Kivalliq News – March 30, 2022 Edition

Page 1

Facebook-ᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᑎᖅᑕᐃᓕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔪᖅ

Facebook post spurs Northern Store ban

Choice to bar Coral Harbour woman for a month ‘not taken lightly’ management says

Kivalliq News WEDNESDAY, MARCH 30, 2022

Vol 28 No 14

Community ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒪᓯᒪᔪᖅ Sharp eye for business News ᑯᓱᒐᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᒪᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᖅᓯᖁᔨᔪᖅ Kusugak calls for emergency water upgrade funding News ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓇᖕᒥᓂᓖᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓃᕐᒪᑕ 2019-ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ Kivalliq Trade Show aims to host first in-person event since 2019 Publication mail

7

Contract #40012157

71605 00500

3

Nunavut's Award Winning Voice of Kivalliq

$1.00

‘ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᖅᖢᒍ ᖁᑭᖅᑕᖓ’ ᐃᐳᕈ ᐅᐊᑦᓚᓐ, ᑕᓕᖅᐱᕐᒦᑦᑐᖅ, ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔫᒃ ᐊᓂᓂᓗ ᕋᓐᑎ ᐃᑦᓯᖅ ᐊᔾᔨᒦᑦᑐᖅᑕᐅᖅ ᓇᓐᓄᒋᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖓ – ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ.

April Wadland, right, poses with brother Randy Eecherk and her first – and last – polar bear. Photo courtesy of April Wadland

ᐃᐳᕈᓪ ᐅᐊᑦᓚᓐ ᖁᑭᖅᓯᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓇᓄᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ, ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᑉᓗᓂ ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ Northern News Services

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐃᐳᕈᓪ ᐅᐊᑦᓚᓐ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ‘ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᖅᖢᓂ ᖁᑭᖅᓯᑉᓗᓂ’ ᓇᓐᓄᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓇᓐᓄᒋᐅᕈᑎᒋᔭᖓᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᑉᓗᓂᓗ ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᖅ. “ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕋ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐊᑦᓚᓐ. “ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᔪᖓ ᓇᓐᓄᒃᓯᒪᓕᕐᓂᕋᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓐᓄᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒪᙱᑦᑐᖓ.” ᐃᒻᒪᖄ ᖁᓕᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓇᓐᓄᒐᓱᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᖅᓯᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓯᒪᓇᓂ. ᐅᑭᐊᒃᓵᖅ, ᐅᐃᖓᑕ ᐊᑎᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑎᖦᖢᓂᐅᒃ ᐅᑐᐱᕆ 31-ᒥ ᐃᓱᓕᕝᕕᖕᒥ ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐅᐊᑦᓚᓐ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓯᒪᑉᓗᓂ, ᓇᓐᓄᒐᓱᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᒫᑦᓯ 14-ᒥ 17-ᒧᑦ. ᐊᓂᓂ, ᕋᓐᑎ ᐃᑦᓯᖅ, ᓯᑭᑑᒃᑯᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᑐᕌᖃᑎᒋᑉᓗᓂᐅᒃ ᒫᒃᓯ 15-ᒥ, ᑕᑯᑉᓗᑎᒃ ᓇᓄᕐᒥᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᕆᐊᕈᓐᓇᕐᓇᒍ ᑕᐃᑲᓂ, ᐊᖏᕐᕋᐅᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᓗᕐᒥ ᐃᖏᕐᕋᖅᑳᖅᖢᑎᒃ – ᐃᒻᒪᖄ 215 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᑲᑎᖢᒋᑦ. ᖃᐅᖕᒪᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ, “ᑕᖃᓯᒪᑉᓗᖓ, ᖁᕕᐊᓱᓗᐊᕐᓇᖓ, ᐱᔾᔮᙱᓐᓂᕋᓕᖅᖢᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐊᑦᓚᓐ, ᒪᑭᑦᑐᒪᓇᖓᓘᓐᓃᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓕᖅᖢᑎᒃ ᕕᐱᐊᓐ ᑕᑎᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᓗᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᓕᕋᒥᒃ ᐅᖅᓱᕆᐊᓄᑦ ᑐᕌᖔᓕᖅᖢᑎᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᐊᑦᓚᓐ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑕᖓ, ᓯᓈᓄᙵᐅᔪᒪᙱᓐᓇᒥ. “ᐅᖃᐅᑎᑉᓗᒍ ᐊᓂᒐ, ‘ᓇᓗᖕᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᔪᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᑕᐃᑲᓂ, ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᖢᑎᒃ ᓇᓅᑉ ᑐᒥᖏᓐᓂᒃ ᓇᑦᓯᕋᓱᒃᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᑉᓗᑎᒡᓗ ᖃᓂᑦᑐᒥᒃ ᓇᓄᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. “ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ, ᑲᑉᐱᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖓ ᕿᐊᖃᑦᑕᖅᖢᖓᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐊᑦᓚᓐ. “ᐅᖓᓯᒃᓯᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᒥ, ᖃᓂᓪᓕᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᐅᖅᓱᕆᐊᓄᑦ, ᕿᐊᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᖢᖓ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᖓ, ‘ᒎᑏ ᓱᓕᔪᖓ ᐅᖃᖅᑐᖓ ᓇᓐᓄᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔾᔮᙱᓐᓇᒪ. ᐅᖅᓱᕆᐊᓄᑦ ᑎᑭᑎᑦᑕᐃᓕᙵ.”

ᒪᓖᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓇᓅᑉ ᑎᒥᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᑉᓗᒍ ᓇᓄᖅ, ᐊᕐᓇᓪᓗᖅ ᐊᖏᔪᐊᓗᒃ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥ. ᐅᐊᑦᓚᓐ ᑎᒍᓯᑉᓗᓂ ᐅᐃᖓᑕ ᖁᑭᐅᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᒥᓂᒃ ᑕᑯᒋᐊᖅᖢᓂ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕋᒥ – ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᖢᓂ ᐊᓂᖓ ᖃᓂᓪᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᒃᑲᓴᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᑭᑑᒃᑯᑦ. “ᓄᖅᑲᖁᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᕋ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐊᑦᓚᓐ, ᐃᓱᒪᒋᑉᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᓚᐅᕐᒪᖔᑦ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᖅ ᒪᐃᓕ ᑎᑭᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑕᖅᐳᑦ. ᐊᓂᒐ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᐅᖕᒪᑦ ᓯᑭᑑᒃᑯᑦ, ᑲᑉᐱᐊᑦᑕᐃᖅᑐᖅ. ᑎᒍᒥᐊᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᖅᑕᕋ ᐃᓅᔪᒪᑉᓗᖓ ᑕᒡᕙᓗ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᖁᑭᐅᑎᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᓵᓗᒃᖢᓂ.” ᓄᖅᑲᕋᒥᒃ ᖁᑭᕆᐊᕈᓐᓇᖅᓯᑉᓗᓂ, ᐅᐊᑦᓚᓐ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᒐᒥ ᒪᓕᒃᖢᓂ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᖁᑭᐅᑎᓂ ᐋᖅᑭᒃᖢᒍ ᓯᑭᑑᖓᑕ ᐃᒐᓛᖓᓄᑦ. “(ᐃᑦᓯᖅ) ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᑯᑐᐊᕈᖕᓂ ᓇᓄᖅ ᖁᑭᕆᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐅᐊᑦᓚᓐ. “ᓂᑉᓕᙱᑦᑐᖓᓘᓐᓃᑦ. ᓇᓄᖅ ᑕᑯᒐᑉᑯ ᖁᑭᕆᐊᖅᑐᖓ. ᕿᐊᓕᑲᐅᑎᒋᑉᓗᖓ, ᐅᐊᑲᓪᓚᖔ, ᖁᑭᖅᓯᔪᖓ ᓇᓄᕐᒥᒃ. ᐅᖃᐅᑎᑉᓗᒍᓗ ᐊᓂᒐ ᖁᑭᐅᑎᒥᒃ ᑎᒍᓯᖁᑉᓗᒍ, ᐃᒡᓚᑐᐃᓐᓇᓕᖅᑐᖅ ᐊᓂᒐ. ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ, ‘ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᖅᖢᒍ ᖁᑭᕆᐊᕋᕕᑦ ᖁᑭᖅᑕᐃᑦ! ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᖅᖢᒍ ᖁᑭᖅᑕᐃᑦ!” ᕿᐊᑉᓗᓂᓗ ᐃᓗᒃᑯᓪᓗ ᐱᒋᐊᓪᓚᒃᓯᒪᑉᓗᓂ, ᐅᐊᑦᓚᓐ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᓂᓂ ᐃᕆᐊᓪᓚᖕᒪᑦ ᐃᒪᓐᓇ “ᐊᑕᐅᓰᑐᐃᓐᓇᖅᖢᒍ ᖁᑭᖅᑕᐃᑦ!” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐃᓐᓇᓕᖅᖢᓂ. ᐋᒃᑐᖅᑳᖅᖢᒍ ᓄᓇᒥ – ᑎᑭᑦᑐᖃᖅᖢᓂ ᐊᓯᖓᓂᒃ ᓇᓄᕐᒥᒃ ᕿᒫᑎᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᖢᒍ – ᐊᖏᕐᕋᐅᔾᔨᓕᓚᐅᖅᑐᑦ 9–ᓂᒃ foot-ᓂᒃ ᑕᑭᓂᓕᖕᒥᒃ ᓇᓄᕋᕐᒥ ᐊᕐᓇᓪᓗᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᓕᓴᖅᑕᐅᔪᒫᕐᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᓕᖅᖢᒍ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᖃᐃ ᐅᑭᐅᒥ ᐅᑕᖅᑭᔭᕆᐊᖃᕈᒫᖅᑐᑦ ᓇᑎᐊᓗᒃᑖᕆᔪᒫᕐᓗᒍ. ᐅᐊᑦᓚᓐ ᑐᙵᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓪᓚᕆᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓐᓄᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᒪᙱᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓐᓄᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ. “ᐅᖃᐃᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖁᔭᓈᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓂᕈᑉᑕ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᓗᕐᒥ, ᓇᓐᓄᓚᐅᖅᓯᒪᓇᔭᙱᑦᑐᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᒐᓗ ᐅᕙᒍᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᖅᐹᖑᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓂᑉᑎᓐᓄᑦ.”Kivalliq News

www.nnsl.com

Did we get it wrong? Kivalliq News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Kivalliq News, call (867) 645-3223 and ask to speak to the editor, or email kivalliqnews@nnsl.com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

fact file Nunavut Covid-19 situation as of March 22 Active cases: 217 Confirmed cases: 3,400 Recovered cases: 3,178 Deaths: 5

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

Ulukhaktok

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 645-3223 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî Kugaaruk ééËͬéî Çflˆ kivalliqnews@nnsl.com. ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Naujaat Ç„·√∏≥î Gameti ∂¬∂ĉÖͬü áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

Around Kivalliq Behchoko

’e

with Stewart Burnett

Sewing program congratulated

Arviat Minister of Justice David Akeeagok commended a sewing program organized by a community justice outreach worker in the legislative assembly March 21. “Participants learned traditional skills and made 23 parkas for school children who need warmer outdoor clothing for the winter,” said Akeeagok through interepretation. “This program promoted and supported productive lifestyles and the tradtional knowledge and values that are important to healthy living.” The program, organized with the Hamlet of Arviat, began in December.

Wednesday, March 30, 2022 A3

Vaccine uptake: 33,415 first doses/ 95 per cent 28,720 second doses/ 81 per cent 14,257 third doses/ 48 per cent Source: Government of Nunavut Department of Health

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᑦ ᐃᐱᒃᓴᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐃᓐ ᖁᓖᑦ ᑯᓱᒐᖅᐅᑉ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᕐᕕᖓ ᐊᒡᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃᑖᓵᖓᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᙱᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᓱᐃᖅᖢᑎᒃ Hᐊᑭᓐᓇᔭᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ. ᖁᔭᓕᔪᖅ ᖃᑉᓰᓐᓇᐅᔪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ Hᐊᑭᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ Hᐊᑭᕐᓇᐅᔫᑉ ᐃᓱᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᑐᕉᖅ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᓐᓇᖅᓯᔪᒫᖅᐳᖅ.

Sanikiluaq

Churchill boarding home employs people from Churchill

Churchill, Man. In the legislative assembly March 21, Rankin Inlet North-Chesterfield Inlet MLA Alexander Sammurtok asked for an update on how often the Churchill Transit Centre is used. Minister of Health John Main said paediatric dental clinics are the primary reason why the Department of Health currently sends medical travellers to Churchill. “The Churchill Transit Centre has been quite instrumental in accommodating patients and escorts sent down to Churchill for dental services, especially children,” said Main through interpretation, promising to look into the statistics on its weekly, monthly and annual use. Sammurtok then pointed out that the most recent public service report indicates the department has 8.5 positions in Churchill and asked whether the individuals filling those positions are from Nunavut and what jobs they fill. “The employees are from Churchill,” responded Main. “The boarding home is in Churchill. The employees are in Churchill. I’m not quite sure what the member is trying to get at in terms of whether the employees are from Nunavut.” Guessing that Sammurtok was making a point about language, Main went on to say the centre tries to provide service in Inuktitut but finding a bilingual staff member can be a difficult position to fill. Sammurtok asked if the minister would commit to providing more dental services in Rankin Inlet to reduce the need to travel to Churchill. Main, however, thought Sammurtok was changing the line of questioning and did not answer Sammurtok’s last question directly.

No rush on hamlet offices

Rankin Inlet, Chesterfield Inlet Rankin Inlet North-Chesterfield Inlet MLA Alexander Sammurtok asked about constructing a new hamlet office in Rankin Inlet. “Rankin Inlet’s Integrated Community Infrastructure Sustainability Plan indicates that the current hamlet office was constructed in 1969 and has been in use for over half a century,” said Sammurtok. Minister of Community and Government Services David Joanasie responded that his department completed a business case for the hamlet office in 2019, but said planning for the project is currently on hold pending fiscal availability. Sammurtok asked the same about the Hamlet of Chesterfield Inlet’s office, which he said was constructed in 1985 according to the community’s infrastructure plan. “The municipality has identified a number of serious problems with the current facility,” said Sammurtok. Joanasie replied that every community has a great list of capital needs and the Government of Nunavut can only do so much, adding that he can’t commit to whether a business case would be completed for a new hamlet office there.

Wayne Quliit Kusugak’s skate sharpening business at the Agnico Eagle Arena has suffered amid the many cancellations that have come with Covid. He’s thankful for these last few tournaments to end the season and hopes for a full hockey year come fall. Stewart Burnett/NNSL photo

ᐅᐃᓐ ᖁᓖᑦ ᑯᓱᒐᖅ ᒪᓕᒃᑐᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᑕᐅᑐᕐᕉᕐᓂᖃᖅᖢᓂ Northern News Services

ᐅᐃᓐ ᖁᓖᑦ ᑯᓱᒐᖅ ᓯᐊᕐᕆᔮᕈᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᐃᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᐅᑉᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓪᓚᕆᓚᐅᖅᖢᓂᐅᒃ. “ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕉᑎᒌᓐᓇᖅᓯᒪᔭᕋ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑯᓱᒐᖅ, ᒪᑐᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᐃᕝᕕᖕᒥ ᐊᒡᓂᒍ ᐃᒍ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃᑖᓵᖓᓂᒃ 2019-ᒥ. “ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᖓ 8-ᓂᒃ 9-ᓂᒡᓘᓐᓃᑦ . ᐊᒃᑲᒐ ᖁᐊᓴ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓛᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᑎᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒍᑎᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᑭᕈᑎᓂᒃ. Hᐊᑭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓇᐅᑕᕐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᒐᐅᔭᒃᑯᑦ ᓯᐊᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᐃᔾᔪᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᖢᓂ. ᑕᐃᒪᙵᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓯᒪᔭᕋ.” ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃᑖᓵᕐᒪᑦ, ᒪᑐᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᐃᕝᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᑭᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᑖᕐᕕᖕᒥ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᓴᓇᕝᕕᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ. ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᐃᓲᖅ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓲᖅ, ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓲᖅ Hᐊᑭᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓂᒃ Hᐊᑭᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐱᑕᓕᒃ – ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒡᕙ ᖁᕕᐊᒋᔭᖓ. “ᐱᕈᖅᓴᖅᖢᖓ, ᓄᑖᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑕ, ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᒃᑲᓗ Hᐊᑭᕐᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓚᐅᖅᖢᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑯᓱᒐᖅ. “ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒡᕙ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᕆᔭᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐃᔭᕌᖓᑕ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ, ‘ᓱᓇᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᖅᓯᒪᕙ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᕙᒃᑕᕐᓂᒃ?’ ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑎᒋᖕᒪᖓᑦ. Hᐊᑭᖅᑎᐅᑉᓗᖓ, ᓇᒧᙵᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑉᑕ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᓯᐊᕆᔮᕈᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓄᙵᐅᖃᑦᑕᕋᑉᑕ, ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᖢᑕ ᓱᓇᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ.” ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᙱᑦᑐᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᓂ ᐊᐅᓪᓛᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᓱᓇᓗᒃᑖᓂᒃ ᒪᑐᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒫᑦᓯ 2020-ᒥ. ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᑲᑕᓚᐅᖅᑳᖅᖢᓂ Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ, ᓂᐅᕕᕐᕕᖓ ᓂᐱᐅᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᖢᓂ, ᕿᓚᕈᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᖢᓂ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓄᑦ, ᐃᒥᕈᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ. “ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑎᑭᓴᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᒪᑐᔭᐅᑉᓗᑕᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᑦ ᖁᓕᕈᐊᕐᒦᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ,

ᑭᓯᐊᓂ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᓚᐅᐱᓪᓚᖕᒪᑦ ᐅᑭᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ, ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᒪᑐᐃᓚᐅᐱᓪᓚᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᑕᐃᒪᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᙱᑦᑐᖅ ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᖅᑐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐱᖁᑎᑖᕐᕕᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ. “ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑭᓴᐃᒐᔪᒃᑐᑦ Hᐊᑭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓇᐅᑕᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐅᕙᒻᓂᒃ, ᑎᑭᓴᐃᔾᔪᑎᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑕᒃᑲ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑯᓱᒐᖅ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖢᐊᖏᓕᐅᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᙱᒻᒪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ. “ᓂᐅᕕᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦᑕᐅᖅ ‘ᐱᖁᑕᐃᕈᑎᓯᒪᓂᕋᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ.’ CCMᑯᑦ ᐱᑕᖃᙱᖦᖢᑎᒃ, Bauer-ᑯᑦ ᐱᑕᖃᙱᖦᖢᑎᒃ.” Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑯᓱᒐᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕆᕙᖕᒪᒍ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᒃᑯᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓄᖃᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑕᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓂᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᖃᕈᑕᐅᑉᓗᓂ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᓇᔭᖅᑕᖓᓄᑦ. “ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕆᕙᒃᑕᕋ ᑕᒡᕙ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᐱᒃᓴᐃᑉᓗᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑯᓱᒐᖅ. “$10.00-ᑐᕐᒪᑦ ᐃᐱᒃᓴᐃᑉᓗᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᒍᖕᓂ, 17-ᓂᒃ 20-ᓄᑦ ᐊᒥᓲᑎᒋᕙᖕᒪᑕ Hᐊᑭᖅᑏᑦ ᐱᙳᐊᖃᑎᒌᒃᑏᑦ, ᒪᕐᕉᓕᖓᔪᒃᑯᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᕙᒃᖢᑎᒃ ᐱᙳᐊᖃᑎᒌᒃᑏᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓈᓴᕈᒃᑎᒃ, ᐊᒥᓲᔪᑦ. ᓈᓴᐅᓯᕆᔨᐅᙱᓐᓇᒪ ᑭᓯᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓇᖅᑐᖅ.” Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᕌᖓᑕ ᓲᕐᓗ ᑎᐅᕆᓐ ᑐᑐ ᐃᖅᑲᐅᒪᑉᓗᒍ Hᐊᑭᕕᒡᔪᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖓ $5,000-ᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒡᕙ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᖁᑎᑖᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᖓ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᙳᐊᕕᔨᔪᐊᕈᒫᕐᒥᔪᓄᑦ, ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒻᒧᑦ. ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ, ᑯᓱᒐᖅ ᒪᑐᐃᖅᓯᔪᒪᔪᖅ ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᓴᒥᒃ, ᐅᑭᐅᓗᒃᑖᒥ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᕿᑎᒍᑎᓄᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ. ᕿᑎᒍᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓕᕈᒪᔪᒫᖅᑐᖅ ᐊᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, Volleyball-ᕐᓂᒃᑯᓪᓗ, ᐊᓇᐅᓕᖔᕐᓂᒃᑯᓪᓗ, badminton-ᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᕿᑎᒍᑕᐅᕙᒃᑐᒃᑯᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ. “ᓱᓇᓗᒃᑖᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᖁᔭᕋᓗᐊᒃᑲ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑯᓱᒐᖅ. “ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᔪᖓ ᐊᖏᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒃᑲ.”


A4 Wednesday, March 30, 2022

Kivalliq News

When does it become a human rights issue?

Kivalliq News Nunavut's Award Winning Voice of Kivalliq

Nunavut's award-winning voice of Kivalliq – Published Wednesdays ¥∂‡ç Ä¿Ω‰ÕÇœÀé´ú æƒúΩÇπÖÊíÇπØÀÒ ≤ሠï·∆¿Í´ – ÇÔ¿∞°úΩÖ¿ÖÙ·çâÒ áˆîπÍ´ NNSL Media, a division of Black Press Media

Grocery store ban raises questions in context of the North

Publishers of: • Nunavut News/North • Inuvik Drum • Kivalliq News • Yellowknifer • NWT News/North • Hay River Hub Member of: • Manitoba Community Newspapers Association • Canadian Community Newspapers Association Kugaaruk

Naujaat

Editor: Stewart Burnett Associate Editor: Jean Kusugak Box 657, Rankin Inlet, NU X0C 0G0 Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Toll free: (855) 447-2584 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason Group Publisher: Mike W. Bryant mike.bryant@nnsl.com Coordinating Editor: Alyssa Smith alyssa.smith@nnsl.com Kivalliq Advertising Representative: advertising@nunavutnews.com Call collect: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507

Northern News Services

A Coral Harbour woman called her local Northern Store a vulgar term on social media. Does she deserve to be banned for a month for it? As we’ve all been reminded repeatedly during the era of vaccine certification, private businesses – heck, even governments now – can deny services to just about anyone based on whatever criteria they come up with. No shirt, no service and rude language toward staff would certainly qualify as a decent reason to ban someone from your establishment. But this woman didn’t even enter the premises: she simply tagged the Northern Store on social media and called them a bad name, asking if the store was trying to control people. She didn’t threaten anyone. She didn’t say, “Can’t wait ‘til I see you in person!” or call out anyone by name. She didn’t even spread any sort of false allegation. She expressed exasperation from behind a screen, as many of us do from time to time. Most of us wake up later and Sanikiluaq delete those posts. The RCMP indicated there was already a strained relationship between this resident and the store management, so perhaps this was the straw that broke the camel’s back. But it does raise some interesting human

Publishing Office: Box 2820, Yellowknife, NT X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: nnsl@nnsl.com Website: www.nunavutnews.com ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ: ᑯᑎ ᐸᓐᑐᕐ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨ: ᒪᐃᑯ ᓛᐃᓐᕼᐊᓐ Box 657, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0G0 ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 645-3223 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 645-3225 ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (855) 447-2584 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: kivalliqnews@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nunavutnews.com ᓇᓂᓯᔨᐅᔪᖅ (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑎᔨ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᓪᓚᕆᐅᑉᓗᓂᓗ: Mike W. Bryant – mike.bryant@nnsl.com ᑲᒪᔨ ᑎᑎᕋᖅᑎ: ᑯᕆᒃ ᒋᐅᐳᑦ Alyssa Smith – alyssa.smith@nnsl.com ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ: ᑎᐅᕆ ᑖᐱᓐ – advertising@nunavutnews.com ᑲᓕᒃᑳᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᖓ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ: Box 2820, ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ X1A 2R1 ᐅᖃᓘᑎᖓᑦ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: nnsl@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nnsl.com

Contents copyright. Printed in the North by Canarctic Graphics Limited. No photos, stories, advertisements or graphics may be reproduced in any form, in whole or in part, without the written approval of the publisher. Subscriptions One year mail $70 Online (entire content) $50/year Send us your comments You can email us at kivalliqnews@nnsl.com; mail to Box 2820, Yellowknife X1A 2R1; or drop your letter off at our office at 5108-50th Street. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. We particularly encourage new contributors as we attempt to publish a cross-section of public opinion. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements. We may also choose to use a letter as the basis for a story. We acknowledge Nous reconnaissons the financial support l'appui financier du of the Government of gouvernement du Canada. Canada.

www.nnsl.com

become involved if a scene took rights considerations when facplace in the store. toring in the context of Coral In an ideal world, people can Harbour, a remote community with resolve their disagreements by only two grocery stores. talking. Few of us intend any harm If something happens to the in life, and most conflicts are the Co-op and it becomes unavailable, result of miscommunication. would Northern let this particular As we all know too, some people resident in to buy food? can’t be talked to and seem to have Banning someone from essenno concept of taking a good-faith tially half of the grocery options approach to conflict. in town is a much bigger hammer In the south, it’s easier to ban swing than a southern business people who pose any sort of banning a customer from one of stewart trouble. But in a small Nunavut hundreds of competing options. burnett community, management should Will this ban resonate with the probably make that a rare, last-reresident and change her behaviour? sort option. Speaking as a stubborn person, it Perhaps the Northern Store in Coral Harbour certainly wouldn’t change mine, and probably has done just that, and this post was the end of just inflame my feelings toward the business. the line. On a surface level, it seems doubtful this In the nature of the North, we’re all ‘stuck’ towoman is a threat to staff at the Northern Store. gether, whether we like each other or not. RathMaybe she’s a threat to say some bad words or er than try to block out the existence of those cuss them out online. Even the store manager’s we like less, we should probably aim to work explanation of the ban centred around social together as positively as we can. media harassment and online behaviour more And that goes for the flipside, too: rather than than any sort of potential for physical violence. be quick to vent online about those around us, The RCMP’s involvement wasn’t due to any we should give our neighbours the benefit of physical threat, either: the police were simply the doubt that they are also trying their best in performing a courtesy to the Northern Store imperfect circumstances. by delivering the ban notice and would only

Kusugak calls for emergency funding for Rankin water system Suggests reprofiling funds from airport terminal building to water By Stewart Burnett Northern News Services Rankin Inlet

It’s a full-court press as Rankin Inlet and region politicians are pushing the Government of Nunavut to expedite upgrades on the town’s water system. Lorne Kusugak, MLA for Rankin Inlet South, wrote to Minister of Community and Government Services David Joanasie asking to implement “emergency funding” to address water issues in the community.

“As the MLA for Rankin Inlet South, I am prepared to support any requests you need to ensure that this critical work gets done,” he wrote Joanasie. “The projects being undertaken are essential for the community and we cannot allow them to be delayed in any manner.” He was referring to three housing projects comprising 57 soon-to-becompleted units, plus a new 26-lot development that is ready to be tendered, in addition to the planned

construction of a new airport terminal building and Elders care centre. “Because this situation is so urgent, I would support reprofiling resources slated for the airport terminal building to assist with funding utilidor work this summer,” wrote Kusugak. “Without water upgrades, it is unlikely that the terminal could hook up to the system anyway.” In a letter previously tabled in the legislative assembly, Rankin Inlet Mayor Harry Towtongie wrote that “the condition of the utilidor system

has reached a critical point where it is now exceeding capacity limits and is causing the council to delay and even stop development of the community.” He added that two of the town’s five utilidor loops are in “critical condition and requiring replacement before catastrophic failure.” The Johnson Cove lift station is scheduled for upgrade this summer, but that will only partly address current issues with the town’s water supply.

Kivalliq Trade Show returns By Stewart Burnett Northern News Services Kivalliq

On the long list of pandemic postponements was Rankin Inlet’s iconic Kivalliq Trade Show, but the annual networking and business event is finally coming back to its in-person glory this September in the Agnico Eagle Arena. “It’s arguably one of the largest events in Rankin, for sure in the Kivalliq,” said Megan Pizzo-Lyall, president of the trade show society. The last trade show was held in 2019, before the new arena opened. Since the pandemic, the society has offered virtual events, including a winter speaker series this March that has seen keynotes on renewable energy in the region and the future of the Kivalliq workforce. The last one is set for Wednesday, March 30, and

will feature a discussion about the pandemic and adapting to the new normal. Pizzo-Lyall said up to 400 people come in and out of town during the trade show week, with lots of delegates from the territorial and federal government, as well as 40-odd booths for exhibitors and a day set aside for the public. Included with the trade show, but running as a separate initiative, is the Kivalliq Entrepreneur Program. That program will bookend the trade show this summer. It teaches existing or potential entrepreneurs how to start a business, what supports are available and how to keep it running. It includes discussions on networking, financing and bookkeeping. “It’s a very in-depth program and it’s been successful,” said Pizzo-Lyall, adding that it’s been run in other Kivalliq communities as well.

The Kivalliq Trade Show is coming back to Rankin Inlet in its in-person, full-scale form this September. For the first time, it will be held at the Agnico Eagle Arena, instead of the old community hall, as shown here. Photo courtesy of Kivalliq Trade Show Rankin Inlet has seen several entrepreneurs pop up during the pandemic, from dental services to cabs and restaurants, something Pizzo-Lyall applauds. “It’s a whole movement,” she said. “People want to be their own bosses. They want to do what they love and they want to make it successful.” One underserved need in Nunavut businesses is bookkeeping, she added. “It’s one of those things that start-

ups and existing businesses need to have to be successful,” she said. “They need to have good bookkeeping and they need to be filing with the government in a timely fashion and properly.” The 2022 Kivalliq Trade Show is scheduled for Sept. 26 to 28. Pizzo-Lyall suggests booking accommodations early. More information on the trade show and winter speaker series can be found at kivalliqtradeshow.ca.


Kivalliq News

Wednesday, March 30, 2022 A5

The legend of ‘One Shot’ www.nnsl.com

April Wadland shoots first polar bear of her life, on the last tag of the season By Stewart Burnett Northern News Services

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᑦᑐᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᓇᓄᕋᕐᒥᒃ ᐃᐳᕈ ᐅᐊᑦᓚᓐ ᓇᓐᓄᒋᐅᕈᑎᒋᔭᖓᓂᒃ. ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒥ, ᓖᓴ ᐊᐃᕈᑦ, ᑲᓂ ᑲᓪᓗᒃ, ᔫᑎ ᐃᑦᓯᖅ, ᐃᔅᑕ ᐸᐅᓪ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑕᓕ ᑎᐊᓐ.

Rankin Inlet

Rankin Inlet’s April Wadland will forever go down as ‘One Shot’ after hunting her first polar bear on the last tag of the season with a single, perfectly placed bullet. “It’s a once-in-a-lifetime experience,” said Wadland. “I can say I did it, and I never want to do it again.” She had tried hunting a bear about a decade ago with no luck, which made her swear off the pursuit for years. Last fall, her husband threw her name in for a tag right at the Oct. 31 deadline. Wadland had the last tag of the season, with the dates of her hunt to be March 14 to 17. Her brother, Randy Eecherk, took her by snowmobile in the direction of Whale Cove on March 15. They saw a bear close to the water, but they weren’t able to hunt it at the time, so they returned home after a long day of travel – about 215 km in total. The next morning, “I was tired, I was grumpy, I was done,” said Wadland, barely wanting to get out of bed. They enlisted friend Fabian Tatty to join them that day and this time went toward Marble Island off of Rankin Inlet, something Wadland was very concerned about, as she didn’t want to go near the floe edge. “I told my brother, ‘I don’t know how to swim,’” she said. Still, they found evidence of a bear going into seal dens and knew one was close. “At first, I was really scared and I kept crying,” said Wadland. “The further we got from the land, getting closer to Marble Island, I kept crying and was like, ‘God I promise I’ll never put my name in for a bear ever again. Don’t let me go on Marble Island.’” They continued to follow the bear tracks and then finally spotted one, a large female in the distance. Wadland grabbed her husband’s gun and looked to Eecherk for guidance – he decided they needed to get much closer and hit the gas on the snowmobile. “I was telling him to stop,” said Wadland, recounting the soaring adrenaline rush. “He said just one more mile. My brother’s a racer, so he has no fear. I was holding on for dear life and here he is, holding two guns and going really fast.” Now parked and ready to shoot, Wadland followed instructions and put the barrel of her gun on the windshield to steady it. “(Eecherk) said as soon as you see the bear, just shoot,” recounted Wadland. “I never said a word. I saw the bear and I just shot. I instantly started crying, like oh my God, I shot a bear. And I was telling my brother to take the gun, and he was just laughing. He was like, ‘One shot! You killed it with one shot!’”

Women gather to clean the pelt of April Wadland’s first polar bear catch. From left, are Lisa Airut, Connie Kalluk, Judy Eecherk, Esther Powell and Natalie Dion. Photo courtesy of April Wadland Through her tears and adrenaline, Wadland remembers her brother yelling “One shot!” repeatedly. After cleaning the predator’s carcass on the land – during which they were approached by a younger male polar bear that they had to chase off – the group brought the three-metre (nine-foot) female bear home and prepared it for taxidermy. In about one

year, it’ll make for a very special new rug. Wadland has recovered from the excitement and doesn’t plan to do it again, but the legend of her aim will surely live on. “We keep saying if we had cancelled our trip that day, I’d never have caught a bear,” she said. “And me and my brother, that was the best experience we’ve ever shared together.”

Banned from the Northern Store

Crude Facebook post leads to month-long restriction for Coral Harbour resident By Stewart Burnett Northern News Services Coral Harbour

Roxanne Eetuk can’t shop at the Northern Store in Coral Harbour for a month after store management took issue with a social media post she made about the outlet. On March 22, Eetuk shared a post from the Northern Store

in Iglulik, tagging the Coral Harbour outlet and calling the store a profane term, writing, “Trying to keep us under your [expletive] control now?!?!” That day, the RCMP showed up at her house to serve her a ban notice, which stated she could not enter the premises of the Northern Store or housing owned by The North West Company.

Roxanne Eetuk is banned from the Northern Store in Coral Harbour until April 22 for a social media post she made using profanity toward the outlet. Photo courtesy of Roxanne Eetuk

“In the event you attend on the property of the said store, we shall formally complain to the Royal Canadian Mounted Police and request an investigation leading to prosecution under the provisions of the Criminal Code,” wrote the notice, which expires on April 22. “It’s crazy,” said Eetuk to Kivalliq News. “It’s like they’re trying to provoke the people, the townspeople.” She explained that she was sharing a post from the Iglulik Northern that showed about 20 Elders gathering for a feast with no masks on, and she wanted to call attention to all the restrictions that are still being enforced in the Coral Harbour store. “I decided I’m going to share this and I’m going to tag our local Northern Coral Harbour,” said Eetuk. “I called them this name … I’m not sure if that’s what might have offended them, but I don’t think that’s a very nice reason to try and ban anybody.” She hasn’t been to the Northern herself in about a month but said there are times she needs to. “I have a family,” said Eetuk.

“I’m a mother and there are days where I need to go to the store myself and see the product myself, so I can provide for my family.” Her only other option in town is the Co-op. After posting about the ban on social media, Eetuk said she’s heard from other people in the community who have been banned as well. Brian Hand, store manager, responded to an inquiry about the situation in an email, also signed by Ellen Curtis, media coordinator for The North West Company. “It is not an action we took lightly,” stated Hand. “However, we are seeing a lot of harassment on social media and made the decision that we can’t accept this behaviour toward our store or the people who work there.” He went on to say he understands these are stressful times and that social media provides an outlet for frustration, but posts such as Eetuk’s often inflame problems. “It is always our preference to discuss issues with customers privately and respectfully,” stated Hand. The RCMP V Division’s media relations told Kivalliq

News that the detachment’s role in this situation is strictly to keep the peace between the two parties by serving the document. “There is already a strained relationship between Roxanne and the Northern Store,” stated the RCMP. “The RCMP assisted, as said earlier, only to keep the peace by keeping them separated.” In small communities, the RCMP takes on many different roles, added the media relations unit’s email. The RCMP went on to say that all private businesses have the choice to ban anyone from their establishment. “After this point, the RCMP will only become involved if there are any issues as a result of this,” wrote the RCMP. “For example, if Roxanne goes to the store and attempts to enter it, gets told to leave because she is banned and then refuses to, therefore causing a public disturbance, then the police would intervene as with any call for service for someone causing an issue in public.” The RCMP is not enforcing the ban, explained the email, but only any negative issues that could possibly come from it.

Currently, there are three people banned from the Coral Harbour Northern Store, stated Hand. One is from the fall and the other two are recent. “In the two years that I have managed this store, we have banned six people in total,” he stated.


A6 Wednesday, March 30, 2022

Kivalliq News

ᐅᐃᓐ ᖁᓖᑦ ᑯᓱᒐᖅ ᒪᑐᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᓖᑦ ᓯᐊᕐᕆᔮᕈᑎᓄᑦ ᐃᐱᒃᓴᕐᕕᖓᓂᒃ 2019ᒥ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᓱᑲᐃᓪᓕᑎᕆᓯᒪᔪᖅ ᓇᖕᒥᓂᖓᑕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᓇᔭᖅᑕᖓᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᔪᓂᒃ ᑕᐅᑐᕐᕉᖅᑐᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ.

www.nnsl.com

Pandemic won’t dull this blade Wayne Quliit Kusugak riding out restrictions with big dreams in mind By Stewart Burnett Northern News Services Rankin Inlet

Wayne Quliit Kusugak opened Quliit Skate Sharpening in 2019. The pandemic has slowed growth of his business, but he has big dreams in the long run. Stewart Burnett/NNSL photo

Wayne Quliit Kusugak got a taste for skate sharpening as a child, and he couldn’t get enough. “It’s always been my passion,” said Kusugak, who opened Quliit Skate Sharpening at the Agnico Eagle Arena in 2019. “It started when I was eight or nine years old. My uncle Lorne had a hunting and fishing-slash-hockey business. He sold hockey sticks and he had an electric skate sharpener. Ever since then, I’ve been hooked.” When Rankin Inlet got its new arena, he opened his skate sharpening and equipment shop on the side while still working a day job. He sharpens skates, repairs blades, sells equipment and keeps a hefty stock of hockey accessories – and that’s where he has his real fun. “For me growing up, it was always about new things coming out, where I really needed to have it for hockey,” reminisces Kusugak. “That’s the fun part, having people come and say, ‘Ah you got anything new?’ Because I know how it feels. As a hockey player, wherever you go, different city, different town, you go to the skate shop, see what they have.” But he didn’t get to run his shop for long when Covid shut everything down in March 2020. He had been stocking up for upcoming tournaments at the time, so his shop was full of tape, laces, water bottles and more. “I made a pretty big order for the tournaments

that were coming up, and we were shut down,” he said. That stock had to sit unused for months, until the arena opened again briefly later in the year, before continuing on a stop-and-start schedule due to pandemic restrictions. Covid hasn’t just impacted his ability to open and serve tournaments, but also his ability to buy from suppliers. “The people who normally order sticks and equipment off me, I couldn’t order them,” said Kusugak, adding it wasn’t just a problem for Rankin Inlet. “The supplier was saying, ‘I got nothing.’ CCM, nothing. Bauer, nothing.” Tournaments are Kusugak’s bread and butter for his business, so capacity and travel restrictions have put up a real roadblock on his growth. “Where I make my money is the sharpening part,” said Kusugak. “It’s $10 a sharpen. You think about it, there’s 17 to 20 players per team, two divisions. You add that all up, it’s quite a bit. I’m not a math guy or anything, but it is up there.” A major tournament like the Terence Tootoo Memorial could net him in the range of $5,000, he estimated. All that money goes into future stock and building up his business for the next tournament, and so on and so forth. Eventually, Kusugak dreams of opening a full-scale, year-round sports store in Rankin Inlet. He’d love to have equipment for soccer, volleyball, softball, badminton and every other sport played in the region. “I want everything to go back to normal,” said Kusugak. “My plans are very big, but I have to do it step by step.”

Meeting for men

The Atii Angutiit men’s programming group met with community members in Arviat for a workshop March 17. The organization has been touring the Kivalliq to get feedback on developing men’s programming in each community. Photo courtesy of Patrick Béland/Le Grand Élan
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.