Page 1

ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǪșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP 41 ș ȌȊȍȘȞȍȑ

ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

182

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

81524

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȟȍȘȕȣȑ

1

82524

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87508 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

81924

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87308

1

81724

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

81536

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87512 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

81936

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87312

1

81736

ȕȈ 54 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

81554

ȕȈ 72 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

81572


ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP40, IP41 ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP40 ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ, IP41 ș ȌȊȍȘȞȍȑ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ șȒȘȣȚȖȋȖ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȋ ȎȐȓȣȝ Ȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧȝ. ǹȖȊȔȍșȚȐȔȣ ș ȔȖȌțȓȤȕȣȔȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔȐ ȊȍȌțȡȐȝ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȐȑ ȗȓȈșȚȐȒ

DzȓȈșș ȐȏȖȓȧȞȐȖȕȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ

II

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7035 (ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ), ȉȍȓȣȑ RAL 9001 (ș ȌȊȍȘȞȍȑ)

ǹȚȍȗȍȕȤ ȏȈȡȐȚȣ

IP40 (ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ), IP41 (ș ȌȊȍȘȞȍȑ)

ǻȌȈȘȖȗȘȖȟȕȖșȚȤ

IK 08 (6 ǬȎ)

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ

400Ǫ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ

125Ǩ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ

10DzǨ

ǹȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ

ȌȖ 650°ǹ ȗȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ ȐșȗȣȚȈȕȐȑ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ șȖȋȓȈșȕȖ ǴȅDz 695-2-1

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ

–25°ǹ +60°ǹ

ǬȊȍȘȞȈ

ȏȈȚȍȔȕȍȕȕȈȧ, ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈ 180°

ǴȈȒș. ȒȖȓ ȔȖȌțȓȍȑ (EN 50022)

DzȖȓ. ȘȧȌȖȊ

ǵȈȓȐȟȐȍ șȢȍȔȕȣȝ ȗȓȈșȚȘȖȕȖȊ

ǴȍȎȖșȍȊȖȍ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ ȔȍȎȌț ȘȧȌȈȔȐ, ȔȔ

ǴȈȒș. ȘȈșșȍȐȊȈȍȔȈȧ ȔȖȡȕȖșȚȤ, ǪȚ (CEI 23-49)

4

1

ȕȍȚ

15

8

1

ȕȍȚ

18

12

1

ȕȍȚ

30

18

1

ȕȍȚ

24

2

ȕȍȚ

41 150

39

36

2

ȕȍȚ

175

52

54

3

ȕȍȚ

175

62

DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ • • • • • •

ǶȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ DIN-ȘȍȑȒȈ ǹțȗȗȖȘȚ Ȍȓȧ DIN-ȘȍȑȒȐ ǯȈȋȓțȠȒȐ Ȍȓȧ ȗțșȚȣȝ ȔȖȌțȓȍȑ ǯȈȋȓțȠȒȐ Ȍȓȧ șȉȖȘȖȟȕȣȝ ȊȐȕȚȖȊ ǹȉȖȘȖȟȕȣȍ ȊȐȕȚȣ ǹȈȔȖȒȓȍȦȡȈȧșȧ ȥȚȐȒȍȚȒȈ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ Ȟȍȗȍȑ

ǹȍȘȚȐȜȐȒȈȞȐȧ • ǴȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ ȐȔȍȦȚ ȘȖșșȐȑșȒȐȑ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ ǫǶǹǺ Ǹ 51321.1-2000

183


ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ ǹȗȍȞȐȈȓȤȕȈȧ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȗȍȚȍȓȤ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ȌȊȍȘȞț ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈ 180°, ȏȈȡȐȡȈȧ ȍȍ ȖȚ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȑ ȗȘȐ șȓțȟȈȑȕȖȔ țȌȈȘȍ

Ǭȓȧ șȕȧȚȐȧ ȌȊȍȘȞȣ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȒȘȣȚȤ ȍȍ Ȑ ȕȈȎȈȚȤ ȕȈ ȘțȟȒț, ǶȗȍȘȈȞȐȧ ȕȍ ȗȖȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ ȠȈȘȕȐȘȕȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ ǬDzǹ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚșȧ ȉȣșȚȘȖȍ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ȡȐȚȒȖȊ ș ȎȍșȚȒȐȔȐ ȚȘțȉȈȔȐ ǬDzǹ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȐȈȔȍȚȘȖȊ

ǵȈșȍȟȒȐ ȕȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ șȚȖȘȖȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ș ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȔȐ ȒȖȘȖȉȈȔȐ ǬDzǹ șȐșȚȍȔȣ “In-Liner” ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȍȘȍȝȖȌȕȐȒȈ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȖȘȖȉȈ ȋȓțȉȐȕȖȑ 60 Ȑ 80 ȔȔ ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 60 ȌȖ 200 ȔȔ, ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚșȧ ȚȖȟȕȖșȚȤ Ȑ ȥșȚȍȚȐȟȕȖșȚȤ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȖȟȕȣȑ Ȑ țȌȖȉȕȣȑ ȔȖȕȚȈȎ ȡȐȚȒȈ ȕȈ șȚȍȕț ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚșȧ ȕȈȕȍșȍȕȕȣȔȐ ȕȈ ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȘȈȏȔȍȘȈȔȐ ȔȍȎȌț ȚȖȟȒȈȔȐ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ Ȓ șȚȍȕȍ

dzȍȋȒȈȧ țșȚȈȕȖȊȒȈ ȏȈȔȒȈ ȊȔȍșȚȖ ȏȈȋȓțȠȒȐ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ ȌȖșȚțȗȈ Ȓ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔ ȒȖȕȚȘȖȓȧ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ

184


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP 40 ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ

ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȕȈ 4 ȔȖȌțȓȧ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83604

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83608

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87508

1

83908

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87308

1

83708

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83612

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ , ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87512

1

83912

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87312

1

83712

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83618

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ , ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87518

1

83918

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87318

1

83718

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83624

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP40, șȍȘȣȑ , ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87508

1

83924

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP40, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87308

1

83724

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83636

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ , ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87512

1

83936

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP40, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87312

1

83736

ȕȈ 54 ȔȖȌțȓȧ, IP40, șȍȘȣȑ

1

83654

185


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ ș ȌȊȍȘȞȍȑ IP41 ș ȌȊȍȘȞȍȑ

ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

186

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

84608

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87508 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

84908

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87308

1

84708

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

84612

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87512 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

84912

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87312

1

84712

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

84618

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87518 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

84918

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87318

1

84718

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

84624

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87508 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

84924

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87308

1

84724

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

84636

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87512 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

84936

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87312

1

84736

ȕȈ 54 ȔȖȌțȓȍȑ, IP41, ȉȍȓȣȑ

1

84654


ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP20 ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP20 ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ șȒȘȣȚȖȋȖ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȋ ȎȐȓȣȝ Ȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧȝ. ǹȖȊȔȍșȚȐȔȣ ș ȔȖȌțȓȤȕȣȔȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔȐ ȊȍȌțȡȐȝ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȑ ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȐȑ ȗȓȈșȚȐȒ

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7035

ǹȚȍȗȍȕȤ ȏȈȡȐȚȣ

IP20

ǻȌȈȘȖȗȘȖȟȕȖșȚȤ

IK 08 (6 ǬȎ)

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ

400Ǫ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ

125Ǩ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ

10DzǨ

ǹȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ

ȌȖ 650°ǹ ȗȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ ȐșȗȣȚȈȕȐȑ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ șȖȋȓȈșȕȖ ǴȅDz 695-2-1

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ

–15°ǹ +60°ǹ

DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ • ǴȖȌțȓȤȕȣȑ ȡȐȚȖȒ • ǹȉȖȘȖȟȕȣȍ ȊȐȕȚȣ

ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȕȈ 2 ȔȖȌțȓȧ, IP20, șȍȘȣȑ

50

82002

ȕȈ 4 ȔȖȌțȓȧ, IP20, șȍȘȣȑ

25

82004

ȕȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ, IP20, șȍȘȣȑ

17

82006

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP20, șȍȘȣȑ

11

82008

187


ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP65 ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP65 ș ȌȊȍȘȞȍȑ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȕȈșȚȍȕȕȖȋȖ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȋ ȎȐȓȣȝ, ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ ȗȖȌșȖȉȕȣȝ ȐȓȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧȝ Ȑ șȖȊȔȍșȚȐȔȣ ș ȔȖȌțȓȤȕȣȔȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔȐ ȊȍȌțȡȐȝ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȐȑ ȗȓȈșȚȐȒ

DzȓȈșș ȐȏȖȓȧȞȐȖȕȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ

II

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7035

ǹȚȍȗȍȕȤ ȏȈȡȐȚȣ

IP65

ǻȌȈȘȖȗȘȖȟȕȖșȚȤ

IK 09 (10 ǬȎ)

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ

400Ǫ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ

125Ǩ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ

10DzǨ

ǹȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ

ȌȖ 650°ǹ ȗȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ ȐșȗȣȚȈȕȐȑ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ șȖȋȓȈșȕȖ ǴȅDz 695-2-1

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ

–25°ǹ +60°ǹ

ǬȊȍȘȞȈ

ȏȈȚȍȔȕȍȕȕȈȧ, ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈ 180°

ǴȈȒș. ȒȖȓ ȔȖȌțȓȍȑ (EN 50022)

DzȖȓ. ȘȧȌȖȊ

ǵȈȓȐȟȐȍ șȢȍȔȕȣȝ ȗȓȈșȚȘȖȕȖȊ

ǵȈȓȐȟȐȍ ȘțȟȒȐ ȕȈ ȌȊȍȘȞȍ

ǴȍȎȖșȍȊȖȍ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ ȔȍȎȌț ȘȧȌȈȔȐ, ȔȔ

ǴȈȒș. ȘȈșșȍȐȊȈȍȔȈȧ ȔȖȡȕȖșȚȤ, ǪȚ (CEI 23-49)

4

1

ȕȍȚ

ȕȍȚ

-

13

8

1

ȕȍȚ

ȕȍȚ

-

19

12

1

ȌȈ

ȌȈ

-

30

18

1

ȌȈ

ȌȈ

-

37

24

2

ȌȈ

ȌȈ

125 - 150 - 175

42

36

2

ȌȈ

ȌȈ

150 - 175 - 200

54

54

3

ȌȈ

ȌȈ

150 - 175 - 200

72

72

4

ȌȈ

ȌȈ

150 - 175 - 200

91

DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ • • • • •

ǶȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ DIN-ȘȍȑȒȈ ǹțȗȗȖȘȚ Ȍȓȧ DIN-ȘȍȑȒȐ ǯȈȋȓțȠȒȐ Ȍȓȧ ȗțșȚȣȝ ȔȖȌțȓȍȑ ǯȈȋȓțȠȒȐ ș ȌȊȖȑȕȖȑ ȐȏȖȓȧȞȐȍȑ ȕȈ ȗȈȏȣ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ Ȓ șȚȍȕȍ ǹȉȖȘȖȟȕȣȍ ȊȐȕȚȣ

ǹȍȘȚȐȜȐȒȈȞȐȧ • ǴȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ ȐȔȍȦȚ ȘȖșșȐȑșȒȐȑ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ ǫǶǹǺ Ǹ 51321.1-2000

188


ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ

ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ ǹȗȍȞȐȈȓȤȕȈȧ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȗȍȚȍȓȤ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ȌȊȍȘȞț ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȕȈ 180°, ȏȈȡȐȡȈȧ ȍȍ ȖȚ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȑ ȗȘȐ șȓțȟȈȑȕȖȔ țȌȈȘȍ. Ǭȓȧ șȕȧȚȐȧ ȌȊȍȘȞȣ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȒȘȣȚȤ ȍȍ Ȑ ȕȈȎȈȚȤ ȕȈ ȘțȟȒț, ǶȗȍȘȈȞȐȧ ȕȍ ȗȖȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ ȠȈȘȕȐȘȕȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǻȌȖȉȕȈȧ Ȑ ȗȘȖȟȕȈȧ ȘțȟȒȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ țȌȖȉȕȖȍ ȖȚȒȘȣȚȐȍ/ȏȈȒȘȣȚȐȍ ȌȊȍȘȞȣ Ȑ ȕȈȌȍȎȕțȦ ȏȈȡȐȚț (Ȍȓȧ ȡȐȚȒȖȊ 12-72 ȔȖȌțȓȧ) dzȍȋȒȈȧ țșȚȈȕȖȊȒȈ ȏȈȔȒȈ ȊȔȍșȚȖ ȏȈȋȓțȠȒȐ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȧ ȌȖșȚțȗȈ Ȓ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔ ȒȖȕȚȘȖȓȧ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ

ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ ǬDzǹ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚșȧ ȉȣșȚȘȖȍ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ȡȐȚȒȖȊ ș ȎȍșȚȒȐȔȐ ȚȘțȉȈȔȐ ǬDzǹ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȐȈȔȍȚȘȖȊ ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȖȚȊȍȚȊȐȚȍȓȤȕȣȝ ȒȖȘȖȉȖȒ ǬDzǹ ȐȓȐ ȒȖȘȗțșȖȊ ǬDzǹ șȍȘȐȐ “RAM box” ȘȈșȠȐȘȧȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȥȓȍȒȚȘȖȔȖȕȚȈȎȈ.

125 ȔȔ 150 ȔȔ 175 ȔȔ

ǺȖȟȒȐ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȒț ȘȈșșȚȖȧȕȐȧ ȔȍȎȌț DIN-ȘȍȑȒȈȔȐ, ȟȚȖ ȘȈșȠȐȘȧȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȌȍȓȈȍȚ ȡȐȚȒȐ șȖȊȔȍșȚȐȔȣȔȐ ș ȓȦȉȣȔȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔȐ ȒȖȕȚȘȖȓȧ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȔȐ ȕȈ ȘȣȕȒȍ. ǸȍȋțȓȐȘȖȊȒț ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ ȊȕțȚȘȐ ȡȐȚȒȈ ȐȓȐ ȊȣȕțȊ șțȗȗȖȘȚȣ Ȑȏ ȗȈȏȖȊ

Ǭȓȧ țȌȖȉșȚȊȈ ȗȘȖȒȓȈȌȒȐ ȒȈȉȍȓȧ ȗȘȐ ȔȖȕȚȈȎȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȑ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȒȈȕȈȓ, ȏȈȡȍȓȒȐȊȈȦȡȐȑșȧ ȕȈ șțȗȗȖȘȚȈȝ. Ǭȓȧ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȒȈȕȈȓȖȊ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ.

Ǭȓȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȡȐȚȒȍ, ȌȖșȚțȗ ȓȍȋȒȖ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ șȢȍȔȕȣȍ ȗȈȕȍȓȐ (Ȍȓȧ ȡȐȚȒȖȊ ȕȈ 12 - 72 ȔȖȌțȓȧ).

189


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP65 ș ȌȊȍȘȞȍȑ

ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

190

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȕȈ 4 ȔȖȌțȓȧ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85604

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85608

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87508 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

85908

ȕȈ 8 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87308

1

85708

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85612

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87512 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

85912

ȕȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87312

1

85712

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85618

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87518 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

85918

ȕȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 1ȝ87318

1

85718

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85624

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP65, șȍȘȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87508 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

85924

ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ, IP65, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87308

1

85724

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85636

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87512 Ȑ ȏȈȔȒȖȔ

1

85936

ȕȈ 36 ȔȖȌțȓȍȑ, IP65, șȍȘȣȑ, ș țșȐȓȍȕȕȣȔ ȒȓȍȔȔȕȣȔ ȉȓȖȒȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ 2ȝ87312

1

85736

ȕȈ 54 ȔȖȌțȓȧ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85654


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ

ǪȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȕȈ 72 ȔȖȌțȓȧ, IP65, șȍȘȣȑ

1

85672

191


ǨȒșȍșșțȈȘȣ ǺȈȉȓȐȞȈ șȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȐ ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ

ǪșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȍ ș ȌȊȍȘȞȍȑ IP 41

ǶȗȐșȈȕȐȍ 4

8

ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ș ȌȊȍȘȞȍȑ IP 41

12 18 24 36 54 72

8

12 18 24 36 54

ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ IP 40 4

8

ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ș ȌȊȍȘȞȍȑ IP 65

12 18 24 36 54

4

8

DzȖȌ

12 18 24 36 54 72

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ 8 ȔȖȌ

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

87308

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ 12 ȔȖȌ

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

87312

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ 18 ȔȖȌ

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

87318

ǯȈȋȓțȠȒȈ ș ȌȊȖȑȕȖȑ ȐȏȖȓ.

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

87164

ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ ȡȐȚȖȒ IP65-ȒȖȘȖȉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

87167

ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ ȡȐȚȖȒ IP65-ȒȖȘȖȉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

87166

ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ ȡȐȚȖȒ IP41-ȒȖȘȖȉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87169

ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ ȡȐȚȖȒ IP40-ȒȖȘȖȉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

87170

ǯȈȔȖȒ Ȍȓȧ ȌȊȍȘȞȣ ȡȐȚȒȈ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

87187

ǯȈȔȖȒ Ȍȓȧ ȌȊȍȘȞȣ ȡȐȚȒȈ

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87188

ǯȈȔȖȒ Ȍȓȧ ȌȊȍȘȞȣ ȡȐȚȒȈ

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87189

ȅȓȍȔȍȕȚ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȒȈȉȍȓȧ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

87078

ǹȗȓȖȠȕȈȧ ȗȈȕȍȓȤ 12 ȔȖȌ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

87172

ǹȗȓȖȠȕȈȧ ȗȈȕȍȓȤ 18 ȔȖȌ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

87173 87177

ǹȗȓȖȠȕȈȧ ȗȈȕȍȓȤ 12 ȔȖȌ

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ǹȗȓȖȠȕȈȧ ȗȈȕȍȓȤ 18 ȔȖȌ

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

87179

ǯȈȋȓțȠȒȈ ȕȈ 4 ȔȖȌțȓȧ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

87165

ǯȈȋȓțȠȒȈ ȕȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

87180

ǯȈȋȓțȠȒȈ ȕȈ 4 ȔȖȌțȓȧ

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87184

ǯȈȋȓțȠȒȈ ȕȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87185

ǯȈȋȓțȠȒȈ ȕȈ 4 ȔȖȌțȓȧ

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87186

ǯȈȋȓțȠȒȈ ȕȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87197

ǷȍȚȓȐ Ȍȓȧ ȗȖȌȊȍșȈ ȡȐȚȒȈ

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

87160

ǷȘȖșȚȈȊȒȈ Ȍȓȧ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȒȐ ȋȓțȉȐȕȣ DIN-ȘȍȑȒȐ

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

87163

ǹȗȓȖȠȕȈȧ ȗȈȕȍȓȤ ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǵȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ RAL7035 Ȍȓȧ ȡȐȚȒȖȊ IP65 ȕȈ 12, 24 ȔȖȌțȓȧ

10

87172

ǵȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ RAL7035 Ȍȓȧ ȡȐȚȒȖȊ IP65 ȕȈ 18, 36, 54, 72 ȔȖȌțȓȧ

10

87173

ǵȈ 12 ȔȖȌțȓȍȑ RAL9016 Ȍȓȧ ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȝ ȡȐȚȒȖȊ ȕȈ 24 ȔȖȌțȓȧ

10

87177

ǵȈ 18 ȔȖȌțȓȍȑ RAL9016 Ȍȓȧ ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȝ ȡȐȚȒȖȊ ȕȈ 18, 36, 54, 72 ȔȖȌțȓȧ

10

87179

ǯȈȋȓțȠȒȈ ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǵȈ 4 ȔȖȌțȓȧ RAL7035 Ȍȓȧ ȕȈșȚȍȕȕȣȝ ȡȐȚȒȖȊ IP65

40 (4ȝ10)

87165

ǵȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ RAL7035 Ȍȓȧ ȕȈșȚȍȕȕȣȝ ȡȐȚȒȖȊ IP65 Ȑ IP40

40 (4ȝ10)

87180

ǵȈ 4 ȔȖȌțȓȧ RAL90011 Ȍȓȧ ȕȈșȚȍȕȕȣȝ ȡȐȚȒȖȊ IP41

40 (4ȝ10)

87184

ǵȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ RAL9001 Ȍȓȧ ȕȈșȚȍȕȕȣȝ ȡȐȚȒȖȊ IP41

40 (4ȝ10)

87185

ǵȈ 4 ȔȖȌțȓȧ RAL9016 Ȍȓȧ ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȝ ȡȐȚȒȖȊ

40 (4ȝ10)

87186

ǵȈ 6 ȔȖȌțȓȍȑ RAL9016 Ȍȓȧ ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȝ ȡȐȚȒȖȊ

40 (4ȝ10)

87197

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

Ǭȓȧ ȗȖȌȊȍșȈ ȡȐȚȒȈ

120 (12ȝ10)

87160

ǷȍȚȓȐ

192


ǨȒșȍșșțȈȘȣ ǷȘȖșȚȈȊȒȈ Ȍȓȧ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȒȐ ȋȓțȉȐȕȣ DIN-ȘȍȑȒȐ ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǷȘȖșȚȈȊȒȈ Ȍȓȧ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȒȐ ȋȓțȉȐȕȣ DIN-ȘȍȑȒȐ (2 ȔȖȌțȓȧ)

20 (2ȝ10)

87163

ǹțȗȗȖȘȚ ȗȖȌ ȘȖȏȍȚȒț BRAVA ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǹțȗȗȖȘȚ ȗȖȌ ȘȖȏȍȚȒț BRAVA ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț

30

54840

ȅȓȍȔȍȕȚ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȒȈȉȍȓȧ ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ȅȓȍȔȍȕȚ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȒȈȉȍȓȧ (Ȍȓȧ ȡȐȚȒȖȊ ȕȈ 36-72 ȔȖȌ.)

10 (1ȝ10)

87078

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǯȈȋȓțȠȒȐ ș ȌȊȖȑȕȖȑ ȐȏȖȓȧȞȐȍȑ

40 (4ȝ10)

87164

ǯȈȋȓțȠȒȐ

DzȖȓȖȌȒȐ ȒȓȍȔȔȕȣȍ ǶȗȐșȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȖȚȊȍȘșȚȐȑ

ǬȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

DzȖȌ

DzȖȓȖȌȒȐ ȒȓȍȔȔȕȣȍ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț

11

5,5

5011F

DzȖȓȖȌȒȐ ȒȓȍȔȔȕȣȍ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț

15

5,5

5015F

DzȖȓȖȌȒȐ ȒȓȍȔȔȕȣȍ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț

7

5,5

507F

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȡȐȚȒȈ ȕȈșȚȍȕȕȖȋȖ

IP65 ș ȒȖȘȖȉȖȔ, RAL 7035 (12, 24 ȔȖȌ.)

10 (1ȝ10)

87166

IP65 ș ȒȖȘȖȉȖȔ, RAL 7035 (18, 36, 54, 72 ȔȖȌ.)

10 (1ȝ10)

87167

ǹ ȌȊȍȘȞȍȑ IP41 ș ȒȖȘȖȉȖȔ, RAL 9001 (ȒȘȖȔȍ 8 ȔȖȌ.)

10 (1ȝ10)

87169

ǩȍȏ ȌȊȍȘȞȣ IP40 ș ȒȖȘȖȉȖȔ, RAL 7035 (ȒȘȖȔȍ 4 Ȑ 8 ȔȖȌ.)

10 (1ȝ10)

87170

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

IP65

10 (1ȝ10)

87187

IP41

10 (1ȝ10)

87188

IP41

10 (1ȝ10)

87189

ǯȈȔȖȒ Ȍȓȧ ȌȊȍȘȞȣ ȡȐȚȒȈ ȕȈșȚȍȕȕȖȋȖ

193


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȉȓȖȒȐ

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȉȓȖȒȐ DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ȒȓȍȔȔȕȣȑ ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ, ȌȊȍ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȒȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈ Ȑ ȒȖȔȗȓȍȒȚ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȍȎȈ ȒȓȍȔȔȕȖȋȖ ȉȓȖȒȈ ȊȕțȚȘȐ ȡȐȚȒȈ. Ǭȓȧ ȕȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ ȘȍȠȍȕȐȑ ȊȖȏȔȖȎȍȕ ȏȈȒȈȏ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȌȍȘȎȈȚȍȓȐ Ȑ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȖȒ ȘȈȏȌȍȓȤȕȖ. ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ (2ȝ87408 + șțȗȗȖȘȚȣ) Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ

10

87508

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ (2ȝ87412 + șțȗȗȖȘȚȣ) Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ

10

87512

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ (2ȝ87418 + șțȗȗȖȘȚȣ) Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ

10

87518

ǻșȐȓȍȕȕȣȑ ȒȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ (2ȝ87108) Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ

10

87308

ǻșȐȓȍȕȕȣȑ ȒȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ (2ȝ87112) Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ

10

87312

ǻșȐȓȍȕȕȣȑ ȒȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ (2ȝ87118) Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ

10

87318

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ (Ȍȓȧ 2 ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȖȒ 87108, 87408)

10

87208

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ (Ȍȓȧ 2 ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȖȒ 87112, 87412)

10

87212

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ (Ȍȓȧ 2 ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȖȒ 87118, 87418)

10

87218

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

DzȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ "8 ȔȖȌțȓȍȑ" (ȖȚȊ. 1ȝ5,4ȔȔ+7ȝ4,5ȔȔ)

10

87408

DzȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ "12 ȔȖȌțȓȍȑ" (ȖȚȊ. 3ȝ5,4ȔȔ+10ȝ4,5ȔȔ)

10

87412

DzȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ "18 ȔȖȌțȓȍȑ" (ȖȚȊ. 5ȝ5,4ȔȔ+14ȝ4,5ȔȔ)

10

87418

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ (ȠȚ)

DzȖȌ

ǻșȐȓȍȕȕȈȧ ȒȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ "8 ȔȖȌțȓȍȑ" (ȖȚȊ. 1ȝ9ȔȔ+7ȝ5,4ȔȔ)

10

87108

ǻșȐȓȍȕȕȈȧ ȒȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ "12 ȔȖȌțȓȍȑ" (ȖȚȊ. 3ȝ9ȔȔ+10ȝ5,4ȔȔ)

10

87112

ǻșȐȓȍȕȕȈȧ ȒȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ "18 ȔȖȌțȓȍȑ" (ȖȚȊ. 5ȝ9ȔȔ+14ȝ5,4ȔȔ)

10

87118

DzȓȍȔȔȕȣȑ ȉȓȖȒ ȒȘȍȗȐȚșȧ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȔȣȔȐ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ șȈȔȖȘȍȏȈȔȐ ȕȈ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȜȐȓȐ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ Ȍȕȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȡȐȚȒȈ

194

DzȓȍȔȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ ȘȈșșȟȐȚȈȕȈ ȕȈ ȘȈȉȖȚț ș ȚȖȒȈȔȐ ȌȖ 63 Ǩ, Ȉ țșȐȓȍȕȕȈȧ ș ȚȖȒȈȔȐ ȌȖ 160 Ǩ


ǿȍȘȚȍȎȐ

ǿȍȘȚȍȎȐ ǪșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP41

81504

81508, 82508, 81908, 81708

81512,82512, 81912, 81712

81518, 81918, 81718

81524, 82524, 81924, 81724

81536, 81936, 81736

81554

81572

195


ǿȍȘȚȍȎȐ ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP 40 ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ

83604

83608, 83908, 83708

83612, 83912, 83712

83618, 83918, 83718

83624, 83924, 83724

83636, 83936, 83736

83654

196


ǿȍȘȚȍȎȐ ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP 41 ș ȌȊȍȘȞȍȑ

84608, 84908, 84708

84612, 84912, 84712

84618, 84918, 84718

84624, 84924, 84724

84636, 84936, 84736

84654

ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP20 ȉȍȏ ȌȊȍȘȞȣ

82002

82004

82006

82008 197


ǿȍȘȚȍȎȐ ǵȈșȚȍȕȕȣȍ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȖȌțȓȤȕȣȍ ȡȐȚȒȐ IP65 ș ȌȊȍȘȞȍȑ

198

85604

85608,85908, 85708

85612, 85912, 85712

85618, 85918, 85718

85624, 85924, 85724

85636, 85936, 85736

85654

85672


ǻȌȈȘȖȗȘȖȟȕȣȍ ȒȖȘȗțșȈ IP67 "RAM box" ǶȉȡȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

200

ǹȜȍȘȈ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ

202

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

203

ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ

205

DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

209

ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȈȒșȍșșțȈȘȣ

211

ǨȒșȍșșțȈȘȣ Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ

212

ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ȗȖ ȔȖȕȚȈȎț

214

ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ

215 199


ǶȉȡȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǶȉȡȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ DzȖȘȗțșȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚȈ “RAM box” ǷȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȒȖȘȗțșȈ șȍȘȐȐ “RAM box” ȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ Ȑȏ ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚȈ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȍȋȖ ȊȣșȖȒȖȑ șȚȍȗȍȕȤȦ șȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȧ Ȓ ȊȖșȗȓȈȔȍȕȍȕȐȦ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȊȕȍȠȕȐȔ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȔ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧȔ. ǷȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȒȖȕșȚȘțȒȚȐȊȈȔȐ Ȑȏ șȚȈȓȐ, ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȍȔȣȝ Ȋ ǸȖșșȐȐ, ȒȖȘȗțșȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚȈ “RAM box” ȐȔȍȦȚ ȘȧȌ ȕȍȖșȗȖȘȐȔȣȝ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊ: • țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ țȌȈȘȈȔ Ȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȦ ȊȔȧȚȐȕ • ȕȍȗȖȌȊȍȘȎȍȕȕȖșȚȤ ȒȖȘȘȖȏȐȐ • ȊȣșȖȒȈȧ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ Ȓ ȋȈȠȍȕȐȦ ȗȓȈȔȍȕȐ (șȈȔȖȏȈȚțȝȈȕȐȍ) • ȊȣșȖȒȈȧ șȚȍȗȍȕȤ ȗȣȓȍ- Ȑ ȊȓȈȋȖȏȈȡȐȚȣ (IP67) • ȊȣșȖȒȐȍ ȥȓȍȒȚȘȖȐȏȖȓȧȞȐȖȕȕȣȍ șȊȖȑșȚȊȈ • ȔȈȓȣȑ Ȋȍș Ȑ țȌȖȉșȚȊȖ Ȋ țșȚȈȕȖȊȒȍ • ȗȘȖșȚȖȚȈ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȔ • ȠȐȘȖȒȐȑ ȌȐȈȗȈȏȖȕ ȘȈȉȖȟȐȝ Ȑ ȔȖȕȚȈȎȕȣȝ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ ǷȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ țșȚȖȑȟȐȊ Ȓ ȖȟȍȕȤ ȎȍșȚȒȐȔ țșȓȖȊȐȧȔ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ Ȑ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ ȕȈ țȓȐȞȍ (ȗȖ ȕȖȘȔȈȔ ǻǽdz1) ȐȓȐ Ȋ ȖșȖȉȖ ȏȈȗȣȓȍȕȕȣȝ Ȑ ȊȓȈȎȕȣȝ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧȝ. DzȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ șȍȘȐȐ “RAM box” ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȌȖȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȍȓȧ șȈȔȣȝ ȘȈȏȕȣȝ ȏȈȌȈȟ: • ȠȐȘȖȒȈȧ ȋȈȔȔȈ ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȖȊ (136 ȊȈȘȐȈȕȚȖȊ) • ȕȈȓȐȟȐȍ ȗȘȖȏȘȈȟȕȣȝ ȒȘȣȠȍȒ • ȕȈȓȐȟȐȍ ȊȣȉȐȊȕȣȝ ȜȓȈȕȞȍȊ, ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȝ ȗȖșȚȘȖȐȚȤ ȔȖȌțȓȤȕțȦ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ • ȠȐȘȖȒȐȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖ ȔȖȕȚȈȎț ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȈ • ȗȖȓȕȈȧ șȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȤ ș ȎȍșȚȒȐȔȐ Ȑ ȋȖȜȘȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȚȘțȉȈȔȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ǬDzǹ șȍȘȐȑ “ǶȒȚȖȗțș” Ȑ “ȅȒșȗȘȍșș” • ȠȐȘȖȒȐȑ ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ

200


ǶȉȡȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǩȈȏȖȊȣȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȑ ȞȊȍȚ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ Ȑ ȒȘȣȠȍȒ șȍȘȐȐ "RAM box" - șȍȘȣȑ RAL 7035 (ȒȘȖȔȍ ȒȘȣȠȍȒ, ȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȍȔȣȝ Ȑȏ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȋȖ ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚȈ). ǶșȕȖȊȈȕȐȍ ǹȍȘȐȧ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȝ ȒȖȘȗțșȖȊ “RAM box” șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȌȍȊȧȚȐ ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȖȊ ȒȖȘȗțșȖȊ, ȘȈȏȓȐȟȈȦȡȐȝșȧ ȗȖ ȌȓȐȕȍ Ȑ ȠȐȘȐȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ, ș ȖȌȐȕȈȒȖȊȖȑ ȊȣșȖȚȖȑ 125 ȔȔ. ǪȣȗțșȒȈȦȚșȧ ȌȊȈ ȚȐȗȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ: șȖ șȗȓȖȠȕȣȔȐ șȚȍȕȒȈȔȐ Ȑ șȖ șȚȍȕȒȈȔȐ ș ȊȣȉȐȊȕȣȔȐ ȜȓȈȕȞȈȔȐ. ǶșȕȖȊȈȕȐȧ ș ȊȣȉȐȊȕȣȔȐ ȜȓȈȕȞȈȔȐ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧ Ȍȓȧ ȗȖșȚȘȖȍȕȐȧ șȓȖȎȕȖȑ ȔȖȌțȓȤȕȖȑ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ, ȕȈȓȐȟȐȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȗȖșȓȍȌțȦȡȍȑ ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȐ, ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȧ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȒȖȘȗțșȖȊ Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȗȉȡȍȑ ȠȐȕȣ, DIN-ȘȍȑȒȐ ȐȓȐ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ țșȚȘȖȑșȚȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȋ Ȑȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ. Ǫșȍ ȕȈȘțȎȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ ȗȖ ȌȓȐȕȍ Ȑ ȠȐȘȐȕȍ (ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȒȖȘȗțșȈ 300ȝ150) ȒȘȈȚȕȣ 100 ȔȔ, ȟȚȖ țȗȘȖȡȈȍȚ ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȔȖȕȚȈȎ ȔȖȌțȓȤȕȖȑ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ. ǵȈ Ȍȕȍ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ ȗȖȌ ȓȈȚțȕȕȣȍ ȏȈȉȐȊȕȣȍ ȊȚțȓȒȐ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȘȍȏȤȉȖȑ Ǵ6 Ȍȓȧ țȌȖȉȕȖȋȖ Ȑ ȉȣșȚȘȖȋȖ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ. DzȘȣȠȒȈ Ǫ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȋȓțȉȐȕȣ ȒȖȘȗțșȈ ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȒȖȕșȚȘțȒȚȐȊ ș ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȟȍȚȣȘȍȝ ȒȘȣȠȍȒ, ȊȣșȖȚȖȑ 21, 35, 70 ȐȓȐ 110 ȔȔ. DzȘȣȠȒȐ ȊȣȗțșȒȈȦȚșȧ Ȑȏ șȍȘȖȋȖ ȐȓȐ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȋȖ ȗȓȈșȚȐȒȈ. ǷȘȖȏȘȈȟȕȣȍ ȒȘȣȠȒȐ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȊȐȏțȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȊȕțȚȘȐ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ. ǹȗȍȞȐȈȓȤȕȈȧ ȗȘȖȒȓȈȌȒȈ Ȑȏ ȗȖȓȐțȘȍȚȈȕȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȕȈȌȍȎȕțȦ ȏȈȡȐȚț ȖȚ ȗȣȓȐ Ȑ ȊȓȈȋȐ (IP 67). DzȘȣȠȒȈ ȒȘȍȗȐȚșȧ Ȓ ȖșȕȖȊȈȕȐȦ ȕȍȊȣȗȈȌȈȦȡȐȔȐ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȔȐ ȉȖȓȚȈȔȐ (ȒȘȖȔȍ ȒȘȣȠȒȐ ȊȣșȖȚȖȑ 21 ȔȔ).

201


ǹȜȍȘȈ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ ǹȜȍȘȈ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ Ǫșȍ ȥȚȐ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȒȖȘȗțșȈ șȍȘȐȐ “RAM box” Ȍȓȧ ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȧ ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȝ, ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȣȝ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ țșȚȘȖȑșȚȊ, ȏȈȡȐȡȈȧ Ȑȝ ȖȚ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȑ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ, Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȖȉȓȈșȚȧȝ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ:

202


ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǹȚȍȗȍȕȤ ȗȣȓȍ-ȊȓȈȋȖ ȏȈȡȐȚȣ ȗȖ IP

IP 67

ǹȚȍȗȍȕȤ ȏȈȡȐȚȣ ȖȚ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȝ țȌȈȘȖȊ ȗȖ IK (ǬȎ)

IK 08 (6 ǬȎ)

DzȓȈșș ȐȏȖȓȧȞȐȖȕȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ

II

ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ǷȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ țȗȓȖȚȕȐȚȍȓȧ

ǷȖȓȐțȘȍȚȈȕ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ

–40°ǹ +60°ǹ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

–80°ǹ +100°ǹ

DzȘȈȚȒȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍ

ȌȖ ~ +160°ǹ

ǸȈȉȖȟȍȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ/ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ

~ 650V / ~ 1000V

ǹȊȖȑșȚȊȈ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȑ Ȑ ȕȍȗȘȖȏȘȈȟȕȣȝ ȒȘȣȠȍȒ

ǾȊȍȚ

ǹȍȘȣȑ RAL 7035

Ǭȓȧ ȗȘȖȏȘȈȟȕȣȝ ȒȘȣȠȍȒ –

ǹȗȖșȖȉȕȖșȚȤ Ȓ șȈȔȖȏȈȚțȝȈȕȐȦ (ȗȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔ UL94)

V0

V2

ǹȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ (ȚȍșȚ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ șȖȋȓȈșȕȖ ǴȅDz 695-2-1)

960°ǹ

750°ǹ

ǼȐȏȐȟȍșȒȐȍ șȊȖȑșȚȊȈ ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚȈ ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȈ

ǴȍȚȖȌ

ǻȌȐȕȐȞȈ ȐȏȔȍȘȍȕȐȧ

ǷDz Ȍȓȧ ȕȍȗȘȖȏȘȈȟȕȣȝ ȌȍȚȈȓȍȑ

ǷDz Ȍȓȧ ȗȘȖȏȘȈȟȕȣȝ ȌȍȚȈȓȍȑ

ǷȓȖȚȕȖșȚȤ

ISO 1183

ȋ/șȔ3

1,21

1,2

ǴȖȌțȓȤ țȗȘțȋȖșȚȐ ȗȘȐ ȐȏȋȐȉȍ

ISO 178

ǴǷȈ

2400

2400

ǷȘȍȌȍȓ ȗȘȖȟȕȖșȚȐ ȗȘȐ ȐȏȋȐȉȍ

ISO 178

ǴǷȈ

95

95

ǷȘȍȌȍȓ ȗȘȖȟȕȖșȚȐ ȗȘȐ ȘȈȏȘȣȊȍ

ISO 527

ǴǷȈ

60

60

ǻȌȓȐȕȍȕȐȍ ȗȘȐ ȘȈȏȘȣȊȍ

ISO 527

%

>100

>100

ǻȌȈȘȕȈȧ ȊȧȏȒȖșȚȤ ȗȖ ǰȏȖȌț ȖȉȘȈȏȞȈ ș ȕȈȌȘȍȏȖȔ 3,2 ȔȔ 23°ǹ

ISO 180/4a

ǬȎ/Ȕ

500-700

500-700

ǻȌȈȘȕȈȧ ȊȧȏȒȖșȚȤ ȗȖ ǰȏȖȌț ȖȉȘȈȏȞȈ ș ȕȈȌȘȍȏȖȔ 3,2 ȔȔ -30°ǹ

ISO 180/4a

ǬȎ/Ȕ

100-180

100-180

ǺȍȗȓȖșȚȖȑȒȖșȚȤ ȗȖ ȔȍȚȖȌț ǪȐȒȈ 9,8ǵ

ISO 306/A

°ǹ

150-155

150-155

ǺȍȗȓȖșȚȖȑȒȖșȚȤ ȗȖ ȔȍȚȖȌț ǪȐȒȈ 49 ǵ

ISO 306/B

°ǹ

140-145

140-145

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȗȘȖȋȐȉȈ

ISO R 75

°ǹ

138

138

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȘȈȏȓȖȎȍȕȐȧ

°ǹ

> 260

> 260

ǴȈȒș.ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȑ ȚȍȗȓȖȊȖȑ ȕȈȋȘțȏȒȐ

IEC 216

°ǹ

115

115

ǬȐȥȓȍȒȚȘȐȟ. ȗȖșȚȖȧȕȕȈȧ, 106 ǫȞ

DIN 53483

-

3.0

3.0

ȅȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ

DIN 53481

ȒǪ/ȔȔ

35

35

ǷȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȖȍ șȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ

DIN 53482

ǶȔ

1014

1014

ǽȐȔȐȟȍșȒȈȧ șȚȖȑȒȖșȚȤ ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚȈ ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȈ

TȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ, °ǹ

ǷDz

ǨȞȍȚȖȕ

20

x

ǨȔȔȐȈȒ

20

x

ǩȍȕȏȖȓ

20

x

ǬȐșȚȐȓȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȊȖȌȈ

20

*

ȅȚȈȕȖȓ

KȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȧ

50

ǫȍȒșȈȕ

20

*

20

*

ǫȐȌȘȖȖȒȐșȤ ȕȈȚȘȐȧ

x

ǴȍȚȐȓȍȕȝȓȖȘȐȌ ǹȖȓȧȕȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ

x 20

20

ǩȖȘȕȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ

* *

ǻȒșțșȕȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ

5

20

*

ǹȍȘȕȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ

96

20

*

ǹȍȘȕȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ

30

20

*

20

*

ǴȍȌȐȞȐȕșȒȖȍ ȔȈșȓȖ ǴȍȚȈȕȖȓ

50

20

ǷȘȖȗȈȕ ǩȍȕȏȐȕ ǹȗȐȘȚ ȉțȚȐȓȖȊȣȑ

20 50

ǹȗȐȘȚ ȌȐȥȚȐȓȖȊȣȑ ǷȍȘȍȒȐșȤ ȊȖȌȖȘȖȌȈ

20

ǿȍȚȣȘȍȝȝȓȖȘȐșȚȣȑ țȋȓȍȘȖȌ ǺȘȈȕșȜȖȘȔȈȚȖȘȕȖȍ ȔȈșȓȖ ǷȍȘȔȈȕȋȈȕȈȚ ȒȈȓȐȧ

x *

10

*

20

*

20

x

20

*

20

x

20

*

20

*

* - Ȋ Ȗȉȣȟȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ țȒȓȈȌȒȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȚȖȑȒȐȔȐ Ȓ ȝȐȔȐȟȍșȒȖȔț ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȦ X - ȕȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȐ țȒȈȏȈȕȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ șȚȖȑȒȐȔȐ Ȓ ȝȐȔȐȟȍșȒȖȔț ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȦ ǹȊȍȌȍȕȐȧ Ȗ ȝȐȔȐȟȍșȒȖȑ șȚȖȑȒȖșȚȐ Ȓ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ ȊȍȡȍșȚȊȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȒȈȒ șȗȘȈȊȖȟȕȣȍ Ȑ ȖȚȕȖșȧȡȐȍșȧ Ȓ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȔ țșȓȖȊȐȧȔ

203


ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǵȖȘȔȈȚȐȊȕȈȧ ȉȈȏȈ ǷȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȒȖȘȗțșȈ șȍȘȐȐ “RAM box” ȗȘȖȠȓȐ ȐșȗȣȚȈȕȐȧ: • ȕȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ȘȖșșȐȑșȒȐȔ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ șȖȋȓȈșȕȖ ǫǶǹǺ Ǹ 51321.1-2000 Ȑ ȐȔȍȦȚ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ ǸȖșǺȍșȚ • ȕȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ȕȖȘȔȈȔ ȗȖȎȈȘȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ șȖȋȓȈșȕȖ ǵǷǩ246-97 Ȑ ȐȔȍȦȚ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ ȗȖȎȈȘȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ • ȕȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ȕȖȘȔȈȔ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ Ȋ țșȓȖȊȐȧȝ ȝȖȓȖȌȕȖȋȖ ȒȓȐȔȈȚȈ (ǻǽdz) Ȑ ȐȔȍȦȚ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ ǻǽdz1

DzȓȈșș ȐȏȖȓȧȞȐȖȕȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ

ǺȈȒȖȍ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ ȕȈ ȒȖȘȗțșȍ țȒȈȏȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȏȈȡȐȚț ȖȚ ȒȖșȊȍȕȕȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ ȏȈ șȟȍȚ ȗȖȓȕȖȑ ȥȓȍȒȚȘȖȐȏȖȓȧȞȐȐ șȖȋȓȈșȕȖ ǫǶǹǺ Ǹ 51321.1-2000. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȗȘȐ ȔȖȕȚȈȎȍ ȒȖȘȗțșȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȚȘȖȋȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȣȍ ȐȕșȚȘțȒȞȐȐ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȈȒșȍșșțȈȘȣ, ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔȣȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȔ.

ǸȈșȠȐȜȘȖȊȒȈ ȒȖȌȐȘȖȊȒȐ ȒȖȘȗțșȈ

DzȖȌ ȒȖȘȗțșȈ șȖȌȍȘȎȐȚ ȖșȕȖȊȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗ ȍȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈȝ, ȚȐȗȈȝ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȒȘȣȠȒȐ Ȑ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȠȍșȚȐ șȐȔȊȖȓȖȊ.

ǷȘȐȔȍȘ:

204

1 ȞȐȜȘȈ

ǰȕȜȖȘȔȐȘțȍȚ Ȗ ȚȐȗȍ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ: ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȒȖȘȗțșȈ șȍȘȐȐ “RAM box”

2 ȞȐȜȘȈ

ǬȓȐȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ (ȖȌȐȕȈȒȖȊȈ Ȍȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȒȘȣȠȒȐ)

3

300 ȔȔ

4

400 ȔȔ

6

600 ȔȔ

3 ȞȐȜȘȈ

ȀȐȘȐȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ (ȖȌȐȕȈȒȖȊȈ Ȍȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȒȘȣȠȒȐ)

1

150 ȔȔ

2

200 ȔȔ

3

300 ȔȔ

4

400 ȔȔ

6

600 ȔȔ

4 ȞȐȜȘȈ

ǪȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ

2

21 ȔȔ

3

35 ȔȔ

7

70 ȔȔ

9

110 ȔȔ

5 ȞȐȜȘȈ

ǶȗȞȐȐ Ȍȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ

0

șȗȓȖȠȕȣȍ șȚȍȕȒȐ

1

șȚȍȕȒȐ ș ȊȣȉȐȊȕȣȔȐ ȜȓȈȕȞȈȔȐ

6 ȞȐȜȘȈ

ǶȗȞȐȐ Ȍȓȧ ȒȘȣȠȒȐ

0

ȕȍȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȒȘȣȠȒȈ

1

ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȒȘȣȠȒȈ


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ DzȖȘȗțșȈ DzȖȘȗțșȈ șȖ șȚȍȕȒȈȔȐ ȉȍȏ ȊȣȉȐȊȕȣȝ ȜȓȈȕȞȍȊ Ȑ ȕȍȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 146 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 21 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ146

531200

300ȝ200ȝ146

532200

300ȝ300ȝ146

533200

400x200x146

542200

400x300x146

543200

400x400x146

544200

600x300x146

563200

600x400x146

564200

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 160 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 35 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ160

531300

300x200x160

532300

300x300x160

533300

400x200x160

542300

400x300x160

543300

400x400x160

544300

600x300x160

563300

600x400x160

564300

600x600x160

566300

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 195 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 70 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ195

531700

300x200x195

532700

300x300x195

533700

400x200x195

542700

400x300x195

543700

400x400x195

544700

600x300x195

563700

600x400x195

564700

600x600x195

566700

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 235 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 110 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300x200x235

532900

300x300x235

533900

400x200x235

542900

400x300x235

543900

400x400x235

544900

600x300x235

563900

600x400x235

564900

600x600x235

566900

205


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ DzȖȘȗțșȈ șȖ șȚȍȕȒȈȔȐ ȉȍȏ ȊȣȉȐȊȕȣȝ ȜȓȈȕȞȍȊ Ȑ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 146 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 21 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ146

531201

300x200x146

532201

300x300x146

533201

400x200x146

542201

400x300x146

543201

400x400x146

544201

600x300x146

563201

600x400x146

564201

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 160 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 35 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ160

531301

300x200x160

532301

300x300x160

533301

400x200x160

542301

400x300x160

543301

400x400x160

544301

600x300x160

563301

600x400x160

564301

600x600x160

566301

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 195 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 70 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ195

531701

300x200x195

532701

300x300x195

533701

400x200x195

542701

400x300x195

543701

400x400x195

544701

600x300x195

563701

600x400x195

564701

600x600x195

566701

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 235 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 110 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300x200x235

532901

300x300x235

533901

400x200x235

542901

400x300x235

543901

400x400x235

544901

600x300x235

563901

600x400x235

564901

600x600x235

566901

ǯȈȔȍȟȈȕȐȍ: ȗȘȐ ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ Ȋ ȚȈȉȓȐȞȈȝ țȒȈȏȈȕȣ ȊȕȍȠȕȐȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ȒȖȘȗțșȖȊ. ǩȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȗȖ ȘȈȏȔȍȘȈȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȘȈȏȌȍȓȍ ȋȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ.

206


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ DzȖȘȗțșȈ șȖ șȚȍȕȒȈȔȐ ș ȊȣȉȐȊȕȣȔȐ ȜȓȈȕȞȈȔȐ Ȑ ȕȍȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 146 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 21 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ146

531210

300x200x146

532210

300x300x146

533210

400x200x146

542210

400x300x146

543210

400x400x146

544210

600x300x146

563210

600x400x146

564210

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 160 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 35 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ160

531310

300x200x160

532310

300x300x160

533310

400x200x160

542310

400x300x160

543310

400x400x160

544310

600x300x160

563310

600x400x160

564310

600x600x160

566310

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 195 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 70 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ195

531710

300x200x195

532710

300x300x195

533710

400x200x195

542710

400x300x195

543710

400x400x195

544710

600x300x195

563710

600x400x195

564710

600x600x195

566710

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 235 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 110 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300x200x235

532910

300x300x235

533910

400x200x235

542910

400x300x235

543910

400x400x235

544910

600x300x235

563910

600x400x235

564910

600x600x235

566910

207


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ DzȖȘȗțșȈ șȖ șȚȍȕȒȈȔȐ ș ȊȣȉȐȊȕȣȔȐ ȜȓȈȕȞȈȔȐ Ȑ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 146 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 21 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ146

531211

300x200x146

532211

300x300x146

533211

400x200x146

542211

400x300x146

543211

400x400x146

544211

600x300x146

563211

600x400x146

564211

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 160 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 35 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ160

531311

300x200x160

532311

300x300x160

533311

400x200x160

542311

400x300x160

543311

400x400x160

544311

600x300x160

563311

600x400x160

564311

600x600x160

566311

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 195 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 70 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300ȝ150ȝ195

531711

300x200x195

532711

300x300x195

533711

400x200x195

542711

400x300x195

543711

400x400x195

544711

600x300x195

563711

600x400x195

564711

600x600x195

566711

DzȖȘȗțșȈ ȊȣșȖȚȖȑ 235 ȔȔ (ȊȣșȖȚȈ ȒȘȣȠȒȐ 110 ȔȔ, ȊȣșȖȚȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 125 ȔȔ) ǸȈȏȔȍȘȣ (Ǭ ȝ Ȁ ȝ Ǫ)

DzȖȌ

300x200x235

532911

300x300x235

533911

400x200x235

542911

400x300x235

543911

400x400x235

544911

600x300x235

563911

600x400x235

564911

600x600x235

566911

ǯȈȔȍȟȈȕȐȍ: ȗȘȐ ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȔȕȐȚȤ, ȟȚȖ Ȋ ȚȈȉȓȐȞȈȝ țȒȈȏȈȕȣ ȊȕȍȠȕȐȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ȒȖȘȗțșȖȊ. ǩȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȗȖ ȘȈȏȔȍȘȈȔ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȘȈȏȌȍȓȍ ȋȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ.

208


DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ Ǭȓȧ ȒȖȘȗțșȖȊ ș ȊȣșȖȚȖȑ ȒȘȣȠȒȐ 21 ȔȔ • ǷȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȊȐȕȚȣ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȒȘȣȠȒȐ Ȓ ȒȖȘȗțșț • ǪȚțȓȒȐ ȗȖȌ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȊȐȕȚȣ • ǯȈȉȐȊȕȣȍ ȊȚțȓȒȐ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȘȍȏȤȉȖȑ M6 Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȈ ǸȈȏȔȍȘ ȒȖȘȗțșȈ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȊȚțȓȖȒ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ, ȠȚ.

300ȝ150

4

300ȝ200

4

300ȝ300

4

400ȝ200

4

400ȝ300

4

400ȝ400

4

600ȝ300

6

600ȝ400

6

600ȝ600

8

209


DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ Ǭȓȧ ȒȖȘȗțșȖȊ ș ȊȣșȖȚȖȑ ȒȘȣȠȒȐ 35, 70, 110 ȔȔ

• ǵȍȊȣȗȈȌȈȦȡȐȍ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ ȊȐȕȚȣ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȒȘȣȠȒȐ Ȓ ȒȖȘȗțșț • ǯȈȋȓțȠȒȐ • ǯȈȉȐȊȕȣȍ ȊȚțȓȒȐ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȘȍȏȤȉȖȑ M6 Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȈ

210

ǸȈȏȔȍȘ ȒȖȘȗțșȈ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȊȚțȓȖȒ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ, ȠȚ.

300ȝ150

4

300ȝ200

4

300ȝ300

4

400ȝ200

4

400ȝ300

4

400ȝ400

4

600ȝ300

6

600ȝ400

6

600ȝ600

8


ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȈȒșȍșșțȈȘȣ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȈȒșȍșșțȈȘȣ ǷȍȚȓȐ

ǷȍȚȓȐ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ țȗȘȖȡȍȕȐȧ ȘȍȋțȓȧȘȕȖȋȖ ȌȖșȚțȗȈ Ȓ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔț ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊț ȒȖȘȗțșȈ. ǴȖȕȚȈȎ ȗȍȚȍȓȤ ȊȖȏȔȖȎȍȕ ȕȈ ȒȘȣȠȒȐ ȊȣșȖȚȖȑ 35, 70, 110 ȔȔ.

ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȈȧ ȗȍȚȓȧ

ǸȈȏȌȊȐȎȕȈȧ ȗȍȚȓȧ

DzȖȔȗȓȍȒȚ ȏȈȔȒȈ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȌ

ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍ ȗȍȚȓȐ

502001

ǸȈȏȌȊȐȎȕȣȍ ȗȍȚȓȐ

502002

DzȖȔȗȓȍȒȚ ȏȈȔȒȈ

502003

ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȗȍȚȓȐ DzȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ: ǷȍȚȓȐ - 2 ȠȚ. ȐȓȐ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȏȈȔȒȈ - 1 ȠȚ. ǹȈȔȖȘȍȏȣ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗȍȚȍȓȤ ȕȈ ȒȖȘȗțș - 8 ȠȚ. ǻȗȓȖȚȕȐȚȍȓȐ Ȍȓȧ șȈȔȖȘȍȏȖȊ - 8 ȠȚ. ǬȐȈȔȍȚȘ șȊȍȘȓȈ 2,5 ȔȔ

ǼȓȈȕȞȍȊȈȧ ȏȈȋȓțȠȒȈ

ǷȍȚȓȐ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ țȗȘȖȡȍȕȐȧ ȘȍȋțȓȧȘȕȖȋȖ ȌȖșȚțȗȈ Ȓ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔț ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊț ȒȖȘȗțșȈ. ǴȖȕȚȈȎ ȗȍȚȍȓȤ ȊȖȏȔȖȎȍȕ ȕȈ ȒȘȣȠȒȐ ȊȣșȖȚȖȑ 35, 70, 110 ȔȔ. ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǸȈȏȔȍȘȣ

DzȖȌ

ǼȓȈȕȞȍȊȈȧ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȚȐȗ Ǩ* (ȒȖȔȗȓȍȒȚ)

73ȝ88

501001

ǼȓȈȕȞȍȊȈȧ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȚȐȗ Ǫ* (ȒȖȔȗȓȍȒȚ)

123ȝ88

501002

ǼȓȈȕȞȍȊȈȧ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȚȐȗ ǹ* (ȒȖȔȗȓȍȒȚ)

223ȝ88

501003

DzȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ: ǯȈȋȓțȠȒȈ - 1 ȠȚ. ǪȐȕȚȣ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ Ȓ ȒȖȘȗțșț - 4 ȠȚ

ǪȕȐȔȈȕȐȍ! ǷȘȐ ȔȖȕȚȈȎȍ ȜȓȈȕȞȍȊȖȑ ȏȈȋȓțȠȒȐ ȕȈ ȜȓȈȕȍȞ Ȍȓȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȋȍȘȔȍȚȐȟȕȖșȚȐ ȒȖȘȗțșȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ țȗȓȖȚȕȐȚȍȓȤ Ȍȓȧ ȜȓȈȕȞȈ (ȒȖȌ 501012)

211


ǨȒșȍșșțȈȘȣ Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ǨȒșȍșșțȈȘȣ Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ǯȈȉȐȊȕȣȍ ȊȚțȓȒȐ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȘȍȏȤȉȖȑ M6 Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȈ ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ȋ țȗȈȒȖȊȒȍ

DzȖȌ

ǯȈȉȐȊȕȈȧ ȊȚțȓȒȈ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȘȍȏȤȉȖȑ M6

10 ȠȚ.

501007

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ȋ țȗȈȒȖȊȒȍ

DzȖȌ

ǪȐȕȚ Ǵ6 Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ

10 ȠȚ.

501010

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ȋ țȗȈȒȖȊȒȍ

DzȖȌ

ǪȐȕȚ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

10 ȠȚ.

501013

ǫȈȑȒȈ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

10 ȠȚ.

501014

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ȋ țȗȈȒȖȊȒȍ

DzȖȌ

ǻȗȓȖȚȕȐȚȍȓȤ Ȍȓȧ ȜȓȈȕȞȈ

3 ȔȍȚȘȈ

501012

ǪȐȕȚȣ Ǵ6 Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȈ

ǪȐȕȚȣ Ȑ ȋȈȑȒȐ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

ǷȖȓȐțȘȍȚȈȕȖȊȣȑ țȗȓȖȚȕȐȚȍȓȤ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

ǴȖȕȚȈȎȕȣȍ ȗȓȈȚȣ ǸȈȏȔȍȘ

ǺȖȓȡȐȕȈ ȔȍȚȈȓȓȈ, ȔȔ

DzȖȌ

300x150

1,5

503310

300x200

1,5

503320

300x300

1,5

503330

400x200

1,5

503420

400x300

1,5

503430

400x400

1,5

503440

600x300

2

503630

600x400

2

503640

600x600

2

503660

ǷȘȐ ȔȖȕȚȈȎȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȖȊ ș ȘȈȏȔȍȘȈȔȐ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 600ȝ300, 600ȝ400, 600ȝ600, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȔț ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȦ ȗȈȏȖȊ ȗȖȌ ȏȈȉȐȊȕȣȍ ȊȚțȓȒȐ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ ȒȖȘȗțșȈ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȖȕȚȈȎȕȣȝ ȗȓȈȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȘȈȏȔȍȘȖȊ Ȍȓȧ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ ȔȖȕȚȈȎȈ. Ǫ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȓȦȉȖȑ Ȑȏ ȔȖȕȚȈȎȕȣȝ ȗȓȈȚ ȊȝȖȌȧȚ ȊȐȕȚȣ M6 Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȍȍ ȊȕțȚȘȐ RAM box 212


ǨȒșȍșșțȈȘȣ Ȍȓȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ǷȘȐȔȍȘȣ ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȧ ȔȖȕȚȈȎȕȣȝ ȗȓȈȚ Ȋ ȒȖȘȗțșȈȝ:

ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ DIN-ȘȍȑȒȐ

DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȊȊȖȌȣ

ǴțȜȚȣ

DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȏȈȎȐȔȣ

ǹȗȍȑșȍȘȣ Ȑ ȐȏȖȓȧȚȖȘȣ

ǹȚȘ. 246

ǹȚȘ. 49 ȒȈȚȈȓȖȋȈ "DzȈȉȍȓȍȕȍșțȡȐȍ șȐșȚȍȔȣ"

ǹȚȘ. 46 ȒȈȚȈȓȖȋȈ "DzȈȉȍȓȍȕȍșțȡȐȍ șȐșȚȍȔȣ"

ǹȚȘ. 48 ȒȈȚȈȓȖȋȈ "DzȈȉȍȓȍȕȍșțȡȐȍ șȐșȚȍȔȣ"

ǹȚȘ. 280

DzȕȖȗȒȐ, ȒțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ

ǹȚȘ. 306

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȏȈȎȐȔȣ

ǹȚȘ. 350

213


ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ȗȖ ȔȖȕȚȈȎț ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ȗȖ ȔȖȕȚȈȎț ǴȖȕȚȈȎ ȕȈ șȚȍȕț

ǷȘȐȒȘțȚȐȚȍ ȒȖȘȗțș Ȓ șȚȍȕȍ

ǯȈȒȘȍȗȐȚȍ ȒȘȣȠȒț

ǶȉȡȐȑ ȊȐȌ șȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȒȖȘȗțșȈ

ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȒȈȉȍȓȤȕȣȍ ȏȈȎȐȔȣ

ǷȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȚȘțȉȣ Ȓ ȏȈȎȐȔȈȔ

ǴȖȕȚȈȎ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ

ǷȘȖșȊȍȘȓȐȚȍ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ

ǷȖșȚȘȖȍȕȐȍ ȔȖȌțȓȤȕȖȑ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ

ǷȘȐ ȗȖșȚȘȖȍȕȐȐ ȔȖȌțȓȤȕȖȑ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ, șȓȍȌȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȘȈȏȔȍȘ șȖȊȔȍȡȈȍȔȣȝ ȜȓȈȕȞȍȊ ȉȣȓ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȑ (ȗȖȌȘȖȉȕȍȍ șȔ. ȘȈȏȌȍȓ “ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ȊȣȉȐȊȕȣȝ ȜȓȈȕȞȍȊ”)

ǻȌȈȓȐȚȍ șȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ

ǻȌȈȓȐȚȍ ȜȓȈȕȞȣ

ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ țȗȓȖȚȕȐȚȍȓȤ

ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȊȚțȓȒȐ

ǹȖȍȌȐȕȐȚȍ ȒȖȘȗțșȈ

ǹȚȧȕȐȚȍ ȉȖȓȚȈȔȐ, țșȚȈȕȖȊȐȚȍ DIN-ȘȍȑȒȐ

214


ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ǶșȕȖȊȈȕȐȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

215


ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ

ǯȈȉȐȊȕȣȍ ȊȚțȓȒȐ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ ȘȍȏȤȉȖȑ ǻșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ ȕȈ ȌȕȖ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ș ȊȕțȚȘȍȕȕȍȑ șȚȖȘȖȕȣ ȗțȚȍȔ ȊȌȈȊȓȐȊȈȕȐȧ ȐȓȐ ȏȈȉȐȊȈȕȐȧ Ȋ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȗȈȏȣ. ǰȔȍȦȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ ȘȍȏȤȉț Ǵ6 Ȑ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȏȈȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DIN-ȘȍȍȒ, ȔȖȕȚȈȎȕȣȝ ȗȓȈȚ Ȑ Ț.Ȍ. ȗȘȐ ȔȖȕȚȈȎȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȊȕțȚȘȐ ȒȖȘȗțșȈ.

216


ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ǪȣȉȐȊȕȣȍ ȜȓȈȕȞȣ

ǸȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȜȓȈȕȞȍȊ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧȝ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȖȊ

217


ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ DzȘȣȠȒȐ Ȍȓȧ ȒȖȘȗțșȖȊ

ǬȓȐȕȈ (Ǭ) Ȑ ȠȐȘȐȕȈ (Ȁ) ȒȘȣȠȒȐ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȈ ȊȕȍȠȕȐȔ ȘȈȏȔȍȘȈȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ

218


ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ ǴȖȕȚȈȎȕȣȍ ȗȓȈȚȣ Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 300ȝ150 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 300ȝ200 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 300ȝ300 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 400ȝ200 ȔȔ

219


ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 400ȝ300 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 400ȝ400 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 600ȝ300 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 600ȝ400 ȔȔ

Ǭȓȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ 600ȝ600 ȔȔ

220


ǹȐșȚȍȔȈ ȥȓȍȒȚȘȖȗȘȖȊȖȌȒȐ "QUADRO" Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖțșȚȈȕȖȊȒȈȝ Ȑ ȡȐȚȈȝ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍ ȘȈȏȢȨȔȣ

222

ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ

236

DzȖȔȗȖȕȍȕȚȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ

240

DIN-ȘȍȑȒȐ

246

DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ

250

DzȈȉȍȓȤȕȈȧ ȖȗȓȍȚȒȈ

261

DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ

262

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ

277

ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ

280

ǰȏȖȓȧȞȐȖȕȕȣȍ ȓȍȕȚȣ

282

ǹȗȍȑșȍȘȣ

283

ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ

284

ǷȘȐȕȚȍȘȣ ȔȖȉȐȓȤȕȣȍ

296

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ

298 221


ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ

ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍ ȘȈȏȢȍȔȣ ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍ ȘȈȏȢȍȔȣ ǬDzǹ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ǫǶǹǺ Ǹ 51323.1-99 (ǴȅDz 309-1) Ȑ ǫǶǹǺ Ǹ 51323.2-99 (ǴȅDz 309-2), ȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ Ȑȏ ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȒȖȔȗȓȍȒȚțȦȡȐȝ Ȑ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȔȐ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȔȐ ȘȍȠȍȕȐȧȔȐ.

ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ǵȈȌȍȎȕȣȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȑ ȏȈȎȐȔ • ǶȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȉȣșȚȘțȦ Ȑ ȕȈȌȍȎȕțȦ ȜȐȒșȈȞȐȦ ȒȈȉȍȓȧ • ǾȈȕȋȖȊȣȑ ȏȈȎȐȔ ȌȍȘȎȐȚ ȒȈȉȍȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȖȋȖ ȌȐȈȔȍȚȘȈ • ǸȍȏȐȕȖȊȣȑ șȈȓȤȕȐȒ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȊȣșȖȒțȦ ȋȍȘȔȍȚȐȟȕȖșȚȤ • ǩȖȓȤȠȈȧ șȒȘțȋȓȨȕȕȈȧ ȜȈșȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȗȍȘȍȋȐȉ Ȑ ȐșȚȐȘȈȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ • ǹȐșȚȍȔȈ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȗȘȍȗȧȚșȚȊțȍȚ ȘȈșȒȘțȟȐȊȈȕȐȦ ȏȈȎȐȔȈ

ǩȣșȚȘȈȧ șȉȖȘȒȈ ȒȖȘȗțșȈ ǶșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȖșȚȣȔ ȏȈȡȍȓȒȐȊȈȕȐȍȔ ȉȍȏ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȊȐȕȚȖȊ Ǭȓȧ ȘȈȏȢȍȌȐȕȍȕȐȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȖȚȊȍȘȚȒȖȑ

ȅȘȋȖȕȖȔȐȟȕȣȑ ȒȖȘȗțș ǰȔȍȍȚ țȌȖȉȕțȦ ȜȖȘȔț, ȉȖȓȤȠȖȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȍ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ Ȍȓȧ țȒȓȈȌȒȐ ȒȈȉȍȓȧ Ȑ, ȒȈȒ șȓȍȌșȚȊȐȍ, ȊȣșȖȒțȦ șȒȖȘȖșȚȤ șȉȖȘȒȐ

ǻȌȖȉȕȖȍ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȊȐȕȚȖȊ ǬȖșȚțȗ Ȓ ȒȘȍȗȨȎȕȣȔ ȊȐȕȚȈȔ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ș ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ. ǬȈȕȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȊȣșȖȒțȦ șȒȖȘȖșȚȤ șȉȖȘȒȐ Ȑ țȌȖȉșȚȊȖ ȗȘȐ ȘȈȉȖȚȍ ș ȎȍșȚȒȐȔȐ ȎȐȓȈȔȐ ȒȈȉȍȓȧ.

ǩȣșȚȘȈȧ șȉȖȘȒȈ ȒȖȘȗțșȈ Ǭȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȟȈșȚȍȑ ȒȖȘȗțșȈ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȖȌȕȖȋȖ ȗȖȊȖȘȖȚȈ ȗȖ ȟȈșȖȊȖȑ șȚȘȍȓȒȍ ȌȖ ȡȍȓȟȒȈ.

dzȍȋȒȈȧ ȘȈȏȉȖȘȒȈ ȒȖȘȗțșȈ ǹȖȉȘȈȕȕȈȧ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȌȍȘȎȐȚșȧ ȕȈ ȜȐȒșȈȚȖȘȍ, ȕȈȎȈȊ ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȕȖ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȒȖȘȗțș ȕȈ 2 ȟȈșȚȐ.

ǻȌȖȉșȚȊȖ ȔȖȕȚȈȎȈ ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍ ȘȈȏȢȍȔȣ șțȡȍșȚȊțȦȚ Ȋ 2 ȊȈȘȐȈȕȚȈȝ: ș ȊȐȕȚȖȊȣȔȐ ȒȖȕȚȈȒȚȕȣȔȐ ȏȈȎȐȔȈȔȐ Ȑ ȗȘțȎȐȕȕȣȔȐ ȏȈȎȐȔȈȔȐ.

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǵȈȌȍȎȕȖȍ ȊȐȕȚȖȊȖȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ ǬȊȖȑȕȖȑ ȊȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ ș ȏȈȡȐȚȖȑ ȖȚ ȊȐȉȘȈȞȐȐ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȕȈȌȍȎȕțȦ ȜȐȒșȈȞȐȦ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȈ* * - Ȍȓȧ ȘȈȏȢȨȔȖȊ ȕȈ ȚȖȒȐ 63Ǩ, 125Ǩ

222

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǻȌȖȉșȚȊȖ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȑ ȌȍȔȖȕȚȈȎȈ ǼȐȒșȈȞȐȧ ȏȈȟȐȡȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȘțȎȐȕȕȖȑ șȖȉȈȟȒȖȑ Ȑ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧȈ ȉȍȏ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ. Ǭȓȧ ȘȈȏȉȖȘȈ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȕȈȎȈȚȤ ȕȈ "șȖȉȈȟȒț" Ȑ ȗȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ ȖșȊȖȉȖȌȐȚ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒ.


ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓȣ DzȖȘȗțșȈ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ Ȑȏ ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȖȓȐȈȔȐȌȈ 6 • • • • • • •

ǪȣșȖȒȈȧ țȌȈȘȕȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ Ȑ ȎȍșȚȒȖșȚȤ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȗȘȐ ȕȐȏȒȖȑ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍ (ȌȖ -25ºǹ) ǹȚȖȍȒ Ȓ țȓȤȚȘȈȜȐȖȓȍȚȖȊȖȔț ȐȏȓțȟȍȕȐȦ ǪȣșȖȒȈȧ șȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȐșȚȐȘȈȕȐȦ ǻșȚȖȑȟȐȊ Ȓ ȝȐȔȐȟȍșȒȖȔț ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȦ ǵȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȋȖȘȍȕȐȍ (șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ Ȓ șȈȔȖȏȈȚțȝȈȕȐȦ ȒȓȈșș V2) ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȕȍ ȚȖȒșȐȟȍȕ, ȕȍ șȖȌȍȘȎȐȚ ȒȈȌȔȐȧ Ȑ ȋȈȓȖȋȍȕȖȊ ǷȘȍȊȖșȝȖȌȕȣȑ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȑ ȐȏȖȓȧȚȖȘ

DzȖȕȚȈȒȚȣ • Ǫșȍ ȒȖȕȚȈȒȚȣ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ Ȑȏ ȓȈȚțȕȐ • ǪȣșȖȒȈȧ ȗȘȖȊȖȌȐȔȖșȚȤ 15x106 ǶȔ-1Ȕ-1 • ǪȣșȖȒȖȍ șȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ 103Ȓǵ/ȔȔ² • ǵȐȏȒȖȍ țșȐȓȐȍ ȗȘȐ șȖȍȌȐȕȍȕȐȐ/ ȘȈȏȢȍȌȐȕȍȕȐȐ • ǵȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȕȚȈȒȚȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕțȦ ȏȈȡȐȚț ȖȚ ȒȖȘȘȖȏȐȐ* • ǹȈȔȖȖȟȐȡȈȦȡȐȍșȧ ȒȖȕȚȈȒȚȣ* • ȅȜȜȍȒȚȐȊȕȣȑ 10-ȚȐ ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȒȖȕȚȈȒȚ* • ǵȈȌȍȎȕȖȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ ȌȊțȔȧ ȊȐȕȚȈȔȐ* * - Ȍȓȧ ȘȈȏȢȨȔȖȊ ȕȈ ȚȖȒȐ 63Ǩ, 125Ǩ

ǻșȓȖȊȐȧ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȖȚ -25ºǹ ȌȖ +80ºǹ ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧ ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ +100ºǹ (ȕȍ ȉȖȓȍȍ 1 ȟȈșȈ)

ǷȣȓȍȊȓȈȋȖȏȈȡȐȡȍȕȕȖȍ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȍ IP44 Ȑ IP67

ǪȣșȖȒȈȧ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ²

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, Ǩ ǫȐȉȒȐȑ

ǮȨșȚȒȐȑ

4

6

32

6

10

63

16

25

125

50

70

16

223


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȘȈȏȢȍȔȣ, 6ȟ ǪȐȓȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 6-16 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 10-22 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

230

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǹȐȕȐȑ

400

sw

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

47

6-15

38

0,104

DISP020163

63

10-20

50

0,181

DISP020323

47

6-15

38

0,110

DISP020163TT

100

63

10-20

50

0,187

DISP020323TT

88

53

6-15

38

0,127

DISP040164

146

100

63

10-20

50

0,200

DISP040324

16

131

95

61

8-16

42

0,150

DISP040165

3P+N+E

32

152

106

70

12-22

50

0,230

DISP040325

3P+E

16

124

88

53

6-15

38

0,135

DISP040164TT

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

2P+E

32

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ k

ǺȐȗ

a

b

ș

118

82

146

100

16

118

82

2P+E

32

146

3P+E

16

124

3P+E

32

3P+N+E

3P+E

32

146

100

63

10-20

50

0,208

DISP040324TT

3P+N+E

16

131

95

61

8-16

42

0,158

DISP040165TT

3P+N+E

32

152

106

70

12-22

50

0,242

DISP040325TT

ǪȐȓȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. IP67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 6-16 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 10-22 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

230

ǹȐȕȐȑ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E 2P+E

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ 400

DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

16

118

32

146

2P+E

16

2P+E 3P+E

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

38

0,122

DISP220163

50

0,210

DISP220323

38

0,128

DISP220163TT

50

0,216

DISP220323TT

38

0,147

DISP240164

k

sw

71

6-15

93

10-20

118

71

6-15

32

146

93

10-20

16

124

79

6-15

3P+E

32

146

93

10-20

50

0,230

DISP240324

3P+N+E

16

131

87

8-16

42

0,172

DISP240165

3P+N+E

32

152

100

12-22

50

0,263

DISP240325

3P+E

16

124

79

6-15

38

0,155

DISP240164TT

3P+E

32

146

93

10-20

50

0,238

DISP240324TT

3P+N+E

16

131

87

8-16

42

0,180

DISP240165TT

3P+N+E

32

152

100

12-22

50

0,275

DISP240325TT

ǪȐȓȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. IP66/67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 63 Ǩ - 14,5-36 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 125 Ǩ - 22,5-50 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 63 Ǩ - 200 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 125 Ǩ - 450 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

224

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǺȐȗ

K

b

a

ǺȖȒ, Ǩ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

k

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ DISP020633

2P+E

63

257

114

14,5-36

0,547

2P+E

125

270

131

22,5-50

1,318

DISP021253

3P+E

63

257

114

14,5-36

0,596

DISP040634

3P+E

125

270

131

22,5-50

1,433

DISP041254

3P+N+E

63

257

114

14,5-36

0,650

DISP040635

3P+N+E

125

270

131

22,5-50

1,545

DISP041255


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǪȐȓȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ țȋȓȖȊȈȧ. IP44 a

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 6-16 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 12-22 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

d

c

b

e

K SW

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

230

ǹȐȕȐȑ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

d

k

e

sw

96

59

47

82

6-15

15

38

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

0,104

DISA020163

2P+E

16

96

59

47

82

6-15

15

38

0,110

DISA020163TT

3P+E

16

98

62

53

87

6-15

15

38

0,122

DISA040164

3P+N+E

16

108

71

61

99

8-16

20

42

0,152

DISA040165

3P+N+E

32

135

90

70

114

12-22

25

50

0,233

DISA040325

3P+E

16

98

62

53

87

6-15

15

38

0,130

DISA040164TT

3P+N+E

16

108

71

61

99

8-16

20

42

0,160

DISA040165TT

3P+N+E

32

135

90

70

114

12-22

25

50

0,245

DISA040325TT

ǸȖȏȍȚȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 6-16 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 10-22 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

230

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E 2P+E

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ 400

DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

16

129

32

159

2P+E

16

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

38

0,137

DISC020163

50

0,225

DISC020323

38

0,142

DISC020163TT

k

sw

76

6-15

92

10-20

129

76

6-15

2P+E

32

159

92

10-20

50

0,232

DISC020323TT

3P+E

16

135

80

6-15

38

0,161

DISC040164

3P+E

32

159

92

10-20

50

0,244

DISC040324

3P+N+E

16

142

89

8-16

42

0,183

DISC040165

3P+N+E

32

165

98

12-22

50

0,278

DISC040325

3P+E

16

135

80

6-15

38

0,168

DISC040164TT

3P+E

32

159

92

10-20

50

0,251

DISC040324TT

3P+N+E

16

142

89

8-16

42

0,195

DISC040165TT

3P+N+E

32

165

98

12-22

50

0,285

DISC040325TT

225


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǸȖȏȍȚȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. IP67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 6-16 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 10-22 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

230

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E 2P+E

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ 400

DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

16

133

32

162

16

133

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

38

0,156

DISC220163

50

0,266

DISC220323

38

0,161

DISC220163TT

k

sw

78

6-15

96

10-20

78

6-15

2P+E

32

162

96

10-20

50

0,273

DISC220323TT

3P+E

16

139

84

6-15

38

0,185

DISC240164

3P+E

32

162

96

10-20

50

0,285

DISC240324

3P+N+E

16

145

92

8-16

42

0,215

DISC240165

3P+N+E

32

168

102

12-22

50

0,323

DISC240325

3P+E

16

139

84

6-15

38

0,192

DISC240164TT

3P+E

32

162

96

10-20

50

0,292

DISC240324TT

3P+N+E

16

145

92

8-16

42

0,227

DISC240165TT

3P+N+E

32

168

102

12-22

50

0,330

DISC240325TT

ǸȖȏȍȚȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. IP66/67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: 10-ȚȐ ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȓȈȚțȕȕȣȑ ȒȖȕȚȈȒȚ. ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 63 Ǩ - 14,5-36 ȔȔ2 • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 125 Ǩ - 22,5-50 ȔȔ2 ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋ. Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 63 Ǩ - 200 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 125 Ǩ - 450 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

K

b

a

ǺȐȗ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǺȖȒ, Ǩ

a

b

K

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ DISC020633

2P+E

63

269

114

14,5-36

0,669

2P+E

125

287

124

22,5-50

1,054

DISC021253

3P+E

63

269

114

14,5-36

0,720

DISC040634

3P+E

125

287

124

22,5-50

1,158

DISC041254

3P+N+E

63

269

114

14,5-36

0,770

DISC040635

3P+N+E

125

287

124

22.5-50

1,250

DISC041255

ǹȚȈȞȐȖȕȈȘȕȣȍ ȘȈȏȢȍȔȣ, 6ȟ ǸȖȏȍȚȒȈ șȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ. IP44 f

e

a

c

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

h

b

d

g

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

230

ǾȊȍȚ

ǹȐȕȐȑ

400

c

d

e

f

g

h

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16

70

70

56

56

21

55

5,5

43

0,113

DISF020163

32

70

70

56

56

23

67

5,5

55

0,164

DISF020323

16

70

70

56

56

21

55

5,5

43

0,112

DISF020163TT

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E 2P+E

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

226

b

ǺȐȗ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

2P+E

32

70

70

56

56

23

67

5,5

55

0,152

DISF020323TT

3P+E

16

70

70

56

56

21

55

5,5

45

0,120

DISF040164

3P+E

32

70

70

56

56

23

67

5,5

55

0,181

DISF040324

3P+N+E

16

70

70

56

56

21

55

5,5

55

0,137

DISF040165

3P+N+E

32

70

70

56

56

23

67

5,5

58

0,213

DISF040325

3P+E

16

70

70

56

56

21

55

5,5

45

0,127

DISF040164TT

3P+E

32

70

70

56

56

23

67

5,5

55

0,169

DISF040324TT

3P+N+E

16

70

70

56

56

21

55

5,5

55

0,136

DISF040165TT

3P+N+E

32

70

70

56

56

23

67

5,5

58

0,196

DISF040325TT


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǸȖȏȍȚȒȐ șȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ, IP67 a c

e

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

oi

oh

b d

g

f

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

d

e

f

g

h

i

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16

75

75

60

60

21

56

78

43

5,5

0,134

DISF220163

32

75

75

60

60

23

69

96

55

5,5

0,197

DISF220323

3P+E

16

75

75

60

60

21

57

84

45

5,5

0,147

DISF240164

3P+E

32

75

75

60

60

23

69

96

55

5,5

0,215

DISF240324

3P+N+E

16

75

75

60

60

21

59

92

55

5,5

0,166

DISF240165

3P+N+E

32

75

75

60

60

23

71

102

58

5,5

0,250

DISF240325

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E 2P+E

ǸȖȏȍȚȒȐ șȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ, IP66/67 a c

e

ǺȖȒ, Ǩ

a

b

2P+E

63

100

100

2P+E

125

120

120

3P+E

63

100

100

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: 10-ȚȐ ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȓȈȚțȕȕȣȑ ȒȖȕȚȈȒȚ. ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 63 Ǩ - 200 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 125 Ǩ - 450 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǺȐȗ

oi

oh

b d

g

f

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ c

f

g

h

i

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

50

80

114

85

7

0,490

DISF020633

48

101

126

90

8

0,743

DISF021253

50

80

114

85

7

0,525

DISF040634

d

e

80

80

100

100

80

80

3P+E

125

120

120

100

100

48

101

126

90

8

0,879

DISF041254

3P+N+E

63

100

100

80

80

50

80

114

85

7

0,668

DISF040635

3P+N+E

125

120

120

100

100

48

101

126

90

8

0,974

DISF041255

ǸȖȏȍȚȒȐ șȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȕȈȒȓȖȕȖȔ. IP67 f

e

a

c

h

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

i

b

d

20°

g

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

3P+N+E

16

80

97

60

73

39

54

65

76

5,5

0,168

DISF440165

3P+N+E

32

80

97

60

73

51

61

70

80

5,5

0,278

DISF440325

ǪȐȓȒȈ șȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

d

e

f

g

h

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16

70

70

56

56

21

42

5,5

43

0,082

DISFP020163

32

70

70

56

56

21

51

5,5

55

0,120

DISFP020323

3P+E

16

70

70

56

56

21

42

5,5

43

0,096

DISFP040164

3P+E

32

70

70

56

56

21

51

5,5

55

0,140

DISFP040324

3P+N+E

16

70

70

56

56

20

42

5,5

55

0,112

DISFP040165

3P+N+E

32

70

70

56

56

21

51

5,5

55

0,160

DISFP040325

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E 2P+E

227


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǸȖȏȍȚȒȈ ȕȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ ǪȊȖȌ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȌȕȖ ȐȓȐ ș ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ ȒȖȘȗțșȈ. Ǫ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȊȝȖȌȐȚ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ.

b - высота ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

230

ǾȊȍȚ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

140

2P+E

32

152

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

140

89

2P+E

32

152

3P+E

16

141

3P+E

32

3P+N+E

16

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ 400

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

DzȘȈșȕȣȑ ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

89

0,228

DISW020163

100

0,279

DISW020323

0,227

DISW020163TT

100

0,267

DISW020323TT

92

0,248

DISW040164

152

100

0,295

DISW040324

139

97

0,258

DISW040165

a

b

3P+N+E

32

153

105

0,324

DISW040325

3P+E

16

141

92

0,252

DISW040164TT

3P+E

32

152

100

0,273

DISW040324TT

3P+N+E

16

139

97

0,257

DISW040165TT

3P+N+E

32

153

105

0,307

DISW040325TT

ǸȖȏȍȚȒȐ ȕȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ. IP67 a 103

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

80

70 5

b - высота

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 16 Ǩ - 100 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 32 Ǩ - 110 ǵșȔ ǪȊȖȌ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȌȕȖ ȐȓȐ ș ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ ȒȖȘȗțșȈ. Ǫ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȊȝȖȌȐȚ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ.

15

23

47

M25 40

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E

16

146

2P+E

32

161

3P+E

16

148

99

a

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

96

0,231

DISW220163

108

0,316

DISW220323

0,252

DISW240164

b

3P+E

32

161

108

0,320

DISW240324

3P+N+E

16

148

102

0,276

DISW240165

3P+N+E

32

163

112

0,356

DISW240325

ǸȖȏȍȚȒȐ ȕȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ. IP67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 Ȑ Ǩǩǹ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: 10-ȚȐ ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȓȈȚțȕȕȣȑ ȒȖȕȚȈȒȚ ǻșȐȓȐȍ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȊȐȕȚȖȊȣȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 63 Ǩ - 200 ǵșȔ • Ȍȓȧ ȘȈȏȢȍȔȖȊ ȕȈ 125 Ǩ - 450 ǵșȔ ǪȊȖȉ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȗȘȍȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ Ȋ Ȍȕȍ, Ȉ ȚȈȒ Ȏȍ ș ȓȐȞȍȊȖȑ Ȑ ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕ. Ǫ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȊȝȖȌȐȚ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ.

b - высота

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

228

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

d

e

f

g

k

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ DISW020633

2P+E

63

213

173

170

136

104

118

17

M40(2xØ32)

0,811

2P+E

125

322

205

262

240

140

162

11

M63(2xØ40)

1,850

DISW021253

3P+E

63

213

173

170

136

104

118

17

M40(2xØ32)

0,858

DISW040634

3P+E

125

322

205

262

240

140

162

11

M63(2xØ40)

1,900

DISW041254

3P+N+E

63

213

173

170

136

104

118

17

M40(2xØ32)

0,914

DISW040635

3P+N+E

125

322

205

262

240

140

162

11

M63(2xØ40)

1,950

DISW041255


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǸȖȏȍȚȒȐ șȚȈȞȐȖȕȈȘȕȣȍ ș ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȖȑ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȖȑ ǹȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȊȍȘȝȕȐȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP44 43

a

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

g

d h

e

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E 2P+E

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ.

c

b

47

f

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

d

e

16

90

180

79

169

32

90

180

79

169

3P+E

16

90

180

79

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ DISIP020163

f

g

h

57

82

172

4,4

1-2,5/4

0,448

66

82

172

4,4

2,5-6/10

0,496

DISIP020323

169

59

82

172

4,4

1-2,5/4

0,507

DISIP040164

3P+E

32

90

180

79

169

66

82

172

4,4

2,5-6/10

0,555

DISIP040324

3P+N+E

16

90

180

79

169

60

82

172

4,4

1-2,5/4

0,542

DISIP040165

3P+N+E

32

90

180

79

169

67

82

172

4,4

2,5-6/10

0,597

DISIP040325

ǹȒȘȣȚȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȊȍȘȝȕȐȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP67 43

a

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

g

d h

e

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E 2P+E 3P+E

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ.

c

b

47

f

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

16

90

180

79

32

90

180

79

16

90

180

79

d

g

h

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ DISIP220163

e

f

169

57

82

172

4,4

1-2,5/4

0,463

169

66

82

172

4,4

2,5-6/10

0,521

DISIP220323

169

59

82

172

4,4

1-2,5/4

0,524

DISIP240164

3P+E

32

90

180

79

169

66

82

172

4,4

2,5-6/10

0,579

DISIP240324

3P+N+E

16

90

180

79

169

60

82

172

4,4

1-2,5/4

0,562

DISIP240165

3P+N+E

32

90

180

79

169

67

82

172

4,4

2,5-6/10

0,621

DISIP240325

ǵȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȊȍȘȝȕȐȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ.

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E 2P+E 3P+E

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

115

1-2,5/4

0,581

DISIW020163

123

2,5-6/10

0,629

DISIW020323

116

1-2,5/4

0,640

DISIW040164

a

b

c

16

90

180

32

90

180

16

90

180

3P+E

32

90

180

123

2,5-6/10

0,688

DISIW040324

3P+N+E

16

90

180

117

1-2,5/4

0,675

DISIW040165

3P+N+E

32

90

180

124

2,5-6/10

0,730

DISIW040325

229


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǵȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȊȍȘȝȕȐȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ.

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E 2P+E 3P+E

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

119

1-2,5/4

0,596

DISIW220163

125

2,5-6/10

0,654

DISIW220323

120

1-2,5/4

0,657

DISIW240164

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

c

16

90

180

32

90

180

16

90

180

3P+E

32

90

180

125

2,5-6/10

0,712

DISIW240324

3P+N+E

16

90

180

122

1-2,5/4

0,695

DISIW240165

3P+N+E

32

90

180

128

2,5-6/10

0,754

DISIW240325

ǵȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȉȖȒȖȊȣȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP44 115

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ. ǪȊȖȌ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ș șȚȖȘȖȕȣ ȘȈȏȢȍȔȈ, ș ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ ș ȌȕȈ ǯȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ.

M25 (2xM25)

230

a

196

40

130 116

2xM25 (M25)

b

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

2P+E 2P+E

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ DISIW120163

a

b

16

248

146

1-2,5/4

1,123

32

253

150

2,5-6/10

1,203

DISIW120323

3P+E

16

249

146

1-2,5/4

1,143

DISIW140164

3P+E

32

253

150

2,5-6/10

1,213

DISIW140324

3P+N+E

16

250

146

1-2,5/4

1,183

DISIW140165

3P+N+E

32

254

157

2,5-6/10

1,263

DISIW140325

ǵȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȉȖȒȖȊȣȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP67 115

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ. ǪȊȖȌ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ș șȚȖȘȖȕȣ ȘȈȏȢȍȔȈ, ș ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ ș ȌȕȈ ǯȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ.

M25 (2xM25)

230

a

196

40

130 116

b

230

a

b

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16

248

146

1-2,5/4

1,130

DISIW420163

2P+E

32

253

150

2,5-6/10

1,210

DISIW420323

3P+E

16

249

146

1-2,5/4

1,150

DISIW440164

3P+E

32

253

150

2,5-6/10

1,220

DISIW440324

3P+N+E

16

250

146

1-2,5/4

1,190

DISIW440165

3P+N+E

32

254

157

2,5-6/10

1,270

DISIW440325

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2xM25 (M25)

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǵȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ș ȉȖȒȖȊȣȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ ȘȈȏȢȍȔȈ. IP67 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 Ȑ Ǩǩǹ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: 10-ȚȐ ȚȖȟȍȟȕȣȑ ȓȈȚțȕȕȣȑ ȒȖȕȚȈȒȚ ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȈȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȈ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. ǺȈȒ Ȏȍ ȉȓȖȒȐȘțȍȚșȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȗȘȐ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȘȖȏȍȚȒț ȊȐȓȒȐ. ǪȊȖȌ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ș șȚȖȘȖȕȣ ȘȈȏȢȍȔȈ, ș ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȌȕȈ Ǫ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȊȝȖȌȐȚ ȏȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ.

f 50

a

g

b

d

e

M40

2xø40

c

g

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

184

9

6-16/25

1,810

DISIW420633

184

9

6-16/25

1,944

DISIW440634

184

9

6-16/25

2,083

DISIW440635

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

a

b

c

d

e

f

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

63

162

310

140

240

11

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

3P+E

63

162

310

140

240

11

3P+N+E

63

162

310

140

240

11

400

ǸȖȏȍȚȒȐ ș DIN-ȘȍȑȒȖȑ ǵȈȘțȎȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȕȈ 5 ȔȖȌțȓȍȑ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6 Ȑ Ǩǩǹ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǷȘȖșȚȈȘȈȕșȚȊȖ ș DIN-ȘȍȑȒȖȑ ȌȖȗțșȒȈȍȚ țșȚȈȕȖȊȒț ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȠȐȘȐȕȖȑ ȌȖ 5 ȔȖȌțȓȍȑ (ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȑ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȤ, ǻǯǶ, ȒțȓȈȟȒȖȊȣȑ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ, ȗȘȍȌȖȝȘȈȕȐȚȍȓȤ Ȑ ȗȘȖȟȍȍ) ǪȊȖȌ ȒȈȉȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ș șȚȖȘȖȕȣ ȘȈȏȢȍȔȈ, ș ȖȉȘȈȚȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ Ȑ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȌȕȈ ǯȈȋȓțȠȒȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȕȍ ȊȝȖȌȐȚ.

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǾȊȍȚ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

230

ǹȐȕȐȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E 2P+E

400

DzȘȈșȕȣȑ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

146

1-2,5/4

1,048

DISPW120163

150

2,5-6/10

1,125

DISPW120323

249

146

1-2,5/4

1,057

DISPW140164

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ a

b

16

248

32

253

3P+E

16

3P+E

32

253

150

2,5-6/10

1,135

DISPW140324

3P+N+E

16

250

146

1-2,5/4

1,087

DISPW140165

3P+N+E

32

254

157

2,5-6/10

1,162

DISPW140325

ǸȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȒȖȘȖȉȒȐ DzȖȔȗȈȒȚȕȈȧ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǹȕȈȉȎȍȕȣ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȗȖȌȊȍșȈ/ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ șȐȓȖȊȖȑ ȓȐȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȗȘȐȉȖȘȖȊ ș ȘȈȏȢȍȔȈȔȐ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ: CEE ȐȓȐ DIN49440 ǷȖȌȊȖȌ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȒȈȉȍȓȤ ș ȒȈȉȍȓȤȕȖȑ ȘȖȏȍȚȒȖȑ (Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ȕȍ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ) ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

ǪȝȖȌ

ǪȣȝȖȌ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16A (3P+E+N) 400Ǫ

1ȝ16Ǩ(3P+E+N)400Ǫ 2ȝ16Ǩ(2P+E)250Ǫ

0,500

DISDBC140165

231


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ DzȖȔȗȈȒȚȕȈȧ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ șȐȓȖȊȖȑ ȓȐȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȗȘȐȉȖȘȖȊ ș ȘȈȏȢȍȔȈȔȐ șȚȈȕȌȈȘȚȈ CEE. ǷȖȌȊȖȌ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȒȈȉȍȓȤ ș ȒȈȉȍȓȤȕȖȑ ȘȖȏȍȚȒȖȑ (Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ȕȍ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ) ǹȕȈȉȎȍȕȣ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȗȖȌȊȍșȈ/ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

ǪȝȖȌ

ǪȣȝȖȌ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16A(3P)230Ǫ

3ȝ16Ǩ(3P)230Ǫ

ǹȐȕȐȑ

0,600

DISDBC020163

16A(3P+E)400Ǫ

3ȝ16Ǩ(3P+E)400Ǫ

DzȘȈșȕȣȑ

0,700

DISDBC040164

16A(3P+E+N)400Ǫ

3ȝ16Ǩ(3P+E+N)400Ǫ

DzȘȈșȕȣȑ

0,800

DISDBC040165

32A(3P+E+N)400Ǫ

3ȝ32Ǩ(3P+E+N)400Ǫ

DzȘȈșȕȣȑ

1,250

DISDBC040325

ǷȖȓȕȖȘȈȏȔȍȘȕȈȧ. IP44

200mm

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ șȐȓȖȊȖȑ ȓȐȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȗȘȐȉȖȘȖȊ ș ȘȈȏȢȍȔȈȔȐ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ: CEE ȐȓȐ DIN49440 ǷȖȌȊȖȌ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȒȈȉȍȓȤ ș ȒȈȉȍȓȤȕȖȑ ȘȖȏȍȚȒȖȑ (Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ȕȍ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ) ǹȕȈȉȎȍȕȈ ȘțȟȒȖȑ Ȍȓȧ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȖȊȒȐ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ǴȖȋțȚ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤșȧ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ.

197 mm

197 mm

ǪȝȖȌ

ǪȣȝȖȌ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16A(3P+E+N) 6ȟ400Ǫ

2 ȘȖȏȍȚȒȐ 16A(3P+E+N) 6ȟ400Ǫ 4 ȘȖȏȍȚȒȐ 16A(2P+E) 250Ǫ

1,800

DISDB140165

ǷȖȓȕȖȘȈȏȔȍȘȕȈȧ ș ȌȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȣȔ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȍȔ. IP44

200mm

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ șȐȓȖȊȖȑ ȓȐȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȗȘȐȉȖȘȖȊ ș ȘȈȏȢȍȔȈȔȐ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ: CEE ȐȓȐ DIN49440 ǷȖȌȊȖȌ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȒȈȉȍȓȤ ș ȒȈȉȍȓȤȕȖȑ ȘȖȏȍȚȒȖȑ (Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ȕȍ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ) ǹȕȈȉȎȍȕȈ ȘțȟȒȖȑ Ȍȓȧ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȖȊȒȐ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ǴȖȋțȚ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤșȧ ȌȘțȋ ȕȈ ȌȘțȋȈ.

197 mm

197 mm

ǪȝȖȌ

ǪȣȝȖȌ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16A(3P+E+N) 6ȟ400Ǫ

2 ȘȖȏȍȚȒȐ 16A(3P+E+N) 6ȟ400Ǫ 4 ȘȖȏȍȚȒȐ 16A(2P+E) 250Ǫ 1 ǻǯǶ (40/4/0,03)

2,300

DISDB340165

ǪȐȓȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȍ DIN49440 ǹ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȣȔ ȊȊȖȌȖȔ ȒȈȉȍȓȧ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȘȍȏȐȕȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȕȈȒȐȌȒȖȑ ȋȈȑȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2 ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: ȖȚ 6 ȌȖ 13 ȔȔ2 ǼȐȒșȈȞȐȧ ȒȈȉȍȓȧ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȞȈȕȋȖȊȖȋȖ ȏȈȎȐȔȈ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

42

115

134

232

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

250

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,095

DISS100163


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǹ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȣȔ ȊȊȖȌȖȔ ȒȈȉȍȓȧ. IP20 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

250

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǩȍȓȣȑ

0,030

DISSL020163-W

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǹȍȘȣȑ

0,030

DISSL020163-G

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,030

DISSL020163-B

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǩȍȓȣȑ

0,031

DISSL220163-W

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǹȍȘȣȑ

0,031

DISSL220163-G

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,031

DISSL220163-B

ǹ ȉȖȒȖȊȣȔ ȊȊȖȌȖȔ ȒȈȉȍȓȧ. IP20 ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

250

ǸȖȏȍȚȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȍ "ȉȣȚȖȊȣȍ" ǹ ȋȐȉȒȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȘȍȏȐȕȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȕȈȒȐȌȒȖȑ ȋȈȑȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2 ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: ȖȚ 6 ȌȖ 13 ȔȔ2 ǼȐȒșȈȞȐȧ ȒȈȉȍȓȧ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȞȈȕȋȖȊȖȋȖ ȏȈȎȐȔȈ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ DzȖȕȚȈȒȚȣ ȏȈȡȐȡȈȦȚșȧ ȘȍȏȐȕȖȊȖȑ ȏȈȋȓțȠȒȖȑ.

71

137

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

250

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,135

DISS110163

ǹ ȎȍșȚȒȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ. IP44

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȘȍȏȐȕȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȕȈȒȐȌȒȖȑ ȋȈȑȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȊȊȖȌȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2 ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ: ȖȚ 6 ȌȖ 13 ȔȔ2 ǼȐȒșȈȞȐȧ ȒȈȉȍȓȧ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȞȈȕȋȖȊȖȋȖ ȏȈȎȐȔȈ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ DzȖȕȚȈȒȚȣ ȏȈȡȐȡȈȦȚșȧ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȖȑ ȗȖȌȗȘțȎȐȕȍȕȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ.

70

139

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

250

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,140

DISS120163

ǹ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȣȔ ȊȊȖȌȖȔ ȒȈȉȍȓȧ. IP20 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

250

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǩȍȓȣȑ

0,042

DISSL120163-W

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǹȍȘȣȑ

0,042

DISSL120163-G

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,042

DISSL120163-B

233


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǸȖȏȍȚȒȈ-ȚȘȖȑȕȐȒ ș ȋȐȉȒȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȘȍȏȐȕȈ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2 ǴȍșȚȖ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȒȈȉȍȓȧ ȏȈȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ DzȖȕȚȈȒȚȣ ȏȈȡȐȡȈȦȚșȧ ȘȍȏȐȕȖȊȖȑ ȏȈȋȓțȠȒȖȑ. ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

172

Высота=57mm

146

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

250

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,345

DISS310163

ǸȖȏȍȚȒȈ-ȚȘȖȑȕȐȒ ș ȎȍșȚȒȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȘȍȏȐȕȈ ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ: ȌȖ 2,5 ȔȔ2 ǴȍșȚȖ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȒȈȉȍȓȧ ȏȈȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ DzȖȕȚȈȒȚȣ ȏȈȡȐȡȈȦȚșȧ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȖȑ ȗȖȌȗȘțȎȐȕȍȕȕȖȑ ȒȘȣȠȒȖȑ. ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

174

Высота=57mm

152

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǾȊȍȚ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

250

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

16

ǿȍȘȕȣȑ

0,370

DISS320163

ǪșȚȘȈȐȊȈȍȔȈȧ. IP54 Провод

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǿȍȚȣȘȍȝȚȖȟȍȟȕȖȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ǷȖȌȗȘțȎȐȕȍȕȕȈȧ ȒȘȣȠȒȈ ș ȉȖȓȤȠȐȔ țȋȓȖȔ ȖȚȒȘȣȊȈȕȐȧ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

e

g

f

Провод

С пружинным зажимом

С винтовым зажимом

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

250

ǴȍȚȖȌ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ

ǺȐȗ

ǺȖȒ, Ǩ

ǪȐȕȚȖȊȖȑ ȏȈȎȐȔ

2P+E

ǷȘțȎȐȕȕȣȑ ȏȈȎȐȔȔ

2P+E

a

b

c

d

e

f

g

h

Ø ȗȘȖȊȖȌȈ (ȔȕȖȋȖ/ ȖȌȕȖȎȐȓ.)

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16

50

38

62

25

18

24

43

4,2

1-2ȝ2,5

0,045

DISS200163

16

50

38

62

25

17

26

43

4,2

1-2ȝ2,5

0,043

DISS300163

DzȖȘȖȉȒȈ ȔȖȕȚȈȎȕȈȧ Ȍȓȧ ȘȖȏȍȚȒȐ ȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȖȑ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 2 ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȊȊȖȌȈ ǷȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ Ȋ șȖȉȘȈȕȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ ǭșȚȤ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ Ȍȓȧ ȖȚȊȖȌȈ ȒȖȕȌȍȕșȈȚȈ ǷȘȐȋȖȌȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

ǾȊȍȚ

234

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

a

b

c

d

e

f

g

h

i

ǹȐȕȐȑ

66

54

38

39

21

17

39

3

78

0,048

DISB038BU

ǹȍȘȣȑ

66

54

38

39

21

17

39

3

78

0,048

DISB038GR


ǨșșȖȘȚȐȔȍȕȚ ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒȐ 16A(3P)230Ǫ>16A(2P+E)250Ǫ. IP44 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȘȈȏȢȍȔȈ șȚȈȕȌȈȘȚȈ DIN49440 Ȓ ȘȖȏȍȚȒȍ șȚȈȕȌȈȘȚȈ CEE. ǹȒȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȕ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȖȊȈȕȐȧ ȕȈ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȝ, Ȋ ȋȈȘȈȎȈȝ, Ȋ ȚȖȘȋȖȊȣȝ ȚȖȟȒȈȝ. ǷȘȐȋȖȌȍȕ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

ǪȝȖȌ

ǪȣȝȖȌ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16A(3P) 230Ǫ

16A(2P+E) 250Ǫ

0,168

DISCV020163

16A(2P+E)250Ǫ>16A(3P)230Ǫ. IP44

119

ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ: ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȓȈȚțȕȤ ǷȍȘȍȝȖȌȕȐȒ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȘȈȏȢȍȔȈ șȚȈȕȌȈȘȚȈ CEE Ȓ ȘȖȏȍȚȒȍ șȚȈȕȌȈȘȚȈ DIN49440. ǹȒȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȕ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȖȊȈȕȐȧ ȕȈ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȝ, Ȋ ȋȈȘȈȎȈȝ, Ȋ ȚȖȘȋȖȊȣȝ ȚȖȟȒȈȝ. ǷȘȐȋȖȌȍȕ Ȍȓȧ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

124

ǪȝȖȌ

ǪȣȝȖȌ

Ǫȍș, Ȓȋ

DzȖȌ

16A(2P+E) 250Ǫ

16A(3P) 230Ǫ

0,184

DISCV020162

235


ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ

ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ǹȍȘȐȧ Ǻ1- F, Ǻ1- ǭF DzȘȈȧ ȏțȉȞȖȊ ȏȈȒȘțȋȓȍȕȣ Ȍȓȧ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȧ ȖȗȍȘȈȞȐȐ ȗȖ ȘȈȏȊȖȌȒȍ ȒȈȉȍȓȧ. ǻȓțȟȠȍȕȕȖȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȒȘȣȠȒȐ Ȓ ȒȖȘȖȉț Ȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȖȋȖ ȔȖȕȚȈȎȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȋ șȗȍȞȐȜȐȟȍșȒȐȝ șȘȍȌȈȝ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȐ ȊȣșȖȒȐȝ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȝ). ǸȈȏȔȍȘȣ Ȑ țȌȈȘȕȈȧ ȊȧȏȒȖșȚȤ ȏțȉȞȖȊ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȒȖȘȖȉț ȕȍ ȐȏȔȍȕȧȚȤ șȊȖȐ șȊȖȑșȚȊȈ ȗȘȐ ȟȈșȚȣȝ ȌȐȕȈȔȐȟȍșȒȐȝ ȕȈȋȘțȏȒȈȝ ȕȈ ȥȚȈȗȍ ȘȈȏȊȖȌȒȐ ȒȈȉȍȓȧ. ǵȈȓȐȟȐȍ ȠȚȈȔȗȖȊȈȕȕȣȝ ȖȚȊȍȘșȚȐȑ ȕȈ ȉȈȏȍ ȒȈȕȈȓȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȉȣșȚȘȖȍ Ȑ șȚȈȉȐȓȤȕȖȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȈ Ȗ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȝ ȗȖȎȈȘȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ.

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȕȍȋȖȘȦȟȐȑ ǷǪǽ ș ȌȖȉȈȊȒȈȔȐ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

ȖȚ -10°ǹ ȌȖ +84°ǹ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț DIN 53460

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȖȋȕȦ

ȌȖ +960°ǹ (ȚȍșȚ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț IEC 695-2-1)

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7030; șȐȕȐȑ RAL 5015

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • șȍȘȐȧ Ǻ1- F - ȠȈȋ ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȐ 12,5 ȔȔ, 20 ȔȔ; ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȧ 5/8 ȔȔ. • șȍȘȐȧ Ǻ1- ǭF - ȠȈȋ ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȐ 10 ȔȔ, ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȧ 4 ȔȔ. ǽȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚșȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔ ȊȣșȚțȗȖȔ ȕȈ ȏțȉȞȈȝ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȒȈȉȍȓȧ. ǶȉȓȍȋȟȈȍȚ ȘȈȏȊȖȌȒț Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȞȍȗȐ ȗȘȐ ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȖȔ ȔȖȕȚȈȎȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȒȖȘȖȉȖȊ.

DzȖȘȖȉ ǾȊȍȚ

ǹȍȘȣȑ

ǹȐȕȐȑ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǨȒșȍșșțȈȘȣ

B

H

E

F

G

ǷȖȗȍȘȍȟȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ**, Ȕ

DzȖȌ

T1-F 25x80

25

80

8

12

16

1550

48

T1-F 40x80

40

80

8

12

16

2700

T1-F 60x80

60

80

8

12

16

T1-F 80x80

80

80

8

12

T1-F 100x80

100

80

8

T1-F 120x80

120

80

T1-F 25x100

25

T1-F 40x100 T1-F 60x100

ǵȈȏȊȈȕȐȍ

ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ

ǸȈȏȌȍȓȐȚȍȓȤ

DzȘȣȠȒȈ*

00146

-

-

-

00702

32

00149

01022

05113

00858

00703

4140

24

00151

01022

05114

00858

00704

16

5660

24

00152

01022

05124

00858

00705

12

16

7150

16

00153

01023

05115

00858

00706

8

12

18

8630

16

00159

01023

05116

00858

00707

100

8

12

18

3310

28

00141

-

-

-

00702

40

100

8

12

16

3310

16

00161

01022

-

-

00703

60

100

8

12

18

5140

16

00162

01022

05118

-

00704

T1-F 80x100

80

100

8

12

18

7020

12

00170

01022

05129

-

00705

T1-F 100x100

100

100

8

12

18

8920

8

00171

01023

05119

-

00706

T1-F 150x100

150

100

8

12

18

13570

8

00172

01023

05120

-

00708

T1-EF 25x80

25

80

4

6

16

1550

48

01126

-

-

-

00702

T1-EF 40x80

40

80

4

6

16

2700

32

01127

01024

05113

00858

00703

T1-EF 60x80

60

80

4

6

16

4140

24

01128

01024

05114

00858

00704

T1-EF 80x80

80

80

4

6

16

5660

24

01129

01024

05124

00858

00705

T1-EF 100x80

100

80

4

6

16

7150

16

01130

01025

05115

00858

00706

T1-EF 120x80

120

80

4

6

16

8630

16

01131

01025

05116

00858

00707

T1-EF 100ȝ100

100

100

4

6

16

8920

8

01132

01025

05119

-

00706

T1-F 25x80 BL

25

80

8

12

16

1550

48

01137

-

-

-

00702

T1-F 40x80 BL

40

80

8

12

16

2700

32

01160

01022

05113

00858

00703

T1-F 60x80 BL

60

80

8

12

16

4140

24

01162

01022

05114

00858

00704

T1-F 80x80 BL

80

80

8

12

16

5660

24

01168

01022

05114

00858

00705

T1-F 100x80 BL

100

80

8

12

16

7150

16

01173

01023

05115

00858

00706

*– Ȋșȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ș ȒȘȣȠȒȖȑ **– Ȋșȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚȘȍȏȒȈȔȐ ȗȖ 2 ȔȍȚȘȈ

236

DzȖȌ ǹȚȧȎȒȈ


ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ǹȍȘȐȧ Ǻ1, Ǻ1- ǭ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • șȍȘȐȧ Ǻ1 - ȠȈȋ ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȐ 12,5 ȔȔ, 20 ȔȔ; ȠȐȘȐȕȈ ȊȣȘȍȏȈ 5/8 ȔȔ • șȍȘȐȧ Ǻ1- ǭ - ȠȈȋ ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȐ 10 ȔȔ, ȠȐȘȐȕȈ ȊȣȘȍȏȈ 4 ȔȔ ǼțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȗȘȖȜȐȓȤ, ȖȗȚȐȔȐȏȐȘțȦȡȐȑ șȖȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȔȍȎȌț ȘȈȏȔȍȘȖȔ ȒȖȘȖȉȈ Ȑ ȊȔȍșȚȐȔȖșȚȤȦ ȒȈȉȍȓȧ.

DzȖȘȖȉ ǾȊȍȚ

ǹȍȘȣȑ

ǹȐȕȐȑ

ǨȒșȍșșțȈȘȣ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ B

H

E

F

G

ǷȖȗȍȘȍȟȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ**, Ȕ

DzȖȌ

T1 15x18

15

18

5

7,5

4

200

84

T1 15x30

15

30

5

7,5

6

340

T1 25x30

25

30

5

7,5

8

T1 15x40

15

40

5

7,5

T1 25x40

25

40

8

T1 40x40

40

40

T1 60x40

60

40

T1 80x40

80

40

T1 100x40

100

40

8

T1 15x60

15

60

5

T1 25x60

25

60

8

T1 40x60

40

60

8

T1 60x60

60

60

T1 80x60

80

T1 100X60

ǵȈȏȊȈȕȐȍ

DzȖȌ ǹȚȧȎȒȈ

ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ

ǸȈȏȌȍȓȐȚȍȓȤ

DzȘȣȠȒȈ*

00670

-

-

-

00701

52

00672

-

-

-

00701

610

72

00126

-

-

-

00702

10

460

40

00674

-

-

-

00701

12

12

820

72

00128

-

-

-

00702

8

12

12

1360

40

00134

01022

05104

00856

00703

8

12

12

1970

16

00135

01022

05105

00856

00704

8

12

12

2680

24

00163

01022

-

00856

00705

12

12

3380

16

00165

01023

-

00856

00706

7,5

10

680

28

00676

-

-

-

00701

12

14

1190

48

00136

-

-

-

00702

12

14

2040

36

00107

01022

05107

00857

00703

8

12

14

3080

24

00108

01022

05108

00857

00704

60

8

12

14

4150

24

00139

01022

05109

00857

00705

100

60

8

12

14

5250

16

00140

01023

05110

00857

00706

T1 120x60

120

60

8

12

14

6300

16

00142

01023

05111

00857

00707

T1 75x125

75

125

8

12

20

8398

12

00138

-

-

-

09581

T1 100x125

100

125

8

12

20

11415

8

01138

01023

-

-

00706

T1-E 25x40

25

40

4

6

12

820

72

01163

-

-

-

00702

T1-E 40x40

40

40

4

6

12

1360

40

01134

01024

05104

00856

00703

T1-E 60x40

60

40

4

6

12

1970

16

01135

01024

05105

00856

00704

T1-E 80x40

80

40

4

6

12

2680

24

01153

01024

-

00856

00705

T1-E 100x40

100

40

4

6

12

3380

16

01155

01025

-

00856

00706

T1-E 25x60

25

60

4

6

14

1190

48

01166

-

-

-

00702

T1-E 40x60

40

60

4

6

14

2040

36

01107

01024

05107

00857

00703

T1-E 60x60

60

60

4

6

14

3080

24

01108

01024

05108

00857

00704

T1-E 80x60

80

60

4

6

14

4150

24

01139

01024

05109

00857

00705

T1-E 100x60

100

60

4

6

14

5250

16

01140

01025

05110

00857

00706

T1-E 120x60

120

60

4

6

14

6300

16

01141

01025

05111

00857

00707

T1 25x30 BL

25

30

5

8

8

610

72

00278

-

-

-

00702

T1 40x40 BL

40

40

8

12

12

1360

40

00283

01022

05104

00856

00703

T1 25x60 BL

25

60

8

12

14

1190

48

00280

-

-

-

00702

T1 40x60 BL

40

60

8

12

14

2040

36

00284

01022

05107

00857

00703

T1 60x60 BL

60

60

8

12

14

3080

24

00288

01022

05108

00857

00704

*– Ȋșȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ș ȒȘȣȠȒȖȑ **– Ȋșȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚȘȍȏȒȈȔȐ ȗȖ 2 ȔȍȚȘȈ

237


ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ǹȍȘȐȧ TD ǰȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȡȈȧ țȓțȟȠȍȕȕȖȍ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȔȍȎȌț ȒȖȘȗțșȖȔ ȒȈȕȈȓȈ Ȑ ȒȘȣȠȒȖȑ ǼțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȗȘȖȜȐȓȤ, ȖȗȚȐȔȐȏȐȘțȦȡȐȑ șȖȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȔȍȎȌț ȘȈȏȔȍȘȖȔ ȒȖȘȖȉȈ Ȑ ȊȔȍșȚȐȔȖșȚȤȦ ȒȈȉȍȓȧ ȀȈȋ ȗȍȘȜȖȘȈȞȐȐ 12,5 ȔȔ, ȠȐȘȐȕȈ ȊȣȘȍȏȈ - 5 ȔȔ ǸȈȏȔȍȘȣ Ȑ țȌȈȘȕȈȧ ȊȧȏȒȖșȚȤ ȏțȉȞȖȊ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȒȖȘȖȉț ȕȍ ȐȏȔȍȕȧȚȤ șȊȖȐ șȊȖȑșȚȊȈ ȗȘȐ ȟȈșȚȣȝ ȌȐȕȈȔȐȟȍșȒȐȝ ȕȈȋȘțȏȒȈȝ ȕȈ ȥȚȈȗȍ ȘȈȏȊȖȌȒȐ ȒȈȉȍȓȧ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȈ Ȗ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȝ ȗȖȎȈȘȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ.

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȕȍȋȖȘȦȟȐȑ ǷǪǽ ș ȌȖȉȈȊȒȈȔȐ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

ȖȚ -10°ǹ ȌȖ +84°ǹ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț DIN 53460

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȖȋȕȦ

ȌȖ +960°ǹ (ȚȍșȚ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț IEC 695-2-1)

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7030

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȒȘȈȧ ȏțȉȞȖȊ ȏȈȒȘțȋȓȍȕȣ Ȍȓȧ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȧ ȖȗȍȘȈȞȐȐ ȗȖ ȘȈȏȊȖȌȒȍ ȒȈȉȍȓȧ

ǪȣșȖȚȈ H, ȔȔ

ǶșȕȖȊȈȕȐȍ B, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ ȉȖȘȚȈ F, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ*, Ȕ

KȖȌ TD

25

25

7

460

48

08121

25

37.5

7

660

64

08103

37.5

50

10

1490

20

08115

50

25

11

990

32

08122

50

37.5

11

1500

40

08105

50

50

11

2060

24

08107

50

75

11

3200

24

08109

50

100

11

4330

16

08111

75

37.5

13

2330

24

08106

75

50

13

3200

24

08108

75

75

13

4940

16

08110

75

100

13

6650

16

08112

125

100

20

11415

8

00144

*– Ȋșȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚȘȍȏȒȈȔȐ ȗȖ 2 ȔȍȚȘȈ

238


ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ǹȍȘȐȧ TPD ș ȊȣȌȈȊȓȐȊȈȍȔȣȔȐ ȖȚȊȍȘșȚȐȧȔȐ ǰȔȍȦȡȈȧșȧ ȗȘȍȗȍȘȜȖȘȈȞȐȧ ȕȈ șȚȍȕȒȈȝ ȒȖȘȖȉȈ ș ȠȈȋȖȔ 50 ȔȔ. ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȖȚȊȖȌȈ ȋȐȉȒȐȝ Ȑ ȎȍșȚȒȐȝ ȚȘțȉ ș ȗȖȔȖȠȤȦ ȖȚȊȍȘșȚȐȑ ȌȐȈȔȍȚȘȖȔ 18 Ȑ 23 ȔȔ. ǰȌȍȈȓȤȕȖ ȗȖȌȝȖȌȧȚ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ Ȋ ȓȐȜȚȖȊȣȝ ȠȈȝȚȈȝ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȍȋȓȈȔȍȕȚȈ Ȗ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȝ ȗȖȎȈȘȕȖȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ.

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȕȍȋȖȘȦȟȐȑ ǷǪǽ ș ȌȖȉȈȊȒȈȔȐ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

ȖȚ -10°ǹ ȌȖ +84°ǹ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț DIN 53460

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȖȋȕȦ

ȌȖ +960°ǹ (ȚȍșȚ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț IEC 695-2-1)

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7030

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȕȖȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȖȚȊȖȌȈ ȋȐȉȒȐȝ Ȑ ȎȍșȚȒȐȝ ȚȘțȉ

ǪȣșȖȚȈ H, ȔȔ

ǶșȕȖȊȈȕȐȍ B, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ*, Ȕ

50

37.5

1500

40

KȖȌ TPD 08203

50

50

2060

24

08213

50

75

3200

24

08204

50

100

4330

16

08214

50

125

5370

16

08205

*– Ȋșȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȖȚȘȍȏȒȈȔȐ ȗȖ 2 ȔȍȚȘȈ

239


ǷȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ ǫȐȉȒȐȍ șȈȔȖȒȓȍȧȡȐȍșȧ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȖȉȈ șȍȘȐȧ DN-A ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȒȖȔȗȈȒȚȕȖȑ ȒȈȉȍȓȤȕȖȑ ȘȈȏȊȖȌȒȐ. ǵȖȊȣȑ ȌȐȏȈȑȕ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȓȍȋȒȖ ȏȈȊȖȌȐȚȤ Ȑ țȌȈȓȧȚȤ ȗȘȖȊȖȌȈ. ǷȍȘȍȌ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ ȒȓȍȑȒȖȑ ȟȈșȚȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȉȍȌȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȌȍȈȓȤȕȖ ȟȐșȚȖȑ Ȑ șțȝȖȑ.

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȕȍȋȖȘȦȟȐȑ ǷǪǽ ș ȌȖȉȈȊȒȈȔȐ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ Ȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

ȖȚ -10°ǹ ȌȖ +84°ǹ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț DIN 53460

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȖȋȕȦ

ȌȖ +960°ǹ (ȚȍșȚ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ ȗȘȖȊȖȓȖȒȖȑ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚț IEC 695-2-1)

ǾȊȍȚ

șȍȘȣȑ RAL 7030

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȖȊȣȠȍȕȕȣȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȗȘȖȟȕȖșȚȐ Ȑ ȋȐȉȒȖșȚȐ, ȔȖȎȍȚ ȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȘȈȏȕȣȝ țȘȖȊȕȧȝ.

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ ǵȈȏȊȈȕȐȍ

ǹȍȟȍȕȐȍ, ȔȔ2 A

B

ǻȗȈȒȖȊȒȈ

DzȖȌ

C

DN-AS

17,5

23

28

275

24 ȠȚ. ȗȖ 0,5 Ȕ

02181

DN-AM

32

38,5

43

900

24 ȠȚ. ȗȖ 0,5 Ȕ

02182

DN-AL

42,5

48,5

55

1550

14 ȠȚ. ȗȖ 0,5 Ȕ

02183

DzȖȔȗȖȕȍȕȚȣ DzȘȍȗȍȎȕȣȍ ȌȍȚȈȓȐ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȈȒșȍșșțȈȘ ZP1 ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȏȈȒȘȍȗȓȧȚȤ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ Ȑ ȘȈȏȌȍȓȐȚȍȓȐ ȊȕțȚȘȐ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȒȈȕȈȓȈ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȈ ZP1 ȔȖȎȕȖ ȜȐȒșȐȘȖȊȈȚȤ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȒȈȕȈȓ ȔȍȕȤȠȍȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈ ȊȕțȚȘȐ ȒȈȕȈȓȈ ȉȖȓȤȠȍȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈ, ȘȈȏȌȍȓȧȧ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȍ ȞȍȗȐ, ȐȔȍȦȡȐȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ Ȑ\ȐȓȐ ȜțȕȒȞȐȐ

ZP1

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

ZP1

1000

06560

ZP2 ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȒȖȔȗȖȕȍȕȚ ZP2 ȔȖȎȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȗțȚȍȔ ȊșȚȈȊȒȐ Ȋ ȕȍȋȖ ȝȖȔțȚȐȒȈ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗțȟȒȈ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȓ ȉȈȏȍ ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȒȈȕȈȓȈ

240

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ

DzȖȌ

ZP2

500

06561


DzȖȔȗȖȕȍȕȚȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǼȐȒșȈȚȖȘȣ ȒȖȘȖȉȈ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȕȍȑȓȖȕȖȊȣȍ ȜȐȒșȈȚȖȘȣ ȋȖȓțȉȖȋȖ Ȑ ȖȘȈȕȎȍȊȖȋȖ ȞȊȍȚȈ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖ ȜȐȒșȐȘȖȊȈȚȤ ȒȖȘȖȉ Ȓ ȔȖȕȚȈȎȕȖȑ ȗȓȈȚȍ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǸȈȏȔȍȘ

ǬȐȈȔȍȚȘ L

B

C

D

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

E

DUCTAFIX R4

4

25

2

12

4

9

șȐȕȐȑ

1000

06502

DUCTAFIX R6

6,5

29

2

14

6,25

11

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

500

06511

ǴȈȘȒȐȘȖȊȒȈ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȗȍȘȜȖȒȖȘȖȉȈ șȍȘȐȐ Ǻ1

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

Ǭȓȧ ȒȖȘȖȉȈ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

DUCTAMARK 1

Ǻ1

100

07501

ǹțȗȗȖȘȚ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: șțȗȗȖȘȚ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȒȖȘȖȉȈ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

DINBLOCK 3

100

07103

ǼȐȒșȈȚȖȘȣ ȒȈȉȍȓȧ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȜȐȒșȈȚȖȘ ȒȖȘȖȉȈ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȧ ȔȖȕȚȈȎȈ ȗȘȐ ȘȈȏȊȖȌȒȍ ȒȈȉȍȓȧ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

Ǭȓȧ ȒȖȘȖȉȈ

L

Ǫ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

TR1

Ǻ1

91

18

100

05200

TR1-E

Ǻ1-E

89

14

100

05201

241


DzȖȔȗȖȕȍȕȚȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǹȚȧȎȒȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȖȌȈ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: șȚȧȎȒȈ Ȍȓȧ ȗȘȖȊȖȌȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȏȈȎȐȔ ȗȘȖȊȖȌȖȊ. ǷȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȗȖȌ ȞȊȍȚ ȒȖȘȖȉȈ RAL 7030 Ȍȓȧ ȐȌȍȈȓȤȕȖȑ ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȐ.

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

Ǭȓȧ ȒȖȘȖȉȈ

A

Ǫ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ 01022

TR1-N 40-80

Ǻ1

40-60-80

12

100

TR1-N 100-150

T1

100-120-150

12

50

01023

TR1-EN 40-80

T1-E

40-60-80

16

100

01024

TR1-EN 100-150

Ǻ1-E

100-120-150

16

50

01025

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȚȖȘȈ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȉȣșȚȘȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȜȐȒșȈȚȖȘȖȊ DUCTAFIX R4 Ȑ R6 ȐȔȍȦȡȐȑ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ: țȌȖȉȕȈȧ ȘțȟȒȈ Ȑȏ ȗȓȈșȚȐȒȈ ȗȘȖȌȖȓȋȖȊȈȚȣȑ ȈȓȦȔȐȕȐȍȊȣȑ ȒȖȘȗțș Ȍȓȧ ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȜȐȒșȈȚȖȘȖȊ Ȋ ȒȖȘȖȉȍ ȉȖȓȤȠȖȑ ȊȣșȖȚȣ ȊȍȘȝȕȧȧ ȟȈșȚȤ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ ȞȊȍȚț ȜȐȒșȈȚȖȘȈ, ȟȚȖ ȖȉȓȍȋȟȈȍȚ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȦ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

FIXO RT4

1

06500

FIXO RT6

1

06501

ǴȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȕȖȎȕȐȞȣ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȑ ȕȈȉȖȘ șȔȍȕȕȣȝ ȕȈșȈȌȖȒ ȌȍȓȈȍȚ ȕȖȎȕȐȞȣ 4i ȔȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȔ: • ȘȍȏȒȈ Ȑ țȌȈȓȍȕȐȍ ȉȖȒȖȊȖȑ ȟȈșȚȐ ȒȈȕȈȓȈ ȗȖȌ ȏțȉȞȖȔ • ȘȍȏȒȈ ȔȐȕȐ-ȒȈȕȈȓȖȊ • ȘȍȏȒȈ țȋȓȖȊ • ȘȍȏȒȈ ȋȐȉȒȐȝ, ȎȍșȚȒȐȝ Ȑ ȈȘȔȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȚȘțȉ

242

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

4I

1

01037


ǺȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ǷȍȘȜȖȘȈȞȐȧ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȒȖȘȖȉȈ ǹȍȘȐȧ Ǻ1/T1-E/T1-F/T1-EF

ǷȖȓȍȏȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ ȒȖȘȖȉȈ Ǻ1/T1-E/T1-F/T1-EF

DzȈȉȍȓȤ HO7V-U/R/K

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ, ȔȔ

1

1,5

18

15

200

19

14

10

15

340

33

24

17

25

610

57

42

29

15

460

41

32

21

25

820

78

51

35

40

1360

129

94

65

60

1970

188

134

95

80

2680

253

186

129

100

3380

319

235

163

15

680

64

47

33

25

1190

112

83

57

40

2040

192

141

98

60

3080

291

214

148

30

40

60

80

100

125

80

4150

391

288

200

100

5250

495

365

253

120

6300

297

219

152

25

1550

146

108

75

40

2700

255

187

130

60

4140

392

289

200

80

5660

534

393

272

100

7150

674

496

344

120

8630

814

600

416

25

2300

208

160

109

40

3310

312

230

159

60

5140

485

357

247

80

7020

662

487

338

100

8920

842

619

430

150

13570

1280

942

653

75

8298

793

583

404

100

11415

1077

792

549

ǹȍȘȐȧ TD/TPD

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

25 37,5

50

75 125

2,5

ǷȖȓȍȏȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ ȒȖȘȖȉȈ ǺD

DzȈȉȍȓȤ HO7V-U/R/K

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ, ȔȔ 1

1,5

2,5

25

460

43

32

22

37,5

660

62

45

01

50

1490

140

140

11

25

990

93

68

16

37,5

1500

141

103

72

50

2060

194

142

99

75

3200

302

223

154

100

4330

408

298

208

37,5

2330

220

160

110

50

3200

302

220

02

75

4940

466

340

237

100

6650

627

458

319

100

11415

1077

792

549

243


ǺȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ǷȘȐȔȍȘ șȝȍȔȣ șȉȖȘȒȐ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊ ZP1 - ȒȘȍȗȍȎȕȣȑ ȥȓȍȔȍȕȚ ZP2 - ȒȘȍȗȍȎȕȣȑ ȥȓȍȔȍȕȚ ZP2 - ȒȘȍȗȍȎȕȣȑ ȥȓȍȔȍȕȚ Ǻ1 - ȒȖȘȖȉ CL - ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ ȒȈȉȍȓȧ CL - ȌȍȘȎȈȚȍȓȤ ȒȈȉȍȓȧ DUCTAMARK - ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȈ SEP-E - ȗȍȘȍȋȖȘȖȌȒȈ Ǻ1 - ȒȖȘȖȉ Ǻ1-ǭ - ȒȖȘȖȉ ǺD - ȒȖȘȖȉ

DzȓȐȗșȣ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț G

DzȓȐȗșȣ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț OMEGA

244


ǺȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ǿȍȘȚȍȎȐ ǼȐȒșȈȚȖȘ ȒȈȉȍȓȧ ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǸȈȏȔȍȘȣ

DzȖȌ

A

B

C

D

ǹL 40 x 40

35

36

20

05104

ǹL 60 x 40

55

35

20

05105

ǹL 40 x 60

35

56

20

05107

ǹL 60 x 60

54

55

20

05108

ǹL 80 x 60

74

55

20

50

05109

ǹL 100 x 60

94

55

20

50

05110

50

ǹL 120 x 60

114

54

20

ǹL 40 x 80

134

75

20

05113

05111

ǹL 60 x 80

54

75

20

05114

ǹL 80 x 80

74

74

20

50

05124

ǹL 100 x 80

94

75

20

50

05115

ǹL 120 x 80

113

74

20

50

ǹL 60 x 100

54

95

20

05116 05118

ǹL 80 x 100

74

94

20

50

05129

ǹL 100 x 100

93

94

20

50

05119

ǹL 150 x 100

143

94

20

50

05120

ǸȈȏȌȍȓȐȚȍȓȤ ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

ǸȈȏȔȍȘȣ

DzȖȌ

A

B

SEP-E 40

33

23

00856

SEP-E 60

52

23

00857

SEP-E 80

72

23

00858

245


DIN-ȘȍȑȒȐ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȣ DIN-ȘȍȑȒȈ G1 ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȘȍȑȒȐ G-ȚȐȗȈ ǸȍȑȒȐ ȐȔȍȦȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȖ ȞȍȕȚȘț ȖșȕȖȊȈȕȐȧ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

G1

24

02120

DIN-ȘȍȑȒȈ OMEGA 3 ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȘȍȑȒȐ O-ȚȐȗȈ ǸȍȑȒȐ ȐȔȍȦȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȖ ȞȍȕȚȘț ȖșȕȖȊȈȕȐȧ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

Omega 3

40

02135

DIN-ȘȍȑȒȈ OMEGA 3A ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȘȍȑȒȐ O-ȚȐȗȈ ǸȍȑȒȐ ȐȔȍȦȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȖ ȞȍȕȚȘț ȖșȕȖȊȈȕȐȧ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

Omega 3A

20

02145

DIN-ȘȍȑȒȈ C1 ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȘȍȑȒȐ C-ȚȐȗȈ ǸȍȑȒȐ ȐȔȍȦȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȖ ȞȍȕȚȘț ȖșȕȖȊȈȕȐȧ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

246

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

C1

20

02160


DIN-ȘȍȑȒȐ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȣ DIN-ȘȍȑȒȈ G1F ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȘȍȑȒȐ G-ȚȐȗȈ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

G1F

24

02125

DIN-ȘȍȑȒȈ OMEGA 3F ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȘȍȑȒȐ O-ȚȐȗȈ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

Omega 3F

40

02140

DIN-ȘȍȑȒȈ OMEGA 3AF ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȘȍȑȒȐ O-ȚȐȗȈ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

Omega 3AF

20

02150

DIN-ȘȍȑȒȈ C1F ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȘȍȑȒȐ C-ȚȐȗȈ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

C1F

20

02165

247


DIN-ȘȍȑȒȐ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȣ DIN-ȘȍȑȒȈ OMEGA 3B ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȘȍȑȒȐ O-ȚȐȗȈ ǸȍȑȒȐ ȐȔȍȦȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȖ ȞȍȕȚȘț ȖșȕȖȊȈȕȐȧ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

Omega 3B

20

02155

DIN-ȘȍȑȒȈ OMEGA 2F ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȍȘȜȖȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȘȍȑȒȐ O-ȚȐȗȈ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ DIN 50021SS

ǺȐȗ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ

DzȖȌ

Omega 2F

40

02130

ǨȒșȍșșțȈȘȣ DzȘȖȕȠȚȍȑȕ TSL ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ ȔȖȕȚȈȎ ȕȈ ȚȘȐ ȔȖȕȚȈȎȕȣȍ ȚȖȟȒȐ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ DIN1036.

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

H, ȔȔ

ǪȐȕȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

TSL

-

Ǵ6

10

02195

DzȘȖȕȠȚȍȑȕ TST ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȘȍȑȒȐ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȊȣșȖȚț

248

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

H, ȔȔ

ǪȐȕȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

TST 20

20

Ǵ6

10

03120

TST 30

30

Ǵ6

10

03130

TST 50

50

Ǵ6

10

03150


DIN-ȘȍȑȒȐ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȣ DzȘȖȕȠȚȍȑȕ TS ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȘȍȑȒȐ ȗȖȌ țȋȓȖȔ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

H, ȔȔ

ǪȐȕȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

TS

-

Ǵ6

10

02190

DzȓȐȗșȣ FIX KLIP ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȏȈȒȓȈȌȕȣȍ ȒȓȐȗșȣ ȗȖȌ ȗȘȖȜȐȓȤ OMEGA

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ FIX KLIP

ǪȐȕȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

M4

100

03504

M5

100

03505

DzȓȐȗșȣ C KLIP ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȏȈȒȓȈȌȕȣȍ ȒȓȐȗșȣ ȗȖȌ ǹ - ȗȘȖȜȐȓȤ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

C KLIP

ǪȐȕȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

M4

100

03574

M5

100

03575

M6

100

03576

DzȓȐȗșȣ P KLIP ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȏȈȒȓȈȌȕȣȍ ȒȓȐȗșȣ ȗȖȌ G-ȗȘȖȜȐȓȤ

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

P KLIP

ǪȐȕȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

M3-M5

100

03535

M5-M3

100

03553

M4-M6

100

03546

M6-M4

100

03564

ǫȐȓȤȖȚȐȕȈ Ȍȓȧ ȘȍȏȒȐ DIN-ȘȍȍȒ DzȖȌ 209056 ǰșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȘȍȏȒȐ DIN-ȘȍȍȒ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȚȐȗȖȊ : G1, G1F, OMEGA 2F, OMEGA 3, OMEGA 3F, OMEGA 3A, OMEGA 3AF. ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ - 180ȝ110ȝ192 ȔȔ. Ǫȍș - 14Ȓȋ

249


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ

DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍ Ȑȏ ȗȖȓȐȈȔȐȌȈ 6.6 ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ Ȑ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȖȊ. ǻșȓȖȊȐȧ ȔȖȕȚȈȎȈ: Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ Ȋȕȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȑ ȟȍȘȕȣȑ ȞȊȍȚ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ISO 4892, ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖ șȖȝȘȈȕȧȦȚ ȏȈȧȊȓȍȕȕȣȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȉȖȓȍȍ 3 ȓȍȚ ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȖȔ ȊȖȏȌțȝȍ ȗȖȌ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍȔ șȖȓȕȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ Ȑ ǻǼ, ȊȕțȚȘȐ ȗȖȔȍȡȍȕȐȑ ȉȍȓȣȑ ȞȊȍȚ. ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȋȓȈȌȒȐȍ Ȑ ȏȈȒȘțȋȓȍȕȕȣȍ ȒȘȈȧ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȊȍșȚȐ ȉȖȓȍȍ țȌȖȉȕȣȑ Ȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȣȑ ȔȖȕȚȈȎ. • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȔȈșȓȈȔ, ȔȈșȓȖșȖȌȍȘȎȈȡȐȔ ȗȘȖȌțȒȚȈȔ Ȑ ȘȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȧȔ • ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȒȐșȓȖȚȈȔ • țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ țȓȤȚȘȈȜȐȖȓȍȚȖȊȖȔț ȐȏȓțȟȍȕȐȦ (ȟȍȘȕȣȑ ȞȊȍȚ) • ȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ Ȑ ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȚșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ șȖ șȚȈȕȌȈȘȚȖȔ ISO 9001:2008

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

250

ǷȖȋȓȖȡȍȕȐȍ ȊȓȈȋȐ:

2,7% (50% ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȈȧ ȊȓȈȎȕȖșȚȤ)

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȖȚ -40 °ǹ ȌȖ +85 °ǹ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ:

ȖȚ -10°ǹ ȌȖ +60°ǹ

ǴȈȒș. ȌȖȗțșȚȐȔȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȌȖ +110 °ǹ ȕȈ ȒȖȘȖȚȒȖȍ ȊȘȍȔȧ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȐȧ:

+256 °ǹ

ǸȍȑȚȐȕȋ ȋȖȘȦȟȍșȚȐ:

UL 94 ȒȓȈșș V2

ǬȐȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ:

50.000 Ǫ/ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

DzȖȌ

ȀȐȘȐȕȈ ȔȔ

ǬȓȐȕȈ ȔȔ

ǴȐȕȐȔȈȓȤȕȣȑ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ

Ȓȋ

H

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ȉȍșȞȊȍȚȕȣȍ

2,2

75

0,75

15

6,12

60

100

25201

25301

2,5

98

1

21

8,16

80

100

25203

25303

2,5

135

1

10

8,16

80

100

25205

25305

2,6

160

1

40

8,16

80

100

25206

25306

2,6

200

1

52

8,16

80

100

25207

25307

3,6

140

2

35

13,26

130

100

25209

25309

3,6

200

2

50

13,26

130

100

25214

25314

3,6

290

2

80

13,26

130

100

25210

25310

4,5

120

2,5

24

22,44

220

100

25212

25312

4,5

160

2,5

40

22,44

220

100

25211

25311

4,8

178

2

45

22,44

220

100

25213

25313

4,8

200

3

50

22,44

220

100

25215

25315

4,8

250

3

68

22,44

220

100

25216

25316

3,6

370

2

103

13,26

130

100

25208

25308

4,8

290

3,5

79

22,44

220

100

25217

25317

4,8

390

3,5

106

22,44

220

100

25218

25318

4,8

360

3,5

103

22,44

220

100

25219

25319

4,8

430

3,5

115

22,44

220

100

25220

25320

7,8

120

3,5

25

55,08

540

100

25221

25321

7,8

180

3,5

45

55,08

540

100

25223

25323

7,8

240

3,5

63

55,08

540

100

25225

25325

7,8

300

4

80

55,08

540

100

25226

25326

7,8

365

8

100

55,08

540

100

25227

25327

7,8

450

35

130

55,08

540

100

25229

25329

7,8

540

35

158

55,08

540

100

25231

25331

7,8

750

35

200

55,08

540

100

25233

25333

9

780

32

233

71,4

700

100

25234

25334

12,5

225

7,5

57

110

1080

50

25235

25335

12,5

500

30

143

110

1080

50

25237

25337

12,5

720

30

213

110

1080

50

25239

25339

12,5

850

40

255

110

1080

50

25241

25341

12,5

1000

40

302

110

1080

50

25243

25343

ȟȍȘȕȣȍ


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ Ȑȏ ȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑ șȚȈȓȐ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȚȧȎȍȓȣȝ țșȓȖȊȐȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȋȌȍ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȉȖȓȤȠȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȒȖȘȘȖȏȐȐ, ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ Ȑ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȝ ȊȍȡȍșȚȊȈȔ. ǬȈȕȕȣȍ ȒȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ Ȋ șțȌȖșȚȘȖȍȕȐȐ, ȋȖȘȕȖȑ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ, ȕȈ ȕȍȜȚȧȕȣȝ ȗȓȈȚȜȖȘȔȈȝ Ȑ Ȋ ȗȐȡȍȊȖȑ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ. ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȒȐșȓȖȚȈȔ, ȔȈșȓȈȔ, ȎȐȘȈȔ, ȝȐȔȐȒȈȚȈȔ Ȑ ȘȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȧȔ • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȔȖȘșȒȖȑ ȊȖȌȍ, ȈȋȘȍșșȐȊȕȣȔ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧȔ ȈȚȔȖșȜȍȘȣ Ȑ țȓȤȚȘȈȜȐȖȓȍȚȖȊȖȔț ȐȏȓțȟȍȕȐȦ. • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȒȖȘȘȖȏȐȐ • ȊȣșȖȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ ȕȈ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȍ • ȕȍ ȗȖȋȓȖȡȈȦȚ ȊȓȈȋț • ȊȣșȖȒȈȧ șȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ Ȑ ȗȓȈȔȍȕȐ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ǵȍȘȎȈȊȍȦȡȈȧ șȚȈȓȤ

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȖȚ -80 °ǹ ȌȖ +538 °ǹ

ǹȚȈȓȤ

AISI 304

AISI 316

ȀȐȘȐȕȈ ȔȔ

ǬȓȐȕȈ ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

4,6

150

50

27403

4,6

175

50

27404

4,6

240

50

27405

4,6

300

50

27406

4,6

350

30

27407

4,6

400

30

27408

8

150

50

27409

8

175

50

27410

8

240

50

27411

8

300

30

27412

8

350

30

27413

8

400

30

27414

8

500

30

27415

8

600

20

27416

13

200

30

27417

13

240

30

27418

13

300

20

27419

13

350

20

27420

13

400

20

27421

13

500

20

27422

4,6

150

50

27603

4,6

175

50

27604

4,6

240

50

27605

4,6

300

50

27606

4,6

350

30

27607

4,6

400

30

27608

8

150

50

27609

8

175

50

27610

8

240

50

27611

8

300

30

27612

8

350

30

27613

8

400

30

27614

8

500

30

27615

8

600

20

27616

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȝȖȔțȚȖȊ Ȑȏ ȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑ șȚȈȓȐ ȌȖ 7,9ȔȔ DzȖȌ 25407

251


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ ǴȖȘȖȏȖșȚȖȑȒȐȍ Ȑȏ ȗȖȓȐȈȔȐȌȈ 12 ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ Ȑ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȋȕȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȑ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȗȓȖșȒȐȑ ȏȈȔȖȒ ș șȐșȚȍȔȖȑ ȊȕȍȠȕȐȝ ȏțȉȖȊ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȗȖȌȊȍȠȍȕȕȣȝ ȓȐȕȐȑ, ȗȖȏȊȖȓȧȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȐȏȖȓȧȞȐȐ. • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ țȓȤȚȘȈȜȐȖȓȍȚȖȊȖȔț ȐȏȓțȟȍȕȐȦ. ǰȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ Ȑȏ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȋȖ șȖșȚȈȊȈ, Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ISO 4892, ȟȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȊȣȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȏȈȧȊȓȍȕȕȣȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȉȖȓȍȍ 10 ȓȍȚ ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȖȔ ȊȖȏȌțȝȍ ȗȖȌ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍȔ șȖȓȕȍȟȕȖȋȖ șȊȍȚȈ Ȑ ǻǼ. • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȔȈșȓȈȔ, ȔȈșȓȖșȖȌȍȘȎȈȡȐȔ ȗȘȖȌțȒȚȈȔ Ȑ ȘȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȧȔ • ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȒȐșȓȖȚȈȔ • ȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ Ȑ ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȚșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ șȖ șȚȈȕȌȈȘȚȖȔ ISO 9001:2008

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ǷȖȓȐȈȔȐȌ 12

ǷȖȋȓȖȡȍȕȐȍ ȊȓȈȋȐ:

<1%

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȖȚ -45 °ǹ ȌȖ +85°ǹ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ:

ȖȚ -30°ǹ ȌȖ +60°ǹ

ǴȈȒș. ȌȖȗțșȚȐȔȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȌȖ +120 °ǹ ȕȈ ȒȖȘȖȚȒȖȍ ȊȘȍȔȧ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȐȧ:

+186 °ǹ

ǸȍȑȚȐȕȋ ȋȖȘȦȟȍșȚȐ:

UL 94 ȒȓȈșș HB

ǬȐȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ:

28.000 Ǫ/ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǯȈȡȍȓȒȈ

6

115

6

180

6

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ, ȔȔ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ ȟȍȘȕȣȍ

280

100

26449

280

100

26450

25

280

100

26452

100

25

280

100

26454

10

27

36,72

390

100

26447

ǶȌȐȕȈȘȕȈȧ

15

40

36,72

390

100

26451

265

ǬȊȖȑȕȈȧ

30

60

54

540

100

26453

9

300

ǬȊȖȑȕȈȧ

30

80

54

540

100

26448

9

360

ǬȊȖȑȕȈȧ

30

93

54

540

100

26455

9

510

ǬȊȖȑȕȈȧ

70

140

54

540

100

26456

9

760

ǬȊȖȑȕȈȧ

70

220

54

540

100

26457

ǴȐȕ.

ǴȈȒș.

Ȓȋ

H

ǶȌȐȕȈȘȕȈȧ

5

25

25

ǶȌȐȕȈȘȕȈȧ

9

45

25

290

ǶȌȐȕȈȘȕȈȧ

20

78

6

360

ǶȌȐȕȈȘȕȈȧ

20

9

132

ǶȌȐȕȈȘȕȈȧ

9

180

9

ǹȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȍ Ȑȏ ȗȖȓȐȈȔȐȌȈ 6.6 ǾȊȍȚȕȣȍ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȗȖȌȝȖȌȧȚ Ȍȓȧ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ.

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǷȖȋȓȖȡȍȕȐȍ ȊȓȈȋȐ:

2,7% (50% ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȈȧ ȊȓȈȎȕȖșȚȤ)

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȖȚ -40 °ǹ ȌȖ +85 °ǹ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȔȖȕȚȈȎȈ:

ȖȚ -10°ǹ ȌȖ +60°ǹ

ǴȈȒș. ȌȖȗțșȚȐȔȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ:

ȌȖ +110 °ǹ ȕȈ ȒȖȘȖȚȒȖȍ ȊȘȍȔȧ

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȘȈșȗȓȈȊȓȍȕȐȧ:

+256 °ǹ

ǸȍȑȚȐȕȋ ȋȖȘȦȟȍșȚȐ:

UL 94 ȒȓȈșș V2

ǬȐȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ:

50.000 Ǫ/ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

252

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ, ȔȔ ȔȐȕȐȔ.

ȔȈȒșȐȔ.

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ Ȓȋ

H

ǻȗȈȒ. ȠȚ.

DzȖȌ ȒȘȈșȕȣȑ RAL 3000

DzȖȌ ȎȍȓȚȣȑ RAL 1021

DzȖȌ ȏȍȓȍȕȣȑ RAL 6032

DzȖȌ șȐȕȐȑ RAL 5010

2,5

98

1

21

8,16

80

100

25203ǹR

25203ǹG

25203ǹV

25203ǹB

3,6

140

2

35

13,26

130

100

25209ǹR

25209ǹG

25209ǹV

25209ǹB

3,6

200

2

50

13,26

130

100

25214ǹR

25214ǹG

25214ǹV

25214ǹB

4,8

200

3

50

22,44

220

100

25215ǹR

25215ǹG

25215ǹV

25215ǹB

4,8

290

3,5

79

22,44

220

100

25217R

25217G

25217V

25217B


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ ǹ ȗȓȖșȒȐȔ ȏȈȔȒȖȔ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ țȓȤȚȘȈȜȐȖȓȍȚȖȊȖȔț ȐȏȓțȟȍȕȐȦ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ș ISO 4892, ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖ șȖȝȘȈȕȧȦȚ ȏȈȧȊȓȍȕȕȣȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȉȖȓȍȍ 3 ȓȍȚ. • ȗȓȖșȒȐȑ ȏȈȔȖȒ ș șȐșȚȍȔȖȑ ȊȕȍȠȕȐȝ ȏțȉȖȊ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȗȖȌȊȍȠȍȕȕȣȝ ȓȐȕȐȑ, ȗȖȏȊȖȓȧȧ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ ȐȏȖȓȧȞȐȐ.

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǯȈȡȍȓȒȈ

9

200

9

290

9

380

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ ȟȍȘȕȣȍ

360

100

26501

540

100

26502

540

100

26503

ǴȐȕ. ȌȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ, ȔȔ

ǴȈȒș. ȌȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ, ȔȔ

Ȓȋ

H

ȖȌȐȕȈȘȕȈȧ

15

40

36,72

ȌȊȖȑȕȈȧ

25

70

55,08

ȌȊȖȑȕȈȧ

25

100

55,08

ǴȕȖȋȖȘȈȏȖȊȣȍ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐȌȍȈȓȤȕȖ ȗȖȌȝȖȌȧȚ Ȍȓȧ ȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ț.ȍ. ȍșȓȐ Ȋ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȌȖȉȈȊȓȧȚȤ ȐȓȐ țȌȈȓȧȚȤ ȗȘȖȊȖȌȈ.

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

7,5

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ ǴȐȕ., ȔȔ

ǴȈȒș., ȔȔ

Ȓȋ

200

6

50

22

7,5

250

6

65

7,5

350

6

100

ǻȗȈȒȖȊȒȈ ȠȚ.

ǾȊȍȚ, ȒȖȌ ǩȍȏȞȊȍȚȕȣȑ

ǿȍȘȕȣȑ

100

25250

25350

22

100

25252

25352

22

100

25254

25354

ǻșȚȖȑȟȐȊȣȍ Ȓ ȊȣșȖȒȐȔ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȔ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: Ȋ șȖșȚȈȊ ȝȖȔțȚȖȊ ȊȊȍȌȍȕȣ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȌȖȉȈȊȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȝȖȔțȚȈȔ șȖȝȘȈȕȧȚȤ șȊȖȐ șȊȖȑșȚȊȈ ȌȈȎȍ ȗȘȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍ ȌȖ 145 °ǹ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȗȘȖȔȍȎțȚȒȈ ȊȘȍȔȍȕȐ.

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

2,5

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ǴȐȕ., ȔȔ

ǴȈȒș., ȔȔ

Ȓȋ

H

98

1

21

8,16

80

3,6

140

2

35

13,26

3,6

200

2

50

13,26

4,8

200

3

50

4,8

290

3,5

7,8

365

8

ǻȗȈȒ., ȠȚ.

DzȖȌ ǯȍȓȍȕȣȍ

ǿȍȘȕȣȍ

100

25203CT

25303CT

130

100

25209CT

25309CT

130

100

25214CT

25314CT

22,44

220

100

25215CT

25315CT

79

22,44

220

100

25217T

25317T

100

55,08

540

100

25227T

25327T

253


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ ǹ ȖșȕȖȊȈȕȐȍȔ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȓ ȗȈȕȍȓȧȔ ȚȖȓȡȐȕȖȑ ȌȖ 3 ȔȔ.

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ, ȔȔ

ǺȖȓȡȐȕȈ ȗȈȕȍȓȐ, ȔȔ

ǴȐȕ., ȔȔ

3,5

150

5,2

2,7

1,5

38

13

100

252155-M

4,8

200

6,3

3

2

50

22

100

252205-M

ǴȈȒș., ȔȔ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ, Ȓȋ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

ǹ ȔȖȕȚȈȎȕȣȔ ȖȚȊȍȘșȚȐȍȔ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȝȖȔțȚȣ ș ȒȘȍȗȍȎȕȣȔȐ ȖȚȊȍȘșȚȐȧȔȐ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȊȐȕȚȖȊ ȐȓȐ ȉȖȓȚȖȊ.

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

3,6 4,8

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ ȔȔ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

DzȘȍȗȍȎȕȖȍ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

130

4,5

100

252150-I

220

5,2

100

252200-S

55

540

6,5

100

252200-H

55

540

6,5

100

252300-H

55

540

6,5

100

252380-H

ǴȐȕ., ȔȔ

ǴȈȒș., ȔȔ

Ȓȋ

H

150

1,5

32

13

200

3,5

50

22

7,8

200

4

44

7,8

300

4

75

7,8

380

4

104

DzȖȌ

ǴȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȝȖȔțȚȣ ș ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȖȑ ȚȈȉȓȐȟȒȖȑ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȉȣșȚȘȖȑ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ. ȗȖȗȍȘȍȟȕȈȧ ȚȈȉȓȐȟȒȈ ȘȈșșȗȖȓȖȎȍȕȈ ȗȖȌ ȏȈȔȒȖȔ ȝȖȔțȚȈ

254

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

2,5

100

8

2,5

200

8

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ, ȔȔ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ǴȐȕ.

ǴȈȒș.

Ȓȋ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

25,4

6

20

8,16

100

252100-M

25,4

5

50

8,16

100

252200-M


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǴȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȝȖȔțȚȣ ș ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȖȑ ȚȈȉȓȐȟȒȖȑ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȉȣșȚȘȖȑ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ȗȖȗȍȘȍȟȕȈȧ ȚȈȉȓȐȟȒȈ ȘȈșșȗȖȓȖȎȍȕȈ ȕȈȌ ȏȈȔȒȖȔ ȝȖȔțȚȈ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

ǴȐȕ., ȔȔ

ǴȈȒș., ȔȔ

Ȓȋ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

2,5

110

9,1

20,4

1

20

8,16

100

252110-M

2,5

210

9,1

20,4

1

52

8,16

100

252210-M

ǴȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȝȖȔțȚȣ ș ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȖȑ ȚȈȉȓȐȟȒȖȑ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȉȣșȚȘȖȑ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ȗȘȖȌȖȓȤȕȈȧ ȚȈȉȓȐȟȒȈ ȘȈșșȗȖȓȖȎȍȕȈ ȗȖȌ ȏȈȔȒȖȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȝȊȈȚȈ

ǹȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȦ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

ǴȐȕ., ȔȔ

ǴȈȒș., ȔȔ

Ȓȋ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

4,8

190

28

13

10

48

22

100

252190-M

4,8

270

28

13

10

68

22

100

252270-M

ǴȖȕȚȈȎȕȣȍ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȝȖȔțȚȖȊ ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 2,2 ȌȖ 4,8 ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

160

90

232

1

29011B

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȝȖȔțȚȖȊ ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 2,2 ȌȖ 4,8 ȔȔ ș ȜțȕȒȞȐȍȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȚȘȍȏȈȕȐȧ "ȝȊȖșȚȐȒȈ"

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

160

130

310

1

25401

255


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ ș ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȔ ȔȍȝȈȕȐȏȔȖȔ Ȑ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȔ ȒȖȘȗțșȖȔ, ș ȜțȕȒȞȐȍȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȚȘȍȏȈȕȐȧ "ȝȊȖșȚȐȒȈ" Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȝȖȔțȚȖȊ ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 2,2 ȌȖ 4,8 ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

170

140

220

1

25403

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ ș ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȔ ȔȍȝȈȕȐȏȔȖȔ Ȑ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȔ ȒȖȘȗțșȖȔ, ș ȜțȕȒȞȐȍȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȚȘȍȏȈȕȐȧ "ȝȊȖșȚȐȒȈ" Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȝȖȔțȚȖȊ ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 4,8 ȌȖ 7,8 ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

170

140

220

1

25404 HD

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȝȖȔțȚȖȊ ș ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 4,8 ȌȖ 9 ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

190

110

290

1

25400

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȝȖȔțȚȖȊ ș ȠȐȘȐȕȖȑ ȖȚ 7,8 ȌȖ 12,5 ȔȔ ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȍ șȚȍȗȍȕȐ ȕȈȚȧȎȍȕȐȧ ȝȖȔțȚȖȊ.

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

220

90

330

1

25405

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ ș ȜțȕȒȞȐȍȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȚȘȍȏȈȕȐȧ "ȝȊȖșȚȐȒȈ" Ȍȓȧ șȚȧȎȒȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȑȏ ȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑ șȚȈȓȐ ȠȐȘȐȕȖȑ ȌȖ 7,8 ȔȔ ǪȖȏȔȖȎȕȖ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȍ șȚȍȗȍȕȐ ȕȈȚȧȎȍȕȐȧ ȝȖȔțȚȖȊ ȖȚ 31 Ȓȋ ȌȖ 65 Ȓȋ.

256

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǪȣșȖȚȈ, ȔȔ

Ǫȍș, ȋȘ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

175

1400

340

1

25407


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǨȒșȍșșțȈȘȣ ǩȈȏȈ ȌȦȉȍȓȤȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȋȐȗșȖȒȈȘȚȖȕț ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

D

DzȖȌ

A

B

C

10

37

6,5

9,7

100

25458

10

37

13

9,7

100

25459

ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B

C

D

9,4

5

13,7

17,6

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

21041301

ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ ș ȋȓȈȏȒȖȔ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

DzȖȌ

ȀȐȘȐȕȈ ȝȖȔțȚȈ, ȔȔ

A

B

C

F

H

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ȉȍșȞȊȍȚȕȣȑ

ȟȍȘȕȣȑ

4,8

10

19

4,1

5

6

100

25460

25461

ǶșȕȖȊȈȕȐȍ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

DzȖȌ

ȀȐȘȐȕȈ ȝȖȔțȚȈ, ȔȔ

A

B

C

F

H

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ȉȍșȞȊȍȚȕȣȑ

ȟȍȘȕȣȑ

5

9,5

15

3,5

5

7

100

25498

25499

9

14,6

22,5

5

9,3

11

100

25496

25497

257


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ ș ȒȘȍȗȍȎȕȣȔ ȕȈȉȖȘȖȔ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B

C

D

9,4

5

13,7

17,6

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

21041303

ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȌȊțȝ ȝȖȔțȚȖȊ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȌȊțȝ ȝȖȔțȚȖȊ. ǷȖȏȊȖȓȧȍȚ ȏȈȜȐȒșȐȘȖȊȈȚȤ ȒȈȉȍȓȤ ȕȈ ȚȘțȉȍ. ǹȊȧȏȤ ȌȊțȝ ȝȖȔțȚȖȊ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ ȉȖȓȤȠȖȍ ȗȘȧȔȖțȋȖȓȤȕȖȍ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ. ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B

C

9,0

9,5

14

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

21041302

ǬȍȘȎȈȚȍȓȤ ȌȦȉȍȓȤȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ, ȔȔ

A

B

C

D

H

F

6,2

10

10,6

8,1

3,2

8

7,1

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

2104300

ǯȈȔȖȒ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȒȈȉȍȓȧ Ȑ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȋ ȗțȟȖȒ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

258

ǪȣșȖȚȈ (Ǩ), ȔȔ

ǴȐȕ. - ȔȈȒș. ȌȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

22,9

5,1 - 7,6

26,2 30,5 34,5 39,4

DzȖȌ ȉȍșȞȊȍȚȕȣȑ

ȟȍȘȕȣȑ

100

21043105

21043106

7,6 - 10,2

100

21043108

21043109

10,2 - 12,7

100

21043111

21043112

13,5 - 16,0

100

21043113

21043114

17,8 - 20,3

100

21043115

21043116


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǴȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȈȧ ȚȈȉȓȐȟȒȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗțȟȒȖȊ Ȑ ȒȈȉȍȓȧ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǺȐȗ Ǩ

ǺȐȗ B

ǺȐȗ C

ǺȐȗ D

ǺȐȗ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȚȊȍȘșȚȐȧ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ȒȖȌ

B

26,4

16,2

5,2

100

2104291

C

40,3

20,5

5,1

100

2104292

A

60,5

25,2

4,9

100

2104293

D

59,9

49,9

4,9

100

2104294

DzȓȐȗșȈ șȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ Ȍȓȧ ȒȘțȋȓȖȋȖ ȒȈȉȍȓȧ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȉȍȏȖȗȈșȕȈȧ ȜȐȒșȈȞȐȧ ȒȘțȋȓȖȋȖ ȒȈȉȍȓȧ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ȉȍȏ ȊȐȕȚȖȊ Ȑ ȉȖȓȚȖȊ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ ȒȓȐȗșȣ, ȔȔ

A

B

C

19ȝ19

10

5

4,9

19ȝ19

10

5

26ȝ26

12,3

12

26ȝ26

12,3

12

26ȝ26

16

15

26ȝ26

16

15

18

DzȖȌ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ȉȍșȞȊȍȚȕȣȑ

ȟȍȘȕȣȑ

100

25430

25431

4,9

100

25430-3MV

-

12

100

25432

25433

12

100

25432-3MV

-

18

100

25436

25439

100

25436-3MV

-

DzȓȐȗșȈ șȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ Ȍȓȧ ȗȓȖșȒȖȋȖ ȒȈȉȍȓȧ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȉȍȏȖȗȈșȕȈȧ ȜȐȒșȈȞȐȧ ȗȓȖșȒȖȋȖ ȒȈȉȍȓȧ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ȉȍȏ ȊȐȕȚȖȊ Ȑ ȉȖȓȚȖȊ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

9,6

100

2AFC-20

9,6

100

2AFC-25

9,6

50

2AFC-30

A

B

C

20

26

25

26

30

26

259


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȝȖȔțȚȣ, ȈȒșȍșșțȈȘȣ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ǴȖȕȚȈȎȕȈȧ ȉȈȏȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: Ǩǩǹ ȗȓȈșȚȐȒ

ǺȐȗ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ ȝȖȔțȚȈ, ȔȔ

A

B

C

F

H

3,6

19

19

4,2

4

5

4,8

27

27

4,2

6

3,6

19

19

4,2

ǩȈȏȈ ȗȘȖșȚȈȧ ǹȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ ǹȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ (șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȑ ȈȒȘȐȓȖȊȣȑ șȖșȚȈȊ)

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ ȉȍșȞȊȍȚȕȣȑ

ȟȍȘȕȣȑ

100

25421

25423

7,4

100

25422

25424

4

5

100

25426

25428

4,8

27

27

4,2

6

7,4

100

25427

25429

3,6

19

19

4,2

4

5

100

25426-3ǴV

25428-3ǴV

4,8

27

27

4,2

6

7,4

100

25427-3ǴV

25429-3ǴV

ǴȖȕȚȈȎȕȈȧ ȉȈȏȈ Ȍȓȧ ȌȊțȝ ȝȖȔțȚȖȊ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: Ȍȓȧ ȜȐȒșȈȞȐȐ ȌȊțȝ ȝȖȔțȚȖȊ Ȓ ȗȓȖșȒȖșȚȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: Ǩǩǹ ȗȓȈșȚȐȒ

ǺȐȗ

ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

DzȖȌ

ȀȐȘȐȕȈ ȝȖȔțȚȈ, ȔȔ

A

B

C

F

H

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ȉȍșȞȊȍȚȕȣȑ

ȟȍȘȕȣȑ

3,6

19

19

4,1

4

5

100

25466

25468

4,8

27

27

4,8

6

6,5

100

25472

25474

3,6

19

19

4,1

4

5

100

25467

25469

ǩȈȏȈ ȗȘȖșȚȈȧ ǹȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ ǹȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ (șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȑ ȈȒȘȐȓȖȊȣȑ șȖșȚȈȊ)

4,8

27

27

4,8

6

6,5

100

25473

25475

3,6

19

19

4,1

4

5

100

25467-3MV

25469-3MV

4,8

27

27

4,8

6

6,5

100

25473-3MV

25475-3MV

ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȒȓȍȍȊȣȝ șȖșȚȈȊȖȊ, ȔȖȕȚȈȎȕȣȝ ȉȈȏ Ȍȓȧ ȝȖȔțȚȖȊ ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ

ǭȌ. ȐȏȔȍȘȍȕȐȧ

ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȑ

ǨȒȘȐȓȖȊȣȑ

ǷȓȖȚȕȖșȚȤ

Ȓȋ/Ȕ3

67

320

ǹȚȈȚȐȟȍșȒȈȧ ȕȈȋȘțȏȒȐ ȕȈ ȈȌȋȍȏȐȦ (ȗȘȐȓȐȗȈȕȐȍ) (500 ȟȈșȖȊ)*

Ȓȋ/șȔ2

0,65

0,3

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔȣȍ ȊȍșȖȊȣȍ ȕȈȋȘțȏȒȐ*

ȋȘ/șȔ2

32

15

ǬȐȕȈȔȐȟȍșȒȐȍ ȕȈȋȘțȏȒȐ ȕȈ ȈȌȋȍȏȐȦ *

Ȓȋ/șȔ2

4,1

8

ǻșȐȓȐȍ ȕȈ ȘȈȏȘȣȊ

Ȓȋ/șȔ2

>8

>20

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

°ǹ

-20/50

-40/120

ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ țșȚȈȕȖȊȒȐ

°ǹ

15/40

15/40

ǫȖȚȖȊȕȖșȚȤ Ȓ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ

-

ǹȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȔȖȕȚȈȎȈ

ǹȗțșȚȧ 24 ȟȈșȈ ȗȖșȓȍ ȔȖȕȚȈȎȈ

*ǿȐșȚȈȧ ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȈȧ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȈȧ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ

260


DzȈȉȍȓȤȕȈȧ ȖȗȓȍȚȒȈ

DzȈȉȍȓȤȕȈȧ ȖȗȓȍȚȒȈ ǰȏ ȗȖȓȐȥȚȐȓȍȕȈ SPIRALITE – țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȣȑ ȊȐȚȖȑ ȎȋțȚ c

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: 4 ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȥȚȐȓȍȕȈ ȉȍȏ ȌȖȉȈȊȖȒ, ȚȐȗ Ǹ - ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȋȖ ȞȊȍȚȈ 4 ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȥȚȐȓȍȕȈ ȗȘȍȗȧȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȋȖȘȍȕȐȦ, ȚȐȗȈ ǸǨ - ȉȍȓȖȋȖ ȞȊȍȚȈ dzȍȋȒȐ Ȋ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȐ: ȕȍȏȈȔȍȕȐȔȣ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȏȈȡȐȚȣ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ȓȦȉȖȋȖ ȌȐȈȔȍȚȘȈ ǴȖȋțȚ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤșȧ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȋȐȉȒȐȝ șȖȍȌȐȕȍȕȐȑ

ǵȈȏȊȈȕȐȍ

ǬȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

ǹ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ.

DzȖȌ

P1

3

5

50

00961

P2

6

8

25

00962

P3

10

12

25

00963

P4

12

12

20

00964

PA1

3

5

50

00981

PA2

6

8

25

00982

PA3

10

12

25

00983

PA4

12

12

20

00984

ǰȏ ȗȖȓȐȥșȚȍȘȈ Ȑ ȗȖȓȐȈȔȐȌȈ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: 4 ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȥȚȐȓȍȕȈ ȉȍȏ ȌȖȉȈȊȖȒ, ȚȐȗ Ǹ 4 ȚȐȗȖȘȈȏȔȍȘȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȥȚȐȓȍȕȈ ȗȘȍȗȧȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȋȖȘȍȕȐȦ, ȚȐȗȈ ǸǨ dzȍȋȒȐ Ȋ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȐ: ǵȍȏȈȔȍȕȐȔȣ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȏȈȡȐȚȣ ȗțȟȒȖȊ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ȓȦȉȖȋȖ ȌȐȈȔȍȚȘȈ. ǴȖȋțȚ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤșȧ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȋȐȉȒȐȝ șȖȍȌȐȕȍȕȐȑ.

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȌȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȌȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, Ȕ

DzȖȌ ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6

DzȖȌ ȗȖȓȐȥșȚȍȘ

3

6

200

GTRPA-03

GTRVO-03

4

8

200

GTRPA-04

GTRVO-04

5

10

100

GTRPA-05

GTRVO-05

6

12

100

GTRPA-06

GTRVO-06

8

16

100

GTRPA-08

GTRVO-08

10

20

100

GTRPA-10

GTRVO-10

12

24

100

GTRPA-12

GTRVO-12

15

30

100

GTRPA-15

GTRVO-15

20

40

50

GTRPA-20

GTRVO-20

25

50

50

GTRPA-25

GTRVO-25

30

60

50

GTRPA-30

GTRVO-30

40

80

50

GTRPA-40

GTRVO-40

50

100

50

GTRPA-50

GTRVO-50

261


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ș ȖȚȊȍȘșȚȐȍȔ ȗȖȌ ȊȐȕȚ Ȑ ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ

DzȘȈșȕȣȑ

ǹȐȕȐȑ

ǮȍȓȚȣȑ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,25-1,5

2,4

5,7

1,85

18,5

100

2A2P

0,25-1,5

3,6

5,7

1,85

18,5

100

2A3P

0,25-1,5

4,2

6,5

1,85

20,5

100

2A4P

0,25-1,5

5,2

8

1,85

22

100

2A5P

0,25-1,5

6,2

11

1,85

25

100

2A6P

0,25-1,5

8,2

11

1,85

25

100

2A8P

0,25-1,5

10,2

13

1,85

28,5

100

2A10P

1,5-2,5

3,7

6,4

2,4

21,5

100

2B3P

1,5-2,5

4,2

6,4

2,4

21,5

100

2B4P

1,5-2,5

5,2

8,8

2,4

23

100

2B5P

1,5-2,5

6,2

9,4

2,4

24

100

2B6P

1,5-2,5

8,2

13

2,4

28,5

100

2B8P

1,5-2,5

10,2

13

2,4

28,5

100

2B10P

2,5-6

4,2

9,9

3,6

27

50

2C4P

2,5-6

5,2

9,9

3,6

27

50

2C5P

2,5-6

6,2

9,9

3,6

27

50

2C6P

2,5-6

8,2

13,8

3,6

31

50

2C8P

2,5-6

10,2

13,8

3,6

31

50

2C10P

2,5-6

12,2

18

3,6

38

50

2C12P

ǪȐȓȖȟȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

B 135 L/P ǾȊȍȚ

DzȘȈșȕȣȑ

ǹȐȕȐȑ

ǮȍȓȚȣȑ

262

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

S

P

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,25-1,5

3

4,8

1,85

20

100

2A13P

0,25-1,5

3,5

5,9

1,85

18,5

100

2A135P

0,25-1,5

3,5

7,8

1,85

19,5

100

2A135GP

0,25-1,5

3,5

6,5

1,85

19

100

2A135SP

0,25-1,5

4,1

6,6

1,85

21

100

2A14P

0,25-1,5

5,2

8,5

1,85

21

100

2A15P

0,25-1,5

6,2

10,5

1,85

25

100

2A16P

1,5-2,5

3

5,5

2,4

21,5

100

2B13P

1,5-1,5

3,5

6,3

2,4

21,5

100

2B135P

1,5-2,5

3,5

6,3

2,4

24

100

2B135LP

1,5-2,5

4,1

6

2,4

21,4

100

2B14P

1,5-2,5

5,2

9

2,4

23

100

2B15P

1,5-2,5

6,2

10,5

2,4

25

100

2B16P

1,5-2,5

8,2

12

2,4

28

100

2B18P

1,5-2,5

10,2

13

2,4

29

50

2B110P

2,5-6

4,3

7,5

3,6

27

50

2C14P

2,5-6

5,2

10

3,6

28

50

2C15P

2,5-6

6,4

13

3,6

29

50

2C16P

2,5-6

8,5

13

3,6

31

50

2C18P

2,5-6

10,5

15

3,6

31

50

2C110P

2,5-6

12,2

18

3,6

38

50

2C112P


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǷȓȖșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ "ȘȖȏȍȚȒȈ" ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ

DzȘȈșȕȣȑ

ǹȐȕȐȑ

ǮȍȓȚȣȑ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

1,8

18

100

2A00P

1,8

18,5

100

2A01P

7,8

1,8

19,5

100

2A02P

5,2x0,8

7,8

1,8

19,5

100

2A03P

2,8x0,5

6

1,8

18

100

2A04P

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

B

C

0,25-1,5

2,8x0,8

6

0,25-1,5

4,8x0,8

6

0,25-1,5

6,3x0,8

0,25-1,5 0,25-1,5 0,25-1,5

4,8x0,5

6

1,8

18,5

100

2A05P

1,5-2,5

2,8x0,8

6

2,3

20

100

2B00P

1,5-2,5

4,8x0,8

6

2,3

20

100

2B01P

1,5-2,5

6,3x0,8

7,8

2,3

20,5

100

2B02P

1,5-2,5

5,2x0,8

7,8

2,3

20,5

100

2B03P

1,5-2,5

2,8x0,5

6

2,3

20

100

2B04P

1,5-2,5

4,8x0,5

6

2,3

20

100

2B05P

2,5-6

4,8x0,8

6

3,4

25

50

2C01P

2,5-6

6,3x0,8

7,8

3,4

25

50

2C02P

2,5-6

9,9x1,1

12,5

3,4

28,5

50

2C09P

ǷȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȗȓȖșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ "ȘȖȏȍȚȒȈ" ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ

DzȘȈșȕȣȑ

ǹȐȕȐȑ

ǮȍȓȚȣȑ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,25-1,5

2,8x0,8

6

1,8

18,5

100

2A00TP

0,25-1,5

4,8x0,8

6

1,8

18,5

100

2A01TP

0,25-1,5

6,3x0,8

7,8

1,8

20,5

100

2A02TP

0,25-1,5

2,8x0,5

6

1,8

18,5

100

2A04TP

0,25-1,5

4,8x0,5

6

1,8

20,5

100

2A05TP

1,5-2,5

2,8x0,8

6

2,3

20,5

100

2B00TP

1,5-2,5

4,8x0,8

6

2,3

18,5

100

2B01TP

1,5-2,5

6,3x0,8

7,8

2,3

22

100

2B02TP

1,5-2,5

4,8x0,5

6

2,3

20,5

100

2B05TP

2,5-6

6,3x0,8

7,8

3,4

26

50

2C02TP

ǰȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȗȓȖșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ (șȔȍȠȈȕȕȣȍ) ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȘȈșȕȣȑ ǹȐȕȐȑ ǮȍȓȚȣȑ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

A

B

0,25-1,5

6,3x0,8

7,8

1,8

22,2

50

2A30P

1,5-2,5

6,3x0,8

8

2,3

22,2

50

2B30P

2,5-6

6,3x0,8

8

3,6

27

50

2C30P

263


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǾȐȓȐȕȌȘȐȟȍșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ (ȘȖȏȍȚȒȈ) ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǾȊȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȘȈșȕȣȑ

0,25-1,5

4

8,5

1,8

25

50

2A69P

ǹȐȕȐȑ

1,5-2,5

5

8,5

2,3

25

50

2B69P

ǮȍȓȚȣȑ

2,5-6

5

12

3,6

25

50

2C69P

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

ǾȐȓȐȕȌȘȐȟȍșȒȐȍ ȠȚȣȘȍȊȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ (ȊȐȓȒȈ) ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

ǾȊȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȘȈșȕȣȑ

0,25-1,5

4

8,7

1,8

20

100

2A96P

ǹȐȕȐȑ

1,5-2,5

5

8,7

2,3

20

100

2B96P

ǮȍȓȚȣȑ

2,5-6

5

12

3,6

24

50

2C96P

A

B

C

L

DzȖȌ

ǹȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȘȈșȕȣȑ ǹȐȕȐȑ ǮȍȓȚȣȑ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

B

C

L

0,25-1,5

5

1,8

21,5

100

2A20P

1,5-2,5

5,5

2,4

23

100

2B20P

2,5-6

6

3,6

27

50

2C20P

ǷȖȓȕȖșȚȤȦ ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȗȓȖșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ (ȊȐȓȒȈ) ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

264

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǾȊȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȘȈșȕȣȑ

0,25-1,5

6,3x0,8

7,8

1,8

20,5

50

2A22TP

ǹȐȕȐȑ

1,5-2,5

6,3x0,8

7,8

2,3

20,5

50

2B22TP

ǮȍȓȚȣȑ

2,5-6

6,3x0,8

7,8

3,4

25

50

2C22TP

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǷȓȖșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ (ȊȐȓȒȈ) ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ DzȘȈșȕȣȑ ǹȐȕȐȑ ǮȍȓȚȣȑ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,25-1,5

6,3x0,8

8

1,8

21

100

2A22P

0,25-1,5

4,8x0,8

8

1,8

21

100

2A32P

1,5-2,5

6,3x0,8

8

2,3

21

100

2B22P

1,5-2,5

4,8x0,8

8

2,3

21

100

2B32P

2,5-6

6,3x0,8

8

3,6

25

50

2C22P

DzȘțȋȓȣȍ ȠȚȣȘȍȊȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ DzȘȈșȕȣȑ ǹȐȕȐȑ ǮȍȓȚȣȑ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

1,7

9

1,8

20,5

100

2A1CP

1,7

11,5

1,8

22,5

100

2A1P

1,8

7

2,3

19

100

2B1CP

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

0,25-1,5 0,25-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5

1,8

11

2,3

22

100

2B1P

2,5-6

2,6

13

3,6

27,5

50

2C1P

ǷȓȖșȒȐȍ ȠȚȣȘȍȊȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: șȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȐȑ ǷǪǽ

ǾȊȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ L

DzȖȌ

B

0,25-1,5

3

12

1,8

22

100

2A11P

0,25-1,5

3

9

1,8

22

100

2A11CP

0,25-1,5

2,5

17

1,8

28

100

2A11LP

1,5-2,5

3

12

2,3

24,5

100

2B11P

ǹȐȕȐȑ

1,5-2,5

2,5

17

2,3

28

100

2B11LP

2,5-6

3,9

9

3,6

25

50

2C11CP

ǮȍȓȚȣȑ

2,5-6

3,9

13

3,6

30

50

2C11P

DzȘȈșȕȣȑ

C

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

A

265


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ-ȋȐȓȤȏȣ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȓțȎȍȕȈȧ ȔȍȌȤ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȗȖȓȐȗȘȖȗȐȓȍȕ, ȉȍȏ ȋȈȓȖȋȍȕȖȊ ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: ȖȚ -10 °C ȌȖ +105 °C, ȔȈȒș. +120 ° ǹ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ǹȚȈȕȌȈȘȚ: DIN 46228/4 - DIN 47002 Ȍȓȧ ȐȏȖȓȐȘțȦȡȍȑ ȟȈșȚȐ.

ǹȍȟȍȕ. ȗȘȖȊȖȌȈ

AWG

0,25

24

0,34

0,5

0,75

1

1,5

2,5

4

6

10

16

266

ǾȊȍȚ

DzȖȌ

ǾȊȍȚ

DzȖȌ

ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ǾȊȍȚ L1

22

20

18

18

16

14

12

10

8

6

25

4

35

2

50

DzȖȌ

1

L2

D1

S1

D2

S2

ǻȗȈȒ. ȠȚ.

DzȖȌ ȌȊȖȑȕȣȍ

2ART501NP

ȜȐȖȓȍȚȖȊȣȑ

2ART501NB

ȋȖȓțȉȖȑ

-

-

10

6

0,75

0,15

1,8

0,25

500

-

2ART501NCP

ȜȐȖȓȍȚȖȊȣȑ

-

-

-

-

10

6

0,75

0,15

1,8

0,25

100

-

2ART501

ȜȐȖȓȍȚȖȊȣȑ

2ART501LB

ȋȖȓțȉȖȑ

-

-

12

8

0,75

0,15

1,8

0,25

500

-

2ART5013NR

ȘȖȏȖȊȣȑ

2ART5013NT

ȉȐȘȦȏȖȊȣȑ

-

-

10

6

0,8

0,15

2

0,25

500

-

2ART5013NCR

ȘȖȏȖȊȣȑ

-

-

-

-

10

6

0,8

0,15

2

0,25

100

-

2ART5013LR

ȘȖȏȖȊȣȑ

2ART5013LT

ȉȐȘȦȏȖȊȣȑ

-

-

12

8

0,8

0,15

2

0,25

500

-

2ART502KW

ȉȍȓȣȑ

2ART502KO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

2ART502KW

ȉȍȓȣȑ

12

6

1

0,15

2,6

0,25

500

-

2ART502

ȉȍȓȣȑ

2ART502KCO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

2ART502

ȉȍȓȣȑ

14

8

1

0,15

2,6

0,25

500

2ART5022

2ART502NCW

ȉȍȓȣȑ

-

-

-

-

14

8

1

0,15

2,6

0,25

100

-

2ART502HLW

ȉȍȓȣȑ

2ART502HLO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

2ART502HLW

ȉȍȓȣȑ

16

10

1

0,15

2,6

0,25

500

-

2ART503KB

ȋȖȓțȉȖȑ

2ART503

ȉȍȓȣȑ

2ART503KG

șȍȘȣȑ

12

6

1,2

0,15

2,8

0,25

500

-

2ART503NB

ȋȖȓțȉȖȑ

2ART503NW

ȉȍȓȣȑ

2ART503NG

șȍȘȣȑ

14

8

1,2

0,15

2,8

0,25

500

2ART5032

2ART503NCB

ȋȖȓțȉȖȑ

-

-

-

-

14

8

1,2

0,15

2,8

0,25

100

-

2ART503HLB

ȋȖȓțȉȖȑ

2ART503HLW

ȉȍȓȣȑ

2ART503HLG

șȍȘȣȑ

16

10

1,2

0,15

2,8

0,25

500

-

2ART503LB

ȋȖȓțȉȖȑ

2ART503LW

ȉȍȓȣȑ

-

-

18

12

1,2

0,15

2,8

0,25

500

-

2ART504KR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART504KY

ȎȍȓȚȣȑ

2ART504KR

ȒȘȈșȕȣȑ

12

6

1,4

0,15

3

0,25

500

-

2ART504

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART504NY

ȎȍȓȚȣȑ

2ART504

ȒȘȈșȕȣȑ

14

8

1,4

0,15

3

0,25

500

2ART5042

2ART504NCR

ȒȘȈșȕȣȑ

-

ȎȍȓȚȣȑ

-

ȒȘȈșȕȣȑ

14

8

1,4

0,15

3

0,25

100

-

2ART504HLR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART504HLY

ȎȍȓȚȣȑ

2ART504HLR

ȒȘȈșȕȣȑ

16

10

1,4

0,15

3

0,25

500

-

2ART504LR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART504LY

ȎȍȓȚȣȑ

2ART504LR

ȒȘȈșȕȣȑ

18

12

1,4

0,15

3

0,25

500

-

2ART505

ȟȍȘȕȣȑ

2ART505NR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART505

ȟȍȘȕȣȑ

14

8

1,7

0,15

3,5

0,25

500

2ART5052

2ART505NCB

ȟȍȘȕȣȑ

-

ȒȘȈșȕȣȑ

-

ȟȍȘȕȣȑ

14

8

1,7

0,15

3,5

0,25

100

-

2ART505HLB

ȟȍȘȕȣȑ

2ART505HLR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART505HLB

ȟȍȘȕȣȑ

16

10

1,7

0,15

3,5

0,25

500

-

2ART505LB

ȟȍȘȕȣȑ

2ART505LR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART505LB

ȟȍȘȕȣȑ

24

18

1,7

0,15

3,5

0,25

500

-

2ART506NG

șȍȘȣȑ

2ART506NB

șȐȕȐȑ

2ART506NB

șȐȕȐȑ

14

8

2,2

0,15

4,2

0,25

500

-

2ART506NCG

șȍȘȣȑ

-

șȐȕȐȑ

-

șȐȕȐȑ

14

8

2,2

0,15

4,2

0,25

100

-

-

-

2ART506

șȐȕȐȑ

2ART506

șȐȕȐȑ

14

10

2,2

0,15

4,2

0,25

500

2ART5062

2ART506HLG

șȍȘȣȑ

2ART506HLB

șȐȕȐȑ

2ART506HLB

șȐȕȐȑ

18

12

2,2

0,15

4,2

0,25

500

-

2ART506LG

șȍȘȣȑ

2ART506LB

șȐȕȐȑ

2ART506LB

șȐȕȐȑ

24

18

2,2

0,15

4,2

0,25

500

-

2ART507NO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

2ART507NG

șȍȘȣȑ

2ART507NG

șȍȘȣȑ

16,5

10

2,8

0,2

4,8

0,3

500

-

2ART507NCO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

-

șȍȘȣȑ

-

șȍȘȣȑ

16,5

10

2,8

0,2

4,8

0,3

100

2ART5072

2ART507HLO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

2ART507

șȍȘȣȑ

2ART507

șȍȘȣȑ

19,5

12

2,8

0,2

4,8

0,3

500

2ART507LO

ȖȘȈȕȎȍȊȣȑ

2ART507LG

șȍȘȣȑ

2ART507LG

șȍȘȣȑ

25,5

18

2,8

0,2

4,8

0,3

500

-

2ART508NG

ȏȍȓȍȕȣȑ

2ART508NB

ȟȍȘȕȣȑ

2ART508NY

ȎȍȓȚȣȑ

20

12

3,5

0,2

6,3

0,3

100

2ART5082

-

-

-

-

2ART508

ȎȍȓȚȣȑ

20

14

3,5

0,2

6,3

0,3

100

2ART508LG

ȏȍȓȍȕȣȑ

2ART508LB

ȟȍȘȕȣȑ

2ART508LY

ȎȍȓȚȣȑ

26

18

3,5

0,2

6,3

0,3

100

-

2ART509NB

ȒȖȘȐȟȕȍȊȣȑ

2ART509NBE

ȉȍȎȍȊȣȑ

2ART509NR

ȒȘȈșȕȣȑ

22

12

4,5

0,2

7,6

0,4

100

2ART5092

-

-

-

-

2ART509

ȒȘȈșȕȣȑ

22

14

4,5

0,2

7,6

0,4

100

2ART509LB

ȒȖȘȐȟȕȍȊȣȑ

2ART509LBE

ȉȍȎȍȊȣȑ

2ART509LR

ȒȘȈșȕȣȑ

28

18

4,5

0,2

7,6

0,4

100

-

2ART510NBE

ȉȍȎȍȊȣȑ

2ART510NG

ȏȍȓȍȕȣȑ

2ART510NB

șȐȕȐȑ

24

12

5,8

0,2

8,8

0,4

100

-

-

-

-

-

2ART510

șȐȕȐȑ

24

14

5,8

0,2

8,8

0,4

100

2ART5102

2ART510LBE

ȉȍȎȍȊȣȑ

2ART510LG

ȏȍȓȍȕȣȑ

2ART510LB

șȐȕȐȑ

28

18

5,8

0,2

8,8

0,4

100

-

2ART511ND

ȟȍȘȕȣȑ

2ART511NB

ȒȖȘȐȟȕȍȊȣȑ

2ART511

ȎȍȓȚȣȑ

30

16

7,3

0,2

11,2

0,4

50

-

2ART511LD

ȟȍȘȕȣȑ

2ART511LB

ȒȖȘȐȟȕȍȊȣȑ

2ART511LY

ȎȍȓȚȣȑ

36

22

7,3

0,2

11,2

0,4

50

-

2ART512

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART512NC

ȒȘȍȔȖȊȣȑ

2ART512

ȒȘȈșȕȣȑ

30

16

8,3

0,2

12,7

0,4

50

2ART512LR

ȒȘȈșȕȣȑ

2ART512LC

ȒȘȍȔȖȊȣȑ

2ART512LR

ȒȘȈșȕȣȑ

39

25

8,3

0,2

12,7

0,4

50

-

2ART513

șȐȕȐȑ

-

-

2ART513

șȐȕȐȑ

36

20

10,3

0,3

15

0,5

50

-

2ART513NB

șȐȕȐȑ

2ART513NM

ȔȈȓȈȝȐȚ.

2ART513NB

șȐȕȐȑ

36

20

10,3

0,3

15

0,5

50

-

-

-

2ART513LM

ȔȈȓȈȝȐȚ.

-

-

40

25

10,3

0,3

15

0,5

50

-

70

-

2ART514

ȎȍȓȚȣȑ

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

95

-

2ART515

ȒȘȈșȕȣȑ

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

120

-

2ART516

șȐȕȐȑ

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

150

-

2ART517

ȎȍȓȚȣȑ

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ-ȋȐȓȤȏȣ ș ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȜȓȈȕȞȍȔ Ȋ ȊȐȌȍ ȓȍȕȚȣ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȓțȎȍȕȈȧ ȔȍȌȤ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȗȖȓȐȗȘȖȗȐȓȍȕ, ȉȍȏ ȋȈȓȖȋȍȕȖȊ ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: ȖȚ -10 °C ȌȖ +105 °C, ȔȈȒș. +120 ° ǹ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȖȘȖȚȒȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ǹȚȈȕȌȈȘȚ: DIN 46228/4 - DIN 47002 Ȍȓȧ ȐȏȖȓȐȘțȦȡȍȑ ȟȈșȚȐ.

ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ

AWG

ǾȊȍȚ

0,50/N

20

ȉȍȓȣȑ

14

0,75/L

18

șȐȕȐȑ

14

1,00/N

18

ȒȘȈșȕȣȑ

14

1,50/L

16

ȟȍȘȕȣȑ

2,50/K

14

șȍȘȣȑ

L1

L2

ǻȗȈȒ. ȠȚ.

DzȖȌ

0,25

500

2ART701

0,25

500

2ART702

3

0,25

500

2ART703

0,15

3,5

0,25

500

2ART704

0,15

4,2

0,25

500

2ART705

D1

S1

D2

S2

8

1

0,15

2,6

8

1,2

0,15

2,8

8

1,4

0,15

14

8

1,7

14

8

2,2

ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ-ȋȐȓȤȏȣ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,5

6

500

2ART92

0,75

8

500

2ART93

1

8

500

2ART94

1,5

10

500

2ART95

2,5

10

500

2ART96

4

9

500

2ART97

4

12

500

2ART97L

6

12

500

2ART98

10

12

500

2ART99

10

15

500

2ART99L

16

12

500

2ART100

16

15

500

2ART100L

25

15

500

2ART101

35

18

500

2ART102

50

18

500

2ART103

70

25

100

2ART104

ǴȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȓȍȕȚȖȟȕȣȝ ȋȐȓȤȏ 0,5-2,5 ȔȔ.ȒȊ. (ȘȍȏȒȈ, ȏȈȒȘțȟȐȊȈȕȐȍ, ȏȈȟȐșȚȒȈ Ȑ ȖȗȘȍșșȖȊȒȈ) DzȖȌ 2ART710P

DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȟȍȚȣȘȍȝșȚȖȘȖȕȕȍȋȖ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ ȋȐȓȤȏ 0,08-10ȔȔ.ȒȊ. DzȖȌ 2ART9302

267


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ș ȖȚȊȍȘșȚȐȍȔ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

0,25-1,5

1,5-2,5

2,5-6

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

1,85

12

100

2A2

1,85

12

100

2A3

6,5

1,85

14

100

2A4

5,4

8

1,85

16

100

2A5

6,2

11

1,85

19

100

2A6

8,2

11

1,85

19

100

2A8

10,2

13

1,85

24

100

2A10

3,7

6,4

2,4

15

100

2B3

4,2

6,4

2,4

15

100

2B4

5,2

8,8

2,4

17

100

2B5

6,2

9,4

2,4

19

100

2B6

8,2

13

2,4

24

100

2B8

A

B

C

2,4

5,7

3,6

5,7

4,2

10,2

13

2,4

24

100

2B10

4,2

9,9

3,6

20

100

2C4

5,2

9,9

3,6

20

100

2C5

6,2

9,9

3,6

20,5

100

2C6

8,2

13,8

3,6

24,5

50

2C8

10,2

13,8

3,6

24,5

100

2C10

12,2

18

3,6

30

50

2C12

ǪȐȓȖȟȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

0,25-1,5

1,5-2,5

2,5-6

268

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

3

4,8

1,85

15

100

2A13

3,6

5,9

1,85

12

100

2A135

3,6

6,4

1,85

15

100

2A135S

4,1

6,4

1,85

15

100

2A14

5,2

8,5

1,85

16

100

2A15

6,2

10,5

1,85

18

100

2A16

3

5,5

2,4

16

100

2B13

3,5

6,4

2,4

16

100

2B135

3,5

6,3

2,4

20

100

2B135L

4,1

6,4

2,4

15

100

2B14

5,2

9,2

2,4

18

100

2B15

6,2

10,5

2,4

19

100

2B16

8,2

12

2,4

19

100

2B18 2B110

10,2

14

2,4

23

100

4,3

7,5

3,6

19,5

100

2C14

5,2

10

3,6

21

100

2C15

6,4

11

3,6

21,5

100

2C16

8,5

13

3,6

24,5

100

2C18

10,5

15

3,6

24,5

100

2C110

13

18

3,6

30

50

2C112


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ DzȘțȋȓȣȍ ȠȚȣȘȍȊȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2 0,25-1,5 1,5-2,5 2,5-6

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

1,7

9

1,8

12

100/1000

2A1C

1,7

11,5

1,8

16

100/1000

2A1

1,8

7

2,3

13,5

100/1000

2B1C

1,8

11

2,3

17

100/1000

2B1

2,6

13

3,6

20

100/1000

2C1

ǷȓȖșȒȐȍ ȠȚȣȘȍȊȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2 0,25-1,5 1,5-2,5 2,5-6

A

B

C

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

3

12

1,8

16,5

100/1000

2A11 2A11L

2,5

17

1,8

22

100/1000

3

13

2,3

18

100/1000

2B11

2,5

17

2,3

22

100/1000

2B11L

3,9

13

3,6

22

100/1000

2C11

3,9

9

3,6

20

100/1000

2C11C

ȀȚȣȘȍȊȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǰȏȖȓȧȚȖȘ

10

2PD

16

2PE

25

2PF

35

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

23,5

100

2D1

28

100

2E1

7

31

100

2F1

18

9

38

100

2G1

10

20

10,5

42

50

2H1

12

23,5

12

50

50

2I1

13

25

13

60

50

2L1

B

C

L

5

11,5

4,6

6

14,5

6

7

15,5

2PG

9

50

2PH

70

2PI

95

2PL

DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 0,25-10 ȔȔ2 DzȖȌ 2ART52

A

DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-150 ȔȔ2 DzȖȌ 2ARTCT150

269


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ (ȘȖȏȍȚȒȈ), ȓȈȚțȕȕȣȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȕȍȚ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

L

DzȖȌ

1,5-2,5

6,3x0,8

19,8

100/1000

2B02L

2,5-6

6,3x0,8

19,4

100/1000

2C02L

ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ (ȊȐȓȒȈ) ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȕȍȚ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

A

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,25-1,5

6,3x0,8

15,8

100/1000

2A22

0,25-1,5

4,8x0,8

15

100/1000

2A32

1,5-2,5

6,3x0,8

16,6

100/1000

2B22

1,5-2,5

4,8x0,8

14

100/1000

2B32

2,5-6

6,3x0,8

16,9

100/1000

2C22

ǪȐȓȖȟȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

10

6

4,6

11

16

6

6

12

25

6

7

13

33

100

2F106

35

8

9

17

41

100

2G108

50

8

10

20

42

50

2H108

70

8

12

22

50

50

2I108

C

B

DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-16 ȔȔ2 DzȖȌ 2ART52BIS

270

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

29

100

2D106

30

100

2E106

L


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ Ȍȓȧ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

10

100

2ǸD

16

100

2PE

25

100

2PF

35

100

2PG

50

100

2PH

70

100

2PI

ȀȓȍȑȜȣ ȏȈȏȍȔȓȍȕȐȧ ǷȓȖșȒȖȋȖ șȍȟȍȕȐȧ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

10

16

25

ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǶȚȊȍȘșȚȐȍ ȗȖȌ ȊȐȕȚ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

150

10

8,4

5

2Ǻ1

200

10

8,4

5

2Ǻ2

250

10

8,4

5

2Ǻ3

150

16

8,4

5

2Ǻ4

200

16

8,4

5

2Ǻ5

250

16

8,4

5

2Ǻ6

320

16

8,4

5

2Ǻ7

350

16

8,4

5

2Ǻ8

420

16

8,4

5

2Ǻ9

570

16

8,4

5

2Ǻ10

660

16

8,4

5

2Ǻ11

150

20

8,4

5

2Ǻ12

200

20

8,4

5

2Ǻ13

250

20

8,4

5

2Ǻ14

300

20

8,4

5

2Ǻ15

DzȘțȋȓȖȋȖ șȍȟȍȕȐȧ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2 6 10

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǶȚȊȍȘșȚȐȍ ȗȖȌ ȊȐȕȚ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

150

6

5

2ǺR1

200

6

5

2ǺR2

300

10

5

2ǺR3

271


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǺȘțȉȟȈȚȣȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȑ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȗȖȌ ȖȗȘȍșșȖȊȒț, ȔȖȕȚȈȎ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

1,5

2,5

6

10

16

25

35

50

70

272

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

C

B

L

A

M

N

3

2,4

8

19

5

5

4

100

2AT3

4

2,4

8

19

5

5

4

100

2AT4

5

2,4

8

20

5

5

5

100

2AT5

6

2,4

8

21

5

6

5

100

2AT6

3

2,7

9,5

21

6

8

3

100

2BT3

4

2,7

9,5

21

6

8

4

100

2BT4

5

2,7

9,5

21

6

7

5

100

2BT5

6

2,7

9,5

26

6

10

5

100

2BT6

8

2,7

10,2

26

6

10

5

100

2BT8

4

3,6

10

23

6

6

5

100

2ǹT4

5

3,6

10

23

6

6

5

100

2ǹT5

6

4

11

25

7

7

6

100

2ǹT6

8

4

13

29

7

9

8

100

2ǹT8

10

4

13

29

7

9

8

100

2ǹT10

3

4,6

10

26

7,5

7

5

100

2D3

4

4,6

10

26

7,5

6

6

100

2D4

5

4,6

10

26

7,5

6

6

100

2D5

6

4,6

11

29

7,5

7

6

100

2D6

8

4,6

13

32

7,5

9

8

100

2D8

10

4,6

15

37

7,5

11

10

100

2D10

12

4,6

18

40

7,5

13

12

100

2D12

4

6

12

29

9

6

6

100

2ǭ4

5

6

12

29

9

6

6

100

2ǭ5

6

6

12

29

9

7

6

100

2ǭ6

8

6

13

32

9

9

8

100

2ǭ8

10

6

15

38

9

11

10

100

2ǭ10

12

6

18

42

9

13

12

100

2ǭ12

4

7

13

32

10,5

6

6

100

2F4

5

7

13

32

10,5

6

6

100

2F5

6

7

13

32

10,5

7

6

100

2F6

8

7

13

35

10,5

9

8

100

2F8

10

7

15

40

10,5

11

10

100

2F10

12

7

18

43

10,5

13

12

100

2F12

5

9

17

38

14

7

6

100

2G5

6

9

17

38

14

7

6

100

2G6

8

9

17

41

14

9

8

100

2G8

10

9

17

45

14

11

10

100

2G10

12

9

19

48

14

13

12

100

2G12

14

9

21

53

14

15

14

100

2G14

16

9

23

54

14

17

16

100

2G16

6

10

20

41

15

7

6

100

2ǵ6

8

10

20

42

15

9

8

50

2ǵ8

10

10

20

47

15

11

10

50

2ǵ10

12

10

20

51

15

13

12

50

2ǵ12

14

10

21

55

15

15

14

50

2ǵ14

16

10

23

60

15

17

16

50

2ǵ16

6

12

22

46

18

8

7

50

2I6

8

12

22

49

18

9

8

50

2I8

10

12

22

53

18

11

10

50

2I10

12

12

22

55

18

13

12

50

2I12

14

12

22

57

18

15

14

50

2I14

16

12

23

63

18

17

16

50

2I16

18

12

27

67

18

19

18

50

2I18

20

12

27

68

18

20

20

50

2I21

ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ Ȍȓȧ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ DzȖȌ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

2ǸǨ

100

2ǸB

100

2ǸC

100

2ǸD

100

2ǸE

100

2ǸF

100

2ǸG

100

2ǸH

100

2ǸI

100


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

95/70

95

120/95

120

150/120

150

185

240

300

400

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ C

B

L

A

M

N

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

8

13

23

47

19,5

9

8

50

2I8F

10

13

23

52

19,5

11

10

50

2I10F

12

13

23

55

19,5

13

12

50

2I12F

14

13

25

60

19,5

15

14

50

2I14F

6

13

26

51

20

8

7

25

2L6

8

13,5

26

55

20

9

8

25

2L8

10

13,5

26

58

20

11

10

25

2L10

12

13,5

26

62

20

13

12

25

2L12

14

13,5

26

65

20

15

14

25

2L14

16

13,5

26

67

20

17

16

25

2L16

18

13,5

32

71

20

19

18

25

2L18

20

13,5

32

77

20

21

20

25

2L21

8

15

27

54

22

9

8

25

2L8F

10

15

27

58

22

11

10

25

2L10F

12

15

27

59

22

13

12

25

2I12F

14

15

27

66

22

15

14

25

2L14F

16

15

27

70

22

17

16

25

2L16F

8

15,2

29

53

22,5

9

8

25

2M8

10

15,2

29

60

22,5

11

10

25

2M10

12

15,2

29

64

22,5

13

12

25

2M12

14

15,2

29

65

22,5

15

14

25

2M14

16

15,2

29

68

22,5

17

16

25

2M16

18

15,2

29

76

22,5

19

18

25

2M18

20

15,2

29

80

22,5

22

20

25

2M21

22

15,2

29

86

22,5

25

23

25

2M22

10

16,5

30

61

25

11

10

25

2M10F

12

16,5

30

65

25

13

12

25

2M12F

14

16,5

30

69

25

15

14

25

2M14F 2M16F

16

16,5

30

72

25

17

16

25

8

16,5

32

59

25

10

8

20

2N8

10

16,5

32

62

25

11

10

20

2N10

12

16,5

32

66

25

13

12

20

2N12

14

16,5

32

70

25

15

14

20

2N14

16

16,5

32

74

25

17

16

20

2N16

18

16,5

32

78

25

19

18

20

2N18

20

16,5

32

83

25

22

20

20

2N21

10

19,2

36

68

28

11

10

10

2O10

12

19,2

36

72

28

13

12

10

2O12

14

19,2

36

76

28

15

14

10

2O14

16

19,2

36

79

28

17

16

10

2O16

18

19,2

36

83

28

19

18

10

2O18

20

19,2

36

89

28

22

20

10

2O21

10

21,5

39

74

32

11

10

10

2Ǹ10

12

21,5

39

78

32

13

12

10

2Ǹ12

14

21,5

39

82

32

15

14

10

2Ǹ14

16

21,5

39

85

32

17

16

10

2Ǹ16

18

21,5

39

90

32

19

18

10

2Ǹ18

20

21,5

39

95

32

22

20

10

2Ǹ21

12

23,7

44

85

36

14

12

10

2Q12

14

23,7

44

89

36

16

14

10

2Q14

16

23,7

44

93

36

18

16

10

2Q16

18

23,7

44

98

36

21

18

10

2Q18

20

23,7

44

102

36

23

20

10

2Q21

16

27

51

101

40

18

16

5

2R16

18

27

51

104

40

21

18

5

2R18

20

27

51

110

40

24

21

5

2R21

ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ Ȍȓȧ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ DzȖȌ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

2PI

100

2PL

100

2PL

100

2PM

50

2PM

50

2PN

50

2ǸǶ

50

2PP

25

2PQ

25

2PR

25

2PS

20

2PT

20

16

30,3

57

119

49

23

16

5

2S16

20

30,3

57

123

49

24

20

5

2S21

16

33

62

133

60

23

16

5

2T16

20

33

62

138

60

24

20

5

2T21

800

20

38

72

154

65

26

20

5

2U21

-

-

1000

20

44

80

162

70

26

20

5

2V21

-

-

500 630

273


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǺȘțȉȟȈȚȣȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȑ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȗȖȌ ȖȗȘȍșșȖȊȒț ș țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȑ ȔȖȕȚȈȎȕȖȑ ȋȐȓȤȏȖȑ, ȔȖȕȚȈȎ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

274

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

C

A

M

N

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

6 8

33,33

10

9,5

6,6

100

2D6L

36,32

12,5

9

8,5

100

2D8L

14,7

39,4

12,5

11

9,6

100

2D10L

6

13

38

15

9

8

100

2E8L

6

14,7

46

15

14

10

100

2E10L

12

6

18,2

46

16

14

13,5

100

2E12L

6

7

13

41

18

9

8

100

2F6L

8

7

13

41

18

9

8

100

2F8L

10

7

15

47

18

11

10

100

2F10L 2F12L

B

L

4,6

11

4,6

13,3

10

4,6

8 10

12

7

18

50

18

13

12

100

8

9

17

48

23

9

8

100

2G8L

10

9

17

52

23

11

10

100

2G10L

12

9

17

57

23

13

12

100

2G12L

14

9

20,2

57

23

15

12

100

2G14L

8

10

20

56

25

10

8

50

2H8L

10

10

20

57

25

11

10

50

2H10L

12

10

20

60

25

13

12

50

2H12L

14

10

21

68

28

16

13

50

2H14L

16

10

22

71

28

17

15

50

2H16L

8

12

22

65

30

12

11

50

2I8L

10

12

22

65

30

12

11

50

2I10L

12

12

22

68

30

13

12

50

2I12L

14

12

22

70

30

15

14

50

2I14L

16

12

23

76

30

17

16

50

2I16L

8

13,5

26

71

34

13

12

50

2L8L

10

13,5

26

71

34

15

14

50

2L10L

12

13,5

26

76

34

15

14

50

2L12L

14

13,5

26

79

34

15

14

50

2L14L

16

13,5

26

81

34

17

16

50

2L16L

18

13,5

26

91,5

34

22,5

19

50

2L18L

21

13,5

26

91,5

34

23,5

20

50

2L21L

10

15,2

29

80

38

14

13

20

2M10L

12

15,2

29

80

38

14

13

20

2M12L

14

15,2

29

83

38

15

14

20

2M14L

16

15,2

29

84

38

17

16

20

2M16L

18

15,2

28

90

38

21

18

20

2M18L

20

15,2

33

96

38

21

20

20

2M21L

10

16,5

32

89

42

16

15

20

2N10L

12

16,5

32

89

42

16

15

20

2N12L

14

16,5

32

89

42

16

15

20

2N14L

16

16,5

32

91

42

17

16

20

2N16L

18

16,5

32

91

42

17

17

20

2N18L

20

16,5

32

99

42

22

20

20

2N21L

12

19,2

36

101

48

18

18

10

2O12L

14

19,2

36

101

48

18

18

10

2O14L

16

19,2

36

101

48

18

18

10

2O16L

18

19,2

36

108

48

20

19

10

2O18L

20

19,2

36

108

48

21

20

10

2O21L


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

C

B

L

A

M

N

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

12

21,5

39

110

53

20

17

10

2P12L

14

21,5

39

112

53

20

19

10

2P14L

16

21,5

39

112

53

20

19

10

2P16L

18

21,5

39

112

53

20

19

10

2P18L

20

21,5

39

115

53

22

20

10

2P21L

12

23,7

44

125

59

23

20

10

2Q12L

14

23,7

44

125

59

23

20

10

2Q14L

16

23,7

44

125

59

23

20

10

2Q16L

18

23,7

44

125

59

23

20

10

2Q18L

20

23,7

44

125

59

23

20

10

2Q21L

12

27

51

145

70

27

23

5

2R12L

14

27

51

145

70

27

23

5

2R14L

16

27

51

145

70

27

23

5

2R16L

20

27

51

145

70

27

23

5

2R21L

16

30,3

57

159

75

30

25

5

2S16L

18

30,3

57

159

75

30

25

5

2S18L

20

30,3

57

159

75

30

25

5

2S21L

16

33

62

182

85

36

27

5

2T16L

20

33

62

182

85

36

27

5

2T21L

800

16

38

72

202

95

37

30

5

2U21L

1000

20

44

80

223

110

40

47

5

2V21L

240

300

400

500

630

ǺȘțȉȟȈȚȣȑ ȔȍȌȕȖ-ȈȓȦȔȐȕȐȍȊȣȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȑ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȗȖȌ ȖȗȘȍșșȖȊȒț, ȔȖȕȚȈȎ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ+ ȈȓȓȦȔȐȕȐȑ 99,5% ǶȗȐșȈȕȐȍ: ǩȐȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ Ȍȓȧ ȈȓȦȔȐȕȐȍȊȣȝ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒȖȊ, șȖ șȗȓȖȠȕȣȔ ȔȍȌȕȣȔ ȒȖȓȤȞȖȔ ȗȖȌ ȊȐȕȚ. ǷȖȒȘȣȚȣ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȑ șȔȈȏȒȖȑ Ȍȓȧ ȓțȟȠȍȋȖ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȋȖ ȒȖȕȚȈȒȚȈ.

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ ȔȔ2

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

25 35

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ D

E

F

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

A

B

12,5

20

6,5

25,5

46

42,5

86

100

2F12B

12,5

20

8

25,5

46

42,5

85

100

2G12B

50

12,5

20

9,5

25,5

46

42,5

83,5

50

2H12B

70

12,5

20

11

25,5

46

42,5

84

50

2I12B

95

12,5

20

12,5

25,5

46,5

41

85

25

2L12B

120

13

25

14

30,5

64

62

113

25

2M12B

150

12,5

25

15,5

31

63

57

108

20

2N12B

185

12,5

32

17,5

36

64,5

62

121

10

2O12B

240

12,5

32

19,5

36

63

57

170

10

2P12B

300

16,5

36

23,5

42

90

85

157

10

2Q16B

400

16,5

36

26

42

90

85

157

5

2R16B

DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-150 ȔȔ2 DzȖȌ 2ARTCT150

275


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ ǺȘțȉȟȈȚȣȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȑ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȗȖȌ ȖȗȘȍșșȖȊȒț ȋȕțȚȣȍ ȗȖȌ 90°, ȔȖȕȚȈȎ ȗȖȌ ȊȐȕȚ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ ǷȖȌ șȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ 150 – 630 mm2; ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȍ ȗȖȌ țȋȓȖȔ 30°- 45°.

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2 10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

276

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȗȖȌ ȊȐȕȚ

C

B

L

A

M

N

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ 2D8C

8

4,6

13

32

7,5

9

8

100

8

6

13

32

9

9

8

100

2E8C

10

6

15

38

9

11

10

100

2E10C 2E12C

12

6

18

42

9

13

12

100

8

7

13

35

10,5

9

8

100

2F8C

10

7

15

40

10,5

11

10

100

2F10C 2F12C

12

7

18

43

10,5

13

12

100

8

9

17

41

14

9

8

100

2G8C

10

9

17

45

14

11

10

100

2G10C

12

9

19

48

14

13

12

100

2G12C

10

10

20

47

15

11

10

50

2H10C

12

10

20

51

15

13

12

50

2H12C

10

12

22

53

18

11

10

50

2I10C

12

12

22

55

18

13

12

50

2I12C

14

12

22

57

18

15

14

50

2I14C

16

12

23

63

18

17

16

50

2I16C

10

13,5

26

58

20

11

10

25

2L10C

12

13,5

26

62

20

13

12

25

2L12C

14

13,5

26

65

20

15

14

25

2L14C

16

13,5

26

67

20

17

16

25

2L16C

10

15,2

29

60

22,5

11

10

25

2M10C

12

15,2

29

64

22,5

13

12

25

2M12C

14

15,2

29

65

22,5

15

14

25

2M14C

16

15,2

29

68

22,5

17

16

25

2M16C

12

16,5

32

66

25

13

12

20

2N12C

14

16,5

32

70

25

15

14

20

2N14C

16

16,5

32

74

25

17

16

20

2N16C

20

16,5

36

83

25

22

20

20

2N21C

12

19,2

36

72

28

13

12

10

2O12C

14

19,2

36

76

28

15

14

10

2O14C

16

19,2

36

79

28

17

16

10

2O16C

20

19,2

36

89

28

22

20

10

2O21C

14

21,1

39

82

32

15

14

10

2P14C

16

21,1

39

85

32

17

16

10

2P16C

20

21,1

39

95

32

22

20

10

2P21C

12

23,7

44

85

36

14

12

10

2Q12C

14

23,7

44

89

36

16

14

10

2Q14C

16

23,7

44

93

36

18

16

10

2Q16C

14

27

51

101

40

17

15

5

2R14C

16

27

51

101

40

18

16

5

2R16C

20

27

51

110

40

24

21

5

2R21C

16

30,3

57

122

49

23

20

5

2S16C

20

30,3

57

123

49

24

20

5

2S21C

16

33

62

133

60

23

16

5

2T16C

20

33

62

138

60

24

20

5

2T21C


DzȈȉȍȓȤȕȣȍ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȐ Ȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ dzțȎȍȕȈȧ ȔȍȌȕȈȧ ȚȘțȉȒȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǷȖȒȘȣȚȐȍ: ȓțȎȍȕȐȍ ǰȏȖȓȧȚȖȘ: ȕȍȚ ǹ ȒȖȕȚȘȖȓȤȕȣȔ ȖȚȊȍȘșȚȐȍȔ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ ȔȔ2

L

B

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

1,5

15

1,8

100

2A20

2,5

15

2,4

100

2B20

6

22

3,6

100

2C20

10

25

4,8

100

2D20

16

27

6

100

E20

25

29

7

100

2F20

35

36

9

100

2G20

50

37

10

100

2H20

70

39

12

50

2I20

95

43

13,5

25

2L20

120

47

15,2

25

2M20

150

58

16,5

20

2N20

185

64

19,2

10

2O20

240

75

21,5

10

2P20

300

90

23,7

10

2Q20

400

94

27

5

2R20

500

98

30,3

5

2S20

630

105

33

5

2T20

800

112

38

3

2U20

1000

120

44

3

2V20

ǫȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȍ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ șȖ șȔȍȕȕȣȔȐ ȔȈȚȘȐȞȈȔȐ DzȖȌ 2ART55 DzȓȍȡȐ ȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȍ

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-240 ȔȔ2

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ ȔȔ2 10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

M35595E

M355120E

M355150E

M355185E

M355240E

ǴȈȚȘȐȞȣ M35510E

M35516E

M35525E

M35535E

M35550E

M35570E

DzȖȌ 2ART58 DzȓȍȡȐ ȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȍ

ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-300/400 ȔȔ2

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ ȔȔ2 10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

M358120E

M358150E

M358185E

M358240E

M358300E

M358400E

ǴȈȚȘȐȞȣ M35810E

M35816E

M35825E

M35835E

M35850E

M35870E

M35895E

277


ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ DzȖȌ 2ART40. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ-ȋȐȓȤȏ 0,5-6 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART50. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 0,25-6 ȔȔ2 Ȑ ȏȈȟȐșȚȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

DzȖȌ 2ART41. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ-ȋȐȓȤȏ 6-16 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART51B. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 0,25-6ȔȔ2

DzȖȌ 2ART42. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ-ȋȐȓȤȏ 25-50 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART54. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 0,25-6 ȔȔ2 Ȑ ȏȈȟȐșȚȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

DzȖȌ 2ART60. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 0,25-6 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART61. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȏȈȟȐșȚȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ 0,25-6 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART52. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 0,25-10 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART9302. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȟȍȚȣȘȍȝșȚȖȘȖȕȕȍȋȖ ȖȉȎȐȔȈ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ ȋȐȓȤȏ 0,08-10ȔȔ.ȒȊ.

DzȖȌ 2ART52BIS. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-16 ȔȔ2

278

DzȖȌ 2ART710P. ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȓȍȕȚȖȟȕȣȝ ȋȐȓȤȏ 0,5-2,5 ȔȔ2


ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȣ

DzȖȌ 2ARTCT150. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-150 ȔȔ2

DzȖȌ 2ARTHX120B. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-120ȔȔ2

DzȖȌ 2ART61BIS. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȏȈȟȐșȚȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ 0,25-6 ȔȔ2

DzȖȌ 2ARTCT38. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-50 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART64. ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȘȍȏȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ (ȌȐȈȔȍȚȘȖȔ ȌȖ 52 ȔȔ)

DzȖȌ 2ARTCT100. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 25-120 ȔȔ2

DzȖȌ 2ART62. ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȘȍȏȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ (ȌȐȈȔȍȚȘȖȔ ȌȖ 32 ȔȔ)

DzȖȌ 2ARTRYC325. ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ ȘȍȏȒȐ ȒȈȉȍȓȧ 10-400ȔȔ2

DzȖȌ 2ARTHX50. DzȓȍȡȐ Ȍȓȧ ȖȉȎȐȔȈ ȕȍȐȏȖȓȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒȖȊ 10-50 ȔȔ2

DzȖȌ 209867. DzȘȐȔȗȍȘ ș ȕȈȉȖȘȖȔ ȔȈȚȘȐȞ Ȋ ȟȍȔȖȌȈȕȍ ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ țșȐȓȐȍ– 35 KH, ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ – 120 ȔȔ2 ǪȘȈȡȍȕȐȍ ȋȖȓȖȊȒȐ – 360°, Ǫȍș – 1,5 Ȓȋ

279


ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ

ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ CȍȘȐȧ 1 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȥșȚȍȘ ș ȈȘȔȐȘȖȊȈȕȕȣȔ șȚȍȒȓȖȊȖȓȖȒȕȖȔ. ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȖȗȖȘȕȖȋȖ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ Ȍȓȧ ȠȐȕ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ

-40°ǹ +130°ǹ

ǺȍȗȓȖșȚȖȑȒȖșȚȤ ȗȖȌ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ

ȌȖ 200°ǹ

ǬțȋȖșȚȖȑȒȖșȚȤ

180 c

ǷȖȋȓȖȡȍȕȐȍ ȊȓȈȋȐ

<0,3%

DzȓȈșș ȋȖȘȦȟȍșȚȐ

UL94, ȒȓȈșș V0

ǸȈȏȔȍȘȣ

280

ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ȅȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

ISBK1209

100

ISBK1506

3

100

ISBK1563

300

3

100

ISBK2009

200

300

6

100

ISBK2017

7000

200

400

10

100

ISBK2033

11000

8500

180

400

3

100

ISBK2801

6000

11000

8500

180

400

6

100

ISBK2819

1200

6000

11000

8500

180

600

10

100

ISBK2827

1200

1500

8000

14000

11000

300

600

10

175

ISBK3049

26

1200

1500

8000

14000

11000

300

600

25

175

ISBK3056

6

29

1400

1600

9000

16000

12500

500

900

10

120

ISBK3544

32

8

29

1400

1600

9000

16000

12500

500

900

25

120

ISBK3551

35

32

10

29

1400

1600

9000

16000

12500

500

900

50

120

ISBK3569

40

41

6

34

1600

1900

10000

18000

14000

900

1100

10

60

ISBK4047

40

41

8

34

1600

1900

10000

18000

14000

900

1100

25

60

ISBK4054

40

41

10

34

1600

1900

10000

18000

14000

900

1100

50

60

ISBK4062

40

41

12

34

1600

1900

10000

18000

14000

900

1100

85

60

ISBK4070

50

36

6

30

2000

2400

12000

21500

17000

600

1000

10

75

ISBK5044

50

36

8

30

2000

2400

12000

21500

17000

600

1000

25

75

ISBK5051

50

36

10

30

2000

2400

12000

21500

17000

600

1000

50

75

ISBK5069

65

41

8

32

2500

3000

12000

29000

22000

600

1000

25

36

ISBK6554

65

41

10

32

2500

3000

12000

29000

22000

600

1000

50

36

ISBK6562

65

41

12

32

2500

3000

12000

29000

22000

600

1000

85

36

ISBK6570

75

50

8

38

3200

3800

20000

36000

28000

950

2400

25

24

ISBK7552

75

50

10

38

3200

3800

20000

36000

28000

950

2400

50

24

ISBK7560

75

50

12

38

3200

3800

20000

36000

28000

950

2400

85

24

ISBK7578

100

65

10

52

5000

6000

26000

47000

36000

1500

4000

50

9

ISBK9962

100

65

12

52

5000

6000

26000

47000

36000

1500

4000

85

9

ISBK9970

100

65

16

52

5000

6000

26000

47000

36000

1500

4000

200

9

ISBK9988

ǵ

E

M

D

VeAC

VeDC

VtAC

Vt P

VtDC

Kgf

Kgt

N/m

12

10

16

15

3

10

125

150

4

12

500

600

3000

5500

4200

100

150

3

16

15

5

12

500

600

3000

5500

4200

100

150

20

19

4

15

750

900

5000

9000

7000

200

20

19

5

15

750

900

5000

9000

7000

20

19

6

15

750

900

5000

9000

25

22

4

18

1000

1200

6000

25

22

5

18

1000

1200

25

22

6

18

1000

30

30

6

26

30

30

8

35

32

35


ǰȏȖȓȧȚȖȘȣ CȍȘȐȧ 2 ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȥșȚȍȘ ș ȈȘȔȐȘȖȊȈȕȕȣȔ șȚȍȒȓȖȊȖȓȖȒȕȖȔ. ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȖȗȖȘȕȖȋȖ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ Ȍȓȧ ȠȐȕ

ȅȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ: VeAC

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

VeDC

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

VtAC

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

VtDC

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, Ǫ

VtP

ǵȈȗȘȧȎȍȕȐȍ ȗȘȖȉȖȧ, Ǫ

ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ: Kgf

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ țșȐȓȐȍ ȕȈ ȘȈșȚȧȎȍȕȐȍ, Ȓȋ.

Kgt

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ țșȐȓȐȍ ȕȈ șȌȊȐȋ, Ȓȋ.

N/m

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȏȈȚȧȋȐȊȈȕȐȧ, ǵ/Ȕ

ǸȈȏȔȍȘȣ ǵ

E

ǴȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ȅȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

M

D

VeAC

VeDC

VtAC

Vt P

VtDC

Kgf

Kgt

N/m

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

35

41

6

35

1400

1600

9000

16000

12500

900

1100

10

80

ISBK3890

35

41

8

35

1400

1600

9000

16000

12500

900

1100

25

80

ISBK3916

35

41

10

35

1400

1600

9000

16000

12500

900

1100

50

80

ISBK3924

40

46

8

40

1600

1900

10000

18000

14000

1000

1100

25

64

ISBK4112

40

46

10

40

1600

1900

10000

18000

14000

1000

1100

50

64

ISBK4120

40

46

12

40

1600

1900

10000

18000

14000

1000

1100

85

64

ISBK4160

45

46

8

38

1800

2100

11000

20000

15500

1000

1500

25

48

ISBK4617

45

46

10

38

1800

2100

11000

20000

15500

1000

1500

50

48

ISBK4625

45

46

12

38

1800

2100

11000

20000

15500

1000

1500

85

48

ISBK4633

50

50

8

40

2000

2400

13000

23500

18000

1100

1800

25

36

ISBK5531

50

50

10

40

2000

2400

13000

23500

18000

1100

1800

50

36

ISBK5549

50

50

12

40

2000

2400

13000

23500

18000

1100

1800

85

36

ISBK5556

60

55

8

43

2400

2800

15000

27000

21000

1100

2200

25

24

ISBK6059

60

55

10

43

2400

2800

15000

27000

21000

1100

2200

50

24

ISBK6067

60

55

12

43

2400

2800

15000

27000

21000

1100

2200

85

24

ISBK6075

70

60

8

48

3000

3600

18000

32500

25000

1200

2500

25

15

ISBK7057

70

60

10

48

3000

3600

18000

32500

25000

1200

2500

50

15

ISBK7065

70

60

12

48

3000

3600

18000

32500

25000

1200

2500

85

15

ISBK7073

70

60

16

48

3000

3600

18000

32500

25000

1200

2500

200

15

ISBK7099

80

65

10

52

3500

4200

22000

39500

31000

1600

3000

50

12

ISBK8063

80

65

12

52

3500

4200

22000

39500

31000

1600

3000

85

12

ISBK8071

80

65

16

52

3500

4200

22000

39500

31000

1600

3000

200

12

ISBK8089

281


ǰȏȖȓȧȞȐȖȕȕȣȍ ȓȍȕȚȣ ǰȏȖȓȧȞȐȖȕȕȣȍ ȓȍȕȚȣ ǷǪǽ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: • ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȐȏȖȓȧȞȐȧ • ȖȉȡȈȧ ȐȏȖȓȧȞȐȧ • ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȈ Ȑ ȞȊȍȚȖȊȖȍ ȒȖȌȐȘȖȊȈȕȐȍ • ȋȍȘȔȍȚȐȏȈȞȐȧ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǹȊȖȑșȚȊȈ

ǰȏȖȓȧȞȐȖȕȕȈȧ ȓȍȕȚȈ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ǷǪǽ

ǷǪǽ

ǺȖȓȡȐȕȈ

0,13ȔȔ

0,15ȔȔ

ǨȌȋȍȏȐȖȕȕȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ

1,8 ǵ/șȔ

1,8 ǵ/șȔ

ǷȘȖȟȕȖșȚȤ ȕȈ ȘȈȏȘȣȊ

25 ǵ/șȔ

30 ǵ/șȔ

ǻȌȓȐȕȍȕȐȍ ȗȘȐ ȘȈȏȘȣȊȍ

180%

170%

ȅȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ

40 ȒǪ/ȔȔ

40 ȒǪ/ȔȔ

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ

ȖȚ 0 ȌȖ 90°ǹ

ȖȚ 0 ȌȖ 90°ǹ

ǶȋȕȍșȚȖȑȒȖșȚȤ

ǹȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȈȧ

ǹȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȈȧ

ǺȐȗ ȓȍȕȚȣ

ǺȖȓȡȐȕȈ. ȔȔ

0,13

ǷǪǽ

0,15

ǾȊȍȚ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, Ȕ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

ǮȍȓȚȖ-ȏȍȓȍȕȣȑ

15

10

200

2NI20T

ǩȍȓȣȑ

15

10

200

2NI20BI

ǹȐȕȐȑ

15

10

200

2NI20BL

ǮȍȓȚȣȑ

15

10

200

2NI20GI

ǿȍȘȕȣȑ

15

10

200

2NI20N

DzȘȈșȕȣȑ

15

10

200

2NI20R

ǯȍȓȍȕȣȑ

15

10

200

2NI20V

ǮȍȓȚȖ-ȏȍȓȍȕȣȑ

19

25

120

2NI16T

ǩȍȓȣȑ

19

25

120

2NI16BI

ǹȐȕȐȑ

19

25

120

2NI16BL

ǮȍȓȚȣȑ

19

25

120

2NI16GI

ǿȍȘȕȣȑ

19

25

120

2NI16N

DzȘȈșȕȣȑ

19

25

120

2NI16R

ǯȍȓȍȕȣȑ

19

25

120

2NI16V

ǹȈȔȖșȓȐȗȈȦȡȈȧșȧ ȘȍȏȐȕȖȊȈȧ ȓȍȕȚȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: • ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȐȏȖȓȧȞȐȧ • ȘȍȔȖȕȚȕȣȍ ȘȈȉȖȚȣ • ȋȍȘȔȍȚȐȏȈȞȐȧ

282

ǹȊȖȑșȚȊȈ

ǹȈȔȖșȓȐȗȈȦȡȈȧșȧ ȘȍȏȐȕȖȊȈȧ ȓȍȕȚȈ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȅȚȐȓȍȕȗȘȖȗȐȓȍȕȖȊȈȧ ȘȍȏȐȕȈ

ǺȖȓȡȐȕȈ

0,75ȔȔ

ǨȌȋȍȏȐȖȕȕȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ

3,92 ǵ/șȔ

ǷȘȖȟȕȖșȚȤ ȕȈ ȘȈȏȘȣȊ

3 MPa

ǻȌȓȐȕȍȕȐȍ ȗȘȐ ȘȈȏȘȣȊȍ

>900%

ȅȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ

42 ȒǪ/ȔȔ

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ

ȖȚ -40 ȌȖ 100°ǹ

ǶȋȕȍșȚȖȑȒȖșȚȤ

ǹȈȔȖȏȈȚțȝȈȦȡȈȧ

ǺȐȗ ȓȍȕȚȣ

ǺȖȓȡȐȕȈ. ȔȔ

ǾȊȍȚ

ȀȐȘȐȕȈ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, Ȕ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

ǹȈȔȖșȓȐȗȈȦȡȈȧșȧ ȘȍȏȐȕȖȊȈȧ

0,75

ǿȍȘȕȣȑ

19

10

48

2NI69A


ǹȗȍȑșȍȘȣ ǹȗȍȑșȍȘȣ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȔȖȕȚȈȎȕȖȑ ȗȓȈȚȣ ȕȈ ȏȈȌȈȕȕȖȔ țȘȖȊȕȍ. ǵȈȌȍȎȕȖ ȏȈȡȐȡȍȕȣ ȈȕȚȐȒȖȘȘȖȏȐȑȕȣȔ ȗȖȒȘȣȚȐȍȔ, ȕȍ șȖȌȍȘȎȈȡȐȔ VI ȊȈȓȍȕȚȕȣȑ ȝȘȖȔ.

ǬȓȐȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ H1, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ ȘȍȏȤȉȣ H2=E, ȔȔ

ǸȍȏȤȉȈ M

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

10

7

M4

12

QSP0104

30

7

M4

12

QSP0304

50

7

M4

12

QSP0504

70

7

M4

12

QSP0704

15

8

M5

12

QSP0155

50

8

M5

12

QSP0505

80

8

M5

12

QSP0805

15

10

M6

12

QSP0156

20

10

M6

12

QSP0206

30

10

M6

12

QSP0306

40

10

M6

12

QSP0406

50

10

M6

12

QSP0506

60

10

M6

12

QSP0606

70

10

M6

12

QSP0706

80

10

M6

8

QSP0806 QSP0906

90

10

M6

8

100

10

M6

8

QSP1006

20

12

M8

12

QSP0208

30

12

M8

12

QSP0308

40

12

M8

12

QSP0408

50

12

M8

12

QSP0508

100

12

M8

8

QSP1008

283


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ

ǹȐșȚȍȔȣ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȚȘțȉȖȟȒȈȔȐ ǬȈȕȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ țȗȘȖȡȍȕȐȧ ȗȘȖȞȍșșȈ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȥȓȍȒȚȘȖȡȐȚȖȊȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȚȘȈșș. ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȑ: 1. ǪșȚȈȊȤȚȍ ȗȓȈȕȒȐ ș șȐȔȊȖȓȈȔȐ Ȋ ȗȖȌȌȖȕ Ȍȓȧ ȗȓȈȕȖȒ - ȒȖȌ 118. 2. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȓȈȕȒȐ ș ȕțȎȕȖȑ șȐȔȊȖȓȐȒȖȑ ȊșȚȈȊȓȍȕȣ, ȔȖȎȕȖ ȐȏȊȓȍȒȈȚȤ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȧȏȣȟȒȈ ȒȖȌȣ 119/15U ȐȓȐ 119/30U, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȌȓȐȕȣ ȚȈȉȓȐȟȒȐ. 3. ǹȐȔȊȖȓȐȒȈ, șȖșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȕȈȉȐȘȈȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȕȈ ȧȏȣȟȖȒ, ș ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȕȈ ȏȈȚȍȔ ȊȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȖȓȖșȚȤ ȚȘțȉȖȟȒȐ. 4. ǷȖșȓȍ ȊȊȍȌȍȕȐȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ Ȋ ȊȍȘȝȕȦȦ ȗȖȓȖșȚȤ ȚȘțȉȖȟȒȐ, ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȓȍȋȒȖȍ ȕȈȎȈȚȐȍ ȉȖȓȤȠȐȔ ȗȈȓȤȞȍȔ ȓȍȊȖȑ ȘțȒȐ ȕȈ ȒȖȕȍȞ ȚȘțȉȖȟȒȐ ș ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȚȈȡȐȚȤ ȧȏȣȟȖȒ Ȑȏ ȗȖȓȖșȚȐ ȚȘțȉȖȟȒȐ.

ǷȓȈȕȒȈ ș șȐȔȊȖȓȈȔȐ

ǷȓȈȕȒȐ ș șȐȔȊȖȓȈȔȐ ȉȣȊȈȦȚ 2 ȘȈȏȔȍȘȖȊ (2,3 ȔȔ, 3,0 ȔȔ) ș ȞȐȜȘȈȔȐ (ȖȚ 0 ȌȖ 9), ȉțȒȊȈȔȐ ȓȈȚȐȕșȒȖȋȖ ȈȓȜȈȊȐȚȈ (26 ȏȈȋȓȈȊȕȣȝ ȐȓȐ ȗȘȖȗȐșȕȣȝ ȉțȒȊ), ȏȕȈȒȈȔȐ (+, -, , /, ., , , =, , *, (, ), ,, <, >, , , :, Ȑ ȌȘ.), Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗțșȚȣȍ ȗȓȈȕȒȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȞȊȍȚȖȊ. DzȈȎȌȈȧ ȗȓȈȕȒȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ 24 ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ș ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈȗȍȟȈȚȈȕȕȣȔȐ ȕȈ ȕȐȝ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧȔȐ ȐȓȐ ȉȍȏ ȕȐȝ. Ǫșȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȐȔȍȦȚ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȑ ȘȈȏȔȍȘ Ȑ ȕȈȒȓȍȍȕȣ ȕȈ ȗȓȈșȚȔȈșșȖȊțȦ ȖșȕȖȊț. ǹȐȔȊȖȓ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ǾȊȍȚ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ

DzȖȓ-ȊȖ ȞȐȜȘ ȕȈ ȗȓȈȕȒȍ, ȠȚ

DzȖȓ-ȊȖ ȗȓȈȕȖȒ Ȋ țȗȈȒȖȊȒȍ, ȠȚ

DzȖȌ

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*00BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*00BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*01BW

ǾȊȍȚ șȐȔȊȖȓȈ

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*01BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*02BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*02BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*03BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*03BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*04BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*04BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*05BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*05BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*06BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*06BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*07BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*07BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*08BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*08BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*09BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*09BY

* - M - ȠȐȘȐȕȈ 2,3 ȔȔ G - ȠȐȘȐȕȈ 3 ȔȔ (ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ ȎȍȓȚȖ-ȟȍȘȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȐ) 284


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ

ǹȐȔȊȖȓ + ȏȍȔȓȧ /

. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ǾȊȍȚ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ

DzȖȓ-ȊȖ ȞȐȜȘ ȕȈ ȗȓȈȕȒȍ, ȠȚ

DzȖȓ-ȊȖ ȗȓȈȕȖȒ Ȋ țȗȈȒȖȊȒȍ, ȠȚ

DzȖȌ

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*10BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*10BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*11BW

ǾȊȍȚ șȐȔȊȖȓȈ

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*11BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*12BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*12BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*13BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*13BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*14BW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*14BY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*AABW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*AABY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*BBBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*BBBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*CCBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*CCBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*DDBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*DDBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*EEBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*EEBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*FFBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*FFBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*GGBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*GGBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*HHBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*HHBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*IIBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*IIBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*JJBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*JJBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*KKBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*KKBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*LLBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*LLBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*MMBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*MMBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*NNBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*NNBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*OOBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*OOBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*PPBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*PPBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*QQBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*QQBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*RRBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*RRBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*SSBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*SSBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*TTBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*TTBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*UUBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*UUBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*VVBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*VVBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*WWBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*WWBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*XXBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*XXBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*YYBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*YYBY

ȟȍȘȕȣȑ

ȉȍȓȣȑ

24

10

BL117*ZZBW

ȟȍȘȕȣȑ

ȎȍȓȚȣȑ

24

10

BL117*ZZBY

* - M - ȠȐȘȐȕȈ 2,3 ȔȔ G - ȠȐȘȐȕȈ 3 ȔȔ (ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ Ȋ ȎȍȓȚȖ-ȟȍȘȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȐ) 285


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǷȖȌȌȖȕ Ȍȓȧ ȗȓȈȕȖȒ ș șȐȔȊȖȓȈȔȐ ǷȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȟȍȚȣȘȍȝțȋȖȓȤȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ș țȋȓțȉȓȍȕȐȧȔȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȗȓȈȕȒȐ ș șȐȔȊȖȓȈȔȐ. ǷȖȌȌȖȕ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ Ȍȓȧ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ șȐșȚȍȔȣ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ. ǷȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȕȣȑ țȌȖȉȕȣȑ țȋȖȓ ȕȈȒȓȖȕȈ țȗȖȘȖȊ ȗȖȌȌȖȕȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ ȐȏȊȓȍȒȈȚȤ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ. ǪȣȗȖȓȕȍȕȕȣȑ Ȑȏ ȗȓȈșȚȐȒȈ, ȗȖȌȌȖȕ ȔȖȎȍȚ ȊȔȍȡȈȚȤ 24 ȗȓȈȕȒȐ ș ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȔȐ ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ ȓȦȉȖȋȖ ȚȐȗȈ: /ȉțȒȊȣ, ȞȐȜȘȣ, ȏȕȈȒȐ, ȞȊȍȚȈ/.

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

147x190x18

ǿȍȘȕ.

1

118

ȇȏȣȟȖȒ ȇȏȣȟȖȒ Ȑȏ ȔȍȚȈȓȓȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȍȔ Ȍȓȧ șȕȧȚȐȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ș ȗȓȈȕȖȒ ș ȗȖșȓȍȌțȦȡȐȔ ȊȊȖȌȖȔ Ȑȝ Ȋ ȕțȎȕțȦ ȗȘȖȏȘȈȟȕțȦ ȗȖȓȖșȚȤ ȚȘțȉȖȟȒȐ. ȇȏȣȟȖȒ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȌȊțȝ ȘȈȏȔȍȘȖȊ: ȌȓȐȕȖȑ Ȋ 15 ȔȔ, ȗȘȐȔȍȕȧȍȔȣȑ Ȍȓȧ șȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȖȋȖ ȠȐȜȘȈ ȌȓȐȕȖȑ ȌȖ 15 ȔȔ, Ȑ ȧȏȣȟȖȒ ȌȓȐȕȖȑ Ȋ 30 ȔȔ Ȍȓȧ șȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȖȋȖ ȠȐȜȘȈ ȌȖ 30 ȔȔ.

119

119 M

ǸȈȏȔȍȘ, ȔȔ

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

15

ǶȘȈȕȎ.

1

119M/15

30

ǶȘȈȕȎ.

1

119M/30

15

ǴȍȚȈȓȓ.

1

119/15U

30

ǴȍȚȈȓȓ.

1

119/30U

DzȘȦȟȖȒ ǴȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ ȒȘȦȟȖȒ șȓțȎȐȚ Ȍȓȧ ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ, țȎȍ ȊȊȍȌȍȕȕȣȝ Ȋ ȗȘȖȏȘȈȟȕțȦ ȗȖȓȖșȚȤ ȚȘțȉȖȟȒȐ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȘȈȏȕȣȔ ȗȘȐȟȐȕȈȔ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ Ȋ ȐȏȔȍȕȍȕȐȐ șȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ ȕȈȌȗȐșȐ.

286

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

ǴȍȚȈȓȓ

5

120


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǺȘțȉȖȟȒȈ ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȈȧ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȚȘțȉȖȟȒȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊșȗȖȔȖȋȈȚȍȓȤȕȖȑ ȌȍȚȈȓȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȓȍȋȒȖ Ȑ ȉȣșȚȘȖ ȕȈșȈȎȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȥȓȍȒȚȘȖȗȘȖȊȖȌ Ȑ ȗȖȥȚȖȔț ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ. ǺȘțȉȖȟȒȈ ȐȔȍȍȚ ȌȊȍ ȗȖȓȖșȚȐ: ȕȐȎȕȧȧ ȗȖȓȖșȚȤ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȕȈșȈȌȒȐ ȕȈ ȥȓȍȒȚȘȖȗȘȖȊȖȌ ȐȓȐ ȒȈȉȍȓȤ, Ȉ ȊȍȘȝȕȧȧ- Ȍȓȧ ȊȊȖȌȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ. ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ ȌȍȓȈȦȚ ȥȚȖ ȐȏȌȍȓȐȍ ȊȖȌȖțșȚȖȑȟȐȊȣȔ, ȕȍ ȉȖȧȡȐȔșȧ ȊȓȐȧȕȐȧ ȔȈșȍȓ, ȗȣȓȐ Ȑ ȒȐșȓȖȚ. ǬȖȗțșȚȐȔȣȑ ȗȘȍȌȍȓ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȣ: -50°ǹ ȌȖ +80°ǹ.

ǬȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

1,5 - 2,5

02-4

04-7

06-10

10-14

14-22

22-30

30-35

35-40

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

10

1000

201/10

10

3000

201/10MC

15

1000

201/15

23

1000

201/23

30

500

201/30

10

1000

202/10

10

3000

202/10MC

15

1000

202/15

23

500

202/23

30

500

202/30

10

500

203/10

10

3000

203/10MC

15

500

203/15

23

500

203/23

30

200

203/30

10

500

204/10

15

500

204/15

23

200

204/23

30

200

204/30

10

200

205/10

15

200

205/15

23

200

205/23

30

200

205/30

10

200

206/10

15

200

206/15

23

100

206/23

30

100

206/30

10

50

207/10

15

50

207/15

23

50

207/23

30

50

207/30

10

50

208/10

15

50

208/15

23

50

208/23

30

50

208/30

10

50

209/10

15

50

209/15

23

50

209/23

30

50

209/30

287


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǺȘțȉȖȟȒȈ ȏȈȡȍȓȒȐȊȈȦȡȈȧșȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȈȧ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȚȘțȉȖȟȒȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȌȊțȝ ȟȈșȚȍȑ: ȕȐȎȕȧȧ ȟȈșȚȤ - ȕȍȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ, țȗȘțȋȈȧ Ȑ ȥȓȈșȚȐȟȕȈȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈșȈȎȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȗȘȖȊȖȌ ȗțȚȍȔ ȓȍȋȒȖȋȖ ȕȈȎȈȚȐȧ șȊȍȘȝț, Ȑ ȊȍȘȝȕȧȧ ȟȈșȚȤ - ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ Ȑ ȥȓȈșȚȐȟȕȈȧ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȈȧ Ȍȓȧ ȊȊȖȌȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ. ǺȈȒȈȧ ȚȘțȉȖȟȒȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒț ȥȓȍȒȚȘȖȗȘȖȊȖȌȖȊ ȌȈȎȍ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȍ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ țȎȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȖ. ǶȕȈ ȚȈȒȎȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȖșȖȉȍȕȕȖ țȌȖȉȕȈ ȚȈȔ, ȋȌȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȌȈȓȧȚȤ șȚȈȊȠțȦ ȕȍȕțȎȕȖȑ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒț ȉȍȏ ȘȈȏȢȍȌȐȕȍȕȐȧ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȑ ȞȍȗȐ. ǬȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

2-3,5

2,8-5

5-8

8-10

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

10

1000

301/10

15

1000

301/15

23

500

301/23

30

500

301/30

10

1000

302/10

15

1000

302/15

23

500

302/23

30

500

302/30

10

500

303/10

15

500

303/15

23

200

303/23

30

200

303/30

10

500

304/10

15

500

304/15

23

200

304/23

30

200

304/30

ǺȘțȉȖȟȒȈ Ȍȓȧ ȝȖȔțȚȖȊ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȚȖȑ ȚȘțȉȖȟȒȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȏȈȒȘȍȗȓȧȍȚșȧ ȕȈ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȑ ȝȖȔțȚ, ȔȖȎȕȖ ȔȈȘȒȐȘȖȊȈȚȤ ȗțȟȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȦȚșȧ ȊȌȖȓȤ ȗȘȖȊȖȌȖȊ.

288

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

23

200

130/23

30

200

130/30


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǪșȚȈȊȒȈ Ȍȓȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȍȑ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȍȑ.

ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȐ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

Finder/Lumberg

15

200

152I/150

Finder/Lumberg

25

200

152I/250

ABB

17

200

152N/170

ABB

34

100

152N/340

ǪșȚȈȊȒȈ ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȈȧ Ȍȓȧ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȏȈȎȐȔȖȊ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ ȉȍȏ ȋȈȓȖȋȍȕȖȊ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȏȈȎȐȔȖȊ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ.

DzȓȍȔȕȈȧ ȒȖȓȖȌȒȈ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

Entrelec

15

200

175 C/15

Legrand Viking 1. Serie

15

200

175 D/15

Phoenix C. Ilme

15

200

175 E/15

Allen Bradley - Woertz

15

200

175 H/15

Wiedmuller:

15

200

175 L/15

ǪșȚȈȊȒȈ Ȍȓȧ Șȍȓȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ ȉȍȏ ȋȈȓȖȋȍȕȖȊ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ Șȍȓȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ.

Ǹȍȓȍ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

Siemens Klockner-Moller

20

200

185 G/20

Telemecanique

20

200

185 M/20

289


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǷȓȖȡȈȌȒȈ șȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: șȈȔȖȒȓȍȧȡȈȧșȧ ȗȓȖȡȈȌȒȈ ȘȍȠȈȍȚ ȗȘȖȉȓȍȔț ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȕȈ Ȋșȍȝ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ ȕȐȒȈȒȖȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȏȈȞȍȗȒȐ. ǷȓȈȕȒȈ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ Ȑ ȔȧȋȒȖȑ ȟȈșȚȐ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȑ Ȍȓȧ ȊȊȖȌȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ Ȑ Ȑȏ ȒȓȍȑȒȖȑ ȖșȕȖȊȣ, ȏȈȡȐȡȍȕȕȖȑ ȓȍȋȒȖ șȕȐȔȈȍȔȖȑ ȗȓȍȕȒȖȑ. ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

10

500

140/10

15

500

140/15

23

200

140/23

30

200

140/30

ǵȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȑ

ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȥȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȈȧ ȔȍȌȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȖȉȢȍȌȐȕȧȍȚ Ȋ șȍȉȍ Ȋșȍ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȖȋȖ Ȑ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ș ȟȍȚȒȖȑ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȍȑ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȎȍșȚȒȖșȚȐ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ, ȕȈȌȍȎȕȖșȚȐ Ȑ ȥȓȈșȚȐȟȕȖșȚȐ, ȕȈȒȖȕȍȟȕȐȒ ȌȍȓȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȗȘȖșȚȖȑ ȖȗȍȘȈȞȐȦ ȗȖ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȕțȎȕȖȋȖ ȗȘȖȊȖȌȈ, Ȉ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ, ȝȖȘȖȠȖ ȏȈȡȐȡȍȕȕȣȍ ȊȕțȚȘȐ ȗȘȖȏȘȈȟȕȖȑ ȗȖȓȖșȚȤȦ, ȓȍȋȒȖ ȟȐȚȈȦȚșȧ.

ǹȍȟȍȕȐȍ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ ȚȘțȉȖȟȒȐ, ȔȔ

ǬȓȐȕȈ, ȔȔ

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

0,5

14

9

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ

200

710/05

0,75

14

9

ǵȍȑȚȘȈȓȤȕȣȑ

200

710/07

1

14

9

ǮȍȓȚȣȑ

200

710/10

1,5

14

9

DzȘȈșȕȣȑ

200

710/15

2,5

14

12

ǹȐȕȐȑ

200

710/25

4

14

12

ǹȍȘȣȑ

100

710/40

6

14

12

ǯȍȓȍȕȣȑ

100

710/60

10

14

12

DzȖȘȐȟȕȍȊȣȑ

100

710/100

0,5

14

14

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ

200

711/05

0,75

14

14

ǵȍȑȚȘȈȓȤȕȣȑ

200

711/07

1

14

14

ǮȍȓȚȣȑ

200

711/10

1,5

14

14

DzȘȈșȕȣȑ

200

711/15

2,5

14

17

ǹȐȕȐȑ

200

711/25

4

14

17

ǹȍȘȣȑ

100

711/40

6

14

17

ǯȍȓȍȕȣȑ

100

711/60

ǵȈȉȖȘȣ ǵȈȉȖȘ "ǴǰDzǸǶ DzǰǺ" ǹȈȔȣȑ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ȕȈȉȖȘ Ȍȓȧ țȌȖȉșȚȊȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ șȐșȚȍȔȣ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ. Ǫ ȥȚȖȚ ȕȈȉȖȘ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȒȖȔȗȈȒȚȕȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ.

ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ ǵȈȉȖȘ "ǴǰDzǸǶ DzǰǺ"

DzȖȔȗȓȍȒȚțȦȡȐȍ

290

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ, ȠȚ

DzȖȌ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

1

003Ǩ

DzȖȘȖȉȒȈ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȐȏȌȍȓȐȑ

1

118

ǷȖȌȌȖȕ Ȍȓȧ ȗȓȈȕȖȒ

119/15U

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ ȧȏȣȟȖȒ, ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ, ȘȈȉȖȟȈȧ ȟȈșȚȤ 15ȔȔ

1


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǿȍȔȖȌȈȕȟȐȒ "TRASP BOX" Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ țȌȖȉșȚȊȈ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ șȐșȚȍȔȣ "ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ". ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȖȟȍȕȤ ȒȖȔȗȈȒȚȕȖ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ Ȋ ȕȍȉȖȓȤȠȖȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ. ǿȍȔȖȌȈȕȟȐȒ ȌȈȍȚ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȗȖȔȍșȚȐȚȤ ȏȈȗȈș ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȒȈȉȍȓȍȑ. ǸȈȏȔȍȘȣ ȟȍȔȖȌȈȕȟȐȒȈ: 275 ȔȔx150 ȔȔx60 ȔȔ. ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ, ȠȚ

DzȖȌ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǿȍȔȖȌȈȕȟȐȒ "TRASP BOX"

1

012Ǩ

ǿȍȔȖȌȈȕȟȐȒ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȑ ȐȏȌȍȓȐȑ

1

118

ǷȖȌȌȖȕ Ȍȓȧ ȗȓȈȕȖȒ

1

119/15U

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ ȧȏȣȟȖȒ, ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ, ȘȈȉȖȟȈȧ ȟȈșȚȤ 15Ȕ

1

119/30U

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ ȧȏȣȟȖȒ, ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ, ȘȈȉȖȟȈȧ ȟȈșȚȤ 30ȔȔ

1

120

ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ ȒȘȦȟȖȒ, ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ

DzȖȔȗȓȍȒȚțȦȡȐȍ

ǵȈȉȖȘ "STARTER KIT" "STARTER KIT" - ȥȚȖ ȕȈȉȖȘ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȝ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ șȐșȚȍȔȣ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ, șȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ ȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȥȚȈȗȈ ȘȈȉȖȚȣ. ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ, ȠȚ

DzȖȌ

ǵȈȉȖȘ "STARTER KIT"

1

001SK/2

1

012Ǩ

ǿȍȔȖȌȈȕȟȐȒ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȑ ȐȏȌȍȓȐȑ

10

BL117M00BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 0 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M01BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 1 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M02BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 2 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M03BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 3 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M04BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 4 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M05BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 5 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M06BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 6 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M07BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 7 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M08BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 8 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M09BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȞȐȜȘȈȔȐ 9 ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MAABW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ A ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

DzȖȔȗȓȍȒȚțȦȡȐȍ

DzȖȔȗȓȍȒȚ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȝ ȐȏȌȍȓȐȑ, șȚȈȘȚȖȊȣȑ

10

BL117MBBBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ B ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MCCBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ C ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MDDBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ D ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MEEBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ E ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MFFBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ F ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MGGBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ G ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MHHBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ H ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MIIBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ I ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MJJBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ J ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MKKBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ K ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MLLBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ L ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MMMBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ M ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MNNBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ N ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MPPBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ P ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MQQBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ Q ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MRRBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ R ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MSSBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ S ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MTTBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ T ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MUUBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ U ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MVVBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ V ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MWWBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ W ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MXXBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ X ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MYYBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ Y ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MZZBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ Z ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M10BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ șȐȔȊȖȓȈȔȐ " + " ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M11BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ șȐȔȊȖȓȈȔȐ " - " ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M12BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ șȐȔȊȖȓȈȔȐ "ȏȍȔȓȧ" ȕȈ ȉȍȓȖȔ

10

BL117M13BW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ șȐȔȊȖȓȈȔȐ " / " ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117MOOBW

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ș ȟȍȘȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ O ȕȈ ȉȍȓȖȔ ȜȖȕȍ

10

BL117M999B

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ȟȍȘȕȈȧ

10

BL117M999R

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ȒȘȈșȕȈȧ

10

BL117M999G

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ȏȍȓȍȕȈȧ

10

BL117M999Y

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 ȎȍȓȚȈȧ

10

BL117M999U

ǷȓȈȕȒȈ 2,3 șȐȕȧȧ

1000

202/15

ǺȘțȉȖȟȒȈ ȗȘȖȏȘȈȟȕȈȧ ȔȈȘȒȐ-ȟȕȈȧ, 2-4ȔȔ. ȌȓȐȕȈ 15ȔȔ.

1

ǼǻǺǩǶdzDzǨ

ǼǻǺǩǶdzDzǨ

291


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ DzȖȓȍȟȒȐ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ Ȑȏ ȋȐȉȒȖȋȖ Ȑ ȥȓȈșȚȐȟȕȖȋȖ ǷǪǽ ȎȍȓȚȖȋȖ ȞȊȍȚȈ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ ȓȍȋȒȖȍ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ȒȖȓȍȟȍȒ. ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȞȍȓȖșȚȕȖȑ ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȖȑ ȕȈȌȗȐșȐ ȕȈ ȒȈȉȍȓȧȝ.

292

CȐȔȊȖȓ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȒȈȉȍȓȧ, ȔȔ

ǾȊȍȚ șȐȔȊȖȓȈ

ǾȊȍȚ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO200BY

1

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO201BY

2

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO202BY

3

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO203BY

4

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO204BY

5

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO205BY

6

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO206BY

7

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO207BY

8

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO208BY

9

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO209BY

+

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO210BY

-

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO211BY

ȏȍȔȓȧ

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO212BY

/

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO213BY

.

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO214BY

A

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2AABY

B

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2BBBY

C

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2CCBY

D

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2DDBY

E

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2EEBY

F

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2FFBY

G

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2GGBY

H

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2HHBY

I

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2IIBY

J

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2JJBY

K

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2KKBY

L

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2LLBY

M

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2MMBY

N

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2NNBY

O

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2OOBY

P

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2PPBY

Q

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2QQBY

R

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2RRBY

S

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2SSBY

T

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2TTBY

U

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2UUBY

V

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2VVBY

W

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2WWBY

X

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2XXBY

Y

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2YYBY

Z

1,3-2,5

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO2ZZBY

0

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO300BY

1

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO301BY

2

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO302BY

3

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO303BY

4

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO304BY

5

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO305BY

6

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO306BY

7

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO307BY

8

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO308BY

9

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO309BY

+

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO310BY

-

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO311BY

ȏȍȔȓȧ

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO312BY

/

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO313BY

.

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO314BY

A

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3AABY

B

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3BBBY

C

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3CCBY

D

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3DDBY

E

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3EEBY

F

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3FFBY


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ

CȐȔȊȖȓ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȒȈȉȍȓȧ, ȔȔ

ǾȊȍȚ șȐȔȊȖȓȈ

ǾȊȍȚ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

G

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3GGBY

H

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3HHBY

I

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3IIBY

J

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3JJBY

K

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3KKBY

L

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3LLBY

M

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3MMBY

N

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3NNBY

O

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3OOBY

P

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3PPBY

Q

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3QQBY

R

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3RRBY

S

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3SSBY

T

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3TTBY

U

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3UUBY

V

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3VVBY

W

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3WWBY

X

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3XXBY

Y

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3YYBY

Z

2,5-4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

1000

AZO3ZZBY

0

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS400BY

1

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS401BY

2

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS402BY

3

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS403BY

4

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS404BY

5

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS405BY

6

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS406BY

7

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS407BY

8

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS408BY

9

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS409BY

+

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS410BY

-

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS411BY

ȏȍȔȓȧ

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS412BY

/

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS413BY

.

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS414BY

A

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4AABY

B

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4BBBY

C

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4CCBY

D

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4DDBY

E

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4EEBY

F

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4FFBY

G

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4GGBY

H

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4HHBY

I

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4IIBY

J

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4JJBY

K

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4KKBY

L

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4LLBY

M

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4MMBY

N

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4NNBY

O

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4OOBY

P

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4PPBY

Q

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4QQBY

R

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4RRBY

S

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4SSBY

T

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4TTBY

U

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4UUBY

V

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4VVBY

W

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4WWBY

X

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4XXBY

Y

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4YYBY

Z

4-8

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

500

AZS4ZZBY

293


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǴȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȈȧ ȓȍȕȚȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȓȍȕȚȣ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȦȚșȧ ȊȖ ȒȘțȋ ȒȈȉȍȓȧ. ǰȔȍȍȚ ȏȈȡȐȚȕțȦ, ȗȘȖȏȘȈȟȕțȦ ȟȈșȚȤ. ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ǷǪǽ ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ Ȑ țșȓȖȊȐȧ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ: ȖȚ -10 ȌȖ +80 ǹ, țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȉȍȕȏȐȕț, ȋȍȗȚȈȕț, ȎȐȘȈȔ, ȒȍȘȖșȐȕț, JP4, ȊȣșȖȒȈȧ țșȚȖȑȟȐȊȖșȚȤ Ȓ ȔȈșȓȈȔ, ȔȈșȓȖșȖȌȍȘȎȈȡȐȔ ȗȘȖȌțȒȚȈȔ Ȑ ȘȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȧȔ. ǸȈȏȔȍȘ ȓȍȕȚȣ, ȔȔ

ǷȖȓȍ Ȍȓȧ ȕȈȌȗȐșȐ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

12,7x25,4

6,35x12,7

880 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 10064

12,7x38,1

10,58x12,7

560 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 10264

12,7x63,5

19,05x12,7

320 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 10462

25,4x38,1

12,7x25,4

240 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 20264

25,4x63,5

19,05x25,4

160 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 20462

38,1x63,5

19,05x38,1

100 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 20464

25,4x88,9

25,4x25,4

120 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 20662

38,1x88,9

25,4x38,1

75 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 20664

38,1x279,4

76,2x38,1

25 (5 ȓȐșȚȖȊ A4)

LB 20962

ǴȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȍ ȚȈȉȓȐȟȒȐ ȗȖȌ ȓȈȏȍȘȕȣȑ ȗȘȐȕȚȍȘ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȗȖȌ ȓȈȏȍȘȕȣȑ ȗȘȐȕȚȍȘ ȜȖȘȔȈȚȈ Ǩ4. ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȥșȚȍȘ ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ: ȖȚ -40 ȌȖ +150 ǹ ǸȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

6x15

3300 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP0615*

9x12

2860 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP0912*

9x15

2420 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP0915*

9x60

660 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP0960*

10x20

1680 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP1020*

27x15

900 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP2715*

27x27

540 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP2727*

278x210

10 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFP278210*

* - E - șȍȘȣȑ, M - ȔȍȚȈȓȓȐȒ, W - ȉȍȓȣȑ, Y - ȎȍȓȚȣȑ (ȒȘȖȔȍ SITFP2727)

ǹȈȔȖȓȈȔȐȕȐȘțȦȡȐȍșȧ ȚȈȉȓȐȟȒȐ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȒȈȉȍȓȧ ȗȖȌ ȓȈȏȍȘȕȣȑ ȗȘȐȕȚȍȘ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȗȖȌ ȓȈȏȍȘȕȣȑ ȗȘȐȕȚȍȘ ȜȖȘȔȈȚȈ Ǩ4. ǺȈȉȓȐȟȐȒȐ ȖȉȖȘȈȟȐȊȈȦȚșȧ ȊȖ ȒȘțȋ ȒȈȉȍȓȧ. ǰȔȍȍȚ ȏȈȡȐȚȕțȦ, ȗȘȖȏȘȈȟȕțȦ ȟȈșȚȤ. ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȥșȚȍȘ ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ: ȖȚ -40 ȌȖ +150 ǹ ǸȈȏȔȍȘȣ ȚȈȉȓȐȟȒȐ, ȔȔ

ǷȖȓȍ Ȍȓȧ ȕȈȌȗȐșȐ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

23x12

12x9,5

1300 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFL02312*

38x12

12x12

910 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFL03812*

44x20

20x12

480 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFL04420*

62x25

25x18

280 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFL06225*

104x25

25x25

140 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFL10425*

150x25

25x38

70 (10 ȓȐșȚȖȊ A4)

SITFL15025*

* - W - ȉȍȓȣȑ, Y - ȎȍȓȚȣȑ

ǹȈȔȖȒȓȍȦȡȐȍșȧ ȏȕȈȒȐ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȈ ȥȓȍȒȚȘȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ. ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȓȈșȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȊȐȕȐȓ ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ: ȖȚ -40 ȌȖ +80 ǹ ǵȈȔȍȕȖȊȈȕȐȍ ǯȕȈȒ "WARNING", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 57 ȔȔ. ǯȕȈȒ "DANGER", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 57 ȔȔ.

294

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

40 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP101B

40 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP103B

ǯȕȈȒ ȏȈȏȍȔȓȍȕȖ, ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP201B

ǯȕȈȒ "PE", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP202B

ǯȕȈȒ "N", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP215B

ǯȕȈȒ "L1", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP210B

ǯȕȈȒ "L2", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP211B

ǯȕȈȒ "L3", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP212B

ǯȕȈȒ "L+", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP213B

ǯȕȈȒ "L1-", ȒȘțȋ 20 ȔȔ.

250 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP214B

ǯȕȈȒ "380 Volt", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 60 ȔȔ.

60 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP401A

ǯȕȈȒ "220 Volt", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 60 ȔȔ.

60 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP403A

ǯȕȈȒ "*____", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 60 ȔȔ.

60 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP404A

ǯȕȈȒ "230 Volt", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 60 ȔȔ.

60 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP405A

ǯȕȈȒ "400 Volt", ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ 60 ȔȔ.

60 (10 ȓȐșȚȖȊ)

EP406A


ǹȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ǹȐșȚȍȔȈ MARK 3

ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: șȐșȚȍȔȈ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȒȈȉȍȓȧ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ țȗȘȖȡȍȕȐȧ ȗȘȖȞȍșșȈ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȐ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȚȘȈșș. ǬȈȕȕȣȑ ȊȐȌ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȔȖȎȕȖ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤ ȕȈ ȒȈȉȍȓȤ ȒȈȒ ȌȖ ȔȖȕȚȈȎȈ ȒȈȉȍȓȤȕȖȑ ȚȘȈșșȣ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖșȓȍ. ǩȖȒȖȊȣȍ ȠȚȐȜȚȣ ȕȈȌȍȎȕȖ ȜȐȒșȐȘțȦȚ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ ȌȘțȋ ș ȌȘțȋȖȔ Ȑ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȚȖȟȕȖȋȖ ȊȣȘȈȊȕȐȊȈȕȐȧ ȔȈȘȒȍȘȖȊ. Ǫșȍ ȞȊȍȚȈ ȔȈȘȒȍȘȖȊ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ ȒȖȌȐȘȖȊȒȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6 ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ: ȖȚ -30 ȌȖ +70 ǹ

ǹȐȔȊȖȓ

ǾȊȍȚ șȐȔȊȖȓȈ

ǾȊȍȚ ȔȈȘȒȍȘȈ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ, ȔȔ2

DzȖȌ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ, ȔȔ2

DzȖȌ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȒȈȉȍȓȧ, ȔȔ2

DzȖȌ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȐȔȊȖȓȖȊ Ȋ țȗȈȒ. ȠȚ 500

0

ǩȍȓȣȑ

ǿȍȘȕȣȑ

MKF0S1

MKF0S2

MKF0S3

1

ǩȍȓȣȑ

DzȖȘȐȟȕȍȊȣȑ

MKF1S1

MKF1S2

MKF1S3

500

2

ǩȍȓȣȑ

DzȘȈșȕȣȑ

MKF2S1

MKF2S2

MKF2S3

500

3

ǿȍȘȕȣȑ

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ

MKF3S1

MKF3S2

MKF3S3

500

4

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKF4S1

MKF4S2

MKF4S3

500

5

ǩȍȓȣȑ

ǯȍȓȍȕȣȑ

MKF5S1

MKF5S2

MKF5S3

500

6

ǿȍȘȕȣȑ

ǫȖȓțȉȖȑ

MKF6S1

MKF6S2

MKF6S3

500 500

7

ǩȍȓȣȑ

ǼȐȖȓȍȚȖȊȣȑ

MKF7S1

MKF7S2

MKF7S3

8

ǿȍȘȕȣȑ

ǹȍȘȣȑ

MKF8S1

MKF8S2

MKF8S3

500

9

ǿȍȘȕȣȑ

ǩȍȓȣȑ

MKF9S1

MKF9S2

MKF9S3

500

A

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCAS1

MKCAS2

MKCAS3

200

B

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCBS1

MKCBS2

MKCBS3

200 200

C

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCCS1

MKCCS2

MKCCS3

D

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCDS1

MKCDS2

MKCDS3

200

E

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCES1

MKCES2

MKCES3

200

F

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCFS1

MKCFS2

MKCFS3

200

G

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCGS1

MKCGS2

MKCGS3

200

H

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCHS1

MKCHS2

MKCHS3

200

I

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCIS1

MKCIS2

MKCIS3

200

J

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCJS1

MKCJS2

MKCJS3

200

K

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCKS1

MKCKS2

MKCKS3

200

L

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

M

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

0,5-1,5

MKCLS1

1,5-2,5

MKCLS2

MKCMS1

4-6

MKCMS2

MKCLS3

200

MKCMS3

200

N

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCNS1

MKCNS2

MKCNS3

200

O

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCOS1

MKCOS2

MKCOS3

200

P

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCPS1

MKCPS2

MKCPS3

200

Q

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCQS1

MKCQS2

MKCQS3

200 200

R

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCRS1

MKCRS2

MKCRS3

S

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCSS1

MKCSS2

MKCSS3

200

T

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCTS1

MKCTS2

MKCTS3

200

U

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCUS1

MKCUS2

MKCUS3

200

V

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCVS1

MKCVS2

MKCVS3

200

W

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCWS1

MKCWS2

MKCWS3

200

X

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCXS1

MKCXS2

MKCXS3

200

Y

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCYS1

MKCYS2

MKCYS3

200

Z

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKCZS1

MKCZS2

MKCZS3

200

Mp

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKMPS1

MKMPS2

MKMPS3

200

+

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKSPS1

MKSPS2

MKSPS3

200

-

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKSMS1

MKSMS2

MKSMS3

200

*

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKSGS1

MKSGS2

MKSGS3

200

(

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKSAS1

MKSAS2

MKSAS3

200

.

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKSFS1

MKSFS2

MKSFS3

200

/

ǿȍȘȕȣȑ

ǮȍȓȚȣȑ

MKSBS1

MKSBS2

MKSBS3

200

ǴȈȘȒȍȘȣ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ș ȔȈȘȒȐȘȖȊȖȟȕȣȔȐ ȓȍȕȚȈȔȐ Ȑ șȈȔȖȒȓȍȧȡȐȔȐșȧ ȥȚȐȒȍȚȒȈȔȐ. ǾȊȍȚ

ȟȍȘȕȣȑ

ȒȘȈșȕȣȑ

șȐȕȐȑ

ȏȍȓȍȕȣȑ

ǺȖȓȡȐȕȈ ȓȐȕȐȐ, ȔȔ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

0,4

1

UP1S

0,7

1

UP1F

1

1

UP1M

0,4

1

UP2S

0,7

1

UP2F

1

1

UP2M

0,4

1

UP3S

0,7

1

UP3F

1

1

UP3M

0,4

1

UP4S

0,7

1

UP4F

1

1

UP4M

295


ǷȘȐȕȚȍȘȣ ȔȖȉȐȓȤȕȣȍ ǷȘȐȕȚȍȘȣ ǷȘȐȕȚȍȘ EGO1PRO

ǰȌȍȈȓȤȕȖ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ ȒȈȉȍȓȧ, ȗȘȖȊȖȌȖȊ, ȚȍȓȍȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȝ ȠȒȈȜȖȊ, ȗțȓȤȚȖȊ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǨȓȜȈȊȐȚ: ȓȈȚȐȕȐȞȈ ȅȘȋȖȕȖȔȐȟȕȣȑ ȌȐȏȈȑȕ ǸȍȏȐȕȖȊȣȑ ȟȍȝȖȓ Ȍȓȧ ȏȈȡȐȚȣ ȖȚ țȌȈȘȖȊ. ǮȐȌȒȖȒȘȐșȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȑ ȌȐșȗȓȍȑ. ȌȊțȝ șȚȘȖȟȕȣȑ ǷȍȟȈȚȤ ȠȚȘȐȝ-ȒȖȌȖȊ EAN 39 Ȑ 128 ȕȈ ȓȍȕȚȍ 19 ȔȔ ǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȈȧ Ȑ ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȈȧ ȗȍȟȈȚȤ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȈȧ ȗȖȌșȊȍȚȒȈ ȌȐșȗȓȍȧ ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȖȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȘȐȕȚȍȘȈ - ȗȘȖȌȓȍȊȈȍȚ șȘȖȒ șȓțȎȉȣ ȉȈȚȈȘȍȍȒ 5 ȘȈȏȔȍȘȖȊ ȠȘȐȜȚȈ ȀȐȘȐȕȈ ȓȍȕȚ: 6,9,12,19 ȔȔ ǷȍȟȈȚȤ 4 șȚȘȖȒȐ ȕȈ 19 ȔȔ, 2 șȚȘȖȒȐ ȕȈ 12 ȔȔ, 9 ȔȔ, 1 șȚȘȖȒȈ ȕȈ 6 ȔȔ. ǶȘȐȍȕȚȈȞȐȧ ȗȍȟȈȚȐ: ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȈȧ, ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȈȧ ǷȍȟȈȚȤ ȥȚȐȒȍȚȖȒ Ȍȓȧ ȒȖȔȔțȚȈȞȐȖȕȕȣȝ ȗȈȕȍȓȍȑ ǷȍȟȈȚȤ ȥȚȐȒȍȚȖȒ ȓȦȉȖȑ ȏȈȌȈȕȕȖȑ ȜȐȒșȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȌȓȐȕȣ. ǷȐȚȈȕȐȍ 6 ȉȈȚȈȘȍȍȒ ȚȐȗȈ ǨǨ ȐȓȐ ǨȌȈȗȚȍȘ 230Ǫ (ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖ) ǸȈȏȔȍȘȣ: 114ȝ212ȝ70 ȔȔ, Ȋȍș 519 ȋȘ ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ 4 - 40oǹ ǪȓȈȎȕȖșȚȤ: 10 - 90%

DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ: ǷȘȐȕȚȍȘ+ȘȍȏȐȕȖȊȣȑ ȟȍȝȖȓ ǷȘȖȉȕȣȑ ȒȈȘȚȘȐȌȎ 19 ȔȔ. ȊȐȕȐȓ

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ

DzȖȌ

ǷȘȐȕȚȍȘ ȔȖȉȐȓȤȕȣȑ EGO1PRO

1

GR1PRO

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ

DzȖȌ

ǨȌȈȗȚȍȘ 220Ǫ

1

GRAADAPTER

ǨȒȒțȔțȓȧȚȖȘ

1

GRABATPACK

ǿȍȔȖȌȈȕ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȑ

1

GRAHCASE

ǨȒșȍșșțȈȘȣ

ǷȘȐȕȚȍȘ EGO4YOU ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ǨȓȜȈȊȐȚ: ȓȈȚȐȕȐȞȈ ȅȘȋȖȕȖȔȐȟȕȣȑ ȌȐȏȈȑȕ ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȖȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȘȐȕȚȍȘȈ - ȗȘȖȌȓȍȊȈȍȚ șȘȖȒ șȓțȎȉȣ ȉȈȚȈȘȍȍȒ ȀȐȘȐȕȈ ȓȍȕȚ: 9,12ȔȔ ǶȘȐȍȕȚȈȞȐȧ ȗȍȟȈȚȐ: ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȈȧ, ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȈȧ ǷȐȚȈȕȐȍ 6 ȉȈȚȈȘȍȍȒ ȚȐȗȈ ǨǨǨ ǸȈȏȔȍȘȣ: 100ȝ150ȝ65 ȔȔ, Ȋȍș 340 ȋȘ ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ 4 - 40ºǹ ǪȓȈȎȕȖșȚȤ: 10 - 90%

DzȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ: ǷȘȐȕȚȍȘ ǷȘȖȉȕȣȑ ȒȈȘȚȘȐȌȎ 12 ȔȔ. ȊȐȕȐȓ

296

ǶȗȐșȈȕȐȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ

DzȖȌ

ǷȘȐȕȚȍȘ ȔȖȉȐȓȤȕȣȑ EGO4YOU

1

GR4YOU


ǷȘȐȕȚȍȘȣ ȔȖȉȐȓȤȕȣȍ DzȈȘȚȘȐȌȎȐ dzȍȕȚȈ ș ȒȓȍȍȊȖȑ ȖșȕȖȊȖȑ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȊȐȕȐȓ

ȗȖȓȐȥșȚȍȘ

ȕȍȑȓȖȕ

ǸȈȏȔȍȘ

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǯȍȓȨȕȣȑ

5

GRCVI09G GRCVI09O

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ

5

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

DzȘȈșȕȣȑ

5

GRCVI09R

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCVI09W

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCVI09Y

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǯȍȓȨȕȣȑ

5

GRCVI12G

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ

5

GRCVI12O

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

DzȘȈșȕȣȑ

5

GRCVI12R

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCVI12W

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCVI12Y

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǯȍȓȨȕȣȑ

5

GRCVI19G

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǶȘȈȕȎȍȊȣȑ

5

GRCVI19O

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

DzȘȈșȕȣȑ

5

GRCVI19R

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCVI19W

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCVI19Y

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǴȍȚȈȓȓȐȒ

5

GRCPO09M

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǷȘȖȏȘȈȟȕȣȑ

5

GRCPO09T

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCPO09W

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǴȍȚȈȓȓȐȒ

5

GRCPO12M

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCPO12W

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǴȍȚȈȓȓȐȒ

5

GRCPO19M

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCPO19W

12ȔȔ ȝ 3.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCNY12W

12ȔȔ ȝ 3.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCNY12Y

19ȔȔ ȝ 3.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCNY19W

19ȔȔ ȝ 3.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCNY19Y

ǸȈȏȔȍȘ

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

06ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCNA06W

06ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCNA06Y

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCNA09W

09ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCNA09Y

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCNA12W

12ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCNA12Y

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCNA19W

19ȔȔ ȝ 5.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCNA19Y

ǸȈȏȔȍȘ

ǾȊȍȚ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ

DzȖȌ

09ȔȔ ȝ 1.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCHS09Y

09ȔȔ ȝ 1.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCHS09W

12ȔȔ ȝ 1.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCHS12Y

12ȔȔ ȝ 1.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCHS12W

19ȔȔ ȝ 1.5Ȕ

ǮȍȓȚȣȑ

5

GRCHS19Y

19ȔȔ ȝ 1.5Ȕ

ǩȍȓȣȑ

5

GRCHS19W

dzȍȕȚȈ ȉȍȏ ȒȓȍȍȊȖȑ ȖșȕȖȊȣ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȗȖȓȐȗȘȖȗȐȓȍȕ

ǺȍȘȔȖțșȈȎȐȊȈȍȔȈȧ ȚȘțȉȒȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ

ȗȖȓȐȖȓȍȜȐȕ

297


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ ȅȓȍȒȚȘȖțșȚȈȕȖȊȖȟȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȗȘȖȊȖȌȖȊ. ǷȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȌȐȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȑ ȒȖȘȗțș, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȏȈȒȘȍȗȓȍȕȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ ș țȏȓȈȔȐ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ Ȓ ȕȐȔ ȗȘȖȊȖȌȖȊ. DzȖȕȚȈȒȚȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȖȒ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȈ Ȑȏ ȓȈȚțȕȐ Ȑ ȗȖȒȘȣȚȈ șȓȖȍȔ ȕȐȒȍȓȧ. ȅȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȕȈȌȍȎȕȣȑ ȒȖȕȚȈȒȚ ș ȊȣșȖȒȐȔȐ ȚȖȒȖȗȘȖȊȖȌȧȡȐȔȐ șȊȖȑșȚȊȈȔȐ, ȖșȚȈȦȡȐȔȐșȧ ȕȍȐȏȔȍȕȕȣȔȐ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȊșȍȋȖ șȘȖȒȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ.

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ Ȑȏ ȗȖȓȐȈȔȐȌȈ 6.6 ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.6 ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ: 450Ǫ • șȖȝȘȈȕȧȍȚ șȊȖȐ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȍ șȊȖȑșȚȊȈ ȌȖ -20°ǹ. Ǫ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ ȖȚ -20°ǹ ȌȖ -40°ǹ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ șȕȐȎȍȕȐȍ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȝ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒ ȕȈ 15-20% • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 110°ǹ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

2,5

DzȖȓ-ȊȖ șȍȒȞȐȑ

ǺȖȒ (A)

ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B 94

12

24

8

2

24

8

C

D

E

F

G

H

I

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

16,4

14,9

9,2

3

6

3

2,9

2,6

480

43112NY

16,4

14,9

9,2

3

6

3

2,9

2,6

3000

43102NY

3

24

8

16,4

14,9

9,2

3

6

3

2,9

2,6

2500

43103NY

12

24

10

116,3

18

16,1

9,5

3

7

3

3,1

3,1

320

43212NY

12

32

10

116,7

20,2

17,6

10,1

3

10

3

3,4

3,2

420

43312NY

4

2

32

10

20,2

17,6

10,1

3

10

3

3,4

3,2

2200

43302NY

3

32

10

20,2

17,6

10,1

3

10

3

3,4

3,2

1800

43303NY

10

12

57

12

139,1

23,1

20

10,8

3

10

3,5

4,4

3,2

260

43412NY

16

12

76

14,5

171,2

31,8

24,8

14,7

3,8

13

4

5,8

4,2

130

43512NY

25

12

101

18

208,5

37,5

34

20

5

17

5

7,4

4,5

54

43812NY

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ Ȑȏ ȜȐȉȍȘȋȓȈșșȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȜȐȉȍȘȋȓȈșș ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 150°ǹ • ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ: 450Ǫ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǺȖȒ (A)

ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B 94,5

C

D

E

F

G

H

I

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

12

24

8

16,5

15

9,2

3,1

6

3

2,9

2,6

480

43112FV

2

24

8

16,5

15

9,2

3,1

6

3

2,9

2,6

3000

43102FV

3

24

8

16,5

15

9,2

3,1

6

3

2,9

2,6

2500

43103FV

12

24

10

116,8

18

16,2

9,5

2,9

7

3

3,1

3,1

320

43212FV

12

32

10

117,2

20,3

17,6

10,3

3

10

3

3,4

3,2

300

43312FV

4

2

32

10

20,3

17,6

10,3

3

10

3

3,4

3,2

3000

43302FV

3

32

10

20,3

17,6

10,3

3

10

3

3,4

3,2

2000

43303FV

10

12

57

12

140,3

23,2

20,1

11

3,1

10

3,5

4,4

3,2

260

43412FV

16

12

76

14,5

173,5

32,2

25

14,8

3,9

13

4

5,8

4,2

130

43512FV

2,5

298

DzȖȓ-ȊȖ șȍȒȞȐȑ


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ Ȑȏ ȗȖȓȐȗȘȖȗȐȓȍȕȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȗȘȖȗȍȓȍȕ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ: 450Ǫ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȖȓ-ȊȖ șȍȒȞȐȑ

ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ

ǺȖȒ (A)

A

B 94,9

12

24

8

2,5

2

24

8

3

24

8

4

12

24

10

115,3

12

32

10

117

6

2

32

10

3

32

10

10

12

57

12

140,4

16

12

76

14,5

25

12

101

18

C

D

E

F

G

H

I

L

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

16,3

15

9,4

3

6

3

2,9

2,8

480

43112PL/*

16,3

15

9,4

3

6

3

2,9

2,8

3000

43102PL/*

16,3

15

9,4

3

6

3

2,9

2,8

2500

43103PL/*

17,8

16

9,2

2,8

7

3

3,1

3

320

43212PL/*

20,2

16,6

10,2

3

10

3

3,4

3,4

300

43312PL/*

20,2

16,6

10,2

3

10

3

3,4

3,4

3000

43302PL/*

20,2

16,6

10,2

3

10

3

3,4

3,4

2000

43303PL/*

23,2

20,3

11

3,1

10

3,5

4,4

3,2

260

43412PL/*

171,4

31,8

24,8

14,5

3,8

13

4

5,8

4,2

130

43512PL/*

208,4

37,2

33,8

19,8

5

17

5

7,4

4,5

54

43812PL/*

* - Ǫ- ȉȍȓȣȑ, R - ȟȍȘȕȣȑ

ǸȈȏȢȍȔȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȗȘȖȗȍȓȍȕ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȕȈȌȍȎȕțȦ ȒȖȔȔțȚȈȞȐȦ Ȑ ȉȣșȚȘȖȍ șȖȍȌȐȕȍȕȐȍ/ ȘȈȏȔȣȒȈȕȐȍ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȝ Ȟȍȗȍȑ. ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ: 450Ǫ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȖȓ-ȊȖ șȍȒȞȐȑ

ǺȖȒ (A)

ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

2,5

12

24

8

94,9

16,3

32,6

15

9,4

3

6

3

2,9

2,8

384

43112PLSP

4

12

32

10

117

20,2

40,4

16,6

10,2

3

10

3

3,4

3,4

198

43312PLSP

10

12

57

12

140,4

23,2

46,4

20,3

11

3,1

10

3,5

4,3

4,1

120

43412PLSP

ǹ ȗȓȈȊȒȖȑ ȊșȚȈȊȒȖȑ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ 6.8 ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȘȈȏȊȧȏȒț Ȑ ȏȈȡȐȚț ȗȖ ȚȖȒț Ȋ ȓȦȉȖȔ țșȚȘȖȑșȚȊȍ, ȕȍȏȈȔȍȕȐȔȣ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ Ȋ Ȟȍȗȧȝ ȗȐȚȈȕȐȧ ȉȣȚȖȊȣȝ țșȚȘȖȑșȚȊ. ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 125°ǹ • ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȍ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ: 450Ǫ • ȉȍȏ ȗȘȍȌȖȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ

Ǭȓȧ ȒȖȓȖȌȒȐ ș ȗȓȈȊȒȖȑ ȊșȚȈȊȒȖȑ (U =250V)

Ǭȓȧ ȒȓȍȔȔȕȖȑ ȒȖȓȖȌȒȐ (U = 450V)

ǹȍȟȍȕȐȍ

ǹȍȟȍȕȐȍ

2,5

ǺȖȒ

6,3

4

ǺȖȒ

32

DzȖȓ-ȊȖ șȍȒȞȐȑ

ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ D

E

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

A-B

C

1

10

16,6

3,4

3

1000

1331LP

2

10

21

3,4

3

800

1332

3

10

31

3,4

3

600

1333

4

10

41

3,4

3

500

1334

5

10

51

3,4

3

400

1335

299


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ

DzȖȓȖȌȒȐ șȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ǶșȕȖȊȕȣȔ ȖȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȔ ȒȈȟȍșȚȊȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȣșȖȒȈȧ șȒȖȘȖșȚȤ ȔȖȕȚȈȎȈ. ȀȐȘȖȒȖ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȖȌȒȐ șȐȓȖȊȣȝ Ȟȍȗȍȑ Ȋ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȝ ȒȖȘȖȉȒȈȝ Ȑ ȒȈȉȍȓȤȕȣȝ ȒȖȘȖȉȈȝ. ǪȣșȖȒȖȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ Ȑ ȓȍȋȒȖșȚȤ ȔȖȕȚȈȎȈ ȌȍȓȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȕȈ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣȝ țȟȈșȚȒȈȝ ȗȘȐ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȣȝ ȏȈȚȘȈȚȈȝ.

ǹ ȖȌȕȐȔ ȖȚȊȍȘșȚȐȍȔ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

DzȓȍȔȔ Ȋ șȊȧȏȒȍ, ȠȚ

IP

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

10

20

2-3

2,5 1,5

DzȖȌ

4

450

25

B25

11

4,5

450

25

B40

22

12

6

450

25

B60

29

25

14

7,7

500

10

B100

35

31

19

9,5

500

10

B160

38

40

22

12

500

5

B250

46

43

24

14

500

5

B350

D

20

18

10

22

19

25

2 10

20

2-3

1,5

2-4

6

2 10

20

2

2,5

2-4

10 6

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

ǹ

2-4

4

4

UȕȖȔ, Ǫ

Ǫ

2

1 2,5

ǫȈȉȈȘȐȚȣ, ȔȔ Ǩ

2 10

20

5

00

2-3

4 16 10

2 2

6

2-3

25 16

2 1

00

2

10

2-3

35 25

2 1

00

2

16

2-3

ǹ ȌȊțȔȧ ȖȚȊȍȘșȚȐȧȔȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǫȈȉȈȘȐȚȣ, ȔȔ

IP

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

Ǩ

Ǫ

ǹ

D

UȕȖȔ, Ǫ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

20

2

18

17

15

4

450

20

B42

00

2

23

22

20

6

500

20

B62

00

2

29

27

25

7,5

500

10

B102

00

2

32

31

32

9,5

500

5

B162

6 4 2,5 16 10 6 25 16 10 35 25 16

300


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ ǹ ȚȘȍȔȧ ȖȚȊȍȘșȚȐȧȔȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

IP

6 4

UȕȖȔ, Ǫ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

4,5

450

10

B63

35

6

500

5

B163

41

7,5

500

5

B253

Ǫ

ǹ

D

3

23

23

27

25

27

29

27

6

16

3 20

6

3 6

25 16

ǫȈȉȈȘȐȚȣ, ȔȔ Ǩ

3 20

2,5 10

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

3 20

10

3 6

ǹ ȗȧȚȤȦ ȖȚȊȍȘșȚȐȧȔȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ

N

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

IP

6 4

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

4,5

450

10

B65

50

6

500

5

B165

65

7,5

500

5

B255

ǹ

D

5

23

23

42

25

27

29

27

5 20

6

5 10

25 10

UȕȖȔ, Ǫ

Ǫ

10

16

16

ǫȈȉȈȘȐȚȣ, ȔȔ Ǩ

5 20

2,5 10

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

5 20

5 10

ǹțȗȗȖȘȚ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȒȓȍȔȔȕȣȝ ȒȖȓȖȌȖȒ c 3-5 ȖȚȊȍȘșȚȐȧȔȐ Ȓ DIN ȘȍȑȒȍ

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȔȈȓȍȕȤȒȈȧ/ȉȖȓȤȠȈȧ, ȠȚ

DzȖȌ

10/40

159SM

301


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ ǩȓȖȒȐ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȒȖȔȔțȚȈȞȐȐ ȗȐȚȈȦȡȍȑ ȓȐȕȐȐ, ȎȐȓ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȑ ȒȈȉȍȓȍȑ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȡȐȚȈȝ. ǩȓȖȒȐ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț ȐȓȐ ȔȖȕȚȈȎȕțȦ ȗȓȈșȚȐȕț.

A

DzȖȓȐȟ. ȠȐȕ

DzȖȓȐȟ. ȖȚȊȍȘșȚȐȑ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȚȊȍșȚȐȑ, ȔȔ

IP

2

7

5ȝ6ȔȔ 1ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ

4

7

2

ǫȈȉȈȘȐȚȣ

IȕȖȔ

Ipk, kA

Icc rms, kA

Icw rms 1s, kA

Uimp, kV

UȕȖȔ, V

ǻȗȈȒ. ȠȚ

DzȖȌ

45

100

20

10

6

8

750

4

BD10072

98

45

100

20

10

6

8

750

2

BD10074

105

47

45

125

22

11

6

8

750

2

BD125112

00

109

98

45

125

22

11

6

8

750

1

BD125114

10ȝ6ȔȔ 2ȝ6,9ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ

00

134

47

45

125

22

11

6

8

750

2

BD125152

15

10ȝ6ȔȔ 2ȝ6,9ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ

00

138

98

45

125

22

11

6

8

750

1

BD125154

4

8

5ȝ7ȔȔ 1ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ 1ȝ12ȔȔ

00

133

136

70

160

24

12

6,2

8

750

1

BD16084

5

8

5ȝ7ȔȔ 1ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ 1ȝ12ȔȔ

00

133

136

70

160

24

12

6,2

8

750

1

BD16085

4

13

8ȝ7ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 2ȝ9ȔȔ 1ȝ12ȔȔ

00

186

136

70

160

24

12,1

6,2

8

750

2

BD160134

5

13

8ȝ7ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 2ȝ9ȔȔ 1ȝ12ȔȔ

00

186

136

70

160

24

12,1

6,2

8

750

1

BD160135

Ǩ

Ǫ

ǹ

00

68

47

5ȝ6ȔȔ 1ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ

00

72

11

6ȝ6ȔȔ 2ȝ6,9ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ

00

4

11

6ȝ6ȔȔ 2ȝ6,9ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ

2

15

4

ǩȓȖȒȐ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈ 160Ǩ ș ȊȣȕȖșȕȖȑ ȒȓȍȔȔȖȑ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȒȖȔȔțȚȈȞȐȐ ȗȐȚȈȦȡȍȑ ȓȐȕȐȐ, ȎȐȓ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȑ ȒȈȉȍȓȍȑ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȡȐȚȈȝ ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȐȔ ȋȈȉȈȘȐȚȈȔ (ǹ=45ȔȔ), ȌȈȕȕȣȍ ȉȓȖȒȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤșȧ ș ȔȖȌțȓȤȕȣȔ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ ȕȈ ȖȌȕȖȑ DINȘȍȑȒȍ, ȟȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȑȝ Ȋ ȏȈȔȒȕțȚȣȝ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈȝ

A

DzȖȓȐȟ. ȠȐȕ

302

DzȖȓȐȟ. ȖȚȊȍȘșȚȐȑ

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȚȊȍșȚȐȑ, ȔȔ

IP

4

10

7ȝ7ȔȔ 1ȝ8ȔȔ 1ȝ9ȔȔ 1ȝ12ȔȔ

4

16

11ȝ7ȔȔ 2ȝ8ȔȔ 2ȝ9ȔȔ 1ȝ12ȔȔ

ǫȈȉȈȘȐȚȣ

IȕȖȔ

Ipk, kA

Icc rms, kA

Icw rms 1s, kA

Uimp, kV

UȕȖȔ, V

ǻȗȈȒ. ȠȚ

DzȖȌ

45

160

24

12

10

8

750

1

BD3160104

45

160

24

12

10

8

750

1

BD3160164

Ǩ

Ǫ

ǹ

00

168

107

00

233

107


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ dzȈȚțȕȕȣȍ ȠȐȕȣ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȠȐȕȣ ȗȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȉȍȏ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ: ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȒȖȔȔțȚȈȞȐȐ ȗȐȚȈȦȡȍȑ ȓȐȕȐȐ, ȎȐȓ ȗȘȖȊȖȌȖȊ Ȑ ȒȈȉȍȓȍȑ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȡȐȚȈȝ

ǬȐȈȔȍȚȘ, ȔȔ

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȖȚȊȍȘșȚȐȑ

6

7

7,5

8

9

12

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

7

5

-

2

-

-

-

04/12

BD1007

11

7

-

2

-

2

-

04/12

BD12511

15

11

-

2

-

2

-

04/12

BD12515

8

-

5

-

1

1

1

04/12

BD1608

13

-

8

-

2

2

1

04/12

BD16013

DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ șȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈ DIN-ȘȍȑȒț ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȉȍȓȈȧ ȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ

DzȖȓ. ȖȚȊȍȘ.

ǬȐȈȔȍȚȘ ȖȚȊȍșȚȐȑ, ȒȖȓ-ȊȖ ȝ ø ȔȔ

IP

ǫȈȉȈȘȐȚȣ, ȔȔ

7

5ȝ5,3 ȔȔ, 2ȝ6 ȔȔ

11

9ȝ5,3 ȔȔ, 2ȝ6 ȔȔ

15

13ȝ5,3 ȔȔ, 2ȝ6 ȔȔ

Ipk, kA

Icc rms, kA

Icw rms 1s, kA

Uimp, kV

UȕȖȔ, Ǫ

ǷȖȓȦș

ǻȗȈȒ. ȠȚ.

DzȖȌ

Ǩ

Ǫ

ǹ

IȕȖȔ, A

00

59

34

19

63

12

6

1,9

8

750

1

20

507F

507N

T167

00

88

34

19

63

12

6

1,9

8

750

1

12

5011F

5011N

T1611

00

114

34

19

63

22

6

1,9

8

750

1

10

5015F

5015N

T1615

ǾȊȍȚ: șȍȘȣȑ

ǾȊȍȚ: șȐȕȐȑ

ǾȊȍȚ: ȏȍȓȍȕ.

DzȖȓȖȌȒȈ ȖȚȊȍȚȊȐȚȍȓȤȕȈȧ țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȈȧ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȓȈȚțȕȤ ș ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȗȖȒȘȣȚȐȍȔ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȊȐȕȚȖȊ: ȓȈȚțȕȤ • ȔȈȒș. ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: 85°ǹ • ȚȍȘȔȖșȚȖȑȒȖșȚȤ: 130°ǹ

C

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2

ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ, ȔȔ A

B

C

D

E

F

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

2x16

45,2

67

25,2

13

13

7

2/24

BK616

2x35

46,5

84

25,6

15

15

11

2/12

BK635

2x50

49,7

94,7

29

18

18

13

2/8

BK650

2x70

51,9

105,8

31,2

19

19

14

2/8

BK670

303


DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ DzȓȍȔȔȕȣȍ ȒȖȓȖȌȒȐ ȉȍȏȊȐȕȚȖȊȣȍ ǴȈȚȍȘȐȈȓ ȒȖȘȗțșȈ: ȗȖȓȐȈȔȐȌ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: • ȔȈȚȍȘȐȈȓ ȗȘțȎȐȕ: ȖȞȐȕȒȖȊȈȕȕȈȧ șȚȈȓȤ • ȘȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ: -5°ǹ; + 85°ǹ

ǹȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȊȖȌȈ, ȔȔ2 1,5-2,5

IP

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȖȊȖȌȖȊ

20 20 20

ǫȈȉȈȘȐȚȣ, ȔȔ Ǩ

Ǫ

ǹ

3

15

9,3

19

4

18,5

9,3

19

5

22

9,3

19

UȕȖȔ, Ǫ

IȕȖȔ, A

450

24

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

B273/3

100

B273/4

100

B273/5

DzȓȦȟ ȠȍșȚȐȋȘȈȕȕȣȑ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ (ȘȈșșȖȍȌȐȕȍȕȐȧ) ȘȍȏȤȉȖȊȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȗțȚȨȔ ȏȈȒȘțȟȐȊȈȕȐȧ (ȘȈșȒȘțȟȐȊȈȕȐȧ)

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

2

BKC1

DzȖȓȗȈȟȖȒ Ȍȓȧ șȒȘțȚȒȐ ȗȘȖȊȖȌȖȊ ǴȈȚȍȘȐȈȓ: ȗȖȓȐȒȈȘȉȖȕȈȚ ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ: ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȐȏȖȓȧȚȖȘȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ șțȔȔȈȘȕȖȍ șȍȟȍȕȐȍ 3 ȔȔ2

304

ǻȗȈȒȖȊȒȈ, ȠȚ.

DzȖȌ

100

B15


ǻșȚȘȖȑșȚȊȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ șȐȋȕȈȓȐȏȈȞȐȐ DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ

307

ǪȣȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ȕȈȋȘțȏȒȐ

326

DzȕȖȗȒȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ șȊȍȚȖșȐȋȕȈȓȤȕȈȧ ȈȘȔȈȚțȘȈ

333


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ȜȘȖȕȚȈȓȤȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ, Ȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȕȈ ȔȖȕȚȈȎȕțȦ ȗȓȈȚț ȒȘȍȗȧȚșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ 2-ȝ ȊȐȕȚȖȊ Ǵ3 (ȗȘȐȓȈȋȈȦȚșȧ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ ș ȘțȟȒȖȑ), ȓȐȉȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȈȔȖȘȍȏȖȊ (ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȓȈȋȈȦȚșȧ Ȋ ȒȖȔȗȓȍȒȚȍ). ǷȓȖȡȈȌȒȐ ȊȔȍșȚȍ ș ȘțȟȒȈȔȐ ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȧ ȒȘȍȗȧȚșȧ ȚȍȔȐ Ȏȍ ȊȐȕȚȈȔȐ Ǵ3, ȓȐȉȖ șȈȔȖȘȍȏȈȔȐ. DzȘȍȗȍȎ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȧ ȕȈ ȜȘȖȕȚȈȓȤȕțȦ ȗȈȕȍȓȤ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ș ȒȘȍȗȍȎȖȔ ȘțȟȒȐ IP20 – șȚȈȕȌȈȘȚȕȈȧ ȏȈȡȐȚȈ ȘȈȉȖȟȍȑ ȟȈșȚȐ IP65 – ȏȈȡȐȚȈ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȜȘȖȕȚȈȓȤȕȖȑ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ Ȋ șȉȖȘȍ ȗȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȘțȒȖȧȚȖȒ ș ȋȘȈȌțȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȗȓȈșȚȐȕȈȔȐ.

ǹȍȘȐȧ AS12, AS16, AS20 ǸȈșșȟȐȚȈȕȈ ȕȈ ȚȖȒ ȖȚ 16 ȌȖ 20 Ǩ

ǹȍȘȐȧ AS25, AS32, AS40 ǸȈșșȟȐȚȈȕȈ ȕȈ ȚȖȒ ȖȚ 25 ȌȖ 40 Ǩ

ǹȍȘȐȧ AS63, AS80 ǸȈșșȟȐȚȈȕȈ ȕȈ ȚȖȒ ȖȚ 63 ȌȖ 80 Ǩ

ǴȈȘȒȐȘȖȊȒȈ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧ ǸȈȉȖȟȈȧ ȟȈșȚȤ

ǷȘȐȔȍȘ ȊȣȉȖȘȈ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ Ȑ ȘțȒȖȧȚȒȐ Ȓ ȕȍȔț ǪȣȉȖȘ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ 1) ǪȣȉȐȘȈȍȔ șȝȍȔț ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ șȝȍȔȈ 03 – ȚȘȨȝȗȖȓȦșȕȣȑ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȤ. ǷȈȘȈȔȍȚȘ YY ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ "03" 2) ǪȣȉȐȘȈȍȔ ȘȈȉȖȟȐȑ ȚȖȒ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ țșȓȖȊȐȑ ȘȈȉȖȚȣ șȍȚȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȚȖȒ ȌȖ 40 ȈȔȗȍȘ. ǷȈȘȈȔȍȚȘ ǽǽ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ "40" 3) ǪȣȉȐȘȈȍȔ șȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȒȘȍȗȓȍȕȐȍ ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȦȦ ȗȈȕȍȓȤ ȠȒȈȜȈ ǷȈȘȈȔȍȚȘ "Z" ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ "R" ǰȚȖȋ: DzȖȌ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ șȖ șȝȍȔȖȑ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ 03, ș ȘȈȉȖȟȐȔ ȚȖȒȖȔ ȌȖ 40 Ǩ ș ȒȘȍȗȓȍȕȐȍȔ ȕȈ ȗȈȕȍȓȤ ȠȒȈȜȈ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ AS4003R ǪȣȉȖȘ ȘțȒȖȧȚȒȐ ǸțȒȖȧȚȒȈ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȧ șȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȌȊțȝ ȟȈșȚȍȑ: ȗȖȊȖȘȖȚȕȖȑ ȘțȟȒȐ Ȑ ȗȘȖȋȘȈȌțȐȘȖȊȈȕȖȑ ȗȓȈșȚȐȕȣ (ȒȘȖȔȍ ȘțȟȍȒ Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȧȊȕȖ țȒȈȏȈȕȖ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȗȓȈșȚȐȕȣ Ȋ ȗȖșȚȈȊȒȍ). ǸțȟȒȈ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȗȖȊȖȘȖȚȈ ȒțȓȈȟȒȖȊȖȋȖ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ. ǵȈ ȗȓȈșȚȐȕȍ ȖȚȘȈȎȈȦȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣȍ ȊȈȘȐȈȕȚȣ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ ȒțȓȈȟȒȖȊ Ȋ ȋȈȓȍȚȈȝ. ǪȣȉȖȘ ȘțȒȖȧȚȒȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȚȈȉȓȐȞ "ǸțȒȖȧȚȒȐ Ȍȓȧ ȒțȓȈȟȒȖȊȣȝ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȍȑ" ȘȈȏȔȍȡȍȕȕȣȝ ȕȈ șȚȘȈȕȐȞȈȝ 315-319. 1) Ǫ ȒȘȈȑȕȍȔ ȓȍȊȖȔ șȚȖȓȉȞȍ ȚȈȉȓȐȞȍ ȐȡȍȔ șȝȍȔț ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȕȈȔȐ ȒțȓȈȟȒȖȊȖȋȖ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȊȣȠȍ ȕȈȔȐ ȉȣȓȈ ȊȣȉȘȈȕȈ șȝȍȔȈ 03. ǹȝȍȔȈ 03 ȗȖȌȗȈȌȈȍȚ ȗȖȌ ȌȐȈȗȈȏȖȕ țȗȖȔȧȕțȚȣȝ Ȋ 1-Ȗȑ șȚȘȖȒȍ ȚȈȉȓȐȞȣ. 2) Ǫ ȠȈȗȒȍ ȚȈȉȓȐȞȣ ȊȣȉȐȘȈȍȔ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ ȕȈȔ ȌȐȏȈȑȕ ȘțȒȖȧȚȒȐ ș țȟȍȚȖȔ ȗȍȘȊȣȝ 4-ȝ șȐȔȊȖȓȖȊ ȒȖȌȈ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈȔ ȐȕȚȍȘȍșȕȈ ȘțȒȖȧȚȒȈ "ȎȍȓȚȈȧ ȗȓȈșȚȐȕȈ+ȟȍȘȕȈȧ ȘțȟȒȈ" Ȋ ȚȈȉȓȐȞȍ ȕȈ șȚȘ. 315. Ǻ.Ȓ. ȗȍȘȊȣȍ ȟȍȚȣȘȍ șȐȔȊȖȓȈ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȘȈȕȍȍ AS40, ȚȖ ȐȕȚȍȘȍșțȦȡȐȑ ȕȈș ȒȖȌ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȗȍȘȍșȍȟȍȕȐȐ 1-Ȗȑ șȚȘȖȒȐ ȚȈȉȓȐȞȣ Ȑ 7-ȋȖ șȚȖȓȉȞȈ.

306


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǪȣȒȓȦȟȈȚȍȓȐ

ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

1

2

3

4

5

6

7

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

1

1

2

2

3

3

3

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ ǵȈ ȌȊȍȘȤ

ǵȈ DIN-ȘȍȑȒț (ț Ȋșȍȝ 3 ȋȈȓȍȚȣ)

ǵȈ ȔȖȕȚȈȎȕțȦ ȗȓȈȚț

12

AS1201R

AS1201D

-

16

AS1601R

AS1601D

-

20

AS2001R

AS2001D

-

25

AS2501R

-

-

32

AS3201R

-

-

40

AS4001R

-

-

63

AS6301R

-

-

75

AS8001R

-

-

12

AS1202R

AS1202D

-

16

AS1602R

AS1602D

-

20

AS2002R

AS2002D

-

25

AS2502R

-

-

32

AS3202R

-

-

40

AS4002R

-

-

63

AS6302R

-

-

75

AS8002R

-

-

12

AS1203R

AS1203D

AS1203B

16

AS1603R

AS1603D

AS1603B

20

AS2003R

AS2003D

AS2003B

25

AS2503R

-

32

AS3203R

-

40

AS4003R

-

63

AS6303R

-

AS6303B

75

AS8003R

-

AS8003B

12

AS1204R

AS1204D

AS1204B

16

AS1604R

AS1604D

AS1604B

20

AS2004R

AS2004D

AS2004B

25

AS2504R

-

32

AS3204R

-

40

AS4004R

-

63

AS6304R

-

AS6304B

75

AS8004R

-

AS8004B

12

AS1205R

AS1205D

-

16

AS1605R

AS1605D

-

20

AS2005R

-

-

25

AS2505R

-

-

32

AS3205R

-

-

40

AS4005R

-

-

12

AS1206R

AS1206D

AS1206B

16

AS1606R

AS1606D

AS1606B

20

AS2006R

-

AS2006B

25

AS2506R

-

32

AS3206R

-

40

AS4006R

-

63

AS6306R

-

AS6306B

75

AS8006R

-

AS8006B

12

AS1207R

-

-

16

AS1607R

-

-

20

AS2007R

-

-

25

AS2507R

-

-

32

AS3207R

-

-

40

AS4007R

-

-

307


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ dzȐȕȍȑȕȣȍ ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

2

2

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

8

9

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

1

2

2 10

3

2 11

308

4

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ ǵȈ ȌȊȍȘȤ

12

AS1208R

16

AS1608R

20

AS2008R

25

AS2508R

32

AS3208R

40

AS4008R

63

AS6308R

75

AS8008R

12

AS1209R

16

AS1609R

20

AS2009R

25

AS2509R

32

AS3209R

40

AS4009R

63

AS6309R

75

AS8009R

12

AS1210R

16

AS1610R

20

AS2010R

25

AS2510R

32

AS3210R

40

AS4010R

63

AS6310R

75

AS8010R

12

AS1211R

16

AS1611R

20

AS2011R

25

AS2511R

32

AS3211R

40

AS4011R

63

AS6311R

75

AS8011R


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ

ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ Ȍȓȧ ȌȊȐȋȈȚȍȓȍȑ ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

12

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

3

ǸȍȊȍȘșȐȊȕȣȑ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ

13

W

S Y R

X V

U Z 15

ǸȍȊȍȘșȐȊȕȣȑ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ Ȍȓȧ ȖȌȕȖȜȈȏȕȖȋȖ ȔȖȚȖȘȈ.

AS1212R

16

AS1612R

20

AS2012R

25

AS2512R

32

AS3212R

40

AS4012R

63

AS6312R

75

AS8012R

12

AS1213R

16

AS1613R

20

AS2013R

25

AS2513R

32

AS3213R

40

AS4013R

5,5

AS1214R

7,5

AS1614R

9

AS2014R

11

AS2514R

15

AS3214R

18,5

AS4014R

22

AS6314R

30

AS8014R

5,5

AS1215R

7,5

AS1615R

9

AS2015R

11

AS2515R

15

AS3215R

18,5

AS4015R

12

AS1216R

16

AS1616R

20

AS2016R

25

AS2516R

32

AS3216R

40

AS4016R

4

ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ "ǯȊȍȏȌȈ"-"ǺȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ"

16

ǵȈ ȌȊȍȘȤ

12

3

ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ 2-ȝ șȒȖȘȖșȚȕȖȑ Ȋ șȐșȚȍȔȍ ǬȈȓȈȕȌȍȘȈ

T

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ

3

ǸȍȊȍȘșȐȊȕȣȑ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ ș ȊȖȏȊȘȈȚȖȔ Ȋ "0"

14

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

3

309


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ Ȍȓȧ ȌȊȐȋȈȚȍȓȍȑ

ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

17

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

3

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ ǵȈ ȌȊȍȘȤ

12

AS1217R

16

AS1617R

20

AS2017R

12

AS1218R

16

AS1618R

20

AS2018R

5,5

AS1231R

7,5

AS1631R

9

AS2031R

11

AS2531R

15

AS3231R

18,5

AS4031R

ǸȍȊȍȘșȐȊȕȣȑ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ

R S

1 0 2 AVV AVV

Z

Y U V

18

3

ǸȍȊȍȘșȐȊȕȣȑ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ

31

ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ ȗȖȓȧȘȕȖșȚȐ ș ȜțȕȒȞȐȍȑ ȘȍȊȍȘșȈ

310

6


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ Ǭȓȧ ȈȔȗȍȘȔȍȚȘȈ ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

19

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

3

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǵȈ ȌȊȍȘȤ

ǵȈ DIN-ȘȍȑȒț

12

AS1219R

AS1219D

16

AS1619R

AS1619D

20

AS2019R

AS2019D

Ǭȓȧ ȊȖȓȤȚȔȍȚȘȈ ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

20

21

22

23

24

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

2

2

4

3

3

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǵȈ ȌȊȍȘȤ

ǵȈ DIN-ȘȍȑȒț

12

AS1220R

-

16

AS1620R

-

20

AS2020R

-

12

AS1221R

AS1221D

16

AS1621R

AS1621D

20

AS2021R

AS2021D

12

AS1222R

-

16

AS1622R

-

20

AS2022R

-

12

AS1223R

AS1223D

16

AS1623R

AS1623D

20

AS2023R

AS2023D

12

AS1224R

-

16

AS1624R

-

20

AS2024R

-

311


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǷȍȘȍȒȐȌȕȣȍ ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

25

26

27

38

39

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

1

2

3

2

3

7

14 16 18 40

7

5

13

41

2

14 16 42

4

9

14 16 18 20 22 24 43

9 312

17

6

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ ǵȈ ȌȊȍȘȤ

12

AS1225R

16

AS1625R

20

AS2025R

25

AS2525R

32

AS3225R

40

AS4025R

12

AS1226R

16

AS1626R

20

AS2026R

12

AS1227R

16

AS1627R

20

AS2027R

12

AS1238R

16

AS1638R

20

AS2038R

12

AS1239R

16

AS1639R

20

AS2039R

12

AS1240R

16

AS1640R

20

AS2040R

12

AS1241R

16

AS1641R

20

AS2041R

12

AS1242R

16

AS1642R

20

AS2042R

12

AS1243R

16

AS1643R

20

AS2043R


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǹȚțȗȍȕȟȈȚȣȍ ǹȝȍȔȈ ȏȈȔȣȒȈȕȐȧ ȒȖȕȚȈȒȚȖȊ

ǵȖȔȍȘ șȝȍȔȣ

28

32

33

29

34

35

30

36

37

DzȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȋȈȓȍȚ

1

2

3

2

3

5

2

4

6

ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȣȑ ȚȖȒ, (AC21)

ǹȗȖșȖȉ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ DzȖȌ ǵȈ ȌȊȍȘȤ

12

AS1228R

16

AS1628R

20

AS2028R

25

AS2528R

32

AS3228R

40

AS4028R

12

AS1232R

16

AS1632R

20

AS2032R

12

AS1233R

16

AS1633R

20

AS2033R

12

AS1229R

16

AS1629R

20

AS2029R

25

AS2529R

32

AS3229R

40

AS4029R

12

AS1234R

16

AS1634R

20

AS2034R

12

AS1235R

16

AS1635R

20

AS2035R

12

AS1230R

16

AS1630R

20

AS2030R

25

AS2530R

32

AS3230R

40

AS4030R

12

AS1236R

16

AS1636R

20

AS2036R

12

AS1237R

16

AS1637R

20

AS2037R

313


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǸțȒȖȧȚȒȐ ș ȋȘȈȌțȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȗȓȈșȚȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȒțȓȈȟȒȖȊȣȝ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȍȑ Ǭȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȕȈ ȌȊȍȘȤ ȕȈ ȊȐȕȚȣ

ǸȈȏȔȍȘ ȗȓȈșȚȐȕ (ȔȔ)/ǷȖȌȝȖȌȧȡȐȍ ȒțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȔȍȝȈȕȐȏȔȣ ǴȈȘȒȐȘȖȊȒȈ

2

314

ǵȖȔȍȘȈ șȝȍȔ

48ȝ48 (AS12*-AS20*)

64ȝ64 (AS12*-AS40*)

88ȝ88 (AS63*-AS80*)

48ȝ48 (AS12*-AS20*)

64ȝ64 (AS25*-AS40*)

01-06

AZ0101

AZ0701

AZ3201

AZ0201

AZ0801

01-06 rev.

AZ0101-1

AZ0701-1

AZ3201-1

AZ0201-1

AZ0801-1

07

AZ0107

AZ0707

AZ3207

-

-

08-12, 14, 16

AZ0108

AZ0708

AZ3208

-

-

13

AZ0113

AZ0713

-

-

-

15

AZ0115

AZ0715

-

-

-

17

AZ0117

AZ0717

-

-

-

18

AZ0118

AZ0718

-

-

-

19

AZ0119

AZ0719

-

-

-

20

AZ0120

AZ0720

-

-

-

21

AZ0121

AZ0721

-

-

-

22

AZ0122

AZ0722

-

-

-

23

AZ0123

AZ0723

-

-

-

24

AZ0124

AZ0724

-

-

-

25-27

AZ0125

AZ0725

-

-

-

28, 32-33

AZ0128

AZ0728

-

-

-

29, 34-35

AZ0129

AZ0729

-

-

-

30, 36-37

AZ0130

AZ0730

-

-

-

31

AZ0131

AZ0731

-

-

-

38-40

AZ0138

AZ0738

-

-

-

41-43

AZ0141

AZ0741

-

-

-


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ

Ǭȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȕȈ ȌȊȍȘȤ ȕȈ ȊȐȕȚȣ

ǸȈȏȔȍȘ ȗȓȈșȚȐȕ (ȔȔ)/ǷȖȌȝȖȌȧȡȐȍ ȒțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȔȍȝȈȕȐȏȔȣ ǴȈȘȒȐȘȖȊȒȈ

2

ǵȖȔȍȘȈ șȝȍȔ

48ȝ48 (AS12*-AS40*)

48ȝ48 (AS12*-AS40*)

67ȝ67 (AS12*-AS40*)

92ȝ92 (AS63*-AS80*)

67ȝ67 (AS12*-AS40*)

92ȝ92 (AS63*-AS80*)

Ȍ.52 (AS12*-AS40*) șȚȍȗȍȕȤ ȏȈȡȐȚȣ IP20

Ȍ.59 (AS63*-AS80*) șȚȍȗȍȕȤ ȏȈȡȐȚȣ IP20

01-06

AZ0301

AZ0401

AZ0901

AZ20901

AZ1001

AZ21001

AZ1401

AZ1301

01-06 rev.

AZ0301-1

AZ0401-1

AZ0901-1

AZ20901-1

AZ1001-1

AZ21001-1

-

-

07

-

-

-

-

-

-

AZ1407

AZ1307

08-12, 14, 16

-

-

-

-

-

-

AZ1408

AZ1308

13

-

-

-

-

-

-

AZ1413

AZ1313

15

-

-

-

-

-

-

AZ1415

AZ1315

17

-

-

-

-

-

-

AZ1417

AZ1317

18

-

-

-

-

-

-

AZ1418

AZ1318

ǿȍȘȚȍȎȐ: șȚȘ. 321

315


DzțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȐ ǸțȒȖȧȚȒȐ ș ȋȘȈȌțȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȗȓȈșȚȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȒțȓȈȟȒȖȊȣȝ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȍȑ Ǭȓȧ ȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȕȈ ȌȊȍȘȤ Ȋ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ ȌȐȈȔȍȚȘȖȔ 22.5 ȔȔ

ǸȈȏȔȍȘ ȗȓȈșȚȐȕ (ȔȔ)/ǷȖȌȝȖȌȧȡȐȍ ȒțȓȈȟȒȖȊȣȍ ȔȍȝȈȕȐȏȔȣ ǴȈȘȒȐȘȖȊȒȈ

2

ǿȍȘȚȍȎȐ: șȚȘ. 321

316

ǵȖȔȍȘȈ șȝȍȔ

48ȝ48 (AS12*-AS20*)

48ȝ48 (AS12*-AS20*)

48ȝ48 (AS12*-AS20*) ȒȓȦȟ ȐȏȊȓȍȒȈȍȚșȧ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ 0Ȗ

48ȝ48 (AS12*-AS20*)

48ȝ48 (AS12*-AS20*)

01-06

AZ5601

AZ5801

AZ5701

AZ5901

AZ6001

01-06 rev.

AZ5601-1

AZ5801-1

AZ5701-1

-

AZ6001-1

08-12, 14, 16

AZ5608

AZ5708

-

-

13

AZ5613

-

-

-

-

15

AZ5615

-

-

-

-

17

AZ5617

-

-

-

-

18

AZ5618

-

-

-

-

19

AZ5619

-

-

-

-

20

AZ5620

-

-

-

-

21

AZ5621

-

-

-

-

22

AZ5622

-

-

-

-

23

AZ5623

-

-

-

-

24

AZ5624

-

-

-

-

25-27

AZ5625

-

-

-

-

28, 32-33

AZ5628

-

-

-

-

29, 34-35

AZ5629

-

-

-

-

30, 36-37

AZ5630

-

-

-

-

38-40

AZ5638

-

-

-

-

41-43

AZ5641

-

-

-

-

Dkc электрощитовое стр 182-316  
Dkc электрощитовое стр 182-316  
Advertisement