Page 1

e!egal e m r e g e in Sen w r e t , a w e d rvrooer 8-10 jarigen ron dnia spel Ee


p 20m

o imum 15m plein, min

spel in 1. Terre duur 2. Tijds g psindelin 3. Groe riaal 4. Mate a 5. Them tellingen ls 6. Doe itleg 7. Spelu oop teries erl lv watermys t e 8. Spe m n e rt alkaa 9. Verha rden oo w e 10. Cod aterlelie preking: w esparen op kamp s e b 11. Na te b om water 12. Tips gen 13. Bijla

: 1. Terrein 2 uur minimum : r u u d 2. Tijds sindeling 3. Groep

0 spelers

imum 1 n van min

verdeeld.

in groepe ep is er n worden re e d in n. Per gro et zijn k roepen. e g rd l De o ta w n a ld a lf het ep gespee orloopt m Bepaal ze in één gro ie het hele spel do k o o n a k d Het spel egeleider 1 vaste b m u im in m elke foto n. Verknip foto’s le groep. e rd e v groepen te de stukken van de Als de ’s om de to fo ik p. Deel puzzelen. e ru r b ro a e a g G r lk : e e p TIP ’s in ren ntal kinde e kinderen de foto ngesteld. in het aa d e t m a a a s L . epje g uit ok het gro willekeuri o is , is lledig per groep epen puzzel vo aantal gro to = aantal spelers = ’s to fo Aantal en per fo zzelstukk Aantal pu


4. Materiaal Hieronder staat het algemene materiaal opgesomd dat nodig is per deelnemende groep.

1 overzichtkaart van de 12 watermysteries Foto’s van de 12 watermysteries 12 verhaalkaarten met watermysteries voor de begeleiders 12 bekertjes gevuld met drinkwater 1 groentetuin 1 regenton 1 klein gietertje met water in 5 wortels 1 waterput 3 waterzuiveringstabletten 9 bakstenen 1 deksel 1 waterlelie per speler 1 balpen per speler 2 scharen

Zie bijlage 1 Zie bijlage 2 Zie punt 9 TIP: stenen potje met wat grond in TIP: een leeg blik tomatenpuree 500gr

TIP: een 5 liter waterfles TIP: doorzichtige knikkers of bruistabletten (vitaminen)

Zie bijlage 4


Hieronder staat het materiaal opgesomd dat nodig is per deelnemende groep voor de opdrachten. 1 bal 1 waterput 10 bruine knikkers 5 doorzichtige knikkers 1 vuile handdoek per 2 spelers 1 emmer met een sopje per 2 spelers Kaartjes van de watercyclus 1 klein gietertje

10 lege drankflesjes 1 extra lang rietje per speler 3 keer 1 liter water 5 wortels 1 natte spons 2 emmers met water 1 blinddoek per speler 1 tandenborstel per speler 1 bekertje per speler 1 tube tandpasta 1 zeepje minder dan dat er spelers zijn Plastieken zeil (2 op 3m)

Watermysterie 1 Watermysterie 3 (ze verdienen deze bij watermysterie 2 dus de waterput ligt in het begin van het spel niet bij het materiaal voor de opdrachten, maar wel bij het materiaal van de voorwerpen, in de curverbox ) Watermysterie 3 Watermysterie 3 Watermysterie 4 Watermysterie 4 Watermysterie 5 + Zie bijlage 3 Watermysterie 6 (ze verdienen dit bij watermysterie 5 dus het gietertje ligt in het begin van het spel niet bij het materiaal voor de opdrachten, maar wel bij het materiaal van de voorwerpen, in de curverbox) Watermysterie 6 Watermysterie 6 Watermysterie 6 + Watermysterie 12 Watermysterie 7 Watermysterie 8 Watermysterie 8 + 10 Watermysterie 10 Watermysterie 10 Watermysterie 10 Watermysterie 10 Watermysterie 11 Watermysterie 12


omp?!

r de p Loop naa

pomp?!, p naar de g. Het o o L n e n ikkelin dert bin erkspel ka nd duurzame ontw n luik voor it jeugdw ro D t jec Er is ee liek. Dit ucatief pro ater wereldwijd’. videntie d e e n n e brede pub maart e e e t t 5. Thema e e h ‘w h t n is e n jk a é s li é ij n r em 22 rw ke Noorde raan stroomt. Maa centrale th s, secundair onde er 2012 en had op t waterrij k r ij e b e h te laas. rw d e m e ik in m it d te N o s u n p tn il e o r in s wate basis een k in Sin rt Voor o r n g e ta a a s iv d n rd u e n r z n a e te v e e a g rm ldw ing eigen e da miljo oet echte project g t op were taan ‘het dat er elk en. Voor n m s k e s s ra m e ij e z o g rw p tm e o te d slo het on rger id. water 2013 zijn od voor het lager ntraal. Bij wereldbu rekendhe e p c ilig drink s ’ e lf v l n e e e z n k id n a n a u a nb rbruik m tZ nv iet e Bij het aa t waterve stappen o ater in he n staat n water gee a e r ‘w ta h a s n a r e s b o ’ k ij o n V ik ru staat dri n. p derw waterverb el kindere ar ook het recht o undair on oor het jeugdwerk mensen is e c v e s k t o e o t h s n u r a v zij m l oo ew aanbod v entraal. In dit spe Onder hen water op het spel, il kinderen meer b e c w o p d h ! o ij ? l. t n p w a h ie a m c ld z o ntr were het re laten ar de p uiden’ ce oor hen te omgaan en hoe . Loop na r in het Z te a ‘w onderwijs un watergebruik d r te n met wa nh het Zuide maken va in s e tj o o en n is. leeftijdsg r voor he te a w r a a kostb


terwijzer

rwijs wa Spelende

udelijke lfde inho e z n r e e d te e w re c on l is ‘wate ren aan om c sparen en n het spe pel hante s a n v e rk g a e w in m p d e rl o g e th e ?! zet le ter te be Bij dit jeu n. Het specifieke duiden w r de pomp ndernemen om wa l. De klassen Enerzijds ge l. in a ll g t ook het e te n Loop naa ls e o o e S do ijds word od id’ in pen te rz te scho e b p e s h n d u a d ta n a w s n twee a e o e z re r, rb e a im et ru haalb r de g e wate namelijk n wate h o d e n o n e e n ij v e a z t o jd v ri to ld it n v o D e e n v B eie mers g van toond. bruik mak , zijnde: uit te gro het belan uiver water aange lpunten hebben im ar lang ge tieve organisaties ja tn s e o z e e O n n n k a e a kond en, MOS e educ belang v gal. Beide elnemend ente, Kleur Bekenn Oxfam n in Sene . , d te n n a u van de de rb lp k e e k v e n k werkings wagulu-D tot gevolg kennen en Wereld, D Mundo Loco samen , Kleur Be hebben aak ziekte o v p ja uid van e D , s , n to stuk n in de h r kinderen o re e o e v d D Vlaandere l Sint-Niklaas, Pro k in . k is tu ziek as. S den en de o g la e ip b ti k ik e s ru N in g k rn n tw l e a e ld in a p dS tis l die Senegal te rst Were In dit s zw en Sta ontwikkeld en gra enoot in in Senega v g t s n o d e o ze ee ij re n ft e G e g , s Kids hun le rialen r moeten eftijd o le te m o a o rv m d a g a e a v d a e aar g. Pas itged zij educati n. nezen. M deze kree e g worden u ij n h n e a e k o rs e h e ij s s li ft en dat h aan de kla e, actieate helpen zo elke ziekte hij hee lossing zoeken. bapplicati alen zijn terug e w w n n e n e e e k ri ar e op ereld ontdek deze mate e samen na l evrijde W A e B z . .000 n ft ld e e e n k e n h Zo omp.b ontwik an ku jks zo’n 2 p d li n e e e g g rd a n a d a li e n n d e op waterwan raan zoud aanraking : www.lo n zijn in iarree. Hie op de site e d k n a e ft smet rz d e o e in o h v te elijke assen, be Mousa g w o t M ie . n n e n t is met nde sterv len, je ha n dat klaargemaak kinderen e s rp e w it et u oedsel ete komen m nken of v ri d r te a w grond r. vuil wate


. Zoals de lementen van voldoende e e d n le il versch gal en integreert baar water in Sene et klimaat mag Het spel k th n e ri g met de n van d e link m knelpunte e landbouw. Ook d udt hierbij rekenin rd pel ho water voo en. Het s rd o w n te niet verge s. ipe EDO-princ

cipes

EDO-prin

g. Hierbij twikkelin n o e m a atie duurz voor educ aal. t a ta s EDO entr rincipes c staan 5 p rwerven kennis ve e w u ie N . 1 mdenken 2. Systee ling ontwikke 3. Waarde oties m e n met a a g m O . 4 erichtheid 5. Actieg naar de ? Ga dan n e t atuur-en e w r themas/n ding / eer ove e m .b r e ie n h .l Wil je g-en-la ://www site: http een/edo/docs/vla m volgende e ucatie/alg milieued

llingen

e 6. Doelst

oor

n water v

lang va in het be t h ic z in en

verwerv De spelers heid. nd n om de onze gezo plossinge . o e jk li e g n lf tot mo verbetere komen ze negal te De spelers an kinderen in Se n om de id v nderneme gezondhe o n e n n u ren. t ze zelf k te verbete ekken wa l td a n g o e n rs e S le De spe deren in id van kin gezondhe


kunnen oplossing a. Wanneer n e e e z e ouss arme genoot M n de spelers enten wa s d m ij le ft e e n le ij e Dit z n zieke lost, kunn en met hun n voor hu ben opge b rm e o h v ontdekke s ) e L E ri VOEDS rmyste n te e enten a w R E e ll ze a twee elem en (WAT n rd ij o z o n w e e g d rd e o o tl de twee c e codewo bdou is 9 7. Spelui letters. D a te genezen. Abdou. A r e o ld o e lp d u m d h a m rz s m ve verwelko om Mous ij komt o voedsel n worden enegal. H is ziek sinds nodig zijn ie d water en a De kindere t in een dorp in S , s s a s u s o u M o t M ar, t da plossen oon jaar en w en ontdek Maar tijdens het o er van 7 ja b ro b e b h n ij rs z hier het nt n. De spele llicht dat te geneze vragen wa heeft diarree. r e te m w o e m z ft o e n n e kinderen ete Hij erkte nodig h gisteren. eld en mo ts op het steries m iders stimuleren de g te e y rd rm e v te a n w e van de in groep een plaa e begele n oplossin ep heeft wringt. D n worden teries kregen ee rs ontvangen een schoentje oorwerpen die ze De kindere a genezen. Elke gro n de 12 watermys le va n. De spe ev uss om met d or beide knelpunte snelst Mo een overzichtkaart gevuld staan met . e vo ar bekertjes termysteri bedenken dit lukt. terrein wa ligt en 12 mboliseert een wa en kijken ) n ls a te h le c il ra a van de je sy leeg med (opd e spelers ken. e d Elk bekert ekertje met water o n r. z e n knipt te n m a o te w k e k drin nden ze mo g. Iederee n het b ro n e n ri ri . e k te s k te e f n n s a ri e y ri l e d te e rm s in lle Om het sp De spelers htkaart welk wate ls van de watermy n samen t spel ste ic de groepe egeleiders van he te rz n t ti e s hrijft zijn le v e a c il o d p s h l r e c n d a le te rs ve op rt sta e spe eze ti . De b a d lk a . it E u ij tk . b h e rs t li ic a le e rz d e to rl sp fo de bloem een wate Op de ove het watermysterie en aan de n de blaadjes van eer ze die en g n n ra a v W n e a d t. n v n a p a rt verschille orden op in ĂŠĂŠn v De foto v p het plein versto in het ha . Wie rzichtkaart r de o e aterwens r hun ove so tw a gd w id n a n e le le n a n e e e rg g e n e g e z e e r t n b n ig g e te e li et wa iedere est de n, gaa h e e t le b D p jf b u o ri e t. N h h n h . c c e s n ts m ra Tot slot gevonde iste plaa n de bloe en de opd ind je en worde m op de ju n geeft h v m uit. ) e l n e lo te b w h e c n d e leggen he erhaalkaart voor e wens n e s (opdra e d e e ri v n t e te e to s m d y t o n bijhore weet, k e opdrach en de waterm e groep d arten en hrijv c s e z e verhaalka punt 9. Wanneer d D r. den er een lette kan je vin terug ond rengt, krijgen ze rt a a tk h ic van eb verz goed eind erzichtkaart. De o bij het volbrengen v o ze tertjes, ze op hun Daarnaast krijgen tenen, gie s , rs e k . ik 1 n in bijlage ook voorwerpen (k t h c ra d . p l) o de ekse aterput, d wortels, w


7 : zie punt or Abdou o d g le it 1. Spelu deling: zie punt 3 aart htk psin 2. Groe rinken aan overzic rie 1 d r Beke atermyste w . 3 m ra g icto rt leggen rloop Zoeken p rzichtkaa ĂŠn e ĂŠ v . o p 4 e e d ro 8. Spelve g p r gram o eren leggen pe zetten 5. Picto de opdracht uitvo egeleiders lein. Bij elke kaart b e n d s : orwerp re n g o o in p olge 6. Bijh en van letter en v Voorbereid rt centraal op het laar. Verv k r te a n tkaart w h k ie aa rin 7. Verd rinken aan overzic terie ysteries overzichtk rs 12 bekers met d rm te a w watermys d e e r d d e e k n n r id e e a e B v le lg e n o n e g v e 8. de be gramm ep word ictogram itvoeren e 12 picto ein. Voor elke gro en zijn dan Zoeken p . 9 worden d pdracht u oorwerp rr p o e te e ro t d g e n h 3 re r r o s e e k ov 10. Bijh en van letter en v n. Dus als id en telkens 3 stu verspreid n voorzie 1 ien t e re a p m d rs l m e a v ra a g ri n 11. Verd rhalen van 8 tot 1 rdiende letters picto mme mate t ra e g h to l e A ic h p r. t x 12 me ve lkaa de 12. 10 g komen liggen er n vormen gram op e rden per groep bij e to rd o ic o p w n oplossin e e e e d d d e lf o o t ie e C w d to tz . n e n n 3 e h 1 erpe van rwerp drachte de voorw ok de voo oor de op Zorg er 14. Met oeren nodig is v rten klaargelegd. O hier klaargelegd. it u ssing v le n e a lo n n a e p n tk rd u h k o . O ic t w 5 rz 1 nen dail ove n nie aterwens ienen me en elie en w nen verdie rs deze voorwerpe e rd rl n e t u te e k a m . V w rs x 6 t o le 1 e spe spele preking m en curverb or dat de klaar in e 7. Nabes 1 ld e echter vo e rb o ze bijvo zien. Leg doek over.


s

rmysterie

wate ten met r a a k l a a 9. Verh begeleiders voor de 8 7 6

2

3

4

9

10

11

12

5

leven

angers”. zijn de “v ie: ij r Z . ste g y n ri m met een en k Water geduid die erper staan in e n a n n a o re , o e r” d w e in rp w Alle k jaar en ik taan. de d, de “we . Ik ben 9 t één kin stng gaat s roept hierbij u e ri rd o k W o d b e w in d A r E d n n n a e midden v l is een la hijnt. Het reen, ik b angers en pen van l. Senega c bal in het naar één van de v Hallo iede s a g e rd n a e h ij het roe S l B e t . in e l h r” to a rp i b n te o n e a e d l d w ju e ve an uil en een gooit in een zon heel ter” of “v at loopt v gaat vang a e d l d w , a n “ r n b e er hij a e e g rd a o d n o w iz o la e gens ft voorale het w ler die Afrika t het e e re n e p e t s h g e e h n re d e k n t in a a e één m kel tot mo t, d “water”, t water te kt, heeft de groep t regent en getoverd het regen e m m o ls t A s a e r. d tj e e n b he pe it lu kto wegg apa, woord roe vangt. Wanneer d en met o vanger” in a “ ama en p lle droge a e m d n e t e v e m rd li o o n w n bal iet lukt, k n van 3 e werper”. N of zij de veel. Dan de rivier. Ik heb ee ine zusse . Als dit n of zij de nieuwe “ n gegooid. le ld k n a e e a m e te h o e p tw b tr o s punt een ar en jd om ord hij t midde ag je van 7 ja s het is ti taan en w bal terug naar he en ander woord een broert e zon komt op du en lach ik heel gra sa midden s e d t er ge k, d rden. beurt word “vuil water”, mag gezind er Mous d re ro e e b o d g n ie 4 jaar. Kij ij angen wo ik v M n e n e g a t. b v s t l ie n ie e ta n tr n s p e e e va al n de kant Bij het ro rden en mag de b staan. Me g ben ik een beetj rree. Wie speler aa heeft dia e o a l d a w ij e d t n H n n e ater s e a o t. p v n m h e e r c , gero maa beurt et vuile w n je to eze na e h e d g B r l n o ? e e o d w d rd a o h it n w d ge om 20 rde ant Wanneer is ziek ge ns diarree jullie wel geluk w ziek gewo en de spelers er in en in e e is l a ij h r e . . n e ft hebben dig hebb an diarre gaan zitte erder spelen. Slag jullie hee r voor no Amai, dan den zijn a v te e t ie a … rl ll ie e w ? v n ju esmet n e o e n n w z a ie r e le k en gen n waa djes d n. Wil nd vuil, b e n e a z e m m e ri e n v ie o e r n g le e l e t te e k er wel sn zaken op zonder da ik heb en se water n mijn bro jk a li k e g jk a li d e p s on Ho ij helpen? nkt? water dri mij daarb

ijkse 1. Dagel


l: Materiaa 1 bal : Voorwerzpuiveringstablet r 1 wate Letter: T

Spoel verfborstels , kopjes, ‌ steeds af in een teiltje i.p.v. onder de kraan.


4

5

6

7

8

9

10

11

12

mer van nd een em n bijna a h e lk e e ik draag in . Die emmers weg halen r wel want e is t u t Hoeveel e h a o r l? W a m a a . t n ta a 2 D in to weer l n a a a d m ik le n g e a a ta gen? dra 10 liter h 0 kilo dra r en begin n. De veel kilo e e 2 k o ? k H k a o . w o m t t e ra a 10 kilog n jullie d gezin is n lke dag water hale is van mijn e ie? Kunne s ll t m e o ju o S n m . e n k g I e le ! Iedereen e s w en. uur wand maar een g lijkse tak oet ik no beer het ut is één m ro zijn dage rp P n te a a d w n e e re t e zijnd rrein. e waterpu m tot aan een and dichtstbij : nd het te e meer in d o i ro r r n n t d te h le ij a c e ste lt w o d y a n lt n t is ren ze aa nde r wa er gee Waterm st, arrive n een wa e waterpu gent e uur verde e d e k lf a w a in g e m h r a g a n rs te n d e a n eens e De spele n. Het w Als het re al rond zij dat ze va te gerake r. We even uit. ze helema eten ze het water keer te r g a e a 0 e w 2 ra n l g n e lk a e e waterput ie v W r heel et jull ar mo e doo r a h z e D g n lt e e t. le z a o u v n k d I o rp n it in da aan en .D zuiver. de wate ppompen enseizoen r niet langs boven n armen g g. g o u h re n t e r t e b o e b H o h e d s r. h o tijden nodig dit wate iet zuive eer dat ze ter omho orgen dat it regenwater is n diep en. Elke k en ze één liter wa p r, e af, in m d o n w p o u moeten z s d ie te g n Want t lan pomp ht op . m c , lt o o n t a k e lt a v k t e d k t u d e m u n rp o tr a ate er twee mt ew waterp weer s in onze w aken ze p ze heel d ut. Dit ko s r m n e rp te e te tj ij te g a h a g rb c w w a le ie z re e H a nz an oon mee ng. zuive Daarn recht in o De regen sijpelt d erde pers lde richti d te u te n d o s e d n e e b g t ro n e A m g e h o t . da en die valt in de de teg hun hand het water steentjes akt is, is de grond t rt n e p e o m te e s l n it e li z e o g to d b de re een s g gez e gron rsoon sym den. In d t water diep genoe rom is onze . Deze pe n e g a ra naar bene e a d h D . eren. Als r dat n drinken draagt. water zuiv elke dag n we erva an dit zuiver wate r e n n u k n a te re zodat we al dat wa het zuive ken. Van k zo diep o ra o e g t u n e rp n wate it, kun regen. e grond z ieren gek p s diep in d rm a e ik sterk halen heb

1

2

3


l: Materiaa : Voorwerpput r 1 wate Letter: A

kinderen Laat de water zelf het en naar aandrag . Dan ent de wast vast ze worden op hun r zuinige water.


1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

ar elkaar ruggen na de : n e i u r h t e ste m y ng taat Waterm in een kri midden s t n e a h ta s n I ? rs n r. a ge 2 of 3 ele en in elka kilo te dra ant dat De sp ider heeft ze rm 0 le a 2 e g n e m u b o h e g n W D e en hake rk genoe ag water. er water. spelen. D n jullie ste ? Ik haal niet gra met prop e koeien an. Ik d t a nen u g n ie rp u d n k a te n k n a e En? Ware k l a d w aar d schoo gehou m het leu r n a e n rt ie a g e a ll n k p in a t ju ra d e ie n l n rg vee ik n . Het Vonde kindere n ik heel ij het wate allerlei bacteriën waardoor a b k g n n n le a la ie il D o ll w . z eien. is ju aan ien met duurt gen de ko r koe r school g riendjes. He, waar esmetten te a te b a a n r n e w te g rd t a a e o w h ra dw at rs stellen et v zou g ze het bescherm r zorgen d l koeien ze knikke spelen m s o e l u o D e d v e . t l v e rs e o e n w k e m er p één vee knik leren water oe voor o ie moeten ijn dorp lopen er 3 bruine k ll r. u ft n J e te e e a e ? h u w n n e a m pere waterput e ko ng v water e! Want in n doen in het pro chten de et Elk eveelheid ontlasti a h m tr t t r jf e e li e m b k s r e e 3 b kunnen durv prope de ho het water broer mogen elk e de kring z n ens kaka is e n ie n l e e a e o t d k w k t e lu n ie terput ijn wa dit los d dag. D k. Zo is m nken dat r in de wa het spel gebeuren Wanneer e ie . t k z n ie ik e ij n n tt w k g e a n n m e é Dat m word te bes r gedro einde van ogen ze é had wate kers. cteriën en ie water dringen m ers krijgen op het ll n ju e n k o in htige knik allerlei ba iek geworden. Hij o b ic is rz ig u o d o e th d rd n z ie e ll zij ok ev oen Moeten ju Moussa o gooien. D ringstabletten. Dit n bruine knikker d iver was. u e z é é iv r e u e n e h a rz k m let l? Is t niet 5 wate eringstab n het spe ? a iv v n u e d rz n rm te e a ta h s w besc Elke de eind n. Wat is besmet? verdwijne is het al f o r e iv u z water nog

rmen

besche 3. Water


l: Materiaaput (die ze verdien,d r 1 wate ij watermysterie 2) hebben b e knikkers, 5 10 bruinhtige knikkers doorzic : Voorwerepnen t 3 baks Letter: E

dat... Wist je erput ÊÊn wat water ar drinkba oor tv beteken n? se 400 men


1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

e nddoek. Z sterie: n vuile ha y e oed te m e g r l e e e te e a h tw W door n per e n e n, jg jg ri e k ri d k rs r n hem same tege spele prope e n e z k e D e n o rm d te e d h h c n c a a es eze h per is, tr anddoek volop op kunnen b moeten d door de h t nu echt eer hij pro n n m het water a e n o p a k jg a ie W p ri g ll . k a n ju n d ij e te n ogen ze jk l. De ar m Hebbe schrobb og mogeli e emmer. Hierbij m ek niet p van we t veld wa en met o e ro o h d h r o a k z I a , n ? e o koeien per twe dadelijk ma help n boven d ogen ze de handd vertrek zo n zussen gaan ma te wringe el de m k it hoog of n n u e m e o d e n e z k e o gang. Ik e ij n g ik is. M moge anddo gebru , h rk n d e n e n te ij w d a z la t h e e z in n h te ĂŠ an gen t dan wel zo kle al aan maar ĂŠ n om ze d delijk han de grond. Maar le t ze nog e in a g e d n it . ri m n U O w e . . it s n m a de wa loslate sen en u drogen op it altijd s en uitwas elemaal ze hem te per is. en doen d h s s n e u m z g e g h n handdoek le ij n de zon. M ddoek en dompele el goed zodat grond pro e n p dat de drogen in h a o h e z n e n e e e jv ri nz ter. Dan w an soms wel even Dan neme mmer wa k e it e D d oven . n in e r onde men uit b rdwijn a e s v k n e e o k d k d met ple han en dat we alle vuile en ze de rg g o n z ri n w te a e arn mo ie je duren. Da tuurlijk. Want we ebben jull eer H . g a a d a n rn was? Prob komen va de emme n met de water toe e r lp te o li h e 0 g 2 s onze al een papa ook mama of s! maar een

s doen

4. De wa


l: Materiaaelers één vuileer p per 2 s ek en een emm handdo sopje met een : Voorwerzpuiveringstablet r e 1 wat Letter: L

Verzamel de afwas. Doe liever één grot e afwas dan tien kleintjes.


4

5

6

7

8

9

10

11

12

es dan r de plantj en op o o v n e b b te verkop enoeg he cyclus r n water g bben we niets om e e e t g el en a e W w . ls 5 A om voeds dan he ld e n g e e n d z e e e o n elukkig eg ?G verdroge gekregen hebben w ou heel erg zijn. G r n e a p d ro n p E n n a z t aar het ld v oeke de markt. kopen. Da enton, m op het ve lle handd g a te n re e e n d ie e e m ll z g m o n ju k o in o e gt ang r in n kunnen Hebben andere d papa vraa t enkel rtussen a etje wate t snel regenen, da n e e ij d b n M n o . e n n e e le e g e zo, ik b is er no kt worte regent h opeten of jk gaat h . Hij kwee n want in Senegal en we ze ni en p. Hopeli n o ju n a u k n in ij t n b e in mijn papa e , is v n eg es groeie ater te ge seizoen b nt het nze plantj e markt. plantjes w eizoen. Het regen ere maanden rege o s e tj ens and op d n de plan in het reg tober. Tijdens de verkopen ge seizoe In ro k d o t e in h t s ? en it de eindig n we tijd t bij jullie kzakken. e: menten u e i te h le e r e t o n e m e ste d s g y u n re m andere elu n va eer niet, d Water llie wel g eten met en elk ĂŠĂŠ en. Wann ju w v jg e n e ri . Z g ij k n z . r e ld k rs n te e a n a le dri esp i, d eten zelf w De spe hun rug g nen? Ama d genoeg water te s niet ijn. Ze mo welk e z p o o lf iz s e e z s lu c e ) z y e welk( waterc ben altij element n komen nog steed ntjes heb niet welk het ar te wete e spelers in het heeft a n u n e o lk e z e rd l li o n a o a a Jullie pla ju w a 3 rm 2 td en rover. No is het al ker n te stell oeling da rcyclus. De Vandaag klaagt hie t meer ze via vrage is de bed a ie t p n e ate a H t w p e . e n e n d ij ij w ij den th .M pa ez van kan je vin geregend regen. Pa n en daardoor wee ze element z an staan n a n g te te n e e e o rd m o m e en volg illende ele nen regen wortelen plant om al 20 dag de juiste de versch zal begin l n e t e e d e e s t v h s lu r e lf c e e b y e z wann waterc lantjes neer hij 3. meer wan u moeten wij de p n en worden ook niet N in bijlage ie . e t gro ogsten ie o n n e z e n n n e u te k kunn en, anders water gev rtelen. wo het geen

1

2

3


l: Materiasa van de kaartje clus (zie bijlage 3) watercy : Voorwerrptje e 1 giet Letter: D

Wist je d at... de b lauwe kleur van water nie ts te maken heeft me t properhe id van wa de ter? Sommige ze een fel b eĂŤn hebben lauwe kle ur, anderen niet. Dit h eef niets te m aken met t zuiverheid de , de reflect wel met ie zonlicht. van het


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

e kant Aan de en an ie: . r n e p ste e y ro m Water in twee g e water. A n de spelers nen met een beetj twee keer 5 ij l e m e n rd a e v V r regenton wortelveld end en r, staan e om te g rk op het taan twee t, 10 meter verde s e re e w op water g t n r e e h te e h n c m n a a a t a w k ie rd n ie re a d e n h de and Ik ben maande Ik haal de ef nkflesjes) heeft al 8 orden. bijna op. ge s (lege dra e n tj e ietertje, n n la p to rtels te w papa. Het onze regenton is n o e w g re n met een g e r te n te ro ie a g e in w re e r ro e s z g k e te n r uit o het wa kunnen tje heeft n en lek de plantj ppels wate . Een plan gevuld is. ep geeft nen groeie is om e ene gro ep gebruikt rietjes laatste dru ater zodat ze kun at het belangrijk D edig gro es w geef flesje voll water alle llie d re t m e ju e d h ro n n a r e a a e jp D e e de plantj d n ri n g it beetje springen? water wa orden. Be Ik om met d oldoende ater om te etje regenwater. n wortels w v e w p e it d ro t g e e e in ig m beide geven? één een b n jullie kle heel zuin Lukt het water te één voor g ig e je. Hebbe s o e rt in n tj u e te n z g ie s la s g n p ik de plantje ook ee el klein e plantjes et een he doe dit m an kunnen jullie d ?D gietertjes en. v e g r wate

geven 6. Water


l: Materiaadrankflesjes ietje e g 10 le ), 1 extra lang r (plantjes r, 1 gietertje per speleerdiend hebben bij er (dat ze v rie 5), twee ke te watermys water r e t i l één : Voorwertpon 1 regen Letter: E

een op in r e t a egenw grote Vang r eilen of in r kan t te ton, in ten. Dit wa etsen, t o p e po kook n om t pelen, e k i u r je geb elletjes te s n, … p le waters tels te spoe kan je s r r verfbo ! Regenwate het t e u l r e b ik , Opg en! Ge te poetsen k n i r d n t e e n i d e n e an m je t oelen, niet o n mee te sp en. m e groent ouche te ne d bad of


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

nnen je rond ku at is ik u b n ij z nu n. D roer heeft nde dingen gegete illende d b j i e k t s ie z n le 7. Ete Ook mijn eel versch l verschil heeft vee zen. Ook ik moet v h eet ik het met ij n H e v . e n g te c e te m te gene te blijven. Maar to Willen jullie es water oe de plantj n was? H langrijk o . e d to m lt b n n o e o e z t g te e k g re a lu p onze ie ge n om er ijn pa te e m n ie e d g in ls Is het jull ater dat er nog in lemaal leeg en zit e d l de wort he ew regen fste van a even? te e waterton het beetj li rs e e z e n o e d is Nu n tot ns pro t in de komt dit? op dan te wachte ze ook ee semschich k li b rs n e a e J d e n t. niets a en. Dus ar nu net l op koms ben zag ik da met iedere spelers zitten regen we ysterie: u ld m te N e r e rs l. d e a te e e a r g valt. Oh, e e W n d d De schien is ssen het gedon n jullie het l wordt ete moeten hebben. grond. Tu e verte? Mis gelijk. Nu hoor ik n Senega n ie I e n d rt u o p K p o . n n g e n t ad druppele je regen, reen zal e in een kri ruimte zijn. In he hoor, ik h t begint te den geen druppelt jullie ook iede n rug naar elkaar e r H d. te e ij j. li lt m a b n a l n é maa et hu um é hun m ik hee j. Zijn 8 m li im a is b N in it ik ? m D n n t e l. e e n rte tell tb mo r dat gt een wo e spelers zich voors s regen. Wauw, wa loopt onze regento n en zonde d li b b g e n h ri k n e e te een ebe an d beurt van r de regen an gebruik eindelijk midden v et van de wortel g rde ze om wortel gent? Doo ater kunnen we d e seizoen. o re lg o t o e v m h e n e ls lk e e blij a Iedere regenw et drog ordt in w r een speler van d t water. Dit te geven tijdens h proken w want s e e n e volgd me e n e fg k n a g n a r weer vol ri W m r e d a . te t a n a n ie te w r n e a s r a e n e h t? a k ntj m zek ga op zijn of ij op, bijt een stu oe dat ko ogen we om de pla de wortel t die luid z g nwater m Weten jullie nog h r om te rs f e e o z le g e , ij re p n h s it t te e a d Van r twe a sta klaa wil bij e iver. rn e n u a n z e a n t D a id ie . e W n r” . ro e is eer zitten eeft hong moet er ortels volg van smullen en de dat water es “h e wortel en gaat w e honger hebben, zijn de w r tj n e n k e e s k c s le ereen u e r rt w e e Ond dat z van d ienen n dat ied en we n e n rd e g e n g g v u g e k e z o z Z n il a d w D ij cht of zijn arkt. oogsten. tegelijkert onnen worden. Dit en, ongea n op de m pen. Iedereen kan m e o p k o t rk e e o g v ereen be dm overschot r lekker eten te ko opnieuw t. Kan ied w aan bo ie u n ie f n o p o n e e p d e n dd om ook a van de gro wortel gebeten ha wortels op zijn? smullen. d e n de d r ro n e a v le je l buik ze a voora n te ij b l e ort van de w

1

2


l: Materiaals 5 worte : Voorwerlps 5 worte Letter: S

este n is de b Misschie water te om er manier gje zond a d n e e ffie? sparen onder ko t z f o s e vle kos je koffie Eén kop 0 liter water. 15 immers vlees ilogram k n En éé jk emakkeli g l a t s o k ter. liter wa 16.000


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lers al. De spe en en : e tb i e r o v e ste s y e binn Chin Waterm icht naar seerd op z a e b g e g n u t is h a l Nad personen met Dit spe n van de ng staan pa lekker? elen. ri te a k e p o n n v e ij e e d m de spons e van e sp gaan in id zodat z g is dat de spelers ns niet re een beetj e wortels p d s . ik e n ie g g e ll a d n n ju n e m e de ben Vonden ag de spo e bedoeli geholpen se voetbal met vri veld heb genen naast hen raken. D enen krijgen. Je m ons tussen je e t re in e t h h e C p h n o n a a d b p ik a d anders neer de s . De al speel ik Het is nog steeds spelen. Maar er spelen oor ieman innen gooien. Wan rd d Liefst van l? e n v e a p a d s g n t a e a h t je er w nb én llie d gaat, moe ij je bure en wanne aar met é eindelijk n b e t Kennen ju m rd e n o e h je w b t t g a a a je d n sen blij at, m n. De llen spons tus benen ga den spele n. dus we zu e niet erg. We zijn e n d a h t a e d e r kee nw rug met tw nd meer gebruike ? volgende dat vinde mag je te jullie mee n n e le n e r één ha p re S e k je om regent. weer maa ng. je g a m p ri keer daaro r vlieg je uit de k e e k e rd De vie

nning 8. Ontspa


l: Materiaaspons en een 1 natte met water emmer : Voorwerpl 1 dekse Letter: W

at... één Wist je d e laat om het to waterput or groenten do r hele jaa e wen op d te verbou van een half kte oppervla ? ld voetbalve


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

on die in . De perso t een ie: n o r o rs ste e y p m n m Water 9. e rond éé en en nee n een Eerst f haar og n kringetj o e . me e g a n a s ij d z rm n e o e it V jn n vorm at, slu : e en fi re ta d 1 s a e n d rt n rn ie n a e a e a a a d o e d lk id aangezet .D en verm het m Verhaa uding aan eldige kraan wordt ld helpen weer een o e s h v a n t n . De e w e e g t h n re a n p d a in de dan o r beneden enkbe ontsp a n , Wauw, d a e n e n n le D e n a . e h rk e v e h n o w b ouc gaa n vingers t land te wassen. htjes van levende d het water es met hu Van op he uil en moet ik me loopt zac tj . r h d n c te a a le a z b e w f p n o s t e het el che el v en he lekker n heel sn oon die in . De ik wel he mdat we geen dou le r rs e a e n k a p e k b m e to r d n e p rs le bro aald no ro spele te spe keer herh met mijn en emme ar benede l r e a e ta n k m in n r er n a ie t m e z a a e v d s n o n n van b el ee t waardoo ller rdt ee Ik doe l ik ee e o w e z w e e k d g o it l o r D a e a ik t t. rd e e a u orm taa rdt wat h s wat harder en sn Anders zo daag een emmer m midden s hebben. N kraan wo dat niet. d n e e a g ig t v n a te e s ij ld m h ik Z e l) l e g g a e r? a b sti na me denk vanda arom de roken sig spelers ru wassen n een em orden. Da n aantal en afgesp je ook aa niet vuil genoeg e e e te ie p l n o ll ij e ( n ju kunnen w rw e in n wordt. T den beg de ls jullie ! Doe en. Wasse getokkeld persoon in het mid t worden, tokkelt mijn zuss ok heel erg vuil? A ker niet verspillen p e e e o z ssie d e s e r z s n e m te ’a g o a e v s in h haar dat w douc elen jullie d e ie s d ll m n a ju e a v n h e e c ‘l g li o de allen en enkele zijn dan m ie je wassen! einde van één keer met zijn t e h p O ll r. ju or n over rest verde dan alsof poelen do oven naar benede fs a p e e z . b e rste stilte kan je all t alle handen van rt in uite e u e m b l e e g n s it l hee en. D m te wrijv het lichaa

Douchen


l: Materiaa : Voorwerepnen 3 bakst Letter: O

Wassen onder blote hemel? Gebruik teiltjes met water, dat verbruikt een stuk minder dan de tuinslang!


1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

tsen

en poe 10. Tand

gaan erlijk fris e h ik n a dag. Het en, k en drukke lapen wassen b e e g o r z e a k n k Nu ik le wel moe or ik ga s ben best edtijd. Vo al donker b s u d n e slapen. Ik r et an donke Soms is h orstel en wordt stila tanden poetsen. enb d n ta ijn ijn je als ik moet ik m ven zoeken waar m en bekert e d e ij lt ik a t e ig en ruik en mo water nod n. Ik geb r e e g en? d g li in m ta s ik jullie slap heb n tandpa o a Z a . g r ts e e e o n en p Wan kertje? mijn tand t onnodig water. ok een be onker. o ie ie ll n ju ik n verspil Gebruike n in het d onker is? te poetse n e d n ta Als het d je aar eens Probeer m

een ie: krijgen elk n in de r n e ste t k y e m o worde Water eblindd worden g De spelers reen krijgt De spelers l en een bekertje. d r. Ie e de rste met wate r e m water uit m tandenbo e llen met an een u v n. v t e e ts z te e e o g je n te p buurt bekert e d n n ij z ta n m o ij z ht de opdrac n zo goed mogelijk a d n e r emme


l: Materiaatandpasta en een 1 tube met water. Per emmer 1 blinddoek, 1 tje speler: orstel, 1 beker tandenb : Voorwerzpuiveringstablet 1 water Letter: R

lopen an niet a r k e d etsen! Laat andenpo e t t e h s tijden er als j een bek k de i u r b e G t. Als je je s t e o p n je tande lopen verbruik at r kraan la ter. Dat is mee a w t r e e t 12 li mer. M volle em el dan een bespaar je al sn r e een bek er. at 8 liter w


1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

ndans, ie: nde stoele r e k e b ste y m m lo e Water e als de a lers vormen met d g op e de princip oed p rin lf s g k e l e e tz D te e e . H H ro s een g eepje z oetst? 4 p t t e t e g h m c d n ra e t a d e o op ng toil er dan da maar d zijn tande og even naar het oeken van r één zeepje mind g. De d n d e n a n re h e ij d m re prope Heeft ie g ligt e d de krin ik enkel n ie op de foto hoe In de krin delen ron an moet l wat ll en. Af en de grond. n. De spelers wan gedaan. D ga slapen. Zien ju er ook zo uit? Hee te vertell je lt ij a z t a ik t. e rs rh e r il e e il le v to en Iedereen llie et to er spe voorale r begint e en moet wassen. t? Ziet ju ht naar h jk e c ie li z id lu e n le m it e e a p g ru n o e e in vat ren te and spelb toilet asting be n… at je je h egal gaan pje probe tl d e n n e e ij z o S h n e t in z e g e n n e k door de ar! O elijk ieme toe z mense wordt zie ndere snel mog je nder geva bacteriën, ziektek p o o e z z e n t z e n a n r ie d e ij n d De a on n, erdw moet Dat is Degene z e spelen. el virusse et in openlucht, v . e e n e m v e r g d e ti n e h e n c m tt e iet do ng. Na elk kom bema ontze kan dus n jes terug in de kri behoefte odem en g. n b je n e e ri je n d k ë r e ri e te in d e zeep bacte g uit Wann teriën raking n e c n u w a a h b a je n n p e in e e g r e n g o le sse ider één z recht. Do wassen, kinderen deze viru de begele n wassen? ndwater te je handen niet te t m ro e g t e a t n d e h e n rond ze in selen, l te ete en hande of voedse et uitwerp er kampio orden. is w k ie ie W z komen m dwater te drinken s u ron r, kan je d hij besmet g t vuil wate k is geworden. En e m is t k n a a ie z m d e a s in rg 00 k ere l klaa Mous r zo’n 2.0 ijn broer e ee m h n e ls n a d e o u d z o Net jks z n han li ij e m g a ik d t , a n d ee t ziek is. is niet all diarree. Mama zeg er Moussa ro n b a n a m onze ij n m e sterv omdat ngrijk is o est? n la e e s b s t a e w h t waarom zijn gewe goed moe van jullie het toilet d r n a a a m n ie e t w Wee adat wassen n handen te

ek

tbezo 11. Toile


at l: Materiaapje minder dan d ĂŠĂŠn zee rs zijn er spele : Voorwerepnen 3 bakst Letter: E

Heb je toiletten op je kampplaats? Leg dan een zwaar voorwerp zoals een baksteen of een gevulde petfles in de spoelbak. Dat bespaart vele liters water.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

tspannen liggen, on n ie: g r ru r ste a y a h m a Water sleden ga op zijn of ere groep oon gaat d etst rs n o n e a p e p e e t g n D h Ê n . É ic e en ot waterd onze tand den hebben ven sloten og en een gro 3 meter) open bo n ssen en ik en met ge a d u u h z o e h n z ij n n o e m n n p r, er e a e o m t ta ro s e ,5 s b e l 2 ln il ( ewe dee esta er rond Nu mijn stieken ze ig dat het zeil de ilet zijn g uiken. Me d la to l p e r et je e a g h d h a ti r e n e h b ik , v ro ons ord dan doorzic hebben mer wate en we in rsoon, zo je. Daar w r over m e n e lt p n a u tjes n e a k h e d c , e rh n a n e e z e v gzaam water de ligg n r wate g een gewass t e o la e f n t h o a ie t ls a m G a a la t akt. oger en ze m t he het zeil h lichtjes ra dus over het zeil) vertelt on perig van. Dan lijk GEEUW* *GEEUW* n a v n e d n en sla word. * es nog ie ligt oor de ra lichaam ( rustig en dansen d dat ik nat in slaap. Veel succ t jullie persoon d r n e e o d d o t eniet. n a rs o d z e p , p bijna op da sfeer en g op de et ero o l me rolt L e a h . v g k n ti I e ik s . d , n ru u e e o h mo een oord nezen. of lager te demen. Zorg voor wat ben ik en naar de codew sa snel ge s u a o k e n M o a r z k e t s e steed met h l mijn bro n, dan za erin slage al. er allema Slaaplekk

n 12. Drome


al: en Materiaw ater en e2 op 3m) r e t i l 1 n zeil ( plastieke : Voorwertpetuin n 1 groe Letter: V

Wist je dat... we gemiddeld 1 jaar van ons bestaan doorbrengen op het toilet?


ng:

e oplossi Mogelijk

iken kers gebru ik n k e d ze ater r kunnen ervuilde w en te v a t w e h r e in iv e zu m Voor het bletten o stenen kunnen ze woorden e iveringsta e u d n bij d ? o rz t n ie C e e e te z o a M . e k w . n 0 1 als doen te ge r geen e te m t o t a u d is rp o k z te a zie ) ut ken met van de w de waterp ter niet besmet ra nodig die en WATER (drinken d d n n a ro m n ie e a w n) ut leggen Wat heeft muur bou nnen. Zo zal het w EDSEL (ete de waterp water p VO o : l n e p e u s o k k rd e id n Codewoo het water ewoon lu nen een d vallen. Want rege en niet g Of ze kun eim rd n . h o a n e k o ë g w ri in e n d e te r c e o c t ate ba n regenw mogen de ider want het moe ater. en één at er gee rd d le o De spelers o e o nkbaar w z g ri w e e d b d r o e e c d iv e n u d z e r g n e n a e e te oen, rs v ann zeggen is ook ge droge seiz en n de lette t hun lichamen. W t e e ll h u z s n n e e e Z n blijven. die de reg eraken tijd ormen me n ze begin edsel te g genton aanleggen ervolgens moeten v ist hebben, kunne e o Z n v . é n é n a r te a o n o e m v V m re O ju oen valt. een grote de r beide ele ewoorden regenseiz t ze de cod een oplossing voo at Moussa voedsel unnen ze roge perio ok e k d h e s d n e s n jd e ti d r ft jd a e n e ti ie a e e z d n h n n o ep ike zorg zoeken opvangt oor kunne lijk voor ter gebru r. Elke gro rd e a ie te w m a en/ a H it n w . d e r n d r) e e ie e z ankzij n, opeten s zuiv nnen n groe d u moeten u e te d k d s o ( n g d r o ie a o te a rd n b s e e v drink lantje ortele uiver en d entetuin heeft en om hun p roge seizoen de w t is niet z n een gro g u e p in t s u e s d d rp t lo e p in te h een wa tijdens et water nen een o e n. Maar h elers kun d en. opdrachte staat droog. De sp ze verdienden bij of verkop ie in d tu n groente orwerpe met de vo bedenken n. anneer ze opdrachte helpen w rs le e p s llen en e kunnen d r hen vragen te ste lers rs e id le e g o Do de spe De be g vinden. Wanneer in . s s n ginnen lo te p h o c alvast be geen opdra e e z d n r e a a n n n en , ku te verwijz gevonden hebben n e ). g 2 1 in s t s pun oplo rlelie (zie te a w e d met


et spel? tijdens h mogelijk rd u e b e al g eel er allema bedoeling om zov len om hieruit te e 2. Wat is ha d t te e l h e se is et sp In deze fa n informatie uit h ne rlelie ervaringe ng: wate i k e r jving p n . a s n e ta lere stils en beschri n e e r o ? a d 11. Nab rd a e n te t le n gezoch b je ge de kindere inderen in het 3. Wat he en met de spelers ngen van het spel. an is om k rv m ie o m h a n a s g e n rv t li rnem de e ri Er word De bedoe g vanuit nen onde n in u n e k m lf e n . z e en aliteit? n over van e bij wat ze sa, te help l tot de re ezet te discussiëre je s e u p o s M t e ls h a o at ang die Zuiden, z f met de 4. Hoe sta ers worden ertoe a aken uit het spel z un klas o te m h r e e t in e ln n e ij m e ld Z d e n g it. ame e De nken om de realite nnen ze s organisati t spel en werkelijkheid? iteit bede n e v e h ti e c TIP: Zo ku n a a n a e n de eging e na te en van e schenke herkent in jeugdbew kunnen z oals o.a. het bouw oedigd om het m ld e e g g n a it a s ? D n z e ,… mers dien zamelen. rojecten amen lev 5. Wat als worden de deelne rlopen zou zijn, in nders zet voor p Zo kunnen jullie s in e e s v ra h e fa u ic o d e z z a z l e h die In d . Wat ijken. et spe d h d a e n h o e e h g n r n e e e v waterputt denken o wending zou hebb re n e ! e n e t d e d een ande n tijdens het spel? m re apier p d pe la lo b n n e ee n na over kunn ers denke et spel. en pen en . e m ? e m t u e ln jg n e lo ri e r b k d e e De lgt nd an h e 4) Iedereen 6. Wat vo tieplanningsfase”. n na het spelen v zie bijlag f in elk blaadje va ( p ro nen ze e c e e en. nen do ? Hoe kun is de “a en gee g n n waterleli u it e ra it k D v u rd t o e e e d w li re n e an aterl lf conc bloem nderstaa aan geda n? Knip de w wat ze ze één van o in het hart van de de groep p t o r e a ssa, helpe m a rd u r n o o e i o M o n s o a ls n k a m e t o s z a rw , je W n te d een antw wa ide blaa in het Zu dien een oi nu de kinderen Schrijf na den). Plo

water. in het mid m op het (de cirkel e lo b e d zet pel? binnen en van het s

n eerste het spele elijkheid om hun n a n je je g ers kunne el mo 1. Hoe vo eft de spelers de geven. De deelnem ge te Deze fase ver het spel weer pel. o van het s n e n k e k m ru o d k s in lo n e n laze stoom afb

atieve um Inform ren. Centr i 2013 via http:// a n ve e te BRON: n is niet op 15 me zelf ervare adpleegd Syllabus: bsite]. (z.j.). Gera onderwijs.pdf e s_ Spelen [W .be/_pdf/syllabu nfo li e p .s w w w


eries

ermyst : 1 t a e w g a t l r j bi htkaa Overzic

1. Dagelijkse leven

2. Water halen

3. Water beschermen

4. De was doen

5. Watercyclus

7. Etenstijd

8. Ontspanning

9. Douchen

10. Tanden poetsen

11. Toiletbezoek


Verzamelde

letters:

6. Water geven

RDEN: CODEWOO 12. Dromen

&


!

!

!

2: eries bijla'gsewatermyst Foto

!

!

!


!

!

!

! !

!


3: lus bijlagdeen watercyc woor


Meer

Rivier

Condensatie

Regen

Beek

Wolk

Grondwater Verdamping

zon

zee

! !


!


!

!

4: bijlagrelelie Wate


te, Kleur lu-Dekken u g a w D as, , Sint-Nikla de Wereld ldwinkel en Bevrij re ss e tu W m ct a s, je a t-Nikla and, Oxf rkingspro n Stad Sin rkingsverb samenwe samenwe ?! is een t Steun va p e co M m o Lo s. p a o e d la d n r int-Nik eren, Mu Loop naa . en Stad S st-Vlaand nwerking Green vzw , MOS Oo n s, e n id lingssame n K ke n ke ik e e n B tw n n ke O e e B r ch e Belgis japo, Kleu VAIS en D Protos, D anderen, la -V st o O Provincie

evrijde ld door B Colofon ontwikke rd e w l ?! een e werksp r de pomp Dit jeugd Loop naa n va r e d ling het ka ontwikke Wereld in uurzame d d n ro project educatief ugdwerk. je t e voor h lstaert : Joke Hu yck Redactie an Hemelr V ls n dit ing: E keling va ik Vormgev tw n o e d n a a mee Werkten spel: rk e ck, Els De w jeugd ska De Blo ri a M x, ghem en ck Broe Van Belle Marijntje Delphine s, o V e D lérie Gryse, Va r an Schoo n e reld, Marle V vrijde We e B : week07_ ’s to fo n e n week/foto bron e.be/foto b a in rk u w.b http://ww 2/12/   l, tm h l. ot.be/201 apri ga.blogsp a ls a g e n ese html,  http://th -senegal. ex-enmas-from st ri ch 012/07/s ymerr gspot.be/2 lo b s. id rk ka l http://da erking.htm gssamenw n li ke ik ontw

Diarree weg ermee  
Diarree weg ermee  
Advertisement