Nunavut News - Feb. 14, 2022 Edition

Page 1

Clyde River may face state of emergency Heavy equipment breakdown and blizzards backlog water, sewage services

Volume 76 Issue 41

MONDAY, FEBRUARY 14, 2022 $.95 (plus GST)

Engineers assess Iqaluit water treatment plant

ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ ᓵᙵᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᑕᐃᔭᐅᓂᖓᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ

ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᑦ ᓱᕋᑲᑕᖕᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᓯᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐃᒥᖅᑕᕐᓂᕐᒥ, ᑯᕕᖅᑕᕐᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓂ

Better than gold

Publication mail Contract #40012157

7

71605 00200

2

David and Alice Siksik in their younger days. “He’s a good father. He’d go hunt and he’d teach my son,” Alice says of her husband David. The Gjoa Haven couple will celebrate 50 years of marriage on March 18. Photo courtesy of Lillian Siksik

Tootoo documentary to film in Rankin Inlet

NIRB extends deadline on Mary River mine final report

Nunavut getting nurses from Red Cross, fedsNews North Nunavut

www.NunavutNews.com

Did we get it wrong?

Nunavut News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Nunavut News, call (867) 8734031 and ask to speak to the editor, or email editor@nunavutnews. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 873-4031 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî ééËͬéî Çflˆ editor@nunavutnews.com.ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î ∂¬∂ĉÖͬü áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

News Briefs ᐱᕈᖅᓰᕝᕕᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᓚᑎᓇᒻ ᔪᐱᓕ ᓇᓪᓕᐅᕐᓂᖅᓯᐅᓕᖅᐸᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐄᕙ ᐋᕆᐊᖅ, ᑲᒥᓯᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥᓗ ᔪᑳᓐᒥᓗ ᑲᒥᓯᓇᐅᖃᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᓗᑕᓇᑦ ᒐᕙᓄᐃᓪᓗ ᐊᑐᓂ ᐱᕈᖅᓰᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᕈᖅᓰᕝᕕᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᕕᖓᓂ ᐊᐅᔭᐅᔪᒥ. ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐱ ᐸᓚᑎᓇᒻ ᓇᓪᓕᐅᕐᓂᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓗᓂᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ 70– ᓂᒃ ᑯᐃᓐ–ᖑᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ. “ᐱᕈᖅᓰᕝᕕᑦ ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐱᒥᒃ ᐸᓚᑎᓇᒻ ᓇᓪᓕᐅᕐᓂᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ 70-ᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᕆᐊᖅ. “ᐱᕈᖅᓰᕝᕕᒃ ᑐᓐᓂᐅᑕᐅᓗᓂ ᓲᕐᓗ ᑯᐃᓐᒧᑦ ᑯᐃᓐ– ᖑᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ 70-ᓄᑦ.” ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕈᖅᓰᕝᕕᒃ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᐊᖅᖢᓂ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ. please see Garden, page 12

Monday, February 14, 2022 A3

fact file Nunavut COVID-19 situation as of Feb. 11 Active cases: 357 Confirmed cases: 2,114 Recovered cases: 1,752 Deaths: 5 Vaccine uptake: 32,500 first doses/ 90 per cent 26,645 second doses/ 72 per cent 12,523 third doses

Breakdown by community: Kugluktuk: 2 Arviat: 16 Pangnirtung: 2 Baker Lake: 20 Pond Inlet: 13 Cambridge Bay: 16 Chesterfield Inlet: 0 Qikiqtarjuaq: 3 Rankin Inlet: 43 Coral Harbour: 11 Resolute Bay: 6 Iglulik: 25 Sanikiluaq: 12 Iqaluit: 143 Sanirajak: 9 Kinngait: 11 Taloyoak: 35 Kugaaruk: 1 Source: Government of Nunavut Department of Health

ᐱᖅᓯᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᒥ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐳᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ ᓴᐃᓕᓂᖃᖅᑑᔮᓚᐅᖅᐳᖅ. ᒫᓐᓇ ᓄᓇᓕᒃ ᐊᒃᓱᕈᖅᐳᑦ ᐃᒥᖅᑕᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᕐᓂᕐᒥ ᐊᐳᑦ ᖁᑦᑎᒃᓯᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖅᓯᒐᔪᖕᓂᐅᔪᓂ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑭᐊᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᐊᕐᕆᓯᓕᖏᑦ ᐊᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖏᑦ

ᑭᕙᓪᓕᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓕᕐᓂᕐᒥᖕᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᒃᓴᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ. ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ $10,000– ᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ. ᐊᑭᑐᔪᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᓴᒪᓖᑦ, ᐅᒥᐊᑦ, ᒥᖅᓲᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ, ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ. ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᕈᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒍᑦᓯ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓯᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᒪᖔᑦᓯ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᒋᔭᓯᓗ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᒋᓗᒋᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦᑕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ. please see KIA, page 12

ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᑕᖅᑭᖃᕐᓂᖏᓐᓂ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᑕᖅᑭᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖑᓕᖅᑐᓂ 6–ᓂ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕕᕗᐊᕆᓕᒫᖑᓂᐊᖅᑐᒥ. ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᖃᑕᐅᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᑕᖅᑭᒥ ᕕᕗᐊᕆᒥ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᑦᑎᒍᑦ/ ᐃᓐᕼᐋᐱᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ‘ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᑉ ᓄᓕᐊᖓ” ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᑯ ᐲᑦᑐᕆᔅ ᑎᐅᕐᒧᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐅᑎᕐᓂᐊᕆᓪᓗᓂᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᖅᑭᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᙱᐅᓯᓕᐅᕐᓂᖅ/ᐅᖃᓗᕋᐅᔭᐅᑎᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᑦᑕᐅᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ $2,500–ᓂ. ᐃᓚᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᙱᐅᓯᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓗᕋᐅᔭᐅᑎᓂᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ ᐃᓅᖃᑎᒋᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ #QIAInuk22 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ whopkins@qia.ca. please see Books, page 12

ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖓ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᒥ ᒪᑐᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓐᓂᒃ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᕕᕗᐊᕆ 4. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᑦ ᐱᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖏᑉᐳᑦ ᒪᑐᐃᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᙳᐊᖅᑎᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᙳᐊᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒃ. ᐱᙳᐊᖅᑎᑦ ᑕᐃᑯᙵᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᐱᙳᐊᕈᑎᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᒌᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᒥᖕᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᐸᒌᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᑯᙵᕆᐊᖃᖅᐳᑦ. please see Rec, page 12

This time two years ago Clyde River looked quite tranquil. Now the community is struggling to deliver water and pump sewage as snow piles up from frequent blizzards while the hamlet’s loaders and bulldozer are out of commission. File photo courtesy of Nikita Hainnu

ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂ ᓱᕋᒃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐃᒥᖅᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᖅᑕᐅᓂᖅ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᓯᒪᕐᔪᐊᓕᖅᐳᑦ Northern News Services

ᕿᒧᒡᔪᑦ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᖕᓂᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᓯᕐᓂᖃᐃᓐᓇᖅᐳᖅ – ᐊᓯᐊᓂ ᐱᖅᓯᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑭᐊᓕᖓ ᐊᒻᒪ ᐳᐊᕐᕆᓯᓕᖓ ᐊᔪᑲᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓱᕋᒃᑯᓂ ᐃᓚᒃᓴᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓇᖏᖅᓯᓂᖏᓐᓂ ᓱᐴᔫᕐᒧᑦ A ᐅᖅᓱᐊᓗᖓᓂ. ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᔪᒥ ᓄᖑᕈᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥ. ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂ ᐅᖃᓗᒃᑐᓂ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓂ ᑕᑯᕗᖅ – ᑕᑭᔪᒻᒪᕆᐅᕗᖅ – ᐃᒥᖅᑕᐅᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᐅᒻᒥ ᐊᖁᑎᖏᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᔪᐊᑲᑕᖕᒪᑕ ᑎᑭᐅᑎᓂᖏᓐᓂ ᐊᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂ ᐃᓄᖃᖅᑐᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓄᑦ 1,000–ᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. “ᒫᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒦᕐᔪᐊᕋᑦᑕ … ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᕗᑦ,” ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥ ᒪᐃᔭ ᔨᐊᕆ ᓈᑕᓇᐃᓐ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᒥ. “ᐱᖅᓰᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᙱᒃᑯᑦᑕ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᓯᐅᑎᐅᔪᓂ, ᖃᐅᔨᒪᙱᓚᖓ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐸᕗᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓂᕆᐊᒐᒃᓴᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᕿᒥᕐᕈᓇᒃᑕᕗᑦ. ᑲᙳᓱᙱᑦᑐᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᕐᒧᑦ…ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᑲᙳᓱᓪᓗᐊᙱᓚᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ. ᑐᐊᕕᕐᓇᕋᔭᖅᐳᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᓐᓇᙱᒃᑯᑦᑕ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ.” ᐅᓪᓗᑦ 10 ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᕐᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᑎᓴᒪᓂ ᐱᖅᓯᕐᓂᐅᔪᓂ, ᖃᐃᖁᔨᓂᖅ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓂ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ “ᐱᓪᓚᕆᐅᓪᓗᓂ” ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ, ᒪᐃᔭ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐊᐱᕆᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ ᐅᖅᓱᐊᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓈᑕᓇᐃᓐ. ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᕼᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. ᐳᐊᕐᕆᓯᓕᒃ ᐃᖏᕐᕋᔪᓐᓇᖅᓯᑎᓚᐅᖅᐸᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐊᔪᓕᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᐳᖅ ᓱᐴᔫᕐᒧᑦ A ᐅᖅᓱᐊᓗᖓ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓈᑕᓇᐃᓐ. ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᙵᓇᕐᓂᕐᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᐳᐊᕐᕆᔭᖅᓯᓂᖏᓐᓂ ᓴᓂᓕᖏᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᖏᓐᓂ ᐳᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓄᑦ. “ᑲᒪᓇᕐᔪᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᐅᑎᕙᖕᓂᖏᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖏᓂᐅᔪᒥ ᖃᓐᓂᓚᐅᕐᓂᖓᓂ, ᕿᒧᒡᔪᑦ ᓴᙱᔪᓂ ᐊᓄᕆᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐳᑦ ᓯᑎᓗᖃᖅᓯᒪᔪᒥ

“ᐅᐱᒋᕐᔪᐊᖅᐸᒃᑲ ᓴᓇᔨᓕᒫᖑᔪᑦ,” ᐅᖃᖅᐳᖅ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥ ᒪᐃᔭ ᔨᐊᕆ ᓈᑕᓇᐃᓐ. “ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᕐᔪᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂ, ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖁᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ.”

“I’m very proud of all the workers,” says Clyde River Mayor Jerry Natanine. “It’s a big team effort from community members, to mechanics and the drivers and helpers.”

ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐅᐱᒋᓚᐅᕆᕙᖏᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᕕᖅᑕᐅᒻᒧᑦ ᓱᓪᓗᑯᑖᖏᓐᓂ ᒪᓂᕋᐅᙱᑦᑐᒥ ᓄᓇᒥᑦ. “ᐅᐱᒋᕐᔪᐊᖅᐸᒃᑲ ᓴᓇᔨᓕᒫᖑᔪᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᓐᓄᐊᖓᓄᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ. “ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᕐᔪᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂ, ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖁᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ.” ᐊᓯᐊᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᕼᐋᒻᓚᐅᔪᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᑐᓂᓯᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ, ᑐᑭᖃᖅᑐᒥ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᑭᖑᕙᕆᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᐅᓯᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᓚᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓇᖏᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑲᑭᐊᓕᒃ ᐃᓚᒃᓴᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᖓ ᑎᑭᓴᓚᐅᖅᑕᖓ ᑕᖅᑭᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᓱᓕ ᑎᑭᓚᐅᙱᓚᖅ, ᓈᑕᓇᐃᓐ ᑎᒃᑯᐊᕆᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐅᒃᐱᕐᓇᑦᑎᐊᙱᓚᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖓᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ ᓂᐅᕕᕋᓗᐊᕈᑎᒃ ᓄᑖᓂ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᖏᓐᓂ ᓱᓕ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓚᐅᙱᓚᖅ. ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓯᕗᓕᐊᖅᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥ ᐅᑭᐊᒃᓵᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑎᑭᓴᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᓈᑕᓇᐃᓐᒧᑦ.


A4 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

ᐹᑐᓴᓐ ᓄᖅᑲᖅᐳᖅ ᑲᓐᓲᕕᑎᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᔩᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥ ‘ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑐᓂ, ᖃᓪᓗᓈᓂ-ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᓇᓱᒋᔪᓂ, ᒪᓕᒐᖃᙱᑦᑐᓂ ᐱᕋᔭᖕᓂ’ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥ ᓱᕋᐃᓂᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᒧᑦ Northern News Services

ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᑲᓐᓲᕕᑎᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖑᔪᓂ ᑕᒻᒪᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᓄᓇᓯᐅᖅᑎᐅᔪᓂ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕐᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂ ᐋᑐᕚᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᒥ “ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᑲᑎᙵᓂᕆᔭᐅᔪᒥ,” ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑕᓂᔅ ᐹᑐᓴᓐ. ᓴᙱᔪᒥ ᐃᒃᐱᒋᕐᔪᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᕐᒥ ᕕᕗᐊᕆ 4–ᒥ ᕿᒪᒃᓯᓂᖓᓂ ᑲᓐᓲᕕᑎᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᔩᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ, ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᐸᒃᑐᓂ. ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᖓᓐᓂ ᐅᑯᓂᖓ “ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖀᒥᒍᑦᑕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᐅᔪᒥ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᓂ ᐅᕙᒍᑦ (ᑲᓐᓲᕕᑎᒃᑯᓐᓂ) ᐃᓚᒋᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐅᕘᓇ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐅᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓄᑦ.” ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ “ᑐᓴᕈᒥᓇᙱᕐᔪᐊᖅᑐᓂ” ᖀᒥᓇᖅᑐᓂ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕋᑦᑎᕆᓂᐅᔪᒥ ᐃᓗᕕᕐᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᙱᑦᑐᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒥ, ᐅᒃᐱᕆᔭᖓ ᐱᓕᕆᓂᐅᓂᖓᓂ “ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᔪᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᔪᐊᖑᓂᐅᔪᓂ ᐱᐅᙱᑦᑐᓄᑦ” ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᖅᓵᖅᓯᓯᒪᔪᓂ ᓂᐱᖅᑯᖅᑐᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖃᖅᑐᓂ ᐋᑐᕚᒥ ᕿᒪᐃᓯᒪᔪᒥ ᐋᑐᕚ ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᓂ ᐊᖅᑯᑎᖏᓐᓂ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᓂᖃᕐᓂᐅᔪᒥ. “ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᐳᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᓇᖏᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥ, ᑕᐃᓯᓂᕐᒥ … ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑐᐊᓗᖕᓂ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑐᓂ, ᖃᓪᓗᓈᓂᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᓇᓱᒋᔪᓂ, ᒪᓕᒐᖃᙱᑦᑐᓂ ᐱᕋᔭᖕᓂ ᑕᐃᔭᐅᐸᔅᓲᖅᑐᒥ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᑲᑎᙵᓂᕆᔭᐅᔪᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐹᑐᓴᓐ. “ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖃᙱᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᐃᓚᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ.”

ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐊᒥᓱᓂ ᐅᖃᓗᖕᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐱᖏᒐᒃᑐᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᕿᑐᕐᙵᒥᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂ ᐋᑐᕚᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᖏᓐᓂ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕐᓇᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖓᓂ ᐅᑯᐊ “ᐊᓄᓪᓚᒃᓯᖅᑎᑦᑎᔪᓂ” — ᐹᑐᓴᓐ ᑕᐃᔭᖓᓂ — ᐋᑐᕚ ᕿᑎᖅᐸᓯᐊᓃᑦᑐᒥ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓯᐅᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓄᑦ. ᓄᓇᕘᑉ ᐊᒥᓱᓂ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒥᓱᓂ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᐱᒍᓱᒃᖢᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂ (CPHO) ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ — “ᐃᓚᒋᙱᑕᖓ” — ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓂ ᒪᓕᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᓂᖓᓂ. ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᕝᕙᑐᖅ ᑲᓐᓲᕕᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᓐᓂ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᖏᑦ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᓇᖏᕐᓂᖏᓐᓂ ᑲᐱᔭᐅᓂᐅᔪᓄᑦ. ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᒥ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᖓᓂ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.

“ᓇᓗᓇᙱᓚᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᔪᐊᖅᐳᑦ ᐆᒪᙵᑦ ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᒥ ᐊᒥᓱᓂ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᔪᒥ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ, ᓯᕘᕋᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᑉᐱᐊᓱᖕᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᒃᐱᒋᔭᐃᓐᓇᕆᔭᑦᑎᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐅᖃᕆᐊᓪᓚᒃᖢᓂ ᓯᕘᕋᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᑐᖃᐅᒐᒥ ᐊᒻᒪ ᓴᙲᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖓᓂ. ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᖅ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖓᓂ ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᖅᖢᓂ ᐃᒥᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂ ᑯᕕᕕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᑦᑕᐅᔭᖃᖅᑐᓂ ᐃᒪᕐᒥ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᓂ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᑕᖅᑭᐅᔪᓂ, ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕿᒪᐃᕙᖓ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᖏᓐᓂ “ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕐᔪᐊᖅᑐᒥ” ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᐱᓂᖓᓂ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖑᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐃᒪᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖏᓐᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᖢᓂ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᕗᖅ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᓯᕗᓂᐊᓂ–ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑭᐅᓂᕐᒥ “ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᓯᒪᓪᓗᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂ ᓴᓗᒪᔪᒥ ᐃᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.” “ᓄᒫᓇᖅᑐᒥ ᓱᓕᓂᐅᔪᒥ ᑕᒪᕐᒥᒐᓚᐃᑦ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᕗᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒐᓚᐃᑦ ᓄᓇᓕᕗᑦ ᓱᓕ ᒪᓕᑦᑎᐊᙱᓐᓂᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Monday, February 14, 2022 A5

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᑐᓕᖅᐳᖅ; ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑖᒃᑲᓐᓂᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐸᖅᑮᓐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓂ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐅᔪᒥ ᑕᒪᒃᑭᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ Northern News Services

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᑐᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᕕᕗᐊᕆ 7–ᒥ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒥ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓂ ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑕᑯᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓯᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᑐᓕᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ. ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᒥᓂᔅᑕᖓᓄᑦ ᔮᓐ ᒪᐃᓐᒧᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᕐᒥ-ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᕐᒥ-ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒥᑦ-ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ “ᑭᐅᓘᑎᕗᑦ” ᐅᖃᐅᓯᐅᓕᕌᖓᑦ. “ᑕᑯᔪᓐᓇᙱᓚᖓ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᒥ ᑭᐅᓘᑎᓂᐅᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ. ᑭᐅᓗᖕᓂᐅᔪᑦ ᑕᑯᔭᒃᑲ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑐᙵᕕᖃᕋᔪᒃᐳᑦ ᑐᑭᓯᓂᕐᓘᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᓲᕐᓗ ‘ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓪᓗᐊᙱᓚᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓐᓂ’. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᖕᒥ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐅᖃᕋᔭᖅᐳᑦ, ᑭᐅᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᙱᓚᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᔅᓯᓐᓂ, ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᑐᐃᓐᓇᖅᐳᑦ QR ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓐᓂ.” ᒪᐃᓐ ᐊᔭᐅᕆᕗᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᕼᐋᒻᓚᐅᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓂ ᐱᔪᒪᓂᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᑲᑎᓪᓗᒍ 12,520 ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᑲᐱᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᑯᓯᒪᕗᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕈᖓᓂ ᑲᐱᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᓂᑦ. “ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᓄᑦ, ᖁᔭᓐᓇᒦᕐᔪᐊᖅ, ᒪᑦᓇ, ᖁᐊᓇ, ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᐃᓐ. Red Cross ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᐳᑦ 6–ᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂ ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᓗᕐᔪᐊᓄᑦ, ᐱᖓᓱᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐱᖃᓛᖑᔪᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᕐᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑭᖑᓂᐊᓂ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᕗᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕆᕗᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑭᒡᓕᐅᔪᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᖓᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒥ ᐅᑕᖅᑭᓂᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᓗᒃᑐᓄᑦ. 19–ᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐅᓂᒃᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐅᓂᒃᑎᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᐃᓅᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᒪᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᒪᓚᐅᙱᑦᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓇᑎᒃ. 13-ᖑᔪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ 18–ᖑᔪᓂ ᐊᒥᐊᒃᑯᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐸᖅᑭᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ, ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ. “ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᓄᑐᖃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ (ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᕗᑦ),” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᐃᓐ. ᐅᓄᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᒃᐳᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᑯᓯᒪᕗᑦ

ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐅᐸᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ, 29 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᐅᓄᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᖕᓂᖓᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ, 27 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐊᒻᒪ 21 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᐹᒥᓚ ᒍᕉᔅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒍᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ– ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᓚᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐹᑐᓴᓐ ᐊᑲᐅᓈᕐᓂᐊᙱᓚᖅ. ᒪᐃᓐ ᐊᔭᐅᕆᕗᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᓂ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᖅᑐᓂ ᕿᑐᕐᙵᒥᓂᑦ ᐱᓂᖏᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ19–ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᕿᑐᕐᙵᒥᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᖁᔨᓪᓗᓂ. “ᑐᓴᑲᑕᒃᐳᒍᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᒥ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑕᑯᕗᒍᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓂ ᑖᔅᓱᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑐᑭᓯᕗᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᔪᐊᕐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑯᓂ ᐃᓐᓇᐅᓗᑎᑦ, ᑐᓂᓯᓪᓗᐊᕆᕗᖅ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᕿᑐᕐᙵᕐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᕋ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᓄᑦ.” ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖅᐳᑦ ᑕᑯᓂᕐᒥ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᓂᑯᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᑐᐊᖃᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ, ᓲᕐᓗ ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ, ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᓛᖑᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᓴᙲᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ, ᔮᓐ ᒪᐃᓐ ᐅᖃᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᕐᒥᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᕐᒥᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥ-ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ “ᑭᐅᓘᑎᕗᑦ” ᐅᖃᐅᓯᐅᓕᕌᖓᑦ.

Health Minister John Main says those who make the distinction between being anti-vaccine and anti-vaccine-mandate are “splitting hairs” when it comes to the matter. NNSL file photo

ᐅᓇ ᓴᖅᑭᑉᐳᖅ ᐃᓱᐊᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᓯᓂᐅᔪᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐅᔪᓂ. “ᐊᒃᑐᐃᕙᓪᓕᐊᓕᖅᐳᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐳᕙᒡᓗᖕᓂᕐᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐹᑐᓴᓐ.


A6 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Blizzard-ravaged Clyde River ponders state of emergency

With heavy equipment broken down, water delivery and sewage removal are badly backlogged “ ᒫᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒦᕐᔪᐊᕋᑦᑕ … ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᕗᑦ ,” ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥ ᒪᐃᔭ ᔨᐊᕆ ᓈᑕᓇᐃᓐ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐱᖅᓯᒐᔪᖕᓂᐅᔪᓂ, ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓂ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᕙᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒥᖅᑕᕐᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓄᑦ .

“We’re in quite a predicament right now … we were talking about declaring an emergency and it’s not off the books yet,” Clyde River Mayor Jerry Natanine says of frequent blizzards, broken heavy equipment and backlogged water deliveries to residents’ homes. The Canadian Press photo

By Derek Neary Northern News Services Kangiqtugaapik/Clyde River

The snowbanks in Clyde River are higher than they’ve been in years and the blizzards just keep coming – with another forecast as the weekend approached. Compounding matters, the hamlet’s loaders and bulldozer are out of commission due to broken parts or because of the use of substitute jet A fuel. The community recently ran out of diesel. The list of residents calling for water deliveries and sewage pump-outs is long – very long – as water and sewage truck drivers are having great difficulty reaching snowbound homes occupied by close to 1,000 people. “We’re in quite a predicament right now … we were talking about declaring an emergency and it’s not off the books yet,” Clyde River Mayor Jerry Natanine said of the desperate state of affairs. “If this blizzard continues and we cannot fix any of these equipment, I don’t know what we’re going to do. We’ll have to declare it. That’s an option that we’re still looking at. We’re not ashamed to do it … no community should be shameful to declare an emergency. It would be an emergency when we cannot service the community.” After close to 10 days of having limited or no heavy equipment and four blizzards, calling for military support is “absolutely” a possibility, the mayor acknowledged. In the meantime, the hamlet has asked the Government of Nunavut to airlift a supply of diesel fuel into the community, said Natanine.

The municipality flew in a heavy equipment mechanic from Iqaluit last week. He was able to get the bulldozer running but it has since become immobilized again because the jet A fuel is causing problems, said Natanine. Residents have been demonstrating kindness and teamwork by combining efforts to clear out neighbouring homes and some municipal service roads with shovels. “It’s just been really wonderful how much people help each other,” he said, but he noted that the volume of the snowfall, the drifts from strong winds and the hard-packed nature of the snow have made it extremely challenging. He also credited municipal staff for their efforts, lugging water and sewage vacuum hoses over unsteady terrain. “I’m very proud of all the workers,” he said, adding that some of them work throughout the night. “It’s a big team effort from community members, to mechanics and the drivers and helpers.” Another factor that has been hindering the Qikiqtani hamlet is global supply chain issues, which means lengthy delays in the shipping of replacement parts for heavy equipment. One loader part that the municipal government ordered three months ago still hasn’t arrived, Natanine pointed out. “It’s quite unbelievable how much effect it has on our livelihoods,” he said. Whether Clyde River purchases new heavy equipment to supplement its existing fleet hasn’t yet been decided. The community’s leadership is in the process of planning its fall sealift orders, according to Natanine.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Monday, February 14, 2022 A7

Rankin Inlet airport set to triple in size ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂ ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᓪᓗᐊᖅᑐᒥ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂ. Rankin Inlet’s new airport terminal building will be more than three times the size of the current one. Photo courtesy of Prairie Architects

ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐃᒃᓯᕚᕐᕕᖏᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᒫᓐᓇᒨᖓᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᑕᐅᑦᑑᔪᒥ.

Work expected to begin this summer By Stewart Burnett Northern News Services Kangiqliniq/Rankin Inlet

Rankin Inlet’s air terminal building is due for an upgrade and work may begin this summer. “It’s been a good terminal, but it’s come to the end of its days with passenger volumes, passenger traffic and airline volume expected to continue growing,” said Darren Nichol, director of Nunavut airports. The new terminal will be a brand-new facility built over two phases in the next five years. The first phase may see construction begin this summer on the initial part of the structure and will take close to three years. Once complete and operations have been transitioned,

the old terminal will be demolished, paving the way for the second phase of work to finish the job. Nichol didn’t put a number on the total cost for the new terminal, saying the Government of Nunavut is still in the award phase and he could circle back on the costs in the summer. The new building will be roughly three-anda-half times the size of the current terminal. “It’s going to be significantly bigger,” said Nichol. “It’ll offer a better passenger experience, more modern amenities, additional seating, much more space. It will be quite an impressive facility.” He called it an exciting project for Rankin Inlet and the Kivalliq and is looking forward to getting moving on it.

ᒥᑦᑕᕐᕕᖓ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᔪᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᑕᑭᔪᓂ ᐃᒐᓛᓂ ᐅᑕᖅᑭᕕᖓᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥ.

The runway side of the planned Rankin Inlet airport terminal will feature tall windows in the waiting area. Photo courtesy of Prairie Architects

ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒥ ᓇᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᕆᓇᔭᖅᑕᖏᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᒥᑦᑕᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓂ.

The planned layout for Rankin Inlet’s new airport terminal building shows increased floor space and amenities over the current terminal. Photo courtesy of Prairie Architects

The seating area at the new Rankin Inlet airport terminal will sport a much more modern look. Photo courtesy of Prairie Architects


A8 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

Editorial & Opinions wh mK5

Published Mondays

Office: 626 Tumiit Plaza, Iqaluit, NU Box 28, X0A 0H0 Reporters: Trevor Wright, Derek Neary Advertising: Phone: (867) 979-5990 Fax: (867) 979-6010 Toll free: (855) 447-2584 Email: editor@nunavutnews.com Website: www.nnsl.com/nunavutnews Kivalliq office: Box 657, Rankin Inlet, NU, X0C 0GO Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Production facilities: Box 2820, Yellowknife, NT, X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: editorial@nnsl.com advertising@nunavutnews.com circulation@nnsl.com Website: www.nnsl.com Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason GROUP PUBLISHER: Mike W. Bryant – mike.bryant@nnsl.com COORDINATING EDITOR: Craig Gilbert – craig@nnsl.com ACCOUNTING: nnsladmin@nnsl.com Editorial board: Mike W. Bryant • Craig Gilbert • Emily McInnis Derek Neary • Alyssa Smith NEWS EDITOR Emily McInnis Editorial Production: editor@nunavutnews.com Sports: James McCarthy – sports@nnsl.com Arts: entertainment@nnsl.com Business: business@nnsl.com Advertising production Production co-ordinator: Jennifer Reyes ADVERTISING advertising@nunavutnews.com All departments: advertising@nnsl.com National: James Boylan Classified Advertising: classifieds@nnsl.com CIRCULATION – circulation@nnsl.com Circulation Director: Amy Yang Subscriptions: One year mail $75 Online (entire content) $50/year

Comments and views from NUNAVUT NEWS/north and letters to the editor

ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕐᔪᐊᖅᐳᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ $10 ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᒃ ᐊᖏᕈᑎ ᓇᒃᓴᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᕐᔪᐊᖑᔪᓂ Northern News Services

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓂ ᔭᓄᐊᕆ 21–ᒥ ᓄᓇᕗᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ, ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᕗᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᒥ $10–ᒥ ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᒫᔾᔨ 2024–ᒥ, ᑎᑭᓐᓂᖃᖅᐳᖅ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᓂᕆᐅᖕᓂᐅᔪᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ. ᐅᓇ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᖅ ᐊᖏᔪᐊᓘᕗᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᒍᕕᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ 1,200–ᐸᓗᖕᓂ – ᒫᔾᔨ 2020–ᒥ – ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓖᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔪᒥ Atkinson Centre ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ/ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖅ ᑐᕌᓐᑐᒥ. ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᔪᓕᕆᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓂ ᑕᐃᑯᖓ ᒫᔾᔨ 31, 2020–ᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒧᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᒥ ᖃᐅᑕᒫᒥ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ $48.99–ᖑᕗᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᖅᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ; $26.94 ᐅᓪᓘᑉ–ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ; ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᑭᓖᓂᐅᔪᑦ $47.86–ᒥ; ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓘᑉ– ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᐊᑭᖓ $22.53. ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑳᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐊᑭᓕᐅᑎᖏᑦ $22.50–ᖑᕗᖅ ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ. ᐅᓇ ᑲᑎᕐᔪᐊᓲᖑᕗᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓂ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂ. ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᑲᓐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓇᑉᐸᓪᓗᐊᖓᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᖕᓂᖓᓂ, ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ ᐃᓱᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᓇᓚᐅᑦᑖᕆᔭᐅᕗᖅ ᐊᖓᒧᖅᑳᑦ ᕿᑐᕐᙵᓕᖕᓂ ᑎᑭᐅᒪᔪᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ 6-ᓄᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᕝᕕᖕᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᑐᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᐳᑦ $14,000–ᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᔪᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᖃᓱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᔪᕐᓇᕐᓂᐅᔪᓂ ᓵᙵᔭᐅᔪᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐊᖓᒧᖅᑳᖑᔪᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᒍᓂ ᐊᑭᑐᓗᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕐᓇᕐᓗᓂ ᓇᓂᓯᔭᕆᐊᒃᓴᖅ. ᐃᑲᔫᓯᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᕗᑦ ᐅᕘᓇ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓂᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ. ᐊᖏᓂᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᐳᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓂ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓗᓂ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᖏᓂᖓᓂ, ᐃᒡᓗᖓᓄᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ 34–ᓂ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐱᓚᐅᖅᐳᑦ

We acknowledge the financial Nous reconnaissons l'appui financier support of the Government of Canada. du gouvernement du Canada.

Member of the Ontario Press Council. The Ontario Press Council was created to defend freedom of the press on behalf of the public and press alike and to consider specific, unsatisfied complaints from readers about the conduct of the press in gathering and publishing news, opinion and advertising. Complaints should go to: The Ontario Press Council, 2 Carlton St., Suite 1706 Toronto, Ont., M5B 1J3 Email: Info@ontpress.com Fax: 1-416-340-8724 www.ontpress.com

Send us your comments

Email us at: editorial@nnsl.com; mail to Box 28, Iqaluit, NU, X0A 0H0; or drop your letter off at our office at 102 Tumiit Plaza. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements.

ᐃᑲᔫᓯᖅᑕᐅᕙᒃᑐᒥ 2019-2020–ᒥ ᐊᒻᒪ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᓂ 50–ᓂ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓂ ᐱᓚᐅᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥ ᐅᕘᓇ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓄᑦ ᐃᓕᑦᑏᓐᓇᕆᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ, ᐃᑲᔫᓯᖅᓯᕙᒃᑐᒥ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓄᑦ 18 ᑐᖔᓃᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᓕᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᔪᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᐋᑐᕚᒥ ᐃᓚᖃᓚᐅᕆᕗᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᖓᓂ 238–ᓂ ᓄᑖᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒃᓴᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᓇᓂ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓂ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒐᓱᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓄᑦ–ᑐᙵᕕᓕᖕᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᓯᔨᐅᔪᓄᑦ ᒫᔾᔨ 2026–ᒥ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᙱᓚᖅ ᖃᓄᖅ ᐅᑯᐊ ᐃᓂᐅᔪᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑯᓂᐸᓗᖕᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᒥ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ $66 ᒥᓕᐊᓐᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᒥ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ. ᓄᓇᓖᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖃᙱᑦᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥ ᐸᐃᕆᕝᕕᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ, ᐅᖃᖅᐳᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓚᖃᕐᒪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᔪᒥ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᓂᑦ. ᐊᖏᕈᑎ ᓇᒃᓴᕐᓂᐊᕆᕗᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᐅᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔨᐅᔪᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᖓᒍᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᐳᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᔪᒧᑦ 25 ᐳᓴᓐᑎᒥ $66 ᒥᓕᐊᓐᓂ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᓂᖓᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ. ᐅᓇ ᐃᓱᒪᑐᓪᓗᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᕗᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᕐᒪᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒥ ᓴᓇᔨᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑮᓴᐅᔾᔭᒃᓴᓂᖏᓐᓂ ᑲᒪᓇᖅᑐᒥ 44 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂ ᑮᓴᐅᔾᔭᒃᓴᓂᐅᕙᒃᑐᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᖕᓂᐅᔪᒥ $50,000–ᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ $113,000–ᒥ. ᑕᑯᓯᒪᕗᒍᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᖕᓂᖓᓂ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂ ᓴᓇᔨᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᒑᖓᒥᒃ ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᖕᒥ ᑮᓴᐅᔭᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕇᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᕐᓇᑎᒃ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᒥᓂᑦ. ᕿᒪᒃᓯᓲᖑᕗᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖓᓂ ᓄᖅᑲᖅᖢᑎᒃ. ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐸᖅᑭᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᓪᓗᐊᖑᙱᓚᖅ. ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓂᐅᔪᓂ ᑐᓴᕈᒥᓇᑦᑎᐊᖅᐳᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ.

High hopes for childcare plan $10 per day daycare agreement can bring sweeping improvements Northern News Services

NNSL Media, a division of Black Press Media Publishers of: Inuvik Drum • Kivalliq News Yellowknifer • Hay River Hub NWT News/North • Nunavut News/North

www.NunavutNews.com

With the federal announcement Jan. 21 that Nunavut, like other provinces and territories, has also reached an agreement toward $10 per day childcare by March 2024, comes high hopes for parents that things might get a little easier. This announcement is huge if you are a parent who has lucked into one of the roughly 1,200 – as of March 2020 – existing licensed childcare spaces in the territory, according to a report by the Atkinson Centre for Society and Child Development at the Ontario Institute for Studies in Education/University of Toronto. The Early Childhood Education Report studied early learning and childcare initiatives up to March 31, 2020. According to the report, the average daily fees for childcare are $48.99 for full-time infants; $26.94 for part-time infants; full-time preschoolers meant payments of $47.86; and part-time preschoolers cost $22.53. The average after-school program fees are $22.50 per day. This adds up to a lot in any family’s budget. Fees for licensed childcare in Nunavut will be cut in half, on average, by the end of this year, and it’s estimated that parents with children up to

age six in licensed childcare centres in Iqaluit could save up to $14,000 per year on those fees. The support of family members can ease some of the difficulty faced by young parents, especially when returning to school or work if daycare has proven unaffordable or hard to find. Subsidies are also available through the regional offices of the Department of Family Services for those who need the support and qualify. Amounts are based on a needs test, taking into account family size, housing expenses and cost of the program. The report stated that 34 families received a subsidy in 2019-2020 and an additional 50 applicants received funding through the Young Parents Stay Learning Program, which subsidizes daycare costs for parents under age 18 who are working toward their high school diploma. The recent agreement with Ottawa also included the creation of 238 new childcare spaces in Nunavut among licensed, not-for-profit and family-based childcare providers by March 2026. It doesn’t specify how those spaces will be distributed among communities, but it does leave plenty of time to figure out how and where to spend the $66 million

in federal funding over five years promised to the cause. Communities that don’t have buildings to host daycares should consult with the Government of Nunavut, say the feds, as the funding from the Government of Canada includes support for existing infrastructure, including schools and community centres. The agreement will also bring higher wages for early childcare workers. That will be achieved through the creation of a wage grid and the Government of Nunavut is proposing to invest up to 25 per cent of the $66 million to raise pay for childcare staff. This is a wise choice, as the Early Childhood Education Report noted that daycare workers are currently earning a shocking 44 per cent of the salary of teachers in the territory, an average of $50,000 per year to teachers’ $113,000. We’ve seen how it goes when essential workers are given a paltry sum and asked to carry on providing services while unable to then pay their own bills. They leave, or stop working. Childcare shouldn’t have to be a struggle. The plans for creation of these spaces, training, and increased wages are all wonderful news, and we’re hopeful they stay on track.


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Remembering growing up in the olden days Northern News Services

UPLUKKUT INUIN. IQALUKTUUTIAMI HILA NIGLAKPIAQHUNI. HIQINIQ KIHIM QULVAKPAKTUQ ALIANAQ. NAAMAINNAQTUT INUIN. TAMNA QALAGJUARNIQ AKHUUQPALLAARAHUAQTUQ KIHIMI. QAANGIRNIAQQUK. INUIN AIHIMAVAKTUT NUTAQQATLU ILANGNIT ILIHALIALIQTUT. NIUVIQVIIT ANGMAUMAJUT HULI QUANA. NIQIHANIK GAVAMATKUTLU TUNNGAVIKKUTLU TUNIQHAIJUT QUANAQQPIAQ AMIHUMIK ILLA. INUIN QARITAUJAKKUT ATUQPAKTAIT QANURITAAHAAT. ANGNAN MIQHUJAQPAKTUT PINNIRAALUK ILLA. NUTAQQAT NAAMAINNAQTUTLU. ILANI ANIILIQPAKTUT ALAAPAKMI. HAMLATKUT UPLAPQAIJUT QARITAUJAKKUTLU. INUIN NUTAQQATLU UUKTULIQPAKATUT. TAPKUAT AANIAQTUT NAAMAKHILUTIK PITJAVUN. AYUQNANGMAN ILLA. ITQAUMAJAVUT ILAIJAKTUT ILAVUT HUMILIKIAK. QUANAQPIAQ INUINLU QABLUNATLU IKAJUQPAKTUT AGJAKHUNIK NIQIHANIKLU HUNAVALUKNIKLU NIUVIKVIMIT. NAAMAGLUHI. IVJARUTIT ATUQATTAQLUGIT. UAQATTAQLURIT ALGATIT. TAMNA AANIARUT HIVURANAQPALAAKMAN. TUHAQPAKLUGIT MUNAHIITLU DAKLIITLU. NAAMAQUPLUGIT INUIN. QINIQPAKLURIT ILATIT. Welcome to Cambridge Bay, Nunavut, land of the Inuinnait, living on the coast of the Arctic Ocean along the Northwest Passage. February is usually the coldest month of the winter months up here, so hopefully everyone is doing well and being safe. The sun rises in the morning and gives beautiful brightness for each day, unless it is blowing snow or a blizzard. When there are blizzards, most communities shut down their offices and services such as water delivery and sewage pump-outs, garbage pick-ups are unable to do their jobs due to blowing snow with roads made impossible to drive on. Other essential services and housing association maintenance workers are unable to provide safe repairs during a storm. People say when it is storming, it is a warm wind and lots of blowing soft snow and that is when it is fun for kids to get fresh air and play outdoors briefly, go back in to warm up and have a snack and go back out to play again. This is what our Ancestors did, when they would pre-

ᐃᖃᓗᐃᑦ/Iqaluit street talk with Trevor Wright

ᒐᐃᔪᓪ ᕼᐊᒡᐳᓗᒻ “ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᕐᒥ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓴᐃᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓚᖓ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐊᐃᕙᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᒃᑲᐃᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓄᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓄᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᖏᓐᓄᐊᕐᓂᕐᒧᑦ .”

Monday, February 14, 2022 A9

Cambridge Bay Tea Talk with Navalik Tologanak email: helent@qiniq.com

pare their harvest to feed families, to cut up fish or meat so that our Mothers and Grandmothers can cook up a feast for them and their neighbors at the camp, check on their dog teams, and to keep removing snow from their igloos and homes, go back in to warm up and have a nice cup of hot tea and a snack and go back out to tend to important tasks that need to be taken care during a storm. So many good memories and stories from our Elders, and also remembering growing up in the olden days. Life was peaceful and quiet then. Today we rely on going to the store to purchase food, though today Inuit still go hunting and fishing to provide for their families and communities. Us Inuit always get so excited when there is a fresh pot of caribou cooking or fish, seal with fresh hot bannock and a nice fresh hot pot of tea or coffee from fresh ice from the ocean, river or sea. Today caribou is scarce now on our island and hunting grounds, though in the waters fish, seal and seafood are still plenty. Today, our young hunters love the passion of hunting and fishing and going out on the land,and us parents and grandparents and community members are so proud of each of you. Let us hope it will always last for a long time that harvesting is good and healthy and plenty for our people. Mom’s cooking will always be the best, and now that we are Mothers and Grandmothers we can carry on the good cooking. During the pandemic it is so important that the airlines keep up with their services to the communities. Bringing in cargo such as food and supplies is so much relied on nowadays. When there is bad weather, the planes usually cancel until the next day or so. We are so thankful for their service they provide to each community in Nunavut and the North. Quana Canadian North crew, to Todd and the crew Quana for always being there for your community. God Be With You Son.

Wow! Sew beautiful! Look at all these beautiful crafts sewn by talented Eva Kablonak Anavilok-Komak of Cambridge Bay, Nunavut. Eva was 5 years old when her Aunt Bessie Meyok of Umingmaktok (Bathurst Inlet) put a needle and thread in her hands and had her sew mini duffles. She has continued sewing most of her life now. She made her first parka at the age of 15 for herself and her husband to be. She got her inspiration from her Aunt’s most beautiful parkas and embroidered kamiks. Her embroidery and beading usually takes a couple of weeks. She has been sewing more often during the pandemic and isolation. Photos courtesy of Eva Anavilok-Komak

What do you think of the protests happening in Ottawa?

ᑎᐊᕆᓐ ᐸᓂ “ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᙱᑦᑎᐊᖅᐸᕋ. ᐃᓱᒪᕗᖓ ᐅᓄᙱᑦᑐᑯᓗᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᒃᑭᒐᓚᖕᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓂ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᖓᓂ. ᓱᕙᓕᑭᐊᖑᓇᓱᒋᕙᕋ, ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ . ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓃᖅᐳᖅ , ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕗᖅ .”

Gale Hagblom Darren Penney “I respect that people “I don’t support it. have the liberty and I think it’s a small freedom to protest amount of people peacefully but I don’t that just basically condone anything tried to to overturn that’s controversial or something that most impedes the flow of Canadians support. I traffic, the ability for people to get to think it’s a waste of time, they’re not their employment and the students making any changes.It’s not really a protest anymore, it’s an occupation.” to get to their classes.”

ᕌᑦ ᓯᒥᑦ “ ᐸᒡᕕᓵᕆᔪᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᒐᕙᒪᑐᐊᖑᙱᑦᑐᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓕᒫᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ. ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓃᖅᐳᖅ. ᐅᓇᑕᕐᓂᐅᕗᖅ ᐆᒻᒪᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓂ, ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ.”

Rod Smith “They’re interfering with the business of not just the government but with a whole city and its residents and now nationally. It’s well beyond a protest. If it’s a battle of hearts and minds, it’s failing miserably.”

ᑯᐊᕆ ᔫᑐᕆ “ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᓴᐃᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ , ᐃᓱᒪᕗᖓ ᓴᖑᒐᓚᖕᓂᖓᓂ ᐊᓯᐊᓄᖔᖅ. ᐅᖃᓕᒫᓚᐅᖅᐳᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᓂ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂᑦ. ᑭᓱᑐᐃᓐᓈᓗᖕᓂ ᑐᑭᖃᙱᑦᑐᐊᓗᖕᓂ. ᐃᑲᔪᖅᓯᙱᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒃᑕᕋ .”

Corey Joudry “I respect people’s right to peacefully protest, I just think it’s kind of evolved into something else. I read today in the news they’re blocking schools. All sorts of crazy shit. I’m not for it by any means.”

ᔨᐊᕝ ᐴᓐ “ ᐃᓱᒪᕗᖓ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ , ᖃᓄᐃᒋᙱᑦᑎᐊᖅᑕᕋ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᖀᒥᒍᓱᖕᓂᕐᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᖀᒥᓇᖅᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᑎᒃ, ᓂᙵᐅᒪᓂᐊᓗᒃ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂᙶᕋᓗᐊᕈᓂ, ᒪᕐᕈᖓᓂ. ᐃᓱᒪᕗᖓ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓂ .”

Jeff Burn “I think everybody has a fundamental right to protest, I’m fine with that but when we start inciting hate with hate symbols, violence whether it be third-hand, second-hand. I think everyone has the right but not with the way it’s currently going.”


A10 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Iqaluit vaccine mandate goes into effect; Nunavut receives more nurses All Elders in Cambridge Bay Continuing Care Centre outbreak fully vaccinated By Trevor Wright Northern News Services Nunavut

The City of Iqaluit’s vaccine mandate went into effect on Feb. 7 with all City facilities including the fitness centre requiring a proof of vaccination to enter, joining communities such as Arviat and Rankin Inlet who have instituted similar mandates. According to Nunavut Health Minister John Main, those who make the distinction between being anti-vaccine and anti-vaccine-mandate are “splitting hairs” when it comes to the matter. “I don’t see any coherent argument against vaccine mandates. The arguments I do see put out are quite often based on misinformation such as ‘the City of Iqaluit should not have access to my personal health information’. “That’s something a person against a vaccine mandate would say, the response is they don’t have access to your personal information, they only have access to the QR code.” Main encouraged other Government of Nunavut departments and the hamlets to have a vaccination mandate just like Health and praised

the efforts of Inuit Organizations such as Nunavut Tunngavik Incorporated who are offering incentives to Inuit for getting vaccinated. A total of 12,520 booster doses have been administered to Nunavummiut and the Department of Health has also seen an increase of first and second dose vaccinations. “To our healthcare workers, thank you so much, mat’na, quana, qujannamiik,” said Main. The Red Cross is sending six nurses to Iglulik, Baker Lake and Taloyoak, the three communities with the most cases after Iqaluit. The federal government has sent two nurses to Rankin Inlet. The Department of Health is also working to increase staffing levels for the Covid-19 hotline to help with increased wait times. Nineteen Nunavummiut have been hospitalized from Covid-19, none of these hospitalizations were people who had been fully vaccinated with a booster shot. Thirteen out of Cambridge Bay’s 18 remaining confirmed cases are at the Cambridge Bay Continuing Care Centre, spread among both clients and staff. “Fortunately all Elders at the centre are fully vaccinated and have had their booster (shot),” said Main.

Fewer attending school Since schools have reopened, they have seen lower than average attendance rates, 29 per cent fewer than average in Kitikmeot, 27 per cent in Kivalliq and 21 per cent in Qikiqtani, according to Nunavut education minister Pamela Gross. If a student is considered to be a high-risk contact they have to isolate, however the parents of those do not have to as isolating all contacts of contacts, according to Patterson is not feasible. Main encourages parents who have concerns about their children catching Covid-19 at school to have their children vaccinated. “We are hearing that concern, as the department of health we are seeing inquiries from elected officials and parents on this, we understand that it’s stressful for many parents,” he said. “If the vaccine is good enough for you as an adult, you should also give that protection to your child. That’s my personal feeling about paediatric vaccines.” People can expect to see future contact tracing changes as the Department of Health will be focusing more on higher risk areas, such as congregate settings, critical services and minimizing the risk to those

ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᓂᑯᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᕙᓪᓕᐊᓕᖅᐳᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ, “ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᓂᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᓂᑯᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂ (ᐳᕙᒡᓗᖕᓂᕐᒧᑦ),” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒧᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᕕᕗᐊᕆ 8–ᒥ.

Contact tracing for Covid-19 is beginning to impact other health maintenance programs, “like routine vaccinations and in some cases contact tracing around TB,” said Dr. Michael Patterson during a Government of Nunavut Covid-19 update on Feb. 8. Trevor Wright/ NNSL photo most vulnerable such as Elders and immunocompromised people. This comes on the tail of current contact tracing efforts hindering long-term health programming.

“It has started to impact other health maintenance programs like routine vaccinations and in some cases contact tracing around TB,” said Patterson.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Water investigation ongoing, water still coming direct from lake

Monday, February 14, 2022 A11

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕝᕕᖓ ᓱᓕ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂ-ᖃᑦᑕᕐᓄᑦ ᖄᖏᐅᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.

Iqaluit’s water treatment plant is still undergoing a multi-tank bypass. NNSL file photo

Residents may still see sediments in the water By Trevor Wright Northern News Services Iqaluit

During the week of Jan. 24, a team of specialists including engineers, water quality chemist and environmental mediation experts were on site, according to the City of Iqaluit. The purpose of this visit was to investigate the condition of the water treatment tanks throughout the water treatment plant. These updates were provided by the City Feb. 7. Parts of this included taking con-

crete samples, a structural/material assessment, testing and water sampling. The investigation is ongoing. The multi-tank bypass remains in operation which means raw water from Lake Geraldine is still being pumped from the lake to the reservoir and distribution system. While the water normally goes through additional filtering and disinfection, the City of Iqaluit wanted to highlight and UV and chlorine disinfection processes this water still goes through. Residents can expect to see sed-

iments in their water as a result of this. The bypass is expected to remain in operation until a permanent tank solution is installed. However, while the city stated that the findings of the investigation would inform this permanent solution, no timeline was provided by press deadline. Water sampling and hydrocarbon monitoring efforts are continuing. At the beginning of the year Iqalummiut started reporting a fuel smell coming from the water again. Jan. 15 it was announced by

the Nunavut department of health fuel oil was found in the water, but were well below Health Canada’s drinking water values for health. Then on Jan. 19 a a boil-water advisory was issued for residents, which was then lifted on Jan. 28 with Nunavut’s department of health deeming it “safe to drink without boiling.” At the time Nunavut MP Lori Idlout called on the federal government to follow-up on a 2015 promise to end water crisises in Northern and Indigenous communities.

ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᑦ ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑭᓂᖅᑐᓂ ᐃᒪᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓗᒪᑦᑎᐊᖅᑑᔮᙱᓪᓗᓂᐱᑎᑕᐅᔪᒥ ᖃᔅᓯᒐᓚᖕᓂ-ᖃᑦᑕᕐᓄᑦ ᖄᖏᐅᑎᔭᕆᐊᓕᖕᒥ.

Iqaluit residents may experience sediments in the water or cloudiness as a result of the multi-tank bypass. Trevor Wright/NNSL photo


A12 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Around Nunavut ∂´êÄ∏∂Ò ¥∂fl±´ Phone: (867) 979-5990

Bursary list recipients announced

Arviat Northern Youth Abroad awarded nine alumni with bursaries to help fund their education in the organization’s 2021 selection, with two members from Arviat included. Beth Aglukark, an alumni of both the 2014 Canadian program and 2015 international program, received a bursary for her work on a bachelor’s of commerce in accounting at the University of Ottawa. James Koomak, an alumni of the 2011 Canadian program and 2016 NYA Next, also received a bursary toward Nunavut teacher education at Nunavut Arctic College. Aglukark and Koomak were the only recipients from Nunavut. – Stewart Burnett

Garden to be planted in Iqaluit for Queen’s Platinum Jubilee

Iqaluit Eva Aariak, Commissioner of Nunavut announced she will be joining her fellow territorial commissioners and Lieutenant Governers to each plant a garden in their own jurisdictions during the summer, This is to celebrate the British Queen Elizabeth’s Platinum Jubilee, which recognizes her 70 years as a monarch. “This garden will honour Her Majesty the Queen throughout her Platinum Jubilee year,” said Aariak, “the garden will be living tribute to Her Majesty, who has served with extraordinary commitments for seven decades.” Nunavut’s garden will be in Iqaluit, at the Legislative Assembly. – Trevor Wright

Fuel fumes close Aqsarniit Ilinniarvik

Iqaluit Aqsarniit Ilinniarvik in Iqaluit was closed to staff and students

Email: editor@nunavutnews.com

Fax: (867) 979-6010

due to a lingering fuel odour, the Government of Nunavut announced on Feb. 8. The problem originated on Feb. 3 when the smell of fuel became noticeable. A loose fuel connection was found and repaired. However, the odour persisted the following day and the school was kept closed. On Monday, Feb. 7, a Workers’ Safety and Compensation Commission inspector issued a stop-work order due to the poor air quality at the school, according to the GN. “CGS (Community and Government Services) hired an environmental firm to assess the indoor air quality at Aqsarniit Ilinniarvik,” said CGS Minister David Joanasie. “The department will continue to assess the situation and determine when it is safe to reopen the school.” Education Minister Pamela Gross added, “We know that Aqsarniit students have had a number of interruptions to their learning in the last few weeks. We are hopeful that this situation can be resolved quickly so that students can resume classes safely.” – Derek Neary

KIA announces program funding

Kivalliq The Kivalliq Inuit Association has announced new funding available for grants and contributions to support community-based initiatives that foster and enhance traditional Inuit skills, including language. Budget guidelines include a maximum of $10,000 per proposal request and limitations on instructor and rental fees. Capital assets such as ATVs, boats, sewing machines and video cameras can be rented only, not purchased. Programs will require reporting, including photos and success stories. More details about the requirements are available on KIA’s website. – Stewart Burnett

Books showcased as part in Inuktitut Language Month

Qikiqtani The Qikiqtani Inuit Association (QIA) will be taking part in Inuktitut Language Month for its sixth year as they celebrate the language during all of February. As part of this celebration QIA is showcasing a different Inuktitut book every day for the month of February which were produced through a QIA/Inhabit Media partnership. The first Inuktitut book showcased was ‘The Fox Wife’ by Beatrice Deer. Check out QIA social media each day for a different Inuktitut book. A returning part of Inuktitut Language Month is the Inuktitut Song/Poem Contest in which Qikiqtani Inuit can enter to win $2,500. To enter post your song or poem to QIA’s social media pages with the hashtag #QIAInuk22 or email your submission to whopkins@qia.ca. – Trevor Wright

Rec centres reopening

Baker Lake The Hamlet of Baker Lake was tentatively reopening the recreation centre as of Friday, Feb. 4. “Sport, recreation and physical activities play an important role in the well-being of our residents,” stated the hamlet in a news release. “We are eager to initiate activities again, but we have a responsibility to ensure that participants follow municipal bylaw 237 and Government of Nunavut rules and regulations.” The bylaw being referenced is the proof-of-vaccination rule, which applies to everyone five years and older entering the recreation centre, including the ice rink, fitness room, community hall and youth centre. No team sports were permitted upon opening, but players could engage in drills. Players were asked to arrive with equipment already on, besides their skates. – Stewart Burnett

Environmental concerns for Mary River remain; NIRB extends decision deadline Most affected communities in support of phase two expansion, says Baffinland By Trevor Wright Northern News Services Qikiqtani

On Jan. 31, Baffinland Iron Mines filed its closing statement to the Nunavut Impact Review Board in support of its proposed phase two expansion of the Mary River Mine. The proposed timeline for the Nunavut Impact Review Board (NIRB) to reach its decision and forward findings to the federal minister of Northern Affairs was 45 days from Baffinland’s closing statement being submitted. However, due to the “overwhelming’”quantity of information to digest, the regulatory body concluded an additional 60 days is required. An extensive record of technical reviews, community information sessions, public hearings, roundtables and conferences stretching back to late 2018 must be navigated. Covid-19 has also played a role in slowing down the timeline. The cancellation of planned in-person meetings, transition to modified practices and measures and limitations on travel all played a role in this extension. Among the highlights in Baffinland’s closing statement are plenty of commitments, including iron ore dust mitigation measures, chief of which hinge on the approval of a 110-kilometre railway from the mine site to Milne Inlet. There are increases planned to Inuit-led monitoring and to help fund a Qikiqtani Inuit Association Inuit Stewardship Plan and Inuit Committees, as well as plans for three new Inuit-staffed wildlife monitoring stations. Baffinland says the monitoring stations will create 24 new jobs for Inuit, they also highlighted the existing economic opportunities presented to residents of north Qikiqtani, with

as many as 75 people from Pond Inlet and 80 from Sanirajak working at Mary River. Bernard Choquette of Iqaluit, quoted by Baffinland in its statement, said there are “over 300 Inuit working at the mine.” Baffinland has committed $1.5 million annually for Inuit training for the 17 years that the mine is expected to remain in production. In total, royalties to Inuit are “conservatively estimated at $2.4 billion,” if phase two is approved. The Government of Nunavut is in line to receive $680 million in taxes and payments while the Government of Canada stands to collect $1.7 billion in revenue. The mine is projected to add $30 billion to the Canadian economy’s gross domestic product over its lifespan. Commodity prices for iron ore continue to be strong, reaching a peak of over $200 a tonne in July 2021. As of Feb. 8, it sat at $148 per tonne. The mining company also noted in its closing statement that a majority of hamlets in north Baffin said the phase two expansion should be approved. “Baffinland recognizes the time devoted to reviewing the project proposal and participating in the assessment, and is especially grateful to the north Baffin communities,” the summary reads. Request for comment was made to the hamlets of Pond Inlet and Arctic Bay but no response was received as of press deadline. Lingering environmental concerns Support in those two communities has not been unanimous. In February 2021, a group of residents from Pond Inlet and Arctic Bay known as the Nuluujaat Land Guardians set up

ᐹᕙᓐᓛᓐ ᐅᖃᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᓄᑖᖑᔪᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᕕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ 24–ᓂ ᓄᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᓯᒪᕗᑦ $1.5 ᒥᓕᐊᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 17–ᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓂᖓᓂ ᓴᖅᑭᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᓂᖓ ᒪᕐᕈᖓᓂ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᒍᓂ.

Baffinland says the three new environmental monitoring stations will create 24 new jobs for Inuit and has committed $1.5 million annually for Inuit training for the 17 years that the mine is expected to remain in production if its phase two expansion is approved. Photo courtesy of Baffinland Iron Mines a blockade at the mine’s airstrip and tote road. The protesters were opposed to the increased shipping proposed by Baffinland, due to the potential effects on the landscape and wildlife. The blockade ended in an injunction that caused the protesters to leave Mary River Mine, or face being detained by the RCMP. Also opposed to the phase two expansion on environmental grounds is Oceans North, who has noted a 50 per cent decline in the narwhal population since the mine opened around Milne Inlet, the site from which iron ore is shipped overseas. “It’s probably safe to say we don’t even fully

appreciate and understand the problem yet,” said Chris Debicki, vice-president of policy development with Oceans North, “Baffinland has pointed to other potential causes to the 50 per cent decline in narwhal, but there are a lot of unanswered questions with respect to what’s going on in the narwhal population.” An effective monitoring system from Baffinland “has yet to be developed,” noted Debicki, who adds the most reliable information Oceans North gets is from local harvesters and not from Baffinland. NIRB is expected to file its final recommendations by Friday, May 13.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

ᕼᐊᓚᓐ ᐊᕐᓇᖅᔪᐊᖅ KINDLY SPONSORED BY

INVESTMENT GROUP INC.

Do you have an amazing story from your adventures on the land? Tell us your story and show us your photos for a chance to win $100, sponsored by NCC Investment Group Inc., visit www.nccig.ca today. Submit your story and photo to our Nunavut News Facebook page, or by email to editor@nunavutnews.com. Entries will be placed on our Facebook page. They may also appear in this newspaper and other Northern News Services publications. The story and photo with the most reactions by noon each Thursday wins. This week’s winner is Pierre Ikhakik. Congratulations!

ᓵᒪᐃᓐ ᐸᓂᒡᔪᒃ

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐸᓂᒐ ᐃᐊᓯ-ᕉ ᐸᓂᒡᔪᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑖᑕᒐ ᐲᑕ ᐸᓂᒡᔪᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᒪ ᐃᒡᓗᕋᓛᖓᓂ ᐊᐅᔭᖅ 2021–ᒥ. ᐃᐊᓯ-ᕉ ᐅᒥᐊᖅᑐᖃᑎᖃᕈᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒫᓗᖕᒥ ᐊᑖᑕᓐᓂ ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᓯᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ.

ᓴᓂᕋᔭᒃ ᑐᒃᑐᕐᔪᒃ ᖃᓪᓗᑎᕐᔪᐊᖅ ᓴᓂᕋᔭᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥ – ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᕕᖕᒥ.

Monday, February 14, 2022 A13

ᐊᐃᕝᒐᖅ ᐲᑐᓴᓐ

ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᓂᐱᓕᖅᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᓪᓗᑕ Wentzel ᑰᖓᓐᓂ ᖁᕐᓗᖅᑑᒧᑦ.

Helen Arnaqjuaq

Sanirajak Big Dipper in Sanirajak, NU – beautiful evening photo of the radar.

ᔭᐃᒥᓯ ᐋᓪᒎᓇ

ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ ᓄᓇᕗᑦ, ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ!

Aivgak Pedersen

Kugluktuk Beautiful sunset while traveling from Wentzel River to Kugluktuk.

ᐱᐊᕆ ᐃᑲᒃᕼᐃᒃ

ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓲᓴᓐ ᐊᒻᒪ ᐱᐊᕆ ᐃᑲᒃᕼᐃᒃ ᐱᓱᔪᐊᕐᔪᒃᑐᑦ -33–ᒥ ᓯᓚᒥ -45 ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᖃᖅᑐᒥ.

James Algona

Kugluktuk Kugluktuk, NU, morning snapshot!

ᓄᕗᔭᖃᙱᑦᑐᖅ -32 C–ᒥ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᔭᓄᐊᕆ 30–ᒥ. ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᑦᑕ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ.

Charmaine Panegyuk

Cambridge Bay My daughter Essi-Rew Panegyuk and Dad Peter Panegyuk, at my parents’ cabin summer 2021. Essi-Rew was wanting to go boating in the ocean with my dad to set fish nets.

Winner: Pierre Ikakhik

Arviat Above: Susan and Pierre Ikakhik having a short walk in -33 weather with a -45 windchill. Left: Clear skies at -32 C in Arviat on Jan. 30. Picture taken near our water reservoir.


A14 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

Patterson resigns from Conservative caucus

www.NunavutNews.com

Any association with ‘abhorrent, racist, white-supremacist, lawless hooligans’ at trucker protest is a deal-breaker for Nunavut senator By Derek Neary Northern News Services Nunavut

Some governing members of the Conservative party are wrong to support the truckers protest in Ottawa known as the “Freedom Convoy,” according to Nunavut Senator Dennis Patterson. He feels so strongly about it that he served notice on Feb. 4 that he’s leaving the Conservative caucus to join the Canadian Senators Group, which votes independently. Patterson expressed concern over “some of the hateful and divisive rhetoric that we (Conservatives) seem to be associated with currently through some of our spokespersons and even leadership.” He cited “repugnant” hateful utterances and symbols and the desecration of the Tomb of the Unknown Soldier, which he believes is the work of “extremists” who have taken control of the raucous demonstration in Ottawa that has left downtown streets gridlocked. “I feel that it was important to take a principled stand, calling out the … abhorrent, racist, white-supremacist, lawless hooligans in the so-called Freedom Convoy,” said Patterson. “I am in total disagreement with any association with that group.” He has been fielding numerous calls and emails from Nunavummiut who are worried about their young adult children attending school in Ottawa, relatives fearful of what might happen to their loved ones receiving medical treatment, and the plight of homeless Inuit in the nation’s capital while the “hostage-taking” — as Patterson called it — of downtown Ottawa persists as the truckers and others rebel against

vaccine mandates and pandemic public health restrictions. O’Toole supporter The Nunavut senator was “very supportive” of Erin O’Toole’s leadership, which was severed with an internal vote by Conservative MPs on Feb. 2. O’Toole represented a centrist, progressive approach and he had shown an interest in the North, Patterson said. It’s too early to tell who will emerge as candidates to replace O’Toole and Patterson said he doesn’t have “any idea who I’d support at this stage.” But he’s looking for a person who can unite the traditional Conservatives and the former Reform party supporters once again. A lifelong “red-Tory” Conservative, Patterson said he will still remain a member of the party, just not the caucus. He added that his decision won’t prevent him from upholding his duties as senator or serving as a member of the Aboriginal Peoples Committee and the Social Affairs, Science and Technology Committee. If the party chooses to move in a “farright” direction, Patterson was non-committal about parting ways with the Conservatives outright. “I’ll have to cross that bridge when I come to it,” he said. “I’ll do my best to use my position of influence to make sure that I can live with and be very collaborative with our next leader.” Nunavut’s pandemic measures The senator gave a ringing endorsement of the way that the pandemic has been handled in Nunavut, praising chief public health officer (CPHO) Dr. Michael Patterson — “no relation” — in particular,

and Nunavut’s leadership for following the CPHO’s guidance. Being tripled vaccinated himself, he said he fully supports vaccine mandates and wishes Conservative party leadership would also stand firmly behind inoculations. At the same time, he said he recognizes how much of a strain Covid-19 has created for Nunavummiut. “No doubt, people are suffering greatly from this seemingly sometimes endless pandemic and the impact of the lockdown, the anxiety and fears and mental health pressures that we’re all feeling,” he said, noting that he is admittedly nervous about travelling because he is elderly and immunocompromised. Iqaluit water crisis With residents of Nunavut’s capital twice having their consumption of tap and tanked water interrupted due to the presence of hydrocarbons over the past few months, Patterson said he leaves it to the municipality and the territorial government to resolve the “distressing” problem in the short-term. However, he said he’s working on gaining political support for the infrastructure improvements required to avoid future water crises in Iqaluit. Ensuring an adequate water supply for Iqaluit’s growing population is a pressing concern, he acknowledged. He’s working on a pre-budget submission to the federal government to address the “basic right we should have to clean water.” “The sad reality is that most of our hamlets, most of our municipalities are still out of compliance with basic water standards established by the water board and the federal government,” he said.

“ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᐳᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᓇᖏᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥ, ᑕᐃᓯᓂᕐᒥ … ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑐᐊᓗᖕᓂ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑐᓂ, ᖃᓪᓗᓈᓂ-ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᓇᓱᒋᔪᓂ, ᒪᓕᒐᖃᙱᑦᑐᓂ ᐱᕋᔭᖕᓂ ᑕᐃᔭᐅᐸᔅᓲᖅᑐᒥ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᑲᑎᙵᓂᕆᔭᐅᔪᒥ,” ᐅᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑕᓂᔅ ᐹᑐᓴᓐ, ᕿᒪᒃᓯᓚᐅᖅᑐᒥ ᑲᓐᓲᕕᑎᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᔩᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᕕᕗᐊᕆ. 4–ᒥ.

“I feel that it was important to take a principled stand, calling out the … abhorrent, racist, white-supremacist, lawless hooligans in the so-called Freedom Convoy,” says Nunavut Senator Dennis Patterson, who left the Conservative caucus on Feb. 4. Photo courtesy of Dennis Patterson

Ottawa protests hindering direct services to local Inuit Akausivik, Tungasuvvingat seeing barriers faced by clients By Trevor Wright Northern News Services Ottawa

With over 3,000 people, Ottawa is home to one of the largest Inuit populations in the south and recent protests against vaccine mandates and vaccines have impacted dedicated services to those Inuit. Tungasuvvingat Inuit, which provides critical services and social support to Ottawa Inuit on Feb. 3 announced its opposition to the Freedom Convoy Protest in solidarity with various other local Indigenous organizations in the national capital. Saying in a statement that it “has turned into large intimidating crowds threatening the safety of vulnerable individuals that require support from service and program providers in downtown Ottawa.” The Akausivik Inuit Family

Health Team, which provides dedicated medical treatment for Ottawa Inuit, says while its own operations haven’t been affected by the demonstrations, it has affected the ability for Inuit living in other parts of the city to access their services. “I have been hearing that it is a barrier for some patients receiving their vaccination and testing appointments, if having to go through the protest areas,” said Connie Siedule, the executive director of Akausivik. Nunavut Sivuniksavut, whose location is right on Rideau in the downtown area, is currently teaching online and has no comment at this time, said Lynn Kilabuk, executive director of Nunavut Sivuniksavut in an email to Nunavut News. As of Feb. 11, the protests in Ottawa were on day 15 with no signs of it ending anytime soon.


News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Monday, February 14, 2022 A15

Gjoa Haven couple about to celebrate 50th anniversary

Alice and David Siksik were married on March 18, 1972 By Derek Neary Northern News Services Uqsuqtuuq/Gjoa Haven

Monday marks Valentine’s Day and just over a month from now, Alice and David Siksik of Gjoa Haven will be celebrating their 50th wedding anniversary. The couple were married on March 18, 1972 at a small church wedding in Gjoa Haven. Alice was five or six months pregnant with their first child. “The minister told (David) that it’s best that we get married before the baby’s born,” Alice recalled. It was the first of two children they conceived two years apart. They later adopted four others. “He’s a good father. He’d go hunt and he’d teach my son,” she said, adding that David has always been a good provider for their family. Before she ever met David, Alice and her family lived in Perry River, on the mainland in the Kitikmeot region, until she was 12 years old. In 1967, they moved to Gjoa Haven. David’s parents played a very influ-

ential role in the two of them coming together as a couple, Alice explained. “When I was in my mom’s stomach — I was not born — his step-parents wanted me for a daughter-in-law, that’s what I heard,” she said. She said they weathered some challenging times during their early years of couplehood. “When we were young, we’d argue and get mad at each other but we still stayed together,” she said, laughing. But many years of contentment followed, especially when they’d Alice and David Siksik enjoy some time with one of their grandchildren. The Gjoa Haven couple are approaching their 50th wedding anniversary. Photo courtesy of Tommy Siksik

“ᐊᑖᑕᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ. ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᕐᓂᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ,” ᐋᓕᔅ ᓯᒃᓯᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐳᖅ ᐅᐃᒥᓂᒃ ᑕᐃᕕᑦᒥ. ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ 50–ᓂ ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᒫᔾᔨ 18–ᒥ.

get the opportunity to go camping and fishing at their cabin, a couple of hours outside of the community. Getting around isn’t as easy these days, but there was still a trip to the cabin last summer, Alice noted. “We’re getting old,” she said. “I learned a lot … I’m still learning.” With such a major marriage milestone only a short time away, Alice admits that she’s been contemplating a celebration. “I was thinking about it, if we could have people in my house,” she said.

“He’s a good father. He’d go hunt and he’d teach my son,” Alice Siksik says of her husband David. The Gjoa Haven couple will celebrate 50 years of marriage on March 18. Photo courtesy of Alice Siksik

x0p31Axy N4ystdJxl4


A16 Monday, February 14, 2022

News North Nunavut

www.NunavutNews.com

Dentist focusing on prevention Permanent dental clinic a unique service in Rankin Inlet By Stewart Burnett Northern News Services Rankin Inlet

A rarity in the North – residents of Rankin Inlet can actually focus on prevention of dental issues, rather than treatment, thanks to the community having its own permanent clinic. “It’s been quite busy,” said Hamza Jafri, owner of Northern Smiles Dental Clinic with wife Shireen, about the first seven months in business since he opened in June 2021. Unchecked dental issues can lead to root canals and tooth decay, so Jafri is trying to get as many people as possible in for regular cleanings to prevent the need for treatment. On any given day, his clinic sees about 15 patients, split between those getting cleanings and those receiving treatments. “When we first started, just opening the clinic was a challenge because of Covid,” said Jafri, adding that the pandemic delayed opening for nearly a year. Supply-chain issues make ordering proper equipment a long wait at times, he said. “Things happen,” said the good-spirited dentist. “But we have just got to push through. I’m glad we opened. We’re serving the community. We’re doing as much as we can to help them out. So, you know, better

late than never.” Communities that have dentists fly in every so often tend to receive treatment more than prevention, which was part of Jafri’s inspiration for opening his permanent Rankin Inlet business. He used to work as a travelling dentist in Nunavut in 2017, which was part of his inspiration to open a clinic in the Kivalliq. “Now that we have a full-time clinic, we can actually bring in patients when they’re not in pain and see what their issues are,” he said. That means that down the road, those issues don’t turn into something major that requires treatment or extraction. He said he’s had good reception from the community since opening. Even when Kivalliq News visited the clinic to take photos, a patient was just leaving and thanking Jafri for his services. “They definitely are very grateful for the fact there is a full-time clinic in town and they don’t have to wait for weeks to get necessary dental treatment, especially if people are in pain,” he said. Jafri also wants people in surrounding communities to know that his clinic is open for their services, and that they don’t have to be in pain waiting for a dentist to come to their community.

ᕼᐊᒻᓴ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐊᓚᐃᔭ ᐊᒻᒪ ᓯᐅᕇᓐ ᔭᕝᕆ ᐊᒥᓱᓂ ᐅᐱᒋᔭᖃᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᒪᑐᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᒥ ᑭᒍᑎᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

Hamza, left, Alaya and Shireen Jafri have a lot to be proud of since opening a fulltime dental clinic in Rankin Inlet. Stewart Burnett/NNSL photo

ᓴᓇᔩᑦ Northern Smiles Dental Clinic ᑭᒍᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᑲᑎᑦᑐᑦ. ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐊᓚᐃᓐ Hᐊ ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒥ, ᓕᓚ ᐊᐅᑐᑦ, ᔭᐃᑲᑉ ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ, Hᐊᒻᓴ ᔭᕗᕆ, ᐊᓕᔭ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕆᓐ ᔭᕗᕆ.

Staff at the Northern Smiles Dental Clinic gather. They are Aline Ha, left, Layla Autut, Jacob Aupilardjuk, Hamza Jafri, Alaya Jafri and Shireen Jafri. Stewart Burnett/NNSL photo

ᐊᓚᐃᓐ Hᐊ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᓐᓇᖅᓯᔪᖅ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᔭᖅᖢᓂ.

ᔭᐃᑲᑉ ᐊᐅᐱᓛᕐᔪᒃ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔪᖅ ᑭᒍᓯᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᙵᓇᑦᑎᐊᖅᖢᓂ. Jacob Aupilardjuk greets patients with a friendly voice in his role as receptionist. Stewart Burnett/NNSL photo

Aline Ha comes ready to work with mirror in hand. Stewart Burnett/NNSL photo


www.NunavutNews.com

News North Nunavut

Sports & Recreation

Monday, February 14, 2022 A17

Sports hotline • James McCarthy Phone: (867) 873-4031 • Email: sports@nnsl.com • Fax: (867) 873-8507

Tootoo documentary had to be authentic Production team plans visits to Rankin Inlet to participate in hockey, traditions and hunting

ᔪᐊᑕᓐ ᑐᑐ ᐊᒻᒪᓗ ScoreG ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ. ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒥ ᑕᓕᖅᐱᕐᒧᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎ ᓴᐃᓐ ᕕᓂᓯ, ᔪᐊᑕᓐ ᑐᑐ, ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎ ᐊᑕᒻ ᓯᑯᐊᔾᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᔨ ᒪᐃᑯ Hᐊᒧᑕᓐ.

By Stewart Burnett Northern News Services Rankin Inlet

They loved his story, put together a proposal and met his family – but Jordin Tootoo had one caveat before Adam Scorgie and his team could get to work on filming the hockey star’s documentary: they had to truly understand where he came from. “We’re like, man, absolutely,” said Scorgie. “We wouldn’t plan on making this film and not going to Rankin Inlet.” The production team had planned to visit Rankin Inlet in March for the Terence Tootoo Memorial Tournament, which was named in memory of Tootoo’s older brother, who committed suicide in 2002. The 2022 tournament was cancelled Feb. 7 due to Covid concerns, though. Tootoo himself worked through challenges during his hockey career, including checking himself into rehab for alcohol addiction in 2010. Sober since then, Tootoo is in a perfect position to genuinely reflect on everything he’s been through, said Scorgie. “He’s not afraid to talk about anything that has caused him trauma or hurt in the past, which is vital for a documentary, that you’re going to be open and honest about every aspect of your life, not just the great parts, but the dark moments too,” he said. “That makes great television. You have to have conflict and resolution.” The production team also plans to make two other trips to Rankin Inlet to go hunting and engage in traditional activities. Scorgie said that’s why he became a filmmaker – to experience

Jordin Tootoo and the ScoreG Productions team gather for a team photo. From left to right are producer Shane Fennessey, Jordin Tootoo, producer Adam Scorgie and director Michael Hamilton. Photo courtesy of ScoreG Productions different cultures, learn about people, put together a cinematic story and share it. He’s already prepared to eat raw beluga, or anything else Tootoo tells him he has to do. “(I told him) I will follow whatever tradition you want, I’m game,” said Scorgie. “I was like, I don’t know how well I’m going to stomach it, but I’m down to try it.” The group will also be shooting in Alberta, Nashville and other locations to follow Tootoo’s journey from minor leagues

to the NHL. The documentary is expected to be done in about 18 months, with initial release at film festivals and then on Super Channel. Scorgie hopes to also have a limited theatrical release. He said his team is chomping at the bit to get to Rankin Inlet. “We can’t wait to go on this journey with him and his family,” said Scorgie. “I truly feel blessed and honoured that Jordin chose our team to be able to tell his story.”

Adventures in Beijing: week one (from what I’ve read and seen) Northern News Services

Haven’t we had such fun watching the Winter Olympics in Beijing? I’m not supposed to use the word “Olympics” because NNSL Media has no broadcast rights but since when I have ever cared about rules? (I’m going to hear about this from those in the softball world now …) But let’s delve into some things that have happened, mostly because it just proves what kind of regime the International Olympic Committee has hosting this shindig: Wasn’t that a heartwarming moment seeing a Uyghur torchbearer? Dinigeer Yilamujiang, who’s competing on the Chinese cross-country ski team at these games, was one of the final flame-carriers during the opening ceremony on Feb. 4. Now, all Olympic moments like this have some meaning and the meaning I took from it was the Chinese authorities basically sticking a thumb in the eyes of the rest of the world. I’ve also read how Chinese authorities don’t like outside criticism and that this may have been an olive branch. If it is, then maybe it’s us who should be thumbing China’s eye. The mighty will fall once they realize they’re hurt and if this changed China’s mind on what they’re supposedly doing to the Uyghur population in Xinjiang, then keep sticking them where it hurts. And then we had the Chinese government’s dedication to press freedom courtesy of a Dutch reporter getting dragged away while he was doing a live hit. Sjoerd den Daas was beginning his stand-up back to the studio for NOS, the country’s public broadcaster, when a security official, a “public safety volunteer”, as den Daas identified him as, began herding him away and another tried blocking the imagery. The look on the anchor’s face back in The Hague was one of shock and I would be a bit stunned as well. You don’t know what’s going on and in a country where the possibility of “disappearing” for anywhere between a few hours and a few weeks can happen, it’s unnerving. Now, den Daas tweeted out thanks to everyone for their concern and assured everybody that he was alright, along with an explanation about what happened. The explanation was one of wonderment because no one, according to den Daas, could tell him what his crew had done wrong. He also said this wasn’t the first time he had been hindered or stopped about reporting on certain aspects of the Winter Olympics. If you could see me now, you’d see my absolute shocked face. The International Olympic Committee’s (IOC) response? Meh, just a one-off. Don’t worry — you can keep on doing your thing and it won’t happen again. I’d like to believe that but I’d also like to believe I’ll retire a wealthy man

the team competition earlier in the week. The team’s spokesperson said on Feb. 10 that she hasn’t been suspended and she was still practicing, which could mean that whatever the IOC Here’s a shocker: Russian doping at the Olympics decides would be ignored. Canada I mean, I am absolutely gobsmacked finished fourth in the team competithat a non-Russian Russian athlete tion and if the “Russians” were to be (Russia legally can’t compete as a stripped of their Olympic title, Canacountry but they can do so as the da would be promoted to bronze. Russian Olympic Committee because As of Feb. 10, Canada had 12 medthat’s, like, totally, like, literally not James McCarthy is the sports editor als — one gold, four silver and seven confusing at all) peed a different coat NNSL Media. Reach him at sports@ bronze — but because the IOC deals lour than they should have. The latest nnsl.com with quality and not quantity, Canada piece of juice-piggery comes from sat 12th instead of tied for second figure skating and involved 15-yearwith Norway. Germany had six gold old Kamila Valieva — that’s right, medals so that means they’re the best. At least the math was 15 years old. Guess the stanozolol comes in an easy-to-digest correct on this one because had the Toronto Star been doing children’s formula nowadays. the math, the one gold, four silvers and seven bronze would Anyway, Valieva, who managed to pull off a quad jump, the come out to about 40. first female to do so in Olympic competition, tested positive Until next week, when we wrap it up, keep doping and carry for a banned heart medication before arriving in Beijing and on. that put the gold medal won by the non-Russian Russians in from my time at NNSL Media.

SPorts Talk

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.