Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER / CONTENTS

6 ‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü / President Publisher

Dünya Teknik Tekstiller Sektörünün ‹stanbul Buluflmas›: HIGHTEX 2012

Necip GÜNEY Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Yay›n Müflaviri / Corporate Editor Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay›n Kurulu / Editorial Board

The Istanbul Meeting of the World Technical Textiles: HIGHTEX 2012

Prof. Dr. Kerim DURAN Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN Prof. Dr. Peter HARDT Prof. Dr. Özcan ÖZDEM‹R Doç. Dr. Recep YILMAZ Prof. Dr. Merih SARIIfiIK Doç. Dr. Ömer Berk BERKALP Yrd. Doç. Dr. Dilek TOPRAKKAYA KUT

46

Türk Teknik Tekstiller Sektörü, ‹talya ‹çin Büyük Önem Tafl›yor

Haber Kooridanatörü / Editorial Coordinatör Z.Seda DEM‹RDELEN Uluslararas› ‹liflkiler Müdürü / International Relations Manager Canan KORKMAZ DÜLGER Reklam Müdürü / Advertising Manager Nihat DURMUfi Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible

Turkish Technical Textiles Sector is of Great Importance for Italy

fienol YALIN Mali ‹fller Müdürü / Financial Manager Nefle DURAK Grafik Tasar›m / Design and Art Direction Temel EMECAN

Omurilik Felçlileri ‹çin Cihazlar ve Ak›ll› Giysiler

Abone ve Da¤›t›m / Subscription and Distrubition Furkan GÜNEY Bask› Cilt / Publishing House Empati Matbaac›l›k Yap›m - Yönetim / Head Office

Devices and Smart Clothing for Paraplegic Patients

Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Reklamc›l›k Dan›flmanl›k Tic. Ltd. fiti. Yakuplu Merkez Mah. Osmanl› Cad. Güney Konaklar› A-Blok No: 1 Kat 3 D.6 - 34295 Beylikdüzü - ‹STANBUL Tel

: +90 (212) 876 75 06

Fax

: +90 (212) 876 06 81

REKLAM ‹NDEKS‹ / ADVERTISERS INDEX

internet

: http://www.nonwoventechnology.com

ADIM YAPI.................................61

ITM TEXPO 2012 .....................A.K.

e-mail

: info@nonwoventechnology.com

AYGENTEKS ...............................13

ITMA BARCELONA .....................43

Fiyat›

: 15 TL

BEKAERT ....................................21 CFA TEKST‹L.................................5

Üç ayda bir yay›mlan›r. Published once in three months. Bu dergide yay›mlanan haber ve foto¤raflar, kaynak gösterilmeden kullan›lamaz.

FIRSTAID 2011 ...........................25

All rights reserved. All photos and news is this publication can not be used with-

GROZ BECKERT-BENTEKS .............1

out indicating the source

HIGHTEX 2012 ........................Ö.K.

ITMA TUR ..............................A.K.‹. PARKVELO..................................49 TEKST‹L TEKNOLOJ‹ ...............Ö.K.‹. TV TECSTYLE VISION..................33

54


Dünya Teknik Tekstilcileri, 2012’de ‹stanbul’da Bulufluyor The World’s Technical Textiles Manufacturers Meet in Istanbul in 2012

NEC‹P GÜNEY

Merhaba,

Hello,

2010 y›l›n›n ve 2011 y›l› ilk yar›s›n›n uluslararas› ticaret verilerine bakt›¤›m›zda, 2008-2009 y›llar›nda tüm dünyay› etkileyen global krizin, tekstil sektöründeki etkisini yitirmeye bafllad›¤›n› görebiliyoruz. Türk tekstil sektöründe, yat›r›mlardaki art›fl ile kendini gösteren bu geliflmelerin yan› s›ra, Türkiye bir teknik tekstiller ülkesi olmaya da bafllad›.

We can see that the global economic crisis have started to lose its negative effects when we look at the international trade statistics of 2010 and the first half of 2011. Besides the increase of investments in the Turkish textile industry and the positive developments, Turkey has started to become a technical textiles country.

Geçti¤imiz aylarda yap›lan Index ve Techtextil fuarlar›nda, Türk kat›l›mc› ve ziyaretçilerin çoklu¤u, Türkiye’nin bu alandaki geliflmelerinin ve yenilenmelerinin bir göstergesi gibiydi. Ar-Ge ve Ür-Ge’lerini gelifltiren, ürünlerini çeflitlendiren, yat›r›mlar›n› art›ran Türk teknik tekstilcileri, Avrupal› firmalarla iflbirli¤i ve ortakl›klar yaparak kendini daha da ileri seviyelere tafl›yor.

The high number of Turkish exhibitors and visitors at Index and Techtextil exhibitions organized a few months ago was like an indicator of the developments and innovations in Turkey in this field. The Turkish technical textiles manufacturers improving their R&D and P&D, diversifying their product ranges, increasing their investments are establishing cooperation and partnerships with European companies.

Haziran ay›nda ‹stanbul’da yap›lan ‹talyan Teknik Tekstiller Semineri’nde ACIMIT yetkilileri taraf›ndan verilen bilgiye göre, tekstil sektörünün önemli makine tedarikçilerinden birisi olan ‹talya’n›n bafll›ca pazarlar› aras›nda Türkiye, 2. s›rada yer al›yor. ‹talyan teknik tekstil üreticisi firmalar, Türkiye’nin çeflitli bölgelerindeki firmalarla ortak olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu say›m›zdaki haberlerde de görebilece¤iniz gibi, Avrupal› baflka firmalarla iflbirli¤i yapan Türk firmalar›n da say›s› art›yor.

As per the statistics revealed by ACIMIT at the Italian Technical Textiles Seminar organized in June in Istanbul, Turkey ranks as the second market of Italy, which is one of the most important technical textiles machinery suppliers of the textile industry. Italian technical textiles manufacturer companies are also carrying out activities in several regions of Turkey as partnership. As you will see at the news and articles found in this issue, the number of Turkish companies establishing partnership with European companies are increasing.

‹statistiksel verilerle desteklenen bu geliflmeler gösteriyor ki, Türkiye tekstil ve teknik tekstillerdeki geliflimini h›z kesmeden sürdürüyor. Bu sebeple, 21-24 Nisan 2012 tarihlerinde, Türkiye’nin tekstil buluflmas› olarak düzenledi¤imiz HIGHTEX 2012 ‹stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar› ve ITM Texpo Eurasia 2012 Uluslararas› Tekstil Makineleri Fuar›, eflzamanl› olarak yap›l›yor. Bu geliflmeler do¤rultusunda, HIGHTEX 2012 ‹stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar›’n›n, dünyan›n en h›zl› büyüyen teknik tekstiller pazar›nda, yeni f›rsatlar sunacak, yat›r›mlara ev sahipli¤i yapacak önemli bir platform olmas› bekleniyor.

These developments supported with statistical data indicate that Turkey is continuing to improve at full speed in textile and technical textiles. That’s why HIGHTEX 2012 Istanbul Technical Textiles and Nonwoven Exhibition and ITM Texpo Eurasia 2012 International Textile Machinery Exhibition are held simultaneously. Within the scope of these developments, it is expected that HIGHTEX 2012 Istanbul Technical Textiles and Nonwoven Exhibition will provide new opportunities at the world’s fastest growing technical textiles market and will be an important platform to host new investments. Best Regards,

Sayg›lar›mla,

3


DOÇ. DR. HALE CANBAZ KARAKAfi Nonwoven Technology Technical Textiles Yay›n Müflaviri / Corporate Editor

Sevgili Okurlar,

Dear Readers,

21-24 Nisan 2012 tarihleri aras›nda HIGHTEX ‹stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar› düzenlenecek. En son 2010 y›l›nda düzenlenen ve bu y›l 4. sü yap›lacak olan fuar, ITM Texpo Euroasia 2012 Fuar› ile birlikte efl zamanl› olarak gerçeklefltirilecek. Kat›l›mc› firmalar›n hem yerli pazar yaratma, hem de uluslararas› pazarda rekabet etme flans›n› art›rma olana¤›n› bulaca¤› fuar›n geçti¤imiz y›llardaki HIGHTEX fuarlar› gibi çok say›da yerli ve yabanc› ziyaretçiyi çekmesi bekleniyor. Çok say›da yenili¤in ziyaretçiler ile buluflmas› beklenen fuarda teknoloji, hammadde, aksesuar, nihai ürünler ve ak›ll› giysiler bafll›klar› alt›nda toplanan çok çeflitli ürün gruplar› yer alacak.

HIGHTEX Istanbul Technical Textiles & Nonwoven Exhibition will take place between 21-24 April 2012. The exhibition, the last of which took place in 2010 and of which the 4th one will take place, will be realized simultaneously with ITM Texpo Euroasia 2012 Exhibition. The exhibition, which is will give the opportunity to the exhibiting companies to create domestic market and also to increase the competitive power in the international market, is expected to attract a big number of domestic and foreign visitors. The exhibition, which is expected to host the meeting of many innovations with the visitors, will include different product groups under titles of technology, raw material, accessory, end product and smart textiles.

Türk teknik tekstil ve nonwoven üreticileri gerek giriflimleri, gerekse gerçeklefltirdikleri Ar&Ge ve Ür&Ge faaliyetlerinin sonucu olarak kriz ortam›ndan dahi güçlü ç›kmay› baflard›lar. Ar&Ge faaliyetleri devlet taraf›ndan teflvik edilmekte ve desteklenmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen ve 5746 Say›l› Kanunun Ar&Ge Merkezi Belgesi kapsam›nda sa¤lanan teflvik ve muafiyetler 2008 y›l›ndan beri baflar›yla yürütülmektedir. Bu kapsamda içlerinde Sanko Tekstil ‹flletmeleri Sanayi ve Ticaret A.fi, Bossa Ticaret ve Sanayi ‹flletmeleri T.A.fi, Sun Holding A.fi, Intersource Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.fi., Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi ve Üniteks’in de bulundu¤u tekstil firmalar› Ar&Ge Merkezi belgesi alm›fllard›r. Ayr›ca otomotiv yan sanayii alan›nda faaliyet gösteren ve teknik tekstil üreten Kordsa Global Endüstriyel ‹plik ve Kord Bezi San. Tic. A.fi ve Akrilik iplik üreticisi AKSA Akrilik Kimya San. A.fi. de Ar&Ge Merkezi Belgesi alarak Ar&Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizde tekstil ve teknik tekstil üreten daha çok say›da firman›n bu destekten faydalanmas› en büyük dile¤imizdir...

Turkish technical textiles and nonwoven producers managed to get rid of the crisis with both their ventures and their Research & Development and Product & Development activities. The Re&De activities are supported by the government. The incentives and exemptions provided within the context of Re&De Center Certificate of the Law Number 5746 are executed successfully by Ministry of Industry and Trade. Textile companies including Sanko Tekstil ‹flletmeleri Sanayi ve Ticaret A.fi, Bossa Ticaret ve Sanayi ‹flletmeleri T.A.fi, Sun Holding A.fi, Intersource Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.fi., Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi and Üniteks have managed to get the Re&De Certificate. Also, Kordsa Global Endüstriyel ‹plik ve Kord Bezi San. Tic. A.fi , which has activity in automotive sub industry and producing technical textile, and AKSA Akrilik Kimya San. A.fi., producing acrylic yarn, continue their Re&De activities after having received their Re&De Center Certificate. We wish that more textile and technical textile producers will benefit from this support...

Sayg›lar›m›zla…

Best Regards….

4


Haber / News

Dünya Teknik Tekstiller Sektörünün ‹stanbul Buluflmas›: HIGHTEX 2012 The Istanbul Meeting of the World Technical Textiles: HIGHTEX 2012 Günümüzün en önemli pazar› haline gelen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler sektörü, 21-24 Nisan 2012 tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lacak olan HIGHTEX 2012 Fuar›’nda buluflacak. Teknik Tekstiller ve Nonwoven konusunda h›zla geliflen Türkiye, HIGHTEX 2012 Fuar›’nda dünya markalar›na ev sahipli¤i yapacak. The technical textiles and nonwovens industry, which became the most important market of today, will gather at HIGHTEX 2012 Exhibition to be organized in Istanbul on 21-24 April 2012. Turkey developing itself rapidly in the field of technical textiles and nonwovens will host the world’s leading trademarks at HIGHTEX 2012. TEKN‹K Fuarc›l›k taraf›ndan düzenlenen 4. HIGHTEX 2012 ‹s-

THE 4th HIGHTEX 2012 Istanbul Technical Textiles and Nonwo-

tanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar›, 21-24 Nisan 2012

ven Exhibition organized by Teknik Fuarcilik will be held at

tarihlerinde, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ya-

Beylikduzu Tuyap Fair and Congress Center on 21-24 April

p›lacak. Türkiye’deki konusunda ilk ve tek fuar olan HIGHTEX

2012. At HIGHTEX 2012 Exhibition being the first and sole ex-

2012 Fuar›’nda; teknik tekstillerin hammaddeleri, ara ve niha-

hibition in its field in Turkey; technical textiles raw materials,

i ürünler ve üretim teknolojileri bir arada bulunacak. Orta Do-

semi and finished products, and production technologies will

¤u ve Do¤u Avrupa’n›n en büyük teknik tekstiller buluflmas›

be displayed. HIGHTEX 2012 Exhibition being the largest tech-

olan HIGHTEX 2012 Fuar›, ITM Texpo Eurasia 2012 ve ‹stanbul

nical textiles and nonwovens meeting in Middle East and East

‹plik Fuar› ile eflzamanl› olarak yap›lacak. Global ekonomik kriz

Europe will be held simultaneously with ITM Texpo Eurasia

6


Haber / News

sonras›, tekstil sektörünün yeniden canland›¤› ve yat›r›mlar›n

2012 and Istanbul Yarn Exhibition. In Turkey, where the texti-

artt›¤› Türkiye’de, son y›llarda özellikle teknik tekstiller ve non-

le industry recovered and investments increase after the end

woven ürünler konusunda önemli yat›r›mlar yap›ld› ve geliflme

of the global economic crisis, in the recent years many impor-

kaydedildi.

niha-

tant investments have been realized especially in the field of

i ürün ihracatç›s› olarak önemli bir konuma gelen Türkiye’deki

technical textiles and nonwovens. Turkish companies, which

firmalar, teknolojik yat›r›mlarda da büyük al›c›lar aras›nda yer

became important semi product and finished product expor-

al›yor. Bu geliflmeler do¤rultusunda, HIGHTEX 2012 Fuar›,

ters in the whole world, are among the largest buyers of tech-

dünyan›n en h›zl› büyüyen teknik tekstiller ve nonwoven paza-

nological investments. In line with these developments, it is

Dünya

genelinde

ara

ürün

ve

r›nda, yeni f›r-

expected

that

satlar sunacak,

HIGHTEX

2012

yat›r›mlara

ev

Exhibition shall

yapa-

be an important

cak önemli bir

platform to host

platform olmas›

investments

bekleniyor.

the world’s fas-

sahipli¤i

test

in

growing

HIGHTEX Fu-

technical textiles

arlar› hakk›n-

and nonwovens

da

market and shall

13-16 Temmuz

provide new op-

2005 tarihlerin-

portunities.

de düzenlenen About HIGHTEX Exhibitions HIGHTEX 2005 Exhibition organized on 13-16 July 2005 was held with the participation of 162 international companies and 318 companies in total. HIGHTEX 2005 was visited by 1.500 international visitors and a total of 10.000 professional visitors. HIGHTEX 2007 Exhibition organized on 30 November- 2 December 2007 was held with the participation of 170 international companies and 320 companies in total. HIGHTEX 2007 was visited by 3.200 international visitors and a total of 10.000 professional visitors. HIGHTEX 2010 Exhibition organized on 15-18 May 2010 was held with the participation of 115 international companies and 300 companies in total. HIGHTEX 2010 was visited by 2.850 international visitors and a total of 10.000 professional visitors.

HIGHTEX 2005 Fuar›,

162’si

yurt d›fl›ndan olmak üzere, 318 firman›n kat›l›m›yla gerçekleflti. HIGHTEX 2005’i, 1500’ü yabanc› olmak üzere, toplam 10.000 profesyonel ziyaretçi izledi. 30 Kas›m-2 Aral›k 2007 tarihlerinde düzenlenen HIGHTEX 2007 Fuar›, 170’i yurt d›fl›ndan olmak üzere, 320 firman›n kat›l›m›yla gerçekleflti. HIGHTEX 2007’yi, 3200’ü yabanc› olmak üzere, toplam 10.000 profesyonel ziyaretçi izledi. 15-18 May›s 2010 tarihlerinde düzenlenen HIGHTEX 2010 Fuar›, 115’i yurt d›fl›ndan olmak üzere, 300 firman›n kat›l›m›yla gerçekleflti. HIGHTEX 2010’u, 2850’si yabanc› olmak üzere, toplam 10.000 profesyonel ziyaretçi izledi. Sergilenecek ürünler HIGHTEX 2012 Fuar›’nda farkl› elyaf iflleme yöntemleriyle nihai

Products to be exhibited Nonwovens, fiber processing methods latest technologies, line systems and weaving machines dedicated for the complex production of technical textiles, supplementary equipments, technology, raw materials and end products will be displayed

üründe üstün özelliklere sahip nonwovenlar, en son teknolojiler ve hat sistemleri ile teknik tekstillerin kompleks üretimlerine uygun dokuma makineleri ve di¤er ek donan›mlar, teknoloji, hammadde ve nihai ürün kategorileri bulunacak.

7


Haber / News

HIGHTEX 20012’de sergilenecek ürün çeflitleri flöyle:

at HIGHTEX 2012 Exhibition.

Teknoloji: Airlade, Crosslapper, Dryland, Meltblown, NeedleProduct groups to be displayed at HIGHTEX 2012 are as follows: Technology: Airlade, Crosslapper, Dryland, Meltblown, Needlepunch, Spunbond, Spunlace, Stitchbond, Thermobond, Weblaiding, Waterlaid, Wilding. Machines: In this category; there are flame retarding technologies, refining and renovation technologies, waste packaging machines, waste and recycling technologies, bonding and separation technologies, printing machines, dyeing- general finishing, narrow weaving, converting machines, fiber tearing machines, flocking-impregnation systems, embossing machines, needling machines, coating and lamination systems, cutting and separation systems, drying systems, laboratory measurement equipment, microorganism protection technologies, multifilament systems, nonwoven processing machines, plastics and other hardening materials, plasma application technologies, robot technologies, rag pulling machines, technical textile weaving machines, tufting machines, braiding machines, adhesive mixture and implementation systems. Raw materials: Polymer chips and granules, bands and elastics, bind-latex and foams, fibers and filaments, super absorbents, reinforcement textiles and fibers, tampons, structural composites and patterns, adhesives, hot melts, adhesive films and coating powders, adhesive and pattern materials, surface processing chemicals, acrylic fibers, biodegradable fiber materials, glass fibers, natural fibers, recycled fibers, flame retardant fiber, carbon fibers, metallic fibers, polyester fibers, melting yarns, filament yarns, high-tech yarns, polypropylene yarns, polyester fibers, polyamide yarns, cellulose and synthetic yarns, carded yarns and textile glass fibers. Finished products: Agro textiles, construction textiles, clothing textiles, road and ground textiles, decoration textiles, industrial textiles, food textiles, medical and hygiene textiles, cleaning and cosmetics textiles, transportation industry textiles, environment protection textiles, packaging textiles, protective textiles, sports textiles.

punch, Spunbond, Spunlace, Stitchbond, Thermobond, Weblaiding, Waterlaid, Wilding. Makineler: Bu kategoride alev geciktirme teknolojileri, ar›tma ve yenileme teknolojileri, at›k ambalajlama makineleri, at›k ve geri dönüflüm teknolojileri, ba¤lama ve ay›rma teknolojileri, bask› makineleri, boyama – genel terbiye, dar dokuma makineleri, dönüfltürme makineleri, elyaf koparma makineleri, floklama – emdirme sistemleri, gofre ve kabartma makineleri, i¤neleme

makineleri,

kaplama ve laminasyon sistemleri, kesme ve ay›rma sistemleri, kurulama sistemleri, laboratuar ölçüm cihazlar›, mikro-organizma koruyucu teknolojileri, multi-flament sistemleri, nonwoven iflleme makineleri, plastik ve di¤er sertlefltirici malzemeler, plazma uygulama teknolojileri, robot teknolojileri, flifanöz

makineleri,

teknik tekstil dokuma makineleri,

tafting

sistemleri, tres örme sistemleri, yap›flkan kar›fl›m ve uygulama sistemleri. Hammadde: Polimer çipleri ve granüller, bant ve elastikler, ciltlateks ve köpükler, elyaf ve filamentler, süper emiciler, takviye tekstiller ve lifler, tamponlar, yap›sal bileflenler ve kal›plar, yap›flkanlar, s›cak eriyenler, yap›flt›r›c› filmler ve kaplama tozlar›, yap›flkan ve kal›p malzemeleri, yüzey ifllem kimyasallar›, akrilik elyaf, bakterilerle ayr›flabilen elyaf materyali, cam elyaf, do¤al elyaf, dönüflümlü elyaf, güç tutuflur lif, karbon elyaf, metalik lifler, polyester elyaf, eriyebilir iplikler, flament iplikler, ileri teknoloji iplikler, polipropilen iplikler, polyester iplikler, poliamid iplikler, selülozlu ve sentetik iplikler, taranm›fl iplikler ve tekstil cam iplikleri. Nihai ürünler: Tar›m tekstilleri, inflaat tekstilleri, giyim tekstilleri, yol ve zemin tekstilleri, dekorasyon tekstilleri, endüstriyel tekstiller g›da tekstilleri, medikal ve hijyen tekstilleri, temizlik ve kozmetik tekstilleri, ulafl›m endüstrisi tekstilleri, çevre koruma tekstilleri, ambalaj tekstilleri, koruma amaçl› tekstilleri, spot tekstilleri. Ak›ll› tekstiller.

8


Haber / News

Türkiye’nin geliflen pazar›: Teknik tekstiller

Smart textiles Turkey's developing market: Technical textiles In Turkey, being one of the most important centers of world textile industry, technical textiles market started to develop in the recent years thanks to the development of high value added products. The producer companies, which started their activities with simple products in 1970s, now export tones of technical textile raw material or end products to the world. Especially Meltblown, Spunbond, Spunlace, Thermobond, Waterlaid technologies are preferred in Turkey. Technical textile producer companies produce raw material or intermediate products used by all the sectors, mainly construction, readymade clothing, geotextiles, home textiles, cleaning/cosmetics/hygiene, automotive, packaging, food industries. Since the producer companies operating in Turkish market have just discovered technical textiles market, they define themselves as a part of the sector they serve. Being pleased with the global demands for their products, the producers continuously make technological investments in order to renew their technologies and increase their capacities. Also new countries start to operate in the sector. Aiming to start smart textile production as well, Turkish producers receive attention with the R&D and P&D investments they have increased recently. Also the products marketed by most of the end product producer companies under their own brand receive worldwide interest. There are hundreds of companies operating in this field in Turkey.

Dünya tekstil sanayinin en önemli merkezlerinden olan Türkiye’de, son y›llarda yüksek katma de¤erli ürünler gelifltirilmesiyle, teknik tekstil de pazar›n› geliflti. 1970’li y›llarda basit ürünlerle faaliyetlerine bafllayan üretici firmalar, flu anda dünyaya tonlarca teknik tekstil hammaddesi ve nihai ürün ihraç ediyorlar. Türkiye’de, özellikle Meltblown, Spunbond, Spunlace, Thermobond, Waterlaid teknolojileri tercih ediliyor. Teknik tekstil üreticisi firmalar; inflaat, konfeksiyon, geotekstil, ev tekstili, temizlik/kozmetik/hijyen, otomotiv, ambalaj, g›da, endüstri sektörleri baflta olmak üzere, tüm sektörlerde kullan›lan ürünlere yönelik hammadde, ara ve nihai mamul üretiyorlar. Ürünlerinin gördü¤ü global talepten memnun olan üreticiler, teknolojilerini yenilemek ve kapasite art›rmak amac›yla sürekli teknolojik yat›r›mlar yap›yorlar. Bunun yan› s›ra, sektörde yeni firmalar da faaliyete bafll›yor. Ak›ll› tekstil üretimine de bafllayan Türk üreticiler, son dönem artt›rd›klar› Ar-Ge ve Ür-Ge yat›r›mlar›yla dikkat çekiyor. Özellikle nihai ürün üreticisi firmalar›n ço¤unun, kendi markas›yla piyasaya sundu¤u ürünler de dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Bunun yan› s›ra, birçok firma, dünya çap›nda marka olan firmalara fason üretim yap›yor ya da ara ürünler tedarik ediyor. Türkiye’deki bu geliflmeler sebebiyle, yabanc› birçok firma, üretim tesisilerini Türkiye’ye tafl›maya ya da Türk firmalarla or-

Production capacities of Technical Textiles in Turkey The approximate production amounts of intermediate and end products in Turkey, according to their sectors are: • Annual production capacity of agrotextiles; 1 million tons. • Annual production capacity of construction textiles, 1.8 million tons. • Annual production capacity of ready made clothing textiles, 1.1 million tons. • Annual production capacity of geotextiles, 800 thousand tons. • Annual production capacity of home textiles, 2.9 million tons. • Annual production capacity of industrial textiles, 2.3 million tons. • Annual production capacity of textiles used in cleaning/cosmetics/hygiene sectors, 1.9 million tons. • Annual production capacity of automotive textiles, 2.5 million tons. • Annual production capacity of packaging textiles, 750 thousand tones. • Annual production capacity of protective textiles, 300 thousand tones. • Annual production capacity of sports textiles, 420 thousand tones. • Annual production capacity of food textiles, 725 thousand tones.

tak olmaya bafllad›. Teknik tekstil ve nonwoven üretiminde h›zla büyüyen Türkiye’de, bu konuda hizmet veren yüzlerce firma bulunuyor. Türkiye’deki üretim kapasiteleri • Türkiye’de sektörlerine göre yap›lan ara ve nihai ürünlerin üretim miktarlar› yaklafl›k olarak flöyle: • Tar›m tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi; 1 milyon ton, • ‹nflaat tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi, 1.8 milyon ton, • Konfeksiyon tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi, 1.1 milyon ton, • Geotekstillerde y›ll›k üretim kapasitesi, 800 bin ton, • Ev tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi, 2.9 milyon ton, • Endüstriyel tekstillerde y›ll›k üretim kapasitesi, 2.3 milyon ton, • Temizlik/Kozmetik/Hijyen sektörlerinde kullan›lan tekstillerde y›ll›k üretim kapasitesi, 1.9 milyon ton, • Otomotiv tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi, 2.5 milyon ton, • Ambalaj tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi, 750 bin ton, • Koruyucu tekstillerde y›ll›k üretim kapasitesi, 300 bin ton, • Spor tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi 420 bin ton, • G›da tekstillerinde y›ll›k üretim kapasitesi, 725 bin ton.

9


Haber / News

Soldan Sa¤a: Sisa Spa’dan Rognani, Sitip’ten Sergio Alibrandi, Saati’den Marco Gallotti, TexClubTex Direktörü Aldo Tempesti ve TexClubTec Baflkan› Andrea Parodi. Left to right: Umberto Ragnoni from Sisa Spa, Sergio Alibrandi from Sitip, Marco Gallotti from Saati, TexClubTec Director Aldo Tempesti and TexClubTec President Andrea Parodi.

Soldan Sa¤a: ‹talya Baflkonsolosu Gianluca Alberini, ‹talya Ticaret Merkezi Müdürü Ferdinando Pastore, TexClubTec Baflkan› Andrea Paradi Left to right: Gianluca Alberini the It›laian General Consul, Ferdinando Pastore, Director of Italian Trade Commission and Andrea Parodi, the President of TexClubTex

‹talyan Teknik Tekstiller Semineri, ‹stanbul’da Yap›ld› The Italian Technical Textiles Seminar Was Held in Istanbul TexClubTec (‹talyan Teknik Tekstiller Birli¤i) ve ICE (‹talyan Ticaret Merkezi) iflbirli¤i ve ACIMIT (‹talyan Tekstil Makineleri Üreticileri Birli¤i) deste¤iyle düzenlenen ‹talyan teknik tekstiller semineri ve ikili görüflmeler, Türk ve ‹talyan teknik tekstil firmalar›n› buluflturdu. The Italian technical textiles seminar and bilateral meetings organized with the cooperation of TexClubTec and ICE and the support of ACIMIT brought together the Turkish and Italian technical textiles companies. 28 Haziran 2011/ Sal› günü, Lütfü K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda ‹talyan Ticaret Merkezi (ICE) ve TexClubTec (‹talyan Teknik Tekstiller Birli¤i) iflbirli¤i ile bir etkinlik düzenlendi. ‹talyan Teknik Tekstillerinin Mükemmelli¤i bafll›¤›yla yap›lan organizasyonda, önce ‹talyan teknik tekstilleri içerikli sunumlardan oluflan seminer, daha sonra da Türk firmalar›yla iflbirli¤i yapmak isteyen 15 ‹talyan firman›n kat›ld›¤› ikili görüflmeler yap›ld›. Türk firmalar›, bu görüflmelerde konuyla ilgili ‹talyan firmalara yo¤un ilgi gösterdi. Aç›l›fl konuflmalar›n› ‹talya Baflkonsolosu Gianluca Alberini, ‹talya Ticaret Merkezi Müdürü Ferdinando Pastore, TexClubTec Baflkan› Andrea Parodi’nin yapt›¤› seminerde, ACIMIT (‹talya Tekstil Makine Üreticileri Birli¤i) yetkilisi Mauro Badanelli “‹talyan tekstil sektörünün yeni senaryolar›nda ‹talyan tekstil makineleri” içerikli; TexClubTec Direktörü

The Italian Trade Commission (ICE) and TexClubTec organized a seminar on 28 June 2011 at Lütfü K›rdar Congress and Exhibition Center. At the organization held with the title of “The Excellence of Italian Technical Textiles”, presentation about the Italian technical textiles were presented and then bilateral meetings were organized with the participation of 15 Italian companies. Turkish companies showed great interest to Italian companies in these meetings. The opening speeches were given by Gianluca Alberini, the Italian General Consul, Ferdinando Pastore, Director of Italian Trade Commission and Andrea Parodi, the President of TexClubTec. Mauro Badanelli from ACIMIT made a speech titled “The Italian textile machineries in the new scenarios of Italian textile industry and Aldo Tempesti, the Director of TexClubTec made a speech titled “From fashion to space: Innovation, re-

10


Haber / News

Aldo Tempesti “Modadan uzaya: ‹talyan teknik tekstiller üretiminde yenilikçilik, araflt›rma ve yeni geliflmeler” konulu bir konuflma yapt›. Daha sonra konuflan firma yetkilileri ve bilgi verdikleri konular flöyle: Saati firmas›n› temsilen Marco Gallotti: “‹leri kompozit malzemeler: karbon tekstiller ve ham lifler”, Sitip yetkilisi Sergio Alibrandi: “Mayo ve spor giyim için fonksiyonel kaçmaz örme kumafllar ve teknik uygulamalar”, Sisa Spa yetkilisi Umberto Rognoni: “Ekolojik suni deri: su bazl› reçinelerle tekstil substratlar›n›n kaplanmas›”. Teknik tekstiller ve ‹talyan tekstil makineleri: Baflar›l› bir ortakl›k ‹talyan tekstil makineleri sektöründe yaklafl›k 300 firma ve 12.700 kiflilik istihdam kapasitesi bulunuyor. 2010 y›l›nda sektör cirosu 2,4 milyar Euro’ya ulaflm›fl ve bu cironun %79’u 130 ülkeye gerçeklefltirilen ihracattan elde edilmifltir. ‹talya, tekstil sektörünün önemli makine tedarikçilerinden birisi olup, Pazar pay› %11’dir. ‹talyan ihracat›n›n bafll›ca pazarlar› Asya ülkeleri olup, ihracat›n %50’si bu ülkelere yap›lmaktad›r. 2010 y›l› ihracat rakamlar›na göre bafll›ca pazarlar› s›ras›yla flöyledir: Çin (426 milyon Euro), Türkiye (123 milyon Euro), Hindistan (112 milyon Euro) ve Brezilya (75 milyon Euro). Teknik tekstiller ve nonwoven alanlar›nda ‹talyan tekstil makinelerinin önemi büyüktür. Teknik tekstillerin üretimi kuvvetli büyüme marjlar›na sahiptir. Üreticilerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için daima yeni teknolojik çözümler gerekir. Bu do¤rultuda, ‹talyan tekstil makineleri bu sektörün gelifliminde önemli rol oynayabilmektedir. ACIMIT tahminlerine göre ‹talyan tekstil makine üretiminin yaklafl›k %10’u (yani 300 milyon Euro’luk k›sm›) bu sektör için makine sa-

search and new developments in the production of Italian technical textiles”. Other company representatives and the issues mentioned were as follows: Marco Galotti from Saati: “Advanced composite materials: Carbon textiles and raw fibers”, Sergio Alibrandi from Sitip: “Functional knitted fabrics and technical applications for swimwear and sportswear”, Umberto Rognoni from Sisa Spa: “Ecological artificial leather: covering textile substrates with water-based resins”. Technical textiles and Italian textile machineries: A successful partnership Around 300 companies and an employment capacity of 12.700 people are present in the Italian textile machinery industry. The turnover reached by 2.4 billion Euro in 2010 and 79% of this turnover has been obtained through exports realized to 130 countries. Italy is one of the most important machinery suppliers of the textile industry and its market share is 11%. The main markets of the Italian export are Asian counties and 50% of the exports are realized to these countries. As per the export figures of 2010, the main markets are as follows: China (426 million Euro), Turkey (123 million Euro), India (112 million Euro) and Brazil (75 million Euro). The importance of Italian textile machineries is great in the field of technical textiles and nonwovens. The production of technical textiles has strong growth margins. New technological solutions are always needed so as to satisfy the requirements of the manufacturers. In that sense, Italian textile machineries are playing an important role in the development of the industry. As per ACIMIT’s forecasts, around 10% of the Italian textile machinery production (which is equivalent to 300 million Euro) is dedicated to this industry for machinery sales.

ACIMIT yetkilisi Mauro Badanelli ACIMIT representative Mauro Badanelli.

Seminere Türk firmalar›ndan yo¤un kat›l›m oldu. Turkish companies showed great interest to the seminar.

11


Haber / News

Etkinlikte, ‹talyan üreticilerin yeni ürünleri de sergilendi.. New products of the Italian manufacturers were also exhibited at the event.

There are around 120 textile machinery manufacturer companies manufacturing machineries for companies dealing with technical textiles production. Exports constitute 76% of the industry’s turnover. The main markets of these companies are European countries, China and USA. The technologies provided are applied in the medical, apparel, home textile and industrial applications. The most dominant features of the Italian textile machineries are: creativity, reliability, quality and technology. The quality of the Italian machinery manufacturers can vary from company to company and from segment to segment. However, we have to underline the 3 main factors determining the companies of the industry: • The constant and deep relationship of the industry and the Italian fashion and textile being the European leader in terms of value and quality. • The availability of industrial zones and the uninterrupted communication with textile manufacturers and machinery manufacturers. • The ability to respond to customer’s need quickly and their close relationships with clients as textile machinery manufacturers are small and medium scaled companies. These factors enable Italian textile machinery manufacturers to be successful in the field of technical textiles field. In terms of proactivity of the industry, production requirements are also harder. ACIMIT, Italian Textile Machinery Manufacturers Association gathers a great part of the companies under its roof. Their production constitutes 80% of the total turnover.

t›fllar›na yöneliktir. Teknik tekstiller üretimi yapan firmalara makine üreten yaklafl›k 120 tekstil makine üreticisi firma bulunmaktad›r. ‹hracat, sektör cirosunun %76’s›n› teflkil etmektedir. Bu firmalar›n bafll›ca pazarlar›, Avrupa ülkeleri, Çin ve ABD olup, sunulan teknolojiler daha çok medikal, haz›r giyim, ev tekstili ve sanayi sektörlerinde uygulanmaktad›r. ‹talyan tekstil makinelerinin en bask›n özellikleri: yarat›c›l›k, güvenilirlik, kalite ve teknolojidir. ‹talyan makine üreticilerinin üstünlük nedeni, flirketten flirkete ve segmentten segmente de¤ifliklik gösterebilir. Ancak bu sektörün firmalar›n› belirleyen 3 ana faktörün alt›n› çizmek gerekir: • Sektörün, de¤er ve kalite olarak Avrupa lideri olan ‹talyan moda ve tekstili ile sürekli ve derin iliflkisi. • Genel olarak ‹talyan ekonomisinin ve sektörün bir özelli¤i olan sanayi bölgelerinin mevcudiyeti ve bunlar›n ayn› bölgede bulunan tekstil üreticileri ile makine üreticileri aras›nda sa¤lad›¤› kesintisiz iletiflim. • Tekstil makine üreticilerinin orta ve küçük ölçekli olmalar›ndan kaynaklanan müflteri ile s›k› iliflki ve müflterinin tüm gereksinmelerine h›zl› bir flekilde yan›t verebilme yetene¤i. Bu faktörler, teknik tekstiller alan›nda da ‹talyan tekstil makine üreticilerinin baflar›l› olmalar›n› sa¤lamaktad›r. Sektörün yenilikçili¤i göz önünde bulundurularak, üretim gereksinimleri de daha zordur. ACIMIT, ‹talyan Tekstil Makineleri Üreticileri Derne¤i, sektör firmalar›n›n büyük bir k›sm›n› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Üretimleri toplam cironun %80’ini teflkil etmektedir.

12


Haber / News

TM

Saint-Gobain, Coretech ShelterGuard CBRN Koruma Kumafllar›n› Piyasaya Sunuyor Saint-Gobain Launches Coretech ShelterGuard CBRN Shelter Fabrics Saint-Gobain, askeri, savunma ve yurtiçi güvenlik ekipman›na yönelik koruyucu s›¤›nak üreticileri taraf›ndan kullan›lan yenilikçi ve çok amaçl› bariyer kumafl CoretechTM ShelterGuard'› piyasaya sundu. Saint-Gobain has launched CoretechTM ShelterGuard, an innovative and versatile barrier fabric used by manufacturers of protective shelters for military, defence and homeland security equipment. SAINT-GOBAIN Performance Plastics, askeri, savunma ve yurtiçi güvenlik ekipman›na yönelik koruyucu s›¤›nak üreticileri taraf›ndan kullan›lan yenilikçi ve çok amaçl› bariyer kumafl CoretechTM ShelterGuard'› piyasaya sundu. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) s›¤›nak kumafl›, kimyasal ve biyolojik maddelere karfl› maksimum bariyer koru-

SAINT-GOBAIN Performance Plastics has launched CoretechTM ShelterGuard, an innovative and versatile barrier fabric used by manufacturers of protective shelters for military, defence and homeland security equipment. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) shelter fabric is engineered using the advanced Coretech™ barrier

mas› sa¤lamak üzere geliflmifl Coretech™ bariyer membran teknolojisi kullan›larak tasarland›. Geleneksel kaynak üretim yöntemleriyle kullan›ma uygun olan CoretechTM ShelterGuard, kimyasal ve biyolojik koruyucu s›¤›naklar, askeri harekat çad›rlar›, t›bbi tedavi üniteleri ve ayr›ca toplu korunma üsleri için kolay kullan›ml› bir alternatif olup, KBRN'ye karfl› toplu korunma için yüksek performansl› ve maliyet tasarruflu bir çözüm sunar. Tek katl› KBRN s›¤›na¤›, daha kolay kurulum olana¤› sa¤lar ve çok katmanl› bir s›¤›na¤a k›yasla KBRN iç katman›n›n operasyon s›ras›nda ç›kma riskini önler. Hafif, tek katl› s›¤›nak ayr›ca kurulum ve sökme sürelerini ve lojisti¤i azaltmakla birlikte operasyon amaçl› konuflland›rmay› çok daha kolay hale getirir. Saint-Gobain Performance Plastics'in Pazarlama Müdürü Ian Hutcheson, "Kumafl, mükemmel bariyer ve alev mukavemeti özelliklerine sahiptir ve mükemmel bir karartma performans› sa¤lar". Ayr›ca s›¤›nakta yaln›zca tek bir kumafl katman› kullan›ld›¤›ndan, sadece tek bir onar›m kiti ve prosedürü gerekiyor. Bu durum gere¤inden fazla ekipman tafl›ma

membrane technology to provide maximum barrier protection against chemical and biological agents. Suitable for use with traditional welding fabrication methods, CoretechTM ShelterGuard is an easyto-use alternative for chemical and biological protective shelters, tents for military expedition, medical treatment units, as well as collective protection installations, resulting in a high-performance and cost-effective solution to CBRN collective protection. A single-skin CBRN shelter allows for easier erection and avoids the risk of the CBRN inner layer being omitted in operation when compared to a multilayer shelter. A light-weight, single skin shelter also reduces the set-up and teardown times and logistics, as well as making operational deployment much easier. “The fabric has excellent barrier and flame resistance properties, and provides excellent black-out performance,” says Ian Hutcheson, Market Manager, Saint-Gobain Performance Plastics. “Additionally, as there is just a single fabric layer involved in the shelter, only one repair kit and pro-

14


Haber / News

cedure is required. This eliminates the burden of having to carry more equipment than necessary which means increased speed and mobility for the user. Organisations using the CoretechTM ShelterGuard fabric include the U.S. military, where it is approved for use in CBRN tents and shelters under the Joint Expeditionary Collective Protection (JECP) programme. Other users include the Canadian military and the Norwegian defence forces in Europe.” Union Industries, a specialist manufacturer of protective systems and equipment in the UK, had struggled for many years to find a robust and weldable CBRN shelter fabric with widespread resistance to toxic industrial chemicals and warfare agents. “When we started to evaluate CoretechTM ShelterGuard from SaintGobain, we knew immediately that this was a vast improvement on the fabrics we had used to date,” comments Mrs Isobel Schofield, Managing Director, Union Industries. “A key concern from earlier projects had been the degrading effects of Ultraviolet (UV) stability and weathering against other materials. However the knowledge that CoretechTM ShelterGuard met the UV and weathering requirements gave us the confidence to deliver projects in short order. This is now our fabric of choice for collective protection shelters.” The fabric meets stringent military specifications such as MIL-PRF-44103D (a specific military standard for evaluating various shelter fabrics for properties in terms of fire, water and weather) and has been subject to testing by the TNO Organisation for Applied Scientific Research in the Netherlands. It has demonstrated permeation resistance over 72 hours against a wide range of toxic industrial chemicals and biological materials in addition to warfare agents such as Distilled Mustard (HD), VX, Hydrocyanic Acid (AC), Cyanogen Chloride (CK), Sarin (GB) and Thickened Soman (tGD). Coretech TM ShelterGuard will still perform at freezing temperatures and has been tested for resistance to cold crack at minus 32 degrees Celsius. In addition, it provides excellent resistance to mildew and fungi, petroleum contact, and minimal combustion and melt droplet formation in the event of being exposed to fire.

yükünü ortadan kald›r›yor ve bu sayede kullan›c›n›n h›z› ve hareket kabiliyeti art›r›yor. CoretechTM ShelterGuard kumafl›n› kullanan kurulufllar aras›nda ABD ordusu da bulunuyor, burada kumafl›n Ortak Seferi Harekatta Toplu Korunma (JECP) program› kapsam›nda KBRN çad›rlar› ve s›¤›naklar›nda kullan›m› onayland›. Di¤er kullan›c›lar aras›nda Kanada ordusu ve Avrupa'da Norveç savunma kuvvetleri yer al›yor." ‹ngiltere'de koruyucu sistem ve ekipman alan›n›n uzman üreticilerinden biri olan Union Industries, toksik endüstriyel kimyasallara ve savaflta kullan›lan maddelere karfl› yayg›n mukavemet sa¤layan dayan›kl› ve kaynak yap›labilir KBRN s›¤›nak kumafl›n› bulmak için y›llarca u¤rafl verdi. Union Industries'in ‹dari Yöneticisi Isobel Schofield, "Saint-Gobain'e ait CoretechTM ShelterGuard'› de¤erlendirmeye bafllad›¤›m›zda, o güne kadar kullanm›fl oldu¤umuz kumafllara göre çok büyük bir geliflme kaydetti¤ini an›nda anlam›flt›k. Önceki projelerle alakal› en büyük endiflelerden biri, ukravigoler (UV) stabilitenin indirgeme etkisi ve di¤er materyallere karfl› afl›nmayd›. Ancak CoretechTM ShelterGuard'›n UV ve afl›nma gereksinimlerini karfl›lad›¤› bilgisi, bize k›sa vadede proje teslimi hususunda güven verdi. Art›k toplu korunma s›¤›naklar› için bu kumafl› tercih ediyoruz” yorumunda bulunuyor. Kumafl, MIL-PRF-44103D (çeflitli s›¤›nak kumafllar›n›n özelliklerini yang›n, su ve hava durumu aç›s›ndan de¤erlendirmeye yönelik özel bir askeri standart) gibi kat› askeri flartlara uygundur ve Hollanda'da Uygulamal› Bilimsel Araflt›rma için TNO Kuruluflu taraf›ndan teste tabi tutulmufltur. Çok say›da toksik endüstriyel kimyasal ve biyolojik materyalin yan› s›ra Dam›t›lm›fl Hardal (HD), VX, Hidrosiyanik Asit (AC), Siyanojen Klorür (CK), Sarin (GB) ve Yo¤unlaflt›r›lm›fl Soman (tGD) gibi savaflta kullan›lan maddelere karfl› 72 saatin üzerinde geçirgenlik mukavemeti sergilemifltir. CoretechTM ShelterGuard, dondurucu s›cakl›klarda da ifllevini sürdürür ve eksi 32 santigrat derecede so¤uk çatlamaya karfl› mukavemet testine tabi tutulmufltur. Ayr›ca, küf ve mantara, petrolle temasa ve yang›na maruz kalma durumunda minimal yanma ve erime damlac›k oluflumuna karfl› mükemmel mukavemet sa¤lar.

15


Haber / News

Çocuklar ‹çin Rahat Geceler Restful Nights For Childeren Çocuk uyku tulumu için bugüne kadar verilmifl ilk uyku rahatl›k etiketi ARO® Artländer’e verildi. First ever sleep comfort label for a children's sleeping bag awarded to ARO® Artländer ÇOCUK uyku tulumu için bugüne kadar verilmifl ilk uyku rahatl›k etiketi ARO® Artländer firmas›na verildi. Bönnigheim’daki Hohenstein Institute’den Bay Jörg Fricke, etiketi flahsen Yönetim Müdürü Bay Karl Rosenstengel’e takdim etti. Test sonuçlar› etkileyiciydi- çocuk uyku tulumu, 18 °C ya da üzerinde, uyku konforu için test edildi ve 1.1 (çok iyi) derecesi ile ödüllendirildi. ARO® Artländer firmas› taraf›ndan üretilen çocuk uyku tulumlar› üç kritere karfl› test edildi: termal yal›t›m, nefes alabilirlik ve hafif terleme esnas›nda so¤urma etkisi. Uyku tulumunun termal yal›t›m›, “Charlen” ad›nda bir mankenin yard›m› ile test edildi. Bu, uyku tulumunun çocu¤u daha so¤uk ortam s›cakl›¤›ndan nas›l izole etti¤i ile ilgili bilgi sa¤lar. Uyku tulumu, ortalama bir s›cakl›k için tasarlanm›flt›r ki bu da çocuk odalar› k›fl›n nadiren bu s›cakl›¤›n alt›na düfltü¤ünden 18 °C ya da üzeridir. Nefes alabilirlik özellikle de çocuk yataklar› için önemlidirbu özellikle de Hohenstein’da deri modeli diye adland›r›lan ve buhar halinde terlemenin malzemeden d›flar› ne kadar h›zl› geçti¤i test edildi. Nefes alabilirli¤e ek olarak hafif terleme esnas›nda bile uyku tulumunun kuru ve temiz kalmas›n› sa¤layan so¤urma etkisidir. Uyku tulumunun s›cakl›¤› konforlu ise ancak çocuklar rahat ve güzel bir uyku geçirebilir.

THE first sleep comfort quality label for children's sleeping bags was awarded to the company ARO® Artländer in Kettenkamp (Lower Saxony). Jörg Fricke of the Hohenstein Institute in Bönnigheim presented the label to Managing Director Karl Rosenstengel in person. The test results were impressive - the children's sleeping bag that was tested was awarded the mark 1.1 (very good) for sleep comfort, at a sleeping temperature of 18 °C or more. The children's sleeping bag produced by ARO® Artländer was tested against three criteria: thermal insulation, breathability and the buffer effect during light perspiration. The thermal insulation of the sleeping bag was tested with the help of the thermal articulated manikin "Charlene". This provides information about how well the sleeping bag insulates the child from the cooler ambient temperature. The children's sleeping bag is designed for an average climate, that is to say an ambient temperature of 18 °C or more, since the temperature in bedrooms rarely drops below that even in winter. Breathability is particularly important for children's bedding - at Hohenstein it is tested using what is called a skin model, which provides information about how quickly perspiration in the form of vapour passes through the material to the outside. In addition to the breathability, the buffer effect also ensures that it stays nice and dry in the sleeping bag even during light perspiration. Only if the temperature in the sleeping bag is comfortable can children enjoy a restful night's sleep.

örg Fricke (sa¤da.) sertifikay› Karl Rosenstengel (solda)’a takdim ediyor. Jörg Fricke (r.) presents the certificate to Karl Rosenstengel (l.)

Uyku tulumunun termal yal›t›m›, “Charlene” ad›ndaki manken arac›l›¤›yla ölçüldü. The thermal insulation of the sleeping bag is measured using the thermal regulation manikin "Charlene".

16


Haber / News

Celanese, Nanjing Tesisi’ndeki VAE Ünitesini Geniflletti Celanese Expanded its VAE Unit in Nanjing Plant Cleanese’nin Nanjing tesisindeki ünite, vinil bazl› emülsiyonlarda yenilikçi özel çözümlere yönelik tüm dünyada artmakta olan talebi karfl›lamak üzere VAE kapasitesini iki kat›na ç›kar›yor. The unit of Cleanese in Nanjing plant doubled its VAE capacity is expected to respond to the increasing demand in the world for innovative special solutions in vinyl based emulsions. EMÜLS‹YON polimerlerinde dünya lideri olan küresel teknoloji ve özel materyal flirketi Celanese Corporation (NYSE: CE), Çin'in Nanjing kentindeki entegre kimyasal kompleksinde vinil asetat/etilen (VAE) kapasitesini iki kat›na ç›kard›¤›n› duyurdu. Celanese’in geliflmifl VAE teknolojisini temel alan geniflletilmifl ünite, 2011 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde üretime bafllad› ve vinil bazl› emülsiyonlarda yenilikçi özel çözümlere yönelik tüm dünyada artmakta olan talebi karfl›lamas› bekleniyor. Vinil bazl› emülsiyon çözümleri son kullan›ma yönelik pek çok farkl› uygulamada kullan›l›yor. Bunlar aras›nda Celanese EcoVAE® ba¤lay›c›l› düflük VOC'li (uçucu organik bileflenler) az kokulu boyalar ve kaplamalar, özel yap›flt›r›c›lar, inflaat ve yap› uygulamalar› bulunuyor. Celanese Çin'in Nanjing kentindeki entegre kimyasal kompleksini 2007'nin Eylül ay›nda açt›. Nanjing Kimya Endüstrisi Park›'nda bulunan kompleks; asetik asit, vinil asetat monomer, asetik anhidrid, emülsiyon polimerleri, Celstran® uzun fiberle güçlendirilmifl termoplastik (LFRT) ve GUR® ultra yüksek moleküler a¤›rl›kl› polietilen (UHMWPE) üretimi için birinci s›n›f ölçe¤i tek bir alana uyarl›yor.

THE EMULSION Polymers business of Celanese Corporation (NYSE: CE), a global technology and specialty materials company, announced to have doubled its capacity for vinyl acetate/ethylene (VAE) unit in Nanjing, China. The expanded unit, which is based on Celanese’s developed VAE technology, started production on the second quarter of 2010 and is expected to respond to the increasing demand in the world for innovative special solutions in vinyl based emulsions. Vinyl-based emulsion solutions are used in many fields spanning a broad range of end use applications including areas such as low VOC, low odor paints with our EcoVAE® binder, specialty adhesives and building and construction applications. Celenese inaugurated the integrated chemicals complex in Nanjing city in September 2007. The complex located in Nanjing Chemicals Industry park constitutes a first class meeting point for the production of acetic acid, vinyl acetate monomer, acetic anhydrite, emulsion polymers, thermoplastic polyethylene strengthened with Celstran® long fibers (LFRT) and GUR® ultra high molecular polyethylene (UHMW-PE) 2007.

17


Haber / News

Andritz’ten Mogul’a Spunlace Hatt› ‹çin Ekipman Equipment for Spunlace Line to Mogul from Andritz Uluslararas› Teknoloji Grubu Andritz, Mogul Tekstil firmas›ndan yeni bir spunlace hatt›na ekipman tedarik etmesi için siparifl ald›. International technology Group Andritz has received an order from Mogul Tekstil, to supply major equipment for a new spunlace line. ULUSLARARASI Teknoloji Grubu Andritz, Gaziantep-Türkiye’de Mogul Tekstil Sanayi Tic. Ltd. fiti. firmas›ndan yeni bir spunlace hatt›na ekipman tedarik etmesi için siparifl ald›. Kurulum, Aral›k 2011 olarak planlan›yor. Hatt›n geniflli¤i 3.6 m olacak ve Andritz Perfojet’in geliflmifl hidro-kar›flt›rma teknolojisini (Jetlace ünitesi, Perfodry 3000 hava ile kurutucu ve filtrasyon sistemi) içerecektir. Yine Andritz Perfojet taraf›ndan tedarik edilen ilk hat ile birlikte Mogul’un toplam spunlace kapasitesi 24.000 t/y›l olacak. Yeni hat, hafif spunlace kumafllara adanacak ve Mogul’un düflük enerji tüketimli oldukça yüksek h›zda spunlace üretmesini sa¤layacak ve çok çeflitli modelleme çözümleri sunacak.

INTERNATIONAL Technology Group Andritz has received an order from Mogul Tekstil Sanayi Tic. Ltd. fiti., Gaziantep/ Turkey, to supply major equipment for a new spunlace line. Start-up is scheduled for December 2011. The line will have a width of 3.6 m and will include the advanced hydro-entanglement technology of Andritz Perfojet (Jetlace Essentiel unit, Perfodry 3000 through-air dryer, and filtration system). Together with the first line, which was also supplied by Andritz Perfojet and went on stream during the first quarter of 2010, this will give Mogul a total spunlace capacity of 24,000 t/a. The new line will be dedicated to lightweight spunlace fabrics and will enable Mogul to produce spunlace fabrics at very high speed with low energy consumption and offer a full range of patterning and aperture solutions.

18


nonwoven_dergi_son.qxd

8/8/11

1:42 AM

Page 19

Haber / News

®

SiroLock ile Çarp›c› Sonuçlar ®

Impressive Results With SiroLock

Bekaert taraf›ndan gelifltirilen SiroLock tarak teli, sa¤lad›¤› avantajlar ve sundu¤u yüksek fonksiyonlar sebebiyle tercih ediliyor. SiroLock® card wire developed by Bekaert is preferred due to the advantages and facilities it provides. TEXTOR Technology Pty Ltd. firmas›, üretim art›fl›ndan

TEXTOR Technology Pty Ltd preferred SiroLock® due to

daha iyi kar›fl›m elde etmeye ve tamam›nda daha iyi tül-

several important reasons such as an increased productivi-

bent kalitesi ve daha az elyaf uçuntusu avantajlar› sa¤la-

ty to a better blending and an overall better web quality.

d›¤› gerekçesiyle SiroLock ®’u tercih etti. Sa¤l›k endüstri-

Textor Technologies, producing nonwoven textiles for the

sine nonwoven ürünler üreten Textor Technologies, ilk

health care industry, for the first time in 2009 tried

defa 2009 y›l›nda tarak makinelerinde çal›flan silindirler

SiroLock® on the workers of one of their carding machines.

(workers) üzerinde SiroLock'u denediler. Sonuç çarp›c›y-

The results were impressive: not only did they notice a sig-

d›: sadece tülbent kalitesinde çok büyük iyileflme gör-

nificant improvement of their web quality; their capacity had

mekle kal›nmad›, üretim kapasiteleri yaklafl›k olarak %30

also risen by about 30%. That is why they soon installed a

artt›. Bu nedenlerle di¤er tarak makinelerinde de Siro-

finer version of SiroLock® on a new card. Phillip Butler,

Lock ® kullanmaya bafllad›lar.

Managing Director, Textor Technologies Pty Ltd. said: “The

Textor Technologies Genel Müdürü Phillip Butler, ürün

amazing thing about SiroLock® is that it scores on several

hakk›nda “SiroLock® konvansiyonel tarak telinden biraz

important levels; from increasing our productivity to achiev-

daha fazla pahal› olabilir, ancak çok h›zl› geri ödemesi sa-

ing a better blending and an overall better web quality to

yesinde bu gerçekten bir sorun de¤il ve rekabette ve

reducing fibre fly. SiroLock® might be a little bit more expen-

marjlarda sa¤lanan radikal art›fl

sive than regular card wires,

nedeniyle kesinlikle yat›r›ma

thanks to the quick pay-back this

de¤er bir ürün” yorumunu ya-

isn’t really an issue and with a fun-

p›yor.

damental increase in margin and competitiveness it is definitely

Teflon taramada

worth the investment.”

büyük ad›m PTFE veya Teflon tamamen

A great step forward in

karbon ve florin içeren yüksek-

Teflon carding

moleküler a¤›rl›k birleflimdir.

PTFE or Teflon is a high-molecular

Reaktif olmayan, tepkimesiz

weight

özelli¤i nedeniyle yüksek gaz

wholly of carbon and fluorine.

f›r›n filtreleri gibi filtrasyon uy-

Due to its nonreactive properties

gulamalar›nda çok yayg›n bir

Teflon is widely used in filtration

flekilde kullan›l›r. Ancak Teflon

applications like the filtration of

elyaf›n›n taranma ifllemi; bü-

high furnace gases.

külmez, ›s›ya dayan›kl›, statik

The down-side of Teflon fibers is

elektriklenme

compound

consisting

oluflturmaya

that they are a nightmare to card:

meyilli ve normal elyaftan 3

no crimp, heat resistant, a tenden-

kat daha fazla bir yo¤unlu¤u

cy to generate a lot of static elec-

olmas› sebebiyle çok zordur.

tricity and a density about 3 times

Bu sebeple, çok özenli ve dik-

higher than regular fibres.

katli bir tarama prosesinde bile

This means that even under care-

19


nonwoven_dergi_son.qxd

8/8/11

1:42 AM

Page 20

Haber / News

s›k durufl yaflaman›n engellenmesi neredeyse imkans›z-

ful carding conditions frequent interruptions are almost

d›r. ‹¤neleme hatt› bulunan bir Amerikan firmas› bu so-

inevitable.

®

runu azaltmak için SiroLock denedi ve baflar›l› oldu; ta-

Recently an American needle felt manufacturer tried using

rak duruflsuz bir flekilde sürekli üretebildi. Bunun yan›n-

SiroLock® to reduce this problem… and with success; the

da, di¤er müflteriler SiroLock ® un çok farkl› Dtex’te , çok

card

çeflitli elyaf› mükemmelen tarayabildi¤ini test ettiler.

Meanwhile other customers testified that SiroLock® is per-

Do¤al lifler, geri kazan›m elyaf, Aramid gibi ifllenmesi zor

fectly able to handle very different fibres in terms of Dtex.

®

could

produce

regularly

without

interruption.

kar›fl›mlar› tarayabilir olmas› nedeniyle SiroLock , non-

Because of its ability to handle difficult blends like natural

woven tarama endüstrisinde daha fazla popülarite kaza-

fibres , recycled, Aramid fibres SiroLock® is gaining more

n›yor.

and more popularity in the nonwoven carding industry. New card clothing grades

Tarak tellerinde yeni kalite ®

Thanks to recent technology developments and invest-

üretimi için yeni ileri teknoloji üretim platformlar›na yap›-

ments in a new high-end technology platform for the pro-

lan yat›r›mlar sayesinde Bekaert çok genifl aral›kta kar-

duction of SiroLock®, Bekaert is ready to produce a wide

mafl›k tarama profilleri üretmeye haz›rd›r.

variety of complex carding profiles.

Bu yeni teknoloji platformu kullan›c›lar›na daha zor uygu-

This new technology platform opens strong capabilities for

lamalardaki ihtiyaçlara cevap verecek yeni tarak teli kalite-

the development of new card clothing grades to serve your

Günümüz teknoloji gelifltirme çal›flmalar› ve SiroLock

20


nonwoven_dergi_son.qxd

8/8/11

1:42 AM

Page 21

lerini gelifltirmek için güçlü bir yapabilirlik sunmaktad›r.

needs for more demanding applications.

Bu gelifltirme çal›flmalar›, Bekeart’in sürekli olarak yeni

These developments fit in Bekaert’s strategy to challenge

ürün ve servisler sunarak gelecekteki ifllerini ve pazar

our current solutions to continuously come up with new

konumunu korumak ve güçlendirmek için var olan çö-

products and services to preserve the business of tomor-

zümlerimizi zorlama ve iyilefltirme stratejisi çerçevesin-

row.

de temel uygulamalar›ndand›r. Mounting SiroLock® in practice SiroLock® un sar›m› SiroLock

®

hem çal›flan silindirlere(workers) hem de

penyörlere (doffers) sar›labilir. ®

SiroLock® can be mounted on both workers (AVT and main cylinder) and doffers (intermediate and final) SiroLock® can be mounted just like any other conventional

SiroLock di¤er konvansiyonel normal teller gibi sar›la-

wire, no special equipment required. We do however rec-

bilir, hiçbir özel ekipman gerekmez. Sadece, seramik

ommend on using ceramic tension brakes. Should you still

fren elmas› kullan›lmas›n› tavsiyesi edilmektedir.

prefer technical support, our service teams are readily available to assist you.

® SiroLock kullan›rken ayarlar› de¤ifltirmek gerekir mi?

Normalde var olan ayarlar korunabilir. Sadece, e¤er

® Do I need to alter my settings when using SiroLock ?

geçmiflte baz› elyaflar ile baz› sorunlar nedeniyle kapal›

Normally you can keep using your existing settings. Only if

ayarla çal›flmak zorunda kal›nd›ysa, SiroLock ile daha

you had past issues with fibre transfer that forced you to

genifl ayarlarla çal›flmak en do¤ru seçim olacakt›r. Bu

set very closely (eg to the main cylinder), it’s best to

çal›flma flekli (genifl ayarda) kaliteyi ve üretimi menfi

choose a wider setting. Doing this however, doesn’t affect

yönde etkilemeyecektir.

quality or production.

21


Haber / News

Wacker Polymers, Avrupa’daki Dispersiyon Fiyatlar›n› Art›r›yor Wacker Polymers To Raise Prices For Dispersions In Europe Wacker Polymers Vinnapas® ve Vinnol® vinil asetat ve akrilik bazl› dispersiyonlar›n›n yan› s›ra Vinnacoat® ve Polyviol® poli vinil alkol çözeltilen için Avrupa’daki fiyatlar›n› art›r›yor. Wacker Polymers is to raise its prices in Europe for Vinnapas® and Vinnol® vinylacetate and acrylate based dispersions, as well as for Vinnacoat® and Polyviol® polyvinylalcohol solutions. WACKER POLYMERS Vinnapas® ve Vinnol® vinil asetat ve akrilik bazl› dispersiyonlar›n›n yan› s›ra Vinnacoat® ve Polyviol® poli vinil alkol solüsyonlar› için Avrupa’daki fiyatlar›n› art›r›yor. 1 Temmuz 2011’den itibaren geçerli olmak üzere vinil asetat ve akrilik bazl› dispersiyonlar›n fiyatlar› ton bafl›na 100 Euro’ya kadar, poli vinil alkol solüsyonlar› için %8 oran›nda, ya da müflteri sözleflmelerinde yer alan oranlar üzerinden art›fla gidiyor. Bu art›fl, hammadde maliyetlerindeki sürekli art›fl›n nedeniyle gerekli oldu. Fiyat düzenlemesi Wacker Polymers’in mükemmel kalite ve kapsaml› teknik servis sunmaya devam etmesine ve müflterilerinin yarar›na olarak yenilikçi ürünlerin ve süreç teknolojilerinin geliflimini desteklemesine katk›da bulunacak. Vinnapas® ve Vinnol® çözeltileri, yap›flt›r›c›lardan nonwovenlara, boyalardan kaplamalara, ka¤›ttan, hal›ya ve tekstile kadar birçok endüstride uygulanmaktad›r. Vinnacoat® ve Polyviol® poli vinil alkol çözeltileri ile a¤›rl›kl› olarak ka¤›t ve bask› endüstrisinde kullan›lmaktad›r.

WACKER POLYMERS is to raise its prices in Europe for Vinnapas® and Vinnol® vinylacetate and acrylate based dispersions, as well as for Vinnacoat® and Polyviol® polyvinylalcohol solutions. Effective July 1, 2011, prices for vinylacetate and acrylate based dispersions will be increased by up to ?100 per ton and by up to eight percent for polyvinylalcohol solutions, or as customer contracts allow. This measure has been necessitated by the continued increase in raw-material cost. The price adjustments will enable Wacker Polymers to continue providing excellent quality and com-prehensive technical service and to boost the development of innovative product and process technologies for the benefit of customers. Vinnapas® and Vinnol® dispersions are applied in a broad variety of industries, ranging from adhesives, nonwovens, paints and coat-ings to paper, carpet and textiles. Vinnacoat® and Polyviol® polyvinylalcohol solutions are mainly used in the paper and printing industry.

22


Haber / News

Technical Absorbents’in Yeni Türkiye Temsilcisi Jartek Oldu The New Turkish Agency of Technical Absorbents is Jartek Jartek’le yap›lan yeni temsilcilik anlaflmas› Technical Absorbents firmas›na Türkiye’de yeni pazar imkanlar› oluflturma f›rsat› verecek. The new agency agreement with Jartek will allow Technical Absorbents the opportunity to develop new market opportunities in Turkey. B‹RLEfi‹K KRALLIK merkezli, Süper Emici Lif( SAF®) üreti-

UK-BASED Technical Absorbents, manufacturer of Super

cisi yak›n zaman önce Jartek Teknik Tekstil’i yeni Türkiye

Absorbent Fibre (SAF®), has recently appointed a new

temsilcisi olarak belirledi.

agent in Turkey, Jartek Teknik Tekstil.

G›da ambalajlama ve hijyeninden, kablo band› ve spor kon-

From food packaging and hygiene, to cable tapes and per-

feksiyonuna kadar süper emiciler, üreticilere ve son kulla-

formance apparel, super absorbents provide numerous

n›c›lara çok say›da fayda sa¤lamaktad›r. Onlar› çok genifl

benefits to product manufacturers and ultimately end

bir pazar ve uygulama için bu kadar ideal yapan büyük mik-

users. Their ability to uptake large quantities of water

tarlarda suyu emebilme kabiliyetleridir. Gün geçtikçe h›zla-

makes them ideal for a wide range of markets and applica-

nan bu büyümeden tüm endüstri faydalanmaktad›r.

tions and the industry as a whole is experiencing contin-

®

SAF , Technical Absorbents taraf›ndan oldukça yüksek tuz

ued growth.

ve su emme oran› sa¤lamak için gelifltirildi. Bir lif süper

SAF® has been developed by Technical Absorbents to pro-

emici olmas› sayesinde, çok say›da a¤ yap›m ve iplik

vide extremely high rates of saline and water uptake. As a

e¤irme teknikleri ile çeflitli kumafl ve iplik parçalar›na dö-

fibrous super absorbent, it can be converted into a multi-

nüfltürülebilir. Kullan›m kolayl›¤› sa¤lar ve içinde niha-

tude of fabric and yarn structures by a diverse number of

i kumafl ve iplik yap›m› kapsam›nda oldukça sa¤lam ve hat-

web-forming and yarn spinning techniques. It allows for

ta yayg›n kullan›lan profiller oluflturulmas›na imkan verir.

ease of handling and gives rise to exceptionally substan-

SAF® beyazd›r, kokusuzdur ve bir tekstil lifinin kullan›m ve

tive and even distribution profiles within final fabric and

görünüm özelliklerine sahiptir. Ayr›ca, farkl› gereksinimleri

yarn construction. SAF® is white, odourless and has the

karfl›lamak için genifl bir emicilik kademesi, fltapel uzunlu-

appearance and handling characteristics of a textile fibre.

¤u ve dtex yelpazesinde üretilebilir.

It can also be produced in a wide range of absorbency

Neticede, flirket sahip oldu¤u müflteri taban›na, agro ve je-

grades, staple lengths and dtex to suit different require-

o tekstil, kablo ipli¤i ve band›, t›bbi, hijyenik ve diflçilik uy-

ments. As a result, the company provides its customer

gulamalar›, g›da ambalajlama ve spor konfeksiyonu dâhil

base with a variety of extremely high performance SAF®

olmak üzere, çok say›da yeni ve yerleflik piyasalarda kulla-

grades which are suitable for a range of applications in a

n›lan çeflitli uygulamalara uyan, oldukça yüksek perfor-

number of new and established markets including agro and

mans veren SAF® kademeleri sa¤lar.

geo-textiles, cable yarns and tapes, medical, hygiene and

Technical Absorbents 1993’deki kuruluflundan bu güne,

dental applications, food packaging and performance

dünyan›n önde gelen lif dönüfltürücüleri, roll-good üretici-

apparel. Since its inception in 1993, Technical Absorbents

leri ve nihai ürün üreticileri ile güçlü iliflkiler infla etmifltir.

has built strong partner relationships with some of the

Bunun sonucu olarak, flirket çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n› üretici-

world’s leading specialist fibre convertors, roll-good pro-

lere her biri SAF içeren dokunmam›fl malzemeler, iplikler,

ducers and end product manufacturers. As a result of this,

dokunmufl kumafllar ve bitmifl tüketici ürünler kulland›ra-

the company toll manufactures nonwovens, yarns, woven

rak almaktad›r.

fabrics and finished consumer goods – all containing SAF.

Jartek’le yap›lan yeni temsilcilik anlaflmas› Technical Ab-

The new agency agreement with Jartek will allow

sorbents firmas›na Türkiye’de yeni pazar imkanlar› olufltur-

Technical Absorbents the opportunity to develop new mar-

ma f›rsat› verecek.

ket opportunities in Turkey.

23


Haber / News

Nonwoven Sektöründe Yeni Bir ‹flbirli¤i New Cooperation in Nonwoven Sector CFA ile Italyan Canalair firmas›, Index 2011'de Türkiye mümessilli¤i konusunda anlaflmaya vard›. CFA Tekstil and Italian Canalair agreed at Index 11 for the agency in Turkish market KARDEfi F‹RMASI Erteks Tekstil ile Türk tekstil sektörüne 1955 y›l›ndan beri hizmet vermekte olan CFA, Index 2011'de mümessillik a¤›na bir firmay› daha katt›. Daha önce nonwoven sektöründe Trützschler Card Clothing ve Trützschler Nonwovens ile müflterilerine çözümler sunan CFA, Nonwoven üretim hatlar›na(spunlace, spunbond, airlaid, airlace, meltblown, i¤neleme) havaland›rma ve filtreleme konular›nda çözümler sunan Italyan Canalair'in mümessili¤ini de alarak, müflterilerine kaliteli ürünler sunma gayesini devam ettirmeyi planl›yor. Cenevre'deki Index 2011 Fuar›’nda karfl›laflm›fl oldu¤umuz CFA Tekstil Sat›fl Müdürü Serhat Erçetin, müflterileriyle kurduklar› dostane ve güvene dayal› ilflkilerin meyvelerini almakta olduklar›n›, güvenilir bir mümessil arayan yabanc› firmalar›n da tercihi olmaktan gurur duyduklar›n› söyledi. Yeni alm›fl olduklar› mümessillikten de bahseden Serhat Erçetin, Canalair'in ürünlerini flöyle s›ralad›, • Teknolojik ve çevresel hava kontrolü için entegre sistemler • Çevreye ait hava için genel havaland›rma sistemleri • Üretim makinalar› için direk havaland›rma sistemleri • Gelen hava için adyabatik sistemli teknolojik hava balans sistemleri • Düflük iflletim maliyetli su so¤utma sistemleri • ‹¤neleme makinalar›nda otomatik havaland›rma ve emifl sistemleri • Üretim hatlar› için izole havaland›rma kabinleri • Düzenli havaland›rma sistemleri • Selüloz pulplar için dinamik filtreleme, filtreleme ve mikrofiltreleme • Üretim at›klar›n›n otomatik geri dönüflümü Bu ürünler Nonwoven müflterilerine iflletme maliyetlerinde azalma, mükemmel enerji tasarrufu, daha iyi bir üretim kalitesi ›s› kay›plar›n› engelleme, verimlilik art›fl›, rahat ve düzenli bir çevre ve ses geçirmez çözümlerle ses kirlili¤ini 25dbA'ya kadar azaltma gibi yararlar sunmaktad›r.

CFA TEKST‹L which has been serving to Turkish textile market since 1955 with its sister company Erteks Tekstil, adde dano ther trust worthy companytoitsagency profile at Index 11. CFA Tekstil was known in Turkish Nonwoven market with the solutions they brought to their customers with Trützschler Card Clothing and Trützschler Nonwovens. CFA ‘s aim is to continue supplying high quality products and service to their customers and therefore, they got the agency of Italian Canalair SPA company which serves great technologi cal airsolutions forspunlace, spunbond, airlaid, airlace,meltblown, needle punchd nonwoven applications to the Nonwoven customers worldwide. At Index 11, we met CFA Tekstil’s Sales Manager Mr.Serhat Erçetinand he told us that, as CFA,they are getting the result of their close and trust worthy relationship with their customers and are proud to be the choice of foreign suppliers which are looking for a trust worthy representative to present their products in Turkish market. Mr. Serhat Erçetin also mentioned about the product range of Canalair, such as, • Integrated systems for the treatment of technological and environmental air; • General Air-Conditioning of the environmental air; • Direct Air- Conditioning to the production machines; • Technological Air-Balancing systems with adiabatic system for the in coming air; • Quench treatment with reduced running cost; • Automatic ventilation and suction systems on needle punch plates; • Insulatedandconditi oned cabins for production lines; • ProperAir-Conditioning systems; • Dynamicpre-filtering, filtering and micro-filtering systems for cellulose pulp; • Automatic recovery of production wastes. The great benefits of the systems are, considerable running cost reduction; great energy savings; beter production quality; heating recovery, productivity increase; comfortable environment; sound proof solutions to reduce sound pollution up to 25 db Cording to the working frequencies.

24


Haber / News

Dilo’dan Mogul’a Taraklama Sistemi Dilo Carding System for Mogul Dilo, Mogul ile filtrasyon ve nemlendirme için elyaf açma ve kar›flt›rma ve hava iklimlendirme ünitesi içeren yüksek verimlilikte taraklama sisteminin teslimat› için anlaflma imzalad›. Dilo has finalized a contract with Mogul for the delivery of a high efficiency carding system including fibre opening and blending and air conditioning unit for filtration and humidification. N‹SAN ay›nda yap›lan Index 2011 Fuar›’nda Dilo Group, Gaziantep/ Türkiye’den Mogul Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti ile filtrasyon ve nemlendirme için elyaf açma ve kar›flt›rma ve hava iklimlendirme ünitesi içeren yüksek verimlilikte carding sisteminin teslimat› için anlaflma imzalad›. Bunun yan› s›ra Hollanda’dan Betap Tufting BV, zemin kaplamalar›n›n üretimi Dilo’dan iki adet komple nonwoven hatt› siparifl etti. Bu yüksek verimli hatlar yaln›zca elyaf haz›rl›¤›, tülbent oluflturma ve takviye de¤il ayn› zamanda flekillendirme ve desen verme için i¤neli tezgahlar da içeriyor.

DURING the Index 11 show in Geneva, Dilo Group has finalized a contract with Mogul Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Sto., Gaziantep/ Turkey for the delivery of a high efficiency carding system including fibre opening and blending and air conditioning unit for filtration and humidification. The cards have a large working width and deliver the web to a water-entanglement line. In addition Betap Tufting BV, Netherlands, has ordered from Dilo two complete nonwoven lines for the production of floor coverings. These highly efficient lines include not only fibre preparation, web forming and consolidation, but also needle looms for structuring and patterning.

26


Haber / News

EDANA 2010 Nonwoven Üretim ‹statistikleri Yay›nland› EDANA 2010 Nonwovens Production Statistics Released EDANA 2010 Nonwoven Üretim ‹statistikleri’ne göre 2009’daki düflüfl sonras›nda, nonwoven üretimi sadece kendini toparlamad›; ayn› zamanda 2008’deki zirve seviyesine de ulaflt›. According to EDANA 2010 Nonwovens Production Statistics, after a decline in 2009, the production of nonwovens has not only recovered, but has overtaken its peak level of 2008. EDANA, 2010 y›l›ndaki nonwoven üretimi ve teslimatlar› ile ilgili istatistiklerini yay›nlad›. Bat›, Orta ve Do¤u Avrupa, Türkiye ve Ba¤›ms›z Devletler Toplu¤unun içeren Büyük Avrupa’n›n rakamlar› gösteriyor ki 2009’daki düflüfl sonras›nda, nonwoven üretimi sadece kendini toparlamad›; ayn› zamanda 2008’deki zirve seviyesine de ulaflt›. Toplam Avrupa üretimi, 2009’dan bu yana %10,3 art›fl ile (2008’de %3.4 oran›nda) 2010 y›l›nda 1,784,704 ton nonwoven üretimi ile sonuçland›. metrekare cinsinden üretim seviyesi, toplamda yaklafl›k olarak 5,585 milyon Euro’luk ciro ile 2010 y›l›nda 54,245 milyona ulaflt›. EDANA Y›ll›k ‹statistikleri 2010’u yay›nlayan, EDANA’n›n Piyasa Analiz ve Ekonomik ‹liflkiler Müdürü Jacques Prigneaux, “ Avrupa nonwoven sektörü 2010’daki seviyelerine yeniden t›rmand›,” dedi. “EDANA Y›ll›k ‹statistikleri’ndeki iki temel bulgu, sektörümüzün canl›l›¤›n› gözler önüne seriyor. ‹lki, birçok piyasa segmenti, bugüne kadar ki en iyi ç›kt›lar›n› kaydetti, hem tonaj hem de metre kare baz›nda. ‹kincisi ise, Dünyan›n geri kalan› ile AB nonwoven ticaret ak›fl›, hem ihracat hem de ithalat, geçen y›l kaydedilenler kadar asla bu kadar yüksek olmam›flt›.” Di¤er tüm piyasa segmentlerindeki toparlanmaya ra¤men, hijyen sektörü 2010 y›l›n›n hem hacim hem de yüzey bak›m›ndan aç›k ara en büyük üretimine sahip. 2009’ta yaflanan ilk düflüflten sonra, kiflisel bak›m mendil piyasas›na sat›lan nonwoven miktar›, hem ton hem de metre kare olarak geçen y›l iki haneli bir büyüme kaydetti. Di¤er olumlu geliflmeler ise, yüzdesel anlamda, otomotiv, inflaat/çat›, hava ve gaz filtrasyonu ve medikal uygulamalarda gözlendi.

EDANA, the international association serving the nonwovens and related industries, today released its statistics on Nonwovens Production and Deliveries for 2010. The figures for Greater Europe (Western, Central and Eastern Europe, Turkey and CIS) show that after a decline in 2009, the production of nonwovens has not only recovered, but has overtaken its peak level of 2008. Total European production grew in weight by 10.3% since 2009 (by 3.4% since 2008), with 1,784,704 tonnes of nonwovens produced in 2010. This compares with the decline in the industry for 2009 of 6.3%. The level of production in square metres, which did not stop growing, reached 54,245 million in 2010, representing a total turnover estimated around ?5,585 million. Launching the EDANA Annual Statistics 2010, Jacques Prigneaux, EDANA’s Market Analysis and Economic Affairs Director stated that “The European nonwoven industry is back on the right track in 2010. Two main findings of EDANA Annual Statistics illustrate the vitality of our sector. Firstly, several market segments recorded their best output ever, in both tonnage and square metres. Secondly, EU trade flows of nonwovens with the rest of the world, both exports and imports, have never been as high as the ones recorded last year.” Despite the recovery of almost all other market segments, the hygiene business is still by far the largest outlet of the industry both in terms of weight and surface area for 2010. After the first ever decline in tonnage in 2009, the amount of nonwovens sold to the personal care wipes market recorded a double digit growth last year, both in tonnes and in square metres. Other important positive evolutions, in percentage, were observed in automotive, building/roofing, air and gas filtration, agriculture and medical applications.

27


Haber / News

®

Dyneema HB50, Türk Ek Parça Üreticisi Taraf›ndan Kullan›lacak ®

Dyneema HB50 will be Used by Turkish Insert Producer DSM Dyneema, önemli bir Türk kullan›c›ya yönelik olarak koruyucu ek parçalar için yüksek mukavemetli malzeme tedarikini kapsayan yeni bir sözleflme yapt›. DSM Dyneema is part of an important new contract involving the supply of high-strength material for protective inserts destined for an important Turkish end user. DSM DYNEEMA önemli bir Türk son kullan›c›ya yönelik olarak koruyucu ek parçalar için yüksek mukavemetli malzeme tedarikini kapsayan yeni bir sözleflme yapt›. DSM Dyneema’n›n HB50 tek yönlü (UD) ürünü içindeki ek parçalar› Türk flirketi Karma Composite Technologies yapacak. DSM Dyneema, Karma flirketine teknik know-how deste¤i sa¤l›yor. Karma Composite Technologies Genel Müdürü Murat Giray, DSM Dyneema’n›n flirketini destekleme önerisi ve taahhüdü ile birlikte, flirketinin rekabetçi teklifinin Karma Composite Technologies flirketinin ek parça tedariki için seçilmesinde temel etken oldu¤unu belirtiyor. Özellikle sert balistik uygulamalar için gelifltirilen Dyneema® HB50, DSM Dyneema’n›n ultra-yüksek moleküler a¤›rl›kl› polietilen (UHMWPE) lifinden yap›l›r. Üstün mukavemet-a¤›rl›k oran› sayesinde, durdurma gücünden ödün vermeksizin daha hafif çelik yelek üretilmesini sa¤lar. DSM Dyneema Kiflisel Koruma Pazarlama Müdürü Dirk Louwers’ göre, yüksek durdurma gücü ve hafif a¤›rl›ktan oluflan bu birleflim ancak UHMWPE ek parçalar› kullan›larak baflar›labilir. Dyneema® HB50, bu sözleflmede çarpma yüzünün arkas›ndaki destek malzemesi olarak ifllev görmektedir. Dirk Louwers ayr›ca, DSM Dyneema’n›n Türkiye’de dönüfltürülmek üzere Dyneema® HB50 tedariki yoluyla Türkiye’nin mümkün oldu¤unca yerel üretime yönelik savunma stratejisine katk› sa¤lamaktan çok mutlu oldu¤unu ifade ediyor. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›, baflka bir DSM Dyneema UD malzemesi olan Dyneema® HB2’den yap›lan ek parçalar›n en önemli kullan›c›s›d›r. Yeni s›n›f HB50, daha hafif ve mermi girifline karfl› daha da dayan›kl› yap›s›yla, Türk pazar›ndaki ek parça uygulamalar›na geliflmifl özellikler kazand›racakt›r. Çeflitli NATO ülkeleri ek parçalarda HB50’i hali haz›rda kullan›l›yor.

DSM DYNEEMA is part of an important new contract involving the supply of high-strength material for protective inserts destined for an important Turkish end user. Turkish company Karma Composite Technologies will make the inserts based on DSM Dyneema’s HB50 unidirectional (UD) product. DSM Dyneema is also providing technical knowhow to Karma. Murat Giray, managing director of Karma Composite Technologies, says DSM Dyneema’s advice and commitment to support his company, as well as the competitiveness of Karma’s offer, was a key reason why Karma was chosen to supply the inserts. Dyneema® HB50, developed specifically for hard ballistic applications, is made from DSM Dyneema’s ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fiber. Its superior strength-to-weight ratio enables the production of lighter body armor without compromising stopping power. According to Dirk Louwers, Marketing Manager Personal Protection at DSM Dyneema, this combination of high stopping power and light weight can only be achieved using UHMWPE inserts. Dyneema® HB50 serves for this contract as a backing material behind the strike face. Louwers adds that DSM Dyneema is very happy to be contributing to Turkey’s defence strategy of local manufacturing where possible, by supplying Dyneema® HB50 for conversion in Turkey. The Turkish Land Forces Command are major users of inserts made from another DSM Dyneema UD material, Dyneema® HB2. The new grade HB50 will bring improved properties for insert applications in the Turkish market, which is lighter and even more resistant to bullet penetration. Various NATO countries are already using HB50 in inserts.

28


Haber / News

Albaad ve NSC Nonwoven ‹flbirli¤i Albaad and NSC Nonwoven a Joint Success Albaad’›n NCS Nonwoven’dan ald›¤› Thibeau® kartlar da içeren son teknoloji yeni üretim hatt›nda iki adet Excelle® kart da bulunuyor. Albaad, one of the world’s largest wet wipes manufacturers and N°1 in Europe for private label market, has ordered a state-of-the-art new production line including Thibeau® cards. THE LINE will include two Excelle ® cards which will fea-

DÜNYANIN en büyük ›slak mendil üreticilerinden biri ve özel marka piyasas›nda Avrupa’n›n 1 numaras› olan Albaad, NCS Nonwoven taraf›ndan gelifltirilen, Thibeau® kartlar da içeren son teknoloji yeni üretim hatt› siparifli verdi. Siparifl edilen hatta iki adet Excelle® kart da bulunuyor. Ekstra genifl hat, firman›n üretim kapasitesini art›rman›n yan› s›ra ürün maliyetlerini düflürürken dengeli bir MD/CD mukavemet de¤er kazan›m› ile bitmifl kumafllara eflsiz özellikler katacak. Bu yeni üretim teknolojisi, her yönden mevcut endüstri standartlar›n›n üzerinde olacak. Albaad Yönetimi, NSC Nonwoven firmas› ile olan ortakl›¤›ndan büyük memnuniyet duydu¤unu belirtti

ture the new “T.T” card design. The extra wide line will significantly expand the company's production capacity as well as will provide unique properties to the finish fabrics, with enhance balanced MD/CD strength values while reducing product costs. This new production technology will surpass existing industry standards in all aspects. The management of Albaad has confirmed its great satisfaction for its partnership with NSC Nonwoven.

29


Haber / News

Sabic ve Wool Textile ‹flbirli¤iyle Yeni ‹fl Elbiseleri Serisi New Work Wear Line With the Cooperation of Sabic and Wool Textile Sabic Innovative Plastics’in Ultem PEI Elyaf›, Japon Wool Textile fiirketi’nin konfor ve korumay› bir araya getiren Yeni ‹fl Elbiseleri Serisi’nde kullan›l›yor. Sabic Innovative Plastics’ Ultem PEI Fiber debuts in Japan Wool Textile Company’s New Work Wear Line, weaving together comfort, protection. Sabic Innovative Plastics, bugün çok yönlü, yüksek performansl› Ultem polieterimid (PEI) elyaf›n›n yüksek kaliteli ifl elbiseleri ve koruyucu giyim alan›nda yeni ve önemli bir uygulama buldu¤unu duyurdu. Nikke Grubu’nun bir kolu olan Japon Wool Textile fiirketi, kal›c› halojen olmayan alev geciktirme (FR) ve mükemmel ultraviyole (UV) direnci olan konforu ve korumay› eflsiz bir biçimde bir araya getiren iplik, kumafl ve giysi üretmek için Ultem elyaf› yün ve di¤er malzemelerle kar›flt›r›l›yor. Geleneksel aramid malzemelerin aksine, Ultem elyaf, konvensiyonel polyester boyama prosesleri kullan›larak çeflitli tonlarda kolayca ve düflük maliyetle boyanabiliyor, bu da Japon Wool Textile flirketinin yeni serisinin estetik çekicili¤ini art›rmas›n› sa¤l›yor. Sabic Innovative Plastics, ürün farkl›l›¤› ve ola¤anüstü performans için müflterilerine yenilikçi seçenekler sunmak amac›yla yeni pazar segmentlerine girmeye ve bunlar› büyütmeye, global olarak kan›tlanm›fl Ultem reçine teknolojisi için uygulama alanlar›n› geniflletmeye devam ediyor. Sabic Innovative Plastics’in Global Ürün Pazarlama Müdürü Kim Choate: “‹fl elbiseleri ve koruyucu giyim sektörü, geleneksel malzemelerin önüne geçti ve bizim Ultem elyaf›m›z çok daha iyi bir fikir sunuyor” dedi. “Bu esnek, yumuflak ve boyanabilir elyaf, petrol ve do¤al gaz ve kimyasal madde gibi güvenlik odakl› endüstrilerdeki iflçiler için üstün konfor ve estetik art› sürdürülebilir FR teknolojisi ve en yüksek düzeyde koruma ve dayan›kl›l›k sa¤l›yor. Havac›l›k iç alanlar›, filtreleme ortamlar› ve di¤er zorlu uygulamalarda kompozit hava ve uzay panellerinde 盤›r açan bu çok yönlü elyaf için daha birçok kullan›m öngörmekteyiz” dedi.

Sabic Innovative Plastics today announced that its versatile, high-performance Ultem polyetherimide (PEI) fiber has found an important new application in high-end work wear and protective clothing. Japan Wool Textile Company, a division of Nikke Group, is now blending Ultem fiber with wool and other materials to produce yarn, fabrics and garments that offer a unique combination of comfort and protection, including permanent, non-halogenated flame retardance (FR) and excellent ultraviolet (UV) resistance. Unlike traditional aramid materials, Ultem fiber can be easily and cost-effectively colored in a wide range of shades using conventional polyester dyeing processes, enabling Japan Wool Textile Company to enhance the aesthetic appeal of its new line. Sabic Innovative Plastics continues to penetrate and grow new market segments and expand the range of applications for its globally proven Ultem resin technology to give customers innovative new options for product differentiation and exceptional performance. “The work wear and protective clothing sector has outgrown traditional materials, and our Ultem fiber offers a significantly better option,” said Kim Choate, global product marketing manager, Sabic Innovative Plastics. “This flexible, soft and colorable fiber provides superior comfort and aesthetics, plus sustainable FR technology and the highest level of protection and durability for workers in safety-focused industries such as oil and gas and chemicals. We foresee many other uses for this versatile fiber, which has already broken new ground in composite aerospace boards for aviation interiors, filtration media and other demanding applications.”

30


Haber / News

Japon Wool Textile Genel Müdürü Takanobu Matsumoto “Özenli bir gelifltirme sürecinden sonra, Ultem elyaf› kullanarak tamamen yeni bir alev geciktirici malzeme lanse ettik. Özellikle gelifltirilmifl konfor ve boyanabilirlik alanlar›nda, yeni ifl elbisesi ürünlerimiz müflterilerimize büyük faydalar sa¤layacak ve karfl›lanmayan pazar ihtiyaçlar›na hitap edecek. Bu Sabic Innovative Plastics teknolojisi, ifl elbiselerimiz için deniz afl›r› bir pazar oluflturmam›za da yard›m etti” aç›klamas›n› yapt›. Japon Wool Textile flu anda iplik ve dokunmufl kumafl›n yan›nda Ultem elyaf›ndan gömlek, pantolon, ceket ve ifl tulumu üretiyor.

“Following a rigorous development process, we launched a completely new flame-retardant material by using Ultem fiber,” said Takanobu Matsumoto, general manager, Japan Wool Textile Company. “Particularly in the areas of improved comfort and colorability, our new work wear products will provide major benefits for customers and address unmet market needs. This Sabic Innovative Plastics technology has also helped us to establish an overseas market for our work wear.” Japan Wool Textile currently offers shirts, trousers, jackets and coveralls in an Ultem fiber-rich blend, as well as yarn and woven fabrics.

Korumada dayan›kl›, iflçide kullan›m› rahat Ultem elyaf›n eflsiz özellikleri, yüksek kaliteli ifl elbisesi pazar›nda uzun süredir var olan bir ihtiyac› karfl›l›yor. Geleneksel ifl elbiseleri, özellilikle meta-aramid’ten yap›lm›fl giysiler sert ve rahat de¤il. Ayr›ca boyanmalar› zor, dolay›s›yla flirketin markas›n› destekleyen özel renkli ürünler üretebilmesini s›n›rl›yor. Bunlar›n aksine, Ultem elyaf daha iyi giyilebilmesi için yumuflak, esnek ve sistem maliyetlerini azaltacak mevcut altyap› kullan›larak çok farkl› renklere boyanabiliyor. UV ›fl›n›ndan kaynaklanan afl›nmay› engelliyor, bu da malzemeyi aç›k hava giysileri için potansiyel bir aday haline getiriyor. Ultem elyaf kendili¤inden ve sürekli olarak alev geciktiricidir. Çevreye zararl› olan halojenlerin eklenmesini önleyen tescilli teknolojiden faydalan›yor ve düflük kaliteli kumafllardaki birçok FR ajan›n›n yapt›¤› gibi elbiseyi temizleyemiyor.

Tough on protection, easy on the worker Ultem fiber’s unique combination of properties fills a longstanding need in the high-end work wear marketplace. Traditional work wear, particularly clothes made from meta-aramids, are stiff and uncomfortable. They also are difficult to dye, thus limiting the ability to produce custom-colored items that support a company’s brand. In contrast, Ultem fiber is soft and flexible for improved wearability, and can be dyed in many different colors using existing infrastructure, helping to drive down system costs. It resists degradation from UV light, making the material a potential candidate for outdoor wear. Ultem fiber is inherently and permanently flame retardant. It utilizes proprietary technology that avoids the addition of environmentally hazardous halogens and cannot wash out of the garment, as many FR agents in low-end fabrics can.

31


Haber / News

RadiciGroup’tan, %100 Yeflil Elyaf 100% Green Fibre From RadiciGroup RadElast® spandeks üretimi ile u¤raflan Amerikan RadiciGroup flirketi olan RadiciSpandex Corp., %100 yenilenebilir malzemeden (biyopolimer) dünyan›n ilk çevre dostu elastan› olan RadElast® spandeks elyaf› gelifltiridi. RadiciSpandex Corp., a U.S. RadiciGroup company engaged in the production of RadElast® spandex, is developing the world’s first eco-friendly elastane using a 100% renewably sourced material (biopolymer) RadElast® spandex fibre. RADICISPANDEX Corp., biyopolimer kullanarak sürdürülebilir yeni bir elastan elyaf ailesi gelifltiriyor. Bu ürün yelpazesi, %100 yenilenebilir bir kaynaktan (m›s›r) üretilmifl %80’i biyomalzemeden oluflmufl dünyan›n ilk spandeks’i olacak. Biyopolimerin kullan›lmas› yaln›zca fosil yak›tlara ba¤›ml›l›¤› azaltmaya yard›mc› olmuyor ayn› zamanda üretim süreci daha az sera gaz› oluflturuyor ve petrol bazl› süreçlere k›yasla daha az enerji kullan›l›yor. RadiciGoup’un yeni yeflil elastan elyaf›, mükemmel performans (daha iyi esneme ve yüksek h›zl› e¤irme) ve iyi kalite sa¤larken çevresel sürdürülebilirli¤i en yüksek seviyede tutacak. “Piyasam›zda devrim niteli¤inde bir yenilik olacak,” diyen Radici Group CEO’su Marty Moran; “Spandeksimizin üretimi için %100 yenilenebilir bir ham madde kullanarak, çevresel ayak izi azalt›lm›fl bir ürün gelifltirece¤iz. Hedef pazarlar›m›z olan özellikle de kiflisel bak›m ve tekstil sektörleri, gittikçe çevreyi korumay› sa¤layan yeflil olarak adland›r›lan ürünlere yönelmektedir. Çal›flmalar›m›zda odakland›¤›m›z yön de bu” aç›klamas›n› yapt›. RadiciGroup’un yeni çevre dostu spandeks’i : - Kimyasal olarak üretilmifl baz› malzemelere k›yasla daha büyük ifllenebilirlik (PTMEG). - Geliflmifl bitmifl ürün performans karakteristikleri (yüksek üretkenlik, daha iyi esneme, bask› alt›nda azalt›lm›fl bozulma ve azalt›lm›fl histeriz etkisi). -Geleneksel PTMEG bazl› spandeks ürünlere k›yasla uzun vadede daha iyi maliyet rekabeti sa¤lar.

RADICISPANDEX Corp. is developing a whole new family of sustainable elastane fibres using biopolymer. This innovative product line will be the world’s first spandex consisting of 80% biomaterial made from a 100% renewable source (corn), as opposed to propylene, an oil derivative. Not only does the use of biopolymer help reduce dependence on fossil fuels, but the production process also emits fewer greenhouse gasses and uses less energy than petroleum based processes. The new green RadiciGroup elastane fibre will ensure the highest environmental sustainability while providing excellent performance (greater stretch and highspeed spinning) and good quality. “It’s going to be a revolutionary innovation in our market,” stated RadiciSpandex CEO Marty Moran: “By using a 100% renewably sourced raw material for the production of our spandex, we will develop a product with a reduced environmental footprint. The demand of the market at large, and particularly the personal care and textile sectors, which are our target markets, is increasingly leaning towards so-called green products that help protect the environment. This is the direction we are focusing our efforts on.” The biopolymer used in RadiciGroup’s new eco-friendly spandex ensures: - Greater processability compared to chemically produced base materials (PTMEG). -Enhanced finished product performance characteristics (higher productivity, better stretch, reduced deterioration under stress and decreased hysteresis effect). -Improved cost competitiveness in the long term versus spandex products based upon traditional PTMEG.

32


Haber / News

Federal ‹çiflleri Bakan› Dr. Hans-Peter Friedrich ve Dr. Christian Heinrich Federal Minister of the Interior Dr. Hans-Peter Friedrich and Dr. Christian Heinrich

Sandler Yeni Fabrika Aç›yor Sandler Inaugurates New Plant Sandler’in yeni fabrikas›nda teknik nonwoven’lar yan›nda yeni nesil bak›m malzemeleri ve temizlik mendilleri üretmek için spunlace teknolojisi kullan›l›yor. Böylece Sandler AG h›zla büyüyen bu alanda tek bafl›na üç üretim tesisi sahibi oldu. The Sandler new plant, spunlace technology is used to produce a new generation of materials for care and cleaning wipes as well as technical nonwovens. Sandler AG thus has three production plants in this fast-growing area alone. SANDLER AG, ekonomik, politik ve sosyal çevrelerden 250 üst düzey konu¤un kat›ld›¤› y›ldönümü kutlamalar›yla, Schwarzenbach/Saale, Bavaria, Almanya’daki yeni “Fabrika 4”ü açt›. Törende konuflan Federal ‹çiflleri Bakan› Dr. Hans-Peter Friedrich, Sandler’i birkaç mülkiyet nesli aras›ndaki geçifli baflar›yla yöneten aile kurulufluna örnek bir model olarak tan›mlad›. Sandler AG’in iki y›l önceki ekonomik kriz gibi zor flartlar alt›nda da durumunu korumay› baflard›¤›n› vurgulayan bakan, bu flirkete ve üretim tesislerini yurtd›fl›na tafl›yarak daha kolay oyolu seçmeyen di¤er flirketlere olan sayg›s›n› ifade ederek devam etti. Bakan, “Sorumluluk almaya haz›r olan ve bunu çal›flanlar›na da aktaran Sandler gibi ailelerin ilham›, baflar›n›n s›rr›d›r” dedi.

WITH ANNIVERSARY celebrations in the presence of 250 high-profile guests from the economic, political, and social spheres, Sandler AG inaugurated its new “plant 4” in Schwarzenbach/Saale, Bavaria, Germany. The speaker, Federal Minister of the Interior Dr. Hans-Peter Friedrich, described Sandler as a model example of a family enterprise that has successfully managed the transition between several generations of ownership. Sandler AG even managed to hold its ground under difficult conditions, such as the economic crisis two years ago, the minister emphasised and went on to express his respect for this company and others that did not take the seemingly easier route in moving production facilities abroad. The inspiration of family owners like Sandler, who are prepared to take on responsibility and convey this to their employees, is the secret to success, the minister said.

40 milyon Euro’luk yat›r›ma iliflkin veriler: Dr. Christian Heinrich Sandler iki y›l önce -finansal krizin zirvesinde- Sandler AG Yönetim Kurulu’nun yeni bir fabrikaya ve son teknoloji spunlace üretim tesisine 40 milyon Euro yat›r›m yapmaya karar verdi¤ini hat›rlatt›: "Yeni “Fabrika 4” inflaat›, bütün inflaat mühendisli¤i, tesis montaj› ve sistemin çal›flt›r›lmas› aflamalar›nda projeye ba¤l›l›klar› ko-

Facts about the EUR 40 million investment: "Two years ago—at the height of the financial crisis—the Sandler AG Management Board decided to invest EUR 40 million in a new plant and a state-of-the-art spunlace production facility," recalled Dr. Christian Heinrich Sandler. "The new construction of “plant 4” was a challenge for all company employees, who

34


Haber / News

were highly motivated and enthusiastic in their commitment towards the project during all phases of civil engineering, plant assembly, and the start-up of the system." The new building is 150 metres long, 70 metres wide, and 20 metres high; each of the two floors measures 10,500 m2, which is the equivalent area of four soccer fields. The top floor is used as a warehouse. The lower floor houses the centrepiece of the EUR 40 million investment: a new nonwoven production line. The dimensions of this plant were an important prerequisite in developing this state-of-the-art spunlace production facility. In addition to assembly supervisors from specialist companies, the assembly of the facility also involved around 160 fitters, the majority of which were local tradesmen. In this plant, spunlace technology is used to produce a new generation of materials for care and cleaning wipes as well as technical nonwovens. Sandler AG thus has three production plants in this fast-growing area alone. "The nonwovens line 52 is a production plant with high potential for innovation. True to our concept 'less is best to nature,' we have the opportunity to further reduce the basis weight of wet wipe substrates while maintaining the same level of performance. In terms of sustainability, we are not only able to produce nonwovens made from biodegradable and lactic acid-based polylactate fibres. As part of a development project with a major supplier, we have designed a bio-wipe with a substrate of 100% biodegradable viscose, which in turn consists of raw materials acquired from PEFC-certified European forests," explains Dr. Sandler in his opening speech. At the plant's inauguration, sustainability was also an issue for discussion with regard to energy use. The Federal Minister of the Interior warned in his speech against hasty decisions in energy policy: "If we make mistakes here, this may result in the de-industrialisation of the country, which we would deeply regret," the minister explained. When phasing out nuclear energy and entering into renewable energies, it is important to "synchronise speeds." For Sandler, optimum energy use was already a priority during the concept phase of the new plant and the production facility. The new construction furthermore led to the restructuring of the entire logistics operation in house. “Plant 4” is connected to adjacent production buildings through bridge constructions. This means that materials can be transported on conveyor belts and forklift trucks in the shortest possible time.

nusunda oldukça motive ve istekli olan bütün flirket çal›flanlar› için zor bir görevdi" dedi. Yeni bina 150 metre uzunlu¤unda, 70 metre geniflli¤inde ve 20 metre yüksekli¤inde; her iki kat da 10.500 m2, bu da dört futbol sahas›n›n toplam alan›na eflittir. Üst kat depo olarak kullan›l›yor. Alt kat ise 40 milyon Euro’luk yat›r›m›n en önemli parças› olan yeni bir nonwoven üretim hatt› bar›nd›r›yor. Fabrikan›n boyutlar›, bu son teknoloji spunlace üretim tesisini gelifltirmenin önemli bir ön kofluluydu. Uzman ülkelerden gelen montaj süpervizörlere ek olarak, tesisin montaj›nda ço¤unlu¤u yerel zanaatkar olan yaklafl›k 160 montajc› görev ald›. Bu fabrikada, teknik nonwoven’lar yan›nda yeni nesil bak›m malzemeleri ve temizlik mendilleri üretmek için spunlace teknolojisi kullan›l›yor. Böylece Sandler AG h›zla büyüyen bu alanda tek bafl›na üç üretim tesisi sahibi oldu. Dr. Sandler aç›l›fl konuflmas›nda flu aç›klamay› yapt›: "Nonwoven hatt› 52, yüksek innovasyon potansiyeli olan bir üretim tesisidir. 'Daha az› do¤a için en iyisi' fleklindeki konseptimize uygun olarak, ayn› performans düzeyinde kalarak ›slak mendil alt maddelerinin gramaj›n› daha da azaltma olana¤›na sahibiz. Sürdürülebilirlik aç›s›ndan yaln›zca biyolojik olarak parçalanabilen ve laktik asit bazl› polilaktat elyaftan yap›lm›fl nonwoven üretmiyoruz. Büyük bir tedarikçiyle gerçeklefltirdi¤imiz bir gelifltirme projesinin parças› olarak, alt maddesi PEFC sertifikal› Avrupa ormanlar›ndan elde edilen ham maddelerden oluflan, %100 biyolojik olarak parçalanabilen viskoz olan biyomendil tasarlad›k. Tesisin aç›l›fl›nda, enerji kullan›m›na iliflkin sürdürülebilirlik de tart›flma konusuydu. Federal ‹ç ‹flleri Bakan› konuflmas›nda enerji politikas›nda acele kararlara karfl› uyard›: Bakan, "Burada hata yaparsak, bu, son derece üzüntü verecek bir biçimde ülkenin sanayisizleflmesiyle sonuçlanabilir” dedi. Nükleer enerjiyi b›rak›p yenilenebilir enerjilere geçerken, "h›zlar›n› senkronize etmek” önemlidir. Sandler için, yeni fabrikan›n ve üretim tesisinin konsept aflamas›nda optimum enerji kullan›m› bir öncelikti. Yeni inflaat ayr›ca bütün lojistik operasyonunun flirket içinden yeniden yap›land›r›lmas›n› sa¤lad›.“Fabrika 4” yan üretim binalar›na köprü konstrüksiyonlar ile ba¤l›. Bu, malzemelerin mümkün olan en k›sa sürede tafl›y›c› bantlar ve yük kald›rma kamyonlar› üzerinde tafl›nabildi¤i anlam›na geliyor.

35


Haber / News

Trützschler Nonwovens Card EWK 413

Trützschler Nonwovens’tan Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi için Tülbent Oluflturma ve Ba¤lama Teknolojisi Trützschler Nonwovens Web Formation and Bonding Technology for North Carolina State University NC Eyalet Üniversitesi gelecek ihtiyaçlar› için olanaklar›n› geniflletiyor. NC State University broadens their possibilities for future requirements. YEN‹L‹KÇ‹ ÜRÜNLER, gelecek donan›mlar için sürdürülebilirlik gerektirir. Yeni tülbent oluflturma teknolojisi için elyaf ve elyaf kar›fl›m› ifllemede esneklik bir amaç olmufltur. Üstün performans› ile tan›nan Trützschler Nonwovens Card EWK 413 seçildi. Bütün a¤ a¤›rl›klar›nda mükemmel tarama ve a¤ formasyon sonuçlar› alan mineral elyaf›, do¤al ve el yap›m› elyaf› ifllemede esnek olan EWK 413, NC Eyalet Üniversitesi’ne bütün olanaklar› mükemmel bir biçimde sunuyor. Mekanik i¤nelemede Trützschler Nonwovens ‹¤neTezgah› ENL serisi, esnekli¤e katk› sa¤layacak. ‹¤ne Tezgah› ENL, ürünleri dizide en az çekme ile ba¤lamay› ve düflük a¤›rl›kl› ürünler elde etmeyi sa¤l›yor. Bak›m gerektirmeyen klavuz elemanlar› ile çal›flt›rmas› kolay olan Trützschler ‹¤ne Tezgah› ENL, NC Eyalet Üniversitesi’ne ürün esnekli¤i ve yeni geliflmelere odaklanmak için zaman sunacak.

INNOVATIVE PRODUCTION require sustainability for the future equipment. Flexibility in fibre and fibre blend handling was a goal for the new web formation technology. Known for its outstanding performance the Trützschler Nonwovens Card EWK 413 was selected. With its flexibility in handling natural and man-made fibre as well as mineral fibre while showing excellent carding and web formation results for all web weights the EWK 413 gives NC State University all possibilities in an excellent manner. For the mechanical needling the Trützschler Nonwovens Needle Loom ENL series will contribute to the flexibility. The Needle Loom ENL serves to bond the products with a minimum of draft in order also to achieve low weight products. Easy to operate with maintenance free guiding elements the Trützschler Needle Loom ENL will give NC State University product flexibility and time to focus on new developments.

36


Haber / News

Koruyan Performans, Performans Sa¤layan Koruma Performance That Protects – Protection That Performs Clariant’›n Techtextil 2011 için ana temas›: ‘Koruyan performans- Performans sa¤layan koruma’ oldu. ‘Performance that protects – Protection that performs’ is Clariant’s key theme for the 2011 Techtextil. B‹RÇOK örnekte teknik tekstillerin koruma ile ilgili geliflti-

IN MANY instances, technical textiles are about protection –

rildikleri gözlemlenebilir: insanlar için, arabalar için, binalar

whether for people, for vehicles, for buildings or for the envi-

için ya da çevre için. Clariant, bu malzemelerin tam olarak

ronment. Clariant has the advanced solutions to ensure that

ihtiyaç duyuldu¤u zaman, tam olarak ihtiyaç duyulan› sun-

these materials provide exactly what’s needed when it’s nee-

mas›n› sa¤lamak üzere geliflmifl çözümlere sahiptir: yük-

ded – whether strength, resiliency, antimicrobial performance,

sek mukavemet, dayan›kl›l›k, antimikrobiyal performans,

fire retardancy, repellency or barrier performance. Firefighters, the military and others working in extreme environments and all weathers require performance that protects – not just against the elements, but against hazards including fire – and welcome the reassurance provided by Clariant’s latest halogen-free flame retardants. Clariant's continuous research and development is illustrated by the latest C6 fluor chemistry which is a further improvement in respect of an expanded product range with a much wider scope of application. Whether, release, repellency or barrier, Clariant has the latest technology in place. In addition to uniforms and workwear, the company’s knowhow in coatings and flame retardants also makes the seats and carpets of planes and trains safer too, and this is not the only benefit Clariant technology can bring to vehicles. The advanced composites based on technical textiles which are now adding strength while making the bodies of cars lighter and more fuel efficient, for example, can also be improved through chemistry with an improved environmental profile for moulding processes, employing specific Clariant products. In the medical technical textile sector, effective barrier performance in nonwoven disposables for hospital workers is a critical issue being addressed. Here, Clariant technologies are complemented by the Sanitized® ranges of antibacterial additives which fight against the threat of infection.

yang›n geciktirme, geçirmezlik ya da bariyer performans› bulunuyor. ‹tfaiyeciler, ordu ve çetin çevre ve hava koflullar› alt›nda çal›flanlar, yaln›zca elementlere karfl› de¤il ayn› zamanda yang›n da dahil tehlikelere karfl› koruyan performansa gereksinim duyarlar. Clariant’›n son teknoloji halojensiz alev geciktiricilerinin sundu¤u güven bu noktada devreye giriyor. Clariant'›n sürekli araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›, daha genifl uygulama kapsam› ile geniflletilmifl bir ürün yelpazesi ile ilgili olan yeni bir geliflme olan yeni C6 flor kimyas› taraf›ndan resmedildi. ‹ster geçirmezlik, ister bariyer olsun, Clariant en son teknolojiyi sa¤l›yor. Üniformalara ve ifl k›yafetlerine ek olarak flirketin kaplama ve alev geciktiriciler konusundaki know-how’›, uçaklar›n ve trenlerin koltuklar›n› ve hal›lar›n› da güvenli yap›yor. Clariant teknolojisinin araçlara sa¤lad›¤› fayda bununla da s›n›rl› de¤il. Araçlar›n gövdesini daha hafif yaparken ve araçlar› daha yak›t etkin k›larken mukavemet de kazand›ran teknik tekstillere dayal› geliflmifl kompozitler, örne¤in özel Clariant ürünleri kullan›larak döküm ifllemleri için geliflmifl bir çevre profili ile kimya sayesinde daha da gelifltirilebilir. Medikal teknik tekstil endüstrisinde, hastane çal›flanlar› için tek kullan›ml›k nonwovenlar›n etkin bariyer performans› oldukça kritik öneme sahiptir. Bu noktada Clariant teknolojileri, enfeksiyon riskine karfl› savaflan anti bakteriyel katk›lar yelpazesi Sanitized® ile tamamlan›r.

37


Haber / News

Ems-Griltech’ten Hotmelt Yap›flt›r›c›lar ve Teknik Lifler Ems-Griltech Hotmelt Adhesives and Technical Fibers Hotmelt yap›flt›r›c›lar gelifltiren Ems-Griltech, yüksek esneklikte Kopolyester yap›flt›r›c›lar› Techtextil 2011’de tan›tt›. Ems-Griltech developing Hotmelt adhesives introduced its High flexible Copolyester adhesives at Techtextil 2011. EMS-GRILTECH Griltex, Kopoliyamit ve Kopolyester bazl›, hem granül hem de toz olarak mevcut olan hotmelt yap›flt›r›c›lar gelifltirir. Grilon, Nexylon ve Nexylene; PA 6, PA66, CoPA, CoPES ve PPS bazl› teknik lifler. Polimer teknolojisindeki genifl know how’› sayesinde genifl yelpazedeki uygulama alanlar› için yeni hotmelt yap›flt›r›c›lar gelifltirebilir. Bafll›ca ürünleri flunlard›r: Griltex: Otomotiv, filtrasyon, ev tekstilleri, konfeksiyon astar›, paketleme, transfer etiketleri ve medikal gibi genifl bir uygulama yelpazesinde kullan›lan özel tasarlanm›fl hotmelt yap›flt›r›c›lard›r. Grilon: Grilon markas›, öncelikli olarak poliamit bazl› genifl elyaf yelpazesini temsil eder. Yüksek dirençli lifler, a¤›rl›kl› olarak PMC-Ka¤›t Makinesi Kumafl› üretmek için kullan›l›r. Nexylon: Nexylon markas›, özellikle afl›nd›r›c› pazar›nda kullan›lan PA66 liflerin temsil eder. PA 66 lifleri, oldukça iyi afl›nma direnci göstermenin yan› s›ra temizlik malzemelerine ve kimyasallar›na karfl› yüksek direnç gösterir. Sa¤lam olufllar›, üretim ve nihai uygulama esnas›nda faydal›d›r. Yüksek kimyasal direnç, batarya/pil separatörleri için bir gereksinimdir. Nexylene(PPS): Nexylene elyaflar›, s›cak hava filtrasyonu için tercih edilen seçimdir. Oldukça etkin filtre konstrüksiyonlar›, bu yeni biçimsiz PPS elyaf›nda mümkündür

GRILTEXARE hotmelt adhesives based on Copolyamides and Copolyester, which are available in granules or powder form. Grilon, Nexylon and Nexylene are technical fibers based on PA 6, PA66, CoPA, CoPES and PPS. With our extensive know-how in polymer technology we are able to develop new hotmelt adhesives and fibers for wide-ranging fields of application. Griltex: Specially designed hotmelt adhesives are used in a wide range of applications such as automotive, filtration, home textiles, apparel interlinings, packaging, transfer labels and medical. Grilon: The brand name Grilon stands for an extensive range of fibers based primarily on polyamides. Our high resistant fibers are extensively used for the manufacture of Paper Machine Cloth (PMC). Nexylon: The brand name Nexylon stands for PA66 fibers, which are specifically used in the abrasives market. PA 66 fibers show a high resistance against cleaning agents and chemicals as well as very good abrasion resistance. Their high tenacity is beneficial during manufacturing and in the final application. The high chemical resistance is a requirement for battery separators. Nexylene: High temperature resistant polyphenylene sulfide (PPS) Nexylene fibers are the preferred choice for hot gas filtration. Highly efficient filter constructions are possible with this new amorphous PPS fiber. Products presented at Techtextil High flexible Copolyester adhesives: The newly developed high flexible Griltex Copolyesters are suitable for textiles with soft touch as well as for technical applications with high bonding requirements. These Copolyesters are available in a melting range from 115 °C to 150 °C. New Griltex Copolyesters from Ems-Griltech are used to bond smooth surfaces such as aluminium or other metals, as well as PET. The flexible character of these adhesives can compensate or minimize the tension between substrates with different expansion coefficients. The Copolyesters are available with different viscosities in the melting range of 120 °C to 150 °C. Nexylene S 970 - an amorphous PPS Fiber, Antibacterial Fibers and Spun dyed polyamide fibers was also be presented during the show.

Techtextil’de sundu¤u ürünler Yüksek esneklikte Kopolyester yap›flt›r›c›lar: Yeni gelifltirilmifl Griltex Kopolyesterler yüksek büküm gerektiren teknik uygulamalar›n yan› s›ra yumuflak dokunufl gerektiren tekstiller için de uygundur. Bu Kopolyesterler, 115 °C ila 150 °C aras›nda de¤iflen bir erime aral›¤›nda mevcuttur. Ems-Griltech’in yeni Griltex Kopolyesterleri, PET’in yan› s›ra alüminyum ve di¤er metal yüzeylerde kullan›l›r. Bu yap›flt›r›c›lar›n esnek karakterleri, substratlarla farkl› yay›l›m katsay›lar› aras›ndaki gerginli¤i telafi edebilir ya da minimize edebilir. Kopolyesterler, 120 °C ila 150 °C aras›nda de¤iflen farkl› vizkositelerde bir erime aral›¤›nda mevcuttur.

38


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 39

Haber / News

Invista’dan Yeni Yat›r›m New Investment from Invista Yak›n zaman önce duyurulan Çin ve ‹ngiltere’deki büyümelere paralel olarak Invista, Kanada’daki tesisine yedi kiloton daha iplik e¤irme kapasitesi eklemeyi planl›yor. Coming on the heels of recently announced expansions in China and United Kingdom, Invista is planning to add another seven kilotons of spinning capacity at its Canada, facility. INVISTA, global hava yast›¤› pazar›n›n büyümesiyle sürekli ha-

TO HELP meet continued demand driven by growth of the

le gelen taleplerin karfl›lanmas›na yard›mc› olabilmek için global

global airbag market, Invista, one of the airbag industry’s lead-

endüstriyel naylon iplik üretim a¤›nda önümüzdeki 5 ila 7 y›l için-

ing suppliers, has developed plans to invest in multiple proj-

de birden fazla projeye yat›r›m yapacak. Yak›n zaman önce du-

ects within the next five to seven years across its global

yurulan Çin Qingpu ve ‹ngiltere Gloucester’deki büyümelere pa-

industrial nylon yarn manufacturing network. Coming on the

ralel olarak Invista, Kingston /Kanada’daki tesisine yedi kiloton

heels of recently announced expansions in Qingpu, China, and

daha iplik e¤irme kapasitesi eklemeyi planl›yor. Bu son varl›kla-

Gloucester, United Kingdom, Invista is planning to add another seven kilotons of spinning capacity at its Kingston, Canada,

r›n 2012 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde iflletmeye al›nmas› bekleniyor.

facility. Start-up of these latest assets is expected in the sec-

Invista endüstriyel naylon ürünlerinin Global ‹fl Direktörü John

ond quarter of 2012.

Barnes “Müflterilerimiz bize taleplerinin dünya çap›nda artt›¤›-

“Our customers have sent us a very clear message that their

na dair çok aç›k bir mesaj yollad›, bu da sermaye donat›m›na,

demand is increasing across the world, which creates a need

imkan dahilinde, yüz milyonlarca dolar yat›r›m yapmam›z› ge-

for us to invest in capital equipment – potentially in the hunrektirir. Bu giriflimler, müflterilerimizin bu önemli hammaddeye dreds of millions of dollars” said John Barnes, Invista Global güvenli bir biçimde ulaflma ihtiyaçlar›n› desteklememize yar-

Business Director for industrial nylon products.

d›mc› olacak” dedi.

“These

efforts will help us to support our customers’ needs to secure

Barnes, “‹htiyaçlar›n› anlamak için büyük hava yast›¤› sistemi

access to this important raw material. We are currently work-

üreticileriyle yak›n iflbirli¤i halinde çal›yoruz. Kingston’daki bü-

ing closely with major airbag system manufacturers to under-

yümenin tasar›m ifli büyük ölçüde tamamland› ve sürekli güçlü

stand their needs. The design work for the Kingston expan-

pazar talebi olaca¤› varsay›larak inflaat 2011’in ikinci yar›s›nda

sion is largely complete, and assuming continued strong mar-

bafllayabilir” fleklinde devam etti.

ket demand, construction can begin in the second half of

Invista Performans Malzemeleri Bölümü Baflkan Yard›mc›s›

2011.”

Jeff Brown bu özel yat›r›m›n bu kadar h›zl› gerçeklefltirilmesinin

Jeff Brown, vice president of Invista performance materials,

al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir durum oldu¤unu vurgulayarak flunlar› söy-

explained that the rapid execution around this particular

ledi: “Ekiplerimiz yenilikçi ekipman tasar›m› ve inflaat teknikle-

investment is quite novel. He said: “By utilizing innovative

rinden faydalanarak, mevcut makine teknolojimizi h›zla artt›r-

equipment design and construction techniques, our teams

mam›z› sa¤lamak için yarat›c› seçenekler gelifltirdiler. Bu çal›fl-

have developed creative options to allow us to rapidly repli-

malar, Invista’n›n bu projeyi normal bir tasarla-infla et program›-

cate our existing machine technology. These efforts should

n›n yaklafl›k yar›s› kadar bir sürede tamamlamas›n› sa¤laya-

allow Invista to complete this project in roughly half of the

cak.”

time of a typical design-and-build program.”

39


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 40

Haber / News

Tanatex Chemical’tan Yenilikçi Çözümler Innovative Solutions From Tanatex Tanatex Chemical, teknik tekstiller için gelifltirdi¤i yeni ürünlerini, Techtextil 2011 Fuar›’nda tan›tt›. Tanatex Chemical, has developed new products for technical textiles, presented at Techtextil 2011. DÜNYANIN önde gelen özel yard›mc› kimyasal üreticile-

TANATEX Chemicals being one of the leading manufacturers

rinden birisi olan Tanatex Chemicals, teknik tekstil dünya-

of auxiliary chemicals developed innovative solutions and new

s›na yönelik olarak yenilikçi çözümler ve yeni ürünler gelifl-

products for the technical textiles industry. These products and

tirdi. Tanatex Chemical’›n Techtextil 2011 Fuar›’nda tan›tt›-

their specifications, which are presented at Techtextil 2011 and

¤› ve yo¤un ilgi gören bu ürünleri ve özellikleri flöyle:

which received great interest, are as follows:

Nefes alabilen (‘Breathable’) koruyucu çözümler

Breathable protection solutions

Tanatex performans gerektiren tekstiller için su esasl› ge-

Tanatex developed a range of aqueous products for various per-

nifl bir kaplama kimyasallar› ürün gam› gelifltirmifltir. Bu

formance textile applications. The products obtain a coating

ürünler ile kaplama yap›lan kumafllar, nemi transfer edebil-

with so-called “breathable” characteristics due to its ability to

di¤i için “nefes alabilen” özelli¤ini tafl›r. Bu kaplama kim-

transport moisture vapour. The product combination is ideally to

yasallar› outdoor / d›fl mekan uygulamalar›, spor giysileri,

be used for coatings for waterproof breathable fabric construc-

koruyucu k›yafetler, askeri k›yafetleri gibi üst düzey gerek-

tions in extreme conditions such as outdoor applications,

lilikleri olan, hem su geçirmeyen, hem de nefes alabilen

sportswear, protective apparel, military applications etc. These

kumafllar elde etmek için kullan›l›r.

products can be used for outdoor activities, often in combina-

Kaplama yap›lan kumafllar her türlü hava koflullar›na karfl›

tion with physical exertion or severe conditions. The textiles

dayan›kl›l›k gösterirken, terin vücuttan uzaklaflt›r›lmas›n›

should incorporate reliable protection against all weather condi-

®

garantiler. Edolan Breathable en zor koflullarda dahi, mak-

tions, whilst it must be ensured that perspiration is moved

simum performans gösterir ve ayn› zamanda konforlu bir

away from the body. Edolan® Breathable guarantees maximum

kullan›m sa¤lar. Kumafllara nefes alabilen özelli¤i veren bu

performance in the most extreme conditions and at the same

40


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 41

Haber / News

kaplama ürünleri, standart d›fl mekan aktivitelerinde de,

time remains comfortable to wear. They can also be used for

do¤an›n olumsuz koflullar›ndan kendimizi korumak için ide-

passive outdoor activities, often to protect ourselves or valued

aldir.

possessions against nature’s influences.

Hijyenik koruyucu çözümler

Hygenic protection solutions

Alerjenlere ve bakterilere karfl› koruma

A lot of technical textiles, such as e.g. matrasses, carpets, filters

Yatak kumafllar›, hal›lar, filtreler vb teknik tekstiller kullan›m› s›-

etc.trap dust and debris during their use, creating an ideal growing

ras›nda toz ve kiri hapsederek, istenmeyen patojen bakteriler

place for unwanted pathogen bacteria and allergens. Anti-bacteri-

ve allerjenler için ideal bir ço¤alma ortam› yarat›r. Piyasada bu-

al products kill the bacteria, but the resistance to those mecha-

lunan anti-bakteriyel ürünler bakterileri öldürür, ancak bu öldü-

nisms is growing and strengthening them even more. There is a

rücü mekanizmalara karfl› dayan›kl›l›k gün geçtikçe artmakta

need for a positive approach. Actipro™ is a probiotic concept and

ve bakterilerin daha da güçlenmelerine neden olmaktad›r.

means ‘for life’, not against it and is not harmful to humans, flora

Tüm bu nedenlerden dolay›, pozitif bir yaklafl›ma ihtiyaç vard›r.

and fauna. On Actipro™ treated textiles bad bacteria and fungi get

ActiproTM, ‘hayat için’ anlam›na gelen, insanlar, flora ve fauna

no chance to grow or reproduce. It reduces bad smells and aller-

için zararl› olmayan probiyotik bir konsepttir. Kötü kokular› ve

gic effects of house dust mite allergens.

ev tozu akarlar›n›n allerjik etkilerini azalt›r. Ecological protection solutions Ekolojik koruyucu çözümler

Specifically for technical textiles, Tanatex developed an excel-

Tanatex özellikle teknik tekstiller için C6 kimyas›na dayanan

lent performing fluorocarbon resin based on the C6 chemistry:

mükemmel bir florokarbon gelifltirdi: polyester veya akrilik ku-

Baygard® TT 6, a high performance water- and oil repellent

mafllarda d›fl mekan uygulamalar için yüksek performansl› su

agent for outdoor applications based on polyester or acrylics. It

ve ya¤ itici, Baygard® TT 6. Bu yeni florokarbon ile mükemmel

shows excellent Bundesmann values and outstanding

Bundesmann de¤erleri ve Schopper test de¤erleri elde edile-

Schopper test values are achievable. Contains less than 5 ppb

bilir. 5 ppb’den daha az PFOA (perflorooktanoik asit) içerir.

PFOA.

41


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 42

Haber / News

Performans koruyucu çözümler

Performance protection solutions

Tanatex Chemicals, her türlü emniyet kemeri ve benzer dar

Tanatex is your partner for innovative developments of finishes

dokuma bant üretiminde uygun apre ve kaplamala uygulama-

and coatings for all types of belts and ropes. In close co-opera-

lar›nda yenilikçi çözümleri ile sizin ifl orta¤›n›z olmaya devam

tion with one of the world’s largest manufacturer of car safety

ediyor. Dünyan›n en büyük otomotiv güvenlik sistemi üreticisi

systems, Tanatex developed a high performance coating for

ile yapt›¤› ifl birli¤i sayesinde, Tanatex otomotiv emniyet ke-

seatbelts. Seatbelts are estimated to reduce the overall risk for

merleri için yüksek performansl› kaplamalar gelifltirmifltir. Em-

serious injuries in crashes by 60-70% and the risk for fatalities

niyet kemerlerinin trafik kazalar›nda gerçekleflebilecek yaralan-

by about 45%. The coating of seatbelts plays an important role

ma riskini toplamda %60-70 oran›nda, ölüm riskini ise %45

in the continuous effort to further reduce the risks. Especially

oran›nda azaltt›¤› hesaplanm›flt›r. Bu risklerin daha da düflürül-

the improved extraction- and retraction values are beneficial

mesi için yap›lan çal›flmalarda emniyet kemerlerinde kullan›lan

and reduce forces on body and equipment and ultimately leads

kaplamalar›n rolü büyüktür. Özellikle çekme ve de¤erlerinin ge-

to lighter safety systems as well. Depending on the final use,

lifltirilmesi, vücut ve ekipmana uygulanacak gücü azalt›r ve da-

Tanatex coatings will provide and improve a range of properties,

ha hafif güvenlik sistemleri-

which are essential for a

nin elde edilmesini sa¤lar.

top quality belt or rope.

Tanatex Chemicals’›n kaplama ürünleri, son kullan›m

Customized protection

amac›na ba¤l› olarak, en yük-

solutions

sek kalite kemer ve bant üre-

In close co-operation

timi için gerekli olan çeflitli

with customers Tanatex

özellikleri karfl›lar veya daha

Chemicals develop spe-

iyilefltirir.

cialised

and

specific

binders, additives and Firmaya özel koruma çö-

compounds to guaran-

zümleri

tee

Tanatex Chemicals, teknik

extend the lifetime of

tekstillerin kalitesini garanti

your technical textiles.

alt›na alan ve kullan›m ömür-

This has resulted in new

the

quality

and

lerini art›ran özel binderler, katk› maddeleri ve bileflikler gelifltir-

aqueous, NMP free, polyurethane dispersions for impregnation

di. Bu yeni ürünler temel olarak outdoor uygulamalar› için fular-

and/or coating of synthetic fabrics for mainly outdoor appli-

da veya kaplama ile uygulanan su bazl›, NMP (n-metil-2-payro-

cations. The latest development is a rigid polycarbonate

lidon) içermeyen, poliüretan dispersiyonlard›r. En son gelifltirdi-

based polyurethane dispersion with excellent UV resist-

¤i ürün özellikle polyamid rip stop 3 köfleli büyük yelken mater-

ance, especially designed for coating of e.g. polyamide rip

yali için dizyan edilmifl, mükemmel UV dayan›m› olan, sert po-

stop for spinnaker material. This product stiffens the fabric

likarbon esasl› poliüretan dispersiyonudur. Bu ürün kumafl›

without having too much impact on the mechanical proper-

sertlefltirirken, gerilme mukavemeti ve y›rt›lma mukavemeti gi-

ties like tensile strength and tear strength. Furthermore we

bi mekanik özelliklerini çok fazla etkilemez. Ayr›ca, tente, hafif

offer two new polyester based polyurethane dispersions for

uyku tulumlar› ve/veya tenteler gibi outdoor malzemelerinde

coating of synthetic fabrics used for all sorts of outdoor

kullan›lan sentetik kumafllar›n kaplamas› için iki adet daha pol-

exposed articles like tent material, lightweight canopies

yester esasl› poliüretan dispersiyonu piyasaya sunuyor. Bu iki

and/or awnings. One product is to be applied as the soft

üründen biri yumuflak zemin kat kaplama için, di¤eri de orta-

basecoat and the other as the medium hard topcoat. As all

sert üst kat kaplama için gelifltirildi. Tüm ürünler d›fl mekanlara

products have been designed for outdoor applications, it

göre dizayn edildi¤i için, her iki ürünün de yüksek ›fl›k hasl›¤› ve

goes without saying that both products have high light fast-

UV dayan›m› özelli¤i bulunuyor. Bu özelliklerin yan› s›ra, ürünle-

ness and UV resistance. They also show excellent resist-

rin hidroliz dayan›m› mükemmel ve bitmifl kaplama küf ve man-

ance to hydrolysis and the final coating will be resistant

tara karfl› dayan›kl›d›r.

against mildew and fungus.

42


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 43


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 44

Haber / News

Karl Mayer, Trend Ürünlerini Techtextil 2011’de Tan›tt› Karl Mayer is at Techtextil 2011 with Trendy Products Karl Mayer, sadece ifllevsel tekstillerin üretiminde kullan›lan etkin ve esnek makineler gelifltirmekle kalm›yor; ayn› zamanda çözgülü örme ürünleri için yeni uygulamalar ve pazarlar gelifltiriyor. Karl Mayer, not only builds efficient, flexible machines for producing functional textiles, it also develops new applications and markets for warp-knitted products. KARL MAYER, yan kuruluflu Karl Mayer Malimo ile

KARL MAYER will mainly be exhibiting alongside its subsidiary,

Techtextil 2011 Fuar›’na kat›ld›. Obertshausen’da yer

Karl Mayer Malimo, as a leading pioneer in the field of technical

alan dünyaca tan›nm›fl bu global flirket, sadece ifllevsel

textiles. This well-known, global company, which is based in

tekstillerin üretiminde kullan›lan etkin ve esnek makine-

Obertshausen, not only builds efficient, flexible machines for

ler gelifltirmekle kalm›yor; ayn› zamanda çözgülü örgü

producing functional textiles, it also develops new applications

ürünleri için yeni uygulamalar ve pazarlar gelifltiriyor. fiu

and markets for warp-knitted products. The end-uses currently

anda en fazla potansiyele sahip nihai kullan›m alanlar›,

showing the most potential are the sectors of composites for

hafif inflaat teknolojisi için kompozitler sektörü ve kapla-

lightweight construction technology and coatings. Particular re-

malar. Buradaki belirli ihtiyaçlar, düflük a¤›rl›k, uzun hiz-

quirements here are a low weight, a long service life, and a high

The HighDistance®‘dan kullan›ma haz›r ürünler Ready-to-use product from the HighDistance®

44


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 45

Haber / News

met ömrü ve yüksek yük kapasitesine dayan›kl›l›k ihti-

load-bearing capacity, requirements that can be met optimally

yaçlar›d›r ki, bunlar da Malitronic® Multiaxial makinede

by the Multiaxial reinforcing textiles produced on the Malitro-

üretilmifl Multiaxial güçlendirici tekstiller ve Wefttro-

nic® Multiaxial machine and the grid-like warp-knitted bac-

nic® ‘te üretilmifl kafes-fleklinde çözgü örgülü destekle-

king/coating substrates produced on the Wefttronic®. The suc-

yici/kaplama substratlar› taraf›ndan en uygun biçimde

cess of these high-speed machines in practice speaks for itself.

karfl›lanabilir. Termofiksaj ya da termoplastik malzeme-

The textiles, which are bonded by means of thermosetting or

ler arac›l›¤›yla ba¤lanan tekstiller, zaten araba gövdeleri-

thermoplastic materials, are already being used to reinforce car

ni ve uçak bileflenlerini, rüzgar türbinlerinin rotor b›çakla-

bodies and aircraft components, the rotor blades of wind turbi-

r›n›, spor ekipmanlar›n› ve hareketli makine bileflenlerini

nes, sports equipment and moving machine components, but

güçlendirmek için; tekstil-güçlendirilmifl betonda güçlen-

they are also being used in the construction industry as bac-

dirme için dolgu olarak inflaat sektöründe vb. kullan›l›-

kings for the reinforcement in textile-reinforced concrete - and

yorlar. Otomotiv sektöründe, hafif bileflenlere gelen ar-

these are just a few of their many applications. The increased

tan talep ve yenilenebilir enerji oluflturma ihtiyac›, muh-

demand for lightweight components in the automotive sector

temelen Malitronic Multiaxial makinede üretilen ürünler

and the need to generate renewable energy is likely to lead to

piyasas›nda h›zl› bir büyümeye neden olacak. ça¤›ll›kl› at-

rapid growth in the business for the products manufactured on

k› yerlefltirmeli Wefttronic® raflel makinesi, özellikle de

the Malitronic® Multiaxial machine.The Wefttronic® raschel

bask›l› reklam medyas›nda kullan›lan yüksek performan-

machine with magazine weft insertion mainly produces grid-li-

s› ipliklerden kafes-fleklinde ve tamamen genifl çözgülü

ke and full-width warp-knitted fabrics from high-performance

örme kumafllar üretir. Düflük a¤›rl›¤a sahip olman›n yan›

yarns for use as printed advertising media in particular. As well

s›ra bu yüksek kaliteli tekstiller, d›fl alanlar için de uygun-

as having a low weight, these high-quality textiles are suitable

dur. Bu nedenle de tüm kaplama/dolgu substratlar› için

for use outdoors, which makes them ideal for use as all kinds

idealdirler. Karl Mayer ayn› zamanda, Techtextil’de nihai

of coating/backing substrates. Karl Mayer will also be focusing

ürün konturlar›na uyan tekstillerin üretimi üzerinde yo-

on the production of textiles that match the contours of the end

¤unlaflacak. Özellikle de, bu tan›nm›fl üretici taraf›ndan

product at Techtextil. In particular, the double-bar raschel mac-

üretilmifl çift – bar raflel makineleri, genifl bir “kullan›ma

hines manufactured by this well-known manufacturer can pro-

haz›r” ürün yelpazesi üretebilir.

duce a wide range of ‘ready-to-use’ products. These include the

®

Bunlar, alt-döflemede

kullan›m için araba koltu¤u fleklinde HighDistance ma-

warp-knitted spacer textiles produced on the HighDistance®

kinesinde üretilmifl çözgü örgülü ara parça tekstillerini,

machine in the shape of car seats for use in the sub-upholstery,

®

makinesinde üretilmifl yedi-bölge

seven-zone mattress components, which are also produced on

döflek bileflenlerini ve genifl bir yelpazedeki çeflitlilikte

the HighDistance® machine, and functional, seamless sport-

üretilebilen ve makinelerin DJ serilerinde yüksek üretim

swear, which can be produced in a wide range of different

oran›nda olan ifllevsel, dikiflsiz spor giyimleri içerir. Karl

styles and at a high production rate on the DJ series of machi-

Mayer’in yenilikçi makine teknolojisi yaln›zca do¤rudan

nes. Karl Mayer’s innovative machine technology not only focu-

tekstil üretimine odaklanmaz, ayn› zamanda öncü afla-

ses on manufacturing textiles directly, but also on the prelimi-

malar›na da odaklan›r. Bu firma, Benninger’in Dokuma

nary stages. This company supplies the Multitens yarn tension

Haz›rl›k Bölümü’nden ald›¤›, teknik iplikleri hem nazikçe

controller from the range it acquired from Benninger’s Weaving

hem de etkin flekilde iflleyebilen Multitens iplik gerginlik

Preparation Division, which can process technical yarns both

kontrolörünü tedarik eder. Rot-O-Tens ise iplik gerginli-

gently and efficiently. The Rot-O-Tens is another innovative pro-

¤ini kontrol etmek için baflka bir yenilikçi üründür. Bu,

duct for controlling the yarn tension. This is a motor-driven type

amortisman sürecini azaltmaya yard›mc› olan etkin ener-

with an efficient energy recycling system, which helps to redu-

ji dönüflüm sistemli motorlu bir tiptir. Karl Mayer’in müfl-

ce the amortisation period. Karl Mayer’s clients can rely comp-

terileri, teknik uygulamalar için çözgü levent üretimi için

letely on the Opt-O-Matic for producing warp beams for techni-

Opt-O-Matic’e tamamen güvenebilirler. Bu çözgü maki-

cal applications. This warping machine produces uniform band

nesi, oldukça hassas iplikleri ifllerken bile yüksek çal›fl-

circumferences at high operating speeds, even when proces-

ma h›zlar›nda tek tip bant çevreleri üretir.

sing extremely sensitive yarns.

yine HighDistance

®

45


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 46

Röportaj / Interview

Türk Teknik Tekstiller Sektörü, ‹talya ‹çin Büyük Önem Tafl›yor Turkish Technical Textiles Sector is of Great Importance for Italy TexClub Tec Direktörü Aldo Tempesti: “Türkiye, teknik tekstil sektöründe h›zla büyüyor. Son yap›lan istatistikler do¤rultusunda, Türkiye teknik tekstiller pazar› ‹talya için çok önemli hale geldi. Yap›lan istatistiklere göre, ‹talya ve Türkiye aras›nda çok önemli bir teknik tekstil al›flverifli söz konusu.” TexClubTec Director Aldo Tempesti: “Turkey is quickly growing in technical textiles industry. As per the latest statistics, Turkish technical textiles industry became very important for Italy. As revealed by the statistics, there is a very important technical textiles trade between Turkey and Italy.” ‹talyan Teknik Tekstiller Semineri ve ‹kili Görüflmeler sonra-

We interviewed TexClubTec Director Aldo Tempesti during

s›nda bir araya geldi¤imiz TexClubTec Direktörü Aldo Tem-

the Italian Technical Textiles Seminar and Bilateral Meetings.

pesti, bu etkinli¤i Türkiye’de düzenlemelerinin en önemli se-

Aldo Tempesti stated that the most important reason to or-

bebinin, Türk teknik tekstiller pazar›nda gözlenen geliflmeler

ganize this event in Istanbul is the developments observed in

ve ‹talya ile olan ticari iliflkileri oldu¤unu belirtti. Türkiye’nin

Turkish technical textiles market and the commercial relati-

‹talya için önemli bir ülke oldu¤unu vurgulayan Tempesti, bu-

onships with Italy. Aldo Tempesti pointing out the importan-

nun

sebeplerini

flöyle

ce of Turkey for Italy explai-

aç›klad›: “Türkiye, teknik

ned as follows: “Turkey is

tekstil sektöründe h›zla

quickly growing in technical

büyüyor. Son yap›lan ista-

textiles industry. As per the

tistikler do¤rultusunda,

latest statistics, Turkish

Türkiye teknik tekstiller

technical textiles industry

pazar›

çok

became very important for

önemli hale geldi. Türkiye

Italy. Italy is the largest

pazar› için ‹talya, en bü-

supplier for the Turkish

yük teknik tekstil tedarik-

technical textiles market.

çisi. ‹talya’n›n teknik teks-

Turkey ranks as the 3rd co-

til ihracat› s›ralamas›nda

untry in Italy’s technical

Türkiye 3. s›rada. Türki-

textiles export. On the ot-

ye’nin bu konudaki ihra-

her hand, Italy also ranks as

cat›nda da ‹talya, Fransa

the 3rd country after France

ve Almanya’dan sonra 3.

and Germany in Turkey’s

‹talya

için

export in this field. That is

ülke durumunda. Bu da demek oluyor ki, ‹talya ve Türkiye

aras›nda

TexClubTex Direktörü Aldo Tempesti TexClubTec Director Aldo Tempesti

to say that there is a very important technical textiles

çok

önemli bir teknik tekstiller al›flverifli söz konusu. Türkiye’de

trade between Turkey and Italy. There are lots of compani-

teknik tekstil alan›nda çal›flan çok firma var ve bunlar sürekli

es operating in the field of technical textiles in Turkey and

kalitelerini yükseltiyorlar. ‹talyan firmalar› için de, bu alanda

these companies are constantly increasing their qualities. It

faaliyet gösteren Türk firmalar› ile yak›n bir iliflki kurmak bü-

is also important for Italian companies to establish close re-

yük önem tafl›yor. Türkiye, Akdeniz bölgesinde teknik tekstil

lationship with Turkish companies operating in this field. Tur-

ihracat› büyük olan önemli ülkeler aras›nda yer al›yor. fiu an-

key is one of the most important countries having a huge

da zaten birçok ‹talyan firmas›, konuyla ilgili Türk firmalar›yla

technical textiles export in Mediterranean Region. Currently,

46


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 47

Röportaj / Interview

yak›n temaslarda ve iflbirli¤i içerisinde. Baz› ‹talyan firmalar›

many Italian companies are already in contact and cooperati-

da Türkiye’de tesis kurdular. Örne¤in TexClubTec baflkan›m›-

on with Turkish companies. Some Italian companies also es-

z›n Türkiye’de kurdu¤u bir üretim tesisi bulunuyor. Burada

tablished plants in Turkey. For example our President of

sergiledi¤imiz baz› kumafllar, Türkiye’deki tesislerde üretili-

TexClubTec has a production plant in Turkey. Some of the

yor.”

fabrics exhibited here are manufactured in the plants in Turkey.”

‹talyan teknik tekstil sektörü ‹talya’n›n teknik tekstillerdeki geliflmeleri ve geldikleri nokta

Italian technical textiles industry

hakk›nda bilgi veren Tempesti, flunlar› söyledi: “‹talya, giyim

Aldo Tempesti having informed us about the development in

kumafllar› sektöründe Çin’den sonra dünyan›n 2. büyük ülke-

technical textiles and the present situation in Italy said that:

si. Ama ‹talya’n›n ürünleri, özellikle modaya yönelik olanlar,

“Italy is the second largest country in apparel fabrics after

çok yüksek kalitede ürünlerdir. ‹talya’da yap›lan üretim,

China. But product of Italy, especially the ones dedicated for

Çin’dekinden çok farkl›. Bu da demek oluyor ki, ‹talya’n›n yö-

fashion, are high quality products. The production made in

neldi¤i pazar, daha yüksek kaliteyi tercih eden üreticilere yö-

Italy is very different than the one made in China. That is to

neliktir. Bilindi¤i gibi Çin’deki üretim maliyeti, ‹talya’ya göre

say that the market, in which Italy is focused, is mainly dedi-

oldukça düflük. Bu se-

cated to manufacturers pre-

beple ‹talyan firmalar, fi-

ferring high quality. As it is

yat alan›nda rekabet ede-

known, the production cost

meyecekleri için yüksek

in China is lower than Italy.

kaliteli ürünlere yöneldi-

Thus Italian companies fo-

ler. Bunun sonucunda

cused on high quality pro-

‹talyan firmalar› teknik

ducts, which they will not

tekstile ürünlerine a¤›rl›k

compete in price. Consequ-

verdiler; çünkü bu sektör

ently Italian companies fo-

daha zor ve yüksek fiyatl›

cused on technical textiles

ürünlerin oldu¤u bir sek-

products, because this in-

tör, bu yüzden de rekabet

dustry is harder and is an in-

daha az durumda.

dustry with high priced pro-

‹talya, Avrupa’da teknik

ducts and thus less compe-

tekstil üretiminde, top-

tition.

lam tekstil üretim kapasi-

Italy ranks as the 3rd country in European technical

te içindeki miktar›yla 3. s›rada. ‹talya’da tekstil üretiminin di¤er ülkelerden çok daha fazla oldu¤u göz önünde bulundu-

“Türkiye, Akdeniz bölgesinde teknik tekstil ihracat› büyük olan önemli ülkeler aras›nda yer al›yor. fiu anda zaten birçok ‹talyan firmas›, konuyla ilgili Türk firmalar›yla yak›n temaslarda ve iflbirli¤i içerisinde.” “Turkey is one of the most important countries having a huge technical textiles export in Mediterranean Region. Currently, many Italian companies are already in contact and cooperation with Turkish companies. Some Italian companies also established plants in Turkey.”

textiles production with its total textile production capacity volume. Here, I would like to point out how big this figure can be if you

rulunca, bu rakam›n ne kadar büyük olabilece¤ine dikkat çekmek istiyorum. ‹talya’y›

consider that the textile production in Italy is more than other

önemli yapan konulardan birisi de yarat›c›l›k. Teknik tekstiller

countries. One of the issues, which make Italy important, is

konusunda da bu yarat›c›l›k, baflkalar›n›n düflünmedi¤i baz›

creativity. This creativity, also in technical textiles, means to

ürünleri kombinasyonlar yaparak gelifltirmek oluyor.”

develop some products by making combinations that no one else can imagine.”

Modadan uzaya Aldo Tempesti, seminerde yapt›¤› konuflmada, ‹talyan teknik

From fashion to space

tekstiller üretiminde yenilikçilik, araflt›rma ve gelifltirme ko-

Aldo Tempesti gave information in innovation, research and

nusunda da flu bilgileri verdi: “Son y›llarda, tüm üretim sek-

development in Italian technical textile production at his spe-

47


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 48

Röportaj / Interview

törlerini etkileyen teknolojik yeniliklerin say›s›n›n artmas›yla

ech at the seminar. “In the recent years, with the increase of

tüm insanl›¤›n günlük yaflant›s›nda çok h›zl› geliflmeler olma-

technological innovations affecting all production segments,

ya bafllam›flt›r. Nitekim üretim proseslerinin de¤iflimi saye-

very sudden developments have started to happen in our da-

sinde, h›zla geliflmekte olan toplum gereksinimleri için pazar-

ily lives. Thanks to the change in production processes, new

da yeni ürünler yay›lmaktad›r.

products are spreading in the market for the public’s needs.

Genel olarak tüm üretim sektörü için geçerli olan bu senar-

This scenario, which is valid for all production sectors in ge-

yo, ‹talyan tekstil ve haz›r giyim sektöründe de görülmekte-

neral, is also the case for the Italian textile and apparel in-

dir: nanoteknolojiler, ak›ll› tekstiller, flekil haf›zal› malzemeler,

dustry: the production industry being open to experiments all

plazma uygulamalar›yla art›k, daima deneylere aç›k olan

the time with nanotechnologies, smart textiles, shape-me-

üretim sektörü, bugün daha da kararl› bir flekilde kendini

mory materials and plasma applications introduce completely

s›nayarak, tamamen yeni-

innovative products which

likçi ve sadece birkaç y›l

were a few years ago im-

önce gerçeklefltirilmesi-

possible to be realized.

nin imkans›z oldu¤u düflü-

Today, even the traditional

nülen ürünler ortaya koy-

classification (plastics ma-

maktad›r.

terial, film, fiber, adhesi-

Bugün polimerik malze-

ves etc) of polymeric ma-

melerin geleneksel s›n›f-

terials which is still valid in

land›r›lmas› (plastik malze-

terms of product coding

meler, film, fiber, yap›flkan

can be said to be in the

vs.) bile, ürün kodlamas›

history. It is better to men-

aç›s›ndan hala geçerli ol-

tion about materials ha-

makla birlikte, art›k eskide

ving high value added, ha-

kald› diyebiliriz. Bunlardan

ving structural use to

ziyade daha çok, yüksek

enable application possib-

katma de¤eri olan uygulamalar›

mümkün

k›lan

yap›sal kullan›ml› (iyi mekanik özelli¤e sahip) ve spesifik fonksiyonu olan

“Türkiye’de teknik tekstil alan›nda çal›flan çok firma var ve bunlar sürekli kalitelerini yükseltiyorlar. ‹talyan firmalar› için de, bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalar› ile s›k› bir iliflki kurmak büyük önem tafl›yor.” “There are lots of companies operating in the field of technical textiles in Turkey and these companies are constantly increasing their qualities. It is also important for Italian companies to establish close relationship with Turkish companies operating in this field.”

le (good mechanical features) and having specific function (chemical, optical, electrical and bio-chemical).

(kimyevi, optik, elektrik ve biyokimyevi) malzemelerden bah-

The recent developments experienced in materials science,

setmek do¤rudur.

in data processing and in biology gace a new mission to tex-

Malzeme bilimlerinde, bilgi ifllemde ve biyolojide kaydedilen

tile and consequently new technologies based on the integ-

son geliflmeler, tekstile yeni bir görev vermifl ve bu flekilde

ration of disciplines were developed.

bu disiplinlerin birbirleriyle entegrasyonu üzerine dayal› yeni

Thanks to intensive R&D activities harmonized with the tra-

teknolojiler gelifltirilmifltir. Geleneksel ‹talyan yarat›l›¤› ile bir-

ditional Italian creativity and technical and high performance

likte harmanlanan yo¤un Ar-Ge faaliyetleri, teknik ve yüksek

applications, today textile transformed into a flexible layer

performansl› uygulamalar sayesinde, tekstil bugün esnek bir

and became compliant with several materials.

katmana dönüflmüfl ve birçok malzeme ile uyumlu hale gel-

These are the innovations obtained from the new production

mifltir. Yeni üretim proseslerinden elde edilen yenilikler bun-

processes. Especially the special structures of fabrics used

lard›r. Özellikle birçok de¤iflik sektörde uygulama alan› olan

in several industries can correspond to many fields ranging

kumafllar›n özel yap›lar›, geleneksel haz›r giyim sektöründen

from traditional apparel industry to space sciences. In additi-

t›p veya uzay bilimlerine kadar uyum sa¤lamaktad›r.

on, it has been focused on new type smart textiles while

Ayr›ca gelece¤in tekstilini projelendirirken yeni tip ak›ll› teks-

working on the future of textile; smart textiles are textiles

tiller üzerinde yo¤unlafl›ld›; ak›ll› tekstiller, ba¤›ms›z olarak,

which can reveal active performance independently as per

ortam de¤iflikliklerine göre ve harici herhangi bir müdahale

any environment changes and without any external interven-

gerekmeksizin, aktif performans gösterebilen tekstillerdir.

tion.

48


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 49


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 50

Teknoloji / Technology

Trützschler Nonwoven’dan Yenilikler Innovations From Trützschler Nonwovens Trützschler, yapay elyaf teknolojisi ve nonwoven teknolojisindeki en son yeniliklerini tan›t›yor. Trützschler Nonwovens launched its latest innovations in man made fibre technology and nonwoven machinery. TRÜTZSCHLER NONWOVENS, Index 2011 ve Techtex-

TRÜTZSCHLER NONWOVENS launched its latest innova-

til 2011 fuarlar›nda Yapay Elyaf ve Nonwoven makinele-

tions in man made fibre technology and nonwoven machinery

rindeki en son yeniliklerini sergiledi.

in Index 2011 and Techtextil 2011 exhibitions.

Yapay elyaf teknolojisindeki en son yenilikler

Newest innovations in the field of man made fibre technology

Pamuk benzeri lifler

Cotton like fibres

Trützschler Nonwovens, Fleissner Elyaf Hatlar›nda hat

Trützschler Nonwovens has been able to increase line speeds

h›zlar›n› art›rabildi:

on the Fleissner Fibre Lines: • Ready to go for line capacity 300tons/day: with one-side

• Haz›r hat kapasitesi 300ton/gün: Tek-tarafl› silindir süs-

roller suspension.

pansiyonu ile

• Line capacities >300t/day: with two-side roller suspension

• Hat kapasiteleri >300t/gün: Çift-tarafl› silindir süspansiyonu ile

Compact tow drawing consisting of rollers with individual torque motors

Ba¤›ms›z tork motorlu silindiri olan kompakt k›sa yün

The new Fleissner Tow Drawing Unit was recently developed

çekme

and shows that Trützschler Nonwovens is Innovative on their

Yeni Fleissner k›sa yün çekme ünitesi, yak›n zamanda ge-

Fleissner Fibre Line concepts. The advantages of the new

lifltirildi ve Trützschler Nonwovens’›n Fleissner elyaf hat

system are:

konseptlerinde yenilikçi oldu¤unu gösterir. Yeni sistemin

• Less rollers for better performance,

avantajlar›:

• More flexibility in adjusting fibre properties,

• Daha iyi performans için daha az silindir,

• No wraps on rollers - higher production efficiency,

• Elyaf özelliklerini ayarlamada daha fazla esneklik,

• No gear boxes,

Farkl› malzeme ak›fl› ile esnek iflleme / Flexible treatment with different material flow

50


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 51

Teknoloji / Technology

• Silindirlerde sar›m yok- daha yüksek üretim verimlili¤i,

• Compact - half length of conventional line,

• Diflli kutusu yok,

• Better heat transfer - less energy consumption,

• Kompakt – geleneksel hatt›n yar› uzunlu¤u,

• Assembled unit on common platform,

• Daha iyi ›s› transferi – daha az enerji tüketimi,

• Consistent torque of rollers, speeds up to 500m/min,

• Ortak platform üzerinde montajl› ünite,

• Economic for line capacities up to 80 tons/day.

• Silindirlerin sürekli torku, 500 m/dakika’ya kadar h›zlar, Newest innovations in the field of nonwoven technology:

• 80 ton/gün’e kadar hat kapasiteleri için ekonomik.

Double Roller Unit for smoothening and calibrating - Uniform line pressure, in combination with a uniform gap width,

Nonwoven teknolojisindeki en son yenilikler

ensures optimal results. In our constant efforts to adapt the

Yumuflatma ve kalibrasyon için çift silindir ünitesi – Tek

products of the Trützschler Nonwovens Group to the require-

düze hat bas›nc› optimal sonuçlar› garanti eder.

ments of the market, the calender, the foam padder and the

Trützschler Nonwovens Group ürünlerini, piyasan›n ihti-

calibration unit of our production program have been

yaçlar›na adapte etmek için gösterdi¤imiz sürekli çabalar›-

redesigned. The target was to unify the double roller unit to a

m›zda, kalender, köpük fular› ve üretim program›m›z›n ka-

common constructional base and at the same time adjust the

librasyon ünitesi yeniden tasarland›. Hedef, çift silindirli

single aggregates to our customer’s needs today. The result

üniteyi, ortak bir yap›sal temele birlefltirmek ve ayn› za-

is a machine consisting of two rollers which can be used as a

manda tek agregalar› müflterilerimizin ihtiyaçlar›na göre

calibration unit, calender, foam padder, squeezing unit or printing unit. Depending on the requirements of the process the

ayarlamakt›.

rolls can be installed horizontal or vertical. The diameter of the

Sonuç ise, iki silindirden oluflan, kalibrasyon ünitesi, ka-

roller is chosen based on standard roll diameters according to

lender, köpük fular›, s›kma ünitesi ya da bask› ünitesi ola-

the actual pressure needed and the process requirements.

rak kullan›labilen bir makine. Sürecin ihtiyaçlar›na ba¤l›

The pressure is generated pneumatically; an electro mechan-

olarak silindirler, dikey ya da yatay olarak kurulabilir. Silin-

ical pressure generation is foreseen only for calibration units

dirin çap›, gerçekte ihtiyaç duyulan bas›nca ve süreci ge-

with special requirements.

reksinimlerine uygun olarak standart silindir çaplar›na da-

Of course the rolls can be cooled, heated or cooled and heat-

yanarak seçilir. Bas›nç pnömatik olarak oluflturulur; elek-

ed. Where necessary the machine is equipped with a roller-

tro-mekanik bir bas›nç oluflumu yaln›zca özel ihtiyaçlar›

bending-compensation-system. Line pressure: 50 – 600 N/cm

olan kalibrasyon ünitelerinde öngörülür.

Output: < 100 m/min

Elbette ki silindirler so¤utulabilir, ›s›t›labilir ya da so¤utula-

Working width: < 7,000 mm

bilir ve ›s›t›labilir. Gerekti¤inde makine, silindir-bükümdengeleme-sistemi ile donat›l›r.

Hydro Entangling in new applications

Hat bas›nc›: 50 – 600 N/cm

Trützschler Nonwovens have been active in developing new

Üretimi: < 100 m/dak

markets for hydro entangling and one of the new products are

Çal›flma geniflli¤i: < 7,000 mm

hot air filters. The mechanically pre-needled webs are finished with the Fleissner AquaJet resulting in better efficiencies and

Yeni uygulamalarda Hidro Karflt›rma

higher filter qualities due to smoother surface of the fabric.

(Hydro Entangling)

Also it is possible to reduce the weight of the filter media

Trützschler Nonwovens, hidro kar›flt›rma için yeni pazarlar

keeping the same filtration efficiency, which reduces the cost

gelifltirmede oldukça etkindi ve yeni ürünlerden bir tanesi

of the fabric. There have been further developments with

s›cak hava filtreleridir. Mekanik olarak önceden-i¤nelen-

splittable fibers processed via an Erko pre needle loom and a

mifl webler, Fleissner AquaJet ile terbiyelenir ve daha yu-

Fleissner AquaJet. Samples will be presented.

muflak kumafl yüzeyi sayesinde daha iyi verim ve yüksek filtre kalitesi ile sonuçlan›r. Ayn› zamanda ayn› filtrasyon

Erko Needle Punching Lines

etkinli¤ini koruyarak, kumafl›n maliyetini düflüren filtrenin

Erko has further advanced their needle looms by a high effi-

a¤›rl›¤›n› azaltmak mümkündür.

cient suction system keeping the stripper plates clean and to

51


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 52

Teknoloji / Technology

Termal ifllemlerde enerji tasarrufu

improve the uptime especially on recycled fiber materials,

Trützschler Nonwovens kendi geliflim çal›flmas›n› enerji

which are more and more used in Nonwoven products.

tüketimini giderek daha çok azaltmaya odaklam›flt›r. Modern bir hat sadece optimum yerleflim düzeni ve yüksek

Energy saving in thermal processes (drying & bonding)

verimli tahrik sistemleri ile de¤il ayn› zamanda özel olarak

Trützschler Nonwovens focuses its development work more

ilave enerji geri kazanma önlemleri ile daha verimli hale

and more on the reduction of energy costs. A modern line becomes even more efficient not only through an optimal line

gelir. Trützschler Nonwovens kendi üretim hatlar›nda

layout and by using highly efficient drive systems but in particu-

enerji tüketimini düflürmek için kavramlar sunar.

lar by additional energy recovery measures. Trützschler Nonwovens will present concepts for the reduction of the ener-

Trützschler Nonwovens Teknoloji Merkezi

gy consumption in their own production lines.

Dülmen ve Egelsbach’daki Trützschler Nonwovens Teknoloji Merkezi müflterilerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda özel

Trützschler Nonwovens Technology Center

olarak donat›lm›flt›r. Trützschler Nonwovens lif haz›rlama,

The Trützschler Nonwovens Technology Centers in Dülmen

tülbent oluflturma, tülbent ba¤lamadan tülbent bitim ifl-

and Egelsbach are specially equipped towards the require-

lemlerine kadar tüm teknolojilerini, ürün gelifltirme ve

ments of our customers. We can demonstrate all technolo-

müflteri denemeleri için gösterebilmektedir.

gies from fiber preparation, web formation, web bonding to web finishing for product development and customer trials.

Dulmen’deki Erko Trützschler Merkezi Trützschler Nonwovens müflteri ve Ar-Ge merkezinin

Erko Trützschler Center in Dülmen

1.300 m2’den fazla bir alanda tekrar aç›lmas› 2011‘in orta-

The reopening of our customer and R&D center with an

lar›nda planlan›yor ve flu makineler yer alacak:

area of more than 1,300 mÇ is scheduled for middle of 2011

- Lif açma ve kar›flt›rma,

and will include the following machines:

- Tarama Hatt›- çapraz turlay›c›, tülbent çekici ve i¤ne tezgah› (çal›flma eni 3.5m),

Fiber opening and blending

- Termal ba¤lama için çift kay›fl f›r›nl› hava serim (airlay)

Carding Line with cross lapper, web drafter and needle

hatt› (çal›flma eni 2.5m).

loom (working width 3.5m). Airlay line with double belt oven for thermobonding (working width 2.5m)

Egelbach’daki Fleissner Trützschler Merkezi Fleissner Trützschler Center in Egelsbach:

3.300 m2 alanda kurulu müflteri merkezi ve laboratuar bi-

The customer center and laboratory building with an area of

nas›nda flu makineler bulunuyor:

3,300 m2 includes the following machines:

- Lif açma ve kar›flt›rma,

- Fiber opening and blending,

- Tutam-besleyici "Scanfeeder",

- Tuftfeeder “Scanfeed”,

- Tarak TC-07-H,

- Card TC-07-H,

- Tarak EWK 413,

- Card EWK 413,

- Omega Thermobonder,

- Omega Thermobonder,

- Hamur da¤›t›c› "Airlaid",

- Pulp scatterer “Airlaid”,

- AquaJet (ww 1.0),

- AquaJet (ww 1.0),

- Çok Tamburlu Kurutucu,

- Multi Drum Dryer,

- Sar›c›,

- Winder,

- Hal› ba¤lama ve ikincil arka kaplama için pilot hatt›,

- Pilot line for carpet bonding and secondary back coating,

- K›z›lötesi ön kurutmal› ve kurutma tamburlu ba¤lay›c›

- Binder bonding slot die coating with infrared-predrying and

ba¤lama slot-die kaplama,

drum drying,

- Tambur ›s› ayarlama ünitesi ve kalander, ör: jeotekstiller için,

- Drum heat setting unit and calendar, e.g. for geotextiles,

- PP, polyester ve bico lifleri için e¤irme üniteli yapay lif

- Man-made fiber line with Spinning unit for PP, polyester

hatt›.

and bico fibers.

52


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 53

Teknoloji / Technology

Brückner’den Spunlace Nonwovenlar ‹çin Supra-Flow BH Supra-Flow BH For Spunlace Nonwovens To Brückner Yeni kurutucu Supra-Flow BH, kesinlikle esnek olan, istendi¤inde geniflletilebilen ve büyük miktarda enerji tasarrufu sa¤layan modüler bir sistemdir. The new flow-through dryer Supra-Flow BH is a modular system which is absolutely flexible, which can be enlarged anytime and saves a lot of energy. SU JET‹ ile ba¤lanm›fl nonwovenlar›n piyasas› (spunlace ya da hidro-ba¤lafl›k nonwovenlar olarak da adland›r›l›r) son y›llarda ciddi bir büyüme oran› gösterdi ve gelecekte de güçlü bir flekilde büyümeye devam edecektir. Bu ürünler temel olarak medikal ve hijyen alan›nda kullan›lmaktad›r ancak teknik uygulamalar da gün geçtikçe daha çok önem kazan›yor. Klasik i¤neyle delinmifl ürünlerle k›yasland›¤›nda spunlace nonwovenlar›n avantaj›, daha düflük elyaf miktar› ile ayn› belirli karakteristiklerin yakalayabilmesidir. Bu kaynaklar›n tasarrufunu ve çok yüksek üretim h›zlar›n› sa¤lar. Bu noktada Brückner'in yeni makine konsepti devreye girer. Yeni konsept: • Termal enerjinin tekdüze uygulamas› ile kumaflta tekdüze kurutma, • ‹nce ayarl› hava sirkülasyonu sayesinde tüm kurutma süreci boyunca tekdüze s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lar. Yeni kurutucu Supra-Flow BH, kesinlikle esnek olan, istendi¤inde geniflletilebilen ve oldukça fazla enerji tasarrufu sa¤layan modüler bir sistemdir. Tüm kurutma süreci boyunca, kumafl etraf›nda tekdüze hava sirkülasyonu sa¤layan Brückner split-flow dizayn› ile karakterize olmufltur. S›cakl›k da¤›l›m› da tüm kumafl uzunlu¤u ve geniflli¤i boyunca sabit kal›r. Yüksek h›zlarda bile, tekdüze bir kurutma seviyesi ve kumaflta nem kal›nt›s› vard›r. Güvenilir kumafl transferi, yeni gelifltirilmifl bir bant ve kumafl›n hava fiksasyonu ile garanti edilir. Her bir brülör ünitesinde tak›l› olan Brükner'in patentli nozülü, devirdaim ve temiz hava için optimum bir kar›flt›rma sa¤lar. Ak›fl direniflleri en aza indirilerek ciddi enerji tasarrufu sa¤lan›r. Ak›ll› ›s› geri kazan›m sistemi sayesinde enerji tüketiminde ilave azaltma yapmak mümkündür. S›cakl›k, devir daim hava ve hava nemi için var olan bir sistem, sürekli olarak kurutucunun içi için optimum koflullar› sa¤lar Hat h›z›na adapte edilen bir kontrol sistemi, hatta da entegre edilir. Bu yeni sistem, ilk kez geçen y›l›n sonunda kuruldu ve baflar›l› bir flekilde çal›flt›r›ld›. Kullan›c›, her bir kumafl metresinden yüksek kalitedeki ürünlerine kadar sürekli olarak kullan›r ve bunlar›n da ötesinde hatt›n›n yüksek verimlili¤inden faydalan›r.

THE MARKET of nonwovens bonded by water jet (also called spunlace or hydroentanglement nonwovens) showed in the last years a considerable growth rate and will also in future grow strongly. These products are mainly used in the medical and hygienic field but also the technical applications are getting more and more important. The advantage of spunlace nonwovens compared to the classical needle punched products is that the same specific characteristics can be often reached with a lower quantity of fibres. This saves resources and allows very high production speeds. And this is exactly the point were Brückner's new machinery concept starts. The new concept provides for: • A uniform drying across the fabric width by uniform application of the thermal energy • A uniform temperature distribution during the complete drying process due to finely tuned air circulation The new flow-through dryer SupraFlow BH is a modular system which is absolutely flexible, which can be enlarged anytime and saves a lot of energy. It is characterized by the typical alternating Brückner splitflow design which provides for an absolute uniform air circulation around the fabric throughout the complete drying process. Also the temperature distribution remains constant over the complete fabric length and width. Even with high speeds there is a uniform level of drying and residual moisture in the fabric. The reliable fabric transport is ensured even with the lightest fabric qualities due to a newly developed belt and air fixation of the fabric. Brückner's patented Venturi nozzle which is installed in every burner unit provides for an optimum mixture of circulating and fresh air. Flow resistances are minimized which allows considerable savings of energy. An additional reduction of the energy consumption is possible due to the intelligent heat recovery system. A control system for temperature, circulating air and air humidity provides continuously for optimum conditions in the interior of the dryer. A control system adapting to the line speed is integrated into the line, too. This new system has been installed by the end of last year for the first time and has been successfully set into operation. The user benefits with each meter of fabric from the constantly high quality of his products and above all from the high profitability of his line.

53


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 54

Makale / Article

Omurilik Felçlileri ‹çin Cihazlar ve Ak›ll› Giysiler Devices and Smart Clothing for Paraplegic Patients Ifl›l Firdevs TOMAR, Ezgi GÜNEY, Natalya TKACHENKO, Dr. Belgin GÖRGÜN, Prof. Dr. Fatma KALAO⁄LU, Doç. Dr. Hale KARAKAfi ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Mühendisli¤i Bölümü Ifl›l Firdevs TOMAR, Ezgi GÜNEY, Natalya TKACHENKO, Dr. Belgin GÖRGÜN, Proff. Dr. Fatma KALAO⁄LU, Assoc. Proff. Dr. Hale KARAKAfi - Istanbul Technical University, Textile Engineering Department 1.Girifl

1.Introduction Disability is an illness that concerns an important part of the population in the world and in our country. The comfortable living of disabled people and elimination of their problems are inevitable necessities for the well-being of the society. Therefore, definition of the problems of disabled people and finding of solution possibilities is a duty.

Engellilik, dünyada ve ülkemizde nüfusun çok önemli bir bölümünü kapsayan bir hastal›kt›r. Bu hastal›¤a sahip kiflilerin toplumda rahatça yaflamas› ve sorunlar›n›n giderilmesi ise toplumun refah› için kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Bu nedenle engelli kiflilerin sorunlar›n›n tan›mlanmas› ve çözüm olanaklar›n›n bulunmas›

There are physical and mental

gerekir.

disabilities. Paraplegia, which is

Farkl› kar›fl›mlara sahip örme

a physical disability, occurs due

ve dokuma kumafllar›n, farkl›

to traumas in spinal cord and

giysilerin konfor özelliklerinin

function of walking is lost in

araflt›r›lmas› ile ilgili literatürde pek çok araflt›rma bulunmakta-

such patients. The patients hafiekil 1: Engellilik Çeflitleri S›n›fland›rmas›

d›r. Ancak fiziksel engelli kiflilerin

ihtiyaçlar›n›n tasar›m ve

konfor aç›s›ndan

vering of walking function and

incelendi¤i

normalisation. In this paper, infor-

çok az çal›flma bulunmaktad›r.

mation is given on the devices

Ayr›ca ak›ll› tekstillerle ilgili ya-

and smart cloths dedicated to the

p›lan çal›flmalarda esas olarak

rehabilitation of paraplegic pati-

vücut s›cakl›¤›, solunum, kalp

ents.

ritmi gibi fizyolojik ölçümlerle ilgili araflt›rmalar yap›ld›¤› görülmektedir. Fonksiyonel ve ak›ll› giysiler tasar›m› ve üretilmesi hayat kalitesinin yükseltilmesinde özellikle yafll›lar, çocuklar, hastalar ve engelliler için ileride anahtar rol oynayacakt›r. Engellilik, fiziksel ve zihinsel tipte olmakla beraber t›bbi aç›dan pek çok çeflidi bulunmaktad›r. Bir fiziksel engellilik çeflidi

ve some rehabilitation and use some electronic devices for reco-

Tablo 1: Türkiye’de Yafl Grubuna Göre Engelli Nüfus

54

2.Disability Disability is a social disadvantage due to the damage in body functions. According to the values of World Health Organization, approximately one quarter of the world population is subjected to a type of disability in a direct or indirect way. The ratio of total disabled people on the world is 10-15% according to World Health Or-


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 55

Makale / Article

da kay›plar söz konusudur. Bu yürüme fonksiyonlar›n›n iyi-

ganization. According to OZIDA data, the ratio of disabled people in Turkey is 12.29%. The number of physically disabled people is 1.200.000 people.

leflmesi ve sonras›nda normelleflmesi için hastalar çeflitli

Paralysis is a disorder in nerves and muscles leading to de-

fizik tedavi uygulamalar› ve baz› elektronik aletler kullan-

terioration or decrease of the movement ability of that part

maktad›rlar. Bu makalede, paraplejik hastalar›n rehabilitas-

of the body. Nerve routes that give the ability to move con-

yonuna yönelik olarak gelifltirilen cihaz ve giysiler hakk›n-

sist of two main nerve cells. Central group nerve cells (neu-

da bilgi verilmektedir.

rons) and peripheral nerve cells and routes. The central gro-

olan parapleji ise omurilik zedelenmelerine ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r ve bu hastalarda yürüme fonksiyonlar›n-

up is the director and controller part of the nerve system. It 2.Engellilik

consists of the neural organs in the skull and in the spine.

Engellilik, bedensel fonksiyonlardaki hasarlar nedeniyle

Peripheral nerve system consists of nerve cells that surro-

meydana gelen kay›plar›n yaratt›¤› sosyal dezavantajlard›r.

und the body like tree route. It provides the communication

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün rakamlar›na göre, dünya nüfusu-

between the central nerve system and the body organs. “Central” and “peripheral” pa-

nun yaklafl›k dörtte biri, ha-

ralysis can be identified accor-

yatlar›nda bir çeflit engelle

ding to the event that causes

do¤rudan ya da dolayl› olarak

the paralysis. Central paralysis

karfl› karfl›ya kalmaktad›r.

occurs due to deformation of

Dünya Sa¤l›k Örgütünün ve-

the brain or due to the upper

rilerine göre dünyadaki top-

neuron regions of the spine. In

lam engelli oran› %10-15’tir.

these types of paralysis, short-

OZIDA verilerine göre Türki-

term muscle looseness or long-

ye’deki toplam engelli oran›

term

%12.29’dur. Fiziksel engelli say›s› yaklafl›k 1.200.000 ki-

Figure 1 : Classification of disability types

muscle

hardening,

strength decrease in a double or four organs and also deteriorati-

flidir.

on of various reflexes are obser-

Felç, genel anlam›yla sinirler-

ved. The reasons for the occur-

de veya kaslarda ortaya ç›-

rence of peripheral paralysis are

kan bir bozukluk dolay›s›yla

the deteriorations in lower mo-

vücudun o parças›n›n hare-

tor nerve cells in the spine. Lo-

ket kabiliyetinin bozulmas›

oseness of muscles, involuntary

veya azalmas›d›r.Hareket ka-

movements, loss of reflex and

biliyetini veren sinir yollar› iki

the weakening of the muscles

ana sinir hücresi grubundan

are observed. Paralysis is not on

meydana gelir: Merkezi grup

a large area, but on a certain or-

sinir hücreleri (nöronlar) ve

gan or muscle group. Peripheral

çevresel sinir hücreleri ve

paralyses are “soft” paralysis.

yollar›. Merkezi grup sinir

Tetraplegia defines the defor-

sisteminin yönetici ve denet-

mation of motor and/or sensory

leyici k›sm›d›r. Kafatas› ve

function due to the damage of

omurga içindeki sinirsel or-

the neural elements along the

ganlardan oluflur. Çevresel

spinal channel in spinal cervical

sinir sistemi ise vücudu a¤aç kökü fleklinde saran sinir lif-

regions. Tetraplegia results in deterioration of the functions in arms, legs and pelvic organs as well as the body. In paraplegia, the function of the arms is preserved, however it may include the body, legs and pelvic organs depending on the le-

Table 1: Disabled population in Turkey according to age group

lerinden oluflur. Merkezi sinir sistemi ve vücut organlar› aras›ndaki sinirsel iletimi sa¤lar. Felci meydana getiren olay›n hasara u¤ratt›¤› bölgeye göre “merkezi” ve “çevresel” felçler ay›rt edilir ve görülür.

55


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 56

Makale / Article

vel of injury. Basically, though the legs cannot be moved, it can be considered in two categories depending on the level damage: High Paraplegia: Damage of the spine on the upper part of the back may lead to partial loss of the movements of the body and complete loss of the movements of the legs. The person can feel his body on the upper part of his waist, but not his abdominal region and legs. Low Paraplegia: The damage of spine on the lower part of the back may lead to the partial or complete loss of the movements of the legs. The person may have difficulty in control of his intestine and urine.

Merkezi felçler beyin hasar› veya omirili¤in yukar› motor nöron bölgelerinde meydana gelen hasarlar sonucu ortaya ç›karlar. Bu tip felçlerde k›sa süreli kas gevflekli¤i ve uzun süreli kas sertleflmesi, tek çift veya dört uzuvda birden ortaya ç›kan kuvvet azalmas›, çeflitli reflekslerin bozukluklar› görülür. Çevresel felçlerin meydana gelme sebebi ise omirili¤in afla¤› motor sinir hücreleri grubunda veya kaslara giden sinirlerde ortaya ç›kan bozukluklard›r. Kas gevflekli¤i, istek d›fl› hareketler, refleks kayb› ve kaslar›n giderek zay›flamas› halleri görülür. Felçler genifl bir alanda olmay›p, belli uzvu veya kas grubunu tutarlar. Çevresel felçler “yumuflak” tip felçlerdir. Tetrapleji omirili¤in servikal bölgelerinde nöral elemanlar›n spinal kanal boyunca hasar›na ba¤l› motor ve/veya duysal fonksiyonun bozulmas›n› ta-

Reasons for paraplegia In many countries, the ratio of acute spinal injury is observed at a ratio of 20-40/1.000.000. Half of the people that survive after the damage cannot return back to their normal life. In USA, 183.000-230.000 people live with disability resulting from spinal injury. 10.000 new cases are added to these each year. The greatest injury ratios take place between 16-30 years old according to European and North USA statistics. About half of the patients with spinal cord trauma have full injury. Almost 2/3 is at cervical region. The reasons for paraplegia are as follows:

n›mlar. Tetrapleji, gövdede oldu¤u kadar kollarda, bacaklarda ve pelvik organlarda fonksiyonlar›n bozulmas› ile sonuçlan›r. Parapleji terimi omirili¤in torasik, lomber ya da sakral bölümlerinde nöral elemanlar›n spinal kanal boyunca hasar›na ba¤l› alt motor ve/veya duysal fonksiyon kayb›n› tan›mlar. Paraplejide kollar›n fonksiyonu korunur fakat yaralanma seviyesine ba¤l› olarak gövde bacaklar veya pelvik organlar› içine alabilir. Temel olarak bacaklar oynat›lamamakla birlikte, hasar›n seviyesine göre iki kategoride ele al›nmaktad›r: Yüksek Parapleji: S›rt›n üst k›sm›nda oluflan omurilik zede-

A.Illnesses The pressing of an illness in the spine to the spine. These illness groups can be given under the following names: 1-Tumours: The tumours may make pressure on the spine and cause spinal paralysis.

lenmesi, gövde hareketlerinin k›smi, bacaklar›n hareketinin ise tamamen kayb›na sebep olur. Kifli, belden yukar› gövdesini hissedebilir fakat kar›n bölgesi ile bacaklar›n› hissedemez. Alçak Parapleji: S›rt›n alt k›sm›nda oluflan omurilik zede-

2- Infections: Some infections may deform the spinal cors.

lenmesi bacaklar›n hareketinin tamamen veya k›smen kay-

3- Soft tissue illnesses: Spine hernia, deformations in tissu-

b›na sebep olur.

es surrounding the spine may cause spinal paralysis.

Omurilik zedelenmesi hangi düzeyde olursa olsun, kifli ba¤›rsak ve idrar torbas›n›n kontrolünde güçlük yaflar.

B. Traumas: 1- Traffic accidents

Omurilik felcinin nedenleri

2- Falling from high

Birçok ülkede akut omurilik yaralanmas› 20-40/1.000.000

3- Sportive injuries

oran›nda görülür. Hasar sonras› hayatta kalanlar›n yar›s›n-

4- Injuries by firearms

dan fazlas› normal yaflant›s›na geri dönememektedirler.

5- Work acidents

ABD’de 183.000-230.000 kifli omurilik yaralanmas› kay-

6- Natural disasters

nakl› sakatl›kla yaflamaktad›r. Her y›l bunlara 10.000 yeni olgu eklenmektedir. Avrupa ve Kuzey ABD istatistiklerine

4. Methods of treatmens 4.1. Rehabilitation Before the patients are taken to rehabilitation, a detailed neurologiz evaluation is made and the patient is positioned in order to prevent the permanent contractions in his muscles. Passive EHA (ROM) exercices are applied to all the jo-

göre en yüksek yaralanma oranlar› 16-30 yafllar›nda olmaktad›r. Avrupa’da spor kazas› oran› daha yüksek, fliddet oran› daha azd›r. Spinal kord travmal› hastalar›n yaklafl›k yar›s› tam yaralanmaya sahiptir ve lezyon alt›nda istemli motor ya da duysal fonksiyon korunmam›flt›r. Neredeyse

56


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 57

Makale / Article

2/3’ü servikal bölgededir. Omurilik felçlerinin nedenlerini afla¤›daki gibi s›n›fland›rabiliriz: A. Hastal›klar: Omurili¤in içinde, çevresinde ve omurgada geliflen bir hastal›¤›n, omurili¤i s›k›flt›rmas›, bask›ya u¤ratmas› ya da zedelemesi sonucu omurilik felci ortaya ç›kabilir. Bu hastal›k gruplar› flu bafll›klar alt›nda toplanabilir: 1- (Tümörler) Urlar: Omurga-omurilik bölgesinde oluflan urlar›n omurili¤e bask› yapmas› sonucu omurilik felcine sebep olabilir. 2- Enfeksiyonlar: Omurga veremi (pott), menenjit vb enfeksiyon hastal›klar›n›n omurili¤i deforme etmesi sonucu omurilik felcinin oluflmas›na sebep olur. 3- Yumuflak Doku Hastal›klar›: ‹leri Derecede omurga f›t›klar›, Omurgay› çevreleyen dokulardaki (Ligamanlar) deformasyonlar vb, yumuflak dokularda geliflen hastal›klar da omurilik felci meydana getirebilir. B. Travmalar: 1- Trafik Kazalar› 2- Yüksekten Düflmeler 3- Sportif Yaralanmalar (S›¤ suya bal›klama Atlama vb.) 4- Ateflli Silah Yaralanmalar› 5- ‹fl Kazalar› 6- Do¤al Afetler 4. Tedavi yöntemleri 4.1. Rehabilitasyon Hastalar rehabilitasyona al›nmadan önce ayr›nt›l› bir nörolojik de¤erlendirme ile seviye tespiti yap›ld›ktan sonra hastaya pozisyon verilerek kaslar›nda oluflacak kal›c› kas›lmalar›n(kontraktürlerin) oluflmas› engellenir. Tüm eklemlere pasif EHA (ROM) eksersizleri yapt›r›l›rken sa¤lam ve düzelme e¤ilimde olan kaslara güçlendirme egzersizleri yapt›r›l›r. Hastalar›n durumuna uygun olarak tilt-table, yatak içi egzersizleri ve paralel barda çal›flma program› düzenlenebilmektedir. Paralel barda, duvar önünde veya yard›mc› cihazlarla ayakta durma, denge, yürüme fonksiyonlar›n›n kazand›r›lmas› için u¤rafl verilir. Yürüme fonksiyonundan sora oturma, kalkma, merdiven inme-ç›kma gibi daha zor aktivitelerin kazand›r›lmas›na çal›fl›l›r. Cihaz kullan›lmas› gereken veya tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan hastalara bunlarla ilgili e¤itimler verilerek adaptasyonu sa¤lan›r. Ayr›ca hastalara cilt bak›m› ö¤retilir ve mesane-ba¤›rsak e¤itimi verilir.

57


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 58

Makale / Article

ints and the muscles that tend to recover are strenghtened by exercise. According to the condition of the patient, programs for work with tilt-table, inner bed exercises and parallel bar can be organized. It is aimed to provide standing, balancing and walking functions at parallel bar, in front of the door and with auxiliary devices. After walking, difficult activities such as sitting and standing, climbing stairs are aimed. Also, the patient is given information on skin care and intestine education.

4.2. Teknik cihazlar Hastal›¤›n tedavisinde kullan›lan “sinirselprotezler” tedavide önemli bir yer tutmakta olup hastalar›n hayat kalitesini artt›c› rol oynamaktad›r. Bu cihazlar›n hastalara hareket kabiliyeti sa¤lamas›, bak›c›ya olan ba¤l›l›¤› kald›rmas› ve hastadeki rehabilitasyon tedavisinde yap›lacak harcamalar yerine evde tedavi olana¤› sunmas› avantajlar› aras›nda yeralmaktad›r. Örne¤in, Argo Medical Technologies taraf›ndan parapleji hastalar› için giyilebilir bir d›fl iskelet gelifltirilmifltir. Yar›-robotik olan bu giysi sayesinde engelli kifli-

4.2. Technical Devices The “neural prosthesis” used in the treatment of the patients have an important place in the improvement of the life quality of the patient. These devices have the advantage to provide rehabilitation at home.

ler aya¤a kalkma, oturma ve yürüme gibi günlük haraketleri yapabilmektedir. Gelifltirilen di¤er cihazlara örnekler flunlard›r: Parapodyum cihaz› 2000’li y›llarda rehabilitasyon için kullan›lmaya bafllanan ci-

Parapodium device This device, which has been used since 2000, offers the paraplegic patient to stand without support. The device shows properties similar to the parallel bar and allows the patients to walk without support. The highest paraplegic type that the device gives effective use is C5 type, which is the incomplete type.

haz, paraplejik ve/veya ayakta kendi bafl›na duramayan hastalar›n desteksiz durabilmesini sa¤lamaya yaramaktad›r. Cihaz, paralel bara benzer özellikler göstermekle beraber kiflilerin desteksiz yürümelerini sa¤lamaktad›r ve kiflinin elinde deformansyon olmas› durumunda bilek üstüne velcrolu bant konularak rahat kullan›labilmesi amaçlanm›flt›r. Cihaz›n etkin fayda sa¤lad›¤› en üst düzey parapleji tü-

FES( Functional Electrical Stimulation) This system is mostly used for patients that have paraplegia after falling from high or after work accidents. FES systems consist of stimulant unit and surface, inner nerve and inner muscle electrodes. Motor nerves are stimulated with the help of the electrodes. As the muscles are not stimulated directly, the feeling of tiredness of the patients is less.

rü ise C5 yani inkomplettir. FES( Functional Electrical Stimulation) Bu sistem genellikle yüksekten düflmelere ve ifl kazalar›na ba¤l› olarak omurilik felcine u¤ram›fl hastalar taraf›ndan kullan›lmaktad›r. FES sistemleri uyar›c› birim ve yüzey, sinir içi, manflet ve kas içi elektrotlardan oluflmaktad›r. Elektrotlar sayesinde kaslar› yöneten motor sinirler uyar›l›r. Direkt kas uyar›lmad›¤›ndan hastalar›n yorgunluk hissi azalt›l-

MICROSTIM2(v2) Neuromuscular Stimulator The device is produced in order to work the weak or paralyzed muscles and it has been facilitated in order to minimize the user patient for the control. As only 9V energy is required for its operation, regular exercises are easily made at home.

m›fl olur. Kullan›c› hasta butonlar sayesinde oturup kalkma hareketine ba¤l› seçim yaparak uyar›c›n›n ön panellerinin ayarlanarak programlanmas›n› sa¤lar. MICROSTIM2(v2) Neuromuscular Stimulator Zay›f veya felçli kaslar›n çal›flt›r›lmas› amac›yla yap›lm›fl bir cihazd›r ve kullan›c› hastan›n kontrolüne ihtiyac› minimu-

ODFS3 The Odstock Dropped Foot Stimulator is an electronic device, designed to assist people who have a dropped foot due to neurological damage to walk. By stimulating the common peroneal nerve at its most superficial point, passing over the head of the fibula bone, it is possible to cause dorsiflexion with degrees of hip and knee flexion. This is through excitation of the withdrawal reflex. If this is timed with walking using a foot switch worn in the shoe, walking can

ma indirmek için basitlefltirilmifltir. Çal›flmas› için 9V enerjiye ihtiyaç duymas› evde düzenli hareketlerin yap›m›n› kolaylaflt›rmaktad›r. ODFS3 Odstock dropped foot stimulator (Odstock Düflük Ayak Stimülatörü) bir alçak parapleji türü olan düflük ayak soru-

58


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 59

nu yaflayan hastalara yard›mc› olmak için tasarlanm›fl elektronik bir cihazd›r. Düflük ayak, yani aya¤› ileri sürümek veya yana sallamakla sonuçlanan yürürken aya¤› kald›rma yetersizli¤i, yayg›n bir sakatl›kt›r. Fibula kemi¤inin bafl›n›n üzerinden geçen genel peroneal sinirini yüzeye en yak›n noktas›nda uyarmakla ve çekilme refleksini harekete geçirmekle kalça ve dizde bükülme sa¤lamak mümkündür. E¤er bu yürümeyle zamanlanabilirse, yürüme önemli ölçüde ilerletilebilir. Cihaz›n sa¤lad›¤› uyar›, hastan›n zamanla al›flt›¤› i¤ne batmas› hissini verir. Bu cihaz yaklafl›k iskambil ka¤›d› destesi boyutundad›r. Kemere tak›l›r veya cepte tafl›n›r. Giysinin alt›na giyilen teller, elektriksel uyar›y›, cilt yüzeyine kendinden yap›flan baca¤›n kenarlar›ndaki elektrotlara tafl›maktad›r. Cihaz, kaslar› güçlendirmek ve istemli kontrolü gelifltirmek için kullan›labilir. ODFS kullan›lmadan önce yürüyebilme yetene¤inin k›smen olmas› gereklidir. Genellikle minimum gereklilik yard›ms›z ayakta durabilmek ve baston ya da benzeri uygun yard›mc› olmadan minimum on metre yürüyebilme yetisine sahip olabilmektir. Sonuç ve öneriler:

be significantly improved. The sensation of the stimulus is like ‘‘pins and needles’’ which the user soon becomes used to. The Dropped Foot Stimulator is about the same size as a pack of playing cards and is worn on a belt clip or in the pocket. Wires, worn under the clothing, carry the electrical stimulus to self adhesive skin surface electrodes on the side of the leg. A small foot switch is placed in the shoe under the heel. Stimulation can be adaptive to walking speed, starting and ending with heel rise and strike or can be for a fixed time, initiated by heel rise. An adjustable extension to the stimulation output after heel contact is provided to allow the foot to be lowered to the ground. Additionally the stimulator can be initialised by heel strike for controlled by the contralateral side. Ramping of the output allows fine tuning of the timing parameters and helps prevent calf spasticity due to sudden stretching of the Achilles tendon. The flexibility in operation allows the ODFS to be successfully used by subjects with a wide range mobility problems. The device can be used as an assistive aid or as a training device to strengthen muscles and improve voluntary control. Additionally, the device has a role in physiotherapy gait reeducation allowing isolated components of the gait cycle to be practised under therapist control.

Paraplejik hastalar›n rehabiltasyonuna yönelik piyasada çeflitli cihazlar ve giyilebilen elektronik ürünler bulunmakta-

Results and discussion

d›r. Bu cihazlar›n tekstil ürünlerine entegrasyonu, hastala-

There are various devices and wearable electronic devices

r›n kullan›m kolayl›¤› için önemli bir çözüm olacakt›r. Bu

on the market for rehabilitation of paraplegic patients. The

nedenle, önemli bir fiziksel engelli grubunu oluflturan pa-

integration of these devices to textile cloths will be an im-

raplejik hastalar›n rehabilitasyonunda kullan›lacak ak›ll› giy-

portant solution or these patients. Therefore, efforts must

si tasar›mlar› üzerine çal›flmalar yap›lmas› bu hastalar›n ya-

be focused on special smart textile designs for paraplegic

flam kalitesinin art›r›lmas›nda önemli rol oynayacakt›r.

patients rehabilitation in order to increase their life quality.

Yararlan›lan Kaynaklar

References

1. www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2002/T2143.pdf 2. http://www.forumturka.net/forum/engellliler/322528omurilik-felci-nedir-nasil-olusur.html 3. www.vertebra.com.tr 4. H. O¤uz, T›bbi Rehabilitasyon, Nobel T›p Kitabevi, ‹stanbul, 1995.

1. www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2002/T2143.pdf 2.

http://www.forumturka.net/forum/engellliler/322528-

omurilik-felci-nedir-nasil-olusur.html 3. www.vertebra.com.tr 4. H. O¤uz, T›bbi Rehabilitasyon, Nobel T›p Kitabevi, ‹stanbul, 1995. 5. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y, Fiziksel T›p ve Rehabilitas-

5. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y, Fiziksel T›p ve Rehabili-

yon, Günefl Kitabevi, Ankara, 2000.

tasyon, Günefl Kitabevi, Ankara, 2000.

6. www.cebeci.info/8595-paraplejik-engelliler-icin-dis-iske-

6. www.cebeci.info/8595-paraplejik-engelliler-icin-dis-is-

let.html

kelet.html

7. http://www.themobilityaidscentre.co.uk/mobility-aids-

7. http://www.themobilityaidscentre.co.uk/mobility-aids-

products/parapodium.php

products/parapodium.php

8. http://www.electrostim.ro/index_e.php?p=ODFS3_sti-

8. http://www.electrostim.ro/index_e.php?p=ODFS3_sti-

mulator

mulator

59


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 60

Organizasyon / Organisation

Index 2011 Fuar›, 530 Kat›l›mc›yla Yap›ld› Index 11 Exhibition Index 2011 Uluslararas› Nonwovan Fuar›, dünya çap›nda 530 kat›l›mc› ile 12-15 Nisan 2011 tarihlerinde, Cenevre-‹sviçre’de düzenlendi. Index 11 was organized with the participation of 530 exhibiting companies from all around the world at Geneva Palexpo, Switzerland from 12th – 15th April 2011. 12-15 NISAN 2011’de düzenlenen dünyan›n önde gelen uluslararas› nonwoven buluflmas› Index 2011 Fuar›, 12. 670 ziyaretçisi ve dünya çap›nda 43 ülkeden 530 firman›n kat›l›m› ile toplamda 50.000 m2’lik fuar alan›n dolduran net 21.600 m2 alanda gerçeklefltirildi. EDANA taraf›ndan organize edilen Index 2011 Fuar›’n›n gördü¤ü yo¤un ilgi nedeniyle, daha fazla kat›l›mc›y› misafir edebilmek amac›yla fuar alan› geniflletildi. Index 2011; özel etkinlikler, interaktif çal›flma atölyeleri ve e¤itici dersler eflli¤inde sayg› uyand›ran bir etkinlik program› ile gerçekleflti.

12,670 visitors came to Geneva from 12th-15th April, to see 530 exhibitors, from 43 countries from all around the world,occupying over 21,600 m2 of net stand space, filling 50,000m2 of exhibition halls. A month before Index 11, the exhibition space has been extended to be able to welcome more exhibitors.The world’s leading nonwovens exhibition, held in Geneva and was accompanied by a compelling programme of activities, including special events, interactive workshops and education sessions. Vision 2020 Launch EDANA also publicly launched its joint study on the future of the nonwovens and related industry, in a programme titled Vision 2020. Aimed at supporting member companies identify the challenges and opportunities in the coming 10 years, it was developed with support from futurists and market experts.

Vision 2020 Lansman› EDANA, ayn› zamanda Vision 2020 olarak isimlendirilmifl bir programda nonwovenlar›n gelece¤i ve ilgili endüstri üzerine müflterek çal›flmas›n› da lanse etti. Bu program önümüzdeki 10 y›l için, üye ülkelerin f›rsatlar› ve zorluklar› görmesine destek vermek üzere, piyasa uzmanlar› ve gelece¤e dair çal›flan fütüristlerce gelifltirildi.

Interactive Innovation Workshop A workshop dedicated to innovation was available free-of-charge to all registered visitors and exhibitors during Index 11. The “Management Workshop on Innovation” will help managers to judge the strong and weak points of innovation in their companies. A former R&D Director at Procter & Gamble and now a Future Business Development and Innovation advisor and coach, Dr. Karl-Michael Schumann shared insights, best practices and stories of success and failures.

‹nteraktif ‹novasyon Atölyesi Index 2011 boyunca tüm kay›tl› ziyaretçilerin ve kat›l›mc›lar›n ücretsiz kat›ld›¤› bir workshop düzenlendi. Bu workshop’ta firmalar›n inovasyon anlam›nda zay›f ve güçlü yanlar› tart›fl›ld›. A former R&D Director at Procter & Gamble firmas›n›n eski Ar-Ge Müdürü ve flu anda Gelecek ‹fl Geliflimi ve ‹novasyon’da dan›flman ve koç olan Dr. Karl-Michael Schumann, görüfllerini, en iyi uygulamalar› ve baflar› ve baflar›s›zl›k hikayelerini paylaflt›.

Index 11 Awards The EDANA Awards are designed to encourage and acknowledge innovation and new ideas in nonwovens, their raw materials and the machinery used in making or converting nonwovens. The winners of the prestigious Index Awards were announced on 12th April 2011, the first day of the Index11 exhibition, at the EDANA stand.

Index 2011 Ödülleri EDANA Ödülleri, nonwovenlar alan›nda yeni fikirleri ve yenili¤i teflvik etmek ve tan›tmak için tasarlanm›flt›r. Prestijli Index Ödülleri’nin kazananlar› 12 Nisan 2011 günü, fuar›n ilk gününde EDANA’n›n stand›nda aç›kland›.

60


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 61


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 62

Organizasyon / Organisation

Techtextil 2011, 24-26 May›s Tarihlerinde Yap›ld› Techtextil 2011 Was Organized On 24-26 May 60 ülkeden 1561 kat›l›mc›n›n oldu¤u Techtextil 2011’i toplam 24.500 ziyaretçi izledi.

Techtextil 2011 was organized with the participation of 1561 exhibitors from 60 countries and a total of 24.500 visitors. MESSE FRANKFURT taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen Techtextil Uluslararas› Teknik Tekstil ve Nonwoven Ürünler Fuar›, 24 - 26 May›s 2011 tarihleri aras›nda Frankfurt’ta yap›ld›. Techtextil 2011’le eflzamanl› olarak, 16. Uluslararas› Techtextil Sempozyumu ve 6. Uluslararas› Avantex Sempozyumu da yap›ld›. Bu y›l, 24-27 May›s 2011 tarihlerinde gerçeklefltirilen Texprocess Uluslararas› Tekstil ve Esnek Malzeme Ürünleri ‹flleme Fuar›, Techtextil ile beraber düzenlendi. 60 ülkeden 1561 kat›l›mc›n›n oldu¤u Techtextil 2011’i toplam 24.500 ziyaretçi izledi. Gelecek Techtextil fuar›n›n tarihi, 11-13 Haziran 2013 olarak belirlendi.

HELD FROM 24 to 26 May 2011, the leading trade fair for the technical textiles and nonwovens sector embraces all product groups and areas of application. Two other related events were held parallel to Techtextil. They are Material Vision – Trade Exhibition and Conference on Materials for Product Development, Design and Architecture – and the first Texprocess, Leading International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials. Techtextil 2011 was organized with the participation of 1561 exhibitors from 60 countries and a total of 24.500 visitors. The next Techtextil is sheduled for 11-13 June 2013

Ürün Gruplar› Techtextil fuar›nda, teknik tekstil ürünleri üretim süreci içinde üretim yapan bütün firmalar yer al›yorlar ve ürünlerini fark-

Product Groups Product groups displayed at Techtextil were as follows: research & development, planning & consultancy; technology,

62


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 63

Organizasyon / Organisation

l› ana ürün gruplar›nda sergilendi. Bu bafll›klar: araflt›rma & Gelifltirme & Planlama & Dan›flma; teknoloji, makine ve aksesuarlar; elyaf ve iplikler; dokuma kumafllar, a¤lar, örgü kumafllar; nonwoven ürünler; kaplama tekstiller; kar›fl›mlar; yap›flt›rma tekstiller ve Avantex (Uluslararas› Yarat›c› Tekstil Ürünleri).

machinery and accessories; fibers and yarns; woven fabrics, webs, knitted fabrics; nonwoven products; coating textiles; adhesive textiles and Avantex (International Creative Textile Products). Fields of Application 12 application fields, which constitute the target audience of Techtextil, are the key of business success for companies operating in different sectors. These application fields are Agrotech (Agricultural Technical Textiles), Buildtech (Building and Construction Technical Textiles), Clothtech (Apparel Technical Textiles), Geotech (Geotextiles), Hometech (Home Technical Textiles), Indutech (Industrial Textiles), Medtech (Hygiene and Medical Technical Textiles), Mobiltech (Transportation Technical Textiles), Oekotech (Ecological and Environmental Technical Textiles), Packtech (Packaging Technical Textiles), Protech (Protective Clothing), Sporttech (Active Sports and Leisure Technical Textiles).

Kullan›m alanlar› Techtextil fuar› hedef kitlesini oluflturan 12 kullan›m alan›, farkl› sektörlerdeki firmalar›n ifl baflar›s›n›n anahtar›d›r. Bu kullan›m alanlar› Agrotech (Tar›m Teknik Tekstilleri), Buildtech (Bina ve ‹nflaat Teknik Tekstilleri), Clothtech (Giyim Teknik Tekstilleri), Geotech (Jeotekstiller), Hometech (Ev Teknik Tekstilleri), Indutech (Endüstriyel Tekstiller), Medtech (Hijyen ve T›bbi Teknik Tekstiller), Mobiltech (Tafl›mac›l›k Teknik Tekstilleri), Oekotech (Ekolojik ve Çevre Teknik Tekstilleri), Packtech (Ambalaj Teknik Tekstilleri), (Protech (Koruyucu Giysiler), Sporttech (Aktif Spor ve Bofl Zaman Teknik Tekstilleri) bafll›klar›ndan olufluyor.

Turkish Exhibitors

Türkiye’den kat›l›mc›lar Techtextil Frankfurt 2011 deki Türk kat›l›mc›lar aras›nda: A¤teks Örme, Ak›n Tekstil, Ak›nal Sentetik, Balkan Makine, Cavit Çiçek Tekstil, Fiberflon, General Tekstil, Gentu¤ Tekstil, Hakteks, Hassan Grup, Karsu Tekstil; Kordsa, Orbital D›fl Ticaret, Öz-Ar› Endüstriyel Tekstil, Öztek Tekstil, Salteks, Sunjüt, Tepar, Texpin, Vateks,Yalteks bulunuyordu.

The Turkish exhibitors were as follows: A¤teks Örme, Ak›n Tekstil, Ak›nal Sentetik, Balkan Makine, Cavit Çiçek Tekstil, Fiberflon, General Tekstil, Gentu¤ Tekstil, Hakteks, Hassan Grup, Karsu Tekstil; Kordsa, Orbital D›fl Ticaret, Öz-Ar› Endüstriyel Tekstil, Öztek Tekstil, Salteks, Sunjüt, Tepar, Texpin, Vateks and Yalteks.

63


nonwoven_dergi_son.qxd

8/3/11

5:56 PM

Page 64


Nonwoven Technology  

Nonwoven Technology Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you