Népújság, 2015. 12. 10.

Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

59. évfolyam 49. szám Lendva 2015. december 10. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

A kőnél is maradandóbb

Szombaton szoboravatással és dokumentum-játékfilmmel emlékeztek a város polgárai és az egyházi személyiségek Kultsár György alsólendvai protestáns író-

ra és prédikátorra, illetve Postillák című könyvének 16. századi megjelenésére. A rendezvényeken a 300 évig uralkodó lendvai Bánffy család művészet- és

kultúrapártoló szerepéről is szóltak, akik udvari tanítójuk, prédikátoruk számára vándornyomdászt is hozattak. Hoffhalter Rudolf 1573-ban és 74-ben Kult-

sár műveinek kiadásával a tágabb térségben elsőként nyomtatott könyvet, s őrizte az európai szellemiséget a nehéz történelmi időkben. A térség számára nagybetűs

Könyv kultúránk kezdetét jelenti – kisugárzása, hatása a kőnél is maradandóbbnak bizonyult. Bővebben a 4.oldalon. -ce

Tóth Zsóka, a muravidéki szavalóverseny zsűrijének elnöke:

„A válogatáskor nem zárnám ki a muravidéki költők alkotásait sem, hiszen rendkívül sok érték halmozódott itt fel” 6. oldal


Iránytű Hosszúra nyúlt az MMÖNK rendkívüli ülése

A művelődési intézetne Tomka Tibor

A várva várt kormányrendelet A községek és a községi magyar önkormányzatok közötti kétnyelvűségi finanszírozás-megosztás már évek óta rengeteg problémát, több esetben igazából szükségtelen vitákat okozott, nem utolsósorban mondhatjuk azt is, negatívan befolyásolta a többség és a kisebbség együttélését. Éppen ezért üdvözlendő az a kormányrendelet-tervezet, amely ugyan nem szabályozza teljességében a tárgykört, de megállapítja, hogy a két fél más megegyezése hiányában a községekhez küldött támogatás 70 százalékát a községek kötelesek átutalni a nemzetiségi önkormányzatok számlájára. A tervezetet pozitívan véleményezte az MMÖNK Tanácsa a hétfői ülésén, amelyen egyértelműen nem derült ki, hogy szükség lesz-e a községi magyar önkormányzatok véleményezésére is vagy sem, de végül is valószínűleg csak procedurális kérdésről van szó, a pozitív véleményben nem kell kételkedni. Teljesen más a helyzet a szlovén községeket egyesítő szövetség esetében, ahová a kormány a rendelettervezetet szintén elküldte véleményezésre. Ebben az esetben természetesen inkább a negatív hozzáállás várható, az öt kétnyelvű község polgármesterének lobbija miatt, illetve a szövetség és a kormány közelmúltbéli csörtéi miatt is. A kormány természetesen ezt a véleményt figyelmen kívül hagyhatja, így 2016-ban biztosítva lesz a nemzetiségi önkormányzatok számára a 70 százalék, amely jelenleg csak elvétve valósul meg. A kormányrendelet – természetesen, ha megszületik – egyértelműen a nemzetiségi politikum sikere, egy nyert csatának minősíthető, a finanszírozási „háborút” azonban csak az önkormányzatokról szóló törvény módosításával lehet megnyerni. Úgy, hogy a módosítás megfordítja a jelenlegi helyzetet, azaz az állam a községi magyar önkormányzatokhoz utalja a támogatást, amelynek egy részét a kisebbségi önkormányzatok utalják majd a községeknek. Az már nyert „háború” lenne, de az is szinte biztos már most, hogy a jelenlegi siker már most bebetonozta 70:30 arányban az esetleges akkori felosztást is.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) keddi, 4. rendkívüli ülésén három fontos témakört tárgyaltak meg. Míg a napirenden a kulturális felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása szerepelt, de a már lezárult felhívást a tanács visszavonta, s módosítva újra kiírja. A tanács nem hagyta jóvá a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) 2016-os költségvetését, utolsó témaként pedig pozitívan véleményezte a 70:30 százalékos nemzetiségi támogatás-megosztást szorgalmazó kormányrendeletet. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Mivel a Kulturális Minisztérium közvetlen felhívása alapján kiírt pályázatra a határidőben beérkezett 38 pályázat között (29 civilszervezet is pályázott) nagyon sok volt a hibás, az MMÖNK Tanácsa úgy döntött, hogy a pályázatot visszavonja, majd újra kiírja a feltételek bizonyos módosításával. A felhívásban így külön kiemelve

szerepel, hogy kimondottan csak magyar jellegű, magyar értékeket ápoló kulturális programokra lehet támogatást kérni. A keret változatlan, 24.194 euró (ebből legfeljebb 30 százalék mehet a civilszervezetek programjaira). A pályázati adatlap minden részét kétnyelvűen kell kitölteni, egy pályázó csak egy kulturális programra pályázhat. A pályázat beküldési határideje 2015. december 30.

Az MNMI 2016-os költségvetési tervét az intézet tanácsa már jóváhagyta, az alapító MMÖNK azonban végül nem szavazta meg. Az ülésen hosszú vita alakult ki, több felvetés is elhangzott. A költségvetési tervvel kapcsolatban aggályai voltak Horváth Ferencnek, az MMÖNK elnökének a bevételek nem reális összege (525 ezer euró), a kiadások lefaragásának elmaradása, egyrészről az elbocsájtások,

XIV. ülését tartotta a MÁÉRT

A gazdaság megerősítése megerősítés A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XIV. ülését tartotta a múlt héten a budapesti Várkert Bazár nagytermében. A fórum megállapításait ezúttal is zárónyilatkozatba foglalták. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A jövőben a gazdasági megerősítésre a nemzetpolitikának külön hangsúlyt kell fektetnie – rögzítették a Magyar Állandó Értekezlet XIV., budapesti plenáris ülésének zárónyilatkozatában, amelyben sikerként értékelték az egyszerűsített honosítás iránti töretlen érdeklődést, valamint reményüket fejezték ki, hogy Ukrajnában helyreáll a béke. A résztvevők megállapodtak abban, hogy jövőre a fiatal magyar vállalkozókat segítik. A zárónyilatkozat

többek között rögzíti, a külhoni magyarság szülőföldjén való megtartásához és megerősödéséhez olyan gazdaságpolitikai eszközöket kell bevonni, amelyek a magyar gazdasági vagyon növelése mellett a magyar vállalkozások és a magyar munkavállalók számára is kedvező helyzetet eredményeznek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyszerűsített honosítás folyamatának népszerűsítése, támogatása továbbra is prioritás. Sikerként értékelik, hogy az érdeklődés továbbra is folyamatos.

A résztvevők reményüket fejezték ki, hogy Ukrajnában helyreáll a béke, az ország olyan demokratikus jogállammá válik, melyben teljes körűen biztosítják a nemzetiségek jogait is. A külhoni magyar közösségek megmaradása érdekében támogatják a Kárpát-medencei magyar szervezetek által kidolgozott autonómia- és önkormányzatisági törekvéseket. Üdvözlik a szórványmagyarság megőrzése érdekében indított Petőfi Sándor-programot, amelynek keretében 50 magyarországi és külhoni magyar

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Nemzetiség

ek új költségvetést kell készítenie

A kulturális programok támogatására sok hibás beadvány érkezett, ezért a pályázati felhívást az MMÖNK megismétli. másrészről két közmunkás alkalmazása, az „eszmei értéket jelentő” kávézó működésének kérdése, a tiszteletdíjak összege, a fuvarozási költségek, a reprezentációs költségek

miatt. Mindezek alapján kifejtette, nem támogatja a tervezetet. A tanácstagok abban ugyan egyetértettek, hogy a gondokat meg kell oldani (az MNMI jelenleg 43 ezer eurós veszteség-

gel számol), nem pedig tovább halmozni a hiányt, de annak ellenére, hogy Kepe Kocon Lili igazgatónő magyarázatot adott a költségvetés tervére a bevételeket és a tervezett

kiadásokat, valamint azon tételeket illetően, melyek megszorítás alá kerülnek, a tanács 11 tartózkodó szavazat, 8 támogató és 1 ellenszavazattal elvetette a beterjesztett költségvetés-javaslatot, így az MNMI-től új költségvetést várnak, melyet az intézet tanácsának is jóvá kell hagynia, mielőtt ismét az MMÖNK elé kerül. Ha ebben fennakadás lesz, előfordulhat a minisztériumi pénzfolyósítás csúszása is. A javaslat körül parázs vita kialakult ki, hiszen többen az MNMI alaptevékenységét jelentő programok „lefaragását” javasolták olyan mértékig, hogy Bence Lajos tanácstag csak azt tudta javasolni Kepe Kocon Lilinek, „csökkentse a programokat, ez a közösség ezeket nem érdemli meg”. Göncz Lász-

ló nemzetiségi képviselő felszólalásában többek közt a felmerült komoly kompetenciazavarról beszélt, kifejtette, újra kell értelmezni, mi a nemzeti közösségek, a szakintézmények és a civilszféra feladata, s szerinte a témakörben jövőre mindenképpen rendet kell teremteni. De a Kárpát-medencében különleges értéket képviselő szakmai intézet létét nem szabad megingatni. Az MMÖNK támogatta a községi magyar önkormányzatok és a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének finanszírozásáról szóló kormányrendelet javaslatát (elkészítője a Nemzetiségi Hivatal), mely a 70:30 százalékos felosztási arányt határozza meg a nemzetiség javára, ha a felek között nem jön létre más megállapodás.

se a cél ösztöndíjas utazott a szórványközösségekhez. Sikeresnek tekintik a külhoni magyar szakképzés éve programot is, s megállapodtak abban, hogy 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve lesz. A MÁÉRT zárónyilatkozata a szokásos módon külön-külön foglalkozik mindegyik külhoni nemzetrésszel is, így a zárónyilatkozat a szlovéniai magyarsággal kapcsolatosan megfogalmazza: üdvözlik, hogy a magyar és a szlovén kormányfő 2015. november 6-i találkozóján a Magyarországon élő őshonos szlovén nemzetiséget és a muravidéki magyarságot a kétoldalú kapcsolatok pilléreiként ismerték el. Reményüknek adnak han-

A MÁÉRT a zárónyilatkozatban a szokásos módon külön-külön foglalkozik mindegyik külhoni nemzetrésszel. got, hogy a 2016 januárjára tervezett magyar–szlovén kormányzati csúcstalálkozón olyan gazdasági és infrastrukturális beruházások kerülnek egyeztetésre, amelyek a muravidéki magyarság jövője szempontjából meghatározóak. Szükségesnek tartják, hogy az évek óta tervezett szlovéniai általános nem-

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

zetiségi törvény mielőbb elfogadásra kerüljön és a magyar községi nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen finanszírozása is megoldódik. Emellett bizakodásukat fejezik ki a tekintetben, hogy a szlovén kormány a kétnyelvű ügykezelés tényleges megvalósítása érdekében elfogadott intézkedéscso-

mag következetes érvényesülése érdekében megteszi a szükséges lépéseket. Az ülésen megfogalmazódott az is, a magyar kormány diplomáciai és anyagi erőfeszítéseket tesz, hogy a magyar tévéadások minden környező országban minél előbb jogtisztán elérhetők legyenek, ennek érdekében az MTVA kétol-

dalú tárgyalásokat folytat a szomszédos országokkal, többek között Szlovéniával is. Várhatóan 2016 folyamán a kérdés megoldódik. A MÁÉRT ülésén a muravidéki magyarságot Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke és Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő képviselte.

3


Kultúra Könyvvel és filmmel emlékeztünk

A kőnél is maradandóbb könyv tisztelete Szombaton a tavalyi Kultsár-évforduló tiszteletére két esemén�nyel – szoborállítással és filmbemutatóval – adóztak a lendvaiak az író-prédikátor emléke előtt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az Alsó utcában felállított, Béres János zalaegerszegi szobrász által megformált szoborral Kultsár György emléke előtt tisztelgett a város vezetése, a magyar közösség és az evangélikus gyülekezet tagjai. Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat tanácsának elnöke ez alkalomból kifejtette: – Nem sűrűn van szoboravatás egy ilyen kisvárosban, mint Lendva, ezért a mai nap rendhagyó. A rögös és macskaköves, s csak ritkán sima utat taposó muravidéki magyar irodalom könyve is lehetne Kultsár alkotása, mely a sorban az első. Az első alsólendvai könyvek megszületésében nagyon nagy szerepe volt a mecénás Bánffy családnak, amely mindig is nyitott volt az új kezdeményezések és a szellem embereinek a befogadására. A vándornyomdász, Hoffhalter Rudolf alkalmazásával pedig a kisváros későbbi gazdasági célú fejlődésének is utat nyitottak. Anton Balažek, Lendva polgármesterének köszöntője szerint a Postilla diplomáciai kapoccsá vált az elmúlt időszakban, hiszen a hasonmáskötetek a község ajándékaként ott díszelegnek már sok államférfi polcán. S amikor Halász Albert, a községi magyar önkormányzat akkori elnöke megkereste, hogy anyagi hozzájárulást kérjen, s amikor Béres mester műtermében meglátta a félig kész alkotást, tudta, hogy a „revitalizációs”

4

programban szereplő régi városrészben kell elhelyezni. Végül megköszönte mindenkinek a támogató közreműködést. A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték a szlovén evangélikus egyház tagjai is, Geza Filo evangélikus püspök, a muraszombati gyülekezet lelkésze, Leon Novak, s Andrejek Judit lelkészasszony.

film megszületését. A film forgatókönyvét – alapjául Huber Ildikó Kultsár György, az alsó-

Šooš Mihael Misi, Toplak Ernő és Nađ Éva is. De ne feledkezzünk meg a közel 170 statisztáról sem, akik a lendvai tévé és a rádió munkatársai, valamint az amatőr színjátszók, illetve azon személyek közül kerültek ki, akiket Pincé-

A film Kultsár György lutheránus lelkész, Bánffy Miklós udvari tanítójának Lendván töltött időszakát mutatta be, korhű képet festve a 16. század Muravidékéről. A város ebben az időben a térség irodalmi központja volt, nyomdával

Könyv születik Alsólendván – filmpremier Teltházas közönség előtt, ünnepi körítésben került sor szombaton este a Szlovén RTV Lendvai Tévéstúdiója legújabb produkciójának bemutatására, a Kultsár György prédikátor életéről szóló, Könyv születik Alsólendván című dokumentum-játékfilm premierjére a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. A premieren a rendező, a történet írói, a stáb tagjai, az amatőr színészek és a statiszták is jelen voltak – a Muravidék ünnepelte a

A szobrot Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat elnöke és Anton Balažek polgármester leplezte le. lendvai prédikátor című könyve szolgált – Zver Ilona, dr. Kepéné Bihar Mária és Magyar Lovrić Mir­ jana írta, a rendező Varga Zs. Csaba. A főszerepben Kultsár Györgyöt Bordi András személyesítette meg, Bánffy Miklóst pedig Štampah Miha játszotta. A szereplők sorát gazdagította továbbá Schmidt István, Pál Péter, Kovács Sándor,

A film bemutatója nagyvásznon.

től Hodosig a művelődési egyesületek toboroztak. A film cselekménye történelmi szempontból hiteles. A prédikációs jeleneteket Körmenden, Sárváron, Domonkosfán és Őriszentpéteren forgatták, de dolgozott a stáb a Budafai Arborétumban is – ahol a szabadtéri jelenetek kerültek felvételre –, illetve a horvátországi Strugán.

is rendelkezett, és itt született meg Kultsár György legfontosabb műve, a Postillák. A vetítés előtt és azt követ ő e n Z ve r I l o n a , a Szlovén RTV magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettese, illetve Magyar Lovrić Mirjana, a TV-műsorok felelős szerkesztője szólt a közönséghez, megköszönve mindenkinek az alázatos munkát, szerepvállalást a filmben, kiemelve, hogy közös munka gyümölcseként jöhetett létre ez az össz­muravidéki produkció. A vetítést követően a közönség betekintést kapott a filmforgatás mókás mozzanataiba is, illetve mindenki egy ajándék DVD-vel távozhatott. A film a Bethlen Gábor Alap, Lendva Község, az MMÖNK, illetve a lendvai, a dobronaki, a šalovci és a Moravske Toplice-i nemzetiségi önkormányzatok támogatásával valósulhatott meg.

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Muravidék Lendvai Művelődési Központ?

Könyvtár, színház, új médiaplatformok A Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet (MPIL) Tanácsának hétfőre összehívott ülése határozatképtelenség miatt ugyan elmaradt, de Anton Balažek polgármester a megjelent öt taggal és a sajtóval mégis ismertette a község ötlettervét az intézményes kulturális tevékenység átszervezéséről. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az MPIL Tanácsa az intézet 2016-os pénzügyi és

programtervét tárgyalta volna, így a polgármester eb-

A Lendvai Könyvtár, valamint a Művelődési és Promóciós Intézet egyesítéséről december végén tárgyalnak.

Muravidékiek a háborúban 1914–1918

Jött a hír, s az üzenet

ben a témakörben is kifejtve véleményét elmondta, hogy a község számára az elkészített tervezet nem fogadható el: a pénzügyi részben többek közt figyelembe kellett volna venni, hogy a község idén fedezte az eddigi adósságot, ami nem állandó támogatás, és alacsonyra tervezett a pályázati bevétel. A karbantartási terv nem elég konkrét, a programtervben pozitívan értékeli a gyermekbérlet bevezetését, a bábszínházi tevékenységet, a nyáresti szabadtéri rendezvényeket, viszont nem tapasztalható benne többletérték. Ami az intézet káderállományát illeti, alapítóként 2016-ban négy alkalmazott bérét (két műszaki szakember, egy szervezői, illetve adminisztrációs, valamint egy szakmai vezetői, illetve igazgatói) támogatják majd, az esetleges többi alkalmazott bérét projektek által, illetve a piacon kell biztosítani.

Anton Balažek polgármester ismertette a község tervét is a helyi kultúra szervezettségéről, melyet december 23-án a községi tanács elé terjeszt majd. Az ötletterv szerint (dr. Halász Albert, a Lendvai Könyvtár igazgatója dolgozta ki Lendva Község felkérésére) jövőre a Lendvai Könyvtár és a Művelődési és Promóciós Intézet egyesítésével egy új ernyőintézmény alakulna – Lendvai Művelődési Központ –, melyben a könyvtári és a színházi tevékenység, valamint az úgynevezett új médiaplatformok működnének. Az utóbbival nemzetközi tevékenységet is szeretnének folytatni. A helyiségeket illetően pedig újra aktuális a valamikori áruház átalakítása (2017–18-ban), ahol a könyvtár mellett a zeneiskola is helyet kapna, a könyvtár mostani épülete, a Laubhaimer-villa pedig az új Lendvai Művelődési Központ igazgatási székhelye lenne.

a különböző hadtörténeti dokumentációk alapján és a kutatás jelenlegi állása szerint 2790 név található azzal a megjegyzéssel, hogy

mezsgyéjét áttetsző fóliával választják el. A kiállítás felállításában és a kutatásokban a múzeum dolgozóin kívül a Ma-

A Muravidéki Múzeumban Muraszombatban december 2-án „Prišo je glás” (Jött a hír) címmel megnyílt az a kiállítás, amelynek anygát a 100 évvel ezelőtt zajló Nagy Háború tárgyi emlékeiből, dokumentációiból válogatta az idén 60 éves, jubiláló intézmény. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Munkával ünnepel a 60 éve megalapított Muravidéki Múzeum, ezt Metka Fujs múzeumigazgató mondta a sajtótájékoztatón, s ennek a munkának része a „Prišo je glás” című kiállítás is, mely a muravidékiek 1. világháborús részvételéről, a frontharcokban elesett áldozatok tárgyi emlékeken keresztüli megidézéséről szól.

A kiállítást a szinte mindegyik részletét bemutató, CD-vel kiegészített katalógus kíséri, melyben nem csak események, de konkrét, a katonákról (így a sztreleci születésű Bojnec Francról, illetve a križevci Peter Kutošról és másokról) szóló miniportrék olvashatók. A kiadvány részletekbe menően mutatja be a háborús érdemrendeket és kitüntetéseket; így például a tiszti keresztet öten, a

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

A katonatemető installációja, amely 2790 muravidéki hősi halottnak állít emléket. vaskeresztet pedig négyen érdemelték ki a muravidéki frontszolgálatosok közül. A kiállítás minimalizmusában is legtisztább része a muravidéki áldozatok neveit felvonultató fal, amelyen

a szám még tovább bővülhet, sőt, a lista sohasem lesz teljes. Hasonlóképpen nagy hatású a katonatemető-installáció is, melyben a hősök végső pihenőhelyét, a képzelet és a valóság határ-

ribori Területi Levéltár (Šöveges Lipovšek Gordaba), a Nemzetiségi Kutatóintézet lendvai csoportja (dr. Kovács Atilla), valamint mag. Franc Kuzmič, Mark Krenn és Tátrai Ágnes vettek részt.

5


Kultúra Közel 100 szavaló versenyzett a két nap alatt

Ismét ünnep volt a szavalóverseny

Az advent időszakára eső, évenként megrendezett muravidéki szavalóverseny zajlott a múlt héten a hosszúfalui faluotthonban. Ez alkalomból a kétnyelvű általános iskolákból és a középiskolából mintegy 100 tanuló lépett a közönség és a zsűri elé. Kepe Kocon Lili, az MNMI igazgatója a szervezők nevében köszöntötte a szavalókat és azok kísérőit, s nem utolsósorban a zsűri tagjait, Tóth Zsókát, a zsűri elnökét Tatabányá-

versből. Majd a pedagógusokhoz, a felkészítő tanárokhoz fordulva így szólt: – Az a jó, ha nem teszünk a gyerekre nagyobb terhet, mint amennyit elbír. Ugyanakkor a beszű-

dolgot csináltatok ti ma itt! - mondta. A hatáskeltésről/ fokozásról az előadókhoz és a felkészítőkhöz szólva elmondta: – A versválasztásnál tudnunk kell, mit tudsz magadon keresztül

A szavalóverseny dobogós helyezései: 1. osztály 1. hely: Ruzsics Dorka Ildikó, Lendva KÁI és Kulcsár Jázmin, Lendvai KÁI 2. hely: Füle Zoja Ajda, Göntérházi KÁI és Soldat Črt, Lendvai KÁI 3. hely: Felšő Tian, Lendvai KÁI 2. osztály 1. hely: Tátrai Kovács Kinga Ávila, Lendvai KÁI 2. hely: Vida Neo, Lendvai KÁI 3. hely: Gašparič Tina, Göntérházi KÁI Különdíj: Galambos Gréta, Lendvai KÁI 3. osztály 1. hely: Lebar Gor Ališa, Lendvai KÁI 2. hely: Horvat Jan, Lendvai KÁI, 3. hely: Farkaš Larisa, Lendvai KÁI, Különdíj: Tot Teodor, Lendvai KÁI és Žižek Patricia, Lendvai KÁI 4. osztály 1. hely: Vida Brin, Lendvai KÁI 2. hely: Agg Jana, Göntérházi KÁI és Kovács Zsombor, Dobronaki KÁI 3. hely: Treiber Maja, Lendvai KÁI Különdíj: Lebar Elisa, Göntérházi KÁI 5. osztály 1. hely: Bogdan Lara, Göntérházi KÁI 2. hely: Čondor Florjan, Göntérházi KÁI 3. hely: Bürmen David, Dobronaki KÁI és Gjergjek Aleš, Dobronaki KÁI 6. osztály 1. hely: Göncz Tamara, Lendvai KÁI 2. hely: Jordaki Lucija-Enya, Lendvai KÁI 3. hely: Ferenc Nika, Lendvai KÁI Különdíj: Glavač Žanet, Dobronaki KÁI és Vuk Nika, Dobronaki KÁI 7. osztály 1. hely: Neubauer Karmen, Dobronaki KÁI 2. hely: Koša Doris, Lendvai KÁI 3. hely: Tivadar Barbara, Göntérházi KÁI

A legkisebb szavalók csoportja a díj- és elismerés-kiosztás után. ról, Hajvert Ákost a Vajdaságból és Bence Lajost a Muravidékről. Az igazgatónő a közelgő ünnepekre is utalt, amikor kifejtette: jó érzés, hogy évről évre itt, a karácsonyfa árnyékában, versek társaságában várhatjuk a „csendes éj” közeledtét, ilyenkor a lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. S legyen ez így idén is. Tóth Zsóka, a zsűri elnöke pedig már a hallottakra reagálva elmondta: – Kedves versmondók, nagyon nagy dolog közönség előtt verset mondani. Örülök, hogy ilyen sokan mondtok verset. A verssel örömöt okoztok, ti pedig bátorságot merítetek a

6

külés veszélyeire is figyelmeztetett: – Nagyobb, szélesebb körből kellene meríteni. Ebből nem zárnám ki a helyi, muravidéki költők alkotásait sem, itt is rendkívül sok ér ték halmozódott fel az elmúlt években, évtizedekben. De a dicsérő szó sem maradt el: – Az is fontos, hogy a felkészítés során nyújtott szeretet a produkción „átjöjjön”. Hogy érezze a gyerek, az emelvényen sincs egyedül. S ilyen szempontból is szép példákra figyelhettünk fel. Hajvert Ákos zsűritag a nagyobbacskák, a 4-5-6. osztályosok korcsoportjához fordult, amikor elmondta: – Nagyon nagy

átszűrni. Több szövegen „túlugrottatok”. Nincs olyan szöveg, amit nem szabad megtanulni, de vannak olyanok, amikhez még nem nőttetek fel. A vers így is ajándék volt, amit itt a pódiumon bontottatok ki, nekünk! Bence Lajos helyi zsűritag is elismeréssel nyilatkozott a hallottakról, kiemelve, hogy az ötezerre fogyatkozott magyar közösség a Kárpát-medencei közösségek között tömegességben kiemelt helyet foglal el. Minden egyes, a maihoz hasonló alkalom példaértékű, hiszen a szép magyar nyelv fejlődéséhez, gyakorlásához való hozzájárulást jelenti.

8. osztály 1. hely: Šetar Lucija, Göntérházi KÁI 2. hely: Neubauer Janet, Göntérházi KÁI 3. hely: Lainšček Lea, Pártosfalvi KÁI Különdíj: Abraham Sarah, Pártosfalvi KÁI és Soós Sara, Lendvai KÁI 9. osztály 1. hely: Pal Laura, Lendvai KÁI 2. hely: Tivadar Martina, Göntérházi KÁI 3. hely: Toplak Anna, Dobronaki KÁI Különdíj: Polanec Bočkorec Dominik, Pártosfalvi KÁI

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Muravidék A Muravidéki Turisztikai Szövetség találkozója

A gólyaszobrot Marija Fras kapta A Muravidéki Turisztikai Szövetség idei, 20. találkozóját a Lendvai Zsinagógában tartották meg. A találkozón Peter Misja, a szlovén ernyőszervezet vezetője és Barbara Kolenc, a Muravidéki Turisztikai Szövetség elnöke kiosztotta a 2015-ös elismeréseket, plaketteket. A legrangosabb díjat – a gólyaszobrot – Marija Fras vehette át. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A muravidéki turisztikai dolgozók 20. találkozóján az elmúlt héten

a szép számú jelenlévőt Barbara Kolenc, a Muravidéki Turisztikai Szövetség (PTZ) elnöke köszöntötte, majd beszédében kifejtette: az idén meglepően sok

A dobronaki egyletnek a mustkeresztelési hagyományt őrző szekcióját elismerésben részesítette a Muravidéki Turisztikai Szövetség.

– 23 – jelölés érkezett az elismerésekre, melyekből legfeljebb kilenc kerülhet kiosztásra, a plakettekre nyolc javaslat jött, és hármat osztanak ki, a legrangosabb elismerésre, a gólyaszoborra pedig 11 jelölés érkezett. Mindez arra utal, hogy jók a viszonyok, hogy a szakma szereplői elismerik egymás munkáját – fejtette ki. – Egyre több turisztikai dolgozó és vendég keresi fel a PTZ irodáját tanácsért, információért, útbaigazításért. A PTZ-nek jelenleg közel 100 tagja van, akik együtt szeretnék formálni a Muravidék idegenforgalmi életét. Igaz, rövid ideje vagyok ezen a poszton, de volt alkalmam megismerni az értékeket és a hiányosságokat, s gratulálok mindazoknak, akik eredményesek és kitartanak a tevékenységben. Köszönet az önkénteseknek is. Az idegenforgalmat csak szívvel és szeretettel lehet jól űzni, ami nem egyszerű

– mondta Barbara Kolenc. Az egybegyűltekhez szólt Anton Balažek, Lendva Község polgármestere is, kiemelve a község törekvéseit a turizmus minél magasabb szintre emelésében. Majd Peter Misja, a Szlovén Turisztikai Szövetség elnöke kifejtette: – A turisztikai szövetségek és egyesületek nagyon sokat tesznek az idegenforgalom népszerűsítéséért, munkájukat eközben több téren alábecsülik. Pedig muravidéki látogatásaim során azt tapasztaltam, hogy jól dolgoznak. A PTZ a legrangosabb kitüntetést idén Marija Frasnak adta át, aki tíz szakácskönyv szerzője, a prlekijai, muravidéki és rábavidéki receptek gyűjtője, megőrzője, a gasztronómia révén a kulturális turizmus fejlesztője. A szövetség plakettjében Tanja és Damir Pintarič részesült,

akik a bakovci Rajh Vendéglőben hagyományos és minőségi kínálatot nyújtanak. Plakettet vehetett át Bojan Rajk is, aki rádióműsorok és idegenforgalmi rendezvények vezetője. A szövetség elismeréseit pedig a kiemelkedő munkáért kilenc egyesület, csoport és egyén vehette át: Karl Žeks a pečarovci, Manja Kuhar a ljutomeri és Miroslav Puconja a cveni egyesületből, Lendva Község, a Pannon falu Tešanovciról, a Dobronaki Turisztikai Egyletnek a Szent Mártonhoz kapcsolódó mustkeresztelési hagyományt őrző szekciója, a Hotizai TE és a muraszombati Kulturális és Idegenforgalmi Intézet. A kerek jubileumért járó elismerést a Csónakázási Egyesület Dokležovjéből, a Banovci TE, a Babinci TE, a Cveni TE, a Majolika TE, a Korovci TE, a Rogašovci TE és a Pristavai Mak TE kapta. A PTZ éves rendezvényét a Lendvai Zeneiskola növendékei tették színesebbé.

A Naptár az idén nem közös kiadvány A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) az idén nem lesz társkiadója a Naptár évkönyvnek, így a Népújság előfizetőihez az ünnepek között nem érkezik meg díjmentesen a kiadvány. A Naptárt az elmúlt években a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel (MNMI) közös kiadásban jelentettük meg, melyhez az anyagiakat az alapító MMÖNK biztosította. Az idén a kiadvány eddigi, nem felújított tartalmi koncepciója nem került be az MMÖNK éves költségvetésébe, az alapító nem tudta felvállalni a támogatást, intézetünknek

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

pedig nincs fedezete egy ilyen jellegű kiadvány kiadására. A Naptár megjelentetését a jövőben tartalmilag és formailag felújított formában tudjuk elképzelni, sok évtizedes hagyományát nem megszüntetve. A 2016os Naptárt tehát a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet adja ki és a Bánffy Könyvesboltban lesz megvásárolható. A Népújság előfizetői a karácsony és újév közötti időszakban a KerekPerec című színes magazin új számát kapják meg ingyenesen. kmj

7


Muravidék Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ

Az akadályokat kihívásnak tekintik

Működésének 30 éves évfordulóját ünnepelte pénteken a Lendvai Szociális Foglalkoztatási Központ. A műsorban a központ védencei léptek fel, a nyílt nap keretében pedig műhelyekben bemutatták naponta folytatott tevékenységüket. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Muraszombati Szociális Foglalkoztató Központ nyílt napjai keretében ünnepelték meg a Lendvai

tője ünnepi beszédében elmondta, a feladatkör a központban három évtizeden keresztül alaposan változott. Az elején abból indultak ki, hogy a fogyatékkal élő személyek gyen-

aktív személlyé váljanak a közösségben és képességeik alapján önállóan döntsenek magukról. Sokszínű és tartalmas tevékenységeken keresztül jó és rossz tapasztalatokat

nyezet megteremtésére törekednek. Továbbá a központ vezetője hangsúlyozta, munkájuk akkor tekinthető eredményesnek, amikor védenceiktől a következőket hallhatják: „Ezt magam csináltam. Megtehettem. Sikerült. Ez az én javaslatom volt.” Az ünnepélyen az is elhangzott, hogy a műhelyekben fából és papírból készülnek az alkotások, a varrodába pedig egyre több helybeli tér vissza a szolgáltatásaikat igénybe venni és megbízást kapnak az intézményektől is különböző kellékek elkészítésére. Az ünnepséget jelenlé-

tével megtisztelte Angela Benko Lang, a muraszombati központ igazgatója, aki felszólalásában elmondta, küldetésük a fogyatékkal élő felnőttek gondozása és érvényesülésük elősegítése. Anton Balažek lendvai polgármester pedig a jubileum alkalomból gratulált és elismerésben részesítette a foglalkoztató központot. A kulturális műsorban a központ tagjai színielőadással és tánccal mutatkoztak be, ezt követően pedig elfoglalták helyüket a műhelyekben, és a szép számban megjelent közönségnek nagy lelkesedéssel bemutatták tevékenységüket.

„Első kihívás” – a fiatalok foglalkoztatásáért A központ tagjai köszönetüket fejezték ki Borutnak, aki 30 éve vesz részt a központ munkájában, valamint Lilijana Novak vezetőnek. Szociális Foglalkoztató Központ harmincéves jubileumát. A muraszombati központ tagjainak zenés-énekes programját követően Lilijana Novak, a lendvai központ veze-

gék, könnyen sebezhetők, segítségre szorulnak, ezért meg kell őket védeni. Mára ez a meglátás megváltozott. A központban dolgozók arra törekednek, hogy tagjaik felelősségteljes és

gyűjthetnek és támaszt kapnak abban, amiben éppen szükségük van erre. A központban az akadályokat kihívásnak tekintik, a jó viszonyokra alapoznak és a kellemes munkakör-

A Szlovén Foglalkoztatási Intézet „Első kihívás” elnevezésű felhívásában a mintegy 20,7 millió eurós keretből 2859 fiatal álláskereső foglalkoztatására tett közzé felhívást. A foglalkoztatási támogatás Kelet-Szlovéniára érvényes, de tudni kell, hogy e régióhoz a 12 statisztikai régió közül a Muravidékkel együtt nyolc régió tartozik. A pályázatot az állami költségvetés és az EU Szociális Alapja támogatja. A kiírás feltételei szerint a munkaadók egész Szlovénia területéről pályázhatnak, de fiatal munkanélkülit foglalkoztatni csak a keleti kohéziós régióból lehet. A munkáltatók egy fiatal foglalkoztatására 7.250 euró támogatásban részesülnek, pályázni a keret kimerítéséig, illetve 2016. június 30-ig lehet. A szubvencionált állásra olyan fiatalt lehet felvenni, aki még nem töltötte be 30. évét és legalább három hónapja van folyamatosan bejegyezve mint munkanélküli a Foglalkoztatási Hivatalban, valamint nincs szakmai képzésben. A foglalkoztatás teljes munkaidőre szól, s legalább 15 hónapig tart 3 hónapos próbaidővel. A csökkent képességűek foglalkoztatása rövidebb időre szól, arányosan alacsonyabb szubvenció mellett. A munkáltatónak a szabad munkahelyet a Foglalkoztatási Hivatalban kell meghirdetnie. Az intézet szerint az „Első kihívás” az egyik legeredményesebb aktív foglalkoztatási politika, hiszen a 2012-es elemzések azt mutatják, hogy a 15 hónapos szubvencionált munkaidő lejárta után a projektbe kapcsolt 2888 fiatal 72 százaléka megtartotta munkahelyét. SNK

A nyílt nap keretében a műhelyek mindennapos tevékenységei kerültek bemutatásra.

8

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Info

A Muravidék Fejlesztési Régió Tanácsának üléséről

Fejlesztési ügynökségek hálózata alakul A Muravidék Fejlesztési Régió Tanácsának keddi ülésén a jelenlévő polgármesterek több mint kétharmados többséggel úgy döntöttek, hogy a jövőben a közérdekű fejlesztési ügyeket mint hálózatban működő fejlesztési ügynökség a Muraszombati Fejlesztési Központ látja el, az eddig csatlakozó négy területi partnerügynökséggel közösen. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Mint azt Slavko Petovar, a Muravidék Fejlesztési Régió Tanácsának elnöke elmondta, az októbertől máig tartó egyeztetések után egyezség jött létre a muravidéki községek polgármesterei között abban a kérdésben, ki és miként folytatja a közérdekű fejlesztési ügyeket a Muravidéken, miután a Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség csődbe jutott. A kérdésben a Muravidék Fejlesztési Régió Tanácsa – melynek tagjai a polgármesterek – nem tudott zöld ágra vergődni az ügyben, de a pályázatok határideje miatt, valamint a regionális fejlesztési programok meghatározása és továbbítása érdekében mégis érett döntést tudtak hozni. Így az említett tanács a keddi ülésen megvonta az RRA Mura ügynökség felhatalmazását a fejlesztési ügyek intézésében. A határozat

december 31-én lép életbe. Ezt követően határozat született arról is, hogy az RRA Mura funkcióját a már működő területi fejlesztési ügynökségek veszik át – a Sinergija Ügynökség, a Prleška razvojna agencija, a PORA Ügynökség Gornja Radgonáról és Lendva, Dobronak és Kobilje Község Községközi Igazgatósága, melyet Hebar Tibor képvisel. A hálózatban a vezető fejlesztési ügynökség szerepét a Muraszombati Fejlesztési Központ tölti be. A hálózathoz szerződés alapján lehet csatlakozni. A tanács erre vonatkozóan együttműködési szerződést fogadott el a 2014–2020-as időszakra. A fejlesztési ügynökségek közérdekű fejlesztési feladatokat vállalnak regionális szinten, de az intézet egy vagy több tartalmi területet is koordinálhat. A gazdaság terén a Muraszombati Fejlesztési Központ, a prlekijai ügynökség az idegenforgalom, a PORA

a humán erőforrás, a Sinergija a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, a Lendvai Községközi Igazgatóság pedig a területi, környezetvédelmi és infrastrukturális területen tevékenykedik leginkább. Az általános fejlesztési feladatok finanszírozását a községek és az állami költségvetés 40:60 százalék arányban állja. Most, hogy a régióban megtörtént a megegyezés arról, miként és ki foglalkozik majd az általános fejlesztési feladatokkal, a dokumentációt eljuttatják a Gazdasági Minisztériumhoz (december 15-ig), ahol a jóváhagyásra a számítások szerint egy hónapot kell várni. A bürokratikus eljárás és annak hosszúsága kapcsán nemtetszését fejezte ki Stanislav Rojko, Gornja Radgona polgármestere, mondván, itt az ideje, hogy az állam jóváhagyja azt, amiben a Muravidéken megegyeztek, hiszen csak itt tudják, mire van a legjobban szükségük.

engedély megszerzésének életkori határát 2013-ban uniós irányelv alapján kellett 21 évre felemelni.

te az édességet. Erdélyben a magyar identitás kifejezője a kürtőskalács, amely a régi konyha kreativitását is

Budapest – A Hungarikum Bizottság egyhangú döntéssel hungarikummá nyilvánította a kürtőskalácsot. A bizottság minden segítséget megad a kürtőskalács jogi védelméhez – tette hozzá Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, aki az erdélyi, a székely és a magyar hagyomány részének nevez-

jelképezi. A kürtőskalács 1990 után indult világhódító útjára, és ma már sok országban megtalálható.

Az ülés folytatásában tájékoztató hangzott el a regionális fejlesztési projektek kiválasztásáról, melyek pályázatára 2013-tól 2015 májusáig 366 projekt érkezett be. Az RRA Mura csődbejutása után a válogatás feladatát a tanács bizottságai vették át az ügynökség

ordináló a CZR, a PORA és a Muraszombati Általános Kórház) és a kommunális infrastruktúra kiépítése (koordináló Muraszombat Község). A kiválasztott projekteket a Muravidék Fejlesztési Tanácsának is jóvá kell hagynia, majd a jóváhagyással együtt a listát

Egység született a fejlesztési ügynökségek hálózatáról, a vezető ügynökség a Muraszombati Fejlesztési Központ lesz. volt munkatársaival. Így a nagy munkát igénylő értékelés után négy nagy, több területre is kiterjedő projektet emeltek ki. Ezek a Mura folyó bioszférája (koordináló Velika Polana Község), a muravidéki vízvezeték-hálózat B alrendszere (koordináló Rogašov­ ci Község), a Társadalmi Felelősségű Muravidék (ko-

december 15-ig az illetékes minisztériumhoz eljuttatni. A fejlesztési régió tanácsa tiltakozását fejezte ki a községi átalány csökkentése miatt, ami 2016-ban és 2017ben 522 eurót tesz ki lakosonként. Az országgyűlés rendkívüli ülésén december 1-jén meghozott döntését véleményezésre megkapja minden községi tanács.

Nem volt könnyű útja a magyar ételek büszkeségfaláig, a kalácssütők különböző szervezetei, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje és a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület ugyanis már többször beadott pályázatot a Hungarikum Bizottsághoz, azt viszont vagy magától visszautasította a minisztérium, vagy az egyik szövetség megfúrta a másik pályázatát.

a Balaton Sound Fesztiválon: Macklemore & Ryan Lewis, Armin van Buuren, Robin Schulz, Paul van Dyk, Oliver Heldens és Hernan Cattaneo is fellép jövőre Zamárdiban. 2016. július 6-tól 10-ig immár tízedik alkalommal rendezik meg a fesztivált. „Az elektronikus zene továbbra is fókuszban marad, de más zenei stílusok világhírű reprezentánsait is vendégül látjuk, nagyobb teret kap a hiphop és az R’n’B” – nyilatkozták a szervezők.

hétről hétre Budapest – Jövőre 18 évesek is szerezhetnek teherautó-vezetői jogosítványt: az Európai Bizottság nem emel kifogást ellene, ha Magyarország 21 helyett már 18 éves kortól lehetővé teszi a C kategóriás vezetői engedély megszerzését – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A tájékoztatás szerint a közúti fuvarozói ágazat versenyképességét erősítő jogszabály-módosítás 2016. január elsejétől hatályba léphet. A tehergépkocsi-vezetői

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

Balaton – Tíz fellépő már ismert a jövő évi kínálatból

9


Info a mai napon... December 10-én történt 1815 Megszületett Ada Lovelace grófnő, matematikus és író, az első számítógépes program megírója. 1830 Megszületett Emily Dickinson amerikai költőnő, akire szeszélyesen kihagyásos nyelve és esetlen poétikája volt jellemző. 1845 Robert Thompson angol mérnök szabadalmaztatta az első gumiabroncsot. 1850 Meghalt Bem József, az 1848/49-es szabadságharc lengyel származású tábornoka. 1875 Meghalt Toldy Ferenc irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1901 Először adtak át Nobel-díjakat. 1933 Meghalt gróf Hadik János, aki az „őszirózsás forradalom” miatt három napig volt Magyarország miniszterelnöke. 1943 Megszületett Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó. 1948 Dobi Istvánt nevezték ki magyar miniszterelnökké, aki helyett valójában Rákosi kormányzott. 1957 Megszületett Michael Clarke Duncan amerikai színész. 1961 Megszületett Kenneth Branagh amerikai színész, rendező.

visszapillantó

1975. december 5-én, 47. szám

Pártosfalva – A gyár Ha valaki valaha krónikát ír a pártosfalvi kötödéről, akkor az 1937-es évnél kezdi. A régi Jugoszláviában két évvel Hitler véres háborújának kezdete előtt egy merész magánvállalkozó tíz munkással kötödét nyitott. A gyár egyik munkásnője, Cuk Karolina így emlékszik ezekre az időkre: „1941-ben kezdtem dolgozni a Koltai-féle kötödében. A háború kezdete volt. Sokszor egész nap dolgoztunk, heteken át, aztán meg hónapokig nem volt rendelés. Akkor nyolc állandóan foglalkoztatott munkás volt, de sokszor negyvenen is dolgoztunk. Egy ideig a gépeket is elrejtették. Fizetésről az idő tájt nem is nagyon beszélhettünk: ha volt pénz és rendelés, akkor volt valami fizetés is. Rossz idők voltak akkor, a kevés is jó volt…” A felszabadulás után a

A gyár munkacsarnokának egyik futószalagja. kötödét államosították, a megpróbáltatások éveiben sok igazgatót váltott, míg végre újra a volt tulajdonos került az élére. Valakinek talán furcsának tűnik ez, de itt mindig is káderproblémák voltak. Valahogy áthidalták az első nehézségeket, hogy mindig újakkal találkozzanak. Koltai igazgató emberségesen

étel, erő, egészség

megállta a helyét egészen a nyugdíjazásáig az igazgatói poszton. Ez idő tájt, 1958-tól 1960-ig csatlakoztak a Mura gyárhoz. Akkor építették az új csarnokot, de két év után különváltak és újra önállóan működtek. Önállóak voltak 1973-ig, amikor társultak a ljubljanai Tekstil társult munkaszervezettel, s azó-

ta is önálló alapszervezet. A jövőről szóló tervekről a gyár új igazgatója, Eőry Ernő beszélt: „Túl kicsik vagyunk mi ahhoz, hogy egymagunkban valami nagy tervekről beszélhessünk, de mint egy nagy munkaszervezet szerves része mi is nagyobb tervekbe bocsátkozhatunk. Igaz, először a magunk portáján kell bizonyos szervezési dolgokat megoldani, a termelést növelni, ehhez pedig új gépek szükségesek. Eddig kézi gépekkel kötöttünk, de most ezeket is felcseréljük. Van tíz automata gép, s látni, hogy jobb a termelési eredmény is. Kötött árut készítünk és ebből olyan nagy a kínálat a piacon, hogy csak divatos és jó minőségű áruval állhatunk ki. A társult munkaszervezet körében megoldjuk a piackutatást, mert ennek a kereskedelmi szektorán át adjuk el.”

Nemzeti Közegészségügyi Intézet

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Saláták a hidegbüféből A családdal, rokonokkal, barátokkal ünnepelhetünk odahaza is, például előre elkészített hideg ételek

mellett. Nem kell túlzásba vinni a mennyiséget. Egy hideg, finoman ízesített sült hús, különféle saláták (akár

hússaláta is), hajdinakenyér dióval, kukorica- vagy rozskenyér, aprósütemény, diós-mákos kalács és gyü-

Ünnepi húsos saláta

Tintahalsaláta

• • • • •

• • • •

30 dkg főtt marhahús 20 dkg kukorica (főtt vagy fagyasztott) 1 kisebb üveg eltett gomba • 15 dkg paradicsom 15 dkg zöldpaprika • 1–2 kanál napraforgóolaj Almaecet • Só, bors, petrezselyem • 5 dkg tökmag

A marhahúst kis darabokra szeleteljük. Felszeleteljük a paprikát, paradicsomot is. Hozzáadjuk a leszűrt gombát (szükség szerint félbe is vághatjuk) és a főtt, lehűtött kukoricát. Leöntjük almaecettel, amelyhez olajat, kevés sót és borsot teszünk. Elkeverjük, meghintjük durvára darabolt tökmaggal és petrezselyemmel. Ötlet: a levest, amelyben a marhahús főtt, másnap felhasználhatjuk.

" 10

mölcs – kitűnő ünnepi kínálat. Előre elkészíthető, az ünnep alkalmával ízléses terítéken tálalható, az ebéd-

lőasztal szépen feldíszíthető, így nem hiányozhat a jókedv és a kellemes hangulat sem.

60 dkg tintahal • 60 dkg burgonya • 1 hagyma 10 olívabogyó (lehet fekete is) • 20 dkg savanyú uborka 2 kanál olívaolaj • Só, bors • Borecet • Babérlevél Petrezselyem • Néhány levél zöldsaláta

A megtisztított tintahalat babérlevél és só hozzáadásával megfőzzük. Miután kihűlt, feldaraboljuk. Megfőzzük a burgonyát, meghámozzuk és karikára szeleteljük. Hozzáadjuk a feldarabolt uborkát és a félbe vágott olívabogyót. Ecettel és olajjal leöntjük, megszórjuk frissen őrölt fehér borssal. A tányérra helyezzük a megmosott és megszárított zöldsalátaleveleket, ezekre pedig az elkészített tintahalsalátát. Petrezselyemmel meghintjük.

" N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Info

Karácsonyi ajándékötletek 20 euró alatt Közeleg a karácsony és már ideje lenne beszerezni az ajándékokat. Igen ám, de kinek milyen ajándékokat vásároljunk? Mit vegyünk a sógornak és a gyerekének? A menyünknek vagy az anyósnak, apósnak? Ésszerű listát írni, no de a probléma mégsem ezzel van, hanem azzal, hogy egy bizonyos anyagi keretbe bele kellene férni. Ebben próbálunk most segíteni.

praktika

20 euró alatti ajándék gyerekeknek: A gyermekeknek való ajándékvásárlás során érdemes egyeztetni a szülőkkel annak érdekében, hogy ne vásároljunk feleslegeset vagy olyan holmit, amivel a szülők nem értenek egyet. 20 euró alatt bármilyen ruhadarabot vagy komplett sapka-sál-kesztyű szettet könnyedén be tudunk szerezni. Játékot is vehetünk, a kártya és a társasjátékok örök slágerek, de akadnak készségfejlesztők is, a gyermek ízléséhez igazítva garantáltan sikeresek lesznek. Gondolkodhatunk

még sportfelszerelésben vagy apró kütyükben is, húsz euróért már lehet kapni pendrive-ot, mp3-lejátszót. A mai gyerekek pedig örülnek az ilyesminek. De elő is fizethetünk a gyermek kedvenc magazinjára vagy a kedvenc könyvsorozatából megvehetjük a legújabb részt. A kislányok mindig örülnek a babáknak, a nagyobbak pedig a pipereholmiknak, bizsuknak, vannak már gyermekeknek való parfümök is. A fiúk az autókkal, járművekkel nem bírnak betelni, a nagyobbaknak már karórát vehetünk, de egyik sem rossz választás.

20 euró alatt nőknek Csodálatos dolgokat lehet venni hölgyismerő-

seinknek, lássunk erre az állításra néhány példát! Közép árkategóriás termékekből már vásárolhatsz különleges szappanokat, tusfürdőket, biokozmetikumokat. Néhány ízléses bizsu, kiegészítő is futja ebből az összegből, divatos sálat is vásárolhatsz, de gondolkozhatsz öveken, derékmelegítőkön is. A parfüm kényes téma, csak akkor vásároljunk hölgynek, ha ismerjük az ízlését. 20 euróból lakásdíszeket is vásárolhatunk, például egy kész képkeretet, egy szép vázát vagy éppen asztalterítőt. A nők nem sértődnek meg akkor sem, ha levásárolható bont kapnak ajándékba, pláne, ha ruhaüzletbe szól, de örülnek egy fürdőbelépőnek is, esetleg masszázskuponnak.

20 euró alatt férfiaknak A férfiak sok esetben kemény diónak számítanak az ajándékvásárlás során, nem igazán kön�nyű őket meglepni, főleg, ha alacsony a keret. Kisebb kozmetikai csomagot adhatunk nekik, de ügyeljünk az általuk használt márkára, mert ebben kényesek lehetnek. A kisebb ruhadarabok, kiegészítők is szóba jöhet-

nek, vehetünk nyakkendőt, mandzsettagombot, övet, sálat, kesztyűt. Vásárolhatunk inget is, ha tudjuk a méretét. Az olcsóbb kütyük is szóba jöhetnek, 20 euróért aránylag jó minőségű fülhallgatót, headsetet, memóriakártyát vásárolhatunk, és a kisebb pendrive-okat is megkapjuk ennyiért. Egyes férfiak minden korban szeretnek játszani, nekik jöhet egy új sakktábla, egy csomag kártya. De a sportújság-előfizetés is célba érhet.

Közmédia javallat december 14. és 20. között

Lang János heti ajánlója Lang János mintegy három évtizede kötelezte el magát a rádiózással; vidéki szerkesztőként a műfaj minden területét alaposan megismerhette. A hallgatók vasárnaponként az Egy hazában című, magyar nyelvű nemzetiségi műsorban találkozhatnak vele. A Roma Magazin és a Domovina egyaránt nemzetiségi műsorok, mindkettőt jó szívvel ajánlom. Jóllehet anyanyelven hangzanak el, tartalmukat a feliratokkal mégis mindenki követni

tudja. Az érdeklődők így bepillanthatnak nemzetiségeink életébe, megismerhetik kultúrájukat, hétköznapjaikat, ünnepeiket. E momentumok rendkívüli módon tágíthatják látókörünket (hétfő, Duna 7.20, 7.50). Kedden Ránki Dezső zongoraművész, az Évad művészeként szerepel a

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

MüpArt Classic ismeretterjesztő sorozatban. A kétszeres Kossuth-díjas előadó négy és fél évtizedes sikeres pályára tekinthet vissza, amely időszak alatt a magyar művészeti élet kiemelkedő személyiségévé vált (Duna 23.00). A Rejtélyes XX. század rendkívül izgalmas műsor, s gondolom, a szerkesztőjét, Kun Miklóst nem kell a nézőknek bemutatni. Magam is többször készíthettem vele interjút, s mindig lenyűgözött az a széleskörű tudás, amellyel az elmúlt századdal, s ezen belül a sztálini korszakkal ismertet meg minket (szerda, Duna 23.25). Csütörtökön a Határok nélkül műsort javaslom bekapcsolni. Gyakran dol-

gozom a magazinban, amelyet az Egy hazában adás „nagy testvérének” tartok. Az előbbi a külhonban élő magyarokról, míg az utóbbi, a hazai kisebbségekről szól. A kisebbségi létnek vannak hasonló vonásai, így a két műsor filozófiájában is sok azonosság mutatkozik (Kossuth Rádió 18.30). Magam is művelem a népzenét, így a Bartók Rádió népzenei műsorsávja mindig rabul ejt, gyakran autóban ülve hallgatom meg. A pénteki adásban – az adventi várakozás jegyében – magyar karácsonyi énekek szerepelnek (14.30). Nem nézem rendszeresen, de ha „elcsípem” a Hazajárót, akkor nagyon élvezem. A honismereti műsor fantasztikus, számomra

ismeretlen helyekre repít el. A félórás összeállítás elmossa a határokat, így az egész Kárpát-medence értékeit teszi közkinccsé (szombat, Duna 13.25). A aranyvasárnapi Egy hazában című műsort két adón is hallgathatjuk: amíg a Nemzetiségi Rádió 13.00 órakor sugározza, addig a Kossuth Rádió késő este tűzi műsorára (23.07). Mivel már közel van a karácsony, így az ünnepvárók igazi adventi műsorba kapcsolódhatnak be. Nem csalódnak, hisz nemzetiségeink karácsonyi szokásai igen gazdagok, s gyakran a magyar hagyományokra emlékeztetnek.

11


Info december 11. péntek Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Tudományos műsor, 12:20 Az ötödik ház balra – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Dosszié, 14:25 Helyes ötlet!, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 16:15 Nyolcadik nap, 23:05 Lőj a zongoristára 17:00 Hírek, 17:30 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Turizmus 365 – A Karsztvidék arcai, 22:00 Visszhangok, 23:05 Lőj a zongoristára – francia film, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:00 A pont, 9:45 Tapsok!, 10:05 Látogatóban, 10:50 Állatokról, emberekről, 11:25 Hochfilzen: Biatlon vk, nők, 12:45 Jó reggelt!, 14:25 Hochfilzen: Biatlon vk, férfiak, 16:05 Jó reggelt!, ism., 17:00 Halló TV, 18:00 Született szülők – francia sorozat, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 Az átmenet – francia dok. műsor, 20:50 A nagy és a kis képernyő legendái, 21:55 Rectify – am. sorozat, 22:45 Éjféli klub, 23:55 A pont, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 9:10 Ízes élet, 9:40 Reflektor, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:45 A szerelem foglyai – am. sorozat, 13:45 Éjjel-nappal Budapest, 15:00 Négyen négy ellen – A családi játszma, 15:35 Nyomtalanul – am. sorozat, 16:40 Szulejmán – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Showder Klub, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:30 Vámpírnaplók – am. sorozat, 1:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:30 Aktív, 13:00 Családi titkok, 14:10 Zsaruk – dokureality, 15:15 Paloma – mexikói sorozat, 16:20 Veronica aranya – mexikói sorozat, 17:25 Fiorella – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Jóban Ros�szban, 20:15 A Kocka, 21:35 A szajré – am. film, 0:10 Vegas – am. sorozat, 1:05 Tények, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái – angol dok. film, 13:15 Kívánságkosár, 15:15 Feketén-fehéren – brazil sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 0:50 Casino Jack Híradó, 18:40 Kisvárosi doktor – német sorozat, 19:35 Fölszállott a páva, 21:50 Columbo: Diplomáciai mentesség – am. film, 23:10 Labirintus – német–angol sorozat, 0:50 Casino Jack – kanadai film.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Tornyot választok – magyar film, 12:45 Balassagyarmat kincsei – dok. film, 13:00 Híradó, 13:15 Kívánságkosár, 15:10 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 15:40 Vallási műsor, 16:35 Nemzetiségi magazinok, 17:05 Milánói képeslapok, 17:35 MMA–portré sorozat, 18:25 Kult+, 18:35 Duna anzix – dok. sorozat, 18:55 Hogy volt?!, 19:55 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál Budapesten, 21:00 Híradó, 21:30 Életművész, 22:25 Ridikül, 23:20 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:10 Angol nyelvű hírek, 1:20 Ismétlések.

december 12. szombat

december 13. vasárnap

december 14. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 12:00 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Kulturális hegycsúcsok, 14:45 Remekművek az órásmesterek kezei alól – angol dok. műsor, 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges kínálat, 18:00 Kertből az asztalra, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges – szórakoztató műsor, 21:35 Örökösök – dán sorozat, 22:35 Hírek, 23:10 Toszkán szépség – olasz film, 1:15 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:00 Becsületes megtaláló – am. film, 16:20 Kilátás a…, 16:40 Village folk, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 20:30 Interjú: Peter Jambrek, 21:20 Jégbe zárva – holland dok. műsor, 23:05 Hírek, 23:30 Lélekölő – am. film, 1:15 Ismétlések.

6:30 A hét tükre, 7:10 Jó reggelt!, 10:15 Kertből az asztalra, 10:40 10 hazai, 11:10 Tudom! – kvíz, 11:55 Roma nemzetiségi műsor, 12:25 Anica – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:40 Village folk, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 16:00 A töréspont, 16:30 Lelki 12:25 Anica villanás, 17:00 Híradó, 17:30 A saját ritmusában: Rock – zenés dok. sorozat, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Platforma, 23:40 Zenés est, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:00 Reggeli műsor, 9:25 Val-d’Isére: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:25 Are: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:25 Hochfilzen: Biatlon vk: nők, 12:25 Val d’Isere: Óriás műlesikás, férfiak, 2. futam, 12:55 Nyizsnyij 22:20 A 2Cellos a pulai Arénában Tagil: Síugrás, nők, 13:25 Are: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:25 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 15:55 Nyizsnyij Tagil: Síugrás, férfiak, 18:00 Párizs: Labdarúgó Eb 2016 sorsolása, 19:05 Az év sportolója, 20:05 A hódkóros – am. film, 21:35 Zvezdana, 22:20 A 2Cellos a pulai Arénában, 23:45 Aranyfüst, 0:20 Aritmikus koncert, ism., 1:25 Ismétlések.

RTL Klub 7:20 Kölyökklub, 9:45 Ízes élet – Mautner Zsófival, 10:25 Teleshop, 11:00 Kalandor, 11:15 Brandmánia – dok. műsor, 11:50 Street Kitchen – főzőshow, 12:20 Új csaj – am. sorozat, 12:45 Glee – am. sorozat, 13:45 Agyamra mész! – am. film, 15:55 Volt – am. rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 Hungary’s Got Talent, 22:55 Vas – am.–ausztrál film, 0:35 Országúti ámokfutó – am. film, 2:10 Senki fia – am. film.

TV2 6:25 TV2 matiné, 8:45 Astro-világ, 9:55 Babapercek, 10:10 Én is tükörbe nézek, 10:40 Trendmánia, 11:10 Babavilág, 11:40 TrenDélet, 12:10 Az év háziasszonya – szórakoztató műsor, 21:40 Katasztrófafilm 12:40 Knight Rider – am. sorozat, 13:45 Tűz és Víz – török sorozat, 15:40 Ovizsaru – am. film, 18:00 Tények, 19:00 Terminál – am. film, 21:40 Katasztrófafilm – am. film, 23:20 Farkasember – angol–am. film, 1:40 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:50 A világörökség kincsei, 13:15 Hazajáró, 13:45 Magyar Krónika, 14:20 Másfélmillió lépés Magyarországon – dok. film, 14:50 Szerelmes földrajz, 15:25 Tanulmány a nőkről – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:40 SzerencseSzombat, 19:35 Játék határok nélkül, 21:00 Számkivetett – am. film, 23:20 Kenó, 23:25 Véres románc – am. film, 1:05 MüpArt, 2:10 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 A harapós férj – magyar film, 12:40 Megyejáró – dok. sorozat, 13:00 Híradó, 13:15 A legyező – színházi előadás, 15:10 A rejtélyes XX. század, 15:40 Hogy volt!?, 16:35 „Eszmények nélkül nem lehet élni…” – dok. film, 17:25 Keresztfához megyek… – dok. sorozat, 17:55 Kult+, 18:00 Öt kontinens, 18:30 Szabadság tér ’89, 19:15 Csináljuk a Fesztivált!, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:30 Fábry, 22:45 Legenda – zenés műsor, 23:15 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:15 Lelki villanás, 6:30 City folk: Dakka, ism., 7:10 Zenés matiné, 7:40 Különleges kínálat, 8:30 Automobilítás, 9:25 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:25 Are: Műlesiklás, nők, 1. futam, 10:55 Davos: Sífutás, 11:10 Hochfilzen: Biatlon, nők, 11:55 Nyizsnyij Tagil: Síugrás, nők, 12:25 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:25 Are: Műlesiklás, nők, 2. futam, 14:25 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 14:55 Nyizsnyij Tagil: Síugrás, férfiak, 16:50 Zvezdana, 17:40 23. Jótékonysági Mikulás-koncert, 19:15 Helena Blagne koncertje, 19:50 Lottó, 20:00 Afrika: Szahara – angol dok. sorozat, 20:50 Vera – angol sorozat, 22:20 Minden lehetséges, ism., 23:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:30 Teleshop, 10:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 11:15 4ütem – autósmagazin, 11:40 Havazin, 12:15 XXI. 20:45 A hang ereje század – dok. műsor, 12:45 Házon kívül – riport, 13:15 Nincs kettő séf nélkül – olasz sorozat, 15:45 A smaragd románca – am.–mexikói film, 18:00 Híradó, 18:50 Faterok motoron – am. film, 20:45 A hang ereje – angol–am. film, 22:55 Kobra – am. film, 0:45 Portré, 1:15 Ismétlések.

TV2 6:25 TV2-matiné, 9:40 Több mint testőr, 1:10 Astro-világ, 11:20 Tűsarok, 11:50 Stahl konyhája, 12:20 Apaütők – am. sorozat, 12:50 Knight Rider – am. sorozat, 13:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:55 Sodró lendület – am. film, 18:00 Tények, 19:00 Kung Fu Panda – am. rajzfilm, 20:55 Szökőhév – am. film, 23:00 Ügynöklista – am. sorozat, 0:00 Történet a mangalicáról – dok. film, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:40 kult.hu, 12:45 Jónak lenni jó!, 13:55 Karácsonyi csoda – am.–kanadai film, 15:35 Jónak lenni jó!, 17:00 A muskétások – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:40 Jónak lenni jó!, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Jónak lenni jó!, 22:20 Az Angyal – am. film, 0:15 A szerelemről és más démonokról – kolumbiai film, 1:50 Számkivetett – am. film, ism.

Duna World 5:50–10:15 Délelőtti műsor, 10:15 Fölszállott a páva – elődöntő, 13:00 Híradó, 13:15 A Nagyok – dok. sorozat, 13:45 Szabadság tér ’89, 14:30 Jónak lenni jó!, 15:30 Önök kérték!, 16:25 Keresztfához megyek… – dok. film, 17:00 Jónak lenni jó!, 18:05 Életművész, 18:55 Kult+, 19:05 Gasztroangyal, 20:00 19:05 Gasztroangyal Évszakok Balázs Fecóval, 21:00 Híradó, 21:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:00 On the Spot, 22:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:35 A pont, 11:00 Halló TV, 12:00 Jó reggelt, 14:20 Éjféli klub, ism., 15:35 Mezőgazdasági műsor, 16:25 Automobilitás, 17:00 Halló TV, 18:00 Született szülők – francia sorozat, 18:50 Gyerekműsor, 20:00 Miss Marple – angol sorozat, 21:30 Tschiller felügyelő – német sorozat, 23:05 Az elutasított – szerb film, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 9:10 Ízes élet, 9:40 Reflektor, 10:05 Top­ shop, 11:45 Asztro show, 12:55 Döglött akták – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Négyen négy ellen – A családi játszma, 15:35 Nyomtalanul – am. sorozat, 16:35 Szulejmán – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 Magyarul Balóval, 0:30 Totál szívás – am. sorozat, 1:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Aktív, 13:00 Családi Titkok – reality, 14:10 Zsaruk – dokureality, 15:15 Paloma – mexikói sorozat, 16:20 Veronica aranya – mexikói sorozat, 17:25 Fiorella – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Jóban Rosszban, 20:15 A Kocka – szórakoztató műsor, 21:35 Amerikai gengszter – am. film, 0:45 Tények este, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái – angol dok. sorozat, 13:15 Kívánságkosár, 15:15 Feketén-fehéren – brazil sorozat, 16:05 Rex felügye23:25 Janus lő – osztrák sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Kisvárosi doktor – német sorozat, 19:35 Maradj talpon! 20:35 Kékfény – magazin, 21:35 Bosszú – am. sorozat, 22:30 Bábel, 23:25 Janus – magyar film, 0:45 Magyar Krónika – magazin, 1:15 Az Angyal – am. film, ism.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Lili – magyar sorozat, 12:10 Nóvum, 12:40 Nótacsokor, 13:00 Híradó, 13:15 Kívánságkosár, 15:10 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 15:35 Vallási műsor, 16:35 Nemzetiségi magazinok, 17:35 A Nagy Fafilm – dok. film, 18:30 Kult+, 18:35 Duna anzix, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Üdítő – Szilágyi Tibor műsora, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:25 Ridikül, 23:25 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:10 Angol nyelvű hírek, 1:20 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Info december 15. kedd

december 16. szerda

Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, ism., 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:50 A lélek horizontja, 12:25 Anica – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 Roma nemzetiségi műsor, 14:35 Európai magazin, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:55 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Kulturális hegycsúcsok, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az ördög játszótere – ausztrál sorozat, 20:55 Anya csak egy van – szlovén dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:20 A pont, 10:05 Magyarország – dok. műsor, 11:00 Halló TV, 12:00 Jó reggelt!, 14:40 Szlovén üdvözlet, ism., 16:00 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 A külsőre adni 20:50 Különleges kell – angol sorozat, 19:00 kapcsolat Gyerekműsor, 20:00 Meglepetések, 20:50 Különleges kapcsolat – am. film, 22:20 Aritmia, 23:25 Jazz, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 9:10 Ízes élet, 9:40 Reflektor, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro show, 12:55 Döglött akták – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Négyen négy ellen – A családi játszma, 15:35 Nyomtalanul – am. sorozat, 16:40 Szulejmán – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt, 21:25 Keresem a családom, 22:35 XXI. század, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:05 Brandmánia, 0:35 Totál szívás – am. sorozat, 1:45 Reflektor, 2:00 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Aktív, 13:00 Családi titkok – reality, 14:10 Zsaruk – dokureality, 15:15 Paloma – me21:35 Hűtlen vágyak xikói sorozat, 16:20 Veronica aranya – mexikói sorozat, 17:25 Fiorella – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Jóban Rosszban, 20:15 A Kocka, 21:35 Hűtlen vágyak – am. sorozat, 22:40 Hawaii Five-0, 23:45 Propaganda, 0:55 Tények este, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái – angol dok. sorozat, 13:15 Kívánságkosár, 15:15 Feketén-fehéren – brazil sorozat, 16:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Kisvárosi doktor – német sorozat, 19:35 Maradj talpon!, 20:35 Önök kérték! – szórakoztató műsor, 21:35 Laura rejtélyei – am. sorozat, 22:25 A Nagyok – dok. sorozat, 23:00 MüpArt Classic, 1:05 A médium – am. sorozat, 1:50 Coco Chanel és Igor Stravinsky – Egy titkos szerelem története – francia film.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Lili – magyar sorozat, 12:10 Nótacsokor, 12:30 Nóvum, 13:00 Híradó, 13:15 Kívánságkosár, 15:10 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 15:35 Vallási műsor – ism., 16:35 Nemzetiségi magazinok, 17:35 Hangjegyesek – dok. film, 18:25 Kult+, 18:35 Térkép, 19:10 Hogy volt!?, 20:00 Nevetni kell, ennyi az egész – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:25 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 0:35 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:10 Angol nyelvű hírek, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Platforma, 12:25 Anica – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, ism., 14:20 A hírnök, 15:00 Híradó, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Fordulópont – francia film, 21:40 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 Weissensee – német sorozat, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:20 A pont, 10:40 10 hazai, 11:10 Halló TV, 12:05 Jó reggelt!, 14:45 Hétvégi csomag, 16:05 Jó napot kívánunk, 17:00 A Szlovén Hadsereg 25 éve, 18:00 A külsőre adni kell – angol sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 A félelem hangjai: Bienvenido és a koldusok – dok. műsor, 20:25 Hely az asztalnál – am. dok. műsor, 21:50 Zenés műsor, 22:30 Aranyfüst, 23:05 Aritmia, ism., 0:05 A pont, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 9:10 Ízes élet, 9:40 Reflektor, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro Show, 12:55 Döglött akták – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Négyen négy ellen – A családi játszma, 15:35 Nyomtalanul – am. sorozat, 16:35 Szulejmán – török 1:40 Aglaja sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Szulejmán – török sorozat, 22:30 Házon kívül – riport, 22:55 Híradó, 23:25 Magyarul Balóval, 0:00 Vámpírnaplók – am. sorozat, 1:00 Reflektor, 1:20 20 év a sivatagban, 1:40 Aglaja – magyar–lengyel film.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Családi titkok – reality, 14:10 Zsaruk – dokureality, 15:15 Paloma – mexikói sorozat, 16:20 Veronica aranya – mexikói sorozat, 17:25 Fiorella – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Jóban Rosszban, 20:15 A Kocka, 21:35 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 22:40 A királyság – am. film, 0:50 Tények Este, 1:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái – angol dok. sorozat, 13:15 Kívánságkosár, 15:15 Feketén-fehéren – brazil sorozat, 16:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Kisvárosi doktor – német sorozat, 19:35 Maradj talpon!, 20:30 Skandináv lottó sorsolás, 20:40 Szabadság tér ’89, 21:25 Római helyszínelők – olasz sorozat, 22:30 Aranymetszés, 23:25 A rejtélyes XX. század, 23:55 A némafilmes – francia film, 1:35 Káosz – olasz film, 2. rész.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Lili – magyar sorozat, 12:05 Nótacsokor, 12:25 Nóvum, 13:00 Híradó, 13 : 15 Kívánságkosár, 15:10 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 15:35 Vallási műsor, 17:35 Pozsony magyar szemmel 16:00 Világ-nézet, 16:35 Nemzetiségi magazinok, 17:35 Pozsony magyar szemmel – dok. film, 18:25 Kult+, 18:30 Janus – magyar film, 20:00 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:25 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 0:35 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:10 Angol nyelvű hírek, 1:20 Ismétlések.

december 17. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, ism., 11:55 Turbulencia, 12:20 Anica – szlovén sorozat 13:00 Híradó, 13:30 Anya csak egy van – szlovén dok. film, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:50 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Glóbusz, 21:25 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:45 Panoptikum, 0:40 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

December 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:05 A pont, 10:25 Kertből az asztalra, 11:00 Jó reggelt!, 14:00 Pokljuka: Biatlon, férfiak, 15:50 Fókusz Mozi, 16:00 Impresszionizmus – óda a divatnak – francia dok. műsor, 17.00 Halló TV, 17:55 Gdansk: Gdansk – ACH Volley, röplabdamérkőzés, 20:00 Hackerek – dok. műsor, 20:55 Sportkihívás, 21:45 Automobilitás, 22:20 Fegyverszünet karácsonyra – francia–német film, 0:15 A pont, 1:00 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli, 9:10 Ízes élet, 9:40 Reflektor, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro show, 12:55 Döglött akták – am. sorozat, 13:55 Éjjel-nappal Budapest, 15:05 Négy négy ellen – A családi játszma, 15:35 Nyomtalanul – am. sorozat, 16:35 Szulejmán – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Válótársak – magyar sorozat, 22:30 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:05 Magyarul Balóval, 0:40 Reflektor, 1:00 Ismétlések.

Vendégem: szakácsnék és gazdasszonyok (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 11-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Családi titkok, 14:10 Zsaruk – dokureality, 15:15 Paloma – mexikói sorozat, 16:20 Veronica aranya – mexikói sorozat, 17:25 Fiorella – mexikói sorozat, 18:00 Tények, 19:30 Jóban Rosszban, 20:15 A Kocka, 21:35 Frizbi Hajdú Péterrel, 22:40 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:40 Felejthetetlen – am. sorozat, 0:45 Tények, 1:35 Aktív.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie családi karácsonya – angol dok. sorozat, 13:15 Kíváns á g k o s á r, 15:00 Feketén-fehéren – brazil sorozat, 15:55 Rex felügye23:30 Az ötödik pecsét lő – osztrák sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Kisvárosi doktor – német sorozat, 19:35 Maradj talpon! – vetélkedő, 20:35 Filofax, avagy a sors könyve – am. film, 22:30 kult.hu, 23:00 Örökség a jövőnek – Olasz–magyar kapcsolatok – dok. sorozat, 23:30 Az ötödik pecsét – magyar film, 1:20 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Társasjáték – magyar film, 12:15 Nótacsokor, 12:30 Nóvum, 13:00 Híradó, 13:15 Kívánságkosár, 14:55 Múzeumtúra – francia dok. sorozat, 15:30 Vallási műsorok, 16:30 Nemzetiségi magazinok, 17:30 Gyöngyöt az embernek – dok. film, 18:15 Kult+, 18:25 Hazajáró, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:25 Ridikül, 23:20 Család-barát, 0:30 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:10 Angol nyelvű hírek, 1:20 Életművész.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne riport a Könyv születik Alsólendván című dokumentum-játékfilm bemutatójáról (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 15-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne FIFA konzolbajnokság, körömdivat, programajánló és zene (ismétlés: szerdán 8.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 16-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor és 20.50-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény

apróhirdetés •Lendván kedvező áron eladó bebútorozott és azonnal beköltözhető lakóház központi fűtéssel és garázzsal. Érdeklődni: tel. 031-285-031 •Eladó Lendván nagyon jó állapotban lévő fiúszobabútor, világos színű és azúrkék kombinációval (ágy, szekrény, íróasztal, könyvespolc, 2 db kisebb szekrény). Ár megbeszélés szerint. Érdeklődni: tel. 030-651-120. •Eladó Lendván 1 db alig használt, kb. 130 literes mélyhűtő. Ár megbeszélés szerint. Érdeklődni: tel. 030-651-120.

•Eladó világosbarna íróasztal kerekeken, számítógépezéshez vagy tanuláshoz. Nagysága kb. 1x0,5 m. Ár megbeszélés szerint. Érdeklődni: tel. 030-651-120. •Smaragdtuja kapható termelőtől. Érdeklődni: Zalalövő, Nagyfernekág út 31., tel.: 0036/30-256-77-44 vagy 0036/30-281-3010. •Rédicsen jó állapotban lévő, kétszintes család ház (200 m2) telekkel és szántófölddel (1700 m2) eladó. Irányár: 12.000.000 Ft. Érdeklődni: tel. 0036/70-

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2015. december 8-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Cukrász Sava Turizem d.d., Dunajska 152., Ljubljana (1 munkahely Lendván, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2015. december 12.) Technológus – projekttervező Varis d.d., Ipari utca 4b., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 15 hónap, német nyelvtudás, havi bér: 1200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2015. december 15.)

610-3570 (Szlovéniából), 06/70-610-3570 (Magyarországról). •Eladó soha sem használt, 37,5 számú Sanmarco női sícipő (CS616 modell), 45,5ös Sanmarco férfi sícipő (Top Racer RTOF modell), Elkroj – Soft Line kantáros férfi sínadrág (56-os), Kors kantáros női sínadrág (42-es), valamint egy női és egy férfi bőr síkesztyű. Érdeklődni: tel. 041-948-708. •Eladó használt, fehér színű női holland típusú kerékpár. Ára: 40 euró. Érdeklődni: tel. 041-730-922. •Eladó használt autó-utánfutó. Irányár: 120 euró. Érdeklődni: tel. 070-410-901.

névnapsoroló December 11-től 17-ig Péntek – Árpád Szombat – Gabriella Vasárnap – Miklós Hétfő – Luca Kedd – Szilárda Szerda – Etelka Csütörtök – Lázár

időjárás A hét végére részben borult, hideg idő várható elszórt csapadékkal.

December 11-e és 17-e között Lendvai Plébánia Szombaton, december 12-én vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán és 18.00 órakor Lendván. Vasárnap, december 13-án, Advent 3. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesznek szentmisék. Hétfőn, december 14-én megkezdjük a Karácsonyi kilencedet, amely egészen szentestéig tart. A betegek látogatásának időpontjai: December 11-én, pénteken 9.30-kor az Idősebb Polgárok Otthonában. December 12-én, szombaton 9.00 és 12.00 óra között Völgyifaluban és Petesházán. December 14-én, hétfőn 9.00 és 12.00 óra között Alsó- és Felsőlakosban, Kótban és Kapcán. December 15-én, kedden 9.00 és 12.00 óra között Hídvégen, Bánután, Hosszúfaluban és Csentében. December 16-án, szerdán 9.00 és 12.00 óra között Hármasmalomban, Lendvahegyen és Hosszúfaluhegyen. December 17-én, csütörtökön 9.00 és 12.00 óra között Lendván.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor.

Pénteken, december 11-én 8.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. 11.00 órakor szentmise Zsitkócban és 15.00 órakor Radamosban. Szombaton, december 12én 8.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. Vasárnap, december 13-án, Advent 3. vasárnapján Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise. A karácsonyi szentgyónás időpontjai: December 11-én, pénteken 15.00 órakor Göntérházán a kápolnában, utána szentmise. December 12-én, szombaton 10.00 és 12.00 óra között, valamint 16.00 és 19.00 között Dobronakon a plébániatemplomban. A hittanosok számára (4–7. osztály) a gyóntatás 11.00 és 12.00 óra között lesz, a bérmálkozók (8. és 9. osztály) és a fiatalok számára pedig 19.00 órakor. A betegek szentgyónása: December 11-én, pénteken 10.00 órakor Dobronakon, 14.30-kor pedig Göntérházán.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Vasárnap, december 13-án 10.00 órakor Szentlászlón zenés adventi istentisztelet lesz.

Előkészítés-, termelés- és szerelés-szervező Varis d.d., Ipari utca 4b., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 15 hónap, német nyelvtudás, havi bér: 1200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2015. december 16.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap

várja a kedves ügyfeleket magyar állampolgársággal kapcsolatos és más ügyek intézésére minden kedden 9.00–12.00 óráig, valamint csütörtökön 9.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között a Fő utca 124. szám alatt.

Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre: Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" 14

A Lendvai Konzuli Iroda

Felvilágosítást munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, péntekenként 8.00–14.00 óra között adunk a 02 577 3850-es telefonszámon vagy a consulate.len@mfa.gov.hu e-mail címen. N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Info figyelmükbe •December 10., csütörtök 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •A Muratáj folyóirat legújabb számának bemutatója.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériumának közvetlen felhívása alapján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet. A pályázat célja: a szlovéniai magyarság megmaradása és nemzeti identitása megőrzésével kapcsolatos 2016-ban kivitelezendő magyar kulturális programok támogatása. A pályázók köre: szlovéniai székhelyű nemzetiségi programokat kivitelező intézmények, egyesületek és egyéb civilszervezetek. Jelen pályázati felhívásra nem pályázhatnak a községi magyar nemzetiségi önkormányzati közösségek. A célra rendelkezésre álló keretösszeg: 24.194,00 EUR A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (utófinanszírozás) A pályázaton elnyert pénzös�szeg felhasználási ideje: 2016. január 1.– 2016. december 31. A pályázat beérkezési határideje: 2015. december 30., 12 óra A pályázatoknak a megadott időpontig be kell érkezniük az MMÖNK székházába. A 2015. december 30-án postára adott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti példányban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124., 9220 Lendva – Lendava címre kérjük eljuttatni. A pályázat feltételei: • a kiosztható támogatási keret

• • • • •

• •

maximum 30 százalékát lehet a civilszervezetek programjaira fordítani, az elnyert támogatás maximum 35 százaléka fordítható reprezentációra, a pályázatot csak a felhívásban közzétett célra lehet benyújtani, a pályázatot az előírt adatlapon kell benyújtani, az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni, a pályázatot magyar és szlovén nyelven kell benyújtani (az adatlap minden részét kétnyelvűen kell kitölteni), a pályázó vállalja, hogy a benyújtott program kivitelezhető, a pályázati adatlapon szerepelnie kell a pályázó törvényes képviselője cégszerű aláírásának és a pályázó pecsétjének, nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az előző évben kapott támogatásról nem számoltak el, illetve az előző évben jóváhagyott programot nem valósították meg egy pályázó csak egy kulturális programra pályázhat.

Egyéb információk: • bővebb információt a pmsns@ muravidek.si email-címen lehet igényelni, • a pályázati űrlap a www.muravidek.si honlapról tölthető le, • a határidőn túl beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az MMÖNK Hivatala

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

•December 12., szombat 18.30 órakor, •Szentlászló, református templom •A Szentlászlói Református Gyülekezet adventi koncertje.

•December 11., péntek, 18.00 és 19.00 órakor, •a Pártosfalvi KÁI tornaterme •Mikulás-várás és az Új Bojtorján együttes családi koncertje.

•December 13., vasárnap 10.00 órakor, •Szentlászló, református templom •Adventi zenés istentisztelet.

•December 12., szombat 8.00 órakor, •Szentlászló, művelődési és faluotthon •V. Adventi gyalogtúra Szentlászló–Csekefa– Selo–Szenlászló útvonallal.

•December 13., vasárnap 15.00 órakor, •Petesháza, tűzoltóotthon •A Lendvai Nyugdíjas Egyesület Kofetarji-M színjátszócsoportjának Kié lesz a fenyő? című gyermekelőadása.

•December 12., szombat 8.00 órakor, •Csente, Trojok- tanya és Petesháza, faluotthon •Hagyományőrző disznóvágás. •December 12., szombat, •Szerdahely, tűzoltóotthon •Adventi délután – a falubeliek találkozója. •December 12., szombat 14.00 órakor, •Hodos, faluotthon •Hímzéskiállítás megnyitója.

•December 17., csütörtök 18.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •A Lendvai Zeneiskola tanulóinak karácsonyi-újévi hangversenye. •December 17., csütörtök 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Paušič Olga: Počitnice pod belim gradom (Vakáció a fehér vár alatt) című legújabb kötetének bemutatója.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel várjuk Önöket a radamosi falu- és tűzoltóotthonba 2015. december 13-án, vasárnap 14.30-kor ÜNNEPVÁRÓ MŰSORUNKRA, amelynek keretében meglátogatja és megajándékozza Önöket a Télapó, valamint kivendégeli Önöket a Radamosi Helyi Közösség és a Harangvirág Művelődési és Turisztikai Egyesület. Ez alkalomból a falu- és tűzoltóotthon felújított konyhájának és irodájának átadására is sor kerül. Fellépnek a Göntérházi KÁI óvodásai és iskolásai, a Harangvirág népdalköre, néptáncosai és amatőr színjátszói. Tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket! A Radamosi Helyi Közösség és a Harangvirág MTE

15


Info Humor

Horoszkóp

Bemegy az indián a falu elöljárójához, hogy nevet szeretne változtatni, mivel az eredeti neve túl hosszú. – És mi a neve, amit meg szeretne változtatni? – kérdezi az elöljáró. – A nevem: „Vonat, amely mindig kétszer dudál, amikor hajnalban befordul a síneken”. – Igen, ez tényleg elég hosszú. Mire szeretné változtatni? – „Tüütüű”.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Párkapcsolatában jól mennek a dolgok. A felmerülő vitákat egy kellemes vacsora mellett meg tudják beszélni.

– Mama, ebből a levesből tízszer ennyit kellett volna főznie. – Miért, fiam, annyira ízlik? – Nem, hanem akkor eltalálta volna, mennyi só kell bele.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Felmerülnek újabb befektetési lehetőségek, melyeket érdemes alapos elemzés alá venni, mielőtt döntene róluk.

Az öreg papagáj mellé fiatal madár került, aki hamarosan észrevette, hogy a kalitka egyik rácsa ki van törve. Egy alkalmas pillanatban aztán ki is használta felfedezését és átpréselte magát a rácson. Már éppen boldogan röppent volna a nyitott ablak felé, amikor az öreg madár szomorúan utánaszólt: – Fiam, nem tudod, mit csinálsz! A fiatal madár csodálkozva nézett vissza, mire az öreg folytatta: – Nagyon sokan próbálkoztak már előtted is, de még egyikük sem tért vissza. – Te kergeted azt a kutyát? – Tekergeti a nyavalya. Meg akarom fogni! Beálltam egy zsúfolt parkolóba és leengedtem az ablakot, hogy a hátsó ülésen nyújtózkodó kutyusom kapjon elég levegőt. Nem akartam, hogy utánam induljon, megálltam hát a járdán és visszamutatva rá határozottan azt mondtam: – Ott maradsz! Érted?? Maradsz! Maradsz!!! Egy közeli autó vezetője, látva, hogy szőke vagyok, csodálkozva végigmért, majd megszólalt: – Csak be kell húznia a kéziféket!

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Attól függetlenül, hogyan érzi magát, kifejezetten jól alakulnak a dolgai, ha élni tud az adódó lehetőségekkel. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Minden erejével megpróbál egyensúlyt teremteni a munka és a magánélete között. A pénzügyekben új lehetőségek nyílnak meg.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Érzelmi téren véget ér egy nehezebb periódusa. Ha új munkahelyet keres, most több kedvező lehetőséget is találhat. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Szikszai Rémusz, Scherer Péter, Mucsi Zoltán. A szerencse Gyurica József felsőlakosi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 21. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Horváth Csaba fazekasmester Az ideális nő? • Megtaláltam már 20 éve, a feleségem. Álomutazás? • Mérlegállás a Triglavon, a távolba tekinteni a kínai Nagy Falról. Álomszakma? • Fazekas. Kedvenc színe? • Kék. Gyermekkori álma? • Abból éljek, amit szeretek csinálni. Ha szabadidő, akkor… • Túrázás, utazás. Amit a legjobban meg tud főzni… • Főtt tojás. Kedvenc fűszere? • Erős paprika. Kedvenc tévéműsor, film? • Hazajárók, Szigorúan ellenőrzött vonatok. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Hobo Blues Band: A bolond levele a kisfiúnak, Ismerős arcok: Nélküled. Amitől a legjobban fél… • Rémálmom: Conchita Wurst mellett ébredni. Amit nem tesz, tett soha…

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A gondolatait és az ötleteit ossza meg párjával. Sok mindenben a segítségére tud lenni. Számíthat rá és a megértő szeretetére. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Egyik családtagjával, akivel eddig mosolyszünetben voltak, tisztázni tudják a dolgot és megbékélhetnek. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Az otthoni gondok csak átmenetieknek bizonyulnak. A párjával felmerülő kisebb nézeteltéréseket simán meg tudják beszélni. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Az éleslátása és a kiemelkedő megfigyelőképessége újabb elismerést vív ki a kollégái és a főnöke szemében.

• Másoknak szándékosan rosszat tenni. Kabala, amulett? • Az övtáskám. Káros szenvedélye? • Bor, ami kis mértékben orvosság. A leghasznosabb tárgya? • A korongom és a határidőnaplóm. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Újranyitnám a Korona szállót. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • A pénz nem számít, az a legkevesebb!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Több olyan ötlete is támadhat, amivel teljesen megváltoztatja az életét. Talán egy új munkát vállal, amit eddig sosem csinált még. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Valaki a kollégái közül játssza az okosat, mindenki bosszúságára. Próbáljon meg átnézni az eseten és nem reagálni rá. Halak Febr. 20. – már. 20. Gördülékenyebben mennek a dolgai. Egy jól szervezett időgazdálkodással megvalósíthatja azt, hogy minden fronton elégedett legyen.

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Horizont Fiatalok Világa – Ifjúsági Képzési Központ

Különböző generációk találkoztak egy héten át A Fiatalok Világa Közintézet generációk közötti találkozót szervezett a múlt héten, melynek keretében naponta különböző programok zajlottak. Az eseménnyel az önkéntesség szükségességére kívánták felhívni a figyelmet a mindennapi életben. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Öt napon keresztül a szervező minél több korosztályt igyekezett bekapcsolni a színes programkínálatba,

az önkénteseket is, akik szívesen vállalták a közreműködést. A programsorozatban a közösségi portálokról lehetett tudást szerezni és megismerni a facebookot,

teken a nyugdíjasok az óvodába látogattak el, ahol előadást mutattak be és műhelymunka közben társalogtak a legkisebbekkel. A programba a szervező elmondása szerint megle-

A nagyszülők az unokákkal együtt aktívan mozogtak a sportórán. melyben tapasztalatcserére, a tudás továbbadására, tanulásra volt lehetőség. A programok kivitelezéséhez a szervező megszólította

olasz nyelvű tanórán lehetett részt venni, csütörtökön pedig a nagyszülők az unokákkal egy sportórán aktívan mozogtak. Pén-

pően sokan kapcsolódtak be, ami már a jövő évi generációk közötti találkozó újbóli megszervezését is előrevetíti.

A Szentlászlói Református Gyülekezet szeretettel vár mindenkit

ADVENTI KONCERTJÉRE, melyre 2015. december 12-én, szombaton 18 30-kor, illetve ADVENTI

ZENÉS ISTENTISZTELETÉRE, melyre 2015. december 13-án, vasárnap 10 órakor

kerül sor a szentlászlói református templomban. Fellép a

Sforzato Rézfúvós Kvartett. N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

„Tisztelt apám!” „Kedves fiam!”

1944. március 28-án, kaposvári hadikórház Tisztelt édesapám! Kívánom, hogy e pár sor írásom a legjobb erő és egészségben találja fel. Már én is jól érzem magamat. Rövid időn belül megyek szabadságra, lehet, hogy még ebben a hétben vagy a jövő héten. És tudatom, a pénzt megkaptam. Még húsvét előtt otthon leszek. Már a doktor úr mondta, hogy a hét vége felé vagy a jövő hét elején kapok szabadságot. Majd talán egy pár hetet otthon tölthetek. Itt nincs semmi különös újság. Már választ nem is muszáj írni. Most többet nem írok. Maradok tisztelettel: Elek.

1944. március 30-án, kaposvári hadikórház Tisztelt édesapám! Tudatom, most már jól érzem magam. Majd pár nap múlva talán otthon leszek szabadságra, de először Szombathelyre kell mennem. Onnan kapok szabadságot. És tudatom, a csomagot 29-én megkaptam sértetlenül. És a 26-án kelt lapját 30-án kaptam meg. A csomagos ládát nem adom postára. Majd mikor megyek haza, akkor magammal viszem. Választ ne írjon, mert mire az ideér, arra már nem leszek itt. Most zárom soraim. Maradok tisztelettel: Elek. Kedden megyek Szombathelyre. Az I. világháború 100. évfordulójára 2014-ben a Népújságban a szentlászlói Jankó Zsigmond a frontról a feleségének, Matildnak írt leveleivel, a Vágyakozás a lövészárkokból című sorozattal emlékeztünk. A második világháború befejezésének 70. évfordulójára most a Zsigmond és a háború után nem sokkal elhunyt Matild szerelméből született fiú, Elek és a második világégés idején már a hátországban maradt édesapa háború alatti és utáni levelezéséből jelentetünk meg év végéig egy válogatást. A háborús családtörténetet ezúttal is a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipovšek Gordana levéltárossal együttműködve állítottuk össze.

17


Horizont

Tisztelt Szerkesztőség! Kérjük, hogy a Médiatörvény 26., 27. és 28. cikke értelmében jelentessék meg válaszunkat Tanja Šimonkának a Népújság 46. számában megjelent levelére (2015. november 19., Visszhang a „Ne csak provinciális kultúrotthon legyen” című cikkre), melyben szeretnénk rávilágítani egyes tényekre. Tanja Šimonka volt igazgatónőnek, ahogy minden más polgárnak, joga van a saját véleményéhez a Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet ügyvitelével kapcsolatban, azonban állításai nem korrektek és ezekkel félrevezeti a közvéleményt. A közzétett írásból kiderül, hogy nem ismeri, illetve szándékosan nem akarja ismerni a törvény által szabályozott relációkat a közintézet, annak vezetősége, az alapító és a polgármester között. Ilyen nem értése a viszonyoknak, illetve képmutatás befolyásolta a közintézet irányításával kapcsolatos gondokat, valamint a volt igazgatónő és a község mint alapító közötti kapcsolatokat. A közintézet és a község mint alapító kapcsolatát A kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény (ZUJIK), és még részletesebben a Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet alapításáról szóló rendelet határozza meg. Ezeket a relációkat fejtetőre állítja, saját szájíze szerint magyarázza és ezzel félrevezeti a közvélemény nagy részét, amely a közintézetek működésére vonatkozó előírásokat nem ismeri. Ezzel kapcsolatban néhány kulcsfontosságú tényt kívánok felsorakoztatni, amelyek e problémakör korrekt értelmezése szempontjából fontosak: • A közintézet ügyviteléért az igazgató a felelős, nem pedig az alapító, illetve a polgármester. Arról, hogy milyen volt az MPIL

18

közintézet ügyvitele, hiteles dokumentáció van, azt viszont, hogy a jelenlegi megbízott igazgatónő milyen állapotban vette át, meg lehet kérdezni tőle és azoktól az alkalmazottaktól, akik a problémakört bemutatták a megbízott igazgatónővel együtt. Az intézetnek az igazgató jogkörébe tartozó irányítását és ügyét soha nem befolyásolta sem a polgármester, sem a községi igazgatóság alkalmazottai. Ez vonatkozik a szolgáltatások megrendelésére és egyéb közbeszerzésekre is. Az ilyen célozgatások teljes mértékben alaptalanok. • Az alapítói jogokat a község az intézet tanácsán, nem pedig a polgármesteren keresztül gyakorolja. Az intézet Tanácsának tagjait

olvasóink írják a Községi Tanács nevezi ki, a közintézet esetében pedig a társalapítók is. Az éves finanszírozás összege a község költségvetési rendeletével kerül megállapításra a konkrét évre vonatkozóan. A költségvetést a községi tanácstagok fogadják el, nem pedig a polgármester. A közintézet magasabb finanszírozására vonatkozó javaslatokat a községi tanácstagok meg sem említették, nemhogy a költségvetés elfogadása során felléptek volna ennek érdekében. Ez érthető is, hiszen a finanszírozás nem csökkent úgy, mint ahogy ezt a volt igazgatónő állítja. A község az adatokat a községi honlapon közzétette a Polgármester/Álláspontok és nézetek iratgyűjtőben, ahol látható, hogy egész idő alatt megőriztük a finanszírozás szintjét. A közintézet finanszírozására vonatkozó adatok, melyeket ismertetünk, a hivatalos dokumentációból származnak és ellenő­ rizhetők. A probléma az intézet saját bevételeinek csökkenésében volt, erre a

vezetőségnek a költségek csökkentésével kellett volna reagálnia. Ehelyett irreálisan arra vártak, hogy a község az ily módon keletkezett különbözeteket egész idő alatt egyéb költségvetési tételekből fedezze. Sajnos a község nem tud annyi forrást biztosítani, amennyit a költségvetési felhasználók el tudnának költeni. • A községi költségvetés közzétételét követő 30 napban a közintézetek igazgatói kötelesek pénzügyi terveiket egyeztetni a községi költségvetésben biztosított forrásokkal, függetlenül attól, hogy ezzel egyetértenek vagy sem (Az államháztartásról szóló törvény 27. cikke). Ez elsősorban az igazgató felelőssége, közvetve pedig az intézet tanácsának a felelőssége is. A község figyelmeztetései ellenére ezeket a rendelkezéseket a közintézetben nem vették figyelembe. • A szemrehányások, miszerint a községi igazgatóság a kultúra, illetve a társadalmi tevékenységek területén nem kompetens, teljes mértékben szubjektívek és inkorrektek. A község a közmeghatalmazásokat épp azzal a céllal

ruházza át a közintézetekre, hogy biztosítsa a közjavak megfelelő kínálatát, ám ennek ellenére fennáll a kötelezettsége, hogy ellenő­ rizze e meghatalmazások megvalósítását és gondoskodjon a költségvetés végrehajtásáról. Az MPIL nem magánintézet és ezt az ellenőrzést nem kerülheti el, annak ellenére sem, ha úgy érzi, hogy ez mobbing. Az MPIL alkalmazotti körének megerősítését valóban javasoltuk, azonban azzal a szándékkal, hogy javuljon az intézet eredményessége a pályázati források megszerzése ügyében. Sajnos ilyen eredményekre nem került sor, és ezt ők maguk is megállapították. • A község a 2011. évben módosította a Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet alapításáról szóló rendeletet és óvatosságból lefektette, hogy nem vállal kötelezettségeket, amelyek a jelen intézet ügyviteléből származnak. Ezzel aggodalmunknak és óvatosságunknak adtunk hangot, valamint világosan mindenki tudtára adtuk, hogy a finanszírozásnak határai vannak, amelyeket sajnos a község nem léphet át. Ezzel kapcsolatban ki

kell emelni, hogy Lendva Községet szinte teljes mértékben terheli az MPIL finanszírozása és a 2015. évben is kifizette az intézet adósságát a többi költségvetési felhasználó kárára. A községgel és a polgármesterrel való elégedetlenségét az intézet vezetősége azóta kezdte kimutatni, amióta az intézetet elkezdtük figyelmeztetni, hogy a dolgok nem mennek a megfelelő irányba (a színházbérletesek számának és a saját bevételeknek a csökkenése, a létesítmény folyó fenntartása, arrogancia a kommunikációban…) és nagyobb fokú angazsáltságot (aktivitást, elkötelezettséget) és felelősséget kértünk. A döntést, hogy nem jelentkezik a közintézet igazgatójára kiírt pályázati felhívásra, saját maga hozta meg és nem helyénvaló, hogy ilyen sok idővel mandátumának befejezése után kívánja magát áldozatként bemutatni a nyilvánosság előtt olyan dolgokban, amelyeket igazgatóként nem végzett el. Lendva Község polgármestere, mag. Anton Balažek

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Horizont

Teltházas volt a karácsonyi bazár és koncert Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Támogatási Alapja idén is megszervezte a hagyományos karácsonyi bazárt és koncerttel kedveskedett a közönségnek. A Színházés Hangversenyterem előcsarnoka pénteken megtelt

látogatókkal, akik a tanulók ügyes kezei alól kikerült karácsonyi díszek, karácsonyfák, hóemberek, viaszfigurák, aprósütemények, üdvözlőlapok és egyéb alkotások színes kínálata közül válogattak. A vásárt követően a résztvevők a

termet teljesen megtöltötték, hogy megnézzék az iskolások által előadott színes zenés és táncos koncertet. A műsorban fellépett az iskola gyermek- és ifjúsági kórusa, az Iskrice, Pumnike és Bombice Tánccsoport, a 7ATE9 iskolai együttes, az

iskola szólóénekesei és az 5.c osztály, valamint volt szaxofonos és gitáros produkció is. Az Iskola Támogatási Alapja az idei bazáron

összegyűlt támogatást az „Iskola a természetben” nevű program megvalósítására használja majd fel. HS

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2015. december 10-én minden kisgyermekes szülőt vagy nagyszülőt szeretettel várunk a Ringatóra 15.15-kor MURASZOMBATBAN, a Városi Könyvtárban, 16.45-kor pedig LENDVÁN, a Bánffy Központban! Az ügyes gyerekkezek rengeteg alkotást készítettek a bazárra.

Együtt ünnepeltek az egyesületek

A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

MEGHÍVÓ Az alsólakosi színjátszócsoport vidám jelenete. A Kulturális Közalapítvány lendvai kirendeltsége idén is megszervezte az „Ünnepeljünk együtt” című hagyományos decemberi rendezvényt, melyen a térség azon együttesei lépnek fel, melyek

regionális, illetve országos szemléken vettek részt, valamint azok, melyek kerek jubileumot ünnepelnek. Így december 3-án a lendvai Színház- és Hangversenyteremben szerve-

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

zett rendezvényen a délelőtti és délutáni műsorban nem kevesebb mint 27 együttes mutatkozott be – kórusok, néptánccsoportok, színjátszók, citerások, zenészek.... kmj

Szeretettel meghívjuk Špela Strniša Tušek A CSALÁD ÉS AZ ÜNNEP: a családi hagyományok, a vásárlás, a viták… ideje című előadására 2015. december 11-én, pénteken 18 órakor a Lendvai Zsinagógába. A gyerekeknek egyidejűleg gyermekfoglalkozást szervezünk. Szervező: Lendvai Plébánia

19


Horizont

Díszbe öltöztek a fenyők Lendván Szép hagyomány Lendván az adventi időszakban a város közterületein a karácsonyfa-állítás. A múlt hét péntekjén a lendvai gyerekek sürögtek-forogtak

Adventi apróságok Völgyifaluban

még nagyobb örömmel. A szabadtéri színpadnál felállított fenyőt a Lendvai 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola diákjai, míg a Színház- és

Búcsúzás előtt a Mikulás jóra intette a gyerekeket.

A gyerekek saját készítésű díszeiket aggatták a fenyőágakra. a fák körül és saját készítésű díszekkel öltöztették díszbe a zöld fenyőket. A Városháza előtt álló fenyőt az óvodások díszítették fel nagy gonddal és

Hangversenyterem sarkán álló büszke örökzöldet a 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanítványai öltöztették díszbe. AK

A Mikulás Domonkosfán Péntek délután a domonkosfai kultúrotthonban nagyon vidám volt a hangulat. Összegyűltek a falusi gyerekek

Vasárnap gyermeki izgalom töltötte be a völgyifalui faluotthon termét, amikor a színpadon elfoglalták helyüket az óvodás és iskolás gyerekek, hogy szavalattal és énekkel köszöntsék az érkező Mikulást. A nagyszakállú öreg megérkezésekor néhány csöppség egy kicsit megszeppent, de a jó hangulattól gyorsan eloszlott az

ijedtség. Miután a Mikulás alaposan kikérdezte az apróságokat egész évi viselkedésükről és meghallgatta kis előadásukat, minden gyereket megajándékozott egy kis csomaggal. A Mikulás távozását követően az udvaron hagyományosan az „apró fények” meggyújtására került sor. A Pünkösdi Rózsa Citeraze-

nekar karácsonyi előadása közben kigyúltak a falu fényei, mely a meghitt adventi készülődésben a közeledő ünnepek érkezését jelezte. A Petőfi Sándor ME, a turisztikai egyesület, a Völgyifalui ÖTE és a helyi közösség által szervezett programot a helybeliek kellemes társalgással zárták. HS

A Mikulás is Meseországban járt

Domonkosfán már nagyon várták a gyerekek a Mi­kulást. szüleikkel, nagyszüleikkel, az óvónénikkel, és karácsonyfadíszeket készítettek. Mindenki szorgalmasan dolgozott, mert tudták, hogy az elvégzett munka után megérkezik a Mikulás. Amint elkészültek a díszek, feldíszítették a kint álló fenyőfát és máris felcsendült a Mikulást hívó dal; a Mikulás meg is hallotta a gyerekek énekét és megérkezett nagy puttonyával. Nem maradt ajándék nélkül senki. A Mikulásnak az ajándékvásárlásban a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség segített. Kranjec Aleksandra

20

Lendván vasárnap új helyszínen, a városi parkban kezdődött meg a Karácsonyi Meseország rendezvénysorozat, mely ünnepi vásári kínálattal színesíti a város életét az év hátralévő napjaiban. A hétvégéken zajló program első eseményén zenés produkció és gyermekfoglalkozás volt, a gyermekek nagy örömére pedig a nagyszakállú Mikulás is ellátogatott Meseországba. A helyszínen felállított házikókban minden nap ételkínálattal és forralt borral is várják a látogatókat. HS N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Helló!

Kedves gyerekek! A december a legszebb ünnepek időszaka. Nemrég a Mikulás járta a vidéket krampuszaival, és már a karácsony, a keresztény világ legnagyobb örömnapja is kopogtat az ajtókon: a szeretet és béke ünnepe, amikor megszületik a kis Jézus és elhozza minden házba a karácsonyfát. A hodosi óvodások már nagyon várják a karácsonyt. Az ünnepek közeledtével a gyerekek feldíszítették a falusi karácsonyfát, majd ezt le is rajzolták nekünk.

Laco Nik

Benko Jeni

Benko Deniel

Soós Dávid Géza

Veratschnik Maximilian

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

21


Sport Lendvai Labdarúgó-iskola

A szervezett utánpótlásnevelés a prioritás A Lendvai Labdarúgó-iskola, a Nafta 1903 klub utánpótlásnevelő szervezete új alapokra helyezte küldetését az idei labdarúgóidény kezdetén, és a megújult edzői beosztással megkezdődött a foglalkozás a fiatalokkal. Denis Lutar, az iskola vezetője és egyik edzője az iskola helyzetéről, működéséről és az őszi idényben elért eredményekről nyilatkozott. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

– A kadétok és ifjúsági csapatok 2. keleti bajnokságának közös tabelláját az őszi idényben a 11. helyen zárta a Nafta. Hogyan értékeli a fiatalok szereplését? – Miközben a kadétok jól szerepeltek, az ifjúsági csapattal sajnos nem

mességet, rendszerességet, kitartást és a munkára való hajlandóságot követeli meg. Beláttuk, hogy a tavaszi fordulóra erősíteni kell a csapatot. Azért is, mert a következő évadban a ligát átszervezik, kevesebb csapattal indítják a bajnokságot. Ezért tavasszal fontos lesz minél magasabbra felkapaszkodni a közös tabellán.

A Lendvai Labdarúgó-iskola a hétvégén Fiatal Tehetségek 2015 cím alatt kétnapos nemzetközi focitornát szervez a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tornatermében. Szombaton, december 12-én 8 órai kezdettel zajlik az U15-ös és U11-es korosztály csapatainak tornája, vasárnap, december 13-án, 8 órától az U7-es, U9-es és U13-as csapatok versenye lesz megtekinthető. vagyunk versenyképesek. Egyrészt azért is, mert néhányan a csapatból nem veszik komolyan az edzéseket. Nem fogják fel, hogy a labdarúgás is, mint minden más sport türel-

– Hányadik helyezés lenne elegendő a biztos bennmaradáshoz? – Mivel még nem tudni, mennyi csapat fog ebből kifolyólag az első ligából kiesni, a nyolcadik helyezést

18. forduló 21. forduló Rudar – Zavrč Maribor – Krško Luka Koper – Celje Krka – Gorica Olimpija – Domžale

1:0 (1:0) 6:0 (3:0) 1:2 (1:0) 1:0 (0:0) 0:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 21 14 4 3 52:16 46 2. Maribor 21 11 7 3 50:23 40 3. Domžale 21 9 8 4 28:14 35 4. Gorica 21 11 1 9 32:31 34 5. Zavrč 21 7 6 8 23:25 27 6. Luka Koper 21 6 4 11 25:32 22 7. Rudar 21 5 7 9 18:29 22 8. Krka 21 5 7 9 16:29 22 9. Celje 21 5 7 9 16:34 22 10. Krško 21 3 7 11 9:36 16 A 22. forduló párosítása 2015. december 11-e és 13-a között: Zavrč – Krka, Domžale – Rudar, Celje – Gorica, Krško – Olimpija, Luka Koper – Maribor.

22

Újpest – DVTK Haladás – Békéscsaba Puskás AFC – Honvéd DVSC – Videoton Paks – Ferencváros MTK – Vasas

2:1 (1:0) 1:1 (0:0) 0:3 (0:2) 1:2 (0:1) 0:5 (0:1) 2:1 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 18 16 1 1 41:7 49 2. Paks 18 8 6 4 24:18 30 3. MTK 18 8 5 5 23:17 29 4. Újpest 18 7 7 4 26:19 28 5. Videoton 18 9 0 9 21:19 27 6. Haladás 18 6 8 4 15:18 26 7. DVSC 18 6 7 5 25:21 25 8. Honvéd 18 6 6 6 23:22 24 9. DVTK 18 4 5 9 18:30 17 10. Puskás AFC 18 3 7 8 22:29 16 11. Vasas 18 4 1 13 17:30 13 12. Békéscsaba 18 3 3 12 17:42 12 A 19. forduló párosítása 2015. december 12-én, 15.30: Vasas – Honvéd, Haladás – Puskás AFC, DVTK – Békéscsaba, Videoton – Paks, DVSC – MTK, Ferencváros – Újpest.

tűztük ki célul. Most nyolc ponttal vagyunk lemaradva a nyolcadik helytől, ami nem sok abból kiindulva, hogy egy fordulóban hat pontot gyűjthet a két csapat. A cél eléréséhez viszont létfontosságú lesz az ifjúsági csapatba 6–8 játékos megszerzése. Így lennénk versenyképesek és ez lenne a reális állapot. – Az edzések hogy zajlottak, miben erősödött a két csapat? – Az ifjúsági és kadétcsapatnál az őszi edzések java részét a fizikai felkészítésre fordítottuk, mivel ezen javítani kellett, és most kezdünk aktívabban összpontosítani a technikai felkészülésre. A fiatalokat meg kellett tanítani a rendszerességre, az edzések aktív látogatására, aminek eredményei már láthatók. A kitartáson kell még a csapatokban dolgoznunk. Amikor kihívás lesz bekerülni a kezdőcsapatba, a rend magától helyreáll majd. – A legkisebbek edzései bizonyára másként folynak, mint az idősebbeké… – Télen az edzéseket a tornateremben bonyolítjuk le, ez már javában folyik. A gyerekek edzései számban, erősségben és a tartalomban is különböznek egymástól. Az edzések a játékon és a koordinációs-technikai elemek fejlesztésén alapulnak. Törekedünk arra, hogy a játékon keresztül szerettessük meg a labdarúgás szépségeit. Minél idősebb a csapat, annál nagyobb hangsúlyt fektetünk a taktikai játék elsajátítására és fejlesztésére, ezt az U13as és az U15-ös korban

Denis Lutar, a Lendvai Labdarúgó-iskola vezetője. kezdjük gyakorolni. Ezt a szisztematikus folyamatot építjük az iskolában, hiszen a múltban ez nem volt tapasztalható. – Mennyi fiatal kapcsolódik be az iskola munkájába és mennyi lenne az ideális szám az iskola zökkenőmentes működéséhez? – Augusztus 30-án 78 gyermek edzett az iskolában, jelenleg 85 tagot számlálunk. Az ideális szám a százas határ átlépése lenne, azaz minden korosztályra legalább 20 játékos biztosítása. – Milyen az együttműködés a környékbeli csapatokkal? – Nagyon jó együttműködés jött létre a hídvégi,

a csentei és a gyertyánosi csapatokkal. Itt az utánpótlás-csapatoknak az edzések szakmai hátterét biztosítjuk. Ebből mindkét félnek előnye van, hiszen az iskola minőségi edzést biztosít a gyerekeknek és érdeke a focit minél több kicsivel megszerettetni. A tudást a későbbiekben ezek a fiatalok az iskola keretein belül tovább tudják majd fejleszteni. Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a felnőtt csapat számára hazai játékosokat neveljünk ki, ezért fontos számunkra az együttműködés és az összhang. – Ehhez már megvannak a feltételek? – Nem, még nincsenek meg. Néhány kadétfocista már kapott lehetőséget a felnőtt csapatnál, de még négy-öt évnek el kell telnie, hogy teljes mértékben el tudjuk látni ezt a feladatkört. – Milyen az edzői beosztás? – Az edzőknél fontosnak tartjuk, hogy szakmai tudásuk mellett a pedagógia területén is jártasak legyenek, hiszen gyerekekkel folyik a munka: Borut Petkovič az U9 és U17, Boris Radoš az U11, Aleš Sarjaš az U13, Jernej Hozjan velem közösen az U15 csapatát vezeti, míg jómagam az U19-es korosztállyal is foglalkozom.

Orlandóban versenyzett Iztok Utroša lendvai tollaslabdázó Amerikában, a floridai Orlandóban a nemzetközi YONEX USA 2015 tollaslabdatornán versenyzett és a párok versenyében a negyeddöntőig jutott. Az egyéni megmérettetésen a lendvai sportoló az első körben búcsúzott a tornáról, amikor a harmadik, hosszabbított játsz­ mában az osztrák David Obernosterertől szenvedett

vereséget: 14:21, 21:6 és 22:20 volt az eredmény. Eredményesebben zárta a tornát a párok versenyében, amelyben Pochtarevvel, aki a svájci ligában csapattársa, eljutottak a negyeddöntőig. Ott a tavalyi torna harmadik helyezett kettősétől, a német Michael Fucs és Johannes Schoettler alkotta párostól kaptak ki 2:0-ra. HS

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .


Sport

Fociban másodikak lettek A Varasdi Udruga Sportszövetség szervezte meg a három város záró tornáját a zalaegerszegi, a lendvai és a varasdi középiskolások részére. Az utolsó találkozón a fiatalok fociztak

és tekéztek. A labdarúgást a lendvaiak a második helyen zárták, miután Zalaegerszeget 3:2-re verték, Varasdtól pedig 3:0-ra kikaptak. A Varasd–Zalaegerszeg találkozó vége 4:3 lett.

A lendvai középiskola focicsapatának csoportképe.

A tekepályán Zalaegerszeg és Varasd csapata kemény harcot vívott egymással, végül 1455 fával Zalaegerszeg bizonyult jobbnak és nyerte meg a versenyt Varasd előtt, ők 1419 fát döntöttek. A lendvaiak 812 fáig jutottak. Egyéniben Endrődi Boldizsár (Zalaegerszeg) 277 fával győzött, őt Matič Ana (Varasd) 275 döntött fával követte, harmadik a lendvai Lukač Zvonimir 232 fával lett. Az elismeréseket a varasdi Év Sportolója rendezvény keretében adják majd át a jövő év elején. F.h.m.

Muravidéki Kosárlabdaliga Lindau – Bistrica Tropicano 63:55 (17:12, 16:9, 11:24, 17:10) Három vereség után Lindau ezúttal nem hagyta végre győzni tudott a a szurkolóit cserben. Volt Lindau a hétvégi hazai még elegendő erő és akarat mérkőzésen. Az első per- a véghajrára, s a megfelelő cekben újra nehézkesen időzítés és összpontosítás indult a játék, a már meg- meghozta az eredményt: szokott határozatlan és 63:55-re sikerült győzni. türelmetlen támadásokból Tegyük hozzá, hogy enfakadóan a hazaiak előnye nek ellenére a csapatnak

Rossz hétvégét zártak a röplabdások A bajnokság hetedik fordulójában a lendvai Muránia felnőtt női röplabdacsapata a tabella harmadik helyén álló Prevalje II csapatát látta vendégül szombaton. Az esélyesebb vendégcsapat sima 3:0-s (11:25, 13:25, 11:25) győzelmet aratott. A lendvai lányok a második játszmát indították a legerősebben, amikor néhány pontig lé-

pést tartottak az ellenféllel, de Prevalje csapata hamar behozhatatlan előnyt dolgozott ki és sima játszmagyőzelmet szerzett. Az országos bajnokság regionális selejtezőversenyének csoportjában léptek pályára a röplabdaklub fiatal lányai a muraszombati általános iskola tornatermében. A kispályán két mérkőzést játszottak

a lányok, mindkettőt elveszítve. Muraszombattal szemben egy játszmát nyerni tudtak, 2:1 (25:10, 9:25, 25:12) lett a mérkőzés vége, a második találkozót Ljutomer ellen 3:0-ra elveszítették (15:25, 15:25, 15:25). Az első forduló után hat ponttal vezet Ljutomer, Lendva eggyel negyedik. F.h.m.

A szépen kidolgozott hazai akció kétpontos találatot eredményezett.

az első negyedben csak az ellenfél rossz dobássorozatának volt köszönhető. A folytatásban egyik csapat sem tűnt ki a játékával, s a félidő eredménye 33:21 volt. A második félidőben tartani próbálta az előnyt második helyen zárta a a hazai felállás, de egyben elbizakodottá is vált. Az versenyt. A csapatversenyt Nagy- ellenfél megkaparintva kanizsa fiataljai nyerték 41 a lepattanó labdák java ponttal, utánuk a lendvai részét kihasználta a leheJudo Klub egy ponttal előz- tőségeket, így a hazaiak te meg a Partizan Ljutomer 12 pontos előnye gyorsan klubot, mely 38 ponttal elolvadt. Sőt a vendégekharmadik lett. A KBV Lend- nek sikerült a vezetést is va 11 ponttal a 10. helyen megszerezni, így eltökélten fordulhattak az utolzárta a tornát. FB só negyedbe, azonban a

Tizenegy érem maradt Lendván A hétvégén szervezte meg a Lendvai Judo Klub a hagyományos nemzetközi 4. Mikulás Kupa cselgáncstornát a črenšovci általános iskola tornatermében. Ös�szesen 72 fiatal tehetség érkezett a 12 magyarországi, osztrák, horvát és szlovén klubból az U8-as, U10-es és U12-es korcsoportokban. A két lendvai klub összesen 11 érmet szerzett, köztük három aranyérmet is. A KBV tagjai három ezüst- és egy bronzérem tulajdonosai lettek. A legkisebbeknél Jan Haložan és Sara Sep, a tízéveseknél pedig Rok Mujdrica (34 kg) ezüstéremig jutott. A bronz ­é remnek Nikolas Foschini örülhetett a legidősebbek korosztályában. A ve n d é g l á tó k h ét újabb éremmel gazda-

godtak, közülük három aranyszínben csillogott. A nyolcéveseknél első helyezést Gašper Žerdin és Anel Pahor ért el, második lett Kovács Robert Jonathan. A 12 évesek korosztályában Luka Žerdin (41 kg) a dobogó legmagasabb fokán végzett, Maj Mlinarič (41 kg), Samo Jaklin (52 kg) és Vita Horvat (52 kg) a

Negyedik hely Ljutomerben A Ljutomeri Gimnázium tornatermében zajlott a középiskolák területi női röplabdaversenye, melyen a régió hat középiskolája szerepelt. A lendvaiak a csoportjukban a Ljutomeri Gimnáziummal és a Muraszombati Közgazdasági Középiskolával játszottak, s mindkét találkozót 2:0-ra elveszítették. A harmadik helyért a lendvaiak a Rakičani Egészségügyi Középiskola diáklányaival csaptak össze, és ezen a megmérettetésen is 2:0-ra maradtak alul. A muraszombati gimnázium lett tornagyőztesként a továbbjutó, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola csapata a negyedik helyen zárta a versenyt. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 015 . d e c e m b e r 10 .

a bajnokság folytatásában van még mit csiszolnia a játékán. 19 pontjával Tomas Hozjan volt a lendvaiak legeredményesebb játékosa és ő harcolta ki a legtöbb büntetőt is, de nyolcból csak hármat sikerült értékesítenie. Dejan Zrna három hárompontost szerzett, egy alkalommal pedig Horvatič járt sikerrel a vonalon túlról. A Lindau pontszerzői: Tomas Hozjan 19, Dejan Zrna 9, Dušan Frančič 7, Sandi Frančič 7, Gorazd Horvatič 7, Saša Kuk 5, Beno Gönc, Aleš Sijarič 4, Robert Novak 1. f.m.h.

Hévízen futballoztak A Lendvai Labdarúgó-iskola fiatal tehetségei kispályás labdarúgótornán szerepeltek a magyarországi Hévízen. A nyolccsapatos, erős mezőnyben rangos klubok fiataljai mérkőztek meg, s a lendvaiaknak nem sikerült mérkőzést nyerni. A 15 perces körmérkőzések

tornáját a szombathelyi Haladás nyerte. A lendvaiak Veszprém csapata ellen 0:8ra veszítettek, a ZTE 0:4-re verte őket, a Siófok 5 gólt rúgott a hálójukba, a Hévíz kétszer járt sikerrel ellenük, míg az Ajka csapata három lőtt nekik. F.h.m.

23


-

az

-

-

-

Egy&Mas

Vandorszinhaz

bemutatja...

Christopher Durang: ..

tobb mint

-

R A Y G A M ES T E L R É B ÁS D A Ő L E

-

-

-

TERAPIA

avagy te jol vagy, es en? rendezte: Mess Attila

december 15. és 16. (kedd és szerda), 19.00 óra 10 éve Önökkel!2015. A lendvai Diáxínpad/Egy&Más Vándorszínház jubileumi ünnepségsorozata Színház - és Hangversenyterem, A jegyek csak a Bánffy Központban igényelhetők Lendva (100 jegy/előadás) bemutató: október 14., 15., 16. és 17. - 19 órakor - Színház- és Hangversenyterem, Lendva


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.