Page 1

2011 ೧!11!ኟ!}!ZH

թ‫஀ܐ‬ᆊ‫࢙ڈ‬՝ஂ

‫ٴ‬గ৹‫ك‬జྠ

೗‫ؠ‬ٙ฻ღป

࠸ऑ໓৉༦ਓஅภᄧ‫׭‬Ꮃ

ࡴৃ᎟ᇖ৉೙࿳ᅹ

࿳ࣰ೗֡੣ᄵ፣஢֦ጽ


೗๒ ᎟ଽ

࠸ऑ໓ၓִੲञ‫ݓܿޕڈ‬ ࿧ღ௸࿎࢜৓፺Ⴜ࿾ȃ

ࢄᄧ ༈ࢋ‫ٴ‬గ৹‫ك‬జྠถܾ‫!࢙ڈ‬

ߙᄵߴᄪႩ ሴ቏ߴञߙᄵߴ˖ Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestraße 1 4774 St. Marienkirchen, Austria ‫ݢ‬य़˖+43 7711 2920-0 ‫ۈ‬ጡ˖+43 7711 2920-25 ‫ݢ‬Ꮚ቉਋˖office@frauscher.com ၃ፐ˖www.frauscher.com ‫˖঺ף‬Christian Pucher ၭᏍ0ົ৓˖Schuller ञ Kneidinger Kommunikationsberatung GmbH, 4020 Linz, Austria ဇ൥˖Foto EderȂSelectrailȂL&BȂVideo Film BartlȂFotosearchȂQR NationalȂFrauscher ߙᄵ˖Wambacher Vees e.U.

‫ ݕ‬4ᇔ

໦ਆ թ‫஀ܐ‬ᆊ‫࢙ڈ‬՝ஂ ‫࢙ڈ‬੣ૅᄧႠୁ

‫ ݕ‬6ᇔ ‫ ݕ‬7ᇔ

ठᏮঞ֎ ო‫ܗ‬फ़ܿ؉ୁ!DN L!ღ௸ M'C!Ȋ!ไጽ࠵ႚठᏮঞ֎

‫ ݕ‬8ᇔ ‫ ݕ‬9ᇔ

ໍٛ ೗‫ؠ‬ٙ฻ღป

‫ ݕ‬10 ᇔ

ᄧၮ ༈ࢋ! FAdC !‫!ܠނ‬ ዴ୅Ȃ഻ᅸ๊‫!ڋ‬ ࡚༧ ၓ࢞ཌྷ‫ۑ‬໭เ։ਜܿ ࢞ཌྷ‫ۑ‬໭เ

‫ ݕ‬11 ᇔ

‫ ݕ‬12 ᇔ

vmujnbufsbjm ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ቪ৓፺ኰፗ

2011 ೧!11!ኟ


຺జ

3

෮Փܿ‫ޚ‬ጚ˖ ኷໱੒ᅒ޹‫ݓܿߴݓ‬࿧ञ࿧௸࡞ღႼ࿾௏ቱˈቪ‫ٴ‬ గ৹‫ك‬ञ৓፺ყ࣋ܿȂન቏‫װܗ‬ᄹܿ፱‫ܐ‬ჵ಼ܿ༮ ஢ጸ኷‫ި؜‬ዓ٣ȃႼ࿾૰૦ቪࠨጸ‫๊ܾק‬ሇ፱ᇋˈ ጝᇜ‫ݞ‬ᇲ੶࿳ࣰၻ౦࢞ཌྷܿ੶৐ߙዴ߫ሲ‫ڵ‬ହȃ ߑከሩຟȂႼ࿾়‫ڈ‬ຟञࣙढ़ຟྈ‫װ‬ო‫ި؜ܿڵ‬ዓ ٣ܿᄰนᇓ۶໪ၻ౦ਓஅᇜࢋ࣋቙Ȑ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ȑܿ ᎟ᇖజྠȃጝ֋ܿ૴ॖኰፗਖޭۨ੣ᄵภಅٜ༧ȃ ହᏋ 16 ࢋ࣭য়0‫ݓ‬ฏܿ 70 ၤହ‫ڵࢍ׹‬ம฽வܿই ሥˈሓۨၻ౦Ⴊ၆኷஠೧໢ৱ೗኶Ꮰਓᇜࢋ୥ཕৃ ‫ܿ׳‬జྠȃ ࿷໢ˈ‫“ ׁܿ֋෇ܬ‬ultimate rail” ፩ਖ֡ࣽ࢑޹࣋ ቙ၻ౦࢞ཌྷܿᄪႩȃ኷թ‫஀ܐ‬ᆊ࿅૖፩ˈ೷૰೙ঐ ޭ቏࣋ ࿳ ࣰ೗֡ღปໍ ٛହ ੣ᄵ፣஢֦ጽܿၭዽ ቏ᄰนȃၓฬ֦ၻ౦ܿ‫ࡥۈ‬ධ೙ࢮ৙ᅝ٣ඓ֦‫ࡴڕ‬ ൰፣ ‫ ׭‬Ꮃˈၻ ౦ િ ‫ށ‬ਖࡴ૭ ৉ ღปܿໍ ٛ ፱ ᄧጶ ठܸ࢞ཌྷ೗‫ڈဵؠ‬ȃ੪࣏ጝᆼᏭঐܷ፛‫ׁڈ‬ዓৠˈ ‫ܦ‬ᇓ૰‫ן‬ಁໍٛᆖႜˈጝሃၟᎼၻ౦೙኷ۨ௏ቱ֦ ጽ৕‫ށ‬ਦࡋ໢ৱȃ኷ۨ֋ׁ፩ˈ೷२ঐம੍ܸᄧᄲ ࠸ऑ໓ࡴৃ৓༮ධ FAdC ৓፺Ⴜ࿾༈ࢋ‫ܿܠނ‬ყ ࣋೗๒ȃ༈ൕ 79 ࢋ࠸ऑ໓‫ٴ‬గ‫ࡥۈ‬ධਖ቙੧ඓ՗ Ꭷ ܸሡ ࢆୁ੼೗૲௴ቪ໣ ௴ ཈ ؏୴ ፇৱܿᆖ຿ ௸ާȃ

๜࣮೷ޭ‫“ ֋ߗݕ‬ultimate rail” ቏ใटᇪၳডਓ ሊˈ॥ሬཱུ໢஍Ⴜၻ౦ȃ ၻ౦ඓ‫ܚ‬೷ܿሃਈʽ ‫ݢ‬Ꮚ቉਋: marketing@frauscher.com Michael Thiel


ࢄᄧ ኷໱੒ࢌ‫ˈݓ‬૰૦ܿ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ञ৓፺ Ⴜ࿾ጸ‫ܾק‬ኚହኚ፱ᇋȃጝᇜოᎫ۶ ໪࠸ऑ໓‫ࡥۈ‬ධ৉༦቏ქ࢞ཌྷ૑໭Ꮰ ፈ‫ݕ‬ᇜࢋ‫ٴ‬గ৹‫ك‬జྠȃጝᇜ࣭ৗᄹ జ ྠ ܿ ᎟ য় ହᏋ࿧ ௸ ߷ ॓ ৉ ༦ ௏ ቱ ܿߴߴಅ ಅˈྊ౦‫ܕ‬ହமᄪख৉༦௏ ቱ፩࣋቙ࣙढ़Ȃከሩञၕ॓ߴಅᏥᄧ ܿȂᇵ໳໦ၓᇡદܿፃ໧ȃ

༈ࢋ‫ٴ‬గ৹‫ك‬జྠ Ⴀօᆃ! ENYSE S.A. Carlos Astor “ၻ቏ᄷไ໧மᇜᄎ ᄧܿ஍Ⴜเˈቪྊ౦ ੣ᄵம቏ሇܿྪ࿃ȃ ࢋเᆠ໯֋ଐ߾٢ ቏ሃཋˈ೗๒ᇓभ࠘ ࡐˈ‫࣏؜‬໸ყ࣋᎐࿏ २໸৉༦Ⴟ੅‫ޕ‬भ ቏‫ૣد‬ሃሆȃ”

ହᏋ 16 ࢋ࣭য়0‫ݓ‬ฏܿ 70 ޹ಚ࣭ৗ᎟ য়॥તᇜྰˈ੓঩ਦ௚‫ٴ‬గ৹ ‫ك‬ञ ৓፺ Ⴜ࿾ܿᏥᄧߙዴञฎ໷ȃ

ம࢞ཌྷ޹೧ᇵ ହಅ ஼ ܿ‫؜‬࿷࿡ ዸˈ‫؃‬ਝ ༧மᇜᄎનֻ୴‫ֱڋ‬ሃሆܿߙಖञ ߙ ዴ ໳਋ˈጸ ໸ ጝᄎߙಖञ ߙ ዴ ‫ ڈ‬ખம࢞ཌྷ ՗ภȂࡴᄌܿ‫ٴ‬గ‫ࡥۈ‬ධȃ

࢞ཌྷ‫ۑ‬໭เ Josef Frauscher ኷॥ሬۤ፩ ޭ࢞ཌྷܿ ٣ඓ‫ ـ‬క੣ ᄵமሞ༧ȃ࢞ཌྷܿ ྈ቏፟ੌࢬฬ֦மඝ٣ඓȂ‫ޙ‬அܿዸకȃ ޭ૴ॖȂ኎ࢗञ ० ੼ܿࡴ‫ޡ‬ው ใࡥ ໸ ࢞ ཌྷ٣ඓ‫׭಼ܿק؜‬ȃ࠸ऑ໓ ‫ ࡥۈ‬ධ ৉༦ ቏ქ࢞ཌྷܿᏓ੶୲ Michael Thiel ॄହٜ ༧ம࠸ऑ໓ܿඬᇖ ዸ కˈ‫ ؃‬࿎ ࢜மภ ฉ ࿧௸ᄪखञ৓፺৉༦༁٠ܿᏥᄧᄪႩञ ༮દፑ ‫׭‬ȃྊ኷ ߙᆗ፩ٜ༧ம‫ ٴ‬గ৹ ‫ك‬ ৉༦Ꮾၓ፳޹ᄪख৉༦ሥቂন ‫ھ‬৉༦ܿ ፱ᇋᄹȃ

኷ྊߙᆗፇॄˈDB S y s t emt echnik!ܿ෇! ኎ࢗ!Lothar Kinze!ᇓ֫ࡻமྊ኷ !DB AG! ۰໳৓፺Ⴜ࿾ࢗᏮܿ੶୿ȃ኷ࣰบ 20 ೧ ፩ˈྊ቏ᄷ኷ DB AG ‫د‬ቪ‫ܞڏ؃‬ம৓፺ ৉༦ܿყ࣋ᆓߙञቄफ़ࢗᏮȃ኷Ꮣੌ໢, Lothar Kinze ‫਺׋‬மܻࣟ‫௸ݢ‬ञ৓፺Ⴜ ࿾৉༦˖ Ȑጶ࿒ߑᆗˈޭ቙ DB ହངˈ৓ ፺৉༦ܿቄ‫ݞ‬ና ና٫ࣰඝ‫؜‬Ꮪፇ‫ۃ‬ȃక ࡴܿခᏁ‫ׁڈ‬ᇲ੶‫ࢽ݈ܿ࢑־‬ጊఋञ݈ ஑ܾ޹ܿ৹ᅃࠈቂ‫ݑ‬ᄂȃȑ

‫ݕ‬ᇜࢋᆠ໯ቈ࢞ཌྷ‫ۑ‬໭เ Josef Frauscher ੣ᄵˈྊແ๠ඃ႟மྊࢋเ኷‫ٴ‬గ‫!ۈ‬ ࡥධᆓ ઈ௏ቱ 30 ቟೧ܿ۰ᇖ੶ᆬȃඝ፩֡ଭন ׁܿ႘୲ ኊ୲ˈஂ๜‫ ࡥݢ‬໮ਾ ੧૑࣋ܿ ࢗᏮኊ୲ᇵঽ ! RSR180 ቪ RSR122/123 ‫ٴ‬గ‫ ࡥۈ‬ධܿ‫؜‬࿷ፇ‫ۃ‬ȃྊ२፱‫ݞ‬੔ ຯ

ÖBB Infrastruktur AG ૿፟ಛ௑ᄪख‫ؠ‬౤ ܿ Erich Grünberger ዴ໯மቂ቙ ÖBB˄ է ‫ ஀ ݓ‬஍ ֓ ࿧ ௸˅၃ న ܿ ภ ᄧ ࡚ ೫ ܿ! ཨ ‫ ޡ‬৹ ‫ ົ ي‬໚ (GPE)ȃ“ከ ᄵ ‫ ك‬༅ ‫װ‬ಖ ࠸ऑ໓‫ ٴ‬గ ‫ ࡥۈ‬ධ RSR123 ࢙ܿ೙ञ ৉༦࿅ᄹ೙ࢮ఻Ꮪ GPE NE W ޭཨ‫ޡ‬৹

vmujnbufsbjm ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ቪ৓፺ኰፗ

2011 ೧!11!ኟ


5

؉ୁ! PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jan Miśkiewicz ‫ߴك‬ಅܿࢌჵᅍชȃቪო቏Ⴜ࿾়ܿ ‫ڈ‬ ૰ฬ֦෸མ՗Ꭷञၕ॓ GPE Ꮰ਋ˈ‫ਂ؃‬ ຬ ሱ਋Ꮰ਋ܿ༮஢ȃࡘ ཨ‫كޡ‬༅Ⴜ࿾ ‫ت‬ ቂ‫ܠ‬ᇜ‫ࡥۈ‬ධˈሓۨˈभ቏෇ያᄹ෩ໟࠍ ੶৐ȃ” Erich Grünberger ངܻȃ

“ၻޭ࠸ऑ໓๜ट ఻Ꮪᄧ૴ॖܿ࿅‫ށ‬ ᅍชभࡥᄰนȃ࿳ ࣰጝࢋజྠˈၻߙ ოྊ౦ฬ໦߾٢࣋ ᎙૴ॖ! ᅍชȃ”

኷ జ ྠ ܿ Ꮣ ੌ ᆠ ਝ ፩ ˈ࠸ ऑ ໓ ‫!ࡥ ۈ‬ ධ৉༦቏ქ࢞ཌྷ! ᄁ༌ञٛ൰࣏୲‫ؠ‬౤ܿ Martin Rosenberger ੔ຯமᏥᄧᇜ‫ܿܗ‬ ৓፺ົֻ!. !࠸ऑ໓ࡴৃ৓༮ධ!FAdCȃ ࡘႼ࿾ন ቙૑߼ ໮‫ۋ‬ᄵ ࿳ᅹਾଁˈ૰ޭ ᄪखႼ࿾ ࿎ ࢜Ꮵ ৞়ܿ ‫ڈ‬ፀ‫؃ˈڕ‬૰ਂ ຬᏠ਋༮஢ȃ኷࢙೙ᄹȂዷቂૼৱȂခᏁ ञከᄵ‫ߴׁڈ‬ಅ, FAdC! ܿቂॖ૰ᇵჴ། ܸና٫‫ۈ‬࿾Ⴜ࿾ܿ፳޹ቄ໷ȃ ‫ٴ‬గ৹ ‫ك‬జ ྠֻ།࣋᎙ˈሓۨၻ౦િ‫ށ‬ ਖହ౞஠೧ઢ֑ᇜ۫ȃ

๜ᅍჱႿᄪႩᇵঽ ᆠ໯؆૴ञ჉ኵˈขߺၳ˖! www.wheeldetectionforum.com


໦ਆ

࠸ऑ໓˖թ‫஀ܐ‬ᆊ‫࢙ڈ‬ թ‫஀ܐ‬ᆊ!.!ภ໱੒Ꮵ‫ܵܿܐ‬ቫञᏥᄆܿ‫ܐ‬௾ȃ࠸ऑ໓ Ꮛ!2003 ೧ඩખ኷թ‫஀ܐ‬ᆊञᄧႠୁ‫ݓ‬ฏ૑ዴᇖႚȃቈ ቙࠸ऑ໓ٛ൰નֻࡴ༽Ꮃܿઃጴஉˈሓۨ༁٠฀ଝসඝ ୲ჲˈٛ൰৅ॆ‫ݓࢋ֐؝׬‬ฉȃSELECTRAIL ໸ֻ།ᄪ ใ෩৉༦‫ڵ‬፳ܿ‫ݓܬ‬ठᏮঞ֎ˈ࠸ऑ໓ቪඝܿठᏮᇲ‫ڕ‬ ᅝ޹೧ȃႼ࿾৿‫ܠ‬ञᎧᄛ‫ੈצ‬໸࠸ऑ໓ٛ൰኷թ‫஀ܐ‬ᆊ স‫ޤ‬࿢਋჉้ะ፟໕ܿߟ֩ፇᇜȃ

SELECTRAIL ܿᏓ ੶୲ Michael Strike ང: “ၻ౦੓᎓࠸ऑ໓ ܿࢄᄧٛ൰኷ࡘ‫ݓ‬ฏ ਓஅமภᄧ‫׭‬Ꮃˈູ ঽ࡞ღ࿧௸ञࢗᇖ࿧ ௸ȃ”

಼෇, Ghan खள‫ާִٴ‬ ᇲᆖ຿ܸՑ୻ ཈཈ ඎஹ ཈ቪ‫ߔ܌‬ၭፇৱ!թ‫!஀ܐ‬ ᆊ࿧௸၃నᇲࡇ࡜ኙ 44,000 ࢞୴ȃ‫ˈࣰ؜‬ጝᄎ! ፔ ໸ ஏ ਾ ‫ ބ‬Ⴀ ࣴ՛ܿ ‫ܠ‬ ࣟȃ௸‫ڋ‬Ꮣ٣‫ ! ܸ܌‬4000 ࢞୴, ጶࢋᄵ‫ڋ‬ၓ๲࿙, ߑඝ፩ 500 ࢞୴ܿ௸ާ ૗ ‫څ‬ภ ฉ Ꮵ ٣ܿፊ ღ ࣟ ܻȃ

S E LEC TR A IL ૰૦ߑූ‫ܿܐ‬ठᏮঞ֎

኷ ‫ ٴ‬గ ৹ ‫ ك‬ञ ৓ ፺ ௏ ቱ ˈ࠸ ऑ ໓ ‫ۈ‬ ࡥ ৉༦቏ქ࢞ཌྷঽඝᄁ༌ठᏮ ঞ֎ Sele c tr ail ኷޹೧෇ખᇲ੶‫ڈ‬ၓமթ‫ܐ‬ ஀ᆊ༁ ٠ ܿ ௏ૅ ጚȃ஠য়࢞ཌྷ໸‫ڴܬ‬኷ թ‫஀ܐ‬ᆊञᄧႠୁ‫ݓ‬ฏ࿎࢜ጝᄎ৉༦ܿ ༈ൕ࢞ཌྷፇᇜȃᏓ੶୲ Michael T hiel ๎! ᄷ ‫ ܐ ཮ ࡻ ݓ‬য়Ȑ ၻ ౦ ጸ ኷ ࢏ թ ‫ ஀ ܐ‬ᆊ ਾ ඹ ๩ ࡞ჵ಼ˈၻ ౦ ਖ࿳ ࣰ ጝ ᄎ ჵ಼ቪ ‫ܿݓܬ‬ठᏮঞ֎ ! Selectrail ᎉ‫؞‬ዴ૑ठ Ꮾȑȃ

Selectrail ໸ Selectrix ܿᇜࢋ‫ؠ‬౤ȃߑ Sele c tr ix ໸թ‫஀ܐ‬ᆊܿᇜয়ཌ቏࿧௸ ৉ ༦࢞ཌྷˈ኷ թ ‫ ஀ ܐ‬ᆊȂᄧ Ⴀୁ ञ ሠ‫ޡ‬ ೞႠᆊ ࢥ ቏ 150 ಚ኎ࢗȃSelectrix Ꮰ ਓ቙ 1978 ೧ˈ಼෇ܿᏓ੶ ୲ ໸ David Stuckeyȃࡘ࢞ཌྷܿᏓ‫ົؠ‬኷ನߔ ׁˈ኷ ႫೞȂ‫୴؝‬཈օञീ཈ົ቏ࠍፀ঩ࢬˈ‫؃‬ ົ቏٢᎛஍ႼเȃSelectrix ኷ᄧႠୁञ ሠ‫ ޡ‬ೞႠ ᆊ ົ቏Ꮚ ࢞ཌྷˈᇵ ۨ ၓ྘൶ᆶ ‫ݓ‬ฏ࿎࢜ภಅܿፀ‫ڕ‬ȃ

թ ‫ ஀ ܐ‬ᆊ ञ ᄧ Ⴀ ୁ ܿ ༁ ٠ ጸ኷ ࠀ ཨ ߙ ዴˈቇඝ໸኷ ࿧ ௸ ՗ ภ ৉༦ ௏ ቱȃ࠸ऑ ໓ञ Selectrail ‫؜‬੡੡໸৉༦ߴಅܿ༁ ٠௏ܷጚȃ“੓᎓ Selectrail, ၻ౦૰ᇵ኷ ጝଐ‫ܐ‬௾ຢ࿎࢜߭ၐࣖ߱ܿ࠵ႚ၃నȃ Ⴜ࿾ත‫ވ‬ྈᅍܿྈ቏഻ᅸञፀ‫ૂڕ‬ቈ Selectrail ହ࿎࢜ȃޭ቙ၻ౦ܿ૴ॖߑᆗ, ᅤ ዎ ठ Ꮾ ঞ ֎ ໸ ᇜ ჵ િ ‫ ށ‬ᄹ ሓ ཧ ȃ” Michael Thiel ੍໾ܻȃ

Sele c tr ix ܿ S E L E C T R A I L ‫ؠ‬౤໸࠸ ऑ໓‫ٴ‬గ৹‫ك‬ञ৓፺Ⴜ࿾኷թ‫஀ܐ‬ᆊञ ᄧႠୁܿ࣌ߴᄁ༌ठᏮঞ֎ȃ SELECTR AIL ܿ Ꮣ ੶ ୲ M i c h a e l S t r i ke ང: “ ၻ౦‫؜‬ፔ໸࠸ऑ໓ ‫ ࡥۈ‬৉ ༦቏ქ࢞ཌྷܿ ᄁ༌ठᏮ ঞ֎ȃ੓᎓ ၻ ౦ ࣖରܿ࢞ཌྷ၃న, ၻ౦૰ၓ࠸ऑ໓࿎࢜ ภ ࿄ ܿ࠵ ႚˈ࿷໢ ၻ ౦ ᇓ‫د‬ቪٛ൰૑ߙ ᇵထ ੣ ᄪख৉༦ܿࢄᄧȃၻ౦ᇲ࿳ ࣰ ო ቏ܿჵ಼࿎࢜Ꮵᄧᇜ‫ ܗ‬FAdC ፺৓༮ධ, ࿷໢኷ࡘ‫ݓ‬ฏਓஅமࢄᄧ‫׭‬Ꮃȃ”

vmujnbufsbjm ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ቪ৓፺ኰፗ

2011 ೧!11!ኟ


7

՝ஂ

༈‫˖ޕ‬૗഻ଲ (٣જเଁ༮஢ (286,0 0 0) ಅব˖7,686,848 ൶ߴ࢞୴ ٣જเଁ༮஢˖2130!ွ เଁ౻‫˖ޡ‬౞൶ߴ࢞୴ 2.8 เ ࿧௸၃న˖44,015 ࢞୴˄1957 ࢞୴ଔ ࣟˈ27,095!࢞୴٢ࣟˈ14,957 ࢞୴የ ࣟˈ213 ࢞୴޹ࣟ˅ᄧႠୁܿ KiwiRail ჵ಼ᇲਾ੧ၛ໌ է૲ୁ KiwiRail ‫ݢ‬නफ़ჵ಼໸ ၻ ౦಼෇ ኷ ೌ֐ ฉ ‫ ݓ‬ฏ ጸ኷ ໦ ໚ ܿ Ꮵ ‫ ܿ ܐ‬࿧ ௸ ო ‫ܗ‬फ़ ჵ಼ፇ ᇜȃ኷ ࣰบհ೧፩ˈᄧ Ⴀୁܿ‫ڊ‬ ૴ Ꮣ เ ༮ ᇲ ੶ ዓ ٣ம ๲ ֹˈሓ ۨˈ߾٢቏‫כ‬ᇋ኷է૲ୁ‫ݓ‬ฏਓ ዉᇜࢋ࢑ࡴᄌܿ࿧௸၃నȃ ኷ 2009 ೧ˈInve n sys Au s tr a lia ርܾம࿧௸Ⴜ࿾ო‫ܗ‬फ़ਓ ົܿठ࿷ȃࡘ࢞ཌྷᅤዎ኷‫ݢ‬නफ़ ົ໚፩‫ت‬ቂ 25 ඾࠳ /50 दᎿܿ ‫ݢ‬ኑȃၓமମ๒ˈ၃న !(160 ࢞୴

ܻࣟ) ፩ܿྈ቏ᄪखႼ࿾‫ޕ‬ᅍᇋ ੣ᄵ࢑ᄧȃ ྊ ౦ ‫ ت‬ቂ ܿ ࣟ ܻ ૼთ ৹ ‫ ك‬Ⴜ ࿾ ໸࠸ऑ໓ ACS2000 ৓፺Ⴜ࿾ˈ ࡘ Ⴜ ࿾ቈ ࠸ ऑ ໓ ኷ թ ‫ ஀ ܐ‬ᆊ ञ ᄧႠୁܿ‫ޙ‬য়ठᏮঞ֎ SELECTRAIL Australia Pty Ltd. ࿎࢜ ञ໦໚ȃKiwiRail ჵ಼ࠍႎࢋੂ ާ ໦ ໚ ဵ ‫ڈ‬ȃ੃ ፚ಼෇ˈᇲ቏ኙ 6 9 0 ࢋฏৱᎧിம٫ࣰ 870 ࢋ ྪ‫ݞك‬ȃ ኷ჵ಼ጸ໮໦໚ፇ෇ˈၻ౦२ಅ ஼மᇜႼள‫؜‬࿷ܿ࿡ዸȃඝ፩Ꮵ ᎐ ᇋ ܿ ၳ ࿏ ፇᇜ ໸ ᇋ ฬ ֦ ৓ ፺ Ⴜ࿾೙৹ ‫ٴܸك‬గፊ੿ၓ 25 0 ऒ ౶ ܿ ၕ ॓ ‫ ٴ‬஡ ˈ‫ ؃‬੣ ᄵ ጸ ฬ ࢳིȃၓۨˈၻ౦ਖ RSR180 ‫ٴ‬ గ ‫ ࡥ ۈ‬ධȂIMC006 ࠍ ႟ ಠ ଐ ञ ACB119 ৓፺ಅ֊੣ᄵமᏠ ठˈܾܸம೙‫ڕ‬ᅝฬ֦Ꮵࡴ՗ภ ᄹञ૰ቂᄹܿࡴᄌ੍િߴ՝ȃੌ ࣮ˈከሩຟޭႼ࿾ܿከᄵ฀ଝࡥ ܸ߾٢఻ሃȃ

ࡘ ჵ಼ܸ 2012 ೧ ೧ ‫ ئڴ‬೙ ဵ ࢗˈ‫ܦ‬ၻ౦ܿࢄᄧᄲ৓፺Ⴜ࿾ᇲ ੶ ൷ ੓ඝ ࡴ ᄌ ञ ‫ ׁ ڈ ܿ ࠰ ܐ‬ჾ ਂঠܾமடऔܿଁֱȃࢎદହᏋ KiwiRail ܿᄪႩˈቪ໪ቂܻࣟ‫ݢ‬ න‫௸ݢ‬৉༦ყ‫ˈ׋‬ᇵᇜࢋฏৱၓ ஂˈ‫ت‬ቂ ACS2000 ૰෈኷੅໒ ‫ׁڈ‬ኙ 40%, ߑቪ໌ሕ൮ఋ‫௸ݢ‬ Ⴜ࿾ყ‫׋‬ዏ೙੅໒‫ܐ‬ኙ 60% ܿ ‫ׁڈ‬ȃ


ठᏮঞ֎

ო‫ܗ‬फ़ܿ؉ୁ ! D N L ! ღ௸ Q L Q ! ྈ ከሩܿ ო‫ܗ‬फ़ܿ ؉ ୁ ! D N L ! ღ ௸ჵ಼໸ ᇜ ࢋসඝ ፱ ᇋ ܿ ჵ಼ȃন ቙ቪ‫ ݓܬ‬ᄪख৉༦ ፟ ዉຟȂጹ ࡃ ঩ࢬ ञ ከሩ ຟ ܿ ٣ඓ ၱ ࢿठᏮˈ࠸ ऑ ໓ ‫ ݓ ࢙ ڈ‬૑ߙ ‫ ؃‬ਓ அ ඩᇜ ጶ ࿄ ጦޭ ፩‫ ބ‬ഒ Ꮵ ፱ ᇋ ܿ ࡴ࿧ ღ ௸ ܿ૴ॖ࿅‫ ੍ ށ‬િߴ՝ȃ

࠸ऑ໓؉ୁ቏ქ࢞ཌྷ Ꮣ੶୲ Janusz Mikolajczyk: “CMK ღ௸ܿო‫ܗ‬फ़ਓົ໸؉ୁႼ࿾࡙ዉࢗ ‫ڋ‬፩ௐᇜ፱ᇋܿठ࿷ȃ”

D N L ! ღ ௸ ! )D f o usbmo b ! N b hjt usbmb! Lpmfkpxb*!໸፩ഒ ‫ݓ‬ฏᏥၓ፱ᇋܿࡴ࿧ ღ ௸ፇᇜˈภ ٣ !334!࢞୴ˈள‫ٴ‬Ꮵࡴ໢ ཨ٫ࣰ! 311! ࢞୴0ᄆ໢ȃDNL! ღ௸໸኷ 2:82!೧ܸ!2:88!೧ਓዉܿȃ

ᆬმ ໯ˈ֬ࠞቩञ ߊ ஶ࿙න‫؜‬ঐ኶ ܷ፛ ၳ࿏ˈߑ෩૰ቂᄹᇓܾܸმ᎑࿎໐ȃ

D N L ! ღ௸ܿო‫ܗ‬फ़ȃ

ዴ၆

ო‫ܗ‬फ़࡙ ዉܿ᎐ᇋ಼‫׭‬ፇᇜ໸‫ਂ࠰ܐ‬ຬ ࠵ ႚፀ‫ڵ‬Ȃ࡙ນ ၕ॓ ‫ ؃‬ਠ ݈ ိ‫ؠ‬ሯ ჳ˄ ஂ๜ၫ‫ޡ‬Ȃ‫ۢݢ‬৳๒ᄹञ‫ܐ‬න߼‫˅ݢ‬ȃ‫ܦ‬ Ꮵ፮಼‫׭‬໸৙ᅝ໪ቂო቏ܿ‫ݢ‬େႼ࿾ȃ

Fbd.:6! ࠙‫ט‬Ⴜ࿾ঽ ! BDT3111! ቏၆኷ੜ ೧೧‫ݒ‬ፇ෇ঠܾൕ Ꮃȃ࠸ऑ໓؉ୁ቏ქ ࢞ཌྷ಼෇ጸ ખ ࿧ ௸ ܻଁ՗ ภႼ࿾Ȃ࠙‫ט‬ ღ௸ܿᏥᄧ੍િߴ՝ቪ ! QLQ! ञඝྊठ Ꮾঞ֎࢞ཌྷዴ૑౻෧ठᏮȃ

ޭ቙ۨ ჵ಼ˈ࠸ ऑ ໓ ࿎ ࢜மᇲ኷ภ ฉࣖ ߱ ‫ت‬ቂ ܿ !BDT3111!৓፺ Ⴜ ࿾ˈ‫ ੌ ؃‬ठ STS234! ‫ٴ‬గ‫ࡥۈ‬ධٛ൰ႼளˈᏮၓო቏ ܻࣟ‫௸ݢ‬৉༦ܿ࿓४ߴ՝ȃ

ቪۨ࿷໢ˈቈ቙໦ ໚ம‫ܿ ޙ ܠ‬ন ׁ ົ ፜ ௚‫ݢˈڋ‬ኑੌࢬᇓᇲಖმ৿फ़ȃ

‫ڴ‬໭‫ك‬༅ܿ‫װ‬ო࠲ठඓ၆ȃ

ቪۨ࿷໢ˈ؉ୁ࿧௸ટ!“Vs{be!Usbotqpsuv! Lpmflpxfhp” २ ႇქ፟‫ݓ‬࿷ሃ࠸ऑ໓኷ ო቏‫ט‬๰Ⴜ ࿾፩ਾ ๠࠸ऑ໓ BDT3111ȃ Ꮛ !3118!೧૑໭ˈ࠸ऑ໓ᇲ੶ Ꮌ༇ࠍ ੂ ާਖ! BDT3111! ࿓४ܸო቏ܿႼ࿾፩ȃ಼ ෇ᇲ՗Ꭷம٫ࣰ!386!ࢋ !STS234ȃከሩ੶

vmujnbufsbjm ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ቪ৓፺ኰፗ

2011 ೧!11!ኟ


ठᏮঞ֎

9

L&B Leit- und Sicherungstechnische Dienstleistungs-GmbH˖

࠸ऑ໓ไጽ࠵ႚठᏮঞ֎ ࠸ऑ໓૴ॖሥ‫ܬ‬೙ࢮ኷౞ࢋੂާޭ࢞ཌྷܿٛ൰ञႼ࿾੣ᄵ‫ޙ‬அܿከᄵञ‫ݲ‬༅ˈ֡ଭᏠ ᎧȂත‫ވ‬Ȃၕ॓ञࢽጊഠ‫ڼ‬ȃჱ੪ܿၭܰञႿ፛ܿ૴ॖ഻ᅸၓࣖ߱໦ოጝᇜ಼‫ށݧ׭‬ ம዗໦ܿন‫ھ‬ȃ‫ܦ‬໸ˈ቏ᄎ໢ृ้ะᅍᇋቈႼ࿾፟ዉຟହ੣ᄵፊਾܿ֔᎓ञᄒ‫ݲ‬ȃ

ၓฬ֦኷૴ॖᅍᇋ ࠸ऑ໓ܿ૴ॖፀ‫ڕ‬໢ ೙ࢮଓཨࡴᄌ‫ݓ‬࿎࢜ࡴ፣஢ܿௌঝፀ‫ڕ‬, ࠸ऑ໓િ‫ࠍؠ࢏ށ‬቏Ꮑ፣ܿठᏮঞ֎ව ‫ނ‬ᄒሊȃ኷ၓጝᄎ ठᏮ ঞ֎ ࿎ ࢜ ყ࣋ܿ ഻ᅸञ໦ਆ੶ᆬॄ, ྊ౦૰ᇵᏮၓ “ไጽ ࠵ႚठᏮঞ֎” ‫࠸װܗ‬ऑ໓ହ࿎࢜‫ࡥۈ‬ ධ৉༦࠵ႚȃ “࠸ऑ໓ไጽ࠵ႚठᏮঞ֎” ܿ᎐ᇋใႚ ๜჉˖ t༅ ᆬົֻܿ՗Ꭷञ‫ݲ‬༅˗ tᏠ Ꭷञ༅ከᄵፀ‫˗ڕ‬ tඝྊፀ‫ڕ‬೗๒! (ஂ๜๢਋࢑ᄧ݃): tࢽ ጊഠ‫ڼ‬ञࠍ႟ȃ ਅ቙ۨ, ࠸ऑ໓቙ 2010 ೧ಅჹ࠲ठᇋ ชܿ෈኷ ࠵ ႚ ठᏮ ঞ֎Ꮰ ፈமᇜ۫ጋ‫׭‬ ঐȃ኷੶ࣰமࣖ߱ܿጋಹॄ, ࠸ऑ໓Ꮵ፮ ቪ L&B Elstal ව‫ނ‬மठ࿷, ሓၓࡘ࢞ཌྷ ೙ࢮ࿎࢜Ꮵનང࠵உܿ৓ढ़ञᏥન੶৐ ᄌሇܿ֫২ȃL&B ኷࿧௸ᄪख৉༦ყ࣋ ࢙೙ܿᏠ ᎧȂ༅ ከ ᄵ ञ ၕ॓ߴಅሴ቏޹ ೧ܿ੶ᆬञ৉೙ȃ ቏ໟၤ L&B ኎ࢗ኷‫ڈ‬ၓ “࠸ऑ໓࠵ႚठ Ꮾঞ֎” ܿጸ໮኎ࢗፇ෇ᇲ੶኷࠸ऑ໓ ਾ།மภಅ഻ܿᅸȃL&B ᇲ‫ڏ‬ഐ, ౞೧ ޭᄧ኎ࢗ੣ᄵ ഻ᅸ‫؃‬੣ᄵ‫ڕ‬ᅝܿ᎟ᇖ૑ ߙȃ ቈ቙ᇲ੶ঠܾமไጽ, L&B ᇲ‫࠸ !װܗ‬ऑ ໓ ‫ڏ‬ਾம޹ࢋ࠵ ႚ ‫ܠނ‬ȃඝ ፩‫ ࠵ࠍؠ‬ႚ ೗๒֡ଭ˖ޭ ACS2000 ৓፺Ⴜ࿾੣ᄵ༅ ከᄵȂޭ!Siegdorf˄ICE ღ௸˅੣ᄵო٠ ༅ቂ, ᇵঽ኷࣭ܽ˄‫ܟ‬಴ೞ཈Ȃַܽߔߐ! ဪߔܽࣴ಴݃˅ޭ RSR123 ੣ᄵ๢਋࢑ ᄧȃ२቏࢑޹ᇲࣙढ़ܿ࠵ႚࢗᏮ, ඝ፩֡ ଭ‫ࠍؠ‬኷‫ܟ‬ఴܿࢗᏮȃ

L&B Ꮣ੶୲ Jens Lehmphul ጸቪᄁ༌ञᇖႚဣዴᏓ৭ Gerhard Grundnig ੣ᄵྪ࿃ȃ

L&B!ঝ‫!˖ވ‬ ޭཌ቏࿧௸Ⴜ࿾ܿ‫ࢗט࣋ݞܠ‬ ᏮȂLST ᏠᎧࢗᏮȂ‫ݢ‬େඅົȂ! ࠵ႚȂ‫܊‬ႜਮጸञၕ॓!(ஂ๜኷!! AUDI AGȂWACKER Chemie)ȃ ஍Ⴜߴ໮˖ Leit- und Sicherungstechnische Dienstleistungs-GmbH Jens Lehmphul, Managing Director Bahnhofstraße 2 14641 Elstal, Germany ‫ݢ‬य़˖! +49 33234 / 24 10 11 ༇঩˖! +49 151 / 18 21 64 15 ‫ۈ‬ጡ˖! +49 33234 / 24 10 19 ‫ݢ‬Ꮚ቉਋: J.Lehmphul@LundB.com ၃ፐ˖! www.LundB.com


ໍٛ

੟ཱུ࣋ਉໍٛ௚‫!ڋ‬ ೗֡ฎ໷ ࠸ऑ໓ ‫ ࡥۈ‬ධ৉༦቏ქ࢞ཌྷ‫ڵ‬൰ܿ౞ࢋ‫ ࡥۈܿޙܠ‬ධ‫ࣽ֡ޕ‬᎟ቂ ܿღปȃጝᄎღปܿ༮஢Ȃ‫ܐ‬ᄆȂ৅टᄳᎫञੌࢬ༄‫ࡥۈ‬ධ୥ᄲߑ ‫ށ‬ȃ࠸ऑ໓ ‫ ࡥۈ‬ධቈ࢞ཌྷܿ૑ߙ เ኎࿳ࣰࡉኰܿ௚‫ڋ‬ੴᄩົ৓ߑ ‫ܿ۫޹ࣰ੶ˈڈ‬ኊᄲົ৓ञ‫ك‬༅‫ئ‬ခ๠ൕ஢ໍٛȃፇॄˈ࠸ऑ໓࿳ ٢ঐਖໍࣰٛ‫ؠိࢍ֡ိڋ‬፟ዉຟȃ

ࡴ൰ ፣ ‫ ࡥ ݢ‬໮‫ ࡥ ۈ‬ධ ໍࣰٛ‫ڋ‬፩ܿ࣋ਉ ሓ ཧ ፇᇜ ໸ ဵ ౟ ܿ ღ ป ȃᇵ჉ ໸ ኷ ໍ ٛ ‫ۈ‬ ࡥ ධ ღ ፺ ໢ ᅍ ᇋ᎙ ሃ ܿ࣋ਉሓཧ˖ t  ᅤ ቂ ࡴ൰ ፣ ܿ ੴ ౻ ‫ ؠ‬਋ˈஂ ๜ ღ ป ‫ڈ‬ ᄳ ධ Ȃࣰ ‫ ل ޢ‬ञ ࿸ ፣൝ღ; t  ੴ ฬܿશ฻ߴ໮˗ tღ ปਾဂဵ౟उႦ; t  ਖ ღ ป ‫ ߼ ܃‬኷ ࿅ ‫ށ‬ ܿ ० ੼ ፩ˈஂ ๜ ‫ڕ‬ ᅝܿস݈ૼන໛‫ޡ‬ ०੼ȃ RSR123 ݃ო‫ࡥۈܗ‬ධ೗ܿღปႼ࿾໸ ໟ ࠍࡉኰܿੴ౻ ‫ؠ‬਋ˈ኷ Ꭷ ി෇२ᅍᇋ ࿳ࣰࢌჵ፣஢૿፟௚‫ڋ‬ȃ

ܿિ‫ـ‬ȃᏋ᎐ ໍ ٛღป૰ᇵฬ ֦൰፣ञ ၱ ‫ށ‬ᄹȂ྄ ‫ ໍ ޥ‬ٛ໢ৱ‫؃‬૰ௌঝ੣ᄵ‫܃‬ ‫ˈڿ‬ጝᄎޭ૴ॖ‫ޕ‬቏औ‫ۃ‬ȃ

ၓ ฬ ֦ ጝ ᄎ ಓ ࡥ ‫ ؠ‬਋ ܿ ٣ ඓ ࡴ൰ ፣ ໍ ٛˈ࠸ऑ໓ ო኷ િ‫ށ‬ਖ࣋ਉ ໍ ٛ௚‫ڋ‬ᇧ ইܸ࢞ཌྷ೗‫ؠ‬੣ᄵȃ ໍ ٛ ࣏ ୲‫ؠ‬౤ᇲ੶ ፑ‫ށ‬மᇜ ࿄ ‫ ـ‬కˈၘ തம᎟ᇖเ኎ˈ‫؃‬኷ໍٛົֻȂ‫ֻົڿ܃‬ ञᏋ‫كވ‬஢ົֻߴಅ੣ᄵம‫ܐ‬஢ခᏁȃ Stefan Brandstetter ྈ௏ܷܿ‫ࡥۈ‬ධໍ ٛတެᇲ੶೙ ࢮ ࿎ ࢜ ࣋቙Ȑ೗֡௚‫ڋ‬ȑ ܿმ᎑ ᄌ࣮ܿ֫ࡻȃო኷ ဵภໍ ٛ໢ৱ ञ થ༆ఋᇲ੶ მ᎑ਠ݈ˈߑ෩ᇲ੶‫ݒٸ‬ ‫ુ ޞ‬மღปໍ ࣰٛ‫ڋ‬፩‫ڵ‬ოܿ൰፣‫ ؜‬ၱ ‫ށ‬ოჺȃ ޭ቙࠸ऑ໓ߑ ᆗˈဵภᏋᄵ ጁ૿ ࣋ਉ ໍ ٛ௚‫؜ߑڋ‬໸ਖඝိ֡໸ࢋ߾٢፱ᇋ

vmujnbufsbjm ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ቪ৓፺ኰፗ

2011 ೧!11!ኟ


ᄧၮ

11

༈ࢋ FAdC ‫ܠނ‬ ኷ 2011 ೧೧‫ˈڴ‬Invensys Rail ঠܾம ሡࢆୁ૲௴ቪ໣௴཈؏୴ፇৱ 55 ࢞୴ ༺ࣟ࿧ ௸ ᄪखႼ࿾ ო‫ܗ‬फ़ ࢗ‫ ڋ‬ठ࿷ȃࡘ ჵ಼ູঽܸ඘ࢋ൶ਦܻଁञ஠ࢋࡉኰஅ ਦܻଁȃ ጝ໸‫ت‬ቂᄧ૑ߙܿȐಠଐफ़ᄪखႼ࿾ȑ ˄ ুন ቙ ࠍ ๵ ໮࿒Ⴜੌࢬ˅໦໚ܿ༈ࢋჵ ಼ȃใ ႚ֡ଭ኷ ࣟ ܻᆛღܿိ‫ ؠ‬঩ࣤ፩ ޭᄪख৉༦˄ু‫ݞ‬ด‫ވ‬ධܿޭჺ૿፟ධ˅ Ȃᄪख ञ ৓፺ Ⴜ ࿾ܿ‫ށ‬ၤȃޭ ჺ૿ ፟ ධ ࿳ࣰଓཨᇵ྘၃నቪ Westrace Mark II ஍྇Ⴜ࿾੣ᄵ࿳ᅹȃ ᅤዎ఻Ꮪಠଐफ़Ⴜ࿾ᅍชܿठ໻෩՗ภ ܿ৓፺Ⴜ࿾ˈፚ࣋፱ᇋȃ ޭ቙ࡘჵ಼ˈInvensys Rail ᅤዎமᏥᄧ ᇜ‫ܿܗ‬৓፺Ⴜ࿾ FAdC ञ RSR123 ‫ٴ‬గ ‫ࡥۈ‬ධȃ኷ 55 ࢞୴٣ܻܿࣟᆛღˈᏓࢥ ՗Ꭷம 79 ࢋ‫ٴ‬గ‫ࡥۈ‬ධञ 19 ࢋိ‫ؠ‬঩ ࣤȃ

ၓۨˈFAdC ᇲ໪ቂ Invensys Ꮛেܿᄒ ሊ WNCȃጝ፯࿅‫ܿށ‬ਾଁ૰ਖ FAdC ဵ ౟ ‫ ܸ ڈ ় ݓ‬ო ‫ݢ ܗ‬Ꮚ ஍ ྇ Ⴜ ࿾ ፩ȃ ቪ Invensys Rail ܿठ࿷໸኷ሡ࣭܏૑ FAdC ༁٠ܿ፱ᇋᇜ‫؞‬ȃ

࠸ऑ໓ሡ࣭቏ქ࢞ཌྷܿᏓ੶୲ Richard Colman: “მะˈ‫ڈ‬ખۨठ࿷ܿ᎐ᇋሓཧ ፇᇜ໸ᄧᄲ FAdC ৓፺Ⴜ࿾ဵภ࠲ठ ಠଐफ़ᄪखႼ࿾ܿྈ቏ᇋชȃFAdC Ⴜ ࿾࢙ܿ೙ಠ ଐ फ़ञ ৿‫ܿܠ‬૰ମዴᄹˈੌ ठᇵ྘၃ਾଁˈ૰ၓ Invensys Rail ࿎ ࢜ সࡴ༽൶ܿௌঝᄹˈ࿷໢ २૰ਖ ሱ਋ ᇋชਠፚᏥ݈ȃޭ቙ Invensys Rail ߑ ᆗˈௐᇜ፱ ᇋܿ࿢ ਋ ໸ ࿳ ࣰ՗ภܿᇵ྘ ၃ਾଁਖȐૼთ0ዷቂȑᄪखञᇜᄎඝྊ ፱ᇋᄂႩፊਾߙ ཛྷࢍඝ‫ݢ‬Ꮚ஍྇Ⴜ࿾ȃ

࠸ऑ໓ሡ࣭቏ქ ࢞ཌྷܿᏓ੶୲ Richard Colman

࠸ऑ໓˖ዴ୅๊ඓ Shows:

ٛ൰഻ᅸ૵‫ڋ‬

2012 ೧ 3 ኟ 27 ๊ፚ 29 ๊˖ ሃ‫ޕ஀ܐ‬ௌ Expo Ferroviaria 2012 2 खዴ࿩130 खዴၤˈwww.expoferroviara.com

2012 ೧ 4 ኟ 18 ๊ፚ 20 ๊˄ܽቮ˅ 2012 ೧ 4 ኟ 25 ๊ፚ 27 ๊˄ሡቮ˅ 2012 ೧ 10 ኟ 10 ๊ፚ 12 ๊˄ܽቮ˅ 2012 ೧ 10 ኟ 17 ๊ፚ 19 ๊˄ሡቮ˅ ၻ౦भ୛ሃၓ೷࿎࢜࣋቙૵‫ܿڋ‬ჱႿᄪႩˈ‫؃‬ၓ ೷՗ഠ‫ܿޙܠ‬་૵๊ඓȃ๩቏ᇪၳˈ॥ሬ஍Ⴜ Elke Gimplingerˈ! ‫ݢ‬य़˖+43 7711 2920-9284-! ᇓ૰ߙཛྷ‫ݢ‬Ꮚ቉਋ܸ; training@frauscher.com

2012 ೧ 5 ኟ 1 ๊ፚ 3 ๊˖ ሡ࣭؏ಖः Infrarail 2012 3 खዴ࿩130 खዴၤˈwww.expoferroviara.com 2012 ೧ 9 ኟ 18 ๊ፚ 21 ๊˖ ࣭ܽսஹ InnoTrans 2012 www.innotrans.de


࡚༧

ਓົᄧ‫ܐ‬௦ˈ۶੣ၝହߙዴ Frauscher Holding ᇲၓᄧ࢞ཌྷ‫ܐ‬௦ခᏁமኙནվွഒኇˈ੓ۨၓ Frauscher Group ቇඝ໸࠸ऑ໓‫ࡥۈ‬ධ৉༦቏ქ࢞ཌྷܿ٣ඓߙዴ‫ށݧ‬ ৮໦ܿন‫ھ‬ȃࡘჵခᏁ໪࢞ཌྷ૰ᇵ৙ᅝထᄵภฉዓ٣‫ـ‬కˈ኷৉༦௏ ቱ٣ඓ֦‫ڕ‬༁٠௏჏ጚܿ‫ݓ‬ၤȃ

኷ 9 ኟ 30 ๊, ຢէ‫஀ݓ‬፶፶٣ Josef Pühringer ‫د‬ৠமᄧᏓ‫ܐؠ‬௦ܿ૑ಸ‫ݟ‬ ୶, ‫ ޭ؃‬Josef Frauscher ၓฬ֦࢞ཌྷ࣭ ৗफ़ߙዴߴჹߑ‫ت‬ถܿࢄᄧ༇ާ‫װ‬໯ம ኻຠȃ኷૑ಸ‫୶ݟ‬ຢ, ྊၓጝၤ࢞ཌྷ‫ۑ‬໭ เ։ߙமȐຢէ‫ݓ஀ݓ‬ฏਜ਼ഡࢤპਜȑȃ ࡘਜჵ᎐ᇋၓம‫װ‬ዾ Josef Frauscher বসׁܿ‫ݓ‬फ़ጹ‫ـ‬ঽඝ‫ۑ‬ዉ‫ܿڵ‬๩࡞ᄧ ໮ખᇖ঩ঐȃ

vmujnbufsbjm ‫ٴ‬గ৹‫ك‬ቪ৓፺ኰፗ

2011 ೧!11!ኟ

Frauscher ULTIMATE RAIL CH  
Frauscher ULTIMATE RAIL CH  

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣