Nunavut News - Feb. 28, 2022 Edition

Page 1

6 ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᐅᐱᒋᔭᐅᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓂ ᐊᑐᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ

Volume 76 Issue 43

MONDAY, February 28, 2022 $.95 (plus GST)

Knowledge shared in Miqqut program

Inuit Heritage Trust recognizes six Elders

Valuable roles played in home communities explored in this special edition

Sunset sled ride

Anthony Arnarauyak tows Shaporah-Latoya Subgut as the sun sets in Rankin Inlet Wednesday, Feb. 16. Stewart Burnett/NNSL photo

Rankin Inlet water plant needs replacing Publication mail Contract #40012157

7

71605 00200

2

Agnico Eagle produces record amount of gold, keeping Hope Bay on maintenance

Iqaluit landfill upgrades on track for 2024News North Nunavut

www.NunavutNews.com

fact file

Did we get it wrong?

Nunavut News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Nunavut News, call (867) 8734031 and ask to speak to the editor, or email editor@nunavutnews. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 873-4031 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî ééËͬéî Çflˆ editor@nunavutnews.com.ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î ∂¬∂ĉÖͬü áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

Nunavut COVID-19 situation as of Feb. 23 Active cases: 548 Confirmed cases: 2,527 Recovered cases: 1,974 Deaths: 5 Vaccine uptake: 32,860 first doses/ 92 per cent 27,289 second doses/ 73 per cent 13,182 third doses

Monday, February 28, 2022 A3

Breakdown by community: Arctic Bay: 1 Arviat: 4 Baker Lake: 5 Cambridge Bay: 3 Clyde River: 2 Coral Harbour: 4 Iglulik: 25 Iqaluit: 85 Gjoa Haven: 10 Kinngait: 4 Kugaaruk: 26

Kugluktuk: 1 Naujaat: 8 Pangnirtung: 19 Pond Inlet: 24 Qikiqtarjuaq: 3 Rankin Inlet: 40 Resolute Bay: 4 Sanrajak: 18 Sanikiluaq: 3 Taloyoak: 21

Source: Government of Nunavut Department of Health

ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᕐᒥ ᑕᕆᐅᕌᓗᖕᒥ ᐃᓄ ᐱᐅᓪ, ᐃᓗᐊᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᑭᒪᓪᓗᓂ 6–ᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᑐᖅᐸᒃᐸᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᑦ MV ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᕐᔪᐊᓲᖑᕗᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

Enoo Bell, inset, has worked aboard six commercial fishing vessels during his decades in the industry. He currently plies his trade on the MV Sivulliq, owned by Baffin Fisheries. Photos courtesy of Enoo Bell

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᐸᓚᐅᖅᑕᒥᓂ ᐃᑭᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᓴᒃᑯᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ Northern News Services

ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ. ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᓲᕐᓗ ᐃᓅ ᐱᐅᓪ ᐊᒻᒪ ᑲᐃᔪᓪ ᐊᒡᓘᒃᑲᕐᒥ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕐᓂᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᓴᒃᑯᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂ. ᐱᐅᓪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᐅᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ 1980–ᓄᙳᐊᓂ ᐅᓪᓗᓂ-ᑎᓴᒪᓂ “ᓱᒃᑲᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ” ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᓱᑲᖓᓗᐊᕌᓗᙱᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ. ᕼᐊᓐᓇᓚᒐᓚᖕᓂ ᐊᐅᓪᓛᖃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᓂ ᐅᓪᓗᓂ 15–ᓂ 25–ᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᖑᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓕᕋᓕᖕᓂ. ᐃᓚᒥᓂᒃ ᑕᑯᕙᓚᐅᙱᓚᖅ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᖅᑐᒥ 1990ᒡᒥ ᐱᒋᐊᕐᓂᐸᓗᐊᓂ. “ᐊᔪᕐᓇᖅᐳᖅ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᒃᓴᖅ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᖅᑳᓂ (ᐃᓱᒪᓲᖑᕗᑎᑦ), ‘ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐅᕙᓃᑉᐳᖓ?’ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᕗᖓ ᒫᓐᓇ — ᓯᑭᑑᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᓴᒪᓕᒃ ᐃᖏᕐᕋᓯᔪᓐᓇᙱᑦᑐᖅ. ᐃᓛᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇᒐᓚᒃ” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐊᓯᐊᒎᖅᑐᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᔪᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ– ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ. ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᖓ ᐅᐸᒃᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᑲᓛᖦᖠᐅᑉ ᓄᓈᓐᓄᑦ, ᐊᐃᔅᓛᓐ, ᕕᐊᕉ ᕿᑭᖅᑕᓄᑦ, ᑎᐊᓐᒫᒃ, ᓄᐊᕙᐃ ᐊᒻᒪ ᐃᖕᓛᓐᒧᑦ. ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᑦ 30–ᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᑭᒪᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ-ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥ MV ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ — ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ 6–ᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ ᐱᐅᓪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓯᒪᔭᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᖓᓂ — ᐱᒋᐊᓲᖑᕗᖅ Bay Roberts, Nfld.–ᒥ, ᑐᑭᖃᖅᑐᒥ ᐱᐅᓪ ᖃᖓᑕᓲᖑᕗᖅ ᐊᖏᕐᕋᖓᓂ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ, ᐋᑐᕚ, ᑐᕌᓐᑐ, ᕼᐋᓕᕚᒃᔅ ᐊᒻᒪ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓴᐃᓐᑦ ᔮᓐᔅᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᒥ ᐃᑲᕐᕋᓂ–12-ᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᐳᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂ–6–ᓂ ᐊᐃᑦᑑᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐲᔭᐃᓪᓗᑎᒃ ᑭᖑᖕᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᓯᕕᑐᓂᐊᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐴᖅᑲᐃᓪᓗᑎᒃ 5-ᑭᓕᒍᕌᒻ ᕿᑐᑦᑐᒐᐅᔭᕐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 18-ᑭᓕᒍᕌᒻ ᐳᕐᓂ ᑭᖑᒐᓚᖕᓂ. ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᔭᐹᓐ, ᐃᑕᓕ, ᑎᐊᓐᒫᒃ, ᑯᕇᐊ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᓇᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᑎᓪᓗᒍ, ᓯᓂᒡᓗᓂ ᓂᕆᓗᓂᓘᓐᓃᑦ, ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᐃᑭᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᖁᙱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᓚᕖᓴᒥ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕐᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐱᐅᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐅᒥᐊᑦ ᓄᑕᐅᓂᖅᓴᐅᕗᑦ, ᐃᓗᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓴᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᑎᒥᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᖢᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑎᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐱᐅᓪᒧᑦ. ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᐱᔪᕆᑐᓛᖑᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓᖅ ᓴᖅᑭᓲᖑᔪᒥ ᓴᓂᕐᓂᕐᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᑎᖕᒥᑳᕐᓂᐅᔪᒥ ᕿᕿᑦᑐᓐᓇᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓄᐊᓂ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖅᓯᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓯᑯᒥ ᖄᖅᑯᑎᓂᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᑎᑭᐅᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ 30-ᓴᓐᑕᒦᑕᓄᑦ ᐃᔾᔪᑎᒋᔪᒧᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐱᐅᙱᓐᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᕿᑯᖕᒥ. ᑖᓐᓇ ᑕᖃᓇᓛᖑᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ ᓯᖁᑦᑎᕆᓂᕐᒥ ᓯᑯᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐊᑐᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓪᓕᕐᔪᐊᖅᑐᐊᓗᖕᒥ ᐊᒥᓱᐃᖅᓱᖅᖢᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᒪᓪᓕᕐᓂ ᐊᖏᒡᓕᑎᒋᔪᓂ 24 ᒦᑕᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒃᐱᒍᓱᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓚᖅ ᐃᓅᓯᖓ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓐᓂᖓᓂ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐊᑕᐅᓯᐊᖅᖢᓂ, ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐊᐳᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᖃᓗᔭᕐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ — ᐃᒻᒪᖄ two knots — ᐊᒻᒪ ᓱᔪᐃᓂᖓ ᑭᒡᓕᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᕗᖓᓄᑦ ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐃᒻᒪᓚᐅᙱᓚᖅ. ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᑲᑉᐱᐊᓇᓚᐅᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖓᓂ ᐹᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥ elephant seal–ᒥ ᐅᒥᐊᕋᓛᒦᑎᓪᓗᒍ ᐊᐃᒃᓯᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᓂ ᐴᒃᓴᕐᓂ. “ᑲᑉᐱᐊᓇᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᓐᓈᓗᒃ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᕐᒪᑦ. ᐅᕙᓐᓄᐊᕆᐊᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᐱᖃᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᐅᓪ. ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓᕐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂ, ᐱᐅᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᔫᔮᖅᐳᖅ ᑕᕆᐅᕐᒥ. ᐊᓈᓇᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ 1950 ᓄᙳᐊᓂ ᓯᖓᐃᑎᓪᓗᒍ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᑕᐃᒫᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᒥᐊᕐᒦᓐᓂᕐᒥ ᓯᖓᐃᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᒡᓛᕐᔪᒃᖢᓂ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᖢᓂ 62–ᓂ, ᖃᐅᔨᒪᕗᖅ ᐅᓪᓗᖏᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐃᓱᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᐳᑦ.

“ᐊᒥᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᐊᓘᕗᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ‘ᐃᓅᓯᓐᓂ ᓴᖑᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ’ ᐊᒥᓱᓂ ᐅᑕᖅᑭᔪᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᕿᓂᖅᑐᓂ ᐱᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ ᐱᐅᓪ ᐱᓯᒪᔭᖏᓐᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ (NFMTC) ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᖄᖓᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᓂ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔨᐅᔪᓂ, ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᑦ, ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᙱᐊᖅᑎᑦ, ᐱᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ, bridge officers, ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕈᖓᓂ ᐱᓕᕆᔨᑦ, bosuns, ᓂᖅᖠᐅᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᑳᑉᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᖅ ᐃᓚᐅᓂᖅᓴᕐᔪᐊᖑᕗᖅ ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐱᐅᓪ ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ. ᐅᓪᓗᒥ, ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᑕᐅᑐᒃᑕᑐᐊᖃᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐃᓅᓯᕐᒥ–ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥ, ᖃᑦᑎᕆᓂᕐᒥ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ, ᑕᕆᐅᕐᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑎᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᓂᑦ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐱᐅᓪ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃᓯᒪᔭᖏᓐᓂ. ᓄᑖᖑᔪᓂ ᐱᐅᓯᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᓂᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᑲᐃᔪᓪ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ. “ᐃᓅᓯᕋ ᓴᖑᑎᑦᑐᓐᓇᖅᓯᒪᕙᕋ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ, ᓴᓇᓪᓗᖓ ᓴᙱᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓇᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᓂᖃᕐᓂᕐᒥ … ᐆᒥᖓᑐᐊᑦᑎᐊᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑐᓂᓚᐅᖅᑕᖓᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ. “ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᙶᖅᖢᖓ, ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓚᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓛᕐᓂᓐᓂ ᑕᕆᐅᕐᒥ, ᐃᒻᒪᖄ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓗᖓ ᐅᐊᖕᓇᒥ ᐊᑦᓛᓐᑎᒃᒥ.” ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓚᐅᖅᐳᖅ ᓅᓐᓂᕐᒧᑦ ᔭᓗᓇᐃᕝᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᖃᖓᑕᓂᐅᔪᓄᑦ, ᖃᖓᑕᕙᒃᖢᓂ ᐃᐊᑦᒪᓐᑕᓐᒧᑦ, ᑐᕌᓐᑐ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᓐᑦ ᔮᓐᔅᒧ. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᑲᕐᕋᐸᓗᖕᒥ ᐊᖁᓐᓂᕐᒥ Bay Roberts–ᒧᑦ, ᐃᑭᓪᓗᓂ ᓴᐳᑎᒧᑦ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᓯᖁᑕᐅᔪᓂ.


A4 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Ningeocheak returns home ᕋᐃᒪᓐ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᑉ ᐃᓚᖏᑦ ᐸᕐᓇᒃᐳᑦ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓄᑐᖃᐅᑉ 81–ᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᕐᓂᖅᓯᐅᕐᓂᖓᓂ ᒫᔾᔨ 11–ᒥ.

ᕋᐃᒪᓐ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ ᐊᖏᕐᕋᒧᑦ ᐅᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᓴᓪᓕᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᓵᑕᒥᒃ ᐊᐃᑉᐹᓂ, ᕕᕗᐊᕆ 21–ᒥ.

Elder Raymond Ningeocheak returned home to Coral Harbour by a medevac charter Tuesday, Feb. 21. Photo courtesy of Sarah Netser

ᕋᐃᒪᓐ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ ᐊᓂᕗᖅ ᓵᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᖃᖓᑕᓲᒥᒃ ᓴᓪᓕᓂ. Raymond Ningeocheak’s family plan to hold a gathering for the Elder’s 81st birthday on March 11. Photo courtesy of Sarah Netser

Family raised $37k, chartered plane By Stewart Burnett Northern News Services Salliq/Coral Harbour

Raymond Ningeocheak has made it home to Coral Harbour. “We feel very excited, happy and relieved at the same time,” said Sarah Netser, his daughter. “(Raymond) is very happy.” Ningeocheak had spent a year in Ottawa at Embassy West under medical care and being treated for dementia. His family desperately wanted him home, but the Government of Nunavut would not fly him back to Coral Harbour without medical clearance. Minister of Health John Main previously stated in an email to Kivalliq News that he was unable to comment on individual cases, but “repatriation against medical advice comes with

increased risk to a client’s health and well-being.” Netser and her family were forced to raise upward of $37,000 to charter a medevac plane and get the medical equipment needed to allow him to go back home to Coral Harbour. The family also had to sign a waiver with the GN, understanding that they would be responsible for his medical care. All the family needs now is a medical lift. Ningeocheak returned home Feb. 21 and had maktaq, tuktu and fish as soon as he got in, said Netser. His family will be holding a gathering for his 81st birthday on March 11. Netser said he will be staying home until he passes away. “I’m just so thankful and grateful and relieved,” said Netser about everyone who donated. Individual donations totalled $27,000, with another $10,000 coming from the Wabano Centre and other businesses.

Family members are on hand as Raymond Ningeocheak exits the chartered plane in Coral Harbour. Photo courtesy of Sarah Netser


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Monday, February 28, 2022 A5

ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᑦ ᑐᓂᔭᐅᕗᑦ 6–ᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᑲᔪᖅᐳᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᓇᓂᓯᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ,’ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ Northern News Services

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᕗᖅ 6–ᓂ ᐱᓂᐊᖅᑐᓂ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᑦ 2021–ᒧᑦ. ᔮᓐ ᐸᒥᐅᓕᒃ ᓴᓪᓕᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᑖᒥ ᑐᓪᓕᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ. ᓛᓴᓘᓯ ᐃᓱᓪᓗᑕᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᓛᔪᒃ ᓇᕿᑕᕐᕕᒃ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑕᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ ᓵᓚᖃᖅᑎᐅᓚᐅᖅᐳᑦ. ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ, ᐋᓐ ᐅᐃᖕᓂᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐊᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒪᓐ ᐅᓕᑲᑕᓕᒃ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ. “ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᐅᑎᖓ ᐱᒻᒪᕆᕐᔪᐊᖑᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᒥ. ᐱᓕᕆᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᓂᕐᒥ, ᐃᑲᔪᓲᖑᖕᒪᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᓇᓂᓯᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᔭᐅᕆᕙᒃᖢᑎᒃ ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑖᓇ ᐋᑕᒻᔅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᒃᑯᓐᓂ. ᒫᑕ ᐸᓂᓗ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᓕᑲᑕᓕᒃ, ᐊᑖᑕᖓ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓪᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ, ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒋᕗᖅ ᐊᒥᓱᐊᖅᑐᖅᖢᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕆᐊᖅᑐᖅᖢᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑲᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᑎᓂ ᓄᓇᓕᐊᕈᔾᔨᕙᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ. “ᖁᔭᓕᓲᖑᕗᖅ ᐊᐱᕆᔭᐅᒑᖓᒥ. ᖁᕕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐸᓂᓗ. “ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᐸᖅᑭᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᕐᒥ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ.” ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ, ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᒐᔪᒃᓯᒪᕗᑦ ᐅᓕᑲᑕᓕᖕᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᑎᓪᓕᕐᒥ. ᐃᒪᓕ ᐊᖑᓚᓕᒃ, ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᐱᑦᑯᕼᐃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᕼᐅᑎᓂᒃ/ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐃᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓂ ᓴᙱᒃᑎᓴᖅᓯᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥ ᒥᖅᓱᕐᓂᕐᒥ ᐱᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᑕᖅᓯᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᕐᕋᓕᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂ delta ᐱᕐᕋᐃᑦ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᓂ ᓯᓂᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ. “ᓂᐱᖃᓗᐊᙱᖦᖢᓂ ᐊᕐᓇᐅᕗᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᖕᓂᖃᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᒥᖅᓱᕐᓂᖓᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖑᓚᓕᒃ, ᐅᔾᔨᕈᓱᓚᐅᖅᑐᒥ ᐅᐃᖕᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᓯᒪᓂᖓᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐅᒥᖕᒪᖅᑑᒥ, 175 ᑭᓛᒥᑐᒥ ᓂᒋᕐᒥ ᐱᓇᖕᓇᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒧᑦ. “ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑕᑯᖅᑯᑎᖏᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐃᓅᕗᖅ.” ᐊᖑᓚᓕᒃ ᐅᐱᒋᓚᐅᕆᕙᖓ ᐅᐃᖕᓂᒃ ᐸᐸᑦᑏᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓᓂ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᒻᒥ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᙱᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. “ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᓲᖑᕗᖅ, ᑕᒪᒃᑭᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᔪᐊᖅᐳᖅ. ᐅᐱᒋᕐᔪᐊᖅᐸᕋ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᖕᓂᖓᓂ. ᑲᒪᓇᖅᖢᓂ ᐊᕐᓇᐅᕗᖅ … ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥ ᐆᒻᒪᑎᖃᖅᖢᓂ.” ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒪᐃᔭᖓ ᕼᐃᐊᕆ ᑕᐅᑐᙱ ᐳᓚᕋᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᓪᓕᒃᒧᑦ ᑐᓂᓯᔭᖅᑐᖅᖢᓂᐅᒃ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᓂᒃ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖓᓂ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓂᕐᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ.

“ᐅᐱᒋᕐᔪᐊᖅᐸᕋ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᖕᓂᖓᓂ. ᑲᒪᓇᕐᔪᐊᖅᖢᓂ ᐊᕐᓇᐅᕗᖅ … ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥ ᐆᒻᒪᑎᖃᖅᖢᓂ,” ᐃᒪᓕ ᐊᖑᓚᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᒥ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᒥ ᐋᓐ ᐅᐃᖕᓂᒃ, ᐊᔾᔨᖃᖅᑐᒥ.

ᓴᓪᓕᕐᒥᐅᑕᖅ ᒪᐃᔭᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᔪᐊᑕᓐ ᐃᒥᖅᑕᐅᑦ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ ᔮᓐ ᐸᒥᐅᓕᖕᒧᑦ.

“I really admire her for what she does. She’s a remarkable woman … with a great heart,” Emily Angulalik says of Cambridge Bay award winner Ann Wingnek, pictured. Photo courtesy of the Pitquhirnikkut Ilihautiniq/ Kitikmeot Heritage Society

Coral Harbour Deputy Mayor Jordan Emiktowt presents the Elder’s award to John Pameolik. Photo courtesy of Natasha Ottokie

ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖑᔪᒥ, ᑐᓪᓕᒃ ᐱᓚᐅᖅᐳᖅ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᒃᑯᓐᓂ $1,500–ᒧᑦ ᐊᒻᒪ $250–ᒥ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᒻᒥ ᐊᐅᒃᑕᔫᒥ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ. “ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᒥ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ. ᓴᓪᓕᓂ, ᒪᐃᔭᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᔪᐊᑕᓐ ᐃᒥᖅᑕᐅᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ ᐸᒥᐅᓕᖕᒧᑦ ᕕᕗᐊᕆ 16–ᒥ. ᐸᒥᐅᓕᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕿᐊᕈᖕᓇᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᒃᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᑮᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᖓᓐᓂ. “ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᖓ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᐅᔪᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓂᖓᓂ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ. “ᖁᒃᓴᓪᓚᓚᐅᖅᐳᖓ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᙱᓐᓇᒪ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᓐᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᖓ.” ᓛᓴᓘᓯ ᐃᓱᓪᓗᑕᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᕗᖅ ᐃᑲᔪᖅᐸᖕᓂᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ ᐆᒪᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ

ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐅᑭᐅᑲᖅᑎᓪᓗᒍ 9–ᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 10–ᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᐊᖑᓇᓱᓲᖑᕗᖅ. 1948–ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᓱᓪᓗᑕᖅ ᓄᕗᐊᓂ, ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᑉ ᐃᓂᐊᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂ 1983–ᒥ, ᐊᖑᓇᓱᒃᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓪᓕᐊᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂ. “ᐊᑖᑕᒐ, ᓇᑦᑎᐊᕋᓱᒃᑎᓪᓗᑕ, ᐃᙱᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐃᙱᖅᖢᓂ ᓇᑦᑎᕐᓂ ᓯᓂᓕᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᕙᓚᐅᙱᓚᑦ. ᐃᙲᓐᓇᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ ᓇᑦᑎᕋᓱᓕᕌᖓᒥ. ᐊᑖᑕᒪ ᐃᙱᕐᓂᖓ ᖁᕕᐊᒌᓐᓇᐅᔭᓚᐅᖅᐸᒃᑲ.” ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐃᓱᓪᓗᑕᖅ 2010–ᒥ ᐃᓱᒪ ᑕᓚᕖᓴᖓᓐᓂ. ᐅᓛᔪᒃ ᓇᕿᑕᕐᕕᒃ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖓᓐᓂ ᓄᓇᑖᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᓱᓕ ᐱᓕᕇᓐᓇᖅᐸᒃᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᖢᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒥ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᓂ. 20–ᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓂ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒃᓴᓄᑦ.

Flying pretty close

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐃᓕᓯᓚᐅᖅᐳᖅ 110 ᑭᓗᕚᑦᒥ ᓯᕿᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᐅᔪᒥ ᐃᒡᓘᑉ ᖄᖓᓂ ᐊᒡᓂᑯ ᐄᒍᓪ ᐊᓐᓂᑭᑕᕐᕕᖓᓂ ᐊᐅᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓛᓕᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᑕ ᖄᖓᓂ.

Rankin Inlet hamlet pursuing second major solar power project By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

It wasn’t yet approved yet at press time, but the Hamlet of Rankin Inlet’s senior administrative officer was optimistic about his pursuit for a solar power project on top of the Singiituq Complex. Darren Flynn is seeking a $1.26-million-dollar, 250-kilowatt solar project on top of the old arena through CIRNAC’s Northern Reach program. If approved, the hamlet would pay only about $20,000 to $25,000 in equipment and in-kind work. “We expect that once that’s in place, that’ll generate savings of just a little under $80,000,” said Flynn about the annual revenue boost the project would give the town.

The hamlet collects that savings because Qulliq Energy Corporation buys the power from the solar panels to supplement its grid. “Under this program, we’re not actually powering the building itself,” explained Flynn. Instead, the panels capture power and distribute it to the grid, and then the hamlet invoices QEC monthly. Last summer, a 110KW solar panel project was installed on the Agnico Eagle Arena. That grid was expected to come online by the beginning of March, now that there’s more sun. Using large buildings as solar panel farms makes perfect sense, said Flynn. “If you put it on top of a building, it’s out of the way, it’s catching all the solar power that’s coming out, and especially here in the summer months, that thing will be generating 24 hours a day.”

Rankin Inlet installed a 110 kilowatt solar panel system on the roof of the Agnico Eagle Arena last summer. The Hamlet now has its sights set on repeating that project on top of the Singiituq Complex. File photo courtesy of Green Sun Rising Inc. Flynn added that normally it wouldn’t be economical to make a $1.26-million investment to generate $80,000 a year in revenue, but with the federal government footing the vast majority of the bill, it’s a win-win for the hamlet.

If his proposal gets approved soon enough, Flynn hopes installation could happen this summer. But until it is officially approved, the project remains a dream for now.


A6 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Elder Recognition Awards granted to six Nunavummiut Senior Nunavummiut help Inuit youth ‘find their cultural identity in the modern world,’ says Inuit Heritage Trust president By Derek Neary Northern News Services Nunavut

The Inuit Heritage Trust has announced six recipients of Elder Recognition Awards for 2021. John Pameolik of Coral Harbour and Tommy Tudlik of Rankin Inlet were selected from the Kivalliq region. Lasalusie Ishulutaq of Pangnirtung and Olayuk Naqitarvik of Arctic Bay were the Qikiqtaaluk award winners. In the Kitikmeot, Ann Wingnek of Cambridge Bay and Simon Oleekatalik of Taloyoak were chosen. “The Elders role is very important on sharing on Inuit traditional knowledge. They play a valuable resource, as it helps Inuit youth to find their cultural identity in the modern world and encourages them to be proud of their history,” said Donna Adams, president of the Inuit Heritage Trust. Martha Paniloo said Oleekatalik, her father and an accomplished carver and hunter, has been teaching traditional skills, such as Inuit tool-making, to

youth for many years. He’s also gone into schools numerous times to tell stories. When he was younger, he would take youth and men out on the land, she added. “He appreciates being asked. He’s glad to help anyone in any way,” said Paniloo. “He shows a lot of care and love toward everyone in the community.” The local Hunters and Trappers Organization, the Kitikmeot Inuit Association and Nunavut Tunngavik Incorporated have frequently consulted Oleekatalik regarding wildlife and environment issues in the Boothia Peninsula. Emily Angulalik, executive director of the Pitquhirnikkut Ilihautiniq/Kitikmeot Heritage Society, said Wingnek has been instrumental in efforts to strengthen the Inuinnaqtun language and in revitalizing sewing techniques for embroidered braiding known as delta braiding, sometimes used on the trim of parkas. “She a very quiet-natured lady, but has the passion of her sewing,” said Angulalik, who noted that Wingnek grew up in the area of Perry River, 175

kilometres southwest of Cambridge Bay, on the mainland. “She’s such a humble person.” Angulalik also commended Wingnek for retaining her knowledge of Inuinnaqtun despite being forbidden from speaking the Inuit language while attending residential school. “She speaks well, both English and in Inuinnaqtun,” she said. “She has such great talent. I really admire her for what she does. She’s a remarkable woman … with a great heart.” Rankin Inlet Mayor Harry Towtongie paid Tudlik a visit to award him his plaque, noting his contribution to promoting archaeology and Inuit culture. Along with the plaque, Tudlik received a cheque from IHT for $1,500 and a $250 gift card from the Hamlet of Rankin Inlet’s council. “Thank you for a lifetime of contribution and service to our community,” stated a news release from the hamlet. In Coral Harbour, Deputy Mayor Jordan Emiktowt awarded the plaque to Pameolik on Feb. 16. Pameolik was born at Duke of York Bay and hunted and trapped throughout his life. “I’m happy about the recognition,” he said about receiving the award. “Caught me by surprise as I did not know I was nominated, but I am happy.” Lasalusie Ishulutaq is known for helping keep Inuit culture alive teaching young people how to hunt and fish and keeping the Inuktitut language alive. Born in 1948 on Ushulultak Point, he has lived in the Pangnirtung area since 1983, has

been hunting and fishing since he was nine or ten years old and is still actively harvesting. “My old man, when we stalked young seals, he used to sing. Singing would put seals to sleep and it wouldn’t move. He sang every time he’d stalk a seal. I always enjoyed my father’s singing,” remembered Ishulutaq in 2010 on IsumaTV. Olayuk Naqitarvik was raised in the traditional Inuit lifestyle before settling in Arctic Bay where he remains active in the community, serving both as a councilor with the Hamlet and pastor with Arctic Bay’s Full Gospel Church. Twenty nominees were submitted for the awards. – with files from Stewart Burnett and Trevor Wright

“ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖓ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᐸᖅᑭᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᒍᓱᖕᓂᕐᒥ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ,” ᒫᑕ ᐸᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐳᖅ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃ, ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᓴᐃᒪᓐ ᐅᓕᑲᑕᓕᖕᒥ .

“He’s glad to help anyone in any way. He shows a lot of care and love toward everyone in the community,” Martha Paniloo says of her father, Taloyoak’s Simon Oleekatalik. Photo courtesy of Casie Totalik-Holwell

ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᒪᐃᔭᖓ ᕼᐃᐊᕆ ᑕᐅᑐᙱ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥᒃ ᑖᒥ ᑐᓪᓕᖕᒧᑦ .

Rankin Inlet Mayor Harry Towtongie presents the Elder’s award to Tommy Tudlik. Photo courtesy of Darren Flynn

New approach needed in dealing with Covid, says Nunavut premier Ten communities to ease public health measures on Feb. 28 By Trevor Wright Northern News Services Nunavut

Covid-19 public health measures in 10 communities will be easing on Feb. 28, similar to that of existing Covid restrictions in Nunavut’s 15 other communities. Nunavummiut in Pangnirtung, Arctic Bay, Iqaluit, Rankin Inlet, Coral Harbour, Sanikiluaq, Cambridge Bay, Kugaaruk, Resolute Bay and Pond Inlet can enjoy larger gatherings and reduced restrictions at the end of the month. “There is no changes to public health measures in Iglulik or Taloyoak, please remember masks remain mandatory in public spaces,” said Nunavut’s chief public health officer Dr. Michael Patterson. Also on Feb. 28, unvaccinated or partially vaccinated Nunavummiut will be able to travel back to their home community to isolate, following proof of a negative Covid test within 72 hours of departing. Once home, they are asked to isolate for 10 days. Any unvaccinated or partially vaccinated household members must also isolate for 10 days

in this case. “Once the changes come into effect, there will be a slight increase of introductions but its a fraction of what there is compared to travel between communities and other risks of what’s happening at the moment,” said Dr. Patterson. At the end of February, Nunavummiut ages five and up will have had the chance to receive two doses of a Covid-19 vaccine, causing fewer and fewer people to isolate at the hubs. “The overall impact is going to be quite small,” Patterson adds. This will mark the start of changes to the Government of Nunavut’s pandemic strategy, as premier P.J. Akeeagok noted. “Since 2020, our strategy in dealing with the pandemic has been to keep our territory Covid-free. Today we need a new approach,” he said. “We now know a great deal more about Covid-19 and how the virus mutates into different strains. We are also learning important lessons on what works on managing the risk of Covid-19 in our communities.” The creation and distribution of Covid-19

vaccines has helped with this. Akeeagok later added that over the next few weeks and months Nunavut will be following the lead of other jurisdictions in Canada. He still urged residents of the territory to follow existing public health measures. The Government of Nunavut will be looking at ways to move away from mandatory isolation for those exposed, limiting gathering sizes and other measures while maintaining its ability to respond to outbreaks in high-risk settings such as schools and Elders facilities. A resident of Iqaluit has been diagnosed with the Omicron B.A.2 strain, which is reported to be a more contagious strain of Omicron, however according to Dr. Patterson there is “no evidence it has started spreading.” Patterson also later noted Iqaluit will continue to have more cases of Covid-19 proportional to other communities due to receiving more people from the south and it being a medical travel hub. As of Feb. 22, there are 310 confirmed active cases in 21 communities, 23 people have been hospitalized and 1,561 have recovered from the virus.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Cambridge Bay expands youth drop-in shelter

Monday, February 28, 2022 A7

ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᑉ ᐊᖓᔪᒃᖠᐅᔪᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᐸᒡᕕᒃᓴᐅᔪᒥ ᕿᒫᕝᕕᖕᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑐᓄᑦ. ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᖁᓕᓂᑦ ᐃᒡᓕᖃᓛᓕᖅᐳᑦ ᓯᓂᒃᑕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐅᓐᓄᐊᖏᓐᓇᕐᒧᑦ.

Six beds for overnight stays will soon become 10 for youth in crisis By Derek Neary Northern News Services Ikaluqtutiak/Cambridge Bay

What Solomon Bucknor saw at a Cambridge Bay bank branch during a 6:15 a.m. stop to use the ATM alarmed him and made him realize the urgency to do more for the community’s teenagers in need. “I saw these three kids. They were sleeping in there, very early in the morning,” he said, adding that he later found out that they were facing hardships at home. “They had to find somewhere warm … they’re struggling. “That was the last straw. I said, ‘I’ve got to do something.’ And then I reached out to my various contacts and my bosses and started this thing moving,” Bucknor, the hamlet’s director

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᖅᓯᕗᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᐸᒡᕕᒃᓴᐅᔪᒥ ᕿᒫᕝᕕᖕᒥ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 24–ᓄᑦ, ᐅᓪᓗᓂ 7–ᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓂᑯᒥ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ.

Youth in crisis in Cambridge Bay are able to access the youth drop-in centre 24 hours a day, seven days a week in its new expanded location, a former municipal staff house that has been renovated. Photo courtesy of the Municipality of Cambridge Bay

of healthy living, said of an expanded youth drop-in shelter that opened earlier this month. Located in a renovated municipally-owned building that previously served as staff accommodations, the drop-in shelter has six beds, but bunk beds have been ordered that will increase capacity to cater to 10 youth, 24 hours a day, seven days per week, including overnight stays. “As long as the kids are not safe to return home, we kind of work with them to make sure they are safe where they are, they have enough food to eat, they have care,” Bucknor said, adding that there are numerous agencies that youth shelter staff liaise with, including the Department of Family Services, the Department of Health and the Department of Justice, as well as the RCMP. With contributions from the federal and territorial governments, there is funding for 12 staff at the youth drop-in facility, but not all of the positions are filled yet. There are currently enough employees, however, to allow for client overnight stays, according to Bucknor, who has been working in Cambridge Bay for close to 18 months and has served as a mental health specialist in numerous Nunavut communities for a dozen years. He added that training programs will be arranged for staff when a full complement exists. Because the new facility just opened and due to Covid-19 public health restrictions, there are limited activities for young clients currently, but Bucknor envisions culturally-relevant programming being offered in the months and years ahead. “In terms of making various cultural tools and going out on the land, that kind of thing,” he said. “We can’t have the youth just coming and staying there doing nothing. That’s not good for them, right? So we are working on making sure that they are engaged meaningfully and, of course, we’re encouraging them to go to school … depending on their age and what they want.” There was a previous youth drop-in centre in Cambridge Bay that was funded through the Department of Family Services for a year, but it was in a different location that was too small, it could only be open for limited hours and the money ran out, Bucknor said. He added that there’s potential for the expanded youth dropin shelter to service the region or even communities outside the Kitikmeot if there’s a need, so long as the territorial government looks after travel costs. Cambridge Bay Mayor Angulalik Pedersen did not respond to requests for comment.

The kitchen in Cambridge Bay’s larger youth drop-in shelter that serves young people in crisis. The renovated building, owned by the hamlet will soon have 10 beds to accommodate overnight stays. Photo courtesy of the Municipality of Cambridge Bay

ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᓂᐸᓗᐊᓂ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᕕᒃᓴᒥ ᕿᕕᖕᒥ ᒪᑐᐃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ. “ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᒐᓚᓲᕆᕙᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓂ, ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᖏᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓵᓚᒪᓐ ᐸᒃᓄᕐ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓅᓂᕐᒥ.

Earlier this month, an expanded youth drop-in shelter opened in Cambridge Bay. “We kind of work with them to make sure they are safe where they are, they have enough food to eat, they have care,” said Solomon Bucknor, the hamlet’s director of healthy living. Photo courtesy of the Municipality of Cambridge Bay

First phase of new Iqaluit landfill expected to be complete late 2024 Waste transfer station targeted for operation in 2025 By Trevor Wright Northern News Services Iqaluit

On Feb. 21 a presentation was made on the current status of Iqaluit’s long-expected new landfill and waste transfer station at Iqaluit’s Engineering and Public Works Committee meeting. Keith Barnes, associate at Dillon Consulting, a planning, management and engineering firm and Erik Marko, Principal at Collier Project Leaders, a project management service gave the presentation. The waste transfer station of which key features include a gated entrance, a weigh-scale, a solid waste baler, a wood/cardboard shredder, a site-office and transportation building, it will be at the end of Kakivak Court. The yard of the waste transfer station will include locations for temporary storage of tires, salvageable metals, containers for household hazardous equipment with an area set aside for the composting and a greenhouse. The baling station is not expected to be operational until 2025. There will initially be 16 bales of solid waste wrapped in plastic each day to reduce litter to be sent to the landfill. The new landfill will be at the end of the northwest aggregate deposit access road six kilometres out of Iqaluit, which is near completion.

The final construction of the first cell to start accepting waste is expected to be operational by Sept. 2024 if the tender for the project is awarded by early April of this year. There will be a total of 12 landfill cells to be constructed over the 75-year lifespan of the site. A leachate storage lagoon will be constructed to allow any contaminated rainwater coming in contact with the waste to drain out at a designated area. This water can later be trucked out and treated at the wastewater treatment plant. While the project is going ahead there were some lingering concerns from city council surrounding litter. Councillor Sheila Flaherty noted there should be higher fencing. “I don’t think the fencing is high enough. To me it’s not a question of foxes getting into the bale area or cell, it’s to do with wind. We have really strong winds, cross winds, north winds, south winds,” said Flaherty. Another concern came from Mayor Kenny Bell who said ravens will be able to easily get through bales of plastic wrapped solid waste. “How do you think the ravens are going to not open the bales?” asked Bell. “We have a serious problem with ravens always and they will and can get through those bales.” “There will be coverage when the cells are

Iqaluit’s current West 40 Landfill, on fire in the summer of 2018. The first cell to start accepting waste is expected to be operational by Sept. 2024 if the tender for the project is awarded by early April of this year. NNSL file photo done,” responded Barnes, “But the key thing is we’re baleing the garbage.” The six kilometre access road to the new dump was also a concern for Bell who said it would take one snow-clearing vehicle an entire day to

clear, taking up valuable resources. Barnes also noted any delays or changes in the project will cost more money, such as additional design costs, capital cost increased and increased regulatory uncertainty.


A8 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

Editorial & Opinions wh mK5

Published Mondays

Office: 626 Tumiit Plaza, Iqaluit, NU Box 28, X0A 0H0 Reporters: Trevor Wright, Derek Neary Advertising: Phone: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 Toll free: (855) 447-2584 Email: editor@nunavutnews.com Website: www.nnsl.com/nunavutnews Kivalliq office: Box 657, Rankin Inlet, NU, X0C 0GO Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Production facilities: Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: editorial@nnsl.com advertising@nunavutnews.com circulation@nnsl.com Website: www.nnsl.com Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason GROUP PUBLISHER: Mike W. Bryant – mike.bryant@nnsl.com COORDINATING EDITOR: Craig Gilbert – craig@nnsl.com ACCOUNTING: nnsladmin@nnsl.com Editorial board: Mike W. Bryant • Craig Gilbert • Emily McInnis Derek Neary • Alyssa Smith NEWS EDITOR Emily McInnis Editorial Production: editor@nunavutnews.com Sports: James McCarthy – sports@nnsl.com Arts: entertainment@nnsl.com Business: business@nnsl.com Advertising production Production co-ordinator: Jennifer Reyes ADVERTISING advertising@nunavutnews.com All departments: advertising@nnsl.com National: James Boylan Classified Advertising: classifieds@nnsl.com CIRCULATION – circulation@nnsl.com Circulation Director: Amy Yang Subscriptions: One year mail $75 Online (entire content) $50/year

Comments and views from NUNAVUT NEWS/north and letters to the editor

ᐃᓄᑐᖃᖅᐳᑦ ᐱᓐᓇᕆᓛᕆᓪᓗᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᕆᕙᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔪᓐᓇᑐᐊᕌᖓᕕᒋᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ–ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᑦᑎᓐᓂ Northern News Services

ᐊᖏᕐᕋᒥᐅᒐᓗᐊᕈᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᐊᒥᓱᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᓂ, ᐃᓄᑐᖃᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᑦ ᐱᓐᓇᕆᓛᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ. ᑕᐃᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᓕᑦᑎᕗᒍᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ. ᐃᓕᒃᑯᐊᒥ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᐳᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐸᐸᑕᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᕗᑦ ᐱᐅᓯᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ, ᐅᑯᐊ ᑲᑎᙵᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᑕᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥ ᐳᓛᕐᕕᒃ ᑲᑉᓚ ᐱᖃᓐᓇᕇᖑᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᙳᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ HelpAge ᑲᓇᑕᒥ. ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕗᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᓂ, ᐱᕈᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᓘᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂ. “ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᕗᒍᑦ ᐃᓄᑑᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑭᐱᙳᓂᐅᔪᒥ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᑰᓪ ᐱᐊᕆ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ HelpAge ᑲᓇᑕᒥ. “ᐅᓇ ᐊᑕᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖑᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᕗᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓇᑕᕐᓂᖓᓂ ᑖᖦᓱᒥᖓ.” ᐃᓄᑑᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑭᐱᙳᓂᐅᔪᒥ ᐱᑕᖃᒐᔪᒃᖢᑎᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᐃᓅᓯᐅᔪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᓗᐊᙱᓚᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᒻᒥᓂᒃ– ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ.

We acknowledge the financial Nous reconnaissons l'appui financier support of the Government of Canada. du gouvernement du Canada.

Member of the Ontario Press Council. The Ontario Press Council was created to defend freedom of the press on behalf of the public and press alike and to consider specific, unsatisfied complaints from readers about the conduct of the press in gathering and publishing news, opinion and advertising. Complaints should go to: The Ontario Press Council, 2 Carlton St., Suite 1706 Toronto, Ont., M5B 1J3 Email: Info@ontpress.com Fax: 1-416-340-8724 www.ontpress.com

Send us your comments

Email us at: editorial@nnsl.com; mail to Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0; or drop your letter off at our office at 102 Tumiit Plaza. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements.

ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᑏᑐᕆᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᔭᖅᐳᑦ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᙱᑎᑕᐅᓂᖓᓂ. ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐳᓚᕋᕐᓂᕐᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑖᑕᑦᑎᐊᑦᑎᓐᓂ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᑦᑎᓂ ᐸᖅᑭᔭᐅᕕᖕᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂ, ᓇᒡᓕᒋᔭᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖓᓯᒃᑐᐊᓗᖕᒥ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐸᖅᑭᕝᕕᐅᔪᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂ, ᓲᕐᓗ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᒪᑐᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᕐᒥ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᑐᖃᖅ, ᕋᐃᒪᓐ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ, ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓵᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᐃᐊᒻᐸᓯ ᐱᓇᖕᓇᕐᒥ ᐸᖅᑭᕕᐅᔪᒥ ᐋᑐᕚᒥ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓱᒫᓗᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᒡᓕᐅᔪᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐸᖅᑭᓂᐅᔪᒥ ᐱᓚᐅᖅᑕᖓᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓘᒃᑖᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᖓᓂ, ᐃᓚᒌᑦ ᐊᑭᓖᓚᐅᖅᐳᑦ $37,000–ᑲᓴᖕᒥ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᖕᒥ. ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᕘᓇ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖑᔪᓂ, ᐊᑭᓖᓪᓗᑎᒃ ᓵᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᖃᖓᑕᓲᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ 80-ᓂ-ᐅᑭᐅᓕᖕᒥ ᐊᑦᑕᓇᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᖏᕐᕋᖓᓂ. ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ ᐊᖏᕐᕋᓚᐅᖅᐳᖅ ᕕᕗᐊᕆ 21–ᒥ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑖᖅᑐᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑐᒃᑐ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᒥ ᐃᓯᑐᐊᕋᒥ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐸᓂᖓ, ᓯᐊᕋ ᓇᑦᓱᕐ. ᐃᓚᖏᑦ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ 81–ᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᕐᓂᖓᓂ ᒫᔾᔨ 11–ᒥ. ᓇᑦᓱᕐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᕈᓂ. “ᖁᔭᓕᕐᔪᐊᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᑉᐳᖓ ᐊᒻᒪ

ᖃᓱᕗᖓ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓇᑦᓱᕐ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᓄᑦ. ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᑉ ᐅᓂᒃᑳᖓ ᓱᓕ ᐆᒃᑑᑎᒃᑲᓐᓂᐅᕗᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐸᖅᑭᕕᐅᔪᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ. ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᐅᔪᒥ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᒥ ᐱᓪᓗᐊᙱᓚᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᓴᓐ–ᖏᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖑᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᓄᖕᒥ ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂ. ᑭᙵᐃᑦ, ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ, ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᓂᓪᓕᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᖢᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐸᖅᑭᔭᐅᕝᕕᖕᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂ. ᑕᒪᕐᒥᒐᓚᐃᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᔪᒥ–ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᕐᔪᐊᖅᓯᒪᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐸᖅᑭᔭᐅᕝᕕᖕᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᑐᖃᑦᑎᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐸᐸᑦᑏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᑎᙵᓂᕆᔭᖏᓐᓂ ᓄᓇᒧᑦ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᖅᐳᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᖏᓐᓂ ᓴᓇᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᐃᖏᕐᕋᕗᒍᑦ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᕐᔪᐊᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐅᔪᒥ. ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐅᕙᓂ ᒪᓕᒃᑐᒥ ᐃᒃᓯᕚᕐᓂᐅᔪᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᒫᔾᔨ 7–ᒥ, ᓄᑖᖑᔪᒥ–ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᓂ ᐱᓪᓚᕆᙳᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ. ᐃᓄᑐᖃᖅᐳᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᐱᐅᓛᖑᔪᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᑦᑎᓐᓂ.

Elders are our most treasured resource Wherever you are able to interact with them, knowledge-keepers deserve our best Northern News Services

NNSL Media, a division of Black Press Media Publishers of: Inuvik Drum • Kivalliq News Yellowknifer • Hay River Hub NWT News/North • Nunavut News/North

www.NunavutNews.com

Whether in the home, in schools or interacting in the many workshops put on throughout the territory by dedicated staff and volunteers, our Elders are among the greatest treasures in society. From them we learn more than just skills. Core values are passed on, language is preserved and grown and meaningful bonds are established between generations. Across the Kivalliq, those bonds are being strengthened by a program that the Pulaarvik Kablu Friendship Centre and Pinnguaq are hosting in partnership with HelpAge Canada. Youth are assisting Elders in navigating the increasingly online world, building Elders’ skills with phones and tablets and sharing their own knowledge. “We’ve all experienced the isolation and loneliness over the past couple of years,” said Nicole Perry, director of national programs with HelpAge Canada. “This is one of the most accessible ways to help combat that.” Isolation and loneliness are common factors in many lives, but it doesn’t have to be that way, especially for our self-sufficient older generation.

In normal times, teas and feasts would be held to keep connections strong. With pandemic restrictions, we must abide by limitations on visits to our parents and grandparents in care homes, and in some cases, our loved ones have been sent far from their communities as longterm care facilities, like the one in Iqaluit, were closed due to Covid infection spreading among staff. One displaced Elder, Raymond Ningeocheak, was just repatriated to his family from the Embassy West care home in Ottawa after his family was concerned about the level of culturally appropriate care he was receiving. Because the Government of Nunavut couldn’t bring him home due to doctors’ advice, the family footed the nearly $37,000 bill. The money was raised mainly through individual and business donations, paying for a chartered plane and medical equipment needed to keep the 80-year-old safely in the family’s home. Ningeocheak returned home Feb. 21 and had maktaq, tuktu and fish as soon as he got in, said his daughter, Sarah Netser. His family will be holding a gathering for his 81st birthday on March 11. Netser said he will be staying home until

he passes away. “I’m just so thankful and grateful and relieved,” said Netser about everyone who donated. Ningeocheak’s story is yet another example of the great need for care homes in every Nunavut community. It shouldn’t take collective will and tens of thousands of dollars in donations to make sure one person is aging safely where they and their family prefer. Kinngait, Clyde River, Kugluktuk and Baker Lake are only a few of the communities that have spoken up and written their MLAs on the urgent need for care homes. Most of the recently-elected MLAs made great care to highlight the need for more long-term care facilities in the territory, and a need to keep our Elders home, so they can retain their connections to the land, country food and families. Petitions have been launched, member’s statements have been made and still we move at the snail-like pace of governance. We hope that in this next sitting of the legislature, scheduled to begin March 7, our newly sworn-in members will have a remedy to make these dreams a reality. Our Elders depend on it and they deserve our best efforts.


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Monday, February 28, 2022 A9

Investment necessary to grow Whole territory needs far more resources than currently available Northern News Services

It’s hard to overstate the need for Rankin Inlet’s water system to upgrade: there will be no substantial growth in the community until it’s done. The current system can sustain a modest amount of new residential housing, but bigger apartments and buildings look to be off the table. As Coun. Justin Merritt expressed at the hamlet’s last council meeting, a failure of the water system is a real emergency, and not one we can solve by ordering delivery and watching TV at home. Nunavut communities being underserviced and stretched beyond capacity is nothing new: in another story this week, Baker Lake’s lone dog rescue person is at the end of her rope without sustainable funding and support. Every community could use more infrastructure, programs

and services. It’s no news to those living in Nunavut that the way the territory is set up is grossly inefficient and costly, spread between communities that don’t connect, that all need their own infrastructure, where all development is more expensive, and getting the building blocks there is a journey of its own. Meanwhile, Yukon gets to pretend to be Northern, rake in federal funding and continually polish up its roads and recreational activities for its majority-bureaucrat population. Nunavut gets somewhere between $2 and $3 billion per year from the federal government, and that’s not nearly enough, without even factoring in the Government of

Nunavut taking a considerable portion to pay its administration. Increasingly, the south is seeing the value in Nunavut and Indigenous sovereignty. The territory’s economy may be mainly a government outpost today, but there is real potential for a vibrant future for tourism, culture and traditional industries like mining. In the meantime, governments will continue running in circles trying to patch about a million holes, with far more being made all the time as stewart population growth outstrips burnett any hope of breaking even with infrastructure. Still, housing is the forerunning emergency in Nunavut and deserves immediate attention. The Nunavut Hous-

ing Corporation can’t build fast enough to accommodate the population, and it can’t even keep up with making sure existing homes are safe. It will be hard for Nunavut to ever properly grow if its split between a well-off government workforce and those struggling to even secure proper homes. Throwing money at things is generally not a sustainable idea, but when it comes to the circumstances of Nunavut, it’s what the federal government needs to do more of. And what does a few extra billion even mean in the post-Covid economy, anyway? But for that investment to make sense for everyone involved, Nunavut can’t be dependent on the federal government forever, and it must find a path to self-sufficiency. Hard to do that when there are a dozen people in your house and a boil water advisory, though.

Advocate for unwanted dogs ‘running on fumes’

‘It is near impossible for this to be a one-person organization,’ says volunteer By Stewart Burnett Northern News Services Baker Lake

She’s the entire dog rescue organization in Baker Lake, and Andrea Robinson is at the end of her rope. “I’m running on fumes at this point,” said Robinson, clearly exasperated. “Once those fumes are gone, I don’t know what’s going to happen.” Robinson works with K9 Advocates Manitoba, which helps connect unwanted dogs in Baker Lake with new homes in the south. The Winnipeg organization has a limited cargo account, but other than that, all the work is left to Robinson. She fields messages and calls constantly from people wanting to surrender their dogs. She takes the animals into her own home temporarily before arranging their travel south. Since she started her efforts in May 2020, Robinson has rehomed more than 160 dogs. “I’m a rotating door of dogs,” she said. She doesn’t have a car, making transportation to the airport even harder. With no sustainable funding, Robinson spent more than $3,000 out of her own pocket on rehoming dogs in the last several months. She managed to put together a fundraiser to help break even, and she was thankful for some generous offerings of support in the community.

As she spoke to Kivalliq News Feb. 14, she had a litter of puppies waiting to be sent out, another request coming in and three dogs at the pound needing rehoming. “It’s just constant,” said Robinson, who also works full-time as a teacher. “This is all volunteer. This is purely out of passion and care for animals to not end up at the dump.” She also is frequently saddened to see the state some dogs are in, including one that got an axe to its neck, which required Robinson to administer first aid. “When I get dogs, sometimes it’s just a piece of rope around their neck,” she said. One of the primary sources of unwanted dogs in the community is people leaving their female dog outside while it’s in heat, she said. Loose male dogs track down those females and breed with them, with the owners sometimes not even knowing their dog is pregnant and the puppies freezing to death after being born, according to Robinson. She received vaccination training, and for $20 she can now vaccinate and deworm dogs, with funding going toward her rehoming operation. Now, the Baker Lake teacher is reaching out desperately for support. Without sustainable funding or help, Robinson fears she may not have the energy left to keep the operation going. “It is near impossible for this to be a one-person organization,” said Robinson. “I cannot do it alone.”

ᐊᓐᑐᕆᔭ ᕋᐱᓐᓴᓐ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ, ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᖅᓯᓯᒪᑉᓗᓂ 160 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᒪᐃ 2020-ᒥ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ.

ᐊᓐᑐᕆᔭ ᕋᐱᓐᓴᓐ ᓂᑲᓪᓗᓲᖅ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᑕᑯᔭᕌᖓᒥ ᖃᐃᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ.

Andrea Robinson is often saddened by the state of dogs when they come in, sometimes being wounded or in poor health. Photo courtesy of Andrea Robinson

Andrea Robinson is the entire dog rescue organization in Baker Lake, having rehomed more than 160 dogs since May 2020. Photo courtesy of Andrea Robinson


Record gold production for Agnico Eagle

A10 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

Strong results from Kivalliq operations help power mining company to new heights By Derek Neary Northern News Services Kivalliq

While the Covid-19 pandemic did serious harm to many businesses, Agnico Eagle Mines managed to achieve record gold production at its Kivalliq sites and on the whole across all of its operations in 2021. Meliadine gold production in 2021 was a record 367,630 ounces, compared to 312,398 ounces a year earlier. The company achieved that milestone while lowering the production cost per ounce of gold to $644 in 2021 from $786 per ounce in 2020, while total cash cost per ounce was reduced to $634 from $774. A strengthening Canadian dollar compared to the U.S. dollar accounted for some of that success, as did higher gold grades and elevated throughput levels. Due to a Covid-19 outbreak in December, the Nunavummiut workforce was again sent home with pay and Agnico Eagle reduced some site activities. Normal operating levels resumed

as of mid-January. “The company expects that its efforts to help protect the Northern communities from this Covid-19 variant will have a slightly negative effect on production in the first quarter of 2022,” Agnico Eagle stated while reporting its 2021 fourth quarter and full year results on Feb. 24. “Plans are being reviewed to re-integrate the local workforce as soon as possible.” Agnico Eagle also has more promise on the exploration side with an eastern extension of the Tiriganiaq mineralization discovered at depth in the fourth quarter of 2021. Some of the highlights there include 15.8 grams of gold per tonne over three metres at 487 metres depth and 15.7 grams of gold per tonne over 6.6 metres at 508 metres depth. At the Amaruq deposit, where gold is milled at the nearby Meadowbank complex, production amounted to a new benchmark of 322,852 ounces of gold in 2021, a major advance from the 198,418 ounces extracted in 2020. Production cost per ounce of gold fell to $1,259 in 2021 compared to $1,436

the previous year. Total cash cost per ounce dropped to $1,201 in 2021 from $1,404 in 2020. However, the temporary suspension of mining activities due to Covid-19 in December is leaving an impact at Amaruq as gold production in the first quarter of 2022 is expected to be approximately 60,000 ounces. Nevertheless, construction of the underground mine infrastructure remains on budget and on schedule, according to Agnico Eagle. Commercial production is targeted for the second half of 2022. The Toronto-based miner produced just over two million ounces of gold company-wide in 2021, a record figure. Fourth quarter net income was $101.1 million. The cost of paying some of the workforce to stay home during the fourth quarter — primarily Nunavummiut — was $2.2 million. For the full year 2021, Agnico Eagle generated $543 million in net income, up from $511.6 million in 2020. Gold sold for between (U.S.)$1,700 and $1,900 per ounce in 2021, accord-

www.NunavutNews.com

ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒥ 367,630 ᐊᐅᓐᓯᔅᓂ ᒎᓗᒥᑦ ᓄᓇᒥᙶᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓂ, 25 ᑭᓛᒥᑐᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ, 2021–ᒥ. ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ 322,852 ᐊᐅᓐᓯᔅᓂ ᒎᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᒪᕈᖅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐊᕐᕌᓂᓂ.

A record 367,630 ounces of gold came out of the ground at the Meliadine mine, 25 km north of Rankin Inlet, in 2021. That complemented 322,852 ounces of gold production from the Amaruq deposit last year. Photo courtesy of Agnico Eagle ing to price charts. At the management level, Ammar Al-Joundi, a former chief executive officer at Barrick Gold, has been appointed Agnico Eagle’s president and CEO, replacing Anthony Makuch, who

assisted in the recent merger between Agnico Eagle and Kirkland Lake Gold, which created the world’s third-largest gold producing company with assets in Canada, Australia, Finland and Mexico.

Operations to stay suspended at Hope Bay in 2022 Agnico Eagle chooses to forego production for this year at Kitikmeot property By Derek Neary Northern News Services Kitikmeot

The Kitikmeot’s Doris North gold mine on the Hope Bay property will not be churning out gold in 2022, Agnico Eagle Mines announced Feb. 18. Operational activities will be ramped down over the coming weeks. Instead, the company is devoting its efforts to exploration and expansion activities at Hope Bay. “Agnico Eagle believes that this is the best approach to enable us to realize the full potential of both the mine and its large land package,” the mining firm stated in a news release. “The company understands the impacts of this decision but remains focused on doing the right thing to continue operating our mines safely and sustainably in the Nunavut region of Canada. Doris North hasn’t been milling gold since the second Covid-19 outbreak at the site in October. Total gold production at the site in 2021 was 56,229 ounces. Agnico Eagle acquired Hope Bay on Feb. 2, 2021. The primary objective was to operate the mine on a break-even basis while gaining a better understanding of the technical aspects, equipment and exploration potential at the location, 125 km southwest of Cambridge Bay.

Trudging toward spring ᐋᓐᑐᓂ ᐊᕐᓇᕋᐅᔭᖅ ᐅᓯᕗᖅ ᓴᐳᕋ– ᓚᑑᔭ ᓴᑉᒍᒻᒥ ᓯᕿᓂᖅ ᓂᐱᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐱᖓᔪᐊᑦ, ᕕᕗᐊᕆ 16–ᒥ.

Doris ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓ ᑲᑉᐱᕼᐃᓕᖅᑑᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᖓ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᓯᒪᙱᓚᖅ ᒎᓗᒥ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᒪᕐᕈᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐅᒃᑐᐱᕆᒥ. ᕕᕗᐊᕆ 18–ᒥ, ᐊᒡᓂᑯ ᐄᒍᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒎᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖃᔾᔮᙱᓐᓂᖓᓂ ᑲᑉᐱᕼᐃᓕᖅᑑᕐᒥ 2022–ᒥ.

The Doris North mine on the Hope Bay property hasn’t been milling gold since the second Covid-19 outbreak at the site in October. As of Feb. 18, Agnico Eagle announced that no gold will be produced at Hope Bay in 2022. Photo courtesy of Agnico Eagle Mines

Anthony Arnarauyak tows Shaporah-Latoya Subgut as the sun sets in Rankin Inlet Wednesday, Feb. 16. Stewart Burnett/NNSL photos


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Monday, February 28, 2022 A11

Around Nunavut ∂´êÄ∏∂Ò ¥∂fl±´ Phone: (867) 979-5990

Email: editor@nunavutnews.com

Fax: (867) 979-6010

ᐃᓄᑐᖃᖅ ᔮᒃ ᑲᑉᕖᑦᑐᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᐊᕆᓐ ᐸᓂᔪᖕᒥ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒥ ᐅᓗᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᒥ ᕕᕗᐊᕆ 16–ᒥ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ. ᐅᖃᓪᓚᒃᖢᓂ ᑐᓵᔨᖃᖅᖢᓂ, ᑲᑉᕖᑦᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑲᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐊᔪᕐᓇᓚᐅᙱᓚᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᓇᓂᓯᓂᕐᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ.

Elder Jack Kabvitok shows Warren Paniyuk how to complete his Ulu during workshops that began Feb. 16 in Baker Lake. Speaking through interpretation, Kabvitok shared that he loves teaching and working with young people. When he was younger, working with adults was easy, but now it can be hard to find people to pass on these skills, he added. Stewart Burnett/NNSL photo

Red Cross looking for youth artist contributions

Nunavut The Canadian Red Cross is looking for youth artists to contribute to a Nunavut wellness colouring book. The book is being developed in partnership with the Government of Nunavut’s department of education as well as the Embrace Life council. Submissions are open to any youth artists ages 12 to 25 from Nunavut. They are looking for art which shows the following: - What helps you stay positive? - What gives you hope? - What represents strength to you? - How do you stay motivated? - How do you help others? Successful selections will receive $250 per page. Deadline for applications is on March 15. Artists can upload their submissions to the Red Cross website under Nunavut News and Stories. – Trevor Wright

Airport construction narrows down contractors

Kangiqliniq/Rankin Inlet Following a request for qualification, the Government of Nunavut has opened the tender for bidding for the new Rankin Inlet air terminal building construction and commission to three companies: Pilitak Enterprises Ltd, EBC Inc. and NDL Construction. The new terminal building is set to be three-and-a-half times larger than the current one. Darrin Nichol, director of Nunavut airports, told Kivalliq News previously that work could start as soon as this summer. – Stewart Burnett

Steering committee to organize more programming

Sanikiluaq The Qikiqtait Steering Committee, formed in Sanikiluaq to work on the Qikiqtait protected area, announced on Feb. 21 that it will be receiving funding from the Qikiqtani Inuit Association (QIA) through the Arctic Eider Society and the Sanikiluaq Hunters and Trappers Association for its Qikiqtait Nautsituqtitt programs. “We are committed to a fair, transparent and inclusive approach and to ensuring we move forward with increased opportunities to meet with the community as Covid-restrictions allow,” stated the Qikiqtait Steering Committee on social media. – Trevor Wright

2022 Black History Month goes online

Iqaluit The Nunavut Black History Society on Feb. 26 hosted its annual Black History Month Awards Ceremony which went online this year due to this current wave of Covid-19.

It was hosted live with special guests Ahmed Hussen federal minister of housing, diversity and inclusion as well as Senator Wanda Bernard of Nova Scotia featuring the Iqaluit-based Afrobeats artist Musbe Black. Also presented were the Sankofa Awards for Excellence, given out each year to a number of community members for their efforts in helping address matters of social justice. The winners were as follows: Sankofa President’s Award - Community Collaboration - Steven White Sankofa President’s Award - Social Justice - Francisca Mandeya Sankofa Awards for African Descent Excellence - Volunteer Achievement - Soriah Duncan-Greaves Sankofa Awards for African Descent Excellence - African Descent Person of Excellence in Nunavut - Dr. Sonia Osbourne Sankofa Awards for African Descent Excellence in Nunavut - Lifetime Achievement Award - Senator Dr. Wanda Bernard – Trevor Wright

Tech grants from Best Buy helps two Nunavut schools

Qikiqtani Two Qikiqtani schools are among the 23 facilities nationwide chosen as recipients of Best Buy Canada’s School Tech Grant program. Kimmirut’s Qaqqalik School will be receiving a grant to purchase new Macbook Air laptops to help its students more readily access needed educational resources. Attagoyuk Ilisavik, a grade six to 12 school in Pangnirtung, will be receiving a grant to help purchase iPads for use in secondary classes in the library, with a focus on literacy and STEAM (science, technology, engineering, math, arts design and humanities) programs. “We know the past two years have been challenging for educators and students alike, and we have seen first-hand how important technology can be for schools,” said Karen Arsenault, Best Buy Canada’s social impact manager. According to Best Buy Canada, they have provided around $3.4 million since 2008 to help provide 274 schools with technology such as laptops and tablets. Programming will include sewing, eidering parkas, harpoon and qamutik-making, youth training as well as support for Elders and hunters in various ways. Programs will be taking place throughout the year with more details to be provided closer to the date of the programming. – Trevor Wright

Masks handed out

Qamanittuaq/Baker Lake The Hamlet of Baker Lake distributed disposable face masks to homes in the community last week. Two boxes, with 50 masks per box, were destined for every household in the community. Hamlet staff placed boxes on porches or doorknobs.

“We thank everyone for your understanding and cooperation as we continue our daily fight against Covid-19,” wrote senior administrative officer Sheldon Dorey in a news release. – Stewart Burnett

Drunk tank not the first stop

Kangiqliniq/Rankin Inlet The Rankin Inlet RCMP are putting a damper on residents calling the cops on drunk friends and relatives who are “just being annoying,” according to Cst. Zac Roy. “We do push back a little bit now, saying we’re not just going to take this person to the jail or to the drunk tank just because he’s being annoying to you.” He spoke at hamlet council Monday, Feb. 14, and said the detachment plans to steer away from the practice. If the person just won’t go to sleep, he said, the cops won’t take them to the drunk tank anymore. He suggests coming up with a more viable solution when the person is sober. – Stewart Burnett

New $80M federal fund for Northern housing targets logistics, supply lines

Nunavut, NWT, Yukon The federal government said Feb. 23 it would spend another $80 million on housing across Canada’s North. The main focus of the funding is to address supply chain barriers in Northern and remote communities, according to Ahmed Hussen, federal minister of housing. “This (funding) will look for solutions to address how communities can overcome long distances to get supplies, the impact of a harsh climate, and short construction season (and) will examine how communities can adjust in the face of the high cost of materials and skilled labor,” he said during a virtual press conference. The $80 million is part of a broader five-year, $300 million National Housing Challenge being administered by the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). The funding isn’t limited to governments; other groups can apply. The deadline for applications is June 23; shortlisted projects will get $250,000 to complete their application between September of this year and next, successful projects will be funded between Nov. 2023 and March 2025. “Innovators can use this, construction developers, academics, material providers, regional housing corporations, municipalities, provincial and territorial governments, housing providers, NGOs, foundations, charities, they have all they all have access to this money,” said Hussen. “It is really about making sure that communities can access the necessary materials and resources to build, operate and maintain housing,” said Hussen. “It’s about contending with the logistics of long distances between supply hubs, shorter seasons to order and receive materials, and (contending) with infrastructure that limits the size and method of the delivery of the material. All of these are things that are meant to be addressed by this $80 million.” – Ethan Butterfield


Making a living on the high seas

A12 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

Nunavummiut commercial fishers share adventures aboard vessels, reveal sacrifices By Derek Neary Northern News Services Nunavut

Fishing has helped sustain Inuit for generations. Commercial fishing has allowed Nunavummiut like Enoo Bell and Kyle Aglukkaq to earn a good living, although it comes with sacrifices. Bell has been a commercial fisher since the late 1980s when he took a four-day “crash course” in Iqaluit that allowed him to jump into the industry. That was back when regulations weren’t so stringent, he recalled. He’s been on hundreds of trips lasting from 15 to 25 days to harvest shrimp and turbot. He didn’t see his family for more than three months on one occasion in the early 1990s. “It’s hard to leave. Sometimes out there (you think), ‘Why am I here?’ And they need me at home right now — the Ski-Doo needs fixing and the four-wheeler won’t start. You know, stuff like that” he said. On the other hand, his employer takes very good care of him and he’s pleased that Inuit have increasingly become rights-holders within the commercial fishing industry. His commercial fishing career has taken him to places like Greenland, Iceland, the Faroe Islands, Denmark, Norway and England. The year-round journeys for the 30 crew aboard the Baffin Fisheries-owned MV Sivulliq — one of six boats that Bell has worked on over his career — start from Bay Roberts, Nfld., meaning Bell flies from

his home community of Kinngait to Iqaluit, Ottawa, Toronto, Halifax and then to St. John’s. A typical 12-hour workday is spent over two six-hour shifts emptying shrimp from the vessel’s ramp or packing 5-kilogram boxes or 18-kilogram bags of the crustaceans. The destination for the seafood has varied over the years but the fish has been shipped to places such as Japan, Italy, Denmark, Korea, and China. When not working, sleeping or eating, there’s time aboard the fishing vessels to watch cable television, surf the internet or send emails, Bell noted. “The boats are newer, more comfortable,” he said of their evolution over decades. The work is labour intensive but not as rigorous as the days when automation and mechanics weren’t as advanced, according to Bell. “It’s easier (today) in the factory — it’s designed to be more efficient, faster-flowing from catch to having a finished product in the cargo hold,” he said. “Quality control is an important one.” One of the most demanding tasks that periodically arises is clearing sea spray that can freeze on the foredeck and aft during winter storms. That ice coating the fixtures can be up to 30-centimetres thick, he said. “It’s worse than concrete. That’s the most tiring job is pounding ice,” he said. He has encountered rough seas many times, including rolling swells up to 24 metres, but he never felt that his life was in danger, he said.

On one occasion, the ship he was on struck an iceberg, but the boat was moving at a slow rate of speed — approximately two knots — and the damage was limited to the tip of the bow, so the vessel didn’t take on water. One of the most alarming situations he can remember was being confronted by a huge elephant seal while he was in a Zodiac picking up pallets of packaging. “That was scary because this thing was massive. He never came towards me but he made a lot of noise,” said Bell. Despite occasional dangers, Bell said he feels at home on the ocean. His mother was sent south in the late 1950s while she was pregnant with him, so his introduction to being on a boat was in-utero, he said, chuckling. However, at age 62, he knows his days on the water are winding down. “Many years at sea is hard on the body,” he said. ‘Turned my life around financially’ There’s a waiting list of Nunavummiut seeking to gain experience similar to what Bell has acquired. The Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium (NFMTC) guides Nunavut beneficiaries in becoming deckhands, engineers, factory workers and supervisors, marine diesel mechanics, fisheries observers, quality control managers, bridge officers, first and second mates, bosuns, cooks and ship’s captains. Training is much more involved than it was in Bell’s introductory phase.

www.NunavutNews.com

“ᐃᓅᓯᕋ ᓴᖑᑎᑦᑐᓐᓇᖅᓯᒪᕙᕋ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ, ᓴᓇᓪᓗᖓ ᓴᙱᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓇᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᓂᖃᕐᓂᕐᒥ … ᐆᒥᖓᑐᐊᑦᑎᐊᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ NFMTC (ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ) ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑐᓂᓚᐅᖅᑕᖓᓂ,” ᐅᖃᖅᐳᖅ ᑲᐃᔪᓪ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ, ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᐅᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ.

“I’ve turned my life around financially, built a strong worth ethic and confidence … all because of the opportunity NFMTC (Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium) gave me,” says Gjoa Haven’s Kyle Aglukkaq, who has been a commercial fisher for five years. Photo courtesy of Kyle Aglukkaq. Today, there are numerous requisite courses focused on topics such as basic seamanship, life-saving, firefighting, emergency duties, marine emergencies and use of lifeboats, all of which Bell has since passed. One of the new generation of commercial fishers is Gjoa Haven’s Kyle Aglukkaq. “I’ve turned my life around financially, built a strong worth ethic and confidence … all because of the opportunity NFMTC gave me,” he said of his five years in the industry. “Coming from my region, I’ve never thought I’d end up working offshore, let alone

fishing the north Atlantic.” He made the difficult decision to relocate to Yellowknife due to the potential for pandemic restrictions to disrupt his work flights, which take him to Edmonton, Toronto and St. John’s. Then it’s about an hour’s drive to Bay Roberts, where he boards the Saputi, which belongs to Qikiqtaaluk Fisheries Corp. “Being away from family takes its toll. I did have to leave my twoyear-old and, at the time, five-day-old daughter to continue to pay the bills,” said Aglukkaq. “It was a very tough decision but it was what I had to do.”


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Monday, February 28, 2022 A13

Rankin Inlet water treatment plant needs to be replaced Utilidor system stretched to max, delaying development By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

Rankin Inlet can grow only as far as its water and sewage system allows, and that’s already putting the brakes on plans in the near term. “This is the number-one issue for the Hamlet of Rankin Inlet right now,” said Coun. Justin Merritt at the Feb. 14 council meeting. He was referring to the need to replace the town’s water treatment plant, a project he estimates could cost the Government of Nunavut upward of $100 million. Rankin Inlet’s utilidor system is already stretched to near-capacity. The oldest section of utilidor was constructed 45 years ago and renovated in 2013. Utilidor areas 2 and 3 are scheduled for replacement but senior administrative officer Darren Flynn says the rest of the system is in “reasonable shape.” The hamlet is pursuing a new subdivision in Area 5, but it’s now looking at scaling back plans and focusing on mostly R1 development, instead of R2.

ᐱᓚᔾᔨ ᐸᐸᒃ, ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᕆᔨ, ᑐᓂᓯᕗᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᕕᕗᐊᕆ 14–ᒥ. ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᐳᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ 5–ᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᒥᒃᖠᒋᐊᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᑯᑖᖑᔪᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖓ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ Pelagie Papak, planning and lands administrator, presents at council Feb. 14. The hamlet is pursuing a subdivision in Area 5, but it may have to scale back some of the zoning to ensure the utilidor system can keep up. Stewart Burnett/NNSL photo

Lots zoned in R1 are either single dwellings or up to five units; lots zoned in R2 are in excess of five units. Often, R2 lots combine office fronts on the first level with several or dozens of residential apartments above. Council is looking at making the majority of lots in the new Area 5 subdivision R1 and leaving a minority for R2, but no development will be able to take place on the R2 lots until a new water system in town can accommodate the increased strain. Council is also looking at encoding these utilidor concerns into the zoning bylaws. “People need housing,” said Merritt about getting the R1 lots developed, even if the R2s have to wait. “We have to get it done.” He stressed to Mayor Harry Towtongie to keep up pressure on the Government of Nunavut to make sure the water treatment plant gets replaced. “It’s a big investment, but it needs to be done, and it needs to be done in the next 10 years,” said Merritt. He went on to point out the emergency Rankin Inlet would be in if the utilidor system failed. “Rankin is too quiet, too nice,” said Coun. Daniel Kowmuk, also

stressing the need to put pressure on the territorial government. A new water treatment plant would also likely bring in filtered water. Currently, Rankin Inlet’s drinking water is disinfected with chlorine, but not filtered. This summer, work on the lift station at Johnson Cove will begin. Ronnel Guilaran, communications specialist at Community and Government Services, said CGS is currently developing a business case for the replacement of Rankin Inlet’s water treatment plant, dependent on funding approvals. “The design could begin by April 2023 and construction would begin during the summer of 2024,” stated Guilaran in an email.

ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᐃᒪᖃᐅᑎᖓᓂ ᖃᑦᑕᖓ Williamson ᑕᓯᖓᓂ. ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᐊᕈᓂ, ᓱᓪᓗᑯᑖᖓ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖃᓴᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᒃᑲᐃᒃᑎᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂ.

Rankin Inlet’s water storage tank at Williamson Lake. The water and sewer system in town needs to be replaced if the hamlet wants to continue to grow, as the utilidor is currently taxed to near-capacity and is slowing down much-needed development. Stewart Burnett/NNSL photo


A14 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

Donna Sabourin

KINDLY SPONSORED BY

INVESTMENT GROUP INC.

Do you have an amazing story from your adventures on the land? Tell us your story and show us your photos for a chance to win $100, sponsored by NCC Investment Group Inc., visit www.nccig.ca today. Submit your story and photo to our Nunavut News Facebook page, or by email to editor@nunavutnews.com. Entries will be placed on our Facebook page. They may also appear in this newspaper and other Northern News Services publications. The story and photo with the most reactions by noon each Thursday wins. This week’s winner is Aleena Kautuq. Congratulations!

Whale Cove I took this while camping in July, at Akuq, near Whale Cove.

ᕗᓗᐊᕋ ᑯᑭᓕᑦ ᐊᖅᕕᖅ

ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᓐᓂᖅᐹᖑᔪᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᔫᓂ 20, 2021–ᒥ ᓇᑦᑎᕋᓱᖕᓂᕐᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.

www.NunavutNews.com

ᑖᓇ ᓵᐳᕆᓐ

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᐊᔾᔨᓕᐅᓚᐅᖅᑕᕋ ᑕᖕᒫᖅᑎᓪᓗᑕ ᔪᓚᐃᒥ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ.

ᔭᐃᓴᓐ ᐃᓯᒐᐃᑦᑐᖅ

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ ᑎᓴᒪᐅᓪᓗᑕ ᓇᑦᑎᕋᓱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐊᒻᒪ 6–ᓂ ᓇᑦᑎᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᖕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ.

ᒫᓇᓯ ᓇᐅᓪᓚᖅ

ᓴᓂᕋᔭᒃ ᓯᓈᓂ ᓴᓂᕋᔭᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᓯᕿᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ.

Manasie Naullaq

Sanirajak Floe edge near Sanirajak on a sunny day.

Flora Kukilit Arqviq

Gjoa Haven Best time of the year, June 20, 2021 at the sealing derby in Gjoa Haven, NU.

ᐊᓖᓇ ᑲᐅᑐᖅ

ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ ᓄᑲᑯᓗᒐ (14–ᓂ ᐅᑭᐅᓕᒃ) ᐆᒥᖓ ᓴᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐳᒻᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕙᓂ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥ, ᕕᕗᐊᕆ 2–ᒥ.

Aleena Kautuq

Clyde River My little sister (14 years old) made this when there was a snow art contest here in Clyde River, Feb. 2.

Jason Issigaitok

Arctic Bay Four of us went seal hunting and caught 6 seal good meat for the community.

ᒫᓖᓐ ᐊᕿᐊᕈᖅ

ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᓖᐊᒻ, ᑕᓕᖅᐱᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᕋᐃᔭᓐ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐱᙳᐊᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᕕᒐᕐᒥ ᐊᒃᑲᒪ ᓴᓇᓚᐅᖅᑕᖓᓂ.

Marlene Aqqiaruq

Pond Inlet Liam, right, and Ryan, left, playing in the igloovigaq my uncle had made.


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

City of Iqaluit outlines budget priorities for 2022 More investment into long-term infrastructure needed, says Mayor

Monday, February 28, 2022 A15

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᕗᑦ $2.9 ᒥᓕᐊᓐᓂ ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ 2021–ᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ

By Trevor Wright Northern News Services Iqaluit

The City of Iqaluit’s 2022 budget was approved Feb. 18, retroactive to the start of the year. The need for more long-term infrastructure investments by the territorial and federal governments were one of the issues officials raised when approving the budget. “Reliable infrastructure is needed to improve the quality of life for our residents and support the economic growth of our city,” said Iqaluit Mayor Kenny Bell. Other areas highlighted by city officials include a two per cent rate increase to the West 40 Landfill to prepare for its decommissioning and the construction of the Solid Waste Transfer Station and Landfill, a 0.5 per cent increase to water/sewage and a three per cent increase to property taxes. The construction of a new city operations centre, additional street lighting, and $2.9 million in capital expenditures to address the work done on the water treatment plant during the 2021 water emergency are also on the table. This budget will ensure Iqaluit retains a competitive edge in the years ahead, councillor Kyle Sheppard said. “We must prepare our workforce for the challenges ahead,” he said. “Changes and increases to compensation structures are included in the 2022 budget to ensure compensation matches or exceeds market rates for similar positions.”

The City of Iqaluit has budgeted $2.9 million to address work during the 2021 water emergency. NNSL file photo

x0p31Axy N4ystdJxl4


Miqqut program heals

A16 Monday, February 28, 2022

News North Nunavut

ᒥᖅᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᒪᒥᓴᐃᓲᖑᕗᖅ

www.NunavutNews.com

ᔅᑕᕙᓂ ᐊᐅᓚᑦᔪᑦ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᑐᖅᐸᖅ ᐊᒪᐅᑎᒥᓂᒃ, ᐱᔭᕇᓚᐅᖅᑕᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᒧᑦ ᕉᔅᒥᐊᕆ ᓵᓐᑎᒧᑦ .

Fifteen participants finish 16 weeks of cultural sewing in Rankin Inlet 15–ᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂ ᐱᔭᕇᖅᐳᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ 16–ᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᒥᖅᓱᕐᓂᕐᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

ᐃᓂᒃᓴᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᒥᖅᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂ ᐊᒥᒐᕆᔭᐅᕗᖅ, ᑕᐃᒫᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ–16–ᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥ ᒪᑐᐃᖅᑐᖃᕐᒪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓚᐅᖅᑐᒥ, ᒪᕐᕈᐃᓪᓗᐊᖅᑐᒥ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓂ ᐃᓂᒃᓴᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖓᓂ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐊᔪᕆᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᔪᙱᕐᔪᐊᖅᑐᓂ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᖃᖅᑐᓂ. “ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᒥ ᓴᓇᔪᒪᔭᒥᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᐃᒥ ᐊᐃᖏᓪᓕᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᖅ. “ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᓂ ᓯᓚᐹᓄᑦ ᑲᒥᓪᓛᕈᑎᓂᑦ ᐳᐊᓗᓄᑦ, ᓇᓴᕐᓄᑦ.” ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᐸᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᐅᑕᒫᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ 9 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 3 ᐅᓐᓄᓴᒧᑦ. ᑕᒪᒃᑭᑦ ᒥᖅᓱᒐᒃᓴᑦ ᑐᓂᔭᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ. “ᐃᑲᔪᕐᔪᐊᓲᖑᕗᖅ ᐊᕐᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒥ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ–ᒪᒥᓴᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐃᒻᒥᓂ ᐅᒃᐱᕈᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᓂᒃ–ᐱᓐᓇᕆᓂᖓᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᐃᖏᓪᓕᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑎᑐᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓲᖑᙱᓚᖅ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᖅᐸᙱᖦᖢᓂ – ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᑕᐅᕗᖅ ᐃᓚᐅᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖏᓐᓂ. ᐊᐃᖏᓪᓕᒃ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᒥᖅᓱᖅᑎᐅᒋᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒥᖅᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᑲᒪᓇᕐᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ. “ᓲᕐᓗ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ.” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᐃᑲᓃᖦᖢᓂ, ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᓃᖦᖢᓂ, ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᓄᑖᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ … ᓇᓂᓯᓚᐅᖅᐳᖓ ᓇᖕᒥᓂᖅ– ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒥ, ᐃᒻᒥᓂᒃ–ᐱᓐᓇᕆᓂᖓᓂ ᖃᐅᑕᒫᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂ.” ᐃᓱᐊᓂ, ᑐᓴᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᐅᔪᐃᓐᓇᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂ – ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᓂ ᐅᓪᓗᖃᕈᒪᓂᕐᓂ. ᒥᖅᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᐅᓚᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2012–ᒥ. Getting a spot in Ilitaqsiniq’s Miqqut program is coveted, so when the full-time, 16-week cultural sewing experience opened in Rankin Inlet last fall, it had double the applicants that there were spaces for. Participants, guided by Elders and guest experts, can be any age and experience. “They’re able to make whatever they desire in the program,” said Amy Aingidlik, program coordinator. “That ranged from parkas to wind pants to slippers to mitts, hats.” The group gathered every work day from 9 a.m. to 3 p.m. All the materials are provided, and as with Ilitaqsiniq programs in general, Inuktitut literacy activities were included. “It really helps women in the community to not just build a skill, but also to reinforce self-healing, confidence and selfworth,” said Aingidlik.

No one gets graded, and there’s no testing – it’s all voluntary participation and based on participants’ own inspiration. Aingidlik is a seamstress herself, and though she has not been enrolled in the Miqqut program, she was glad to experience some of the magic as a coordinator. “It very much felt like I participated in the program,” she said. “Being there, being around the Elder instructors, learning new skills and techniques … I found my self-healing, self-worth within the daily activities.” At the end of it, she heard nothing but good things from participants – other than the desire to have even longer days. The Miqqut program has been running since 2012.

ᑯᕆᔅᑏᓐ ᑑᑑ , ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᑕᑯᖅᑯᔾᔨᕗᖅ ᑐᐃᓕᒃ ᐊᒪᐅᑎᖓᓂ, ᐱᔭᕇᓚᐅᖅᑕᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᒥ ᒥᐊᕆᐋᓐ ᑕᑦᑐᐃᓂᒥ . Stephanie Aulatjut, left, wears her amauti, completed in the program and with the help of instructor Rosemary Sandy. Photo courtesy of Ilitaqsiniq

ᑯᕆᔅᑐᓪ ᖃᑉᓗᐃᑦᑐᖅ ᓴᓇᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᓇ ᓄᑕᕋᓛᖅᓯᐅᑎ– ᐊᖏᓂᓕᖕᒥ ᐅᑲᓕᖕᒥ ᒥᖅᑯᖓᓂ ᓇᓴᕐᒥ .

Christal Kubluitok made this baby-sized rabbit fur hat. Photo courtesy of Ilitaqsiniq Christine Tootoo, left, displays her tuilik amauti, completed in the program with the help of instructor MaryAnn Tattuinee. Photo courtesy of Ilitaqsiniq

ᑕᐱ ᐸᐃᑯᕐ ᐊᑐᖅᐳᖅ ᓄᐃᔭᒐᖓᓂ ᔭᐃᑲᖓᓂ .

Debbie Baker dons her pullover parka. Photo courtesy of Ilitaqsiniq


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Sports & Recreation

Monday, February 28, 2022 A17

Sports hotline • James McCarthy Phone: (867) 873-4031 • Email: sports@nnsl.com • Fax: (867) 873-8507

More national duty for Nunavut curling Iqaluit’s Peter Mackey set to skip territory’s entry at Tim Hortons Brier By James McCarthy Northern News Services Iqaluit

The 2022 Tim Hortons Brier is set to roll out in Lethbridge, Alta., on March 4 and Nunavut will be among those from around Canada looking to score the big prize. The Canadian men’s curling champioinship will see 18 teams start out in pool play and the territory’s entry hails from the Iqaluit Curling Club. Peter Mackey will be the skip with his rink of Jeff Nadeau, Greg Howard and Mark Pillsworth. If Pillsworth’s name sounds unfamiliar, that’s because he moved to Iqaluit this past summer. The team was set to depart the capital on Friday to head to Okotoks, Alta., to get in some practice before the main event began, said Mackey. “We’ve only recently gotten back into the curling club and we’ve thrown between 30 to 40 rocks per day simply for mechanics,” he said. “Mark actually reached out to the club in Okotoks and they were nice enough to let us come in and get three days of practice before we go to Lethbridge.” Nunavut will start the Brier in Pool B and will play B.C., Quebec, the NWT, Manitoba, Northern Ontario, Nova Scotia and two of the three wild card teams — Wild Card 1 is skipped by Brad Gushue of Newfoundland and Labrador while Wild Card 3 is skipped by Jason Gunnlaugson of Manitoba.

“Someone asked me about being in the tough pool and ᔅᑭᑉ ᐲᑕ ᒪᑲᐃ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᖅ ᑕᐃᓯᕗᖅ ᑐᑭᓕᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᙳᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ my response was: ‘There’s an easy pool?’,” said Mackey. ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑰᓕᖕᒥ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᓲ ᓴᐃᓐᑦ ᒧᕇ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅᒥ ᑎᓯᐱᕆᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. “Our strategy is take it one game at a time, one rock at a ᒪᑲᐃ ᔅᑭᑉ–ᖑᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓯᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ Tim Hortons Brier–ᒥ time, one end at a time — no different than in past years. ᓕᐊᑦᐳᕆᔾ, ᐋᓪᐴᑕᒥ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᒥ ᒫᔾᔨ 4–ᒥ. If a game gets away from us, we’ll focus on the basics for the rest of that one and plan for our next game.” Mackey and company won’t actually start until March 6, the fourth draw, when they take on Gushue, meaning they’ll watch the first three draws. Mackey said that will be a chance to study the ice and watch how the other teams are doing. “We’ll be able to see the curl on the ice, we can time draws and get a good idea of how the ice is playing,” he said. “The ice there is going to be a big step up from what we get in Iqaluit so we’ll be paying attention.” And, of course, when there’s no curling, that means the darts come out. “The darts are travelling with us,” said Mackey. “Curling Canada is recommending we don’t spend too much time outside of our hotel rooms because you may get someone hit with Covid-19. So that simply means we’ve packed the tripod, the dartboard and our darts and we’ll be doing a lot of that when we’re not at the rink.” The playoffs will begin on March 11 and the top three teams in each of the two pools will advance to that with the first-placed teams in each pool getting a bye to the second round of playoff action. Skip Peter Mackey of Iqaluit calls the line during play at Canadian Senior Curling Championships in See a future edition of Nunavut News for the recap Sault Ste. Marie, Ont., this past December. Mackey will be skipping Nunavut’s entry at the Tim Hortons and photos of the rink in action. Brier in Lethbridge, Alta., which begins on March 4. Curling Canada/Roy Iachetta photo

You know how they say twice is nice? Not if you’re Remi Lindholm … Northern News Services

Everyone wants to be famous for something, right? That includes David Eliuk. Eliuk is looking to get himself into the Guinness Book of World Records for wearing the most amount of T-shirts in a half-marathon. He wore a total of 90 during the Hypothermic Half Marathon in Edmonton on Feb. 20 and if Guinness decides it’s good, it will break the mark of 76 set in 2019 by British runner David Smith. Eliuk said he trained for five months before the attempt, but still hit some unforeseen difficulties from the weight and constriction of his wardrobe, such as constriction on his arms. Look, I get that people want their 15 minutes but pick something worthwhile. Like eating pizza. Or moonshine. Anyway: I ain’t rubbing anything So the Winter Olympics in Beijing are over and they went exactly the way the authorities wanted them to go: choreographed right down to the colourful nuclear reactors. But spare a thought for poor Remi Lindholm of Finland, who suffered the cruel fate of frostbite. You know it isn’t ending with just that, right? You know I wouldn’t just put any old frostbite incident in the sports pages. No, Lindholm was racing in the men’s 50-km freestyle cross-country ski event on Feb. 20 (shortened to 30-km because it was that cold at race time) and ended up freezing his bishop. Yes, that thing. Good and hard. Yes, well … The temperature dropped to -18 C, which is really pushing it for competition, and Lindholm, who was out in that for more than a hour, ended up coming in with chilled wedding tackle. He was given a heat pack to thaw things out and that’s when he said the pain really kicked in. Yeah, I can imagine it would. What makes this even worse is this isn’t the first time this has happened to him. Yes, the

SPorts Talk

ᑲᓇᑕ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᕗᕌᓐᔅ ᐃᓯᖅᐳᑦ ᒪᑐᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᔪᒥ 2022–ᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᔪᐊᖑᔪᒥ, ᓈᑦᑎᖑᔭᖅ, ᕕᕗᐊᕆ 20, 2022–ᒥ, ᐸᐃᔨᖕᒥ. ᐱᙳᐊᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓴᐃᓃᓯᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ.

James McCarthy is the sports editor at NNSL Media. Reach him at sports@ nnsl.com

poor bastard suffered snow balls during a race in Ruka, Finland last year. There is a joke in there about what you should do whenever something happens to the vitals but that’s even something I wouldn’t write in these pages. It’s bad enough and as a fellow male, I’m grieving along with him. I’m, like, totally shocked Because the Winter Olympics were held in China, that meant the country would do whatever it could to make sure it controlled everything. Proof of that was all over the place but some reporters were telling us what it was like. For example, Nathan Fenno of the Los Angeles Times talked abut how several sites were blocked for “security reasons” (sounds like something Justin Trudeau would pull … oh, I said that out loud). Tamara Anthony, who is the Beijing bureau chief for German broadcaster ARD, published a screenshot of the German message coming up when she tried to go somewhere the Chinese overlords didn’t want her to go. It goes without saying that nothing happened that the Chinese Communist Party didn’t want to have happen and they will say it was a success. You know what really sucks? The International Olympic Committee will go right along with it and nod in agreement while patting the world on its head. And finally … Good Idea: Remonstrating with an official in a respectful manner.

Canada, left, and France arrive at the closing ceremony of the 2022 Winter Olympics, Sunday, Feb. 20, 2022, in Beijing. The Games were successful because the Chinese regime made sure it was. THE CANADIAN PRESS/ AP-Brynn Anderson Bad Idea: Remonstrating with an official and punching them for good measure. I don’t know what possessed Paul Halloran to take a shot at a linesman during a hockey game but needless to say, he won’t be playing much any time soon. Halloran, who is now formerly of the South Shore Kings of the U.S. Premier Hockey League (I’ll get to that in a second), got mixed up with the official in question during the first period of a game between the Kings and the Wilkes-Barre Scranton Knights on Feb. 20. You can see Halloran give the linesman an initial shove, which earned him a penalty. The linesman then said something that Halloran didn’t like and Halloran pro-

ceeded to start swinging, getting a couple of decent shots in. The linesman wasn’t hurt and Halloran received a game misconduct, which was turned into the bonus prize of a lifetime ban from the league. A statement from Bob Turow, the league’s commissioner, the following day made it clear that Halloran is no longer welcome to play within its purview. You know, as an umpire, I sometimes wished a player would come after me the way Halloran did that linesman. I haven’t had a good fight since university and if a player wanted to have it out, they may start it but I’d be the one finishing it. Until next time, folks …

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.