Page 1

Voorjaar 2018

NL2025 SAMEN MAKEN WE NEDERLAND

EXCELLENT ONDERWIJS

DUURZAME GROEI

V I TA L E S A M E N L E V I N G

Binnen het onderwijs steunen we initiatieven die zich richten op een breder curriculum, het doorlopend ontwikkelen van schoolleiders en leerkrachten en het verminderen van uitval.

Voor een betere toekomst van Nederland op het gebied van duurzame groei richten we ons op meer ambitieus ondernemerschap, meer werk en duurzame innovaties.

Om onze samenleving nog vitaler te maken, ondersteunen we initiatieven die zich inzetten om kinderen vitaal te laten opgroeien in een gezonde duurzame leefomgeving en ze aangesloten te laten blijven in de samenleving.

12

14

6

NL2025 – EEN STERK GROEIENDE BEWEGING

Van landelijk naar lokaal voor nog meer impact NL2025 is een sterk groeiende beweging: het is fantastisch dat steeds meer mensen het gedachtegoed van NL2025 uitdragen en zich op persoonlijke titel volgens het ‘pay-it-forward’-principe – ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders – inzetten om Nederland zo optimaal mogelijk te positioneren voor de toekomst. We merken dat de aanpak van NL2025 werkt – we zijn in staat om met onze principes initiatieven op te schalen en meer impact te realiseren. Er ontstaat in toenemende mate een klimaat van verbinding en samenwerking in Nederland en we zijn trots dat we daar een bijdrage aan mogen leveren. Doordringen in de haar­ vaten van de samenleving Maar het kan beter: tijdens een landelijke bijeenkomst van NL2025 (zie pagina 2) zijn we tot het inzicht

NL2025 PRINCIPES •Wij zetten ons in voor de 80% waarover de inwoners van Nederland het eens zijn (en dat is veel). • Wij bevorderen initiatieven (‘best practices’) voor excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving in Nederland. • Wij zetten ons op persoonlijke titel in om met onze ervaring, kennis en netwerk zulke initiatieven te verbinden en op te schalen voor beter resultaat. •We omarmen diversiteit en inclusi­ viteit – gezamenlijk kunnen we oplossingen realiseren. Er is reeds een diverse groep inwoners van Nederland aangesloten vanuit allerlei disciplines, zoals sport, kunst, bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs. Iedereen die onze principes omarmt kan meedoen – samen maken we Nederland. •Pay it forward – ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders – is een belangrijk onderdeel van ons gedachtegoed.

gekomen dat we dieper moeten doordringen in de haarvaten van onze samenleving om alle doelgroepen te bereiken en iedereen aan boord te houden. De initiatieven die worden gesteund door NL2025 die bijdragen aan excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving kunnen vooral lokaal heel veel impact hebben. Om initiatieven nog beter te kunnen schalen, hebben we onze focus verlegd van landelijk naar lokaal – we geloven dat de kracht van NL2025 ook daar het verschil kan maken. Lokaal maken we het verschil Een uitrol van het landelijke NL2025-platform naar steden is een effectieve manier om het gedachte-

goed en de principes van NL2025 te verspreiden en meer mensen te verbinden. We vergroten, verbinden en versterken hiermee lokale netwerken en brengen landelijke initiatieven naar de steden. Net als op landelijk niveau selecteren we ook lokaal initiatieven om verder op te schalen. Deze lokale initiatieven kunnen we ook laten groeien in andere NL2025-steden. Deze aanpak heeft al geleid tot regionale bijeenkomsten van NL Groeit, NL Vitaal, en NL2025-steden zoals Breda, Utrecht, Rotterdam en Haarlem. Meer steden zullen volgen en de beweging zal sterker worden – samen maken we Nederland! ■

PAG. 6

NL LEERT

PAG. 12

NL GROEIT

PAG. 14

NL VITAAL

PAG. 16

NL GET IT DONE

Lees meer over de landelijke bijeenkomst van NL2025 op pagina 2

Waar staat NL2025 voor? Een beter Nederland – voor iedereen Het gaat goed met Nederland, met een open, veilige, tolerante samenleving, met een ondernemend handelsvolk, met een sterke economie en met wetenschap, cultuur, sport, onderwijs en zorg van hoog niveau – maar het kan beter. Als we naar de toekomst kijken is het niet zeker dat wij en volgende generaties het net zo goed zullen hebben. Inwoners van Nederland hebben zorgen over de toekomst. Zorgen op het gebied van onze gezondheid, vergrijzing, het milieu, de polarisatie van onze samenleving, over schaarse grondstoffen en onze banen. Daarom zullen wij met elkaar de kansen moeten zoeken en uitwerken. Uit de enquête ‘Namens Nederland’, waaraan meer dan 100.000 inwoners van Nederland meededen, bleek dat een ruime meerderheid bereid is om zich met tijd, kennis en talent in te zetten voor een beter Nederland. Vooral als het gaat om onderwijs, vitaliteit en ondernemerschap met banen – en dat alles voor iedereen.

Onze ambities We willen ervoor zorgen dat een groot deel van de inwoners van Nederland zich vanuit het pay-it-forward gedachtegoed inzet om samen te bouwen aan een betere toekomst voor Nederland binnen de thema’s excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. Als NL2025 hebben we de ambitie om een Nederland te realiseren met perspectieven en kansen voor iedereen. We streven ernaar dat Nederland in de Top 5 staat van de wereldranglijst met excellent onderwijs dat toegankelijk is voor alle kinderen. We willen van Nederland het land van ondernemerschap maken met banen en duurzame innovaties – we werken vanuit gespecialiseerde regio’s om de economische groei van Nederland te versterken. We streven ernaar dat alle gemeenten in Nederland actief aan de slag zijn met een integrale aanpak zodat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezonde en duurzame leefomgeving. We streven ernaar dat iedereen in Nederland profiteert van groei en aan boord is en blijft. ■


Pagina 2

NL2025 BIJEENKOMST LEIDT TOT NIEUWE INZICHTEN

Meer focus op lokale aanpak De aanjagers van NL2025 komen op frequente basis bij elkaar in zowel grote als kleine bijeenkomsten. Daar bespreken we samen met initiatiefnemers hoe we het beste kunnen bijdragen om meer impact te realiseren. De landelijke bijeenkomst van NL2025 in maart 2017 was een bijzondere bijeenkomst– met een divers gezelschap van 120 deelnemers met o.a. aanjagers, initiatiefnemers, beleidsbepalers, buurtwerkers en sociaal hulpverleners – hebben we

besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat Nederland een meer inclusieve samenleving wordt waarin echt iedereen aan boord is en blijft, en profiteert van groei. NL2025 streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet en de kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst zijn we vanuit vier perspectieven – buurt, onderwijs, culturele achtergrond en bedrijfsleven – onder leiding van

Wilfred Genee en Salem Samhoud met elkaar in gesprek gegaan. Voor elk perspectief hebben we een unieke groep mensen bereid gevonden om persoonlijke verhalen en ervaringen te delen, zoals mensen die zich met veel toewijding inzetten in de buurt om de sociale cohesie te verbeteren, mensen die veel zorg en aandacht besteden om kwetsbare jongeren kansen te geven om aan hun talent te werken, en scholen die zich hard maken voor gelijke kansen voor

BUURT

elk kind. Door elkaar te ontmoeten, met elkaar in dialoog te gaan en goed naar elkaar te luisteren, ontstonden waardevolle inzichten. Als we echt iedereen aan boord willen houden in Nederland, zullen we nog dieper moeten doordringen in de haarvaten van onze samenleving. De uitkomsten van de dialogen hebben geleid tot concrete vervolgacties om nog dichter bij de doelgroepen te komen waar we het allemaal voor

De buurt is dé plek voor het geven van positieve aandacht en kansen, en waar verbinding tot stand kan komen. Neem als voorbeeld de sportclub in de buurt: dit is de plek bij uitstek waar verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Dit levert positieve aandacht op en zorgt voor verbinding en inspiratie. Ook zijn rolmodellen in de buurt erg belangrijk. Zij kunnen anderen in de buurt bereiken en hen mee laten doen. Samira El Idrissi, meervoudig wereldkampioen Taekwondo, is zo'n rolmodel: naast haar werk als model begeleidt ze jongeren in Amsterdam, Rotterdam en Drachten. Met haar organisatie LaForsa richt ze zich op jonge meiden. Het doel is hen bewuster en zelfverzekerder in het leven te laten staan door hen meer te laten bewegen en hun bewustzijn van een gezonde levensstijl te vergroten. Hoe verder? Veel ontmoetingen vinden plaats op lokaal niveau: in de buurt, op school of bij de sportvereniging. We hebben ervaren dat als we met NL2025

doen: we hebben onze focus verlegd van landelijk naar regionaal en lokaal. We gaan op basis van ‘pay it forward’ samen aan de slag om initiatieven ook op regionaal en lokaal niveau te helpen opschalen en de impact te vergroten. We doen dat binnen de gebieden excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. ■

nog meer willen doordringen in de haarvaten van Nederland, dan zullen we – naast het landelijke platform – meer op regionaal en lokaal niveau actief moeten worden. We kunnen de verbinding maken vanuit het sterke landelijke NL2025-platform met regio’s en steden om nog meer mensen te verbinden die het gedachtegoed en de principes van NL2025 kunnen uitdragen en lokaal het verschil kunnen maken. We gaan ons lokaal organiseren door NL2025-steden op te zetten in Nederland. In deze steden zetten we een samenwerkingsplatform op dat – net als het landelijke NL2025-platform – bestaat uit personen vanuit verschillende disciplines, zoals sport, kunst, bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs. Sinds maart 2017 hebben we o.a. regionale bijeenkomsten gehouden van nlgroeit en NL Vitaal en zijn we gestart met NL2025-steden in Breda, Utrecht, Rotterdam en Haarlem – meer steden zullen nog volgen. ■ Lees verder op pagina 4.

“Gezond leven gaat voor mij over sporten, gezond eten, gezonde relaties, grenzen stellen, jezelf beschermen en stevig staan. Met mijn initiatief ‘La Forsa’ breng ik met fashion en beauty meiden in beweging.” Samira El Idirissi, wereldkampioen Taekwondo

ONDERWIJS Ontmoetingen zijn erg belangrijk om inclusiviteit te vergroten. Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met mensen van verschillende achtergronden, helpen we hen om op verschillende manieren naar complexe zaken te kijken. Het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol: door jonge kinderen gedifferentieerd onderwijs te laten volgen, kunnen ze hun talenten beter tot ontwikkeling laten komen en kansen optimaal benutten. Aan tafel vertelde Monaïm Benrida, projectleider Gelijke Kansen Alliantie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat

ontmoetingen tussen scholieren met verschillende achtergronden erg belangrijk zijn. Kinderen moeten ruimte en vertrouwen krijgen om verhalen te vertellen. Zo kunnen ze anderen helpen en inspireren om samen stappen vooruit te zetten. Samen hebben we hier een verantwoordelijkheid in. Hoe verder? We richten ons op initiatieven die helpen ervoor te zorgen dat jongeren gelijke kansen krijgen. FutureNL (zie pagina 10) streeft er bijvoorbeeld naar om alle Nederlandse kinderen digitale vaardigheden te laten ontwikkelen door vanzelfspre-

kende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. We helpen Young Impact (zie pagina 11) dat programma’s aanbiedt aan scholen om kinderen burgerschapsvaardigheden bij te brengen en ze te leren zich in te zetten voor een ander. Dit doen ze bijvoorbeeld ook voor jeugdzorg om meer doelgroepen te kunnen bereiken. Champs on Stage (zie pagina 8) helpt MBO-leerlingen door het aanbieden van stages om te ontdekken waar zij later willen werken en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, en stichting leerKRACHT (zie pagina 7) verbetert de kwaliteit van het onderwijs met meer werk­ plezier en minder werkdruk. ■

“Verschil moet er niet zijn, verschil moet je maken.” Monaïm Benrida, projectleider Gelijke Kansen Alliantie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Pagina 3

CULTURELE ACHTERGROND Vind elkaar in universele waarden en laat positieve voorbeelden zien. Dit werkt verbindend en leidt tot minder angst om elkaar te ontmoeten. Rolmodellen nemen hierbij een cruciale rol in: een rolmodel is iemand die een gezicht kan geven aan een doelgroep. Iemand die een doelgroep kan bereiken, hen inspireert, een nieuw perspectief kan bieden of een voorbeeld kan geven van het gedrag dat ze zelf willen veranderen. Rolmodellen kunnen bepalend zijn voor de ambitie van heel veel anderen. Door meer rolmodellen te creëren en hen verhalen te laten vertellen, kunnen we meer doelgroepen aanspreken en meer positieve ervaringen delen. Aan tafel benadrukte Nora El Abdouni het belang van elkaar ontmoeten en vanuit die ontmoeting kijken naar het gemeenschappelijke. Zij zet zich met veel passie in om ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken met en tussen verschillende groepen. Op 2 maart 2018 werd ze

uitgeroepen tot ‘Vrouwen van Nu Verschilmaker 2018’. Er ontstond een heel mooie dialoog vanuit de verschillende perspectieven. Er werd geconstateerd dat er een belangrijke rol voor het bedrijfsleven is als het gaat om het creëren van rolmodellen. Voor mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond is het enorm belangrijk dat zij in het bedrijfsleven rolmodellen herkennen. Op die manier kunnen jonge en/of potentiële werknemers zien dat ook zij hun eigen ambitie kunnen waarmaken als ze erin geloven en geholpen worden. Hoe verder? Vanuit het perspectief bedrijfsleven (zie hieronder) ontstond het plan om samen een actieplan uit werken om culturele diversiteit te bevorderen in het bedrijfsleven. ■

“Maatschappelijke cohesie leidt tot economische progressie. Er is veel talent met een cultureel diverse achtergrond, laten we het volledige potentieel in Nederland benutten!” Kenan Yildirim, aanjager NL2025

BEDRIJFSLEVEN

Inclusiviteit in het bedrijfsleven betekent continue, concrete aandacht voor het creëren van kansen voor iedereen. Dit is niet iets eenmaligs, maar moet een duurzaam karakter hebben. Op deze manier krijgt iedereen een kans en kunnen we optimaal gebruik maken van al het talent in Nederland. Tijdens de gesprekken was iedereen het erover eens dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt als het gaat om iedereen te laten deelnemen en aan boord te houden. Hoe verder? Vanuit het perspectief bedrijfsleven ontstond het plan om samen een actieplan uit werken om culturele diversiteit te bevorderen in het bedrijfsleven – Kenan Yildirim en Wiebe Draijer hebben hierbij het initiatief genomen. Deze actie heeft geleid tot een bijzondere bijeenkomst bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in oktober 2017 met een brede vertegenwoordiging uit de top

van een groot aantal bedrijven, maatschappelijke organisaties, en met rolmodellen met diverse culturele achtergrond. Best practices werden gedeeld, gezamenlijke ambities geformuleerd, en er zijn suggesties en initiatieven genoemd die kunnen bijdragen aan de realisatie van meer doorstroom van culturele diversiteit naar de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Door inzet van kennis, ervaringen en hun netwerk hebben bedrijven een voorbeeldfunctie, spelen een belangrijke rol in de lokale gemeenschap en maken het mede mogelijk om kansrijke initiatieven verder op te schalen en hun impact te vergroten. Een bijvoorbeeld daarvan is NL Get It Done (zie pagina 16). We verbinden young professionals uit het bedrijfsleven aan initiatieven om deze sneller te laten groeien en succesvol te laten zijn. ■

“Omdat we allemaal wensen dat er voor alle kinderen van de huidige en volgende generaties een goede toekomst van Nederland is.” Frans van Houten, aanjager NL2025

“Houd je doel voor ogen en blijf ook de kleine stapjes zien die je vooruit komt.” Mariëtte Hamer, aanjager NL2025


Pagina 4

DE BEWEGING BREIDT UIT NAAR STEDEN

Lokaal maakt NL2025 het verschil De beweging is in volle gang om NL2025 regionaal te versterken. Door een meer regionale aanpak kunnen we dieper doordringen in de haarvaten van de Nederlandse samenleving en nog meer mensen

bereiken. Met de waardevolle inzichten die we hebben verkregen uit de landelijke bijeenkomst in maart 2017 zijn we aan de slag gegaan om de vertaling te maken van landelijk naar regionaal en lokaal.

Een uitrol van het landelijke NL2025-platform naar steden blijkt een effectieve manier om het gedachtegoed en de principes van NL2025 te verspreiden en meer mensen te verbinden. Maar ook via de thema’s

en de platformen zoals nlgroeit en NL Vitaal organiseren we meer regionale bijeenkomsten om mensen te verbinden. Wij geloven dat de kracht van NL2025 ook lokaal en regionaal het verschil kan maken. Om dit te realiseren zijn we bezig met het creëren van NL2025-steden. Met de uitrol in de steden vergroten, verbinden en versterken we het lokale netwerk. We brengen landelijke initiatieven naar de steden en we selecteren lokale initiatieven om verder op te schalen, ook naar andere NL2025-steden. We zijn reeds

actief in Breda, Utrecht, Rotterdam en Haarlem – in de loop van 2018 zullen meer steden volgen. Hoe kunnen we NL2025 in de steden laten groeien? Wil jij je verbinden en een bijdrage leveren aan NL2025 Breda, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Haarlem, neem dan contact met ons op. Zie je mogelijkheden om in jouw stad aan de slag te gaan, dan horen wij dat ook graag! ■ Neem contact op via info@nl2025.nl

ROTTERDAM

UTRECHT

“We zijn in Rotterdam gestart vanuit actie. Rotterdam wordt namelijk de eerste Young Impact stad van Nederland. Vanuit het initiatief van Young Impact hebben we een werkgroep verzameld bestaande uit diverse partijen in Rotterdam om samen Young Impact op te schalen. Op 6 juni 2018 vieren we de Young Impact Celebration in Ahoy Rotterdam. Dit belooft wederom een grootse bijeenkomst te worden. Met de kracht van NL2025 Rotterdam worden meer scholen geactiveerd en een grotere doelgroep bereikt, met name in Rotterdam Zuid.”

“Eind 2017 heeft er een zeer geslaagde aftrap plaatsgevonden met een groep van 25 mensen voor NL2025 in Utrecht. Fantastisch om te zien dat mensen direct iets willen doen. In januari en februari kwam er opvolging en zijn we met een sterke en diverse groep Utrechters aan de slag gegaan om te bepalen welke initiatieven we kunnen helpen opschalen in Utrecht. De komende maanden zullen er activiteiten zijn rond initiatieven zoals nlgroeit, NL Vitaal en Young Impact.”

Steven van Eijck, aanjager NL2025 Rotterdam

Vincent Moolenaar, aanjager NL2025 Utrecht

BREDA

HAARLEM

“Breda was in 2017 de eerste NL2025-stad. NL2025 Breda bestaat uit een enthousiaste en diverse groep personen die zich inzetten voor zowel lokale als landelijke initiatieven. NL2025 Breda heeft een nlgroeit-evenement naar Breda gehaald, is gestart met ‘Bredanaar helpt Bredanaar’ samen met Steungezin.nl (een lokale variant van ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’) en helpt o.a. bij een initiatief van Brood en Rozen: een bewustzijnsprogramma voor bijstandsvrouwen. Er is enorm veel energie om ook in 2018 de kracht van NL2025 nog veel meer te gaan benutten in Breda.”

“Wij hebben in Haarlem een sterke groep gevormd van bevlogen mensen die graag bijdragen aan excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving in Haarlem. De eerste bijeenkomst voor de grote groep aan­ jagers is in april. Haarlem is klaar voor de volgende stap en om concreet aan de slag te gaan!”

Justin Goetzee, aanjager NL2025 Breda

Lodewijk de Waal, aanjager NL2025 Haarlem


Pagina 5

‘BREDANAAR HELPT BREDANAAR’ EN STEUNGEZIN.NL

Een persoonlijke manier van goeddoen Wat is het? Naar het voorbeeld van het initiatief ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’, bedacht door Alexander Ribbink en Simon Neefjes, heeft dagblad BN De Stem in Breda een start gemaakt met de rubriek ‘Bredanaar helpt Bredanaar’, waarin de hulpvraag van een stadsgenoot centraal staat. Dit is opgepakt samen met het reeds bestaande en succesvolle initiatief Steungezin.nl. Hoe fijn is het om bijvoorbeeld hulp vlakbij te weten als je echt geen geld hebt voor de reparatie van de laptop van je middelbare scholier? Hoe mooi is het dat jouw gift mensen uit je eigen stad blij maakt? Bij de zorgvuldige selectie van hulpvragen Op de foto: Muka Cariza en haar kinderen Kobe, Nala en Marlie. Foto: Edwin Wiekens/Pix4Profs - Bron: BN DeStem

“Amsterdammer helpt Amsterdammer en Steungezin.nl in Breda bewijzen dat er in potentie veel behoefte is aan verbondenheid in onze maatschappij. Onze initiatieven faciliteren contact tussen mensen die enerzijds uit armoede vragen en anderzijds uit generositeit bieden. Wekelijks via de krant en dagelijks digitaal via internet: persoonlijk, concreet en direct. Solidariteit is echt de sleutel tot de poort van de brug die over de kloof tussen arm en rijk ligt en samen kunnen we nog veel meer impact maken.” Helma du Pont, initiatiefnemer Steungezin.nl

“Het is fantastisch om te zien dat het concept van ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’ ook in andere steden wordt opgepakt. Het is soms heel makkelijk om een ander een beetje te helpen en we zouden dat in veel meer steden kunnen doen.” Simon Neefjes, aanjager NL2025

wordt BN DeStem ondersteund door betrokken mensen van het Bredase internetplatform Steungezin.nl. Dit initiatief heeft inmiddels meer dan 1700 matches gemaakt tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die iets willen geven. Mede dankzij de hulp van NL2025 is het aantal matches meer dan verdubbeld in één jaar! De eerste wens was van de 37-jarige Muka Cariza uit Breda (zie foto) die druk bezig is zich een weg uit de bijstand te banen. Daarbij heeft ze een grote wens voor haar kinderen: een gasfornuis. Wat heeft NL2025 betekend? Binnen de doelstelling van vitale samenleving zet NL2025 zich in om

ervoor te zorgen dat er geen mensen buiten boord vallen. Beide initiatieven helpt mensen die minder te besteden hebben aan een meevaller. Ze worden op een hele praktische wijze snel geholpen met een zeer nuttig cadeau en krijgen door deze onverwachte aandacht vaak ook weer wat meer vertrouwen in de medemens en de samenleving. Het draagt bij aan het begrip voor elkaar en zorgt voor een meer verbonden samenleving. Het past helemaal bij het ‘pay-it-forward’-principe van NL2025: ik help jou en jij helpt op jouw beurt weer een ander.

ze gestart in Almelo en binnenkort starten zij ook in Venlo. Het initiatief van ‘Amsterdammer helpt Amsterdammer’ en Steungezin.nl zouden we natuurlijk ook graag in andere steden zien gebeuren en we willen hier graag bij helpen. We zoeken mensen die zich willen inzetten om dit initiatief ook in andere plaatsen tot een succes te maken. ■ Ga naar www.nl2025.nl/aha voor meer info.

Hoe kunnen we dit laten groeien? Het initiatief Steungezin.nl is bezig met het opschalen van dit initiatief naar nieuwe steden: onlangs zijn

BEWUSTZIJNSPROGRAMMA KOPPELT VROUWEN IN DE BIJSTAND AAN TOPMANNEN

Bijstandsvrouw ontmoet Jan Peter Balkenende

Als afsluiting van een bewustzijnsprogramma voor vrouwen met een bijstandsuitkering hadden tien Bredase vrouwen op donderdag 8 maart 2018 – Internationale Vrouwendag – een ontmoeting met o.a. voormalig minister-president en extern Senior Advisor van EY, Jan Peter Balkenende.

Jan Peter Balkenende in gesprek met deelnemers aan het project. Foto: Ron Magielse/Pix4profs - Bron: BN DeStem

‘Bijstandsvrouw date topman’ wordt jaarlijks in en om Breda georganiseerd door de stichting Brood en Rozen. Gedurende zes weken gaan

de bijstandsvrouwen in workshops en trainingen met zichzelf en elkaar aan de slag gingen om te ontdekken waar hun talenten liggen en hoe zij hun netwerk kunnen versterken. Tijdens een afsluitende lunch in Breda was er gelegenheid in gesprek te gaan met een aantal toonaangevende topmannen uit de private en publieke sector. Nora Kasrioui, initiatiefneemster van de stichting Brood en Rozen:

“We bieden onze vrouwen deze mogelijkheid om op een creatieve manier weer toe te treden tot de arbeidsmarkt. De topmannen zitten op de juiste posities om hen daarbij te helpen.” Het bewustzijnsprogramma wordt ondersteund door NL2025 Breda – de helft van de deelnemende topmannen maakt deel uit van NL2025 Breda. ■


Pagina 6

EXCELLENT ONDERWIJS

Binnen het onderwijs steunen we initiatieven die zich richten op een breder curriculum, het doorlopend ontwikkelen van schoolleiders en leerkrachten en het verminderen van uitval. Voorbeelden van deze initiatieven zijn de Nationale Schoolleiders Top, Stichting leerKRACHT en FutureNL.

NL LEERT: NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP

Samen sterker voor nog beter onderwijs

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, was aanwezig tijdens de Nationale Schoolleiders Top voor zowel VO als PO waar hij het belang van deze bijeenkomsten benadrukte:

“Ik vind het prachtig dat er in de afgelopen jaren een beweging als deze is gegroeid, dat schoolleiders elkaar niet als concurrenten zien, maar dat ze elkaar opzoeken en tegen elkaar zeggen ‘wij kunnen iets met elkaar, wij kunnen iets van elkaar leren’. En dat ook het bedrijfsleven daarbij is en expertise overdraagt, dat er een dialoog met elkaar ontstaat, dat is ongelooflijk goed, en ik hoop dat dit de komende jaren nog kan groeien.”

Wie organiseert het? De Nationale Schoolleiders Top voor primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, AVS, de PO-Raad, het Schoolleidersregister PO, CNV Schoolleiders, de VO-Raad, VO-Academie, het Schoolleidersregister VO, en het Netwerk van Schoolleiders.

NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP PRIMAIR ONDERWIJS

Persoonlijk leiderschap ontwikkel je samen Wat hebben we gerealiseerd? Persoonlijk leiderschap ontwikkel je samen – vanuit dit thema zijn schoolleiders uit het primair onderwijs op 25 november 2017 aan de slag gegaan. NL2025 aanjager Martin Hersman inspireerde plenair hoe je aandacht kunt houden voor datgeen wat je belangrijk vindt. Met

metaforen uit de topsport en andere high-performing omgevingen gaf Martin praktische handvatten om tijd en energie effectiever in te zetten voor meer vitaliteit en prestatievermogen. Na de plenaire start gingen de schoolleiders en aanjagers van NL2025 aan de slag in tafelsessies, na een inleiding van Sven Smit, aanjager NL2025, over leiderschap.

Ronilla Snellen, initiatiefnemer en directeur van stichting FutureNL, werd plenair geïnterviewd over digitale geletterdheid en het initiatief FutureNL dat Nederlandse kinderen in het basisonderwijs helpt om digitale vaardigheden te ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken. ■ Lees meer over FutureNL op p10.

Wat is het? Een initiatief van, voor en door schoolleiders. De Nationale Schoolleiders Top inspireert, activeert en faciliteert schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs om elke dag opnieuw het beste uit henzelf te halen en het beste onderwijs in de klas te brengen. De schoolleider heeft hierin een cruciale rol. Als een schoolleider goed functioneert, dan heeft dat onmiskenbaar veel positieve gevolgen voor de kwaliteitsontwikkeling van het team, zichzelf en daarmee ook voor de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen. Door middel van de Nationale Schoolleiders Top creëren we in samenwerking met andere partijen een verbindend platform waar ervaringen en kennis over leiderschap en leiding geven aan verandering kunnen worden uitgewisseld – ontmoetingen, gesprekken en verhalen en inzichten die schoolleiders kunnen motiveren en hen verder kunnen helpen in hun dagelijks werk.

Wat hebben we gerealiseerd? Net als voorgaande jaren zijn we ook in 2017 in twee landelijke bijeenkomsten met meer dan 700 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs aan de slag gegaan om goede voorbeelden en ambities te delen. We hebben hen verbonden met ruim 70 aanjagers van NL2025 uit het bedrijfsleven, cultuur, zorg en sport om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs. De schoolleiders hebben aangegeven dat zij de interactie met leiders uit andere sectoren zeer waardevol vinden voor hun eigen ontwikkeling. Ze beoordelen de bijeenkomsten met een gemiddelde van 8,2 en 95% van de aanwezigen geeft aan er de volgende keer weer bij aanwezig te zijn. ■ Ga naar www.nl2025.nl/nst voor meer info.

“Wij willen allemaal vanuit onze eigen, individuele bevlogenheid de schoolleiders inspireren en zelf natuurlijk ook geïnspireerd worden door de verhalen en drive van de schoolleiders. Samen zetten we ons in voor nog beter onderwijs.” Cathelijne Broers, aanjager NL2025

“Ik zou het heel mooi vinden als iedereen op de Nationale Schoolleiders Top al is het maar 1, 2 of 3 dingen meeneemt waarvan je zegt ‘dat ga ik volgende week proberen’. Om te laten zien dat het toch kan.” Sven Smit, aanjager NL2025

NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP VOORTGEZET ONDERWIJS

Ambities en uitdagingen van schoolleiders Wat hebben we gerealiseerd? Hoe kun je als schoolleider samen met je team vorm geven aan leiderschap om de ambities voor je school waar te maken? Deze vraag stond op zaterdag 11 november 2017 centraal tijdens de derde Nationale Schoolleiders Top voor het voortgezet onderwijs in De Fabrique in Utrecht. Bij de aftrap benadrukte Paul Rosenmöller (Voorzitter VO-raad) dat de Nationale Schoolleiders Top een unieke gelegenheid is om niet alleen met schoolleiders te spreken, maar ook om leiders te ontmoeten die werkzaam zijn in andere sectoren, zoals de zorg,

cultuur, sport en de private sector: “Een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en deze op maandag mee te nemen naar school.” Tijdens tafelsessies gingen de schoolleiders met elkaar en met aanjagers van NL2025 aan de slag: ambities werden uitgewisseld, best practices gedeeld

en vervolgafspraken gemaakt. Daarnaast vond er een paradeprogramma plaats met drie thema’s: leidinggeven aan verandering, de lerende organisatie, en visieontwikkeling. Stichting leerKRACHT maakte onderdeel uit van dit programma. ■ Lees meer over leerKRACHT op p7.

“Uitwisseling met mensen uit andere branches kan heel veel opleveren. En het is vice versa: het bedrijfsleven kan ook leren van het onderwijs.” Jolanda Hogewind, directeur Calvijn College Amsterdam


Pagina 7

STICHTING LEERKRACHT

‘Elke dag samen een beetje beter’ De stichting leerKRACHT, opgericht in 2012 door Jaap Versfelt, heeft als ambitie om het onderwijs op alle Nederlandse scholen naar eigen inzicht van de leerkrachten te verbeteren met als motto ‘elke dag samen een beetje beter’. Jaap Versfelt: “Stichting leerKRACHT wil de aandacht verleggen naar de essentie van toponderwijs: de kwaliteit van de leraar. Optimaal leren door de leerlingen vergt leraren die samenwerken in een verbetercultuur, leerkrachten en schoolleiding die leren van elkaar en samen

verbeteren. Ook de schoolleiders maken het verschil: hoe meer tijd zij besteden aan coaching en ondersteuning van hun leraren, hoe hoger het onderwijsniveau.” Na de start met 15 scholen in 2012 nemen momenteel 615 scholen, 13.000 leraren en 320.000 leerlingen deel aan intensieve een- of tweejarige verandertrajecten waarin bordsessies – naast gezamenlijk lesontwerp, luisteren naar de stem van de leerling en het geven van feedback aan elkaar – een cruciale rol spelen. Jaap Versfelt: “Voor schoolleiders

en leraren die aan de voorkant zitten van deze transformatie van een compleet schoolsysteem zijn bedrijfsbezoeken zoals bij Philips Drachten (zie rechts op deze pagina) erg belangrijk. Het enthousiasme binnen de bedrijven die ‘lean’ werken, inspireert om zelf stappen te zetten om de kwaliteit van het onderwijs blijvend te verbeteren – op weg naar meer werkplezier, een betere samenwerking met collega’s, een lagere werkdruk, en meer leerplezier voor leerlingen en studenten.” ■ Ga naar www.nl2025.nl/leerkracht voor meer info.

“Het netwerk van NL2025 heeft ervoor gezorgd dat wij het aantal te bezoeken locaties enorm konden uitbreiden, en daarmee ook het aantal leraren dat we kunnen laten ervaren wat ervoor nodig is om elke dag samen een beetje beter te worden.” Jaap Versfelt, initiatiefnemer leerKRACHT

Foto: Philips

Bedrijfsbezoek Stichting leerKRACHT aan Philips Drachten Wat is ‘lean excellence’, hoe heeft Philips Drachten dit ingevoerd, hoe realiseer je een cultuurverandering op een duurzame manier, en vooral: welke elementen van ‘lean’ zou je kunnen toepassen om een verbetercultuur in het Nederlandse onderwijs te realiseren? Om antwoorden te krijgen op deze vragen namen ongeveer 30 leerkrachten en schoolleiders uit het lager, voortgezet en middelbaar onderwijs op donderdag 18 januari een kijkje in de keuken bij Philips Drachten. Deze bedrijfsbezoeken vinden plaats – ook bij andere bedrijven in Nederland – als onderdeel van een intensief programma van de Stichting leerKRACHT om het schoolsysteem in Nederland te veranderen door een verbetercultuur te creëren – elke dag samen een beetje beter.

“Wacht niet op de verandering, wees zelf de verandering. We hebben namelijk een cultuurverandering in het onderwijs nodig – die kunnen we o.a. helpen realiseren door middel van ‘elke dag samen een beetje beter’.” Hans de Jong, aanjager NL2025

“Bij de schoolleiders zit zoveel inspiratie. Hun startopstelling is veel moeilijker dan in een bedrijf, ze hebben te maken met veel meer beperkende externe randvoorwaarden. Juist daarom was ik zo onder de indruk van de daadkracht op de scholen zelf. Er zijn zo veel initiatieven binnen scholen die echt het verschil maken, die echt werken. Mijn tip is dan ook: deel die ervaring met elkaar. En de Nationale Schoolleiders Top is daarvoor fantastisch!” Daniel Ropers, aanjager NL2025

Duurzame cultuurverandering Na verwelkoming door Jaap van Ham, hoofd van het Lean Excellence Office, brachten de gasten in drie groepen een bezoek aan vier afdelingen op en rond de werkvloer. Bordsessies, standaardisatie van werkprocessen, het dagelijks identificeren en oplossen van problemen, en luisteren naar de stem van de klanten en mede-

werkers – alle ingrediënten van ‘lean’ werken werden besproken. De vragen spitsten zich vooral toe op het inzichtelijk maken van problemen, het meenemen van collega’s in een verandertraject, omgaan met weerstand, de rol van teamleiders, en het maken van duidelijke keuzes. De bezoekers konden zelf ervaren dat er sinds 2009 bij Philips Drachten met ‘Lean Excellence’ een duurzame cultuurverandering heeft plaatsgevonden die met enthousiasme wordt gedragen door de werknemers zelf. Met concrete en haalbare doelstellingen wordt iedereen elke dag weer positief uitgedaagd en geactiveerd om in kleine stappen bezig te zijn met leren en verbeteren. “Begin ergens, en hou vol!” Na de rondleidingen spraken de deelnemers over wat ze gezien hadden, waarom dit belangrijk is, en hoe ze elementen van ‘lean excellence’ kunnen toepassen in hun eigen onderwijsomgeving, waar de werkdruk hoog is en de tijd vaak lijkt te ontbreken. Jaap van Ham besloot het bezoek met advies aan de deelnemers: “Falen mag, maak fouten, maar begin ergens, en hou vooral vol!” ■


Pagina 8

IMPRESSIE VAN DE RESULTATEN

1

2

1 CHAMPS ON STAGE HELPT LEERLINGEN BIJ HUN OPLEIDINGSKEUZE op de beurs Spots on Jobs voor alle vmbo-leerlingen in Den Haag. Champs on Stage vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland gelijke kansen krijgen. Veel vmbo-scholieren worden van huis uit nauwelijks gestimuleerd om vaardigheden te leren die belangrijk zijn om later een plek op de arbeidsmarkt te veroveren en te behouden. Daarom helpt Champs on Stage hen om – ter voorbereiding op hun mbo-keuze en toetreding tot de arbeidsmarkt – een gedegen en passende stage te lopen.

2 Ralph Hamers is als aanjager van NL2025 actief betrokken bij het thema Duurzame Groei en zet zich samen met andere aanjagers in voor nlgroeit en het versterken van de economische regio’s in Nederland. Vanuit NL2025 willen we graag helpen om universiteiten, innovatieve bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen te verbinden met als doel de onderlinge samenwerking te versterken en regio’s als Wageningen en Leiden op die manier nog beter op de kaart te zetten.

6

5 5 JINC BAAS VAN MORGEN. Vmbo-leerling Delina maakt een selfie met minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Delina was één van de ruim 200 kinderen die op 25 januari 2018 voor een dag op de stoel van een politicus, directeur of hoofdredacteur mochten zitten. Dit gebeurde in het kader van JINC Baas van Morgen, een evenement dat voor de vierde keer werd georganiseerd. Tijdens deze dag lopen jongeren die opgroeien in wijken met sociaaleconomische achterstand een dag mee met iemand uit de top van het bedrijfsleven, de politiek of een culturele instelling. Dit geeft hun, aldus JINC, veel kennis over de arbeidsmarkt, een waardevol contact voor de toekomst en een hoop plezier en zelfvertrouwen.

9 9 Samen met professor Erik Scherder en schaker Hans Böhm sprak Johan Wakkie, aanjager NL2025, in Schouwburg Amstelveen over hoe onder andere (denk)sport een belangrijke rol kan spelen bij de algemene ontwikkeling van (het brein van) kinderen: “Voldoende bewegen, gezonde voeding krijgen en in aanraking komen met kunst en cultuur, muziek en denksporten zijn belangrijke aspecten die ervoor zorgen dat kinderen gezond kunnen opgroeien.”

6 UTRECHTSE STUDENTEN VOOR EEN BETER NEDERLAND. In opvolging van de eerste inspirerende studentenbijeenkomst in Utrecht kwamen op 9 juni 2017 meer dan tachtig studenten bij elkaar in het Academiegebouw in Utrecht. Dit succesvolle vervolgevenement was opgezet in samenwerking met een groep studenten die als aanjager van NL2025 andere studenten een platform willen bieden om zich in te zetten voor bestaande initiatieven. Namens NL2025 waren aanjagers Arjen Gielen, Marjan Oudeman, Hanna Verboom en Victor Knaap aanwezig.

10 10 Op 25 januari 2018 wisselden meer dan honderd vertegenwoordigers van overheden, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en ondernemers uit de regio Oss ideeën uit voor initiatieven om jongeren gezonder te laten leven en meer te laten sporten. Na de plenaire vraaggesprekken met Marjon Bachra (directeur Jongeren Op Gezond Gewicht), Marcel Visser (lid Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid VU Amsterdam) werden de aanwezigen geïnspireerd door Carole Thate (aanjager NL2025) en Niels Meijer (directeur Johan Cruyff Foundation).  Foto: Bas Boersma


Pagina 9

3

4

3 CULTURELE DIVERSITEIT AAN DE TOP IN NEDERLAND. Op 25 oktober 2017 vond een bijzondere bijeenkomst plaats bij de Sociaal-Economische Raad (SER) met een brede vertegenwoordiging uit de top van een groot aantal bedrijven, maatschappelijke organisaties en rolmodellen met een cultureel diverse achtergrond. Men ging met elkaar in gesprek hoe sociale cohesie alsook het economisch potentieel in Nederland maximaal benut kan worden, met als doel: bevorderen van culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

4 NL GET IT DONE LUIDT GONG OP EURONEXT AMSTERDAM. Op 6 december 2017 is ‘NL Get It Done’ – een samenwerkingsverband tussen NL2025 en Get It Done, twee platforms die zich al inzetten voor een beter Nederland – van start gegaan. Jonge talenten gaan zich binnen NL Get It Done inzetten om bestaande, vooral regionale initiatieven in Nederland op het gebied van excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving te laten groeien. Om de start kracht bij te zetten, luidde Hanna Verboom, initiatiefnemer NL Get It Done, op maandag 18 december de gong op Euronext Amsterdam.  Foto: Euronext Amsterdam

8

7 7 CONFUUS – TAART MET EEN GOED GEVOEL. Bij Confuus worden lekkere, eigentijdse taarten gebakken door mensen met een verhaal. De taarten worden verkocht aan horeca en particuliere klanten. Confuus biedt een veilige werkplek aan kwetsbare Amsterdammers die graag zinvol, ambachtelijk werk willen doen. Yvette uit Rwanda is op haar twintigste in Nederland komen wonen. Werken bij Confuus betekent veel voor haar: “Het werken met mensen, weer een dagritme krijgen en op tijd leren komen is goed voor mij. Ik voel me verantwoordelijk en dat geeft een goed gevoel.”  Foto: Confuus

8 LANDELIJKE NL2025-BIJEENKOMST in september 2017 op het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-west. In ‘Zomergasten’ vertelde voormalig burgemeester Eberhard van der Laan over deze school: “Het was misschien wel de slechtste school van Amsterdam en is nu misschien wel de beste school van Nederland.” Op de vraag wat er uniek is aan haar school gaf directeur Jolanda Hogewind belangrijk advies aan alle schoolleiders in Nederland: “Stap uit de slachtofferrol, en pak zelf de regie! Er werken hier goede mensen op de goede plek, die de leerlingen in hun kracht kunnen zetten.”

11 11 HERMITAGE VOOR KINDEREN. Hermitage Amsterdam biedt een gratis meerjarig kunstonderwijs­ programma, de Hermitage voor Kinderen, waarbij álle kinderen de kans krijgen hun artistieke talent te ontwikkelen. Aan dit programma hebben al 60.000 leerlingen deelgenomen – de ambitie is om de komende 10 jaar 100.000 leerlingen welkom te heten. De Hermitage voor Kinderen draagt bij aan de ontwikkeling van de vaardigheden ‘van de 21ste eeuw’ die nodig zijn in een steeds complexere en globaliserende leef- en werkomgeving. Denk hierbij aan creativiteit, kritisch denken, communicatie, probleemoplossend vermogen en samenwerking.

12 12 PIETER GABRIEL (13), één van de jongste en meest talentvolle DJ’s en producers in Nederland van dit moment, verzorgde tijdens het jaarevent van nlgroeit op 28 maart 2018 in SugarCity in Halfweg de muziek, in aanwezigheid van de ruim 300 bezoekers. Zijn hoogtepunt: een selfie met Hare Majesteit Koningin Máxima.  Foto: Daniel Verkerk


Pagina 10

FUTURE NL

‘Alle kinderen digitaal vaardig, dat is ons motto’ Hoe is het begonnen? Ronilla Snellen is de initiatief­ nemer en directeur van de stichting FutureNL. Waarom belangrijk? “We zien een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de toekomstige vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden”, legt Ronilla Snellen uit. ”Kinderen groeien op als technologieconsumenten, maar moeten ook opgeleid worden tot technologieproducenten: de makers van onze toekomst. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat onze kinderen digitale vaardigheden ontwikkelen om de toekomstige wereld te kunnen begrijpen en maken.” Wat is het doel van FutureNL? “Onze ambitie is dat op alle basisscholen in Nederland structureel les wordt gegeven in digitale vaardigheden”, zegt Ronilla Snellen. “Samen met scholen, overheden, universiteiten en het bedrijfsleven werken we daar op twee manieren aan: we ontwikkelen voor de vier deelgebieden van digitale geletterdheid – computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden – leerlijnen en bieden gratis lesmateriaal aan via ons platform www.futureNL.org. Dat is iets waar leerkrachten echt blij van worden: het wordt al op meer dan 1200 van de 7000 basisscholen gebruikt. Daarnaast heeft de lobby om digitale geletterdheid deel uit te laten maken van het nieuwe curriculum effect gehad: het kabinet onderschrijft in het nieuwe reageerakkoord de verplichting van dit vak voor zowel basisscholen als voortgezet onderwijs.”

“Samen komen tot constructieve, innovatieve oplossingen die werken. Kinderen digitale vaardigheden bijbrengen die belangrijk zijn voor hun kansen in de toekomst. Niet afwachten maar oppakken!” Ronilla Snellen, initiatiefnemer FutureNL

“Kinderen van nu groeien op in een maatschappij waarin technologie ze ongekende mogelijkheden biedt. Bijna elke toekomstig beroep heeft dan ook een digitaal component en daarom is het zo belangrijk dat alle kinderen nu digitale vaardigheden leren.” Victor Knaap, aanjager NL2025

“FutureNL bewijst dat we niet hoeven te wachten tot het nieuwe curriculum gereed is – we kunnen nu al beginnen. Hiermee leggen we de basis voor onze nieuwe digitale generatie.” Ron de Mos, aanjager NL2025

Wat is de rol van NL2025? NL2025 gebruikt haar netwerk om het belang van digitale geletterdheid en de rol van FutureNL daarbij onder de aandacht te brengen. Via NL2025 is FutureNL verbonden aan NL Get It Done (zie pagina 16): een team young professionals zet zich in om te helpen bij het vergroten van de impact.

Hoe kunnen we dit laten groeien? “We willen een laptopdonatieprogramma activeren – een derde van de basisscholen die een programmeerles bij ons aanvragen heeft onvoldoende devices om deze les klassikaal te kunnen geven”, aldus Ronilla Snellen. “We willen heel graag dat de bedrijven die via de aanjagers verbonden zijn aan NL2025 meedoen aan dit programma door

afgeschreven, oudere laptops aan scholen te geven. Ik wil bedrijven en ouders ook oproepen om scholen te informeren over het bestaan van FutureNL en ons platform met gratis lesmateriaal, gekoppeld aan de bestaande leerlijnen van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).” ■ Ga naar www.nl2025.nl/futurenl voor meer info


Pagina 11

YOUNG IMPACT

‘Samen maken we impact’ logo Young Impact.pdf

1

03/04/2018

11:18

Wie organiseert het? Patrick Anthonissen is initiatiefnemer van Young Impact. Wat is het? Young Impact is een jongerenbeweging die de wereld nú aan het veranderen is. Young Impact verbindt jongeren op basis van het pay-it-forward-principe – door met jongeren mee te denken laat Young Impact zien hoe zij de wereld kunnen veranderen en zelf impact kunnen realiseren. Met een uniek en inspirerend scholenprogramma voor burgerschapsonderwijs helpt Young Impact het beste uit jongeren naar boven te halen – niet door te roepen dat dingen anders moeten, maar door te laten zien dat het kan! Met een inspi-

rerend programma reist Young Impact langs scholen in Nederland om leerlingen te helpen ontdekken wat zij willen veranderen in de wereld en welke talenten en hulpmiddelen ze kunnen inzetten om dat te doen. Dit scholenprogramma voor burgerschapsonderwijs leidt tot een bewezen structurele gedragsverandering bij jongeren – zie infographic. Young Impact wil alle jongeren in Nederland de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Vandaar dat ook – samen met verschillende jeugdhulporganisaties en met ervaringsdeskundige jongeren – een speciaal programma is gestart dat uitgevoerd wordt in o.a. leefgroepen, daklozenopvang, crisisopvang, gesloten opvang, dagbesteding en speciaal onderwijs: al 10 groepen jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, hebben hieraan meegedaan.

Wat hebben we gerealiseerd? Op 30 mei 2017 vond er een uniek event plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam: de Young Impact Celebration, met (inter)nationale iconen, artiesten en live inspiratie voor nog meer positieve verandering. Er kwamen 10.000 jongeren bij elkaar die zich hebben ingezet voor een mooiere wereld. Zij hebben deze kaarten verdiend door in actie te komen: ze hebben op school een programma

“Zonder mijn pitch bij de NL2025-bijeenkomst was het een moeilijker verhaal geworden om een dergelijk groot evenement in de Ziggo Dome te organiseren. Het netwerk van NL2025 heeft enorm veel impact, dat moet je niet onderschatten.” Patrick Anthonissen, initiatiefnemer Young Impact

Challenge Aisha (19) vindt het vervelend dat er verschillende groepjes zijn tijdens de pauze. Ook zijn er veel vooroordelen over elkaar. Daarom organiseert ze een kook-challenge om elkaar beter te leren kennen. Op haar school gaan drie Nederlandse jongeren en drie jongeren uit een andere cultuur samen Nederlandse én buitenlandse gerechten koken. Hierdoor hoopt Aisha beide groepen dichter bij elkaar te brengen.

gevolgd en deelgenomen aan de zogeheten challenges. NL2025 heeft geholpen bij de organisatie van dit unieke evenement. Ook heeft NL2025 geholpen met inzet van het netwerk om verbindingen te maken met jeugdhulporganisaties. Hoe kunnen we dit laten groeien? Het doel van Young Impact is om 1 miljoen jongeren in Nederland te inspireren en activeren om zich in te zetten voor een ander op basis van ‘pay it forward’. NL2025 Rotterdam gaat aan de slag om de eerste Young Impact stad te worden van Nederland. Op 6 juni 2018 houdt Young Impact de tweede editie van de Young Impact Celebration in Ahoy Rotterdam. Dit belooft we-

derom een grootse bijeenkomst te worden. Met de hulp van NL2025 Rotterdam worden meer scholen geactiveerd en een grotere doelgroep bereikt. Invloedrijke personen worden ingezet om kinderen te enthousiasmeren deze inspirerende jongerenbeweging te versterken. Het zou fantastisch zijn om dit initiatief op te schalen naar andere steden, zodat de pay-it-forward-gedachte door kinderen duurzaam wordt uitgedragen. Hiervoor zoeken we meer steden en scholen die willen deelnemen aan de challenges, en meer aanjagers die zich willen inzetten om de impact van Young Impact te vergroten. ■ Ga naar www.nl2025.nl/youngimpact voor meer info.

“Ik geloof in de kracht van jongeren en dat zij samen echte verandering kunnen realiseren. Wanneer alle jongeren de kans krijgen om te ervaren wat het oplevert als je je inzet voor een ander, dan zie ik een mooie toekomst voor de huidige en volgende generaties.” Dick Boer, aanjager NL2025


Pagina 12

DUURZAME GROEI

Voor een betere toekomst van Nederland op het gebied van duurzame groei richten we ons op meer ambitieus ondernemerschap, meer werk en duurzame innovaties. We ondersteunen initiatieven zoals nlgroeit die zich richten op meer kwalitatief goede starters, het laten doorgroeien van het MKB en het verbeteren van onze internationale positie.

NLGROEIT

Groei begint met ambitie

Meer dan 400 ondernemers zijn gekoppeld aan een mentor

>400

matches

>200

mentoren Meer dan 200 mentoren zetten zich in voor

Foto’s zijn gemaakt door Daniel Verkerk

een groeiondernemer

Meer dan de helft heeft 2 of meer gesprekken met de mentor

90% Ruim 90% vindt dat de mentor veel tot zeer veel relevante ervaring heeft voor zijn groeivraag

8+

Ruim 80% waardeert het gesprek met een 8 of meer

Ruim 50% vindt dat de inzichten veel tot zeer veelbijdragen aan de toekomstige groei van het bedrijf

Wie organiseert het? Nlgroeit is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, NLevator, de Kamer van Koophandel en NL2025. Waarom belangrijk? Nederland is kampioen starten, maar het toenemend aantal bedrijven in Nederland staat in contrast met de steeds kleiner wordende groep aan bedrijven die daadwerkelijk groeien. Er ontstaat een kloof tussen de kopgroep aan snelle groeiers en stabiele/krimpende MKB-bedrijven (bron: nlgroeit whitepaper: ‘De haperende groeimotor van het Nederlandse kleinbedrijf’). Onze droom is dat Nederland een land wordt van groeiondernemers. Een land dat uitdaagt tot creatief, innovatief, professioneel, ambitieus en grenzeloos ondernemerschap dat leidt tot duurzame waarde voor de ondernemer én de samenleving. Dat Nederland parels van bedrijven voortbrengt die internationaal als wereldspelers worden aangemerkt. . Wat is het? Het doel van nlgroeit is om het groeivermogen in het MKB in Nederland te vergroten. Met nlgroeit creëren we een platform dat ondernemers in Nederland inspireert om ambitieuzer te denken over groei – groei

begint met ambitie. Het nlgroeit platform activeert ondernemers met een omzet van meer dan EUR 1 miljoen om aan zichzelf te werken, geeft inzichten in wat de markt hun te bieden heeft en biedt hulp met ervaren mentoren vanuit het bedrijfsleven. Nlgroeit koppelt ondernemers aan mentoren die op persoonlijke titel helpen door kennis en ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over vraagstukken op het gebied van leiderschap, internationalisering, marketing&sales en groeifinanciering. Deze groep mentoren bestaat uit topondernemers en CEO’s. Het delen van kennis en ervaringen doen de mentoren op basis van het pay-it-forward-principe. We hopen dat de mentees met deze hulp hun groeiambitie kunnen realiseren en dat zij later als mentor ook hun ervaringen weer kunnen delen met andere ondernemers en bedrijven. Regionale activiteiten om groei te versterken Met nlgroeit organiseren we landelijke en regionale bijeenkomsten van, voor en door ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten worden er inspirerende voorbeelden van groeiondernemers gedeeld, maken we ondernemers bewust van groeikansen en bieden we ondernemers informatie en tools die betrekking hebben op groei en vaardigheden. Nlgroeit

“Ik zet me graag in voor een toekomst met werk voor iedereen en zorg en aandacht voor wie dat nodig heeft. Kortom: ‘iedereen aan boord.’” Jacques van den Broek, aanjager NL2025

wil de krachten van bestaande initiatieven versterken. Met de regionale bijeenkomsten zoeken we de samenwerking op met bestaande regionale initiatieven om een regionaal ecosysteem verder te helpen versterken. Het programma van nlgroeit brengt ondernemers met elkaar in contact om best practices te delen en elkaar te kunnen helpen in hun groeiproces. Daarnaast koppelen we de ondernemers aan mentoren die kunnen helpen bij het zetten van de volgende groeistap. Met regionale bijeenkomsten – die al hebben plaatsgevonden in Zeeland,

Heerenveen en Breda – bereiken we meer ondernemers in het hele land. Meer steden volgen in 2018! Hoe kunnen we dit laten groeien? Vooral bedrijven met een grote groeiambitie en/of internationale focus zouden we graag verder willen helpen. We zijn op zoek naar bedrijven die werkgelegenheid creëren en duurzame economische groei helpen realiseren. Ben jij zo’n groeiondernemer en heb je graag hulp van een mentor? ■ Meld je dan aan via www.nl2025.nl/ nlgroeit

“Hoe mooi zou het zijn als Wageningen met Agrifood en Leiden met het Bio Science Park naast Brainport Eindhoven economische regio’s van wereldformaat zouden worden waar universiteiten en kennis­ instellingen met innovatieve hoogwaardige bedrijven samenwerken om in te spelen op wereldwijde veranderingen. Kansen creërend voor iedereen.” Joost Scholten, aanjager NL2025


Pagina 13

NEDERLANDS BEST GROEIENDE BEDRIJVEN

Top 250 groeibedrijven Takeaway.com, staat bovenaan de lijst van 250 best groeiende Nederlandse bedrijven, die is gepresenteerd tijdens het jaarevent van nlgroeit door het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en nlgroeit. In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Maximá werd tijdens het jaarevent van nlgroeit in SugarCity in Halfweg de prijs uitgereikt aan oprichter en directeur Jitse Groen. Takeaway.com creëerde 936 nieuwe

banen in de periode van eind 2014 tot en met 2017. Gezamenlijk hebben de 250 bedrijven uit deze lijst in deze periode meer dan 32.000 banen gecreëerd, zo werd duidelijk uit het onderzoek – de Top 10 zorgde alleen al voor 17.446 banen.

De Top 250 Groeibedrijven 2018 toont de Nederlandse bedrijven die in de periode van eind 2014 tot en met 2017 de meeste groei hebben gerealiseerd, waarbij de top 10 is gerangschikt op basis van het aantal

nieuw gecreëerde banen in termen van FTE. De Top 250 Groeibedrijven, die vorig jaar voor het eerst verscheen, is gebaseerd op het ScaleUp Dashboard van het ECE en RSM. Het is een overzicht van bedrijven die aan het begin van de periode minimaal 10 werknemers en/of 5 miljoen euro omzet behaalden en jaarlijks een groei van minimaal 20% in omzet en/of werknemers realiseerden. Vorig jaar voerde het cosmeticamerk Rituals de lijst aan. ■

JAAREVENT NL GROEIT “De ondernemer is zelf vaak de sleutel naar de volgende groeifase van het bedrijf. Je moet continu aan jezelf blijven werken om het maximale uit jezelf, je bedrijf en mensen te halen.” Kees de Jong, aanjager NL2025

“Beperkingen zijn illusies. Ze bestaan alleen in je hoofd. Als mentor van nlgroeit zet ik me graag in om de illusies weg te poetsen en jou als ondernemer te begeleiden naar de volgende fase van je bedrijf.” Bercan Günel, aanjager NL2025

Foto’s zijn gemaakt door Daniel Verkerk

BOARDROOMSESSIES

Speciaal programma voor de grotere groeiondernemers Nlgroeit organiseert zogenaamde boardroomsessies met focus op doorgroei van bedrijven met een omzet van meer dan € 50 miljoen en met de ambitie om door te groeien naar een omzet van € 1 miljard of meer. Deze sessies worden aangeboden door bestuurders en on-

dernemers die verbonden zijn aan NL2025. Het aanbod is gebaseerd op peer-coaching en -learning, passend bij de behoefte van de groeiondernemers. ■ Ga naar: www.nl2025.nl/boardroom voor meer info.

“Als je de goede mentor vindt, je hebt een goed gesprek en er is vertrouwen, dan kan dat enorm helpen om door een groeifase heen te komen en weer een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van je bedrijf.” Harold Goddijn, aanjager NL2025


Pagina 14

VITALE SAMENLEVING

Om onze samenleving nog vitaler te maken, ondersteunen we initiatieven die zich inzetten om kinderen vitaal te laten opgroeien in een gezonde en duurzame leefomgeving en ze aangesloten te laten blijven in de samenleving. Het gaat daarbij o.a. om initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen voldoende bewegen, gezonde voeding krijgen en in aanraking komen met kunst en cultuur, muziek en (denk)sporten. We proberen jongeren te helpen om uiteindelijk met de juiste startkwalificaties, kennis en vitaliteit de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Voorbeelden van projecten die we steunen zijn NL Vitaal, de Schooldakrevolutie en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

NL VITAAL

Meer regionale samenwerkingen door NL Vitaal Wie organiseert het? NL Vitaal is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NL2025. Waarom belangrijk? Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Deze volksgezondheidsproblemen zijn niet terug te voeren op slechts één enkele oorzaak, maar zijn vaak een gevolg van ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten. Dit vormt een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Het is daarom van groot belang om gezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten te stimuleren bij de jeugd. Experts Jaap Seidell, Erik Scherder, Coosje Dijkstra, Liesbeth van Rossum en Erika van den Akker benadrukken in hun whitepaper ‘Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland’ het belang van een integrale aanpak waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien. Wat is het? Vanuit NL2025 willen we de samenleving nog vitaler maken. We helpen

“Tijdens de bijeenkomsten ontstaat er veel energie en worden er aan tafel concrete afspraken gemaakt. Nu moeten we deze energie vasthouden en die gemaakte afspraken ook met z’n allen gaan nakomen.” Erben Wennemars, aanjager NL2025

bij het creëren van een gezonde leefomgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. NL Vitaal ontsnippert en verbindt het landschap van initiatieven op dit gebied en biedt deze initiatieven een platform om te schalen. Samen met het ministerie van VWS en JOGG organiseren we landelijke en regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven te verbinden om samen te werken aan een gezonde leefomgeving voor alle kinderen in Nederland. Tevens bieden we JOGG en andere initiatieven een podium en netwerk om hun impact te vergroten. Vanuit een integrale aanpak ontstaan nieuwe verbindingen en worden op de bijeenkomsten concrete afspraken gemaakt om samen te werken. Wat hebben we al gerealiseerd? Een integrale aanpak op lokaal niveau – daarmee kunnen we het verschil maken. Met NL Vitaal willen we dat veranderingen dicht bij de bewoners in de wijk tot stand komen. Tijdens de landelijke bijeenkomst van NL2025 in maart 2017 hebben we met de aanwezige wethouders afge-

“Kinderen die samen doen en ervaren – dat geeft ook vitaliteit.” Claudy Jongstra, aanjager NL2025

sproken om NL Vitaal verder regionaal op te schalen, waarbij de lokale dan wel regionale urgentie voor een specifiek thema voorop staat. Vanuit deze regionale en integrale aanpak hebben verschillende partijen een belangrijke verantwoordelijkheid. Samen met de wethouder wordt voor de regio het best passende thema gekozen voor de bijeenkomst van NL Vitaal – altijd vanuit de integrale aanpak, denk hierbij aan de aanpak in de thuis-, school-, wijk- en zorgomgeving. We werken ook samen met lokale organisaties en initiatieven in het bestaande ecosysteem dat we met NL Vitaal versterken, of we bouwen voort op reeds geplande bijeenkomsten. De regionale bijeenkomsten van NL Vitaal zijn een groot succes, en de inbreng vanuit NL2025 is hierbij van grote waarde gebleken. Zo waren bij de nationale bijeenkomst 85 gemeenten – 47%

van de G38 – aanwezig: samen vertegenwoordigen zij 35% van de inwoners van Nederland. Ook hebben er reeds zes succesvolle regionale kick-off-bijeenkomsten plaatsgevonden in Limburg, Gooi en Vechtstreken, Zwolle, Groningen, Noordoost-Brabant en West-Brabant. We zien dat de opzet werkt – meer gemeenten worden JOGG-gemeente en de deelnemers zien de meerwaarde van NL Vitaal. Ook voor andere initiatieven zoals de Gezonde School en de Johan Cruyff Foundation biedt NL Vitaal een effectief platform om de impact van de onderliggende initiatieven te vergroten. Hoe kunnen we dit laten groeien? We blijven samenwerken aan een integrale aanpak om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving. Door

het inzetten van lokale initiatieven wordt de impact vergroot. We hebben de ambitie om samen een beweging te bouwen die niet meer te stoppen is. Steeds meer gemeenten sluiten aan: zo worden er ook bijeenkomsten gepland in o.a. Zuid-Oost Utrecht, de Zaanstreek, Rotterdam, Drenthe en Friesland. Om ook voor een goede borging te zorgen na de gemeenteraadsverkiezingen zullen we in het najaar van 2018 een tweede nationale NL Vitaal-bijeenkomst organiseren. Hierbij worden de best practices – voortgekomen uit de regionale bijeenkomsten – gepresenteerd om elkaar verder te inspireren. Wil je met jouw gemeente ook aansluiten bij NL Vitaal of wil je een bijdrage leveren aan een van de bijeenkomsten, dan horen we dat graag. ■ Ga naar www.nl2025.nl/nlvitaal voor meer info.

NL VITAAL NOORD-OOST NEDERLAND Op een bijzondere locatie – de Waste NO Waste shelter, een initiatief van kunstenaar en NL2025 aanjager Claudy Jongstra – vond op donderdag 9 november 2017 de kick-off plaats van NL Vitaal Regio Noord- Oost Nederland. Tijdens tafelgesprekken werden vervolgens afspraken gemaakt over hoe de deelnemers met hun diverse kennis en expertise uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en maatschappelijke organisaties samen het verschil kunnen maken om een gezonde leefomgeving voor jongeren te creëren.

“In een aantal gemeenten wordt de integrale aanpak om kinderen op een gezond gewicht te krijgen al met succes uitgevoerd. Maar de aanpak is complex en de urgentie groot. Om de integrale aanpak te versnellen en er meer mee te bereiken, dienen alle partijen zich tot het uiterste in te spannen.” Liesbeth van Rossum, internist – endocrinoloog Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam


Pagina 15

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk sport en gezonde voeding zijn bij het tegengaan van overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland en er zijn grote verschillen tussen groepen mensen in de samenleving met uiteenlopende sociaaleconomische achtergronden.” Carole Thate, aanjager NL2025

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT (JOGG)

Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen, en voor een gezond gewicht in het bijzonder – een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. Achter de JOGG-aanpak schuilt een gedegen, strategisch programma: op basis van vijf pijlers – politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private

samenwerking, sociale marketing, monitoring en evaluatie, en verbinding preventie en zorg – creëren we voor deelnemende gemeenten de voorwaarden voor succes van hun lokale initiatieven. JOGG helpt gemeenten bij het implementeren van een integrale duurzame aanpak. Een derde van de Nederlandse gemeenten deze aanpak al: zij benoemen een JOGG-regisseur die als spin in het web fungeert. Doel is om met alle betrokken partijen –

zoals scholen, gezondheidszorg, en ondernemers – duurzaam samen te werken. Met de programma’s zoals De Gezonde Sportkantine, De Gezonde Werkvloer en het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ en The Daily Mile richt JOGG zich op een duurzame verandering van plekken waar kinderen veel verblijven. ■ Ga naar: www.nl2025.nl/JOGG voor meer info.

“De meerwaarde van de regionale bijeenkomsten van NL Vitaal is niet alleen dat partijen die allemaal verantwoordelijkheid hebben in het gezond laten opgroeien van kinderen elkaar ontmoeten, maar dat ze ook echt afspraken maken om die integrale aanpak te realiseren.” Marjon Bachra, Directeur Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

SCHOOLDAKREVOLUTIE

‘Ontketen de revolutie voor zonnestroom’ Wie organiseert het? De Schooldakrevolutie is een initiatief van Urgenda, Sungevity en NL2025.

NL2025 willen– samen met heel veel andere inwoners van Nederland – een revolutie ontketenen op de Nederlandse schooldaken en elke vierkante centimeter laten schitteren met zonnepanelen. Zij zullen niet rusten tot groene stroom van je eigen dak de nieuwe sociale norm is voor scholen.

Wat is het? Marjan Minnesma van duurzaamheidsversneller Urgenda, Roebyem Anders van Sungevity en Feike Sijbesma en Wiebe Draijer vanuit

De Schooldakrevolutie heeft als missie dat duurzame energie de normaalste zaak van de wereld wordt. Zonnestroom is het startpunt voor verduurzaming van het schoolge-

bouw èn de bewustwording van leerlingen dat ze ook zelf energie kunnen besparen. De techniek van het omzetten van licht naar elektriciteit is een mooi aanknopingspunt om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid. De Stichting Schooldakrevolutie wil dat vóór 2020 de helft van alle scholen in Nederland van zonnepanelen zijn voorzien. De besparingen worden ingezet voor lesprogramma’s over duurzaamheid en verdere verduurzaming van de school. De Stichting – zonder commerciële belangen – streeft ernaar om de overstap naar zonnestroom zo eenvoudig mogelijk te maken door bijvoorbeeld een kosteloos ontwerp van een zonnesysteem aan te bieden. De Schooldakrevolutie heeft een Schooldak-zonnekaart ontwikkeld – zie https://schooldakrevolutie.nl/ schooldakkaart/ – waarop elke middelbare en basisschool de zonnepotentie kan inzien met behulp van een Quickscan. Er zijn 2500 van deze Quickscans gemaakt. Ook scholen die al zonnepanelen hebben, worden

“Deze samenwerking tussen scholen, overheid en bedrijven is een uitstekend voorbeeld van privaat-publieke samenwerking. Scholen kunnen door hun opleidingsrol een geweldige impuls geven aan de bewustwording en educatie van de volgende generaties jonge Nederlanders rondom duurzaamheid.” Feike Sijbesma, aanjager NL2025

De Schooldakrevolutie in cijfers Als het ons lukt om in 2020 energieverbruik van 3000 scholen te vergroenen heeft dat een grote positieve impact. Wat feiten op een rij: • 17% stijging van totale capaciteit van zonnepanelen t.o.v. 2015 • EUR 30 miljoen per jaar besparingen op de energierekening • 120 ton CO2 besparing per jaar • EUR 270 miljoen aan investeringen • 900.000 scholieren per jaar in aanraking met zonnepanelen • 900 FTE per jaar aan werkgelegenheid

“Met de schooldakrevolutie verdienen de scholen de investering terug en besparingen kunnen ten goede komen aan beter onderwijs en daarmee de kerndoelstelling van scholen.” Wiebe Draijer, aanjager NL2025

“De Schooldakrevolutie draagt bij aan draagvlak voor een duurzame samenleving. Zonnestroom van eigen schooldak inspireert niet alleen de kinderen, maar kan ook hun ouders en misschien zelfs grootouders en omwonenden enthousiast maken voor zonnepanelen.” Willemijn Verloop, aanjager NL2025

weergegeven inclusief een dakfoto. Dit jaar heeft de Schooldakrevolutie 12 regiocoaches aangesteld verspreid over het land, om ook op lokaal niveau scholen aan te sporen te verduurzamen – eind 2018 zullen dat er 40 zijn. Daarnaast hield Stichting Schooldakrevolutie in oktober 2017 in ‘The Edge’, het meest duurzame gebouw ter wereld, een inspirerende Synergy-bijeenkomst onder het motto ‘Samen komen we verder!’ voor alle Nederlandse zonnepartijen voor scholen. Wat hebben we gerealiseerd? De aanjagers van NL2025 zetten zich actief in door hun netwerk in ge-

meenten en scholen op te roepen en te enthousiasmeren om mee te doen aan de revolutie. De gemeenten Amsterdam, Castricum, Eindhoven, Haarlemmermeer, Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Uitgeest en Utrecht hebben een intentieverklaring getekend om alle scholen te voorzien van zonnestroom. Hoe kunnen we dit laten groeien? De Schooldakrevolutie is altijd op zoek naar meer scholen en gemeenten die mee willen doen aan de Schooldakrevolutie. ■ Ga naar www.nl2025.nl/ schooldakrevolutie voor meer info.


Pagina 16

NL GET IT DONE

Jonge talenten helpen sociale initiatieven via NL Get It Done

Wat is het? NL Get It Done komt voort uit een samenwerking van Get It Done en NL2025. Get It Done is in 2009 opgericht door actrice Hanna Verboom en was een van de eerste crowdfunding platforms in Nederland. Victor Knaap, Cristine Brinkman en enkele andere creatieve ondernemers en mediamensen hebben zich bij Get It Done aangesloten. Het platform richtte zich eerder vooral op projecten in

het buitenland. Onder de naam ‘NL Get It Done’ wordt een nieuw netwerk tot stand gebracht van young professionals, creatieven en influencers die belangeloos samenwerken met bestaande, vooral regionale initiatieven in Nederland op het gebied van excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving. Een aantal grote Nederlandse bedrijven geven hiermee hun jonge talenten de kans om bij te dragen aan een betere wereld door hun kennis, expertise en netwerk in te zetten.

Wat hebben we gerealiseerd? Op woensdag 6 december 2017 vond er een energievolle kick-off plaats met de eerste groep van 80 young professionals vanuit verschillende bedrijven. Deze enthousiaste jonge talenten helpen in teams de initiatieven van Champs on Stage, Confuus, FutureNL, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Young Impact. Op deze manier dragen ze bij aan een betere toekomst voor Nederland. Hoe kunnen we dit laten groeien? In 2018 willen we het netwerk van NL Get It Done uitbreiden naar honderden young professionals die zich op basis van het pay-it-forward-principe willen inzetten om samen meer Nederlandse initiatieven op te schalen en nog meer impact te creëren. ■ Ga naar: www.nl2025.nl/nlgetitdone voor meer info.

“Initiatieven ontstaan vaak doordat mensen vanuit een prachtige visie zich daar met hun hart en ziel voor inzetten. Hoe mooi het project ook is, het blijft vaak een uitdaging om te groeien zodat er nog meer impact behaald kan worden. Geld is niet de oplossing, dat is immers niet duurzaam – relaties en goede samenwerkingen zijn dat wel. Zo werkt NL2025 ook, door talenten aan projecten te verbinden, zodat je duurzaam kan groeien en er nog meer impact behaald kan worden.” Hanna Verboom, mede-initiatiefnemer NL Get It Done

“Fantastisch om te zien dat al deze jonge talenten bereid zijn om anderen te helpen. Op deze manier kunnen we samen veel bereiken.” Salem Samhoud, aanjager NL2025

NL2025 STEUNT INITIATIEVEN DOOR HEEL NEDERLAND Drachten -leerKRACHT

Groningen -Noordoost Nederland Vitaal

Halfweg -nlgroeit landelijk jaarevent Zwolle -NL Vitaal Zwolle Utrecht -Nationale Schoolleiders Top

Rotterdam -Young Impact

Apeldoorn -FutureNL

Zeeland -Zeeland Groeit Venlo -NL Vitaal Limburg Breda -Steungezin

MEER INFORMATIE OVER NL2025: www.nl2025.nl

Eindhoven -Schooldakrevolutie

NL2025 Deze kaart geeft de spreiding weer van een aantal van de gesteunde initiatieven door het gehele land. Alle getoonde initiatieven zijn zowel landelijk als lokaal actief en staan uitgebreid beschreven in deze krant.

NL2025 krant voorjaar 2018  
NL2025 krant voorjaar 2018  
Advertisement