Kivalliq News - June 9, 2021 Edition

Page 1

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥ ᐃᓗᕕᓂᒃ ᓇᓂᓯᔪᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ Kivalliq News WEDNESDAY, June 9, 2021

Vol 27 No 24

$1.00

Nunavut's Award Winning Voice of Kivalliq

Kivalliqmiut mourn after discovery of B.C. mass grave ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᒥᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᑮᖅᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ

Leafs-Habs bet unites Rankin Inlet

Fundraiser brings Baker Lake woman home following stroke

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᓴᖅᑭᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᔫᓐᒥ

Online art workshops offered by Pinnguaq in June

Habs fan Jonathan Pameolik checks on Wendell Kaludjak while he jigs for fish on Williamson Lake after he lost a bet to Pameolik over who would win the series between the Toronto Maple Leafs and the Montreal Canadiens. Photo courtesy of Jonathan Pameolik

“Approximately 1,600 cubic metres of raw sewage may have to be directed around the sewage treatment system.” – A public notice posted by the Department of Community and Government Services states effluent must be discharged due to a leak at the Johnston Cove lift station, page 3.

Publication mail

7

Contract #40012157

71605 00500

3


baa K’e

A2 Wednesday, June 9, 2021

www.nunavutnews.com

Kivalliq News r?9o3u iWK5

Did we get it wrong?

Kivalliq News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Kivalliq News, call (867) 6453223 and ask to speak to the editor, or email kivalliqnews@nnsl. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

fact file Nunavut COVID-19 situation as of June 7

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

Ulukhaktok

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 645-3223 Ö±Ø Kugaaruk ééËͬéî ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî Çflˆ kivalliqnews@nnsl.com. ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î Naujaat Gameti áÀ∏∂ÒπêÖÊçí. ∂¬∂ĉÖͬü

Around Kivalliq Behchoko

Active cases: 1 Confirmed cases: 649 Recovered cases: 644 Total persons followed: 8,656 Current persons followed: 437 Completed tests in Nunavut: 16,467 Deaths: 4 Vaccine uptake: 17,247 first doses, 14,949 second doses

Confirmed cases by community Iqaluit: 245 (1 active, 244 recovered) Kinngait: 7 (all recovered) Rankin Inlet: 21 (all recovered) Arviat: 339 (338 recovered) Whale Cove: 23 (all recovered) Sanikiluaq: 2 (all recovered)

with Cody Punter Source: Government of Nunavut Department of Health

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᖏᕐᕋᐅᒪᓕᕐᒥᔪᖅ ᐊᔭᐅᕈᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ

Sanikiluaq

Two weekends lucky

Bernadette Tutanuak holds up the big fish she caught during Rankin Inlet’s trout fishing derby over the May Long Weekend. Photo courtesy of Bernadette Tutanuak

ᕈᐱ ᐊᑐᑐᕚ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕋᓱᒃᑐᖅ ᓄᑮᖅᑎᓚᐅᖅᑳᖅᖢᓂ Northern News Services

Cod derby winners

Rankin Inlet Rankin Inlet held its annual cod derby over the weekend of May 28. Barbara Kaurayok earned first place and $10,000 for a fish that measured 25 13/16”. 1st – Barbara Kaurayok – 25 13/16” 2nd – Lativia Kritaqliluk – 25 7/16” 3rd – Randy Eecherk – 24 3/4” 3rd – Bernadette Tutanuak – 24 3/4” 5th – Samuel Aliyak – 24 3/8” 5th – Lindsay Alogut – 24 3/8” 7th – Krista Adigii Nukapiak – 24 5/16” 8th – Georgina Pissuk – 24 1/4”

Covid-19 business relief program

Kivalliq The Kivalliq Inuit Association (KIA) has launched a Covid-19 business relief program with support from Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) and the Business Development Fund. “Supporting small business during the pandemic is of utmost importance to KIA and I encourage all Inuit-owned businesses affected by COVID-19 to consider applying for KIA’s business relief under our Business Development Fund,” said KIA President Kono Tattuinee. “We are here to support Inuit-owned small businesses who play a big part in our effort to promote Inuit employment in the Kivalliq region.” The KIA has received just under $450,000 from NTI to support economic development. Through the fund, businesses can seek financial aid for five different types of projects: business development and planning; business creation and expansion; marketing; training; and business relief. Eligible businesses can apply for a non-repayable contribution of up to $25,000 under each type of business project. To be considered for funding, applicants must submit the Business Development Fund application form and required supporting documents. The guidelines were recently adjusted to reflect those of the territorial and federal governments, which means fixed operating costs and payroll of essential staff are now eligible expenses.

Interpreters needed

Rankin Inlet The Rankin Inlet Fire Department and the Hamlet are compiling a list of interpreters who would be able to help with simultaneous interpretation for upcoming courses, council meetings and events. Skilled and experienced interpreters who are interested in working with either of the two should send an email to the fire department. Applications are requested to include their applicant’s experience, contact information and hourly rate.

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᓄᑮᖅᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᐅᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᖏᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᔭᐅᕈᑎᑖᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒍ. “ᐊᖏᕐᕋᐅᒪᓕᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᓇᐃᓐᓇᓲᖅ,” ᐳᕆ ᐊᑐᑐᕚ ᐅᖃᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᖢᓂ. ᐊᑐᑐᕚ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕈᔾᔭᐅᓚᐅᕋᒥ ᕕᕗᐊᕆ 23-ᒥ. ᐅᑉᓘᔪᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᙱᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᐃᑉᐸᖓ ᐃᕙᓐ ᖁᐃᓇᖕᓇᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᕕᓂᐲᒃᒧᑦ ᐊᖏᕐᕋᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥᒎᖅ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᕈᐱ ᓄᑮᖅᑎᓯᒪᓕᕐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ. “ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᒃᑯᑦ, ᐊᐃᑉᐸᕋ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐅᓐᓄᒍᒥᑕᒃᓴᓂᒃ ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᖢᓂ, ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᓚᐅᕐᒪᖔᑉᑕ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᐃᖅᑲᐅᒪᙱᑦᑐᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᑐᑐᕚ. “ᑐᐸᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕈᔾᔭᐅᓕᖅᖢᖓ ᕕᓂᐲᒃᒥ. ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᖅᑳᖅᖢᖓ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓕᖅᖢᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔮᙱᑦᑐᖓ ᑕᒪᑐᒥᙵ.” ᕕᓂᐲᒃᒧᑦ ᑎᑭᓐᓇᒥ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᑉᓗᓂ ᓄᑮᖅᑎᓯᒪᓂᖓᓄᑦ, ᑎᒥᖓᑕ ᑕᓕᖅᐱᐊ ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᑉᓗᓂᐅᒃ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐋᖅᑭᒃᐸᓪᓕᐊᕋᐅᔭᖅᑐᖅ. ᐊᖏᕐᕋᕐᓂᐊᕈᓂ ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᑐᑐᕚ ᐊᔭᐅᕈᑎᑖᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᓚᓐᓇᕆᔭᖓ ᑲᕐᒪᓐ ᐃᑰᑕᖅ ᑐᓴᕋᒥ ᑕᒪᑐᒥᙵ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᑖᖁᑉᓗᒍ ᐊᔭᐅᕈᑎᒥᒃ. “ᐊᑯᓂ ᓂᑯᕕᖓᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑦ ᐊᔭᐅᕈᑎᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓱᑲᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔪᓐᓇᕈᒪᑉᓗᒍ, ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᑲᑎᑦᑎᔪᒪᑉᓗᖓ ᐃᒥᒐᐅᓯᕝᕕᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ,” ᐃᑰᑕᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᐃᑰᑕᖅ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᑲᑎᑦᑎᒃᐸᑦ 10,000-ᓂᒃ ᐃᒥᒐᐅᓯᕝᕕᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑭᐳᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᔭᐅᕈᑎᒥᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᓕᓚᐅᖅᑐᖅ. ᖃᐅᑐᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑲᑎᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐱᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑕᖏᑦ. “ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑯᓂ ᑲᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒪᑕ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑰᑕᖅ. ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᐸᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᑐᑐᕚ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ ᒪᐃ 21-ᒥ. ᐊᑐᑐᕚ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᓯᒪᒐᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᖢᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᒪᓕᕐᒥᒐᒥ. “ᖁᔭᓕᓪᓚᑦᑖᖅᑐᖓ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑭᓯᒥ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᐊᑐᑐᕚ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ. ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᓯᑕᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᓪᓗ. ᐱᕙᓪᓕᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᕐᒥᓂᒡᓗ. “ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒃ. ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖓ? ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᑕᓕᖅᐱᒃᑯᑦ ᑕᓕᕋ ᐊᑐᕐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕋᑉᑯ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᖃᕋᒪ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᒻᓂᒃ.” ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑑᑯᓗᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑐᑐᕚ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᖏᑦ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. “ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓱᑲᐃᑦᑐᒃᑰᒐᓗᐊᖅ ᐋᖅᑭᒃᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕋᒪ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐳᖓ.” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᑲᕐᒪᓐ ᐃᑰᑕᖅ ᑲᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ 10,000-ᓂᒃ ᐃᒥᒐᐅᓯᕝᕕᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᒃᖢᓂ ᐊᔭᐅᕈᑎᑖᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᓚᓐᓈᖓᓄᑦ ᕈᐱ ᐊᑐᑐᕚᒧᑦ ᓄᑮᖅᑎᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᕕᕗᐊᕆᒥ. ᐊᑐᑐᕚ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᓕᕐᒪᑦ.

Carmen Ikuutaq collected 10,000 pop can tabs to fundraise a wheelchair for her friend Ruby Atutuvaa, who suffered a stroke in February. Atutuvaa is now back in Baker Lake recovering thanks to her new chair.


www.nunavutnews.com

Wednesday, June 9, 2021 A3

Kivalliq News r?9o3u iWK5

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓗᕕᖅ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᑎᖦᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᕕᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂᒃ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥ Northern News Services

Editor’s note: This story contains details that may be traumatic for some readers.

ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᑉ ᑎᑎᖃᖅᑕᖓ: ᐅᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑎᓄᑦ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᐃ 28-ᒥ ᕿᒃᓵᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑉᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 215 ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕕᓂᖓᓂᒃ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᔭᑭᓖᓐ ᐊᐸᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓵᓐᑐᕋ ᓇᑦᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᑑᒃ ᑲᑎᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᓱᖕᒥ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᕿᑎᐊᓂ ᔫᓐ 1-ᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᒪᑉᓗᒋᑦ 215 ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᑯᓗᐃᑦ. “ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᖢᑕ ᐊᓈᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕᑦᑕᐅᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᐸᒃ. ᓇᑦᑕ ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ, “ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᓚᐅᕋᑉᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᔭᑭᓖᓐ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᑎᑎᕋᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕈᒪᖕᒪᖔᕐᒪ ᐳᒃᑭᑦᑐᓂᒃ ᑲᒫᓗᖕᓂᒃ ᐊᔾᔭᖅᓯᓇᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᓱᖕᒧᑦ.” ᑕᒪᓐᓇ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑎᒍᑦ, ᐃᒻᒪᖄ 100 ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑯᙵᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᐃᑯᙵᐅᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓇᓄᙳᐊᑯᓗᖕᓂᒃ ᐃᓕᓯᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᒃᓱᖕᒧᑦ. ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᑯᑦ ᒪᑐᔭᐅᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᑲᕐᕋᓗᒃᑖᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑲᓃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᑉᓗᑎᒃ ᐱᙳᐊᓂᒃ ᑲᒫᓗᖕᓂᒡᓗ ᐃᓕᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᓱᖕᒧᑦ. ᑲᑎᑦᑐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᔨᓂᕗ ᕈᔅᐋᓐ ᕗᓗᐃᑦ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥᐅᑕᒃᓴᔭᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᑦᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᓂᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂᒃ ᑳᒻᓘᑉᒥ. ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖓᒎᖅ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓇᓂ. ᐊᐸᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᒡᒎᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᕗᓗᐃᑦᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ. “ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᒍᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᒃᓯᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᐊᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᔨᓂᕗᒥᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐃᑲᔪᖅᑐᕈᒪᔭᒃᑲ ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑲᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖃᖅᓯᒪᔪᓪᓗ.” ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᑦ ᓈᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᓚᐅᖅᑳᖅᖢᑎᒃ, ᕗᓗᐃᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ Facebook-ᑯᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᖢᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᓕᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᕗᓗᐃᑦ ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᔅᑕ ᐸᐅᓪ, ᓯᐅᒪ ᐃᑯᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᓚᕕᓂᐊ ᐳᕋᐅᓐ. ᐊᐸᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᑕ ᖃᐃᖁᔨᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐳᕋᐅᓐᒥᒃ ᐅᖃᓪᓚᖁᑉᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖁᑉᓗᒍ ᑲᑎᑦᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑦ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᒪᑉᓗᑎᒃᑕᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐸᐃᓚᐅᐱᓪᓚᒃᖢᑎᒃ 2:15-ᒥ ᐅᑉᓗᒃᑯᑦ ᒪᐃ 31-ᒥ. ᑲᑎᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᔫᓐ 4-ᒥ, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᑦ ᑲᑎᓚᐅᕆᑉᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐅᑉᓗᕐᒥ. ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐸᕐᓇᐃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᒍᑎᓂᒃ ᐅᐱᒋᔪᒪᑉᓗᒋᑦ 215 ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓯᑕᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖃᓚᐅᖅᑐᑦ – ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐊᕐᕕᐊᓂ, ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᐅᙱᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ. ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᖁᒃᓴᓪᓚᒍᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᓱᓕᔫᖕᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓗᕕᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕕᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᑦᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᐃᓄᒃᓱᖓᓂᒃ ᔫᓐ 1-ᒥ ᕿᒃᓵᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓵᓐᑐᕋ ᓇᑦᑕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᑭᓖᓐ ᐊᐸᖕᒧᑦ, ᐊᓈᓇᒋᔭᖏᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦᑕᐅᖅ.

People gathered at the Inukshuk in Rankin Inlet on June 2 to mourn the discovery of a mass grave at a residential school in British Columbia. The vigil was organized by Cassandra Nattar and Jacqueline Apak, whose mothers both attended residential school. Photo courtesy of Cassandra Nattar

ᒥᒃᓴᓄᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᓵᔭᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ. ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᖁᔨᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓗᕕᖕᓂᒃ. ᔫᓐ 2-ᒥ, ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᔩᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐊᔭᐅᖅᓯᒋᐊᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑐᐃᖅᓯᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓗᕕᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕋᔭᕐᒪᖔᑦ. NDP-ᑯᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᓯᒪᖕᒥᔪᑦ ᑲᒪᖁᑉᓗᒋᑦ 94-ᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖁᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᓕᔪᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔪᒪᓂᒃᑯᓪᓗ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᒍᑦ. “ᓕᐳᕈᒃᑯᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᖁᔭᓕᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐱᓕᕆᓂᖅᓴᐅᓯᒪᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᓗᐊᙱᒻᒪᑕ.” ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᒧᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. “ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔾᔪᑕᐅᙱᑦᑐᑦ. ᐱᒋᐊᖁᔨᓯᒪᔪᑦ.” ᖃᖅᑲᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑭᐅᓯᑦᑎᐊᖅᓯᒪᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᖄᖏᓵᖅᓯᒪᔪᒥ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᖃᕈᒪᓂᕐᒧᑦ. “ᑲᓇᑕ ᓄᖅᑲᖅᓯᒪᙱᒻᒪᑦ. ᑲᓇᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᔪᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐃᕙᐅᑎᒋᔪᒪᓂᐊᕐᓗᒍ. ᐃᓱᒪᒋᓐᓇᖅᑐᑦ Hᐊᒻᐸᓪᑦᒥᐅᑦ

Water board approves temporary discharge of raw sewage into bay near Rankin Inlet Move prompted by discovery of leak at Johnston Cove lift station By Cody Punter Northern News Services

The territorial government is considering discharging approximately 1,600-cubic-metres of raw sewage into Rankin Inlet’s Prairie Bay following the discovery of a leak at the Johnston Cove lift station. The Department of Community and Government Services (CGS) informed the Nunavut Water Board of a leak on May 26, according to a public notice posted on the water board’s website. “At present, the leaking effluent is being contained and pumped back into the wet well at an approximate rate of five cubic metres per day,” reads the notice. The notice states that the sewage treatment system may need to be bypassed for up to three days during the repair work. “During the bypass, approximately 1,600-cubic-metres of raw sewage may have to be directed around the sewage treatment

system (without going through the wastewater treatment plant) and discharged into the marine environment (Prairie Bay),” the notice states. On June 2, the water board approved CGS’s request to proceed with its plans. “In considering this request, the board recognizes that in this emergency, the proposed bypass of the sewage treatment system cannot be avoided during repairs and that the release will be for a short time and the potential for impact to surface water would be limited,” reads the NWB notice. “The applicant is strongly encouraged to make every effort to expedite the repair and reduce the duration of the bypass being engaged.” Darren Flynn, Rankin Inlet’s senior administrative officer, said any questions regarding the repair should be directed to CGS. Kivalliq News submitted several questions to CGS’s communication department but had not received a response as of press time.

Hᐊᑭᖅᑎᖏᑦ Broncos. ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᒃᓵᒃᖢᑎᒡᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᓇᓂᓯᓯᒪᔪᒍᑦ 200-ᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ, ᑲᔪᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐊᐃᕙᐃᓐᓇᒥᐊᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑕ ᐃᓅᖃᑎᑉᑎᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕈᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒍᑦ.”

215 ᕿᓚᕈᑏᑦ ᓂᕕᙵᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᔪᓇ ᐊᒥᑦᓈᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᑉᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓗᕕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᖓᓂᒃ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥ.

215 ribbons were hung up at Jonah Amitnaaq Secondary School in Baker Lake to honour the children who were found at the mass grave in British Columbia. Facebook photo


A4 Wednesday, June 9, 2021

Kivalliq News r?9o3u iWK5

www.nunavutnews.com

Kivalliqmiut mourn following discovery of mass grave in B.C. Communities hold vigils for children found buried at former Kamloops residential school By Cody Punter Northern News Services

Editor’s note: This story contains details that may be traumatic for some readers. Kivalliqmiut gathered on May 28 to mourn and support each other following the discovery of a mass grave for 215 children at a former residential school in British Columbia. In Rankin Inlet, Jacqueline Apak and Cassandra Nattar organized a vigil at the Inukshuk in the centre of town on June 1 to honour the 215 children who perished. “The reason we did this and put our hearts to this is because both our mothers were in residential school,” said Apak. Nattar added, “We saw on the news about the story, so Jacqueline messaged me if I would like to help her bring some shoes to the Inukshuk.” Although it was planned at the last minute, approximately 100 people showed up to the vigil. RCMP and members of the Rankin Inlet Fire Department even came to place teddy bears at the base of the Inukshuk. The Northern Store also closed during the hour-long vigil and donated toys and shoes to be placed at the site. ‘We are all heartbroken’ At the vigil, community members were given the opportunity to speak. Jennifer Roseanna Floyd, who is originally from British Columbia and now lives in town, told the crowd that her sister had attended the residential school in Kamloops. She told those gathered that her sister went missing and was never found. Apak said there was a huge

outpouring of support after Floyd shared her story. “We were all heartbroken. Everyone around the circle started praying and crying with her,” she said. “I just want to send my support in respect to all the survivors and everyone impacted.” Several days after the vigil, Floyd posted on Facebook to thank the community for the outpouring of support she has received. In addition to Floyd, Esther Powell, Selma Eccles and Elder Levinia Brown gave speeches at the vigil. Apak and Nattar invited Brown to share her experience from residential school and lead a prayer for those in attendance. Baker Lake residents also gathered for a vigil and a moment of silence at 2:15 p.m. on May 31. Another vigil was held in the community on June 4, the same day that Chesterfield Inlet held its own vigil. Several schools across the region also organized memorials to honour the 215 children whose remains were found. ‘These are calls to action’ The Kivalliq was home to four of the territory’s 16 residential schools – in Rankin Inlet, Arviat, Baker Lake and the notorious Turquetil Hall in Chesterfield Inlet. The discovery of the children’s’ bodies, which has sent shock waves through Indigenous communities across the country, provides concrete evidence to back up the claims of survivors who testified about the existence of mass graves at residential schools during Truth and Reconciliation Commission hearings. It has also led to widespread

calls from communities and Indigenous leaders to investigate every residential school site in the country for similar graves. On June 2, the UN Human Rights Office added clout to the movement by requesting all levels of government to open a full investigation into the potential existence of further mass graves. The NDP is also demanding that the federal government make good on fulfilling the 94 calls to action that the Truth and Reconciliation Commission recommended in its final report. “The (Liberals) keep patting themselves on the back for doing more than the previous government, which is a slap in the face because they are not doing the bare minimum.” Nunavut MP Mumilaaq Qaqqaq told Kivalliq News. “These aren’t recommendations. These are calls to action.” Qaqqaq said the lack of response from many non-Indigenous Canadians in the past week speaks volumes about where the country stands when it comes to reconciliation. “The country did not stop. The country decides it’s going to argue about this. I think of the (Humboldt) Broncos. The country stopped and mourned and grieved,” she said. “We uncovered 200 children, brown babies and the country kept breathing, the country kept moving, the country kept arguing, and we continue to say we just want basic human rights.”

People laid children’s shoes and teddy bears at the Inukshuk in Rankin Inlet on June 1 to mourn the discovery of a mass grave at a former residential school in British Columbia. Photo courtesy of Cassandra Nattar

Residents in Baker Lake gathered to mourn and support each other on May 31 following discovery of mass grave in British Columbia. Facebook photo


www.nunavutnews.com Kivalliq News Nunavut's Award Winning Voice of Kivalliq

Nunavut's award-winning voice of Kivalliq – Published Wednesdays ¥∂‡ç Ä¿Ω‰ÕÇœÀé´ú æƒúΩÇπÖÊíÇπØÀÒ ≤ሠï·∆¿Í´ – ÇÔ¿∞°úΩÖ¿ÖÙ·çâÒ áˆîπÍ´ NORTHERN NEWS SERVICES LIMITED 100% Northern owned and operated Publishers of: • Nunavut News/North • Inuvik Drum • Kivalliq News • Yellowknifer • NWT News/North • Hay River Hub Member of: • Manitoba Community Newspapers Association • Canadian Community Newspapers Association

opinions ᓄwhmK5

215 reasons why Canada is guilty of genocide Northern News Services

Kugaaruk

Naujaat

Editor: Cody Punter Associate Editor: Jean Kusugak Box 657, Rankin Inlet, NU X0C 0G0 Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Toll free: (855) 447-2584 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason Publisher, CEO: Bruce Valpy valpy@nnsl.com Coordinating Editor: Craig Gilbert craig@nnsl.com Kivalliq Advertising Representative: advertising@nunavutnews.com Call collect: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Publishing Office: Box 2820, Yellowknife, NT X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: nnsl@nnsl.com Website: www.nunavutnews.com ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ: ᑯᑎ ᐸᓐᑐᕐ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨ: ᒪᐃᑯ ᓛᐃᓐᕼᐊᓐ Box 657, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0G0 ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 645-3223 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 645-3225 ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (855) 447-2584 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: kivalliqnews@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nunavutnews.com ᓇᓂᓯᔨᐅᔪᖅ (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑎᔨ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᓪᓚᕆᐅᑉᓗᓂᓗ: Bruce Valpy – valpy@nnsl.com ᑲᒪᔨ ᑎᑎᕋᖅᑎ: ᑯᕆᒃ ᒋᐅᐳᑦ Craig Gilbert – craig@nnsl.com ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ: ᑎᐅᕆ ᑖᐱᓐ – advertising@nunavutnews.com ᑲᓕᒃᑳᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᖓ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ: Box 2820, ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ X1A 2R1 ᐅᖃᓘᑎᖓᑦ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: nnsl@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nnsl.com

Contents copyright. Printed in the North by Canarctic Graphics Limited. No photos, stories, advertisements or graphics may be reproduced in any form, in whole or in part, without the written approval of the publisher. Subscriptions One year mail $70 Online (entire content) $50/year Send us your comments You can email us at kivalliqnews@nnsl.com; mail to Box 2820, Yellowknife X1A 2R1; or drop your letter off at our office at 5108-50th Street. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. We particularly encourage new contributors as we attempt to publish a cross-section of public opinion. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements. We may also choose to use a letter as the basis for a story. We acknowledge Nous reconthe financial support naissons l'appui of the Government of financier du gouverCanada. nement du Canada.

Wednesday, June 9, 2021 A5

Kivalliq News r?9o3u iWK5

On May 28, the world learned 215 new reasons why Canada is guilty of genocide. The announcement that a mass grave containing the remains of 215 Indigenous children on the site of a former residential school in Kamloops, B.C. confirms what many survivors told the Truth and Reconciliation Commission (TRC) throughout years of heartbreaking interviews. The final report contained numerous accounts of children and infants who were left in unmarked graves, in many cases killed at the hands of nuns and priests who ran the schools. Until the end of last month, the federal government and the Catholic Church have been able to pay little heed to the experience of survivors because it was just testimony. Now that the United Nations Human Rights Office is calling on all levels of Sanikiluaq Canadian governments to investigate the deaths of Indigenous children at residential schools and to intensify efforts to find those who are missing, it’s not a matter of if but when more evidence of Canada’s atrocities will be unearthed. While the TRC identified at least 3,200 Indigenous children

who died at residential schools, Murray Sinclair, the commission’s former chair, now believes that number could be as high as 25,000. Just four years after the final TRC report accused of Canada of “cultural genocide,” the final report on the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls took that conclusion one step further by pointing out that the country continues to commit colonial genocide to this day. Broken treaties, chronic underfunding of Indigenous healthcare, Nunavut’s criminally negligent housing shortage, the broken foster care system, the high incarceration rates, the lack of clean drinking water, inadequately monitored resource extraction and environmental destruction of traditional lands. Make no mistake, these are the hallmarks of a country bent on assimilating and erasing the rich mosaic of Indigenous identities that continue to inhabit Turtle Island by robbing them of basic human rights.

What made residential schools so evil is that the federal government did not seek to control a population through warfare, but by targeting children. By kidnapping students from their parents and trying to “kill the Indian” inside them, the church and federal government were ensuring that generations of Indigenous people would become traumatized, marginalized and criminalized. The fact that this system of abuse and indoctrination remained in place in Canada until 1996, shows just how insidious and grotesque it is. Despite the atrocities which it is guilty of, the Catholic church continues to wield disproportionate influence over large segments of Canadian society. If Canada is going to deliver on the 94 calls to action in the TRC, it’s going to take a lot more than crocodile tears and slaps on the wrist. The time has come to hold the guilty accountable and dismantle the institutions that have enabled settlers to commit genocide against First Nations, Metis and Inuit.

CODY PUNTER

Arts workshops offered online in June

Students at Iqaluit’s maker space take part in a workshop organized by Pinnguaq Association. The organization is currently offering online workshops for artists of all ages throughout Nunavut. Photo courtesy of Pinnguaq Association

Pinnguaq Association provides virtual sessions with hopes of future physical spaces in every community By Cody Punter Northern News Services

The Pinnguaq Association is offering online workshops for Nunavummiut artists who want to develop and refine their practice. The association’s long-term goal is to open physical spaces for artist-run “maker space” centres in every community so they can offer programming. Because of Covid-19, plans to open physical locations have been slowed down, which is why Pinnguaq is currently focusing on connecting with Nunavummiut digitally. “We started out during Covid-19, gathering Inuit artists throughout Nunavut to build a digital platform to market and disseminate Inuit art, that was Inuit-led,” said Lisa Clarke, Pinnguaq’s director of strategic communications. “Whether it’s performance or music or arts, it’s just a pretty exciting opportunity to then have artists that are trying to build their community to take part on this larger platform.”

To date, Pinnguaq has offered two digital workshops. The exploring the global arts world online workshops, run by Mary McDonald and Cheyenne McNenly, explored ways that local artists can participate in the online arts world. The second workshop taught participants how to brand themselves and their work by using particular colours and styles so that customers recognize and better understand the work. There are still three workshops that people can sign up for this month, including mobile photography on June 16, creating a website with WordPress on June 23 and social media promotion for artists and artisans on June 30. The workshops have been made possible through a Canada Council for the Arts digital strategy fund, according to Clarke. “That’s how we can give these skills workshops to artists for free,” she said. In addition to providing the workshops, Clarke said artists and anyone interested in science, technology, engineering and math (STEM) can also request a free computer from the organization.

“We can provide computers from our Iqaluit maker space. If you don’t have one, you can access one,” Clarke said. Pinnguaq Association evolved from a coding club that started in Pangnirtung in 2012. Since then, it has become a national organization focused on bringing STEM opportunities to remote communities across the country. Talia Metuq, who was part of Pangnirtung’s first coding club in 2012, and is now the community management and special project co-ordinator for Pinnguaq, said she looks forward to the maker spaces open up throughout the territory. “It will be good for the youth. Most of the times there’s barely anything to do,” she said. “Learning different stuff, especially outside of school is really good for them.” Once the spaces open up, she said Arviat will likely be the first community in the Kivalliq to get one. “When code clubs were starting Arviat was one of the first ones,” she said.


A6 Wednesday, June 9, 2021

Kivalliq News r?9o3u iWK5

www.nunavutnews.com

Leafs-Habs bet amuses Rankin Inlet Wendel Kaludjak spends hours jigging on fishless lake By Cody Punter Nothern News Services

The longstanding rivalry between Toronto Maple Leafs and Montreal Canadiens fans in Rankin Inlet is powerful enough that it sometimes divides families. But when the two teams met in the playoffs for the first time since 1979, an unusual bet between two cousins had the unlikely effect of uniting the community. At the outset of the series, diehard Leafs fan Wendel Kaludjak and Habs supporter Jonathan Pameolik decided to put a wager on the outcome. Rather than placing money on the table, they agreed that whoever’s team lost the series would have to ice fish on Williamson Lake for two hours. The only catch is, Williamson Lake is not stocked with fish, which made the bet all the more absurd and amusing. “Everyone in town here knows there’s no fish in the lake,” Pameolik told Kivalliq News. “There’s a long history there. There used to be fish in the lake but there’s not anymore.” Pameolik said the wager was originally proposed between two other friends in town but one of them wasn’t willing to accept it, so Pameolik decided to adopt the idea for his bet with Kaludjak. “We thought it was a very funny bet at first,” Pameolik told Kivalliq News. As the series kicked off, the two cousins would chirp at each other every time they crossed paths. “Whenever we saw each other (we’d say), ‘You’re going fishing. No, you’re going fishing.’” Soon enough, news of the bet travelled on social media, until it was finally picked up by CBC, which ran a segment on it halfway through the series.

“If you Google ‘Leafs Habs bet Rankin Inlet’ there’s every news outlet reposting about the bet,” said Pameolik. “We didn’t realize there would be that much interest.” By the time Toronto built a dominant lead in the series, Pameolik admittedly started to get nervous. “When we were down three games to one, that was a harsh reality, thinking I might be the one out there fishing,” he said. But in typical Leafs fashion, the Toronto team caved and allowed Montreal to force seventh and final game. “My hopes weren’t that high, but come Game 7 I knew Carey Price would be too good of a goalie to fight against,” Pameolik said. After Montreal won the final game, Kaludjak made his way onto the lake in the middle of town and started jigging for non-existent fish. Because the whole community was already following the series and the bet, the event drew a huge crowd. “There was 109 vehicles counted surrounding the lake, honking horns and giving cheers,” said Pameolik. Despite it being cold and windy, Kaludjak endured the whole two hours on the ice as people cheered him on. “There was lots of support for Wendel,” said Pameolik. “He sat there for two hours and we had a lot of laughs.” The bet even caught the attention of local MLA Cathy Towtongie, who mentioned it in the legislative assembly. “I rarely even speak about anything related to hockey. Nonetheless, yesterday I believe everyone in Rankin Inlet was observing our local lake,” she said. “It became quite a joyous event for some, as the fans of the Montreal Canadiens drove by honking their horns the entire length of the road, and although Wendel didn’t catch a fish, he stuck to the bet and spent two hours jigging in the middle of the lake.”

More than 100 vehicles gathered around Williamson Lake to watch Wendel Kaludjak jig for fish after he lost his bet to Jonathan Pameolik. Photo courtesy of Jonathan Pameolik

Habs fan Jonathan Pameolik checks on Wendel Kaludjak while he jigs for fish on Williamson Lake after he lost a bet to Pameolik over who would win the series between the Toronto Maple Leafs and the Montreal Canadiens. Photo courtesy of Jonathan Pameolik

Leafs fan Wendel Kaludjak spent two hours jigging for fish on Williamson Lake after losing a bet to Jonathan Pameolik when his team dropped Game 7 to the Montreal Canadiens. Photo courtesy of Jonathan Pameolik


www.nunavutnews.com

Kivalliq News r?9o3u iWK5

Wednesday, June 9, 2021 A7

Baker Lake woman back at home thanks to wheelchair donation Ruby Atutuvaa working on recovery following stroke By Cody Punter Northern News Services

A Baker Lake woman who suffered a stroke is finally back home after community members fundraised for her to get a new wheelchair. “It’s always good to be back home,” Ruby Atutuvaa told Kivalliq News after returning to the community. Atutuvaa said she was taken to the health centre on Feb. 23. She has no recollection of the day, but, according to her common law Ivan Quinangnaq, she was medevaced to a Winnipeg hospital after he came home and found her in bad shape. “From my understanding, my common-law went to go buy supper for us, and I don’t really know what happened after that,” she said. “I actually woke up going to Riverview Hospital in Winnipeg. I was at Health Science first but I don’t have any memory of that.” When she arrived in Winnipeg, the doctor

told her she had suffered a stroke, which left her unable to use the right side of her body. At first she was unable to talk but she has slowly been rehabilitating. In order for her to return home though, Atutuvaa needed a wheelchair. When her good friend Carmen Ikuutaq heard about the news, she decided to fundraise to get her one. “She cannot be standing up too long so she needs a wheelchair. To speed up the process, I thought it would be a good idea to collect pop can tabs,” Ikuutaq said. Ikuutaq was told that if she collected 10,000 pop can tabs she could trade them in for a new wheelchair. So she put out a call for them on social media. By the next day she had already collected her quota. “Apparently there were already some people that were collecting over a long period of time,” said Ikuutaq. Thanks to her efforts, Atutuvaa finally returned to the community on May 21. Atu-

Ivan Quinangnaq with his common-law Ruby Atutuvaa, who recently returned to Baker Lake after being medevaced following a stroke in February. Photo courtesy of Ruby Atutuvaa tuvaa said she appreciates the support and is relieved to be back home. “I’m grateful. That’s all I can say,” she said. Atutuvaa is continuing her recovery. She has only been able to speak again since the end of March, in both Inuktitut and English. She’s now trying to learn to adjust with the help of her son and her common-law.

“He’s been phenomenal. What more can I say?” she said. “It is very hard because I’m right-handed, but I have family that supports me.” While her road to recovery has not been easy, Atutuvaa said doctors are hopeful that she can continue to progress over time. “They said I’m going to slowly recover and we’ll take it from there,” she said.


r?9o3u iWK5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.