibers and Mrs. Mag. Angelika Guldt, head of corporate communication, both from LENZING AG a public discussion was held on Thursday, 16th of September at 17.10 hours in hall B. Topic: What is the world of fibers going to look like in 2020 and what can e.g. LENZING AG as a fiber producer contribute to solve the most urgent problems?

Preview Themes for Anniversary Year 2011: The next 50 Years The first Dornbirn MFC took place in 1962 and the main theme was: Man-Made Fibers Today and Tomorrow. The 50th Dornbirn MFC will take place from 14 – 16 September 2011 and the umbrella theme will be: Man-Made Fibers - The Next 50 Years. In a very ambitious programme it is intended to present fiber related-future projects and their key-technologies for the 10 – 15 years to come.

Further main themes have been selected: • Man-Made Fibers – The next 50 Years • New Developments in Fibers • Functional Textiles (Sports- and Active Wear, Medical Textiles) • Fibres for Technical Textiles (Civil Engineering) • Sustainability (Reuse, Recycling, Energy Saving) • Finishing (Processability, Functionality) • EU Research Projects

9


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 10

Haber / News

Texparts® E¤irme Ringleri ve Kopçalar›n›n Mükemmel Çal›flma Performans› Texparts® Spinning Rings and Travellers – Running Performance at it’s Best Oerlikon Textile Components, en iyi e¤irme sonuçlar› için Texparts® E¤irme Ringleri ve Kopçalar›n›n mükemmel bileflimini sunuyor. Oerlikon Textile Components is successful offering our customers the Texparts® Spinning Rings and Travellers, the perfect combination for optimum spinning results. Bu e¤irme ringleri ve kopçalar›, Oerlikon Textile Components’in

These spinning rings and travellers is closing the gap between draf-

ürün portföyünde yer alan çekme sistemi ile i¤in aras›ndaki ürün

ting system and spindle in the product range of Oerlikon Textile

bofllu¤unu dolduruyor.

Components. The Ideal Combination of Rings and Travellers Rings and travellers

Ring ve Kopçalar›n ‹deal Bileflimi

are the dominant elements in the ring spinning process. The key to

Ring ve kopçalar, ring e¤irme sürecinin en önemli unsurlar›d›r.

success is the reduction of the friction coefficient to the lowest pos-

Baflar›n›n s›rr› ise sürtünmeyi mümkün olan düflük seviyeye indir-

sible level. At this point you will get the perfect balanced spinning

mektir. Tam bu noktada mükemmel bir flekilde dengeli e¤irme

geometry, i.e. the spinning tension is on a constant balanced level.

geometrisine sahip olmak ve böylece, e¤irme gerginli¤i gibi para-

The reduction of friction will be achieved if the rings and travellers

metreleri sürekli olarak dengeli bir seviyede tutmak mümkün.

establish a symbiosis.

Yaln›zca ring ve kopçalar ortak bir flekilde çal›flt›¤›nda sürtünme-

The aspired ideal friction stands for higher traveller speed, lower

nin azalt›labiliyor.

working temperature, extended ring and traveller life time, avoidan-

‹deal bir sürtünme seviyesi yakaland›¤›nda kopçan›n h›z› artar,

ce of yarn tension peaks, better yarn quality (reduction of hairiness)

çal›flma s›cakl›¤› düfler, ring ve kopçan›n ömrü uzar, iplik gerginli-

and reduction of end breaks. Furthermore the ideal friction strikes

¤inin üst noktalara ulaflmas› engellenir, iplik kalitesi iyilefltirilir

the balance between traveller drive angle to ring, traveller weight,

(tüylenme azal›r) ve uç kopmalar› azal›r. Dahas›, ideal sürtünme

traveller and ring geometry, as well as traveller and ring coating. When using Texparts ® Rings and Travellers together the perfect

seviyesi, kopça tahrik aç›s›yla ring, kopça a¤›rl›¤›, kopça ve ring

combination of the ideal ring and traveller has already been defi-

geometrisi ve kopça ve ring kaplamas› aras›nda bir denge kurar.

ned and the hub from traveller to ring is at an ideal angle. The

Texparts® Ring ve Kopçalar› birlikte kullan›ld›¤›nda ideal ring ve

symbiosis of Texparts® Rings and Travellers ensures a wide traveller kopça kavram›n› ve kopça-ring ba¤lant›s›n›n ideal bir aç›da oldudriving angle for an increased traveller speed, less stress peaks, a ¤unu göreceksiniz. Texparts® Ring ve Kopçalar›n›n birleflimi kop-

reduction of end breaks and higher yarn quality due to the reduced

çan›n tahrik aç›s›n›n genifl olmas›n›, kopça h›z›n›n artmas›n›, ger-

hairiness. These advantages are the direct effect of the perfect

ginlik noktalar›n›n ve uç kopmalar›n›n azalt›lmas›n›, tüylenmenin

combination of Texparts® Rings and Travellers.

azalmas›yla iplik kalitesinin daha iyi olmas›n› sa¤l›yor. Bu avantajlar Texparts® Ring ve Kopçalar›n›n mükemmel birlefliminden ge-

Traveller Benefits

liyor.

The smart traveller design with different Texparts® Traveller Coa-

10


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 11

Haber / News

Kopçan›n avantajlar›

tings guarantees an optimized balance between traveller speed,

Farkl› Texparts® Kopça Kaplamalar›na sahip ak›ll› kopça tasar›m›

life time and yarn quality. Texparts® Travellers are universally sui-

kopça h›z›, kopça ömrü, iplik ve iplik kalitesi aras›ndaki denge

table and therefore no time-consuming and complex manage-

kurulmas›n› sa¤l›yor. Texparts® Kopçalar› evrensel uygulamalara

ment of different traveller types is necessary which leads to a re-

uygun ve böylece zamandan tasarruf edilmesini ve farkl› kopça

duction of spare parts on stock. Moreover, time is saved on every

türlerinin kar›fl›k bir flekilde kullan›labilmesini sa¤l›yor. Bu saye-

lot of traveller changes.

de, stoklarda yedek parça ihtiyac› azal›yor. Dahas›, kopçalar de-

The Texparts ® Travellers Sprint and Marathon match perfectly

¤ifltirilirken zamandan tasarruf ediliyor. Texparts ® Depar ve

with the Texparts® Rings and are designed for high-speed spin-

Maraton Kopças›, Texparts® Ringlerine mükemmel uyum sa¤l›-

ning.

yor ve özellikle yüksek h›zda e¤irme ifllemi için tasarlan›yor.

Ring Benefits The Texparts® Ring Coating guarantees a longer serviceable life

Ring avantajlar›

for ring and traveller as well as a consistent smooth running beha-

®

Texparts Ring Kaplamas› ringlerin ve kopçan›n hizmet ömrü-

viour. The highest contour accuracy leads to no variations in ring

nün uzamas›n› ve sürekli olarak sorunsuz bir flekilde çal›flmas›n›

sizes. Perfect roundness means no vibration during spinning. The

sa¤l›yor. Kontur hassasiyetinin yüksek olmas›, ring ölçüsünde

new ring design ensures high speed spinning for all fibre materials

herhangi bir sapman›n olmamas›n› sa¤l›yor. Mükemmel yuvar-

and yarn types.

lakl›k sayesinde e¤irme s›ras›nda titreflim yaflanm›yor. Yeni ring

Texparts® Rings are suitable for vast yarn count ranges. They are

tasar›m›, tüm elyaf materyalleri ve iplik türlerinde yüksek h›zda

used for all standard applications and for the compact spinning

®

e¤irmenin gerçekleflmesini sa¤l›yor. Texparts Ringleri birçok

process. Texparts® Rings are specially designed for a large speed

elyaf numaras› için uygun. Bu ringler, her türlü standart uygula-

range and convince by their universal suitability, excellent start-up

malarda ve kompakt e¤irme süreçlerinde kullan›labiliyor. Tex-

characteristics, a long service life and low traveller abrasion.

parts® Ringleri birçok h›z aral›¤›nda tasarlan›yor ve evrensel uygulamalara uygunlu¤u sayesinde mükemmel bafllama özellikleri,

Texparts® Ring Coating

uzun hizmet ömrü ve kopçan›n afl›nma oran›n›n düflük olmas›n›

The Texparts® Ring Coating makes the Texparts® Ring so unique.

sa¤l›yor.

The ring and traveller system in the short staple spinning process operates “dry”. Fiber debris from the yarn along with natural fiber

Texparts® Ring Kaplamas›

waxes like cotton pectin or spinning oil from man made fibers ac-

Texparts® Ring Kaplamas›, Texparts® Ringlerini eflsiz k›l›yor. K›sa kesikli e¤irme sürecinde ring ve kopça sistemi “kuru” olarak

cumulate on the traveller/ring system. The degree and the quality of accumulation depends partly on the

ifllem görüyor. ‹plikten geriye kalan art›klar, pamuk pektin gibi

ring coating as well as the traveller shape and coating. The

do¤al elyaf yap›flkan› ve yapay liflerden kaynaklanan e¤irme ya¤›

Texparts ® Ring Coating Mach 1 includes the deposit function

kopça/ring sisteminde birikiyor. Bu birikmenin seviyesi ve niteli-

which supports the lubrication effect as well as the orange skin

¤i k›smen ring kaplamas›na, kopça flekline ve kaplamas›na ba¤l›-

function to reduce the friction.

d›r. Texparts® Ring Kaplamas› Mach 1, birikinti (tortu) ifllevine

The orange skin function reduces the contact area between ring

sahiptir ve böylece ya¤lama etkisini güçlendirir ve sürtünmeyi

and traveller. This ensures less friction and thus an extended ser-

11


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 12

Haber / News

önlemek için portakal kabu¤u ifllevi görür. Portakal kabu¤u iflle-

viceable life.

vi, ring ve kopça aras›ndaki temas› azalt›yor. Böylece daha az

Newest polishing technology allows the manufacturing of a defi-

sürtünme gerçekleflirken hizmet ömrü de uzuyor.

ned ring surface (orange skin) which makes a running-in of the

En yeni cilalama teknolojisi sayesinde, e¤irme ringlerinin devre-

spinning rings dispensable.

ye girmesi zorunlulu¤unu kald›ran, belirli ring yüzeylerini üret-

The micro-fine surface structure shows identical friction characte-

mek (portakal kabu¤u) mümkün. Mikro-ince yüzey yap›s›, ring

ristics at all spinning positions of a ringspinning machine and the-

iplik makinesinin her türlü e¤irme konumunda ayn› sürtünme

refore the same yarn quality can be produced on all spindles.

niteliklerini sunuyor ve böylece her i¤de ayn› iplik kalitesi elde

This kind of surface ensures a quick build-up of the fibre lubricati-

ediliyor. Bu tür bir yüzey yap›s› elyaf ya¤lama filmlerinin h›zl› bir

on film as well as a goods adhesion on the ring surface, even in

flekilde birikmesini ve örne¤in kompakt iplik ve özlü iplik gibi el-

unfavourable lubrication situations, e.g.

veriflsiz ya¤lama durumlar›nda bile ring yüzeyinde iyi bir yap›flkanl›k elde edilmesini sa¤l›yor. Texparts® Ring Kaplaman›n gelifl-

Compact yarn or core yarn.

tirilmesinin temel nedeni ringin ömrünü uzatmak.

The main goal in the development of the Texparts® Ring Coating was to extend the ring lifetime.

®

Texparts Kopça Kaplamas› Geleneksel kopçalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda Texparts® Kopça Kap-

Texparts® Traveller Coating

lamas› devreye girme süresinin azalt›lmas›n› sa¤l›yor. Kopçan›n

Compared to conventional travellers the Texparts® Traveller Coa-

devreye girme aflamas›nda sistem elyafla ya¤lan›yor.

ting enables reduced running-in time. During the running-in phase

E¤er devreye girme süresi takip edilirse, yeni kopçalar›n daha

of the traveller the system will be lubricated by the fibre. If the

uzun ring ve kopça ömrü, daha iyi kesikli elyaf kalitesi ve uç

running-in time will be followed strictly the new travellers will stand

kopmalar›n›n standart seviyede oldu¤unu görmek mümkün.

out due to extended ring and traveller life time, increasing and

®

Texparts Kopça Kaplamas›, standart kopçalara göre devreye

stable yarn quality as well as end breaks at standard level. The

girme süresinin azalt›lmas›n› sa¤l›yor. Farkl› h›zlarda iki farkl›

Texparts ® Traveller Coating enables a reduced running-in time

kopça türü bulunuyor: Texparts® Depar Kopça Kaplamas›, cilal› kopçan›n ileri düzeyde kaplanmas› anlam›na geliyor. Nikel kaplamal› bu kopça her türlü standart uygulamalarda kullan›labiliyor.

compared to standard travellers. There are two traveller types available for different speeds: The Texparts® Traveller Coating Sprint stands for an advanced coating on a polished traveller. It is a nickel-plated traveller for all stan-

Temel özellikleri aras›nda; mükemmel hizmet ömrü, pürüzsüz dard applications. The main features are an excellent service lifeiplik yolu ve ›s›n›n düzgün bir flekilde da¤›lmas› yer al›yor. Texparts® Maraton Kopça Kaplamas› ise cilal› kopçan›n yüksek h›zda özel bir flekilde kaplanmas› anlam›na geliyor. Bu kaplama kompakt iplikler ve uzun hizmet ömrü gerektiren tüm uygulamalar için kimyasal tortu kaplama sunuyor. Daha yüksek per-

time, a smooth yarn path and good heat dissipation. The Texparts® Traveller Coating Marathon is the special high speed coating on a polished traveller.It has a chemical deposit plating for compact yarn and for all applications in which longer lifetime is re-

formans için en iyi kalite düzeyini ayarl›yor. Texparts® Kopçala-

quired. It offers the optimum quality for a higher performance.Tex-

r› her türlü elyaf materyal için uygun.

parts® Travellers are suitable for all kind of fibre material.

12


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 13

Haber / News

CIHPEC’te Oasis SAF® Baflar›s› Success for Oasis SAF® at CIHPEC 17. Çin Uluslararas› Mendil ve Tek Kullan›ml›k Hijyen Ürünleri Fuar› Technical Absorbents Ltd. (TAL) için oldukça iyi geçti 17th China International Tissue and Disposable Hygiene Products Exhibition was very good event for TAL Oasis Super Absorbent Fibre (Oasis SAF®) manufacturer Technical Absorbents Ltd (TAL) enjoyed huge success recently at the 17th China International Tissue and Disposable Hygiene Products Exhibition (CIHPEC). The UK-based company travelled to Nanjing for the three-day exhibition to further promote its super absorbent technology to the growing disposable hygiene market in China. TAL is owned by Bluestar Fibres Ltd, which is a wholly-owned subsidiary of China National Bluestar Corporation, which in-turn is wholly-owned by ChemChina – one of China’s fastest growing chemical groups. For this reason, increasing the company’s presence in Asia – and raising further awareness of its innovative super absorbent fibre – is of particular importance to the company. In addition to the manufacture of Oasis SAF®, TAL toll manufactures nonwovens, yarns, woven fabrics and finished consumer goods – all containing Oasis SAF®. This is as a result of the relationships it has built with some of the world’s leading specialist fibre converters, roll-goods producers and end product manufacturers. It is now working to develop similar networks with Asian companies in order to enhance routes to market within this region. The hygiene sector is one of a number of key industries for Oasis SAF®. This is a result of its superior fluid absorption properties and its ability to produce super soft and discreet absorbent core designs without the need for containment systems. During CIHPEC, TAL engaged in numerous meetings with new and prospective customers. All were keen to learn more about the production of Oasis SAF® and the benefits it could offer them and other parties in the supply chain. “TAL’s experience and innovation in the disposable hygiene sector has allowed it to develop Oasis SAF®containing fabrics which deliver improved user comfort levels and ultralow re-wet performance,” explains TAL’s Business Development Manager Mr Dave Hill. “In addition, Oasis SAF® offers excellent conversion, minimum wastage and consistent performance. These are benefits desired by hygiene product manufacturers and the end-user – thus making Oasis SAF® desirable to the femme-hygiene, adult incontinence and diaper sectors. “During CIHPEC TAL saw a large amount of interest from all three sectors, especially companies interested in the development of new ultra-thin femme-pads. There was also curiosity from diaper manufacturers looking to challenge traditional manufacturing techniques and offer something new to the consumer. All in all, CIHPEC was an excellent exhibition for TAL. The high amount of domestic exhibitors and visitors underlined how important this market is to the future of Oasis SAF® in China

Oasis Süper-Emici Elyaf’›n (Oasis SAF®) üreticisi Technical Absorbents Ltd (TAL), 17. Çin Uluslararas› Mendil ve Tek Kullan›ml›k Hijyen Ürünleri Fuar›’nda (CIHPEC) büyük baflar›lar elde etti. ‹ngiliz merkezli flirket üç günlük fuara kat›lmak ve süper-emici teknolojilerini Çin’in giderek büyüyen tek kullan›ml›k hijyen pazar›na sunmak amac›yla Nanjing’e yolculuk etti. TAL’in sahibi Bluestar Fibres Ltd. Bu flirketin tamam› China National Bluestar Corporation’un alt kuruluflu. Sonuçta bu flirketin tamam›m›n sahibi ise Çin’in h›zla büyüyen kimyasal gruplar›ndan biri olan ChemChina. Bu nedenle TAL için Asya’daki varl›¤›n› sürdürmek ve yenilikçi süper-emici elyaf konusunda bilinç oluflturmak çok önemli. Oasis SAF® üretiminin yan› s›ra, TAL ayr›ca tamam› Oasis SAF® içeren nonwoven, iplik, dokuma kumafl ve bitim ifllemleri yap›lm›fl müflteri mallar› üretiyor. fiirket bu flekilde dünyan›n önde gelen uzman lif konvertörleri, silindir ürün üreticileri ve son ürün üreticileriyle olan yak›n iliflkisini güçlendirmeyi planl›yor. fiirket flimdi Asya bölgesindeki pazar yollar›n› geniflletmek amac›yla, bu bölgedeki flirketlerle yak›n iliflkiler kurmay› hedefliyor. Oasis SAF® için en önemli endüstrilerden biri hijyen endüstrisi. Bunun sebebi ise elyaf›n üstün s›v› emme özellikleri ve muhafaza sistemine ihtiyaç duymadan süper yumuflak ve ak›ll› emici tasar›mlara sahip olabilmesi. CIHPEC’te TAL yeni ve potansiyel müflterileriyle birçok görüflmeler yapt›. Bütün müflteriler, Oasis SAF® üretimi, bu üretimin getirece¤i yararlar ve tedarik zincirindeki di¤er taraflar hakk›nda daha fazla bilgi edinmeye hevesliydi. TAL ‹fl Gelifltirme Müdürü Dave Hill; “TAL’in tek kullan›ml›k hijyen sektöründeki tecrübesi ve yenilikleri flirketin Oasis SAF® içeren kumafllar üretmesini sa¤l›yor. Böylece üstün kullan›c› konfor seviyesi elde edilirken ve ›slakl›k en aza indiriliyor,”“ Ayr›ca, Oasis SAF® muhteflem bir dönüflüm sa¤l›yor, çok az at›k olufltururken sürekli bir performans sunuyor. Bunlar hijyen üreticilerinin ve son kullan›c›lar›n talep etti¤i önemli özellikler. Bu üstün özellikleri sayesinde Oasis SAF® kad›n hijyeni, yetiflkin enkontinans› ve bebek bezi sektöründe kullan›l›yor,” “CIHPEC’te TAL özellikle üç sektörden ilgi gördü. fiirketler genelde çok ince kad›n pedlerinin üretimiyle ilgilendiler. Geleneksel üretim tekniklerini geride b›rakmay› ve tüketicilere yeni ürünler sunmay› düflünen bebek bezi üreticileri de flirketimize ilgi gösterdi. Sonuçta CIHPEC, TAL için muhteflem bir fuar oldu. Yerli kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin yo¤unlu¤u bu pazar›n Oasis SAF®’›n Çin’deki varl›¤› için ne kadar önemli oldu¤unu gösterdi,” dedi.

13


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 14

Haber / News

Andritz, CINTE Techtextil Fuar›nda Yeniliklerini Sergiledi Andritz, Presented its Latest Innovations at CINTE Techtextil CINTE Techtextil 2010: Andritz Küsters ve Andritz Perfojet taraf›ndan sunulan Teknik Tekstil ve Nonwoven yeniliklerini ziyaretçilerine sundu. CINTE Techtextile 2010: Provided by Andritz Küsters and Andritz Perfojet, Teknik tekstil ve nonwoven presented latest innovations to the visitors. Krefeld, August 6, 2010. At CINTE Techtextil, Andritz Küsters in-

Cinte Techtextil fuar›nda Andritz Küsters wetlaid teknolojisi alan›ndaki en yeni geliflmelerini tan›tt›. fiirketin temel ürünü olan neXformer ® (da¤›t›m sistemi, bafll›k ve e¤imli garnitor teli parças›) yeniden tasarland› ve piyasan›n taleplerine uygun flekilde gelifltirildi. Wetlaid nonwoven teknolojisi giderek daha da önemli bir noktaya geliyor ve do¤al/sentetik elyaf, karbon, mikro-cam, aramid ve di¤er suni elyaf gibi çok çeflitli liflerden üretilen yeni ve yenilikçi ürünleri gelifltirme konusunda s›n›rs›z seçenek sunuyor. Böylece; s›cakl›k dayan›kl›l›¤›, kimyasal direnci, kontrol edilebilen gözeneklilik özelli¤i, yüksek tensil gücü, statik ya da anti-statik karakteri olan filtre materyaller üretmek mümkün hale geliyor. Yak›n zamanda Rieter Perfojet’in (art›k AndritzPerfojet) sat›n al›nmas›yla, Andritzhidro-ba¤lama ünitesine sahip wetlaid hatlar›n› üretmeye bafllad›. Ürün gam›nda kimyasal katk› maddesi içermeyen, ›s›l-ba¤lama kullan›lmayan mono-malzemeli ›slak serilmifl nonwovenlar yer al›yor.

troduces its latest developments in wetlaid technology. The core component neXformer® (distribution system, headbox and inclined wire part) has been re-designed and adapted to the market’s demands.

NeXformer® wetlaid by Andritz Küsters The wetlaid nonwoven technology is increasingly gaining importan-

Böylece, örne¤in farkl› elyaf türleri birbirlerine ba¤lanabiliyor. AndritzPerfojet’in hidro-ba¤lama sistemleri ve hava geçiflli kurutucular›, Andritz Küsters kalenderlerini ve ›slak terbiye bileflenlerini (örn az ekleme ve su çekme araçlar›) tamaml›yor. Nonwoven müflterileri art›k AndritzKüsters’in ›s›l-ba¤lama ve AndritzPerfojet’in spunlace teknolojisinden istedikleri ba¤lama teknolojisini seçebiliyor. Her iki ifllem de verimi artt›rmak ve enerji tüketimini azaltmak amac›yla sürekli olarak dikkatlice flekillendiriliyor. Spunlaid piyasas›na kat›lan di¤er bir ürün de AndritzPerfojet’in Spunjet® teknolojisi. Bu ifllem, kontinü filamentlerin hidro-ba¤lamas›nda kullan›l›yor ve hacim, yumuflakl›k, drape ve tensil gücünden ba¤›ms›z olarak üstün kumafl özellikleri oluflturulmas›n› sa¤l›yor. Spunjet®’i klasik ›s›l-ba¤lama ifllemiyle birlefltiren bu tek hat üreticilere ürün portföylerini geniflletecek, yüksek esneklik sa¤layan nonwoven rulo ürünler sunuyor.

ce and offers almost infinite options for the development of new and innovative products from a great variety of fibers: natural and synthetic fibers, but also carbon, microglass, aramid, and many more manmade fibers. Thus, it is possible to produce filter material, for example, that features temperature resistance, chemical resistance, controlled porosity, high tensile strength, or static and anti-static character.

AndritzKüsters’in neXcal® ›s›l ba¤lama teknolojisiyle donat›lan Andritz Perfojet Spunjet® teknolojisi. Elyaf ve nonwoven rulo ürünlerin lider üreticileriyle, kimyasal endüstrisi ve araflt›rma enstitüleriyle yap›lan iflbirli¤i sayesinde Andritz, Krefeld ve Montbonnot’taki iki teknik merkezinde sürekli olarak yenilikçi ürünler gelifltirmeye odaklan›yor. Krefeld tesisi komple bir wetlaid laboratuar hatt›, üretim ve pilot kalenderleri ve çeflitli ›slak terbiye makineleri içeriyor. Montbonnot tesisinde ise Andritz müflteriler, komple spunlace ve Spunjet® pilot hatlar›na eriflebiliyor.Küsters ve Perfojet’ten Andritzuzmanlar› güçlerini birlefltirerek yenilikçi teknolojilerini ve kifliye özel süreç çözümlerini CINTE Techtextil fuar›nda sundu.

Due to the recent acquisition of Rieter Perfojet (now Andritz Perfojet), Andritz is now able to offer wetlaid lines with hydroentanglement units. The product range includes mono-material wetlaid nonwovens without any chemical additives, nor using thermal bonding; in addition, layers of different fiber types can be entangled with each other.

14


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 15

From Fiber to Web -

Haber / News

The hydroentanglement systems and through-air dryers of Andritz-

Turnkey Solutions for any Nonwovens Application 300 m/dakika - ERKO YÜKSEK HIZ TARAKLARI VE FLEISSNER AQUA JET EN YÜKSEK KALúTEDEKú NONWOVENLARI GERÇEKLEûTúRúR

Perfojet ideally complement AndritzKüsters calenders and wet finishing components (e.g. low add-on or dewatering devices). With the AndritzKüsters’ thermal bonding and AndritzPerfojet’s spunlace technology, nonwovens customers now have the choice of two outstanding bonding technologies. Both processes have been reconfigured meticulously to achieve higher efficiency and reductions in energy consumption. A new product for the spunlaid market is

Erko Carding ERKO MEKANúK VE FLEISSNER SU úGNELE MESú TEKNOLOJúLERú úLE YENú FúLTRELEME ÜRÜNLERú GERÇEKLEûTúRúLúR

the Spunjet ® technology of Andritz Perfojet. This process uses hydroentanglement of continuous filaments, thus creating superior fabric properties as regards bulk, softness, drape, and tensile strength. Combining Spunjet® with classic thermobonding in a single line offers producers of nonwoven roll goods highest flexibility in enlarging their product portfolio.

Fleissner Hydroentangeling ÖZEL ELYAFLAR TRUETZSCHLER NONWOVENS FúLTRELEME ÜRÜNLERúNú YENú BúR SEVúYEYE ERúûTúRECEK ELYAF PROSESúNE HAúZDúR

Spunjet® technology by Andritz Perfojet, combined with NeXcal® thermobonding technology by Andritz Küsters In close cooperation with leading fiber and nonwoven roll good

Erko Needling

producers, the chemical industry, and research institutions, Andritzis constantly developing innovative products in two technical centers in Krefeld and Montbonnot. The Krefeld site is equipped with a complete wetlaid laboratory line, production and pilot calenders, as well as various wet finishing machines. In Montbonnot, Andritz-

TRUETZSCHLER NONWOVENS UZMANLARI MEKANúK úGNELEME, SU úGNELEMESú, KúMYASAL VE ISIL BAøLAMA KONUSUNDA EN UYGUN ÇÖZÜMLERú SUNARLAR

customers have access to complete spunlace and Spunjet® pilot lines. Andritzexperts from Küsters and Perfojet present combined innovative technologies and customized process solutions at CINTE Techtextil,

15

www.truetzschler.com


FORMA-1

11/25/10

10:15 AM

Page 16

Haber / News

‹TA: Nano; Kendisi Küçük Fakat Tekstil ‹çin Büyük Bir Ad›m ITA: Nano Itself is Small, But it is a Giant Leap for Textiles ‹stanbul Tekstil ve Haz›r Giyim Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi (‹TA) yenilikçi çal›flma alanlar›yla tekstil sektörünü canland›rmay› sürdürüyor. Istanbul Textile and Ready-Made Garment R&D Center (ITA) continues to boost the textile sector with innovative working fields. The center organized a seminar titled “Nanotechnology applications in Textiles,” on at ITA Center. Nanotechnology applications, which provide high value added solutions with low costs in many fields including mainly medical, automotive, construction, filtration and energy sectors, wase discussed by the experts of these fields. Opening speech was given by ITA Director Prof. Dr. Mehmet Akal›n and he gave information about nanofiber technology, nanocomposites, surface analyses with SEM and AFM equipment and lab tools at ITA. The event take place for 2 days and the first day speakers were; Prof. Dr. Asl› Hockenberger from Uludag University, Korteks R&D Manager Mutlu Sezen, Eyal Zussman from TECHNION Israel Technology Institute, Ahmet Oral from Sabanc› University, ITA Textile Lab Specialist Perihan Yavuz and R&D Expert of Nano-magnetic Scientific Equipments Hilal Atalan. Application studies were conducted with electrospinning and nano-spider equipments of ITA during the second day of the seminar.

Merkez, geçti¤imiz aylarda ‹TA Merkezi’nde ‘Tekstilde Nanoteknoloji Uygulamalar›’ bafll›kl› bir seminer gerçeklefltirildi. Baflta t›p, otomotiv inflaat, filtrasyon ve enerji sektörleri olmak üzere birçok alanda düflük maliyetlerle yüksek katma de¤erli çözümler sunan tekstilde nanoteknoloji uygulamalar› bu seminerde alan›n›n uzmanlar›nca tart›fl›ld›. Aç›l›fl konuflmas›n› ‹TA Direktörü Prof. Dr. Mehmet Akal›n’›n yapt›¤› seminerde nanolif teknolojisi, nanokompozitler, SEM ve AFM cihazlar› ile yüzey analizleri ve ‹TA bünyesindeki laboratuvar cihazlar› anlat›ld›. ‹ki gün boyunca devam edecek organizasyonda ilk gün, Uluda¤ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asl› Hockenberger, Korteks Ar-Ge Müdürü Mutlu Sezen, TECNION ‹srail Teknoloji Enstitüsü’nden Eyal Zussman, Sabanc› Üniversitesi’nden Ahmet Oral, ‹TA Tekstil Laboratuvar› Sorumlusu Perihan Yavuz ve Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar’da Ar-Ge Uzman› Hilal Atalan seminerde konuflmac› olarak yer ald›. Seminerin ikinci günündeyse ‹TA bünyesindeki Elektrospinning ve Nanospider cihazlar›yla uygulama çal›flmalar› gerçeklefltirildi.

About ITA Within the frame of common goals defined to increase competition power of SMEs in the context of Lisbon strategy of EU; European Commission, Undersecretariat of Foreign Trade representing the Turkish Government and Istanbul Textile Ready-Wear Exporters Unions carried out Fashion and Textile Business Assemblage (MTK) to restructure the sector. Within the context of MTK project, Istanbul Textile and Ready-Made Garment R&D Center (ITA) was founded for the purpose of making Turkish textile and ready-wear sector an innovative and competitive brand in international markets and the center started operating in Istanbul Textilepark premises in Halkal›, ‹stanbul. Being one of the three units founded within the context of the project, ITA aims to be the “Perfection Center”, where high added value is produced according to R&D requirements of SMEs working in Turkish textile and ready-wear sectors. Operating with qualified labor force and technological equipment, innovative activity fields of ITA are: - Medical textiles - Nanotechnology applications in textile - Smart textiles and garment applications - Digital printing technologies - 3D design and product technologies - Environment and energy-efficient technologies in the context of social responsibility.

‹TA Hakk›nda Avrupa Birli¤i’nin Lizbon Stratejisi Kapsam›nda, KOB‹’lerin rekabet güçlerinin artt›r›lmas›na iliflkin belirlenen ortak amaçlar çerçevesinde, Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti’ni temsilen D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, ‹stanbul Tekstil Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri sektörün yeniden yap›land›r›lmas› yönünde Moda ve Tekstil ‹fl Kümesi (MTK) Projesini baflar›yla yürütmüfllerdir. MTK Projesi kapsam›nda, Türk tekstil ve haz›r giyim sektörünün uluslararas› pazarlarda yenilikçili¤e dayal›, rekabetçi bir marka olmas› amac›yla kurulan ‹stanbul Tekstil ve Haz›r Giyim Ar-Ge Merkezi (‹TA) Halkal›’da bulunan ‹stanbul Tekstilpark Yerleflkesi’nde faaliyetlerine bafllam›flt›r. Proje kapsam›nda kurulan üç birimden biri olan ‹TA, Türk tekstil ve haz›r giyim kümelerindeki KOB‹’lerin Ar-Ge ekseninde ihtiyaçlar›na yönelik yüksek katma de¤erin üretildi¤i bir “Mükemmeliyet Merkezi” olmay› hedeflemektedir. ‹TA’n›n Ar-Ge ekseninde kalifiye iflgücü, ileri teknolojik ekipmanlar› ile yenilikçi faaliyet alanlar› ise; • Medikal Tekstiller • Tekstilde Nanoteknoloji Uygulamalar› • Ak›ll› Tekstiller ve Giysi Uygulamalar› • Dijital Bask› Teknolojileri • 3 Boyutlu tasar›m ve ürün teknolojileri • Sosyal sorumluluk kapsam›nda cevre ve enerji verimlili¤i teknolojileri

16


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 17

Haber / News

Lenzing Grubu: fiirket tarihindeki En ‹yi Yar›y›l Sonuçlar›na Ulaflt› Lenzing Group: Best Half Year Result in Company History Ana faaliyet alan› olan elyafta önemli geliflmeler Very good development in core business Fibers As in the first quarter of 2010, the Lenzing Group made optimum use of the good global market environment and achieved an excellent result in the second quarter. Consolidated sales in the first half of 2010 climbed by 43.6 %1 to EUR 847.2 mill. from EUR 589.9 mill. This was the strongest rise in sales in the past years. It was enabled by higher fiber quantity, the price dynamics of global markets, as well as by the first-time full consolidation, from early May of 2010 on, of the pulp production site Biocel Paskov (Czech Republic), acquired in April 2010. The operative result developed even more dynamically than sales. Half year EBIT increased sevenfold from EUR 15.4 mill. to EUR 108.6 mill. Due to the higher cost of financing investment EBT increased thirteen-fold from EUR 8.0 mill. to EUR 105.0 mill. Profit for the period, after deduction of income taxes of EUR 24.6 mill. (2009: EUR 2.1 mill.), came to EUR 80.4 mill. (2009: EUR 5.9 mill.). The profit of the first half of 2010 already now exceeds that of the total annual profits of 2008 and 2009, respectively. The first half year of 2010 was therefore the best half year in the history of the company. Peter Untersperger, CEO of Lenzing AG, comments: “The half year result shows that the company's anti-cyclical investment strategy of the years 2008 and 2009 was absolutely right. The startup of new fiber capacity in Indonesia in the first half of 2010, investment in debottlenecking in China and the expansion of Heiligenkreuz

2010’un ilk çeyre¤inde oldu¤u gibi, Lenzing Grup ikinci çeyrekte de küresel piyasan›n olumlu havas›ndan en iyi flekilde faydalanmay› ve mükemmel sonuçlar elde etmeyi baflard›. 2010’un ilk yar›s›ndaki konsolide sat›fllar %43.6 oran›nda yükselerek 589.9 milyon Euro’dan 847.2 milyon Euro’ya yükseldi. Bu rakamla son y›llardaki en büyük art›fl elde edildi. Bu durum, flirketin elyaf kalitesini artt›rmas›, küresel piyasalardaki fiyat dinamikleri ve k⤛t hamuru üretim tesisi olan Biocel Paskov’un (Çek Cumhuriyeti) 2010 Nisan ay›nda sat›n al›nmas›yla flirketin 2010’un May›s ay›dan itibaren tam konsolidasyona geçmesinin sonucunda gerçekleflti. ‹flletme sonuçlar› genel olarak sat›fllardan daha baflar›l›yd›. Yar› y›ll›k dönemde faiz ve vergi öncesi kazanç yedi kat artarak 15,4 milyon Euro’dan 108.6 milyon Euro’ya yükseldi. Finans yat›r›mlar› daha maliyetli oldu¤undan vergi öncesi kazanç on üç kat artarak 8 milyon Euro’dan 105 milyon Euro’ya yükseldi. Dönem kâr›, 24.6 milyon Euro’luk gelir vergisi (2009: 2,1 milyon Euro) düflüldükten sonra 80.4 milyon Euro (2009: 5.9 milyon Euro) olarak gerçekleflti. 2010’un ilk yar›s›ndaki kâr de¤eri daha flimdiden 2008 ve 2009 y›llar›n›n toplam kâr›n› geçti. 2010’un ilk yar›s› böylece flirket tarihinin en kârl› y›l› oldu. Lenzing AG CEO’su Peter Untersperger: “Yar›y›l sonuçlar› flirketin 2008 ve 2009 y›llar›nda uygulad›¤› döngüsel olmayan yat›r›m stratejisinin do¤ru oldu¤unu gösteriyor. Endonezya’da 2010’un ilk yar›s›nda yeni elyaf kapasitesiyle iflletimin bafllamas›, Çin’deki

17


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 18

Haber / News

darbo¤az giderme yat›r›mlar› ve Heiligenkreuz’daki (Avusturya) geniflleme politikalar›, beklenen elyaf piyasas› dinamiklerinden en iyi flekilde yararlanmam›z› ve müflterilerimize ihtiyaçlar› olan hizmeti sunabilmemizi sa¤lad›. Tüm bu önemli yat›r›mlara ve Biocel Paskov’un sat›n al›nmas›na ra¤men, Lenzing’in bilançosundaki öz varl›k oran› %42,1, özkaynaklar›n borçlara oran› ise net %54,3 olarak gerçekleflti. Böylece flirket sürdürülebilir ve sa¤lam bir bilanço yap›s›na sahip olmay› baflard›.”

(Austria) put us in a position to make optimum use of the expected fiber market dynamics and to give our customers what they need. Despite all these considerable investments and the acquisition of Biocel Paskov Lenzing today has an equity ratio of 42.1 % of the balance sheet total at a net gearing rate of 54.3 %. These provide the company with a sustainedsolid balance sheet structure.”

Tüm bölümlerde yaflanan olumlu geliflmeler 2010’un ikinci çeyre¤inde hammadde fiyatlar›n›n ciddi flekilde artmas›na ra¤men, Elyaf bölümünün sat›fllar› %46.3 oran›nda artarak 741.0 milyon Euro’ya ulaflt›. Üretimin yüksek kapasitede yap›lmas›, tüm tesislerin tam kapasiteyle çal›flmas› ve sat›fl fiyatlar›n›n biraz daha yüksek olmas› bu mükemmel geliflmeyi mümkün k›ld›. Tekstil Lifler ifl ünitesinin yan› s›ra Nonwoven Lifleri de inan›lmaz bir baflar› elde etti. Özel elyaflar olan Lenzing Modal ® ve TENCEL ®, yenilikçi uygulamalar› sayesinde çok genifl alanlarda büyük baflar›lara ulaflt›. Asya’n›n yan› s›ra Avrupa ve ABD gibi önemli piyasalardan büyük talepler geldi. Plastik Ürünler bölümünün sat›fllar› %32,8 oran›nda artarak 95,9 milyon Euro’ya ulaflt›. 2009 y›l›nda yürürlü¤e konulan maliyette etkinlik önlemleri ve gelifltirilmifl kapasite kullan›m politikas› önemli avantajlar sa¤layarak, sat›fl rakamlar›n›n bir önceki y›la göre 3,2 milyon Euro daha yüksek gerçekleflmesini sa¤lad›. Lenzing Grubun yüksek yat›r›m etkinlikleri ve yabanc› müflterilerden al›nan yüksek siparifller sayesinde y›l›n ilk yar›s›nda Mühendislik ünitesinde de önemli geliflmeler sa¤land›. 38.4 milyon Euro (2009: 38.8 milyon) de¤erindeki yar›y›l sat›fllar›n›n 2.5 milyon Euro’luk k›sm›n›n bu bölüme ait bulundu¤u bildirildi. (2009’un ilk yar›s›nda: 3.5 milyon Euro).

Positive development of all segments Sales of segment Fibers grew by 46.3% to EUR 741.0 mill. and the result improved from past year's EUR 13.0 mill. to EUR 102.9 mill. despite raw material prices beginning to rise considerably in the second quarter of 2010. Higher production capacity along with full utilization at all sites and significantly higher prices were the reason for this excellent development. Business unit Textile Fibers as well as Nonwoven Fibers performed excellently. In particular the special fibers Lenzing Modal® and TENCEL® met with above-average broad-based success due to innovative applications. Demand from all major sales markets in Asia, but Europe and USA as well, was strong. Sales of segment Plastics Products grew by 32.8% to EUR 95.9 mill. Improved capacity utilization and the cost efficiency measures implemented in 2009 resulted in a significantly improved result of EUR 3.2 mill. over the previous balanced result. The development of business unit Engineering in the first half of the year was characterized by the continued high investment activity of the Lenzing Group and good order bookings from external customers. Stable half year sales of EUR 38.4 mill. (2009: EUR 38.8 mill.) provided a segment result of EUR 2.5 mill. (first half year 2009: EUR 3.5 mill.).

Genel bir bak›fl Afl›r› s›caklar nedeniyle y›l›n ikinci yar›s›nda temel faaliyet alan› olan Liflerin talebinde azalma olmas› bekleniyor. Çin’de gelifltirilen yeni selüloz elyaf üretim kapasitesi 2010 ve 2011 y›llar›nda piyasaya ürünlerini sunmaya bafllayacak ve azalma e¤ilimini geçici olarak telafi edecek. Y›l›n ilk yar›s›ndaki güçlü ivme, ikinci yar›da etkisini azaltacak. Artmaya devam eden hammadde fiyatlar›n›n (k⤛t hamuru ve kereste) kazanc› azaltmas› bekleniyor. Lenzing’in özel lifler ise bu de¤iflimden fazla etkilenmeyecek. Hammadde fiyatlar›n›n durumu, özellikle de çözünebilen k⤛t hamurunun, dördüncü çeyrekte düzelmeye bafllamas› bekleniyor. Plastik Ürünler ve Mühendislik bölümlerinin ifl kapasitelerinin ise sabit kalaca¤› düflünülüyor. Küresel ekonomide sürekli bir iyileflme kaydeden Lenzing Grup, ilk yar›dan daha düflük de olsa y›l›n ikinci yar›s›nda da memnun edici sonuçlar elde etmeyi bekliyor.

Outlook In the second half of the year core business fibers is expected to experience weakening fiber demand in view of recent first signs of overheating. New cellulose fiber production capacity in China will begin to supply the market in 2010 and 2011 and may temporarily reinforce this trend. The strong momentum of the first half of the year will therefore lose some of its force in the second half of the year and continued high raw material prices (pulp and wood) are expected to weaken margins. Lenzing’s special fibers will not be affected by this development to the same degree. The raw material price situation, in particular for dissolving pulp, is foreseen to calm down in the fourth quarter. The business development of segments Plastics Products and Engineering should remain stable. Pending a sustained recovery of the global economy, the Lenzing Group expects a satisfactory second half of the year, however, with a result below that of the first half.

18


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 19

Haber / News

Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi’nin (TEZ) Resmi Aç›l›fl› Yap›ld› Official Opening of the Technology and Development Centre (TEZ) Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi (TEZ) Technology and Development Centre (TEZ) Özet

Summary

Geçti¤imiz aylarda Groz-Beckert’in Albstadt’daki Teknoloji ve

On July 16 and 17 2010, Groz-Beckert's Technology and Develop-

Gelifltirme Merkezi resmi olarak aç›ld›. Temmuz ay›ndaki cuma

ment Centre (TEZ) in Albstadt was privately as well as officially

günkü aç›l›fla endüstri, bilim ve politika alanlar›ndan seçilmifl ko-

opened. On Friday July, selected guests from industry, science and

nuklar, müflteriler ve ortaklar davet edildi. Cumartesi ise aç›l›fl ise

politics have been invited together with numerous customers and

sadece flirket çal›flanlar›na özel olarak gerçeklefltirildi. Yeni bak›fl

partners; on Saturday, July the event is exclusively for the company's

aç›lar›na platform oluflturacak olan Teknoloji ve Gelifltirme Mer-

employees. As a platform for new perspectives, the Technology and

kezi (TEZ), sistematik düflünmeyi h›zland›rmak, yenilik ve sinerji-

Development Centre (TEZ) is creating new impetus for research

lere yo¤unlaflmak amac›yla araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›na

and development, for an intensification of systematic thinking, for

ivme kazand›racak. Groz-Beckert’in bu yeni merkezinde makine

innovation and for synergies. In close cooperation with machine pro-

üreticileri, kullan›c›lar› ve ortaklar›yla iflbirli¤i halinde çal›fl›larak

ducers, machine users and partners, this is where Groz-Beckert is

tekstilin gelece¤i flekillendirilecek. Merkezde e¤itim ve ö¤retim

shaping the textile future. An important role is also played by trai-

etkinliklerine de odaklan›lacak.

ning and further education.

Kesin rakamlar

Facts and Figures

Albstadt merkezli Groz-Beckert, inovasyon için bir platform

It was several years ago that Groz-Beckert in Albstadt first had the

oluflturma fikrini ilk kez birkaç y›l önce gündeme getirdi. Düflün-

idea of developing a comprehensive platform for innovation. The

cenin planlama aflamas› ise 2005’in bahar›nda bafllad›. Ekim

planning phase began in the spring of 2005. In October 2006 the

2006’da Münih’teki Henn mimar ofisi ihaleyi kazand› ve 2007’nin

renowned Munich architectural office of Henn was awarded the

Temmuz ay›nda inflaat›n bitifl töreni yap›ld›. Çeflitli yerel yükleni-

contract, and the topping-out ceremony had already successfully ta-

ci firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilen inflaat, plana uygun olarak

ken place by July 2007.

ilerledi. ‹lgili otoriteler ve flirket içinden projeye dahil olanlar›n

The construction work – realised by various local contractors – pro-

katk›lar› inflaat› h›zland›rd›. Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi böy-

ceeded according to plan. This was also thanks to the commitment

lece programa uygun tarihte resmi olarak aç›ld›. Bu inflaat projesi

shown by the relevant authorities and the numerous people invol-

kullan›lan malzeme miktar› bak›m›ndan Groz-Beckert’in tarihin-

ved in the project within the company itself. The Technology and

deki en büyük proje olma özelli¤i tafl›yor: 27,000 metreküp

Development Centre can thus be officially opened, and also used,

beton, 3,200 ton çelik ve 700 ton çelik kirifl kullan›ld›. Yaklafl›k

on schedule.

8,000 metrekare kat ve e¤imli çat› kapland›. Binan›n 136,000

This is the biggest construction project in Groz-Beckert's long his-

metreküp iç alan› bulunuyor. Bu amaçla 37,000 metreküp toprak

tory, and that is reflected not least in the amount of material requi-

alan ve 37,600 metreküp yer alt› suyu kaz›larak temizlendi. Ala-

red to build it: 27,000 cubic metres of concrete alone, 3,200 tonnes

n›n yüzölçümü 5,000 metrekare iken, TEZ’in kaplad›¤› toplam

of steel and 700 tonnes of steel girders were used, while almost

alan 25,000 metrekare. Bunun 14,000 metrekaresini ise kullan›la-

8,000 square metres of flat and sloping roofs had to be covered.

19


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 20

Haber / News

bilir alan oluflturuyor.

The interior space amounts to 136,000 cubic metres. This required 37,000 cubic metres of excavated material to be shifted, and

Mimari

37,600 cubic metres of groundwater.

Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi, çevresine ve mevcut inflaat si-

The floor space covers an area of 5,000 square metres, and the

tesine sorunsuzca uyum sa¤l›yor. Göze çarpan kalkan duvarlar›

total area covered by the TEZ amounts to 25,000 square metres,

yap›sal bir element olman›n yan› s›ra binaya belirgin ve dikkate

14,000 of which are available as usable space.

de¤er bir özellik kazand›r›yor. TEZ’in ön cephesinde ve iç deko-

The Architecture

rasyonunda büyük oranda cam kullan›l›yor. Birinci katta binan›n

The Technology and Development Centre blends harmoniously in-

zemini çeflitli yeflil alanlarla zenginlefltiriliyor.

to its surroundings and into the existing building complex. The striking-looking gables are a structural element and, at the same ti-

Sürdürülebilirlik

me, an expressive and recognisable feature. Glass is used genero-

Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi, sürdürülebilirlik konusunda

usly on the facade as well as inside the TEZ. The attractive gro-

enerji tasarrufuna yönelik birçok yasaya uyuyor. ‹nflaat için de

unds of the building are enhanced by the numerous garden areas

sürekli olarak çevreye uyumlu ve dayan›kl› malzemeler seçildi.

on different themes on the first floor.

Emülsiyon bazl› materyaller minimum düzeyde kullan›ld› ve a¤›r metallerin ya¤mur suyunu kirletmesini önlemek için çelik çat›lar

Sustainability

toz boyayla kapland›. Groz-Beckert böylece, TEZ’in yap›m›nda

With regard to sustainability, the Technology and Development

ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluk üstlendi¤ini kan›tl›yor.

Centre exceeds in several respects the already strict energy-saving regulations required by law. Structural materials were consciously

Binan›n göze çarpan kalkan duvarlar› ve cam yüzeyleri

selected with regard to environmental compatibility and durability.

Bina için avantajl› bir konum

Emulsion-based materials were largely dispensed with and the ste-

Groz-Beckert Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi’ne yaklafl›k 70

el roofs were powder-coated, to prevent any heavy metals from

milyon Euro de¤erinde yat›r›m yapt›. Mekân olarak Albstadt’›n

contaminating rainwater. The TEZ is thus proof of the exemplary

tercih edilmesi, Groz-Beckert’in genel merkezinin de bulundu¤u

manner in which Groz-Beckert assumes economic, ecological and

bu bölgeyi avantajl› gördü¤ünü gösteriyor. Bu kararda Groz-

social responsibility.

Beckert’in yabanc› ülkelerdeki alt kurulufllar› da etkili oldu. Bu kurulufllarda flirket ruhu hayati bir öneme sahipti. Dolay›s›yla,

A Favoured Location

Groz-Beckert’in Albstadt’ta koydu¤u standartlar bu markay›

The investment in the Technology and Development Centre amo-

uluslararas› platformda tan›nan bir marka haline getirdi. fiirketin

unts to roughly 70 million Euro. The choice of Albstadt as its loca-

dünya çap›ndaki tesislerine bak›ld›¤›nda, ister Çin’de, ister Hin-

tion is a further clear statement by Groz-Beckert in favour of its

distan ya da Avrupa’da olsun, de¤iflen kültür ve düflünce yap›la-

headquarters and the entire region. This decision was partly based

r›na ra¤men Groz-Beckert’in tüm alt kurulufllar›n›n standart bir

on Groz-Beckert's experience with its foreign subsidiaries: it beca-

kalite konseptine sahip oldu¤unu görmek mümkün.

me clear that the soul of a company is of crucial importance. And

Bu konsept de Albstadt’ta bulunan merkezde tan›mlan›yor.

the standard set in Albstadt is the standard that has made Groz-

Groz-Beckert için yenilikçi güce odaklanmak her zaman do¤ru

Beckert such a successful brand internationally. A look at the com-

çözüm oluyor. fiirketin genel merkezi ve TEZ, gelifltirme, tasa-

pany's plants worldwide – whether in India, China or Europe –

r›m, ifllem teknolojisi ve laboratuar teknolojisinin bulufltu¤u ve

makes it clear that, despite differing mentalities and cultures, the

birleflti¤i küresel bir platform oluflturacak. Teknoloji ve Gelifltir-

Groz-Beckert subsidiaries everywhere share the same standardi-

me Merkezi Albstadt’taki yap›lan üretimden h›zl› bir flekilde bilgi

sed concept of quality. A concept that has been, and always will

ve beceri transfer edecek ve tüm hizmetlere h›zl› bir flekilde

be, defined in Albstadt. For Groz-Beckert, therefore, concentrating

ulaflabilecek. Böylece bu tesiste kaliteli bir e¤itim zemini haz›rla-

and focusing its innovative strength is the right answer. The com-

narak yüksek düzeyde tekstil bilgisi ve becerisi sunulacak. Tüm

pany's headquarters and, above all, the TEZ will function as a glo-

20


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 21

Haber / News

bunlar da merkezin bulundu¤u yerin avantajlar›n› aç›kça gösteri-

bal interface where all the core competencies such as develop-

yor.

ment, design, process technology and lab technology meet and combine. The Technology and Development Centre thrives on

TEZ’in içeri¤i

the lively know-how transfer from production in Albstadt and

Araflt›rma ve gelifltirme, uygulama dan›flmanl›¤›, do¤ru e¤itim ve

from instant access to all services. Moreover, the site features a

ö¤retim, fikirlerin paylafl›m› gibi tüm etkinlikler ve daha fazlas›

qualified education infrastructure and, as ever, a profound level

Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi’nin odaklanaca¤› konular ola-

of textile know-how – all of these being further arguments in fa-

cak.

vour of the choice of location.

Öncelikli olarak en detayl› tekstil üretim yöntemleri üzerine befl Teknik Merkez oluflturulacak: Örme Teknik Merkezi, Dokuma

What the TEZ Contains

Teknik Merkezi, Keçe Kaplama Teknik Merkezi, Tafting Teknik

Research and development, applications consulting, sound edu-

Merkezi ve Dikifl Teknik Merkezi. Üretimle ilgili makine ve kuru-

cation and further training, a comprehensive interchange of ideas

lumlar bu teknik merkezlerin odaklanaca¤› standart konular ola-

– all these aspects and more are taken into consideration at the

cak. Merkezler uygulama teknolojisi deneyleri yapacak, k›sa par-

Technology and Development Centre. A main focus is on five

tileri ve ortaklara hizmet sunmak amac›yla özel serileri üretecek

Technical Centres for the most diverse textile production met-

ve gerçek üretim koflullar›nda Groz-Beckert ürünlerini test ede-

hods: the Technical Centre Knitting, Technical Centre Weaving,

cek. Teknik Merkezler böylece müflterilerle ve ortaklarla iflbirli¤i

Technical Centre Felting, Technical Centre Tufting and Technical

içinde gelifltirme çal›flmalar› yapman›n yan› s›ra ifllem optimizas-

Centre Sewing respectively. Machines and installations close to

yonu da yapacak. TEZ’in merkezinde Groz-Beckert laboratuar›

production are fixed components of these technical centres. They

yer alacak. Bu laboratuar en genifl sektörlere laboratuar hizmeti

enable application technology experiments, the production of

sunman›n yan›nda “Tekstil Ürün Teknolojisi – Teknik Tekstiller”

short batches and special series as a service for partners, and al-

bafll›¤› alt›nda yeni bir kurs verecek olan özel bir bölümü de ha-

so the testing of Groz-Beckert products under real production

yata geçirecek. Bu teknik kurs Groz-Beckert taraf›ndan Alb-

conditions. The Technical Centres thus provide a good basis not

stadt-Sigmaringen Üniversitesi’yle iflbirli¤inde yap›lacak ve

only for joint development together with customers and partners

2009’un k›fl döneminden itibaren ö¤rencilere aç›k olacak.

but also for process optimisation. A further, central area of the

TEZ ayr›ca büyük bir stajer atölyesi, çeflitli toplant› odalar›, kon-

TEZ is the Groz-Beckert Laboratory. Apart from lab services for

ferans salonlar› ve gelifltirme ofisleri içerecek. Bir baflka önemli

the most diverse sectors, this also houses a special section devo-

bölüm de oditoryum olacak. Modern çoklu-ortam teknolojisiyle

ted to the new study course "Textile Product Technology – Tech-

ve eflzamanl› çevirmenler için kabinlerle donat›lacak olan bu sa-

nical Textiles". The course was developed by Groz-Beckert in co-

lon 275 seyirci kapasiteli olacak. Befl Teknik Merkez’den biri:

operation with the University of Albstadt-Sigmaringen and has

Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi’nde yer alan “Örme Teknik

been open to students since the winter semester of 2009. The

Merkezi”

TEZ also contains a generously-sized apprentice workshop, various meeting rooms and conference rooms, and developer offi-

Aç›k ve Net Hedefler

ces. A further highlight is the auditorium. Equipped with state-of-

TEZ makine üreticileri ve tekstilin katma de¤er zincirindeki kul-

the-art multimedia technology and booths for simultaneous inter-

lan›c›lar için önemli bir ortak olma yolunda ilerlerken Groz-Bec-

preters, it has seating space for up to 275 people.

kert’i de destekliyor. fiirketin örme, çözgü örme, dokuma, keçe kaplama, tafting ve dikifl gibi çeflitli alanlarda üretti¤i ürünler sü-

Clearly Defined Objectives

rekli olarak sistem çözümleri ve hizmetleriyle gelifltiriliyor. Bu-

Das TEZ supports Groz-Beckert as it continues to develop into a

nun örnekleri ise flimdiden mevcut: sistem çözümleri sektörün-

comprehensive partner for machine producers and users in the

de Groz-Beckert tamamen yeni bir i¤ne tutucu olan GEBES-

textile value-added chain. The company's diversified range of

®

WITCH ’i ve keçe kaplama makinelerinde i¤nelemede kullan›la-

21

products for knitting, warp knitting, weaving, felting, tufting and


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 22

Haber / News

cak verimli ve yar›-otomatik Board Master System’i sundu. Ürün

sewing is thus being constantly extended by means of system solu-

portföyünde ayr›ca yuvarlak örme makineleri için örme bafll›kla-

tions and services. Relevant examples already exist: in the system

r› da yer al›yor.

solutions sector Groz-Beckert offers the entirely new needle holder

Hizmet sektöründe laboratuar hizmetlerinin yan› s›ra Groz-

GEBESWITCH® and also the Board Master System, an efficient se-

Beckert nonwovenlar için tarak garnitür hizmeti ve dikifl maki-

miautomatic device for the needling of felting machines. The port-

nesi i¤neleri konusunda dan›flmanl›k hizmeti de sunuyor. Böyle-

folio also contains knitting heads for circular knitting machines. In

ce TEZ ile birlikte flirketin sinerji ve ivme kazanmas› bekleniyor.

the services sector, in addition to its laboratory services, Groz-Bec-

Sonuçta, Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi’nin dayanaca¤› üç

kert is also opening a card clothing service for nonwovens as well

önemli dire¤in inovasyon, tecrübe ve ortakl›k olaca¤› aç›kça gö-

as a consulting service for sewing-machine needles. With the TEZ,

rülüyor.

therefore, the company is expecting additional synergies and momentum. It is already clear today that the three main pillars of the

Groz-Beckert’ten Board Master Sistemi

Technology and Development Centre will be innovation, expertise

Groz-Beckert’in Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi’nin odaklana-

and partnership.

ca¤› en önemli hedeflerden biri sistemli düflünme olacak. Di¤er hedefleri ise tekstil dünyas›n› araflt›rma ve gelifltirmeye, inovasyon ve sinerjiye teflvik etmek. Bir di¤er temel odak noktas› da

The Board Master system from Groz-Beckert. A greater emphasis on thinking in systems is just one of the central objectives of Groz-Beckert's Technology and Development Centre.

e¤itim ve ö¤retimin merkeze dahil edilmesi. Groz-Beckert, Kalifiye personel bulundurmak için Albstadt’taki genel merkezinde sürekli olarak 30 ticari stajyer ve 145 teknik stajyere e¤itim veriyor. E¤itim kotas› ise %9 oran›ndan daha yüksek. Makine üreticileri, kullan›c›lar› ve enstitüleri aras›nda iflbirli¤i çal›flmalar› de geliflerek büyüyor.

Others include the encouragement of research and development, innovation and synergies in the textile world. A further key objective is the integration of training and further education. At its headquarters in Albstadt alone, Groz-Beckert continually trains around 30 commercial and 145 technical apprentices in order to secure qualified junior personnel. The training quota is higher than 9 per-

Tekstilin katma de¤er zincirinde Groz-Beckert’in yetkinli¤ini

cent. Cooperation with machine producers, machine users and ins-

gösteren bu e¤itim f›rsatlar› müflterilere ve çal›flanlara veriliyor.

titutes is also being further developed and intensified. Training op-

TEZ de Groz-Beckert’in fleffafl›¤›n› artt›rmaya ve iletiflim a¤›n›

portunities are available to customers and employees in every

güçlendirmeye katk›da bulunuyor.

Groz-Beckert core competence in the textile value-added chain. The TEZ is also enabling Groz-Beckert to increase transparency

Hep birlikte, Gelece¤e

and further improve communication.

Yak›n gelecekte jeo-tekstiller çölleri verimli topraklara dönüfltürmeyi baflarabilecek mi? Hareket, yaflam formlar›n› insanlar›n

Into the Future Together

ulafl›m›n› kolaylaflt›rmak için hayata geçirecek mi? Tekstiller uzak

Will geotextiles be able to turn deserts into fertile soil in the near

dünyalarda yaflamam›z için gereken f›rsat› bize sa¤layabilecek

future? Can mobility assume creative forms to transport people

mi? Müflterileri ve ortaklar›; makine üreticileri, makine kullan›c›lar› ve enstitüleriyle ifl birli¤i içinde Groz-Beckert, tekstil hayallerini gerçeklefltirmek için kendisini teknik tekstillerin potansiye-

even more efficiently? Can textiles provide us with the opportunity to live on distant worlds? Together with its customers and partners – machine producers, machine users and institutes – Groz-Beckert will continue to commit itself fully to tapping and expanding the

lini a盤a ç›karmaya ad›yor. Bunun için gereken fleyleri de bun-

potential of technical textiles in order to make textile visions come

dan sonra Teknoloji ve Gelifltirme Merkezi sa¤layacak.

true. The prerequisites for this are being provided by the Techno-

Tekstilde vizyonlar son derece çok yönlü.

logy and Development Centre. Textile visions are multi-faceted.

22


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 23

Haber / News

INVISTA Türkiye, Ortado¤u ve Afrika için yeni atama gerçeklefltirdi! INVISTA Turkey has Appointed Managers for Middle-East and Africa! Dünyan›n en büyük entegre elyaf ve polimer üreticilerinden INVISTA, yeni atamalara imza att›. Being one of the leading integrated fiber and polymer manufacturers in the world, Invista has appointed managers to different positions. Paolo Briatore, üstlendi¤i yeni görevlerle birlikte Invista Apparel

Undertaking new tasks, Paolo Briatore has been appointed to

Türkiye, Ortado¤u ve Afrika (MEA) Bölge Müdürlü¤ü’ne atan›r-

Invista Regional Directorate of Turkey, Middle-East and Africa

ken, Ebru Pirinçcio¤lu da Türkiye, Ortado¤u ve Afrika Bölgesi

(MEA), while Ebru Pirinççio¤lu has been appointed to Value Chain

De¤er Zinciri Müdürü olarak görevlendirildi. Invista ’n›n Avrupa,

Manager of Turkey, Middle-East and Africa Region.

Ortado¤u ve Afrika (EMEA) Haz›r Giyim Sat›fl Müdürü Paolo

Ready-Wear Garment Sales Manager of Invista Europe, Middle-

Briatore, halen yürüttü¤ü görevine ek olarak

East and Africa (EMEA) Paolo Briatore has

Invista Apparel Türkiye, Ortado¤u ve Afrika

been appointed to Regional Manager of Invista

(MEA) Bölge Müdürü göreviyle yeni pozisyo-

Apparel Turkey, Middle-East and Africa (MEA)

nuna atand›. Briatore “Invista, müflterilerine

in addtion to his current position. Briatore said

yüksek kalitede pazarlama ve teknik hizmet su-

“Invista continues its regional leadership by

narak, bölgede liderli¤ini sürdürüyor. Bu böl-

offering high quality marketing and technical

geye odaklan›lmas› ve yat›r›m yap›lmas›, Türki-

service to its customers. Concentrating on and

ye pazar› ve Kuzey Afrika’n›n INVISTA için

investing in this region proves the importance of

önemini göstermektedir” diye konufltu. Ebru Pirinçcio¤lu ise Türkiye, Ortado¤u ve Afrika (MEA) Bölgesi De¤er Zinciri Müdürü olarak atand›. Pirinçcio¤lu’nun, Invista Apparel kapsam›nda çorap, çözgülü örme ve dar doku- Paola Briatore ma büküm müdürlü¤ü görevi de devam edecek. Pirinçcio¤lu, yeni pozisyonunda sat›fl ve pazarlama ekipleriyle birlikte üreticiler ve giyim firmalar› ile daha güçlü bir network kurulmas›n› hedefleyecek. Invista ’n›n ‹stanbul Ofisi, LYCRA ® elyaf ve LYCRA ® T400 ® elyaf gibi markalar için yüksek kalitede teknik ve pazarlama hizmeti sunmay› sürdürürken, Invista ’n›n Ebru Pirinçio¤lu kiflisel bak›m ve hijyen pazar›ndaki en son inovasyonu LYCRA HyFit™ elyaf markas›na da destek verilecek. Ayn› zamanda Invista, Türkiye’de LYCRA® elyaf, LYCRA® T400® elyaf ve ELASPAN® elyaf sat›fl› için yeni distribütörler görevlendirdi. Yeni da¤›t›m kanal›, Türkiye pazar›na Invista Apparel ürünleri sunan sat›fl ve teknik temsilciler ile hizmet verecek. Bu yeni yap›lanma, Invista’n›n ülke genelinde müflteri ihtiyaçlar›na daha iyi cevap verebilmek amac›yla tüm bölgelerde faaliyet göstermesine olanak sa¤layacak.

Turkish market and North Africa to Invista.” Ebru Pirinççio¤lu has been appointed to Value Chain Manager of Turkey, Middle-East and Africa (MEA). Pirinççio¤lu’s current position of hosiery, warp knitting and narrow weaving segment manager will continue. With sales and marketing teams, Pirinççio¤lu will aim to build a stronger network between manufacturers and garment companies. Istanbul Office of Invista continues to provide high quality technical and marketing service for LYCRA ® fiber and LYCRA ® T400 ® fiber brands and support the latest innovation LYCRA HyFit™ fiber brand in the market of personal care and hygiene. Moreover Invista appointed new distributors for the sales of LYCRA® fiber, LYCRA® T400® fiber and ELASPAN® fibers. The new distributing channel will provide service to Turkish market with sales and technical representatives. This new restructring period will allow Invista to operate in all regions to better respond to customer demands.

23


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 24

Haber / News

Gherzi ve ‹TA ‹flbirli¤inde Sektöre Sunulan Rapor Amerikan Güç Tutuflur Kumafl Pazar›na Ifl›k Tutacak The Report Provided to the Sector in Cooperation With Gherzi and ITA will Enlighten American Flame-Retardant Fabric Market. ‹stanbul Tekstil ve Haz›r Giyim Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi (‹TA), dünyan›n önde gelen tekstil dan›flmanl›k flirketlerinden Gherzi’nin sektöre ›fl›k tutacak araflt›rma raporunu sektöre sunuyor. One of the leading textile consultation companies in the world, Gherzi’s research report, which will enlighten the textile sector, is offered to the sector by Istanbul Textile and Ready-Made Garment R&D Center (ITA). Gherzi ve ‹TA iflbirli¤i ile sektöre sunulan ‘Amerikan Güç

The analysis of American Flame-retardant Fabric Market,”

Tutuflur Kumafl Pazar› Analizi’ dünya devi konumundaki

provided in cooperation with Gherzi and ITA will be a guide

Amerikan pazar›na girmek isteyen firmalara rehberlik ede-

for companies entering into the world-leading American

cek. Rapor pazara iliflkin detayl› bir araflt›rmay› kaps›yor.

market. The report includes a detailed research abo ut the

Araflt›rma raporunda Amerikan güç tutuflur kumafl pazar›-

market.The report analyzes and gives information related to

n›n büyüklü¤ü, pazar segmentasyonu, güç tutuflurluk ifllemi

the size of American flame-retardant fabric market, the

yap›lm›fl pamuklu kumafllara olan talep miktar›, pazar›n arz-

market segmentation, the demand for cotton fabrics proces-

talep dengesini düzenleyen etmenler, pazar›n iflleyifl meka-

sed as flame-retardant, the factors regulating supply and

nizmas›n›n genel yap›s› ve iflleyifli, bafll›ca güç tutuflur ku-

demand balance, general structure of operation mechanism

mafl tedarikçileri gibi konular inceleniyor. Raporda ayr›ca,

in the market, main flame-retardant fabric suppliers. Moreo-

güç tutuflur kumafl tedarikçilerinin veri taban› ve pazar pay-

ver, the report discusses the subjects of database and mar-

lar›, pazar› yöneten lider aktörler ve temel baflar› kriterleri,

ket shares of flame-retardant fabric suppliers, leaders of the

pazar›n rekabet durumu ve gelece¤i, bafll›ca güç tutuflur

market and main success criterion, competition environment

kumafl ve elyaf tedarikçileri, üreticileri ve giysi yap›mc›lar›

of the market, main flame-retardant fabric and fiber suppli-

gibi bafll›klar da ele al›n›yor. ‹ngilizce olarak haz›rlanan ra-

ers, producers and garment makers. The price of this report,

pora eriflim bedeli 3,000 Euro.

prepared in English, is 3,000 Euros.

24


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 25

Haber / News

Suni Çimen Monofilamentleri Dünya Kupas› Sahalar›n› Güçlendiriyor Artificial Turf Monofilaments Strengthen World Cup Pitches 11 Haziran’da Güney Afrika’daki FIFA Dünya Kupas›’n›n bafllama düdü¤ünün çal›nd›¤› sahalarda, suni çimen monofilamentleri dünyan›n en büyük ve önemli turnuvas›n›n oyun alanlar›nda kullan›l›yor ve sahada stabilite sa¤l›yor Remscheid / Chemnitz, September 20th, 2010 –When the whistle sounded to start the FIFA World Cup in South Africa on 11 June, artificial turf monofilaments is used to provide additional stability on some of the playing fields of the largest and most important tournament in the world. 2008 y›l›nda gerçeklefltirilen son Avrupa futbol flampiyonas›

During the last European football championship held in 2008, the

s›ras›nda futbol organizasyonu UEFA, Berne ve Saltzburg

football organization UEFA had the artificial turf in the stadiums in

stadyumlar›ndaki suni çimeni, do¤al çimenle kaplayarak tüm

Berne and Salzburg covered over with natural turf to ensure that all

tak›mlar›n ayn› koflullarda oynamas›n› sa¤lad›. ‹ki y›l sonra,

of the teams would be playing under the same conditions. Two

suni çimen giderek daha fazla kabul görmeye bafllad›. Özel-

years later, the level of acceptance for artificial turf has risen

likle Afrika k›tas›ndaki futbola merakl› ülkelerdeki sahalarda

further. Particularly for the countries so enthusiastic about football

suni çimen mant›kl› bir alternatif ol-

on the African continent, fields with artificial

maya bafllad›. Futbol stadyumlar›n›n

turf are a sensible alternative. Watering

içme suyuyla sulanmas› ve su kay-

football stadiums’ fields with drinking water

naklar›n›n azl›¤›, ekoloji düflünüldü-

that is frequently in scarce supply does not

¤ünde pek de akla uygun de¤ildi.

seem to make much sense from an

Sonuçta Nelspruit ve Polokwa-

ecological view point.

ne’deki stadyumlar, Belçikal› suni

®

Consequently, the South African stadiums in

®

Grasmaster Sistemi - Grasmaster System

Nelspruit and Polokwane are fitted with the

çimen üreticisi Desso Sport Systems taraf›ndan üretilen Grasmaster® sistemiyle donat›l-

Grasmaster ® system produced by Desso Sport Systems, the

d›. Desso dünya çap›ndaki ilk suni çimen üreticisi ve 1990’l›

artificial turf producer from Belgium.

y›llardan beri Belçikal› flirket, Oerlikon Barmag taraf›ndan

Desso is one of the first producers of artificial turf worldwide; since

üretilen monofilament ekipmanlar›n› kullanarak suni çimen

the 1990s, the Belgian company has been manufacturing artificial

üretiyor.

turf using monofilament equipment by Oerlikon Barmag.

Sonuçta, Yunanistan ve Arjantin, Fransa ve Meksika aras›n-

In all, eight of the World Cup matches were played on artificial turf,

da oynanan maçlar da dahil olmak üzere sekiz Dünya Kupa-

including the matches between Greece and Argentina, and France

s› maç› suni çimende oynand›. Çimenler Arsenal Londra ve

and Mexico. The turf was tested on pitches in stadiums including

FC Liverpool sahalar› da dahil birçok stadyumda test edildi.

the home pitches of Arsenal London and FC Liverpool.

Dünya Kupas›’nda kullan›lan suni çimen giderek daha fazla

Use of artificial turf at the World Cup is garnering a great deal of

25


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 26

Haber / News

ilgi topluyor, ancak genç yetenek Almanya y›llard›r suni çi-

attention, yet young football talent in Germany has already been

men üzerinde antrenman yap›yor. Alman futbol derne¤i

training on artificial turf for years. In a project sponsored by the

taraf›ndan desteklenen bir projeyle Almanya’da yap›lan

German football association, 1000 mini-pitches built throughout

1000 mini saha gençlerin ve çocuklar›n favorisi olmaya de-

Germany quickly became a favourite gathering place for children

vam ediyor.

and teens.

Alman flirket Polytan, 13x20m sahalar›, çevre uzunlu¤unu

A German company, Polytan, the 13 x 20 m pitches were fitted

reklam amac›yla “Liga-Grass” ile kaplad›. En yeni Oerlikon

with ‘Liga-Grass’ along with goals and perimeter advertising

Barmag monofilament sistemleri kullan›larak üretilen yeflil

systems. Produced using the very latest Oerlikon Barmag

lifler spor fizyolojisinin gereksinimlerini karfl›l›yor ve do¤al

monofilament systems, the green fibers fulfil all of the

çimenin aksine 24 saat boyunca üzerinde futbol oynan›la-

requirements for the physiology of sports and – unlike natural turf

biliyor. Üstelik suni çim bak›m ve

– can support football play 24 hours a

su gerektirmiyor.

day; they also need little care and no

Polytan LigaGrass’›n üst yüzeyi

water.

200’um kal›nl›¤›ndaki tekstüre monofilamentlerden olufluyor. Özel

Structure of Artificial Turf on the Mini-

PE formülü yumuflak bir sürtünme

Pitch

kuvveti sa¤l›yor. Özel bir profille

At its upper surface, Polytan LigaGrass

üretilen bu monofilamentler sa¤-

consists of textured monofilaments with a Güney Afrika’daki baz› Dünya Kupas› stadyumlar› suni çimenle kapland›.

laml›k ve afl›n›m korumas› konula-

Some South African World Cup stadiums were fitted with artificial turf.

r›nda en zorlu gereksinimleri karfl›-

fiber thickness of 200 Ìm. The special PE formula provides soft traction. Designed

l›yor. ‹çi doldurulmufl lastik granüller oyunculara iyi bir sür-

with a special profile, these monofilaments fulfil the highest

tünme kuvveti sa¤laman›n yan› s›ra gerçekçi top hareketi

requirements in terms of durability and abrasion protection. The

sunuyor. Spor alan›ndaki uygulamalar ve çevre düzenleme

filled-in rubber granules provide the players good traction while

piyasalar› için gelifltirilen bu granüller giderek tekstüre mo-

offering realistic ball behaviour. Still required for applications in the

nofilamentlerle ve bantlarla de¤ifltiriliyor. Bu ürünler ise

sports area, in the landscaping market segment these granules

Oerlikon Barmag sistemleri kullan›larak do¤al olarak üreti-

are increasingly being replaced by textured monofilaments or

liyor.

tapes – both naturally also produced using Oerlikon Barmag

Bu melez teknoloji, yerin 20 cm alt›nda gömülmüfl 20 mil-

systems.

yon suni çimen elyaf› kullanarak do¤al çimeni güçlendiriyor.

This hybrid technology strengthens natural turf with 20 million

Çim kökleri monofilamentlerle birlikte büyüyor, tutma ve

artificial turf fibers implanted 20cm deep in the ground. The grass

kayma gibi manevralar›n istikrar›n› sa¤l›yor. Sahadaki suni

roots grow together with the monofilaments and provide improved

çimen miktar› %7 gibi yüksek bir oranda olmas›na ra¤men

stability for tackling and sliding manoeuvres. Despite the

oyuncular do¤al çimende oynuyormufl gibi rahat hissedi-

enormous effect of the 7% artificial turf fibers, players have the

yorlar.

feeling they are playing on natural turf.

26


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 27

Haber / News

SwissTex, Çin’de gerçeklefltirilen CINTE TECHTEXTIL 2010’da Yerini Ald› SwissTex Took its Place at CINTE TECHTEXTIL 2010 held in China. Cinte TechTextil 2010, Teknik Tekstiller konusunda 2010’un en önemli fuarlar›ndan biri oldu. SwissTex de bu fuara kat›larak tekstil makineleri alan›ndaki komple ürün gam›n› ziyaretçilere sundu. CINTE Techtextil China 2010 is the major textile event in 2010 in China for the Technical Textiles. SwissTex participated to this show and presented one of the most complete ranges for textile machinery. SwisTex Winterthur ile SwissTex Fransa aras›ndaki mükemmel sinerji Günümüzde tekstil ve endüstriyel iplik üretimi, esneklik, yarat›c›l›k ve piyasa bilgisi gerektiren zorlu bir süreç. ‹plik makinelerinde 100 y›ll›k tecrübeye sahip SwissTex Winterthur ve SwissTex Fransa (Önceden Verdol, ICBT, Rieter FYT ve RITM markalar› alt›nda tan›n›yordu) tekstil makineleri konusunda dünyan›n en önemli üreticileri aras›nda yer al›yor. SwissTex Winterthur AG (‹sviçre) tekstil makineleri üreten küresel bir flirket. fiirket ayr›ca BCF ile ticari ve endüstriyel ekstrüzyon süreçlerinde sahip oldu¤u üstün bilgisiyle kontinü filament piyasas›na üretim yapan önemli bir sistem tedarikçisi. Uzun y›llar boyunca komple ekstrüzyon sistemleri sunan flirket art›k ürün gam›n› geniflletiyor. SwissTex Fransa; sentetik, yapay, do¤al ve mineral liflerin üretilen iplerin Büküm, Birlefltirme, Kablolama, Kaplama ve Sar›m› gibi alanlarda uzman. SwissTex Fransa Teknik iplik piyasas› (Hal›, Endüstriye & Lastik, Cam) ve Tekstil iplik piyasas› için makineler tasarl›yor ve üretiyor. ‹ki flirket birbirini mükemmel bir flekilde tamaml›yor. SwissTex müflterilerine komple filament iplik iflleme çözümleri de sunmaya bafll›yor. SwissTex ekibi 19-21 Ekim 2010 tarihlerinde Yeni Shanghai Uluslararas› Expo Center’da gerçeklefltirilen CINTE Techtextil Çin fuar›nda ziyaretçileriyle bulufltu.

Perfect synergy between SwissTex Winterthur and SwissTex France Today’s production of textile and industrial yarns is a challenge requiring flexibility, creativity and market knowledge. With 100 years experience in yarn machinery, SwissTex Winterthur and SwissTex France (previously known under the brands Verdol, ICBT, Rieter FYT and RITM) are major players in the field of textile machinery. SwissTex Winterthur AG (Switzerland) is a global manufacturer of textile machinery and a system provider with a profound knowledge of BCF and T&I extrusion processes for the continuous filament market. It offers since years complete extrusion systems and expands now its product range. SwissTex France is a process expert in Twisting, Assembling, Cabling, Covering & Winding of yarns made of synthetic, artificial, natural and mineral fibers. SwissTex France designs and manufactures machines for Technical yarn markets (Carpet, Industrial & Tire, Glass) and Textile yarn markets. Thanks to the perfect complementation of both companies, SwissTex offers now to its customers complete filament yarn processing solutions. SwissTex staff will welcome you during the CINTE Techtextil China show, being held October 19-21, 2010, in the Shanghai New International Expo Centre:

Endüstriyel ‹plikler: ‹novasyonda bir ad›m daha Orijinal Ekstrüzyonda çözümler Endüstriyel iplikler birçok uygulama alan›nda kullan›labiliyor. Güçlendirme, boyut kararl›¤› kazand›rma, a¤›rl›k tafl›ma, yorulma direnci kazand›rma, su veya günefle karfl› koruma gibi özellikler sunan endüstriyel ipliklerden üretilen ürünleri günlük hayat›n neredeyse her alan›nda görmek mümkün. Komple teknik ve endüstriyel iplikler için symTTec ekstrüzyon sistemi afla¤›da örnekleri verilen çeflitli gereksinimlerine uygun

Industrial Yarns: One step further in innovation Original solutions in extrusion Industrial yarns cover a lot of applications. Almost everywhere in the daily live can be found products with industrial yarns to reinforce, to give dimensional stability, to carry weight, to give fatigue resistance or to protect against water or sun… The complete technical and industrial yarn symTTec extrusion system brings various solutions fitting with customer requirements such as:

27


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 28

Haber / News

birçok çözümler üretebiliyor: - Her polimer için özel vidal› s›kmaç geometrisi. Vida, polimer özellikleri tamamen analiz edildikten sonra tasarlan›r. - ‹plik paketindeki yeni da¤›t›c› levha, mükemmel ve düzgün erime da¤›l›m› sa¤lar ve böylece filamentin düzgün olmas› sa¤lan›r. - Her elyaf demetinde yer alan kuvvetlendiriciler, tüm üretim pozisyonlar›n›n mükemmel bir flekilde güçlendirilmesini sa¤lar ve sar›m silindirinde düflük fiber oryantasyonu sa¤lan›r, böylece yüksek çekme potansiyeli oluflturulur. - Çapraz ak›fll› so¤utma sistemi en iyi “performans/kullan›m ve kaynak” oran› sunar. - Demetteki tekli filamentler aras›ndaki homojenlik derecesini yükseltmek için lif terbiye maddesi iki aflama halinde uygulan›r. Büküm ve kablolamada mükemmel verim Son kullan›m taleplerini karfl›lamak üzere, her uygulaman›n kendine özel büküm ve kablolama kalitesi gereksinimi vard›r. SwissTex Fransa’n›n büküm, birlefltirme ve kablolama makineleri de bu zorlu gereksinimleri karfl›l›yor. fiirketin UT, UTC ve UTW makineleri dünya çap›nda tan›n›yor ve kullan›c›lara çok esnek çözümler sunuyor. ‹¤den sar›ma kadar tüm pozisyonlar›n tam ba¤›ms›z olmas›, her i¤de farkl› ürünler bükülebilmesini sa¤l›yor. SwissTex Fransa’n›n makineleri 733mm ile 900mm i¤ aral›¤› sundu¤undan tüm gereksinimleri karfl›layabiliyor. UT50 makinesi piyasaya sürüldükten sonra, esnekli¤i ve üretti¤i iplik ve paket kalitesiyle büyük ilgi gördü. Böylece SwissTex Fransa, endüstriyel iplikler için ikiye-bir büküm makineleri

28

- Tailor made extruder-screw geometry for each polymer. The screw is designed only after complete analysis of the polymer properties. - New distributing plate in the spin pack ensures perfect and even melt distribution and hence very good filament regularity. - One annealer for each fibre bundle guarantees uniform and excellent annealing over a whole production position to get a low fibre orientation at the take up roll, which means high drawing potential. - The cross-flow quenching system offers the best ratio “performance/handling, resources”. - The spin finish is applied in two steps in order to guarantee a high degree of homogeneity between the single filaments within a bundle. Perfect efficiency in twisting and cabling Every application has its specific twisting and cabling quality demands in order to fulfil the final end-use requirements. The range of SwissTex France twisting, assembling and cabling machines exactly fulfils this challenging target. The UT, UTC and UTW machines are known all over the world for their huge flexibility. Different products can be twisted on each spindle thanks to fully individual driven positions, from spindle to take-up. The SwissTex France machines fulfil all requirements due to the 733mm and 900mm gauge spindles…. Since the launching of the UT 50 machine, well appreciated for its flexibility and for the quality of yarn and package


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 29


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 30

Haber / News

alan›nda da ç›tay› yükseltmeyi baflard›. Müflterilerin ihtiyaçlar›na cevap veren en iyi ürünleri üretmek için, makine gam› piyasa taleplerine uygun flekilde sürekli olarak geniflletilmeye devam ediyor. 2008 y›l›nda Shanghai’de gerçeklefltirilen CINTE Techtextil Çin fuar›nda SwissTex Fransa, UT 50 makinesini çal›fl›r flekilde ziyaretçilerine sundu. fiimdi 900mm i¤ aral›¤›na sahip yenilenmifl makine daha a¤›r iplikleri de bükebiliyor ve böylece iplik numara aral›¤›n› 60,000 dtex’e kadar ç›kar›yor. UTC 60 – Büküm ve kablolamada bir ad›m daha: Universal Twister & Cabler 60, ikiye-bir ilkesini kullanarak iplik bükebiliyor ya da do¤rudan kablolama ilkesini kullanarak iplikleri kabloluyor. Tek bir makinede iki farkl› ifllevi kullanabilmek iplik üreticilerine büyük bir avantaj sa¤l›yor. UTW 40 – Birlefltirme ve büküm konusunda tek aflamal› ifllem: UTW 40, 3 katl› kablolu flerit üretirken ifllem zincirindeki bir aflamay› ortadan kald›r›yor. Bu makine esnekli¤i maksimum

produced, SwissTex France sets a reference for two-for-one twisting machines for industrial yarns. Listening to the market demands, the machine range is continuously extended to offer the best product to answer all customers’ needs. For the latest CINTE Techtextil China show, held in 2008 in Shanghai, SwissTex France exhibited a running UT 50. Now a 900mm spindle gauge machine is proposed for twisting heavier yarns, which increases the yarn count range up to 60,000dtex. UTC 60 – a step ahead in twisting & cabling: The Universal Twister & Cabler 60 enables either to twist yarn using the two-for-one principle or to cable yarn using the direct cabling principle. Getting one more process on the same machine is of course a big advantage for the yarn producers! UTW 40 – one step process in assembling and twisting:. The UTW 40 enables to remove one step in the process chain while producing 3 ply cabled cord. It uses individual positions and the latest state of the art drives for a maximum flexibility.

düzeye ç›karmak için ba¤›ms›z pozisyonlar ve modern tahrikler kullan›yor. Lastik fiirket – Yarat›c› teknoloji Çin, Tayvan, Endonezya, Do¤u ve Bat› Avrupa, ABD ve Brezilya’dan ald›¤› siparifller ve uzun y›llar içinde elde etti¤i tecrübesiyle SwissTex Fransa dünya çap›ndaki en önemli lastik flerit üreticilerinden biri olmaya devam ediyor.

30

Tire Cord: Inventing technology With its experience built over decades and orders to be delivered in China, Taiwan, Indonesia, Eastern and Western Europe, USA and Brazil, SwissTex France remains the major partner of the tire cord manufacturers all over the world. The open pot technology, allowing tremendous labour cost reduction, gives all our direct cabling machines unrivalled


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 31


FORMA-2

11/14/10

1:47 PM

Page 32

Haber / News

‹fl maliyetini azaltan aç›k pota teknolojisi, tüm do¤rudan kablolama makinelerine efli benzeri olmayan ergonomik bir özellik kazand›r›yor ve SwissTex Fransa’n›n daima bir ad›m önde olmas›n› sa¤l›yor. Piyasa ihtiyaçlar›n› hem iplik kalitesi ve enerji tüketimi hem de çevresel etkiler yönünden en iyi flekilde karfl›lamas›, CP makinelerinin baflar›s›n› y›llar geçtikçe daha da artt›r›yor. Bu nedenle CP makineleri havaland›rma masraf›n› ve dolay›s›yla nihai iplik maliyetini azaltan ›s› çekme sistemiyle donat›l›yor. ‹nsan-Makine Arayüzünü optimize eden en yeni teknolojisiyle CP 06, dünyadaki birçok dilde yer alan karakterlerin kullan›labilmesini sa¤layan ön aç›klamal› dokunmatik bir ekranla donat›l›yor. Tek bir tufla dokunarak ‹ngilizce seçimine geri dönmek mümkün. Her i¤de ba¤›ms›z invertörü bulunan CP makinesi, h›z kararl›l›¤›n› ve büküm hassasiyetini garantiliyor, ve atalet tekerle¤i konsepti sayesinde güç kesintisi s›ras›nda bile iplik kalitesini maksimum düzeyde tutmak için yavafllat›c› rampalar› ayarl›yor.

ergonomic and keeps SwissTex France one-step ahead. The success of the CP machines shows, year after year, its complete suitability with the market needs, not only in terms of yarn quality and energy consumption, but also in term of environmental impact of the machines themselves. That is why all CP machines are equipped as a standard with heat extraction system fully integrated in the machine frame allowing reduction on air conditioning cost and consequently finished yarn cost. With the latest technology used to optimize the Human Machine Interface, the CP 06 is equipped with a friendly self-explanatory touch screen allowing the use of most of the characters in the world, such as Chinese ones for example. You can switch back to English in one touch anyway. The CP 10 machine with its individual inverter per spindle is definitively the best assurance of the speed stability and twisting accuracy and, in association with the inertia wheel concept, allows adjusting decelerating ramps in order to optimize the yarn quality even during power failure.

M.U.S.T: Tekstil Makinelerini ‹zleme Ünitesi Sistemi’yle üretim kontrol alt›nda SwissTex Fransa, komple ve detayl› tesis yönetim sistemi olan M.U.S.T’› önemli hal› ve cam iplik üreticilerine, ticari ve endüstriyel iplik üreticilerine kurmaya devam ediyor. M.U.S.T. sistemi bükümden kablolamaya ve dokuma tezgahlar›na kadar tüm aflamalardaki ifllem bilgisini, üretim sonuçlar›n› ve kalite kontrol verilerini görüntüleyebiliyor. El bilgisayar›ndan takip edilebilecek flekilde gelifltirilen M.U.S.T sistemi etiket okuma/yazma/bas›m› yapabilen RFID teknolojisiyle uyumlu hale getiriliyor.

M.U.S.T., Monitoring Unit System for Textile machinery: Production under control SwissTex France will bring out its complete and comprehensive plant management system, M.U.S.T., already installed at major carpet, glass and T&I yarn producers. M.U.S.T. enables an overview of process information, production results and quality control data at all levels from the twister and cabler to the weaving looms via the heat setting machines. M.U.S.T. is becoming compatible with RFID technology for tag read/write/print tags through hand held computer traceability.

32


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 33


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 34

Haber / News

Tanatex Chemicals’dan “Yeni Baygard Clean” Tanatex Chemical’s "New Baygard Clean” Tanatex Chemicals B.V., 2015 y›l›nda tamamen yasaklanacak olan 8 karbonlu florokarbonlara alternatif olarak, 6 karbonlu çevre dostu BAYGARD CLEAN’i sunar. Tanatex Chemicals B.V., offers environmental friendly 6 carbon BAYGARD CLEAN as an alternative to 8 carbon fluorocarbon, which will be forbidden indefinitely in 2015 Perflorooktanoik asit (PFOA), ayn› zamanda C8 (8 karbonlu)

Perfluorooctanoic acid (PFOA) and the material called C8 (8

olarak adland›r›lan madde yap›flmaz tencere tava ve su geçir-

carbon) are used to produce nonadhesive boilers and frier pans,

mez/nefes alabilen kumafl üretiminde y›llard›r kullan›lmaktad›r.

and water-resistant/breathable fabrics for years. These materials

Bu materyaller kullanan kifliler için tehlikeli miktarlarda PFOA

contain high amount of PFOA which is hazardous to health, and

içermemekle beraber, Amerika’da çevre ve insanlar üzerinde ya-

according to researches conducted in USA, there are low amounts

p›lan araflt›rmalarda düflük oranlarda bu maddeye rastland›¤› gö-

of PFOA observed on humans and environment.

rülmüfltür. Bu nedenle, Ocak 2006’da, EPA (Amerika Çevre Ko-

That is why EPA (ABD Çevre Koruma Kurumu) required

ruma Ajans›) florokarbon üreticilerinden PFOA ve benzer kim-

fluorocarbon manufacturers to reduce the production of PFOA and

yasallar›n üretimini 2010 senesinde %95’inin, 2015 senesinde de

similar chemicals by 95% in 2010 and to halt the production

34


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 35

Haber / News

%100’ünün (tamam›n›n) durdurulmas›n› istemifltir. 2010 y›l›nda,

indefinitely (100%) in 2015.

PFOA-içermeyen florokarbonlar›n piyasaya girmeye bafllama-

According to the research conducted by EPA, with the launching of

s›yla EPA insanlarda gözlemlenen PFOA seviyelerinin düfltü¤ü-

PFOA-free fluorocarbons, the level of PFOA observed on humans

nü kaydetmifltir. PFOA kal›c›l›¤›, su ve ya¤ iticili¤i y›llard›r kan›t-

and environment has been reduced.

lanm›fl, yüzeye mükemmel derecede tutunma özelli¤i olan, bü-

PFOA is a large molecule proved to be water and oil repellant,

yük bir moleküldür. Birçok firma C8 florokarbonlar›n kuzenleri

which adheres to the surface perfectly. Many companies carry out

olan, C6 ve C4 molekülleri ile yapt›klar› testleri sürdürmektedir.

testing with C6 and C4 molecules which are the cousins of C8

C6 florokarbonlar yap›sal olarak C8’lere en yak›n olan molekül-

fluorocarbons. C6 fluorocarbons are the closest molecule to C8’s

dür, ancak PFOA içermezler ve kolay parçalanabilmekle bera-

in terms of structure, yet they do not contain PFOA and they can

ber kumafllar›na tutunma, su ve ya¤ iticilik performans› aç›s›n-

be broken into pieces easily, thus they are weak in adherence to

dan zay›f kalmaktad›r. Tanatex Chemicals B.V., piyasan›n gerek-

fabrics, and water and oil repellant performances.

liliklerini ve çevre yönetmeliklerini göz önüne alarak yapt›¤› yo-

As a result of serious researches conducted by considering the

¤un araflt›rmalar sonucu, 5 ppb’den daha az PFOA içeren, C6

requirements of the market and environmental regulations, new

esasl› en yeni florokarbon reçinesi Baygard Clean’i piyasaya

C6 based fluorocarbon resin containing less than 5 ppb of PFOA,

sunmufltur. Baygard® Clean, geleneksel florokarbonlara k›yasla

Baygard Clean was released to the market.

çevre üzerinde b›rakt›¤› ayak izi çok daha düflük olan, özel bir

Baygard Clean is a special product with light amount of

üründür. Baygard ® Clean’in bilefli¤indeki ekstender PFOA-

environmental footprint when compared to traditional

PFOS‘lar› azaltma felsefesi ile yola ç›k›larak gelifltirilmifltir. PFO-

fluorocarbons. It is developed with the philosophy of reducing

A içeri¤inin ölçülebilir miktarlardan çok daha düflük olmas›n›n

extender PFOA-PFOS which are in the compound of Baygard ®

yan› s›ra, itici özellikleri PFOA içeren geleneksel C8 bazl› floro-

Clean. As PFOA content is lower than measurable amounts, a

karbon reçinelere yaklaflan özel bir performans gelifltirici sistem

special performance building system was constructed with

inflaa edilmifltir. Bu ürünün di¤er bir art› özelli¤i de, içinde bulu-

repellant features which are very close to traditional C8-based

nan ekstrender’›n 2-bütanon oksim içermemesidir. Bu kimyasal

fluorocarbon resins. Another feature of this product is that its

bir çok RSL (Yasakl› Maddeler Listesinde) bulunmaktad›r. Yük-

extender does not contain 2-butanone oxime. This chemical is in

sek derecede ev y›kama dayan›m› olan su ve ya¤ itici Baygard

many RSLs (List of Prohibited Goods). Water and oil repellant

Clean, her türlü elyafa uygulanabilir. Uygulama sonras› kumaflla-

Baygard Clean with high domestic washing resistance can be

r›n tuflesini bozmamas› ve renge etki etmemesi Baygard

applied to all kinds of fiber. The most important advantage of

Clean’in en önemli art›lar›ndand›r. Tekstil sektörü için önemli

Baygard Clean is that the touch of the fabrics is not spoiled after

olan bir di¤er özelli¤i ise ürünün alev almamas›d›r. Tüm bu

application and the color is not affected. Another feature which is

olumlu özellikleri ile Baygard Clean yo¤un olarak florokarbon

quite important for the textile sector is nonflammability.

kullan›lan d›fl giyim, askeriye, tente, döflemelik, perde, masa ör-

With all these positive features, Baygard Clean is Tanatex product

tüsü, önlük, hastane, yatak kumafllar› vb pazarlarda 2010 y›l›n-

which can be used as an alternative to C8 based fluorocarbons

dan bafllayan ve 2015 y›l›nda tamamen yasaklanacak olan C8

which are used in the markets of outerwear, military clothes, tents,

esasl› florokarbonlar›n yerine rahatl›kla kullanabilece¤iniz bir

upholstery, curtains, tableclothes, aprons, hospital and bed fabrics

Tanatex ürünüdür.

and which will be forbidden indefinitely in 2015.

35


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 36

Konferans / Conference

Frans›z Tekstil Makineleri Semineri 21 Ekim 2010’da Gaziantep’de Gerçekleflti French Textile Machinery Seminar Was held in Gaziantep on 21 October 2010 UCMTF, 21 Ekim 2010 tarihinde Gaziantep’te “Türk Tekstil Sanayinin Rekabet Gücünü Art›rmak için Frans›z Teknolojileri” ad› alt›nda bir seminer düzenledi. UCMTF held a seminar under the title of “French Technologies to Increase the Competition Power of Turkish Textile Industry,” in Gaziantep, on 21 October, 2010. French Embassy, French Office of Comercial Counsellor – Ubifrance (International Business Development Agency of France) and French Textile Manufacturers’ Association UCMTF held a seminar under the title of “French Technologies to Increase the Competition Power of Turkish Textile Industry,” in Gaziantep on 21 October 2010. France is the country to hold this organization in order to introduce its latest technologies to Turkish textile manufacturers and develop Turkish-French cooperation. France is the 6th most important machinery manufacturing countries in the world with a turnover of 1 billion dollar and it is among the most important supplying countries for Turkish textile companies.

Fransa Büyükelçili¤i, Frans›z Ticaret Müflavirli¤i-Ubifrance (Fransa Uluslararas› ‹fl Gelifltirme Ajans›) ve Frans›z Tekstil Makineleri Üreticileri Birli¤i UCMTF, 21 Ekim 2010 tarihinde Gaziantep’te “Türk Tekstil Sanayinin Rekabet Gücünü Art›rmak için Frans›z Teknolojileri” ad› alt›nda bir seminer düzenledi. Türk tekstil üreticilerine Fransa’n›n gelifltirdi¤i son teknolojileri tan›tmak ve ayn› zamanda Türk-Frans›z iflbirli¤i olanaklar›n› gelifltirmeyi hedefleyen organizasyonu düzenleyen ülke olan Fransa, bu sektörde gerçeklefltirdi¤i toplam 1 milyar dolarl›k cirosu ile dünyada tekstil makineleri ihracat› yapan en önemli ülkeler aras›nda 6. s›rada yer almakta olup, ayr›ca Türk tekstil firmalar›n›n en önemli makine tedarikçileri aras›nda yer almaktad›r. UCMTF’in genel sekreteri Sn. Evelyne CHOLET, Mart ay›nda Türkiye’ye yapt›¤› ziyaret esnas›nda; Türkiye pazar›n›n kendileri için çok önemli oldugunu belirterek “‹fl orta¤›m›z olarak gördü¤ümüz Türk müflterilerimiz ile do¤rudan iletiflim içinde olmak bizim için çok önemlidir. Bu stratejik sektörün ivmesini koruyabilmesi için, tektil makineleri alan›nda sürekli yat›r›m yapan bir ülke olan Türkiye’de böyle bir iletiflim ayr› bir önem tafl›maktad›r”, diye ifade etmiflti.

During her visit to Turkey in March, Secretary General of UCMTF, Evelyn CHOLET said that Turkish market is very important to them and that they would like to be in direct communication with Turkish customers, whom they see as business partners. She also mentioned that it is crucial to keep communication alive with Turkey which invests in textile machinery continously, to preserve the momentum of this strategic sector.

36


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 37


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 38

Konferans / Conference

Türk tekstil endüstrisinin rekabetçi gücünü artt›racak Frans›z teknolojiler Frans›z makine üreticileri Türkiye’yi büyük ve çok yönlü tekstil endüstrisiyle tan›yor. Türk üreticilerin ise afla¤›daki konularda art›k daha fazla sorumlulu¤u var: - Ürünlerini farkl› ihracat piyasalar›na adapte ederek küreselleflmenin avantajlar›ndan yararlanmak, - Maliyeti azaltmak, su ve enerji tasarrufu yapmak için son teknoloji ürünü üretim tesisleri kurmak.

French technology to boost the Turkish textile industry competitiveness The French machinery manufacturers recognise that Turkey, with its large and diversified textile industry, has a double challenge today: - take advantage of globalization by adapting its products to the different export markets, - get state-of-the-art production facilities to lower production costs and save water as well as energy.

Bu seminerin amaçlar› aras›nda: - Frans›z teknolojilerinin nas›l afla¤›da yer alan piyasalarda sürdürülebilir rekabetçi güç kazand›rarak Türk tekstil üreticilerini gelifltirebilece¤ini göstermek: Geri dönüflüm – Nonwovens – Teknik tekstiller – ‹plik haz›rl›¤› ve iplik iflleme – Modern dokuma – Örme – Boyama ve Terbiye – Tekstil fabrikalar›n›n havaland›rmas›, - Türk tekstil üreticileriyle Frans›z makine üreticilerinin üst düzey yetkilileri aras›nda sürekli iletiflim a¤› kurmak ve TürkFrans›z ortakl›¤›n› gelifltirmek. Semineri; Türkiye’deki Frans›z Konsoloslu¤u Ticari Hizmetler bölümü, Ubifrance (Frans›z flirketleri uluslar aras› düzeyde gelifltiren Frans›z ajans) ve Frans›z Tekstil Makinesi Üreticileri Derne¤i (UCMTF) düzenledi. Semineri; Gaziantep Endüstri Odas›, Gaziantep Ticaret Odas›, Güneydo¤u Anadolu ‹hracatç›lar› Derne¤i ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi destekledi.

The objectives set for this seminar were: -to present how the French technology can enable the Turkish textile producers to enhance their position by providing sustainable competitive advantages in the following markets: Recycling - Nonwovens - Technical textiles - Yarn preparation and yarn treatment - Modern weaving - Knitting - Dyeing and Finishing - Air conditioning of textile plants, - to regularly facilitate direct contacts between the Turkish textile producers and the top management of the French machinery producers and promote Turkish-French partnerships.

Kat›l›mc› Frans›z flirketler:

38

The Commercial Services of the Embassy of France in Turkey, Ubifrance (France’s agency for the international development of French companies) and the French Textile Machinery Manufacturers’ Association (UCMTF) were co-organizing the seminar. The seminar was supported by the Gaziantep Chamber of Industry, the Gaziantep Chamber of Commerce, the Association of Exporters from South East Anatolia and the Gaziantep Organised


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 39

Konferans / Conference

Laroche - Asselin - Thibeau - Andritz Perfojet - N. Schlumberger - AESA - Swisstex France - Superba - Staubli Ebelmann - Dollfus&Muller - Alliance Machines Textiles Rousselet - Callebaut de Blicquay. UCMTF Yönetim Kurulu üyesi Christian GUINET’in seminerde bulunmas› Frans›z makine üreticileri için önemliydi. UCMTF grubun 30 üyesi ve y›ll›k 1 milyar Euro de¤erinde cirosu bulunuyor. 8,000’den fazla çal›flan› bulunan grup üyeleri yapt›klar› üretimin büyük bir k›sm›n› ihraç ediyor. Fransa; Almanya ve ‹talya’dan sonra en çok tekstil makinesi ihracat› yapan en önemli 3. AB ülkesi olma özelli¤ini tafl›yor. Ayr›ca %6.5 oran›ndaki pazar pay›yla Fransa, dünyan›n 6. büyük tekstil makinesi ihracatç›s›. ITMA fuarlar›n›n sahibi olan Cematex’in üyesi olan UCMTF tamamen özel ticari bir organizasyon olup ITMA fuarlar›n›n da organizatörlerinden biridir (üç ITMA fuar› Paris’te UCMTF taraf›ndan gerçeklefltirildi). Co¤rafik analiz: Avrupa’da AB %38 Merkez ve Do¤u Avrupa - Türkiye - Asya Uzak Do¤u - Kuzey Amerika - Orta ve Latin Amerika - Afrika Kuzey Afrika %6,5 - Avusturalya

%41,3

Industrial zone. The Participating French companies were: Laroche - Asselin - Thibeau - Andritz Perfojet - N. Schlumberger AESA -SWISSTEX France - Superba- Staubli - EbelmannDollfus&Muller - Alliance Machines Textiles - Rousselet Callebaut de Blicquy. The presentation by Mr Christian GUINET, UCMTF Board member, was very descriptive of the French machinery manufacturers. UCMTF groups about 30 members with an annual global turnover of 1 billion Euros. They employ more than 8 000 employees, export most of their production. In fact, France is the 3rd exporter of textile machinery in the European Union behind Germany and Italy, the 6th worldwide, with a growing market share of 6.5% The association itself is a totally private trade organization, a member of Cematex who owns the ITMA shows and one of the organizers of ITMA (three ITMAs have already been organized by UCMTF in Paris). The geographical breakdown: - Europa of which UE 38 % Central & Eastern Europe - Turkey - Asia of which Far East - North America - Central and America - Africa of which North Africa 6,5 % - Austraila

%3,3 %6,4 %32,4 %29,1 %7,3 %3,1 %8,7 %0,8

41,3 % 3,3 % 6,4 % 32,4 % 29,1 % 7,3 % 3,1 % 8,7 % 0,8 %

Frans›z tekstil makinelerin en önemli 15 pazar›: Çin – Belçika – ABD – Türkiye – Japonya – Almanya – ‹talya – Tayvan – Tunus – Hindistan – Brezilya – ‹sveç – ‹spanya – Fas – Beyaz Rusya

The 15 Top markets of the French textile machinery: China - Belgium - USA - Turkey - Japan - Germany - Italy - Taiwan - Tunisia - India- Brazil -Sweden - Spain - Morocco - Belarus.

Frans›z üreticiler tekstil pazarlar›n›n çok h›zl› bir flekilde de¤iflti¤ini ve küreselleflmenin afla¤›da belirtilen durumlar nedeniyle özellikle tekstil flirketleri için yeni ve zorlu bir dünya yaratt›¤›n› görüyor: - Düflük iflgücü maliyeti olan yeni rakiplerin piyasaya girmesi - Kota bitimi

For many years, the French manufacturers have recognized that the textile markets are changing very quickly and that globalisation has created a new challenging world in particular for textile companies with: - the emergence of new competitors with lower labour costs - the end of quota.

Bu nedenle tekstil üreticilerinin strateji de¤ifltirerek daha rekabetçi olmak için teknoloji ve ekipmanlar›n› yenilemeleri, müflterilerin yeni ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilmeleri ve daha

Therefore the strategy the textile producers is to differentiate themselves from mass products, modernize equipment and technology in order to be more competitive and adapt to the new

39


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 40

Konferans / Conference

yüksek katma de¤erli ürünlere geçmeleri gerekiyor. Bu stratejinin kilit noktas› do¤ru ve modern teknolojiyi sat›n almakta yat›yor. Frans›z makine üreticilerinin ortaklar› olarak gördükleri müflterilerinin ihtiyaçlar›na uygun kendilerine özel stratejileri bulunuyor. Frans›z makine üreticilerinin önemli özellikleri aras›nda: - Tüm tekstil süreci üzerinde de¤il belirli ifllemler üzerinde çal›flmalar› - Nifl pazarlar›nda uzmanlaflarak ve pazarlarda dünya lideri ya da dünya liderleri aras›nda yer almalar› - AR-GE konusunda aktif olmalar› yer al›yor. Cironun ortalama %8’i araflt›rma ve gelifltirmeye yat›r›l›yor. Bunun için tekstil araflt›rma merkezleri, üniversiteler ve di¤er Frans›z tekstil üreticileriyle ifl birli¤i yap›l›yor. Bu stratejinin sonucunda hedeflenen ürünler üretilerek tekstil piyasalar› geniflliyor ve entegre üretim süreçlerine ihtiyaç duyan endüstri gelifliyor. Frans›z flirketleri büyük ço¤unlu¤unun, özellikle de Gaziantep’teki seminere kat›lan flirketlerin kendi uzmanl›k alanlar›nda dünya çap›nda % 60 oran›nda Pazar pay› bulunuyor. Müflterilerinin ihtiyaçlar›na uygun ve özel çözümler üretiyor, yeni makineler tasarlarken ayn› zamanda mevcut makineler için yedek parça, sat›fl sonras› deste¤i sa¤l›yor ve hatta güvenlik kurallar› ve enerji tasarrufu gibi konularda dan›flma hizmeti veriyorlar. Evelyne CHOLET enerji tasarruflar› konusunda: “Frans›z makine üreticileri enerji tasarrufu yapan makineler üretmek için birçok yol buldu. Bunlar aras›nda; üretim sürecinin enerji profiline tam uygun flekilde makinenin ince ayarlar›n› yapmak, ba¤›ms›z makineler için yeni ve düflük enerjili süreçler bulmak ve tüm üretim hatt›n›n enerji tüketimini optimize etmek yer al›yor. Ayr›ca bu çözümlerin birbirinden ayr› olarak yap›lmas› gerekmiyor, birlefltirilebiliyorlar,” dedi.

needs of customers, and innovate and move to products with higher added value. A key element of this strategy goes through the acquisition of the right and modern technology. The French machinery manufacturers have their own strategies to fit the needs of their customers who are more and more considered as partners. The key elements of the French machinery manufacturers are: - not to try to be present in the whole textile process - specialize on niche markets and be world leaders or among the world leaders on these niches - be very active in Research and Development. On average 8% of the turnover is invested in R and D, in close cooperation with textile research centres, universities and also together with other manufacturers in the French textile clusters of excellence. The result of such a strategy is that they are in fact expanding on textile markets with extremely targeted products and for industries requiring integrated manufacturing processes. Most of the French companies and more particularly those French companies taking part in the seminar in Gaziantep hold significant world market shares exceeding 60 % for some specialities. They offer tailor-made solutions to solve customers’ needs and become their long term partner to design new machines but also to service the existing machines with spare parts, after sale and even consulting services in such sector as safety rules and energy savings. About energy savings Evelyne CHOLET insists “The French machinery manufacturers have found very different ways to offer energy saving machines: fine tuning the machine to fit exactly the energy profile of the production process, finding new low energy processes for individual machines and optimizing the energy consumption of a whole production line. These approaches are not exclusive one from the other, they can

Frans›z Tekstil Makinelerin Sektörleri - Uzun elyaf e¤irme makineleri - At›k kurtarma makineleri - ‹plik iflleme makineleri - Teknik tekstil üretim makineleri - Nonwoven üretim hatlar› - Dokuma için ek ekipmanlar (Armür makineleri ve jakar bafll›klar›) - Terbiye makineleri: beyazlatma, boyama makineleri, iplik terbiye hatlar›, örme ürünler için terbiye hatlar›, santrifüjlü kurutma makineleri… - Tekstil fabrikalar› için havaland›rma ekipmanlar›

40

be combined. French Textil Machinery Specific Sectors - Long fibre spinning machinery - Textile waste recovery machines - Machinery for yarn treatment - Machinery for the production of Technical Textiles - Nonwovens manufacturing lines - Additional equipment for weaving (dobbies and jacquard heads) - Finishing machinery: bleaching, dyeing mach, yarn finishing lines, finishing lines for knitted goods, textile hydro-extractors… - Air-conditioning equipment for textile factories.


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 41

Yakuplu Merkez Mah. Osmanlı Cad. Güney Konaklar› A Blok No: 1 K.3 D.6 34524 Beylikdüzü-‹STANBUL Tel +90 212 876 75 06 Pbx - Fax. +90 212 876 06 81 15


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 42

Konferans / Conference

Stäubli Tekstil – Çok uluslu Grubun Önemli Bir Bölümü Stäubli Textile – A Division of a Multinational Group Stäubli 1982 y›l›ndan beri dokuma endüstrisi için yüksek kitali sistemler gelifltiriyor ve üretiyor. Stäubli has been developing and producing high quality systems for the weaving industry since 1892. fiirketin Tekstil bölümü yenilikçi teknolojik çözümler üreten dört

The Textile division provides innovative technological solutions and is

alandan olufluyor:

split in the following 4 fields of activitiy:

Tezgâh dokuma

Frame weaving

Stäubli’nin tezgah dokuma makineleri için üretti¤i a¤›zl›k açma

Stäubli shedding systems for frame weavers (cam motions and dobbi-

sistemleri (Eksantrik hareketleri ve dobby’ler) basit desenlerden

es) enable the production of all kinds of fabrics ranging from simple

karmafl›k tasar›mlara ve teknik kumafllara kadar tüm kumafllar›n

patterns to elaborate designs and technical fabrics.

üretilebilmesini sa¤l›yor. Jakarl› dokuma

Jacquard weaving

fiirketin, özellikle karmafl›k desenler içeren giyim tekstilleri, dokuma

A full range of Jacquard machines is available for weaving garments, furnishing fabrics, terry towelling, labels or other fabrics – especially

kumafllar›, havlu kumafllar, etiket ve di¤er kumafllar› dokumak üzere

those featuring sophisticated patterns. Jacquard installations are roun-

genifl bir jakarl› makine yelpazesi bulunuyor. Jakar makineleri, kifliye

ded off by tailor-made Jacquard harnesses.

özel üretilen jakar teçhizat›yla donat›l›yor.

Weaving preparation systems

Dokuma haz›rl›k sistemleri

Automatic drawing-in machines draw the warp threads into the wea-

Otomatik çekme makineleri çözgü ipliklerini dokuma tezgâh›na

ving frame and facilitate fast and efficient article change. Warp tying

çekerek h›zl› ve etkin bir materyal de¤iflimi sa¤lar. Çözgü ba¤lama

and leasing installations contribute to increased flexibility, productivity

ve çapraza alma sistemlerinin kurulmas›yla esneklik, verim ve

and weaving quality. The components of the UNI-LINK system comp-

dokuma kalitesi art›yor. UNI-LINK sisteminin bileflenleri ba¤lama,

lete tying, leasing and drawing-in installations and further support pro-

çapraza alma ve çekme sistemlerini tamaml›yor ve süreçlerin

cess rationalization.

modernlefltirilmesini sa¤l›yor. Carpet weaving Hal› dokuma

Schönherr carpet machines provide maximum flexibility for the pro-

Schönherr hal› makineleri, tek ve çift yüzlü havlar›n ve hal›

duction of single and double-face pile, as well as loop carpets. The do-

ilmeklerinin üretiminde üstün bir esneklik sunuyor. Çift fliflli hal›

uble-gripper carpet weaving machines are equipped with Stäubli cam

dokuma makineleri Stäubli kam hareketi, dobby mekanizmalar› ve

motion or dobby mechanisms and Jacquard machines.

jakarl› makinelerle donat›l›yor. Automation solutions Otomasyon çözümleri

The Group company Deimo designs and produces electronic systems

Grup flirketi Deimo, tekstil makineleri ve otomasyon endüstrisi için

and automation solutions for textile machinery and the automation in-

elektronik sistemleri ve otomasyon çözümleri tasarl›yor ve

dustry. Their offering includes various forms of actuation ranging from

üretiyor. fiirketin sundu¤u ürünler aras›nda servo ve ad›ml›

servo- and stepping motors to piezo ceramic actuators and other devi-

motorlar, piezo seramik düzenekler ve di¤er araçlar yer al›yor.

ces.

42


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 43

Konferans / Conference

SwissTex Fransa: Filament ‹plik Makinalar›nda Uzman SwissTex France: Expert in Filament Yarn Machinery Swisstex Gaziantep’de Türk Tekstilcilere Yeni Teknoloji Sunumunu Gerçeklefltirdi. SwissTex Provided Turkish Textile Manufacturers with a new Technological Presentation in Gaziantep. Hisse sahibi: Bavaria Industriekapital AG

Shareholder: Bavaria Industriekapital AG

Önde gelen Karl›l›k Artt›ran Yat›r›m fiirketi

Leading Investment Company to Increase Profitability

2003 y›l›nda kurulan Endüstriyel Holding

• Endüstriyel Holding founded in 2003

Otomotiv tedarikçileri, makine aletleri & ifl hizmetleri

• Automotive suppliers, machinery tools & employment services

700 Mil. Euro y›ll›k konsolide sat›fl (tüm y›l) ile 10 flirketin

• A portfolio better than 10 companies with 700 Mil. Euros worth of

üzerinde portföy

annual consolidated sales (whole year)

80 Mil. Euroluk luk yüksek özkaynak ve nakit rezervi

• High equity and cash reserve worth of ~80 Mil. Euros

Frankfurt Borsas› listesinde olan flirket

• The company in the list of Frankfurt Stock Exchange Market

Ürün Portföyü

Ürün Portföyü (‹NG‹L‹ZCES‹)

Endüstriyel ‹plik Uygulamalar› Raw Material

Endüstriyel tekstillerde sentetik iplikler her geçen gün flu hedeflere ulaflmak için geliflmektedir :

Yarn Production

SwissTex has deep know-how in the whole value chain

43

Final Product


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 44

Konferans / Conference

• Takviye

Industrial Yarn Applications

• Uygun stabilize sa¤lamak

Synthetic yarns in industrial textiles are improving day by day to reach

• A¤›rl›k tafl›mak

the targets below:

• Mukavemet kazand›rmak

• Reinforcement

• Su, günefl, vb. ›l›nlar›na … karfl› korumak

• Providing temperate stability • Holding weight/load

Filament ‹plik Teknolojileri - Ürün Portföyü

• Providing resistance • Protection against water, sun rays etc. Filament Yarn Technologies – Product Portfolio

T&I makinesi - symTTec T&I Machine – symTTec

1400 dtex’e kadar 4 iplik / pozisyon 3150 dtex’e kadar 2 iplik / pozisyon Yüksek genel rand›man

• 4 yarns/positions up to 1400 dtex

44


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 45

Konferans / Conference

• Benzersiz iplik kaliteleri

• 2 yarns/positions up to 3150 dtex

• Yeni tasar›ml› ve ele al›ml› yuvarlak düze paketleri

• High productivity

• Gelifltirilmifl so¤utma sistemi

• Unique yarn qualities

• Yeni girifl sistemi

• Newly-designed and circular nozzle packages

• SwissTex’in benzersiz çift kabuklu galet tasar›m›

• Improved cooling system • New input system • Unique double scaled godet design from SwissTex

Kord Bezi için Direkt Kablolama Makinesi –CP 10 Direct Cabling Machine for Cord Fabric – CP 10

• Makine genelinde yüksek rand›man ve a¤›r bobinler ile üretim prosesi

• High productivity in general and a production prcoess with heavy

• Ekonomik parametreleri (enerji tüketimi ve insan gücü ve •

bobbins

verimlilik) optimize etmek için genifl aral›¤a sahip i¤ ekipman›

• Spindle equipment with wide gauge to optimize economic

• Yüksek iplik kalitesi (büküm, balans, iplik dayan›kl›l›¤›...)

parameters (energy consuption, manpower and productivity)

• Aç›k pot ile insan gücü ihtiyac› azd›r

• High yarn quality (spinning, balance, yarn resistance etc.)

• Proses taraf›ndan ortaya ç›kan ›s›, egzos sistemi ile ç›kar›l›r

• Less manpower requirement with open pot • The heat produced due to processes is extracted with the exhaust

Endüstriyel ‹plikler için ‹kiye Bir Büküm Makinesi – UT 60

system.

‹plik numaralar›nda, büküm seviyelerinde ve iplik oluflumunda

• Flexibility in yarn counts, spinning levels and yarn formation (single,

(tek, kablolu, katlanm›fl) esneklik

cabled, pleated)

Tamamen ba¤›ms›z pozisyon konsepti ile üretim lotlar›nda

• Flexibility in production lots with completely independent position

esneklik

concept

Yüksek h›zl› sar›m ve hassas kelebek ile performans

• Performance with high speed winding and gentle butterfly

‹lerici yat›r›m için makine kafas› olmayan yeni konsept

• New concept without a headpiece for progressive investment

Eflsiz insan-makine arayüzü ile yeni konsept

• New concept with unique human-machine interface

45


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 46

Konferans / Conference

Filament ‹plik Teknolojileri - Ürün Portföyü

Filament Yarn Technologies – Product Portfolio

Yüksek kalite hal› iplikleri üretmek için

BCF systems to produce high quality carpet yarns

BCF sistemleri

Applications • Home furnishings • Wall to wall carpet • Carpet/ Fragmented carpet • Upholstery fabrics • Automotive Raw Material • Polyamid • Poliproplene • Polyester

Uygulamalar • Ev döflemelikleri • Duvardan duvara hal› • Hal› / Parça hal› • Döflemelik kumafl • Otomotiv • Ham Madde • Poliamid • Poliproplen • Poliester

46


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 47

Konferans / Conference

BCF makinesi – symTTex M40 ve M20

BCF machine – symTTex M40 and M20 • Symmetrical design • Straight yarn path • 4-yarns/positions • Modular piece concept • QLQ system (optional) • Nozzle packages with upper/lower feeds • Improved cooling system • Innovative input system • High productivity/ high production rates • Drawing and relaxing area • HPc Tex texturing • Two winder FW 11

• Simetrik tasar›m • Düz iplik yolu • 4-iplik/pozisyon • Modüler parça konsepti • OLQ sistemi (opsiyonel) • Üst / Alt beslemeli düze paketleri • Gelifltirilmifl so¤utma sistemi • Yenilikçi girifl sistemi • Yüksek rand›man/ yüksek üretim • Uzun çekim ve dinlenme bölgesi • HPc Tex tekstüre • ‹ki sar›c› FW 11 Hal› ipli¤i için ‹kiye bir büküm ifllemi Hal› ipli¤i için kapsaml› aral›¤a sahip büküm makinalar›

Two for one twisting process for carpet yarns

DT/CDDT 10 : Genifl tekstil ekipmanlar› (disk, pot, fren,

Twisting machine with an extensive range for carpet yarns

kelebek) olan inverterli mekanik kafa ile toplu üretim için

DT/CDDT 10: Flexibility for mass production with mechnical

esneklik

headpiece with inventers and wide range of textile equipment (disk, pot, break, butterfly)

DT/CDDT 20 : elektronik tasar›m ile yüksek rand›man ve tam

DT/CDDDT 20: High Productivity and complete quality control of the

iplik kalite kontrolü

yarn with electronical design

E¤irme - Büküm - Fikse - Dokuma

Spinning - TWISTING - Fixing - Weaving

47


FORMA-3

11/25/10

11:36 AM

Page 48

Konferans / Conference

Hal› ipli¤i için ‹kiye bir büküm ifllemi

Two for one twisting process for carpet yarns

Büküm için mevcut tekstil ekipman yelpazesi

Current range of textile equipments for twisting Mechanical pot break Mechanical butterfly Butterfly hysteresis Pot measure Pot centering tool Foam and wool pillow Disk measure Pot lid “Wool effect” Balloon restrictor (BCF PA) Direct Cabling Process for wall to wall carpet yarns Wide range of cabling machines for wall-to-wall carpets CD/CDDT 10: Flexibility for mass production with mechnical headpiece with inventers and textile equipments for 3,4 and 6 plies CD/CDDT 20: High Productivity and complete quality control of the yarn with electronical design Spinning - CABLING - Fixing (Shagpile) - Tufting

Mekanik pot freni Hibrid pot freni Mekanik kelebek Hysteresis kelebek Pot ölçüsü Pot merkezleme cihaz› Köpük ve yün yast›k Disk ölçüsü Pot kapa¤› “Yün efekti” Balon s›n›rlay›c›s›(BCF PA) Duvardan duvara hal› ipli¤i için Direkt Kablolama ‹fllemi Duvardan duvara hal› için genifl kablolama makinesi yelpazesi CD/CDDT 10 : 3,4 veya 6 kat için tekstil ekipmanlar› olan inverterli mekanik kafa ile toplu üretim için esneklik CD/CDDT 20 : elektronik tasar›m ile yüksek rand›man ve iplik kalite kontrolü E¤irme - Kablolama - Fikse (Frize) - Tafling

48


Konferans / Conference

Direkt kablolama için mevcut tekstil ekipman yelpazesi

Direct Cabling Process for wall to wall carpet yarns

Duvardan duvara hal› ipli¤i için Direkt Kablolama ‹fllemi

Current range of textile equipments for direct cabling

Ba¤›ms›z ca¤l›k

Independent creel

Pnömatik ca¤l›k yard›m›

Pneumatic creel help

“Krokodil” iplik tansiyon cihaz›

“Crocodile” yarn tension equipment

Antistatik iplik

Anti-static yarns

Hysteresis pot freni Kelebek (ATY ile)

Hysteresis pot break

Pot ölçüsü

Butterfly (with ATY)

Pot merkezleme cihaz›

Pot measure

Köpük ve yün yast›k

Pot centering tool

Disk ölçüsü

Foam and wool pillow

Pot kapa¤›

Disk measure

“3 Kat” ve “yün efekti”

Pot lid

Balon s›n›rlay›c›s› (BCF PA)

“3-ply” and “wool effect” Balloon restrictor (BCF PA)

Hal› ipli¤i için Büküm ve Kablolama – CD/DT/CDDT 10/20 Twisting and Cabling for carpet yarns – CD/DT/CDDT 10/20 • Robust machinery manufacturing Cabled or twisted yarns Woven, wall-to-wall, shagpile, shaggy carpets • First class yarn structure with; - “Yarn effect” system - “3-ply” tool for Shaggy - “4-ply” process for Super Shaggy

Dokuma, duvardan duvara, frieze, shaggy….hal›lar için kablolanm›fl veya bükülmüfl iplik üreten sa¤lam makineler Afla¤›dakiler ile birinci kalite iplik yap›s› : ‹plik efekti » sistemi Shaggy için “3 kat” cihaz› Süper shaggy için “4 kat” prosesi Optimize i¤ ekipmanlar› ile enerjiden tasarruf Büküm kalite kontrolü (20 serisinde opsiyon) Pozisyon bafl›na etiketleme (20 serisinde opsiyon)

49


Konferans / Conference

Hal› ipli¤i için Büküm ve Kablolama – UT 60

• Energy savings with optimized spindle equipments

Esneklik, yüksek i¤ ve sar›m h›z›, toplam kalite kontrolü (h›z,

• Twisting quality control (optional in 20 version)

metraj, ön sar›m tansiyonu) için genifl aral›k ve tamamen

• Labelling per position (optional in 20 version)

elektronik Twisting and Cabling for carpet yarns – UT 60 Wide gauge for Flexibility, high spindle and winding speed, complete quality control (speed, measuring, pre-winding tension), fully electronical

‹nce denye Büküm ve Kablolama Yelpazesi

Each position is completely independent One position = One machine = One Product Thin denier Twisting and Cabling Range

Büküm, katlama, kablolama, kaplama, sar›m… için genifl makine yelpazesi… Giyim, dikifl ipi, nak›fl, döflemelik, örgü... gibi çeflitli uygulama alanlar› için… • Wide range of machinery for twisting, folding, cabling, covering, M.U.S.T. : Monitörleyen Unite SisTemi

winding etc.

Büküm/Kablolamadan Dokumaya ‹flletme Yönetim Sistemi

• For wide range of application areas such as garments, sewing

‹flletme/makine/vardiya/operatör rand›manlar›, ar›za süresi,

threads, embroidery, knitting etc.

Kg/Dtex, kWatt/Dtex, bobin adedi, reçeteler...vb gibi takip etmek için 1 standart ürün, çeflitli software modülleri Türkçe,

M.U.S.T : Monitoring Unit System for Textiles

Arapça gibi çeflitli dillerde mevcuttur:

From Twisting/Cabling to Weaving, a Management System for

IT sistemine ve CD/DT/CDDT 20 ‘ye uzaktan eriflim

Establishments

50


Konferans / Conference

Endüstriyel Havaland›rma ve At›k Temizlemede AESA Mühendislik AESA Engineering for Industrial Air-Conditioning and Waste Removal AESA: Tekstil endüstrisinde filtreleme sistemlerinin ve havaland›rmada enerji tasarrufunun getirdi¤i zorluklar AESA : The Challenges of Energy saving for the Air conditioning and filtration systems in Textiles Industry AESA Hava Mühendisli¤i, özellikle Tekstil uygulamalar› için

AESA Air Engineering is specialized in industrial air conditioning and

(e¤irme, dokuma, nonwoven, tekstüre…) endüstriyel

waste removal/ collection system for Textile applications (spinning,

havaland›rma, at›k temizleme/biriktirme sistemleri konusunda

weaving, non woven, texturizing..). AESA is providing a full range of

uzmand›r. AESA tasar›m, ekipman tedariki, kurulum, kontrol

services from design, supply of equipments, installation, control

sistemleri ve bak›m konusunda da destek sa¤l›yor. Fransa, Çin, system and maintenance.

Hindistan ve Singapur’da bulunan ofisleri ve dünya çap›na

With offices in France, China, India and Singapore and experience

kurdu¤u 10,000’den fazla sistemin tecrübesiyle AESA piyasan›n lider flirketlerinden biri. AESA’n›n Türkiye temsilcisi ise ‹kiler.

of over 10.000 running installations worldwide, AESA is a leader on

AESA do¤rudan dokuma sistemleriyle dokuma fabrikalar›na

the market. Ikiler is representing AESA in Turkey.

orijinal ve etkin çözümler sunuyor. AESA do¤rudan dokuma

For weaving factory AESA is mastering original and efficient

sistemi; bir kanal sistemi ve eflsiz bir flekilde ayarlanabilen hava

solutions with a weave direct system. This AESA weave direct

ç›k›fllar›ndan olufluyor ve tezgâh›n üzerine kurulmufl di¤er bir

system consists of a dedicating ducting system, with unique

kanal sistemi ise oday› havaland›r›yor. Bu sistemin temel avantaj›

adjustable air outlets, installed above the looms, another ducting

çözgü alan›n›n mükemmel nem oran›na sahip toz tutmayan bir

network is conditioning the room. The main advantages of this

ortamda yer almas›. Böylece iplik kopmalar› en aza indirilirken

system are to keep the warp area free of dust with perfect

51


Konferans / Conference

ürün kalitesi de artt›r›l›yor. Ortam koflullar› tezgâhtan tezgâha

humidity this reducing significantly yarn breaks and increasing the

farkl› flekilde ayarlanabiliyor ve bu durum özellikle farkl›

quality of the product. The conditions can be adjusted from loom

malzemeler kullanan fabrikalarda önemli bir avantaj sa¤l›yor.

to loom which is particularly useful for mills using various material.

Çözgüdeki koflullar düflünüldü¤ünde bu sistem için gerekli olan

For the same conditions on the warp the air volume needed

hava hacmi geleneksel A/C sistemine göre %50 oran›nda azal›yor ve bu da %50 oran›nda enerji tasarrufu yap›lmas›

compare to conventional A/C system is around 50 % lower this can result in 50 % energy saving.

anlam›na geliyor. ‹plik fabrikalar›nda enerji tasarrufu seçenekleri k›s›tl›d›r. Bunun

In spinning mills the options for power saving are limited by the

en önemli sebebi ise tozu ve kiri atacak hava de¤ifliminde

needs of minimum quantity of air exchange to evacuate the dust

kullan›lan hava hacmidir. En iyi sonuçlar› elde etmek için hava

and fluff. The design of an optimum air distribution and air return

da¤›t›m› ve hava geri dönüflü sistemlerinin tasar›m›n›n optimize

system is the key of effective results.

edilmesi gerekiyor. Bunun için genellikle pompalara ve at›k

The tendency is to add inverters in the system first to the pumps

toplama fanlar›na, hatta sonras›nda besleme ve geri dönüflüm fanlar›na invertörler ekleniyor. Bu da kullan›c›ya esneklik sa¤lad›¤› gibi önemli enerji tasarruflar›n› garantiliyor. Otomatik

and waste collection fans than even to supply or return air fans, this investment is bringing flexibility and power savings The use of

kontrol yast›klar›na ve elektronik sensörlere sahip elektronik bir

electronic controller with automatic control dampers combined

kumandan›n kullan›lmas› tesisin kontrolünde önemli düzeyde

with electronic sensors is giving the most economic and energy

ekonomik tasarruflar›n ve enerji tasarrufunun yap›lmas›n›

saving control of the plant, ensures the accuracy and controls the

sa¤l›yor, hassasiyeti garantiliyor ve oda koflullar›n› denetliyor.

required room conditions.

Havaland›rma/Filtreleme istasyonlar›nda önceden üretilmifl yap›lar›n kullan›lmas› alan›ndaki geliflmeler oldu. AESA, çift cidarl›, galvanizli ve çelik bir profile sahip yap›dan ve hava geçirmez bir panelden oluflan bir sistem kullan›yor. RCC ve sivil yap›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu sistemin temel avantajlar› aras›nda;

The last subject of the presentation was the progress of usage of prefabricated structure) for Air conditioning / Filtration stations. AESA use a system of airtight panel in double walled galvanized and coated with steel profile structure The main advantage

kurulumunun daha h›zl› yap›lmas›, çapraz ba¤lama süresine

compare to RCC and civil structure is to have a faster

ihtiyaç duymamas›, hafif bir yap›ya sahip olmas› ve kolayca

installation, no curing time, a lighter construction and an easy

ayarlanmas› yer al›yor.

coordination.

52


Konferans / Conference

Superba: Çevre Dostu Makinelerle Kaliteli Hal› ‹plikleri Superba: The Visible Quality of Carpet Yarn with Environment Friendly Machines Fransa, Mullhouse merkezli Superba S.A.S. yaklafl›k 180 çal›flan›yla ABD, Türkiye, Çin, Orta Do¤ru ve Avrupa’ya tekstil makineleri tedarik ediyor. Located in Mulhouse, France, Superba S.A.S employs approximately 180 people and distributes textile machines throughout the USA, Turkey, China, Middle East, and Europe. Superba’n›n en büyük ikinci pazar› Türkiye. Superba’n›n Türki-

Turkey is the second main market for Superba with around 150 li-

ye’de kurdu¤u ve halen iflletilmekte olan 150 hatt› bulunuyor

nes running in the country (100 heat-setting lines and 50 steaming lines) from which an important number of machines is located in

(100 ›s›l fikse hatt› ve 50 buharlama hatt›). Bu hatlar›n büyük bir

Gaziantep, considered as the Turkish capital of carpet manufactu-

k›sm› Türkiye’nin hal› üretim merkezi olarak kabul edilen Gazian-

ring. tep’te bulunuyor.

With more than 1400 lines installed throughout the world, Superba

Dünya çap›nda kurdu¤u 1400 hatt›yla Superba kendi alan›nda bir

is the global leader in this field of activity with a market share of

dünya lideri. fiirketin küresel pazarda %60 oran›nda pay› bulunu-

more than 60%. The turnover is mainly achieved with the heat set-

yor. fiirketin cirosu özellikle ›s› ayarlama makinelerinden geliyor.

ting machines.

Bas›nçl› buharla ›s›l iflleme, boya maddesinin yumuflak ve düzgün

This heat treatment with steam under pressure provides a very soft touch, a perfect dyestuff setting and an increased resistance to we-

bir flekilde ayarlanmas›n› sa¤l›yor, hal›da kullan›lan sentetik ve

ar as well as the famous ‘pin point’ effect on synthetic and natural do¤al lifler üzerinde “nokta” (pinpoint) etkisi yarat›yor ve y›pfibers used in the carpet...all the characteristics of top quality carranmaya karfl› yüksek bir direnç sa¤l›yor. Tüm bu özellikler de

pet.

üstün hal› kalitesini garantiliyor.

Recently a French seminar on textile machinery organized by the

Geçti¤imiz günlerde UCMTF taraf›ndan Gaziantep’te tekstil ma-

UCMTF took place in Gaziantep.

53


Konferans / Conference

kineleri üzerine bir seminer düzenlendi. Frans›z tekstil makinesi

All the local industrial actors attended this event where the French

üreticilerinin en yeni teknolojilerini sundu¤u bu seminere yerli

textile machine manufacturers presented their top of the art technologies.

endüstri oyuncular› kat›ld›.

The latest heat setting line generation known under the name of TVP3 ad›yla tan›nan en yeni ›s›l fikse hatt› nesli, ayn› üretim se-

TVP3, has seen its energy consumption cut almost in half compa-

viyesine sahip 1995 y›l› makinelerine göre yar› yar›ya daha az

red to the machines of 1995 for equivalent production levels. The-

enerji tüketiyor. Bu nedenle de piyasadaki en enerji-etkin ve

refore, it is the most energy efficient and environment friendly he-

çevre dostu ›s› ayarlama makinesi olma özelli¤i tafl›yor.

at setting machine on the market. The Turkish manu-

2008 y›l›ndan beri Gazian-

facturers well untep’e kurulan TVP3 tipi ›s›

derstood it since the

ayarlama hatt›n›n say›s›n›n

equipment rate in

20’yi bulmas›, Türk üreticilerin

heat setting lines

enerji tasarrufunu ciddiye al-

type TVP3 in Gaziantep is very high with

d›¤›n› gösteriyor. Giderek ar-

20 or so lines sold tan bu rakam, ekonomik ger-

since 2008. This

çekli¤in kabul gördü¤ünü ve

constantly increasing

verim konusundaki ileri tek-

figure both reflects

noloji ürünü makineler üret-

the area economic vitality as well as the

mek için üreticilerin üretim

manufacturers’ willingness to modernize their production tools in

araçlar›n› yenilemeye istekli oldu¤unu gösteriyor.

order to make the most of these machines of high technology in ‹lk TVP3 hatlar›n› sat›n alan müflteriler flimdi son nesil ek maki-

terms of efficiency.

neler alarak üretim kapasitelerini geniflletiyor ve TVP3 hatt›n›n

Customers who had already bought their first TVP3 lines are now

kazand›rd›¤› üretim, ergonomi ve enerji tasarrufu avantajlar›n›n

extending their production capacity by buying additional machines

keyfini ç›kar›yor.

of this latest generation so much they are now convinced of all the

Superba ayr›ca, akrilik ipliklerin ayarlanmas› için tasarlanan ve

benefits brought about by our TVP3 line in terms of production, ergonomics and energy savings.

yüksek yo¤unlu¤a, yüksek konfor düzeyine, dayan›kl›l›¤a ve yu-

Superba also proposes their new LV3, a line designed for the set-

muflak bir dokunufla sahip “geleneksel” hal›lar üretmek için de

ting of acrylic yarns also very used for the manufacturing of “tradi-

kullan›lan yeni LV3 hatt›n› sunuyor. Superba’n›n uzmanl›k alan›

tional” carpets with a high density, presenting a high level of com-

olan doymufl buharla yap›lan elyaf ifllemesi, hal›lara efli benzeri

fort and a resilience and especially soft touch. The fiber treatment through saturated steam, Superba’s specialty, provides the car-

olmayan bir “nokta” (pinpoint) etkisi kazand›r›yor.

pets with an incomparable pin point effect. Superba ürün gam›n› boyama makineleri, otomatik tak›m ç›kar-

Superba completes their range of machines with dyeing lines, win-

ma özelli¤ine sahip sar›m makineleri ve el örgü iplikler için kü-

ders with automatic doffing in addition to small steaming and

çük buhar ve çektirme makineleriyle tamaml›yor.

shrinking machines for hand knitting yarns.

54


Makale / Article

Elektro Lif Çekim Yöntemi ve Poliüretan Nanolifleri Electrospinning Method and Polyurethan Nanofibers Meltem YANILMAZ, Hale KARAKAS, Fatma KALAO⁄LU - ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasar›m› Fakültesi Meltem YANILMAZ, Hale KARAKAfi, Fatma KALAO⁄LU Istanbul Technical University, Textile Technologies and Design Faculty, Textile Engineering Department Özet

Abstract

Elektrolif çekim yöntemi nanometreden mikrometre boyutuna

Electrospinning method is the technique of producing fibers with

varan çaplarda lif oluflturma tekni¤idir. Nanoliflerden dokunma-

diameters ranging from nanometer to micrometer. Nonwovens

m›fl yüzeyler üretildi¤inde birbirleriyle ba¤lant›l› a¤lar oluflturarak made of nanofiibers will improve many properties of the material

malzemenin bir çok özelli¤ini iyilefltirirler. Örne¤in, moleküller aras› elektron transferine izin vererek iletimi artt›r›rlar. Çapraz

by formation of interrelated webs. For example, they increase

ba¤lanmalarla malzemenin mekanik özelliklerini iyilefltirirler. Na-

conduction by allowing electron transfer between molecules. They

noliflerin uygulama alanlar›ndan baz›lar› ise doku mühendisli¤i,

improve mechanical properties of the material through crosslinking.

yara sarg›lar›, ilaç da¤›t›m sistemleri, günefl pilleri, sensörler, özel

Tissue engineering, drug release systems, solar cells, special filter

filtre uygulamalar› ve koruyucu giysilerdir. applications and protective cloths are among the application areas of nanofibers.

Elektro lif çekimi yöntemi ile mikrometre düzeyinden nanometre düzeyine kadar olan çaplarda lif üretmek mümkündür. Bu yöntemde polimer çözeltisine voltaj uygulan›r ve polimerin elektriksel olarak yüklenip toplay›c›ya lif formunda ulaflmas› sa¤lan›r (fiekil 1). Bu yöntem ile üretilen nanolifler çaplar› çok küçük oldu¤undan yüksek yüzey alan›na sahiptirler. Bu sebeple birçok özellik ve morfolojileri di¤er malzemelerden farkl›d›r. Nanometre ölçe¤inde üretilen bu malzemelerin birçok özelli¤i, geleneksel malzeme özelliklerinden farkl› oldu¤undan nanoliflerin karakteri-

Figure 2. Electrospnning set-up

zasyonu önem tafl›maktad›r. Nanoliflerden dokunmam›fl yüzeyler üretildi¤inde birbirleriyle ba¤lant›l› a¤lar oluflturarak malzemenin bir çok özelli¤ini iyilefltirirler. Örne¤in moleküller aras›

Introduction:

elektron transferine izin vererek iletimi artt›r›rlar. Çapraz ba¤lan-

It is possible to produce fibers with diameters ranging from

malarla malzemenin mekanik özelliklerini iyilefltirirler. Nanolifle-

nanometer to micrometer scale through electrospinning method. In

rin uygulama alanlar›ndan baz›lar› ise doku mühendisli¤i, yara sar-

this method, voltage is applied to the polymer solution and it is

g›lar›, ilaç da¤›t›m sistemleri, günefl pilleri, sensörler, özel filtre provided that the polymer is charged electrically and that it reaches

uygulamalar› ve koruyucu giysilerdir[1-4]. Elektrolif çekim yöntemi nanometreden mikrometre boyutuna varan çaplarda polimer

the collector in the form of fiber (Figure 1). As the diameter of the

lif oluflturma tekni¤idir. Polimer çözeltisi yada eriyi¤i uç çap› mili-

fibers produced with this method are very small, they have a high

metre boyutunda olan fl›r›ngaya konur ve elektrik alana maruz

surface area. Therefore, most of their properties and morphologies

b›rak›l›r. Elektrik kuvvetinin yüzey geriliminden kaynaklanan kuv-

are different than other materials. The characterization of the

veti yendi¤i anda ise damla jetlere ayr›larak toplay›c›ya do¤ru ha-

nanofibers is especially important as these materials in the

reket eder. Elektrostatik kuvvetlerin etkisiyle polimer fl›r›nga ucundan ç›karak çap› incelmifl halde lif formunda toplay›c›ya ula-

nanometer scale have different characteristics than conventional

fl›r. Beklenmeyecek büyüklükte yüzey alan› hacim oran›na sahip

materials. Nonwovens produced from nanofibers improve many of

55


Makale / Article

lifler tekstilden kompozit kuvvetlendirmeye biosensör yap›m›n-

the properties of the material by forming interrelated webs. For

dan membran uygulamalar›na kadar bir çok uygulama alan› için

example, they increase conduction by allowing electron transfer

dikkat çeken malzeme gruplar›n› oluflturmufllard›r. Yap›lan çal›fl-

between molecules. They improve mechanical properties of the

malardan akrilik reçineler, PET, PE, naylon, PVA, selüloz asetat, material through crosslinking. Tissue engineering, drug release

polilaktid, polikarbonat, polivinilkarbazol ve polivinilprolidon gibi polimerlerden nanolifler elde edildi¤i bilinmektedir. Ayr›ca kar-

systems, solar cells, special filter applications and protective cloths

bon ve kevlar nanolifleri, iletken PEO polianilin kar›fl›m nanolifle-

are among the application areas of nanofibers [1-4]. In the

ri elde edilmifltir. Bu yöntem basit güvenli ve ucuz olmas› sebe-

electrospinning method, polymer solution or melt is placed in the

biyle geleneksel yöntemlere göre avantajl›d›r. Ancak kötü meka-

syringe with a tip diameter of millimeter scale and then it is

nik özellikleri, düflük moleküler oryantasyonu ve çap da¤›l›m aral›¤›n›n genifl olmas› nedeni ile pratik uygulamalar› k›s›tlan›r[5-8].

subjected to electrical field. At the moment that electrical force is

Elektro lif çekimi yöntemi için gerekli deney düzene¤i temel ola-

more than the force resulting from surface tension, the drop is

rak üç parçadan oluflmaktad›r. Yüksek voltaj güç kayna¤›, besle-

divided into jets and moves towards the collector. The polymers

me ünitesi (fl›r›nga, metal i¤ne) ve toplay›c› (iletken plaka). Poli-

leaves the syringe tip and reaches the collector in the form of fiber

mer çözeltisi yada eriyi¤i fl›r›ngaya konur ve elektrik alana maruz with decreased diameter. The fibers, having an unexpectedly high

b›rak›l›r. Elektrik kuvvetinin yüzey geriliminden kaynaklanan kuvveti yendi¤i anda ise damla jetlere ayr›larak toplay›c›ya do¤ru ha-

ratio of surface area to volume, form the outstanding material

reket eder. Elektrostatik kuvvetlerin etkisiyle polimer fl›r›nga

groups for a wide range of applications including composite

ucundan ç›karak çap› incelmifl halde lif formunda toplay›c›ya ula-

reinforcement to biosensor making and membrane applications. It

fl›r.

is known that nanofibers are obtained from polymers such as PET,

Bu teknikte, polimer bir çözücüde çözülür veya ›s› ile eritilir, fl›-

PE, nylon, PVA, cellulose acetate, polylactfld, polycarbonate,

r›ngan›n içine yerlefltirilir. Daha sonra polimer çözeltisi/eriyi¤i ile toplay›c› levha aras›na 50 kV’a kadar gerilim uygulan›r. ‹¤nenin

polyvinylcarbazole and polyvinylpyrolidone. This method has

ucunda as›l› durumda duran polimer damlas› kritik bir voltaj de-

advantages with regard to conventional methods as it is safe and

¤erine kadar, yüzey geriliminin etkisiyle, küresel bir biçimde bulu-

cheap. However, the poor mechanical properties, low molecular

nur. Potansiyel fark bir eflik de¤erine ulaflt›¤› anda, elektrostatik

orientation and wide diameter range limits its practical applications

kuvvetler yüzey gerilimi kuvvetlerine eflitlenir. Bu anda damla koni biçimini al›r. Polimer damlas› Taylor konisi halini ald›ktan son-

[5-8].

ra voltajdaki çok küçük bir art›flla birlikte koni ucunda jet oluflur.

The experimental set-up for electrospinning basically consists of three parts. High voltage power source, feeding unit (syringe, metal needle) and collector (conductive plate). The polymer solution or melt is placed in the syringe with a tip diameter of millimeter scale and then it is subjected to electrical field. At the moment that electrical force is more than the force resulting from surface

fiekil 2 Elektro lif çekim düzene¤i

tension, the drop is divided into jets and moves towards the

Jet belli bir mesafe fleklini korur. Daha sonra jette karars›zl›k hali

collector. The polymers leaves the syringe tip and reaches the

belirir. Elektro üretim iflleminde en çok görünen karars›zl›k hali

collector in the form of fiber with decreased diameter.

whipping dir. Whipping, jet yüzeyindeki yüklerin birbirlerini itIn this technique, the polymer is dissolved in a solvent and placed

mesi ile meydana gelen ve yüklerin bir arada olamamalar›ndan dolay› jette tork oluflmas›d›r. Jet toplay›c› plakaya yaklaflt›¤›nda

inside the syringe. Then a voltage of 50 kV is applied between the

jetten ayr›lan daha küçük jetler oluflur. Küçük jetler radyal yükle-

polymer solution/melt and the collector plate. The polymer droplet

56


Makale / Article

rin birbirini itmesi sonucu ana jetten ayr›larak oluflur. Sonuçta,

on the tip of the needle is in the from of a sphere until a critical

toplay›c› levhada 3 nm’den 1 mikrona kadar de¤iflen çaplarda lif-

voltage value with the effect of the surface tension. As the potential

ler oluflur [6- 10].

difference reaches a threshold value, electrostatic forces equal to surface tension forces. At this moment, the droplet takes the form

Elektro lif çekim yöntemine etki eden parametreler Elektro lif çekim yöntemine etki eden parametreler: çözelti de-

of a cone. After the polymer droplet takes the form of Taylor cone,

¤iflkenleri (moleküler a¤›rl›k, moleküler a¤›rl›k da¤›l›m›, polimerin

even a very small increase in voltage leads to the jet in the tip of

yap›s›, çözelti özellikleri, viskozite, iletkenlik, yüzey gerilimi, elas-

the cone. The jet keeps its shape for a certain distance. Then

tiklik, vb.), ifllem parametreleri, uygulanan voltaj, k›lcal boru için-

instability occurs in the jet. The most commonly observed instability

deki hidrostatik bas›nç, ak›fl h›z›, toplay›c› ile fl›r›nga ucu aras›ndaki mesafe, plaka hareketi) ve çevresel de¤iflkenler ( s›cakl›k, eri-

in electro spinning process is whipping. Whipping is the formation

yik s›cakl›¤›, çözelti s›cakl›¤›, çevre s›cakl›¤›, ba¤›l nem, hava ak›fl

of torque in jet that occurs as a result of the repulsion of the

h›z›, vakum.vb.) [5,9].

charges on the jet surface. As the jet collector closes to the plate,

Elektrolif çekimi için polimer çözeltisi belli bir konsantrasyon

smaller jets separated from the jet are formed. Small jets are

aral›¤›nda olmal›d›r. Düflük konsantrasyon yüzey geriliminden formed as seperated from the main jet as a result of the radial

dolay› damlac›klar olufltururken, yüksek konsantrasyonlar ise yüksek viskoziteden dolay› lif oluflumunu engeller. Çok yüksek

charges rpelling each other. As a result, fibers with diameters

viskozite elektrik alan›ndan kaynaklanan polimer hareketini önler.

ranging between 3 nm to 1 micron are formed on the collector

Lif oluflumu için çözeltinin yüzey gerilimi yeterince düflük olmal›,

plate [6-10].

yük yo¤unlu¤u yeterince yüksek olmal›d›r [11]. Yap›lan bir çal›flmada poliüretan polimeri kullan›larak birçok paParameters effecting electro spinning method

rameter de¤ifliminin ürüne etkisi incelenmifltir [5]. Çal›flma sonuçlar›n› özetlemek gerekirse: uygulanmas› gereken voltaj çözel-

The parameters effecting electro spinning methods are: solution

ti viskozitesine ba¤l›d›r, viskozite artt›kça yüzey gerilimi ve visko-

variables (molecular weight, molecular weight distribution, polymer

elastik kuvvetleri yenerek lif oluflumunu sa¤lamak için daha yük-

structure, solution properties, viscosity, conductivity, surface tension,

sek elektriksel kuvvetler gerekir, polimerin ak›fl h›z› uygulanan ak›m ile do¤ru orant›l›d›r, çözelti iletkenli¤i lif çekimi için gerekli

elasticity, etc.), process parameters (voltage applied, hydrostatic

ak›m› belirlemede anahtar faktördür, az miktarda tuz eklenmesi

pressure in the capillary, flow rate, the distance between the

(çözelti iletkenli¤i artt›kça) ak›fl kütlesini (mass flow) büyük oran-

collector and the syringe tip, plate movement) and environmental

da artt›r›r, uygulanan voltaj artt›kça jetin çap› artar, çözelti konvariables (temperature, melt temperature, solution temperature,

santrasyonunun artmas› çap art›fl›na sebep olur. Ayr›ca yüksek elektrik alan ve düflük viskozite koflullar›nda birden fazla jet olu-

ambient temperature, relative humidity, air flow rate, vacuum, etc.)

flumu görülmüfltür. Çoklu jet oluflumu durumunda daha çok sa-

[5-9].

y›da lif oluflmufl ve toplay›c› yüzeyde daha genifl alana yay›lm›flt›r.

The polymer solution for electro spinning has to be within a certain

Lif morjolojileri incelendi¤inde de¤iflik konsantrasyonlarda de¤iflik morfolojilerde lifler elde edildi¤i görülmüfltür. Yüksek konsan-

concentration range. The surface tension has to be sufficiently low

trasyonlarda lifler k›v›rc›k dalgal› ve düz morfolojiler oluflturmufl-

and charge density sufficiently high for fiber formation [11].

tur. Düflük konsantrasyonlardaki çözeltilerden oluflturulan lifler-

In a study, the effect of various parameters o the product have

de, boncuk yap›lar› görülmüfltür. Düflük konsantrasyonlu çözelti-

been investigated by using polyurethane polymer [5]. The voltage

ler daha ince lif oluflumu sa¤larken boncuklu yap›da oluflturur. applied depends on the solution viscosity and as viscosity

Boncuk yap›s› da¤›l›m› bozar ve yüzey alan›n› düflürür. Yüksek elektriksel kuvvet de boncuk oluflumuna sebep olur. Bunlar›n ya-

increases, higher electrical forces are required for fiber formation

n› s›ra çözelti s›cal›¤› da önemli bir faktördür. S›cak çözelti kulla-

by overcoming surface tension and viscoelastic forces. Low

57


Makale / Article

narak yüksek konsantrasyonlu çözeltilerden düzgün da¤›l›ml› ka-

concentration solutions provide finer fibers whie forming a

l›n lifler elde edilir. Yüksek s›cakl›k kullan›larak di¤er de¤iflkenler

structure with beads. Bead structure disturbs the distribution and

sabit tutularak daha fazla lif oluflturulabilir [5,11].

decreases the surface area. High electrical force also leads to the

Yap›lan baflka bir çal›flma ile de konsantrasyonun lif çap›n› etkileformation of beads. The solution temperature ia also an important

yen en önemli parametre oldu¤u kan›tlanm›flt›r. %3 lük konsantrasyonda çal›fl›rken lif çap› 50-100nm, %7 lik konsantrasyonda

factor. Coarse fibers are obtained with an even distribution are

200-400nm, %12 lik konsantrasyonda 500-700nm olarak bulun-

obtained from high concentration solvents by using hot solution.

mufltur [12].

More fibers can be formed by using high temperature and by

Zhuo ve ark. çal›flmalar› sonucunda çap› etkileyen en önemli fak-

keeping other variables constant [5,11].

törün konsantrasyon oldu¤unu do¤rulam›fllard›r. Ayr›ca, ifllemde daha yüksek voltajda üretilen liflerin DSC analizi yap›ld›¤›nda eri-

In another study, it was shown that concentration is the most

me noktalar›n›n daha yüksek oldu¤unu görmüfller ve kuvvetlerin

important parameter that effects fiber diameter. It was found that

daha fazla olmas› sebebiyle oryantasyonun daha iyi sa¤land›¤› so-

fiber diameter was 50-100 nm at 3% concemtration, 200-400 nm

nucuna varm›fllard›r. Yüksek besleme oranlar›nda daha genifl

at 7% concentration and 500-700 nm at 12% concentration [12].

çapl› lifler üretilirken, düflük besleme oranlar›nda daha ince ve Zhuo et al have also shown that the most effective factor that

düzgün lifler elde edilmifltir. Çok seyreltik çözeltilerden lif elde edilememifltir. Konsantrasyonu fazla olan çözeltilerden elde edi-

effects diameter is concentration. They also saw that the fibers

len liflerin ise daha düflük erime noktas›na sahip oldu¤unu ve

produed at higher voltage have high melting point, as seen from

yüksek konsantrasyonlarda faz ayr›m›n›n daha düflük oldu¤unu

DCS analysis. They reported that the fibers obtained from solutions

rapor etmifllerdir [13]. fi›r›nga ucu ile toplay›c› aras›ndaki mesafenin de¤iflimi morfolojik de¤iflimlere neden olur. Mesafeyi artt›-

with high concentration have lower melting point and that the

rarak veya elektrik alan gücü azalt›larak damla yo¤unlu¤u azalt›l›r.

phase separation was lower at higher concentrations [13].

Bu mesafenin artmas› jetin yolunu artt›raca¤›ndan lifin çap› azal›r.

The change of the distance between the syringe tip and the

Ancak mesafe azald›kça lif çap›n›n de¤iflim yüzdesi artar [14]. collector leads to morphological changes. The droplet intensity is

Potansiyel gerilimin artmas›yla jet daha büyük bir elektrostatik itme kuvveti etkisi alt›nda kal›r ve jete etki eden çekim gerilmesi

decreased by increasing the distance and decreasing the electrical

de artar. Çekim de¤erinin artmas› ise daha ince lifler elde edilir.

field. The fiber diameter is decreased as the increase of this

Baumgarten, elektro üretim iflleminde jetin çap›n›n belli bir elek-

dictance will increase jet line. However, the variation of the fiber

trik alan gücünde minimuma ulaflt›¤›n› ve elektrik alan gücünün diameter increases as the distance decreases [14].

artmas›yla jet çap›n›n da artt›¤›n› göstermifltir. Bunun sebebi olarak ise k›lcal boru ucundaki polimer besleme oran›n›n elektrik

As the potential voltage increases, the jet is under a greater

alan gücünün artmas›yla artt›¤› olarak ifade etmifltir. Yani elektrik

electrostatic repulsion force and the draw tension on the jet

alan gücünün artmas› elektrostatik kuvvetleri art›r›r ve bu da da-

increases. This results is finer fibers. Baumgarten has shown that jet

ha küçük çapl› lifler üretilmesini sa¤lar. Genel olarak elekrolif çe-

diameter reaches a minimum in a certain electrical field in electro

kim yöntemi ile 40-2000 nm (0,04-2 mikron) çap›nda lifler üretilebilmektedir [9,14]. Taylor konisi i¤nenin ucunda oluflur, ancak

spinning and that jet diameter increases as electrical field power

artan voltaj de¤eri ile koni i¤ne içinde oluflur ve daha fazla poli-

increases. Generally, fibers in the range of 40-200 nm (0,04-2

mer çekilir. Öte yandan lif çap› artarken, elektro üretimde hata

microns) can be produced with electro spinning [9-14]. The Taylor

olarak nitelendirilen, lifler üzerinde boncuklu yap› oluflmaya bafl-

cone is formed at the needle tip, however the cone is formed inside

lar. the needle with increasing voltage value. Therefore, more polymer

Polimer konsantrasyonu de¤iflimi çözelti viskozitesini de¤ifltirir. Yüzey gerilimi ise polimer ve çözücüye ba¤l›d›r. Net yük yo¤un-

is spun. Meanwhile, as fiber diameter increases, the bead structure

lu¤u da uygulanan elektrik alana ve k›smen de çözeltinin iletken-

is formed on the fibers, which can be defined as a fault in electro

58


Makale / Article

li¤ine ba¤l›d›r. Mesela çözeltiye tuz (NaCl) eklenmesi net yük yo-

spinning. Addition of salt (NaCl) to the solution increases charge

¤unlu¤unu artt›rd›¤›n› göstermektedir [15]. Çözeltiye etanol ka-

density [15]. Polymer flow rate is an important parameter effecting

t›lmas›yla viskozite artt›r›l›r ve yüzey gerilimi azal›r. Bu etki de da-

jet speed and material transfer speed. Increase in flow rate results

ha düzgün fakat daha kal›n filament oluflumuna sebep olur. Çain higher fiber diameter and larger pore diameter.

p›n artmas› net yük yo¤unlu¤unun azalmas›na bu da yük itme kuvvetinin azalmas›na sebep olur. Etanol eklenmesiyle çözücü

Cylinder electro spinning method was used in another study [16].

daha kolay buharlaflmakta, viskozite artmakta ve boncuk oluflum

The polymer solution is filled in a polypropylene container and

h›z› azalmaktad›r.

aluminium cylinder is placed in the polypropylene container. There

Polimer ak›fl h›z›, jetin h›z›n› ve malzeme transfer h›z›n› etkileyen

is also collector electrode on the top of the system as well as a

önemli bir parametredir. Ak›fl h›z›ndaki art›fl lif çap›n›n kal›n olmas›n› ve gözenek çap›n› büyük olmas›na neden olur. Çünkü uy-

rotating cylinder. The results showed that as the humidity

gulanan gerilimin sabit kalmas›ndan dolay› malzemeyi inceltecek

increased, fiber diameter increases and that there is a high linear

yeterli elektriksel kuvvetler azalm›fl olacakt›r.

relationship between these two parameters.

Yap›lan bir çal›flmada, silindirli elektro lif çekim yöntemi kullan›lm›flt›r [16]. Haz›rlanan polimer çözelti, polipropilen bir kap içeriApplications of Nanofibers

sine doldurulur ve alt k›sm› çözeltiye dald›r›lm›fl bir flekilde aluminyum silindir, polipropilen kap içerisine yerlefltirilir. Bu yön-

Nanofiber studies in textiles have increased significantly. Due to

temde dönen silindirin yan› s›ra, sistemin üst k›sm›nda yer alan

large surface area, small and controllable pore sizes and good

metal bir levhadan olusan toplay›c› elektrot da bulunmaktad›r.

mechanical properties, polyurethane nanofibers,have a wide range

Yüksek voltajl› güç kayna¤›n›n bir ucu dönen silindire, di¤er ucu

of applications like composites, water proof breathable clothes, protective clothes and medical applications(prosthesis, vessels…)[10,17]. Nanofibers can be used as temporary tissue reinforcement instead of natural tissues. Besides imitating natural structures, using degradable fibers help to degrade structures. Nanofibers can also be used as artificial tissue structures for different tissues. There are applications that polyglycolic acids, poly e caprolactam, PLGA, collagen type II or PLA are used. One of application of nanofiber is encapsulation of medicine and functional materials in nanofibers and nanotubes. So, nanofibers carry medicine and also deliver it. An advantage of the method is materials can be put into fibers directly. Due to this property, composites nanofibers can be obtained with medicine and carrier blends. Plastics and ceramic nanofibers can be produced by electrospinning industrially and they supply high level porosity and

fiekil 2 Nanoliflerin kullan›m alanlar›, filtreler, nonwoven membranlar, elektrik uyg›lamalar›…

big surface area in membranes and bulky structures.

ise toplay›c› elektrota ba¤lanm›fl durumdad›r. Böylece toplay›c›

Carbon nanofibers are used in new energy source applications,

elektrot ile silindir aras›nda elektriksel alan oluflur. Silindir belli

synthetic and tire industry due to high stiffness, tenacity and low

59


Makale / Article

bir h›zda döndükçe üst k›sm›nda ayn› anda çok say›da Taylor ko-

electrical resistance. Barrier fabrics, filters and biomedical devices,

niler oluflur . Çözücü buharlaflt›kça, polimer çözeltiden oluflan

commercial air filters, nano isolation products, light weight

jetler toplay›c› elektrota do¤ru gider ve kat› nano lifler elde edi-

composites, bandages and diapers are examples of potential

lir. Elde edilen sonuçlardan; rutubet artt›kça, lif çap›n›n da artt›¤› application areas [6,7,10].

ve bu iki parametre aras›nda yüksek lineer bir iliflkinin oldu¤u gözlenmifltir.

Studies of Polyurethane Nanofibers Nanoliflerin kullan›m alanlar›

Demir et al investigated the behavior of elastomeric polyurethane

Tekstilde nano lif üretimi üzerine çal›flmalar önemli derecede

copolymers in solvent medium. They studied the effect of electric

artm›flt›r. Genifl yüzey alan›, küçük ve kontrol edilebilir gözenek boyutu ve iyi mekanik özellikler gibi özellikleri ile poliüretan na-

area, solvent temperature , conductivity and viscosity on the

no lifler, kompozitler, nefes alabilir su geçirmez giysiler, koruyucu

electrospinning process, morphology and properties of

giysiler ve t›bbi alanlar(protez, damar..) gibi çok fazla kullan›m

nanofibers[5]. In the study, polymer/DMF solution between the

alan›na sahiptirler [10,17]. Nano lifler, do¤al dokular›n yerine geçebilecek geçici doku destekleri olarak kullan›labilmektedirler. Do¤al yap›lar›n taklit edilmesinin yan› s›ra, biyolojik olarak parçalanabilen liflerin kullan›lmas› ile parçalanma kolayl›kla sa¤lanabilmektedir. Nano lifler, k›k›rdak, kemik, atardamar, kalp ve sinir dokular› için yapay doku destek yap›s› olarak kullan›labilmektedirler. Poliglikolik asit, poliÂ-kaprolaktam, PLGA, kollajen tip II veya PLA gibi birçok malzeme ile yap›lm›fl uygulamalar mevcuttur. Nano liflerin bir kullan›m alan› da, ilaçlar›n ve fonksiyonel maddelerin, nano liflerin veya nano tüplerin içerisine kat›lmas›d›r. Böylece nano lifler, hem ilaç tafl›r, hem de ilaç sal›n›m› yapar. Yöntemin bir avantaj› da maddeler direkt olarak ifllem esnas›nda liflerin içerisine verilmektedirler. Böylece ilaç ve tafl›y›c› kar›fl›mlar›ndan tek bir kompozit nano lif elde edilir. Çok küçük parçac›klardan oluflan ilaçlar nano liflerin sadece yüzeyine tutunmaktad›rlar. Hem ilaçlar hem de tafl›y›c› polimerler ayr› ayr› elektrospinning yöntemiyle çekilebiliyorsa üretilen iki farkl› nanolif birbirine kar›flt›r›larak tabir yüzey elde edilebilir. Yara izini önleyen ve bakteri kalkan› oluflturan sarg› bezleri .

Figure 2. Applications of nanofibers, filters, nonwoven membranes, electrical

Plastik ve seramik nano lifleri, elektrospinning yöntemi ile endüs-

applications…

triyel olarak üretilebilir ve membran ve hacimli yap›larda yüksek range of 2,5% and 17,7% were prepared. Continuous fibers were

gözeneklilik ve büyük yüzey alan› olufltururlar. Yüksek sertlik, mukavemet ve düflük elektriksel direnç özellikleri

obtained between 3.8- 12.8%.

ile karbon nano lifler, yeni enerji kaynaklar› uygulamalar›nda, sen-

Lee et al produced nanofiber mats from thermoplastic

tetik ve lastik endüstrilerinde kullan›l›rlar. Bariyer kumafllar, fil-

polyurethane by electrospinning method and investigated

treler ve biyomedikal cihazlar, ticari hava filtresi kartufllar› nano

mechanical properties by cyclic stress tests. Mats were shown

›s›l izolasyon ürünlerinde, hafif kompozitlerde, bandaj ve çocuk bezleri ve daha birçok alan nanoliflerin potansiyel kullan›m alan-

nonlinear elastic and nonelastic behavior. Generally fibers are

lar›n› oluflturur [6,7,10].

collected randomly so high porous structures and a wide range of

60


Makale / Article

%50 nin alt›ndaki uzamalarda gerilmenin di¤er formdaki malze-

Lee et al aimed to develop protective fabrics to improve barrier and

meden düflük oluflunu aç›klar. Yüksek uzamalarda ise lifler daha

comfort properties [20].

fazla oryante oldu¤undan daha yüksek gerilme de¤erleri bulun-

Cha et al synthesized shape memory polyurethane block

mufltur. Mekanik test sonuçlar›ndan lif oryantasyonunun bulk copolymer and prepared nonwovens from that polymer by

malzemeden iyi oldu¤u söylenebilir. Çal›flmada ayr›ca 3320 cm-1 de görülen NH gerilme piki (üretan ba¤›nda yer al›r) sert k›sm›n

electrospinning. They used the DMF and THF blend solutions to

poliüretan içerisindeki oryantasyonunu analiz etmede kullan›l-

obtain PU nanofibers. When they used low viscosity solution, they

m›flt›r [17].

obtained 800 nm diameter fibers with nods. When they used high

Jeong ve ark. PU sentezinde de¤iflik miktarlarda dezenfektan ola-

viscosity solution, they obtained 1300 nm diameter fibers without

rakta kullan›lan amonyum gruplar› içeren zincir uzat›c›larla PU katyonomerler üretmifller ve antimikrobiyel uygulamalar için

any defects. In another study, hard segment concentration of

elektro lif çekimi ile nanoliflerden filtreler üretmifllerdir. ‹yonik

nanofibers were found as an important parameter that affect

gruplar içeren PU nun avantajlar› suda daha iyi da¤›l›m, birçok

mechanical pproperties [1,9].

polimerik ve cam yüzeye tutunabilme ve film oluflturabilmeleridir. Çal›flmada, amonyum gruplar› artt›¤›nda lif çaplar›n›n azald›¤›, References

lif çap› düfltükçe su ile kontakt aç›s›n›nda azald›¤› görülmüfltür. Thandavamoorthy çal›flmas›nda nanolif morfolojisinin toplat›c›-

[1] Aussawasathien, D., 2006, Electrospun conducting nanofiber-

n›n cinsinden ve lif üzerinde kalan yüklerden etkilendi¤i hipotezi-

based materials and their characterizations, Doktora Tezi, The

ni savunmufltur. Bu görüflü kan›tlamak için farkl› malzemeleri top-

Graduate Faculty of The University of Akron.

lay›c› olarak kullanm›fl ve pamuk ve camda petek fleklinde morfo[2] Adamhasan, S., 2008, Polyester/Polianilin, pamuk polianilin

lojiler oluflurken metal toplay›c›da liflerin düzgün ve homojen olufltu¤unu gözlemlemifltir [19].

kompozit kumafllar›n›n haz›rlanmas› ve elektriksel özelliklerinin

Lee ve ark. Nonwoven yüzeye PU nanoliflerini kaplayarak bari-

incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

yer performanslar›n› incelemifllerdir. Burada dokumas›z kumafl

[3] Saçak,M., 2002, Polimer kimyas›, Gazi büro kitabevi, ISBN

mekanik özellikleri iyilefltirmek için kullan›lm›flt›r. Kaplamada lif No:975- 8640-27-5

toplulu¤unu yo¤unlu¤u hava ve su buhar› geçifli ›s›l konforu etkileyen parametrelerdir. Çal›flan›n sonucunda çok ince kaplaman›n

[4] Zhuo, H., Hu, J., Chen, S., 2008, Electrospun polyurethane

bariyer özelliklerini büyük ölçüde iyilefltirdi¤i görülmüfltür [8].

nanofibres having shape memory effect, Materials Letters, 62

Lee ve ark. Di¤er bir çal›flmalar›nda tar›m sektöründe ilaçlama

,2074–2076.

yapan iflçiler için bariyer ve konfor özelliklerini optimize edecek [5] Demir, M.M., Yilgor, I. ,Yilgor, E. , 2002, Electrospinnning of

koruyucu kumafl gelifltirmeyi amaçlam›fllard›r [20]. Cha ve ark., sentezlenen flekil haf›zal› poliüretan blok kopolimer-

Polyurethane fibers, Polymer, 43 3303.

leri elektro lif çekimi yöntemiyle nonwovenlar haz›rlamak için

[6] Baji, A.,2010, Electrospinning of polymer nanofibers: Effects on

kullanm›fllard›r. Kar›flt›r›lm›fl N,N dimetil formamit ve tetrahidro-

oriented morphology, structures and tensile properties, Composites

furan çözücüleri ile PU çözeltileri haz›rlanm›flt›r. Düflük viskoziteScience and Technology ,70 , 703–718.

li çözeltilerden elde edilen, liflerin ortalama çaplar› 800 nm olmufltur ve lif yap›s› boncukludur. Buna karfl›l›k, yüksek viskoziteli

[7] Bhardwaj N, Kundu SC, Electrospinning: A fascinating fiber

çözeltilerden elde edilen, liflerin ortalama çap› 1300 nm olmufl-

fabrication technique, Biotechnol Adv (2010).

tur ve lif yüzeyi düzgündür. PU nonwovenlar›n mekanik özellik-

[8] Lee , K., 2005, Stress-Strain Behavior of the Electrospun

lerinin incelendi¤i bir araflt›rmada, ayn› viskozite aral›klar›nda sert Thermoplastic Polyurethane Elastomer Fiber Mats, Macromolecular

k›s›m deriflikli¤i artt›kça gerilme direncinin de artt›¤› görülmüfltür. Ayr›ca, PU nonwovenlar›n makine ile ayn› yöndeki gerilme di-

Research, Vol. 13, No. 5, pp 441-445 .

rencinin, makinenin çapraz yönündeki dirençten daha yüksek ol-

[9] Kozanoglu, G. S.,2006, Elektrospinning Yöntemiyle Nanolif

62


Makale / Article

%50 nin alt›ndaki uzamalarda gerilmenin di¤er formdaki malze-

Lee et al aimed to develop protective fabrics to improve barrier and

meden düflük oluflunu aç›klar. Yüksek uzamalarda ise lifler daha

comfort properties [20].

fazla oryante oldu¤undan daha yüksek gerilme de¤erleri bulun-

Cha et al synthesized shape memory polyurethane block

mufltur. Mekanik test sonuçlar›ndan lif oryantasyonunun bulk copolymer and prepared nonwovens from that polymer by

malzemeden iyi oldu¤u söylenebilir. Çal›flmada ayr›ca 3320 cm-1 de görülen NH gerilme piki (üretan ba¤›nda yer al›r) sert k›sm›n

electrospinning. They used the DMF and THF blend solutions to

poliüretan içerisindeki oryantasyonunu analiz etmede kullan›l-

obtain PU nanofibers. When they used low viscosity solution, they

m›flt›r [17].

obtained 800 nm diameter fibers with nods. When they used high

Jeong ve ark. PU sentezinde de¤iflik miktarlarda dezenfektan ola-

viscosity solution, they obtained 1300 nm diameter fibers without

rakta kullan›lan amonyum gruplar› içeren zincir uzat›c›larla PU katyonomerler üretmifller ve antimikrobiyel uygulamalar için

any defects. In another study, hard segment concentration of

elektro lif çekimi ile nanoliflerden filtreler üretmifllerdir. ‹yonik

nanofibers were found as an important parameter that affect

gruplar içeren PU nun avantajlar› suda daha iyi da¤›l›m, birçok

mechanical pproperties [1,9].

polimerik ve cam yüzeye tutunabilme ve film oluflturabilmeleridir. Çal›flmada, amonyum gruplar› artt›¤›nda lif çaplar›n›n azald›¤›, References

lif çap› düfltükçe su ile kontakt aç›s›n›nda azald›¤› görülmüfltür. Thandavamoorthy çal›flmas›nda nanolif morfolojisinin toplat›c›-

[1] Aussawasathien, D., 2006, Electrospun conducting nanofiber-

n›n cinsinden ve lif üzerinde kalan yüklerden etkilendi¤i hipotezi-

based materials and their characterizations, Doktora Tezi, The

ni savunmufltur. Bu görüflü kan›tlamak için farkl› malzemeleri top-

Graduate Faculty of The University of Akron.

lay›c› olarak kullanm›fl ve pamuk ve camda petek fleklinde morfo[2] Adamhasan, S., 2008, Polyester/Polianilin, pamuk polianilin

lojiler oluflurken metal toplay›c›da liflerin düzgün ve homojen olufltu¤unu gözlemlemifltir [19].

kompozit kumafllar›n›n haz›rlanmas› ve elektriksel özelliklerinin

Lee ve ark. Nonwoven yüzeye PU nanoliflerini kaplayarak bari-

incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

yer performanslar›n› incelemifllerdir. Burada dokumas›z kumafl

[3] Saçak,M., 2002, Polimer kimyas›, Gazi büro kitabevi, ISBN

mekanik özellikleri iyilefltirmek için kullan›lm›flt›r. Kaplamada lif No:975- 8640-27-5

toplulu¤unu yo¤unlu¤u hava ve su buhar› geçifli ›s›l konforu etkileyen parametrelerdir. Çal›flan›n sonucunda çok ince kaplaman›n

[4] Zhuo, H., Hu, J., Chen, S., 2008, Electrospun polyurethane

bariyer özelliklerini büyük ölçüde iyilefltirdi¤i görülmüfltür [8].

nanofibres having shape memory effect, Materials Letters, 62

Lee ve ark. Di¤er bir çal›flmalar›nda tar›m sektöründe ilaçlama

,2074–2076.

yapan iflçiler için bariyer ve konfor özelliklerini optimize edecek [5] Demir, M.M., Yilgor, I. ,Yilgor, E. , 2002, Electrospinnning of

koruyucu kumafl gelifltirmeyi amaçlam›fllard›r [20]. Cha ve ark., sentezlenen flekil haf›zal› poliüretan blok kopolimer-

Polyurethane fibers, Polymer, 43 3303.

leri elektro lif çekimi yöntemiyle nonwovenlar haz›rlamak için

[6] Baji, A.,2010, Electrospinning of polymer nanofibers: Effects on

kullanm›fllard›r. Kar›flt›r›lm›fl N,N dimetil formamit ve tetrahidro-

oriented morphology, structures and tensile properties, Composites

furan çözücüleri ile PU çözeltileri haz›rlanm›flt›r. Düflük viskoziteScience and Technology ,70 , 703–718.

li çözeltilerden elde edilen, liflerin ortalama çaplar› 800 nm olmufltur ve lif yap›s› boncukludur. Buna karfl›l›k, yüksek viskoziteli

[7] Bhardwaj N, Kundu SC, Electrospinning: A fascinating fiber

çözeltilerden elde edilen, liflerin ortalama çap› 1300 nm olmufl-

fabrication technique, Biotechnol Adv (2010).

tur ve lif yüzeyi düzgündür. PU nonwovenlar›n mekanik özellik-

[8] Lee , K., 2005, Stress-Strain Behavior of the Electrospun

lerinin incelendi¤i bir araflt›rmada, ayn› viskozite aral›klar›nda sert Thermoplastic Polyurethane Elastomer Fiber Mats, Macromolecular

k›s›m deriflikli¤i artt›kça gerilme direncinin de artt›¤› görülmüfltür. Ayr›ca, PU nonwovenlar›n makine ile ayn› yöndeki gerilme di-

Research, Vol. 13, No. 5, pp 441-445 .

rencinin, makinenin çapraz yönündeki dirençten daha yüksek ol-

[9] Kozanoglu, G. S.,2006, Elektrospinning Yöntemiyle Nanolif

62


Makale / Article

du¤u saptanm›flt›r. A¤›rl›kça %50’lik sert k›s›mkonsantrasyonuna

Üretim Teknolojisi, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,

sahip PU nonwovenlar›n, a¤›rl›kça %40’l›k sert k›s›m konsantras-

Fen Bilimleri Enstitüsü.

yonu olan nonwovenlardan daha yüksek gerilime sahip olduklar›

[10] Cengiz F., J›rsak, O.,DAYIK, M. , 2009, Ortam Rutubetinin

gözlenmifltir. PU’da sert k›s›m konsantrasyonunun mekanik özelSilindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine

likleri etkileyen önemli bir parametre oldu¤u görülmüfltür [1,9].

Etkilerinin ‹ncelenmesi,Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, Kaynaklar

No: 3, (24-32).

[1] Aussawasathien, D., 2006, Electrospun conducting nanofi-

[11] Tsing, L., Yen , W., Jong, J., 2006, Effects of sulfonated polyol

ber-based materials and their characterizations, Doktora Tezi,

on the properties of the resultant aqueous polyurethane

The Graduate Faculty of The University of Akron.

dispersions, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects,

[2] Adamhasan, S., 2008, Polyester/Polianilin, pamuk polianilin

276 ,176–185.

kompozit kumafllar›n›n haz›rlanmas› ve elektriksel özelliklerinin

[12] Zhuo, H., Hu, J., Chen, S., 2008, Electrospun polyurethane

incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

nanofibres having shape memory effect, Materials Letters, 62

[3] Saçak,M., 2002, Polimer kimyas›, Gazi büro kitabevi, ISBN ,2074–2076.

No:975- 8640-27-5

[13] Zhuo, H., Hu, J., Chen, S., Yeung, L., 2008, Preparation of

[4] Zhuo, H., Hu, J., Chen, S., 2008, Electrospun polyurethane

Polyurethane Nanofibers by Electrospinning, Journal of Applied

nanofibres having shape memory effect, Materials Letters, 62 ,2074–2076.

Polymer Science, Vol. 109, 406–411.

[5] Demir, M.M., Yilgor, I. ,Yilgor, E. , 2002, Electrospinnning of

[14] Süpüren, G.,et al.,2007, Nano lifler (bölüm 2), Tekstil ve

Polyurethane fibers, Polymer, 43 3303.

Konfeksiyon Dergisi, Say› 2007/1, sayfa 77.

[6] Baji, A.,2010, Electrospinning of polymer nanofibers: Effects

[15] Celep, fi., 2007, Nanoteknoloji ve Tekstilde Uygulama Alanlari,

on oriented morphology, structures and tensile properties,

Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Composites Science and Technology ,70 , 703–718.

[16] Cengiz F., J›rsak, O.,DAYIK, M. , 2009, Ortam Rutubetinin

[7] Bhardwaj N, Kundu SC, Electrospinning: A fascinating fiber

Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine

fabrication technique, Biotechnol Adv (2010).

Etkilerinin ‹ncelenmesi,Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3,

[8] Lee , K., 2005, Stress-Strain Behavior of the Electrospun No: 3, (24-32).

Thermoplastic Polyurethane Elastomer Fiber Mats, Macromole-

[17] Angelo Pedicini, Richard J. Farris, 2003, Mechanical behavior

cular Research, Vol. 13, No. 5, pp 441-445 . [9] Kozanoglu, G. S.,2006, Elektrospinning Yöntemiyle Nanolif

of electrospun polyurethane, Polymer ,44, 6857–6862.

Üretim Teknolojisi, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul Teknik Üniversi-

[18] Lee , K., 2005, Stress-Strain Behavior of the Electrospun

tesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Thermoplastic Polyurethane Elastomer Fiber Mats, Macromolecular

[10] Cengiz F., J›rsak, O.,DAYIK, M. , 2009, Ortam Rutubetinin

Research, Vol. 13, No. 5, pp 441-445 .

Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine

[19] Thandavamoorthy, S., Gopinath, N., Ramkumar, S., 2006,

Etkilerinin ‹ncelenmesi,Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Self-Assembled Honeycomb Polyurethane Nanofibers, Journal of

Cilt: 3, No: 3, (24-32). Applied Polymer Science, Vol. 101, 3121–3124 .

[11] Tsing, L., Yen , W., Jong, J., 2006, Effects of sulfonated pol-

[20] Lee S., Obendorf, K., 2007, Transport Properties of Layered

yol on the properties of the resultant aqueous polyurethane dispersions, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects,

Fabric Systems Based on Electrospun Nanofibers, Fibers and

276 ,176–185.

Polymers ,Vol.8, No.5, 501-506.

63


Nonwoven Technology  

Nonwoven Technology - 4th Quarter 4.çeyrek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you