Nunavut News - Dec. 11, 2023 edition

Page 1

‘ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐅᑉᓗᖅ ᐃᖅᖃᐅᒪᓂᕐᒥᒃ’

ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ ᐃᖅᖃᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓇᑕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᕐᓇᓂᑦ

‘A sombre day of reflection’

Scan this QR code to receive local breaking news

Iqalummiut mark National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women

Man who ran over another with snowmobile found not guilty of attempted murder Volume 78 Issue 33

ᐊᖑᑎ ᑐᓗᖅᓯᔪᖅ ᓯᑭᑑᖅᑐᒥᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᖅ ᐃᓄᐊᖅᓯᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ

MONDAY, DECEMBER 11, 2023 $.95 (plus GST)

Environment ᖃᕐᓗᖅᑑᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ

Kugluktuk researcher updates study on fish health Mining ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐊᖏᙱᑕᖓ ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᔪᒪᓂᖓᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ

Generational wisdom

ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓂᖓ ᒪᐃᑲ ᐃᓅᑎᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐴᕋ ᒥᐅᕐᓐᔅ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᕿᓯᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖅᓱᐃᔭᐃᑎᓪᓗᒋᓪᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓵᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᕕᒃ ᓄᓇᖕᓕᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ArcticNet-ᑯᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ.

Regulator rejects Agnico Eagle’s expansion plans at Meliadine Sports ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᕿᑎᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑎᒃᑎᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓕᑕᕆᐅᔭᐅᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᕐᒧᑦ

Team and coach of the year a golden choice

Publication mail Contract #40012157

Mother and daughter team Micah Inutiq and Ceporah Mearns explain the techniques used in fleshing a seal skin during a workshop at the ArcticNet scientific conference in Iqaluit last week. Kira Wronska Dorward/NNSL photo.

7

71605 00200

2


A2 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

www.NunavutNews.com

ing all Nunavummiut Nuna Wishing

a Me rry Chri stmas Merry Christmas and Happy New Year From The Board of Directors and All Staff at NCC Investment Group Inc.

We are committed to enhancing Inuit well-being by creating wealth, employment and business opportunities.

Founded in 1995, NCC Investment Group Inc. is a 100% Inuit-owned d property management and construction and development company that operates in all three regions of Nunavut. NCC is owned by the four Inuit birthright development corporations of Nunavut. We strive to generate healthy economic benefits for our shareholder eholders and to develop Inuit workforce capacity.

Our first priority is tenant satisfaction.

NCC Properties Limited owns and manages an extensive portfolio olio oughout of commercial, residential and industrial rental units throughout Nunavut, including Inuksugait Plaza, our premier development in Iqaluit. We invest in our properties, our staff and our managemen ent systems to ensure a high quality of tenant service.

Our first priority is tenant satisfaction.

NCC Development Limited specializes in construction and development projects, both large and small, throughout Nunavut. vut. We are experts in construction methods that endure the challenging ing locations and weather conditions of the North. We are committed ed to delivering high quality construction, on ti me and on budget.

NCC Group of Companies is 100% Inuit Owned www.nccig.ca info@n inf o@nccig.ca


www.NunavutNews.com

Did we get it wrong? Nunavut News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Nunavut News/North, call (867) 979-5990 and ask to speak to an editor, or email editorial@nnsl. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

Nunavut News

Monday, December 11, 2023 A3

k NKu W? 9oxJ5

The health of char impacts the health of the Arctic

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 873-4031 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî ééËͬéî Çflˆ editor@nunavutnews.com.ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î ∂¬∂ĉÖͬü áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

News Briefs ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ Sport North ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ

ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᑦ 29 ᑐᖔᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖑᑎᑦ ᕼᐋᑭᖅᑎᖏᑦ ᒍᓗᑎᑖᓚᐅᖅᑐᑦ 2023-ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᓐᖑᐊᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑎᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᔪᖏᑦᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑏᕕᑦ ᑲᓛᒃ, ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᒪᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦᓯᐊᕙᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 2023−ᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ Sport Nunavut−ᑯᓐᓄᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᕋᓱ ᒪᓚᓐᔅ, ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ, ᓯᑕᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᓯᐊᓚᐅᖅᐳᖅ Sport Nunavutᑯᓐᓂᑦ. “ᑕᐃᑲᓂ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᖕᒥ ᐊᑯᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᖅ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᓂᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᓐᖑᐊᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᕼᐋᑭᓂᕐᒥᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ Sport Nunavut Facebookᑯᑦ ᒪᓚᓐᔅ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓪᓗᓂ. “ᐊᕐᕌᓂ, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᑦ ᕼᐋᑭᕐᔪᐊᕆᐊᖅᑐᕆᐊᖃᓚᐅᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑎᖕᒥᓲᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ, ᕋᓱ ᐸᕐᓇᒃᖢᓂ ᕼᐋᑭᖅᑎᓗᒃᑖᓂᒃ ᓯᑭᑑᒃᑯᑦ ᑎᑭᑎᑦᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᕼᐋᑭᕐᔪᐊᖃᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ. ᕋᓱ ᓄᑕᖃᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑎᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᐅᓛᓂᒡᓗ ᐊᑐᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ.” ᕼᐋᑭᖅᑐᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨ ᒪᒃ ᒥᒃᑖᓄ 2023-ᒥ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᓯᐊᐊᓛᖑᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᓯᐊᓚᐅᖅᖢᓂ. “ᒫᒃ ᒥᒃᑖᓄ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᓯᐊᖅᖢᓂ ᕼᐋᑭᖅᑐᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᑦ Sport Nunavut. “ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᕼᐋᑭᖅᑎᑎᔨᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᑯᓂᐅᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᓐᖑᐊᕐᔪᐊᑎᓪᓗᒍᓗ. ᒫᒃ ᓕᕗ 3− ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖓᔪᖃᐅᑕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᖅᖢᓂ. ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑎᓪᓗᑎᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒡᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂᒃ ᐱᒍᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᐊᖅᑎᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᖕᒥᓂᒃ.”

$30,000 ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ

ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᑦ Agnico Eagle ᐊᒻᒪ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᖏᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᑐᓴᖅᑎᑎᒍᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑭᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖓᑕ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓪᓗᑎᒃ ᒧᒥᖅᑎᑎᓂᖏᓐᓂ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᖅᑖᖅᑎᑎᓂᖏᓐᓂ 2023-ᒥ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᖑᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑎᓂᐊᖅᐳᑦ $10,000−ᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᐱᑦ ᐊᖑᑎᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑐᓗᕈᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᖑᑎᐅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᖏᑦᑎᒍᑦ ᑎᒥᖏᑦᑎᒍᓪᓗ ᒧᒥᓴᕈᑎᖏᑦᑎᒍᓪᓗ. ᐃᑯᕐᕋᖅ ᓂᕿᑖᕐᕕᒃ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ $10,000−ᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓵᑯᖅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᑎᕙᒃᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᓯᓪᓗᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᕗᑦ $5,000 ᐊᑐᓂ, ᓵᑯᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓪᓗ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᕐᓇᐅᓂᐊᓚᐅᖅᑐᒥ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᑎᓴᐱᕆ 6-ᒥ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᑦ ᑲᐱᔭᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᕙᖕᓇᖅᑐᒧᑦ ᓴᐅᓂᖑᓇᖅᑐᒧᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑲᐱᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᖕᓇᖅᑐᒧᑦ ᓴᐅᓂᖑᓇᖅᑐᒧᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᑭᐅᒥ ᐊᑐᖅᑐᒥ. “ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ 19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓇᕐᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓄᕙᓕᕐᓗᓂ ᓴᐅᓂᖑᓕᕐᓗᓂ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᖕᓇᒧᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅ,” ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ. “ᓄᕙᖕᓇᖅ ᓴᐅᓂᖑᓇᖅ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᕐᓗ 19 ᑲᐱᔭᐅᒍᑎᒃᓴᖃᐃᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ 6 ᑕᖅᑭᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ. ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑦᖢᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᒍᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᒃᑯᑦ. ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓄᑦ 65 ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓄᕙᖕᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ.”

An illustration and photo of summer water levels in Kuglutuk. Images courtesy of Eric Hitkolok and ArcticNet

Eric Hitkolok explains his three-year study of char and whitefish near Kugluktuk By Kira Wronska Dorward Local Journalism Initiative

“I have been fishing for Arctic char as long as I can remember,” begins Eric Hitkolok of Kuglugtuk during his presentation at the ArcticNet scientific meeting in Iqaluit on Dec 5. He’s been studying the general health of char and whitefish. “When I was younger, the char were very plentiful and healthy. Now, some of them are sick. I wanted to find out why some fish are sick, and if it is from warmer water temperatures or contaminants, including runoff from the dump, sewage decanting, gas contamination, or mines and exploration camps….[or] the dumping of heavy equipment that has ended up in S Lake that impedes fishing with nets in winter. “I also wanted to learn about the impacts of snagging on Arctic char and if it can affect their spawning. In 2021, I received funding from Inuit Qaujisarnirmut Pilirijjutit to study the health of Arctic char in the Coppermine River and the area near Kugluktuk, Nunavut. Since 2021, I have been collecting tissue samples from Arctic char and whitefish to measure mercury and other contaminants.” Hitkolok then points to a chart of a mercury study he conducted with water samples he’s pictured taking that were then submitted to the University of Waterloo for analysis. “This is the level that is important for people in my community,” he emphasizes, tapping the lower end of the chart consisting of green dots. “We learned there are lower levels of mercury [here],” but looking at another area of Kuglugtuk and samples taken from there, “we found high coliform levels in Dump Creek.” The very name ‘Dump Creek’ is indicative of the human behaviours causing these problems that are being tackled by community leaders and scientists like Hitkolok. “I have also collected otoliths”, or earbones of char, “to look at the age of fish and see if age is related to contaminants. I have collected water samples to measure contaminants, gas, and bacteria to see if the water is impacting the health of the fish,” said Hitkolok, who pointed to a photo and illustration of what was once a commonly used fishing spot in the community. “This is the first time I have ever seen this part of the river dry,” he comments. “I have collected fish that have been snagged or are sick and submitted them to

the Canadian Wildlife Health Cooperative in Guelph for necropsies,” he continued, showing slides of fish he said he finds in increasing numbers either injured from “snagging” — being temporarily caught in lines or nets — bruised or infected with illnesses undetectable until the fish is examined internally. “This is the last year for my funding,” concludes Hitkolok, who said he plans to

present his overall findings in the future. “The results will be important for the people of my community, because Arctic char is abundant year-round and is one of the main food sources.” Should other financial support be secured, Hitkolok hopes to continue measuring water samples, levels of contaminants and fish injuries and illnesses in the years ahead.

Erick Hitkolok takes water samples in Kuglutuk to be analyzed at the University of Waterloo. Photo courtesy of Eric Hitkolok and ArcticNet


A4 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᙱᑕᖓᑦ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᖅ ᐅᐃᒍᒋᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖓ ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕆᐅᒃᑐᑦ ᓱᓕ

www.NunavutNews.com

ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓᑦ ᐅᐃᒍᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᑉᓗᒍ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᖅ ᐊᐅᓛᕐᓂᕆᔭᖓ ᕿᐱᓗᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᒃᑐᑦ ᓱᓕ ᐅᐃᒍᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᖕᓇᕐᓂᐊᕐᓗᒍ. ᐊᔾᔨᖃᖅᑐᖅ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᖁᑎᓕᐅᕆᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ.

By Stewart Burnett Northern News Services Local Journalism Initiative Kivalliq

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᙱᑦᑐᑦ ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᖃᓂᑖᓃᑦᑐᖅ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᖅ ᐅᐃᒍᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔭᖓᓐᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ ᐆᒃᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. “ᐊᓕᐊᓇᒋᓚᐅᖏᑕᕘᒐᓗᐊᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᔪᓯᓂᖅ ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᖓᓐᓂᑦ, ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐊᐅᓛᖅᑎᑦᑎᓂᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ 15 ᐅᑭᐅᓄᑦ, ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᖏᑦᑐᖅ ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐳᒥᑦᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᖏᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᐳᒥᑦᒥᒃ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑲᑕᒑᕆᕝᕕᒃ 17-ᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖓᓐᓂᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐅᐃᒍᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᔪᒧᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᖁᓚᐅᖅᑕᖓᑦ, ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ “ᓇᓗᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᖓᓄᑦ, ᑐᒃᑐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕈᖕᓇᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖓ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂᑦ.” ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᐅᐃᒍᒋᐊᕈᒪᓚᐅᖅᑕᖓᑦ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᕐᒥᑦ ᐊᐅᓛᖅᑎᑦᑎᓂᖅ 11 ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐃᓚᔭᐅᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᐅᓛᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓄᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᒃᓵᒥᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᓄᕆᒥᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᖁᑎᓕᐅᕆᕝᕕᒃ, ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᔪᒪᔭᖏᑦ 11-ᖑᔪᑦ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᓗᒪᔪᒥᒃ ᐆᒻᒪᖅᖁᑎᓕᐅᕆᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᕐᒧᑦ.

“ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᓵᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᓕᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ, ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓂᑦ ᒫᓂᑑᐸᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓂᑦ ᓴᔅᑳᑦᓱᐊᓐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓇᓗᓇᕐᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᑎᒋᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓃᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᖁᓯᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᔭᕋᒃᑕᕐᓂᖅ ᐱᔪᓂᒃ, 11-ᓂᒃ ᐃᓚᓯᓗᑎᒃ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᖅ ᐊᐅᓛᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓛᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᓄᕆᒥᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᖁᑎᓕᐅᕆᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᖅ

ᕐᑯᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥᒃ ᕐᑯᕕᐊᓱᒋᑦᓯ

Season’s Greetings

ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᙵᕕᑦᑎᐊᕙ ᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒪᔭᕐᓄᑦ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᐅᓪᓗᑎ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.

Helping build a solid foundation for your business success by providing business advice and financial loans.

ARE YOU FUNDING A NEW BUSINESS VENTURE?

TALK TO US!

Peter Ma

Dushyenth Ganesan

Damien Lachance

Angela McPherson

• We can offer flexible options • Loans from $150,000 to $2,000,000 • Business development advice • Doing business development in Nunavut since 1999

We can help you develop your business in Nunavut. 1-888-758-0038 | www.nbcc.nu.ca | credit@nbcc.nu.ca

ᐅᐃᒍᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᒥᑦ ᓴᖅᕿᑕᐅᔪᒥᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕐᒥᙶᖅᑐᖅ ᑲᕕᒃ ᑲᓗᕋᖅ-ᒥᑦ. “ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᓵᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᓚᐅᓕᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᐅᐃᒍᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᒪᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ, ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑕᑉᑎᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ.” ᐊᓄᕆᒥᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᓵᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᕈᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᖁᑎᓕᐅᕆᓗᑎᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖏᑦᑐᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᓄᑦ. “ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖏᓐᓂᕆᔭᖓᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓄᕆᒧᑦ ᑲᐃᕕᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᓕᕈᖕᓇᕐᓂᖅ ᑐᒃᑐᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᒥᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ “ᐊᖏᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖓ” ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᒪᓂᕐᔪᐊᖅ ᑐᒃᑐᖏᑦ, ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑕᑉᑕ, ᐃᒪᖓᓄᑦ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑎᕕᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ, ᐃᓅᓯᖏᑦ, ᐱᖅᖁᓯᖏᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ. “ᐃᓚᒋᔭᐅᑉᓗᓂ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᑕᐃᒪᐅᔪᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᙳᕆᐊᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᓗᐊᖏᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᓈᒻᒪᒐᔭᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᔪᓂᒃ ᑐᒃᑐᓄᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᓄᕐᕆᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕐᕆᐅᕌᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᔪᓂᑦ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᒥᑦ.

“ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᒥᔪᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᐅᔪᑦ ᑐᒃᑐᓄᑦ ᑕᒡᕙᑲᐅᑎᒋᒥᑦ ᐱᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᖅᕿᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᕆᓗᒋᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ, ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ, ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᖁᓯᖏᓐᓄᑦ.” ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ “ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᑦ” ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᓕᐅᕆᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᓇᓂᓯᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐆᒻᒪᖅᖁᑎᓕᐅᕆᔪᓂᒃ. “ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ, ᐃᓚᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᑦᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᓄᑦ, ᓇᓗᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕋᔭᕐᓂᖓ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓗᐊᖏᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕈᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᓗᒃᑖᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᓂᕐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᓂᑦ ᐅᐃᒍᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᑕᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓗᐃᑦᑑᖓᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᖑᓯᒪᔪᒥᑦ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᒥᑦ. ᑕᒡᕘᓇ ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᖅᑐᑦ ᓱᓕ. “ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓱᓕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᕿᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᑦ ᐊᒡᓃᑯᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᖓᓂᑦ. “ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓗᕆᒃᓴᐅᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑉᓗᑎᒃ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᓂᕆᔭᖓᓂᑦ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐅᔭᕋᒃᑕᕆᐊᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᓐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᓛᖁᑉᓗᒋᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ.”

On behalf of the Northern Employee Benefits Services Board of Directors, Pension Committee and Staff, we wish all our members and their families

A Merry Christmas and a Prosperous New Year! Y Holiday Hours 5122 53 Street,Yellowknife, NT X1A 1V6 T: (867) 873-4965 F: (867) 873-5801 W: www.nebsnorth.com E: admin@nebsnorth.com

December 22 8:30 am to 12 pm noon December 25 and 26 CLOSED December 29 8:30 am to 12 pm noon January 1 CLOSED


Nunavut News

www.NunavutNews.com

Monday, December 11, 2023 A5

Iqaluit man who ran over another with snowmobile found not guilty of attempted murder k NKu W? 9oxJ5

Jordan Kovic to be sentenced for assault with a weapon and aggravated assault By Kira Wronska Dorward Local Journalism Initiative

Editor’s note: This story contains details that some readers may find disturbing. An Iqaluit resident who gravely wounded another man by “repeatedly striking him and stomping on his head while unconscious and driving over him with a snowmobile” has been found not guilty of attempted murder. Justice Susan Charlesworth oversaw the trial and rendered her judgement on Nov. 24, 2023. However, Charlesworth found that the accused, Jordan Kovic, was guilty of assault with a weapon, aggravated assault and failing to keep the peace and be of good behaviour, as was required from a previous court appearance. The attempted murder charge was laid following the 2019 incident that occurred in downtown Iqaluit. Kovic pleaded not guilty. “I am not satisfied beyond a reasonable doubt that Mr. Kovic’s intended purpose for the attack on the night of December 27, 2019 was to kill (his victim), I must find him not guilty of attempted murder,” Charlesworth stated. Security cameras captured much of the crimes in progress. Witnesses were also called.

“There is no question FASD and substance abuse are plagues in Nunavut and played a role on the evening of December 27, 2019… (While) there is no doubt Mr. (Jordan) Kovic wanted to significantly hurt (the victim), there is significant doubt that he intended to kill him,” Justice Susan Charlesworth concluded. NNSL file photo

Kovic stomped on his victim’s head 16 times as well as punching him. The victim appeared to lose consciousness early in the attack. Kovic had also assaulted another man moments earlier. One witness said he heard Kovic shout words to the effect of, “You guys tried to steal

my Ski-Doo!” The witness described Kovic as being “hard angry or in a rage during the stomping.” The assailant later drove over the body of the unconscious victim, and then continued to kick and punch him. He then placed his victim on the back of his snowmobile,

and took him to the men’s shelter. There, he placed him gently on the ground and calmly waited for police to arrive on scene. Police testified that the offender appeared calm throughout subsequent dealings later that night. The defence relied on a forensic psychiatrist who said he

believes Kovic was born with fetal alcohol spectrum disorder (FASD), which, to varying degrees, affects the brains of those who suffer from it. Because of behavioural issues and problems in his home, Kovic was sent south for much of his childhood. The guilty party admitted during his testimony that he had been drinking the majority of the day prior to the assaults, while also indulging in marijuana and cocaine consumption. Charlesworth explained that “to the uninitiated, the charge of attempted murder may be perplexing at first instance, especially if too much emphasis is placed on the word ‘murder’ in the title of the offence.” The judge noted that the victim who was stomped and run over by the snowmobile did not die and, in her estimation, Kovic did not have the intent to murder or cause bodily harm to the extent that it resulted in death.

“As it was not proven that Mr. Kovic set out during the attack to kill (the victim), a conviction on attempted murder is not found,” Charlesworth stated definitively in sentencing. However, “Mr. Kovic’s anger and diminished impulse control resulted in a horrendous attack on (the victim) that must attract significant criminal law consequences. “There is no question FASD and substance abuse are plagues in Nunavut and played a role on the evening of Dec. 27, 2019. The issue of whether these impairments frustrated the formation of the specific intent necessary to be found guilty of murder or attempted murder is unnecessary for me to decide…. (While) there is no doubt Mr. Kovic wanted to significantly hurt (the victim), there is significant doubt that he intended to kill him,” the judge concluded. The court case was prolonged due to the maternity leave of Kovic’s lawyer.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓗᒃᑖᑦ ᖁᕕᐊᓱᖁᕙᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᒥᑦ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᖕᒥᑦ.

Wishing all Nunavummiut a happy and safe holiday season. Tamainnut Nunavunmiut quviahuqvingmi quviahuritti aanningnaittumiklu pinahuaqluhi. Meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les Nunavummiuts en ce temps des Fêtes.


A6 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ Premier P.J. Akeeagok

ᐸᒥᓚ Hᐊᕿᖓᒃ ᒎᕐᔅ Hon. Pamela Hakongak Gross

ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ Hon. David Joanasie

ᑕᐃᕕᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ Hon. David Akeeagok

ᔪᐃᓕ ᖃᐃᕐᓂᖅ Hon. Joelie Kaernerk

ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ Hon. Lorne Kusugak

ᔮᓐ ᒪᐃᓐ Hon. John Main

ᒪᒡᒍᓚ ᓇᑲᓱᒃ Hon. Margaret Nakashuk

ᑕᓂᐊ ᖃᕝᕕᒃ Hon. Daniel Qavvik

ᐃᓚᑦᑎᓐᓂ ᐃᓚᓯᓐᓄᑦ, ᕿᑲᕐᓇᐅᓕᖅᐸᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖁᔨᕗᒍᑦ!

From our families to yours, we wish you safe and happy holidays! Ilagijaptingnin ilingnun, tujuqtaffi nakuujumik quvianaqtuniklu haalatiirutinik! Au nom de nos familles, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, un temps des Fêtes sous le signe du bonheur et de la sérénité.


Nunavut News

www.NunavutNews.com

Monday, December 11, 2023 A7

k NKu W? 9oxJ5

News Briefs Power fully restored in Pangnirtung after state of emergency The Hamlet of Pangirtung once again has full power after declaring a state of emergency on Dec. 2. Some residents in the community of 1,500 people were left without electricity for several days after extreme winds downed power lines, and a Qulliq Energy Corporation emergency repair crew dispatched from Iqaluit was able to fly to the community after the inclement weather calmed. “With the final customer having been energized yesterday [Dec. 5], power has been restored to all customers in Pangnirtung. All storm damage and line servicing was repaired by line crews on Tuesday [Dec. 5],” a representative from QEC informed NNSL Media. Power outages were first reported by the power corporation in Pangnirtung on the evening of Nov. 29, and many locals were forced to evacuate to emergency shelters set up in schools. “We’ve had pretty much a week of storms — high winds, blowing snow,” said a Pagnirtung resident at the emergency school shelter Saturday night, who wished to remain anonymous. “The worst storm was Thursday night and that’s when the power went out. The hamlet has been distributing fuel for stoves, and the schools have set up emergency generators and warming stations.” In total, the power outage lasted a week in some parts of the hamlet.

$30k for community organizations Agnico Eagle and the Hamlet of Rankin Inlet announced the recipients of the mining company’s annual charity ball grants for 2023. The Rankin Inlet Men’s Committee is awarded $10,000 to help men in Rankin Inlet overcome challenges and barriers, while supporting men’s mental and physical health and healing. The Ikurraq Food Bank is also receiving $10,000 to support its operations. Rankin Inlet Women’s Soccer and the Rankin Inlet Fishing Derby are receiving $5,000 each, to fund a soccer tournament and the annual fishing derby, respectively. The awards were scheduled to be officially presented at the annual community feast Wednesday, Dec. 6.

Territorial government extends Homeowner Fuel Rebate The Government of Nunavut is attempting to help some Nunavummiut offset the costs of fuel in 2024 through an extension of the $1,000 Homeowner Fuel Rebate. In order to successfully apply, an eligible homeowner needs to be able to prove that they owned a home in Nunavut on Dec. 1, 2023. They must also show that this home was a principal residence on this date. Other rules may apply in specific circumstances. The deadline to apply through the Department of Finance is March 31, 2024. Anyone who received the rebate this year does

not have to provide proof of ownership again. Questions can be directed to homefuelrebate@ gov.nu.ca or call toll-free line at 1-800-316-3324.

GN imposes new limits on liquor importation New daily liquor import permit limits took effect across Nunavut on Nov. 27, in accordance with changes to the Liquor Act. Changes have been made to the the volume and frequency of spirits that an individual can import to the territory. The new limits are: -One permit per day, per individual. -Alcohol orders are limited to one permit per order. -A maximum of seven litres of spirits per permit — these limits do not apply to beer, wine, or other low-alcohol content beverages (coolers), or to liquor imported by sealift. “We heard from many stakeholders, including hamlet councils and the Royal Canadian Mounted Police, that import permit limits were required to curb the amount of hard liquor imported into communities for the purposes of bootlegging,” said Finance Minister Lorne Kusugak. “These new limits directly respond to those calls for change and were set based on feedback we received from our stakeholders.” There were no previous limits on the amount of alcohol an individual could import into Nunavut using a liquor import permit. The Nunavut Liquor and Cannabis Commission (NULC) is also changing its office hours to purchase liquor import permits. The new hours are: -Iqaluit NULC store: 12:00 pm – 5 p.m. Tuesday to Friday -Rankin Inlet NULC office: 8:30 a.m. – 4:30 p.m., Monday to Friday -By phone: 1-855-844-5488, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday to Friday

Sport awards for Kivallirmiut Among the 2023 Sport and Rec awards announced by Sport Nunavut are many recognizable people from the Kivalliq. Russell Mullins, rec coordinator in Chesterfield Inlet, was one of four recipients of the Special Recognition Award from Sport Nunavut. “He spends most of his hours at the arena coaching, mentoring and providing youth opportunities to play hockey,” stated Sport Nunavut in a Facebook post about Mullins. “Last year, Chesterfield Inlet was supposed to attend a tournament in Rankin Inlet, but when the flights were cancelled, Russell quickly devised a plan and brought the entire team by snowmobile to ensure they would not miss out on their first ever tournament. Russell always puts the kids first and wants to provide them the best possible experience.” Referee Max MacDonald earned the 2023 Official of the Year award. “Max MacDonald is a staple in hockey in Nunavut,” stated Sport Nunavut. “He has officiated for many years across the territory and has also officiated at the Arctic Winter Games. Max is a level 3 certified official

Nunavut Employees Union sends all our members and their families across Nunavut a message of Solidarity, Peace, and Joy for the holidays!

Extreme winds overturned this trailer in Pangnirtung last week. Photo courtesy of Jóhann Jóhannsson and is currently Hockey Nunavut’s referee in chief. In his role there, he develops programs for junior officials. His programs promote and encourage younger officials to stay involved by building self-confidence. As you know, if we don’t have referees, we would not be able to play the game.”

Flu shot reminder The Government of Nunavut advises Nunavummiut to get their flu shots this winter. “Because Covid-19 has symptoms very similar

to the common cold or the flu, we encourage those who are eligible to get an updated Covid19 vaccine in addition to a flu shot this winter,” stated a news release from the Department of Health. “Flu and Covid-19 vaccines continue to be available for all Nunavummiut aged six months and older. It is safe and recommended to receive both the flu and Covid-19 vaccine during the same appointment. For those aged 65 years or older, a separate flu vaccine with additional protection for this age group is available.” Masks continue to be mandatory in health facilities across the territory.

Wishing all Nunavummiut, a happy and safe holiday season. Merry Christmas and Happy New Year! ᑕᒪᕐᒥ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ, ᖁᕕᐊᓱᑦᓯᐊᖁᕙᕗᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑦᑐᒥᓗ ᓄᖅᑲᖓᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ. ᒥᐅᕆ ᑯᕆᓯᒪᓯ ᕼᐊᐱ ᓂᐅᔨᐅᓗ!

Nunavummiut working together for a great 2024! ¥∂‡´ ÄÒö∂ÄÕÒèî öꜫÔéûÚî Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit Nunavut Employees Union Syndicat des employé-e-s du Nunavut

www.neu.ca

ᓘᕆ ᐃᓪᓚᐅᖅ


A8 Monday, December 11, 2023

Published Mondays

Office: 626 Tumiit Plaza, Iqaluit, NU Box 28, X0A 0H0 Reporter: Kira Wronska Dorward Translator: Hilarie Makpah Advertising: Phone: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 Toll free: (855) 447-2584 Email: editor@nunavutnews.com Website: www.nunavutnews.com Kivalliq office: Box 657, CMCA Rankin Inlet, NU, AUDITED X0C 0GO Phone: (867) 645-2862 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Production facilities: Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: editorial@nnsl.com advertising@nunavutnews.com circulation@nnsl.com Website: www.nnsl.com

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

An opportunity to heal By Kira Wronska Dorward Local Journalism Initiative

On Dec. 6 at Iqaluit’s Four Corners, scores of community members came together for an RCMP-escorted march on the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women. A service followed at Nunavut Arctic College. The event — held in a part of Canada that endures a rate 13 times the national average for gender violence — was organized by the Qulliit Nunavut Status of Women Council and its partners: YWCA Agvik, the Government of Nunavut, the RCMP, the Nunavut Law Society and Pauktuutit Inuit Women of Canada.

www.NunavutNews.com

Those holding the Qulliit Nunavut Status of Women Council banner lead the march to Nunavut Arctic College in Iqaluit on Dec. 6. Kira Wronska Dorward/NNSL photo

An opportunity to reflect and heal There were speeches from guests and survivors, and performances by the Inuksuk Drum Dancers and Alassua Hanson and Mary Itorcheak — all to the moving of roses from vase to vase in remembrance of women killed or harmed by gendered or domestic partner violence. “It’s a sombre day of reflection,” said Cate Macleod, executive director of Qulliit Nunavut Status of Women Council, “but hopefully also a day of healing against gender-based and partner-based violence. The speeches and performances may give [those present] the opportunity for reflection and to heal.”

FOUNDER (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason GROUP PUBLISHER Mike W. Bryant – mike.bryant@nnsl.com MANAGING EDITOR James McCarthy – james.mccarthy@nnsl.com

ACCOUNTING: receivables@nnsl.com Sophie Wu EDITORIAL BOARD: Mike W. Bryant • James McCarthy Derek Neary NEWS EDITORS James McCarthy • Derek Neary EDITORIAL PRODUCTION: editor@nunavutnews.com Sports: sports@nnsl.com

Inuksuk Drum Dancers and choir perform for the second time in the evening. Kira Wronska Dorward/NNSL photo.

ADVERTISING PRODUCTION Production manager: Jennifer Reyes

Natsiq Kango lights the quilliq and recounts stories from her life, including being homeless with her two grandchildren as little as a few weeks ago. Kira Wronska Dorward/NNSL photo

ADVERTISING advertising@nunavutnews.com All departments: advertising@nnsl.com National: James Boylan Classified Advertising: classifieds@nnsl.com Director of product development: Laura Whittle Admin ad controller: Liezrie Maala CIRCULATION – circulation@nnsl.com Circulation Director: Edison Mathew Circulation clerk: Bill Hutchinson Subscriptions: One year mail $75 Online (entire content) $50/year

NNSL Media, a division of Black Press Media Publishers of: Inuvik Drum • Kivalliq News Yellowknifer • Hay River Hub NWT News/North • Nunavut News/North

From left, event co-emcee Julie Vaddapalli; Cate Macleod, executive director of Qulliit Nunavut Status of Women Council; and Joanna Awa, co-emcee. Kira Wronska Dorward/NNSL photo

We acknowledge the finanNous reconnaissons l'appui cial support of the Government financier du gouvernement du of Canada. Canada.

Member of the Ontario Press Council. The Ontario Press Council was created to defend freedom of the press on behalf of the public and press alike and to consider specific, unsatisfied complaints from readers about the conduct of the press in gathering and publishing news, opinion and advertising. Complaints should go to: The Ontario Press Council, 2 Carlton St., Suite 1706 Toronto, Ont., M5B 1J3 Email: Info@ontpress.com Fax: 1-416-340-8724 www.ontpress.com

SEND US YOUR COMMENTS

Email us at: editorial@nnsl.com; mail to Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0; or drop your letter off at our office at 102 Tumiit Plaza. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements.

Handmade signs from Inuksuk High School students and a candle of remembrance. Kira Wronska Dorward/NNSL photo The Dec. 6 walk starts from Iqaluit’s Four Corners with an RCMP escort. Kira Wronska Dorward/NNSL photo


Nunavut News

www.NunavutNews.com

Monday, December 11, 2023 A9

k NKu W? 9oxJ5

Fleshing, stretching and softening: An introduction to seal-skin preparation ᓂᕿᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒥᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᓕᓴᐃᓂᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ One-day workshop focuses on participants having the opportunity to take hands-on experience in all aspects of hide preparation By Kira Wronska Dorward Local Journalism Initiative

ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓂᖓ ᒪᐃᑲ ᐃᓅᑎᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐴᕋ ᒥᐅᕐᓐᔅ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᕿᓯᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖅᓱᐃᔭᐃᑎᓪᓗᒋᓪᓗ, ᐲᖅᑕᖓᑦ ᐃᓛᓂᒃᑯᑦ ᓂᕆᕙᒃᖢᓂᔾᔪᒃ. ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᒃᑲᓐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐅᖅᓱᖓ ᓇᑦᑎᐅᑉ ᖁᓪᓕᕐᒧᑦ ᐃᑭᒪᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒐᔾᔪᑕᐅᑉᓗᓂ. ᕿᓯᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐅᖅᓱᓗᒃᑖᖓᓂᒃ ᐲᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒍ. “ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᒦᐅᕐᓐᔅ, “ᕿᓯᖕᒥᑦ ᐊᖕᒪᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᒥᖅᖁᑎᖃᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕙᓗᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᑉᑎᖕᓂᑦ ᐊᖕᒪᖅᑐᓄᑦ. ᕿᓰᑦ ᓯᓚᒧᐊᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᐃᒃᑮᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᐸᓂᖅᓯᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ, ᐃᓚᓯᔪᖅ ᐃᓅᑎᖅ, ᕿᓯᖓ ᖃᑯᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑦ.” ᐸᓂᖅᑎᑉᐸᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᒪᒥᖓ ᑲᔪᖅᓯᖔᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

Mother and daughter team Micah Inutiq and Ceporah Mearns explain the techniques used in fleshing the skin, or removing both blubber and membrane, the latter of which is sometimes ingested. In earlier times, the blubber from the seal was used for lamps and cooking. A good fleshing ensures all the fat and membranes are removed, and can take many hours of careful concentration. “Sometimes,” says Mearns, “we make holes in the skin, but we have needles and thread to fix that. We put the skins outside to dry when its cold, adds Inutiq, so that that [the pelt] turns white.” If dried in the summer, the underside of the pelt will turn brown instead. Kira Wronska Dorward/NNSL photo

An introduction to seal skinning workshop attracted about a dozen participants to the newly built Inuusirvik Community Wellness Hub in downtown Iqaluit during the ArcticNet scientific conference last week. Those interested were able to get literal “hands-on experience,” and enjoy homemade bannock and jam prepared by instructors Micah Inutiq and Ceporah Mearns. The mother-daughter team, originally from Pangnirtung, related the importance of passing on this traditional knowledge and what it means for Inuit culture. They expressed how guiding this workshop for ArcticNet was an important means of making sure this technique is not lost, so that others may too learn the ways.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓵᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᕕᒃ ᓄᓇᖕᓕᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ArcticNet-ᑯᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ. ᐃᓚᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᔪᖕᓇᓚᐅᖅᑐᑦ “ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᓗᑎᒃ,” ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᒋᓗᒋᑦ ᐹᓂᒃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᒪᒪᖅᓴᐅᑎᖃᖅᖢᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᒪᐃᑲ ᐃᓅᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐴᕋ ᒥᐊᕐᓐᔅ-ᒧᑦ. ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ-ᐸᓂᖓᓗ ᐱᓕᕆᐊᓖᑦ, ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑕᑐᖃᐅᔪᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᑕ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᑐᓂᐅᑎᒋᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᖃᕐᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᖁᓯᖓᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ArcticNet-ᑯᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓂᐊᖏᓪᓗᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᑕᐅᔪᖕᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ.

The mother-daughter duo were careful to explain the importance of tools to the individual skin-maker. With three levels of sharpness for an ulu alone, in addition to the scraper, the fleshing of the skin, or majjak, is a very personalized experienced unique to the person performing the task. Each person must confront their own ulu, and find their preferred method of sharpening and angling the blade. “It’s hard work, doing this,” says Micah Inituq. “It’s about how the ulu feels in your hand.” Kira Wronska Dorward/NNSL photo

ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ-ᐸᓂᐅᔪᖅ ᐅᖃᓪᓚᐅᔾᔨᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᑕ ᐊᑐᖅᑕᖏᑦ ᕿᓯᓕᕆᔫᑉ. ᐱᖓᓱᐃᖓᑉᓗᑎᒃ ᐃᐱᖕᓂᖓᑕ ᐅᓘᑉ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᖅᓱᐃᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᕿᓯᖕᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᔾᔭᒃ, ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᑉᓗᒍ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᕿᓯᓕᕆᔪᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ. ᐊᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᓗᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᐱᒃᓴᐃᔾᔪᑎᒋᔪᒪᔭᖓᓐᓂᒃ ᐱᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕕᖓᓂᕆᔭᖓᑕ ᐅᓗᖓᑕ ᐃᐱᖕᓂᐊᑕ. “ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᒻᒪᕆᐅᔪᖅ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᖢᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᒪᐃᑲ ᐃᓅᑎᖅ. ᐊᒡᒐᖕᓄᑦ ᐅᓗ ᓈᒻᒪᒋᐊᖃᖅᑐᖅ.

ᓯᐴᕋ ᒥᐅᕐᓐᔅ ᓰᕐᓕᕆᔭᖅᑐᖅ ᕿᓯᖕᒥᑦ, ᕿᓯᓕᐊᕆᐊᖑᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᒥᒃ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᖕᒪᓗᖅᓯᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᕿᓯᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᐊᒥᐊᒃᑰᔪᑦ ᐅᖅᓱᐃᑦ ᐸᓂᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᑎᒃᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᒻᒪᖅᑕᐅᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒍᒥᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᐃᕐᒥᒃᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐆᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ. “ᐅᖅᖂᓯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ,” ᐅᖃᐅᔾᔨᔪᖅ ᓰᕐᓕᕆᔭᖅᑎᓪᓗᒍ. “ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑲᑎᓐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐅᕙᑉᑎᖕᓂᑦ ᒪᖃᐃᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᑎᕐᓄᑦ… ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕆᔭᕗᑦ ᖃᑕᙳᑎᑉᑎᖕᓄᑦ.” ᐃᓚᓯᔪᖅ ᓇᒡᓕᖕᓂᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᒪᖃᐃᑎ ᑐᓂᓯᒑᖓᑦ ᕿᓯᖕᒥᑦ ᐅᖅᓱᖃᓗᐊᖏᖦᖢᒍ.

Ceporah Mearns scrapes the underside of a skin, which has been previously prepared and dried. She describes how women usually sit in circle groups when working on hides, and that it is crucial to scrape off the remaining dried fat that has hardened before stomping, whereupon it will be rewashed in lukewarm water. “You will sweat,” she warns while scraping. “I think [the teaching of seal-skinning] is really important because it connects us back to the hunters and the seals… this is where we maintain our relationships with our families.” She adds that love is shown when a hunter gives his wife a skin with very little fat on it. Kira Wronska Dorward/NNSL photo

Holding an already fleshed skin for the underside to be then softened and scraped, Ceporah Mearns says, “They dry nicely in the cold.” Skins are sometimes wetted and dried several times in the softening process before being scraped, tied up and stomped on. The full process of scraping a skin and how much time it takes is dependent on “all conditions being perfect.” Kira Wronska Dorward/NNSL photo

ᑎᒍᒥᐊᖅᖢᓂ ᕿᓯᓕᕆᐊᖑᐊᓂᒃᓯᒪᔪᒥᒃ ᕿᑐᓕᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ ᓱᓕ ᐊᒻᒪᓗ ᓰᕐᓕᕆᔭᕐᓗᒍ, ᓯᐴᕋ ᒥᐅᕐᓐᔅ ᐅᖃᖅᑐᖅ, “ᐸᓂᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒥᑦ.” ᕿᓰᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᓯᓕᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓂᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᕿᑐᓕᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓰᕐᓕᕆᔭᖅᑕᐅᖅᖄᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒻᒪᖅᑕᐅᖅᖄᖅᑎᓐᓇᒋᑦ. ᕿᑐᓕᓴᐃᓂᖅ ᕿᓯᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖅ “ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᖃᓄᐃᖓᓂᐅᔪᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.”

Micah Inutiq begins skinning a prepared seal pelt with her preferred ulu. “Don’t be afraid to get your hands dirty… and feel the skin of the seal. [When] I’ve been hard at it, I could hear the sounds and smell the smells… so it’s just part of our learning. Just having the opportunity to share this is important,” she says. Inutiq grew up in Pangnirtung, attended residential school as a child, and moved to Scotland for a period before returning to Nunavut. Kira Wronska Dorward/ NNSL photo

ᒪᐃᑲ ᐃᓅᑎᖅ ᕿᓯᓕᕆᒋᐊᖅᑐᖅ ᐅᓗᓂ ᐱᐅᒋᓂᖅᓴᕆᔭᖓ ᐊᑐᖅᖢᒍ. “ᖁᐃᓇᙱᓪᓗᑎᑦ ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐃᑉᐸᓕᖅᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ… ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒋᓗᒍ ᕿᓯᖓ ᓇᑦᑎᐅᑉ. ᕿᓯᓕᕆᑎᓪᓗᖓ, ᑐᓵᔪᖕᓇᖅᑕᒃᑲ ᓂᐱᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᒪᓗᒋᑦ ᓇᐃᒪᓐᓇᖅᑐᑦ… ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ. ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ.” ᐅᖃᖅᑐᖅ. ᐃᓅᑎᖅ ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥᑦ, ᓱᕈᓯᐅᑉᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑳᑦᓚᓐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓵᖅᖢᓂ.


A10 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

Getting to know municipal leaders at the Nunavut Association of Municipalities annual general meeting ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᕼᐋᒻᓚᑦᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ How are you feeling about your new role? What issues are you looking at in your community? What are your hopes for the future? By Kira Wronska Dorward Local Journalism Initiative

ᖃᓄᐃᒋᕕᐅᒃ ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐃᑦ? ᓱᓇᐅᕙᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒪᔭᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ? ᓱᓇᐅᕙᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᑎᑦ ᓯᕗᓂᖅᓴᒧᑦ? Lenny Aqigiaq Panigayak, mayor of Taloyoak: “I was the youngest member of council ever at 19. I really enjoy serving my community. It’s a lot of work, but I’m really excited to learn more over the next four years!”

ᓕᐊᓂ ᐊᕿᒡᒋᐊᖅ ᐸᓂᒐᔭᒃ, ᒦᔭ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᑦ: “ᒪᒃᑯᓛᖑᑉᓗᖓ 19-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᖓ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖓ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᑦᑎᐊᖅᑕᕋ ᐱᔨᑦᑎᖅᖢᒍ ᓄᓇᓕᒐ. ᐱᓕᕆᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᓯᑕᒪᑦ ᐅᑭᐅᓂᑦ ᖃᐃᔪᓂᑦ!” Jamie Taipana, assistant SAO in Cambridge Bay: “I joined in January of this year, but I have 18 years of experience with the GN and Kitnuna Group of Companies. I moved to Cambridge Bay in 1993. (Wayne) Gregory is our mayor and a wonderful leader. (The Nunavut Association of Municipalities AGM is) a wonderful opportunity for mayors new and old to meet and build connections.”

ᔩᒥ ᑕᐃᐸᓈᖅ, ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᒧᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ: “ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᑕᖅᖀᓐᓇᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᓂ, ᑭᓯᐊᓂ 18 ᐅᑭᐅᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑦᓄᓇ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᔪᖓ. ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒧᐊᓚᐅᖅᑐᖓ 1993-ᒥᑦ. (ᐅᐃᓐ) ᒍᕆᐊᒍᕆ ᒦᔭᒋᔭᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᔪᖅ. (ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᕼᐋᒻᓚᑦᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ) ᐱᐅᔪᖅ ᒦᔭᓂᒃ ᓄᑖᖑᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒦᔭᑐᖃᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᐊᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ.”

Wayne Gregory, mayor of Cambridge Bay: “I love my new role, and am ready for the challenges. I’m very optimistic for the future and ready to work with the new team, council, and the administration for the betterment of the community.”

ᐅᐃᓐ ᒍᕆᐊᒍᕆ, ᒦᔭ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ: “ᖁᕕᐊᒋᔭᕋ ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᐊᕋ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕈᖕᓇᖅᓯᔪᖓ ᐊᒃᓴᕈᕐᓇᐅᑎᐅᔪᓂᒃ. ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᖕᓇᖅᓯᔪᖓ ᓄᑖᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᐊᖅᑕᒻᓂᒃ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᒥᒃ ᐱᑦᑕᐅᓯᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᓕᒃ.”

Sheldon Dorey, Baker Lake SAO: “I left Nova Scotia for Nunavut in 2000, and moved back (to Nunavut again) in September of 2017. What brought me back was when the community called and asked me to work as SAO. I did so happily.”

ᓯᐅᓪᑕᓐ ᑑᕆ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑎᖃᖅᑎ: “ᓅᕙ ᓯᑰᓴᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᖅᑐᖓ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ 2000-ᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᒃᑲᓐᓂᖅᖢᖓ (ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ) ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ 2017-ᒥᑦ. ᐅᑎᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᒐᒪ ᐊᐱᕆᔭᐅᑉᓗᖓ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᖁᔭᐅᑉᓗᖓ. ᖁᕕᐊᓱᒃᖢᖓ ᐅᑎᓚᐅᖅᑐᖓ.”

employment opportunities.”

Oliver Shipton, mayor of Whale Cove: “I feel honoured to be given the opportunity to lead the community. What I’ve been namely focusing on on is youth, Elder, and mental health programs, as well as infrastructure, and thus potentially creating new

ᐋᓕᕗ ᓯᑉᑕᓐ, ᒦᔭ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ: “ᐅᐱᒍᓱᒃᑐᖓ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᖕᓇᖅᑎᑕᐅᒐᒪ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ. ᑕᐅᑐᒐᕆᓗᐊᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓕᕆᓂᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑏᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᕿᑦᑎᓗᑕ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ.” George Qaunaq, Iglulik SAO: “I am enjoying enjoying it so far. I like the challenges, namely the timing and funding — either you don’t have enough of one, or you’re out of the other.”

ᔪᐊᔾᔨ ᖃᐅᓇᖅ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑎᖃᖅᑎ: “ᖁᕕᐊᒋᔭᕋ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ. ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᕋ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᖃᖓᒃᑰᖓᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒥᒐᒃᓴᖅᑐᑎᑦ ᐱᖃᑖᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖃᑖᓂᑦ ᓄᖑᕈᑎᔪᑎᑦ.”


Nunavut News

www.NunavutNews.com

Monday, December 11, 2023 A11

k NKu W? 9oxJ5

No two near-death experiences are exactly the same Before their near-death experience, some experiencers were very materialistic. They were climbing up the ladder of success. Their focus in life was getting that upcoming promotion or making more money. After their NDE they shifted to more positive values. Brett Sayles/Pexels photo

Northern News Services

My last three articles were about NDEs - Near Death Experiences. These amazing experiences have been reported by millions of people from around the world. Some believe they are the result of an abnormal brain during a medical crisis such as a heart attack. Others believe they are glimpses of the “other side.” I have read thousands of cases and have interviewed up to fifty people who report having an NDE. What is an NDE? No two NDEs are exactly the same. But according to researchers Columnist there are some common elements such as an out-of-body experience, going through some kind of tunnel, being greeted on the other side by deceased relatives or ancestors, feelings of incredible peace, meeting an all-loving powerful Being of Light, re-experiencing all one’s life in a flash, and life changing after-effects. One such after-effect is the complete loss of all fear of death. In the last article I focused on the life review. This is when the NDE-er’s life flashes before them. They re-experience their past in great detail. It’s a little like watching a movie. But one difference is the NDE-er re-lives all their feelings as well. Every emotion they had plus the emotions of those around them are re-experienced at the same time. This includes all the happiness and joy they felt in life. But it also includes all the pain they caused others. NDE-ers say there’s no judgement on the other side. However, experiencing the pain of those they hurt is a form of judgement. NDE-ers judge themselves. Then when they recover they will call up their friends and relatives and apologize for the hurt they caused. They try to make amends. This is one of the after-effects of the NDE. Another after-effect is a change in values. Before their NDE some experiencers were very materialistic. They were climbing up the ladder of success. Their focus in life was getting that upcoming promotion or making more money. After their NDE they shifted to more positive values. For example, they now believe relationships are more important thank making more money. Spending time with family takes on greater significance. Also, helping others becomes a central focus. They may even quit a high paying job to do something more meaningful. Some changed careers and entered one of the helping professions. Or they may volunteer as a phone counsellor or work at a local food bank. Being compassionate and putting love into action was their new focus. Some found their church was too exclusive, or too judgemental. They might change churches, or even change their religion. They may drop out of organized religion entirely. On the other hand, some who were never very religious will join a church, temple, another faith community, or a spiritual fellowship. They want to live out their newfound spiritual values in a meaningful way. A connected community is now very important. Researchers noticed another significant after-effect of the NDE. A belief in some kind of higher power. It may not be the God of organized religion, but they now believe in some form of higher power in the universe. As one NDE-er said, “behind the clock, there’s a clockmaker.” And finally, with almost no exceptions, NDE-ers say they do not believe there is life after death; they “know” there is life after death. We do not die. We

DARRELL Taylor

just “change rooms” and return home to our spiritual family. Do NDEs have anything in common with recovery programs? That’s a good question. NDE-ers want to make amends once they return to normal life. They want to improve their lives and be more compassionate. Making amends is also very important in any twelvestep program like AA. Steps eight and nine say, “we made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all… [and] made direct amends wherever possible.” Why the emphasis on making amends? Because in recovery if we keep carrying all that baggage we will likely relapse. This goes for trauma survivors as well. As an abuse survivor and a recovering addict, I confess to hurting my family and friends. Sadly, many who have been abused become abusive. Hurt people hurt others. If we don’t process our pain, we will project it. We will dump it on others. Through the program I processed the heavy baggage I carried around on my shoulders. I carried a lot of blame, shame, guilt, and anger.

This processing set me free. I was helped by my fellow addicts in recovery. I was helped by my faith community, by my spiritual practices, by therapy, and by my higher power. I could not have done this on my own. We journey together. There are many similarities between NDEs and recovery. Both NDE-ers and addicts realize the importance of making amends. Both realize the importance of helping others. AA promotes connecting with a higher power. NDE-ers also connect with a higher power. They have different names for this power. Some calling it an angel, guardian spirit, the Christ, or “the being of Light.” One NDE-er simply called it, the “Source.” Why so many similarities between recovery programs and NDEs? Maybe that’s because both come from the same place and both lead to the same end. Both lead to healing. Both teach the importance of love and making amends. We need this kind of healing in our families, our communities, our country, and in the world. Maybe you see the need to start making amends with your family, a friend, or a co-worker. In the meantime, keep praying for peace. Megweetch. Mahsi Cho. — Darrell Taylor is a retired mental health professional who has lived in the NWT and Nunavut for 20 years. He is originally from Ontario and is a member of the North Bay/ Mattawa Algonquins.

Season's gs Greetin

from all of us at

Holiday Advertising & Publishing Schedule

advertising@nunavutnews.com

www.nunavutnews.com

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

17

18

19

20

21

22

23

28

29

30

4

5

6

December 2023

Nunavut News (Digital edition)

Nunavut News published

24

25

26

Christmas Day

Office fice Closed Office Closed Nunavut News (Digital edition)

31

1

January 2023

Office Closed New Year's Day D Nunavut News (Digital edition)

Advertising Deadline for Dec 25, 2023

27

Advertising Deadline for Jan. 1, 2024

Nunavut News (Digital edition)

2

3 Regular deadlines in place


A12 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

Apia Nakoolak sent us these pictures from Coral Harbour A lovely day to witness both the sunrise and the sunset. KINDLY SPONSORED BY

INVESTMENT GROUP INC.

Nunavut News presents the Amazing On-the-Land contest, generously sponsored by NCC Investment Group Inc., visit www.nccig.ca today. The post on our page with the most reactions each week will win $100. Send in your entry by email to photocontests@nnsl. com. The winner is announced every Wednesday at 3 p.m. If you’re from Nunavut and have a great photo that showcases life on-the-land in your community, we’d love to see it! We will publish the winning photos on our Facebook, website and in Nunavut News the following week! Madeleine Qumuatuq sent us this image from Pangnirtung. Inukshuk, taken in summer 2023.

Annaq Qasalluaq sent us this image from Rankin Inlet. Start of freeze up on a cool crisp sunrise in the beginning of November.

WINNER! Andrew Panigayak sent us this photo from Taloyoak. Netting for char at the lake called Tahik, about 64 kms north of Taloyoak.

Mary-Grace Ittinuar sent these photos from Tasirjuaq. Fishing with her niece on Oct. 29.


www.NunavutNews.com

Nunavut News

Marlene Jones sent us these photos from Coral Harbour. Fishing at Qamanialuk.

Sylvia Kolola sent these pictures from Kimmirut. Ptarmigan hunting on Nov. 25, 2023.

k NKu W? 9oxJ5

Monday, December 11, 2023 A13


A14 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

www.NunavutNews.com

Questions and answers with Kivalliq Inuit Association presidential candidate David Kuksuk weighs in on the issues By Stewart Burnett Northern News Services Local Journalism Initiative Kivalliq

Five candidates are vying for president of the Kivalliq Inuit Association in the Dec. 11 election. Kivalliq News sent a questionnaire to all five. Samuel Alagalak, Kono Tattuinee and Patterk Netser’s responses were included in the Nov. 29 edition of Kivalliq News. Ross Tatty acknowledged receipt of the questions but has not yet sent answers. David Kuksuk’s answers are below. The responses have been edited for clarity and grammar but otherwise left unchanged.

David Kuksuk Q: Please list your name, age, home community and any relevant work or political experience. A: David Kuksuk, 53 from Arviat. I have been with KIA for nine years: two three-year terms as community director and the past three years as vice-president. Q: What are your main priorities to address if you are elected president of the KIA? A: If elected, my main priorities would be to push the Government of Nunavut to get a boarding home in Rankin Inlet, not only for patients going there for appointments but also for the patients who get stranded going to or from Winnipeg/Iqaluit. We have one airline, which needs to consider adding planes to its fleet to keep up with demand, or look elsewhere and encourage other airlines to fly in our region. Although housing falls under the VP portfolio, I would help with the knowledge that I have gained during my term as VP. From my term as VP these are my main priorities, but of course I would go to each community and find out what they consider priorities.

Q: What are the biggest challenges the KIA faces? A: Challenges regarding the boarding home and the housing crisis is that these (issues) are under the GN. In my experience, KIA met with GN ministers once a year except for my entire term as VP we didn’t meet at all. I would be persistent about meeting with GN, hamlet councils, HTOs at least twice a year and working closer with them.

Q: Is there anything else you would like to add? A: I would like to add that a plan was put in place to grow the legacy fund to $100 million and once reached then the president would visit each town and hear what their priorities are. This has been the plan and now it has reached its goal; therefore, the newly-elected president will do as planned years ago.

Q: What can the KIA do better? A: KIA can be more supportive of all Kivalliq communities, communicate with all the Kivalliq, revisit the best ways to run programs and disperse funds. Q: Do you have any solutions for the housing crisis? A: During my term as VP, housing and infrastructure was my portfolio. I was pleased that KIA was approved for $14 million towards housing and infrastructure and another $75 million to be given by 2027 from the federal government to NTI, who then put it to KIA. KIA would have to keep pushing the federal government. Q: What is your stance on Rankin Inlet’s beer and wine store and its impacts? A: I feel that a rehabilitation facility and a safe shelter should have been in place and ready for anyone who may need it at the time of the beer and wine store opening. Q: What is your stance on the issue of a medical boarding home in Rankin Inlet, and is it something you would advocate for as president of the KIA? A: Because I myself have been stranded in Rankin Inlet or sat at the terminal for hours, I would definitely advocate for a boarding home and also for transportation to and from the boarding home. Not everyone has a place to stay when there are no hotels available, and being stranded is unacceptable.

David Kuksuk is one of five candidates running for president of the Kivalliq Inuit Association. Photo courtesy of David Kuksuk


www.NunavutNews.com

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

Monday, December 11, 2023 A15

Review board strikes down Meliadine mine extension proposal

Agnico Eagle’s proposal to extend the life of Meliadine mine was rejected by the Nunavut Impact Review Board (NIRB), but the company remains hopeful about pursuing the initiative. Photo courtesy of Mathieu Dupuis/Agnico Eagle

Agnico Eagle disappointed but still sees hope By Stewart Burnett Northern News Services Local Journalism Initiative Rankin Inlet

The Nunavut Impact Review Board struck down Agnico Eagle Mines’ extension proposal for Meliadine mine outside of Rankin Inlet, but the company isn’t giving up. “While we were disappointed by their recommendation that the project should not be permitted to proceed at this time, based on our experience operating in the region for the last 15 years, it is not uncommon in the course of permitting to have an initial negative recommendation from NIRB and still be successful in getting the permit,” stated Agnico Eagle in an email to Kivalliq News. In its Nov. 17 ruling, NIRB recommended that the Meliadine extension proposal not be allowed to proceed at this time, citing “considerable uncertainty of the potential for the proposal to have negative, lasting effects on caribou, and the uncertainty of cumulative effects.” Agnico Eagle had sought to extend the mine’s life by 11 years through various expansions of their operation. At the NIRB’s public hearings in Rankin Inlet earlier this fall, critics of the proposal often targeted the windfarm, as the company was looking to construct up to 11 turbines to generate clean power for the mine. “Throughout the assessment, the board heard the shared concern expressed by intervenors and potentially affected Kivalliq, northern Manitoba and northern Saskatchewan communities that uncertainty remains regarding the nature and extent of potential negative impacts on caribou health, abundance and behaviour due to the intensification of mining, 11-year extension of the mine life and construction and operation of the windfarm as proposed in the extension proposal,” stated the board in a news release from chairperson Kaviq Kaluraq. “The board also heard from intervenors, community representatives and members of the public that there was concern about the potential for the extension proposal to have cumulative effects to freshwater quality, air quality and the marine environment.” With respect to the windfarm specifically, the board heard that although people were generally supportive of the company finding alternative energy sources, they opposed the proposed location of the windfarm. “Parties indicated to the board that their opposition to the specific site of the windfarm was based on considerable uncertainty about the potential effect on caribou,” stated the release. NIRB stated it has identified “considerable uncertainty” regarding the effects of the overall proposal on the movement and health of the Qamanirjuaq caribou herd, air quality, water quality in Meliadine Lake and Itivia Harbour and the health, livelihood, culture and traditional land use of people in the region. “In addition, the board noted high levels of uncertainty as to whether existing or modified mitigation measures would be sufficiently protective to prevent or manage negative effects from the extension proposal on caribou, especially when considering

critical calving and post-calving periods,” stated the release. “The board also acknowledges that unpredicted negative impacts on caribou would have immediate negative effects on the ability of Inuit, Dene and Denesuline reliant on this herd to harvest caribou, which could have devastating and lasting effects on livelihood, health and culture.” The board did mention that it is “generally supportive” of proponents finding ways to transition to alternative energy sources. “The board also notes that in future, with additional project and regional monitoring efforts, there may be increased certainty regarding predicted effects and mitigation measures applicable to the potential effects on caribou and cumulative effects that

could provide an increased level of assurance that some or all of the activities, works and undertakings proposed in the extension proposal could be conducted in a manner that would not unduly and adversely impact the ecosystemic integrity of the Nunavut Settlement Area,” stated the release. That’s the opening where Agnico Eagle remains hopeful. “We will continue to engage with all stakeholders to address the concerns raised by NIRB,” stated Agnico Eagle in its email. “The NIRB is open to further permitting discussions, made a point of acknowledging the positive social and economic impact of our Meliadine mine, and has encouraged the company to resubmit the proposal in the future.”


A16 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

Oil tanker hit bottom outside Baker Lake

The Kivalliq W., an oil tanker that made contact with the bottom in Chesterfield Narrows outside Baker Lake in 2022. Photo from the Transportation Safety Board of Canada

Event shows hydrographic maps can be unreliable By Stewart Burnett Northern News Services

After an oil tanker made contact with the bottom in Chesterfield Narrows last year, seafarers are being reminded that nautical charts represent general conditions at the time of the hydrographic survey they are conduct and may not reflect the action condition of the seafloor. The Transportation Safety Board of Canada released its investigation report into the incident that occurred outside Baker Lake Oct. 28, 2022. The Kivalliq W., a double-hulled oil and chemical tanker owned by Coastal Shipping Limited, had completed a ship-to-ship transfer operation with the Marlin Ametrine at the anchorage off Helicopter Island and was proceeding toward Baker Lake with the intention of arriving at Chesterfield Narrows two hours after high tide. According to the passage plan, the vessel was expected to maintain an under-keel clearance in excess of 1 m throughout its transit of Chesterfield Narrows. At approximately 4:50 a.m., as the vessel turned to exit Chesterfield Narrows, an abnormal vibration was felt throughout the vessel, and the vessel was slower to respond to helm orders, wrote the TSB’s report. “Shortly thereafter, the master sent the officer of the watch to the cargo control room to check the instruments for possible water ingress, and initiated emergency procedures,” wrote the report. “It was suspected that the vessel had made

bottom contact with an uncharted submerged object.” Deck crew began manually sounding the ballast water tanks to check for water ingress. “As the vessel listed to starboard, water was found in the No. 3 starboard ballast water tank,” writes the report. “Before the occurrence voyage, this tank was empty; the presence of water in the tank confirmed to the crew that the vessel had made bottom contact and that the hull had been breached. All other tanks appeared intact, including those in the engine room spaces. After communicating with Transport Canada Marine Safety and Security, the vessel was authorized to continue its voyage to Baker Lake, where further inspections were carried out.” After an inspection, it was approved to proceed on its own power to a dry dock in Quebec for repairs. At the time, the sea was calm and temperature 0, with no ice in sight. The Kivalliq W. sustained a hull breach below the waterline approximately three metres in length from the contact. The TSB stated that as of October 2022, 15.8 per cent of Canada’s Arctic waters had been surveyed to moderate or adequate standards. “The remoteness, harsh meteorological conditions, seasonal and permanent sea ice coverages, and low marine traffic in Canadian Arctic waters are factors that impact the quality of hydrographic data collected, some of which are decades old,” wrote the report. Further, the report delved into the history of

the nautical charts produced for the area. A chart from Schooner Harbour to Baker Lake covers the Chesterfield Narrows and surrounding waters, and three editions of it have been released: in 1975, 1992 and 2018. The first two charts used the hydrographic survey performed in 1974, with soundings spaced 100m apart. A chart correction was published in 2004 for the area of occurrence, correcting depth data from a survey in 1997. The 2018 edition is based on a hydrographic survey in 2016. The 1992 edition of the chart shows a depth of 4.2 m where the incident occurred, while the 2018 edition of the chart, which was used in this case, does not show the same shallow depth at this position. According to the Canadian Sailing Directions for Northern Canada, nautical charts represent general conditions at the time and those hydrographic surveys may fail to find every obstruction in areas with rocks. “In such waters, customary routes and channels should be followed,” writes the TSB. “The seafloor of the occurrence area is mainly composed of rocks.” A navigational warning was published the day of the incident after the crew reported it, in effect until a hydrographic survey is carried out. Since then, the Canadian Hydrographic Service reviewed the data from the 2016 survey and published a chart correction to indicate depths of 5.1m in the area. “Even if an area is charted and surveyed to modern hydrographic standards, crews navi-

gating within those waters must exercise extra caution with due regard to under-keel clearance,” writes the TSB. “Seafarers navigating in areas where tide prediction calculations are used to determine under-keel clearance should be aware that water levels are predicted, and a margin of error should be taken into account.”

Damage to the vessel, viewed from the exterior as seen in the Transportation Safety Board of Canada’s report. Photo from Coastal Shipping Limited

Submit a photo

x0p31Axy N4ystdJxl4


www.NunavutNews.com

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

Sports & Recreation

Monday, December 11, 2023 A17

SPORTS HOTLINE • JAMES MCCARTHY Phone: (867) 873-4031 • Email: sports@nnsl.com • Fax: (867) 873-8507

The belief was there

Team Nunavut’s golden 2023 Arctic Winter Games men’s hockey team earned Team of the Year in the 2023 Sport Nunavut Awards. NNSL file photo

Coach David Clark and U19 Team Nunavut earn sport and rec awards By Stewart Burnett Northern News Services Local Journalism Initiative Kivalliq

When David Clark first gathered the players that would make up the U19 Team Nunavut men’s hockey squad in advance of the 2023 Arctic Winter Games, he told them the goal was to win a gold medal – something Nunavut had never done in hockey until that tournament. “You plant that seed and let it grow as a coach, and before you know it, they don’t even realize that they’re believing it,” said Clark, on a call from Finland as he attends coaching school. That team triumphed over Alaska in the finals to win gold in Fort McMurray, earning them Team of the Year and for Clark, Coach of the Year, at the 2023 Sport Nunavut awards. “I think that’s always been Nunavut’s downfall,” said Clark, reflecting on the achievement. “We’ve always had good teams, but I think we always thought that ‘maybe’ we can win a gold medal, not, ‘We will win a gold medal. We’re going to go win a gold medal.’ It’s confidence but it’s also belief.” The team bought what he was selling, said Clark, “and it all came out in the most beautiful way it could have.” He also praised the team’s other coaches, Graham Kusugak and Terrance McLean, for their work in making everything come together. “I felt thankful, honoured and

then right away I thought about the players,” said Clark about his reaction to earning Coach of the Year. “You don’t coach to win awards, but when you do, it really puts a cherry on top after winning that gold medal.” The team felt the support from Nunavummiut, wherever they were watching from, said Clark. “People believed in us,” he said. In terms of the Xs and Os of coaching, he said the players were familiar with the system he wanted to run: aggressive, tenacious, speed with the puck, a high volume of shots and stingy defence. The more important part was being a people manager. “Everything we did from the day we left to the day we got home was planned for every player: when you sleep, when you eat, everything,” said Clark, adding that everyone had a clear role on the team. “If you do that, you’ll have 20 really motivated players to win together. That’s what we did.” As a sign of the camaraderie the team had, before the tournament, players dyed blonde streaks in their hair. Clark said that was something the leadership group on the team initiated. “If they feel like they want to do that, then hey, all the power to them,” he said. “You just smile as a coach because they’re trying to find things to bring them together, and I guess that was one of them.” Clark said he hopes everyone is doing well back home and encourages players to keep working hard and building.

Kadin Eetuk, left, and coach David Clark celebrate together after winning gold in Fort McMurray. NNSL file photo David Clark, facing, second from right, celebrates with Team Nunavut players after beating Alaska to earn gold at the 2023 Arctic Winter Games. Both he and the team earned accolades for their work in the territory’s annual sports and recreation awards. NNSL file photo

x0p31Axy N4ystdJxl4

sales@nnsl.com


A18 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

www.NunavutNews.com

k NKu W? 9oxJ5

Baker Lake awarded for sport and rec

Nathan Annanaut is joined by summer camp counsellors. In the photo with Annanaut are Samantha Tootoo, Allison Tupik, Remie Ukpatiku, Arnanxa Tunguaq and Hunter Qiyuk. Photo courtesy of Nathan Annanaut

Rec coordinator praises community By Stewart Burnett Northern News Services Local Journalism Initiative Baker Lake

When Nathan Annanaut grew up in Baker Lake in the ‘80s, he found little to do, often looking wistfully to other communities and the events and programs they offered. “It was just a really quiet time of my life,” said Annanaut, now recreation coordinator for the Hamlet of Baker Lake. At this year’s Recreation and Parks Association of Nunavut’s sport and rec awards, he was named the 2023 Recreation Leader of the Year. And in his role now, Annanaut is creating those opportunities he wished he had. “I was shocked,” he said about receiving the award, mentioning he’s been on the job for only a year and a half. “It’s been a crazy first year.” His philosophy is that everyone should be able to participate in sport and rec – not just the elite competitors or one age group over another.

“I don’t want to exclude anyone,” said Annanaut. “I don’t want to bully anyone. I just want everyone to have fun, be healthy. Healthy mind, healthy body, healthy spirit – that’s what recreation is all about.” Annanaut has spearheaded several initiatives in the community, such as bringing in Outside Looking In, which taught youth dancing and even sent several to perform in Ontario. Coming up, he plans to bring youth with him to Winnipeg for camp counsellor training and says he’s working with the Blue Jays on an Elders’ program and another initiative encouraging girls to play baseball. “Doing nothing, you’re just stagnant sitting at home,” reflected Annanaut. “All you do is get angry and bad thoughts and then you’re just angry at other people, giving them bad thoughts.” But getting out into a recreational environment, doing physical activity and socializing changes all of that, he said. “It’s good for the mind, it’s good

for the body and it’s really good for the spirit,” said Annanaut. “I believe recreation can solve a lot of problems, if not everything.” That’s the knock-on effect of positive socialization, he says: being healthy and happy rubs off on other people and brings everyone up. Since he started, it’s been busy times in Baker Lake. Kivalliq News asked how he keeps up the passion. “You gotta love the people and the town,” he said. “You gotta love the spirit of sports or recreation.” And along with Annanaut’s award, the community of Baker Lake also earned the 2023 Calm Air Community Sport Award. “That’s the great thing about Baker Lake,” said Annanaut, pointing to all the organizations and people who keep the community active and full of opportunities. The Baker Lake Youth Athletic Association (BLYAA) plays a big role in organizing sporting events, he said. “I don’t even need to improve upon it, since they’re doing a fantastic job

as it is, volunteering and doing everything for free,” said Annanaut. “That’s what’s so great about the BLYAA and all these other organizations, like the parents running the minor hockey association. It takes volunteers, people just doing things for the community out of the kindness of their heart. That’s what makes Baker Lake so special. I believe Baker Lake won that community award because of the people. It takes volunteers, it takes parents encouraging the kids, everyone, teachers, leaders.” He expresses his pride in the community. “I see Baker Lake as taking a leadership role, spearheading everything

and other communities follow,” he said. “I know Baker Lake can set a great example for a lot of the communities in the North, the spirit of Baker Lake anyway. I know we have our problems and our issues, but there’s a lot of good also.” At the end of the day, Annanaut added, money is what makes so many things come together, and he thanked all the organizations who fund and contribute to the success of sport and rec initiatives, such as RPAN, Calm Air, Ookpik Aviation, AEM, Forum Energy Metals, Northern Store, Sanavik Co-op, Peters Expediting Ltd. and Baker Lake Contracting & Supplies.

x0p31Axy N4ystdJxl4


www.NunavutNews.com

Nunavut News

Monday, December 11, 2023 A19

k NKu W? 9oxJ5

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᕿᑎᒃᑎᑎᔨᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᖁᕕᐊᒋᔭᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ

By Stewart Burnett Northern News Services Local Journalism Initiative Baker Lake

ᓃᑕᓐ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ ᐱᕈᖅᓴᑎᓪᓗᒍ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ 1980-ᖏᓐᓂᑦ, ᓱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᓗᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖏᑦᑐᖅ, ᓱᓇᑕᖃᓗᐊᖅᑑᔭᙱᑦᑐᓂᒃ ᕿᓂᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑐᓂᒃ. “ᓱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᓗᐊᓚᐅᖏᑦᑐᖓ ᐃᓅᓯᒻᓂᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ, ᒫᓐᓇ ᕿᑎᒃᑎᑎᔨᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖅ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᑎᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓕᑕᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᕐᒥᑦ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓕᖅᑕᖓ, ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᖕᒥᓄᑦ ᐱᔪᒪᓇᔭᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᑦ. “ᖁᒃᓴᓪᓚᓚᐅᖅᑐᖓ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖓᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᑭᐅᖅ ᓇᑉᐸᖓᓐᓗᑐᐃᓐᓇᖅ. “ᐱᓕᕆᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ.” ᐃᓱᒪᒋᔭᖓ ᑭᑐᓗᒃᑖᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᖕᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᕿᑎᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᑐᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᕿᑎᖃᑎᒌᒃᑎᑕᐅᓗᑎᑐᐃᓐᓇᖏᑦᑐᖅ. “ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐃᓚᐅᖏᑎᑦᑎᔪᒪᙱᑦᑐᖓ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᓵᓚᖃᕐᓗᖓ ᐱᔪᒪᙱᑦᑐᖓ. ᑭᑐᓗᒃᑖᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓕᕆᖁᔭᒃᑲ, ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ. ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᑎᒥᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᒃᑯᑦ - ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᔪᖅ.” ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᑉᓯᐊᕐᔪᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ, ᓲᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᑉᓗᒍ ᓯᓚᒥᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᑕᐅᑐᒃᖢᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᒧᒥᕆᐅᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒧᒥᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᑎᐅᕆᔪᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐅᓂᐅᖅᑐᒥᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐅᐃᓂᐲᒡᓕᐊᕈᔾᔨᔪᒪᔪᖅ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᔾᔨᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᖕᓃᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᖏᑦ ᐳᓘ ᔩᒃᑯᑦ (Blue Jays) ᐃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᒧᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ

ᓃᑕᓐ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ, ᖁᖅᓱᑦᑐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᖅ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᓚᐅᖅᑐᖅ 2023 RPANᑯᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖑᔪᒧᑦ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖓᓄᑦ. ᑕᒡᕙᓂ ᐱᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᖕᒫᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ.

Nathan Annanaut, in yellow, earned the 2023 RPAN Recreation Leader of the Year award. He’s seen here with a group of summer day camp youth in Baker Lake. Photo courtesy of Nathan Annanaut

ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᓂᒃ ᐋᑦᑕᐃᔭᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. “ᓱᓕᕆᙱᖦᖢᓂ, ᓄᖅᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᐃᓯᒪᑉᓗᑎᑦ,” ᐃᖅᖃᐅᒪᔪᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᓂᙵᐅᒪᓕᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓂᙵᖃᑦᑕᖅᖢᑎᑦ, ᐱᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᖃᓕᖅᑎᖦᖢᒋᑦ.” ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑎᒃᑐᓄᐊᖅᖢᓂ, ᑎᒦᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᕐᓂᑦ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵᑦ ᐊᓯᐊᙳᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᐱᑦᑕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒧᑦ, ᐱᑦᑕᐅᔪᖅ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓗᒃᑯᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᐅᒃᐱᕆᔭᕋ ᕿᑎᖕᓂᖅ ᐋᖅᕿᒃᓯᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᖢᐃᓗᑕᓂᒃ, ᓱᓇᓗᒃᑖᓂᐅᖦᖤᙱᑉᐸᑦ.” ᐱᑦᑕᐅᔪᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ: ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᒡᓗᓂ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕐᕙᒃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ. ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᒪᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐱᕆᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖓ ᐱᓯᒪᔪᖕᓇᕐᒪᖔᒍ. “ᓇᒡᓕᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒃ,”

ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᕿᑎᖕᓂᖅ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᓘᓐᓃᑦ.” ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓄᑦ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᐱᑖᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 2023 ᑳᒻᒥᐊᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᕿᑎᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᑦ. “ᐱᑦᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕆᔭᖓ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᑉ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᑉᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᖃᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᑉᓗᑎᒃ. ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐱᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᑲᔪᕐᔪᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᓂᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖓᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ, ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᖅ, ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖏᖦᖢᑎᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᑕᒪᑐᒧᙵ ᐱᑦᑕᐅᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐱᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᖓᔪᖅᖄᖑᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑉᓗᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᕼᐋᑭᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐱᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᑎᖏᓐᓂᙶᖅᑐᓂᒃ. ᑕᒪᑐᒧᙵ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓂᕆᔭᖓ.

Service Directory

ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖓ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᔪᙱᑎᑦᑎᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖓᔪᖅᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑉᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᖃᓂᒃ, ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᓂᒃ.” ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᖅ ᓴᕆᒪᓲᑎᖃᕐᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ. “ᑕᐅᑐᒃᑕᕋ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕆᔭᖓᓂᒃ, ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓗᓂ ᓱᓇᓗᒃᑖᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ. “ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᖕᓇᕐᒪᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐃᓛ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ. ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐃᖢᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᒥᔪᖅ. ᐅᑉᓘᑉ ᐃᓱᐊᓂᑦ, ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ ᐃᓚᓯᑉᓗᓂ, ᑮᓇᐅᔭᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᖅᑐᓗᒃᑖᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᕿᑎᒃᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᑳᒻᒥᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ “ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᑦ” ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᓃᑕᓐ ᐊᓐᓇᓇᐅᑦ, ᕿᑎᒃᑎᑎᔨᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ, 2023 RPAN-ᑯᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖑᔪᒧᑦ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ.

Nathan Annanaut, recreation coordinator for the Hamlet of Baker Lake, was named the 2023 RPAN Recreation Leader of the Year. Photo courtesy of Nathan Annanaut

For Advertising Information Contact Us! Iqaluit Yellowknife

Call: (867) 979-5990 • Fax: (867) 979-6010 Toll Free: 1-855-447-2584 Email: advertising@nunavutnews.com Call: (867) 873-4031 • Fax: (867) 873-8507 Toll Free: 1-855-873-6675 Email: sales@nnsl.com

RECYCLE THIS NEWSPAPER GOOD ADVERTISING IS GOOD BUSINESS!

THIS SPACE COULD BE YOURS.


A20 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

www.NunavutNews.com


Nunavut News

www.NunavutNews.com

Monday, December 11, 2023 A21

k NKu W? 9oxJ5

NUNAVUT TRADING POST

FREE BUY & SELL ADS

jobs.nnsl.com!

QXQDYXW QHZV

NUNAVUT ADVERTISING HOTLINE • Email: classifieds@nnsl.com Fax: 867-873-8507 or Email: advertising@nunavutnews.com

EMPLOYMENT, LEGAL NOTICES & TENDERS

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

Priority Hiring Priority will be given to Nunavut Inuit

ᓯᕗᑦᓕᐅᔭᐅᓇᔭᕐᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ

OPPORTUNITIES IN KUGAARUK, NU

ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ.

Nunavut Northern Allowance: $27,465

DEPARTMENT OF HEALTH

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

Housekeeper Starting Salary $57,361 - $65,120 Ref. #: 10-508121 Closing: December 15, 2023 Apply to: Department of Human Resources, Government of Nunavut P.O. Box 2375, Cambridge Bay, Nunavut X0B 0C0. Fax: (867) 983-4061. Phone: (867) 983-4058. Toll-free: 1-866-667-6624. E-mail: hrkitikmeot@gov.nu.ca

OPPORTUNITIES IN BAKER LAKE, NU Nunavut Northern Allowance: $24,381

DEPARTMENT OF COMMUNITY AND GOVERNMENT SERVICES

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦᑐᐊᖅ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦᑐᐊᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᓇᓃᓐᓂ: $109,029 ᑎᑭᑦᑐᒍ $123,694

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ: 03-508111

ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᓇᓃᓐᓂ: $74,242 ᑎᑭᑦᑐᒍ $84,260 ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ: 10-508123

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦᑐᐊᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᓇᓃᓐᓂ: $69,745 ᑎᑭᑦᑐᒍ $79,165 ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ: 10-508134

DEPARTMENT OF COMMUNITY AND GOVERNMENT SERVICES

ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᑎᓴᕝᕙ 15, 2023

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

Starting Salary $91,832 - $104,248 Ref. #: 14-508114 Closing: December 15, 2023

Nunavut Northern Allowance: $18,517

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᑲᒪᔨ

Facility Maintainer

OPPORTUNITIES IN RANKIN INLET, NU

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖄᖅ, ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᓪᓗ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᑎᓴᕝᕙ 15, 2023

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒡᓚᒃᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᓗᒃ (QGH) ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᓇᓃᓐᓂ: $65,395 ᑎᑭᑦᑐᒍ $74,242

Starting Salary $91,832 - $104,248 Ref. #: 14-508087 Closing: December 15, 2023

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ: 10-508135

Wastewater Systems Operator

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

(Re-Advertisement)

ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᔨ

Starting Salary $86,093 Ref. #: 14-508106

Closing: Open until Filled

Water Treatment Operator (Re-Advertisement) Starting Salary $86,093 Ref. #: 14-508104

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᑎᓴᕝᕙ 15, 2023

ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᓇᓃᓐᓂ: $117,746 ᑎᑭᑦᑐᒍ $133,647

(ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᓕᒃ ᐊᒡᒋᓯ 1, 2026) ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᓇᓃᓐᓂ: $134,655 ᑎᑭᑦᑐᒍ $192,364 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $28,577 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ: 09-508136 ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᔮᓐᓇᐊᕆ 5, 2024

ᐅᕗᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1000, ᐴᒃᓴᖅ 430, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0. ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-6220. ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-6222. ᐊᑭᖃᖏᑐᒃᑯᑦ: 1-888-668-9993. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: iqaluitapplications@gov.nu.ca (ᐃᓚᓕᐅᑎᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓇᐃᓴᐅᑖ ᑭᓱᓕᕆᕝᕕᐊᓂᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᖕᓂᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓕᕈᕕᑦ.) ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓴᒍᑦᑎ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓲᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑑᓂᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒋᕐᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᕋᔭᒃᓂᑰᒐᓗᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᑖᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ: 04-508092

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦᑎ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒦᓐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ $16,008 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ, ᐊᓯᐊᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᒃᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦᑐᐊᖅ

Electrician

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᑎᓴᕝᕙ 22, 2023

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᒪᑐᕕᒃᓴᖓ: ᑎᓴᕝᕙ 22, 2023

ᐊᑐᕐᓂᖅ masculine−ᒥᒃ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᕆᐊᒃᓴᖅ.

Closing: Open until Filled

Apply to: Department of Human Resources, Government of Nunavut P.O. Box 899, Rankin Inlet, Nunavut X0C 0G0. Fax: (867) 645-8097. Phone: (867) 645-8065. Toll-free: 1-800-933-3072. E-mail: kivalliqhr@gov.nu.ca

OPPORTUNITIES IN IGLOOLIK, NU Nunavut Northern Allowance: $26,437

DEPARTMENT OF FAMILY SERVICES

Income Assistance Worker Starting Salary $76,609 - $86,924 Ref. #: 17-508108 Closing: December 15, 2023 Apply to: Department of Human Resources, Government of Nunavut P.O. Box 239, Igloolik, Nunavut X0A 0L0. Fax: (867) 934-2027. Phone: (867) 934-2025. Toll-free: 1-800-682-9033. E-mail: Igloolik_hr@gov.nu.ca Job descriptions may be obtained by fax or e-mail or online. Employment in some positions requires an acceptable criminal record check. Possession of a criminal record will not necessarily disqualify candidates from further consideration.

www.gov.nu.ca/public-jobs

Nourishing our children's future! Give children the best start with healthy eating every day.

https://gov.nu.ca/iu/human-resources-iu

∂ƒÇîìËîΩÄî Ä∏ê≤Öúòî íØÄí ∂ƒÇîìËîΩÄî ΩÒïŒÒéíÇÀÒ∞∏∂ á·∆¿ÖÀ≤ Çò∂≤ ĵ›ú ΃Çî, ≤Çø ¥Öî, ¥∂îπÖÒ & ¥∂flî ï·∆¿Í´ ≤áflî, Õ¬∂Ä´Çî, ÖêÇ∏∂Çπ∑‰flî á·∆¿ÖÀ¿‰«úòî Ä∏ê≤Öî´ Ä≤ˆ∏≤. êïπùÖúö∏≤ÊØü›î Ô¥Ò ÖêÄ∏∂‰À∏∂ÍؘÒáùî, ééËͬéî Çflˆ circulation@nnsl.com Tenders on the Web All tenders advertised in the current editions of Inuvik Drum, NWT News/North, Nunavut News/North, Kivalliq News and Yellowknifer are also available on the NNSL website. For more information on how to access them, contact

circulation@nnsl.com


A22 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

www.NunavutNews.com

EMPLOYMENT, LEGAL NOTICES & TENDERS

GOVERNMENT OF NUNAVUT Priority Hiring Priority will be given to Nunavut Inuit.

Department of Health This employment opportunity is restricted to Nunavut Inuit residing in Iqaluit only. Salary Scale: $74,242 to $84,260

IQALUIT, NU

Closing: December 15, 2023

Specialist Clinical Coordinator This employment opportunity is restricted to Nunavut Inuit residing in Iqaluit only. Salary Scale: $69,745 to $79,165 Ref. #: 10-508134

IQALUIT, NU

Closing: December 15, 2023

Registration Clerk Qikiqtani General Hospital (QGH) This employment opportunity is restricted to Nunavut Inuit residing in Iqaluit only. Salary Scale: $65,395 to $74,242 Ref. #: 10-508135

IQALUIT, NU

Closing: December 15, 2023

Department of Human Resources Manager, Inuit Employment Planning This employment opportunity is open to all applicants. Salary Scale: $117,746 to $133,647 Ref. #: 04-508092

IQALUIT, NU

Closing: December 22, 2023

This employment opportunity is restricted to Nunavut Inuit residing in Iqaluit only. Salary Scale: $109,029 to $123,694 IQALUIT, NU Ref. #: 03-508111

Closing: December 22, 2023

Department of Education Executive Director, Qikiqtani School Operations

(Term Position Ending August 1, 2026) This employment opportunity is open to all applicants. Salary Scale: $134,655 to $192,364 Nunavut Northern Allowance: $28,577 POND INLET, NU Ref. #: 09-508136 Closing: January 5, 2024 Please note that all Iqaluit-based positions are eligible for a Nunavut Northern Allowance of $16,008 per annum, unless otherwise indicated. Apply to: Department of Human Resources, Government of Nunavut, P.O. Box 1000, Station 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0.Fax: (867) 975-6220. Phone: (867) 975-6222. Toll-free: 1-888-668-9993. E-mail: iqaluitapplications@gov.nu.ca (Please include the Ref. # in the subject line of your email.) Job descriptions may be obtained by fax or e-mail or online. Employment in some positions requires an acceptable criminal record check. Possession of a criminal record will not necessarily disqualify candidates from further consideration.

10 áœÀéúΩÄî ΩÒïŒÒéîé≤Í≠î êΩËîΩ≤ •êΩÒíÇÌÕÇÀî •ª∂êÄ∏∂Äî ≤Ç›îΩÄî •¥∂πÇéî •Ä∆¬Äî •ãĉ≤Ò •ÖÚÍË´ ≤Ç›ËÒéîé≤Ò •ª∂êÄ∏∂Äî áÀØÕÇÀî •ÉØÀÌéî •á∂ªÖÍ›úΩÄî •ÖπÇ«ÕÇπØÀî & ∂≤ÕÇπØÀî Çƒ›ù¬ùî êΩËîΩ¿‰«î ÇƒÇî 867-873-9673 ªúöÀÒ 867-873-8507 classifieds@nnsl.com www.nnsl.com

Note that the use of the masculine is meant only to make the text easier to read.

https://gov.nu.ca/human-resources

HOW TO CONTACT US... You can get in touch by any of the following methods:

By FAX:

jobs.nnsl.com

Department of Finance Supervisor, Compensation and Benefits

Travel Specialist

Ref. #: 10-508123

For more employment advertising, from all Northern News Services newspapers go to our website at:

Mail: (867) 873-8507 ByNorthern News

By Phone:

(867) 873-4031

Services Ltd. Box 2820 Yellowknife, NT X1A 1R2

By E-mail: nnsl@nnsl.com sales@nnsl.com classifieds@nnsl.com Website: www.nnsl.com

Stay healthy by staying active!

10 Reasons to Advertise in the Classifieds •Announcements •Misc. For Sale •Vehicles •Real Estate •Childcare •Garage Sales •Misc. Wanted •Pets •Business Opportunities •Lost & Found Call Classifieds Ph. 867-873-9673 • Fax 867-873-8507 classifieds@nnsl.com www.nnsl.com

RECYCLE THIS NEWSPAPER!


Nunavut News

www.NunavutNews.com

We’re Not Just Newspapers,

Monday, December 11, 2023 A23

k NKu W? 9oxJ5

EMPLOYMENT, LEGAL NOTICES & TENDERS

We’re NNSL Media

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT Priorité d’embauche La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut.

Ministère de la Santé

Ministère des Finances

Spécialiste des déplacements

Agent de supervision de la Division de la rémunération et des avantages sociaux

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuits du Nunavut résidant à Iqaluit. Échelle salariale : 74 242 $ à 84 260 $ No de réf. 10-508123

IQALUIT, NU

Clôture : 15 décembre 2023

Coordonnateur des cliniques spécialisées

Ministère de l’Éducation

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuits du

NNSL Media news editors collect the latest news and photos readers want to see — police & court stories; what hamlets, town halls and schools are doing; big and small government; sports, arts, business and community heroes. NNSL Media gathers the news, and streams it along all our Northern digital information rivers and trails — nnsl.com, nunavutnews. com, five Facebook Pages, one Instagram feed and a Twitter feed — where it all lands in our newspapers. We do the same with our advertisers — Northern businesses and governments — getting their information to the widest possible audience, online and offline, across the NWT and Nunavut.

Nunavut résidant à Iqaluit. Échelle salariale : 69 745 $ à 79 165 $ No de réf. 10-508134

IQALUIT, NU

Clôture : 15 décembre 2023

Commis aux inscriptions Hôpital général Qikiqtani (QGH) Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuits du Nunavut résidant à Iqaluit. Échelle salariale : 65 395 $ à 74 242 $ N de réf. 10-508135 o

IQALUIT, NU

Clôture : 15 décembre 2023

Ministère des Ressources humaines Gestionnaire, plan d’embauchage des Inuits

Directeur général de la Division du fonctionnement des écoles du Qikiqtani

(mandat se terminant le 1er août 2026) Cette offre d’emploi est ouverte à tous. Échelle salariale : 134 655 $ à 192 364 $ Indemnité de vie dans le Nord : 28 577 $ POND INLET, NU Clôture : 5 janvier 2024 No de réf. 09-508136 Veuillez noter que les postes situés à Iqaluit sont admissibles à une indemnité de vie dans le Nord de 16 008 $ par année, sauf indication contraire. Postuler au : Ministère des Ressources humaines, Gouvernement du Nunavut, C. P. 1000, Succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0. Tc : 867 975-6220. Tél : 867 975-6222. Sans frais : 1 888 668-9993. Courriel : iqaluitapplications@gov.nu.ca (Veuillez indiquer le no de réf. dans l’objet de votre courriel.)

IQALUIT, NU

Les descriptions de poste peuvent être obtenues par télécopieur, par courriel ou en ligne. Une vérification du casier judiciaire pourrait être exigée pour certains emplois. Un dossier judiciaire n’entraîne pas nécessairement le refus d’une candidature.

Clôture : 22 décembre 2023

Notez que l’utilisation du masculin n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.

Cette offre d’emploi est ouverte à tous. Échelle salariale : 117 746 $ à 133 647 $ No de réf. 04-508092

Cette offre d’emploi s’adresse uniquement aux Inuits du Nunavut résidant à Iqaluit. Échelle salariale : 109 029 $ à 123 694 $ IQALUIT, NU Clôture : 22 décembre 2023 No de réf. 03-508111

https://gov.nu.ca/fr/human-resources-fr

WHEN IT’S TIME FOR A CHANGE... wake up to a world of new career opportunities with the “Northern Jobs” section of the classifieds. Check out new listings every week.

Subscribe at nnsl.com to read all our newspapers online

Find jobs in your own area of expertise or set out on a new career path. You’ll also find information about area employment agencies and career management centers, whose services can simplify your job search. So, don’t delay; turn to the classifieds and get started today!

www.nunavutnews.com


A24 Monday, December 11, 2023

Nunavut News

k NKu W? 9oxJ5

www.NunavutNews.com

ᐊᖁᖃᑦᑕᓂᖅ ᐃᒥᖅᓯᒪᑉᓗᓂ, ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᑉᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᒪᔮᖅᖢᓂ

ᓱᕈᐃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ! Driving Drunk, High or Distracted

RUINS LIVES!

ᐅᑯᐊ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓲᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔪᑦ ᐊᖁᖃᑦᑕᖁᔨᑉᓗᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᐅᑎᓪᓗᒍ. These community-minded sponsors urge you to drive safely and responsibly this holiday season.

NCC `rNs/OsCh8i3j5 tu1Z5 NCC Investment Group Inc. NCC-kut Piqutinginnik Katimaylit Havakvinga Group d’investissement NCC Inc.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.