Page 1

een nieuw uitzicht JAARVERSLAG NKBV 2010

1


Colofon Productie: Ester van Veen Coördinatie: Robin Baks Redactie: Robin Baks, Elout Korevaar, Berend Berlijn (Berlijn Teksten), Peter Grobbee Beeldredactie: Ester van Veen Fotografie: Rogier van Rijn, Jorg Kemner, Juriaan Blomaert, Nick en José Oosterheert, Willem-Maarten van Haaften, Vincent Peters Vormgeving: Tot en met ontwerpen

Druk: Eerste druk mei 2011 © Koninklijke NKBV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, fotokopie, magnetische of digitale media, plaatsing op websites of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Eerste uitgave mei 2011

2 | Jaarverslag NKBV 2010


Inhoudopgave Voorwoord pag. 5

Landelijke organisatie Identiteit en Ambities

pag. 6

Personeel en Organisatie

pag. 8

Cijfers en Feiten

pag. 10

Evenementen en Activiteiten

pag. 14

Commissies en Werkgroepen

pag. 16

Regio’s en Secties Regio’s pag. 20 Secties pag. 21

Financieel Verslag Balans pag. 22 Exploitatie-overzicht pag. 23

3


4 | Jaarverslag NKBV 2010


Voorwoord

We hebben het goed gedaan “In 2010 is het aantal leden van de Koninklijke NKBV weer gestegen, na jaren van lichte afname. Een mooie constatering. Het biedt uitzicht op een nog krachtigere en vitalere vereniging. Ledengroei blijft ook het doel voor de komende jaren. Ook onze sportactiviteiten groeien, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het afgelopen jaar zijn duizenden klimvaardigheidsbewijzen verstrekt en honderden nieuwe sportkliminstucteurs opgeleid. De nieuwe workshops, met het bergwandelen voorop, zorgen dat nieuwe en bestaande leden op een leuke en laagdrempelige manier kunnen kennismaken met verschillende takken van de bergsport. Helaas is het aantal deelnemers aan Bergsportreizen.nl gedaald. Het succes van de bergsportkampen kon het verlies bij onze cursussen en trektochten niet compenseren. Het aantal deelnemers aan ons winterprogramma - nu nog relatief beperkt - heeft wel een flinke impuls gekregen. De verkoop van onze verschillende producten verliep over het algemeen positief: meer klimkaarten voor de Belgische rotsen, meer NKBV-webshopartikelen en vooral meer doorlopende annuleringsverzekeringen. Onze vereniging heeft heel veel actieve vrijwilligers, en daar zijn we bijzonder trots op. In dit jaarverslag leest u welke toegevoegde waarde zij het afgelopen jaar hebben gehad voor de vereniging. Maar we blijven altijd op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen, in een commissie, regio, sectie of klimvereniging. 2010 was ook het jaar van een zeer succesvolle bergsportdag, een wereldbekerwedstrijd boulderen en de eerste Nederlandse ijsklimwedstrijd. Mijlpalen die dankzij de inzet van veel vrijwilligers en in goede samenwerking met ons bureauteam gerealiseerd zijn. Dit alles overziende kan ik rustig zeggen: we hebben het samen goed gedaan!� Frits Vrijlandt, voorzitter NKBV

5


Landelijke organisatie

IDENTITEIT en AMBITIES Doelen en visie De NKBV behartigt de klim- en bergsportbelangen van leden. Basis voor haar handelen zijn drie kernwaarden: kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. De missie van de vereniging is het bevorderen van een verantwoorde beoefening van de klim- en bergsport in brede zin. Visie en missie In 2015 wil de NKBV onmisbaar zijn voor iedereen die op verantwoorde wijze de klim- en bergsport wil beoefenen en voor alle partijen die daarbij betrokken zijn. De NKBV biedt een plaats waar leden zich thuis voelen en waar voor iedereen plaats is die de missie van de NKBV onderschrijft. De inzet hierbij is om de bergsport zo duurzaam mogelijk te beoefenen met respect voor mens en milieu. Speerpunten in het meerjarenbeleidsplan In het najaar van 2008 heeft de NKBV een meerjarenbeleidplan opgesteld dat vijf thema’s omvat: 1. Vereniging met landelijke en leidende spilfunctie 2. Kennis hebben van klimmers en bergsporters en innoveren 3. Ontwikkelen prestatiesport 4. Gezonde financiën 5. Sterke verenigingsstructuur Vereniging met landelijke en leidende spilfunctie De NKBV is dé nationale organisatie voor de klim- en bergsport en wil ook zo bekend staan bij beoefenaars en betrokken organisaties. Met die organisaties wordt afstemming dan wel samenwerking gezocht om de ambities van de NKBV waar te kunnen maken. Een goede communicatie met externe partijen is essentieel. Vanuit haar rol als expertisecentrum verzorgt de NKBV de certificering en toekenning van keurmerken in de klim- en bergsport. Kennis hebben van klimmers en bergsporters en innoveren Om leden te behouden en de wervingskracht van de vereniging te vergroten is het belangrijk wensen en behoeften voortdurend in kaart te brengen. Op basis van 6 | Jaarverslag NKBV 2010

de verzamelde marktinformatie kan per doelgroep het juiste aanbod bepaald worden. De NKBV besteedt daarbij extra aandacht aan jeugd, jongeren en senioren. Ontwikkelen prestatiesport Op basis van een (nog te ontwikkelen) visie op de prestatiesport wordt nader richting gegeven aan de ondersteuning van klim- en bergsporters. Onderdeel van deze visie is het verbeteren van de aansluiting tussen top- en breedtesport bij zowel het sport- als het alpiene klimmen. Verder wil de NKBV vaker deelnemen aan internationale topsportevenementen. Een betere profilering van de bestaande topsporters is bij al deze taken van nut. Gezonde financiën De NKBV streeft naar een gezonde en duurzame financiële situatie. Ledenbehoud en -werving dragen daaraan bij. De vereniging ziet in dat opzicht groeikansen. Verder zoekt de NKBV naar wegen om extra subsidies en sponsoren binnen te halen om zo meer activiteiten mogelijk te maken. Sterke verenigingsstructuur De NKBV is een vereniging ‘voor en door leden’. De regio’s organiseren activiteiten voor hun leden. De secties behartigen de belangen van hun leden en organiseren activiteiten. Rondom de vele thema’s van de bergsport zijn commissies actief die beleid voorbereiden, onderdelen van het reisprogramma uitvoeren of een bepaalde sporttak nader ondersteunen. Alle vrijwilligers worden ondersteund door het verenigingsbureau. Het bestuur legt over het door haar gevoerde beleid twee keer per jaar verantwoording af aan de leden via de Vergadering van Afgevaardigden. Landelijk en lokaal De klim- en bergsport wordt op allerlei plaatsen in Nederland én daarbuiten bedreven. Niet alleen binnen regio’s en secties worden activiteiten ontplooid, maar ook binnen andere (lokale) samenwerkingsvormen. De huidige structuur van de vereniging is onvoldoende toegerust om deze initiatieven te omarmen. In 2010 is onderzocht hoe de kernwaarden van de vereniging in dit aanbod ingebracht kunnen worden, terwijl de lokale identiteit ervan behouden blijft.


7


PERSONEEL en ORGANISATIE Organogram NKBV-organisatie:

Sport commissies

•Werkgroep Klimgebieden • Medische commissie • CEAT • Commissie Wedstrijdsport

Geschillen commissie

VvA

FiCo

HEX

Bestuur

HOF

HuttenCommissie

Verenigingsbureau

Algemene commissies

• Redactie Hoogtelijn •Marketing- en communicatiecommissie •Bibliotheekcommissie • Veligheidscommissie • Milieucommissie • Juridische commissie • Verzekeringscommissie

Opleidings commissies

• Alpiene OpleidingsCommissie • Sportklim OpleidingsCommissie • Licentie- en toetsingscommissie • Commissie van Beroep voor toetsing

Bergsportreizen commissies

• BSK • WATT • VVT • Jeugdcommissie • Programmacommissie Bergsportreizen

Personeelslasten NKBV-bureau: Verdeling personeelslasten van het NKBV bureau over de diverse activiteiten

8 | Jaarverslag NKBV 2010


9


CIJFERS EN FEITEN Positieve ledenontwikkelingen Na een jarenlange - lichte - daling is in 2010 een voorzichtige groei van het ledenaantal zichtbaar. Het percentage opzeggers blijft vooralsnog gelijk aan voorgaande jaren. Het totaal aantal leden per 31 december 2010 bedraagt 54.607. Met als zeer positief resultaat de aanwas van 151 jeugdleden.

Ledenverloop: 2000

70000 totAAL

1000

verschil

60000 0 50000

40000

-1000 -2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10 | Jaarverslag NKBV 2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Verdeling leden naar leeftijd en geslacht: Leden boven 18 jr.: 29.820 man 63.7% 16.764 vrouw 36.3% 46.584 Leden onder 18 jr.: 4.389 man 55.2% 3.634 vrouw 44.8% 8.023

Verdeling leden naar categorie:

Mannelijke leden

Vrouwelijke leden

Verdeling leden naar gebied:

Penetratie van NKBV leden (gemeenteniveau) 0,47 % of hoger 0,31 % - 0,47 % 0,23 % - 0,31 % Lager dan 0,23 %

11


Klimvaardigheidsbewijzen: actie leidt tot reactie Eind 2010 is een actie gestart om ervaren klimmers op eenvoudige wijze in het bezit te laten komen van het klimvaardigheidsbewijs. De uitgifte is mede hierdoor sterk toegenomen. Bijna 6.000 zijn er naar klimmers verstuurd, waarvan 4.300 Indoor Toprope. In onderstaand diagram is het totaal aantal klimvaardigheidsbewijzen onderverdeeld naar type (vanaf 2008).

Type en aantal klimvaardigheidsbewijzen: 10000

Adventure Klimmen Outdoor Voorklimmen

8000

Indoor Voorklimmen Indoor Toprope

6000

4000

2000

0 Wie is opgeleid tot wat? In 2010 zijn 282 kandidaten geslaagd binnen de diverse opleidingen. In onderstaande tabel is te zien hoe de verdeling van deelnemers en geslaagden per type opleiding is geweest. Functies 2010

Totaal

Intern NKBV

Extern

SKB IT (Sportklimbegeleider Indoor Toprope)

34

27

7

SKB Outdoor (Sportklimbegeleider Outdoor)

18

16

2

SKI IT (Sportkliminstructeur Indoor Toprope)

57

44

13

SKI IV (Sportkliminstructeur Indoor Voorklimmen)

21

14

7

SKI OV (Sportkliminstructeur Outdoor Voorklimmen)

45

40

5

SKI AK (Sportkliminstructeur Adventure klimmen)

22

22

0

PB (Praktijk begeleider)

48

47

1

BE (Beoordelaar)

4

4

0

SKT3 (Sportklimtrainer niveau 3)

6

6

0

SKT4 (Sportklimtrainer niveau 4

0

0

0

LC (Leercoach)

18

17

1

Toelichting op tabel: Intern betreft de Regio’s en de SAC’s. Extern betreft de Klimverenigingen, Hallen en het Onderwijs.

In het kader van sportstimulering is aan lokale klimverenigingen een opleiding tot sportklimtrainer 3 aangeboden. Daar is goed gebruik van gemaakt. De sportklimtrainer 4 opleiding beleefde zijn première in 2010.

12 | Jaarverslag NKBV 2010


Pieken en dalen bij Bergsportreizen.nl De ledenparticipatie binnen het programma van Bergsportreizen.nl viel met 4,3% iets lager uit dan in 2009. Ondanks dat de deelname aan de bergsportkampen licht steeg, is de doelstelling voor 2010 niet gehaald. Bij de cursussen en tochten is een flinke daling te zien van -19,2%. Het voorjaar van 2011 zal gebruikt worden om dit onderdeel te versterken. Het winterprogramma daarentegen is goed voor een stijging en wordt een steeds belangrijkere component van Bergsportreizen.nl.

Samenstelling Bergsportreizen.nl:

Alpiene Trektochten 12,2%

Vreemde Voettochten 3,1% Jeugdcursus 5,6%

Bergsportkampen 51,3% Klimcursus 19,4%

Overige activiteiten 1,4%

Hoogalpiene Touren 1,7% Sportkimmen 2,7% Winterprogramma 2,6%

Overige statistieken • De verkoop van individuele klimjaarkaarten steeg in vergelijking met 2009 met 59 (+ 3,9%), van 1.518 naar 1.577. De verkoop van blokklimkaarten - doorbelast aan regio’s, commissies, secties en SAC’s - daalde met 147 (- 7,3%), van 1.900 naar 1.753. •

Aan de vier nationale kampioenschappen deden 190 deelnemers mee en aan de veertien nationale wedstrijden 610. Naast de nationale competitie is voor de tweede keer een worldcup boulderen georganiseerd in Eindhoven. Opnieuw was dit een zeer succesvol evenement dat door alle deelnemers, officials en bezoekers als een van de beste worldcups werd beschouwd.

De verkoop van producten via de webshop is in 2010 significant gestegen door actieve promotie en acties.

Rond de 72% van de leden heeft een bergsportverzekering. De teller bij de doorlopende annuleringsverzekering, die in 2009 is geïntroduceerd, staat inmiddels op 2.600 afnemers. Dat is een stijging van 57% ten opzichte van 2009.

Helaas waren vier dodelijke ongevallen in de klim- en bergsport te betreuren, waarbij Nederlanders betrokken waren. Naast een dodelijke val als gevolg van een lawine over een bevroren waterval kwamen twee leden om bij het canyoning en overleed een militair tijdens een oefening op een klimwand.

13


Evenementen en Activiteiten (kennismakings)Workshops boeien én binden Het landelijke activiteitenaanbod in de vorm van (kennismakings)workshops is een succes te noemen. Veel deelnemers zijn na afloop lid van de NKBV geworden. Daarmee is het naast bergsportpromotie ook een wervingsinstrument. In totaal namen 382 personen deel aan diverse workshops. Het aantal jeugddeelnemers is helaas achtergebleven bij de doelstelling en zal voor 2011 extra aandacht krijgen. Overzicht deelnemers per type workshop:

400

Via regio’s Via NKBV centraal

300 200 100 0

Be

rg

wa

e nd

len Tra

ilr

n un

ing Ijs

k

m lim

en

u Mo

nt

a

ik inb

en

To

ta

al

Overzicht nieuwe leden binnen de bergwandelworkshops: Bestaande leden

11,1

Nieuwe leden Geen lid geworden

46,5 42,4

Sportklimmen op het schoolplein In het najaar van 2010 klonk het startschot voor de SchoolKlimCompetitie. In vijf steden maakte een mobiele klimwand een rondgang langs vijf schoolpleinen van basisscholen. De beste klimmers van deze vijf scholen streden daarna tegen elkaar om de titel SchoolKlimKampioen van de stad en in Arnhem werd tijdens de grote finale de eerste ‘landelijke’ winnaar bekendgemaakt. Twee keer een mobiele klimwand Naast de mobiele klimwand van Outdoor Valley heeft de NKBV in 2010 een tweede klimwand tot zijn beschikking gehad. Deze is niet alleen ingezet voor de SchoolKlimCompetitie, maar ook bij grote evenementen ter promotie van de klimsport. Voorbeelden hiervan waren de Nationale Sportweek in april 2010 en de 3FM Serious Request actie in december.

14 | Jaarverslag NKBV 2010


15


Commissies en Werkgroepen Ook in 2010 droegen de werkzaamheden van meer dan 110 commissie- en werkgroepleden bij aan het realiseren van het jaarplan. Sommige commissies en werkgroepen houden zich vooral bezig met beleidsvoorbereiding, terwijl andere meer in de uitvoering actief zijn. Een beknopt activiteitenoverzicht.

Redactiecommissie Hoogtelijn Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • opstellen van een lange termijnplanning die twee jaargangen omvat. Omdat de commissie rekening moet houden met de seizoenen (zomer, winter), wordt voor veel artikelen meer dan een jaar vooruit gepland; • dit vooruit plannen is ook belangrijk in het kader van de thematische insteek (vanaf Hoogtelijn-3 2011: ‘Accent’) waarbij diverse artikelen geclusterd worden rond één onderwerp. Dit overzicht en het strikter hanteren van deadlines komen de verzorging, presentatie en inhoud van de artikelen (en dus de kwaliteit van de Hoogtelijn in het algemeen) ten goede; • nieuwe onderwerpen zijn geformuleerd: ’Basiskamp’ (waarbij aandacht is voor bergsport in combinatie met andere sporten die in de bergen te doen zijn) en ‘3D’ (een nieuwe column, voor het eerst in Hoogtelijn-2 2011). De actieve inbreng van leden wordt gevraagd voor een nieuwe rubriek over hutten; • regio- en verenigingsactiviteiten zijn beter uit de verf gekomen. Dit vereist voortdurende aandacht vanuit de redactie. Met name voor het regiogedeelte kan de inbreng vanuit de regio’s zelf nog verbeterd worden. Aandachtspunten: • aanpassen van de vormgeving van Hoogtelijn, waardoor onder andere het nieuwe thema ’Accent’ beter herkenbaar wordt; • betere aansluiting op activiteiten binnen de NKBV; • meer aandacht voor de (berg)wandelaars, de grootste doelgroep binnen de vereniging.

16 | Jaarverslag NKBV 2010

Veiligheidscommissie (VC) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • samenstellen commissie (en formuleren nieuwe doelen). Belangrijk aspect daarbij was de afbakening van werkzaamheden, zowel in uitvoering alsook beleidsvoorbereidend; • productie van nieuwsitems/artikelen voor de website en nieuwsbrieven; • leveren van een bijdrage aan de kader- en bergsportdag; • lancering en promotie van www.klimongevallen.nl. Deze website moet het kennissysteem worden voor ongevallen in de bergsport.

Werkgroep NKBV Natuurlijk! Deze werkgroep is de opvolger van de Milieucommissie. Het heeft gelijk verschillende acties in gang gezet, waaronder de productie van het filmpje Envirotrek 2010. Daarnaast heeft het een richtingsdocument opgesteld. Vanuit dat document wordt gewerkt aan de vaststelling van de uitgangspunten duurzaamheid en milieu die voor de klim- en bergsport van belang zijn. De werkgroep heeft ook lezingen en workshops op de kaderdag verzorgd. Commissie Wedstrijdsport Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • de nationale competities zijn in 2010 uitgebreid met een nationale jeugdbouldercompetitie. Dat bleek in het eerste jaar al direct een voltreffer met veel deelnemers en een meelevend publiek. Met dit aanbod loopt de NKBV een jaar voor op internationale ontwikkelingen. In 2011 komt de IFSC met de European Youth Series Boulder; • het aantal deelnames aan nationale wedstrijden groeide fors met ruim 30%, van vijfhonderd naar


• •

661. Dat komt voor een groot deel op het conto van de nieuwe jeugdbouldercompetitie, maar ook de andere competities groeiden in deelnemers (met uitzondering van lead dat een lichte daling liet zien); voor de leadcompetitie werd onder deelnemers een online enquête gehouden met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De enquête kende een zeer goede respons en de commissie heeft naar aanleiding van de uitkomsten enkele wijzigingen voor 2011 doorgevoerd; De NKBV jurygroep is in 2010 uitgebreid met acht aspirant-scheidsrechters. Dankzij een breed ingezette campagne is het gelukt om deze aspiranten aan de nationale scheidsrechtersgroep te binden. Voor de scheidsrechters zijn drie scholingsdagen georganiseerd met als hoofdthema’s lead, boulder en wedstrijdadministratie. Vanuit de commissie is een opleiding routebouwen ontwikkeld teneinde de kwaliteit van klimroutes en boulders te verbeteren en het bouwkader te verbreden zodat routes en boulders vaker vervangen worden. In november werd een workshop voor aspirant-routebouwopleiders georganiseerd.

Aandachtspunten: De nationale wedstrijden werden in 2010 voor het overgrote deel door lokale organisatoren voorbereid met weinig directe en indirecte ondersteuning vanuit de vereniging. Hier kan de commissie nog een slag in maken door onder andere betere ondersteunende draaiboeken met heldere checklists per competitiesoort te ontwikkelen. Het blijft lastig om voldoende deskundige vrijwilligers te mobiliseren. Werkgroep Klimgebieden Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • nieuwe klimregeling (geen meldplicht meer voor individuen); • organisatie van de klimcontactpersonendag. Aandachtspunten: Aandachtspunten zijn klimkaarten promoten (om het huidige prijsniveau vast te houden), een duurzame klimregeling met de Belgen tot stand brengen en met hen vruchtbare werkweekenden organiseren.

Medische Commissie Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • in diverse fora is gebruikgemaakt van externe gasten voor kennisdeling. Vanwege de positieve reacties zal deze aanpak voortgezet worden; Aandachtspunten: Voor de diverse bijscholingen weten mensen de commissie beter te vinden. Een aandachtspunt is het aanvullen van evaluaties vanuit Bergsportreizen.nl met medische vragen. Commissie Expeditie en Alpiene Topsport (CEAT) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • Project Alpien+ (activiteiten voor vergevorderden); • ondersteuning van verschillende expedities waaronder de solo-expeditie van Martin Fickweiler naar Baffin Island en de Afghanistan expeditie; • deelname aan de BMC Sea Cliff Meeting en de trad climbing meeting in Valle Orco; • organisatie van de kennisdelingsdag tussen Nederlandse en Belgische alpinisten. Aandachtspunten: Aandachtspunten zijn de communicatie over expedities en activiteiten (aankondigingen en verslagen in Hoogtelijn en op www.nkbv.nl) en de doorstroom bij Alpien+ (werving van deelnemers, formuleren en organiseren van instroomeisen en nazorg). Alpiene Opleidingen Commissie (AOC) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • scholing en bijscholing in alle subtakken; • organisatie van het Hemelvaartweekend; • verdere uitwerking van de opleidingenschema’s. Aandachtspunten: Aandachtspunten zijn het leerteam vormgeven en meer samenhang brengen tussen de verschillende subtakken en hun activiteiten. Sportklim Opleidingen Commissie (SOC) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • organisatie van landelijke examenweekenden. 17


Licentie en Toetsingscommissie (LTC) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • verstrekken/aanpassen/intrekken van licenties; • helpen opstellen en uitvoeren van het licentiereglement; • helpen formuleren van het licentiebeleid; • beoordelen van bijscholingen(en toekennen licentiepunten); • afstemmen van bijscholingen met de opleidingscommissies; • procedure rond de enquêteformulieren.

Commissie van beroep voor toetsing In 2010 zijn geen zaken aangemeld. Commissie Bergsportkampen (BSK) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • presentatie van de bergsportkampen tijdens de bergsportdag; • organisatie van: - het coördinatorenweeend, inclusief workshops; - de kennismakingsdag voor de deelnemers aan de bergsportkampen, inclusief de workshops en tweedehandsmarkt; - het eerste én geslaagde winterbergsportkamp. Aandachtspunten: Voor de toekomst wil deze commissie een waarderingsbeleid uitvoeren ten aanzien van diverse coördinatoren en commissieleden en een bijdrage leveren om de bergsportkampen beter te promoten. Een nieuw element is het realiseren van kampen met instructie/ trektocht in 2012. Vreemde Voet Tochten (VVT) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • samenstelling van het VVT-programma; • presentatie van de vreemde voettochten op de bergsportdag; • organisatie van de tochtleidersdag. 18 | Jaarverslag NKBV 2010

Aandachtspunten: Een aandachtspunt is het aanleveren van informatie en beeld voor www.nkbv.nl Jeugdcommissie Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • organisatie voorbesprekingsweekend jeugd. Dit weekend gaf de deelnemers alvast de kans om met elkaar kennis te maken. Wel zo leuk om te weten met wie je tijdens jouw cursus intensief gaat optrekken. Aandachtspunten: Wanneer vaker activiteiten worden aangeboden, wordt het enthousiasme van jeugdleden om deel te nemen groter en laten ze dit ook blijken in hun omgeving. Dan ontstaat het vliegwieleffect dat de Jeugdcommissie beoogt. Daar ligt een schone taak voor 2011. Werkgroep Alpiene Trektochten (Watt) Deze commissie heeft zich beziggehouden met de volgende activiteiten: • organisatie van een Hemelvaartweekend Watt, inclusief bijscholing; • inzetten van trektochtleiders. Op een groot aantal trektochten (35) uit Bergsportreizen.nl 2010 is dat gelukt. Op een gering aantal tochten (drie) zijn gidsen ingezet in verband met te weinig trektochtleiders; • bij Watt Actief is het doel om onderling alpiene ervaringen uit te wisselen bij het maken van hoogalpiene tochten. In 2010 is een zeer geslaagde hoogalpiene tour in de Glarner en Urner Alpen georganiseerd; • in het kader van de Doe Watt dag is gebrainstormd over ‘Hoe nu verder met de Watt?’. Dit heeft de weg vrijgemaakt naar het werken in projectgroepen; • promotie van activiteiten op de fiets- en wandelbeurs en de bergsportdag. Aandachtspunten: Aandachtspunten zijn alpiene trektochten voor jeugd, gezinnen en NSAC organiseren, nieuwe tochten voor Bergsportreizen.nl ontwikkelen, huttentochten aantrekkelijker maken en de doorstroming van ATL-3 naar ATL-4 bevorderen.


19


Regio’s en Secties Samen met de commissies en werkgroepen vormen de regio’s en secties het kloppend hart van de NKBV. De smalle personele basis hier en daar blijft zorgelijk, maar desondanks is in 2010 weer een gevarieerd activiteitenaanbod gerealiseerd, van regionale bergsportbeurs tot wandel- en klimweekends en de Veteranenwedstrijd.

Regio’s Regio Amsterdam: trots op de communicatie De regio heeft in 2010 veel tijd gestoken in het vinden van nieuwe vrijwilligers, bijvoorbeeld voor de jeugdcommissie. Binnen het bestuur zijn taken herverdeeld en overgedragen (zoals het penningmeesterschap). Trots is de regio op de communicatie met de leden. Met onder meer een prachtige nieuwe website en periodieke e-nieuwsbrieven. Een gedrukte A4 nieuwsbrief is meegestuurd met de Hoogtelijn van september 2010. Een vernieuwde, dikkere full colour OnTop is uitgebracht (januari 2011). Een voorzichtige start is gemaakt met het opzetten van bijscholingsactiviteiten voor het kader. In 2011 wordt dat verder uitgebreid. Regio Gelderland: gezelligheid, klimmen en bijscholing ‘Vele handen maken licht werk’, was het thema in 2010. Een waarheid als een koe, maar soms leidt een groot bestuur ook tot vertraging in de besluitvorming. De regio is onvoldoende toegekomen aan goede communicatie en aan een vooruitblik naar 2011. Een aantal geplande klimweekenden voor volwassenen is geannuleerd. Maar als de jeugd de toekomst heeft, hoeft Gelderland zich weinig zorgen te maken. De jonge jeugd heeft een explosieve groei doorgemaakt, de oude jeugd draait stabiel door. Voor beide groepen is nieuw kader in opleiding. De klettersteig heeft opnieuw prima gedraaid. En een drukbezocht kaderweekend, waarin gezelligheid, klimmen en bijscholing waren verenigd, is tot slot ook zeker een vermelding waard. Regio Haaglanden: een recordopkomst De jaarkalender is voor het eerst volledig in kleur uitgevoerd. Jammer genoeg is het niet gelukt hem op de nieuwjaarsborrel te presenteren. Dat moet in 2012 anders. Dan wil de Regio Haaglanden ook de kalender met de eerste Hoogtelijn meesturen. De ene lezing is de andere niet, zo bleek nogmaals. Die over veiligheid trok slechts één belangstellende, terwijl op de presentatie over de Arwa Tower expeditie een recordaantal van 75 bezoekers was afgekomen. De samenwerking met de jeugdgroep van de klimmuur verliep constructief. De regio heeft twee buitenactiviteiten georganiseerd waarvoor veel belangstelling was. 20 | Jaarverslag NKBV 2010

Regio Limburg: nieuw elan voor het regionale klimmen 2010 was voor de regio een moeilijk jaar. Al langer kampt de Regio Limburg met een groot tekort aan bestuurscapaciteit, en het lukte ook nu niet om nieuwe bestuurders te vinden. Vrijwel alle activiteiten vielen stil, uitgezonderd het wandel- en trekkingsprogramma. In mei 2010 hebben de bestuursleden hun functie neergelegd. Met hulp van het landelijk bestuur kon de zoektocht naar nieuwe bestuursleden worden geïntensiveerd en in november succesvol worden afgerond. Regio Limburg gaat 2011 in met een nieuw en gemotiveerd bestuur van vier personen. In het verlengde hiervan is de klimcommissie nieuw leven ingeblazen. Door de geografische nabijheid van de klimgebieden in Duitsland, België en Luxemburg blijkt de behoefte aan klimmen in regioverband in Limburg niet zo groot te zijn. Toch vindt het nieuwe regiobestuur een regionaal klimprogramma belangrijk, bijvoorbeeld ter stimulering en begeleiding van de overgang van indoornaar outdoorklimmen of het beoefenen van specifieke klimvarianten, zoals boulderen of klimmen in zandsteen. De commissie gaat in 2011 proberen het ‘regionale klimmen’ weer helemaal op de kaart te zetten. Ondanks de bestuurlijke problematiek kon het beheer van de regiowebsite worden verbeterd. Inhoudelijke uitbreiding, frequente actualisering en het instellen van e-mail attenderingen hebben geleid tot een ruime verdubbeling van de unieke bezoekers. Daarmee creëert de regio een grotere basis voor deelname aan het activiteitenprogramma. Regio Maashoek: niet carnavallen, maar wandelen De voorklimcursussen, het wandelweekend met carnaval in de Ardennen en het winterbivak voor de jeugd sprongen eruit in 2010. Regio Maashoek weet zeker dat het met dit soort activiteiten een nog grotere doelgroep kan mobiliseren. In 2011 gaan het daarom nog meer werk maken van de communicatie met de achterban. Regio Noord: de kracht van samenwerking In samenwerking met Mountain Network Heerenveen is voor het eerst het ‘Fête du Nord’ georganiseerd.


Deze bergsportmiddag onder het motto ’kijken, praten, luisteren en doen’ werd door de bezoekers hooglijk gewaardeerd. Het sterkt de regio in de overtuiging om ook met andere aan bergsport gerelateerde organisaties relaties aan te knopen. Een andere nieuwe activiteit was de bergwandelcursus, die twee keer is gegeven. Dat smaakt naar meer. Niet nieuw, maar wel weer zeer geslaagd: de vier lezingen in het gebouw van de Gasunie. Een actiepunt is meer vrijwilligers vinden voor medewerking aan de activiteiten. Regio Noord-Holland: in de ban van de vrouwelijke alpinist In 2010 heeft de regio in februari een voorjaarsborrel georganiseerd in Klimmuur Alkmaar. In mei vond in Haarlem bij de Veerplas in samenwerking met Soellaart Outdoor, Perry Sport en SAPlaza de bergsportdag plaats met circa 1.500 bezoekers. Veel animo was er ook voor ‘In de voetsporen van alpiniste Jeanne Immink’, een avondvullend programma met drie vrouwelijke bergsporters en avonturiers: Katja Staartjes, Rozemarijn Janssen en Saskia Boldingh. Ruim 250 bezoekers genoten van de gastvrijheid van Klimmuur Haarlem. Vooraf werd voor het kader van de regio een maaltijd geserveerd. Ook in 2011 heeft Noord-Holland kaderbinding, -opleiding en -bijscholing hoog op de agenda staan. Tevens zal het activiteitenaanbod geëvalueerd worden en meer samenwerking gezocht worden met commerciële partners. Regio Oost-Brabant: de beurs is terug van weggeweest Een actieve commissie heeft voor een comeback van de regionale bergsportbeurs gezorgd. In maart 2010 kwamen maar liefst een kleine 400 bezoekers naar het indoorsportcentrum van de TUE. Andere positieve ontwikkelingen zijn de toename van het aantal jeugdige inschrijvingen voor het jeugdweekend en de start van de VOC met het vernieuwde opleidingsprogramma. Het werven van vrijwilligers voor bestuur en commissies blijft een doorlopend aandachtspunt. Regio Rivierenland: een website plus betaalmogelijkheid In september 2010 werd het 50-jarig bestaan gevierd van Rivierenland met als hoogtepunten: • de benoeming van twee ereleden, waarvan er helaas één maart jongstleden is overleden; • de vertoning van de speciaal gemaakte film ‘50 jaar Bergsport in Dordt’. In november is een vernieuwde regiowebsite in gebruik genomen; een bijzonder aspect van deze site is dat kandidaten die zich opgeven voor een regioactiviteit hun bijdrage direct kunnen betalen via IDEAL. Het regio-

opleidingscentrum heeft haar eerste operationele jaar achter de rug, met als resultaat een handvol opgeleide zelfstandige voorklimmers. In juni heeft de jeugd deelgenomen aan de jaarlijkse verenigingsmarkt in Papendrecht, waar zij jongeren op de klimtoren hebben laten kennismaken met de klim- en bergsport. Regio Rotterdam: themaklimweekenden De themaklimweekenden (bijvoorbeeld klimmen in combinatie met reddingstechnieken oefenen) bleken een snaar te raken. Zelf heeft Rotterdam een EHBO-bijscholing ontwikkeld. Zoiets vereist ook een goede afstemming met het bureauteam, net als bij het bestellen van klimvaardigheidsbewijzen voor de actieve klimmers. Een van de hoogtepunten van het jaar was de overvolle lezing van Cas van de Gevel. Regio Rijnland: ruim baan voor de jeugd Voor het eerst is de regiodag in Leiden gehouden. Veel kinderen maakten op de mobiele klimwand kennis met de klimsport. Vermoedelijk heeft dat voor een deel geleid tot de grotere instroom bij de jeugdtraining (maandelijks in de klimhal plus een jeugdklimweekend in de Ardennen). Nieuwe wandelactiviteiten zijn opgezet, met een ambitieus programma voor 2011 in het verschiet. De deelname aan opleidingen en cursussen was gering, waardoor sommige moesten vervallen. Het regiobestuur is nog altijd onderbezet, waardoor de ledencommunicatie niet de aandacht heeft gekregen die vooraf was gepland.

Secties 50+: blijven binden en boeien Een zorgpunt is het afnemende aantal leden van de sectie als gevolg van het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging. De vraag is: hoe kan de sectie 50+ de leden blijven binden en voorkomen dat de continuïteit in gevaar komt? Een enquête over wensen van sectieleden heeft ook in dit kader werkbare suggesties opgeleverd. Er is een aanzet gedaan om de sectie te verzelfstandigen. Ondanks de afschaffing van een vergoeding blijven leden bereid om wandelingen te organiseren

21


financieel verslag Een positief financieel resultaat Financieel is het jaar met een positief resultaat afgesloten. Het exploitatieresultaat over 2010 bedraagt € 170.435 en is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraag nu € 1.279.180.

BALANS

ACTIVA

31 dec 2010

%

31 dec 2009

%

(IM)MATERIELE VASTE ACTIVA

99.670

2,48

114.938

3,01

FINANCIELE VASTE ACTIVA

247.025

6,15

244.548

6,41

VLOTTENDE ACTIVA

3.671.028

91,37

3.454.533

90,57

VASTE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

4.017.723

3.814.019

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ALGEMENE RESERVE

1.108.745

27,60

938.310

24,60

BESTEMDE RESERVES

416.254

10,36

450.362

11,81

KORTLOPENDE SCHULDEN

881.366

21,94

851.538

22,33

TRANSITORISCHE POSTEN

1.611.358

40,11

1.573.809

41,26

VREEMD VERMOGEN

TOTAAL PASSIVA

22 | Jaarverslag NKBV 2010

4.017.723

3.814.019


EXPLOITATIE

Realisatie 2010

%

Realisatie 2009

%

Contributies

2.219.312

70,29

2.164.755

69,41

Subsidies

427.116

13,53

408.884

13,11

Verkoopomzet producten

122.607

3,88

97.119

3,11

Marketing&Communicatie/sponsorgelden

231.947

7,35

243.522

7,81

Overige activiteiten

51.842

1,64

47.474

1,52

Deelneming Zomerprogramma B.V.

5.112

0,16

15.778

0,51

Financieel resultaat

65.500

2,07

132.428

4,25

Bestemmingsreserves (onttrekking)

34.108

1,08

8.828

0,28

3.157.544

100,00

3.118.788

Personeel

1.077.493

36,07

1.073.688

36,33

Sport

681.613

22,82

670.446

22,69

Hutten

436.976

14,63

436.968

14,79

Marketing & Communicatie

423.553

14,18

436.198

14,76

Organisatie

367.474

12,30

337.938

11,44

Telling baten

Telling lasten

Exploitatieresultaat

2.987.109

170.435

2.955.238

5,40

163.550

5,24

23


Daarom ben je lid van de NKBV

Nog geen l Ga naar id? www.nk b Aanmeldv.nl/ en De 55.000 leden van de NKBV delen een passie met elkaar: de liefde voor de bergen, het hele jaar door, een leven lang. Als lid van de NKBV heb je veel voordelen. Zo krijg je korting in meer dan 2.000 hutten in de Alpen, ben je met de voordelige NKBV-bergsportverzekering verzekerd als je wandelt, klimt of skiet en ontvang je 5x per jaar het prachtige magazine Hoogtelijn. Daarnaast helpt de NKBV jou om op een goede en veilige manier de bergsport te beoefenen met cursussen en bergsportreizen, maar ook met actueel veiligheids- en materiaaladvies. Dicht bij huis is de NKBV eveneens actief. Binnen de regio’s en in de Sectie 50+ wordt een scala aan activiteiten georganiseerd. In samenwerking met klimcentra vinden er ieder jaar meerdere wedstrijden plaats en kun je als NKBVlid vaak met korting klimmen. De NKBV biedt niet alleen voordelen voor jezelf. Je ondersteunt met je lidmaatschap ook het onderhoud aan paden en hutten in de Alpen, waarmee je een bijdrage levert aan het behoud van dit bijzondere gebied. Passie voor bergsport begint bij de NKBV. Daarom ben je lid! 24 | Jaarverslag NKBV 2010


25


Koninklijke NKBV Postbus 225 3440AE Woerden Bezoekadres: Houttuinlaan 16-A Woerden T 0348 - 40 95 21 F 0348 - 40 95 34 I www.nkbv.nl www.bergsportreizen.nl www.bergsportverzekering.nl E info@nkbv.nl / info@bergsportreizen.nl 26 | Jaarverslag NKBV 2010

NKBV jaarverslag 2010  

In 2010 is het aantal leden van de Koninklijke NKBV weer gestegen, na jaren van lichte afname. Een mooie constatering. Het biedt uitzicht op...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you