ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Page 1

πρώιμης νεωτερικότητας»

Πρώιμη νεωτερικότητα ονομάζεται η περίοδος από

το 1500 μέχρι το 1650 περίπου Ευτοπία πάλι είναι μια ουτοπία -μια πολιτεία δηλαδή που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα-, αλλά με τη θετική της έννοια, καθώς μια ουτοπία μπορεί να είναι ευτοπική ή δυστοπική – αν και αυτό εξαρτάται κατά πολύ από την οπτική γωνία του κάθε ανθρώπου Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει πολλές ταινίες για κοινωνίες που ξεκίνησαν ως ευτοπικά σχεδιάσματα και κατέληξαν να έχουν άκρως δυστοπ

συμβεί και στην πραγματικότητα Οι ευτοπίες λοιπόν εκείνης της εποχής, οι οποίες έχουν επηρεάσει βαθιά την πολιτική φιλοσοφία μέχρι τις μέρες μας, είχαν ως όραμα την επιστροφή σε έναν χαμένο παράδεισο μέσω μίας βαθιάς κοινωνικής και πολιτικής αναμόρφωσης, στηριγμένης στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και την επιστήμη Άρχοντες θα ήταν οι επιστήμονες Την ευημερία, συνεπώς, θα δημιουργούσε η επιστήμη, όχι η παραδοσιακή πολιτική

Η ευμάρεια στις ευτοπίες είναι απόλυτα εξαρτημένη

από τα υλικά αγαθά Τα ιδανικά τους, δε, θυμίζουν έντονα αυτά της σύγχρονης βιοτεχνολογίας: μακροζωία, νεανικότητα, αφθονία, ενίοτε και αθανασία

Ένα τρανταχτό παράδειγμα ευτοπικού οραματιστή ήταν και ο Κ ομένιο ς, που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης εκπαίδευσης και έχει χαρίσει το όνομά

του στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Comenius της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Κομένιος έθετε ως ιδεώδες την ίδρυση ενός πανευρωπαϊκού πανσοφικού κολλεγίου, παγκόσμια γλώσσα και βιβλία και παγκόσμια ομογενοποίηση της εκπαίδευσης Η θρησκεία και η πολιτική έπρεπε να είναι επίσης καθολικές

Τα οράματα αυτά οδήγησαν με τον καιρό τόσο στην

π α γ κ ο σ μ ι ο π ο ί η σ η , ό σ ο κ α ι σ τ η δ ι α μ ό ρ φ ω σ η τ ο υ τεχνοκρατικού πνεύματος που διέπει την πολιτική στο δυτικό κόσμο Το ιδεώδες της τεχνοκρατίας θέτει ως κυρίαρχο αίτημα την αντικατάσταση των πολιτικών από τεχνοκράτες Η επιστημονικοποίηση όμως της πολιτικής ενέχει σπερματικά τον ολοκληρωτισμό, όπως αποφαίνεται ο κος Στείρης, εφόσον το δημόσιο γίγνεσθαι καθορίζεται μονοσήμαντα από ειδικούς, συνήθως μη εκλεγμένους από το λαό Όσο προχωράμε, δε, προς την τεχνητή νοημοσύνη και την βιοτεχνολογία, τόσο περισσότερη εξουσία θα ασκούν Η τεχνοκρατία έχει εξάλλου καταστήσει βασικό πολιτ ι κ ό

τητας Παύουν να μας ενδιαφέρουν οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται το πολιτικό αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα καθαυτό Οι τρόποι δεν μας απασχολούν, παρότι οι διαδικασίες, οι κανόνες και οι αρχές είναι ο βασικός κορμός της δημοκρατίας

Οι ευτοπίες λοιπόν του παρελθόντος συχνά καταλήγουν να γίνονται οι υπάρχουσες συνθήκες του παρόντος, αν και όχι αναγκαστικά με τον τρόπο που θα το ήθελαν οι συγγραφείς που τις επινόησαν

Και κάπως έτσι γίνεται ένα ευτοπικό σχεδίασμα μία πραγματική δυστοπία

Μ Η Ν Ι Α Ι Α Τ Ο Π Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Τ Η Ν Ε Α Σ Μ Υ Ρ Ν Η - Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 9 7 - Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 3 - 2 1 0 9 3 5 1 1 0 8 - I N F O @ N S O N L I N E G R - W W W N S O N L I N E G R Δ υ σ τ ο π ι κ ε σ ε υ τ ο π ι ε σ Κάνω αυτόν τον καιρό μία εργασία πάνω σε ένα βιβλίο του καθηγητή Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ κου Γ Στ είρη για τις «Ευτοπίες της
ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α – α υ τ ό ά λ λ ω σ τ ε έ χ ε ι π ο λ λ ά κ ι ς
α τ ο ι δ
δ ε ς τ η ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ
κ
-
π ρ ό τ α γ μ
ε ώ
ι
ό

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023 στην

κατάμεστη αίθουσα του ΠολιτιστικούΣυνεδριακού Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυρούπολη έλαβε χώ-

ρα το 2ο FORUM του ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού), με τίτλο «Ο Δεκά λογος Σωτηρίας

των Δασών μας - Η Επόμεν η Μέρα»

Στο σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό

γεγονός της χώρας μας παρευρέθηκε

ο Ε ν τ ε τ α λ μ έ ν ο ς Σ ύ μ β ο υ λ ο ς Α ν α κ ύ -

κλωσης και Κυκλικής Οικονομίας του

Δήμου Νέας Σμύρνης, και υποψήφιος

Δήμαρχος της πόλης, Γιώρ γ ος Κρ ι-

κρής Συμμετείχε στη θεματική ενότη-

«Περιβαλ λον τική Εκπα ίδευση σ τα

ολεία - Οι Νέοι Π ρωτ αγ ων ιστο ύν

Υπουργείου Παιδείας

Ο κ Κρικρής επισήμανε τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αλλαγή τάσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κομποστοποίησης και στο πρωτάθλημα ανακύκλωσης

Ιδιαίτερα τόνισε τη συμμετοχή του Δήμου σε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα που στόχο έχουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών όλων των ηλικιών Επιγραμματικά είναι το Ceneet (Erasmus Youth), που αφορά σ τ η ν κ υ κ λ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α , τ ο U PP ET (Horizon) σχετικά με τα pet πλαστικά και τη χημική επεξεργασία τους, και

τέλος το Foodw av e, το οποίο αφορά

στη διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων μέχρι και το στάδιο της κομποστοποίησης

Τέλος, ο κ Κρικρής υπογράμμισε την

αναφορικά με την εξεύρεση λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων τους, την αναζήτηση ευκαιριών

αποδεικνύει εμπράκτως

σκοπό, την αναγέννηση του Υμηττού

ο Δήμαρχος ΕλληνικούΑργυρούπολης, Γιά ν ν η ς

ων σ τ α ν τάτ ος ανέφερε πως «όταν σηκώνουμε τα μανίκια ψηλά, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και ιδεολογίες, ενωνόμαστε για την αγάπη μας για το βουνό και το περιβάλλον»

Συνολικά στο 2ο FORUM του ΣΠΑΥ έδωσαν το παρόν εκατοντάδες στελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 7 Υπουργοί, 40 Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, πάνω από 100 διακεκριμένοι ομιλητές (Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Βουλευτές, αιρετοί, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, Καθηγητές Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων)

Στο τέλος της εναρκτήριας εκδήλωσης βραβεύτηκαν εθελοντικές ομάδες Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης του Υμηττού

Ο εναλλακτικός δρόμος για τον οποίο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον η Δήμητρα Νάνου, είναι η πιθανή υποψηφιότητά της για τη Βουλή Ακούγεται έντονα πως δεν έχει εγκαταλείψει το σενάριο να συμπεριληφθεί στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο του Νότιου Τομέα και πως το παλεύει μήπως και καταλήξει εκεί

Σε κάθε περίπτωση, με ανάρτησή της στο Facebook το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, γνωστοποίησε την παραίτησή της από τη θέση της αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα

Σε δίλημμα φαίνεται να βρίσκεται η Δήμητρα Νάνου, μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, για

το αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφια

βουλευτής του Νοτίου Τομέα ή ως υποψήφια δήμαρχος

Ν Σμύρνης

Πληροφορίες θέλουν τη Δήμητρα Νάνου να κατεβαίνει

στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφια δήμαρχος και

μάλιστα με δυνατές προοπτικές Σ’ αυτή την υποψηφιό-

τητά της φέρεται να την ωθούν και να την πιέζουν να εμπλακεί, πολιτικοί κύκλοι της ΝΔ Ωστόσο, η ίδια φέρε-

ται να μην δελεάζεται ιδιαίτερα από αυτήν την προοπτική, καθώς πρόκειται για ένα ριψοκίνδυνο εγχείρημα, επειδή

Την παραίτηση της απο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε η Κλ αίρη Δεληγ ιάν νη με επιστολή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έθεσε υποψηφιότητά για τη δημαρχία της Ν Σμύρνης στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές

Σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογή

νέου Προέδρου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29/1, ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης πρότεινε γ

θητεύσει στη θέση αυτή με επιτυχία

στ
ιβά λλο ντ ος» μαζί με ερευνητές, τον δήμαρχο Βύρωνα και τον Γενικό Γραμματέα του
τα
σχ
ην Πρ οστα σία τ ου Π ερ
α ν ά γ κ η ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ς τ ω ν δ ή μ
ν
για εξωτερικές συνεργασίες με σ κ ο π ό τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν ε ρ γ α λ ε ί ω ν , τ η ν α ν τ α λ λ α γ ή κ α λ ώ ν πρακτικών στον τομέα της ανακύκλωσης, αλλά και τη μύηση των μαθητών στη διαδικασία, προκειμένου το zero w a s t e ν α ε ί ν α ι έ ν α ς ε π ι θ υ μ η τ ό ς στόχος που θα έχει επιτευχθεί μέσα στην επόμενη πενταετία «Οι
πολλά, όταν
διαχωρισμούς»
Αυτό
ο ΣΠΑΥ, μέσα από τη συνεργασία των 11 δήμων -μελών του Συνδέσμου που ένωσαν τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ ς γ ι α έ ν α ν κ α λ ό
ω
Δήμοι μπορούν να πετύχουν
συνεργάζονται χωρίς κομματικούς
, κατέληξε ο κ Κρικρής
Παράλληλα,
Κ
η Νέα Σμύρνη δεν θεωρείται εύκολη περιοχή, ε φ ό σ ο ν μ ά λ ι σ τ α έ χ ο υ ν ή δ η δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί δ υ ν α τ έ ς συμμαχίες και υποψηφιότητες Στην ίδια λογική εντάσσεται και το θέμα ότι δεν μπορεί να συγκροτήσει εύκολα συνδυασμό, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα ήθελε, αλλά είναι ήδη υποψήφιοι σε άλλα ψηφοδέλτια
-
ρ ο τ ο ν Π α ν α γ ιώ τ
ε
2 φορές κατά το παρελθόν Η υποψηφιότητα του κ Τσιάπη ήταν η μοναδική και έτσι επανεξελέγη με 22 ψήφους Οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Μία Πόλη Ανάποδα» ψήφισαν λευκό ΜΗΝΙΑΙΑ TOΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0123397 ΜΑΓΚΡΙΩΤΟΥ 5 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΗ 1-2 Ν ΣΜΥΡΝΗ, 121 71 ΤΗΛ.: 210 9351108 e-mail: info@nsonline gr www nsonline gr ΕΚΔΟΤΡΙΑ - Δ/ΝΤΡΙΑ AΛΕΞΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι Κ Ε » ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 2 ο Γ ι ω Ρ Γ ο σ κ Ρ ι κ Ρ η σ ο Μ ι Λ η τ η σ σ τ ο 2 ο F o r u m τ ο υ σ π α υ Θ α ε ί ν α ι τ ε λ ι κ ά η Δ ή μ η τ ρ α ν ά ν ο υ υ π ο ψ ή φ ι α δ ή μ α ρ χ ο ς ; Ξ α ν α ο π α ν . τ σ ι α π η σ π Ρ ο ε Δ Ρ ο σ τ ο υ Δ η Μ . σ υ Μ Β ο υ Λ ι ο υ
ι α Π ρ ό ε δ
η Τσ ι ά π η, π ο υ ε ί χ

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου «Ποιότητα

Ζωής», το βράδυ του Σαββάτου 28/1, στο κατάμεστο Αμφιθέατρο Λεοντείου

Λυκείου, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις Δημοτικές Εκλογές του 2023, ο πρώην Δήμαρχος Γιώργ ος Κ ουτ ελάκης

Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε την Κυριακή 29/1 τους υποψήφιους βουλευτές του σε όλη την Ελλάδα και στο Νότιο Τομέα συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Πολ ύδω ρου Συρ ίγου, επί σειρά ετών Αντιδήμαρχου Νέας Σμύρνης, που πλέον φεύγει από τα δημοτικά και πάει για βουλευτής

Φ ρ ε ά τ ι ο – π α γ ί δ α

Ευξείνου Πόντου 131 και Ανοίξεως στη Νέα Σμύρνη

Μία γυναίκα στέκεται στο πεζοδρόμιο για να περάσει

απέναντι Ξαφνικά σωριάζεται κάτω ουρλιάζοντας

από τον πόνο Η γυναίκα έχασε την ισορροπία της

πατώντας στο καπάκι του φρεατίου από το οποίο

λείπει ένα κομμάτι με αποτέλεσμα να αποτελεί παγίδα

όχι μόνο για τους πεζούς αλλά και για μικρά γατάκια Κάποιος υπεύθυνος θα έπρεπε να αναλάβει άμεσα την αντικατάστασή

το θέμα που δημιουργήθηκε με την αναστολή

σίτισης των παιδιών του προγράμματος λόγω

της λήξης των συμβάσεων με τα κυλικεία και

μη έγκαιρης κλήσης προς υπογραφή νέων

συμβάσεων

Από πλευράς του Δήμου δόθηκαν διευκρινίσεις περί της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται από όλους ως προς τη σύναψη νέων συμφωνητικών και συζητήθηκαν ζητήματα για την καλύτερη συνεργασία όλων των πλευρών Όλοι συμφώνησαν πάντως πως πρέπει να βρεθούν τρόποι για την αδιάκοπη παροχή του σχολικού δεκατιανού προς τις ωφελούμενες οικογένειες

Καρέ-καρέ αποτυπώνεται η δράση ενός περίεργου τύπου που ξηλώνει, ά γ ρ ι ο ξ η μ έ ρ ω μ α , χ α λ κ ο σ ω λ ή ν ε ς φυσικού αερίου από πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Σμύρνη

Τ ο υ λ ι κ ό , π ο υ τ ρ α β ή χ τ η κ ε α π ο περίοικο, δείχνει τον «ποντικό» να

σκαρφαλώσει σε ενα σκαμνάκι

πίσω μπαλκόνι 1ου ορόφου και

τους χαλκοσωλήνες

Ο 8χρονος καλλιτέχνης από

την Ουκρανία Μπιζό β Γκιά τος

Ιβά ν -Βαγ γέλη ς που έκανε τον

Ιανουάριο έκθεση στον Γαλα-

ξία, είναι μαθητής της Δευτέ-

ρας τάξης στο 13ο Δημοτικό

Σ χ ο λ ε ί ο Ν έ α ς Σ μ ύ ρ ν η ς κ α ι

αγαπούσε πάντα τη ζωγραφι-

κή, αλλά ιδιαίτερη αγάπη επέδειξε τα τελευταία 2 χρόνια

Αγαπημένα του θέματα: πορτρέτα, νεκρές φύσεις και αφηρημένα σχέδια

Αγαπημένα του μέσα: μολύβι, παστέλ, ακουαρέλα και ακρυλικό Αγαπημένα του μοντέλα: μητέρα, πατέρας, αδελφή, γιαγιά και παππούς Αγαπημένες του χώρες: Ελλάδα και Ουκρανία

και όχι μόνο

όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, η Κωνσταντινουπόλεως έχει

μ ά ρ κ ε τ Το βράδυ του Σαββάτου 7/1 έγινε ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών Ο δράστης μπήκε ως πελάτης στις 22:40, πλησίασε το ταμείο και ξαφνικά προέταξε όπλο προς το μέρος του υπαλλήλου της επιχείρησης,

υ π ο ψ ή φ ι ο ς β ο υ λ ε υ τ ή ς ο π ο λ ύ δ ω ρ ο ς σ υ ρ ί γ ο ς
κ α ι π ά λ ι υ π ο ψ ή φ ι ο ς Δ ή μ α ρ χ ο ς ο Γ ι ώ ρ γ ο ς κ ο υ τ ε λ ά κ η ς
του Ά ν δ ρ α ς ξ η λ ώ ν ε ι χ α λ κ ο σ ω λ ή ν ε ς φ υ σ ι κ ο ύ α ε ρ ί ο υ α π ό π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α
εχει
στο
να ξηλώνει
Οι πληροφορίες λένε πως είναι η δεύτερη φορά που αφαιρούν χαλκοσωλήνες από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία Το ίδιο είχε συμβεί και το καλοκαίρι, όμως αυτή τη φορά αφαιρέθηκε τριπλάσια ποσότητα Για το συμβάν, εχει υποβληθεί μήνυση, ενώ οι πληροφορίες λένε πως και σε άλλες οδούς της Νέας Σμύρνης ξηλώνουν συστηματικά τους σωλήνες φυσικού αερίου
Μάλιστα
επαρκή
τμήμα, ενώ φώτα έχει και η πυλωτή, με τον θρασύτατο δράστη να κάνει τη «δουλειά» σε φωτισμένο σημείο, λίγα
Έ κ θ ε σ η ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς 8 χ ρ ο ν ο υ ο υ κ ρ α ν ο ύ
φωτισμό στο συγκεκριμένο
μέτρα από τον δρόμο
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 4 Έ ν ο π λ η λ η σ τ ε ί α σ ε μ ί ν ι
απέσπασε άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκε Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη ληστρική επιδρομή σ χ ο λ ι κ ό δ ε κ α τ ι α ν ό Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε σ τ ι ς 0 9 / 0 1 / 2 0 2 3 , σ τ ο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης συνάντηση στην οποία παρε υρέ θηκ αν αρμόδιοι αιρε τοί κ αι υπηρεσιακοί υπάλληλοι, η Ένωση γονέων και ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ω ν κ υ λ ι κ ε ι α ρ χ ώ ν τ ω ν σ χ ολείων της πόλης μας Σκοπός της συνάντησης ήταν να διευθετηθεί

α ν ο ι κ τ ο κ ε ν τ Ρ ο ε Μ π ο Ρ ι ο υ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022 υπογράφτηκε μεταξύ του

Δήμου Νέας Σμύρνης και του αναδόχου η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου»,

κ ύ ρ ι ο υ π ο έ ρ γ ο 1 τ η ς Π ρ ά ξ η ς Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του δυτικού τμήματος

της οδού Ομήρου, από την οδό Κ Παλαιολόγου έως τη

συμβολή της με την οδό Βυζαντίου, και ουσιαστικά

εναρμονίζει και το τμήμα αυτό της οδού Ομήρου με το

τμήμα που αναπλάστηκε προγενέστερα

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κυκλοφορία των οχημάτων

θα γίνεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας με τη στάθ-

μευση στο βόρειο τμήμα της οδού να γίνεται σε

θέσεις παράλληλες προς την κυκλοφορία και στο

νότιο τμήμα σε θέσεις υπό γωνία 30°

Τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται και περιλαμβάνουν ελεύθερη από κάθε εμπόδιο ζώνη όδευσης πεζών, ζώνη εγκατάστασης αστικού εξοπλισμού και φυτικού υλικού και ποδηλατόδρομο στο βόρειο τμήμα της οδού (αριστερά κατά την κίνηση των οχημάτων)

Η διατήρηση των υφιστάμενων δέντρων και η φύτευση νέων, η χρήση ψυχρών τεχνητών ή φυσικών υλικών καθώς και η επικάλυψη όλων των ασφαλτοστρώσεων με φωτοκαταλυτικές-ψυχρές στρώσεις, έχει σκοπό τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής Ο Δήμος ενημερώνει ότι το έργο έχει προθεσμία εκτέλεσης 10 μήνες και ήδη έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες (τοπογραφικές εργασίες, εργασίες επαλήθευσης οδεύσεων δικτύων), ενώ οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στις 23/01/2023, καθώς υπήρξε ανάλογο αίτημα του εμπο-

ρικού συλλόγου ώστε να μην εκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής κατά την εορταστική περίοδο Κατά την Α’ Φάση των εργασιών θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης του πεζοδρομίου αριστερά της κυκλοφορίας, με ταυτόχρονη κυκλοφορία των οχημάτων στο δεξιό τμήμα της οδού

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέξ αν δρος Ζα βός τονίζει: «Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και οι Υπηρεσίες του θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ενόχληση που θα προκληθεί να είναι η μικρότερη δυνατή, ενώ είναι πεποίθηση όλων μας ότι με την ολοκλήρωσή του το έργο θα αναβαθμίσει και θα δώσει υπεραξία στην περιοχή »

Οι δημότες για οποιαδήποτε απορία, ενημέρωση, πληροφορία μπορούν να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό: 213 20 2580 9

2023 6
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Την ιδρυτική διακήρυξη της παρουσία-

την Παρασκευή 27/1 η Δημοτική

Σμύρνη» του υποψηφίου Δημάρχου

Αυτοδιοίκηση αποτελεί παρα-

τον πολίτη, το σημείο εκείνο όπου

νέα αυτή προσπάθεια, αυτό το μεγαλόπνοο αλλά συνάμα ρεαλιστικό εγχεί-

να αποτελέσουμε έναν χώρο προβληματισμού

ανάπτυξης νέων ιδεών και πολιτι-

ι ξ η ς ν έ ω ν σ τ ελεχών στην Τοπική μας Αυτοδιοίκηση

Ζητάμε τη ΣΤΗΡΙΞΗ σας στις Δημοτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

αξίες, ιδεολογίες, στόχοι και

προβάλλει αναγκαία η επε-

των νέων δεδομένων Οφεί-

λοιπόν να μην περιοριστούμε

κριτική, αλλά να δραστηριοποιηθούμε ώστε να διαμορφώσουμε όλοι

Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή α π λ ώ ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ν πολιτών στα κοινά μέσα από τη δημι-

ουργία νέων δημοτικών κινήσεων είναι

μια υγιής έκφραση όχι μόνο του προ-

βληματισμού τους, αλλά και της δυσαρέσκειάς τους για μια διαιωνιζόμενη υπάρχουσα τοπική κατάσταση, η οποία

εξασκούν ουσιαστικά το ανα-

στα δρώμενα του Δήμου τους

και η πολιτική

που βασίστηκε σε πολλές δημόσιες σχέσεις και σε ελάχιστο έργο, θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα

Για αυτούς τους λόγους, πήραμε την απόφαση να ιδρύσουμε ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα που αποτελείται από

άφθαρτα νέα πρόσωπα με όρεξη για

δουλειά Συμμετέχοντες στο εγχείρημα

αυτό, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρ-

τ α ς π ο υ ε ί τ ε μ ε γ α λ ώ σ α ν ε σ τ η Ν έ α

Σμύρνη από μικρά παιδιά, είτε επέλεξαν

σε μεγαλύτερη ηλικία την πόλη αυτή

ω ς τ ό

δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς

Κοινό τους χαρακτηριστικό, η αγάπη για

τον τόπο αυτό και η πλήρης ταυτο-

ποίηση με τις ανάγκες του

Απευθύνουμε λοιπόν κάλεσμα στους

συνδημότες μας, ανεξαρτήτως κομμα-

τικών αποχρώσεων ή ιδεολογίας, που

συμμερίζονται τις ανησυχίες μας να

πλαισιώσουν την παράταξή μας ώστε

να δώσουμε ενωμένοι τον αγώνα, με

νέα πρόσωπα και ιδέες, σε μια κοινή προσπάθεια και με έναν κοινό στόχο, η πόλη μας ν ’ ανήκει στους πολίτες!

Να γίνουμε «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΓΙΑ

ΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ»!

Όσοι απαρτίζουμε και στηρίζουμε τη

να αποφασίζει και να πράττει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Αρχή μας είναι πως η Νέα Σμύρνη χρειάζεται κάτι νέο, υγιές, καθαρό, με ήθος και αξίες απαλλαγμένο από απαρχαιωμένες ιδέες και παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πως αυτό μπορεί να γίνει εφικτό ΜΟΝΟ μέσα από την ΕΝΕΡΓΗ συμμετοχή του καθημερινού πολίτη σε μια δημοτική κίνηση με σεβασμό σε εκείνον και με ανεξαρτησία από τις επιλογές τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ ο μ μ άτων και των προηγούμενων δημοτικών παρατάξεων

Δ ε ν χ ω ρ ά α

για τον μήνα Ιανουάριο:

1 Αντωνόπουλος Χρήστος

2 Αρναουτάκης Δημήτρης

3 Βαρβαρόπουλος Μάνος

4 Δημητριάδου Αλεξάνδρα

5 Ηλιάδης Μανούσος

6 Μάμμα Αλεξάνδρα

7 Παραπανήσιος Γιώργος

8 Ρουβάκη Κάτια

9 Σαμόλης Άγγελος

10 Σαραντόπουλος Κώστας

11 Σγουρός Πάνος

12 Σπυρίδων Νίκος

13 Τσουκαλάς Κωνσταντίνος

14 Χαλδαίος Σάκης

15 Χατζηγιάννης Νικόλαος

α ν α γ γ ε λ ί α Γ ά μ ο υ

Ο Μαν το υλίδη ς Δημήτ ριος

του Σεργκέι και της Ζωής που γεννήθηκε

στο Καζακστάν και κατοικεί στην Καλλιθέα

και η Tkachy ov a Mariya

του Κωνσταντίνου και της Almakul που γεννήθηκε στο Καζακστάν

και κατοικεί στην Καλλιθέα

θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον ιερο ναό του Αγ Νικολάου στην Καλλιθέα

Παράταξη
τη Νέα
Δη μήτ ρη Πα ντ αζή ι Δ Ρ υ τ ι κ η Δ ι α κ η Ρ υ Ξ η α ν ε Ξ α Ρ τ η τ η σ Δη Μ ο τ ι κ η σ κ ι ν η σ η σ « Ό λ ο ι Μ α ζ ί μ ι α Φ ω ν η γ ι α τ η ν έ α σμ ύ ρ ν η » Η Τοπική
δοσιακά
προς
πραγματικά οι πολίτες ως κύριοι των α π ο φ ά σ ε ω ν κ α ι τ ω ν π ρ ά ξ ε ώ ν τ ο υ ς , καθορίζουν το παρόν και το μέλλον στον τόπο κατοικίας τους Σ ή μ ε ρ α ό σ ο π ο τ έ ά λ λ ο τ ε , κ α θ ώ ς διανύουμε για πρώτη φορά μετά από πολλές δημοτικές
μια περίοδο α ν α κ α τ α τ ά ξ ε ω ν ό π ο υ ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ορίζονται
οράματα,
λουμε
στην
μ
γ ι κ ά
ι ε ν ε ρ γ ά
α
σε
«Όλοι Μαζί μια ΦΩΝΗ για
τον πλησιέστερο φιλικό θεσμό
θητείες
ξεργασία
α ζ ί σ υ λ λ ο
κ α
μ ι α ν έ
πραγματικότητα
σ α φ ώ ς δ ε ν τ ο υ ς ε κ φ ρ ά ζ ε ι Σ υ γ κ ρ οτ ώ ν τ α ς ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς κ ι ν ή σ ε ι ς , ο ι πολίτες
φ α ί ρ ε τ ο δ ι κ α ί ω μ ά τ ο υ ς ν α π α ρ ε μβαίνουν
Η π ρ ο σ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή δ ι ο ί κ η σ η , ο διαχωρισμός
πολιτών
φιλοσοφία
κ α ι
π ο δ ι α μ ο ν ή ς
ρ η μ α μ ί α ς π ρ α γ μ α τ ι κ ά κ α ι ό χ ι κ α τ ’ ό ν ο μ α α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς κ α ι α δ έ σ μ ε υ τ η ς δημοτικής παράταξης, μέσα από την κοινή διαδρομή μας και τον διάλογο με την κοινωνία, πιστεύουμε πως οι ίδιοι ο ι δ η μ ό τ ε ς μ π ο ρ ο ύ ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ά ν α χαράξουν την πορεία βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών αυτού του Δήμου Έχοντας ως κοινό σημείο πλεύσης τη σ υ ν ε ν ν ό η σ η , τ η σ υ μ π ό ρ ε υ σ η κ α ι τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α , α ν ε ξ ά ρ τ η τ α α π ό τ ο α ν ενδεχομένως πολλοί από εμάς προερχόμαστε από διαφορετικές ιδεολογικές βάσεις, θέτουμε
την ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η τ ο υ π ο λ ί τ η ώ σ τ ε ν α
κοινό μας στόχο
σκέφτεται,
μ φ ι β ο λ ί α πως τα προβλήματα της π ό λ η ς π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι υ π ό θ ε σ η τ ω ν π ο λ λ ώ ν κ α ι ό χ ι τ ω ν λ ί γ ω ν Στόχος μας δεν είναι να
το έργο και την προσφορά κανενός που διοικητικά προηγήθηκε, ΟΜΩΣ θεωρούμε πως ό,τι μπόρεσε να δ ώ σ ε ι κ ά θ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ η μ ο τ ι κ ή αρχή πολύ απλά το έδωσε Μ ε τ η β ο ή θ ε ι α κ α ι τ η ν υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η όλων των κατοίκων, παλαιών και νέων, ε π ώ ν υ μ ω ν κ α ι α ν ώ ν υ μ ω ν , π ρ ο χ ωρούμε στην ίδρυση ενός φορέα που φιλοδοξούμε να επηρεάσουμε σημαντικά τα τοπικά πολιτικά μας δρώμενα για τα επόμενα έτη, επιδιώκοντας
και
κ ή ς α λ λ ά κ α ι α ν ά δ ε
μηδενίσουμε
Ο ι π ρ ώ τ ο ι 1 5 υ π ο ψ ή φ ι ο ι Δ η μ ο τ ι κ ο ί
Σύμβουλοι
Δ η Μ η τ Ρ η σ π α ν τ α ζ η σ : α Λ Λ ο σ ε ν α σ υ π ο ψ η Φ ι ο σ Δ η Μ α Ρ χ ο σ

Την ίδια μέρα με τη μεγάλη διαμαρτυρία

για τα σχολεία της Εστίας (βλ σελ 3),

έξω από το 6ο Νηπιαγωγείο Ν Σμύρνης

στην οδό Παρασκευοπούλου, το οποίο

επίσης απειλείται με έξωση από ιδιώτη

για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια

«Η πολυετής δικαστική διαμάχη και τα

νομικά, προς επίλυση, ζητήματα μεταξύ

της Δημοτικής Αρχής και των συνιδιοκτη-

τών του οικοπέδου που κατασκευάστηκε

και λειτουργεί εδώ και 33 χρόνια το 6ο

Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης, θέτουν σε

διαρκή ομηρεία την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής και εντείνουν, ανεπίτρεπτα, το αίσθημα ανασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων», τονίζει

καθεστώς προσωρινής εξαίρεσης από

κτηριακών υποδομών, ικανών

να στεγάσουν το σύνολο των νηπίων και προνηπίων της περιοχής μας

Εξ αρχής, στηλιτεύσαμε ως Ένωση την απαράδεκτη, από κάθε άποψη, λύση στέγασης διακοσίων και πλέον νηπίων σε πρ ό χ ει ρ ες πρ ο κ ατασ κ ευ ασ μ ένες αί θο υσες σε ελεύθερους δημοτικούς χώρους

που δεν πληρούν, σε καμία περίπτωση, τις

συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να απειλούν σχολεία με διακοπή ρεύματος αν δεν εξοφληθεί η οφειλή

τους προς τους παρόχους

Για την εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους τους, οι

εταιρίες έχουν εκτινάξει τις τιμές του ρεύματος

Την ίδια στιγμή, η χρηματοδότηση των σχολείων/

σχολικών επιτροπών είναι ανεπαρκής, με συνεχώς μειούμενους προϋπολογισμούς

Επιβεβαιώνοντας τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης

ότι, η λογική της εξασφάλισης του κέρδους λειτουργεί εις βάρος των λαϊκών οικογενειών και των δημόσιων δομών που πρέπει να εξυπηρετούν αυτές, φτάσαμε στο σημείο, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, με την ανοχή και της κυβέρνησης, να προχω-

προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας

μιας σχολικής μονάδας

Στο υπαρκτό πρόβλημα - υποχρεωτικής

σύμφωνα με τον νόμο - μεταστέγασης των

ως άνω μικρών μαθητών σε κατάλληλα

σχολικά κτήρια ένεκα ανυπαρξίας διαθέ-

ρούν στη διακοπή ρεύματος σε δημοτικό σχολείο στην Άρτα εν ώρα, μάλιστα, λειτουργίας(!)

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Βρεττ ός ζήτησαν άμεση ενημέρωση, αιτιολογημένη με πλήρη αναλυτικά οικονομικά και λοιπά σχετικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση κάθε ενός σχολείου, νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού του Δήμου μας και ειδικότερα για οφειλές που τυχόν

σε λοιπούς πιστωτές Στο πλαίσιο αυτό αιτήθηκε και την άμεση γνωστοποίηση των σχολείων, νηπιαγωγείων ή/και παιδικών σταθμών της περιοχής μας τα οποία απειλούνται με διακοπή παροχής ρεύματος, νερού κ λπ , εφόσον υφίσταται τέτοια απειλή

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί από τη Δημοτική Αρχή να δεσμευτεί εδώ και τώρα ότι θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ν

μέσο, διεκδικώντας μεταξύ άλλων και την επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους

σιμων προς τούτο χώρων, προστίθεται η δυσοίωνη προοπτική της απώλειας μιας σταθερής σχολικής υποδομής, όπως είναι το 6ο Νηπιαγωγείο εντός του οποίου λειτουργεί και το μοναδικό Τμήμα Ένταξης νηπίων που εξυπηρετεί μικρούς μαθητές από όλη τη Νέα Σμύρνη

Κάτω από αυτές τις συνθήκες για την προσχολική στην πόλη μας, σε έναν δήμο που καταγράφει πανελλαδικά από τους υψηλότερους μέσους όρους μαθητών ανά τμήμα, δεν μας περισσεύουν νηπιαγωγεία, δεν μας περισσεύουν σχολικά κτήρια, δεν θα δεχτούμε καμία συγχώνευση τμημάτων στα ήδη επιβαρυμένα σχολεία μας, δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει καμία σχολική μονάδα!»

ΑΣΚΟ ΥΝΤΩΝ ΤΗ (ΣΥ Ν) ΕΠΙΜΕ ΛΕ ΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘ ΗΤΩΝ

ΤΟ Υ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Υ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με έδρα το Δήμο

Νέας Σμύρνης Αττικής, σκοπός του οποίου είναι η συμβολή στη

γενική εξύψωση του πνευματικού και ηθικού επιπέδου των

μελών του Σωματείου και των οικογενειών αυτών και η μέρ-

ιμνα για τη διαμόρφωση ήθους και χαρακτήρα σύμφωνα με τα

κοινά ιδανικά με τους ειδικότε-ρους όρους που ορίζονται στο

καταστατικό του σωματείου και ιδίως με τη συμβολή των

μελών του στη δημιουργία διαφόρων έργων και δράσεων στο

Νηπιαγωγείο στην αγωγή εκπαίδευση και εν γένει προαγωγή

των ικανοτήτων των μαθητών

Αθήνα 02/12/2022

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΕΛΕΝΗ Ε ΥΑΓ Κ ΡΕ ΤΣΗ

Aνα κοίνω
τ
Τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο δ ι ά σ τ η μ α β λ έ π ο υ μ ε , ό λ ο κ α ι π ι ο συχνά,
ση
ης Λαϊκής Σ υσπείρωσ ης
Ν έ α ς Σ μ ύ ρ ν η ς , Γ ι ά ν ν η ς Κ ι ο υ λ ά ν η ς κ α ι Ά γ γ ε λ ο ς
α υ τ ά έ χ ο υ ν σ ε π α ρ ό χ ο υ ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς , σ ε ά λ λ ε ς πρώην
και
ΔΕΚΟ
η π ι α γ ω γ
ί ω ν κ α ι π α ι δ ι κ ώ ν σ τ α θ
ν
μ ε κ
Δ ι α κ ο π η Ρ ε υ Μ α τ ο σ σ ε σ χ ο Λ ε ι α
ε
μ ώ
,
ά θ ε
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η κ α ι
με ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων και συνεχίζει: « Η υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή δ ί χ ρ ο ν η π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η β ρ ή κ ε α π ρ ο ε τ ο ί μ α σ τ ο τ ο ν Δήμο Νέας Σμύρνης που εξαναγκάστηκε σε
τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς , λ ό γ ω α ν ε π ά ρ κ ε ι α ς σχολικών
α π ε ι Λ η ε Ξ ω σ η σ κ α ι Γ ι α τ ο 6 ο ν η π ι α Γ ω Γ ε ι ο ν ε α σ σ Μ υ Ρ ν η σ κ α τ ε δ α φ ί ζ ε τ α ι . . . α γ ν ώ σ τ ω ν Μ α ρ τ ύ ρ ω ν 3 1 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 8 π ε Ρ ι Λ η ψ η α ν α Γ ν ω Ρ ι σ η σ σ ω Μ α τ ε ι ο υ Με την υπ αριθμ 67/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥ ΛΛΟ ΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

τικό, τις ολόθερμες ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή κοντά

μας αλλά και την ανησυχία μας γι ’ αυτόν

τον επικίνδυνο δρόμο για εκπαιδευτι-

προσερχόμενη στην εργασία της και

στην προσπάθειά της να περάσει τον

δρόμο από την απέναντι πλευρά της

οδού Ευξείνου Πόντου προς το σχολείο

μας, ακριβώς στο φανάρι, στην διάβαση

που εκεί υπάρχει, κάτω από άγνωστες

συνθήκες χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπως

πληροφορηθήκαμε

Σε επισταμένα τηλεφωνήματα μας σχε-

τικά με την υγεία της συναδέλφου, η

πρώτη ενημέρωση είναι ότι είναι καλά

στην υγεία της, δεν έχει κάποιο κάταγ-

μα αλλά έχει κάποια εξάρθρωση και

πονάει πολύ από το χτύπημα

Η διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόν-

στην οδηγό του οχήματος που εντωμεταξύ λιποθύμησε και εντός ολίγης ώρας και τα δυο πρόσωπα μετα-

των του σχολείου μας εκφράζουμε την

αμέριστη συμπαράσταση μας στην συν-

άδελφο, την λύπη μας για το περιστα-

Νεαρός, ηλικίας 21 ετών, καθόταν με τους φίλους

του στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, όταν ξαφνικά

δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανήλικων ατόμων

αναίτια, για ασήμαντη αφορμή ξεκίνησαν να γρονθοκο-

πούν ανελέητα και στοχευμένα στο κεφάλι και μόνο τους

τρεις πιτσιρικάδες που άραζαν», δήλωσε σε εκπομπή η

μητέρα του H επίθεση άφησε στον νεαρό κατάγματα

στη μύτη και το ιγμόρειο

Oι φίλοι του προσπάθησαν να φύγουν Μάλιστα, ο

ένας εξ αυτών κρύφτηκε κάτω από το παγκάκι, ενώ η

συμμορία προσπάθησε να του κλέψει το τσαντάκι H

εν λόγω συμμορία είναι γνωστή στην περιοχή και πληροφορίες αναφέρουν πως οι ανήλικοι πήγαιναν να

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά έως τώρα δεν έχει γίνει κάτι για την βελτίωση αυτής της κατάστασης Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς δίπλα βρίσκεται και Δημοτικό Σχολείο

Απα ιτ ούμ ε ά μεσα επιπλέον μ έτ ρα : σχολικό τροχονόμο, ενίσχυση των διαγραμμίσεων οδοστρώματος, προειδοποιητικά σήματα ελάττωσης της ταχύτητας

πολύ πριν το σχολείο, που δεν υπάρχουν, ειδικά «σαμαράκια» στο οδόστρωμα πριν τα σχολεία, που ανακόπτουν αναγκαστικά την ταχύτητα των αυτοκινήτων, ειδικό σήμα προσοχής για τα

χτυπηθούν με άλλη συμμορία και καθ’

οδόν έπεσαν πάνω στους νεαρούς

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από συμμο-

σε άλλο σημείο

περιοχής, με το παιδί να καταλήγει με κάταγμα στην κάτω γνάθο

Ευξείνου Πόντου και για τους οδηγούς που στρίβουν από την Αρσακείου προς Ευξείνου Πόντου αριστερά και οτιδήποτε άλλο που να μπορεί να διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ασφάλεια των μαθητών μας, των μαθητών του 6ου Γυμνασίου δίπλα που περνούν από αυτό το σημείο και των καθηγητών μας

ε ν π ρ έ π ε ι ν α υ π ά ρ ξ ε ι α ν α β ο λ ή σ ε αυτό, πριν θρηνήσουμε θύματα Η πρόληψη είναι καλύτερη και σαφώς προτιμότερη της εκ των υστέρων θεραπείας - αν είμαστε τυχεροί και μπορεί αυτή να υπάρξει Δεν θέλουμε να αφήνονται οι ζωές μας και των μαθητών μας στην τύχη

Εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Συλλόγου διδασκόντων του 6ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης Η Διευθύντρια Φω τεινή Δρ άκου

« Έ ν α μ π ο υ λ ο ύ κ ι α ν θ ρ ω π ο ε ι δ ώ ν , π ε ρ ί π ο υ 1 5 ε τ ώ ν ,
ρ ί α α ν η λ ί κ ω ν Π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ο ύ ς μήνες ανήλικοι του επιτέθηκαν και τον
της
Τ ο β ρ ά δ υ τ η ς Κ υ ρ ι α κ ή ς 2 9 / 1 άλλωστε, ένας άλλος 15χρονος δέχθηκε μαχαιριές σε ψητοπωλ ε ί ο - σ ο υ β λ α τ ζ ί δ ι κ ο σ τ η ν ο δ ό Ιωνίας O 15χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παίδων», ευτυχώς με ελαφρά μόνο τραύματα στο μηρό
ΑΙΤΗΜΑ Ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ μ ε ό τ ι τ η ν Π έ μ π τ η 1 9 / 1 / 2 0 2 3 , π ε ρ ί π ο υ σ τ ι ς 1 2 0 0 τ ο μεσημέρι, καθηγήτρια του σχολείου μας
γρονθοκόπησαν
ΕΝΗ ΜΕΡΩΣ Η – ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ
Αμέσως
του π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ο ύ , η δ ι ε ύ θ υ ν σ η τ ο υ σ χ ολείου κινητοποιηθήκαμε
΄ αρχήν
σ τ η ν σ υ ν ά δ ε λ φ ο , μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ς τ η ν εντός του σχολείου και συμπαραστέκοντάς την Η διευθύντρια κάλεσε το ΕΚΑΒ, την Τροχαία
και την αστυνομία
και συγγεν ή ς τ η ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ Π ρ ο σ φ έ ρ α μ ε βοήθεια
φ έ ρ θ η κ α ν α π ό τ ο α σ θ ε ν ο φ ό ρ ο σ τ ο
με την ειδοποίηση αυτού
τάχιστα, κατ
προσφέροντας πρώτες βοήθειες
Καλλιθέας
(100), προσήλθε
και
κούς και μαθητές κατά την είσοδο και έξοδο του σχολείου μας Επισημαίνεται ότι, η διευθύντρια έχει ζ η τ ή σ ε ι α π ό α ρ χ ή ς α ν ά λ η ψ η ς τ η ς θ η τ ε ί α ς τ η ς π ρ ό σ θ ε τ α μ έ τ ρ α σ τ ο σημείο αυτό από τον Δήμο Νέας Σμύρνης για
σ χ ο λ ε ί α κ α ι π ρ ι ν τ ο σ χ ο λ ε ί ο σ τ η ν
Δ
ε π ι κ ι ν Δ υ ν ο σ Δ Ρ ο Μ ο σ Μ π Ρ ο σ τ α α π ο σ χ ο Λ ε ι α B u l l y i n g , Ξ υ Λ ο , κ Λ ε ψ ι ε σ κ α ι σ υ Μ Μ ο Ρ ι ε σ α ν η Λ ι κ ω ν

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

νύσ ιου ως εκπροσώπου του Μητροπολίτη Ν Σμύρνης, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά

την άρση των περιοριστικών μέτρων

λόγω της πανδημίας η καθιερωμένη

τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτι-

χρονιάς που πέρασε

αναφέρθηκε στους νέους στό-

θέσει

έτος, τονίζοντας την ανάγκη

του Συλλόγου, καθώς

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου, η Ένωση Ποντίων «Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» παρουσίασε με εξαιρετική επιτυχία την πρόσφατη έκδοσή της, λαογραφικό λεύκωμα σε μορφή επιτοίχιου ημερολογίου, 36 πολυτελών πολύχρωμων μεγάλων σελίδων, με τίτλο «Ήθη και έθιμα των Ελλήνων του Πόντου», αποκλειστική έκδοση της Ένωσης, σε κείμενα και επιμέλεια της προέδρου της Ρά νια ς Χρ υσο χοΐδο υ

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τη χορωδία της Ένωσης, υπό τη διεύθυνση της μουσικολόγου Δέσπο ιν ας Κ α ν άκη -Χ ρυ σο χο ΐδου, με συνοδεία λύρας από το Γιά νν η

Στη συνέχεια βραβεύθηκαν ο συμπα-

τριώτης μας σκηνοθέτης και ποιη-

ίρη Δεληγ ιάν νη, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ν

Σμύρνης, Πρόεδρος του Συλλόγου

Ηπειρωτών Ν Σμύρνης-Π Φαλήρου

«Η ΤΙΤΑΝΗ» και Υποψήφια Δήμαρχος

Ν Σμύρνης, ο κ Γεώργ ιος Κ ρικρής, Δ η μ ο τ ι κ ό ς Σ ύ μ β ο υ λ ο ς κ α ι Υ π ο ψ

τής κ Ν ίκος Κοιλ ός για την πολυετή

προσφορά του στο Σύλλογο Ιμβρίων

και ο πρ Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και

στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρίας

ALPHA BULKERS κ Ιωάν ν ης Τσούρ ας για τη στήριξή του στους αποφοίτους των Ελληνικών Σχολείων τ

Ακολούθησε η βράβευση των Ιμβριωτόπουλων που φοιτούν στις Α , Β’ και Γ τάξεις του δημοτικού

Κα ζαν τζίδ η και νταουλιού από τον Κυριά κο Γεωρ γιά δη

Η πρόεδρος έκανε έναν σύντομο απολογισμό των δράσεων του 2022 και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σημαντικότερα ήθη και έθιμα των Ελλήνων του Πόντου

κατά τη διάρκεια των Καλαντόφωτων

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και ακολούθησε παραδοσιακό ποντιακό κέρασμα με τσίπουρο, κρασί και νοστιμότατα εδέσματα που είχαν ετοιμάσει νοικοκυρές της Ένωσης Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ποντιακό γλέντι Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από τη Νέα Σμύρνη ο τέως και υποψήφιος Δήμαρχος Γ Κ ουτ ελ άκης, οι Αντιδήμαρχοι Γ Κρικρή ς, Π Για τζίδης

η ς Γ Λα ρίσση ς, Μ Αγ γελίδο υ, Δ Πα ν τα ζή ς, Μ Μουζά λα ς, Κ Κου τετέ, Κ Ανα γν ωστ όπου λος, Δ Φερ εν τίν ος , Μ Δεκού λου , Γ

της Ένωσης

ξεκίνησε με την τήρηση

λεπτού σιγής για την εκδημία

Κεντρικής

Ελληνική Παιδεία

10
Π Σ υρίγ
Να σιμ
ν, Σ Κού πα ς, οι Δ η μ ο τ ι κ ο ί Σ ύ μ β ο υ λ ο ι Ν Σ μ ύ ρ ν
Γο
μέλη και φίλοι του συλλόγου Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή 1 5 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 2 3 , π α ρ ο υ σ ί α π λ ή θ ο υ ς Ι μ β ρ ί ω ν κ α ι φίλων της Ίμβρου και με την ευλογία τ ο υ Θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο υ Ε π ι σ κ ό π ο υ Ωρέων Φιλόθεο υ ως εκπροσώπου
του
,
ος, Ο
πιά
υρν αρό πο υλο ς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Ν Σμύρνης Ν Π ερ αθωρ άκης, καθώς και δημοσιογράφοι,
του Οικουμενικού Πατριάρχη και
Πατέρα Διο
κ η ς β α σ ι λ ό π ι τ α ς τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ Ιμβρίων Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από τη Νέα Σμύρνη η κ Δ ή μ η τ ρ α Ν ά ν ο υ, Α ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ιάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών, ο τ Δ ή μ α ρ χ ο ς Ν Σ μ ύ ρ ν η ς , Ε π ί τ ι μ ο Μέλος
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς Δ ή μ α ρ χ ο ς κ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κο υτελά κης, η κ Κλα
του Συλλόγου Ιμβρίων και
ήφ ι ο ς Δ ή μ α ρ χ ο ς Ν έ α ς Σ μ ύ ρ ν η ς , ο ι Δημοτικοί
κ Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ο ύ πα ς ,
α ρ ιλ έν α Αγ γ ελ ίδ ο υ, Κ ων σ τ α ν τ ίν ο ς Αν α γ ν ωσ τ ό πο υ λ ο ς , Ν ό ρ α Γ α λ α ν ο π ο ύ λ ο υ , Γι ώ ργ ο ς Γ ο υρ ν α ρ ό πο υ λο ς , Μ α ρί ν α Δ εκ ο ύ λ ο υ , Α ι κα τ ε ρ ί ν η Κ ο υ τ ε τ έ , Δ η μ ή τ ρ η ς Φε ρ ε ν τ ί ν ο ς , Γ ι ώ ρ γ ο ς Λαρ ίσσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης κ Νικήτα ς Π ε ρ α θ ω ρ ά κ η ς, η κ Π έ ν ν υ Κ α ρ ακασίδ ου, εκπρόσωπος
Π ο ν τ ί ω ν Ν έ α ς Σ μ ύ ρ ν η ς
Δ ά φ ν η ςΑγίου
σα»,
πρόεδρος της
Νέας
καθώς και πολλοί άλλοι
κ τ έ ς κ α ι α ρ ω γ ο ί τ ο υ έ ρ γ ο υ τ ο υ Συλλόγου Η
ενός
του
Σχολ ή ς Ί μ β ρ ο υ Ι σ α ά κ Α ν α σ τ α σ ιά δ η (1951-1962) και ένα σύντομο οπτικοακουστικό αφιέρωμα στην προσφορά
ν η σ ι ο ύ Α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν τ α Κ ά λ α ν τ α π ο υ τ ρ α γ ο ύ δ η σ α ν δ ι α δ ι κ τ υ α κ ά ο ι μ α θ η τ έ ς τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ της Ίμβρου Στη συνέχεια ο Πρόεδ ρ ο ς τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ κ Γ εώ ρ γ ι ο ς Π απα θεοδ ώρο υ
έναν
απολογισμό της
και
χους
το νέο
για α κ ό μ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η π λ α ι σ ί ω σ η κ α ι συνδρομή του έργου του Συλλόγου Η ε κ δ ή λ ω σ η σ υ ν ε χ ί σ τ η κ ε μ ε έ ν α ο π τ ι κ ο α κ ο υ σ τ ι κ ό α φ ι έ ρ ω μ α σ τ ι ς δράσεις
σ τ α σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α γ ε γ ο ν ό τ α π ο υ έλαβαν
σμένη
Σύμβουλοι Ν Σμύρνης κ
Μ
-
Δημητρίου «Η Μαύρη Θάλασ-
η κ Θέμιδα Πα παδο πούλο υ, Αντι-
Εστίας
Σμύρνης,
υποστηρι-
εκδήλωση
Διευθυντή της
του στην
του
έκανε
σύντομο
που έχει
το Δ Σ για
και
χώρα στην Ίμβρο την περα-
χρονιά
Ί μ β ρ ο υ π ο υ ε ι σ ή χ θ η σ α ν σ τ ι ς Α κ α δ η μ ί ε ς Ε μ π ο ρ ι κ ο ύ Ν α υ τ ι κ ο ύ
κ ο π η π ι τ α σ α π ο τ ο ν σ υ Λ Λ ο Γ ο ι Μ Β Ρ ι ω ν κ ο π η π ι τ α σ α π ο τ ο ν σ υ Λ Λ ο Γ ο π ο ν τ ι ω ν π ρ ό σ κ λ η σ η ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς
η ς

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

χ Ρ η σ ι Μ α τ η Λ ε Φ ω ν α

Τ μήμα Α νθρωπ ίνου Δυ ναμικού

α Γραφείο Προσωπικού: 213 2025 796

β Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου: 213 2025 798

γ Γραφείο Εκλογών: 213 2025 792

δ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 213 2025 787

Τμήμα Δημ οτικής Κατάσ τα σης & Ληξιαρχ είου

α Γραφείο Δημοτολογίου: 213 2025 712 - 720

β Γραφείο Μητρώου Αρρένων & Στρατολογίας: 213 2025 720

γ Γραφείο Ληξιαρχείου: 213 2025 767 - 768

δ Γραφείο Πολιτικών Γάμων: 213 2025 716 - 717

ε Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων: 213 2025 720

Τμήμ α Λογιστικό

α Γραφείο Προϊσταμένου: 213 2025 747

β Γραφείο Προϋπολογισμού: 213 2025 776 - 863

γ Γραφείο Λογιστηρίου: 213 2025 743 - 746 - 748

δ Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας: 213 2025 741 - 737

Τμ ήμα Εσόδων, Δημο τικής Περιουσία ς & Α δειοδ οτή σεων Κατασ τη μάτων

α Γραφείο Προϊσταμένου: 213 2025 758

β Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών: 213 2025 756

γ Γραφείο Φόρων-Εισφορών, Δικαιωμάτων κλπ: 213 2025 757

δ Γραφείο Τελών Κοινόχρηστων χώρων και Αδειών: 213 2025 765

ε Γραφείο Φορολογικών διαφορών: 213 2025 760

στ Γραφείο Παραβάσεων Κ Ο Κ : 213 2025 755

ζ Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος & Τεχνικών Παιγνίων Τηλ: 213 2025 760

Τμήμ α Ειδ ικής Τ αμειακής Υπη ρεσ ία ς

α Γραφείο Προϊσταμένου Ειδικού Ταμία: 213 2025 704

β Γραφείο Εξόδων-Διαχειριστής: 213 2025 701

γ Γραφείο Επιμελητών Εσόδων: 213 2025 706-707

δ Γραφείο Λογιστηρίου: 213 2025 705-702

ε Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης ΝΠ: 213 2025 708

Τμήμα Προμηθειών 213 2025 905 - 903 - 904 - 906 - 907

Η α πόφα ση τ ου Σ υμβ ουλί ου της Επικρατείας σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του Νόμου Θεοδωρικάκου καθαρογράφηκε Φυσικά επιβεβαιώνει την περίληψη της απόφασης που είχαμε εδώ και δύο εβδομάδες περίπου στα χέρια μας και επιβάλλει αμελλητί να συγκροτηθούν οι Οικονομικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων σύμφωνα με την απλή αναλο-

σύμφωνα με τη βούληση των εκλογέων στις αυτοδιοικητι-

περιμέναμε να καθαρογραφεί η απόφαση καθώς δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα αυστηρά θεσμικά αλλά κυρίως το προσεγγίζουμε πολιτικά και δημοκρατικά

Για το λόγο αυτό, με δική μας πρωτοβουλία και με τη στήριξ η τ ου με γ α λύτ ε ρου κ ομματιού των συμβούλων της αντιπολίτευσης φέραμε το θέμα ως έκτακτο έτσι ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ όπως ορίζεται ρητώς

Στη συνεδρίαση αυτή η πρότασή μας πλειοψήφησε και έτσι η απόφαση αυτή είναι εκτελεστέα ήδη από την προηγού-

ομικό

φείο: 213 2025820

Κτημα το λόγιο: 210 933 16 38

Τμή μα Απ οκομιδής & Ανα κύ κλωσ ης

210 9370370 , 213 2025 873 - 874 - 878 - 880

Τμή μα Δια χείρισης & Συντήρησ ης Εξο πλισμο ύ Κα θα ριότητα ς 210 9370370 , 213 2025 873 - 874 - 878 - 880

Τμήμα Συντήρησης & Α νάπ τυξης Π ρασίνου: 210 9370281

Τ

μήμα

Μ

Τ

ελ ετών & Σχεδιασμ ού Πρασίνου : 210 9370281

μήμα Κοινωνικής Πολιτικής : 213 2025 882

Τμ ήμα Πα ιδ είας , Νεότητα ς & Δια Β ίο υ Μ άθησης : 213 2025840

ΚΕΠ 0761 (Κεντρ ικό)

Αγίας Φωτεινής (κάτω από την γέφυρα)

Ωράριο: 8:00 έως 20:00, Σάββατο 8:00 έως 14:00

Τηλ: 213 2025500

ΚΕΠ 0761 (Παρ άρτημα) Αγχιάλου 33 & Βοσπόρου (Λουτρά)

Ωράριο : 8:00 έως 15:00 | Τηλ: 210 9310164

Μαρκούλης» που τόλμησε και προσέφυγε άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Σήμερα, λοιπόν, μαζί με αυτήν τ

14
Τ
210 9812
9852 655 Τμή μα Κτηρ ια κών Έ ργων & Υπ αίθρ ιων Χώρων 213 2025 810 - 830 - 823 - 825 Τ μήμα Έ ργων Υπ οδομής 213 2025 814 - 822 - 809 - 827 Τμήμα Ηλεκτρομη χανο
213
Τμήμ
Τμή μα Πληρο
Πολεοδ
μήμα Δημοτικού Κο ιμ ητη ρίου
202 - 210
λογικών Έρ γων:
2025 805 - 811 - 812 - 733
α Πολεοδομ ία ς: 213 2025 820 – 821
φορικής & Δικτύων: 213 2025 779 – 771
Γρα
α ν τ ι σ υ ν τ α Γ Μ α τ ι κ ο τ η τ α ν ο Μ ο υ Θ ε ο Δ ω Ρ ι κ α κ ο υ
γ ι κ ή , δ η λ α δ ή α ν ό θ ε υ τ α κ α ι
κές εκλογές του 2019 Ε μ ε ί ς σ τ η Δ η μ ο τ ι κ ή Κ ί ν η σ η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ δεν
μ ε ν η Π α ρ α σ κ ε υ ή σ τ η Ν έ α Σμύρνη Γ ι α ε μ ά ς ε ί ν α ι μ ι α μ έ ρ α δ ι κ α ί ω σ η ς Μ ι α μ έ ρ α π ο υ έ ρ χ ε τ α ι ν α σ υ ν α ν τ ή σ ε ι τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς τ η ς Δ η μ ο τ ι κ ή ς π α ρ ά τ α ξ η ς « Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α στον Πολίτη - Αντώνης
η ν α π ό φ α σ η π ο υ π ή ρ ε τ ο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης, μπαίνει φρένο στην ανεξέλεγκτη μεταφορά αρμοδ ι ο τ ή τ ω ν α π ό τ ο Δ η μ ο τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο σ τ η ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Επιτροπή, καθώς και ανοίγει τ ο ν δ ρ ό μ ο γ ι α τ η ν ε π α ν ασ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν δ ι ο ί - κ η σ η ς τ ω ν Δ ή μ ω ν σ ύ μφωνα με την απλή αναλογική! α ν α κ ο ί ν ω σ η σ τ ρ ο φ ή ς ν έ α ς σ μ ύ ρ ν η ς

Το τελευταίο (μεγάλο) διάστημα πραγματοποιείται τεράστιος και π ο λ υ ε π ί π ε δ ο ς α γ ώ ν α ς γ ι α τ η ν εξυγίανση του ερασιτέχνη

Δ υ σ τ υ χ ώ ς , κ ά θ ε μ έ τ ω π ο π ο υ αντιμετωπίζουμε, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να τα-

κτοποιηθεί και μέχρι να γίνει αυ-

τό, κρίνεται ως μη ανακοινώσιμο

Ωστόσο, έχει ήδη αρχίσει να χαράζει μια διαφορετική μέρα για τον Πανιώνιό μας Σταδιακά και στα-

θερά αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στο Σύλλογό μας από όλους τους πιστωτές (κράτος και ιδιώτες)

Νίκες έρχονται, όπως προσφάτως, η διευθέτηση

ξεπερνο ύσε τις 50 0 0 00 ευρώ! Με αρκετή επιμονή και νομικές διαδικασίες, αυτό το χρέος πλέον (όπως ήταν φυσικό και επόμενο) δεν βαραίνει τον ερασιτέχνη, απελευθερώνοντας άλλο ένα βάρος του παρελθόντος

Η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου οδεύει σε πολύ πιο υγιή μονοπάτια Ο αγώνας συνεχίζεται

Ορφ έας

Συ μμετο χική Εθελ ον τική Κίν ηση γ ια το ν Πα νιώ νιο

Δικα ιολο γητ ικά:

 Αίτηση

 Πρόσφατη Βεβαίωση Παθολόγου ή

Καρδιολόγου

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(από

σφαιριστών Πανιωνίου

Έγινε η κοπή της καθιερωμένης

πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά και

τα γενέθλια των 30 χρόνων του

δραστήριου Συλλόγου στον πολυχώρο «Γαλαξίας» στη Νέα Σμύρνη, παρουσία των παλαιμάχων, φίλων

του συλλόγου και μελών της δημοτικής αρχής

κάτοικος Ν Σμύρνης)

 Μόνο για τους ανέργους, επιπλέον των ανωτέρω: βεβαίωση ανεργίας και εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους

 Μ ό ν ο γ ι α τ ο υ ς π ο λ ύ τ ε κ ν ο υ ς ή τρίτεκνους, επιπλέον των ανωτέρω: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 Μόνο για τους φοιτητές, επιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

 Μόνο για φαντάρους, επιπλέον των ανωτέρω, φωτοτυπία της στρατιωτικής τους ταυτότητας (πάσο)

Μ α ζ ί μ ε τ η ν κ α τ ά θ ε σ η της αίτησης είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

Η κατάθεση των δικαιολ ο γ η τ ι κ ώ ν , κ α θ ώ ς κ α ι της αίτησης, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwto ko llo@ nea sm yrni gr

Ώρ ες

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή:

16:30–18:30 (παιδικά τμήματα)

18:30–19:30 (εφηβικά τμήματα)

19 30-21 30 (αρχάριοι ενήλικες)

21 30-22 30 (προχωρημένοι ενήλικες)

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη: 10 00-11 00

αλλάζουν, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων

Συνδρο μή:

Δημότες-Κάτοικοι: 50€ Πολύτεκνοι/3τεκνοι: 40€ Φοιτητές & Φαντάροι: 20€ Ανεργοι/Αποροι: δωρεάν

Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται:  στο Τμήμα Ειδικής Ταμειακής του Δήμου (Λ Συγγρού 193-195)  μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK

ΙΒΑΝ R4202600330000250200344125

Πλη ροφ ορίες: 213 2025899

μιας νομικής
η ο π ο ί α έ φ ε ρ ν ε τ ο ν ε ρ α σ ι τ έ χ ν η υ π ό χ ρ ε ο έ ν α ν τ ι σ τ ο ν Ε Φ Κ Α γ ι α οφειλές που βάρυναν την Π Α Ε του 2002 Για περισσότερα από 20 χρόνια η υπόθεση είχε μείνει στον αέρα Αυτή αφορούσε την Π Α Ε, πριν την ίδρυση της Π Α Ε Νέος Πανιώνιος και δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ ε χ ρ ό ν ι α π ρ ο β λ ή μ α τ α στο προφίλ του ερασιτέχνη, στα ασφαλιστικά ταμεία Φτάσαμε στο σημείο να διεκδικηθεί ως οφειλή από τον Π Γ Σ Σ, μέσα στο 2022, πο σό που
επιπλοκής
οποία ν α π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι ε ί σ τ ε δ η μ ό τ η ς ή
ή απόδειξη ΔΕΚΟ
τα
ι ώ ρ ε ς ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α
Ο
Μ ι α ό μ ο ρ φ η , ζ ε σ τ ή β ρ α δ ι ά τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ Π α λ α ί μ α χ ω ν Π ο δ ο
« H ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ σ υ λ λ ό γ ο υ ο δ ε ύ ε ι σ ε π ο λ ύ π ι ο υ γ ι ή μ ο ν ο π ά τ ι α » K ο π ή π ί τ α ς π α λ α ί μ α χ ω ν α ν α κ ο ί ν ω σ η α π ό τ ο ν « ο ρ φ έ α » π ε ρ ί ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν θ ε μ ά τ ω ν τ ο υ ε ρ α σ ι τ έ χ ν η Έ ν α ρ ξ η ε γ γ ρ α φ ώ ν τ έ ν ν ι ς

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.