Nunavut News - March 21, 2022 Edition

Page 1

ᖁᕝᕙᓯᒃᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂ ᐊᑭᑦᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᕗᖅ ᐃᒡᓄᒃᓴᓂ ᓴᓇᓂᐅᔪᒥ ᐊᑭᖓ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒥ ᓄᑖᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᖁᕝᕙᓯᒋᐊᖅᐳᖅ ᕿᑎᐊᓂ $900,000–ᓂ ᐊᒻᒪ $1.1 ᒥᓕᐊᓐᓄᑦ

Degrees of Success education feature inside! Volume 76 Issue 46

MONDAY, MARCH 21, 2022 $.95 (plus GST)

Soaring inflation threatens housing builds Cost to construct new units rises to between $900,000 and $1.1 million

Hometown heroes

Publication mail Contract #40012157

7

Stewart Burnett/NNSL photo

Transglobal Car Expedition reaches Cambridge Bay

Language not a barrier to connections, says Rankin Francophone

71605 00200

No replacement yet for aging Qikiqtarjuaq health centre

2News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Did we get it wrong?

Nunavut News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Nunavut News, call (867) 8734031 and ask to speak to the editor, or email editor@nunavutnews. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 873-4031 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî ééËͬéî Çflˆ editor@nunavutnews.com.ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î ∂¬∂ĉÖͬü áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

News Briefs ᒥᐅᕆᐊᒻ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᐱᒋᔭᐅᕗᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓂᖓᓂ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ

ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᒥᐅᕆᐊᒻ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᖃᒌᐊᕘᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓂᖓᓂ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᙱᑦᑐᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒫᔾᔨ 16–ᒥ. ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥ 1937–ᒥ, ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᓯᒪᓪᓗᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓯᕐᓂ ᓇᑦᓯᓕᒃ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕗᖅ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᑭᕕᐅᖅ ᐅᑎᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᓗ. “ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓᓂ ᑕᑯᖅᑯᑎᙱᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ. ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅᑎᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᙱᖅᑎᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᓪᓗᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᐅᓂᖓᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓗᐃ ᐋᕆᐊᖅ, ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᖃᒡᒋᐊᕘᒻᒧᑦ. ᖃᒡᒋᐊᕘᑦ ᐅᖃᕆᐊᓪᓚᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᖓᓐᓂ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᖃᒡᒋᕐᒥ, ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒧᑦ ᐃᓕᑦᑎᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ. please see Miriam, page 12

Monday, March 21, 2022 A3

fact file Nunavut Covid-19 situation as of March 15 Active (total) cases by community: Active cases: 319 Confirmed cases: 3,331 Recovered cases: 3,007 Deaths: 5 Vaccine uptake: 33,349 first doses/ 95 per cent 28,510 second doses/ 81 per cent 14,086 third doses/ 48 per cent

Arctic Bay: 2 (4) Arviat: 2 (136) Baker Lake: 8 (156) Cambridge Bay: 7 (146) Chesterfield Inlet: 1 (8) Clyde River: 3 (8) Coral Harbour: 5 (74) Iglulik: 12 (221) Iqaluit: 96 (652) Gjoa Haven: 42 (69)

Kinngait: 3 (99) Kugaaruk: 32 (101) Kugluktuk: 43 (65) Naujaat: 35 (90) Pangnirtung: 10 (77) Pond Inlet: 30 (93) Qikiqtarjuaq: 12 (39) Rankin Inlet: 51 (278) Sanrajak: 5 (77) Taloyoak: 2 (104)

Source: Government of Nunavut Department of Health

U9 ᕼᐋᑭᒥ ᐱᙳᐊᖅᑏᑦ ᕿᒪᐃᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᒥ ᒫᓂᑑᐸᒥ Rock Penguins ᓵᓚᖃᖅᑎᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᑖᒻᓯᓐ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᓄᑦ ᕼᐋᑭᒧᑦ ᐃᕐᙳᓯᖓᓄᑦ. ᑐᓄᐊᓂ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᒃᑐᖅ ᑕᐃᕕᑦ ᑲᓛᒃ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᑰᒃ ᒥᓯᕋᓛᖅ, ᔭᐃᒥ ᒥᓯᕋᓛᖅ, ᓴᐃᔅ ᑲᓴᕐ, ᑭᐅᓪᕕᓐ ᑕᑎ, ᕼᐊᓐᑐᕐ ᐊᑭᕈᓕᒃ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᒃᑐᖅ ᓯᑦᓂ ᓂᑰᓪ. ᕿᑎᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ: ᕆᔅᒪᓐ ᓂᕕᐊᑦᓯᐊᖅ, ᕕᐊᕆᓐ ᐊᐃᕈᑦ, ᐱᐊᕆᔅ ᒍᕋᐃᐊᒻ, ᐄᔅᕋ ᑕᖅᑕᖅ, ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᕕᒃᑐᕐ ᖃᓗᔾᔭᖅ.

ᑭᓪᓕᓂᒃᒥᐅᑦ ᑐᒃᑐᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᕗᖅ

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᑭᓪᓕᓂᒃᒥᐅᑦ ᑐᒃᑐᓂ ᓄᖅᑲᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᕐᙲᓐᓇᑲᐅᑎᒋ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒫᔾᔨ 11–ᒥ . ᐊᖏᓛᖓᓂ ᑭᒡᓕᐅᔪᒥ 30–ᓂ ᑐᒃᑐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓂ ᑐᖁᕋᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓃᖅᐳᖅ. ᐊᓯᖏᓐᓂ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᐅᔪᒥ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂ ᓱᕋᐃᓂᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓐᓂ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥ. ᐊᒥᐊᒃᑯᔪᓂ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂᒃ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ. ᑲᑎᓪᓗᒍ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂ ᑭᓪᓕᓂᒃᒥᐅᑦ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ “ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᑭᓪᓕᓂᒃᒥᐅᑦ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓪᓚᕆᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᑐᓂ ᐅᑎᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᐱᐅᓯᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ,” ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᑦ. please see Dolphin, page 12

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ $700,000–ᒥ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᑎᓄᑦ: ᒥᓂᔅᑕ

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔨᐅᔪᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐲᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᑭᒡᓕᒋᔭᖓᓂ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐅᕘᓇ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖑᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ, ᒥᓂᔅᑕ ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒫᔾᔨ 11–ᒥ. ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᑲᑎᖅᓱᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ $700,000–ᓂ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᓱᓇᒃᑯᑖᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔨᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂᓗᒃᑖᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ19–ᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ, ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓱᒪᑐᔪᓂ ᓴᓇᔨᐅᔪᓂ ᑕᐅᑐᒃᑕᑐᐊᖃᑲᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥ “ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ, ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ” ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒥ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᑯᓱᒐᕐᒧᑦ. ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᐊᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐱᓕᕆᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐲᖅᓯᓂᕐᒥ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥᖔᖅ. ”ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᒪᕗᖓ ᖁᔭᓕᓂᕐᒥ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔨᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᕐᒥ, ᓂᕆᐅᖕᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑕᑦᑎᓐᓂ,” ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. please see GN, page 10

The Rock Penguins were the winners of the Thompson Minor Hockey Cup. In the back row are coach David Clark, left, Kook Misheralak, Jamie Misheralak, Chace Kassar, Kelvin Tatty, Hunter Akerolik, Coach Sidney Nichol. Middle row, from left: Richmond Niviatsiak, Farren Airut, Paris Graham, Ezra Tartak, and in the front row, Victor Kaludjak. Photo courtesy of Kandace Graham

Rankin Rock ᓵᓚᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᙳᐊᖅᑕᓕᒫᒥᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ Northern News Services

ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᐅᓪᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑲᑎᖃᑎᒌᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓂᕐᒥ 20–ᓂ U9 ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᓄᓇᖓᑕ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᕼᐋᑭᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᒫᔾᔨ 10–ᒥ 13–ᒧᑦ. ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᒎᓗᒥ ᓵᓚᖃᓚᐅᖅᐳᑦ 31–ᖓᓂ ᔮᒃ ᐴᑕᓐ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐅᔪᒥ ᑖᒻᓯᓐ, ᒫᓂᑑᐸᒥ. Rankin Rock ᓵᓚᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᔮᒃ ᐴᑕᓐ ᐃᕐᙳᓯᖓᓐᓂ. Rock Penguins ᓵᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒻᓯᓐ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᓄᑦ ᕼᐋᑭᒥ ᐃᕐᙳᓯᖓᓐᓂ. “ᓱᕈᓰᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕼᐋᓇ ᓯᒃᓯᒃ, ᐱᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ. “ᓵᓚᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᑦᑎᐊᓂ ᐱᙳᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᖕᓂᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒎᓗᒥ ᐊᒻᒪ ᔮᒃ ᐴᑕᓐ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒥ ᐃᕐᙳᓯᖓᓐᓂ. ᖁᕕᐊᓱᕐᔪᐊᖅᐳᑦ.” ᓯᒃᓯᒃ ᓂᐲᕈᑎᑲᓴᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᕆᐊᓛᓗᐊᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓈᑦᑎᒍᔭᖅ, ᒫᔾᔨ 13–ᒥ. “ᕿᒪᐃᖅᑰᖅᐳᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᒥ ᑖᒻᓯᓐᒥ, ᐄᖑᖅᑰᖅᑐᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᒃᓯᒃ, ᐅᐱᒋᔭᖃᖅᖢᓂ ᐱᙳᐊᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓂᐅᔪᒥ ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓂ. “ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᖅᐳᑦ Rankin Rock ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓂ.” ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᐳᖅ U9 ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᐅᓪᓛᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᕼᐋᑭᒧᑦ. ᒫᔾᔨ 5–ᒥ ᐊᑭᑭᑦᑐᒥ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ $5,000–ᓂ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᐅᔪᓂ. “ᑲᒪᓇᖅᑐᓂ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅᑖᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂ

ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᒃᓯᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂ, Home Hardware ᐊᒻᒪ Red Top. ᐊᒥᓱᓂ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᑐᑭᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᐅᔪᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᔪᓂ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᓯᒃᓯᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᑲᐅᖅᑐᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᓕᒫᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ. ᓯᒃᓯᒃ ᑯᔭᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑖᒻᓯᓐ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᓄᑦ ᕼᐋᑭᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᓗᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ.

ᕼᐃᓗᕆ ᐊᒻᒪ ᕼᐆᑉ ᒪᒃᐸ ᐊᕝᕗᖅᐳᑦ ᐱᖁᑎᓂ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᓂ ᐊᑭᑭᑦᑐᒥ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᔪᒥ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓯᕙᑖᕐᕕᒃ, ᒫᔾᔨ 5 –ᒥ . Hilarie and Hope Makpah take in the items up for grabs in the penny sale at the community hall in Rankin Inlet Saturday, March 5. Stewart Burnett/ NNSL photo


A4 Monday, March 21, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒡᕕᐊᕈᑕᐅᓯᒪᙱᓚᖅ ᓯᑕᕙᓂ ᕆᔅᓱᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᕐᔪᐊᖃᑕᐅᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ

Northern News Services

ᐊᒥᓲᓗᐊᙱᓚᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ-ᐅᖃᓪᓚᒃᐸᒃᑐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᓄᑦ ᓄᓇᓕᖃᓗᐊᙱᓚᖅ, ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᓕᓂᕐᒥᐅᑕᒧᑦ ᓯᑕᕙᓂ ᕆᔅᓱᑦᒧᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᙱᓚᖅ. ᐅᐃᕖᖑᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨ ᓄᓇᕗᒻᒦᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2019–ᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2021 ᐱᒋᐊᕐᓂᐸᓗᐊᓂ, ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᕐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᖢᓂ. “ᓂᕆᐅᓚᐅᙱᓚᖓ ᐊᒥᓱᓂ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᖃᕐᓂᖓᓐᓂ ᑕᒪᐅᖓ ᓅᓚᐅᖅᑳᕐᓂᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒧᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. “ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᓄᓇᓕᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᖅᓯᒪᙱᓚᖓ. ᑕᒪᐅᙵᕐᓂᐊᕋᓱᒋᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᖓ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓗᐊᕆᕙᕋ.” Ecole Des Trois Soleils ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᕗᖅ Commission scolaire francophone du ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᖃᓄᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖓ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ-ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ, ᑕᐅᕗᖓ 1984–ᒥ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᔪᒥ-ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖑᔪᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᓂᔅ ᐹᑐᓴᓐ ᑐᓂᓯᒐᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒥ ᑐᒃᓯᕋᐅᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥ. 1993–ᖑᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓂ 1-ᒥ 6-ᒧᑦ. ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᐅᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 2001–ᒥ

ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 2019–ᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᕆᔅᓱᑦ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᒍᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂ, ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᐳᖅ. “ᐃᒃᐱᒍᓱᙱᓚᖓ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒡᕕᐊᕈᑎᖃᖅᓯᒪᙱᓐᓂᖓᓂ ᐅᕙᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᓂᓯᖔᖅᐳᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓂᖓᓂ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᖔᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᕆᔅᓱᑦ ᐃᓱᒪᙱᓚᖅ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᖏᔪᒥ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᙱᓚᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᒥ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ. “ᐃᓕᑦᑎᖔᕈᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᒋᔭᓐᓂ, ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ – ᐅᖃᐅᓯᐅᒐᓗᐊᕈᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᒐᓗᐊᕈᓂᓘᓐᓃᑦ – ᐃᓄᑑᑎᑦᑎᙱᖔᕐᓗᖓ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦᐅᖃᓪᓚᒃᑐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕆᔅᓱᑦ, ᐊᐱᕆᔭᐅᒐᒥ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓂ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᓄᓇᓕᖃᕈᒪᓇᔭᕐᓂᖓᓂ. ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᓪᓚᕆᐅᔪᓂ, 4.3 ᐳᓴᓐᑎᐸᓗᖕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐅᖃᓪᓚᓲᖑᕗᑦ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, 1.7 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᖏᓐᓂ. 86 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᐅᐃᕖᖑᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪ 10 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᐅᔪᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ, 4 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᐅᐃᕖᖑᔪᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ. 77 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᐅᐃᕖᖑᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ, 13 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ 10 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ.

ᐱᑕᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖓᓂ ᐅᐃᕖᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᒋᙱᓚᐅᒃ ᓯᑕᕙᓂ ᕆᔅᓱᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2019−ᒥ. ᐃᓚᐅᕐᔪᐊᖔᕈᒪᕗᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ ᐃᓄᑑᙱᖔᕐᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐅᐃᕖᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔪᓂ.

A lack of French community in Rankin Inlet doesn’t bother Stéphanie Richard, who has lived in Nunavut since 2019. She would rather be immersed in Nunavut’s culture than isolate herself among other French Canadians. Photo courtesy of Stéphanie Richard


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Monday, March 21, 2022 A5

Plan for Elder care may take shape over ‘life of this assembly,’ says minister In the meantime, Ottawa’s Embassy West ‘very important’ and a ‘valued partner,’ according to John Main By Derek Neary Northern News Services Nunavut

Although regular MLAs in the 5th Legislative Assembly fought vigorously to make Elders facilities available in all Nunavut communities, there’s not yet any such plan for the 6th Legislative Assembly. Health Minister John Main told his colleagues on March 14 that it may be possible to have that sort of strategy in place “during the life of this assembly.” Main came under heavy questioning from former Health minister George Hickes, who pointed out that the previous Legislative Assembly was so displeased with the government’s regional approach that the members stalled the construction of continuing care centres in the regional hubs of Cambridge Bay and Iqaluit by up to two years. Only Rankin Inlet’s 24-bed facility has proceeded to the construction phase. “In terms of what the long-term plan is, we currently don’t have long-term plan and recognize that is a gap, and we recognize that there are there is a lot of interest in that area of longterm care,” Main said. “It is a very important topic to many Nunavummiut and so currently when it comes to planning we are looking at filling in the gaps in our planning in terms of seeing what types of partners can be involved in this work, if any, as well as what the desires are from communities.” The minister added that care for seniors, in a broader sense, involves input from other government departments and agencies, such as the Department of Family Services and the Nunavut Housing Corporation. “And so with regards to deletions (of con-

tinuing care centre funding) that occurred in the previous assembly, I am not prepared to comment on that at this time,” said Main. When Aivilik MLA Solomon Malliki asked similar questions about planning to put longterm care facilities in every Nunavut community instead of just regional hubs, Main replied, “we currently don’t have any plans for a project along those lines.” Malliki said he agreed with Hickes in that an overarching seniors strategy should be developed before facilities are allocated, something Main called for several months ago as chair of the regular members’ caucus. Main said, “That longer-term view needs to be taken of an issue that is this important, where we can’t be thinking four years at a time … I plan to look to the members of this committee in terms of the input, the ideas, and the direction that they would like to see as we take a longer-term view to long-term care and seniors’ care in Nunavut.” Waiting list There are currently 22 people on a waiting list for admittance to an Elders home or a continuing care centre, Main stated. Raising the recent negative publicity surrounding the Embassy West care home in Ottawa, where numerous Nunavummiut seniors are residing, Hickes asked what would happen if the Government of Nunavut’s contract with Embassy West were to be cancelled in the near future. Main called the contract “very important” and referred to Embassy West as “a valued partner to our department.” “It allows our department to provide the level of care for the Elders who need it and it’s a very valued service that Embassy West is providing

Language hasn’t been a barrier Stéphanie Richard enjoys being immersed in Nunavut’s culture By Stewart Burnett Northern News Services Kivalliq

There aren’t a whole lot of French-speaking residents in the Kivalliq, nor much of a Francophonie community, and for Rankin Inlet’s Stéphanie Richard, that’s no problem. The French Canadian mental health worker has been in Nunavut since 2019 and Rankin Inlet since early 2021, having lived in Iqaluit before. “I honestly didn’t expect many French services at all before moving here,” she said about coming to Nunavut. “Iqaluit does have a larger French community including a French school and francophone centre, but they aren’t services I ever really utilized. I’ve always expected to come here and work in English and I’ve been comfortable with that.” Ecole Des Trois Soleils in Iqaluit is run by the Commission scolaire francophone du Nunavut. The history of French-language teaching in Iqaluit, according to the Commission, goes back to 1984 when then-NWT MP Dennis Patterson presented a petition to the Legislative Assembly in Yellowknife. By 1993 the NWT department of education established a French first language program for Grades one to six. Construction of the school was completed in 2001 and the building was expanded in 2019.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᔮᓐ ᒪᐃᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃᓴᖃᙱᓐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᒧᑦ ᑕᐃᑯᖓᒐᓚᒃ ᑭᐅᓂᐅᔪᒥ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐸᖅᑭᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ 6–ᖓᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂ.

Nunavummiut across the territory speak mostly Inuktitut, Inuinnaqtun and English, Richard noted, adding that as long as services are provided in those languages, that is perfectly acceptable. “I don’t feel language has posed any barrier for me, and instead find that I enjoy learning words in Inuktitut,” she said. Richard doesn’t think French services are a significant need in the Kivalliq, unless community members express a desire to learn the language as an asset for their work. “I would rather learn from the community I reside in, which is currently Rankin Inlet – whether that be through language or culture – than to isolate myself with other French-speaking people,” said Richard, asked if she wished there were more of a French community. According to the Office of the Commissioner of Official Languages, about 4.3 per cent of Nunavummiut speak both English and French, with 1.7 per cent claiming French as their mother tongue. Eighty-six per cent of Francophones live in Iqaluit and 10 per cent in the Keewatin economic zone, which includes the Kivalliq, with four per cent in the Kitikmeot. Seventy-seven per cent of Francophones in Nunavut were born outside of the territory, with 13 per cent in Nunavut and 10 per cent abroad. – with files from Trevor Wright

Health Minister John Main stated there are no plans for a projects along those lines in response to a question about long-term care facilities for every Nunavut community. He said a long-term strategy for Elders care within the territory may be mapped out during the course of the 6th Legislative Assembly. Trevor Wright/NNSL photo

to our department,” he said. “To the member’s question, I don’t know what would happen if that contract were to cease to exist. The effect on the seniors who are receiving care would be

detrimental because we currently do not have the means to meet the level of care that they require in the territory. It could mean hospitalization of the Elders in question.”


A6 Monday, March 21, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

52 new public housing units to be built in Nunavut in 2022-‘23 Iqaluit tops the list at 22; rising cost of construction ‘mind-boggling’ By Derek Neary Northern News Services Nunavut

The Nunavut Housing Corporation expects to build 52 new public housing units over the next year, and the majority of them will be in Iqaluit and Clyde River. There are 22 units designated for the territorial capital, 15 for Clyde River, 10 for Taloyoak and five for Kinngait. However, 31 of those residences are carried over from last year. There are also 10 new staff housing units planned for 2022-‘23. The cost per new housing unit is approximately $900,000 to $1.1 million, according to Lorne Kusugak, minister responsible for the Nunavut Housing Corporation, while speaking in the

Legislative Assembly on March 10. “The cost of building housing units is going up, therefore the number of units being built decreases,” Kusugak said, adding that the number of new builds for 2022-‘23 isn’t set in stone due to inflation possibly reducing the target. “It is a dire situation. We need more money for housing.” Iqaluit-Tasiluk MLA George Hickes was flabbergasted by the skyrocketing expenses. “It’s mind-boggling on how fast the construction costs have increased … I really, sincerely challenge you guys to find better ways of building,” he said. “I know we have to make sure that we’re building units that are going to last and we have to use good materials and good construction methods, but as far as I’m concerned right now, I don’t give a hoot whether we win a design

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᒐᓱᐊᖅᐳᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ 22–ᓂ ᓄᑖᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ, 15–ᓂ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥ, 10–ᓂ ᑕᓗᕐᔪᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᑭᙵᕐᓂ 2022-‘23–ᒥ. ᖁᑦᑎᒃᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᓂ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑭᑦᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᓄᑖᖑᔪᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ. ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ.

The Nunavut Housing Corporation tentatively plans to build 22 new public housing units in Iqaluit, 15 in Clyde River, 10 in Taloyoak and five in Kinngait in 2022-‘23. Soaring inflation could reduce the number of new units, Housing Minister Lorne Kusugak acknowledged. Photo courtesy of the Nunavut Housing Corporation

award or some fancy award. I want to see energy-efficient units built as cheaply as possible so that we can house as many people every year as possible.” Kusugak agreed that cheaper alternatives to building houses must be identified, but there are many unanswered questions. “Do we build them year by year, or do we go into longer-term housing agreements? How do we do this? Do we get in the housing business, we the government? There are other options out there and we will be looking at them and we will be taking a very hard look at them and taking a look at industry and see where we go with this. Does it mean we get into partnerships and with whom?” Kusugak asked rhetorically. “We are going to look for ways to build more houses in Nunavut… We’re going to explore ways to do this because we can’t just build 52 houses or 21 houses a year and expect that to be good enough. There are options out there and we will explore them.” The housing corporation’s total capital budget for 2022-‘23 is $81.3 million, $51.5 million of which comes from the Government of Nunavut while the Canada Mortgage and Housing Corporation contributed $29.8 million. Maintenance and improvement programs will be allotted $11.8 million for the upcoming fiscal year, $7 million will go toward mould clean-up, $4.5 million for home ownership programs, $4 million for repairs to fire damage and $1.35 million for vehicles for the NHC and local housing authorities. Kusugak was asked whether the housing corp. has succeeded in forming partnerships with other entities, such as Inuit birthright organizations, to construct additional homes. “There is no formal commitment of any kind at this time,” the minister replied, adding that efforts are being made to improve communications with various parties. Damages to homes Hickes inquired about home repair programs and annual inspections carried out by local housing authorities because some housing units are in “pathetic shape.” “That type of damage doesn’t occur in one year,” he said. “It is a sad reality,” Kusugak replied. “These public housing units are not cheap and even when you see some of them through the media and some of the houses you do enter are in very sad shape. That just does not happen overnight. A lot of it is inflicted by the homeowner … just the outright damage that is done to some of these units, willful damage.” Sometimes the occupants have to pay for those damages, he added. Hickes said, “I totally agree with the minister that willful damage is a plague on our housing situation.” Kusugak also noted that some homes suffer rapid deterioration from being overcrowded. A two or three-bedroom house isn’t built for 10 or 12 people, he said. Having that many occupants in a household results in much higher use of floors, cupboards and other fixtures, so they wear out much faster, the minister explained.

Health centre needs to be replaced, Main admits, but project won’t start this year By Derek Neary Northern News Services Qikiqtarjuaq

The Qikiqtarjuaq health centre was built in 1972, was last renovated in 1992 and it needs to be replaced, Uqqummiut MLA Mary Killiktee said in the Legislative Assembly on March 10. “Workers do not have proper space to work in and even though there is money available for more staff, they cannot hire more staff because they do not have any room,” she said. “It should be clear that the community of Qikiqtarjuaq really needs a new health centre at the earliest opportunity.” Health Minister John Main made no argument to the contrary. “We are well aware that it is too old now and looking at the number of health centres that need to be replaced, the one (in) Qikiqtarjuaq is top priority,” he said. “We know that

the Qikiqtarjuaq health centre does not meet the current building code standards for a healthcare facility.” A new health centre is projected to cost $40 million, according to Main, however, “in the present business plan, there is no money available that can be targeted toward the Qikiqtarjuaq health centre project. For next year’s capital plan I would be very happy if it could be in next year’s capital plan.” The Hamlet of Qikiqtarjuaq included a new health centre in its community integrated plan in 2011. “They are tired of waiting and that is quite obvious and I understand that,” said Main. The GN planning process for a replacement health facility started in 2014-‘15, in conjunction with the Department of Community and Government Services, the minister added. Killiktee pointed out that the community has grown since that project planning began.

ᐅᖅᑯᕐᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖓ ᒥᐊᕆ ᕿᓕᖅᑎ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᓄᑖᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒫᔾᔨ 10–ᒥ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ 1972–ᒥ, ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 1992–ᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2011–ᒥ. Uqqummiut MLA Mary Killiktee brought Qikiqtarjuaq’s need for a new health centre up in the legislative assembly March 10. The current centre was build in 1972, was last renovated in 1992 and has been an ask for the community since 2011. Trevor Wright/NNSL photo


News North Nunavut

Monday, March 21, 2022 A7

Hamlet turns up heat on GN for water plant solution

www.NunavutNews.com

Development of 57 homes stalled as utilidor maxed out

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒪᐃᔭᖓ ᕼᐃᐊᕆ ᑕᐅᑐᙱ ᐊᔭᐅᕆᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓂ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕝᕕᖓᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

The Hamlet of Rankin Inlet is raising the temperature on the Government of Nunavut in its campaign for a new water supply system in the community. “The condition of the utilidor system has reached a critical point where it is now exceeding capacity limits and is causing the council to delay and even stop development of the community,” wrote Mayor Harry Towtongie to Rankin Inlet South MLA Lorne Kusugak March 3, following a meeting between the hamlet council, Kusugak and Rankin Inlet North/Chesterfield Inlet MLA Alexander Sammurtok. The letter was tabled in the legislative assembly. Rankin Inlet’s council has had a moratorium on new development in old town for the past three years as a result of the Johnson Cove lift station being at maximum capacity, which has stopped a number of new housing and commercial developments in that part of town. The Johnson Cove lift station is scheduled for upgrade this summer, but that will only partly address current issues with the town’s water supply, wrote Towtongie. “Just this morning, a developer of a 16-apartment complex nearing completion contacted the hamlet to advise that CGS (the Department of Community and Government Services) may not allow him to connect to the sewer utilidor because the system is at max capacity,” wrote Towtongie. “Here will be 16 apartments, ready for occupancy, that will possibly end up sitting empty for some time in a community where housing supply is extremely short.” The water supply side of the system is so taxed, continued Towtongie, that it cannot adequately supply flow to allow both potable water and fire suppression at the pressure needed to safely accommodate some of the high-density buildings being developed. He pointed to a Nunavut Housing Corporation development of two five-plexes and three other five-plexes that will be completed this fall, as well as another development involving commercial space with 16 apartments to be connected late this fall. “Combined, that is 57 units that will need connection to a system already at capacity,” wrote Towtongie, adding that doesn’t even factor in the requirements of the long-term care facility or new air terminal building. The hamlet is currently ready to go to tender for a new subdivision to add 26 new lots for development, but has been advised to restrict zoning to accommodate buildings no larger than a five-plex.

ᔨᐊᕆ ᓵᑉ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒧᑦ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒫᔾᔨ 10–ᒥ.

Rankin Inlet Mayor Harry Towtongie is pressing the Government of Nunavut to move forward on capital funding to upgrade the town’s water treatment infrastructure. NNSL file photo

“This will not permit the development of higher-density housing projects that are able to more effectively address the critical shortage of housing in the community,” wrote Towtongie. Additionally, two of the town’s five utilidor loops are in “critical condition and requiring replacement before catastrophic failure.” The system is owned and operated by the GN and Towtongie called the territorial government’s investment into it lacking. “We need to advance this as a critical capital priority for our government,” wrote Towtongie. “Together we need to address this now.” In the legislative assembly March 7, CGS Minister David Joanasie said the department is working to upgrade the town’s water infrastructure. “This project is currently in the planning stage and we can anticipate that a business case will be completed this month, in March 2022,” he said, adding that capital funding may not be in the 2022-23 budget, but as planning nears completion, requests for capital funding will be made for the water treatment facility in Rankin Inlet.

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖓ ᑎᑭᐅᑎᓕᖅᐳᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐅᓇ ᓄᑖᖑᔪᖅ 16-ᓂ– ᑲᑎᙵᔪᓂ ᐃᒡᓗᐊᓗᖕᒥ ᖁᓕᕇᖑᔪᓂ ᐊᖏᕐᕋᒃᓴᖅ ᐃᓚᔭᐅᔪᓐᓇᔾᔮᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᑯᑖᖓᓐᓄᑦ.

Rankin Inlet’s water system being stretched to capacity means this new 16-unit apartment block might not be able to be hooked up to the utilidor. Stewart Burnett/NNSL photo

Gerri Sharpe officially becomes Pauktuutit president New vice-president and secretary-treasurer also elected By Trevor Wright Northern News Services Nunavut

Gerri Sharpe was elected as president of Pauktuutit Inuit Women of Canada March 10. Photo courtesy of Pauktuutit Inuit Women of Canada

Gerri Sharpe was officially elected as president of Pauktuutit Inuit Women of Canada March 10 at the organization’s AGM, after acting as interim president since Feb. 24. The announcement came March 15. Elected onto Pauktuutit to represent Yellowknife, Sharpe was born in Gjoa Haven but calls the NWT her home. She has served on the Inuvik Transition House for seven yeears, as well as spending time on the Inuvik District Education Authority, the NWT Human Rights Commission and the Beaufort Delta Education Council. “I hope to be able to fill the big shoes left for me and to support all the work that Pauktuutit is doing. I am honoured by the trust put in me. I am also excited by the work that is

ahead of us,” said Sharpe. “My ambition is to help Pauktuutit have a voice at the leadership tables and to help Inuit women all across Canada,” she adds. Previously Sharpe spoke to Nunavut News about the challenges still facing Inuit women. There has also been movement in other parts of the Pauktuutit board, with Inuvialuit board member Michelle Gruben being elected as secretary-treasurer and Pauletta Tremblett recently coming on board as the director representing Happy Valley-Goose Bay and new interim vice-president. “I am honoured to be an elected director with Pauktuutit Inuit Women of Canada. The nomination came from some long-time friends and supporters. When I was nominated to hold the position of interim vice-president, I had some doubt. With gratitude, I recieved encouragement from the Pauktuutit board members that I would be supported within this journey to help other Inuit in Nunangat,” Tremblett said.


A8 Monday, March 21, 2022

News North Nunavut

Editorial & Opinions wh mK5

Published Mondays

Office: 626 Tumiit Plaza, Iqaluit, NU Box 28, X0A 0H0 Reporters: Trevor Wright, Derek Neary Advertising: Phone: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 Toll free: (855) 447-2584 Email: editor@nunavutnews.com Website: www.nnsl.com/nunavutnews Kivalliq office: Box 657, Rankin Inlet, NU, X0C 0GO Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Production facilities: Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: editorial@nnsl.com advertising@nunavutnews.com circulation@nnsl.com Website: www.nnsl.com Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason GROUP PUBLISHER: Mike W. Bryant – mike.bryant@nnsl.com COORDINATING EDITOR: Alyssa Smith – alyssa.smith@nnsl.com

ACCOUNTING: nnsladmin@nnsl.com Editorial board: Mike W. Bryant • Emily McInnis Derek Neary • Alyssa Smith NEWS EDITOR Emily McInnis Editorial Production: editor@nunavutnews.com Sports: James McCarthy – sports@nnsl.com Advertising production Production manager: Jennifer Reyes Jorden Brooks ADVERTISING advertising@nunavutnews.com All departments: advertising@nnsl.com National: James Boylan Classified Advertising: classifieds@nnsl.com Director of product development: Laura Whittle Agency coordinator: Feliz Candia CIRCULATION – circulation@nnsl.com Circulation Director: Amy Yang Subscriptions: One year mail $75 Online (entire content) $50/year

Comments and views from NUNAVUT NEWS/north and letters to the editor

$3.5-ᐱᓕᐊᓐᑐᖅᑐᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᙳᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔾᔮᙱᑦᑐᒃᓴᐅᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ

Northern News Services

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᑎᕐᕕᒌᓐᓇᖅᑕᑦᑎᓐᓂ, ᑕᐃᓐᓇ ᕿᒫᔪᓐᓇᙱᑕᕗᑦ, ᓱᖃᓪᓕᓕᒑᔪᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᒡᓗᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᕗᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᐅᔪᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᐅᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᔪᕐᓇᖅᓯᒃᑲᓐᓂᐅᔭᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᔪᐊᖅᑐᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓗᒋᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓄᑦ, ᑐᑭᓯᓇᖅᐸᒌᖅᑐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᒪᐃᔭᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓴᐱᓕᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒫᔾᔨ 7–ᒥ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᔪᐊᓇᓯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐱᓕᕆᕗᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑕᖅᑭᐅᔪᒥ. ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ 2022-’23 ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓃᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐱᔭᕇᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕝᕕᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ. ᐊᑯᓂᐊᓗᖕᒥ ᐅᑕᖅᑭᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᕗᖅ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑎᓪᓗᒍ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᓗᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᑯᑖᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒧᑦ. ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒃᑲᓐᓂᐅᔪᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᑭᖓᓂ ᓄᑖᙳᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ

We acknowledge the financial Nous reconnaissons l'appui financier support of the Government of Canada. du gouvernement du Canada.

Member of the Ontario Press Council. The Ontario Press Council was created to defend freedom of the press on behalf of the public and press alike and to consider specific, unsatisfied complaints from readers about the conduct of the press in gathering and publishing news, opinion and advertising. Complaints should go to: The Ontario Press Council, 2 Carlton St., Suite 1706 Toronto, Ont., M5B 1J3 Email: Info@ontpress.com Fax: 1-416-340-8724 www.ontpress.com

Send us your comments

Email us at: editorial@nnsl.com; mail to Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0; or drop your letter off at our office at 102 Tumiit Plaza. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements.

ᐊᕐᕌᒍᒐᓵᓗᖕᓂ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᑐᒥ ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᔪᒥ ᐊᑭᖓᓐᓂ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᐅᔪᓂ – ᐊᑭᖃᐸᓗᒃᑐᓂ ᕿᑎᐊᓂ $900,000–ᒥ ᐊᒻᒪ $1.1 ᒥᓕᐊᓐᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᐅᔪᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᓗᐊᓐ ᑯᓱᕐᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ. ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᐊᒥᒐᓗᐊᕐᓂᐅᔪᒥ 3,545–ᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᐅᔪᓂ 2020–ᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᐃᒡᓗᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᑭᐅᔪᒥ $3.5 ᐱᓕᐊᓐᑐᖅᑐᒥ, ᑐᓂᓗᒍ ᐱᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᑮᓴᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ. ᐊᑭᖓ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑭᑦᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ, ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᕗᖅ, ᑯᓱᒐᖅ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᓄᑖᓂ ᓴᓇᔭᐅᓂᐅᔪᓂ 2022-‘23–ᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓪᓚᕆᙱᓚᖅ — ᐅᑯᐊ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᐊᑭᐅᔪᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᓄᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᓴᓇᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ. “ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᐊᓘᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᕗᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᓄᑦ.” ᐃᖃᓗᐃᑦ-ᑕᓯᓗᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ ᖃᐃᖁᔨᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑎᖏᓐᓂ ᓇᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ. “ᖃᐅᔨᒪᕗᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᓴᓇᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᓇᐸᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐱᐅᔪᓂ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᔪᓂ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ, ᖃᓄᐃᒃᓴᙱᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᓵᓚᒃᓴᕋᓗᐊᕈᑦᑕ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᓂᐅᔪᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᑦᑎᐊᕚᓗᖕᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᑯᔪᒪᕗᖓ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ-ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᓴᓇᔭᐅᔪᓂ ᐊᑭᑭᓛᖑᔪᒥ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕋᑦᑕ ᐊᒥᓱᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ

A $3.5-billion crisis

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᓐᓂ.” ᐱᐅᔫᔮᖅᐳᖅ ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᖃᐱᓗᒃᓯᒪᒋᕗᑦ ᐃᒡᓗᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᓂ ‘ᐱᔮᕆᓪᓗᑎᒃ’ ᓱᕋᑦᑎᕆᓂᖏᓐᓂ ᐃᒡᓗᖁᑕᐅᔪᓂ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᓕᖅᖢᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖏᓐᓂ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐸᖕᒥᐅᓗᐊᕐᓂᐅᔪᓂ, ᐊᔭᐅᕆᔪᒥ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᖏᓐᓂ ᐃᓱᓕᓵᓕᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᓂ ᓱᒃᑲᓂᖅᓴᐅᔪᒥ, ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓕᒧᓐᓂᐅᔪᒥ ᓇᓂᔭᐅᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ ᐃᓇᖏᖅᓰᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᑭᑭᓗᐊᖅᑐᒥ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ–ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᐃᓚᒃᓴᖏᓐᓂ. ᑲᒪᓇᙱᓚᖅ ᓂᐱᐅᔪᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑐᙵᓇᙱᓚᖅ, ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᖓ ᐊᒥᓱᓗᐊᕌᓗᖕᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐋᑐᕚᒥ. ᐱᓯᒪᓇᓂ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᓂ ᐅᐃᔾᔮᕐᓂᐅᕗᖅ ᑯᕕᕕᐅᔪᒥ. ᐃᓚᖓᓂ ᑎᑭᐅᑎᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ $1.7 ᐱᓕᐊᓐᓂ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᓂ ᐱᖁᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᐸᑦᑎᕕᖓᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᓐᓇ ᒪᑭᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᑐᐊᖅ ᐆᒧᖓ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᒥ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ. ᓈᒻᒪᒃᓯᕗᖅ ᐱᕕᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᓂᒌᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᑎᖓᓄᑦ ᐱᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

Nunavut’s housing problems and infrastructure inadequacies may never catch up with need Northern News Services

NNSL Media, a division of Black Press Media Publishers of: Inuvik Drum • Kivalliq News Yellowknifer • Hay River Hub NWT News/North • Nunavut News/North

www.NunavutNews.com

The problem we keep coming back to, the one we cannot escape, is the near-crushing need for more housing in the territory. It’s a problem that only grows as the population does. As infrastructure ages, it will become even harder to build the much needed units and support them with water and sewer hook-ups, something already clear in Iqaluit and Rankin Inlet, where mayors have expressed frustration at their communities’ inability to grow. In the Legislative Assembly March 7, Community and Government Services Minister David Joanasie said the department is working to upgrade Rankin Inlet’s water infrastructure, with a business case to be completed this month. He added that capital funding may not be in the 2022-’23 budget, but as planning nears completion, requests for capital funding will be made for the water treatment facility in Rankin Inlet. That’s a long time to wait for answers when there are already buildings practically ready to inhabit that cannot be connected to the overtaxed utilidor system.

Even more troubling than the expected cost to upgrade systems that are decades old is the increasing cost just to construct new housing units – ringing in between approximately $900,000 and $1.1 million per unit, according to Lorne Kusugak, minister responsible for the Nunavut Housing Corporation (NHC). With a housing shortfall of 3,545 units as of 2020, that gives this housing crisis a price tag of $3.5 billion dollars, give or take a few winning lottery tickets. As the cost rises due to inflation, the number of units being built decreases, Kusugak explained, adding that the number of new builds for 2022-‘23 isn’t set in stone — those rising costs could see even fewer builds completed. “It is a dire situation,” he said. “We need more money for housing.” Iqaluit-Tasiluk MLA George Hickes called on his fellow MLAs to find better ways to build. “I know we have to make sure that we’re building units that are going to last and we have to use good materials and good construction methods, but as far as I’m concerned right now, I don’t give a hoot whether we win a design award or some fancy award,” he said. “I want to see en-

ergy-efficient units built as cheaply as possible so that we can house as many people every year as possible.” Sounds good on paper, however the NHC has also complained about tenants ‘willfully’ damaging properties who then have to pay for repairs out of pocket. Some of that problem is exacerbated by overcrowding, pushing fixtures to end of life faster, so a balance has to be found preventing the GN or the housing corporation from having to constantly replace cheaply made high-touch parts. It’s little wonder the tone of these discussions in the legislative assembly is terse, when the solution to so many of the problems is more money from Ottawa. Without that investment, it’s a circle down a drain. Some point to Nunavut Tunngavik and the more than $1.7 billion in invested assets in the Nunavut Trust as a potential partner in housing Nunavummiut, but even that isn’t a sustainable choice. The only solution to this problem is robust investment in Northern communities from the federal government. It’s time to get serious about Arctic sovereignty and providing for the people who were moved to permanent settlements in the name of staking a land claim.


www.NunavutNews.com

street talk with Principal Rohan Hollingsworth at Kugluktuk High School

News North Nunavut

ᓇᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᓛᕈᒪᕕᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ?

Where would you like to travel one day?

ᑎᐅᓪᒪᕋᐃᔭ ᐃᓪᒍᒃ , ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 10 “ ᐊᐅᓪᓛᕈᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᖁᕐᓗᖅᑑᒥ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐃᓕᑦᑎᓗᖓ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᒥ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒡᓗᖑ ᑕᐃᕋ ᐊᕿᐊᕈᖅ , ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 8 ᓴᓗᒪᔪᒥ ᐊᓂᕐᓂᒃᓴᒥ ᐊᒻᒪ ᐸᖓᓕᖃᑕᐅᓗᖓ “ ᐊᐅᓪᓛᕈᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᒍᕇᔅᒧᑦ ᐃᓕᑦᑎᔪᒪᒐᒪ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓛᕐᓗᖓ ᕿᓚᖓᓄᑦ .” ᓴᙱᔪᐊᓗᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ Delmariyah Ilgok, .”

Grade 10 “I would like to travel within my community with the team of Kugluktuk High School, learning about our culture on the land .... hustle with the herd and travel to the horizon.”

Tyra Akeeagok, Grade 8 “I would love to travel to Greece because I want to learn more about their rich and unique culture.”

Monday, March 21, 2022 A9

ᓯᐊᑦ ᐊᕕᐊᒃ , ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 7 “ ᐋᔅᑐᕋᐃᓕᐊᓕᐊᕋᔭᖅᐳᖓ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐆᒪᔪᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᔭᖅᑐᕐᓗᖓ .”

ᐳᕋᐃᔭᓐ ᐃᔭᕐᓗᒃ , ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 8 “ ᐊᐅᓪᓛᕈᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᓚᑑᒃᒧᑦ ᐃᓚᒃᑲ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᕐᓗᖓ ᐃᐊᑦᒪᓐᑕᓐ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓗᐊᓄᑦ .”

Seth Aviak, Grade 7 “I would like to go to Australia to learn about the different animals, culture and go sightseeing.” ᑲᐃ ᐋᑕᒫᑦᔨ , ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 8 “ ᒍᕇᔅᓕᐊᕈᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᓱᕋᑦᑎᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑉᔪᐊᖅᐸᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ .”

Brian Ivarluk, Grade 8 “I would like to travel to Leduc to see my family and visit the Edmonton Mall.” ᒪᕐᑏᓇ ᐅᒃᕼᐄᓇ , ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᒃ 7 “ ᐊᐅᓪᓛᕈᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᐋᑐᕚᒧᑦ ᑕᐅᕗᙵᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓐᓇᒪ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓇᒋᐊᖅᑐᕐᓗᖓ .”

Martina Okheena, Grade 7 “I would love to go to Ottawa because I have never been there and also to go sightseeing.”

Kai Adamache, Grade 8 “I would like to go to Greece because of the ruins and their rich history.”

Special visitors and spring on the way Northern News Services

UPLUKKUT IQALUKTUUTIAMIT. HILA ALIANAQHILIQMIJUQ. HIQINIQLU QULVAHAINAKPAKTUKLU. PIKHIQPAKHUNILU MAUJAINNAQ PIHURIAMI. INUIN NAAMAINNAQPIAQTUTLU. IPAKHANI AKHALUTIRALIUT TIKITTUT JALUNAIMIT. AMIRAIKHUTIK.

JALUNAIMIT AKHALUTITUKTUT NUNAKKUUKHUTIKLU HIKUMITLU AUDLAAQTUT. TIKIHAINNAQPUT IQALUKTUKTUUTIAMUN. ILANI AJUQNAKTUK KUGLUNGNIKKUULIGAGNAT KIHIMI. ALAPPAAQNAITTUGUUK ILUANI AKHALUTIKMI. AKHALUTIKNAHUAT QAUSUITUMUT. UUTUKGUMAJAIT AKHALUTITLU PUUBLAKHIMAJUNIK UU-

ᑐᙵᓱᒋᑦ ᐅᒥᐅᓪᒍᐃᑦᑐᖅ! ᐅᓴ ᐋᓐᑐᕉ ᐅᒥᐅᓪᒍᐃᑦᑐᖅ ᑳᒻᕆ-ᐱᑳᑦ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᖓ ᑳᓕᕗᐊᓂᐊᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ, ᐳᓚᕋᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᒃᑯᕕᖕᒥ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ, ᐱᖓᔪᐊᑦ ᒫᔾᔨ 16–ᒥ. ᐅᑯᐊ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᖑᔪᓂ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖅᑖᖏᓐᓂ ᓴᐅᒥᖕᒥ ᑕᓕᖅᐱᖕᒧᑦ: ᓯᕇᓇ ᑲᑯᓚᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂ-ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐃᐊᓯ-ᓱᐊᔪᕐ ᐊᔭᓕᒃ-ᐸᓂᒡᔪᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᓇ ᐃᕕᑕᓕᒐᖅ. Welcome Omilgoetok! Here is Andrew Omilgoetok Comrie-Picard, left, expedition leader from California with the Transglobal Car Expedition, visiting the youth centre in Cambridge Bay, Wednesday, March 16. Here with him are his new friends from left to right: Serena Kakolak holding 2-year-old Essi-Sawyer Ayalik-Panegyuk and Dana Evetalegak. Navalik Tologanak/NNSL photo

Polar bear season was plenty as you drive TUKTAIT. EVAGLOK MALAUNAHUAQ away from the community to go polar bear IQALUKTUUTIAMIT. IKAJUQNAHUAQ AUDLAAKTUNIK AKHALUTIKKUT. NA- hunting. Not much caribou anymore on the isKUJUMIK AUDLAATJAVUN IILA. ITQAland, you need tags to go hunting now for carUMALUGIT TAMAITTA AUDLAAKTUT. ibou from our community. Ice fishing is pretty INUIN NAAMAINNAQTUT HAMANI. well anytime, from the lakes and ocean. ANGNAT HALUUQTUT MIQHUTUT PITCambridge Bay had some very special visQUHIRNIQMIT. PITIAQPAKLUHI. itors and trucks driving in from Yellowknife! Yes from Yellowknife, traveling on the land Greetings from the land of snow and ice and and ice to get to Resolute Bay, Nunavut. Camworld’s brightest sunrises. It is now March and soon spring will arrive and soon school bridge Bay was their first stop on their expestudents and dition. There teachers will were seven be on spring vehicles and 15 break! So crew members exciting, even from many though it has different counbeen a difficult tries traveling with Navalik Tologanak email: helent@qiniq.com last couple on the expediof years with tion. Everyone this pandemic. in the comKids are happy munity was to be back at school, they don’t have to be curious to go check out the vehicles used for stuck indoors isolating and get bored. Kids are the expedition, lots of visitors and many many happy the warmer weather is soon arriving. photographs were taken. We hope they have But March is known as blizzard month time a safe journey to Resolute Bay. Please be safe of the year, every year about this time and on your journey to Andrew and gang. You can month, with plenty of storms and lots of blowfollow them on Facebook on their page Transing snow, when lots of Arctic hare are running global Car Expedition. Stay tuned for photoaround in their pure white fur and ptarmigans graphs in the next Cambridge Bay Tea Talk. are pure white and the baby seal pups are born Stay safe everyone, continue to take precauand are protected by their seal moms in all the tions and wear your masks. snow drifts along the sea ice and ocean. God Be With You Son.

Cambridge Bay Tea Talk

Susan Aglukark to receive humanitarian award at Junos

Recognition feels like a ‘full circle’ from Inuk star’s first album By Stewart Burnett Northern News Services Arviat

Arviat’s Susan Aglukark is well decorated already, so one more award on top of everything else – Order of Canada, multiple JUNOs, Governor General’s Performing Arts Awards – might seem like just another in the pile, but her latest recognition hits a special note in her heart. “It’s very unique and it is definitely one of the more special ones, because it feels like a full-circle thing for me,” said Aglukark about being set to receive the 2022 Humanitarian Award presented by Music Canada at the 51st annual JUNO awards. Her first album was named Arctic Rose, with the song by the same name being the first time she had expressed through music how it felt to lose a friend to suicide. “Thirty years later, I am able to create a charity

called the Arctic Rose Foundation, whose work is expressive art and reconnecting with our sense of dignity and re-instilling hope,” said Aglukark. She began the Arctic Rose Project 2012, eventually designating it as a registered charity under the name Arctic Rose Foundation in 2016 and incorporating it in 2020. The organization works to support Northern Inuit, First Nations and Metis youth through the creation of Indigenous-led, arts-based after-school programs. The pilot community for the project was Rankin Inlet in January 2017, with the first full school year of activities taking place there and in Arviat in 2018-‘19. The foundation pivoted to virtual programming due to the pandemic, with a presence in Cambridge Bay and Arctic Bay as well. “In spite of the pandemic, we have continued adapting,” said Aglukark, adding Sanikiluaq was set to take on the program until Covid cases began

ᓱᓴᓐ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᓂᔭᐅᒐᒥᒎᖅ 2022-ᒥ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒋᔭᖓ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ. Susan Aglukark said receiving the 2022 Humanitarian Award is a sign of her work going full circle from her first album. Photo courtesy of Susan Aglukark

climbing again. “The response has been really good.” She’s excited to see a potential end to pandemic restrictions and the ability to go back to the in-person program, as it was meant to be. “As soon as the schools give us the go-ahead, we are back there in person,” she said, adding that’s where the expressive arts aspect of the program works so well. Aglukark will be receiving her humanitarian

award at the JUNOs in May. Until then, she has a new album called The Crossing due to release April 29, and she continues work on her expressive arts manual, scheduled to come out this fall. She wanted to acknowledge community partners in Rankin Inlet for their support running the project, including Arctic Co-operatives, Calm Air, Canadian North, Maani Ulujuk Ilinniarvik and the youth workers.


A10 Monday, March 21, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Legislative Assembly briefs with Derek Neary

Savikataaq wants mandatory vaccinations for frontline educators Northern News Services

Arviat South MLA Joe Savikataaq is urging the Department of Human Resources to force frontline education workers to be vaccinated against Covid-19. ”We need to protect our children that go to school. There are more students in school than the number of patients that go to the health centres on a daily basis, and we need to protect them and vaccines are the way to do it,” Savikataaq said in the Legislative Assembly on March 10. Human Resources Minister Adam Lightstone acknowledged that “it is a very concerning topic that many Nunavummiut wish to hear a response to” and he said it’s an issue that is under advisement, but he stopped short of committing to make vaccinations mandatory for educators who work directly with students. Savikataaq replied, “I thank the minister for saying they’re thinking about it, they’re talking about it, but they’re not really doing anything about it.” He said parents are wary about sending their children to school because of Covid-19. Indeed, Education Minister Pamela Gross revealed the previous day that school attendance had plummeted to just 23 per cent since the emergence of the Omicron variant, partly due to widespread self-isolation. Savikataaq noted that frontline health workers are required to be vaccinated. He asked again why the same policy doesn’t apply to frontline educators. Lightstone responded that the Department of Health imposed that vaccination mandate “some time ago” and the department had the legal authority to do so. “It was a decision that was much easier to be made for the Department of Health,” he said. “It is one decision that must be taken balancing a number of factors, one being the health and safety of our workforce, two being the health and safety of those that we are providing services to and three being the rights of our employees,” the minister said. “I’m not stating whether or not we will implement the vaccine mandate, but I will say that we are having those discussions.”

Minister explains why income assistance clients must show bank statements

Tununiq MLA Karen Nutarak said she’s heard concerns from a number of income assistance clients about being required to submit their bank statements in order to qualify for benefits. In the Legislative Assembly on March 15, Nutarak asked Family Services Minister Margaret Nakashuk to explain why the policy exists. Nakashuk said clients sign an agreement to provide all necessary documents when they apply for assistance to the program, which she described as “a last resort for people who don’t have income coming in.” Among the terms is that clients must not have additional financial supports coming in through employment or other means, which is why income support workers review bank statements, the minister stated. Noting that close to 40 per cent of Nunavut’s population relies on the benefits every year, Nutarak said some people manage to get a little extra money to feed their family or buy necessary items through the sale of a piece or artwork or through a gift from a relative or friend. She asked Nakashuk why income support is reduced “when they find small ways to get ahead in their financial situation?” The minister pointed out that the threshold for “additional money” from outside sources has been raised to $700 per month from the previous $300 monthly limit without affecting income assistance payments, depending on the number of people in a household. She added that the department is “trying to review” and has made some changes to an aspect of the program known as productive choices. Those options currently include career activities such as upgrading academics, career support, employment, training, harvesting, community work and volunteer activities and parenting children under five years of age. There are also wellness activities such as alcohol and drug counselling, mental health counselling, family support, medical assistance and community justice.

Minister makes no promises on changes to staff housing policy

As MLA for Iqaluit-Manirajak, Adam Lightstone repeatedly criticized the Government of Nunavut’s staff housing policy. On March 11, he had his own words used against him now that he is the minister responsible for staff housing.

“ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ (ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓐᓂ) ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑏᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᕗᑦ,” ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒫᔾᔨ 10–ᒥ.

“We need to protect (students) and vaccines are the way to do it,” Arviat South MLA Joe Savikataaq said in the Legislative Assembly on March 10. Trevor Wright/NNSL photo Arviat South MLA Joe Savikataaq quoted some of Lightstone’s past comments in the Legislative Assembly, including Lightstone’s observation that the “staff housing subsidy is highly concentrated among the professional, middle management, all the way up to executive-level positions. In fact two-thirds of the highest paid positions are in staff housing, and not to mention the fact that only 25 per cent of staff housing is allocated to Inuit employees.” Savikataaq asked Lightstone a couple of times for assurances that those policies will change, suggesting possibilities such as not allowing executive-level employees to occupy staff housing and gearing staff housing toward Inuit employees, with time limits imposed for a transition. Lightstone, minister of Human Resources since Nov. 19, acknowledged that the statistical data that Savikataaq referred to “cannot be refuted.” Yet he kept replying that he could not provide an answer to Savikataaq’s questions because he doesn’t have an answer. “If the minister cannot give me an answer, who can? Who is running human resources?” Savikataaq asked. Lightstone said he still has the same concerns about the GN’s staff housing policies but even though he’s now responsible for that area, he won’t make arbitrary decisions. Instead, he will allow a review to be completed, which is still in the preliminary stages. “We need to take some time to look at the matter carefully and put together objectives and scope before we can provide any such timelines or determinations,” the minister said. Savikataaq also asked whether Lightstone will create incentives for those in staff housing to transition into homeownership. Lightstone said he would like to do that.

GN has invested $700,000 for artist materials and supplies: minister

To help Nunavummiut artists during the pandemic, the Department of Economic Development and Transportation removed the funding cap on materials and supplies through the Community Tourism and Cultural Industries Program, Minister Lorne Kusugak stated in the Legislative Assembly on March 11. The department has invested more than $700,000 to provide

access to supplies and equipment for artists throughout much of the Covid-19 period, which has allowed these creative workers to concentrate on “smaller, at-home projects” and enabled them to produce and sell more of their goods and services, according to Kusugak. Another step the department took was to eliminate fixed application deadlines and introduced a year-round rolling process instead. ”I would just like to take the opportunity to thank all artists in our territory for bringing entertainment, inspiration, hope, and joy among Nunavummiut in a time when we particularly need it,” Kusugak said.

Strong demand prompted GN to increase funds for renewable power sources at cabins

The Government of Nunavut raised the funding available through its Renewable Energy Cabin Grant Program by $100,000 due to strong demand from Nunavummiut. Originally, $172,000 was set aside for the initiative as of Nov. 22, but 82 applications from Nunavummiut came flooding in to the Climate Change Secretariat for financial assistance to install solar or wind systems on cabins. In total, 57 such projects are being supported to date, according to Environment Minister David Akeeagok, addressing the Legislative Assembly on March 14. The Department of Environment has also partnered with the Nunavut Housing Corporation to provide a maximum grant of $30,000 through the Renewable Energy Homeowners Grant Program. That’s intended to cover up to half the cost of of installing a solar system. It allows homeowners to participate in Qulliq Energy Corporation’s Net Metering Program, feeding excess energy into the grid for use by the power corporation and providing the homeowner a credit on their power bill. “The demand for these programs shows that Nunavummiut support the development of clean energy initiatives in the territory,” Akeeagok said. “Together, we can decrease our green house gas emissions while increasing our self-reliance in the face of climate change.”


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Monday, March 21, 2022 A11

ᓄᓇᓯᐅᑎᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒫᔾᔨ 14 –ᒥ , ᒪᓕᒃᑐᒥ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᓵᓚᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ .

U9 hockey players leave a mark in Manitoba

Rankin Rock won every game of weekend tournament By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

It was on short notice, but community members and businesses in Rankin Inlet came together and helped send 20 U9 youth off to their first out-of-town hockey tournament March 10 to 13. And the effort was more than worth it, because both Rankin Inlet teams won gold at the 31st Jack Burden Memorial in Thompson, Man. The Rankin Rock won the Jack Burden Cup, while the Rock Penguins came away with the Thompson Minor Hockey Cup. “The kids did amazing,” said Hannah Siksik, team manager. “They won every game and walked away with the gold and the Jack Burden Memorial Cup. They are absolutely ecstatic.” Siksik had nearly lost her voice from cheering over the weekend when she talked to Kivalliq News Sunday, March 13. “We’ve left a mark in Thompson, I

think,” said Siksik, congratulating the great teamwork and positivity from the players. “People will remember the Rankin Rock team.” The tournament was the first time the U9 youth had ever travelled for hockey. A March 5 penny sale at the community hall helped raise more than $5,000 to cover some of the expenses. “We had some amazing donations from community members and businesses in town,” said Siksik about the sale, noting the Northern Store, Arctic Co-op, Home Hardware and Red Top. Pandemic restrictions meant notice of the tournament going ahead came just a few weeks before its start, so Siksik and others had to act quickly to drum up the funds and get everything together. Siksik thanked the Thompson Minor Hockey Association for their great hosting, and to supporters back home. A vehicle parade was held March 14 to celebrate the two teams’ triumphant return.

ᐋᔅᓕ ᐳᐊᓯ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᑯᕆᔅᑎᓐ ᓇᑦᓱᕐ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᑎᑭᑦᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐅᕕᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ ᒫᔾᔨ 5 –ᒥ ᐊᑭᑭᑦᑐᒥ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ .

A parade was held March 14, following the two teams’ triumphant return to Rankin Inlet. Stewart Burnett/ NNSL photo

Rankin Rock, ᓵᓚᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᔮᒃ ᐴᑕᓐ ᐃᕐᙳᓯᖓᓄᑦ ᒪᓕᒃᑐᒥ ᒫᔾᔨ 10 –ᒥ 13 – ᒧᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑖᒻᓯᓐ, ᒫᓂᑑᐸᒥ. ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ, ᑐᓄᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ: ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᒃᑐᖅ ᐃᐊᓪᕗᕋᑦ ᕗᐊᓯ. ᓯᐹᔅᑎᐊᓐ ᓯᒃᓯᒃ, ᑐᕋᐃᑕᓐ ᕗᐊᓯ, ᔪᐊᔾ ᑕᑦᑐᐃᓂ, ᔭᓯ ᐊᓲᓇ, ᓵᓚᒪᓐ ᓴᓂᖅᑕᓄᑦ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᒃᑐᖅ ᑕᐃᕕᑦ ᑲᓛᒃ; ᕿᑎᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ: ᐃᕚᓐ ᖃᑉᓗᐃᑦᑐᖅ, ᑏᐅ ᑲᓛᒃ, ᒥᑭᑦᑐᖅ ᕗᐊᓯ, ᓘᒐᓐ ᒪᓃᑦᑐᖅ; ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑑᒪ ᓇᑦᓱᕐ .

The Rankin Rock, winners of the Jack Burden Cup following the March 10 to 13 tournament in Thompson, Man. They are, back row, from left: Coach Alfred Voisey, Sebastian Siksik, Drayden Voisey, George Tattuinee, Jesse Ashoona, Solomon Sanertanut, Coach David Clark; middle row, from left: Yvon Kubluitok, Theo Clark, Mikkittuq Voisey, Logan Manitok; and in the front row Tooma Netser. Photo courtesy of Ashley Voisey

ᐹᓂ ᑑᑑ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᐳᖅ ᒫᔾᔨ 5–ᒥ ᐊᑭᑭᑦᑐᒥ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᔪᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

Ashley Voisey, left, and Kristin Netser keep track of the many tickets people bought at the March 5 penny sale in support of the teams headed south. Stewart Burnett/NNSL photo

Barney Tootoo analyzes the wares at the March 5 penny sale in Rankin Inlet. Stewart Burnett/NNSL photo


A12 Monday, March 21, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Around Nunavut ∂´êÄ∏∂Ò ¥∂fl±´ Phone: (867) 979-5990

Email: editor@nunavutnews.com

Fax: (867) 979-6010

ᒫᑕ ᔪᐊᕋ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐸᓕᓐᑕ ᐅᑕᑦᓈᖅ, ᓗᐃᓴ ᐳᑦᓇᒃ ᐊᒻᒪ ᒫᔾᔪᕆ ᓇᑦᑕᒃ, ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂ, ᓄᖅᑲᓚᐅᑲᒃᐳᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑐᒃᑐ ᐊᒥᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᔨ ᑑᑎ ᕿᔪᒃ ᐱᔭᕇᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐃᒡᓗᕋᓛᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐱᒋᐊᓛᖅᑐᒥ ᒫᔾᔨᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᑉᕆᓕ ᐱᒋᐊᕐᓂᐸᓗᐊᓂ, ᐱᔭᕇᖅᑐᓂ ᐃᒡᓗᕋᓛᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

Martha Jorah, left, Belinda Utatnaaq, Louisa Pudnak and Marjorie Nattak, one of the instructors, pause for a moment for a photo during the ladies caribou skin class that was offered in Baker Lake. Community wellness coordinator Dody Qiyuk is finishing recruitment for a cabin-making program set to begin in late March or early April, with the finished cabins set to serve as a venue for future programs. She said there has been a lot of interest in that program from women in the community. Photo courtesy of Dody Qiyuk

Miriam Algukkaq honoured with Lifetime Achievement Award

Uqsuqtuuq/Gjoa Haven Gjoa Haven’s Miriam Algukkaq has been awarded Qaggiavuut’s Lifetime Achievement Award, the non-profit announced March 16. Born in 1937, Algukkaq has been sharing and remembering traditional stories and songs in her Netsillik dialect, and has written, produced and taken part in various Inuktut plays such as Kiviuq Returns and The Breathing Hole. “She is always ready to share her knowledge in the humble way taught to her Elders. She is proud of being a storyteller and a singer and is a living library of Inuktut performing art,” said Looee Arreak, executive director of Qaggiavuut. Qaggiavuut reiterated its goal to build its Qaggiq, a performing arts and cultural learning hub for Nunavut in Iqaluit. – Trevor Wright

Pakallak Tyme tentatively scheduled

Kangiqliniq/Rankin Inlet The 2022 edition of Pakallak Tyme is tentatively scheduled for April 25 to May 1. A poster released by the hamlet says it will have snowmobile races, square dances, teen dances and much more. However, the hamlet is waiting for more information on Covid restrictions and public health guidelines before making too much noise about it. The festival was cancelled in 2020 and revived in 2021, but didn’t allow for other communities to take part, due to pandemic restrictions. The Government of Nunavut is aiming for an April end to the public health emergency. – Stewart Burnett

Dolphin and Union caribou hunt halted

Ikaluktutiak/Cambridge Bay Harvesting of Dolphin and Union caribou in Cambridge Bay must cease immediately, the Department of Environment announced March 11. The maximum limit of 30 caribou allowed to be hunted this season has been reached and no further killing of the animals is permitted. Any additional harvesting of the herd will be a violation of the Nunavut Wildlife Act, will be investigated and may result in enforcement action, according to the department. Any remaining hunting tags are to be returned to the local wildlife office or the Ekaluktutiak Hunters and Trappers Organization. The total allowable harvest was put in place by the Nunavut Wildlife Management Board to “support the recovery of the

Dolphin Union caribou population and is a critical piece in the co-management efforts to allow the herd to recover and provide harvesting opportunities for future generations,” the department stated. – Derek Neary

Radio callers asked to be respectful

Qamanittuaq/Baker Lake The Municipality of Baker Lake is advising radio callers not to phone in if they are intoxicated or using disrespectful language. “You will be cut off immediately and your number ignored,” in that circumstance, wrote senior administrative officer Sheldon Dorey in a news release from the hamlet March 4. “Please do not then call the off-air number and speak angrily to the operator; they do not need or deserve to be talked to or shouted at in this manner.” The release goes on to warn against callers speaking disrespectfully of others on the air, saying the station provides a much-needed service in the community and the operators and audience deserve respect. – Stewart Burnett

Trades training and job placements ahead

Qikiqtani NCC Development will be delivering a trades training program for the communities of Resolute Bay, Grise Fiord, Arctic Bay, Pond Inlet, and Clyde River. Subsequent job placements will be provided for up to 60 Inuit trainees through the construction of community infrastructure projects funded by the Qikiqtani Inuit Association (QIA). This work will be through the Tallurutiuup Imanga National Marine Conservation Area and the Tuvaijuittuq infrastructure agreements. “The High Arctic Trades Program is a great example of different organizations coming together for the common purpose of Inuit training,” said QIA president Olayuk Akesuk, president of QIA. The Kakivak Association and Makigiaqta Inuit Training Corporation will be financially supporting this initiative with $3.1 million and $1.68 million respectively. Kakivak’s contribution will commence in the 2022-23 fiscal year and will be over three years, its funding was made possible by the federal Indigenous Skills and Employment Training Strategy. “We are excited to support the High Arctic Trades Training Program, which advances two of Makigiaqta’s strategic priorities: foundational skills development for adults, and advancing training and post-secondary opportunties linked with employment. The legacy of this project will be new community infrastructure built by Inuit while they learn and advance their careers,” said Aluki

Kotierk, chair of Makigiaqta. The goal to start the program in September of this year. – Trevor Wright

Warning issued about rapid Covid tests

Nunavut The Government of Nunavut is warning Nunavummiut about the dangers of misusing rapid antigen self-tests for Covid, based on a Public Health Agency of Canada warning of its own after an increase in reports to poison control centres due to accidental ingestion or spillage of the tests on skin. “The danger comes from chemicals, such as sodium azide and Proclin, in the liquid solutions that may be poisonous if swallowed or absorbed through the skin, particularly in children and pets,” wrote the GN’s news release March 11. It advised contacting your local health centre in the case of accidental ingestion of, or direct skin exposure to test kit solutions. – Stewart Burnett

ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᖃᒡᒋᐊᕘᒻᒥ ᐅᐱᒍᓱᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᐃᓄᑐᖃᕐᒧᑦ ᒥᐊᕆᐊᒻ ᐊᒡᓘᒃᑲᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖓᓂ ᐸᐸᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ.

Executive Director of Qaggiavuut Looee Arreak gave congratulations to Gjoa Haven Elder Miriam Aglukkaq for her efforts in preserving Inuit traditions. Photo courtesy of Qaggiavuut


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ Northern News Services

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᑦᑐᓪᓗ 8-ᓂᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᒪᕙᒃᑲ; ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖕᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ; ᒪᑐᐃᖔᕐᓂᖅ, ᑐᓐᖓᓇᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓚᒋᔭᕐᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᑎᖕᓂᒃ; ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ; ᐊᔪᖏᓴᕐᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓗᓂ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓂᖅ; ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓂ; ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ; ᐅᐱᓐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓂᒡᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓗᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ. ᐅᐱᒋᑦᓯᐊᖅᐸᒃᑲ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᓯᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐳᑦᑕᐅᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕋᑦᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᑕ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᖢᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᐃᓪᓗᒥ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᔮᖅᖢᑎᒡᓗ ᓱᓕ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᖁᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᒪᖏᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᐱᔨᑦᓯᕋᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᓪᓚᕆᖕᓂᒃ. ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᓯᒪᒐᒪ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᒥᐅᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐅᓪᓗᐃᑦ (ᐅᓪᓗᐃᑦ (90) ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᓕ, ᐱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓂᕈᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ, ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᓐᓇᖅᐳᖅ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ. ᐳᓚᕋᖃᑦᑕᐅᑎᖏᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᓗᐊᖏᑦᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᖏᑦᖢᑎᒡᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒡᓗ ᕿᒪᐃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑯᓂ. ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐃᓚᓐᓇᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᒡᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᐊᕌᖓᒥᒃ. ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᖅᑐᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ

The guiding pillar for the Government of Nunavut are the IQ (Inuit Qaujimajatuqangit) Principles. For those who have not really seen these simple eight principles, allow me to point them out: • respecting others, relationships and caring for people; • fostering good spirits by being open, welcoming and inclusive; • serving and providing for family and/or community; • decision making through consensus; • development of skills through practice, effort and action; • working together for a common cause; • being innovative and resourceful and; • respect and care for the land, animals

and the environment. These should be the highlight when new hires go through orientation and cross-cultural awareness. I tip my hat to the government of the Northwest Territories in their freeze of southern hire as they review current hiring practices and the government of Nunavut should do the same. We seem to have fallen into raising the number of employees and ignoring home-grown workers. When I joined the GN I was given a very short orientation and this seems to be the pattern today. We have foreigners who are oblivious to the customs and traditions of people they are supposed to be serving. I have been watching how southerners are hired and for the first period (90-day) probation, the attendance and the effort in

ĪØùÕúò∆¿ ᕼᐊᐅᓕ ᒪᒃᓴᒐᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓄᓇᐅᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᓗᐱᓐᑯᑦ ᒍᓗᓯᐅᕐᕕᕕᓂᖓᓂ. ᑖᓐᓇ ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ 43-ᓂᒃ ᐊᕐᕋᒍᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ 5 ᕿᑐᖓᖃᖅᓱᓂ, 28-ᓂᒃ ᐃᕐᖑᑕᖃᖅᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ

ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐊᒪᐅᖃᐅᓕᖅᓱᓂ.

ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑎᖃᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓂᒃ ᖃᓄᐃᖏᑦᖢᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ– ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᕕᐅᒃ ᑐᓴᖅᓯᒪᕕᐅᒃ? ᑕᐃᒪ, ᐅᖃᓪᓚᓗᐊᓕᕋᒪ; ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᑎᒍᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᒪᒐᑦᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᓗᕈᑎᖃᖅᐳᒍᑦ, ᐱᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕈᒪᒐᑦᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᖃᖏᑉᐳᖅ, ᒐᕙᒪᑐᖃᑎᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᖃᖅᐳᒍᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᒍᒪᖏᑦᓯᐊᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᓐᓇ. ᐃᓐᓇᑐᖃᕗᑦ ᓯᓚᑐᑦᓯᐊᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓗᐃᑦᑑᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᑐᖁᕋᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓕᕐᒪᑕ. ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᖃᑯᑎᒃᑯᑦ ᓯᓚᑐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᖕᓂᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓗᑎᒃ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᒥᐊᓂᕆᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑯᓂᖓ, ᐱᓱᓗᕋᕐᓂᖅ, ᓂᐅᕕᕐᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᖕᒥᒧᑦ ᐱᑖᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐊᖁᓪᓗᓂ ᓇᒧᖓᕈᓘᔭᕐᓂᖅ, ᐅᖄᓚᓂᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒧᑦ, ᐃᓚᐅᓂᖅ ᑲᑎᒪᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᖅᑳᓂᒥᐅᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᒐᒃᓴᐅᖃᑕᐅᕗᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖓᑦ ᓯᓚᑐᔪᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᓂᒃ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ.

IQ needs to be the guide Northern News Services

Monday, March 21, 2022 A13

fitting in has been good. Once they have passed this short time, you begin to see a falling away of why they were hired. You see lots of visiting and very lax attitude towards office procedures with more time away from duties. Word is sent to friends and relatives in the south of how you could make and save money by coming north. The rent is not like where they came from, you will be subsidized to the max and you don’t even have to engage with the locals-sound familiar? Well, I’ve ranted enough; the principles pointed out are evidence of helping, sharing and inclusiveness. We want to belong but there are barriers, we want to engage but there are limitations, the strong hand of colonization just won’t let go. Our Elders

In my View Harry Maksagak is a Cambridge Bay resident, former underground miner at the Lupin gold mine, now retired from the Government of Nunavut. He has been married for 50 years and has five children and numerous grand- and great-grandchildren.

who are wise, who have integrity and character are leaving us too quickly. We need to have them engage regularly and pass on their wisdom and confidence. When working with people who have admitted they need the extra help, the caregiver is reminded to practice self-care which could include, taking a walk, buying something new for yourself, go for a drive, phone a friend, join in when public meetings or gatherings are announced. This brings out the awareness of the simple guiding principles given to us by our wise and caring Elders.


A14 Monday, March 21, 2022

Hotel managers bid adieu to Whale Cove

News North Nunavut

ᕌᓐᑎ ᐸᒡᓘᓪ ᐱᓕᕆᕗᖅ ᒪᒪᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒦᑎᓪᓗᒍ. ᓄᑖᖑᔪᓂ ᑲᑎᙵᔪᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓇᖏᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᕕᖓᓂ.

www.NunavutNews.com

PEI couple opened first restaurant in community in 2019

Randy Baglole works on some delicious offerings while in Whale Cove. A new team is being trained now to take over management of the hotel and restaurant. Photo courtesy of Alison Daly

ᐃᐊᒻᔭᐃ ᕿᑎᖅᖠᒃ, ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᐊᔾᔨᓕᐅᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᕌᓐᑎ ᐸᒡᓘᓪᒥ ᐊᒻᒪ ᐋᓕᓴᓐ ᑕᐃᓕᒥ. ᕌᓐᑎ ᐊᒻᒪ ᐋᓕᓴᓐ ᕿᒪᒃᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑎᑭᓚᐅᖅᑐᓂ ᒪᑐᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᓂᕆᕕᖓᓂ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖓᓐᓂ.

Emjay Kritterdlik, front, takes a selfie with Randy Baglole and Alison Daly. Randy and Alison departed Whale Cove last week, after initially coming up to open the community’s first restaurant at the Co-op hotel. Photo courtesy of Alison Daly

By Stewart Burnett Northern News Services Tikirarjuaq/Whale Cove

Alison Daly’s son was working on renovations to Whale Cove’s Tavani Inn in 2019 when he overheard that Arctic Co-operatives was looking for someone to come up for a couple of months to run the hotel and open the restaurant. “He called us and said, what do you guys think of coming up to Whale Cove?” recalls Daly. The next thing she knew, she and Randy Baglole were on a plane to the community, their first time in Nunavut. “It was the first time they’ve had a restaurant in this community,” said Baglole, who had experience working as a cook before, while Daly took on the hotel duties. “They really support the restaurant up here.” The third day of its opening, the restaurant did more than $6,000 in sales. It since gained a loyal following in the community of 435. Daly and Baglole bounced around several Nunavut communities in the time since, helping with restaurant and hotel duties in Gjoa Haven as well, but on March 9, they officially bid adieu to Whale Cove. “We’ve had some amazing times,” said Daly. “We’ve done two grad banquets here, which were absolutely amazing. It was such an honour to see the young kids graduating from high school.”

The pair will fondly remember some of the hotel’s staff and regular customers, saying it was a very friendly community. They also enjoyed meeting travellers through the hotel and getting a “bird’s-eye” perspective on how things operate in the North with fly-in court and medical treatment, services often taken for granted in the south. Running a hotel and restaurant in Nunavut came with its own challenges though, primarily the wait times for produce and equipment to be shipped in. “If there’s a storm and we don’t get a plane, then we don’t get fresh produce for the restaurant,” said Daly. Coming from Prince Edward Island, Baglole said Nunavut wasn’t what he expected, but it was better than he expected. “There’s a lot I didn’t realize before I came up here,” he said, maligning the fact he never did see a whale in Whale Cove. Daly said she will miss the community members. “You get to the point where people come in regularly and you know their names, you know their kids,” she said. “It’s just fun being part of a community.” The hotel officially closed its restaurant March 5 with the pair’s departure. New management is taking over now, and they’re seeking a cook to get the restaurant back up and running. Baglole and Daly said they plan to visit Nunavut again after getting a taste for the North.


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Monday, March 21, 2022 A15

Expedition crew reaches Cambridge Bay The team is gearing up to make their way Resolute Bay

ᐃᒥᐅᓪ ᒍᕆᒻᓯᓐ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᐋᓐᑐᕉ ᑳᒻᕆ–ᐱᑳᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᕗᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ, ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᒥ Ford F-150–ᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ 44-ᐃᓐᓯᔅᓂ ᐊᒃᓴᓗᐊᖏᓐᓂ ᐃᓪᓕᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥ Buffalo ᖃᖓᑕᓲᖁᑎᖏᓐᓂ, ᒫᔾᔨ 7–ᒥ.

By Ethan Butterfield Northern News Services Ikaluktutiak/Cambridge Bay

Despite the impact of fines dealt out by Transport Canada, the Transglobal Automobile Expedition from the grounded Russian plane will continue on as planned as the crew is geared for the next stage of their journey: Resolute, Nunavut. “Any fine has an effect,” said Andrew Comrie-Picard, one of the main members of the expedition team. “Those fines, in terms of their scale, don’t make it ‘no go’ for our expedition.” “We totally understand the reasoning behind the fines and they’re not going to really affect the expedition, we’re hopeful that it helps address the issues,” he said. Comrie-Picard said tensions arising from the fines were “frustrating” but the expedition group comprised of Icelandic, Ukrainian, Russian, German, British and American crew members remains focused. “We have people from the Ukraine working together with people from Russia on the team — they’re literally bolting wheels on two vehicles together right now,” he said. Beyond Comrie-Picard, the crew also includes Emil Grimsson, expedition planner and founder of Arctic Trucks; Vasily Elagin, a Russian explorer; and Vasily Shakhnovsky, a Russian billionaire. According to Comrie-Picard, the individual who was fined arrived on the plane from Geneva and returned to the Swiss city by flying commercial. After it was released by Transport Canada the plane was flown back to Geneva without passengers. “We know from where we’re sitting that there is no tension inside our group or no tension with Canada,” he said. “Everybody has been so welcoming in Yellowknife,” he said. “We haven’t found any resistance or any anyone being upset with our presence.” The overall message of this expedition is also one of unity, but the crew says they also have their eyes on a new world-record. “Nobody has ever taken wheeled vehicles around the whole surface of the planet [this] way,” he said. The expedition isn’t just just for bragging rights, part of the project includes transporting necessary items — like technology and clean drinking water — to different parts of the world. The crew is currently doing a test run of the expedition which will cover over 40,000 km over about 16 months — the official tour will kick off in September this year. The teams plan to pass through Yellowknife in Feb. 2023. To help achieve their goal in the test phase, the crew is using three F-150s (provided by Arctic trucks fitted with 44-inch tires) and four, six wheel, amphibious Russian vehicles with 51 inch tires, called Yemelya’s, which Elagin designed himself. “How it will develop?” Elagin said. “Nobody knows for sure. I hope we will be successful. Team is good. It’s very interesting to go especially with such beautiful cars, beautiful vehicles, but they will go together with us. Just until Resolute.” The plan is for the team to make it all the way to Resolute in Nunavut with the seven vehicles before leaving the F-150’s behind and continuing only with the Russian amphibious vehicles travelling across the Arctic Ocean and making it to the geographic North Pole. Grimsson said the ‘Yemelya’s’ were the option of choice after other flotation-based vehicles wouldn’t fit the bill. “We needed other vehicles,” he said. “The Yemelya’s, they’re the only one that has proven capabilities to do this, we looked at number of other options, vehicles that can float, but normally they are not really good for expedition.” As for funding, this is done as a combination of assisted costs and out of pocket purchases. “We have a central fund that pays the hotel bill,” said Comrie-Picard. “[Vehicles] have been mostly on the shoulders of the people who engineered them, because we have the creators of the vehicles here.”

ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ F-150–ᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.

The team will use three customized F-150s for the first leg of the journey, which ends in Resolute, Nunavut. Ethan Butterfield/NNSL photo

Emil Grimsson, left, and Andrew Comrie-Picard pose with a customized, electric Ford F-150 and one of the 44-inch tires it will be fitted with at Buffalo Airways in Yellowknife, March 7. Ethan Butterfield/NNSL photo

ᕋᓴᒥ-ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᒥ Yemelya 6-ᓂ-ᐊᒃᓴᓗᐊᓕᒃ, 51-ᐃᓐᓯᔅᓂ ᐊᒃᓴᓗᐊᓕᒃ, ᓄᓇᒥᓪᓗ ᐃᒪᕐᒥᓪᓗ ᐳᒃᑕᓛᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᓄᓇᓯᐅᑎᐅᔪᖅ ᐃᖏᕐᕋᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥ. ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑦ Yemelyas–ᒥ ᐃᑳᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒫᓗᖓᓐᓂ. The Russian-made Yemelya is a six-wheel, 51-inch tire, amphibious flotation vehicle meant for travel across open water. The team will use the Yemelyas to cross the Arctic Ocean. Ethan Butterfield/NNSL photo

“A lot of us have been buying our own meals,” he said. Through Covid and factors like harsh weather, the completion of this test expedition has been a long time coming, fighting through various delays. “Obviously, we’re taking on a lot of challenges and hardships, we don’t know what the weather will do going forward,” said Comrie-Picard. “All you can do when you do an expedition is make your best plan, bring your best experience, and then use your experience when you see new things to try to innovate new solutions.”

The next leg In a March 16 Instagram post, the team stated they had reached Cambridge Bay, some 1,100 kilometres from their starting point in Yellowknife, on track with their previously planned timeline. “Team members are now having a well-deserved rest in Cambridge Bay until Thursday (March 17) morning. Still, some repairs and maintenance are needed while waiting for hopefully more calm weather and better visibility so that expedition resumes its driving up to Resolute,” the post stated. – with files from Emily McInnis


A16 Monday, March 21, 2022

News North Nunavut

ᒍᐃᓐᑐᓕᓐ ᐊᕐᓇᓱᖔᖅ KINDLY SPONSORED BY

INVESTMENT GROUP INC.

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᔭᐃᒃ ᔫᓯᐱ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᐅᑕᖅ, ᒪᒪᑕᒃᑐᖅ ᐸᐅᕐᙵᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐋᒍᔅᑎ 28–ᒥ.

www.NunavutNews.com

ᐹ ᐳᑭᖅᓇᖅ

ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ ᒪᓐᓃᑦ ᐃᕙᕕᖕᒥ ᐅᖅᓱᖅᑑᑉ ᓯᓚᑖᓂ, ᐅᖅᓲᖅᑑᑏᒑᕐᒥ (Swan Lake).

Due to some technical issues we missed our contest this week, but stay tuned to find out who our two winners will be next week! In the meantime, here are some amazing entries from past contests. Send your stories from the land for a chance to win $100.

ᓯᓐᑎ ᕕᓕᐳᕋᓐ

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐅᓇ ᐊᔾᔨᓕᐅᓚᐅᖅᑕᕋ ᓯᑎᐱᕆ 17, 2021–ᒥ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ ᐅᓐᓄᐊᓕᒫᐸᓗᒃ ᓴᖅᑭᔮᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᓇ ᐊᖏᔪᐊᓗᒃ, ᐊᐅᐸᕈᔪᒃᑐᒥ- ᐊᐅᐸᔮᖓᔪᒥ ᑕᖅᑭᖅ ᓴᖅᑭᔮᕐᒥᑎᓪᓗᒍ.

Cindy Villebrun

Cambridge Bay I took this photo mid September 17, 2021. One of the nights the aurora borealis lasted most of the night while the huge, reddish- orange moon was also out.

Gwendolyn Arnasungaaq

Rankin Inlet One-year-old Jake Joseph from Baker Lake, enjoying the berries in Rankin Inlet during summer time, Aug. 28.

Paul Puqiqnak

Gjoa Haven Eggs in a nest outside Gjoa Haven, at Uqshuuqtuutiiqaaq (Swan Lake).

x0p31Axy N4ystdJxl4


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Sports & Recreation

Monday, March 21, 2022 A17

Sports hotline • James McCarthy Phone: (867) 873-4031 • Email: sports@nnsl.com • Fax: (867) 873-8507

Best of the best honoured

2021 Sport and Recreation Awards announced in Legislative Assembly By James McCarthy Northern News Services Nunavut

Even though there hasn’t been much to talk about in the world of Nunavut sport and recreation, there are still awards to be handed out for those who have done good. The class of last year was given their just due in the Legislative Assembly earlier this month as the 2021 Sport and Recreation Awards honourees were announced by David Joanasie, the Minister of Community and Government Services (CGS). In his ministers’ statement announcing the winners, Joanasie said no gala was held due to public health measures in place at the time but arrangements have been made to recognize the winners. One of those winners is Qaritaq Kusugak-Clark, who was named Male Athlete of the Year. The 21-year-old hockey player is in his freshman year at Lake Forest College, located just outside of Chicago, and suited up with the school’s men’s hockey team this past season. Kusugak-Clark said it was a great honour to have been chosen. “I wasn’t expecting to get it but I’ll take it,” he said. “I was excited to tell my family about it and I had no clue I was going to win it. Just a big thank you to all who have helped me get to this point in my career and thank you to whoever nominated me.” Before making his way to the U.S., Kusugak-Clark spent seven seasons playing with Notre Dame College in some shape or form. The final three seasons at Notre Dame was spent with the junior team playing in the Saskatchewan

Junior Hockey League, serving as captain in his final season. He said making the move to a bigger locale wasn’t too much of a culture shock for him after spending several years away from home. “Going to Notre Dame, I was used to seeing bigger buildings but it was still a bit of a surprise when I got down here,” he said. “You see these massive buildings and you don’t see too much of that in Rankin Inlet. But I’m enjoying it, it’s a great environment, the facilities are great and the people have been real good to me.” Another winner was Nick Murray of Iqaluit, who received Official of the Year for his work in hockey and like Kusugak-Clark, he had no idea he was in the running. “I never got into officiating for the honours, I do it because I enjoy it,” he said. “I started doing men’s league when I moved to Iqaluit and I started with absolutely nothing — no shin guards, no elbow pads, just my skates. I took a slap shot to the knee one game and that’s when I realized I need to get some protection. But it’s been a great way to stay involved in the game and stay active.” One of Murray’s big influences was the late Craig Hockridge, former referee-in-chief for Hockey North, and it was Hockridge who helped get Murray on the road to certification. “I was looking at getting serious about officiating and I had to write a test to get my certification,” said Murray. “I couldn’t find anyone in Iqaluit who did a clinic or could give the test but I bumped into Craig during the Arctic Winter Games in 2016. I told him about wanting to write the test and he pulled one right out his bag and said ‘Do it right here’. He was always helpful

ᖃᕆᑕᖅ ᑯᓱᒐᖅ-ᑲᓛᒃ, ᑕᓕᖅᐱᖕᒥ, ᑐᑭᓕᐊᖅᐳᖅ ᓵᙵᓂᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ Lake Forest College Foresters ᐊᖑᑎᓄᑦ ᕼᐋᑭᖅᑎᐅᖃᑎᒥᓂ ᓄᕕᐱᕆ 2021–ᒥ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖑᑎᓄᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ 2021–ᒥ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᓂᐸᓗᐊᓂ. Qaritaq Kusugak-Clark, right, lines up for a faceoff during action with his Lake Forest College Foresters men’s hockey team in November 2021. The Rankin Inlet product was named Male Athlete of the Year as part of the 2021 Sport and Recreation Awards announced in the Legislative Assembly earlier this month. Photo courtesy of Lake Forest College Athletics and kept me honest on the ice and I wouldn’t be certified without him.” Here’s a full list of the winners from CGS: Sport and Recreation Division Awards Male Athlete of the Year – Qaritaq Kusugak-Clark (Rankin Inlet) Female Athlete of the Year – Haley Hachey (Baker Lake) Official of the Year – Nick Murray (Iqaluit) Coach of the Year – Kyle St. Laurent (Iqaluit) Administrator of the Year – Maria Csaba (Kugluktuk)

Special Recognition Award for outstanding contribution to sport - Lisa Oolooyuk (Rankin Inlet), Kay McKechnie (Iqaluit), and Shylah Elliot (Iqaluit) Recreation and Parks Association of Nunavut Awards RPAN Youth Leader of the Year: Quentin Sala (Sanikiluaq) and Jeremi Boisvert (Taloyoak) Baffinland Iron Mines Recreation Leader of the Year: Ragily Singoorie (Pond Inlet) Canadian North Volunteer of the Year: Fernando Fernandez (Sanikiluaq)

Come on … how many of you had Tom Brady un-retiring on your Bingo card? Northern News Services

a lot of the roster was right behind him, proving that it is one big family behind the curtain. So far, so good for one of the Remember when I told you Tom more popular performers in the business Brady was the greatest of all time? He and we won’t see him again for a while still is but he’ll be adding to his reJames McCarthy is the sports editor as he recovers but he’ll be back sooner sume because Brady has un-retired. at NNSL Media. Reach him at sports@ nnsl.com than we know, even though the prognoHe decided to shake up the sports sis isn’t good for his return. If Edge can world by announcing his return to the come back after many years away, Big E Tampa Bay Buccaneers for a 23rd season on March 13. It came by surprise but what surprised me will do his damnedest to do the same. was why it took so long. You see, Brady was over in England visiting Old Trafford, home field of Manchester United, with And finally … his kids. During that visit, Brady bumped into Cristiano RonGood Idea: Scott Hall’s career. aldo. Ronaldo asked Brady if he was really done and Brady Bad Idea: Scott Hall’s passing. responded with an exhale followed a head tilt. In continuing with professional wrestling, one of my favourThat moment right there proved to me that Brady wasn’t ites has passed on. done at all. Not by a long shot. Jason Licht, Tampa Bay’s general manager, said previously that he would “leave the light on for Brady” if he had a change of heart and isn’t it funny that he made the trip to Old Trafford? After all, the Glazer family owns Manchester United and the Buccaneers. I don’t think it’s too much of a stretch to put two and two together. So the Buccaneers’ search for Brady’s heir apparent comes to an end and the Buccaneers automatically become a favourite for the Super Bowl. I wouldn’t bet against Brady, even though he’s in his mid-40s. He’s still at the top of his game and can get the job done. He’s proven that. So the GOAT will get a chance to pad the stats and it should be fun to watch.

SPorts Talk

Oh, yes … it’s real So I’m going to write about professional wrestling. Naturally, you’ll roll your eyes and complain about how it’s all fake. Well, tell that to WWE star Big E. Ettore Ewen, as his paycheque reads every 15 days, was the victim of what’s called a “botch”, a move that goes horribly wrong and almost always ends with someone getting legit injured. It happened during Friday Night Smackdown on March 11 in Birmingham, Alabama — Ridge Holland was attempting an overhead belly-to-belly suplex on the floor outside the ring during a tag-team match and instead of Big E landing on his back, which was the expected result of the spot, Big E landed right on top of his head. Yes, I saw the video, and it will make you cringe. No way it could be edited out as the show was live on Fox. Holland was one of the first to pay him a visit in hospital and

Scott Hall died on March 14 after being taken off of life support following a series of heart attacks due to complications from hip replacement surgery. He was taken to hospital in Marietta, Georgia after falling and breaking his hip on March 2. Hall had his demons but seemed as if he was in good shape and healthy in the latter years of his life. He was inducted into the WWE Hall of Fame twice: 2014 as a solo competitor and in 2020 as part of the New World Order. He signed off his induction speech in 2014 with these words and they ring true more now: “Hard work pays off, dreams come true. Bad times don’t last, but bad guys do.” We say goodnight to the Bad Guy but Scott Hall will live forever. Until next time, folks … sleep well, Razor.


Soaring into a pilot career B2 Monday, March 21, 2022

Degrees of Success

Arviat resident Nangmalik Qanatsiaq stands alongside the two-seater Cessna 152 trainer that he pilots at flight school in Steinbach, Man. Photos courtesy of Nangmalik Qanatsiaq

‘I’m actually doing what I’ve dreamed of my whole life,’ says Arviat’s Nangmalik Qanatsiaq By Derek Neary Northern News Services Arviat

Nangmalik Qanatsiaq has set the flight path for his career in the cockpit of a plane. “I feel calm. I feel at peace, like I’m actually doing what I’ve dreamed of my whole life, so it brings me a sense of pride and accomplishment,” he said. Qanatsiaq, an Arviat resident, is enrolled at Harv’s Air flight school in Steinbach, Man. He started his training in early January. He sent an application to the school last July and received an acceptance letter a week later. It’s a good time to be getting into the industry, he

said, because it’s gearing up again after a couple of years of drastic cutbacks due to the Covid-19 pandemic. In addition to getting a plane airborne and safely landing it again, Qanatsiaq and his classmates are learning about the parts of the aircraft and basic maintenance, the use of panel instruments, the theory of flight and meteorology. Weather, including visibility or lack thereof, can present a life-or-death factor in deciding whether to attempt a trip. “You have to understand what your limits are and have a ‘go or no go’ position to fly,” he said of the focus on safety. Qanatsiaq’s initial flights in the two-seater Cessna 152 trainer are with an instructor at his

side, performing stalls and spins at an altitude of close to 600 metres. Solo flights will come later. “I’m feeling a lot more confident than I did at the beginning,” he said. His fascination with flying has existed as long as he can remember. “It’s been my childhood dream to become a pilot,” he said. “Every time we went down south for trips, I’ve always been interested in flying.” His ability to follow his passion was made easier through financial support from the Kivalliq Inuit Association and the territorial government’s Financial Assistance for Nunavut Students (FANS) program. Having lived in Nunavut essentially all of his life, adjusting to the south has been made easier

by residing in Steinbach with its “small-town vibe,” said Qanatsiaq. “It’s almost similar to a community in Nunavut. It’s a little bit bigger,” he said of the town of almost 18,000 residents. It will take a year for Qanatsiaq to achieve his requisite ratings and his pilot’s licence. In the meantime, he’ll get a two-week break in the summer to return home to visit family and friends. When his training is complete, he aspires to fly in Nunavut for an airline or piloting medevac flights. “Whichever opportunity is open,” he said, adding that he hopes to inspire others to consider the same career path. “Not a lot of Inuit are in the aviation business.”


Degrees of Success

Monday, March 21, 2022 B3

Pandemic not only challenge Nunavut schools are facing By Stewart Burnett Northern News Services

For Olusoga Tomoloju, principal of Maani Ulujuk Ilinniarvik in Rankin Inlet, the Covid-19 pandemic wasn’t the only challenge his students and staff faced this school year. “We started the school year with one tragic incident after another,” he said, noting losses in the community and even among his own relatives. “We supported each other to pull through during that period.” The school held trauma-sensitive workshops in the beginning of the year and employed self-care strategies to help students and staff manage the array of emotions they found themselves confronted with. To deal with the pandemic, teachers had to be creative with their instruction to provide opportunity for individualized learning within Covid-19 guidelines, said Tomoloju. That included using learning packages, social media, radio, emails and phone calls to keep in touch with students. At MUI, it even extended to food hamper programs, where the school provided bags of groceries for families. “While we focus on continuity of learning and learning recovery, simultaneously, we also make sure that we support the social, emotional needs of our students by checking in on them and providing wellbeing packages and food hampers to support our students and family as a community,” he said. Troy Rhoades, senior communications adviser with the Department of Education, stated in an email that the department recognizes the disruptions the pandemic has had on in-person learning for students and how it affects their academic performance. The department aimed to stay true to seven key assessment principles in Nunavut schools: supporting continuous learning for all students; showing respect for all learners, recognizing each student’s unique talents and skills; emphasizing the interdependence, growth and success of the group; ensuring assessment is outcome-based; having different purposes for assessment; and ensuring assessment is authentic, meaningful and builds on student strengths. Based on those principles, the department’s guidelines were

a “triangulation” of evidence of core curriculum competencies, including marking of assignments, conversations with students about their school work and observations teachers have made of their students. “Throughout the pandemic, schools have shown that they can be creative and innovative to ensure learning continues,” stated Rhoades. “They have used the triangulation of evidence approach to assess their students’ learning by ensuring that students demonstrate the skills that align with curriculum outcomes. The demonstration of these skills can be provided by the correction of learning packages and homework, but also by students meeting curriculum outcomes through evidence provided in other activities, such as sharing photos of school projects made at home, telephone conversations with their teacher or through cultural activities and life skills, like hunting or completing a sewing project.” Since January 2022, school attendance has been lower throughout the territory due to pandemic repercussions. The department encourages students to return to school but understands some families may be afraid to send their children to in-person classes. “While we can never eliminate all the risks, we are doing everything we can to protect the health and safety of students and staff,” stated Rhoades. Doug Workman, chair of the Iqaluit District Education Authority, echoed that concern shared by some parents. “They’re fearful of their children being infected,” he said. After Iqaluit schools went to 100-per-cent capacity Jan. 31, contract tracing found Covid cases in the high school and elementary schools, he said. He praised the department for its work in supporting high schoolers with laptops to facilitate remote learning, but said the current Covid policies are resulting in teacher shortages. “One challenge for us here has been the personal hazard assessment tool,” he said. The tool is a checklist everyone is used to by now, where staff circle if they have any symptoms from a runny nose to “not feeling well.” If staff answer that they have any of the symptoms, they are told to notify their supervisor, go home or stay home and self-isolate right away. Then, if symptoms persist in the coming days, they are told to get tested, said Workman.

Joseph Irniq tries to hold on to a full hamper of groceries from Maani Ulujuk Ilinniarvik in Rankin Inlet, part of the school’s “We Care” initiative to connect with the broader community. During the pandemic, the high school made it a priority to keep and strengthen community bonds. Stewart Burnett/NNSL photo “We had to cancel classes in some of the schools here because we didn’t have enough teachers to do coverage,” he said, adding that Iqaluit has fewer than 10 substitute teachers for the entire city. Between the changing Covid restrictions and staff shortages, he feels for parents who have to check online early in the morning whether classes will actually be held or not. He did praise some of the innovation teachers have demonstrated along the way in delivering instruction.

‘Data gaps’ prevent GNWT from giving snapshot of pandemic effects on learning Attendance dropped in Beaufort Delta in 2020-21 compared to the previous year By Eric Bowling Northern News Services

How has Covid-19 affected student performance? “Data gaps” from 2020 and 2021 are preventing the GNWT from producing a comprehensive picture territory-wide, according to Education, Culture and Employment (ECE) spokesperson Melissa Bannister. Because much of remote learning and operating schools during a pandemic is new territory, Bannister said ECE was still working to get a grasp of the impact of Covid-19 has had on learning. However, Bannister assured that educators have an understanding of where students stand at a local level. “Although the diploma exam and AAT (Alberta Achievement Tests) programs have been affected by the Covid-19 pandemic, teachers continue to evaluate student learning and progress in relation to NWT curricular outcomes,” said Bannister. “This occurs continuously in a classroom setting, and teachers across the NWT have found ways to continue student assessment practice through distance learning when schools have had to close.” With schools forced to move to remote learning in the face

Degrees of Success

Published Annually by Northern News Services Ltd. Award Winning Northern Newspaper Publisher Head Office: 5108-50th Street Yellowknife, Northwest Territories

Yellowknife: 867-873-4031

www.nnsl.com

of the Covid-19 pandemic, a lot of established grading systems have had to make major adjustments to tracking student progress. Diploma exams and AAT on students’ final grades have been cancelled for the start of 2022 due to the lack of in-class preparation. Last year, the weighting of the two exams was dramatically reduced, going from 30 per cent of the final mark to just 10 per cent. Schools also had the option to request exemptions for students or entire classes in the event a Covid-19 outbreak prevents adequate preparation for an exam. Bannister said the department is hoping that the exams will return in June, though with the pandemic still ongoing, she noted that administrators need to be thinking on their feet. “It should be noted that these programs require that tests be administered under test conditions with supervision, these conditions cannot be met in a distance education environment,” said Bannister. “Both the diploma exam and AAT programs have been significantly affected by the Covid-19 pandemic, but this is a shared reality for jurisdictions across Canada and internationally.” While she said attendance during remote learning periods is not recorded in the same way as during in-person learning, Beaufort

Most stories by Derek Neary Features Writer

QXQDYXW QHZV

Delta District Education Council superintendent Devin Roberts said the district was still aggressively tracking attendance on its own. Roberts noted that BDDEC recorded a 1.4 per cent decrease of students attending 90 per cent of the time or more and a four per cent decrease in overall attendance in 2020-21 compared to 2019-20. “We continue to track our attendance. Student attendance is an essential part of the Beaufort Delta Divisional Education Council (BDDEC) Strategic Plan reported on in our annual reports,” he said. “We track the overall percentage of students that attend our schools and the percentage of students who attend 90 per cent or more. “We will be collaborating with all our stakeholders to ensure student attendance improves as we pivot from remote learning to schools reopening across the district. We will be circulating our annual parents/guardians survey in March 2022 and welcome suggestions on how we can improve all elements of our BDDEC Strategic Plan, including student attendance.” Roberts added that BDDEC staff will be following up with communities to determine how to best address any missed time in lessons due to shifts between remote and in-person learning. Bannister added that there was a strong focus on addressing other important aspects of in-person schooling, such as social development, peer interaction and group learning. She noted that different age groups can have dramatically different needs. “ECE and education bodies work closely during pivots to remote learning to best accommodate the needs of students while engaged in learning at home,” she said. “Some students engage in online learning, some receive paper learning packages and, for some, a blended approach is used to support the continuity of learning during times when schools are not open to in-person learning. “Recognizing the impacts of moving between in-person and remote learning, the primary focus has been on ensuring the continuity of learning in the core subjects of language arts,


Motivated to keep Inuit language and culture alive B4 Monday, March 21, 2022

Degrees of Success

Morty Alooloo has gone from classroom assistant to principal to learning coach

By Derek Neary Northern News Services Arctic Bay

Morty Alooloo has been part of a resurgence of Inuit language and culture in the education system, and it comes after a childhood lessons from her dad, who endured just the opposite. “What really motivates me is my father was my hero. He’s not around anymore, but he was really the one who taught me how to be an Inuk,” said the Arctic Bay educator. “He never went to school, but he told me our language and our culture are very important to keep. He was around when the missionaries and the RCMP were starting to come up and (they) told him to forget about our culture and learn qablunaaq ways. “They weren’t even supposed to be talking about the (Inuit) legends and drum dances. They were supposed to get rid of them and never show their children, but my father told me, ‘You’re Inuk. You have to know where you come from. I’m going to tell you lots of stories but I know it’s not going to be part of your life anymore because we’re in a big community now and there’s

government coming into our community. We have to listen to them.’ He told me to always listen to your boss and if you take a course, take it seriously. That motivates me to keep my language alive, and the culture.” Alooloo started her career in education as a classroom assistant in Arctic Bay in 1975. She worked her way up to become a principal, after attaining her bachelor of education degree through Nunavut Arctic College, in association with the University of Regina. She had strong family support, particularly from her mother and her husband, in raising children at the time, she recalled. She transitioned from principal to learning coach after 18 months due to personal circumstances. Her primary functions in that role, which she still fills, are to ensure that teachers and students are on track with the curriculum and to support them with Inuktitut programming. She has seen a wealth of Inuktitut teaching aids made available over the past 40 years, many of them in the past decade. “Inhabit Media has produced a lot of resources for learning to read and write. I think we have so many

choices,” she said. Alooloo welcomes all of the tools because preserving the Inuit language is admittedly a big task. “I feel that (parents) are really caught in the middle, knowing a little bit about two cultures,” she said. “Therefore I notice a lot of students are struggling with learning a second language… we even have to start thinking about teaching Inuktitut as a second language for some young students, very young students. “We’re losing it (Inuktitut). It’s kind of scary,” she said. “We use Inuktitut a lot in the community, but I notice the young, smaller students are really struggling.” One area where she would like to see improvement is student attendance in class, which is up to the parents. “Everything starts at home,” she said. “That’s number one for me, to get the parents to support their children in education.” At the other end of the spectrum, Alooloo always feels tremendous joy when it comes time for students to don their caps and gowns. “It’s always good to see so many graduates coming out of our school,” she said of Inuujaq School, which

usually cultivates close to 10 students earning diplomas each year. To this day, Alooloo, who was one of the first graduates of the Eastern Arctic Teacher Education Program (a precursor to the Nunavut Teacher Education Program), is constantly seeking opportunities to expand her own knowledge and teaching techniques. “All the teachers that I worked with as a classroom assistant, they’re the ones that have really had an impact on my learning, how to become an effective teacher just by working with them,” she said on a professional development day, when she was involved in video workshops on how to improve instruction in reading and writing, ideas for art classes and how to address Canada’s reconciliation with Indigenous peoples in a classroom. “We’ve got wonderful guest speakers from all over Canada online.” Despite a lengthy career, retirement isn’t something she’s contemplating yet — she intends to keep working as long as her health allows. “Us Inuk and Elders, I have big plans to share with the children,” she said.

“(My father) never went to school, but he told me our language and our culture are very important to keep,” says Arctic Bay’s Morty Alooloo, an educator for more than 40 years, who is a major proponent of Inuktitut instruction. Photo courtesy of Morty Alooloo


Degrees of Success

Monday, March 21, 2022 B5

Accounting for higher education Arviat’s Attangalaaq Elizabeth Aglukark has experienced the ups and downs of Ottawa and the pandemic, but she’s persevering By Derek Neary Northern News Services

Attangalaaq Elizabeth Aglukark is crunching numbers in Ottawa as she continues to build on her academic credentials. Already having attained a certificate in management studies and a diploma in office administration, Aglukark is currently in the third year of the four-year honours bachelor of commerce in accounting program at the University of Ottawa. She’s poring over books related to statistics for management, intermediate accounting level II, corporate finance and international business. When she attains her chartered professional accountant certification, she hopes to work for Lester Landau in Iqaluit or she may spend a year or two at an Ottawa firm, depending on her boyfriend’s educational pursuits. Life in Canada’s capital city has its benefits. She gets to spend time with her sister, Karen, who’s also enrolled at the University of Ottawa and her brother, Brian Jr., a student at Algonquin College. “I really enjoy having unrestricted high-speed internet, especially now that all my courses are online. Lower grocery costs and easier access to any stores are great advantages,” Aglukark, who’s from Arviat, said of Ottawa. But it’s not all upside. “Being across the country from my parents is quite tough, although I am lucky to have two siblings in the city with me and to be able to travel home for Christmas with funding from FANS (Financial Assistance for Nunavut Students),” she said. “I also struggled earlier this semester to find affordable housing and had to stay at friends’ houses for the entire month of September, which had very negatively affected my schooling last semester.” Likewise, there are pros and cons to the pandemic moving

“Scholarships and bursaries make all the difference in my secondary schooling,” says Attangalaaq Elizabeth Aglukark, a third-year accounting student at the University of Ottawa. Photo courtesy of Attangalaaq Elizabeth Aglukark learning online for much of the past two years. Aglukark’s classes are recorded and archived for viewing at her leisure. “I always tell myself I’ll watch the recording later but it usually isn’t until an assignment or test comes up that I do watch them,” she confessed. “On the other hand, the online class does make learning much more accessible as I can review previous lectures if there was something I want to understand better.” She was a strong performer in high school and she credits many people for that, her mother and father, in particular. “My parents were always very supportive of me doing well in

school. They gave me incentives to get good grades but didn’t push me to be any certain way, so it was easy for me to find enjoyment in education,” she said. “I did really well in high school with the support of my parents, siblings, and many great teachers and mentors.” After graduating and entering post-secondary programs, Aglukark landed a work placement at Lester Landau and later served as a junior bookkeeper at Nasaijit Service Limited. She found those workplaces were “very well suited” to her. That’s when she decided she wanted to become an accountant. She also spent some time travelling by registering with Northern Youth Abroad (NYA), which took her to Abbotsford, B.C. to volunteer at the Greater Vancouver Zoo. During the international phase the following summer, Aglukark flew to Guatemala, where she worked with Habitat for Humanity to build homes for people in rural areas. “The experience I gained from NYA made it much easier to adapt to southern living. NYA provided me with many tools and supports to make my first year living in Ottawa successful,” she said. NYA was one of many agencies that provided funding toward her post-secondary education. “Scholarships and bursaries make all the difference in my secondary schooling. Rent prices in Ottawa are extremely high, without scholarships and bursaries I would definitely be struggling to make rent, buy groceries and focus on my studies,” she said. “Every bit of funding helps so much in my post-secondary studies and I am incredibly grateful for every one of them. There’s no shortage of support of Inuit who are willing and able to make the commitment to pursue post-secondary education, and personally I make sure to tell every Inuit student I meet to apply for as many scholarships and funding opportunities as they can.”

An environment for sisterly success Norman Wells siblings set sights on conserving the Sahtu’s natural beauty By Derek Neary Northern News Services Lli Goline/Norman Wells

The future of the environment in the Sahtu region may be influenced by a pair of Norman Wells sisters someday. At universities in British Columbia and Alberta, siblings Naokah Bailes and Jasmine Bailes are engaged in environmental studies. Naokah, 21, the elder sister by three years, started out by taking general business courses at the University of Alberta between 2018 and 2020. She then pivoted to nature-based tourism management at the University of Northern British Columbia in Prince George, B.C. She’s specializing in community and tourism with a minor in environmental and sustainability studies. She’s on pace to graduate in 2025. “My goal coming out of high school was to continue guiding, then get an education that can help me run my own tourism company in the NWT,” she said. “When I enrolled in na-

ture-based tourism, I thought it was the perfect fit for my goals and I’m extremely happy with my decision so far.” Naokah has worked with a variety of outfitters since she was 13, and she realized that there’s a lack of Sahtu Dene people in leadership roles in the tourism industry. “I would like to change that, and create opportunities for Dene residents to also become guides for hunting and canoeing outfitters,” she said. “I would like to be living in the Sahtu and I hope to spend as much time out on the land as possible. I would like to be welcoming tourists and giving them the full experience of the North, not just a canoe trip, hunting trip or hiking trip. It’s important to enrich visitors with our culture and connection to the land of Treaty 11. Our land is sacred and true pristine wilderness is hard to find — I want to help protect it. My dream job would have to be running a tourism business with my goals in mind, or working for the GNWT or Parks Canada in the tourism department.” She has already landed a seasonal student po-

Naokah Bailes holds confirmation of the Rio Tinto Indigenous Student Tourism Scholarship, one of the sources of financial help she has earned. Photo courtesy of the Yellowknife Community Foundation

sition with Parks Canada as a new media assistant, which has her drafting social media posts, writing advertorials and creating web pages on the Parks Canada NWT website — work she can do remotely. She also continues to work on the Nıo Ńę P’ęnę́ project — also known as the Trails of the Mountain Caribou program, which is funded by the Canadian Mountain Network and led by the Sahtu Renewable Resource Board. Meanwhile, Jasmine is in her freshman year at the University of Alberta. She’s in the bachelor of arts program with a major in environmental studies. “Throughout high school, I really enjoyed my biology and physical geography classes. I decided to pursue that passion into university,” she said, adding that her career path is a bit unclear. “However, I do know that I want to work on the land in the Sahtu region in the future. This program I’m currently taking is a mix of business and biology, so I’m hoping it’ll set me up for taking on a huge role in the Sahtu’s environmental department… I would also like to do my part as preserving the land for future generations of the Sahtu people.” During her summers in high school, Jasmine worked as a cook and cleaner at Gana River Outfitters. “For the few moments in my day where I would be outside and get to enjoy the spectacular environment I was in, it urged me to learn more about it,” she said of her summer job. “I started working there when I was 13, and even now as I’m 18, I still go back every summer and fall in love with the mountains all over again.” Naokah and Jasmine both attended Mackenzie Mountain School in Norman Wells up to Grade 7. Then they transferred to Shawnigan Lake High School on Vancouver Island, a private boarding school. Their parents reinforced the importance of getting a good education and the time spent at that high school “prepared me greatly for university,” said Naokah. “It was a difficult decision at the time but the experience I had was worth it,” she added. The transition to the Vancouver Island educational facility was not easy, Jasmine admitted. “I achieved low grades at the beginning of

Jasmine Bailes, who grew up in Norman Wells, received a 2021-2022 scholarship from the Sahtu Renewable Resources Board towards her degree in environmental studies at the University of Alberta. Photo courtesy of the Sahtu Renewable Resources Board my time there, but I learned to adjust from the small Northern community to something totally new,” she said. “The academic support I received there was phenomenal, and I graduated with a 91 average. I was determined to get to post-secondary, for myself and for my family. I never would have thought I would have made it this far, truly.” She added that the educational experience in the south brought her and her sister closer together. “I relied on her to show me around, make friends, and staying on top of everything,” Jasmine said. “I really don’t think I could have made it through it without her. With her support, I ended up loving Shawnigan and the community we had together.”


Lessons in homemaking B6 Monday, March 21, 2022

Degrees of Success

Pam and Craig Walsh have taught in Fort Smith for nearly 30 years and they have no plans to leave in retirement By Derek Neary Northern News Services Thebacha/Fort Smith

Teachers Pam and Craig Walsh arrived in Fort Smith in August 1993, and when they retire in the near future, the community will remain their home. For the first few years of the 1990s, they were teaching in Davis Inlet, Labrador, where they met. “We wanted a change,” Pam said of departing Labrador for the Northwest Territories. But that desire for a change of scenery hasn’t revisited them in nearly 30 years. “We just found that when we got to Fort Smith, everything we saw about the town, we liked,” said Craig. “It was the right size. The first thing we noticed as we moved into town was the cleanliness. People were friendly and it had the amenities that you needed to live a comfortable life and raise a family.” “It was a beautiful little community,” Pam added. “It’s a really good quality of life.” They raised their two children in Fort Smith. Megan, 26, is a nurse in Yellowknife while Matthew, 24, works in the trades at one of the diamond mines. He still resides in Fort Smith. “It did them well,” Pam said of the elementary and secondary education her son and daughter attained in the North. Craig, originally from Newfoundland,

taught at Joseph Burr Tyrrell (JBT) Elementary School for 19 years and was principal for 16. Ready to part with the heavy administrative burden of principalship, he transferred to Paul William Kaeser (PWK) High School eight years ago to become the industrial arts instructor, a subject he’s fond of. “I like teaching shop,” he said. “I don’t consider myself going to work day to day when you love what you do. I always enjoy working with kids.” He likes to send photos to parents showing the projects that their children are forging in industrial arts. “It’s always something positive that comes out of that, just seeing the kids bring something home that they’re proud of and give it to their parents, who are equally as proud of what their children have done. That’s what I enjoy,” he said. “I try to instill in kids the notion that it’s not all about academics. If they’re at all inclined to be going down this route — working with their hands — that even if they don’t (turn it into an occupation), they’re learning skills that they’ll need.” Pam, who hails from Nova Scotia, worked as program coordinator with the school board for 10 years and has also taught at JBT and PWK. While serving as regional literacy coordinator in 2017, she earned a staff award for excellence in education. High school English is the class that brings her the most satisfaction.

Recently, she had her high school students making speeches on key figures from the French revolution. “That’s one of the things I talked to them about … learning how to speak publicly and share your thinking with confidence is something that will go well beyond academics,” she said. The Walshes have witnessed many advances in classroom technology over the past three decades, but the general principles of education remain the same, according to Craig. However, the past couple of pandemic years have brought complications that Pam admitted have been difficult, particularly the transition to online learning, when required. “It’s been a real challenge,” she said. “The stops and starts in terms of getting kids in the building … their resilience, though, is quite amazing, not only students but teachers too.” But the end is in sight. Pam recently turned 60, so she’s retiring first. Craig, a bit younger, will call it a career at 55. They have plans to do some travelling, but they will always be coming back home to Fort Smith. “We’ve made a good life in the North. The North has been good to us, and I think we’ve given back as well,” Craig said. “We’ve made so many good friends throughout the North that we go, ‘Why would we leave a place that we enjoy living in?’”

Craig and Pam Walsh, longtime teachers in Fort Smith, with their beloved dog, Trix. The Walshes are nearing retirement and they plan to remain in Fort Smith, where their friends are like family, Pam says. Photo courtesy of Craig Walsh


Degrees of Success

Monday, March 21, 2022 B7

Northern institutions make strides

An Aurora College board of governors — comprising staff and students and 10 public members, five of whom must be Indigenous residents of the NWT — is expected to be in place by September, according to Andy Bevan, associate deputy minister of post- secondary education renewal. NNSL file photo

Aurora College enters ‘transformational change’ phase; Nunavut Arctic College expands teacher program By Derek Neary Northern News Services

The predominant colleges that serve the Northwest Territories and Nunavut continue their march toward degree-granting programs, although the pandemic has posed complications in delivering

some courses. Aurora College has moved into phase two of its transformation into a polytechnic university, a process that began in 2018. Phase one, titled Strengthening the Foundation and Planning for Change, saw nearly 40 milestones completed. Among the accomplish-

ments in the first phase were releasing an NWT post-secondary education strategic framework, forming internal working groups, delivering a transformation implementation plan, identifying initial areas of specialization for the polytechnic university, releasing a three-year strategic plan (2020-2023) and a three-year academic plan, and updating the Aurora College Act. “Each phase helps to ensure work is done in the right order and at the right time of the multiyear transformation process,” said Andy Bevan, associate deputy minister of post- secondary education renewal. Phase one officially drew to a close with the passage of Bill 30 – An Act to Amend the Aurora College Act — in the Legislative Assembly in December 2021. This will enable a governance structure that will be inclusive of a board of governors, an Indigenous knowledge holders council and an academic council. The board of governors will comprise staff and students and 10 public members, five of whom must be Indigenous residents of the NWT. “This approach will strengthen the institution and make Aurora College a national leader in the inclusion of Indigenous knowledge in strategic and operational decision-making,” Bevan said. The education minister will ensure that the board of governors “reflects the unique values, histories and people of the NWT,” according to Bevan. The board, dissolved in 2017, is expected to be re-established in September, which will be preceded by a public call for interest this summer. “The new approach will allow for board members from outside the NWT as this will bring new perspectives and experience to Aurora College as it continues to develop, expand and transform into a polytechnic university,” Bevan added. The Indigenous Knowledge Holders will be chosen based on criteria developed with input from Indigenous governments, projected for fall, and the selection process is projected for early 2023, with consultation from Indigenous groups. The academic council, consisting of Aurora College staff, will be formed in October. It will promote best practices in the development of academic and research programs like other post-secondary institutions. Phase two, now underway, is known as “transformational change.” It entails nine critical milestones, such as changes to the organizational structure, the release of the facilities master plan and the establishment of the board of governors. The facilities master plan, to be completed by this summer, will address regional needs, the expansion of facilities and how they will be used in the delivery of programming over the next 10

years, Bevan explained. This will be achieved in consultation with stakeholders, including Indigenous governments, industry and post-secondary education partners. Another area where the pandemic has created a hurdle is in the restoration of the bachelor of education and the social work diploma program, suspended in 2018. However, external reviewers have completed their evaluation. “Following best practice, the external review recommendations will be examined internally by Aurora College program staff and an institutional response that outlines next steps will be developed,” Bevan stated, without providing a timeline. Nunavut Arctic College To the east, Nunavut Arctic College (NAC) has formed a partnership with Memorial University of Newfoundland and Labrador that has resulted in a revised Nunavut Teacher Education Program (NTEP)/bachelor of education degree since 2019-2020. NTEP has been reoriented to focus on Inuit language and culture for the first two years and how those subjects should be taught in the classroom, according to Jackie Price, the college’s director of policy and strategic planning. A certificate is awarded after one year, a languages specialist diploma after two years and a bachelor of education degree is granted to students who attain 150 credits by completing the remaining courses. Online course management and tutoring support are available. A joint NAC/MUNL parchment written in Inuktut and English was issued to 2021 graduates for the first time. NTEP was expanded to Iglulik, Naujaat, Baker Lake and Arviat for the 2021-2022 academic year and there are plans to include eight additional communities in 2022-2023. Another degree program, the bachelor of social work, accepted its first cohort of students in 20212022. It builds on NAC’s two-year social service worker program. The courses in the bachelor of social work program, offered jointly by NAC and MUNL, are the same in Nunavut and in Newfoundland. The partnership between the two post-secondary institutions in Nunavut and Newfoundland/ Labrador extends into marine training by involving the Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium and the Marine Institute at MUNL. However, Covid-19 has disrupted course delivery. NAC and MUNL have also secured funding to allow NAC to build its research capacity. Discussions are ongoing for MUNL researchers to collaborate with NAC and for NAC staff, faculty and students to access research support services and resources through the Newfoundland/Labrador institution.


B8 Monday, March 21, 2022

School trip set wildlife technician’s career in motion

Degrees of Success

‘Not sure where I’ll be in 10 years but so far this job is great,’ says Michael Gast By Derek Neary Northern News Services Liidlii Kue/ Fort Smpson

...As a junior high student, Michael Gast went on a school trip to an ecology camp at Cli Lake, approximately 100 kilometres west of his home community of Fort Simpson. It was there that his career trajectory was set. “That really inspired me to get a job in the environmental field. It was amazing to be out at a beautiful place learning about how it operates,” Gast said. Years later, he would graduate from the University of Alberta, having attained a bachelor of science degree with a double major in biology and chemistry. That helped him land a position as a wildlife technician with the Department of Environment and Natural Resources in Fort Simpson in January 2021. He’d worked with the department as a summer student previously. “The job is very much what I learned in university. We do wildlife monitoring, which includes caribou, bison, bear, small mammals, some insects,” Gast said. “It’s wonderful to learn what our local government

is doing for nature. “I was learning mostly about Alberta’s ecosystems in university and now relate some of those concepts back to NWT ecosystems. I took quite a few chemistry courses that helped me understand some of the molecular changes to bodies and environments.” Although his post-secondary education put him in a good position to step into the professional role, “a lot of the job is different from school because this job has more practical day-to-day things that need to get done that just aren’t taught in an academic setting,” he said, referring to organizing meetings and surveys and scrambling to find alternatives when there’s a shortage of materials. Gast attended Thomas Simpson Secondary School, now known as Líídlįį Kúę Regional High School. Looking back, he said he had some friends who didn’t take their studies seriously and although he did, he could have applied himself more. “Wanting to have a social life and studying is a hard juggle, as it is for most teenagers,” he acknowledged, but added that “during my time there I always planned on going to university, which drove me to get the grades needed to get into university.

Although it wasn’t easy for me, I did have to put in effort to get good enough grades… If I could go back, I would spend a little more time studying to gain the skills needed in university.” Upon arriving at the University of Alberta in Edmonton, he experienced what he called “culture shock.” “Classes were massive and the atmosphere towards education was the opposite of what I experienced in high school. I did have to take multiple courses over (again) in university to pass them. In high school, I didn’t study at all except for exam season, which was maybe two weeks,” he said. Gast received financial assistance through the Dehcho First Nations which eased the burden of pursuing a higher education. These days, he spends his working hours taking samples, doing inventories, getting items ready for surveys, assisting in surveys that require additional people scanning for animals, taking notes and performing data entry. He added that he’s quite content with the start to his career. “Not sure where I’ll be in 10 years but so far this job is great,” he said.

Michael Gast has long enjoyed being in the wild. As an employee with the Department of Environment and Natural Resources, he’s now responsible for wildlife monitoring, which includes caribou, bison, bear, small mammals and some insects. Photo courtesy of Michael Gast


Degrees of Success

Monday, March 21, 2022 B9

Scholarship opportunities for Northern students Funding options abound for those pursuing post-secondary education By Derek Neary Northern News Services

Post-secondary students are faced with expenses for tuition, books, accommodations and food while getting the education they need to chase their dream occupations. Below is a road map to potential financial aid for students with aspirations to enter university, college or the trades. Those interested in applying should contact the organizations offering the awards to get additional details.

NWT UNW – Josie Gould Scholarships Value: $3,000 Available: 10 with two reserved for first-year students Organization: Union of Northern Workers Eligibility: Scholarships are open to UNW members in good standing as of the last working day in June of the current year; and current, retired and deceased members’ relatives whose permanent place of residence is Canada. No applicant can be awarded a scholarship in two consecutive years. Must submit a three-page essay on universal basic income and a completed application form. Deadline: June 30 at 5 p.m. Smitty Muyers Memorial Scholarship Fund Value: Up to $1,500 Available: Varies Organization: Yellowknife Elks Lodge #314 Eligibility: Applicants must be Canadian citizens or a landed immigrant and a resident of Yellowknife, Ndilo, Dettah, Behchoko or the Ingraham Trail and enrolled in a recognized post-secondary institution. Applicants above the age of 25 must be members in good standing of either the Yellowknife Elks Lodge #314 or Yellowknife Royal Purple #143. Deadline: Aug. 15 Marion Slaven Memorial Scholarship Fund Value: up to $1,500 Available: Varies Organization: Yellowknife Royal Purple #143 Eligibility: Applicants must be Canadian citizens or a landed immigrant and a resident of Yellowknife, Ndilo, Dettah, Behchoko or the Ingraham Trail and enrolled in a recognized post-secondary nursing or medical program. Applicants above the age of 25 must be members in good standing of either the Yellowknife Elks Lodge #314 or Yellowknife Royal Purple #143. Deadline: Aug.15 Northwest Territories Power Corporation Scholarship Value: $1,000 Available: One per community that the power corp. services Organization: Northwest Territories Power Corporation Eligibility: Applicants must be high school graduates of the NWT and enrolled in a postsecondary institution. Deadline: Sept. 30 KeTe Whii/Procon Joint Venture Scholarship Value: $1,500 Available: Five Organization: KeTe Whii and Procon Joint Venture Eligibility: Applicants must be beneficiaries of the Lutsel K’e Dene First Nation, Tlicho Government or the Yellowknives Dene First Nation and be enrolled full time in a postsecondary educational institution. Deadline: Oct. 15 Don Jossa Architectural Scholarship Award Value: $1,500 Available: Up to three Organization: NWT Association of Architects Eligibility: NWT high school graduates, or students in their final year of high school, who have a minimum of four years of schooling in the NWT and will be pursuing architectural studies in a field related to architecture. Deadline: May 1

Linda Gray Memorial Award Value: $500 Available: Two Organization: The Tree of Peace Friendship Centre Eligibility: Applicants must be Indigenous residents of Yellowknife, Dettah or Ndilo and attending a post-secondary institution in the fall. Deadline: June 30 Royal Canadian Legion Alberta-NWT Command Bursary Value: $1,000 Available: Two Organization: Royal Canadian Legion and Aurora College Eligibility: For any person “who is serving or has honorably served,” or their dependents, including children, grandchildren and great grandchildren. Based on financial need and satisfactory academic achievement. A bursary may be awarded at any stage of a College or University program for the 2021-2022 Academic Year. Deadline: Contact Aurora College Sport North Scholarship Value: $1,000 to $1,500 Available: Multiple Organization: Sport North Eligibility: Applicants must have either completed one year of school in the NWT or be a mature student who has lived in the NWT for five years, have shown commitment to the development of sport and have completed the first year of post-secondary education in the field of education, sport, administration, recreation or sport sciences. Deadline: Aug. 15 Akaitcho Territory Government Scholarships Value: $1,000 Available: 10 Organization: Akaitcho Territory Government Eligibility: Applicants must be Dene First Nation Treaty 8 members of Lutsel K’e, Deninu Kue, Yellowknife or Smith’s Landing and enrolled in full-time studies at an approved post-secondary institution. Deadline: September Marilyn Sanderson Memorial Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Akaitcho Territory Government Eligibility: Applicants must be a Dene First nation Treaty 8 member registered to the five Akaitcho Dene First Nations, pursuing post-secondary education or training within the First Nation in business management or accounting and intending to return to the First Nation community for employment. Deadline: September Bessie Silcox Scholarship for Dene Students Value: $500 Available: One Organization: Dene Nation Eligibility: Applicants must be Dene students enrolled in post-secondary education and pursuing a career in business and administration, education or social services. Deadline: Open year-round Chief George Kodakin Environment Scholarship Value: $500 Available: Two Organization: Dene Nation Eligibility: Applicants must be of Dene descent and enrolled in a post-secondary education program in the science, environment or resource management fields. Deadline: Open year-round Danny Bodvarson Scholarship Value: $1,500 Available: One Organization: NWT Aboriginal Golf Association Eligibility: Applicants must be aboriginal NWT residents enrolled in post-secondary education, pursue excellence in sport and enjoy and promote music. Deadline: Oct. 31

Kelvin Kotchilea was a recipient of the Rio Tinto Diavik Community Scholarship Fund, which is administered by the Yellowknife Community Foundation. Photo courtesy of the Yellowknife Community Foundation Dehcho Divisional Education Council Scholarships Value: $2,000 Available: Five Organization: Dehcho Divisional Education Council Eligibility: Applicants must have lived in the Deh Cho region and attended a Deh Cho school. They must be enrolled in a full-time post-secondary education program. Deadline: Open year-round

short-term courses, social work, teaching or open/general studies. Deadline: June 30 Phoebe Nahanni Memorial Scholarship Value: $12,000 (multi-year) Available: One Eligibility: Applicants must be Dehcho Dene descendants pursuing a doctorate, masters or undergraduate degree in the natural sciences, law or political science. Deadline: June 30

Stephen Hamilton Rowan Memorial Scholarship Value: $1,000 Available: Varies depending on funding Organization: Dehcho Divisional Education Council Eligibility: Applicants must have attended a Deh Cho school and be enrolled in a post-secondary program. Deadline: Feb. 16

Mary Cazon Memorial Award Value: $3,000 Available: Two Eligibility: Awarded annually to two Dehcho Dene post-secondary students pursuing studies in environmental sciences, health and wellness and/or naturopathy. Deadline: June 30

Dehcho First Nations Annual Scholarships Value: $500 to $2,000 Available: Multiple Eligibility: Applicants must be Dehcho Dene descendants pursuing education in Dene traditional knowledge, Indigenous language, Indigenous governance, athletics, business, early childhood education, engineering, computer science, fine arts/performing arts, medicine,

Mitch Landry (Corbeau) Memorial Award Value: $3,000 Available: Two Eligibility: Awarded annually to two Dehcho Dene post-secondary students pursuing studies in environment and resource management, humanities/social sciences, aboriginal languages and/or linguistics. Deadline: June 30 Continued on page B10


B10 Monday, March 21, 2022

Degrees of Success

the Sahtu and Beaufort Delta. Deadline: March 30 Canada Post bursaries Value: $2,000 Available: Varies Organization: Canada Post Eligibility: You’re a Canadian and a member of a First Nation, Métis or Inuit community Have been out of school for 1 year or more and are returning Have already returned to school and completed 1 full year of studies Have never received this award in the past (you can apply as many times as you want, but you can only receive the award once) Deadline: Aug. 31

Victoria Rankin benefitted from the the David J. Ramsden Memorial Scholarship, which goes to a student pursuing graduate studies. Photo courtesy of the Yellowknife Community Foundation

Trisa Ngo earned one of the Josie Gould Scholarships through the Union of Northern Workers in 2021. Photo courtesy of the Yellowknife Community Foundation

Continued from page B9

Sahtú beneficiary or NWT resident who has completed the last two-years of high school in the Sahtú Settlement Area Have a mark of 70 per cent (B-average) or higher in the last year of full-time study Enrolled as a full-time student during tenure of the scholarship Deadline: No deadline

Albertine Rodh Memorial Award Value: $3,000 Available: Two Eligibility: Awarded annually to two Dehcho Dene post-secondary students pursuing studies in native studies, women/gender studies, political science and/or education. Deadline: June 30 Leo Norwegian Memorial Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Dehcho Land Use Planning Committee Eligibility: Intended for a resident of the Deh Cho region who is enrolled in a post-secondary program that will further their studies and experience in environmental science, land use planning, geography, natural resource management or a related field. Deadline: Aug. 31 Tlicho Our Nation’s Education (ONE) Financial Support Program Value: Varies Available: Numerous Organization: Tlicho Government Eligibility: This program provides “top up” funding to full-time Tlicho citizens in post-secondary programs. Deadline: Open year-round with payments made at the end of each month Madelaine Nickerson Artisan and Arts Scholarship Value: $500 Available: Two Organization: Family of Madelaine Nickerson Eligibility: Tlicho citizen enrolled in a post-secondary artisan or artist program. Deadline: Contact the Tlicho Government MSS Ltd. Nursing Bursary Value: $1,500 Available: Two Organization: MSS Ltd. Eligibility: Applicants must be enrolled in the NWT Nursing program through Aurora College. Deadline: Aug. 15 Norman Wells Operations Sahtu Indigenous Scholarship Value: $3,500 per year for college or technical school; $4,500 per year for university Available: Varies Organization: Imperial Oil Resources Eligibility: Applicants must be Sahtu beneficiaries and must be registered in full-time studies. Enrolment in a discipline relevant to the oil and gas industry at a recognized educational institution is considered a priority. Deadline: Aug. 31 Sahtu Renewable Resources Board Scholarships Value: $2,000 to $20,000 depending on year of study, up to the PhD level. Available: Unlimited Eligibility: Pursuing a college diploma or university degree or minimum of two-year certificate program in Environmental Studies, Native Studies, or a related field

The Association of Mackenzie Mountains Outfitters Scholarship Value: $2,500 Available: Up to four Organization: The Association of Mackenzie Mountains Outfitters Eligibility: Applicants must be from Mackenzie Valley communities and enrolled in post-secondary studies pertaining to wildlife management, aviation or as a guide. Applicants enrolled in a certified guide school or in the aviation industry will also be considered. Deadline: May 31 Aurora College Board of Governors Student Leadership Award Value: $300 Available: Three (one for each of Aurora College’s campuses) Eligibility: Applicants must be enrolled at Aurora College and are assessed on the impact they have had on their peers and the school. Deadline: Feb. 28 Diavik Diamond Mines Inc. Scholarship for Aurora College Students Value: $1,000 Available: Two Eligibility: Applicants must be residents of the NWT and be enrolled in at least four courses in the first or second year of a two-year Aurora College program and have maintained an average of 70 per cent or higher. Deadline: Oct. 15 ONE Student Financial Support Program Value: “Top up” funding for post-secondary students Available: Varies Organization: Tlicho Community Services Agency Eligibility: For Tlicho citizens attending an approved full-time program at a designated post-secondary institution. Deadline: Year round ATCO Continuous Academic Effort Scholarships Value: $1,000 Availability: Five Organization: ATCO Eligibility: Students must be enrolled fulltime in adult learning basic education (ALBE) program at Aurora Campus or regional community learning centres in the Sahtu and Beaufort Delta. Deadline: March 30 ATCO Developmental Studies Scholarship Value: $1,000 Available: Five Organization: ATCO Eligibility: Students enrolled in a full-time developmental studies – adult literacy basic education program or access – at Aurora Campus or regional community learning centres in

Town of Inuvik Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Town of Inuvik Eligibility: Must be enrolled full-time in Aurora College’s office administration certificate program, Aurora campus. Preference may be given to an applicant from Inuvik. Deadline: Contact Aurora College Indigenous Language Revitalization Scholarship Value: $5,000 Available: Ten Organization: Department of Education, Culture and Employment Eligibility: NWT students participating in certificate, diploma or degree programs with a direct focus in Indigenous Language Revitalization studies. NWT interpreters and translators are reminded that they can apply if they are interested in pursuing professional development or coursework in their field. This was to fulfill Action 2.4 in the NWT Indigenous Languages Action Plan. Deadline: Dec. 1, 2022 Early Childhood Scholarship Value: $5,000 Available: 30 Organization: Department of Education, Culture and Employment Eligibility: Scholarships are awarded to NWT post-secondary students in a full-time accredited post-secondary institution to help with the costs of attending school while completing their diploma or degree in early childhood development. Deadline: October 2022 Graeme Garson Scholarship Value: Up to $20,000 Available: Varies Organization: NWT Law Foundation Eligibility: Offered to NWT students attending law school with debt reduction or income supplementation when they return to the territory to work. Students can receive $2,000 per year for three years while attending law school and $7,000 per year after returning to the territory to work for two years. Applicants should be residents of the NWT for at least three years, have attended a secondary school in the NWT and intend to return to the NWT after completing their education. Deadline: May 15 John U. Bayly Q.C. Memorial Fund Value: $1,000 Available: One Organization: NWT Law Foundation Eligibility: Must be a resident member in good standing of the NWT bar and seeking to upgrade mediation skills. Deadline: Dec. 31 NWT Tourism Scholarship Value: $1,500 Available: Two Organization: Northwest Territories Tourism Eligibility: Awarded to qualified NWT students attending a post-secondary institution in an accredited tourism and hospitality program. One scholarship will be prioritized to an Indigenous student. Deadline: July 22 at 5:30 p.m. NWTSPCA Scholarship Value: $500 Available: Two Organization: NWTSPCA, with half of the funding coming from the Maureen Goldsmith Memorial Fund Eligibility: Meant to reward those who dedicate their spare time to the betterment of animals. Applicants must be a high school graduate, planning to attend a post-secondary

educational institution in a program relating to the betterment of animals, have some involvement in the community and have average academic standing. Deadline: June 30 Bursary for Post-Secondary Studies in French Value: $1,000 per semester, to a maximum of $2,000 per school year Available: Multiple Organization: Department of Education, Culture and Employment Eligibility: To be eligible, you must: Have attended a NWT school for at least 5 years Be a NWT high school graduate Be enrolled full time at a post-secondary institution in Canada • Pass a minimum of four courses that semester, three of which must be in French Deadline: For the Fall semester, Aug. 1 For the Winter semester, Dec. 1 For the Spring/Summer semester, April 1 Saint Patrick’s Parish Scholarships Value: $500 Available: Four Organization: St. Patrick’s Parish Eligibility: Grade 12 Catholic students from St. Patrick’s High School and Sir John Franklin High School who are attending a post-secondary institution within 15 months of graduation. Students must have made a contribution to the St. Patrick’s Parish community in Yellowknife during their high school years including: attending Mass or other church celebrations, participation in ministry, church functions or celebrations, or assisted with the flea market. Students must write an essay on one of five predetermined topics. Deadline: June 18 IDC scholarships Value: Up to $1,000 Available: Two Organization: Inuvialuit Development Corporation Eligibility: Applicants must be enrolled in a business, education, health or science program. Deadline: Contact the IDC Frederick Lawrence (Larry) Gordon IDC Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Inuvialuit Development Corporation Eligibility: Applicants must be enrolled in an education program. Deadline: Contact the IDC BP Canada Energy Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Inuvialuit Regional Corporation Eligibility: Applicants must be enrolled in a field supporting the oil and gas sector. Deadline: Contact the IRC Nelson Green/Joint Secretariat Memorial scholarships Value: Up to $1,000 Available: Two Organization: Inuvialuit Regional Corporation Eligibility: Applicants must be enrolled in the field of environmental science, policy or law. Deadline: Contact the IRC Aklak Air and Canadian Helicopters Aviation scholarship Value: Up to $2,000 Available: One Organization: Inuvialuit Education Foundation Eligibility: Applicants must be enrolled in the field of Aviation Mechanics, Commercial Aviation Piloting, Aviation Management or other aviation related careers. Deadline: Contact the IEF Roy “Bunker” Wilson scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Inuvialuit Regional Corporation Eligibility: Applicants must be enrolled in a program that would positively impact the community through volunteering, committee involvement or through a work opportunity. Deadline: Contact the IRC Continued on next page


Degrees of Success

Monday, March 21, 2022 B11

Chris Argue Memorial Fund Value: $1,500 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be a resident of the NWT for at least two years, be planning to attend a post-secondary institution and demonstrate their experience and interest in wilderness travel and have identified goals relevant to this field. Deadline: May 15

Zan Tao captured the Laura Ulluriaq Gauthier Scholarship, which has backing from the Qulliq Energy Corporation. Photo courtesy of Qulliq Energy Corporation

Con Employees Benevolent Fund Value: $1,500 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Open to high school graduates from Yellowknife who intend to pursue a trade or professional career in the mining industry or a related field, such as millwright, geo-technical engineer, environmental studies, geology or heavy equipment operation. Deadline: May 15 David J. Ramsden Memorial Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be a resident of the NWT for at least two years, and entering their first or second year of graduate studies at the University level (Masters or PhD). Deadline: May 15

Tamika Mulders earned a scholarship through the Association of Canadian Universities of Northern Studies, better known to some as ACUNS. The Polar Northern Scholarship focuses on studies that will be of value to Northern Canada. Photo courtesy of Ashley Mulders

David Sutherland Memorial Fund Value: $1,500 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be a resident of the NWT for at least two years, planning to attend a post-secondary institution and be members of an NWT cross-country ski organization. Deadline: May 15

Continued from page B10 Aboriginal Sport Circle of the NWT Scholarships Value: $1,000-$3,000 Available: Multiple Organization: Aboriginal Sport Circle of the NWT Eligibility: For Indigenous NWT students who are pursuing a post-secondary education related to sport, recreation, culture or specifically surrounding indigenous people at a second-year level or higher. Preference is given to students pursuing kinesiology, physical education, recreation, sport administration business (related to or a minor in sport/recreation, Indigenous studies, education focused on bettering the lives of Indigenous people. Deadline: Aug. 31

Rio Tinto Diavik Community Scholarship Fund Value: $2,000 Available: Three Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: One scholarship is to assist individuals pursuing a career related to mining or resource development such as geological or geomatics engineering and/or mining related trades. A second scholarship is to assist individuals pursuing a career in mining support such as geology, environmental or earth science, communication, finance or procurement. The third scholarship will favour women pursuing education in science, technology, engineering or math. Deadline: May 15

Andy Carpenter Scholarship Value: $1,000 Available: Two Organization: Inuvialuit Regional Corporation Eligibility: Applicants must be enrolled in a program which involves the environmental field. Deadline: Contact the IRC Deadline: Aug. 31

Doug Bothamley Memorial Fund Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: One scholarship to assist students who are attending university and have been active in softball, curling or golf as a player or a coach. Deadline: May 15

Adolf Duesterhus Fund Value: $5,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Scholarships awarded to two-year residents of Yellowknife pursuing post-secondary studies in Science, Technology, Engineering or Mathematics (STEM), and who have plans to return to the North upon completion of their studies. Deadline: May 15

Elaine (Sweet) Whitford Scholarship Fund Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Open to individuals who have been a resident of the NWT for at least two years and are entering their second or subsequent year of post-secondary studies in social work or nursing at a recognized college or university. Deadline: May 15

Alice and Randy Daniels Music Value: $2,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Scholarships may be awarded to individuals involved in studying music as a full time post-secondary student at an approved post-secondary institution. The study of music may be in performance, song writing, or music production. Deadline: May 15 Aurora College Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be registered in a second or subsequent year of study at the Yellowknife/North Slave Aurora College campus and resided in Yellowknife for at least three years prior to application. Deadline: May 15 Butler-Hushagen Health Education Fund Value: $2,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Scholarships will be awarded to individuals who are a resident of the Northwest Territories, Nunavut or Yukon for a minimum of two years. To be eligible, an individual must be registered to attend a University, College or Technical Institute (e.g. SAIT) or an accredited program leading to a Degree or Diploma in a health-related field and planning on returning to the North after studies are complete. Deadline: May 15

Enough Talk, Hurry Up and Do It Already Arts Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Individuals must be Grade 12 students at Sir John Franklin High School who have been accepted into a post-secondary program for the performing arts, film, music or writing. Deadline: May 15 Fine and Performing Arts Fund Scholarships Value: $2,000 Available: Two Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Supports NWT residents interested in pursuing education or training opportunities in the fine or performing arts. Individuals must have lived in the NWT for at least one year and been accepted in a recognized program with a minimum of 100 hours duration. Deadline: May 15 Gary Robinson Memorial Fund Value: $1,000 - $3,000 Available: Varies Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Provides financial support to individuals attending institutions offering programs in search and rescue/recovery, outdoor skills, survival training, or emergency response activities. Deadline: May 15

Helping Children Soar Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: This scholarship was established to assist residents of the Northwest Territories pursue post-secondary education who have spent time in foster care. Deadline: May 15 Jenny Gamble-Fournier Memorial Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Students must be graduating from Sir. John Franklin High School and pursuing a post-secondary education with an emphasis on the arts. Deadline: May 15 John Tumchewics Memorial Fund Value: $5,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Assists individuals with helicopter flight training, upgrading by endorsements or ratings and the purchase of safety equipment. Aircraft maintenance engineers working toward a helicopter endorsement may also apply. Scholarship funds may also be used for other individuals seeking training in the aviation field. Deadline: May 15 Jonas Konge Memorial Fund Value: $2,500 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Open to individuals who have lived in the NWT for at least five years and are entering their second or subsequent year of post-secondary studies in medicine or nursing with plans to return to the North after graduation. Deadline: May 15 Legislative Assembly of the NWT Fund Value: $2,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must have resided in the NWT for at least 10 years and be entering their first or subsequent years of studies in a recognized post-secondary program in the political science or a related field. Past recipients are not eligible to apply in subsequent years. Deadline: May 15 Lilly Borges Oldham Second Language Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be registering in a recognized post-secondary program of study in a second language or culture. They must also be a Grade 12 or adult student and a resident of Yellowknife for their Grade 11 and Grade 12 years. Deadline: May 15 Continued on page B12


B12 Monday, March 21, 2022

Degrees of Success

male) pursuing advanced levels of hockey not available in the NWT. Deadline: May 15 Rio Tinto Diavik Diamond Mines Post-Secondary Scholarship for 1st Year Students Value: $1,500 Available: Two Organization: Rio Tinto Diavik Diamond Mines Inc. Eligibility: For students from the Northwest Territories and West Kitikmeot Region of Nunavut entering their first year of post-secondary studies. Deadline: Aug. 15

Elizabeth Ewen flashes a smile as she holds confirmation of her NWT Tourism Scholarship. Photo courtesy of NWT Tourism Continued from page B11 Luke Charpentier Memorial Fund Value: $3,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be residents of the City of Yellowknife and be attending a post-secondary or trades institution. Deadline: May 15 Rio Tinto Indigenous Student Tourism Scholarship Value: $2,000 Available: One Organization: Rio Tinto & NWT Tourism Eligibility: Awarded to a qualified Indigenous NWT student attending a post-secondary institution in an accredited tourism and hospitality program. Deadline: July 22 at 5:30 p.m. Pat McMahon Memorial Fund Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Scholarship awarded to female individuals who are pursuing studies in tourism, public administration and/or political science. Deadline: May 15 Randy McBride Hockey Project Fund Value: $1,500 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Supports NWT youth (male or fe-

Rio Tinto Diavik Diamond Mines Post-Secondary Scholarship Value: $1,500 Available: Two Organization: Rio Tinto Diavik Diamond Mines Inc. Eligibility: For students from the Northwest Territories and West Kitikmeot Region of Nunavut, who are returning to post-secondary studies, from second-year onward. Deadline: Aug. 15 Rio Tinto Indigenous Student Tourism Scholarship Value: $2,000 Available: One Organization: Rio Tinto & NWT Tourism Eligibility: Awarded to a qualified Indigenous NWT student attending a post-secondary institution in an accredited tourism and hospitality program. Deadline: July 22 at 5:30 p.m. Wally12Million Value: $3,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Individuals must be a resident of the NWT and entering their second or subsequent year of studies in fine arts or music at a recognized institution. Deadline: May 15 United Soccer Coaching Fund Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Applicants must be pursuing advanced levels of coaching soccer and be enrolled in a school, college or university for coach education, sport leadership in soccer or a soccer coaching licence. Applicants must be a resident of the NWT for a minimum of two years. Deadline: May 15

Lena Gosselin Memorial Fund Value: $3,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: Scholarships may be awarded to support individuals seeking training in the area of executive office administration and management with a continued interest to work within the Northwest Territories. Deadline: May 15

NUNAVUT Tunngavik Post-Secondary Scholarship Value: $2,500 Available: Up to 200 Organization: Nunavut Tunngavik Foundation/Nunavut Tunngavik Inc. Eligibility: Must be Inuit post-secondary students enrolled under the Nunavut Agreement. Deadline: Contact Nunavut Tunngavik Tunngavik Scholarship for Skill and Employment Advancement Value: $1,000 Available: Up to 250 Organization: Nunavut Tunngavik Foundation/Nunavut Tunngavik Inc. Eligibility: Attend a recognized program related to trades/employment skill development that is four weeks or longer duration Deadline: Contract Nunavut Tunngavik Jose Amaujaq Kusugak Memorial Scholarships Value: $5,000 Available: Two Organization: Nunavut Tunngavik Incorporated Eligibility: Open to post-secondary students in the fields of education, Inuit language or the advancement of Inuit rights. Deadline: July 9 Interpreter Translator Student Award Value: $1,000 Available: Two Organization: Nunavut Tunngavik Incorporated Eligibility: Based on academic merit among first and second year students in Nunavut Arctic College’s interpreter translator diploma program. Deadline: End of the school year Nunavut Tunngavik Inc. Nursing Scholarship Value: $500 Available: One Organization: Nunavut Tunngavik Inc. Eligibility: Based on merit among students in

Anthony Uluadluak takes to the skies with help from the Simata Pitsiulak Aviation Scholarship, which is sponsored by the Government of Nunavut’s Department of Economic Development and Transportation. Photo courtesy of the Government of Nunavut Nunavut Arctic College’s nursing program. Deadline: End of the school year John Amagoalik Scholarship Value: $5,000 Available: One Organization: Qikiqtani Inuit Association Eligibility: QIA will prioritize applications from post-secondary students enrolled under the Nunavut Agreement who are entering a field that promotes Inuit language and culture. Deadline: Contact QIA QIA Scholarship Value: $2,500 Available: 80 Organization: Qikiqtani Inuit Association Eligibility: The QIA Scholarship was launched in 2017-18 for students in all 13 Qikiqtani communities. Applicants must have a valid Nunavut Tunngavik Inc. card, be enrolled under the Nunavut Agreement in the Qikiqtani region and be enrolled in post-secondary education. Deadline: Contact QIA Baffinland Scholarships Value: $5,000 Available: Five Organization: Baffinland Iron Mines Corporation Eligibility: For Inuit living in the five Qikiqtani communities adjacent to the Mary River mine, scholarships will be awarded annually in various fields of study. Deadline: Contact Baffinland Continued on page B13


Degrees of Success

Continued from page B12 KIA Completion Awards Value: $1,000 to $10,000+ Available: Numerous Organization: Kivalliq Inuit Association Eligibility: For Kivalliq beneficiaries seeking to improve their higher level of education and skills in the technical trades or other professions. A college or technical school certificate program is eligible for $1,000; a college or technical school diploma can bring $2,500; an undergraduate degree is valued at $5,000 in assistance, with an additional $1,000 per year completed; a master’s degree or advanced professional degree can garner $7,500, plus $1,000 for each year completed; and a Ph.D/doctorate can fetch $10,000, in addition to $1,000 for each year completed. Deadline: Within six months of graduation from an educational program Ukkusiksalik Scholarship Value: $12,000 fund Available: Multiple Organization: Kivalliq Inuit Association Eligibility: For Kivalliq Inuit who pursue education or training in the following fields: traditional ecological knowledge, archeology, anthropology, history, sociology and other social sciences; biology, geography, geology, and other natural sciences; renewable resource management, including wildlife management, geographic information systems, remote sensing, environmental technology; administration, including business management, financial management, accounting, bookkeeping, and human resource management. Deadline: Aug. 31 Sakku Scholarship Value: $10,000 fund Available: Multiple Organization: Kivalliq Inuit Association Eligibility: Preference is given to students entering the fields of administration, business, financial and management studies. Deadline: Aug. 31 KIA President’s Scholarship Value: $10,000 fund Available: Multiple Eligibility: Applicants must be entering second year or higher of post-secondary education and students must demonstrate an overall average of 70 per cent or higher; and at the discretion of the KIA president. Deadline: Aug. 31 Meliadine Scholarship Value: $30,000 fund Available: Multiple Organization: Kivalliq Inuit Association and Agnico Eagle Eligibility: Applicants enrolled in a mine-related field of study will be given preference and applicants must maintain an overall cumulative weighted average of 70 per cent or above to receive the award. Deadline: Aug. 31 Whale Tail Scholarship Value: $30,000 fund Available: Multiple Organization: Kivalliq Inuit Association and Agnico Eagle Eligibility: Applicants enrolled in a mine-related field of study will be given preference and applicants must maintain an overall cumulative weighted average of 70 per cent or above to receive the award. Deadline: Aug. 31 KIA Scholarship Value: $1,500-$5,000 Available: Multiple Organization: Kitikmeot Inuit Association Eligibility: Beneficiaries of the Nunavut Agreement and registered to one of the Kitikmeot communities are eligible to apply for a KIA Scholarship. Up to $1,000 is available for students studying in their home communities; up to $5,000 for those studying outside their home community. Deadline: July 1-Aug. 31 and Jan. 1-March 31 KIA Graduation Award Value: $500-$10,000 Available: Numerous Organization: Kitikmeot Inuit Association Eligibility: Beneficiaries of the Nunavut Agreement and registered to one of the Kitikmeot communities are eligible to apply for a KIA scholarship, from high school graduates to Ph.D-level students. Deadline: Must apply within six months of graduation Fred R. Elias Graduation Award Value: $1,500 to $5,000 Available: Multiple Organization: Kitikmeot Inuit Association Eligibility: Targeted at students who have successfully completed business and management studies or related disciplines. Deadline: Contact the Kitikmeot Inuit Association Simata Pitsiulak Aviation Scholarship Value: Up to $7,500 Available: Four Organization: Department of Economic Development and Transportation

Monday, March 21, 2022 B13

Eligibility: Open to full-time residents of Nunavut (two-year minimum residency) pursuing full-time aviation-related studies: airline or airport operations or management, aircraft maintenance and pilot training. Deadline: Contact the GN Qikiqtaaluk Corporation Scholarship Value: TBA Available: TBA Organization: Qikiqtaaluk Corporation and group of companies Eligibility: Open to Nunavut Land Claim beneficiaries who are permanent residents of the Qikiqtani region and studying management, environmental sciences or project management at a recognized institution. Deadline: Contact the Qikiqtaaluk Corporation Laura Ulluriaq Gauthier Scholarship Value: $5,000 Available: One Organization: Qulliq Energy Corporation Eligibility: Nunavummiut students enrolled in a post-secondary education program for the September 2022 semester are eligible to apply. The successful candidate will be chosen based on a strong academic record and outstanding community involvement. An announcement will be made in the spring with details on how to apply for the scholarship. Deadline: June 30 Jorgen Bolt Memorial Scholarship (formerly the Jim Noble Nunavut Wildlife Management Board Scholarship) Value: $5,000 each Available: Two to three Organization: Nunavut Wildlife Management Board Eligibility: Applicants must be entering or continuing with post-secondary education that goes towards a degree, diploma or certificate in wildlife, wildlife management or the application of Inuit Qaujimajatuqangit in wildlife management in Nunavut; applicants must currently be a resident of Nunavut and have resided in the territory for at least the past two years; the applicant must demonstrate a minimum academic achievement of 65 per cent overall academic record. Deadline: Sept. 20 Nunasi Scholarship Value: $2,500 Available: Up to 11 Organization: Nunasi Corporation in partnership with Nuna Logistics, NCC Investment Group Ltd., Polar Vision, Larga Kitikmeot Eligibility: Applicants must be beneficiaries of the Nunavut Land Claims Agreement and enrolled in full-time studies at an accredited education institution. Deadline: Contact Nunasi Corporation Sport and Recreation Scholarships Value: Up to $5,000 each Available: Multiple Organization: Government of Nunavut Eligibility: Open to post-secondary students pursuing education/kinesiology, sports administration, sports sciences or recreation at a recognized college or university. Deadline: Contact the Government of Nunavut

Seamus Daly was chosen as the most worthy candidate for the Adolf Duesterhus STEM Scholarship, for a student studying science, technology, engineering or mathematics. Photo courtesy of the Yellowknife Community Foundation Davina McLeod has fewer worries about the affordability of education as a result of a Aboriginal Sport Circle of the NWT scholarship. Photo courtesy of Aboriginal Sport Circle of the NWT

Queen Elizabeth II scholarships Value: Up to $15,000 annually in total Available: Varies Organization: Government of Nunavut Eligibility: The scholarships are presented yearly to the top Nunavut students in the Nunavut Arctic College nursing program. Deadline: Contact the Government of Nunavut Dr. Christine Egan Memorial Scholarship Value: Varies ($17,600 fund in 2021-22) Available: Multiple Organization: University of Manitoba Eligibility: Open to Nunavut Inuit who have completed one year of a baccalaureate nursing degree and are enrolled full time for a second, third or fourth year in nursing, with a GPA of 2.5 (or equivalent) in their most recent year of full-time study and who have demonstrated their commitment to a career in nursing in Nunavut Deadline: End of September Nunavut Beneficiaries Scholarships Value: up to $2,400 Available: Three Organization: Nunavut Implementation Training Committee Eligibility: Applicants must be enrolled as a beneficiary in the Nunavut Land Claims Agreement, enrolled or accepted by a recognized full-time accredited university or college program of at least two years duration and have maintained an overall average higher than 65 per cent in the previous year of study – a 75 per cent average must be maintained while receiving the scholarship. Deadline: Aug. 1 and Dec. 1 Continued on page B14


B14 Monday, March 21, 2022

Degrees of Success

Continued from page B13 Technical Professional Studies Scholarships Value: Up to $5,000 Available: Varies Organization: Government of Nunavut Eligibility: Open to students studying engineering, informatics, community planning, business studies, firefighting, training, prevention and land administration. Priority is given to beneficiaries of the Nunavut Land Claims Agreement. Deadline: Contact the Government of Nunavut Financial Assistance for Nunavut Students Scholarships Value: Up to $1,500 Available: Numerous Organization: Government of Nunavut Eligibility: Open to students attending designated post-secondary institutions and academic programs. Deadline: No deadline

NWT or Nunavut Health Care Card during that time. Preference will be given to highly motivated individuals with a strong academic background and demonstrated citizenship and leadership capabilities. Deadline: Sept. 30 Graduate studies scholarship Value: $7,500 Available: Two Organization: Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG) Education Foundation Eligibility: Applicants must be Northwest Territories or Nunavut resident member engineers and geoscientists, NAPEG professional members or members-in-training, and registered as a full-time student for the following academic year furthering their studies in engineering or geoscience. Deadline: Aug. 15

Atuqtuarvik Corporation 20th Anniversary Scholarships Value: $2,500 Available: Two Organization: Atuqtuarvik Corporation Eligibility: Applicants must be Nunavut Inuit pursuing post-secondary education Deadline: Contact Atuqtuarvik Corporation

Northern Aviation Scholarship Value: $2,500 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: To support individuals from the NWT or Nunavut pursuing a post-secondary education in the aviation industry. Deadline: May 15

Atuqtuarvik Corporation Nunavut Sivuniksavut Alumni Scholarship Value: $2,500 Available: One Organization: Atuqtuarvik Corporation Eligibility: Applicants must be a graduate of the Nunavut Sivuniksavut training program and currently enrolled in a post-secondary institution. Deadline: Contact Atuqtuarvik Corporation

George Cleary Memorial Scholarship Value: $1,000 Available: One Organization: Yellowknife Community Foundation Eligibility: To support Indigenous residents and Sahtu beneficiaries of the Northwest Territories to pursue a post-secondary or trades education. Deadline: May 15

John Hickes Business Scholarship Value: $5,000 Available: One Organization: Atuqtuarvik Corporation Eligibility: Enrolment in a full-time post-secondary business program. Deadline: Contact Atuqtuarvik Corporation

Northern Futures Scholarship Value: $4,000 Available: Six (with the aim of awarding at least half of the scholarships to Indigenous students) Organization: Northwestel Eligibility: Applicants must reside within Northwestel’s operating area and be enrolled in a degree or diploma program in the fields of engineering, commerce, business, computer science, telecommunications, marketing, communications, human resources, or electrical. Deadline: June 30 (Applications open at beginning of May) For more information check out the website: https://www.nwtel.ca/scholarships

NWT AND NUNAVUT Bob Spence Memorial Scholarship Value: $2,000 Available: One Organization: Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG) Education Foundation Eligibility: NWT or Nunavut student entering or attending post-secondary studies leading to a degree in Engineering or Geoscience at undergraduate level in a recognized university. Applicants’ principal residence must have been in the NWT or Nunavut for at least 12 months immediately preceding the award of any scholarship, bursary, grant or financial assistance. Should applicants have been a student at a school outside of the NWT or Nunavut during the immediately preceding 12 month period; the individual will be deemed to have maintained his or her principal residence in the NWT or Nunavut for that period, so long as he or she has maintained a valid NWT or Nunavut Health Care Card during that time. Preference will be given to highly motivated individuals with a strong academic background and demonstrated citizenship and leadership capabilities. Deadline: Sept. 30 Mel Brown Memorial Scholarship Value: $2,000 Available: One Organization: Northwest Territories and Nunavut Association of Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG) Education Foundation Eligibility: NWT or Nunavut student entering or attending post-secondary studies leading to a degree in Engineering or Geoscience at undergraduate level in a recognized university. Applicants’ principal residence must have been in the NWT or Nunavut for at least 12 months immediately preceding the award of any scholarship, bursary, grant or financial assistance. Should applicants have been a student at a school outside of the NWT or Nunavut during the immediately preceding 12 month period, the individual will be deemed to have maintained his or her principal residence in the NWT or Nunavut for that period, so long as he or she has maintained a valid

Arctic Co-operatives Award Value: $2,500 Available: One Organization: Association of Canadian Universities of Northern Studies (ACUNS) Eligibility: Applicants must be pursuing studies focused on the understanding and development of Arctic co-operatives in Nunavut, the NWT or Northern Manitoba. Deadline: Feb. 15, 2022 Gunther Abrahamson Research and Management Award Value: $1,500 to $5,000 Available: One Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Applicants must be pursuing masters or doctorate studies – either traditional knowledge or scientific – which contribute to the understanding of barren-ground caribou and their habitat. Deadline: Feb. 15, 2022 POLAR Northern Resident Award Value: $5,000 Available: Eight Organization: Association of Canadian Universities of Northern Studies Eligibility: Applicants must have resided in Nunavut, NWT, Yukon or the Provincial North for at least eight years and be currently enrolled, part-time or full-time, at either a Northern college or undergraduate diploma/ degree program at a Canadian university. Deadline: Feb. 15, 2022 Continued on page B15


Degrees of Success Continued from page B14

POLAR Northern Resident Scholarship Value: $10,000 Available: Four Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Applicants must have resided in Nunavut, the NWT, Yukon or the Provincial North for at least eight years and be enrolled in full-time post-secondary education at the undergraduate level whose program makes a contribution to the North. Deadline: Feb. 15, 2022 Canadian Northern Studies Trust Scholarship Value: Up to $10,000 Available: One Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Intended to advance knowledge of Canada’s North. To qualify you must be a Canadian citizen or permanent resident, enrolled in full time post-secondary education and have an aspect of northern or circumpolar fieldwork included as part of your research. Deadline: Feb. 15, 2022 POLAR Scholarship Value: up to $10,000 Available: One Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Intended to advance knowledge

Monday, March 21, 2022 B15

of Canada’s North. To qualify you must be a Canadian citizen or permanent resident, enrolled in full time post-secondary education and have an aspect of northern or circumpolar fieldwork included as part of your research. Deadline: Feb. 15, 2022 Dr. Jim McDonald Scholarship Value: up to $5,000 Available: One Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Intended for graduate studies in the social sciences and humanities as these pertain to Canada’s north and its inhabitants. To qualify you must be a Canadian citizen or permanent resident, enrolled in a full time post-secondary graduate-level program at a Canadian university and have an aspect of northern or circumpolar fieldwork included as part of your research. Deadline: Feb. 15, 2022 Dr. Weston Blake Jr Memorial Doctoral Scholarship Value: up to $5,000 Available: One Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Intended to advance knowledge of Canada’s North. To qualify you must be a Canadian citizen or permanent resident, enrolled full time in a doctoral program at a Canadian university and have an aspect of northern or

circumpolar fieldwork included as part of your research. Deadline: Feb. 15, 2022 POLAR Antarctic Doctoral Scholarship Value: up to $10,000 Available: Four Organization: Association of Canadian Universities for Northern Studies Eligibility: Intended to advance knowledge of the Antarctic and polar science. To qualify you must be a Canadian citizen or permanent resident, enrolled in a full time post-secondary doctoral program at a Canadian university and demonstrate plausible Antarctic research. Deadline: Feb. 15, 2022 Arctic Canadian Diamond Company Ekati Plus Post-Secondary Scholarship Value: $2,500 Available: Two Organization: Arctic Canadian Diamond Company Eligibility: Permanent Northern residents accepted or enrolled in full-time post-secondary education who intend to return to the North upon completion of their education. Deadline: Nov 15 Arctic Canadian Diamond Company Impact and Benefit Agreement (IBA) Scholarships Value: Confidential Available: Varies Organization: Arctic Canadian Diamond

Company and IBA partners Eligibility: Students in communities that are part of Arctic’s impact benefits agreements are encouraged to contact their IBA representative for details: Tlicho Government, Akaitcho Treaty 8 – LKDFN & YKDFN, North Slave Metis Alliance and the Hamlet of Kugluktuk. Deadline: Varies Captain Nichola K S Goddard Memorial Graduate Scholarship Value: $8,400 Available: One Organization: University of Calgary Eligibility: Open to students registered in a full-time graduate program. Candidates must be citizens of Papua New Guinea or Afghanistan or members of Canada’s First Nations, Inuit or Metis people. Deadline: Contact university’s faculty of graduate studies Gil Purcell Memorial Journalism Scholarship Value: $4,000 Available: One Organization: The Canadian Press Eligibility: Awarded to an Indigenous Canadian who is enrolled in a Canadian university or community college in a journalism program or actively involved in a news organization associated with the institution. Applicants are encouraged to submit samples of journalism activity they have performed. Deadline: Nov. 1