Kivalliq News, August 5, 2020 Edition

Page 1

ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᐊᖑᑏᒃ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔫᒃ ᐃᒪᕐᒥ Wednesday, August 5, 2020

Vol 26 No 32

$1.00

Nunavut's Award-Winning Voice of Kivalliq

Baker Lake men saved at sea

News ᐊᒡᓂᒍᒃᑯᑦ ᓱᑉᓗᓕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ

Newly ordained

Agnico pipeline plans halted Special Feature ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᙶᖅᑐᑦ: ᑐᒡᓕᐊ

photo courtesy of Noel Kaludjak

Words from Whale Cove: part two

Paul Pudlat of Coral Harbour was ordained as deacon in Rankin Inlet by Arviat Anglican pastor Lucy Nester on July 23.

"Our intention is to bring that to the site and store until we have approval." – Frédéric Langevin, Agnico's general manager at Meliadine, on Agnico Eagle's application to install two pipelines to transport salinated water from the mine site to the ocean, page 3.

Publication mail

7

Contract #40012157

71605 00500

3


2 KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

news

ᓄá·∆¿ÖÀî

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020

Capsized canoeists saved at sea in dramatic rescue near Baker Lake

ᐊᔾᔨ Coastal Shipping Ltd-ᑯᑦ ᑐᕙᒃ W ᐅᒥᐊᖅ ᐃᒪᕐᒥ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᓕᓴᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᖑᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᖓ ᐳᓯᒻᒪᑦ ᐃᒪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑭᓛᒥᑕᒥᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᖕᒥᒃ.

photo courtesy of Coastal Shipping Ltd.

A photo of Coastal Shipping Ltd.'s Tuvak W at sea. The ship's crew was recently responsible for saving the lives of two Baker Lake men whose canoe capsized one kilometre offshore.

Two men were located approximately one kilometre off shore by a work boat from oil tanker Tuvak W by Cody Punter

Northern News Services

Baker Lake

Two Baker Lake men are fortunate to be alive after they were rescued by the crew of an oil tanker. The two men we spotted by a work boat from the Tuvak W on July 23, 15 minutes after their canoe flipped in the frigid waters about one kilometre off shore. "No doubt they definitely saved their lives for sure," said Craig Farrell, marine superintendent for Coastal Shipping Ltd. Speaking to Kivalliq News, Farrell shared the ship's

account of the incident. He said a crew from the ship were travelling from the ship to the shore on a small work boat on the morning of July 23. They were getting in position for a delivery of jet fuel to the local airport. As they approached shore they heard yelling coming from the bow of the boat. Upon further inspection they noticed two men and an overturned canoe in the water. "They dropped the hose they were pulling and rescued the two people out of the water and brought them back to the ship," said Farrell, who added it was unlikely they would

have been able to swim to shore. According to an RCMP press release, the canoe capsized around 10:25 a.m. and the canoeists, who were both wearing personal flotation devices, were tossed into the cold water. Farrell said it was a good thing they were found by the crew members not long after their boat flipped. "This just happened to be at the right place and the right time," said Farrell. "And the guys reacted quickly." After being rescued both of the canoeists were brought aboard the Tuvaq W, then

treated with first aid. "We gave them dry clothes and got them dry and warm and what not," said Farrell. The men were then brought to shore by RCMP. Farrell said it's common for oil tankers in the company's fleet to have to respond to emergency calls put out by the coast guard. However, it is extremely rare to stumble upon survivors of a capsized boat without warning. "It's part of the job to respond to calls for distress when you're at sea," he said. "But we've never seen anything like that in our fleet."

ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᑑᒃ ᐅᒥᐊᖓ ᐳᓯᑦᑐᖅ ᐃᒪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔫᒃ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᖑᑏᒃ ᓇᓂᔭᐅᔫᒃ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑭᓛᒥᑕᒥᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᖕᒥ ᐃᒪᕐᒥ ᐱᓕᕆᔪᓄᑦ ᑐᕙᒃ W ᐅᒥᐊᕐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥ ᐊᔾᔭᖅᑐᐃᔨᑦ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᖑᑏᒃ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥᐅᑖᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑑᒃ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᒐᒥᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥ ᐊᔾᔭᖅᑐᐃᔨᓄᑦ. ᒪᕐᕈᒃ ᐊᖑᑏᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᕙᒃ W-ᑯᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑑᒃ ᔪᓚᐃ 23-ᒥ, 15 ᒥᓂᑦᒥᒃ ᐅᒥᐊᖓ ᐳᓯᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒻᒪᖄ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑭᓛᒥᑕ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᖕᒥ ᓯᒡᔭᒧᑦ. "ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᖅ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑎᒃ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑯᕆᒃ ᕕᐅᕈ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ Coastal Shipping Ltd-ᑯᓐᓄᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ, ᕕᐅᕈ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᑲᒪᓚᐅᕐᒪᖔᑕ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᓴᓇᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᓇᒧᙵᐅᕙᓪᓕᐊᑉᓗᑎᒃ ᐅᒥᐊᙵᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 23 ᐅᑉᓛᖓᓂᒃ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑉᓗᑎᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᑖᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᖕᒥᓲᓄᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᒥᑦᑕᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ. ᓄᓇᒧᙵᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᕆᐊᓛᖅᑐᓂᒃ ᑐᓵᓕᕐᓂᖅᖢᑎᒃ. ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᓕᕋᒥᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᖢᑎᒃ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᐊᖑᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᖓᓗ ᐳᓯᙵᑉᓗᓂ ᐃᒪᕐᒥ. "ᓱᑉᓗᓕᒃ ᓴᑉᑯᖦᖢᒍ ᐊᒧᕙᓪᓕᐊᔭᖓ ᒪᕐᕈᒃ ᐊᖑᑏᒃ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑑᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐊᒧᑉᓗᒋᒃ ᐊᒥᐊᕐᔪᐊᓕᐊᕈᑎᓕᖅᖢᒋᒃᓗ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᐅᕈ, ᓄᓇᒧᒡᒎᖅ

ᓇᓗᒍᓐᓇᕋᔭᓚᐅᙱᒃᑑᔭᖅᑑᒃ. ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ, ᐅᒥᐊᖓ ᐳᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒻᒪᖄ 10:25-ᒥ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᑏᒃ, ᐳᑦᑕᖅᑯᑎᓕᖕᓂᒃ ᖁᓕᖅᑕᖅᓯᒪᔫᒃ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᐊᓗᖕᒥ ᐃᒪᕐᒦᓕᓚᐅᖅᖢᑎᒃ. ᕕᐅᕈ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒃᓱᓪᓘᓐᓃᒡᒎᖅ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐅᒥᐊᖓ ᐳᓯᓵᖅᑎᓪᓗᒍ. "ᓈᒻᒪᓈᖅᑐᕕᓃᒃ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᐅᕈ. "ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᓪᓗ ᐱᒋᐊᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᑲᐅᑎᒋᑉᓗᑎᒃ." ᐃᒪᕐᒥᒃ ᓄᓱᒃᑕᐅᒐᒥᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᑐᕙᒃ W-ᒧᙵᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᑑᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑉᓗᑎᒃ. "ᖃᐅᓯᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᓐᓄᖄᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᓯᕈᓐᓃᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᑮᕈᓐᓃᖅᑎᖦᖢᒋᑦ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᐅᕈ. ᓄᓇᒧᙵᐅᔾᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᖕᓄᑦ. ᕕᐅᕈ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᔩᒡᒎᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥ ᐊᔾᔭᖅᑐᐃᔩᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᒐᔪᒃᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒑᖓᒥᒃ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᓂᓯᒐᔪᙱᑦᑐᑦ ᐃᓅᓕᓴᐃᓗᑎᒡᓗ ᐳᓯᑦᑐᓂᒃ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ. "ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᖃᑦᑕᕋᑉᑎᒍᑦ ᑭᐅᓯᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐃᒪᕐᒦᖦᖢᓂ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. "ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒍᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉᑎᓐᓂᒃ."


baa K’e

feature news ᓄêêêΩËîΩÇéíÇÀî á·∆¿ÖÀî

KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

Did we get it wrong? Kivalliq News is committed to getting facts and names right. With that goes a commitment to acknowledge mistakes and run corrections. If you spot an error in Kivalliq News, call (867) 6453223 and ask to speak to the editor, or e-mail kivalliqnews@nnsl. com. We'll get a correction or clarification in as soon as we can.

í±ØÍ≤ÒáíÔÄ?

Ulukhaktok

ï·∆¿Í´ ≤áflúòî ÖÚÊéÔÒπØflî Ç≤úõ¿Ö≤ú Ö±Ø ÖéÍ≤ú áîéÖ≤Í´ú. íØêØ Äƒù‚ ÖÚÊéÔÒπØ≤Ò Ä¿íÒπÕ‰ÖÔÍ≤Í´ú í±ØÒíÇÀ≤ú Ö±Ø ÜÒïùÖÒπ¿Í≤Ò. íò∏≤Ê›î í±ØÒπØÀ´ú ï·∆¿Ò ≤áfl≤, ÇÔ¬∆¬éî Çflˆ (867) 645-3223 Ö±Ø ÇÔÍ›ùÀجü ÜÒïúªÄ«, Ç„·√∏≥î Ô‰íÇÕúòî Kugaaruk ééËͬéî Çflˆ kivalliqnews@nnsl.com. ÜÒïùÖ˪∏≤ÖÒíflî Ç„·√∏≥î Naujaat ∂¬∂ĉÖͬü Gameti áÀ∏∂ÒπêÖÊçí.

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020 3

Agnico's plans for pipeline put on hold

Behchoko

AROUND Kivalliq with Darrell Greer

Potential tuberculosis exposure at Arviat daycare, warns GN Arviat There's a risk that children attending the daycare in Arviat may have been exposed to active tuberculosis (TB), says the chief public health officer. Staff and children who have spent time at the daycare should be screened for TB, Dr. Michael Patterson said last Thursday. A positive TB test is usually an indication that a person shared airspace with someone who has active TB, Patterson stated. TB bacteria is inhaled but can remain dormant. If left untreated, it could become active TB and become contagious. Symptoms of active TB include a cough that lasts longer than three weeks. feeling very tired, loss of appetite, experiencing a fever or night sweats Anyone with these symptoms should go to the health centre as soon as possible, the Department of Health advises.

On the land program for less fortunate Rankin Inlet The Rankin Inlet HTO is setting up a young hunters program that will include 10 boat trips and trips by Honda in the fall for a total of 15 trips. The organization is also planning on organizing trips for elders and widows. The HTO will have signup sheets available soon. The program is intended for people who can't afford to go on the land and less fortunate people who don't have the hunting equipment to go. Guides can sign up to help on the trips. Signup sheets will indicate a deadline to sign up once they are posted.

Arts funding announced Kivalliq The Government of Nunavut will now provide between $5,000 and $50,000 to artists to cover costs for creation and installation of artwork through its new Nunavut Public Art Initiative. The GN will pay selected artists for their time, materials and equipment and will offer mentorship fees to those who train younger or less experienced artists on their project. Artists will retain intellectual property rights to their work. "This exciting initiative will provide much needed support to our local artists whose opportunities have been affected by COVID-19," said Economic Development and Transportation Minister David Akeeagok. "It is also an opportunity to showcase the creativity, resiliency and great talents of our artisans, with innovative spaces in our communities." The first funding intake deadline is Aug. 17. The second will be Sept. 1. Application forms and additional information are available online.

Cody Punter/NNSL photo

A heard of migrating caribou grazes just outside of Rankin Inlet. Agnico Eagle has halted plans to build a 34-kilometre pipeline that would transport saline water from the mine to the ocean after the company was reprimanded by the Nunavut Impact Review Board for shortcomings on its application, including failing to properly consult with community members.

Sanikiluaq

Nunavut Impact Review Board rejects gold company's proposal due to lack of details; community feedback by Cody Punter

Northern News Services

Rankin Inlet

Agnico Eagle has halted plans to build a pipeline from its Meliadine mine to the ocean following the intervention of the Nunavut Impact Review Board. The board's decision, posted in a letter online July 17, states the company's request to build two pipelines to discharge saline water from the underground mine lacked sufficient information. "The NIRB has concluded that the scope and content of the information provided to date by Agnico Eagle as the (impact statement) addendum is not sufficient to allow for technical review by the parties and a complete and thorough assessment of the project proposal by the board," reads the July 17 letter. The decision comes just as a petition to stop the construction of the pipeline, launched by the local hunters and trappers organization, reached 600 signatories. "There's no way this should go ahead in any form without proper consultation and community involvement and that includes having the Kangiqliniq HTO involved and not just the KIA and AEM," said Rankin Inlet HTO spokesperson Andrew Akerolik. According to the company, the proposed pipeline is required to meet the growing amount of salt water that is accumulating in the underground mine. Frédéric Langevin, Agnico's general manager at Meliadine, said the company underestimated the amount of water that would seep into the mine when work first started there. With the permission of the NIRB, Agnico Eagle has been storing the water on site and relying on trucks to carry the water to the ocean for disposal. However, the volume of water has been increasing as the mine has expanded. Earlier this year the NIRB approved an increase in how much water the company dumps in the ocean up to 1,600 cubic metres and 88 one-way trips from

800 cubic metres and 32 one-way trips. This permission is currently extended until the end of October. Langevin said trucking the water will not provide a long-term solution to the problem. "The trucking we have been granted can't keep up to the level we have at the mine," he said. He added there were other considerations which are driving Agnico's decision to propose a dual pipeline. "Obviously trucking water to the sea in terms of greenhouse gases, traffic on the road and disturbing the caribou migration on the road is an issue," he said. Its current application requests permission to install two 16-inch, 34-kilometrelong pipes to Melvin Bay. It estimates the pipelines would discharge between 6,000 and 12,000 cubic metres – the equivalent of 150 to 300 trucks per day – between May and October. Langevin said the company hasn't done any work on the pipeline although materials have been purchased in advance. They are currently being stored at the company's facility in Rankin. "Our intention is to bring that to the site and store until we have approval." In order for Agnico's application to move forward the company needs to address the four shortcomings listed by the NIRB, including improving its public consultation. One of the major criticisms from the community has been the lack of outreach that was possible in advance of the proposal due to constraints imposed by Covid-19. The largest complaint has been the impact that pipelines will have on caribou. In a public submission to the NIRB, Brian Zawadski has uploaded videos of caribou refusing to cross over the hamlet's existing 10-inch water pipeline near town. "The company's claim that the community was consulted is at best weak, to be polite," wrote Zawadski. As a result of the most recent consul-

tation phase, Langevin said the company added the implementation of 70 crossing points for caribou and local vehicles. "We're doing our best right now to get as much feedback from the community," said Langevin. If the water board ends up rejecting the application, Langevin said the company would comply accordingly. "NIRB is going to define the next steps as to how this will proceed and we'll abide by those."

NNSL file photo

The Meliadine mine site just outside Rankin Inlet is close to numerous bodies of water and is an area of special concern as the Qamanirjuaq caribou herd's post-calving grounds.


4 KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᙶᖅᑐᑦ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐅᓂᑉᑳᖅᑐᐊᑦ ᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓂᙶᖅᑐᑦ

WORDS From Whale Cove

A six-part oral history as told by six residents.

Samuel Arualak

Cody Punter/NNSL photo

ᓴᒥᐅᓪ ᐋᕈᐊᓛᖅ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᓂ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨᒋᔭᐅᔪᖅ. ᐋᕈᐊᓛᖅ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᙳᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ ᓅᑎᑕᐅᒐᒥ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᑎᑕᐅᑉᓗᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ.

Samuel Arualak is Whale Cove's Anglican reverend

Editor's Note: A version of this story translated from Inuktitut by Suzie Napayok-Short appeared in the Summer 2019 issue of The Walrus. It is reprinted here with their permission. See next week's edition for the third part in the series. I had an older brother named Arualak. When my older brother died, his only name became my name and I became Samuel Arualak. In the old days, we had only one name. Nowadays, people have far too many names. I'm originally from Arviat. My father had two wives in his lifetime, so we had very many siblings. I had quite a few sisters, but I have few family members left from our family of origin. I was very young when my father died in 1949. My mother was originally from Arviat. I'm just not sure if my father was too. I have very good memories of being with my mother, who raised me so lovingly and carefully. I remember fishing very often with my mom after my father died. We survived on fish a lot. I remember the way we used to live, the lifestyles we had. Our way of education was done by means of observation – by practical, hands-on exercising. There was no writing sys-

tem at the time and we learned all the skills we needed to survive. It was a very peaceful time of living for us. In 1957, when I was 19, we were picked up in a bush plane by the RCMP from Arviat to work in Rankin Inlet. We moved to Rankin Inlet to work at the nickel mine there, my wife and I, before we had any children. Even if we didn't agree or we didn't want to go, we did what the RCMP said because we were intimidated. But it's not like that anymore. We're not afraid of them anymore. I was a young man at the time. It was very, very emotional for me to deal with. Especially leaving our Elders, my mother and my stepfather, who needed our help. It was not right to leave them behind. My mother and my stepfather died in Churchill, Man., while I was in Rankin Inlet. There was no farewell. It was terrible. The first crew that got sent to the mine didn't make a lot of money, even if we worked really hard. So it was not really worth it financially. The jobs didn't alleviate poverty, Please see Words, page 3

Cody Punter/NNSL photo

Samuel Arualak is Whale Cove's Anglican reverend. Arualak became one of the first inhabitants of the community after he was forced to move to Rankin Inlet from Arviat to work in the mine.

ᓵᒥᐅᓪ ᐋᕈᐊᓛᖅ ᓵᒥᐅᓪ ᐋᕈᐊᓛᖅ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨ ᐊᖓᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖓ ᐊᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᕈᐊᓛᕐᒥᒃ. ᐊᖓᔪᒐ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᒪᑦ, ᐊᑎᑐᐊᖓ ᐊᑎᖅᑖᕆᓚᐅᖅᑕᕋ, ᐊᑎᖃᓕᖅᖢᖓ ᓵᒥᐅᓪ ᐋᕈᐊᓛᕐᒥᒃ. ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ, ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᕐᒥᒃ ᐊᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕋᑉᑕ. ᐅᑉᓗᒥᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᓗᐊᕌᓗᖕᓂᒃ ᐊᑎᖃᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑦ. ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᒃᓴᔭᐅᔪᖓ. ᐊᑖᑕᒐ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᓄᓕᐊᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓅᑉᓗᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓇᔭᖃᓚᐅᖅᑐᖓ ᓄᑲᖃᖅᖢᖓᓗ ᐊᖓᔪᖃᖅᖢᖓᓗ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓇᔭᖃᓚᐅᖅᑐᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᑉᓰᓐᓇᐅᓕᖅᑐᒍᑦ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑯᓘᓚᐅᖅᑐᖓ ᐊᑖᑕᒐ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᒪᑦ 1949ᒥ. ᐊᓈᓇᒐ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᒃᓴᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᐅᒪᙱᑦᑐᖓ ᐊᑖᑕᒐ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᓪᓚᕆᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑦ. ᐊᓈᓇᒐ ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᖅᑕᕋ ᖁᕕᐊᓱᖃᑦᑕᓚᐅᕋᑉᑕ, ᐅᕙᒻᓂᒃ ᓇᒡᓕᒍᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᓂᓗ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖓ ᐊᓈᓇᒐᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑲᐅᓚᐅᕋᒻᓄᒃ ᐊᑖᑕᒐ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓅᕌᓂᒃᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓂᕿᑐᐊᕆᒐᔪᓚᐅᕋᑉᑎᒍᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖓ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᖔᑉᑕ, ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐱᓕᕆᔪᓂᒃ ᑕᐅᑐᒃᖢᑕ – ᐆᒃᑐᖅᐸᒃᖢᑕ. ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᓚᐅᙱᓐᓇᑉᑕ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᓴᐃᒪᓇᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ. 1957-ᒥ, 19-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᖢᖓ, ᐊᐃᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᑎᖕᒥᓲᕋᓛᒃᑯᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᖕᓄᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑕ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ. ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᖢᑕ, ᓄᓕᐊᕋᓗ ᓄᑕᕋᖃᖅᑳᕐᓇᓄᒃ. ᐊᖏᖃᑎᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕈᑉᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕈᑉᑕ, ᓈᓚᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᖕᓂᒃ ᖁᒃᓴᒋᓚᐅᕋᑉᑎᒍᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓃᖅᑐᖅ. ᑲᑉᐱᐊᒋᔪᓐᓃᖅᑕᖅᐳᑦ. ᒪᒃᑯᒃᑑᓚᐅᕋᒪ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ. ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐅᕙᒻᓄᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᕿᒪᐃᑉᓗᑕ ᐃᓐᓇᑐᖃᑉᑎᓐᓂᒃ, ᐊᓈᓇᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑖᑕᒃᓴᕋ ᐅᕙᒻᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕆᐊᓖᒃ. ᓈᒻᒪᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᕿᒪᒃᑲᑉᑭᒃ. ᐊᓈᓇᒐ ᐊᑖᑕᒃᓴᕋᓗ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᑑᒃ ᑰᒡᔪᐊᕐᒥ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒦᑎᓪᓗᖓ. ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑳᕐᓇᑎᒃ ᓇᔪᓚᐅᙱᑕᒃᑲᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᓗᐊᓚᐅᙱᑦᑐᑦ, ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᕋᓗᐊᕈᑉᑕ. ᓱᕙᓕᑭᐊᖑᕐᓚᓚᐅᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ. ᐊᔪᕐᓴᕐᓂᑉᑎᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦ ᒥᑭᓗᐊᓚᐅᕐᒪᑕ. ᐃᓄᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓴᐃᒪᓐ ᑎᓈᖅ ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᓚᐅᖅᑐᒍᒃ, ᑕᐃᑲᓂ ᑎᑎᕋᖅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᐱᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑎᕈᒪᖕᒪᖔᑉᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᐃᓅᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑕ ᓅᓗᑕᓗ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓕᖅᐳᑦ ᖁᒻᒧᒃᑎᖦᖢᒋᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᒍᒃ ᑕᐃᑯᙵᐅᔪᒪᓂᕋᖅᖢᓄᒃ. ᓗᐃᔅ ᕗᐃᓯ ᑕᐃᑯᙵᐅᔾᔨᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ

ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᐊᒐᓯ 1959-ᒥ. ᑕᐃᒪᙵᓂ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᖓ. ᑕᒪᐅᙵᕋᑉᑕ, ᓄᓇᖓ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅᑕᖃᙱᖦᖢᓂ, ᓯᑕᒪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᐲᑦ. ᓴᓗᒪᔪᒻᒪᕆᐊᓘᑉᓗᓂ, ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᖅ. ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓂᕈᑉᑕ ᑕᐃᓱᒪᓂ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕋᑉᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᖢᑕᓗ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᒃ. ᓅᑕᐅᖅᑳᖅᖢᑕ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᐃᓅᔪᓐᓈᖅᓯᒐᑉᑕ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ. ᑐᕌᒐᕆᓗᐊᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᖅ ᓂᕿᖃᕈᓐᓇᕈᒪᑉᓗᑕ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓕᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ. ᑕᒪᐅᙵᕋᑉᑕ, ᖃᒧᑎᑕᖃᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᖁᑭᐅᑎᑕᖃᙱᖦᖢᓂ, ᕿᒻᒥᒃᑕᖃᙱᖦᖢᓂ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖃᕐᒪᑦ, ᑕᐃᑲᓂᕐᒥᐅᑕᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᑎᑭᑎᑦᑎᔪᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒧᒃᓯᖃᕈᓐᓇᓕᖁᑉᓗᒋᑦ. ᕿᒻᒥᖅᑖᕋᑉᑕ, ᐃᓅᓯᖅᐳᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᖢᑕ, ᓄᓇᓕᐊᕈᓐᓇᖅᓯᑉᓗᑕ, ᓂᕿᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᑉᓗᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑉᑎᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᖢᑕ. 1960-ᒥ, ᓴᓇᔭᒃᓴᖅᑖᓚᐅᖅᑐᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ, ᐊᑉᖁᑎᓕᐅᖅᑎᐅᓕᖅᖢᖓ. ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓇᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖓ 1970– ᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᓄᓇᓕᒃ Hᐊᒪᓚᙳᕐᒪᑦ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ. ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᕐᓘᓐᓃᑦ ᓯᑎᐱᕆᒥ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓄᓇᒧᙵᐅᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒃᑲ. ᑐᒃᑐᒋᐅᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓲᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᕋ ᑐᒃᑐᒋᐅᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᕋ. ᐊᖓᔪᖅᑳᒃᑲ ᐊᑐᖅᑐᐊᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᑭᐅᑎᒥᒃ ᑐᒃᑐᒋᐅᖁᑉᓗᖓ. ᐳᐃᔨᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓗᐊᙱᑦᑐᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑎᐅᓗᐊᙱᑦᑐᖓ. ᑭᓯᐊᓂ ᑐᒃᑐᒋᐅᖅᓯᒪᓂᕋ ᐳᐃᒍᓚᐅᖅᓯᒪᔾᔮᙱᑕᕋ .22-ᒥᒃ ᖁᑭᐅᑎᒧᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᑉᑎᓐᓂᒃ. ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᙱᓐᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᓂᒃ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᓄᑕᕋᐅᑉᓗᖓ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ. ᐃᓅᓯᒻᓂᒃ ᑕᑯᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒎᑎᒥᒃ ᐅᒃᐱᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑎᑐᑦ. ᐃᑉᔪᔪᓄᑦ ᐃᓚᓯᒋᐊᕋᓱᒍᓐᓇᙱᑦᑐᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑲᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᑉᓗᖓ ᐅᑉᓗᒥᐅᔪᖅ, ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒐᑉᑕ ᐃᑉᔪᔪᑦ ᑎᑎᕋᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᙱᓐᓇᑉᑎᒍᑦ ᒎᑎᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᕆᖕᒪᒋᑦ. ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑉᓗᓂ, ᑎᒥ ᐊᔪᓕᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖅᐳᑦ ᑎᒍᒥᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖅᐳᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᓄᑕᕋᑉᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᑉᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᒪᑕ. ᓱᖏᐅᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐅᕙᑉᑎᓐᓂᒃ. ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓕᒧᒌᓕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ. ᐊᖑᓇᓱᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖓ ᐱᔪᓐᓇᑐᐊᕈᒪ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒐᒪ. ᐃᓗᒥᐅᑕᕆᒐᑉᑯ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᒐᑉᑯ ᑭᓇᐅᓂᒻᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᕙᒃᑲᒪ. ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᕈᑎᒋᕙᒃᑕᕋ, ᐃᓅᔾᔪᑎᒋᔭᕋ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᕌᓂᒃᓯᒪᔪᖓ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᕌᓂᒃᓯᒪᔪᑦ, ᐱᖁᑎᖄᓗᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ.

– ᑐᑭᓕᐊᖑᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑳᖅᓯᒪᔪᖅ


KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

Nunavut's Award-Winning Voice of Kivalliq

Nunavut's award-winning voice of Kivalliq – Published Wednesdays ¥∂‡ç Ä¿Ω‰ÕÇœÀé´ú æƒúΩÇπÖÊíÇπØÀÒ ≤ሠï·∆¿Í´ – ÇÔ¿∞°úΩÖ¿ÖÙ·çâÒ áˆîπÍ´ NORTHERN NEWS SERVICES LIMITED 100% Northern owned and operated Publishers of: • Nunavut News/North • Inuvik Drum • Kivalliq News • Yellowknifer • NWT News/North • Hay River Hub

Kugaaruk

Naujaat

Editor: Darrell Greer Associate Editor: Jean Kusugak Box 657, Rankin Inlet, NU X0C 0G0 Phone: (867) 645-3223 Fax: (867) 645-3225 Toll free: (855) 447-2584 Email: kivalliqnews@nnsl.com Website: www.nnsl.com/kivalliqnews Founder (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason Publisher, CEO: Bruce Valpy valpy@nnsl.com Chief Financial Officer: Judy Triffo Coordinating Editor: Craig Gilbert craig@nnsl.com Kivalliq Advertising Representative: advertising@nunavutnews.com Call collect: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Publishing Office: Box 2820, Yellowknife, NT X1A 2R1 Phone: (867) 873-4031 Fax: (867) 873-8507 Email: nnsl@nnsl.com Website: www.nunavutnews.com ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ: ᑎᐊᕈ ᒍᕆᐅ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨ: ᒪᐃᑯ ᓛᐃᓐᕼᐊᓐ Box 657, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0G0 ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 645-3223 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 645-3225 ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (855) 447-2584 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: kivalliqnews@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nunavutnews.com ᓇᓂᓯᔨᐅᔪᖅ (1934-2018): J.W. (Sig) Sigvaldason ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑎᔨ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᓪᓚᕆᐅᑉᓗᓂᓗ: Bruce Valpy – valpy@nnsl.com ᑮᓇᐅᔭᓕᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ: Judy Triffo ᑲᒪᔨ ᑎᑎᕋᖅᑎ: ᑯᕆᒃ ᒋᐅᐳᑦ Craig Gilbert – craig@nnsl.com ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ: ᑎᐅᕆ ᑖᐱᓐ – advertising@nunavutnews.com ᑲᓕᒃᑳᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᖓ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ: Box 2820, ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ X1A 2R1 ᐅᖃᓘᑎᖓᑦ: (867) 873-4031 ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-8507 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: nnsl@nnsl.com ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: www.nnsl.com

Contents copyright. Printed in the North by Canarctic Graphics Limited. No photos, stories, advertisements or graphics may be reproduced in any form, in whole or in part, without the written approval of the publisher. Subscriptions One year mail $65 Online (entire content) $50/year

SEND US YOUR COMMENTS

You can email us at kivalliqnews@nnsl.com; mail to Box 2820, Yellowknife X1A 2R1; or drop your letter off at our office at 5108-50th Street. All letters submitted must be signed with a return address and daytime telephone number so that we can confirm it came from you. Not all letters will necessarily be published. Preference is given to short letters of broad interest or concern. We particularly encourage new contributors as we attempt to publish a cross-section of public opinion. Letters of more than 200 words, open letters and those published elsewhere are seldom used. We reserve the right to edit for length or taste and to eliminate inaccurate or libelous statements. We may also choose to use a letter as the basis for a story. Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada.

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020 5

Thin line separates life and death

Bay. In that case they were prepared Travelling by land, sea or air in for the worst. They were able to Nunavut always includes an elemake a shelter and were airlifted to ment of danger. It's a way of life safety one day later. that comes with the territory. The mantra that defines most surIn some cases unforeseen circum- vival stories can often be summed stances can lead to tragedy. Last up with the words, prepare for the week two Baker Lake men were worst, hope for the best. Sure it is fortunate enough to escape a scary possible to get entirely lucky and situation unscathed when they were make it out alive when all the stars rescued by a nearby ship after their are aligned. But to go out on the canoe capsized near town. land without being preThe two men we spotpared, including carrying ted by a work boat from a personal locator beacon the Tuvak W on July 23, and telling others where 15 minutes after their you are going and when canoe flipped in the frigid you plan to return, is to waters about one kilotempt fate. metre off shore. Even with proper preparSanikiluaq While I usually fill in at ation, things can go awry the Kivalliq News for only due to mechanical malsix weeks out of the year, function. Just last week CODY I am fairly used to hearing a pilot had to make an PUNTER about dramatic tales of emergency landing on just survival. one engine. While this is Two summers ago, I something that all pilots spoke with some men who had to train for – prepare for the worst, outrun a storm before deciding to hope for the best – the pilot nonecamp on a small island on Hudson theless had to be able to execute his Northern News Services

Member of: • Manitoba Community Newspapers Association • Canadian Community Newspapers Association

We acknowledge the financial support of the Government of Canada.

opinions ᓄwhmK5

training under pressure. In the case of the two recently rescued Baker men, preparing for the worst meant the canoeists wore life jackets. Without them they might not have been able to stay afloat, or yell to get the attention of the nearby boat. The fact that they were found before spending too long in the cold water is something that can be owed to something much more surreal. As Craig Farrell, marine superintendent for Coastal Shipping Ltd. put it, "no doubt the crew definitely saved their lives." Farrell explained that like all people who go out to sea, the crew of the ship is trained in how to do proper rescues. The two amazing stories from the past week are a testament to the human spirit, proper training and the ability to survive. And while those involved in both cases were fortunate, there is no doubt that being prepared gave them the opportunity to be on Lady Luck's side.

Fire chief warns of dry conditions The Rankin Inlet Fire Department has responded to two fires in the last week believed to have been started by cigarettes by Cody Punter

Northern News Services

Rankin Inlet

Rankin Inlet's fire chief is warning residents to be careful when using anything flammable – especially cigarettes – after the department had to put out two dangerous blazes in the span of a week. The first fire took place at the dump. Fire Chief Mark Wyatt said in a statement on July 20 RIFD responded to a rapidly expanding fire at the dump with nine firefighters. In addition to the fire crews, support was also provided by the hamlet which sent a water truck and a bulldozer to help extinguish the blaze. "A quick response and a good strategic attack made the difference in preventing this fire from getting out of control," reads the statement. The cause of the fire remains unknown. However, Wyatt warned residents to be extremely cautious when visiting the dump due to dry conditions. "We haven't had much rain this summer and everything is pretty dry. The dump is highly flammable right now and any ignition source is a risk," he said. "If you are foraging at the dump, please do not smoke up there. If you have to smoke, please don't just toss your butts, make sure they are properly put out." The second fire ignited on the tundra on July 29 and required the department to travel several hours over land in order to extinguish it. The RIFD had to use a side-by-side equipped to fight fire, which was purchased just last year. "By the time we got out towards the Elders cabin we could already see it in the distance." When they arrived at the fire, it appeared to be about 150 metres square. It took five firefighters approximately five hours to put out the blaze, said Wyatt. The fire-

TOP: The tundra fire outside of Rankin that the fire chief believed was started by a cigarette on July 29. RIGHT: The dump fire July 20 in Rankin Inlet after it was successfully brought under control by the department. photos courtesy of Rankin Inlet Fire Department

fighters left town around 5 p.m. and didn't get back until after 11 p.m. "In that area the only way the fire would start

is because of a cigarette butt," he said. "Throwing a cigarette on the ground when it is this dry is just stupid."


6 KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020


KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020 7


8 KIVALLIQ NEWS, Wednesday, August 5, 2020

news

ᓄá·∆¿ÖÀî

r?9o3u iWK5, WzJx8i, xsZy 5, 2020

Acclaimed MLA hopes to address housing, education, Elders care Baker Lake's Craig Simailak will serve the remaining 15-month term in legislative assembly by Cody Punter

Northern News Services

Baker Lake

Craig Simailak is hoping he can be a voice for the people of Baker Lake after he was acclaimed as MLA last week. "People tell me that I am not afraid to speak up about issues that need to be spoken up about," he told Kivalliq News. Simailak was the only candidate to submit an application to run for office in the lead up to the byelection to replace Simeon Mikkungwak, who announced his resignation as Baker Lake's MLA on Feb. 24 due to family reasons. Simailak said he was shocked to find out no one decided to run against him. "I was a bit surprised," he said. "I was happy of course but mainly surprised." The nomination period to replace Mikkungwak was originally supposed to open in March with the byelection scheduled for April 27. However, due to concerns over COVID-19 the dates were pushed back. Simailak, whose father David Simailak served as finance minister from 2005 until he was forced to step down in 2007 for failing to publicly disclose his business interests, said he has considered running as an MLA for a while. It wasn't until the opportunity to replace

Mikkungwak came up that he decided to step forward. "People have been asking me for a few years now to run as MLA or mayor," he said. Simailak has experience in elected office, including three terms as a hamlet councillor and another two years as a member of the local housing board. He has also worked with Qulliq Energy for the past 20 years, most recently as a purchasing clerk. "People have always approached me when issues come up, when something needed looking into," he said. "They believed in me." Simailak will have just 15 months in office until the next territorial election. Among the issues he hopes to focus on are public housing, education and Elders care. "We haven't had any new housing units for years now," he said, adding he would like to see old units in Baker Lake renovated as well. As for education, he would like to see an increase in trades training in the high schools. He also wants to push for better facilities for Elders. "Baker Lake has always been known to have a big population of Elders," he said. "We used to have 24-hour palliative care but that was taken away a few years." Simailak has been in contact with the legislative assembly since being

photo courtesy of Craig Simailak

Craig Simailak plans to focus on housing, education and elders care during his 15 months as an MLA. Simailak was acclaimed in the nomination process for a byelection to replace Simeon Mikkungwak, who resigned earlier this year for family reasons. acclaimed and he is scheduled to head to Iqaluit for the next sitting in August or September. He said he is not sure whether he will consider run-

ning again his short term expires. "There's only 15 months in my term so I'm not trying to over reach. I'm trying to keep it simple."

Words from Whale Cove: Samuel Arualak Samuel, from page 4

because the wages were so low. A social worker and an area administrator held a public meeting in Rankin. And so Simon Teenar of Ukkusiksalik, or Gjoa Haven and I attended that meeting, whereupon the administrator asked if we would like to go back and live our cultural ways and move to Whale Cove, so we raised our hands and said we'd like to go. Lewis Voisey was one of the people that took us over by boat. And that's how I ended up coming here in August of 1959. I've been here since. When we got here, the land was just so beautiful. There were no buildings, just four tents. It was very clean, very natural. Even if we didn't know one another at the time, we got along because we had the same values and cultures. It was only when we relocated to Whale Cove and went back to being able to practice our traditional ways of culture that we became much better economically. Our main goal was to get wildlife to feed ourselves, so we did it co-opera-

tively. When we came here, there were no qamutiik, no sleds, no rifles, no dogs. Being that everything was administered out of Rankin Inlet, people there arranged to ship dogs for Inuit here in Whale Cove to start up their own dog teams. When we got those dogs, it really improved our lifestyle a great deal. We could hunt again, we could explore again, we could provide again and we were back to our culture once again. In 1960, I got a job as a government worker, building roads. I stayed in that job until the settlement became a hamlet in the 1970s. I also taught Inuktitut at the school for four years. Even as recently as September, I took the kids out on the land. When you give them the chance to kill a caribou, it's pure joy. I will always remember my first tuktu. My parents actually had to borrow a rifle so that I would be able to shoot a caribou calf. I'm not very good with hunting sea mammals or fishing. But I will always remember my first caribou with a .22 rifle we used in those days. I've always been involved with the Anglican Church since my childhood

in Arviat. Over time, I've seen people who truly believe in God, but it's not as consistent as it used to be. I've tried to never add anything to the Bible or the testaments as they are written. But I share more of my thoughts in my sermons nowadays, even though the instruction was we can never rewrite God's word. As you get older, you become disabled by all the ideas and ideology you once held. And so it's important we remind our children that they have their youth and they have the energy. They are adaptable, more than we are. Both the traditional culture and the presence of the government system are useful, but we need a balance. We need to focus on more literacy, both English and Inuktitut. I will never stop hunting as long as I can do it. It's a skill I was taught very thoroughly. It's ingrained in myself, it defines who I am. It's how I do things. It guides me and it keeps me here. That's how I've survived, that's how Inuit have survived, with very little. – translated from Inuktitut by Suzie Napayok-Short


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.