Kurikulum OS Djurdjevac

Page 1

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Đurđevac, 7. listopada 2020.


Školski kurikulum - 2020./2021.

1

SADRŽAJ

2

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI .................................................................................................. 3

3

BROJ UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. ........................... 5 Razredna nastava (Matična škola) ............................................................................... 5 Predmetna nastava ...................................................................................................... 5 Područne škole ............................................................................................................ 5 Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju ..................................................................... 6 Ukupan broj učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2020./2021. ...................... 6

4

NACIONALNI KURIKULUM ................................................................................................... 7 Nastavni plan i program .............................................................................................. 7 Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole ............................................... 7

5

DEFINICIJA KURIKULUMA .................................................................................................... 8

6

GLAVNE ZADAĆE ŠKOLSKOGA KURIKULUMA: .................................................................... 8

7

NAČIN REALIZACIJE ŠKOLSKOGA KURIKULUMA: ................................................................ 8

8

IZBORNA NASTAVA ............................................................................................................. 9

9

DODATNA NASTAVA ......................................................................................................... 12

10 DOPUNSKA NASTAVA........................................................................................................ 21 11 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI .......................................................................................... 30 12 TERENSKA NASTAVA ......................................................................................................... 48 13 TERENSKA NASTAVA PODRUČNE ŠKOLE ........................................................................... 63 14 PROJEKTI ........................................................................................................................... 67 15 ODJELI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU................................................................ 84 16 SPORT ................................................................................................................................ 97 17 OSTALO............................................................................................................................ 100

2|S t r a n i c a


Školski kurikulum - 2020./2021.

2

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC Adresa sjedišta škole: Basaričekova 5/D, 48350 Đurđevac Županija: Koprivničko - križevačka Telefonski broj: 048/812-414; 814-063; 814-520 Broj telefaksa: 048 812-414 Web stranica: http://www.os-djurdjevac.skole.hr E-mail: ured@os-djurdjevac.skole.hr Ravnatelj škole Danijel Domišljanović, prof. Maja Magdić, PŠ Budrovac Silvija Topolčić, PŠ Čepelovac Voditelji područnih škola: Davor Šokec, PŠ Mičetinac Martina Krajcar Baltić, PŠ Sirova Katalena Irena Kovačić, Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju

Područna škola Budrovac, Školska 7, 893-066 Područna škola Čepelovac, Planinska 84 , 893-057 Područna škola Mičetinac, Mičetinac 69, 280-665 Nazivi, adrese i telefonski brojevi Područna škola Sirova Katalena, Sirova Katalena 63, područnih škola: 893-475 Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju, Kralja Tomislava 3, Đurđevac; 812-076 Broj učenika: 671 Ukupan broj razrednih odjela: 39 Broj učitelja predmetne nastave: 43 Broj učitelja razredne nastave: 18 Broj stručnih suradnika i ravnatelj: 5 Broj ostalih radnika: 14 3 (Nikola Vuković, Sanja Flajs - Vidaković, Nikola Mihočka) 5 (Zoran Vidaković, Davorka Hrženjak, Kristina Benko Broj mentora Markovica, Martina Lovrak Ivanov, Katica Tomrlin)

Broj savjetnika:

3|S t r a n i c a


Školski kurikulum - 2020./2021.

Moto škole:

Domoljublje, sloboda i znanje - rajske su biljke koje brižno njegujemo!

4|S t r a n i c a


Školski kurikulum - 2020./2021.

3

BROJ UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Razredna nastava (Matična škola) Razred

Broj razrednih odjela

Broj učenika

1. razred

4

68

2. razred

3

67

3. razred

3

60

4. razred

3

70

Ukupno 1. - 4. razred

13

265

Razred

Broj razrednih odjela

Broj učenika

5. razred

5

97

6. razred

3

69

7. razred

4

83

8. razred

4

91

Ukupno 5. - 8. razred

16

340

Predmetna nastava

Područne škole Područna škola

1.r

2.r

3.r

4.r

Ukupno

Budrovac

4

1

3

0

8

Čepelovac

2

4

4

0

10

Mičetinac

1

2

2

0

5

Sirova Katalena

4

2

3

0

9

Ukupno PŠ

11

9

12

0

32

5|S t r a n i c a


Školski kurikulum - 2020./2021.

Odjeli za djecu s teškoćama

Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju 1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

Ukupno

0

2

3

1

0

3

4

2

15

Grupa 1

6 (*1)

Grupa 2

7 (*1)

Grupa 3

5 (*1)

*Nastava u kući

*3

Ukupno

33

Ukupan broj učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2020./2021. OŠ Đurđevac

Broj razrednih odjela

Broj učenika

Matična škola, RN

13

265

Matična škola, PN

16

340

Područne škole

4

32

Odjeli za djecu s teškoćama u razvoju

6

33

Ukupno

39

670

6|S t r a n i c a


Školski kurikulum - 2020./2021.

4

NACIONALNI KURIKULUM

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju Nacionalnoga kurikuluma, Nastavnih planova i programa i Školskoga kurikuluma. Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje. Nacionalni kurikulum donosi ministar. Nastavni plan i program Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po nastavnim predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. Izborni nastavni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele, a učenik bira izborni predmet ili izborne predmete na početku školske godine. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole Škola radi na temelju Školskoga kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju Nacionalnoga kurikuluma i Nastavnog plana i programa. Školski kurikulum određuje Nastavni plan i program: ‐ izbornih nastavnih predmeta, ‐ izvannastavne aktivnosti, ‐ izvanškolske aktivnosti i ‐ druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Školskim kurikulumom se utvrđuje: ‐ aktivnost, program i/ili projekt ‐ ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ namjena aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost ‐ način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta ‐ način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja. Školski kurikulum donosi Školski odbor do 7. listopada tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja škole i uz mišljenje Vijeća roditelja. Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku. Smatra se da je Školski kurikulum

7|S t r a n i c a


Školski kurikulum - 2020./2021.

dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrežnim stranicama škole.

5

DEFINICIJA KURIKULUMA

Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente te kontrolu (vrjednovanje) postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

6

GLAVNE ZADAĆE ŠKOLSKOGA KURIKULUMA: ‐ ‐ ‐

7

izgradnja jedinstvenog profila škole izgradnja individualnoga koncepta škole vidljivost konkretne povezanosti zajednice učitelja i zajednice učenika.

NAČIN REALIZACIJE ŠKOLSKOGA KURIKULUMA: ‐ ‐

aktivnostima, programima i projektima težiti kvalitetnim rezultatima, ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, samostalnost i odgovornost posvetiti pažnju užoj i široj društvenoj zajednici te doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

8|S t r a n i c a


8

IZBORNA NASTAVA


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

KATOLIČKI VJERONAUK, IZBORNA NASTAVA -

upoznavanje temeljnih vjeronaučnih znanja, kršćanskih i općeljudskih vrednota po kojima učenici postižu istinsku orijentaciju u životu, a osobito razvijanje sigurnih i kvalitetnih odnosa u svijetu u kojem žive

-

integriranje nastavnih sadržaja u duhovnost svakodnevnog života upoznavanje vlastite vjere

-

vjeroučitelji: Jelica Mrak, Sanja Vlah Maznik, Branko Maznik i Mladen Gorupić učenici: 1.-8.r. MŠ, PŠ Budrovac, PŠ Čepelovac, PŠ Sirova Katalena, PŠ Mičetinac i PO za djecu s teškoćama Đurđevac

-

-

usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu, usmeno, pismeno, likovno, glazbeno i molitveno izražavanje, posjet sakralnim objektima

Način vrednovanja

-

pisane i usmene provjere praktični radovi

Troškovnik

-

potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

dva sata tjedno tijekom nastavne godine od 7.rujna 2020. do 18. lipnja 2021.

Aktivnost program i/ili projekt

IZBORNA NASTAVA - INFORMATIKA -

upoznati i naučiti učenike, sukladno predmetnom kurikulumu iz područja IKT-a, temeljnim znanjima i sposobnostima za djelotvornu uporabu računala i primjenskih programa, usvojiti osnove strojne i programske opreme i razvijati sposobnosti za primjenu IKT-a u drugim predmetima

-

usvojiti osnovne pojmove iz područja strojne i programske opreme, ovladati osnovama rada u programima za izradu dokumenata, prezentacija, proračunskih tablica i baza podataka, ovladati osnovama programiranja, naučiti izraditi osobnu Web stranicu učitelji: Davorka Hrženjak, Nikola Mihočka, Jelena Prelec i Jelena Sabljić učenici: 1., 2., 3., 4., 7. i 8. razreda MŠ, PŠ Budrovac, PŠ Čepelovac, PŠ Sirova Katalena i PŠ Mičetinac

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izborna nastava prema smjernicama kurikuluma, praktični rad na računalima kroz individualni i grupni rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

-

kontinuirano opisno i brojčano vrednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban je naglasak na vrednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu

-

tijekom školske godine 2020. /2021., 2 sata tjedno

Način vrednovanja

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

10 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA ZA 4., 5., 6., 7. I 8. RAZREDE ‐

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐ ‐

razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja usvajanje novog i proširivanje starog vokabulara i učenje gramatike motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, već i preko suvremenih medija; televizije, Interneta i novina nadogradnja na prošlogodišnje gradivo povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja

‐ ‐ ‐ ‐

razvijanje vještina slušanja i čitanja, te govorenja i pisanja razvijanje vještine pravilnog rada usvajanje znanja potrebnog u svakodnevnoj komunikaciji upoznavanje s razlikama dviju kultura (njemačke i hrvatske kulture)

učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, učenici 4., 5., 6., 7. i 8. razreda

tijekom školske godine prema godišnjem planu i programu, 2 sata tjedno, 70 sati godišnje terenska nastava za učenike određenih razreda - jednodnevni izlet

‐ ‐

‐ ‐

učenici se ocjenjuju brojčanom ocjenom od 1 do 5 (od najmanje do najveće razine usvojenosti)

Troškovnik

terenska nastava za učenike određenih razreda = 350 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2020. /2021., 2 sata tjedno

Način vrednovanja

11 | Stranica


9

DODATNA NASTAVA


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

„MALI KEMIČARI“ DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE -

razvijati interes i ljubav prema prirodnim znanostima učenike poticati na promatranje i proučavanje promjena u prirodi i životu konceptualno razumjeti kemijska načela i njihovu primjenu stjecati praktična znanja i vještine razvijati suradnički odnos, samopouzdanje, rad u timu

-

učenicima sedmog i osmog razreda koji žele naučiti više, baviti se istraživačkim radom i sudjelovati na natjecanjima

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici sedmih i osmih razreda predmetni učitelj Nada Kožar vanjski suradnici (prema potrebi)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rad u timu, individualni rad, radionice, predavanja, projekti

-

aktivnosti će se vrednovati usmenim putem, praćenjem napredovanja i postignuća tijekom realizacije dodatnog rada, u natjecanjima, kroz praktičan rad i prezentacije

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

nema

u nastavnoj godini 2020./2021., 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (DOD) -

-

razviti pozitivan stav prema učenju engleskog jezika i zemljama engleskog govornog područja motivirati učenike za daljnji rad ne samo putem obvezne literature, već i putem suvremenih medija; interneta, televizije i novina poticati učenike na služenje različitim medijima u učenju engleskog jezika povezivati svladano gradivo s osobnim iskustvom učenika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici dodatne nastave 5.a i 5.e razrednog odjela

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ivan Grgec, učitelj engleskog jezika učenici petog razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rad na zadacima (individualno i u skupini) izrada plakata i prezentacija na zadanu temu uređenje učionica engleskog jezika

Način vrednovanja

-

vrednovanje među učenicima koji polaze dodatnu nastavu samovrednovanje vlastitih postignuća

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./21. godine; 1 nastavni sat tjedno

13 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA GEOGRAFIJA - MLADI GEOGRAFI -

-

rad s darovitim učenicima, razvijanje interesa za predmet, odnosno geografiju poticati učenike na samostalnost, kreativnost, istraživački rad, odgovornost i timski rad. osmišljavanje projekata i provođenje terenske nastave.

-

učenicima Dodatne nastave iz geografije: 7. razreda

-

učiteljica: geografije Marica Vinković učenici Dodatne nastave iz geografije: 7c i 7d razreda roditelji terenska nastava projekt izrada Sunčanog sata uređenje učionice geografije praktični radovi plakati prezentacije natjecanja

Troškovnik

-

500 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA ČETVRTE RAZREDE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

unaprijediti matematičko znanje i primijeniti stečeno znanje na različitim problemskim zadacima osposobiti učenike za samostalno razmišljanje i logičko zaključivanje te priprema za školsko natjecanje

-

nadarenim učenicima četvrtih razreda koji pokazuju interes za produbljivanjem nastavnih sadržaja

-

učiteljice četvrtih razreda: Ivana Marić, Barbara Šignjar Mihočka, Senka Pavešić učenici četvrtih razreda uključeni na dodatnu nastavu

-

redovito pohađanje satova dodatne nastave usmeno i pismeno izražavanje zadaci i listići za individualni rad, skupni rad, rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika sudjelovanje u matematičkom natjecanju učenika: Klokan bez granica i Mathema

Troškovnik

-

cca 50,00 kuna po učeniku za matematička natjecanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

14 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA PRVE RAZREDE

-

unaprijediti, usavršiti i produbiti matematičke sadržaje

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena nadarenim učenicima prvih razreda koji pokazuju interes za produbljivanjem nastavnih sadržaja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice prvih razreda Marijana Bušić, Iva Beljan, Marina Patačko i Marijana Kralj te učenici prvih razreda uključeni na dodatnu nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

redovito pohađanje satova dodatne nastave usmeno i pisano izražavanje zadatci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA DRUGE RAZREDE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

unaprijediti matematičko znanje te ga primijeniti na različitim problemskim zadatcima

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena nadarenim učenicima drugih razreda koji pokazuju interes za produbljivanjem nastavnih sadržaja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice drugih razreda Vesna Šijak, Veronika Seleš i Bojana Bionda Jakubovskaja te učenici drugih razreda uključeni na dodatnu nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

redovito pohađanje satova dodatne nastave zadatci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

15 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA ZA 8. RAZRED

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijanje usmene i pisane komunikacije razvijanje ljubavi prema hrvatskom jeziku proširivanje leksičkih, fonetskih i gramatičkih znanja razvijanje natjecateljskog duha i kreativnosti

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rješavanje zadataka sa školskih, županijskih i državnih natjecanja u poznavanju hrvatskog jezika

Način vrednovanja

-

natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOGA JEZIKA (8. RAZRED) -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

2 školska sata tjedno, tijekom nastavne 2020./21. godine

-

-

proširiti leksičke i gramatičke jedinice te saznati više o kulturi zemalja engleskog govornog područja poticati učenike na služenje različitim medijima prilikom učenja engleskoga jezika pripremiti učenike za Školsko natjecanje iz Engleskoga jezika, Međunarodno natjecanje iz engleskoga jezika „8th International English Language Olympiad Hippo 2020“ te Festival engleskoga jezika „English All Around” razvijati pozitivan stav prema engleskome jeziku i zemljama engleskog govornog područja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

zainteresiranim učenicima 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razrednog odjela

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Arijana Lenardić, učiteljica Engleskoga jezika učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d razrednog odjela

-

rad na radnim listićima / pripremnim testovima za natjecanja izrada plakata, video uradaka, digitalnih materijala, PowerPoint prezentacija na temu sudjelovanje na natjecanjima

Način vrednovanja

-

samovrednovanje i međusobno vrednovanje učenika formativno vrednovanje rada učenika ostvareni rezultati na natjecanjima

Troškovnik

-

potrošni materijal (cca 100kn)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine, 1 sat tjedno

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

16 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA - BIOLOGIJA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

Učenici 7.b, 7.d te 8.a, i 8.d razreda

-

učiteljica Martina Lovrak Ivanov, učiteljica prirode i biologije učenici polaznici zadaci učenika po razredima u različito vrijeme za vrijeme pandemije ili individualno prema smjernicama za rad. sakupljanje, promatranje i prepoznavanje jedinki kod istraživanja izvođenje pokusa, praktičnih radova, kaširanja i dr.

-

samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole

-

Aktivnost program i/ili projekt

tijekom nastavne 2020./21. godine, 1 sat tjedno - ukupno 35 sati u sedmom razredu te 1 sat tjedno - ukupno 35 sati tjedno u osmom razredu

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA TREĆE RAZREDE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

uključivanje u e-twining projekt, izrada hotela za kukce, briga oko akvarija, terarija, insektarija u učionici, pripremanje za školsko, županijsko natjecanje iz biologije rad na malim istraživačkim radovima posjet park šumi Borik te posebnim prirodnim vrijednostima đurđevačke Podravine

-

unaprijediti matematičko znanje te ga primijeniti na različitim problemskim zadatcima osposobljavanje učenika za samostalno razmišljanje i logičko zaključivanje te priprema za školsko natjecanje

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena nadarenim učenicima trećih razreda koji pokazuju interes za produbljivanjem nastavnih sadržaja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice trećih razreda Željka Mihočka, Nada Petrović, Sanja Sabolić te učenici trećih razreda uključeni na dodatnu nastavu

-

redovito pohađanje satova dodatne nastave zadatci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru, sudjelovanje u matematičkom natjecanju.

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

17 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijati interes prema prirodnim znanostima razvijati sposobnost samostalnog razmišljanja i logičkog zaključivanja prilikom promatranja i analiziranja prirodnih pojava proširiti znanje iz fizike stečeno na satima fizike razvijati sposobnost povezivanja i primjene već stečenog znanja na rješavanje novih problemskih situacija

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima sedmih i osmih razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici sedmih i osmih razreda koji polaze dodatnu nastavu predmetna učiteljica Nataša Mikuš

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Način vrednovanja

-

praćenje napredovanja, natjecanje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne 2020./2021. godine

DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE, 5. RAZRED

-

proširiti geografska znanja o silama i procesima koji se događaju na Zemljinoj površini te detaljnije obraditi utjecaj čovjeka na tlo, vode i zrak.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici petih razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Saša Senjan, prof. učenici petih razreda koji polaze dodatnu nastavu iz geografije

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici će vježbati izradu ppt prezentacija izrada plakata o temama po izboru učenika rješavanje zadataka i pripremanje za natjecanje iz geografije

Način vrednovanja

-

samovrednovanje razgovorom anketni upitnik za učenike radovi učenika, ppt prezentacije i ostali radovi školsko natjecanje iz geografije

Troškovnik

-

10 kuna po učeniku, hamer papir, flomasteri

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

0,5 sati tjedno, ukupno 17,5 sati tijekom nastavne godine 2020./2021.

18 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenik usvojena matematička znanja primjenjuje u svakodnevnom životu rješavanjem matematičkih praktičnih problema stjecanje šire obrazovne osnove za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti pripremiti učenike za razna natjecanja

-

daroviti učenici 5. razreda koji pokazuju interes za dodatni rad iz matematike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici uključeni u DOD, učiteljica matematike Štefica Šadek

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Način vrednovanja

-

praćenje napredovanja, natjecanja

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2020./2021.

DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA U 7. RAZREDU -

razvijanje jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 7. b razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učitelj hrvatskoga jezika Vedran Dautanec

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju u poznavanju hrvatskoga standardnoga jezika

Način vrednovanja

-

natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021., 1 školski sat tjedno, 35 sati godišnje

19 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI U 8. RAZREDU -

razvijanje interesa za svoju kao i povijest drugih naroda osposobljavanje za snalaženje u vremenu i prostoru poticanje učenika na odgovoran odnos prema povijesnoj baštini poticanje učenika na kritički stav prema nepoštivanju ljudskih prava, teroru, diktaturi i progonu onih koji misle drugačije razvijanje navike posjeta muzeju i kazalištu i njegovanje pravila ponašanja u takvim sredinama samostalnim radom razvijati samopouzdanje, kreativnost

-

Produbljivanje nastavnih sadržaja iz povijesti i obrada novih za koje učenici pokazuju interes. Kod učenika razviti sposobnosti koje omogućuju kritičko razmišljanje.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica povijesti Katica Tomrlin, učenici , 8.a, 8.b, 8.d

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

istraživanje - uz pomoć interneta i enciklopedija prezentacija dokumentarnih i igranih filmova posjet muzejima ..), izložbama - nastava na terenu sudjelovanje na natjecanjima sudjelovanje na kvizu „ Koliko poznaješ Hrvatski sabor“ sudjelovanje u projektima, Vučedolski orion, Leonardo

-

Rezultati natjecanja (školska, županijska), plakati, prezentacije, video uratci

Troškovnik

-

troškovi fotokopiranja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./21.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

20 | Stranica


10 DOPUNSKA NASTAVA


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (DOP) -

pomoći učenicima da uspješnije svladaju nastavne sadržaje sedmog razreda razviti pozitivan odnos prema radu ukazati na važnost redovitog rada

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici dopunske nastave 5a i 5e razrednog odjela

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ivan Grgec, učitelj engleskog jezika učenici petog razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rad na zadacima (individualno) izrada plakata i prezentacija na zadanu temu (skupni rad)

Način vrednovanja

-

vrednovanje među učenicima koji polaze dopunsku nastavu samovrednovanje vlastitih postignuća

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE ZA ČETVRTE RAZREDE

Aktivnost program i/ili projekt -

savladavanje nastavnog gradiva prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda (HJ - početno čitanje i pisanje pisanih slova, MAT - zbrajanje i oduzimanje brojeva do 100, tablica množenja i dijeljenja brojeva do 100, pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000), razvijanje radnih navika

-

učenicima četvrtih razreda koji imaju poteškoća u savladavanju pojedinih nastavnih sadržaja

-

učiteljice četvrtih razreda: Ivana Marić, Barbara Šignjar Mihočka, Senka Pavešić učenici 4. a, b, c i razreda uključeni na dopunsku nastavu

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

tijekom nastavne 2020./21. godine; 1 nastavni sat tjedno

-

rad na zadacima vezanim uz gradivo prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda

-

provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

22 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA ZA DRUGE RAZREDE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svladavanje nastavnog gradiva drugog razreda razvijanje radnih navika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima drugih razreda koji teže savladavaju nastavno gradivo

-

učiteljice drugih razreda Vesna Šijak, Veronika Seleš i Bojana Bionda Jakubovskaja učenici drugih razreda uključeni na dopunsku nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

redovito pohađanje satova dopunske nastave usmeno i pismeno izražavanje zadatci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE ZA DRUGE RAZREDE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

savladavanje nastavnog gradiva drugog razreda razvijanje radnih navika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima drugih razreda koji teže savladavaju nastavno gradivo

-

učiteljice drugih razreda Vesna Šijak, Veronika Seleš i Bojana Bionda Jakubovskaja učenici drugih razreda uključeni na dopunsku nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

redovito pohađanje satova dopunske nastave usmeno i pismeno izražavanje zadatci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

23 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA - ENGLESKI JEZIK -

Ojačati sve četiri jezične vještine - slušanje, čitanje, pisanje, govorenje. Osposobiti učenike za usmeno izražavanje u okviru poznatih tema, pisanje odgovora na pitanja te kratkih vođenih sastava na teme obuhvaćene programom. Poticati samopouzdanje učenika s ciljem da aktivnije i uspješnije sudjeluju u redovnoj nastavi.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

omogućiti učenicima lakše usvajanje sadržaja i primjenu stečenih znanja u rješavanja zadataka i usmenoj komunikaciji iskustava

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Darija Car, učiteljica engleskog jezika, učenici drugih i trećih razreda ( 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c) razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

školski sat tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Postignuti rezultati u rješavanju testova, te u sudjelovanju na nastavnom satu kroz interakciju sa cijelim razredom; izrada plakata i/ili prezentacija

Troškovnik

-

50 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Jednom tjedno, tijekom nastavne 2020./2021. godine

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA - 5. C, D i E RAZRED

-

pomoći učenicima koji imaju problema u svladavanju jezičnih i pravopisnih znanja hrvatskog jezika razvijati i poticati interes za nastavne sadržaje hrvatskog jezika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 5. C, D i E razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica hrvatskog jezika Ivana Skender učenici 5. C, D i E razreda koji pohađaju dopunsku nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama

Način vrednovanja

-

provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pisanih uradaka

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan školski sat tjedno, tijekom nastavne 2020./2021. godine

24 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA ZA 8. RAZRED

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

pomoć slabijim učenicima u svladavanju nastavnog gradiva

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

individualni pristup svakom učeniku na satu dopunske nastave

Način vrednovanja

-

usmene i pismene provjere znanja

Troškovnik

-

nema troška

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

2 školska sata tjedno, tijekom nastavne 2020./2021. godine

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ NASTAVNOG PREDMETA KEMIJA -

pomoć učenicima u svladavanju nastavnog gradiva kemije u sedmom i osmom razredu razvijanje radnih navika vježbanje i utvrđivanje usvojenih nastavnih sadržaja Dopunska nastava namijenjena je učenicima 7. i 8. razreda koji imaju poteškoće u razumijevanju i savladavanju pojedinih nastavnih sadržaja kemije.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nada Kožar, učiteljica kemije

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

individualni rad s učenicima

Način vrednovanja

-

provjera usvojenosti sadržaja na redovnoj nastavi usmena i pisana provjera znanja

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2020./21.; jedan sat tjedno

25 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOGA JEZIKA (8. RAZRED) -

pomoći učenicima u savladavanju nastavnih sadržaja Engleskoga jezika razvijati radne navike ukazati na važnost kontinuiranog rada razvijati interes za nastavne sadržaje Engleskoga jezika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razrednog odjela koji imaju poteškoća u razumijevanju i svladavanju nastavnih sadržaja engleskoga jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Arijana Lenardić, učiteljica Engleskoga jezika učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d razrednog odjela

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rad na nastavnim i radnim listićima rad u udžbeniku i radnoj bilježnici New Building Bridges 8 individualni pristup učenicima

Način vrednovanja

-

samovrednovanje i međusobno vrednovanje učenika formativno vrednovanje rada učenika

Troškovnik

-

potrošni materijal (cca 100 kn)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine, 1 sat tjedno

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA UČENIKE 1., 2. I 3. RAZREDA

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

-

unaprijediti i olakšati učenicima usvajanje novog gradiva i uvježbavanje već obrađenog osposobljavanje učenika za samostalan rad razvijanje radnih navika učenicima 1., 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena koji imaju poteškoća u usvajanju i razumijevanju sadržaja matematike 1., 2. ili 3.razreda.

-

učiteljice Olga Lazar, Maja Magdić, Silvija Topolčić i Martina Krajcar Baltić učenici područnih škola koji su uključeni u dopunsku nastavu matematike

-

rad na zadatcima vezanim uz nastavne sadržaje matematike za 1., 2.i 3. razred

-

provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2020./2021.

26 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA ZA UČENIKE 1., 2. I 3. RAZREDA

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

-

unaprijediti i olakšati učenicima usvajanje novog gradiva i uvježbavanje već obrađenog osposobljavanje učenika za samostalan rad razvijanje radnih navika učenicima 1., 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena koji imaju poteškoća u savladavanju gradiva 1. razreda (početno čitanje i pisanje) te učenicima koji nisu usvojili nastavne sadržaje na redovnim satovima hrvatskog jezika učiteljice Olga Lazar, Maja Magdić, Silvija Topolčić i Martina Krajcar Baltić učenici područnih škola koji su uključeni u dopunsku nastavu hrvatskog jezika

-

rad na zadatcima vezanim uz nastavne sadržaje hrvatskog jezika za 1., 2.i 3. razred

-

provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2020./2021.

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE ZA TREĆE RAZREDE

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

savladavanje nastavnog gradiva trećeg razreda razvijanje radnih navika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima trećih razreda koji teže usvajaju nastavno gradivo

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice trećih razreda Željka Mihočka, Nada Petrović, Sanja Sabolić učenici trećih razreda uključeni na dopunsku nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

redovito pohađanje satova dopunske nastave usmeno i pismeno izražavanje zadatci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

27 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA FIZIKE ZA SEDME I OSME RAZREDE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Svladavanje nastavnog gradiva 7. i 8. razreda iz fizike. Razvijanje radnih navika.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost je namijenjena učenicima sedmih i osmih razreda koji imaju poteškoća u svladavanju pojedinih nastavnih sadržaja.

-

učiteljica fizike: Nataša Mikuš

-

Rad na zadatcima i problemima vezanim uz gradivo sedmog i osmog razreda.

-

Provjera usvojenosti nastavnih sadržaja putem usmenih i pismenih uradaka.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine za sedmi razred Jedan sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine za osmi razred

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE ZA PRVE RAZREDE

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

savladavanje nastavnog gradiva prvog razreda razvijanje radnih navika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima prvih razreda koji teže svladavaju nastavno gradivo

-

učiteljice prvih razreda Marijana Bušić, Iva Beljan, Marina Patačko, Marijana Kralj učenici prvih razreda uključeni na dopunsku nastavu

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

redovito pohađanje satova dopunske nastave usmeno i pisano izražavanje zadaci i listići za individualni rad, skupni rad te rad u paru

Način vrednovanja

-

kroz kvizove znanja i samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

dva sata tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

28 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE -

savladavanje gradiva iz redovnog programa za učenike kojima je potrebna pomoć pri savladavanju osnovnih matematičkih zakonitosti i sadržaja

-

učenicima svih petih razreda

-

učenici svih petih razreda koji pohađaju DOP, učiteljica matematike Štefica Šadek

-

1 sat tjedno, 35 sati godišnje

-

praćenje napredovanja, provjera usvojenosti sadržaja u redovnoj nastavi, usmene i pismene provjere

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA U 5. RAZREDU -

pomoći učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju znanja hrvatskoga jezika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 5. b razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učitelj hrvatskoga jezika Vedran Dautanec

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

individualni pristup svakom učeniku na satu dopunske nastave

Način vrednovanja

-

usmene i pisane provjere znanja

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021., 1 školski sat tjedno

29 | Stranica


11 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VIZUALNI IDENTITET ŠKOLE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijati osjetljivost za estetski doživljaj i vizualne umjetnosti primijeniti umijeća i tehnike pokazujući osjetljivost za vizualni, prostorni i taktilni svijet u stjecanju estetskog iskustva aktivno stvaralački sudjelovati u prostornom uređenju škole upoznati i osposobiti učenike za rad u različitim likovnim tehnikama i različitim vrstama (likovnih) materijala poticati učenike na stvaralački i istraživački rad u grupi ili samostalno na zadane teme stjecati razumijevanje i osobnu odgovornost za stvaralački proces te mogućnost kritičkog procjenjivanja vlastitog izraza i iskaza drugih

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima likovne grupe i zainteresiranim učenicima od 5. do 8. razreda koji imaju sklonost likovnom izražavanju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici izvannastavne aktivnosti Vizualni identitet škole od 5. - 8. r. učitelj likovne kulture Zoran Vidaković

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

samostalan rad učenika na zadanu temu samostalan istraživački rad korištenje različitih likovnih tehnika i materijala radionica

Način vrednovanja

-

sustavno praćenje učeničkih postignuća tijekom cijele školske godine kroz kulturnu i javnu djelatnost škole

Troškovnik

-

700 kn (materijal i pribor)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021. 1. sat tjedno, 35 sati godišnje

Aktivnost program i/ili projekt

LIKOVNA GRUPA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijati osjetljivost za estetski doživljaj i vizualne umjetnosti primijeniti umijeća i tehnike pokazujući osjetljivost za vizualni, prostorni i taktilni svijet u stjecanju estetskog iskustva aktivno stvaralački sudjelovati u prostornom uređenju škole upoznati i osposobiti učenike za rad u različitim likovnim tehnikama i različitim vrstama (likovnih) materijala poticati učenike na stvaralački i istraživački rad u grupi ili samostalno na zadane teme istraživati likovna umjetnička djela, pratiti, izraditi i poslati radove na smotre i natjecanja stjecati razumijevanje i osobnu odgovornost za stvaralački proces te mogućnost kritičkog procjenjivanja vlastitog izraza i iskaza drugih učenicima likovne grupe i zainteresiranim učenicima od 5. do 8. razreda koji imaju sklonost likovnom izražavanju učenici izvannastavne aktivnosti Likovna grupa od 5. - 8. r. učitelj likovne kulture Zoran Vidaković samostalan rad učenika na zadanu temu samostalan istraživački rad korištenje različitih likovnih tehnika i materijala, radionica sustavno praćenje učeničkih postignuća tijekom cijele školske godine rezultati na natjecanjima kroz kulturnu i javnu djelatnost škole, izložbe 700 kn (materijal i pribor) tijekom nastavne godine 2020./2021. 2. sat tjedno, 70 sati godišnje 31 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ASTRONOMSKA GRUPA -

poticati maštu i kreativnost kod učenika naučiti raditi u progamu „Stellarium“ za promatranje noćnog neba rad sa teleskopom

-

učenicima 7. i 8. razreda

-

učenici OŠ Đurđevac i učiteljica fizike Nataša MIkuš

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

individualni rad, rad u skupinama, rad u paru

Način vrednovanja

-

praćenje napredovanja, natjecanje,pohvale

Troškovnik

-

500 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

MALI FIZIČARI -

poticati maštu i kreativnost kod učenika istraživački način razmišljanja znanstveni zapis eksperimentalnog rada kroz rad u grupama učenike će se poticati na komunikaciju , timski rad proučavanje, dokazivanje i istraživanje prirodnih pojava

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 7. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici OŠ Đurđevac i učiteljica fizike Nataša Mikuš

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rad u skupinama, rad u paru

-

praćenje napredovanja, pohvale, sudjelovanje na Otvorenim vratima Fizike, praćenjem rezultata istraživačkog rada, izradom prezentacija, izrada plakata i osobnih učeničkih mapa

Troškovnik

-

200 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

32 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

LIKOVNA GRUPA -

razvijati kreativno izražavanje, razvijati sposobnosti procjene i analize likovnih izričaja, razvijati upornost i dosljednost u radu, finu motoriku, maštu, kreativnost, senzorne sposobnosti učenika, razvijati samopouzdanje, odgovornost i organiziranost u radu

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici 4.c razreda koji pokazuju interes za navedene aktivnosti

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica Senka Pavešić učenici 4.c razreda roditelji vanjski suradnici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

individualni i frontalni rad

-

izlaganje radova na razrednom panou i sudjelovanje na likovnim natječajima, sudjelovanje na kulturnim manifestacijama

Troškovnik

-

potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan sat tjedno, tijekom nastavne 2020./2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ENGLESKA RADIONICA -

upoznati nove načine usvajanja stranog jezika kroz pjesmu, glumu i izrađivanje ukrasa/igračaka, usavršiti izgovor, spoznati važnost učenja stranog jezika

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

omogućiti učenicima stjecanje novih iskustava

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Darija Car, učiteljica engleskog jezika

-

školski sat tijekom nastavne godine 2020./2021., sudjelovanje na projektima

-

svaki od učenika će prilikom nastavnog sata spoznati svoju darovitost za strani jezik i samovrjednovati će svoje znanje

Troškovnik

-

150 kn (materijali za izradu ukrasa, maski, igračaka)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Jednom tjedno, tijekom nastavne godine 2020./2021.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta -

Način vrednovanja

-

33 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

MEDIJSKO INFORMIRANJE

-

Prikupljanje, pisanje tekstova i objavljivanje na web stranici škole informiranje učenika o različitim događanjima u školi i našem gradu tijekom školske godine komunikacija s pisanim i digitalnim medijima u Đurđevcu i cijeloj županiji razvijanje navike čitanja različitih informacija o našoj školi i događanjima

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim učenicima naše škole, njihovim roditeljima, učiteljima, svima zainteresiranima za čitanje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ravnatelj D. Domišljanović, učitelji naše škole, učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prikupljanje i objavljivanje materijala tijekom školske godine

Način vrednovanja

-

anketa među učenicima i učiteljima naše škole

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

rujan 2020. - lipanj 2021. godine

NOVINARSKA GRUPA

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

poticanje novinarskog stvaralaštva učenika naučiti novinarske vrste pripremiti učenike za istraživački rad razvijati komunikaciju na materinjem jeziku poticanje timskog rada, odgovornosti i marljivosti

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima OŠ Đurđevac

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učitelj Vjekoslav Čordašev i učenici članovi grupe

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

praćenje događaju u školi i izvan nje pisanje literarnih i novinarskih radova slanje radova na literarne natječaje i objavljivanje u Školskom listu „Đurek“

Način vrednovanja

-

sudjelovanje na Lidranu, slanje radova na literarne natječaje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./21. godine, 2 sata tjedno

34 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

UČENIČKA ZADRUGA „MRAVLJI LAV“ -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta -

Učenička zadruga ima cilj koji će učenicima omogućavati stjecanje radnotehničkog, ekološkog, gospodarskog, društvenog i etno odgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno korištenje slobodnog vremena. Svim učenicima škole- od 1. do 8. razreda ovisi o sekciji /izvannastavnoj aktivnosti. Uključene aktivnosti /sekcije: Likovna grupa, Astronomska grupa, Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, Vrijedne ruke, Vjeronaučna grupa, Foto i video grupa, Mali keramičari i Kreativna družionica, Mali zadrugari, Ljubitelji životinja, Kreativna grupa, Prirodoslovci, Zemlje engleskog govornog područja, Ruke ljubavi, Mali kreativci Učitelji voditelji sekcija- , Milan Kos, Katarina Ređep, Irena Kovačić, Jelica Mrak, Branko Maznik, Maja Šalamon Nemet, Željka Mihočka, Nada Petrović, Nataša Mikuš, Senka Pavešić, Darija Car, Vjekoslav Čordašev, Barbara Šignjar Mihočka, Ivana Marić, Mateja Nemet Andrašević, Ivan Grgec, Sanja Sabolić Učenici polaznici sekcija/izvannastavnih aktivnosti ostali članovi Učeničke zadruge Mravlji lav i voditeljica Martina Lovrak Ivanov individualni rad, rad u parovima i skupinama na satovima izvannastavne aktivnosti razgovor, demonstracija aktivnosti, degustacija praktičnim radom izlazak na manifestacije te prezentiranje rada učeničke zadruge i naše škole

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način vrednovanja

-

vrednovanje praktičnih radova, izložbe, natjecanja i prodaja

Troškovnik

-

Ovisi o sekciji - nabavka materijala za rad.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne godine 2020./2021., ovisi o sekciji- 1- 2 sata tjedno.

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

KREATIVNA SKUPINA -

razvijati maštu, kreativnost, senzorne sposobnosti učenika poticanje na kreativno stvaranje izrađivati uporabne predmete, spoznati vrijednost vlastitog rada i vrijednost rada drugih razvijanje fine motorike, plesnog i kreativnog izražavanja razvijanje samopouzdanja, odgovornosti i organiziranosti u radu

-

učenicima razredne nastave koji pokazuju interes za navedene aktivnosti

-

učiteljica Ivana Marić učenici razredne nastave 4.a razreda, roditelji, vanjski suradnici

-

tjedne aktivnosti, individualni rad

-

pisano praćenje napredovanja učenika, usmene pohvale i priznanja, izlaganje radova, sudjelovanje na kulturnim manifestacijama potrošni materijal

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

35 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

DRAMSKO - RECITATORSKA GRUPA PODRUČNE ŠKOLE BUDROVAC,ČEPELOVAC, MIČETINAC I SIROVA KATALENA

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

pripremati priredbe za učenike u područnim školama Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena povodom Dana kruha, blagdana Svetog Nikole , Božića i Nove Godine , maškara, Majčinog dana i Dana škole poticati kreativnost, entuzijazam i stvaralačku maštu učenika obogaćivati govorni izričaj i intelektualne sposobnosti, likovno i glazbeno izražavanje učenika te poticati izražavanje plesom i pokretom

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici područnih škole Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena učiteljice Olga Lazar, Maja Magdić, Martina Krajcar Baltić i Silvija Topolčić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

na satovima izvannastavne aktivnosti, priredbe u školi

-

prezentacijom radova, pisano praćenje napredovanja učenika, usmene pohvale

Troškovnik

-

potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

RUKE LJUBAVI -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Razvijati u učenicima empatiju prema ranjivijim skupinama ljudskoga društva. Izrađivati poklone za djecu Dječjeg doma Nazorova u Zagrebu. Povezati učenike i roditelje s djelatnicima i korisnicima Dječjeg doma Nazorova u Zagrebu.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učenicima 5.d razreda.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Vjeroučitelj Branko Maznik i učenici 5.d razreda.

-

Izrada video uradaka za djecu Dječjeg doma Nazorova; pisanje pisama i čestitki za djecu; organizirati prikupljanje igračaka i slikovnica za djecu u Dječjem domu Nazorova; izrada poklona.

Način vrednovanja

-

Razgovor i listić samovrednovanja za učenike na kraju školske godine. Objavljivanje na web stranici škole, prezentacije.

Troškovnik

-

Potrošni materijal.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne 2020/2021. godine.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

36 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

HEALTH & FITNESS -

Kroz fitness program vježbi i pravilnu prehranu učenici će razviti društvenu komunikaciju i suradnju, te će unaprijediti svoje sposobnosti i zdravlje.

-

Upoznati sustav vježbanja i pravilnu prehranu, stvoriti radne navike, utjecati na razvoj motoričkih znanja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti. Utjecaj na zdravstvena i sociološka obilježja.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici predmetne nastave i učitelj Ivan Đuroci

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost se provodi jednom tjedno u školskoj sportskoj dvorani

Način vrednovanja

-

samovrednovanje učenika

Troškovnik

-

nema

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

grupa Health & Fitness sastaje se jednom tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

VJERONAUČNA GRUPA -

-

Razvijati dobrotvornost i zajedničku odgovornost za one koji su u potrebi Proširivanje znanja o liturgiji i duhovnoj pripremi za blagdane Božića i Uskrsa Njegovanje pozitivnih vrijednosti dijeljenja i darivanja te odricanja za drugoga Različitim aktivnostima popratiti vjerske događaje i blagdane Izgrađivanje smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima Učenici se intenzivnije upoznaju s vjeronaučnim sadržajima koji nisu obuhvaćeni izbornom nastavom vjeronauka u školi. Razvijati u učenicima interes za usvajanje glavnih kršćanskih istina.

-

Učenicima predmetne i razredne nastave koji polaze vjeronaučnu grupu.

-

Vjeroučiteljica Jelica Mrak i polaznici vjeronaučne grupe iz predmetne i razredne nastave. Kreativna radionica Kreativno izražavanje prezentacije, izrada plakata o važnim datumima Razgovor i listić samovrednovanja za učenike na kraju školske godine. Objavljivanje na web stranici škole, prezentacije. Nema troškova.

-

Tijekom nastavne 2020/2021. godine.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

37 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST - PODMLADAK CRVENOG KRIŽA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

stjecati osnovna znanja i vještine pružanja prve pomoći sebi i drugima te se humano ponašati upoznati učenike s radom i osnovnim načelima Crvenog križa ukazati na praktične primjere mogućeg zdravstvenog preventivnog djelovanja u obitelji i zajednici stjecati vještine primjerene komunikacije (brižnost, otvorenost, iskrenost, empatija) kroz volonterski rad širiti prosocijalno ponašanje i izgrađivati vlastito samopoštovanje, unositi radost i smisao u vlastiti život

-

učenicima razredne nastave

-

učenici razredne nastave koji su članovi grupe učiteljica Nada Petrović roditelji i suradnici na satu izvannastavne aktivnosti jednom tjedno sudjelovanje u aktivnostima humanitarnog karaktera volonterske aktivnosti kroz volontiranje grupe opisno praćenje učeničke aktivnosti podrška i pohvala u kreativnosti i akcijama humanitarnog karaktera izložba uradaka grupe prezentacije

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta Aktivnost program i/ili projekt

CRVENI KRIŽ -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta -

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati moralno, etičko i humano djelovanje učenika prema svim ljudima bez obzira na vjeru, spol, rasu i druge različitosti te poticati solidarnost, volonterstvo i druge pozitivne odlike. Promicati zdrav način života, pokazati želju za spašavanjem života uz puno poštivanje različitosti i bez diskriminacije. Povećanje razine svijesti o važnosti prve pomoći. Potaknuti učenike na volonterstvo. Surađivati u timskom radu, tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme, analizirati, tumačiti i vrednovati prikupljene podatke Učenici uče u humanim vrednotama, pravima čovjeka, o povijesti Crvenog križa, kao i teoriju o provođenju Crvenog križa. Učenici praktično vježbaju zbrinjavati povrede i kako pružiti prvu pomoć ozlijeđenim osobama

-

svim zainteresiranim učenicima za grupu (7 i 8.razred)

-

učiteljica Katarina Ređep polaznici grupe na satu izvannastavne aktivnosti jednom tjedno sudjelovanje u aktivnostima humanitarnog karaktera volonterske aktivnosti kroz volontiranje grupe pripremanje za natjecanje u Crvenom križu

Način vrednovanja

-

pohvale, izrada plakata, rezultat na natjecanju

Troškovnik

-

Nije predviđen nikakav trošak

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

1,5 sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

38 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VRIJEDNE RUKE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijanje poduzetničkog stvaralaštva i djelovanja učenika kroz učeničku zadrugu „Mravlji lav“ razvoj interesa i sposobnosti, stjecanje radnih navika poticanje i razvoj kreativnosti i inovativnosti, samostalnosti razvoj poduzetničkih kompetencija usvajanje, prijenos znanja i njegova praktična primjena usvajanje pozitivnih vrijednosti i stavova izrađivanje i prodaja proizvoda zadruge

-

svim zainteresiranim učenicima za grupu (5.-8.razred)

-

Način vrednovanja

-

učiteljica Katarina Ređep polaznici grupe izvannastavna aktivnost učenička zadruga „Mravlji lav“ -sekcija „Vrijedne ruke“ izrađivanje, prodaja i predstavljanje proizvoda učeničke zadruge radionice Vrijedne ruke izrađivat će suvenire i proizvode od prirodnih i od ostalih materijala radovi učenika izložbe sudjelovanje na različitim školskim manifestacijama

Troškovnik

-

Potreban materijal za rad, alat i pribor za rad, dostupna literatura

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

1 sat tjedno tijekom nastavne 2020./2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

LJUBITELJI ŽIVOTINJA -

razvoj ljubavi prema životinjama savladavanje brige o kućnim ljubimcima proširivanje znanja o divljim životinjama

-

učenicima 3.c razreda koji žele naučiti bolje se brinuti o životinjama te proširiti svoje znanje o životinjskom svijetu

-

zainteresirani učenici, učiteljica Sanja Sabolić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

frontalnom demonstracijom, individualnom realizacijom, izradom plakata i/ili prezentacija, gledanjem dokumentarnih filmova

Način vrednovanja

-

opisnom ocjenom

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne 2020./2021. godine, 1 sat tjedno

39 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

PRIRODOSLOVCI -

upoznati svemir, Zemlju, biljni i životinjski svijet uočiti važnost životnih uvjeta i spoznati njihov utjecaj na živu i neživu prirodu

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena učenicima četvrtih razreda u svrhu upoznavanja, istraživanja i povezivanja stvarnosti sa područjem znanosti i prirodoslovlja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica Barbara Šignjar Mihočka učenici 4. razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine prema godišnjem planu i programu, 35 sati godišnje, 1 sat tjedno

Način vrednovanja

-

projekti, prezentacije, opisno praćenje aktivnosti

Troškovnik

-

troškovi kupnje materijala za izradu pokusa i projekata

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

FOTO I VIDEO GRUPA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, zainteresirani učenici

-

tijekom školske godine objavljivanjem radova u školskim novinama ili stranicama škole, suradnjom s novinarskom grupom, objavljivanjem radova na Facebook stranici foto i video grupe, sudjelovanjem u foto natječajima analiza radova razgovorom, sudjelovanje u foto natječajima, analiza rada na kraju školske godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijati vlastito kritičko mišljenje razvijanje sposobnosti i interesa učenika u području medijskog stvaralaštva razvijanje razumijevanja i zanimanja za medijsku kulturu razvoj komunikacijskih vještina, cjeloživotno učenje koje se temelji na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama osposobljavanje za komunikaciju s medijem osposobljavanje za vrednovanje fotografskih ostvarenja razvijanje prijateljstva aktivnost je namijenjena svim zainteresiranim učenicima od 5. do 8. razreda

-

tijekom školske godine 2020./2021., 3 sata tjedno

40 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

MLADI KNJIŽNIČARI -

razvijati pozitivni stav prema knjižnici i knjižničnoj građi razvijati komunikacijske sposobnosti razvijati pozitivni stav prema umjetničkom stvaralaštvu i izražavanju stjecati osnovna znanja o poslovanju školske knjižnice usvajati osnove informacijske pismenosti

-

svim zainteresiranim učenicima od 5.-8. razreda ostvarivanje knjižničarskog programa

-

knjižničarka Nataša Švaco i polaznici grupe

-

-

rad na posudbi i vraćanju knjiga tehnička obrada i zaštita knjiga uređivanje i održavanje interijera knjižnice sudjelovanje u kulturnim i javnim priredbama o knjizi i čitanju aktivno sudjelovanje u realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti školske knjižnice (postavljanje izložbi, priprema susreta, sudjelovanje u kvizovima za poticanje čitanja, radionice) prikaz novonabavljenih knjiga za djecu, pričaonica mlađim uzrastima

-

samovrednovanje razgovorom kvizovi u knjižnici pisanje za školski list o aktivnostima u svezi događaja u knjižnici radni materijali po potrebi

-

1 sat tjedno, tijekom nastavne 2020./21. godine

ČITANJEM DO ZVIJEZDA U SVIJETU KNJIGA

Aktivnost program i/ili projekt -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

potaknuti učenike na čitanje s razumijevanjem, istraživanje, otkrivanje i kreativno stvaranje potaknuti individualni napor u timu razvijati komunikacijske sposobnosti probuditi u učenicima želju za natjecanjem razvijati kritičko mišljenje motivirati učenike za izvanškolsko čitanje razvijati pozitivni stav prema umjetničkom stvaralaštvu i izražavanju svim zainteresiranim učenicima s motivacijom za dodatno čitanje, istraživačko učenje i kreativno izražavanje od 5.-8. r. čitanje nelektirnih knjiga, izrada kreativnog uratka na plakatu

-

knjižničarka Nataša Švaco, učiteljica Antonela Carek, polaznici grupe

-

čitanje određenih naslova i priprema pitanja o djelima i autorima natjecanje u dvije kategorije: ispit znanja (teoretski dio) i izrada kreativnog uratka na zadanu temu (praktični dio) uz usmenu prezentaciju prezentacije, susreti i rasprave razvoj retoričkih i kreativnih vještina, istraživačko učenje, samovrednovanje razgovorom rezultati pismenih ispita izvješće za školski list i web stranice, izvješćivanje na UV dodjela priznanja učenicima i mentoru sredstva za nabavu knjiga: Tom Gates : svjetski dan knjige, Matilda, Demon školske knjižnice, Miris knjige, 5.820 kn (u lektirnom projektu)

-

-

1 sat tjedno, tijekom nastavne 2020./21. godine

41 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VJERONAUČNA GRUPA -

-

Različitim aktivnostima popratiti vjerske događaje i blagdane Izgrađivanje smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima Razvijati u učenicima interes za obilježavanje značajnih datuma tijekom školske godine koji su osobito vezani uz širenje tolerancije i pomaganje među ljudima Učenici se intenzivnije upoznaju s vjeronaučnim sadržajima koji nisu obuhvaćeni izbornom nastavom vjeronauka u školi. Razvijati u učenicima interes za usvajanje glavnih kršćanskih istina.

-

Učenicima predmetne i razredne nastave koji polaze vjeronaučnu grupu.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Vjeroučiteljica Sanja Vlah Maznik i polaznici vjeronaučne grupe iz predmetne i razredne nastave.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

školski pano, prezentacije, izrada plakata o važnim datumima, izrada stripova o svecima, rješavanje psiho-testova

Način vrednovanja

-

Razgovor i listić samovrednovanja za učenike na kraju školske godine. Objavljivanje na web stranici škole, prezentacije.

Troškovnik

-

Nema troškova.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne 2020/2021. godine.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta -

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ZEMLJE ENGLESKOG GOVORNOG PODRUČJA -

upoznati zemlje engleskog govornog područja

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

omogućiti učenicima stjecanje novih iskustava i usporedbu zemalja engleskog govornog područja s Hrvatskom i međusobno

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ivan Grgec, učitelj engleskog jezika učenici članovi skupine 5a i 5e razrednog odjela

-

školski sat tijekom nastavne godine 2020./2021., izrada prezentacija i plakata, internetski članci, članci iz časopisa

-

svaki od učenika će tijekom trajanja izborne nastave poboljšati svoje vještine prezentiranja sadržaja i kreativnosti u prezentaciji istih svako postignuće uočiti, zajednički interpretirati, pohvaliti, posebno evidentirati i naglasiti kao rad u grupi učenici će se međusobno vrednovati i samovrednovati

-

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

-

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Jednom tjedno, tijekom nastavne godine 2020./2021.

42 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

ktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

PJEVAČKI ZBOR -

-

razvijanje ljubavi prema glazbi i senzibilitet prema umjetničkoj glazbi stjecanje socijalnih kompetencija razvijanje osjećaja za lijepo razvijanje vokalnih i ritamskih predispozicija upoznavanje pjesama različitih žanrova i stilova buđenje i razvijanje reproduktivnih i stvaralačkih sklonosti učenika usvojiti temeljna znanja i pozitivan odnos prema hrvatskoj kulturi i kulturama drugih naroda, prema kulturnoj i prirodnoj baštini te univerzalnim humanističkim vrijednostima upoznati i vrednovati umjetnička djela različitih stilskih razdoblja razvijati samostalnost kroz javne nastupe razvijati društvenu odgovornost u zajednici učenici će uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole i lokalne zajednice stjecanje znanja o vokalnoj tehnici, o organima za disanje i stvaranje tona, te kako oni funkcioniraju, o vježbama za upjevavanje i načinima disanja učitelj će biti uzor i ohrabrivati učenike za napredovanje

-

učiteljica Glazbene kulture, Kristina Benko Markovica učenici 4. - 8. r

-

učenici će raditi na temama: Dani voća, Dani kruha, Sv. Nikola, Božićna priredba, U susret proljeću, Dječji međunarodni festival Kukuriček, Đurđevac, Dan škole, Završna priredba njega i obrazovanje glasa (disanje, postava glasa, dikcija, intonacija, osjećaj za ritam, tempo, dinamika, umjetnička izražajnost) pjevanje po dionicama (skupinama) zajedničko muziciranje, socijalizacija učenika, samopouzdanje, osjećaj zajedništva vedrina, zabava, radost, zajedničko druženje i putovanja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

priznavanje drugih za uspješnost na svečanostima i priredbama osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja zadovoljstvo učenika zbog proširivanja glazbenih sposobnosti i sudjelovanja u umjetničkom oplemenjivanju škole svako postignuće uočiti, zajednički interpretirati, pohvaliti, posebno evidentirati i naglasiti kao rad u grupi analiza rada na kraju školske godine

Troškovnik

-

prijevoz prema potrebi

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021., svaki tjedan tijekom školske godine po 1 školski sat- 35 sati godišnje

Način vrednovanja

-

43 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TAMBURAŠKI SASTAV -

-

razvijanje ljubavi prema glazbi i senzibilitet prema tradicijskoj i umjetničkoj glazbi stjecanje socijalnih kompetencija razvijanje osjećaja za lijepo razvijanje trzalačkih tehnika na različitim instrumentima upoznavanje različitih tamburaških instrumenata: prim, brač, bugarija, bas buđenje i razvijanje reproduktivnih i stvaralačkih sklonosti učenika usvojiti temeljna znanja i pozitivan odnos prema hrvatskoj tradicijskoj kulturi i kulturama drugih naroda, prema kulturnoj i prirodnoj baštini te univerzalnim humanističkim vrijednostima razvijati samostalnost i samopouzdanje kroz javne nastupe razvijati društveno-kulturnu odgovornost u zajednici učenici će tehnikama trzanja usvojiti osnove sviranja tamburaških glazbala uvježbavanjem različitih glazbenih brojeva sudjelovati će u kulturnim manifestacijama škole i lokalne zajednice stjecanje znanja o tradicijskoj glazbi i spoju sa suvremenim pristupom etnomuzikologiji učitelj će biti uzor i ohrabrivati učenike za napredovanje

-

Kristina Benko Markovica, učiteljica glazbene kulture polaznici grupe 5. - 8.r

-

-

učenici će raditi na temama: Dani voća, Dani kruha, Sv. Nikola, Božićna priredba, U susret proljeću, Dječji međunarodni festival Kukuriček, Đurđevac, Dan škole, Završna priredba zajedničko muziciranje, socijalizacija učenika, samopouzdanje, osjećaj zajedništva vedrina, zabava, radost, zajedničko druženje i putovanja promocija OŠ Đurđevac priznavanje drugih za uspješnost na svečanostima i priredbama osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja zadovoljstvo učenika zbog proširivanja glazbenih sposobnosti i sudjelovanja u umjetničkom oplemenjivanju škole svako postignuće uočiti, zajednički interpretirati, pohvaliti, posebno evidentirati i naglasiti kao rad u grupi analiza rada na kraju školske godine

Troškovnik

-

prema potrebi prijevoz

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021., svaki tjedan tijekom školske godine po jedan školski sat

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

Način vrednovanja -

44 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ODBOJKA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta -

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici će sportskom igrom odbojka razvijati mnoštvo pozitivnih socijalnih interakcija kao što je fair play, rješavanje situacijskih problema, kritičko i kreativno promišljanje, donošenje odluka, čuvanje i pomaganje, verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba, pregovaranje i posredovanje. učenici će upoznati sportsku igru odbojka, pravila igre, stvoriti naviku vježbanja, utjecati na razvoj motoričkih znanja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti te poboljšanje zdravlja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica Lidija Martinčić učenici 8.a, 8.b, 8.d. razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici sudjeluju u realizaciji aktivnosti međusekcijske odbojkaške utakmice i prijateljske utakmice utakmica učenica osmih razreda i učiteljica predmetne nastave

Način vrednovanja

-

samovrednovanje učenik, vršnjačko vrednovanje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2020./2021., dva sata tjedno

MALA ŠKOLA KEMIJE ‐ ‐

promatranje, upoznavanje, proučavanje, dokazivanje i istraživanje prirodnih pojava i procesa priprema učenika za nastavne sadržaje koje će proučavati na satovima kemije u sedmom razredu

aktivnost je namijenjena učenicima šestih razreda

‐ ‐

učenici šestog razreda Nada Kožar - predmetni učitelj

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

predavanje za učenike edukacija učenika kroz praktične sadržaje prezentacije, istraživački rad razgovor, aktivnost će se vrednovati usmenim putem kroz razgovor s učenicima, praćenjem rezultata istraživačkog rada, izradom prezentacija, izrada postera i osobnih učeničkih mapa

‐ ‐

tijekom nastavne godine 2020./2021. (1 sat tjedno)- 35 sati

45 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ROBOTIKA -

osposobiti učenike za stjecanje dodatnih znanja i vještina iz područja robotike

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima od petog do osmog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici-polaznici grupe učitelj Milan Kos

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svi oblici odgojno-obrazovnog rada, prezentacije, izrada praktičnih radova, vježbe

Način vrednovanja

-

kontinuirano praćenje i bilježenje učenikovih interesa rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka sudjelovanje na natjecanjima

Troškovnik

-

5500 kuna

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./21. godine (70 sati)

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

MODELARSTVO UPORABNIH TEHNIČKIH TVOREVINA -

osposobiti učenike za stjecanje dodatnih znanja i vještina iz područja modelarstva

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima od petog do osmog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici-polaznici grupe učitelj Milan Kos

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svi oblici odgojno-obrazovnog rada, prezentacije, izrada praktičnih radova, vježbe

Način vrednovanja

-

kontinuirano praćenje i bilježenje učenikovih interesa rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka sudjelovanje na natjecanjima

Troškovnik

-

3500 kuna

-

tijekom nastavne 2020./21. godine (35 sati)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

46 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM -

stjecanje dodatnih znanja i vještina za samostalno i sigurno upravljanje biciklom u prometu, snalaženje u svakoj prometnoj situaciji, polaganje ispita i dobivanje potvrde za samostalno upravljanje biciklom u prometu natjecanju

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima petog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici petog razreda AK Đurđevac MUP-Policijska postaja Đurđevac učitelj Milan Kos

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prezentacije, plakati, odlazak na teren i vožnja biciklom na poligonu

Način vrednovanja

-

testovi, vožnja biciklom na poligonu spretnosti

Troškovnik

-

/

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./21. godine (35 sati)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

47 | Stranica


12 TERENSKA NASTAVA


Školski kurikulum - 2020./2021.

NAŠIČKI MARKOVAC - OSIJEK - ĐAKOVO - BIZOVAČKE TOPLICE (7.B, 7.C I 7.D)

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

upoznati prirodno-geografska i gospodarska obilježja istočne Hrvatske posjetiti ZOO Bizik u Našičkom Markovcu upoznati Osijek posjetiti katedralu i Državnu ergelu Đakovo posjetiti Bizovačke toplice

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učenicima 7.b, 7.c i 7.d razreda

-

razrednici sedmih razreda (Saša Senjan, Ivana Skender i Davorka Hrženjak) učenici i roditelji turistička agencija

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

putovanje autobusom i razgledavanje prema dogovorenom programu s izabranom turističkom agencijom

-

razgovor s učenicima, izrada plakata i prezentacije nakon terenske nastave, evaluacijski listići, pisanje izvješća za digitalni školski list Đurek

Troškovnik

-

trošak prijevoza, ulaznice i ručak oko 300 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj/svibanj 2020., 1 dan (ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

SUNČANO SELO JAGNJEDOVEC (TERENSKA NASTAVA) -

Posjetiti etno imanje u zavičaju Bilogore, upoznati stare predmete i alate, naučiti kako su se izrađivali lonci i potkove, upoznati vrijednost seoske baštine.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Posjet je namijenjen učenicima drugog razreda u svrhu izgrađivanja stava o potrebi razgledavanja i čuvanja prirodnih i kulturnih ljepota zavičaja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice Vesna Šijak, Veronika Seleš i Bojana Bionda Jakubovskaja učenici 2. a,b,c razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

odlazak na cjelodnevnu terensku nastavu

-

promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, istraživanje, sudjelovanje u radionici, igre

Troškovnik

-

150 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

lipanj 2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

49 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA 4. RAZREDA - ZAGREB - GLAVNI GRAD -

upoznavanje gradskog središta posjet Tehničkom muzeju posjet kulturno-povijesnim spomenicima grada Zagreba

-

učenicima 4. a, b i c razreda u svrhu povezivanja neposredne stvarnosti sa sadržajima Prirode i društva u 4. razredu

-

učiteljice četvrtih razreda: Ivana Marić, Barbara Šignjar Mihočka i Senka Pavešić učenici četvrtih razreda, njihovi roditelji i putnička agencija

-

putovanje autobusom te promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, pisanje, čitanje i druženje

-

prezentacija terenske nastave putem fotografija, izvješćivanja, kvizova znanja

Troškovnik

-

cijena po učeniku oko 180 kuna

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

lipanj 2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA 4. RAZREDA - ĐURĐEVAČKI PIJESCI -

upoznati prirodne znamenitosti zavičaja, njihovu važnost i razvijati svijest o potrebi njihova očuvanja i zaštite uočavati promjene u prirodi u jesen

-

učenicima 4. a, b i c razreda u svrhu povezivanja neposredne stvarnosti sa sadržajima Prirode i društva u 4. razredu

-

učiteljice četvrtih razreda: Ivana Marić, Barbara Šignjar Mihočka i Senka Pavešić učenici četvrtih razreda i njihovi roditelji prijevoznik

-

prijevoz autobusom te promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, pisanje, čitanje i druženje

-

prezentacija terenske nastave putem fotografija, izvješćivanja, kvizova znanja

Troškovnik

-

cijena po učeniku oko 20 kuna

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ožujak 2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

50 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - ČAKOVEC I ACCREDO CENTAR -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

upoznati kulturne i prirodno geografske posebnosti Sjeverne Hrvatske posjetiti grad Čakovec te upoznati njegovu kulturnu i povijesnu baštinu, muzej Međimurja, mlin na Muri upoznati najsjeverniju točku Republike Hrvatske, Sv.Martin na Muri posjetiti Franjevački samostan posjetiti postrojenje Hidroelektrane posjetiti Zasadbreg i Accredo centar poticati razvoj ekološke svijesti i timskog duha razvijati zdrav način života kroz sportske igre

-

Učenicima 6. A, B i C razreda

-

Učenici šestih razreda naše škole, njihovi roditelji Učitelji, razrednici 6. A razreda - Antonela Carek, 6. B razreda - Maja Mlinarić Horvat, 6. C razreda - Lidija Martinčić odabrana turistička agencija

-

prema dogovorenom planu s turističkom agencijom

-

prezentacija izvanučioničke nastave - fotografije, izvješće za digitalni školski list oko 300 kuna po učeniku

-

travanj ili svibanj 2021. godine

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - KRAPINA, TUHELJSKE TOPLICE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati kulturna, geografska i povijesna obilježja Hrvatske, posebice Hrvatskog zagorja Upoznati grad Krapinu, njegova povijesna i kulturna obilježja Posjetiti Muzej neandertalaca na Hušnjakovu brdu i upoznati se s povijesnim činjenicama o pračovjeku pronađenom na Hušnjakovu brdu Razvijati poštovanje i ljubav prema kulturnoj i povijesnoj baštini i svijest o potrebi njezinog očuvanja za naše potomke

-

Učenicima 6. A, B i C razreda

-

Učenici petih razreda naše škole, njihovi roditelji Učitelji, razrednici 6. A razreda - Antonela Carek, 6. B razreda - Maja Mlinarić Horvat, 6. C razreda - Lidija Martinčić odabrana turistička agencija

-

prema dogovorenom planu s turističkom agencijom

-

Prezentacija izvanučioničke nastave - fotografije, izvješće za digitalni školski list

Troškovnik

-

oko 250 kuna po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

lipanj 2021. godine

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

51 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVAR -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznati kulturne i prirodno geografske posebnosti Slavonije posjetiti Vukovar upoznati kulturnu i povijesnu baštinu Vukovara; Gradski muzej Vukovar, Muzej vučedolske kulture, crkvu sv. Filipa i Jakova, Vukovarsku bolnicu iz 1991., Spomen dom Ovčaru, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskoga rata, Put spasa... razvijati sportski način života kroz sportske aktivnosti: plivanje, kuglanje upoznati ratni put i djelovanja u Domovinskom ratu na području grada Vukovara

-

učenicima 8. a, b, c i d razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razrednice osmih razreda: Katica Tomrlin, Jasmina Filipović Konjarek, Sanja Vlah Maznik, Ana Cenkovčan

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

putovanje autobusom i razgledavanje prema dogovorenom programu Ministarstva znanosti i obrazovanja

-

razgovor s učenicima, prezentacija terenske nastave - fotografije, izvješće, izrada prezentacije

Način vrednovanja Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA UČENIKA PETIH RAZREDA - KRAPINA, TUHELJSKE TOPLICE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom 2020./2021. godine

upoznati kulturna, geografska i povijesna obilježja Hrvatske, posebice Hrvatskog zagorja upoznati grad Krapinu, njegova povijesna i kulturna obilježja posjetiti Muzej neandertalaca na Hušnjakovu brdu i upoznati se s povijesnim činjenicama o pračovjeku pronađenom na Hušnjakovu brdu razvijati poštovanje i ljubav prema kulturnoj i povijesnoj baštini i svijest o potrebi njezina očuvanja za naše potomke

-

učenicima 5. a, b, c, d i e razreda

-

razrednici petih razreda: Ivana Jakopčević, Jelica Mrak, Nikola Mihočka, Branko Maznik i Ivan Đuroci učenici Škole i njihovi roditelji

-

putovanje autobusom i razgledavanje prema dogovorenom programu s izabranom turističkom agencijom

-

razgovor s učenicima, prezentacija terenske nastave - fotografije, izvješće, izrada prezentacije, izvješće za digitalni školski list

Troškovnik

-

oko 250 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj 2021. godine

Način vrednovanja

52 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA 7.D. RAZREDA - ĐURĐEVAČKI PIJESCI -

Uočiti karakteristike filmske projekcije i sa razumijevanjem pratiti film, uočiti filmsku priču, slijed događaja

-

poštivati pravila ponašanja u kinu i na geografsko-botaničkom rezervatu

-

razvijati odgovornost o sebi i drugima te ekološku svijest učenika kroz pripremljena izlaganja

-

vožnjom bicikla do Đurđevačkih pijesaka poticati zdrav život za svježem zraku te utjecati na povećanje mišićne mase

-

učenicima 7.d razreda

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov te razrednica 7.d i učiteljica informatike Davorka Hrženjak Policijska uprava Đurđevac

-

zadaci učenika po skupinama prema nastavnom listiću i smjernicama za rad.

-

sakupljanje, promatranje i prepoznavanje jedinki.

-

gledanje kino projekcije obrazovnog karaktera prema dogovoru sa Kinom u Đurđevcu

-

razgledavanje uz vođenje geografsko-botaničkog rezervata Đurđevačkih pijesaka

-

Prijevoz učenika biciklima uz pratnju Policijske uprave

-

Samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole

Troškovnik

-

Financiranje iz donacije poduzeća Friš d.o.o. Križevci

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj/svibanj 2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

53 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 7. RAZREDA - ZAGREB -

vožnja željeznicom, žičarom i autobusom posjet Tehničkom muzeju i Muzeju Dražena Petrovića u Zagrebu, rekreacija na bazenu Cerine u Koprivnici

-

učenicima 7. razreda u svrhu povezivanja neposredne stvarnosti s sadržajima iz povijesti, tehnike, sporta

-

učenici sedmog razreda, roditelji i učitelji: Milan Kos, Saša Senjan, Ivana Skender i Davorka Hrženjak odabrana turistička agencija

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

putovanje vlakom, posjeta muzejima

Način vrednovanja

-

prezentacija terenske nastave, fotografije, izvješća i plakati

Troškovnik

-

oko 300 kuna po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ožujak 2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA OSMIH RAZREDA (ENGLESKI JEZIK - DODATNA NASTAVA)

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

posjetiti ustanove u Zagrebu koje promiču učenje engleskoga jezika i kulture te sudjelovati u radionici na engleskome jeziku pogledati film ili kazališnu predstavu na engleskome jeziku primjerenu dobi i interesu učenika posjetiti ClueGo Escape Room i igrati otključaonicu na engleskome jeziku motivirati i nagraditi učenike zainteresirane za dodatne nastavne sadržaje

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razrednog odjela, polaznicima Dodatne nastave iz Engleskoga jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Arijana Lenardić, učiteljica Engleskoga jezika zainteresirani učenici 8.a, 8.,b, 8.c i 8.d

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

predavanje i radionice za učenike posjet kinu Cinestar / kazalištu posjet ClueGo Escape Room

Način vrednovanja

-

samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje formativno vrednovanje učenika

-

troškovi prijevoza, ulaznice za kino / kazalište, ulaznice za Escape Room (cca 200kn po učeniku)

-

svibanj 2021.

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

54 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - VODE NA KOPNU - DRAVA - VELIKI PAŽUT -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prepoznati, imenovati i opisati životinje i biljke uz vodu, u vodi i izvan vode izbrojiti broj biljaka i izračunati postotak njene zastupljenosti u kvadrantu prepoznati, imenovati i opisati životinje i biljke na travnjacima. prepoznati njihove prilagodbe uvjetima života. oblikovati ispravno stajalište o očuvanju voda i travnjaka te njezine biološke raznolikosti.

-

Učenici 6.a., 6.b i 6.c razreda

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov, učitelj likovne kulture Zoran Vidaković te Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Koprivničko križevačke županije Zadaci učenika po skupinama prema nastavnom listiću i smjernicama za rad. sakupljanje, promatranje i prepoznavanje jedinki. izvođenje pokusa, izrada lumbrikardija, plaktonske mreže Prijevoz učenika do Drave /odredišta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Prezentiranje izvođenih pokusa i lumbrikardija, samovrednovanje razgovorom, pisanje izvješća za web stranicu škole i školski list.

Troškovnik

-

Prijevoz učenika do odredišta oko 50 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj 2021..

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA - CRNI JARKI, JEZERO BATINSKE - SURADNJA SA GIMNAZIJOM DR. IVAN KRANJČEV ĐURĐEVAC

Način vrednovanja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

poštivati pravila ponašanja u prirodi razvijati odgovornost o sebi i drugima te ekološku svijest učenika kroz pripremljena izlaganja učenik stavlja u odnos prilagodbe živih bića i životne uvjete učenik uspoređuje energetske potrebe različitih organizama uzimajući u obzir potrebnu vrstu i količinu hrane za očuvanje zdravlja učenik primjenjuje osnovne principe znanstvene metodologije i objašnjava dobivene rezultate poticati razmjenu znanja s drugim učenicima i drugim školama

-

Učenici 8.- ih razreda

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov te Irena Tišljar učiteljica biologije - Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

-

zadaci učenika po skupinama prema nastavnom listiću i smjernicama za rad sakupljanje, promatranje i prepoznavanje jedinki, razna mjerenjatemperatura tla, vode, zraka i drugo Prijevoz učenika do Batinski i nazad Samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole, objavljivanjem malih istraživačkih radova

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

Prijevoz učenika - oko 15 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj 2021.

55 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 5.D RAZREDA U ZAGREB -

provođenje projekta Dom u Nazorovoj u Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj ulici u Zagrebu u sklopu projekta filantropije; pogledati film u CineStaru Branimirova; upoznavanje kulturnih, prirodnih i povijesnih osobitosti grada Zagreba

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 5.d razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici 5.d, roditelji i razrednik

-

putovanje vlakom; posjet Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj ulici u Zagrebu i druženje s djecom i djelatnicima

-

razgovor s učenicima, izrada prezentacije nakon terenske nastave, pisanje izvješća za digitalni školski list Đurek

Troškovnik

-

trošak prijevoza vlakom i ulaznica za kino, oko 120 kuna po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom školske 2020./2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA PRVIH RAZREDA - ZLATNI KLAS OTROVANEC -

prepoznati obilježja turizma, upoznati djelatnosti ljudi u neposrednom okruženju, razvijati ljubav prema zavičaju

-

učenicima prvih razreda

-

učenici i učiteljice prvih razreda Marijana Bušić, Iva Beljan, Marina Patačko i Marijana Kralj

-

putovanje autobusom i promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, čitanje, pisanje i druženje

Način vrednovanja

-

poticajne pohvale, razgovor, osobni dojmovi učenika, izlaganje radova

Troškovnik

-

150 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj 2021. godine

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

56 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

JEDNODNEVNA TERENSKA NASTAVA U AUSTRIJU -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

posjetiti i upoznati grad Klagenfurt kao kulturno i gospodarsko središte te glavni grad savezne države Koruške (Austrija) saznati nešto više o poznatim svjetskim znamenitostima u parku minijaturnih građevina Minimundus razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja, razvijati interes za daljnje učenje njemačkog jezika, razviti interes za izučavanje povijesti zemalja njemačkog govornog područja

-

aktivnost je namijenjena učenicima 6. i 8. razreda izborne nastave njemačkog jezika

-

učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, zainteresirani učenici

-

putovanje autobusom, razgledavanje grada Klagenfurta i zabavnog parka Minimundus prema dogovorenom programu s izabranom putničkom agencijom

Način vrednovanja

-

na izbornoj nastavi njemačkog jezika - prezentacije, fotografije, izvješće

Troškovnik

-

oko 350 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

krajem travnja/ početkom svibnja 2021. (ukoliko bude povoljna epidemiološka situacija)

Aktivnost program i/ili projekt

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA UČENIKA OSMIH RAZREDA, 7.B I 7.D RAZREDA

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

posjet jednom od mjesta na jadranskoj obali te upoznavanje s njihovim kulturno-povijesnim i prirodnim znamenitostima posjet prirodnim i kulturnim znamenitostima u okolici iskustveno doživjeti i primijeniti usvojeno gradivo dosadašnjeg školovanja

-

učenicima 8. a, b, c i d razreda te 7.b i 7.d razreda

-

-

razrednice osmih razreda (Katica Tomrlin, Jasmina Filipović Konjarek, Sanja Vlah Maznik, Ana Cenkovčan) razrednik 7.b razreda Saša Senjan i razrednica 7.d razreda Davorka Hrženjak ravnatelj, turistička agencija, roditelji

-

višednevna izvanučionička nastava realizirat će se u četiri do pet dana do odredišta je planirano putovanje autobusom

-

višednevna izvanučionička nastava omogućit će stjecanje znanja primjenjivog u svim nastavnim predmetima prezentacija višednevne izvanučioničke nastave - fotografije, izvješće, izrada prezentacije

-

-

Troškovnik

-

2300 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj/lipanj 2021.

57 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ČEPELOVAC (TERENSKA NASTAVA)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

uočavanje promjena u prirodi u proljeće (proljetnice, šuma) razgledavanje dvorca Barnagor upoznati PŠ Čepelovac čuvati prirodu i njene vrijednosti igre i aktivnosti u prirodi

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici 2.a,b,c razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice Vesna Šijak, Veronika Seleš, Bojana Bionda Jakubovskaja učenici 2.a,b,c razreda učenici Područne škole Čepelovac i učiteljica Silvija Topolčić Božica Jelušić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

odlazak na poludnevnu terensku nastavu

Način vrednovanja

-

samovrednovanje razgovorom vođenje bilješki promatranja izrada plakata

Troškovnik

-

40 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj 2021. godine

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 3. RAZREDA - BUDROVAC

upoznati prirodne znamenitosti zavičaja, njihovu važnost i razvijati svijest o potrebi njihova očuvanja i zaštite imenovati, opisati i razlikovati kulturno-povijesne spomenike zavičaja zanimati se za prošlost, poštivati i čuvati kulturnu baštinu, čuvati kulturno-povijesne spomenike, oblikovati kulturnu svijest uočavanje promjena u prirodi i rada ljudi u proljeće

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 3.a, 3.b i 3.c razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐

učiteljice Željka Mihočka, Nada Petrović i Sanja Sabolić učenici i roditelji

putovanje autobusom i promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, čitanje, pisanje i druženje

Način vrednovanja

‐ ‐

poticajne pohvale, razgovor, sobni dojmovi učenika, izlaganje radova

Troškovnik

30 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj 2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐

58 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA 3. RAZREDA - KOPRIVNICA ‐

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐

upoznati prirodne znamenitosti zavičaja, njihovu važnost i razvijati svijest o potrebi njihova očuvanja i zaštite imenovati, opisati i razlikovati kulturno-povijesne spomenike zavičaja zanimati se za prošlost, poštivati i čuvati kulturnu baštinu, čuvati kulturno-povijesne spomenike, oblikovati kulturnu svijest

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 3.a, 3.b i 3.c razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici i učiteljice Željka Mihočka, Nada Petrović i Sanja Sabolić

putovanje autobusom i promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, čitanje, pisanje i druženje

‐ ‐

poticajne pohvale, razgovor, osobni dojmovi učenika, izlaganje radova

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

50 kn po učeniku

-

Aktivnost program i/ili projekt

travanj-2021. godine

TERENSKA NASTAVA 3. razreda ČAMBINA ‐ ‐ ‐

upoznati prirodne znamenitosti zavičaja, njihovu važnost i razvijati svijest o potrebi očuvanja i zaštite prirode rekreacija, druženje poštivanje pravila igre

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 3.a,3.b i 3.c razred

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici i učiteljice Željka Mihočka, Nada Petrović, Sanja Sabolić

putovanje autobusom i promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, čitanje, pisanje i druženje

Način vrednovanja

‐ ‐

poticajne pohvale, razgovor, osobni dojmovi učenika, izlaganje radova

Troškovnik

-

50 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj 2021. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

59 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

TERENSKA NASTAVA OSMIH RAZREDA (ENGLESKI JEZIK - DODATNA NASTAVA)

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

posjetiti ustanove u Zagrebu koje promiču učenje engleskoga jezika i kulture te sudjelovati u radionici na engleskome jeziku pogledati film ili kazališnu predstavu na engleskome jeziku primjerenu dobi i interesu učenika posjetiti ClueGo Escape Room i igrati otključaonicu na engleskome jeziku motivirati i nagraditi učenike zainteresirane za dodatne nastavne sadržaje

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razrednog odjela, polaznicima Dodatne nastave iz Engleskoga jezika

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Arijana Lenardić, učiteljica Engleskoga jezika zainteresirani učenici 8.a, 8.,b, 8.c i 8.d

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

predavanje i radionice za učenike posjet kinu Cinestar / kazalištu posjet ClueGo Escape Room

Način vrednovanja

-

samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje formativno vrednovanje učenika

-

troškovi prijevoza, ulaznice za kino / kazalište, ulaznice za Escape Room (cca 200kn po učeniku)

-

svibanj 2021.

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

JEDNODNEVNA TERENSKA NASTAVA U AUSTRIJU -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

posjetiti i upoznati grad Klagenfurt kao kulturno i gospodarsko središte te glavni grad savezne države Koruške (Austrija) saznati nešto više o poznatim svjetskim znamenitostima u parku minijaturnih građevina Minimundus razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja, razvijati interes za daljnje učenje njemačkog jezika, razviti interes za izučavanje povijesti zemalja njemačkog govornog područja

-

aktivnost je namijenjena učenicima 6. i 8. razreda izborne nastave njemačkog jezika

-

učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, zainteresirani učenici

-

putovanje autobusom, razgledavanje grada Klagenfurta i zabavnog parka Minimundus prema dogovorenom programu s izabranom putničkom agencijom

Način vrednovanja

-

na izbornoj nastavi njemačkog jezika - prezentacije, fotografije, izvješće

Troškovnik

-

oko 350 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

krajem travnja/ početkom svibnja 2021. (ukoliko bude povoljna epidemiološka situacija)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

60 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA UČENIKA SEDMIH RAZREDA -

posjet otoku Krku te upoznavanje s njegovim kulturno-povijesnim i prirodnim znamenitostima posjet prirodnim i kulturnim znamenitostima u okolici iskustveno doživjeti i primijeniti usvojeno gradivo dosadašnjeg školovanja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 7.c razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razrednica 7.c razreda Ivana Skender ravnatelj, turistička agencija, roditelji

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

višednevna izvanučionička nastava realizirat će se u četiri do pet dana do odredišta je planirano putovanje vlakom

-

višednevna izvanučionička nastava omogućit će stjecanje znanja primjenjivog u svim nastavnim predmetima prezentacija višednevne izvanučioničke nastave - fotografije, izvješće, izrada prezentacije

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

2300 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

lipanj 2021.

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA UČENIKA SEDMOG-A RAZREDA

Aktivnost program i/ili projekt -

posjet otoku HVARU te upoznavanje s njegovim kulturno-povijesnim i prirodnim znamenitostima posjet prirodnim i kulturnim znamenitostima u okolici iskustveno doživjeti i primijeniti usvojeno gradivo dosadašnjeg školovanja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 7.a razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razrednik 7.a razreda Milan Kos ravnatelj, turistička agencija, roditelji

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

višednevna izvanučionička nastava realizirat će se u pet dana

-

višednevna izvanučionička nastava omogućit će stjecanje znanja primjenjivog u svim nastavnim predmetima prezentacija višednevne izvanučioničke nastave - fotografije, izvješće, izrada prezentacije

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

2200 kn / učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

lipanj 2021.

61 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA PULA - BRIJUNI - 8. RAZREDI -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

upoznati kulturna, geografska i povijesna obilježja Hrvatske, posebice našeg najvećeg poluotoka Istre upoznati grad Pulu, njegova povijesna i kulturna obilježja posjetiti Brijune razvijati poštovanje i ljubav prema kulturnoj i povijesnoj baštini te svijest o potrebi njezinog očuvanja

-

učenici 8. razreda

-

učenici 8. razreda, njihovi roditelji razrednice Katica Tomrlin, Jasmina Filipović Konjarek, Sanja Vlah Maznik, Ana Cenkovčan i još jedan učitelj pratitelj odabrana turistička agencija

-

prema dogovorenom planu s turističkom agencijom putovanje autobusom ovisno o epidemiološkoj situaciji i preporukama HZJZ-a putovanje se može realizirati pojedinačno ili zajedno svi razredni odjeli

-

prezentacija izvanučioničke nastave - fotografije, izvješće za digitalni školski list i web stranicu Škole

-

oko 400 kuna po učeniku

-

svibanj-lipanj 2021.

Aktivnost program i/ili projekt

TERENSKA NASTAVA PLITVIČKA JEZERA

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

upoznati obilježja i vrijednosti nacionalnog parka Plitvička jezera razvijanje odgovornog ponašanja prema okolišu

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razrednice osmih razreda: Katica Tomrlin, Jasmina Filipović Konjarek, Sanja Vlah Maznik, Ana Cenkovčan i još jedan učitelj pratitelj

-

putovanje autobusom i razgledavanje prema dogovorenom programu s izabranom putničkom agencijom ovisno o epidemiološkoj situaciji i preporukama HZJZ-a putovanje se može realizirati pojedinačno ili zajedno svi razredni odjeli

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način vrednovanja

-

razgovor s učenicima, prezentacija terenske nastave - fotografije, izvješća

Troškovnik

-

oko 300 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj - lipanj 2021.

62 | Stranica


13 TERENSKA NASTAVA PODRUČNE ŠKOLE


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR -

obilježiti Dan sjećanja na žrtvu grada Vukovara poticati domoljublje kod učenika poticati zanimanje za sadržaje iz prošlosti domovine

-

učenicima 1., 2. i 3. razreda Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice Olga Lazar, Maja Magdić, Silvija Topolčić i Martina Krajcar Baltić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

predavanja, prezentacije, uređenje panoa, odlazak na mjesno groblje

Način vrednovanja

-

izrada plakata, pisanje, crtanje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

studeni 2020.

Aktivnost program i/ili projekt

DAN PLANETA ZEMLJE -

razvijati ekološku svijest učenika čišćenje školskih dvorišta i igrališta u Budrovcu, Čepelovcu, Mičetincu i Sirovoj Kataleni

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 1., 2. i 3. razreda Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena učiteljice Olga Lazar, Maja Magdić, Silvija Topolčić i Martina Krajcar Baltić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izrada plakata, praktičan rad

Način vrednovanja

-

razgovor, pohvala

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj 2021.

64 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DRUŽENJE UČENIKA I UČITELJA PODRUČNIH ŠKOLA -

upoznavanje učenika područnih škola razvijanje tolerancije kod učenika poticanje zajedničkih druženja kroz igru i edukativne sadržaje

-

-

učenicima 1., 2. i 3. razreda Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena te učenicima Područne škole za djecu s teškoćama u razvoju iz Đurđevca učenici 1., 2. i 3.razreda Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena te učenici Područne škole za djecu s teškoćama u razvoju iz Đurđevca učiteljice Olga Lazar, Maja Magdić, Martina Krajcar Baltić i Silvija Topolčić učiteljice Područne škole za djecu s teškoćama u razvoju roditelji učenika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

druženje, sportske aktivnosti, predavanja, radionice

Način vrednovanja

-

razgovor, radovi učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

svibanj ili lipanj 2021.

JESEN I ZIMA U MOM ZAVIČAJU - PŠ BUDROVAC -

uočiti promjene u prirodi i rad ljudi u jesen i zimi poticati učenike na kretanje i boravak u prirodi

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 1., 2. i 3. razreda Područne škole Budrovac

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici 1., 2. i 3. razreda Područne škole Budrovac i učiteljica Olga Lazar

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

šetnja prirodom, razgovor

Način vrednovanja

-

razgovor, radovi učenika

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

listopad 2020. i siječanj 2021.

65 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

POSJET RASADNIKU - OPG PANIĆ -

prepoznati obilježja turizma kao gospodarske djelatnosti upoznati djelatnosti ljudi u neposrednom okruženju razvijati ljubav prema zavičaju

-

učenicima 1., 2. i 3. razreda PŠ Čepelovac, PŠ Budrovac, PŠ Mičetinac i PŠ Sirova Katalena

-

učenici PŠ Čepelovac, PŠ Budrovac, PŠ Mičetinac i PŠ Sirova Katalena, učiteljice Silvija Topolčić, Maja Magdić, Martina Krajcar Baltić i Olga Lazar te gospodin Marijan Panić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

predavanje o zanimanjima ljudi istraživanje o djelatnostima ljudi u zavičaju primjena znanja iz nastave u životu posjet imanju obitelji Panić

Način vrednovanja

-

pohvale

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj/svibanj 2021.

TERENSKA NASTAVA - ZLATNI KLAS OTROVANEC, KRIŽNICA -

prepoznati obilježja turizma, upoznati djelatnosti ljudi u neposrednom okruženju, razvijati ljubav prema zavičaju poticati učenike na kretanje i boravak u prirodi

-

učenicima 1. 2. i 3. razreda Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

-

učenici 1. 2. i 3. razreda Područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena učiteljice Olga Lazar, Silvija Topolčić, Maja Magdić i Martina Krajcar Baltić

-

putovanje autobusom i promatranje neposredne stvarnosti, uočavanje, slušanje, postavljanje pitanja, analiziranje, crtanje, čitanje, pisanje i druženje

Način vrednovanja

-

poticajne pohvale, razgovor, osobni dojmovi učenika, izlaganje radova

Troškovnik

-

150 kn po učeniku

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj ili lipanj 2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

66 | Stranica


14 PROJEKTI


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

POZDRAV IZ ĐURĐEVCA -

-

Pobuditi interes učenika i posjetitelja naše škole za kulturno-povijesnu baštinu grada Đurđevca Približiti javnosti povijest Đurđevca postavljanjem izložbe uvećanih razglednica i učeničkih ilustracija u holu škole Stvoriti izvorno nastavno sredstvo za poučavanje u prostoru škole S ciljem očuvanja kulturno povijesne baštine omogućiti da učenici motive s razglednica koriste za izradu suvenira u okviru školske zadruge. Dočarati ambijent Đurđevca s kraja 19. i poč.20.st. Razvijanje poduzetništva i praktičnih vještina

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učenicima 7. i 8. razreda,

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Zoran Vidaković, Katica Tomrlin, učenici 7. i 8.razreda

-

U prvoj etapi učenici će prikupljati stare razglednice, slijedi odabir razglednica a potom na dodatnoj nastavi iz povijesti sudjeluju u istraživačkoj nastavi gdje će istražiti sadržaje, lokalitete, ulice ,povijesne spomenike koji su prikazani na razglednici. Prikupljati će razglednice koje datiraju od sr.19.-sr.20.st. Slijedi sadržajni opis svake razglednice s povijesnog stanovišta, izrada ppt prezentacija, plakata, te prezentacija za učenike. Na likovnoj grupi učenici će se baviti dizajnom i ilustracijama razglednica grada Đurđevca, te će sudjelovati u estetskom oblikovanju i pripremama izložbe učeničkih radova.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta -

Način vrednovanja

-

Izložba prikupljenih razglednica i dječjih likovnih radova

Troškovnik

-

Troškovi skeniranja , fotokopiranja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Od listopada 2020. do ožujka 2021.

Aktivnost program i/ili projekt

POSJET SAKRALNIM OBJEKTIMA ŽUPE SV. JURJA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Upoznavanje crkve i kapelica koje se nalaze na području župe svetoga Jurja Đurđevac. Upoznavanje arhitekture sakralnih objekata, unutrašnjosti crkve i kapelica te liturgijskih predmeta, simbola, jezika i glazbe.

-

Učenicima 1.- 8. razreda

-

Vjeroučitelji Jelica Mrak, Branko Maznik i Sanja Vlah Maznik

-

Odlazak u sakralne objekte župe svetoga Jurja Đurđevac, demonstracija liturgijskih predmeta.

Način vrednovanja

-

Prezentacija, rješavanje radnih listova, web stranica škole.

Troškovnik

-

Nema troškova.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne 2020./2021. godine.

68 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VUČEDOLSKI ORION - NAJSTARIJI EUROPSKI KALENDAR -

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati učenike s naprednom kulturom Vučedolaca koja se razvija istodobno sa sumerskim razdobljem u Mezopotamiji, starim carstvom u Egiptu i ranom Trojom. Upoznati učenike s brojnim postignućima Vučedolaca: (prvi izrađivali obuću za lijevu i desnu nogu, najstarija europska kola na četiri kotača, najstariji indoeuropski kalendar na temelju promatranja zimskog neba, prvi proizvodili broncu i bili prva kultura koja je koristila tanjure za posluživanje hrane jedne osobe, dok su se dotada koristile zajedničke posude za hranu... Usporediti postignuća Vučedolaca s dostignućima drevnih naroda Njegovati ljubav prema kulturnoj baštini svog naroda, cijeniti povijest svog naroda Razvijati vještine samostalnog zaključivanja,razvijati kreativnost i znatiželju Omogućiti učenicima stvaranje povijesnog mišljenja, želje za proučavanjem tradicije, povijesti i kulture te omogućiti stjecanje vještina vezanih uz stvaranje povijesnog mišljenja.

-

Zainteresiranim učenicima 5.b i 5.c, 7.a i 7.d.razreda

-

Katica Tomrlin, učiteljica povijesti, Zoran Vidaković, učitelj likovne kulture, učenici 5.b, 5.c , 7.a i 7.d razreda

-

Učenici će na dodatnoj nastavi povijesti istraživati o kulturi Vučedolaca, proučavati simbole vučedolskog kalendara,nakon istraživačkog rada izrađivati će lente vremena, plakate, prezentacije, likovne radove Na likovnoj grupi učenici će izraditi mobile na temu vučedolske kulture

-

Mobili, ppt prezentacija, prezentacija radova, evaluacijski listić, zadovoljstvo učenika

Troškovnik

-

Troškovi papira, likovni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

listopad - prosinac, 2020.

Način vrednovanja

69 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

GEOMETRIJSKI GRAD -

razvijati pozitivan odnos prema matematici prepoznati i opisati piramide, prizme, obla geometrijska tijela izraditi model geometrijskih tijela te geometrijskog grada odrediti oplošje i obujam piramida, prizmi i oblih geometrijskih tijela primijeniti znanja o geometrijskim tijelima pri rješavanju problema iz matematike i arhitekture te izračunavanju troškova

-

učenicima 8.b, 8.c, 8.d razreda

-

učiteljice matematike: Jasmina Filipović Konjarek i Ana Cenkovčan

-

Učenici će izradit modele geometrijskih tijela te geometrijskog grada, mjeriti, izračunavati oplošje i obujam geometrijskih tijela, dizajnirati vlastiti geometrijski grad te kroz razne aktivnosti primijeniti znanja o geometrijskim tijelima pri rješavanju problema iz matematike i arhitekture te izračunavanju troškova.

Način vrednovanja

-

prezentacija, izložba, samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

ožujak- svibanj 2021.

Aktivnost program i/ili projekt

RECIKLIRAJMO ELEKTRONIČKI OTPAD

-

potaknuti na odvojeno skupljanje elektroničkog otpada radi njegova zbrinjavanja, ponovne uporabe, zaštite okoliša i zdravlja ljudi osvijestiti i prepoznati EE otpad kao opasan otpad

-

široj javnosti

-

učenici petih razreda, učiteljica informatike Davorka Hrženjak, učiteljica prirode Martina Lovrak Ivanov, tvrtka Flora Virovitica - besplatan odvoz elektroničkog otpada

-

istraživački rad, predavanja, radionice izrade uporabnih predmeta od elektroničkog otpada, izrada brošure i stripa koji potiču na odvojeno skupljanje EE otpada, skupljanje elektroničkog otpada

Način vrednovanja

-

prezentacija provedenih aktivnosti, izložba radova

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

studeni 2020. - ožujak 2021.

70 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

CIRCLE TIME - PROJEKT

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ojačati sve četiri jezične vještine - slušanje, čitanje, pisanje, govorenje. Osposobiti učenike za usmeno izražavanje u okviru poznatih tema.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Omogućiti učenicima da kroz interaktivni plakat pričaju o danu, opisujući vrijeme, godišnje doba, osjećaje, itd.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Darija Car, učiteljica engleskog jezika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

školski sati tijekom nastavne godine 2020./2021.

-

Sudjelovanju na nastavnom satu kroz interakciju sa cijelim razredom; izrada plakata i/ili prezentacija

Troškovnik

-

50 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Kroz cijelu nastavnu godinu 2020./2021.

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

MATEMATIČKI PUTOPIS - VALUTE -

-

računati s novcem u problemskoj situaciji, povezati pojam jedinične cijene s cijenom proizvoda i usluga, upoznati pojam valute i tečajne liste, preračunavati jednu valutu u drugu tražiti nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primijeniti pri rješavanju problema suradnički učiti i raditi u timu

-

učenicima 5.a, 5.b, 5.c, 5.d i 5.e razreda

-

učiteljica matematike Štefica Šadek

-

-

pretraživanje informacija o valuti u raznim državama, oznaci valute, slike novčanica uz osvrt na korištene izvore informacija, istražiti tečajnu listu Hrvatske narodne banke na aktualni datum, razgovor o pojmu valute, tečaja i tečajne liste, rješavati zadatke koristeći se tečajnom listom, simulirati mjenjačnicu izrada kvizova i drugih interaktivnih materijala

Način vrednovanja

-

samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje, formativno vrednovanje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj - lipanj 2021.

71 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ERATOSTENOV EKSPERIMENT -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

zainteresiranim učenicima 8.b, 8.c i 8.d razreda

-

učiteljice matematike: Ana Cenkovčan, Jasmina Filipović Konjarek učiteljica engleskog jezika Arijana Lenardić istražiti o Eratostenu, grčkom matematičaru, geografu i astronomu, te postupku određivanja opsega Zemlje na način kako je to napravio Eratosten provesti eksperiment u kojem se mjeri opseg Zemlje po meridijanu, kada sunčeve zrake padaju na ekvator pod pravim kutom, a za koji je potreban samo štap i sunčeva sjena izračunati prosječnu duljinu sjene, primijeniti sličnost trokuta te interaktivnim digitalnim alatom Geogebra odrediti kut što ga hipotenuza zatvara sa štapom, izmjereni kut poslat će školi s kojom će biti spareni, prijavljenom školom na istom meridijanu primjenom proporcija odrediti opseg Zemlje za definiranje lokalnog vremena koristit će Stellarium, te Google Earth za određivanje udaljenosti između gradova praćenje učeničkih postignuća, aktivnosti i interesa za rad, prikupljanje pisanog materijala i fotografija, izrada prezentacije, formativno vrednovanje

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje međusobne suradnje izgradnja pozitivnog stava učenika prema matematici te stvaranje novih ideja o tome što je matematika i čime se bavi primjena postupka određivanja opsega Zemlje na način kako je to napravio Eratosten primjenom sličnosti trokuta i proporcija odrediti opseg Zemlje primjena Pitagorina poučka komunikacija na engleskom jeziku sa školom partnerom, razvijanje vještina govorenja, čitanja i pisanja

-

Način vrednovanja Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rujan 2020. godine i ožujak 2021. godine

72 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

MJERENJE BUKE ISTRAŽIVAČKI RADOVI -

Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja zraka. Objasniti štetna djelovanja buke i prepoznati dozvoljene razine buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade. Istražiti utjecaj buke na zdravlje te proučiti dozvoljene vrijednosti po danu i noći te utjecaj na koncentraciju djece.

-

Učenici 6., 7. i 8. razreda

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov, učenici

-

Izrada plakata, uključivanje medija, mjerenje buke po danu i noći na raznim mjestima gdje učenici borave bilo po danu ili po noći. Naučiti korake u znanstvenom istraživanju od istraživačkom pitanje, postavljanje hipoteze kroz provođenje istraživanja, analiziranje podataka , prikazivanja podataka i donošenja zaključka Izvješća o radu Samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole, objavljivanjem malih istraživačkih radova. Objavljivanje istraživačkih radova za javnost

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

VRSTE OPASNOG OTPADA - ODRŽIVI RAZVOJ -

Razvijanje osjećaja za volonterstvo. Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja zraka, tla i vode. Objasniti štetna djelovanja. Objasniti važnost recikliranja. Razvijati ljubav prema svom zavičaju. Poticati odgoj za održivi razvoj kroz što više odvojivog otpada u školi.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svi učenici i učitelji škole

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov. Ravnatelj škole, svi razrednici od 1. do 8. razreda te svi učenici škole.

-

Anketiranje mještana, izrada plakata, realizacija akcije, uključivanje medija, odvoz starih baterije dogovaramo sa poduzećem Friš iz Križevaca. Radionice po razredima - vrste opasnog otpada te postupanje sa istim Sakupljanje papira, plastičnih čepova kao humanitarnu akciju za oboljele od leukemije i limfoma. Odvajanje ostalih vrsta otpada Izvješća o radu Samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole, objavljivanjem malih istraživačkih radova.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

73 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

MALI HUMANITARKO - PROJEKT CRVENOG KRIŽA U 5. RAZREDIMA -

Promicati humanitarno pomaganje i djelovanje učenika petih razreda osnovne škole, organizirati i poticati dobrovoljni rad usmjeren prema potrebitima i održivi razvoj koji će potaknuti društveni razvoj i socijalnu osjetljivost na području Koprivničko-križevačke županije.

-

Učenici 5.a, 5.b, 5.c, 5.d i 5.e razreda

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov, razrednici 5. razredaIvan Đuroci, Nikola Mihočka, Branko Maznik, Jelica Mrak i Ivana Jakopčević te zaposlenici i volonteri iz DCK Koprivničko-križevačke županije

-

igranje online igre Upari par - Povijest Crvenog križa ili papirnate verzije igre u grupama, igranje online igre Poveži temeljna načela Crvenog križa s definicijama ili papirnate verzije memori igre u parovima, igranje igre Upari par - značajni datum s događajem, olujom ideja nabrajaju aktivnosti Crvenog križa, konstruktivnim razgovorom razvijaju pozitivan stav prema Crvenom križu i humanitarnom djelovanju

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

Način vrednovanja

-

Troškovnik

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

rezultati riješenosti online igara (ili papirnatih verzija) su pokazatelj usvojenosti ishoda igra Upari par - Povijest Crvenog križa ispituje usvojenost ishoda vezanih za razvoj organizacije Crvenog križa igra Poveži temeljna načela Crvenog križa s definicijama ispituje usvojenost i prepoznavanje temeljnih načela djelovanja organizacije Crvenog križa igra Upari par - značajni datum s događajem ispituje usvojenost aktivnosti koje provodi organizacija Crvenog križa usvojenost ishoda ispituje se i kroz razgovor o aktivnostima pojedinog gradskog društva Crvenog križa naše županije učenici mogu i nakon provedenog sata Odgoja za humanost rješavati online igre te poboljšati usvojenost pojedinih ishoda

LCD projektor i informatičko računalo te projekcijsko platno, bežična internetska mreža, tablet ili pametni telefon za svakog učenika (ili za svaki par učenika ovisno o mogućnostima škole), zidni pano na zidu učionice, igra Upari par - značajni datum s događajem, ukoliko škola nema navedenu informatičku opremu potrebno je pripremiti igre Upari par - Povijest Crvenog križa i Memori - Načela Crvenog križa u papirnatom obliku.

prvo polugodište školske godine 2020./2021.

74 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI-”ARBORETUM OPEKA”

-

Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Razvijati ljubav prema svom zavičaju i tradicijskim biljnim vrstama, doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti za učenike s teškoćama i osobe u nepovoljnom položaju. Promocija strukovnih zanimanjima i rad RCK-a te informiranje o aktivnostima i programima koje vodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja

-

učenici 7 . i 8. razreda te njihovi roditelji

-

Srednja škola Arboretum Opeka kao Regionalni centar kompetentnosti “Arboretum Opeka” Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov, Sanja Flajs-Vidaković Ravnatelj škole, stručna služba škole, razrednici 7. i 8. razreda, učenici s teškoćama u razvoju

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

sastanci s roditeljima do 29.12.2023. radionice s učenicima do 19.12.2023. godine Inicijalni sastanak, prezentacije roditeljima i učenicima tijekom 2020./2021. godine, prezentacije na roditeljskim sastancima i satovima razrednika. Radionice u RCK-U: Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja, vrt u boci, ljekoviti i aromatični vrt, vrt za druženje Radionice u našoj školi: Izrada akvarija, izrada vrtnog jezerca, izrada vertikalnog vrta, biovrtlarenje, pergola u školskom dvorištu Izvješća o radu Samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole, objavljivanjem malih istraživačkih radova.

Tijekom nastavne godine 2020./2021. te sve do 29.12.2023. godine

75 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VRSTE OPASNOG OTPADA - ODRŽIVI RAZVOJ -

Razvijanje osjećaja za volonterstvo. Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja zraka, tla i vode. Objasniti štetna djelovanja. Objasniti važnost recikliranja. Razvijati ljubav prema svom zavičaju. Poticati odgoj za održivi razvoj kroz što više odvojivog otpada u školi.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svi učenici i učitelji škole

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov. Ravnatelj škole, svi razrednici od 1. do 8. razreda te svi učenici škole.

-

Anketiranje mještana, izrada plakata, realizacija akcije, uključivanje medija, odvoz starih baterije dogovaramo sa poduzećem Friš iz Križevaca. Radionice po razredima - vrste opasnog otpada te postupanje sa istim Sakupljanje papira, plastičnih čepova kao humanitarnu akciju za oboljele od leukemije i limfoma. Odvajanje ostalih vrsta otpada Izvješća o radu Samovrednovanje razgovorom, raspravom, pisanje izvješća za školski list i web stranice škole, objavljivanjem malih istraživačkih radova.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

MEĐUPREDMETNO EKOLOŠKO PRIJATELJSTVO -

Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja. Upoznavanje sa različitim mogućnostima recikliranja otpada. Upoznati kukce Podravine. Upotrjebljavati različita didaktički neoblikovana sredstva. Modelirati skulpture kaširanom papir plastikom.

-

Učenici 5., 6., 7. i 8. razreda

-

Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov, učenici, učitelj likovne kulture Zoran Vidaković

-

Prikupljanje i razvrstavanje otpada, glačanje plastičnih vrećica, izrada skulptura kaširanom papir- plastikom, istraživanje uz pomoć digitalnih i tiskovnih medija.

-

Samovrednovanje razgovorom, trajna izložba u učionici biologije, web stranice škole, mediji

Troškovnik

-

300 kn za potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

76 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DOM U NAZOROVOJ -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 5.d razreda

-

učenici 5.d razreda, razrednik, roditelji, djelatnici Doma za nezbrinutu djecu u Nazorovoj ulici u Zagrebu, Hrvatske željeznice

-

putovanje vlakom do Zagreba; prezentacija pripremljenog igrokaza i recitacija djelatnicima i korisnicima Doma za nezbrinutu djecu u Zagrebu u Nazorovoj ulici; darivanje djece vlastitim igračkama i drugim darovima; druženje s djelatnicima i korisnicima Doma za nezbrinutu djecu u Zagrebu u Nazorovoj ulici internetske stranice Škole; digitalni školski list Đurek; razgovor na satu razrednika

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

posjetiti Dječji dom Zagreb u Nazorovoj ulici darovati svoje slobodno vrijeme pripremajući igrokaz i recitacije, a sve u svrhu uveseljavanja djece u Domu za nezbrinutu djecu u Zagrebu u Nazorovoj ulici odreći se neke drage igračke, slikovnice i slatkiša kojim ćemo darivati djecu u Domu za nezbrinutu djecu u Zagrebu u Nazorovoj ulici zagrljaje koje svakodnevno dobivamo u svojim obiteljima darivati onima koji nemaju svoje obitelji pod krovom Doma za nezbrinutu djecu u Zagrebu u Nazorovoj ulici

-

Troškovnik

-

troškovi prijevoza Hrvatskim željeznicama i zagrebačkim ZET-om

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine.

Aktivnost program i/ili projekt

IZRADA LUTKI U TULJCIMA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

izrada lutki u tuljcima radi razveseljavanja korisnika i djelatnika Doma u Nazorovoj darovati svoje slobodno vrijeme izrađujući poklon, a sve u svrhu razveseljavanja djece u Domu za nezbrinutu djecu u Zagrebu u Nazorovoj ulici primjenjivati naučena znanja tijekom osnovnoškolskog obrazovanja u svrhu društveno korisnog rada

-

učenicima 5.d razreda

-

učenici 5.d razreda, roditelji, razrednik

-

izrada lutki u tuljcima za Dom u Nazorovoj

Način vrednovanja

-

školski list i web stranica škole

Troškovnik

-

vezani uz nabavu materijala za izradu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine

77 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

EUROPSKI DAN JEZIKA -

Razvijanje komunikacije na engleskom jeziku Njegovanje osjećaja pripadnosti Europi Poticanje suradnje među učenicima

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učenicima 6. a, 6. b i 6. c razreda; poticati komunikaciju na stranom jeziku, razvijati svijest o toleranciji i povezanosti građana Europe

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica engleskog jezika Maja Mlinarić Horvat, učenici 6. a, 6. b i 6. c razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

samostalno istraživanje izrada plakata

Način vrednovanja

-

pisani i usmeni zadaci, razgovor, izrada plakata

Troškovnik

-

50 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rujan 2020. godine, 2 školska sata

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ŠAH UZ ŠKOLE -

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Spajanjem tradicionalnog pristupa s novim modernim tehnologijama oblikujemo djelotvornije i za korisnike prihvatljivije (obogaćenije) okruženje za učenje šaha. Budući da je šah igra koja je dostupna djeci iz svih društvenih skupina, može promicati socijalnu koheziju i pridonijeti ciljevima poput socijalne integracije, borbe protiv diskriminacije, smanjivanje stope kriminala pa čak i borbu protiv različitih oblika ovisnosti;

-

Šah bez obzira na dob djece može poboljšati njihovu koncentraciju, strpljenje i upornost, pomaže u razvoju kreativnosti, intuicije, pamćenja, analitičkih vještina te sposobnosti donošenja odluka. Šah nas također podučava da budemo odlučni, motivirani te potiče sportski duh. Nikola Mihočka, učitelj informatike učenici od 1. do 8. razreda Radionice Organizacija školske razine natjecanja Provedba školske razine natjecanja Priprema za državnu razinu natjecanja Sudjelovanje na državnoj razini natjecanja Ankete, pohvale, priznanja. Poticati učenike na proširivanje znanja iz šaha 300 kn

-

prvo polugodište nastavne godine 2020./2021.

78 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

NOĆ KNJIGE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

projekt je namijenjen svim zainteresiranim učenicima

-

školska knjižničarka Nataša Švaco, učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon Nemet, učiteljica informatike Davorka Hrženjak, učiteljica engleskoga jezika Maja Mlinarić Horvat te svi zainteresirani učitelji i učenici objavljivanje radova u školskom listu i na internetskim stranicama škole, izlaganje radova na školskom panou online putem platforme Microsoft Teams

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

razviti pozitivan stav prema čitanju motivacija za daljnje čitanje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, već i preko suvremenih medija; televizije, Interneta i novina razviti komunikacijske sposobnosti razviti pozitivan stav prema umjetničkom stvaralaštvu i izražavanju naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja; rječnik, enciklopedija i sl.

-

razgovor, prezentacije, analiza učeničkih radova tijekom održavanja Noći knjige

Troškovnik

-

osvježenje za sudionike projekta (150 kuna)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ožujak i travanj 2021.

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

NAŠA PODRAVINA U STIHOVIMA

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

promicati slobodno izražavanje u stihovima poticati učenike na različite forme izražavanja i komunikacije razvijati natjecateljski duh i kreativnost pisanja i krasnoslovljenja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim učenicima i djelatnicima škole te zainteresiranim građanima upoznavanje s podravskim krajem, kulturnom baštinom Podravine

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

knjižničarka Nataša Švaco, učitelji Hrvatskoga jezika, učenici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

radio emisija o Podravini - istraživanje govora u pojedinim krajevima natječaj - Naša Podravina u stihovima natjecanje u pjesničkom izričaju i krasnoslovu izložba učeničkih radova

Način vrednovanja

-

izbor najbolje napisane literarne pjesme izbor najizražajnije interpretacije literarnog izričaja

Troškovnik

-

nagrade za učenike i stručno povjerenstvo u suradnji s Gradom

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine

79 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ČITAMO I ZABAVLJAMO SE U OBITELJI

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svladavanje tehnike čitanja s razumijevanjem, prepričavanje, pisanje, ilustriranje razvijanje interesa za knjigu, kreativnost, maštovitost roditelji će steći naviku dolaska u knjižnicu poticanje stvaranje navike čitanja razvijanje informacijske pismenosti

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 3. razreda i njihovim obiteljima usavršiti naviku čitanja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

knjižničarka Nataša Švaco, učiteljice 3. razreda, učenici 3. r.

-

usmeno i pismeno izlaganje, izrada promotivnog materijala, odabir i narudžba knjiga, Powerpoint prezentacije za roditeljski sastanak, informiranje medija, izvješća, odabir najljepših dojmova, „putovanje“ knjižnične naprtnjače s knjigama u obitelj

-

provođenje i analiza anketa, izvješće, članci u medijima i na mrežnim stranicama školske knjižnice, radio emisija, bilježnica dojmova, razgovor

-

knjige odgojne tematike, slobodni fond i recentna ostvarenja hrvatskih autora - 2000,00 kn

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

NACIONALNI KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA 2020. - ISTRAŽIVAČI PLANETA Z.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijati informacijsku i čitateljsku pismenost razvijati IKT razvijati ciljano istraživanje promicati čitalačke i informatičke vještine

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim učenicima viših razreda svladavanje online istraživanja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Knjižnice Grada Zagreba, knjižničarka Nataša Švaco, učenici viših razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

online kviz proučiti ponuđene provjerene online izvore

Način vrednovanja

-

online kviz

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rujan i listopad 2020. godine

80 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

RAZREDNI PROJEKT - KUHARICE ILITI ZIDNJACI -

Posvijestiti vrijednost starina i vrijeme koje su naši preci trebali utrošiti u izradu nekog ručnog rada.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učenicima 8.c razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razrednica Sanja Vlah Maznik i učenici 8.c razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

video dokumentacija, istraživanje, fotografiranje prezentacija, radionice

Način vrednovanja

-

vrednovanje kroz sat razrednika, roditeljski sastanak i projektni dan istraživački rad i izrada prezentacija analiza postignuća i rezultata rada; objava na web stranici Škole

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020/21. godine

Aktivnost program i/ili projekt

ŠKOLSKI FILANTROPSKI KLUB “IZVOR DOBROTE”

-

Cilj volontiranja učenika je doprinos društvu i njegovom razvoju u obimu koliko to mladi mogu, građansko sudjelovanje, doprinos socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju mladih . Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne i za kasnije aktivno sudjelovanje u društvu, doprinose osobnom razvoju i osobnoj dobrobiti.

-

učenicima Škole, učiteljima i stručnim suradnicima- organizacija i ostvarivanje volonterskih akcija potrebitim korisnicima izvan Škole - pomoć i donacija

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nikola Vuković, prof. stručni suradnik pedagog savjetnik Predstavnici razrednih odjela - VOLONTERI

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

predavanja, radionice, prezentacije prodajna izložba, organizacija školske priredbe za građanstvo

Način vrednovanja

-

anketiranje sudionika, razgovor s korisnicima donacije

Troškovnik

-

500 kn - materijal za radionice

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom školske 2020./21.godine

81 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DABAR - NATJECANJE IZ INFORMATIKE I RAČUNALNOG RAZMIŠLJANJA -

razvoj računalnog razmišljanja kroz rješavanje primjerenih i zanimljivih problemskih i logičkih zadataka, stvaranje strategija za analiziranje i rješavanje problema te programiranje, čime se postupno uvodi učenike u svijet digitalne tehnologije.

-

natjecanje namijenjeno učenicima osnovne škole (1. – 8. razred.) Poticati učenike na proširivanje znanja iz informatike i medijske kulture, poticati učenike na dodatno korištenje kamere i računala u različitim situacijama i zanimanjima.

-

Nikola Mihočka, učitelj informatike učenici od 1. do 8. razreda

-

Natjecanje je organizirano na CARNet-ovom sustavu Loomen. Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga “Suradnici u učenju” uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra, CARNet-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Način vrednovanja

-

Ankete, pohvale, priznanja. objava liste 10% najuspješnijih učenika, zahvale i priznanja

Troškovnik

-

0 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

studeni 2020. godine

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

82 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

LEONARDO DA VINCI -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

pobuditi interes učenika za život i rad Leonarda da Vincija na temelju informacija iz povijesnih izvora i literature učenici proučavaju lik i djelo Leonarda da Vincia uz pomoć dobivenih informacija izdvajaju osnovna obilježja humanisma procjenjuje važnost pojedinaca u širenju humanističkih ideja i tekovina. na temelju 3D prikaza (U radionici Leonarda da Vincia) te na temelju lika i djela Leonarda da Vincija učenici raspravljaju o važnosti pojedinaca koji su osuvremenili naš svijet. stvaraju uzročno-posljedične veze među događajima i povijesnim ličnostima procjenjuje važnost brige o kulturnoj baštini. uspoređuju svoja zapažanja sa zapažanjima drugih učenika. Izraditi modele i makete za poučavanje u prostoru škole tražiti nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primijeniti pri rješavanju problema rekonstruirati likovno i vizualno umjetničko djelo povezujući osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela u cjelinu te stvoriti vlastiti uradak

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Učenicima 7. i 8. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Katica Tomrlin, Milan Kos, Zoran Vidaković, učenici 7. i 8. razreda

-

U prvoj etapi učenici će u sklopu nastave povijesti istraživati u knjižnici i na internetu o životu i radu umjetnika i znanstvenika Leonarda da Vincija Istražene podatke organizirati prema kategorijama: život Leonarda da Vincija, putovanja, studije, knjige, izumi, arhitektura, Vitruvijev čovjek, slike, posljednja večera, skice, Traktat o slikarstvu i od njih napraviti preklopnu knjigu (LAPBOOK)

-

-

Na internetu pronaći jednostavne modele Leonardovih izuma (padobran, bicikl, most) i izraditi ih na tehničkoj kulturi

-

Na likovnoj kulturi nacrtati sobu u kojoj se odvijala posljednja večera u geometrijskoj perspektivi, naslikati osobe prisutne na posljednjoj večeri tonskom modelacijom, naslikati suvremenu Mona Lisu u kolorističkoj perspektivi, oblikovati Vitruvijevog čovjeka

-

Izraditi Lapbook / preklopnu knjigu na temu Leonarda da Vincija

-

U sklopu likovne grupe učenici će osmisliti i dizajnirati pozivnicu i plakat za otvorenje izložbe modela i likovnih radova učenika te će sudjelovati u pripremama izložbe učeničkih radova uživo ili on line.

Način vrednovanja

-

Izložba izrađenih modela, dječjih likovnih radova, preklopnih knjiga.

Troškovnik

-

Troškovi fotokopiranja, printanja modela.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Od listopada 2020. do ožujka 2021.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

83 | Stranica


15 ODJELI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

INA - MALI KREATIVCI -

razvijanje mašte i kreativnosti razvijanje pažnje i koncentracije poticanje perceptivnih sposobnosti poticanje suradničkih i prijateljskih odnosa

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

INA je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

voditeljica aktivnosti: Mateja Nemet Andrašević učenici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan školski sat tjedno, ukupno 35 sati aktivnosti kreativnog izražavanja različitim likovnim tehnikama

Način vrednovanja

-

usmenim putem izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

tijekom nastavne godine 2020./2021.

INA - SVAŠTAONICA -

razvijanje mašte i kreativnosti razvijanje pažnje i koncentracije poticanje perceptivnih sposobnosti poticanje suradničkih i prijateljskih odnosa

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

INA je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

voditeljica aktivnosti: Mateja Nemet Andrašević učenici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedan školski sat tjedno, ukupno 35 sati

Način vrednovanja

-

usmenim putem izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom nastavne godine 2020./2021.

85 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI POSTUPAK (ERP) -

pružanje pomoći u savladavanju nastavnih sadržaja poticanje sposobnosti pamćenja i logičkog zaključivanja razvijanje čitalačkih vještina razvijanje pažnje i koncentracije razvijanje radnih navika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ERP je namijenjen učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju 6. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

voditeljica postupka: Mateja Nemet Andrašević učenici

-

1 školski sat tjedno, ukupno 35 sati aktivnosti poticanja razvoja kognitivnih, kompetencija

Način vrednovanja

-

usmena pohvala

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

praktičnih

i

socijalnih

tijekom nastavne godine 2020./2021.

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI POSTUPAK (ERP) -

pružanje pomoći u savladavanju nastavnih sadržaja poticanje sposobnosti pamćenja i logičkog zaključivanja razvijanje čitalačkih vještina razvijanje pažnje i koncentracije razvijanje radnih navika

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ERP je namijenjen učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju 7. razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

voditeljica postupka: Mateja Nemet Andrašević učenici

-

jedan školski sat tjedno, ukupno 35 sati aktivnosti poticanja razvoja kognitivnih, kompetencija

Način vrednovanja

-

usmena pohvala

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

praktičnih

i

socijalnih

tijekom nastavne godine 2020./2021.

86 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

BONTON - PROJEKTNA NASTAVA -

usvojiti vrijednost pristojnog ponašanja vladati manirima uljudnog/pristojnog ponašanja (kod kuće, u školi, kulturno-javnim ustanovama, javnom prijevozu)

-

usvajati kulturne i socijalne norme razvijati istraživački interes i socijalne vještine odgoj za život

-

Učenici KO 6., 7. i 8. razreda Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju Đurđevac Učiteljica Mateja Nemet Andrašević

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

rješavanje problemskih situacija pripremanje scenskih prikaza (dramatizacija) izrada/oblikovanje knjižice bontona

Način vrednovanja

-

izvješćivanje, samoprocjena rada, prezentacija radova (knjiga bontona)

Troškovnik

-

100 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

DAN VOĆA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

uključivanje učenika u rad i aktivnosti zajednice upoznavanje lokalne zajednice s aktivnostima učenika s teškoćama u razvoju poticanje tolerantnog ponašanja i prihvaćanja djece s teškoćama razvijanje kreativnosti i socijalnih vještina kod učenika s teškoćama u razvoju

-

aktivnost je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice i učenici Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

oblikovanje i izrada radova na satovima likovne i tehničke kulture predstavljanje vlastitih radova na izložbenom štandu školske Zadruge

-

usmenim putem izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti i članova lokalne zajednice

Troškovnik

-

300kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

listopad 2020.

Način vrednovanja

87 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

BOŽIĆNI SAJAM -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

uključivanje učenika u rad i aktivnosti zajednice upoznavanje lokalne zajednice s aktivnostima učenika s teškoćama u razvoju poticanje tolerantnog ponašanja i prihvaćanja učenika s teškoćama razvijanje kreativnosti i socijalnih vještina kod učenika s teškoćama u razvoju

-

aktivnost je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice i učenici Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

oblikovanje i izrada radova na satovima likovne i tehničke kulture predstavljanje vlastitih radova na izložbenom štandu

-

usmenim putem izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti i članova lokalne zajednice

Troškovnik

-

300 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prosinac 2020.

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

DAN EDUKACIJSKIH REHABILITATORA -1.3.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

informiranje zajednice o radu edukacijskih rehabilitatora

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena članovima uže zajednice

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izrada plakata o radu edukacijskih rehabilitatora postavljanje plakata u važnim institucijama Grada

Način vrednovanja

-

usmenim putem izražavanjem mišljenja članova lokalne zajednice

Troškovnik

-

100,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ožujak 2021.

88 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DAN OSOBA S DOWN SINDROMOM - 21.3.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

informiranje zajednice o posebnostima Down sindroma

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena članovima uže zajednice

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izrada plakata o Down sindroma postavljanje plakata u važnim institucijama Grada

Način vrednovanja

-

usmenim putem izražavanjem mišljenja članova lokalne zajednice

Troškovnik

-

100,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

ožujak 2021.

Aktivnost program i/ili projekt

SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU - 2.4.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

informiranje zajednice o posebnostima autizma

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena članovima uže zajednice

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izrada plakata o autizmu postavljanje plakata u važnim institucijama Grada

Način vrednovanja

-

usmenim putem izražavanjem mišljenja članova lokalne zajednice

Troškovnik

-

100,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj 2021.

89 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ĐURĐEVO V ĐURĐEVCU -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

uključivanje učenika u rad i aktivnosti zajednice upoznavanje lokalne zajednice s aktivnostima učenika s teškoćama u razvoju poticanje tolerantnog ponašanja i prihvaćanja učenika s teškoćama razvijanje kreativnosti i socijalnih vještina kod učenika s teškoćama u razvoju

-

aktivnost je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice i učenici Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

oblikovanje i izrada radova na satovima likovne i tehničke kulture predstavljanje vlastitih radova na izložbenom štandu

-

usmenim putem izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti i članova lokalne zajednice

Troškovnik

-

300,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj 2021.

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

LIKOVNI NATJEČAJ -

-

uključivanje učenika u rad i aktivnosti šire zajednice upoznavanje lokalne zajednice s aktivnostima učenika s teškoćama u razvoju poticanje tolerantnog ponašanja i prihvaćanja učenika s teškoćama razvijanje kreativnosti i socijalnih vještina kod učenika s teškoćama u razvoju aktivnost je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju te učenicima iz COOR Podravsko sunce, COOR Križevci i COOR Virovitica voditelj aktivnosti: Sanja Flajs Vidaković učiteljice Odjela za učenike s teškoćama u razvoju učenici 1. - 8. razreda Odjela za učenike s teškoćama u razvoju, COOR Podravsko sunce, COOR Križevci i COOR Virovitica, V.osnovna škola Bjelovar oblikovanje i izrada radova na satovima likovne kulture predstavljanje likovnih radova na izložbi online izložba usmenim putem izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti i članova lokalne zajednice ocjenjivanjem žirija

Troškovnik

-

1000,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj 2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

-

-

Način vrednovanja

90 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ŠKOLA PLIVANJA -

obučavanje neplivača i poluplivača za samostalno plivanje ili plutanje razvijanje motoričkih sposobnosti razvijanje zdravstvenih navika i brige o sebi razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi

-

aktivnost je namijenjena učenicima 3. razreda Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učitelj plivanja razrednica Irena Kovačić učenici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost će se provoditi na bazenima uz vodstvo učitelja plivanja

Način vrednovanja

-

provjera snalaženja učenika u vodi pismenim putem - diploma izražavanjem osobnog zadovoljstva sudionika aktivnosti

Troškovnik

-

prema dogovoru

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

nastavna godina 2020./ 2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

ŽIVOTINJE - PROJEKTNA NASTAVA

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

nabrojiti i opisati vrste životinja imenovati, opažati i uspoređivati izgled životinja brinuti o životinjama

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijati istraživački interes i vještine odgoj za život zaštita životinja

-

Učenici KO 2., 3. i 4. razreda, Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju Đurđevac Učiteljica Irena Kovačić, prof.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

istraživanje zapisivanje podataka o istraživanju prezentacija istraživačkog rada oblikovanje slikovnice

Način vrednovanja

-

izvješćivanje, samoprocjena istraživačkog rada, prezentacija slikovnice izložba radova

Troškovnik

-

200,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Tijekom nastavne godine 2020./2021.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

91 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

ŠUMSKI PLODOVI-PROJEKTNA NASTAVA -

nabrojiti vrste šumskih plodova u zavičaju odrediti i razlikovati jestive i nejestive šumske plodove nabroji vrste grmlja i drveća sa šumskim plodovima imenovati, opažati i uspoređivati izgled šumskih plodova uočiti korisnost šumskih plodova u zavičaju razvijati istraživački interes i vještine odgoj za život (zdrava hrana) zaštita prirode

-

Učenici KO 6., 7. i 8. razreda Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju Đurđevac Učiteljica Sanja Flajs-Vidaković, prof. istraživanje u prirodi i u razredu zapisivanje podataka o istraživanju (oblik, veličina, težina plodova) prezentacija istraživačkog rada oblikovanje slikovnice modeliranje plodova izvješćivanje, samoprocjena istraživačkog rada, prezentacija slikovnice izložba radova

Troškovnik

-

400,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Listopad 2020. - svibanj 2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

LJEKARNA IZ PRIRODE - PROJEKTNA NASTAVA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

upoznavanje ljekovitog bilja, utjecaj ljekovitog bilja na zdravlje čovjeka, očuvanje ljekovitog bilja usmeno prenošenje znanja, razvijanje poduzetništva samostalno prepoznavanje bilja razvijati istraživački interes i vještine upoznavanje postupaka spravljanja čajeva, ulja i uvaraka odgoj za život, zaštita prirode

-

Učenici KO 6., 7. i 8. razreda Odjeli za učenike s teškoćama u razvoju Đurđevac, učiteljica Sanja Flajs-Vidaković, prof.

-

Način vrednovanja

-

istraživanje u prirodi, zapisivanje podataka o istraživanju branje i sušenje bilja izrada pripravaka, ekološko pakiranje pripravaka prezentacija istraživačkog rada, izrada herbarija prodaja gotovih proizvoda - prodaja gotovih radova (poticanje razvoja odgoja za poduzetništvo) izvješćivanje, samoprocjena istraživačkog rada prezentacija herbarija, izložba proizvoda ljekovitog bilja

Troškovnik

-

500,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Listopad 2020. - svibanj 2021.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

92 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

PROJEKT “ŽIVIM ZDRAVO” -

razvijati zdrave prehrambene navike razvijati svakodnevne higijenske navike poticati brigu o sebi

-

projekt je namijenjen učenicima 1.odgojno-obrazovne skupine Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljica Marija Dautanec Božić, učenici 1.OOS

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

edukacija učenika izvještaj plakat fotodokumentacija

Način vrednovanja

-

samovrednovanje

Troškovnik

-

100,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKT “SLIKOVNICA”

-

prepoznati važne znamenitosti i obilježja grada Đurđevca (crkva, Stari Grad, Sahara, škola) pokazati i upariti navedena obilježja

-

projekt je namijenjen učenicima 3.odgojno- obrazovne skupine Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Jasmina Debeljak, učenici

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

fotografiranje znamenitosti i obilježja grada Đurđevca bojanje plastificiranje fotografija, izrada slikovnice

Način vrednovanja

-

usmena pohvala izrađena slikovnica

Troškovnik

-

troškovi printanja, plastificiranja, papir

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

93 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

PROJEKT „VELIKE I MALE ŽIVOTINJE“

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prepoznati životinje u Hrvatskoj Sahari razlikovati velike i male životinje (deva, magarac, kokoš) usporediti vanjski izgled životinja (dlaka, boja) prepoznati vrstu hrane koju životinje jedu

-

projekt je namijenjen učenicima 2.odgojno- obrazovne skupine Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

-

Iva Vuk, učenici

-

učenici će posjetiti Hrvatsku Saharu i imenovati životinje koje prepoznaju, uspoređivati karakteristike životinja, fotografirati životinje sukladno sposobnostima, učenici će crtati i /ili bojati slike životinja, lijepiti na plakat, gledati ppt prezentacije sa slikama

-

Način vrednovanja

-

usmena pohvala plakat, ppt prezentacija

Troškovnik

-

troškovi printanja, papir

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

INA - KREATIVNA DRUŽIONICA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

poticati i razvijati kreativnost, izrađivati uporabne predmete od različitih materijala, usvajati nove tehnike rada i kreativnog izražavanja razvijati ekološku svijest i estetske vrijednosti međusobno se družiti i poticati kulturno ponašanje u komunikaciji i socijalnoj interakciji, poštivati pravila ponašanja u skupini primjenjivati pozitivne oblike ponašanja u interakciji s drugima razvijati pozitivnu sliku o sebi, motoričke i perceptivne sposobnosti osigurati učenicima mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 2.- 4. razreda Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Irena Kovačić roditelji i suradnici prema potrebi

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost će se realizirati tijekom školske godine na satovima izvannastavne aktivnosti, jedan sat tjedno (ukupno 35 sati godišnje)

-

uspješnost aktivnosti će se vrednovati usmenim putem, te promatranjem i praćenjem aktivnosti i zainteresiranosti učenika

Troškovnik

-

troškovi materijala i sredstava za rad - 500 kuna

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021. (1 sat tjedno; ukupno 35 sati)

Način vrednovanja

94 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI POSTUPAK (ERP) -

pružati pomoć učenicima u savladavaju nastavnih sadržaja dodatno uvježbati nastavne sadržaje poticati interes za nastavne sadržaje razvijati radne navike

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena učenicima 2.-4. razreda Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Irena Kovačić učenici 1. - 4. razreda Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

-

dva školska sata tjedno, 70 sati godišnje individualiziran pristup svakom učeniku u skladu s njegovim sposobnostima i potrebama individualan rad vrednovanje će se vršiti usmenim i pismenim putem te praćenjem aktivnosti učenika

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

-

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Aktivnost program i/ili projekt

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020.-2021., (1 sat tjedno, ukupno 35 sati)

poštivati pravo na različitost prihvaćati i uvažavati različitost u znanju, sposobnostima, komunikaciji i realizaciji postavljenih zadataka prezentirati život i rad u školi razvijati prijateljski i suradnički odnos učenika, roditelja, učitelja i vanjskih suradnika upoznati i senzibilizirati širu zajednicu za različitosti i specifičnosti u školskoj zajednici aktivnost je namijenjena učenicima, njihovim roditeljima i vanjskim suradnicima

-

učitelji Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

-

Način vrednovanja

-

aktivnosti će biti realizirane u obliku radionica za učenike, roditelje i vanjske suradnike izlaganje uradaka analiza postignuća i rezultata rada sa sudionicima - na temelju razgovora prezentacija u javnim glasilima

Troškovnik

-

500 kuna

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prosinac 2020.

95 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

SURADNJA S UDRUGOM UDOMITELJA „OSMIJEH“ -

uključivanje učenika u rad i aktivnosti šire zajednice razvijanje kreativnosti poticanje komunikacijskih i socijalnih vještina prezentiranje života i rada u školi razvijanje prijateljskog i suradničkog odnosa učenika, udomitelja i učitelja razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnost je namijenjena učenicima Odjela za učenike s teškoćama u razvoju i vanjskim suradnicima

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učitelji Odjela za učenike s teškoćama u razvoju udomitelji i članovi Udruge udomitelja „Osmijeh“ Đurđevac

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

aktivnosti će biti realizirane u obliku letka za učenike i vanjske suradnike te zajedničke radio emisije

Način vrednovanja

-

analiza postignuća i rezultata rada sa sudionicima - na temelju razgovora prezentacija u javnim glasilima

Troškovnik

-

500 kuna

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

travanj 2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

96 | Stranica


16 SPORT


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

MEĐUNARODNI DAN PJEŠAČENJA ‐ ‐

promovirati hodanje kao tjelesnu aktivnost podizanje svijesti učenika o potencijalnoj koristi za zdravlje i kvalitetu života

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

potaknuti učenike na dobrobit hodanja/pješačenja te istaknuti pješačenje kao najzdraviji način kretanja u prometu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐

učiteljica TZK Lidija Martinčić učenici osmih razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐ ‐

učenici sudjeluju u realizaciji aktivnosti priprema za aktivnost uključena je kroz nastavu TZK učenici se natječu u brzom hodanju

Način vrednovanja

fotografiranje,objava na školskim stranicama, vršnjačko vrednovanje

Troškovnik

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

ŠŠD MLADOST ‐

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

15.listopad 2020.

‐ ‐ ‐

poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti poticati etička i moralna načela, poštivanje ljudskog dostojanstva, fair play, tolerancije, nenasilja i kulture sporta organizacija i provođenje sportskih natjecanja potaknuti učenike na dobrobit bavljenje sportskom aktivnošću, razvijati sport i duh razvijati odgojne i kulturne vrijednosti učenika putem školskih sportskih natjecanja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐

učiteljica TZK Lidija Martinčić učenici OŠ Đurđevac

‐ ‐

učenici sudjeluju u realizaciji aktivnosti priprema za aktivnost uključena je kroz nastavu TZK i izvannastavnu aktivnost učenici sudjeluju na sportskim natjecanjima fotografiranje, objava na školskim stranicama, vršnjačko vrednovanje, rezultati natjecanja

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

‐ ‐

Način vrednovanja

Troškovnik

troškovi prijevoza, organizacije natjecanja

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom šk.god.2020./2021.

98 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

SVJETSKI DAN SPORTA - ULTIMATE FRIZBI ‐

razvijati navike tjelesnog vježbanja kod učenika pobuditi interes za nastavno područje promicanje fair - playa novom igrom

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

poticanje učenika na nenasilje, poštivanje pravila, socijalizaciju te poboljšanje zdravlja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljica TZK Lidija Martinčić učenici osmih razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

učenici sudjeluju u realizaciji aktivnosti priprema za aktivnost uključena je kroz nastavu TZK sportski tereni oko škole

Način vrednovanja

anketiranje učenika vršnjačko vrednovanje

Troškovnik

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj, 2021. godine

99 | Stranica


17 OSTALO


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

POUČAVANJE KAKO UČITI

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

istraživanje o navikama učenja učenika petih razreda poučavanje kako efikasno organizirati vrijeme za učenje poučavanje kako efikasno organizirati prostor za učenje poučavanje tehnikama učenja uvježbavanje tehnika učenja

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim razrednim odjelima petih razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

psihologinja Marija Sladoljev

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

dvije radionice u svakom razrednom odjelu (Organizacija vremena i prostora, Vještine učenja)

Način vrednovanja

-

evaluacijski listić koji ispunjava učenik na kraju radionice

Troškovnik

-

100 kn za potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

dvije radionice tijekom listopada 2020.

Aktivnost program i/ili projekt

OBILJEŽAVANJE TJEDNA PSIHOLOGIJE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

poticanje kreativnog mišljenja populariziranje psihologije među učenicima, učiteljima i roditeljima

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim razrednim odjelima drugog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

psihologinja Marija Sladoljev

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

radionica u svakom razrednom odjelu drugog razreda

Način vrednovanja

-

evaluacijski listić koji ispunjava učenik na kraju radionice

Troškovnik

-

100 kn za potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

jedna radionica tijekom Tjedna psihologije (veljača 2021.)

101 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

RAD S POTENCIJALNO DAROVITIM UČENICIMA -

poticanje kreativnog mišljenja poticanje kognitivnih sposobnosti poticanje osobnog rasta i razvoja rad na socijalnim vještinama poticanje razvoja pozitivne slike o sebi skupina potencijalno darovitih učenika trećeg razreda skupina potencijalno darovitih učenika četvrtog razreda

-

psihologinja Marija Sladoljev

-

-

aktivnosti predviđene međunarodnim projektom GiftedHUHR za učenike trećih razreda (radionice, Olimpijada izvrsnosti, prekogranični kamp) radionice kontinuirano tijekom školske godine za učenike trećih i četvrtih razreda evaluacijski listić koji ispunjavaju učenici na kraju radionica te roditelji na kraju nastavne godine usmene povratne informacije učenika nakon provedenih aktivnosti 100 kn za potrošni materijal

-

dvije radionice mjesečno tijekom nastavne godine 2020./2021.

-

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost program i/ili projekt

EMOCIONALNO OPISMENJAVANJE -

osvještavanje emocija povezivanje emocija sa svakodnevnim i osobnim iskustvom poticanje razredne rasprave o osjećajima i svojim iskustvima vezanim za te osjećaje

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici četvrtog razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

psihologinja Marija Sladoljev

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

četiri radionice tijekom nastavne godine

Način vrednovanja

-

evaluacijski listić koji ispunjavaju učenici na kraju ciklusa radionica evaluacijski listić koji ispunjavaju roditelji na kraju ciklusa radionica usmene povratne informacije učenika nakon provedenih aktivnosti

Troškovnik

-

100 kn za potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

četiri radionice tijekom cijele nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

102 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

VEČER MATEMATIKE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

popularizacija matematike među mladima razvijanje međusobne suradnje rješavanje matematičkih problema kroz zanimljive, interaktivne radionice poticanje logičkog mišljenja i matematičkih sposobnosti

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

zainteresiranim učenicima i roditeljima 1.- 8. razreda

-

-

učiteljice matematike: Jasmina Filipović Konjarek, Štefica Šadek, Ana Cenkovčan i učiteljice razredne nastave Hrvatsko matematičko društvo (HMD) sudionici obilaze „matematičke stanice“ i odabiru aktivnosti u kojima će sudjelovati sudionici rješavaju matematičke zadatke kroz zanimljive, interaktivne radionice i igre sudjelovanje u Kahoot kvizu, Escape room

Način vrednovanja

-

izvješće o broju sudionika i njihovo sudjelovanje u aktivnostima

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prosinac 2020. godine

Aktivnost program i/ili projekt

DAN BROJA

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

istražiti povijest broja  otkriti zanimljivosti o poznatoj matematičkoj konstanti istražiti odnos između duljine kružnice i njezina promjera prepoznati kao iracionalan broj razvijati pozitivan odnos prema matematici

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

zainteresiranim učenicima sedmih i osmih razreda

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice matematike: Jasmina Filipović Konjarek i Ana Cenkovčan

-

istraživački rad i izrada prezentacija i plakata o poznatoj matematičkoj konstanti istraživanja potkrijepiti pomoću GeoGebra apleta izrada Kahoot kviza

Način vrednovanja

-

prezentacija, kviz, natjecanje

Troškovnik

-

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

ožujak 2021.

103 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

KLOKAN BEZ GRANICA -

popularizacija matematike među mladima produbljivanje matematičkog znanja i sposobnosti učenika razvijanje apstraktnog mišljenja te logičkog zaključivanja

-

učenicima od 2. do 8. razreda zainteresiranim za natjecanje iz matematike

-

učiteljice matematike: Jasmina Filipović Konjarek, Štefica Šadek, Ana Cenkovčan, Jelena Sabljić i učiteljice razredne nastave Hrvatsko matematičko društvo (HMD)

-

natjecanje

-

praćenje napredovanja, plasman na natjecanju, pohvale, nagrade i priznanja

Troškovnik

-

kotizacija po učeniku 15 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021.

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

Aktivnost program i/ili projekt

SIGURNOST NA INTERNETU (UČITELJICA DAVORKA HRŽENJAK)

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

edukacija i informiranje učenika o komunikaciji na Internetu isticanje pravila prihvatljivog korištenja Interneta upoznavanje učenika s potencijalnim opasnostima na Internetu ukazivanje na oblike nasilja na Internetu prevencija zlostavljanja na Internetu

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijanje svijesti o problemu nasilja na Internetu

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Davorka Hrženjak, učitelj informatike učenici 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.d, 7.d, 8.a, 8.c, 8.d razreda

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razgovor, radionica prikazivanje kratkih filmova igranje interaktivnih igara (radoznalci u akciji) izrada plakata

-

povratna informacija učenika (jesu li osvijestili problem sigurnosti na Internetu)

Troškovnik

-

potrošni materijal (papir, toner)

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

siječanj, veljača 2021.

Način vrednovanja

104 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

9. MEĐUNARODNA OLIMPIJADA ENGLESKOGA JEZIKA - HIPPO 2021 (9TH INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD - HIPPO 2021)

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

motivirati učenike za učenje stranih jezika razvijati vještine čitanja s razumijevanjem, slušanja, pisanja te govornih sposobnosti primijeniti stečeno znanje u svakodnevnim situacijama

-

učenicima 4. - 8. razreda koji pokazuju interes za natjecanje

-

Arijana Lenardić, učiteljica Engleskoga jezika, koordinatorica školske razine natjecanja Darija Car, učiteljica Engleskoga jezika Ivan Grgec, učitelj Engleskoga jezika Maja Mlinarić Horvat, učiteljica Engleskoga jezika

-

preliminarni krug natjecanja - školska razina (veljača 2021.) polufinale natjecanja - državna razina (ožujak 2021.) finale natjecanja - međunarodna razina (svibanj 2021.)

-

samovrednovanje i međusobno vrednovanje učenika formativno vrednovanje učenika ostvareni rezultati na natjecanju i prigodne nagrade kotizacija po učeniku 40kn troškovi prijevoza na državnu i međunarodnu razinu natjecanja

-

tijekom nastavne 2020. / 2021. godine s pojačanim radom od siječnja do svibnja

-

FESTIVAL ENGLESKOGA JEZIKA ENGLISH ALL AROUND, ZAGREB (ENGLISH ALL AROUND 2021 - CELEBRATING PASSION FOR ENGLISH)

Aktivnost program i/ili projekt -

motivirati učenike za učenje stranih jezika razvijati samopouzdanje pri uporabi engleskoga jezika izraziti svoje mišljenje i kreativnost putem engleskoga jezika pokazati talent, znanja, sposobnosti i vještine na engleskome jeziku primijeniti stečeno znanje u svakodnevnim situacijama

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razrednog odjela koji pokazuju interes za natjecanje

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Arijana Lenardić, učiteljica Engleskoga jezika, koordinatorica natjecanja za OŠ Đurđevac (organizator: Privatna umjetnička gimnazija, Zagreb)

-

sudjelovanje na državnom Festivalu engleskoga jezika „English All Around“ u Zagrebu u nekoliko ponuđenih izazova: Filmski izazov, Glazbeni izazov, Izazov priče, Dramski izazov, Izazov izlaganja, Izazov govorenja, Izazov sricanja

Način vrednovanja

-

samovrednovanje i međusobno vrednovanje učenika formativno vrednovanje učenika ostvareni rezultati na natjecanju i prigodne nagrade

Troškovnik

-

troškovi prijevoza u Zagreb

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./2021. godine s pojačanim radom od siječnja do travnja

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

105 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

razvijati svijest o važnosti i poštivanju kruha i plodova zemlje prigodnim programom, pjesmom i blagoslovom zahvaliti za kruh i plodove zemlje s učenicima razgovarati o problemu gladi u svijetu i promišljati o idejama za slavlje zadnjeg dana nastave kako bismo izbjegli uništavanje i bacanje hrane zadnjeg dana nastave

-

učenicima i djelatnicima OŠ Đurđevac

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici, učiteljice i učitelji, učiteljica glazbene kulture, vjeroučitelji i župnik Marko Rac

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

izvođenje i prisustvovanje na prigodnom programu i blagoslovu priprema kolača i kruha

Način vrednovanja

-

pohvale, školske web stranice

Troškovnik

-

potrošni materijal

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

listopad 2020.

Aktivnost program i/ili projekt

IZRADA BOŽIĆNIH JASLICA -

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Izrada božićnih jaslica radi proslave Kristova rođenja i uljepšavanje školskog interijera. Vizualizacija događaja Isusova rođenja kako bi učenici u sklopu nastave vjeronauka što bolje doživjeli okolnosti i događaj Isusova rođenja.

-

Svim učenicima, djelatnicima i posjetiteljima škole.

-

Učitelj likovne kulture Zoran Vidaković, vjeroučitelji Branko Maznik, Sanja Vlah Maznik i Jelica Mrak, učenici.

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

Izrada jaslica u hodniku škole.

Način vrednovanja

-

Školski list i web stranica škole.

Troškovnik

-

Vezani uz nabavu materijala za izradu.

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

prosinac 2020. godine.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

106 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

MATHEMA U KOPRIVNICI / ZLATNA DOLINA MATEMATIKE U POŽEGI

Aktivnost program i/ili projekt -

poticanje logičkog mišljenja i matematičkih sposobnosti popularizacija matematike među mladima razvijanje međusobne suradnje članova ekipe

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenicima od 3. do 8. razreda koji pokazuju interes za natjecanje iz matematike

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učiteljice matematike: Jasmina Filipović Konjarek, Štefica Šadek, Ana Cenkovčan i učiteljice razredne nastave

-

ekipno ili individualno natjecanje iz matematike

-

praćenje napredovanja, plasman na natjecanju, pohvale, nagrade i priznanja

Troškovnik

-

kotizacija po ekipi oko 150 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne godine 2020./2021

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta Način vrednovanja

MATILDA I KNJIŽNIČARKA RADIONICE S IVANKOM FERENČIĆ MARTINČIĆ

Aktivnost program i/ili projekt Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

proširiti interes učenika za slobodnim čitanjem moderne tematike poticati kreativnost i maštu

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici 3. i 4. razreda razvijanje dječje kreativnosti i slobodnog čitanja

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

knjižničarka Nataša Švaco, učitelj Zoran Vidaković knjižničarka Ivanka Ferenčić Martinčić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

likovno-literarno sijelo

Način vrednovanja

-

anketa, interaktivni razgovor, izbor najbolje ilustracije

Troškovnik

-

nabava likovnog materijala - 100,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./21. godine

107 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

SUSRET SA SUVREMENIM AUTOROM

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

proširiti interes za čitanjem kod učenika promicati čitanje knjiga moderne tematike prepoznati roman kao posebnu vrstu i oblik u književnosti

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici PN prepoznavanje i primjena glume u nastavi

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

knjižničarka Nataša Švaco, gost autor

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

posteri povodom Mjeseca hrvatske knjige

Način vrednovanja

-

evaluacijski listići, pisanje osobnih dojmova učenika

Troškovnik

-

nabava knjiga za knjižnicu 500,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

tijekom nastavne 2020./21. godine

Aktivnost program i/ili projekt

SUSRET S KREATIVNIM AUTOROM ZA NAJMLAĐE ČITAČE

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

poticati interes učenika za čitanjem poticati kreativnost i maštu ukazati na važnost čitanja u ranoj dobi

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

učenici 1. i 2. razreda spoznati važnost slikopriče u početnom čitanju i vizualizaciji

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

-

knjižničarka Nataša Švaco, Alfa, književnik

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

-

susret

Način vrednovanja

-

anketa i razgovor

Troškovnik

-

kupnja slikovnica 200,00 kn

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svibanj 2021. godine

108 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Aktivnost program i/ili projekt

PROJEKT: MALI HUMANITARKO-ODGOJ ZA HUMANOST -

-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Promicati humanitarno pomaganje i djelovanje učenika petih razreda osnovne škole organizirati i poticati dobrovoljni rad usmjeren prema potrebitima i održivi razvoj koji će potaknuti društveni razvoj i socijalnu osjetljivost na području Koprivničko-križevačke županije. Učenici u svojim sredinama uočavaju socijalno osjetljive pojedince i skupine ljudi kojima je potrebna pomoć humanitarnih organizacija i pojedinaca kako bi zadovoljili svoje osnovne životne potrebe. Kroz različite aktivnosti učenici usvajaju znanja i vještine za organiziranjem i provođenjem različitih volonterskih i humanitarnih aktivnosti s ciljem poboljšanja životnog standarda potrebitih osoba, a ujedno usvajaju brojna znanja i vještine kao i pozitivne stavove s ciljem razvoja aktivnog građanstva u budućnosti. Učenik: zaključuje o razlozima postojanja humanitarnih organizacija na lokalnom području,  opisuje razvoj organizacije Crvenog križa i polumjeseca kroz povijest, ali ima saznanja i o razvoju lokalnih organizacija humanitarnog karaktera,  objašnjava koncept humanosti i humanog postupanja prema svojim sugrađanima,  povezuje temeljna načela organizacije Crvenog križa s djelovanjem u svakodnevnom životu na lokalnoj i državnoj razini,  objašnjava važnost civilizacijskih dostignuća u području humanosti, ali prepoznaje i važnost djelovanja na lokalnoj razini,  zaključuje o važnosti humanog djelovanja prema ljudima u potrebi,  razvija pozitivan stav prema humanitarnom radu, volonterskom radu i društveno je senzibiliziran,  objašnjava ciljeve i uloge humanitarnih organizacija i akcija u kojima sudjeluje ili se može aktivirati,  raspravlja o važnosti humanitarnih aktivnosti s naglaskom na lokalna društva Crvenog križa

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Svi učenici 5.razreda (5.a,b, c, d i e)

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta

Učiteljica Katarina Ređep i Antonija Habajec (društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije)

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Projekt će se organizirati na jednom školskom satu u 5.razredu, a kviz kojim će se to gradivo vrednovati će se raditi kod kuće na računalu

Način vrednovanja Troškovnik Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rezultati na kvizu nakon provedenog predavanja Nije predviđen troškovnik Prvo polugodište u školskoj godini 2020./2021.

109 | Stranica


Školski kurikulum - 2020./2021.

Na temelju članka 28. stavka 7. i članka 118. stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 58. stavka 1. podstavka 5. Statuta OSNOVNE ŠKOLE GRGURA KARLOVČANA i Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta OSNOVNE ŠKOLE GRGURA KARLOVČANA, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole te uz mišljenje Vijeća roditelja, Školski odbor na 33. sjednici održanoj 7. listopada 2020. godine, donosi ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

KLASA: 003-05/20-02/19 URBROJ: 2137-37-20-1

110 | Stranica