Health living 36 years

Page 1

ISSUE

2017

36th ANNIVERSARY NONTHAVEJ HOSPITAL

ห่วงใยสุขภาพคุณ

ด้วยกระดายาษตา

ถนอทมั้งสเล่ม

และใช้หมนึกถั่วSเหoลืyIอnง k จากน้ำ�มั


Editor's Note สวัสดีครับ ตลอดระยะเวลา 36 ปี โรงพยาบาลนนทเวช ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เป็นโรงพยาบาล เอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแบบ สหสาขาวิชาชีพครบทุกสาขา โดยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ และมากด้วยประสบการณ์มากกว่า 300 คน พร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและ คลินกิ รักษาโรคเฉพาะทาง 27 ศูนย์การรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทที่ นั สมัยครบวงจร เปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและ ผูป้ ว่ ยนอกตลอดจนผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน พร้อมบริการ รถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้โรงพยาบาลนนทเวชพร้อมแล้วส�ำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 ด้วยความ ภาคภูมิใจภายใต้มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ ในส่วนของโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” เป็นอีกหนึ่งโครงการใน ความร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนนทเวช และจังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล มอบแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยโรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นผูใ้ ห้การรักษาด้วยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ บุคลากรทีม่ คี วาม รูค้ วามสามารถ และเทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาช่วยในการดูแลรักษา รวมถึงให้คำ� แนะน�ำ แก่ผู้ป่วยต้อกระจกที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนปกติ ตั้งแต่การ ผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคุณคือคนส�ำคัญของเรา Your Healthy Living, Our Commitment... พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ด้วยความปรารถนาดี นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ สถานที่ติดต่อ ติดต่อโฆษณา Email ออกแบบและจัดพิมพ์

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ปัทมา พรมมาส นิตยา ชื่นศิลป์ อรณิชา มิ่งสมร สุชีรา วิจิตรสาร, อมรรัตน์ สินสวัสดิ์ แผนกการตลาด โรงพยาบาลนนทเวช 30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568 contactus@nonthavej.co.th บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จ�ำกัด โทร. 0-2183-0781-2

• Healthy Living เป็นวารสารรายสามเดือนของบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคัดลอกหรือน�ำไปตีพมิ พ์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

Contents 04

NTV News

นนทเวชบนสื่อ

06

NTV Society

10

Product Highlight

(Minimally Invasive Surgery Center : MIS CENTER)

16

Product Highlight

20

Product Hilight

ชีวิตคุณปลอดภัยแค่ไหน

24

รอบรั้วนนทเวช

ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal & Liver Center) Wellness Center

Quality Organization

องค์กรคุณภาพ

ก่อเกิดครอบครัวนนทเวช

28

CSR in NTV style นนทเวชเพื่อสังคม

30

Advanced Children & Teens Center

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย...ท�ำอย่างไรดี

โครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต”

ศูนย์เด็กและวัยรุ่น


Editor's Note สวัสดีครับ ตลอดระยะเวลา 36 ปี โรงพยาบาลนนทเวช ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เป็นโรงพยาบาล เอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแบบ สหสาขาวิชาชีพครบทุกสาขา โดยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ และมากด้วยประสบการณ์มากกว่า 300 คน พร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและ คลินกิ รักษาโรคเฉพาะทาง 27 ศูนย์การรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทที่ นั สมัยครบวงจร เปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและ ผูป้ ว่ ยนอกตลอดจนผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน พร้อมบริการ รถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้โรงพยาบาลนนทเวชพร้อมแล้วส�ำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 ด้วยความ ภาคภูมิใจภายใต้มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ ในส่วนของโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” เป็นอีกหนึ่งโครงการใน ความร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนนทเวช และจังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล มอบแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยโรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นผูใ้ ห้การรักษาด้วยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ บุคลากรทีม่ คี วาม รูค้ วามสามารถ และเทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาช่วยในการดูแลรักษา รวมถึงให้คำ� แนะน�ำ แก่ผู้ป่วยต้อกระจกที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนปกติ ตั้งแต่การ ผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคุณคือคนส�ำคัญของเรา Your Healthy Living, Our Commitment... พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ด้วยความปรารถนาดี นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ สถานที่ติดต่อ ติดต่อโฆษณา Email ออกแบบและจัดพิมพ์

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ปัทมา พรมมาส นิตยา ชื่นศิลป์ อรณิชา มิ่งสมร สุชีรา วิจิตรสาร, อมรรัตน์ สินสวัสดิ์ แผนกการตลาด โรงพยาบาลนนทเวช 30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568 contactus@nonthavej.co.th บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จ�ำกัด โทร. 0-2183-0781-2

• Healthy Living เป็นวารสารรายสามเดือนของบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคัดลอกหรือน�ำไปตีพมิ พ์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

Contents 04

NTV News

นนทเวชบนสื่อ

06

NTV Society

10

Product Highlight

(Minimally Invasive Surgery Center : MIS CENTER)

16

Product Highlight

20

Product Hilight

ชีวิตคุณปลอดภัยแค่ไหน

24

รอบรั้วนนทเวช

ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastrointestinal & Liver Center) Wellness Center

Quality Organization

องค์กรคุณภาพ

ก่อเกิดครอบครัวนนทเวช

28

CSR in NTV style นนทเวชเพื่อสังคม

30

Advanced Children & Teens Center

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย...ท�ำอย่างไรดี

โครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต”

ศูนย์เด็กและวัยรุ่น


นนทเวชบนสือ่ NTV News

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลนนทเวช ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ที่วางใจดูแลกัน เสมอมา

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ

นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช ในพระพิ ธี ธ รรมสวด พระอภิ ธ รรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดบ้านให้การต้อนรับ พร้อมจัดเลีย้ งสังสรรค์เพือ่ ขอบคุณ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ น้อมร�ำลึกถึง พระมหากรุณาธิคณ ุ ตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตที่มีความไว้วางใจดูแลซึ่งกันและกันเสมอ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ มา ภายในงานมีการเสวนาเรื่องนวัตกรรมทางการรักษาโรคตติยภูมิใน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ หัวข้อ “โรคร่วมหลอดเลือดหัวใจและสมอง” โดยได้รับเกียรติจาก พยาบาล และพนักงาน ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท นพ.สิรชิ ยั กิตติชาญธีระ อายุรแพทย์ระบบประสาท และนพ.เรย์ ศรีรตั นา ในพระบรมมหาราชวัง ทาบูกานอน อายุรแพทย์หัวใจ ร่วมให้ความรู้ มีการพบปะพูดคุย ร่วมรับประทานอาหาร และมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ผู้นำ�ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016 คุณนิตยา ชืน่ ศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลนนทเวช เข้ารับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคณ ุ ภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016” ฐานะทีโ่ รงพยาบาลนนทเวช สามารถ ให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเหนือความ คาดหวัง และใส่ใจกับสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ เพือ่ มุง่ หวังให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์ สูงสุด ณ ห้อง ซาลอน เอ โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

4

เริ่มต้นช่วงเวลาสำ�คัญ สูก่ ารเป็นคุณแม่ครรภ์คณ ุ ภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช เริ่มต้นช่วงเวลาที่ส�ำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่พร้อม เรา โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษทั มีด้ จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรม “คุณภาพแม่ตงั้ ครรภ์ (ครรภ์คณ ุ ภาพ)” ประจ�ำปีเดือน มีนาคม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และ ผูท้ สี่ นใจในการเตรียมความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ เพือ่ ต้อนรับสมาชิก ใหม่ของครอบครัว การปฏิบัติตัวในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและ หลังคลอด การเสริมสร้างพัฒนาการ ลูกน้อยตัง้ แต่ในครรภ์โดยสูตนิ รีแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ตามด้วยกิจกรรมโยคะส�ำหรับคุณแม่ตั้ง ครรภ์ที่ให้ คุณพ่อคุณแม่ได้ออกก�ำลังกายยืดเส้นยืดสายร่วมกัน และ สามารถน�ำกลับไปปฏิบตั เิ องทีบ่ า้ นได้อย่างถูกต้อง พร้อมของทีร่ ะลึกเพือ่ คุณแม่และลูกน้อยจากบูธต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเตรียมความพร้อม มอบความฉลาด ต้อนรับลูกน้อย เริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่ โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อม มอบความฉลาด ต้อนรับลูกน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับลูกน้อยตั้งแต่ ในครรภ์ โดยมี คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาล นนทเวช กล่าวให้การต้อนรับ ต่อด้วยการบรรยาย “เติมความรู้ เตรียม ความพร้อมในการครรภ์” โดย นายแพทย์วิศิษฐ์ ค้อสุวรรณดี แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณเบนซ์ พรชิตา และคุณมิก บรมวุฒิ ร่วมเสวนา พร้อมแชร์ประสบการณ์ สร้างความฉลาดให้ลกู น้อย การกระตุน้ พัฒนาการผ่านเสียงเพลง และร่วม กิจกรรม workshop เตรียมของขวัญชิ้นแรกให้ลูกน้อย “น้องหยดนม” ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่กว่า 50 ครอบครัว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ โครงการ “ดอกไม้จนั ทน์ ทำ�ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙” ต่อผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช คุณนิตยา ชืน่ ศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมส่งมอบดอกไม้จนั ทน์ตามโครงการ “ดอกไม้จนั ทน์ ท�ำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙” ทีท่ างโรงพยาบาลนนทเวช ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จ�ำนวน ๓๖,๐๐๐ ดอก เพื่อให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรนี ำ� ส่งประกอบใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น ประธานรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

5


นนทเวชบนสือ่ NTV News

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลนนทเวช ขอขอบคุณตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ที่วางใจดูแลกัน เสมอมา

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ

นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช ในพระพิ ธี ธ รรมสวด พระอภิ ธ รรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดบ้านให้การต้อนรับ พร้อมจัดเลีย้ งสังสรรค์เพือ่ ขอบคุณ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ น้อมร�ำลึกถึง พระมหากรุณาธิคณ ุ ตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตที่มีความไว้วางใจดูแลซึ่งกันและกันเสมอ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ มา ภายในงานมีการเสวนาเรื่องนวัตกรรมทางการรักษาโรคตติยภูมิใน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ หัวข้อ “โรคร่วมหลอดเลือดหัวใจและสมอง” โดยได้รับเกียรติจาก พยาบาล และพนักงาน ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท นพ.สิรชิ ยั กิตติชาญธีระ อายุรแพทย์ระบบประสาท และนพ.เรย์ ศรีรตั นา ในพระบรมมหาราชวัง ทาบูกานอน อายุรแพทย์หัวใจ ร่วมให้ความรู้ มีการพบปะพูดคุย ร่วมรับประทานอาหาร และมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ผู้นำ�ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016 คุณนิตยา ชืน่ ศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลนนทเวช เข้ารับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคณ ุ ภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016” ฐานะทีโ่ รงพยาบาลนนทเวช สามารถ ให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเหนือความ คาดหวัง และใส่ใจกับสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ เพือ่ มุง่ หวังให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์ สูงสุด ณ ห้อง ซาลอน เอ โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

4

เริ่มต้นช่วงเวลาสำ�คัญ สูก่ ารเป็นคุณแม่ครรภ์คณ ุ ภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช เริ่มต้นช่วงเวลาที่ส�ำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่พร้อม เรา โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษทั มีด้ จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรม “คุณภาพแม่ตงั้ ครรภ์ (ครรภ์คณ ุ ภาพ)” ประจ�ำปีเดือน มีนาคม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และ ผูท้ สี่ นใจในการเตรียมความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ เพือ่ ต้อนรับสมาชิก ใหม่ของครอบครัว การปฏิบัติตัวในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและ หลังคลอด การเสริมสร้างพัฒนาการ ลูกน้อยตัง้ แต่ในครรภ์โดยสูตนิ รีแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ตามด้วยกิจกรรมโยคะส�ำหรับคุณแม่ตั้ง ครรภ์ที่ให้ คุณพ่อคุณแม่ได้ออกก�ำลังกายยืดเส้นยืดสายร่วมกัน และ สามารถน�ำกลับไปปฏิบตั เิ องทีบ่ า้ นได้อย่างถูกต้อง พร้อมของทีร่ ะลึกเพือ่ คุณแม่และลูกน้อยจากบูธต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเตรียมความพร้อม มอบความฉลาด ต้อนรับลูกน้อย เริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่ โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อม มอบความฉลาด ต้อนรับลูกน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับลูกน้อยตั้งแต่ ในครรภ์ โดยมี คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาล นนทเวช กล่าวให้การต้อนรับ ต่อด้วยการบรรยาย “เติมความรู้ เตรียม ความพร้อมในการครรภ์” โดย นายแพทย์วิศิษฐ์ ค้อสุวรรณดี แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณเบนซ์ พรชิตา และคุณมิก บรมวุฒิ ร่วมเสวนา พร้อมแชร์ประสบการณ์ สร้างความฉลาดให้ลกู น้อย การกระตุน้ พัฒนาการผ่านเสียงเพลง และร่วม กิจกรรม workshop เตรียมของขวัญชิ้นแรกให้ลูกน้อย “น้องหยดนม” ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่กว่า 50 ครอบครัว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ โครงการ “ดอกไม้จนั ทน์ ทำ�ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙” ต่อผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช คุณนิตยา ชืน่ ศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมส่งมอบดอกไม้จนั ทน์ตามโครงการ “ดอกไม้จนั ทน์ ท�ำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙” ทีท่ างโรงพยาบาลนนทเวช ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จ�ำนวน ๓๖,๐๐๐ ดอก เพื่อให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรนี ำ� ส่งประกอบใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น ประธานรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

5


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society

6

7


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society

6

7


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society

8

9


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society

8

9


Product Highlight

ศูนย์กระดูกและข้อ (ORTHOPAEDIC CENTER)

ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง

(MINIMALLY INVASIVE SURGERY CENTER : MIS CENTER)

นพ.ชัชวาล ปิยะวรรณสุทธิ์ คติประจ�ำใจ “อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่” แผนก

• ศูนย์กระดูกและข้อ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บณ ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับ ต้นๆ ในประเทศทีน่ �ำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึง่ เป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการรักษา ศูนย์เทคโนโลยี ผ่าตัดผ่านกล้องได้นาํ ความก้าวลำ�้ ทางการแพทย์มา ผสานกับความชํานาญของทีมแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้ ผูป้ ว่ ยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟืน้ ตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดภาวะการติดเชือ้ ด้วยบริการด้านการรักษาเฉพาะทาง อาทิ

ในขณะที่ทําการผ่าตัด ได้อย่างชัดเจน แม่นยํา โดยทีมศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกับวิสัญญีแพทย์ และทีม สหสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาล นักกายภาพและเภสัชกร • ผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช : จากประสบการณ์ทางการ รักษาผ่าตัด ผ่านกล้องมากว่า 15 ปี ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการผ่าตัด ผ่านกล้อง 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery ด้วย ความพร้อมทีค่ รอบคลุมช่วยแก้ไขปัญหาทางนรีเวช อาทิ การวินจิ ฉัย รักษาภาวะมีบตุ รยาก การหาสาเหตุและการรักษาอาการปวดประจ�ำ เดือน การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่

• ผ่าตัดผ่านกล้อง โรคกระดูกและข้อ : ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่า ผ่านกล้อง ด้วยระบบเทคโนโลยี Arthroscope และบริการผ่าตัด หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยี Minimally Invasive Surgery ผ่านกล้อง Microscope ที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์ สามารถมองเห็นมุมมองภาพทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก

• การผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช และการผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง อาทิ นิว่ ในถุงน�ำ้ ดีผา่ นกล้อง ผ่าตัดไส้เลือ่ นผ่านกล้อง และครอบคลุม การรักษาโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง

10

• Board of Orthopaedic Surgery (1996) • TOA Sports Medicine Workshop Arthroscopic ACL Reconstruction & Meniscus repair Siriraj Hospital, Mahidol University (1996) • The 4th Combined Meeting of Spinal and Paediatric Sections of WPOA, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (1999) • The 21st Annual Meeting of The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and The Thai Orthopaedic Association, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (1999) • AO Course on Principles in Operative Fracture Treatment, Swiss Association for the Study of Internal Fixation, Davos, Switzerland (1999) • Rheumatology for the Non-Rheumatologist, Thai Rheumatism Association (2001) • The American Academy of Orthopaedic Surgeons 68th Annual Meeting, American Academy of Orthopaedic Surgeons 2001 Annual Meeting, San Francisco, California, USA (2001)

• Certificate of CME Participation , The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (2002) • Participation in the Third Cooperative ASEAN OA – AAOS Instructional Course Lecture program (2006) • Epidural Neurolysis Procedure Surgeon Master Class Cheonan Woori Hospital, Chungnam, Korea (2012) • The 17th Operative Spine Course & the 6th Asia Pacific Cervical Spine Society Meeting, Asia Pacufic Cervical Spine Society (2012)

Special Clinical Experiencer

• Discectomy • Microscopic discectomy • Decompressive laminectomy + Fusion pedicular screws + (TLIF or PLIF) • Hip arthroscopy (THA) • Knee arthroplasty (unicondylar arthroplasty or total knee arthroplasty) • Anterio decompression cervical fusion (ADCF) • Laminoplasty (cervical spine) • Trauma surgery (Eg. ORIF , CRIF)

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์ วันพฤหัสบดี

08:00 - 17:00 น. 08:00 - 12:00 น.

11


Product Highlight

ศูนย์กระดูกและข้อ (ORTHOPAEDIC CENTER)

ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง

(MINIMALLY INVASIVE SURGERY CENTER : MIS CENTER)

นพ.ชัชวาล ปิยะวรรณสุทธิ์ คติประจ�ำใจ “อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่” แผนก

• ศูนย์กระดูกและข้อ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บณ ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับ ต้นๆ ในประเทศทีน่ �ำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึง่ เป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการรักษา ศูนย์เทคโนโลยี ผ่าตัดผ่านกล้องได้นาํ ความก้าวลำ�้ ทางการแพทย์มา ผสานกับความชํานาญของทีมแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้ ผูป้ ว่ ยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟืน้ ตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดภาวะการติดเชือ้ ด้วยบริการด้านการรักษาเฉพาะทาง อาทิ

ในขณะที่ทําการผ่าตัด ได้อย่างชัดเจน แม่นยํา โดยทีมศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกับวิสัญญีแพทย์ และทีม สหสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาล นักกายภาพและเภสัชกร • ผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช : จากประสบการณ์ทางการ รักษาผ่าตัด ผ่านกล้องมากว่า 15 ปี ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการผ่าตัด ผ่านกล้อง 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery ด้วย ความพร้อมทีค่ รอบคลุมช่วยแก้ไขปัญหาทางนรีเวช อาทิ การวินจิ ฉัย รักษาภาวะมีบตุ รยาก การหาสาเหตุและการรักษาอาการปวดประจ�ำ เดือน การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่

• ผ่าตัดผ่านกล้อง โรคกระดูกและข้อ : ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่า ผ่านกล้อง ด้วยระบบเทคโนโลยี Arthroscope และบริการผ่าตัด หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยี Minimally Invasive Surgery ผ่านกล้อง Microscope ที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์ สามารถมองเห็นมุมมองภาพทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก

• การผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช และการผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง อาทิ นิว่ ในถุงน�ำ้ ดีผา่ นกล้อง ผ่าตัดไส้เลือ่ นผ่านกล้อง และครอบคลุม การรักษาโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง

10

• Board of Orthopaedic Surgery (1996) • TOA Sports Medicine Workshop Arthroscopic ACL Reconstruction & Meniscus repair Siriraj Hospital, Mahidol University (1996) • The 4th Combined Meeting of Spinal and Paediatric Sections of WPOA, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (1999) • The 21st Annual Meeting of The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and The Thai Orthopaedic Association, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (1999) • AO Course on Principles in Operative Fracture Treatment, Swiss Association for the Study of Internal Fixation, Davos, Switzerland (1999) • Rheumatology for the Non-Rheumatologist, Thai Rheumatism Association (2001) • The American Academy of Orthopaedic Surgeons 68th Annual Meeting, American Academy of Orthopaedic Surgeons 2001 Annual Meeting, San Francisco, California, USA (2001)

• Certificate of CME Participation , The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (2002) • Participation in the Third Cooperative ASEAN OA – AAOS Instructional Course Lecture program (2006) • Epidural Neurolysis Procedure Surgeon Master Class Cheonan Woori Hospital, Chungnam, Korea (2012) • The 17th Operative Spine Course & the 6th Asia Pacific Cervical Spine Society Meeting, Asia Pacufic Cervical Spine Society (2012)

Special Clinical Experiencer

• Discectomy • Microscopic discectomy • Decompressive laminectomy + Fusion pedicular screws + (TLIF or PLIF) • Hip arthroscopy (THA) • Knee arthroplasty (unicondylar arthroplasty or total knee arthroplasty) • Anterio decompression cervical fusion (ADCF) • Laminoplasty (cervical spine) • Trauma surgery (Eg. ORIF , CRIF)

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์ วันพฤหัสบดี

08:00 - 17:00 น. 08:00 - 12:00 น.

11


Product Highlight

นพ.สุเมธ สุรัฐการดาวดี

นพ.ขจรวุฒิ ลิมวรนุสรณ์

คติประจ�ำใจ “อดีตไม่ส�ำคัญ... ปัจจุบันท�ำให้ดีที่สุด” แผนก

แผนก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศูนย์กระดูกและข้อ

• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

• •

• • • • • • • •

ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง เชื่อมข้อ ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ฉีดยาระงับปวดที่รากประสาท ฉีดยาเข้าช่องโพรงกระดูกสันหลัง กระดูกหักและข้อเคลื่อนทั่วไป ผ่าตัดข้อสะโพกแบบแผลเล็ก ผ่าตัดข้อเข่าแบบแผลเล็ก ผ่าตัดนิ้วล็อคแบบไม่มีแผล

นพ.ประทีป หาญอิทธิกุล คติประจ�ำใจ “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด”

• ศูนย์กระดูกและข้อ

• ศัลยกรรมกระดูกและข้อ • เวชศาสตร์การกีฬา

แผนก

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความช�ำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ วุฒิบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาศัลยศาสตร์ (Spinal Surgery) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ มหาวิทยาลัยมหิดล โรค • อนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ • โรคกระดูกสันหลังต่างๆ • หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน • กระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท ตารางการทำ�งาน • กระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท จันทร์ อังคาร 08:00 - 13:00 น. พุธ 10:00 - 18:00 น. • กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ

หัตถการ

ศูนย์สุขภาพสตรี (WOMEN-CENTERED CARE)

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

• ศูนย์ครรภ์คุณภาพ • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / มีบุตรยาก

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ • วุฒบิ ัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

13:30 - 20:00 น. 08:00 - 17:00 น. 11:30 - 14:30 น.

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

การรักษาผู้มีบุตรยาก • การผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง+ในโพรงมดลูก • การผ่าตัดแก้หมันหญิง • ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง • ถุงน�้ำรังไข่ • การผ่าตัดแก้ไข่ท่อน�ำไข่ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • การตัดมดลูก • เนื้องอกมดลูก • เนื้องอกรังไข่ • ซีสต์ที่รังไข่,ช็อกโกแลตซีสต์ • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ • ผังผืดในเชิงอุ้งเชิงกราน • ท่อน�ำไข่อุดตัน • ติ่งเนื้อ,เนื้องอก,ผังผืดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก • ปวดท้องน้อย,ปวดประจ�ำเดือน • ระดูมาไม่ปกติ (มาช้า,ไม่มา,มามาก,มากระปริบกระปรอย) ตารางการทำ�งาน

จันทร์-พุธ และศุกร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์

08:00 - 15:00 น. 14:00 - 19:00 น. 10:00 - 15:00 น.

การศึกษา

พญ.วัลย์วิสา ธารไพรสาณฑ์

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

ตารางการทำ�งาน

12

จันทร์ พุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี

แผนก 08:30 - 17:00 น. 08:00 - 11:00 และ 12:00 - 20:00 น. 14:00 - 20:00 น. 08:30 - 16:00 น.

• ศูนย์ครรภ์คุณภาพ • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / มีบุตรยาก

• ภาวะมีบุตรยาก • เด็กหลอดแก้ว ตารางการทำ�งาน

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์ 09:00 - 15:30 น.

13


Product Highlight

นพ.สุเมธ สุรัฐการดาวดี

นพ.ขจรวุฒิ ลิมวรนุสรณ์

คติประจ�ำใจ “อดีตไม่ส�ำคัญ... ปัจจุบันท�ำให้ดีที่สุด” แผนก

แผนก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศูนย์กระดูกและข้อ

• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

• •

• • • • • • • •

ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง เชื่อมข้อ ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ฉีดยาระงับปวดที่รากประสาท ฉีดยาเข้าช่องโพรงกระดูกสันหลัง กระดูกหักและข้อเคลื่อนทั่วไป ผ่าตัดข้อสะโพกแบบแผลเล็ก ผ่าตัดข้อเข่าแบบแผลเล็ก ผ่าตัดนิ้วล็อคแบบไม่มีแผล

นพ.ประทีป หาญอิทธิกุล คติประจ�ำใจ “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด”

• ศูนย์กระดูกและข้อ

• ศัลยกรรมกระดูกและข้อ • เวชศาสตร์การกีฬา

แผนก

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความช�ำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ วุฒิบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาศัลยศาสตร์ (Spinal Surgery) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ มหาวิทยาลัยมหิดล โรค • อนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ • โรคกระดูกสันหลังต่างๆ • หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน • กระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท ตารางการทำ�งาน • กระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท จันทร์ อังคาร 08:00 - 13:00 น. พุธ 10:00 - 18:00 น. • กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ

หัตถการ

ศูนย์สุขภาพสตรี (WOMEN-CENTERED CARE)

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

• ศูนย์ครรภ์คุณภาพ • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / มีบุตรยาก

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ • วุฒบิ ัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

13:30 - 20:00 น. 08:00 - 17:00 น. 11:30 - 14:30 น.

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

การรักษาผู้มีบุตรยาก • การผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง+ในโพรงมดลูก • การผ่าตัดแก้หมันหญิง • ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง • ถุงน�้ำรังไข่ • การผ่าตัดแก้ไข่ท่อน�ำไข่ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • การตัดมดลูก • เนื้องอกมดลูก • เนื้องอกรังไข่ • ซีสต์ที่รังไข่,ช็อกโกแลตซีสต์ • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ • ผังผืดในเชิงอุ้งเชิงกราน • ท่อน�ำไข่อุดตัน • ติ่งเนื้อ,เนื้องอก,ผังผืดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก • ปวดท้องน้อย,ปวดประจ�ำเดือน • ระดูมาไม่ปกติ (มาช้า,ไม่มา,มามาก,มากระปริบกระปรอย) ตารางการทำ�งาน

จันทร์-พุธ และศุกร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์

08:00 - 15:00 น. 14:00 - 19:00 น. 10:00 - 15:00 น.

การศึกษา

พญ.วัลย์วิสา ธารไพรสาณฑ์

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

ตารางการทำ�งาน

12

จันทร์ พุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี

แผนก 08:30 - 17:00 น. 08:00 - 11:00 และ 12:00 - 20:00 น. 14:00 - 20:00 น. 08:30 - 16:00 น.

• ศูนย์ครรภ์คุณภาพ • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / มีบุตรยาก

• ภาวะมีบุตรยาก • เด็กหลอดแก้ว ตารางการทำ�งาน

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์ 09:00 - 15:30 น.

13


Product Highlight

ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง (ADVANCED LAPAROSCOPE SURGERY CENTER)

นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี คติประจ�ำใจ “ท�ำหน้าที่ของตัวเอง ให้ดีที่สุด” แผนก

• ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สาขาและความเชี่ยวชาญ » มะเร็งปากมดลูก • สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช » มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การศึกษา » มะเร็งรังไข่ • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประสบการณ์การรักษา มหาวิทยาลัยรังสิต • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • M.D., Faculty of Medicine, Rangsit University, » ผ่าตัดมดลูก Thailand » ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก วุฒิบัตร » ผ่าตัดรักษาเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ • อนุมตั บิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญสาขาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา » ผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ ถุงน�้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ วชิรพยาบาล • ผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก • Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, » วินิจฉัยรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด Vajira Hospital » ผ่าตัดติ่งเนื้อโพรงมดลูก ผ่าตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญอนุสาขามะเร็งทางนรีเวช » ผ่าตัดรักษาภาวะมดลูกผิดรูป วชิรพยาบาล • Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology, ตารางการทำ�งาน Vajira Hospital จันทร์ 16:00 - 20:00 น. • ประกาศนียบัตรผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง อั ง คาร 08:00 - 16:00 น. ทางนรีเวช พุ ธ 08:00 - 20:00 น. • Certificate of Gynecogic Endoscopy and Minimal ศุ ก ร์ 08:00 - 20:00 น. Invasive Therapy from Asia-Pacific association (APAGE) เสาร์

14

นพ.ชายรัตน์ เจรจาปรีดี

นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่

นพ.กรัสบูรณ์ อลงกรณ์รัศมี

แผนก

แผนก

แผนก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

• •

วุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป อนุสาขาศัลยศาสตร์ระบบ ทางเดินอาหาร

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ผ่าตัดถุงน�้ำดีผ่านกล้อง

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 08:00 - 17:00 น. พุธ 08:00 - 12:00 น.

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

• ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก • วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาศัลยศาสตร์

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• • • •

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์ทั่วไป ริดสีดวงทวาร โรคฝีคัณฑสูตร

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

• วุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามชำ�นาญสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• การผ่าตัดถุงน�้ำดีผ่านกล้อง • การผ่าตัดไส้เลื่อน • การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 - 17:00 น. วันเสาร์ 08:00 - 11:00 น. หมายเหตุ : ออกตรวจเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4

13:00 - 17:00 น.

15


Product Highlight

ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง (ADVANCED LAPAROSCOPE SURGERY CENTER)

นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี คติประจ�ำใจ “ท�ำหน้าที่ของตัวเอง ให้ดีที่สุด” แผนก

• ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สาขาและความเชี่ยวชาญ » มะเร็งปากมดลูก • สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช » มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การศึกษา » มะเร็งรังไข่ • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประสบการณ์การรักษา มหาวิทยาลัยรังสิต • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • M.D., Faculty of Medicine, Rangsit University, » ผ่าตัดมดลูก Thailand » ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก วุฒิบัตร » ผ่าตัดรักษาเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ • อนุมตั บิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญสาขาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา » ผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ ถุงน�้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ วชิรพยาบาล • ผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก • Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, » วินิจฉัยรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด Vajira Hospital » ผ่าตัดติ่งเนื้อโพรงมดลูก ผ่าตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญอนุสาขามะเร็งทางนรีเวช » ผ่าตัดรักษาภาวะมดลูกผิดรูป วชิรพยาบาล • Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology, ตารางการทำ�งาน Vajira Hospital จันทร์ 16:00 - 20:00 น. • ประกาศนียบัตรผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง อั ง คาร 08:00 - 16:00 น. ทางนรีเวช พุ ธ 08:00 - 20:00 น. • Certificate of Gynecogic Endoscopy and Minimal ศุ ก ร์ 08:00 - 20:00 น. Invasive Therapy from Asia-Pacific association (APAGE) เสาร์

14

นพ.ชายรัตน์ เจรจาปรีดี

นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่

นพ.กรัสบูรณ์ อลงกรณ์รัศมี

แผนก

แผนก

แผนก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

• •

วุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป อนุสาขาศัลยศาสตร์ระบบ ทางเดินอาหาร

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ผ่าตัดถุงน�้ำดีผ่านกล้อง

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 08:00 - 17:00 น. พุธ 08:00 - 12:00 น.

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

• ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คลินิก • วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาศัลยศาสตร์

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• • • •

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์ทั่วไป ริดสีดวงทวาร โรคฝีคัณฑสูตร

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

• วุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามชำ�นาญสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป

โรค/หัตถการที่ชำ�นาญ

• การผ่าตัดถุงน�้ำดีผ่านกล้อง • การผ่าตัดไส้เลื่อน • การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

ตารางการทำ�งาน

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 - 17:00 น. วันเสาร์ 08:00 - 11:00 น. หมายเหตุ : ออกตรวจเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4

13:00 - 17:00 น.

15


Product Highlight

16

17


Product Highlight

16

17


Product Highlight

18


Product Highlight

18


?

Product Hilight

โรคร้าย จากการ ใช้ชีวิต

ตัวเราเอง

อารมณ์และ ความเครียด

ร่างกายก็โอเคดีนะ... ทำ�ไมต้องตรวจด้วย?

เศรษฐกิจ ความทันสมัย ก้าวหน้ายุค เทคโนโลยี

ทุกคนมีค�ำถามเหมือนๆ กันว่าท�ำไมต้อง ตรวจสุขภาพประจ�ำปีดว้ ย ทัง้ ๆ ทีส่ ขุ ภาพร่างกาย ก็แข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนจะนึกถึงคุณหมอ เมือ่ รูส้ กึ ตัวเองป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึน้ ของร่างกายเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรก็ หาซือ้ ยาทานเอง แต่จะมีใครรูบ้ า้ งว่านัน่ อาจจะเป็น สัญญาณทีร่ า่ งกายได้บอกคุณเบาๆ และยังมีสงิ่ ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณอีกละที่อาจจะเป็นเหมือน “ดาบ 2 คม” ที่นอกจากจะให้ประโยชน์กับคุณ อย่างทวีคูณแล้ว แต่ก็อาจจะแอบ “ฆ่า” คุณอยู่ เป็นเนืองๆ ทุกวันเช่นกันก็ ได้

โรคระบาด โรคติดต่อ ร้ายแรง สิ่งแวดล้อม

ชีวิตคุณ ปลอดภัยแค่ ไหน? ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ตื่นเช้านอนดึก ขาดการดูแลตัวเอง แต่ถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณดูแลสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยแฝงหลายอย่างที่คุณอาจจะมองไม่เห็น

20

• ตัวเราเอง

เชื่อว่าทุกคนต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ จะมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่า ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น โรคประจ�ำตัวที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรมที่อาจจะยังไม่เผยอาการออกมาให้เห็น รวมถึงเชื้อ ชาติและเพศ สิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเหล่านี้อาจส่งผลให้มีความผิด ปกติภายในร่างกายที่เราอาจไม่รู้ตัว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ แต่เรา สามารถยับยั้งและป้องกันได้ถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

• โรคร้ายจากการใช้ชีวิต

แปลตรงๆ “Lifestyle disease” การใช้ชีวิตของผู้คนในยุค ปัจจุบัน เปรียบเหมือนทางด่วนที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว เพราะ Lifestyle ในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละคนอาจ ส่งผลให้เกิดโรคได้ เช่น การสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า การรับประทานอาหาร ตามใจปาก ไม่ออกก�ำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการท�ำงาน

นานติดต่อกันหลายๆ ชั่วโมง เป็นต้น ถ้าใช่...แม้ไม่ทั้งหมด แต่คุณก็ ก�ำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่อาจก�ำลังส่งผลให้สุขภาพร่างกาย ของคุณเกิดโรคร้ายได้

• สิ่งแวดล้อม

แสงสีทองระยิบของแดดอ่อนๆ ในยามเช้าช่วยเสริมสร้างวิตามิน ดีช่วยบ�ำรุงกระดูกให้แข็งแรง กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและหลั่งสาร เอ็นโดรฟินที่ท�ำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส แต่ในประโยชน์อันล้น เหลือแสงแดดก็สามารถปล่อยรังสียูวีที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพ ร่างกายเราได้เช่นกัน และไม่เพียงแต่แสงแดดภายนอกเท่านัน้ รังสียวู ี ยังถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ อุปกรณ์ส�ำนักงาน ก็ยังส่งผลให้เป็นอันตรายต่อ กระจกตาและเลนซ์แก้วตา ปัญหาฝ้า กระ และอาจเป็นสาเหตุทำ� ให้ เกิดมะเร็งได้ แสงแดดเป็นแค่ปจั จัยทีย่ กตัวอย่างเท่านัน้ เพราะปัจจัย 21


?

Product Hilight

โรคร้าย จากการ ใช้ชีวิต

ตัวเราเอง

อารมณ์และ ความเครียด

ร่างกายก็โอเคดีนะ... ทำ�ไมต้องตรวจด้วย?

เศรษฐกิจ ความทันสมัย ก้าวหน้ายุค เทคโนโลยี

ทุกคนมีค�ำถามเหมือนๆ กันว่าท�ำไมต้อง ตรวจสุขภาพประจ�ำปีดว้ ย ทัง้ ๆ ทีส่ ขุ ภาพร่างกาย ก็แข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนจะนึกถึงคุณหมอ เมือ่ รูส้ กึ ตัวเองป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึน้ ของร่างกายเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรก็ หาซือ้ ยาทานเอง แต่จะมีใครรูบ้ า้ งว่านัน่ อาจจะเป็น สัญญาณทีร่ า่ งกายได้บอกคุณเบาๆ และยังมีสงิ่ ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณอีกละที่อาจจะเป็นเหมือน “ดาบ 2 คม” ที่นอกจากจะให้ประโยชน์กับคุณ อย่างทวีคูณแล้ว แต่ก็อาจจะแอบ “ฆ่า” คุณอยู่ เป็นเนืองๆ ทุกวันเช่นกันก็ ได้

โรคระบาด โรคติดต่อ ร้ายแรง สิ่งแวดล้อม

ชีวิตคุณ ปลอดภัยแค่ ไหน? ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ตื่นเช้านอนดึก ขาดการดูแลตัวเอง แต่ถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณดูแลสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยแฝงหลายอย่างที่คุณอาจจะมองไม่เห็น

20

• ตัวเราเอง

เชื่อว่าทุกคนต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ จะมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่า ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น โรคประจ�ำตัวที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรมที่อาจจะยังไม่เผยอาการออกมาให้เห็น รวมถึงเชื้อ ชาติและเพศ สิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเหล่านี้อาจส่งผลให้มีความผิด ปกติภายในร่างกายที่เราอาจไม่รู้ตัว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ แต่เรา สามารถยับยั้งและป้องกันได้ถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

• โรคร้ายจากการใช้ชีวิต

แปลตรงๆ “Lifestyle disease” การใช้ชีวิตของผู้คนในยุค ปัจจุบัน เปรียบเหมือนทางด่วนที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว เพราะ Lifestyle ในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละคนอาจ ส่งผลให้เกิดโรคได้ เช่น การสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า การรับประทานอาหาร ตามใจปาก ไม่ออกก�ำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการท�ำงาน

นานติดต่อกันหลายๆ ชั่วโมง เป็นต้น ถ้าใช่...แม้ไม่ทั้งหมด แต่คุณก็ ก�ำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่อาจก�ำลังส่งผลให้สุขภาพร่างกาย ของคุณเกิดโรคร้ายได้

• สิ่งแวดล้อม

แสงสีทองระยิบของแดดอ่อนๆ ในยามเช้าช่วยเสริมสร้างวิตามิน ดีช่วยบ�ำรุงกระดูกให้แข็งแรง กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและหลั่งสาร เอ็นโดรฟินที่ท�ำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส แต่ในประโยชน์อันล้น เหลือแสงแดดก็สามารถปล่อยรังสียูวีที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพ ร่างกายเราได้เช่นกัน และไม่เพียงแต่แสงแดดภายนอกเท่านัน้ รังสียวู ี ยังถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น โทรทัศน์ หลอดไฟ อุปกรณ์ส�ำนักงาน ก็ยังส่งผลให้เป็นอันตรายต่อ กระจกตาและเลนซ์แก้วตา ปัญหาฝ้า กระ และอาจเป็นสาเหตุทำ� ให้ เกิดมะเร็งได้ แสงแดดเป็นแค่ปจั จัยทีย่ กตัวอย่างเท่านัน้ เพราะปัจจัย 21


Product Hilight สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น เสียง สารเคมี หรือทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ล้วนส่งผลเสียกับสุขภาพของเราทั้งสิ้น

• เศรษฐกิจ

“ยุคโลกาภิวัตน์” ที่โลกแคบลงๆ จากการสื่อสารและการ คมนาคมที่รวดเร็ว เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่าง “สุขภาพใจ” ส่งผลต่อ “สุขภาพกาย” หาก “ใจป่วย” กายก็ รวดเร็วสวนทางกับสุขภาพร่างกายของมนุษย์ทเี่ สือ่ มลง ด้วยเศรษฐกิจ จะป่วยตามไปด้วย ลองถามตัวเองดูสิว่า เราคิดมาก คิดเยอะ ทีเ่ ดินหน้าท�ำให้เราต้องปรับตัวก้าวให้ทนั ทัง้ การประกอบอาชีพ สภาพ ขี้กังวลมากเกินไปหรือเปล่า กลัวคนรักนอกใจ กลัวงานไม่เสร็จงาน ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและ มีปัญหา คิดย้อนไปมากับเรื่องราวเดิมๆ สิ่งเหล่านี้มีผลท�ำให้เกิด จิตใจหากไม่ใส่ใจดูแล เช่น เสียงดังจากเครื่องจักร ฝุ่นที่เกิดจาก ความเครียดส่งผลให้ขาดการควบคุมอารมณ์ ยิ่งถ้าคุณคิดมากขึ้น กระบวนการผลิต เหล่านีล้ ว้ นมีผลต่อการเจ็บป่วย และสุขภาพอนามัย เท่าไร ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดทีเ่ รียกว่า “คอร์ตซิ อล” ระยะยาวแก่คนในเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งสิ้น ออกมา จะท�ำให้เกิดอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกันไปใน แต่ละบุคคล ตัง้ แต่ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย วิงเวียน ปากแห้ง แล้วคุณละ!! หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย ไม่มีสมาธิ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย ใน 1 วัน เสี่ยงกับอะไรบ้าง? วิตกกังวล หายใจเร็ว เหงื่อออกไม่หยุด ตัวสั่น ใจสั่น อาจส่งผลให้ เสียชีวิตได้เนื่องจากระบบการท�ำงานของร่างกายที่ล้มเหลว

• อารมณ์และความเครียด

• โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง

นับวันโรคภัยต่าง ๆ ก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นมากมายจนท�ำให้เรา ต่างก็หวาดหวั่นกับความอันตรายและความเสี่ยงที่อยู่ใกล้รอบๆ ตัว เราไม่วา่ จะติดต่อจากคนสูค่ น สัตว์สคู่ น หรือแม้แต่อากาศทีเ่ ราหายใจ เข้าไป โรคบางชนิดก็เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไป ไม่น้อย แต่วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ถกู พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง มีการผลิตวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อร้ายช่วยให้รา่ งกาย สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นขึ้นมาที่พบได้บ่อยครั้ง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก หรือบางโรคหากเป็นแล้วอาจกลายเป็นโรคเรื้อรัง จบลงด้วยการเป็นมะเร็ง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสเอชพีวี เป็นตัน การฉีดวัคซีนถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่า สามารถให้การป้องกันโรคนั้นๆ ได้ถึง 85%

ผู้ชายเสี่ยงโรคหัวใจ มากกว่าผู้หญิง

22

• ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก เป็นประจ�ำทุกปี

อายุ 40 ปีขึ้นไป

• ควรตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

อายุ 50 ปีขึ้นไป

Annual Check Up Program

อายุ 40 ปีขึ้นไป

• ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก • ควรตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

• สมาคมโรคมะเร็งแนะน�ำให้ส่องกล้อง ทวารหนักเพื่อคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ • แนะน�ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมนิวโมคอคคัส และวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป Exclusive ชาย

ราคาแพคเกจ 20,750.-

Exclusive หญิง

ราคาแพคเกจ 22,750.-

Exclusive Plus ชาย

ราคาแพคเกจ 27,000.-

Exclusive Plus หญิง

ราคาแพคเกจ 29,000.-

- เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C - มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคมะเร็งตับ - เคยตรวจพบความผิดปกติ เชน ไขมันเกาะตับ - ด�มสุราเปนประจำ - เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C - มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคมะเร็งตับ

- เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของรางกาย - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A, B, C และคัดกรองโรคไทรอยด - มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคมะเร็งตับ - เคยตรวจพบความผิดปกติ เชน ไขมันเกาะตับ - ด�มสุราเปนประจำ

อายุ 50 ปีขึ้นไป

• สมาคมโรคมะเร็งแนะน�ำให้สอ่ งกล้องทวารหนัก เพื่อคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ • แนะน�ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมนิวโมคอคคัส และวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี

ผู้หญิงเสี่ยง ต่อภาวะกระดูกพรุน มากกว่าผู้ชาย

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำป

• ความทันสมัย ก้าวหน้ายุคเทคโนโลยี

“สังคมก้มหน้า” แม้จะรู้มาบ้างว่าการจ้องหน้าจอที่มีแสงที่ฟ้า อ่อน (Blue Light) เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นเวลานานๆ ติดต่อกันหลายชั่วโมงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อ สุขภาพ แต่สังคมทุกวันนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นจากค�ำว่าความทันสมัย เทคโนโลยี ที่เป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 6 7 ในการด�ำเนินชีวิต น้อยคน นักที่พอจะรู้ว่าเจ้าแสงสีฟ้าที่เราจ้องมองเป็นประจ�ำอยู่ทุกวันนั้น สามารถทะลุเข้าไปในจอประสาทตา ท�ำลายกระจกตา หรือเซลล์จอ ประสาทต่อได้มากกว่าแสงอื่น ส่งผลให้ ตาแห้ง ตาพร่า ตาล้า เสี่ยง ต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อม ไม่เพียงแต่จะล�ำลายดวงตาเท่านั้น หากเราใช้เป็นเวลานานอาจท�ำให้เกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ มี ลักษณะเกร็งค้าง สะสมของเสียในกล้ามเนื้อจนกระทั่งกล้ามเนื้อ เกร็งตัวมาก ดังนั้นหากเป็นไปได้ก็อย่าลืมตีตัวออกห่างจากอุปกรณ์ ไฮเทคเหล่านี้กันบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเอง

อายุ 35 ปีขึ้นไป

สุขภาพดี..... สรางไดที่ตัวคุณ

- เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของรางกาย - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A, B, C และคัดกรองโรคไทรอยด

23


Product Hilight สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น เสียง สารเคมี หรือทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ล้วนส่งผลเสียกับสุขภาพของเราทั้งสิ้น

• เศรษฐกิจ

“ยุคโลกาภิวัตน์” ที่โลกแคบลงๆ จากการสื่อสารและการ คมนาคมที่รวดเร็ว เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่าง “สุขภาพใจ” ส่งผลต่อ “สุขภาพกาย” หาก “ใจป่วย” กายก็ รวดเร็วสวนทางกับสุขภาพร่างกายของมนุษย์ทเี่ สือ่ มลง ด้วยเศรษฐกิจ จะป่วยตามไปด้วย ลองถามตัวเองดูสิว่า เราคิดมาก คิดเยอะ ทีเ่ ดินหน้าท�ำให้เราต้องปรับตัวก้าวให้ทนั ทัง้ การประกอบอาชีพ สภาพ ขี้กังวลมากเกินไปหรือเปล่า กลัวคนรักนอกใจ กลัวงานไม่เสร็จงาน ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและ มีปัญหา คิดย้อนไปมากับเรื่องราวเดิมๆ สิ่งเหล่านี้มีผลท�ำให้เกิด จิตใจหากไม่ใส่ใจดูแล เช่น เสียงดังจากเครื่องจักร ฝุ่นที่เกิดจาก ความเครียดส่งผลให้ขาดการควบคุมอารมณ์ ยิ่งถ้าคุณคิดมากขึ้น กระบวนการผลิต เหล่านีล้ ว้ นมีผลต่อการเจ็บป่วย และสุขภาพอนามัย เท่าไร ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดทีเ่ รียกว่า “คอร์ตซิ อล” ระยะยาวแก่คนในเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งสิ้น ออกมา จะท�ำให้เกิดอาการทางกายหลายอย่างแตกต่างกันไปใน แต่ละบุคคล ตัง้ แต่ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย วิงเวียน ปากแห้ง แล้วคุณละ!! หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย ไม่มีสมาธิ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย ใน 1 วัน เสี่ยงกับอะไรบ้าง? วิตกกังวล หายใจเร็ว เหงื่อออกไม่หยุด ตัวสั่น ใจสั่น อาจส่งผลให้ เสียชีวิตได้เนื่องจากระบบการท�ำงานของร่างกายที่ล้มเหลว

• อารมณ์และความเครียด

• โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง

นับวันโรคภัยต่าง ๆ ก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นมากมายจนท�ำให้เรา ต่างก็หวาดหวั่นกับความอันตรายและความเสี่ยงที่อยู่ใกล้รอบๆ ตัว เราไม่วา่ จะติดต่อจากคนสูค่ น สัตว์สคู่ น หรือแม้แต่อากาศทีเ่ ราหายใจ เข้าไป โรคบางชนิดก็เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไป ไม่น้อย แต่วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ถกู พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง มีการผลิตวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อร้ายช่วยให้รา่ งกาย สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นขึ้นมาที่พบได้บ่อยครั้ง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก หรือบางโรคหากเป็นแล้วอาจกลายเป็นโรคเรื้อรัง จบลงด้วยการเป็นมะเร็ง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสเอชพีวี เป็นตัน การฉีดวัคซีนถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่า สามารถให้การป้องกันโรคนั้นๆ ได้ถึง 85%

ผู้ชายเสี่ยงโรคหัวใจ มากกว่าผู้หญิง

22

• ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก เป็นประจ�ำทุกปี

อายุ 40 ปีขึ้นไป

• ควรตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

อายุ 50 ปีขึ้นไป

Annual Check Up Program

อายุ 40 ปีขึ้นไป

• ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก • ควรตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

• สมาคมโรคมะเร็งแนะน�ำให้ส่องกล้อง ทวารหนักเพื่อคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ • แนะน�ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมนิวโมคอคคัส และวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป Exclusive ชาย

ราคาแพคเกจ 20,750.-

Exclusive หญิง

ราคาแพคเกจ 22,750.-

Exclusive Plus ชาย

ราคาแพคเกจ 27,000.-

Exclusive Plus หญิง

ราคาแพคเกจ 29,000.-

- เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C - มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคมะเร็งตับ - เคยตรวจพบความผิดปกติ เชน ไขมันเกาะตับ - ด�มสุราเปนประจำ - เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C - มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคมะเร็งตับ

- เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของรางกาย - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A, B, C และคัดกรองโรคไทรอยด - มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคมะเร็งตับ - เคยตรวจพบความผิดปกติ เชน ไขมันเกาะตับ - ด�มสุราเปนประจำ

อายุ 50 ปีขึ้นไป

• สมาคมโรคมะเร็งแนะน�ำให้สอ่ งกล้องทวารหนัก เพื่อคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ • แนะน�ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมนิวโมคอคคัส และวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี

ผู้หญิงเสี่ยง ต่อภาวะกระดูกพรุน มากกว่าผู้ชาย

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำป

• ความทันสมัย ก้าวหน้ายุคเทคโนโลยี

“สังคมก้มหน้า” แม้จะรู้มาบ้างว่าการจ้องหน้าจอที่มีแสงที่ฟ้า อ่อน (Blue Light) เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นเวลานานๆ ติดต่อกันหลายชั่วโมงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อ สุขภาพ แต่สังคมทุกวันนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นจากค�ำว่าความทันสมัย เทคโนโลยี ที่เป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 6 7 ในการด�ำเนินชีวิต น้อยคน นักที่พอจะรู้ว่าเจ้าแสงสีฟ้าที่เราจ้องมองเป็นประจ�ำอยู่ทุกวันนั้น สามารถทะลุเข้าไปในจอประสาทตา ท�ำลายกระจกตา หรือเซลล์จอ ประสาทต่อได้มากกว่าแสงอื่น ส่งผลให้ ตาแห้ง ตาพร่า ตาล้า เสี่ยง ต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อม ไม่เพียงแต่จะล�ำลายดวงตาเท่านั้น หากเราใช้เป็นเวลานานอาจท�ำให้เกิดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ มี ลักษณะเกร็งค้าง สะสมของเสียในกล้ามเนื้อจนกระทั่งกล้ามเนื้อ เกร็งตัวมาก ดังนั้นหากเป็นไปได้ก็อย่าลืมตีตัวออกห่างจากอุปกรณ์ ไฮเทคเหล่านี้กันบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเอง

อายุ 35 ปีขึ้นไป

สุขภาพดี..... สรางไดที่ตัวคุณ

- เหมาะสำหรับ ผูที่อายุ 40 ป ขึ้นไป และตองการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของรางกาย - มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และตองการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A, B, C และคัดกรองโรคไทรอยด

23


องค์กรคุณภาพ Quality Organization การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI JCI Accredited since June 2011 until present. โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2554 และล่าสุดผ่านการรับรอง Re-Accreditation ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2560 โดยเป็นโรงพยาบาลแรกของเขตกรุงเทพตอนเหนือที่ได้รับการรับรอง

โรงพยาบาลนนทเวช

รับการเข้าเยี่ยมสำ�รวจ Re-accreditation JCI 5th Edition Standards

ก่อเกิด ครอบครัว นนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ภายใต้ชอื่ บริษทั นนทบุรี พัฒนา จ�ำกัด โดยเริม่ เปิดด�ำเนินการให้บริการรักษา พยาบาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ก่อนจะจด ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในนาม บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2536 ปัจจุบนั โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติย ภูมิ ( Tertiary Care )ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์มากกว่า 300 คน พร้อมด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง 27 ศูนย์ การรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทที่ นั สมัยครบวงจร เปิดบริการ 24

รักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอดจนผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมง วันนีโ้ รงพยาบาลนนทเวช พร้อมแล้วส�ำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 ด้วยความภาคภูมิใจภายใต้ มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ

ความส�ำเร็จที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ

ด้วยการเติบโตพร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นให้บริการ ภายใต้พันธกิจ “ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพ สิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” โดยตลอด 36 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลนนทเวชได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ รักษาพยาบาล การให้บริการ เทียบเท่าระดับสากล มาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้กับผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) พร้อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะ ผูเ้ ยีย่ มส�ำรวจ(Surveyors) จาก Joint Commission International(JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าเยี่ยมส�ำรวจเพื่อให้การรับรอง Re-accreditation JCI 5th Edition Standards

การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA Hospital Accredited since January 2007 until present. โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมีกระบวนการพัฒนา คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและ การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบทั่วทั้ง องค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ 25


องค์กรคุณภาพ Quality Organization การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI JCI Accredited since June 2011 until present. โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2554 และล่าสุดผ่านการรับรอง Re-Accreditation ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2560 โดยเป็นโรงพยาบาลแรกของเขตกรุงเทพตอนเหนือที่ได้รับการรับรอง

โรงพยาบาลนนทเวช

รับการเข้าเยี่ยมสำ�รวจ Re-accreditation JCI 5th Edition Standards

ก่อเกิด ครอบครัว นนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ภายใต้ชอื่ บริษทั นนทบุรี พัฒนา จ�ำกัด โดยเริม่ เปิดด�ำเนินการให้บริการรักษา พยาบาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ก่อนจะจด ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในนาม บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2536 ปัจจุบนั โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติย ภูมิ ( Tertiary Care )ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์มากกว่า 300 คน พร้อมด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง 27 ศูนย์ การรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทที่ นั สมัยครบวงจร เปิดบริการ 24

รักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอดจนผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมง วันนีโ้ รงพยาบาลนนทเวช พร้อมแล้วส�ำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 ด้วยความภาคภูมิใจภายใต้ มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ

ความส�ำเร็จที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ

ด้วยการเติบโตพร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นให้บริการ ภายใต้พันธกิจ “ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพ สิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” โดยตลอด 36 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลนนทเวชได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ รักษาพยาบาล การให้บริการ เทียบเท่าระดับสากล มาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้กับผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) พร้อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะ ผูเ้ ยีย่ มส�ำรวจ(Surveyors) จาก Joint Commission International(JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าเยี่ยมส�ำรวจเพื่อให้การรับรอง Re-accreditation JCI 5th Edition Standards

การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA Hospital Accredited since January 2007 until present. โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมีกระบวนการพัฒนา คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและ การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบทั่วทั้ง องค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ 25


นนทเวชพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

โรงพยาบาลนนทเวช มิตรที่ดีคู่ชุมชน ด้วยปณิธานที่จะมอบบริการรักษาอันเป็นเลิศ และยืนหยัดเคียงข้างการดูแลสุขภาพของ ชาวนนทบุรีมาตั้งแต่เริ่มแรก โรงพยาบาลนนทเวชจึงใส่ใจในการมอบคืนสู่ชุมชน และยังได้เข้าไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและงาน สาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรีและของ ประเทศอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา

โครงการ

“36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” เป็นความร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนนทเวช และจังหวัดนนทบุรี จัดขึน้ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล มอบแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย เดช และในโอกาสโรงพยาบาลนนทเวชครบรอบ 36 ปี อีกทั้งเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาทางสายตา เพราะในปัจจุบนั โรคต้อกระจก เป็นสาเหตุส�ำคัญอย่าง หนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ มองเห็นภาพ ไม่ชดั เจน เพราะเนือ้ เลนส์ในตาเริม่ ขุน่ มัว ประสบปัญหา ในการด�ำเนินชีวติ เป็นภาระของบุตรหลาน หากไม่ได้ รับการรักษาในเวลาทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้โรครุนแรงขึน้ จนท�ำให้ตาบอดในที่สุด ซึ่งยังมีผู้ป่วยยากไร้ขาด โอกาสการรักษา เนื่องจากการผ่าตัด ตามสถาน พยาบาลทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหา ของประชาชนในประเทศไทยอยู่ 26

โดยโรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นผู้ให้การรักษาด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยีอัน ทันสมัยมาช่วยในการดูแลรักษา รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย ต้อกระจกที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถมองเห็น ได้เหมือนปกติ ซึ่งตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี จะเป็นผู้ประสานงานความ ร่วมมือในด้านการคัดเลือกและส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกแต่ละอ�ำเภอ ใน จ.นนทบุรี ที่จะเข้ารับการรักษาในโครงการ ส�ำหรับวิธีการรักษานั้น แพทย์จะท�ำการสลายต้อกระจกด้วย คลื่นความถี่สูงแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่เลนส์แก้วตา เดิมในดวงตา ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อราย แผลที่เกิดจาก การรักษาจะมีขนาดเล็ก ประมาณ 3 mm. จนสมานตัวได้เป็นปกติ อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเย็บ หลังจากนั้นก็จะมีการนัดมาตรวจเป็น ระยะๆ เพื่อติดตามผลการผ่าตัดและหลังจากการรักษาหากไม่มี ภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ว่ ยจะกลับมามองเห็นภาพได้อย่างชัดขึน้ อีกครัง้

การผ่าตัดต้อกระจก ต้อกระจก คืออะไร

โรคต้อกระจก เกิดจากการขุ่นมัว ของเลนส์ตาโดยปกติเลนส์ตามีลกั ษณะ ใส ท�ำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงพอดีบน จอประสาทตา เมื่อเกิดต้อกระจกจอ ประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่ท�ำให้ ผูป้ ว่ ยมีสายตาพร่ามัว เหมือนมองผ่าน กระจกฝ้า แต่ไม่มีอาการอักเสบหรือ เจ็บปวดใด ๆ ยิง่ แก้วตาขุน่ ขึน้ การมองเห็น ก็จะลดน้อยลง

รู้จริงเรื่องต้อกระจก

• ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อและจะไม่ลกุ ลามจากตาข้างหนึง่ ไป ยังอีกข้างหนึง่ ถึงแม้สว่ นใหญ่จะเกิดขึน้ พร้อมกันทัง้ สองตาแต่อาการ อาจรุนแรงไม่เท่ากัน • การใช้สายตามาก ๆ ไม่เป็นสาเหตุของต้อกระจกหรือท�ำให้ อาการของโรคนี้รุนแรงขึ้น • ต้อกระจกมักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ กว่าที่สายตาของผู้ป่วยส่วน มากจะขุน่ มัวจนมองเห็นไม่ชดั อาจใช้เวลานานเป็นหลายเดือนหรือ หลายสิบปี โดยทั่วไปต้อกระจกถือว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ผล ดีมาก

สาเหตุของต้อกระจก

วัย สาเหตุของต้อกระจกที่พบบ่อยที่สุด คือ ความชราซึ่งท�ำให้ แก้วตาขุน่ มัวและแข็งขึน้ แต่ตอ้ กระจกชนิดนีอ้ าจเกิดขึน้ ได้บา้ งในผู้ ป่วยที่มีอายุเพียง 40 ปี อุบัติเหตุ ต้อกระจกเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย หากดวงตาได้รับ อันตรายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดนของมีคมหรือ แสงรังสี โรคตาหรือโรคทางร่างกายบางโรค เช่น โรคเบาหวาน การ รับประทานยาบางชนิดและโรคตาบางโรคอาจจะเป็นสาเหตุหรือ กระตุ้นให้ต้อกระจกขุ่นเร็วขึ้นได้ กรรมพันธุ์และความผิดปกติแต่ก�ำเนิด ในกรณีที่ผู้ป่วยยัง เยาว์วัย ต้อกระจกเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ หรือการติดเชื้อ และ การอักเสบตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ เช่น มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตัง้ ครรภ์ แต่ในหลายรายต้อกระจกก็เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด

อาการของต้อกระจก

• สายตามัวเหมือนมีฝา้ หรือหมอกบัง จะมัวเร็วหรือช้ามากหรือ น้อยขึน้ อยูก่ บั ระดับและต�ำแหน่งของความขุน่ มัวในเนือ้ เลนส์แก้วตา หากเป็นเฉพาะในบริเวณขอบ ๆ ผูป้ ว่ ยจะยังมองเห็นได้ชดั ตามปกติ • เห็นภาพซ้อน สายตาพร่า และสู้แสงไม่ได้ อาการระยะแรก ของต้อกระจกในบางรายสายตาผูป้ ว่ ยจะสัน้ ขึน้ ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นแว่น บ่อย ๆ เมือ่ ต้อกระจกรุนแรงขึน้ สายตาจะขุน่ มัวจนแว่นตาช่วยอะไร ไม่ได้ รูม่านตาที่ปกติเห็นเป็นสีด�ำจะกลายเป็นสีเหลืองหรือขาว 27


นนทเวชพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

โรงพยาบาลนนทเวช มิตรที่ดีคู่ชุมชน ด้วยปณิธานที่จะมอบบริการรักษาอันเป็นเลิศ และยืนหยัดเคียงข้างการดูแลสุขภาพของ ชาวนนทบุรีมาตั้งแต่เริ่มแรก โรงพยาบาลนนทเวชจึงใส่ใจในการมอบคืนสู่ชุมชน และยังได้เข้าไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและงาน สาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรีและของ ประเทศอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา

โครงการ

“36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” เป็นความร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนนทเวช และจังหวัดนนทบุรี จัดขึน้ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล มอบแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย เดช และในโอกาสโรงพยาบาลนนทเวชครบรอบ 36 ปี อีกทั้งเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาทางสายตา เพราะในปัจจุบนั โรคต้อกระจก เป็นสาเหตุส�ำคัญอย่าง หนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ มองเห็นภาพ ไม่ชดั เจน เพราะเนือ้ เลนส์ในตาเริม่ ขุน่ มัว ประสบปัญหา ในการด�ำเนินชีวติ เป็นภาระของบุตรหลาน หากไม่ได้ รับการรักษาในเวลาทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้โรครุนแรงขึน้ จนท�ำให้ตาบอดในที่สุด ซึ่งยังมีผู้ป่วยยากไร้ขาด โอกาสการรักษา เนื่องจากการผ่าตัด ตามสถาน พยาบาลทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหา ของประชาชนในประเทศไทยอยู่ 26

โดยโรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นผู้ให้การรักษาด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยีอัน ทันสมัยมาช่วยในการดูแลรักษา รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย ต้อกระจกที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถมองเห็น ได้เหมือนปกติ ซึ่งตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี จะเป็นผู้ประสานงานความ ร่วมมือในด้านการคัดเลือกและส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกแต่ละอ�ำเภอ ใน จ.นนทบุรี ที่จะเข้ารับการรักษาในโครงการ ส�ำหรับวิธีการรักษานั้น แพทย์จะท�ำการสลายต้อกระจกด้วย คลื่นความถี่สูงแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่เลนส์แก้วตา เดิมในดวงตา ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อราย แผลที่เกิดจาก การรักษาจะมีขนาดเล็ก ประมาณ 3 mm. จนสมานตัวได้เป็นปกติ อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเย็บ หลังจากนั้นก็จะมีการนัดมาตรวจเป็น ระยะๆ เพื่อติดตามผลการผ่าตัดและหลังจากการรักษาหากไม่มี ภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ว่ ยจะกลับมามองเห็นภาพได้อย่างชัดขึน้ อีกครัง้

การผ่าตัดต้อกระจก ต้อกระจก คืออะไร

โรคต้อกระจก เกิดจากการขุ่นมัว ของเลนส์ตาโดยปกติเลนส์ตามีลกั ษณะ ใส ท�ำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงพอดีบน จอประสาทตา เมื่อเกิดต้อกระจกจอ ประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่ท�ำให้ ผูป้ ว่ ยมีสายตาพร่ามัว เหมือนมองผ่าน กระจกฝ้า แต่ไม่มีอาการอักเสบหรือ เจ็บปวดใด ๆ ยิง่ แก้วตาขุน่ ขึน้ การมองเห็น ก็จะลดน้อยลง

รู้จริงเรื่องต้อกระจก

• ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อและจะไม่ลกุ ลามจากตาข้างหนึง่ ไป ยังอีกข้างหนึง่ ถึงแม้สว่ นใหญ่จะเกิดขึน้ พร้อมกันทัง้ สองตาแต่อาการ อาจรุนแรงไม่เท่ากัน • การใช้สายตามาก ๆ ไม่เป็นสาเหตุของต้อกระจกหรือท�ำให้ อาการของโรคนี้รุนแรงขึ้น • ต้อกระจกมักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ กว่าที่สายตาของผู้ป่วยส่วน มากจะขุน่ มัวจนมองเห็นไม่ชดั อาจใช้เวลานานเป็นหลายเดือนหรือ หลายสิบปี โดยทั่วไปต้อกระจกถือว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ผล ดีมาก

สาเหตุของต้อกระจก

วัย สาเหตุของต้อกระจกที่พบบ่อยที่สุด คือ ความชราซึ่งท�ำให้ แก้วตาขุน่ มัวและแข็งขึน้ แต่ตอ้ กระจกชนิดนีอ้ าจเกิดขึน้ ได้บา้ งในผู้ ป่วยที่มีอายุเพียง 40 ปี อุบัติเหตุ ต้อกระจกเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย หากดวงตาได้รับ อันตรายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดนของมีคมหรือ แสงรังสี โรคตาหรือโรคทางร่างกายบางโรค เช่น โรคเบาหวาน การ รับประทานยาบางชนิดและโรคตาบางโรคอาจจะเป็นสาเหตุหรือ กระตุ้นให้ต้อกระจกขุ่นเร็วขึ้นได้ กรรมพันธุ์และความผิดปกติแต่ก�ำเนิด ในกรณีที่ผู้ป่วยยัง เยาว์วัย ต้อกระจกเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ หรือการติดเชื้อ และ การอักเสบตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ เช่น มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตัง้ ครรภ์ แต่ในหลายรายต้อกระจกก็เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด

อาการของต้อกระจก

• สายตามัวเหมือนมีฝา้ หรือหมอกบัง จะมัวเร็วหรือช้ามากหรือ น้อยขึน้ อยูก่ บั ระดับและต�ำแหน่งของความขุน่ มัวในเนือ้ เลนส์แก้วตา หากเป็นเฉพาะในบริเวณขอบ ๆ ผูป้ ว่ ยจะยังมองเห็นได้ชดั ตามปกติ • เห็นภาพซ้อน สายตาพร่า และสู้แสงไม่ได้ อาการระยะแรก ของต้อกระจกในบางรายสายตาผูป้ ว่ ยจะสัน้ ขึน้ ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นแว่น บ่อย ๆ เมือ่ ต้อกระจกรุนแรงขึน้ สายตาจะขุน่ มัวจนแว่นตาช่วยอะไร ไม่ได้ รูม่านตาที่ปกติเห็นเป็นสีด�ำจะกลายเป็นสีเหลืองหรือขาว 27


นนทเวชพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

ขุ่นลงในถุงนี้ แผลที่เกิดจากการรักษาวิธีนี้มีขนาดเล็กมาก จึงสมาน ในบางกรณี จักษุแพทย์บางท่านอาจใช้ยาหยอดตาเพือ่ พยายาม ตัวได้เป็นปกติอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเย็บ ภายหลังการสลายต้อ ชะลอความรุนแรงของต้อกระจก แต่ไม่มียาชนิดใดสามารถลดหรือ ผูป้ ว่ ยจะสามารถมองเห็นได้ชดั เจนอย่างทันที ผูป้ ว่ ยสามารถใช้ชวี ติ หยุดต้อกระจกได้ เมื่อสายตาขุ่นมัวจนเกิดความไม่สะดวกในการใช้ ประจ�ำวันส่วนใหญ่ได้ตามปกติ แต่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการ ชีวิตประจ�ำวันได้ตามปกติแล้วการผ่าตัดหรือการสลายต้อกระจก ดูแลท�ำความสะอาดดวงตา รับประทานยา และหยอดยาตามค�ำ จะเป็นวิธีรักษาที่ช่วยท�ำให้สายตาของผู้ป่วยใสขึ้นและมองเห็นได้ แนะน�ำของจักษุแพทย์อย่างเคร่งครัด 1. วิธีผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้าง ดังเดิม ในกรณีทตี่ อ้ กระจกสุกและแข็งตัวมาก จนอาจไม่เหมาะกับการสลาย ด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ จักษุแพทย์อาจใช้วิธีผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม ขั้นตอนการรักษา จักษุแพทย์จะตรวจวินิจฉัยดวงตาอย่างละเอียดเพื่อแยกชนิด โดยเปิดแผลยาวประมาณ 10 มม. ตามแนวรอยต่อระหว่างกระจกตา ต�ำแหน่งและความรุนแรงของต้อกระจก นอกจากนี้จักษุแพทย์ยัง ด�ำ และผนังตาขาวบริเวณครึ่งบนของลูกตาเพื่อเอาตัวเลนส์แก้วตา ต้องวัดความดันตา และตรวจน�ำ้ วุน้ ตากับจอประสาทตาอย่างละเอียด ที่เป็นต้อกระจกออก เหลือเปลือกหุ้มเลนส์ด้านหลังไว้เป็นถุงแพทย์ เพือ่ ให้ทรายแน่ชดั ว่าต้อกระจกเป็นสาเหคุเดียวทีท่ ำ� ให้สายตาขุน่ มัว จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงนี้ หลังจากนั้นจึงเย็บปิด แผลด้วยไหมไนลอนชนิดบางพิเศษ หรือมีโรคอื่นประกอบด้วย วิธีการลอกต้อกระจกที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 2 วิธี ภายหลังการ ลอกต้อกระจกแล้ว จักษุแพทย์จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมให้แก่ผู้ป่วย ทำ�ไมต้องใส่เลนส์แก้วตาเทียม? ภายหลังการลอกเลนส์แก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วดวงตา เพื่อให้มองเห็นได้เป็นปกติ จะไม่มเี ลนส์แก้วตาท�ำหน้าทีร่ วมแสง มีผลให้สายตายังมัวอยู่ ดังนัน้ จักษุแพทย์จึงใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อให้มองเห็นได้เป็นปกติ 1. วิธีสลายต้อด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ หรือ “เฟโก” การสลายต้อด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์คือวิธีล่าสุด ที่ได้รับความ เลนส์แก้วตาเทียมมีอายุการใช้งานได้นานตลอดชีพมากกว่า 95 นิยมอย่างสูง ในการใช้วิธีนี้จักษุแพทย์เปิดช่องเล็กประมาณ 3 มม. % ของผู้ที่เข้ารับการรักษาต้อกระจกและได้รับการใส่เลนส์แก้วตา ที่ผนังตาขาวเพื่อสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจก แล้ว เทียมอาจขุน่ มัวหลังจากการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเป็นเวลานาน สายตา ปล่อยคลื่นอุลตร้าซาวด์ หรือคลื่นความถี่สูงเข้าสลายและขจัด ที่เคยเห็นได้ชัดเจนก็จะค่อย ๆ มัวลงบ้าง จักษุแพทย์จะแก้ปัญหานี้ ต้อกระจกจนหมดเหลือไว้แต่เปลือกหลังของเลนส์แก้วตาเทียมแทน ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและไม่เจ็บปวดด้วยการใช้ “แย็กเลเซอร์” แก้วตาเพือ่ เป็นถุง จักษุแพทย์จะฝังเลนส์แกวตาเทียมแทนแก้วตาที่ (Yag Laser) ขจัดความขุ่นนี้ให้หมดไปได้ทันที

วิธีรักษาต้อกระจก

28

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป โรงพยาบาลนนทเวช ขอเช�ญชวนผู ที่สนใจ สมัครเข าร วม ผ าตัดต อกระจก จำนวน 36 ท าน โดยไม เสียค าใช จ าย

ตั้งแต วันนี้ - 30 กันยายน 2560 ผู เข าร วมโครงการต องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาอยู ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปร�มนฑล 2. มีประวัติการรักษาโรคดวงตากับแพทย และอยู ระหว างรอรับการผ าตัดดวงตา 3. มีภาวะเสี่ยงต อกระจก 4. มีรายได ไม เกิน 136,000 บาทต อป หมายเหตุ : • ผลการประเมินคุณสมบัติผู สมัครเข าร วมโครงการฯ เป นเอกสิทธ�์ของโรงพยาบาลนนทแวช และถือเป นที่สิ้นสุด • การตัดสินใจผ าตัดข�้นอยู กับดุลพินิจของแพทย

สอบถามข อมูลเพิ่มเติมได ที่ แผนก Marketing Product คุณนาร�ซ า และคุณอังวรา

โทร 0-2596-7888 ต อ 2507 หร�อ www.facebook.com/nonthavej

www.nonthavej.co.th

Your healthy living, our commitment.


นนทเวชพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

ขุ่นลงในถุงนี้ แผลที่เกิดจากการรักษาวิธีนี้มีขนาดเล็กมาก จึงสมาน ในบางกรณี จักษุแพทย์บางท่านอาจใช้ยาหยอดตาเพือ่ พยายาม ตัวได้เป็นปกติอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเย็บ ภายหลังการสลายต้อ ชะลอความรุนแรงของต้อกระจก แต่ไม่มียาชนิดใดสามารถลดหรือ ผูป้ ว่ ยจะสามารถมองเห็นได้ชดั เจนอย่างทันที ผูป้ ว่ ยสามารถใช้ชวี ติ หยุดต้อกระจกได้ เมื่อสายตาขุ่นมัวจนเกิดความไม่สะดวกในการใช้ ประจ�ำวันส่วนใหญ่ได้ตามปกติ แต่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการ ชีวิตประจ�ำวันได้ตามปกติแล้วการผ่าตัดหรือการสลายต้อกระจก ดูแลท�ำความสะอาดดวงตา รับประทานยา และหยอดยาตามค�ำ จะเป็นวิธีรักษาที่ช่วยท�ำให้สายตาของผู้ป่วยใสขึ้นและมองเห็นได้ แนะน�ำของจักษุแพทย์อย่างเคร่งครัด 1. วิธีผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้าง ดังเดิม ในกรณีทตี่ อ้ กระจกสุกและแข็งตัวมาก จนอาจไม่เหมาะกับการสลาย ด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ จักษุแพทย์อาจใช้วิธีผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม ขั้นตอนการรักษา จักษุแพทย์จะตรวจวินิจฉัยดวงตาอย่างละเอียดเพื่อแยกชนิด โดยเปิดแผลยาวประมาณ 10 มม. ตามแนวรอยต่อระหว่างกระจกตา ต�ำแหน่งและความรุนแรงของต้อกระจก นอกจากนี้จักษุแพทย์ยัง ด�ำ และผนังตาขาวบริเวณครึ่งบนของลูกตาเพื่อเอาตัวเลนส์แก้วตา ต้องวัดความดันตา และตรวจน�ำ้ วุน้ ตากับจอประสาทตาอย่างละเอียด ที่เป็นต้อกระจกออก เหลือเปลือกหุ้มเลนส์ด้านหลังไว้เป็นถุงแพทย์ เพือ่ ให้ทรายแน่ชดั ว่าต้อกระจกเป็นสาเหคุเดียวทีท่ ำ� ให้สายตาขุน่ มัว จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงนี้ หลังจากนั้นจึงเย็บปิด แผลด้วยไหมไนลอนชนิดบางพิเศษ หรือมีโรคอื่นประกอบด้วย วิธีการลอกต้อกระจกที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 2 วิธี ภายหลังการ ลอกต้อกระจกแล้ว จักษุแพทย์จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมให้แก่ผู้ป่วย ทำ�ไมต้องใส่เลนส์แก้วตาเทียม? ภายหลังการลอกเลนส์แก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วดวงตา เพื่อให้มองเห็นได้เป็นปกติ จะไม่มเี ลนส์แก้วตาท�ำหน้าทีร่ วมแสง มีผลให้สายตายังมัวอยู่ ดังนัน้ จักษุแพทย์จึงใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพื่อให้มองเห็นได้เป็นปกติ 1. วิธีสลายต้อด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ หรือ “เฟโก” การสลายต้อด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์คือวิธีล่าสุด ที่ได้รับความ เลนส์แก้วตาเทียมมีอายุการใช้งานได้นานตลอดชีพมากกว่า 95 นิยมอย่างสูง ในการใช้วิธีนี้จักษุแพทย์เปิดช่องเล็กประมาณ 3 มม. % ของผู้ที่เข้ารับการรักษาต้อกระจกและได้รับการใส่เลนส์แก้วตา ที่ผนังตาขาวเพื่อสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจก แล้ว เทียมอาจขุน่ มัวหลังจากการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเป็นเวลานาน สายตา ปล่อยคลื่นอุลตร้าซาวด์ หรือคลื่นความถี่สูงเข้าสลายและขจัด ที่เคยเห็นได้ชัดเจนก็จะค่อย ๆ มัวลงบ้าง จักษุแพทย์จะแก้ปัญหานี้ ต้อกระจกจนหมดเหลือไว้แต่เปลือกหลังของเลนส์แก้วตาเทียมแทน ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและไม่เจ็บปวดด้วยการใช้ “แย็กเลเซอร์” แก้วตาเพือ่ เป็นถุง จักษุแพทย์จะฝังเลนส์แกวตาเทียมแทนแก้วตาที่ (Yag Laser) ขจัดความขุ่นนี้ให้หมดไปได้ทันที

วิธีรักษาต้อกระจก

28

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป โรงพยาบาลนนทเวช ขอเช�ญชวนผู ที่สนใจ สมัครเข าร วม ผ าตัดต อกระจก จำนวน 36 ท าน โดยไม เสียค าใช จ าย

ตั้งแต วันนี้ - 30 กันยายน 2560 ผู เข าร วมโครงการต องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาอยู ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปร�มนฑล 2. มีประวัติการรักษาโรคดวงตากับแพทย และอยู ระหว างรอรับการผ าตัดดวงตา 3. มีภาวะเสี่ยงต อกระจก 4. มีรายได ไม เกิน 136,000 บาทต อป หมายเหตุ : • ผลการประเมินคุณสมบัติผู สมัครเข าร วมโครงการฯ เป นเอกสิทธ�์ของโรงพยาบาลนนทแวช และถือเป นที่สิ้นสุด • การตัดสินใจผ าตัดข�้นอยู กับดุลพินิจของแพทย

สอบถามข อมูลเพิ่มเติมได ที่ แผนก Marketing Product คุณนาร�ซ า และคุณอังวรา

โทร 0-2596-7888 ต อ 2507 หร�อ www.facebook.com/nonthavej

www.nonthavej.co.th

Your healthy living, our commitment.


ศูนย์เด็กและวัยรุ่น Advanced Children & Teens Center

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย... ทำ�อย่างไรดี ปัจจุบันพบว่ามีเด็กจ�ำนวนมากที่ก�ำลัง ประสบกับภาวะทีเ่ รียกกันว่า “เป็นหนุม่ เป็นสาว ก่อนวัย” นั่นคือ เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง สรีระก่อนเวลาอันควร การที่เด็กมีการเจริญ เติบโตที่เร็วกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก หลายด้าน เช่น ผลกระทบด้านร่างกาย ได้แก่ ความไม่พร้อมในการดูแลตัวเองเมือ่ มีประจ�ำเดือน เร็วกว่าวัย ผลกระทบต่อความสูงในอนาคต ของเด็ก เนือ่ งจากฮอร์โมนเพศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง วัยรุ่นจะส่งผลให้กระดูกระหว่างข้อต่อปิดเร็ว ขึน้ ท�ำให้เด็กหยุดสูง รวมถึงผลกระทบด้านจิตใจ และการปรับตัวในสังคม ดังนั้นการรู้เท่าทัน ปัญหาจะช่วยให้ผปู้ กครองสามารถสังเกตเห็น ความผิดปกติของบุตรหลานและแก้ไขความ ผิดปกตินั้นได้ทันท่วงที

จะทราบได้อย่างไรว่า ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

โดยทัว่ ไปแล้วเด็กผูห้ ญิงจะเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ และเริม่ มองเห็นความเปลีย่ นแปลงของร่างกายเมือ่ อายุ 8 ปีขนึ้ ไป ขณะทีเ่ ด็กผูช้ ายจะเริม่ เข้าสูว่ ยั เจริญ พันธุ์ช้ากว่าเล็กน้อย คือเริ่มตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

เด็กผู้หญิง

มีเต้านม บางกรณีอาจพบเต้านมเจริญขึ้นเพียงข้างเดียว เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มมีสิว และมีกลิ่นตัว

30

เด็กผู้ชาย

มีการขยายตัวของลูกอัณฑะและองคชาติ เริ่มมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เสียงเริ่มแตก เป็นสิว มีหนวดและมีกลิ่นตัว

สาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 1.สาเหตุจากภายนอก

ในวัยเด็กผู้ป่วยอาจได้รับฮอร์โมนเพศปะปนโดยไม่ตั้งใจ เช่น การกินวิตามินบางชนิดเพือ่ จุดประสงค์ทที่ ำ� ให้โตเร็ว โดยที่ จริงอาจมีฮอร์โมนเพศเป็นส่วนผสมอยู่ จึงท�ำให้เด็กดูอ้วนขึ้น โตกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

2.สาเหตุจากภายใน

เกิดจากการท�ำงานของสมองส่วนไฮโพทาลามัสและบริเวณ ต่อมใต้สมองท�ำงานผิดปกติ ท�ำให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศเร็ว กว่าวัยอันควร อาจจะพบในเด็กที่ได้รับการกระทบกระเทือน บริเวณสมอง เช่น อุบัติเหตุ เคยได้รับการฉายแสงหรือมีก้อน เนื้องอกในสมอง ความผิดปกติในการท�ำงานของรังไข่หรือ อัณฑะ หรืออาจจะไม่ทราบสาเหตุได้

3.ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

ปัจจุบันเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีแนวโน้มเข้าสู่วัยหนุ่ม สาวเร็วขึน้ กว่าเมือ่ ในอดีต อาจสัมพันธ์กบั ภาวะโภชนาการ ชนิด ของอาหารที่มีไขมันสูง และพบว่าเด็กอ้วนมีแนวโน้มเข้าสู่วัย หนุ่มสาวเร็วกว่าเด็กผอม

การวินิจฉัย

ในการวินิจฉัยว่าเด็กมีอาการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย หรือไม่นนั้ นอกเหนือจากการตรวจร่างกายแล้ว แพทย์จะท�ำการ วินิจฉัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เอกซ์เรย์เพื่อตรวจอายุของกระดูก เนื่องจากการ เป็นหนุ่มสาวก่อนวัยมีผลท�ำให้กระดูกมีอายุมากกว่าอายุจริง โดยแพทย์จะใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการตัดสินใจว่าควรจะให้ยาฉีด ควบคุมฮอร์โมนเพศหรือไม่ 2. ตรวจเลือดวัดฮอร์โมน การเติบโตก่อนวัยอันควรจะ ท�ำให้ฮอร์โมนเพศในร่างกายมีระดับสูงกว่าปกติ การตรวจนี้ เป็นการยืนยันว่าร่างกายเด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ 3. ตรวจ MRI สมองและท�ำอัลตร้าซาวด์บริเวณมดลูก ส�ำหรับเด็กหญิงเพือ่ ยืนยันว่าอาการทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้มาจากเนือ้ งอก ในสมองหรือความผิดปกติที่รังไข่หรือมดลูก ซึ่งหากขั้นตอนนี้ ไม่พบอะไรแพทย์จะท�ำการรักษาด้วยยาฉีดควบคุมฮอร์โมน เพศ โดยจะฉีดหนึง่ เข็มทุก ๆ สีส่ ปั ดาห์ จนกว่าอายุจริงจะเท่ากับ อายุกระดูกหรือจนกว่าเด็กหญิงจะมีอายุพร้อมทีจ่ ะเข้าสูว่ ยั รุน่ คืออายุประมาณ 10-11 ปี

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจะทำ�อย่างไร

เมื่อพบว่าลูกก�ำลังเผชิญกับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย สิ่งที่ พ่อแม่ควรท�ำ คือให้ความรู้กับลูกว่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้นโดยอธิบายตาม ความเป็นจริง ไม่ควรโกหกลูก และถ้ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาก็ อธิบายให้ลูกฟังว่าผลเสียของการไม่รักษามีอะไรบ้าง นอกจากนี้ การให้ ความรูเ้ รือ่ งเพศแก่ลกู ตามความเหมาะสมของวัยจะท�ำให้เด็กรับรูส้ ภาพ ของตัวเอง และไม่ตกใจกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ส�ำหรับการ ลดความเสีย่ งต่อการเป็นหนุม่ สาวก่อนวัยทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื การควบคุมน�ำ้ หนัก ของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นโภชนาการที่เหมาะสม และให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกาย ข้อมูลโดย: พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์ สาขาและความเชี่ยวชาญ • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม การศึกษา • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี • วุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และ เมตาบอลิสึม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

31


ศูนย์เด็กและวัยรุ่น Advanced Children & Teens Center

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย... ทำ�อย่างไรดี ปัจจุบันพบว่ามีเด็กจ�ำนวนมากที่ก�ำลัง ประสบกับภาวะทีเ่ รียกกันว่า “เป็นหนุม่ เป็นสาว ก่อนวัย” นั่นคือ เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง สรีระก่อนเวลาอันควร การที่เด็กมีการเจริญ เติบโตที่เร็วกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก หลายด้าน เช่น ผลกระทบด้านร่างกาย ได้แก่ ความไม่พร้อมในการดูแลตัวเองเมือ่ มีประจ�ำเดือน เร็วกว่าวัย ผลกระทบต่อความสูงในอนาคต ของเด็ก เนือ่ งจากฮอร์โมนเพศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง วัยรุ่นจะส่งผลให้กระดูกระหว่างข้อต่อปิดเร็ว ขึน้ ท�ำให้เด็กหยุดสูง รวมถึงผลกระทบด้านจิตใจ และการปรับตัวในสังคม ดังนั้นการรู้เท่าทัน ปัญหาจะช่วยให้ผปู้ กครองสามารถสังเกตเห็น ความผิดปกติของบุตรหลานและแก้ไขความ ผิดปกตินั้นได้ทันท่วงที

จะทราบได้อย่างไรว่า ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

โดยทัว่ ไปแล้วเด็กผูห้ ญิงจะเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ และเริม่ มองเห็นความเปลีย่ นแปลงของร่างกายเมือ่ อายุ 8 ปีขนึ้ ไป ขณะทีเ่ ด็กผูช้ ายจะเริม่ เข้าสูว่ ยั เจริญ พันธุ์ช้ากว่าเล็กน้อย คือเริ่มตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

เด็กผู้หญิง

มีเต้านม บางกรณีอาจพบเต้านมเจริญขึ้นเพียงข้างเดียว เริ่มมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มมีสิว และมีกลิ่นตัว

30

เด็กผู้ชาย

มีการขยายตัวของลูกอัณฑะและองคชาติ เริ่มมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เสียงเริ่มแตก เป็นสิว มีหนวดและมีกลิ่นตัว

สาเหตุของการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 1.สาเหตุจากภายนอก

ในวัยเด็กผู้ป่วยอาจได้รับฮอร์โมนเพศปะปนโดยไม่ตั้งใจ เช่น การกินวิตามินบางชนิดเพือ่ จุดประสงค์ทที่ ำ� ให้โตเร็ว โดยที่ จริงอาจมีฮอร์โมนเพศเป็นส่วนผสมอยู่ จึงท�ำให้เด็กดูอ้วนขึ้น โตกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

2.สาเหตุจากภายใน

เกิดจากการท�ำงานของสมองส่วนไฮโพทาลามัสและบริเวณ ต่อมใต้สมองท�ำงานผิดปกติ ท�ำให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศเร็ว กว่าวัยอันควร อาจจะพบในเด็กที่ได้รับการกระทบกระเทือน บริเวณสมอง เช่น อุบัติเหตุ เคยได้รับการฉายแสงหรือมีก้อน เนื้องอกในสมอง ความผิดปกติในการท�ำงานของรังไข่หรือ อัณฑะ หรืออาจจะไม่ทราบสาเหตุได้

3.ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

ปัจจุบันเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีแนวโน้มเข้าสู่วัยหนุ่ม สาวเร็วขึน้ กว่าเมือ่ ในอดีต อาจสัมพันธ์กบั ภาวะโภชนาการ ชนิด ของอาหารที่มีไขมันสูง และพบว่าเด็กอ้วนมีแนวโน้มเข้าสู่วัย หนุ่มสาวเร็วกว่าเด็กผอม

การวินิจฉัย

ในการวินิจฉัยว่าเด็กมีอาการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย หรือไม่นนั้ นอกเหนือจากการตรวจร่างกายแล้ว แพทย์จะท�ำการ วินิจฉัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เอกซ์เรย์เพื่อตรวจอายุของกระดูก เนื่องจากการ เป็นหนุ่มสาวก่อนวัยมีผลท�ำให้กระดูกมีอายุมากกว่าอายุจริง โดยแพทย์จะใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการตัดสินใจว่าควรจะให้ยาฉีด ควบคุมฮอร์โมนเพศหรือไม่ 2. ตรวจเลือดวัดฮอร์โมน การเติบโตก่อนวัยอันควรจะ ท�ำให้ฮอร์โมนเพศในร่างกายมีระดับสูงกว่าปกติ การตรวจนี้ เป็นการยืนยันว่าร่างกายเด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ 3. ตรวจ MRI สมองและท�ำอัลตร้าซาวด์บริเวณมดลูก ส�ำหรับเด็กหญิงเพือ่ ยืนยันว่าอาการทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้มาจากเนือ้ งอก ในสมองหรือความผิดปกติที่รังไข่หรือมดลูก ซึ่งหากขั้นตอนนี้ ไม่พบอะไรแพทย์จะท�ำการรักษาด้วยยาฉีดควบคุมฮอร์โมน เพศ โดยจะฉีดหนึง่ เข็มทุก ๆ สีส่ ปั ดาห์ จนกว่าอายุจริงจะเท่ากับ อายุกระดูกหรือจนกว่าเด็กหญิงจะมีอายุพร้อมทีจ่ ะเข้าสูว่ ยั รุน่ คืออายุประมาณ 10-11 ปี

เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจะทำ�อย่างไร

เมื่อพบว่าลูกก�ำลังเผชิญกับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย สิ่งที่ พ่อแม่ควรท�ำ คือให้ความรู้กับลูกว่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้นโดยอธิบายตาม ความเป็นจริง ไม่ควรโกหกลูก และถ้ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาก็ อธิบายให้ลูกฟังว่าผลเสียของการไม่รักษามีอะไรบ้าง นอกจากนี้ การให้ ความรูเ้ รือ่ งเพศแก่ลกู ตามความเหมาะสมของวัยจะท�ำให้เด็กรับรูส้ ภาพ ของตัวเอง และไม่ตกใจกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ส�ำหรับการ ลดความเสีย่ งต่อการเป็นหนุม่ สาวก่อนวัยทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื การควบคุมน�ำ้ หนัก ของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นโภชนาการที่เหมาะสม และให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกาย ข้อมูลโดย: พญ.วรพร ตันติจัตตานนท์ สาขาและความเชี่ยวชาญ • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม การศึกษา • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี • วุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และ เมตาบอลิสึม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

31