Page 1

OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA ĐURĐEVAC IZRADILE: LJUBICA VUKOVIĆ, MARIJANA KRALJ, MARIJANA BUŠIĆ, IVA SULIMANEC 4. RAZRED HRVATSKI JEZIK 1.HRVATSKI JEZIK NEDOVOLJAN - nije usvojio kljuĉne pojmove - ne poštuje pravopisne norme - nije usvojio vrste rijeĉi - ne pokazuje interes za rad DOVOLJAN - djelomiĉno usvojio kljuĉne pojmove - uz poticaj i ponavljanje djelomiĉno poštuje pravopisnu normu - usvojio najosnovnija znanja o vrstama rijeĉi - sklon izbjegavanju obveza DOBAR - nesiguran u razumijevanju pojedinih usvojenih kljuĉnih pojmova - u radu potrebno poticanje na uoĉavanje odreĊenih pojmova i sadržaja - ponekad nesamostalan u primjeni steĉenog znanja i vještina VRLO DOBAR - razumije usvojene kljuĉne pojmove - primjenjuje pravila pravopisne norme - prepoznaje i razlikuje vrste rijeĉi - pokazuje interes za nastavne sadržaje ODLIĈAN - u potpunosti je usvojio kljuĉne pojmove - razumije definicije i samostalno ih koristi u rješavanju postavljenih zadataka - logiĉki povezuje steĉena znanja i donosi zakljuĉke 2. KNJIŽEVNOST NEDOVOLJAN - nije usvojio kljuĉne pojmove - ima poteškoća u pravilnom oblikovanju izgovorne cjeline, ne razumije proĉitano - ne zamjećuje i odreĊuje temu u književnom tekstu - ne uoĉava odnose meĊu likovima - ne uoĉava osnovna obilježja pjesme, proznog teksta, igrokaza


DOVOLJAN - usvojio najosnovnije kljuĉne pojmove, ne razumije svaki proĉitani tekst - uz pomoć zamjećuje i odreĊuje temu u književnom tekstu kao i odnose meĊu likovima - teže se snalazi u pripovijedanju - uz pomoć uoĉava osnovna obilježja pjesme, priĉe, igrokaza DOBAR - ne razumije sve usvojene kljuĉne pojmove - teže odreĊuje pojedinosti u tematsko – sadržajnom sloju - djelomiĉno razumije proĉitano, na poticaj ispravlja pogrješke u ĉitanju - ponekad ne uoĉava odnose meĊu likovima - djelomiĉno uoĉava osnovna obilježja pjesme, priĉe, igrokaza VRLO DOBAR - usvojio kljuĉne pojmove i razumije ih - imenuje i razlikuje osnovna obilježja pjesme, pripovijetke, dj. romana, igrokaza -ĉita teĉno poštujući vrjednote govornoga jezika, na poticaj ispravlja pogrješke u ĉitanju ODLIĈAN -u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove, razumije ih, samostalno ih koristi u prezentiranju znanja - toĉno i izražajno ĉita, razumije proĉitano - oblikuje i izražava sud o likovima, prati odnose meĊu likovima - imenuje i razlikuje osnovna obilježja pjesme, basne, bajke, pripovijetke, djeĉjeg romana 3.LEKTIRA

NEDOVOLJAN - uĉenik nije proĉitao lektirno djelo - ne pokazuje interes za rad - sklon izbjegavanju obveza DOVOLJAN - uĉenik je proĉitao lektirno djelo, ne razumije tekst - djelomiĉno imenuje likove - ne poštuje postavljene i dogovorene rokove za ĉitanje i donošenje bilježaka DOBAR - uĉenik uz pomoć sažeto prepriĉava proĉitani sadržaj lektirnog djela - djelomiĉno poštuje postavljene rokove za ĉitanje i donošenje bilježaka VRLO DOBAR - uĉenik je proĉitao lektirno djelo poštujući postavljene rokove za ĉitanje i donošenje bilježaka - urednost i valjanost uĉenikovih bilježaka vrlo dobra ODLIĈAN - uĉenikovo pismeno i usmeno razumijevanje proĉitanog lektirnog djela primjerno


- bilješke uredne i valjane - uĉenik je samostalan i uspješan u raspravi o proĉitanom lektirnom djelu

4.DOMAĆE ZADAĆE - valja redovito pisati domaće zadaće radi uvježbavanja i utvrĊivanja nauĉenog gradiva te stjecanja potrebnih radnih navika - 3. nenapisana zadaća ima za posljedicu ocjenu nedovoljan 5.JEZIĈNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE NEDOVOLJAN - nije usvojio kljuĉne pojmove - ĉita teže uz stalne pogrješke, ne razumije proĉitano, ne prepriĉava - piše pravopisno i gramatiĉki netoĉno DOVOLJAN - kljuĉne pojmove je djelomiĉno usvojio, ne razumije ih, ne zna ih objasniti niti primijeniti u tekstu - ĉita teže, griješi u ĉitanju, teže razumije proĉitano - otežano se govorno i negovorno sporazumijeva DOBAR - nije usvojio sve kljuĉne pojmove - teže ĉita višesložne rijeĉi, djelomiĉno razumije proĉitano, ispravlja pogrješke u ĉitanju na poticaj - u opisivanju i stvaranju priĉe uspješan uz poticaj - u pisanju nedosljedan u poštivanju pravopisne norme VRLO DOBAR - usvojio je kljuĉne pojmove i razumije ih - uglavnom ĉita izražajno poštujući vrednote govornoga jezika ODLIĈAN - u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove, razumije ih i samostalno ih koristi - izražajno ĉita, razumije proĉitano, poštuje reĉeniĉni naglasak i intonaciju te ostale vrednote govorenoga jezika - piše uredno, toĉno i ĉitljivo poštujući pravila pisanja vješto koristeći steĉena znanja 6. MEDIJSKA KULTURA NEDOVOLJAN - nije usvojio kljuĉne pojmove, ne razumije ih, ne zna ih objasniti - ne pokazuje interes za nastavno podruĉje DOVOLJAN - djelomiĉno usvojio kljuĉne pojmove, ne razumije ih, ne zna ih objasniti niti primijeniti u nastavi - ne razlikuje pojmove djeĉji igrani film, dokumentarni, crtani film


- nesamostalan u crtanju stripova i scenskoj improvizaciji DOBAR - nije usvojio sve kljuĉne pojmove - ne uoĉava obilježja dokumentarnog filma - teže zamjećuje sliĉnosti i razlike izmeĊu filma i književnog djela prema kojem je snimljen VRLO DOBAR - usvojio je kljuĉne pojmove i razumije ih - zamjećuje osnovna obilježja dokumentarnog filma - razlikuje obavijesne i zabavne mogućnosti raĉunala - iskazuje vlastiti doživljaj književnog djela i filma ODLIĈAN - u potpunosti je usvojio kljuĉne pojmove, razumije ih i samostalno ih može koristiti - samostalno zamjećuje osnovna obilježja dokumentarnog filma - uoĉava sliĉnosti i razlike izmeĊu filma i književnog djela prema kojem je snimljen - razlikuje obavijesne i zabavne mogućnosti raĉunala - uspješno se služi u knjižnici rjeĉnikom i školskim pravopisom

MATEMATIKA

USMENO ISPITIVANJE ODLIĈAN -probleme rješava samostalno, lako i temeljito modificirajući poznate strategije ili kreirajući nove, gotovo uvijek toĉno -uspješno rješava teže zadatke -odabire matematiĉke postupke koji najviše odgovaraju zadatku i primjenjuje ih bez pogrješke i primjerenom brzinom -poznate ideje i koncepte primjenjuje u novim situacijama -svoje postupke i ideje može objasniti jasno, precizno i sa sigurnošću -provjerava rješenja (na više naĉina) -dobro poznaje i primjenjuje matematiĉke teoreme i pravila -u radu je koncentriran i marljiv -samostalno rješava i najteže zadatke -aktivno se ukljuĉuje u rad davanjem ideja i postavljanjem pitanja -zadatke rješava primjerenom brzinom i uspjeva riješti gotovo sve zadatke -pomaže drugima -javlja se kako bi riješio zadatke pred ploĉom -bilježnica je potpuna i uredna -na sat dolazi pripremljen

VRLO DOBAR


-probleme rješava uglavnom samostalno, umjereno brzo, birajući najbolje strategije i uglavom toĉno -snalazi se i u težim zadacima uz minimalne greške -poznate ideje i koncepte uspješno primjenjuje u poznatim situacijama -svoje postupke i ideje može objasniti s nešto jasnoće i preciznosti, ponekad se koristeći odgovarajućom matematiĉkom terminologijom -provjerava rješenja i pogrješke bez problema i samostalno ih ispravlja -dobro poznaje kljuĉne pojmove i primjenjuje ih uz manju pomoć -u radu je koncentriran i marljiv -samostalno rješava većinu zadataka -povremeno se ukljuĉuje u rad davanjem ideja i postavljanjem pitanja -pred ploĉu izlazi uglavnom uz poticaj -bilježnca je potpuna i uredna -na sat dolazi pripremljen

DOBAR - probleme rješava uz ograniĉenu pomoć, ĉesto toĉno -bez većih problema rješava poznate, srednje teške zadatke -sporiji je u rješavanju zadataka -probleme rješava uz ograniĉenu pomoć, ĉesto toĉno -bez većih problema rješava poznate, srednje teške zadatke -sporiji je u rješavanju zadataka -za postupke koje primjenjuje daje odgovarajuća, ali nepotpuna i nesigurna objašnjenja, rijetko koristeći matematiĉku termiologiju -nove ideje i koncepte prihvaća prihvaća uz teškoće, ali ih uspijeva kasnije primjeniti u poznatim situacijama -samo povremeno provjerava rješenja -uoĉava pogrješku ako je na nju upozoren i samostalno ju ispravlja -uglavnom poznaje kljuĉne pojmove i primjenjuje ih uz ograniĉenu pomoć -uglavnom marljivo radi na satu -trudi se samostalno rješavati zadatke -ako ne razumije, traži pomoć -bilježnica je uglavnom potpuna i uredna DOVOLJAN -uĉenik sporo uz veću uĉiteljiĉinu/uĉiteljevu pomoć rješava jednostavne tipove zadataka -u stanju je riješiti tek osnovne zadatke -spor je u rješavanju zadataka -za postupke koje koristi daje tek djelomiĉno toĉna, nepotpuna i nesigurna objašnjenja, ne koristeći matematiĉku terminologiju -nove ideje i koncepte prihvaća uz teškoće i može ih primjeniti tek na najjednostavnijim primjerima -rješenja provjerava rijetko i tek na poticaj -uoĉava pogrješku na koju je upozoren i ispravlja ju uz pomoć


-djelomiĉno usvojio kljuĉne pojmove i primenjuje ih uz pomoć - na satu ne radi i ne sudjeluje u raspravi -ometa druge u radu -ne piše u bilježnicu, ĉesto je nema, bilježnica je nepotpuna i neuredna -na sat dolazi nepripremljen i bez potrebnog pribora NEDOVOLJAN -uĉenik ni uz uĉiteljiĉinu/uĉiteljevu pomoć ne uspijeva toĉno riješiti najlakše tipove zadatake -postupke koje primjenjuje ne razumije i ne zna objasniti -ne provjerava rješenja -ne uoĉava pogrješku na koju je upozoren i ne zna ju ispraviti -ne poznaje kljuĉne pojmove i nije ih u stanju primijeniti -na satu ne radi i ne sudjeluje u raspravi -ometa druge u radu -ne piše u bilježnicu, ĉesto je nema, bilježnica je nepotpuna i neuredna -na sat dolazi nepripremljen i bez potrebnog pribora

PISMENO PROVJERAVANJE

0%-51% nedovoljan (1) 52%-61% dovoljan(2) 62%-81% dobar(3) 82%-91% vrlo dobar(4) 92%-100% odliĉan(5) Pismene provjere-poslije svake nastavne cjeline provjerava usvojenosti pojedinog gradiva(jednom do dva puta mjeseĉno). Usmeno ispitivanje -uĉenik rješava zadatke na ploĉi -svaki rješava isti broj zadataka(numeriĉkih,tekstualnih i problemskih)

DOMAĆE ZADAĆE Povemeno kontroliranje toĉnosti zadaće. ODLIĈAN Domaće zadaće piše redovito, uredno i toĉno. Vješt u kodiranju uvjeta zadataka. Ima osobit smisao za isticanje važnih podataka. Rješenja ĉesto originalna.


VRLO DOBAR Domaće zadaće piše redovito, uredno i toĉno. Racionalno koristi prostor. Složenije probleme ne uspijeva samostalno riješiti.

DOBAR Domaće zadaće piše uglavnom redovito, ĉitko i uredno, ne uvijek i u cijelosti toĉno i samostalno.

DOVOLJAN Domaće zadaće piše neredovito. Nedovoljno uredan. Rješenja netoĉna, a postupci manjkavi.

NEDOVOLJAN Ne piše domaće zad

PRIRODA I DRUŠTVO NEDOVOLJAN - nije usvojio kljuĉne pojmove, ne razumije ih, ne zna ih objasniti - nije aktivan na satu, ne suraĊuje, nije zainteresiran za predmet -nedostaje mu predznanje -ne izvršava svoje obaveze

DOVOLJAN - kljuĉne pojmove je djelomiĉno usvojio, ali ih ne razumije i ne zna ih objasniti - nije aktivan na satu, nije previše zainteresiran za predmet - ne uĉi s lakoćom, brzo i lako odustaje -povremeno se ukljuĉuje u skupnim radovima

DOBAR - nije usvojio sve kljuĉne pojmove - poznate kljuĉne pojmove zna objasniti - povremeno aktivan na satu - zaostaje za ostalima u radu - produbljuje svoja znanja na poticaj -suraĊuje u skupnim radovima VRLO DOBAR


- kljuĉne pojmove je usvojio, razumije ih, ali ih ne zna u potpunosti objasniti niti koristiti u svakodnevnom životu - sposoban je za samostalno uĉenje - zainteresiran, ali nedovoljno aktivan na satu - traži dodatno objašnjenje i kada to nije potrebno -istražuje i produbljuje svoje znanje ODLIĈAN - potpuno usvojio kljuĉne pojmove, razumije ih, zna ih objasniti i koristiti u svakodnevnom životu - pri usvajanju znanja služi se razliĉitim izvorima - brzo i lako izvodi zakljuĉke - sposoban je za samostalno uĉenje - aktivan je na satu i zainteresiran za rad -oblikuje pozitivan vrijednosni stav prema okolini PISMENO PROVJERAVANJE 0%-49% nedovoljan (1) 50%-62% dovoljan(2) 63%-78% dobar(3) 79%-89% vrlo dobar(4) 90%-100% odliĉan(5) Svaka cjelina provjerava se usmeno i pismenim provjerama.Vrednuju se praktiĉni radovi koji prate pojedine cjeline.

LIKOVNA KULTURA 1. RISANJE DOBAR: -crte povlaĉi nesigurno, bez kontrole, rastreseno -nema dovoljno samopouzdanja, u radu traži pomoć -potrebno razvijati psihomotoriku -nije u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove VRLO DOBAR: -postupno se razvija vizualna percepcija -crtom izražava vlastite ideje -dobra prostorna orijentacija -crtež organiziran, ali bez proporcija -jasno uoĉava i izražava prostor -prepoznaje elemente kompozicije u crtežu -usvojio kljuĉne pojmove ODLIĈAN: -vizualno opaža i doživljava obrisne strukture crte u okružju -pokazuje osjetljivost za kontraste crta i funkciju crta u spontanom likovnom izražavanju i stvaranju -crtež slobodan, izražajan, bogat detaljima


-uoĉava odnose proporcija -izrazita prostorna orijentacija -crtež ljudske figure ima sve dijelove, a figura naznaĉen pokret -racionalno koristi prostor za risanje -uoĉava i prepoznaje elemente kompozicije -istiĉe se maštovitošću i slobodom komuniciranja -istražuje i uoĉava razliĉite crte i njihove tokove -uĉenik je u potpunosti usvojio sve kljuĉne pojmove

2. SLIKANJE DOBAR: -slabiji interes za izražavanje bojom -sadržaj nejasan -razlikuje osnovne boje i izvedene boje -uoĉava nijanse boja -nije u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove VRLO DOBAR: -opaža, razmišlja i pamti kromatske i akromatske boje -u slikama je naglašen toplo-hladni i svijetlo-tamni kontrast -slika koristeći se nijansama boja -uoĉava optiĉko miješanje boja -usvojio kljuĉne pojmove ODLIĈAN: -vizualno opaža i doživljava lokalne kromatske i akromatske tonove u okružju -pokazuje osjetljivost za kontraste boja i tonove boja u spontanom likovnom izražavanju -razlikuje sve boje -slike bogate detaljima -motive uzima iz svoga okružja i narodnih obiĉaja -rado promatra reprodukcije u ĉitanci i djela iz hrvatske likovne i etnografske baštine -slika koristeći se nijansama boja -poznaje postupak rekompozicije i redefinicije -postupno usvaja kljuĉne pojmove 3. OBLIKOVANJE U PROSTORU DOBAR: -nesiguran u oblikovanju, graĊenju i sastavljanju, ali zainteresiran -izražava kompoziciju oblika u prostoru -nije u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove VRLO DOBAR: -zainteresiran za oblikovanje u prostoru -oblikovani predmeti stabilni i proporcionalni -ponekad u radu nedostaje ideja i maštovitost pa odustaje od rada ili kopira od


drugih uĉenika -usvaja znaĉenje pojma tlocrt -usvojio kljuĉne pojmove ODLIĈAN: -vizualno opaža i doživljava jedostavne i složene oblike i prostor u okružju -u spontanom izražavanju i stvaranju pokazuje senzibiltet za kontraste volumena i prostora, masu i odnos prostora i mase -rado oblikuje glinamolom, glinom, plastelinom -vrlo spretan i zainteresiran za graĊenje i sastavljanje -oblikuje maketu svog mjesta -izraĊuje plakate koristeći odnos slike i teksta -razlikuje razliĉite vrste dizajna -uĉenik je u potpunosti usvojio sve kljuĉne pojmove

4. ODGOJNI UČINCI RADA

DOBAR: -potrebno ga je poticati na rad i razvijati interes i samopouzdanje -nije dovoljno strpljiv i ustrajan VRLO DOBAR: -potrebno je i nadalje razvijati radoznalost, ustrajnost, strpljivost i samopouzdanje u vlastitom kreativnom izražavanje u oblikovanju ODLIĈAN: -istiĉe se radoznalošću, vizualnim opažanjem, razmišljanjem i pamćenjem -pokazuje samopouzdanje u vlastiti kreativan likovno-izražajni i oblikovni rad -izražava vlastite ideje, misli, spoznaje i doživljaje iz vlastitog iskustva i okružja -siguran, samostalan, uredan i ustrajan -strpljivo izvršava svoje obveze i aktivno suraĊuje u radu skupine -sudjeluje u ureĊenju razrednog panoa

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1. MOTORIČKA ZNANJA ODLIĈAN: - motoriĉka znanja primjerena -fond motoriĉkih znanja iznad prosjeka -u potpunosti savladava potrebna motoriĉka znanja -u potpunosti je usvojio sve kljuĉne pojmove VRLO DOBAR: -motoriĉka znanja primjerena dobi uĉenika -motoriĉka znanja u granicama svladanosti -usvojio sve kljuĉne pojmove


DOBAR: -motoriĉka znanja zadovoljavajuća -fond motoriĉkih znanja je ispod prosjeka -nije u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove 2. MOTORIČKA DOSTIČNUĆA ODLIĈAN: -motoriĉka dostignuća iznad prosjeka -pokazuje napredovanje u svim motoriĉkim dostignućima -u potpunosti je usvojio sve kljuĉne pojmove

VRLO DOBAR: -motoriĉka dostignuća dobra, bolja od prethodnih -motoriĉka dostignuća u granicama prosjeĉnosti -usvojio sve kljuĉne pojmove DOBAR: -motoriĉka dostignuća zadovoljavajuća -u motoriĉkim dostignućima ne pokazuje napredovanje -nije u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove 3. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI ODLIĈAN: -ima izvanredne funkcionalne sposobnosti -napredovao je u svim motoriĉkim sposobnostima -u potpunosti je usvojio sve kljuĉne pojmove VRLO DOBAR: -funkcionalne sposobnosti dobre -poboljšane neke funkcionalne sposobnosti, napredovao u koordinaciji -usvojio sve kljuĉne pojmove

DOBAR: -stanje funkcionalnih sposobnosti je zadovoljavajuće -u funkcionalnim sposobnostima nije došlo do promjena u odnosu kakve su bile na poĉetku šk. godine -nije u potpunosti usvojio kljuĉne pojmove 4. ODGOJNI UČINCI RADA ODLIĈAN: -aktivnost u izvršavanju svih zadataka je stalna


-pokazuje velik interes za rad -ima razvijen osjećaj za zajedniĉki rad i igru -poštuje pravila igre -uporan i ustrajan -poštuje slabije i cijeni sposobnije -realno procjenjuje svoje sposobnosti -spremno sudjeluje u suradniĉkim odnosima -u momĉadskim igrama poštuje protivnika VRLO DOBAR: -primjerena aktivnost u izvršavanju zadataka -razvijen osjećaj za zajedniĉki rad i igru treba i dalje razvijati -pravila igre osjeća kao teret -nije samokritiĉan i ne podnosi poraz DOBAR: -aktivnost u radu povremena -slabije razvijen osjećaj za zajedniĉki rad i igru -ĉesto odustaje od rada, potrebno je više upornosti -ne poštuje pravila igre -ponašanjem ugrožava sigurnost drugih uĉenika

4. razred KRITERIJI OCJENJIVANJA  

DOVOLJAN - djelomiĉno usvojio kljuĉne pojmove - uz poticaj i ponavljanje djelomiĉno poštuje pravopisnu normu - usvojio najosnovnija znanja o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you