Mold Town Guide 2019/20

Page 1

MOLD TOWN GUIDE

2019/20

ARWEINLYFR TREF

YR WYDDGRUG

2019/20

IN ASSOCIATION WITH3

SUPPORTING VISITORS

CYNORTHWYO YMWELWYR

Mold Town Council and Flintshire County Council, recognise the importance visitors play in maintaining Mold’s vitality and vibrancy and endeavour to ensure that its appeal is maintained all year round, by investing in visitor information, car parking & toilet facilities, floral displays in the summer, as well as a festive appeal for Christmas. Look out for the Town’s visitor information points at key locations throughout the town. Staff in the Town Library in Daniel Owen Square and many independent shops are happy to help also.

Mae Cyngor Tref yr Wyddgrug a Chyngor Sir y Fflint yn cydnabod pwysigrwydd ymwelwyr i gynnal asbri a bywiogrwydd yr Wyddgrug. Maent yn ymdrechu i sicrhau fod y dref yn cadw’i hapêl drwy gydol y flwyddyn, trwy fuddsoddi mewn hysbysrwydd ymwelwyr; meysydd parcio a thoiledau; arddangosfeydd blodeuol yn yr haf; yn ogystal â Nadolig hwyliog. Fe welwch fyrddau hysbysu ymwelwyr mewn mannau allweddol ledled y dref. Mae staff yn Llyfrgell y Dref yn Sgwâr Daniel Owen a llawer o siopau annibynnol yn barod i helpu hefyd.

Additional useful visitor information is available via:

Mae hysbysrwydd ychwanegol i ymwelwyr i’w gael yn y canlynol:

www.moldtowncouncil.org.uk www.discoverflintshire.co.uk www.exploreflintshire.co.uk

www.moldtowncouncil.org.uk www.discoverflintshire.co.uk www.exploreflintshire.co.uk

Try the Mold App available for Android and Apple (Books and Reference section) mobile platforms and experience iBeacon’s additional information at key town locations.

Rhowch gynnig ar Ap yr Wyddgrug ar ddyfeisiau symudol Android ac Apple (adran Llyfrau a Chyfeirio) a gwrando ar wybodaeth ychwanegol trwy iBeacon mewn mannau allweddol yn y dref.

Mold has been awarded Cittaslow status (where quality of life matters), is a Fairtrade, dementia and disabled friendly town. As a result of a very successful ‘Save a Life’ appeal, over 1200 local people have received training in providing first response to the main conditions that can threaten a life including CPR, and 25+ community defibrillators placed in key locations - see www.molddefib.uk.

Dyfarnwyd statws Cittaslow i’r Wyddgrug (lle mae ansawdd bywyd o bwys) ac mae’n dref Masnach Deg ac ystyriol o ddementia ac anabledd. O ganlyniad i apêl lwyddiannus iawn “Achub Bywyd”, hyfforddwyd dros 1200 o bobl leol i ymateb yn gyntaf i’r prif gyflyrau sy’n gallu bygwth bywyd, gan gynnwys CPR, a gosodwyd mwy na 25 o ddiffibrilwyr cymunedol mewn mannau allweddol - gwelwch www. molddefib.uk.

Information on access for the disabled, is available via The FDF (Flintshire Disability Forum) Email: contact@thefdf.org.uk Phone 01352 756618 or Website: www.thefdf.org.uk

Mae gwybodaeth am hygyrchedd i bobl anabl ar gael trwy Fforwm Anabledd Sir y Fflint (FfDF) E-bost: contact@thefdf.org.uk Ffôn: 01352 756618 neu Gwefan: www.thefdf.org.uk

More useful information and relevant contact details can be found at the rear of the Town Guide, along with a useful town centre map.

Mae rhagor o wybodaeth ddefnyddiol a manylion cysylltu perthnasol i’w cael yng nghefn Arweinlyfr y Dref, ynghyd â map defnyddiol o ganol y dref.

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


4

WELCOME TO MOLD THE GATEWAY TO WALES

The Town Council and people of Mold would like to welcome you to their town and to its acclaimed street market, wide range of independent shops, wonderful venues to both eat and drink, rich cultural history and our many great events. Mold is a lovely place to live, work and visit and it is hoped you, as a discerning visitor, can take the time to explore more of just what our great little town has to offer. Theatr Clwyd is renowned for its great plays, music, cinema, and community activities. Here you can experience many performances that have featured on the West End of London and major cities, as well as performances that have a more Welsh cultural appeal. On a Wednesday and Saturday, the town can boast the biggest street market in North Wales. The town also commands some great independent shops and wonderful pubs, restaurants and cafés. Mold is particularly proud of being the first town in Wales to be granted Cittaslow status, which is all about the community helping itself to achieve its aspirations. Mold is probably the first town in Wales where you will hear Welsh spoken as a first language when travelling from northwest England. If time allows, please also explore some of the fantastic countryside surrounding the town – Loggerheads (just 2 miles away) for example, is at the heart of the Clywydian Range an Area of Outstanding National Beauty.

Mold’s events are organised by amazing and diverse groups of volunteers from across the community - they seek to offer something for everyone. Please try out our wonderful literary celebration Daniel Owen Festival (19-25 October), acclaimed Food and Drink Festival (2122 September), fabulous Blues & Soul Festival (2-4 August) and fun packed Town Carnival (6-7 July) and see just what helps make Mold, the jewel in northeast Wales. Have a great visit and it is hoped you will return on a regular basis and count Mold as a favourite destination.

Mold Town Council operates on behalf of all the community of Mold and is responsible for supporting town residents, businesses and visitors. It is responsible for a wide ranging number of services, events, town’s festive lights, marketing initiatives and it works closely with Flintshire County Council in ensuring the town is always at its best.

More information can be found at

www.moldtowncouncil.org.uk and on Facebook

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20

@moldtowncouncil


5

CROESO I’R WYDDGRUG Y PORTH I GYMRU

Fe hoffai Cyngor y Dref a phobl yr Wyddgrug eich croesawu i’w tref ac i’w marchnad stryd enwog, dewis mawr o siopau annibynnol, mannau cyfarfod braf i yfed a bwyta ynddynt, hanes diwylliannol cyfoethog a’n hamryw digwyddiadau gwych. Mae’r Wyddgrug yn dref hyfryd i fyw, gweithio ac ymweld â hi a’r gobaith yw fod gennych chi, fel ymwelydd deallus, amser i edrych ar fwy o’r pethau sydd gan ein tref fach wych i’w cynnig. Mae Theatr Clwyd yn enwog am ei dramâu, cerddoriaeth, sinema, a gweithgareddau cymunedol bendigedig. Yma gallwch gael profiad o lawer o berfformiadau sydd wedi bod yn y West End yn Llundain a’r dinasoedd mwyaf, yn ogystal â pherfformiadau sy’n fwy Cymreig eu naws. Ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn, fe all y dref ymfalchïo yn y farchnad stryd fwyaf yng Ngogledd Cymru. Yn y dref hefyd mae rhai siopau annibynnol gwych a thafarnau, tai bwyta a chaffis rhyfeddol. Mae’r Wyddgrug yn ymfalchïo’n arbennig mewn bod y dref gyntaf yng Nghymru i gael statws Cittaslow, sydd â phopeth i wneud â’r gymuned yn cynorthwyo’i hun i gyrraedd ei huchelgeisiau. Yn ôl pob tebyg, yr Wyddgrug yw’r dref gyntaf yng Nghymru lle byddwch yn clywed y Gymraeg yn cael ei siarad fel iaith gyntaf wrth deithio o ogledd-orllewin Lloegr. Os bydd amser yn caniatáu, cofiwch archwilio hefyd ychydig o gefn gwlad rhyfeddol y dref – er enghraifft, mae Loggerheads

(dim ond 2 filltir i ffwrdd) wrth galon Ardal o Harddwch Eithriadol Bryniau Clwyd. Caiff digwyddiadau yr Wyddgrug eu trefnu gan grwpiau rhyfeddol ac amrywiol o wirfoddolwyr o bob rhan o’r gymuned maent yn ceisio cynnig rhywbeth i bawb. Rhowch gynnig ar ein dathliad llenyddol rhagorol - Gŵyl Daniel Owen (19-26 Hydref); Gŵyl Fwyd a Diod enwog (21-22 Medi); Gŵyl Blŵs a Soul arbennig (2-4 Awst); a Charnifal y Dref sy’n llawn hwyl (6-7 Gorffennaf) - a gweld yn union beth sy’n helpu gwneud yr Wyddgrug yn un o berlau gogledd-ddwyrain Cymru.

Gobeithio y cewch ymweliad braf gan ddychwelyd yn rheolaidd ac ystyried yr Wyddgrug fel hoff gyrchfan.

Mae Cyngor Tref yr Wyddgrug yn gweithredu ar ran holl gymuned yr Wyddgrug ac mae’n gyfrifol am gynorthwyo trigolion, busnesau ac ymwelwyr â’r dref. Mae’n gyfrifol am wasanaethau helaeth, digwyddiadau, goleuadau gŵyl y dref ac ymgyrchoedd marchnata, wrth weithio’n agos gyda Chyngor Sir y Fflint i sicrhau bod y dref bob amser ar ei gorau.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn

www.moldtowncouncil.org.uk ac ar Weplyfr

@moldtowncouncil

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


6

USEFUL WELSH PHRASES Hello – Helô

Hell o (as in ho)

Welcome – Croeso

Cr-oy-so(re)

Goodbye – Hwyl fawr

Who-ill vow-r

Good morning – Bore da

Boar-rare dah

Good afternoon – Pnawn da

P-now-n dah

Good evening – Noswaith dda

Nos-why-th thah

Good night – Nos da

Nos dah

How are you? – Sut wyt ti?

Sit oo-it tea?

What’s your name? – Beth ydy dy enw di?

Beth err-dee durh enoo dee?

My name is… – …ydw i

… err-do ee

Where are you from? – O ble wyt ti’n dod?

O[r] bl-air oo-it tea-n dod?

I’m from… – Dwi’n dod o …

Do-ee-n dod o[r] …

Excuse me – Esgusoda fi

Es-gee-soda vee

Where is the toilet? – Ble mae’r toiled? Bl-air mire toy-led? Good luck – Pob lwc

Pou(r)-b look

Cheers! – Iechyd da!

(‘ch’ as in Scottish ‘loch’) Yeah-chid dah!

Thank you – Diolch

(‘ch’ as in Scottish ‘loch’) Dee-all-ch

Please – os gwelwch yn dda

(‘ch’ as in Scottish ‘loch’) o(r)s goo-el-oo-ch un(do) thah

Sorry – Mae’n ddrwg gen i

Mine throo-g gen(etics) ee

How do you say … in Welsh? – Beth ydy … yn Gymraeg?

Beth err-dee … un(do) Gum-rye-g

Can I have a cup of tea / coffee – Alla i gael paned o de / goffi

(‘ll’ – try sucking a boiled sweet and saying ‘s’ at the same time, so that your breath leaks out around the sides of your tongue) Alla ee guile pan-Ed o(r) da(re) / gough-ee?

Can I have a pint of beer / glass of wine – Alla i gael peint o gwrw / gwydriad o win

Alla ee guile pint o(r) goo-roo / goo-wee-dree-ad o(r) oo-ee-n?

How much is this? – Faint yw hwn?

Vie-n-t ewe who-n?

Where can I get something to eat – Ble alla i gael rhywbeth i’w fwyta?

Bl-air alla ee guile rh-ewe-beth ee-oo voo-wit-ah?

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


21


8

HISTORY OF MOLD The 19th century author, C.H. Leslie summed up Mold’s appeal when he wrote: “Many strangers visit the place – not all bent on trade – but some merely as tourists.” For the tourist there is history and architecture to appreciate on every corner, from the stunning parish church of St. Mary’s, said to be one of the finest ecclesiastical buildings in Wales, to Plas y Dre, the winter residence of the Nercwys Hall family, and the fine Georgian gothic structure of the former Pendref Chapel. At the top of town, Bailey Hill is a firm reminder of the town’s ancient past and its establishment in Norman times. The remains of the Motte and Bailey castle can clearly still be seen on what would have been a strategic site overlooking the Alyn Valley. In fact, the name Mold, is likely to have been derived from the Norman-French ‘Mont haut’, meaning the ‘high hill’. The castle was built around 1100 AD by Robert, the Norman marcher lord of Moldsdale. He took the name of his new stronghold and was known as Robert de Mont Haut, which slipped into Mohault, then Moald to finally become Mold by 1561. Mold’s Welsh name, Yr Wyddgrug, also derives from its lofty setting and means ‘the mound’. It would be hard not to walk around Mold without coming across reminders of its most famous son, Daniel Owen, considered to be the ‘father of the Welsh novel’ or the “Welsh Charles Dickens” for the wealth and colour of his literature. The Daniel Owen statue stands in the Daniel Owen Square and its inscribed words “Not for the wise and learned have I written, but for the common people” sums up the author’s philosophy. Born in Mold in 1836, Owen was raised in poverty after his father and two of his brothers were drowned in an accident at Argoed Colliery. Politics and religion were always on the agenda during his apprenticeship with local tailor John Angell Jones, and in later life Owen was elected the first chairman of the newly-formed Mold Urban District Council in 1894. Owen’s story features heavily at Mold Library and Museum, which is just a few strides from his statue, and where pride of place among the exhibits is a replica of the Mold Gold Cape. The exhibition - which is housed on the first floor of the town’s library – is also well worth a visit for anyone interested in Mold’s rich history.

The story of the Mold Riots in 1869 is of hard living and working conditions and the reaction of authorities full of anxiety about revolution. Remembered because soldiers fired and killed four people and well-marked in Mold’s history and by a famous fictionalised account in Daniel Owen’s novel Rhys Lewis and even a report made by Karl Marx to an international workers meeting later the same year. This year, Theatr Clwyd are presenting a community theatre production about the Riots and the Tyddyn Street United Reform Church (being a site of the protests) has an exhibition Riots and Reform.

The Gold Cape of Mold A Bronze Age find – the largest piece of pre-historic goldwork in Britain – was unearthed by workmen quarrying for stone at Bryn yr Ellyllon, just off Chester Road, along with the bones of a man and amber beads, in 1833. The cape was crushed and broken when it was unearthed, but has been carefully repaired using reinvented technology to replace the missing 15 per cent of its metal. Original missing fragments of the cape continue to turn up around the town, with the last find coming only 10 years ago. The cape was restored to its former glory with the original now residing in the British Museum and regarded as one of the museums’ most treasured artefacts. The cape dates from between 1900 and 1600 BC and is made from the equivalent of 23-carat gold. It is believed to have been a garment worn for religious ceremonies, fitting over the shoulders, upper arms and body of its wearer. A stone tablet in the wall of a nearby house on Chester Road also marks the spot where the cape was found. An encased replica may be found in Mold Library and Museum, together with the story of how the Gold Cape was discovered and restored is just as fascinating, making a visit to the town Library and Museum time well spent. Other artefacts and displays from Mold’s history on show at the Museum, include the work of local poets, composers and the 18th century landscape and portrait painter, Richard Wilson, who died in Mold in 1782 and whose grave can be found in St Mary’s churchyard.

Mold Museum and Library, which is situated in Daniel Owen Square (off Earl Road), is open Monday to Friday and Saturdays until lunchtime. Admission is free. A Riots and Reform Exhibition is available at Tyddyn Street Church and tells the story of the life and conditions leading up to the Mold Riot in 1869 outside of the newly built church. See www. tyddynstreetchurch.org Exhibition Opening times. 11.30am – 12.30 on 1st Wednesday in the month. Other times by arrangement. Free Admission. Try the Mold App on Android and Apple mobile platforms (find in “Books and Reference” section) and experience informative iBeacon’s at key locations…

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


9

HANES YR WYDDGRUG Crynhodd C.H. Leslie, awdur o’r 19eg ganrif, apêl yr Wyddgrug pan ysgrifennodd: “Many strangers visit the place – not all bent on trade – but some merely as tourists.” Ar gyfer yr ymwelydd, mae hanes a phensaernïaeth i’w gwerthfawrogi ar bob cornel, o eglwys blwyf drawiadol y Santes Fair, un o’r adeiladau eglwysig gorau yng Nghymru yn ôl y sôn, i Blas yn Dre, preswylfa teulu Plas Nercwys yn y gaeaf, ac adeiladwaith gothig Sioraidd braf Capel Pendref blaenorol. Ar ben uchaf y dref mae Bryn y Beili’n atgof cadarn o orffennol hynafol y dref a’i sefydliad yn nyddiau’r Normaniaid. Mae olion y castell tomen a beili’n dal yn amlwg ar yr hyn a fyddai wedi bod yn safle strategol yn edrych dros Ddyffryn Alun. Mewn gwirionedd, mae’n debygol bod yr enw Saesneg Mold yn deillio o’r Ffrangeg Normanaidd ‘Mont haut’, sef y ‘bryn uchel’. Codwyd y castell o gwmpas 1100 OC gan Robert, arglwydd Ystrad Alun, un o arglwyddi Normanaidd y gororau. Galwyd ef yn Robert de Mont Haut o enw’i gadarnle newydd, a lithrodd yn Mohault, yna Moald i ddod yn Mold o’r diwedd erbyn 1561. Mae’r enw Cymraeg, Yr Wyddgrug, hefyd yn deillio o’i leoliad uchel, sef ‘y twmpath’. Byddai’n anodd peidio â cherdded o gwmpas yr Wyddgrug heb ddod ar draws atgofion o’i mab enwocaf, Daniel Owen, sy’n cael ei ystyried yn ‘dad y nofel Gymreig’ neu “Charles Dickens Cymru” am gyfoeth a lliw ei lenyddiaeth. Saif cerflun Daniel Owen yn Sgwâr Daniel Owen ac mae’r geiriau arno “Nid i’r doeth a’r deallus yr ysgrifennais, ond i’r dyn cyffredin” yn crynhoi athroniaeth yr awdur. Wedi’i eni yn yr Wyddgrug yn 1836, magwyd Owen mewn tlodi ar ôl i’w dad a dau o’i frodyr foddi mewn damwain ym Mhwll Glo Argoed. Roedd gwleidyddiaeth a chrefydd bob amser ar yr agenda yn ystod ei brentisiaeth gyda John Angell Jones, teiliwr lleol, ac, yn ddiweddar yn ei oes, etholwyd Daniel Owen yn gadeirydd cyntaf Cyngor Dosbarth Trefol yr Wyddgrug oedd newydd ei ffurfio yn 1894. Mae hanes Daniel Owen yn fawr yn Llyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug, sydd ychydig gamau o’i gofgolofn ac yno mewn lle amlwg ymysg yr arddangosion mae atgynhyrchiad o Fantell Aur yr Wyddgrug. Mae’r arddangosfa – sydd ar lawr cyntaf llyfrgell y dref – yn llawn haeddu ymweliad hefyd gan unrhyw un â diddordeb yn hanes cyfoethog yr Wyddgrug.

Cefndir Terfysgoedd yr Wyddgrug yn 1869 yw amgylchiadau byw a gweithio caled ac ymateb awdurdodau’n gorbryderu ynghylch chwyldro. Maent ar gof oherwydd bod milwyr wedi saethu a lladd pedwar o bobl a chawsant eu cofnodi’n dda yn hanes yr Wyddgrug ac yn nisgrifiad ffuglennol enwog Daniel Owen yn ei nofel Rhys Lewis. Soniodd Karl Marx hyd yn oed amdanynt wrth gyfarfod gweithwyr rhyngwladol yn ddiweddarach yr un flwyddyn. Eleni, mae Theatr Clwyd yn cyflwyno cynhyrchiad theatr gymunedol ynghylch y Terfysgoedd ac mae’r Eglwys Unedig Ddiwygiedig yn Stryd y Tyddyn (sef safle’r protestiadau) yn cynnal arddangosfa Terfysgoedd a Diwygio.

Mantell Aur yr Wyddgrug Datgladdwyd y darganfyddiad hwn o’r Oes Efydd – y darn mwyaf o waith aur cynhanesyddol ym Mhrydain – yn 1833 gan weithwyr yn cloddio am garreg ym Mryn yr Ellyllon, ychydig oddi ar Ffordd Caer, ynghyd ag esgyrn dyn a gleiniau gwefr. Roedd y fantell wedi’i malu a’i thorri pan ddaeth i’r amlwg, ond fe’i trwsiwyd yn ofalus trwy ailddyfeisio technoleg i lenwi’r 15 y cant o’i metel oedd ar goll. Mae darnau gwreiddiol o’r fantell yn dal i ddod i’r amlwg o gwmpas y dref, gyda’r darganfyddiad diwethaf ond 10 mlynedd yn ôl. Adferwyd y fantell i’w gogoniant gyda’r gwreiddiol yn byw bellach yn yr Amgueddfa Brydeinig ac yn cael ei hystyried yn un o arteffactau mwyaf gwerthfawr yr amgueddfa. Mae’r fantell yn dyddio o rywbryd rhwng 1900 a 1600 CC ac fe’i ffurfiwyd o’r hyn sy’n cyfateb i aur 23 carat. Y gred yw y gwisgwyd hi ar gyfer defodau crefyddol, dros ysgwyddau a breichiau a chorff uchaf y gwisgwr. Ar fur tŷ ar Ffordd Caer gerllaw gosodwyd carreg hefyd i nodi’r fan lle darganfuwyd y fantell. Mae copi ohoni mewn cas yn Llyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug, ac mae hanes sut y cafwyd hyd i’r Fantell Aur a’i hadfer yr un mor ddiddorol, fel bod ymweliad â Llyfrgell ac Amgueddfa’r dref yn llawn haeddu’r amser.

Mae arteffactau ac arddangosfeydd eraill o hanes yr Wyddgrug, sydd i’w weld yn yr Amgueddfa, yn cynnwys gwaith beirdd a chyfansoddwyr lleol a Richard Wilson, y paentiwr tirluniau a phortreadau o’r 18fed ganrif, a fu farw yn yr Wyddgrug yn 1782 gyda’i fedd i’w weld ym mynwent eglwys y Santes Fair.

Mae Amgueddfa a Llyfrgell yr Wyddgrug, sydd yn Sgwâr Daniel Owen (oddi ar Ffordd yr Iarll), ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener ac ar Sadyrnau tan amser cinio. Mynediad am ddim. Mae Arddangosfa Terfysgoedd a Diwygio i’w gweld yn Eglwys Stryd y Tyddyn ac mae’n dweud hanes y bywyd ac amgylchiadau’n arwain at Derfysg yr Wyddgrug yn 1869 oddi allan i’r eglwys newydd. Gwelwch www.tyddynstreetchurch.org. Amserau agor yr Arddangosfa yw 11.30am – 12.30 ar ddydd Mercher cyntaf y mis. Amserau eraill trwy drefniant. Mynediad am Ddim. Rhowch gynnig ar App yr wyddgrug ar ddyfeisiau symudol Android ac Apple (yn adran “Llyfrau a

Chyfeirio”) a gwrando ar wybodaeth iBeacon mewn mannau allweddol…

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


We support businesses who require a range of occupational health and safety needs from £50 a month across North Wales.

We have specialist experience working in:

Restaurants

Bars

Hotels

Tourism

Call us now on 0330 0948 848 (Option 1) Email carl.mannion@simply-better-safety.co.uk

Residential and Commercial Conveyancing • Landlord and Tenant (residential) Agriculture and Estates • Wills / Probate and Trusts Lasting Power of Attorney / Court of Protection Family / Children • Civil Litigation • Criminal Defence Work Trawsgludo Preswyl a Masnachol • Landlord a Thenant (preswyl) Amaethyddiaeth ac Ystadau • Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau Atwrneiaeth Arhosol a’r Llys Gwarchod Teulu / Plant • Ymgyfreitha Sifil • Amddiffyn Troseddol

MOLD / YR WYDDGRUG

RUTHIN/RHUTHUN

01352 755305 post@llew-jones.co.uk

01824 704495 post@llew-jonesrhuthun.co.uk

Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority Registration No. 557403 Awdurdodir a Rheoleiddir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, Rhif Cofrestru 557403Marchnadoedd Stryd

MARCHNADOEDD

Bob dydd Mercher a dydd Sadwrn rhwng 9am a 3.30pm trwy gydol y flwyddyn gan ddenu mwy na 70 o fasnachwyr.

YR WYDDGRUG

Marchnad Dan Do

Yng nghanol Canolfan Daniel Owen mae yna farchnad dan do sy’n ffynnu sydd ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae’n ddiwrnod allan gwych!

Bwydydd a diodydd ffres a chrefftau sy’n cael eu cynhyrchu’n lleol. Yn Neuadd Eglwys y Santes Fair (Heol y Brenin) rhwng 9am a 2pmar ddyddSadwrn a thrydydd the best street market in North cyntaf Wales dydd Sadwrn y mis. Mae ystod wych o siopau annibynnol yn cyd-fynd â siopau’r stryd fawr y dref, ynghyd â sector lletygarwch sy’n tyfu’n gyflym sydd â rhywbeth at ddant pawb. Cartref i’r enwog Theatr Clwyd gyda rhaglen lawn o sioeau pherfformiadau MOLD - a a‘food town’ iod theatraidd ... where the quality of life matters d a Auction House Mold - Going www.theatrclwyd.com ydGoing Gone! General household auctions are held Cittaslow Mold is proud to be the first town in Wales to be on Wednesdays at Victoria Auction Galleries, Chester Street,

llia

nt

The biggest and

Marchnad Ffermwyr

sio

Mold - A different shopping experience wy

pa

di

every day of the week! bw

Antiques and collectables are sold every 4 to 6 weeks on Saturdays. BBC TV’s “Bargain Hunt” and “Flog It” are regular visitors to one of the best auction houses in North Wales.

A

ilf or d

ne

La

M

To A55

~

rch

Ch u

ee Str

re St et

r to ia d

a Ro

Ch

Vic

Ω

et (S Stre

New Street Car Park

n ve

os Gr

r)

ae

dC

try t (S

yn dd Ty

Wrexham

)

Rd

Garm on

Bus Station

º

ter es t ee Ch Str The Cross or

wy Ne

Ω

et

tre gS

R) AW DF RY

(ST

i

dd

h hh ryd (St t h Park ee h h Str º h To Ruthin ew Public Toilets

N

Ω

Kin

t

Bryn

Ω

e tre

nfa

Lo

Br idg e

ne

S gh

d Bo

- is one of the very few surviving traditional town centre A525 markets still A483 Wrexham livestock operating in the UK and has been Wrecsam (for experience Cardiff/o Gaerdydd) the “white operating since 1879! You S can coated” auctioneer selling Welsh hand reared cattle and sheep every Monday and Friday morning within a classic setting.

d

oa rl R

Ea

ΩM6

es

Buckley Bwcle

LivestockAMarket 541

Ruthin Rhuthun

Ma

Chester Caer A55

w ie

A494

H Ro arro ad wb y

tV

A 5119 the best of “Local to Mold” - organic produce is a

Denbigh Mold Dinbych speciality! Yr Wyddgrug

Ω BaVnilklas

es W

Connah’s Quay Cei Conna Tasting and demonstrations feature alongside some of

Cre s

t Nan on rm

A55

Betws-y-Coed

Manchester √ Manceinion ✝

Hi

A55

- operates within St Mary’s Church Hall in King Street from 9am to 2pm, every 1st and 3rd Saturday of the A548 month. A great range ofM53 freshly produced food, drink Flint direct to the customers, by 20+ M56 and crafts is available Holywell Y Fflint Treffynnon local farmers andSskilled craft workers. (for London/o Lundain)

To De nbig h

La Love

Manchester Manceinion

√ John Lennon, Liverpool/Lerpwl

Talacre

Jasmine

Llandudno

Shir eV

Bailey Hill

M62

Farmers’ Market

Rhyl Y Rhyl

A5

M6241

~

iew

B

Bro

D

M6 ryn

dd ffor Hen

I R I S H S Open E AMonday to Saturday from 9am to 5pm and located in the heart of DanielLiverpool Owen Precinct, the indoor M Ô R I W E R D D O N Lerpwl market is sure to have something for everyone.

To Wrexham

Calendr gwych o wyliau a digwyddiadau – Gŵyl Blws a Soul gwych ym mis Awst, Gŵyl Fwyd Diod ym As a Cittaslowatown Mold aims to bemis a great Medi, place to live, work and visit and we are commited to six key areas: protecting gwych the dathliad llenyddol sef natural environment; developing people-friendly infrastructure; enhancing the qualit of urban Gŵyl Daniel Owen ym mis fabric; supporting local produce, products and traditions; providing hospitality to visitors; and encouraging activeMae’r participation arweinlyfr in community Hydref. tref life. www.cittaslowmold.co.uk newydd a rhagor otwofanylion The Mold Food and Drink Festival is an annual day event taking place in September that is packed with fine food raglen and drink, celebrity demonstrations, am ochefs, ddigwyddiadau music and other entertainment to ensure that there is something for all the family. blynyddol y dref ar gael yn www.moldfoodfestival.co.uk Fairtrade www.moldtowncouncil.org.uk Wales is the first Fairtrade country. Mold is a Fairtrade Cittaslow grew from the Slow Food movement which advocates that our food should taste good, be produced in a clean way which respects the environment, human health and animal welfare, and that food producers are paid a fair wage. www.slowfood.org.uk

To pick up a bargain or simply share the lively atmosphere get there for a 10.30am start on auction day, or contact Dodds Auctioneers on 01352 755705 for more details.

Indoor Market - offers a range of 16 individual shops all under one roof, providing an enticing range of goods and services within a warm and helpful shopping experience.

accepted into the Cittaslow movement, an international network of towns where the quality of life really matters.

Mold CH7 1EG.

You are able to find 70+ traders waiting to entice you with a great bargain, something different or just take in the atmosphere of the busiest street market in North Wales.

St re et

dd

- are held every Wednesday & Saturday (between 9am and 3.30pm) throughout the year. You will find this bustling market held on the High Street and through to Daniel Owen Square.

No dfa

mStreet archMarkets nadoe

d

a Ro

town with many shops and cafes selling Fairtrade products. Over the last three years Fairtrade producers from El Salvadore, Sri Lanka, and South Africa have visited the Town to explain how our food purchases can support their communities. www.fairtrade.org.uk

Special visits can be arranged through J. Bradburne Price & Co, Chester Street, Mold. CH7 1EE Tel: 01352 753873 email: contact@jbradburneprice.com

on

T

Y farchnad stryd fwyaf a’r orau yng Ngogledd Cymru KEY

Street Market Indoor Market Livestock Market Farmers’ Market

i

Auction House St Mary’s Church Library & Tourist Information Centre

Mae gwybodaeth i ymwelwyr ar gael ar: www.gogleddddwyraincymru.cymru


MOLD MARKETS

Street Markets

Every Wednesday & Saturday from 9am to 3.30pm throughout the year attracting more than 70 traders.

Indoor Markets

Thriving Indoor Market at the heart of Daniel Owen Precinct. Open from 9am to 5pm Monday to Saturday.

It’s a great day out!

Farmers Market

Freshly produced food, drink & crafts all locally sourced. Held at St Mary’s Church Hall (King Street) from 9am to 2pm on the first and third Saturday of the month.

mar

Great calendar of festivals and events - fabulous Blues and Soul Festival in August, acclaimed Food & Drink Festival in September, wonderful literary celebration Daniel Owen Festival in October. The new town guide and further details of the town’s annual events programme is available at www. moldtowncouncil.org.uk

cu

lt

ng

ur

pi

e

op

sh

The town’s retail offer is complimented with a great range of independent shops and a growing hospitality sector that boasts something for every taste. Home to the acclaimed Theatr Clwyd with a full programme of shows and theatrical performances www.theatrclwyd.com

kets

k drin & d foo

The biggest and best street market in North Wales

Visitor information available at: www.northeastwales.wales


14

FESTIVALS AND EVENTS Check-out Mold’s great calendar of festivals and events which offers something exciting for everyone during most months of the year. The town has worked hard to become recognised across the region as a destination for something exciting to see and do, whether participating in the town’s traditional Pancake races, helping spruce up the town centre in the annual Spring Clean, enjoying one of the numerous music events, tasting the range of food and drink at the Food Festival or discovering that special ale at Novemberfest, the town’s Real Ale festival. DATE

EVENT

All festivals and events are organised by willing community volunteers and most co-ordinated via Mold Town Council. Volunteers are always needed and welcomed; you can register your interest to volunteer with the Town Council by emailing: events@moldtowncouncil.org.uk or call 01352 758532 Follow Mold Town Council on social media @moldtowncouncil and Mold Town Centre facebook page @moldtowncentre.mold

LOCATION

ACTIVITY

ORGANISER www.facebook. com/MFestNW

6 JULY

M-FEST

Kendricks Field

Music Festival, live bands & performances

7 JULY

MOLD CARNIVAL

Kendricks Field & The Rec

Music/dance, guests, Entertainment, stalls & rides

Mold Carnival committee www. moldcarnival. co.uk

26-28 JULY

FAMILY ARTS WEEKEND

Theatr Clwyd

A weekend of shows, creative workshops and fun-packed activities for all the family.

Theatr Clwyd www.theatrclwyd. com

2-4 AUG

NORTH WALES BLUES & SOUL FESTIVAL

Theatr Clwyd open air & inside

Live Blues & Soul Music and fringe events

North Wales Blues & Soul Festival www. nwbluesandsoul. co.uk

21-22 SEPT

FOOD AND DRINK FESTIVAL

New Street car park

Annual festival of food and drink

Mold Food & Drink Festival

19-26 OCT

DANIEL OWEN FESTIVAL

Various locations

Literary celebration of Mold’s most famous son

Daniel Owen Festival Committee www.danielowenfestival.com

21-27 OCT

MOLD RIOTS

Town Centre

Theatr Clwyd interactive performance in town centre

Theatr Clwyd www.theatrclwyd. com

8-10 NOV

NOVEMBERFEST

St Mary’s Church Hall

Real Ale Festival

Mold Town Council + others

26 NOV

CHRISTMAS LIGHTS SWITCH-ON

Daniel Owen Square / High St

Light switch on with musical entertainment and funfair

Mold Town Council

8 DEC

SANTA DASH

Daniel Owen Square & around the town

Santa Dash 1.4 miles around the town, suitable for all ages & abilities

Mold Town Council

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


15

GWYLIAU A DIGWYDDIADAU Gwelwch galendr gwyliau a digwyddiadau gwych yr Wyddgrug sy’n cynnig rhywbeth cyffrous i bawb bron bob mis o’r flwyddyn. Mae’r dref wedi gweithio’n galed i gael ei chydnabod ar draws y rhanbarth fel cyrchfan ar gyfer gweld a gwneud rhywbeth cyffrous, fel cymryd rhan yn rasys crempog traddodiadol y dref, cynorthwyo twtio canol y dref yn y Glanhau Mawr y Gwanwyn blynyddol, mwynhau un o’r digwyddiadau cerdd niferus, blasu amrywiaeth y bwyd a diod yn yr Ŵyl Fwyd neu ddarganfod y cwrw arbennig hwnnw yng Ngŵyl Dachwedd, gŵyl Cwrw Go Iawn y dref. DYDDIAD

Dilynwch Gyngor Tref yr Wyddgrug ar gyfryngau cymdeithasol @ moldtowncouncil a thudalen Weplyfr Canol Tref yr Wyddgrug @moldtowncentre.mold

LLEOLIAD

GWEITHGAREDD

TREFNYDD

M-FEST

Kendricks Field

Gŵyl Gerdd, bandiau byw a pherfformiadau

www.facebook. com/MFestNW

7 GORFFENNAF

CARNIFAL YR WYDDGRUG

Kendricks Field & Rec

Cerddoriaeth/dawns, gwesteion, adloniant, stondinau a reidiau

Pwyllgor Carnifal yr Wyddgrug www.moldcarnival.co.uk

26-28 GORFFENNAF

PENWYTHNOS CELFYDDYDAU TEULUOL

Theatr Clwyd

Penwythnos o sioeau, gweithdai creadigol a gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu i gyd.

Theatr Clwyd www.theatrclwyd. com

GŴYL BLŴS & SOUL GOGLEDD CYMRU

Theatr Clwyd yn yr awyr agored a dan do

Cerddoriaeth Blŵs & Soul yn fyw a digwyddiadau ymylol

Gŵyl Blŵs & Soul Gogledd Cymru www.nwbluesandsoul.co.uk

21-22 MEDI

GŴYL FWYD A DIOD

Maes parcio Stryd Newydd

Gŵyl flynyddol o fwyd a diod

Gŵyl Fwyd a Diod yr Wyddgrug

19-26 HYDREF

GŴYL DANIEL OWEN

Mannau amrywiol

Dathliad llenyddol o fab enwocaf yr Wyddgrug

Pwyllgor Gŵyl Daniel Owen www.gwyldanielowen.com

21-27 HYDREF

TERFYSG YR WYDDGRUG

Canol y Dref

Perfformiad rhyngweithiol Theatr Clwyd yng nghanol y dref

Theatr Clwyd www.theatrclwyd. com

8-10 TACHWEDD

GŴYL DACHWEDD

Neuadd Eglwys y Santes Fair

Gŵyl o Gwrw Go Iawn

Cyngor Tref yr Wyddgrug ac eraill

26 TACHWEDD

CYNNAU’R GOLEUADAU NADOLIG

Sgwâr Daniel Owen/Stryd Fawr

Cynnau’r goleuadau gydag adloniant cerddorol a ffair wagedd

Cyngor Tref yr Wyddgrug

8 RHAGFYR

RAS SIÔN CORN

Sgwâr Daniel Owen ac o gwmpas y dref

Ras Siôn Corn 1.4 milltir o gwmpas y dref, addas i bob oed a gallu

Cyngor Tref yr Wyddgrug

6 GORFFENNAF

2-4 AWST

DIGWYDDIAD

Caiff holl wyliau a digwyddiadau eu trefnu gan wirfoddolwyr cymunedol parod a chaiff y rhan fwyaf eu cydgysylltu trwy Gyngor Tref yr Wyddgrug. Mae angen am a chroeso i wirfoddolwyr bob amser; gallwch gofrestru eich diddordeb mewn gwirfoddoli gyda Chyngor y Dref trwy e-bostio: events@moldtowncouncil.org.uk neu ffonio 01352 758532

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


16

MOLD FOOD & DRINK FESTIVAL 21 – 22 SEPTEMBER 2019 NEW STREET CAR PARK, MOLD Change is on the menu for one of North Wales’ top food festivals. Mold Food & Drink Festival returns in September and will be packed full of outstanding exhibitors and great entertainment. Now in its 14th year, the festival promises a jam-packed weekend with demonstrations from celebrity and up-and-coming chefs. There will be a welcome return for the children’s theatre with new cookery experiences on offer for little ones.

A fresh music line-up will cater for all tastes throughout the day and crowds can expect additional, surprising entertainment including a visit from stilt walking chefs who will be charming and delighting visitors. FOR FESTIVAL UPDATES CHECK OUT: Facebook: @moldfoodfestival Twitter: @moldfoodfest Instagram: mold_food_drink_festival

GŴYL FWYD A DIOD YR WYDDGRUG 21 – 22 MEDI 2019 MAES PARCIO STRYD NEWYDD, YR WYDDGRUG Mae newid ar y fwydlen i un o brif wyliau bwyd Gogledd Cymru Mae Gŵyl Fwyd a Diod yr Wyddgrug yn dychwelyd ym mis Medi a bydd yn llawn arddangoswyr hynod ac adloniant gwych. Nawr yn ei phedwaredd flwyddyn ar ddeg, mae’r ŵyl yn addo penwythnos llawn gydag arddangosiadau gan gogyddion enwog a rhai newydd. Bydd theatr y plant yn dychwelyd gyda phrofiadau coginio newydd ar gael i’r plant.

Bydd cerddoriaeth newydd at ddant pawb yn chwarae drwy gydol y dydd a gall y torfeydd ddisgwyl adloniant ychwanegol, llawn syndod gan gynnwys ymweliad gan gogyddion ar ystudfachau a fydd yn diddanu ymwelwyr. I GAEL Y DIWEDDARAF AM YR ŴYL, EWCH I: Gweplyfr: @moldfoodfestival Trydar: @moldfoodfest Instagram: mold_food_drink_festival

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


A5 landscape.qxp_Layout 1 15/05/2019 16:43 Page 1

21-22 September 2019 New Street Car Park Mold Sat Nav: CH7 1 NY

Celebrity Chefs

Top Food & Drink Exhibitors Live Music Free Children’s Activities & Cookery School

Vegetarian Chef & Author Eddie Shepherd

NEW ENTR PRICEY Adult

Award-winning Cheesemaker Sean Wilson

: Child ren £6 Under : £1 (4-15) 4s fre (child e ren accom must be panie d by an ad ult)

Live Music Saturday

5pm- 8pm Adult: £3 Children: £1 (4-15) Under 4s free

Admission: 10am-5pm

www.moldfoodfestival.co.uk

s C @moldfoodfestival

M@moldfoodfest

something for everyone rhywbeth i bawb

We’re social

mold_food_and_ drink_festival

A week of literature, music, spoken word and live performances Wythnos o lenyddiaeth, cerdd, barddoniaeth a pherfformiadau byw

19-25 OCTOBER HYDREF

MOLD YR WYDDGRUG www.danielowenfestival.com 01352 758532

@danielowen1836

www.gwyldanielowen.com Gwyl Daniel Owen Festival


All Flintshire Credit Union Ltd

SAVE BORROW IN CONFIDENCE The Credit Union provides a local source of affordable finance to all its members regardless of income. It is set up, owned and run by it’s members. When you join, you will enjoy the benefits associated with membership including:

• Control over your finances • Low cost Loans • Security of savings • Free life insurance on savings & Loans

EXAMPLE : BORROW £100 PAY BACK WITHIN THE YEAR AND PAY ONLY £6 INTEREST Also at Mold Town Hall on Wednesdays & Saturday Mornings 10am till 12pm other offices in BUCKLEY, FLINT, SHOTTON, & DEESIDE * Regulated by the Financial Services Authority

27 High Street, Holywell, Flintshire CH8 7TE Tel. 01352 715555

www.allflintshirecreditunion.co.uk


designed by the architect F A Roberts of Bryn Awel. The Town Hall is a splendid building, erected in 1911 after a donation by Peter Roberts of Bromfield Hall who was a local manufacturer of rubber goods and a pioneer in the development of the pneumatic tyre.

carvings along the top of the wall are said to hav tower of the original parish church, built in the 12

19

9 95 High Street

Yr

2 30 High Street (The Party Shop) MOLD TOWN TRAIL

95 High Street, currently the offices of Keene an houses in town, and was built in the 17th centur The Limes and you can still see the lime trees in

Tait

Every town needs a ghost and Mold’s lives here! Many people have seen a young girl looking out of the window, said to be the shopkeeper’s daughter who died of small pox.

10 St Mary’s Parish C

The new Parish Church o Margaret Beaufort, moth Lord of Mold, to be built Battle of Bosworth in 148

3 John Ambrose Lloyd, Barclays Bank

mold

A small plaque on the wall of Barclay’s Bank notes the fact that John Ambrose Lloyd, the famous Welsh composer, was born here in 1815. He wrote over 90 hymns, many of which were named after places locally including ‘Wyddgrug’, written when he was just 16. He moved to Liverpool where he set up the Liverpool Welsh Choral Society and later established the Rhyl Amateur Choral Society.

wn Trail

It is said to be one of the and took about 100 year that was added in around the Stanleys including th three legs of Man can be out for Lloyd George in t entrance on the south po

Town TombTrail of Richard W

4 Dolphin Public House

There has been a pub here for many years although the current timber framed structure was built around 1900. The dolphin comes from the crest of Sir George Wynne of Leeswood Hall, who made his fortune from lead mining on Halkyn Mountain.

T

11

?

Close to the rear entrance of St Mary’s Church i a notable landscape painter who influenced bot

ake a walk back in time and discover a little about the history of Mold

7

Wilson was born in 1713 in Penegoes near Mach and some of her famous Chapel now sons. 5 Pendref childhood in Mold as his relative was Sir George 16 Wynne sent him to London to study with Tho the time. and Later the Wilson travelledof to Venice The King’s Christian Centre The town of Mold was established as a settlement in Norman times remains the and R reputation as a landscape artist. He returned to

8

andofBailey’ can still be seen at the top of Baileythe Hill, the strategically This is a‘Motte fine example Georgiancastle gothic architecture with a beautiful dressed stone founder members of the strong Royal Academy. Ev façade and blind rose window. The £1600 to build in 1827 and over Colomendy Hall where he died in 1782. His Wel sitea that overlooks theChapel Alyn cost Valley. 2000 people gathered on Bailey Hill to listen to the Reverend Thomas preach when it Liverpool, London and Cardiff. opened.

5 6

9

11

The name, Mold, probably comes from the Norman-French Mouthaut, meaning the 'high 10 hill'. Gwyddgrug in Welsh means the Mound. 12

6 Bailey Hill

Plas yn Dre at 24

4

By the late 18 been a lively p town houses o winter residen lived 4 miles a was less reliab

It was the Normans who saw the strategic importance of Bailey Hill, commanding the Alyn Valley route into North Wales. The Motte and Bailey castle was built by Robert de Montalt, Lord of Mold, probably around 1100 AD. A separate leaflet ‘Mold Trail Bailey Hill’ which describes this area in detail is available in the Tourist Information Centre or the leaflet dispenser by the entrance to Bailey Hill.

The Trail

16017/CD 9.13 Design-and-Print 01352 704000/01

The trail starts by the statue of Daniel Owen just outside Mold Library & Museum.

7 Cottage Hospital From here turn right into Earl Road and then left up the High Street. 3 13 Old Court House The Cottage Hospital was built in 1877 at a time when health care was improving because of advances made during the Crimean War. It was paid for by public Tucked behind the former police station is the O donations but also partly funded by the Grosvenor Estate, which is why there is a Sessions, 8 Quarter Sessions Assizes for the ol Tan yandCoed 1 Earl 2Road diamond pattern in the brickwork. Originally it had space for 12 patients who had to 1

17

12

15

22

Yr W

2 30 High Street (The Party Shop) 21

18

Every town needs a ghost and Mold’s lives here! Many people have seen a young girl looking out of the window, said to be the shopkeeper’s daughter who died of small pox.

19

Taith

3 John Ambrose Lloyd, Barclays Bank A small plaque on the wall of Barclay’s Bank notes the fact that John Ambrose Lloyd, the famous Welsh composer, was born here in 1815. He wrote over 90 hymns, many of which were named after places locally including ‘Wyddgrug’, written when he was just 16. He moved to Liverpool where he set up the Liverpool Welsh Choral Society and later established the Rhyl Amateur Choral Society.

20

Town Trail

13 14

when the new Law Courts opened in the Civic Ce pay a minimum of 12 shillings per week. Once were enough, patients theduring Cottage is Tan yC Many they of the finewell buildings in Earl Roadwere were be from Opposite bullets fired theHospital 1869 Mold Riot. encouraged to help with the cleaning anddesigned gardening. The hospital closed 100 years the top of urinating the wall are sai by the architect F A Roberts of Bryn Awel. railings’,carvings used to along deter men from agains later, but is still used for healthcare today.The Town Hall is a splendid building, erected in 1911 tower of the original parish church, built Access is via the steps from Chester Street, or at after a donation by Peter Roberts of Bromfield Hall who was a local manufacturer of rubber goods and a pioneer in the development of the pneumatic tyre.

16 Street 9 95 High

95 High Street, currently the offices of K houses in town, and was built in the 17t The Limes and you can still see the lime

10 St Mary’s Paris

The new Parish C Margaret Beaufo Lord of Mold, to Battle of Boswor

It is said to be on and took about 1 that was added i the Stanleys inclu three legs of Ma out for Lloyd Ge entrance on the

Public House 4 Dolphin YR LLWYBR WYDDGRUG 11 Tomb of Richa There has been a pub here for many years although the current timber framed structure was built around 1900. The dolphin comes from the crest of Sir George Wynne of Leeswood Hall, who made his fortune from lead mining on Halkyn Mountain.

Close to the rear entrance of St Mary’s C

a notable landscape painter who influen Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk

Wilson was born in 1713 in Penegoes ne


20

TOWN TRAIL

Try the Mold App on Android and Apple mobile platforms (Books and Reference section) and experience iBeacon’s at key locations Why not travel back in time by taking a short walk around Mold? The Mold Town Trail has been designed to include many of the town’s historic locations. You will spot some fascinating buildings and enjoy some great views – and it should take you only a couple of hours to complete. • The trail starts by the statue of Daniel Owen outside Mold Library and Museum. Turn right into EARL ROAD (1), home to many fine buildings including the Town Hall which was built in 1911 thanks to a donation from local industrialist Peter Roberts of Bromfield Hall. • Every town needs a ghost and Mold’s lives at 30 HIGH STREET (2) - corner of High Street and Earl Road. People claim to have seen a young girl, said to be a former shopkeeper’s daughter who died of small pox, looking out of the window. • Walk up the High Street for a short distance and you will find a plaque high on the wall of Barclay’s Bank commemorating JOHN AMBROSE LLOYD (3), the famous Welsh composer, who was born here in 1815. He wrote over 90 hymns, many of which were named after places locally including ‘Wyddgrug’. • Further up is the timber-framed former DOLPHIN PUBLIC HOUSE (4), which was built around 1900. The Dolphin comes from the crest of Sir George Wynne of Leeswood Hall, who made his fortune from lead mining on Halkyn Mountain. • Bearing left onto Pwll Glas is PENDREF CHAPEL (5), now the King’s Christian Centre, a fine example of Georgian gothic architecture which cost just £1,600 to build in 1827. When the chapel opened its doors over 2,000 people gathered on BAILEY HILL (6) to listen to the Reverend Thomas preach. • (6) You can take the path by the side of the chapel up the hill to the site of the ancient Motte and Bailey castle and take in the views across the Alyn Valley. Before you do pick up a copy of the ‘Mold Trail Bailey Hill’ from the town library. • Moving up Pwll Glas on the left is the former COTTAGE HOSPITAL (7), which was built in 1877 and paid for by public donations and the Grosvenor Estate, whose traditional diamond pattern brickwork can be seen. The hospital closed in 1977, but is still used for healthcare.

• Opposite is TAN Y COED (8) where the distinctive stone carvings along the top of the wall are said to have come from the tower of the original parish church. • Then retrace your steps back down towards the town centre where 95 HIGH STREET (9), currently a solicitors’ office, is one of the oldest houses in town. It was built in the 17th century and at one time it was a girls’ school called The Limes. • Standing prominently on the left is ST MARY’S PARISH CHURCH (10), which was commissioned by Margaret Beaufort, mother of Henry Tudor and wife of Stanley, the Lord of Mold, in thanksgiving for her son’s victory at the Battle of Bosworth in 1485. It took about 100 years to build and many of the heraldic emblems of the Stanleys, including the eagle and the claw, the pelican, and the three legs of Man can be seen throughout the church. Also look out for Lloyd George in the stonework in the top left of the main entrance on the south porch. St Mary’s is normally open for viewing on Wednesday afternoons and Saturday mornings from May to September. • Close to the back entrance of the church is the TOMB OF RICHARD WILSON (11), the famous landscape painter who influenced both Constable and Turner. Wilson spent much of his childhood in Mold and came back to live at Colomendy Hall, where he died in 1782. • Further down on the right at 24 High Street is PLAS YN DRE (12), the former winter residence of the Nercwys Hall family. • Head to the far side of Mold Bus Station, and tucked behind the old police station and accessed via the steps from Chester Street, is the OLD COURT HOUSE (13). Small holes in the stonework are said to be from bullets fired during the 1869 Mold Riot and there are also the remains of the old ‘decency railings’, used to deter men from urinating against the wall! • The OLD POLICE STATION (14) was the headquarters of Flintshire Constabulary during the 1950s with the handy telephone number of Mold 321. Go under the archway by the Savoy Restaurant sign and you will find PRICE’S ROW (15), a courtyard made up of the only remaining nineteenth century workers’ houses in Mold, which were built by blacksmith Josiah Price.

• Cross the road into Tyddyn Street you will find the wonderful UNITED REFORMED CHURCH (16) containing an exhibition on the life and time leading to the Mold Riots of 1869 (open by arrangement with the Church – see www. tyddynstreetchurch.org)

• And a short distance down Chester Street is the town’s LIVESTOCK MARKET (17), which opened in 1879 and where you can see original cobbled surfaces, stables and livery rooms. • Further on and standing on the crossroads at the corner of High Street and New Street is the ASSEMBLY HALL (18), now Lloyds Bank. For over 150 years it was the focal point of Mold with an indoor market on the ground floor and rooms above for meetings and concerts. A third floor, removed in 1985, was used as a cinema in the 1920s and hosted a Beatles concert in the early 1960s. • Next door is Y PENTAN (19), a pub named after one of novelist Daniel Owen’s short stories and at one time the site of Mold’s literary son’s tailors’ shop. Owen’s story continues on the left further down New Street at the strikingly pillared BETHESDA CHAPEL AND SCHOOLROOMS (20). It was here that the Rev. Roger Edwards became a major influence on the budding writer at a time when fiction was frowned upon by Methodists. The chapel, dating from 1819, was rebuilt in 1863 and the schoolrooms were added in 1893 in honour of Daniel Owen, while the obelisk in front is a tribute to the Rev. Edwards. • Owen’s words appear in English, Welsh and Latin on the DANIEL OWEN STATUE (21) in the nearby Daniel Owen Square: “Not for the wise and learned have I written, but for the common people” states the memorial which was moved here from its original location in County Hall Fields. • The trail ends at MOLD LIBRARY AND MUSEUM (22) next door where you should look out for ‘One Voice’, the eight large heads that celebrate the Alleluia Victory of 447AD above the walkway to the library. A visit to the museum is essential and it is where you can see a replica of the Mold Gold Cape. • NB: The Town Trail is around 1.25 miles/2km long and there is a steep climb up steps to the top of Bailey Hill. There are public toilets in the Daniel Owen Centre next to the library and museum, the bus station and in New Street car park at the back of Bethesda Chapel.

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


21

LLWYBR Y DREF

Rhowch gynnig ar Ap yr Wyddgrug ar ddyfeisiau symudol Android ac Apple (adran Llyfrau a Chyfeirio) a gwrando ar wybodaeth trwy iBeacon mewn mannau allweddol Beth am deithio’n ôl drwy amser trwy fynd ar daith gerdded fer o gwmpas Yr Wyddgrug? Lluniwyd Llwybr Tref yr Wyddgrug i gynnwys llawer o fannau hanesyddol y dref. Fe welwch rai adeiladau diddorol a bydd cyfle i fwynhau rhai golygfeydd gwych – a dylai gymryd dim ond awr neu ddwy. • Mae’r llwybr yn dechrau wrth gerflun Daniel Owen oddi allan i Lyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug. Trowch i’r dde i FFORDD YR IARLL (1), lle mae llawer o adeiladau hardd gan gynnwys Neuadd y Dref a godwyd yn 1911 diolch i rodd Peter Roberts, diwydiannwr lleol o Blas Bromfield. • Mae angen ysbryd ar bob tref ac mae un yr Wyddgrug yn byw yn 30 STRYD FAWR (2) - ar gornel y Stryd Fawr a Ffordd yr Iarll. Bydd pobl yn honni gweld merch ifanc, merch siopwr blaenorol a fu farw o’r frech wen yn ôl y sôn, yn edrych allan o’r ffenestr. • O gerdded i fyny’r Stryd Fawr am ychydig ffordd, fe welwch blac yn uchel ar fur Banc Barclay’s yn coffáu JOHN AMBROSE LLOYD (3), y cyfansoddwr Cymreig enwog, a aned yma yn 1815. Fe ysgrifennodd dros 90 o emynau, llawer ohonynt wedi’u henwi ar ôl mannau lleol gan gynnwys ‘Wyddgrug’. • Ymhellach i fyny mae adeilad ffrâm goed hen DŶ TAFARN Y DOLFFIN (4), a adeiladwyd o gwmpas 1900. Daw’r Dolffin o arfbais Syr George Wynne o Leeswood Hall, a gafodd ei gyfoeth o gloddio plwm ar Fynydd Helygain. • Wrth droi tua’r chwith i Bwll Glas mae CAPEL PENDREF (5), y King’s Christian Centre bellach, enghraifft ragorol o bensaernïaeth gothig Sioraidd a gostiodd £1,600 yn unig i’w godi yn 1827. Pan agorodd y capel ei ddrysau casglodd dros 2,000 o bobl ar FRYN Y BEILI (6) i wrando ar y Parchedig Thomas yn pregethu. • (6) Gallwch ddilyn y llwybr wrth ochr y capel i fyny’r allt i safle’r castell tomen a beili hynafol a mwynhau’r golygfeydd dros Ddyffryn Alun. Cyn i chi wneud hynny, codwch gopi o ‘Llwybr yr Wyddgrug – Bryn y Beili’ o lyfrgell y dref. • Ymlaen i fyny Pwll Glas ar y chwith mae’r hen YSBYTY BWTHYN (7), a godwyd yn 1877 drwy roddion y cyhoedd ac Ystâd Grosvenor, gyda’i fricwaith patrwm diemwnt traddodiadol i’w weld. Caeodd yr ysbyty yn 1977, ond mae’n dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer gofal iechyd.

• Gyferbyn mae TAN Y COED (8) lle dywedir bod y cerfiadau carreg neilltuol ar ben y wal wedi dod o dŵr eglwys wreiddiol y plwyf. • Trowch yn ôl i gyfeiriad canol y dref lle mae 95 STRYD FAWR (9), swyddfa twrneiod ar hyn o bryd, yn un o’r tai hynaf yn y dref. Fe’i codwyd yn yr 17eg ganrif ac, ar un adeg, roedd yn ysgol merched o’r enw The Limes. • Mewn lle amlwg ar y chwith mae EGLWYS BLWYF Y SANTES FAIR (10), a gomisiynwyd gan Margaret Beaufort, mam Harri Tudur a gwraig Stanley, Arglwydd yr Wyddgrug, i ddiolch am fuddugoliaeth ei mab ym Mrwydr Bosworth yn 1485. Cymrodd ryw 100 mlynedd i’w chodi ac mae llawer o arwyddluniau herodrol y teulu Stanley, gan gynnwys yr eryr a’r grafanc, y pelican, a thair coes Manaw, i’w gweld ymhob rhan o’r eglwys. Hefyd gwyliwch am Lloyd George yn y gwaith carreg ar chwith uchaf y brif fynedfa ym mhorth y de. Fel arfer, mae’r eglwys ar agor i ymwelwyr ar brynhawniau Mercher a boreau Sadwrn o fis Mai i fis Medi • Yn agos at fynedfa gefn yr eglwys mae bedd RICHARD WILSON (11), y tirluniwr enwog a ddylanwadodd ar Constable a Turner. Treuliodd Wilson lawer o’i blentyndod yn yr Wyddgrug a daeth yn ôl i fyw i Blas Colomendy, lle bu farw yn 1782. • Yn is i lawr ar y dde yn 24 Stryd Fawr mae PLAS YN DRE (12), preswylfa flaenorol teulu Plas Nercwys yn y gaeaf. • Anelwch am ochr bellaf Gorsaf Fysiau’r Wyddgrug ac, yn swatio y tu ôl i hen orsaf yr heddlu i fyny’r grisiau o Stryd Caer, mae’r HEN LYS (13). Yn ôl y sôn, gwnaed y tyllau bach yn y gwaith carreg gan fwledi a daniwyd yn ystod Terfysg yr Wyddgrug yn 1869. Hefyd mae olion yr hen ‘reilin gwedduster’, a ddefnyddiwyd i annog dynion rhag gollwng dŵr yn erbyn y mur! • HEN ORSAF YR HEDDLU (14) oedd pencadlys Heddlu Sir Fflint yn ystod y 1950au gyda’r rhif ffôn defnyddiol Yr Wyddgrug 321. Ewch drwy’r porth bwaog wrth arwydd Bwyty’r Savoy ac fe welwch PRICE’S ROW (15), cwrt o’r unig dai gweithwyr o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg sydd ar ôl yn yr Wyddgrug, a godwyd gan Josiah Price y gof. • Croeswch y ffordd i Stryd y Tyddyn ac fe welwch yr EGLWYS UNEDIG DDIWYGIEDIG ryfeddol (16) yn cynnwys arddangosfa ar fywyd yn y cyfnod yn arwain at Derfysgoedd

yr Wyddgrug yn 1869 (ar agor trwy drefniant gyda’r Eglwys – gwelwch www. tyddynstreetchurch.org) • Ychydig ffordd i lawr Stryd Caer mae MARCHNAD ANIFEILIAID Y DREF (17), a agorodd yn 1879 a lle gallwch weld arwynebau cobls, stablau a marchdai gwreiddiol. • Ymhellach ymlaen ac yn sefyll ar y groesffordd y Stryd Fawr a Stryd Newydd mae’r NEUADD GYNNULL (18), Banc Lloyds bellach. Am fwy na 150 mlynedd roedd yn ganolbwynt yr Wyddgrug gyda marchnad dan do ar y llawr isaf ac ystafelloedd uwchben ar gyfer cyfarfodydd a chyngherddau. Defnyddiwyd trydydd llawr, a dynnwyd yn 1985, fel sinema yn y 1920au ac fe gynhaliodd y Beatles gyngerdd yno yn y 1960au cynnar. • Drws nesaf mae Y PENTAN (19), tafarn a enwyd ar ôl un o storïau byrion y nofelydd Daniel Owen ac ar un adeg yn safle siop teilwriaid mab llenyddol yr Wyddgrug. Mae hanes Daniel Owen yn parhau ar y chwith yn is i lawr Stryd Newydd yng NGHAPEL ac YSGOLDY BETHESDA (20) gyda’i golofnau trawiadol. Dyma ble daeth y Parch. Roger Edwards yn ddylanwad cryf ar yr egin ysgrifennwr ar adeg pan oedd y Methodistiaid yn gwgu ar ffuglen. Yn 1863 adeiladwyd y capel, oedd yn dyddio o 1819, ac fe ychwanegwyd yr ysgoldy yn 1893 er anrhydedd i Daniel Owen, tra bo’r obelisg ar y blaen yn deyrnged i’r Parch. Roger Edwards. • Mae geiriau Daniel Owen i’w gweld mewn Cymraeg, Saesneg a Lladin ar GOFGOLOFN DANIEL OWEN (21) yn Sgwâr Daniel Owen gerllaw: “Nid i’r doeth a’r deallus yr ysgrifennais, ond i’r dyn cyffredin” sydd ar y gofgolofn a symudwyd yma o’i lleoliad gwreiddiol yng Nghaeau Neuadd y Sir. • Daw’r llwybr i ben yn LLYFRGELL AC AMGUEDDFA’R WYDDGRUG (22) ac, uwchlaw’r rhodfa i’r llyfrgell, dylech weld ‘Un Llais’, yr wyth pen mawr sy’n dathlu Buddugoliaeth yr Haleliwia yn y flwyddyn 447. Mae ymweliad â’r amgueddfa’n hanfodol ac yno gallwch weld copi o Fantell Aur yr Wyddgrug. • DS: Mae Llwybr y Dref o gwmpas 1.25 milltir / 2km o hyd ac mae dringfa serth i fyny grisiau i ben Bryn y Beili. Mae toiledau cyhoeddus yng Nghanolfan Daniel Owen ar bwys y llyfrgell ac amgueddfa, yn yr orsaf fysiau ac ym maes parcio Stryd Newydd y tu cefn i Gapel Bethesda..

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


The Fat Boar

Restaurant & Bar• Live music real ales • gin bar • Cocktails OUTDOOR SEATING the Fat Boar, mold

17 Chester Street, Mold, Flintshire CH7 1EG | Telephone 01352 759890 enquiries@thefatboar.co.uk | www.thefatboar.co.uk

Tel: 01352 753777 4 Grosvenor Street, Mold, Flintshire, CH7 1EJ www.dentistmold.com

New patients welcome

At Grosvenor Place Dental Practice we provide high quality treatment in a friendly environment.

We encourage preventative techniques – helping you to understand how to maintain the health of your mouth and keep it free of tooth decay and gum disease. New patient consultation £40 (inc x-rays)

PROFESSIONAL TOOTH WHITENING FROM

£275.00


We have the right

OPENING tool for theSOON job!

Open to trade and public

• Tool hire Call to discuss your requirements. • Garden machinery sales and servicing Unit 8, Broncoed Business • Small tool sales Park, Mold, CH7 1HP • Consumables, H&S equipment • Chainsaw servicing and sharpening • Forestry machinery

TRADE & PUBLIC WELCOME

01352 873511

Unit 8 Broncoed Business Park, Mold, CH7 1HP www.kmatoolhiresales.co.uk

MARK

HAMMERSLEY

DECORATING CONTRACTOR

COMMERCIAL DOMESTIC INSURANCE SCHOOLS LOCAL AUTHORITY LANDLORDS www.markhammersley.co.uk 01352 753542

07885 617587


24

MOLD’S RETAIL OFFERING Mold is bucking the trend among small towns thanks to a host of thriving independent traders, restaurateurs and friendly, quality bars. The town also has plenty to offer for the more discerning shopper, drawn in by its wonderful array of specialist and unique outlets alongside national High Street names. Mold has some great small businesses offering a first-class customer service as well as novel products that add real spice to its shopping streets along with a bustling twice weekly street market (on Wednesdays and Saturdays). A wealth of specialist shops stock a variety of goods from fine wines and fashion to furniture and jewellery. There is literally something for everyone. Hobbyists are well catered for: specialist fabric shop, AMANDA’S FABRICS In Earl Rd, whilst in the MOLD BOOK SHOP (Upper High Street), Caroline Johnson sources books by local, national and international authors, alongside artists’ materials, both oils and water. If ladies’ fashions are sought, then Wrexham Street is the destination for you! Here you will find APHRODYTE, JANE DAVIES and SIMMI (in Grosvenor Road) – they are bound to have something new for that special occasion. Gentlemen are also catered for in the highly regarded VAUGHAN DAVIES shop, a distinguished independent menswear and ladies wear outlet at The Cross, which has been trading in Mold for over 70 years. It even offers a tailoring service to provide an exact fit. Welsh shops, SIOP Y SISWRN and MATI & MEG (New Street) selling souvenirs like love spoons and jewellery, Welsh language books and interior design furnishings many with that special Welsh flavour.

In Upper High Street, TAILS-A-WAGGIN provides for all your pets’ creature comfort and speaking of comfort, CHURCHILL CARPETS provide a vast array of beautiful rugs and carpets. The award winning – best Deli in Wales 2019 - OLIVE TREE (Upper High Street) and TASTERS (Daniel Owen Precinct) Delicatessens along with CJ’S amazing traditional butchers – try their Hafod Real Ale sausages …add to the town’s growing foodie offering, culminating in a Food and Drink Festival in September…. Give HULSON’S PIES a chance (Wrexham Street) for a traditional meat pie using the same recipe for nearly 50 years that have locals queuing out of the door! Then there are electrical shops, hardware and bakers rubbing cheek by jowl with the big High Street names such as WH SMITH, ARGOS, BOOTS and B&M, to ensure that Mold town centre meets everyone’s shopping needs. It is not hard to see why you could easily make a day of a trip to Mold, for as well as the shops there is plenty to see and do in this a great cultural centre in north-east Wales. For example, a visit to Theatr Clwyd, which includes two theatres, a cinema and

an art gallery, is a must do activity.

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


25

SIOPAU’R WYDDGRUG Mae’r Wyddgrug yn mynd yn groes i’r duedd ymysg trefi bach, diolch i liaws o fasnachwyr annibynnol ffyniannus, perchenogion bwytai a bariau cyfeillgar o safon. Mae gan y dref hefyd ddigonedd i gynnig i’r siopwr mwy deallus, a ddenwyd gan y dewis rhyfeddol o siopau arbenigol ac unigryw ochr yn ochr ag enwau cenedlaethol y stryd fawr. Mae gan yr Wyddgrug rai busnesau bach gwych yn cynnig gwasanaeth dosbarth cyntaf i gwsmeriaid yn ogystal â chynhyrchion gwreiddiol sy’n rhoi blas go iawn ar ei strydoedd siopa, ynghyd â marchnad stryd brysur ddwywaith yr wythnos (ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn). Mae digonedd o siopau arbenigol yn cadw amrywiaeth o nwyddau – o winoedd a ffasiynau da i ddodrefn a gemwaith. Yn llythrennol, mae rhywbeth i bawb. Mae darpariaeth dda ar gyfer hobiwyr: AMANDA’S FABRICS yn Ffordd yr Iarll, sy’n siop ddeunyddiau arbenigol; MOLD BOOK SHOP (Stryd Fawr Uchaf), lle mae Caroline Johnson yn gwerthu llyfrau gan awduron lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ynghyd â deunyddiau arlunwyr, olew a dŵr fel ei gilydd. Os mai ar ffasiynau merched mae eich bryd, yna Stryd Wrecsam yw’r fan i chi! Yma fe welwch APHRODYTE, JANE DAVIES a SIMMI (yn Ffordd Grosvenor) – maent yn siŵr o fod â rhywbeth newydd ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw. Mae rhywbeth i’r dynion hefyd yn siop fawr ei pharch VAUGHAN DAVIES, siop annibynnol yn gwerthu dillad dynion a dillad merched ar y Groes. Bu’n masnachu yn yr Wyddgrug ers dros 70 mlynedd ac mae hyd yn oed yn cynnig gwasanaeth teilwrio fel bod dillad yn ffitio’n berffaith. Siopau Cymraeg, SIOP Y SISWRN a MATI & MEG (Stryd Newydd) sy’n gwerthu cofroddion fel llwyau caru a gemwaith, llyfrau Cymraeg ac eitemau dodrefnu’r cartref, llawer ohonynt gyda naws Gymreig arbennig. Yn y Stryd Fawr Uchaf, mae TAILS-AWAGGIN yn darparu ar gyfer holl gysuron

eich anifeiliaid anwes ac, wrth sôn am gysur, mae CHURCHILL CARPETS yn cynnig casgliad enfawr o fatiau a charpedi hardd. Mae siopau Delicatessen TASTERS (Canolfan Siopa Daniel Owen) ac OLIVE TREE (Stryd Fawr Uchaf) – enillwyr y Deli Gorau yng Nghymru 2019 – ynghyd â chigyddion traddodiadol rhyfeddol CJ’S – profwch eu

selsig Cwrw Hafod Go Iawn – yn ychwanegu at gynnig dilynwr bwyd cynyddol y dref, sy’n arwain at Ŵyl Fwyd a Diod ym mis Medi…. Rhowch gynnig ar HULSON’S PIES (Stryd Wrecsam) am bastai gig draddodiadol a fu’n defnyddio’r un rysáit am bron 50 mlynedd a lle gwelwch bobl leol yn ciwio allan o’r drws! Yna mae siopau nwyddau trydanol, nwyddau metel a phobyddion am y pared ag enwau mawr y Stryd Fawr fel WH SMITH, ARGOS, BOOTS a B&M, i sicrhau bod canol tref yr Wyddgrug yn diwallu anghenion siopau pawb. Nid yw’n anodd gweld pam y byddai’n hawdd treulio diwrnod yn yr Wyddgrug oherwydd bod digonedd i’w weld a’i wneud, yn ogystal â’r siopau, yn y ganolfan ddiwylliannol wych hon yng ngogleddddwyrain Cymru. Er enghraifft, rhaid ymweld â Theatr Clwyd, sy’n cynnwys dwy theatr, sinema ac oriel gelfyddyd.

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.ukthe olive tree

d elic a t e s s e n

The Olive Tree is an Award winning Delicatessen situated in the heart of Mold high street. Recently awarded “best in Wales” and nominated as one of the 10 best delicatessens in the UK at the NEC Farm & Deli show 2019. Specialising in artisan products, such as:-

cheese • cured meats olives & oils • hams local produce The Deli boasts an impressive array of products, appealing to food lovers and those that are looking for something a little different and locally produced.

High Street, Mold CH7 1BQ | Tel: 01352 744949 at Two floors of the finest Men & Ladieswear The Cross, Wrexham Street, Mold, Flintshire CH7 1ET

01352 752632 www.vaughandavies.co.uk info@vaughandavies.co.uk


28

DINING OUT Mold has plenty to offer diners of all palates with a warm welcome guaranteed in some diverse eateries. As well as traditional British diners you can tuck in at restaurants run by the town’s Italian community, while there is also Spanish, Indian, Chinese and Thai fayre and even a Smokehouse on offer. And if you are prepared to travel a little further out of town there is a superb choice of atmospheric country pubs and inns serving traditional meals and fine ales. There is no doubt that Mold is developing a reputation for its culinary offer with some great places to eat. For example, the FAT BOAR (Chester Street), an independent pub chain – jointly owned by former Wales, Wrexham and Everton footballer Barry Horne and the award winning JUST STEAK (Upper High Street) carries Welsh Beef prepared and cooked to perfection. Y DELYN WINE AND TAPAS BAR on King Street has a fine reputation for Spanish & Moroccan inspired tapas, great wines, craft beers alongside live music nights. A taste of Italia is on the menu too at the BELVEDERE and SAVOY with third generation Italian family influences and the

speciality PRIMO AMORE (New Street) can provide that foody belissimo moment. For those looking to add some spice to their lives there are plenty of exotic choices. Indian restaurant PARIVAAR, based at the Old Bakehouse in Grosvenor Street, is well thought of and THE ASIA SENSATION ORIENTAL RESTAURANT on King Street serves up Chinese and Pan-Asian dishes. DEADWOOD SMOKEHOUSE is a US-style “Smoker” restaurant on Wrexham Street where mouth-watering speciality steaks and burgers are the order of the day and there are traditional curry and steak nights to be found at the nearby J.D Wetherspoon outlet; THE GOLD CAPE. Journey out of the town centre and nestling on the hill near Mold’s Theatr Clwyd you will find THE GLASFRYN, a traditional country pub with a gastro appeal, while the PLAS HAFOD HOTEL AND RESTAURANT in Gwernymynydd has a strong reputation for local produce and taste. You will also find a great selection of cafes throughout the town.

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


29

BWYTA ALLAN Mae gan yr Wyddgrug ddigonedd i’w gynnig i giniawyr o bob math, gyda chroeso cynnes yn sicr mewn lleoedd bwyta amrywiol. Yn ogystal â bwyd Prydeinig traddodiadol gallwch gael llond bol mewn tai bwyta sy’n cael eu rhedeg gan gymuned Eidalaidd y dref, tra bo bwyd Sbaenaidd, Indiaidd, Chineaidd a Thai hefyd a Thŷ Mwg ar gynnig hyd yn oed. Ac, os ydych yn barod i deithio ychydig ymhellach allan o’r dref, mae dewis gwych o dai tafarn llawn awyrgylch yn y wlad yn gweini prydau traddodiadol a chwrwau rhagorol. Nid oes unrhyw amheuaeth nad yw’r Wyddgrug yn datblygu enw da am ei chynnig coginiol gyda rhai mannau gwych i fwyta. Er enghraifft, y FAT BOAR (Stryd Caer), cadwyn dafarnau annibynnol – yng nghydberchenogaeth Barry Horne, cynbeldroediwr Cymru, Wrecsam ac Everton, ac mae JUST STEAK gwobrwyol (Stryd Fawr Uchaf) yn arlwyo Cig Eidion Cymru wedi’i baratoi a’i goginio’n berffaith. Mae gan FAR TAPAS A GWIN Y DELYN ar Heol y Brenin enw da arbennig am y tapas Sbaenaidd a Morocaidd, gwinoedd gwych, cwrwau crefft ynghyd â nosweithiau cerddoriaeth fyw. Blas yr Eidal sydd ar y fwydlen hefyd yn y BELVEDERE a’r SAVOY gyda dylanwadau trydedd genhedlaeth o deulu Eidalaidd ac fe all PRIMO AMORE arbenigol (Stryd Newydd) greu ennyd belissima. I’r rhai sydd eisiau ychwanegu tipyn o sbeis i’w bywydau, mae digonedd o ddewisiadau estron. Mae gan dŷ bwyta Indiaidd PARIVAAR, yn yr Hen Fecws yn Stryd Grosvenor, enw da ac mae’r ASIA SENSATION ORIENTAL RESTAURANT ar Heol y Brenin yn gweini seigiau Chineaidd a chyffredinol Asiaidd.

Bwyty “Tŷ Mwg” Americanaidd yw’r DEADWOOD SMOKEHOUSE ar Stryd Wrecsam lle mae steciau ac eidionod arbenigol yn tynnu’r dŵr o’ch dannedd ac mae nosweithiau cyrri a stêc traddodiadol i’w cael yn Y FANTELL AUR, tafarn JD Wetherspoon. Os ewch allan o ganol y dref fe welwch Y GLASFRYN, tafarn wledig draddodiadol gydag apêl ddanteithiol, yn swatio ar yr allt ger Theatr Clwyd tra bo gan WESTY A BWYTY PLAS HAFOD yng Ngwernymynydd gryn enw da am gynnyrch a blas lleol. Mae yna ddewis gwych o gaffis yma ac acw yn y dref hefyd.

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


30

TOWN PUBS & BARS DROVERS ARMS: Family friendly pub with good parking on the outskirts of town centre offering great meal deals. Denbigh Road, Mold, CH7 1BP www.facebook.com/The-Drovers-Arms 01352 753824 FAT BOAR: Contemporary independent restaurant and pub in town centre earning great reviews. Has live music. Chester Street, Mold, CH7 1EG www.thefatboar.co.uk 01352 759890 GOLD CAPE: Traditional Wetherspoons fare. Wrexham Street, Mold, CH7 1ES www.jdwetherspoon.com 01352 705920 GLASFRYN: Classic British fare as well as continental meals on offer in a sprawling inn with timber beams and garden terrace. A stone’s throw from Theatr Clwyd. Raikes Lane, Sychdyn, Mold, CH7 6LR. www.glasfryn-mold.co.uk 01352 750500 THE GRIFFIN: Lively town centre sports themed pub. Upper High Street, Mold. CH71BQ www.facebook.com/TheGriffin-912678652256850 01352 752376 MOLD ALEHOUSE: A town centre micropub for the discerning drinker with a great selection of real ales and ciders. Regular regional CAMRA pub of the year. Earl Road, Mold, CH71AL www.facebook.com/MoldAlehouse/ 01352 218188

RUTHIN CASTLE: Friendly atmosphere, quizzes and regular live entertainment. 75 New Street, Mold, CH7 1NY www.ruthincastlemold.co.uk/ 01352 752748 QUEENS HEAD: Lively pub renowned for its value meals and a great Sunday lunch. Regular weekend entertainment. 134 Chester Road, Mold CH7 1UQ www.facebook.com/queensheadmold 01352 218266 WINE KNOT: offering handcrafted wines, beers, gins and homemade soft drinks. 1 Earl Road, Mold CH7 1AN www.facebook.com/wineknotmold

PEN-Y-BONT FARM: A family-friendly pub and restaurant set in a Grade II listed 19th century farmhouse on the edge of town. Chester Rd, Mold CH7 1UJ www.penybontfarmpubmold.co.uk 01352 860101

Y DELYN WINE BAR: Atmospheric Wine Bar serving great Tapas, wines and Belgium style beers. 3 King Street, Mold www.facebook.com/YDelynWineBar 01352 759642

RED LION: Traditional town centre pub renowned for its weekend Karaoke Wrexham Street, Mold. CH71ET. www.facebook.com/theredlionmold 01352 758739

Y PENTAN: Historic town centre pub, built on the site of Daniel Owen’s tailor’s shop, offering good selection of ales and wines. Renowned as a live-music venue.

New Street, Mold, CH7 1NY www.facebook.com/pentanmold 01352 751519

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


31

TAFARNAU A BARRAU’R DREF DROVERS ARMS: tafarn ystyriol o’r teulu gyda digon o le i barcio ar gyrion canol y dref gyda chynigion prydau gwych. Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug CH7 1BP www.facebook.com/The-Drovers-Arms 01352 753824 FAT BOAR: Tŷ bwyta a thafarn annibynnol gyfoes yng nghanol y dref sy’n cael adolygiadau gwych. Cerddoriaeth fyw. Stryd Caer, Yr Wyddgrug, CH7 1EG www.thefatboar.co.uk 01352 759890 Y FANTELL AUR: Cynnig traddodiadol Wetherspoons. Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ES www.jdwetherspoon.com 01352 705920 GLASFRYN: Bwyd Prydeinig clasurol yn ogystal â phrydau cyfandirol ar gynnig mewn tafarn helaeth gyda thrawstiau pren a theras yn yr ardd. Tafliad carreg o Theatr Clwyd. Raikes Lane, Sychdyn, Yr Wyddgrug CH7 6LR. www.glasfryn-mold.co.uk 01352 750500 THE GRIFFIN: Tafarn fywiog ynghanol y dref gyda thema chwaraeon. Stryd Fawr Uchaf, Yr Wyddgrug CH71BQ www.facebook.com/TheGriffin-912678652256850 01352 752376

TAFARNDY’R WYDDGRUG: Micro-dafarn ynghanol y dref ar gyfer yr yfwr deallus gyda detholiad mawr o gwrwau a seidrau go iawn. Tafarn ranbarthol y flwyddyn CAMRA yn rheolaidd. Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH71AL www.facebook.com/MoldAlehouse/ 01352 218188 PEN-Y-BONT FARM: Tafarn a bwyty sy’n croesawu teuluoedd mewn ffermdy rhestredig Gradd II o’r 19eg ganrif ar gwr y dref. Ffordd Caer, Yr Wyddgrug CH7 1UJ www.penybontfarmpubmold.co.uk 01352 860101 Y LLEW COCH: Tafarn draddodiadol ynghanol y dref, enwog am y Karaoke dros y penwythnos. Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH71ET. www.facebook.com/theredlionmold 01352 758739 CASTELL RHUTHUN: Awyrgylch cyfeillgar, cwisiau ac adloniant byw rheolaidd. 75 Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NY www.ruthincastlemold.co.uk/ 01352 752748 QUEENS HEAD: Tafarn fywiog enwog am ei phrydau gwerth yr arian a chinio Sul gwych. Adloniant rheolaidd dros y penwythnos. Ffordd Caer, Yr Wyddgrug CH7 1UQ www.facebook.com/queensheadmold 01352 218266 WINE KNOT: Yn cynnig gwin, cwrw a gin crefftus a diodydd ysgafn cartref. 1 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AN www.facebook.com/wineknotmold BAR GWIN Y DELYN: Bar gwin llawn awyrgylch yn gweini Tapas gwych, gwinoedd a chwrw Belgaidd. 3 Heol y Brenin, Yr Wyddgrug www.facebook.com/YDelynWineBar 01352 759642 Y PENTAN: Tafarn hanesyddol ynghanol y dref ar safle siop teiliwr Daniel Owen, yn cynnig detholiad da o gwrw golau a gwinoedd. Enwog am gerddoriaeth fyw.

Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NY www.facebook.com/pentanmold 01352 751519

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


32

WHERE TO STAY HOTELS

BEAUFORT PARK HOTEL AND CONFERENCE CENTRE This independent

three-star hotel is just a mile away from Mold town centre. Mold Road, New Brighton, Mold CH7 6RQ

01352 758646 www.beaufortparkhotel.co.uk

NORTHOP HALL COUNTRY HOUSE HOTEL Three-star hotel set in a charming

Victorian mansion in nine acres of woodland. Chester Road, Northop Hall CH7 6HJ.

01244 816181 www.northophallhotel.co.uk

PLAS HAFOD An 18th-century country

house nestling in nine acres of landscaped gardens and walks, which has been lovingly restored to provide eleven en-suite bedrooms with period furniture. Gwernymynydd, Mold CH7 5JS

01352 700177 www.plashafod.co.uk

VILLAGE HOTEL ST DAVID’S PARK

Facilities, which include a gym, restaurant and bar, at well-appointed hotel situated just off the junction of the A55 North Wales Expressway and the A494.

Ewloe, Deeside CH5 3YB

HOPE MOUNTAIN BED AND BREAKFAST Family-run B&B on an 18-acre small holding in a pictueresque location. Walks and bridle paths on the doorstep.

Ffynnon-y-Garreg, Cymau LL11 5EY.

01978 769058 www.hopemountainbandb.co.uk

SELF CATERING

GWENOLDY Luxury self-catering holiday cottage set in a secluded valley near Mold, accommodating up to four people. Bryn Eithin Road, Afonwen, CH7 5UU.

01352 720140 www.gwenoldy.com

01244 560640 www.village-hotels.co.uk/hotels/chesterst-davids/

OLD MILL, NANNERCH There is plenty of character to be had in these holiday cottages set within a mill conservation area.

BED & BREAKFAST / GUEST HOUSES

01352 741937 www.old-mill.co.uk

BRONCOED UCHAF COUNTRY GUEST HOUSE Four-star accommodation in

18th century former farmhouse two miles outside Mold.

Nercwys Road, Nercwys, nr Mold, CH7 4ED

01352 700817 broncoeduchaf.com

HAFAN DEG Double, twin, single and

family accommodation in B&B close to Loggerheads and Moel Famau. Maeshafn, Near Mold CH7 5LU

01352 810465 hafandeg.co.uk

Melin y Wern, Denbigh Road, Nannerch, Mold CH7 5RH.

FRON FARM CARAVAN PARK A family-run

camping and caravan site near Mold with great views over the Clwydian Range of Outstanding Natural Beauty. This is a working beef farm too so you can see the animals, including sheep, chickens, pigs and horses, as part of your camping trip.

Rhes y Cae, Hendre, Mold CH7 5QW

01352 741482 www.fronfarmcaravanpark.co.uk RHYDTALOG LODGES Two, three and five bedroomed lodges set in two-and-a-half acres of countryside. Fford y Blaenau, Nr Mold CH7 4NS

07958 736301 www.rhydtalogselfcateringlodges.co.uk

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


33

BLE I AROS GWESTAI

BEAUFORT PARK HOTEL AND CONFERENCE CENTRE Mae’r gwesty

annibynnol tair seren hwn yn ddim ond milltir o ganol tref yr Wyddgrug. Ffordd yr Wyddgrug, New Brighton, Yr Wyddgrug, CH7 6RQ

01352 758646 www.beaufortparkhotel.co.uk

HOPE MOUNTAIN BED AND BREAKFAST

NORTHOP HALL COUNTRY HOUSE HOTEL Gwesty tair seren mewn plas

Fictoraidd hudol mewn naw erw o goetir. Ffordd Caer, Pentre-moch CH7 6HJ.

01244 816181 www.northophallhotel.co.uk

Gwely a brecwast teuluol ar dyddyn 18 erw mewn llecyn prydferth. Rhodfeydd a llwybrau ceffylau ar garreg y drws.

Ffynnon-y-Garreg, Cymau, LL11 5EY.

PLAS HAFOD Plasty o’r 18fed ganrif yn swatio mewn naw erw o gerddi a rhodfeydd a dirluniwyd, ac a adferwyd yn ofalus i ddarparu un ar ddeg o ystafelloedd en-suite gyda dodrefn o’r cyfnod Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, CH7 5JS

01352 700177 www.plashafod.co.uk

01978 769058 www.hopemountainbandb.co.uk

HUNANARLWYO

GWENOLDY Bwthyn gwyliau hunanarlwyo moethus mewn dyffryn o’r neilltu ger yr Wyddgrug, gyda lle i hyd at bedwar o bobl. Ffordd Bryn Eithin, Afonwen, CH7 5UU.

VILLAGE HOTEL ST DAVID’S PARK Gwesty â phob cyfleuster, sy’n cynnwys campfa, tŷ bwyta a bar, fymryn oddi ar gyffordd yr A55 Gwibffordd y Gogledd a’r A494.

Ewlo, Glannau Dyfrdwy CH5 3YB

01244 560640 www.village-hotels.co.uk/hotels/chesterst-davids/

GWELY A BRECWAST / TAI AROS BRONCOED UCHAF COUNTRY GUEST HOUSE

Llety pedair seren yn y ffermdy blaenorol o’r 18fed ganrif, dwy filltir oddi allan i’r Wyddgrug.

01352 720140 www.gwenoldy.com

OLD MILL, NANNERCH Mae digon o gymeriad i’w gael yn y bythynnod gwyliau hyn mewn ardal gadwraeth melin. Melin y Wern, Ffordd Ddinbych, Nannerch, Yr Wyddgrug CH7 5RH.

01352 741937 www.old-mill.co.uk

FRON FARM CARAVAN PARK Safle

gwersylla a charafanio teuluol ger yr Wyddgrug gyda golygfeydd gwych dros Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Mae hon yn fferm wartheg weithredol hefyd a gallwch weld yr anifeiliaid, gan gynnwys defaid, ieir, moch a cheffylau, fel rhan o’ch gwersylla.

Ffordd Nercwys, Nercwys, ger yr Wyddgrug,CH7 4ED.

Rhes y Cae, Hendre, Yr Wyddgrug CH7 5QW

01352 700817 broncoeduchaf.com

01352 741482 www.fronfarmcaravanpark.co.uk

HAFAN DEG Llety gwely a brecwast i deuluoedd, gydag ystafelloedd dwbl, gefell, sengl yn agos at Loggerheads a Moel Famau.

RHYDTALOG LODGES Cabanau dwy, tair a phum ystafell wely mewn dwy erw a hanner o gefn gwlad.

01352 810465 hafandeg.co.uk

07958 736301 www.rhydtalogselfcateringlodges.co.uk

Maes-hafn, ger yr Wyddgrug, CH7 5LU

Fford y Blaenau, ger yr Wyddgrug CH7 4NS

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


Sugar Fayre

For all your sugarcraft & cake decorating needs

Vitesse M O T OR S E R V ICE S The local, friendly garage for all your servicing needs

Large selection of Ribbons, Icing, Boards, and Cake Cases STAND AND TIN HIRE AVAILABLE

• Servicing / Gwasanaethu • Repairs / Trwsio Ceir • Restoration / Adfer

01352 757825 07754 452328 11 Wrexham Street Mold CH7 1ET

Tel 01352 757305 johncoulthard27@gmail.com

Brook Street Mold Flintshire CH7 1PH

www.vitessemotorservices.com

Theatr Clwyd

Clwyd f Theatr @ClwydTweets t Theatr i Clwyd

theatrclwyd.com

theatre/theatr | cinema/sinema | comedy/comedi36

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


37

Please visit: www.moldtowncouncil.org.uk


WINDOWS & DOORS • GARAGE DOORS • ORANGERIES • CONSERVATORIES • ROOFLINE • GARDEN ROOMS

VISIT OUR

BRAND NEW

2340 sqft SHOWROOM VIEW A WONDERFUL RANGE OF DOORS, WINDOWS, ORANGERIES, GARDEN ROOMS AND SO MUCH MORE

PLEASE ASK FOR A FREE NO OBLIGATION QUOTATION

Visit our large lifestyle showrooms in Mold: Mon-Fri 9am-5pm, Sat 10am-4pm TELEPHONE:

Mold: 01352 758812 Chester: 01244 879818

MOLD: Bromfield Industrial Estate, Mold Flintshire CH7 1HA Email: reception@snowdoniawindows.co.uk

www.snowdoniawindows.co.uk

PART OF THE WALL-LAG GROUP OF COMPANIES40

USEFUL INFORMATION PARKING AND VISITOR INFORMATION CAR PARKING

There is plenty of cheap parking to be had in and around Mold town centre. The three main long stay car parks can be found at New Street, Griffiths Square and Love Lane and all are well signposted. All are shown on the Town map in this Guide.

PUBLIC CONVENIENCES

Are located on New Street car park and at Mold Bus Station. They are open 8am-6pm daily.

VISITOR INFORMATION

Numerous Visitor Information Points can be found throughout Mold, which will direct you to key attractions.

TOURISM INFORMATION

Flintshire Connects, Mold Library and Museum, Earl Road, Mold, CH7 1AP.

LOCAL TOWN COUNCIL Mold Town Council, First Floor, Mold Town Hall, Earl Road, Mold, CH7 1AB TOWN CLERK AND FINANCE OFFICER:

Samantha Roberts

Tel: 01352 751819 Email: townclerk@moldtowncouncil.org.uk BUSINESS & REGENERATION OFFICER:

Joanna Douglass

Tel: 01352 758532, Email: business@moldtowncouncil.org.uk EVENTS & COMMUNITY ENGAGEMENT OFFICER:

Jane Evans

Tel: 01352 758532 Email: events@moldtowncouncil.org.uk Web: www.moldtowncouncil.org.uk

COUNTY COUNCIL Flintshire County Council, County Hall, Mold, CH7 6NN Tel: 01352 702121

EMERGENCY SERVICES NORTH WALES POLICE Headquarters, Glan y Don, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 8AW Tel: 0300 330 010 WELSH AMBULANCE SERVICES Tŷ Elwy, Unit 7, Ffordd Richard Davies, St Asaph Business Park, St Asaph, Denbighshire, LL17 0LJ Tel: 01745 532900 NORTH WALES FIRE & RESCUE SERVICE Ffordd Salesbury, St Asaph Business Park, St Asaph, Denbighshire, LL17 0JJ Tel: 01745 535250

MEDICAL Mold has 24 community defibrillators located throughout the town. Locations can be found at the dedicated website www.molddefib.uk or in an emergency contact Welsh Ambulance Service on 999. ADMINISTRATIVE ENQUIRIES should be directed to Mold Town Council. Mold Community Hospital, Ash Grove, Mold, CH7 1XG Tel: 01352 758744

SPORT AND LEISURE Mold Leisure Centre, Wrexham Road, Mold CH7 1HT Tel: 01352 704330 www.aura.wales/leisure/gym-and-fitness

TRAVEL Transport for Wales: 0333 3211 202 Traveline Cymru: A public transport information service funded by the Welsh Government. To plan your journey by bus, coach or train call: 0800 464 0000 Web: www.traveline.cymru

TAXI / PRIVATE HIRE COMPANIES Stanways

01352 756669

Castle Taxis

01352 755666

Dragon & Excel 01352 741715 Sam’s Cabs

01352 757062

Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20


41

GWYBODAETH DEFNYDDIOL PARCIO A GWYBODAETH I YMWELWYR

GWASANAETHAU ARGYFWNG

MEYSYDD PARCIO

Mae digonedd o barcio rhad i’w gael yn ac o gwmpas canol tref yr Wyddgrug. Mae’r tri phrif faes parcio arhosiad hir yn Stryd Newydd, Griffiths Square a Love Lane ac mae arwyddion da i bob un. Maent i gyd i’w gweld ar fap y Dref yn yr Arweinlyfr hwn.

CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS

Maent ar faes parcio Stryd Newydd ac yng Ngorsaf Fysiau’r Wyddgrug. Maent ar agor o 8am i 6pm bob dydd.

GWYBODAETH I YMWELWYR

Mae Mannau Hysbysu Ymwelwyr niferus i’w gweld ar hyd a lled yr Wyddgrug, i’ch cyfeirio at atyniadau allweddol.

HYSBYSRWYDD TWRISTIAETH

Sir y Fflint yn Cysylltu, Llyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, CH7 1AP.

Y CYNGOR TREF LLEOL Cyngor Tref Yr Wyddgrug, Llaw Cyntaf, Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, CH7 1AB CLERC Y DREF A SWYDDOG CYLLID:

Samantha Roberts

Ffôn: 01352 751819 E-bost: townclerk@moldtowncouncil.org.uk SWYDDOG BUSNES AC ADFYWIO:

Joanna Douglass

Ffôn: 01352 758532, E-bost: business@moldtowncouncil.org.uk SWYDDOG DIGWYDDIADAU A YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED:

Jane Evans

Ffôn: 01352 758532 E-bost: events@moldtowncouncil.org.uk Web: www.moldtowncouncil.org.uk

HEDDLU GOGLEDD CYMRU Pencadlys, Glan y Don, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8AW Ffôn: 0300 330 010 GWASANAETHAU AMBIWLANS CYMRU Tŷ Elwy, Uned 7, Ffordd Richard Davies, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0LJ Ffôn: 01745 532900 GWASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU Ffordd Salesbury, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL170JJ Ffôn: 01745 535250

MEDDYGOL Mae gan yr Wyddgrug 24 o ddiffibrilwyr cymunedol yma ac acw drwy’r dref i gyd. Mae eu lleoliad i’w gael yn y gwefan unswydd www. molddefib.uk neu, mewn argyfwng, trwy gysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar 999. Dylid cyfeirio YMHOLIADAU GWEINYDDOL at Gyngor Tref yr Wyddgrug. Ysbyty Cymunedol Yr Wyddgrug, Llwyn Onn, Yr Wyddgrug Ffôn: 01352 758744

CHWARAEON A HAMDDEN Canolfan Hamdden yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1HT Ffôn: 01352 704330 www.aura.wales/leisure/gym-and-fitness

TEITHIO Trafnidiaeth Cymru: 0333 3211 202 Gwasanaeth hysbysrwydd cludiant cyhoeddus dan nawdd Llywodraeth Cymru.I drefnu’ch taith ar y bws, coets neu drên, ffoniwch 0800 464 0000 Web: www.traveline.cymru

TACSI / CWMNÏAU LLOGI PREIFAT

Y CYNGOR SIR Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NN Ffôn: 01352 702121

Stanways

01352 756669

Castle Taxis

01352 755666

Dragon & Excel 01352 741715 Sam’s Cabs

01352 757062

Please visit/Ewch at: www.moldtowncouncil.org.uk


42

BARA BRITH

BARA BRITH

Bara Brith means speckled bread. This cake is lovely spread with butter and accompanied by a cup of tea.

Bara Brith. Mae’r deisen hon yn hyfryd gyda menyn arni a phaned o de.

INGREDIENTS Serves: 8 • 50g currants • 100g sultanas • 1 mug strong tea • 75g dark brown soft sugar • 2 eggs, beaten • 1/4 tsp mixed spice • 350g self-raising flour, sieved

CYNHWYSION Digon i 8 • • • • • • •

50g o gyrens 100g o syltanas 1 mwg o de cryf 75g siwgwr coch tywyll meddal 2 ŵy wedi’u curo ¼ llond llwy de o sbeis cymysg 350g o flawd codi, wedi’i hidlo

METHOD

DULL

1 Soak the currants and sultanas overnight in the tea along with the sugar.

1 Mwydwch y cyrens a’r syltanas dros nos yn y te gyda’r siwgwr.

2 Line a buttered loaf tin with greaseproof paper and preheat the oven to 150 C / Gas mark 2. 3 Beat the eggs in a large bowl and add the fruit mixture and stir. Add the flour along with the mixed spice 4 Turn into the prepared tin and bake in the preheated oven for 1 1/2 to 2 hours, or until a skewer inserted in the centre comes out clean. 5 Cool in the tin and then turn out to cool completely.

2 Rhowch leinin o bapur saim mewn tun bara gyda menyn arno a phoethi’r popty i 150°C / nwy marc 2 3 Curwch yr wyau mewn powlen fawr ac ychwanegu’r gymysgedd ffrwythau a throi’r cyfan. Ychwanegwch y blawd ynghyd â’r sbeis cymysg. 4 Gwagiwch i’r tun a baratowyd a’i grasu yn y popty am 1½ i 2 awr, neu nes daw sgiwer allan o’i ganol yn lân. 5 Gadewch i’r dorth oeri yn y tun cyn ei throi allan i oeri’n gyfan gwbl.

A TASTE OF WALES / BLAS AR GYMRU Mold Town Guide 2019/20 Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019/20The UK’s Largest Independent Travel Agent FIND US AT

MOLD

4 - 5 The Cross, Mold Flintshire, CH7 1ER

Telephone: 01352 757000 Email: mold@hays-travel.co.uk

Like us on Facebook – Hays Travel Mold