Health Living 2019

Page 1

ISSUE

2019

GYNECOLOGY LAPAROSCOPIC AND HYSTEROSCOPIC SURGERY แก้ไขปัญหาทางนรีเวชด้วยการ ผ่าตัดผ่านกล้อง

VASCULAR CENTER ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดแบบครบวงจร ปวดเข่า ข้อเสื่อม

ควรออกกำ�ลังกายแบบไหน... ทำ�ลายก้อนมะเร็งด้วย คลื่นความถี่วิทยุ

RADIOFREQUENCY ABLATION

ห่วงใยสุขภาพคุณ

ด้วยกระดายาษตา

ถนอทมั้งสเล่ม

และใช้หมนึกถั่วSเหoyลือInง k จากน้ำ�มั


Editor's Note ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 38 ปี โรงพยาบาล นนทเวชมุ่งเน้นสู่การเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นน�ำ ระดับประเทศ ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน (โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ) คือ มีแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขา อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล และทีมงาน สหสาขา ด�ำเนินงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) โดยเน้นการ รักษาแบบองค์รวมและมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟู สภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ โดยเน้น ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งส�ำคัญ โรงพยาบาลนนทเวชก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community (AEC) เพือ่ รองรับความต้องการบริการทางการแพทย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการเปิดเสรี ทางการค้าสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) และความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศในกลุ่มสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการ มุ่งมั่นพัฒนา สรรหา แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง และเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ เพื่อ การรักษาพยาบาลและการสือ่ สารด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดฝึกอบรม และ การเรียนการสอนให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระดับสากล มีการติดตามและก�ำกับดูแลอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ สิง่ เหล่านีค้ อื สิง่ ทีเ่ รามุง่ มัน่ พัฒนาเพือ่ ส่งต่อคุณค่าให้กบั ลูกค้าและผูร้ บั บริการทัง้ คนไทย และชาวต่างชาติ โดยเราไม่ได้หยุดยั้ง ตัวกระผมเองในฐานะผู้น�ำองค์กรและผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลนนทเวช จะยึดมั่นในความเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการรักษาและคุณภาพ ของการบริการตลอดไป ภายใต้พนั ธกิจของโรงพยาบาล คือ “ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากร ทางการแพทย์มืออาชีพและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล”

ที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ สถานที่ติดต่อ ติดต่อโฆษณา Email ออกแบบและจัดพิมพ์

Contents 04

นนทเวชบนสื่อ

NTV News

08

ทีมแพทย์-เทคโนโลยี Product Highlight

• ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery Center : MIS Center) • ศูนย์กระดูกและข้อ (ORTHOPAEDIC CENTER)

ด้วยความปรารถนาดี

12

Health’s Tips

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล

16

ทีมแพทย์ + เทคโนโลยี Product Highlight

ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว นิตยา ชื่นศิลป์ สุชีรา วิจิตรสาร อมรรัตน์ สินสวัสดิ์ 432 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568 contactus@nonthavej.co.th บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จ�ำกัด โทร. 0-2183-0781-2

• Healthy Living เป็นวารสารรายสามเดือนของบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคัดลอกหรือน�ำไปตีพมิ พ์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

• อาการปวดเข่า

• การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช • ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร แบบไม่ต้องผ่าตัดและผ่าตัด • โครงการเปลี่ยนไตใหม่...เหมือนได้ชีวิตใหม่ที่ยืนยาว • ศูนย์มะเร็ง

27

นนทเวชเพื่อสังคม CSR in NTVstyle

30

กิจกรรม CSR นนทเวชให้ความรู้สู่ชุมชม


นนทเวชบนสือ่ NTV News

โรงพยาบาลนนทเวช รับรางวัล Excellent Check Up Award ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรง พยาบาลนนทเวช ในนามตัวแทนผู้บริหารโรง พยาบาลฯ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัล Excellent Check Up Award ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018” ซึ่งมอบส�ำหรับโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ สุขภาพแก่ลกู ค้าอย่างมีคณ ุ ภาพ และสร้างความ พึงพอใจแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ ณ ห้อง Magnolia Ballroom โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ ชีวิตดี By SCG จัดบริการตรวจสุขภาพ ฟรี! โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกิจกรรมในงาน “Pre-launched ร้านชีวิตดี By SCG” ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “เพื่อนคนวัยอิสระ” โดยได้รับเกียรติ จาก นพ.สิ ริ ชั ย กิ ต ติ ช าญธี ร ะ อายุ ร แพทย์ ระบบประสาท และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากการหลับ เสวนาในหัวข้อ “การนอนหลับแบบไหน... เข้าข่ายผิดปกติ” พร้อมจัดบริการตรวจสุขภาพ เบือ้ งต้นฟรี ณ ร้านชีวติ ดี by SCG ชัน้ 6 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

4

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน การประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด

นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภกั ดี ศัลยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า ศูนย์กระดูก และข้อ โรงพยาบาลนนทเวช บรรยายพิเศษทางการแพทย์หัวข้อ “ดูแลตัวเองอย่างไร...ให้หา่ งไกลโรคข้อเข่าเสือ่ ม” เพื่อส่งเสริมสุข ภาพให้กับพนักงานการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ ณ ห้อง ประชุม ปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคารส�ำนักงานใหญ่

พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โรคเลือด ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนนทเวช บรรยายให้ความรูส้ ขุ ภาพ หัวข้อ “ผลเลือด...บอกสุขภาพของเรา ได้มากกว่าที่คิด” เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด ณ ห้องฝึกอบรมชัน้ 3 อาคารส�ำนักงานกลาง (โรงงานบางปะอิน)

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมส่งเสริมสุขภาพชมรมพนักงาน เกษียณอายุ สมาคมสโมสร การไฟฟ้านครหลวง นพ.ต้น คงเป็นสุข แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมล�ำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาล นนทเวช บรรยายพิเศษทางการแพทย์หวั ข้อ “ห่างไกล...โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับชมรมพนักงานเกษียณอายุ สมาคมสโมสร การไฟฟ้านครหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์ การไฟฟ้านครหลวง สามเสน

5


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society


ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง

(Minimally Invasive Surgery Center : MIS Center) โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับ ต้นๆ ในประเทศที่น�ำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่ง เป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการรักษา ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัด ผ่านกล้องได้นําความก้าวล�้ำทางการแพทย์มาผสานกับ ความชํานาญของทีมแพทย์ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีแผลผ่าตัด ขนาดเล็กเจ็บน้อย ฟืน้ ตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรง พยาบาล และลดภาวะการติดเชื้อ ด้วยบริการด้านการ รักษาเฉพาะทาง อาทิ • ผ่าตัดผ่านกล้อง โรคกระดูกและข้อ : ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้อง ด้วยระบบเทคโนโลยี Ar-

throscope และบริการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยเทคโนโลยี Minimally Invasive Surgery ผ่านกล้อง Microscope ที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นมุมมอง ภาพทั้งความกว้าง ความยาว และความลึกในขณะที่ทําการ ผ่าตัด ได้อย่างชัดเจน แม่นยํา โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญร่วมกับวิสญ ั ญีแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งพยาบาล นักกายภาพและเภสัชกร

• ผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช : จากประสบการณ์ทางการรักษาผ่าตัด ผ่านกล้องมากว่า 17

ปี ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้อง 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery ด้วยความพร้อมทีค่ รอบคลุม ช่วยแก้ไขปัญหาทางนรีเวช อาทิ การวินิจฉัยรักษาภาวะมีบุตร ยาก การหาสาเหตุและการรักษาอาการปวดประจ�ำเดือน การ ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่

• การผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช และการผ่าตัดศัลยกรรม ช่องท้อง อาทิ นิ่วในถุงน�้ำดีผ่านกล้อง ผ่าตัดไส้เลื่อน ผ่านกล้อง และครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง

8

9


ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

ศูนย์กระดูกและข้อ

(ORTHOPAEDIC CENTER) วุฒิบัตร

• Board of Orthopaedic Surgery (1996) • TOA Sports Medicine Workshop Arthroscopic ACL Reconstruction & Meniscus repair Siriraj Hospital, Mahidol University (1996) • The 4th Combined Meeting of Spinal and Paediatric Sections of WPOA, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (1999) • The 21st Annual Meeting of The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and The Thai Orthopaedic Association, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (1999) • AO Course on Principles in Operative Fracture Treatment, Swiss Association for the Study of Internal Fixation, Davos, Switzerland (1999) • Rheumatology for the Non-Rheumatologist, Thai Rheumatism Association (2001) • The American Academy of Orthopaedic Surgeons 68th Annual Meeting, American Academy of Orthopaedic Surgeons 2001 Annual Meeting, San Francisco, California, USA (2001) • Certificate of CME Participation, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (2002) • Participation in the Third Cooperative ASEAN OA-AAOS Instructional Course Lecture program (2006) • Epidural Neurolysis Procedure Surgeon Master Class Cheonan Woori Hospital, Chungnam, Korea (2012) • The 17th Operative Spine Course & the 6th Asia Pacific Cervical Spine Society Meeting, Asia Pacufic Cervical Spine Society (2012)

• Discectomy • Microscopic discectomy • Decompressive laminectomy + Fusion pedicular screws + (TLIF or PLIF) • Hip arthroscopy (THA) • Knee arthroplasty (unicondylar arthroplasty or total knee arthroplasty) • Anterio decompression cervical fusion (ADCF) • Laminoplasty (cervical spine) • Trauma surgery (Eg. ORIF, CRIF)

Special Clinical Experiencer

นพ.ชัชวาล ปิยะวรรณสุทธิ์

คติประจ�ำใจ “อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่” แผนก

• ศูนย์กระดูกและข้อ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10

ตารางการท�ำงาน

จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 08:00-17:00 น. พฤหัสบดี 08:00-12:00 น. อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

นพ.สุเมธ สุรัฐการดาวดี

คติประจ�ำใจ “อดีตไม่ส�ำคัญ...ปัจจุบันท�ำให้ดีที่สุด” แผนก

• ศูนย์กระดูกและข้อ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.ขจรวุฒิ ลิมวรนุสรณ์

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความช�ำนาญสาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spinal Surgery) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ

• โรค o โรคกระดูกสันหลังต่างๆ o หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน o กระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท o กระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท o กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ • หัตถการ o ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง เชื่อมข้อ o ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก o ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง o ฉีดยาระงับปวดที่รากประสาท o ฉีดยาเข้าช่องโพรงกระดูกสันหลัง o กระดูกหักและข้อเคลื่อนทั่วไป o ผ่าตัดข้อสะโพกแบบแผลเล็ก ผ่าตัดข้อเข่าแบบแผลเล็ก o ผ่าตัดนิ้วล็อคแบบไม่มีแผล

ตารางการท�ำงาน

จันทร์ พุธ วันศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี วันอาทิตย์

08:00 - 17:00 น. 08:00 - 18.00 น. 08:00 - 16:00 น. 13.00 - 20.00 น.

แผนก

• ศูนย์กระดูกและข้อ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศัลยกรรมกระดูกและข้อ • เวชศาสตร์การกีฬา

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์

ตารางการท�ำงาน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

08:00 - 13:00 น. 08.00 - 18:00 น. 12.00 - 20:00 น. 08:00 - 17:00 น. 11:30 - 14:30 น.

11


สาระน่ารู้ Health's Tips

ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น (ยังไม่ยุบบวมหรือยังเจ็บอยู่)

1. ปวดรอบเข่า หน้าขา

มักมีสาเหตุมาจากหลัง ปวดร้าวลงมา (ลองแก้ปัญหา เรื่องหลัง อาการจะหายไปเอง)

2. ปวดที่เข่า

มักจะเป็นด้านในของเข่าก่อน ต่อไปจะมีอาการบวม ร่วมด้วยเสมอ ปวดทีข่ อ้ เข่า (ข้อเข่าเสือ่ ม) เริม่ จากเข่าหลวม เวลาเดิน นั่ง ขึ้น-ลงบันได จะมีเสียงดังเพราะกระดูกและ ลูกสะบ้าสีกนั ต่อไปจะเริม่ เสียวเดินไม่ปกติจนเกิดกระเผลก (ซึง่ ท�ำให้ขาอีกข้างหนึง่ ต้องท�ำงานหนักแทนและอาจท�ำให้ เป็นทั้งสองข้าง) เกิดบวมเจ็บมาก เข่าจะยิ่งหลวมและโค้ง ออกข้างๆ (เข่าค้อม)

ต้องไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจหาสาเหตุของโรคและรับการรักษาด้วยวิธที เี่ หมาะสมต่อไป ถ้าทิง้ ไว้นานๆ กระดูก จะสึกหรอมากขึ้นกว่าเข่าค้อม (โก่งออกด้านข้าง) จะท�ำให้ขาสั้นเดินกระเผลกมากขึ้นและปวดหลังได้ ซึ่งจะต้อง ถึงขั้นผ่าตัด หรือใส่ข้อเข่าเทียมถ้าทุเลาปวด ยุบบวมให้เริ่มบริหารเข่า

ถ้าเดินแล้วมีอาการเจ็บเสียวมาก • ให้ใส่ปลอกเข่า หรือผ้าพันพยุงเข่าไว้

และควรถือไม้เท้าด้านตรงข้ามกับ เข่าข้างเจ็บ เพื่อแบ่งน�้ำหนักตัวลงไป ที่ไม้เท้า ช่วยลดน�้ำหนักที่จะลงเข่า

• ใช้ความร้อนประคบ ทายา

นอนพัก ใช้หมอนรองใต้เข่าเพื่อ ให้ช่องว่างในเข่าเผยอออก เยื่อบุเข่า จะไม่ถกู บีบมาก การอักเสบก็จะดีขนึ้

• การนอน

ควรใช้หมอนรองเข่า ถ้าเวลาพลิกตัวมี อาการปวดมากขึ้น ก็ควรใช้ผ้าพันเข่าเพื่อ ช่วยพยุงไว้ (ไม่ควรพันให้แน่นเกินไปเพราะ อาจท�ำให้ข้อเท้าบวมได้)

บริหารไม่ต้านน�้ำหนัก (ถ้ามีปลอกเข่าก็สวมด้วย) 1. บริหารอยู่กับที่ (ควรท�ำในท่านอน)

• นอนหงาย วางเข่า 2 ข้างบนหมอน ส้นเท้าวางลงพื้น เกร็งกล้าม เนื้อหน้าขา (กดขาพับลงบนหมอนส้นเท้าวางกับพื้น) • นับ 1-10 พัก (นับ 1-10 = 1 ครั้ง) ท�ำทั้งหมด 10 ครั้ง ถ้าขณะ ที่บริหารมีอาการปวดให้หยุดบริหาร

วัยสูงอายุ

12

วัยหนุ่มสาว

ที่ใส่ส้นสูงนานๆ เดิน-ยืนมากๆ

น�้ำหนักตัวมาก

ยกของหนักเป็นประจ�ำ ขึ้นลงบันไดบ่อยๆ

เคยได้รับอุบัติเหตุ

หกล้มเข่ากระแทก มีปัญหาจากหลังนานๆ

โรคข้อต่างๆ

รูมาตอยด์ ข้ออักเสบ โรคเกาต์

• ท่านั่ง นั่งเก้าอี้ ก้นชิดและพิงผนัง ควรมีม้วนผ้า รองใต้ขาเหนือเข่า (ใกล้ขอบเก้าอี้ที่นั่ง) จะท�ำให้ตัวไม่ แอ่นหรือหลังโก่งเหยียดเข่าตรง เกร็ง นับ 1-10 พัก (เวลาพักควรวางเท้าบนไม้รองเท้าเตี้ยๆ) แล้วนับ 1-10 ต่อท�ำจนครบ 10 ครั้งแล้วสลับช้าง

2. บริหารแบบเคลื่อนไหวที่เข่า

(ท�ำให้ลักษณะต้านทานแรงดึงดูดของโลก) ท�ำได้ทั้งท่านอนและท่านั่ง ให้เริ่ม ตั้งแต่น้อยครั้งแล้วค่อยๆ เพิ่มจนครบ 10 ครั้ง

2.1 ท่าเหยียดเข่า

ท่านอนหงาย นอนหงาย วางเข่า ลงบนหมอนข้าง (รองใต้ขาพับ) เกร็ง กล้ามเนื้อหน้าขา เข่าเหยียดตรง (ส้นเท้าลอยจากพื้น ต้นขาอยู่กับที่นับ 1-10 ท�ำ จนครบ 10 ครั้ง)

2.2 ท่างอ นอนคว�่ำ

หมอนรองที่หน้าท้องบริเวณบั้นเอว ก้นและหลัง (ถ้านอนคว�ำ่ ไม่ได้ให้นอนตะแคง) ถ้าเข่ามีเสียงดังให้งอแค่ตงั้ ฉาก ถ้าไม่มเี สียง ให้งอเต็มที่ การบริหารท่านี้ หากงอเข่าแม้ เพียงเล็กน้อยก็มอี าการปวดให้หยุดท�ำ ต้อง รักษาให้หายอักเสบก่อน 13ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช

แผนก

(GYNECOLOGY LAPAROSCOPIC AND HYSTEROSCOPIC SURGERY)

• ศูนย์ครรภ์คุณภาพ • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / มีบุตรยาก

แก้ ไขสารพันปัญหาทางนรีเวชด้วยความพร้อมที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย รักษา และการผ่าตัดผ่านกล้องทาง นรีเวช อาทิ การวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก การรักษาอาการปวดประจ�ำเดือน การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่ ท�ำหมัน และผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช ด้วยประสบการณ์ทางการรักษาและผ่าตัดผ่าน กล้องทางนรีเวช กว่า 17 ปี ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้อง 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ศูนย์สุขภาพสตรี

โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ • ภาวะมีบุตรยาก • เด็กหลอดแก้ว

(WOMEN-CENTERED CARE)

ตารางการท�ำงาน

จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์ 09:00 - 15:30 น.

แผนก

• ศูนย์ครรภ์คุณภาพ • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

พญ.วัลย์วสิ า ธารไพรสาณฑ์

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / มีบุตรยาก

วุฒิบัตร

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ • วุฒบิ ัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ การรักษาผู้มีบุตรยาก

• การผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง+ในโพรงมดลูก • การผ่าตัดแก้หมันหญิง • ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง • ถุงน�้ำรังไข่ • การผ่าตัดแก้ไข่ท่อน�ำไข่

• การตัดมดลูก • เนื้องอกมดลูก • เนื้องอกรังไข่ • ซีสต์ที่รังไข่,ช็อกโกแลตซีสต์ • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ • ผังผืดในเชิงอุ้งเชิงกราน • ท่อน�ำไข่อุดตัน • ติ่งเนื้อ,เนื้องอก,ผังผืดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก • ปวดท้องน้อย,ปวดประจ�ำเดือน • ระดูมาไม่ปกติ (มาช้า,ไม่มา,มามาก,มากระปริบกระปรอย)

นพ.ประทีป หาญอิทธิกุล

คติประจ�ำใจ “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด” 16

จันทร์-พุธ และศุกร์ 09:00 - 15:00 น. วันพฤหัสบดี 15:00 - 18:00 น. วันเสาร์ 10:00 - 15:00 น. **หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

• อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Vajira Hospital • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญอนุสาขามะเร็งทางนรีเวช วชิรพยาบาล Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology, Vajira Hospital • ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Certificate of Gynecogic Endoscopy and Minimal Invasive Therapy from Asia-Pacific association (APAGE)

• ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช o มะเร็งปากมดลูก o มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก o มะเร็งรังไข่

• ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช o ผ่าตัดมดลูก o ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก o ผ่าตัดรักษาเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ o ผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ ถุงน�้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ • ผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก o วินิจฉัยรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด o ผ่าตัดติ่งเนื้อโพรงมดลูก ผ่าตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก o ผ่าตัดรักษาภาวะมดลูกผิดรูป

จันทร์ 16:00 - 20:00 น. อังคาร 08:00 - 16:00 น. พุธ 08:00 - 20:00 น. ศุกร์ 08:00 - 20:00 น. เสาร์ 13:00 - 17:00 น.

โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ

ประสบการณ์การรักษา

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ตารางการท�ำงาน

นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี

คติประจ�ำใจ “ท�ำหน้า ที่ของตัวเองให้ดีที่สุด” แผนก

• ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช

การศึกษา

• แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต M.D., Faculty of Medicine, Rangsit University, Thailand

ตารางการท�ำงาน

17


สาระน่ารู้ Health's Tips

ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

(ADVANCED LAPAROSCOPE SURGERY CENTER)

นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่

นพ.ชายรัตน์ เจรจาปรีดี

นพ.กรัสบูรณ์ อลงกรณ์รัศมี

แผนก

แผนก

แผนก

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์

โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ

• ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ • ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ริดสีดวงทวาร • โรคฝีคัณฑสูตร

ตารางการท�ำงาน

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น.

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

• ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

การศึกษา

• ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง

วุฒิบัตร

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป • อนุสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร • โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ • ศัลยศาสตร์ทั่วไป • ผ่าตัดถุงน�้ำดีผ่านกล้อง

ตารางการท�ำงาน

จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 08:00-17:00 น. พุธ 08:00 -11:00 น.

การศึกษา

วุฒิบัตร

• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ

• การผ่าตัดถุงน�้ำดีผ่านกล้อง • การผ่าตัดไส้เลื่อน • การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

ตารางการท�ำงาน

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น. วันเสาร์ 08:00-11:00 น. หมายเหตุ : ออกตรวจเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4

19


ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร แบบไม่ต้องผ่าตัดและผ่าตัด

ทีมแพทย์ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. โสภณ จิระสิริธรรม 2.นพ.ทม เอื้ออารีวิริยะกิจ

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

1.นพ.ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม

ศัลยศาสตร์ทั่วไปและผ่าตัดเส้นเลือดขอด 1.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ

INTERVENTION CARDIOLOGIST

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดครบวงจร (Vascular Center) โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการรักษาภาวะหลอดเลือดโต, หลอดเลือดตัน, หลอดเลือดตีบ, หลอดเลือดแตก, หลอดเลือด ส�ำหรับฟอกไต, แผลเท้าเบาหวาน (Vascular) และหลอดเลือดอืน่ ๆ แบบไม่ตอ้ งผ่าตัดและผ่าตัด โดยทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากหลากหลาย สาขา ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรค หลอดเลือดโดยเฉพาะ

ให้บริการรักษาภาวะ • หลอดเลือดโต • หลอดเลือดตัน • หลอดเลือดตีบ • หลอดเลือดแตก

หลอดเลือดสมอง • ให้ยาละลายลิ่มเลือด (rTPA) • ใส่ขดลวดทีห่ ลอดเลือดสมองรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Coil Intervasion) • ขยายหลอดเลือดสมองด้วยบอลลูน • ลากก้อนเลือดที่หลอดเลือดสมอง (Clot Retriever) • ผ่าตัดรักษาหลอดเลือดสมองแตก • ผ่าตัดระบายเลือดที่คั่งในสมองลงช่องท้อง (VP Shunt)

20

• ผ่าตัดใส่เครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้าทีส่ มองรักษาโรคพาร์กนิ สัน (DBS) • ผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดที่สมอง (By Pass) หลอดเลือดหัวใจ • ฉีดสีหลอดหัวใจ (CAG) • ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และใส่บอลลูนขยายหลอดเลือด • ผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) • ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ • ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่หัวใจ (Pacemaker) • ใส่บอลลูนขยายลิ้นหัวใจ

• หลอดเลือดส�ำหรับฟอกเลือด

• ผ่าตัดท�ำหลอดเลือดส�ำหรับฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต

• แผลเท้าเบาหวาน (Vascular)

• หัตถการใส่บอลลูนขยายหลอดเลือดที่ขา (ผู้ป่วยเบาหวาน) • หัตถการใส่บอลลูนขยายหลอดเลือดทีแ่ ขน (ผูป้ ว่ ยเบาหวาน)

• หลอดเลือดอื่นๆ

• การรักษามะเร็งตับด้วยการให้เคมีบำ� บัดผ่านทางหลอดเลือดแดง TACE (Transarterial Chemoembolization)

1.นพ.วันชาติ โพธิ์ศรี 2.นพ.ภูริช สุลัญชุปกร 3.นพ.เอนก กนกศิลป์ 4.นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์ 5.รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย 6.นพ.พิสิษฐ หุตะยานนท์

ประสาทวิทยา

1.นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย 2.นพ.พลสันต์ เรืองคณะ 3.นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ 4.พญ.ชุมพิตา สุทธาภาศ 5.พญ.พัชราพร วรรณกิตติ 6.พญ.สิรารัตน์ โมรรัต 7.นพ.อัคราวุฒิ วิริยะเวชกุล 8.พญ.อภิญญา จิระรัตน์ 9.นพ.ก้องเกียรติ กุณฑ์กันทรากร

ศัลยกรรมระบบประสาท

1.นพ.วิรุณพร พรหมพงศา 2.นพ.จักรี ธัญยนพพร 3.นพ.ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 4.นพ.ไกรศรี จันทรา

หลอดเลือดอื่นๆ รังสีร่วมรักษา

1.พญ.เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือด และศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายไต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด / ศัลยกรรมหลอดเลือดเทียมเพื่อการฟอกไต) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดเส้นเลือดขอด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศัลยแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบประสาท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษา 21


ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

โครงการเปลี่ยนไตใหม่เหมือนได้...ชีวิตใหม่ที่ยืนยาว ในสังคมปัจจุบันไม่เพียงแต่โรคร้ายแรงอย่างกลุ่มโรคมะเร็ง เท่านั้นที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับชาติ โรคเรื้อรัง อาทิเช่น “โรคไต” ยังเป็นปัญหาที่บั่นทอนศักยภาพของคนวัยท�ำงานซึ่งเป็น ก�ำลังส�ำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน จากสถิติ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยยังป่วยเป็นโรคไตติดอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ สาเหตุส่วนใหญ่ 70% เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคนผลที่ตามมาคือมีภาวะไตเสื่อมและไตเสื่อมเร็วขึ้น

หากกล่าวถึงการรักษาโรคไต “การปลูกถ่ายไต” เป็นการรักษาที่ดี ที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย โดยที่มีการฟอกเลือด หรือที่เรียก กันติดปากทั่วไปว่า “การฟอกไต” เป็นการพยุงอาการของโรคขณะรอ การผ่าตัด “ปลูกถ่ายไต” โดยเทคโนโลยีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในปัจจุบัน พัฒนาไปมากจากอดีต ท�ำให้ความหวังของผู้ป่วยโรคไตก็เพิ่มขึ้นตาม ล�ำดับ โรงพยาบาลนนทเวชได้มีการพัฒนาการรักษามาอย่างต่อเนื่อง และ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีของการก่อตั้ง โรงพยาบาลนนทเวชได้จัดโครงการเปลี่ยนไตใหม่เหมือนได้...ชีวิต ใหม่ท่ียืนยาว เพื่อสนับสนุนการปลูกถ่ายไต ในราคา 380,000 บาท ครอบคลุมทั้งผู้ให้และผู้รับ จ�ำนวน 5 ท่าน เพราะการปลูกถ่ายไตเป็น วิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดทั้งในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยปณิธาน ที่จะมอบบริการรักษาอันเป็นเลิศ และยืนหยัดเคียงข้างการดูแลสุขภาพ ของทุกคนในครอบครัว โรงพยาบาลนนทเวชจึงใส่ใจในการมอบคืนสู่ สังคมอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา

ขอบคุณข้อมูล : นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดเส้นเลือดขอด 22


ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

ศูนย์มะเร็ง

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลรักษาโรค มะเร็ง ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บ�ำบัดรักษา ติดตามประเมิน ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ไปจนถึงการดูแล ด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และ การเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ�้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยทีม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ร่วมกับบุคลากรทางการ แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทีมแพทย์

วิธีการรักษามาตรฐาน

• การประเมินสุขภาพผู้ป่วยและวางแผนการรักษา • การให้ยาเคมีบำ� บัด (chemotherapy drug administration) • การรักษาแบบจ�ำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) • การให้เลือด/เกล็ดเลือด • การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน ( Immunotherapy) • RF (Radio frequency) ablation การบริการ คือการใช้ electrode qenerate • การค้นหาประวัตทิ างพันธุกรรมโดย Family Tree Screening • TOCE/TACE • การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกาย การตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยการตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ และปัสสาวะ • การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear หรือ Pap Test) (Cancer Screening Check up : Occult Blood) • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ • การตรวจวินิจฉัย ค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก แบบใช้ปริมาณรังสีต�่ำ (Physical Examination for tumor) โดยการตรวจร่างกาย • การตรวจโดยใช้เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 192 slides) ด้วยการ ดู และคล�ำ เต้านม, เนื้อเยื่อในช่องปาก, ก้อนเนื้อ • การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ต่างๆ ตามร่างกาย • การถ่ายภาพเอกซเรย์ (X-ray C-Arm) • การตรวจวินิจฉัยค้นหาระยะของโรคมะเร็ง • การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultra Sound) ตามอวัยวะที่เป็น (Staging Cancer Detection) • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ การดูแลรักษาโรคมะเร็ง แมมโมแกรม (Digital Mammography) • ตรวจรักษาโรคมะเร็งทุกระบบ • การส่องกล้องเพื่อหาความเสี่ยงมะเร็ง (Endoscopy) (Treatment for cancer in all system) • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร • ตรวจรักษามะเร็งในผู้สูงอายุ (Geriatric Oncology) (Gastroscope & Colonoscope) • การรักษาด้วยการผ่าตัด (Surgical Oncology) • การส่องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscope) • การรักษามะเร็งแบบออกฤทธิ์แบบจ�ำเพาะเจาะจง • การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimal invasive diagnostic (Target therapy) procedure) 24

• อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง (พญ.ชนิกา ครุฑนาค) • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด (พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์, พญ.นริสรา วงศ์ทอง, พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ ) • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ (นพ.ประภัสสร์ สมิติษเฐียร, นพ.ณัฐพล ไชยนุวัติ, พญ.นวลทิพย์ วิจิตรจรรยากุล) • ศัลยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก (นพ.ทวีพงษ์ เหลืองอ่อน) • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งล�ำไส้ (นพ.ต้น คงเป็นสุข ) • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งตับ • การเจาะชิ้นเนื้อตับโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (นพ.ปิยะ เตียวประเสริฐ) (Liver biopsy under CT navigation) • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งหลอดอาหาร • การเจาะตัดชิ้นเนื้อผ่านผิวหนังด้วยเข็มขนาดเล็ก และมะเร็งกระเพาะอาหาร (นพ.วิศษิ ฎ์ เกษตรเสริมวิรยิ ะ) (Needle Biopsy) • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและทรวงอก • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) (นพ.ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม) และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช, นพ.ชนินทร์ อภิวาณิชย์, • การดูแลแผลเปิดของล�ำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง ผศ.พญ.เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล, นพ.สันติ โลกเจริญลาภ, • การดูแลหลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง นพ.ศุภฤกษ์ กมลวัทน์) • การให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนาการ • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช • การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ (นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี, นพ.สมบูรณ์ ศรสุกลรัตน์, • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย พญ.สุทธิดา อินทรบุหรั่น, พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์) • กลุ่มให้ความช่วยเหลือ (Cancer Support Group) • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง (พญ.สุรีย์พร โรจนพิทยากร) • การสัมมนา • รังสีแพทย์ร่วมรักษาโรคมะเร็ง โรคมะเร็งที่ศูนย์ ให้การรักษา (พญ. เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร, นพ.พิษณุรักษ์ อินละคร) • มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer) • มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary Cancer) • แพทย์โภชนบ�ำบัด (นพ.ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย) • มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ (Bone Cancer) บุคลากรทางการแพทย์ • มะเร็งตับ (Liver&Biliriary Cancer) • พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง • มะเร็งเม็ดเลือด (Hematologic malignancy) • เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบ�ำบัด • มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) • นักรังสีเทคนิค • มะเร็งในช่องปากและล�ำคอ (Head and Neck Cancer) • นักโภชนบ�ำบัด • มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) • มะเร็งปอด (Lung Cancer) • มะเร็งสมอง (Brain tumor) • มะเร็งตับอ่อน (Pancrease Cancer) 25


นนทเวชพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

ทีมแพทย์+เทคโนโลยี Product Highlight

ภาพแสดงการเผาท�ำลาย

ก้อนเนื้องอก

“เป็นวิธีการรักษามะเร็งตับ หรือ มะเร็งชนิดอื่นที่กระจายมายังตับ

ด้วยการใช้เข็มขนาดเล็ก มีคุณสมบัติให้ความร้อนที่ปลายเข็ม เผา ท�ำลายกล้ามเนื้อ เหมาะส�ำหรับการรักษามะเร็งตับที่ก้อนมีขนาดเล็ก โดยการรักษาวิธีนี้ปลอดภัย รุกล�้ำร่างกายน้อย มีผลข้างเคียงน้อย ไม่มแี ผลผ่าตัด พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 2-3 วัน และสามารถ ใช้วิธีนี้รักษาซ�้ำได้ เมื่อมีก้อนมะเร็งกลับมาเป็นซ�้ำ”

หลักการและกลไกในการรักษา เข็มความร้อน RFA ใช้หลักการของคลื่นวิทยุ ท�ำให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็ม โดยใช้งานร่วมกับเครื่องผลิตพลังงานที่สามารถตั้งค่าให้กับพลังงานได้และแผ่น รองรับกระแสไฟฟ้าลงดิน พลังงานคลืน่ วิทยุทถี่ กู ส่งออกไปจากขัว้ ไฟฟ้า จะชักน�ำ ให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นภายในอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบปลายเข็ม RFA พลังงานเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 90 องศาเซลเซียส เพื่อท�ำลายก้อนมะเร็งโดยรอบปลายเข็มในรัศมีประมาณ 3-5 เซนติเมตร และความร้อนจากเข็มจะท�ำลายเซลล์มะเร็งอย่างถาวร ตัวเข็มเป็นตัวน�ำพลังงานเข้ามาภายในตับ ส่งผ่านไปยังก้อนเนือ้ งอกทีต่ อ้ งการ เผาท�ำลาย ก่อนรักษาผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบ แพทย์จะสอดเข็มผ่านทาง ผิวหนังเข้าไปในตับ เพือ่ ไปยังก้อนมะเร็งทีต่ อ้ งการรักษาโดยใช้เครือ่ งอัลตราซาวด์ และเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นเครือ่ งมือระบุตำ� แหน่งและยืนยัน ความถูกต้องของต�ำแหน่งเข็มระหว่างท�ำการรักษา รวมระยะเวลาในการท�ำการ รักษาประมาณ 1 ชั่วโมง

RFA เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใด เหมาะใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับหรือมะเร็งชนิดอื่น ทีก่ ระจายมายังตับ ทีก่ อ่ นมะเร็งมีขนาดเล็ก โดยทัว่ ไป คือขนาดไม่เกินกว่า 5 ซม. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษา โดยการผ่าตัดตับได้ เช่น มีภาวะตับแข็งมาก มีโรค ประจ�ำตัวอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งในการท�ำผ่าตัด, ผูส้ งู อายุ หรือผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปวดจากก้อนมะเร็ง และยังสามารถ ใช้เพือ่ ลดขนาดก้อนมะเร็งก่อนผ่าตัดเพือ่ ช่วยให้ทำ� การ ผ่าตัดง่ายขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการรักษา

1. รับผู้ป่วยเข้าไว้ในโรงพยาบาลก่อนการรักษา 1 วัน 2. เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด ค่าการแข็งตัวของเลือด การท�ำงานของตับและไต 3. ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ 4. งดน�้ำและอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการรักษา 5. หลังการรักษา พักฟื้นได้ที่ห้องพักและสังเกตอาการที่โรงพยาบาลอีก 1 คืน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นหลังการรักษาได้

การปฏิบัติตัวหลังการรักษา

1. หลังออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ตามปกติ งดเว้นกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก เช่น การออกก�ำลังกายหักโหม การยกของหนัก 2. หลังการรักษา อาจมีอาการปวดจุกท้อง บริเวณที่ท�ำการรักษา สามารถรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ อาจพบมีอาการจุกแน่น ได้อีก 2-3 วันหลังการรักษา 3. ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การนัดหมาย เพือ่ ตรวจติดตามผลการรักษาภายใน 4-6 สัปดาห์ โดยมีการเจาะเลือด และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

26

โรงพยาบาลนนทเวช ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสบทบทุนบ�ำรุง สภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผูบ้ ริหารโรงพยาบาล นนทเวช เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�ำนวน 1,330,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนบ�ำรุงสภากาชาดไทย ณ อาคาร เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน” โรงพยาบาลนนทเวช น�ำโดย นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฯ คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคณะได้เข้าพบ นายภานุ แย้มศรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี เพือ่ ร่วมมอบถุงผ้า ในกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ตามโครงการ “ท�ำความ ดีดว้ ยหัวใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ สิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลต่างๆ น�ำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วย แทนการใช้ถงุ พลาสติก ณ ห้องรับรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

27


นนทเวชพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคมภายใต้โครงการ “นนทเวช เพือ่ สังคม และชุมชน”

โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โรงพยาบาลนนทเวช ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สังคมและสาธารณประโยชน์

โรงพยาบาลนนทเวช น�ำโดย คุณสุรยี ์ ศังกรพานิช ผู้อ�ำนวยการสายบัญชี การเงิน และกลยุทธ์องค์กร คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ คณะ ร่วมมอบอุปกรณ์เครือ่ งใช้ สิง่ ของจ�ำเป็นส�ำหรับ เด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลนนทเวช ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพือ่ สังคม และชุมชน” เพือ่ ช่วยเหลือ และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาคุณภาพ ชีวติ เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก อ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลนนทเวช จัดการอบรมในโครงการ “ปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน” ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้ประชาชนได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช กล่าววัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับ การอบรมในหัวข้อ “ปฏิบัติการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ดรัณวัชร์ ศิริแก้วกาญจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านวิกฤตและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนนทเวช ที่มาร่วมกันให้ความรู้ ทักษะต่างๆ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และ ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้รับมอบ ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช มีความปรารถนาดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมและสาธารณประโยชน์

แค่ให้ก็สุขใจ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 38 ปี โรงพยาบาลนนทเวชร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม จัดท�ำ โครงการ “แค่ให้ก็สุขใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็น ส่วนหนึง่ ในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กบั ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายคือร่วมกันบริจาคโลหิตให้ได้ 38,000 มิลลิลติ ร โดยได้รับเกียรติจากนพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผอ.โรงพยาบาล ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานของโรงพยาบาลที่เข้า ร่วมโครงการและบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล นนทเวช ชั้น 6

28

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จ�ำกัด จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลพระอินทราชา โรงพยาบาลนนทเวชมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง และส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกับชุมชน อย่างมีความสุข โดยร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จ�ำกัด จัดกิจกรรมให้กบั ผูส้ งู อายุ ด้วยการจัดกิจกรรมเวิรค์ ช้อปส่งเสริมสุขภาพด้านการเคลือ่ นไหว การออกก�ำลังกาย และโภชนาการส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยทีมนักกายภาพบ�ำบัด และนักก�ำหนดอาหารจากโรงพยาบาลนนทเวช ณ ชุมชน พระอินทราชา อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

29


นนทเวชให้ความรูส้ ชู่ มุ ชม

โครงการนนทเวชให้ความรู้สู่ชุมชน “รู้ทัน ป้องกันได้” โรงพยาบาลนนทเวชจัดกิจกรรม นนทเวชให้ความรู้สู่ชุมชน “รู้ทัน ป้องกันได้” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยยึดหลักค้นหา ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้ความรู้ การป้องกันโรค วิธีการดูแลรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทาง อ้อมได้อย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับนิตยสารชีวจิต สร้างสรรค์กจิ กรรม เพื่อสุขภาพที่ดี “Happy Life by ชีวจิต” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชนินทร์ อภิวาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม และเสริมสร้างเต้านม ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มะเร็งเต้านม เสีย่ งไม่เสีย่ ง เลี่ยงได้อย่างไร” ณ บริเวณโถงหน้า โรงพยาบาลนนทเวช

กิจกรรมสัมนา หัวข้อ “การปลูกถ่ายไตให้ชีวิตใหม่ที่ยืนยาว อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ โสภณ จิระสิรธิ รรม แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัยลกรรมหลอดเลือดและ ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายไต ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ร่วมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6

กิจรรมสัมนาเนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันสตรีสากล หัวข้อ “สวยสมวัย....จากภายในสูภ่ ายนอก” โดยได้รบั เกียรติจาก นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งทาง นรีเวช และ การผ่าตัดผ่านกล้อง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มะเร็งทางนรีเวชรู้เร็ว รักษาได้” และได้รับเกียรติจาก พญ.กมลวรรณ พงศ์ปริตร แพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผิวพรรณและความงาม ร่วมเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรม แห่งการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ลดเลือนริว้ รอย โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด” พร้อมสาธิตการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ด้วยเครื่อง HIFU ณ ห้อง ประชุม นนทเวช ชั้น 6

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมคุณแม่ 4.0” ให้ลกู ฉลาดตัง้ แต่ในครรภ์ดว้ ย 8 ทักษะพัฒนาสมอง โดยได้รบั เกียรติ จาก พญ.พัชราภรณ์ วงศาโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดา และทารกในครรภ์ โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมบรรยายใน หัวข้อ “เตรียมความพร้อม สร้างลูกฉลาดเริม่ จากดูแลครรภ์ อย่าง มีคุณภาพ”

30