Page 1

ÌÏÂÚ·†¯˙ÂÈ·†ÌÈÈÚˆ˜Ó‰†„„ȷ‰†È„ȯÂÓ È¯Â˜Ó‰†††††††††††††††††††˙¯ˆÂ˙†„„ȷ†ÈÏ‚Ó†ÌÈÈÎÒ†¨ÌÈÙϘÓ

¥†¯ÙÂ҆̂„†ÈËÓ¡†È¯˜Âß‚†„„ȷ†„ȯÂÓ

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

116.00

20-13 AWG, 0.5-4.0mm2

≤∑†Ì‚„†È¯˜Âß‚†ÛϘÓ

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

53.00

8-28mm

510272

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

≤∏H††Ì‚„†È¯˜Âß‚†ÛϘÓ

520040

¢Ï˘ÈÈÙÒ¢†Ì‚„†ÈËÓ¡†È¯˜Âß‚†ÛÏ˜Ó ÔÂÂÂÈη†Í¯Âˆ†‡ÏφӢӆ≤Æ∏†¯Ë˜†„Ú††CV†ÈϷΆÍ˙ÂÁ Ó¢Ó†±∏†‰·Â‚†„Ú†ÔÂÂÎ˙Ó†‰·Â‚†¯ÂˆÚÓ 27,28H†≠φÈÙÂÏÁ†·‰Ï ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

15.00

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

263.00

20-10 AWG, 0.5-6.0mm

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 2

519000

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

56.00

8-28mm

510282

¢Ò˜‡Â˜ÙÂË¢†±††Ì‚„†È¯˜Âß‚†„„ȷ†‰Ï‚Ó

520060

6-16 mm2†ÈËÓ¡†È¯˜Âß‚†ÛϘÓ

¯ÈÁÓ 265.00

ÁÂÂË 6-16mm2

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

520090

85.00

È˘ÂÓÈ˘†·¯†¢Â¯„‡Â˜¢†ÈËÓ¡†È¯˜Âß‚†ÛÏ˜Ó ®˙ÂÏÂÚÙ†¥©

ÁÂÂË

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

mm4.8-7.5 RG58 RG59 3x0.75 PVC FLEX

530100

¢¯ÙÂÒ¢†±μ††Ì‚„†È¯˜Âß‚†„„ȷ†‰Ï‚Ó

483

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 1497.00

ÍÂ˙ÈÁ†ÁÂÂË ‰ˆÈÁφÁÂÂË ÛÂÏȘ†ÁÂÂË 2 2 < 2.5mm2 0.5-2.5mm 0.5-2.5mm 20-14 AWG, 20-14 AWG,

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 561000

113.00

ÁÂÂË

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

8-13 mm

ÌÈÏ·Î

0.2-4.0 mm

ÌÈËÂÁ

2

530150


ÌÈ„·˘†˙ÂÁ˙ÙÓ

Ɖ˘†μ∞†≠Ó†‰ÏÚÓφÌÈ„·˘†˙ÂÁ˙ÙÓ†˜¯Â†Í‡†ÌȯˆÈÈÓ†IREGA†≠·†Æ„¯ÙÒ†IREGA†˙‡†‚Ȉ‰Ï†‰‡‚†ÌÈÏΆ‰‚Â Ɖ˘·†˙ÂÁ˙ÙÓ†≤¨∞∞∞¨∞∞∞†≠Ó†¯˙ÂȆÌÚ†ÌÈ„·˘†˙ÂÁ˙ÙÓφÌÏÂÚ·†±†ÆÒÓ†Ô¯ˆÈ‰†‡Â‰†IREGA Ɖ‡ÏÓ†˙ÂȯÁ‡·†Ï‡¯˘È·†ÂÈ˘ÎÚ†IREGA†Ï˘†˙ÈÏÈÚ‰†ÈÓ‚„†˙‡†‚È˘‰Ï†Ô˙È†Í˙ÂÈÁÂÏ ÌÏÂÚ·†¯˙ÂÈ·†ÌÈÓ„˜˙Ӊ†ÌȯÈÓÁÓ‰†ÌÈ˜˙·†‰„ÈÓÚ†ÍÂ˙†ÌȯˆÂÈÓ†˙ÂÁ˙ÙÓ‰ ISO6787, ASMEB107.8M, BSISO6787, DIN3117, UNE16-532

Ï˘†˙ËÏÁÂÓ†˙ÂÏÈ·˜Ó ‰ÊÈÁ‡†˙¯˘Ù‡Ó†ÌÈÈ˙Ù˘‰ ‚¯Â·Ø̇‰†Ï˘†‰ÏÂÚÓ

Á˙ÙÓ‰†ÈÙ†ÏÚ†‰„Èӆς¯Ò ˙‡†˘‡¯Ó†„ÂӇφ¯˘Ù‡Ó Ï˘†‰Èˆ¯‰†‰ÁÈ˙Ù‰†˙„ÈÓ Á˙ÙÓ‰

ÔÂÂÂÈΉ†‚¯Â·†Ï˘†‰ÚÂ˙‰†¯Èˆ ‰ˆÂÁ‰†˙È˙ÂÚÓ˘Ó†ËÏ·†Âȇ Ï˘†‰ÁÂ†‰˘È‚†¯˘Ù‡Ó Ìȯˆ†˙ÂÓ˜ÓφÁ˙ÙÓ‰

®„ˆ†ÏËȉ·©†˙¯ˆ†ÌÈÈ˙Ù˘ ˙¯˘Ù‡Ó†¯˙ÂȆ˙Âί‡Â Ìȯˆ†˙ÂÓ˜Óφ¯˙ÂȆ‰ÁÂ†‰˘È‚ ‚¯Â·†Ï˘†¯˙ÂÈ·†‰Ï˜†‰Ú‰ °„·Ï·†Ú·ˆ‡†È¢Ú†ÔÂÂÂÈΉ ÁÂΆ˙ÏÚÙ‰†‡ÏÏ ÔÈÙφ‰ÏÂÙΆ‰ÏÈÚ†˙ÁË·‡ ˙ÚÈÓφ¨ÔÂÂÂÈΉ†‚¯Â·†¯Â¯Á˘ Ï˘†Èˆ¯†‡Ï†¯Â¯Á˘ Ì˙ÏÈÙ†ÌÈÚ†ÌȘÏÁ

˙„ÈÓÚ†˙ÏÚ·†˙ÓÒÂÁÓ†ÌÂÈ„‡Â†Ì¯Ά˙Î˙Ó Æ˙¯Á˙†‡Ïφ¨‰˜ÈÁ˘†„‚†‰‰Â·‚ ˙ÂϘ†˙ÂÁÂ†˙¯˘Ù‡Ó†˙ÈÓÂ‚¯‡†‰ÊÈÁ‡†˙È„È Æ˙ÂÏÈÚȆ¯˙È·†‰„·ڷ ÒÙÓ†‡ˆÂÈ˘†ÈÙφÈ˯نÔÙ‡·†ÔÁ·†˜„·†ÈÏΆÏÎ ÆÏÚÙÓ·†¯ÂˆÈȉ ˙ÂÎȇ†˙¯˜·†Í¯ÂˆÏ†È˘È‡†¯ÙÒÓ†ÌÚ†ÔÓÂÒÓ†ÈÏΆÏÎ ·˜ÚÓÂ

¯ÈÁÓ

99

B

S

T

(MAX.)

L MM.

A (MIN.) IN.

(MAX.)

(MAX.)

(MAX.)

MIN.

U MAX.

(k.)

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

101.00

4”

114

13

0.51

35

9.5

4.5

5.7

6.8

52

500110

104.00

6”

160

19.2

0.76

49

10.8

5.8

7.7

8.9

130

500111

114.00

8”

206

24.05

0.95

62

13.5

7

9.7

10.9

250

500112

143.00

10”

257

29

1.14

73

16

8

11.2

12.4

410

500113

204.00

12”

310

34

1.34

85

19

10

13.2

14.4

690

500114

345.00

15”

386

43.12

1.7

106

25

14.2

14.5

16.2

1.320

500115

544.00

18”

462

53

2.09

124

30

16

15.5

17.2

2.040

500116

990.00

24”

612

60

2.44

152

34

20

15.5

17.5

3.56

500117

2025.00

30”

750

78

3.00

160

37

23

16.5

18.5

5.52

500118

484


ÌÈ„·˘†˙ÂÁ˙ÙÓ SWO 6”††¯ÙÂÒ†‰ÁÈ˙Ù†ππ†Ï„ÂÓ 34 mm2†„Ú†‰ÁÈ˙Ù

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

156.00

500119

SWO 8”††¯ÙÂÒ†‰ÁÈ˙Ù†ππ†Ï„ÂÓ

®ÏÈ‚¯†∏¢≠Ó†¯˙ÂȆ∂≤•©††39 mm2†„Ú†‰ÁÈ˙Ù ‰‰Ê†‰ÁÈ˙Ù†ÏÚ·†ÈÏΆÏÎÓ†˙ÂÁÙ†μ∞•†Ï˜Â˘

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

169.00

500120

ERGOTOP†ππ†Ï„ÂÓ

‰„·ڷ†˙ÈÏÓÈÒ˜Ó†˙ÂÁÂφ˙ÈÓÂ‚¯‡†ÈÓ‚†˙È„È ‰˜ÏÁ‰†È‡†ÔÂ‚Ó†ÏÏÂÎ

¯ÈÁÓ

‰„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

120.00

6”

500100

132.00

8”

500101

165.00 235.00

10”

500102

12”

500103

1000V†„„·ӆπ≤†Ï„ÂÓ

485

¯ÈÁÓ

‰„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

199.00

6”

500121

215.00

8”

500122

255.00 315.00

10”

500123

12”

500124


‰Èلφ‰ÏÈÚφÌȯÈÈÏ٠ƉÈلφ‰ÏÈÚφÌȯÈÈÏÙ†Ï˘†ÌÏÂÚ·†¯˙ÂÈ·†È˘„Á‰Â†È˙ÂÎȇ‰†¨·Á¯‰†Ô‚Ӊ†˙‡†¯ˆÈÈÓ†„¯ÙÒ ERGOGRIP†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

≤∞∞∞†Ùȯ‚†Â¯˜ÈÓ

‰ÏÈÚφÌȯÈÈÏÙ†Ï˘†˘„Á‰†¯Â„‰†™ Æ˙ÂȈ˜ÈÏÙ‡†Ï˘†·Á¯†Ô‚ӷ†˘ÂÓÈ˘Ï†¨ÈÓÂ‚¯‡Â†È„ÂÁÈȆ·ÂˆÈÚ†™ ‰„·ڷ†ÁÂΆ¯˙ÂȆμ∞•†™ Ó¢Ó†∞≠¥∞†‰ÁÈ˙Ù†™ ÆÌÈÈÁ‰†ÏÎφ˙ÂȯÁ‡†™

ÌÏÂÚ·†¯˙ÂÈ·†Ô˘‰†‰ÏÈÚ‰†ÈÏΆ™ ˙Á‡†„È·†‰ÏÚÙ‰†™ „ÁÂÈÓ·†‰˜ÊÁ†‰ÈÙ„†™ Ó¢Ó†±≤†‰ÁÈ˙Ù†™

¯ÈÁÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

87.00

MG2K

500201 ¯ÈÁÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

155.00

727-08

500200

˙ÂÂÂÎ˙Ó†ÌÈÈ˙Ù˘†ÌÚ†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

˙ÂÂÂÎ˙Ó†ÌÈÈ˙Ù˘†ÌÚ†C†ÍÂ˙ȯ†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 54.00

‰ÁÈ˙Ù

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0-50

224-06

500204

98.00

0-80

224-12

500205

‰ÁÈ˙Ù

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

131.00

0-125

224-14

500206

92.00

0-45

233-10

500202

141.00

0-240

224-18

500207

107.00

0-100

233-12

500203

178.00

0-400

224-24

500208

¯ÈÁÓ

ͯ‡†Û‡†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

U†ÍÂ˙ȯ†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

‰ÁÈ˙Ù

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

105.00

0-60

125-09

500209

156.00

0-90

125-12

500210

‰ÁÈ˙Ù

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

45.00

0-55

127-06

500211

58.00

0-70

127-10

500212

¯ÈÁÓ

Í˙ÂÁ†ÌÚ†˙¯ÂÚ˜†ÌÈÈ˙Ù˘†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ ÌÈÁÙφËËÙ†¯ÈÈÏÙ 486

¯ÈÁÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0-30

121-05

500214

0-42

121-07

500215

235

0-63

121-10

500216

300

0-75

121-12

500217

ͯ‡

‰ÁÈ˙Ù

56.00

135

53.00

190

66.00 103.00

¯ÈÁÓ 93.00

‰ÁÈ˙Ù

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0-45

129-08

500218


‰Èلφ‰ÏÈÚφÌȯÈÈÏÙ ˙¯ÂÚ˜†ÌÈÈ˙Ù˘†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

C†Ì‚„†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

ͯ‡

‰ÁÈ˙Ù

45.00

135

¯ÈÁÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0-30

111-05

500223

0-42

111-07

500224

53.00

190

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

64.00

235

0-63

111-10

500225

0-60

124-06

500219

103.00

300

0-75

111-12

500226

300

0-100

124-12

500220

137.00

460

0-260

124-18

500221

177.00

630

0-400

124-24

500222

ͯ‡

‰ÁÈ˙Ù

49.00

165

94.00

¯ÈÁÓ

˙¯˘È†ÌÈÈ˙Ù˘†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

±∞¢†˙¯˘¯˘†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

ͯ‡

‰ÁÈ˙Ù

46.00

135

54.00

¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ

Ó¢Ó†ÁÂÂË

123.00

160

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

181-10

500231

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0-30

112-05

500227

190

0-42

112-07

500228

68.00

235

0-63

112-10

500229

132.00

300

0-75

112-12

500230

L†Ì‚„†È¯Èˆ†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

±∞¢†˙¯ÂÚ˜†ÌÈÈ˙Ù˘†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ≠‰ÈÙ„†ËÒ ÈÁÏ¢†¯Â·ÈÁφ˜ÈÊÁÓ†´ ˙ÂÈÁÏ¢†ÌÈȈÁÏÓφËËÙ†¯ÈÈÏÙ‰†˙‡†ÍÙ‰†™

¯ÈÁÓ 104.00

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

912-07

500236

LL†Ì‚„†È¯Èˆ†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ ‡ÏÓ†ËÒ

„·Ï·†Ô˜˙Ó ¯ÈÁÓ 65.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

500233

136.00

500232

T†Ì‚„†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ 487

¯ÈÁÓ 113.00 ¯ÈÁÓ 117.00

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

918-07

500235

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

915-07

500234


®†NON-SPARKING†©†˙ˆˆÈ†‡ÏφÌÈÈ˙ÂÁÈË·†ÌÈÏΆ°˘„Á GBEXILB GB10686-1989†∫Ô˜˙·†„ÓÂÚ ≠†ÌÈÏΉ†Ï˘†¯˙ÂÈ·†‰¯È‰Ó†‰˜ÙÒ‡†ÆÌÈÁÂ†ÌȯÈÁӷ†‰ÏÂÚÓ†˙ÂÎȇ·†ÌÈÏÎ†Ï˘†·Á¯†ÔÂÂ‚Ó Æ‰Óʉӆ˙ÂÚ·˘†‰˘ÂÏ˘†„Ú ÆÂ‚Ȉφ˙ÂÙφ˘È†¯ÈÁÓ†˙Úˆ‰†˙Ï·˜Ï

488


‰„È„Ó†„ÂȈ Æ˙ÂÁÈË·†È¯ÊÈ·‡Â†‰˜È„·†¨‰„È„Ó‰†ÈÏΆÌÂÁ˙·†ÏÈ·ÂÓ†ÈÓÏÂÚ†Ô¯ˆÈ†‰ȉ†®‰ÈÓ¯‚©††††††††††††††˙¯·Á Ư˙ÂÈ·†ÌÈÈ˙ÂÎȇ†‰˜È„·†ÈÏÎ†Ï˘†„‡Ó†·Á¯†Ô‚ӆÁÂ˙ÈÙ†ÔÂÎ˙†¨¯ÂˆÈÈ·†ÔÂÈÒÈ†˙Â˘†∂∞≠Ó†‰ÏÚÓÏ ∫ÌÏÂÚ·†¯˙ÂÈ·†ÌȯÈÓÁÓ‰†ÌÈ˜˙‰†˙Á˙†ÌȯˆÂÈÓ†¨˙ÂȯÁ‡†˙Â˘†≥≠Ó†ÌÈ‰††††††††††††††È¯ˆÂÓ†ÏÎ IEC/EN 61243-3, DIN VDE 0682-401, IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411-1

ÌÏÂÚ·†Ì„˜˙Ó‰†‰„È„Ó‰†„ÂȈ†

489


ÌȯËÓÈËÏÂÓ PROFIPOL†††˙ÂȯÂ†Á˙Ó†„Ó Æ˙Âȷ˘†˙˜È„·†¨‰Ê‡Ù†‡ˆÂÓ

020022

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

LED

‰‚ˆ˙

6-400V

ÁÂÂË

6-400V

DC†ÁÂÂË

13Ω

˙„‚˙‰

0-500 Hz

˙¯Ȅ˙

In≤3.1mA

˜ÙÒ‰

±15%

˜ÂÈ„

yes/LCD

˙Âȷ˘

IP65

‰Ê˙‰Ï†Ì¡

255.00

¯ÈÁÓ

DUSPOL DIGITAL PLUS†††ÈÏËÈ‚È„†Á˙Ó†„Ó ¨®‰Ê‡Ù†˙Ï˙†ÏÏÂΩ†‰Ê‡Ù†˙‡ÈˆÓ Æ˙Âȷ˘

050255

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

LCD Digital

‰‚ˆ˙

1.5V-750v

DUSPOL EXPERT†††˙ÂȯÂ†Á˙Ó†„Ó ¨˙Âȷ˘†¨˙ÂÙȈ¯†˙˜È„· Ûˆو†˙‡¯˙‰†ÏÏÂΆ‰Ê‡Ù†˙‡ÈˆÓ Ë˯Â

050253

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

˙ÂȯÂØÍÒÓ

‰‚ˆ˙

12-690v

ÁÂÂË

˙ÂȯÂ´Ûˆو

˙ÂÙȈ¯

yes/LCD

‰Ê‡Ù†˙ÂÙȈ¯

yes/LCD

˙Âȷ˘

ls=200mA (750VDC)

Load Connection

yes

Ë˯

yes/LED

ÒÙ

IP64

‰Ê˙‰Ï†Ì¡ ¯ÈÁÓ

465.00

TRITEST†††‰Ê‡Ù†˙ÂÙȈ¯†„Ó ˙˘¯·†‰Ê‡Ù†˙ÂÙȈ¯†˙„È„ÓÏ ˙ÂÙȈ¯†˙‡†‰‡¯Ó†Æ˙ÈʇÙ≠˙Ï˙ ÆÌÈÂÂÈΆÈÙ≠ÏÚ†‰Ê‡Ù‰

020050

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

LED

‰‚ˆ˙

ÁÂÂË

400-690V

ÁÂÂË

-

˙ÂÙȈ¯

50-60 Hz

˙¯Ȅ˙

yes/LCD

‰Ê‡Ù†˙ÂÙȈ¯

yes/LCD

‰Ê‡Ù†˙ÂÙȈ¯

yes/LCD

˙Âȷ˘

yes/LCD

‰Ê‡Ù†Á˙Ó

ls=200mA (750VDC)

Load Connection

yes/white LED

ÒÙ

yes

Ë˯

IP30

‰Ê˙‰Ï†Ì¡

yes/LED

ÒÙ

491.00

¯ÈÁÓ

IP64

‰Ê˙‰Ï†Ì¡ ¯ÈÁÓ

587.00

DUSPOL ANALOG†††˙ÂȯÂ†Á˙Ó†„Ó Æ‰Ê‡Ù†‡ˆÂÓ†˙Âȷ˘††˙˜È„·

050256

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

˙ÂȯÂØ˙È‚Âχ‡

‰‚ˆ˙

12-690v

ÁÂÂË

-

˙ÂÙȈ¯

yes/LCD

‰Ê‡Ù†˙ÂÙȈ¯

yes/LCD

DUTEST ‰ˆÁÓφÌÈÎÈÏÂÓ·†˙Âȷ˘†˙˜È„·Ï ˙ÂÙȈ¯†˜„·†ÆÌÈÈ¯˘χ†ÌÈ·Èί ˙ÂίÚÓ†¨˙Â˙˘¯†¨ÌÈϷη†ÌÈÏ‚ÚÓ ÌÈ·ÈίÂ

050155

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

LED

‰‚ˆ˙

0-900Ω

˙„‚˙‰†ÁÂÂË

˙Âȷ˘

400V-AC

ÈÏÓÈÒ˜Ó†ÁÂÂË

ls=50mA (750VDC)

Load Connection

˙ÂȯÂ´Ûˆو

˙ÂÙȈ¯

-

Ë˯

0-60 Hz

˙¯Ȅ˙

IP64 339.00

ÒÙ ‰Ê˙‰Ï†Ì¡ ¯ÈÁÓ

yes/BULB

ÒÙ

IP30

‰Ê˙‰Ï†Ì¡

197.00

¯ÈÁÓ

490


ÌȯËÓÈËÏÂÓ ®Ûˆو©†1-2MM††„„ÂÓ†·¯ 044082

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1-1 MM††„„ÂÓ†·¯ 044081

ÁÂÂË

2000

ÁÂÂË

0.5%

˜ÂÈ„

0.5%

˜ÂÈ„

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

1mA-10A

AC†Ì¯Ê

-

AC†Ì¯Ê

1mA-10A

DC†Ì¯Ê

-

DC†Ì¯Ê

0.1Ω-20mΩ

˙„‚˙‰

0.1Ω-20MΩ

˙„‚˙‰

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

1Hz-20MHz

˙¯Ȅ˙

-

˙¯Ȅ˙

1pF-2MF

˜ÙÒ‰

-

˜ÙÒ‰

yes

Á˙Ó†Ô˘ÈÈÁ

-

ßÙÓˆ˙„È„ÓÏ

HOLD, MAX/MIN

Ô¯ÎÊ

yes

Á˙Ó†Ô˘ÈÈÁ

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

HOLD

Ô¯ÎÊ

716.00

¯ÈÁÓ

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

572.00

¯ÈÁÓ

MMP3††„„ÂÓ†·¯

1-3 MM††Ûˆو†„„ÂÓ†·¯ 044083

044084

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2000

ÁÂÂË

600V

ÁÂÂË

0.5%

˜ÂÈ„

0.7%

˜ÂÈ„

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

HOLD

Ô¯ÎÊ

40MΩ

˙„‚˙‰

1μA-10A

AC†Ì¯Ê

1μA-10A

DC†Ì¯Ê

5MHz

˙¯Ȅ˙

100μF

˜ÙÒ‰

0.1-20m

®Ûˆو©†† 50Ω†

˙ÂÙȈ¯

yes/yes

1.1 MA 390.00

‰„ÂÈ„ ¯ÈÁÓ

1Hz-20MHz 1PF-2MF -200C-8000C

4MM††„„ÂÓ†·¯

yes HOLD,MAX/MIN

491

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2000

˙„‚˙‰ ‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯ ˙¯Ȅ˙ ˜ÙÒ‰ ßÙÓˆ˙„È„ÓÏ Á˙Ó†Ô˘ÈÈÁ Ô¯ÎÊ

044073

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

4200

ÁÂÂË

863.00

¯ÈÁÓ

0.5%

˜ÂÈ„

1mV-600v

AC†Á˙Ó

1mV-600v

DC†Á˙Ó

044028

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0.1A-300A

AC†Ì¯Ê

2000

ÁÂÂË

0.1Ω-42mΩ

˙„‚˙‰

0.5%

˜ÂÈ„

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

-

˙¯Ȅ˙

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

-

˜ÙÒ‰

0.1μA-20A

AC†Ì¯Ê

-

ßÙÓˆ˙„È„ÓÏ

0.1μA-20A

DC†Ì¯Ê

-

Á˙Ó†Ô˘ÈÈÁ

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

HOLD

Ô¯ÎÊ

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

RMS 1166.00

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

804.00

¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ

2 MM††„„ÂÓ†·¯


ÌȯËÓÈËÏÂÓ 10MM††„„ÂÓ†·¯ 044079

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

7-1MM††„„ÂÓ†·¯ 044076

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6000

ÁÂÂË

4000

ÁÂÂË

0.5%

˜ÂÈ„

0.25%

˜ÂÈ„

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

1mV-750v

AC†Á˙Ó

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

0.1μA-10A

AC†Ì¯Ê

10μA-10A

AC†Ì¯Ê

0.1μA-10A

DC†Ì¯Ê

10μA-10A

DC†Ì¯Ê

˙„‚˙‰

0.1Ω-40mΩ

˙„‚˙‰

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

1Hz-60MHz

˙¯Ȅ˙

1Hz-40MHz

˙¯Ȅ˙

1pF-6MF

˜ÙÒ‰

1pF-40mF

˜ÙÒ‰

RS232

˜˘ÓÓ

-20 C-800 C

ßÙÓˆ˙„È„ÓÏ

PC-WIN MM10

‰ÎÂ˙

HOLD, MAX/MIN

Ô¯ÎÊ

-

Ô¯ÎÊ

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

TRUE RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

TRUE RMS 1804.00

0.1Ω-60kΩ

1582.00

0

0

¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ

1-1 CM†††¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ 8MM††„„ÂÓ†·¯ 044061

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

044077

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2000

ÁÂÂË

6000

ÁÂÂË

2%

˜ÂÈ„

0.5%

˜ÂÈ„

10mA-400A

AC†Ì¯Ê

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

HOLD, MAX

Ô¯ÎÊ

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

0.1μA-6mA

DC†Ì¯Ê

30mm

‰ÁÈ˙Ù

0.1Ω-60mΩ

˙„‚˙‰

533.00

¯ÈÁÓ

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

1Hz-60MHz

˙¯Ȅ˙

1pF-6mF

˜ÙÒ‰

HOLD, MAX/MIN

Ô¯ÎÊ

RMS 930.00

‰„È„Ó†˙ËÈ˘ ¯ÈÁÓ

9MM††„„ÂÓ†·¯

˘„Á

IT101††˙„‚˙†„„ȷ†˜„· 044033 4000 digits (illumination) 0.01 Ω-40 Ω 1 KΩ-20 GΩ 0.01 Ω-40 KΩ 0.1V-600V AC/DC TRUE RMS

044078

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6000

ÁÂÂË

0.5%

˜ÂÈ„

0.1mV-750v

AC†Á˙Ó

0.1mV-1000v

DC†Á˙Ó

0.1μA-10A

AC†Ì¯Ê

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ ‰‚ˆ˙†ÌÂÁ˙ ¯‡ÂÓ ˙„‚˙‰†ÌÂÁ˙ ‰ÎÂÓ ‰ÓÈÒÁ†„‚

0.1μA-10A

DC†Ì¯Ê

0.1Ω-60mΩ

˙„‚˙‰

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

1Hz-60MHz

˙¯Ȅ˙

˙„‚˙‰

1pF-6mF

˜ÙÒ‰

HOLD, MAX/MIN

Ô¯ÎÊ

CAT IV 600 V

Á˙Ó ˙ÂȈ˜ÂÙ ‰‡È¯˜Ï†˙ÂÙÒÂ ÌÈίÚφÔ¯ÎÊ Â„„Ó˘ ‰„È„Ó†˙Âȯ‚˘ ¯ÈÁÓ

TRUE RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

3985.00

1254.00

¯ÈÁÓ

500

492


ÌȯËÓÈËÏÂÓ 5CM††¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ 044057

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

4000

ÁÂÂË

0.7%

˜ÂÈ„

0.1V-600v

AC†Á˙Ó

0.1V-600v

DC†Á˙Ó

0.1A-600A

AC†Ì¯Ê

0.1Ω-400Ω

˙„‚˙‰

yes

˙ÂÙȈ¯

1Hz-400Hz

˙¯Ȅ˙

HOLD,MAX/MIN PEAK, ZERO

Ô¯ÎÊ

TRUE RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

1-2 CM†††¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ 044062

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2000

ÁÂÂË

1%

˜ÂÈ„

0.1V-600v

AC†Á˙Ó

0.1V-600v

DC†Á˙Ó

0.1A-400A

AC†Ì¯Ê

0.1Ω-20mΩ

˙„‚˙‰

yes

˙ÂÙȈ¯

HOLD

Ô¯ÎÊ

RMS

45mm

‰ÁÈ˙Ù

1750.00

¯ÈÁÓ

30mm 709.00

‰„È„Ó†˙ËÈ˘ ‰ÁÈ˙Ù ¯ÈÁÓ

2CM††¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ 7CM††¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

044059

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

4000

ÁÂÂË

4000

ÁÂÂË

0.5%

˜ÂÈ„

0.7%

˜ÂÈ„

0.1mV-600v

AC†Á˙Ó

0.1V-750v

AC†Á˙Ó

0.1mV-600v

DC†Á˙Ó

0.1V-1000v

DC†Á˙Ó

10mA-300A

AC†Ì¯Ê

0.1A-1000A

AC†Ì¯Ê

10mA-300A

DC†Ì¯Ê

0.1A-1000A

DC†Ì¯Ê

0.1Ω-40mΩ

˙„‚˙‰

0.1Ω-400Ω

˙„‚˙‰

yes

˙ÂÙȈ¯

yes

˙ÂÙȈ¯

HOLD,MAX

Ô¯ÎÊ

1Hz-400Hz

˙¯Ȅ˙

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

HOLD,MAX/MIN PEAK, ZERO

Ô¯ÎÊ

25mm

‰ÁÈ˙Ù

TRUE RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

1524.00

¯ÈÁÓ

53mm

‰ÁÈ˙Ù

2372.00

¯ÈÁÓ

1-3 CM†††Ûˆو†¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ

493

044035

044063

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2000

ÁÂÂË

1%

˜ÂÈ„

0.1V-750v

AC†Á˙Ó

0.1V-1000v

DC†Á˙Ó

0.1A-200A

AC†Ì¯Ê

0.1Ω-20mΩ

˙„‚˙‰

yes/yes

‰„ÂÈ„Ø˙ÂÙȈ¯

HOLD

Ô¯ÎÊ

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

16mm

‰ÁÈ˙Ù

955.00

¯ÈÁÓ

4CM††¯ËÓÈËÏÂÓ†˙·ˆ 044056

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

4000

ÁÂÂË

0.7%

˜ÂÈ„

0.1mV-600v

AC†Á˙Ó

0.1mV-600v

DC†Á˙Ó

0.1A-600A

AC†Ì¯Ê

0.1Ω-400Ω

˙„‚˙‰

yes

˙ÂÙȈ¯

1Hz-400Hz

˙¯Ȅ˙

HOLD,MAX/MIN PEAK

Ô¯ÎÊ

RMS

‰„È„Ó†˙ËÈ˘

37mm

‰ÁÈ˙Ù

1191.00

¯ÈÁÓ


ÌÈÈΈÌÈ˯ÙÓ†‡¯˜Ó

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂȈ˜ÈÏÙ‡ ÔÂÓÈÒ

ÏÚÂÙ·†ÍÂ˙ÈÁ

¯Â‡˙ ˙ÂÁÂˢ†ÌÈÈ˙Ù˘

ÈÏΆ˙ӂ„

ÔÂÓÈÒ

ÌÈËÂÁ†ÌÈϷΆÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ N/M†·†Á˙Ó

ËÂÁ‰†È˘Â˜

‡Ó‚„φ¯ÓÂÁ ÔÂÓÈÒ

220

ͯ

˜ÈËÒÏÙ†¨˙˘ÂÁ

750

‰˘˜≠ÈÂÈ·

¯ÓÒÓ

1800

‰˘˜

‰„ÏÙ†ÈËÂÁ

2300

Â‡ÈÙ

˙ȈÈÙ˜†‰„ÏÙ

¯Â‡˙

ÔÂÓÈÒ

ÌÂÈÈÓÂχ†Â‡†˙˘ÂÁ†Ï·Î

˙ÂÏ‚چȈÁ†ÌÈÈ˙Ù˘ ÌÂÈÈÓÂχ†Â‡†˙˘ÂÁ†¯ÂÊ˘†Ï·Î ˙ÂÏ‚چÌÈÈ˙Ù˘ ÌÂÈÈÓÂχ†Â‡†˙˘ÂÁ†„ÈÁȆËÂÁ ˙˜ÏÁ†ÌÈÈ˙Ù˘ 494 ®ÔÈ·©†Ïʯ·†ËÂÁ ˙ˆ¯ÂÁÓ†ÌÈÈ˙Ù˘ ¯ÂÊ˘†‰„ÏنϷΠ®·¯Ú†È˙˘©†˙ˆ¯ÂÁÓ†ÌÈÈ˙Ù˘ È„È‚†·¯†Ë¯Ò†Ï·Î


ÌȯÈÈÏÙ ‰·Ú†„„ȷ†È˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ

Ϙ†„„ȷ†Ï„‚†ÛÂÓ†¯ÈÈÏÙ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ Í¯Â‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

160

80302160

16

180

80302180

16

200

80302200

115.00

mm 2.0

mm 0mm mm2 3.1 10.0 16

117.00

2.2

3.4 12.0

134.00

2.5

3.8 13.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

127.00

mm 2.5

mm 0mm mm2 2.0 11.5 16

180

80201180

134.00

2.8

2.2 13.0

25

200

80201200

155.00

3.0

2.5 14.0

25

225

80201225

‰·Ú†„„ȷ†Ï„‚†ÛÂÓ†¯ÈÈÏÙ

‰·Ú†„„ȷ†Ô˘†È˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

158.00

mm 1.6

180

80202180

25

200

80202200

25

225

80202225

144.00 157.00

2.8

2.2 13.0

185.00

3.0

2.5 14.0

Ϙ†„„ȷ†È˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ

0mm mm2 9.0 10

mm 2.5

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

mm 0mm mm2 2.0 11.5 16

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

ͯ‡

mm 2.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

110

80805110

1000V†„„·ӆÈ˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ 159.00

mm 2.0

mm 0mm mm2 3.1 10.0 16

172.00

2.2

3.4 12.0

191.00

2.5

3.8 13.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

80306160

16

180

80306180

16

200

80306200

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

140

80301140

160

80301160

16

180

80301180

2.5 13.0

16

200

80301200

2.5 15.0

25

250

80301250

0mm mm2 9.0 10

88.00

mm 2.8

mm 1.8

89.00

3.1

2.0 10.0

16

95.00

3.4

2.2 12.0

109.00

3.8

168.00

3.8

1000V†„„·ӆÈ˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ

ÌÂÈ„†Ì¯Î

HEAVY DUTY†ÈÏÒ¯·È‡†¯ÈÈÏÙ

Ϙ†ÍÂ˙ÈÁφ‰Â·‚†‰¯·Ú‰†ÒÁȆ™ Ư˙ÂȆ‰˜ÊÁ†‰ÎÈ˘Óφ‰ÊÈÁ‡†È¯Âʇ†È˘†™ Æ˙ÈËÂÙÓ˜†Â„†˙ÈÓÂ‚¯‡†˙ȄȆ™

495

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

286.00

mm 4.6

mm 3.0

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

80902240

221.00

mm 2.0

mm 0mm mm2 1.5 10.0 16

245.00

2.5

2.0 13.0

25

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

80106160

190

80106190


ͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ ÔÂÙψÈϷΆÍÂ˙ÈÁ†‰„¯Ù‰Ï†¯ÈÈÏÙ

„ˆ†Í˙ÂÁ†Ìچͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 209.00

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

82701160

167.00

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

82612200

1000V†„„·ӆ„ˆ†Í˙ÂÁ†Ìچͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

˙·ί‰†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ Ó¢Ó†Í¯Â‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

175.00

200

82801200

176.00

200

82821200

¯ÈÁÓ

217.00

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

82616200

„ˆ†Í˙ÂÁ†ÌÚ†400†Í¯‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

®ÔÂÙψ̂„©†„ˆ†Í˙ÂÁ†‡Ïφͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 185.00 ¯ÈÁÓ 151.00

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

55.0 14.0

8.0

2.5

82911160

8.5 160

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

82622200

1000V†„„·ӆ„ˆ†Í˙ÂÁ†ÌÚ†400†Í¯‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

˙ÂÏ‚چÌÈÈ˙Ù˘†¨Í˙ÂÁ†‡Ïφͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 244.00 ¯ÈÁÓ 180.00

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

55.0 14.0

9.0

2.0

82925160

2.0 160

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

82626200

496


ÂÈ„¯†¯ÈÈÏÙ†ÁÂˢ†Û‡†¯ÈÈÏÙ 1000V†„„ȷ†„ˆ†Í˙ÂÁ†ÌÚ†ÂÈ„¯†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 176.00

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

50.0 16.5

9.5

3.0

2.5 160

ÁÂˢ†Û‡†¯ÈÈÏÙ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

82506160 ¯ÈÁÓ

L3 W3

T1

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

112.00

28 15.5

9.5

140

82002140

114.00

30 17.0

9.5

160

82002160

1000V†„„·ӆÁÂˢ†Û‡†¯ÈÈÏÙ

400†„ˆ†Í˙ÂÁ†ÌÚ†ÂÈ„¯†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 179.00

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

50.0 16.5

9.5

3.0

2.5 160

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

82525160 ¯ÈÁÓ

L3 W3

T1

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

166.00

30 17.0

9.5

160

82006160

ÌÈÎ˙ÂÁ†˙ˆ˜†ÁÂˢ†Û‡†¯ÈÈÏÙ

„ˆ†Í˙ÂÁ†‡Ïφͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 153.00 L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

159.00

42.0 15.0

8.0

2.5

2.0 140

83025140

164.00

50.0 16.5

9.5

3.0

2.5 160

83025160

185.00

50.0 18.5

8.0

3.0

2.4 190

83025190

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

140

82301140

„ˆ†Í˙ÂÁ†ÌÚ†ÂÈ„¯†¯ÈÈÏÙ

497

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115.00

27.0 13.0

7.0

2.5

1.8 125

82501125

132.00

42.0 15.0

8.0

2.5

2.0 140

82502140

134.00

50.0 16.5

9.5

3.0

2.5 160

82502160

¯ÈÁÓ


„„ȷ†‰Ï‚Ó „„ȷ†‰Ï‚Ó

∞Æμ≠≤Æ∞†ÈËÓ¡†„„ȷ†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

129.00

100

81101160

„„ȷ†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ 430.00 439.00

ÛÏ˜Ó 0.5,1.2,1.6,2.0mm 2

0.5,0.75,1.0,1.5,2.5,4.0,6.0mm 20,18,17,15,13,11,9, AWG

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

180

81211180

180

81221180

ÔÂÂÎ˙Ó†„„ȷ†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

150.00

160

81102160

100V†„„·ӆ„„ȷ†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

772.00

2

2.5-16.0 mm

200

81250200

150.00

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

200

8125901

523.00

0.03-10.0 mm2

200

81240200

129.00

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

200

8124901

ÛϘÓ

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

199.00

160

81106160

Ó¢Ó†∞Ʊ∏†ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒ†ÛϘÓ

0.03-10.0mm2†ÈËÓ¡†ÛϘÓ

¯ÈÁÓ 669.00

Ó¢Ó†¯Ë˜·†ÌÈÏ·ÎÏ 0.03-10mm2, 32-7 AWG

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

195

81242195

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

652.00

100

81285100

AWG†≥∞≠≤∞†Ó¢Ó†∞Æ≤μ≠∞Æ∏†ÈÈӆϷΆ‰Ï‚Ó

0.2-6.0mm2†ÈËÓ¡†ÛÏ˜Ó 498

¯ÈÁÓ 257.00

Ó¢Ó†¯Ë˜·†ÌÈÏ·ÎÏ 0.2-6mm2, 24-10 AWG

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

180

81262180

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

308.00

100

81280100


„ÁÂÈӆͯ‡†Û‡Â†Ï‚چۇ†¯ÈÈÏÙ 1000V†„„·ӆͯ‡†Ï‚چۇ†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 181.00

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

41.0 16.5

9.5

5.0

2.5 160

83036160

ÌÈËÈ˘Î˙†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

179.00

130

81901130

„ˆ†ÍÂ˙ÈÁ†‡ÏφÔÂÙψ̂„ͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 152.00

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

55.0 14.0

8.0

2.5

8.5 160

82911160

Ï‚چۇ†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

L3

W3 D1

ͯ‡

93.00 110.00

27 14.5 2.0

125

82201125

28 16.5 2.5

140

82202140

112.00

30 18.0 3.0

160

82202160

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

ʯ·†È˙Ù˘†¯ÈÈÏÙ 1000V†„„·ӆÏ‚چۇ†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 186.00

Ӣӆͯ‡ 160

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83301160

¯ÈÁÓ

L3

161.00

30

W3 D1 18.0

3.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

82206160

ͯ‡†Ï‚چۇ†¯ÈÈÏÙ

499

L3 W3

T1

W4 T2 ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

157.00

37.5 15.0

8.0

4.0

2.0 140

83035140

159.00

41.0 16.5

9.5

5.0

2.5 160

83035160

¯ÈÁÓ


ÌÈ„ÁÂÈÓ†„„ȷ†‰Ï‚Ó ÌÈÏ·Î†Û˘ÂÁ†ÛÏ˜Ó PVC†ÈÓ‚†¨Ô˜ÈÏÈÒ†∫ÌȯÓÂÁ Ó¢Ó†6.0-29 †∫Ìȯ˘

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

373.00

135

81630135

73.00

ÈÙÂÏÁ†ÔÈÎÒ

81639135

®COAX©†Ò˜‡Â˜†ÈÏ·Î†Û˘ÂÁ

¯ÈÁÓ

ÌÈÏ·ÎÏ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

169.00

RG58/59/62

105

81660105

Ó¢Ó†¥Æ∞≠∑Æ솮COAX©†Ò˜‡Â˜†ÈϷΆ‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

158.00

100

81660100

ÈÏÒ¯·È‡†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ó¢Ó†¯Ë˜·†ÌÈÏ·ÎÏ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160.00

8-13

125

81680125

Ó¢Ó†∞Æ∞≥≠≤Æ∞∏†††ÔÂÏÙˆÈËÂÁφÛϘÓ

500 ¯ÈÁÓ 869.00

ÛÏ˜Ó 0.03-2.08mm , 32-14 AWG 2

Ӣӆͯ‡ È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 195

8121202

859.00

0.14-6.0mm , 26-10 AWG

195

8121206

859.00

2.5-10mm , 13-7 AWG

195

8121210

859.00

1.5-6.0mm2, 13-9 AWG

195

8121211

859.00

4-10.0mm2, 11-7 AWG

195

8121212

2

2


ÌÈ„ÁÂÈÓ†„„ȷ†‰Ï‚Ó ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒφÛϘÓ

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡ 130

475.00

˙ÂÏÂÚÙ†¥†ÌȇÏÓ˘Áφ¯ÈÈÏÙ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

¯Ë˜·†ÌÈÏ·ÎÏ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

81282130

231.00

0.5-0.75/1.5/2.5

160

81302160

È˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÚʆ„„ȷ†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ó¢Ó†¯Ë˜·†ÌÈÏ·ÎÏ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

216.00

0.5

160

81551160

216.00

0.6

160

81561160

216.00

0.8

160

81581160

1000V†„„·ӆӢӆ±Æμ´Ó¢Ó†≤Æμ†Ï·Î†Í˙ÂÁ†„„ȷ†‰Ï‚Ó

®COAX©†Ò˜‡Â˜Ï†„„ȷ†‰Ï‚Ó

„ˆ†¯ÂÁ†ÌÚ†™

¯ÈÁÓ

¯Ë˜·†ÌÈÏ·ÎÏ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

199.00

Ó¢Ó†5,RG58†

180

81351180

180

8136180

199.00

Ó¢Ó†6.2,RG59,62,71†

ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒ·†KEVLER†˙Â¯Ú˘Ï†ÌÈȯÙÒÓ

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

286.00

160

81426160

Ó¢Ó†±Æμ´Ó¢Ó†≤Æμ†Ï·Î†Í˙ÂÁ†„„ȷ†‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

238.00

160

81422160

501

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

337.00

160

89503160

Ó¢Ó†∏≠≤∏†„„ȷ†‰Ï‚Ó†ÔÈÎÒ

Ú„ÈÓ†ÈϷη†ÏÂÙÈËφÈÏÒ¯·È‡†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

Ӣӆͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

489.00

160

81372160

156.00

165

81620165


„ˆ†ÈÎ˙ÂÁ Ï„‚†ÛÂÓ†„ˆ†Í˙ÂÁ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

‰·Ú†„„ȷ†„ˆ†Í˙ÂÁ

172.00

3.1

2.0

1.5

140

87402140

¯ÈÁÓ

176.00

3.4

2.5

2.0

160

87402160

138.00

3.0

2.3

194.00

3.8

2.7

2.2

180

87402180

141.00

4.0

2.5

207.00

4.2

3.0

2.5

200

87402200

144.00

4.0

247.00

4.6

3.5

3.0

250

87402250

155.00

4.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1.5

125

87002125

1.8

140

87002140

2.8

2.0

160

87002160

3.0

2.5

180

87002180

VDE 1000V†„„·ӆÏ„‚†ÛÂÓ†„ˆ†Í˙ÂÁ

ıÈÙ˜†´†Ï„‚†Â‡ÈÙ†¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

240.00

3.4

2.5

2.0

160

87406160

259.00

3.8

2.7

2.2

180

87406180

¯ÈÁÓ

275.00

4.2

3.0

2.5

200

87406200

197.00

3.4

2.5

±≤ †¢‰·¢†Ï„‚†ÛÂÓ†„ˆ†Í˙ÂÁ

214.00

3.8

2.7

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2.0

160

87412160

2.2

180

87412180

Ϙ†„„ȷ†„ˆ†Í˙ÂÁ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1.2

110

87001110

2.3

1.5

125

87001125

2.5

1.8

140

87001140

4.0

2.8

2.0

160

87001160

4.0

3.0

2.5

180

87001180

193.00

4.2

3.0

2.5

200

87421200

113.00

3.0

2.0

162.00

3.4

2.5

2.0

160

87421160

113.00

3.0

¢ËÏ·˜¢†ÏΆÍ˙ÂÁ†¯Ë˜

113.00

4.0

115.00 126.00

VDE 1000V†„„·ӆ„ˆ†Í˙ÂÁ ¯ÈÁÓ 301.00

6.0

5.2

ıÈÙ˜†ÌÚ 332.00

6.0

5.2

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

4.0

3.6

200

87102200

4.0

3.6

200

87111200

≤∞ †¢ËÏ·˜¢†‰„ÏنϷΆÍ˙ÂÁ ˘„Á

502 ¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ 370.00

6.0

5.2

4.0

3.6

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

220

87122200

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

180.00

3.0

2.3

1.5

125

87006125

182.00

4.0

2.5

1.8

140

87006140

195.00

4.0

2.8

2.0

160

87006160

210.00

4.0

3.0

2.5

180

87006180


Ìȯ˘ Ï„‚†ÛÂÓ†¯Ë˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ 279.00

mm >5.0

mm 5.0

mm mm 3.8 3.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

250

87491250

˜ÈËÒÏÙφ¯Ë˜ ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

163.00

125

87202125

161.00

140

87201140

175.00

160

87201160

¯ÈÁÓ

¥μ∞†˜ÈËÒÏÙφ¯Ë˜ ¯ÈÁÓ 265.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

87211160

∏μ∞†˜ÈËÒÏÙφ¯Ë˜ ¯ÈÁÓ 292.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

87221160

¢Â‡ÈÙ¢†„ˆ†Í˙ÂÁ 9.0

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ mm mm 150.00 0.4-2.5 1.8

mm mm 1.0 0.6

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87601125

179.00 0.4-2.5 1.8

1.0 0.6

125

87612125

¯ÈÁÓ

ıÈÙ˜†ÌÚ

14.5 16.0

¯ˆ†∏†Ì‚„†„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 154.00 0.4-1.3 1.0

mm mm 0.6

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87681125

503

ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒφ¯Ë˜ ¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

190.00

160

87251160


˙Â˙·ˆ ®Ó¢Ó†¥≠μ†„Ú†Í˙ÂÁ©†Ï„‚†ÛÂÓ†˙·ˆ

ËÏÁÂÓ†ÁÂΆ≠†˙·ˆ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ Í¯Â‡

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

89911300

300

187.00

ÆÁÂΆ˙ÂÁÙ†˙·ˆ†¯˙ÂȆ¨Ó¢Ó†≤μ†Ω†˘‡¯†·Á¯†™ ÏÈ‚¯†˙·ˆ·†Ú˜˘ÂÓ‰†ıÓ‡Ó‰†ÔÓ†≤∑•†ÍÒÂÁ†™

ÔÈ·Ï†ÁˆÓ†¯Ë˜

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

93.00

æ4.0

2.8

2.3

160

86801160

110.00

æ4.0

3.2

2.5

180

86801180

138.00

æ4.0

3.5

2.8

200

86801200

328.00

mm mm mm mm 1-6 4.0 3.5 3max

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

86101200

±≤∞†˙ÈÂÂÊ·†ÌÈ·‰Ï†™ ÌÒÂÁÓ†™ ¢Â‡ÈÙ¢†ÈϷΆÍÂ˙ÈÁφ™ „ÁÂÈÓ·†ÌÈ·Ú†ÌÈϷΆÍÂ˙ÈÁφ™ ÈÏÓÈËÙ‡†ÁΆ˙¯·Ú‰†ÔÂ‚Ó†˙ÂÎÊ·†„ÁÂÈÓ·†‰‰Â·‚†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÏÂÎȆ™

Ìȯ‚†˙·ˆ

ÌÈÒÙˆ˙·ˆ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

96.00

130

85001130

95.00

160

85001160

89901220

99.00

180

85001180

89901250

103.00

210

85001210

280

89901280

119.00

225

85001225

300

89901300

143.00

250

85001250

¯ÈÁÓ Í¯Â‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

103.00

200

89901200

105.00

220

115.00

250

127.00 153.00

¯ÈÁÓ

ÌÈÒÈÒ†˙·ˆ

‰˜ÈÙ„†Áˢӆ´†Ìȯ‚†˙·ˆ

504 ¯ÈÁÓ 297.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

360

85700360

¯ÈÁÓ 124.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

210

85101210


˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ J†Ì‚„†ÈÓÈÙ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ

A†Ì‚„†ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

104.00

3-10

140

84611101

98.00

10-25

140

84611110

108.00

19-60

180

84611120

117.00

40-100

210

84611130

204.00

85-140

320

84611140

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

89.00

8-13

140

84411101

89.00

12-25

140

84411110

95.00

19-60

180

84411120

108.00

40-100

225

84411130

182.00

85-140

320

84411140

˙ÂÏ„‚†˙„ÈÓφ˜ÊÂÁÓ†ÈÓÈÙ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ

˙ÂÏ„‚†˙„ÈÓφ˜ÊÂÁÓ†ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ ¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

910.00

122-300

570

84410158

910.00

252-400

580

84410168

J†Ì‚„†π∞∞†ÈÓÈÙ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ ¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

910.00

122-300

560

84610115

910.00

252-400

570

84610160

A†Ì‚„†π∞∞†ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

84421101

102.00

8-13

130

102.00

12-25

130

84421111

104.00

19-60

170

84421121

114.00

40-100

215

84421131

195.00

85-140

300

84421141

˙˜È„ӆ˙„·Úφ‰ÁÈ˙Ù†˙Ï·‚‰†ÌÚ†ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ ¯ÈÁÓ

505

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

84621101

112.00

3-10

125

107.00

10-25

125

84621111

117.00

19-60

170

84621121

130.00

40-100

200

84621131

222.00

85-140

300

84621141

¯ÈÁÓ ®¯˘È© 162.00 ®π∞∞© 173.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

3-10

140

84931101

3-10

130

84941101

˙ڷˆ¯Ë˜


˘„Á‰†¯Â„‰†≠†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ ¥π†¨¥∏†˙¯„Ò

˙ڷˉ†Ï˘†‰˜ÊÁ†‰ÁÂË·†‰ÊÈÁ‡Ï†¯˙ÂȆÏ„‚†Ú‚Ó†Áˢ

‰˘È‚φÌÈ˘˜†˙ÂÓ˜ӷ†˘ÂÓÈ˘Ï†¯ˆ†˘‡¯

¯Â„‰ ˘„Á‰

ÏÈ‚¯

ıÈÙ˜‰†Ï˘†¯ÂÓÈ˘Â†‰‡ÏÓ†‰‚‰†ÁÈË·Ó†¨ÈÓÈÙ†ıÈÙ˜

„ÁÂÈÓ·†˙˜„‰†˙Âڷˆ¯Â¯Á˘·†˙·ȈȆÌÈÁÈË·Ó HEAVY DUTY††®ÌÈÙÈË©†˙ˆ˜

ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ·¯†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

ÈÓÈÙ†˙Âڷˆ·¯†¯ÈÈÏÙ

3-10

140

84911101

125.00

10-25

140

84911110

138.00

19-60

180

84911120

151.00

40-100

225

84911130

262.00

85-140

320

84911140

π∞∞†ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ·¯†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115.00

8-13

140

84811101

115.00

12-25

140

84811110

122.00

19-60

180

84811120

137.00

40-100

225

84811130

235.00

85-140

320

84811140

¯ÈÁÓ 133.00

π∞ †ÈÓÈÙ†˙Âڷˆ·¯†¯ÈÈÏÙ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

8-13

130

84821101

131.00

12-25

130

84821111

19-60

165

84821121

145.00

3-10

130

84921101

¯ÈÁÓ

137.00

10-25

130

84921111

131.00

151.00

19-60

165

84921121

165.00

40-100

210

84921131

133.00

285.00

85-140

305

84921141

147.00

40-100

210

84821131

252.00

85-140

305

84821141

¥μ∞†ÈˆÈÁ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ ˘„Á

¥μ∞†ÈÓÈÙ†˙Âڷˆ¯ÈÈÏÙ

˘„Á

506

¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

˙ڷˆ¯Ë˜

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

113.00

3-10

130

84631101

103.00

8-13

140

84431101

108.00

10-25

130

84631111

103.00

12-25

140

84431110

118.00

19-60

185

84631121

105.00

19-60

180

84431120

40-100

225

84431130

85-140

310

84431140

131.00

40-100

210

84631131

115.00

224.00

85-140

310

84631141

196.00


ËËÙ†¯ÈÈÏÙ ÍÂ˙ȯ†¯ÈÈÏÙ†

ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

˜Â„ȉ†ÁÂÂË ¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

153.00

8-35

6-26

-

180

84004180

172.00

8-35

8-30

-

250

84004250

®˙¯ÂÚ˜†ÌÈÈ˙Ù˘©†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ† ˜Â„ȉ†ÁÂÂË ¯ÈÁÓ 228.00 30-65

0-51

-

ͯ‡

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

280

1

84214280

84104250

84114250

˜Â„ȉ†ÁÂÂË ¯ÈÁÓ 237.00 10-85

-

-

ͯ‡

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

280

2

84224280

84124225 ˜Â„ȉ†ÁÂÂË ¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

138.00

8-30

6-24

-

180

84104180

136.00

8-40

6-26

-

250

84104250

250.00

10-65

0-30

10-34

300

84104300 84114250 84124225

152.00

0-36

0-36

13-36

250

161.00

0-42

0-16

0-24

225

®˙ÂÏÈ·˜Ó†ÌÈÈÁÏ©†ËËÙ†¯ÈÈÏÙ

˜Â„ȉ†ÁÂÂË ˜Â„ȉ†ÁÂÂË

507

¯ÈÁÓ Í¯Â‡

¯ÈÁÓ

238.00

-

0-90

-

280

Ì‚„ C

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

84234280

138.00

6.5-30

0-10

6-24

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

165

84134165


ϷΆÈÎ˙ÂÁ†Ïʯ·†È¯ÙÒÓ ÆÌÏÂÚ·†ÌÈ·Âˉ†Ïʯ·‰†È¯ÙÒÓ†≠††††††††† ˘„Á 48HRC††„Ú†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÏÂÎȆ™

ÌȘˆȆ˜¯ÙÓ†ÌÈ·‰Ï†™ „ÁÂÈÓ·†ÌÈÈ˙ÂÎȇ†ÌÂÈ„‡Â†Ì¯Άȷ‰Ï†™ 62HRC†Ï†ÌÈÓÒÂÁÓ†ÌÈÎ˙ÂÁ†˙ˆ˜†¨¯˙ÂÈ·†˜È„ӆÍÂ˙ÈÁ†™ Ìȯˆ†˙ÂÓ˜Óφ‰˘È‚†¯˘Ù‡Ó†ÁÂˢ†‰·Ó†™ ‰˜ÏÁ‰†ÈË‡†ÔÂ‚Ó†˙ÂÏÚ·†¨˙ÂÈÓÂ‚¯‡†˙ÂȄȆ™ ‰ËÂ˘Ù†‰‚¯·‰†˙ÂÚˆÓ‡·†ÌÈ·ˆÓ†±≤≠φÁ˙ÙÓ†˙Ó‡˙‰†™ ‰ÙÏÁ‰Ï†ÌÈ˙È†ÌÈ·‰Ï†™

Ó¢Ó†∂±∞†Í¯Â‡†Ïʯ·†È¯ÙÒÓ

Ó¢Ó†¥∂∞†Í¯Â‡†Ïʯ·†È¯ÙÒÓ

0mm ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

48HRC

40HRC

754.00

7

8

19HRC

627.00

0mm ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9

87172610

¯ÈÁÓ

48HRC

40HRC

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

87179760

646.00

5

6

19HRC

358.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

8

87172460

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

87179460

Ó¢Ó†π±∞†Í¯Â‡†Ïʯ·†È¯ÙÒÓ Ó¢Ó†∑∂∞†Í¯Â‡†Ïʯ·†È¯ÙÒÓ

0mm ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

48HRC

40HRC

19HRC

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1390.00

9

10

13

87172910

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

87179910

730.00 F

‰„ÏنϷΆÍ˙ÂÁ

0mm ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

48HRC

40HRC

987.00

8

9

19HRC

451.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

11

87172760

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

87179610

Ó¢Ó†πμ∞†Í¯Â‡†Ïʯ·†È¯ÙÒÓ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

F

1701.00

mm2 95

0mm 10

2112.00

150

14

0mm 7

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

445

89571445

9

600

89571600 0mm ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

48HRC

40HRC

969.00

6

9

690.00

19HRC

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

11

87182950

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

87189950

508


ϷΆÈÎ˙ÂÁ VDE 1000V†„„·ӆȄȂ†·¯†Ï·Î†Í˙ÂÁ

ıÈÙ˜†ÌÚ†≠†ÏÓ˘Á†Ï·Î†Í˙ÂÁ Ó¢Ó†±μ†„Ú†ÌÂÈÈÓÂχ†˙˘ÂÁ†ÈϷΆÍÂ˙ÈÁφ™ Ϙ†ÁÂ†¨˜È„ӆÍÂ˙ÈÁ†™ ®‰ÏÈÚ†ÔÂ‚Ó†ÏÏÂΩ†ÔÂÂÎ˙Ó†™

˘„Á

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

365.00 ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

89506230

È„È‚†·¯†Ï·Î†Í˙ÂÁ ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

280.00

mm2 15

165

89522165

1000V 376.00

15

165

89526165

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0mm mm2 16 50

Ë߈¯†Ï·Î†Í˙ÂÁ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ Í¯Â‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1570.00

0mm mm2 32 240

250

89531250

2107.00

52

380

280

89531280

1718.00

32

240 VDE 1000V†„„Â·Ó 250

89536250

2516.00

52

380 VDE 1000V†„„Â·Ó 280

89536280

¯ÈÁÓ

218.00

0mm mm2 15 50

315.00

15

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

89512165

50 VDE 1000V†„„·Ó

F

89516165

¯ÂÊ˘†‰„ÏنϷΆÍ˙ÂÁ

˘„Á

ÈÙ˜ÒψË߈¯†Ï·Î†Í˙ÂÁ ˘„Á

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

272.00

2.5

mm2 7

0mm 0mm 6 4

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

190

89561190

¯ÂÊ˘†‰„ÏنϷΆÍ˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

¯ÈÁÓ 1817.00

0mm mm2 38 280 60

570-770

89532038 89539038

740

630-830

89532060†Ï†ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

1003.00 6130.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

89532038†Ï†ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

1065.00 5295.00

®ÁÂÂË©†Í¯Â‡

100

960

630-830

89539720

¯ÈÁÓ

89532100

192.00

0mm 3

89539070

89532100†Ï†ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

1343.00

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

89532060

ıÈÙ˜†ÌÚ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

150

89561150

‰ÏÂÙΆ‰ˆÈÁφ≠†Ï·Î†Í˙ÂÁ

˜چϷΆÍ˙ÂÁ 509

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

814.00 1021.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

500

89511500

304.00

0mm mm2 20 70

150 VDE 1000V†„„Â·Ó 500

89517500

400.00

20

0mm mm2 27 150 27

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ Í¯Â‡

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

89511200

70 VDE 1000V†„„Â·Ó 200

89516200


˙·‡˘ÓφÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌȯÈÈÏÙ È„·˘†·¯

‰¯·Â˜†˙·‡˘Ó†¯ÈÈÏÙ 87012504

ÈÏΆÂ˙‡·†Á˙ÙÓ†¯ÈÈÏÙ†™ ˙ÂÏÈ·˜Ó†˙˜ÏÁ†ÌÈÈÁφ™ ¯Â˙ÙΆ˙ˆÈÁÏ·†¯È‰Ó†ÔÂÂÈΆ™ Ë߈¯†˜Â„ȉ†ÔÂ‚Ó†™ ¯ÈÁÓ ˘„Á

Ó¢Ó†‰ÁÈ˙Ù

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

¯ÂȈ†¯Ë˜Ï

ÌÈÓ‡Ï

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

88701125

166.00

1

27

125

169.00

1 1/4

30

150

88701150

196.00

1 1/4

30

180

88702180

88603300

209.00

1 1/2

36

250

88702250

˙·‡˘Ó†¯ÈÈÏÙ

292.00

2

46

300

88702300

449.00

3 1/2

95

400

88701400

737.00

4 1/2

120

560

88701560

350.00 366.00

27 35

150 180

88603150 88603180

420.00

46

250

88603250

493.00

60

300

˘„Á

„ÁÂÈÓ·†¯ˆ†Û‡†‰¯·Â˜ 89012504 ÌÈÓ‡Ï

¯ÂȈ†¯Ë˜Ï

115.00

30

124.00

36

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1 1/4

200

88901200

1 5/16

250

88901250

¯È‰Ó†‰¯·Â˜†˙·‡˘Ó†¯ÈÈÏÙ Æ˙ÓÏ˘ÂÓ†‰¯Âˆ·†„·ÂÚ‰†˙‡†ÊÁ‡†™ Æ˙ÂÈÂʆ˙˜ÈÁ˘†‡Ïφ‰˜ÏÁ‰†‡Ïφ™ ‚¯Â·‰Ó†˙‡ˆÏ†Í¯Âˆ†‡Ïφ≠†Ë߈¯Î†¯ÈÈÏÙ‰†˙ÏÂÚÙ†™

¯ÈÁÓ 203.00

ÌÈÓÂ‡Ï 42

¯ÂȈ†¯ËÂ˜Ï 1 1/4

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

250

88751250

Ô˘†˙·‡˘Ó†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 209.00

ÌÈÓÂ‡Ï 10-32

‰ÊÈÁ‡†ÁÂÂË 7/16-1 1/4

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

250

88741250

¯ÈÁÓ ˘„Á

ÏÏ΢ӆ˙¯ÂȈ†Á˙ÙÓ≠¯ÂË‚Èχ†Ò˜ÙÈ˜

139.00

¯ÂȈ†¯ËÂ˜Ï 17

‰ÁÈ˙Ù 14

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

89001125

510 ¯ÈÁÓ

¯ÂȈ†¯Ë˜Ï

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6-30

180

88802180

ÌÈÓ‡Ï

152.00

1 1/4

167.00

1 1/2

6-36

250

88802250

228.00

2

7-48

300

88802300


ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌȯÈÈÏÙ SMART GRIP†ÈËÓ¡†˙·‡˘Ó†¯ÈÈÏÙ

¯ÂÚ†¯¯ÂÁÓ

ÆÌÈÓ‡†˙¯ÂȈφ˙ÈËÓ¡†ÔÂÂÎ˙Ó†ÒÙ˙†™

¯ÈÁÓ 116.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

220

89070220

˙ÈÎÂÎʆÍÂ˙ÈÁφ¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ 315.00 ‰ÁÈ˙Ù

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

117.00

9.5

160

89151160

ȈÈÙ˜ 158.00

4

160

89171160

¯ÈÁÓ

¯ÂȈ†¯ËÂ˜Ï 1 1/4

ÌÈÓ‡Ï

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

36

250

88501250

˙Âȯ˷†¯ÈÈÏÙ

ÌÈÁȯ‡†˙¯È·˘Ï†¯ÈÈÏÙ ¯ÈÁÓ 155.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

88251200

È„Ȇ¯Ï·È

¯ÈÁÓ 242.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

190

89111190

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

374.00

280

89055280

96.00

ÌÈÈÙÂÏÁ†ÌÈ·‰Ï

89059280

¯ÈÁÓ ˘„Á

˜ÈËÒÏÙ†˙¯ÂȈ†Í˙ÂÁ

‰ÈˆÏËÒȇ†˙¯ÂȈφ¯ÈÈÏÙ 511

¯ÈÁÓ 327.00

163.00

ÈÏÓÈÒ˜Ó†ÍÂ˙ÈÁ†¯Ë˜ 25 mm

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

185

89020185

320.00

89029185

86.50

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

¯ÈÁÓ

‰„·چÁÂÂË 25-65

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

230

88113230

‰ÙÏÁ‰Ï†„·Ï·†ÌÈÈÁÏ

88119230


‰˜È¯˘χφÌȯÈÈÏÙ ¥∞∞†¯ˆ†ÁÂˢ†Û‡†ÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ

ËÁÓ†Û‡†¯ÈÈÏÙ

2.5

2.0 55

7.5 16

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 156.00

L3

W

T1

W1

T2

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

32 12.5

7.0

1.4

3.5

135

83231135

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

217.00

160

83115160

±Ì‚„†≠†‰˜È¯˘χ†¯ÈÈÏÙ ¥μ∞†ËÁÓ†Û‡†¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 207.00

˘„Á

B 22.5

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.5

6.5

2.0

4.0

115

83512115

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

243.00

160

83125160

¯ˆ†ÁÂˢ†Û‡†ÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†±Ì‚„†‰˜È¯˘χ†¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 147.00

L3

W

T1

W1

T2

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

34 12.5

7.0

1.4

1.5

135

83211135

·Á¯†ÁÂˢ†Û‡†ÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ ˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 224.00

B 22.5

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.5

6.5

2.0

4.0

115

83512116

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 145.00

L3

W

T1

W1

T2

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

34 12.5

7.0

1.4

3.5

135

83221135

512


‰˜È¯˘χφÌȯÈÈÏÙ È˙ÂÎȇ†¯ÙÂÒ‰†Â˜‰ ESD†ÁÂˢ†Í¯‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

ÁÂˢ†Í¯‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ Æ„ÁÂÈÓ·†˙ÂÈ„Ú†‰·Î¯‰†˙„·Úφ™

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 314.00

B

˙„ÈÓ

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

21.9 11.2

6.5

1.4

3.5

130

83412130ESD

¯ÈÁÓ 300.00

B

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

21.9 11.2

6.5

1.4

3.5

130

83412130

ESD†Ï‚ÂÚӆͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

Ï‚ÂÚӆͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 314.00

B

˙„ÈÓ

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

22.7 11.2

6.5

1.6

1.6

130

83422130ESD

¯ÈÁÓ 300.00

B

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

22.7 11.2

6.5

1.6

1.6

130

83422130

ESD†Ï‚چͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

Ï‚چͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 314.00

513

B

˙„ÈÓ

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

23.7 11.2

6.5

2.0

1.0

130

83432130ESD

¯ÈÁÓ 300.00

B

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

23.7 11.2

6.5

2.0

1.0

130

83432130


‰˜È¯˘χφÌȯ˘ È˙ÂÎȇ†¯ÙÂÒ‰†Â˜‰ ¯˙ÂÈ·†Ìȉ·‚‰†ÌÈ˯„ËÒ·†˙„·Úφ¯˙ÂÈ·†ÌÈÓ„˜˙Ó‰†ÌÈÏΉ†™ ˜È„ӆÍÂ˙ÈÁφ„ÁÂÈÓ·†ÌÈ„Á†ÌÈÊÁ˘ÂÓ†ÌÈÎ˙ÂÁ†˙ˆ˜†™ 2†Ì‚„†¯Ë˜

ÈÈÓ†˘‡¯†∞†Ì‚„†¯Ë˜

˙„ÈÓ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ B

¯ÈÁÓ 385.00 1.2 0.65

A

- 10.0 11.0

398.00 1.2 0.65

- 10.0 11.0

D 6.5 6.5

ͯ‡ 125 125

B

A

87922125

355.00 1.0 0.55 0.3

6.5

87922125ESD

368.00 1.0 0.55 0.3

6.5

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

D

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.0

6.5

120

87902120

9.0

6.5

120

87902120ESD

∞†Ì‚„†¯Ë˜

3†Ì‚„†¯Ë˜

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ B

¯ÈÁÓ

A

345.00 1.3 0.7 0.4 11.0 11.0 359.00 1.3 0.7 0.4 11.0 11.0

D

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

B

A

6.5

125

87932125

345.00 1.5 0.8 0.5 10.0 11.0

6.5

125

87932125ESD

359.00 1.5 0.8 0.5 10.0 11.0

D

ͯ‡

6.5

125

87902125

6.5

125

87902125ESD

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

ÈÈÓ†˘‡¯†2†Ì‚„†¯Ë˜

4†Ì‚„†¯Ë˜

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ B

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

A

D

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

385.00 1.0 0.55

- 11.0 11.0

6.5

125

87942125

398.00 1.0 0.55

- 11.0 11.0

6.5

125

87942125ESD

¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ

B

A

D

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

395.00 0.8 0.4

-

6.5

9.0

6.5

120

87922120

408.00 0.8 0.4

-

6.5

9.0

6.5

120

87922120ESD

ËÂÁ†˜ÈÊÁÓ†ÌÚ†6†Ì‚„†¯Ë˜

ËÂÁ†˜ÈÊÁÓ†ÌÚ†5†Ì‚„†¯Ë˜

514

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ B

¯ÈÁÓ 429.00 1.0 443.00 1.0

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ A

D

0.55

11.0 11.0

6.5

0.55

11.0 11.0

6.5

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

A

D

ͯ‡

125

87962125

389.00 1.3 0.7 0.4 11.0 11.0

6.5

125

87952125

125

87962125ESD

403.00 1.3 0.7 0.4 11.0 11.0

6.5

125

87952125ESD

ͯ‡

B

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ


‰˜È¯˘χφÌȯÈÈÏÙ ¥μ∞†¥†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

≤†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 223.00

B 22.5

A 9.5

˙„ÈÓ D

6.5

E 2.0

F 1.5

ͯ‡ 115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

83542115

207.00

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†¥μ∞†¥†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

B 22.5

243.00

B 22.5

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.5

6.5

2.0

1.5

115

83522115

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†≤†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ

A

˙„ÈÓ

A

D

E

F

ͯ‡

9.5

6.5

2.0

1.5

115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83542116

¯ÈÁÓ 224.00

B 22.5

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.5

6.5

2.0

1.5

115

83522116

≥†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

μ†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 245.00

B

¯ÈÁÓ

A

D

E

F

ͯ‡

40.0 12.0

7.5

1.5

4.0

145

B

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.5

6.5

2.0

1.0

115

83532115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83552145

207.00

22.5

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†≥†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

515

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 224.00

B 22.5

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9.5

6.5

2.0

1.0

115

83532115ESD


‰˜È¯˘χφÌȯÈÈÏÙ ÛÂÙÈÎφÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ

∂†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 288.00

L3

W

23.0 12.0

˙„ÈÓ

T1

W1

7.5

5.5

T2

mm ͯ‡ 6.0 - 130

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

83612130

245.00

B

A

D

E

F

ͯ‡

40.0 12.0

7.5

2.5

1.5

145

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83562145

ÍÂ˙ÈÁ†ÛÂÙÈÎφÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ

∑†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 392.00

L3

W

18.0 11.5

T1

W1

7.5

7.0

T2

mm ͯ‡ 2.6 1.2 125

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83622125 ˙„ÈÓ

®‰ÎÈÚÓ©†≤†Ì‚„†ÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ ¯ÈÁÓ 245.00

B

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

40.0 12.0

7.5

2.5

1.3

145

83572145

¥μ∞†∏†Ì‚„††‰˜È¯˘χφ¯ÈÈÏÙ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 336.00

L3

W

18.0 11.5

T1

W1

7.5

7.0

T2

mm ͯ‡ 4.0 1.0 125

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83632125

¥†Ì‚„†ÌÈ·Èί†¯ÈÈÏÙ ˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 264.00

B

A

D

E

F

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

35.0 12.0

7.5

2.5

1.0

145

83582145

516 ˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ 315.00

L3

W

T1

W1

18.0 11.5

7.5

-

T2

mm ͯ‡ 4.0 1.2 125

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

83642125


‰˜È¯˘χ†ÁˆÓ†¯Ë˜ ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†±†Ì‚„†±μ∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

C

±†Ì‚„†‰˜È¯˘χ†ÁˆÓ†¯Ë˜

A

17

11

B

10

D

7.5

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 301.00 2.0 0.8 0.5

˙„ÈÓ B

A

D

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

mm mm 245.00 0.3-1.0 0.7

6.0 11.0 7.0 16.0 115 86412115ESD

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

120

86212120

∞†Ì‚„†±μ∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

®·‰Ï†ÈÈÓ©†≤†Ì‚„†ÁˆÓ†¯Ë˜

C

A B

D

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 287.00 0.8 - -

˙„ÈÓ B

A

D

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ C ͯ‡

20.0 10.0 6.0 3.0 115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

mm mm mm 289.00 2.0 1.0 0.6

86422115

˙„ÈÓ B

A

D

C

ͯ‡ È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6.0 11.0 7.5 16.0

115 86402115

±†Ì‚„†±μ∞†ÁˆÓ†¯Ë˜ ≥†Ì‚„†ÁˆÓ†¯Ë˜

C

A B

D

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ ¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ

mm mm mm 309.00 1.5 1.0 0.5

B

A

D

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

10.0 11.0 7.0 17.0 120

86432120

mm mm mm 284.00 2.0 0.8 0.5

˙„ÈÓ B

A

D

C

ͯ‡ È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6.0 11.0 7.0 16.0

115 86412115

Ó¢Ó†μ∂†È·ÏӆϷΆÍ˙ÂÁ

ESD†≥†Ì‚„†ÁˆÓ†¯Ë˜ 517

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 328.00 1.5 1.0 0.5

˙„ÈÓ B

A

D

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

10.0 11.0 7.0 17.0 120 86432120 ESD

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

450.00

215

89415215


‰˜È¯˘χ†ÁˆÓ†¯Ë˜ ®·‰Ï†ÈÈÓ©†∑†Ì‚„†≤μ∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

¥†Ì‚„†≤∑∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

A

C

B D

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ B

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

19.5 12.0 7.0 5.0 120

86472120

¯ÈÁÓ

mm mm mm 345.00 1.5 - -

A

D

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 304.00 1.5 1.0 0.5

˙„ÈÓ B

A

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

10.3 10.0 7.0 12.0 115

86442115

Ï„‚†ÛÂÓ†ÁˆÓ†¯Ë˜

D

μ†Ì‚„†≤∑∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

A

C

B

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ D

mm mm mm mm 238.00 æ†4.0 3.1 2.0 1.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

140

86705140

247.00 æ†4.0 3.4 2.5 2.0

160

86705160

296.00 æ†4.0 4.2 3.0 2.5

200

86705200

¯ÈÁÓ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 314.00 1.3 - -

˙„ÈÓ B

A

D

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

10.0 10.0 7.0 12.0 115

86452115

∂†Ì‚„†μμ∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 317.00 0.6 - -

˙„ÈÓ B

A

D

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

18.5 9.5 6.0 5.0 120

86462120

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†∂†Ì‚„†μμ∞†ÁˆÓ†¯Ë˜

518

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm mm 335.00 0.6 - -

˙„ÈÓ B

A

D

C ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

18.5 9.5 6.0 5.0 120 86462120ESD


‰˜È¯˘χφÌȯ˘†„ˆ†ÈÎ˙ÂÁ ¥†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ mm mm 269.00 0.3-1.3 1.0

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm - 14.0 11.0 7.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87742115

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†¥†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 283.00 0.3-1.3 1.0

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm - 14.0 11.0 7.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87742115ESD

μ†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 282.00 0.3-1.0 0.8

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 11.5 14.0 7.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87752115

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†μ†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ 297.00

mm 1.3

mm 0.8

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.5 7.5

ͯ‡ 115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

87752115ESD

‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ 267.00

mm 0.8

mm 1.5

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 2.0 18.0 15.0 9.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

130

87702130

∑†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 269.00 0.3-0.8 -

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm - 10.5 9.5 6.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87772115

519

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†∑†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 283.00 0.3-0.8 -

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm - 10.5 9.5 6.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87772115ESD


‰˜È¯˘χφÌȯ˘†„ˆ†ÈÎ˙ÂÁ ‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ mm mm 250.00 0.3-1.6 1.2

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.0 7.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87702115

ESD´†ÈËËÒ†ÈË‡†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 264.00 0.3-1.6 1.2

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.0 7.5

ͯ‡ 115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

87702115ESD

±†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 299.00 0.3-1.6 1.2

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.0 7.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87712115

ESD´ÈËËÒ†ÈË‡†±†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 311.00 0.3-1.6 1.2

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.0 7.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87712116

≤†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 252.00 0.3-0.8 1.0

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm - 10.5 9.5 6.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87722115

ESD´ÈËËÒ†ÈË‡†≤†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 266.00 0.3-0.8 1.0

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm - 10.5 9.5 6.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87722116

≥†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 276.00 0.3-1.3 1.2

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.0 7.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

87732115

520 ESD´ÈËËÒ†ÈË‡†≥†Ì‚„†‰˜È¯˘χφ„ˆ†Í˙ÂÁ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ

mm mm 285.00 0.3-1.3 1.2

˙„ÈÓ A D B mm mm mm mm 0.5 14.0 11.0 7.0

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115 87732115ESD


˙ÂˈÈÙ ˙ÂÒÙÒÂÁÓ†˙ÂÈÓÈÙ†ÌÈÈ˙Ù˘†¨˜ÈËÒÏÙÓ†‰ËˆÈÙ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

20.00

130

8926984

„„ÂÁÓ†‰ˆ˜†‰ËˆÈÙ

1000V

˙·Ï¢ӆÌÈÈÁφ‰ËˆÈÙ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

62.00

120

922401

8922401

110.00

120

922206

89334120

110.00

130

922204

89334130

152.00 110.00 ˙ˆÓÂÁ·†„ÈÓÚ

130

922761

89337130

115

922207

8922207

˙ÂÒÙÒÂÁÓ†˙ÂÈÓÈÙ†ÌÈÈ˙Ù˘†¨‰ËÒ¯ÈӆȢچ¨Ë‚Ó˙Ó†‡Ï†™

‰ÎÈ҆̂„†„„ÂÁÓ†‰ˆ˜†‰ËˆÈ٠ͯ‡

¯ÈÁÓ

160

115.00

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

929491

89284160

922212 923428

¥μ∞†˙˜È„ӆ‰ËˆÈÙ 923437

¯ÈÁÓ

ͯ‡

121.00 128.00

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

105

922212

89314105

105

923428

89324105

˙ÂÒÙÒÂÁÓ†˙ÂÈÓÈÙ†ÌÈÈ˙Ù˘†¨‰ËÒ¯ÈӆȢچ¨Ë‚Ó˙Ó†‡Ï†™

ÌÁÂ˙†¯ÂˆÚÓ†ÌÚ†„„ÂÁÓ†‰ˆ˜†‰ËˆÈÙ 923436 922235 923436

923764 ¯ÈÁÓ

Ì‚„

ͯ‡ 155

77.00

923437

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

108.00 ˙ˆÓÂÁ·†„ÈÓÚ 101.00 ˙ˆÓÂÁ·†„ÈÓÚ

89301155

ͯ‡ 155

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ Ë‚Ó˙Ó†‡Ï†‰ËÒ¯È 0

155

45

8922235 89304155

101.00

155

923436

89304155

157.00

150

923764

89307150

˙ÂÒÙÒÂÁÓ†˙ÂÈÓÈÙ†ÌÈÈ˙Ù˘†≠†Ï‚ÂÚÓ†‰ˆ˜†‰ËˆÈÙ

‰·Î¯‰Ï†‰ËˆÈÙ

924442

927046

89244115 ÌÈÈ˙Ù˘†¯Ë˜ ¯ÈÁÓ 118.00 0.8 ˙ˆÓÂÁ·†„ÈÓÚ

ͯ‡

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

115

920255

89214115

926443 926444

Ó¢Ó†≤†·Á¯†Ï‚ÂÚÓ†‰ˆ˜†‰ËˆÈÙ 926763

521

¯ÈÁÓ

ͯ‡

Ì‚„

113.00

120

925223

927245

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 8925223

˙ˆÓÂÁ·†„ÈÓÚ†¨‰ËÒ¯ÈÓ†¨˙˜ÏÁ†™

Ó¢Ó†∞Æπ†·Á¯†È·ÏÓ†‰ˆ˜†‰ËˆÈÙ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

Ì‚„

76.00

125

928418

1000V

¯ÈÁÓ

ͯ‡

75.00

140

924442

89274140

155.00

150

922762

89277150

72.00

145

927046

89201145

60.00

120

926443

89204120

66.00

145

926444

89204145

154.00

145

926763

89207145

145

927245

8927245

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 8928418

ϘÈ†‰Ùˆӆ¨˙ÂÒÙÒÂÁÓ†ÌÈÈ˙Ù˘†™

1000V

109.00 ¨‰ËÒ¯ÈÓ ˙ˆÓÂÁ·†„ÈÓÚ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ


‰˜È¯˘χφ¯ÙÂÒ†¯Ë˜ ‰ËÒ¯È≠∞†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A B D A1 ¯ÈÁÓ mm mm mm mm mm mm mm mm - 9.0 13.5 7.5 146.00 0.2-1.6 1.0 161.00

ÈËËÒ†ÈË‡† + ESD

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87803125

125 87803125ESD

‰ËÒ¯È≠±†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A B D A1 ¯ÈÁÓ mm mm mm mm mm mm mm mm - 9.0 13.5 7.5 164.00 0.2-1.6 1.0 ÈËËÒ†ÈË‡† + ESD

176.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87813125

125 87813125ESD

∂∞∞†‰ËÒ¯È≠≤†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A B D A1 ¯ÈÁÓ mm mm mm mm mm mm mm mm - 5.5 13.5 7.5 165.00 0.2-1.0 0.6 -

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87823125

≥†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A B D A1 ¯ÈÁÓ mm mm mm mm mm mm mm mm - 9.0 12.5 7.5 7.0 162.00 0.2-1.0 -

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87831125

¥†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A B D A1 ¯ÈÁÓ mm mm mm mm mm mm mm mm - 9.0 12.5 7.5 7.0 185.00 0.2-1.0 -

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87841125

μ†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A D A1 B mm mm mm mm mm mm mm mm 152.00 0.2-1.6 1.2 0.6 - 9.0 13.5 7.5 ¯ÈÁÓ

ÈËËÒ†ÈË‡† + ESD

167.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87861125

125 87861125ESD

522

∂†Ì‚„†¯ÙÂÒ†¯Ë˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

˙„ÈÓ A B D A1 ¯ÈÁÓ mm mm mm mm mm mm mm mm 170.00 0.2-1.6 1.2 0.6 - 9.0 13.5 7.5 182.00

ÈËËÒ†ÈË‡† + ESD

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

125

87871125

125 87871125ESD


ÌȈÁÂÏ ˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂφËËÙ†¯ÈÈÏÙ

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

ÁÂÂË

¯ÈÁÓ

819.00

ÁÂÂË 2

0.25-6.0mm ,23-10AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

220

8975238

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

215

89700215A

0.5-6 AWG20-10

626.00 ¯ÈÁÓ

ͯ‡

ϷΆÈÏÚ†ıÁÂÏ

ÌÈ˘‡¯†≤†ÔÂÙψ˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

ÁÂÂË

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

215

89721215

0.75-6 AWG18-10

157.00

„ÂÁ≠ϷΆÈÏÚ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ 313.00

ÁÂÂË RJ11/12 (6 poles) 9.65mm RJ45 (8 poles) 11.68mm

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

190

89751100

301.00

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

225

89732225

0.5-6 AWG20-10

ϷΆÈÏÚ†ıÁÂφ¯ÈÈÏÙ ˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

ÁÂÂË

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 264.00

ÁÂÂË

ͯ‡

0.25-16mm2

180

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

89772180 1000V

202.00

0.25-2.5 23-13AWG

145

89761145

204.00

0.25-2.5mm2,23-13AWG

145

89768145

˙Â¯˜†ıÁÂÏ Ó¢Ó†±∂†„Ú†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

523

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

241.00

0.25-16

180

89771180

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

335.00

0.4-0.8

˙ÂÈÙÂÒ UTP,STP,LSA-PLUS

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

175

8974010


ÌȈÁÂÏ ˜ÈËÒÏÙ†ÈÂÙȈ†ÌچϷΆÏÚ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

768.00

2

0.5-6.0m ,20-10AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

220

8975236

ϷΆÏÚ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ 988.00 1025.00

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0.5-10m ,20-7AWG

250

8975213

2

250

8975223

2

16+25m ,5+3AWG

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ ˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

943.00

2

0.1-2.5m ,27-13AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

220

8975234 ¯ÈÁÓ 1139.00

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

1116.00

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2

250

89752040

2

250

89752050

0.1-2.5m ,27-13AWG 0.5-6m ,20-10AWG

˜ÈËÒÏÙ†ÈÂÙȈ†ÌچϷΆÏÚ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

943.00

2

0.5-6.0m ,20-10AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

220

8975235 ¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

886.00

2

0.5-6.0m ,20-10AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

250

89752060

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ ˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

524

¯ÈÁÓ 1197.00

ÁÂÂË

ͯ‡ 2

0.1-1.5mm

195

¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

944.00

2

89752140

944.00 1206.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

0.5-6.0m ,20-10AWG

250

89752080

10/16/25m2,7/5/3AWG

250

89752090

250

8975219

2

35+50m ,2+0AWG


ÌȈÁÂÏ ‰ˆÈÁÏ†È˘‡¯†‰˘ÂÏ˘†¢ÈËÏÂÓ¢†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ ‰Ï˜Â†‰¯È‰Ó†‰ÙÏÁ‰Ï†˙ÈÒÁÓ†ÌÚ†¨È˘ÂÓÈ˘†·¯†ıÁÂφ™ ÆıÁÂω†˘‡¯‰†Ï˘†¯˙ÂÈ·

‰ˆÈÁÏ†È˘‡¯†‰˘ÈÓÁ†¢ÈËÏÂÓ¢†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ ‰Ï˜Â†‰¯È‰Ó†‰ÙÏÁ‰Ï†˙ÈÒÁÓ†ÌÚ†¨È˘ÂÓÈ˘†·¯†ıÁÂφ™ ÆıÁÂω†˘‡¯‰†Ï˘†¯˙ÂÈ·

0.5-6.0mm 2

0.5-6.0mm 2

0.5-6.0mm 2

0.5-6.0mm 2

0.25-6.0mm2

0.25-6.0mm2

0.5-10.0mm2

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1.5-10.0mm2

1553.00

250

8973301

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2023.00

250

8973302

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ ˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ 1105.00

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

R658/174/188/316,coax,bnc,tx220 220

8975250 ÁÂÂË

¯ÈÁÓ

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

319.00

2

0.5-6mm

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

180

89781180

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ 1240.00

ÁÂÂË COAX,BNC,TNC,SW1.72, RG58/59/62/71/223

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

195

89752200

ÁÂÂË

¯ÈÁÓ 1319.00

525

2

0.08-6.0m ,28-10AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

180

8975314


ÌȈÁÂÏ D-SUB†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

MC3†˙Âȯ‡ÏÂÒ≠†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

˘„Á

ƆMC3†È¯·ÁÓ†Ï˘†‰¯È‰Ó†‰·Î¯‰Ï†™ ¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1912.00

0.03-0.56mm2,32-20AWG

190

8975424

1239.00

325

8974965

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

MC4†˙Âȯ‡ÏÂÒ≠†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

˘„Á

ƆMC4†È¯·ÁÓ†Ï˘†‰¯È‰Ó†‰·Î¯‰Ï†™ ¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 819.00

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2

220

8975230

1.5-10.0mm ,15-7AWG

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

8974966

62.00

ÔÂÂÎ˙Ó†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ ÌÈÈÙ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

3730.00

2

0.08-2.5mm ,28-13AWG

180

8975264

5433.00

2

230

8975265

0.14-6.0mm ,26-10AWG

1262.00

ÁÂÂË 2

0.08-10.0mm ,28-10AWG

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

180

89753040

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

‰ˆ˜†˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

¯ÈÁÓ 1211.00

ÁÂÂË RG58,59,62,71

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

250

˙ÂÈÙÂÒ†ıÁÂÏ

ÁÂÂË

¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ 768.00

ÁÂÂË

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

2

220

8975237

0.5-6.0mm ,20-10AWG

2

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1249.00

0.08-10mm AWG28-7

190

89753080

1349.00

0.08-10+16mm2 28-7+5AWG

190

89753090

526


1000V

VDE 1000V†ÌÈ„„·ӆÌÈÏÎ

IEC 60 900 DIN EN 60 900

¯Â‚Ò†Á˙ÙÓ

ÁÂ˙Ù†Á˙ÙÓ

¯ÈÁÓ

ͯ‡

131.00

160

07

8980107

¯ÈÁÓ

ͯ‡

‰„ÈÓ

132.00 132.00

165 170

08 09

8980108 8980109

108.00

105

07

8980007

138.00 144.00

175 180

10 11

109.00 109.00

105 105

08 09

8980008 8980009

145.00 152.00

190 200

12 13

8980110 8980111 8980112

105 120

10 11

8980113

116.00 113.00 121.00

178.00 178.00

210 215

14 15

8980114 8980115

121.00

125 130

12 13

8980010 8980011 8980012 8980013

181.00 181.00

215 220

16 17

8980116 8980117

123.00 123.00

135 145

14 15

8980014 8980015

198.00 198.00

230 240

18 19

8980118 8980119

136.00 142.00

155 155

16 17

8980016 8980017

231.00 248.00

260 280

22 24

8980122 8900124

157.00 157.00

160 165

18 19

8980018 8980019

169.00 188.00

190 210

22 24

8980022 8900024

204.00

215

27

8980027

‰„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

®Ëȷφ̇˙Ó†ÏÏÂΩ†Ëچ̂„†ÏÓ˘Á†˙Â¯‡Ï†Á˙ÙÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

Íȯ‡Ó

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200.00

5,6,7,8mm

9mm

3-5mm

8001107

ËȘ†ÈÙ¯Ù

¯ÈÁÓ

ͯ‡

‰„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

257.00

125

3/8"

89835125

282.00 274.00

250

3/8"

89835250

125 250

1/2" 1/2"

89845125 89845250

298.00

T†Ôχ

˙ÈÏÏΆ‰˜ÊÁ‡Â†¯È‡†‚ÂÊÈÓ†¨ÌÂÓÈÁ†˙ÂίÚÓÏ

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200.00

5+8mm

9mm

5-10mm

8001108

¯ÈÁÓ

ͯ‡

‰„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

276.00 276.00 276.00

250 250

05 06

250

08

8981505 8981506 8981508

Ú‚Ó†‡Ïφ¯ËÒË´ÏÓ˘Á†˙Â¯‡Ï†Á˙ÙÓ 527

ͯˆ†‡Ïφ¨Ô˘ÈÈÁ†È„ȆÏÚ††50-60HZ†˙¯Ȅ˙·†Ì¯Ê†‰Ï‚Ó†™ Æ¯È˘È†Ú‚Ó· LED†˙¯Â†˙˜Ï„‰†È„ȆÏÚ†ÔÂÓÈÒ†™ Ëȷφ̇˙Ó†ÏÏÂΆ™

ÏÓ˘Á†˙Â¯‡†˙ÁÈ˙ÙφÌȇΈÁ˙ÙÓ ˘„Á

mm ¯ÈÁÓ 292.00

6,8mm

9mm

9mm

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

8001117

256.00

mm È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6

9 7/8-9/10-11 5/6/7-8/9/10

8001106


1000V

VDE 1000V†ÌÈ„„·ӆÌÈÏÎ

IEC 60 900 DIN EN 60 900

Ôχ†‰Ò˜Â·

¯ÈÁÓ

‰„ÈÓ

ͯ‡

Úȉ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

238.00

05

75

3/8"

8983905

≥Ø∏¢≠†±Ø≤¢†Úȉ†˙ÂҘ·

238.00

06

75

3/8"

8983906

¯ÈÁÓ

Ó¢Ó†‰„ÈÓ

Úȉ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

210.00

05

75

1/2"

8984905

210.00

06 08

75 75

1/2" 1/2"

89849060 89849080

111.00 111.00

10 11

3/8" 3/8"

8983710 8983711

111.00 114.00

12 13

3/8" 3/8"

8983712 8983713

114.00 126.00

14 17

3/8" 3/8"

126.00 114.00 114.00

19 10 11

3/8" 1/2" 1/2"

8983714 8983717 8983719 8984710 8984711

114.00 114.00

12 13

1/2" 1/2"

8984712 8984713

114.00

14

1/2"

8984714

121.00 121.00

16

1/2"

8984716

17

1/2"

8904717

125.00 130.00 151.00

18 19

1/2" 1/2"

8984718 8984719

22

1/2"

8984722

153.00

24 27

1/2" 1/2"

8904724

210.00

±Ø≤†Ë߈¯†˙È„È

¯ÈÁÓ

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

731.00

265

89841265

ÌÈϷΆ‰Ï‚Ó

161.00

8984727

Æ˙ÂÈ߈ȇ†˙„ÈÓ†‚È˘‰Ï†Ô˙È†™ ¯ÈÁÓ 240.00

·‰Ï†Í¯Â‡

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

38

155

89855155

ϷΆÔÈÎÒ

¯ÈÁÓ 90.00

·‰Ï†Í¯Â‡

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

50

180

89852180

±∞∞∞V≠φ„„·ӆËÒ†˙„ÂÂÊÓ ∫ÏÈÎÓ†ËÒ‰ ∞≥∞∑≤∞∞†¯ÈÈÏÙ ∞∑∞∑±∂∞†¯Ë˜ ≥Æ쨥¨μÆμ†∫ÁÂˢ†ÌÈ‚¯·Ó ∞†ÒÙÈÏÈÙ†‚¯·Ó Ë߈¯†˙È„È ≤μ∞†¨±≤μ†ÌÈÎȯ‡Ó ±∞¨±±¨±≤¨±≥¨±¥¨±∑¨±π†∫˙ÂҘ· π∏μ≤†ÔÈÎÒ

¯ÈÁÓ

ϷΆÍÂ˙ÈÁφÔÈÎÒ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

3539.00

8989911

ÏÓ˘Á†˙Â¯‡†˙ÁÈ˙ÙφÌȇΈÁ˙ÙÓ 528

¯ÈÁÓ 158.00

61.00

·‰Ï†Í¯Â‡

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

50

185

89856185

ÈÙÂÏÁ†·‰Ï

8985609

¯ÈÁÓ 155.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 5,6,8mm

9mm

9mm

8001103


1000V

˜ÂˆÈ†„„ȷ†ÌȯÈÈÏÙ

IEC 60 900 DIN EN 60 900

„ˆ†Í˙ÂÁ

Ï„‚†ÛÂÓ†È˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ 260.00

mm 2.8

mm 0mm mm2 2.2 13.0 25

291.00

3.0

2.5 14.0

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ mm 2.8

mm 2.0

ͯ‡

228.00

mm æ4.0

160

87007160

246.00

æ4.0

3.0

2.5

180

87007180

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

25

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

200

80207200

225

80207225

È˙ÈÏÎ˙†·¯†¯ÈÈÏÙ Ï„‚†ÛÂÓ†„ˆ†Í˙ÂÁ

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ

204.00

mm 3.1

mm 0mm mm2 2.0 10.0 16

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

80307160

213.00

3.4

2.2 12.0

16

180

80307180

mm 3.0

mm 2.5

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

227.00

3.8

2.5 13.0

16

200

80307200

331.00

mm 4.2

200

87407200

300.00

3.8

2.5 15.0

25

250

80307250

375.00

4.6

3.5

3.0

250

87407250

¯ÈÁÓ

„„ȷ†‰Ï‚Ó

˙·‡˘Ó†¯ÈÈÏÙ

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

̇Ï

¯ÂȈ†¯Ë˜Ï

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

289.00

≥∂†„Ú

±†±Ø≤†„Ú

250

88807250

392.00

¥∂†„Ú

≤†„Ú

300

88807300

244.00

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

160

81107160

„ˆ†Í˙ÂÁ†Ìچͯ‡†Û‡†¯ÈÈÏÙ

˜چϷΆÍ˙ÂÁ 2.5

3

23

73

95 17.5

529

ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÁÓ 1021.00

0mm mm2 27.0 150

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

500

89517500

¯ÈÁÓ

Ì‚„

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

255.00

¯˘È

200

82617200

280.00

40

220

82627200

0


1000V†ÌÈ„„·ӆÌÈÏÎ ±∞∞∞V†±Ø≤†Ú‰†ËÓÂÓ†˙È„È

È„·˘†·¯

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 513.00

Ó¢Ó†‰ÁÈ˙Ù 46

ͯ‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

250

88607250

2360.00

mm†Í¯Â‡ 310

n/m ÁÂÂË

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

8-54

89843310

ÌȇÏÓ˘ÁφÌȯÈÈÏÙ†ËÒ

˙˘˜†¯Â˘Ó

¯ÈÁÓ 159.00

mm†Í¯Â‡

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

240

89890130

±∞∞∞V††˙„„·ӆÈÓ‚†˙ÂÙÙÎ ¯ÈÁÓ 578.00

ÏÈÎÓ 870006160,80306180,82616200

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

8002012

±∞∞∞V††„„·ӆÈÓ‚†ÁÈˢ

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

80981541

447.00

ÌÈÏΆ‡ÏÏ≠˙È˙ÂÎȇ†È‡Έ˙„ÂÂÊÓ ¯ÈÁÓ 1442.00

˙„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ËÓx¯ËÓ

8986710

‚¢˜†≥∞†„Ú†™

®Èϯ˩†ÌÈÏ‚Ï‚´‰‡È˘†˙È„È ∏π∏π𱥆ÌȇΈ˙„ÂÂÊÓÏ Æ¯ËÓ†±†‰·Â‚φ„Ú†˙ÈÙ˜Òψ˙ȄȆ™

530

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 395.00

˙„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

60x245x400

8002140

2352.00

˙„ÈÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

490x220x410

8989915


‰˜È¯˘χφÌÈÏ‚Ó†ÌÈÙϘ†¨ÌÈÎ˙ÂÁ

¯ÈÁÓ 179.00

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ

ıÁÂφ‰Ï‚Ó

‰Ï‚Ó

Stripper / Crimper

Stripper

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

22-18/16-10 AWG 22/20/18/16/14/12/10 AWG IE 114 1.5/2.5/6.0 mm .75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0 mm

¯ÈÁÓ

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ

168.00

22-18/16-10 AWG

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780907

¯ÈÁÓ 107.00

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

20/18/16/14/12/10 AWG .80/1.0/1.3/1.6/2.6 mm

IE 120

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780911

ıÁÂφ‰Ï‚Ó

‰Ï‚Ó

Combination Tool

Stripper

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

20/18/16/14/12/10 AWG IE 112 .80/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6 mm

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780906

¯ÈÁÓ

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

133.00

30/28/26/24/22 AWG .25/.32/.40/.50/.65 mm

IE 180

780910

„È„·†‰Ï‚Ó ¯ËÒȈ≠†˙ÂÁË·‡†¯ÈÈÏÙ

Stripper ¯ÈÁÓ 159.00

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

22-18/16-10 AWG 22/20/18/16/14/12/10 AWG IE 110

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

780905

773.00

‰„ÈÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

9”

26W

780934

˙ÈËÓ¡†‰¯ÊÁ†™ ÈÂÂÈΆ„†™ „ÁÂÈÓ·†˙È˙ÂÎȇ†Ïʯ·†˙˜ÈˆÈÓ†™

ıÁÂφ‰Ï‚Ó ¯ËÒȈ≠†˙ÂÁË·‡†¯ÈÈÏÙ

All-Purpose Tool ¯ÈÁÓ 205.00

531

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ 22-14/12-10 AWG

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

22-20/18/16/14/12/10 AWG IE 135

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

780908

729.00

‰„ÈÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

6”

25W

780935


‰˜È¯˘χφÌÈÏ‚Ó†ÌÈÙϘ†¨ÌÈÎ˙ÂÁ

¯ÈÁÓ 473.00

ıÁÂφ‰Ï‚Ó

‰Ï‚Ó

Multi-Purpose Crimper

Stripper

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

Open Barrel, Closed Barrel, Flag Terminals IE 150

¯ÈÁÓ

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ

190.00

18/16/14/12/10 AWG

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780915

¯ÈÁÓ 123.00

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ 26/24/22/20/18/16 AWG .40/.50/.65/.80/1.0/1.3 mm

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

IE 178

780919

ıÁÂφ‰Ï‚Ó

‰Ï‚Ó

Automotive Tool

Stripper

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

18/16/14/12/10 AWG IE 145

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

780914

133.00

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ 20/18/16/14/12/10 AWG .80/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6 mm

Ì‚„ IE 177

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780918

ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒφÛϘÓ

ıÁÂφ‰Ï‚Ó Multi-Purpose Tool ¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 150.00

¯ÈÁÓ 159.00

184

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

22/14/12/10 AWG 22/20/18/16/14/12/10 AWG IE 140

‰ˆÈÁφ˙„ÈÓ 22/14/12/10 AWG

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

302.00

ÛÏ˜Ó Ó¢Ó†±Æ∞†¨Ô¯˜ÈÓ†≤μ∞

Ì‚„ IE 154

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780933

780913

ıÁÂφ‰Ï‚Ó

‰Ï‚Ó

Multi-Purpose Tool

Stripper

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

16/14/12/6 AWG IE 106

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780912

¯ÈÁÓ

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

143.00

16/14/12/10/8 AWG 1.3/1.6/2.0/2.6/3.3 mm

IE 122

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

780916

532


‰˜È¯˘χφÌÈÏ‚Ó†ÌÈÙϘ†¨ÌÈÎ˙ÂÁ ¯Ë˜

‰Ï‚Ó

Cutter

Economy Stripper ¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ 171.00

ÍÂ˙ÈÁ 10 AWG†„Ú†˙˘ÂÁ

Ì‚„ IE 132

ÍÂ˙ÈÁ

ÌÈÈÈÙ‡Ó

Ì‚„

20-10 AWG-standard

ÍÂ˙ÈÁ†ÔÂÂÂÈÎ

IE115

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 780925

72.00

780929

È˯„ËÒ†‰Ï‚Ó Standard Stripper

‰Ï‚Ó ¯ÈÁÓ 112.00

Stripper

¯ÈÁÓ

82.00

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

30/28/26/24/22 AWG .25/.32/.40/.50/.65/ mm

IE 130

780924

ÍÂ˙ÈÁ

ÌÈÈÈÙ‡Ó Ì‚„ ÈËÓ¡†‰¯ÊÁ†ıÈÙ˜ 20-10 AWG-standard ÛÂÏȘ†ÏÂÏÒÓ†ÔÂÂÂÈÎ IE116

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

780928

ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒ†ÛϘÓ

¯ÈÁÓ 104.00

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ 26/24/22/20/18/16 AWG .40/.50/.65/.80/1.0/1.3 mm

Ì‚„

‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

Stripper

270.00

ÛÏ˜Ó 1.6ms,2mm,3mm

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

IFO 1200

780930

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

IE 125

780923

±≤†¯·ÈÈÙ†ÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒ†ÛϘÓ

‰Ï‚Ó

¯ÈÁÓ

ÛϘÓ

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

298.00

±≤†¯·ÈÙ

IFO 1212

780931

Stripper ¯ÈÁÓ

ÛÂÏȘ†˙„ÈÓ

120.00

20/18/16/14/12/10 AWG 08/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6 mm 20/18/16/14/12/10 AWG 08/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6 mm

150.00

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

IE 181

780920

IE 182

780922

ÏÂÙΆÌÈÈËÙ‡†ÌÈ·ÈÒ†ÛÏ˜Ó 533

¯ÈÁÓ 191.00

ÛÏ˜Ó Ô¯˜ÈÓ†π∞∞†Ó¢Ó†≥Æ∞

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

IFO 1300

780932


SOFT FINISH†È‚¯·Ó ÒÙÈÏÈÙ†‚¯·Ó

ÁÂˢ†‚¯·Ó

311

302 ¯ÈÁÓ

¯ÈÁÓ 27.00

3.0

164

60

0

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

19.50

169

0.4

65

2.0

730201

731102

21.00

179

0.4

75

2.5

730202

184

0.5

80

3.0

730203

30.50

3.0

204

100

0

727756

23.00

32.50

4.5

191

80

1.0

731103

24.00

204

0.5

100

3.0

730204

35.00

10.0

324

100

1.0

731115

28.50

254

0.5

150

3.0

730206

41.00

4.5

311

200

1.0

731104

33.00

304

0.5

200

3.0

730207

47.00

4.5

411

300

1.0

7311041

38.50

404

0.5

300

3.0

732383

45.00

6.0

218

100

2.0

731105

24.00

204

0.6

100

3.5

730208

211

0.8

100

4.0

730209

51.50

6.0

318

200

2.0

731106

27.50

59.00

6.0

418

300

2.0

7311061

30.50

261

0.8

150

4.0

730211

64.50

8.0

274

150

3.0

731107

30.50

311

0.8

200

4.0

730212

86.00

10.0

324

200

4.0

731108

43.00

411

0.8

300

4.0

730213

30.00

236

0.8

125

4.5

730214

ÒÂÏÙ†Ò˜¯Âˆ‚¯·Ó

42.50

236

1.0

125

5.5

730216

362 IP

44.00

261

1.0

150

5.5

730217

48.00

311

1.0

200

5.5

730218

51.50

411

1.0

300

5.5

730219

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

37.50

3.5

60

164

6IP

736228

37.00

3.5

60

164

7IP

736229

37.00

3.5

60

164

8IP

736230

40.00

4.0

60

171

9IP

736231

41.50

4.0

80

191

10IP

736232

42.50

4.0

80

191

15IP

736233

45.50

4.0

100

211

20IP

736234

47.50

4.5

100

211

25IP

736235

49.50

5.5

115

233

27IP

736236

52.50

6.0

115

233

30IP

736237

56.00

7.0

130

254

40IP

736238

45.00

218

1.2

100

6.0

730221

45.00

218

1.2

100

6.5

730220

49.00

268

1.2

150

6.5

730222

53.00

318

1.2

200

6.5

730223

61.50

274

1.2

150

8.0

730224

64.50

299

1.2

175

8.0

730225

80.00

324

1.6

200

10.0

730228

102.00

374

2.0

250

12.0

730229

111.00

374

2.5

250

14.0

730230

Ò˜¯Âˆ‚¯·Ó 362

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÂÁ†ÌÚ†Ò˜¯Âˆ‚¯·Ó 362 TR

¯ÈÁÓ

39.50

2.5

164

60

T3

735199

39.50

2.5

164

60

T4

736200

39.50

2.5

164

60

T5

736201

29.50

3.5

164

60

T6

736202

29.50

3.5

164

60

T7

736203

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 29.50

3.5

164

60

T8

736204

47.50

3.5

169

60

TR7

7362303

32.00

4.0

171

60

T9

736205

47.50

3.5

169

60

TR8

7362304

33.00

4.0

191

80

T10

736206

47.50

4.0

171

60

TR9

7362305

36.00

8.0

254

300

T10

736215

47.50

4.0

191

80

TR10

7362306

33.00

4.0

191

80

T15

736207

49.00

4.0

191

80

TR15

7362307

35.00

4.0

211

100

T20

736208

50.00

4.0

211

100

TR20

7362308

37.00

4.5

211

100

T25

736209

51.00

4.5

211

100

TR25

7362309

38.00

5.5

233

115

T27

736210

52.00

5.5

233

115

TR27

7362310

41.50

6.0

233

115

T30

736211

54.50

6.0

233

115

TR30

7362311

41.50

7.0

254

130

T40

736212

57.00

7.0

254

130

TR40

7362312

53.50

8.0

254

130

T45

736213

534


SOFT FINISH†È‚¯·Ó ȯ„ΆÔχ†‚¯·Ó

·Èȯ„ÈÊÂÙ†‚¯·Ó

367

313

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

31.00

179

75

1.5

736701

32.50

3.0

164

60

0

731301

29.00

204

100

2.0

736705

39.50

4.5

191

80

1.0

731302

28.00

204

100

2.5

736706

54.50

6.0

218

100

2.0

731303

28.00

204

100

3.0

736707

82.00

8.0

274

150

3.0

731304

30.50

211

100

4.0

736708

34.00

211

100

5.0

736709

41.50

243

125

6.0

736715

58.00

268

150

8.0

736716

69.50

271

150

10.0

736717

93.00

271

150

12.0

736718

Ó¢Ó†Ôχ†‰Ò˜Â·†‚¯·Ó 341

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

40.50

236

125

4.0

734103

ıȇ†Ôχ†‰Ò˜Â·†‚¯·Ó

40.50

236

125

5.0

734105

347

40.50

236

125

5.5

734106

40.50

236

125

6.0

734107

¯ÈÁÓ

51.00

243

125

7.0

734108

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

52.00

243

125

8.0

734109

48.00

10

231

125

3/16"

734122

55.00

243

125

9.0

734110

52.50

10

238

125

1/4"

734124

55.00

243

125

10.0

734111

57.00

10

238

125

5/16"

734126

71.00

249

125

11.0

734112

63.50

10

238

125

3/8"

734128

75.00

249

125

12.0

734113

79.00

10

246

125

7/16"

734129

77.50

249

125

13.0

734114

83.50

10

246

125

1/2"

734130

79.00

249

125

14.0

734115

‰˘ÈÓ‚†Ú¯Ê≠†Ôχ†‰Ò˜Â·†‚¯·Ó

97.00

249

125

15.0

734116

372

97.00

249

125

16.0

734117

97.00

249

125

17.0

734118

π∞∞†Ôχ†‚¯·Ó ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

97.50

261

150

5.0

737201

97.50

261

150

5.5

737202

97.50

261

150

6.0

737203

101.00

268

150

7.0

737204

103.00

268

150

8.0

737205

110.00

293

175

10.0

737206

94.00

293

175

11.0

737207

123.00

293

175

13.0

737208

357

¯ÈÁÓ

®ı‚©†¯ˆ˜†ÁÂˢ†‚¯·Ó 535

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

20.00

20

35

139

3.0

736240

23.00

25

40

151

4.0

736241

28.50

28

45

156

5.0

736242

33.00

32

50

168

6.0

736243

43.50

36

60

178

8.0

736244

54.00

40

70

199

10.0

736245

302

®ı‚©†¯ˆ˜†ÒÙÈÏÈÙ†‚¯·Ó 311

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

30.00

81

0.8

25

4.0

730402

30.50

81

1.0

25

5.5

730403

33.00

81

1.2

25

6.5

730404

36.00

81

1.2

25

8.0

730405

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

31.00

4.5

81

25

01

731109

35.00

6.0

81

25

02

731110

37.50

8.0

81

25

03

731111


MICRO FINISH†È‚¯·Ó ˘ÈÈن¯˜ÈӆȂ¯·Ó °‰˜ÏÁ‰†„‚†„ÁÂÈÓ†‰·Ó „ÁÂÈÓ‰†‰·Ó‰†˙ÂÎÊ·†¨ÌÈÈÂӢ†ÌÈ·Â˯†˙ÂÓ˜ӷ†‰„·ÚÏ È·¯ÈÓ†˜¯Âˆ¯˘Ù‡˙Ó†˘ÈÈÙ≠¯˜ÈÓ‰†˙È„È·†‰˜ÏÁ‰≠χ‰†¯Âʇ ÆÔÓ˘†ÌÚ†ÌÈÈ„È·†ÂÏÈÙ‡†¨‰˜ÏÁ‰†‡ÏÏ

ÒÙÈÏÈÙ†‚¯·Ó

ÁÂˢ†‚¯·Ó

5521

5520

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

39.00

3.0

164

60

0

7521001

41.00

3.5

0.6

100

3.5

7520001

45.00

4.5

191

80

1.0

7521002

42.00

4.0

0.8

100

4.0

7520002

51.00

4.5

311

200

1.0

7521003

43.00

4.0

0.8

150

4.0

7520003

55.50

6.0

218

100

2.0

7521004

51.00

5.5

1.0

125

5.5

7520005

5.5

1.0

150

5.5

7520006

64.00

6.0

318

200

2.0

7521005

54.00

80.00

8.0

274

150

3.0

7521006

62.00

6.0

1.2

150

6.5

7520008

76.00

7.0

1.2

150

8.0

7520009

79.00

7.0

1.2

175

8.0

7520010

97.00

8.0

1.6

200

10.0

7520011

ÒÙÈÏÈÙ†‰˜ÈÙ„†‚¯·Ó 5534

ÁÂˢ†‰˜ÈÙ„†‚¯·Ó 5533 ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

66.00

5.0

186

80

1.0

7534001

91.50

6.0

213

100

2.0

7534002

135.00

8.0

268

150

3.0

7534003

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

58.50

4.0

0.8

90

4.5

7533001*

75.00

5.0

1.0

100

5.5

7533002*

85.00

6.5

1.2

125

6.5

7533003

112.00

8.0

1.2

150

8.0

7533004

145.00

8.0

1.6

175

10.0

7533005

Ôχ†‰Ò˜Â·†‚¯·Ó ȇÏÓ‰†¯Ó‚†„Ú†‰˜ÙÒ‡†≠†¯ˆÂÈÓ†Âȇ†™

5525

·Èȯ„ÈÊÂÙ†‚¯·Ó 5522 ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

63.50

237

125

5.5

7525001

63.50

237

125

6.0

7525002

69.00

245

125

7.0

7525003

74.50

245

125

8.0

7525004

79.00

245

125

10.0

7525005

536 ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

49.50

4.5

198

80

1.0

7522001

64.00

6.0

220

100

2.0

7522002

90.00

8.0

277

150

3.0

7522003


ÌÈÏΆ؆ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ‚¯·Ó 327-328 XENO†‚¯·Ó

‰Ï‡˜Ò†ÌÚ†ÌÈ‚¯·Ó 3021

˘„Á

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

49.00

236

125

1.0

5.5

735397

32.00

236

125

0.8

4.0

736085

ÆÏÓ˘Á†˙„·Úφ„ÁÂÈÓ†™ ÆÌÈÊÂÈÙ†˙·È˙†ÏÓ˘Á†˙Â¯‡·†ÌÈ‚¯·Ï†™

‰Ï‡˜Ò†ÌÚ†ÌÈ‚¯·Ó

¯ÈÁÓ

3111

55.00

80

PZ1

730700

68.00

100

PZ2

730701

51.00

80

PH1

730716

63.00

100

PH2

730715

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

32.00

218

100

PH1

736072

52.00

218

100

PH2

735398

¯˘È†Ôχ†‚¯·Ó 356

ÌÒ˜‰†˙ڷˆÌÚ†Ò˜¯Âˆ‚¯·Ó 362R ¯ÈÁÓ

ÏÙÂ†‡Ï†‚¯Â·‰

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

18.00

164

60

1.5

732264

17.00

164

60

2.0

732265

17.00

179

75

2.5

726190

17.00

179

75

3.0

726191

19.00

186

75

4.0

726192

23.00

186

75

5.0

726193

31.50

218

100

6.0

726194

38.00

218

100

8.0

726195

40.00

164

60

T6

727736

37.00

164

60

T7

727737

37.00

164

60

T8

727738

42.00

171

60

T9

727739

ÌÒ˜‰†˙ڷˆÌÚ†Ò˜¯ÂˆȂ¯·Ó†ËÒ

43.00

191

80

T10

727740

362RK6

44.00

191

80

T15

727741

47.00

218

100

T20

727742

48.00

218

100

T25

727743

50.00

233

115

T27

727811

55.00

233

115

T30

727744

61.00

254

130

T40

727745

ÏÙÂ†‡Ï†‚¯Â·‰

Ë‚Ó†ÏË·ÓØË‚ÓÓ 400-10

537

¯ÈÁÓ

∫ÏÈÎÓ†ËÒ‰

288.00 ¯ÈÁÓ 53.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 740010

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 727746

T10,T15,T20,T25,T30,T40


ÌÈËÒ Ò˜¯ÂˆȂ¯·Ó†ËÒ

˘ÈÈÙ≠ËÙÂ҆Ȃ¯·Ó†ËÒ

362 K6

302 HK6

¯ÈÁÓ 197.00

¯ÈÁÓ 203.00

∫˙„ÈÓ‰†˙‡†ÏÏÂÎ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 0.6

100 3.5

0.8

125 4.5

1.0 1.2

150 5.5 150 6.5

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

T10,T15,T20,T25,T30,T40 7362313

1

80

2

100

730258

˘ÈÈÙ†ËÙÂÒ†ESD†È‚¯·Ó†ËÒ

®˙Î˙Ó†˘‡¯©†‰˜ÈÙ„†È‚¯·Ó†ËÒ

302 ESD

530 HK6

˘„Á

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 75 0.6 3.5

323.00

753060

90 0.8 4.5 100 1.0 5.5 125 1.2 6.5

8 10 ¯ÈÁÓ

198.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 3.0x100 4.0x100

0x60 1.0x80 2.0x100

8

1

80

10

2

100

727252

˘ÈÈÙ¯˜ÈÓ†‰˜ÈÙ„†È‚¯·Ó†ËÒ

˘ÈÈÙ¯˜ÈÓ†ÌÈ‚¯·Ó†ËÒ

5533 HK5

5520 HK6

¯ÈÁÓ 379.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ

753441

252.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 3.5

100 0.6

125

4.0

100

0.8

1

150 80

5.5 6.5

125 150

1.0 1.2

2

100

5.5

100

6.5 8.0

1

80

2

100

752060

538


SOFT FINISH ELECTRIC†È‚¯·Ó 1000V†ÌÈ„„·ӆȂ¯·Ó

·‰Ï‰†ÏÚ†˙Â¯È˘È†˜ÂˆÈ†„„ȷ 1500V DC†≠††1000V AC†„Ú†‰„·ڷ†ÁÂË· 10000V†Ì¯Ê·Â†ÌÈӆ˷Ӈ·†˜„·†‚¯·Ó†ÏÎ DIN EN 60900†Ô˜˙†ÈÙ†ÏÚ

˘ÈÈÙ†ËÙÂÒ†˙ÈÓÂ‚¯‡†˙È„È 1000V†Ò˜¯Âˆ‚¯·Ó 325

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1000V†ÁÂˢ†‚¯·Ó 320N

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

57.50

164

60

T5

03760

31.00

164

0.4

60

2.0

732001

47.50

164

60

T6

03761

30.50

179

0.4

75

2.5

732002

47.50

164

60

T7

03762

30.50

204

0.5

100

3.0

732003

47.50

164

60

T8

00881

32.00

204

0.6

100

3.5

732004

49.50

164

60

T9

00882

39.00

211

0.8

100

4.0

732005

51.50

164

60

T10

00883

44.50

236

1.0

125

4.5

732006

52.00

191

80

T15

00884

48.50

286

1.0

175

4.5

732007

52.50

191

80

T20

00885

49.50

243

1.0

125

5.5

732008

54.00

198

80

T25

00886

54.50

293

1.0

175

5.5

732009

57.00

218

100

T27

00887

52.00

268

1.2

150

6.0

732010

60.50

218

100

T30

00888

56.50

268

1.2

150

6.5

732012

65.00

274

150

T40

00889

66.00

299

1.2

175

8.0

732013

73.50

274

150

T45

03763

66.00

299

1.6

175

8.0

732014

84.50

318

1.6

200

10.0

732015

1000V†Ôχ†‰Ò˜Â·†‚¯·Ó 322

¯ÈÁÓ

539

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1000V†ÒÙÈÏÈÙ†‚¯·Ó 321N

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

60.50

236

125

4.0

732203

36.00

164

60

0

732101

60.50

236

125

5.0

732205

43.00

191

80

1

732102

61.00

236

125

5.5

732206

53.00

218

100

2

732103

61.00

236

125

6.0

732207

66.00

268

150

3

732104

70.50

243

125

7.0

732208

93.00

318

200

4

732105

75.00

243

125

8.0

732209

80.00

243

125

9.0

732210

82.00

243

125

10.0

732211

96.00

243

125

11.0

732212

100.00

243

125

12.0

732213

110.00

243

125

13.0

732214

115.00

243

125

14.0

730215

137.00

243

125

15.0

732216

137.00

243

125

16.0

732217

131.00

243

125

17.0

732218

1000V†·Èȯ„ÈÊÂÙ†‚¯·Ó 324

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

40.00

164

60

0

732401

47.00

191

80

1

732402

58.00

218

100

2

732403

76.00

268

150

3

732404


ÌȇÏÓ˘ÁφÌÈÏÎ 1000V

VDE T†Ôχ 334N

1000V†ÌÈ‚¯·Ó†ËÒ 320 NK6

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

44.50

150

176

4

727928

49.50

150

182

5

727929

55.50

150

182

6

727930

64.00

150

182

8

727931

214.00

3.5

100 0.6

4.0

100

0.8

5.5 6.5

125 150

1.0 1.2

1

80

2

100

1000V†ÌÈ„„·ӆÔχ†˙ÂÁ˙ÙÓ†ËÒ 352N S7

732059

1000V

VDE T††‰Ò˜Â·†Á˙ÙÓ 336N

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ 627.00

ÏÈÎÓ 3,4,5,6,8,10,12

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

126.00

200

232

8

727932

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

137.00

230

262

10

727933

733182

150.00

230

262

13

727934

163.00

230

268

17

727935

ÌȯËÒË ¯ˆ˜†¯ËÒË

ͯ‡†¯ËÒË

255-3

255-2

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 65 3.0

17.00

26.00

‰˜È„·†ÁÂÂË 150-250 AC/DC

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 100 3.5

725501

725503

˙Î˙Ó†ÒÙÈϘ†¯ÂÁ˘†¯ËÒË ÈÏ‚ÚÓ†¯ËÒË

255-7

258-4 ¯ÈÁÓ 47.00 ¯ÈÁÓ 57.00

‰˜È„·†ÁÂÂË 6-24VDC

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

‰˜È„·†ÁÂÂË 150-250 AC/DC

70 3.0

725507

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 120

¯ÂÁ˘†¯ËÒË

725512

255-8

¯ÈÁÓ 62.00

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

‰˜È„·†ÁÂÂË 150-250 AC/DC

100

3.5

725502

540


˘„Á‰†¯Â„‰†¨ÌȇÏÓ˘ÁφÌÈ‚¯·Ó WIHA†˙¯·Á†È¢Ú†‰Á˙ÂÙ†¨˙„ÁÂÈÓ†¯ÂˆÈȆ˙ÈÈ‚ÂÏÂΈ™

ÆÌȯˆ†˙ÂÓ˜Óφ‰˘È‚†¯˘Ù‡Ï†·‰Ï‰†˙‡†¯ˆ‰Ï†È„Î Æ·‰Ï‰†ÌÚ†‡ÏÓ†ÔÙ‡·†·Ï¢ӆ„„ȷ‰†™ Ɖ„·ډ†˙„˜·†¨¯Á‡†‚¯·Ó†ÏÎÓ†≥≥•≠·†¯ˆ†™ 1000V “SLIM”††ÁÂˢ†‚¯·Ó 3201

˘„Á ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

46.00

23

204

0.6

100

3.5

735446

55.00

30

211

1.0

125

4.0

735390

61.00

30

236

1.2

100

4.5

735501

66.50

36

243

1.0

125

5.5

735391

86.00

36

268

1.2

150

6.5

735392

1000V “SLIM”††ÒÙÈÏÈÙ†‚¯·Ó 3211

˘„Á ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

˘ÈÈÙ†ËÙÂÒ††˜ÂˆÈ†„„ȷ†¯ËÒË

61.50

30

191

80

PH1

735393

255-11

83.00

36

218

100

PH2

735394

Ư˙ÂÈ·†‰‰Â·‚†˙ÂÎȇ·†ÌÂÈ„‡Â†Ì¯Ά·‰Ï†™ ÆWIHA†Ï˘†˘ÈÈÙ≠ËÙÂÒ‰†˙ȄȆ™ 110-250 V†™ Æ„ÁÂÈÓ·†˜ÊÁ†‰ËÒ¯È†‰Ï˙Ó†™

˘„Á

˘„Á

¯ÈÁÓ 53.00

1000V “SLIM”†È‚¯·Ó†ËÒ 3201K6

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ 19

145

0.5

65

3.0

734745

ÏÈÎÓ

541

Ì‚„ È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

¯ÈÁÓ 274.00

3201 K6 3.0x100 320N 6.5x150

4.0x100

3201

PH2x100 PH1x80

3211

5.5x125

735389


542


543


544


545


546


547


548


549


550


551


552


553


554


ÌÈËÈ· ±Ø¥¢†ÁÂˢ†ËÈ·

ÌÈÈÙΆ≥†È˙ÙÂÚ˙†ËÈ·

7010 Z

7019 TW ZOT

¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

5.50

0.6

25

4.5

780135

5.50

0.8

25

5.5

780136

5.50 5.50

1.2

25

6.5

780137

1.6

25

8.0

780138

±Ø¥¢†Í¯‡†ÁÂˢ†ËÈ·

31.50

25

0

780637

31.50 31.50

25

1

780638

25

2

780639

31.50

25

3

780640

31.50 31.50

25

4

780641

25

5

780642

7010 Z

¯Ù¢ӆÈ˙ÙÂÚ˙†ËÈ· 7019 TS ZOT

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

17.00

0.5

39

3.0

780063

17.00

0.5

39

4.0

780064

¯ÈÁÓ

17.00 17.00

0.6

39

3.5

780065

31.50

25

0

780649

0.6

39

4.5

780066

31.50

25

1

780648

25

2

780650

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

17.00

0.8

39

4.0

780067

31.50

17.00

0.8

39

5.5

780068

25

3

780651

17.00

1.0

39

5.5

780069

31.50 31.50

25

4

780652

22.00

1.2

39

6.5

780070

31.50

25

5

780653

22.00 22.00

1.2

39

8.0

780071

25

6

780654

1.6

39

8.0

780072

31.50 31.50

25

8

780655

31.50

25

10

780656

31.50

25

1/4

780657

±Ø¥¢†ÒÙÈÏÈÙ†ËÈ· 7011 S

±Ø¥¢†Í¯‡†ÒÙÈÏÈÙ†ËÈ· 7041 ZOT ¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

4.50

25

0

780016

3.50

25

1

780141

3.50

25

2

3.50

25

3

780142 780143

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

15.00

50

1

780201

15.00

50

2

15.00

50

3

780204 780208

±Ø¥¢†·Èȯ„ÈÊÂÙ†ËÈ· 7012 S

ÌÂωȆ‰Ùˆӆ±Ø¥†·Èȯ„ÈÊÂÙ†ËÈ· 7012 D ¯ÈÁÓ

555

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

4.50

25

0

780146

3.50

25

1

780147

3.50

25

2

3.50

25

3

780148 780149

¯ÈÁÓ

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

16.00

25

1

780312

16.00

25

2

16.00

25

3

780313 780314


556


557


558


559


560


561


562


563


564


565


566


567


568


569


570


571


572


573


574


575


576


4

577


578


579


580


‰˜È¯˘χφÌȯˆÂÓ

580.00

265.00 420.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 26.00

581


582


583


584


585


586


587


588


589


590


591


592


593


380.00

325.00

330.00

594


595


˙Â¯‡

990.00

1500.00

596


˙Â¯‡

2600.00

597


˙Â¯‡

2700.00

1800.00

598


599

7500.00

054100

7500.00

054101

7500.00

054102


6100.00

054301

6100.00

054302

6100.00

054303

600


601


602


Ô‚Ó ˙ÂÎÒÓ´˙ÂÁÈË· ÈÙ˜˘Ó

603


604


˙ÂÁÈË· Ø ‰„Â·Ú ÈÏÚ

605


˙ÂÈ„Ȇ‰Ó¯‰†˙Ï‚Ï‚

606

¯ÈÁÓ

‰Ó¯‰Ï†‚¢˜

Ì‚„

È‚ÂÏ˘†ßÒÓ

1660.00

500

E11005

910310

1990.00

1000

E21010

910311

3230.00 4550.00

2000

E31020

910312

3200

E31032

910313


˙ÂÈÏÓ˘Á†‰Ó¯‰†˙Ï‚Ï‚

9980.00 13900.00 19815.00 23920.00

607

נוגה כלים בע"מ  

נוגה 6666666666666

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you