Domsjö Fiber

Page 1

Naturligt

mervärde


Att se både skogen och alla träd SKOGEN ÄR EN AV Sveriges viktigaste naturresurser. Domsjö Fiber ser skogens värde och vi vill därför försäkra oss om att det hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser till att vi och leverantörerna får ut mer av skogen, att vi på ett mer effektivt sätt tar till vara på den resurs vi kallar skogs­ råvara. Det tjänar vi alla på, även miljön.    Domsjö Fiber är ett unikt företag som handlar med både cellulosavirke och biobränsle. Vi startade som ett sällsynt samarbete mellan ett privatägt och ett kommunägt bolag. Idag har det privat­ägda bolaget Domsjö Fabriker sedermera förvärvats av den indiska Aditya Birla gruppen. Genom samverkan har vi utvecklats till en intressant kund för skogsbruket. Vi kan ta emot alla sortiment från skogen, vi rationaliserar inköp, transport och administration och vi utvecklar teknik och metoder för optimalt biomassauttag och fördelning cellulosavirke/ biobränsle.    Vår ambition är att vara en stark och erkänd aktör främst på den nationella, men även på den internationella biobränsle- och cellulosa­ virkesmarknaden, inte bara som köpare och säljare utan även som opinionsbyggare. Vi arbetar för en positiv exponering av biobränsle och cellulosavirke och strävar ständigt efter att öka effektiviteten i användningen av skogsråvaran.


Vi får ut mer av skogen TRADITIONELLT HAR skogens resurser gått framför allt till virke, som rå­

vara till papper. Idag kan vi tillvarata många fler delar av varje träd, även material som tidigare lämnats kvar i skogen. Vi ger hela trädet värde.    Trädens kemiska strukturer som råvara till förnybara och koldiox­ idneutrala, så kallade ”gröna kemikalier”, bränslen och material har hög potential och är en tidigare outforskad resurs som vi nu tillvaratar. Tack vare spännande innovationer har den återvinningsbara skogsråvaran ersatt fossila material på en rad områden. Den hamnar hos slutkund som modekläder, korvskinn, betongtillsatser, läkemedel, el, energi, fjärrvärme, ånga och mycket mer.    Domsjö Fiber köper skogsråvara och distribuerar rätt material till rätt köpare. Det handlar bland annat om biprodukter från den lokala sågverksoch cellulosaindustrin, cellulosavirke som är för klent för att användas som sågtimmer samt bränsleved av löv och barr. Unikt för Domsjö Fabriker är att rötad och torr bränsleved av barr tillvaratas i processen.    Övik Energis kraftvärmeverk producerar förnybar energi av biobränsle, som består av bark, grot (grenar och toppar), torv och flis. Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker utvecklar hela tiden sina processer och produkter och tillvaratar alltmer av varje träd.    Tillsammans skapar vi ett högre förädlingsvärde.


Samverkan för effektivitet Övik Energi är ett miljöföretag. Vi erbjuder energi­lösningar som varken belastar närmiljön eller klimatet. Tack vare Domsjö Fiber effektiviserar vi råvaru­hanteringen. KRISTINA SÄFSTEN, VD ÖVIK ENERGI

DOMSJÖ FIBER ÄR ETT exempel på ett lyckat samarbete mellan biobränsle- och cellulosavirkesförbrukare samt även mellan kom­ munala och privata bolag. Vi är ett fristående alternativ till de stora skogsbolagen och vi verkar på den lokala marknaden.    Företaget grundades gemensamt av det privatägda bioraf­ finaderiet Domsjö Fabriker AB och det kommunägda energibolaget Övik Energi AB. Vårt uppdrag är att försörja ägarbolagens anlägg­ ningar med råvara och att vara rådgivare åt våra ägarbolag i frågor som påverkar eller kan påverkas av råvaran. Målsättningen med samarbetet är att optimalt utnyttja den råvara som finns och att anskaffa så stor del som möjligt från lokala leverantörer. Under våren 2011 förvärvades Domsjö Fabriker av Aditya Birla gruppen, som bland annat är världens största tillverkare av viskos stapelfiber.    Samverkan ger kostnadseffektiva lösningar. Kostnadseffektivi­ teten skapas genom en optimal råvarufördelning, större kundnytta och kontaktnät samt samordningsvinster inom inköp, logistik och utvecklingsfrågor.    Övik Energi är en miljömedveten energikoncern som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Miljöarbetet är en naturlig del av företagets vardag och genomsyrar hela verksamheten. Am­ bitionen är att producera mesta möjliga energi med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför valde Övik Energi att bygga ett kraftvärme­


Foto: Fotoverkstan

verk som eldas med biobränsle. Fjärrvärmen i Örnsköldsvik produ­ ceras vid Hörneborgsverket. Där eldas enbart med bio­bränslen som bark, flis, torv och grot. 1,3 terawattimme (TWh) biobränsle per år behövs när kraftvärmeverket går för fullt. Det innebär att cirka 50 lastbilar levererar biobränsle varje dygn för att förbränningen ska kunna ske dygnet runt, året om.    Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik är sannolikt det företag i Sverige som kommit längst idag när det gäller bioraffinaderi­ produkter. Före­taget förädlar produkter med stark miljöprofil och tillvaratar så mycket som möjligt av virkesråvarans beståndsdelar.    I bioraffinaderiet produceras specialcellulosa som används till allt från viskostyger till hygienprodukter, hemicellulosan förädlas till bioetanol och ligninet förädlas. Lignin används framför allt i tillsatsmedel i betong och medför minskad an­ vändning av cement i betongen. Därmed sparas energi och utsläppen av koldioxid minskar. Domsjö Fabriker har en av världens största en­heter för tillverkning av lignin. Fabrikens unika process gör också att den kan producera allt fler kompletterande produkter såsom kolsyra, energi, biogas med mera. Med Domsjö Fabrikers kapacitetsökning är förbrukningen cirka 1,6 miljoner m3f cellulosaflis och cellulosavirke per år.

Vår process ger oss unika möjligheter att producera högkvalitativa produkter med stor miljöhänsyn. Domsjö Fiber försörjer oss med rätt råvara. LARS WINTER, VD DOMSJÖ FABRIKER


Varför leverera till Domsjö Fiber? Våra leverantörer ska känna att de får ett naturligt mervärde när de samarbetar med oss.

DOMSJÖ FIBER VÄRNAR om närområdet och strävar efter att öka andelen lokal råvara. Lokal råvara minskar transportavståndet och därmed även miljöpåverkan, samtidigt som vi gynnar skogsägare i vår region. Vi verkar för stabilare priser och effektivare transporter.    Sedan starten har Domsjö Fiber ökat andelen lokal råvara avse­ värt. Vi vill vara den självklara samarbetspartnern för entreprenörer i närområdet. Skogen är en av våra viktigaste naturresurser och bör hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Därför arbetar vi aktivt med att ständigt effektivisera användningen av varje träd, att ge hela trädet värde, vilket inte alltid varit en självklarhet.    Genom samverkan ser vi till att värdet av skogen kommer lokala aktörer till godo. Vi skyddar därmed lokala arbetstillfällen samtidigt som vi tar ansvar för miljön. Våra leverantörer ska känna att de får ett naturligt mervärde när de samarbetar med oss. Domsjö Fiber erbjuder ett effektivt uttag av skogsråvara. Vi tar emot alla sortiment


Miljö från skogen. Det minskar transporterna då fler än ett sortiment går att köra på varje bil till samma mottagningsplats, istället för att lossa på flera olika ställen. Leverantörerna får betalt för material som tidigare lämnats kvar, till exempel torr industrived.       Domsjö Fiber utvecklar teknik och metoder för optimalt biomassauttag och fördelning av cellulosavirke/biobränsle. Allt detta bidrar till att minska drivningskost­ naderna för våra leverantörer. Dessutom rationaliserar vi inköp, vilket minskar de administrativa kostnaderna.    Som leverantör får du helt enkelt ut mer av skogen.

STÄNDIGT STIGANDE oljepriser och en rädsla för växthuseffektens följder ökar alltmer intresset för alternativa lösningar som är förnybara och tar hänsyn till miljön. När det handlar om skogsråvara vill Domsjö Fiber vara med och ta ett miljöansvar som sträcker sig genom hela kedjan, från skog till slutanvändare.    I Örnsköldsvik finns goda möjlig­ heter att nyttja båt- och tågtransport ef­ tersom vi har en väl utbyggd hamn och järnväg. Tillsammans med våra ägarbolag ser vi till att mer av skogen nyttogörs. Våra respektive verksamheter och produkter ska också fortsätta att utvecklas för att minska användningen av fossila råvaror och bränslen samt reducera koldioxidutsläppen. Det ska vara miljövänligt från början till slut.    Allt detta innebär högre kostnadseffekti­ vitet och miljövänligare hantering av den värdefulla skogsråvaran.


Naturligt mervärde

Domsjö Fiber AB Hörneborgsvägen 14 891 86 Örnsköldsvik Tel: 0660-752 00 (vxl) www.domsjofiber.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.