Page 1

TRAVEL / FASHION / CULTURE / PHOTOGRAPHY WWW.NEXTTRAVELMAGAZINE.COM

ISSN 2286-8682

COMPLIMENTARY


02

next travel magazine


ISSUE 6 2013

03


EDITOR’s Talk

ISSUE 6 . 2013

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน เมื่อพูดถึง “พัทยา” น้อยคน

นักจะไม่รู้จัก เมืองแห่งสีสันและความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่อง เที่ยวนานาชาติ ด้วยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแห่งศิลปะ ประเพณีพื้น บ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัย โรงแรม รีสอร์ทและที่พักชั้น น�ำที่หรูหรามีระดับ กิจกรรมชายหาดที่สนุกสนานปลอดภัย กิจกรรมท่องเที่ยว ผจญภัยและกีฬาทางน�้ำ ทางบกและทาง อากาศ ที่ตื่นเต้น ท้าทาย เทศกาลและกิจกรรมการท่อง เที่ยวระดับนานาชาติที่ต่อเนื่องให้คุณเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมการพักผ่อนในรูปแบบต่างๆ ที่พร้อมเติมเต็มความ สุขให้กบั ชีวติ จากการท่องเทีย่ วพักผ่อนในวันหยุดของคุณและ ครอบครัว ตลอดจนการลิ้มลองรสชาติความอร่อยและสด ของอาหารทะเลทีถ่ กู คัดและส่งตรงจากหมูบ่ า้ นประมง พร้อม อาหารพืน้ ถิน่ ทีส่ ะอาดถูกสุขอนามัย อาหารนานาชาติทหี่ ลาก หลายมีคณ ุ ภาพ ดืม่ ด�ำ่ และสัมผัสกับบรรยากาศสีสนั ยามราตรี จังหวะของเสียงดนตรียามค�ำ่ คืน ประทับใจกับเอกลักษณ์การ แสดงที่ถูกสร้างสรรค์และถ่ายทอดสู่สายตาท่านอย่างเหนือ จินตนาการ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในอีกหลากหลายรูป แบบที่ยังคงคอยต้อนรับการมาเยือนของทุกท่าน เก็บเกี่ยว เป็นภาพความประทับใจและภาพแห่งความทรงจ�ำอันที่ไม่ อาจจะมีวนั ลืม โดยไม่อาจสัมผัสได้จากเมืองท่องเทีย่ วใดๆ ใน โลก “สร้างประสบการณ์ใหม่ เที่ยวเมืองไทย…..เที่ยวพัทยา” หวังว่าผูอ้ า่ นทุกท่านคงอิม่ เอมและชืน่ ชอบ กับ นิตยสาร Next Travel Magazine ฉบับนี้ค่ะ

Hi, everyone! When talking about to “Pattaya” Very few people will not recognize. Pattaya is the colorful tourism town. It is well-known throughout the world from its nature, beaches, isles, folklore arts and cultures, popular arts and culture, Hotels, resorts, and other executive accommodations are quite advance to serve the tourists both locals and from all over the world. The services in the area for the guests, either temporary as tourists or permanent residences, spa, and others, Beach activities, water sports, aero sports, terrain sports, tracking and other adventures are operated under the joy . Yearly festivals and other international tourism activities are organized in the Pattaya town in such a way that families and everyone can fill their holidays and vacations with joys. Moreover, Seafood directly sent from the fisherman villages nearby, highlight the taste of Pattaya’s food. Local food and international food are all under inspection for the health standard. Night life is flickering with the music and shows uniquely for Pattaya tourism town. In all, Pattaya tourism town, with its warm welcome, is waiting for you to have a touch of new experience to enjoy.touch of new experience that you can joyfully share your life within your family members. It is the town that a visit can become a reward to visitors that is hard to let out from your memo. Anywhere of your visit in the world cannot compare to the town like Pattaya! So, “let’s get new experience of touring in Thailand through Pattaya”.We hope you will have fun and enjoy this edition of Next Travel Magazine. Thank you!

NATTA KAJAISORNSITH editor-in-chief

TEAM ALNAPA WACHIRANUROJ

Yadamand PHUANGCHOOSAKDI

Ekachai Veerananchai

ONYA TANAKORNATIKUL

ADVISING EDITOR

EDITOR ASSISTANTS

ADVISING EDITOR

GRAPHIC DESIGNER

JIRAPAT BOWORNNUN PROOFREADER

ติดตามข่าวสารนิตยสาร NEXT ในหน้า Fanpage บน facebook เพียงใส่ Next Travel Magazine ในช่องค้นหา แล้วกด Like เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ NEXT news magazine in the Pages Fanpage on facebook.Simply enter in the search box and click Next Travel Magazine Like to follow. Get the information and data. www.Nexttravelmagazine.com Email : mail@nexttravelmagazine.com

04

next travel magazine

NEXT Magazine Thailand is published and distributed monthly by Miko 1999 co.,ltd. Address : 80/28 Bangkho Bangkholham Bangkok 10120 Tel. 02-674-0244 Email : mail@miko.co.th For all advertising queries contact : K.Bow NEXT travel magazine , Tel: 02-674-0244 or 084-877-7209 www.facebook.com/nexttravelmagazine


ISSUE 6 2013

05


26 34

58 42

CONTENT

NEXT TRAVEL MAGAZINE

ISSUE 6 : 2013

10 NEXT Society 11 NEXT Update 12 NEXT Gadget 14 CALENDAR 16 bangkok STORY : Phra Maha Monthian group

06

next travel magazine

57 56

16

30 next break 34 Next Bangkok dine 42 Pattaya destination 46 pattaya activities

56 Pattaya hotel 84 pattaya Break 86 pattaya dine


ISSUE 6 2013

07


NEXT

CONTRIBUTORS WHERE TO FIND www.nexttravelmagazine.com

WARAN SUWANNO PHOTOGRAPHeR

การเขียนอาจจะท�ำให้เราจินตนาการเองได้

และรูปภาพเราสามารถเห็นอารมณ์และความรู้สึก แต่ละช่วงเวลานั้น ซึ่งท�ำให้เราเก็บความทรงจ�ำไว้ได้ แม้ว่ากาลเวลาของเราจะผ่านไปนานแค่ไหน เหมือน ช่างภาพระดับโลกคนนี้ที่สามารถชักภาพให้คนทั้ง โลกได้รวู้ า่ ยังมีสงิ่ ทีอ่ ศั จรรย์อกี มากมายในโลกของเรา Writing can make us imagine ourselves, but pictures convey feelings and emotions of that moment. This creates an everlasting memory which will never fade away. World-class photographers can stun the whole world and show that they are many discoveries to be made in this world.

srirath somsawat pHOTOGRAPHER

“สดใส ร่ า เริ ง และมื อ อาชี พ ” ค� ำ นิ ย าม ที่ ส ามารถบ่ ง บอกถึ ง ตั ว ตนของผู ้ ช ายคนนี้ ที่ มี ฝี มื อ ระดั บ เยี่ ย มในการถ่ า ยภาพ ซึ่ ง การั น ตี ได้ จ ากประสบการณ์ และผลงานของเขา “Friendly cheerful and professional” It is the way to define him who has potential of taking photos. His experiences and his works are guaranteed how professional of this photographer .

FIND NOW. DEPARTMENT OF TOURISM DISTRIBUTION : BANGKOK, chiang Mai, phuket,MAIN CITIES ON BOARD INTERNATIONAL : LOS ANGELES, NEW YORK, WASHINGTON D.C. , LONDON, BRUSSELS, PARIS, LYON, MALTA, BAHRAIN, DUBAI, BEIJING, HONG KONG, TAIPEI, THAILAND, COPENHAGEN RESTAURANT BLUE : ELEPHANT ROYAL THAI CUISINE (ALL BRANCHES) FACEBOOK FAN PAGE : www.facebook.com/nexttravelmagazine , www.nexttravelmagazine.com

AIRLINES’S LOUNGE

Miko 1999 co.,ltd. : 80/28 Charoenrat Road BangKhlo bangkholaem Bangkok 10120 Tel. 02-164 1241-2 Email : mail@miko.co.th

HOTEL

SHOPPING MALL

LOUNGE

COFFEE Restaurant

PATTARAWIN MAHATTANASAKUL PHOTOGRAPHeR

จากการได้ร่วมงานเป็นช่างภาพรับเชิญใน ฉบับแรกๆ ด้วยผลงานอันโดดเด่น ที่แสดงให้เห็น ถึงฝีมือในการถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดาของเค้าจนได้ รับเกียรติมาเป็น Photographer ประจ�ำของเรา After working together with this photographer in the first invited, it obviously shows how proficiency he is putting into his photos. And, it is an honour for us to have him as one of the photographer.


ISSUE 6 2013

09


THE PENINSULA BANGKOK PRESENTS CHEF JACKIE HO EXECUTIVE CHINESE CHEF On 20th August 2013, The Peninsula Bangkok had an executive chinese chef Jackie Ho brings traditional Chinese cuisine with an innovative twist to the award-winning Cantonese restaurant, Mei Jiang at The Peninsula Bangkok. Chef Ho particularly enjoys creating imaginative seafood dishes; specially prepared abalone being one of his specialties which has gained the admiration of international connoisseurs. His creative culinary skills are an accumulation of extensive experience in Asian destinations known for their delicacies. While in Hong Kong, Chef Ho also studied the ancient science of traditional Chinese medicine and the healing properties of the herbal ingredients he uses in his healthy creations. As a creative traditionalist, Chef Ho entices guests with menus of traditional dishes that are always innovative and bursting with natural flavour, using a combination of the unique cooking techniques that he has developed over the years but it is still very important for him to maintain the natural ingredients and processes in which traditional Chinese dishes are prepared and ensure an authentic dining experience.

ณ ห้องอาหารเหม่ยเจียง โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ได้มีการเปิดตัวเชฟแจ็คกี้ โฮ เอ็กเซ็กคูทีฟ ไชนีส เชฟ ได้น�ำต�ำรับ การปรุงอาหารจีนดั้งเดิมมาผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน�ำ มาบริการที่ห้องอาหารเหม่ยเจียง ห้องอาหารจีนแบบกวางตุ้งที่ได้รับ หลากรางวัลการันตี เชฟโฮมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์อาหารทะเลจาน พิเศษต่างๆ โดยเฉพาะเป๋าฮื้อซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาหารทั่วโลก ความคิดสร้างสรรค์ด้านอาหารของเขาเกิดจาก การสั่งสมประสบการณ์จากแหล่งต่างๆที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหาร และ ความพิถีพิถันในแถบเอเชีย ขณะอยู่ที่ฮ่องกง เชฟโฮยังได้ศึกษาวิชา เวชศาสตร์จีน แผนโบราณ และเรียนรู้คุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ ของสมุนไพรนานาชนิด ที่เขาได้น�ำมาใช้ในการสร้างสรรค์อาหารเพื่อ สุขภาพอีกด้วย ในฐานะที่เป็นเชฟอาหารจีนแบบดั้งเดิมผู้เปี่ยมไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ เชฟโฮได้น�ำเสนอเมนูจากสูตรต้นต�ำรับ แต่ ผสมผสานความแปลกใหม่และใส่ใจในความสดของทุกส่วนผสม ซึ่ง นับเป็นกลวิธีการปรุงอาหารที่เขาได้เพิ่มพูนความสามารถมานาน ปี โดยเฉพาะการคงไว้ซึ่งส่วนผสมจากธรรมชาติและกระบวนการ ปรุงอาหารจีนแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแขกจะได้รับ ประสบการณ์ ในการลิ้มลองอาหารจีนอย่างแท้จริง

10

next travel magazine


UPDATE

NEXT

Conrad Bangkok Presents Mooncake Gift Boxes for 2013 Mid-Autumn Festival lom and Central Rama 3. A 15% discount applies for early bird purchases from August 5 to 25, 2013 for orders of THB 2,000 above. For more information or advanced reservation, please call 0 2690 Savor a variety of fresh- 9999 or email bkkci.liu@conradhotels. ly-baked mooncakes available in five dis- com tinct flavors. The selection includes Durian, Custard, Mixed Five Nuts, Lotus Seeds and Black Sesame. The Conrad Mooncake Gift Set is presented in a choice of two vintage-styled gift boxes. Conrad mooncakes are available at Liu and Deli at Conrad Bangkok, Siam Paragon, Emporium, Central Chid-

Conrad Bangkok today presented exquisite handcrafted mooncake gift boxes to celebrate the Mid-Autumn Festival from August 5 to September 19, 2013.

THE PENINSULA BANGKOK CELEBRATE MID-AUTUMN FESTIVAL WITH DELICATE HANDMADE MOONCAKES The Peninsula Bangkok will celebrate the forthcoming Mid-Autumn Festival with its ever-popular handmade Peninsula mooncakes, available from 8 August to 19 September 2013. This year The Peninsula Bangkok’s Executive Chinese Chef Jackie Ho and his team will make 250,000 mooncakes by hand in 43 days; using approximately 10 tonnes of ingredients including duck eggs, which give the very best quality and flavour along with the Peninsula’s own secret recipe for soft pastry crust. Contained in newly-designed packaging, only a limited quantity are freshly made every day by our veteran chefs. The delicious treats are

available in two flavours – Lotus Seed Paste and the bestseller, Egg Custard, which is created from a traditional secret recipe made famous by the The Peninsula Hong Kong. No preservatives are used in the making of the Peninsula mooncakes. From 1 to 19 September 2013, The Peninsula mooncakes will also be available for purchase at Siam Paragon Shopping Complex (Ground floor, in front of the Gourmet Market). For more information or to make reservations, please contact The Peninsula Boutique on (662) 861 2373 or e-mail diningpbk@peninsula.com

ISSUE 6 2013

11


NEXT

GADGET

1

Bose QuietComfort 20

Earphone

Bose’s first in-ear headphones to offer noise-cancelling tech use dual mics in each lug to detect and counter outside sounds, insulating you in a cocoon of your own tunes. However, press a button on the slightly bulky control unit and said mics can also allow you to hear what’s going on around you.The battery provides up to 16 hours of noise cancellation on a single charge.

2

The Bottle Cap Tripod

camera tripod

The Bottle Cap Tripod turns nearly any standard plastic bottle into an impromptu tripod. Simply screw the Bottle Cap Tripod into any compact camera’s universal camera mount and then slide it over the cap of a plastic bottle. The Bottle Cap Tripod is a portable, lightweight, and simpleto-use tripod that can pivot up to 15 degrees. It’s the perfect gift for any photo enthusiast.

TRENDY ESSENTIALS HOT NEW EQUIPMENT FOR DAYLIFE

3

Kobo Aura HD

E-Reader

Kobo’s latest e-reader comes with a builtin backlight, putting it in direct competition with the Kindle Paperwhite. It’s easy on the eye, with its 6.8-inch e-ink screen boasting a crisp, 1080x1440 resolution. Kobo has been busily filling the shelves of its online bookstore, so you can now choose from a selection of 2.5 million e-tomes, storing them in the 4GB provided, or adding them via the miracle of microSD.

12

next travel magazine

4

LG Pocket Photo Smart

pocket photo printer

Like whippet racing and pipe smoking, printing photos is no longer the commonplace pastime it was. Even so, there’ll always be a need for physical images that you can pin to your wall and admire or throw darts at, as you see fit. This pocket-sized printer connects to Android or iOS devices via Bluetooth or NFC and uses “inkless” ZINC technology.


Tel: 038 - 706407

w w w. c g r p a t t a y a . c o m

- 5 star condominium and hotel - 150 meter Private beach frontage - 18,000 SQM of Landscaping - Restaurant and Pool Bar - 5swimming pools - kids Club & Water Park - Fitness centers - Spa - Gym AND Sauna - Sky Pools AND Wellness Center - 1 BED 62 SQM To 5 BED 486 SQM 3 BED Duplex with Private swimming Pool - FULL MANAGEMENT FROM CENTARA HOTELS & RESORTS - PATTAYA’S MOST EXCLUSIVE ADDRESS

Centara Grand Residence is a stunning condominium development located in a beautiful beachfront setting in Na Jomtien. The project will feature two towers of residential condominiums, and a 5 star Centara Grand Hotel in a 3rd tower. The project is being developed by Tulip group and on completion will be managed by Centara Hotels and Resorts.Bazis Development Co., Ltd.39/109 Moo 6, Bangtalad Sub-district,Parkred District, Nonthaburi Province 11120 The company reserves the right to change various details without prior notice


NEXT

CALENDAR

1

งานสงขลามาราธอนนานาชาติ จ. สงขลา 2556 AUGUST, 2556

การแข่งขันมาราธอนระดับชาติ แบ่ง เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทมาราธอน ฮาร์ฟ มาราธอน มินิมาราธอน และฟันรัน ชิงเงิน รางวัล โดยวิ่งเลียบทะเลสาบ ชายหาดและ ชมความงดงามของธรรมชาติ

1

2

2

เทศกาลส้มโอหวานและของดี นครนายก จ.นครนายก AUGUST, 2556

เลือกซื้อส้มโอคุณภาพ ทั้งพันธ์ุทองดี ขาวน�ำ้าผึ้ง ขาวใหญ่ ทับทิมสยามและส้มโอ พันธุ์ทั่วไป เลือกซื้อกิ่งพันธุ์และผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากส้มโอและสินค้า OTOP ชมการ ประกวดส้มโอ การประกอบอาหารที่ท�ำา จากส้มโอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ ชม นิทรรศการส้มโอและท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3

3

4

ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า จ.เชียงราย AUGUST - SEPTEMBER, 2556

พิธีโล้ชิงช้าเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพืชผล ที่มีความเจริญงอกงามรอเก็บเกี่ยว ร�ำาลึก และให้เกียรติสตรี พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเลี้ยงฉลอง และงานเต้นร�ำา

AUGUST-SEPTEMBER CHECK LIST

5

6

6 วันร�ำลึก 100 ปี ชาวสีชังทั้ง เกาะ ถวายราชสักการะ พระปิยมหาราช จ. ชลบุรี

sepTEMBER 19 - 20, 2556

ร่วมบรรยากาศย้อนยุค สมัยรัชกาล ที่ 4,5,6 ชมดนตรี “เฮาแบรนด์” ริมทะเล ประกวดการแต่งกายย้อยยุค การแสดงแสง เสียงและสื่อผสมตระการตา การแสดง พื้น บ้าน พิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มแด่ เสด็จพ่อ ร.5โดยผู้ร่วมงานทุกคนต้องแต่ง กายย้อนยุคเท่านั้น

5

ประเพณี ไหว้พระจันทร์ จ. ภูเก็ต sepTEMBER 17 - 19, 2556

เทศกาลประเพณีท้องถิ่นตามความ เชื่อของชาวไทยเชื้อสาย จีน ชมการออก ร้านสินค้าพืน้ เมืองและอาหารท้องถิน่ จังหวัด ภูเก็ต ชมการสาธิตการพับกระดาษแบบจีน และจ�ำลองโต๊ะหมู่บูชา การไหว้พระจันทร์

4

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จ.พิจิตร

SEPTEMBER 7 - 8, 2556

ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จะมี ประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นการแสดงออก ถึงความสามัคคี และความสามารถ ของ ฝีพายที่น�ำาเรือยาวของตนเข้าแข่งขันชิง ความเป็นเจ้านาวา


ISSUE 6 2013

15


16

next travel magazine


ISSUE 6 2013

17


18

next travel magazine


ISSUE 6 2013

19


20

next travel magazine


ISSUE 6 2013

21


22

next travel magazine


ISSUE 6 2013

23


24

next travel magazine


ISSUE 6 2013

25


26

next travel magazine


ISSUE 6 2013

27


28

next travel magazine


Devarana Spa Heaven for Spa Lovers

Today Next Travel Magazine led to a relaxing day filled with joy at Devarana Spa “Devarana” (pronounced te-wa-run) comes from Thai-Sanskrit, meaning “garden in heaven”. It dates back to ancient Thai literature, called “Tribhumphraruang” also known as “Traibhumikatha”, written by Phraya Lithai. In this literary work, the writer described these particular gardens as situated at heaven’s gates, surrounded by gardens and ponds, with a heavenly scent and a nurturing environment. The décor of the gardens glimmers with silver and gold, and is filled with natural stones and gems, while soft melodic music played by harp, flute and other traditional musical instruments is floated in the air. Inspired by the concept of the garden in heaven, Devarana Spa excites the senses and makes guests feel truly special. Luxurious pampering and healing treatments are offered in a soothing and stress-relieving environment. The contemporary Thai design and décor invites guests to transcend the everyday world and provides the relaxing and welcoming atmosphere, in which they can enjoy premium spa treatments with traditional Thai service and hospitality. In the work of ancient Thai literature called Tribhumphraruang, Nantha was described as a garden situated at Heaven’s gate, with magical flowers and herbs. Devarana Spa’s signature treatment brings the divine Nantha Garden to life by mixing fresh tropical pink lotus

and champaca with aromatic blends of ylang ylang and jasmine to create a truly heavenly experience. Devarana Bath. With the essence of four flowers, this soothing treatment comforts your skin and uplifts your mind through the Devarana Bath filled with the delicate, fresh lotus petals and the soft, soothing aroma of exquisite essential oils distilled from rare Thai flowers. Treasure for their exquisite fragrance and healing properties to moisturize your skin, reduce stress, bringing serenity to your mind. Devarana Signature Massage. Next, Devarana Body Scrub recipe combines long esteemed and cherished aromatic healing properties of tropical Thai flowers with mineral sea salt, in effect to revitalize your skin and calm your mood, leaving your mind clear with surprisingly bright creativity. It’s a promise of skin that’s soft, velvety and faintly perfumed. Devarana Signature Massage. Complete the unforgettable rejuvenation with the Devarana Massage that combines strong pressures of Thai, Ayurveda and Shiatsu techniques with Swedish and Aromatherapy influences for the ultimate soothing and pampering experience. Eastern massage therapies primarily focus on clearing and balancing the energy pathways of the body, whereas Western methods treat tissue such as muscles, tendons and joints as well as major organs. The signature massage comes together with a bowl of hot water with freshly sliced kaffir lime and orange for respiratory clearing. Next Travel Magazine quarantees the delights.


ISSUE 6 2013

31


วันนี้ Next Travel Magazine ขอพาไปผ่อนคลายเติมเต็มความ สุขกันที่ เทวารัณย์ สปา เทวารัณย์ในวรรณคดีไตรภูมพิ ระร่วง เป็นสวนสวรรค์ อันงดงามไปด้วยแก้ว เงิน ทอง และพรายพร่างไปด้วยอัญมณี ขณะที่มีเสียง เพลงบรรเลงเบาๆ ล่องลอยในอากาศ การตกแต่งของเทวารัณย์จึง มีลักษณะ แบบไทยร่วมสมัย โดยดึงภาพของเทวารัณย์ในวรรณคดีมาปรับใช้ด้วยการใช้ สีทสี่ ว่าง อย่างเช่น สีเงิน สีทอง สีขาว รวมทัง้ วัสดุธรรมชาติตา่ ง ๆ เช่น แผ่น หิน ไม้สอี อ่ นและเข้ม ตลอดจนความเย็นของสายน�ำ้ และดนตรีบรรเลงทีแ่ ต่งขึน้ จากการเลียนเสียงไพเราะของเครือ่ งดนตรีในสรวงสวรรค์ทมี่ เี สียงพิณเป็นเสียง น�ำ ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของเทวารัณย์ สปา กรุงเทพ เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่เชิงบันได ขึน้ สูส่ ปาที่ เรียงรายไปด้วยไม้ประดับและภาพวาดสีนำ�้ มันขนาดใหญ่ทใี่ ห้ความ รูส้ กึ ประดุจทางขึน้ วิมาน พืน้ ทีใ่ นส่วนโถงต้อนรับ ทีใ่ ห้ความ รูส้ กึ โล่ง โปร่ง สบาย ด้วยโทนสีสว่างสบายตา พืน้ ผิวจากวัสดุธรรมชาติอย่างแผ่นหินและไม้สี อ่อนพร้อม ตัง่ ไม้ขนาดใหญ่ทเี่ รียงรายภายใต้เพดานแนวคลืน่ สร้างความ รูส้ กึ เย็นสบายด้วยบ่อน�ำ้ ทีย่ าวขนานโถง เสริมความ อบอุน่ ด้วยตะเกียงทีเ่ รียง รายอยูต่ รงกลาง ผสมผสานความหอมสดชืน่ ของน�ำ้ มันหอมระเหยจากธรรมชาติ ทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลายเหมือนอยูใ่ นแดนสวรรค์ สัมผัส ประสบการณ์แห่งความผ่อนคลายในแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของ เทวารัณย์ สปา ผ่านแพ็คเกจ เดอะ เฮเวนลี่ นันทาการ์เด้น เอ็กซ์ปเี รียน (The Heavenly Nantha Garden Experience) ทีร่ วมทรีตเมนต์ทไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากสวนนันทา ซึง่ เป็นอุทยานดอกไม้ทตี่ งั้ อยู่ ณ ประตูสวรรค์ ตามเรือ่ งราวจากวรรณคดีไตรภูมิ พระร่วงโดยผสานความงามของดอกบัวสีชมพูและดอกจ�ำปีกบั กลิน่ หอมยวนใจ ของดอกกระดังงาและดอกมะลิ เพือ่ สร้างสวรรค์สำ� หรับคนรักสปา ทรีตเมนต์ใน แบบเทวารัณย์ เริม่ ต้นด้วยการน�ำความหอมของดอกไม้มาสร้างความผ่อนคลาย

ผ่าน วารีบำ� บัดแบบเทวารัณย์ (Devarana Bath) ตามด้วยทรีตเมนต์ดแู ลผิวกาย ด้วย เทวารัณย์ สครับ (Devarana Scrub) ก่อนปิดท้ายความผ่อนคลายด้วย นวด เทวารัณย์ (Devarana Massage) วารีบำ� บัดแบบเทวารัณย์ (Devarana Bath) จะช่วยคลายความเมือ่ ยล้าและความตึงเครียดของร่างกายด้วยความงามของกลีบ ดอกบัวสีชมพู พร้อมด้วยความหอมและการบ�ำรุงผิวด้วยน�ำ้ มันหอมระเหยบริสทุ ธิ์ ทีส่ กัดจากดอกไม้ไทย นานาพรรณ ช่วยให้รสู้ กึ สบายใจและกาย พร้อมบ�ำรุงผิวให้ คงความชุม่ ชืน้ ได้อย่างอ่อนโยน จากนัน้ เทวารัณย์ สครับ (Devarana Scrub) จะ ใช้เกลือทะเลบริสทุ ธิก์ บั น�ำ้ มันหอมระเหยทีส่ กัดจากดอกไม้ พร้อมความหอมจรุงใจ ของกลีบดอกบัวและดอกจ�ำปีสด มาช่วยขัดผิวให้สะอาด ขจัดความหยาบกร้าน ลด ความหมองคล�ำ้ และความมันส่วนเกิน พร้อมเพิม่ แร่ธาตุให้แก่ผวิ ในขณะทีส่ ว่ นผสม ของน�ำ้ มันจะช่วยบ�ำรุงและคงความชุม่ ชืน้ ให้แก่ผวิ ผิวจึงแลดูกระจ่างใส เนียนนุม่ น่าสัมผัส เหมาะส�ำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมัน สุดท้าย ผ่อนคลายด้วย นวดเทวารัณย์ (Devarana Signature Massage) ซึง่ ใช้เทคนิคการนวดในแบบตะวันตก ซึง่ ได้แก่ สวีดชิ และอโรมาเธอราพีมาผนวกกับการนวดต�ำรับตะวันออก อย่างนวดแผนไทย โบราณ อายุรเวท (อินเดีย) และ ชิอตั สึ (ญีป่ นุ่ ) จังหวะการนวดทีผ่ สานความหนัก และเบาของการนวดแต่ละแบบจะได้นำ�้ หนักการนวดทีช่ ว่ ยผ่อนคลายอาการเมือ่ ย ล้าของกล้ามเนือ้ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเครียดในชีวติ ประจ�ำวัน พร้อม ช่วยกระตุน้ การหมุนเวียนของโลหิตและท�ำให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ โดยในการนวดจะ ใช้นำ�้ มันนวดต�ำรับเฉพาะของเทวารัณย์ ตามความต้องการลูกค้า พร้อมมีกลิน่ หอม จากอ่างสมุนไพรร้อนมาช่วยให้ระบบทางเดินหายใจท�ำงานได้ดยี งิ่ ขึน้ ในระหว่างการ นวด กลิน่ หอมจะช่วยให้จติ ใจรูส้ กึ สงบ ผ่อนคลาย ท�ำให้ระบบภายในของร่างกาย และจิตใจเกิดความสมดุล Next Travel Magazine ขอรับประกันความสุข และ ความประทับใจอย่างแน่นอน


Address : Duait Thani Bangkok 946 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 (0) 2636-3596 www.devaranaspa.com


NEXT

BANGKOK DINE

FAI SOR KAM Thai-traditional style

Address : 4th Floor, Siam Paragon, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel +66 (0) 2 610 9717 www.faisorkam.in.th

34

next travel magazine

Fai Sor Kam is a northern life style restaurant where displaying the beauty of northern life style art and culture elegantly. Fai Sor Kam Restaurant has menus of original northern food and applied fusion of central food, northeastern food, Thai food and European food to be selected under the restaurant atmosphere beautifully decorated as Lanna style catching the eyes passing people with Tungs and two large contemporary combining with Lanna style Norasing sculpture noticeably placed in front of the restaurant which still keeps the culture and symbol of the north. This symbol is, therefore, use to decorate the restaurant such as using “houdah” as seats to make the decoration of the restaurant to be in line with the concept which customers specially favor it, including foreigners. This is a perfect combination, so it is not necessary to go far away up to the northern towns. Just at the Bangkok downtown, the northern food is also ready to be served. The recommended food includes Kao Soi Kai (northern chicken noodle) as the regular northern food of the restaurant, Kan

Toke as a Starter set composing of Nam Prig Noom, Nam Prig Ong, Sai Oua with vegetable, crispy fried swine skin, and spicy crispy fried bass. Another signature of the restaurant will be “river shrimp fired in curry.” A dessert named “Lod Chong Bai Toey” is specialty because its coconut milk is fumigated with aroma candle smoke and Lod Chong itself is bai toey taste. The Lod Chong is thin line. With the minced ice, initial spoons will be similar to common lod chong but after a while it looks like eating ice cream because lod chong is also harden, then, after it returns in the normal condition it will be soft. It depends on person who likes it. However, it is the recipe of the restaurant. It is eaten easier than big ice piece. Actually, the restaurant has not only northern food but also many kinds of food for selection even central food such as sour shrimp soup, grilled duck curry, chicken green curry, common Thai food, or some north eastern food or seafood i.e. bass steamed with soy sauce, crispy fried bass with many kinds of sauces. Is it satisfied? It is recommended to make reservation before visiting this restaurant.


ฝ้ายซอค�ำ ร้านอาหารชาวเหนือทีแ่ สดงถึงความสวยงาม ของศิลปวัฒนธรรมของคนเหนือเอาไว้ได้อย่างงดงามร้านฝ้าย ซอค�ำมีเมนูอาหารเหนือแบบต้นต�ำรับ และฟิวชัน่ อาหารภาค กลาง อาหารอีสาน อาหารไทยและยุโรปแบบประยุกต์ ให้ เลือกสรร ภายใต้บรรยากาศร้านตกแต่งแบบล้านนาได้สวย สะดุดตา ผูค้ นทีเ่ ดินผ่านไป ผ่านมาด้วยตุงและรูปปัน้ นรสิงห์ ขนาดใหญ่เด่นเตะตาหน้าร้านสองตัว แนว คอนเทมโพรารี่ ผสมผสาน ล้านนา ยังคงวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของเมืองเหนือ ได้ เลยเอาสัญลักษณ์ตรงนีม้ าตกแต่งร้าน อย่างทีน่ งั่ ก็นำ� เอา “กูบช้าง”มาเป็นทีน่ งั่ ตบแต่งร้านเข้ากับคอนเซปต์ ลูกค้าดูจะ ชอบนัง่ เป็นพิเศษ ต่างชาติเค้าก็นยิ มนัง่ กันก็เอามาผสมผสาน กันได้อย่างลงตัว ไม่ตอ้ งไปไกลถึงเหนือ มาใจกลางกรุงเทพฯ ก็มอี าหารเหนือให้ทานได้ถงึ ที่ อาหารทีเ่ ราแนะน�ำได้แก่ ข้าวซอยไก่เป็นอาหารเหนือประจ�ำอยูท่ รี่ า้ น ชุดขันโตกเป็น Starter Set ชุดอาหารเหนือในนัน้ ก็จะเป็นพวกน�ำ้ พริกหนุม่ , น�ำ้ พริกอ่อม,มีไส้อวั่ ทานกับผัก, แคบหมู ตัวรายการก็จะเป็น

น�ำ้ ตกปลากะพงทอดกรอบ อีกรายการทีเ่ ป็น Signature ของ ร้าน ก็จะเป็น “ฉูฉ่ กี่ งุ้ แม่นำ�้ ” มีของหวาน ชือ่ “ลอดช่องใบ เตย” มันจะพิเศษตรงน�ำ้ กะทิ น�ำ้ กะทิจะท�ำจากกะทิอบควัน เทียนจะหอม แล้วตัวลอดช่องเองก็จะเป็นรสใบเตย จะเป็น ลอดช่องเส้นเล็กๆ ด้วยความทีเ่ ราใช้นำ�้ แข็งละเอียด ทานไป แรกๆมันก็จะเหมือนลอดช่องทัว่ ไปทีเ่ ราทานกันแต่พอสักพัก มันก็จะคล้ายๆทีเ่ ราทานไอติม กันลอดช่องมันก็จะแข็ง แต่พอ มันคืนตัวมันก็จะนิม่ แล้วแต่คนชอบ แต่มนั เป็นสูตรของทีร่ า้ น ท�ำ จะทานง่ายกว่าเป็นน�ำ้ แข็งก้อนใหญ่ๆ แต่จริงทีร่ า้ นก็ไม่ได้มี แค่อาหารเหนือทัง้ หมด มีอาหารให้เลือกหลายอย่าง แม้กระทัง่ เป็นอาหารภาคกลางด้วย เช่น ต้มย�ำกุง้ ,แกงเผ็ดเป็ดย่าง,แกง เขียวหวานไก่ อาหารไทยทัว่ ๆไป หรืออย่างอีสานก็มบี างอย่าง หรืออย่างบางรายการทีเ่ ป็นซีฟดู้ เช่นปลากะพงนึง่ ซีอวิ้ ,ปลางก ระพงทอดกรอบมีลกู ค้าได้เลือกน�ำ้ จิม้ หลายอย่าง เป็นทีถ่ กู อก ถูกใจกันละสิคะ่ ขอบอกว่าถ้าจะมาทานร้านนีแ้ นะน�ำว่าให้โทร จองก่อนนะค่ะ

ISSUE 6 2013

35


NEXT

BREAK

takes afternoon tea to The Sukhothai a new levelThewithSukhothai a three-and-a-half hour buffet every Friday, Saturday and Sunday from 14:00 to Bangkok

Chocolate Buffet

Address :13/3 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Tel +66 (0) 2 344 8888 www.sukhothai.com

36

next travel magazine

17:30. The focus is on chocolate, but there is a great variety of sweets and savouries on offer, as well as pots and pots of tea. It would be wise to skip lunch if you are planning a trip, as after this experience you’ll have eaten enough that you won’t want dinner either. The Sukhothai hotel is located on South Sathorn Road, around ten minutes’ walk from Lumpini MRT. Afternoon tea is served in the lobby of the hotel – a cosy green room separated from reception by a series of arches with a view of Sukhothai’s calming water feature, and you are welcomed in to a soothing sound of the khim, a traditional Southeast Asian instrument. It’s always busy so be sure to book ahead, the chocoholic crowd are a keen bunch. Getting the most out of a buffet is all about tactics and making sure you leave enough room to try everything. The savoury table is overloaded with a great mix of dishes, the usual tea sandwiches, a selection of Japanese appetisers including sushi and some Thai bites, but where the skill of the kitchen shines through is in their own creations, such

as a shot glass of tomato gazpacho with goat’s cheese and almond cream with smoked eggplant. Amongst all this are bowls of fresh fruit, including the best passion fruits I have ever tried. Whilst it was easy to fill up on Parma ham filled croissants, we were sat right next to the sweet section, so we paced ourselves knowing that the best was still to come. The dessert table is a visual delight, with multi-coloured macaroons, cocoa dusted bonbons and huge cakes. Thankfully the Sukhothai thought ahead; like all good things their desserts come in small packages with enough variety to please everyone. The sorbets and ice-cream are displayed in large silver jars surrounded by ice; with prickly pear sorbet and chamomile ice-cream being a winning combination. The amount of choice and sugar makes you feel like a big kid again, you can’t help but try and fit another slice of triple chocolate cheesecake in. The in-house creations were a bit hit and miss on the sweet side, the bitter orange almond filo cigars were light and not overly sugary, whereas the chocolate chorizo had none of the expected chilli bite and chewing your way through a mouthful was an effort. Just when we thought we’d reached the end, warm currant scones with cream and cherry jam were served directly to our table.


ISSUE 6 2013

37


NEXT

BANGKOK DINE

YTSB

VIE Hotel Yellow Tail Sushi Bar

Address : 117/39-40 Phaya Thai Road Bangkok Thailand Tel +66 (0) 2 309 3939 www.viehotelbangkok.com

38

next travel magazine

YTSB (the official abbreviation for Yellow Tail Sushi Bar) is the new venue for cutting edge Japanese cuisine in Bangkok. Fresh sushi is served in deliciously larger than usual portions and an array of authentic Japanese specialties is complemented by a wide range of top sakes, including some rarely found brands. The restaurant’s skillful Japanese master chef Yoji Kitayama demands tireless attention to detail, obsessed with the impeccable standards of his art as he searches for well-sourced ingredients. With relentless focus on using the best possible ingredients, YTSB honors the traditions of Japanese culinary art by upholding the principles of high quality and the freshest fish for exacting sushi standards. The interior is tastefully chic, peppered with Japanese elements given a contemporary twist with an inviting atmosphere. Diners can enjoy watching the chefs in action at the sushi bar, and the private zone welcomes any kind of gathering. The 3rd floor offers alternate seating with an outdoor terrace and stylishly designed wooden cocoon seating, creating a distinctly urban chic experience.


YTSB (ชื่อย่อของ Yellow Tail Sushi Bar) ห้องอาหารญี่ปุ่นที่เน้นความ สดของอาหารเพื่อมอบคุณภาพที่ดีที่สุดของซูชิและซาชิมิให้กับลูกค้า วัตถุดิบ ล้วนน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปรุงโดยมาสเตอร์เชฟชาวญี่ปุ่น โยจิ คิตายะมา ใน บรรยากาศและการตกแต่งที่เทรนดี้และมีสีสัน เชฟโยจิสั่งปลาน�ำเข้าจากตลาด ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) อาทิตย์ละ 3 ครั้ง และเป็นปลา ที่ไม่ได้เสียเลือดจึงมีราคาแพงกว่าการน�ำเข้าปลาแบบทั่วไป เป็นการรับประกันถึงความสดที่สุดของซูชิที่ YTSB และมีอาหารพิเศษอื่นๆ ให้ เลือกอีกมากมาย รวมถึงอาหารแนะน�ำประจ�ำวัน โดยเชฟโยจิเชฟโยจิมีความ เคารพและยึดมั่นในวัฒนธรรมการปรุงอาหารของชาวญี่ปุ่นตามต�ำรับ และน�ำ ความอร่อยแบบร่วมสมัยที่สะสมด้วยประสบการณ์ มาแต่งแต้มออกมาเป็น ศิลปะความอร่อยทั้งรสชาติและการจัดแต่งอาหาร ซูชิบาร์ ภายในร้านตกแต่ง แนวสีสันที่คละกันได้อย่างลงตัว และมีการแซมให้เห็นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น บาร์ ซูชิพร้อมการต้อนรับลูกค้านั่งหน้าบาร์และพูดคุยกับเซฟ ให้ความรู้สึกเป็น กันเองของการให้บริการด้วยใจ อุปกรณ์การรับประทานภายในร้านล้วนน�ำเข้า จากญี่ปุ่น รวมไปถึงรายการเครื่องดื่มสาเกที่มีให้เลือกมากมาย พร้อมสาเกที่ หาชิมได้ยาก เมนูแนะน�ำได้แก่ ซาซิมิปลาหางเหลือง,เทริยากิตับห่านและเนื้อ วากิวจากเมืองคาโกชิมา,กับซอสเห็ดทรัฟเฟิลขาวและมิโซะ ปลาหิมะย่างด้วย ไม้ซีดาร์สไตล์ไคเกียว,ปลาไหลและตับห่านย่างกับซอสบาร์บีคิวราดซอสเห็ด ทรัฟเฟิล ของหวาน ซุปถั่วแดงเย็น พร้อมไอศกรีมเหล้ารัมลูกเกด และโมจิ

ISSUE 6 2013

39


NEXT

BANGKOK DINE

Zuma restaurants contemporary japanese cuisine

Address : G/F, 159 Ratchadamri Road Bangkok 10330, Thailand Tel : +66 (0) 2 252 4707 www.zumarestaurant.com

the traditional izakaya style of eating and drinking zuma is a modern Japanese restaurant that takes its inspiration from the Japanese “Izakaya”, an informal restaurant and bar. In recent years, Izakaya has evolved to a more sophisticated level and the atmosphere is stylish and vibrant. However the essential difference between the Izakaya style and a formal restaurant is that there is no prescribed etiquette for ordering from the menu, with no differentiation between “starters” and “main courses”.’The venue comprises 7,500 square feet including an outdoor terrace, located at the newly opened The St. Regis Hotel and Residences, situated in Bangkok’s most coveted address along Rajdamri Road, the city’s key commercial corridor where major corporations and elite financial institutions make their home.zuma is a contemporary Japanese Restaurant and is known for its high quality food and individuality. The style is “authentic but not traditional”. The emphasis will be on ingredients and flavour. Presentation is simple, natural and appealing to the eye.

40

next travel magazine

Ethnic Japanese crockery specifically created for zuma is used. The Robata Grill offers the finest selection of seasonal vegetable, poultry, meats and seafood prepared over charcoal and served with signature sauces and marinades. Northern Japanese fishermen created the tradition of “robata” cooking and evenings in coastal villages found them cooking their catch over an open fire, sharing amongst each other from boat to boat. The custom was then carried into the Japanese home, with a special room set aside for the “ro” or brazier made from iron and set into the floor.The Sushi Bar offers a wide selection of fresh fish for innovative sushi rolls, sashimi and nigiri sushi. At both the sushi and robata grill, customers can sit opposite the specialized chefs and watch their dishes being prepared. Our signature dishes include saikyo miso marinated black cod wrapped in hoba leaf, barley miso marinated baby chicken, oven roasted on cedar wood and zuma dragon maki.


ร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยที่ได้ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก เริ่มต้น สาขาแรกที่ลอนดอนในปี2002 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งด้วยกันสองคนได้แก่เชฟเรนเนอร์ เบกเกอร์ และ อาจุน เวนนี่ ไอเดียดั้งเดิมของซูม่ามาจากสไตล์อิซาคายะหรือการทานอาหารแบบไม่เป็นทางการ อาหารทุกจานของซูม่าถือว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงโดยเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพและการปรุง แต่งแบบร่วมสมัย ประกอบกับการตกแต่งร้านที่เน้นธรรมชาติและการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ได้แก่ ดิน น้า ลม และ ไฟ ถือเป็นเสน่ห์แห่งบรรยากาศและอาหารที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ปัจจุบันซูม่ามี สาขาทั่วโลกทั้งหมดหกสาขา ได้แก่ ลอนดอน ฮ่องกง อิสตัลบูล ดูไบ ไมอามี่ และกรุงเทพ ซูม่า ประกอบไปด้วย 3 คอนแซ็ปด้วยกัน ได้แก่ อาหารแต่ละจานผ่านความพิถีพิถันอย่างดีเยี่ยม จากครัวทั้งสามได้แก่ครัวหลัก ซูชิบาร์ และครัวย่างพิเศษซึ่งเรียกว่าโรบาตะ อย่างที่สองคือการเสิร์ฟ อาหารให้ลูกค้าในรูปแบบของการแชร์ และอย่างสุดท้ายคือการเสิร์ฟอาหารอย่างต่อเนื่องในเวลา เหมาะสมตลอดช่วงเวลาทานอาหาร ซูม่าได้รับแรงบัลดาลใจมาจากการทานอาหารของชาวญี่ปุ่นที่ เรียกว่า อิซากายะ หรือ การทานอาหารและเครื่องดื่มแบบไม่เป็นทางการ อิซากายะสไตล์เริ่มเติบโต ไปในทางที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามหัวใจสาคัญที่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างอิ ซากาย่าสไตล์กับร้านอาหารอื่นๆนั้นก็คือลาดับอาหารจะมาต่อเนื่องไม่ได้แยกคอร์สชัดเจนเหมือน ร้านอาหารทางที่เป็นรูปแบบทางการ ตั้งอยู่ที่โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส ในใจกลางเมืองที่เป็นย่านธุรกิจ อย่างถนนราชด�ำริ ซูม่าถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัย ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ในทุกๆจาน โดยถือ คติ “ดั้งเดิมแต่ไม่ตามประเพณี” หากพูดถึงเรื่องของคุณภาพ เชพจะคัดสรรวัตถุดิบชั้นหนึ่งมาจากทั่ว โลกเพื่อให้รสชาติที่ดีที่สุด การตกแต่งจานถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ โดยจะเน้นการตกแต่ง แบบเรียบง่าย เน้นธรรมชาติ แต่ดึงดูดตาด้วยเครื่องภัณฑ์จากชนเผ่าญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม ครัวโรบาตะได้แรงบรรดาลใจมาจากชาวประมงทางด้านเหนือของญี่ปุ่นที่ได้เริ่มต้นคิดค้นการทา อาหารแบบ “โรบาตะ” เมื่อครั้งชาวประมงจับปลาแล้วมาย่างบนไฟร้อนแล้วนามาทานร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การทาอาหารแบบโรบาตะก็เป็นที่นิยมเกือบทุกบ้านโดยจะมีห้อง เสริมพิเศษสาหรับเตาย่างที่ถูกติดตั้งให้อยู่บนพื้น ที่ซูม่าครัวโรบาตะเหมาะสาหรับอาหารย่างไม่ว่าจะ เป็นผักประจาฤดู สัตว์ปีก เนื้อ และอาหารทะเล โดยทั้งหมดนี้จะย่างด้วยถ่านสั่งพิเศษเสิร์ฟพร้อมกับ ซอสและน้าหมักสไตล์ซูม่า ที่ซูชิเค้าเตอร์จะมีปลาหลากชนิดเตรียมไว้สาหรับการสร้างสรรเมนูหลาก ชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าวห่อสาหร่าย, ข้าวปั้น หรือ ปลาดิบ โดยลูกค้าสามารถนั่งหน้าครัวเปิดทั้งสอง เพื่อเสริมสร้างประสปการณ์พิเศษในการรับประทานอาหาร อาหารจานเด่นของที่ร้านได้แก่ปลาค็อด ดาหมักมิโซะย่างแล้วเพิ่มกลิ่นหอมด้วยการห่อใบโฮบะเสิร์ฟพร้อมขิงดองและซอสยูซูมิโซ และเมนูไก่ เลี้ยงพิเศษหมักด้วยมิโซข้าวบาร์เล่ย์รองด้วยใบสักทอง

ISSUE 6 2013

41


PAT T AY A is the colorful tourism town


ISSUE 6 2013

43


Pattaya Pattaya is the colorful tourism town. It is well-known throughout the world from its nature, beaches, isles, folklore arts and cultures, popular arts and culture, movies, music and sports. Hotels, resorts, and other executive accommodations are quite advance to serve the tourists both locals and from all over the world. In addition, the seminar and conference halls are beautifully located to be conveniently operated at the international level. The services in the area for the guests, either temporary as tourists or permanent residences, include hospital services, spa, and others, which are all operated at the international standard. Beach activities, water sports, aero sports, terrain sports, tracking and other adventures are operated under the joy and security inspection. Yearly festivals and other international tourism activities are organized in the Pattaya town in such a way that families and everyone can fill their holidays and vacations with joys. Moreover, the wedding of various ceremonies and cultures, as well as the romance of the honeymoon can be planned to set at this area for the joy and happiness. For those who love shopping, various leading shopping centers, arcades, and many souvenir shops are lined up for the enjoyment of unique goods and fair prices. Seafood directly sent from the fisherman villages nearby, highlight the taste of Pattaya’s food. Local food and international food are all under inspection for the health standard. Night life is flickering with the music and shows uniquely for Pattaya tourism town. In all, Pattaya tourism town, with its warm welcome, is waiting for you to have a touch of new experience to enjoy.

พัทยา เมืองแห่งสีสันและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนานาชาติ ด้วยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแห่งศิลปะ ประเพณี พื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมืองภาพยนตร์ ดนตรีและกีฬา โรงแรม รีสอร์ท และที่พักชั้นน�ำที่หรูหรามีระดับ ศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่ เพรียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ครบครัน การบริการด้าน สุขภาพและสปาที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล กิจกรรมชายหาดที่สนุกสนาน ปลอดภัย กิจกรรมท่องเที่ยว ผจญภัยและกีฬาทางน�้ำ ทางบกและทางอากาศ ที่ตื่นเต้น ท้าทายกับทุกเพศทุกวัย เทศกาลและกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับ นานาชาติที่ต่อเนื่องให้คุณเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมการพักผ่อนในรูปแบบ ต่างๆ ที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตจากการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ของคุณและครอบครัว พิธีสมรสในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และรูปแบบประเพณีที่ หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและฉลองฮันนีมูนที่แสนโรแมนติค เพลิดเพลินกับ การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นน�ำที่เรียงรายอยู่ทั่วทุกมุม เมืองด้วยสินค้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และราคายุติธรรม ตลอดจนการลิ้ม ลองรสชาติความอร่อยและสดของอาหารทะเลที่ถูกคัดและส่งตรงจากหมู่บ้าน ประมง พร้อมอาหารพื้นถิ่นที่สะอาดถูกสุขอนามัย อาหารนานาชาติที่หลาก หลายมีคุณภาพ ดื่มด�่ำและสัมผัสกับบรรยากาศสีสันยามราตรีจังหวะของเสียง ดนตรียามค�่ำคืน ประทับใจกับเอกลักษณ์การแสดงที่ถูกสร้างสรรค์และถ่ายทอด สู่สายตาท่านอย่างเหนือจินตนาการ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในอีกหลากหลาย รูปแบบที่ยังคงคอยต้อนรับการมาเยือนของทุกท่าน

ISSUE 6 2013

45


NEXT

ACTIVITIES

Art in paradise pattaya

ART IN PARADISE

ART IN PARADISE, the first 3D Painting

Museum of Thailand, found by Khun Cin Jaeyol, the Korean Director of the museum. ART IN PARADISE has space of over 5,800 square meters for displaying paintings. Such area is divided into 10 rooms of painting zone including wildlife portrait room, illusion room, under sea room, civilization room, surreal art room, global artist room, scenery room, water fall room, dinosaur room, and arts exhibition room which are opened for audiences to see paintings as well as to express ideas and posture creating style and gesture with 3D paintings as imagination. In addition, the audiences can enjoyably take pictures as souvenir whether single picture or group pictures with friends and family. This is perfect place for leisure time on holiday and family day because, with a time of less than 2 hours due to the location at Northern Pattaya of ART IN PARADISE, family or sweetheart can be taken from Bangkok to enjoyable visit and aesthetically see 3D paintings.

46

next travel magazine


ART IN PARADISE พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภาพจิตรกรรม 3 มิติเสมือนจริงแห่งแรกของ ประเทศไทย ก่อตัง้ โดยคุณ ซิน แจยอล ผูอ้ ำ� นวย การพิพิธภัณฑ์ชาวเกาหลี ART IN PARADISE มี พื้นที่จัดแสดงภาพเขียนกว่า 5,800 ตารางเมตร แบ่งเป็นโซนภาพเขียน 10 ห้อง ได้แก่ ห้องภาพ สัตว์ป่า ห้องภาพลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้อง อารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องศิลปิน ระดับโลก ห้องทิวทัศน์ ห้องน�ำ้ ตก ห้องไดโนเสาร์ และห้องนิทรรศการศิลปะ ซึ่งได้เปิดให้ผู้เข้าชม สามารถชมภาพวาดพร้อมทั้งแสดงไอเดีย โพส ท่าสร้างสรรค์ลลี า ท่าทาง เล่นกับภาพเขียน 3มิติ ได้ตามจินตนาการ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ไม่ว่าจะถ่ายภาพเดี่ยวหรือภาพหมู่กับเพื่อนฝูง ครอบครัว เป็นที่สนุกสนาน เหมาะส�ำหรับพัก ผ่อนในวันหยุด วันครอบครัว เพราะด้วยท�ำเล ที่ตั้งพัทยาเหนือของ ART IN PARADISE เดิน ทางจากกรุงเทพฯ ไม่ถึง 2 ชั่วโมง ก็สามารถ พาครอบครัว คนรัก มาเที่ยวสนุก และชมภาพ จิตรกรรม 3 มิติ กันได้อย่างสุนทรี WHERE 78/34 Moo9, 2nd Pattaya Road, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi, 20150 Thailand Tel. +66(0)38 424 500 www.facebook.com/artinparadise3D

ISSUE 65 2013

47


NEXT

ACTIVITIES

ripley’s pattaya

RIPLEY’S Ripley’s World of Entertainment. A Place of 100% Fun in Pattaya. It features world class entertainment attractions where everybody can enjoy, relax, and entertain friends, family and colleagues during weekends, vacations and all other occasions. Welcome to the World’s most unusual museum, Ripley’s Believe It Or Not! Museum in Pattaya sees over 350 fascinating real exhibits and things you can’t see anywhere else. Thrill and be exhilarated with Ripley’s 4D Moving Theater, a high-tech simulator amusement ride guaranteed to thrill both the mind and body. Ripley’s Haunted Adventure , be dazzled with imaginable special effects and live actors that will send shiver down your spine from the moment you enter ‘til the time you escape! Journey into new magical worlds at Ripley’s Infinity Maze. A 20-minutes trip into the Maze will challenge your perception, mesmerize all your senses and make your question reality! Stand among the famous celebrities at Louis Tussaud’s Waxworks®, a world class wax museum which features 68 international and Thai celebrity models. Take

48

next travel magazine


a surreal journey through Ripley’s Scream in the Dark! where your screams and precise shooting skills will help you score higher points. This interactive dark ride presents enough illusions and delusions to give you the happiest of nightmares for weeks to come! Watch in amazement as your wildest action fantasy blazes to life before you at The Vault: Laser Maze Challenge. Dodge and weave through the security laser field on your way to the vault door. Only the most skilled will make it out of this high-end vault! Also the most unique “toy” in town Wax Hand Fun. Try it . . . see how much fun and amazing your hand can be ริบลีส์ เวิล์ด ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โลกแห่ง ความบันเทิงแบบ 100 % เต็มใบ แหล่งสันทนาการที่มีชื่อเสียง ของเมืองพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยว และ สมาชิกทุกคนในครอบครัว กับรูปแบบที่หลากหลายเต็ม ไปด้วยสาระ ความรู้ และความบันเทิงมากมายภายในโลกแห่ง ความสนุกสนานใบนี้ อันประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ “เชื่อหรือไม่!” ที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่ มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ และเรื่อง จริงอีกมากมายที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง “ริบลีส์ 4D มูฟวิ่ง เธียร์เตอร์” โรงภาพยนต์แห่งอนาคต ในระบบ 4 มิติ ด้วยที่นั่ง ไฮ-เทค เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง พร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง และเอฟเฟคส์พิเศษ “ริบลีส์ อินฟินนิตี้ เมซ” มหัศจรรย์เขา วงกต พบความอัศจรรย์ของแสง-สี-เสียง และเอฟเฟคพิเศษ อันทันสมัยถึง 16 ห้อง “ริบลีส์ ฮอนเทด” แอดเวนเจอร์ ผจญ ภัยในโกดังเก็บโลงศพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละห้องกว่า 20 ห้อง ซึง่ แฝงไว้ดว้ ยความสยอง ต่อจากนัน้ มาพบกับท่ามกลางเห ล่าเซเลบริตมี้ ากมายใน “พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ หลุยส์ทสุ โซ่ พัทยา” ห้องจัดแสดงหุน่ ขีผ้ งึ้ ของเหล่าคนดังทัง้ ไทยและเทศ ทัว่ โลกกว่า 68 ผลงาน “ริบลีส์ สครีม อิน เดอะ ดาร์ก” การเดินทางเหนือ ค�ำบรรยายที่ยิ่งหวีด ยิ่งกรีด ยิ่งได้แต้ม พร้อมอาศัยทักษะการ ยิงสุดแม่นย�ำทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ได้รบั คะแนนพิเศษเพิม่ มากขึน้ ร่วม ท่องไปกับการเดินทางอันมืดมนพร้อมภาพลวงตาที่จะคอย หลอกหลอนให้คุณมีความสุขกับฝันร้ายในสุดสัปดาห์นี้ สู่ฝันที่ เป็นจริง เกมส์ตะลุยเลเซอร์ “เดอะวอลท์ เลเซอร์ เมส ชาเลน จ์” ใหม่ล่าสุดกับให้คุณได้สวมวิญญาณนักโจรกรรม เหมือน ในภาพยนตร์ คุณจะต้องผ่านเขาวงกตนี้ให้ได้ไวที่สุด และอย่า พลาดทีจ่ ะลองของเล่นทีต่ อ้ งพิสจู น์ดว้ ยมือคุณเอง “Wax Hand Fun” ที่พร้อมจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

WHERE 2nd Floor of Royal Garden Plaza Moo 10 Beach Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260, Thailand Tel. 66(38)710-294-8 www.ripleysthailand.com


NEXT

ACTIVITIES

mimosa pattaya

MIMOSA Mimosa Pattaya is a new community mall that’s designed with French architecture in the Renaissance of Europe, filled with atmosphere of Colmar which is the border between France and Germany, so it has been a mix of architectural variety. All buildings of Mimosa are inspired by Half-Timbered, which is unique of houses in Europe. The balcony on second floor of each Mimosa building connects together that we call “Mimosa Sky Walk”. Tourists can walk around for shopping and seeing outdoor cabaret show with fountain when they stay on balcony. Moreover, the electrical wiring of Mimosa project has been lined underground for beautiful scenery. In addition, there is a small canal with swans and ducks that create a romantic atmosphere for Mimosa Pattaya. Mimosa Pattaya has over 300 shops. Shops in Mimosa are all local brand that are unique and different from other department stores.

50

next travel magazine

Tourists also have more fun, exciting and exotic experience with “FUNLAND” the amusement park at Mimosa that innovated with high technology of 3D up. The outdoor Cabaret show with musical fountain is a unique selling point of Mimosa Pattaya. We have a spectacular cabaret show and Broadway show in every night that conduct along with the exciting musical fountain that top of 3 in the world. The highlight fountain named “The Wing of love” is like the wings that will fly to deep feelings of the audience. มิโมซ่า พัทยา แหล่งช้อป-กิน-เที่ยวบรรยากาศ เมืองนอก ภายใต้คอนเซปท์ “The City of Love เมืองเเห่ง ความรัก” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองโบราณทีต่ ดิ อันดับความโรแมนติก 1 ใน 10 ของโลก สะดุดตาด้วยอาคารร้านค้าสีสันสดใส โอบล้อม ด้วยกลิน่ อายแห่งความรักทีร่ อให้ทกุ ท่านเข้ามาสัมผัส พักผ่อน เที่ยวชม และเก็บภาพสวยๆ พร้อมความทรงจ�ำดีๆได้ทุกวัน


WHERE 28/43-44 M.2 Na Jomtien, Sattaheap district , Chonburi 20250, Thailand Tel. (66) 38 237 318-9 , 08 2467 6444 www.mimosa-pattaya.com

มิโมซ่าพัทยา โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม ในยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) ของยุโรปและรูปแบบ อาคารบ้านเรือนของเมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศ ฝรัง่ เศส ทัง้ การใช้สสี นั ของอาคารและรูปทรงแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ (Half-Timbered) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้าน เรือนในยุโรป นอกจากนี้ยังมี คลอง พร้อมหงส์และเป็ด น้อยที่ว่ายน�้ำไปมา ช่วยสร้างบรรยากาศอันโรแมนติก ให้มิโมซ่าพัทยามีความคล้ายคลึงกับเมืองกอลมาร์ ที่ได้ ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเวนิส” ภายในมิโมซ่ามีร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้ เลือกชิม ช้อป และใช้บริการมากกว่า 300 ร้านค้า ซึ่ง ร้านรวงต่างๆภายในมิโมซ่า ล้วนแต่เป็น Local Brand ทั้งสิ้น เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการของคนท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการแสดงเพื่อสร้างสีสันในช่วงกลางวันให้กับ นักท่องเที่ยวตามทางเดินทั่วบริเวณมิโมซ่า ให้ตื่นตาตื่น ใจอีกด้วย ในทุกค�่ำคืนจะมีการแสดงสุดอลังการ ไม่ว่าจะเป็น คา บาเรต์โชว์, ละครบอร์ดเวย์ และการแสดงน�้ำพุดนตรี ประกอบแสงสีเสียงตระการตา โดยบริษัทน�้ำพุที่ติด อันดับ 1 ใน 3 ของโลก และเป็นปีกน�้ำพุที่หาชมได้ที่ มิโมซ่าพัทยา แห่งเดียวในเมืองไทย และยังสามารถตื่น ตาตื่นใจไปกับเครื่องเล่น Funland สุดล�้ำ ที่จะมอบ ประสบการณ์เหนือกว่า 3D สามมิติทั่วไป รอให้คุณมา ท้าพิสูจน์

ISSUE 65 2013

51


NEXT

52

ACTIVITIES

next travel magazine


Italian reama s ec ic imo M

Ci gusta True Italian gelato experience

Taste original Italian ice cream at Ci gusta in Mimosa Pattaya. Ci gusta! ice cream is Italian gelato homemade style. The combination of fresh fruit, low fat milk, So our gelato has less fat that only 10% and a lot of the value of food. The recommended is a soft cream “Gelato Tenero” which has two flavors “frozen yogurt” and “mascarpone”. Ci gusta! provides Self-service zone that custom-

n ia l a It zza sa pi

ers can enjoy decorating gelato tenero with yourself. เชิ ญ สั ม ผั ส รสชาติ ไ อศครี ม อิตาเลียนต้นต�ำรับที่ Ci gusta มิโม ซ่า พัทยา Ci gusta เป็นไอศกรีม gelato homemade style Italian ที่ใช้ส่วน ผสมของผลไม้สด นมสดไขมันต�่ำ และ ยังให้คุณค่าทางอาหารอีกด้วย และที่แนะน�ำคือ gelato tenero ซึ่งจะเป็น soft cream มี 2 รสชาติหลักๆ คือ frozen yogurt และ mascarpone นอกจากนีย้ งั มีโซน Self service ให้ลูกค้าได้สนุกสนานกับการ ตกแต่ง gelato tenero ด้วยตัวเองอีก ด้วย

Maca Punto Pizza

o im

m

If anyone comes to visit Pattaya to Mimosa, you won’t miss to taste Italian pizza at “Maca Punto” restaurant which is the one of pizza restaurant in Mimosa Pattaya. This’s the first brand of square pizza pan in Thailand. The Maca Punto ingredients are imported from Italy and France for cooking and tasting the essence of original pizza. The signature dish of Maca Punto is rectangular pizza pan. It is a style of original pizza from Italy. We would like you to taste the recommended menus.

There are Pizza Mimosa, Pizza MacaPunto, Pizza Cabonara, Pizza Hawaii, Pizza El Diablo, Pizza Veggi, Spaghetti Cabonara, Meat Lasagna Chicken, Steak MacaPunto and French Fries Big. หากมาถึงมิโมซ่า ห้ามลืมที่ ต้องมาชิมพิซซ่าต้นต�ำรับอิตาลีฝรั่งเศส อย่างร้าน “Maca Punto” เป็นพิซซ่า ถาดเหลี่ยมแห่งเดียวในเมืองไทย นอกจากนี้วัตถุดิบของทาง ร้านก็ยังน�ำเข้าจากอิตาลีและฝรั่งเศส เพื่อปรุงให้ได้รสชาติที่เป็นแก่นแท้ของ พิซซ่ามากที่สุด และดัดแปลงให้ถูกปาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ Signature Dish ของร้าน Maca Punto ที่มาแล้วพลาดไม่ได้ นั่น คือ พิซซ่าถาดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นรูปแบบ ของพิซซ่าที่เป็นต้นต�ำรับอย่างแท้จริง

ISSUE 65 2013

53


NEXT

ACTIVITIES

Tiffany’s Show Pattaya Tiffany’s Show

54

next travel magazine

Tiffany’s is the first authentic transvestite cabaret show of South-East Asia and was established in 1974. With now over 39 years of experience Tiffany’s enjoys world-wide recognition and certainly enjoys a “must see” recommendation for any tourist coming to Pattaya. ANY tourist because the show is one that is enjoyed by all members of families, everyone amazed by the glamorous, talented and beautiful performers. Khun Sutham began with a cast of just three performers showcasing their favourite hits by Broadway divas such as Barbara Streisand and Donna Summer. From such a small beginning the show gained momentum and acceptance. Its popularity grew and moved into a purpose-built elegant theater at the North end of Second Road. This has subsequently been extended and now seats 1,000 people and is fully equipped with all the latest stage technology in light and sound. Now, every night, over 100 professional performers in dazzling costume delight audiences with glamorous and unique performance. Behind the imposing theatrical façade, the attractive lobby and theatre full of atmosphere to set the mood and exciting night of entertainment, the red Austrian curtain rises magically to reveal an exotic show, of fantasy, of talent, of beautiful costumes and sets to delight every member of the audience. We must not forget the band of handsome lads who also show their talents as support, in more ways than one, for the gorgeous girls. Back in November 2006, Tiffany’s Show accepted an invitation to appear in London. Usually the show has traveled around Asia in-


cluding Russia but this year Tiffany’s was approached by Erotica, the largest adult life-style exhibition to perform four half-hour shows a day in the main stage at London’s Olympia Exhibition Centre, Grand Hall with audiences ranging between 5 and 10,000 per show. ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา คาบาเร่ต์แห่งแรกของประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เปิดการ แสดงครั้งแรกในปี 1974 บริเวณชายหาด พัทยาใต้ เริ่มแรกมีนัก แสดงเพียง 3 คนที่รักในการแสดงและมีพรสวรรค์ด้านการแสดง โดยแสดงเลียนแบบดารานักร้องชื่อดังของละครบอร์ดเวย์ และด้วย การแสดงที่ยอดเยี่ยม ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จึงมีชื่อเสียงโด่งดัง จนโรง ละครไม่สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆได้ ต่อมาทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จึงย้ายโรงละครมาอยู่ที่พัทยาสายสอง โรง ละครแห่งใหม่นมี้ คี วามกว้างขวาง โอ่อา่ ทันสมัย ทัง้ ระบบแสง สี เสียง เทคนิคบนเวที รวมถึงฉากประกอบการแสดงทีย่ งิ่ ใหญ่ ตระการตาได้ มาตรฐานระดับสากล ทั้งยังสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 1,000 ที่นั่ง และตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จึงมีชื่อเสียงเป็น ที่กล่าวขานไปทั่วโลก นอกจากจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว นานาชาติแล้ว ยังได้รบั การขนานว่าเป็น “แม่แบบแห่งคาบาเร่ตไ์ ทย” ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา มีชื่อเสียงเลื่องลือ ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางจากผู้ชมทั่วโลก และได้รับรางวัลการันตีต่างๆอีก มากมาย จึงท�ำให้ทฟิ ฟานีโ่ ชว์ พัทยา ไม่เคยหยุดยัง้ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ยังคงพัฒนาคุณภาพของการแสดงต่อไปอย่างสม�่ำเสมอ และ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดา้ นความงามความโดดเด่นด้านศิลปะและ วัฒนธรรม โชว์แต่ละรอบประกอบไปด้วยการแสดงหลากหลายรูป แบบ มีนักแสดงร่วมแสดงกว่า 100 ชีวิต โดยการแสดงนั้นจะมีความ สนุกสนาน สวยงาม อลังการ ไม่เหมือนใคร และด้วยความเป็นมือ อาชีพ ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จึงได้รับเชิญให้ไปแสดงยังประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย และทวีปยุโรปอยู่เป็นประจ�ำ WHERE 464 Moo 9, Pattaya 2nd Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260, Thailand Tel. +6638 421700(-5), +6638 429642 www.tiffany-show.co.th

ISSUE 6 2013

55


Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya a Lost World own jungle exciting

Address : 277 Moo 5, Naklua, Banglamung, Pattaya, Pattaya , 20150 Thailand Tel +66 3830 1234 www.centarahotelsresorts.com/CMBR

56

next travel magazine

Located on Wong Amat Beach in North Pattaya, the 5-star Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya is designed to a Lost World concept and as a destination hotel located directly on the beach with its own jungle, waterpark and diverse attractions represents an exciting new opportunity for Thailand’s tourism and MICE industries. The hotel is designed as two 18-storey towers connected by sky bridges, and features 555 rooms and suites all facing the ocean. Guests have direct access to the beach, a 230-metre stretch of gently sloping fine sand with an extensive range of beach and water sport activities including windsurfing, kayaking, boating and fishing. Sporting a contemporary Thai style decor, the room options include Deluxe, Deluxe Ocean View, Premium Deluxe, Deluxe Family, Club Mirage, and Suites, all with their own private balcony or terrace overlooking the resort gardens and ocean. Minimum room size is 42 square metres, with the choice of a king-sized bed or two double beds. Club Mirage offers exclusive facilities and services for the discerning traveller, including private club lounge access with indoor and outdoor seating and Centara signature service of five complimentary daily meal presentations. The Lost World has its own jungle where there is an intriguing water park with swimming pools, water slides, and a lazy river with waterfalls. The hotel is well organised for children, with a kids’ club and a daily activity programme that includes an indoor


camp safari and games rooms for ages three to nine years, while teenage guests have a separate e-zone games and meeting area. There are a number of innovative specialty restaurants and bars. Flames is a beachfront BBQ and grill. Ginger & Lime, located in the resort gardens, serves Japanese, Thai, Chinese and Vietnamese cuisines. Modern Italian cuisine, with the focus on fresh seafood, is served at Acqua. Zulu is a lively bar with a DJ and private karaoke rooms, making it a good place for a party. The restaurant “Ocean House” is located on the beach in front of Pattaya Centara Grand Beach Resort Pattaya is both a meeting point and a restaurant where you can sit and enjoy the sea breezes. Along the beach there is one of the most of the city. Fast friendly service meals during the day such as pizza baked in wood-fired oven. New York style sandwiches, salads, or to the different types of food such as a spaghetti noodle style as China, Malaysia, or “Virgil” of Vietnam as well as Thai Fast order. There was also a dessert menu with a variety of heat. All different kinds of ice cream, homemade cakes, bakery and cold drinks that will add a touch of variety during the day as well. ISSUE 6 2013

57


NEXT

Hotel

วันหยุดพักผ่อนริมชายหาดทีน่ า่ ตืน่ เต้นรอคอยท่านอยูท่ เี่ ซ็นทาราแกรนด์มริ าจ เซ็น ทาราแกรนด์มริ าจบีชรีสอร์ท พัทยา (Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya) เป็นรีสอร์ทริมชายหาดระดับห้าดาวแห่งแรก ในประเทศไทยทีอ่ อกแบบ ขึน้ ในแบบ Themed hotel ทีม่ ธี มี เรือ่ งราวอย่างแท้จริง อาคารตระการตาสูง 18 ชัน้ แห่งนีป้ ระกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท 555 ห้อง โดยทุกห้องหันออกสูท่ อ้ ง ทะเลกว้างใหญ่ สิง่ ทีแ่ ตกต่างจากโรงแรมและรีสอร์ทอืน่ ๆ ในพัทยาก็คอื เซ็นทารา แกรนด์มริ าจบีชรีสอร์ท พัทยา เป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวเพียงแห่งเดียวทีอ่ อกแบบ ในสไตล์ “Lost World”โดยตัวโรงแรมประกอบด้วยตัวตึก 2 ตึกเชือ่ มต่อกันด้วย สะพาน มีตน้ ไม้ตกแต่งตามชัน้ ห้องพักของตัวโรงแรมฯ ท�ำให้ดแู ล้วเหมือนโรงแรม ตัง้ อยูท่ า่ มกลางป่าใหญ่ ชายหาดส่วนตัว ทีข่ าวสะอาดและยาวถึง 230 เมตร ห้องพักจ�ำนวน 555 ห้อง แบ่งเป็น ชนิดห้องพักต่าง ๆ ให้เลือกถึง 11 ประเภท ตัง้ แต่ ห้องแบบดีลกั ซ์ ขนาด 42 ตารางเมตร ไปจนถึงห้องชุดสุดหรูขนาด 275 ตาราง เมตร พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น อ่างน�ำ้ แบบลึกพิเศษ ฝักบัว แบบเรนชาวเวอร์ โดยห้องพักทุกห้องหันหน้าออกทะเล ท�ำให้ผเู้ ข้าพักสามารถดืม่ ด�ำ่ กับทัศนียภาพทีง่ ดงามของทะเล อีกทัง้ การออกแบบและการตกแต่งอย่างหรูหรา สไตล์ Contemporary ซึง่ ลงตัวกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จุดเด่นอย่างหนึง่ ของทีน่ ี่ ทีท่ ำ� ให้หลายๆ คนเลือกมาพัก ก็คอื “สวนน�ำ้ ” ขนาด ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยสระว่ายน�้ำหลายขนาดหลากหลายสไตล์ มีทั้งที่สนุกสนาน ไปกับการลอยตัวบนห่วงยางล่องไปตามสายน�ำ้ ลอดผ่านถ�ำ้ และน�ำ้ ตกอันงดงาม ใน “Lazy River” หรือสนุกตื่นเต้นไปกับสไลเดอร์ที่มีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ ไป จนถึงสระว่ายน�้ำแบบ “Infinity Pool”กับสายน�้ำในมุมสงบติดชายหาด ให้ได้ เห็นความงดงามของน�ำ้ เมือ่ ตัดกับเส้นขอบฟ้า Main Pool สระทีร่ วบรวมกิจกรรม สนุกสนานทางน�ำ้ ไว้อย่างครบครัน อาทิ อะควาแอโรบิค วอลเล่ยบ์ อลในน�ำ้ โปโล น�ำ้ เป็นต้น และด้วยการออกแบบให้มจี ดุ แสดงความลึกขนาด 4 เมตร ท�ำให้ทา่ น

58

next travel magazine


ได้สนุกสนานกับกิจกรรมกระโดดน�้ำได้แบบไม่จ�ำกัด ด้วย ความใหญ่โตอลังการของ “สวนน�ำ้ ” ท�ำเอาเล่นน�ำ้ กันอย่าง เพลิดเพลินจนลืมเวลา นอกจากเราจะได้สนุกสนานกับการเล่นน�ำ้ ในสวนน�ำ้ ขนาด ใหญ่แล้ว ทีน่ ยี่ งั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ ให้เลือกท�ำอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นการพายเรือคายัค การเล่นวินเซิรฟ์ , ตีเทนนิส ตีปงิ ปอง เล่นวอลเลย์บอลชายหาด, การออกก�ำลังกายเรียกเหงื่อใน ศูนย์ฟิตเนส, เล่นพูลหรือวิดีโอเกมในห้องเล่นเกม, ท�ำสปา ใน Spa Cenvaree, ปีนหน้าผาจ�ำลองบริเวณใกล้สระว่ายน�ำ้ หากใครมีเด็กๆ มาด้วย ทีน่ เี่ ขามีหอ้ ง Kid’s Club ไว้บริการ ด้วย โดยทางโรงแรมจะจัดพีเ่ ลีย้ งคอยดูแลเด็กให้ตลอดเวลา รับประกันได้วา่ จะท�ำให้ทงั้ ครอบครัวมีแต่ความสนุกสนาน ในทุกครัง้ ทีม่ าเยือน ห้องอาหาร “โอเชีย่ นส์” ตัง้ อยูร่ มิ ชายหาดวงศ์อมาตย์ดา้ น หน้าของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ท พัทยา เป็นทัง้ จุดนัดพบและห้องอาหารทีท่ กุ ท่านสามารถมานัง่ ผ่อนคลาย รับลมทะเล บริเวณริมหาดทีม่ คี วามเป็นส่วนตัวมากทีส่ ดุ แห่ง หนึง่ ของเมืองพัทยา เปิดให้บริการอาหารจานด่วนมือ้ ง่าย ๆ ระหว่างวัน อาทิ พิซซ่าอบจากเตาถ่าน แซนวิชสไตล์นวิ ยอร์ค สลัดสด ๆ หรือจะเป็นอาหารเส้นประเภทต่าง ๆ อาทิ สปา เก็ตตี้ ก๋วยเตีย๋ วหลากสไตล์ทงั้ จีน มาเลเซีย หรือ “เฝอ” ของ เวียดนาม รวมทัง้ อาหารไทยจานด่วนตามสัง่ นอกจากนัน้ ยัง มีเมนูคลายร้อนกับของหวานนานาชนิด ทัง้ ไอศครีมโฮมเมด ชนิดต่าง ๆ เค้ก เบเกอรี่ รวมถึงเครือ่ งดืม่ เย็น ๆ นานาชนิด ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความสดชืน่ ระหว่างวันได้เป็นอย่างดี


SHERATON PATTAYA RESORT A Great Escape Pattaya Address : 437 Phra Tamnak Road , Pattaya, Chonburi 20150 Thailand Tel. +66(0) 38 259 888 www.sheratonpattayaresort.com

60

Sheraton Pattaya Resort is the leading

world class five-star luxury resort, offering spacious guestrooms and top class facilities complemented by the warmth of Thai hospitalities, tropical gardens and oceanfront elegance.A blend of traditional and contemporary Thai design, tropically-flavored décor highlights each of Sheraton Pattaya Resort’s spacious guest rooms. Take a refreshing swim in one of the resort’s three unique outdoor swimming pools, surrounded by spectacular tropical gardens and refreshing sea breezes. Then indulge in a relaxing treatment at the award-winning Amburaya spa with six treatment rooms, followed by cool drinks and tapas at our magnetic beachfront bar. Relax to the max at this picturesque ocean front restaurant. Sumptuous culinary delights come straight from the wood-fired oven and

next travel magazine

imported meats are grilled to perfection. Exotic beverages include Thai-inspired cocktails, freshly-squeezed juices and healthy smoothies, all yours to savor at any time of the day. The library and lounge area serves light tapas and creative drinks as cool, contemporary grooves fill the air. Mood lighting complements the stylish décor, creating an idyllic ambience in which to relax in a stunning sunset Warm and spacious, the beautiful pavilion offers 65 sq.m. space plus a 12 sq.m. private outdoor Sala, overlooking the stunning views of the ocean or the pool. Luxurious and contemporary design, featuring an oversized bathroom with two separate wash basins, separate shower room, natural sandstone features and a large terrazzo bath made the room natural sandstone features and a large terrazzo bath large enough for two adults to comfortably relax.


ISSUE 6 2013

61


NEXT

Hotel

Infiniti Restaurant Enjoy panoramic views of the ocean from an

idyllic cliff side elevation as you dine on cutting-edge, mainly Contemporary cuisine prepared with the freshest, finest and most authentic ingredients. Watch the sun going down from under the shade as you take a reviving break from the pool with salads, sandwiches, pizzas, pastas and burgers, or select from a separate dinner menu of more indulgent pastas and gourmet entrees, reaching a climax with to-die-for desserts under a canopy of stars. An original wood-fired oven and hi-tech griddles serve up more succulence while wonderful wines and cocktails top the lot. Amburaya Spa The resort’s award-winning Amburaya Spa offers an extensive range of spa treatments including Aroma Therapy, Ayurvedic Massage, and Skin Detox. Our internationally trained therapists are very friendly, skillful and knowledgeable in using high quality products for the treatments. “ เช อ ร า ตั น พั ท ย า รี ส อ ร ์ ท ” ( S h e r a t o n P a t taya Resort) โรงแรมหรู ร ะดั บ 5 ดาว เป็ น รี ส อร์ ท ที่ เ หมาะส� ำ หรั บ การพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเชิงเขาพระต�ำหนัก ร่มรืน่ ไปด้วย ต้นไม้เล็ก ใหญ่ เสียงนกร้อง ประกอบกับเสียงคลืน่ ของทะเล กับหาดส่วนตัว อยูใ่ กล้กบั สนาม กอล์ฟ แหล่งด�ำน�ำ้ และสถานที่ ท่องเทีย่ วใหม่ๆ ในเมืองพัทยา เดินทางสะดวก การตกแต่งภายในรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นการผสมผสานความเป็นไทยโบราณกับ การ ตกแต่งแบบร่วมสมัย เน้นโทนสีธรรมชาติ เช่น น�ำ้ ตาลเข้ม เขียว เป็นต้น เพือ่ ให้เขา กับต้นไม้ ท้องฟ้า และทะเล ด้านนอก จุดทีส่ ะดุดตา และสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือน นัน่ ก็คอื บริเวณล๊อบบี้ เป็นจุดชมวิวทีส่ วยแห่งหนึง่ ในรีสอร์ท ซึง่ เปิดโล่ง รับ

62

next travel magazine

ลมเขา ลมทะเล ทีส่ ดชืน่ พร้อมชมวิวทะเล และเกาะล้านทีช่ ดั เจน ในมุมกว้าง เชิญชวนให้ เดินรอบๆ รีสอร์ท เพือ่ สัมผัสธรรมชาติ อย่างใกล้ชดิ มีสระว่ายน�ำ้ กว้างใหญ่ สามสระ ซึง่ เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว หาดทรายขาว ส่วนตัว ติดทะเลสวยงาม ส่วนห้องพัก มี ทัง้ หมด 156 ห้อง ขนาดของแต่ละห้องกว้างขวางเพียบพร้อมไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก มี ฟ ิ ต เ น ส เ ป ิ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร ต ล อ ด 2 4 ชั่ ว โ ม ง ห รื อ จ ะ ผ ่ อ น ค ล า ย สบา ยๆ ที่ อั ม บู ร า ยา สปา ที่ มี ห ้ อ งทรี ท เ ม้ น ท์ ม า กถึ ง 6 ห้ อ ง กั บ รายการทรี ท เม้ น ท์ ที่ คิ ด สรรขึ้ น มาด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ ให้ เลื อ กมากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น ขั ด ผิ ว ด้ ว ยสมุ น ไพรไทย นวดน�้ ำ มั น อโร มา นวดไทยโบราณ นวดอายุ ร เวท การดี ท็ อ กซ์ ผิ ว หรื อ นวดเท้ า สไตล์ อี ยิ ป ต์ ในส่วนของห้องอาหาร มี 2 ห้อง คือห้องอาหารอิลิเม้นท์ เป็นห้องอาหารที่ อยู ่ ชั้ นล่ า งจากล๊ อ บบี้ มี ทั้งภายในที่ นั่งด้ า นใน และระเบี ย งรั บลมธรรมชาติ ให้ บริ ก ารอาหารไทย อาหารนานาชาติ บุ ฟ เฟ่ ต ์ อ าหารเช้ า และ อร่ อ ย ซี ฟู ้ ด ม า ร ์ เ ก็ ต บุ ฟ เ ฟ ่ ต ์ ที่ มี พิ เ ศ ษ เ ฉ พ า ะ เ ย็ น วั น เ ส า ร ์ ห ้ อ ง อ า ห า ร อิ น ฟ ิ นิ ติ ใ ห ้ บ ริ ก า ร อ า ห า ร น า น า ช า ติ ร ่ ว ม ส มั ย เช ่ น ส ลั ด พิ ซ ซ ่ า พาสต้ า เบอร์ เ กอร์ ฯลฯ นอกจากรสชาติ อ าหารที่ ย อดเยี่ ย มแล้ ว สามารถ ชม วิ ว ทะเลได้ ใ กล้ ชิ ด ในมุ ม กว้ า ง สุ ด สายตา โดยเฉพาะช่ ว งเวลายาม เย็ น พระอาทิ ต ย์ ลั บ ขอบฟ้ า เป็ น ช่ ว งเวลาที่ โ รแมนติ ก และสวยที่ สุ ด ส่วนละติจูด เล้าจน์ อยู่ริมหาดสีขาวส่วนตัว ของรีสอร์ท โปร่งโล่งด้วย กระจก ใส่ สูง สามารถมองเห็น หาดทรายและท้องทะเล ได้ชัดเจน การตกแต่งแบบห้อง นั่งเล่น โดยมีมุมชั้นวางหนังสือ ให้เลือกอ่าน เหมือนอยู่ในห้องสมุด พร้อมกับ โซฟาสบายๆ ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือจะเลือกนั่งที่ระเบียงด้านนอก เพื่อสัมผัส กับไอทะเล หลีกหนีความวุ่ยวาย ในเมือง สุดสัปดาห์นี้ ขับรถไม่ถึงสองชั่วโมง จากกรุงเทพ เพื่อสัมผัสถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริงที่ เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท


Amburaya Spa The award-winning Amburaya Spa, Award 2009 in the Best Spa Resort category, CEI Asia Magazine. Amburaya Spa specially designed to relax and enhance the senses, features soothing tones and contemplative indoor gardens complemented by subtle emblems of prized spiritual and wellbeing secrets culled from Thailand’s temples and forest retreats. Six sensitively furnished, singles and couples treatment rooms include a superb suite complete with terrazzo ritual bath and shady garden area. Treatments and therapies blend centuries of traditional wisdom with pure ingredients and modern technology to ensure complete mind, body and soul rejuvenation.Experienced therapists at Amburaya Spa expertly deliver varieties of treatments to provide guest with the ultimate relaxation and pampering. Spa luxuries providing a signature body and facial treatments and natural body therapies ranging from international classics to exotic Thai Traditions such as Traditional Thai massage, Swedish massage, Body treatment, Facial and Bathing Ritual. Highly trained therapists specialize in traditional holistic treatments for the ultimate in relaxation.Signature treatment Amburaya Embrace 90 minutes This is a unique sensory indulgent massage using a combination of 5 different massage techniques. In rhythmic harmony using massage styles of Royal Siam, Shiatsu, Ayurvedic and Swedish therapies together with the healing power of aromatherapy. This full body massage is pure pleasure.

ISSUE 6 2013

63


Hilton Pattaya hotel Best luxury Hotel Address: 333/101 Moo 9, Nong Prue, Banglamung, Pattaya Chonburi, 20260, Thailand Tel. +66(0) 38 253000 www3.hilton.com

64

The newly-opened 302-room Hilton Pattaya is set to wow both guests and visitors with its sensational interior design. The ultra-modern, highly contemporary hotel challenges traditional notions of hotel design and has been designed to reflect its stunning beachside location overlooking the beautiful Gulf of Thailand. The hotel’s striking lobbies (one on the Ground floor and one on the 16th floor), the Lobby Bar (Drift), the all-day dining restaurant (Edge) and the specialty restaurant (Flare), were all designed by the award-winning Thai-based architectural and interior design firm “Department of Architecture Co Ltd”. The company specializes in hospitality projects and their recent work includes the Six Senses Hideaway Samui, the Sala Phuket Resort and the Zeavola Resort on Phi Phi Island. Upon entering the hotel lobby lounge on level 16, visitors are immediately immersed in the world of the sea. The lobby’s interior design was designed to complement, but never overshadow, the spectacular views over Pattaya Bay. Full of natural light and boasting floor to ceiling glass windows, the lobby features a spectacular, curved, fabric ceiling

next travel magazine

designed to look like sand at the beach. At night, strategically-placed strip lights enhance the ceiling’s rippling sand dune-like effect. “In designing the lobby areas of the hotel we were inspired by the sea and by beaches. We wanted guests entering the lobby to experience the feeling of tranquillity and freedom they feel at the beach. Specifically, we were inspired by the idea of a person standing in shallow water and looking up at the sky towards the light, with the sand and pebbles beneath their feet. When choosing a colour scheme we opted for soft, pale colours to reflect the neutral tones of sand, wood and pebbles. The aim was to replicate within the lobby the feeling of walking along the beach,” Hotel common areas have been designed to reflect the sparkling of the sea world and seating in both the indoor and outdoor areas of the hotel, as well as in the guest rooms, is curved in shape to reflect the gorgeous stones of the deep sea. The striking, large, chaise-lounge chairs in the outside seating area of the Drift Lobby Lounge look exactly like giant pebbles and are strategically placed in a series of very shallow, rectangular water ponds. The undersea theme has also been extended to the design of the Hotel’s food and beverage outlets.


ISSUE 6 2013

65


“In the design of the hotel’s fine dining restaurant, Flare, we took our inspiration from the dark reaches of the deep sea, using fine transparent fabrics to create defined and private dining spaces within the restaurant,” . The vibrant theme of life underneath the sea is also reflected in the interior design of the hotel guest rooms. Guest rooms feature a large circular ball which opens up into a vanity unit. In-room hotel work desks feature smooth, curved edges as do the sofas and seating in the rooms. Guest rooms are painted in soft, neutral tones and feature soft lighting and many of the walls are slightly curved to reflect gentle sea waves.

66

next travel magazine


โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพัก 302 ห้องที่เพิ่งเปิดใหม่ได้มีการ ออกแบบตกแต่งภายในที่น�ำสมัยเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่แขกและ นักท่องเที่ยว โรงแรมที่ทันสมัยที่สุดได้รับการออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นที่ ตัง้ ของโรงแรมบนชายหาดทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่ วยงามของอ่าว ไทยได้ ล็อบบี้ที่เด่นสะดุดตาของโรงแรม (ชั้นล่างและชั้น 16) ล็อบบี้บาร์ (ดริฟท์) ห้องอาหารบริการ 24 ชัว่ โมง (เอดจ์) และห้องอาหารสุดหรู (แฟลร์) ได้รับการออกแบบโดย บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ อ็อฟ อาคิเท็กเจอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับรางวัลดี เด่น บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินการโครงการธุรกิจโรงแรม เมื่อ ก้าวเข้าไปในล็อบบี้เลาจ์บนชั้น 16 ของโรงแรม นักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่า เหมือนอยูใ่ นโลกแห่งทะเล เพราะได้รบั การออกแบบให้สามารถชมทิวทัศน์ อันสวยงามเหนืออ่าวพัทยาได้ ท่ามกลางแสงสว่างจากธรรมชาติ บริเวณ ล็อบบี้มีหน้าต่างกระจกสูงจากพื้นถึงเพดาน และเพดานผ้าเป็นรูปโค้งที่ เด่นสะดุดตาได้รับการออกแบบให้ดูเหมือนทรายที่ชายหาด ในยามค�่ำคืน หลอดไฟต่าง ๆ ทีจ่ ดั วางอย่างเหมาะสมช่วยท�ำให้เพดานมีลกั ษณะดูเหมือน เป็นสันทรายที่กระเพื่อมขึ้นลงมากขึ้น “ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลและ ชายหาดในการออกแบบบริเวณล็อบบีข้ องโรงแรม เราต้องการให้แขกทีก่ า้ ว เข้าสู่ล็อบบี้ได้สัมผัสกับความเงียบสงบและความอิสระ

ทีแ่ ขกได้สมั ผัสทีช่ ายหาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราได้รบั แรงบันดาลใจจาก ความคิดของคนซึง่ ยืนอยูใ่ นน�ำ้ ตืน้ และมองขึน้ ไปบนท้องฟ้าและแสงสว่าง โดยมีทรายและก้อนกรวดอยูใ่ ต้ขา เราใช้สจี าง เพือ่ สะท้อนโทนสีทเี่ ป็นก ลางของทรายไม้และก้อนกรวดเพื่อให้รู้สึกว่าเหมือนเดินตามชายหาด” พื้นที่โดยรวมของโรงแรมได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนให้เห็นความ มหัศจรรย์ของโลกแห่งทะเลและที่นั่งในและนอกพื้นที่ของโรงแรม เช่น เดียวกับในห้องพักแขก ก็จะท�ำให้เป็นรูปโค้งเพื่อสะท้อนให้เห็นก้อน หินสวยงามของทะเลลึก เก้าอี้ยาวขนาดใหญ่เด่นสะดุดตาในบริเวณที่ นั่งภายนอกของดริฟท์ ล็อบบี้ เลาจ์ดูเหมือนก้อนกรวดยักษ์และจัดวาง อย่างเหมาะสมในสระน�ำ้ ตืน้ รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า นอกจากนีม้ กี ารออกแบบ ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ของโรงแรมให้เกีย่ วข้องกับโลกใต้ทะเลด้วย “ใน การออกแบบ “แฟลร์” ห้องอาหารที่หรูหราของโรงแรม เราได้รับแรง บันดาลใจจากส่วนทีม่ ดื ของทะเลลึก โดยใช้ผา้ โปร่งใสเพือ่ สร้างพืน้ ทีก่ าร รับประทานอาหารส่วนตัวภายในภัตตาคาร” มีการออกแบบตกแต่งห้อง พักแขกของโรงแรมให้มชี วี ติ ชีวาเหมือนอยูโ่ ลกใต้ทะเลด้วย ห้องพักแขก จะเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ ส�ำหรับโต๊ะท�ำงานในห้องของโรงแรมจะเป็น ขอบโค้งเรียบเช่นเดียวกับโซฟาและที่นั่งในห้อง ห้องพักแขกจะทาด้วย โทนสีกลางมีโคมไฟที่ให้ความสว่างที่เหมะสม และผนังจ�ำนวนมากจะ โค้งเล็กน้อยเพื่อให้ดูเหมือนคลื่นทะเลที่นุ่มนวล ISSUE 6 2013

67


eforea: spa at Hilton located at Hilton Pattaya is 880 square meter featuring seven treatment areas - all of which feature integrated music and aroma diffusing system, which simultaneously diffuse signature scents throughout the room while playing soothing music. It offers an exclusive treatment menu, innovative design features and carefully selected product partners that appeal to today’s savvy global travelers such as Essentials journey (Kerstin Florian), Escape journey (LI’TYA) and Men’s journey (VitaMan) เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 17 ของโรงแรมฯ เป็นสปาขนาด 880 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 7 ส่วนหลัก อาทิ ห้อง ทรีทเมนต์แบบคู่ 3 ห้อง ห้องวิชชี่ ห้องทรีทเมนต์แบบเดีย่ ว ห้องทรีทเมน ต์แบบไทย ซาลอนส�ำหรับท�ำผมและเล็บ เป็นต้น เอโฟเรีย สปา น�ำเสนอบ ริการสปาแบบพิเศษมีให้เลือกถึง 3 เส้นทางในการปรนนิบตั ผิ วิ กาย เน้นการ ออกแบบแนวใหม่ พร้อมทัง้ บริษทั ผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ทคี่ ดั สรรอย่างลงตัว 3 สไตล์ อาทิ เคิสทินฟลอเรียน (Kerstin Florian) ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ภาพ สูงสุดในเรือ่ งการบ�ำรุงผิวหน้าอันเป็นทีย่ อมรับกันอย่างแพร่หลายในอเมริกา ซึง่ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุตา่ ง ๆ จากทะเล สาหร่ายและโคลน จากใต้ทะเลลึก ละเดีย (LI’TYA) ผลิตภัณฑ์ทอี่ ดุ มไปด้วยสารสกัดจากพืช ตระกูลเบอร์รตี่ า่ ง ๆ หล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมพืน้ เมืองของชนเผ่าอะบอ ริจนิ สูก่ ารบ�ำบัดอันเป็นธรรมชาติเพือ่ จากฟืน้ ฟูจากภายในสูภ่ ายนอก ไวทา แมน (VitaMan) พิเศษสุดกับผลิตภัณฑ์ทรี่ งั สรรค์ขนึ้ มาเพือ่ สุภาพบุรษุ โดย เฉพาะทัง้ ผิวหน้าและผิวกาย

68

next travel magazine


Horizon. Located on level 34 of the hotel, this latest entertainment venue is Pattaya’s only rooftop restaurant and bar that offers uninterrupted, panoramic views of the city where guests can indulge in stylish and tasteful settings while chilling out with friends. Boasting impressive interior design to offer guests spectacular views of Pattaya City, Horizon features 1,390 square meters of indoor and outdoor space, which includes three private dining rooms with floor to ceiling glass panels allowing for seamless views over the city and the bay. Guests can also enjoy a few drinks at the open-air Infinity Bar while taking in views of the skyline. Horizon is also available for reservations by guests who wish to book the venue for an extravagant and memorable private event – setting new standards for entertainment in Pattaya. “As a popular tourist destination, Pattaya is already well known for its wide selection of diverse and sophisticated dining options. We sought to differentiate the food and beverage offerings at Hilton Pattaya by providing a ‘modern twist’ to the food and drinks served. The exceptional dining experiences at the hotel are complemented by equally impressive views, ambience and service. We anticipate that for many international and domestic travelers visiting Pattaya, a visit to one of Hilton Pattaya’s outstanding restaurants and bars will be high on their ‘To Do list’ and naturally Horizon, with its unique-design philosophy, will top that list,”


NEXT

Hotel

Its striking contemporary design now CAPE DARAfully formed and reaching 26 storeys above RESORT Pattaya’s finest stretch of coastline, Cape Dara

A new star rises in Pattaya Address : 256 Dara beach, soi 20, pattaya-naklua road, pattaya, 20150 thailand Tel. +66(0) 38 933 888 www.capedarapattaya.com

70

next travel magazine

Resort stands ready for a soft opening.The name ‘Cape Dara Resort’ was named after fact that the resort is located on a cape with a beach called ‘Dara Beach’. In Thai the word dara means ‘star’, and with emergence of the Eastern Seaboard’s most eye-catching new luxury property, guests are indeed soon to be that much closer to the stars geographically and architecturally. Set amid an exclusive residential section of North Pattaya and surrounded by three-quarter hectare of natural surroundings including the resort’s own private beach, Cape Dara offers a location without peer. In fact, the resort is the area’s only in which every room – all 264 guest rooms, suites and villa compounds – affords open-sky views both up and down the coast as well as inland.Guests will find all to be expected of a five-star resort and more. (For food and drink there’s all-day, seaside alfresco dining at Radius Restaurant; fine-dining Cantonese at Ming Xing Restaurant; Mellow bakery and café; two beach and poolside bars; and Sphere, a chic sky lounge) Five-Star Luxury, Five-


Star Location Built to the Thailand Hotel Standard’s Foundation’s strict requirements for five-star designation, Cape Dara redefines the contemporary Thai resort hotel. Yet at the same time, the resort’s owners, are a Thai family with local roots tracing back well before Pattaya became a major vacation spot. Thus the resort embodies true Thai hospitality combined with a keen awareness of what today’s traveller desires. After an easy day at the “TWINKLE”– or beach side “WALALA” pool swim up bars, have a glass of Chardonnay or freshly press fruit juice at our “SPHERE” lounge on the 24th floor, while looking down on the islands turning red. Have a great meal at our open air panoramic “All Day Dining” beach restaurant in Pattaya bay named the “RADIUS”. There you can enjoy fabulous buffets and goodies straight out of the Tandoori or Pizza ovens, while overlooking the sea and its majestic horizon. For a delicious dessert treat yourself to a homemade piece of sweet pastry at our lobby side “MELLOW” cafe.

ISSUE 6 2013

71


NEXT

Hotel

เคป ดารา รี ส อร์ ท พั ท ยา มิ ติ ใ หม่ บ นเส้ น ขอบฟ้ า เมื อ ง พั ท ยา คื อ สถานที่ ที่ ผู ้ ม าเยื อ นจะพบกั บ ช่ ว งเวลาอั น เงี ย บสงบ เป็ น จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนอันเงียบสงบและน่าประทับใจ เคป ดารา ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตพั ท ยาเหนื อ บนถนนพั ท ยา-นาเกลื อ ซอย 20 ใกล้ ว งเวี ย นปลาโลมา อาคารและภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบได้ รั บ การ ออกแบบอย่ า งวิ จิ ต ร ตระการตาด้ ว ยรู ป ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น เน้ น ความ เป็ น ธรรมชาติ แ ต่ ร ่ ว มสมั ย รี ส อร์ ท ประกอบด้ ว ยอาคารสู ง 26 ชั้ น , อาคาร 5 ชั้น, พูลวิลล่า สระว่ายน�้ำ และหาดส่วนตัว นับว่าเป็นท�ำเล ที่มากพร้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา ค�ำว่า ‘ดารา’ ในภาษาไทยนั้นหมายถึง ‘ดาว’ และการปรากฏขึ้นของ รีสอร์ทหรูหราแห่งใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออ กอย่างเคป ดารา รีสอร์ท ก็มุ่งหมายที่จะตอบโจทย์ที่จะท�ำให้ผู้มาเยือน ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและเชยชมดวงดาวบนท้องฟ้าไปพร้อมๆกัน รีสอร์ท ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนตัวที่เงียบสงบทางตอนเหนือของพัทยา ล้อมรอบด้วย พื้นที่ธรรมชาติอันเขียวขจี พร้อมด้วยชายหาดส่วนตัว หากแต่ว่าสะดวก ต่อการเดินทางและอยู่ห่างจากวงเวียนปลาโลมาเพียง 2 นาที เคป ดารา รี ส อร์ ท มี จ� ำ นวนห้ อ งทั้ ง หมด 264 ห้ อ ง โดยทุ ก ห้ อ งน� ำ เสนอทิ ว ทั ศ น์ ตระการตาของผื น ขอบฟ้ า เบื้ อ งบน และแนวชายฝั ่ ง ทะเลที่ ท อดยาว ไปจนถึงเกาะล้าน เคปดารา รีสอร์ทระดับ 5 ดาว น�ำเสนอร้านอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม มี เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารตลอดทั้ ง วั น อาทิ Radius ร้ า นอาหาร นานาชาติริมทะเล บรรยากาศสบายๆ เคล้าเสียงคลื่น, Mellow ร้าน ค็อฟฟี่ช็อปและเบเกอรี่, และ Ming Xing ห้องอาหารจีนกวางตุ้งรสชาติ

72

next travel magazine

ล�้ำเลิศ รวมถึงTwinkle พูลบาร์ริมสระว่ายน�้ำ และ Walala พูลบาร์ริม ชายหาด, รวมทั้งส�ำหรับเด็กๆเราจัดเตรียมความสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม ให้ที่Kid’s room ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆสนุกตลอดวัน , ส�ำหรับผู้ที่รักการ ออกก�ำลังกายเรามีห้องออกก�ำลังกายจัดเตรียมไว้ให้คุณค่ะ, และส�ำหรับ ผู้ที่ต้องการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพและความงามแบบครบวงจรเราขอ เชิญที่ห้องสปาริมวิวทะเลของเราค่ะ เคป ดารา ได้รับการสร้างขึ้นตาม มาตรฐานที่ก�ำหนดส�ำหรับการเป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวทุกอย่าง ทั้งยัง สร้างนิยามใหม่ส�ำหรับโรงแรมสไตล์รีสอร์ทร่วมสมัย ไม่เพียงแม้แต่ตัว รีสอร์ทและสิ่งของเครื่องใช้ และที่ดินของรีสอร์ทเองก็มีความเป็นมาที่ ล�้ำค่า โดยในอดีตบริเวณแห่งนี้และโดยรอบทั้งหมดล้วนเป็นบ้านพักตาก อากาศของตระกูลเก่าแก่ และเจ้าของรีสอร์ทก็เป็นครอบครัวคนไทยที่มี รากฐานอยู่ในเมืองแห่งนี้มานาน ก่อนที่พัทยาจะกลายเป็นจุดหมายปลาย ทาง แห่งการพักผ่อนดังเช่นปัจจุบัน ดังนั้น รีสอร์ทแห่งนี้จึงต้อนรับผู้มา เยือนด้วยกลิ่นอายความอบอุ่นและอ่อนโยนของความเป็นไทย แต่ขณะ เดียวกันก็ไม่ลืมที่จะก้าวตามสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือน เคป ดารา รีสอร์ท อยู่ใน โลเคชั่นที่ดีที่สุดที่เผยให้เห็นทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาของเมืองพัทยาในทุกๆด้าน ทางซ้ายมือเห็นวิวของอ่าวพัทยา และเขาพระต�ำหนัก ทางขวามือเห็นวิวของเกาะสีชัง ทางเบื้องหน้า คือ ทะเลกว้างมองเห็นเกาะน้อยใหญ่ของพัทยา ทางด้านหลังเห็นวิวของพัทยา ทั้งเมือง และ ที่โด่ดเด่นอีกอย่างคือ เคป ดารา รีสอร์ทตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ สีเขียว ขนาบด้วยบ้านพักตากอากาศของตระกูลเก่าแก่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ เงียบสงบและมีธรรมชาติสมบูรณ์ที่สุดในเมืองพัทยา โดยทั้งหมดนี้อยู่เพียง หนึ่งนาทีจากถนนเลียบชายหาดเท่านั้น


ISSUE 6 2013

73


NEXT

Hotel

Amari Orchid Amari Orchid Pattaya Set amidst beautifully manicured at the northern end of Pattaya Bay, Pattaya Amari Orchidgardens Pattaya is ideal for both business and leisure

travellers. The hotel’s oceanfront location is five minutes away from the city’s throbbing entertainment zone as well as museums, golf courses and other recreational activities. Just a relaxing stroll to the beach, the Ocean Tower soars 20 storeys into the sky, offering contemporary rooms and Address : Amari Orchid Resort & Tower suites with stunning views of glittering Pattaya Bay. The Pattaya Beach, Pattaya 20150 Tel. +66(0) 3841 8418 Ocean Tower envelops you in a picturesque oceanfront www.amari.com panorama with 297 spacious guest rooms. Choose from the seven available room categories, each offering varying scales of luxury and scale. For relaxation, soak in this scenic tropical panorama and unwind on a shaded beach lounger, or experience bliss at the Breeze Spa.At Amari Orchid Pattaya, you’ll start each day surrounded by a medley of sea and sky. All guest rooms and suites, fashioned in contemporary Asian style, with splashes of red, dark wood, polished stone and glass, feature an open-plan design with walk-in bathroom, panoramic floor-to-ceiling windows and a private balcony. Executive Club Suite Ocean View Luxury escape just for two Approximate size – 119 square metres Occupying the top floor of our Ocean Tower, the stylishly decorated suite offers spectacular oceanfront views. With sliding wall partitions, the entire suite is open plan, yet 74 next travel magazine

surrounded of sea and sky


flexible to your needs. A walk-in bathroom and lofty living area houses a spacious dining, kitchenette and work area making our suite perfect for your discovery of Pattaya. Relax comfortably in your suite, or head over to the Horizon Club to unwind with your favourite cocktail. As a Horizon Club guest, you will enjoy a variety of exclusive benefits including seamless private check-in/check-out and use of our Executive Boardroom. Horizon Club Personalised service for discerning business travellers Located on the 19th floor, the Horizon Club at Amari Orchid Pattaya boasts an imaginative interior design that allows you to enjoy doing business on the go. From the panoramic floor-to-ceiling windows, you will gaze out onto vibrantly coloured sailboats, banana boats, jet skis and beach parasols that dot the expansive bay and beachfront. At sunset, the horizon lights up with all the colours in the spectrum – an awe-inspiring backdrop for enjoying your favourite drink and our chef’s special hors d’oeuvres and cocktail snacks.Access to the Horizon Club and a host of business services and amenities is exclusive to guests of the executive rooms and suites, all located on the top three floors. ISSUE 65 2013 75


NEXT

Hotel

อมารี ออคิด พัทยา ตัง้ อยูบ่ ริเวณชายหาดพัทยาเหนือ ในบรรยากาศสวนสวย ห้องพักโอเชีย่ นทาวเวอร์มาตรฐาน 5 ดาว และห้องพักการ์เด้นวิงมาตรฐาน 4 ดาว ห้องพักโอเชีย่ นทาวเวอร์ให้ บริการห้องพัก 297 ห้องตกแต่งหรูหราพร้อมด้วยห้องน�ำ้ ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั สวยงามของชายหาดพัทยา ส่วนห้องพัก การ์เด้นวิงได้รบั การตกแต่งใหม่ทนั สมัย ให้บริการห้องพัก 228 ห้อง ได้แก่หอ้ งพักแบบซูพเี รีย ห้องพักแบบเดอลักซ์ และห้องชุด รีสอร์ท บริการห้องอาหารหลากหลาย บริการอาหารนานาชาติ สนุกสนาน กับการว่ายน�ำ้ ในสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ ทัง้ สระแบบฟรีฟอร์มและสระว่าย น�ำ้ ทางตรง พร้อมอ่างน�ำ้ วนทัง้ สองสระ และนอนอาบแดดในบริเวณ สวนสวยเขียวขจี พร้อมสรรพส�ำหรับการพักผ่อนของครอบครัวและ นักธุรกิจ Ocean Tower เป็นโรงแรมสูง 20 ชัน้ ตัง้ อยูถ่ นนเลียบ ชายหาดพัทยา ห้องพักตกแต่งสไตล์รว่ มสมัยกว้างขวางมองเห็นวิว ทะเลทีส่ วยงามของอ่าวพัทยา มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างครบ ครัน เหมาะส�ำหรับนักท่องเทีย่ วและนักธุรกิจ มีบริการห้องอาหาร นานาชาติ, บาร์, Breeze Spa, สระว่ายน�ำ้ ขนาดใหญ่ 2 สระ และ ห้องประชุม ‘อรันดาบอลรูม’ ซึง่ เป็นห้องประชุมทีต่ งั้ แยกออกมา อย่างโดดเด่น พร้อมศูนย์บริการธุรกิจ ห้องประชุม รวมทัง้ การประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ คุณจะเริ่มต้นวันสดใสในแต่ละวัน ท่ามกลาง ท้องทะเล และท้องฟ้าคราม ที่ อมารี ออคิด พัทยา ห้อง พักแขก และห้องสูททุกห้อง ตกแต่งในสไตล์เอเชียร่วมสมัยในโทนสี แดง, สีนำ�้ ตาลไม้เข้ม, หินขัด และกระจก ทุกห้องออกแบบในสไตล์ โอเพนท์ แพลน ภายในห้องมี ห้องน�ำ้ แบบวอล์ค อิน, หน้าต่างกระจก ขนาดใหญ่ตงั้ แต่พนื้ จรดเพดาน และระเบียงส่วนตัว ห้องพักแบบ เอ็ก เซ็กคิวทีฟคลับ สวีท โอเชียน วิว คุณจะสัมผัสกับบรรยากาศของ

76

next travel magazine

พัทยาจากห้องพักชัน้ สูงสุด ขนาดห้องพักประมาณ 119 ตารางเมตร ทางโรงแรมขอน�ำท่านเข้าสูว่ นั หยุดพักผ่อนอันทันสมัย และหรูหราริม ชายทะเลเมืองไทย ห้องพักแบบ เอ็กเซ็กคิวทีฟ โอเชียน สูท ตกแต่ง สวยงามในสไตล์ทนั สมัย และตัง้ อยูช่ นั้ บนสุดของโอเชียน ทาวเวอร์ คุณจะมีความสุขกับการชมวิวชายทะเลอันงดงามจากห้องพักทัง้ หมด เจ็ดแบบ ห้องสูทออกแบบให้มลี กั ษณะแบบ โอเพน-แพลน มีผนังกัน้ แบบเลือ่ นท�ำให้ยดื หยุน่ ในการจัดการพืน้ ทีไ่ ด้ตามทีค่ ณ ุ ต้องการ พร้อม ทั้งมีห้องอาบน�้ำแบบ วอล์ก-อิน และพื้นที่รับแขก ซึ่งใช้สำ� หรับรับ ประทานอาหาร, ห้องครัวเล็ก และพืน้ ทีท่ ำ� งาน นอกจากนีค้ ณ ุ สามารถ ชมทัศนียภาพชายทะเลพัทยาแบบพาร์โนรามาอันน่าอัศจรรย์ใจได้ จากระเบียงห้องพักของคุณอีกด้วย ห้องพักแบบ เอ็กเซ็กคิวทีฟ โอ เชียน สูท ออกแบบมาเพือ่ ธุรกิจ และความบันเทิง ภายในห้องพัก มี LCD TV สองเครือ่ ง, เครือ่ งเล่น DVD, ระบบเชือ่ ต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย และบอร์ดแบรนด์อนิ เตอร์เน็ต เมือ่ คุณได้เข้าไปใช้บริการใน ฮอลิซอน คลับ คุณจะพอใจกับบริการลงทะเบียนเข้าพักส่วนตัว, ชัว่ โมงบริการ ค็อกเทลฟรี,การใช้หอ้ งประขุม และบริการพ่อบ้านตลอด 24 ชัว่ โมง ฮอลิซอน คลับ บริการส่วนตัวส�ำหรับนักท่องเที่ยวธุรกิจ ตั้งอยู่ ที่ ชั้น 19 ของตึก อมารี ออคิด พัทยา มีการออกแบบภายใน สวยงามเหมือนดั่งฝัน ซึ่งท�ำให้คุณได้ด�ำเนินธุรกิจในระหว่างการ เดินทางได้ เมื่อคุณมองผ่านหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่จากพื้นจรด เพดาน คุณจะพบกันเรือใบ, บานาน่า โบท, เจ็ท สกี และ ร่มกันแดด หลากหลายสีสัน ซึ่งเรียงรายอยู่ริมอ่าว และชายหาด เมื่อยาม พระอาทิตย์ตก ฮอลิซอนคลับจะเต็มไปด้วยสีสันเสมือนฉากหลังซึ่ง ดลใจให้คณ ุ รูส้ กึ เพลินเพลินกับการดืม่ เครือ่ งดืม่ ถ้วยโปรด, ออเดิรฟ จากพิเศษ และอาหารว่างส�ำหรับค็อกเทล จากพ่อครัวมืออาชีพ


ISSUE 65 2013

77


NEXT

BREAK

BREEZE SPA Taken from the premise that happiness Amari Orchid Pattaya

78

Taken from the premise that happiness is a key foundation for wellness, Breeze is the spa that puts the bounce in your step and a smile on your face. Determined to be positive, friendly, caring and fun, Breeze will always provide guests with a comfortable and approachable experience with an energy boost that will prepare them to take on the world when they leave. S i g n a t u r e Tr e a t m e n t s With the Signature Mood Massages, each treatment is aligned with a carefully chosen body therapy or massage technique as its centrepiece. Enhanced by chosen aromatherapy oils, herbal teas, musical selections, and even colours to deliver the mood guests want to feel when they leave. Through a

next travel magazine

mood analysis consultation on arrival therapists gauge how guests want to feel at the end of the treatment, whether that’s totally dreamy, serene, rejuvenated, invigorated, or energised. B r e e z e E x p e r i e n c e So many things in life are rushed, but a spa treatment shouldn’t be one of them. Breeze guests are recommended to arrive early to enjoy the signature pre-treatment energising shot, personal consultation, and even a shower if they would like, so they can relax into the care-free Breeze Spa state of mind. Post-treatment, guests can enjoy their new mood in a relaxing space with herbal tea and a signature Breeze macaroon. Who said spa couldn’t be fun?


dusit D2 baraquda pattaya

effervescent boutique hotel Address: pattaya 2 road, pattaya city, chonburi 20150 Thailand Tel. +66 (0) 3876 9999 www.dusit.com

80

in true dusitD2 fashion, style meets substance in this award-winning* hotel in thailand, and delightful surprises abound at every corner. a bold experiment mixing the traditional with the contemporary, dusitD2 baraquda pattaya is an effervescent boutique hotel concept that combines thai flair with international standards creating a simply irresistible experience. this dusit hotel subscribes to images that sizzle. bold yet understated. colourful yet minimal. cool but cozy. sleek cool lines blend with appealing shapes and textures that accentuate the themes of water, air and light. the design is thoughtful, uplifting, relaxing and exudes an urbane touch weaving its way through the rooms, suites, pool, spa, lounges, restaurant and bars. studio suite room this generously spacious suite is designed in an apartment style featuring dusitD2’s delightfully elegant design. separate living room and bedroom offers an added dimension of privacy and comfort with spacious, working desk, two telephones, 2 panoramic flat screen tvs, full entertainment units including cable tv, cd, dvd, ipod dock (on request), in-room refreshments including LAVAZZA coffee machine, mini bar, in-room safe, high-speed internet access both broad band and wireless, spa-like jacuzzi. all guests staying at our studio suite are able to enjoy full of extra privileges and benefits.

next travel magazine

D’Suite the D’suite is a spacious, stylish open concept suite that spreads over two levels. the suite includes a separate living area and bedroom allowing you to customize the space and privacy. equipped with a comfortable king-sized bed, a private spa-like Jacuzzi, a large working desk, two telephones, 2 panoramic flat screen tvs, full entertainment units including cable tv, cd, dvd, ipod dock (on request), in-room refreshments including LAVAZZA coffee machine, mini bar, in-room safe, high-speed internet access both broad band and wireless as well as premium facilities such as, a welcome amenity and exclusive amenities in the room. all guests staying at our D’suite are able to enjoy full of extra privileges and benefits. sunset lounge set on the rooftop alfresco style, sunset lounge offers the best views of the pattaya skyline at dusk. the laid back atmosphere provides the perfect backdrop for cosy lounging or stylish sunset parties. tapas and cocktails complete the scene while the cool breeze from the south brings an air of exclusivity and relaxation. d’spa inspired by a marine leisure lifestyle, time honoured techniques are merged with novel treatments capturing the essence of a unique spa experience like no other.

นิต “โร ตา บร แส ออ ขอ สัม


โรงแรมไลฟ์สไตล์อันทันสมัยใจกลางเมืองพัทยา

ตยสารแทรเวล แอนด์ เลเชอร์เอเชียแปซิฟิก (Travel and Leisure) ยกย่องเราว่า รงแรมบูติคที่มีดีไซน์อันน่าทึ่ง” ามแบบฉบับเฉพาะตัวของดุสิตดีทูที่สไตล์การออกแบบต้องควบคู่ไปกับศิลปะการ ริการที่เหนือระดับ เพื่อตอบสนองถึงความต้องการที่แตกต่างให้กับนักท่องเที่ยวที่ สวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ในการพักผ่อน ดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา ตกแต่งและ อกแบบอย่างลงตัวด้วยศิลปะไทยร่วมสมัยที่ท�ำให้คุณหลงไหล และดึงดูดทุกสัมผัส องคุณด้วยการบริการ พร้อมการต้อนรับที่ตื่นตา ตื่นใจ น่าประทับใจอย่างที่คุณไม่เคย มผัสจากที่ไหนมาก่อน

ISSUE 6 2013

81


NEXT

ด้วยสไตล์การออกแบบที่ล�้ำสมัยฉีกแนวไปจากโรงแรมอื่นๆ ทั่วไป คุณจะ เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมการออกแบบอันเต็มไปด้วยความคิดอันโดดเด่น น่าหลงไหล และในขณะเดียวกันก็ชวนให้ผ่อนคลายด้วยรูปทรงอันพริ้วไหวดั่ง สัมผัสของกระแสคลื่นที่รู้สึกได้ทั้งในห้องพักและบริเวณต่างๆภายในโรงแรม สี ฟ้าเทอร์คอยส์อันสดใสดั่งอัญมณีแห่งท้องทะเลที่ถูกน�ำมาเป็นสีหลักในการ ออกแบบโรงแรม ผสมผสานกับทัศนียภาพอันตระการตาของเมืองพัทยาที่มีสีสัน จึงท�ำให้คุณมั่นใจได้ว่า ประสบการณ์การพักผ่อนของคุณแตกต่างและตื่นตาตื่น ใจตลอดการเข้าพักอย่างแน่นอน โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยาประกอบด้วยห้องพักอันเป็นส่วนตัวทั้งหมด 72 ห้องแบ่งเป็น ห้องดีลักซ์ 60 ห้อง, ห้องสตูดิโอสวีท 8 ห้อง, ห้องดี-สวีท (ดูเพล็ กซ์) 4 ห้อง, รวมถึงร้านอาหาร, บาร์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ห้องสตูดิโอ สวีท ห้องสตูดิโอ สวีท ห้องพักขนาด 75 ตร.ม สไตล์อพาร์ตเมนท์ที่ถูกออกแบบให้ ดูโอโถ่งและโล่งสบาย โดยแยกระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเพื่อที่จะท�ำให้ คุณสัมผัสได้ถึงความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบาย ห้องพักถูกตกแต่งด้วยโทนสี ขาวฟ้าที่ตัดกันอย่างลงตัวกับพื้นไม้สีน�้ำตาลแก่ ให้ความรู้สึกสบายและหรูหรา เสมือนก�ำลังพักผ่อนอยู่บนเรือส�ำราญส่วนตัว ภายในห้องประกอบด้วยสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกอันครบครันไม่ว่าจะเป็น เตียงดีไซน์เก๋ขนาดคิงไซส์ โต๊ะ ท�ำงานขนาดใหญ่ โทรศัพท์ โทรทัศน์จอแบน 2 เครื่อง อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง เช่น แท่นเสียบไอพอด เครื่องดื่มภายในห้องซึ่งรวมทั้ง เครื่องท�ำกาแฟส่วนตัว ลา วาซซ่า (Lavazza) มินิบาร์ อ่างจากุซซี่ (Jacuzzi) ลูกค้าที่พักในห้องสตูดิโอ สวีท ยังจะได้รับสิทธิพิเศษ “desire benefits” เพิ่มเติมอีกด้วย ห้องดีสวีท เป็นห้องพักสไตล์คอนโด 2 ชั้นขนาด 80 ตร.ม ที่ถูกออกแบบให้ ดูโอโถ่งและโล่งสบาย โดยแยกระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเพื่อที่จะท�ำให้ คุณสัมผัสได้ถึงความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบาย ห้องพักถูกตกแต่งด้วย สไตล์โมเดริ์นที่รวมกลิ่นอายท้องทะเล ให้ความรู้สึกสบายและหรูหราเสมือน ก�ำลังพักผ่อนอยู่บนเรือส�ำราญส่วนตัว ภายในห้องประกอบด้วยสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็น เตียงดีไซน์เก๋ขนาดคิงไซส์ โต๊ะท�ำงานขนาดใหญ่ โทรทัศน์จอแบน 2 เครื่อง อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง เช่น แท่นเสียบไอพอด เครื่องดื่มภายในห้องซึ่งรวมทั้ง เครื่องท�ำกาแฟส่วนตัว ลาวาซซ่า (Lavazza) มิ นิบาร์ อ่างจากุซซี่ (Jacuzzi) เมื่อเข้าพักในห้องสตูดิโอ สวีท คุณจะได้รับสิทธิ พิเศษ “desire benefits” เพื่อเพิ่มความสุขส�ำหรับการมาพักอีกด้วย ซันเซ็ท เลาจน์ ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม นอกจากคุณจะได้ชื่นชมกับสไตล์ การตกแต่งที่ทันสมัยแล้ว ก็ยังสามารถดื่มด�่ำกับวิวยามอาทิตย์อัศดงของอ่าว พัทยาได้ชัดเจน เหมาะส�ำหรับการมานั่งจิบค็อกเทลชมพระอาทิตย์ตกส�ำหรับ คู่รักสุดสวีท หรือ ปาร์ตี้ส่วนตัวในหมู่เพื่อนฝูง ซันเซ็ท เลาจน์ โดดเด่นและแตก ต่างจากบาร์อื่นๆ ในพัทยาก็เพราะดีไซน์ของบาร์ที่คล้ายบาร์ดาดฟ้าบนเรือ ส�ำราญ ที่ท�ำให้เหมือนก�ำลังผ่อนคลายอยู่บนเรือยอร์ช ส่วนตัวขนาดใหญ่ที่โลดแล่นอยู่ในท้องทะเลสีคราม กอรปกับการบริการที่เป็น เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของดุสิตดีทู จึงท�ำให้ ซันเซ็ท เล้าจน์ ได้รับการโหวตให้ เป็น 1 ใน 10 บาร์ดาดฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทย ดี สปา ด้วยแรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเลลึก สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนทรีต เม้นต์บ�ำบัดที่จะท�ำให้การพักผ่อนของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ ดี สปา

82

next travel magazine


ISSUE 6 2013

83


NEXT

BREAK

La Baguette “the french barery cafÉ” Pattaya is a famous coastal town where both Thai and foreign tourists come for relaxation. Of course, once they arrive to the sea they must forget to taste fresh sea food. Pattaya has not only fresh and delicious sea food, but also many nice bakery shops such as La Baguette, the famous French Bakery Café situated on Pattaya – Nakluae Road under the supervision of Woodland Hotel & Resort which is opened daily from 8.00 – 24.00 hours. La Baguette has been decorated in comfortable atmosphere with white wooden wall perfectly enwrapped with

84

next travel magazine

flower chintz and increasing clarity with surrounding clear glass making the shop look bright and clean. In addition, outside scenery and cool wind can be selective experienced too. As it is a French style bakery, it must inevitably have dominant bakery namely Baguette. Moreover, there are various kinds of bakery for choosing like strawberry mousse cake or many cheese cakes including French style crape, sandwich, salad, ice cream of which all used qualified, fresh and new raw material and great skill of Chef that make La Bauette being a popular bakery of Pattaya.


พัทยา เมืองชายทะเลชื่อดังที่เหล่านัก ท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างพากันมาพักผ่อน และ แน่นอนว่ามาทะเลทั้งที คงขาดไม่ได้ที่จะต้องลิ้ม รสอาหารทะเลสดๆ แต่พัทยาไม่ได้มีเพียงความ สดอร่อยของอาหารทะเลเท่านั้น ยังมีร้านเบเก อรี่แสนน่ารักอย่าง La Baguette The French Bakery Café ร้านเบเกอรี่ชื่อดังสไตล์ฝรั่งเศส ตั้ง อยู่บนถนนพัทยา-นาเกลือ และเป็นร้านเบเกอรี่ ภายใต้การดูแลของ Woodland Hotel&Resort เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8.00 – 24.00 น. La Baguette ตกแต่งร้านในบรรกาศ สบายตา ผนังไม้สีขาวตัดกับโซฟานุ่มหุ้มผ้าลาย ดอกไม้ได้อย่างลงตัว เพิ่มความโปร่งด้วยกระจกใส โดยรอบ ท�ำให้ร้านดูสว่างสะอาดตา หรือจะเลือก ชมวิวรับลมเย็นด้านนอกก็ได้อีกด้วย ขึ้นชื่อว่าเป็น ร้านเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศส ขนมเด่นของร้านคงขาด ไม่ได้ที่จะเป็นขนมปังบาเก๊ตต์ นอกจากนี้ยังมีเบเก อรี่หลากหลายหน้าตาน่าทานให้เลือก อย่าง สตอเบ อรี่มูสเค้ก หรือบรรดาชีสเค้กต่างๆรวมถึงเครปสไตล์ ฝรั่งเศส แซนวิช สลัด ไอศครีม ซึ่งล้วนใช้วัตถุดิบสด ใหม่มีคุณภาพ และฝีมืออันเยี่ยมยอดของเชฟ ท�ำให้ La Bauette ขึ้นชื่อร้านเบเกอรี่ยอดนิยมของพัทยา

Address : 164/1 Moo 5 Pattaya-Naklua Road Pattaya City, Chonburi Tel : +66(0)3842 1707 http://www.labaguettepattaya.com/

ISSUE 6 2013

85


The Glass House beachfront restaurant & Bar Pattaya’s relaxing beachfront restaurant “The Glass House”you will see a blue ocean with the white glass house. A short stroll from the waves on Sai Thong Beach in Sattahip, the Glass House is shaded by pine trees, with the interior air-conditioning fluttering a vast gigas palm while the pastries are made fresh everyday. The main dining area is on a shaded but airy outdoor terrace with vintage decor. The crystal clear water, golden sand, long lazy wind that blows throughout the year. Comfy upholstered sofas and sofa beds are facing the sea-wonderful spots for watching sunset and for couples to nestle with after-dinner drinks.

86

next travel magazine

Address : 5/22 Moo 2 Tambol Na-Jomtien, Amphur Sattahip, Chonburi Pattaya, Thailand 20250 Tel +66 (0) 38 255 922 www.glasshouse-pattaya.com

There are some 177 dishes on the menu, but seafood is the star, prepared in both Thai and Western styles. Popular recommended menus are spicy minced salmon salad,snapper with fish sauce,Prawn Glass House,Prawn lemongrass soup with mushroom,Fried shrimp with tamarind sauce,Crisp fried white perch with sweet & sour sauce. And 60 Signature Cocktail drinks. Here is a Cocktail on aroma. Natural flavors. That difference. Not only drink the colors and also scents. Flavor unlike any other certification. Don’t forget the desserts-the bakery here is renowned as well. Next Travel Magazine quarantees the delights.


ร้านอาหารบรรยากาศสบายบนชายหาดส่วนตัวที่พัทยา “ เดอะ กลาสเฮ้าส์ “ ร้านอาหารนั่งสบาย ริมชายหาดส่วนตัว ทะเลสีคราม และ ร้านอาหารสีขาวสะอาด เป็นเรือนกระจกใส แจ๋ว ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน ริมทะเลแสนสวย ร้านอาหารทะเลแห่งใหม่ริมชายหาดที่คุณอาจ จะไม่เคยสัมผัส และแทบจะไม่เชือ่ สายตาว่าทีน่ ี่ คือ “ พัทยา “ ด้วยบรรยากาศที่ ร่มรืน่ ของป่าสนใหญ่อายุเกือบ 100 ปี ซึง่ ตัง้ เรียงรายอยูบ่ นหาด ทรายกว้างริมทะเล ที่มีเม็ดทรายละเอียดสีทอง ยาวสุดสายตา สายลมที่พัดเอื่อย ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งกลางวัน และ กลางคืน พัด พาเอาเสียง คลื่นกระทบฝั่งเบา ๆ ผ่านร่มเงาไม้ใบสน ท�ำให้ อากาศที่นี่เย็นสบาย อย่างบอกไม่ถูกที่นั่งที่นี่ ชิลล์ไม่เหมือน ใครและไม่มีใครเหมือน เพราะมีให้เลือกทั้งที่นั่งและ ที่นอน มี หมอนลายสวยๆ ของ Jim Thompson ให้นอนหนุนนอนกอด กันจุใจ จะเลือกนอนกินลม ชมทะเลที่โต๊ะด้านหน้า ซึ่งหันหน้า รับลม และ ชมวิวพระอาทิตย์ ตกน�้ำแบบเต็ม ๆ แถมยังรับรอง เพือ่ นฝูงได้พร้อมกันคราวละหลายสิบคน หรือ จะนัง่ ทานอาหาร แบบสบาย ๆ ชมวิวทะเลอยูใ่ นห้องแอร์เย็นฉ�ำ่ บนเรือนกระจก ที่ ยกพื้น สูง เห็นวิวทิวทัศน์รอบด้าน หรือ เลือกนั่งสบาย บริเวณ ระเบียงเทอราซโซสีขาวสะอาดฟังเพลงจังหวะบอสซาโนวา หรือ แจ๊ซ เบา ๆ และไม่ว่าจะโต๊ะไหน ๆ ก็สามารถจะเห็นทะเลได้ อย่างชัดเจน สมกับทีม่ ากินอาหารทะเล บรรยากาศช่วงกลางคืน ยิง่ สุดแสนจะโรแมนติกเหมาะกับการพาคูร่ กั หรือ ครอบครัว มา นัง่ ดืม่ ไวน์ และทานอาหารทะเล อิม่ แล้วก็พากันไปนัง่ นับดาวริม ชายหาด แสงไฟสลัว ๆ ที่นี่ ดูราวกับแสงดาว ท�ำให้ป่าสนที่ราย ล้อมอยูโ่ ดยรอบ ดูมมี นต์ เสน่ห์ แปลกตาน่าหลงใหล เหมือนนัง่ อยู่ที่บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ ในยุโรปที่ไหนซักแห่ง อาหารที่เป็น Signature ของที่นี่ คือ ลาบปลาแซลมอน,ปลา กะพงทอดราดน�้ำปลา ขายดีมาก ท�ำได้แตกต่างจากที่อื่น , กุ้ง Glass House กุง้ แม่นำ�้ ตัวโตๆราดซอสพริกไทด�ำ มีเส้นหมีท่ าน กับแครอทกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบ ,ต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น, กุ้งทอด ราดซอสมะขาม,เมีย่ งปลากะพง Cocktail มี Signature 60 ตัว Cocktail ที่นี่เป็นเน้นความเป็นอโรมา รสชาติที่เป็นธรรมชาติ รับรองว่าแตกต่าง ไม่ใช่แค่ดื่มทั้งสีสันแล้วก็กลิ่น รสชาติไม่ เหมือนที่อื่นรับรอง อย่าลืมเผื่อท้องส�ำหรับของหวานล่ะ เบ เกอรี่ที่นี่เค้าก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันเลย Next Travel Magazine ขอรับรองความอร่อย ISSUE 6 2013

87


NEXT

DINE

La Ferme Restaurant Pattaya

“BAR, restaurant, bistro, cafe and sanck” The word “La ferme” comes from French language means farm. The shop atmosphere is comfortable like French Brasserie & Bistro which a café serving food and beverages mixing among French, Belgian and Asian cuisines. The shop is classically white-black-red French tones. The shop offers excellent selected raw materials food with splendid style in order to be prepared for serving customers. Particularly, the shop concept emphasizes on chicken. Therefore, all its decorations focus on chicken, including logo. The signature cuisines will be the whole body La ferme Chicken which is its specific recipe called spices baked chicken composing of 3 kinds; normal

88

next travel magazine

spices baked, honey baked and Thai spices baked. Other signature cuisines are Parabeta Spaghetti which is lobster with slightly spicy taste, spaghetti covered with lobster flesh and topped with galibet; another one is Cock Madam, French food, with sunny-side up egg on top and ham as well as mushroom inside. Thai signature cuisines are Khao Soi Kai, Sour Noodle Soup using Udong Noodle which the shop decorates in fusion style. Fusion food will mainly emphasize Thai, Belgian and French cuisines. For example, Friday-Saturday-Sunday will have special food that is French Mussels sold as half pot and full pot. Weekdays will have lunch set. Most customers are both Thai and for-

eigners mostly coming at night. The shop is opened from 11.00 – 23.30 hours. La ferme has the same owner as La Baguette Restaurant, Woodland Hotel and Tiffany.


La ferme มาจากภาษา ฝรั่งเศส แปลว่า “ฟาร์ม” บรรยากาศภายในร้านจะ สบายๆแบบ French Brasserie & Bistro ซึ่งเป็น คาเฟ่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมผสาน ระหว่างอาหารฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม และ เอเชีย โทน ร้านเป็นสี ขาว-ด�ำ-แดง แนวคลาสสิคฝรั่งเศส ทาง ร้านน�ำเสนออาหารที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมใน รูปแบบที่มีสไตล์โดดเด่นเพื่อเตรียมไว้บริการลูกค้า โดยเฉพาะ คอนเซปต์ของร้านจะเน้นไปทางไก่ การ ตกแต่งร้านรวมถึงสัญลักษณ์ของร้านจึงเน้นเป็นไก่ ทั้งหมด อาหาร Signature จะเป็นไก่ลาเฟรม เต็มตัว จะเป็นสูตรของทางร้าน โดยเฉพาะ เรียกว่า ไก่อบเครื่องเทศมี 3 ชนิด อบเครื่องเทศธรรมดา, อบ น�้ำผึ้ง และ อบเครื่องเทศแบบไทย แล้วก็จะมีสปาเก็ต ตี้พาราเบต้าจะเป็นล็อฟเตอร์ จะออกรสชาติเผ็ดนิด นึง จะมีตัวเนื้อล็อบสเตอร์ ตัวด้านในเป็นสปาเก็ตตี้

แล้วก็จะมีกาลิเบตอยู่ด้านบน ส่วนอีกตัว คือ ค็อก มาดามจะเป็นอาหารแนวฝรั่งเศส จะมีไข่ดาวด้าน บน ด้านในก็จะมีแฮมและเห็ด ในส่วน Signature ของอาหารไทย จะเป็น ข้าวซอยไก่, ก๊วยเตี๋ยว ต้มย�ำเป็นเส้นอูด้ง ทางร้าน ตกแต่งสไตล์ฟิวชั่น อาหาร ฟิวชั่น ไทย เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส จะเน้นอาหาร 3 ชาตินี้เป็นหลัก อย่าง วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์จะมี อาหารพิเศษ คือ เป็น มาสเซอร์ เป็นหอยแมลง ภู่ฝรั่งเศส จะมีขาย แบบครึ่งหม้อแล้วก็เต็มหม้อ วันธรรมดาจะมี Set launch ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนมากจะ มาช่วงกลางคืน ร้านเปิดตั้งแต่ 11.00-23.30น. La ferme ก็ยังเป็นเจ้าของเดียวกับร้าน La Baguette, โรงแรมวู้ดแลนด์ และ ทิฟฟานี่ อีกด้วย Address : 164/1 Moo 5 Pattaya-Naklua, Pattaya City, Chonburi Tel : +66 (0) 3842 1707 www.lafermepattaya.com


NEXT

DINE

Hard Rock Hotel Pattaya “pizzeria�

Wan took us to the topmost food at the Pizzeria Restaurant, Hard Rock Hotel. This place will emphasize on food kinds of aroma Pizza just from the stove, Asian cuisine, classic pasta and western food. The restaurant atmosphere will be next to swimming pool of the hotel which is a replica of the beach feeling as if being at the seaside. At night, this place is another place having romantic atmosphere that can have dinner under candlelight on swimming pool side. Here, Pizza is baked by special

90

next travel magazine

oven making it aroma and appetizing. The signature menus compose of Pizza Quattro Stagioni with ingredients of pepperoni, ham, mushroom, black olive, ketchup, and mozzarella cheese. Another menu is Tiger Prawn Spaghetti Arrabbiata with ingredients of ketchup, basil leaves, garlic, cayenne pepper, and three colors pepper. The last menu Warm Chocolate Cake served with chocolate mousse and chocolate ice cream. However, there are other many menus for selection.


พิซเซอเรียที่โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา จะเน้นอาหารประเภทพิซซ่าทีหอมกรุ่นจากเตา, อาหารเอเชีย, คลาสิพาสต้า และอาหารตะวัน ตก บรรยากาศของตัวร้านจะอยู่ติดกับสระว่ายน�้ำ ของโรงแรมซึ่งเป็นการจ�ำลองชายหาดท�ำให้รู้สึก เหมือนอยู่ริมทะเล ในยามค�่ำสถานที่แห่งนี้เป็นอีก หนึ่งสถานที่ทีมีบรรยากาศโรแมนติกที่สามารถรับ ประทานอาหารค�่ำใต้แสงเทียนริมสระว่ายน�้ำ พิซซ่าของที่นี้ก็พิซซ่าที่อบด้วยเตา พิเศษท�ำให้พิซซ่ามีความหอมน่ารับประทาน เมนู ที่เป็น Signature จะมีพิซซ่า ควอดโตร สตาจิโอนี่ (Quattro Stagioni) จะมีส่วนประกอบของเปปโป โรนี่, แฮม, เห็ด, มะกอกด�ำ, ซอสมะเขือเทศ และ มอสซาเรลล่าชีส อีกเมนูก็จะเป็นสปาเกตตี้กุ้งลาย เสือผัดซอสอารับเบียตา(Tiger Prawn Spaghetti Arrabbiata) มีส่วนประกอบของมะเขือเทศ, ใบ โหระพา, กระเทียม, พริกป่น และพริกสามสี เมนู สุดท้ายก็จะเป็น เค้กชอคโกแลต (Warm Chocolat Cake) เสิร์ฟพร้อมชอคโกแลตมูส และไอศกรีมชอค โกแลต แล้วยังมีหลากหลายเมนูให้ได้เลือก

Address : 429 Moo 9, Pattaya Beach Road, Cholburi Tel : +66(0)3842 8775-9 pattaya.hardrockhotels.net

ISSUE 65 2013

91


NEXT

DINE

Mantra Restaurant & Bar Dynamic, stylish and seriously cool… Mantra Restaurant and Bar is located on the Beach Road in Pattaya. A new concept in dining, Mantra is not only raising standards in Pattaya, but blazing a brand new trail that others can only hope to follow! The Restaurant, with its awe-inspiring architecture and its eclectic and unique décor, is open from 6pm and the Bar, equally as impressive and provocative, opens from 5pm til 1am. Enjoy a pre-dinner or post-work drink, before settling in to enjoy a fabulous culinary journey, through various mouthwatering Asian and Mediterranean cuisines… Exotic combinations from the menu, offer diners a host of sublime taste sensations. In each of the open kitchens, surrounding the main Dining Theatre, the chefs take centre stage, expertly preparing the cuisine in a well-orchestrated display of their craft. Savour Indian delights, fresh from the authentic Tandoor ovens, Chinese creations from the Dim Sum steamer or wood-fired duck oven, your favourites with a twist from the Thai Kitchen, sun-drenched flavours hot from the wood-fired pizza oven… Relish fresh fish and seafood from the tanks, either hot from the Lava-stone Grill or sliced, diced and rolled, as you watch at the Sushi Bar, and explore the treasures from an extensive walk-in wine cellar… Mantra truly is a gourmet experience. Guests can share an intimate dining alcove on The Balcony or dine on the outdoor Treasure Terrace. The Lost Gallery offers private rooms and are the perfect party space for many an occasion. Special menus can be tailor-made for every function, bringing together a delicious symphony of different Mantra cuisines Afterwards, savour the experience, linger in the Bar and enjoy the Mantra lounge sounds, take a seat. Address : Pattaya Beach, Pattaya 20150, Thailand Tel +66 (0) 38429591 www.mantra-pattaya.com

92

next travel magazine


สัมผัสความหรูหราอย่างมีสไตล์ มันตราห้องอาหารและบาร์ ณ อมารี ออคิด พัทยา เปิดให้บริการบนถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือ ไม่ เพียงแต่ยกระดับส�ำหรับมิตใิ หม่แห่งห้องอาหารชัน้ เลิศเท่านัน้ แต่มนั ตรา ยังเปล่งแสงเจิดจรัสจุดประกายให้ถนนสายนีโ้ ชติชว่ ง สดใส และน�ำสมัย ห้องอาหารมันตราเปิดให้บริการ ทุกวันตัง้ แต่ เวลา 18.00 เป็นต้นไป และ ส่วนของบาร์เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. พร้อมให้คณ ุ ลิม้ ลองเครือ่ งดืม่ ชัน้ เยีย่ มกับช่วงเวลาก่อนอาหารค�ำ่ และหลังเลิกงาน ก่อน ทีจ่ ะดืม่ ด�ำ่ ไปกับการนัง่ รับประทานอาหารเลิศรสและหลากหลายสไตล์เอ เชีย่ นและเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสความหลากหลายของรายการอาหารที่ ห้องอาหารและบาร์มนั ตรา บรรจงหยิบเสน่หข์ องอาหารแต่ละชาติ มา รวมไว้ในทีเ่ ดียวกัน อาหารทุกจานล้วนเกิดจากการคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ เลิศ เพือ่ รสชาติทเี่ ต็มเปีย่ มไปด้วยรสนิยม ตืน่ ตากับห้องครัวแบบเปิด ซึง่ ท่าน สามารถเพลิดเพลินกับลีลาการปรุงอาหารของพ่อครัวทุกขัน้ ตอนพร้อม ความมั่นใจในความสดใหม่ของอาหารแต่ละจาน อิ่มเอมกับกลิ่นหอม อวลของอาหารอินเดียที่ปรุงเสร็จจากเตาทันดูร์ อาหารจีนหลากหลาย สไตล์และติม่ ซ�ำร้อนๆ หรือเป็ดย่างทีเ่ พิง่ ออกจากเตา และอีกหลากหลาย รายการอาหารไทย พร้อมเลือกชิมปลาต่างชนิด อาหารทะเลสดๆ และ อาหารญีป่ นุ่ สดใหม่ให้คณ ุ เอร็ดอร่อยพร้อมชมขัน้ ตอนการท�ำซูชแิ บบต่างๆ รวมทัง้ ส�ำรวจเลือกสัง่ ไวน์ชนั้ เลิศทีไ่ ด้คดั เลือกรวมไว้ในห้องเก็บไวน์ ทีห่ อ้ ง อาหารและบาร์มนั ตรา ทุกสิง่ ได้จดั เตรียมไว้สร้างความประทับใจและเปิด มิตใิ หม่ของความสุขส�ำหรับอาหารมือ้ ค�ำ่ ทีย่ ากจะลืมเลือน พิเศษกว่าใคร ด้วยมุมคูร่ กั หรือมุมระเบียงโล่งโปร่งด้านนอก สถานทีซ่ งึ่ ทุกท่านสามารถ มานัง่ ชมทิวทัศน์สวยสงบยามเย็นหลังหมดวันท�ำงานอันแสนเหนือ่ ยล้า พร้อมมีหอ้ งรับรองพิเศษ ส�ำหรับท่านทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัวได้จดั งาน เลีย้ งสังสรรค์กบั เพือ่ น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ซึง่ ท่านสามารถเลือกรายการ อาหารให้เหมาะกับโอกาสส�ำคัญจากอาหารเลิศรสและหลากหลายของ มันตรา อิม่ อร่อยกับอาหารมือ้ ค�ำ่ และนัง่ ฟังเพลง เพือ่ เติมเต็มพลังกายใจ ของคุณให้เริม่ ต้นวันใหม่อย่างสดใสและมีชวี ติ ชีวา

ISSUE 6 2013

93


NEXT

DINE

zico’s brazilian Pattaya

“brazilian grill & bar” Zico’s, one of the restaurants under the supervision of Centara Grand Mirage Beach Resort, is a stand alone restaurant remarkably located on the 1st floor in the front side of Central Department Store, Pattaya. Zico’s is Brazilian Style Buffet Restaurant. Its name is inspired by the legend Brazilian football player named Zico who made reputation to Brazil. The Zico’s Restaurant will provide attractive concept to guests who use the services by putting a circle flat plate to each customer. Each side of such plate has different color, red and green. If the red side is turned up, it means there is no need of grilled food. Contrarily, if the grilled food is required, the green side must be turned up. The Staff will walk around to serve the grilled food whether crocodile flesh, meat, shrimp, squid, etc.

94

next travel magazine

If such service is wanted to be stopped, just turn the red side up. The prominent point of this place is all imported high class fleshes, whether beef, chicken and mutton from New Zealand or choices of seafood such as Swedish Salmon, tiger prawn, squid or baby shark which are difficult to find out for eating. In addition, soup, salad and dessert are all used good quality and excellent taste fitting with Centara Standard. Interior decoration provides enjoyable and jubilant feeling with Brazilian flags adorned around. The restaurant is divided as inside and outside restaurant zones which can see the sunset in the evening time. Furthermore, during 20.00 and 21.00 hours, there is show of Brazilian style dance by the original Brazilian girls along with the dining which is enjoyable too.


Zico’s หนึ่งในร้านอาหารภายใต้การดูแลของ Centara Grand Mirage Beach Resort เป็นร้านอาหาร Stand alone ตั้งเด่นอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าห้างเซนทรัล พัทยา Zico’s เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์สไตล์บราซิลเลี่ยน ซึ่ง ได้แรงบรรดาลใจในการตั้งชื่อร้านจากนักเตะในต�ำนานของ บราซิลที่ชื่อ ซิโก้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศบราซิลโด่งดัง ทางร้าน Zico’s จะมีคอนเซปเก๋ๆให้กับแขกที่มา ใช้บริการ โดยการวางเพรทลักษณะแบนเป็นวงกลมให้คนละ หนึ่งชิ้น เป็นเพลทคว�่ำหงาย 2 ด้านมีสีแดงและสีเขียว สีแดง หมายถึง ยังไม่ต้องการอาหารปิ้งย่างใดๆ แต่หากต้องการ อาหารปิ้งย่าง ให้พลิกด้านเพรทเป็นสีเขียว พนักงานก็จะวน เวียนเข้ามาเสริฟอาหารปิ้งย่าง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจระเข้ เนื้อวัว กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ หากต้องการหยุดการเสริฟ ให้พลิกเพลท กลับเป็นสีแดง จุดเด่นของที่นี่คือบรรดาเนื้อน�ำเข้าชั้นดี ไม่ว่า จะเป็นเนื้อวัว เนื้อไก่ และเนื้อแกะนิวซีแลนด์ หรือจะเลือก ทานเป็นซีฟู๊ดอย่างแซลม่อนสวีเดน กุ้งลายเสือ ปลาหมึก หรือ baby shark ที่หาทานได้ยาก รวมไปถึงซุปสลัด และ ขนมหวาน ก็ล้วนใช้วัตถุดิบคุณภาพดีรสชาติเยี่ยม สมมาตรา ฐาน Centara การตกแต่งภายในร้านให้ความรู้สึกครึกครื้น สนุกสนาน และมีธงชาติบราซิลประดับอยู่โดยรอบ ร้าน อาหารแบ่งเป็นโซนภายในและภายนอกร้าน ซึ่งสามารถ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ นอกจากนี้ในช่วงเวลา 20.00 และ 21.00 น. ที่นี่ยังมีโชว์การแสดงระบ�ำสไตล์บราซิล เลี่ยนจากสาวบราซิลต้นต�ำหรับ ให้ชมแกล้มอาหารอีกทั้งยัง สนุกสนานกันอีกด้วย Address : Beach road, Pattaya Tel : +66(0)3804 3516 http://zicosbrazilianpattaya.webs.com

ISSUE 65 2013

95


96

next travel magazine


ISSUE 6 2013

97


Next Travel Magazine Issue6  
Next Travel Magazine Issue6  

The Best Travel Magazine in Thailand . including of Luxury , Fashion , Travel and Photography.

Advertisement