Page 1

MEMÃ’RIA ANUAL

2011

ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.


002

ESTRATÈGIES LOCALS PER ESDEVENIR MÉS COMPETITIUS EN UN MÓN GLOBAL


PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2011 Treballem per combatre aquesta crisi, però sobre tot per posar els fonaments d’una economia productiva i generadora de benestar social.

Línies estratègiques 2011 LÍNIA 1. SUPORT A L’EMPRESA Implementació Punt PIDI Accions de prospecció inversors privats LÍNIA 2. INNOVACIÓ AL TEIXIT EMPRESARIAL Tallers Universitat-Empresa Esmorzars empresarials jornades R+D+I Guia de Bones pràctiques Mediambientals LÍNIEA 3. FOMENT DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA ALS POLÍGONS Promoció del Centre de Negocis Nodus Barberà Pla d’Innovació: Consolidació Clúster Foodpack i clúster de la Salut LÍNEA 4. COOPERACIÓ EMPRESARIAL Recolzament Xarxa d’empresaris del polígon A Tallers cooperació empresarial Suport a la promoció de les empreses del municipi LÍNIA 5.COMUNICACIÓ Presència als mitjans de comunicació


004

SUPORT A L’EMPRESA FONTS DE FINANÇAMENT INFORMACIÓ DEL MAPA D’AJUTS I SUBVENCIONS (PUNT PIDI) SUPORT A L’ACCÉS I OBTENCIÓ DE RECURSOS PÚBLICS I PRIVATS


005

ti va Una i nic ia

de

Punt PIDI

$MMXWVL RQV VXEYHQFL

La xarxa PIDI del Centro de Desarrollo Tecnológico y Industrial (CDTI) del Ministeri d’empresa i recerca del Govern d’Espanya va adherir el Centre de Negocis Nodus Barberà com a punt PIDI. Amb aquesta acció la Regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha esdevingut el primer ens local a Catalunya en oferir aquest servei i obrir a l’empresariat l’accès al mapa d’ajuts i subvencions de l’estat espanyol i europeu.

42 EMPRESES

4 Radar

Assessorades en diferents temĂ tiques i necessitats, amb un total de

Informant de les diferents tipologies d’ajuts i subvencions

50

Consultes

1200

personalitzades

enviaments

 FRQzPLFD URPRFLy( UHDGH3 EHUjGHO /œ PHQWGH%DU HOœ$MXQWD  GH RPXQLFDOHV HQFLy DOOqVXVF 9D DOœ VSHU REW RW QYRFDWzULH HS FRQ TX QFLRQV DMXWVLVXEYH GœD PSUHVD HPDQDUOœH GH

SOM pu nt P ID I Vallès BarberĂ del Ir de la ĂŠs punt PID Això TI. CD xarxa el significa que de IO ER IST MIN CIENCIA E ha INNOVACIĂ“N BarberĂ  reconegut a a del Vallès com ort per a punt de sup novaciĂł projectes d’in empresarial, de informaciĂł ajuts i subvencions, per a me finança nt . les empreses vostres Adreceu les consultes:  

DP )LQDQoD

HQW

w.ico.es OFICIAL ww CREDITO ilitant la anyoles, fac mpreses esp d’em X l’exportació ICE O de ó ICO Nom: per la iniciaci part de nt per t me ova olza apr ó: rec rama d’ajut Descripció algun progra da al exterior PIPE o en seva sortid crites al club .000₏ is: Pimes ads m xim de 125 Beneficiaris un mà versió amb d’in es pes EX L’IC de les des ns al 100 % Import: Fin bre de 2010 em des de 0 Termini: 20

TITUTO ICO. INSTI

nal 2010 nacional O-Internacio del territori Nom: ICO d’inversió fora anyoles. ó: Projectes d’’euros. Descripció preses esp 10 milions ònoms i em de Aut xim is: mà iari Benefic rsió amb un 0% de la inve Import: 100 de 2010 bre em des 0 de Termini: 20 nacional nacional del territori O Inversió del territori Nom: ICO rssions dins versió dins olupin inve Projectes d’in ció que desenv d ros Descrip ó: i empreses milions d’eu ms 10 òno de Aut xim is: mà Beneficiaris rsió amb un 0 % de la inve Import: 100 bre de 2010 0 de desem Termini: 20 a entitat l’empresa amb la sev O Inversió liquiditat a Nom: ICO d pagament t de per aportar in al corren ó: fiançament que es trob Descripció i empreses ms òno Aut Beneficiariis: d’euros 50 milions Import: finss bre de 2010 0 de desem Termini: 20

7,&

ns comunicacio t i de tele tics t, la ics, informà Avanza cÊs a Interne tes electròn Nom: Plan u per a: l’ac uts ent de produc veis i conting ó: Finançam ònica. cacions, ser ectr apli Descripció ele re, ció twa tura ardware , sof trònic i la fac elec incloent ha erç com Internet, el preses e 200.000 ₏ presencia a mitjanes em màxim de is: Petites i l’IVA amb un Beneficiaris rsió exclòs 0 % de la inve 2010 Import: 100 de bre em 1 de des Termini: 31

Clubs d’Inversors privats Aquest any s’han dut a terme prospeccions als principals Business Angels de Catalunya (Clubs privats d’inversors) amb la finalitat que les empreses de Barberà del Vallès puguin tenir accès a fonts alternatives d’ inversions a les tradicionals de la banca. Els contactes generats amb els principals grups d’inversors privats ha permès derivar 5 empreses a la cerca de mÊs finançament. Els clubs privats d’Inversors (Business Angels) amb qui hem treballat: KEIRETSU (Àmbit Espanyol) BANCAT.CAT (Business Angels de Catalunya) BCN BUSINESS ANGELS (Barcelona)

5 EMPRESES de Barberà del Vallès han accedit a grups d’inversors privats per exposar els seus projectes de creixement


06

INNOVACIÓ A L’EMPRESA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT TALLERS UNIVERSITAT-EMPRESA PLA D’INNOVACIÓ: CLÚSTER D’ALIMENTACIÓ GUIA DE BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS JORNADES EMPRESARIALS. FOMENT R+D+I


TALLERS UNIVERSITAT-EMPRESA Transferència de coneixements Aquest any s’ha dut a terme dos tallers universitat-empresa gràcies la col·laboració amb la Universitat i llurs centres tecnològics. Taller 1: Materials Innovadors per a la Indústria en un context de reducció de costos

07

5 Centres de recerca

El 30 de Novembre van dur a terme aquest taller on hi van participar 9 empreses interessades en la millora dels processos productius i innovadors amb la introducció de nous materials que permetessin reduïr-ne el cost.

EMPRESES assistents20

L’objectiu principal va ser donar a conèixer les activitats de recerca i de transferència de tecnologia dels investigadors i grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a les empreses que volien innovar en els seus productes o processos amb el desenvolupament de nous mateirals. Ponents: - Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC (CTT-UPC) - Centre Català del Plàstic (CCP) - Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA)

7 sobre 10 grau de satisfacció segons resultats enquestes de satisfacció.

Empreses de Barberà 87%

Empreses participants: BRISA-2 LEITAT 6PM PRELAB KIM BCN

Taller 2. Aplicacions de la Nanotecnologia

CALDIC IBERICA

El segon taller es va realitzar el 9 de juny. Els assitents van poder descobrir i debatre els nous usos que ofereix la ciència avançada de la nanotecnologia i com aquesta podia esdevenir un avantatge per a les empreses. Es van analitzar casos concrets i es van exposar exemples pràctics d’interès pels participants, com va ser el cas dels nanobiosensors i el valor altament innovador que comporta la nanotecnologia. Els sectors més interessats són el farmacèutic, però també el químic i el cosmètic ja que gràcies a l’ús de la tecnologia micro i nano les marques poden millorar les propietats i prestacions dels seus productes.

POSIMAT

Ponents: - Sr. Jordi Revertes - Institut Català de Nanotecnologia (ICN) - Sr. Santi Sala - Nanomol (SpinOff UAB)

TUCAI NANOSYS5TEMS G.GIRONES I ASSOCIATS TECNICAL CONSULTING OFFICE, S.L. SISTEMAS DE GESTIÓN CASTELLAR DEL VALLÈS NANOMOL CENTRE CATALÀ DE PLÀSTIC MAVEN RESARCH PARC DE RECERCA UAB UNIVERSITAT UPC INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA CIEFMAN


08

Sessions informatives R+D+I

ESMORZARS

EMPRESARIALS Els esmorzars empresarials són sessions informatives que pretenen “Fer empresa”. El 75% és subvencionat pel Servei Teixit productiu de l’àrea de promoció econòmica de la Diputació de Barcelona en el programa de Recull d’activitats de suport a l’empresa. Gracies a aquesta col·laboració el Nodus Barberà ha pogut acollir fins a 5 sessions empresarials i tractar temes de les diverses àrees de l’empresa: recursos humans, Tecnologies de la informació, pressupostos, Incentius fiscals, creativi-

Les sessions empresarials de Nodus Barberà són un referent per a la Diputació. “Treballen les sessions molt bé i el seu èxit és palès” Dit pel Servei Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona en l’acte de presentació del Recull d’activitats de promoció econòmica en el Consell Comarcal del Vallès Occidental

#130 empreses participants Empreses de Barberà 90%

59% dones amb càrrec de comandament Intermig.

41% homes amb càrrec de gerència-direcció o capacitat de decisió dins l’empresa.

tat i innovació. El propòsit d’aquests esmorzars és el reforç del teixit productiu local i poder aplicar una prespectiva innovadora al dia a dia de l’empresa. La temàtica ha estat escollida per l’empresariat dels polígons de Barberà del Vallès a travès d’enquesta on-line. Enguany la sessió sobre Xarxes socials al servei de l’empresa, portada a terme per Josep Alberti de Grera.net ha estat la sessió que més interès i aspectatives ha generat.

8.5 sobre 10 grau de satisfacció segons resultats d’enquestes de satisfacció.

5 Sessions som l’ens local que més bé aprofita aquest recurs


09

#1 La qualitat com a cultura d’empresa

#2 10 formes d’augmentar el benefici

14 abril 2011. Els assitents van conèixer les característiques necessàries per a la norma de qualitat UNE-EN 9100 i la ISO 9001 que acrediten la qualitat genèrica a la indústria.

12 de maig 2011. Taller reflexiu entorn a les propostes del prestigiós ponent Llorenç Macías i els mètodes de treball per fer augmentar el benefici empresarial.

Assistents: 10 empreses Ponent: Jordi Sancho Tecnomesura

Assistents: 12 empreses Ponent: Llorenç Macías Antoni Buil, Mapfre Fernando miranda, CECOT

#3 Xarxes socials al l’empresa

#4 Com negociar per vendre més

31 maig 2011. El món 2.0 i en especial les Xarxes socials són una gran oportunitat per a les empreses. Però cal entrar-hi amb una estratègia de màrqueting ben definida. Les empreses van poder gaudir de les explicacions del prestigiós ponent Josep Alberti

7 de juliol 2011. Un taller amb vocació pràctica per adquirir noves habilitats comunicatives i estratègies a l’hora de negociar i aconseguir tancar un acord comercial. Assistents: 20 empreses Ponent: Anna Sancho Speensis Consulting.

Assistents: 36 empreses Ponent: Josep Alberti Grera

#5 Com gestionar una pime en moments de crisi? 20 d’Octubre 2011. En aquests temps combulsos moltes empreses tenen por del futur. Aquesta sessió va facilitar als empresaris poder conèixer les claus per sobre viure a la marea actual. Assistents: 18 empreses Ponents: Xavier Romea de Novotec consulting. I Davide Minine de Alto Redimiento Empresarial

Exemple de cartell per fer difusió a travès dels diferents mitjans.


010

POLÍGONS

12 empreses participants

VERDS

2.760 e-mails enviats amb el monogràfic d’ajuts i subvencions en la matèria

15 bones pràctiques

Guia de bones pràctiques mediambientals d’empreses de Barberà del Vallès La guia de bones pràctiques compleix una doble funció: Per una banda incentivar l’ús eficient de l’energia a les empreses, fet que es tradueix en un millor control de la despesa energètica, una reducció d’aquesta i, per tant, una millor competitivitat. I per l’altra banda, projectar els polígons de Barberà del Vallès com a polígons verds posant en valor el nostre territori. 1.- Recerca de subvencions i ajuts en convocatòria oberta i enviament d’un newsletter monogràfic. 2.- Recollida de bones pràctiques i publicació dels millors casos en una guia virtual

Casos de bones pràctiques en l’estalvi d’aigua

Casos de bones pràctiques en tractament de residus

Hipertin

Unit4

Novartis

Pinter

Provital

Cafosa Gum

Sucitesa

Ajuntament de Barberà

Casos de bones pràctiques en estalvi energètic

casos de bones pràctiques en formació mediambiental

Ajuntament de Barberà

Cisvasa

Braelexport Provital Agreeko Empreses més sostenibles a Barberà del Vallès

EMPRESA

NOVARTIS FARMACÉUTICA S. A.

SECTOR D’ACTIVITAT Farmacèutic / químic

OBJECTIUS · Augmentar la capacitat de depuració. · Dimensionar la depuradora per als futurs increments de producció. · Disposar de tecnologia notable per al tractament de les aigües residuals.

TÍTOL DE L’ACCIÓ Renovació de la depuradora

Empreses més sostenibles a Barberà del Vallès

BENEFICIS OBTINGUTS · Millor capacitat de tractament d’aigua procedent de l’àrea productiva. · Previsió del futur increment de la productivitat i adaptació de les instal·lacions de tractament d’aigua a aquesta finalitat.

EMPRESA

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

SECTOR D’ACTIVITAT Administració pública

TÍTOL DE L’ACCIÓ

OBJECTIUS x Promoure la implantació d’energies renovables al municipi. x Generar un 20% de l’energia consumida a la ciutat. x Assolir una potència instal·lada d’1,2 MW en energies renovables a les cobertes dels edificis públics i de 8 MW a les dels sectors industrial, de gran comerç i serveis.

Pla municipal d’implantació d’energia solar fotovoltaica en cobertes

ICA POSADA EN PRÀCT que permet per una altra tecnològicament més innovadora S’ha substituït l’antiga depuradora La de la neteja realitzada a l’àrea productiva. tractar totes les aigües residuals procedents a 100 m3/dia. millorat substancialment; passant de 10 capacitat de tractament de l’aigua ha

BENEFICIS OBTINGUTS x Producció d’energia renovable, que evita dependre d’energies no renovables com el petroli. x Múltiples avantatges: rendibilitat, seguretat, diversificació, imatge d’empresa, innovació, avantatges fiscals, aprofitament d’espais improductius, etc.

POSADA EN PRÀCTICA

Empreses més sostenibles a Barberà del Vallès V Vallè s fotovoltaica en cobertes, que S’ha elaborat el Pla municipal d’implantació d’energia solar els sectors següents per tal de sumar promou la instal.lació de plaques solars fotovoltaiques en esforços i recursos: . perquè valorin la col locació 1. Sector empresarial. S’ofereixen facilitats a les empreses . industrials; se’ls proporcionen d’aquest tipus d’instal lacions a les cobertes de les naus i informació sobre les possibilitats estudis tècnics i econòmics gratuïts, suport en la gestió de finançament. EMPRESA 17 un concurs per a l’execució de CAFOSA GUM, S. A. U. 2. Administració pública local. Està previst realitzar quadrimestre de 2011, al que instal.lacions amb un total d’1 Mw de potència per al primer SECTOR D’ACTIVITAT . desitgin. s’hi podran sumar les instal lacions empresarials que ho Indústria alimentària

OBJECTIUS x Augmentar la segregació de les deixalles generades a l’empresa. x Millorar la gestió dels residus reciclant-los o reutilitzant-los.

TÍTOL DE L’ACCIÓ Segregació i reutilització dels residus generats en el procés productiu

BENEFICIS OBTINGUTS x Reducció significativa dels residus que es deriven cap als abocadors. x Disminució de la despesa gràcies a la recuperació important d’alguns residus.

ICA POSADA EN PRÀCT següents:

S’han portat a terme els passos l’empresa. 1. Anàlisi de la generació de residus a

per a la separació de les deixalles més importants 2. Ubicació de contenidors específics palets de plàstic, etc.) per tot el centre (paper, cartró, plàstic, palets de fusta, productiu. recuperar residus perquè aportessin solucions per 3. Consulta a les entitats gestores de a la mateixa empresa o en empreses externes. tot allò que sigui possible per reutilitzar-ho


011

“Empreses més eficients a Barberà del Vallès” dóna continuïtat a la campanya Fem ambient amb un nou format Per seguir endavant i donar coherència a tots els elements i actuacions que es van desenvolupar l’any passat, enguany Nodus Barberà vol seguir informant a les empreses sobre eficiència energètica i energies renovables des d’un enfocament pràctic i que faci especial èmfasi al retorn de la inversió. Sota el lema “Empreses més eficients a Barberà del Vallès”, la campanya es troba en fase d’execució .

FASES de la Campanya 2011-2012:

Fase 1: ESTUDI DE NECESSITATS. Detectar les necessitats i inquietuts respecte la gestió energètica dels empresaris. A travès d’enquestes personalitzades s’ha pogut recollir informació i així poder elaborar l’estudi i determinar el contingut de les sessions informatives que es realitzaran més endavant. Fase II: “ESMORZARS EFICIENTS”. Amb la finalitat de poder compartir coneixements i experiències entre el teixit empresarial i també per poder guiar i assessorar en el desenvolupament de bones pràctiques ambientals entorn l’energia la campanya preveu tres sessions: 1.- La primera sessió es va celebrar el 26 de setembre amb el títol de “Consumeix molta energia la teva empresa?” on prop de 30 empreses van poder escoltar en 3 hores consells i assessorament per part d’Alfons Nòria de la Consultora mediambiental Lavola.

Imatges de la primera sessió: “Consumeix molta energia la teva empresa?” A la part superior imatge del taller i a la part inferior imatge del cas pràctic de PROVITAL presentat per David de los Santos.

La segona i la tercera sessió encara està per determinar en funció dels resultats analitzats que surtin de les enquestes. Aquest resultats també s’exposaran de manera clara en la darrera sessió de conclusions. Fase III: Fitxes informatives per sectors d’activitat Seguint el pretext d’informar i assessorar de forma particular a les empreses de les accions que poden dur s’editaran unes fitxes dels següents sectors econòmics: Indústria. Construcció. Serveis. Hostaleria i hoteleria. Logística. Aquestes fitxes esdevindran eines útils que proporcinaran solucions concretes i seran un bon complement a les bones pràctiques detectades l’any passat. Fase IV: Conclusions i valoracions. Finalment aquest treball estarà recollit en un Vídeo Resum. Amb aquesta acció s’amplia l’àmbit de la campanya i dotem de valor i reconeixement a les empreses que han col·laborat al llarg de la campanya.


012

FOMENT NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA ALS POLÍGONS DE BARBERÀ PROMOCIÓ DEL CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS NODUS BARBERÀ PLA D’INNOVACIÓ: CLÚSTER D’ALIMENTACIÓ I AUXILIAR I CLÚSTER DE LA SALUT


Promoció del Centre de Negocis i convencions Nodus Barberà

013

El Centre de Negocis Nodus Barberà difon les solucions dirigides a empreses que vulguin desenvolupar la seva tasca des de la nostra ciutat. El Centre de Negocis Nodus Barberà ha editat un nou catàleg de serveis que porta com a títol “Noves perspectives per reinventar el teu negoci”. Aquest catàleg s’adreça a emprenedors, petits i mitjans empresaris, empreses de serveis, consultories fiscals o de riscos laborals, delegacions a Catalunya de grans empreses i en general, a totes aquelles persones i empreses que tinguin necessitat d’uns serveis d’alta qualitat per realitzar la seva activitat empresarial des de Barberà del Vallès.

Imatge de la portada del nou catàleg. També s’han editat uns videos promocionals del Centre de Negocis Nodus Barberà i del Catàleg de polígons. Aquests videos seran difosos a travès de la xarxa i del canal NODUS TV. En el mes de desembre s’activarà la nova web amb un nou format que millora el posicionament SEO.

3 imatges que mostren els anuncis de la campanya de difusió del Centre de Negocis Nodus Barberà.


FEATURELAYOUT2

0014

CONSOLIDACIÓ

CLÚSTER’S

Durant aquest període, des de Nodus Barberà, s’ha treballat intensament per a la consolidació de l’estructura del clúster packaging i maquinària d’alimentació (liderat per Barberà del Vallès ) i del clúster de la salut del qual també en som un actiu principal. Nodus Barberà esdevé un referent d’innovació empresarial en acollir la majoria de les jornades del Clúster.

EL PLA D’INNOVACIÓ DÓNA EL SEU FRUIT I ES COMPLEIX L’OBJECTIU PRINCIPAL: LA CONSTITUCIÓ DEL CLÚSTER’S FOODPACK I EL DE SALUT

El pla d’accions del clúster s’ha centrat en dues grans àrees: 1. Dinamització del clúster: Clúster manager i Dinamització i organització del clúster’s amb els corresponents elements de difusió i gestió com els tríptics i la web. 2. Projectes generats entre empreses i R+D+I entre les empreses i els centres de recerca i tecnològics.

Empreses de Barberà al clúster FOOSPACK

Empreses de Barberà clúster SALUT

CALDIC IBERICA, SL

UNIT4 Ibèrica

C. S. CENTRO STAMPS, SL

Engel Axil

CHOCOLATES SOLE, SA

6PM

EMBUTIDOS DAZA, SL

ACK Ingenyeria -Barberà

EUROPASTRY

DLM Solutions

INSTITUCIONS participants al Pla d’Innovació

FELIUBADALO, SA

ASTERGEO, SL

Aj. Barberà del Vallès

POSIMAT, SA

ECOCLIC GRUP, SL

Aj. Sabadell

SINEL SYSTEMS, SA

EPLAME SL

Aj. Castellar del Vallès

VARPE CONTROL DE PES0, SA

INGERUS SL

Aj. Sta. Perpètua Mogoda

LIPIDOS SANTIGA

LABORATORIOS QUIMIFAR, SA

Aj. Polinyà

BOSSAR

LABORATORIOS BYLY, SA

Aj. St. Quirze del Vallès

INOXPA

LABORATORIOS ERN, SA

Aj. Terrassa

PROASEPTIC

MONCOSMETIC, SL

CART SERVICE

NET PL@CE, SCP

Generalitat de Catalunya - Agència per la innovació ACC10

TRUMPLER ESPAÑOLA, SA

Parc de Salut: Xarxa XISCAT (Investigadors d’hospitals)


0015

ELEMENTS DE PROMOCIÓ i GESTIÓ: A la pàgina anterior imatge dels tríptics que s’han editat. A la part superior d’aquestes línies imatge de les webs del clúster pakaging i maquinària d’alimentació (Foodpack) i del clúster de la salut.

Agenda del Clúster Maig

96 empreses Reunions i trobades amb els centres hospitalaris del territori

1 de juny ‘11

Jornada estratègica amb les direcions generals de les empreses tractores del clúster Foodpack

9 de juny ‘11

Reunió amb el clúster d’òptica i salut

13 de juliol ‘11

Brookerage event de Tecnologies mèdiques. 50 assitents (15 empreses i 7 centres hospitalaris)

16 de setembre

Jornada treball constitució clúster Foodpack

Setembre

Llençament pàgina web dels dos clúster’s

formen el cens a Barberà de FOODPACK

filtratge a partir de 200 empreses

100 empreses assitents a les jornades

40 empreses formen el cens a Barberà per SALUT

filtratge a partir de 200 empreses

70 Visites a empreses 160 contactes telefònics

Projectes generats SALUT: Plataforma de serveis per a la dependència. FOODPACK: projecte de “Nous envasos” FOODPAK: Millora de proveïdors de mecanitzats de fabricants de maquinària FOODPACK: Millora útil del pa de pagès FOODPACK: Accions conjuntes per mercats internacionals FOODPACK: Imatge Conjunta BCN Packaging

7 projectes R+D+I 20 empreses per Foodpack

20 empreses per Saut 7 centres de recerca i tecnologics

Mitjana de reunions x projecte 4


016

COOPERACIÓ EMPRESARIAL CONNECTANT INTERESSOS I SINERGIES PLA D’ACCIÓ ANTI-CRISI RECOLZAMENT XARXA D’EMPRESARIS DEL POLÍGON A


017

JORNADES EMPRESARIALS

PLA D’ACCIÓ ANTI-CRISI El Pla d’Acció Anticrisi, va comptar amb la presència de més de 20 empreses, i va consistir en una sèrie de tallers dirigits a petites i mitjanes empreses, autònoms i professionals, on es van oferir idees alternatives i solucions sobre diferents qüestions professionals. El pack anticrisi va significar una càpsula de formació i assessorament personalitzat sobre tres ei xos d’actualitat pel dia a dia de l’empresa com són la comu nicació, les vendes i la reducció de la despesa. Entre les personalitats que van dirigir les sessions vam poder comptar amb el prestigiós periodista Manuel Campo Vidal.

100

empreses participants

SESSIONS DEL PLA D’ACCIÓ ANTI-CRISI

22 de març

29 de Març

27 d’abril

Com reduir Despeses

Com Vendre a l’exterior

Com comunicar Millor

El Pla d’acció anticrisi va començar amb una jornada intensa sobre “Com Reduir despeses”. La jornada es va celebrar a l’auditori del Centre de Negocis nodus Barberà i va ser inaugurada per l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago. A l’alcaldessa la van acompanyar les declaracions del president de la patronal PIMEC al Vallès el Sr. Martí Puig. Desprès de la inauguració el tema de com reduir despeses va a càrrec d’Aquilino Antuña de Servipyme i cap al migdia es va poder dur a terme una sessió personalitzada als assitents que va ser dirigida per Rodrigo Ladrón de Guevara, director de màrqueting i operacions de Servipyme.

La jornada va comptar amb la presència de la senyora Cristina Sastre, tècnica d’exportació de Marketing Hispano, qui va donar les claus per vendre a l’exterior a les empreses assistents, posant com casos d´èxit a Camper i Mango i va posar l’accent en que no s’ha de tenir complexos ja que qualsevol empresa, sigui quin sigui el seu tamany i la seva activitat pot dedicar-se a exportar.

La tercera Jornada va servir per concloure el pla d’acció Anti-crisi. Amb el títol de “Com comunicar millor” prop de 40 assistents van poder escoltar les intervencions del Regidor de Promció econòmica Sr. Xavier Garcès, i de l’Alcaldessa de Barberà del Vallès Sra. Ana del Frago, en l’obertura d’un debat intens que va girar sobre les reflexions que va brindar el President del ICE (instituto de comunicación Empresarial) el prestigiós periodista Manuel Campo Vidal, i del President de la patronal PIMEC al Vallès Martí Puig.

Tot seguit van intervenir el senyor Àlex Bonet, responsable de comunicació de 6W Comunicación Aquilino, els quals va explicar tot un seguit d’accions per donar notorietat a l’empresa i accions que pot desenvolupar l’empresa per accedir als mitjans de comunicació estalviant en publicitat.


0018

BARBERÀ POLÍGONS DINÀMICS En el marc de les polítiques de desenvolupament econòmic local, s’ha constatat que aquells territoris que han estat capaços d’oferir uns Polígons d’activitat econòmica amb plena capacitat i dotació de bones infraestructures i serveis han aconseguit atreure de manera més ferma empreses i consolidar un teixit productiu local competitiu i resistent a les crisi. D’acord amb aquest plantejament , i sota el nom de la campanya “Barberà polígons dinàmics”, la seva finalitat és el

foment de l’associacionisme empresarial a Barberà del Vallès aprofitant les entitats existents al territori com per exemple l’assocació del polígon A. Per aconseguir-ho s’ha dissenyat una campanya tenint en compte les opinions dels principals agents socioeconòmics del municipi i de la comarca.

400 empreses formen el cens de la campanya filtratge a partir de 700 empreses en un rigorós treball de camp

LA CAMPANYA PEL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME ALS POLÍGONS DE BARBERÀ DEL VALLÈS HA DE DONAR LES CLAUS PER A LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL


0019

BARBERÀ POLÍGONS DINÀMICS Campanya de foment de l’associasonisme empresarial

FASES de la Campanya 2011:

Fase I: Treball de camp i ESTUDI DE NECESSITATS. Inicialment es va voler detectar les necessitats i inquietuts respecte el grau d’associacionisme de les empreses ubicades als nostres polígons. A travès d’enquestes personalitzades s’ha pogut recollir informació que culminarà amb la presentació d’un informe sobre necesssitats als polígons. Fase II: Foment de l’associasonisme. En aquesta fase es preveu donar a conèixer els resultats de les enquestes i fomentar l’associacionisme empresarial a travès de les següents accions: Sessions empresarials: Se’n preveueun tres al llarg de la companya i tindran un format innovador d’acord amb les noves tendències de trobades empresarials. Aquestes sessions preveuen que els assitents puguin cooperar de forma immediata. Per això, moltes d’elles estan pensades en clau de networking. Blogg: Es presentarà un recull de bones pràctiques i casos d’èxit en matèria d’associacionsime empresarial als polígons d’activitat econòmica. Aquesta informació arribarà als interessats a travès d’articles d’interès al blog i també en forma de consells dinàmics. Newsletter: També s’han planificat els enviaments d’uns newsletters monogràfics en relació a la campanya per tal de donar difusió als avantatges del fet d’estar associat.


020

COMUNICACIÓ LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE BARBERÀ ALS MASS MEDIA FOMENTAR LA PRESÈNCIA DE LES EMPRESES BARBERENQUES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ RESSÓ MEDIÀTIC DE L’ACTIVITAT DEL CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ


021

Ressó mediàtic de l’activitat del centre de Negocis Nodus Barberà

15 NOTÍCIES 5ARTICLES D’OPINIÓ Mitjans de comunicació habituals que mostren les nostres accions: ÉSBARBERÀ CIUTADANIA&EMPRESA DIARI DE BARBERÀ INDEPENDENT DIARI SABADELL B-30 BUTLLETÍ ACC10 REVISTA NOVARTIS BUTLLETÍ DIPUTACIÓ BARCELONA ALTRES REVISTES ESPECIALITZADES WEBS DELS CONSULTORS RÀDIO BARBERÀ TV- VALLÈS CANAL CATALÀ

147 AMICS FACEBOOCK

10TWITTERS

NODUS BARBERÀ HA OBERT COMPTE AL FACEBOOK PER COMUNICAR LES SEVES ACCIONS I JORNADES Veure Annex de notícies relacionades amb el Centre de Negocis Nodus Barberà


0022

INDICADORS

D’ACCIÓ #empreses 4.000 a l’entorn del

EL CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ ÉS EL REFERENT DE L’EMPRESA BARBERENCA A L’HORA DE BUSCAR SUPORT. LA NOSTRA ACCIÓ REFORÇA LA COMPETITIVITAT DEL TEIXIT PRODUCTIU LOCAL GRÀCIES A:

Centre de Negocis Nodus

20 prospeccions empresarials anuals 100 empreses amb recolzament continuat

# 3.000 e-mails i comunicacions enviats a empresaris

20%

de noves empreses que no coneixen les polítiques de promoció econòmica

# 50 empreses amb recolzament continuat al llarg de l’any

# dinamitzem 200 empreses a cooperar anualment


0023

# 150

# 6 sessions anuals

persones treballen al centre de negocis Nodus Barberà

de R+D+I dirigides a

transmetre coneixements pel dia a dia de l’empresa

#Universitat 2 Tallersaldenostre la territori

Foment noves xarxes empresarials

1er

ens local del Vallès en oferir el mapa d’ajuts i subvencions de l’estat espanyol.

#20 ponents de reconegut prestigi al servei de l’empresariat Som referent en l’organització de seminaris i jornades empresarials.

# 15.000 persones passen per les instal·lacions de Nodus a l’any

Lideratge clau en el foment de nova activitat industrial amb la consolidació del clúster packaging FOODPACK

Innovació en l’àmbit de la promoció econòmica constant.

#5 Nous projectes en marxa pel 2012


024


025

Memòria AISA 2011  

Àrea de Promoció económica Ajuntament de Barberà del Vallès. Memoria 2011

Memòria AISA 2011  

Àrea de Promoció económica Ajuntament de Barberà del Vallès. Memoria 2011

Advertisement