NilsonGroup hållbarhetsrapport 2018 SE

Page 1

HÃ…LLBARHETSRAPPORT 2018


2


IN NE HÅLL

O M R AP P O RTE N

4

V ÅR P O L I CY

5

NI L SO NG RO UP I KO RTHE T

6

V ÅR A KO NCE P T

7

V D H AR O R D E T

8

V ÅR A I NTR E S S E NTE R

10

V ÄS E NTL I G H E TSANALYS

11

K ARTL ÄG G NI NG AV H ÅL LB ARHETS RIS K ER

12

V ÅR V ÄR D E K E DJA

14

P RO D U K TU T V E CK L I NG

14

P RO D U K TI O N

16

P Å P L ATS I K I NA

21

LO G I STI K

22

F Ö R S ÄL JNI NG & E - H AND EL

24

L ÄNG E L E V E S KO R NA

25

V ÅR A M E DAR B E TAR E

26

M E DAR B E TAR I NTE RV JU

27

F Ö R ATT V I B RY R O S S

28

G R I - I ND E X

30

3


OM RAP PO RT E N

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T 2 01 8 Detta är NilsonGroups lagstadgade hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL 6 kap. Rapporten har sammanställts enligt GRI-standard i enlighet med nivån ”core option”. Utöver de krav som ställs på denna nivå har vi valt att rapportera ytterligare delar som är relevanta för vår verksamhet. Syftet med rapporten är att beskriva hållbarhetsarbetet genom hela NilsonGroups värdekedja, från designstadiet till dess att produkten hamnar hos vår kund. Rapporten vänder sig i första hand till våra intressenter och berör hållbarhet kopplat till miljö, arbetsförhållanden, personal och

korruption samt hur vi implementerar arbetet med dessa frågor i vår verksamhet. Den beskriver också vilka risker vi möter och hur vi hanterar dessa. De interna styrdokument och rutiner vi arbetar efter redovisas på sidorna– 12-13. Rapporten avser kalenderåret 2018. Föregående rapport publicerades våren 2018 och beskrev arbetet under kalenderåret 2017. I denna rapport har vi inte hittat några felaktigheter. För att underlätta jämförelser har nyckeltal publicerats tre år tillbaka i tiden. Rapporten omfattar hela verksamheten så långt det är möjligt. Rapporten är inte granskad av extern part.

Vi gör fötterna till huvudsaken We put feet first!

4


VÅR P O L ICY G Ä L L ANDE …

HÅ L L B A R HET

K EMIK ALIER

Nilson Group ska vara pådrivande inom hållbar utveckling för den nordiska skobranschen.

På NilsonGroup tycker vi att det är oerhört viktigt att våra skor inte innehåller några ämnen som kan vara skadliga för människor eller miljö. Vi har därför, tillsammans med externa kemikalieexperter, tagit fram restriktionslistor över de ämnen som inte får förekomma i våra skor. NilsonGroups restriktionslistor grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning REACH, men ställer i många fall högre krav än lagstiftningen.

Vi ska bedriva vår verksamhet med god etik och vi ska utifrån vår vision och vår affärsidé arbeta för en hållbar utveckling i hela vår värdekedja, från produktutveckling till försäljning i butik. MÅ N G FA L D Inom Nilson Group arbetar vi för lika rättigheter och möjligheter och vi strävar efter att främja mångfald. Vi är övertygade om att mångfald är en strategisk tillgång för vår verksamhet och ska spegla den omvärld vi verkar i. Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av tillit och respekt för alla medarbetare och vi är övertygade om att mångfald är en styrka. Vi ska aktivt motverka alla former av diskriminering och trakasserier. Alla oavsett bakgrund, erfarenheter och kultur ska känna sig välkomna hos oss.

DJURHÅLLNING Inom NilsonGroup fordrar vi att våra leverantörer respekterar djurens rätt till ett värdigt liv. I de fall vi använder skinn eller päls i våra produkter kommer det från djur som fötts upp för köttproduktion där skinnet eller pälsen är en biprodukt. Vi accepterar inte skinn eller päls från hundar, katter, karakul-lamm, och inte heller från lamm eller får som blivit utsatta för mulesing. Vi accepterar inte heller skinn eller päls från något annat djur som fötts upp, fångats eller dödats på grund av dess päls.

A N T I KOR RU PT I ON NilsonGroup tar starkt avstånd från all form av korruption och mutor. Våra anställda ska uppträda ärligt och uppriktigt mot kunder, leverantörer och arbetskamrater. Alla våra relationer ska präglas av affärsmässiga och arbetsrelaterade ställningstaganden.

5


NIL SO N G R O U P I KORT HE T

VÅRA KÄRNVÄRDEN - KENT

VISION NORDENS SKODESTINATION

MISSION

K

VI TÄNKER PÅ KUNDEN

E

VI TÄNKER ENKELT

N

VI TÄNKER NYTT

T

VI TÄNKER OCH VISAR TILLIT

VI GÖR FÖTTERNA TILL HUVUDSAKEN

AFFÄRSIDE VI GÖR DET ENKELT, KUL OCH INSPIRERANDE ATT HANDLA SKOR

Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder alltid få mellanhänder och ser utmaningen i att göra bra saker med hög kvalitet utan att krångla till det.

Vi utmanar alltid. Vi är nyfikna, modiga och vågar testa nya saker.

Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känsla som vi vill skall genomsyra allt vi gör.

ÄGARSKAP OCH ST YRELSE

SIFFROR

NilsonGroup AB är ett privatägt aktiebolag som ägs av AMM Holding. Styrelsen för NilsonGroup AB består av fem styrelsemedlemmar samt två arbetstagarrepresentanter. I styrelsen är 30% kvinnor och 70% män. Åldersfördelningen är 60% >50år, 40% <50år.

Omsättning 2018: 2138 mkr Balansomslutning: 949 mkr, fördelat på (skulder) 349 mkr och (EK) 600 mkr Antal anställda: 1141 (omräknat till heltidstjänster) Antal butiker i Sverige, Norge och Finland: 216

LEDNINGSGRUPPEN

GEOGRAFISK PLACERING

Ledningsgruppen på företaget består av vd, vice vd, affärsområdeschefer, samt chefer för försäljning, ekonomi, it, logistik, marknad, etablering och hr.

Huvudkontoret ligger i Varberg på den svenska Västkusten. Filialer finns i Norge och Finland. Vi har 2 produktionskontor i Kina, ett i Wenzhou och ett i Quanzhou.

SNABBA SIFFROR 2018

SV

NO

FI

HELTID

294

40

20

354

DELTID

1214

277

142

1633

TOTALT

1848

KVINNOR

1383

309

156

MÄN

125

8

6

139

TOTALT*

955

113

73

1141

ANTAL BUTIKER

168

30

18

216

*Omräknat till heltid.

6

Vi ser allt ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med skall vårt agerande styras av kundens behov.


VÅRA KONCE PT

Med hög mode- och servicegrad samt med stor kunskap, erbjuder vi ett säkert urval av marknadens aktuella skomärken.

Genom ett brett och aktuellt skoutbud kopplat till ett bra erbjudande skapar vi en stark shoppingupplevelse för en modemedveten publik.

Genom att erbjuda ett brett sortiment av aktuella skor till lågt pris och med unika priserbjudanden ger vi våra kunder en trygg och enkel köpupplevelse.

Komfort, funktion och kvalitet är de nyckelord som genomsyrar vårt arbete med Ecco-konceptet.

Med hög servicegrad och kunskap erbjuder vi ett säkert urval av klassiska skovarumärken av hög kvalitet.

Med hög servicegrad och stor kunskap erbjuder vi det senaste sportmodet från de största varumärkena. Allt som behövs för gatans catwalk. The best of sneakers.

ORGANI SAT I ONSSCHE M A

VD VICE VD

EKONOMI/ JURIDIK

IT

HR

NG FAR EAST

SUPPLY CHAIN

MARKNAD

*

FÖRSÄLJNING

LOGISTIK

ETABLERING

* franchisebaserade butiker.

7


VD HAR O R D E T NilsonGroups kärnvärden sammanfattas i akronymen KENT. Den påminner oss om vikten av kundfokus, enkelhet och modet att tänka nytt. Det här gäller i högsta grad också i vårt hållbarhetsarbete. Eftersom vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av vår organisation har vi under året engagerat våra medarbetare i olika projekt rörande hållbarhetsfrågor. Den temadag om hållbarhet som hölls under våren har lett till f lera konkreta åtgärder efter förslag från våra medarbetare. Exempelvis serveras mer vegetarisk mat i vår personalmatsal och vi använder numera 100% grön el på huvudkontoret. Vi har också satsat på att minska vår energiförbrukning, bland annat genom byte av tak och fönster på vårt huvudkontor och det löpande arbetet att byta till energisnål LED-belysning i våra butiker. Under året har vi tagit ytterligare steg i vår strävan att minimera miljöpåverkan från våra förpackningar. Alla produkter som våra kunder beställer via e-handeln skickas nu i påsar av 100% återvunnen plast och våra lagerkartonger är från och med i år FSC-märkta.

F O K U S P Å F Ö R S Ä L J N I N G O C H D I G I TA L I S E R I N G Det är med glädje och stort engagemang jag tagit mig an rollen som VD för NilsonGroup. Min målsättning är att, utifrån våra kärnvärden, driva företaget framåt. Företagets genuina värdegrund utgör en stabil plattform från vilken vi nu fortsätter våra satsningar på försäljning och digitalisering. Under året har vi kontinuerligt arbetat utifrån vår fastslagna strategi och har relativt sett hållit emot bra i den generella nedgång som drabbat branschen. Marknaden har kanske aldrig varit mer utmanande och det är viktigt att navigera rätt utifrån de nya förutsättningar som råder inom detaljhandeln. Omfattande fokus har lagts på aktiviteter som kan åstadkomma tillväxt och utveckling. Vi har bland annat fortsatt vårt arbete med att erbjuda våra kunder bästa tänkbara service i alla våra kanaler. I butik har därför nya säljverktyg implementerats och vi arbetar ständigt med vidareutveckling av vår e-handel. Vi har dessutom påbörjat projekt med nya lösningar för att binda samman samtliga kanaler, både när det gäller smartare samordning av kundleveranser och optimering av butikslager. Vi har vidare fortsatt arbetet efter vår uttalade strävan att vara skobranschens mest attraktiva arbetsgivare. För oss är det viktigt att samtliga medarbetare trivs, är engagerade och motiverade. Våra medarbetarundersökningar har gett oss en god uppfattning om personalens motivation och hjälper oss att fortsätta arbeta i rätt riktning.

8

Min första tid som VD för NilsonGroup har gett mig framförallt två insikter. För det första finns det ett ”go” och en företagsanda som genomsyrar hela företaget. Professionalitet och en vilja att bidra till fortsatta framgångar möter mig i alla delar, från lagret och huvudkontoret till kundmötet i våra butiker. Det får mig full av tillförsikt inför det arbete som ligger framför oss. Min andra insikt är nämligen att vi måste kanalisera all den kunskap som våra medarbetare har för att möta utmaningarna vi står inför. Digitaliseringen och omvandlingen av detaljhandeln är inte längre något som ligger i framtiden -det är något som händer här och nu. Med nya krafter i styrelsen ökar vi vårt strategiska fokus för att finnas där för våra kunder med marknadens bästa erbjudande. I våra fysiska butiker och online. Att vara Skandinaviens ledande skoföretag innebär att vi snabbt märker av förändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från e-handelsaktörer. Men framför allt innebär det att vi har muskler och kompetens att ta på oss ledartröjan och möta våra kunders behov i en ny tid. Tack alla medarbetare för era dagliga insatser. Nu fortsätter vi NilsonGroups resa mot nya mål.

Claes Meldgaard


9


VÅRA IN T R E SSE N T E R

ÄGARE OCH LEDNING

KUNDER Vi vill vara lättillgängliga för våra kunder och sätter högt värde på snabb återkoppling och nära kunddialog, både i butik och på nätet, via vår hemsida, sociala medier och mail.

Goda investeringar som genererar god lönsamhet är en förutsättning för att driva företaget framåt. För att företaget ska kunna fortsätta arbeta ambitiöst och ansvarsfullt med hållbarhetsfrågor är en gynnsam utveckling viktig för NilsonGroup.

Vi vill vara en del i att göra branschen i sin helhet mer hållbar och transparent. Viktiga samarbetspartners i detta arbete är bland annat samhället, myndigheter och media.

MEDARBETARE

LEVERANTÖRER

Vi är övertygade om att ett integrerat hållbarhetsarbete skapar stolta medarbetare och är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom våra produktionskontor har vi personal på plats i fabrikerna och kommunicerar med våra leverantörer utan mellanhänder.

NÄTVERK & SAMARBETEN Genom att samarbeta med andra aktörer får vi större möjlighet att påverka vår omvärld och driva utvecklingen av branschen framåt.

TRANSPORTÖRER

IDEELLA ORGANISATIONER En direkt, öppen och respektfull dialog med ideella organisationer ser vi som en tillgång i vårt hållbarhetsarbete.

10

ÖVRIGA INTRESSENTGRUPPER

Den största delen av våra produkter tillverkas i Asien och transporten är en viktig del i vår värdekedja. Vi väljer samarbetspartners inom transport som arbetar systematiskt med kvalitet och miljö.


VÄS ENTL IG H E T SA N ALYS

Våra kunder är viktiga för oss. Under 2018 fortsatte vi därför att involvera dem i vår intressentdialog med hjälp av en enkät utskickad till ett slumpmässigt urval medlemmar i vår kundklubb. I enkäten fick deltagarna välja de hållbarhets-

de insamlade enkätsvaren har vi sedan sammanställt samtliga punkter och från dem fått en tydligare bild av hur vi vidare kan utveckla vårt hållbarhetsarbete. Utöver den enkät vi skickat ut till kunder, ägare och ledningsgrupp har vi under året också haft löpande dialoger med flera av övriga intressentgrupper genom exempelvis vår CSR-mail, medarbetarundersökningar, leverantörsutvärderingar och via vår kundtjänst.

områden de ansåg vara viktigast för NilsonGroup att fokusera på i sitt fortsatta hållbarhetsarbete.

RELEVANS FÖR NILSONGROUP

MYCKET VIKTIGA FRÅGOR

I tidigare intressentdialoger har vi främst vänt oss till våra medarbetare och kunder. I år ville vi utöka dialogen och även inkludera ledningsgrupp samt ägare genom att låta dem svara på samma enkät som våra kundklubbsmedlemmar. Utifrån

VIKTIGA FRÅGOR

MYCKET VIKTIGA FRÅGOR

Transparens i hela värdekedjan

Hållbara material i våra skor

Produkternas modegrad

Minimering av farliga kemikalier i produkterna

Ekonomisk tillväxt

Arbetsförhållanden i fabrik

Arbetsmiljö för anställda

Skäliga levnadslöner för fabriksanställda

Hög produktkvalitet

Återvinning / återbruk av våra produkter

Utsläpp i fabrik

Etiska aspekter kring djurhållning

Miljöpåverkan under varutransporter

VIKTIGA FRÅGOR

VIKTIGA FRÅGOR •

Frihet till facklig organisation

Kunnig butikspersonal

Antikorruption

Stor produktvariation

Antidiskriminering och mångfald

Veganska skor

Effektiv resurshantering

Energiförbrukning i de

Energiförbrukning på huvudkontor

Hållbara förpackningsmaterial

Kompetensutveckling för anställda

VIKTIGA FRÅGOR

producerande fabrikerna •

och i butik VIKTIGA FRÅGOR

Vi är öppna för förslag och söker en aktiv dialog med våra partners och intressenter. Har ni frågor, synpunkter eller tips rörande hållbarhet? Tveka inte att dela dem med oss på csr@nilsongroup.com

Stöd till välgörenhetsorganisationer

RELEVANS FÖR INTRESSENTER

MYCKET VIKTIGA FRÅGOR

11


KARTLÄG G N IN G AV HÅLLBARHE T S RI S KE R

HÅLLBARHETSOMRÅDE

MILJÖ

IDENTIFIERADE RISKER

DEL AV VÄRDEKEDJAN

Begränsade naturresurser

Produktutveckling, produktion

Utsläpp

Produktion, logistik

Vattenförbrukning

Produktion

Energiförbrukning

Produktutveckling, produktion, försäljning

Löner

Produktion, medarbetare

Övertid

Produktion

Hälsa och säkerhet

Produktion, medarbetare

Rätt till fria fackföreningar

Produktion

Arbetarbostäder

Produktion

Ledningssystem

Produktion, medarbetare

Tillgång till rent vatten

Produktion

Diskriminering

Produktion, försäljning, medarbetare

Tvångsarbete

Produktion

Barnarbete

Produktion

Disciplinära åtgärder

Produktion

Korruption

Hela värdekedjan, medarbetare

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

PERSONAL

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

MOTVERKANDE AV KORRUPTION

12


ÅTGÄRDER

STYRDOKUMENT

Öka andelen hållbara material Aktivt kvalitetsarbete för att öka produkternas livslängd Återbruk av produkter Kontroll av miljöförbättrande åtgärder i fabrik Uppföljning av avfallshantering och utsläpp Arbete för minskad miljöpåverkan under transporter Restriktioner för samt uppföljning av kemikalieanvändning

Hållbarhetspolicy Kemikalierestriktionslista (RSL) Uppförandekod Miljöpolicy

Uppföljning av vattenförbrukning och utsläpp i fabrik Kontroll av energiförbrukning på huvudkontor samt i fabrik

Genom vår uppförandekod uppmana implementering av levnadslöner Avtalsenliga ingångslöner för medarbetare på huvudkontor och i butik Kontinuerligt arbete för jämställda löner Regelbunden kontroll av övertid vid fabriksbesök Regelbundna utbildningar i hälsa och säkerhet på fabrik Regelbundna kontroller av åtgärder rörande hälsa och säkerhet på fabrik Regelbunda kontroller av produktionskemikalier Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddskommitté på huvudkontoret

Uppförandekod Koncernpolicy Kemikalierestriktionslista (RSL)

Regelbundna utbildningar i arbetsrätt på fabrik Regelbundna kontroller av rätt till fria fackföreningar på fabrik Regelbundna kontroller av arbetarbostäder på fabrik Utbildning i arbetsrätt för chefer på huvudkontor och i butik Utbildning i dokumenthantering och ledningssystem på fabrik

Uppförandekod Koncernpolicy Mångfaldspolicy

Regelbunden kontroll och uppföljning av tillgänglighet och vattenkvalitet på fabrik

Regelbunden uppföljning och kontroll för att undvika diskriminering Arbetsrättutbildning för chefer på huvudkontor och i butik Introduktionsutbildning för nyanställda, tydliga riktlinjer på huvudkontor och i butik Nolltolerans mot tvångsarbete genom uppförandekod och regelbunden kontroll Nolltolerans mot barnarbete genom uppförandekod och regelbunden kontroll

Mångfaldspolicy Koncernpolicy Uppförandekod

Nolltolerans mot disciplinära åtgärder, exempelvis löneavdrag, genom uppförandekod och regelbunden kontroll

Regelverk kring korruption Introduktonsutbildning för nyanställda och arbetsrättsutbildning för chefer Utbildning och samtal med leverantör Rutiner kring att låta de anställda på produktionskontoren arbeta mot olika fabriker

Etikpolicy Uppförandekod

13


PRODUKTUT VECKLING

VÅ R VÄRDE KE DJ A På NilsonGroup vill vi att hållbarhetsarbetet ska vara en del av vårt dagliga arbete och vi jobbar aktivt för att hållbarhet ska genomsyra hela vår värdekedja. Värdekedjan innefattar alla de moment skorna genomgår, från att de skissas upp av våra produktutvecklare, tills dess att de finns till försäljning i våra olika kanaler. Genom hela vår värdekedja strävar vi efter att förbättra verksamheten samtidigt som vi utvecklar och anpassar vårt hållbarhetsarbete för att möta de nya utmaningar vi ställs inför.

P RO D U KT U T V E C KL I N G

P RO D U KT I ON

LOGIST IK

F ÖRS Ä L J NING

A NV Ä NDNING

PR O D U K T UT VE C KLI NG Våra produktutvecklare på huvudkontoret i Sverige arbetar ihop med den övriga inköpsavdelningen för att kunna utveckla idéer till färdiga produkter. Arbetet med egen design- och produktutveckling skapar goda förutsättningar att genom materialval, val av leverantör och produktionsutformning sedan kunna påverka företagets hållbarhetsarbete i en positiv riktning. Idag utvecklas tre av fyra produkter helt i egen regi med egenutvecklade komponenter, sulor och läster, via våra två produktionskontor i Kina. Våra anställda på produktionskontoren utgör en viktig länk mellan våra produkt- utvecklings-/inköpsavdelningar och leverantörerna som sedan skall producera våra skor. De talar det lokala språket vilket underlättar kommunikationen om provhantering, order- läggning och efterlevnad av de krav vi ställer på våra produkter. Då NilsonGroup har två egna, fullt utrustade, prototypverkstäder - den ena på vårt kontor i Wenzhou och den andra på huvudkontoret i Sverige - kan vi förbättra kvalitetsnivån på

14

våra produkter. På våra produktionskontor har vi dessutom ett flertal tekniker anställda och på så sätt kan vi förbättra passform och kvalitet på våra produkter ytterligare. Våra produktutvecklare och tekniker arbetar tätt tillsammans under hela produktutvecklingsfasen och tillbringar en stor del av arbetstiden i leverantörernas fabriker. NilsonGroup lägger stort fokus på att undvika oönskade kemikalier i de material och komponenter som används i våra skor. Vi följer de kemikalierestriktioner som har utfärdats av EU och ställer i vissa fall även högre krav än de lagstadgade. Valet av material har en stor påverkan på kvalitet, modegrad, pris, kemikalieinnehåll, arbetsförhållanden i fabrikerna och inte minst på miljön. Till skornas ovandel använder NilsonGroup textilmaterial i syntet eller bomull, skinn eller syntetiskt skinn (PU). Sulorna görs av antingen syntetiskt gummi (TPR; TR), PU eller av naturgummi. Vissa sulor, exempelvis sulor gjorda av TPR, innehåller ofta produktionsspill från sultillverkningen. Spill och överflödigt material tas då tillvara i fabriken för att kunna återanvändas i produktionsprocessen.


S TUDIO S WEDEN

2017 invigdes Studio Sweden, vår fullt utrustade verkstad där produktutvecklare, inköpare och tekniker i nära samarbete tar fram nya modeller på hemmaplan i Varberg. Detta möjliggör att en sko kan gå från skiss till färdig prototyp på bara några timmar vilket bidrar till att kvaliteten och kontrollen av produkterna kan säkerställas redan tidigt i processen. Även tidsåtgång och transporter minimeras då prover inte behöver sändas mellan kontoren i Kina och Sverige.

15


PRODU KTION

PR ODUKT I ON VA L E T AV L E V E R A N T Ö R G Ö R P R O D U K T E N NilsonGroup äger inte några egna fabriker utan arbetar med och producerar skor hos en rad leverantörer i ett nära samarbete. Nyckeln till en lyckad produktion är att samarbeta med rätt leverantör vid rätt tillfälle. När vi påbörjar ett nytt samarbete med en leverantör är det en rad olika punkter som skall gås igenom och stämma för båda parter. Varje produkt måste uppnå rätt kvalitet, rätt pris, uppfyllnad av minimikrav gällande socialt ansvar och positiva resultat av testordrar. För att öka transparensen i leverantörskedjan och minska risken för att våra produkter tillverkas under osäkra förhållanden tillåter NilsonGroup ingen produktion hos underleverantörer som inte först blivit godkända av oss. NilsonGroup är öppna med vilka leverantörer vi samarbetar med. På vår hemsida hittar du en förteckning över dessa. feetfirst.se/omoss/vart-ansvar/produktion

VÅRA PRODUKTIONSLÄNDER

S O C I A LT A N S VA R S TA G A N D E Vi är medvetna om att vi är verksamma i länder där produktion kan medföra risker inom områden som rör exempelvis mänskliga rättigheter, korruption, arbetsvillkor, löner och miljö. Vi ställer därför höga krav på våra leverantörer om att våra skor tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden. År 2002 antogs vår första uppförandekod och den ingår sedan dess i vårt samarbetsavtal med våra leverantörer. Uppförandekoden bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter, förbud mot av all form av diskriminering samt ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Härutöver följer vi nationella lagar, förordningar och regler i respektive produktionsland. Uppförandekoden i sin helhet är omfattande och berör många delar inom socialt ansvarstagande, där huvudfokus är arbetsförhållanden i tillverkningsprocessen.

LEVERANTÖRSANTAL I FÖRHÅLLANDE TILL INKÖPT VOLYM

PL KONTOR

PL EJ KONTOR

MÄRKE

2016

76%

9%

15%

2017

75%

8%

17%

2018

74%

8%

18%

Private label (PL) kontoret= våra egna varumärken som utvecklas via vårt produktionskontor Private label (PL) ej kontor= våra egna varumärken som inte hanteras via vårt produktionskontor Märke= våra märkesleverantörer

16

PRODUKTIONSLAND

2016

2017

2018

KINA

84,8%

82,1%

85,1%

VIETNAM

3,4%

4,3%

3,7%

INDONESIEN

2,0%

2,2%

1,7%

THAILAND

1,0%

1,1%

0,9%

ÖVRIGA ASIEN

2,1%

3,0%

2,3%

PORTUGAL

2,0%

2,3%

1,8%

ITALIEN

1,3%

1,5%

1,3%

ÖVRIGA EUROPA

2,5%

2,5%

2,1%

NORDAFRIKA

0,8%

0,8%

1,0%

Redovisade procentsatser över > 0,1%

L Å N G S I K T I G T PA R T N E R S K A P För oss på NilsonGroup är nära samarbeten med våra leverantörer en förutsättning för ett hållbart och ansvarsfullt företagande. Vi ser våra leverantörer som partners med vilka vi arbetar konstruktivt och med båda parters intresse för ögonen för att främja ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete. På NilsonGroup arbetar vi med ett coachande förhållningssätt gentemot våra leverantörer. Det innebär till exempel att vi regelbundet utbildar både chefer och arbetare för att kunna implementera rutiner och strukturer direkt på fabrikerna. Vi ser ett coachande förhållningssätt som en förutsättning för hållbara och bestående förbättringar och för att erbjuda stöd till våra leverantörer har vi genom våra produktionskontor anställt lokala CSR-coacher. De är experter på socialt ansvar i tillverkningsprocessen och arbetar med utvärdering och utbildning ute i produktionen.


Med hjälp av coacherna kan vi genomföra utbildningar på plats i fabrikerna för att öka de anställdas kunskap inom olika riskområden, till exempel rörande säkerheten i fabrik eller arbetsrättsliga frågor. På så sätt kan både ledning och anställda i fabriken lättare identifiera problemområden och utifrån dessa göra upp handlingsplaner för långsiktiga förbättringar.

VÅRA MINIMIKRAV Varje produkt måste uppfylla våra kvalitets- och kemikaliekrav och vi påbörjar aldrig ett samarbete med en leverantör som inte uppfyller våra minimikrav gällande socialt ansvar. På det viset kan vi tillhandahålla produkter av god kvalitet som tillverkats under rättvisa förhållanden.

Under 2018 har vi jobbat vidare med att utbilda våra leverantörer i hälsa och säkerhet, bland annat inom brandskydd, kemikaliehantering och skyddsutrustning.

Läs mer om minimikraven och åtgärdsplaner på feetfirst.se/omoss/vart-ansvar/produktion

REGELBUNDNA UPPFÖLJNINGAR

Utifrån vår uppförandekod har vi betonat vissa områden och valt att kalla dem minimikrav. Det betyder att vi ställer grundläggande krav på arbetsförhållanden i våra fabriker, exempelvis nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Dessa krav skall alla leverantörer leva upp till vid alla tillfällen. Skulle vi under en revision upptäcka att en fabrik avviker från dessa krav sätts en förutbestämd åtgärdsplan in.

För att säkerställa att vår uppförandekod, våra minimikrav och våra kemikalierestriktioner efterföljs gör vi regelbundna revisioner på fabrikerna. Ungefär hälften av besöken är föranmälda och hälften oanmälda. Merparten av revisionerna är interna och genomförs av våra CSR-coacher. Antalet kan variera mellan fabrikerna men varje år genomförs minst två revisioner per fabrik. Under revisionerna använder sig coacherna av NilsonGroups egenutvecklade verktyg Factory Compliance Internal Form, FCIF. Verktyget är framtaget utifrån Amfori BSCIs (Business Social Compliance Initiative)

70,0%

84,7% 85,5% 86,3%

60,2% 63,0% 61,7%

60,0%

94,1% 94,5% 96,1%

92,7% 93,5% 93,5%

80,0%

78,8% 77,4% 76,8%

80,7% 82,7% 84,1%

90,0%

82,9% 83,5% 84,7%

92,2% 92,9% 93,9%

100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Om fabriken misslyckas med att följa åtgärdsplanen avslutas samarbetet med den specifika fabriken under minst ett års tid.

100,0% 100,0% 100,0%

M I N I M I K R AV

50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

BE

TO

TA

LT

RE TA

ET AR

SA

A G N U

FR

IA

TV

ÅN

G

RE FÖ CK FA

SA ÄL H ,

TI

LL

JÖ RÄ

TT

IL M

RB

G IN N

KE SÄ CH O

N D LE

CI IS D

E

AR

ET RH

ER LÖ

N

TE SS IN

G

IM KR IS

PL

D

A ÄR IN

YS

ER IN

G ÅT

BE AR

AR

M

G IN

ER ÄR

TI TS

ST O RB BE

TA

D

D

ÄD

ER

ER

0,0%

Uppfyllnadsgrad av uppförandekoden för Nilson Groups leverantörer

2016

2017

2018

17


PRODUKTION

revisionsverktyg och innehåller vår uppförandekod, kemikalierestriktioner och miljöfrågor. Det är ett omfattande dokument med frågeställningar som bland annat rör arbetsförhållanden, säkerhet och miljö. NilsonGroups grundprincip när vi genomför våra revisioner är att jobba i cykler om tre besök där det första besöket är en ”full visit” under vilket FCIF:ens samtliga punkter gås igenom. Efter det första besöket tar coacherna tillsammans med fabriken fram en förbättringsplan för de områden där eventuella avvikelser har hittats. De efterföljande två besöken stämmer sedan av i vilken utsträckning förbättringar gjorts. Utöver interna revisioner görs också inspektioner av tredje part i fabrikerna. Dessa utförs av en extern, oberoende inspektör som inte har någon relation till vare sig NilsonGroup eller den aktuella leverantören. Externa revisioner görs framförallt i de länder där vi inte har egen personal på plats. Vid våra revisioner ser vi kontinuerliga förbättringar inom många av de områden vi inspekterar. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att vårt hållbarhetsarbete ständigt behöver anpassas för att möta de utmaningar vi ställs inför och som kan variera över tid.

A N T I KO R R U P T I O N NilsonGroup har nolltolerans mot all form av korruption i samtliga led. Den största risken för korruption har vi identifierat i produktionsledet och vi har därför arbetat fram ett tydligt regelverk som både anställda vid produktionskontoren och våra leverantörer får ta del av. Vår närvaro i fabrik till- sammans med en öppen dialog med våra leverantörer bidrar till ett gemensamt synsätt i frågorna runt korruption. För att ytterligare undvika uppkomsten av oegentligheter mellan våra medarbetare och våra leverantörer har vi som rutin att våra anställda inte ska arbeta mot samma fabrik för länge utan regelbundet rotera i sina ansvarsområden. Vid misstänkta fall av korruption görs en utredning och därefter vidtas en direkt åtgärdsplan. Under 2018 identifierades inga fall av korruption inom företaget.

FCIF

2016

2017

2018

ANTAL INTERNA BESÖK/REVISIONER

105

98

127

MEDEL-SCORING I UPPFYLLNAD UPPFÖRANDEKODEN

85%

86%

86%

Antal genomförda besök i förhållande till medelvärdet av leverantörernas uppfyllnad av uppförandekoden.

18


K VA L I T E T S S Ä K R I N G Under de senaste åren har NilsonGroup haft stort fokus på kvalitetsförbättrande arbete i vår skotillverkning och vi har teknisk personal som tillbringar mycket tid ute i produktionen på de fabriker vi samarbetar med. Flera fabriker har investerat i testutrustning för att göra fortlöpande kontroller av produktkvaliteten och vi kan därför göra ett omfattande kvalitetsarbete under hela produktionsprocessen. I vårt testlaboratorium i Kina utför vi årligen en stor del fysiska tester, till exempel av vidhäftning av yttersulor och färghärdighetstester. De tester som vi själva inte kan utföra skickas till externa ackrediterade laboratorier för en opartisk bedömning. Under 2018 utförde vi totalt ca 16 500 fysiska och kemiska tester. Utöver att testa kvaliteten under produktionen gör vi varje säsong också noga utvalda tester på de färdiga produkterna för att säkerställa att de lever upp till våra krav. Detta är särskilt viktigt för de produkter som riktar sig till barn. Det kvalitetsförbättrande arbetet löper som en röd tråd genom hela produktionen. Genom att låta produktutvecklare och tekniker arbeta tätt tillsammans under hela produkt- utvecklingsfasen kan vi säkerställa en god kvalitet på slut- produkten. Vi har också sett goda resultat av detta arbetssätt då vi minskat andelen reklamationer de senaste åren.

REKLAMATIONER

2016

2017

2018

TOTALT

0,81%

0,68%

0,55%

Reklamationer för samtliga koncept.

P RODUKTION OC H MIL J Ö I vårt uppföljningsverktyg FCIF tillkom 2015 en miljödel som omfattar områdena miljöpolicy, avfallshantering, vattenförbrukning, energikonsumtion och utsläpp. Syftet är att hjälpa våra leverantörer att förbättra dessa områden och lättare kunna följa upp implementeringen av miljöåtgärder i våra fabriker. Vår utgångspunkt är att alla leverantörer skall ha grundläggande kunskap om den yttre miljön samt hur deras fabriker påverkar den.

VIKTIGT ARBETE MOT OHÄLSOSAMMA KEMIKALIER Vi är ständigt omgivna av kemikalier av olika slag, varav de flesta är ofarliga för vår hälsa. På NilsonGroup arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att se till att våra produkter inte innehåller några ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna ämnen. Vi nöjer oss inte med att kontrollera den färdiga skon utan har valt att gå längre tillbaka i värdekedjan och se till att dessa ämnen inte heller förekommer i till- verkningsprocessen. Vi ser det som ett viktigt led i att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden ute hos våra leverantörer och motverka negativa miljöeffekter på grundvatten och åkermark runt våra produktionsenheter.

19


PRODU KTION

Nilson Groups restriktionslistor grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning REACH (Register, Evaluation, Authorization and Restriction for Chemicals) men ställer i många fall högre krav än lagstiftningen. Listorna är special- anpassade för skoproduktion och är framtagna tillsammans med kemikalieexperter och ackrediterade laboratorier. Läs mer om våra restriktionslistor på: feetfirst.se/omoss/ vartansvar/ produktion. För att säkerställa rätt hantering av limmer, lösningsmedel och liknande kräver NilsonGroup av våra leverantörer att alla kemikalier skall ha korrekt tillhörande säkerhetsdatablad och att de skall finnas väl synliga och lättillgängliga i fabrik. Ett säkerhetsdatablad (MSDS – Material Safety Data Sheet) innehåller information om de ämnen som ingår i substansen samt instruktioner om hur den skall förvaras, hanteras och vilka åtgärder som krävs vid en eventuell olycka. Kemikalietester skickas till externa ackrediterade laboratorier för att säkerställa att riktlinjerna i vår restriktionslista efterföljs. Under 2018 utförde vi 449 tester för att säkerställa att produkterna uppfyller våra krav rörande kemikalier. Vi samarbetar med RISE (före detta Swerea IVF) för att hålla oss uppdaterade kring lagar och regler.

20

0,2 %

99,8 % Godkända tester Underkända tester


PÅ P LAT S I KI NA

Prototyptillverkning i Studio Sweden

Under 2018 flyttade vårt produktionskontor i Wenzhou till nya lokaler på Wenzhous Tekniska Universitet. Universitet hade då påbörjat ett samarbete kring högteknologisk produktion inom skoindustrin tillsammans med Wenzhou Shoe Laboratory och sökte företag som skulle kunna ingå i samarbetet. Högteknologiska satsningar inom just skoindustrin främjar en mer hållbar produktion, både miljömässigt, socialt och eko- nomiskt. Detta hade vi på Nilson Group uppmärksammat sedan tidigare och vi blev därför mycket intresserade av att delta i samarbetet. NilsonGroups arbete med skoutveckling i egen fullt utrustad studio, tillsammans med vårt väl utvecklade CRS-arbete och det faktum att vi sedan tidigare har omfattande produktion i Kina gjorde att vi både uppfyllde och överträffade kraven att ingå i samarbetet. Vi valdes ut till projektet och flyttade in i våra nya lokaler på universitetet i slutet av 2018. De nya lokalerna ligger i en teknikpark där företag från flera olika branscher verkar. Här kommer en ny, högteknologisk maskinpark för skotillverkning att installeras. Maskinparken kommer att kunna användas för innovation, utveckling och tillverkning av prototyper samt som en del i kvalitetssäkrande arbete.

Jessica Wu som är chef på produktionskontoret menar att några av fördelarna som en mer automatiserad produktion ger är att man bland annat kan minimera tunga och påfrestande moment i produktionen och dessutom göra fabriksmiljön tystare och renare, vilket förbättrar de anställdas arbetsmiljö avsevärt. På längre sikt kommer därför en mer automatiserad maskinpark kunna ge möjlighet till att spara på resurser som arbetskraft, energi och material. Dessutom kommer en ökad maskin- användning i tillverkningen att fungera kvalitetssäkrande. Jessica Wu påpekar dock att det är viktigt att komma ihåg att man inte har för avsikt att ersätta människor med maskiner, utan att det handlar om att göra industrin säkrare och mer attraktiv för arbetstagarna. ”Vi behöver fortfarande personer som kan hantera maskinerna och som kan bidra med kunskap kring det hantverk som sko- tillverkning trots allt är” säger hon apropå frågan hur maskinerna påverkar behovet av arbetskraft.

21


LOG I ST I K

LOGI S T I K

F R Å N T I L LV E R K N I N G T I L L B U T I K

SAMARBETEN OCH MILJÖENGAGEMANG

På NilsonGroup finns en stark medvetenhet kring transporternas miljöpåverkan och risker. Genom att samarbeta med miljömedvetna transportörer arbetar vi ständigt för att minimera våra koldioxidutsläpp. Vi strävar efter att göra aktiva val av transportör och transportbolag utifrån miljö- och säkerhetssynpunkt.

På NilsonGroup håller vi oss löpande uppdaterade kring aktuella miljöinitiativ inom både landbaserad trafik och sjöfart. Vi är medlemmar i miljöorganisationen Clean Shipping Index (CSI), något som är viktigt för oss eftersom ca 83% av importtrafiken sker med båt. CSI samarbetar i sin tur med Clean Cargo Working Group (CCWG) och gemensamt för de båda organisationerna är att de verkar för en renare havsmiljö genom att öka kunskap hos rederier kring återvinning, utsläpp, havspåverkan etc. Läs gärna mer om deras arbete på www.cleanshippingindex.com

Huvudparten av våra skor som produceras i Asien fraktas med båt. Under 2018 ökade vi dock andelen tågtransporter från Asien med 50% från föregående år. Under andra halvan av året införde vi en ny policy för att undvika flygtransporter vilket bland annat resulterat i att vi ersatt samtliga flygtransporter från Asien med båt. De produkter som tillverkas i Europa fraktas med lastbil direkt till vårt centrallager i Varberg. Från vårt centrallager fördelas skorna sedan vidare ut till våra butiker med lastbilstransport, om möjligt i kombination med tåg. För att minska antalet transporter optimerar vi fyllnadsgraden på det gods vi transporterar och vi konsoliderar färdigt gods mellan leverantörer för att ytterligare minska våra containertransporter. Vi effektiviserar också transporterna till våra butiker genom att sampacka skor med marknadsmaterial och e-handelsordrar. Vi har under året också arbetat mycket med våra förpackningsmaterial och försökt att ersätta dessa med mer hållbara alternativ. Bland annat har vi bytt ut kartongerna som används på vårt centrallager till FSC-certifierade kartonger. Våra e-handelspåsar består nu dessutom av 100% återvunnen plast. Under 2019 fortsätter vi vårt arbete med att minimera våra förpackningars miljöpåverkan.

22

FS C -MÄRKNING Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende organisation som verkar för ett socialt ansvars- tagande, miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Att en kartong är FSC-certifierad innebär att den innehåller trä från skogsmark som sköts enligt FSC:s regelverk för ett ansvarsfullt skogsbruk. Du kan läsa mer om FSC och vad märkningen innebär på https://se.fsc.org/se-se


23


FÖRSÄLJNING

F Ö R SÄ L J N I NG & E -HANDE L

HELHETSUPPLEVELSE I BUTIK

M E D V E T N A E N E R G I VA L

Hos NilsonGroup ska det vara enkelt att hitta det man söker, både i butik och online. I våra multikonceptbutiker samlar vi två eller flera av våra koncept för att ge kunden en bättre helhetsupplevelse. Vi utnyttjar butiksytorna effektivt för att kunna erbjuda ett större utbud och en sömlös övergång mellan våra olika sortiment, en samlad service och möjlighet för kunden att betala i samma kassa för olika koncept. Ett gemensamt arbetssätt i alla våra koncept förenklar för såväl personal som kund och frigör mer tid till det personliga kundmötet.

Vi vill driva vår verksamhet på ett resurseffektivt och klimat- smart sätt. Vi bedriver därför ett aktivt hållbarhetsarbete tillsammans med exempelvis våra fastighetsägare och leverantörer av butiksinredning.

Det är viktigt för oss att ta hand om våra kunder på bästa sätt. Det gör vi bland annat genom vår kundklubb FEETFIRST Friends, där kunden samlar bonus på alla inköp från våra butikskoncept och tar del av attraktiva erbjudanden. Vi har idag ca 1,4 miljoner medlemmar.

SNABBT VÄXANDE E-HANDEL Den digitala utvecklingen sker allt snabbare och idag är våra kunder ständigt uppkopplade. Vi vill att kunden ska få en sömlös upplevelse mellan den fysiska och digitala handeln och därför finns alla våra koncept – DinSko, ECCO, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten – samlade på www.feetfirst.se. En samlad e-handel ger kunden möjlighet att på ett enkelt sätt handla från alla våra varumärken och koncept samtidigt. Vi erbjuder också skor som endast kan handlas i vår webbshop – Online Exclusive. Kunden kan välja att antingen få varorna hemskickade eller att hämta dem i valfri butik från något av våra koncept. I butiken har vi sedan möjlighet att ge råd och service för att förstärka köpupplevelsen. För att hålla nere antalet transporter sampackas varorna från e-handel till butik med övrigt gods. Förutom färre transporter blir det mindre avfall och bättre fyllnadsgrad och därmed också en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

I de butiker där möjligheten finns använder vi uteslutande miljövänlig el. I alla nyetableringar installeras energisnål belysning och i befintliga butiker pågår ett löpande arbete med att byta till LED-belysning. Vi har de senaste åren kunnat se att vårt arbete gett faktiskt resultat i form av minskad energiförbrukning. Vår huvudleverantör av inredning är miljöcertifierad och har utarbetat dokumenterade mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De arbetar också för förbättringar av hälsa och säkerhet för de anställda. Vårt huvudkontor i Varberg är en stor arbetsplats med många typer av tjänster och verksamheter. Med både lager och kontor i samma byggnad finns stora energibesparingar att göra med rätt insatser. En analys av energianvändningen pågår och energieffektiviserande åtgärder införs löpande. Under 2018 har vi exempelvis bytt ut fönster och växlat över till biogas från naturgas. Detta skifte innebär att vi reducerar våra koldioxid- utsläpp med ca 100 ton per år. Vi använder dessutom 100% grön el på huvudkontoret. I det dagliga arbetet jobbar vi för att minimera antalet utskrifter, öka andelen vegetariska rätter i personal- restaurangen och uppmanar till samåkning, för att nämna ett fåtal saker. Hållbarhetsarbetet på huvudkontoret fortsätter och i takt med att analysen fortskrider kommer fler åtgärder att implementeras.

ENERGIFÖRBRUKNING PÅ HUVUDKONTORET

2015-16

2016-17

2017-18

-2%

-3%

-4%

V I V IL L V E TA VAD DU T YC KE R Vi ser ett ökat intresse från kunder som vill kunna göra medvetna val. Frågor om kvalitet, kemikalier och vår uppförandekod ställs både direkt till personal i butik och via mail till huvudkontoret. Vi sätter stort värde på våra kunders engagemang i hållbarhetsfrågor. Har du en synpunkt eller fråga? Hör gärna av dig till csr@nilsongroup.com

24


ANVÄNDNING

L Ä N G E L E VE S KORNA På NilsonGroup brinner vi för skor. Vi är stolta över våra produkter och vårt främsta mål är att våra kunder skall vara nöjda med sitt skoinköp hos oss. Vi ska leva upp till och gärna överträffa förväntningarna om en bra, säker, prisvärd och hållbar produkt. Vi har i samarbete med vår leverantör av skovårdsprodukter valt ut ett brett sortiment som passar alla typer av material. Alla produkter är helt fria från fluorerade ämnen och några av dem är dessutom märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. NilsonGroup har även ett eget sortiment av iläggssulor som finns tillgängligt i våra butiker och på e-handeln.

Ö K A L I V S L Ä N G D E N P Å D I N A S KO R En sko som blir väl omhändertagen lever längre och bevarar kvalitet och funktioner bättre. Vår butikspersonal har god kunskap om vilka typer av skovårdsprodukter man bör använda till olika skor och hur man applicerar produkterna för bästa resultat. Istället för att kassera färdiganvända skor uppmuntrar vi våra kunder att skänka dem vidare till välgörenhet, ett bra sätt att minska klimatpåverkan och öka skornas livslängd.

RE-USE I SÖDRA SVERIGE NilsonGroup samarbetar med det skånska företaget TextilRecycling, dit vi skänker skor som av olika anledningar har reklamerats i butik. TextilRecycling hanterar insamling av kläder, skor och textilier för återanvändning eller återvinning. Samarbetet inkluderar idag 20 av våra butiker i Skåneregionen. Insamlingskärl finns placerade i butikerna och töms kontinuerligt av TextilRecyclings personal. Skorna skickas sedan vidare till företagets samarbetspartners för sortering, materialåtervinning eller återförsäljning. Genom samarbetet kan vi minska andelen reklamerade skor som går till förbränning. Reklamerade skor som av någon anledning bedöms vara olämpliga för åter- användning, läggs inte i insamlingskärlen. Läs mer om TextilRecycling på www.textilrecycling.se

HUMAN BRIDGE Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Bistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges kärnområden och årligen sker insatser i ett 25-tal länder. NilsonGroup skänker de skor som vi av någon anledning inte kan sälja i våra butiker till Human Bridge. Vi samlar in skor från vår e-handel, vårt centrallager och våra butiker. Skorna som NilsonGroup skänker går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt. Läs mer om Human Bridge på www.humanbridge.

TIPS FÖR ATT ÖKA LIVSLÄNGDEN PÅ DINA SKOR

Att skänka sina använda skor till välgörenhet eller sälja dem vidare för återbruk istället för att slänga dem gör att produkterna får ett nytt liv hos en annan användare. Det finns många som har behov av skor men som inte har möjlighet att köpa nya.

Om man använder iläggsulor i sina skor håller de sig fräscha längre. Det är bra att ha en varmare sula i vinterskorna så att isoleringsförmågan ökar.

Alla skor behöver tid för att torka och luftas. Det betyder att man inte bör ha samma skor flera dagar i rad utan variera mellan några par för att låta dem vila en dag eller två.

Använd skohorn vid påtagning av skorna så undviker du nedtrampade hälkappor och skoskav.

För att utöka livslängden ytterligare kan man lämna in sina skor till en skomakare och klacka eller sula om dem.

25


VÅRA M E D A R B E TARE

Under 2018 arbetade 1987 personer inom NilsonGroup, de flesta av dem i våra butiker i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans såg vi till att göra det kul och inspirerande för våra kunder att handla skor. Våra medarbetares kunskap och engagemang är det som bygger NilsonGroup. Vi vill därför kunna erbjuda varje medarbetare möjligheten att utvecklas inom företaget. Vi ser positivt på intern rekrytering och uppmuntrar anställda att prova på nya positioner och ansvarsområden. Möjligheten att ta steg vidare inom företaget skapar engagerade och motiverade medarbetare och gör NilsonGroup starkare. Under 2018 genomförde vi ett omfattande förändringsarbete, framförallt i våra butiker. Förändringarna är ett led i företagets anpassning till en mer digitaliserad omvärld där fysiska butiker och e-handel måste samverka. Förändringarna var flera och genomfördes under en kort tidsperiod. Arbetsbelastningen var stundtals hög vilket troligen bidragit till en något ökad sjukfrånvaro och personalomsättning under året. Inför nästa år är därför förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron prioriterat.

26

ETIK NilsonGroups värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och återfinns i våra kärnvärden – KENT. K (kunden) E (enkelt) N (nytt) T (tillit) Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna hos oss oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Detta gäller både medarbetare och kunder. Vi ser mångfald som en styrka. Vi vill att alla anställda ska känna till och arbeta utifrån företagets kärnvärden och har därför under 2018 arbetat ytterligare för att förtydliga dessa. Alla anställda får även ta del av NilsonGroups koncernpolicy som innefattar frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetsmiljö, säkerhet och korruption. NilsonGroup tar starkt avstånd från all korruption och accepterar under inga omständigheter erbjudande om, eller mottagande av, mutor eller andra liknande otillbörliga


betalningar. Våra anställda ska uppträda ärligt och uppriktigt mot kunder, leverantörer och arbetskamrater. Alla våra relationer ska präglas av affärsmässiga och arbetsrelaterade ställningstaganden och får aldrig styras av egna intressen. Vid eventuell misstanke eller rapportering om korruption sätts en anpassad åtgärdsplan in. Under 2018 rapporterades inga fall av korruption. NilsonGroup har vidare en mångfald- och jämställdhetspolicy som baseras på alla människors lika rättigheter och möjligheter. Som anställd skall man vända sig till närmsta chef eller vår HR-avdelning när en situation som uppfattas som disk- riminerande uppstår. Eventuella fall av kränkande särbehandling följs upp av HR-avdelningen och ska behandlas konfidentiellt. Under 2018 anmäldes inga fall av diskriminering. Samtliga anställda med chefsbefattning genomgår en arbetsrätts- utbildning som bland annat berör diskrimineringsgrunderna. NilsonGroups policydokument finns lättillgängliga för anställda och det är allas ansvar att hålla sig uppdaterade om såväl interna och externa regelverk som policys och instruktioner.

ARBETSMILJÖ Inom NilsonGroup är vi anslutna till fyra kollektivavtal som omfattar alla anställda och vi jobbar kontinuerligt med arbetsmiljön både i våra butiker och på våra kontor. Vid huvudkontoret i Varberg finns en Skyddskommitté som träffas och samverkar två till fyra gånger årligen. Den består av fackliga parter, arbetsmiljöombud och utvalda chefer och behandlar alla slags frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet. I butikerna samverkar vi med lokala och regionala skyddsombud samt arbetsmiljöverket. Under 2018 gjorde arbetsmiljöverket 5 besök i våra butiker. Vi utbildar fortlöpande våra butikschefer i hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. FRISKVÅRD Att ta vara på sitt eget fysiska och psykiska välbefinnande är viktigt. På NilsonGroup främjar vi ett hållbart arbetsliv och erbjuder alla våra anställda friskvårdsbidrag för fysisk aktivitet, motion och friskvård. Under 2018 utnyttjade 960 personer denna möjlighet.

M E DAR B ETA R I N T ERV J U Fredrik jobbar som regionchef och tillförordnad försäljningschef på huvudkontoret i Varberg. Hans resa inom Nilson Group startade redan 1999, då han började jobba som säljare i en av våra butiker.

att jobba som butikschef för flera av våra koncept. Detta gjorde att jag så småningom började jobba som driftscoach tillsammans med regionchefen för att därefter axla rollen som regionchef.

Vad är det bäs t a m ed a t t j ob b a på Ni lsonGroup ?

H ur s er en van l i g d ag p å j ob b et ut ?

Det är ett företag med goda möjligheter till utveckling. Man får gehör för sina tankar och idéer och kan vara med och påverka. Vi lka utvec k li ng s m öj li g h eter h a r du h a f t i nom Ni lsonG roup ?

Jag upplever att det har funnits stora utvecklingsmöjligheter för mig under mina 19 år i företaget. Efter en period som butikssäljare fick jag möjlighet att gå en internutbildning. Utbildningen ledde till att jag fick chansen

I dagsläget jobbar jag både på huvudkontoret och ute i butikerna vilket gör mina dagar väldigt varierande. Ena dagen sitter jag med kollegorna i försäljningsorganisationen och tar beslut kring försäljningsdrivande aktiviteter och nästa dag är jag i butik och arbetar med våra butikschefer. H ur m ån g a p ar s kor äg er d u oc h vi l ka är d i n a favori t s kor ?

Jag äger ca 30 par skor. Jag gillar framförallt svarta boots och kängor samt sneakers.

27


F Ö R AT T VI BRYR OS S För oss är det en självklarhet att bidra till och engagera oss i samhällsförbättrande och hållbarhetsfrämjande insatser och projekt. Det gör vi genom att ta ett aktivt ansvar för det samhälle där vi verkar och för hållbarhetsfrågor generellt.

M ED LEM S K A P

E N G A G EM A N G

28


Idag använder vi i snitt 200 plastpåsar per person och år i Sverige. NilsonGroup är anslutna till One Bag Habit och en del av den växande skaran svenska företag som vill vara med och göra skillnad genom att minska användningen av påsar. Syftet med One Bag Habit är att ta betalt för plastpåsar i butik och skänka överskottet från försäljningen till projekt inom hållbar utveckling. 2018 skänkte vi 1 218 363 kr till Naturskyddsföreningen i Sverige och motsvarande 275 920 kr till Handelens Miljøfond i Norge.

S OC I A LA M ED I ER

FAC E B O O K

I N STAG R A M

YO U T U B E

LINKEDIN

@dinsko @eccostores @feetfirstshoes @nilsonshoes @skopunkten

#dinsko #nilsonshoes #skopunkten #radicalsports.se

FEETFIRST DinSko Skopunkten

linkedin.com/company/nilsongroup

29


GRI IND E X ORGANISATIONSPROFIL

SIDHÄNVISNING

102-1

Organisationens namn

6

102-2

a) En beskrivning av organisationens verksamhet

6-7*

b) Organisationens produkter och varumärken

7

102-3

Huvudkontorets placering

6

102-4

Länder där organisationen har verksamhet

6

102-5

Ägandeskap och organisation

7

102-6

Marknader där organisationen verkar

6

102-7

Organisationens storlek

6

Antal anställda

6

Företagets struktur

6

Nettoomsättning

6

Balansomslutning fördelat på skulder och EK

6*

Antal produkter/service

6

a) Totala antalet anställda per anställningsavtal och kön

6

b) Totala antalet anställda per anställningsavtal och land

6

c) Totala antalet anställda uppdelat på typ av anställning och kön

6

d) Redovisa om en stor del av organisationens arbete utförs av arbetstagare ej anställda av företaget

-

e) Eventuella variationer i antalet anställda 102-8 a,b,c (ex beroende på säsong)

-

102-8

f) En förklaring om hur data har sammanställts

6

102-9

Organisationens värdekedja

14-24

102-10

Betydande förändringar för företaget under rapporteringsperioden

6-8*

102-11

Riskbedömning

12-13

102-12

Ekonomiska, miljömässiga och sociala initiativ som organisationen stödjer eller anslutit sig till

28

102-13

Medlemskap i organisationer

28

STRATEGI OCH ANALYS 102-14

Uttalande från VD gällande strategi och hållbarhetsarbete

8

ETIK OCH INTEGRITET 102-16

Organisationens värderingar och policys

5, 12-13, 26-27

BOLAGSSTYRNING 102-18

a) Organisationsstruktur

7

b) Beslutsfattande kommittéer gällande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

7

INTRESSENTER

30

102-40

Organisationens intressenter

10

102-41

Totalt antal anställda som omfattas av kollektivavtal

27

102-42

Urval av intressenter

11

102-43

Organisationens samarbete med intressenter

11

102-44

Specifika frågeställningar till intressenter, inklusive hur organisationen behandlar väsentliga punkter

11-24


OM RAPPORTEN - URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR 102-45

SIDHÄNVISNING

a) Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknande dokument

*

b) Ange om någon av de enheter som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknande dokument inte inkluderas i denna rapport

*

a) En förklaring av processen för att definiera rapportinnehållet och avgränsningar

4

b) En förklaring till hur organisationen har genomfört principerna för att definiera rapportens innehåll

4, 11

102-47

Väsentliga punkter som identifieras i processen för att definiera rapportens innehåll

11

102-48

Effekten av eventuella revideringar av information som ges i tidigare rapporter

-

102-49

Betydande förändringar från tidigare rapporteringsperioder över innehåll och avgränsningar

4

102-50

Rapporteringsperiod

4

102-51

Datum för den senaste publicerade rapporten

4

102-52

Rapporteringscykel

4

102-53

Kontaktinformation för frågor kring rapporten och dess innehåll

11

102-54

Organisationens val av redovisningsprincip

4

102-55

GRI Index

30-31

102-56

Granskning av extern part

4

102-46

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR 103-1

En bakomliggande förklaring till väsentliga delar

11

103-2

Hantering av väsentliga delar

11-27

103-3

Utvärdering och resultat av väsentliga delar

11-27

MILJÖASPEKTER 301-2

Andel återvunnet material i tillverkning av produkter

14**

302-1

Energiförbrukning

24**

302-4

Minskning av energiförbrukning

24

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 403-1

Arbetstagarrepresentation i formell kommitté gällande hälsa och säkerhet

27

403-4

Hälsa och säkerhet i avtal med facket

26-27

404-2

Utbildningsmöjligheter för anställda

26-27

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 406-1

Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder

26-27

407-1

Andel leverantörer där rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtal kan vara hotat

16-19

408-1

Leverantörer och verksamheter där barnarbete är en stor risk, samt åtgärder

16-19

409-1

Leverantörer och verksamheter där tvångsarbete är en stor risk, samt åtgärder

16-19

412-1

Mänskliga rättigheter

16-20, 26-27

412-2

Utbildningar kring mänskliga rättigheter

16-20, 26-27

414-1

Nya leverantörer som utvärderas gällande sociala kriterier

16-19

PRODUKTSÄKERHET 416-1

Andelen produkter bedömda avseende hälsa och säkerhet

19-20

416-2

Andel avvikelser gällande hälsa och säkerhet

20, 27

301-3

Reklamationsnivå produkter

19 *Hänvisning till Årsredovisningen **Uppfyller GRI delvis 31Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.