Karmsund Havn årsberetning 2016

Page 1

Foto: Øyvind Sætre

Årsberetning | 2016

BOKN

BØMLO

HAUGESUND

KARMØY

SVEIO

TYSVÆR


Innhold 3 / Styrets beretning 4 / Styrets årsrapport 6 / Organisasjonskart 7 / Styret 9 / Havnedirektørens kommentar 10 / Regnskap 11 / Statistikker 12 / Resultat 13 / Balanse 14 / Noter 18 / Revisors beretning

Karmsund Havn IKS er et selskap organisert etter Lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom felles havnestyre i henhold til gjeldende vedtekter og selskapsavtalen. ­Havnestyret utøver uinnskrenket den myndighet som et havnestyre er tillagt etter Havne- og farvanns­loven. Eierkommunene har valgt et havneråd som er delegert myndighet til å gjøre ­endelig vedtak i de saker som ­etter Havne- og farvannsloven hører inn under kommun­e­styret.


Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

3]

Foto: Øyvind Sætre

Styrets beretning


Eierforhold

Karmsund Havn IKS har følgende eierskap: Kommune: Eierandel: Bokn 3,85 % Bømlo 7,69 % Haugesund 38,46 % Karmøy 38,46 % Sveio 3,85 % Tysvær 7,69 %. Selskapet ivaretar havnedriften for eierkommunene i samsvar med havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Selskapet er medlem av interesse- og arbeidsgiver-organisasjonen KS Bedrift. Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune. Selskapet har avdelingskontor i Karmsund Trafikk- og Fiskerihavn i Karmøy kommune. Målsetting for havnedriften

Karmsund Havn skal alltid fremstå som en effektiv og moderne virksomhet, med service, kvalitet og pålitelighet som nøkkelord for driften. Det skal kontinuerlig legges til rette for en utvikling av moderne havneteknisk infrastruktur for hele havneområdet i den grad dette er nødvendig for å øke eller opprettholde aktivitetene innenfor kjerneområdene. Styret har som målsetting å gjøre Karmsund Havn til et konkurransedyktig alternativ for transportnæringen, og arbeide aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene nasjonal og internasjonal gods- og containertrafikk, offshore og fiskeri. Styret har også fokus på at selskapet skal ha en sunn økonomi og være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal vektlegge alle relevante miljøhensyn. Året 2016 - hovedtrekk

2016 ble et godt år for Karmsund Havn både med hensyn til økonomisk resultat og utvikling av havnetrafikk, areal, bygg og anlegg. Aktiviteten for primæraktivitetene (sum avgifter og vederlag, og gebyrer) viser i sum en god vekst sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes i hovedsak økt trafikk ved Husøy, samt båter som ligger i opplag.

[

4]

Karmsund Havn Årsberetning 2016

Antall anløp i Karmsund Havn sitt sjøområde og containeraktiviteten over havnevasnittene viser en økning på hhv 37,7% og 52,7%. Godsomslag over offentlig kai viser en flott økning på 14,8% Som kjent ble det i 2012 vedtatt nye forskrifter for vederlag av anløpsavgifter, og det er for øvrig krav til utarbeidelse av eget regnskap og dokumentasjon for anløpsavgiften. Oppsummert kan vi si at vi krever inn betydelig lavere anløpsavgifter enn hva det er grunnlag for ut fra selvkost-prinsippet. Utleie av ekspedisjonsbygg/haller og areal i tilknytning til havnedrift er viktig for KH for å nå målet om å bli en nasjonal havn. Utviklingen de siste årene har vært veldig positiv. Karmsund Havn har gjennomført mange vedlikeholdsprosjekter i havnedistriktene i løpet av året, blant annet på sør/vestre kai på Killingøy og brygge/kai i Stangelandsvågen i Kopervik. Anleggs-siden ble høyt prioritert gjennom: • Ferdigstillelse av Hall D på Killingøy Øst. • Ferdigstillelse av moloen mellom Killing-øy og fastlandet, og utfylling av areal. • Bygging av trafokiosker på hhv Kil lingøy, Garpeskjær og i Bøvågen. • Ferdigstillelse av Bulkterminal og kai på Husøy. • Ferdigstillelse av 3.etasje i Ankerbygget på Killingøy. • Ytterligere oppgradering av kloakk/ pumpeledning på Killingøy. • Steinsetting av containerlagerplass på Husøy. • Implementering av nytt sikkerhetssystem (HSSE) Rentemarkedet har vært rolig gjennom hele året, og Norges Banks styringsrente er på et historisk lavt nivå (0,5 %). Snittrenten ble derfor noe lavere enn budsjettert for 2016. Karmsund Havn har pr 31/12-2016 fastrente på 38,6 % av lånekapitalen (gjenstår 8 år av avtalen). Dette er i tråd med styrevedtak i 2014, samt finansstrategien til våre eierkommuner.

Økonomi

Selskapets økonomi er meget tilfredsstillende. De totale inntektene ble kr 79,4 mill. Driftskostnadene inkl. avskrivninger ble kr 71,7 mill. Dette ga et resultat (EBIT) på kr 7,7 mill. Karmsund Havn IKS eier 50 % av selskapet Garpeskjær Eiendom AS (OPSmodell). På grunn av pågående prosjekter hos hver av eierne, har det vært ønskelig å sette ned kapitalen for å frigjøre likviditet til hver av eierne. Hver av eierne fikk utbetalt kr 12 mill. I tillegg er det mottatt et ordinært utbytte på kr 1 mill. Regnskapsmessig er kapitalnedsettelsen behandlet som utbytte for den del som er innenfor fri egenkapital, mens det resterende er ført til reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte er inntektsført med kr 5,4 mill, mens anskaffelseskost er redusert med kr 7,6 mill. Kombinert med noe lavere rentekostnader på lån enn budsjettert, resulterer dette i nettofinansresultat på kr 2,2 mill. Resultat før skattekostnad blir da kr 5,5 mill. Etter en grundig gjennomgang i 2015 ble det besluttet at Garpeskjær Eiendoms utleievirksomhet til Aibel (utleie av to kontorbygg og parkeringshus), faller utenfor skattefritaket i skattelovens § 2-32, og årets skattekostnad her ble kr 1,1 mill. (Les mer om skatt under note 4). Resultat etter skattekostnad ble kr 4,5 mill. Det foreslås at overskuddet tillegges egenkapitalen. Pr. 31.12.16 er selskapets egenkapital kr 146,2 mill. For å kunne imøtekomme nødvendige framtidige investeringsbehov, vedtok styret i selskapet i 2014 å utvide lånerammen til kr 600 millioner. Den langsiktige gjelden pr. 31.12.2016 er på kr 446,2 mill. Avdragstiden på alle lån er 20 år (eller kortere), og det er i 2016 betalt kr 31,8 mill i avdrag på lån. Bokført likvid beholdning pr. 31.12. 2016 er på kr 48,8 mill. Det er verdt å merke seg at innbakt i dette beløpet ligger det urealiserte investeringer. Regnskapet er presentert i henhold til regnskapslovens bestemmelser og gir etter styrets oppfatning et godt bilde over driften av selskapet og den


økonomiske situasjonen ved årsskiftet. Revisjonen utføres av Deloitte AS. Under henvisning til § 3-3 i regnskapsloven vil styret hevde at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, jf. § 4-5. Endringer i organisasjonen

Selskapet har i løpet av 2016 hatt organisatoriske endringer. En ansatt i administrasjonsavdelingen gikk i januar 2016 fra 50 % stilling over til 40 %. Videre ble det tidlig i 2016 varslet om at en ansatt mest sannsynlig ville bli langtidssykemeldt, og vi fikk dermed på plass vikar i stillingen som sikkerhets- og beredskapsleder i april. I august ble en person ansatt i en nyopprettet stilling som lederassistent. Det kan også nevnes at Havnedirektøren var i pappaperm de 10 siste ukene av 2016. Arbeidsmiljøet

Sykefraværet blant de ansatte var på 11,2 %. 3 personer har vært langtidssykemeldt (dvs sykemeldt mer en 56 dager) og er følgelig hovedårsaken til fraværs-økningen. Ser vi bort fra disse 3 langtidssykemeldte personene, har vi et sykefravær på 1,6 %. Det har ikke vært sykemeldinger som kan relateres til arbeidssituasjonen. HMSarbeidet er ivaretatt som en kontinuerlig prosess gjennom hele driftsåret. Rapporteringssystemet er tilfredsstillende. Det er registrert 1 arbeidsulykke, uten alvorlig personskade. Antall faste ansatte ved årsslutt var 19 (ekskl. 1 vikar). Pr 31.12.2016 er det 5 kvinner og 11 menn (ekskl. 1 vikar) i 100 % stilling, og 3 kvinner og 0 menn i redusert stillingsprosent. Selskapet har ikke sett behov for å iverksette spesielle tiltak for å fremme likestilling. Det ytre miljøet

Selskapets egen virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Lover og forskrifter som er knyttet til avfallshåndtering fra fartøyer ved offentlig kai og fra egen virksomhet, er ivaretatt på en forsvarlig måte. Det samme gjelder forholdet knytKristine Skeie Styrets leder

tet til lossing og lasting samt mellomlagring av farlig gods. Etter forurensningsloven har Karmsund Havn bistandsplikt under aksjoner mot akutt forurensning. I tillegg har selskapet etter avtale med interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), påtatt seg ansvaret for driften av beredskapsorganets sekretariat. Større saker som styret har behandlet

I likhet med 2014/2015 har investeringsaktivitetene i selskapet i 2016 vært betydelig høyere enn normalt. Sluttføring av tidligere vedtatte prosjekter ble prioritert og det ble vedtatt prosjekter for realisering i 2017. Følgende større saker har vært styrebehandlet, gjennom budsjettvedtak eller som egne saker: • Bygge/tette igjen 3 kaihull mot sør på Killingøy • Korridorvegger på Karmsund Bulk Terminal – KBT1. • Utvidelse av Karmsund Bulk Terminal – KBT2. Trafikkutviklingen

Karmsund Havn er en av landets største havner målt i godsomslag og er Vest­ landets største trafikkhavn. Total gods­mengde over offentlige og private havne­ anlegg i havneområdet viser en oppgang på 3,7 % fra 11,58 millioner tonn gods i 2015 til 12 millioner tonn gods i 2016. Godsomslaget over offentlig kai hadde en økning fra 904.914 tonn i 2015, til 1.038.990 tonn i 2016. Dette tilsvarer en økning på 14 ,8%. Container­ aktiviteten over havneavsnittene ble re­ gistrert til 20.892 TEU mot 13.680 TEU i 2015. Dette er en vekst på 52,7 %. Antall skipsanløp i hele havne­ området ble registrert til 55.647 i 2016 mot 40.403 i 2015, noe som til­svarer en vekst på 37,7 %. Den store øknin­gen skyldes hovedsakelig en endring i re­ gistreringen. Tidligere ble det registrert antall anløp det betales anløpsavgift for,

Tønnes Tønnessen Nestleder

Synnøve Bårdsen Lindanger Styremedlem

Elisabeth H. Skagerlind Styremedlem

Johan Rokstad Styremedlem

mens en nå er gått over til å registrere faktiske anløp. For Røværsambandet vil det eksempelvis gi en økning fra 365 an­ løp i 2015 (da Røværfjord betaler avgift for ett anløp pr dag), mot 10.012 faktis­ ke anløp i 2016. Garpeskjær Eiendom AS – offentlig/privat samarbeid (OPS-modell) Karmsund Havn eier 50 % av selskapet Garpeskjær Eiendom AS. Selskapet leier ut 2 store kontorbygg på til sammen 11.357 m² til Aibel. I leieforholdet inngår også et parkeringshus på 8.435 m². Samarbeidet med Caiano Eiendom AS har vært medvirkende til at Karmsund Havn har veldig gode erfaringer med offentlig/ privat samarbeid. Det er i 2013 etablert et indre selskap i Garpeskjær Eiendom. I forbindelse med etableringen av indre selskap ble aksjekapitalen nedskrevet med MNOK 45. Kapital nedsettelsen utgjør 90 % av opprinnelig aksjekapital og er innskudd i det indre selskap. I 2016 refinansierte GE sine lån, og egenkapitalen i det indre selskapet ble nedsatt med totalt 24 millioner. Totalt utbytte for KH fra Garpeskjær Eiendom (inkludert indre selskap) ble for 2016 kr 5,4 mill. Utviklingsmuligheter

Styret vil også i tiden fremover prioritere en videreutvikling av Karmsund trafikk- og fiskerihavn. Samtidig vil styret arbeide for at den regionale hovedhavnen får den nødvendige status i overordnende beslutningsorganer, og ut fra det blir prioritert i forhold til en oppgradert veistruktur. Styret vil også i årene fremover erverve nye arealer i området slik at arealknapphet for havnevirksomheten unngås. Styret vil også styrke videre utvikling av Killingøybasen, og i samarbeid med offshorenæringen prioritere tilrettelegging for nye aktiviteter på Killingøy Øst. Samtidig skal det tas hensyn til at eksisterende etableringer på Killingøy Vest etter hvert kan få et økt arealbehov. Roald Alsaker Styremedlem

Kjersti Fjetland Ansattes representant

Geir Ove Sele Styremedlem


Organisasjonskart pr. 01.01.2017

Havnedirektør Tore Gautesen Lederassistent Tine Osmundsen

Maritim Seniorrådgiver

Heidi Nymann

Økonomisjef Kjersti J. Reinertsen

Teknisk sjef Per Ørpetveit

Maritim sjef Leiv S. Leknes

Teknisk overinspektør Lars Voraa

Sikkerhets- og bered.sleder

Eiendoms og forvaltn.sjef

Førstekonsulent Rigmor Halvorsen

Regnskapskonsulent Kjersti Ø. Fjetland

Øk. og regnskapsmedarb.

Foto: Øyvind Sætre

Adm. konsulent Seonaid M. Williams

[

6]

Karmsund Havn Årsberetning 2016

Kari Førre

Teknisk inspektør John Vaage Vedlikehold Leif Arne Hansen Anna Lisa Steinstø

Frode Jørgensen

Lars-Erik A. Labori Maritim overinspektør

Bjørn Magne Nilsen

Vaktgående havneinspektører Jakob R. Kvilhaug Dag Vea Knut Grindhaug


Styret

Kristine Skeie

Tønnes B. Tønnesen

Roald Alsaker

V. Elisabeth Haldorsen

Tormod Våga

Geir Ove Sele

Ruth G. Ø. Eriksen

Johan Rokstad

Kjersti Ø. Fjetland

Tore Gautesen

Synnøve B. Lindanger

HAVNESTYRET

HAVNERÅDET

Kristine Skeie (Leder) Tønnes Bernhard Tønnesen (Nestleder) Roald Alsaker V. Elisabeth Haldorsen Tormod Våga (2016-2017) Synnøve Bårdsen Lindanger (2018-2019) Geir Ove Sele (2016-2017) Ruth G. Ø. Eriksen (2018-2019) Johan Rokstad (Brukerrepresentant) Kjersti Ø. Fjetland (Ansattes representant) Tore Gautesen (Havnedirektør)

Marius Rønnevik (Leder) Jarle Nilsen (Nestleder) Norunn Byrknes Hans Sandvold Sofus Rasmussen Sverre Rønnevig dy Lars Sigmund Alvestad Odd Harald Hovland Jorunn Skåden Arvid B. Bakken

Styret avholdt 10 møter og behandlet 34 saker i 2016. Administrativt ble det behandlet 152 delegasjonssaker for eierkommunene.

Rådet avholdt 4 møter og behandlet 9 saker i 2016.

Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

7]


Foto: Tore Fjeld

Havnedirektørens kommentar

Rekordår for containeraktiviteten

Foto: Øyvind Sætre

2016 ble et godt år for Karmsund Havn IKS. Omsetningen endte på 79,4 millioner kr. Det er hele 25 % økning fra 2015 og aldri før har havnen hatt en større omsetning. Utover dette hadde Karmsund Havn sitt sjøområde fortsatt et stort antall anløp, med totalt 55.647 anløp. Karmsund Havn har gjennom de siste årene forsterket sin posisjon som en av de viktigste havnene i Norge. Både på Killingøy offshore- og subseabase og i godshavnen på Husøy har det skjedd stor utvikling de senere årene, både med hensyn til infrastruktur og aktivitet. 2016 har vært et år med flere rekorder. Vi er stolte over å nå milepælen på̊ 20.892 TEUs håndtert over havneområdet. Dette befester vår posisjon som en av de viktigste containerhavnene på Vestlandet. I 2013 gikk det 6.900 TEUs over containerhavnen, slik at det har vært en tredobling på tre år. Containerterminalen er på mange måter en temperaturmåler for næringslivet, og økninger i volum viser en landsdel i vekst innenfor flere bransjer. Det er tydelig at en svak krone gir seg utslag i økt eksport, spesielt for regionens prosessindustri. Samtidig ser det ut til at regionens innbyggere fortsatt har en høy personlig kjøpekraft, det viser tallene på importsiden, og dette gir havnen en god retningsbalanse. Total godsmengde over offentlige

[

8]

Karmsund Havn Årsberetning 2016

og private havneanlegg i havneområdet viser en økning på 3,7 prosent fra 11,58 millioner tonn gods i 2015 til 12 millioner tonn gods i 2016. Godsomslaget på offentlig kai økte fra 904 914 tonn i 2015 til 1.038.990 tonn i 2016, noe som gir en vekst på 14,8 prosent. Containeraktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 20.892 TEU mot 13.680 TEU i 2015. Dette er en vekst på hele 52,7 prosent. Antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert til 55.647 i 2016 mot 40.403 i 2015. Denne økningen skyldes hovedsakelig en endring i registreringen av rutebåter. Den forventes en fortsatt økning i Containervolumene. Kapasiteten på Haugesund Cargo Terminals, Husøy, nærmer seg fullt utnyttet, og for å tilrettelegge for ytterligere vekst, har det i 2016 blitt arbeidet frem planer for en storstilt utbygging på Husøy. Planen er utfylling av et ca. 55.000 kvm stort område øst for dagensro-ro og containerterminal (mot Karmsundet), samt klargjøring av nye, store, områder på Stutøy nord. Det forventes igangsetting i september 2017, og første byggetrinn planlegges å stå ferdig juni 2018. På sikt vil arealet på ro-ro og containerterminalen kunne utvides til 175.000 kvm, og sammen med ca. 130.000 kvm på Stutøy Nord, gi 305.000 kvm nytt areal.


I forbindelse med planlegging av utbyggingen, lanserte Karmsund Havn konseptet Intelliport, Konseptet går ut på å implementere teknologiske og miljøvennlige løsninger, som skal øke effektiviteten i havnen. Automatisert port, havnekran, smartlys, og ulike datasystemer er noen av elementene. I 2016 startet byggingen av Hall D for Deep Ocean. Byggeprosjektet, som er et av Karmsund Havns største noen sinne, ble ferdigstilt og overlevert i april 2016. I mars 2016 åpnet Karmsund Bulkterminal. Bygningen er en stor bulkterminal på nesten 13.000 kvm og med lagringskapasitet på 30.000 – 40.000 tonn. Bulkterminalen har vært en stor suksess, og allerede i desember 2016 vedtok Havnestyret en utbygging av terminalen med et byggetrinn to som forventes ferdigstilt juli 2017. I 2016 hadde Karmsund Havn 17 cruiseanløp og 25.616 passasjerer. Fremtiden for cruisesatsningen ser svært lovende ut. For 2017 er det booket inn 36 cruiseskip og over 60.000 passasjerer. Karmsund Havn har store ambisjoner innenfor cruisesatsningen og har et langsiktig mål om å passere 100 anløp per år. Fremtiden for Karmsund Havn er spennende. Selskapet skal videreutvikles og være en viktig aktør for næringslivet

lokalt og på Vestlandet. Havet byr på store muligheter, hvor havnene stadig må utvikles for å kunne støtte opp under næringslivets behov. I dag vet vi mer om månen enn vi gjør om havet. 90 prosent av havet er uutforska. Bare i Norge er havarealet seks ganger større enn landarealet. Vi vet lite, men vi vet at potensialet er enormt. En stor takk til alle våre ansatte, styre og eiere som legger grunnlaget for den gode utviklingen til selskapet vårt. Oppsummert har 2016 vært et godt år for Karmsund havn, og vi går med optimisme inn i 2017. Vi opplever at omgivelsene rundt oss også støtter opp under regionens havn, og ser betydningen av å utvikle en moderne og effektiv havn til det beste for næringslivet og innbyggere. Det er godt å ha med seg, og det gjør oss «klare til neste trekk»!

Tore Gautesen Havnedirektør

Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

9]


Foto: Øyvind Sætre

Regnskap

[

10 ]

Karmsund Havn Årsberetning 2016


Regnskap

Kommentarer

Statistikker

Karmsund Havn er en av landets største havner målt i godsomslag. Total godsmengde over offentlige og private havneanlegg i havneområdet viser en økning på 3,7% fra 11,58millioner tonn gods i 2015 til 12 millioner tonn gods i 2016. Godsomslaget over offentlig kai økte fra 904.914 tonn i 2015 til 1.038.990 tonn i 2016. Containeraktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 20.892 TEU mot 13.680 TEU i 2015. Antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert til 55.647 i 2016 mot 40.403 i 2015. Denne økningen skyldes hovedsakelig en endring i registreringen av rutebåter. Nøkkeltallene for Karmsund Havn ble som følger for 2016: Antall anløp: 55.647, +37,7% Total godsmengde: 12.000.000 +3,7% Godsmengde offentlig kai: 1.038.990 +14,8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Containertrafikk: 20.892 TEU +52,7%

Offentlige kaier Private kaier 9 120 20 613 8 758 20 222 9 145 20 423 9 734 21 110 9 055 26 444 10 476 27 764 7425 33774 5359 35044 21 522 34 125

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anløpsutvikling 40 000

2008

35 000

25 000 20 000 15 000

Lasting + lossing i antall tonn 5 000 2008 795 126 2009 0 811 751 2010 Offentlige k aier 783 132 2011 815 402 2012 712 148 2013 700 294 2014 880 039 2015 904 914 2016 1 038 990

2009 2010

2011

8 000 000

2011

2012

6 000 000

2015 2016

2009

1000 000 950 000

2010

900 000

2011

850 000

2012

800 000

2013

750 000 700 000

2014

650 000

2015

600 000

Las6ng + lossing i antall tonn

2013 2014

2 000 000 Containers (TEU)

2008 7 429 20090 8 029 2010 7 434 Las6ng + lossing i antall tonn 2011 7 642 2012 7 273 2013 6 900 2014 12 296 2015 13 680 2016 20 892

2015 2016

Containertrafikk i TEU 2008

1050 000

2012

4 000 000

Godsomslag på offentlige kaier 1100 000

2008

10 000 000

2014

Private kaier

14 000 000

2010

2013

10 000

Godsomslag på private kaier

12 000 000

2009

30 000

Lasting + lossing i antall tonn 13 224 951 11 671 638 11 449 547 12 283 944 11 472 119 10 035 118 11 575 849 10 684 553 11 010 132

2016

25 000

2008 2009

20 000

2010 15 000

2011 2012

10 000

2013 2014

5 000

2015 -­‐

Containers (TEU)

Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

2016

11 ]


Regnskap

Resultat NOTE

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2 016

Budsjett

2 015

5 093 139

5 000 000

5 210 374

636 300

600 000

581 700

Kaiavgift

6 923 366

5 992 000

5 894 153

Varevederlag

4 830 116

4 000 000

4 127 246

Anløpsavgift Saksbehandlingsvederlag

Passasjeravgift Vederlag etter regulativ Leieinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

220 000

182 518

9 259 592

6 532 184

46 886 963

45 199 637

36 996 095

6 263 951

4 764 311

3 901 885

79 387 175

75 035 540

63 426 155

4 261 209

2 825 000

2 937 998

2, 3, 7

Lønnskostnad

15 585 448

16 497 632

15 080 469

6

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

27 050 944

27 829 000

20 304 099

Vedlikeholdskostnad

11 555 107

7 045 000

5 747 642

Annen driftskostnad

13 210 136

11 303 246

11 434 498

Sum driftskostnader

71 662 844

65 499 878

55 504 706

7 724 331

9 535 662

7 921 449

969 674

905 000

2 688 825

11

Driftsresultat NOTE

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt

4

[

242 430 8 510 910

Annen finansinntekt

5 479 165

3 000 000

4 000 000

Annen rentekostnad

-8 634 375

-9 296 913

-8 050 723

Netto finansresultat

-1 361 898

-2 185 537

-5 391 913

Ordinært resultat før skattekostnad

5 538 794

4 143 749

Skattekostnad

1 076 792

ÅRSRESULTAT etter skattekostnad

4 462 002

6 559 551 2 272 084

4 143 749

4 287 467

NOTE

OVERFØRINGER

9

Avsatt til annen egenkapital

4 462 002

4 143 749

4 287 467

Sum overføringer

4 462 002

4 143 749

4 287 467

12 ]

Karmsund Havn Årsberetning 2016


Regnskap

Balanse pr 31. desember

NOTE

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

2 016

2 015

514 942 582

472 824 707

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 6

Sum varige driftsmidler

2 981 308

3 437 189

517 923 890

476 261 896

Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler

17 497 115

25 060 100

Sum finansielle anleggsmidler

17 497 115

25 060 100

535 421 005

501 321 996

Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer

10

Kundefordringer

11 413 266

7 366 342

Andre fordringer

20 244 376

12 294 152

Sum fordringer

31 657 642

19 660 493

Bankinnskudd, kontanter og lignende

48 823 052

89 749 988

Sum omløpsmidler

80 480 694

109 410 481

615 901 698

610 732 477

2 016

2 015

SUM EIENDELER NOTE

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital

1 300 000

1 300 000

Sum innskutt egenkapital

1 300 000

1 300 000

144 922 299

140 460 297

Opptjent egenkapital Annen egenkapital 9

Sum opptjent egenkapital

144 922 299

140 460 297

Sum egenkapital

146 222 299

141 760 297

Gjeld til kredittinstitusjoner

446 238 920

440 438 937

Sum annen langsiktig gjeld

446 238 920

440 438 937

14 450 819

18 143 169

825 316

1 997 857

Betalbar skatt

1 076 792

2 272 084

Annen kortsiktig gjeld

7 087 553

6 120 134

23 440 480

28 533 244

Sum gjeld

469 679 400

468 972 181

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

615 901 699

610 732 478

GJELD Annen langsiktig gjeld 8

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter 4

Sum kortsiktig gjeld

Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

13 ]


Regnskap

Noter Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives over forventet levetid. Hovedregelen er linær avskrivning, men anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. lmmaterielle eiendeler Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres direkte. lmmaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. lmmaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. lmmaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. lmmaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økokonomiske fordelene ikke

[

14 ]

Karmsund Havn Årsberetning 2016

dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap lnvesteringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. lnvesteringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. lnvesteringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyt-

tet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt a ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres. lnntekter Ved varesalg: lnntekt regnskapsføres nar den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vii normalt være tilfellet når varen er Ievert til kunden. lnntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Ved tjenestesalg: lnntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. lnntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etterskjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Offentlige tilskudd lnvesteringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment a dekke.


Regnskap

Note 2

Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: Antall ansatte personer i regnskapsåret er:

Ytelser til ledende personer

17,9 19,0 Lønn

Andre godtgj.

Daglig leder

1 284 418

120 688

Styret

331 486

-

ådet R

-

-

Daglig leder er omfattet av bedriftens ordnære pensjonsordninger Revisor Godtgjørelse til revisjon utgjør i 2016 kr 74.375,- ekskl. MVA Selskapet har Deloitte som revisor.

Note 3

Lønnskostnad

Lønnskostnad

2016

2015

Lønn Folketrygdavgift

11 668 895 2 100 250

11 314 195 1 938 800

Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

1 345 229 471 074 15 585 448

1 683 757 143 718 15 080 469

Karmsund Havn har i samrad med revisor endret praksis nar det gjelder føring av deler avpensjonskostnaden. Pensjonstrekk vil fra og med 2016 ikke bli balanseført, men resultatført og dermed redusere de totale personalkostndene. Totalt utgjør endringen 916'- hvorav 223' gjelder inneværende år.

Note 4

Skatt

I 2015 gjennomførte Skatt Vest etterkontroll av regnskapet for perioden 2010-2013. Skatt Vest konkluderte med at deler av utleievirksomheten faller utenfor en direkte realisering av Karmsund Havn IKS sitt ikke ervervsmessige hovedformål og har fattet vedtak om endring av ligning for perioden 2010 til 2014. Skattepliktig inntekt ble økt med kr 67 mill, og selskapet mottok et skattekrav på kr 19.187.893 som ble betalt i mai 2016. Selskapet er uenig i tolking av lovverket, og mener i tillegg at beregningen er feilaktig i det den ikke hensyntar at deler av leieinntekten faller innenfor skattelovens § 2-32,1. Vedtaket er påklagd innen klagefristens utløp i juli 2016. Karmsund Havn mottok i november 2016 Skattekontorets redigjørelse ti klagenemdas sekretæriat, hvor det går fram at Skattekontoret aksepterer saldoavskrivninger. Selskapet har i etterkant av vedtaket levert ligningsoppgaver for perioden 2010-2015 i tråd med Skatt Vest sin påstand. Innleverte oppgaver viser et betydelig underskudd til framføring, sllik at om oppgavene tas til følge, vil det ikke være betalbar skatt for perioden. På grunn av usikkerhet knyttet til utfallet av saken som anses prinsipiell,er det vanskelig å estimere periodens skattekostnad. Innbetalt skatt er derfor balanseført som kortsiktig fordring med fradrag for skattekostnad knyttet til eierselskapet i Garpeskjær Eiendom AS i 2015. Karmsund Havn IKS aksepterer at eierskapet (50%) i Garpeskjær Eiendom AS faller utenfor fritaket i skattelovens § 2-32,1. Det er i regnskapet for 2016 innarbeidet skatt på overskudd fra denne virksomheten for året.

Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

15 ]


Regnskap

Note 5

Ankringsvederlag

I januar 2016 ble Karmsund Havn gjort oppmerksom på at det ikke lenger skal kreves inn ankringsvederlag i havneområdet. Dette var ukjent for Karmsund Havn - og selskapet stoppet umiddelbart innkrevingen. Det er fortsatt flere havner i Norge som krever inn ankringsvederlag. Karmsund Havn har vært i kontakt med jurist, og ønsker å tilbakeføre aktuelt vederlag som er innkrevd de tre siste årene. Selskapet har gjort en avsetning for dette beløpet i regnskapet 2015, og utbetalt i 2016.

Note 6

Varige driftsmidler Tomter

Anskaffelseskost 01.01.16

Bygn. og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre inventar, verktøy o l

Sum

65 378 739

563 222 520

-

18 617 855

647 219 114

Tilgang

-

153 225 616

-

660 741

153 886 357

Anlegg under utførelse

-

-85 370 809

-

-

-85 370 809

Avgang

-

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.16

65 378 739

631 077 327

-

19 278 596

715 734 662

Akk. avskrivninger 31.12.16

-

181 710 878 -197 390

-

16 297 289

198 008 167 - 197 390

-

-

-

-

-

Netto akk. og rev. Nedskrivninger 31.12.16 Akk. avskr., nedskr. og rev. Nedskrivninger 31.12.16 Bokført verdi pr. 31.12.16

-

181 513 488

-

16 297 289

197 810 777

65 378 739

449 563 839

-

2 981 307

517 923 885

-

-25 934 322

-

-1 116 622

-27 050 944

Årets avskrivninger

Varige driftsmidler avskrives som hovedregel lineært over antatt økonomisk levetid. KH bruker følgende avskrivningsperioder: Kaier: 40 år / Bygninger: 20 år / Biler, materiell og maskiner: 3-5 år.

Note 7

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i ­hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. Fonderte pensjonsordninger 2 016

2 015

2 014

Årets pensjonspremie KLP

1 773 448

1 315 135

1 794 381

Årets pensjonspremie HKP

519 954

367 931

503 028

Antall personer omfattet av ordningen

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

Aktive KLP

16

15

10

Aktive HKP

2

3

3

2 016

2 015

2 014

Netto forpliktelse

4 084 562

3 264 218

4 184 492

Netto pensjonskostnader

1 571 537

1 285 391

744 810

Administrasjonskostnader

90 890

92 133

71 699

Amortisert premieavvik i år

218 938

227 851

88 155

-1 773 448

-1 315 135

-1 794 381

909 369

530 104

-30 557

5 101 848

4 084 562

3 264 218

KLP Pensjonsforpliktelse

Innbetalt premie Netto estimatavvik i år Netto forpliktelse UB 31.12

[

16 ]

Karmsund Havn Årsberetning 2016


Regnskap

31.12.16

31.12.15

31.12.14

Diskonteringsrente

Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger)

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Forventet lønnsregulering

2,97 %

2,97 %

2,97 %

Forventet pensjonsøkning

2,20 %

2,20 %

2,97 %

Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G)

2,97 %

2,97 %

2,97 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,60 %

4,65 %

4,65 %

HKP 2 ansatte er medlem av Haugesund Kommunale Pensjonskasse HKP Pensjonsforpliktelse

2 016

2 015

2 014

4 108 146

4 316 914

6 367 085

Netto pensjonskostnader

-16 607

211 041

-1 476 216

Aga innbetalt premie/tilskudd

-73 314

-51 878

-70 927

Netto forpliktelse

Innbetalt premie Netto forpliktelse UB 31.12

Note 8

-519 954

-367 931

-503 028

3 498 271

4 108 146

4 316 914

Annen langsiktig gjeld

2 016 2015 Gjeld til kredittinstitusjoner 446 238 920 444 584 137 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 446 238 920 444 584 137 Eierkommunene står som garantist for lånene i henhold til eierandel i Karmsund Havn IKS. All langsiktig gjeld betales ned over 15-20 år, og 98% av selskapets gjeld ved årsslutt forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Note 9

Egenkapital 2016 137 472 829 4 462 002 146 222 299

Inngående balanse Resultat Utgående balanse

Note 10

Bankinnskudd

Selskapet har bundet bankinnskudd (skattetrekksmidler) pr 31.12.2016 med kr 843 430.

Note 11

Havnestyrets disposisjon

Havnestyretsdisposisjon er belastet med kr 83,60 i 2016

Note 12

Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Firma

Ansk.- tidspunkt

Forretningskontor

Stemmeandel

Eierandel

Garpeskjær Eiendom AS

10.2.2010

Haugesund

50 %

50 %

Garpeskjær Eiendom IS

6.3.2013

Haugesund

50 %

50 %

Egenkapital

Årsresultat

Garpeskjær Eiendom AS

Firma

5 375 919

2375 919

Andel egenkapital 2 687 960

Garpeskjær Eiendom IS

28 226 377

9 851 155

14 113 189

33 602 296

12 227 074

16 801 148

Bokført verdi

17 487 015

Det er i 2016 foretatt en nedsettelse av egenkapitlen i et indre selskap med totalt 24 millioner, og hver av eierne fikk utbetalt kr 12 mill. I tillegg er det mottatt et ordinært utbytte på kr 1 mill. Regnskapsmessig er kapitalnedsettelsen behandlet som utbytte for den del som er innenfor fri egenkapital, mens det resterende er ført til reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte er inntektsført med kr 5,4 mill, mens anskaffelseskost er redusert med kr 7,6 mill. Skattemessig vil kr 12 mill bli behandlet som tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Karmsund Havn Årsberetning 2016 [

17 ]


Revisors beretning


Revisors beretning


Avd. kontor Karmøy:

Postboks 186, N-5501 Haugesund

Karmsund Trafikkhavn, Husøy

Telefon 52 70 37 50

Telefon 52 70 37 50

Telefax 52 70 37 69

Telefax 52 70 37 69

E-post: postmottak@karmsund-havn.no

www.karmsund-havn.no

Grafisk utforming og trykk: www.hbo.no

Foto: Øyvind Sætre

Foto: Øyvind Sætre

Foto: Øyvind Sætre

Foto: Øyvind Sætre

Hovedkontor Haugesund, Killingøy:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.