Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018

Page 1


Aigües de Sabadell Apreslan Escorxador de Sabadell Flexor Provital Group ICTA- Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals ACS Recycling EuroPochette Ibèrica Formigrup Avery Dennison Carinsa Moldiplast Huayi Compressor Cafosa Hilaturas Arnau

REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica ACS RECYCLING? És una empresa de serveis mediambientals especialitzada en la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), mitjançant reutilització, reciclatge, recuperació i valorització de components i matèries primeres, que treballa principalment per empreses productores, de distribució, institucions i usuaris professionals. • Col·laboren amb empreses i fundacions de reinserció social • Innovació constant en aprofitament d’equips i components

Pau Vila i Dinarès, 18 Polígon Can Torras Can Llobet 08192 Sant Quirze del Vallès Telf. 931 198 062 www.acsrecycling.es info@acsrecycling.es

• En tres anys han passat de 3 a 32 treballadors

Certificacions: ISO 9001 ISO 14001 EMAS.

Té acords amb els principals sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP). Codi de Gestor E-1508-14

Reutilitza equips informàtics, monitors, PAE...

Dona formació al client en gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Com ho fan? La gestió integral de RAEE es divideix en cinc etapes: Recollida

Transport

Entrada i classificació

Tractament

Sortida

1

2

3

4

5

Desmuntatge manual

Components

Tractament mecànic

CPR ACS Reuse

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Matèries primeres de segona generació Equips per a reutilització


En aquest procés, quins són els recursos d’entrada i de sortida?

Que en fan dels recursos de sortida?

RECURSOS D’ENTRADA

RECURSOS DE SORTIDA

Aparells elèctrics i electrònics fora d’ús o descatalogats

Components

• Informàtica • Monitors i pantalles TV • Petits i grans electrodomèstics • Il·luminació • Electrònica de consum • Telefonia i telecomunicacions • Aparells i eines elèctriques • Aparells sanitaris • Instruments de vigilància i control • Joguines elèctriques • Equips esportius

Components

Després de sotmetre els residus als processos de descontaminació, separació i tractament, ACS Recycling recupera els productes que ofereix al mercat: Materials i compostos recuperats

Materials recuperats

• Plàstics i polímers • Metalls fèrrics i no fèrrics • Vidre • etc.

Equips i components reutilitzables • Venda d’equips recuperats a empreses i institucions • Botiga virtual directa a l’usuari final • Majoristes • Preparació d’equips per a donacions

Equips reutilizables

• Cablejat • Plaques electròniques • Recanvis • Bateries • Metalls

Com esdevé simbiòtica ACS RECYCLING? • Oferint serveis de recuperació a mida de les empreses

RAEE

Certificacions Serveis

RAEE

ACS

RECYCLING

RA

EE

RA EE

• Facilitant l’accés a la tecnologia a col·lectius amb menys recursos mitjançant vendes a cost residual i donacions

ials ter Ma iclats rec

Don

acio n RAE s E

Empresa 3

s quip da e Ven ilitzats reut

• Minimitzant la generació de residu final mitjançant els processos de reciclatge i allargant la vida útil dels aparells i components amb la preparació per a la reutilització

ONGs Fundacions

RA Pr EE pe epa r r rac eu ió tili tza ció

• Identificant fluxos de RAEE per millorarne els seu tractament per ajudar als seus clients a complir amb les seves obligacions legals i mediambientals

Empresa 1

Empresa 2

Usuari

Gestor Deixalleria


REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica EUROPOCHETTE? El grup Europochette subministra tovallons, estovalles individuals, posa gots i altres complements per a la hosteleria. Des de la planta de Sant Quirze del Vallès subministren els «pochettes», Unes fundes per a l’hosteleria que permeten presentar a taula els tovallons i els coberts conjuntament en una sola peça.

Carrer Eivissa, 52 Polígon Industrial Can Canals 08192, Sant Quirze del Vallès 93 721 04 16 www.europochette-shop.es

Com ho fan? A la planta de Sant Quirze reben tovallons i fundes per separat i els munten per deixar-los llestos pel client.

logo

Bones pràctiques Elecció de materials compromesos amb el medi ambient Fundes per coberts

Material 100% reciclat i reciclable

Paper certificat

Paper certificat

Tovallons

Tints orgànics

Cel·lulosa compostab le

El paper té el certificat FSC ja que prové de boscos amb una gestió forestal on es garanteix el manteniment de la biodiversitat i la productivitat.

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Tints orgànics


Beneficis del producte Major flexibilitat de cara al client

Reducció de costos

Optimització en el transport

Reducció del NO2 Reducció d’estocks

RECURSOS D’ENTRADA

Producte personalitzat

RECURSOS DE SORTIDA Productes:

• Fundes per coberts

• «Pochettes» ja muntades

• Tovallons

Residus:

• Caixes de cartró

• Embolcall plàstic dels tovallons • Caixes de cartró no reutilitzades

Que necessiten Els residus principals d’Europochette són els embolcalls de plàstic dels tovallons:

Material del residu: Capa interna: polipropilè + agent relliscant antiestàtic Capa externa: copolímer d’estanquitat (poliolefina) + agent antiblocking

Solucions: • Trobar altres empreses que generin el mateix residu per fer-ne una gestió conjunta. • Acumular suficient quantitat compactant el material per que interessi als gestors de residus.


REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

FORMIGRUP està format per les empreses Formigons Montcau i Sorres i Graves Egara. Subministren àrids naturals i reciclats amb marcatge CE. Subministren formigons amb certificat D.O.R. i amb baixos nivells de variabilitat que asseguren als clients l’optimització de les dosificacions i el compliment de les especificacions i normatives vigents. Disposen de camions per fer el transport de les matèries primeres i els productes fabricats.

• 30 persones treballadores • 3500m² repartits entre oficines i la nau d’àrids a Sabadell • 136ha d’autorització d’explotació a la pedrera Sorranova

Simbiosi en l’aprofitament dels seus propis recursos

Formigons Montcau S.A. C. Valentí Almirall 63 08206, Sabadell 937 26 58 11 www.formigonsmontcausabadell.es

Sorres i Graves Egara

Sorres i Graves Egara S.A. C. Joaquin Costa, 106 08206, Sabadell 937 26 88 89 www.sorresigravesegara.es

Formigons Montcau àrids

EXPLOTACIÓ PEDRERA SORRANOVA

Extracció del mineral del front d’extracció amb retroexcavadora

TRANSPORT DEL MINERAL

Transport amb camions bolquet

PLANTA DE TRACTAMENT

PLANTA DE FORMIGÓ

Trituració i classificació en via humida per obtenir l’àrid classificat per granulometria formigó sobrant i de les neteges dels camions i planta de formigó

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Barreja de l’àrid amb aigua, ciment i additius per fer el formigó fresc

TRANSPORT DEL FORMIGÓ FRESC

Transport amb camió formigonera fins a l’obra


Producte

Matèries primeres i altres: • Ciment

• 42.000m3 de: - formigó estructural - formigó amb àrid reciclat - formigons especials

• Àrids • Additius • Sorres de fundició

• 150.000 t de: - àrids naturals - àrids artificials - àrids procedents residus municipals - terres vegetals

• Formigó sobrant propi i d’altres empreses fabricants de formigó SUBPRODUCTE

Energia • Energia elèctrica pel formigó, la pedrera i les oficines • Gasoil per a camions i maquinària

Residus • 2,5 t de ferralla (ferro i acer) que es ven

Aigua • Utilitzen 150.000 m3/any per a la fabricació del formigó i el rentat dels àrids (el 93% ve de la reutilització)

• 3.000 t de formigó sobrant SUBPRODUCTE

Simbiosi industrial

En implementació... Fabricació de terres vegetals amb productes reciclats • Utilització del compost de les plantes de residus properes • Producte certificat (CLV - Certificat de Lliure Venta)

Fabricació de formigons amb productes reciclats Investigació

• Fibra de vidre com a component estructurant (amb OWENS) • Petites peces de plàstic com a àrids per fer formigons més lleugers • Corindó per a formigons especials • Revalorització de: escòries d’incineradora de residus, sorres de fundició per a morter i llots de la fabricació de ceràmica

Aigua Reutilització d’aigües provinents de la depuradora.

Xarxa Promoure projectes en les associacions empresarials, administracions... en: • Formigons amb nous productes • Fabricació de terres artificials a partir de recursos sobrants


REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica AVERY DENNISON? És una multinacional que fabrica etiquetes en continu per a multitud d’aplicacions. Concretament, a la planta de Sant Quirze reben grans rotllos d’etiquetes, procedents d’altres plantes d’Avery, i els tallen en rotllos més petits adaptats a la mida del client (impressors, troqueladors...)

La facturació és de 86 M€/any aproximadament.

A Sant Quirze del Vallès la plantilla és de 32 treballadors.

Cadena de valor de les etiquetes Fabricant d’etiquetes en continu (rotllo) Tallador dels rotlles (Planta Sant Quirze d’Avery) Impressor // Troquelador Envasador (el que enganxa l’etiqueta al producte)

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Ronda Maiols, 24 Polígon Industrial Can Feu 08192, Sant Quirze del Vallès 937202191 www.averydennison.com


Quins recursos queden desaprofitats? Avery Dennison genera 208 T/any de residus d’etiquetes que suposen una despesa de 36.000 €/any.

RESIDUS D’ETIQUETES • Primera volta de les bobines

en contenidors

• Un centímetre de cada costat de tall

en compactadora

ALTRES RESIDUS • Palets de fusta

• Cartró (tubs de les bobines)

• Film embalatge

• Residus oficines

Oportunitats Empreses a qui pot interessar

1 2

A nivell de tot el grup tenen un objectiu global per l’any 2020: recollir i reciclar el paper suport d’etiquetes propi i el dels clients finals. Altres actors amb la mateixa problemàtica que Avery: • • • •

500-600 impressors a la península Envasadors Supermercats Competència

3

Recuperadors i valoritzadors que podrien transformar el residu en matèria primera per fer producte reciclat.

4

Fabricants de productes reciclables podrien produir perfils extrusionats de plàstic + paper per aplicacions de perfileria per a la construcció (sòcols, marcs, etc.)

Proposta Desenvolupar un projecte conjunt d’innovació i recerca aplicada entre tots els actors de l’entorn de la planta d’Avery Dennison a Sant Quirze del Vallès per trobar una solució eficient, innovadora i sostenible als residus d’etiquetes.


REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica CARINSA? El grup CARINSA fabrica complements i additius alimentaris pel sector de l’alimentació animal, l’alimentació humana, la perfumeria, la cosmètica i el sector de la neteja. Concretament a la planta de Sant Quirze elaboren aromes i preparats de barreges d’additius per alimentació.

Carrer Cuatrecases i Arumí, 2 Polígon Industrial Can Llobet 08192, Sant Quirze del Vallès 93 712 32 33 www.carinsa.es

• Col·laboren amb: CDTI, RIS3CAT, Cercle d’empreses innovadores, Kik Alimentació de Leitat. • Equip d’I+D+I propi

Com ho fan? Fan barreges amb més de trescentes referències de matèries primeres per tal d’elaborar aromes i additius pel sector de l’alimentació.

Matèries primeres

Ofereixen serveis d’assessorament de recerca en innovació pels seus clients, per tal de desenvolupar nous productes alimentaris.

Processats

Envasat segons producte final

Inverteixen tres milions d’euros a l’any en projectes d’investigació

Empreses d’alimentació

Treballen en col·laboració amb els seus clients

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE


RECURSOS D’ENTRADA 300 referències de matèries primeres: • Olis essencials • Derivats làctics • Derivats cítrics • Trementina • Glicols • Dissolvents

RECURSOS DE SORTIDA Productes • Aromes • Barreges d’additius per alimentació

Residus: • Dipòsits buits de 200 litres

Aigua destil·lada Electricitat

• Residus banals • Paper + Cartró

Minimitzen el consum d’aigües residuals

Oportunitats Pot incidir en la cadena de valor de la producció d’aliments ja que treballa amb la majoria de marques alimentàries:

• Produint aliments ecològics, afegint additius biològics

• Transmetent coneixements en processos auxiliars (nous packagings, responsabilitat ampliada del productor (RAP))

• Reduint l’ús d’embalatges o amb esquemes de retorn d’envasos.

Com pot ser simbiòtica Carinsa?

• Desenvolupant subproductes a partir de residus orgànics: fent noves matèries primeres.

• Aportant suport financer per participar en empreses innovadores.

• Difonent coneixement i formació a través d’una possible Fundació-Museu interactiu de la perfumeria.


REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica MOLDIPLAST?

Carrer Empordà, 39 Polígon Industrial Casablanca 08192, Sant Quirze del Vallès 937211957 http://www.moldiplast.com

És una empresa d’injecció de plàstics.

Tecnologia punta en motlles i injecció de plàstics amb gran assortir de maquinaria

Amb t departamen , pi o pr ic tècn r poden ajuda i r ya en ss a di r desenvolupa es ct je o pr nous de motlles.

anys Quaranta cia. d’experièn

Exporta ció a clients de tot e l món

Com ho fan? Reben gransa com a matèria primera que sotmeten a un procés d’injecció per elaborar peces de plàstic per a diferents sectors, com l’electrònica, l’automoció, la llar, la medicina...

Procés: Injecció

Matèria primera: Gransa

motlle de precisió

gransa motor

calor

Productes finals: Sectors

Medicina producte final

pressió

Electrònica

Llar

Automoció

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE


RECURSOS D’ENTRADA • Gransa plàstica de diferents colors * Poliamida + polibutilè terephthalat * Resines ABS + Polipropilè

RECURSOS DE SORTIDA Residus plàstics: restes de colades, peces d’inici i final d’injeccions, defectuoses... • Poliamida ........................ 1 T/any • Polibutilè terephthalat... 1 T/any

• Caixes de cartró comprades a una empresa propera

• Palets de segona mà.

• Polipropilè.......... 0,5 T/any • Resines ABS....... 0,5 T/any • Policarbonat....... 0,5 T/any • Altres....... 0,5 T/any

• Electricitat

Bones pràctiques • Reintrodueixen aproximadament un 10% dels materials residuals en el procés de barrejat amb la gransa verge. • Compren caixes de cartró a una empresa propera. • Han participat en projectes de millora del grau d’eficiència energètica. • Compren palets de segona mà. • Comparteixen magatzem amb tres naus veïnes..

Oportunitats • Trobar empreses interessades en plàstic reciclat de qualitat i a bon preu. • Identificar empreses amb materials residuals semblants per agrupar un gran volum de plàstics reciclables i concentrar oferta per facilitar la cerca de demanda.


REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica Huayi? El grup Huayi és dedica al disseny, fabricació i segellat hermètic de compressors des de fa 50 anys. A la planta de Sant Quirze reben matèries primes amb les quals fabriquen els compressors.

937 106 008 www.huayicompressor.es

Operen sota la marca Cubigel Compressors.

Com ho fan?

Energia

c/ Antoni Forellad, 2 08192 Sant Quirze del Vallès

Matèries primeres • peces ferro fos • xapa laminada • peces d’alumini • fil de coure

Fluids utilitzats • aigua • oxigen • nitrogen • argó

• electricitat • gas natural

PROVEÏD OR S

HUAYI Embutició i troquelat

Mecanitzat general peces del compressor

Muntatge tapes i cubs

Bobinat estator motor elèctric

Injectat i mecanitzat rotor

Muntatge del Compressor

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

CLIENT


RECURSOS D’ENTRADA

RECURSOS DE SORTIDA

Matèries primeres sòlides:

Producte:

• Rotllos de xapa semi processada • Peces de ferro fos • Lingots i peces d’alumini • Fil de coure per a motors • Palets de fusta • Plaques de polietilè expandit • Components, cargols, etc.

Productes auxiliars: • Olis • Fluids de tall (“taladrines”) • Productes de neteja i desengreixant • Àcid fosfòric • Pintures i vernissos • Sal líquida

Gasos: • Oxigen líquid • Nitrogen líquid • Argó líquid • Ampolles (hidrogen, CO2, oxigen, acetilè, nitrogen, etc.)

• compressors dels 2,4 a 34 cc

Residus metàl·lics: • Fil de coure, alumini • Xapa de ferro • Ferralla barreja

Residus inerts: • Banals (orgànics + residus oficina) • Paper i cartró • Plàstic film i flejes • Capses de fusta

Residus perillosos: • Tortes de depuradora • Tortes de mecanitzat (filtres en paper) • Envasos buits • Filtres absorbents • Plàstics amb pintures • Olis usats • Concentrat de l’evaporador (oliós)

Energia i aigua: • Electricitat • Gas natural • Aigua

QUE FAN AMB ELS RESIDUS?

HUAYI

ofereix les seves caixes de fusta sobrants!

• Venen els seus residus metàl·lics • Venen residus de paper i cartró. • Dels residus de plàstic film només en paguen el transport. • Paguen per la gestió dels seus residus perillosos. • Disposen de planta depuradora d’aigües residuals pròpia i d’evaporador per les «taladrines». • Generen grans quantitats de caixes de fusta que els hi ocasiona problemes de gestió.

Oportunitats • Reutilització de les caixes de fusta o trituració com a combustible per a una caldera de biomassa. • Treballar una estratègia de reutilització dels envasos de productes químics amb els fabricants-distribuïdors conjuntament amb altres empreses. • Millorar la gestió dels residus no valoritzats.


C. Altimira, 7-17, Polígon Industrial Santiga 08210, Barberà del Vallès 934 10 03 00 www.cafosa.com

CAFOSA CAFOSA forma part del grup d’empreses Mars/Wrigley És el líder mundial en producció de goma base, l’ingredient principal del xiclet. Són proveïdors de gomes base innovadores i d’alta qualitat per clients de la indústria confitera, nutracèutica i farmacéutica a tot el món

GREAT PLACE TO WORK

80 treballadors a producció entre posicions directes i directors operacionals 49% treballadors de Santiga viuen al Vallès Occidental 10.000m2 de superficie (naus) PROCÉS

BARREJA DELS COMPONENTS

ENCAIXAT I EXPEDICIÓ

FILTRAT DE LA BARREJA

ESCALFAR LA BARREJA FINS A FONDRE-LA

FORMAT FINAL: LÀMINES O PELLETS

Electricitat contractada procedent de recursos 100% renovables

Electricitat Gas Natural Matèries primeres:

Aigües residuals

• Carbonat càlcic/talc

poc alterades químicament

• Elastòmers • Plastificants

Residus no especials

DISTRIBUCIÓ DE

GOMA BASE

• Olis i greixos • Resines • Ceres

Residus especials

(< 1% de residus totals)

Envasos i embalatges Aigua

Total residus: 600 T/a

Fonamentalment per intercanvi de calor

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE


Simbiosi industrial DE LES SEVES INVERSIONS...

10%

PROJECTES DE SOSTENIBILITAT

Les bones pràctiques de CAFOSA per la reducció de residus i evitar el destí final abocador Envasos

Reutilització d’envasos de matèries primeres

Segregació selectiva en origen:

Reciclatge de paper, plàstic, ferrall i fusta

Recuperació energètica de barreges de residus assimilables a domèstics de reducció de recursos 4 Pla Objectius per l’any 2020

energia GJ/Tn

GHG Tn CO2

aigua industrial m3/Tn

residus a abocador/Tn

2015*

1,85

2781

0,33

0

2017

1,76

2642

0,36

0

-15%

--

-2,1%

0

resultats

2017 respecte 2015

objectiu 2020 *Línia base plan 2015-2020

SUBPRODUCTES trobar altres usos per als nostres residus amb o sense tractament previ

COMPARTIR BONES PRÀCTIQUES en l’ús d’aigua i energia APROFITAMENT

GESTIÓ LOCAL DE RESIDUS menys impacte gasos GEH per transport

DE CALORS RESIDUALS 40% de l’energia consumida és per produïr vapor

ACCÉS A FONTS D’ENERGIA RENOVABLES sense emissions de GEH


HILATURAS ARNAU

C. dels Germans Farguell, 90 08205, Sabadell 937 45 03 06 www.hilaturasarnau.com

Empresa amb una trajectòria de més de 60 anys en la indústria tèxtil El seu major camp d’acció és la moda de punt i teixits d’alta qualitat: fils tècnics, fils reciclats i fils de carda Produeix fils per a teixits tècnics ignífugs d’alta tenacitat per a la protecció de persones que treballen en condicions extremes en la indústria

producte fabricat en centres de producció on es respecta el medi ambient i els drets universals dels treballadors

PRODUCTE DE VENDA Fils reciclats d'alta qualitat

per a gènere de punt i per a teixits de calada (llana, cotó, lli, seda, mohair...)

MATÈRIA PRIMERA Reciclat de Para-aramida (kevlar) i Meta-aramida (Nomex) PET reciclat:

de plantes de recuperació de residus tèxtils

Poliamida reciclada:

Fils en fibres artificials i sintètiques

(acrílic, polièster, poliamida, para-aramida, meta-aramida, kevlar...).

Teixits creats a partir de tota la varietat de fils reciclats. Confeccionats tant en gènere de punt (màquines circulars i rectilínies) com en calada (tela i trama), produïts per telers.

de xarxes de pesca en desús i altres

SECTORS Tèxtil -

Peces de moda Complements i accessoris per la llar Peces de protecció i seguretat

Industrial

Cotó i lli reciclat:

de fàbriques i plantes de producció de fils, teixits, pentinats...

-

Llana reciclada:

Tapisseria i decoració

Viscosa reciclada

Automoció, indústries aeronàutica i naval

de filatures de llana, productors de pentinats i teixits i plantes i altres fibres 100% reciclades

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Indústria agroalimentària Indústria càrnica Farmacèutics Indústria cimentera i del vidre


Simbiosi industrial

ESTALVI DE MATÈRIES PRIMERES

avantatges de les

FIBRES RECICLADES

ESTALVI DE TEMPS I DINERS

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE EN ECOSISTEMES

ESTALVI D’AIGUA POTABLE

BONES PRÀCTIQUES: OBJECTIU: zero residus

INNOVACIÓ

Fils i teixits fabricats 100% amb PET reciclat d’origen terrestre i marítim.

Fils i teixits fabricats 100% amb PET i Nylon reciclat d’origen de xarxes de pesca.

Fils i teixits 100% Euskadi

BRE FASHION Nova marca La marca BRE FASHION (BCN ECO Recycled). Sota aquest nom, produeixen fils i teixits 100% reciclats a partir de diferents materials

Nous fils 100 % sostenibles confeccionats amb PET reciclat i llana Latxa d’origen basc amb qualitat Hilaturas Arnau.

Un 74% dels consumidors creuen que poden contribuir activament a combatre el canvi climàtic.

Un 79% dels consumidors compraria a empreses que estan fent tot el possible per reduir el seu impacte ambiental.

Un 89% dels consumidors preveuen comprar més productes ecològics en els propers 12 mesos.

Un 35% estarien disposats a pagar més per un producte ecològic.

Estudis recents com el presentat pel grup consultor HavasIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.