Nr 01/02 av KAK Magasin

Page 1

KAK

#01/02 2019

magasin

K U N G L I G A AU T O M O B I L K L U B B E N – D E N U N I K A O C H P E R S O N L I G A B I L K L U B B E N

K A K • KU N G LI GA AU TOMO BIL K LU BBEN

KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST PÅ GRAND HÔTEL GÄRDESLOPPET OCH PRINS BERTIL MEMORIAL PRINS CARL PHILIPS RACING POKAL # 01/ 0 2

. 2019

REPORTAGET BENTLEY I CLASSIC PÅ TJOLÖHOLM I KAK-CUPEN I FAMILJEBANDAG

KAK Ettan_2019.indd 1

2019-10-08 14:14


från ca*

897.400 kr Business Lease från ca 10.295 kr/mån Förmånsvärde från ca 2.700 kr/mån

Audi e-tron 55 quattro. Räckvidd upp till 411 km. Förbrukning blandad körning 26,0–22,7 kWh/100 km. CO2 -utsläpp 0 g/km. Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2019). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transportstyrelsen.se. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma). Bilen på bilden är extrautrustad.

KAK2 1/2_19.indd 3

2019-10-08 15:29


Audi e-tron är här. Och det är bara början. Audi arbetar ständigt med att skapa och utveckla framtidens mobilitet – och ett av våra mål är givetvis klimatneutral bilism. Elbilen Audi e-tron quattro® är ett stort steg i rätt riktning vad gäller dagens och morgondagens utmaningar, men det är bara första fasen i en långsiktig och omfattande satsning; till 2025 planerar vi för över 30 laddbara modeller, varav 20 elbilar. Även på fabriksnivå gör vi stora omställningar. Audi e-tron byggs till exempel i fabriken i Bryssel som är en helt koldioxidneutral anläggning – den första certifierade i världen. Välkommen in och upptäck framtidens elbil.

KAK2 1/2_19.indd 2

2019-10-08 15:29


CUERO CUERO DESIGN DESIGN

Vill Vill dudu äga äga enen designklassiker? designklassiker? Då är Dåen är Fladdermusfåtölj en Fladdermusfåtölj frånfrån Cuero Cuero Design Design detdet självklara självklara valet. valet. Designens Designens historia historia sträcker sträcker sig sig tillbaka tillbaka till 1800 till 1800 talet talet ochoch harhar använts använts av bland av bland annat annat Thomas Thomas Edison Edison & Henry & Henry Ford. Ford.

KAK2 1/2_19.indd 4

2019-10-08 15:29


CUERO CUERO DESIGN DESIGN

Vill Vill dudu imponera imponera ännu ännu mer mer påpå dina dina gäster? gäster? Då måste Då måste du läsa du läsa den den här berättelsen. här berättelsen. Du har Du säkert har säkert settsett fladdermusfåtöljen fladdermusfåtöljen förr,förr, menmen få känner få känner till dess till dess fascinerande fascinerande historia. historia. Fåtöljen Fåtöljen har deltagit har deltagit i etti ett världskrig, världskrig, revolutionerat revolutionerat sättet sättet ungdomar ungdomar sitter sitter på och på och pryder pryder nu några nu några av världens av världens lyxigaste lyxigaste hem.hem. DenDen utvecklades utvecklades förstförst på 1800 på 1800 talettalet av engelsmannen av engelsmannen Joseph Joseph Fenby, Fenby, då som då som en fällbar en fällbar campingstol campingstol i tygi och tyg och trä. Modellen trä. Modellen var populär var populär bland bland brittiska brittiska officerare officerare under under första första världskriget. världskriget. Det Det finns finns ävenäven historiska historiska bilder bilder på Thomas på Thomas Edison Edison och och Henry Henry FordFord när de närär deute är och ute och campar campar på den på den amerikanska amerikanska landsbygden landsbygden medmed dessa dessa stolar. stolar. 19381938 omskapades omskapades designen designen av tre avunga tre unga arkitekter; arkitekter; två två frånfrån Argentina Argentina och och en från en från Katalonien. Katalonien. De träffades De träffades på på arkitekturskolan arkitekturskolan i Paris i Paris och och gjorde gjorde en loungeversion en loungeversion av av stolen. stolen. DenDen här gången här gången var ställningen var ställningen gjord gjord i ståli stål och och sitsen sitsen i kraftigt i kraftigt sadelläder. sadelläder. De döpte De döpte sin fåtölj sin fåtölj till “BKF” till “BKF” efterefter sinasina initialer, initialer, menmen den den blevblev mermer kändkänd somsom “Butterfly “Butterfly Chair” Chair” ellereller “Fladdermusfåtölj”. “Fladdermusfåtölj”. Fladdermusfåtöljen Fladdermusfåtöljen och och Rock’n’Roll Rock’n’Roll blevblev ett måste ett måste i allai alla tonårsrum tonårsrum Världen Världen överöver på 50-talet. på 50-talet. DenDen retade retade gallfeber gallfeber ur många ur många föräldrar föräldrar då det då var det omöjligt var omöjligt att sitta att sitta raktrakt i i fåtöljen. fåtöljen. Fåtöljen Fåtöljen har varit har varit en klassiker en klassiker endaenda sedan sedan dessdess och och anses anses nu vara nu vara en av ennittonhundratalets av nittonhundratalets mest mest ikoniska ikoniska design. design. MenMen den den hadehade fortfarande fortfarande ett problem; ett problem; den den var ganska var ganska obekväm obekväm att sitta att sitta i. Under i. Under tidigt tidigt tjugohundratal tjugohundratal upptäckte upptäckte en svensk en svensk entreprenör entreprenör den den klassiska klassiska modellen. modellen. LarsLars Kjerstadius Kjerstadius tyckte tyckte också också fåtöljen fåtöljen var obekväm var obekväm och och bestämde bestämde sig för sigatt förrätta att rätta till problemet. till problemet. Än en Ängång en gång skulle skulle fladdermusfåtöljen fladdermusfåtöljen förbättras. förbättras. LarsLars gjorde gjorde en större en större fåtölj fåtölj somsom var både var både högre högre och och bredare bredare än den än den gamla. gamla. Det Det ger en germycket en mycket högre högre komfort. komfort. “Folk “Folk är längre är längre nu än nude änvar de ivar början i början av 1900 av 1900 talet” talet” säger säger NilsNils Kjerstadius, Kjerstadius, LarsLars son son och och nuvarande nuvarande vd för vdCuero för Cuero Design. Design. “Jag“Jag tror tror att den att den gamla gamla versionen versionen är alldeles är alldeles för för litenliten att sitta att sitta i ochi och därför därför är den är den obekväm obekväm nu.”nu.” DenDen nya,nya, bekväma bekväma versionen versionen blevblev en succé en succé och och fick fick namnet namnet Mariposa Mariposa vilket vilket betyder betyder fjärilfjäril på spanska. på spanska. LarsLars Kjerstadius Kjerstadius började började samarbeta samarbeta medmed några några av av världens världens mest mest prominenta prominenta garverier garverier för att förfå attfram få fram det det allraallra finaste finaste skinnet skinnet till sina till sina fåtöljer. fåtöljer.

Om du Omvill duha villen haMariposa en Mariposa av Cuero av Cuero Design Design kan kan du besöka du besöka Cueros Cueros hemsida. hemsida. Där Där hittar hittar du alla du alla material material och och färger färger somsom Cuero Cuero erbjuder. erbjuder. Du kan Du kan också också ringa ringa Alexander Alexander för att förveta att veta mermer om hur om du hur du kan kan beställa. beställa. Hans Hans telefonnummer telefonnummer är 076-310 är 076-310 86 26. 86 26. Besök Besök oss oss ävenäven på www.cuerodesign.com. på www.cuerodesign.com.

IdagIdag stårstår Mariposa Mariposa av Cuero av Cuero Design Design i några i några av världens av världens mest mest exklusiva exklusiva hemhem och och hotell. hotell.

KAK2 1/2_19.indd 5

2019-10-08 15:29


The all-new Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé.

Bränsleförbrukning blandad körning: Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé: 186-194 g/km (WLTP), 186-189 g/km (NEDC). Förbrukning: 8,2-8,5 l/100km (WLTP), 8,1-8,3 l/100km (NEDC). Miljöklass: EURO 6d ISC-FCM.

640101115 CLA sb AMG 420x297 SE v2.indd 2 KAK2 1/2_19.indd 6

2019-10-08 15:29


KAK2 1/2_19.indd 7

08/10/2019 14.28 2019-10-08 15:29


KAK MAGASIN INNEHÅLL

KAK

magasin

UTGÅVA #01/02 2019

SID INNEHÅLL 11

LEDARE

12

KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

19

GÄRDESLOPPET – EN MOTORFEST

24

PRINS CARL PHILIPS RACING POKAL

26

KLUBBMÄSTERSKAP I GOKART

30

REPORTAGET BENTLEY

42

KAK ÅRSMÖTE

46

KRÄFTSKIVA PÅ KALLBADHUSET

47

”CONCOURS D'ELEGANCE”

49

KAK-CUPEN I GOKART

50

FAMILJEBANDAG HOS KAK SÖDRA

53

TJOLÖHOLM CLASSIC

54

KAK:S EXPERTRÅD I SYDAFRIKA

56

SLOTTSRUNDA MED KAK SÖDRA

59

TRAFRIKRÄTT

62

KLUBBINFO / KALENDARIUM

19

KUNGLIGA AUTOMOBIL KLUBBEN KAK MAGSIN GES UT AV

Kungliga Automobil Klubben ANSVARIG UTGIVARE Thomas CHEFREDAKTÖR Kalle

Hedberg

Bäck

PRODUKTION Newsfactory

Media Group

TRYCK V-tab POSTADRESS Box

56038, 102 17 Stockholm

BESÖKSADRESS Villa

Godthem, Rosendalsvägen 9, Stockholm

TELEFON 08-678

00 55

E-POST info@kak.se

kak.se

Facebook.com/kungligaautomobilklubben Instagram: @kak_kungligaautomobilklubben Twitter: @kak_sverige Linkedin: Royal Swedish Automobile Club

53

8

KAK2 1/2_19.indd 8

2019-10-08 15:29


KAK MAGASIN INNEHÅLL

REPORTAGET:

BENTLEY – EN HUNDRAÅRING MED ATTITYD

30 9

KAK2 1/2_19.indd 9

2019-10-08 15:29


ID.3. En helt ny elbil. Vi har utvecklat en helt ny elbil. ID.3 är rymlig, utrustad med avancerad teknik och har en räckvidd upp till 550 km. Samtidigt har vi utvecklat produktionen av den, så att den tillverkas klimatneutralt. Vi ställer krav på underleverantörerna att de ska använda grön el, till exempel i tillverkningen av battericeller. All energi som används i vår fabrik i Zwickau, där ID.3 byggs, är grön och koldioxidneutral, och där det absolut inte går att uppnå ännu, klimatkompenserar vi. Allt för att den nya elbilen ska vara helt klimatneutral när den överlämnas till kunden. Som vi hoppas är du – ID.3 kommer nästa år, priserna kommer att starta under 350 000 kr, och du kan förboka den redan nu.

Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. ID.3 kommer att erbjudas med olika batterikapaciteter. Förutom batteristorlek påverkas räckvidden av andra faktorer som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även yttre omständigheter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Beroende på batterikapacitet är beräknad räckvidd från 330 km upp till 550 km, enligt WLTP.

KAK2 1/2_19.indd 10

volkswagen.se

2019-10-08 15:29


KAK MAGASIN LEDARE

BÄSTA KAK-MEDLEM! Jag hoppas att ni alla har haft en lika fantastisk sommar som jag! Det har bjudits på skiftande väder oavsett var i vårt vackra avlånga land man har spenderat sin ledighet på och jag hoppas ni har njutit den med nära och kära. Efter ett kort uppehåll med vår klubbtidning har ni nu vår nya nyhetstidning KAK Magasin i er hand. Vi vill i framtiden ge er en modernare och lite mer exklusiv publikation som vi hoppas att ni skall tycka om. Det kommer ytterligare ett nummer i december och därefter får ni som vanligt ett nummer varje kvartal. Om ni vill bidra med innehåll eller annonsera i KAK Magasin, hör gärna av er till kansliet. Våren och sommaren är alltid en hektisk tid för Kungliga Automobil Klubben. KAK Östra genomförde i maj Gärdesloppet i Stockholm, KAK Västra Tjolöholm Classic i Göteborg och KAK Södra fortsätter att vara aktiva med flera olika typer av arrangemang. Midnattssolsrallyt gick till exempel av stapeln i Örebro med omnejd i somras. Dessa arrangemang och andra även sociala aktiviteter i våra distrikt hade inte kunnat genomföras utan en energisk generalsekreterare. Tillsammans med massor av frivilliga, både inom klubben (ingen nämnd ”Klubben och regionerna fortsätter ingen glömd) och på våra lokala klubbar, och att ordna evenemeng under hela hösten, entusiastiska människor i allmänhet, har de gjort det hela möjligt. så gå in och titta på vår hemsida.” Till ALLA er vill jag framföra mitt och styrelsens stora TACK för all hjälp och engagemang. Det är otroligt uppskattat! Klubben och regionerna fortsätter att ordna evenemang under hela hösten, så gå in och titta på vår hemsida, där hittar ni all information. Jag har tyvärr även en tråkig nyhet som jag vill informera klubbens medlemmar om. Vår eminente generalsekreterare, Wilhelm Douglas, råkade dessvärre ut för en hjärtinfarkt i somras. Han mår efter omständigheterna väl, men har efter djupt övervägande bestämt sig för att inte fortsätta sitt jobb som generalsekreterare för klubben. Vi har självklart stor respekt för detta beslut men är också tacksamma över att Wille har sagt sig vara villig, att efter sin sjukskrivning, hjälpa klubben med några projekt. Jag vill, även om Wille inte försvinner helt ifrån sitt engagemang för klubben, framföra styrelsens enorma uppskattning för hans digra och djupt engagerade arbete som klubbens generalsekreterare, och önska honom ”a speedy recovery”! Kära medlemmar, jag hoppas att ni uppskattar vårt nya KAK magasin, är det något ni saknar, eller om det finns något ämne ni tycker att vi skall fördjupa oss i genom magasinet, maila oss gärna! Med önskan om en skön och aktiv höst. PWjr

11

KAK2 1/2_19.indd 11

2019-10-08 15:29


KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

12

KAK2 1/2_19.indd 12

2019-10-08 15:30


KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

KUNGLIGA KLUBBARNAS FESTLIGHETER I år var det KAK:s tur att som värdklubb arrangera Kungliga Klubbarnas Fest. Den traditionsfyllda tillställningen gick av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm den 16 mars. Kungaparet tillsammans med Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki med maka Mamiko Hiroki hedrade festen med sin närvaro. Japan var årets värdland och de drygt 600 gästerna njöt av japansk mat och dryck. FOTO: CECILIA CIA LILJETON

M Wilhelm Douglas, Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki med maka Mamiko Hiroki och Peter Wallenberg Jr.

IDDAGSSITTNINGEN

ägde rum i Vinterträdgården och det bjöds på underhållning med alltifrån japansk folkmusik till svensk pop. Kvällens toastmaster var Linda Nyberg, som för många är känd som programledare från olika TV-kanaler. Sayaka Watabiki är en av Japans hyllade musikalartister. Hon framförde smakprov på japanska folksånger och gjorde en fantastisk tolkning av ledmotivet ur Les Miserables. Niklas Strömstedt underhöll gästerna med sina populära låtar tillsammans med pianisten Marika Willstedt. Gästerna roades också av ambassadör Hiroki som höll ett alldeles lysande humoristiskt tal på svenska! Detta efter endast några månader på sin post här i Sverige. Så stärks relationerna mellan länderna. TRADITIONSENLIGT DELADES också guldplaketter och medaljer ut till ungdomar från de Kungliga Klubbarna som gjort fina insatser under det gångna året. De

fick ta emot sina utmärkelser av KAK:s ordförande Poker Wallenberg och HM Konungen. Claes Boltenstern, ordförande i KAK, Förtjänsttecken och Medaljkommitté flankerade. Morgan Jernfast från KMK, belönades av kungen för sina dubbla mästartitlar 2018: VM 1:a och EM 1:a i båtarnas Formel 4. Ida Svensson från KSSS belönades för sina fina insatser tillsammans med besättningskollegan Rasmus Rosengren i OS-klassen Nacra 17. Kungen överlämnade KAK:s stora guldplakett till Mikaela Åhlin Kottulinsky för hennes historiska seger 2018 att som första kvinna någonsin vinna en STCC banracingtävling i Sverige. KAK:S FÖRTJÄNSTMEDALJ i guld fick David von Schinkel mottaga för sina mångåriga insatser som ordförande i KAK Östra avdelning. Efter middag och medaljutdelning var det dags för dans till tonerna av Cotton Club under ledning av Richard Häger. Det blev snabbt fullt på dansgolvet och festligheterna fortsatte långt in på natten. En mycket trevlig och lyckad kväll. 6 13

KAK2 1/2_19.indd 13

2019-10-08 15:30


KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

Sweden Taiko Japanska trummor underhรถll under middagen.

Frรฅn KAK:s styrelse Thomas Hedberg och Clas Romander med fru Catharina Gyllencreutz.

KAK:s Generalsekreterare Wilhelm Douglas med fru Marie-Louise. 14

KAK2 1/2_19.indd 14

2019-10-08 15:30


KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

Kungaparet tillsammans med KAK:s ordförande Peter Wallenberg Jr.

”Under middagen roade ambassadör Hiroki alla gäster med ett alldeles lysande tal på svenska.”

KMK:s Ordförande Peter Sandstedt med fru Christel.

KSAK:s Generalsekreterare Lars-Christer Andersson med fru Monica Lindström.

KSSS:s Ordförande Patrik Salén med fru Katja. 15

KAK2 1/2_19.indd 15

2019-10-08 15:30


KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

Niklas Strömstedt bjöd på fin underhållning under middagen.

”Guldplaketter och medaljer delades ut av Poker Wallenberg och HM Konungen.”

KAK:s juniorförare Madeleine och Marcus Radne välkomnade kvällens gäster med program och placeringslistor. 16

KAK2 1/2_19.indd 16

2019-10-08 15:30


KUNGLIGA KLUBBARNAS FEST

Kungen flankeras av fyra unga talanger som representerar klubbarnas framgångar inom respektive dicipliner.

David von Schinkel tillsammans med Ingegerd von Porat och kvällens toast master Linda Nyberg.

KAK:s Östra Ordförande Johan Söderlind med fru Jessica. 17

KAK2 1/2_19.indd 17

2019-10-08 15:30


DETALJER SOM GÖR SKILLNAD Med Rörvikshus finns möjlighet att bygga specialanpassningar och få till detaljerna som sätter pricken över i. Stora glaspartier, öppen planlösning med stor spännvidd, fönsterdetaljer, inomhuspool med mera.

NYHET

ARKITEKTRITAT - folder med arkitektritade husdrömmar.

HUS AV HÖGSTA KVALITET Rörvikshus har något som vi kallar inbyggd kvalitet. Det skall vara rejäla konstruktioner och välisolerade hus med förstklassigt material rakt igenom. Förstklassigt handlar om såväl det yttre som det inre, om helheten och detaljerna. Vi är kanske branschens flexiblaste hustillverkare där nästintill alla hus vi gör är helt unika. Utmana oss gärna, våra ledord är Nära, Personligt och Förstklassigt.

KAK2 1/2_19.indd 18

Ett vackrare Sverige

2019-10-08 15:30


GÄRDESLOPPET

Gärdesloppet

HET

KTRITAT r med tritade ömmar.

– en motorfest att både se och höra

KAK bjöd på en unik och traditionsenlig uppvisning av motor- och kulturhistoria i en fantastisk miljö med parader av gamla bilar och antika fordon. Många uppvisningar bygger på entusiasm och hantverkskunnande. Det är en kulturmanifestation, menar Wilhelm Douglas från Kungliga Automobilklubben som arrangerar Gärdesloppet. 19

KAK2 1/2_19.indd 19

2019-10-08 15:30


Gร RDESLOPPET

mer och Peter Som n framfรถr gre Mona Bill s. Mercece sin Gula

Jens Ander

sson i en

Austin Min

i.

20

KAK2 1/2_19.indd 20

2019-10-08 15:30


GÄRDESLOPPET

ENGELSKA, TYSKA OCH AMERIKANSKA RARITETER FRÅN OLIKA TIDSPERIODER SAMLADE PÅ RAD UTE PÅ KUNGLIGA DJURGÅRDEN.

21

KAK2 1/2_19.indd 21

2019-10-08 15:30


GĂ„RDESLOPPET

d Dion 3-Hjuling me av fransk motor visas frĂĽn Christian Stadius Stiftelsen Tekniska . museet i Uppsala

Tom Bertling presenterar ett av ekipagen i Concours de Charme. 22

KAK2 1/2_19.indd 22

2019-10-08 15:30


GÄRDESLOPPET

Prins Bertil Me

morial – Vinnarna

i Damklassen.

C oncours de

Charme ekip

age.

DRYGT 300 EKIPAGE PÅ FYRA, TRE, TVÅ ELLER FAKTISKT INGA HJUL ALLS DELTOG I ÅRETS UPPLAGA AV GÄRDESLOPPET. ÄVEN BÅTAR INGÅR I EVENEMANGET.

D

ET VAR ÅR 1922 och KAK skulle arrangera en hastighetstävling för att hylla automobilen. En bilkortege anordnades genom huvudstaden för att locka åskådare till den 2,6 kilometer långa banan. År 1991 återuppstod Gärdesloppet som ett motorhistoriskt evenemang och är sedan dess en av årets höjdpunkter för hela familjen. 2019 var temat Italien. Drygt 300 ekipage på fyra, tre, två eller faktiskt inga hjul alls deltog i årets upplaga av Gärdesloppet. Även båtar ingår nämligen i evenemanget. Fordonen måste dock vara äldre än 1987. - Det är ett tvärsnitt av fordonshistoria och den betydelse den har haft för det moderna svenska samhället under 1900-talet, säger Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK. LOPPET GÅR PÅ en delvis kuperad bana. Inför starten berättade Wilhelm Douglas för dagens tävlande att idealtiden per

varv är 190 sekunder. En backe med kraftig lutning utmanar såväl förare som fordon. DE YNGSTA FÖRARNA, upp till 13 år gamla, kunde också prova att susa fram i specialbyggda lådbilar. De som föredrog flytande fordon kunde passa på att kasta en blick över de klassiska träbåtarna som visade upp sig på Djurgårdsbrunnskanalen. Med bland bilarna fanns en Vabis 1903, vilken är Sveriges äldsta bevarade tävlingsbil. Den deltog också i höstas i det anrika uppvisningsloppet London-Brighton Run, där bilen belönades med flera hedersutmärkelser och priser. - Med kunskap om historien kan vi förstå framtiden. Det är viktigt att bevara det. Därför kallar jag Gärdesloppet för en kulturmanifestation, avslutar Wilhelm Douglas. 6

Läs mer kak.se 23

KAK2 1/2_19.indd 23

2019-10-08 15:30


TÄVLING

PRINS CARL PHILIPS RACING POKAL:

ANDERSEN OCH FRIDELL ÖVERST PÅ PALLEN Rasmus Fridell och Charlie Andersen vann när Prins Carl Philips Racing Pokal 2019 avgjordes på Lidköpings Motorstadion 3-4 augusti. Fridell erövrade den åtråvärda pokalen för andra gången när han segrade i Rotax Max. För Andersen, som vann DD2-klassen, var det första triumfen i tävlingen. 24

KAK2 1/2_19.indd 24

2019-10-08 15:30


TÄVLING

D

EN SJUNDE upplag-

an av Prins Carl Philips Racing Pokal bjöd på perfekt racingväder – halvklart till klart och över 20 plusgrader på termometern. De yttre förutsättningarna var perfekta vilket givetvis triggade deltagarna i Lidköping Open och Prins Carl Philips Racing Pokal att bjuda upp till bra och underhållande racing. DD2-klassen, som ersatte KZ2 som en av två klasser inom ramen för Prins Carl Philips Racing Pokal, avgjordes redan på lördagen. Där segrade Varbergskillen Charlie Andersen, som från och med den här säsongen i huvudsak satsar på Formula Nordic. – Jag fick en lucka i början på racet, men mot slutet fick jag verkligen kämpa för att hålla undan för Freddie Carlsson som avancerat till andra plats från sin åttonde startposition. På det sista varvet gick nämligen rattbulten sönder och jag kunde knappt styra karten, berättar Andersen, som i och med segern också kvalificerat sig till testdagen på Gelleråsen Arena den 8 oktober. En inbjudan till testdagen på banan utanför Karlskoga fick även tredjeplacerade Max Lindén och sjätteplacerade Peter Ernholm. De både fick nämligen var sin jokerplats av ledningen för Prins Carl Philips Racing Pokal. I ROTAX MAX med 22 anmälda förare talade mycket för en finalduell mellan Rasmus Fridell och Mathilda Olsson. De fightades mot varandra i toppen hela dagen och delade första startled i finalen. Men där, på formationsvarvet, tvingades Mathilda i depå med tekniska bekymmer. Hon fick visserligen starta racet från depån – och sist – men hennes segerchanser var givetvis borta. I en läcker uppkörning avancerade hon ända till åttonde plats inom hon hamnade utanför banan i ett omkörningsförsök och bröt. Utan konkurrens från Mathilda tog Rasmus Fridell hand om taktpinnen och ledde från start till mål. Nästan lika säker tvåa var Wilgot Edqvist. Om tredje och sista direktkvalificerande platsen till testdagen i Karlskoga gjorde Patrick Rundquist och Felix Jansson upp. Den förstnämnde gick segrande ur

striden, men Jansson behövde inte deppa speciellt länge över den förlusten. I samband med prisutdelningen offentliggjorde nämligen promotorn och speakern Thomas Johansson att Jansson fick ett av två wild card. Det andra gick till Mathilda Olsson – snabbast på banan. – Tråkigt att det strulade för Mathilda. Jag blev förvånad när hon försvann. Jag hade sett fram emot en ny fight med henne, sa 23-årige stockholmaren Fridell som tidigt byggde upp en lucka till bakomvarande. – Efter det var det bara att försöka hålla huvudet kallt och ta sig i mål med hel kart, sa Fridell som hade en riktigt bra helg på Lidköpings Motorstadion. Han vann nämligen även lördagens tävling i Rotax Max. – Det var därför vi kom hit, för att vinna, men att vi skulle ha riktigt så här bra fart hade jag inte räknat med. Tack till Ludvig Morin och Morin Racing. I kändisheatet, eller Rövarheatet som det står på pokalerna, blev det dött lopp

”VÅRT RÖVARHEAT ÄR ALLTID KUL OCH ATT DET BLEV SÅ TIGH T ÖVER MÅLLINJEN VAR EXTRA ROLIGT.”

efter en helt osannolik jämn målgång. Jon Lind jagades hela sista varvet av Joakim Erlander och över mållinjen var de så lika att Thomas Johansson signalerade dött lopp och delat förstapris. Så därför blev det trångt på den översta prispallen: Jon Lind/Max Lindén – Peter Jervemyr/Joakim Erlander. Fredrik Blomkvist/Linus Larsson blev tvåa och far och son Pantzar, Kenneth och Christoffer, tog hand om tredjepriset. PRINS CARL PHILIP, som har två inteckningar i vandringspriset, fick, tillsammans med Per Wilander, nöja sig med en femteplats. Prinsen körde även DD2 under lördagen. Där hade han emellertid en del tekniska bekymmer. – Vårt rövarheat är alltid kul och att det blev så tight över mållinjen var extra roligt. DD2 och Rotax Max bjöd på två bra och underhållande heat. Jag är glad över att vi valde att ersätta KZ2 med DD2. Ett bra startfält och lite dramatik i avslutningen även där med Freddie Carlssons uppkörning. Rotax Max bjöd också på ett bra race. Tyvärr hade Mathilda Olsson problem, men precis som i fjol svarade hon för en fantastisk uppkörning i finalen, summerade prins Carl Philip den lyckade tävlingshelgen på arrangerande Lidköping KK:s fina anläggning. 6

25

KAK2 1/2_19.indd 25

2019-10-08 15:30


KAK VÄSTRA Styrelsemedlemmarna Olle Odsell och Lars Olsson diskuterar kurvtagningsteknik.

Rasmus Lindh, Charlie Andersen och Eric Stranne på prispallen.

KLUBBMÄSTERSKAP I GOKART Klubbmästerskapet i gokart 2019 kördes på Gokartcentralens nyöppnade anläggning i Kungälv. Här används bara eldrivna kartar vilket väl ligger i tiden. deltagare så att vi fick köra två kvalheat och sedan A- och Bfinal, och det var hårt och jämnt i båda grupperna. Förarna var av vitt skilda åldrar, och även om det fanns en del gråhåriga som visade framfötterna så blev det i slutändan bara ungdomar på prispallen. Inte förvånande så var det 17-årige Rasmus Lindh som kom överst på pallen och han slog även varvrekord på banan. Han fick dock hårt motstånd ända in på mållinjen av kompisen Charlie Andersen från Varberg, som detta år tagit klivet upp till Formel Nordic i JSM. På tredje plats kom Eric Stranne som är ordförande i SBF’s utskott för Virtual Racing. Så det var tre väldigt meriterade pristagare, vilket lugnade känslorna hos de något äldre deltagarna. 6

DET VAR SÅ MÅNGA

Koncentration inför starten.

Förb påv ono

26

KAK2 1/2_19.indd 26

2019-10-08 15:30


PA SSION BLIR ALDRIG OMODERNT. CUPRA ATECA. PRESTANDA MÖTER STIL. En SUV med hjärta som en sportbil. Inspirerad av vår passion för racing och skapad för vägen. Med avancerad teknik, 300 hk och 4-hjulsdrift får CUPRA Ateca dig att se på en SUV på ett helt nytt sätt. Rå kraft kombinerad med design och elegans ger dig det bästa av två världar. CUPRA Ateca är byggd för att jobba med och för dig, där teknologin inte tar över utan assisterar. Så lev ut din passion, varje dag. Pris från: 419.900 :- Privatleasing från: 4.795:-/mån Läs mer på CUPRAOFFICIAL.SE

Förbrukning bl. körning 8,3 l/100 km, CO 2 -utsläpp 198 g/km (NEDC 168 g/km). Beräknat på CUPRA Ateca 2.0 TSI 300 hk 4DRIVE DSG7. Miljöklass EU6 AG. Förbrukning samt CO 2 -utsläpp påverkas av bilens extrautrustning. **Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baseras på VWFS basränta. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.

KAK2 1/2_19.indd 27

2019-10-08 15:30


AUDI R8 V10 PLUS -16

AUDI RS6 AVANT PERFORMANCE -17

BMW X5 M50D ULTIMATE -18

FERRARI CALIFORNIA -12

JAGUAR E-TYPE ROADSTER -72

RANGE ROVER SPORT SVR -15

RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY -98

MASERATI GRANTURISMO NOVITEC -08

MASERATI QUATTROPORTE GTS -13

MERCEDES GLE 63 S AMG -16

MERCEDES G 63 AMG -15

MERCEDES SL 63 AMG -16

PORSCHE 991 C2S POWERKIT -14

PORSCHE 997 CUP -07

PORSCHE 911 TARGA 2.7 -76

PORSCHE 964 C2 CAB -90

PORSCHE 991 GT3 -14

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID -19

PORSCHE 997 TURBO -08

PORSCHE 991 CARRERA 4 -13

PORSCHE PANAMERA TURBO -17

PREMIUM CARS

SHOWROOM STOCKHOLM -

MÖRTNÄS HAGVÄG 13 134 44 GUSTAVSBERG TEL: 08-6626390 INFO@PREMIUMCARS.SE PREMIUMCARS.SE ÖPPETTIDER: MÅN-TOR 11:00-18:00 FREDAGAR 11-17 LÖRDAGAR 11:00-15:00

KAK2 1/2_19.indd 28

2019-10-08 15:30


PÅ VÄG

LAMBORGHINI URUS sticker med sin radikala kantiga utformning ut från sina två konkurrenter. Kanske inte den bästa offroadbilen av de tre, men en skapelse som utstrålar aggressivitet och prestanda. Vilket den också levererar genom att vara snabbast av de tre både från 0 till 100 och 100 till 0.

TRIPLE IN RED De senaste åren här den motoriserade världen möt en ny innevånare ”Supersuven”. Idag erbjuder Lamborghini, Bentley och Rolls Royce makalösa maskiner så nu väntar vi bara på Ferraris entré.

BENTAYGA från Bentley var den första riktiga ”Supersuven” och lanserades 2017. Väljer man idag toppmodellen Bentayga Speed så får man också världens snabbaste SUV med en toppfart på 306 km/h. Utrustad med en V12-motor på 635 hk eller som engelsmännen skulle säga 626 bhp så har du alltid den kraft du behöver tillhanda.

VILKET NAMN ger man egentligen till Rolls Royces första SUV eller som de själva säger, allterrängfordon med höga sidor. Här siktar man på att vara diamanten i segmentet och vad kan då vara bättre än att ta namnet från världens största diamant Cullinan, en magnifik skapelse på drygt 3106 carat. Det Cullinan står sina konkurrenter efter i ren topphastighet tar den igen när det kommer till komfort och kvalité. Och vill du bjuda dina passagerare på det allra bästa så får vi kanske föreslå ”Theatre Configuration” vilket innebär dubbla luxuösa fåtöljer i baksätet, separerade med en bredd mittkonsol som bland annat innehåller en välutrustad vinkyl. 29

KAK2 1/2_19.indd 29

2019-10-08 15:30


REPORTAGET

30

KAK2 1/2_19.indd 30

2019-10-08 15:30


REPORTAGET

W.O.

Walter Owen Bentley grundade bilmärket som bär hans namn 1919. I samband med 100-årsjubileet får han upprättelse efter att redan 1931 ha blivit utmanövrerad ur företaget. TEXT: ROBERT PETERSSON | FOTO: BENTLEY

31

KAK2 1/2_19.indd 31

2019-10-08 15:30


REPORTAGET

V

ÄGEN LEDDE MOT en Y-formad trevägskorsning och när W.O. Bentley gasade fram mot den såg han en annan bil som kom i bra fart mot samma korsning. W.O., han kallade sig gärna det, och sällskap var på väg från Frankrikes GP i Lyon dit man gjort en liten avstickare efter 1924 års Le Mans 24-timmars som vunnits av John Duff och Frank Clement i Clements egen Bentley 3-litre. Humöret var på topp, men den där andra bilen höll god fart och W.O. insåg att de skulle nå krysset samtidigt. Dags för plattan i mattan. Bilen han körde var en prototyp till den första sexcylindriga Bentleyn med en ganska tung sedankaross och W.O. kände att maskinen på 4,25 liter kanske inte räckte till. Han kom ändå först till platsen där vägarna gick ihop men kunde inte skaka av sig förföljaren. I backspegeln anade han den klassiska kylaren prydd av ”The Spirit of Ecstasy”och W.O. förstod att bilen som utmanade var prototypen till Rolls-Royce New Phantom, ofta kallad Phantom I.

”I HÖSTAS SAMMANFÖRDE MAN W.O. BENTLEYS GAMLA 8-LITRE MED EN NY MULSANNE I JUBILEUMS- UTFÖRANDE. BARA 100 EXEMPLAR SKA BYGGAS.” Eldad av framgångarna på Le Mans vägrade han släppa förbi Rollsen, det vore den ultimata förnedringen för en man som inte bara konstruerat en vinnande racerbil utan som dessutom var en briljant förare. Enligt tidningen Autocar var W.O. själv den bäste av alla Bentleyförare. Han hade börjat tävla på motorcykel tidigt och bland annat varit snabb i ett par TT-race på Isle of Man även om han bröt bägge tävlingarna. Han gick istället över till att köra bil men försäkringskrav gjorde att han efter Tourist Trophy 1922, där han kom fyra i en 3-litre, inte fick tävla mer. W.O. lyckades hålla sig framför Rollsen, men inte skaka av sig den och resultatet var att han skrotade hela projektet och istället för en sexa på dryga fyra liter slog till med en motor på hela 6 597 kubik och med det hade han skapat det som utvecklades till den berömda Speed Six. Om historien är helt sann eller inte är svårt att säga, men den pekar ändå mot det som kom att prägla W.O. Bentleys hela yrkesliv – kampen mot Rolls-Royce. Han och Henry Royce lär ha haft ett ansträngt förhållande, delvis för att Royce ryktesvis kallat W.O. för en ”marknadskille som sökte publicitet med alla sina tävlingar”. Det var ju brorsan, Horace Millner (H.M.) Bentley som var säljaren i familjen. 32

KAK2 1/2_19.indd 32

2019-10-08 15:30


REPORTAGET

”NÄR ROLLS-ROYCE TOG ÖVER 1931 VAR VARUMÄRKET BENTLEY INTE REGISTRERAT! ÖDETS IRONI ÄR ATT VW INTE FICK MED NAMNET ROLLS-ROYCE VID KÖPET 1998.”

W.O. Bentleys 8–litre var det andra exemplaret som byggdes 1930. Modellen var också den sista Bentleyn och kanske den bästa som W.O. själv konstruerade. Han var extra nöjd med att den kunde marscha i 160 i nästan total tystnad. Bentley köpte tillbaka den 2006 och har sedan dess gjort en försiktig renovering.

33

KAK2 1/2_19.indd 33

2019-10-08 15:31


REPORTAGET W.O. var en sällsynt begåvad tekniker som innan han gjorde egna bilar var pionjär när det gäller aluminiumkolvar samt konstruerade fantastiska stjärnmotorer till flyget.

34

KAK2 1/2_19.indd 34

2019-10-08 15:31


REPORTAGET

I själva verket hade de två konstruktörerna samma bakgrund, de hade börjat sin teknikutbildning på The Great Northern Railway med att bygga och så småningom konstruera ånglok. Kanske var det grunden till att båda var så upptagna med att skapa bilar med tyst kraft i överflöd. Den 25 år äldre Royce gjorde sin första bil 15 år tidigare än W.O. och hade turen att få en stabil finansiär i Charles Rolls som trots att han dog i en flygkrasch redan 1910 hade säkrat Rolls-Royce framtid. W.O. Bentley hade inte sammafinansiella flyt. Redan 1926–27 hade de alltmer avancerade konstruktionerna uttömt resurserna och racerföraren, playboyen med mera, Woolf Barnato tog över ägandet och ordföranderollen. W.O. var till en början nöjd med att få lugn och ro och producera fantastiska skapelser som den kanske bästa bilen av sin tid, den mäktiga Bentley ”8-litre”. Men Barnato fick själv problem efter Wall Street kraschen och den 10 juli 1931 slog Bentley Motors vantarna i bordet. Märket och dess produkter var dock så attraktiva att det fanns flera intressenter. Till en början såg det ut som om Napier skulle ta över, men när ärendet skulle avgöras med hemliga bud bjöd ”The British Equitable Trust” över och fick Bentley för summan 125 275 pund. Det var en överraskning, men ingenting mot avslöjandet att det var Rolls-Royce som låg bakom den okända köparen. Förnedringen var total när W.O. efter övertagandet instruerades att lämna ifrån sig ”sin” Bentley 8-litre – den bil ni ser på bilderna – till handlaren Jack Barclay. ”Fienden” hade tagit över och W.O. Bentley var bitter, kanske mest för att han insåg att hans idéer aldrig skulle få fotfäste hos Rolls-Royce och han reducerades till något som bäst kan beskrivas som testingenjör. Men han måste försörja sig och hade ett kontrakt med Rolls-Royce som löpte till 1935. Efter det lämnade han snabbt bolaget och 47 år gammal gick han istället till Lagonda där han blev teknisk chef. Som av en händelse vann en Lagonda M45R Le Mans 24-timmars samma år och även om W.O. inte hade varit inblandad i dess konstruktion kände han att han hamnat rätt. När sedan David Brown tog över Lagonda fick han

DEN LIKA TEKNIKBESATTE

också med den twincam-sexa som Bentley varit med och konstruerat. En motor som kom att nå stora framgångar i olika Aston Martinbilar fram till slutet av 50-talet. Med tanke på den relativt korta period som W.O. Bentley drev Bentley Motors är det intressant att notera att företaget lagom till 100-årsjubileet i år gör en stor sak av hans in flytande. Lite symboliskt då Bentley sedan 1998 är fria från Rolls-Royce överrock och istället åtnjuter större frihet med Volkswagen som ägare. Intressant att notera är dock att Bentley internt hela tiden haft sina förespråkare. När man i början av 50-talet lanserade den sportiga coupén ”Continental” påbörjades en resa som efter lanseringen av de turboladdade prestandamodellerna på 80-talet ledde till att Bentley gradvis blev företagets ledande märke. När VW tog över var bara var tionde bil som Rolls-Royce producerade just en Rolls-Royce och Bentley dominerade totalt. Tyvärr fick W.O. Bentley aldrig uppleva det, han avled 82 år gammal på vårdhemmet Nuffield House i Woking den 13 augusti 1971.

I ARMSTÖDETS BARSKÅP HAR MAN FÖRUTOM HANS SIGNATUR INTEGRERAT EN DEL AV VEVAXELN FRÅN W.O. BENTLEYS EGEN GAMLA 8-LITRE. 35

KAK2 1/2_19.indd 35

2019-10-08 15:31


REPORTAGET

OM BROOKLANDS VAR NAVET I BRITTISK MOTORSPORT PÅ 20 -TALET VAR BENTLEY DET I SÄRKLASS MEST FRAMGÅNGSRIKA MÄRKET PÅ DEN OERHÖRT SNABBA OCH BANKADE BANAN.

BENTLEY RACING Brooklands racingbana.

”Det hela är komplett galet, ingen kommer att ta sig i mål. Bilar är inte konstruerade för att uthärda den sortens belastningar i 24 timmar.” SÅ SA W.O. BENTLEY när

Vinnarna av 1924 års LeMans 24-timmars, John Duff och Frank Clement med W.O. Bentley mellan sig. Nedan vinner Clement och Barnato Brooklands Double Twelve 1930 i startnummer 2.

han för första gången hörde talas om Le Mans 24-timmars. Ändå kom bilar som han personligen konstruerat att vinna tävlingen fem gånger. Men W.O. älskade racing och kom själv fyra i Tourist Trophy på Isle of Man 1922 och det i en Bentley 3-litre. Men det var sista gången han tävlade för att istället koncentrera sig på att förbättra bilarna. John Duff och Frank Clement höll faktiskt på att vinna det allra första 24-timmarsracet i Le Mans 1923 i Duffs egen Bentley 3-litre, men ett hål i bensintanken satte stopp och man kom fyra. I depån stod W.O. och blev frälst på långdistansracing. Året efter fick Duff och Clement hjälp av Bentley och vann tävlingen. Därefter skulle det dröja ända till 1927 innan man vann igen, men då blev det fyra segrar i rad. Dessutom vann Bentley flera långlopp på Brooklands, man körde där i två tolvtimmarspass då bullerregler gjorde att man fick ta en paus över natten. 70 år efter Le Manssegern 1930 var Bentley tillbaka och nådde en tredjeplats 2001 för att till sist vinna sitt sjätte Le Mans 24-timmars 2003.

36

KAK2 1/2_19.indd 36

2019-10-08 15:31


Köraktiviteter med Sveriges största bilpark FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER

www.gellerasen.se

KAK2 1/2_19.indd 37

2019-10-08 15:31


2019

2020

Det laddade mötet mellan framtidens fordon och dess användare

Välkomna att boka plats på nordens elbilsmässa Svenska Mässan Göteborg 29 nov – 1 dec 2019 Friends Arena Stockholm 7 – 9 feb 2020 Öksnehallen Köpenhamn 17 – 19 apr 2020 Norges Varemesse Oslo 20 – 22 nov 2020

eCarExpo.se eCarExpo_KAK_210x297.indd 1 KAK2 1/2_19.indd 38

2019-10-04 11:57 2019-10-08 15:31


04 11:57

REPORTAGET

”DET HELA ÄR KOMPLETT GALET, INGEN KOMMER ATT TA SIG I MÅL. BILAR ÄR INTE KONSTRUERADE FÖR ATT UTHÄRDA DEN SORTENS BELASTNINGAR I 24 TIMMAR.”

I Bentleymontern 1953 ser vi en R-type Standard Saloon i bak- grunden. Till höger en convertible, gissningsvis med Park Wardkaross och närmast en Lightweight Saloon signerad Mulliner. Bortom den coupén Continental som idag är en av de mest eftetraktade Bentleybilarna. Som kuriosum kan nämnas att W.O. Bentley också konstruerat en twincamsexa åt Armstrong-Siddeley som här ställer ut bakom Bentley.

REVANSCHEN UNDER 30-TALET tillverkade Bentley en modell kallad Derby då den byggdes i Rolls-Royce fabriken i Derby. Den baserades på Rolls-Royceteknik och även om många såg ner på den som en ”icke-Bentley” var den uppskattad för sina fina kvaliteter. Den kallas också ”The Silent Sports Car” och även W.O. Bentley lär ha gillat den fast han inte uttryckte det offentligt. Lustigt nog byggde man bara rullande chassin med torpedväggen på plats, därefter var det upp till köparen att välja karossmakare. EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET kom sedan Bentley MK VI komplett med kaross och den fick senare syskonet RollsRoyce Silver Dawn. 1952 var det dags för R-type och med den början till helt egna Bentleymodeller. På bilden från Londonsalongen i Earls Court 1953 personifierat av coupén R- type Continental som kom att byggas i 207 exemplar.

KAK2 1/2_19.indd 39

Bentley och Rolls-Royce lade ner mycket möda på att för hand förbättra finishen på Pressed Steelkarosserna. 39

2019-10-08 15:31


REPORTAGET

DET ÄR FASCINERANDE ATT NOTERA HUR SMÄCKER NYA CONTINENTAL GT, I BÅDE TÄCKT OCH ÖPPEN VERSION, ÄR JÄMFÖRT MED FÖREGÅNGAREN. OCH DET TROTS ATT DEN FAKTISKT ÄR STÖRRE. NYHETEN ÄR NÄSTAN FEM CENTIMETER LÄNGRE, FYRA BREDARE OCH KNAPPA TVÅ CM HÖGRE.

En sällsynd graciös skönhet, Bentley Continental från 1952. Ett berömt exemplar som tidigare ägdes av skribenten Gunnar Friberg och senare av Gunnar och Helen Elmgren. 40

KAK2 1/2_19.indd 40

2019-10-08 15:31


REPORTAGET

Även idag lägger man ner en hel del handarbete på karosserna. Inför 100-årsjubileet tog man fram ett ”mood board”, ett collage avsett att illustrera den stämning man var ute efter. Resultatet är bland annat sömmar i guldtråd och nya versioner av Bentleylogon på bland annat växelspaksknoppen

THE CONTINENTAL DET ÄR KNAPPAST DANSEN som Fred Astaire och Ginger Rogers gjorde i filmen ”Continental” från 1934 som inspirerat Bentley att döpa sina mest sportiga modeller till just Continental. Det handlar istället om snabba kontinentfärder och när man 1952 lanserade den smäckra coupén till vänster var det just med tanke på långresor. Maskinen vässades med bland annat högre kompression och för att kunna kryssa i höga farter i total komfort fick den även en högre slutväxel. H.J. Mulliner byggde den vanligaste karossen, som vi ser här, i aluminium men ett femtontal bilar av de 207 byggda fick ett annat utseende. Bland andra fick Pininfarina uppdraget att klä ett exemplar. Sedan skulle det dröja ända till 1991 innan modellen Continental R gjorde anspråk på att föra traditionen vidare. Men vid det laget var Bentley redan det dominerande märket hos tillverkaren som äntligen insett vikten av att profilera Bentley som ett sportigt märke.

Continental R och den ännu vassare T överlevde kontroverserna när VW bjöd över BMW och köpte företaget Rolls-Royce 1988. Det har skrivits spaltmil om affären, men frågan är om inte alla inblandade ändå är nöjda idag? Bakom kulisserna lär det ha viskats att BMW inte var intresserade av Bentley då dess sportiga image utmanade BMW:s egen. Att man då bara fick med sig varumärket Rolls-Royce och kunde börja från noll med att återupprätta det ultimata lyxmärket passade bayrarna perfekt. VOLKSWAGEN, ELLER SNARARE dess starke man Ferdinand Piëch, ville istället ha just Bentley och fem år efter övertagandet var det dags för Continental GT och en helt ny värld av prestanda och massproduktion för Bentley. Lagom till 100-årsjubileet kom generation två av den och uppe till vänster kan vi se den helt nya öppna versionen av Continental GT med tillnamnet Convertible. 6 41

KAK2 1/2_19.indd 41

2019-10-08 15:31


Josefine Rosengren Karpisnki, Cecilia Clementz, Johan Andersson och Sven Eriksson belönades med KAKs stora Guld- respektive Silverplakett för värdefulla insatser i vår klubb.

ÅRSMÖTE I MALMÖ KAK provar nya grepp och årsmötet 2019 förlades till Malmö. Utmärkelser delades ut och själva årsmötet följdes av mingel i anrika Hotell Savoys trevliga lokaler. FOTO: KALLE BÄCK (KAK)

av ett nytt koncept som startades då Kungliga Automobil Klubben anordnade årsmöte i Malmö. I vanliga fall brukar årsmötet för den rikstäckande organisationen anordnas i Stockholm. Tanken är nu att årsmötet ska äga rum vartannat år i någon av klubbens avdelningar och i år var det KAK Södras tur. DET ÄR TYDLIGT att KAK fortsätter att vara en klubb i tiden med god återväxt bland medlemmar och många aktiviteter. Det händer ständigt nya saker inom de olika verksamhetsområdena. Avdelningarna arrangerar trevliga och spännande evenemang för medlemmarna. KAK:s långsiktiga satsning på att stötta unga förare ger också resultat då många skördar framgångar på racingbanorna. Klubben syns och hörs i debatten om framtidens mobilitet och bilism genom Expertrådet.

DET VAR NÅGOT

ÅRSMÖTET ÄGDE RUM 8 april på hotell Savoy under ledning av KAK:s ordförande Peter ”Poker” Wallenberg Jr. Utöver själva årsmötesförhandlingarna delades ett antal utmärkelser ut till personer som gjort fina insatser för klubben på ett eller annat sätt. Bland annat prisades kartingföraren Dino Beganovic och rallyföraren Dennis Rådström med varsin silverplakett och kartingföraren Johan Andersson belönades med en bronsplakett. KAK bedriver ett aktivt arbete för att stötta unga inom motorsport och det har gett resultat i form av många framgångsrika förare som Felix Rosenqvist, Linus Lundqvist och Mikaela Åhlin Kottulinsky. Kvällen avslutades med ett trevligt mingel på hotell Savoy.

Mer om årsmötet på hemsidan kak.se

42

KAK2 1/2_19.indd 42

2019-10-08 15:31


KAK:S ÅRSMÖTE

Dino Beganovic, Cornilla von Plomgren, Dennis Rådström, Jonas Bruzelius, Ytte Von Essen och Elisabeth Leijonhufvud, belönades med KAK:s stora Guldrespektive Silverplakett, för värdefulla insatser i vår klubb.

Mona Blomgren mottog av Ordförande Poker Wallenberg, KAK:s förarmärke för 60 års prickfri körning.

Tre herrar som på plats erhöll KAK:s guldnål för 50 års medlemskap: Håkan B Carlsson, Ralf Danielsson, Alf Svännel.

Bertil Liljekvist från KAK Södra hedras av generalsekreterare Wilhelm Douglas för sina fina insater för klubben.

Lars-Erik Larsson, Marie Vallentin, Ingmar Bjerkborn, Bertil Moldén och Magnus Öhrström, belönades med KAK:s stora Guldplakett, för värdefulla insatser inom KAK Södra Avdelning. 43

KAK2 1/2_19.indd 43

2019-10-08 15:31


För dig som vill ha mer. Just nu! Stor kampanj på lagerbilar. Kampanjvärde upp till 33.300:-

Inkluderar bl.a. dragkrok & parkeringsvärmare!****

seat.se

Bränsledriven parkeringsvärmare med fjärr ingår på begränsat antal lagerbilar.****

• 7 säten som tillval

• Dragkrok**** • Backkamera • Eluppvärmt baksäte • Climatronic 3 zon • Parkeringsassistent • Elektrisk baklucka + mycket mer...

Upplev SEAT Tarraco.

Den fullutrustade dragbilen. Dragvikt upp till 2.400 kg. Med SEAT Tarraco får du mer av det roliga och allt du drömmer om i en SUV. Mer utrymme – upp till sju säten. Mer teknik – Full LED och Digital cockpit. Mer säkerhet – Front Assist, Lane Assist, eCall & fyrhjulsdrift. Mer av allt, helt enkelt.

Passa på före fordonsskattens höjning 1 januari.

Tarraco Xcellence

Bensin TSI 190 hk fr. 326.900:- Privatleasa fr. 4.595:-/mån** Diesel TDI 190 hk fr. 348.750:- Privatleasa fr. 4.795:-/mån**

Tarraco Xcellence Business Edition

Bensin TSI 190 hk fr. 326.900:- Business Lease fr. 4.089:-/mån*** Diesel TDI 190 hk fr. 348.750:- Business Lease fr. 4.350:-/mån*** (Prisbasbelopp 7,5) Bilen på bilden kan vara extrautrustad.*Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körning 5,8–9,0 l/100 km, CO²-utsläpp 152–204 g/km (NEDC 129–166 g/km). Miljöklass EU6 AG. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta bas. på VWFS basränta. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. ***4,95% ränta, Operationell leasing, 36 månader, 2000 mil/år samt serviceavtal 36 månader/6000 mil (det som inträffar först) ****Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar årsmodell 2019.

KAK2 1/2_19.indd 44

2019-10-08 15:31


TREND STEVE MCQUEEN'S hjälm, cirka 1960. Signerad och dedikerad på insidan av Steve McQueen: ”Wear it in good health”. Bonhams, slutpris 117 982 kr.

1968 FERRARI 330 GTC PININFARINA. Denna proffsrenoverade Ferrari 330 GTC Pininfarina såldes i början av året på RM Auctions i USA för 6 137 000 kr. Bilen var i ett nästan perfekt skick och kunde uppvisa en lång rad vinster i olika utställningar och var också den första fabriksproducerade Ferrari som inbjöds till Pebble Beach.

KLUBBAT

Allt medan världens börser känns allt skakigare så fortsätter samlarfordon och automobilia att leverera höga priser. Här nedan presenterar vi tillsammans med Barnebys några spännande objekt som gått under klubban.

e

er...

s .

JAPANSK LEKSAKSBIL i excellent kondition, originalskick med gummihjul och rörlig hjälm. Leksaksbilen har fortfarande kvar originallådan vilket är extremt ovanligt. Morphy Auctions, slutpris 27 820 kr. HJÄLM, glasögon och handskar burna och signerade av mytomspunna Juan Manuel Fangio. Klubbat på Bonhams för 84 539 kr.

RACINGOVERALL och hjälm buren av Steve McQueen i kultrullen Le Mans. I Slutet av 2017 kom för första gången en av originaloverallerna från ikoniska Le Mans från 1971 ut på marknaden. Intresset var enormt och slutpriset högt. RM Auctions, klubbat för 2 816 352 kr.

RONNIE PETTERSONS HJÄLM. Sverigas största Formel 1-förare med sina tio vinster under sjuttiotalet. Christiés klubbat för 113 442 kr.

45

KAK2 1/2_19.indd 45

2019-10-08 15:31


KAK SÖDRA

KRÄFTSKIVA PÅ KALLBADHUSET KAK Södra hade en mycket trevlig kräftskiva på Ribersborgs Kallbadhus i augusti. Tv4:s program Efter fem ringde upp ordförande Jacob Laurin. Många blev nog sugna på att komma till kräftskivan när de såg programmet.

Helene Ljungdahl, Ytte von Essen och Jacob Faxe från KAK/S styrelse. Ytte von Essen, Jacob Laurin och Susanne Hedman Ericsäter festar på kräftorna.

I ÅR VAR VI fler än någonsin som festade på läckra kräftor på Kallbadhuset på Ribersborg, Malmö. Med oss hade vi en fantastisk toastmaster tillika sångledare, Olle Hasslöf. Han höll igång närmare 50 personer med många olika nubbevisor. 6 46

KAK2 1/2_19.indd 46

2019-10-08 15:31


KAK SÖDRA

Vinnare blev KAK:s välkända dam Helen Elmgren med sin fantastiska Bentely R-Continental från 1955.

”Concours d'Elegance” PÅ SOFIERO KAK Södra fanns med när det traditionsenliga evenemanget för veteranbilsentusiaster ägde rum på slottet utanför Helsingborg. XXXXX

LIKSOM TIDIGARE ÅR var KAK med och ställde ut i trädgården kring det vackra gamla kungaslottet Sofiero utanför Helsingborg. Massvis med läckra gamla bilar visades upp framför slottet.

Årets vinnare av”Concours the d'Elegance” blev en Bentley som hade kört ner från Stockholm endast för detta. 6 Fler event från KAK södra på kak.se 47

KAK2 1/2_19.indd 47

2019-10-08 15:31


LAHOLMS BILTRANSPORT Täckta transporter för extra omtyckta fordon

TÄCKTA TRANSPORTER FÖR EXTRA OMTYCKTA BILAR Din bil! Din passion! Ditt äventyr! Vår yrkesheder! Laholms Biltransport är Sverigeledande vad gäller täckta transporter av extra omtyckta bilar. Vi garanterar att din ögonsten alltid kommer fram i exakt samma skick som du lämnade över den till oss. Det är själva poängen med en täckt transport. Svenska välutbildade chaufförer och fossilfritt bränsle är hållbart för oss och för framtiden.

Att du kan ställa klockan efter oss är en självklarhet. Precis som att vi tar hand om den dokumentation som krävs för att transportera din bil på ett rätt och riktigt sätt. Behövs det, så kan vi även förvara din bil under varsamma och övervakade former, i väntan på transport eller på dig. Du tillhandahåller romantiken, nostalgin och den rena glädjen och spänningen i att äga och köra en klassiker.

- Vi tar den dit ditt hjärta önskar.

För info om pris och bokning. Info@laholmsbiltransport.se | 0708-465043 | Laholmsbiltransport.se

KAK2 1/2_19.indd 48

2019-10-08 15:31


TÄVLING PÅ PRISPALLEN SER VI VINNARNA I A-FINALEN: 1:a pris Maja Hallén, 2:a pris Kenzo Torpling och 3:e pris Fredrik Lestrup.

Johan Söderlind, Wilhelm Douglas och Jonas Lange.

Annie Seel redo för start.

KAK Cupen i Gokart 2019 I samarbete med Gokart Stockholm, bjuder KAK årligen in till KAK Cupen i Gokart. Denna tidiga söndagsmorgon i februari samlades både elitförare från KAK och inbjudna gäster till en fartfylld dag på gokartbanan. KAK Cupen främja intresset för att utveckla nätverk inom motorsporten. Detta i kombination med trevlig social samvaro. På plats fanns några av klubbens bästa tävlingsförare från de olika avdelningarna KAK Södra, Västra och Östra. Tävlingsförarna delade med sig av sina erfarenhet och bidrog bland annat med coachning under uppvärmning, kval och tävling. SPECIELLT INBJUDNA välkomnades tillsammans med gäst som åskådare. Alla kategorier var representerade, såväl erfarna förare som entusiaster/oerfarna förare. KAK Cupen kördes med heatindelning/ KAK VILL MED

Jacob Laurin KAK/S och GS Wilhelm Douglas.

olika kategorier av förare, så som näringsliv, tävlingsförare, damer och journalister. Alla körde minst tre heat vardera. Dagen avslutades med ceremoni och utdelning av fina priser tillsammans med KAK:s plakett i guld, silver och brons samt medaljer. 6 RESULTAT: A-FINAL: 1:a pris Maja Hallén, 2:a pris Kenzo Torpling, 3:e pris Fredrik Lestrup. B-FINAL: 1:a pris Jonas Fors, 2:a pris Jacob Darbom, 3:e pris Annie Seel. C-FINAL: 1:a pris Jacob Douglas, 2:a pris Eric Stranne, 3:e pris Mats Olsson. D-FINAL: 1:a pris Mark Rantanen, 2:a pris Mirre Dehlin, 3:e Christer Andreassen. Pris för bästa tidsförbättring fick Frida Sandstedt i Dam-klassen. 49

KAK2 1/2_19.indd 49

2019-10-08 15:31


KAK SÖDRA

FAMILJEBANDAG KAK Södra bjöd på en unik upplevelse för medlemmar och vänner i alla åldrar på en riktig racerbana. Bankörning, karting och säkerhetsövningar var några aktiviteter som stod på agendan.

K Ytte von Essen, Jacob Laurin och Hans Nordén.

ordnade för tredje året i rad en bandag på Ring Knutstorp för medlemmarna och deras vänner. Huvudtemat var att få komma ut på racerbanan och testa hur det är att köra ”på riktigt”. VID SIDAN OM ”Prova på” momentet så fanns det ytterligare möjlighet att köpa till riktig ” Track tid” via vår samarbetsAK SÖDRA

partner MSR. Det erbjöds även gokartkörning, terrängåkning med Svenska Landroverklubben ut i skogen på riktig terrängbana, medåkning i sportbil med proffsförare samt helikopterflygning runt i området ovan. möjlighet att provsitta fina bilar från Brooklands i Helsingborg. Mellan de olika aktiviteterna kunde alla äta sig mätta på Lucy´s fantastiska hamburgare i härlig 50-tals anda. 6

DET GAVS ÄVEN

50

KAK2 1/2_19.indd 50

2019-10-08 15:31


KAK SÖDRA

VID SIDAN OM ”PROVA PÅ” MOMENTET SÅ FANNS DET YTTERLIGARE MÖJLIGHET ATT KÖPA TILL RIKTIG ” TRACK TID”.

51

KAK2 1/2_19.indd 51

2019-10-08 15:31


Samlarbilsauktioner Inlämning pågår nu

Bilweb Auctions har de senaste två åren värderat och sålt mer än 2000 svenska samlarbilar, flera till världsrekordpriser.

Kontakta våra värderingsmän för värdering av fordon: Götaland: Peter Sundfeldt Tel: 0705-38 80 22 Svealand/Norrland: Johan Ålander Tel: 0705-80 91 17 Eller skicka mail till: info@bilwebauctions.se

Kommande samlarbilsauktioner Höstauktion 2019, 20:e oktober till 6:e november Vårauktion i april 2020

www.bilwebauctions.se

KAK2 1/2_19.indd 52

2019-10-08 15:31


Inne i ladan stod tävlingsbilar på rad. En fin BMC Cooper S som körts av bland annat Picko Troberg var granne med en BMW 328 som tävlat i Mille Miglia.

NOTERAT

KAK VÄSTRA EVENT OCH TÄVLINGAR

På gräsytorna runt slottet trängdes många fina bilar, här Lotusklubbens område.

CLASSIC PÅ TJOLÖHOLM Den 27:e upplagan av Tjolöholm Classic Motor arrangerades den 19 maj på de fina gräsytorna runt Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. Denna utställning av entusiastfordon av alla slag har vuxit år från år och samlade nu cirka 1300 fordon och cirka 75 olika klubbar och föreningar. uppskattat inslag på utställningen är KAK Racing Car Show som ordnas av KAK's västra avdelning. Vi har haft förmånen att få ställa iordning en tävlingsdepå inne i den nyrenoverade ladan och där huserade ett tiotal tävlingsbilar med varierande historia. Varje halvtimme presenterades en bil för publiken som sedan startades och kördes några varv utanför ladan. I år var det en brokig blandning av bilar från 1920-talet till dags dato som visades upp av sina stolta ägare. Utanför ladan stod en Dodge Racer från 1926 ihop med en Toyota Nascar Truck från 2010. Inne i ladan fanns bland annat två bilar som tävlat i 24-timmarsloppet på Le Mans, en Saab 93 GT 750 från 1959

ETT SEDAN FLERA ÅR

och en Spice C1 som körde loppet cirka 50 år senare. LEIF ENGLUND SOM vann Racing-SM både 1966 och 1967 med en Abarth 1000 TC fick återse sin bil som nu renoverats till nyskick av Björn Mattsson i Billdal. Och nästan granne med Björn finns Hans-Åke Söderqvist som kom med en fin hundkoja som körts av Picko Troberg och Stig Blomqvist i historisk racing. Racinglegendaren Rune Tobiasson körde några varv med Lars Söderströms BMW 328 som deltagit i Mille Miglia på 1930-talet. Utställningen begåvades med strålande vårväder så det var uppåt 10.000 åskådare i år. 6 Se mer KAK Västra events på kak.se

En Dodge Racer från 1926 och en Toyota Nascar Truck fångade åskådarnas intresse. 53

KAK2 1/2_19.indd 53

2019-10-08 15:31


KAK:S EXPERTRÅD

Över. FiAs ordförande Jean Todt inleder konferensen med orden Stronger together. Under. Samtliga delegater på FIA konferensen.

KAK på FIA Mobility Meeting i Sydafrika KAK är medlem i den internationella bilistorganisationen FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). I år samordnades de årliga konferenserna om mobilitetsfrågor och motorsport. Sydafrika stod som värdland. ÅRETS FIA MOBILITY-KONFERENS arrangerades för första gången någonsin tillsammans med FIA motorsportskonferens. Konferensen hölls i Sun City i Sydafrika och samlade närmare 500 deltagare från 161 klubbar i 117 länder. Arrangör var Automobile Association of South Africa (AASA). KAK medverkade via Anders Ydstedt, som var inbjuden att tala om bilismens framtid på FIA region 1 plenary assembly. FIA:s ordförande Jean Todt inledde konferensen med att understryka vikten av att samlas och samarbeta, samt att det finns ett särskilt värde av att motorsport

och mobilitet träffas. Att Afrika är rätt plats för detta första samarbete underströk Jean Todt och gav två exempel: – Motorsporten gör come-back i Afrika, med Safari-rally som snart är tillbaka på FIAs agenda, Formula E-tävling i Marocko och FIA World Rallycross Championship. - På mobilitetsområdet är utmaningarna stora i Afrika. Trafikdödligheten är nästan 50 procent högre i Afrika än världssnittet. Trafikolyckor är den primära dödsorsaken för åldersgruppen 15-29 år i Afrika och har passerat aids och malaria.

Konferensgästerna hälsades också välkomna av Sydafrikas transportminister Dr Blade Nzimande som berättade om landets utmaningar. gjordes av Momar Nguer, chef för marketing and services på oljebolaget Total. Nguer berättade om hur Total arbetar med att diversifiera energiförsörjningen för att möta förändrade krav från marknaden. - Den stora utmaningen är hur vi ska klara att hantera en ökning av antalet bilar från 1,2 miljarder idag till dubbelt så många år 2040. Det kommer att behövas

EN INTRESSANT PRESENTATION

54

KAK2 1/2_19.indd 54

2019-10-08 15:31


KAK:S EXPERTRÅD

LYSSNA TILL BENSINUPPRORET:

BILEN ÄR EFFEKTIV Det är inte konstigt att Bensinupproret 2.0 är på god väg att samla en miljon människor på Facebook. Svenskarna behöver sina bilar och bränslepriserna är höga i Sverige. Bilisterna betalar också kostnaderna för sina fordon i form av både försäkringar och underhåll. Ändå görs åtta av tio personresor med bil idag. TEXT: ANDERS YDSTEDT

Anders Ydstedt inleder paneldiskussion om framtidens bilism med att prata om KAK:s bok Ständigt på väg.

många olika sorters energibärare. - Vi kommer sannolikt att ha 30 procent helt eldrivna bilar och dessa kommer att finnas främst i Kina, Europa och USA. Resten kommer att vara fossildrivna, gas, bensin eller diesel. Men det kommer att vara mycket renare fossila bränslen. Slutsatsen är att effektivisering är viktigast för att klara dubbelt så många bilar utan att öka oljeanvändningen.

I DEBATTEN om bensinupproret föreslås ibland att kollektivtrafiken borde utvecklas på landsbygden. Det hävdas att utbyggd kollektivtrafik skulle vara ett alternativ till rimligare bilkostnader. Jag menar för det första att kollektivtrafik och privatbilism inte ska ställas mot varandra. De fyller helt olika funktioner. Bilen behövs i hela landet, såväl i städerna som på landsbygden. Men på landsbygden är den helt oersättlig och det bör noteras att i Sverige börjar landsbygden redan i förorterna till våra städer. FÖR DET ANDRA så är det både ineffektivt och dyrt att bygga ut kollektivtrafiken på ett sätt som skulle behövas för att den ska vara ett rejält alternativ till bilen. Dessutom skulle detta ta resurser från kollektivtrafiken där den är mer effektiv,

det vill säga i de största städerna. Kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik har också ökat markant under de senaste decennierna. Vi bör vara rädda om den kollektivtrafik vi har precis som vi bör se positivt på bilens framtid. För de flesta svenskar är det helt enkelt smartast att använda bilen och det gynnar även de som inte själva kör. Bilen är nu på god väg att bli helt tyst, säker och utsläppsfri. Denna utveckling måste bejakas och inte bekämpas. 6

”VI BÖR VARA RÄDDA OM DEN KOLLEKTIVTRAFIK VI HAR PRECIS SOM VI BÖR SE POSITIVT PÅ BILENS FRAMTID .”

SOM EN DEL AV MÖTET för alla FIA Region 1-delegater arrangerades en paneldiskussion om framtidens mobilitet. Frågor som togs upp var hur restriktioner för att minska störningar från trafik också påverkar vår mobilitet negativt, vilken framtiden den privata bilen har, kommer bensin- och dieselbilar att försvinna i till exempel EU – och hur kommer det i så fall att påverka andrahandsmarknader som Afrika. 6

I panelen ingick Frits van Bruggen, VD för ANWB Nederländerna, Marianne Vandershuren, Professor University of Cape Town och Anders Ydstedt, KAK. Moderator var Philip Purnell, Head of Public Affairs, AA South Africa. 55

KAK2 1/2_19.indd 55

2019-10-08 15:31


NOTERAT

KAK SÖDRA EVENT OCH TÄVLINGAR

SLOTTSRUNDA – MED KAK SÖDRA

Å

RETS SLOTTSRUNDA startade som vanligt på kansliet i Limhamn och gick sedan norrut mot Eslöv. På vägen passerade vi fina gamla skånska och danska slott såsom Svenstorp, Hviderup, Ellinge och Skarhult. Efter lite stopp med kluriga frågor så fortsatte KAK-ekipagen upp via Trollenäs, Trolleholm och Knutstorpslott till målgången på Ring Knutstorp där restauratören ”Lucy’s” hade sin stora bilträff. I målet bjöds det på alkoholfri champagne och godisbilar.

KAK SÖDRA PÅ SKANÖR FALSTERBO GRAN TURISMO SHOW

På Skanör Falsterbo Classic var MGA ett tema.

TEMAT FÖR KAK i 2019 års upplaga av Skanör Falsterbo Classic var Midnattsolsrallyt. En MGA som varit med i Örebro i år kom otvättad med lera på skärmarna. Just i år var även

MGA ett tema för oss och vi kunde visa på modellens förändring under åren. Titta bara på dessa olika varianter. Sista året så återanvände man bakljusen från Morris Minor på MGA 1600 MKII från 1961/62.

56

KAK2 1/2_19.indd 56

2019-10-08 15:31


VÄLKOMMEN TILL BILFRID

LIDINGÖS FRÄMSTA BILVÅRDSANLÄGGNING

Med 30 års erfarenhet i branschen kan våra kunder räkna med ett djupt engagemang, bästa kvalitén kombinerat med högsta servicenivån.

✔ Handtvätt

✔ Polering & Vax

✔ Klädseltvätt

✔ Interiörtvätt

✔ Lackskydd

✔ Ångtvätt

✔ Motortvätt

✔ Keramiskt skydd

✔ Glasbehandling

✔ Underredstvätt

✔ Stenskottsfolie

✔ Buckellagning

Båtsmansvägen 16 │ 181 41 Lidingö │ Mobile: 070 772 03 84 │ E-mail: info@bilfrid.se

D Jul WKN pp / :5 Fr. 169 s. m inkl. mo o b jul rd Endast 695:-/pp

Vi öppnar upp dörrarna till ett magnifikt juldekorerat och stämningsfullt Lejondals Slott! Julgranen är klädd och glimrar och vårt julbord står uppdukat i slottsmatsalen. Vid ankomst serverar vi glögg framför brasan och framåt kvällen väntar biljardrummet och vår gemytliga slottsbar.

Varmt välkomna till en stämningsfull jul på Lejondal! bokning@lejondalsslott.se | lejondalsslott.se | 08 – 584 80 800

KAK2 1/2_19.indd 57

2019-10-08 15:31


EXPERTRÅDET INFORMATION OCH NYHETER

KAK:S PODD OM BILISMEN UNDER SOMMAREN lanserade KAK podden Ständigt på väg! Här diskuterar vi bilens förutsättningar och framtid med utgångspunkt från boken med samma namn skriven av Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAK. Författarna, som är aktiva i KAK:s Expertråd, gästas av personer med olika perspektiv på bilen som frihetsmaskin. Nya avsnitt kommer att släppas kontinuerligt och de finns att lyssna till där poddar finns.

Läs mer om Expertrådet kak.se

FÖREDRAG OM BOKEN ”STÄNDIGT PÅ VÄG” I RIKSDAGEN

U

NDER DEN TIDIGARE delen

av våren talade Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAK:s Expertråd inför riksdagens bilnätverk om boken Ständigt på väg. Det finns ett intresse för bilismen villkor. KAK arbetar hårt för att lyfta dessa frågor på dagordningen hos våra folkvalda och det har refererats till boken i riksdagsdebatter under våren. Boken är menad som ett konstruktivt inlägg i diskussionen om framtidens mobilitet där den privatägda

personbilen kommer att vara en förutsättning. Hur bilens roll i samhället ska se ut är ingen ny diskussion. – Bilen har alltid varit ifrågasatt alltsedan dess tillkomst. Men säkerheten har blivit enormt mycket bättre de senaste decennierna både vad gäller infrastruktur och fordon. – Även utsläppen har minskat radikalt och fortsätter att göra det. Det är på detta sätt som bilen ska fortsätta att utvecklas och förbättras, inte genom att bekämpas, säjer Anders Ydstedt.

LYSSN A

STÄND

TILL PO DDE

I

N

GT PÅ FRÅN K VÄG AK:S E XPERT RÅD Podden tar upp frå

gor om Anders Yds bilismens tedt och förutsätt Kalle Bäc diskutera ningar och k, som ock r dessa framtid. frågor tills så skrivit ammans boken ”St med gäs ändigt på ter. väg”,

FINNS

ATT LY SSNA

PÅ DÄR PODDAR

FINNS!

Bilens förutsättningar och framtid.

PÅ PLATS UNDER ALMEDALSVECKAN KAK VAR PÅ PLATS under

Almedalsveckan 2019. Expertrådets ordförande Anders Ydstedt talade om boken Ständigt på väg inför en panel av ungdomspolitiker. Frågor om framtidens mobilitet och bilens roll i samhället diskuterades. Samtidigt lanserades podden med samma namn där Anders och Kalle Bäck tillsammans med gäster diskuterar bilismen och framtidens mobilitet. 58

KAK2 1/2_19.indd 58

2019-10-08 15:31


TRAFIKRÄTT

JUR. KAND. JOHAN SJÖVALL SVARAR PÅ FRÅGOR OCH KOMMENTERAR NYA RÄTTSFALL OM TRAFIKMÅL.

Vad gäller om du lämnar bilen olåst? ATT LÄMNA SIN BIL OLÅST MED NYCKELN KVAR I TÄNDNINGSLÅSET ÄR INTE BARA OKLOKT UTAN TILL OCH MED BROTTSLIGT. FÅ AV OSS KAK-medlemmar

lämnar väl våra ögonstenar till fordon olåsta och än mer sällan med nyckeln kvar i tändningslåset, men någon gång kan situationer kanske ändå uppstå som gör att detta kan vara ett alternativ. Det man då i förstone tänker på är stöldrisken och den då uppenbara risken av nedsatt eller till och med utebliven försäkringsersättning på grund av den oaktsamhet som ett sådant förfarande anses utgöra. Men att det dessutom skulle innebära ett trafikbrott kanske är mindre välkänt. DETTA ERFOR EMELLERTID en man som skulle delta i en löptävling och då varje gram som kan sparas för en löpare och därmed innebära att man blir lättare och snabbare (samma princip som för racerbilar) lämnade mannen sin bil olåst med tändningsnyckeln i låset under en och en halv timme. På för undertecknad okänt sätt upptäckte statsmakten det brottsliga förfarandet och lagförde mannen som erkände brottet och därmed dömdes för brott mot trafikförordningen enligt 3 kap 50 § 2 st som bland annat stadgar att ”föraren av ett motordrivet fordon skall vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordonet obehörigen brukas av någon annan”. Straffet blev böter på 2 000 kr. 6

Att lämna kvar bilnycklarna i tändningslåset kan leda till tråkiga påföljder.

Hör gärna av dig med tips till oss! Mejla info@kak.se 59

KAK2 1/2_19.indd 59

2019-10-08 15:31


KAK VÄSTRA

Börje Thor 1946-2019

Vår mångårige KAK-medlem Börje Thor avled i slutet av augusti efter en tids sjukdom. Börje var en sann bilentusiast som var medlem i KAK Västras styrelse i mer än 10 år, och innehade poster som vice ordförande och skattmästare.

OVAN. Börje framför den Volvo 165 kombi som han nyligen hade påbörjat renovering av. TILL V. Börje på Tjolöholm 2018 med en replica av den Volvo 142 som han vann Volvocupen med på 70-talet. UNDER. Börje vann Volvo Turbo Cup 1982, Här bredvid Eje Elgh och Mats ”Lillen” Magnusson.

B

ÖRJE HADE EN lång karriär inom Volvo Personvagnar där han under många år var uppskattad chef för avdelningen Provning Komplett Vagn, som hade rollen att med kundens ögon kritiskt prova alla nya Volvomodeller innan de gick i produktion. Under några år var Börje också kvalitetschef i Uddevalla-fabriken där C70-modellen tillverkades. Mer känd för allmänheten var Börje som racerförare, med många framstående placeringar på racerbanan i olika Volvobilar. Han vann Volvocupen på bana på 70-talet i Volvo 142 och tog flera segrar

på 80-talet i Volvo Turbo Cup. Han var sedan en av de drivande i Volvos satsning internationellt på Grupp A med Volvo 242 Turbo. Han körde även DAF 66 Coupé i racing-SM. Efter att han avslutat sin egen racingkarriär var han ett stort stöd i utvecklingen av Volvo 850 och S40 för BTCC och STCC. EFTER SIN PENSIONERING var Börje ”månskensbonde” med djur och skogsbruk på sin fina gård utanför Ljungskile, men han släppte aldrig bilintresset. Han renoverade flera Volvobilar för egen del och hjälpte även Volvomuséet med olika

renoveringar, bland annat den Volvo PV60 som konung Carl Gustaf fick i 50-årspresent. VI ÄR MÅNGA KAK-medlemmar, såväl unga som gamla, och kollegor på Volvo som minns Börje som en kille man kunde lita på i alla väder. Om han åtog sig något så visste man med säkerhet att det blev gjort, med rätt kvalitet och i rätt tid! Vi håller alla Börje i ljust minne. 6 Styrelse och medlemmar i KAK Västra avdelningen.

60

KAK2 1/2_19.indd 60

2019-10-08 15:31


KAK2 1/2_19.indd 61

2019-10-08 15:31


MEDLEMSINFO

Välkomna nya medlemmar!

KALENDARIUM December Datum och inbjudan kommer:

. . .

KAK SÖDRA Julglögg,

Malmö/Oxie. KAK VÄSTRA Julglögg, Göteborg. KAK ÖSTRA Julmingel, Stockholm.

För mer information och detaljer kak.se

Öppettider och adresser STOCKHOLM*

Postadress: Box 56038, 102 17 Stockholm Besöksadress: Kungliga Klubbarnas hus, Villa Gothem, Rosendalsvägen 9, Stockholm. Telefon: 08-678 00 55. e-post: info@kak.se Öppettider: månd-tors kl 10-16, fred kl 10-15. GÖTEBORG

Adress: Parkgatan 8, Göteborg Telefon: 031-711 03 00 e-post: vastra@kak.se Öppettider: Efter överenskommelse MALMÖ

Adress: Limhamnsgårdens Allé 37, 216 16 Limhamn Telefon: 040-26 47 50 e-post: bertil.liljeqvist@kak.se Öppettider: Helgfria månd kl 17-19.

*Inför eventuella besök på kansliet i Stockholm vill vi

gärna påminna om den fördelaktiga KAK-rabatten på 10% på hela notan på Restaurang Villa Godthem! Passa på att äta lunch eller middag. Bokningen 08-684 238 40, ange KAK medlemskap och visa medlemskort. KAK:s bankgiro: 651-8393

Liban Abdi HALMSTAD Wilhelm Adelswärd ÅTVIDABERG Ali Al Bwidani LULEÅ Hans Ali SUNDBYBERG Bernhard Amann TÄBY Christer Andevid STOCKHOLM Johan Andreasson NYKÖPING Ella Benje MÖLNDAL Joakim Berg STRANDBADEN Gustav Berggren ÅHUS Cassandra Berglund HUDDINGE Alexander Bitar STOCKHOLM Peter Björkman ÅKARP Jan -Erik Blomkvist UPPSALA Stig Blomqvist STORA MELLÖSA Michael Blossby STOCKHOLM Matthias Bong RAMLÖSA Albert Bonnier STOCKHOLM John Borglund STOCKHOLM Tomas Borglund STOCKHOLM Victor Bruér HÖLLVIKEN Peter Brynolf STOCKHOLM Elias Callin UPPLANDS VÄSBY Douglas Dahlström BLENTARP J-O Dessezar LAHOLM Måns Dessezar LAHOLM Fredrik Edvardsson KNISLINGE Thomas Egelstig LIMHAMN Mats Ek Tidstrand SALTSJÖBADEN Robert Ekevik HÖÖR Fredrik Ekstrand STOCKHOLM James Engerblom SKELLEFTEÅ Kenneth Engström STOCKHOLM Per Enqvist TUNGELSTA Kristian Ericsson Landtblom SOLNA Mårten Erixzon UPPLANDS VÄSBY Stefan Esping LÖDDEKÖPINGE Linda Fjordager NÄSSJÖ Robert Flognfeldt SOLNA Marcus Fluch KNIVSTA Alx Fredsson JÖNKÖPING Jörgen Fredsson JÖNKÖPING Teo Fredsson JÖNKÖPING Jakob Frödén VÄLLINGBY Fredrik Funcke GÄVLE Lotta Gordon SKÖNDAL Philip Grundemar HÖÖR David Grute STOCKHOLM Lena Grute STOCKHOLM My Göthlund FALKÖPING Tommy Hald STALLARHOLMEN Lars Hardell DJURSHOLM Qiaolan Hardell DJURSHOLM Jan Haversten STOCKHOLM Peter Helbro STOCKHOLM Gustav Hellström STOCKHOLM Jesper Hoflin KVICKSUND Bo Holst SKILLINGARYD Bibi Masoomeh Hosseini GISLAVED Anders Håkansson LÖDDEKÖPINGE Hans Hård af Segerstad BROMMA Michael Haflidason Häussler KÄRNA Lidija Ilic ENSKEDE Max Jacobson SVEDALA Titti Jacobsson SVEDALA Fredrik Jannesson BARSEBBÄCK Allan Johansson HALMSTAD Johan Johansson SÖDERKÖPING Karl Erik Johnsson GÄLLNÖBY Peter Järvemyr STOCKHOLM Niclas Jönsson INGELSTAD Carl Karlsson STALLARHOLMEN Lars Karlsson VALLENTUNA Balbinder Kaur STOCKHOLM Linus Kjellman OXIE Adam Källberg FALUN Kenneth Lannermo BANDHAGEN Helene Leirup Brandin HÖRBY Linn Liljedahl LIDINGÖ Fredrik Liljeros TABERG Christofer Lindberg TÄBY Jan Lindblom FALUN Scott Kin Lindblom FALUN Alf Lindkvist FARSTA Roar Lindland LYNGDAL, NORGE

Annette Lindqvist NYNÄSHAMN Hans Lindwall LILLKYRKA Benjamin Linnér SALTSJÖBADEN Tray Lockey VÄSTERÅS Tomas Lundegren BUNKEFLOSTRAND Mattias Lundgren STOCKHOLM Uno Lundqvist DJURHAMN Ulf Löwenhav STOCKHOLM Jimmy Magnusson VÄSTERÅS Ulf Magnusson MALMÖ Andreas Marcetic NACKA Maria Mattsson STOCKHOLM Mustafa Murtadha KRISTIANSTAD Edwin Müller VÄXJÖ Jonas Mårtenson DJURSHOLM Arne Mårtensson TÄBY Max Mårtensson MALMÖ Sergio Nevigato STOCKHOLM Christer Nilson STOCKHOLM Hans- Åke Nilsson LIMHAMN Jan Olov Nilsson STOCKHOLM Thorwald Nilsson STOCKHOLM Kalai Norbert-Istvan KNIVSTA Sara Nordler BROMMA Christer Noreheim MARIESTAD Philip Nyblaeus STOCKHOLM Martin Orler ENSKEDE Aline Palmstierna STOCKHOLM Björn Paxling MALMÖ Marcel Peroti TÄBY Hans-Göran Persson LJUNGSKILE Pontus Pettersson FALSTERBO Stig Pohl HALMSTAD Agustin Ramirez Acost VÄRNAMO Eddie Ramirez Eriksson VÄRNAMO Gunilla Reinke STOCKHOLM Olof Rempe TRELLEBORG Karl Robbjens BROMMA Per Roos PITEÅ Hannes Rücker GULLHOLMEN Patty Sa VÄSTERÅS Patrik Salén STOCKHOLM David Samuelsson SUNDBYBERG Torbjörn Sandahl STOCKHOLM Alexander Sandberg ENSKEDE Peder Silfverhjelm STOCKHOLM Ola Sjögren HÖÖR Patrik Skoog TORSHÄLLA Johan Solman STOCKHOLM Albin Sopi HÖLLVIKEN Alxander Spetz LINKÖPING Martin Spetz LINKÖPING Peder Spännare STOCKHOLM Leonard Stavervik MÖNSTERÅS Johan Stedje STOCKHOLM Roger Stenberg HÖÖR Erik Stenborg STOCKHOLM Ludwig Stendahl UMEÅ Tommy Ström LIMHAMN Anders Svensson STOCKHOLM Charles Sylvander HELSINGBORG Thommie Sylvander HELSINGBORG Tony Sörensen KARLSTAD Björn Tarras-Wahlberg Linnea Taube STOCKHOLM Joakim Theander ÄLVSJÖ Mathias Uddfors STOCKSUND Jon Ullmark STOCKHOLM Hagstrand Uno SKÖVDE Christian Utheim STOCKHOLM Anna E Wachtmeister STOCKHOLM Joakim Walde TORSHÄLLA Richard van Maarseveen KARLSTAD Fabian Weberbauer SOLLENTUNA Felix Weberbauer SOLLENTUNA Kent Wegelt SURTE Mona Westerlund MALMÖ Thomas Wickell STOCKHOLM Ricard Wikman Koljo KUNGSÄNGEN Johan Willerman ÖREBRO Per-Erik Witasp BROMMA Sita von Essen SALTSJÖBADEN Daniel von Saldern STOCKHOLM Axel Åhgren LIDINGÖ Anders Ödmark HUDDINGE Teodor Ödmark HUDDINGE Erik Östergren LUND

62

KAK2 1/2_19.indd 62

2019-10-08 15:32


Estlandsvägen, Vaxholm 070 - 511 30 28 info@saxarensbrygg.se www.saxarensbrygg.se

KAK2 1/2_19.indd 63

2019-10-08 15:32


Ungarna drömmer om en häst. Och du kommer hem med 680. Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid och Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.

Elräckvidd upp till 43 km. Bränsleförbrukning blandad körning 5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 122 g/km (NEDC II 90 g/km). Bilarna på bilden är extrautrustade.

KAK2 1/2_19.indd 64

2019-10-08 15:32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.