Næring i Midt-Norge nr.1, 2016

Page 28

Illustrasjon: MDH Arkitekter

Europas største massivtreprosjekt på Moholt Det var gamle Jernbeton som bygde Moholt studentby i Trondheim for 50 år siden. Når Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) nå har engasjert totalentreprenør Veidekke for å bygge for de kommende 50 årene, går det ikke lenger i jern og betong. Nå er det massivtre som gjelder. 28

NÆRING I MIDT-NORGE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.