Page 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

Прогноз собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік: методика і розрахунки (листопад 2016 року)

КИЇВ – 2016


УДК 338.27 : 65.011 : 631.15 (477) ББК 65.32 П 78

Автори: Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко, Ю.В. Волосюк

Рекомендовано до друку на засіданні відділення організації виробництва і земельних відносин Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (протокол 8 № від 10 листопада 2016 р.)

П 78

Прогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік: методика і розрахунки (листопад 2016 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.], за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2016. – 51 с.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників у 2016 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 жовтня 2016 року, стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 9 місяців 2016 року. За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах. Може бути використана в навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

УДК 338.27 : 65.011 : 631.15 (477) ББК 65.32 © Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016 © Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю. та ін.. 2016


3

ЗМІСТ І

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 II ІІІ ІV 4.1 4.2 V

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1

9 9.1

10 11 12 13

Методика короткострокового прогнозування собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України за 2016 рік Загальні положення Методика прогнозування собівартості сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік Розрахунок коефіцієнтів змін по статтях затрат у рослинництві на прикладі пшениці Коефіцієнти приросту затрат на виробництво продукції тваринництва Визначення прогнозної собівартості продукції Визначення цін на продукцію сільського господарства Прогнозна оцінка економічної ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції і фактори впливу на її зміни Загальна ефективність сільськогосподарських підприємств Обсяг виробництва і реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах Висновки Додатки Площа, урожайність, валовий збір по всіх категоріях господарств Площа, урожайність і валовий збір у сільськогосподарських підприємствах Площа, урожайність і валовий збір у господарствах населення Розрахунок валових зборів сільськогосподарських культур за формами господарювання у 2016 році (станом на 1 жовтня 2016 року) Прогноз виробництва продукції тваринництва в Україні Розрахунок зміни ціни NPK мінеральних добрив під урожай 2016 року Розрахунок коефіцієнта зміни ціни на нафтопродукти під урожай 2016 року Розрахунок собівартості та ефективності виробництва пшениці (форма 50с.г) Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік Розрахунок ефективності виробництва молока (форма 50 с.г) Ефективність виробництва продукції тваринництва виробництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік Розрахунок ціни на продукцію тваринництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2015 році (фактично) Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2016 році (прогноз)

4 4 4 4 5 7 8 9 9 11 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26

27 32

33 36 42 44 48


4

І. Методика короткострокового прогнозування собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України за 2016 рік 1.1. Загальні положення Визначення собівартості продукції, її дохідності та рентабельності виробництва окремо по видах продукції, рослинництва, тваринництва та рослинництва і тваринництва в цілому проводиться в сільськогосподарських підприємствах України, які звітують за формою № 50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств”. Їхня питома вага до сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські господарства, по сільськогосподарських угіддях становить 85,5 %, а по ріллі – 87,2 %. 1.2. Методика прогнозування собівартості сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік Собівартість продукції, яка може скластися у 2016 році, визначалася шляхом збільшення (зменшення) фактичних затрат за попередній 2015 рік на відповідний коефіцієнт по всіх статтях калькуляції, визначених у формі № 50 – с.г. окремих видів продукції (пшениця, ячмінь, жито, овес, кукурудза, цукрові буряки, соняшник, соя, ріпак). 1.2.1. Розрахунок коефіцієнтів змін по статтях затрат у рослинництві на прикладі пшениці (додаток 8): –“Насіння та посадковий матеріал”. Коефіцієнт зростання витрат на гектар посіву зернових культур під урожай 2016 року визначався виходячи із зростання цін на зерно на внутрішньому ринку та імпортне насіння. –“Прямі витрати на оплату праці”. Коефіцієнт зростання оплати праці визначено 1,23. –“Мінеральні добрива”. Визначено співвідношенням ціни 1 т NPK, внесених під урожай 2016 р., до ціни 1 т NPK, внесених під урожай 2015 р., який становить 1,414. Враховуючи, що під урожай 2016 р. внесено мінеральних добрив на 1 % більше, коефіцієнт приросту затрат по цій статті на гектар посіву становитиме 1,43 (1,414 х 1,01) (додаток 6). –“Нафтопродукти”. Середня ціна за 1 л пально-мастильних матеріалів під урожай 2015 р. (з 9-го міс. 2014 р. по 8-й міс. 2015 р.) становила 18,87 грн, під урожай 2016 р. (з 9-го міс. 2015 р. по 8-й міс. 2016 р.) – 18,11 грн. Отже, коефіцієнт зміни затрат по цій статті під урожай 2016 р. проти 2015 р. становитиме 0,96 (18,11 грн : 18,87 грн) (додаток 7). –“Амортизація необоротних активів”. Якщо врахувати, що проти 2015 р. приріст основних засобів у 2016 р. становитиме 1,2%, вартість яких у 10 разів більша від балансової, то вартість необоротних активів, а відповідно й амортизаційні відрахування зросте на коефіцієнт 1,20. –“Оплата послуг і робіт сторонніх організацій”, а також “Решта матеріальних витрат” визначена сумою затрат на мінеральні добрива та нафтопродукти. Так, при вирощуванні пшениці у 2015 р. ці затрати на 1 га по


5

таких статтях становили відповідно 1705 грн і 909 грн, разом – 2615 грн, а розрахунково у 2016 р. відповідно 2439 і 873, разом – 3314 грн. Отже, середній коефіцієнт приросту по вказаних статтях становитиме 1,27 (3314 грн : 2615 грн). За таким порядком визначаються коефіцієнти приросту затрат по інших культурах. –“Відрахування на соціальні заходи”. Коефіцієнт приросту відрахувань на соціальні заходи дорівнює коефіцієнту по статті „Прямі витрати на оплату праці” , який становить 1,23. –“Решта матеріальних витрат”. Визначається як середній коефіцієнт по статті „Оплата послуг і робіт сторонніх організацій”, який становить 1,27. –“Решта інших прямих та загальновиробничих витрат”. Коефіцієнт визначається як середній по статтях „Решта матеріальних витрат”, „Прямі витрати на оплату праці” та „Відрахування на соціальні заходи”. Так у 2015 р. витрати по цих статтях на 1 га вирощування пшениці становили 1612 грн (1115+367+130), а у 2016 р. становитимуть – 2024 грн (1413+451+160). Отже, коефіцієнт приросту становить 1,26 (2024 грн : 1612 грн). –“Інші прямі та загальновиробничі витрати”. Коефіцієнт обчислюється як середній коефіцієнт на амортизацію, відрахування на соціальні заходи і решта інших прямих та загальновиробничих витрат. У 2015 р. затрати по цих статтях на 1 га пшениці становили 1895 грн (371+130+1394), а у 2016 р. – 2355 грн (445+160+1750). Отже, коефіцієнт змін за цією статтею – 1,243 (2355 грн : 1895 грн). Коефіцієнт приросту собівартості інших культур, по яких у звіті (форма № 50-сг) відсутні показники структури виробничих витрат (горох, гречка, просо, сорго, рис, картопля, овочі, плоди, баштанні, виноград, ягоди) коефіцієнт приросту витрат на гектар визначається на рівні, який у середньому склався по основних зернових культурах, по яких у звіті відображена структура собівартості. Розрахунки ефективність виробництва і реалізації продукції рослинництва наведено у додатках 8, 8.1. 1.2.2. Коефіцієнти приросту затрат на виробництво продукції тваринництва По основних елементах затрат при виробництві продукції тваринництва використано коефіцієнти, розраховані для галузі рослинництва: по нафтопродуктах – 0,96; прямих витратах на оплату праці – 1,23 та відрахуваннях на соціальні заходи – 1,23. По інших статтях витрат розраховуються відповідні коефіцієнти. Розрахунок коефіцієнтів приросту затрат: – по статті “Корми”. При виробництві молока (додаток 9) цей коефіцієнт формується із розмірів приросту собівартості зерна та інших кормів, який визначено за такою методикою: коефіцієнт приросту собівартості зернових і зернобобових культур у 2016 р. становить


6

1,136 (203,38 грн : 178,99 грн) (додаток 8.1) . Такий коефіцієнт застосовується і для інших кормових культур. Враховуючи, що 60 % виробництва молока одержують за рахунок кормів урожаю 2015 року при коефіцієнті приросту вартості кормів 1, а 40 % виробництва – за рахунок кормів урожаю 2015 року при коефіцієнті 1,136, то середній коефіцієнт приросту собівартості кормів при виробництві молока у 2016 р. проти 2015 р. становитиме 1,054 (1 х 0,6 + 1,136 х 0,4). При вирощуванні живої маси великої рогатої худоби, овець і кіз використовується коефіцієнт як по молоку – 1,054. При вирощуванні свиней і птиці та виробництві яєць за рахунок кормів урожаю 2015 року використовується 20 % (коеф. 0,2), а урожаю 2016 року 80 % (коеф. 0,8). За цих умов коефіцієнт приросту собівартості власних кормів становитиме 1,109 (1 х 0,2+ 1,136 х 0,8). У структурі витрат на корми по твариннитцву використовуються покупні корми. Коефіцієнт зростання їх вартості у 2016 р. дорівнює 1,2. Враховуючи те, що власних кормів при виробництві молока використовується 60 % (коеф. 0,6), а покупних – 40 % (коеф. 0,4), для вирощування ВРХ, овець і кіз – 70 % (коеф. 0,7) і 30 % (коеф. 0,3), а для вирощування свиней і птиці та виробництва яєць – 20 % (коеф. 0,2) і 80 % (коеф. 0,8), загальний коефіцієнт приросту вартості кормів при виробництві молока становитиме 1,113 (1,054 х 0,6+1,2 х 0,4), вирощуванні овеціь і кіз – 1,098 (1,054 х 0,7 + 1,2 х 0,3) продукції свинарства і птахівництва – 1,182 (1,109 х 0,2 + 1,2 х 0,8); – по статтях „Оплата послуг і робіт сторонніх організацій” та “Решта матеріальних витрат”. Визначається як середній від коефіцієнта приросту на корми і нафтопродукти. Так, при виробництві молока у 2016 р. ці затрати по даних статтях витрат у розрахунку на 1 ц молока становитимуть 221,49 грн (202,21 грн + 19,28 грн), у 2015 р. були 201,81 грн (181,7 грн + 20,08 грн). Тоді коефіцієнт приросту становитиме 1,097 (221,49 : 201,81); – по статті “Решта інших прямих та загальновиробничих витрат”. Визначається як середній по статтях “Решта матеріальних витрат”, “Оплата праці”, “Відрахування на соціальні заходи”. У 2016 р. на виробництві молока затрати по цих статтях становитимуть 129 грн (44+63+22), а у 2015 р. – 109,5 грн (39,8+51,5+18,2). Коефіцієнт приросту затрат за цією статтею буде 1,182 (129 грн : 109,5 грн); – по статті “Амортизація необоротних активів.” Якщо врахувати, що порівняно з 2015 р. приріст необоротних активів у 2016 р. становитиме 1,5%, вартість яких у 10 разів вища від балансової – тобто на 15%, то вартість фондів, а відповідно амортизаційні відрахування зростуть у 1,15 раза. Такий коефіцієнт (1,15) застосовується по всій продукції тваринництва – молоку, яловичині, свинині, продукції птахівництва і вівчарства. Отже, собівартість продукції, яка може скластися у 2016 р., визначається шляхом збільшенням витрат 2015 року на коефіцієнт приросту по всіх її елементах.


7

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗНОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ На основі фактичних показників виробничої собівартості продукції за 2015 р. та визначених коефіцієнтів зміни затрат по статтях калькуляції обчислюється виробнича собівартість кожного виду продукції у 2016 р. і розраховується повна собівартість по кожному виду продукції (відповідно до її зростання проти виробничої собівартості, що склалася в середньому за 2011–2015 рр.), виручка від реалізації продукції, прибуток і рівень рентабельності (табл. 1, розрахунки в додатках 12, 13). 1. Собівартість сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України, грн/ц Виробнича собівартість Продукція

2016 р. прогноз

Повна собівартість

2013 р. 2014 р.

2015 р. факт.

у % до 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. факт.

2016 р. прогноз

у % до 2015 р.

106,3 114,7 118,4 223,6 94,8 127,3 203,2 132,1 130,5 121,1 208,7 234,0 193,4 249,3 239,4 33,8 129,1

119,3 121,3 121,2 241,3 114,3 124,6 184,8 112,6 142,3 149,0 306,8 237,9 243,7 286,3 259,8 37,9 148,4

179,0 177,1 167,3 436,1 175,4 183,1 295,6 167,8 195,8 186,4 396,6 352,1 362,1 502,7 413,1 58,0 194,3

203,4 198,0 183,0 543,7 201,4 201,8 313,4 180,4 250,1 345,4 459,5 303,6 437,5 501,0 536,0 74,0 250,8

113,6 111,8 109,4 124,7 114,8 110,2 106,0 107,5 127,7 185,3 115,9 86,2 120,8 99,7 129,8 127,4 129,1

127,57 133,99 128,86 270,96 118,58 143,95 225,9 133,17 138,56 137,3 221,88 230,79 232,05 296,4 283,26 38,89 151,03

144,1 146,2 135,6 279,4 140,1 144,6 223,9 135,8 153,5 160,8 291,7 279,8 281,9 346,8 324,2 42,2 196,6

203,7 205,7 181,9 444,5 198,6 207,5 334,6 169,1 210,3 230,6 391,2 438,1 420,5 535,0 513,2 61,6 202,5

232,0 230,0 199,0 554,2 228,1 228,8 390,2 181,8 268,7 427,2 453,2 377,7 508,0 533,1 665,9 78,6 261,4

113,9 111,8 109,4 124,7 114,8 110,2 116,6 107,5 127,7 185,3 115,9 86,2 120,8 99,7 129,8 127,4 129,1

90,4

96,2

148,6

188,3

126,7

107,96

111,5

167,9

212,7

126,7

763,3

817,9

1103,7

1321,8

119,8

900,96

992,2 1 385,0

1 658,7

119,8

48,5

92,2 130,5 1116,4 196,2 4710,6

110,4 283,0 1065,6 293,9 7213,7

134,3 313,4 1180,3 376,6 8292,8

121,7 54,0 110,8 81,69 110,8 1078,89 128,2 191,64 115,0 4151,22

103,8 139,6 1373 207,2 5011

123,1 352,0 1 259,8 321,9 7 607,1

149,8 389,9 1 395,4 412,5 8 745,0

121,7 110,8 110,8 128,2 115,0

2128,4 1747,7 2748,5 1281,5 328,3 2854,9 503,2

2 513,0 2 189,5 2 400,0 1 436,9 394,8 3 723,7 862,6

2 805,4 2 583,1 2 713,1 1 590,9 445,7 4 254,9 1 017,5

111,6 118,0 113,0 110,7 112,9 114,3 118,0

Продукція рослинництва Зернові всього у т.ч. пшениця жито гречка кукурудза ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові Соняшник Соя Ріпак Цукрові буряки Картопля Овочі відкритого грунту Овочі закритого грунту

Баштанні продовольчі Плоди Ягоди Виноград Хміль

71,0 969,1 184,3 4199,8

Продукція тваринництва Приріст живої ваги: ВРХ свині вівці і кози птиця Молоко Вовна Яйця (тис. шт.)

2198 1361 2566 825 273 2195 422

2351,2 1450,4 2359,5 806,6 294,2 2621,9 443,6

2 909,0 2 001,3 3 111,4 1 177,5 352,9 3 536,3 779,7

3 247,5 2 361,0 3 517,4 1 387,2 398,4 4 040,9 919,7

111,6 118,0 113,0 117,8 112,9 114,3 118,0

1858 1550 2166 1175 304 254 442

Простежується тенденція до зростання собівартості сільськогосподарських культур і продукції тваринництва.

всіх


8

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Середньорічна ціна на сільськогосподарську продукцію, яка складеться у 2016 р., визначалася виходячи із фактичних обсягів реалізації продукції та ціни на неї, що склалися за січень–вересень 2016 р. (форма № 21-заг), у тому числі окремо за вересень. Розраховано кількість продукції, яка буде реалізована до кінця року – протягом жовтеня–груденя, а ціну за цей період визначено експертним шляхом, враховуючи фактичні ціни за вересень та тенденцій їх зміни, які встановилися за останні роки (табл. 2, розрахунки у додатку 10). 2. Ціна на сільськогосподарську продукцію, грн/ц Види продукції Зернові всього у т.ч. пшениця жито гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові Соняшник Соя Ріпак Цукрові буряки Картопля Овочі відкритого ґрунту Овочі закритого ґрунту Баштанні продовольчі Плоди Ягоди Виноград Хміль Приріст живої ваги: ВРХ свині вівці і кози птиця Молоко Вовна Яйця (тис. шт.)

2016 р. у % до (прогноз) 2015 р.

2014 р.

2015 р. (факт.)

Продукція рослинництва 181,3 187,2 128,0 361,9 176,8 171,1 291,5 150,4 216,0 151,2 459,8 342,4 384,7 466,5 418,8 49,7 214,7 130,1 1115,2 136,0 234,8 1526,5 333,6 4536,2 Продукція тваринництва

291,4 280,6 221,6 889,2 298,4 266,3 519,6 205,4 333,1 254,2 774,1 516,4 758,9 741,6 740,5 79,0 251,6 247,6 1580,6 114,5 537,1 2345,5 651,3 10642,6

331,9 328,5 283,3 1 172,8 330,8 297,3 617,8 244,8 300,5 355,8 1 063,8 570,5 830,6 850,0 1 020,0 94,6 261,6 295,2 1 678,5 164,1 653,1 2 345,5 686,7 11 706,8

113,9 117,1 127,8 131,9 110,9 111,7 118,9 119,2 90,2 140,0 137,4 110,5 109,4 114,6 137,7 119,6 104,0 119,3 106,2 143,3 121,6 100,0 105,4 110,0

1365,12 1845,87 1312,45 1084,47 364,49 709,7 799,11

2069,41 2468,10 1690,33 1349,12 444,67 1417,14 1388,14

2 115,1 2 658,5 1 620,3 1 403,6 526,7 2 248,4 1 375,3

102,2 107,7 95,9 104,0 118,4 158,7 99,1

У 2016 р. порівняно з 2015 р. ціни на зернові (крім проса) та технічні культури, картоплю, овочі, плоди і ягоди та продукцію тваринництва зростуть (крім овець і кіз та яєць). Так, середня ціна 1 ц пшениці за 9 міс. 2016 р. становила 326,23 грн. У вересні ціна зросла до 334,86, тому враховуючи зростаня цін, за нашим прогнозом, річна ціна становитеме 328,5 грн.


9

IV. ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 4.1. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції і фактори впливу на її зміни У 2016 році прогнозуються зміни в економічній ефективності виробництва, у першу чергу по окремих видах продукції (табл.3, гр. 2,3, розрахунки у додатказ 12, 13) 3. Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції і фактори Продукція 1 Зернові всього пшениця кукурудза на зерно ячмінь Соняшник Соя Ріпак Цукрові буряки Картопля Овочі відкритого ґрунту

Рентабельність, (+, –) рівень % рентабельності 2016 р. до 2015 2016 2015 рік р., % рік 2 3 4 Рослинництво 0,0 43,1 43,1 6,4 36,4 42,8 -5,2 50,3 45,1 1,7 28,3 30,0 -17,0 80,5 63,5 20,8 38,6 59,4 8,9 44,3 53,2 -7,9 28,2 20,4 -24,1 24,2 0,1 47,5

38,8

Зростання собівартості 2016 р. до 2015 р., % 5

Зростання ціни 2016 р. до 2015 р., % 6

113,9 111,8 114,8 110,2 120,8 99,7 129,8 127,4 129,1

113,9 117,1 110,9 111,7 109,4 114,6 137,7 119,6 104,0

-8,6

126,7

119,3

-6,7 -9,8 -5,7 5,5 14,8 -25,8

111,6 118,0 110,7 112,9 114,3 118,0

102,2 107,7 104,0 118,4 158,7 99,1

Тваринництво

Приріст живої ваги ВРХ Свиней Птиці Молоко Вовна Яйця

-17,9 12,7 -6,1 12,6 -61,9 60,9

-24,6 2,9 -11,8 18,2 -47,2 35,2

Рівень рентабельності продукції рослинництва у 2016 році проти 2015 – го зросте по пшениці, ячменю, соняшнику, сої і ріпаку, а знизиться по кукурудзі, цукрових буряках, овочах, картоплі. По продукції тваринництва зросте збитковість виробництва м'яса ВРХ і птиці. Прибуток від реалізації молока буде 1,9 млрд грн, що на 0,7 млд грн. більше, ніж у 2015 році. На прибутковість виробництва продукції впливають зміни її собівартості та реалізаційної ціни на неї (гр. 5,6). У цілому в 2016 році собівартість продукції і ціни на неї зростають. Простежується закономірність, якщо ціни зростають більше ніж собівартість,


10

то рентабельність підвищується, це спостерігається у рослинництві по пшениці, сої, ріпаку, а у тваринництві – по молоку, вовні. І навпаки, якщо собівартість продукції зростає більше ніж ціна – рівень рентабельності знижується, що спостерігається по м’ясу ВРХ, свиней, птиці та яєць. Визначені тенденції відображені по рослинництву на рис. 1, а по тваринництву на рис.2. %

70,0

160,0

63,5 59,4

60,0

140,0 53,2

50,3

Рентабельність, %

50,0

43,143,1

40,0

45,1

42,8

30,0

28,3

30,0

100,0

38,8

38,6

36,4

120,0

47,5

44,3

80,0

28,2 24,2

60,0

20,4 20,0

40,0

10,0

20,0 0,1 0,0

Овочі відкритого ґрунту

Картопля

Ріпак

Соя

Соняшник

ячмінь

Цукрові буряки

Рентабельність 2015

кукурудза на зерно

пшениця

Зернові всього

0,0

Рентабельність 2016

Зростання собівартості, 2016 у % до 2015

Зростання ціни, 2016 у % до 2015

Рис. 1. Вплив змін у собівартості та цін на рівень рентабельності продукції рослинництва %

250,0

90,0

35,2

30,0

12,7

10,0

12,6

2,9

-10,0 -17,9 -24,6

18,2

100,0 50,0 0,0

-6,1

-50,0 -11,8

-100,0 -150,0

-50,0

-200,0

-47,2

-250,0

Яйця

-61,9

Вовна

Молоко

Птиця

Свині

-70,0

ВРХ

Рентабельність, %

150,0

50,0

-30,0

200,0

60,9

70,0

Рентабельність 2015

Рентабельність 2016

Зростання собівартості, 2016 у % до 2015

Зростання ціни, 2016 у % до 2015

Рис. 2. Вплив змін у собівартості та цін на рівень рентабельності продукції тваринництва


11

4.2. Загальна ефективність сільськогосподарських підприємств На основі визначених обсягів реалізації продукції, її повної собівартості та реалізаційної ціни розраховано ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах – затрати, дохід, прибутки і рівень рентабельності (табл. 4, рис. 3–6), розрахунки за 2016 р. і фактичні показники за 2015 р. наведено в додатках 12, 13. 4. Ефективність сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах у 2016 р. (прогноз) Дохід (виручка від реалізації), млрд грн Повна собівартість реалізованої продукції, млрд грн 2016р. % до 2016р. % до 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. (прогноз) 2015 р. (прогноз) 2015 р. Всього: у т.ч. рослинництва тваринництва

98,7

105,6

129,2 192,1

200,5

104,3 118,9

76,5

80,6

101,2 158,2

162,6

102,8

22,2

25,1

37,8

111,5

28,0

33,9

117,4

162,5

279,8

284,3

101,63

93,6

89,6

130,7

238,3

242,2

101,64

25,3

27,9

31,8

41,4

42,1

101,56

Прибуток, млрд грн Рівень рентабельності, % 2016р. % до 2016р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. (прогноз) 2015 р. (прогноз) Всього: у т.ч. рослинництва

20,2

11,8

33,3

87,6

83,9

95,7

20,5

11,17

25,8

45,6

41,8

17

9

29,5

80,1

79,6

99,4

22,2

11,17

29,2

50,6

48,9

тваринництва

3,2

2,8

3,8

7,5

4,3

56,7

14,4

11,16

13,6

22,1

11,3

У 2016 р. повна собівартість реалізованої продукції сільського господарства зросте до 200,5 млрд грн або на 4,3 %, у т. ч. продукції рослинництва на 2,8 % – від 158,2 до 162,6 млрд грн, тваринництва – на 11,5 % – від 33,9 до 37,8 млрд грн. Дохід (виручка від реалізації) продукції сільського господарства становитиме 284,3 млрд грн, що на 1,6 % більше проти 2015 року, в т. ч. продукції рослинництва – 242,2 млрд грн, тваринництва – 42,1 млрд грн. У 2016 р. сільськогосподарськими підприємствами України від реалізації продукції сільського господарства буде одержано 83,9 млрд грн прибутку, що на 4,3 % менше проти 2015 р., у т. ч. в рослинництві – 79,6 млрд грн. (на 0,6 % менше) і тваринництві – 4,3 млрд грн., або на 43 % менше (рис. 3– 5). Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства знизиться до 41,8 % проти 45,6 % у 2015 р., у тому числі рослинництва – до 48,9 % проти 50,6 % і тваринництва – до 11,3 % проти 22,1 % (рис. 6). Отже, очікується зменшення прибутків у 2016 році проти 2015 р. на 3,8 млрд грн, або на 4,3 %, у т. ч. від продукції рослинництва – на 0,5 млрд грн (на 0,6 %), від продукції тваринництва – на 3,2 млрд грн (на 43 %).


12 300,0

279,8

284,3

192,1

200,5

2 015р.

2016р. (прогноз)

250,0 200,0

162,5

150,0 100,0 50,0

118,9

117,4

93,7

73,8

98,7

105,6

2 012р.

2 013р.

129,2

0,0 2 011р.

2 014р.

Повна собівартість реалізованої продукції, млрд грн Прибуток, млрд грн Дохід (виручка від реалізації), млрд грн

Рис. 3. Затрати, дохід і прибуток від реалізації продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах 300,0 250,0

238,3

242,2

158,2

162,6

2 015р.

2016р. (прогноз)

200,0 130,7

150,0 100,0 50,0

71

93,6

89,6

53,7

76,5

80,6

101,2

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2 014р.

0,0 Повна собівартість реалізованої продукції, млрд грн Прибуток, млрд грн Дохід (виручка від реалізації), млрд грн

Рис. 4. Затрати, дохід і прибуток від реалізації продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах


13 50,0

41,4

40,0 30,0

31,8 27,9

25,3

22,7

20,0 10,0

42,1

25,1

28,0

20,1

22,2

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2 014р.

33,9

37,8

0,0 2 015р.

2016р. (прогноз)

Повна собівартість реалізованої продукції, млрд грн Прибуток, млрд грн Дохід (виручка від реалізації), млрд грн

Рис. 5. Затрати, дохід і прибуток від реалізації продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

60 50 40 30 20 10 0 2 011р. Всього:

2 012р.

2 013р.

2 014р.

у т.ч. рослинництва

2 015р.

2016р. (прогноз)

тваринництва

Рис. 6. Рівень рентабельності продукції в сільськогосподарських підприємствах України


14

Зміни в ефективності виробництва окремих видів продукції наведено у таблиці 5. 5. Ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах України Вид продукції

Зернові всього у т.ч.пшениця жито гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові Соняшник Соя Ріпак Цукрові буряки Картопля Овочі відкритого ґрунту Овочі закритого ґрунту Баштанні продовольчі Плоди Ягоди Виноград Хміль Всього по рослинництву Приріст живої ваги: ВРХ свині вівці і кози птиця Молоко Вовна,т Яйця (млн. шт.) Всього по тваринництву Продукція сільського господарства

2014 р. 2015 р. ПрибуПрибуРівень Рівень ток ток рентабельрентабель(збиток-), (збиток-), ність, % ність, % млн грн млн грн Продукція рослинництва 14224,3 25,8 37 239,6 43,1 5762,8 28,0 12 170,4 36,4 -17,7 -5,6 68,7 21,9 82,3 29,5 345,7 100,0 7108,8 26,2 21 894,5 50,3 1012,4 18,3 1 956,7 28,3 139,8 30,2 411,7 55,3 16,1 10,7 54,0 21,5 44,2 40,7 101,8 58,4 -15,1 -6,0 32,7 10,2 52,7 57,6 156,0 97,9 38,0 22,4 47,5 17,9 7952,5 36,5 29 631,9 80,5 2915,8 34,5 6 307,9 38,6 1818,9 29,2 3 372,0 44,3 389,4 17,9 472,3 28,2 93,8 9,2 172,0 24,2 125,3 16,7 603,6 47,5 142,2 12,4 188,1 14,1 0,0 31,0 -2,8 -7,0 1123,4 68,2 466,0 52,6 12,0 11,2 112,4 86,2 216,7 61,0 475,7 102,3 -1,3 -9,5 8,3 39,9 29 527,5 29,2 80 119,8 50,6 Продукція тваринництва

2016 р. (прогноз) ПрибуРівень ток рентабель(збиток-), ність, % млн грн 37 350,1 15 504,3 109,8 508,0 17 832,1 2 252,5 716,6 96,0 26,4 -86,1 273,4 117,1 26 853,1 8 809,5 3 509,7 508,6 0,8 498,8 18,1 2,9 520,6 98,3 390,5 8,1 79 608,2

43,1 42,8 42,4 111,6 45,1 30,0 58,3 34,7 11,8 -16,7 134,8 51,0 63,5 59,4 53,2 20,4 0,1 38,8 1,2 9,6 67,5 68,1 66,5 33,9 48,9

-1337,9 425,2 -26,6 -185,9 886,5 -5,6 3190,1 3756,2

-35,9 5,6 -52,2 -15,4 11,0 -75,1 58,8 13,4

-715,3 1179,2 -13,2 -92,5 1216,6 -6,0 4139,2 7500,8

-17,9 12,7 -29,6 -6,1 12,6 -61,9 60,9 22,1

-1092,1 320,1 -19,7 -218,5 1938,6 -4,4 2325,2 4254,9

-24,6 2,9 -40,3 -11,8 18,2 -47,2 35,2 11,3

33283,7

25,8

87620,6

45,6

83863,0

41,8

У 2016 р. основними культурами, які формуватимуть прибуток сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва, будуть зернові, соняшник і соя. Від реалізації зернових прогнозується отримати 37,35 млрд грн, що становитиме 46,9 %, соняшнику – 26,9 млрд грн, або 33,7 %, сої – 8,8 млрд грн, або 11,1 % від загальних прибутків по рослинництву. Прибутки, які будуть отримані від зернових культур, більш як на 85% забезпечать пшениця – 15,5 млрд грн (41,5 %) і кукурудза на зерно – 17,8 млрд грн (47,7 %).


15

За розрахунками, рентабельність пшениці у 2016 р. становитиме 42,8 %, кукурудзи на зерно – 45,1 %, соняшнику – 63,5 %, сої – 59,4 %. Виробництво сорго буде збитковим – 86,1 млн грн, або 16,7 %. У тваринництві прибутковим буде виробництво свинини, молока і яєць. За прогнозом, із 4,3 млрд грн прибутку, які будуть отримані сільськогосподарськими підприємствами від тваринництва, 2,3 млрд грн становитиме прибуток від реалізації яєць та 1,9 млрд грн. від молока. Виробництво (приріст) живої маси великої рогатої худоби, овець і кіз, птиці та вовни буде збитковим. V. ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Виробництво і реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами, які звітуються за формою № 50-сг, до загальної кількості сільськогосподарських підприємств визначається відповідно до відношення площі сільськогосподарських угідь, яке склалося у 2015 році. Обсяги виробництва продукції рослинництва визначено за даними Державної служби статистики України з урахуванням ходу збирання сільськогосподарських культур станом на 1 жовтня 2016 року і тенденцій приросту, що склалися за минулі роки (табл. 6, розрахунки по рослинництву– у додатках 1– 4). 6. Виробництво і реалізація продукції рослинництва в Україні, млн т

Продукція

у т.ч. з них сільськогосподарські сільськогосподарські підприємства, що звітуються по формі підприємства № 50-сг Виробництво, млн т Виробництво, млн т Виробництво, млн т Реалізація, млн т Усі категорії господарств

2015

Зернові і зернобобові, всього у т.ч.пшениця жито озиме гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо рис Цукрові буряки Соняшник Соя Ріпак Картопля Овочі відкритого грунту Плодовоягідні культури Виноград

% до 2016 (прогноз) 2015

2015

% до 2016 (прогноз) 2015

2015

% до 2016 (прогноз) 2015

2015

2016 % до (прогноз) 2015

60,1 26,5 0,4 0,1

64,2 26,7 0,4 0,2

106,9 100,7 103,2 135,1

46,5 21,4 0,2 0,1

50,2 21,7 0,2 0,1

107,9 40,8 101,5 18,7 113,1 0,2 135,1 0,1

45,2 19,5 0,2 0,1

110,6 42,5 104,1 16,2 108,7 0,2 130,1 0,1

37,4 15,7 0,1 0,1

88,0 96,9 75,4 105,6

23,3 8,3 0,4 0,5 0,2 0,1 10,3 11,2 3,9 1,7 20,8

25,4 9,7 0,8 0,5 0,2 0,1 12,9 13,5 4,2 1,2 21,6

108,8 117,3 195,5 106,6 86,8 111,2 124,5 120,8 105,6 68,0 103,9

19,0 4,8 0,4 0,2 0,2 0,1 9,6 9,5 3,7 1,7 0,5

20,9 5,9 0,7 0,2 0,1 0,1 12,1 11,5 3,9 1,2 0,4

110,0 17,0 121,6 3,9 201,9 0,3 102,5 0,2 80,5 0,13 111,2 0,057 127,0 9,2 120,3 8,3 105,4 2,9 67,3 1,5 92,3 0,4

19,5 4,6 0,7 0,2 0,11 0,065 11,8 10,1 3,3 1,0 0,4

114,5 21,9 118,3 3,3 213,7 0,2 98,8 0,1 82,6 0,1 113,6 0,04 128,1 2,7 122,0 8,8 112,2 3,1 67,8 1,5 101,0 0,4

17,4 3,3 0,3 0,2 0,1 0,04 3,2 8,3 2,8 1,0 0,3

79,1 98,6 141,5 102,5 100,0 109,9 117,1 95,1 91,1 66,8 87,5

8,6

8,6 100,2

1,2

1,2

103,3

0,9

0,9

102,3

0,8

0,6 79,7

2,2 0,4

2,1 95,9 0,4 101,0

0,4 0,2

0,4 0,2

92,9 107,2

0,3 0,2

0,3 0,2

100,0 105,4

0,3 0,1

0,2 78,6 0,1 98,6


16

Обсяги виробництва продукції тваринництва у 2016 р. визначено виходячи із змін проти 2015 р. поголів’я і виробництва продукції за 9 міс. та можливого приросту за 10–12 міс. 2016 року (за формами господарювання і видами продукції) (табл. 7, додатки 5, 13). 7. Виробництво і реалізація продукції тваринництва в Україні

Продукція

Усі категорії господарств

у т.ч. сільськогосподарські підприємства

Виробництво, тис. т

Виробництво, тис. т

2015 Вирощування худоби і птиці, тис. т 3200 у т.ч.: ВРХ 603 свиней 1024 овець 28 птиці 1505 Молоко 10615 Яйця, млрд шт. 17 Вовна, тис.т 2270

2016 % до 2016 2015 (прогноз) 2015 (прогноз)

3211 583 1024 27 1536 10368 15 2072

100,3 96,8 100,0 97,2 102,0 97,7 89,5 91,3

2038 156 584 2 1295 2669 10 314

2063 152 594 2 1313 2696 8 269

% до 2015

з них сільськогосподарські підприємства, що звітуються за формою № 50-сг Виробництво, Реалізація, тис. т тис. т 2015

101,2 1960 97,8 138 101,7 540 95,1 2 101,4 1280 101,0 2616 82,0 8 85,8 257

2016 % до 2016 % до 2015 (прогноз) 2015 (прогноз) 2015

1986 137 549 2 1299 2642 7 226

101,4 99,6 101,6 97,6 101,4 101,0 90,0 88,2

689 159 423 2 105 2438 8 258

702 158 425 2 117 2394 7 221

101,8 99,7 100,4 96,8 110,7 98,2 82,5 85,5

ВИСНОВКИ У 2016 році прогнозується збільшення проти 2015 р. виробництво продукції рослинництва і тваринництва. У сільськогосподарських підприємствах дохід від реалізації продукції рослинництва зросте на 1,6 %. Прибутки від реалізації сільськогосподарської продукції становитимуть 83,9 млрд грн при рівні рентабельності 41,8 % проти 87,6 млрд грн і 45,6 % – у 2015 р., у т. ч. в рослинництві відповідно 79,6 млрд грн. (48,9 %) проти 80,1 млрд грн (50,6 %) і в тваринництві – 4,3 млрд грн (11,3 %) проти 7,5 млрд грн (22,1 %). Для забезпечення ефективного ведення сільського господарства необхідно знижувати собівартість продукції та підвищувати її якість і ціну на неї. Ціна має відшкодовувати витрати і забезпечувати прибуток, необхідний для розширеного відтворення при 14–15 % – ній нормі прибутку на авансований у виробництво основний і оборотний капітал, включаючи вартість землі. Отже, доцільно на державному рівні встановити норму прибутку і контроль за цінами на матеріально-технічні ресурси, роботи і послуги, які надаються сільськогосподарським підприємствам Слід створити загальнодержавну і регіональні погоджувальні комісії по встановленню узгоджуваних цін на сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки.


17

ДОДАТКИ


43,7 40,1 25,8 12,2 61,6 30,1 23,4 25,1 18,0 49,9 27,0 17,5 476,5 19,4 21,7 25,4 176,4 207,8 199,4 1069,1 88,6 95,1 98,0 67,1 98,6

14627,3 6010,6 185,1 136,7 4626,9 3003,1 153,5 243,6 98,9 10,2 83,1

75,6 330,2 5212,2 1792,9 865,3 1342,8 463,8 459,3 4,5 77,3 210,2 190,4 19,8 44,2

132,4 15734,1 10133,8 3881,9 2198,0 23693,4 9637,5 9156,4 481,1 685,2 1999,0 1866,1 132,9 435,6

63859,3 24114,0 478,0 167,4 28496,8 9046,1 359,0 612,5 178,0 50,9 224,2

Валовий збір тис.т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Зернові та зернобобові культури, всього в т.ч. пшениця жито гречка кукурудза ячмінь горох овес просо рис сорго інші зернові та зернобобові Цукрові буряки Соняшник Соя Ріпак Картопля Овочі, всього в т.ч. овочі відкритого овочі закритого баштанні продовольчі культури Плодовоягідні культури в т.ч. плоди ягоди Виноград

2014 рік Площа, Урожайність тис.га ц/га

77,9 237 5166,2 2135,6 671,0876 1291 447,1 440,9 6,2 73,6 206 186,7 19,3 41,8

14640,9 6839,5 150,8 127,7 4083,5 2805,2 168,8 210,5 112,8 11,7 52,5

Площа, тис.га

13,7 435,9 21,6 18,4 25,9 161,4 206,1 195,6 952,4 78,5 104,5 108,3 67,4 92,4

41,1 38,8 25,9 10,0 57,1 29,5 23,4 23,2 18,9 53,4 36,6 106,5 10330,8 11181,1 3930,6 1737,6 20839,3 9214,0 8623,5 590,5 578,1 2152,8 2022,7 130,1 386,3

60125,8 26532,1 391,1 128,1 23327,6 8288,4 395,6 488,5 213,2 62,5 192,2

2015 рік Урожайність Валовий збір ц/га тис.т

Площа, урожайність, валовий збір по всіх категоріях господарств

77,4 292,4 5904,5 1846,3 450,1 1311,1 443,4 439,4 4,0 70,1 204,1 184,8 19,3 46,5

17,8 439,8 22,9 22,5 26,2 165,1 203,4 196,6 960,0 85,5 101,1 104,3 71,1 83,9

45,0 43,2 28,5 13,2 59,6 34,1 32,4 25,3 18,8 56,9 25,9

137,8 12859,1 13507,3 4152,3 1181,0 21643,1 9019,6 8640,4 379,2 599,4 2064,1 1926,9 137,2 390,0

64248,2 26725,6 403,7 173,1 25370,7 9724,0 773,5 521,0 185,1 69,5 164,4

2016 рік (прогноз) Урожайність Валовий ц/га збір тис.т

14268,9 6189,6 141,8 130,8 4257,7 2853,0 238,4 206,2 98,3 12,2 63,5

Площа, тис.га

Додаток 1

18


47,5 41,9 26,1 12,1 66,6 31,6 23,8 25,8 18,4 49,9 29,6 18,7 490,2 20,5 21,9 25,6 256,4 346,3 320,3 2835,0 65,9 53,6 55,6 26,3 76,3

10507,2 4479,8 105,7 100,5 3623,1 1752,5 135,4 124,5 66,1 10,2 61,1

48,3 297,8 4226 1677,8 839,5 29,6 38,7 38,3 0,4 6,8 61,9 57,7 4,2 31,6

90,1 14599,4 8681,7 3674,6 2149,5 758,9 1340,3 1226,9 113,4 44,8 332,0 320,9 11,1 241,0

49902,6 18750,9 275,7 122,0 24131,4 5534,6 322,7 321,4 121,7 50,9 181,2

Валовий збір тис.т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Зернові та зернобобові культури, всього в т.ч. пшениця жито гречка кукурудза ячмінь горох овес просо рис сорго інші зернові та зернобобові Цукрові буряки Соняшник Соя Ріпак Картопля Овочі, всього в т.ч. овочі відкритого овочі закритого баштанні продовольчі культури Плодовоягідні культури в т.ч. плоди ягоди Виноград

2014 рік Площа, Урожайність тис.га ц/га

49,1 213,1 4155,2 1980,0 654,5 23,0 35,3 34,9 0,4 6,9 58,2 54,2 4,0 29,2

10622,9 5349,3 76,1 96,1 3103,4 1567,6 150,2 94,1 85,7 11,7 39,6

Площа, тис.га

13,5 448,3 23,0 18,6 26,1 198,3 363,1 338,7 2487,5 92,9 70,7 73,7 30,0 70,6

43,8 39,9 26,0 9,9 61,1 30,9 24,0 22,6 19,8 53,4 41,6 66,4 9553,8 9549,2 3675,0 1709,3 456,0 1281,6 1182,1 99,5 64,1 411,7 399,7 12,0 206,1

46506,6 21367,9 197,8 95,3 18969,2 4840,4 359,7 213,1 169,7 62,5 164,6

2015 рік Урожайність Валовий збір ц/га тис.т

48,3 269,8 4799,2 1694,4 436,6 21,4 33,7 33,2 0,5 4,8 55,1 51,1 4,0 32,6

18,1 449,8 23,9 22,9 26,3 196,7 395,3 367,8 2426,4 92,3 69,4 71,4 43,0 67,8

48,6 44,9 29,7 13,1 64,7 36,5 33,0 26,0 19,4 56,9 29,2

87,3 12135,2 11483,2 3874,4 1150,4 421,0 1330,3 1221,2 109,2 44,3 382,3 365,1 17,2 221,0

50180,4 21696,6 223,7 128,7 20859,6 5888,2 726,5 218,3 136,7 69,5 145,4

2016 рік (прогноз) Урожайність Валовий ц/га збір тис.т

10334,1 4835,2 75,2 97,9 3226,3 1615,0 219,9 83,9 70,4 12,2 49,8

Площа, тис.га

Площа, урожайність і валовий збір у сільськогосподарських підприємствах

Додаток 2

19


33,9 35,0 25,5 12,5 43,5 28,1 20,0 24,4 17,2 0,0 19,6 15,5 350,2 14,7 18,0 18,8 174,6 195,2 188,4 896,8 90,8 112,4 116,4 78,1 154,5

4120,1 1530,8 79,4 36,2 1003,8 1250,6 18,1 119,1 32,8 0 22

27,3 32,4 986,2 115,1 25,8 1313,2 425,1 421 4,1 70,5 148,3 132,7 15,6 12,6

42,3 1134,7 1452,1 207,4 48,5 22934,5 8297,2 7929,5 367,7 640,4 1667,1 1545,2 121,9 194,7

13956,7 5363,1 202,4 45,4 4365,4 3511,5 36,3 291,1 56,3 0,0 43,1

Валовий збір тис.т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Зернові та зернобобові культури, всього в т.ч. пшениця жито гречка кукурудза ячмінь горох овес просо рис сорго інші зернові та зернобобові Цукрові буряки Соняшник Соя Ріпак Картопля Овочі, всього в т.ч. овочі відкритого овочі закритого баштанні продовольчі культури Плодовоягідні культури в т.ч. плоди ягоди Виноград

2014 рік Площа, Урожайність тис.га ц/га

28,8 23,9 1011,0 155,6 16,6 1268,0 411,8 406,0 5,8 66,7 147,8 132,5 15,3 12,6

4018,0 1490,2 74,7 31,6 980,1 1237,6 18,6 116,4 27,1 0,0 12,9

Площа, тис.га

13,9 325,1 16,1 16,4 17,0 160,8 192,6 183,3 846,6 77,1 117,8 122,5 77,2 143,0

33,9 34,7 25,9 10,4 44,5 27,9 19,3 23,7 16,1 0,0 21,4 40,1 777,0 1631,9 255,6 28,3 20383,3 7932,4 7441,4 491,0 514,0 1741,1 1623,0 118,1 180,1

13619,2 5164,2 193,3 32,8 4358,4 3448,0 35,9 275,4 43,5 0,0 27,6

2015 рік Урожайність Валовий збір ц/га тис.т

Площа, урожайність і валовий збір у господарствах населення

29,1 22,6 1105,3 151,9 13,5 1289,7 409,7 406,2 3,5 65,3 149,0 133,7 15,3 13,9

17,4 320,3 18,3 18,3 22,7 164,6 187,7 182,7 771,5 85,0 112,9 116,8 78,4 121,5

35,8 37,1 27,0 13,5 43,7 31,0 25,4 24,7 17,3 0,0 13,9

50,5 723,9 2024,1 278,0 30,6 21222,1 7689,3 7419,3 270,0 555,1 1681,8 1561,8 120,0 169,0

14067,8 5029,1 180,0 44,3 4511,1 3835,8 47,0 302,6 48,4 0,0 19,0

2016 рік (прогноз) Урожайність Валовий ц/га збір тис.т

3934,8 1354,4 66,6 32,9 1031,4 1238,0 18,5 122,3 27,9 0,0 13,7

Площа, тис.га

Додаток 3

20


Зернові та зернобобові культури, всього Озимі, всього в т.ч. пшениця озима жито озиме ячмінь озимий Ярі зернові, всього пшениця яра ячмінь ярий овес кукурудза на зерно просо гречка рис Зернобобові культури, всього горох Сорго цукрові буряки соняшник соя ріпак, всього в т.ч. ріпак озимий ріпак ярий в т.ч.: картопля овочі, всього з них: овочі відкритого грунту овочі закритого грунту продовольчі баштанні Плодово-ягідні у т.ч. плоди ягоди Виноградники

10991 7150 6003 142 1005 3513 187 1848 206 1039 98 131 3

316 238 13 74 3944 1025 450 412 38 1298 373

373 0 0 0 0 0 0

322 239 64 292 5905 1846 456 415 41 1311 443

439 4 70 204 185 19 47

Урожайність, ц/га

192 0 0 0 0 0 0

29 32 33 436 23 22 26 27 18 165 192

40 42 43 28 37 38 40 32 25 55 19 13 59

Валовий збір урожаю, тис.т

7171 0 0 0 0 0 0

911 774 42 3236 8998 2289 1181 1114 67 21402 7171

44443 30120 25979 404 3738 13370 747 5986 521 5738 185 173 19

Урожайність, ц/га

площа, тис.га

площа, тис.га

67 4 70 204 185 19 47

0 0 51 218 1960 821 0 0 0 13 71

3278 0 0 0 0 3227 0 0 0 3218 0 0 9

220 960 86 101 104 71 84

20 21 24 441 23 23 0 26 18 180 261

60 42 39 28 33 38 32 29 23 61 18 12 56

1470 379 599 2064 1927 137 390

0 0 122 9623 4509 1864 0 0 0 241 1849

19805 0 0 0 0 19683 0 0 0 19632 0 0 51

439 4 70 204 185 19 47

316 238 64 292 5905 1846 450 412 38 1311 443

14269 7150 6003 142 1005 6740 187 1848 206 4258 98 131 12

197 960 86 101 104 71 84

29 32 26 440 23 22 26 27 18 165 203

45 42 43 28 37 49 40 32 25 60 19 13 57

8640 379 599 2064 1927 137 390

911 774 164 12859 13507 4152 1181 1114 67 21643 9020

64248 30120 25979 404 3738 33053 747 5986 521 25371 185 173 69

33 0 5 55 51 4 33

274 220 50 270 4799 1694 442 403 40 21 34

10410 5586 4732 76 779 4501 131 851 88 3226 74 116 12

Залишилось зібрати Всього на 2016 рік (прогноз) Посівна площа до збирання, тис.га площа, тис.га 20 0 0 0 0 0 0

268 220 8 67 3189 907 437 399 37 15 20

7595 5554 4704 75 775 1765 132 840 84 538 70 98 3

Урожайність, ц/га 368 0 0 0 0 0 0

30 33 45 449 24 23 26 27 18 197 368

43 44 45 30 39 42 42 34 26 65 19 13 59

Валовий збір урожаю, тис.т 735 0 0 0 0 0 0

814 726 35 3000 7618 2071 1150 1085 65 291 735

32664 24378 21143 224 3012 7437 553 2877 218 3504 137 129 19

площа, тис.га 13 0 5 55 51 4 33

0 0 42 203 1611 788 0 0 0 7 14

2739 0 0 0 0 2697 0 0 0 2688 0 0 9

Урожайність, ц/га (прогноз) 368 2426 92 69 71 43 68

20 21 26 450 24 23 0 27 17 197 436

64 44 40 27 33 42 33 30 24 65 20 11 56

486 109 44 382 365 17 221

0 0 110 9135 3865 1804 0 0 0 130 595

17516 0 0 0 0 17406 0 0 0 17355 0 0 51

Валовий збір урожаю, тис.т (прогноз)

Залишилось зібрати

Всього на 2016 рік (прогноз)

33 0 5 55 51 4 33

268 220 50 270 4799 1694 437 399 37 21 34

10334 5554 4704 75 775 4463 132 840 84 3226 70 98 12

площа, тис.га

Фактично зібрано

368 2426 92 69 71 43 68

30 33 29 450 24 23 26 27 18 197 395

49 44 45 30 39 56 42 34 26 65 19 13 57

Урожайність, ц/га

Фактично зібрано

площа, тис.га

14350 7179 6027 142 1010 6785 187 1863 210 4258 103 149 12

Посів-на Найменування культур площа до збирання, тис.га Урожайність, ц/га (прогноз) Валовий збір урожаю, тис.т (прогноз)

в т.ч. сільськогосподарські підприємства, включаючи фермерські господарства

1221 109 44 382 365 17 221

814 726 145 12135 11483 3874 1150 1085 65 421 1330

50180 24378 21143 224 3012 24843 553 2877 218 20860 137 129 69

Валовий збір урожаю, тис.т

Всі категорії господарств Валовий збір урожаю, тис.т

Додаток 4 Розрахунок валових зборів сільськогосподарських культур за формами господарювання у 2016 році (станом на 1 жовтня 2016 року)

21


Зернові та зернобобові культури, всього Озимі, всього в т.ч. пшениця озима жито озиме ячмінь озимий Ярі зернові, всього пшениця яра ячмінь ярий овес кукурудза на зерно просо гречка рис Зернобобові культури, всього горох Сорго цукрові буряки соняшник соя ріпак, всього в т.ч. ріпак озимий ріпак ярий в т.ч.: картопля овочі, всього овочі відкритого грунту овочі закритого грунту продовольчі баштанні Плодово-ягідні у т.ч. плоди ягоди Виноградники

Найменування культур

6431 4740 4078 62 600 1441 114 651 62 483 56 73 3

243 199 7 64 2764 757 399 365 34 12 14 14 0 0 0 0 0 0

248 199 46 258 4160 1414 404 367 36 17 28 24 4 3 29 26 2 26

Урожайність, ц/га

32 33 45 458 24 24 26 27 17 207 370 370 0 0 0 0 0 0

45 45 47 30 37 46 44 37 27 68 20 13 60

площа, тис.га

Валовий збір урожаю, тис.т

767 0 657 0 32 39 2928 194 6704 1396 1780 657 1038 0 979 0 59 0 249 5 529 13 529 9 0 4 0 3 0 29 0 26 0 2 0 26

28784 2458 21423 0 19001 0 187 0 2235 0 6561 2420 497 0 2393 0 168 0 3276 2412 112 0 98 0 18 8

Урожайність, ц/га (прогноз) 0 0 26 459 24 23 0 0 0 207 338 370 260 97 97 102 41 75

67 0 0 0 0 46 0 0 0 67 0 0 57

Валовий збір урожаю, тис.т (прогноз) 0 0 101 8915 3402 1501 0 0 0 111 451 350 101 24 277 267 10 196

16373 0 0 0 0 16272 0 0 0 16224 0 0 47

площа, тис.га 243 199 46 258 4160 1414 399 365 34 17 28 24 4 3 29 26 2 26

8890 4740 4078 62 600 3861 114 651 62 2894 56 73 11

Урожайність, ц/га 32 33 29 458 24 23 26 27 17 207 354 370 260 97 97 102 41 75

51 45 47 30 37 59 44 37 27 67 20 13 58

Валовий збір урожаю, тис.т 767 657 133 11843 10105 3281 1038 979 59 360 980 879 101 24 277 267 10 196

45156 21423 19001 187 2235 22833 497 2393 168 19500 112 98 65 49 18 14 23 1105 152 14 13 1 1290 410 406 4 65 149 134 15 14

3940 1593 1296 67 231 2284 55 1012 123 1031 28 34 0

Посівна площа до збирання, тис.га площа, тис.га 48 19 5 7 756 119 14 13 1 1283 353 353 0 0 0 0 0 0

3396 1596 1299 67 231 1747 56 1007 122 501 28 33 0

Урожайність, ц/га 20 25 15 319 18 18 23 22 27 165 183 183 1307 0 0 0 0 0

35 36 37 27 31 34 35 31 25 45 17 13 0 98 47 7 236 1381 218 31 29 2 21111 6435 6435 0 0 0 0 0 0

11779 5741 4835 180 726 5933 194 3110 303 2234 48 44 0

Валовий збір урожаю, тис.т

Залишилось зібрати

0 0 9 15 350 33 0 0 0 7 57 54 4 65 149 134 15 14

539 0 0 0 0 530 0 0 0 530 0 0 0

площа, тис.га

Фактично зібрано

0 0 13 321 18 18 0 0 0 164 220 184 771 85 113 117 78 121

42 0 0 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0

Урожайність, ц/га (прогноз)

Всього на 2016 рік (прогноз)

0 0 12 488 643 60 0 0 0 111 1254 984 270 555 1682 1562 120 169

2289 0 0 0 0 2277 0 0 0 2277 0 0 0

Валовий збір урожаю, тис.т (прогноз)

Залишилось зібрати

Всього на 2016 рік (прогноз)

48 19 14 23 1105 152 14 13 1 1290 410 406 4 65 149 134 15 14

3935 1596 1299 67 231 2277 56 1007 122 1031 28 33 0

площа, тис.га

Фактично зібрано

площа, тис.га

8949 4767 4102 62 603 3888 114 659 65 2894 59 86 11

Посівна площа до збира н-ня, тис.га

20 25 14 320 18 18 23 22 27 165 188 183 771 85 113 117 78 121

36 36 37 27 31 36 35 31 25 44 17 13 0

Урожайність, ц/га

Господарства населення

98 47 19 724 2024 278 31 29 2 21222 7689 7419 270 555 1682 1562 120 169

14068 5741 4835 180 726 8210 194 3110 303 4511 48 44 0

Валовий збір урожаю, тис.т

в т.ч. підприємтсва, що звітують по Ф-50 с.г.

Продовження додатка 4 Розрахунок валових зборів сільськогосподарських культур за формами господарювання у 2016 році (станом на 1 жовтня 2016 року)

22


2040 160,6 563,1 2,5 1311,2 2647,5 12,5 379,0 1953,3 167,5 518,9 2 1262,5 2506,2 11,7 303,3

3208,7 576,4 1017,0 27,4 1541,1 11132,8 19,59 2602,0

3323,5 701,7 1027,3 30,6 1517,1 6648,6 12,2 933,3

Худоба та птиця усього велика рогата худоба свині вівці та кози птиця всіх видів

Худоба та птиця усього велика рогата худоба свині вівці та кози птиця всіх видів

1621,3 2262,7 7350,7 1371,1 213,3

781 529 3732,8 205,5 122,1

Поголів’я (тис.гол.)

Господарства усіх категорій

742,1 489,0 3218,3 120,6 119,6

3200,4 602,6 1024,0 28,2 1505,3 10615,4 16,8 2270,0

2038 155,6 583,8 2,3 1294,5 2669,2 9,8 314,0

1959,8 137,5 540,3 2,1 1280,0 2616,5 7,6 256,7

704,5 175,3 433,1 1,9 94,3 2446,8 10,8 262,9

3270,4 651,9 1048,2 28,9 1501,1 6339,0 9,3 561,1

1976,7 158,3 550,1 1,8 1264,2 2538,3 8,9 271,1

689,2 158,7 423,3 1,9 105,3 2438,5 7,9 258,4

Реалізація продукції (у живій масі, тис. т)

1957,3 148,3 529,1 2,5 1277,4 2633,8 11,2 312,4

3283,4 642,3 1038,4 28,2 1534,2 6205,1 7,9 499,8

3210,7 583,3 1024,0 27,4 1535,7 10368 15,04 2071,7

1583,7 2166,6 7079,0 1325,3 204,0

Господарства усіх категорій

Виробництво (вирощування) продукції (у живій масі, тис. т)

790,3 520,6 3153,8 113,1 128,2

Сільськогосподарські підприємства, які звітуються по ф.50

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Молоко Яйця, млрд шт. Вовна, тон

Молоко Яйця, млрд шт. Вовна, тон

велика рогата худоба (без корів) корови свині вівці та кози птиця всіх видів

857 560 3793 233 127,2

Сільськогосподарські підприємства

1954,7 2443,0 7764,4 1500,2 220,6

Господарства усіх категорій

Сільськогосподарські підприємства

2015 (факт.) у т.ч. Сільськогосподарські підприємства, які звітуються по ф.50

2014 (факт.) у т.ч.

2016 (прогноз) у т.ч.

2017,7 165,8 552,0 1,7 1295,9 2560,9 7,5 232,6

2062,7 152,1 593,6 2,2 1313,0 2696 8,0 269,4

765,4 505 3704 187 112

Сільськогосподарські підприємства

Прогноз виробництва продукції тваринництва в Україні

701,6 158,2 425,0 1,8 116,6 2394 6,5 220,9

1986,4 136,9 549,0 2,0 1298,5 2641,8 6,8 226,3

715,8 469,0 3171,0 114,9 114,1

Сільськогосподарські підприємства, які звітуються по ф.50

Додаток 5

23


10059 VIIІ місяць 2012 р.

9931 ІХ місяць 2012 р.

9936 Х місяць 2012 р.

9936 ХІ місяць 2012 р.

VIIІ місяць 2011 р.

ІХ місяць 2011 р.

Х місяць 2011 р.

ХІ місяць 2011 р.

10719 ІV місяць 2013 р.

10766 V місяць 2013 р.

ІV місяць 2012 р.

V місяць 2012 р.

10227,9

10953,3

(1,071х1,22)=

на 12 % більше

Середня ціна 1 т NPK у 2011 р.

Середня ціна 1 т NPK в 2012 р.

68129 Сума за 6 місяців 11354,8 Середнє за 6 місяців

11498 V місяць 2014 р.

11498 ІV місяць 2014 р.

11434 ІІІ місяць 2014 р.

11316 ІІ місяць 2014 р.

11202 І місяць 2014 р.

11181 ХІІ місяць 2013 р.

63311 Сума за 6 місяців 10551,8 Середнє за 6 місяців

11181 ХІ місяць 2013 р.

11181 Х місяць 2013 р.

9945 ІХ місяць 2013 р.

9945 VIIІ місяць 2013 р.

10293 VIІ місяць 2013 р.

10766 VІ місяць 2013 р.

68477 Сума за 6 місяців 11412,8 Середнє за 6 місяців

11699 V місяць 2015 р.

11609 ІV місяць 2015 р.

11560 ІІІ місяць 2015 р.

11512 ІІ місяць 2015 р.

11374 І місяць 2015 р.

10723 ХІІ місяць 2014 р.

64638 Сума за 6 місяців 10773,0 Середнє за 6 місяців

10928 ХІ місяць 2014 р.

10909 Х місяць 2014 р.

10584 ІХ місяць 2014 р.

10630 VIIІ місяць 2014 р.

10723 VIІ місяць 2014 р.

1,202

1,122

1,071

10953,3 1,013 Внесено мінеральних добрив:

15567,6

11092,9

(1,013х1,106)=

1,07

(1,403х1,07)=

на 6% більше на 7% більше 1,06 Загальний коефіцієнт приросту затрат на мінеральні добрива становитиме:

11092,9

Середня ціна 1 т NPK в 2014 р.

1,50

1,07

1,403

15567,6

Середня ціна 1 т NPK в 2015 р.

22012

140544 23424

22440

22629

23699

24589

23838

23350

123600 20600

23350

25076

20067

18664

18664

(1,414х1,08)=

на 1% більше

22012,0

Коефіціент зростання Середня ціни ціна 1 т NPK в 2016 р.

15568 Середнє за рік

109040 Сума за 6 місяців Середнє за 6 місяців 18173

18710 V місяць 2016 р.

19594 ІV місяць 2016 р.

20525 ІІІ місяць 2016 р.

18004 ІІ місяць 2016 р.

17177 І місяць 2016 р.

15030 ХІІ місяць 2015 р.

77771 Сума за 6 місяців 12962 Середнє за 6 місяців

14891 ХІ місяць 2015 р.

13312 Х місяць 2015 р.

13097 ІХ місяць 2015 р.

12641 VIIІ місяць 2015 р.

12131 VIІ місяць 2015 р.

17780

Під урожай 2016 року Ціна 1 т NPK (д.р.), Місяць грн.

11699 VІ місяць 2015 р.

Під урожай 2015 року Ціна 1 т NPK (д.р.), грн. Місяць

10864 VІ місяць 2014 р.

Під урожай 2014 року Ціна 1 т NPK (д.р.), Місяць грн.

10953,3 Середнє за рік 11092,9 Середнє за рік Коефіцієнт зростання ціни NPK становить: Коефіціент зростання Середня Середня ціна 1 т NPK у Коефіціент Середня ціна 1 т NPK ціни ціна 1 т 2012 р. зростання в 2015 р. NPK у ціни 2013 р.

10227,9 Середнє за рік

10719 ІІІ місяць 2013 р.

ІІІ місяць 2012 р.

Середнє за рік

10726 ІІ місяць 2013 р.

ІІ місяць 2012 р.

63585 Сума за 6 місяців 10597,5 Середнє за 6 місяців

10724 І місяць 2013 р.

І місяць 2012 р.

Сума за 6 місяців Середнє за 6 місяців

9931 ХІІ місяць 2012 р.

ХІІ місяць 2011 р.

59150 Сума за 6 місяців 9858 Середнє за 6 місяців

9953 VIІ місяць 2012 р.

VIІ місяць 2011 р.

Сума за 6 місяців Середнє за 6 місяців

9335 VІ місяць 2012 р.

Під урожай 2013 року Ціна 1 т NPK (д.р.), Місяць грн.

VІ місяць 2011 р.

Під урожай 2012 року Ціна 1 т NPK (д.р.), Місяць грн.

Розрахунок зміни ціни NPK мінеральних добрив під урожай 2016 року

Додаток 6

1,43

1,01

1,414

Коефіціе нт зростанн я ціни

24


10,10

10,09 10,15 10,16 10,12 10,05 10,05 10,05 10,05 10,09

Ціна 1 л 10,03 10,19 10,12 10,12 10,12

12,41

9,97 12,62 12,62 14,73 14,72 14,72 14,75 15,48 13,70

Ціна 1 л 9,98 9,83 9,69 9,80 9,83

1,23(12,41:10,10)

Місяць ІХ місяць 2013 р. Х місяць 2013 р. ХІ місяць 2013 р. ХІІ місяць 2013 р. середнє за 4 місяці 2013р. І місяць 2014 р. ІІ місяць 2014 р. ІІІ місяць 2014 р. ІV місяць 2014 р. V місяць 2014 р. VІ місяць 2014 р. VIІ місяць 2014 р. VIIІ місяць 2014 р. середнє за 8 місяців 2014р. Середнє за рік

Під урожай 2014 року

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

1,01 (10,10:10,01)

Місяць ІХ місяць 2012 р. Х місяць 2012 р. ХІ місяць 2012 р. ХІІ місяць 2012 р. середнє за 4 місяці 2012р. І місяць 2013 р. ІІ місяць 2013 р. ІІІ місяць 2013 р. ІV місяць 2013 р. V місяць 2013 р. VІ місяць 2013 р. VIІ місяць 2013 р. VIIІ місяць 2013 р. середнє за 8 місяців 2013р. Середнє за рік

Під урожай 2013 року

18,87

17,00 19,85 23,11 20,48 20,29 20,16 19,73 18,87 19,94

Ціна 1 л 16,41 16,62 16,81 17,06 16,73

1,52 (18,87:12,41)

Місяць ІХ місяць 2014 р. Х місяць 2014 р. ХІ місяць 2014 р. ХІІ місяць 2014 р. середнє за 4 місяці 2014р. І місяць 2015 р. ІІ місяць 2015 р. ІІІ місяць 2015 р. ІV місяць 2015 р. V місяць 2015 р. VІ місяць 2015 р. VIІ місяць 2015 р. VIIІ місяць 2015 р. середнє за 8 місяців 2015р. Середнє за рік

Під урожай 2015 року

18,11

17,03 16,45 16,99 17,97 19,03 19,51 19,54 19,53 18,25

Ціна 1 л 18,08 17,86 17,72 17,62 17,82

0,96 (18,11:18,87)

Місяць ІХ місяць 2015 р. Х місяць 2015 р. ХІ місяць 2015 р. ХІІ місяць 2015 р. середнє за 4 місяці 2015р. І місяць 2016 р. ІІ місяць 2016 р. ІІІ місяць 2016 р. ІV місяць 2016 р. V місяць 2016 р. VІ місяць 2016 р. VIІ місяць 2016 р. VIIІ місяць 2016 р. середнє за 8 місяців 2016р. Середнє за рік

Під урожай 2016 року

Розрахунок коефіцієнта зміни ціни на нафтопродукти під урожай 2016 року

Додаток 7

25


Виробнича собівартість прямі матеріальні витрати насіння та посадковий матеріал мінеральні добрива нафтопродукти оплата послуг і робіт сторонніх організацій решта матеріальних витрат прямі витрати на оплату праці інші прямі витрати та загальновиробничі витрати амортизація необоротних активів відрахування на соціальні заходи решта ін. прямих та загальновиробничих витрат

Виробничі витрати

Площа, га Виробництво, ц Урожайність, ц/га Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Темп приросту Виробничі витрати на 1 га, грн Реалізовано, ц Вироб.соб. реаліз. прод, тис. грн Повна соб. реаліз. прод., тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Темп приросту Повна собівартість на 1 га, грн Виручка, тис. грн Ціна 1 ц, грн Темп приросту Прибуток всього, тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц, грн Рентабельність, %

1165 248 101 816

32,36 6,88 2,81

22,66

19,8

28,2 6,0 2,5

8,4 12,8 6,8

349 530 279

9,69 14,73 7,75

%

4130 100,0 2686 65,0 428 10,4 854 20,7 525 12,7

на 1 га

1,14

1,13 1,13 1,08

1,01 1,10 1,08

1,07 1,04 1,10 0,99 1,03

Коеф. приросту на 1 га

24,45

34,59 7,39 2,75

11,79 16,71 7,52

121,28 79,17 11,16 22,29 17,22

на 1 ц

43,4

36,0 17 789 898 114,72 0,883 4 130 126 151 776 14 743 051 16 903 165 133,99 0,963 3924 17 309 509 137,21 0,8823 406 344 3,22 2,4

114,72 74,61 11,88 23,71 14,59

на 1 ц

2013 рік

168 515 371

155 072 533

1061

1501 321 119

511 725 326

5262 3435 484 967 747

на 1 га

20,2

28,5 6,1 2,3

9,7 13,8 6,2

100,0 65,3 9,2 18,4 14,2

%

2014 рік

187,23 1,3645 5 762 789 40,99 28,0

26 325 287

146,24 1,091 5294

20 562 498

17 599 981

140 605 158

121,28 1,057 5 262

20 438 273

2014 3883936

4 307 611

2013

1,30

1,29 1,29 1,18

1,47 1,37 1,17

1,27 1,28 1,13 1,13 1,42

Коеф. при-росту на 1 га

33,59

45,66 8,94 3,14

19,06 26,88 8,84

177,07 122,57 13,62 41,10 21,92

на 1 ц

1394

1895 371 130

791 1115 367

7348 5086 565 1705 909

19,0

25,8 5,0 1,8

10,8 15,2 5,0

100,0 69,2 7,7 23,2 12,4

%

1,31

1,26 1,16 1,09

1,55 1,54 1,12

1,40 1,48 1,17 1,76 1,22

Коеф. приросту на 1 га

4 192 064 194 988 270 46,5 38 609 599 198,01 1,118 9 210 157 453 894 31 177 423 36 219 864 230,03 1,118 8640 51 724 205 328,50 1,1706 15 504 341 98,47 42,8

2016

2015 рік на 1 га

4 512 717 187262459 41,5 33 158 708 177,07 1,460 7 348 162 464 159 28 590 179 33 420 354 205,71 1,407 7406 45 590 744 280,62 1,4988 12 170 390 74,91 36,4

2015

Розрахунок собівартості та ефективності виробництва пшениці (форма 50 с.г)

37,61

50,62 9,57 3,44

21,54 30,37 9,70

198,01 137,69 14,58 52,43 18,77

на 1 ц

1750

2355 445 160

1002 1413 451

9210 6404 678 2439 873

на 1 га

19,0

25,6 4,8 1,7

10,9 15,3 4,9

100,0 69,5 7,4 26,5 9,5

%

2016рік

1,26

1,243 1,2 1,23

1,27 1,27 1,23

1,253 1,259 1,200 1,430 0,960

Коеф. приросту на 1 га

Додаток 8

26


75 36

98 43

9597 9753 7 406 123 716 002 124 054 311 45 590 744 291,38 331,93 281 1,61 1,14 1,50 37 239 561 37 350 114 12 170 390 99,9 43,1

8 640 51 724 205 329 1,17 15 504 341

86 704 197 33 420 354 231,99 206 1,14 1,41

86 476 441 203,67 1,41

87,7 43,1

36 219 864 230 1,12

75 726 870 28 590 179

72 902 992

31 177 423

40 22

4 972 382 649 222 1,73 68 669

313 980 182 1,34

267 378

4 550 1 726 463

8 108 10 331 7 348 9 210 424 586 581 373 740 862 162 464 159 157 453 894

177 1,46

167 1,38

203 1,14

63 145 1 717 842 27 287 321

2015

84 42

4 192 368 832 283 1,28 109 768

259 064 199 1,09

238 257

5 530 1 301 829

183 1,09

2016 (прогноз) 61 807 1 867 552 30 341 794

жито

198 1,12

179 1,50

9 011 029 408 157 062 45,3 73 058 063

2016 2016 2015 (прогноз) (прогноз) 8 889 748 4 512 717 4 192 064 451 561 590 187 262 459 194 988 270 50,8 41 46,5 91 837 234 33 158 708 38 609 599

пшениця

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Виробнича соб. реаліз. продук., тис. грн Повна соб. реаліз. продук., тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Темп приросту Повна собівартість на 1 га, грн Виручка, тис. грн Ціна 1 ц, грн Темп приросту Прибуток всього, тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц, грн Рентабельність, %

Площа, га Виробництво, ц Урожайність, ц/га Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Темп приросту Виробничі витрати на 1 га, грн Реалізовано, ц

2015

Зернові

445 100

4 934 691 226 889 2,46 345 680

345 545 445 1,59

305 661

4 689 777 379

436 1,81

70 033 752 920 11 328 354

2015

619 112

6 225 963 060 1 173 1,32 507 974

455 086 554 1,25

446 493

7 286 821 197

544 1,25

2016 (прогноз) 73 103 979 574 13,4 532 605

гречка

100 50

15 377 65 461 366 298 1,69 21 894 487

43 566 879 199 1,42

35 877 869

10 544 219 361 947

175 1,53

2 833 206 170 285 601 60 29 872 006

2015

103 45

13 674 57 409 413 331 1,11 17 832 094

39 577 319 228 1,15

34 957 282

13 572 173 541 981

201 1,15

2016 (прогноз) 2 894 245 195 002 449 67 39 280 153

кукурудза на зерно

59 28

5 892 8 871 363 266 1,56 1 956 686

6 914 677 208 1,44

6 189 185

6 106 33 315 812

183 1,47

1 173 581 39 133 341 33 7 165 520

2015

69 30

6 010 9 769 901 297 1,12 2 252 539

7 517 362 229 1,10

6 632 004

7 467 32 860 474

202 1,10

2016 (прогноз) 1 250 779 46 278 841 37 9 340 141

ячмінь

Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Додаток 8.1

27


2015

2016 (прогноз) 2015

2016 (прогноз)

просо 2015

2016 (прогноз)

сорго

36 22

3 618 305 027 205 1,37 53 991

5 602 6 187 1 156 233 1 944 931 520 618 1,78 1,19 411 653 716 631

228 58

251 036 169 1,24

744 579 1 228 300 335 390 1,49 1,17

185 55

226 247

986 598

652 157

63 35

4 457 372 755 245 1,19 95 990

276 765 182 1,08

274 614

123 58

4 363 276 143 333 1,54 101 784

174 358 210 1,37

155 370

4 062 829 069

6 838 10 373 4 101 4 870 2 225 357 3 148 214 1 484 851 1 522 618

168 1,49

196 1,38

313 1,06

180 1,08

296 1,60

186 1,25

345 1,85

32 12

4 000 249 082 300 0,90 26 360

222 722 269 1,28

207 362

24 10

9 198 352 674 254 1,68 32 723

319 951 231 1,43

280 218

-71 -17

11 286 429 319 356 1,40 -86 086

515 405 427 1,85

416 708

5 010 8 168 10 074 829 000 1 387 582 1 206 547

250 1,28

132 922 198 535 69 389 62 091 65 066 55 677 34 785 45 669 3 074 640 6 571 517 1 696 455 1 676 449 1 349 850 1 115 090 1 524 102 1 332 076 23 33,1 24 27 21 20 44 29 908 937 2 059 404 284 582 302 359 264 304 278 923 284 134 460 062

2016 (прогноз)

овес

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Виробнича соб. реаліз. продук., тис. грн Повна соб. реаліз. продук., тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Темп приросту Повна собівартість на 1 га, грн Виручка, тис. грн Ціна 1 ц, грн Темп приросту Прибуток всього, тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц, грн Рентабельність, %

Площа, га Виробництво, ц Урожайність, ц/га Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Темп приросту Виробничі витрати на 1 га, грн Реалізовано, ц

2015

горох

383 98

15 195 315 292 774 1,68 155 976

159 316 391 1,34

144 782

21 568 407 287

397 1,29

10 485 570 137 54 226 141

2015

611 135

18 134 476 277 1 064 1,37 273 391

202 886 453 1,16

205 728

26 599 447 700

460 1,16

2016 (прогноз ) 11 188 647 626 58 297 598

рис

78 18

5 815 313 285 516 1,51 47 522

265 764 438 1,57

213 947

6 084 606 675

352 1,48

45 700 789 715 17 278 055

2015

Соняшник

362 1,49

437 1,21

193 51

338 80

323 64

5 145 10 723 10 164 346 537 66 451 655 69 132 059 571 759 831 1,10 1,97 1,09 117 112 29 631 943 26 853 058

229 425 36 819 712 42 279 000 378 421 508 0,86 1,49 1,21

184 400 32 039 282 36 409 176

7 504 8 732 10 627 607 409 87 560 695 83 230 140

304 0,86

2016 2016 (прогноз 2015 (прогноз) ) 44 591 3 433 800 4 159 871 1 102 145 82 799 308 101 051 111 25 24 24 334 595 29 983 617 44 204 991

інші зернові

Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Продовження додатка 8.1

28


277 1 2 596 40 446

2 900 18 343 454 1 3 689 91 25

10 483 13 102 16 556 2 900 23 632 464 10 983 626 10 109 152 18 343 454 850 740 1 020 1 1,15 1,77 1,38 8 809 491 3 371 954 3 509 735 3 689

91 25

10 323 22 637 505 742 1,59 6 307 883

207 39

317 59

227 44

354 53

14 654 362 1

7 611 672 513 1,58

6 599 417 14 654 362 666 1 1,30

14 822 973 533 1,00

16 329 622 535 1,54

11 725

13 927 923

13 946 724

5 312 589 11 725

6 420 718

501 413 1,00 1,59 11 622 10 882 27 802 899 14 832 802

277 536 1 1,30 13 960 2 596 9 910 933 40 446

2016 (прогноз)

503 1,76 9 293 30 523 353

2015

5 053 47 414 9 13 120

2016 (прогноз)

1 414 054 580 942 398 600 5 053 32 806 063 15 302 890 10 381 031 47 414 9 23 26 26 13 120 16 434 269 6 321 657 5 564 577

2015

1 581 939 29 243 927 18 14 700 450

2016 (прогноз)

Ріпак

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Виробнича соб. реаліз. продук., тис. грн Повна соб. реаліз. продук., тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Темп приросту Повна собівартість на 1 га, грн Виручка, тис. грн Ціна 1 ц, грн Темп приросту Прибуток всього, тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц, грн Рентабельність, %

Площа, га Виробництво, ц Урожайність, ц/га Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Темп приросту Виробничі витрати на 1 га, грн Реалізовано, ц

2015

Соя

Льондовгунець – насіння

-31 -9

1 195 540 305 0 -55

595 336 0

565

74 1 2 331 1 770

498 15 705 32 1 161

2015 2015

-31 -9

1 195 540 305 0 -55

595 336 0

565

49 36

183 1 1 847

183 1 1 847

5 075 134 1

4 734

0

49 36

2016 (прогноз)

2015

2016 (прогноз)

Картопля

17 28

8 303 2 145 250 79 1,59 472 280

1 672 971 62 1,46

1 487 710

16 20

9 662 3 004 687 95 1,20 508 559

2 496 127 79 1,27

2 349 569

49 24

43 088 881 831 252 1,17 172 049

709 782 203 1,03

594 179

0 0

46 047 802 744 262 1,04 836

801 908 261 1,29

769 513

116,56 58 74 194 251 0,967 1,53 1,27 1,31 1,29 0 26 614 33 900 42 068 51 882 37 900 27 138 172 31 771 838 3 504 748 3 068 064

0

5 075 134 1

4 734

74 116,56 1 0,967 2 331 0 1 770 37 900

2015

Цукрові буряки

20 800 201 502 258 354 16 473 17 415 29 096 92 417 104 118 432 040 3 565 872 3 602 350 1,4 459 458 216 207 3 392 5 362 677 8 758 206 692 988 903 520

2016 (прогноз)

льондовгунець – треста

498 20 800 15 705 29 096 32 1,4 1 161 3 392

2016 (прогноз)

льондовгунець – соломка

Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Продовження додатка 8.1

29


1 137 106

1 284 336 213 1,27 54 044 1 783 102 295 1,19 498 765 83 39

1 058 525

1 271 897 168 1,51 56 231 1 875 464 248 1,90 603 567 80 47

1 332 211 1 385 1,40 0 1 520 269 1 581 1,42 188 058 196 14

1 064 837

385 970 842 2 525 1 071 546 1104 1,35 2 786 557 961 852

1 517 144 1 659 1,20 0 1 535 247 1 678 1,06 18 103 20 1

1 208 994

390 1 014 000 2 600 1 340 276 1322 1,20 3 436 605 914 677

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Виробнича соб. реаліз. продук., тис. грн Повна соб. реаліз. продук., тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Темп приросту Повна собівартість на 1 га, грн Виручка, тис. грн Ціна 1 ц, грн Темп приросту Прибуток всього, тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц, грн Рентабельність, %

Площа, га 22 619 Виробництво, ц 8 593 388 Урожайність, ц/га 380 Виробничі витрати, тис. грн 1 277 329 Виробнича собівартість 1 ц, грн 149 Темп приросту 1,54 Виробничі витрати на 1 га, грн 56 471 Реалізовано, ц 7 575 933

23 764 8 790 498 370 1 655 078 188 1,27 69 645 6 039 429

2016 (прогноз)

2015

2016 (прогноз)

2015

Овочі закритого ґрунту

Овочі відкритого ґрунту

39 546 123 1,19 11 776 36 790 115 0,84 -2 756 -9 -7

35 389

3 652 349 372 96 38 563 110 1,20 10 559 321 269

2015 2015

730 556

30 523 886 259 150 352 1,22 2,52 14 523 36 056 33 447 1 352 273 164 537 1,43 2,29 2 924 466 014 14 185 10 53

27 370 771 201 390 1,11 39 936 1 291 794 653 1,22 520 593 263 68

619 868

26 067 2 669 817 102 836 744 313 1,11 32 100 1 977 826

2016 (прогноз)

Плоди

2 508 26 067 243 216 2 669 817 97 102 32 661 755 439 134 283 1,22 2,17 13 023 3 504 748 203 818 2 517 526

2016 (прогноз)

Баштанні продовольчі

130 396 1 260 0,92 51 392 242 764 2 346 1,54 112 369 1 086 86

111 820

2 446 99 777 41 106 324 1066 0,95 43 468 103 501

2015

144 430 1 395 1,11 56 923 242 764 2 346 1,00 98 335 950 68

122 162

2 446 99 777 41 117 767 1180 1,11 48 147 103 501

2016 (прогноз)

Ягоди

18 604

22 697

2016 (прогноз ) 187 187 2 174 2 174 12 12 15 683 18 028 7214 8293 1,74 1,15 83 864 96 409 2 737 2 737 2015

Хміль

464 777 587 504 20 821 23 935 322 413 7 607 8 745 1,56 1,28 1,52 1,15 25 006 30 840 111 340 127 995 940 455 977 978 29 129 32 042 651 687 10 643 11 707 1,95 1,05 2,35 1,10 475 677 390 474 8 308 8 107 329 274 3 036 2 962 102 66 40 34

431 929 536 379

2015

2016 (прогноз ) 24 001 26 284 1 864 6241 964 942 78 75 547 946 740 059 294 377 1,50 1,28 22 830 28 156 1 443 9751 424 150

Виноград

Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Продовження додатка 8.1

30


3 777 553 4 578 172

5 617 247

1 039 076 22,7

5 526 596

1 072 872 24,1

9 412 727

2016 (прогноз)

3 577 235 4 453 724

7 310 619

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Виробнича соб. реаліз. продук., тис. грн Повна соб. реаліз. продук., тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Темп приросту Повна собівартість на 1 га, грн Виручка, тис. грн Ціна 1 ц, грн Темп приросту Прибуток всього, тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц, грн Рентабельність, %

Площа, га Виробництво, ц Урожайність, ц/га Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Темп приросту Виробничі витрати на 1 га, грн Реалізовано, ц

2015

інша продукція рослинництва

50,6

80 119 778

238 339 607

134 420 499 158 219 829

141 242 899

2015

48,9

79 608 169

242 249 037

141 947 770 162 640 867

181 856 137

2016 (прогноз)

Продукція рослинництва усього

Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Продовження додатку 8.1

31


Виробнича собівартість - всього у тому числі прямі матеріальні витрати з них: корми нафтопродукти оплата послуг і робіт сторонніх організацій решта матеріальних витрат прямі витрати на оплату праці інші прямі витрати та загальновиробничі витрати - всього з них: амортизація необоротних активів відрахування на соціальні заходи решта ін. прямих та загальновир. витрат

Виробничі витрати

187,2 136,1 13,9 9,3 27,9 46,0 39,3 12,3 16,8 10,2

4642046 3375189 344443

231767 690647 1140692

975623

306100 415384

254140

2013 Виробничі витрати, тис. на 1 ц грн 6758362 272,5

Поголів'я, голів Виробництво, ц Надій від 1 корови, кг Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Реалізовано, ц Виробнича собівартість реаліз. продукції, тис. грн Повна собівартість реаліз. продукції, тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Виручка , тис. грн Ціна 1 ц , грн Прибуток всього , тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц , грн Рентабельність , %

3,8

4,5 6,1

14,4

3,4 10,2 16,9

68,7 49,9 5,1

336301

334501 452897

1123699

286297 935004 1236914

5386729 3714347 451081

Виробничі % витрати, тис. грн 100,0 7747342

511 401 24 798 101 4 849 6 758 362 272,54 22 783 988 6 197 158 6 932 065 304,25 7 877 534 345,75 945 468 41,50 13,64

2013

13

13 17

43

11 36 47

205 141 17

294

на 1 ц

2014

2015 488 974 26 164 930 5 351 9 232 761 352,87 24 384 683 8 522 560 9 626 514 394,78 10 843 067 444,67 1 216 553 49,89 12,64

2016 469 000 26 418 000 5 633 10 524 485 398,38 23 944 077 9 538 916 10 671 832 445,70 12 610 415 526,66 1 938 583 80,96 18,17

4,3

4,3 5,8

14,5

3,7 12,1 16,0

69,5 47,9 5,8

344162

381764 476668

1202594

362103 1040646 1347034

6683133 4754993 525392

13,15

14,59 18,22

45,96

13,84 39,77 51,48

255,42 181,73 20,08

3,7

4,1 5,2

13,0

3,9 11,3 14,6

72,4 51,5 5,7

1,03

1,15 1,06

1,08

1,27 1,12 1,10

16

17 22

55

15 44 63

1,25 280 1,29 202,21 1,17 19,28

1,182

1,15 1,23

1,19

1,10 1,10 1,23

1,097 1,113 0,960

2015 2016 Виробничі % витрати, тис. на 1 ц % Коеф. при- на 1 ц Коеф. пригрн росту росту 100,0 9232761 352,87 100,0 1,20 398 1,129

520 559 26 337 770 5 060 7 747 342 294,15 24 468 081 7 106 204 8 031 953 328,26 8918487,50 364,49 886 534 36,23 11,04

2014

Розрахунок ефективності виробництва молока (форма 50 с.г)

Додаток 9

32


2016 до 2015, % 96,5 99,6

2015

Поголів'я, голів 742 077 715 800 3 218 252 Виробництво, ц 1 375 156 1 369 000 5 402 613 Середньодобовий приріст, г 508 524 103,2 460 Виробничі витрати, тис. грн 4 000 277 4 445 801 111,1 10 812 137 Виробнича собівартість 1 ц, грн 2 909 3 247 111,6 2 001 Реалізовано, ц 1 587 092 1 582 000 99,7 4 233 078 Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн 3 505 306 5 137 515 146,6 8 381 287 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 3 999 622 4 438 202 111,0 9 268 503 Повна собівартість 1 ц, грн 2 513 2 805 111,6 2 190 Виручка (без дотацій), тис. грн 3 284 350 3 346 118 101,9 10 447 679 Ціна 1 ц (без дотацій), грн 2 069 2 115 102,2 2 468 Прибуток всього (без дотацій), тис. грн -715 272 -1 092 083 1 179 176 Прибуток від реалізації 1 ц (без дотацій), грн -451 -690 279 Рентабельність (без дотацій), % -17,9 -24,6 12,7 Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

2015

2016 (прогноз)

Велика рогата худоба

103,1 119,9 118,0 100,4 119,7 118,4 118,0 108,1 107,7

3 171 000 5 490 000 474 12 962 120 2 361 4 250 000 10 034 428 10 978 380 2 583 11 298 490 2 658

-13 189 -710 -29,6

75 2,9

1 690

31 417

2 400

44 606

40 751

3 111 18 586

64 131

47

120 571 20 611

2015

320 110

2016 (прогноз)

2016 до 2015, % 98,5 101,6

Свині

-40,3

-1 093

-19 670

1 620

29 165

2 713

48 836

63 314

3 517 18 000

70 735

48

114 900 20 110

2016 (прогноз)

Вівці та кози

95,9

92,8

113,0

109,5

155,4

113,0 96,8

110,3

102,4

2016 до 2015, % 95,3 97,6

-6,1

-88

-92 453

1 349

1 421 125

1 437

1 513 578

1 412 676

1 177 1 053 373

15 071 714

29

119 608 641 12 799 810

2015

-11,8

-187

-218 527

1 404

1 636 972

1 591

1 855 500

1 617 920

1 387 1 166 300

18 013 115

31

114 100 000 12 985 000

2016 (прогноз)

Птиця

Ефективність виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

104,0

115,2

110,7

122,6

114,5

117,8 110,7

119,5

106,3

2016 до 2015, % 95,4 101,4

Додаток 9.1

33


9 538 916 10 671 832 446 12 610 415 527 1 938 583 81 18,2

488 974 26 164 930 5 351 9 232 761 353 24 384 683

8 522 560

9 626 514 395 10 843 067 445 1 216 553 50 12,6

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Поголів'я, голів Виробництво, ц Середньодобовий приріст, г Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Реалізовано, ц Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Виручка (без дотацій), тис. грн Ціна 1 ц (без дотацій), грн Прибуток всього (без дотацій), тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц (без дотацій), грн Рентабельність (без дотацій), %

2015

2016 (прогноз) 469 000 26 418 000 5 633 10 524 485 398 23 944 077

Молоко

110,9 112,9 116,3 118,4

111,9

2016 до 2015, % 95,9 101,0 105,3 114,0 112,9 98,2

-2 307 -61,9

9 622 3 724 3 662 1 417 -5 960

8 802

119 221 2 567 2 9 078 3 536 2 584

2015

-2 007 -47,2

9 399 4 255 4 967 2 248 -4 432

8 926

2016 (прогноз) 113 200 2 263 2 9 144 4 041 2 209

Вовна

97,7 114,3 135,6 158,7

101,4

2016 до 2015, % 94,9 88,2 92,8 100,7 114,3 85,5

526 60,9

6 793 273 863 10 932 425 1 388 4 139 152

6 029 325

34 329 581 7 555 929 220 5 891 061 780 7 875 567

2015

358 35,2

6 614 034 1 018 8 939 184 1 375 2 325 150

5 978 261

2016 (прогноз) 32 000 000 6 800 000 213 6 254 180 920 6 500 000

Яйця

97,4 118,0 81,8 99,1

99,2

2016 до 2015, % 93,2 90,0 96,5 106,2 118,0 82,5

Ефективність виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Продовження додатка 9.1

34


4244895

3 016 465 3 196 496 4 202 240 1 005 744 31,5

2 513 721 2 663 747 4 456 582 1 792 835 67,3

2016 (прогноз)

3 691 213

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Поголів'я, голів Виробництво, ц Середньодобовий приріст, г Виробничі витрати, тис. грн Виробнича собівартість 1 ц, грн Реалізовано, ц Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн Повна собівартість 1 ц, грн Виручка (без дотацій), тис. грн Ціна 1 ц (без дотацій), грн Прибуток всього (без дотацій), тис. грн Прибуток від реалізації 1 ц (без дотацій), грн Рентабельність (без дотацій), %

2015

Інша продукція тваринництва

22,1

7 500 841

41 420 305

30 414 426 33 919 464

48 772 371

2015

11,3

4 254 873

42 067 551

35 395 744 37 812 678

56 524 476

2016 (прогноз)

Всього продукція тваринництва

Ефективність виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України у 2015 році і прогноз на 2016 рік

Продовження додатка 9.1

35


137,21 136,81 138,25 101,1 128,12 93,6 135,24

109,09 112,42 120,4 107,1 109,9 97,8 101,63

267,34 268,14

120,41 121,04 173,6 143,4 154,56 127,7 103,86

12615 13568 7077,0 52,2 3157,0 23,3 6490,9

280,4 311,2 179,2 57,6 59,6 19,2 132,0

105,4 120,6

19271,7 20378,3 5018,0 24,6 128,1 0,6 15360,3

Ціна, грн/ц

2013

23205,1 24665,9 8712,3 35,3 198,0 0,8 15953,6

281,8 323,4

305,9 349,9 215,7 61,7 65,5 18,7 134,1

17309,3 18562,2 9784,0 52,7 4044,7 21,8 8778,3

Виручка, млн грн

19372,0 19966,5 8365,0 41,9 734,0 3,7 11601,5

99,7 110,4

280,4 261,2 195,1 74,7 26,9 10,3 66,1

14061 14917,9 10630,0 71,3 2443,0 16,4 4287,9

Реалізовано, тис. т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Пшениця за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Жито за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Гречка за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) прогноз до кінця року Кукурудза за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року

Реалізовано, тис. т

176,80 174,5 164,00 94,0 151,13 86,6 182,02

361,90 360,70

128,10 128,50 123,26 95,9 133,9 104,2 143,97

187,20 187,03 182,73 97,7 187,59 100,3 197,69

Ціна, грн/ц

2014

34249,7 34835,6 13718,6 39,4 1109,3 3,2 21117,0

360,8 398,2

359,2 335,6 240,5 71,6 36,0 10,7 95,2

26321,3 27900,9 19424,2 69,6 4582,8 16,4 8476,7

Виручка, млн грн

21936,0 23311,0 10340,0 44,4 690,0 3,0 12971,0

77,7 85,2

172,6 188,4 124,8 66,2 30,5 16,2 63,6

16246,4 17630,7 11026,0 62,5 3003,0 17,0 6604,7

Реалізовано, тис. т

298,42 298,4 298,91 100,2 252,73 84,7 298,03

889,17 909,83

221,64 222,24 211,14 95,0 215,1 96,8 244,01

280,62 279,62 273,13 97,7 263,09 94,1 290,45

Ціна, грн/ц

2015

65461,4 69564,7 30907,3 44,4 1743,8 2,5 38657,4

691,2 775,2

382,6 418,7 263,5 62,9 65,6 15,7 155,2

45590,6 49299,0 30115,3 61,1 7900,6 16,0 19183,6

Виручка, млн грн

17354,2 18442,0 4442,0 24,1 1111,0 6,0 14000

82,1 90,0

130,2 142,1 77,1 54,3 16,3 11,5 65

330,81 330,81 364,88 110,3 327,17 98,9 320,00

1172,75 1200,00

283,32 284,09 296,0 104,2 288,1 101,4 270,00

328,50 327,33 326,23 99,7 334,86 102,3 330,00

Ціна, грн/ц

57409,4 61008,0 16208,0 26,6 3634,9 6,0 44800,0

963,1 1080,0

368,8 403,7 228,2 56,5 47,0 11,6 175,5

51724,2 55931,4 39431,4 70,5 8083,5 14,5 16500,0

Виручка, млн грн

2016 (прогноз)

15745 17087 12087,0 70,7 2414,0 14,1 5000

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Додаток 10

36


144,74 144,71 147,3 101,8 140,13 96,8 140,22

225,54 223,35

129,72 142,67

142,77 145,16

105,19

262,12 250,60

219,27 110,73

2810,5 3172,9 2012,0 63,4 724,0 22,8 1160,9

146,0 212,5

119,1 135,2

85,7 94,5

198,6

81,0 110,1

51,8 241,5

Ціна, грн/ц

2013

113,6 267,4

212,3 275,9

208,9

122,4 137,2

154,5 192,9

329,3 474,6

4067,9 4591,5 2963,7 64,5 1014,5 22,1 1627,8

Виручка, млн грн

60,5 190,0

31,4 32,0

157,3

70,7 82,8

111,0 124,0

206,8 274,6

3918,0 4241,6 3455,0 81,5 507,0 12,0 786,6

Реалізовано, тис. т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Ячмінь за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Горох за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Овес за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Просо за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Сорго за рік (ф.№ 50 с.г.) за рік (ф. № 21-заг) Рис за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Інші зернові за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг)

Реалізовано, тис. т

342,40 153,49

459,80 460,00

151,20

216,00 216,28

150,40 158,92

291,50 308,61

171,10 182,57 183,31 100,4 196,89 107,8 179,32

Ціна, грн/ц

2014

207,2 291,6

144,4 147,2

237,8

152,7 179,1

166,9 197,1

602,8 847,4

6703,7 7743,9 6333,4 81,8 998,2 12,9 1410,5

Виручка, млн грн

60,7 179,8

40,7

138,8

82,9 95,3

148,5 165,8

222,5 282,7

3331,6 3832,4 2859,0 74,6 522,0 13,6 973,4

Реалізовано, тис. т

516,40 253,44

774,13

254,16

333,08 331,58

205,43 251,74

519,57 538,25

266,28 266,15 267,21 100,4 264,16 99,3 263,04

Ціна, грн/ц

2015

313,3 455,7

315,1

352,6

276,1 316,0

305,1 417,4

1156,0 1521,6

8871,4 10199,9 7639,5 74,9 1378,9 13,5 2560,4

Виручка, млн грн

60,7 180,0

44,8 35,0

120,7

82,9 95,3

152,3 170,0

314,8 400,0

570,52 280,00

1063,83 1063,83

355,82

300,46 300,85

244,81 300,00

617,79 640,00

297,31 297,17 299,4 100,8 309,59 104,2 290,00

Ціна, грн/ц

346,5 504,0

476,3 372,3

429,3

249,1 286,7

372,8 510,0

1944,9 2560,0

9769,9 11233,0 8623,0 76,8 1436,5 12,8 2610,0

Виручка, млн грн

2016 (прогноз)

3286,0 3780,0 2880,0 76,2 464,0 12,3 900

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Продовження додатка 10

37


298,21 298,92 384,3 128,6 376,4 125,9 289,77

346,47 346,57 384,3 110,9 376,4 108,6 326,89

307,70 307,37 299,6 97,5 290,9 94,6 327,27

6956,8 7760,4 751,1 9,7 43,5 0,6 7009,3

1931,8 2190,8 751,1 34,3 43,5 2,0 1439,7

2021,6 2157,8 1554,1 72,0 531,3 24,6 603,7

Ціна, грн/ц

2013

6220,5 6632,4 4656,7 70,2 1545,3 23,3 1975,7

6693,1 7592,7 2886,4 38,0 163,7 2,2 4706,3

20745,9 23197,4 2886,4 12,4 163,7 0,7 20311,0

Виручка, млн грн

1922,3 2064,0 1759,0 85,2 230,0 11,1 305,0

2436,6 2637,8 1025,0 38,9 321,0 12,2 1612,8

7737,5 8399,0 4946,0 58,9 1583,0 18,8 3453,0

Реалізовано, тис. т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Соняшник за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Соя за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Ріпак за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року

Реалізовано, тис. т

418,80 416,30 402,3 96,6 459,1 110,3 497,33

466,50 465,09 446,3 96,0 420,4 90,4 477,04

384,70 384,27 350,77 91,3 328,3 85,4 432,25

Ціна, грн/ц

2014

8050,6 8592,4 7075,6 82,3 1055,9 12,3 1516,9

11366,7 12268,1 4574,4 37,3 1349,5 11,0 7693,8

29766,2 32274,8 17349,1 53,8 5197,5 16,1 14925,8

Виручка, млн грн

1483,0 1609,3 1397,0 86,8 216,0 13,4 212,3

3052,0 3477,6 1518,0 43,7 346,0 9,9 1959,6

8756,0 9439,8 4928,0 52,2 1961,0 20,8 4511,8

Реалізовано, тис. т

740,50 749,12 737,3 98,4 775,4 103,5 826,97

741,65 745,4 741,7 99,5 670,4 89,9 748,34

758,92 757,10 721,06 95,2 652,6 86,2 796,46

Ціна, грн/ц

2015

10981,6 12055,6 10299,9 85,4 1674,9 13,9 1755,6

22635,2 25923,1 11258,6 43,4 2319,6 8,9 14664,5

66451,0 71468,7 35533,8 49,7 12797,1 17,9 35934,9

Виручка, млн грн

991,1 1075,5 925,5 86,1 130,9 12,2 150

2780,3 3168,0 1168,0 36,9 454,0 14,3 2000

925,30 925,30 910,0 98,3 1015,6 109,8 1020,00

856,44 856,44 867,48 101,3 894,2 104,4 850,00

830,61 830,61 843,97 101,6 783,6 94,3 820,00

Ціна, грн/ц

9170,6 9951,6 8421,6 84,6 1329,4 13,4 1530,0

23811,6 27132,2 10132,2 37,3 4059,5 15,0 17000,0

69132,1 74530,9 33530,9 45,0 14426,1 19,4 41000,0

Виручка, млн грн

2016 (прогноз)

8323,0 8973,0 3973,0 44,3 1841,0 20,5 5000

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Продовження додатка 10

38


Цукрові буряки за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Картопля за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Овочі всього за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Овочі відкритого грунту за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року 39,96 39,78 37,87 95,2

38,99

185,72 186,09 155,05 83,3 150,79 81,0 213,41

249,97 235,40 274,2 21,5 97,3 41,3 183,26

94,65 126,67 113,0 89,2 79,8 63,0

2921,4

432,7 459,5 215,1 46,8 33,7 7,3 244,4

729,1 885,9 507,8 21,5 216,1 24,4 378,1

608,0 767,3 414,2 54,0 206,6 26,9 353,1

2013 Ціна, грн/ц

3043,5 3124,8 203,4 6,5

Реалізовано, тис. т

575,5 972,0 468,0 48,1 164,9 17,0

1706,8 2085,4 1392,5 66,8 210,3 10,1 692,9

803,6 855,1 333,5 39,0 50,8 5,9 521,6

1139,2

1216,2 1216,2 77,0 6,3

Виручка, млн грн

214,70 217,36 282,97 130,2 161,5 74,3 129,89

49,70 49,42 50,22 101,6 50,22 101,6 49,30

2014 Ціна, грн/ц

672,6 130,10 840,0 132,66 675,7 134,4 80,4 101,3 286,9 97,1 34,2 73,2 164,3 125,66

788,1 274,60 955,5 251,43 767,6 252,2 80,3 100,3 296,5 116,5 31,0 46,3 187,9 248,41

518,9 543,4 310,5 57,1 93,8 17,3 232,9

5158,8 5296,4 713,7 13,5 713,7 13,5 4582,7

Реалізовано, тис. т

575,5 1114,4 907,9 81,5 278,5 25,0 206,5

1706,8 2402,4 1935,7 80,6 345,5 14,4 466,8

1114,1 1181,1 878,6 74,4 151,5 12,8 302,5

2563,9 2617,5 358,4 13,7 358,4 13,7 2259,1

Виручка, млн грн

757,6 946,9 753,2 79,5 331,6 35,0 193,7

853,8 1043,8 834,3 79,9 341,9 32,8 209,5

350,5 543,4 242,4 44,6 48,2 8,9 301,0

2713,8 2856,5 526,2 18,4 526,2 18,4 2330,3

Реалізовано, тис. т

247,56 269,27 215,0 79,9 165,6 61,5 480,20

397,73 390,34 348,2 89,2 186,8 47,9 558,24

251,61 243,6 214,41 88,0 243,21 99,8 267,16

79,05 78,86 64,28 81,5 64,28 81,5 82,15

2015 Ціна, грн/ц

575,5 2549,5 1619,6 63,5 549,1 21,5 929,9

2095,7 4074,4 2904,9 71,3 638,8 15,7 1169,5

881,8 1323,9 519,7 39,3 117,2 8,9 804,2

2145,3 2252,6 338,2 15,0 338,2 15,0 1914,4

Виручка, млн грн

603,9 720,1 520,1 72,2 251,3 34,9 200,0

695,4 812,3 596,3 73,4 257,1 31,7 250,0

306,8 475,7 175,7 36,9 51,6 10,8 300

295,24 277,95 239,8 86,3 188,7 67,9 377,3

477,18 436,92 427,5 97,8 204,4 46,8 400,00

261,65 261,65 278,86 106,6 229,01 87,5 251,56

94,57 94,57 90,83 96,0 90,83 96,0 95,00

1783,1 2001,5 1246,9 62,3 474,3 23,7 754,6

3318,3 3549,1 2549,1 71,8 525,5 14,8 1000,0

802,7 1244,6 490,0 39,4 118,2 9,5 754,7

3004,7 3162,7 312,7 84,6 1329,4 13,4 2850,0

2016 (прогноз) Ціна, грн/ц Виручка, млн грн

3177,2 3344,3 344,3 10,3 344,3 10,3 3000

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Продовження додатка 10

39


934,18 938,82 987,73 105,2 477,9 50,9 755,70

215,44 301,08 474,2 157,5 255,4 84,8 208,67

208,02 280,50

1225,82 1171,00

49,7 58,8 66,0 112,3 66,0

52,45

121,1 118,6 93,6 78,9 9,5 8,0 25,0

1015,3 341,9 119,0 34,8 24,3 7,1 222,9

1007,9 334,0

7,4 7,9

27,60 43,30 20,2 46,7 20,2

23,1

2013 Ціна, грн/ц

12,1

13,7 25,4 13,3 52,4 13,3

90,7 92,5

2096,6 936,9

2187,3 1029,4 564,3 54,8 62,1 6,0 465,1

1131,3 1113,4 924,5 83,0 45,4 4,1 188,9

Виручка, млн грн

22,80 28,50 25,2 88,4 25,2 88,4 3,3

7,8 7,9

1179,9 1215,3

1187,7 1215,3 121,8 10,0 35,2 2,9 1093,5

121,1 115,5 91,9 79,6 9,6 8,3 23,6

Реалізовано, тис. т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Овочі закритого грунту за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Плоди та ягоди за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Плоди за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Ягоди за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Баштанні за рік (ф. № 50-сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року

Реалізовано, тис. т

136,0 112,0 109,2 97,5 109,2 97,5 133,43

1526,50 1171,00

234,80 235,30

243,28 242,91 653,4 269,0 470,8 193,8 197,19

934,18 1115,20 1118,34 100,3 695,62 62,4 1102,97

2014 Ціна, грн/ц

31,0 31,9 27,5 86,2 27,5 86,2 4,4

119,1 92,5

2770,4 2859,6

2889,5 2952,1 795,9 27,0 165,7 5,6 2156,2

1131,3 1288,1 1027,8 79,8 67,0 5,2 260,3

Виручка, млн грн

32,13 44,77 35,2 78,6 19,6 43,8 9,6

10,4 12,3

251,7 294,1

262,1 306,4 134,7 44,0 46,1 15,0 127,4

96,2 97,0 81,1 83,7 10,3 10,6 15,9

Реалізовано, тис. т

114,51 105,9 98,6 93,0 90,9 85,8 133,03

2345,53 2246,2

537,14 589,45

608,55 656,12 602,0 91,7 345,4 52,6 615,53

1580,56 1572,80 1584,75 100,8 870,13 55,3 1511,66

2015 Ціна, грн/ц

36,8 47,4 34,7 73,2 17,8 37,6 12,7

242,8 2,8

1352,0 17,3

1594,7 20,1 810,9 4033,1 159,2 791,9 783,9

1520,2 1524,8 1285,2 84,3 89,6 5,9 239,6

Виручка, млн грн

20,4 28,4 19,4 68,3 10,5 37,0 9,0

10,1 12,0

197,8 231,1

207,9 243,1 116,1 47,8 31,8 13,1 127,0

164,10 151,79 140,2 92,4 120,8 79,6 176,73

2500,00 2500,00

653,14 654,52

676,74 675,70 780,4 115,5 396,7 58,7 580,00

1678,46 1678,46 1708,82 101,8 882,91 52,6 1533,86

33,4 43,1 27,2 63,1 12,7 29,4 15,9

251,8 300,0

1291,8 1512,6

1406,6 1642,6 906,0 55,2 126,1 7,7 736,6

1535,2 1547,5 1302,1 84,1 51,2 3,3 245,4

2016 (прогноз) Ціна, Виручка, грн/ц млн грн

91,5 92,2 76,2 82,6 5,8 6,3 16,0

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Продовження додатка 10

40


386,50 372,98 400,4 107,3 400,4

368,46

245,1 260,1 36,8 14,1 36,8

223,3

2013 Ціна, грн/ц

822,8

947,3 970,1 147,3 15,2 147,3

Виручка, млн грн 171,5 179,1 100,4 56,1 100,4 56,1 78,7

Реалізовано, тис. т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Виноград за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року

Реалізовано, тис. т 333,60 327,63 353,8 108,0 353,8 108,0 294,30

2014 Ціна, грн/ц 572,1 586,8 355,2 60,5 355,2 60,5 231,6

Виручка, млн грн 144,4 154,2 92,0 59,7 73,9 47,9 62,2

Реалізовано, тис. т 651,30 645,03 616,0 95,5 640,8 99,4 687,92

2015 Ціна, грн/ц 940,5 994,8 566,7 57,0 473,6 47,6 428,0

Виручка, млн грн 686,71 680,10 657,3 96,7 662,0 97,3 710,60

978,0 1034,4 572,5 55,3 518,3 50,1 461,9

2016 (прогноз) Ціна, Виручка, грн/ц млн грн

142,4 152,1 87,1 57,3 78,3 51,5 65,0

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію рослинництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Продовження додатка 10

41


1053,70

1191,76 1074,88 1067,32 99,30 1040,30 96,8 1087

1552,57

1628,29 1583,67 1572,86 99,32 1668,13 105,3 1603

1239,10 1256,05

1057,70

1126,11 1217,27 1181,09 97,03 1266,00 104,0 1272

188818

188818 208366 126961 60,9 17404 8,4 81405

409465

409465 467545 299847 64,1 38578 8,3 167698

2281 2815

107145

107145 1271601 763169 60,0 89019 7,0 508432

2013 Ціна, грн/ц

1206566 15 478817 9013713 58,2 1126981 7,3 6465105

1133273

28264 35358

6667270 7404370 4716174 63,7 643531 8,7 2688196

6357231

2250248 2239684 1355080 60,5 181054 8,1 884604

1989575

Виручка, млн грн

1516,93 1364,28 1258,73 92,3 1518,02 111,3 1667,4 1516,93 1845,87 1844,69 1868,88 101,3 2265,14 122,8 1780,5 1845,87 1312,45 1377,01 1057,70 1500,70 1477,51 98,5 2099,60 139,9 1566,5 1057,70

187 439 139 028 74,2 17 797 9,5 48411 175 269 433 064 487900 354 320 72,6 38975 8,0 133580 433 064 1 854 2471 94 343 1 276 785 944 162 73,9 130 214 10,2 332 623 94 343

2014 Ціна, грн/ц

175 269

Реалізовано, тис. т

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Велика рогата худоба за рік (ф. № 50 сг без дотацій) за рік (ф. № 50 сг з дотаціями) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Свині за рік (ф. № 50 сг без дотацій) за рік (ф. № 50 сг з дотаціями) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Вівці та кози за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) Птиця за рік (ф. № 50 сг без дотацій) за рік (ф. № 50 сг з дотаціями) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року

Реалізовано, тис. т

105 337

1 854 2471

484207 351 638 72,6 39287 8,1 132569 423 308

423 308

171 899 122 427 71,2 14 283 8,3 49472 158 709

158 709

Реалізовано, тис. т

19 160 712 1 285 996 13 950 088 937 092 72,8 72,9 2 733 973 119 136 14,3 9,3 5 210 625 348 904 997 866 105 337

997 866

24333 34026

9000243 6621816 73,6 882838 9,8 2378427 7993798

7993798

2 557 193 1 749 987 68,4 270 162 10,6 807206 2 658 708

2 658 708

Виручка, млн грн

2126,20 2028,49 95,4 1980,30 93,1 2388,6 1349,12

1349,12

1312,45 1377,01

2425,98 2449,18 101,0 2648,53 109,2 2364,4 2468,10

2468,10

2069,57 2059,11 99,5 2046,43 98,9 2095,5 2069,41

2069,41

2015 Ціна, грн/ц

116 630

1800 2000

447696 315 696 70,5 34178 7,6 132000 425 000

425 000

170 766 121 766 71,3 14 878 8,7 49000 158 200

2212,00 2098,51 94,9 2 243 101,4 2600,00 1403,56

1403,56

1620,30 1700,00

2613,10 2325,89 89,0 2533,92 97,0 3300,00 2658,47

2658,47

2115,28 2040,95 96,5 2088,47 98,7 2300,00 2115,12

2115,12

31 278 812 22 958 812 73,4 811 323 2,6 8 320 000 1 636 972

1 636 972

29165 34000

11698742 7342742 62,8 866043 7,4 4356000 11298490

11298490

3 612 183 2 485 183 68,8 310 723 8,6 1127000 3 346 118

3 346 118

2016 (прогноз) Ціна, Виручка, грн/ц млн грн

158 200

Реалізовано, тис. т

27 342 847 1 414 053 19 008 818 1 094 053 69,5 77,4 2 359 250 36177 8,6 2,6 8 334 029 320 000 1 421 123 116 630

1 421 123

24333 34026

11746765 8612248 73,3 1040528 8,9 3134517 10447665

10447665

3 557 570 2 520 907 70,9 292 292 8,2 1036664 3 284 340

3 284 340

Виручка, млн грн

Розрахунок ціни на продукцію тваринництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Додаток 11

42


345,75 398,28 336,40 325,95 96,89 332,75 98,9 358

652,90 656,70 589,90 89,83 608,80 92,7 786 679,50 694,90 702,20 101,05 614,20 88,4 682

2278399 2278399 2409042 1620234 67,3 217507 9,0 788808

11193896 11322369 7462653 65,9 1059041 9,4 3859716

367,3 319,7 204,5 64,0 33,8 10,6 115

2013 Ціна, грн/ц 2 446 808 2 506 200 1 907 299 76,1 214 641 8,6 598 901 2 446 808

Реалізовано, тис. т

250 222 144 64,6 21 9,3 79

263,0 303,3 210,4 69,4 19,1 6,3 93

7308495 10 781 658 7435400 11 735 300 4402219 9 115 993 59,2 77,7 644744 980 350 8,7 8,4 3033181 2 619 307

7877565 9074443 8104017 5281153 65,2 723755 8,9 2822865

Виручка, млн грн

Виконавець: ННЦ „Інститут аграрної економіки” В.Я. Месель-Веселяк

Молоко за рік (ф. № 50 сг без дотацій) за рік (ф. № 50 сг з дотаціями) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року на даний час з дотаціями Яйця за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року Вовна за рік (ф. № 50 сг) за рік (ф. № 21-заг) за 9 місяців % до річних за вересень % до річних прогноз до кінця року

Реалізовано, тис. т

709,70 714,97 725,00 101,4 654,50 91,5 692,3

799,11 782,40 722,20 92,3 848,20 108,4 991,9

364,49 358,84 342,55 95,5 347,03 96,7 410,7 364,49

2014 Ціна, грн/ц

187 217 153 70,3 13 5,8 64

8 615 731 9 181 699 6 583 570 71,7 831 533 9,1 2 598 129

8 918 370 8 993 248 6 533 453 72,6 744 869 8,3 2 459 795 8 918 370

Виручка, млн грн

258,4 271,1 220 81,2 22 8,1 51

787 557 8 897 326 7 052 355 79,3 771 166 8,7 1 844 971

2 438 468 2 538 346 1 932 905 76,1 206 501 8,1 605 441 2 438 468

Реалізовано, тис. т

1417,14 1421,67 1456,99 102,5 1642,42 115,5 1269,6

1388,00 1332,20 1254,00 94,1 1480,00 111,1 1631,1

444,67 434,73 421,63 97,0 421,94 97,1 476,6 444,67

2015 Ціна, грн/ц

366 385 321 83,2 36 9,4 65

1 093 129 11 853 018 8 843 653 74,6 1 141 326 9,6 3 009 365

10 843 136 11 034 952 8 149 707 73,9 871 310 7,9 2 885 244 10 843 136

Виручка, млн грн

220,9 239,0 169 70,7 0 0,0 70

710 845 8 030 684 5 430 684 67,6 595 615 7,4 2 600 000

2248,38 2255,57 2485,69 110,2 1642,40 72,8 1700,00

1375,26 1319,97 994,40 75,3 1033,80 78,3 2000,00

526,66 514,89 504,24 97,9 530,54 103,0 550,00 526,66

497 539 420 77,9 0 0,0 119

10 600 278 10 600 272 5 400 272 50,9 615 747 5,8 5 200 000

12 610 415 12 833 494 9 643 494 75,1 1 076 561 8,4 3 190 000 12 610 415

2016 (прогноз) Ціна, Виручка, грн/ц млн грн

2 394 408 2 492 481 1 912 481 76,7 202 918 8,1 580 000 2 394 408

Реалізовано, тис. т

Розрахунок ціни на продукцію тваринництва в сільськогосподарських підприємствах на 2016 рік

Продовження додатка 11

43


Зернові та зернобобові – всього з них: пшениця жито гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові соняшник соя ріпак льон-довгунець – насіння льон-довгунець – соломка льон-довгунець - треста цукрові буряки (фабричні) картопля овочі відкритого ґрунту овочі закритого ґрунту баштанні продовольчі плоди (зерняткові, кісточкові) ягоди виноград хміль Інша продукція рослинництва Продукція рослинництва

1. ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА 408 157 062 187 262 459 1 717 842 752 920 170 285 601 39 133 341 3 074 640 1 696 455 1 349 850 1 524 102 570 137 789 715 82 799 308 29 243 927 15 302 890 17 630 7 754 26 836 92 417 104 3 565 872 8 593 388 970 842 349 372 2 669 817 99 777 1864624

2 174

24 001

187

Виробництво, ц

9 011 029 4 512 717 63 145 70 033 2 833 206 1 173 581 132 922 69 389 65 066 34 785 10 485 45 700 3 433 800 1 581 939 580 942 2 475 319 0 201 502 16 473 22 619 385 3 652 26 067 2 446

Площа, га

458,6 216,5 379,9 2 524,7 95,7 102,4 40,8 77,7 11,6

45,3 41,5 27,2 10,8 60,1 33,3 23,1 24,4 20,7 43,8 54,4 17,3 24,1 18,5 26,3

Урожайність, ц/га 73 058 063 33 158 708 287 321 328 354 29 872 006 7 165 520 908 937 284 582 264 304 284 134 226 141 278 055 29 983 617 14 700 450 6 321 657 10 385 610 3 452 5 362 677 692 988 1 277 329 1 071 546 38 563 755 439 106 324 547 946 15 683 7 296 171 141 242 899

Виробничі витрати, тис. грн

58,03 194,34 148,64 1 103,73 110,38 282,96 1 065,61 293,86 7 213,66

178,99 177,07 167,26 436,11 175,42 183,11 295,62 167,75 195,80 186,43 396,64 352,10 362,12 502,68 413,10

Виробнича собівартість 1 ц, грн

52 786 27 138 172 3 504 748 7 575 933 961 852 321 269 2 517 526 103 501 1 443 975 2 737

424 586 581 162 464 159 1 726 463 777 379 219 361 947 33 315 812 2 225 357 1 484 851 829 069 1 387 582 407 287 606 675 87 560 695 30 523 353 14 832 802 19 443

Реалізовано, ц

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2015 році (фактично)

7 827,1 1 487 710 594 178,6 1 058 524,5 1 064 836,7 35 389,1 730 556,4 111 819,8 431 929 18 603,9 3 560 304 134 420 499

Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн 72 902 992 28 590 178,9 267 377,8 305 660,9 35 877 869,2 6 189 184,7 652 156,8 226 246,7 155 370,0 280 218,3 144 782,0 213 946,7 32 039 282,2 13 946 724,0 6 420 717,7 9 104,6

Додаток 12

44


Зернові та зернобобові – всього з них: пшениця жито гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові соняшник соя ріпак льон-довгунець – насіння льон-довгунець – соломка льон-довгунець - треста цукрові буряки (фабричні) картопля овочі відкритого ґрунту овочі закритого ґрунту баштанні продовольчі плоди (зерняткові, кісточкові) ягоди виноград хміль Інша продукція рослинництва Продукція рослинництва

1. ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

9 967 1 672 971 709 782 1 271 897 1 332 211 39 546 886 259 130 396 464 777 20 821 4 433 896 158 219 829

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 86 476 441 33 420 354,1 313 980 345 545 43 566 879 6 914 677 744 579 251 036 174 358 319 951 159 316 265 764 36 819 712 16 329 622 7 611 672 9 862 61,65 202,52 167,89 1385,05 123,09 352,04 1259,85 321,87 7607,05

203,67 205,71 181,86 444,50 198,61 207,55 334,59 169,06 210,31 230,58 391,16 438,07 420,51 534,99 513,16

Повна собівартість 1 ц, грн

14 494 2 145 250 881 831 1 875 464 1 520 269 36 790 1 352 273 242 764 940 455 29 129 5 499 013 238 339 607

123 716 002 45 590 744 382 649 691 226 65 461 366 8 871 363 1 156 233 305 027 276 143 352 674 315 292 313 285 66 451 655 22 637 505 10 983 626 13 089

Виручка, тис. грн

232 840 594

79,05 251,61 247,56 1580,56 114,51 537,14 2345,53 651,30 10642,56

291,38 280,62 221,64 889,17 298,42 266,28 519,57 205,43 333,08 254,16 774,13 516,40 758,92 741,65 740,50

Ціна, грн

472 280 172 049 603 567 188 058 -2 756 466 014 112 369 475 677 8 308 1 065 117 80 119 778

37 239 561 12 170 390 68 669 345 680 21 894 487 1 956 686 411 653 53 991 101 784 32 723 155 976 47 522 29 631 943 6 307 883 3 371 954

Прибуток всього, тис. грн

17,40 49,09 79,67 195,52 -8,58 185,11 1 085,68 329,42 3 035,51

87,71 74,91 39,77 444,67 99,81 58,73 184,98 36,36 122,77 23,58 382,96 78,33 338,42 206,66 227,33

Прибуток на 1 ц, грн

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2015 році (фактично)

28,2 24,2 47,5 14,1 -7,0 52,6 86,2 102,3 39,9 24,0 50,6

43,1 36,4 21,9 100,0 50,3 28,3 55,3 21,5 58,4 10,2 97,9 17,9 80,5 38,6 44,3

Рентабельність, %

Продовження додатка 12

45


Приріст живої ваги великої рогатої худоби свиней вівці та кози птиці молоко вовна яйця курячі (тис.штук) мед, кг інша продукція бджільництва інша продукція тваринництва Продукція твариннитцва в т.ч. без іншої прод. тваринництва Продукція сільського господарства в т.ч. без іншої прод. тваринництва ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОСЛУГИ у т.ч. без іншої прод. тваринництва

2. ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

742 077 3 218 252 120 571 119 608 641 488 974  34 329 581 38 565,0  

Поголів'я

1 375 156 5 402 613 20 611 12 799 810 26 164 930 2 567 7 555 929 782 348,0  

Виробництво, ц

508 460 46,8 29,3 5351 2,2 220 20,3

Продуктивність

4 000 277 10 812 137 64 131 15 071 714 9 232 761 9 078 5 891 061 23 636   48 772 371 48 748 734 190 015 269 189 991 633

Виробничі витрати, тис. грн 2909,0 2001,3 3111,4 1177,5 352,9 3536,3 779,7 779,7

Виробнича собівартість 1 ц, грн 1 587 092 4 233 078 18 586 1 053 373 24 384 683 2 584 7 875 567 451 570

Реалізовано, ц

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2015 році (фактично)

169 248 038 169 235 274

4 413 113,6

3 505 306 8 381 287 40 751 1 412 676 8 522 560 8 802 6 029 325 12 764,8   30 414 426 30 401 661 164 834 925 164 822 160

Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн

Продовження додатка 12

46


Приріст живої ваги великої рогатої худоби свиней вівці та кози птиці молоко вовна яйця курячі (тис.штук) мед, кг інша продукція бджільництва інша продукція тваринництва Продукція твариннитцва в т.ч. без іншої прод. тваринництва Продукція сільського господарства в т.ч. без іншої прод. тваринництва ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОСЛУГИ у т.ч. без іншої прод. тваринництва

2. ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

286 636 709 286 622 449

197 148 322 197 133 244

3 284 350 10 447 679 31 417 1 421 125 10 843 067 3 662 10 932 425 14 260   41 420 305 41 406 045 279 759 912 279 745 652

Виручка, тис. грн

6 876 796,5

2513,0 2189,5 2400,0 1436,9 394,8 3723,7 862,6 33,4  

Повна собівартість 1 ц, грн

5 009 028,5

3 999 622 9 268 503 44 606 1 513 578 9 626 514 9 622 6 793 273 15 077,9   33 919 464 33 904 386 192 139 293 192 124 215

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 2069,41 2468,10 1690,33 1349,12 444,67 1417,14 1388,14 31,6

Ціна 1 ц, грн

-1,81

-818 -559,5 1 794 212,7

89 489 205

89 488 387

1 867 768

7 500 841 7 501 659 87 620 618,8 87 621 437

-450,68 278,56 -709,62 -87,77 49,89 -2306,54 525,57

Прибуток на 1 ц, грн

-715 272,3 1 179 175,7 -13 189,0 -92 452,7 1 216 552,5 -5 960,1 4 139 152,0

Прибуток всього, тис. грн

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2015 році (фактично)

45,4 45,4

37,3

-17,9 12,7 -29,6 -6,1 12,6 -61,9 60,9 -5,4 -17,6 67,8 22,1 22,1 45,6 45,6

Рентабельність, %

Продовження додатка 12

47


Зернові та зернобобові – всього з них: пшениця жито гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові соняшник соя ріпак льон-довгунець – насіння льон-довгунець – соломка льон-довгунець - треста цукрові буряки (фабричні) картопля овочі відкритого ґрунту овочі закритого ґрунту баштанні продовольчі плоди (зерняткові, кісточкові) ягоди виноград хміль Інша продукція рослинництва Продукція рослинництва

1. ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА 451 561 590 194 988 270 1 867 552 979 574 195 002 449 46 278 841 6 571 517 1 676 449 1 115 090 1 332 076 647 626 1 102 145 101 051 111 32 806 063 10 381 031

118 432 040 3 602 350 8 790 498 1 014 000 243 216 2 669 817 99 777 1964942

2 174

258 354 17 415 23 764 390 2 508 26 067 2 446 26 284

187

Виробництво, ц

8 889 748 4 192 064 61 807 73 103 2 894 245 1 250 779 198 535 62 091 55 677 45 669 11 188 44 591 4 159 871 1 414 054 398 600

Площа, га

458,4 206,9 369,9 2 600,0 97,0 102,4 40,8 74,8 11,6

50,8 46,5 30,2 13,4 67,4 37,0 33,1 27,0 20,0 29,2 57,9 24,7 24,3 23,2 26,0

Урожайність, ц/га

8 758 206 903 520 1 655 078 1 340 276 32 661 836 744 117 767 740 059 18 028 9 412 727 181 856 137

91 837 234 38 609 599 341 794 532 605 39 280 153 9 340 141 2 059 404 302 359 278 923 460 062 297 598 334 595 44 204 991 16 434 269 5 564 577

Виробничі витрати, тис. грн

73,95 250,81 188,28 1 321,77 134,29 313,41 1 180,30 376,63 8 292,76

203,38 198,01 183,02 543,71 201,43 201,82 313,38 180,36 250,14 345,37 459,52 303,59 437,45 500,95 536,03

Виробнича собівартість 1 ц, грн

31 771 838 3 068 064 6 039 429 914 677 203 818 1 977 826 103 501 1 424 150 2 737

373 740 862 157 453 894 1 301 829 821 197 173 541 981 32 860 474 3 148 214 1 522 618 829 000 1 206 547 447 700 607 409 83 230 140 27 802 899 9 910 933

Реалізовано, ц

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2016 році (прогноз)

2 349 569 769 513,4 1 137 106,2 1 208 994,1 27 370,1 619 867,8 122 162,1 536 379 22 697,3 3 777 553 141 947 770

Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн 75 726 870 31 177 422,7 238 257,3 446 493,3 34 957 282,1 6 632 003,7 986 597,9 274 614,4 207 362,1 416 708,0 205 728,0 184 400 36 409 175,7 13 927 923,0 5 312 588,9

Додаток 13

48


Зернові та зернобобові – всього з них: пшениця жито гречка кукурудза на зерно ячмінь горох овес просо сорго рис інші зернові соняшник соя ріпак льон-довгунець – насіння льон-довгунець – соломка льон-довгунець - треста цукрові буряки (фабричні) картопля овочі відкритого ґрунту овочі закритого ґрунту баштанні продовольчі плоди (зерняткові, кісточкові) ягоди виноград хміль Інша продукція рослинництва Продукція рослинництва

1. ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

2 496 127 801 908 1 284 336 1 517 144 30 523 771 201 144 430 587 504 23 935 4 578 172 162 640 867

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 86 704 197 36 219 863,8 259 064 455 086 39 577 319 7 517 362 1 228 300 276 765 222 722 515 405 202 886 229 425 42 279 000 14 822 973 6 599 417

78,56 261,37 212,66 1658,67 149,76 389,92 1395,44 412,53 8745,00

231,99 230,03 199,00 554,17 228,06 228,77 390,16 181,77 268,66 427,17 453,17 377,71 507,98 533,14 665,87

Повна собівартість 1 ц, грн

3 004 687 802 744 1 783 102 1 535 247 33 447 1 291 794 242 764 977 978 32 042 5 617 247 242 249 037

124 054 311 51 724 205 368 832 963 060 57 409 413 9 769 901 1 944 931 372 755 249 082 429 319 476 277 346 537 69 132 059 23 632 464 10 109 152

Виручка, тис. грн

236 631 789

94,57 261,65 295,24 1678,46 164,10 653,14 2345,53 686,71 11706,82

331,93 328,50 283,32 1172,75 330,81 297,31 617,79 244,81 300,46 355,82 1063,83 570,52 830,61 850,00 1020,00

Ціна, грн

508 559 836 498 765 18 103 2 924 520 593 98 335 390 474 8 107 1 039 075 79 608 169

37 350 114 15 504 341 109 768 507 974 17 832 094 2 252 539 716 631 95 990 26 360 -86 086 273 391 117 112 26 853 058 8 809 491 3 509 735

Прибуток всього, тис. грн

16,01 0,27 82,58 19,79 14,34 263,21 950,08 274,18 2 961,82

99,94 98,47 84,32 618,58 102,75 68,55 227,63 63,04 31,80 -71,35 610,66 192,81 322,64 316,86 354,13

Прибуток на 1 ц, грн

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2016 році (прогноз)

20,4 0,1 38,8 1,2 9,6 67,5 68,1 66,5 33,9 22,7 48,9

43,1 42,8 42,4 111,6 45,1 30,0 58,3 34,7 11,8 -16,7 134,8 51,0 63,5 59,4 53,2

Рентабельність, %

Продовження додатка 13

49


Приріст живої ваги великої рогатої худоби свиней вівці та кози птиці молоко вовна яйця курячі (тис.штук) інша продукція тваринництва Продукція твариннитцва в т.ч. без іншої прод. тваринництва Продукція сільського господарства в т.ч. без іншої прод. тваринництва ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОСЛУГИ у т.ч. без іншої прод. тваринництва

2. ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

715 800 3 171 000 114 900 114 100 000 469 000  32 000 000 

Поголів'я

1 369 000 5 490 000 20 110 12 985 000 26 418 000 2 263 6 800 000 

Виробництво, ц

524 474 48,0 31,2 5 633 2,0 213

Продуктивність

4 445 801 12 962 120 70 735 18 013 115 10 524 485 9 144 6 254 180 4 244 895 56 524 476 52 279 581 238 380 612 234 135 718

Виробничі витрати, тис. грн 3247,5 2361,0 3517,4 1387,2 398 4040,9 919,7

Виробнича собівартість 1 ц, грн 1 582 000 4 250 000 18 000 1 166 300 23 944 077 2 209 6 500 000

Реалізовано, ц

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2016 році (прогноз)

182 639 251 179 622 786

5 295 736,3

5 137 515 10 034 428 63 314 1 617 920 9 538 916 8 926 5 978 261 3 016 465 35 395 744 32 379 279 177 343 514 174 327 049

Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн

Продовження додатка 13

50


Приріст живої ваги великої рогатої худоби свиней вівці та кози птиці молоко вовна яйця курячі (тис.штук) інша продукція тваринництва Продукція твариннитцва в т.ч. без іншої прод. тваринництва Продукція сільського господарства в т.ч. без іншої прод. тваринництва ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОСЛУГИ у т.ч. без іншої прод. тваринництва

2. ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

291 881 064 287 678 824

206 464 380 203 267 884

3 346 118 11 298 490 29 165 1 636 972 12 610 415 4 967 8 939 184 4 202 240 42 067 551 37 865 311 284 316 588 280 114 348

Виручка, тис. грн

7 564 476,2

2805,4 2583,1 2713,1 1590,9 446 4254,9 1017,5

Повна собівартість 1 ц, грн

6 010 834,2

4 438 202 10 978 380 48 836 1 855 500 10 671 832 9 399 6 614 034 3 196 496 37 812 678 34 616 182 200 453 546 197 257 050

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 2115,12 2658,47 1620,30 1403,56 527 2248,38 1375,26

Ціна 1 ц, грн

84 410 940

85 416 684

1 553 642

4 254 873 3 249 129 83 863 042,0 82 857 298

1 005 744

-1 092 083,4 320 109,5 -19 670,4 -218 527,4 1 938 583 -4 432,5 2 325 150,1

Прибуток всього, тис. грн -690,32 75,32 -1092,80 -187,37 81 -2006,55 357,72

Прибуток на 1 ц, грн

Ефективність сільськогосподарських підприємств у 2016 році (прогноз)

41,4 41,5

25,8

-24,6 2,9 -40,3 -11,8 18,2 -47,2 35,2 31,5 11,3 9,4 41,8 42,0

Рентабельність, %

Продовження додатка 13

51


Наукове видання

Прогноз собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік: методика і розрахунки (листопад 2016 року) За редакцією: Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка Відповідальний за випуск В.Я. Месель-Веселяк Редактор Л.Л. Ткач Технічний редактор А.М. Артеменко Комп’ютерний набір І.Г. Пасинок Комп’ютерна верстка Д.С. Сушко

Підп. до друку 15.11.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 3. Обл.- вид. арк. 2,5. Тираж 80 пр. Зам. 82. Видання та друк – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” 03127, м. Київ-127, вул. Героїв Оборони, 10 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2065 від 18.01.2005 р.

Прогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємства  

Прогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік: методика і розрах...

Прогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємства  

Прогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік: методика і розрах...

Advertisement