Kivalliq News, November 11 Edition

Page 1

ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᕐᒥᒃ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ

Remembering an Arviat vet Wednesday, November 11, 2020 Vol 26 No 46

$1.00

Nunavut's Award-Winning Voice of Kivalliq

News Hunters get to work filling tags

Lest we forget

ᓇᓐᓄᒐᓱᖕᓂᖅ

News Scholarship recipient on track to success

ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᓇᔭᙳᐊᙳᖅᓴᔪᖅ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑐᖅ

NNSL file photo

Cadet Troy Woodford lays a wreath at the cenotaph for for his greatgrandfather Lance Cpl. Matthew Brazil during the Remembrance Day ceremony at Maani Ulujuk Ilinniarvik on Nov. 11, 2018.

"Stay at home, do not go visiting and wear a mask in public spaces such as grocery stores." – Chief public health officer Michael Patterson advises all of Nunavut after first confirmed Covid case, page 9.

photo courtesy of Darrin Nichol Publication mail

7

Contract #40012157

71605 00500

3


2 kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

Editor's note Northern News Services Ltd. strives to provide balanced, accurate, fair and thorough journalism to the communities it has the privilege to serve. Unfortunately, a story that appeared on page 5 of the Nov. 4 issue of Kivalliq News, Nunavut man upset over car towing, fell short of NNSL journalistic standards. This included the reporter failing to solicit comment from a party identified in the story, namely Hak Auto in Yellowknife, failing to provide names for an accompanying photo and failing to declare a conflict of interest, i.e. a personal relationship with the subject of the story. Northern News Services and Kivalliq News apologize for any confusion or embarrassment the story may have caused.

news

ᓄá·∆¿ÖÀî

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020

ᐃᖅᑲᐅᒪᑉᓗᒋᑦ ᑕᐃᑉᑯᐊ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑕᖅ ᑮᔭᖃᑦᑕᒃᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ

ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᑉᓗᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ -19 ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ, ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐅᓇᑕᕆᐊᕈᔾᔭᐅᓚᐅᕋᑉᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖅᐳᓪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓚᕆᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐊᑯᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓖᔾᔭᓐ 169-ᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᑎᐅᕆᓐ ᓂᑯᓪ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓖᔾᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑕ Hᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᖁᑉᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᑉᓗᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᖅ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑏᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᑉᓗᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 11-ᒥ, ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᒃ, 100-ᖑᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐸᒍᑎᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᓯᒌᒍᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᓱᓇᑕᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑉᑎᓐᓄᑦ ᓄᓇᑉᑎᓐᓂᒃ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᑯᓪ. "ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᓇᐅᒃᑯᓗᒃᑖᖅ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᓇᑕᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᓂᒃ, ᐳᑭᖅᑕᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᐃᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒃᐸᒃᑐᓂᒃ. "ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃ, ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᒃᑯᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᖅ ᑕᑯᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᐸᒍᑎᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᒪᑦ." ᓂᑯᓪ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᐅᓚᐅᕐᒪᑦ 100 ᐅᑭᐅᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓂᓗᒃᑖᖅ ᐳᐃᒍᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᖃᑉᓯᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐅᓇᑕᕆᐊᖅᑐᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑦᑎᐊᙱᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. "ᑕᐃᒪᓘᓐᓃᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᔪᐊᑕᓐ ᐊᓐᑐᓴᓐ, 25-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᓂ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᖄᕐᕕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᕝᒐᓇᔅᑖᓐᒥ ᔪᓚᐃ 4, 2007-ᒥ. "ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᑦ ᐅᓇᑕᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒥᔪᑦ ᑯᕆᔭᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ, Air Force-ᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ – ᐊᒥᓱᑦ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᑦ, ᐃᓛᒃ – ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐅᔪᑦ ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᖏᓪᓗ." ᓂᑯᓪ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᑕᙳᑎᖃᕋᒥ ᓄᓕᐊᖓᑕ ᐃᓚᖓᓂᒃ, ᐅᐃᓕᔭᒻ ᒍᕆᓐᒥᒃ, ᐃᓚᖃᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᕆᓐ ᑮᔭᖃᑦᑕᓕᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᐸᓂᖃᖅᖢᓂ ᐊᐃᕆᓐ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓕ ᐊᖓᓕᒃᒥᒃ, ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒡᓗ. "ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑉᓗᓂ ᐅᓇᑕᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖄᖅᑕᖅᑐᓕᒃᑯᑦ 432 ᑎᖕᒥᓲᒃᑯᑦ ᐃᖕᓕᓐᒥ, ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᐊᕈᒪ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᒪᕐᓗ, ᔪᒥᓂᒥ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ

ᓂᑯᓪ. "ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᔪᖅ ᒪᕐᕈᒃ ᐃᓚᒌᒃ ᑎᖕᒥᓲᑦ ᖃᖓᑕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐅᓐᓅᔪᒥ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓯ ᑖᖅᑐᐊᓘᓚᐅᕐᒪᑦ, ᑎᖕᒥᓲᒃᑯᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑏᑦ ᐅᑉᓗᒥᐅᓕᖅᑐᑐᑦ ᐱᓚᐅᕐᓇᑎᒃ, ᖃᖓᑕᑉᓗᑎᒃ ᑐᓗᕈᑎᔪᕕᓃᒃ. "ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᓇᔭᙳᐊᑦ ᑕᐃᑯᙵᕈᓐᓇᖅᓯᖕᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᑭᒃᑰᖕᒪᖔᑕ, ᓇᓂᓯᓚᐅᖅᑐᑦ 16-ᓂᒃ ᑲᑎᒪᔪᓂᒃ ᐃᓗᕕᕐᒥ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐅᓇᑕᖃᑕᐅᔪᕕᓃᑦ. "ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᕐᕈᒎᖅ ᑎᖕᒥᓲᑦ ᑲᑕᒃᑐᕕᓃᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᑕᐅᕙᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᐊᖅᑐᕕᓃᑦ ᒍᕆᓐᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ." "ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑎᖕᒥᓲᓂᒃ ᖃᖓᑕᔪᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓚᐅᖅᑐᑦ." ᓂᑯᓪ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓚᒌᑦ ᖃᐅᔨᒪᖕᒪᑕ ᓇᓂ ᒍᕆᓐ ᑎᒥᖓ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ ᐳᕐᓕᓐᒥ ᓴᕐᓕᑦᐳᕐᒡ, ᔪᒥᓂᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᑉᓗᒍᒎᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᓚᒌᖕᓄᑦ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑉᑎᓐᓄᑦ ᐅᓇᑕᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐅᕙᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᑕ ᐃᓱᒪᖅᓱᓕᕈᓐᓇᖁᑉᓗᑕ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᓱᓕ ᒪᒃᑯᖕᓂᖅᓴᓄᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓂᒃ. "ᑲᓇᑕ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᕙᑉᑎᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ, ᓲᖃᐃᒻᒪ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒡᕙ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᖅ ᓖᔾᔭᒃᑯᓐᓄᑦ – ᐃᖅᑲᐅᒪᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᖅᑎᕆᓂᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᓇᑕᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. "ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᐅᙱᓐᓂᖅᐸᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑑᔭᖅᑐᒍᑦ ᑕᒡᕘᓇ. ᑲᓇᑕ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑉᓗᒥ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᐅᖓᓂᒃ 100 ᐅᑭᐅᑦ ᓈᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᖓᓂᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᓇᓃᑦᑐᒪᓂᑉᑎᓐᓄᑦ, ᐄᓛᒃ. "ᑕᒡᕙᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐱᕈᖅᓯᐊᙳᐊᖅᑖᕈᒪᓲᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᖃᑉᓰᓐᓇᕈᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ. ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐊᒥᓱᙳᖅᐹᓪᓕᕐᒪᑕ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᒥᓲᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕈᖅᓯᐊᙳᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᑉᓗᒋᑦ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒃᑯᑦ. "ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᖃᕈᔾᔨᑉᓗᖓ ᓖᔾᔭᓐᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖅᐳᑦ ᑕᒫᓂ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐱᕈᖅᓯᐊᙳᐊᖅᑖᕈᒪᓲᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᓱᓕ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᔪᒃᓴᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑉᓗᓂ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖓ, ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ." bf l A Remembering m4WZz 3


kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

news

ᓄá·∆¿ÖÀî

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020 3

Remembering those who served Well-known Kivalliq trapper gave his life in Second World War by Darrell Greer

Northern News Services

3,000 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒥᓱᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᑦ, ᐳᕐᓕᓐᒥ ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᓴᐅᓕᑦᐳᕐᒡ ᔪᒪᓂᒥ.

Arviat/Rankin Inlet

While Remembrance Day ceremonies across the country are looking a little different this year thanks to Covid-19, the importance of remembering those who made the ultimate sacrifice for freedom remains as crucial today as it's ever been. Long-time Royal Canadian Legion Branch 169 member Darrin Nichol of Rankin Inlet said the Legion worked with the hamlet to go ahead with this year's Remembrance Day ceremony. He said the ceremony is scheduled to be held today, Nov. 11, at the Rankin community hall, with a limit of about 100 people in attendance and strict physical distancing being enforced. "It's going to be somewhat of a stripped-down ceremony but it's important that we do hold one in our community," said Nichol. "It's super important to acknowledge, from every era, all the folks who have gone out into the world on behalf of their country with the military, RCMP and other peacekeeping forces. "They all represented our country well, really, in the defence of freedom and everything we stand for, so it's been good during the past few years to see attendance at our Remembrance Day ceremony still ticking upwards." Nichol said the Second World War happened almost 100 years ago now, and people everywhere may be forgetting just how many Canadians answered the call at that time. He said many other Canadians have paid the ultimate price for their country during numerous conflicts since the end of the Second World War. "In fact, we had a young man from Iqaluit, Jordan Anderson, 25, lose his life along with six other Canadians to a roadside bomb in Afghanistan on July 4, 2007. "And we've had people from up here who fought in Korea and many others who served with the regular forces in the navy, air force and army – quite a contingent from here, really – and others who have served with the RCMP, and it's extremely important to acknowledge their dedication and commitment." Nichol said he has a family member on his wife's side, William Green, with deep

photos courtesy Darrin Nichol

More than 3,000 Second World War Allied forces casualties are laid to rest, many of them Canadian, at the Commonwealth Berlin War Cemetery in the Berlin district of Charlottenburg, Germany. ties to Arviat and Churchill, Man., who gave his life in the Second World War. He said Green spent a lot of time trapping around the Arviat region and left behind two daughters, Irene Kablutsiak and Emily Angalik, in Arviat who have also since passed away. "He fought with Canada and lost his life in the war during a bombing mission with the 432 Air Command out of England, if I recall correctly, over a small community named Marlow, Germany," said Nichol. "It's believed that two Allied aircraft came together in the sky that night. You have to remember that it was pitch black, they didn't have anywhere near the navigational equipment planes have today, they were being hammered with anti-aircraft fire and that all combined to bring the two planes together in midair. "When the Red Cross folks got to go in and try to figure out who was who after the fighting, they found 16 people together in one mass grave who had died the night of the

raid. "They interviewed folks from the community and confirmed that two planes had come down at roughly the same time in the same area, so they did their best to sort out the deceased and he was one who they were able to confirm." "No one from either plane survived." Nichol said the family knows where Green's body was laid to rest in the Commonwealth Berlin War Cemetery in the Berlin district of Charlottenburg, Germany, which helped ease the pain of his loss a little for some family members. He said the message of never forgetting those who sacrificed their lives for our freedom appears to still be resonating well with the younger generations, at least in his home community. "Canada's changed a lot in the past two decades but the conflicts our country was involved in just can't be forgotten, of course, and that's a key job of the legion – to foster remembrance, and advance

acknowledgment of the people who paid the ultimate sacrifice for our country and all the generations that followed them. "As time goes on, that messaging remains equally if not more important and I think we're doing a good job with that. Canada is a much different place today than it was almost 100 years ago when the Second World War was going on but, I think, the messaging is quite reflective of where we want it to be, for sure. "Here in Rankin, the demand for poppies every year has not diminished at all. There's a lot more people in the country now, so sometimes it may seem as if not as many people are wearing poppies in honour of Remembrance Day every year now. "But, speaking directly for our branch and what we've seen around here the past few years, the demand for poppies remains equally high if not actually higher today and that's definitely great to see. The community of Rankin Inlet remembers and, I believe, it always will."

ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑑᑉ ᐅᐃᓕᔭᒻ ᒍᕆᓐ ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᖓ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒎᒡᔪᐊᕐᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓂᒃ 432–ᒥᙶᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᖅ 3,000ᓂᒃ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐳᕐᓕᓐᒥ ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᓴᐅᓕᑦᐳᕐᒡ ᔪᒪᓂᒥ.

The grave of air gunner Sgt. William Green, wellknown in Arviat and Churchill, Man., of the Royal Canadian 432 Squadron is among more than 3,000 Second World War Allied forces casualties laid to rest at the Commonwealth Berlin War Cemetery in the Berlin district of Charlottenburg, Germany.


4 kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

news

ᓄá·∆¿ÖÀî

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020

Hitting the quota for nanuq Kivalliq hunters lucky enough to get a tag quick to head out after polar bear by Darrell Greer

Northern News Services

Arviat

Hamish Mamgark's week went from big time disappointment to over-themoon joy in a matter of days earlier this month in Arviat. Mamgark had been hoping against all hope his name would be drawn for one of the 12 polar bear tags available in Arviat this past month, and he was wondering if there was any way he'd get a second chance when his name wasn't pulled for the tags. It was all Mamgark could do not to break into a jig on the spot when he found out his name was pulled as the first alternate in the tag draw. One by one the lucky hunters who names were drawn headed out on the land after nanuq and Mamgark started to get hopeful once again when he heard a number of them had come back to the hamlet empty handed. Mamgark, 20, said he wasn't listening to the radio when they started pulling the names and, when he was told his name had been pulled as an alternate, he hoped and hoped he had enough luck on

side to finally have a chance to go out after a polar bear. He said as he understood it, the first 12 people who went out on Oct. 30 had until 5 p.m. on Nov. 1 to either get a bear or return their tag. "I was like the first alternate, or however you say it, so when Sunday finally came, which seemed to take forever, it was finally my turn to go. It all happened so fast and the next thing I know we were headed out to a spot about 12 miles south of the community," said Mamgark. "When I first saw the bear out on the land I was like holy s---, would you look at that. I was so excited. I couldn't believe the size of him. "The bear saw us and took off running toward the sea. He just took off. He didn't raise up on his back legs to challenge us or anything like that. He just ran. "We chased it for about 30 seconds, I'd say, and then I had a good shot and was able to bring him down. I don't know what to say to describe how I felt. I was just so excited and so happy." Polar bear season was also in full swing in Rankin Inlet, with that community also having 12 tags in total – six for males and six for females, with nine of the tags being open and three that were drawn. As of press time in Rankin, five tags had been used with three male bears and two females being harvested. The Arviat quota has been met and many folks in the community are not happy about the fact Arviat, which has more polar bears than most communities in Nunavut, is only allowed 12 tags. Mamgark said Arviat definitely should be allotted more tags but he's more than happy with how things turned out for him, getting his first polar bear this year. He said it took him a little bit to calm down after he landed the bear and then it was right to work on the hide.

ᖃᓐᓂᖅ ᓇᑯᓛᖅ, ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒦᑦᑐᖅ, ᓴᕆᒪᓱᒃᑐᖅ ᓇᓐᓄᒋᐅᕋᒥ ᐊᑖᑕᓂᓗ, ᑎᐅᕈᓪ ᓇᑯᓛᖅ, ᓄᓇᒥ ᓴᓪᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᑕᓪᓕᒻᒥᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 6-ᒥ.

photo courtesy Darryl Nakoolak

Qanniq Nakoolak, left, proudly displays his first nanuq with proud father, Darryl Nakoolak, on the land near Coral Harbour this past Friday, Nov. 6. "We skinned it right away and then took the samples you can return to wildlife and get some money for them ($45 for lower jaw, $100 for the baculum, $40 for lip tattoo(s), etc.). "I kept the bear's head and its fur, but we left the meat out there because nobody eats it out here. "I think my mom's going to make the hide into a rug for me. "I started going hunting alone when I was about 15 and getting my first nanuq was one of my happiest days as a hunter. Getting that bear kind of really made me feel like a man."

Hᐃᒪᔅ ᒪᒻᖓᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᓴᕆᒪᓱᒃᑐᖅ ᓇᓐᓄᒋᐅᕋᒥ, ᓇᓅᑉ ᐊᖏᓂᖓ 3.35 ᒦᑕᑦ (11 feet) ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

photo courtesy Hamish Mamgark

Hamish Mamgark of Arviat proudly displays his first successful nanuq hunt, with this mammoth beast measuring in at about 3.35 metres (11 feet) in Arviat this past week.


kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

Nunavut's Award-Winning Voice of Kivalliq

Nunavut's award-winning voice of Kivalliq – Published Wednesdays ¥∂‡ç Ä¿Ω‰ÕÇœÀé´ú æƒúΩÇπÖÊíÇπØÀÒ ≤ሠï·∆¿Í´ – ÇÔ¿∞°úΩÖ¿ÖÙ·çâÒ áˆîπÍ´ NORTHERN NEWS SERVICES LIMITED 100% Northern owned and operated Publishers of: • Nunavut News/North • Inuvik Drum • Kivalliq News • Yellowknifer • NWT News/North • Hay River Hub Member of: • Manitoba Community Newspapers Association • Canadian Community Newspapers Association Kugaaruk

Naujaat

Editor: Darrell Greer Associate Editor: Jean Kusugak Box 657, Rankin Inlet, NU X0C 0G0 Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Toll free: (855) 447-2584 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason Publisher, CEO: Bruce Valpy valpy@nnsl.com Chief Financial Officer: Judy Triffo Coordinating Editor: Craig Gilbert craig@nnsl.com Kivalliq Advertising Representative: advertising@nunavutnews.com Call collect: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Publishing Office: Box 2820, Yellowknife, NT X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: nnsl@nnsl.com Website: www.nunavutnews.com ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ: ᑎᐊᕈ ᒍᕆᐅ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨ: ᒪᐃᑯ ᓛᐃᓐᕼᐊᓐ Box 657, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0G0 ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 645-3223 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 645-3225 ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (855) 447-2584 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: kivalliqnews@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nunavutnews.com ᓇᓂᓯᔨᐅᔪᖅ (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑎᔨ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᓪᓚᕆᐅᑉᓗᓂᓗ: Bruce Valpy – valpy@nnsl.com ᑮᓇᐅᔭᓕᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ: Judy Triffo ᑲᒪᔨ ᑎᑎᕋᖅᑎ: ᑯᕆᒃ ᒋᐅᐳᑦ Craig Gilbert – craig@nnsl.com ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ: ᑎᐅᕆ ᑖᐱᓐ – advertising@nunavutnews.com ᑲᓕᒃᑳᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᖓ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ: Box 2820, ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ X1A 2R1 ᐅᖃᓘᑎᖓᑦ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: nnsl@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nnsl.com

Contents copyright. Printed in the North by Canarctic Graphics Limited. No photos, stories, advertisements or graphics may be reproduced in any form, in whole or in part, without the written approval of the publisher. Subscriptions One year mail $70 Online (entire content) $50/year

Send us your comments

You can email us at kivalliqnews@nnsl.com; mail to Box 2820, Yellowknife X1A 2R1; or drop your letter off at our office at 5108-50th Street. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. We particularly encourage new contributors as we attempt to publish a cross-section of public opinion. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements. We may also choose to use a letter as the basis for a story. We acknowledge the financial support of the Government of Canada.

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada.

opinions

ᓄwhmK5

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020 5

Had they not been willing to sacrifice Northern News Services

You have to give long-time Royal Canadian Legion member Darrin Nichol credit for some of the issues he raises elsewhere in this edition regarding the importance of Remembrance Day. It's not just about the ceremony itself but every single Canadian who has ever put on a uniform to protect those who are often not able to protect themselves, and that includes police men and women, soldiers, sailors and airmen, firefighters and first responders of all types and traditions. Remembrance Day ceremonies are going to look very, very different in many, if not all, comSanikiluaq munities across Canada this year because of the very insidious presence across the entire globe of Covid-19. The global pandemic has changed the very fabric of our way of life, and introduced a "new normal" that many of us have no desire to adapt totally into. But until that triumphant roar of hallelujah echoes out from a laboratory somewhere on this planet – and it really doesn't matter where because we have already begun to crack under the pressure and are proving we are still not capable as a race of human beings of making a few self-sacrifices in order to protect those among us who are

proud to tell anyone willing to most likely to suffer the most listen that they're not afraid of or, indeed, lose their very lives Covid-19 one little bit. if they come in contact or are In fact, they tell us should they exposed to this virus. somehow come in contact with Too many among us, behind Covid-19, they'll kick the virus in almost any border one could its you know what. dare to mention, are Of course, the adults unwilling to make an among us who refuse extreme sacrifice such to put our own selfas wearing a face mask ish interests in front when they're unable to of every other human keep physical distance being on the planet, among larger gatherrealize that the probings, or simply shopping lem with that line of in a local grocery store thought and behavin an attempt to help protect themselves or Darrell iour is that while you just may recover from their family members, Greer Covid-19, you may also let alone their friends infect someone who and neighbours in their cannot and, figuratively cast your community. own self-driven death sentence The irony of those unwilling to upon an innocent fellow human part with one tiny, tiny piece of being who, in the end, could not what they perceive to be their own personal freedom in order to protect themselves adequately enough against your arrogance help prevent the further spread and pay with their life. of this virus, and help bring a If a vaccine is not soon halt to the ever-rising number developed that really can protect of the dead among us – somepeople from Covid-19 once and one's grandparents, mom, dad, for all, we'll never truly know son, daughter, sister, brother, how many died because of those husband, wife, aunt, uncle or who refused to pay such a small cousin – should not be lost price. among us during a time of the On Nov. 11, you really can't year when we recognize and honour so many who paid the ultim- help but wonder how the world ate price so that they could have may look today if those we gather to recognize had felt the same their freedoms to begin with. Too many among us are stand- way about sacrifice. Food for thought! ing up supposedly loud and

ᓂᕕᙵᑖᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓇᓐᓄᒍᑎᒥᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑕᑦ ᓂᕕᙵᑖᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᓇᓐᓄᒐᓱᒍᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ Hᐃᒪᔅ ᒪᒻᖓᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ ᐃᒪᓐᓇᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓇᙱᑦᑑᖅᑳᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᓇᖅᓯᓪᓚᕆᒃᖢᓂ ᐅᑉᓗᕐᓂᒃ ᖃᐃᔪᓂᒃ ᑖᒻᓇ ᑕᖅᑭᖅ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕕᐊᓂ. ᒪᒻᖓᖅ ᓂᕆᐅᖏᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑎᓂ ᐊᒧᔭᐅᖁᑉᓗᒍ 12-ᖑᔪᑦ ᐊᒧᔭᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᓐᓄᒐᓱᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕋᔭᕐᒪᖔᕐᒥ ᐊᑎᖓ ᐊᒧᔭᐅᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᓂᕕᙵᑖᒃᑯᑦ. ᒪᒻᖓᖅ ᒧᒥᙱᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᓴᕋᒥ ᐊᑎᖓ ᐊᒧᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓇᖏᖅᑎᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᐊᑎᕐᓂᒃ ᐊᒧᔭᐅᔪᓂᒃ. ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᑎᖅᖢᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᒧᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᒧᙵᐅᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓐᓄᒋᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒻᖓᖅ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᓕᕆᑉᓗᓂ ᑐᓴᖃᑦᑕᓕᕋᒥ ᓇᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ. ᒪᒻᖓᖅ, ᐊᕙᑎᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᓂᒎᖅ ᑐᓵᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᑎᕐᓂᒃ ᐅᒨᖅᑲᐃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᒐᒥ ᐊᑎᖓ ᐊᒧᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓇᖏᖅᑎᐅᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ, ᓂᕆᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᑎᑕᐅᓇᔭᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᓇᓐᓄᒋᐊᖅᑐᕆᐊᒃᓴᖅ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᒃᑯᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ 12 ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓐᓄᒋᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑐᐱᕆ 30-ᒥ, ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ 5:00-ᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᓄᕕᐱᕆ 1-ᒥ ᓇᓐᓄᒐᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕕᙵᑖᒥ. "ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᖓ ᐃᓇᖏᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖓ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᑭᐊᖅ ᑕᐃᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖓ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕ ᑎᑭᑕᐃᓐᓇᕐᒪᑦ, ᐊᑯᓂ ᐅᑕᖅᑭᓐᓇᖅᑑᔭᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᖅᓯᑕᐃᓐᓇᖅᖢᖓ. ᓱᑲᔪᐊᓗᒃᑯᑦ ᑎᑭᑦᑑᔭᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓕᖅᖢᖓ ᐃᖏᕐᕋᓕᖅᖢᑕ 12 ᒪᐃᓕᒥᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᖕᒧᑦ ᓄᓇᒋᔭᑉᑕ ᓂᒋᐊᓄᑦ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᒻᖓᖅ. "ᑕᑯᒐᑉᑯ ᓇᓄᖅ ᓄᓇᒥ ᐅᐱᒍᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖓ, ᑕᒃᑰᕌᓗᒃ. ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᖢᖓ. ᐅᐱᒍᓱᒃᖢᖓ ᖃᓄᖅ ᐊᖏᑎᒋᖕᒪᖔᑦ. "ᓇᓄᖅ ᐅᕙᑉᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖓᓕᓕᖅᖢᓂ ᐃᒪᕐᒧᑦ. ᐸᖓᓕᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓂᑯᕕᑦᑐᐊᓘᓚᐅᙱᑦᑐᖅ

ᐸᖓᓕᒋᐊᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ. "ᒪᓕᒃᖢᑎᒍᑦ ᐃᒻᒪᖄ 30 ᓯᑲᓐᔅᓂᒃ, ᑐᕌᕐᕕᒋᒋᐊᕈᓐᓇᖅᓯᒐᑉᑯ ᐱᑕᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑕᕋ. ᐅᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖓ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᒍᓱᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒪ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓚᐅᖅᑐᖓ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᖢᖓ." ᓇᓐᓄᒐᓱᓕᓚᐅᕐᒪᑕᑦᑕᐅᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ 12-ᓂᑦᑕᐅᖅ ᓂᕕᙵᑖᖃᖅᖢᑎᒃ – ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐊᖑᓴᓪᓗᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐊᕐᓇᓪᓗᕐᓄᑦ, ᖁᓕᖏᓗᐊᖅᑐᑦ ᐱᑕᖅᓯᖅᑳᖅᑐᓅᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᒧᔭᐅᔪᒃᑯᑦ. ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᓐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐱᑕᖅᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᑉᓗᑎᒃ ᐊᖑᓴᓪᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕈᑉᓗᑎᒃ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᑦ ᐱᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᕐᕕᐊᓂ ᓂᐱᙵᑖᑦ ᓄᖑᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᖁᕕᐊᓱᙱᑦᑐᑦ ᐊᕐᕕᐊᑦ, ᓇᓄᖃᕐᓂᖅᐹᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥ, 12-ᖏᓐᓇᕐᓂᒃ ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ. ᒪᒻᖓᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᓂᐱᙵᑖᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓕᐅᒐᓗᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓇᓐᓄᒍᓐᓇᓚᐅᕋᒥ, ᓇᓐᓄᒋᐅᖅᖢᓂ ᐅᑭᐅᖅ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐃᒪᔮᓚᐅᐱᓪᓚᓚᐅᖅᑐᕈᖅ ᓇᓐᓄᒃᑲᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᒃᑐᖃᑕᐅᓕᖅᖢᓂ. "ᐋᒃᑐᕆᐊᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖅᐳᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖅᐳᑦ ($45 ᐊᒡᓕᕈᖓᓄᑦ, $100 ᐅᓱᐊᖓ, $40 ᖃᖅᖢᐊᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ(ᔪᑦ), ᐊᓯᖏᓪᓗ). "ᐸᐸᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᓇᓅᑉ ᓂᐊᖁᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓄᕋᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕿᖏᑦ ᕿᒪᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᒥ ᑕᒫᓂ ᓂᕆᔭᐅᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑕ. "ᐊᓈᓇᒪ ᓇᓄᕋᖅ ᓇᑎᐊᓗᙳᖅᑎᓐᓂᐊᖅᑰᖅᑕᖓ ᐅᕙᖓ ᐱᒋᓂᐊᕐᓗᒍ. "ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖃᑦᑕᓕᓚᐅᕋᒪ ᐃᓄᑑᑉᓗᖓ 15-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓐᓄᒋᐅᕐᓂᕋ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᖅᐹᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓕᖅᑎᓪᓗᖓ. ᓇᓐᓄᒃᖢᓂ ᐊᖑᑎᙳᖅᑑᔭᕐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ."


6 kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020


kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020 7


8 kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

sports & recreation Îé¯≤ú & ÄÎÖ∏ÙÄÕÍ≤Ò

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020

Beating the odds with Covid

ᔨᒻ ᒪᒃᑕᓄᑦ Hᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᐊᓇᐅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᑲᑕᐃᓯᔪᖅ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᒃ ᓯᑦᓂ ᓂᑯᓪ, ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒦᑦᑐᖅ, Rankin Rock-ᑯᓐᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᑐᕈ ᐱᐅᕐᔅ Baffin Blizzard-ᑯᓐᓂᕐᒥᐅᑕᐅᑉ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑉᓗᑎᒃ ᓵᓚᒃᓴᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᐱᙳᐊᕈᑎᖓᓂᒃ Polar Bear Plate-ᒥ Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᕐᔪᐊᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᕕᕗᐊᕆ 17, 2019-ᒥ.

photo courtesy Noel Kaludjak

Jim MacDonald drops the puck between Sidney Nichol, left, of the Rankin Rock and Andrew Pearce of the Baffin Blizzard to mark the championship game of the Polar Bear Plate juvenile-junior tournament in Rankin Inlet on Feb. 17, 2019.

Rankin Inlet launches full hockey season despite Covid-19 by Darrell Greer

Northern News Services

Rankin Inlet

As hockey crazy as Rankin Inlet can often be – especially during major tournaments such as the Terence Tootoo Memorial senior men's event and the Polar Bear Plate juvenile/junior showcase – there's probably not too many folks out there who would have bet big bucks against Covid-19 preventing the launch of the 2020-2021 hockey season in Rankin from initiation all the way up to oldtimers in the community. And, the not-so-funny part of the story is that the very

same folks who will not be allowed in the new arena to watch the best hockey Nunavut has to offer this season are the hockey-loving folks who have consistently followed all the health rules, regulations and guidelines concerning public events and gatherings to help their community get back to as normal as it can be during the age of Covid-19 and a worldwide pandemic. To say the community has beaten the odds to successfully launch Nunavut's busiest (and arguably best) hockey schedule in Rankin is still one heck of an understatement. It hasn't been easy for the

community to make it this far, and there are guaranteed more tough times ahead as long as Covid-19 remains a serious threat to public health. It is just as likely for the season to be cancelled again at some point in time, as it is for the launch of a vaccine to successfully regulate Covid to the sidelines for now and forever – and it can take its "new normal" with it when it goes. The tough days still ahead are not lost upon the community's recreation co-ordinator, David Clark, who coaches minor hockey and is on its executive board, plays in the local senior men's league and is on its executive committee, runs annual skills development camps for minor hockey, and organizes and helps oversee just about every single tournament played in his community annually. No small feat and an absolute ton of work. The senior league began play this past weekend and, while Clark and his fellow committee members successfully got the league up and running again, Clark knows the format is less than perfect. "We held our draft for the captains to select their team for the year this past weekend – we're only holding the one this year – and then started league play the next day," said

Clark. "We're only going with five teams this year. I can see that possibly causing some issues because, in my opinion, we have too many players on each team (18 to 20). "And, I think, that's going to be more of a problem than we've seen in the past because, thanks to Covid, I don't expect we'll be seeing people travelling nearly as much during the season, so, we might have nearly every player in the league showing up for very game and, really, that's not going to work for everyone. "I think we have to start talking about possibly going back to the year we had both an A Division and a B Division. If the big numbers we're seeing continue to grow in minor hockey, many of these guys will reach our senior league in just a few years, and we're reaching the point where we're going to have to do something to include them." Another change Clark and his fellow committee members have had to address are the challenges forced upon the game by Covid-19. Clark said he's doing his best to make sure all the players bring a water bottle with their name on it because there's no sharing of water

bottles this year and spitting while on the ice is absolutely forbidden. "We can't shake hands after the game anymore, so we just, kind of, waved to each other after our first game. That was kind of awkward but it's the kind of thing we're into now. "And, also, the building is empty this year. Normally, there would have been a couple of hundred people in the stands watching the season opener this past Sunday night. "That became a ritual in Rankin – people would get out of the house, go to the arena, meet up with family and friends, maybe have a cup of coffee or two, and spend their Sunday evening watching a couple of games of local hockey. "There's also a few other things put in place against Covid, like anyone in Rankin who is classed as an essential worker and came through Winnipeg, or anywhere else for that matter, without isolating won't be allowed to play in our hockey league. "It's an ongoing challenge, that's for sure, but, whatever happens with our league, I'm just happy the kids are back playing hockey again because, for some of them, it's really helped change their lives for the better."


baa K’e

Kugaaruk

Gameti kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

Naujaat

Behchoko

Around Kivalliq with Darrell Greer

Hᐃᓗᕆ ᒪᒃᐸ ᖁᖓᔮᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐱᓂᐊᖅᑑᔭᙱᖦᖢᓂ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᑭᑦᑎᑉᓗᓂ ᓯᐱᐊᑦᑎᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐸᑦᑕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑕᓪᓕᒻᒥᕐᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 6-ᒥ.

news

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020 9

On the path to caring for others ᓄá·∆¿ÖÀî

Sanikiluaq

Arviat scholarship recipient Vayda Kaviok in second year of nursing program by Darrell Greer

Northern News Services

Arviat/Iqaluit

photo courtesy Mark Wyatt

Hilarie Makpah is all smiles after beating the odds and drawing the Ace of Spades the very first night of a new Chase the Ace fundraiser in Rankin Inlet on Friday, Nov. 6.

Amazing win in Rankin Rankin Inlet Rankin Inlet resident Hilarie Makpah made a believer out of everyone in her community when it comes to who may be Lady Luck's favourite elder when she drew the Ace of Spades on the very first night of a new Chase the Ace fundraiser in Rankin Inlet this past Friday, Nov. 6. Elder Makpah pocketed a cool $15,000 for her amazing feat of luck in beating the 52-1 odds by pulling the target ace. The Chase the Ace fundraiser in Rankin Inlet is held to benefit both the local fire department and the hamlet's recreation department.

Covid in Nunavut Nunavut A second positive case of Covid-19 has been confirmed in Sanikiluaq by Nunavut chief public health officer Dr. Michael Patterson, who announced the confirmation via a Government of Nunavut news release issued this past Saturday, Nov. 7, by Department of Health assistant manager of communications Chris Puglia. A rapid response team of one nurse and one technician arrived in Sanikiluaq on Nov. 7 to assist the team already in the community. As of that same day, 11 people had been identified as persons being followed. The team is assessing their risk of exposure and contact tracing is ongoing. The news release also informed that all public health measures implemented on Nov. 7, including travel to and from the community and limitations on gatherings, remain in effect. Patterson said in the news release that the second confirmed individual is part of the same household as the first positive case, is asymptomatic, isolated and doing well. "While there is no evidence at this time of community transmission, I ask the residents of Sanikiluaq to stay vigilant and follow the public health orders," said Patterson. "The importance of public health measures cannot be underestimated. Stay at home, do not go visiting and wear a mask in public spaces such as grocery stores. Together we can prevent any further spread in the community."

Cabinet shuffle Kivalliq/Nunavut Premier Joe Savikataaq announced changes to Nunavut's executive council this past Friday, Nov. 6, after swearing in the newest member of cabinet, Minister Margaret Nakashuk, earlier in the week. The changes made by the premier, which came into effect this past Monday, Nov. 9, are listed below. David Akeeagok remains deputy premier and minister of Economic Development and Transportation, and becomes minister of Human Resources. Lorne Kusugak becomes minister of Health and Minister responsible for Seniors. George Hickes remains minister of Finance and becomes minister of Justice. Jeannie Ehaloak becomes minister of Community and Government Services, and remains minister responsible for the Qulliq Energy Corp. David Joanasie remains minister of Education and becomes minister responsible for Nunavut Arctic College. Margaret Nakashuk becomes minister of Culture and Heritage and minister responsible for the Nunavut Housing Corporation. Elisapee Sheutiapik remains minister of Family Services and minister responsible for Status of Women, while Premier Savikataaq remains minister of Executive and Intergovernmental Affairs and minister of Environment.

In a year most likely remembered for its bad news and more bad news, Arviat's Vayda Kaviok received some most welcome news recently when the US$4,800 scholarship she received from the De Beers Group for the 20192020 school year was renewed by the company for her current 2020-2021 school year. The De Beers Group has awarded scholarships totalling US$48,825 to 14 Canadian women enrolled in science, technology, engineering and mathematics (STEM) fields at universities and colleges in Canada. The scholarships are awarded as part of the company's partnership with UN Women and its commitment to stand with women and girls in its host countries. Kaviok is the lone De Beers scholarship recipient from Nunavut, joining 11 from the Northwest Territories and two from Northern Ontario. Seven US$2,175 entrance scholarships will go to new recipients for the 2020-2021 school year, while seven women will receive a second year of funding under the 2019-2020 program. The awards are administered by Scholarships Canada, which received more than 200 applications for the De Beers Group program this year alone. Kaviok, 25, is in the second year of a four-year nursing program after also completing a pre-nursing program in Iqaluit. She said her interest in nursing was sparked during her time working in mental health. "I was working as a clerkinterpreter with mental health and that experience made me realize that I really wanted to become a nurse," said Kaviok. "I'm really happy I made the decision to come here. It's a really good program and the instructors are really supportive too. "I'm not sure where I'll end up when I finish this program because I want to eventually be specialized in psychiatric nursing." Kaviok said she greatly appreciates the scholarship money from the De Beers Group. She said the money has been very helpful to her because of the high costs associated with just about

ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᓇᔭᙳᐊᙳᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᕕᑕ ᖃᕕᐅᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒥᐊᓕᑲᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖓᒍᑦ $4,800-ᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᖢᓂ De Beers Group-ᑯᓐᓂᒃ 2019-2020-ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᔪᒥ ᓄᑖᙳᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᒧᑦ 2020-2021-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᔪᒥ.

Photo courtesy De Beers Group

Now in her second year of the Nunavut Arctic College nursing program in Iqaluit, Vayda Kaviok of Arviat recently had the US$4,800 scholarship she received from the De Beers Group for the 2019-2020 school year renewed by the company for her 2020-2021 school year. everything in the North. "Everyone who lives here knows the high cost of food in our grocery stores, but it's not just that the scholarship has helped me with. "It's helped me a lot with buying stuff I need for my program, like my scrubs and the stethoscope I just bought. "It also helped me to buy clothing for my little one and to pay for her day care, because day care here (in Iqaluit) is more expensive than in Kivalliq. "So, the scholarship has helped me in many different ways since I started the program. It's been very important to me." Like just about every student across the country, Kaviok has had her post-secondary experience affected by

Covid-19. Soon after everyone became aware of the pandemic, Kaviok and her fellow nursing students found themselves continuing their program online. "One time I was actually enrolled in southern courses because they had to cancel one of our clinical courses here. So that meant we had to take two extra courses during the spring term that went until the end of July. "That was very tough but we're still going. "I was able, however, to go home to Arviat for a couple of weeks during the start of Covid to refresh a bit because I wasn't able to go home for Christmas. "And I was able to go home for a month after my

course was finished for the first year." Kaviok said there was a time not that long ago when she didn't really know where to get started with her life. She said one thing she does know for sure, if you have a dream or a real passion for something you want to do in your life, go for it! "It may take a little time to figure things out but, once someone knows what it is that they want to do in life, they should pursue it as best that they can. "Anyone who has made the decision to go to school should remember to take the time to research scholarships, because there's many opportunities out there today willing to support the Indigenous population."


10 kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020


kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

r?9o3u iWK5, W1ZJx8i,k=WE k=WE 11, 2020 11 r?9o3u iWK5, WzJx8i,


12 kivalliq news, Wednesday, November 11, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, k=WE 11, 2020