Page 1

NL2025

JAARVERSLAG 2016


NL2025 – Jaarverslag 2016

2


NL2025 – Jaarverslag 2016

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

5

NL2025 – Samen maken we Nederland

7

NL2025 – Overzicht initiatieven

9

Financieel jaarverslag • Opdrachtbevestiging

23

Bestuursverslag • Bestuursverslag

25

Jaarrekening • Balans per 31 december 2016 • Staat van baten en lasten over 2016 • Toelichting op de jaarrekening • Toelichting op de balans • Toelichting op de staat van baten en lasten

31 33 35 37 39

3


NL2025 – Jaarverslag 2016

4


NL2025 – Jaarverslag 2016

VOORWOORD Met het afsluiten van 2016 kijken we als NL2025 wederom terug op een succesvol jaar. Vele initiatieven zijn verder opgeschaald en hebben meer impact gekregen. Door de aanjagers van NL2025 zijn er weer talloze uren ingezet om de initiatieven verder te helpen. Verderop in ons jaarverslag hebben we een aantal van deze initiatieven uitgelicht en vertellen we wat wij als NL2025 voor hen hebben betekend – een zeer waardevolle en inspirerende compilatie. De beweging van NL2025 krijgt steeds meer vorm en een sterk groeiend aantal mensen draagt ons gedachtegoed en onze principes uit. Tijdens al onze gesprekken concentreren we ons op waar de meerderheid van de inwoners van Nederland het over eens is in plaats van ons te richten op de verschillen. We merken dat deze aanpak werkt – we zijn in staat om complexe vraagstukken te bespreken en ook daadwerkelijk concrete oplossingsrichtingen met elkaar te bepalen. Er ontstaat in toenemende mate een klimaat van verbinding en samenwerking in Nederland en we zijn trots dat we daar een bijdrage aan mogen leveren. Met de grote platformen van NL2025, die we samen met heel veel partners hebben opgezet, gaat het erg goed. De Schoolleiders Top voor het voortgezet onderwijs was wederom een succes en hebben we kunnen uitbreiden naar een Schoolleiders Top voor het primair onderwijs. NL Groeit heeft al honderden ondernemers gekoppeld aan een mentor en we hebben een inspirerende start gemaakt met NL Vitaal. Tevens hebben we een start gemaakt met de regionalisering van NL2025 door aan de slag te gaan in Breda. Prachtig om te zien hoe landelijke en lokale initiatieven elkaar versterken en wat de kracht van diversiteit is op regionaal niveau. In 2017 zullen we de grote platformen nog verder uitbreiden, willen we nog meer initiatieven helpen en willen we het gedachtegoed van NL2025 nog verder over Nederland verspreiden. We zullen naast Breda ook in andere steden aan de slag gaan om NL2025 lokaal op te schalen. Kortom: we hebben voldoende ambitie om door te gaan en verder te bouwen op de succesvolle weg die we zijn ingeslagen. Natuurlijk is en blijft het goed inzichtelijk maken van de impact van alle inspanningen een belangrijk onderdeel van NL2025 – daar is dit jaarverslag een goed voorbeeld van. Heel erg bedankt. Samen maken we Nederland. Met hartelijke groet, Laurens van Vliet Amsterdam, juni 2017

5


NL2025 – Jaarverslag 2016

6


NL2025 – Jaarverslag 2016

NL2025 – Samen maken we Nederland Hoe moet Nederland er in 2025 uitzien? Dat hebben we in 2014 aan meer dan 100.000 inwoners van Nederland gevraagd – zie www.namensnederland.nl. We willen een land dat in de toekomst welvarend is en hebben daarvoor heel goed onderwijs en een duurzame groei nodig en ook een vitale samenleving waarin er voor iedereen plek is. Het merendeel van de inwoners van Nederland is het daarover eens. Daarom richten we ons op die drie bouwstenen die we met urgentie willen helpen verbeteren. We zoeken daartoe initiatieven die veel potentie hebben. Die willen wij helpen om sneller succesvol te worden. Zodat heel Nederland ervan kan profiteren. En dat doen we met het pay-it-forward-principe: Ik doe iets goeds voor jou en dan geef jij dat door aan de volgende. Wij zijn een groep inwoners van Nederland die zich op persoonlijke titel willen inzetten met onze ervaring, kennis en netwerk. We willen verbinden en we willen versterken. Op NL2025.nl vertellen we allemaal over onze persoonlijke motivatie. Hopelijk word je geïnspireerd om je ook in te zetten en wie weet heb je een initiatief dat onze hulp kan gebruiken. Wij zijn geen denktank, we doen. Doe ook mee, want: samen maken we Nederland! Wij werken volgens de volgende principes: •

Wij zetten ons in voor de 80% waarover de inwoners van Nederland het eens zijn (en dat is veel).

Wij bevorderen initiatieven (‘best practices’) voor Excellent Onderwijs, Duurzame Groei en een Vitale Samenleving in Nederland.

Wij zetten ons op persoonlijke titel in om met onze ervaring, kennis en netwerk zulke initiatieven te verbinden en op te schalen voor beter resultaat.

We omarmen diversiteit en inclusiviteit – gezamenlijk kunnen we oplossingen realiseren. Er is reeds een diverse groep inwoners van Nederland aangesloten vanuit allerlei disciplines, zoals sport, kunst, bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs. Iedereen die onze principes omarmt kan meedoen – samen maken we Nederland.

Pay it forward – ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders – is een belangrijk onderdeel van ons gedachtegoed.

7


NL2025 – Jaarverslag 2016

8


Voorjaar 2017

NL2025 SAMEN MAKEN WE NEDERLAND

EXCELLENT ONDERWIJS

DUURZAME GROEI

V I TA L E S A M E N L E V I N G

Binnen het onderwijs steunen we initiatieven die zich richten op een breder curriculum, het doorlopend ontwikkelen van schoolleiders en leerkrachten en het verminderen van uitval.

Voor een betere toekomst van Nederland op het gebied van duurzame groei richten we ons op meer ambitieus ondernemerschap, meer werk en duurzame innovaties.

Om onze samenleving nog vitaler te maken, ondersteunen we initiatieven die zich inzetten om kinderen vitaal te laten opgroeien in een gezonde duurzame leefomgeving en ze aangesloten te laten blijven in de samenleving.

13

10

16

DE DIVERSITEIT ERKENNEN EN VAN DAARUIT SAMEN OPTREKKEN

Gezamenlijk hebben we de oplossing Samen zijn we een open en verbindend netwerk van mensen die, luisterend naar Nederland, actie ondernemen voor een goede toekomst. Wij ondersteunen en starten initiatieven die concreet bijdragen om Nederland meer ondernemend en innovatief te maken, met beter onderwijs, een sterkere groei en meer werk, en een duurzame en vitale samenleving met kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen – we willen iedereen aan boord houden. Via deze initiatieven helpen we een gedragsverandering en positieve en ambitieuze grondhouding te realiseren. Als meer mensen krachten bundelen en zich gezamenlijk inzetten om initiatieven op te schalen, dan krijgen we het gewenste, duurzame resultaat. Wij zijn niet ideologisch noch politiek gemotiveerd. Wij acteren met een diverse groep vanuit persoonlijke motivatie en ondersteunen initiatieven die worden gestart in samenwerking met andere personen en/of organisaties. Ons ‘pay-it-forward’-principe is: ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders. Zo dragen we samen bij aan een beter Nederland. Doe jij ook mee? Q

NL2025 principes •Wij zetten ons in voor de 80% waarover de inwoners van Nederland het eens zijn (en dat is veel). •Wij bevorderen initiatieven (‘best practices’) voor Excellent Onderwijs, Duurzame Groei en een Vitale Samenleving in Nederland. •Wij zetten ons op persoonlijke titel in om met onze ervaring, kennis en netwerk zulke initiatieven te verbinden en op te schalen voor beter resultaat. •We omarmen diversiteit en inclusiviteit – gezamenlijk kunnen we oplossingen realiseren. Er is reeds een diverse groep inwoners van Nederland aangesloten vanuit allerlei disciplines, zoals sport, kunst, bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs. Iedereen die onze principes omarmt kan meedoen – samen maken we Nederland. •Pay it forward – ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders – is een belangrijk onderdeel van ons gedachtegoed.

“Ik ben ervan overtuigd dat we – als we ons samen sterk maken in Nederland – die uitstekende toekomst kunnen zekerstellen.” Frans van Houten

PAG. 10

• Een zeer ruime meerderheid wil zich stevig inzetten voor een beter Nederland • Nationale Schoolleiders Top

PAG. 11

• Stichting leerKRACHT • JINC

PAG. 12

• De Nederlandse School • NL2025 uniek in Nederland

PAG. 13

• nlgroeit

PAG. 14-15

• Impressie van de resultaten

PAG. 16

• Oranje Handelsmissiefonds • Lokale uitrol in Breda

PAG. 17

• NL Vitaal

PAG. 18

• Jongeren op gezond gewicht (JOGG) • The Daily Mile

PAG. 19

• Young Impact • Amsterdammer helpt Amsterdammer

PAG. 20

Hoe is NL2025 ontstaan? NL2025 is in 2015 opgericht door een aantal Nederlandse topbestuurders die samen met een diverse groep inwoners van Nederland – vanuit kunst, cultuur, sport, wetenschap, bedrijfsleven en onderwijs – in gesprek raakten om van Nederland een nog sterker en welvarender land te maken. Het gaat goed in Nederland, met een open, veilige, tolerante samenleving,

INHOUDSOPGAVE

een ondernemend handelsvolk, een sterke economie en wetenschap, cultuur, sport, onderwijs en zorg van hoog niveau – maar het kan beter. Als we naar de toekomst kijken is het niet zeker dat wij en volgende generaties het net zo goed zullen hebben. Dat is zorgelijk, maar het hoeft niet: als we maar nú aan de slag gaan – met z’n allen. Uit de enquête ‘Namens Nederland’,

waaraan meer dan 100.000 inwoners van Nederland meededen, bleek dat een ruime meerderheid bereid is om zich met tijd, kennis en talent in te zetten voor een beter Nederland, vooral als het gaat om onderwijs, zorg en vitaliteit, veiligheid en ondernemerschap met banen – en dat alles voor iedereen. Maar de vraag blijft: hoe gaan we dit samen, met al die goede wil, tijd en energie realise-

ren? Dat is de zoektocht die we zijn begonnen. Binnen NL2025 – met onze achtergrond, kennis en netwerk – zijn we ervan overtuigd dat nieuwe initiatieven nodig zijn om het door ons gewenste Nederland te realiseren. Nog beter is het om vele bestaande initiatieven met meer ambitie aan te pakken en op te schalen. Het geeft veel energie en voldoening als we

“Ik wil goed onderwijs voor elk kind, zodat ze klaar staan voor hun toekomst, hun verantwoordelijkheid nemen en kansen benutten.”

“Met meer economische én sociale innovatie kunnen we onze toppositie in de wereld op het gebied van welvaart én welzijn versterken.”

Bercan Günel

Dick Boer

Lees wat enkele van onze aanjagers drijft om zich vanuit NL2025 in te zetten.

• Schooldakrevolutie • Samen maken we Nederland zien hoe dit mensen bij elkaar brengt en verbindt, hoe het iedereen aan boord krijgt. Dit is waar we nu staan: honderden inwoners van Nederland zetten zich in volgens de principes van NL2025 voor de toekomst van Nederland met concrete acties. We zien dat het werkt. Sluit je hierbij aan en pay it forward, want samen maken we Nederland! Doe mee! Q Lees verder op pagina 2

“Sport draagt bij aan het opbouwen van je gezondheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen – daardoor sta je positiever en sterker in de maatschappij.” Esther Vergeer


Pagina 10

Een zeer ruime meerderheid wil zich stevig inzetten voor een beter Nederland We zaten op een avond met een groep mannen en vrouwen bij elkaar toen iemand begon over het Nederland van 2025. Allemaal hadden we hetzelfde, beetje ongemakkelijke gevoel: Nederland is in vele opzichten een van de beste landen ter wereld om in te wonen en we zijn individueel redelijk gelukkig, maar is het dat ook nog voor de volgende generaties? Natuurlijk, Nederland is een open, veilige, tolerante samenleving, met een ondernemend handelsvolk, met een sterke economie en met wetenschap, cultuur, sport, onderwijs en zorg van hoog niveau. Maar er zijn allerlei zorgen, over onze gezondheid, vergrijzing, het milieu, over schaarse grondstoffen en onze banen. En over de kans dat mensen buiten de boot vallen. We gaan het toch niet laten gebeuren dat de volgende generaties het minder krijgen? We wilden weten hoe de inwoners van Nederland hierover denken. Met een enquête ‘Namens Nederland’ hebben meer dan 100.000 mensen hun toekomstbeeld gegeven. Wat moet beter, wat moet blijven en waar moeten we mee stoppen? Als we het

beter willen maken, wát moeten we dan beter maken. En ben je dan bereid daar zelf ook tijd en energie in te stoppen? Er kwam een duidelijk antwoord. Ja, we houden van Nederland en om dat goede te houden, moeten we aan de slag. We koesteren onze persoonlijke vrijheid, onze internationale blik en onze eigen verantwoordelijkheid. We zouden wat minder individualistisch, risicomijdend en braaf moeten zijn. En wat meer sociaal en solidair, met meer respect voor gezag. Tegelijkertijd willen we ook vooruitstrevender en ondernemender zijn. Een mooie puzzel! Het goede nieuws van de enquête is: een zeer ruime meerderheid wil zich stevig inzetten voor een beter Nederland. Bij elkaar opgeteld meer dan genoeg om een enorme impuls te geven aan wat bijna iedereen beter wil maken: onderwijs, zorg en vitaliteit, veiligheid, ondernemerschap met banen en dat alles voor iedereen. We weten dus dat iedereen graag Nederland beter wil maken, vanuit welke doelen, op welke terreinen en dat we kunnen rekenen op echt substantiële

inzet van tijd, kennis en talent. Maar de belangrijkste vraag bleef open: hoe gaan we dit samen realiseren? Hoe moet al die goede wil, tijd en energie naar een beter Nederland leiden? Dat is de zoektocht die we zijn begonnen. Bij die zoektocht kwamen tientallen initiatieven in beeld van bekende en onbekende Nederlanders – sporters, ondernemers, kunstenaars, werknemers, noem maar op. Zij doen iets wat Nederland beter maakt, iets waar ze goed in zijn, iets wat een ander inspireert die dat weer doorgeeft. Ze doen het niet voor zichzelf. Ze hebben niet gewacht, ze zijn gewoon begonnen. Sommigen hebben zelfs hun baan ervoor opgezegd. Sporters laten bijvoorbeeld aan jonge ondernemers zien hoe je met doorzetten en een slimme tactiek je doel bereikt. Een supermarkt geeft jongeren huiswerkbegeleiding en vergroot zo de kans op een diploma. Een museum stimuleert het creatieve talent van duizenden kinderen uit probleemwijken. Een voormalige consultant leert leraren hoe ze elkaar kunnen beoordelen om zo de onderwijskwaliteit sterk te verbeteren. We weten nu dat nieuwe initiatieven nodig zijn om het door ons gewenste Nederland te realiseren. Nog beter is het om de vele bestaande initiatieven met meer ambitie aan te pakken

en op te schalen. We weten ook wat we daarmee willen bereiken. Bijvoorbeeld dat ons onderwijs zich van goed naar excellent ontwikkelt. Dat de jeugdwerkloosheid substantieel omlaag gaat. En dat we kansen vinden om duurzame groei te bereiken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het MKB, want groei daarvan creëert flink wat banen. We zijn er ook van overtuigd dat kruisbestuiving tussen industrieën en sectoren voor vernieuwing, innovaties en dus groei zorgt. Het is niet alleen economisch wat ons drijft. We geloven evenzeer in initiatieven die ervoor zorgen dat we een vitale samenleving worden. Eén waarin cultuur, bewegen en gezonde voeding een vast onderdeel zijn. Een Nederland met inwoners die goed voor zichzelf en anderen willen en kunnen zorgen. Een sociale samenleving waarvan we vinden dat we die moeten koesteren. We krijgen ontzettend veel energie en voldoening als we zien hoe elk ini-

tiatief mensen bij elkaar brengt, hoe het ze verbindt, hoe het iedereen aan boord hijst. En het geeft een kick als blijkt dat zo’n initiatief overal toegepast kan worden en dat mensen erbij kunnen aanhaken. Dat het een bijdrage levert om heel Nederland beter te maken, op te tillen. Wij zijn alvast begonnen. Al honderden inwoners van Nederland zetten zich in volgens de principes van NL2025 voor de toekomst van Nederland met concrete acties. We zien dat het werkt. Het vergroten van de impact van initiatieven is in volle gang. Het recept: verbinden, opschalen met gezamenlijk kracht en passie, pay it forward. Je hoeft nergens op te wachten om te beginnen: 1) verbind je aan initiatieven die groots kunnen worden, 2) draag jouw initiatief aan, of 3) geef ons je steun en vertel het rond. Sluit je aan, want samen maken we Nederland. Doe ook mee! Zie www.nl2025.nl voor meer info. Q

“Het is hartverwarmend om te zien in welke mate de inwoners van Nederland zich willen inzetten voor een betere toekomst, en hoe sterk we het eens zijn over de belangrijkste elementen van die toekomst.” Sven Smit

EXCELLENT ONDERWIJS

Binnen het onderwijs steunen we initiatieven die zich richten op een breder curriculum, het doorlopend ontwikkelen van schoolleiders en leerkrachten en het verminderen van uitval. Voorbeelden van deze initiatieven zijn Stichting LeerKRACHT, JINC en de Nationale Schoolleiders Top.

NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP

Schoolleiders maken het verschil Daniel Ropers Initiatiefnemer

Cathelijne Broers Initiatiefnemer

Wie is begonnen? NL2025 samen met o.a. het ministerie van OCW. Wat is het? Schoolleiders (schooldirecteuren, rectoren, conrectoren of teamleiders) motiveren leraren in hun teams om elke dag opnieuw het best uit henzelf te halen en het beste onderwijs in de klas te brengen. Zo krijgen onze kinderen het uitdagende onderwijs dat ze verdienen. Schoolleiders maken dus het verschil. Wat heeft NL2025 betekend? Om de schoolleiders in hun belangrijke taak te ondersteunen, organiseerde NL2025 – samen met staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

“Een ambitieus, wendbaar en weerbaar MKB is cruciaal voor de Nederlandse welvaart en economie.” Harold Goddijn

“Groei is geen doel op zich, maar staat volledig in dienst van geluk en welvaart voor zoveel mogelijk mensen.” Kajsa Ollongren

en Wetenschap Sander Dekker, de VO-raad en Stichting LeerKRACHT – op 7 november 2015 de eerste Nationale Schoolleiders Top, geopend door minister-president Mark Rutte. Sindsdien zijn er nog twee Schoolleiders Toppen gehouden: de eerste Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs vond plaats op 8 oktober 2016, en de tweede voor het voortgezet onderwijs op 10 december 2016. De schoolleiders beoordeelden alle drie de Schoolleiders Toppen met 8,2 of hoger en meer dan 95% gaf aan dit zeer nuttig en inspirerend te vinden en graag nog een keer terug te komen.

Daniel Ropers, aanjager NL2025 en Managing Director van bol.com: “Nog beter onderwijs voor een nog betere toekomst van Nederland begint bij geïnspireerde, gedreven en verandervaardige schoolleiders. Zij zijn het immers die de grootste invloed hebben op de kern van het onderwijs, de leraren en de wijze waarop zij het onderwijs in de dagelijkse praktijk vormgeven. Op een Nationale Schoolleiders Top staan zij centraal. Met hen delen we successen uit de praktijk, onder gelijken uit het veld, maar ook in dialoog met veranderexperts uit het bedrijfsleven en de wereld van sport en cultuur. We willen elkaar inspireren en van elkaar leren over de mogelijkheden om binnen de externe kaders de kwaliteit van de leerkrachten verder te vergroten: dát is het doel.”

“Ondernemend, innovatief, zorgzaam en behulpzaam zijn. Het is van belang die waardevolle eigenschappen te koesteren, te delen en te laten groeien.” Laetitia Griffith

Cathelijne Broers, aanjager NL 2025 en directeur Hermitage en De Nieuwe Kerk: “Het is geweldig om te ervaren hoe je met de positieve kracht van NL2025 iets in beweging kunt zetten – door het delen van zoiets simpels als positieve feedback en best practices. Dit werd door de schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs zeer positief ervaren. Samen vooruit!” Hoe kunnen we dit laten groeien? In 2017 gaan we weer een Top organiseren voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Tevens werken we samen met de Algemene Vereniging van Schoolleiders en Stichting leerKRACHT aan een curriculum voor schoolleiders. Zie ook www.nl2025.nl/nst Q

“Een cultuur van ondernemerschap en een florerend midden- en kleinbedrijf zijn belangrijk voor een gezonde economie.” Joost Scholten


Pagina 11

STICHTING LEERKRACHT

Elke dag samen een beetje beter Jaap Versfelt Initiatiefnemer

Wie is begonnen? Jaap Versfelt nam in 2012 het initiatief voor de Stichting leerKRACHT: “Ik wilde iedereen in het onderwijs mobiliseren die gelooft dat we leraren op een podium moeten zetten – niet om ze te bewonderen, maar omdat we enorm hoge verwachtingen van ze hebben.” Wat is het? De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed, maar wordt niet beter. We zijn aan het watertrappelen. Dit blijkt al jarenlang uit internationale vergelijkingen. Om van Nederland een geweldig onderwijsland te maken, is een cultuurverandering op scholen nodig. In landen met nog beter onderwijs zien we dat alle aandacht uitgaat naar de kwaliteit van leraren – die beter worden door met en van elkaar te leren op school en samen het onderwijs verbeteren. Schoolleiders zijn daarbij cruciaal: hoe meer tijd zij besteden aan coaching en ondersteuning van hun

Daniël Roos Initiatiefnemer

leraren, hoe hoger het onderwijsniveau. Stichting leerKRACHT ontwikkelde samen met 15 pilot-scholen een programma om met scholen zo’n cultuur van ‘elke dag samen een bétje beter’ te creëren. Sinds 2012 zijn bijna 500 scholen aangesloten: 1 op de 8 middelbare scholen, 40% van alle MBO’s en honderden basisscholen verspreid over heel Nederland. Samen vertegenwoordigen deze scholen 10.000 leraren en 250.000 leerlingen en studenten. Naast deze scholen schreven het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie 10+ teams voor leerKRACHT in, om in hun eigen organisaties ook zo’n verbetercultuur te creëren. Wat heeft NL2025 betekend? Vanuit het netwerk van NL2025 steunen we stichting leerKRACHT in vele opzichten. We onderschrijven het belang van continu werken aan een verbetercultuur. Veel aanjagers van NL2025 raakten zo

geïnspireerd door het verhaal van Jaap Versfelt en de resultaten van leerKRACHT dat zij hebben besloten om ook te gaan helpen. Stichting leerKRACHT gaat elk jaar met zo’n 1.000 leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders op bezoek bij bedrijven die werken met LEAN of Agile-Scrum. Ze raken tijdens deze bezoeken geïnspireerd door de ‘continuous improvement’ cultuur van deze bedrijven. En op hun beurt raken de bedrijven geïnspireerd door de scholen en werken met veel plezier mee aan de bezoeken. “Als je het onderwijs wilt verbeteren, dan moet je zorgen dat de leraren steeds beter worden”, aldus Jaap Versfelt. “Een docent wil het beste voor zijn leerlingen. Als je hem vraagt of hij geweldig wil worden, zal hij zeggen: nou nee, goed is goed genoeg. Maar als je vraagt of hij het elke dag een beetje beter wil doen voor zijn leerlingen, dan zal hij ‘ja’ zeggen. En als je het elke dag een beetje beter doet, dan word je vanzelf geweldig.”

Hoe kunnen we dit laten groeien? Stichting leerKRACHT is mede afhankelijk van de vrijwillige inzet van bedrijven en mensen om haar ambitie waar te maken en de inktvlek te verspreiden. Zij zijn o.a. op zoek naar bedrijven die LEAN werken en waar zij met onze deelnemers een bezoek aan kunnen brengen. Zie www.nl2025.nl/leerkracht voor meer info. Q

JINC

Ervaren hoe het werkt! Wie is begonnen? Daniël Roos is directeur van JINC dat in 2003 door hem werd opgericht: “Veel jongeren verlaten school vroegtijdig en hebben geen idee wat er allemaal te koop is op de arbeidsmarkt. Vaak komen ze uit wijken met hoge werkloosheidscijfers waar het opleidingsniveau laag ligt. Wij laten ze op jonge leeftijd al proeven aan verschillende beroepen: de beste manier om ze te helpen bij het maken van een keuze is om ze zelf te laten ervaren hoe het is.”

past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 45.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien – in de regio’s Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. JINC werkt samen met het onderwijs en ruim 350 partners uit het bedrijfsleven. Hun financiële steun en professionele expertise zijn onmisbaar. De partners krijgen er iets

Wat is het? Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden we voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten

“Met alles wat ik doe wil ik bijdragen aan een betere toekomst voor mens en natuur.” Claudy Jongstra

waardevols voor terug. De kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in hun bedrijf. Ze versterken hun binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring. Wat heeft NL2025 betekend? Veel aanjagers van NL2025 willen JINC graag helpen. Eén van de mooi-

ste voorbeelden is dat de aanjagers die zelf elke dag bedrijven leiden voor een dag hun plek hebben afgestaan aan de leiders van de toekomst. Tijdens JINC Baas van Morgen hebben 200 kinderen ervaren hoe het is om de baas te zijn, zoals Tim en Rebeka, leerlingen uit groep 8, die voor een dag het stokje overnamen van Hans de Jong, CEO Philips Benelux en aanjager van NL2025. Zij deden een waardevol contact op voor het leven en hebben mogen ervaren van binnenuit hoe een bedrijf werkt: een ‘super bliksemstage’ waarmee de aanjagers van NL2025 laten zien hoe belangrijk het is om te investeren in ál het talent van morgen. Hoe kunnen we dit laten groeien? Om de ambitie van JINC waar te kunnen maken, zijn zij altijd op zoek naar bedrijven die een structurele samenwerking aan willen gaan. Kun jij ons helpen ons netwerk te verbreden, neem dan contact met ons op via www.nl2025/jinc Q

“De toekomst is niet voor bange mensen, maar voor mensen met lef. En het meervoud van lef is leven.” Adjiedj Bakas

“Ik stimuleer innovaties om over tien jaar te kunnen zeggen: de wereld is weer een stuk kleurrijker, beter en duurzamer geworden.” Marco van Zijverden

Tim, Rebeka en Hans de Jong

“Door projecten van JINC krijgen Amsterdamse jongeren beter zicht op een juiste studiekeuze; ik heb met eigen ogen gezien dat de originele aanpak van JINC werkt!” Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam

“Als we elkaars krachten goed gebruiken, is het resultaat veel beter dan als ieder afzonderlijk aan de slag gaat.” Else Bos


Pagina 12

DE NEDERLANDSE SCHOOL

Een snel veranderende wereld vertalen naar onderwijs van nu Hans van der Wind Iniatiefnemer

Map Nihom Iniatiefnemer

Wie is begonnen? In 2014 nam Hans van der Wind met Map Nihom het initiatief voor een opleiding tot meesterdocent voor pioniers in het onderwijs. Ze deden dit samen met een grote groep specialisten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de creatieve industrie om een visie te ontwikkelen die het lesgeven in een nieuw perspectief plaatst. Het resultaat: de Nederlandse School. Wat is het? De Nederlandse School is een beweging van onderwijspioniers die manieren ontwikkelt om de snel veranderende wereld en alles dat daar bij komt kijken te vertalen naar onderwijs van nu. Hoe? Door te onderzoeken, te ontwerpen en te

ondernemen. Docenten moeten opgeleid worden om hun leerling, zichzelf en de wereld om hen heen beter te kunnen doorgronden. Dat is het uitgangspunt voor de Nederlandse School (dNS). “In het huidige onderwijs is de status van de leraar uitgehold, ten onrechte. Docenten draaien hun verplichte programma af en komen nauwelijks toe aan het overdragen van hedendaagse kennis, het integreren van vakgebieden en het stimuleren en inspireren van hun leerlingen. Terwijl de grote meerderheid van hen juist vanuit die roeping voor dit vak gekozen heeft,” vertelt Van der Wind. “Meesterdocenten moeten in staat zijn hun leerlingen voor te bereiden op een wereld die steeds complexer en minder voorspelbaar is.”

Wat heeft NL2025 betekend? NL2025 helpt de Nederlandse School door het bieden van locaties en sprekers in omgevingen buiten school. In deze – voor docenten vaak nieuwe – omgevingen ontstaan er verbindingen en kruisbestuivingen met andere sectoren d.m.v. kennisuitwisseling tijdens de masterclasses. Zo bouwen we samen aan nog beter onderwijs.

bieden bij de Nederlandse School. Tijdens de masterclasses worden er heel vaak wisselende gastsprekers uitgenodigd uit o.a. het bedrijfsleven, de wetenschap en de creatieve sector. Lijkt jou dat ook leuk? Meld je dan aan via info@denederlandseschool.nl of www.nl2025.nl/dns Q

Hoe kunnen we dit laten groeien? Meer dan 100 docenten van 38 partnerscholen uit heel Nederland sloten zich tot nu toe aan bij de Nederlandse School. Jij kunt ook helpen door jouw kennis en expertise aan te

“NL2025 uniek in Nederland” MARK RUTTE

Iedereen herinnert zich wel een docent die van invloed was op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, aldus Mark Rutte in zijn bijdrage aan de Schoolleiders Top voor het primair onderwijs op 8 oktober 2016. Hij wees op McKinsey-onderzoek dat laat zien dat schoolleiders zeer bepalend zijn voor de kwaliteit van een onderwijsstelsel in een land door de manier waarop ze – in het basisonderwijs vaak alleen, zonder ondersteunend team – het beleid op hun school bepalen en het werk van docenten faciliteren: een schoolleider kan het verschil maken tussen goed en excellent onderwijs.

“Schoolleiders hebben de belangrijkste baan van Nederland”, aldus Mark Rutte. Hij sloot af met een dankwoord aan de aanjagers van NL2025: “Zij zijn in allerlei sectoren bezig om te coachen, om zelf weer te leren, en op die manier kennis en ervaring over te dragen volgens het principe: ik draag iets over aan een ander en ga ervan uit dat hij of zij het weer doorgeeft. Dat is uniek in Nederland, zeker op die schaal: dat we mensen hebben die op ander terreinen dan dat van henzelf kennis en ervaring in willen zetten. Dat vind ik heel bijzonder – dat wil ik een keer gezegd hebben!” Q

“Ik vind het fantastisch hier zoveel ondernemers te zien die zich vrijwillig inzetten om collega’s te helpen met groeien. Als iedereen twee of drie anderen helpt, en zij helpen op hun beurt óók weer twee of drie collega’s, dan gaan we echt een verschil maken!” Hare Majesteit Koningin Máxima

“Volgens Darwin zal de wereld om ons heen continu veranderen – alleen door continu aanpassen kun je blijvend succesvol zijn.” Feike Sijbesma

“Als klein land met een grote achtertuin moeten we talent blijven ontwikkelen en stimuleren.” Fons van Westerloo

“Ik wil ervoor zorgen dat mensen het beste uit zichzelf halen door inspiratie te kunnen putten uit een stimulerende groene omgeving.” Inge Brakman

“In Nederland leven heel veel kinderen onder de armoedegrens, daar wil ik me sterk voor maken.” Frits van Bruggen


Pagina 13

DUURZAME GROEI

Voor een betere toekomst van Nederland op het gebied van duurzame groei richten we ons op meer ambitieus ondernemerschap, meer werk en duurzame innovaties. We ondersteunen initiatieven die zich richten op meer kwalitatief goede starters, het laten doorgroeien van het MKB en het verbeteren van onze internationale positie. Voorbeelden hiervan zijn nlgroeit en het Oranje Handelsmissiefonds.

NLGROEIT Feiten en cijfers

Ondernemers groter maken Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, NLevator en NL2025 Initiatiefnemers

Wie is begonnen? nlgroeit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, NLevator en NL2025. Wat is het Nederland is kampioen starten, maar internationaal gezien heeft Nederland beduidend minder groeiende bedrijven die uiteindelijk zorgen voor werkgelegenheid en welvaartsgroei. Om duurzame groei te realiseren is meer ondernemend gedrag van groot belang. In januari 2016 is het initiatief nlgroeit gestart. Het richt zich op het vergroten van het groeivermogen van Nederlandse MKB-bedrijven door ondernemers te inspireren om een volgende groeistap te maken, hen te activeren om gebruik te maken van coaching en opleiding, en hen te helpen bij het vinden van de ideale match met een coach, mentor of opleiding. Via mentoring worden

MENTOR/MENTEE BIJ NLGROEIT Interview met Pieter Joziasse, CEO van Medisol, marktleider als leverancier van automatische externe defibrillators (AED’s) en een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland – in 2016 mocht Medisol zich voor het zevende jaar op rij ‘FD Gazelle’ noemen. Hoe ben je in contact gekomen met nlgroeit en NL2025? Op 13 januari 2016, tijdens de officiële start van het nlgroeitplatform, zat ik per toeval aan tafel met Herna Verhagen, CEO van PostNL. Tijdens een gesprek kwam ze met een aantal situaties en inzichten waarvan ik dacht dat ze van meerwaarde zouden zijn voor ons bedrijf – ik kreeg daar veel energie van. Ik heb haar gevraagd of ze het leuk zou vinden om mij te begeleiden. Dat wilde ze, en sindsdien heb ik af en toe contact via telefoon of e-mail. Door haar ervaring en brede kijk op een aantal zaken word ik aan het denken gezet – dat is al heel waardevol geweest. Kun je een voorbeeld geven van een specifieke vraag die je binnen je bedrijf had? Dat ging over welke kant we op moesten gaan met de leidinggevende structuur. We zijn een snelgroeiend bedrijf, we nemen steeds meer mensen aan, en we merkten dat we intern eigenlijk

“Ik geloof in de kracht van beweging.” Murat Kiran

groeiondernemers in contact gebracht met een groter groeibedrijf, een CEO van een toonaangevend bedrijf of een ervaren ondernemer, met als doel om kennis, ervaringen en een netwerk te delen en van elkaar te kunnen leren. Het platform van nlgroeit is dé ontmoetingsplaats voor ondernemers met een gezonde dosis ambitie die willen excelleren met hun onderneming. Het biedt inspiratie via rolmodellen, mentoren, nieuws, journaals, leeraanbod van derden en informatie over evenementen. Het is een (online) netwerk van ondernemers, mentoren, coaches en opleiders. Wat heeft NL2025 betekend? In januari 2016 verscheen het rapport ‘De haperende motor van het Nederlands kleinbedrijf’, geschreven door Justin Jansen (Erasmus Universiteit Rotterdam), Occo Roelofsen (McKinsey & Company), met medewerking van Huib van der

• Er zijn >125 mentoren beschikbaar voor matching met een groeiondernemer. • Er zijn >150 matches tussen ondernemers en mentoren gemaakt. • Er zijn >200 peer2peer matches gerealiseerd (150 bij de lancering, 50 bij het regionale event in Rotterdam). • NPS score ondernemers +36, rapportcijfer van 8,5 – gemiddelde in de B2B-markt en zakelijke dienstverlening is +20 • Het platform is 70.000 keer bezocht door 45.000 unieke bezoekers. • De Nationale Groeitest is >360 keer ingevuld. • Er zijn 3.000 abonnees op de nlgroeit nieuwsbrief • >2.600 ondernemers hebben een event bezocht • >50 publicaties over nlgroeit, waaronder grote landelijke artikelen in AD en Volkskrant. • Er zijn 10 edities van een online videojournaal geproduceerd en gepubliceerd. • Het bereik van Facebook van nlgroeit is >250.00 volgers, >6.000 interacties, >730 Linkedin volgers en >1.240 Twitter volgers (bereik 1,4 miljoen), >92.000 YouTube weergaven. Kroon (Ministerie van Economische Zaken) en NL2025. De conclusie was dat het Nederlandse MKB-bedrijven vaak ontbreekt aan vaardigheden om groei te initiëren en te faciliteren – daarmee vormt dit rapport de aanleiding voor de totstandkoming van nlgroeit. NL2025 heeft samen met NLevator, de Kamer van Koophandel en het Ministerie van EZ de handen ineengeslagen – een unieke privaat-publieke samenwerking. Zeer veel aanjagers van NL2025 zijn mentor van een groeiondernemer en helpen

weinig kandidaten hadden die in aanmerking zouden komen voor een teamleidersfunctie. Daar zaten we behoorlijk mee te worstelen: moet je dan iemand van buitenaf aannemen, hoe wordt die dan gedragen door het team, en wat is het risico om iemand van buiten je organisatie naar binnen te halen? Herna stelde voor om mensen intern op te leiden en met verschillende niveaus van leiderschap te gaan werken, net zoals bij PostNL. Dat is ook bij ons een prima oplossing gebleken: iemand die als stagiair is binnengekomen en al veel werkervaring heeft opgedaan, wordt nu door een ervaren teamleider opgeleid om door te groeien. Dat ligt misschien achteraf voor de hand, maar het is toch net even die andere manier van denken die je dan nodig hebt: even loskomen uit je dagelijkse beslommeringen en samen logisch nadenken. Dat vond ik een hele nuttige ervaring. Hoe is Medisol tot stand gekomen? Mijn compagnon Edwin Roelse en ik werkten oorspronkelijk als hulpverlener bij de ambulancedienst in Goes en daarnaast hielden we ons als Medisol bezig met het maken en onderhouden van websites voor de zorg en hulpverlening. Vanaf 2010 hebben we ons volledig op ons bedrijf gericht – we hebben ons gespecialiseerd in de verkoop van automatische externe defibrillators (AED’s) en reanimatie-gerelateerde artikelen zoals beademingsmaskers en reanimatiepoppen. Dat doen we nog steeds met hart en ziel – een bedrijf opzetten en tegelijkertijd mensen redden met fantastische apparaten zoals AED’s is voor ons een ideale combinatie: dat motiveert heel erg sterk. In de afgelopen vier jaar zijn we gegroeid van drie naar 31 medewerkers en de omzet is gestegen tot rond de negen miljoen

“Laten we samen hoop omzetten in betere keuzes. Beter onderwijs, betere groei en een betere samenleving, waarin iedereen een plek heeft.” Harm Edens

“Diversiteit gaat om het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt, gelijke mogelijkheden krijgt en het maximale haalt uit zijn eigen talenten.” Herna Verhagen

ambities waar te maken door het bieden van kennis, netwerk en ervaring. Hoe kunnen we dit laten groeien? Vooral bedrijven met een grote groeiambitie en/of internationale focus zouden we graag verder willen helpen: bedrijven binnen duurzame groei die ook voor werkgelegenheid zorgen en economische duurzame groei kunnen helpen realiseren. Ben jij zo’n groeiondernemer en heb je graag hulp van een mentor? Meld je dan aan via www.nl2025.nl/nlgroeit Q

euro dit jaar – de afgelopen jaren hebben we een constante groei laten zien van 30%. We hebben nu 16 webwinkels in Europa – uiteindelijk willen we marktleider worden in alle Europese landen en daarnaast ook buiten het Europese continent gaan leveren. We hebben weinig praktijkervaring met commerciële zaken, want we zijn vanuit de zorg begonnen – we hebben geen commerciële achtergrond. Het is dan ook erg prettig om te kunnen sparren met iemand uit de praktijk die op dat vlak betere ideeën heeft dan wij. We zijn heel ver gekomen met ons nuchtere verstand, maar om een volgende stap te zetten heb je tips en trucs nodig van experts. Je bent nu ook zelf mentor bij nlgroeit? Ik vind het erg leuk vind om mijn kennis en ervaring op mijn niveau weer door te geven. Ik help graag bedrijven die vanuit een andere invalshoek de gezondheidszorg willen verbeteren, zoals Buurtzorg – zij zetten thuiszorg op met behulp van kleine, zelfsturende teams, met als resultaat dat patiënten erg tevreden zijn met de geboden zorg. Ik denk dat er nog veel te ontdekken valt hoe je door de combinatie van zorg en commercie verbeteringen in de gezondheidszorg kunt aanbrengen. Het delen van kennis en ervaringen hoeft niet heel veel tijd te kosten: even een e-mailtje, een telefoontje, daar kun je dan weer een hele tijd mee vooruit. Ik vind het erg goed werk van NL2025 en nlgroeit. Ik ben blij dat ik destijds op Herna Verhagen afgestapt ben met mijn vragen, en het netwerk van nlgroeit maakt het mogelijk om elkaar te treffen op het juiste niveau en met het juiste vertrouwen. Q

“Als ik aan Nederland in 2025 denk, zie ik een land dat de kansen gegrepen heeft om met ambitie in de toekomst te staan.” Sven Smit


Pagina 14

IMPRESSIE VAN DE RESULTATEN

1

2

1-2 Bij Young Impact kunnen jongeren zelf een challenge bedenken om in actie te komen voor wat zij belangrijk vinden. De teller staat nu al op 109 scholen die gaan meedoen met 12.000 leerlingen. Aan de kick-off en workshop hebben 44 scholen en 3.500 leerlingen meegedaan. Uit de pilot is gebleken dat 77% van de jongeren in het scholenprogramma ook daadwerkelijk in actie komt – 90% daarvan wil na het programma in actie blijven komen, en 81% zegt nieuwe vaardigheden te hebben opgedaan, zoals samenwerken, initiatief nemen, plannen, organiseren en leiderschap tonen. Op 30 mei zal de Young Impact Celebration plaatsvinden in de Ziggo Dome in Amsterdam, toegankelijk voor jongeren die een challenge hebben uitgevoerd.

5

6

5 Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam en hoogleraar bewegingswetenschappen in Groningen, hamert op het belang van lichaamsbeweging, ook tijdens de NL Vitaal-conferentie op 11 februari. Bewegen zorgt er niet alleen voor dat je de kans op hart- en vaatziekten en diabetes verkleint en je lichamelijke conditie verbetert, maar ook dat de conditie van je hersenen verbetert. “Wie van u denkt weleens ‘goh wat doet mijn prefrontale cortex het goed vandaag? Niemand. Je merkt het pas als het niet goed werkt. Wat verrijkt die prefrontale cortex? Intellectuele uitdagingen en bewegen.” (Foto: Edwin Weers)

5 Sinds de officiële kick-off van The Daily Mile in Nederland op 28 september 2016 hebben 126 scholen in Nederland zich aangesloten en rennen 6.883 leerlingen The Daily Mile. “Laat schoolkinderen elke dag een kwartier rennen. Ik weet zeker dat veel scholen in Nederland dit gaan oppakken. Het kan op elk moment. Je kunt elke dag wel ergens een kwartiertje pakken. Het geeft ook geen gedoe met omkleden, want de kinderen hoeven geen andere kleding aan”, aldus Erben Wennemars, meervoudig schaatskampioen en initiatiefnemer van The Daily Mile in Nederland. (Foto: Frederike Wiltens)

9 9 Op basisscholen Tweemaster en Waterwolf in Vijfhuizen is op de Dag van de Duurzaamheid – 10 oktober 2016 – de Haarlemmermeerse ‘schooldakrevolutie’ ontketend: vijf scholen in de Haarlemmermeer worden groene stroomfabriekjes die zonnestroom gaan leveren aan alle achtendertig scholen. Leerlingen van Basisschool De Tweemaster in Vijfhuizen kijken toe hoe John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling, en Marjan Minnesma van Urgenda de afspraken van Stichting Schooldakrevolutie bekrachtigen. Al Gore (van de film ‘An Inconvenient Truth’) complimenteerde Haarlemmermeer onlangs met de Schooldakrevolutie: “Duurzaamheid begint bij de jeugd. Fantastisch dat Haarlemmermeer op een innovatieve manier duurzaamheid op de jeugd overbrengt in de vorm van zonnepanelen op de scholen. Daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen.” (Foto: Jur Engelchor)

10 10 De twee Nationale Schoolleiders Toppen in 2016 – voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs – kregen van de in totaal ruim 1000 deelnemende schoolleiders een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. Van de deelnemers aan de top voor primair en voortgezet onderwijs gaf respectievelijk 95% en 98% aan bij een volgende Nationale Schoolleiders Top weer aanwezig te willen zijn.


Pagina 15

3

4

3-4 “We willen jongeren op gezond gewicht en meer in beweging krijgen. We hebben inmiddels zoveel kennis over voeding en beweging en toch neemt obesitas toe. Het gaat niet alleen om voorlichting, het aanbod van voedsel kan ook beter. Daar moeten we dus wat aan doen. Ikzelf zet mijn eigen kennis en netwerk in en help aan de aanbodzijde om de voedingsindustrie duurzamer te maken. Als NL2025 willen we goede initiatieven delen, verbinden en opschalen. Niet wijzen met het vingertje, er geen politieke issue van maken, maar verbinden en opschalen: ons samen inzetten voor een beter en mooier land.” Feike Sijbesma, CEO DSM en aanjager NL2025

8

7

7-8 Tijdens het nlgroeit-jaarevenement op 23 januari 2017 in Den Haag nam Hare Majesteit Koningin Máxima deel aan de rondetafelgesprekken met groeiondernemers. Ze waarschuwde voor de snelle veranderingen in het MKB. “Een deel van de bedrijven profiteert en weet in deze dynamiek nog harder te groeien. Een ander deel slaagt er niet in om mee te veranderen en loopt het risico dat hun omzet steeds harder gaat dalen. Als een zeephelling waar je steeds sneller van af glijdt’’, zei Máxima. “Ondernemen is dus steeds meer een survival of the fittest. Wie zich het best weet aan te passen aan veranderingen, wint en kan ook in de toekomst winnen.” Rechts naast Koningin Máxima: Harold Goddijn, CEO van TomTom en vanuit NL2025 één van de initiatiefnemers van het mentorprogramma van nlgroeit.

11 11 Educatie is een belangrijke pijler van de Hermitage Amsterdam. Onder het motto ‘ieder kind heeft recht op de ontdekking van zijn artistieke talent’ is een ambitieus programma gerealiseerd voor het basisonderwijs. Dat speelt zich af in de Hermitage voor Kinderen – met vijf ateliers, twee leslokalen en een Kinderkantine is het de grootste educatieve ruimte van museaal Nederland. Vanuit NL2025 steunen we dit initiatief. (Foto Evert Elzinga voor Hermitage Amsterdam)

12 12 In totaal groeiden 323 duizend minderjarige kinderen in 2015 op in een gezin met een laag inkomen. Voor gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen, is de aanschaf van een fiets een dure, vaak onmogelijke uitgave. ANWB wil deze kinderen aan een fiets helpen. Het ANWB Kinderfietsenplan doneert een veilige fiets aan kinderen van 10 - 18 jaar – de teller staat inmiddels op 3300 uitgedeelde fietsen. Het doel is om in 2020 via het Kinderfietsenplan 10.000 kinderen op de fiets te hebben. Vanuit NL2025 verbinden we dit initiatief aan diverse andere initiatieven die zich met name richten op kinderen in achterstandswijken.


NL2025 BULLETIN – Pagina 16

ORANJE HANDELSMISSIEFONDS

Maak je internationale ambities waar! hen te adviseren. Zij geven ondernemers tips over lokale gebruiken in zakendoen, zorgen voor introducties en openen deuren die anders gesloten blijven. Tevens hebben de winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds toegang tot alle mentoren die zich bij nlgroeit hebben aangesloten.

ING, KLM, MKB-Nederland en Ministerie van Buitenlandse Zaken Initiatiefnemers

Wie is begonnen? Het Oranje Handelsmissiefonds stimuleert en inspireert kansrijke mkb-bedrijven om internationaal te ondernemen. Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren is het Oranje Handelsmissiefonds opgericht. Het Koninklijk Paar vervult immers een belangrijke rol op het gebied van internationale handelsbevordering voor Nederlandse bedrijven. Wat is het Export en internationaal zakendoen horen bij Nederland – overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. Veel mkb-bedrijven hebben echter het netwerk, de armslag of het geld niet om zelfstandig buitenlandse

markten te verkennen. Het Oranje Handelsmissiefonds biedt hun een unieke kans om ‘internationaal te gaan’. Het Oranje Handelsmissiefonds – een initiatief van ING, KLM, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – ondersteunt jaarlijks tien mkb’ers om de stap naar het buitenland te zetten door middel van een handelsmissiepakket met de symbolische waarde van EUR 10.000.

Hoe kunnen we dit laten groeien? Wil jij met jouw bedrijf internationaal ondernemen? Kun jij, als mkb’er, ons overtuigen van de kracht van je idee, dan helpen wij je om het succes te realiseren. Ook in 2017 selecteert het Oranje Handelsmissiefonds weer tien bedrijven die een jaar lang met raad en daad worden bijgestaan. Meld je aan om deel te nemen, wij helpen je graag op weg! Ga naar www.nl2025.nl/ohmf voor meer info. Q

Wat heeft NL2025 betekend? De aanjagers van NL2025 helpen ondernemers die zich in hebben geschreven voor het Oranje Handelsmissiefonds door hun internationale netwerk voor hen open te stellen en

REGIONALE ACTIVITEITEN

Lokale uitrol NL2025 in Breda Rob Schaerlaeckens Initiatiefnemer

Peer Swinkels Initiatiefnemer

“Bij NL2025 gaat het om het in gang zetten van een beweging: het gaat om zorg voor je medemens en de gemeenschap. In een stad als Breda kun je het dan op lokaal niveau al snel over heel concrete dingen hebben – dat geeft veel energie.” Peer Swinkels

“Ik geloof sterk in onze veerkracht, in de kracht van vertrouwen in elkaar, in positieve motivatie en gezamenlijk ergens voor gaan.” Marjan Oudeman

“Voor een toekomst met werk voor iedereen en zorg en aandacht voor wie dat nodig heeft: iedereen aan boord.” Jacques van den Broek

Breda is de eerste stad in Nederland die een start maakt met een lokale uitrol van NL2025, op initiatief van een kerngroep bestaande uit Rob Schaerlaeckens, Peer Swinkels, Paul Depla, Carla Moonen, Justin Goetzee, Jeroen van Glabbeek, Cees Langeveld, Jacqueline Bastiaansen en Bas Alblas. Op 31 oktober 2016 vond in het Chassé Theater in Breda een bijeenkomst plaats van een energieke groep van ongeveer 50 mensen uit diverse geledingen van Breda en omstreken met als doel om hen te enthousiasmeren om op basis van het gedachtegoed en de principes van NL2025 lokaal aan de slag te gaan. Tijdens een tweede bijeenkomst op 19 december 2016 werden al concrete plannen gemaakt om een aantal lokale varianten van bestaande initiatieven in Breda te steunen, zoals

de Schooldakrevolutie en nlgroeit, of om een nieuw lokaal initiatief op te starten, zoals Bredanaar Helpt Bredanaar – naar het voorbeeld van Amsterdammer Helpt Amsterdammer – en Bijstandsvrouw date Topman. Op 8 mei 2017 is een volgende bijeenkomst gepland om voortgang en resultaten van NL2025-initiatieven in Breda aan elkaar te presenteren.

“Het menu moet af en toe veranderen om hongerig te blijven.” Nicolien Sauerbreij

Momenteel zijn we aan het verkennen of het ook mogelijk is om in Haarlem een lokale uitrol van NL2025 te laten plaatsvinden. Mocht je in jouw stad of regio ook een start willen maken om vanuit NL2025 lokale of regionale initiatieven te ondersteunen, neem dan contact met ons op via www. nl2025.nl Q

“Mijn droom: dat kansarme jongeren in mindere wijken ook het benodigde aanbod krijgen van gezond eten, cultuur, denksporten en beweging.” Johan Wakkie


Pagina 17

VITALE SAMENLEVING

Om onze samenleving nog vitaler te maken, ondersteunen we met name initiatieven die zich inzetten om kinderen vitaal te laten opgroeien in een gezonde en duurzame leefomgeving en ze aangesloten te laten blijven in de samenleving. Het gaat daarbij o.a. om initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen voldoende bewegen, gezonde voeding krijgen en in aanraking komen met kunst en cultuur, muziek en (denk)sporten. We proberen jongeren te helpen om uiteindelijk met de juiste startkwalificaties, kennis en vitaliteit de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Voorbeelden van projecten die we steunen zijn NL Vitaal, de Schooldakrevolutie, Hermitage voor kinderen, Amsterdammer helpt Amsterdammer en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

NL VITAAL

Samen voor een gezonde jeugd Ministerie van VWS, JOGG en NL2025 Initiatiefnemers

Wie is begonnen? NL Vitaal is een initiatief van het ministerie van VWS, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NL2025. Wat is het? Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van overgewicht en obesitas. Belangrijke oorzaken zijn ongezonde eet-, slaapen beweegpatronen. Deze leefgewoonten hangen nauw samen met omgevingsfactoren die de afgelopen eeuw sterk veranderd zijn. Een integrale aanpak, waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien, is noodzakelijk om overgewicht en obesitas aan te pakken.

NL Vitaal is gestart met een conferentie op 11 februari 2017 voor alle wethouders die een gezonde leefomgeving voor de jeugd in Nederland willen realiseren. Binnen NL Vitaal zijn alle gesprekken gericht op handvatten voor de rol als gemeentebestuurder: goede voorbeelden en concrete interventies die effect hebben. De white paper ‘Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland’ vormt de basis voor NL Vitaal. Het document is geschreven door experts Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid), Erik Scherder (hooglereaar klinische neuropsychologie), Coosje Dijkstra (onderzoeker VU Amsterdam), Liesbeth van Rossum (internist, hoogleraar en hoofd Centrum Gezond Gewicht Rotterdam) en Erika van den Akker (kinderarts) met medewer-

king van McKinsey & Company en het Ministerie van VWS op initiatief van NL2025. Ons streven is dat zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten in 2018 een integrale aanpak hebben om kinderen op een gezond gewicht te krijgen. Dat moet ervoor zorgen dat in 2025 alle relevante betrokkenen optimaal en actief betrokken zijn bij de uitvoering, implementatie en evaluatie van die aanpak. Wat heeft NL2025 betekend? Samen met het ministerie van VWS en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) brengen we vanuit NL2025 gemeenten, maatschappelijke organisaties en aanjagers bij elkaar om van elkaar te leren en gemeenten te helpen bij een integrale aanpak, waarbij een omgeving wordt gecre-

Meer tempo, meer gemeenten, meer integraal

Dankzij NL2025 is de term ‘integrale aanpak’ geen zielloze.

Jongeren Op Gezond Gewicht werkt samen met NL2025, een platform van mensen uit onder andere het bedrijfsleven en de wereld van cultuur en sport, die zich op persoonlijke titel inzetten voor een beter Nederland. Hoe kunnen zij elkaar verder versterken? Voormalig hockey-international en General Manager World of Johan Cruyff Carole Thate van NL2025 en directeur Marjon Bachra van Jongeren Op Gezond Gewicht gaan in gesprek. Marjon: “Jongeren Op Gezond Gewicht wil de omgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Een gezonde leefstijl moet hun hele leven de normaalste zaak van de wereld worden. De maatschappelijke trend van overgewicht en obesitas doorbreek je alleen met een gezamenlijke aanpak. Hiervoor zijn vele partijen nodig. NL2025 is een mooi voorbeeld van een initiatief dat kan helpen het verschil te maken. Mensen uit hun netwerk geven de integrale aanpak nog meer vorm, waardoor dat geen zielloze term is. Dit is de start voor een langdurige samenwer-

Stijn Schoonderwoerd

Hoe kunnen we dit laten groeien? NL Vitaal zal binnenkort ook regionale bijeenkomsten organiseren. Wil je met jouw gemeente ook aansluiten bij NL Vitaal of wil je een bijdrage leveren dan ben je meer dan welkom: zie www.nl2025.nl/ nlvitaal voor meer info. Q

er niet: kinderen kunnen namelijk nog naar de dichtstbijzijnde supermarkt voor een snack. De hele omgeving rondom het kind heeft een verantwoordelijkheid.” Carole: “De sporters van NL2025 kunnen een voorbeeld zijn, zoals Erben Wennemars in de gemeente Dalfsen. Hij zorgt voor aandacht en zet zich in voor initiatieven zoals The Daily Mile. Als je die samen met hem kunt doen, trekt je dat misschien over de streep mee te doen.”

INTERVIEW

“In NL2025 vinden mensen elkaar die tegenover negativisme en cynisme een lans willen breken voor positivisme en daadkracht.”

eerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien. Tijdens de conferentie op 11 februari waren naast minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn ruim veertig aanjagers aanwezig uit het bedrijfsleven, de sport en de culturele en wetenschappelijke wereld om in gesprek te gaan, mee te denken en hun kennis te delen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen in Nederland aan boord zijn en blijven?

Carole Thate (l) en Marjon Bachra

king. In JOGG-gemeenten worden al veel verbindingen gelegd en er gebeuren veel goede dingen. Met NL2025 gaan we dit opschalen.” Carole: “Onze groep straalt uit: verbinden, inspireren, opschalen. Op het terrein van vitaliteit, één van onze drie pijlers, richten we ons nu op jeugd, maar de volgende keer kan dat op bedrijfscultuur zijn, of ouderen. Wat betreft jeugd is de JOGG-aanpak interessant: die verbindt initiatieven. Spannend is of wethouders door dit congres geïnspireerd raken en of inzichten die onderling gedeeld zijn ook in andere gemeenten komen.” Marjon: “Dat is nodig. Meer dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht, een op de acht kinderen - in sommige wijken zelfs een op de drie. Daarvan krijgen kinderen later last, fysiek en psychisch-sociaal. Het probleem is complex, dus ook de aanpak: er is niet één partij verantwoordelijk, vele partijen moeten aan de slag. Met alleen een gezonde schoolkantine bijvoorbeeld kom je

“Ik help ondernemers groter te dromen, professioneler te ondernemen, en steun ze met educatie, mentoring en peer-to-peer coaching.” Kees de Jong

“We moeten allemaal onze schouders zetten onder initiatieven die duurzame, verantwoorde groei stimuleren.” Lodewijk de Waal

Marjon: “Er gebeuren al veel goede dingen in de preventie van overgewicht en obesitas. We raken er als samenleving ook meer van bewust dat we het probleem samen moeten aanpakken. Het tempo moet alleen omhoog. Het thema moet blijvend op de agenda, we moeten in gesprek blijven en als verantwoordelijke over onze grenzen heen kijken.” Carole: “Het gaat erom dat het echt landt en initiatieven een vervolg krijgen. Met landelijke partners kunnen we het verschil maken. Bij NL2025 zitten allemaal daadkrachtige mensen die persoonlijk actief betrokken zijn en blijven. Daarom hopen we ook op de regiobijeenkomsten aanwezig te zijn en mensen te kunnen herinneren aan de afspraken die vandaag gemaakt worden.” Marjon: “Mijn ambitie is dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid vertaalt naar actief beleid. Gezonde leefstijl moet op de agenda blijven staan en we moeten samenwerken in acties. We gaan nu inzetten op regionale bijeenkomsten, waarin we kijken hoe je bedrijven en scholen erbij kunt betrekken door kennis uit te wisselen en concrete afspraken te maken.” Q

“Met uiteenlopende achtergronden en ervaringen kunnen mensen samen tot de beste ideeën komen. We kunnen nog zoveel van elkaar leren.” Mariëtte Hamer


Pagina 18

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT (JOGG)

Maak gezonde keuzes weer normaal! Wie is begonnen? Jongeren Op Gezond Gewicht is in januari 2015 voortgekomen uit het vijfjarig Convenant Gezond Gewicht (2010-2014), dat mede op initiatief van Paul Rosenmöller tot stand is gekomen. Sinds maart 2016 is Paul Depla, burgemeester van Breda, voorzitter van dit initiatief. Wat is het Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld één op de acht Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar oud heeft 12% in 2015 overgewicht. Jongens hebben iets vaker overgewicht dan meisjes (bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2015).

Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. Om dit te bereiken ondersteunt Jongeren Op Gezond Gewicht meer dan 120 gemeenten met de JOGG-aanpak. Onder de paraplu van de gemeente werken alle partijen in de wijk samen aan meer aandacht voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt JOGG landelijk en lokaal met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinde-

ren en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk. Wat heeft NL2025 betekend? NL2025 helpt om de impact van Jongeren Op Gezond Gewicht nog groter te laten worden. Dit trapten we af tijdens de conferentie NL Vitaal dat op 11 februari werd georganiseerd. Op deze dag gingen 100 gemeenten samen met minister Edith Schippers, staatssecretaris Martin van Rijn, meer dan veertig aanjagers van NL2025 en diverse partners in gesprek. Gezamenlijk werden er afspraken gemaakt om te komen tot een gezonde leefomgeving voor de jeugd in Nederland. Tijdens diverse regiobijeenkomsten zullen Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025

samen optrekken om een concreet vervolg te geven aan deze afspraken. Hoe kunnen we dit laten groeien? Wil jij er ook voor zorgen dat kinderen en jongeren in Nederland in een omgeving opgroeien waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is? Meld je dan aan via www.nl2025.nl/jogg Q

THE DAILY MILE Erben Wennemars Initiatiefnemer

Wie is begonnen? Elke dag 15 minuten rennen voor op school of kinderdagverblijven – in Engeland en Schotland is ‘The Daily Mile’ al een succes. In september 2016 haalde aanjager Erben Wennemars samen met Jongeren Op Gezond Gewicht dit initiatief naar Nederland: “Dit is heel goed om even voor een toets te doen.”

LEEFTIJD 4-7

25%

50% rent 1,6 km

rent meer dan 1,6 km

25% rent minder dan 1,6 km

LEEFTIJD 8-11

40%

50% rent 1,6 km

rent meer dan 1,6 km

10% rent minder dan 1,6 km

“Onze toekomst wordt bepaald door de keuzes die we samen maken – laten we kiezen voor het goede.” Salem Samhoud

Elke dag 15 minuten rennen is een heel eenvoudig, maar effectief concept dat toegepast kan worden op elke basisschool of peuterspeelzaal. De impact kan enorm zijn – niet alleen de conditie van de kinderen verbetert, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn gaan vooruit.

Wat heeft NL2025 betekend? NL2025 vindt het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien in een gezonde leefomgeving. Erben Wennemars, ambassadeur van The Daily Mile in Nederland en supporter vanuit NL2025: “De kinderen en leraren zijn enthousiast, het kost niks en het is heel gemakkelijk. Je hebt schoenen en een jas nodig – ga

Wat is het Elaine Wyllie, een hoofdonderwijzeres op een basisschool in Schotland, maakte zich zorgen over de fitheid van haar leerlingen. Daarom bedacht ze samen met haar klas The Daily Mile. Iedere dag renden de kinderen een mile (zo’n 1,5 kilometer). Vier jaar later rennen de leerlingen van haar school nog steeds iedere dag en steeds meer scholen in Schotland en Engeland volgen. Het doel van The Daily Mile is heel simpel: 15 minuten per dag (hard) lopen op school. Kinderen voelen zich hierdoor fitter, ze kunnen zich beter concentreren én het is ook goed voor de sociale contacten. Het

“Geen plaats meer voor negativiteit of cynisme, maar een aanstekelijk enthousiasme voor beter onderwijs, een vitale samenleving en duurzame groei.” Mirjam Sterk

naar buiten, ga lopen en binnen een kwartiertje ben je weer terug in de klas. Ik steun dit initiatief in mijn vrije tijd, want ik geloof hierin. Ik geloof in bewegen, voel mij maatschappelijk betrokken en dat is dan ook mijn drijfveer.” Tijdens de Nationale Schoolleiders Top in 2026 hebben we vanuit NL2025 ook aandacht besteed aan dit prachtige initiatief en alle aanwezige schoolleiders opgeroepen om ook mee te doen. Hoe kunnen we dit laten groeien? The Daily Mile en Jongeren Op Gezond Gewicht willen dat elk kind de mogelijkheid heeft om op de basisschool of peuterspeelzaal mee te doen aan The Daily Mile. Daarom is Jongeren Op Gezond Gewicht in Nederland initiatiefnemer en uitvoerend partner van The Daily Mile Foundation. Samen roepen we alle scholen, gemeenten, sportorganisaties en andere samenwerkingspartners op om mee te doen met The Daily Mile – zie www.nl2025.nl/ thedailymile Q

“Beweging is noodzakelijk voor (het herstel van) hersenfuncties, creëert zelfvertrouwen en sociaal contact.” Edwin van der Sar

“Versterking van het netwerk tussen bedrijven in binnen- en buitenland leidt tot duurzame groei en meer welvaart en welzijn.” Ralph Hamers


Pagina 19

YOUNG IMPACT

Laat zien in wat voor wereld jij wilt leven!

Wie is begonnen? Nadat Patrick Anthonissen, mede-oprichter van NLvoorelkaar, zijn initiatief ‘Young Impact’ had gepresenteerd tijdens de NL2025-bijeenkomst van 8 september 2016 in Utrecht heeft het een enorme groei doorgemaakt. Wat is het Young Impact, naar het voorbeeld van het succesvolle We Day, is een beweging die jongeren in Nederland gaat verbinden op basis van het ‘pay-it-forward’-principe. Young Impact biedt jongeren de kans om

het beste uit zichzelf naar boven te halen en daarmee hun wereld te veranderen. Als zij zich inzetten voor een ander, dan kunnen ze een kaartje verdienen voor een fantastisch evenement dat op 30 mei 2017 zal gaan plaatsvinden in de Ziggo Dome met 10.000 jongeren. Een kaartje voor dit evenement is dus niet te koop, maar alleen te verdienen.

Patrick Anthonissen Initiatiefnemer

gelijk groot evenement in de Ziggo Dome te organiseren. Het netwerk van NL2025 heeft enorm veel impact, dat moet je niet onderschatten. Als je zelf onderdeel van dat netwerk bent, denk je misschien ‘je kunt toch gewoon iedereen een berichtje sturen, je doet even dit of even dat’, maar de mensen in het netwerk zijn niet voor iedereen direct bereikbaar. Er zijn nu eenmaal een aantal mensen die een sleutelrol vervullen in de Nederlandse samenleving – als je daar via NL2025 toegang tot krijgt, dan kan dat een initiatief helemaal maken.” In samenwerking met de Maatschap-

pelijke Alliantie en Prinses Laurentien van Oranje organiseerde NL2025 op vrijdag 16 december 2016 een bijzondere bijeenkomst voor Young Impact om de eerste officiële partnerships te bekrachtigen en potentiële partners te enthousiasmeren. De bijeenkomst was erg succesvol en er is veel enthousiasme vanuit zowel jongeren, bedrijven, fondsen en overheid om samen van Young Impact een groot succes te maken. Hoe kunnen we dit laten groeien? Voel jij ook dat je een verschil kunt

Wat heeft NL2025 betekend? Patrick Anthonissen: “Zonder die pitch bij de NL2025-bijeenkomst in september 2016 was het een moeilijk verhaal geworden om een der-

maken, maar weet je niet goed waar te beginnen? De eerste partners hebben hun commitment gegeven, maar er is nog hulp nodig op het gebied van sponsoring van een Young Impact Award of het aandragen van ambassadeurs die voor de jongeren aansprekend zijn. Sluit je dan aan bij Young Impact via www.nl2025.nl/youngimpact: grijp deze kans om te laten zien in wat voor wereld jij wilt leven! Q

AMSTERDAMMER HELPT AMSTERDAMMER

Een persoonlijke manier van goeddoen Alexander Ribbink Initiatiefnemer

Wie is begonnen? Amsterdammer helpt Amsterdammer is bedacht door Simon Neefjes en Alexander Ribbink samen met de hoofdredactie van het Parool. Het is april 2013 van start gegaan en de rubriek staat sindsdien al vier jaar lang elke week in het 1e katern met een hele pagina in het Parool.

“De toekomst geef je vorm door ambitie.” Cathelijne Broers

Simon Neefjes Initiatiefnemer

Wat is het? Het doel is aandacht geven aan armoede onder inwoners van de stad en solidariteit tussen stadsgenoten bevorderen. Elke zaterdag doet een Amsterdammer die in armoede leeft met een foto en een verhaal, een oproep aan een stadsgenoot om zijn of haar materiële wens te vervullen.

Het gaat om zeer uiteenlopende dingen zoals een bakfiets, een computer, een operatie van een hond of een weekendje weg. De uiteindelijke gever staat de week daarop in de krant, met een kleine foto en met de reden waarom hij of zij juist deze wens wilde vervullen. Inmiddels zijn bijna 200 mensen persoonlijk geholpen door andere Amsterdammers. Wat heeft NL2025 betekend? Binnen de doelstelling van vitale samenleving zet NL2025 zich in om ervoor te zorgen dat er geen mensen buiten boord vallen. Dit initiatief helpt mensen die in armoede leven aan een meevaller. Ze worden op een hele praktische wijze snel geholpen

met een zeer nuttig cadeau en krijgen door deze onverwachte aandacht vaak ook weer wat meer vertrouwen in de medemens en de samenleving. Dit zouden we natuurlijk ook graag in andere steden zien gebeuren en we willen hier graag bij helpen. Hoe kunnen we dit laten groeien? Het zou fantastisch zijn dit initiatief op te schalen naar andere steden. Hoe mooi zou het zijn als iemand het initiatief neemt dit te starten in een andere stad. Er is niet meer nodig dan een enthousiaste hoofdredacteur van een lokale krant en een aantal vrijwilligers die hier ongeveer twee dagen per week zich voor inzetten. Amsterdammer Helpt Amster-

“Investeren in cultuureducatie is nodig om te zorgen dat het artistieke talent van Nederland niet over het hoofd wordt gezien.”

“Ik gun ook toekomstige generaties de kans zo gezond en gelukkig mogelijk te kunnen opgroeien.”

Joep van Lieshout

Van Eerd

Collete Cloosterman-

“Van andere lezers kregen we nog een bakfiets, kleding en een fietsje voor mijn dochter.”

dammer wordt al vier jaar vrijwillig gerund door Nienke van den Hoek en Caroline Jonker. De hele werkwijze van Amsterdammer Helpt Amsterdammer kan worden gekopieerd, evenals de website. Op dit moment wordt dit initiatief in Breda uitgerold. Ook zijn er contacten geweest in Rotterdam en Utrecht, we zoeken echt mensen die zich hier hard voor gaan maken. Ga je het doen? Kijk alvast even rond op amsterdammerhelptamsterdammer.nl en neem dan contact op met alexander.ribbink@keenventurepartners.com of simon.neefjes@tbwa.nl, of ga naar www.nl2025.nl/aha Q

“Door intensief samen te werken met al het talent, kennis en het netwerk van NL2025 wil ik versnelling tot stand brengen in de verduurzaming van Nederland.” Victor Knaap


Pagina 20

SCHOOLDAKREVOLUTIE “Met de Schooldakrevolutie zorgen we samen voor meer duurzame energievoorzieningen in Nederland. Het gaat om de toekomst van de kinderen en met de inzet van de zonnepanelen op hun scholen zijn zij direct betrokken bij de omslag naar een samenleving die 100% op duurzame energie draait.” Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Feike Sijbesma Initiatiefnemer

Wiebe Draijer Initiatiefnemer

Roebyem Anders Initiatiefnemer

Wie is begonnen? De stichting Schooldakrevolutie is een initiatief van NL2025, Urgenda en zonnepanelenleverancier Sungevity. Ze willen samen met veel andere inwoners van Nederland een revolutie ontketenen op de Nederlandse schooldaken en elke vierkante centimeter laten schitteren met zonnepanelen. Zij zullen niet rusten tot groene stroom van je eigen dak de nieuwe sociale norm is voor scholen.

Zonnepanelen op alle schooldaken

Marjan Minnesma Initiatiefnemer

Wat is het Veel bestaande solar-initiatieven voor scholen komen niet van de grond door een combinatie van drie factoren: schoolbestuurders missen tijd, kennis en budget. De Schooldakrevolutie wil schoolbesturen en gemeenten prikkelen en ondersteunen om zonnestroom op schooldaken serieus op de kaart te zetten door zich op schaalbare concepten te richten. Doel is om in 2020

minimaal de helft van de geschikte 7.000 lagere en middelbare scholen in Nederland van zonne-energie te voorzien. De eerste zonnepanelen zijn in september 2016 geplaatst op het dak van de ASVO-school in Amsterdam. In Haarlemmermeer is het innovatieve recept om schaal te bereiken via een ‘boeket aan postcoderozen’ gelanceerd op de Dag van de Duurzaamheid. Dankzij een proactieve gemeente, energiecoöperatie Tegenstroom en drie schoolbesturen krijgen binnenkort 45 scholen zonnestroom: zeven scholen met gunstige daken leveren aan 38 andere scholen. Dit concept wordt ook uitgerold in de gemeente Rotterdam – aanvankelijk met een pilot waaraan vervolgens 160 scholen aan meedoen. Daarnaast is voor een aantal scholen succesvol subsidie (SDE+) aangevraagd. Alle scholen wordt een Schooldakrevolutie Leerabonnement aangeboden om de besparingen in te zetten voor lesprogramma’s. In 2017 zijn we actief in een tiental gemeenten.

Wat heeft NL2025 betekend? Waarom vindt NL2025 de Schooldakrevolutie zo’n ijzersterk idee? Drie redenen: het heeft duurzame schaal, bespaart energiekosten en biedt tastbaar onderwijs over dit onderwerp voor leerlingen. Daarom heeft NL2025 mede initiatief genomen en zetten de aanjagers hun netwerk in om gemeenten en schoolbesturen op te roepen en te enthousiasmeren om mee te doen. Wiebe Draaijer, een van de ambassadeurs

vanuit NL2025 heeft een financieringsarrangement voor zonnepanelen op scholen aangeboden. Victor Knaap heeft de Schooldakrevolutie op weg geholpen met een communicatieplan. Hoe kunnen we dit laten groeien? De Schooldakrevolutie is altijd op zoek naar gemeenten en scholen die mee willen helpen om dit initiatief tot een doorslaand succes te maken: je kunt contact opnemen via www. nl2025.nl/schooldakrevolutie Q

VERBIND JE AAN INITIATIEVEN VOOR DE TOEKOMST VAN NEDERLAND. DOE MEE!

Samen maken we Nederland We hebben met zijn allen diep van binnen ook het gevoel dat het kan, Nederland beter maken. Dat we daarvoor de mensen, de wil en de kennis hebben. Maar hoe? Dat weten we niet precies, dat is een soort ontdekkingsreis. Sluit je aan bij onze zoektocht!

Als je meer dan 100.000 inwoners van Nederland vraagt om in een paar woorden te vangen wat ze trots maakt op Nederland en wat hun Nederland van de toekomst is, dan is deze ‘woordenwolk’ het resultaat. Iedereen die we deze wolk laten zien, herkent zijn Nederland van vandaag erin. Tegelijk willen we allemaal een beter Nederland doorgeven aan volgende generaties. Dat ‘beter’, daar heeft iedereen wel ideeën over. Dat we prettiger met elkaar samenleven en dat onze welvaart stijgt. Dat andere landen een voorbeeld nemen aan ons onderwijs, onze gezondheidszorg, onze duurzame samenleving, onze vitaliteit en ons

innovatief banenscheppende ondernemerschap. Dat we slimmer omgaan met wat schaars is. En dat we bij dat alles iedereen ‘aan boord’ houden. Dit is nodig. Want ons land biedt veel kansen, kansen voor volgende generaties en voor hen moeten wij het fundament leggen. Onze welvaart en die van onze kinderen is namelijk niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld vanwege de – externe – wereldwijde concurrentie, maar ook vanwege de – interne – druk, zoals de vergrijzing. Daarom zullen we met elkaar de kansen, die er volop zijn, moeten zoeken en uitwerken. Een stip op de horizon neerzetten.

MEER INFORMATIE OVER NL2025: WWW.NL2025.NL

Die zoektocht is niet eenvoudig, anders waren we al in de toekomst die we ons wensen. Maar waarnaar we op zoek zijn, weten we. Dat zijn spontane initiatieven met ambitie en inspiratie. Een streven naar veel beter, bijvoorbeeld veel minder (jeugd)werklozen, van goed naar excellent onderwijs, iedereen een veel gezonder en vitaler leven, een duurzame samenleving en een bedrijvigheid waar de rest van de wereld van onder de indruk is. Hierover zijn we het eens, dus dit zijn verbeteringen waarvoor we ons moeten inzetten. We hebben geen tijd om te soebatten waarover we van inzicht verschillen. We zoeken ideeën die mensen bij elkaar brengen en verbinden. Wat de potentie heeft groot te worden, moeten we groter proberen te maken. Ons zoeken heeft succes als we het gevoel hebben dat de volgende generaties beter af zijn dan wij. We zijn met een brede groep alvast gaan verkennen hoe we samen Nederland nog beter kunnen maken. We hebben initiatieven bedacht en gevonden, die we kunnen helpen uitgroeien –

hopen we – tot iets groots en moois. Bijvoorbeeld leraren die elkaar helpen te verbeteren. Sporters die jonge ondernemers tactisch laten denken. Ondernemers die kinderen uit probleemwijken hun creativiteit helpen ontdekken. We zoeken het gesprek op om onze ambitie te verhogen, hoe mooi zou het zijn als iedereen in zijn eigen verantwoordelijkheid zo’n ambitie omarmt? Wij krijgen daar enorme energie van. Het gevoel dat je krijgt als je met een goed gesprek, idee of initiatief mensen met elkaar verbindt, dat je met iets positiefs en opbouwends bezig bent en met iets dat kan groeien zoals een klein land groot kan worden, dat gevoel is met niets te vergelijken. Wij zijn alvast begonnen. Al honderden inwoners van Nederland zetten zich in volgens de principes van NL2025 voor de toekomst van Nederland met concrete acties. We zien dat het werkt. Het vergroten van de impact van initiatieven is in volle gang. Het recept: verbinden, opschalen met gezamenlijk kracht en passie, pay it forward. Je hoeft nergens op te wachten om te beginnen: 1) verbind je aan initiatieven die groots kunnen worden, 2) draag jouw initiatief aan, of 3) geef ons je steun en vertel het rond. Sluit je aan, want samen maken we Nederland! Doe ook mee! Q


1. FINANCIEEL JAARVERSLAG

- 21 -


NL2025 – Jaarverslag 2016

- 22 -


Stichting NL 2025 T.a.v. het bestuur A. Moenstraat 4 1022 KH AMSTERDAM

Betreft:

Jaarrekening 2016

Amsterdam, 6 juli 2017

Geacht bestuur, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting. De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting NL 2025 te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. Werkzaamheden De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiĂŤle gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geĂŤvalueerd. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, RS Finance

D. de Groot

- 23 -


NL2025 – Jaarverslag 2016

- 24 -


2. BESTUURSVERSLAG

- 25 -


NL2025 – Jaarverslag 2016

- 26 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 2.1 Bestuursverslag Algemeen De Stichting heeft het boekjaar 2016 met een positief resultaat afgesloten. Stichting NL2025 wil een bijdrage leveren aan een positieve toekomst van Nederland. Een land dat in de toekomst welvarend is, met een duurzame economische groei, excellent onderwijs en een vitale samenleving waarin er voor iedereen plek is. We helpen initiatieven die veel potentie hebben op te schalen zodat ze meer impact voor Nederland kunnen realiseren. En dat doen we met het pay-it-forward-principe: Ik doe iets goeds voor jou en dan geef jij dat door aan de volgende. NL2025 is een groep inwoners van Nederland die zich op persoonlijke titel willen inzetten met ervaring, kennis en netwerk. We willen dan ook iedereen bedanken die zijn kostbare tijd om-niet beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van onze stichting. Veel dank gaat ook uit naar Randstad, Ahold Delhaize, Philips, McKinsey & Company, DSM, Rabobank, Samhoud Media, Mediamonks en TBWA \ NEBOKO voor hun bijdragen. Dit kan zowel een financiële bijdrage als een bijdrage in natura zijn geweest. Tevens willen wij de Postcodeloterij bedanken die € 50.000 beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de regionalisering van NL2025 en het verder uitbreiden van het platform. Hiervoor is in 2016 het volledige bedrag gebruikt. Bestuur F.A. van Houten, voorzitter J.W. van den Broek, secretaris S.G. Smit, financieel bestuurslid W. Draijer, bestuurder J. Scholten, bestuurder J.H.M. Hommen, bestuurder A.D. Boer, bestuurder R.E.H. Schaerlaeckens, bestuurder F. Sijbesma, bestuurder

Omvang en functie van het besteedbare vermogen Het besteedbaar vermogen bedraagt ultimo 2016 € 140.457,--. Dit zal in 2017 met name aangewend worden voor het organiseren van bijeenkomsten en de inzet van resources t.b.v. het projectbureau. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Doordat er gewerkt wordt met een zeer minimaal en flexibel projectbureau worden er geen huurkosten betaald. We willen de bovengenoemde bedrijven danken voor het beschikbaar stellen van hun locaties.

Amsterdam, 6 juli 2017 Het bestuur: L. van Vliet

- 27 -


NL2025 – Jaarverslag 2016

- 28 -


3. JAARREKENING

- 29 -


NL2025 – Jaarverslag 2016

- 30 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2016 € €

31 december 2015 € €

Vlottende activa

Vorderingen Handelsdebiteuren

-

137.757 -

137.757

Liquide middelen

191.457

-

Totaal activazijde

191.457

137.757

- 31 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2016 € €

31 december 2015 € €

Stichtingsvermogen Overige reserves

140.457

107.371 140.457

Kortlopende schulden Handelscrediteuren Overige schulden

51.000

Totaal passivazijde

- 32 -

107.371

30.386 51.000

30.386

191.457

137.757


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.2 Staat van baten en lasten over 2016 2016

2015

Bijdragen Baten

150.000 150.000

137.757 137.757

Bruto exploitatieresultaat

150.000

137.757

Overige personeelskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Beheerslasten

50.000 64.800 1.000 1.000 116.800

30.386 30.386

Exploitatieresultaat

33.200

107.371

Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat

-114 -114 33.086

107.371

Resultaat

33.086

107.371

33.086 33.086

107.371 107.371

Bestemming resultaat: Overige reserves

- 33 -


NL2025 – Jaarverslag 2016

- 34 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.3 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Organisatie Stichting NL 2025, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61791598. Activiteiten De activiteiten van Stichting NL 2025, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: - Een rol voor het vervullen om inwoners van Nederland te motiveren om versneld tot een betere toekomst voor Nederland te komen. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de A. Moenstraat 4 te Amsterdam. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Eigen vermogen

Stichtingsvermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

- 35 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.3 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. FinanciĂŤle baten en lasten De financiĂŤle baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

- 36 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.4 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 31-12-2016 € Handelsdebiteuren Debiteuren

31-12-2015 €

-

137.757

191.457

-

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen Triodos Bank NL82.TRIO.0254.7794.41

- 37 -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen 2016 € Overige reserves Stand per 1 januari Bestemming resultaat boekjaar Stand per 31 december

2015 €

107.371 33.086 140.457

107.371 107.371

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2016 € Handelscrediteuren Crediteuren

-

31-12-2016 € Overige schulden Administratiekosten Project office

1.000 50.000 51.000

- 38 -

31-12-2015 € 30.386

31-12-2015 € -


Stichting NL 2025 te Amsterdam 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten Bijdragen

2016

2015

150.000

137.757

50.000

-

17.242 32.796 14.762 64.800

30.386 30.386

Kantoorkosten Kosten stuurgroep

1.000

-

Algemene kosten Administratiekosten

1.000

-

114

-

Overige personeelskosten Project office

Verkoopkosten Marketingkosten Events Websitekosten

Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie

Amsterdam, 30 juni 2017 Stichting NL 2025

- 39 -

NL2025 jaarverslag 2016  
NL2025 jaarverslag 2016  
Advertisement