Nunavut News – May 16, 2022 edition

Page 1

ᓯᑯᐃᔭᐃᓂᖅ ‘ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᐅᙱᓚᖅ:’ ᖃᒪᓂᖅ Volume 77 Issue 3

MONDAY, MAY 16, 2022 $.95 (plus GST)

ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᖃᐃᖁᔨᓂᖃᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᓪᓚᙳᐊᓂ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ

Icebreaking is ‘not responsible resource development:’ Qamaniq Mittimatalik Hunters and Trappers Organization calls for assesment of iron mine shipping activity on narwhal stock

Rockin’ with rocks

Mental health nurse encourages reaching out

Ottawa agency helping Inuit with child services Photos: Square dancing at Pakallak Tyme

3D printing business takes off in Apex

Publication mail Contract #40012157

7

Trevor Wright/NNSL photo

71605 00200

2


k NKu W? 9oxJ5


www.NunavutNews.com

Did we get it wrong?

Nunavut News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Nunavut News, call (867) 8734031 and ask to speak to the editor, or email editor@nunavutnews. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 873-4031 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî ééËͬéî Çflˆ editor@nunavutnews.com.ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î ∂¬∂ĉÖͬü áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

News North Nunavut

Monday, May 16, 2022 A3

k NKu W? 9oxJ5

ᓯᕗᓕᐅᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥ ᑐᓂᔭᐅᕗᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᑎᑕᖕᓂᐅᔪᒥ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ ᐃᙱᖅᑎᐅᔪᒥ–ᐃᙱᐅᓯᓕᐅᖅᑎᒥ ᔫᐃ ᓇᐅᔪᖕᒧᑦ.

News Briefs ᕿᓚᐅᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᑎᑕᖕᓂᐅᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᓂᔾᔮᑎᑦᑎᓕᐊᖓᓂ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ 2021–ᒥ ᕿᓚᐅᑦ ᓂᔾᔮᑎᑦᑎᓕᐊᖓᓂ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᕗᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᐃ 11–ᒥ. ᕿᓚᐅᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᙱᐅᓯᓂ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓂ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ, ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᑎᑕᖕᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᖅᓴᕐᓂᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖓᓂ 2 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ 7 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᒪᐃ 14–ᒥ. ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᓴᕐᓈᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒪᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒥ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᓴᕐᓈᕐᓂᐅᔪᒥ. 2021 ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ ᕿᓚᐅᑦᒧᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᑎᑕᖕᓂᐅᔪᑦ ᒪᐃ 14–ᒥ ᑕᐅᑐᒃᑕᑐᐊᖃᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ. ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᓂ CD–ᓂ (ᐊᐅᒃᑕᔫᓂ ᓂᐱᖁᑎᓕᐊᓂ) ᓄᑖᖑᔪᒥ ᑐᓴᕐᓈᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᑎᑕᖕᓂᐅᔪᒥ. ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ ᓂᐱᖁᑎᓕᐊᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ (ᐊᑎᖓᓂ ᓇᑎᖓᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑉ 903–ᒥ). please see Qilaut, page 12

ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ-ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᖓᓂ ᑐᓂᔭᐅᕗᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ

ᐅᐊᐃᑦᕼᐅᐊᔅ, ᔫᑳᓐ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑐᔾᔭᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᒥ ᒪᐃ 9–ᒥ, ᖃᐃᖁᔨᓂᖃᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᑐᖕᓂᖏᓐᓂ ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓱᒃᑲᓕᓂᖅᓴᐅᓂᖓᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ. “ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ, ᐱᓪᓚᕆᙳᖅᖢᓂ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᒪᑭᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ P.J. ᐊᕿᐊᕈᖅ. “ᖃᐃᖁᔨᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᒥ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᖅᑭᔨᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑕ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ.” ᐃᓂᐅᔪᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᓯᓚᒧᑦ–ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔭᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓖ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ, ᐸᐸᑦᑏᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒥ ᑭᓇᐅᓂᖓᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᓯᐊᒎᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᒥ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓄᑦ. ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑳᓚᐃᓐ ᑳᒃᕆᓐ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᕐᒥ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᔪᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ. “ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᕗᑦ ᓂᐱᕗᑦ ᐊᓯᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᐃᒫᑦ ᐱᒻᒪᕆᕐᔪᐊᖑᕗᖅ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᑲᑐᔾᔨᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ - ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᑦ–ᑐᓂᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓪᓗᐊᖅᑕᒥᓂᑦ.” please see Pan-Northern, page 12

ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᐃᒪᕐᒥ ᑎᓕᐅᕆᓂᖃᖅᐳᖅ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᒪᒥᑕᕋᑦᓴᓄᑦ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᒪᕐᒥ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᓕᒫᓄᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ, ᒪᐃ 9–ᒥ. “ᐅᓇ ᐃᓂᖅᑎᕆᓂᐅᕗᖅ ᐱᓕᕆᓂᐅᓪᓗᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ coliform ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᒪᒥᑕᕋᑦᓴᓄᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖓᓐᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᒥ. ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᐃᒪᕐᒥ ᑎᓕᐅᕆᓂᐅᔪᒥ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒪᕐᓂ ᐃᒥᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᒥᑭᓛᖓᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᒥᓂᑦᒥ. ᐱᓪᓚᕆᐅᕗᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒪᐃᑦ ᖁᓛᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐃᒥᖅᑕᐅᓂᐊᕈᓂ, ᓄᑕᕋᓛᒧᑦ ᐊᒫᒪᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒥᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖁᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᕐᕈᖅᑐᕐᓂᕐᒥ ᓰᕐᓇᖅᑐᓂ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓂ, ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒍᑎᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ. please see Boil, page 12

The awards kicked off with a performance by Pangnirtung singer-songwriter Joey Nowyuk. Trevor Wright/NNSL photo

ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᔪᓂ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᖁᔭᒋᔭᐅᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ Northern News Services

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᓂ ᒪᐃ 9–ᒥ, ᐃᓕᓴᖅᓯᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂ ᖄᖏᐅᔾᔨᓯᒪᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᕘᑉ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ. ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᐳᖅ ᐹᕙᓐᓛᓐ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ. ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᑎᑕᖕᓂᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥ– ᓵᓚᒃᓴᖅᓯᒪᔪᒥ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑕᒥ ᐃᙱᖅᑎ– ᐃᙱᐅᓯᓕᐅᖅᑎᒥ ᔫᐃ ᓇᐅᔪᖕᒧᑦ. ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅ North Arrow ᐅᔭᕋᐅᔭᓄᑦ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᐅᔪᓂ 9 ᑭᓛᒥᑐᑐᐃᓐᓇᒥ ᓇᐅᔮᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ. North Arrow ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᓂᖓᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ19–ᒥ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᑎᖅᓱᐃᓪᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐊᖏᔫᑎᓂᒃ ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᐅᔭᐅᔪᒥ 2021–ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᓇᐅᔮᓂ ᓇᐅᔮᓂ ᑕᐃᒪᓐ ᐃᓂᒋᒐᔪᒃᑖᓂ ᐃᓂᒋᔭᖓᓂ. “ᐅᕙᒍᑐᐊᖑᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓂ ᓴᖑᓴᕋᐃᑦᑑᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ. ᖁᓕᒥᒎᓕᒃᑯᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑎᐅᔪᓂ - ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖃᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦᑕᐅᖅ ᕼᐋᒻᓚᓄᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᙱᓚᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓂᑕᖃᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᓱᒪᕗᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖓᓂ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᔪᓂ ᑕᑉᐹᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᐊᓐ ᐋᒻᔅᑐᕌᖕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ North Arrow ᐅᔭᕋᐅᔭᓄᑦ. ᐋᒻᔅᑐᕌᖕ ᖁᔭᓕᓚᐅᕆᕗᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᒥᓂ Burgundy ᑕᐃᒪᓐᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ

ᓇᐅᔮᕐᒥᐅᑕᓄᑦ. ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᓄᓇᕘᑉ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ. ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖃᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᕈᐊᖅᓯᓂᕐᒥ ᐹᑐᓴᓐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂ ᐆᒧᖓ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᒧᑦ, ᐅᐸᒍᓐᓇᓚᐅᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᒧᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᙱᑦᑐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᒃᓴᒥ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐸᒍᓐᓇᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ. “ᐅᓇ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᔪᒪᕙᕋ ᑎᒃᑯᐊᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕘᑉ ᑭᐅᓂᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᓄᑦ ᐃᓚᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᒥ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖕᒥ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂ, ᐊᐃᑦᑐᐃᓇᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᓂ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂ, ᕼᐋᒻᓚᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ,” ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᖅ ᐹᑐᓴᓐ. “ᐊᒥᓱᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᑕᐃᒃᑯᐊᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ.” ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅ, ᑐᕌᖓᔪᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓂ ᐊᖏᐸᓗᒃᑐᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᐅᕗᙵᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᒧᑦ ᐳᕋᓐᑕ ᒨᕐᓱᕐᒧᑦ. ᒨᕐᓱᕐ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 19–ᓂ 24–ᖑᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᒨᕐᓱᕐ ᐱᓕᕆᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᐱᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᔪᒥ. ᓄᖅᑲᓛᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᐳᖅ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᑕᖅᑭᐅᔪᓂ. ᒨᕐᓱᕐ ᐃᖅᑲᐅᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᒥ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ. “ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖓᓂ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ.” ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑕᑯᓚᐅᖅᐳᖅ “ᓄᑖᖑᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ,” ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᑐᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ. “ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖑᔮᕐᔪᒃᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓂ. ᐊᓕᐊᓇᐃᓯᒪᕗᖅ ᖁᙱᐊᕐᓂᕐᒥ ᑕᒪᔅᓯ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᑳᓐᑐᕌᖁᑎᔅᓯᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔪᓂ ᕿᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᐅᔭᕋᐅᔭᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ.” “ᑕᒪᔅᓯᑦᑎᐊᖅ ᐅᕙᓂ ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᒦᑦᑐᓯᒍᑦ ᖁᔭᓕᕙᔅᓯ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓐᓇᕈᓱᒃᑎᓯᒍᑦ ᑲᓱᖃᑎᒌᖕᓂᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᓂ.” ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᓂ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 2016–ᒥ, ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ, ᐅᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐅᑯᐊ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2019–ᒥ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓄᑦ.


A4 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

k NKu W? 9oxJ5

www.NunavutNews.com

ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐱᔪᒪᕗᑦ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᒥ ᕿᓚᓗᒐᕐᒥ ᓄᐃᕗᖅ ᑰᒑᕐᔫᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ, ᐋᒍᔅᑎ 2016–ᒥ. ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖃᐃᖁᔨᓂᖃᖅᐳᑦ ᐹᕙᓐᓛᓐᒥ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᙳᐊᓂ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐳᐃᔨᐅᔪᓂ ᑲᑕᒃᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᒪᑕ.

A narwhal surfaces near Kugaaruk, August 2016. The Mittimatalik Hunters and Trappers Organization is calling on Baffinland to take greater steps to protect narwhal as numbers of the marine mammals continue to decline. File photo courtesy of Mark Karlik Jr.

ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᑕᒃᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐳᑦ ᒪᐃ 6–ᒥ ᑎᑎᖅᑲᒥ Northern News Services

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒥ 2,595–ᑐᐃᓐᓇᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂ ᑕᓯᐅᔭᕐᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᐹᕙᓐᓛᓐ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓ ᒥᒃᖠᒋᐊᓪᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓂ, ᓱᒃᑲᐃᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓱᒃᑲᓂᖓᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᙱᓪᓗᑎᒃ ᓯᑯᐃᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ. ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᑭᐅᕗᖅ ᓇᐃᓴᐃᑏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᕗᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ

ᑲᖏᖅᖢᖕᒥ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒍ ᑕᓯᐅᔭᕐᒥ, 2021–ᒥ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓂᖓᓂ 75,177–ᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᑦ, ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ 36,044–ᖑᔪᓂ 2020–ᒥ. ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (MHTO’s) ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑎᑎᖅᑲᒥ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NIRB) ᐊᒻᒪ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓄᑦ ᒪᐃ 6–ᒥ. ᑑᒑᓖᑦ ᕿᓚᓗᒐᑦ ᐊᒥᓲᓚᐅᖅᐳᑦ 20,000– ᐸᓗᖕᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᒥ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ 2004–ᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᓈᓴᐅᑎᖓ

ᑲᑕᒃᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2019–ᓂᒥ, ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᓂ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᕐᓂᖓᓂ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᑐᑭᓯᓇᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓯᑯᐃᔭᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ, ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᖅ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᑕᖓᓂ ᐊᕐᕌᓂ ᐊᐅᔭᐅᔪᒥ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ– ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂ. ᑕᐃᕕᑦ ᖃᒪᓂᖅ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᔪᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ, ᐅᖃᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥ ᓯᑯᐃᔭᐃᓂᕐᒥ “ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᐅᙱᓚᖅ,” ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂ “ᓇᓗᓇᐃᖅᓰᓐᓇᖅᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ BIM–ᑯᓐᓄᑦ (ᐹᕙᓐᓛᓐᒥ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ) ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᓯᑯᐃᔭᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ. “ᒫᓐᓇ ᓱᒃᑲᐃᒡᓕᒋᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖅᑲᖓᓚᐅᑲᒡᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ. ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᐊᖏᓗᐊᖅᐳᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ,” ᖃᒪᓂᖅ ᑎᑎᕋᖅᐳᖅ, ᐅᖃᕆᐊᓪᓚᒃᖢᓂ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ 9–ᓂ ᑕᕆᐅᒃᑯᑦ ᒪᐃᔪᔅᓂ ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᒃᑲᓂᖓᓂ ᑭᒡᓕᖓ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓪᓗᐊᖅᐳᖅ. ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖃᐃᖁᔨᓂᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ “ᐃᕐᙲᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐱᓕᕆᓗᑎᒃ.” ᐹᕙᓐᓛᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᕙᑎᖓᓂ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓄᑦ ᓱᖏᐅᔾᔨᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓯᕗᓂᐊᓂ 2021–ᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ “ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓯᕗᓂᐊᓂ 2022–ᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ.” ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᖃᑎᖄᓂᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐊᕙᑎᖓᓂ ᐱᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᑲᒻᐸᓂᐅᑉ 2021–ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᐊᙵᕈᕐᒥ 2021–ᒥ ᐳᐃᔨᐅᔪᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ. “ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᓂ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᕐᔪᐊᖑᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᓂ

ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ 2022–ᒥ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓄᑦ ᓱᖏᐅᔾᔨᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ,” ᑲᒻᐸᓂ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᖃᐱᓗᖕᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᐃ 6–ᒥ. ᐃᒫᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐋᑐᕚᒥ-ᑐᙵᕕᓕᖕᒥ ᐸᐸᑦᑏᓐᓇᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ, ᐊᖏᖃᑎᖃᖅᐳᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐱᔪᒪᓂᖏᓐᓂ, ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᐊᑖᓂ ᓂᐱᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐅᖃᖅᑑᔮᖅᐳᑦ “ᑲᑎᙵᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓄᑦ ᐅᓄᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᐅᔪᒥ.” ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᑐᙵᕕᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᐊᖅᐳᖅ, ᐃᒫᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᐅᓗᒃᐳᑦ, ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂ “ᐱᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒥ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ/ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᖑᑎᑕᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥ ᓱᔪᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐅᔪᒥ.” ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᓯᑯᐃᔭᐃᓂᕐᒥ ᓂᐱᐅᔪᑦ ᐱᑎᑦᑎᓇᔭᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᐅᔪᒥ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓄᑦ 2021–ᒥ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᙱᒻᒪᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐅᖃᖅᑑᔮᕆᕗᖅ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᖕᓂᖓᓂ ᑕᐅᖅᓰᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᖏᖅᖢᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᑕᓯᐅᔭᕐᒥ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ. ᑎᒃᑯᐊᕆᖕᒥᕗᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂ ᓂᕿᑐᖅᑎᐅᔪᓂ, ᓯᑰᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕈᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᓂᕿᑐᖅᑎᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓄᑦ. “ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥ ᕿᒥᕐᕈᔪᓂ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐᑦ ᑲᑎᙵᔪᓂ ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᕗᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᒥ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᓄᓘᔭᕐᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓂ. ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᕗᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᓇᔭᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᑦᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᒥᓂᔅᑕᖓᓄᑦ ᑖᓂᐅᓪ ᕚᓐᑎᐅᓪᒧᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᖓᓂ ᒪᕐᕈᖓᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂ, ᒪᕐᕈᐃᓪᓗᐊᖅᑎᑦᑎᓇᔭᖅᑐᒥ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒥ ᐊᓂᐊᑎᑦᑎᓂᖓᓂ 12 ᒥᓕᐊᓐ ᑕᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ, ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᓯᐅᑎᑯᑖᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᓂ.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

Monday, May 16, 2022 A5

Ottawa’s Tungasuvvingat Inuit to assist Inuit families dealing with child services New agreement commits TI and children’s aid society in working on new approach for Ontario Inuit

ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᑐᙵᓱᒡᕕᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦᑯᓐᓂ (TI) ᐊᒫᓐᕼ ᕿᓚᕝᕙᖅ, ᓴᐅᒥᖕᒥ ᑐᙵᓱᒡᕕᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᐅᔪᖅ ᕌᐳᑦ ᐅᐊᐃᑦᑕᒃ, ᕿᑎᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᑳᑎ ᑕᐃᕕᔅ.

By Trevor Wright Northern News Services Ottawa

Tungasuvvingat Inuit (TI) has signed an agreement with Family and Children Services of Renfrew County on providing culturally specific supports for Ontario Inuit families involved with child protective services on April 8. The Ottawa-based not-for-profit offers Inuit-specific social supports, assistance, counselling among other services. It has also been designated by Inuit Tapiriit Kanatami as a service agency when dealing with child protective services. “This agreement is the result of a lot of hard work on the part of staff from both organizations,” said Amanda Kilabuk, executive director of Tungasuvvingat Inuit. “This protocol agreement sets structure to how child welfare agencies work with Inuit in Ontario and provides recourse for issues and disagreements. It is a critical first step in acknowledging and addressing the harms that the child welfare system has inflicted, and continues to inflict, upon Inuit families in Ontario.” This further builds on past work TI has done with Renfrew and the Ontario government, said Tauni Sheldon, case manager and cultural advisor for TI’s Kamatsiarniq Program, which was created in 2020 to help Inuit families react when Ontario child welfare services show up. “With the affects of the histories of child welfare that so many have endured, this first of its kind protocol agreement between TI and the Family and Children’s Services of Renfrew County is groundbreaking.” “By TI and the child welfare agencies coming together in partnerships, this becomes rooted in Inuit Qaujimajatuqangit as well as the TRC (Truth and Reconciliation Commission) 94 Calls to Action,” Sheldon added. The new protocol will allow Kamatsiarniq to commit to working with children protection agencies in ensuring Inuit families are treated as a distinct Indigenous group in Ontario.

Executive Director of Tungasuvvingat Inuit (TI) Amanda Kilabuk, left, TI cultural advisor Robert Whiteduck, centre and executive director Kathy Davis. Photo courtesy of Tungasuvvingat Inuit

21st century learning commons on the way ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐃᓕᑦᑎᕕᐅᔪᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᐸᒍᒪᓇᔭᖅᑕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓃᕋᔭᕐᓂᖓᓂ .

ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᖃᙱᓚᖅ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐃᓕᑦᑎᕕᐅᔪᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᒫᓂ ᐅᓗᔪᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓗᓕᖓ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᓕᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᐅᔪᒥ .

The goal of the new learning commons is to create a space that students want to come and spend time in. Image courtesy of Olusoga Tomoloju

Maani Ulujuk Ilinniarvik library to be redesigned with technology in mind By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

As early as next school year, the library at Maani Ulujuk Ilinniarvik in Rankin Inlet may be looking much more modern. “The ‘learning commons’ reflects a marked shift in our conception of the library,” said Olusoga Tomoluju, principal of Maani Ulujuk Ilinniarvik. That shift is driven by an evolving understanding of the library’s role in supporting student learning, he explained – rather than be a provider of information, the new library will aim to be a facilitator of learning. The mission statement for the commons includes a focus on curriculum enrichment,

social-emotional learning, mental health workshops, suicidal ideation reduction, school-community initiatives and digital literacy empowerment. Olusoga wants the learning commons to be a physical and virtual catalyst where “inquiry, imagination, discovery and creativity” come to life and become central to growth: personal, academic, social and cultural. “Students appear to have natural abilities to use emerging technology, but the reality is whilst students easily grasp the entertainment and communication value of the devices they use, they need to be taught how these tools can be used in learning and critical thoughts,” said Olusoga. “This is the task for the learning commons, and that is the purpose.”

There’s no construction involved in the new learning commons at Maani Ulujuk Ilinniarvik, but the inside will be reimagined to support digital learning and collaboration. Image courtesy of Olusoga Tomoloju There’s no new construction involved, but the library will be transformed on the inside to include comfortable furniture, customizable furnishings, wireless internet, a smart board and multimedia labs. At a presentation to the Rankin Inlet District Education Authority about the concept April 26, Vice-Principal Edward Seymour explained that he wants the library to be a place where students want to come and spend time with their friends. “We’re hoping to be really proactive and move forward to create a space that our students are going to be excited about coming to school,” said Seymour. “And the ones that are not coming to school, they’ll hear about it from their friends and they’ll want to come in.” The idea started three years ago, but pandemic

restrictions delayed rolling out the initiative. The design is currently being finalized and materials sourced. The human resources are already in place, said Olusoga. He praised the work behind the scenes of Seymour and learning coach Kerry-Ann Gordon to make the concept a reality. “Sometimes people think, ah the principal, you’re the one doing everything, but I have a wonderful team here that we all work together,” said Olusoga. “There will be challenges, but when we get to the river, we’ll figure out how we’re going to cross it.” All going well, the library will be ready for use in the new school year. “We want to give (students) the best,” said Olusoga. “Whatever is available, let us make it available for them and let them enjoy.”


A6 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

k NKu W? 9oxJ5

ᒧᒥᕐᓂᖅ ᐅᓐᓄᐊᓕᒫᒥ

www.NunavutNews.com

ᐅᐊᕆᓐ ᐸᓂᔪᒃ ᒧᒥᖅᐳᖅ ᐅᓐᓄᐊᓗᖓᓄᑦ .

ᓕᐊᕆ ᒋᐱᓐᔅ ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᓛᖑᓲᖑᕗᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᒧᒥᕐᓂᐅᔪᓂ .

Warren Paniyuk dances late into the evening. Stewart Burnett/NNSL photo

ᓇᑖᓴ ᑲᑉᕕᑐᖅ ᓄᓱᒃᓯᕗᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥ ᓴᐃᒪᓐ ᐊᕐᓇᕋᐅᔭᕐᒥ ᐃᓄᒋᐊᓂ ᒧᒥᖃᑎᒋᓂᐊᕐᒪᒍ .

Dancing the nights away By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᒧᒥᕐᓂᐅᔪᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᖓᓱᓂ ᐅᐃᒪᓇᖅᑐᓂ ᐅᓐᓄᖏᓐᓂ ᐸᑲᓪᓚᒃ ᑕᐃᒻᒥ, 7– ᖑᔪᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᓇᑎᕐᒧᐊᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᓐᓂ. ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐴᑲᖅᑕᓪᓚᕆᓚᐅᖅᐳᖅ ᒧᒥᖅᑎᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒧᓯᒐᔪᒃᑐᓂ ᖁᙱᐊᖅᑐᓂ ᓇᑎᕐᒧᑦ ᐃᓱᐸᓗᐊᓂ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ. JB ᒧᒥᖃᑎᒋᔭᖏᑦ ᖁᑦᑎᓛᖓᓄᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓱᐊᓂ. ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐋᑎᓚᐃᓐ ᑯᒪᕐᓗᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᒧᒥᕐᓂᕐᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓛᕆᓚᐅᖅᐸᖓ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ. “ᑕᐃᑯᙵᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᖢᖓ ᖃᓄᐃᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᑲᓪᓚᒃ ᑕᐃᒻᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᓵᔨᖃᖅᖢᓂ ᑳᑎ ᑕᐅᑐᙱᒥ. “ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᕙᙱᓚᖓ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᕋ ᖁᙱᐊᖅᖢᓂ.” Square dance competitions took up three frantic nights of Pakallak Tyme, in which seven teams took to the floor to prove their skills. The rec centre in Rankin Inlet was positively bouncing for the dancers, who often pulled audience members onto the floor near the end of their performances. JB’s group came out on top of the competition in the end. Elder Adiline Kumarluk said the square dance competitions were her favourite part of the event. “I always go and see when there are events for Pakallak Tyme,” she said through interpretation by Cathy Towtongie. “I don’t join, I just enjoy watching.”

Larry Gibbons performs at his best during the first night of square dances. Stewart Burnett/NNSL photo

ᐊᑐᐊᑦ ᐊᑲᑦᓯᐊᖅ ᖁᒻᒧᑦ ᕿᕕᐊᖓᕗᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᐆᒻᒪᕆᖕᓂᓕᒫᖓᓐᓂ .

Natasha Kabvitok pulls young Simon Arnarauyak out of the crowd to dance together. Stewart Burnett/NNSL photo

ᐃᐊᕆᓐ ᖃᓗᔾᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᒥᐅᓂ ᓅᓗᒃ, ᑕᐅᑐᒃᑕᑐᐊᖃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓂ, ᐃᑲᔪᖅᐳᑦ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ ᒧᒥᖅᑎᖏᓐᓂ ᓇᑎᕐᒧᑦ .

Atuat Atatsiak looks skyward while using all his energy. Stewart Burnett/NNSL photo

Erin Kaludjak and Simeoni Noolook, in focus, help lead their group onto the floor. Stewart Burnett/NNSL photo

ᐳᕆᓐᓴᔅ ᓂᓚᐅᓚᒃ ᖁᖓᑉᐳᖅ ᒧᒥᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᐃᒪᓐ ᐳᕉᔅ ᓄᑲᖅᖠᕐᒥ .

ᑎᐊᔅᑕᓂ ᐊᒻᒪ ᒫᓐᑎ ᐊᓄᒑᒃ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᒧᒥᖅᑎᖏᓐᓂ ᒧᒥᕐᕕᖕᒧᑦ ᓇᑎᖓᓄᑦ .

Princess Nilaulak smiles while dancing with Simon Bruce Jr. Stewart Burnett/NNSL

Destiny and Mandi Anawak lead their group onto the dancefloor. Stewart Burnett/NNSL photo


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

k NKu W? 9oxJ5

Monday, May 16, 2022 A7

Leaders in Nunavut mining awarded Notable contributions, efforts and progress in industry rewarded at Nunavut Mining Symposium By Trevor Wright Northern News Services Iqaluit

Kicking off the Nunavut Mining Symposium happening this week in Iqaluit was the Nunavut Mining Awards on May 9, which recognized people and companies who have excelled or helped out Nunavut’s mining industry. The event was sponsored by Baffinland Iron Mines. Starting off the evening was a performance from award-winning Pangnirtung singer-songwriter Joey Nowyuk. The Corporate Award went to North Arrow Minerals Incorporated for their efforts in forwarding the territorial mining industry and assisting in local economic development just 9 km north of Naujaat. North Arrow was recognized for its work during the Covid-19 pandemic, collecting not one but two bulk samples in the summer of 2021 and for working with the Hamlet of Naujaat on the Naujaat kimberlite site. “It wasn’t just us, there was a lot of work. The services and supply companies that we work with had to be flexible in order for a program like this to happen. Our helicopter contractors - their crews went through quarantine as well before going up to the hamlet. They didn’t have to do that, there are other places in Canada. I think it shows the commitment of those companies to working up here,” said Ken Armstrong president and CEO of North Arrow Minerals. Armstrong also thanked their partner Burgundy Diamond Mines as well as the residents of Naujaat. The Government Award was given to Nunavut’s chief public health officer Dr. Michael Patterson and his team for working with Nunavut’s mines during the Covid-19 pandemic, for consulting with the mining companies on what measures to take. There was overwhelming support to nominate Patterson and his team for this particular award, though he was unable to make it to the awards ceremony due to unforeseen circumstances. He gave a statement to read in his absence and apologized for not being able to make it. “I would like to take this opportunity to point

out that Nunavut’s response to Covid-19 has involved a diverse team of health staff, including lab technologists, epidemiologists, nurses and administrative staff as well as staff from other Government of Nunavut departments, hamlets and corporate partners,” wrote Patterson. “In many cases the same individuals who supported efforts in the communities, supported the efforts at the mines.” The Individual Award, meant to recognize individuals who made a significant impact on Nunavut’s mining industry went to long-time Nunavut Mining Symposium Society volunteer Brenda Mercer. Mercer has been involved with the Symposium for 19 out of 24 events the Symposium has held over the years, first working with the Symposium in Cambridge Bay and then Iqaluit. During the last few years Mercer took on a quieter role at the Society with bookkeeping and secretarial support. She intends to retire within the next few months. Mercer looked back at her first time working with the Symposium during her acceptance speech as the interim economic development officer of Cambridge Bay. “I was tasked with the organization of the Symposium. It was the first time Cambridge Bay would host the Symposium.” During that first time with the Symposium she saw a “new way of doing business,” in bringing together all the stakeholders in Nunavut’s mining industry to inform and discuss training with one another, as well as joint ventures. “We had a lot of fun over the years as we came together to build the resource sector while supporting the communities through many fundraising efforts. It’s been cool to watch all of you grow and establish your contracts over the years. First exploration companies and now viable mineral deposits.” “I thank all of you in this room who have valued this event as the networking event to make things happen.” The Nunavut Mining Awards were launched in 2016, like the Symposium itself, this was the first time these awards were held since 2019. Nominations are reviewed by the Nunavut Mining Symposium Society Steering Committee.

ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᖅ ᐳᕋᓐᑕ ᒨᕐᓱᕐ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᒥ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᓂ.

Long-time Nunavut Mining Symposium volunteer Brenda Mercer was given the Individual Award at the Nunavut Mining Awards. Trevor Wright/NNSL photo

ᑎᒥᖁᑕᐅᔪᒥ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ North Arrow ᐅᔭᕋᐅᔭᓄᑦ . ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᑭᐊᓐ ᐋᒻᔅᑐᕌᖕ ᐱᓚᐅᖅᐳᖅ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ .

The Corporate Award was given out to North Arrow Minerals. President and CEO Ken Armstrong accepted the award. Trevor Wright/NNSL photos

Mental health nurse encourages reaching out ‘It’s OK not to feel good,’ says Favour Chukwunonso By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

If there’s one thing Favour Chukwunonso, community mental health nurse in Rankin Inlet, wants people to remember, it’s that it’s OK not to feel good. “If you’re feeling overwhelmed, talk to someone you trust,” said Chukwunonso, a registered nurse who has worked in mental health with various age groups for many years. “It’s OK to not be OK. Do not walk alone. Help is available. Mental health is ready whenever you are.” Chukwunonso has been working in Nunavut since 2020, delivering specialized services to individuals going through mental health challenges. She helps people with suicidal thoughts, suicide attempts, addictions and much more, while working collaboratively with stakeholders, such as the RCMP, schools and other healthcare professionals in the community. “On the front line, I help with medication administration and monitoring, I provide crisis intervention for people who are escalating and I also support capacity building for our community to ensure healthier minds for Rankin Inlet,” said Chukwunonso. What makes it meaningful to her is helping clients resolve their challenges, supporting people with addictions in their recovery journey,

helping people understand trauma and initiate healing for them. “I also find it so meaningful that I’m able to help save a life,” she said. “Being able to support the community, helping to save lives, supporting capacity building, identifying knowledge gaps and filling the gaps — it’s awesome.” She suggests people seek mental health supports when they need them and emphasizes that doing so is a sign of strength, not weakness. Talking to Elders, trusted friends, family members and religious leaders can all help. “We use a non-judgemental approach to discuss these mental health issues, because they are real,” said Chukwunonso. “They are in our homes, in our community, in our workplaces. Everybody you see is going through something that we don’t know, and we have to be kind.”

Fact file: Places to turn The Nunavut Kamatsiaqtut Help Line (available 24 hours a day, seven days a week) Call 867-979-3333 or toll free at 1-800-265-3333 Healing by Talking Program Free telephone counselling service provided by the Government of Nunavut (GN). Visit your local health centre for more information, email healing@gov.nu.ca or call 1-867-975-5367

GN Employee/Family Assistance Program 1-800-663-1142 Crisis Services Canada Call or text 1-833-456-4566 Online chat available at www. crisisservicescanada.ca

ᕙᐃᕗᕐ ᓴᒃᐅᐊᓇᓐᓱ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨ ᓇᔭᙳᐊᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐃᓄᑑᖃᑦᑕᖁᔨᙱᑦᑐᖅ – ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒪᐅᖕᒪᑕ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ.

Youthspace.ca Call 1-833-456-4566 Text 778-783-0177 Online chat available at www.youthspace.ca Email counselling is available by calling 250478-8357 or toll free at 1-866-478-8357 Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit Embrace Life Council Call 1-866-804-2782 Email embracelife@inuusiq.com Visit the website www.inuusiq.com for more information and support Kids Help Phone Call 1-800-668-6868 Live chat available at kidshelpphone.ca Text ‘CONNECT’ to 686868 to message with a trained volunteer Source: Department of Health

Favour Chukwunonso, a community mental health nurse in Rankin Inlet, says not to walk alone – that there are always people to reach out to. Stewart Burnett/NNSL photo


A8 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

Editorial & Opinions

nunavutnews Kivalliq office: Box 657, Rankin Inlet, NU, X0C 0GO Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Production facilities: Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: editorial@nnsl.com advertising@nunavutnews.com circulation@nnsl.com Website: www.nnsl.com FOUNDER (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason GROUP PUBLISHER: Mike W. Bryant – mike.bryant@nnsl.com COORDINATING EDITOR: Alyssa Smith – alyssa.smith@nnsl.com

ACCOUNTING: nnsladmin@nnsl.com EDITORIAL BOARD: Mike W. Bryant • Emily McInnis Derek Neary • Alyssa Smith NEWS EDITOR Emily McInnis EDITORIAL PRODUCTION: editor@nunavutnews.com Sports: James McCarthy – sports@nnsl.com ADVERTISING PRODUCTION Production manager: Jennifer Reyes ADVERTISING advertising@nunavutnews.com All departments: advertising@nnsl.com National: James Boylan Classified Advertising: classifieds@nnsl.com Director of product development: Laura Whittle Agency coordinator: Feliz Candia CIRCULATION – circulation@nnsl.com Circulation Director: Amy Yang Subscriptions: One year mail $75 Online (entire content) $50/year

NNSL Media, a division of Black Press Media Publishers of: Inuvik Drum • Kivalliq News Yellowknifer • Hay River Hub NWT News/North • Nunavut News/North

We acknowledge the financial Nous reconnaissons l'appui financier support of the Government of Canada. du gouvernement du Canada.

Member of the Ontario Press Council. The Ontario Press Council was created to defend freedom of the press on behalf of the public and press alike and to consider specific, unsatisfied complaints from readers about the conduct of the press in gathering and publishing news, opinion and advertising. Complaints should go to: The Ontario Press Council, 2 Carlton St., Suite 1706 Toronto, Ont., M5B 1J3 Email: Info@ontpress.com Fax: 1-416-340-8724 www.ontpress.com

SEND US YOUR COMMENTS

Email us at: editorial@nnsl.com; mail to Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0; or drop your letter off at our office at 102 Tumiit Plaza. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements.

www.NunavutNews.com

wh mK5

Published Mondays

Office: 626 Tumiit Plaza, Iqaluit, NU Box 28, X0A 0H0 Reporters: Trevor Wright, Derek Neary Advertising: Phone: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 Toll free: (855) 447-2584 Email: editor@nunavutnews.com Website: www.nnsl.com/

k NKu W? 9oxJ5

COMMENTS AND VIEWS FROM NUNAVUT NEWS/NORTH AND LETTERS TO THE EDITOR

ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᓴᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒥᐅᙱᑦᑐᖅ Northern News Services

ᐅᒃᑐᐱᕆ 2020–ᒥ, ᐊᒥᑦᑐᕐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔪᐃᓕ ᖃᐃᕐᓂᖅ ᓇᖏᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᓂ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᒪᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ (NDMS), ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓲᓂ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ, ᓄᖅᑲᖓᐃᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖅ $100,000–ᒥ, ᖃᐃᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᓂ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕋᐃᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑎᒋᔭᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐅᔪᒥ. ᖃᐃᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑭᑐᔫᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ ᓄᓇᕘᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᓯᐊᒎᖅᑐᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᑯᕆᓯᒪᔪᓂ ᐊᖅᑯᑎᖃᙱᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᕿᑯᕐᒥ ᐊᖅᑯᑎᐅᑉ ᓴᓂᕌᓂ ᐱᓱᒡᕕᒃᑕᖃᕐᓇᓂ ᓇᓂᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ. ᐊᕐᕌᒍᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓂᖃᓗᐊᕌᓗᙱᓚᖅ, ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᖅᑐᒥ ᐸᒡᕕᒫᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᑎᑕᐅᔪᒥ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ – ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᖏᐸᓗᒃᑐᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑐᒥ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂ – ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᒥ ᐊᓯᐊᒎᖅᑐᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᒃᓯᓐᓇᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᓐᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑐᓵᙱᑦᑐᓄᑦ ᓯᐅᑎᓄᑦ. ᑐᙵᕕᖓᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᐊᖏᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᒪᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᓱᖁᓯᓚᐅᙱᓚᑦ 202122–ᒥ. ᑭᓯᐊᓂ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐱᓚᐅᖅᐳᑦ $453,676–ᓂ 2020-‘21–ᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ $132,250–ᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ

ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ. ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐊᒥᓱᓂ ᐃᓄᑭᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕆᕗᖅ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂ ᓇᓂᓯᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᕐᕈᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑎᓯᐱᕆ 2020–ᒥ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑐᓂᓯᕙᒃᐳᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐊᖏᕐᕋᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐸᖅᑭᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᕐᒥ, ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᓂ ᑕᖃᐃᖅᓯᓚᐅᑲᖕᓂᖏᓐᓂ ᐸᖅᑭᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᖃᓕᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᒪᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ– ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐸᖅᑭᓂᕐᒥ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᒥ (CCCE) ᓄᓇᙳᐊᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐸᖅᑭᓂᐅᔪᒥ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐸᖅᑭᓂᕐᒥ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᒥ ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨᖓ ᓕᕝ ᒥᐊᓐᑐᓪᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒥᑭᑦᑐᒻᒪᕆᑯᓗᖕᒥ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖃᕐᓂᖓᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᔪ ᐊᕼᐅᔭᒥ – ᒪᒃᑯᒃᑐᒥ ᐊᖑᒻᒥ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᒥ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥ ᓄᑭᖓᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᒥ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᑲᐃᓪᓗᐊᕈᑎᒥᒃ – ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑎᓯᐱᕆ 2020–ᒥ. ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᐊᖏᓛᖑᔪᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓂ ᐱᓂᕐᒥ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐸᖅᑭᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐊᕼᐅᔭᐅᑉ ᐊᑖᑕᖓ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᐅᖓᑖᓂ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖓᓐᓂ, ᐃᒪᓐᓇᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᑯᓗᖕᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᓂ ᑕᖃᐃᖅᓯᓚᐅᑲᖕᓂᖏᓐᓂ ᐸᖅᑭᓂᐅᔪᒥ ᐅᓐᓄᑐᐃᓐᓇᕐᒥ. ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐸᖅᑭᓂᕐᒥ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᒪᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᖅᐳᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ ᐊᖏᕐᕋᒥ

ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᖅᑐᒥ ᐃᓚᑰᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᓂ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᔪᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓗᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐸᖅᑭᔨᖃᕆᐊᖃᖅᑐᓂ, ᓲᕐᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ. “(ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᒪᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ) ᐃᓱᐊᓂ ᑐᕌᒐᒃᓴᕆᔭᖓ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐆᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑭᓗᒃᑖᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᐃᓅᓯᖓᓐᓂ, ᑐᑭᖃᕈᓂ ᐊᖏᕐᕋᖓᓃᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ–ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᓚᒌᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᐳᖅ ᓂᑰᓪ ᑕᐃᔭᑲᐃᑦ, ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᒪᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ. ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥ, ᐳᓚᕋᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᓂ 25–ᖑᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᓂ, ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖓᓂ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᔫᓂᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᓂ ᐃᓚᖓ ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᐃᑉᕆᓕ 2024–ᒥ. “ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖃᙱᓚᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂ ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐊᖏᐸᓗᒃᑐᒥ ᐃᓚᑰᓂᐅᕗᖅ ᐹᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᒪᑐᐃᓚᐅᕐᓂᑦᑎᓐᓂ 1999–ᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᔭᑲᐃᑦ. ᐅᓇ ᐱᒋᐊᕐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᑭᐅᓂᕐᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᖏᐸᓗᒃᑐᓂ ᐃᓚᑰᓂᐅᔪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔪᒥᓇᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᕗᖅ. ᑕᐃᔭᑲᐃᑦᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᐊᓐᑐᓪᓯᓐᑎᑐᑦ, ᖁᕕᐊᑉᐳᒍᑦ ᑕᑯᓂᕐᒥ ᖃᓄᖅ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᐃᓅᓯᐅᔪᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂ.

Supporting those with disabilities A critical lack of information can be solved, but services need improving sooner than later Northern News Services

In October 2020, Amittuq MLA Joelie Kaernerk rose in the House to speak with concern over his constituents and other Nunavummiut living with disabilities who are not being supported by their government. At the time, Government of Nunavut funding for the Nunavummi Disabilities Makinnasuaqtiit Society (NDMS), which assists those with disabilities, remained static at $100,000, though Kaernerk asserted it should be increased, and colleagues in the House supported the idea. Kaernerk added that capital projects in Nunavut’s communities should take into consideration people with special needs, noting they lack paved roads and concrete sidewalks that are found in southern centres. Two years later, things haven’t changed much, likely largely due to the disruption caused by the pandemic – the threat of which would have disproportionately affected those with disabilities to begin with – and many of those living with special needs are still left to fend for themselves and advocate for their needs to so many deaf ears. The base funding amount for NDMS remained the same in 2021-22. However, the organization received $453,676

in 2020-‘21 for training and work experience for people with disabilities and $132,250 for job coaching and mentorship. In Iqaluit, which is more accessible than many of the smaller communities, it can still be a struggle for residents to find programs and grants to help accommodate them. The Department of Health stated in a December 2020 interview that the Home and Community Care Program provides a variety of services, including homemaking, personal care, nursing care, respite care and rehabilitation. NDMS is teaming up with the newly-established Canadian Centre for Caregiving Excellence (CCCE) to map out Nunavut’s home and family caregiving needs, something CCCE executive director Liv Mendelsohn says there is very little existing data on. Nunavut News spoke with Yugh Ahuja – a young man living with a degenerative muscle disease which necessitates use of a wheelchair – and his family in Iqaluit in December 2020. One of their biggest concerns was getting consistent home care, which Ahuja’s father said had been a more than five-year battle, even for something as simple as arranging respite care for an evening. CCCE and NDMS hope to illuminate the state of home caregiver needs in the

territory to highlight existing gaps and hopefully set the groundwork for getting more programs and supports up and running for those who need caregivers, such those with disabilities and Elders. “(NDMS’s) ultimate goal is to support individuals who have disabilities to live their own lives the way the want to live their lives, to support inclusion and accessibility in all aspects of life, whether that means remaining in their home community and providing capacity-building for families,” says Nicole Diakite, executive director at NDMS. With that goal in mind, they’ll be visiting all 25 communities for consultations over the next few years, using an Indigenous research methodology created in Nunavut by Qaujigiartiit Health Research Centre, with input from community members and Elders. The project begins in June and the research portion will hopefully be completed by April 2024. “There’s really no academic literature or body of knowledge about caregiving or disabilities in Nunavut. It’s a significant gap that we’ve encountered since opening in 1999,” said Diakite. This may be just the beginning of addressing these significant gaps, but it’s promising work. Like Diakite and Mendelsohn, we’re excited to see how this research can improve the lives of many Nunavummiut and their families.


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Monday, May 16, 2022 A9

k NKu W? 9oxJ5

Omingmak Frolics coming soon! ᐃᓚᒌᖑᔪᓂ ᐊᓃᕐᓂᐅᔪᓂ ᐅᐱᕐᙶᒥ ᓯᓚᒥ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐱᒻᒪᕆᕐᔪᐊᖑᕗᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓪᓚᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᖕᓂᕐᒥ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

Family outings in the spring weather in Cambridge Bay are most important for wellness, laughter and fun after a long winter. Navalik Tologanak/NNSL photo UPLUKKUT IQALUKTUUTIAMIT. INUIN HAMANI NAMMAKPIAQTUT. HILA ALIANQHIJUK. APUT MAHALIKMAN ANIRIAMI ALIANAQ. INUIN AUDLAATINIAQMIJUN. IQALUKHIUKNAHUAT QINIQPAKLLUGU HIKU. ULAPQINIAKMIJUN OMINGMAK FRALIKNAHUAN. TAMNA NAUNAIPKUT ULAPQIJUHAT TAUTUKLUGU. TAMNA AANIARUT ILANNAVJAKMAN INUIN KATIMANAHUANGUUK. ULAPQINAHUAN HIKUMILU, KAMIUNITIHAMILU, QINIQLUGU TITIQAT. NIRINAHUANLU, ULISIQNAHUATLU. NUMIQNAHUATLU. NIUVIPKAINAHUANLU MIQHATITLU HANAUYANIKLU QARITILUGIT. QUANA INUIN PULAQNAHUANLU IQALUKTUUTIAMUN. NAMMAKLUHI. QALLAKKUVIT AANIAQKUVIT AIHIMAVAKLUHI. ATUQATTAQLURIT IVJAGUTIT. UAQATTAQLURIT ALGATIT. NAMMAKLUHI. TAKUNIAQPARIT HIKUMILU KAMIUNITTIHAMILU. ULAPQILIQKATA HILAMILU HILATANI ILIHAKVIKMIT. Welcome to beautiful Cambridge Bay, Nun-

ᐃᖃᓗᐃᑦ/IQALUIT STREET talk with Trevor Wright ᔮᓐ ᕉᔅ “ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥ ᐅᕙᓃᓯᒪᕗᖓ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓲᖑᕗᖓ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓴᖃᑎᖃᖅᓯᒪᕗᖓ ᐃᓄᖕᓂ, ᓲᕐᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂ, ᓲᕐᓗ ᐊᒡᓂᑯ ᐄᒍᓪᒥ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒌᓐᓇᐅᔭᖅᑕᕋ ᓈᓚᖕᓂᕐᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᕆᔭᖏᓐᓂ, ᑕᑯᔭᕆᐅᕐᓂᕐᒥ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᒐᓚᒃ.”

This year the 2022 Omingmak Frolics will be avut, land of the Inuinnait on Victoria Island. held May 13 to 23, 2022. It is spring time weather up here and signs of On May 13 the Frolics will open with a snow melting and the snow buntings are back $20,000 radio bingo. The next day will have a chirping away, making us feel so happy that poker rally held as well as the annual Frolics warmer weather is back. Bazaar at the high school from 12 to 4 p.m. During the past few weeks many restricMay 16 to 19 the corporate challenge and tions have been lifted from the pandemic. children’s games will be held at the baseball Many public areas such as restaurants and diamond, as many public well as snowplaces are now opening back mobile races to 100 per in the evenings cent capacity. starting May A few positive 17. On May with Navalik Tologanak cases are still 19 the Frolemail: helent@qiniq.com happening, ics’ King and residents Queen will are wearing be crowned masks, hand sanitizers and wiping cloths are from 7 to 7:30 p.m. and then a talent show is still being used at the public places such as planned for the rest of the night. the stores, airport and more places. It is good Fishing derbies and seal hunts will be held to keep cleansing our hands and wiping down all day May 19 to 22. Closing ceremonies your surroundings. will be held from 6 to 8 p.m. on May 23 outIt is that time of the year when the commuside the art studio. Of course there are plenty more events planned and you should look at nity of Cambridge Bay celebrates the return the beautifully done, colorful and fun schedof spring with the annual spring carnival.

CAMBRIDGE BAY TEA TALK

ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ?

How do you feel the Nunavut Mining Symposium went this year? ᐹᓪ ᐸᑦᑭᕕᑦᔅ “ᐊᒥᓱᐊᓗᖕᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐅᕙᓃᑦᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ. ᑐᓴᒐᒃᓴᓂ ᐊᖑᒻᒪᑎᑦᑎᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᔪᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᓂ. ᐱᐅᕐᔪᐊᖅᓯᒪᕗᖅ. “

Paul Budkewitsch John Roesch “Lots of people here “This is the first time from quite a few difI’ve ever been here. I ferent places. A lot of work with the Kitikcatching up to news meot Inuit Association on exploration proand I’ve been meeting jects and regulatory with people, like the processes and good mining companies, panel discussions. It’s been really like Agnico Eagle. I always enjoy listening to their presentations, meeting good.” other people and that.”

ᐅᐃᓪ ᒐᐃᓐᔾ “ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ. ᑐᓴᕈᒥᓇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᖏᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᒥᑎᑦᑐᓂ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑎᑦᑐᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᐅᔪᓂ. ᑕᑯᒥᓇᑦᑎᐊᖅᐳᖅ.”

Will Gange ”Really successful. It’s been really interesting to hear from the big and small companies and the small prospectors. It’s really great to see.”

ule that has been made by the Recreation department at the hamlet. It is available online and posted on Facebook. Good luck to the residents of Cambridge Bay, and to our visitors who will participate in this year’s activities. We would like to welcome all our family, friends and visitors to our wonderful community. Please check the schedule and dress warm if you will be outdoors watching various events down on the ice or up at the school playgrounds. Always practice safety and continue wearing masks and keep washing your hands. Enjoy the frolics. We would like to thank the Recreation department for working so hard to get the frolics back on after a 2 year cancellation due to the pandemic. Quana to Melissa and Tracy, and to the volunteers who will work hard during the frolics and to the sponsors. See you at the Frolics everyone. It will be nice to see the bazaar back on with many beautiful crafts and gifts to buy, a community feast, a lively group of square dancers, good music and friends and family to see. God Be With You Son.

ᕕᓐᓯᓐᑦ ᓴᐳᑦ “ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒎᕗᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ. ᐊᕐᕌᒍᒃᑲᓐᓂᕐᒥ ᑕᐅᑐᖕᓂᖃᙱᓚᖓ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᕆᕙᕋᑦᑕᐅᖅ ᐅᐸᒃᓯᒪᓪᓗᖓ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᖓᓱᓂᑦ. ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖃᖅᑰᖅᑐᑦ.”

Vincent Chabot “It’s my first year, I don’t have another year to compare to. It’s also my first symposium in-person in three years. I think everyone had a good time.”

ᒫᑭᔅ ᑎᐅᐃᓐᑐᕐ “ᑲᒻᐸᓂᒥᐅᑕᐅᕗᖓ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥ ᐊᓛᓐᑐᕋᒥ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᐅᓯᒪᕗᖅ, ᐅᕙᓃᑉᐳᒍᑦ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒫᓂᒃᐳᒍᑦ ᐊᑭᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᓂ. ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᐅᓯᒪᕗᖅ.”

ᑯᕆᔅ ᕕᐊᕆᔅ “ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᑦᑎᐊᕚᓘᒋᕙᕋ. ᑭᒃᑯᓕᒫᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐅᐸᒃᓯᒪᓪᓚᕆᒡᓗᓂ, ᐊᓕᐊᓇᐃᑉᐳᖅ ᑕᑯᓪᓚᕆᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᐆᒪᔪᓂᙶᕐᓂᐅᔪᓂ ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᑐᒥ.”

Marcus DeWinter “I’m with a company called Alantra. It’s been going good for us, we’ve been here a few days and we’ve already done some quotes. So far it’s been good for us.”

Chris Ferris “I think it’s been a great event. Being able to see everyone in person again, it’s nice to be able to actually see people and have conversations go in an organic direction.”


A10 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᑑᖁᔭᐅᓇᑎᒃ Northern News Services

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᕙᐃᔭᓕᖅᑐᖅᓯᔪᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᒍᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᐃᓪᓕᓪᓗᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᖃᓕᖅᐳᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᓕᖅᐱᑕ? ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᕗᑦ ᐅᖄᓚᐅᑦ ᓯᕙᓂᖅᐸᑦ ᑭᐅᓂᐊᕋᑦᑎᒍ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐅᖃᕈᒪᒃᐸᑦ ᑐᓂᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔪᒧᑦ ᐱᕙᒃᐳᒍᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᕗᑦ… ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᑉᐳᖓᖃᐃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ? ᖁᕕᐊᓇᖏᑉᐳᖅ ᓂᙳᖕᓇᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᑭᐅᒍᒪᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᖕᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ 19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖏᓐᓇᑦᑕ ᐅᖃᖃᑎᒋᒍᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ

ᐃᓄᑑᒋᐊᖃᕐᓇᓂ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓅᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᑕᐃᒪ ᒪᑐᐃᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓕᕈᑦᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᓐᓂᓗ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ 30-ᓂ 40-ᓂᓗ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂᑦ ᓄᑕᕋᓛᓂᒃ. ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑲᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᓂᕆᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᐃᖏᓕᑕᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ, ᐊᒻᒪ ᖃᖓ ᐱᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᕿᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐅᖃᓪᓚᕕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᕼᐊᐅᓕ ᒪᒃᓴᒐᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓄᓇᐅᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᓯᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕋᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᒃᑲᓂᒃ ᐱᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᓗᐱᓐᑯᑦ ᒍᓗᓯᐅᕐᕕᕕᓂᖓᓂ. ᑖᓐᓇ ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᖁᐃᖏᓕᑕᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕋᑎᒃ, ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᖁᓕᑦ 43-ᓂᒃ ᐊᕐᕋᒍᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ 5 ᓂᕆᑎᑕᐅᖃᑦᑕᑦᓯᐊᙱᖦᖢᑎᒡᓗ ᐱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᖅᖢᑎᒃ ᕿᑐᖓᖃᖅᓱᓂ, 28-ᓂᒃ ᐃᕐᖑᑕᖃᖅᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐊᒪᐅᖃᐅᓕᖅᓱᓂ. ᐃᕿᑕᐅᕙᖕᓇᑎᒡᓗ. ᐋᓐᓂᐊᓕᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒍᒪᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᐊᖏᓐᓇᐅᔭᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ. ᐃᓗᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒍᒪᕗᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ. ᖃᓱᖓᓕᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑉᐳ ᐅᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᙱᓕᕌᖓᑕ ᑭᐅᖃᑦᑕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓗᑕᓗ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐳᐃᒍᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕋᑦᑕ ᐃᓅᓪᓗᑕ ᐅᓂᒃᑳᒐᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᐳᒍᒃ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᑲᑎᙵᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖅ. ᑕᐃᒪ ᑲᒪᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖃᓕᖅᐳᒍᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑕ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᓱᖁᑎᒋᖏᓪᓗᒋᑦ.

ĪØùÕúò∆¿

Mankind was not created to be alone Northern News Services

We have come to the place of full automation of services to the public. We are no longer spontaneous but ambiguous. What are we coming to? Those who have taken office procedures recognize that when the phone rings we politely identify the office called and the party asks for whomever and we transfer the call. I think that is how business or connecting works … or am I missing something? It is very frustrating when we know there are people in a work place but will not engage unless the supervisor directs them to assist a caller. This really shows the times we are living in. Covid-19 brought about absolute separation and disengagement to semi-separation on a regular basis and now the workplace is coming to a very micro type service setting. Mankind was not created nor designed to be alone or separate but to be fully alive and engaged for our well-being. I believe in the 30’s or 40’s, a study was done on two groups of

specifically our workplaces, that an intense series of cross-cultural infants. One group had the caregivers fully involved with them workshops be offered to enlighten the new hires that they will be by regular feeding, changing of diapers, cuddling and speaking to working with people who had to adapt them. These infants grew into to this new world of technology, procehealthy children and carried dures and timelines. on in life. The other group was When I had the privilege of teaching ignored and left in dirty diapers, ten students, they taught me as much barely fed and no cuddling or Harry Maksagak is a Cambridge as I coached them in relationships and cooing with. They grew up in Bay resident, former underground getting along. These ten came from poor health and cried continminer at the Lupin gold mine, now dysfunctional families and were only uously. Our deep inner being retired from the Government of Nunavut. He has been married for asking for attention and understanding. longs for the feeling of belong50 years and has five children and I learned to be very flexible and quick ing and attention. numerous grand- and great-grandto change the scene when they showed Our IQ Principles clearly children. signs of aggression or when a trigger show that we make every effort went off. in responding to anyone and We forget so quickly that people are everyone in good spirits and individuals and have their own stories of circumstance and situainclusiveness. We communicate to show we are connected and tions. Let’s try and exercise more empathy over judgement. willing to engage. I believe as we open our community and more

IN MY View

Pond Inlet hunters demand change from Baffinland Citing declining narwhal populations, the MHTO sounds the alarm in May 6 letter By Derek Neary Northern News Services Mittimatalik/Pond Inlet

With the latest survey indicating just 2,595 narwhal in Eclipse Sound, the Mittimatalik Hunters and Trappers Organization is insisting that Baffinland Iron Mines should reduce shipping traffic, slow the speed of the vessels and not resume icebreaking this year. The mining company counters that the figures tell a different story when nearby Admiralty Sound narhwal stock is combined with Eclipse Sound, as a 2021 survey showed 75,177 narwhal, compared to 36,044 in 2020. The Mittimatalik Hunters and Trappers Organization’s (MHTO’s) demands are outlined in a letter sent to the Nunavut Impact Review Board (NIRB) and circulated to media on May 6. The tusked whales were as numerous as 20,000 in an aerial survey conducted in 2004. That number has been dropping steadily in counts since then. However, Baffinland noted that since 2019, updated methods and new technologies have led to greater statistical certainly. The report makes clear Baffinland’s intentions to resume icebreaking this year, a practice that the company discontinued last summer after high-profile criticism from hunters and trappers. David Qamaniq, chair of Pond Inlet’s hunters and trappers organization, asserts that restarting icebreaking “is not responsible resource development,” particularly in light of harvesters “repeatedly indicating to the NIRB and BIM (Baffinland Iron Mines) that narwhal are being impacted by icebreaking and by shipping in general, and that hunters are having limited success in their attempts to harvest narwhal and feed their families and community. “Now is the time to slow down and pause, to assess what is happening and make necessary adjustments to the course. The risks to Inuit harvesting rights are too great, and demand the exercise of extreme caution,” Qamaniq writes, noting that Baffinland’s existing commitment of a nine nautical miles per hour shipping speed limit should be reduced further. The MHTO calls on NIRB to “act immediately.” Baffinland stated that it worked with interested parties, including the MHTO, the Hamlet of Pond Inlet, the Department of Fisheries and Oceans and other members of the Marine Environment Working Group to develop a Narwhal Adaptive Management Response Plan prior to the 2021 shipping season and “we have committed to update that plan prior to the 2022 shipping season.” The mining company added that it has already held a meeting

with the Marine Environment Working Group to discuss initial reviews of the company’s 2021 annual report to the NIRB, as well as the draft 2021 Marine Mammal Aerial Survey Report. “Baffinland will consider all proposed mitigations and monitoring measures proposed in the development of the 2022 Narwhal Adaptive Management Response Plan,” the company stated after the MHTO made its complaints public on May 6. Oceans North, an Ottawa-based conservation group, concurs with the MHTO’s demands, noting that underwater noise monitoring and multiple narwhal studies suggest that “there may be a correlation between narwhal decline and increased shipping.” Therefore, the precautionary principle should be applied, Oceans North argues, compelling the government to restrict or ban activities that “may cause serious and/or irreversible harm to human health and the environment, even without fully established scientific evidence of a causal relationship.” Baffinland’s annual report to the NIRB states that icebreaking

noise couldn’t have caused any disruption to narwhal in 2021 since that activity did not occur. The report also suggests that there may be a naturally-occurring exchange between Admiralty and Eclipse narwhal populations. It also points to factors such as the availability of prey, ice conditions, climate change and pressure from predators for fluctuating numbers. “To better understand what is occurring additional engagement and monitoring is needed, inclusive of regional scape monitoring that looks at the population dynamics of the Baffin Bay narwhal stock as a whole,” reads a passage from Baffinland’s report. The NIRB is deliberating on a proposed iron ore production increase at the Mary River mine. The regulatory body was expected to make a recommendation to Northern Affairs Minister Daniel Vandal by May 13 regarding Baffinland’s phase two mine expansion, which would double iron ore output to 12 million tonnes per year, involve the construction of a railway and increase shipping traffic.

ᐹᕙᓐᓛᓐ ᑯᑦ 2021 –ᒥ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᙳᐊᑦ ᕿᓚᓗᒐ ᕐᓂ ᑦ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᔪᒥ , ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ Golder Associates –ᑯᓐᓂ , ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐳᐃᔩᑦ ᑲᑕᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂ 2,595 –ᓄᑦ . ᑲᑕᒃᓯᒪᕚᓪᓕᖅᐳᖅ 5,000 –ᑲᓴᖕᓂ 2020 –ᒥ ᐊᒻᒪ 10,000 –ᑲᓴᖕᓂ 2019 –ᒥ .

Baffinland’s 2021 aerial narwhal survey, conducted by Golder Associates, showed that the mammals had fallen to 2,595. That’s down from approximately 5,000 in 2020 and almost 10,000 in 2019. NOAA Photolib Library/Wikimedia Commons photo


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Monday, May 16, 2022 A11

k NKu W? 9oxJ5

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑐᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᖃᑦᑕᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ Kivalliq Snow Challenge dominates weekend By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

ᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ: ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ. 94 ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑏᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐃᕆᓕ 29-ᒥ ᒪᐃ 1-ᒧᑦ, ᐱᐊᓂᒃᖢᑎᒃ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᒥ ᓵᓚᒃᓴᕆᑉᓗᓂ ᑐᕆᔅᑎᓐ ᑎᐊᔅ ᒎᓘᑖᖅᖢᓂ ᐊᖓᔪᒃᖠᓂ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐸᐱ ᒥᓯᕌᓛᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓂᒃ. “ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ (ᔭᕕᔅ ᑕᐅᑐᙱ), ᖁᓖᖅᑕᕆᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓂᒌᒃᑑᑎᔪᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑑᒃ. ᐅᑐᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᒡᓕᐊᓄᓪᓗ.” ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑐᓂᒃ, ᕆᒐᓐ ᓂᐊᖁᖅ, ᐱᖓᓱᒋᔭᐅᖏᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑯᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑑᒑᖅ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ ᖄᖏᖅᓯᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᐊᖁᕐᒥ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᓕᖅᖢᓂ. “ᑕᒪᓐᓇ ᑕᑯᕋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒥᓯᕌᓛᖅ. “ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐱᑦᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᓪᓗᒋᑦ.” ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ, ᐊᒥᓲᑉᓗᑎᒃ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑐᑦ. ᐊᕐᕌᓂ, ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᕌᖓᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᒥᓯᕌᓛᖅ ᖁᕕᐊᓱᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᓕᑦ 15-ᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᑐᑦ

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᐱᕐᖔᖅ. ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᒡᒎᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕈᒪᑉᓗᓂ, ᐅᖃᖅᖢᓂ, ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᓲᑦ ᓇᐅᒃᑰᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᓇᓃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ. “ᓱᑲᔪᐊᓗᒃᑯᑦ ᐱᐊᓂᓚᐅᖅᑐᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒥᓯᕌᓛᖅ. “ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ.” ᐊᕐᓇᕐᓂᒃ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐊᐃᕆᔅ ᑕᑎ–ᑕᓄᔭᖅ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑎᐊᓇ ᒥᓯᕌᓛᖅ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓂᓴ ᑕᓄᔭᖅ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᑉᓗᓂ. ᓇᑦᓯᖅ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ, ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᔭᔅᑎᓐ ᐃᓴᒃᑭᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᑉᓗᓂ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᒍᕈᕝᔅ. ᔪᓯᐱ ᖃᓗᔾᔭᖅ ᓄᑲᖅᖠᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᕐᓯᓐ ᖃᕐᓕᒃ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᕆ ᖁᒃᓱᒃ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᑉᓗᓂ. ᕌᔅ ᑕᑎ ᐃᓐᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᓴᒥᐅᓪ ᐊᓚᕋᓚᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᑉᓗᓂ ᐸᐱ ᐅᓗᔪᒃ. The ice road and parking lot in Rankin Inlet’s bay was packed with hundreds of cars and more than a thousand people watching Pakallak Tyme’s premier event over the course of the weekend: the Kivalliq Snow Challenge. Ninety-four racers competed in five categories and from April 29 to May 1, culminating in the finals Sunday that saw Tristen Dias repeat with the gold medal in the seniors division. “The final race was pretty intense,” said Bobby Misheralak, president of the Kivalliq Snow Challenge.

ᑐᕆᔅᑎᓐ ᑎᐊᔅ ᐊᖓᔪᒃᖠᓂ ᓵᓚᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᒥᔪᖅ, “ᖃᓂᒌᒃᑑᑎᔪᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᖢᑎᒃ” ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ.

“The first and second place (Jarvis Towtongie), they were battling throughout the last 10 laps. They were really close to each other the whole last 10 laps, going back and forth.” Down the field, Reagan Niakrok had held third place for a long time, but Tuugaaq Netser made a late push at the end to gun it past Niakrok and take the third spot. “That was something else,” said Misheralak. “Everybody was just in awe at that moment.” The competition as a whole went well, he added, with a great turnout of racers. Last year, the challenge was limited to Rankin Inlet racers only due to pandemic restrictions, so Misheralak was happy that 10 to 15 racers from outside communities were able to join this spring. Key for the racers to compete well, he said, was having great people surrounding them and support to keep their sleds up to date, as well as knowing the track and taking the right lines. “It just went by so quick,” said Misheralak. “It was too great of a weekend.” In the ladies event, Iris Tatty-Tanuyak took top spot, with Tiana Misheralak in second and Tanisha Tanuyak in third. Netser took first in the juniors, followed by Justin Issakiark and Amaujaq Groves. Joseph Kaludjak Jr. won the masters, with Arsene Karlik in second and Harry Kuksuk in third. Ross Tatty took first in the veterans, followed by Samuel Alagalak and Bobby Ooolooyuk.

ᒪᒃᑯᒃᑐᕐᔪᐊᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᓂ ᑑᒑᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᓂ ᔪᓯᐱ ᓇᑦᓯᖅ, ᑐᒡᓕᐊᓂ ᔭᔅᑕᓐ ᐃᓴᒃᑭᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᐊ ᖃᓗᔾᔭᖅ ᓄᑲᖅᖠᖅ, ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᐊᕐᓰᓐ ᖃᕐᓕᒃ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᒍᕈᕝᔅ. ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᐊ Hᐊᕆ ᖁᒃᓱᒃ.

The masters winners. In first place is Joseph Kaludjak Jr., second Arsene Karlik and third Harry Kuksuk. Photo courtesy of Susanne Misheralak

The juniors winners. In first place is Tuugaaq Netser, second Justin Issakiark and third Amaujaq Groves. Photo courtesy of Susanne Misheralak

ᐊᕐᓇᕐᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᓂ ᐊᐃᕆᔅ ᑕᑎ–ᑕᓄᔭᖅ, ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᑎᐊᓇ ᒥᓯᕌᓛᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᐊ, ᑕᓃᓴ ᑕᓄᔭᖅ. ᐊᔾᔨ ᓱᓵᓐ ᒥᓯᕌᓛᕐᒥᙶᖅᑐᖅ.

ᐊᖓᔪᒃᖠᓂ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᓂ ᑐᕆᔅᑕᓐ ᑎᐊᔅ, ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᔭᕕᔅ ᑕᐅᑐᙱ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᐊ ᑑᒑᖅ ᓇᑦᓯᖅ.

Tristen Dias claims the seniors’ top spot once again, in the “pretty intense” final race of the weekend. Photo courtesy of David Kakuktinniq Jr.

ᐃᓐᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᓂ ᕌᔅ ᑕᑎ, ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᓴᒥᐅᓪ ᐊᓚᕋᓚᒃ (ᐊᔾᔨᒦᖃᑕᐅᙱᑦᑐᖅ) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᐊ ᐸᐱ ᐅᓗᔪᒃ.

The veterans winners. In first place is Ross Tatty, second Samuel Alagalak (missing from photo) and third Bobby Oolooyuk. Photo courtesy of Susanne Misheralak

The ladies winners. In first place is Iris TattyTanuyak, second is Tiana Misheralak and third Tanisha Tanuyak. Photo courtesy of Susanne Misheralak

The seniors winners. In first place is Tristen Dias, second Jarvis Towtongie and third Tuugaaq Netser. Photo courtesy of Susanne Misheralak


A12 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

Around Nunavut ∂´êÄ∏∂Ò ¥∂fl±´ Phone: (867) 979-5990

Email: editor@nunavutnews.com

Fax: (867) 979-6010

ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕌᓗᖕᒥ ᐸᓛᓐᑏᓐ ᒪᒃᐸ ᐅᓪᓚᒃᐳᖅ ᑐᑭᓕᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑎᓱᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐴᑲᖅᑕᕐᓇᖅᑐᒥ ᑳᓱᒥ ᓱᕈᓰᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᔪᒥ ᐸᑲᓪᓚᒃ ᑕᐃᒻᒥ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐊᐃᑉᕆᓕ 30–ᒥ.

Queen of the castle Blandine Makpah runs by the lineup to slide down the bouncy castle at the kids carnival at Pakallak Tyme Friday, April 30. Stewart Burnett/NNSL photo

Northern News Services

Helicopters in the air around Meadowbank

Qamanittuaq/Baker Lake Agnico Eagle Mines informed the community of Baker Lake via Facebook that two helicopters would be flying from its Meadowbank Complex beginning in May to support exploration and an environment team in their drilling and surveying activities. The helicopters will mainly be used to fly from Meadowbank to Amaruq and in the areas of Kingaqjiut and Amer Lake. “No air traffic is expected near the communities,” wrote Agnico Eagle Mines, “unless in very rare instances due to challenging weather conditions. Rest assured that our team will continue to respect all rules related to the environment and wildlife, especially to ensure the protection of caribou.” The two helicopters are licensed C-FLRH and C-GLYF. – Stewart Burnett

Public meeting on pipeline

Kangiqliniq/Rankin Inlet The Hamlet of Rankin Inlet will be hosting a public hearing for an amendment of the community plan and zoning bylaw 266 regarding a saline effluent pipeline. Presented in council April 25, the proposed text added to the community plan bylaw would read, “Land uses accessory to mining are conditionally permitted, with restrictions respecting health and safety, and the preservation of community infrastructure.” Zoning bylaw 266 would have a definition for saline effluent pipeline added, as well as conditional use permitted subject to an agreement between the hamlet and mine operator, environmental monitoring, preservation of vehicular access to Nuna and other lands and signage. At that meeting, Coun. Justin Merritt explained that the changes to the community plan and zoning bylaws would not necessarily mean this pipeline is approved, but just give the hamlet the ability to legislate on the issue. The hearing will be held at the Singittuq Com-

plex at 7 p.m. Wednesday, May 18. – Stewart Burnett

Alianait Arts Festival set to return on June 30

Iqaluit The 18th annual Alianait Arts Festival is set to take place under the big top from June 30 to July 3 in Iqaluit. This year’s line-up of artists include Canadian Logan/Layla Staats, Silla, Shauna Seeteenak, as well as Greenlandic National School of Theatre production Angakkussaq. Other performers listed include Mike Paul Kuekuatsheu, Laakkuluk Williamson Bathory and Jenseeraq x Ummatit; Iqaluit hip-hop artist FXCKMR, 666god, and Kimmernaq and Uyarakq. Tickets are available to purchase online at Eventbrite, or in-person either at the door or through Arctic Ventures. More information about this event can be found on the Alianait website. – Trevor Wright

Pan-Northern Leaders issue statement on climate change

Whitehorse, Yukon Northern premiers issued a joint statement May 9, calling for federal investment and attention to address the increased pace of climate change in Canada’s North. “Climate change is disproportionately impacting our Arctic communities, making it imperative to invest in long-term sustainable solutions,” said Nunavut premier P.J. Akeeagok. “We call on the government of Canada to support renewable energy and climate change mitigation efforts in Nunavut so we can continue to be stewards of our land.” Areas targeted include climate-resilient infrastructure, emergency preparedness, preservation of cultural identity, Northern knowledge, capacity building and research, as well as alternative and renewable energy resources. Northwest Territories premier Caroline Cochrane emphasized the importance of speaking as one unified Northern bloc.

“Northern leaders know that our voices can get lost in the national conversation,” she said. “That’s why it is so important for us to speak with regional unity and clarity - to ensure that Northern and Indigenous concerns, and solutions - are given the weight they deserve.” – Trevor Wright

RCMP warns of scams

Kivalliq Nunavut RCMP are warning of “sellers” on Facebook who pose as snowmobile and ATV dealers using fake names and addresses. The RCMP are warning people not to send money to anyone selling an item over Facebook without meeting the person first or confirming that the seller is legitimate. The advisory suggests asking the seller to send a video of the machine running, including the serial number (VIN) of the vehicle. “You can then enter the VIN into the CARFAX CANADA website and will be provided a vehicle history report,” wrote the RCMP. “If in doubt, walk away from the transaction and do not send money,” stated the RCMP, adding that fraudulent activity should be reported to your local RCMP detachment. – Stewart Burnett

Qilaut hosts concert as part of launch of new album

Iqaluit The launch of the 2021 Qilaut album is coming up, announced the Government of Nunavut’s Department of Culture and Heritage on May 11. Qilaut is the department’s annual Inuktut songwriting contest. As part of the launch, there will be two live concerts taking place in Iqaluit’s Aqsarniit Hotel at 2 p.m. and 7 p.m. on May 14. It was created to celebrate the Inuktut music scene as well as to inspire and incentivize more Inuktut music. The 2021 theme for Qilaut was Family and Friends, both concerts on May 14 will be focused around this theme. Free CDs (compact discs) of the new album will be given away at the concerts. The CDs will also be available at

the Culture and Heritage office in Iqaluit (first floor of building 903). – Trevor Wright

Boil water advisory issued over bacteria

Tikirarjuaq/Whale Cove The Government of Nunavut has issued a boil water advisory for all residents of Whale Cove Monday, May 9. “This is a precautionary measure due to total coliform bacteria in the water system,” stated a Department of Health news release. During a boil water advisory, all water for consumption must be brought to a rolling boil for a minimum of one full minute. It is essential that all water be boiled for drinking, preparing infant formulas, preparing juices and ice cubes, washing fruits and vegetables, cooking and brushing teeth. – Stewart Burnett

Territory’s eighth Covid-19 death confirmed

Nunavut Nunavut has confirmed its eighth death due to Covid-19, announced the department of health on May 12. “Last week, we received confirmation of an eighth Covid-19 death attributed to Nunavut,” said Nunavut’s chief public health officer Dr. Michael Patterson. “The death is a sad reminder that Covid-19 is still around, and it is important that people continue to be vigilant and protect themselves against this virus. Our number one defense against Covid-19 is the vaccine. I urge all Nunavummiut to ensure they are up to date on their vaccinations.” Covid-19 vaccines remain available in all 25 communities for residents ages five and up. Nunavummiut ages 50 and older who have received their booster shot more than four and a half months ago can now get their second booster. While masks are no longer mandatory, the Government of Nunavut recommends people continue to wear them in public areas. – Trevor Wright


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

k NKu W? 9oxJ5

Monday, May 16, 2022 A13

Apex3D hoping to bring manufacturing capacity and Inuit art back home to Nunavut ‘We need to get this stuff to our kids’ says CEO on seeing Inuit art down south By Trevor Wright Northern News Services Iqaluit

A new Iqaluit-based 3D printing company is hoping to bring a new manufacturing capacity to the territory with its printers. From reproductions to custom tools and more Apex3D is hoping to create new possibilities for the North.

ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᖕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᓄᑎᑐᑦ–ᐊᖏᑎᒋᔪᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᙳᐊᖓᓂ, ᓴᓇᔭᐅᔪᒥ ᑰᑦ ᐃᔨᑦᓯᐊᕐᒧᑦ Apex3D–ᒥ.

A miniature reproduction of Iqaluit’s life-sized RCMP Special Constable statue, created by Kirt Ejesiak at Apex3D. Photo courtesy of Apex3D

Apex3D was one of the sponsors for the 2022 Nunavut Quest, printing off uqsiq (dog-trace rings) for the dog mushers, this was one of the businesses first forays into the public. A special golden uqsiq was made for the winner of Nunavut Quest – this year Jonah Qaunaq took that top prize. “It’s been something I’ve been thinking about for about 15 years but the technology just didn’t exist at that time,” said Kirt Ejesiak, CEO of Apex3D. Ejesiak actually bought his first 3D printer in 2014, a Makerbot Z18, however the tech needed more advancements before becoming a viable option, he explained. Now, 15 years later, the technology is finally here and there are three 3D printers inside the company’s shop in Apex. He says 3D printers can be used to manufacture items like uqsiq, or go as far as custom scanning of parts for snowmobiles and shops that need specialized fittings. “There are so many opportunities which are possible from this,” said Ejesiak. This includes creating art and reproductions of art. With thousands of pieces in museums around the world, he hopes to bring some of that back in the form of reproductions made at Apex3D. “Our culture is rich with beautiful things. I studied in Boston, at Harvard, (in 2005) having visited schools and museums, like the National Museum of the American Indian - we have such beautiful stuff just sitting in museums around the world. I really thought we need to get this stuff to our kids, it’s stuff that we own.” Until there’s a dedicated Inuit arts centre in Nunavut, reproductions are the next best option in bringing historical Inuit art to Inuit, Ejesiak added.

ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐅᖅᓱᕐᓂ, ᑐᓂᔭᐅᔪᓂ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᒃᓯᕚᖅᐳᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥ Apex3D’s ᐱᖓᓱᓂ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᔪᒥ.

A batch of uqsiq, given to the mushers of Nunavut Quest sit on the print bed of Apex3D’s three printers. Photo courtesy of Apex3D “Now with the technology, I can literally travel with my equipment and get access to that stuff and scan it,” he said, once they bring back the digital files, they can print it here in Nunavut. Ejesiak stressed that he doesn’t intend to use his 3D printers in place of traditional Inuit art, but rather another tool to create Inuit art. “I have a lot of family who are artists, so I’d figure I’d focus on stuff that’s kind of hard to make or impossible to reproduce without 3D technology,” he said, pointing out there’s a lot of great art being made by Inuit online already.

“My father’s an artist, he sent me a beautiful walrus task. I scanned that, produced the replicas and we did at least sell two of those things to organizations with custom labelling and their logo.” Apex 3D can also do topographic and community mapping for planners and government entities, utilizing scans from drones. Kirt is looking to train at least five people this year on 3D printing. This ranges from hi-resolution 3D scanning, full colour 3D printing, learning about 3D design and more.


A14 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Hamlet games a relief for all Everyone pitches in to celebrate

k NKu W? 9oxJ5

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᙱᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᑲᑎᑉᐳᑦ ᖁᙱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒥᒐᖃᐅᑎᒥᒃ ᐸᒥᐅᖓᓂ ᑲᓕᑦᑐᓂ ᓱᒃᑲᓴᐅᑎᓂᐅᔪᒥ ᓯᑯᒥ.

ᐃᓄᑐᖃᖅ ᒫᑎᐅ ᑯᓇᖕᓇᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᒧᒥᖅᑐᓂ.

Participants and audience members gather to take in the pop can tail race on the ice. Photo courtesy of Kuluk Tookoome

Elder Matthew Kunangnat enjoys the square dance. Photo courtesy of Akilak Owingayak

By Stewart Burnett Northern News Services Qamanittuaq/Baker Lake

The Hamlet Days this year in Baker Lake were unlike any other. “Council and leadership … they went a little overdrive,” said Nathan Annanaut, recreation director for the hamlet. “They were like, all right, let’s make it a big event for the Hamlet of Baker Lake. So I was able to triple the amount of games and double the prizes.” Annanaut’s budget was doubled, but all the plans for the games were coming together at the very last minute. “I’ve just been hired a few weeks ago,” said Annanaut. “This usually takes a year and Baker Lake basically did it in less than a week. It would have never happened if it wasn’t for everyone pitching in. The arena crew has been phenomenal. It’s been amazing. I’ve never seen it like that, the sense of camaraderie.” He thanked the sponsors in town for contributing at the last second too. “Even Agnico, they sponsored us, they gave us a few thousand dollars, even though they had like one day’s notice,” chuckled Annanaut. Arctic Fuel and Aviation Fuel were the same – donating gas and drums as prizes and for use in the games. Annanaut was short a caribou for the community feast, so a cook stepped up and provided one. “Even Calm Air gives us two system-wide tickets at the last minute,” said Annanaut. “It’s been amazing. I don’t know, I’m really quite astonished on how close-knit this town really is, how they help each other, how they support each other.” The list goes on. “The Co-op gave us such a big discount,” said Annanaut, adding that they provided an Arctic Oven tent prize as well. “We were able to feed the community almost every day, even just with snacks. I’m just so grateful for everyone to be pitching it and helping out.” The games kicked off with traditional dressing contests Monday, May 2, before moving into games on the ice. One game saw participants assembling a sled together, which was then donated to the local search and rescue. Many staples took place – dice games, charades, hammer and nail, dances, piggyback races – plus some unusual ones, like driving a snowmobile pulling a sled with a 45-gallon drum and a can of pop on top. If the pop can blew off, participants had to stop and put it back on. “It was funny to watch, all these people getting mad,” said Annanaut. On Friday, he teamed with mental health workers in the community to organize a mental health awareness walk and related activities for youth.

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᑎᑎᑐᑦ ᑕᑖᖅᑐᒥ ᖁᙱᐊᖅᑐᓂ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ.

Fear factor–ᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᖅᑏᑦ ᓂᕆᕗᑦ ᓇᖁᔭᕐᓇᕐᔪᐊᖅᑐᓂ ᓂᕆᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐱᙳᐊᕐᓂᐅᔪᓂ.

Women dress up as men to a full audience during the Hamlet Days games in Baker Lake. Photo courtesy of Gwen Arnasungaaq

Fear factor contestants chug down terrible meals in the Baker Lake Hamlet Days games. Photo courtesy of Susan Tiktaalaaq

When Elders had a chance to gather, play and feast, it was just them. And after years of pandemic restrictions, some tears of joy were shed. “It was just the Elders,” said Annanaut. “No public was around, no adults, no children.” Wednesday saw games for the special needs children in town, which the Northern Store provided meat, fruit and vegetable trays for at the very last minute. “I find it very moving,” said Annanaut. “I love Baker, and I love the people. This would have never happened if it wasn’t for them. I know there’s been mistakes, oh I’ve made mistakes.” But he always muddled through and was continually shocked by the support he found in the community.

Annanaut was particularly frazzled on the last day of games dealing with a cancelled fishing derby. The mild weather – the warmest he’s seen it as long as he’s lived in Baker Lake – made for terrible conditions. “And then today was a fiasco,” he said Saturday, May 7. “We tried to have a fishing derby but nothing went right. There’s freezing rain, nothing’s going right. But we’ll make it happen, we’ll figure it out. We always do.” He couldn’t say enough about the teamwork he saw over the week of Hamlet Days, from community leadership to businesses and individuals, adding that Dody Qiyuk, community wellness coordinator, was instrumental in helping with the events with her wellness program.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

KINDLY SPONSORED BY

INVESTMENT GROUP INC.

Do you have an amazing story from your adventures on the land? Tell us your story and show us your photos for a chance to win $100, sponsored by NCC Investment Group Inc., visit www.nccig.ca today. Submit your story and photo to our Nunavut News Facebook page, or by email to editor@nunavutnews.com. Entries will be placed on our Facebook page. They may also appear in this newspaper and other Northern News Services publications. The story and photo with the most reactions by noon each Thursday wins. This week’s winner is Kevin Klengenberg. Congratulations!

ᓵᓚᖃᖅᑎ: ᑲᕙᓐ T. ᑭᓕᖏᖕᐴᒡ

ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᐅᓇ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᐃ 4, 2022–ᒥ, 18 ᒪᐃᔪᔅᓂ ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ. ᓯᑯᖓ ᐃᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖄᓂᓕᖅᑐᖅ. ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥ ᐅᐱᕐᙶᖃᓕᖅᑐᑦ.

Monday, May 16, 2022 A15

k NKu W? 9oxJ5

ᐊᓃᑕ ᐸᓂᑲ

ᐊᕐᓇᖅ ᐅᓛᔪᒃ

ANITA PANIKA

Arviat A very nice shot of Meliadine Camp sunrise after night shift.

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᐅᓇ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 2018–ᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥ ᑕᕆᐅᓈᒥ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ. ᐅᓇ ᐴᖅᑲᐃᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓲᑎᖏᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ.

Whale Cove This picture was taken during the fishing derby in 2018 at a place called tariunaa near Whale Cove Nunavut. This was when they were packing up their fishing gear to go back home.

ᑕᐃᕕᑦ ᓄᐊᐴᒡ ᑭᓕᖏᖕᐴᒡ

ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᐊᓗᒃ ᐃᖃᓗᒑᕐᔪᖕᒥ ᑕᖕᒫᕐᕕᖓᓂ ᓂᐱᓕᖅᑐᒥ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ARNAQ ULAYOK

ᑭᓕᓐᑎᓐ ᐸᓂᔪᒃ

ᓴᓪᓖᑦ ᐅᓇ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥ ᖂᕌᓗᖕᒥ ᓴᓪᓕᓂᑦ.

CLINTON PANIYUK

ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᐅᒃᑐᐱᕆ 27, 2021–ᒥ, ᑕᖕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᐅᔪᒥ. ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓂᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐆᒪᔪᓂᑦ. ᐅᑭᐅᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐳᑎᖃᑦᑎᐊᓚᐅᙱᓚᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᑲᔾᔮᕐᓇᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐊᒥ’ᓈᖅ ᐊᒪᕈᖅ

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᐱᐅᔪᐊᓗᖕᒥ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᐅᔪᖅ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᒥ, ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᐃᑉᕆᓕ 24, 2022–ᒥ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.

WINNER: KEVIN T. KLENGENBERG

Kugluktuk This photo was taken May 4, 2022, 18 miles east of Kugluktuk, Nunavut. The ice already has water in some areas. They are having an early spring.

ᑐᐊᑎ ᖁᐃᓇᖕᓇᖅ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐃᕐᓂᖓ ᐋᔅᑎᓐ ᐊᑦᕿᑦᑐᖅ ᖁᐃᓇᖕᓇᖅ ᐱᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃᑕᖓᓂ (ᐃᖣᕋᖅ) ᐊᐃᑉᕆᓕ 30, 2022–ᒥ ᕿᖓᐅᒐᓕᖕᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ. ᑕᑭᓂᖃᖅᑐᒥ 37 1/2 ᐃᓐᓯᔅᓂ. ᑐᓂᓚᐅᖅᐸᖓ ᐊᔭᐅᑉᐱᐊᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑎᖃᑎᖓᓄᑦ ᒫᓂᑲ ᐊᑦᕿᑦᑐᖅ ᐅᒡᔪᖕᒧᑦ.

DOROTHY QUINANGNAQ

Rankin Inlet Her son Ashton ᐊᑦᕿᑦᑐᖅ Quinangnaq caught his very first fish (a trout) April 30, 2022 at Qingaugalik in Rankin Inlet. Measuring 37.5 inches. He gave it to his great-great grandmother and namesake Monica Akkitok Ugjuk.

Coral Harbour This photo was taken last week, from a place called Quuraaluk in Coral Harbour.

DAVID NORBERG KLENGENBERG

Kugluktuk Late October 27, 2021, out on their camping trip. They were out hunting and trying to look for animals. The winter was just starting and there was not much snow that time. It was really beautiful.

AMI’NAAQ AMARUQ

Baker Lake A great photo of wind sculptured art, taken April 24, 2022 in Baker Lake, Nunavut.


A16 Monday, May 16, 2022

News North Nunavut

Judge reinstates ousted Coral Harbour councillor; condemns hamlet’s unfair process By Derek Neary Northern News Services Salliq/Coral Harbour

A Nunavut judge has returned a long-serving Coral Harbour councillor to municipal office and he chided the hamlet for its heavy-handed approach in removing him. The ousted councillor will also receive all allowances, payments and honoraria owed since his dismissal. Daniel Pee was released from hamlet council on May 8, 2020 after he took it upon himself to investigate “a senior civil servant’s use of hamlet funds relating to the purchase of a vehicle.” Hamlet council denounced Pee’s actions and accused him of “deliberately and knowingly breach(ing) the hamlet’s code of conduct.” “Council considers that your breach of trust is so significant as to warrant your removal from office, effective May 8, 2020,” he was informed by letter. Pee, who served on hamlet council for more than 12 years and was most recently re-elected in October 2019, subsequently filed an application with the Nunavut Court of Justice for a judicial review, deeming his removal “unlawful.” The case fell to justice Christian Lyons, who took

k NKu W? 9oxJ5

the hamlet to task for failing to give Pee an opportunity to respond to council’s concerns, or to “defend his position as a democratically elected official.” “For over a decade, the residents of Coral Harbour had decided to exercise their franchise and place their trust in Mr. Pee to make sound governing decisions,” Lyons noted. The judge determined that the decision to remove Pee from office was “not made utilizing a fair or open procedure.” The hamlet’s failure to allow Pee to participate in the process was of a significance that “cannot be overstated,” Lyons found. “The unilateral and ex-parte manner of Mr. Pee’s removal from council calls into question the legitimacy of the democratic institution of the Hamlet of Coral Harbour,” the judge wrote in his decision, which was released on Friday afternoon. “Mr. Pee was removed from a position entrusted to him by the voters of Coral Harbour. While there is no question council has the discretionary authority to sanction/and or discipline one of its members (in appropriate circumstances) … such licence cannot be conflated with unfettered power to revoke the will of the electorate.” In addition, Lyons awarded $5,000 in costs for Pee’s judicial application.

www.NunavutNews.com

ᒨᓯ ᓄᓕᐊᔪᒃ

ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ ᑲᓇᔪᕐᓄᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᓇᔪᕐᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᐃ 6–ᒥ 8–ᒧᑦ, 2022–ᒥ. ᐅᑭᐅᑯᑖᖑᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖃᕐᓂᖓᓂ, ᖁᕕᐊᓇᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᒌᖑᔪᓂ ᐊᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ! ᒨᓯᐅᑉ ᐃᕐᙳᑕᖓ, ᒪᐃᑲ ᓄᓕᐊᔪᒃ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑕᑭᓂᓕᖕᒥ 18 ᐃᓐᓯᔅᓂ. ᖁᔭᓐᓇᒦᕐᔪᐊᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ, ᑕᐃᐋᓐ ᑑᑕᓕᒃ, ᑯᕙᓚᖅ ᑑᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓲᓇ ᐃᖅᑭᐅᑦ, ᐱᓕᕆᓂᑦᑎᐊᕚᓗᒃ ᐅᑎᖅᑎᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ.

Mosie Nuliayuk

Taloyoak Sculpin Derby committee held a sculpin derby in Taloyoak, Nunavut on May 6 to 8, 2022. After a long winter and Covid around, it was an awesome way to get the family out! Mosie’s granddaughter, Mika Nuliayuk , came in first place, with a fish measuring 18 inches. Very big thank you to the committee members, Diane Totalik, Kovalaq Totalik and Ashoona Irqqiut, great way to give back to community.

x0p31Axy N4ystdJxl4


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

k NKu W? 9oxJ5

Sports & Recreation

Monday, May 16, 2022 A17

SPORTS HOTLINE • JAMES MCCARTHY Phone: (867) 873-4031 • Email: sports@nnsl.com • Fax: (867) 873-8507

ᐳᕋᐃᒻ ᐸᓂᔪᒃ ᓴᓪᓕᒥᐅᑕᖅ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᓯᐊᕐᕆᔮᖅᐳᖅ ᑕᐃᑯᖓ ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᔪᒧᑦ ᐊᖕᒪᓗᖅᓯᓯᒪᔪᒥ ᕿᑎᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ ᐅᑯᓄᖓ ᓴᔅᑳᑦᓱᐊᓐᓯ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᕼᐋᑭᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᒥᒻᐳᕐᑑ, ᓅᕙ ᔅᑰᓯᐊᒥ, ᒪᐃ 9–ᒥ.

Mixed bag for Team North Boys hockey outfit splits round-robin games at National Aboriginal Hockey Championships By James McCarthy Northern News Services Membertou, N.S.

Prime Paniyuk of Coral Harbour, left, skates toward the faceoff circle in-between action against Saskatchewan at the National Aboriginal Hockey Championships in Membertou, N.S., on May 9. Photo courtesy of Membertou Sport and Wellness Centre

For the first time in three years, the National Aboriginal Hockey Championships returned to the ice and that meant Team North was hard at it. The boys team, made up of players from Nunavut, the NWT and Yukon, kicked things off in Membertou, N.S., on May 9 against Saskatchewan in the opening game of the boys tournament and were on the wrong end of an 8-5 decision against one of the better teams in the draw. The highlight was Iqaluit’s Bradley Fraser, who scored four of the team’s goals. They would right the ship in their second game of the day against British Columbia as they came away with a 6-4 win. Fraser scored another one, along with Prime Paniyuk of Coral Harbour, Kadin Eetuk of Rankin Inlet, Kobe Tanuyak of Rankin Inlet and Gregory Wiseman of Rankin Inlet adding four of the

other five in a winning effort. Manitoba was the opposition the following day and that ended in a 6-3 defeat with Tanuyak scoring one of the team’s goals but May 11 was a winning one as the boys knocked off Team Atlantic, 7-4. Owen Connelly-Clark of Rankin Inlet found the back of the net along with Paniyuk. The record of two wins and two losses was good enough to get the boys into the qualification round and, with a victory, a chance to play for a medal. All they had to do was beat B.C. again but it didn’t turn out the way boys wanted. A 7-5 defeat meant the boys wouldn’t make the semifinals and were put into the relegation round, where they could finish no higher than fifth. Tanuyak was the lone goal scorer from Nunavut in that contest. The boys still had two more games to play on May 13: first up was Manitoba, which lost to Eastern Door and the North (Quebec) in their playoff contest, followed by Team Atlantic.

Don’t you wish you had a bet on Rich Strike? I do … be hazardous to everyone’s health. The Brazilian soccer player was cut loose by Olympique Lyonnais, better known as Lyon, in France back in January You know those types of people who look for something following a 3-0 loss in what the team called “inappropriate to be remembered for? Those types include record-setters behaviour”. Well, we now know why and David Rush is someone who set he was released and we have L’Equia new world record for something I pe, one of France’s biggest sports would never do. Seriously. publications, to thank for it. As the Rush, who already has more than story goes, Marcelo was dropping 200 verified Guinness World Records bombs in front of Lyon manager to his name, added one more earlier James McCarthy is the sports editor Peter Bosz, following by breaking up this month when he walked a total of at NNSL Media. Reach him at sports@ over his bottom-burps with his team206 ft., 8 in. with a chainsaw on his nnsl.com mates. Apparently, that didn’t sit too chin. And just to make things more well with Bosz and Juninho, Lyon’s interesting, it was running. Now, because there’s every chance this stunt could’ve gone wrong, sporting director, and he was fluttered from the first team in August 2021. Rush wore a helmet, gloves, a thick jacket, a neck gaiter and Marcelo played with the reserve side but was cut loose in long pants just in case he stumbled and the instrument decidJanuary following a 3-0 loss but he signed on with Bordeaux ed to do a dance on his body. Luckily, it didn’t and so Rush two days after being relieved of his duties. Makes sense: is now once again embedded in history. Congratulations … I crappy team signs player whose signature trait is crap. guess. Until next time, folks … Anyway: Northern News Services

SPORTS Talk

Gotta love the long-shot The first leg of horse racing’s Triple Crown is in the book with the Kentucky Derby being run at Churchill Downs on May 7, the first Saturday in May, which is the usual start. It’s always a big deal because it makes a star out of whoever wins it and this year’s winner is no exception. Rich Strike came out on top by three-quarters of a length to win this year’s Run for the Roses and a cheque for $1.86 million. But that’s not the story. No, Rich Strike has the lowest odds to win this year’s race at 80-to-1. That means if you were to place just a $2 bet on that race alone, you would’ve cashed out with $163.60. Don’t you wish you had a spare $20 laying around? Exactly. Easy to say now but I’m the kind of guy who loves an underdog and I would’ve tossed at least a throw-away $10 on Rich Strike just because. What makes the result even more amazing is that Rich Strike wasn’t even in the starting line-up. He only got in because Ethereal Road was a scratch before the start — Rich Strike was the first horse on the “also eligible” list. He looked like a late addition right out of the gate, 18th after the first half-mile, but it was the final turn where started to make his move. He found room on the rail inside and let it rip down the stretch. In case you’re wondering, there is a Canadian connection to Rich Strike: his dam (mother) is Gold Strike, a Manitoba-foaled horse. Gotta love the Manitoba dams. The payday increased Rich Strike’s career earnings about 6,000 per cent to $1,932,500 and he will be sought after once he’s put out to stud. He’s a Kentucky Derby winner and that lineage is worth a lot. And finally … Good Idea: Being released from your contract on good terms. Bad Idea: Being released from your contract because you fart too much. The next time you want to light a fire underneath Marcelo, you may want to think twice because the consequences may

Sonny Leon celebrates after riding Rich Strike past the finish line to win the 148th running of the Kentucky Derby horse race at Churchill Downs on May 7 in Louisville, Kentucky. Rich Strike had odds of 80-to-1 going in, a handsome payout if you dropped a flutter on him. (AP Photo/Charlie Neibergall)

ᓴᓂ ᓕᐋᓐ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᐳᖅ ᕿᒻᒥᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ Rich Strike–ᒥ ᖄᖏᖅᓯᓪᓗᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓᓂ ᓵᓚᖃᕐᓂᕐᒧᑦ 148–ᖓᓂ ᐅᓪᓚᖕᓂᐅᔪᒥ Kentucky Derby–ᒥ ᕿᒻᒥᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓱᒃᑲᓴᐅᑎᓂᐅᔪᒥ Churchill Downs–ᒥ ᒪᐃ 7–ᒥ Louisville, Kentucky–ᒥ. Rich Strike ᐱᔪᓐᓇᙱᓐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ 80-ᒥ-1–ᒧᑦ ᐃᓯᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ, ᐊᑭᓕᐅᑎᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ.


k NKu W? 9oxJ5


k NKu W? 9oxJ5


k NKu W? 9oxJ5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.