Page 1

nkbv jaarverslag 2009Het jaar in hoogte lijnen

nkbv jaarverslag 2009
het jaar in hoogtelijnen

Neem me mee, breng mij bergen, nu ik leef, en kan genieten van de pracht


nkbv jaarverslag 2009

inhoudsopgave pg. 5

voorwoord Frits Vrijlandt aan het woord pg. 8

hoofdstuk 1 Doelen en visie NKBV 1.1 Vereniging met landelijke en leidende spilfunctie 1.2 Kennis hebben van klimmers & bergsporters en innoveren 1.3 Ontwikkelen prestatiesport 1.4 Gezonde financiĂŤn 1.5 De NKBV organisatie en een sterke verenigingsstructuur pg. 16

hoofdstuk 2 De NKBV in 2009 in cijfers pg. 28

hoofdstuk 3 Terugblik op de hoogtepunten


het jaar in hoogtelijnen


nkbv jaarverslag 2009

voorwoord Het jaar 2009 stond voor de vereniging in het teken van meer samenwerking. Met veel klimhallen in Nederland wordt nu samengewerkt op het gebied van opleidingen en veiligheid. Met de OeAV wordt nauw opgetrokken voor de exploitatie van de Wangenitzseehut, waarvan het eigendom afgelopen jaar is overgedragen. En in Woerden zijn contacten gaande met het bureau van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Het doel is dat alle partijen van deze contacten en samenwerking beter worden en dat de beperkte middelen beter worden benut. Ondanks de economische crisis heeft de NKBV het gelukkig

Vele honderden vrijwilligers hebben zich met succes ingezet

financieel goed gedaan. Ook werd een groot aantal nieuwe

in landelijke commissies, secties, Bergsportreizen en in de

leden geworven. Helaas zegden alleen net iets meer leden

diverse regio’s. De goed bezochte regioactiviteiten en de

op wat leidde tot een lichte nettodaling van het aantal

steeds betere lokale samenwerking met de klimhallen zijn

leden. Bergsportreizen heeft een positief resultaat en

erg positief.

vooral heel veel enthousiaste deelnemers. De vraag naar meer winteractiviteiten heeft geleid tot een uitbreiding van

Aan voorlichting over veiligheid is veel aandacht besteed.

het winterprogramma met sneeuwschoenwandelingen,

In de klimhallen met de campagne ‘check and climb’ en in

toerskitochten en ijsklimmen.

de bergen. Ondanks dat in 2009 relatief weinig ongelukken zijn gebeurd, blijft de aandacht voor veiligheid een grote

Op wedstrijdgebied, zowel bij het sportklimmen als bij

prioriteit van onze vereniging. Zowel het tijdschrift

het ijsklimmen heeft de NKBV het goed gedaan. De vele

Hoogtelijn als de website www.nkbv.nl zijn het afgelopen

nationale wedstrijden werden goed bezocht en in het

jaar nog mooier en beter geworden. De combinatie van

aantal jeugdwedstrijden zit groei. Zo is er in 2009 een start

de gedrukte Hoogtelijn en Bergsportreizen, samen met

gemaakt met een bouldercompetitie voor de jeugd. Inter-

de vernieuwde digitale middelen zoals de website en de

nationaal heeft het NKBV team het goed gedaan. Al was het

nieuwsbrieven was in 2009 een succes. In 2009 zijn we

wel net iets minder dan vorige jaren vanwege een aantal

ook begonnen met de ontwikkeling van een aangepaste

vervelende blessures. De wereldbekerwedstrijd boulderen

verenigingsstructuur waarmee de vereniging de komende

in Eindhoven was een groot succes.

jaren vooruit kan. Frits Vrijlandt Voorzitter NKBV

Dit jaarverslag is mooier geworden dan voorheen dankzij de grote inzet van een aantal vrijwilligers. We zijn er trots op om te laten zien wat de Koninklijke NKBV het afgelopen jaar heeft bereikt. Dank aan alle vrijwilligers voor een prachtig 2009!


het jaar in hoogtelijnen


nkbv jaarverslag 2009

Wolken lijken op bergen, zo groot, zo prachtig, zo onbereikbaar. Hun spel is oneindig, en steeds weer anders....


het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk een

Doelen en visie NKBV De NKBV behartigt de klim- en bergsportbelangen van de leden. Basis voor haar handelen zijn de drie kernwaarden: 1) kwaliteit, 2) duurzaamheid en 3) veiligheid. De missie van de vereniging is het bevorderen van een verantwoorde beoefening van de klim- en bergsport in brede zin teneinde de belangen van de leden optimaal te behartigen. visie en missie In 2015 wil de NKBV onmisbaar zijn voor iedereen die op verantwoorde wijze de klim- en bergsport in de brede zin wil beoefenen en voor alle partijen die bij de klim- en bergsport betrokken zijn. De NKBV biedt een plaats waar leden die de klimen bergsport in welke aspecten dan ook beoefenen zich thuis voelen en waar voor iedereen plaats is die de missie van de NKBV onderschrijft. Dit is tevens de missie van de vereniging. Inzet is bij dit alles om de bergsport zo duurzaam mogelijk te beoefenen met respect voor mens en milieu. In het najaar van 2008 heeft de vereniging een meerjarenbeleidplan opgesteld dat vijf thema’s kent: 1.

Vereniging met landelijke en leidende spilfunctie

2.

Kennis hebben van klimmers & bergsporters en innoveren

3.

Ontwikkelen prestatiesport

4.

Gezonde financiĂŤn

5.

Sterke verenigingsstructuur


nkbv jaarverslag 2009
10

het jaar in hoogtelijnen

de vijf aspecten uitgewerkt

Vereniging met landelijke en leidende spilfunctie

De NKBV is dé nationale organisatie voor de klim- en bergsport en wil ook onder meer zo bekend staan bij beoefenaars van en organisaties binnen de klim- en bergsport. Met die organisaties wordt afstemming dan wel samenwerking gezocht om de ambities van de NKBV waar te kunnen maken. Een goede communicatie met externe partijen is hiervoor essentieel. Vanuit de rol als expertisecentrum verzorgt de NKBV de certificering en toekenning van keurmerken in de klim- en bergsport.

Kennis hebben van klimmers & bergsporters en innoveren

Om leden te behouden en de wervingskracht van de vereniging te vergroten is het belangrijk wensen en behoeften voortdurend in kaart te brengen. Op basis van de verzamelde marktinformatie kan per doelgroep bepaald worden welk aanbod daarbij hoort. De vereniging besteedt daarbij extra aandacht aan de doelgroepen jeugd, jongeren en senioren.

Ontwikkelen prestatiesport

Op basis van een nog te ontwikkelen visie op de prestatiesport wordt nader richting gegeven aan de facilitering en ondersteuning van klim- en bergsporters. Onderdeel van deze visie is het verbeteren van de aansluiting tussen topen breedtesport bij zowel het sport- als het alpiene klimmen. Voorts wil de NKBV vaker deelnemen aan internationale topsportevenementen. Een betere profilering van de bestaande topsporters is bij al deze taken van nut.

Gezonde financiën

De NKBV streeft naar een gezonde en duurzame financiële situatie. Behoud van leden en werving van nieuwe leden dragen bij aan die gewenste financiële situatie. Vanwege de groeikansen die de vereniging ziet wordt gestreefd naar ledengroei. Verder zoekt de NKBV naar wegen om extra subsidies en sponsoren te genereren om zo meer activiteiten mogelijk te maken.

De NKBV organisatie en een sterke verenigingsstructuur

De vereniging bestaat voor de leden en wordt bestuurd door de leden. De regio’s (zie figuur) organiseren activiteiten voor hun leden. De secties behartigen de belangen van hun leden en organiseren activiteiten voor hun doelgroep. Rondom de vele thema’s van de bergsport zijn commissies actief die ofwel beleid voorbereiden ofwel onderdelen van het reisprogramma uitvoeren ofwel een bepaalde sporttak nader ondersteunen.


nkbv jaarverslag 2009

11


12

het jaar in hoogtelijnen

de vereniging in beeld

Alle vrijwilligers worden ondersteund door het verenigingsbureau (zie onderstaande tabel voor een indruk van het bureau) dat geleid wordt door de directeur. Het bestuur legt over het door haar gevoerde beleid twee keer per jaar verantwoording af aan de ledenvergadering (Vergadering van Afgevaardigden). Ter ondersteuning van de eigen hut en de hutten in de Alpen zijn twee stichtingen opgericht. Tussen (een gedeelte van) het bestuur van deze stichtingen en het bestuur van de NKBV bestaat een personele unie. Een lijst met gehanteerde afkortingen treft u aan op: http://www.nkbv.nl/blobs/pdf/Extranet/ Bestuur/Veel_gebruikte_afkortingen.pdf. Omdat de klim- en bergsport op allerlei plaatsen in Nederland en daarbuiten wordt bedreven, kan de vereniging niet alleen landelijk activiteiten organiseren. Naast de activiteiten van de regio’s en secties wordt de sport ook in andere samenwerkingsvormen op lokaal niveau bedreven en georganiseerd. De huidige structuur van de vereniging is onvoldoende toegerust om deze initiatieven te omarmen. Onderzocht wordt daarom hoe deze initiatieven kunnen worden uitgewerkt waarbij de lokale identiteit behouden blijft en de kernwaarden van de vereniging deel uit gaan maken van deze initiatieven.

QFSTPOFFMTMBTUFO           #SFFEUF 5PQ 4QPSUPOEFS FO8FETUSJKE TUFVOJOH TQPSU ,."#4*

$PNNVOJDBUJF %JSFDUJF 4UBG .BSLFUJOH

%FUBDIFSJOH ;PNFSQSPHSBNNB FO4UH)&9

#FHSPUJOH3FBMJTBUJF3FBMJTBUJFpersoneelsbezetting in fte


nkbv jaarverslag 2009

organogram NKBV

13


14

het jaar in hoogtelijnen

Kijk ik neer, dan zie ik de afgrond beneden mij, en zie ik hoe hoog ik sta, en denk niet hoger hoeven te klimmen.


nkbv jaarverslag 2009

15


16

het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk twee

De NKBV in 2009 in cijfers Het totale ledenbestand bestond in 2009 uit 34.171 mannen (62,8%) en 20.276 vrouwen (37,2%). De vereniging telde eind 2009 593 leden minder dan in 2008. De ledenafname bleef daardoor ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. Met het meerjarenbeleidplan in gedachten is het afgelopen jaar ook weer veel energie gestoken in het werven van nieuwe (jeugd)leden. Hierdoor bleef het aantal junioren jeugdleden nagenoeg gelijk.

samenvatting

samenstelling van het ledenbestand

Het jaar 2009 kan in cijfers als volgt worden samengevat:

Het totaal aantal leden in 2009 bedroeg 54.447 waarvan:

1. Aantal leden: 54.447

1. 5.799 is jonger dan 18 jaar: 1.982 (vrouw), 3.817 (man)

2. Aantal kaderleden en vrijwilligers: ruim 1480

2. 48.648 zijn 18 jaar en ouder: 18.294 (vrouw), 30.354

3. Aantal opleidingen:

(man)

a. Nieuwe alpiene kaderleden die in 2009 zijn geslaagd: 33

3. Aantal leden sectie 50 +: 563

b. Totaal aantal nieuwe kaderleden eind 2009: 482

4. Aantal leden sectie kader: 1085

4. Aantal bergsportreizen: 2.622 deelnemers

5. Aantal leden sectie sportklimmen: 735

5. Aantal door bemiddeling van de NKBV afgesloten berg-

6. Aantal leden klimverenigingen (8): 243

sportverzekeringen: 38.927 6. Veiligheid; geen dodelijke ongevallen in klimhallen. Wel verongelukten vier Nederlanders bij de beoefening van de bergsport. EĂŠn van hen was lid van de NKBV. 7. NKBV-bibliotheken: aantal bezoekers ging over de duizend heen.


nkbv jaarverslag 2009

leden

Hoofdlid Gezinslid Juniorlid Jeugdlid

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 2003

2004

2005

2006

2007

Hoofdlid

Gezinslid

Juniorlid

Jeugdlid

Erelid

25000

20000

15000

Man Vrouw 10000

5000

0

2008

2009

17


18

het jaar in hoogtelijnen


nkbv jaarverslag 2009

•

Bestuursleden en vrijwilligers

Bestuurlijk waren ruim 140 leden actief als bestuurder van een regio, sectie, (hoofd)bestuur of gelieerde stichtingen als HEX of Carel Bruinier fonds. Daarnaast waren 150 vrijwilligers actief in landelijke commissies. Naast deze bestuurlijke vrijwilligers zijn 980 leden opgeleid als sportklimkader en 226 als alpien kader. Naast hen zijn nog vrijwilligers actief in de regio’s bij het organiseren van wandelactiviteiten, lezingen of anderszins. Het beeld van het aantal vrijwilligers op regionaal niveau is moeilijker te achterhalen.

> 0.47 % 0.31 % - 0.47 % 0.23 % - 0.31 % < 0.23 %

herkomst leden, op gemeentelijk niveau

19


20

het jaar in hoogtelijnen

â&#x20AC;˘

hoofdstuk twee

Instructeurs en opleidingen

Landelijke opleidingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal geslaagde deelnemers aan de sportklim-en alpine opleidingen van de NKBV in 2009. Met in totaal 33 geslaagde alpine instructeurs en in totaal 482 nieuwe kaderleden (inclusief inschalingen) kan geconcludeerd worden dat ook voor de vernieuwde opleidingen (zie hoofdstuk 3) veel belangstelling bestaat. De 33 nieuwe instructeurs leiden al projecten voor de vereniging. In totaal werden 2864 klimvaardigheidsbewijzen in Nederland uitgegeven. Ook op cursistenniveau kan geconcludeerd worden dat de vernieuwde sport-klimopleidingen binnen en buiten de vereniging in de belangstelling staan.

Tabel opleidingen soort opleiding

totaal

in opleiding

SKB - indoor

47

34

SKB - outdoor

61

55

SKI - IT

97

57

SKI - IV

18

-

SKI - OV

58

29

SKI - AV

55

-

Sportklimtrainer 3

28

21

Sportklimtrainer 4

2

1

Leercoach

24

30

TOTAAL

482

318

Sportklimmen:

soort opleiding

totaal

Alpiene opleidingen: Alpiene wandelleider 3 - zomer

12

Alpiene instructeur 3 - zomer

6

Alpiene instructeur 3 - winter

10

Bergsportcoordinator (pilot)

5

TOTAAL

33


nkbv jaarverslag 2009

21


22

het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk twee

Aantal wedstrijden

Zowel bij de jeugd als bij de senioren is een volledig wedstrijdprogramma gerealiseerd. Dit jaar werd voor de jeugd een Nationale competitie georganiseerd dat bestond uit vier lead wedstrijden. Voor de senioren werden een lead- en bouldercompetitie georganiseerd met ieder drie wedstrijden. De einduitslag van de competitie, vormde samen met de ‘lead climb-off’ de deelnemerslijst voor de Nationale Kampioenschappen. Ook werd in 2009 voor het eerst een wereldbekerwedstrijd boulderen georganiseerd in samenwerking met Monk Bouldergym. Afgaande op de reacties van IFSC, atleten, toeschouwers en organisatoren mag worden gesproken van een zeer geslaagd evenement.

Bergsportreizen

Onderstaand schema geeft een overzicht van het aantal deelnemers van alle reizen in 2009 ten opzichte van 2008. De populariteit van het winterklimmen valt op evenals de Hoogalpiene touren en het aantal jeugdcursussen. Zorgwekkend is de gestage teruggang van het aantal deelnemers aan een alpiene cursus. Het aantal deelnemers aan alpiene trektochten nam af.

Bergsportreizen

2009

2008

Alpiene trektochten

313

387

Vreemde voettochten

87

83

Jeugdcursus

178

159

Klimcursus

580

632

Hoogalpiene Touren

57

39

Sportklimmen

121

116

Winterklimmmen

75

59

Canyoning

10

29

Bergsportkampen

1201

1250


nkbv jaarverslag 2009

23

Ik voel mijzelf als staand op een helling, van een eindeloos hoge berg.


24

het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk twee

Veiligheid

In 2009 zijn bij klim- en bergsportongevallen voor zover bij de vereniging bekend vier Nederlanders dodelijk verongelukt. Hiervan was één slachtoffer NKBV-lid. Twee ongevallen vonden bij bergwandelen op gebaande paden plaats. Daarnaast verongelukte een Nederlander bij het bergbeklimmen. Een lid verongelukte bij de afdaling van de Cho Oyu. In 2009 zijn bij ongevallen in indoor klimfaciliteiten geen dodelijke slachtoffers gevallen. De registratie van ongevallen met matig tot zwaar letsel is niet verplicht voor klimhallen. Het is daarom niet mogelijk een uitspraak te doen over het absolute aantal ongevallen. Zie voor meer informatie over veiligheid en het jaar 2009 het volgende rapport: http://www.nkbv.nl/blobs/BLS/veiligheidsrapport_2009.pdf

Bibliotheken

De bibliotheken hadden waarschijnlijk in 2009 meer dan duizend bezoekers, al zijn van twee bibliotheken de cijfers nog niet compleet. De bibliotheek Duivendrecht is eind 2009 verhuisd naar het gebouw van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding. Deze locatie ligt vlakbij de eigen klimwand van de regio Amsterdam. Daarmee ontstaat over 2009 het volgende beeld: Uitleencijfers van vier van de zes bibliotheken: Aantal bezoekers/leners:

957

Geleende boeken:

1200

Geleende kaarten:

799

Geleende tijdschriften:

20

Geleende toerenplannen:

19


nkbv jaarverslag 2009

omzet 2009 realisatie 2009

realisatie 2008

1. Contributies

2.164.755

69,41 %

2.117.293 69,36 %

Zie figuren:

2. Subsidies

408.884

13,11 %

435.276 14,26 %

3. Verkoopomzet producten

97.119

3,11 %

101.106 3,31 %

Baten 2009 Baten 2008

4. Bijdragen deelnemers activiteiten

35.202

1,13 %

125.415 4,11 %

5. Commerciele activiteiten

169.602

5,44 %

139.374 4,57 %

6. Sponsorgelden

73.920

2,37 %

16.100 0,53 %

7. Deelneming Zomerprogramma B.V.

15.778

0,51 %

48.966 1,60 %

8. Overige baten

12.272

0,39 %

(4.333) -0,14 %

9. Financieel resultaat

132.428

4,25 %

52.240 1,71 %

10. Bestemmingsreserves (onttrekking)

8.828

0,28 %

Telling baten

3.118.788

100,00 %

realisatie 2009 A. Personeel

1.073.688 36,33 %

B. Sport

670.446 22,69 %

C. Hutten D. Marketing & communicatie

618.201

436.968 14,79 %

0

14,79 %

481.183

436.198 14,76 %

151.937

19,90 %

482.432

352.116

23,35 %

337.938 11,44 % 2.955.238 100,00 %

Omzet webshop

Omzet klimkaarten

1.085.243 41,96 %

Telling Lasten

Omzet verzekeringen

personeel:

569.635

E. Organisatie

Exploitatielasten

21.113 0,69 % 3.052.550 100,00 %

1.073.688

100,00 %

163.550 5,24 %

340.853 3.007.912

44.638

58.030 885.478 38927 bergsportverzek.; 1485 doorlopende annuleringskostenverzek. 41.760 1637 individuele klimk.; 1900 blokklimkaarten

Zie figuren: Lasten 2009 Lasten 2008

25


26

het jaar in hoogtelijnen

Kijk ik op, dan zie ik de helling boven mij, en zie ik hoe laag ik sta, en ben ik bang hoger te klimmen


nkbv jaarverslag 2009

27


28

het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk drie

Terugblik op de hoogtepunten Verbeterde Uitingen

Start Veiligheidscampagne

De verschillende manieren waarop de NKBV zich naar

De veiligheidscampagne ‘Check? Check!’ is in 2009 gestart.

buiten presenteert, zijn verbeterd in 2009. Zo is de website

Voor deze campagne is een logo ontwikkeld. Dit logo is bij

van de NKBV geheel vernieuwd en nu meer op activiteiten

alle uitingen van de campagne terug te vinden. Posters en

gericht. De bezoekers weten de weg naar de verschillende

de bordjes die in klimhallen kunnen worden aangebracht

activiteiten nu ook makkelijker te vinden. Ook is meer

zijn ontworpen en geproduceerd. Voor de alpiene sport is

ruimte gekomen voor interactie. Door de vernieuwing nam

verder een veiligheidswijzer ontwikkeld. Met ingang van

de zichtbaarheid van de verenigingsactiviteiten af. Eind

2009 maakt de vereniging ook een veiligheidsrapportage.

2009 is een werkgroep ingericht om de zichtbaarheid van

Het doel van de campagne is het gedrag van mensen op het

de regio’s te verbeteren. In 2009 is verder de Hoogtelijn

gebied van veiligheid in klimhallen en bergen te verbeteren.

voorzien van een andere structuur, wat heeft gezorgd

Aan het eind van elk jaar organiseert de NKBV voor de pers

voor een kwaliteitsverbetering, die ook niet door de lezers

een toelichting op de rapportage.

onopgemerkt is gebleven. De NKBV ondersteunt verder het nieuwe tijdschrift Blok, een initiatief van een groep enthousiaste sportklimmers. Het is een kwaliteitsblad waarmee de NKBV geassocieerd wil worden. De bergsportdag blijft tot slot een publiekstrekker. De organisatie van het evenement met tweeduizend bezoekers was ook in 2009 weer een succes


nkbv jaarverslag 2009

Organisatie World Cup Boulderen

gecertificeerd. Verder is een nieuw licentiesysteem voor

De vereniging heeft in 2009 voor de eerste keer in Neder-

kaderleden geïntroduceerd. Om kaderleden in staat te stel-

land een Wereldbekerwedstrijd Boulderen georganiseerd.

len hun licentiepunten te verwerven is verder een kaderdag

In samenwerking met MONK (www.monkbouldergym.nl)

in nieuwe stijl georganiseerd. Op deze dag konden kader-

vond op 12 en 13 juni in Eindhoven het evenement plaats.

leden via verschillende workshops en lezingen, maar ook

De organisatie is goed verlopen en de duizend bezoekers

door ervaringen uit te wisselen, hun kennis uitbreiden.

waren enthousiast. Ook sportief was de World Cup zeer

Naast een hernieuwd samenhorigheidsgevoel leverde de

geslaagd. Maar liefst vijf Nederlanders stonden in de halve

kaderdag mede vanwege de onderlinge kennisuitwisseling

finale. Dat was nog niet eerder gelukt.

een kwaliteitsimpuls op.

Aansluiting bij CTO

Topprestaties

In september heeft de vereniging zich aangesloten bij het

In 2009 werden onder meer de volgende expedities onder-

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven.

steund door de CEAT: Oost-Groenland (Martin Fickweiler,

Op dit moment draaien vijf sporters daar een voltijd

Gerke Hoekstra, Niek de Jong en Jelle Staleman), Kalanka

programma waarbij de sporters twee keer per dag trainen,

(Mike van Berkel, Cas van de Gevel en Martijn Schell),

een vaste krachttrainer hebben en ’s middags de beschik-

Fitzroy (Bart van den Doel, Harry de Brauw en Gijs Petersen

king hebben over een fysiotherapeut. Het grote voor-

Nobbe) en Cerre Torre (Martin Fickweiler, Niels van Veen).

deel van het CTO is dat de krachten van de verschillende

De deelnemers aan de Groenlandexpeditie ontvingen de

sportbonden worden gebundeld. De nieuwe coach Wouter

Herman Plugge Irish Coffee Award voor hun prestaties.

Jongeneelen gaat bijvoorbeeld een keer in de zes weken

De nationale kampioenen van 2009 zijn: Casper ten Sijthof

naar een overleg met de verschillende toptrainers.

en Rachel Nilwik (boulderen senioren), Tim Reuser en Nikki van Bergen (jeugd boulderen, jeugd én senioren lead),

Modernisering

Ingmar Cramers, Rachél Nilwik (studenten lead).

In 2009 zijn veel stappen gezet om de opleidingen te moderniseren. Zestien opleidingen van de vereniging zijn

In 2015 wil de NKBV onmisbaar zijn voor iedereen die op verantwoorde wijze de klim- en bergsport in de brede zin wil beoefenen en voor alle partijen die bij de klim- en bergsport betrokken zijn.

29


30

het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk drie

Infrastructuur In 2009 is een oriënterend onderzoek verricht naar het in eigen beheer nemen van of deelnemen in de exploitatie van een klimhal. Deze hal zou moeten fungeren als lokaal ontmoetingscentrum voor de leden. Vanwege de tijdslimiet die de samenwerkingspartner hanteerde is de samenwerking niet verder uitgewerkt. Het onderzoek naar het verwerven van een eigen faciliteit wordt voortgezet.

Huttenbeleid Hoewel de verkoop van de Wangenitzseehütte geen hoogtepunt is, vormt het wel de afsluiting van een periode. Eind 2009 is de Wangenitzseehütte, na 45 jaar eigendom te zijn geweest van de N(K)BV, overgedragen aan de OeAv (www.alpenverein.at). De voornaamste reden voor deze overdracht was het gebrek aan expertise over de financier-

hutten

ing en fondsvorming voor het onderhoud en beheer van hutten. Dit gebrek werd extra duidelijk toen sanering van de materiaallift noodzakelijk was. De benodigde subsidies

4000

konden door een Nederlandse rechtspersoon niet worden

3500

verworven. Tussen het Huttenondersteuningsfonds en de

3000

Sektion Lienz van de OeAV is een tienjarig partnerschap

2500

gesloten. Met de overdracht en het langdurig partner-

2000

schap is de komst van een nieuwe lift zeker gesteld en is

1500

een goede toekomst voor de Wangenitzseehütte gega-

1000

randeerd. Het Huttenondersteuningsfonds ondersteunde voorts de oprichting van een bivak in Valpelline (Italië).

500 0 2006

De tabel geeft het aantal bezoekers van de NKBV hutten in Oostenrijk en België weer.

2007

WSH Tukhut

2008

2009


nkbv jaarverslag 2009

31


32

het jaar in hoogtelijnen

hoofdstuk drie

Hallenkorting In het najaar van 2009 is met een groot aantal hallen

Het werven van nieuwe, betrokken leden en actieve

overeengekomen dat leden korting krijgen bij het bezoek

vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt voor de

aan de hal. Tezamen met de huttenkorting en de berg-

komende jaren. Regio’s signaleren een terugloop van het

sportverzekering vormt dit een belangrijke bestanddeel van

ledenaantal en hebben soms moeite met de werving van

de voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de ve-

nieuwe leden. In 2009 hebben regio’s actief gewerkt aan de

reniging. Met een aantal hallen is verder overeengekomen

verbetering van de communicatie met leden en aspirant-

dat deze hallen leden gaan werven voor de NKBV. Naast

leden om dit punt aan te pakken.

een kennismaking met de sport maken de bezoekers tevens kennis met de vereniging.

Enkele regio’s signaleren een duidelijke ‘vrijwilligersmoeheid’ en zoeken enerzijds naar manieren om meer

Uitbreiding winterprogramma

vrijwilligers te trekken, zodat taken kleiner en minder belas-

Het aanbod aan winterbergsportactiviteiten is in 2009 uit-

tend worden. Anderzijds wordt gezocht naar manieren om

gebreid. De vereniging organiseert lawinecursussen, oplei-

te zorgen voor meer waardering en erkenning voor de zeer

dingen tot zelfstandig toerskiër, sneeuwschoentochten en

betrokken en actieve leden.

ijsklimcursussen. De kennis van de vereniging op het gebied van lawines wordt nu breder ingezet. Verder organiseert de

Regio’s

NKBV sportklimvakanties op exotische plekken in de winter.

In de diverse regio’s werden instructieactiviteiten georganiseerd. Dit liep uiteen van diverse beginnerscursussen rotsk-

Opleiding

limmen tot zelfs meerdere workshops. De regio Amsterdam

In 2009 hebben de regio’s grote inspanningen geleverd om

organiseert bijvoorbeeld al tien jaar diverse workshops die

de vernieuwde opleidingsstructuur voor instructeurs te

leden voorbereiden op zomerse alpiene activiteiten. Met

implementeren. Dit was een belangrijk aandachtspunt in

102 deelnemers was dit wederom een succes voor de regio.

2009. Vrijwel alle regio’s zijn in 2009 erkend als opleidings-

Vergelijkbare opleidingen en cursussen werden ook in

centrum.

andere regio’s aangeboden.

Ledenwerving en vrijwilligers

Enkele regio’s hebben plannen gemaakt voor verbetering

Het landelijke vrijwilligersbeleid is in 2009 vastgesteld en

van hun websites, nieuwsbrieven, de activiteitenkalender

verfijnd. Onder meer door het ontbreken van een goed

en bekendheid via lokale bergsportwinkels en aansluiting

archief van de bij de voorgangers van de NKBV landelijk

bij activiteiten van die winkels.

actieve vrijwilligers liep het bedanken van deze vrijwilligers vertraging op. Vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging en de (internationale) promotie van het sportklimmen werd Reindert Lenselink benoemd tot erelid


nkbv jaarverslag 2009

33


34

het jaar in hoogtelijnen

Secties

De Commissie Expedities & Alpiene Topsport (CEAT) heeft

De secties behartigen de belangen van een bepaalde

in 2009 diverse expedities ondersteund. Voorts vonden

doelgroep van leden. In 2009 waren vooral de sectie 50+ en

in 2009 diverse bijeenkomsten plaats tussen en met de

studenten actief.

verschillende (alpiene) talenten.

Sectie 50+

De werkgroep klimgebieden heeft zich vooral ingezet voor

Naast 35 wandelingen organiseerde de sectie een nieuw-

het behoud van klimmogelijkheden in België. Het overleg

jaarsbijeenkomst. Deze werd door zeventig leden bezocht.

met de Belgische zusterverenigingen vindt samen met het

Punten van zorg zijn de afname van het aantal deelnemers

bestuur in een goede sfeer plaats. Ook werd de herinricht-

aan het huttentochtenprogramma en het afnemende aan-

ing van het klimgebied Grapefield ondersteund. Grapefield

tal kaderleden dat vreemde voettochten voor de doelgroep

is het enige volwaardige rotsklimgebied in het Koninkrijk

leidt.

der Nederlanden en ligt op Aruba.

Sectie studenten De activiteiten van de sectie studenten worden uitgevoerd door de stichting NSAC en de daarbij aangesloten SAC’s. Net als de regio’s hebben de SAC’s grote inspanningen geleverd om het kader in te schalen naar de vernieuwde opleidingsstatus. Het Zomer- en Winterprogramma kende een groot aantal deelnemers.

Commissies Met het nader uitwerken van de commissiereglement is het besturingsmodel beter ingevuld en geactualiseerd. De tijdelijke toetsingscommissie opleidingen heeft veel werk verzet bij het inschalen van de 980 sportklim en 138 alpiene kaderleden. Bezwaren tegen deze inschalingen worden behandeld door de commissie van beroep voor toetsing. Ook werd een Licentie- en Toetsingscommissie ingesteld. Op verzoek van de Veiligheidscommissie en de Commissie Materiaal en Techniek zijn deze twee commissies samengevoegd tot de Veiligheidscommissie (VC).

regiostructuur

©

Erica van Mook 2010


nkbv jaarverslag 2009

35


36

het jaar in hoogtelijnen

redactie en opmaak E. van Scherrenburg, G. de Groot, T. Ruijgrok, E. van Mook, T. van der Hulst, A. van Amerongen, A. Walrecht, A. Bos, E.P.W. Korevaar en P. Grobbee. Fotografie: M. Scharloo, R. Rohaan, B. Bollmann, S. Vos, R. van Rijn, P. Grobbee, M. Boermans, S. Luckers, J. Zonneveld, G. de Groot, W. van Dop

De NKBV behartigt de klim- en bergsportbelangen van haar leden.


nkbv jaarverslag 2009

37


WORD LID!


IFSC WORLD CUP BOULDER

EINDHOVEN 2010

25 - 26 JUNI KLOKGEBOUW STRIJP S + SIDE EVENT OFF THE WALL

(VOOR)VERKOOP KAARTEN WWW.WORLDCUPBOULDER.NL


40

het jaar in hoogtelijnen

Jaarverslag NKBV 2009  
Jaarverslag NKBV 2009  

Het jaar 2009 stond voor de vereniging in het teken van meer samenwerking. Met veel klimhallen in Nederland wordt nu samengewerkt op het geb...

Advertisement