Page 1

Temeljem ĉlanka 28.stavka 8. i ĉlanka 118.stavka 2.podstavka5.Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) „Narodne novine“ broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10 i 90/11.) i ĉlanka 50. Statuta OSNOVNE ŠKOLE GRGURA KARLOVĈANA, ĐurĊevac, Školski odbor na prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi na XXVIII. sjednici odrţanoj 28. 09. 2011. godine

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU

ĐurĊevac, 28. rujna 2011.

1


Sadrţaj: OSNOVNI PODACI O ŠKOLI ........................................................................................................... 4 1. PODACI O UVJETIMA RADA...................................................................................................... 6 1.1. Podaci o upisnom podruĉju ........................................................................................................... 6 1.2. Unutrašnji školski prostori ( Matiĉna škola ) –naznaĉena kvadratura prosjeĉne uĉionice .......... 6 1.3. Školski okoliš ( Matiĉna škola ) .................................................................................................... 7 Naziv površine ..................................................................................................................................... 7 1.4. Nastavna sredstva i pomagala ....................................................................................................... 7 1.4.1. Knjiţni fond škole: Školska knjiţnica ....................................................................................... 7 1.5. Plan obnove i adaptacije ............................................................................................................... 8 2. POPIS IZVRŠITELJA POSLOVA U 2011 ./ 2012 . ŠKOLSKOJ GODINI .................................. 8 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ..................................................................................... 8 2.1.1. Popis uĉitelja razredne nastave .................................................................................................. 8 2.1.2. Popis uĉitelja predmetne nastave ............................................................................................... 8 2.2. Popis ostalih radnika škole ......................................................................................................... 10 3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ............................................................................................ 11 3.1. Organizacija smjena .................................................................................................................... 11 RASPORED DEŢURSTVA .............................................................................................................. 11 3.2. Godišnji kalendar rada ................................................................................................................ 12 3.3. Podaci o broju uĉenika i razrednih odjela u matiĉnoj školi ....................................................... 13 REDOVNA NASTAVA .................................................................................................................... 14 3.3.1. Primjereni program osnovnog obrazovanja za uĉenike s teškoćama u razvoju ....................... 15 3.3.2. Nastava u kući .......................................................................................................................... 15 4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- .................... 16 OBRAZOVNOG RADA ................................................................................................................... 16 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima .................... 16 4.1. 1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................. 17 4.1. 2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete po razredima ............................... 18 4.1. 3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za uĉenike na stupnju umjerene mentalne retardacije ... 18 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ........................ 19 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ............................................................... 19 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka: ....................................... 19 Matiĉna škola + Podruĉne škole ........................................................................................................ 19 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave engleskog jezika ................................ 19 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemaĉkog jezika ............................... 19 4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike ........................................ 20 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave............................................................ 20 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave .............................................................. 21 4.3. Obuka plivanja ............................................................................................................................ 21 5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ...... 22 5.1. Plan rada ravnatelja ..................................................................................................................... 22 5.2. Plan rada struĉnog suradnika pedagoga ...................................................................................... 24 II. STRUČNO-KNJIŢNIČNA I INFORMACIJSKA DJELATNOST ................................ 37 III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST....................................................................... 37 IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŢNIČARA ....................................................... 37 Suradnja s učiteljima svih predmeta pri nabavi stručne literature ........................................... 39 Praćenje i snimanje odgojno-obrazovnog programa s HTV-a u dogovoru s učiteljima – stvaranje medijateke ....................................................................................................................... 39 STRUČNO-KNJIŢNIČNA I INFORMACIJSKA DJELATNOST ................................................ 40 Organizacija i voĎenje rada u knjiţnici i čitaonici i izrada statistika ........................................ 40 III. ....................................................................................................................................................... 41 PODRUČJE RADA ......................................................................................................................... 42 2


BROJ SATI ............................................................................................................................... 42 5.5. Plan i program rada logopeda ..................................................................................................... 43 5.6. Plan rada tajnika .......................................................................................................................... 50 5.7. Plan rada raĉunovoĊe i knjigovoĊe ............................................................................................. 54 5.8. Plan rada školskog lijeĉnika ........................................................................................................ 61 6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUĈNIH TIJELA ................................................... 62 6.1. Plan rada Školskog odbora .......................................................................................................... 62 6.2. Plan rada Uĉiteljskog vijeća ........................................................................................................ 62 6.3. Plan rada Razrednog vijeća ......................................................................................................... 62 6.4. Plan rada Vijeća roditelja ............................................................................................................ 63 6.5. Plan rada Vijeća uĉenika ............................................................................................................. 63 7. PLAN STRUĈNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA............................................. 64 7.1. Struĉno usavršavanje u školi ....................................................................................................... 64 7.1.1. Struĉna vijeća ........................................................................................................................... 64 7.2. Struĉna usavršavanja izvan škole ................................................................................................ 65 7.2.1. Struĉna usavršavanja na ţupanijskoj razini ............................................................................. 65 7.2.2. Struĉna usavršavanja na drţavnoj razini .................................................................................. 65 7.3. Ostala struĉna usavršavanja i osposobljavanja ........................................................................... 65 8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG.......... 66 RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE .......................................................................... 66 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .................................................................................................. 66 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uĉenika ................................................................................. 67 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole......................................... 68 8.4. Školski preventivni programi ...................................................................................................... 68 ODREĐENJE POJMOVA – PREVENCIJA ..................................................................................... 68 Uĉitelji– sudionici preventivnih programa ....................................................................................... 69 ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA–PRAVA DJECE................................................ 71 PRIJEDLOG TEMA ZA RAD – PROGRAM RADA .................................................................. 72 PROGRAM RADA S UĈITELJIMA I STRUĈNIM SURADNICIMA ....................................... 73 PROGRAM: SIGURNOST U ŠKOLI ........................................................................................... 74 Školska 2011./12.godina ................................................................................................................ 74 SVRHA PROGRAMA ...................................................................................................................... 76 9. GRUPE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI............................................................................. 82 10. PLAN NABAVE I OPREMANJA .............................................................................................. 83 11. PRILOZI ...................................................................................................................................... 83

3


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Adresa sjedišta škole: Ţupanija: Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: Internetska adresa: Šifra škole: Matični broj škole: OIB: Upis u sudski registar (broj i datum): Škola vjeţbaonica za:

Osnovna škola Grgura Karlovĉana Đure Basariĉeka 5d , 48350 ĐurĊevac Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija 048 812-414; 814-063; 814-520 048 812-414 os-grgura-karlovcana@kc.t-com.hr http://www.os-gkarlovcana-djurdjevac.skole.hr 06-023-001 1439448 01375465233 3.rujna 2009. Tt-09/871-2 -

Ravnatelj škole: Zamjenik ravnatelja: Voditelj smjene: Voditelj područne škole:

Martin Trepotec Nikola Vuković Nada Petrović, PŠ Miĉetinac; Olga Lazar, PŠ Budrovac; Marija Šimunić, PŠ Ĉepelovac, Senka ZobunĊija,PŠ Sirova Katalena i Katica Bratanović, PŠ za uĉenike s teškoćama Podruĉna škola Budrovac, Školska 7, 893-066 Podruĉna škola Miĉetinac, Miĉetinac 69, 280-665 Podruĉna škola Ĉepelovac, Planinska 86 , 893-057 Podruĉna škola Sirova Katalena, Sirova Katalena bb, 893-475 Podruĉna škola za uĉenike s teškoćama,Kralja Tomislava 3, ĐurĊevac; 812-076

Nazivi , adrese i telefonski brojevi područnih škola:

Broj učenika: Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: Broj učenika s teškoćama u razvoju: Broj učenika u produţenom boravku: Broj učenika putnika: Ukupan broj razrednih odjela: Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj školi: Broj razrednih odjela RN-a: Broj razrednih odjela PN-a: Broj smjena: Početak i završetak svake smjene: Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: Broj učitelja razredne nastave: Broj učitelja u produţenom boravku: Broj stručnih suradnika: Broj ostalih radnika: Broj nestručnih učitelja: Broj pripravnika: Broj mentora i savjetnika: Broj voditelja ŢSV-a:

742 360 382 33 prilagoĊeni + 42 posebni program 98 41 31 10 20 21 2 08.00-13.15, 11.40-16.55 80 38 20 4 18 4 3 6 1

Broj računala u školi:

39 4


Broj specijaliziranih učionica: Broj općih učionica: Broj športskih dvorana: Broj športskih igrališta: Školska knjiţnica: Školska kuhinja:

6 20 1 2 1 1

5


1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom području Upisno podruĉje OŠ Grgura Karlovĉana ĐurĊevac obuhvaća grad ĐurĊevac i prigradska naselja Sirova Katalena, Ĉepelovac, Budrovac, Miĉetinac, Severovci i Grkine. Prometna povezanost je dobra za uĉenike koji se prevoze posebnom školskom linijom.

1.2. Unutrašnji školski prostori ( Matična škola ) –naznačena kvadratura prosječne učionice Funkcionalnost školskog prostora (broj klasiĉnih uĉionica, specijaliziranih uĉionica, knjiţnice, informatiĉke uĉionice), opće opreme te eventualne teškoće u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadaća i programa kojima su uzrok prostorni uvjeti ili oprema, što bitno nedostaje u odnosu na normative u Pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Učionice

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet, knjiţnica, dvorana)

RAZREDNA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred PREDMETNA NASTAVA Uĉionice - klasiĉne Likovna kultura Glazbena kultura

Broj

Veličina u m2

4 3 3 4 6

Kabineti

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

62,5 62,5 62,5 62,5

2 2 2 2

2 2 2 2

62,5

2 1 2

Broj

Veličina u m2

Oznaka stanja opremljenosti

1 1

62,5 62,5

2 1 1

Kemija Fizika

1 1

62,5 62,5

2 2

2 2

Tehniĉka kultura Informatika OSTALO Dvorana za TZK Produţeni boravak Knjiţnica Dvorana za priredbe Zbornica Uredi (ukupno) Blagovaona - uĉitelji

1 1

62,5 62,5

2 2

1 2

1 1 1 2 5 1

65,5 67,5 32,3

3 2 3

U K U P N O: Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

6


1.3. Školski okoliš ( Matična škola ) Naziv površine

Veličina u m2

Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

5326

2

2. Zelene površine

1000

2

3. Park

300

2

6625

UKUPNO

1.4. Nastavna sredstva i pomagala Istaknuti opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe). NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA Audiooprema:

STANJE

STANDARD

28

3

Video- i fotooprema:

10

2

Informatiĉka oprema:

39

2

Ostala oprema:

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjiţni fond škole: Školska knjiţnica Unijeti podatke o knjiţniĉnom fondu: broj naslova za uĉenike i uĉitelje. KNJIŢNI FOND Lektirni naslovi (I. – VIII. razred) Struĉna literatura za uĉitelje UKUPNO

STANJE 1869 +3108 ostalo 1475

STANDARD 1

1 1

7


1.5. Plan obnove i adaptacije Što se preureĎuje ili obnavlja

Veličina u m2

Krovište škole – matiĉna škola Sanitarni ĉvoru PŠ Miĉetinac Sanitarni ĉvor u PŠ Budrovac

1500 12 14

Za koju namjenu

2. POPIS IZVRŠITELJA POSLOVA U 2011 ./ 2012 . ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Popis učitelja razredne nastave Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ime i prezime Mira Budaj Marija Dautanec Vesna Šijak Maja Matić Nada Flamaceta Ţeljka Mihoĉka Ana Mlinjarić Reza Kolomaz Ljubica Vuković Nada Petrović Zoran Vidaković Marijana Bušić Olga Lazar Marija Šimunić Senka ZobunĊija Marijana Kralj Iva Sulimanec Kamile Buĉan

2.1.2. Popis učitelja predmetne nastave

Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ime i prezime Ivana Cvetković Josip Kosnica Antonela Carek Vjekoslav Ĉordašev Ivana Topolĉić Katarina Hudelist Jasmina Filipović Konjarek Tomislav Sinjeri Maja Mlinarić Horvat Ivan Grgec Darija Car Arijana Lenardić Tomislav Potak 8


Red. broj

Ime i prezime

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Nada Koţar Bernarda Ţibreg Martina Lovrak Ivanov Katica Tomrlin Saša Senjan Marica Vinković Milan Kos Tomislav Franjić Barbara Zdelar Đuro Tomrlin Katica Bratanović

25. 26. 27.

Marija Kljajić Danijel Domišljanović Mladen Gorupić

28.

Jelica Mrak

29.

Sanja Vlah Maznik

30.

Branko Maznik

31. 32. 33. 34. 35.

Ivana Marić Janja Lešĉan Karmela Vukelić Sanja Flajs Vidaković Irena Kovaĉić

36.

Davorka Hrţenjak

37. 38. 39. 40. 41. 42.

Maja Huzjak Nikola Mihoĉka Maja Šalamon Emina Šušenj Katarina Đurinović Janja Lešĉan

2.1.3. Popis ravnatelja i struĉnih suradnika Red. broj 1. 2. 3. 4. 5.

Ime i prezime Martin Trepotec Nikola Vuković Marija Sladoljev Nataša Švaco Boţica Sobota

9


2.1.4. Popis odgojno-obrazovnih radnika – pripravnika Red. Broj 1. 2. 3.

Ime i prezime pripravnika Tomislav Sinjeri Branko Maznik Ana Mlinjarić

2.2. Popis ostalih radnika škole

Red. Broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ime i prezime Darija Dautanec Janĉijev Emina Lacković Nada Matić Zvonimir Šiptar Vlado Fuĉek Ivanĉica Ţilić Marija Hrpalo Štefica Marić Jurica Peti Ljiljana Zvonar Tanja Ĉiţmeković Ivanka Golubić Branka Bedeković Mirjana Fuĉek Irena Martinĉić Sanja Filipĉić Silvija Ĉorba Ljubica Đurinović

10


3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena Nastava se odvija u dvije smjene. Prva smjena poĉinje u 08.00 sati , a završava u 13.15 sati. Druga smjena poĉinje u 11.30 sati, a završava u 16.55 sati. U Podruĉnim školama nastava je samo u prvoj smjeni ( 08.00-13.15 ). Razrednici imaju po dva termina za primanje roditelja, a roditelji su o tome obaviješteni usmeno, kao i putem web stranice škole. Za sve uĉenike organiziran je prijevoz, a u školi je 98 uĉenika putnika. Prehrana uĉenika organizirana je u matiĉnoj školi i u PŠ za uĉenike s teškoćama u razvoju. Mjeseĉno se hrani oko 370 uĉenika. RASPORED DEŢURSTVA Deţurstvo uĉitelja radi se za svaki mjesec. U prvoj smjeni deţurno je po ĉetvero uĉitelja i to na svakom katu po jedan kao i jedan na ulazu u školu. U tijeku mjeseca svaki uĉitelj deţuran je najviše tri puta. U drugoj smjeni deţurno je po dvoje uĉitelja (razlog- manji broj odjela i uĉitelja). Osim deţurstva na hodnicima škole, uĉitelji deţuraju i u blagovaonici. Uĉitelji razredne nastave prate uĉenike na autobus.


3.2. Godišnji kalendar rada

Mjesec

Broj dana Radnih nastavnih

Blagdani i neradni dani; subote i nedjelje

IX.

22

20

8

X.

21

20

10

XI.

21

21

9

XII.

21

16

10

I. polugodište od 5.IX.2011. do 23.XII. 2011.god. UKUPNO I. polugodište

Dan škole, grada, općine, ţupe, školske priredbe...

Dan uĉitelja; 7.X.

Zimski odmor učenika od 27.XII.2011. do 13.I.2012. godine

85

77

37

I.

21

12

10

II.

21

21

8

III.

22

20

9

2 dana – struĉni izlet uĉitelja

IV.

20

14

10

Proljetni odmor učenika od 2.IV.2012.do 6.IV.2012. godine 23.IV. – Sveti Juraj – Dan ţupe

V.

22

21

9

25.V.-Dan škole

VI.

18

10

12

VII.

22

-

9

VIII. UKUPNO II. polugodište

22

-

9

166

98

76

253

175

113

II. polugodište od 16.I.2012. do 15. VI.2012.god.

U K U P N O:

Ljetni odmor učenika od 18.VI.2012.do početka školske 2012./13.godine

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE - 08.10. Dan neovisnosti - 01.11. Svi sveti - 25.12. Boţić - 26.12. Sveti Stjepan - 01.01. Nova godina - 06.01. Bogojavljanje - Tri kralja - 08. i 09.travnja – Uskrs i Uskrsni ponedjeljak - 01.05. Praznik rada - 07.06 Tijelovo - 22.06. Dan antifašistiĉke borbe - 25.06. Dan drţavnosti - 05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - 15.08. Velika Gospa

12


3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela u matičnoj školi Razred

djevoj- ponavučenika čica ljača

primjereni Prehrana Putnika U boravku oblik školovanja uţina objed 3 do 6 do cije. prod. 5 km 10 km (uče. s rje.)

I. a I. b I. c I. d UKUPNO II. a II. b II. c UKUPNO III. a III. b III. c UKUPNO IV. a IV. b IV. c IV. d UKUPNO UKUPNO I.–IV. V. a V. b V. c V. d UKUPNO VI. a

21 20 20 21 82 24 21 24 69 21 20 22 63 26 25 24 25 100

11 9 11 11 42 17 14 9 39 9 9 10 28 16 13 11 15 55

1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 3 2 3 2 10

314

164

2

15

18 24 24 20 86 20

11 10 11 10 42 9

4 0 0 4 8 0

3 1 2 2 8 1

VI. b

19

12

0

2

VI. c VI. d UKUPNO VII. a VII. b VII. c

22 20 81 23 23 22

8 11 40 13 11 10

1 0 1 0 1 1

2 0 5 3 2 4

VII. d

22

9

0

3

UKUPNO VIII. a VIII. b VIII. c VIII. d

90 18 20 17 21

43 7 11 7 6

2 0 0 0 0

12 2 1 0 1

11 12 17 14 54 17 16 21 54 14 14 14 42 19 18 15 21 73 223

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 3 0 0 7 7 2 2 0 4 6 2 6 4 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

32

0

0

4 17 16 9 46 11 5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 2 2 4 9 3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

2

0

0

14 9 39 8 0 8 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 4 15 3 8 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

7

0

0

16 1 2 2 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 5 0 5 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Ime i prezime razrednika Mira Budaj Marija Dautanec Vesna Šijak Zoran Vidaković Nada Flamaceta Maja Matić Ţeljka Mihoĉka Kamile Bućan Reza Kolomaz Ana Mlinjarić Ljubica Vuković Marijana Kralj Marijana Bušić Iva Sulimanec

Darija Car Tomislav Franjić Ivana Topolĉić Arijana Lenardić Saša Senjan Maja Mlinarić Horvat Antonela Carek Milan Kos Katica Tomrlin Branko Maznik Bernarda Ţibreg Jasmina Filipović Konjarek Jelica Mrak Tomislav Potak Ivan Grgec Maja Šalamon

13


Razred

VIII.e UKUPNO UKUPNO V. - VIII. UKUPNO I. - VIII.

djevoj- ponavučenika čica ljača

primjereni Prehrana Putnika U boravku oblik školovanja uţina objed 3 do 6 do cije. prod. 5 km 10 km (uče. s rje.)

18

8

1

0

94

39

1

4

351

164

12

29

665

328

14

44

9

0

18 119

0 0

342

0

0

5

0

0

0

19

0

0

0

63

0

0

0

95

0

0

Ime i prezime razrednika Danijel Domišljanović

BROJ UĈENIKA U PODRUĈNIM ŠKOLAMA ( Redovna nastava i posebni program) REDOVNA NASTAVA Škola BUDROVAC ĈEPELOVAC MIĈETINAC SIROVA KATALENA

1.raz 3 4 2 2 11

2.raz 4 2 1 6 13

3.raz. 3 5 2 1 11

UK 10 11 5 9 35

Razrednik Olga Lazar Marija Šimunić Nada Petrović Senka ZobunĊija

Ukupno: Budrovac: trostruka kombinacija ( prvi , drugi i treći razred ) Ĉepelovac: trostruka kombinacija ( prvi , drugi i treći razred) Miĉetinac: trostruka kombinacija ( prvi,drugi, i treći razred ) Sirova Katalena: trostruka kombinacija ( prvi,drugi, i treći razred ) POSEBNI PROGRAM Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Grupa Grupa Ukupno: 1. 2. 3. 4. 5.

Broj uĉenika 3 4 3 1 1 7 3 7 5 6

Razrednik Maja Huzjak Maja Huzjak Sanja Flajs Vidaković Sanja Flajs Vidaković Katica Bratanović Katica Bratanović Karmela Vukelić Karmela Vukelić Ivana Marić Irena Kovaĉić 40

Kombinacija (prvi i drugi razred) Kombinacija (treći i ĉetvrti razred) Kombinacija (peti i šesti razred) Kombinacija (sedmi i osmi razred) Grupa za djecu s umjerenom mentalnom retardacijom ( dvije grupe )

14


3.3.1. Primjereni program osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju Navesti broj uĉenika za koje je rješenjem odreĊen primjereni oblik rada.

Rješenjem odreĎen oblik rada

Broj učenika s primjerenim programom osnovnog obrazovanja po razredima I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Ukupno

VII.

VIII.

Redovni program uz individualizirane postupke

0

0

2

2

1

1

6

1

13

PrilagoĊeni program

0

2

3

8

7

6

6

2

34

3

4

3

1

1

7

3

18

40

Posebni program

3.3.2. Nastava u kući Nastava u kući izvodi se za uĉenicu Ivu Lovašen i uĉenika Alena Raknića. Uĉenici su upisani u Grupu za djecu na stupnju umjerene mentalne retardacije. Odobrenje je za 12.5 sati nastave tjedno za svakog uĉenika. - Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sata - Radni odgoj 2 sata tjedno - Upoznavanje škole i radne okoline 2 sata tjedno - Briga o sebi 1,5 sati tjedno - Komunikacija 2 sata tjedno - Razvoj kreativnosti 1 sat tjedno - Socijalizacija 0.5 sati tjedno

15


4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 1. T

2.

3.

4.

5.

6.

G

T

G

T

G

T

G

T

G

T

G

20

700

15

525

15

525

20

700

20

700

20

700

4

140

3

105

3

105

4

140

4

140

4

4

140

3

105

3

105

4

140

4

140

Strani jezik

8

280

6

210

6

210

8

280

12

Matematika

16

560

12

420

12

420

16

560

Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura

Priroda

7. T

8.

G

T

G

16

560

20

140

4

140

4

140

4

420

12

420

16

560

16

560

6

210

8

280

Ukupno planirano T

G

700

146

5110

5

175

31

1085

140

5

175

31

1085

12

420

15

525

79

2765

16

560

20

700

124

4340

14

490

Biologija

8

280

10

350

18

630

Kemija

8

280

10

350

18

630

Fizika

8

280

10

350

18

630

32

1120

Priroda i društvo

8

280

6

210

6

210

12

420

Povijest

8

280

8

280

8

280

10

350

34

1190

Geografija

6

210

8

280

8

280

10

350

32

1120

Tehnička kultura

4

140

4

140

4

140

5

175

17

595

72

2520

Tjelesna i zdravstvena kultura

12

420

9

315

9

315

8

280

8

280

8

280

8

280

10

350

UKUPNO:

72

2520

54

1890

54

1890

72

2520

88

3080

92

3220

104

3640

130

4550

23310

Fond sati (za matiĉnu školu) izraĊen je na bazi 3 razredna odjela u drugom i trećem razredu, ĉetiri razredna odjela u prvom, ĉetvrtom,petom, šestom i sedmom razredu i pet razrednih odjela u osmom razredu.

16


4.1. 1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima PODRUČNE ŠKOLE: Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

1. T

Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura

2.

G

T

G

3. T

G

4. T

G

5. T

G

6. T

G

7. T

G

8. T

G

Ukupno planirano T

G

20

700

20

700

20

700

60

2100

4

140

4

140

4

140

12

420

4

140

4

140

4

140

12

420

Strani jezik

8

280

8

280

8

280

24

840

Matematika

16

560

16

560

16

560

48

1680

8

280

8

280

8

280

24

840

12

420

12

420

12

420

36

1260

Priroda Biologija Kemija Fizika Priroda i društvo Povijest Geografija Tehnička kultura Tjelesna i zdr. kultura

UKUPNO:

2520

2520

2520

7560

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za odreĊeno odgojno-obrazovno podruĉje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

17


4.1. 2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete po razredima PODRUČNE ŠKOLE za djecu s teškoćama u razvoju Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

1. T

2.

G

T

3.

G

T

G

4. T

5.

G

T

6.

G

T

7.

G

T

8.

G

T

Ukupno planirano

G

T

G

Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura

6

210

6

210

5

175

5

175

4

140

4

140

4

140

4

140

38

1330

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

16

560

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1

35

1

35

14

490

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

3

105

3

105

30

1050

Priroda

3

105

3

105

6

210

Društvo

3

105

3

105

6

210

20

700

Priroda i društvo Tehnička kultura Tjelesna i zdr. kultura Izborni predmet Izvannastavna aktivnost

UKUPNO:

3

105

3

105

3

105

3

105

4

140

4

140

2

70

2

70

5

175

5

175

14

490

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

16

560

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

16

560

1

35

1

35

1

35

1

35

2

70

2

70

2

70

2

70

12

420

22

770

22

770

21

735

21

735

24

840

24

840

27

945

27

945

6580

4.1. 3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za učenike na stupnju umjerene mentalne retardacije

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete za učenike od 7 do 11 godina T

G

8

280

Radni odgoj

12

420

Upoznavanje škole i radne okoline

8

280

Briga o sebi

6

210

Komunikacija

8

280

Razvoj kreativnosti (likovne i glazbene)

6

210

Socijalizacija

2

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

UKUPNO:

1750

18


4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka: Matična škola + Područne škole Planirano T sati G

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

I.

94

4

Sanja Vlah Maznik,Mladen Gorupić

8

280

II.

85

5

Branko Maznik, Mladen Gorupić

10

350

III.

76

6

Branko Maznik, Mladen Gorupić

12

420

IV.

100

5

Branko Maznik, Mladen Gorupić

10

350

355

20

40

1400

V.

86

4

Mrak Jelica, Mladen Gorupić

8

280

VI.

86

5

10

350

VII.

92

5

Sanja Vlah Maznik, Mladen Gorupić Sanja Vlah Maznik, Branko Maznik, Mrak Jelica,

10

350

VIII.

100

5

Jelica Mrak

10

350

UKUPNO V. – VIII.

364

19

38

1330

UKUPNO I. – VIII.

719

39

78

2730

Vjeronauk

Razred

Vjeronauk

UKUPNO I. – IV.

Naziv stranog jezika

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave engleskog jezika Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

14

1

Darija Car

14

1

Planirano sati T

G

2

70

2

70

V. VI. VII. VIII.

UKUPNO IV. – VIII.

Naziv stranog jezika

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkog jezika Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

IV.

24

2

V.

13

1

VI.

14

VII. VIII.

Planirano sati T

G

Emina Šušenj, Maja Šalamon

4

140

Emina Šušenj

2

70

1

Maja Šalamon

2

70

12

1

Maja Šalamon

2

70

10

1

Maja Šalamon

2

70

19


Informatika

4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

V.

33

3

VI.

42

VII. VIII.

UKUPNO V. – VIII.

Planirano sati T

G

Davorka Hrženjak

6

210

3

Nikola Mihočka Davorka Hrženjak

6

210

48

4

Nikola Mihočka Davorka Hrženjak

8

280

32

4

Davorka Hrženjak

8

210

155

14

28

980

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Planira se fleksibilno prema potrebama uĉenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uĉenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Red. broj

Nastavni predmet

Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati T

G

1.

Hrvatski jezik

I-IV 10

50

10

350

2.

Matematika

I–IV 10

50

10

350

20

100

20

700

UKUPNO I. - IV.

Ime i prezime učitelja izvršitelja Svi učitelji razredne nastave Svi učitelji razredne nastave

1.

Hrvatski jezik

V-VIII 4

30

4

140

2.

Matematika

V-VIII 3

32

4

140

Svi učitelji hrvatskog jezika Svi učitelji matematike

3.

Fizika

VII-VIII 1

10

1

35

Tomislav Potak

UKUPNO V. - VIII.

7

72

9

315

UKUPNO I. - VIII.

27 1

172

30

1015

Ime i prezime učitelja koji imaju dopunsku nastavu vidljivo je u tablicama 2.3.1 i 2.3.2 o zaduţenju učitelja.

20


4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave Red. broj

Nastavni predmet

Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati T

G

Ime i prezime učitelja izvršitelja

1.

Matematika

I.-IV. 18

127

18

630

Svi učitelji razredne nastave

2.

Hrvatski jezik

IV. 4

15

4

140

Učitelji 4.razreda

22

142

22

770

UKUPNO I. - IV. 1.

Hrvatski jezik

V.-VIII 3

21

3

105

Čordašev,Topolčić,Cvetković

2.

Matematika

V.-VIII 4

32

4

140

Kljajić,Hudelist,Konjarek,Sinjeri

3.

Geografija

V.-VIII 3

30

3

105

Marica Vinković,Saša Senjan

4.

Fizika

VII-VIII 2

16

2

70

Tomislav Potak

5.

Povijest

VIII.

8

1

35

Katica Tomrlin

UKUPNO V. - VIII. UKUPNO I. - VIII.

12

107 35

249

13 35

455 1225

Imena uĉitelja koji imaju zaduţenje za dodatnu nastavu nalaze se u tabele 2.3.2 ,o zaduţenjima uĉitelja.

4.3. Obuka plivanja Kao i svake godine i ove školske godine obuka plivanja organizirat će se u suradnji s Ţupanijom Koprivniĉko-kriţevaĉkom. Obukom plivanja biti će obuhvaćeni uĉenici trećeg razreda koji će ići na bazene u Koprivnicu i to u tijeku drugog polugodišta. Jedan dio troškova snosit će i roditelji.

21


5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja Redni broj 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

1. 2. 3. 4.

1 2. 3. 4.

Sadrţaj rada I. Programiranje rada škole Organizacija rada škole Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa škole Izrada prijedloga godišnje i tjedne strukture radnog vremena svih djelatnika škole Izrada plana i programa ravnatelja škole II. Organizaciono – materijalni poslovi Organizacija rada uĉitelja, struĉnih suradnika i tehniĉkog i pomoćnog osoblja Izrada prijedloga financijskog plana tekućih izdataka škole za 2011. godinu Izrada prijedloga financijskog plana ulaganja – Kapitalna ulaganja 2011. Izrada zahtjeva za financiranje ulaganja u investicijsko odrţavanje škole za 2011. godinu Izrada zahtjeva za financiranje ulaganja u opremanje ili obnavljanje opreme u školi za 2011. godinu Organizacija rada za obnavljanje poslova popisa imovine i sredstava škole Organizacija nabave didaktiĉke i ostale opreme škole Organizacija poslova vezanih za odrţavanje i ureĊivanje škole Financijsko administrativni poslovi Kontrola financijskog poslovanja škole Suradnja s tajnikom raĉunovoĊom i blagajnikom škole Organizacija i poslovi obrane i zaštite Rad na brojĉanim pokazateljima i izvještajima za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Upravu za financije, Upravu za nadzor, Ţupanijski ured za prosvjetu i sport u Kriţevcima ,Ured drţavne uprave Organizacija poslova vezanih za izradu akata škole Organizacija i poslovi vezani uz zaštitu na radu i zaštitu od poţara III. Pedagoško-savjetodavan rad Organizacija i praćenje svih oblika odgojnoobrazovnog rada u školi Praćenje rada uĉitelja i struĉnih suradnika Suradnja s uĉenicima i struĉnim suradnicima na realizaciji Godišnjeg plana i programa škole Organizacija i praćenje struĉnog usavršavanja uĉitelja i struĉnih suradnika IV. Nadzor i kontrola rada Organizacija rada administrativno –financijske sluţbe,tehniĉkog i pomoćnog osoblja Kontrola redovno i pravilnog praćenja i ocjenjivanja uĉenika Praćenje ostvarivanja Godišnjih planova i programa –škole,uĉitelja i struĉnih suradnika Uvid u razrednu administraciju

Vremenska artikulacija tijekom godine VII, VIII i IX. VIII. i IX. VIII. i IX. tijekom godine VIII. i IX. VIII. i IX. VIII. i IX. VIII. i IX. XII, I. i II.

Planirani broj sati 180 120 20 20 20 350 110 20 20 10 20 20

tijekom godine tijekom godine

10

tijekom godine tijekom godine tijekom godine

20 20

po potrebi po potrebi

-

20

20

30 po potrebi tijekom godine

20 10 344

tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

60 60 184 40 200

tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

30 30 80 20 22


Redni broj 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Sadrţaj rada

Vremenska artikulacija tijekom godine

Uvid u uĉiteljsku administraciju Analiza uspjeha uĉenika na kraju I. polugodišta na kraju nastave i školske godine i kvartalno V. Rad u kolegijalnim tijelima Organizacija sjednica uĉiteljskog vijeća tijekom godine Sudjelovanje u pripremanju sjednica Školskog tijekom godine odbora i Vijeća roditelja Praćenje rada sjednica Razrednih vijeća tijekom godine Praćenje i sudjelovanje u organizaciji rada i struĉnih po potrebi aktiva roditelja Pripremanje rada Odbora za zaštite na radu po potrebi VI. VoĎenje spomenice škole i dnevnika rada tijekom godine VII. Stručno usavršavanje Prisustvovanje struĉnim skupovima tijekom godine Praćenje zakonskih propisa struĉne literature tijekom godine Prisustvovanje kulturnim i javnim priredbama tijekom godine VIII. Kulturna i javna djelatnost Organizacija kulturnih i javnih priredbi: tijekom godine Boţićna priredba, priredba za Dan škole, priredba za osmaše, priredba za Ċake prvake Organizacija sudjelovanja uĉenika i uĉitelja javnim tijekom godine priredbama Organizacija posjeta kazalištu, muzeju i ostalim tijekom godine kulturnim institucijama Sudjelovanje u manifestacijama povodom drţavnih tijekom godine praznika Prisustvovanje skupovima tijekom godine IX. Suradnja s institucijama izvan škole Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i tijekom godine sporta, ţupanijskim i gradskim institucijama,uredom drţavne uprave u ţupaniji Suradnja s kulturnim i vjerskim institucijama, tijekom godine sportskim udrugama i udrugama graĊana Suradnja s drugim školama tijekom godine Suradnja sa sindikatima tijekom godine Suradnja s gospodarstvenicima tijekom godine X. Ostali poslovi Praćenje organizacije prijevoza uĉenika tijekom godine Praćenje rada školske kuhinje tijekom godine ukupno: godišnji odmor: drţavni blagdani: sveukupno:

U ĐurĊevcu, 15. rujna 2011.

Planirani broj sati 20 20 200 50 50 50 30 20 50 180 30 100 50 100

30 30 10 30 100 35 35 10 10 10 80 50 30 1784 240 72 2096

Ravnatelj: Martin Trepotec

23


5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Oznaka:

Poslovi i zadaće; aktivnosti

1.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

1.1

Mjeseĉno planiranje rada po predmetima; razredna vijeća:koordinacija rada Izrada godišnjeg plana rada pedagoga, izrada okvirnih mjeseĉnih planova rada pedagoga; analiza prošlogodišnjeg plana i programa rada, izrada izvješća Nadopuna mjeseĉnih planova pedagoga i koorelacija s predmetima; zajedniĉke aktivnosti ( 1.1 ) Planiranje školskih programa, projekata, zajedniĉke aktivnosti; timski pristup radu

1.2

1.2.1 1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

1.7

1.8 1.8.1

1.9

Planiranje i programiranje individualnog i kolektivnog struĉnog usavršavanja; izbor podruĉja; analiza anketnih upitnika, razgovor s voditeljima školskih struĉnih vijeća Sudjelovanje u izradi prilagoĊenih programa, posebnih programa; zajedniĉke aktivnosti; pomoć struĉnog suradnika pedagoga Planiranje i programiranje opservacije uĉenika; praćenje opservacije, analiza ostvarenog programa, pisanje mišljenja i rad u povjerenstvu Rad s razrednicima; planiranje i programiranje sata razrednika; izbor tema; zajedniĉke aktivnosti; izrada posebnih aktivnosti po paralelnim razredima; analiza rada Plan i program rada s razrednicima na roditeljskim sastancima; zajedniĉke aktivnosti; radionice, predavanja, izvješća, savjetovanje; analiza rada i prijedlozi za unapreĊivanje rada Izrada plana i programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja uĉenika Suradnja na izradi dijelova Godišnjeg plana i programa rada škole Poslovi vezani za pripremu nove školske godine; planiranje zajedniĉkih aktivnosti ravnatelja i pedagoga; ciljevi razvoja škole; izvješće o radu Ostali poslovi vezani uz poĉetak školske godine; planiranje i programiranje aktivnosti u kojima sudjeluje pedagog; poslovi vezani uz poĉetak 2.polugodišta

Oznaka

Poslovi i zadaće, aktivnosti;

2.

UPIS DJECE U PRVI RAZRED

2.1

Izrada popisa djece dorasle za upis u prvi razred; suradnja s Uredom za prosvjetu u ĐurĊevcu; ţupnim uredima i djeĉjim vrtićom

2.2

Odlazak u Djeĉji vrtić Maslaĉak, razgovor s ravnateljicom i odgajateljicama, informiranje o djeci koja su dorasla za upis u prvi razred, dogovor za posjet školi i organiziranje roditeljskog sastanka Susret s djecom doraslom za upis u prvi razred, upoznavanje, informiranje što ih oĉekuje u školi, sudjelovanje u radionici koju djeca imaju Organizacija dolaska djece u školu, susret s uĉenicima, razgovor, upoznavanje sa zgradom škole, radionica za djecu; Moja oĉekivanja od škole Predavanje za roditelje budućih uĉenika; Kako pripremiti dijete za školu; Karakteristike djece u dobi od šest i sedam godina;razgovor s roditeljima Sastanak povjerenstva za upis djece u prvi razred, dogovor o naĉinu rada, dokumentacija, plan aktivnosti oko upisa djece u prvi razred

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

Sudionici Uĉitelji,struĉni suradnici, ravnatelj

Sati 183 27 17

12 Voditelji INA,uĉitelji, ravnatelj Uĉitelji, struĉni suradnici, ravnatelj

14

Defektolozi, uĉitelji,psiholog

8

Uĉiteljice prvog razreda; defektolog logoped,psiholog Razrednici

20

Razrednici, struĉni suradnici

22

Razrednici, školski lijeĉnik, Sluţba za PO Kriţevci Uĉitelji, tajnica, ravnatelj ravnatelj

4

8

12

10 17

12

Sudionici Ţeljko Car,ţupnici,ravnat eljica Djeĉjeg vrtića Odgajateljice,ravn ateljica Djeĉjeg vrtića

Sati 56 3

2

Struĉni tim škole Odgajateljice Djeca u vrtiću Uĉiteljice koje će imati djecu u prvom razredu Roditelji

4

Školska lijeĉnica, logoped,defektolog , uĉiteljice prvog

2

4

2

24


2.4.1

2.5

2.6 2.7 2.7.1

2.8 2.9

Ispitivanje i utvrĊivanje psihofiziĉkog stanja djece, razgovor, crtanje, timski rad oko upisa djece u prvi razred Rad povjerenstva; odgode upisa, opservacije; razgovor s ĉlanovima Povjerenstva, razgovor s roditeljima djece, savjetovanje, pisanje mišljenja Izrada popisa djece koja su upisana u prvi razred, suradnja s Uredom za prosvjetu, izvješće o tijeku upisa Formiranje razrednih odjela prvog razreda Upoznavanje budućih uĉiteljica s djecom, razgovor o pojedinim uĉenicima, upoznavanje s karakteristikama pojedinih uĉenika, dogovor o prvom danu nastave Analiza rada na poslovima upisa djece u prvi razred; izrada izvješća; prijedlozi za unapreĊivanje rada Ostali poslovi vezani uz upis djece u prvi razred; upis novopridošlih uĉenika u našu školu

Oznaka

Poslovi i zadaće; aktivnosti

3.

OSTVARENJE PLANA I PROGRAMA RADA: NEPOSREDNI RAD PEDAGOGA SA SUDIONICIMA U RADU

3.1 3.1.1

Neposredni rad s uĉiteljima Rad u razrednim vijećima tijekom nastavne godine; analiza uspjeha i rada u razrednim odjelima; rad po predmetima; prijedlozi za unapreĊivanje rada Sudjelovanje u radu Uĉiteljskog vijeća; predavanja, analize, izvješća, zajedniĉka priprema Rad na struĉnom usavršavanju uĉitelja i struĉnih suradnika; rad u školskim struĉnim aktivima; zajedniĉko struĉno usavršavanje vezano uz mjeseĉno planiranje rada; analiza rada, predavanja, radionice Rad s uĉiteljima pripravnicima; ostvarivanje pripravniĉkog staţa, uvid u rad, analiza rada, pomoć oko pripreme struĉnog ispita; izrada izvješća i prijavljivanje za struĉni ispit Rad s uĉiteljima do 5 godina radnog staţa, pomoć oko ostvarivanja plana i programa rada, zajedniĉke aktivnosti u školi, nestruĉni uĉitelji Rad s razrednicima: ostvarivanje plana i programa rada razrednika, projekti u razrednim odjelima, ostvarivanje zajedniĉkih pedagoških radionica, pomoć oko organizacije roditeljskih sastanaka Pomoć uĉiteljima koji imaju u razrednom odjelu uĉenike s teškoćama u razvoju; prilagoĊeni programi; savjet; pomoć oko suradnje s roditeljima;analiza rada Uvid u rad uĉitelja i struĉnih suradnika i to prema planu i programu rada škole kao i u dogovoru s ravnateljem; školski projekti; individualizacija i diferencijacija rada Analiza rada uĉitelja i uĉenika; prijedlozi za unapreĊivanje rada; razgovor s uĉiteljima nakon odrţanog sata Školska natjecanja; pomoć oko organizacije natjecanja, anketiranje uĉenika, raspored rada , pomoć oko organizacije daljnjih natjecanja Izvannastavne aktivnosti; pomoć oko animiranja uĉenika u rad aktivnosti, praćenje rada, koordinacija aktivnosti; pomoć oko suradnje s roditeljima, izvješće o radu

3.1.2 3.1.3

3.1.4

3.1.4.1

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.7.1

3.1.8

3.1.8.1

Oznaka 3.1.9

3.1.10

Poslovi i zadaće; aktivnosti; Suradnja sa struĉnim suradnicima;psiholog, logoped i knjiţniĉarka; zajedniĉke aktivnosti na struĉnom usavršavanju, prijedlozi za unapreĊivanje rada; suradnja s uĉiteljima i roditeljima:mjeseĉni susret Rad s uĉiteljima na identifikaciji uĉenika s teškoćama,

razreda,psiholog Povjerenstvo Roditelji Djeca Povjerenstvo Roditelji

20

4

Sobota,Sladoljev

2

Sobota, Sladoljev Uĉiteljice prvog razreda

3 2

Struĉni tim škole

2 6

Sudionici

Svi uĉitelji i struĉni suradnici

Sati 875

297 19

Ĉlanovi Uĉiteljskog vijeća Uĉitelji, struĉni suradnici, ravnatelj

14

Matić, Mlinjarić,Huzjak, Sinjeri,Maznik

19

Lenardić, Topolĉić ZobunĊija,Sinjeri, Maznik, Matić razrednici

20

Uĉitelji,struĉni suradnici

20

Ravnatelj uĉitelji i struĉni suradnici Uĉitelji, ravnatelj

57

Uĉitelji, Ţupanijski ured u KC

17

Voditelji izvannastavnih aktivnosti

6

Sudionici Švaco, Sobota,Sladoljev

Sati 15

Uĉitelji, struĉni

8

20

50

22

25


3.1.10.1

3.2 3.2.1 3.2.2

3.2.3

3.2.3.1

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

razgovor s uĉenicima i njihovim roditeljima, prijedlozi za nastavak školovanja Izrada izvješća o radu s uĉiteljima, pisanje mišljenja o uĉenicima koji imaju teškoće, pripremanje materijala za Povjerenstvo Rad s uĉenicima Prvi razred: Predavanje i radionica na temu: Djeca imaju pravo na…,Moja obitelj, Igra i uĉenje, Drugi razred: Predavanja i radionice: Prijateljstvo, Obitelj i škola, Kako razvijati znatiţelju, Djeĉja prava,Vrijednosti Treći razred:predavanje i radionica; Radne navike, Kako biti dobar prijatelj, Prava djece, Nenasilno rješavanje sukoba Rad s uĉenicima podruĉnih škola; zajedniĉki projekti, predavanja, terenska nastava; sudjelovanje u dogovoru s uĉiteljima Ĉetvrti razred: predavanja i radionice; Tolerancija, nenasilno rješavanje sukoba, Uĉenje, Radne i ostale navike, Peti razred: Pubertet, Tolerancija, Moje obveze u obitelji, Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, Vrijednosti; predavanja,radionice, razgovor Šesti razred: Tolerancija, Odrastanje i promjene u ţivotu, Prijateljstvo, Odgoj i obrazovanje za ljudska prava; predavanja, radionice, razgovor Sedmi razred: Adolescencija, GraĊanski odgoj, Razvoj navika, Poloţaj pojedinca u društvu; predavanja, radionice, razgovor

3.2.8

Osmi razred: Odgoj za demokratsko graĊanstvo, Tolerancija, Adolescencija,; predavanja, radionice, razgovor

Oznaka 3.2.9

Poslovi i zadaće; aktivnosti; Posebni program: Razvoj radnih i kulturnih navika, Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, Prijateljstvo, Moja obitelj i ja; razgovor, savjetovanje Uĉenici Romi; individualni razgovor; razvoj navika, socijalizacija, školske obveze, prijateljstvo,

3.2.10

3.2.11

3.2.11.1

3.2.12 3.2.14 3.2.14.1

3.2.15 3.2.15.1

Individualni razgovori s uĉenicima, rješavanje odgojnoobrazovnih problema, savjetovanje, pomoć uĉenicima oko školskih obveza, informiranje uĉenika, usmjeravanje;osobni problemi,individualizacija Rad s uĉenicima; individualni ili skupni; ukljuĉivanje u razne projekte, dodatnu nastavu, natjecanja, izvannastavne aktivnosti, rad na školskim listu, pomoć oko pripremanja uĉenika za sudjelovanje u programima izvan škole Rad na školskim projektima, pomoć i usmjeravanje Grupni rad s uĉenicima; Prevencija; Biram zdravlje; projekt Preventivni program; rad sa svim uĉenicima; radionice na temu prevencije, kratka predavanja lijeĉnika i psihologa, izrada zidnih novina i plakata Analiza odgojne situacije, anketiranje uĉenika svih razrednih odjela; razgovor, intervju, Razgovor s uĉenicima na osnovu podataka dobivenih analizom odgojne situacije; djeca bez roditelja, djeca rastavljenih roditelja, djeca iz obitelji alkoholiĉara, djeca sa zdravstvenim problemima; savjetovanje, pomoć u radu, ukljuĉivanje u aktivnosti u školi

suradnici uĉitelji

Uĉitelji prvog razreda Uĉitelji drugog razreda

10

377 16 15

Uĉitelji trećeg razreda

15

Uĉenici, uĉitelji

16

Uĉiteljice ĉetvrtog razreda

15

Uĉenici, razrednici, školski lijeĉnik Uĉenici, razrednici

20

Uĉenici, razrednici, predstavnici lokalne zajednice Uĉenici, razrednici, predstavnici Grada

20

Sudionici Uĉenici, defektolozi

Sati 11

Uĉenici Romi, školski lijeĉnik,uĉitelji uĉenici

20

Uĉenici, uĉitelji, vanjski suradnici

40

Uĉenici,razrednici Uĉenici 7d 8e razreda,razrednici Uĉenici, školski lijeĉnik, psiholog, razrednici Uĉenici, razrednici psiholog Uĉenici, razrednici psihologinja

10 16

20

26

40

42

13 24

26


Oznaka 3.3 3.3.1

Poslovi i zadaće; aktivnosti; Neposredni rad s roditeljima Rad s roditeljima; individualne informacije za roditelje; utorkom i petkom; ili po potrebi; pozivi za roditelje, razgovor na osobni zahtjev roditelja; preporuka uĉitelja

Sudionici roditelji

Sati 163 76

3.3.2

Sudjelovanje u radu roditeljskih sastanaka, predavanja,savjetovanje, izvješća, redovni roditeljski sastanci; zajedniĉki roditeljski sastanci Grupni razgovori s roditeljima po potrebi; prilagoĊeni program, posebni program, hiperaktivni uĉenici, daroviti uĉenici, roditelji uĉenika koji imaju slabiji uspjeh Ukljuĉivanje roditelja u neposredni rad s uĉenicima, priprema roditelja, planiranje i programiranje rada, timski pristup nastavi Sudjelovanje u radu Vijeća roditelja po potrebi; izvješća, planiranje aktivnosti Organizacija susreta roditelja, uĉenika i uĉitelja- športski dan uz Dan škole

Roditelji

38

roditelji

12

Uĉitelji, roditelji

18

Vijeće roditelja, ravnatelj

6

3.3.3

3.3.4

3.3.5 3.3.6

3.4

Analiza ostvarenih programa na kraju svakog polugodišta, izrada izvješća, prezentacija na Uĉiteljskom vijeću, prijedlozi za unapreĊivanje rada

Oznaka

Poslovi i zadaće; aktivnosti;

4.

PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE UĈENIKA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

3

10

Sudionici

Sati 71

Dogovor s predmetnim uĉiteljima i razrednicima osmog razreda o radu na profesionalnom informiranju i usmjeravanju Predavanja i radionice s uĉenicima osmog razreda; Kamo nakon osnovne škole, Sustav školstva u RH, Motivacija i izbor zvanja, Tko mi moţe pomoći u izboru zanimanja Suradnja sa Sluţbom za PO iz Kriţevaca, informiranje i usmjeravanje uĉenika, psihologijsko testiranje i usmjeravanje, obrada uĉenika Anketiranje uĉenika o njihovim profesionalnim namjerama, obrada ankete, priprema izvješća i predavanja s obzirom na zanimanja za koja su se uĉenici opredijelili; školska anketa i republiĉka za HZZZ Organizacija posjeta ravnatelja, struĉnih suradnika i uĉitelja pojedinih Strukovnih škola, Srednjih škola i Gimnazija; informiranje uĉenika osmog razreda o mogućnostima nastavka školovanja Podjela pristiglih materijala o mogućnostima nastavka školovanja uĉenika osmog razreda, informiranje i usmjeravanje, individualni razgovor s uĉenicima, ukazivanje na TV emisije i literaturu

Uĉitelji, razrednici

2

Uĉenici osmog razreda

15

Psiholog

10

Uĉenici, razrednici, psiholog

8

Ravnatelji, struĉni suradnici, uĉenici osmog razreda i roditelji Uĉenici, uĉitelji

4

Roditeljski sastanak za roditelje uĉenika osmog razreda, informiranje, podjela materijala, susret s ravnateljima Srednjih škola i Gimnazije; individualni razgovori s roditeljima na temu PO Ostali poslovi vezani uz PO uĉenika; analiza rada i izrada izvješća o radu

Roditelji, ravnatelji

6

18

8

27


Oznaka

Poslovi i zadaće;

5.

ISTRAŢIVAĈKI RAD PEDAGOGA

5.1

Akcijsko istraţivanje; Mogućnosti za unapreĊivanje projekata, anketiranje uĉitelja, analiza dobivenih rezultata i izvješće na Uĉiteljskom vijeću;Metode i oblici rada u projektnoj nastavi Preventivni program; DA za ZDRAVLJE- Biram zdravlje; anketiranje uĉenika ; analiza dobivenih rezultata, prezentacija na roditeljskim sastancima i Uĉiteljskom vijeću: prijedlozi za unapreĊivanje rada

5.2

5.3

5.4 5.5.1 5.6

Akcijsko istraţivanje; Kako vidim svoje dijete i što od njega oĉekujem; anketiranje roditelja na roditeljskom sastanku; obrada ankete, izvješće, prezentacija na roditeljskom sastanku Moje slobodno vrijeme i kako ga koristim; anketiranje uĉenika; obrada ankete, izvješće; prezentacija rezultata Sudjelovanje u radu Škole uĉitelja u Lovranu ( studeni) i prezentacija rada na istraţivanju Izvješće o radu na akcijskim istraţivanjima, prijedlozi za unapreĊivanje rada

Oznaka

Poslovi i zadaće; aktivnosti;

6.

SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTAVA

6.1

6.2 6.3 6.4

Sudionici

Sati 115

Uĉitelji

8

Uĉenici šestog, sedmog i osmog razreda -roditelji, razrednici Roditelji uĉenika petog i šestog razreda

32

Uĉenici petog i šestog razreda

25

29

18 3

Sudionici

Sati 57

Rad u povjerenstvu za utvrĊivanje najprimjerenijeg oblika nastavka školovanja; opservacije, prilagoĊeni i posebni program

Povjerenstvo

29

Rad u Povjerenstvima za pripremanje natjecanja; školska, meĊuopćinska , ţupanijska natjecanja Rad u Povjerenstvima za popravne i razredne ispite Sudjelovanje u radu ostalih povjerenstava tijekom školske godine, a prema odluci ravnatelja ili drugih tijela; inventarizacija nastavnih sredstava u školi: Vijeće za prevenciju grada ĐurĊevca

Uĉitelji

15

Uĉitelji

6 7

7.

STRUĈNO USAVRŠAVANJE; UĈITELJSKA VIJEĆA; RAZREDNA VIJEĆA

200

7.1

Individualno struĉno usavršavanje; praćenje literature, pisanje struĉnih ĉlanaka, primjeri iz prakse, slanje struĉnih ĉlanaka u „Napredak“ Sudjelovanje u radu Ţupanijskog struĉnog vijeća za pedagoge Sudjelovanje u struĉnim seminarima u organizaciji AOO, MZOS, HPKZ-a i ostalih institucija, a prema dogovoru s ravnateljem Pripremanje i sudjelovanje u radu školskih struĉnih vijeća; mjeseĉno planiranje; teme po mjesecima; koordinacija rada struĉnog usavršavanja Analiza rada, izvješća o radu na struĉnom usavršavanju, prijedlozi za unapreĊivanje rada Sudjelovanje u radu Uĉiteljskih vijeća tijekom školske godine, predavanja i izvješća, struĉne teme

104

7.2 7.3

7.4

7.5 7.6

Pedagozi škola u KC-KŢ Ţupaniji

16 40

Uĉitelji, ravnatelj, voditelji školskih aktiva

22

6 Ĉlanovi Uĉiteljskog vijeća

12

28


Oznaka

Poslovi i zadaće; aktivnosti;

8.

OSTALI POSLOVI PEDAGOGA

8.1

Dokumentacijska djelatnost;pomoć administratoru imenika, matica škole-pomoć razrednicima, popisi uĉenika po razredima, adrese uĉenika i podaci o roditeljima, voĊenje dnevnika rada, bilješke o radu sa pojedinim sudionicima u odgojno-obrazovnom radu; suradnja s ravnateljem škole Svi ostali poslovi koji proizlaze iz plana i programa rada pedagoga (rezervno vrijeme )

8.2

Sudionici

Sati 267

Tajnica, ravnatelj, uĉitelji

170

97

29


5.3. Plan i program rada psihologa

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUĈNOG SURADNIKA PSIHOLOGA Školska godina 2011. / 2012.

REDNI BROJ

PODRUĈJA RADA

BROJ SATI

1.

Planiranje i programiranje

293

2.

Rad s uĉenicima

596

3.

Rad s uĉiteljima i struĉnim suradnicima

212

4.

Rad s roditeljima

108

5.

Upis djece u prvi razred

108

6.

Sudjelovanje u radu Povjerenstva

70

7.

Istraţivaĉki rad

81

8.

Struĉno usavršavanje

134

9.

Ostali poslovi

198

10.

Godišnji odmor

224

11.

Drţavni blagdani radnim danom

72

Ukupno

2096

30


REDNI BROJ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 (1.7) 1.9 (1.7) 1.10 (1.11) 1.11 1.12 1.13 1.14

SADRŢAJ

1.17

BROJ SATI

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA izrada godišnjeg plana rada psihologa sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole izrada mjesečnih planova i programa rada psihologa planiranje školskog programa „Neverbalna komunikacija“ planiranje školskog programa „Pravo na različitost“ (Osobe oštećena sluha, Osobe oštećena vida) planiranje programa „Izrazimo se kreativno protiv pušenja“ planiranje obiljeţavanja Svjetskog dana nepušenja planiranje obiljeţavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti planiranje obiljeţavanja MeĎunarodnog dana volontera

planiranje rada volonterske inicijative „Vršnjačka pomoć u učenju“ planiranje rada stručnog tima škole planiranje individualnog rada s učenicima planiranje grupnog rada s učenicima (rad u razrednim odjelima) planiranje i programiranje opservacije učenika

1.15

1.16

OSTALI SUDIONICI

planiranje suradnje s razrednicima na satu razrednika, prijedlog tema, suradnja prilikom odrţavanja istog planiranje aktivnosti na roditeljskim sastancima, prijedlog tema, odrţavanje

20 stručni suradnici, učitelji stručni suradnici, ravnatelj

4 4 42

logoped

3

logoped 6 učitelji, pedagog učitelji, pedagog, ravnatelj pedagog, učitelj LK, ravnatelj pedagog, volonterska skupina učenika, volonterska udruga „Ruka u ruci“ pedagog, učitelji stručni suradnici učitelji, pedagog, logopedinja učitelji, pedagog članovi Povjerenstva za utvrĎivanje psihofizičkog stanja djeteta, učitelji učitelji

9 3 3

8

10 3 70 35

8

10 razrednici, roditelji

12 31


REDNI BROJ

SADRŢAJ

OSTALI SUDIONICI

BROJ SATI

edukativnih predavanja, radionica

1.18

1.19 1.20

1.21 1.22 2.

2.1

2.2

2.3

2.4

planiranje aktivnosti kojima će se škola uključiti u obiljeţavanje Tjedna psihologije

ravnatelj, učitelji, psihologinje zaposlene u ĐurĎevcu i okolici

planiranje individualnog stručnog usavršavanja planiranje stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika na školskim stručnim aktivima, učiteljskim i razrednim vijećima planiranje aktivnosti za sljedeću školsku godinu, istraţivanje, uvoĎenje noviteta za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada škole ostali poslovi planiranja (planiranje tekućih aktivnosti po potrebi)

10

3 stručni suradnici 4

15 11

RAD S UĈENICIMA odrţavanje radionica u razrednim odjelima: 1. razred – Upoznavanje sa stručnim timom škole 2. razred – Tko sam ja, a tko si ti? 3. razred – Neverbalna komunikacija 4. razred - “Pravo na različitost“ – Osobe oštećena sluha 5. razred – Kako učiti (dvije radionice) - izrada letaka za promociju zdravog načina ţivota u sklopu obiljeţavanja Svjetskog dana nepušenja (suradnja s učiteljom LK T. Franjićem) 6. razred – Zašto ne pušiti? 7. razred – Predrasude 8. razred - “Pravo na različitost“ – Osobe oštećena vida - područne škole – Tko sam ja, a tko si ti? - radionica u sklopu Tjedna psihologije za učenike koji se dobrovoljno jave odrţavanje aktivnosti na temu nenasilja u školi – ciljani razredni odjeli profesionalno informiranje i usmjeravanje – individualno savjetovanje, suradnja s HZZ područnom sluţbom Kriţevci – djelatnicima Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje savjetodavni rad – individualno

logopedinja, pedagog, učitelji učitelji logopedinja, učitelji logopedinja, učitelji

4

učitelji učitelj LK

8 4

učitelji učitelji logopedinja, učitelji

4 4 5

3 3 4

4 1 pedagog, razrednici, učenici pedagog, učitelji

10

25 učenici, roditelji, učitelji

140

32


REDNI BROJ 2.5 2.6 2.7 2.8

2.9

2.10 2.11 2.12

2.13 3. 3.1

SADRŢAJ savjetodavni rad – rad s učenicima s poteškoćama u učenju – pomoć u učenju obrada i praćenje učenika s teškoćama u razvoju pisanje Nalaza i mišljenja psihologa praćenje učenika prvih razreda na početku školske godine praćenje učenika prvih razreda koji je Povjerenstvo uputilo na pedagošku opservaciju (individualni rad, praćenje u razrednom odjelu, pisanje Nalaza i mišljenja psihologa) praćenje učenika kojima je izrečena pedagoška mjera odgojno-obrazovnog tretmana produţenog stručnog postupka voĎenje sastanaka volontera – Vršnjačka pomoć u učenju rad sa skupinom darovitih učenika četvrtog razreda – identifikacija, informiranje roditelja, radionice ostali poslovi rada s učenicima (pomoć u rješavanju sukoba,zamjene učitelja, hospitacija na satovima)

3.3

3.4 (3.5) 3.5 (3.4) 3.6

3.7

učenici, roditelji, učitelji, logoped učenici, stručni suradnici, učitelji stručni suradnici, učitelji učitelji članovi Povjerenstva za utvrĎivanje psihofizičkog stanja djeteta, učitelji članovi Povjerenstva za praćenje volonteri, suvoditelj, ravnatelj ravnatelj, stručni tim, učenici, roditelji

BROJ SATI 70 64 35 3

40

60 35 35

35

RAD S UĈITELJIMA I STRUĈNIM SURADNICIMA sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća sudjelovanje u radu razrednih vijeća

3.2

OSTALI SUDIONICI

članovi učiteljskog vijeća članovi razrednih vijeća RN, članovi razrednog vijeća PN članovi ŠSA RN i ŠSA PN

priprema i odrţavanje predavanja za ŠŠA – prijedlog tema: - Emocionalni poremećaji u djetinjstvu i adolescenciji - Razvijanje optimizma kod djece - Tehnike relaksacije - ADHD individualno savjetovanje vezano uz rad s učitelji učenicima s teškoćama individualno savjetovanje vezano uz rad s učitelji, roditelji roditeljima sastanci stručnog tima stručni suradnici ostali poslovi (pomoć oko odabira teme i provoĎenja sata razrednika, suradnja s učiteljima i ustanovama za zaštitu psihofizičkog zdravlja učenika, priprema predavanja po potrebi, zajedničko pisanje Mišljenja, sastanci stručnog tima po potrebi…)

12 12

13

70 35 35

35

33


REDNI BROJ 4. 4.1

4.2

4.3

4.4

5.

SADRŢAJ

OSTALI SUDIONICI

BROJ SATI

RAD S RODITELJIMA savjetodavni rad – individualno sudjelovanje u radu roditeljskih sastanaka, priprema i odrţavanje edukativnih predavanja (Kako učiti?, Tipovi roditeljstva, Kako poticati optimizam kod djece?, edukativno predavanje povodom Tjedna psihologije), prezentacija provedenog istraţivanja sudjelovanje u organizaciji dogaĎanja usmjerenih ka povezivanju roditelja i škole (Tjedan psihologije, sudjelovanje u projektima pojedinih razrednih odjela po potrebi…) ostali poslovi (dogovori s roditeljima oko termina razgovora, pisanje poziva roditeljima u školu, koordinacija i usmjeravnje roditelja na ostale ustanove koje brinu o psihofizičkoj zaštiti djece…)

roditelji roditelji, razrednici, pedagog

70

16

roditelji, razrednici, pedagog, ravnatelj

13

9

UPIS DJECE U PRVI RAZRED učitelji koji će sljedeće školske godine biti učitelji prvih razreda, pedagog, odgajateljice planiranje i provedba aktivnosti za predškolsku stručni tim, djecu – odlazak stručnog tima u vrtić, dolazak odgajateljice, predškolaca i odgajateljica u školu predškolci suradnja sa stručnim suradnikom psihologom u ravnatelj vrtića, vrtiću – informiranje o provedenom stručni suradnik psihologijskom testiranju predškolaca psiholog u vrtiću priprema i odrţavanje predavanja stručnog ravnatelj škole, tima škole namijenjeno roditeljima predškolaca stručni tim, roditelji predškolaca utvrĎivanje psihofizičkog stanja djece u svrhu članovi Povjerenstva procjene njihove spremnosti za školu za utvrĎivanje psihofizičkog stanja djeteta, roditelji, djeca dodatna psihologijska obrada djece s roditelji, djeca teškoćama u razvoju, anksiozne djece, djece koja imaju teškoća u uspostavljanju osobnog kontakta pisanje Nalaza i mišljenja psihologa za učenike koji su bili na psihologijskoj obradi formiranje razrednih odjela prvog razreda stručni suradnici ostali poslovi vezani uz upis djece u prvi razred stručni suradnici, sudjelovanje u organizaciji dolaska predškolaca u školu

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7 5.8 5.9

6

7

6

8

36

18

16 4 7 34


REDNI BROJ

SADRŢAJ

OSTALI SUDIONICI

(informiranje učitelja o sastavu odjela, rad s učenicima koji su upućeni na pedagošku opservaciju...) 6.

6.1

6.2

6.3 7.

7.1

7.2

7.3 7.4 7.5

8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

BROJ SATI

učitelji

SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTAVA utvrĎivanje primjerenog oblika školovanja za učenike s teškoćama u razvoju rad Povjerenstva za upis učenika u prvi razred (odgode upisa, pedagoške opservacije, suradnja s ostalim članovima, pisanje mišljenja…) tajnički poslovi (priprema i voĎenje dokumentacije, zapisnik, suradnja s Uredom drţavne uprave)

članovi Povjerenstva, učenici, roditelji, učitelji članovi Povjerenstva, roditelji

30

18

22

ISTRAŢIVAĈKI RAD istraţivanje vezano uz učenje (način na koji učenici uče, koliko vremena provedu učeći); obrada i analiza rezultata; mogućnost prezentacije rezultata na učiteljskom vijeću te na roditeljskom sastanku trijaţa – simptomi emocionalnih smetnji, obrada i analiza rezultata; mogućnost prezentacije rezultata na učiteljskom vijeću te na roditeljskom sastanku istraţivanje vezano uz tematiku Tjedna psihologije, prezentacija kvalitativna analiza individualnog savjetodavnog rada psihologa izvještaj o provedenim istraţivanjima, prijedlozi unapreĎenja rada na temelju rezultata istraţivanja

učenici petih razreda 33 učenici petih razreda 12

10 17 9

STRUĈNO USAVRŠAVANJE individualno stručno usavršavanje – Emocionalni poremećaji u djece i adolescenata sudjelovanje u radu školskih stručnih aktiva obraĎivanje stručnih tema na razrednim vijećima obraĎivanje stručnih tema na učiteljskim vijećima sudjelovanje u radu meĎuţupanijskog stručnog vijeća

62 učitelji, stručni suradnici, ravnatelj stručni suradnici, učitelji stručni suradnici, učitelji članovi meĎuţupanijskog stručnog vijeća

12 4 12 24 35


REDNI BROJ 8.6

8.7

9.

9.1

9.2

SADRŢAJ

OSTALI SUDIONICI

sudjelovanje na stručnim skupovima na nivou drţave ostalo (putovanje na stručne skupove, prezentacija i podjela materijala kolegama, suradnja s drugim stručnim suradnicima psiholozima na meĎuţupanijskoj razini)

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

8

12

OSTALI POSLOVI voĎenje dnevnika rada, voĎenje pedagoške dokumentacije o individualnom i grupnom radu, pisanje izvještaja o radu, ureĎenje panoa, pisanje materijala za Internet stranice škole, rad u timu za kvalitetu sudjelovanje u organizaciji raznih predavanja, primanja gostiju iz lokalne zajednice… organizacija i obiljeţavanje Tjedna psihologije

9.3 9.4

školski psiholozi

BROJ SATI

suradnja s ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite učenika ureĎenje prostorije psihologa – organizacija, arhiviranje dokumentacije, dekoriranje prostorije obiljeţavanje Dana učitelja obiljeţavanje Dana škole stručna ekskurzija učitelja javljanje na natječaje za dodjelu financijskih sredstava

stručni suradnici, ravnatelj, tajnica, učitelji zaposlenici škole učenici, roditelji, psihologinje, lokalna zajednica školski liječnik, djelatnici CZSS

70

35 12 12 12

učitelji učitelji, učenici učitelji ravnatelj, stručni tim, učitelji

8 8 16 33

36


5.4. Plan rada struĉnog suradnika knjiţniĉara

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOGA KNJIŢNIĈARA šk. god. 2011./2012.

Rad u školskoj knjiţnici obuhvaća ova područja:

I.

ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST A) NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA B) SURADNJA S RAVNATELJEM, STRUČNIM SURADNICIMA, UČITELJIMA, RODITELJIMA, ZAJEDNICOM

II.

STRUČNO-KNJIŢNIČNA I INFORMACIJSKA DJELATNOST

III.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

IV.

STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŢNIČARA

37


POD RUĈ JE RAD A

Fond sati tjedn o

POSLOVI I RADNI ZADATCI

BROJ SATI god.

25 tjedno 4

I. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

1115

ProvoĎenje programa Knjiţnični odgoj i obrazovanje (KIO)

180

prema planu svi razredni odjeli – nastava - u knjiţnici 7

Posudba lektire i ostale graĎe i davanje informacija korisnicima

321

Pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje knjiţevnih djela Razvijanje čitalačkih sposobnosti učenika i motiviranje učenika na 2

čitanje kroz projekte čitanja bajki i priča – Čitajmo mi, u obitelji svi

90

Ispitivanje interesa učenika za knjigu (anketa, intervju) Razvijanje filmske i kazališne kulture – snimanje filma, izrada igrokaza I. A

Rad na osposobljavanju učenika za samostalan intelektualni rad i samostalno korištenje izvora Pomoć učenicima u pripremi i obradi zadane teme - referati i seminari Poučavanje korisnika u pronalaţenju informacija Obrazovanje učenika na izradi saţetaka, citiranju tekstova, pregleda bibliografije, registara

230

5 Usmjeravanje učenika na korištenje literature u svrhu informiranja za profesionalnu orijentaciju ProvoĎenje individualnih i timskih projekata i njihova prezentacija – MeĎunarodni dan tolerancije, Ručni uvez knjiga, Izrada zidnoga kalendara, Pisanje dnevnika s Ivanom i Sanjom… Integriranje knjiţnice u nastavne sadrţaje – korelacija s predmetima 2 „Mladi knjiţničari“ - izvannastavna aktivnost

70

38


Suradnja s uĉiteljima, nakladnicima, zajednicom, roditeljima, 2

90

ustanovama Koordinacija nabave i raspačavanje udţbenika, priručnika i ostalih

20

didaktičkih materijala za učitelje Suradnja s učiteljima na utvrĎivanju plana lektire i nabave potrebnog

8

broja knjiga i novih aktualnih naslova Suradnja s učiteljima svih predmeta pri nabavi stručne literature Suradnja s ravnateljem, pedagogom, psihologom i logopedom u svezi

6

nabave stručne literature, časopisa i AV-graĎe - organizacija radionica i predavanja za učenike, učitelje i roditelje Timski rad pri izradi Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa škole,

6

zajedničkih projekata škole, značajnih datuma te priprema Izvješća Suradnja na organiziranju knjiţevnih susreta, likovnih druţenja Projekt Izrada brošurnoga uveza knjiga u suradnji s učiteljem Zoranom

8

Vidakovićem

I. B

Suradnja u stručnom timu škole

8

Predavanja na stručnim aktivima i učiteljskim vijećima – Smjernice za upućivanje korisnika u informacijsko istraživanje Suradnja s roditeljima učenika i prijem istih

6

Praćenje i snimanje odgojno-obrazovnog programa s HTV-a u

4

dogovoru s učiteljima – stvaranje medijateke Timski rad s uredništvom školskog lista Đurek

8

Razrada projekta grupe Mladih knjiţničara

6

(UreĎenje eksterijera dvorišne zgrade knjiţnice – u suradnji s učiteljicom informatike Davorkom Hrţenjak ) Ostali nepredviĎeni poslovi vezani uz odgojno-obrazovnu djelatnost

10

(zamjene, programi s učenicima…) 3

Poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada

134

1 Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada i izrada izvješća

44

2 Neposredno izvoĎenje nastavnog procesa (uvodni nastavni satovi, lektira i medijska kultura, radionice)

90

39


8 tjedno 6

STRUĈNO-KNJIŢNIĈNA I INFORMACIJSKA DJELATNOST Poslovanje

u

programu

Metel

win

(inventarizacija,

357

signiranje,

268

katalogizacija, klasifikacija, otpis, revizija) Planiranje i provoĎenje nabave knjiţnične graĎe, kontrolnih i nastavnih

1/2 listića, serijskih publikacija, AV-graĎe u okviru suradnje s izdavačkim

22

kućama 1/2

Izrada biltena prinova, bibliografskih i drugih izvora

22

Predmetna obrada časopisa

1 Organizacija i voĎenje rada u knjiţnici i čitaonici i izrada statistika II.

44

Ostali poslovi ove djelatnosti

1

Zaštita knjiţnične graĎe Organizacija rada na računalu za učenike i učitelje Prikazi knjiga Praćenje i snimanje odgojno-obrazovnog programa s nacionalne TV-e

40


5 KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

tjedno

223

Prijava i priprema učenika za Nacionalni kviz za poticanje čitanja Čitajmo s pjesnicima – U čast Grigoru Vitezu Organizacija raznih kvizova i natjecanja, kreativnih radionica prema interesu učenika i učitelja 1/2

Sudjelovanje u pripremi i organiziranju kulturnih priredbi i ureĎenja

22

škole u njoj ili izvan nje (Dan mira, Olimpijski dan, Dani kruha, Mjesec knjige, Dan knjižnice, MeĎunarodni dan tolerancije, Dan sjećanja na Vukovar, MeĎunarodni dan dječje knjige, Dan HNK-a, Dan čovjekovih prava, Nikolinje, Božić, Valentinovo, Uskrs, Dan HTV-a, ĐurĎevo, Dan škole, Dan državnosti…) Suradnja s kazalištima, muzejima i organiziranje posjeta III.

Postava tematskih izloţbi (uz obljetnice knjiţevnika), prezentacija 1/2 umjetnika i izloţbe umjetničkih radova lokalne zajednice

22

Timski rad na školskim web stranicama i u školskom listu Đurek Posjet info sajmu i sajmu knjiga – Interliber s knjiţničarskom grupom Organizacija knjiţevnih susreta ( u Mjesecu knjige – 15.10. – 15.11.; 1 1/2

2. 4. – MeĎunarodni dan dječje knjige)

66

(Ivona Šajatović – viši razredi; Sanja Polak – niţi razredi) Lutkarske predstave u knjiţnici – u suradnji s lutkarskom grupom škole Projekti:

2

Likovne radionice sa Zoranom Vidakovićem – brošurni uvez knjiga

88

Projekt knjiţničarske grupe – UreĎivanje eksterijera knjižnice Bajkopričalica – gost u školi profesionalna kazivačica Jasna Held 1/2 Planiranje i pripremanje aktivnosti

22

Ostale nepredviĎene kulturne i javne manifestacije Snimanje kulturnih manifestacija škole i izrada DVD-a prema dogovoru

3

Sudjelovanje u programu Picokijade

41


2 tjedno

STRUĈNO USAVRŠAVANJE

89

Sudjelovanje na stručnim vijećima knjiţničara, seminarima i Savjetovanjima na nivou grada, ţupanije i drţave (Aktivi Školskih 1 knjižničara, Proljetna škola knjižničara, Skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, Skupštine HKD-u, Skupštine

45

HČD-a) i putem web-a Suradnja s: NSK-a, ţupanijskom Matičnom sluţbom u Koprivnici,

IV.

22

1/2 drugim školskim knjiţnicama, Gradskom knjiţnicom ĐurĎevac, Filozofskim fakultetom, Učiteljskom akademijom, MZOS-a i AZOO-a Nazočnost sjednicama Učiteljskog vijeća, Razrednog vijeća i stručnim 1/2

22

aktivima škole Ostali nepredviĎeni poslovi na stručnom usavršavanju i obrazovanju Stručno usavršavanje u programu Metel Win Praćenje zakona, pravilnika, akata u svezi odgoja i obrazovanja Praćenje stručne literature iz područja knjiţničarstva, odgojno – obrazovne djelatnosti, pedagoške i psihološke literature; praćenje programa nacionalne televizije Nazočnost sjednicama Školskog odbora Permanentno praćenje izdavačke djelatnosti i suradnja s nakladnicima

BROJ SATI

PODRUĈJE RADA I. Odgojno-obrazovna djelatnost

1115

II. Stručno-knjiţnična i informacijska djelatnost

357

III. Kulturna i javna djelatnost

223

IV. Stručno usavršavanje

ĐurĎevac, 26. kolovoza 2011.

89 ukupno sati

1784

godišnji odmor drţavni blagdani u radnim danima subote i nedjelje

240 72 832

sveukupno

2928

Knjiţničar: Nataša Švaco, dipl. knjiţničar 42


5.5. Plan i program rada logopeda GODIŠNJI PLAN RADA STRUĈNOG SURADNIKA LOGOPEDA Školska godina 2011. / 2012. SADRŢAJ RADA NEPOSREDNI RAD A) neposredni rad sa učenicima B ) provoĎenje postupka pedagoške opservacije

875 16

C ) suradnja sa roditeljima D ) suradnja sa učiteljima E ) suradnja sa ravnateljem škole F ) suradnja sa stručnim suradnicima POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA A ) planiranje B) pripremanje i praćenje neposrednog rada C ) voĎenje pedagoške dokumentacije D ) stručno usavršavanje OSTALI POSLOVI A ) poslovi vezani za početak odnosno kraj školske godine B ) analiza i vrjednovanje rada C ) rad u stručnim tijelima škole D) zdravstvena skrb o učenicima E ) poslovi javne i kulturne djelatnosti škole F ) rad u Povjerenstvu za utvrĎivanje primjerenog oblika školovanja GODIŠNJI ODMOR DRŢAVNI BLAGDANI UKUPNO:

175

121 265 60 130 20 41 30 8 11 40 240 64 2096

NEPOSREDNI RAD A) NEPOSREDNI RAD SA UĈENICIMA SADRŢAJ

VRIJEME RADA

BROJ SATI

-dijagnosticiranje i otkrivanje poremećaja govorno glasovne komunikacije te specifičnih teškoća čitanja, pisanja i drugih teškoća učenja

rujan

95

listopad

95

- trijaţni pregled djece prije upisa u prvi razred

studeni

105

- individualni rad s učenicima na otklanjanju jezičnih i govorno-glasovnih poteškoća, specifičnih teškoća u čitanju,pisanju,računanju i drugih teškoća u učenju

prosinac

80

sijeĉanj

60

-profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika - radu s učenicima Područne škole za djecu sa teškoćama u projektnoj nastavi

veljaĉa

105

oţujak

105 43


-neposredni rad s učenicima trećih ,četvrtih i osmih razreda redovnog programa u okviru provoĎenja programa : Komunikacija, Pravo na različitost -praćenje uspjeha učenika obuhvaćenih postupkom pedagoške opservacije

travanj

70

svibanj

105

lipanj

55

Neposredni rad s učenicima odvija se u posebno opremljenom logopedskom kabinetu, u Područnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju OŠ Grgura Karlovčana ĐurĎevac. Učenici dolaze na vjeţbe sami ili u pratnji roditelja. Neposredni rad sa djecom provodi se 25 školskih sati tjedno za vrijeme trajanja nastave a prema kalendaru rada škole. B)PROVOĐENJE POSTUPKA PEDAGOŠKE OPSERVACIJE -upoznavanje roditelja sa psihofizičkim stanjem učenika rujan i listopad na temelju analize prikupljene dokumentacije 8 -upoznavanje učitelja sa psihofizičkim stanjem učenika

-suradnja sa članovima opservacijskog tima

rujan,listopad studeni,prosinac

8

C)SURADNJA SA RODITELJIMA - individualni razgovori sa roditeljima učenika uključenih u logopedski tretman -individualni savjetodavni rad sa roditeljima -prisustvovanje roditelja neposrednom radu sa učenicima -upoznavanje roditelja sa IOOP učenika -educiranje roditelja putem brošura te upoznavanje sa stručnom literaturom

tijekom cijele školske godine

70

-upoznavanje roditelja sa obrazovnim i socijalnim pravima djece s teškoćama -suradnja roditelja i stručnog tima škole -ostali poslovi ( telefonski razgovori i obavijesti, pismene obavijesti…) -edukativna predavanja za roditelje

44


D) SURADNJA S UĈITELJIMA -suradnja sa svrhom ranog otkrivanja i dijagnosticiranja učenika sa poteškoćama -individualna savjetovanja učitelja vezana uz rad s učenicima sa teškoćama -praćenje uspjeha učenika

tijekom cijele godine

30

kolovoz ,rujan

16

rujan,studeni,sijeĉanj, oţujak,svibanj

19

-individualna savjetovanja vezana uz rad sa roditeljima -edukacijska izlaganja i radionice za učitelje -izrada godišnjih individualiziranih odgojno obrazovnih programa -izrada opservacijskih programa -izrada mjesečnih individualiziranih odgojno obrazovnih programa

E) SURADNJA SA RAVNATELJEM ŠKOLE -ustrojstvo i način rada sa učenicima, roditeljima i učiteljima

tijekom cijele godine

-obavljanje poslova vezanih uz rad škole

5

-poslovi koji se ne mogu planirati

F ) SURADNJA SA STRUĈNIM SURADNICIMA -suradnja sa stručnim suradnicima u školi –sa pedagogom škole – školskom psihologinjom– školskom knjiţničarkom -suradnja sa voditeljicom Područne škole za djecu s teškoćama tijekom cijele godine

35

- suradnja sa defektolozima –logopedima na nivou Koprivničko –kriţevačke ţupanije i šire -suradnja sa školskom liječnicom – ZZJZ -suradnja sa djelatnicima CZSS ĐurĎevac

45


1. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA A ) PLANIRANJE -izrada godišnjeg plana rada stručnog suradnika defektologa- logopeda

20

-izrada školskog kurikuluma -izrada planova i programa pedagoške opservacije učenika -sudjelovanje u izradi godišnjeg plana Stručnog vijeća defektologa

5 kolovoz

8

2 rujan

-planiranje individualnog stručnog usavršavanja

3

-planiranje školskih programa u suradnji sa psihologinjom: Neverbalna komunikacija i Pravo na različitost(Osobe oštećena vida ,Osobe oštećena sluha)

9

- planiranje suradnje sa roditeljima

1

-izrada mjesečnih planova rada logopeda

-izrada tjednog i dnevnog rasporeda neposrednog rada sa učenicima -izrada individualnih programa rada za svakog učenika obuhvaćenog logopedskim tretmanom

rujan,studeni,sijeĉanj, oţujak,svibanj

18

IX,X,XI,XII,I,II,III, IV,V,VI mjesec

35

tijekom cijele godine

20

B) PRIPREMANJE I PRAĆENJE NEPOSREDNOG RADA -pripremanje tekstova, riječi i slikovnog materijala - izrada individualnih listića za rad sa učenicima - izrada didaktičkih igrica tijekom cijele godine

200

tijekom cijele godine po potrebi

10

-pripremanje tehničkih logopedskih pomagala i sredstava za rad( aparat Behringer, light stimulator, vibrafona –R, logopedske sonde, računalne igrice,CD ) - pripremanje radionica za integrativne programe -pripremanje stručnih predavanja - prikupljanje i obrada podataka o djeci s teškoćama u razvoju u suradnji sa roditeljima, učiteljima, pedagogom, psihologom, defektolozima, učiteljima i školskom liječnicom

46


-popunjavanje upitnika i tabela koje se odnose na rad s učenicima sa teškoćama u razvoju -voĎenje evidencijskih listi o neposrednom radu sa svakim učenikom -izrada ispitnog materijala za upis učenika u prvi razred

-poĉetak i kraj školske godine

6

-svakodnevno veljaĉa

45 4

C )VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE - voĎenje dnevnika rada i evidencije neposrednog rada sa učenicima tijekom cijele godine -voĎenje evidencije o suradnji sa roditeljima i učiteljima i drugim suradnicima -pisanje dijagnostičkog izvješća za svakog učenika na početku uključivanja u tretman - voĎenje učeničkih dosjea -pisanje nalaza i mišljenja logopeda potrebnih za utvrĎivanje primjerenih oblika školovanja, za ostvarivanje socijalnih prava, za upućivanje na dijagnostiku i liječenje -stručna mišljenja stručnih suradnika škole o učenicima nakon završetka osnovnog školovanja a na zahtjeve srednjih škola

35

tijekom cijele godine po potrebi

20

poĉetak i kraj školske godine

5

D ) STRUĈNO USAVRŠAVANJE LOGOPEDA - individualno stručno usavršavanje-praćenje stručnih časopisa i stručne literature -kolektivno usavršavanje u ustanovi-školski stručni aktivi

tijekom cijele godine

-kolektivno usavršavanje na ţupanijskom nivou -kolektivno usavršavanje na nivou Stručnog vijeća defektologa-logopeda na nivou grada Zagreba -prezentiranje primjera dobre prakse – provedba programa „Komunikacija“ i „Pravo na različitost“ na Ţupanijskom stručnom vijeću logopeda tijekom cijele godine - sudjelovanje na stručnim skupovima za logopede koje

130 47


organizira MZOŠ -razmjena iskustava sa istovjetnim i srodnim stručnjacima

3 ) OSTALI POSLOVI A) POSLOVI VEZANI ZA POĈETAK ODNOSNO KRAJ ŠKOLSKE GODINE -organizacija početka rada u suradnji sa stručnim suradnicima , učiteljima i roditeljima lipanj,srpanj, kolovoz,rujan -sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrĎivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u školu

4

8 6

-sreĎivanje matične knjige logopeda -ureĎenje logopedskog kabineta

2

B ) ANALIZA I VRJEDNOVANJE RADA -izvješće o radu logopeda na kraju prvog polugodišta

3

-izvješće o radu logopeda na kraju školske godine -analiza rada sa svakim učenikom na polugodištu ,na kraju školske godine i nakon završetka rad

prosinac, sijeĉanj

3

lipanj, srpanj

20

-analiza rada sa učenicima koji se obrazuju po IOOP-u

10

-timsko praćenje uspjeha individualiziranih programa na kraju školske godine

5

C ) RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE -sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća -sudjelovanje u radu Razrednih vijeća

tijekom cijele godine

30

-rad u Stručnom timu škole

D) ZDRAVSTVENA SKRB O UĈENICIMA - poduzimanje preventivnih mjera o psihičkom, emotivnom i edukacijskom zdravlju učenika

tijekom cijele godine 8

-suradnja sa ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi

48


E) POSLOVI JAVNE ,KULTURNE I SOCIJALNE DJELATNOSTI - javna djelatnost škole- Mali Fašenk sijeĉanj,veljaĉa -Dan otvorenih vrata Područne škole za djecu s studeni,prosinac teškoćama -povezivanje sa lokalnom zajednicom- obiljeţavanja Europskog dana logopedije

oţujak

5 4

2

- suradnja sa Udrugom za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom ĐurĎevac

F) RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRĐIVANJE PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA -pregledi učenika tijekom cijele godine 40 -sjednice Povjerenstva -administrativni poslovi vezani uz rad Povjerenstva

Rujan ,2011. godine

PLANIRALA : Boţica Sobota,prof.

49


5.6. Plan rada tajnika

PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2011./2012.

RUJAN poslovi oko objavljivanja natjeĉaja voĊenje registra zaposlenih u javnom sektoru izrada rješenja i odluka Školskog odbora i ravnatelja organizacija i kontrola rada zaposlenika na pom. i tehn. poslovima priprema materijala za sjednice voĊenje zapisnika i prisustvovanje sjednicama

SATI 25 5 15 10 6 7 19 15 15 12 20 27 176

voĊenje evidencije radnog vremena, matiĉne knjige i dosjea zaposlenika

voĊenje urudţbenog zapisnika i upis zaposlenika u e-maticu rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izrada nacrta općih akata rad sa strankama izdavanje potvrda, svjedodţbi i uvjerenja uĉenicima UKUPNO

LISTOPAD organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima izrada nacrta prijedloga i izmjena i dopuna općih akata poslovi oko objavljivanja natjeĉaja praćenje propisa prisustvovanje sjednicama struĉno usavršavanje rad sa strankama voĊenje urudţbenog zapisnika, evidencije radnog vremena rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izdavanje svjedodţbi, uvjerenja i potvrda priprema materijala za sjednice izrada rješenja i odluka Školskog odbora izrada statistiĉkih izvješća UKUPNO

SATI 12 20 10 10 11 7 22 20 20 13 3 5 7 160

50


STUDENI voĊenje matiĉne knjige i evidencije radnog vremena rad sa strankama organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima voĊenje urudţbenog zapisnika škole i dokumentacije škole SreĊivanje arhive Rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izdavanje svjedodţbi, uvjerenja i potvrda primanje dnevne pošte, uvoĊenje i dostava poslovi oko objavljivanja natjeĉaja UKUPNO

SATI 13 35 13 34 25 20 7 10 11 168

SATI PROSINAC priprema materijala za sjednice izrada rješenja i odluka školskih organa organizacija zdravstvenog pregleda uĉenika voĊenje matiĉne knjige i evidencije radnog vremena izdavanje svjedodţbi, uvjerenja i potvrda rad sa strankama praćenje propisa organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima voĊenje zapisnika voĊenje urudţbenog zapisnika škole i dokumentacije škole Rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izvršavanje obveza prema Ministarstvu i drugim organima prema kojima škola ima obveze pisanje i sreĊivanje zapisnika školskih organa UKUPNO SATI SIJEČANJ izrada nacrta, prijedloga i izmjena i dopuna pravilnika i drugih akata izrada odluka i rješenja voĊenje brige o pravilnosti donošenja upravnih općih akata i praćenje propisa objavljivanje natjeĉaja rad sa strankama organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima priprema materijala za sjednice poslovi oko sistematskog pregleda zaposlenika rješavanje prispjele pošte, izrada i dostava dopisa, izrada rješenja, poziva, potvrda i uvjerenja voĊenje urudţbenog zapisnika i evidencije radnog vremena sudjelovanje u organizaciji i provoĊenju kulturne i javne djelatnosti škole organizacija zdravstvene zaštite uĉenika UKUPNO VELJAČA rad sa strankama

15 11 5 13 13 20 5 16 11 18 22 6 13 168

23 15 10 18 20 10 14 8 30 13 3 4 168

SATI 32 51


organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima voĊenje arhive izrada odluka i rješenja voĊenje urudţbenog zapisnika i evidencije radnog vremena Rješavanje prispjele pošte, izrada i dostava dopisa izrada rješenja, poziva, upravnih i općih akata, nacrta i prijedloga voĊenje registra zaposlenih u javnom sektoru UKUPNO SATI OŢUJAK organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima rad sa strankama priprema materijala za sjednice pisanje zapisnika voĊenje urudţbenog zapisnika i evidencije radnog vremena,voĊenje ematice Rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa izdavanje svjedodţbi i uvjerenja izrada rješenja i odluka UKUPNO SATI TRAVANJ izrada rješenja za godišnje odmore zaposlenika izrada prijedloga za korištenje godišnjeg odmora zaposlenika izrada odluka i rješenja organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima voĊenje urudţbenog zapisnika, evidencije radnog vremena i matiĉne knjige zaposlenika Rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa izdavanje svjedodţbi, potvrda i uvjerenja rad sa strankama suradnja s organima Grada ĐurĊevca pisanje zapisnika voĊenje brige o podruĉnim školama (objekat, oprema) UKUPNO

15 16 14 13 29 25 24 168

16 32 19 10 23 22 22 32 176

19 18 13 14 30 15 15 21 5 5 5 160

52


SATI SVIBANJ Rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa izdavanje svjedodţbi, potvrda i uvjerenja nabava i izdavanje materijala za rad voĊenje urudţbenog zapisnika i voĊenje evidencije radnog vremena izrada nacrta odluka i rješenja rad sa strankama praćenje propisa struĉno usavršavanje organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima voĊenje registra zaposlenih u javnom sektoru sudjelovanje u organizaciji i provoĊenju kulturne i javne djelatnosti škole nabava osnovnih sredstava i sitnog inventara UKUPNO LIPANJ izrada statistiĉkih izvještaja nabava materijala i sredstava za rad Rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa voĊenje urudţbenog zapisnika i dokumentacije škole pisanje zapisnika voĊenje e-matice zaposlenika izrada nacrta odluka i rješenja upravnih organa škole rad sa strankama organizacija rada na pomoćnim i tehniĉkim poslovima priprema materijala za sjednice briga o pravilnom voĊenju matiĉne knjige i registra uĉenika briga o uvezivanju ostale dokumentacije kao i imenika uĉenika pruţanje struĉne pomoći raznim komisijama i drugim tijelima UKUPNO

SATI

SRPANJ briga o odrţavanju objekta rad sa strankama nabava materijala za rad voĊenje registra zaposlenih u javnom sektoru voĊenje urudţbenog zapisnika i dokumentacije škole Rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa UKUPNO

SATI

22 12 11 23 21 20 20 14 11 11 9 10 184

14 6 19 10 15 15 15 15 5 12 6 6 6 144

14 20 10 15 23 30 112

KOLOVOZ - godišnji odmor – 240

53


REKAPITULACIJA RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC SIJEĈANJ VELJAĈA OŢUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ Godišnji odmor Drţavni blagdani Subote i nedjelje SVEUKUPNO

176 160 168 168 168 168 176 160 184 144 112 240 112 792 2928

U ĐurĊevcu, rujan 2011.

Tajnik: Darija Dautanec Janĉijev

5.7. Plan rada računovoĎe i knjigovoĎe

54


Mjesec Rujan:

Poslovi i zadaci        

Listopad:

 Ukupno:       

Studeni:

Prosinac:

Siječanj:

-likvidiranje sveobuhvatne dokumentacije -pisanje virmanskih naloga i dopisa -vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa -kontiranje -obračun prijevoza djelatnika i učenika u PP -zahtjevi za riznicu -izrada tablica za Ministarstvo: prijevoz dijelatnika, posebni uvijeti, smjenski rad, prekovremeni rad, kontrola plaće -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec kolovoz 2010. godine -izrada rebalansa -izrada financijskih planova za 2011.-2013. godinu -likvidiranje dokumentacije -kontiranje -vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa te pisanje virmanskih naloga -izrada financijskog izvještaja S-PR-RAS od 01.01.30.09.2010. -obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec rujan 2010. godine -zahtjev za riznicu

 Ukupno:  -zahtjev za riznicu  -likvidiranje dokumentacije i priprema za knjiženje  -kontiranje  -vođenje knjiga ulaznih računa  -izvlačenje izvještaja  -obračun prijevoza učenika u PP  -izrada virmana  -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec listopad 2010. godine Ukupno:  -poslovi prilikom inventure  -likvidiranje dokumentacije  -kontiranje  -vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa  Izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjsec studeni 2011. godine  -zahtjev za riznicu  -priprema za izradu završnog računa  -ostali poslovi Ukupno:  -pripremne radnje za izradu završnog računa  -izrada završnog računa za 2011. godinu  -likvidiranje dokumentacije  -zahtjev za riznicu 

-izrada virmana

Br. sati 15 20 25 35 15 15 17 2 32 176 40 25 30 33

20 2 10 160 20 30 30 30 20 10 18 10 168 33 23 22 25 12 10 20 23 168 32 33 30 16 20

55


Veljača:

Ožujak:

Travanj:

Svibanj:

-obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP

11

-izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec prosinac 2010. godine

11

-izrada statističkih izvještaja

5

-ostali poslovi

10

Ukupno:

168

-zaključivanje poslovnih knjiga i otvaranje novih -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec siječanj 2011. godine  -zahtjev za riznicu  -izrada virmana  -likvidiranje dokumentacije  -obračun prijevoza djelatnika škole I učenika PP  -vođenje knjiga ulaznih računa  -ostali poslovi Ukupno:  -zahtjev za riznicu  -izrada virmana  -likvidiranje dokumentacije  -vođenje knjige ulaznih računa  -kontiranje  -obračun prijevoza djelatnika škole I učenika PP  -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec veljaču 2011. godine  -ostali poslovi Ukupno:  -zahtjev za riznicu  -izrada virmana  -likvidiranje dokumentacije  -vođenje knjige ulaznih računa  -kontiranje  -obračun prijevoza djelatnika škole I učenika PP  -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec ožujak 2011. godine  -izrada financijskog izvještaja za I.tromjesečje 2011. godine  -izrada poslovanja za razdoblje od siječnja do travnja 2011. godine Ukupno:  -zahtjev za riznicu  -izrada virmana  -likvidiranje dokumentacije  -vođenje knjige ulaznih računa  -izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec travanj 2011. godine  -obračun prijevoza djelatnika škole I učenika PP  -kontiranje

65 12

 

-ostali poslovi

Ukupno: Lipanj:

12 7 30 10 22 10 168 23 10 18 35 40 10 10 30 176 15 10 20 30 15 10 10 35 15 160 22 20 26 30 12 12 27 35 184

-zahtjev za riznicu

10

-izrada virmana

11

-likvidiranje dokumentacije

16

-vođenje knjige ulaznih računa

25

56


-izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec svibanj 2012. godine

-kontiranje

25

-obračun prijevoza djelatnika škole I učenika PP

9

-kontiranje

20

-priprema za izradu polugodišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu

20

Ukupno: Srpanj:

8

144

-zahtjev za riznicu

12

-izrada virmana

8

-likvidiranje dokumentacije

10

-vođenje knjige ulaznih računa

12

-izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec lipanj 2012. godine

10

-kontiranje

14

-obračun prijevoza djelatnika škole I učenika PP

10

-izrada polugodišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu

26

-ostali poslovi

10

Ukupno:

112

R E K A P I T U L A C I J A:             

Rujan Listopad Studeni Prosinac Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Godišnji odmor Državni blagdani

176 160 168 168 168 168 176 160 184 144 112 240 112

57


Subote i nedjelje

792

SVEUKUPNO:

2928

Plan rada knjigovoĊe

Mjesec:

Poslovi i zadaci

Br.sati

Rujan:

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -nabava hrane za potrebe restorana ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica -nabava potrošnog materijala -izrada statistiĉkih podataka Ukupno:

35 60 10 56

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -izrada statistiĉkih podataka -zavoĊenje sitnog inventara i osnovnih sredstava -popunjenje statistiĉkih podataka -nabava potrošnog materijala -nabava hrane za potrebe restorana ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 60 5 8 4 6 42

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -zavoĊenje sitnog inventara i obraĉun amortizacije -popunjenje statistiĉkih podataka -nabava potrošnog materijala -nabava hrane za potrebe restorana ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 60 10 10 5 48

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -poslovi prilikom inventarizacije sredstava rada -nabava potrošnog materijala -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 40 10 40 10 33

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -statistiĉki izvještaji -blagajniĉki poslovi -nabava potrošnog materijala -poslovi po inventarizaciji sredstava rada -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica -poslovi u vezi poreznih kartica

35 5 48 5 30 30

Listopad:

Studeni:

Prosinac:

Siječanj:

9 6 176

160

168

168

15 58


Veljača:

Oţujak:

Travanj:

Svibanj:

Lipanj:

Srpanj:

Ukupno:

168

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -popunjavanje statistiĉkih podataka -nabava potrošnog materijala -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica -zakljuĉivanje kartica plaća i poreza Ukupno:

35 60 10 5 5 43

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -popunjavanje statistiĉkih podataka -knjiţenje sitnog inventara -nabava potrošnog materijala -rasknjiţenje po karticama osnovnih sredstava -amortizacija -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 60 5 5 4

obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -popunjavanje statistiĉkih podataka -nabava potrošnog materijala -rasknjiţenje sitnog inventara i osnovnih sredstava -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 50 10 5 10 3 47

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -nabava potrošnog materijala -popunjenje obrasca M-4 i statistiĉkih podaztaka -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 60 5 5 21 58

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -popunjavanje statistiĉke dokumentacije -nabava potrošnog materijala -obraĉun amortizacije po osnovnim sredstvima -nabava hrane za restoran ĐurĊevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno:

35 35 5 5 5 15 44

-obraĉun plaća i poreza i knjiţenje istih -blagajniĉki poslovi -popunjenje statistiĉkih podataka -nabava potrošnog materijala -obraĉun i knjiţenje ostalih naknada -knjiţenje sitnog inventara i osnovnih sredstava -ostali poslovi

37 25 5 5 10 18 12

10 168

25 42 176

160

184

144

59


Ukupno:

112

REKAPITULACIJA: RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC SIJEĈANJ VELJAĈA OŢUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ Godišnji odmor: Drţavni blagdani: Subote i nedjelje:

176 160 168 168 168 168 176 160 184 144 112 240 112 792

SVEUKUPNO:

2928

KnjigovoĎa: Nada Matić

60


5.8. Plan rada školskog liječnika U suradnji sa Školskim dispanzerom planirani su pregledi uĉenika,cijepljenja i predavanja za uĉenike o zdravstvenoj problematici. Razrednici su u svojim razredima planirali zdravstvene teme, brigu o uĉenicima sa socijalnog podruĉja te ekološku brigu. Oĉuvanje zdravlja i okoliša prioritet je u radu škole. Preventivni program odvijat će se kroz sve oblike rada u školi. Ukljuĉeni su svi uĉitelji , a po potrebi biti će ukljuĉeni i vanjski suradnici, a posebno roditelji medicinske struke. Detaljni plan i program rada na prevenciji uĉenika nalazi se u sobi pedagoga kao i kod svakog razrednika za pojedini razredni odjel. Ovom podruĉju rada pridajemo veliku paţnju. Pedagog škole će u ovoj školskoj godini izvršiti dva kratka akcijska istraţivanja s podruĉja prevencije bolesti ovisnosti: 1. Uĉenici sedmog ( Zdravlje i ţivotne vrijednosti ) 2. Roditelji uĉenika šestog razreda ( Prehrana uĉenika i zajedniĉke aktivnosti s djecom ) CIJEPLJENJE UĈENIKA 1. 2. 3. 4.

DI-TE pro adultis + POLIO( 1.razred) Tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje nereaktora ( 7.razred) Hepatitis B ( 6.razred) Di-te pro adultis + POLIO ( 8.razred )

SCREENINZI - treći razred – poremećaj vida na boje - šesti razred – deformacija kraljeţnice i tjelesna visina U drugom polugodištu obavit će se sistematski pregledi za uĉenike osmog razreda u sklopu profesionalnog informiranja i usmjeravanja uĉenika. Program rada na zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti uĉenika te ekološkoj brizi razraĊen je po predmetima kao i u satovima razrednika. Sadrţaji preventivnog programa i zdravstvene zaštite uĉenika biti će i u projektnoj nastavi koja će se ove školske godine izvoditi u drugom polugodištu. Uĉenici će u svojim razrednim odjelima izraĊivati zidne novine i panoe na temu zdravstvene zaštite,ekološke zaštite i prevencije bolesti ovisnosti. U radu programa sudjelovat će osim uĉenika i uĉitelja, vanjski suradnici: -školski lijeĉnik ( dr.Jasenka Vuljak-Vulić) -medicinska sestra -lijeĉnik medicine rada – profesionalno informiranje i usmjeravanje uĉenika.

61


6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora Sjednice Školskog odbora odrţavati će se prema potrebi tijekom cijele školske godine. Sadrţaj rada će se odreĊivati prema potrebi i u dogovoru s predsjednikom školskog odbora. Školski odbor će obavljati slijedeće poslove:  Donosi statut škole uz prethodnu suglasnost osnivaĉa  Donosi pravilnike škole  Donosi godišnji plan rada škole  Razmatra i donosi financijski plan škole, polugodišnji i godišnji obraĉun na prijedlog ravnatelja  Raspisuje natjeĉaj za ravnatelja škole  Imenuje ravnatelja škole uz suglasnost ministra prosvjete i športa  Odluĉuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa  Daje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa uĉitelja u školi  Predlaţe osnivaĉu i ravnatelju promjene djelatnosti kao i druge odluke vezane uz osnivaĉka prava  Daje osnivaĉu i ravnatelju prijedloge i mišljenja vezane uz sigurnost u školskoj ustanovi  Donosi odluke i obavlja druge poslove utvrĊene zakonom i statutom škole.  Odobrava program meĊunarodne suradnje s drugim školama uz suglasnost Ministarstva i lokalne zajednice.

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća Sjednice Uĉiteljskog vijeća odrţavat će se najmanje dva puta u prvom polugodištu i isto toliko puta u drugom polugodištu. Po potrebi sastajat će se i ĉešće. Glavne rasprave biti će uspjeh uĉenika i disciplina u razredu i školi. Uĉiteljsko vijeće obavljati će sljedeće poslove:  RazraĊivanje i konkretizacija nastavnog plana i programa (9. mjesec)  Rasprava o rasterećivanju uĉenika  Pripremanje i predlaganje godišnjeg plana i programa škole, briga o uspješnom ostvarivanju i analiziranju rezultata tog rada (9., 11., 12., 3., 4.)  Izmjene u planu i programu zbog specifiĉnih zadataka i uvjeta rada  Imenovanje razrednika na prijedlog ravnatelja i struĉnih suradnika  Suradnja s roditeljima i sudjelovanje u radu Vijeća roditelja  Raspodjela poslova i zadataka uĉitelja  Suradnja s izvanškolskim ustanovama i organizacijama  Odluĉivanje o primjeni pedagoških mjera i sudjelovanje u ocjenjivanju uspjeha uĉenika  Predlaganje oblika permanentnog usavršavanja uĉitelja  Analiziranje rada uĉitelja, razrednika i Razrednih vijeća  Predlaganje uĉitelja za zvanje mentor ili savjetnik  Proraditi i upoznati se sa Pravilnikom o naĉinu praćenja i vrednovanja rada uĉenika

6.3. Plan rada Razrednog vijeća Razredno vijeće će obavljati sljedeće poslove:  Neposredna briga za odgojno - obrazovni rad u razrednom odjelu  Stalan uvid i praćenje rezultata rada uĉenika, te sustavno pruţanje potrebne pomoći uĉenicima  UtvrĊivanje općeg uspjeha uĉenika  Upoznavanje uvjeta ţivota rada uĉenika i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje  Organiziranje izvannastavnih aktivnosti, izborne nastave, dopunske i dodatne nastave

62


 Briga i koordinacija rada s izvanškolskim organizacijama u koje su ukljuĉeni odjeli: priznavanje tog rada u radu škole  Koordinacija rada svih uĉitelja odjela  Predlaganje plana i organizacija uĉeniĉkih izleta i ekskurzija  Primjena pedagoških mjera u razrednom odjelu  Suradnja s roditeljima i starateljima uĉenika  Suradnja sa struĉnim suradnicima škole  Analiza izvještaja razrednika što ga podnosi Uĉiteljskom vijeću

6.4. Plan rada Vijeća roditelja U ovoj školskoj godini planirano je ĉetiri sjednice Vijeća roditelja i to u rujnu, sijeĉnju, travnju i lipnju. Predloţene teme za rad u ovoj školskoj godini su:  Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole  Razmatranje godišnjeg plana i programa škole za 2011./2012. šk. godinu  Izvješće o uspjehu uĉenika na kraju školske godine, te izvješće o kulturnoj i javnoj djelatnosti škole  Rad na zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti uĉenika  Kulturna i javna djelatnost škole  Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti uĉenika, mogućnosti škole  Realizacija Preventivnog programa u školi, ukljuĉivanje roditelja u rad  Izleti i ekskurzije u ovoj školskoj godini  Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju uĉenika  Profesionalno informiranje i usmjeravanje uĉenika  Ostvarivanje zajedniĉkih projekata škole i lokalne uprave (Dan grada, Picokijade)  Razmatranje odgojno-obrazovne problematike tijekom školske godine Navedene su glavne aktivnosti o kojima će biti rijeĉ na sastancima Vijeća roditelja i škole. U tijeku godine program će se nadopunjavati prema aktualnim zbivanjima u školi i okruţenju.

6.5. Plan rada Vijeća učenika U ovoj školskoj godini planirano je ĉetiri sjednice Vijeća uĉenika - rujan, sijeĉanj, travanj i lipanj. Predstavnici iz svakoga razrednog odjeljenja raspravljati će o problemima uĉenika na koje nailaze tijekom školske godine, a u s svezi usvajanja nastavnog plana i programa, dodatnih sportskih i kulturnih aktivnosti na nivou škole i grada. Usvajanje njihovih razrednih pravila, upoznavanje ostalih uĉenika s pravilima ponašanja, kućnim redom i bontonom unutar škole i oko nje te davanju svojih prijedloga. Rasprava o Pravilniku o naĉinu praćenju i ocjenjivanju uĉenika , rješavanje zamolbi i prijedloga uĉenika. Raspravljati će i davati prijedloge o pomoći jedni drugima u usvajanju gradiva i izradi radnih zadataka, prezentacija, seminara, izvješća o projektima uĉenika i terenskoj nastavi, izletima i ekskurzijama.

63


7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Svaki uĉitelj duţan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2011./12.

7.1. Stručno usavršavanje u školi 7.1.1. Stručna vijeća U školi imamo dva stručna vijeća i to za razrednu nastavu i za predmetnu nastavu. Planirano je dva sata po školskom stručnom vijeću. PLAN I PROGRAM ŠKOLSKI STRUČNI AKTIV ZA RAZREDNU NASTAVU Vrijeme

IX XI I III V VI

Teme Nositelj -i -ŠKOLSKI KURIKULUM – prijedlozi za Nikola Vuković izradu predmetnih kurikuluma -PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA-PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLSKOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU 2011./12.GODINU MOTIVACIJA UĈENIKA -Marija Sladoljev -Nada Koţar UĈENICI S TEŠKOĆAMA U UĈENJU I -Boţica Sobota PONAŠANJU -Katica Bratanović KOMUNIKACIJA I INFORMATIZACIJA

-Nikola Mihoĉka -Nataša Švaco -Davorka Hrţenjak

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

-Nikola Vuković

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

-uĉitelji prvog i drugog razreda

NASTAVNE STRATEGIJE PRIMJERI DOBRE PRAKSE

-Nikola Vuković -uĉitelji trećeg i ĉetvrtog razerda

VREDNOVANJE RADA

-Nikola Vuković -Zoran Vidaković

64


PLAN I PROGRAM ŠKOLSKI STRUČNI AKTIV ZA PREDMETNU NASTAVU Školska 2011./12.godina Vrijeme

IX XI I III V VI

Teme Nositelj -i -ŠKOLSKI KURIKULUM – prijedlozi za Nikola Vuković izradu predmetnih kurikuluma -PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA-PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLSKOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU 2011./12.GODINU MOTIVACIJA UĈENIKA -Marija Sladoljev -Nada Koţar UĈENICI S TEŠKOĆAMA U UĈENJU I -Boţica Sobota PONAŠANJU -Katica Bratanović KOMUNIKACIJA I INFORMATIZACIJA

-Nikola Mihoĉka -Nataša Švaco -Davorka Hrţenjak

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

-Nikola Vuković

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

-Jasmina Filipović Knjarek -Tomislav Sinjeri

NASTAVNE STRATEGIJE PRIMJERI DOBRE PRAKSE

-Nikola Vuković -Ivana Topolĉić -Barbara Zdelar

VREDNOVANJE RADA

-Nikola Vuković -Danijel Domišljanović

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na ţupanijskoj razini Struĉno usavršavanje izvan škole organizirano je putem Ţupanijskih struĉnih vijeća. Tijekom godine predviĊeno je najmanje tri struĉna vijeća. Uĉitelji će sudjelovati u radu Ţupanijskih struĉnih vijeća u dogovoru s ravnateljem škole. 7.2.2. Stručna usavršavanja na drţavnoj razini Struĉna usavršavanja na nivou drţave su u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje kao i u organizaciji MZOS-a. U dogovoru s ravnateljem škole i prema financijskim mogućnostima škole djelatnici će se upućivati na te seminare. 7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja Svaki uĉitelj duţan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2011./12.

65


8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti Razraditi po mjesecima sadrţaje i sudionike u kulturnim aktivnostima, predvidjeti broj uĉenika koji će sudjelovati u programima. Plan kulturne djelatnosti škole sadrţi: estetsko-ekološko ureĊenje ţivotne i radne sredine, javna predavanja, priredbe, natjecanja, obiljeţavanje drţavnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom sredinom.

Rujan

Listopad

Studeni

Prvi dan nastave – doĉek uĉenika prvog razreda Hrvatski olimpijski dan – suradnja na nivou grada Dan otvorenih vrata policije Dan kruha – Dan zahvalnosti za plodove zemlje "ĐurĊeveĉki medveni den" - pĉelari grada ĐurĊevca i Ţupanije “Solidarnost na djelu” – Crveni kriţ Dan voća – sudjelovanje na nivou grada I u mom gradu Vukovar svijetli – obiljeţavanje tragedije Vukovara Kazališna predstava za uĉenike

Prosinac

Veljaĉa

Travanj

Svibanj

Lipanj Veljaĉa, oţujak, travanj, svibanj

06. 12. - Obiljeţavanje Nikolinja – uz program grupa izvannastavnih aktivnosti i podjela darova u školskoj športskoj dvorani -priredba za graĊanstvo – naš dosadašnji rad -Školski list „ Đurek“ Karnevalska povorka - uĉenici razredne i predmetne nastave ukljuĉuju se u povorku u gradu ĐurĊevcu prema vlastitom opredjeljenju Kazališna predstava za uĉenike Uskrs – obiĉaji Podravine Svjetski dan Roma Dan Grada - ĐurĊevo Dan škole - 25.svibnja Sveĉana priredba, prezentacija najboljih ostvarenja grupa slobodnih aktivnosti Likovna kolonija – sudionici likovni stvaratelji s podruĉja grada i uĉenici škole Sveĉanost podjele svjedodţbi uĉenicima osmog razreda uz prigodni program. Picokijada - sudjelovanje na priredbi s nekoliko toĉaka najmlaĊih sudionika zadnji vikend u mjesecu lipnju Sudjelovanje uĉenika na meĊuopćinskim, ţupanijskim i eventualno na drţavnim natjecanjima kako iz znanja tako i u sportu, izviĊaĉi, tamburaški i pjevaĉki zborovi, te folkloraši i ostale grupe slobodnih aktivnosti

66


8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika Ovdje planiramo preventivne mjere na zaštiti zdravlja uĉenika u školi. U suradnji sa zdravstvenom sluţbom provoĊenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i socijalnu zaštitu uĉenika koji imaju potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadleţnih socijalnih sluţbi, akcije Podmlatka Crvenog kriţa i Karitasa. Potrebno je planirati trajanje akcije na poboljšanju odnosa izmeĊu uĉenika i uĉenika, uĉenika i uĉitelja te roditelja i škole. SADRŢAJ RADA: za školsku 2011./12.godinu 1. 2. 3. 4. 5.

Zdravstveni odgoj Prevencija ponašanja koje dovodi do ovisnosti Ţivotne navike koje pospješuju zdravlje Kako se oduprijeti lošim nagovorima Ţivot u skladu s prirodom-zdrava prehrana

SVRHA RADA: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Razgovor s uĉenicima o pojmu zdravlja i zdravog ţivota Pomoć mladima u prevenciji bolesti ovisnosti Što je to odgovorno ponašanje-razgovor s uĉenicima Koje su zdrave prehrambene navike Boravak u prirodi, zdrav naĉin ţivota, relaksacija Ţivotna zajednica ljudi i okoline

ZADAĆE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Usvojiti stavove o potrebi zdravog ţivota Usvojiti stavove o brizi za svoje zdravlje i zdravlje zajednice Upoznavanje s bolestima ovisnosti i njihovim posljedicama Rad na aktivnostima koje dovode do smanjenja bolesti ovisnosti i do njihova suzbijanja Nauĉiti uĉenike kako da oni utjeĉu na druge kako ne bi postali ovisnici Razvoj umijeća donošenja odluka Razvijanje prijateljstva, pomoć prijateljima i ostalim u nevolji Prihvatiti pozitivne i aktivne stavove prema svojoj okolini

OSTVARIVANJE PROGRAMA: Tijekom cijele školske 2011./12. godine, razgovor s uĉenicima, radionice, posjete zdravstvenim ustanovama, predavanja za uĉenike, nastavnike i roditelje,izrada zidnih novina, plakata, akcijska istraţivanja …. SUDIONICI PROGRAMA: -uĉenici,uĉitelji,struĉni suradnici,roditelji, zdravstveni radnici, ostali ĉimbenici koji mogu pomoći u ostvarivanju programa -koordinator provedbe programa; prof.Nikola Vuković, pedagog savjetnik

67


8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole U školskoj god. 2011./12. planiramo uputiti na specijalistiĉki internistiĉki pregled oko 32 % djelatnika škole ( 25 djelatnika). Istovremeno sve djelatnike škole, njih 80, planiramo uputiti na redovni lijeĉniĉki pregled.

8.4. Školski preventivni programi PRISTUP PROBLEMU: Preventivni programi u školi imaju znaĉajnu ulogu u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadaća u školi. Škola je odluĉujući ĉimbenik u ţivotu pojedinca. Temeljna zadaća škole je pristupiti uĉeniku kao ĉovjeku i nauĉiti ga kako da uĉi i da se pripremi za ţivot. Škola je drugi dom uĉeniku. Prema tome, obitelj predstavlja temelj odgoja svakog pojedinca , a škola pomaţe obitelji u odgoju i obrazovanju uĉenika. Prevencija zauzima posebno mjesto u osmišljavanju programa pojedine škole, pa i predmeta. ODREĐENJE POJMOVA – PREVENCIJA U prvom redu misli se na sprjeĉavanje. U školi izraĊujemo programe koji doprinose razvoju osobnosti svakog pojedinca. Programi se temelje na istraţivanjima, prijašnjem iskustvu, novim saznanjima i na meĊusobnim odnosima unutar škole i obitelji. Prevencija zahtijeva suradnju razliĉitih ĉimbenika, pojedinaca, skupina i ustanova. Preventivni programi na nivou škole ili unutar predmeta trebaju biti jasni, prilagodljivi i sustavno ugraĊeni u godišnji plan i program nastave pojedinih predmeta. Prevencija ima zadatak i ulogu mijenjanja školskih i društvenih normi.

CILJ PREVENTIVNIH PROGRAMA: Osnovni cilj preventivnih programa je rad s mladima kako bi se smanjio njihov interes za uzimanje sredstava ovisnosti (cigareta, alkohola, droge…) i kako bi svaki pojedinac spoznao svoje mogućnosti i razvijao svoje sposobnosti u svrhu pripreme za budući ţivot. ZADAĆE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Usmjeriti uĉenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena Razvijati kod uĉenika pozitivne vrijednosti ţivota Nauĉiti uĉenika kako da vrednuje sebe i druge Pomoći uĉenicima da razvijaju svoje interese Usmjeriti uĉenike na zdrav naĉin ţivota Pomoći uĉenicima u prevladavanju teškoća ( igra uloga-radionice ),rješavanje problema Nauĉiti uĉenike da budu kreativni i dinamiĉni u ţivotu Razvoj komunikacije i tolerancije meĊu uĉenicima, nastavnicima, roditeljima Ukljuĉivanje roditelja u neposredni rad u školi ( ostvarivanje preventivnih programa) Stvaranje pozitivne slike o sebi, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja

ODAKLE KRENUTI? Sadrţaji nastave osim rada u uĉionici u velikoj mjeri mogu se ostvariti u raznim ustanovama, na otvorenom prostoru ili putem posjeta izloţbama, prirodnim podruĉjima, poduzećima, izletima, terenskoj nastavi i ekskurzijama. Cilj nastave je usvajanje sadrţaja pojedinih predmeta i pripremanje uĉenika za budući ţivot. Rasterećenje nastave moţe se ostvariti primjenom raznih metoda i oblika rada. U redovne sadrţaje nastave valja ukljuĉiti i pojedine dijelove preventivnog programa. Grupnim radom i timskim radom moţe se postići rasterećenje uĉenika i podići kvaliteta nastave prirode i biologije. To je i cilj današnje škole – ukljuĉivanje uĉenika u sve etape nastavnog rada i poticanje uĉenika na razvoj njihovih sposobnosti i interesa.

68


U predlaganju tema za pojedine aktivnosti na preventivnom programu treba voditi raĉuna da su razredi heterogene skupine. Jednom uĉeniku prenesena poruka s obzirom na sadrţaj i formu moţe koristiti, a drugome moţe izazvati nepoţeljni uĉinak. Iz toga proizlazi da u svom radu u ostvarivanju nastave prirode i biologije trebate voditi raĉuna o individualnim karakteristikama svakog uĉenika i o diferencijaciji nastave. Krenite od koncepcije rada u kojoj ćete ukljuĉiti uĉenika od prvog koraka stvaranja preventivnih programa i ostalih oblika rada ( vezanih za nastavu). Potiĉite uĉenike na poţeljna ponašanja u obitelji, društvu, školi, na raznim mjestima i prema samima sebi. Podruĉja rada koja moţete ukljuĉiti u svoje programe ( prijedlog za školsku 2011./12.godinu ) 1. Ţelja za samopotvrĊivanjem ( nauĉite uĉenike kako da razvijaju svoju osobnost, kako da ostvare svoje interese i ţelje ), 2. Pritisak vršnjaka ( razgovarajte s uĉenicima kako da razvijaju prijateljstvo, kako da odrţe prijateljstvo i kako da ne popuste pritiscima vršnjaka, vaţna uloga pojedinca i razvoj osobnosti ), 3. Rješavanje ţivotnih problema ( uĉenicima treba pomoći kako da se nose s raznim ţivotnim problemima, igra uloga, parlaonice, rasprava ) 4. Razvoj samopoštovanja ( najĉešći problem u doba puberteta i adolescencije ) –uvjerimo uĉenika da je vrijedan, da ima pozitivne karakteristike koje treba samo razvijati, pomognimo uĉeniku da ih prepozna i ojaĉa, 5. Neuroze i depresije ( razgovarajmo s uĉenicima o ovom problemu, usmjerimo ih na rješavanje problema, uputite ih k struĉnjaku, sami si u takvim situacijama ne mogu pomoći , struĉnjaci će im pruţiti kvalitetniju i pravu pomoć ), 6. Uţivanje u ţivotu ( zdrav naĉin ţivota, bavljenje sportom, aktivnostima, boravak u prirodi, najveće bogatstvo je zdrav i uravnoteţen naĉin ţivota ), 7. Traţenje ţivotne filozofije ( pomognimo uĉenicima da oblikuju ţivotnu filozofiju, ţivot ima smisla, samo ga treba pronaći i unaprijediti ) 8. Dosada ( ĉesta pojava kod mladih, sve i svugdje im je dosadno, nauĉimo ih kako da budu kreativni i dinamiĉni, kako da razvijaju svoje interese i ukljuĉuju se u društvo), 9. Znanje ( nauĉimo uĉenike kako da traţe informacije, kako da uĉe i kako da primjenjuju nauĉeno u raznim ţivotnim situacijama) 10. Uloga medija u svakodnevnom ţivotu ( razgovarajte s uĉenicima o ulozi TV, radija, Interneta, tiskovina- utjecaj na mlade, ţivot, ţivotnu filozofiju…). Ĉimbenici koji utjeĉu na naše ponašanje: 1. 2. 3. 4.

Znanje Stajališta, vjerovanja, vrijednosti Socijalna okolina, kultura, religija, mediji Umijeća, osobna i socijalna Učitelji– sudionici preventivnih programa

1. U redovni nastavni program ukljuĉite i nekoliko sadrţaja vezanih za pouĉavanje općih ţivotnih vještina s naglaskom za spreĉavanje specifiĉnih ponašanja 2. S obzirom na uzrast uĉenika ( razrede ) koristite razne oblike i metode rada kako biste od uĉenika dobili što kvalitetnije znanje 3. Upoznajte uĉenike sa svim sadrţajima nastave prirode i biologije na poĉetku rada , naglasite posebne sadrţaje koji su vezani za prevenciju 4. Ukljuĉite uĉenike u sve etape nastavnog rada ( planiranje,programiranje,ostvarivanje i vrednovanje rada ) , uĉenici time postaju suodgovorni za svoj (ne)uspjeh. 5. U radu koristite što više primjera iz ţivota, koristite se jasnim, pristupaĉnim i prihvatljivim materijalima za uĉenike. 69


6. Nastavu organizirajte izvan uĉionice, na terenu, u stvarnim situacijama- kvaliteta rada biti će bolja. 7. Pokušajte ustrojiti timski pristup nastavi ( nastavnici prirode,biologije,kemije,fizike ) terenska nastava, izlet, struĉna ekskurzija, kvaliteta rada biti će veća. 8. Struĉno se usavršavajte, na struĉnim aktivima izmijenite iskustva, razgovarajte o pojedinim pristupima, pokrenite neka zajedniĉka istraţivanja, projekte. 9. U rad ukljuĉite roditelje i ostale ĉimbenike. 10. Vrednovanje rada neka bude zajedniĉka aktivnost svih sudionika preventivnog programa. U nastavi veću paţnju posvetite razvoju ţivotnih vještina uĉenika: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Donošenje odluka ( uĉenici mogu sudjelovati u predlaganju pojedinih aktivnosti) Rješavanje problema ( problemska nastava, projektna nastava, rješavanje ţivotnih problema ) Kritiĉko mišljenje ( vrednovanje i samovrednovanje rada, rasprava, obrada sadrţaja) Vještine komuniciranja ( ukljuĉite uĉenika u sve etape rada, razvoj govorništva ) Samopoštovanje, stvaranje slike o sebi Otpornost pritisku skupine, vršnjaka, odraslih Nošenje sa stresom i anksioznošću

Datumi uz koje se moţe ostvariti dio preventivnog programa: 09.rujna – Olimpijski dan 12.listopada – Dan zahvalnosti za plodove zemlje 15.listopada-MeĊunarodni dan pješaĉenja 16.listopada – Svjetski dan hrane 25.listopada – Dan darivatelja krvi 14.studenoga – Svjetski dan šećerne bolesti 1.prosinca – Dan borbe protiv AIDS-a 10.prosinca – Dan ljudskih prava 10.sijeĉnja- Svjetski dan smijeha 7.veljaĉe – MeĊunarodni dan ţivota 11.veljaĉe- Svjetski dan bolesnika 22.oţujka –Svjetski dan voda 1.travnja – Dan borbe protiv alkoholizma 7.travnja- Svjetski dan zdravlja 22.travnja – Dan planeta Zemlje 3.svibnja – MeĊunarodni dan slobode medija 5.svibnja – Svjetski dan zaštite okoliša 8.svibnja – MeĊunarodni dan Crvenog kriţa 15.svibnja – MeĊunarodni dan obitelji 29.svibnja – Svjetski dan sporta 31.svibnja- Svjetski dan nepušaĉa 5.lipnja – Svjetski dan zaštite ĉovjekove okoline 26.lipnja – MeĊunarodni dan protiv zlouporabe droge

70


ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA–PRAVA DJECE

Ovo je okvirni program rada na projektu: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava-prava djece. Program će se provoditi u školskoj 2011./12.godini u Osnovnoj školi Grgura Karlovĉana ĐurĊevac.

POLAZNE OSNOVE ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA: -

u svakoj situaciji voditi se naĉelima pravde i jednakosti, voditi raĉuna o svakom uĉeniku,osobito onima kojima je potrebna dodatna pomoć u radu i uĉenju, osigurati uvjete da svakom uĉeniku budu jasna pravila ponašanja u školi ( kućni red škole), suzbijati sve oblike društveno neprihvatljivog ponašanja, borba protiv diskriminacije, poticati otvorenost, radoznalost i kritiĉnost kod uĉenika razvijati osjećaj samokritiĉnosti i samovrednovanja.

SVRHA ( CILJ ) RADA NA PROJEKTU: Rad na projektu ima za svrhu osposobiti uĉenika za razumijevanje temeljnih ljudskih prava i prava djece. Isto tako,svrha programa rada na projektu je nauĉiti uĉenika kako da poštuje prava drugih i da brani prava svih u svom okruţju. ZADATCI PROGRAMA: -

nauĉiti uĉenike da: -nenasilno rješavaju probleme, uvaţavaju pravo na razliĉitost ( vjersku, nacionalnu,kulturnu, politiĉku…) odgovorno se ponašaju prema sebi i drugima, spremno i odgovorno sudjeluju u razliĉitim humanitarnim akcijama, primjereno prihvaćaju uĉenike s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama, da u komunikaciji budu tolerantni, razvijaju suradniĉke odnose

Iz tako postavljenih zadaća išĉitavaju se poslovi na razvijanju socijalnih vještina: - aktivno slušanje, - komuniciranje, - suradnja, suradniĉki odnosi, - samorazumjevanje i razumijevanje drugih - rješavanje sukoba nenasilnim putem, - snalaţenje u raznim ţivotnim situacijama, - zalaganje za zaštitu ljudskih prava i prava djece OBLICI RADA: 1. 2. 3. 4. 5.

Rad s pojedinim uĉenikom- individualni rad Rad u paru ( razredne aktivnosti ) Rad sa skupinom uĉenika ( ciljane skupine ) Rad s cijelim razrednim odjelom Zajedniĉki rad svih uĉenika škole ( akcijsko istraţivanje, projektna nastava )

METODE RADA: 1. Metoda participacije ( sudjelovanja ) 2. Metoda interakcije ( suradnja i zajedniĉko djelovanje) 3. Istraţivaĉke metode ( projekti, analiza sluĉaja…) 71


4. Simulacijske metode ( igra uloga) 5. Stvaralaĉke metode ( izrada zidnih novina,oluja ideja, izrada plakata,panoa…) DIDAKTIĈKI MATERIJAL KOJI ĆE SE KORISTITI U OSTVARIVANJU PROGRAMA: -

priruĉnik za uĉitelje, udţbenik za uĉenika, radna biljeţnica video-zapisi, stripovi, slikovnice, knjige, Internet pjesme, slike, fotografije dokumenti o ljudskim pravima i pravima djeteta materijali koji su izraĊeni u prijašnjim godinama i koji su aktualni za nastavak programa

SUDIONICI U OSTVARIVANJU PROGRAMA: -

uĉenici Osnovne škole Grgura Karlovĉana ĐurĊevac ( 742 uĉenika ) uĉitelji škole ( 57 uĉitelja ) struĉni tim škole; pedagog,psiholog,knjiţniĉar,logoped roditelji vanjski suradnici ( gosti predavaĉi, voditelji Udruga, pripadnici Crvenog kriţa…) ostali sudionici koji će biti ukljuĉeni povremeno u program rada

PRIJEDLOG TEMA ZA RAD – PROGRAM RADA RAZREDNA NASTAVA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Moja osobna iskaznica, Svijet kojem pripadam Moja obitelj,obveze ĉlanova moje obitelji Moj grad ĐurĊevac, Ja kao graĊanin Republike Hrvatske Susjedi i prijatelji Mjesta i obiĉaji- ĐurĊevac i okolna mjesta Zaštita ĉovjekove okoline Zajedništvo ĉovjeka i prirode

PREDMETNA NASTAVA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tko sam ja i kome pripadam? Što ţelim i što trebam? MeĊuovisnost izmeĊu ĉovjeka i prirode Kakav sam kad sam radostan,odnosno tuţan Kako ţivjeti zajedno? Koje su moje vrline,a koje slabosti? Poštujemo li se meĊusobno? Što volim ,a što me smeta kod mojih vršnjaka? Moja obitelj, odnosi meĊu ĉlanovima obitelji Utjecaj pojedinca na okoliš-zaštita prirode Moja zajednica ( prošlost-sadašnjost-budućnost) Nasilje,sukobi- uzroci i kako ih prevladati Kako donijeti pravilnu odluku?

Navedene su neke od zajedniĉkih tema koje će biti ostvarene u tijeku školske 2011./12.godine. Svaki razrednik u suradnji s uĉenicima i struĉnim timom škole izradit će plan i program rada na ovom podruĉju za svoj razredni odjel.

72


ZAJEDNIĈKE AKTIVNOSTI BITI ĆE VEZANE UZ DATUME: Poĉetak školske godine obiljeţit će aktivnosti vezane za razvoj komunikacije i tolerancije meĊu uĉenicima, obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira kao i obiljeţavanje Djeĉjeg tjedna u listopadu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

12.listopada- Dan zahvalnosti za plodove zemlje – izloţba radova uĉenika i proizvoda od plodova 16.listopada – Svjetski dan hrane 24.listopada – Dan Ujedinjenih naroda – izrada zidnih novina, kviz o UN 25.listopada- Dan darivatelja krvi – Mladeţ Crvenog kriţa – program, školski panoi 20.studeni- Dan djetetovih prava – Sveopći dan djeteta 23.studeni- Svjetski humanitarni dan 3.prosinac- MeĊunarodni dan invalida 10.prosinca- Dan ljudskih prava – predavanje, izloţba, likovna radionica 11.prosinca- Dan UNICEF-a 1.sijeĉnja – Svjetski dan mira 8.oţujka- MeĊunarodni dan ţena 21.oţujka – Dan borbe protiv rasne diskriminacije 22.oţujka- Svjetski dan zaštite voda ( Podruĉje djelovanja eko-škole) 2.travnja – MeĊunarodni dan djeĉje knjige – školska knjiţnica - gost 7.travanj- Svjetski dan zdravlja – predavanje i izloţba, radovi uĉenika 8.travnja – Svjetski dan Roma – izloţba radova uĉenika naše škole 3.svibnja- MeĊunarodni dan slobode tiska 8.svibanj- MeĊunarodni dan Crvenog kriţa – aktivnosti Mladeţi Crvenog kriţa 4.lipanj- MeĊunarodni dan djece ţrtava agresije 5.lipnja- Dan iseljenika, Svjetski dan zaštite ĉovjekove okoline

PROGRAM RADA S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA U cilju unapreĊivanja rada na ostvarivanju projekta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i prava djeteta u tijeku školske godine na struĉnim kolegijima, razrednim vijećima i na Uĉiteljskom vijeću radit ćemo na unapreĊivanju rada sa svrhom: uspješnijeg poticanja uĉenika na aktivnosti vezanih za ţivot i uĉenje uĉenje o razliĉitim metodama rada razvijanje suradniĉkih odnosa u grupi i razredu poticati pojedinca da iskaţe svoje ţelje i interese nauĉiti uĉenike i poticati ih da uĉe zajedno upućivati uĉenike u metode kreativnog uĉenja i stvaranja u radu s uĉenicima primijeniti suvremene metode i oblike rada u radu koristiti igre uloga, igre opuštanja,rad prilagoditi uĉenicima i njihovim potrebama nastavu izvoditi koliko je god moguće izvan škole, uĉionice- terenska nastava, nastava u prirodi, posjete ustanovama, organizacijama… - razvijanje demokratskog stila rada - ukljuĉivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad u školi Osim ovako postavljenog zajedniĉkog okvirnog programa rada svaki uĉitelj-razrednik u suradnji s uĉenicima izradit će i plan i program rada za pojedini razredni odjel. To će zajedno saĉinjavati godišnji plan i program rada na projektu: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i prava djeteta. Materijali po razrednim odjelima, pedagoške radionice i radovi uĉenika sastavni su dio ovog programa i nalaze se u dokumentaciji škole. -

73


PROGRAM:

SIGURNOST U ŠKOLI

Školska 2011./12.godina

SVRHA PROGRAMA: Osnovna svrha programa Sigurnost u školi koji će se provoditi u školskoj 2011./12.godini je praćenje ostvarivanja mjera za povećanje sigurnosti u školi te koordinacija svih subjekata koji će ostvarivati program djelovanja. Iz tako uopćene svrhe programa proizlazi i temeljna svrha a to je afirmacija pozitivnih vrijednosti,suoĉavanje s postojećim problemima te rješavanje problema . Na taj naĉin kod uĉenika,uĉitelja i roditelja stvara se pozitivna slika o sebi, o društvu u kojem ţive kao i o školi u kojoj uĉenici uĉe. ZADAĆE PROGRAMA: 1. Suradnja uĉitelja,uĉenika,roditelja i ostalih sudionika na ostvarivanju programa Sigurnost u školi. Zajedniĉko planiranje,programiranje i ostvarivanje programa te na kraju zajedniĉka valorizacija rada. 2. Posebno treba ukljuĉiti roditelje u što više aktivnosti u školi a sa svrhom njihove afirmacije u rješavanju problema vezanih za uĉenike i rad u školi. Roditelj treba postati partner u odgojnoobrazovnom procesu. 3. Izradu programa Sigurnost u školi treba temeljiti na prethodnom ostvarenom programu. Potrebno je utvrditi prioritete rada u ovoj školskoj godini te kvalitetno postaviti zadaće za rad u ovoj školskoj godini. 4. Plan i program rada treba se izraditi za sve sudionike u radu i to na individualnom i skupnom podruĉju. Naravno,sve ovisi o procjeni situacije u školi. 5. Podruĉja rada koja treba svakako ukljuĉiti u ostvarivanje programa Sigurnost u školi :redovna nastava,izvannastavne aktivnosti,sat razrednika i posebni projekti i programi u školi. RAD S UĈENICIMA: -

podupiranje otpornosti uĉenika na negativne utjecaje, promicanje socijalnih,moralnih i emocionalnih kompetencija, podupiranje uĉenika u njegovom razvoju, samopotvrĊivanje,samoodreĊenje, stvaranje pozitivne školske klime Nasilje nad djecom i meĊu djecom- predavanje i radionice- prepoznavanje znakova nasilja, Kome se obratiti za pomoć?

RAD S UĈITELJIMA:: -

struĉno usavršavanje uĉitelja, školski struĉni kolegiji predavanja na sjednicama Uĉiteljskog vijeća ( studeni, veljaĉa ) radionica za uĉitelje, ostvarivanje programa, valorizacija programa predavanje za uĉitelje: Nenasilno rješavanje sukoba, Sigurnost u školi i društvu,Kako prepoznati rane znakove nasilja?- Radionice: Znakovi nasilja

RAD S RODITELJIMA: -

-

predavanja za roditelje: Nenasilno rješavanje sukoba, Kako pomoći uĉenicima u raznim ţivotnim situacijama?, Prijateljstvo, SvaĊe i rješavanje konflikata meĊu uĉenicima, Nasilje nad djecom i meĊu djecom – predavanje i radionice radionice za roditelje: Razvijanje pozitivne slike o sebi, Kako ukljuĉiti dijete u svakodnevne obiteljske obveze, ukljuĉiti roditelje u zajedniĉko planiranje aktivnosti, rasprava na Vijeću roditelja, prezentacija na roditeljskim sastancima 74


-

organizacija individualnih i skupnih pomoći roditeljima ( male kreativne skupine ), valorizacija rada

RAD S OSTALIM DJELATNICIMA ŠKOLE: -

ukljuĉivanje tehniĉkog i administrativnog osoblja škole u aktivnosti vezane za povećanje sigurnosti u školi organizacija deţurstava uĉenika, uĉitelja ,tehniĉkog osoblja prijem stranaka u školu, odvoĊenje stranih osoba ţeljenim djelatnicima škole razgovor na temu: Rad s uĉenicima, prava djece, obveze uĉenika naše škole, pomoć uĉenicima u njihovim svakodnevnim školskim obvezama

SURADNJA S OKRUŢJEM: -

-

suradnja s Policijskom postajom u ĐurĊevcu i Ţupanijskom Policijskom upravom iz Koprivnice planiranje zajedniĉkih aktivnosti rada u školi, predavanja, prezentacije, razgovor s uĉenicima i roditeljima, radionice za uĉenike: Sigurno u prometu, Zbogom oruţje, Sigurno u školi suradnja sa Školskim dispanzerom, razgovor s lijeĉnicima, predavanja za uĉenike, nastavnike i roditelje: Zdravlje i škola, Preventivni programi, Zaštitimo se od zaraznih bolesti suradnja sa Centrom za socijalnu skrb iz ĐurĊevca, pomoć uĉenicima, roditeljima u ostvarivanju prava, zajedniĉka briga o socijalnoj zaštiti uĉenika koordinacija rada s ostalim ĉimbenicima koji mogu pomoći ostvarivanju programa Sigurnost u školi: Udruge, Ustanove, Organizacije…..

ZAJEDNIĈKE AKTIVNOSTI U ŠKOLI: 1. Valorizacija rada na programu iz prošle školske godine, preporuke za unapreĊivanje rada, predavanje i izlaganje pedagoga škole-koordinatora rada na programu ( Uĉiteljsko vijeće) 2. Izrada planova i programa rada po razrednim odjelima ( sat razrednika),rad po paralelkama, prijedlog tema za zajedniĉke akcije na nivou škole 3. Izrada zajedniĉkog plana i programa rada aktivnosti u školi: Predavanja za roditelje ( skupni roditeljski sastanci: prvi, treći i peti razred, gosti predavaĉi: policajci, djelatnici HV, školski lijeĉnik) 4. Anketiranje roditelja o sigurnosti u školi i obiteljskom domu: Akcija: Zbogom oruţje,nositelj: pedagog škole u suradnji s razrednicima 5. Rad s uĉenicima: radionice: Zbogom oruţje, «Djeco oprez!», «Ivan vam priĉa…» 6. Likovne radionice za uĉenike razredne nastave: Sigurnost u školi i domu 7. Predmetna nastava: Nacionalni program za zaštitu djece od oruţja i eksplozivnih sredstava, video projekcije, pisanje na zadanu temu, razgovor s uĉenicima 8. U suradnji s MUP-om podjela materijala uĉenicima i roditeljima, tema: Zaštita ljudi i imovine, kako reagirati u odreĊenim situacijama? 9. Valorizacija rada, prijedlog mjera za unapreĊivanje rada ( svi sudionici programa)

75


DOKUMENTACIJA O OSTVARIVANJU PROGRAMA: -

planovi i programi rada nalaze se kod svakog nastavnika i kod pedagoga škole zajedniĉki plan i program rada sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o ostvarivanju programa izraĊuju razrednici i predmetni nastavnici na kraju svakog polugodišta radovi uĉenika: slike,crteţi,pismeni radovi biti će izloţeni u školi (uĉionice i školski panoi) a kasnije arhivirani anketni upitnici za uĉenike i nastavnike sastavni su dio programa Sigurnost u školi zajedniĉko izvješće na kraju svakog polugodišta izraĊuje koordinator rada na programupedagog škole Nikola Vuković,prof. aktivnosti na Uĉiteljskim vijećima, razrednim vijećima, Vijeću roditelja, roditeljskim sastancima biti će ubiljeţene u zapisnicima navedenih vijeća planovi i programi rada, ostvarivanje i izvješća biti će dostavljeni Ţupanijskom uredu za prosvjetu,kulturu,informiranje,šport i tehniĉku kulturu kao i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ( prema potrebi )

Upisati sve programe rada koji se planiraju s ciljem smanjivanja nasilje meĊu uĉenicima, nenasilnog rješavanja sukoba i ostale programe (Program mjera za povećanje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, Protokol postupanja u kriznim situacijama, Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava …).

PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA UĈENIKA U tijeku školske godine velik dio vremena utroši se na ostvarivanje plana i programa prevencije. Jedan od dijelova preventivnog programa je i prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja uĉenika u školi i izvan škole. U ovaj dio programa ulaze i mjere za sprjeĉavanje nasilja meĊu djecom i mladima. SVRHA PROGRAMA Rad s uĉenicima naše škole na poboljšanju komunikacijskih vještina, poboljšanju boljeg razumijevanja razvojnih te osobnih potreba. Svrha programa je i unapreĊivanje odgojnih vještina te uvjeţbavanje naĉina rješavanja pojedinih problema i stresnih situacija. Svrha donošenja Programa je senzibiliziranje uĉitelja, struĉnih suradnika, uĉenika, roditelja za probleme nasilja meĊu djecom i mladima, uspostavljanje sustavnih rješenja za prevenciju i sprjeĉavanje pojave nasilja meĊu djecom i mladima. ZADATCI PROGRAMA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Analiza odgojne situacije u razrednim odjelima ( razrednici) Analiza odgojne situacije na nivou škole ( pedagog ,psiholog) Izrada izvješća o odgojnoj situaciji i prijedlog okvirnog programa rada ( pedagog ) Upoznavanje uĉitelja s programom rada, podjela zadaća za ostvarivanje programa u tijeku ove školske godine ( pedagog i voditelji struĉnih aktiva ) Identifikacija uĉenika s posebnim potrebama ( uĉitelji,defektolog,pedagog ) Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb u ĐurĊevcu Suradnja s Policijskom postajom ĐurĊevac Rad s roditeljima ( razgovor o pojedinom uĉeniku, upoznavanje s programom rada u školi, ukljuĉivanje roditelja u pojedine dijelove programa ) Rad s uĉenicima i roditeljima na ostvarivanju programa ( razgovor,radionice,igre uloga, savjet, predavanje…) Zajedniĉko vrednovanje rada u tijeku ove školske godine 76


OBLICI RADA: -

individualni rad s uĉenicima individualni rad s roditeljima rad u parovima rad u grupama ( skupinama ) frontalni rad s uĉenicima u razrednim odjelima

Izbor oblika rada ovisit će o dobi uĉenika, broju po razrednim odjelima kao i o ukupnom broju uĉenika koji će biti ukljuĉeni u ostvarivanje programa rada. Detaljni plan i program rada za pojedine skupine uĉenika ili za razredni odjel izradit će školski tim i koordinator rada – pedagog škole prof. Nikola Vuković, a veći dio poslova vodit će i psihologinja, prof. Marija Sladoljev. METODE RADA: -

iskustveno uĉenje kroz interakcijske igre igre uloga emocionalna analiza vlastitih doţivljaja vjeţbe opuštanja tehnike kontroliranja agresije i ljutnje razgovor demonstracija slikanje, crtanje, pisanje

SUDIONICI U OSTVARIVANJU PROGRAMA RADA: -

uĉenici naše škole ( 742 uĉenika ) razrednici iz ĉijeg je razreda uĉenik ukljuĉen u rad programa roditelji uĉenika pedagog škole ĉlanovi školskog struĉnog tima djelatnici Centra za socijalnu skrb djelatnici Policije psihologinja škole školski lijeĉnik ostali sudionici ( športaši, osobe iz javnog i društvenog ţivota….)

PROGRAM RADA: Rad s uĉenicima: 1. UnapreĊivanje rada na komunikaciji ( slušanje,konverzacija,prepoznavanje vlastitih i tuĊih osjećaja ) – igre uloga, kreativne igre 2. Izraţavanje pozitivnih i negativnih emocija, razgovor, igre uloga 3. Kako pomoći prijatelju u nevolji? – razgovor o pojedinim situacijama, rješenja problema, igre uloga, demonstracija 4. Kome se obratiti za pomoć?- vaţniji tel.brojevi, ustanove, organizacije za pomoć ljudima 5. Pregovaranje i kompromis; razgovor, igra uloga 6. Nenasilno rješavanje problema; igra uloga, rad s karticama s opisom problema 7. Prava djeteta, duţnosti, izraţavanje vlastitih stavova 8. Tolerancija; Svi razliĉiti svi jednaki 9. Uĉenje i kako što lakše svladati školske programe 10. Igra u svakodnevnom ţivotu, igra i uĉenje

77


Rad s roditeljima: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Razumijevanje razvojnih i osobnih potreba i karakteristika djece Druţenje i izlasci s djecom, igre u prirodi; savjeti, razgovor Razvojni problemi- pubertet, adolescencija UnapreĊivanje komunikacije s djecom – slušamo li što nam djeca govore? NagraĊivanje i kaţnjavanje; predavanje, razgovor Kako pomoći djetetu da što uspješnije prebrodi osobne krize i uspješno uĉi Reakcije na stres- pomoć djeci u raznim situacijama Rad s roditeljima na uĉenju vještina rješavanja problema Obitelj- temelj odgoja djece; predavanje Obitelj i škola u zajedniĉkom odgoju i obrazovanju uĉenika;razgovor, anketa

Rad s uĉiteljima: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Predavanja za uĉitelje na struĉnim aktivima, Uĉiteljskom vijeću Radionica za uĉitelje: Nenasilno rješavanje sukoba Igra u nastavi, kako pomoći djetetu da što kvalitetnije svlada nastavne sadrţaje Suradnja uĉitelja, ĉlanova školskog tima i roditelja na rješavanju razvojnih problema uĉenika Analiza pojedinih sluĉajeva, individualni rad s uĉenicima koji imaju odreĊene poteškoće Rad s uĉenicima Romima, socijalizacija, razvoj socijalnih vještina UnapreĊivanje navika kod uĉenika Roma, radne,higijenske i kulturne navike

OSTVARIVANJE PROGRAMA RADA: Rad na ostvarivanju programa Prevencije biti će u tijeku cijele školske godine. U rujnu i listopadu uĉitelji će izvršiti analizu odgojne situacije po razrednim odjelima. Pedagog će objediniti podatke i izraditi izvješće za cijelu školu i to na poĉetku školske 2011./12.godine Razgovor o pojedinim uĉenicima biti će individualan, dio poslova ostvarit ćemo na razrednim vijećima kao i na Uĉiteljskim vijećima. U tijeku ove školske godine 2011./12. izradit ćemo informativne materijale za uĉenike i roditelje. Materijali će biti podijeljeni uĉenicima i roditeljima u tijeku nastavne godine. Isto tako izraĊivat ćemo materijale na temu rješavanja sukoba, prevenciji poremećaja u ponašanju i prevenciji nasilja meĊu mladima i distribuirati materijale u gradu i u okruţju škole. VALORIZACIJA RADA: -

Izvješća razrednika na razrednim vijećima Zajedniĉka analiza na Uĉiteljskom vijeću Vrednovanje rada malih socijalizacijskih skupina- izvješća o radu Rad ĉlanova školskog struĉnog tima Prijedlozi za unapreĊivanje rada na ovom podruĉju Analiza suradnje s vanjskim suradnicima ( psiholog, školski lijeĉnik,Policija,Centar za socijalnu skrb…)

DOKUMENTACIJA O RADU S UĈENICIMA: -

bilješke o radu sa svakim uĉenikom, vode uĉitelji zapisnici o radu malih kreativnih skupina radovi uĉenika i roditelja, slike,crteţi, pismeni radovi izvješća razrednika,voditelja, pedagoga na kraju svakog polugodišta

Rad na ostvarivanju programa biti će u prostorijama naše škole, prostorijama posebnog programa, na igralištu, u muzeju, ostalim ustanovama. Rad će se temeljiti na timskom radu uĉenika, uĉitelja i roditelja. Teţnja je ukljuĉivanje roditelja u što više aktivnosti. Na taj naĉin roditelji postaju sudionici odgojno-obrazovnog rada svoje djece. 78


Trajanje pojedinih aktivnosti i dijelova programa ovisit će o uĉenicima, njihovim problemima, uspješnosti rješavanja pojedinih problema. Stoga valja napomenuti da će rad na ostvarivanju ovog programa biti stalan s naglaskom na individualne karakteristike svakog uĉenika. G GO OD DIIŠŠN NJJII PPLLA AN N PPR RO OG GR RA AM MA A ""IIZZR RA AZZIIM MO O SSEE K KR REEA ATTIIVVN NO O PPR RO OTTIIVV PPU UŠŠEEN NJJA A""

Tema: prevencija pušenja Cilj: osvještavanje štetnog utjecaja pušenja cigareta na psihofizičko zdravlje čovjeka

Zadatci programa: - ispitati stav učenika prema pušenju - poučiti učenike o štetnom utjecaju cigareta za osobu koja puši - poučiti učenike o štetnosti pasivnog pušenja - poticati razvoj odgovornosti za svoje zdravlje - poticati razvoj negativnog stava prema pušenju - poticati nekonformističko ponašanje - obiljeţiti mjesec prevencije ovisnosti - obiljeţiti Svjetski dan nepušenja

Oblici rada: - frontalni rad - rad u grupama - suradničko učenje

Metode rada: - usmenog izlaganja, objašnjavanja - razgovor - čitanja i rada na tekstu - demonstracija (ppt prezentacija) - dramatizacija

Sudionici u ostvarivanju: - učenici petih I šestih razreda - razrednici petih I šestih razreda - pedagog - ravnatelj

Vremenik rada: rujan: - izrada godišnjeg plana programa - izrada plana radionice „Moj prijatelj puši“ listopad/studeni: - detaljna priprema i realizacija radionice „Moj prijatelj puši“ - analiza i evaluacija provedene radionice - obiljeţavanje mjeseca prevencije ovisnosti – ureĎivanje panoa psihologa, radio emisija 79


veljaĉa/oţujak: - priprema radionice „Utjecaj pušenja na ljudsko tijelo“ za učenike petih razreda travanj: - provoĎenje radionice „Utjecaj pušenja na ljudsko tijelo“ – učenici petih razreda - analiza i evaluacija provedbe radionica svibanj: - ureĎivanje panoa u hodniku škole uradcima učenika – obiljeţavanje Svjetskog dana nepušenja - radio emisija na temu nepušenja tijekom cijele godine: - sudjelovanje u superviziji – voditeljica projekta pri Ligi protiv raka Koprivničko-kriţevačke ţupanije Vesna Orač - ostali poslovi koji proizlaze iz sastanaka s voditeljicom projekta (planiranje dramatizacije tipične situacije vršnjačkog pritiska vezanog za pušenje) - voĎenje dokumentacije (dnevnik rada na programu, pisanje izvještaja na kraju nastavne godine o provedenom programu) Radionice će biti izvedene u prostorima škole, na satovima razrednika u svim odjelima petih i šestih razreda.

PLAN PROGRAMA "KOMUNIKACIJA" Neverbalna komunikacija

Tema: neverbalna komunikacija Cilj: osvještavanje razlike izmeĎu verbalne i neverbalne komunikacije; poučavanje prepoznavanju facijalne ekspresije i intonacije glasa u svrhu poboljšavanja komunikacije.

Zadatci programa: - upoznavanje razrednika sa svrhom programa - upoznavanje roditelja sa svrhom programa - razvijati vještine uspješne komunikacije - prepoznavati osjećaje drugih - doprinijeti razvoju emocionalne inteligencije - doprinijeti razvoju socijalnih vještina

Oblici rada: - frontalni rad - rad u parovima - rad u grupama - individualni rad s učiteljima Metode rada: - razgovor - igre uloga - demonstracija - auditivna metoda 80


Sudionici u ostvarivanju: - učenici trećih razreda matične škole - učenici područnih škola (Mičetinac, Sirova Katalena, Čepelovac, Budrovac) - razrednici učenika trećih razreda - logoped - psiholog

Vremenik rada: rujan: -

sastanak stručnog tima škole i dogovor o temi radionice prikupljanje stručne literature izrada plana programa planiranje aktivnosti sudionika radionice upoznavanje razrednika s programom suradnja s razrednicima – sakupljanje informacija o interakcijama u pojedinom razredu

listopad/studeni: - detaljni dogovor o provoĎenju radionice - realizacija programa na satovima razrednika - evaluacija programa (traţenje povratne informacije od učenika o programu u suradnji s njihovim razrednicima) prosinac: - pismeno izvješće o provedenim radionicama - mogućnost prezentiranja na stručnom vijeću razredne nastave

Radionice će biti izvedene u prostorima škole, na satovima razrednika u svim odjelima trećih razreda i područnim školama u Mićetincu, Čepelovcu i Sirovoj Kataleni.

81


9. GRUPE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U šk. god 2011./12. učenici će se moći opredijeliti za ove grupe izvannastavnih aktivnosti u školi: RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Grupe slobodnih aktivnosti Literarno-recitatorska Mali zbor Likovna grupa Mladi tehničari Sigurno u prometu Glazbena skupina Foto grupa Odbojka Nogometna grupa Stolni tenis Mala likovna grupa Male vezilje Spretne ruke Lutkarska grupa Dramska grupa Dramska grupa Crveni kriţ Ritmička skupina Folklorna skupina Etno grupa Dramsko –recitatorske grupe

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Knjiţničarska druţina Tamburaška sekcija Knjigaonica Likovna grupa Stolni tenis Likovna grupa, PP Glazbena grupa

Voditelj Josip Kosnica Martina Lovrak Ivanov Tomislav Franjić Milan Kos Milan Kos Barbara Zdelar Danijel Domišljanović Danijel Domišljanović Đuro Tomrlin Đuro Tomrlin Kamile Bućan Reza Kolomaz, Mira Budaj Ljubica Vuković Marijana Kralj Marijana Bušić Iva Sulimanec Vesna Šijak Nada Flamaceta, Maja Matić Janja Leščan Ţeljka Mihočka Olga Lazar – PŠ Budrovac Nada Petrović – PŠ Mičetinac Marija Šimunić – PŠ Čepelovac Senka ZobunĎija – PŠ Sirova Katalena Nataša Švaco Davor Jendrašić Zoran Vidaković Marija Dautanec Antonela Carek Maja Huzjak Sanja Flajs Vidaković

Učenici su uključeni i u izvanškolske aktivnosti: nogomet, košarka, rukomet (djevojčice), taekwondo, karate, KUD Petar Preradović, izviĎači, planinari, tenis, šah, plesna škola.

82


10. PLAN NABAVE I OPREMANJA - opremanje nove sportske dvorane sa sportskim rekvizitima - opremanje tri učionice novim namještajem -opremanje jednog ureda s uredskim namještajem - nabavka računala za informatičku učionicu - klima ureĎaji za 6 učionica okrenutih jugu (velika vrućina) i 1 klima za informatičku učionicu (zagrijavanje od računala) - novo stolno i prijenosno računalo za knjiţnicu

11. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada uĉitelja 2. Mjeseĉni planovi i programi rada uĉitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. PrilagoĊeni planovi i programi rada za uĉenike s teškoćama 5. Rješenja o tjednim zaduţenjima odgojno-obrazovnih radnika 6. Raspored sati Na osnovi članka 28.stavka 8.i članka 11.stavka 2.podstavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.i90/11.) i članka 50 Statuta Osnovne škole Grgura Karlovčana ĐurĎevac, a na prijedlog ravnatelja škole i uz mišljenje Vijeća roditelja, Školski odbor na sjednici odrţanoj 28.rujna 2011. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2011./12. ŠKOLSKU GODINU.

KLASA: 003-05/11-02/52 URBROJ: 2137-37-11-1

Predsjednik školskog odbora: Marijan Panić

83

Okvirni GPP rada OŠ G.K. Đurđevac  

Okvirni Godišnji plan i program rada Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za školsku godinu 2011./2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you