Page 1

Intel® Learning Series Intel-ов персонален компјутер во училницата (CMPC)

Ubuntu Linux Водич за наставници

Intel и логото на Intel се заштитени марки на Intel Corporation и подружниците во Соединетите американски држави и останати земји. *Останатите имиња и брендови може да бидат сопственост на други.


Правни информации и откажување на одговорност

Правни информации ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ОВОЈ ДОКУМЕНТ СЕ ДАДЕНИ ВО ВРСКА СО ПРОИЗВОДИТЕ НА INTEL®. ОСВЕН ОНА ШТО Е НАВЕДЕНО ВО УСЛОВИТЕ НА INTEL ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ, INTEL НЕ ПРЕЗЕМА ДРУГА ОДГОВОРНОСТ, И СЕ ОТКАЖУВА ОД ОДГОВОРНОСТ ОД СЕКАКВА ДИРЕКТНА ИЛИ ИНДИРЕКТНА ГАРАНЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРОДАЖБАТА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА INTEL, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА И ОДГОВОРНОСТА ИЛИ ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ, ТРГОВИЈА, ИЛИ НАРУШУВАЊЕ НА НЕКОЈ ПАТЕНТ, АВТОРСКО ПРАВО ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ. Сите наведени производи, датуми и цифри се прелиминарни и се засноваат врз тековните очекувања и се подложни на промена без претходна најава. Достапноста во различни канали може да варира. Intel, логото на Intel, Intel Atom, Intel Centrino се заштитени марки на Intel Corporation и подружниците во Соединетите американски држави и останати земји. Продавачите на хардвер на основни преносливи компјутери (netbooks) без претходно инсталиран софтвер и меѓусебно заменливите компоненти се одговорни единствено за дизајнот, продажбата и функционалноста на нивните производи, вклучувајќи секаква одговорност која произлегува од фалсификување на производот и гаранцијата на производот. Intel не гарантира за производите на продавачите на хардвер. Информациите кои се однесуваат на производи на трети лица се дадени исклучиво за информативни и едукативни цели. Intel не одговора за работата или поддршката на производите на трети лица и не го застапува или гарантира квалитетот, веродостојноста, функционалноста или компатибилноста на овие уреди или производи.

*Останатите имиња и брендови може да бидат сопственост на други. Copyright © 2009, Intel Corporation. Сите права се задржани.

i Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ПРЕДГОВОР

„Ние во Intel веруваме дека сите деца, насекаде, заслужуваат шанса да го променат светот, а таа можност започнува со доброто образование.“ ( - Craig R. Barrett, Претседател на Одборот, Intel Corporation) Нашата визија е да создадеме технологија за училници за да се зголеми потенцијалот за користење на компјутер на , воучилишна клупа, во мали групи; седејќи на под, на клупа, или стоејќи; додека типкате, пишувате, работите заедно или меѓусебе соработувате; па дури и кога беспрекорно се движите помеѓу овие состојби. Исто така, се фокусираме на додавање иновации низ целиот процес на разој на и еволуција на производот, така што студентите, наставниците, администраторите, и родителите може да ја интегрираат технологијата во својот живот. За таа цел, Intel ја создаде Серијата за учење на Intel®, а Intel-овиот СМРС е дел од таа серија. Тие се цврсти, достапни, мали преносливи компјутери (netbooks) кои децата може лесно да ги користат и кои одговораат за потребите на учениците на возраст од 514 години. Во 21-от век, луѓето сè почесто се сретнуваат со посложени предизвици во секојдневниот живот и работа. За да одговорат на овие предизвици, студентите ќе треба да знаат како да работат заедно, ефективно да ги искористат новите технологии, ефективно да комуницираат меѓу себе, и да размислуваат креативно и критички за алтернативите. Колаборативното учење бара заедничко ангажирање на учесниците во координиран обид да се решат проблемите заедно, постојано менување на улогите на експерт и почетник, во зависност од контекстот на активноста, додека се работи заедно за постигнување на заедничката цел. Преку соработката сите имаат корист – во споделувани или во целосни 1:1 компјутерски средини. Наставниците се експерти во својата област. Во овој Прирачник за обука на наставници, би сакале да споделиме со наставниците некои примери на наставни планови за да можат да го користат Intel-овиот CMPC како интегрален дел од своите наставни активности и да го приспособат на своите потреби. Овие наставни планови ќе обезбедат можност за студентите да развијат способности за критичко размислување, комуникација и соработка. Студентите може активно да учествуваат и соработуваат, менувајќи ги задачите помеѓу дискусии лице в лице и компјутерско истражување и известување. Прирачникот за обука е поделен на неколку делови. Во првиот дел се наставните планови каде студентот е во центар кои наставникот може да ги користи за наставни цели. Последните делови се наменети за употреба како ресурси единствено за наставниците. ii Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ПРЕДГОВОР

Делови со инструкции за студентите:

Започнување со Intel-овиот СМРС: Овој дел ги рагледува основите, од учењето како да се вклучи компјутерот до како да се зачувуваат датотеките точно. Воспоставување средина еден-на-еден во училницата: Користете ја оваа област за информации во врска со софтверот за управување на училница, процесот на управување со училница и безбедност на Интернет. Преземање бесплатни ресурси: Бесплатни он-лајн ресурси се достапни на наставниците за подобрување на наставата, како Adobe* Flashplayer* за преглед на наставни планови од Интернет и Google* Earth за наставата по географија. Употреба на софтверските карактеристики на CMPC: Наставни планови кои покажуваат како да се користиPowerPoint* за креирање разгледници или Excel за цртање математички графикони. Користење компјутер еден-на-еден во училницата: Покажува како се користат алатките Web 2.0 од наредната генерација, како што се Google* документи, блогови за промивирање на колаборативна средина покрај можноста да се споделуваат наставни планови и ресурси помеѓу наставниците и учениците при работењето на проектите. Учење со проекти: Нуди посебни идеи како да се искористат одредени проекти, како на пример дизајнирање туристички брошури како дел од часовите по географија или пишување. Ресурси, поимници и додатоци: Наставниците може да ги дополнуваат деловите за ресурси и поимници. Во додатоците може да најдете дополнителни ресурси. Само за наставници и родители и НЕ се дава или користи од страна на учениците: V-Клас и контрола на политика: Како да се наместат контролите на пристап за безбедност на Интернет и како да се управува со училницата користејќи софтвер за управување со училница. Едукација на родители: Ние сметаме дека успешното спроведување на технологијата вклучува учество на родителите. Се препорачува едукација на родителите и последователни активности дома при користењето компјутер 1:1 и учењето. Делот за едукација на родители се однесува на тоа како да се користи CMPC, и како безбедно да се користат и наместат Интернет и родителскиот надзор. iii Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ПРЕДГОВОР

Intel соработува со локалните продавачи насекаде во светот за да се осигури дека вистинската инфраструктура и софтвер за училишните прилагодувања се оптимизирани за производите на серијата на Intel® за учење. Обуката е суштинска компонента во овој процес на соработка. Ние обезбедуваме такви алатки за обука за нашите дилери, така што наставникот, родителот, а пред сè ученикот успешно го користат CMPC за да развијат нови идеи, да бидат креативни, да соработуваат, да учествуваат во сопственотот учење и да се подготват за шансата да го променат светот. Ве охрабруваме да ги користите овие поучни наставни планови во вашата училница и да ги направите ваши лични! Би сакале да добиеме повратни информации. Вашето искуство може да го споделите на: ClassmatePC Contact@Intel.com Со почит, Тимот на групата за платформи за пазари во развој на Intel Corporation

iv Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Содржина Интегрирана технологија со Intel-ов персонален компјутер во училницата Започни со CMPC Што е INTEL-ов персонален компјутер (CMPC)?.............................

1

Параметри на работната површина..............................................

3

Управување со пристапот: Контрола на привилегии......................

6

Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Управување со училница: Софтвер од V-класа.............................

9

Управување со училница и совети...............................................

11

Безбедност на интернет за ученици.............................................

15

Превземање на бесплатни ресурси Програми за подобрување на наставниот план.............................

18

Користење на софтверските карактеристики на CMPC Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење............................

28

Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата.................

36

Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони.......

42

Open Office Impress*:Креирајте разгледница................................

49

Креирање видео запис: Креирајте фото приказна.........................

60

Ubuntu Sound Recorder*: Додадете звуци на вашето дело..............

69

1-на-1 во училницата E-настава во училница Web 2.0 алатки: Блогови – испратете ја домашната задача преку Интернет................................................................................... Web 2.0 алатки: Вики – креирајте ваша сопствена веб-страница....

73 75

Google* Docs: Соработувајте со вашите колеги.............................

79

WebQuest* Docs: креирајте ваши сопствени планови за час..........

83

ThinkQuest*: Работете со наставници од целиот свет.....................

88

Учење преку проекти Речник на англиски јазик (возраст 5-7 години).............................

92

Математиката е забавна со калкулатор (возраст 5-7 години).........

96

Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години)........................

100

Брошури со дестинации за патување (возраст, од 7 до 11 години).

111

v Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Содржина Интегрирана технологија со Intel-ов персонален компјутер во училницата Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години)...................................................................................... Линкови на португалски јазик.....................................................

115 125

Линкови на шпански јазик.........................................................

126

Речник (правила и дефиниции) Обука за родители Што е INTEL-ов персонален компјутер во училница (CMPC)?..........

P-1

Параметри на работната површина..............................................

P-3

Управување со пристапот: Контрола на привилегии......................

P-6

Безбедност на интернет за ученици.............................................

P-9

Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис.........................................................................................

P-13

Додаток (Материјали кои може да ви користат) A:Совети за време на управувањето со училницата Б:Договор за правилото за безбедност на Интернет В:Календар - Одисеја на учење и технологија Г:Список и распоред на главниот обучувач Д:Обучувач/учител и Образец за евалуација на курсот

vi Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС Што е INTEL-ов персонален компјутер во училница (CMPC)? Преглед: Наставниците ќе поминат одредено време запознавајќи се со основната физичка структура на училницата со комјутери еден-на-еден.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC.

Резултат: Наставниците ќе можат да го вклучат компјутерот, ќе научат каде се вклучуваат камерата, УСБ портовите и другите приклучоци на компјутерот.

Наставен план (20 минути): Внимателно разгледајте го СМРС. Лесно се отвора и има отпорна обвивка и рачка, па учениците можат лесно да го носат. Камера

Копче за вклучување/ исклучување Подлога за допир: се користи за движење на курсорот

Лев и десен клик на глувчето

УСБ порта Микрофон Слушалки

1 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС Што е INTEL-ов персонален компјутер во училница (CMPC)? Батерија: Доколку ви се потребни информации за батеријата, иконата за батерија се наоѓа на лентата со задачи (task bar) на екранот. Ако го ставите курсорот на иконата, се покажува уште колку време ќе трае батеријата.

Забелешки: Карактеристката за управување со енергијата е достапна за верзиите на Edubuntu 8,04 и наредните.

Батеријата трае приближно 3,5 до 5 часа. Иконата на батеријата се ажурира за да покаже кога е поврзана во струја. Икона за времетраење на батеријата

Поврзаност во електрично напојување

Внатре во СМРС: Во зависност од моделот, овој компјутер во училницата има Intel® процесор, хард драјв (30 - 60GB) или флеш драјв, и RAM од 512 МВ.

Совети: Stand by: Кога компјутерот не се користи краток период може да го ставите во режим за штедење енергија. Кликнете на Preferences, Power Man-agement. Кога ќе се појави прозорецот, кликнете на On AC Power. Изберете го саканото времетраење на неактивност кое е потребно пред компјутерот да оди на „спиење“.Додека „спие“, компјутерот е во состојба на работа со малку енергија, па брзо може да продолжите со сесијата. Итно исклучување: Доколку вашиот компјутер не реагира и не може да го исклучите прекуQuit, Shut Down, едноставно држете го Копчето за вклучување (Power button) притиснато сè додека компјутерот не се исклучи. Тоа трае неколку секунди.

2 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС Параметри на работната површина

Забелешки:

Преглед: Се одредува датумот и времето, контролата на јачина на звук и името на компјутерот и се поставуваат на CMPC.

Средства: Intel-ов персонален компјутер во училница (CMPC).

Резултат: Наставниците ќе можат да ги постават датумот и времето, да ја прилагодат јачината на звукот на звучниците на компјутерот и микрофонот, ќе ја прилагодат големината на приказот на компјутерскиот екран, и ќе го постават името на компјутерот кое наставникот ќе ги користи за идентификација.

Наставен план (30 минути): CMPC има инсталирано Ubuntu Netbook Remix*. Одете до лентата со задачи на дното на екранот. Следуваат само некои од карактеристиките прикажани таму со икони.

3 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС Параметри на работната површина

Поставување на датумот и времето

Забелешки:

Кликнете на времето на лентата со задачи (види стрелка). Изберете го точниот датум и клинете Edit. Во табулаторот Locations, изберете Time Settings. Наместете го времето и потоа кликнете Set System Time. Може да треба да ја внесете вашата лозинка за да го наместите времето. Затворете го прозорецот и кликнете повторно на времето во лентата со задачи за да го сокриете скок-прозорецот за датум и време.

Контрола на јачина на звук

икона Јачина на звук

Кликнете на иконата Јачина на звук на лентата со задачи. Се појавува прозорецот Јачина на звук. Кога работите во група, во случај на фонија, кликнете на Без глас. Движете го копчето за да ја прилагодите јачината на звукот или изберете Јачина на звук за дополнителни контроли на јачината на звукот на микрофонот.

Кој е најдобриот начин за управување со звукот во училницата?

Доколку е потребна поголема јачина на звукот за снимање со СМРС, движете го копчето за да ја прилагодите јачината на звукот на микрофонот.

4 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС Параметри на работната површина

Не го користете ова, освен ако е потребно, бидејќи создава фонија.

Забелешки:

Поставување име на компјутерот (информации за компјутерот)

Кликнете на System, Администрација, Мрежни поставувања. Нов дијалог ќе ве праша за коренска лозинка, по внесувањето на валидната лозинка изберете Општо. Внесете го името на компјутерот во полето Име на хост. Отворениот прозорец овозможува да се даде име кое ќе го идентификува корисникот на софтверот на компјутерот на наставникот.

Поставување ново корисничко име Кликнете на System, Администрација, Корисници и Групи. Нов дијалог ќе ве праша за коренска лозинка, по внесувањето на валидната лозинка изберете корисничко име и притиснете Properties, Внесете го новото корисничко име во полето Real Name. Така се креира корисничко име кое ќе се појавува на листата на поврзани компјутери на компјутерот на наставникот. Тоа е најчесто името на ученикот. Со тоа не се менува Целото име на компјутерот (Full Computer Name) што се наоѓа во Preferences, About Me.

5 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС

Управување со пристапот: Контрола на привилегии Преглед: CMPC има инсталирано софтвер за контрола на привилегии. Тоа им овозможува на наставниците и родителите да го набљудуваат пристапот на Интернет и на програмите и времето на користење на компјутерот.

Средства: Intel-ов СМРС, Контрола на привилегии (Policy Control), and Open Office Writer*.

Резултат: Наставниците го користат софтверот за контрола на привилегии за да постават ограничувања на пристапот на СМРС. Наставниците ќе им поделат печатени материјали на родителите. Родителите ќе креираат и зачуваат Open Office Writer документ

Наставен план (1 час): Отворете ја иконата Policy Control на лентата со задачи. Кликнете на Policy Configuration на менито што се појавува. Креирајте лозинка.Откако сте го направиле тоа, кликнете на OK Изберете Нова . Се појавува уште еден екран кој дозволува да се додаде нова привилегија во Policy Control . Искористете ги копчињата на екранот Policy Configuration за: Увези – Да додадете претходно зачувана привилегија од датотека. Извези – Да зачувате привилегија во датотека. Активирај– Да активирате привилегија Уреди – Да уредите привилегија. Отстрани – Да отстраните привилегија. Кликнете на Уреди (види ја стрелката погоре).

Забелешки: Оваа активност може да се спроведува со родителите на обуката за родители .

НЕ прашувајте ги учениците да ви помогнат за ова .

За да дознаете повеќе за сценариото за исклучување на клиент за контрола на привилегии, видете во прирачниците за корисници за софтвер

Совети: Доколку вашиот компјутер веќе има одобрена „бела листа“, треба да ја знаете лозинката и ќе треба да ја промените лозинката за да додадете уште веб-страници.

6 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС

Управување со пристапот: Контрола на привилегии Тука ќе ги најдете функциите Internet Settings, Application Control и Time Scheduling.

Забелешка:

Кликнете на Интернет (види стрелка). До копчето додади, внесете веб-страница - на пример: : www.whitehouse.com Изберете Бел список, Додади,OK. Ќе се зачува како нова креирана привилегија .

Во делот Интернет распоред, изберете ги полињата кои се однесуваат на компјутерските времиња кога интернет привилегијата е активирана. Кликнете ОК.

Во делот Апликација, изберете кои апликации да бидат блокирани. Кликнете ОК .

Искористете ги истите чекори за контрола Распоред на апликации како и кај Распоредот за интернет. Кога ќе завршите, затворете ја апликацијата. Може да поминете низ истите чекори за да смените или отстраните привилегии .

7 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Започни со СМРС

Управување со пристапот: Контрола на привилегии Активност: Размислувања: Вие треба да внесете размислување

Забелешки :

(Create a Reflection) во Open Office Writer*. 1. 2. 3. 4.

Кликнете: Office, OpenOffice.org Word Processor . Кога документот ќе се отвори, кликнете на File на горниот дел на прозорецот. Кликнете на Save As на паѓачкото мени . Во прозорецот што се отвори, лизгајте надолу и кликнете двапати на Documents (видете стрелка подолу) Кликнете два пати за да отворите папка

Кликнете овде за да го снимите како RTF

5.

Името на датотеката треба да биде вашето име плус Размислување Може да користите празни места, но не знаци за интерпункција. (на пример, стефан_размислување). 6. Зачувајте како Rich Text Format (RTF) со кликнување на паѓачкото мени 7. Кликнете на Зачувај . 8. Во овој документ, запишете кратко размислување како би можеле да ја користите Контролата на привилегии. Како мислите дека родителите ќе ја користат? Потоа разговарајте за вашето размислување со некој што седи блиску до вас . 9. Откако сте завршиле, кликнете на File на горната лента за мени . 10. Кликнете на Save на паѓачкото мени . 11. Затворете ја датотеката со кликнување на Х на лентата за мени најгоре десно . Разгледајте ги Насоките за безбедност на интернет – Тоа може да се најде во делот со Додатоци

Како вие ќе го искористите овој систем за следење на учениците?

8 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Софтвер од V-класа Преглед: За време на употребата во училницата, со СМРС може да се управува со софтвер од V-класа.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC, СМРС компјутер на наставникот со софтвер од V-класа и безжичен интернет пристап.

Резултат: Наставниците ќе можат безжично да управуваат со СМРС на учениците во училницата. Тие ќе можат да делат датотеки, да ги надгледуваат компјутерите на учениците, да дозволат соработка меѓу учениците, и да организираат онлајн квизови и тестови.

Наставен план (1 час): Поврзувањето на СМПС и компјутерот на наставникот е значајна функција за употребата во училницата. Кога се поврзуваат првпат: Учениците треба: 1. Да се осигурат дека е поставено името на компјутерот (преку иконата на лентата со задачи, како што е објаснето во делот за Параметрите на работната површина). 2. Да кликнат на иконата Student Program на работната површина, со што се отвора прозорецот Session List. 3. Да го изберат наставникот од Session List и да кликнат на Connect за да се приклучат на класот. Наставникот треба: 1. Да кликнe на иконата Master Program на работната површина на компјутерот на наставникот. 2. Да избере ученици и да кликне на копчето Accept (ова треба да се направи само еднаш при почнувањето). 3. Да кликне на копчето Lock за класот да биде поврзан. 4. По првиот пат, едноставно да се најави и да кликне на копчето Lock, за сите ученици да бидат поврзани и заклучени.

9 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Софтвер од V-класа Важни карактеристии на софтверот за управување: 1. Наставникот може да испрати слика од својот до сите компјутери на учениците. 2. Наставникот може да испрати слика од компјутерот на едне избран ученик до сите други компјутери на ученици. 3. Наставникот може да ги исклучи екраните на СМРС. 4. Наставникот може взаемно да комуницира со поединечни ученици. 5. Учениците може да бараат помош од наставникот од далечина. 6. Наставникот може да испрати видео датотеки до СМРС. 7. Учениците може да поднесуваат датотеки до наставникот. 8. Наставникот може да организира групи ученици, овозможувајќи им на компјутерите да ја олеснат работата на учениците во групи. 9. Наставникот може да ги користи квизовите на различни начини.

Активност:

Забелешки:

Како вие ќе ја искористите оваа карактеристи ка за управување со вашата училница?

Инструкторот изготвува краток квиз и го испраќа до СМРС.

1. Одговорете на прашањата на квизот и вратете ја датотеката на наставникот. Овој пример е даден за процена на претодното знаење пред изучување на одреден математички концепт. Се состои од три прашања. 2. Во групи од четири ученици, вежбајте изготвување и испраќање квизови, користејќи го комјутерот на наставникот и СМРС, а потоа испратете го вашето мислење до наставникот. 3. Како вие може да го користите Quiz Maker во училницата? 10 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Управување со училница и совети Преглед: CMPC доаѓа со инсталиран софтвер за родителска контрола. Тоа им овозможува на наставниците и родителите да го набљудуваат пристапот на Интернет и на програмите и времето на користење на компјутерот. Исто така, учениците треба да следат постапки за употреба и грижа за компјутерот во училницата.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC.

Резултат: Наставниците имаат план за грижа околу СМРС во училницата, управување со него, и учење некои примери на Политика за прифатлива употреба.

Наставен план (30 минути): Грижа за компјутерот: За СМРС да биде ефективна алатка во училницата, мора да се спроведуваат постапки за употреба и грижа. Неколку фактори опишани подолу може да одредат како да се користат СМРС за настава: 1. Пет или шест компјутери СМРС во училницата може да се користат за работа во група. Доколку има една група, тогаш секој ученик во групата би можел да работи на СМРС. Доколку има повеќе групи, тогаш и употребата на еден СМРС по група може да функционира. A. Треба да има место настрана со пристап до електрично напојување за полнење на компјутерите. Б. Треба да има утврдена процедура за учениците за пристап и враќање на компјутерите. 2. Дококу секој во училницата има сопствен СМРС, треба да има процедури за употреба во училницата. Учениците може да работат посебно или во групи. A. На куќиштето од секој компјутер треба да стои името на ученикот. Б. Родителите треба да се охрабруваат да водат евиденција за серискиот број на СМРС, кој може да се наоѓа на задниот дел на компјутеот, под кожната обвивка. В. Родителите треба да ги полнат компјутерите дома и да ги испраќаат во училиште целосно наполнети. Наполнетите компјутери може да се користат барем три часа во текот на денот. 11 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Управување со училница и совети Г. Учениците треба да знаат каде да го чуваат својот СМРС во училницата и кога може да работат на него.

Забелешки:

3. Доколку во училницата има СМРС компјутери кои стојат во количка, тие треба да се нумерирани и се доделуваат на учениците по број. Учениците може да работат посебно или во групи. A. Каблите за напојување се поврзани во количката со еден кабел кој оди од количката до електричното напојување. Б. Кога учениците го враќаат компјутерот во количката, треба да го прилучат во каблите за напојување.

Активност: Пред употребата на СМРС во училницата, учениците треба да ги разберат правилата за добивање компјутер, како да ги вклучуваат, како да се движат во училницата со нив, и како да ги средуваат. Треба да знаат кога може да ги користат и кога треба да ги вклучат. Изработете една страна со упатства користејќи Open Office Writer* или Open Office Impress* за утврдување на правилата за користење на СМРС во вашата училница. Споделете ги вашите идеи со другите. Политика за прифатлива употреба: Исто така, учениците треба да одоговорни корисници на технологијата во училницата. Иако СМРС може да се набљудува со родителски контроли, во повеќето училишта вообичаено се бараат политика за прифатлива употреба на Интернет (ППУ). Тоа е најчесто во форма на пишан договор, потпишан од страна на учениците, родителите, и наставниците за зацртување на училишните правила за употреба на Интернет преку поврзаноста на Интернет на училиштето. ППУ најчесто се однесуваат на следниве интереси на наставниците, администраторите и родителите: 1. Грижа за компјутерите и печатачите 2. Кибер-заплашување (Cyber-bullying) 3. Гледање соодветни веб-страници 4. Задржување на приватноста на лозинките и личните податоци 5. Прашања на авторски права 6. Последици од непочитувањето на политиките

12 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Управување со училница и совети Активност: Дали вашето училиште има Политика за прифатлива употреба за учениците? Работете во групи од 2-4 наставници за да ги разгледате ППУ кои се користат во другите региони. Доколку во вашиот регион има ППУ, споделете ги со групата и разгледајте ги придобивките. Кои се најважните аспекти на добра ППУ? Следуваат неколку примери за ППУ во основни училишта. За ваша сопствена употреба, направете листа на важни елементи кои треба да се вклучени во ефикасна ППУ за ученици во основни училишта. • http://www.ceres.k12.ca.us/cusdweb/information/accptable-

Забелешки:

use-policy.htm

http://www.op97.org/pub/aup.html

http://www.ctreg14.org/page.cfm?p=733

http://www.vrml.k12.la.us/mc/aup.htm

http://webportal.ousd.k12.ca.us/docs/

AcceptableUsePolicyForm.htm

Совети за управување со училница: 1. Означете ги СМРС компјутерите за да можат учениците лесно да го најдат својот. 2. Направете табела со сериските броеви на СМРС и доделувањето на учениците за евиденција на наставникот. 3. Направете план за спречување кражби. Вашиот прв план може да функционира, но можеби ќе треба да го прилагодите. Најважно е да се има план. 4. Направете конзистентен план за организирање на датотеките на учениците. На пример: (презиме)_(првата буква од името_(име на содржина) 5. Одберете дежурни ученици кои ќе ви помигнат во распределувањето, полнењето, или доколку е потребно да по магаат на поединечни СМРС. 6. Направете план за полнење на СМРС. Учениците или родителите може да ви помогнат. 7. Организирајте ја просторијата на групен начин, со 4 до 6 клупи групирани на едно место, за учениците да можат да се гледаат едни со други и да можат да работат на проекти. 8. Бидете сигурни дека може да ги гледате екраните на СМРС додека шетате наоколу. 13 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Управување со училница и совети Забелешки: 9. Бидете сигурни дека сте дале упатства на учениците за тоа како се користи СМРС. Не правете го тоа наместо нив! 10. Секогаш имајте резервен план за часот. Може да има проблеми со Интернетот, серверот, мрежата, местото на пристап, итн. 11. Охрабрете го учениците да ги прашуваат соучениците за помош пред да ве прашаат вас. 12. Кога ви треба вниманието на класот и сакате тие да престанат да ги користат компјутерите, кажете им 5 минути порано. Потоа, по 5 минути кажете им да ги затворат компјутерите до пола, оставајќи 2,5 см од дното. Тогаш дадете им инструкции за наредниот чекор. 13. Направете план за одење од едно место на друго (учениците да се наредат во линија, компјутерите затворени,...) особено ако ги користите компјутерите надвор (на пример, да го проверите времето). 14. Потсетете ги учениците (и себеси) дека сите учиме работејќи заедно. 15. Запомнете, содржината треба да ја води технологијата, а не технологијата содржината! 16. Забавувајте се!!!

14 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Безбедност на интернет за ученици Преглед: Посебно внимание се посветува на областа на етиката, плагијати, и информатичка писменост при користењето на интернет од страна на наставниците и учениците. Наставниците ќе добијат упатства и насоки за безбедноста на интернет кои ќе ги разгледаат со учениците и ќе ги испратат дома на родителите.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC и пристап до Интернет.

Резултати: Наставниците ќе ги разберат и ќе можат да ги насочат учениците и родителите кон безбедна употреба на интернетот при користењето на СМРС.

Наставен план (1 час): Учениците, како и наставниците и родителите, треба да бидат свесни за авторските права кога користат интернет. Прашањата околу авторските права се одлично објаснети на страницата на Бред Темплтон, “10 Big Myths of Copyright Explained” (10 големи митови за авторските права објаснети) на: http://www.templetons.com/brad/copymyths.html

Иако законите што ги регулираат авторските права постојано се менуваат, на оваа страница може да најдете некои добри информации. Поврзано со авторските права е прашањето на плагијатите. Младите ученици често не ги разбираат плагијатите. Наставниците мора да ја нагласат важноста да не се копира материјал што им припаѓа на други лица без тие да се наведат. Фаќањето белешки додека бараат информации на интернет е добра вежба за учениците, и треба да се учат ги цитираат ресурсите, исто како што прават со изворите кои не доаѓаат преку интернет.

Активност: 1. Одете на страницата на Fair Use Harbor на: http://www.stfrancis.edu/cid/copyrightbay/ 2. Посетете ја страницата Copyright with Cyberbee. Оваа интерактивна страница е соодветна за помлади ученици, и ќе ја најдете на: http://www.cyberbee.com/cb_copyright.swf 15 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Безбедност на интернет за ученици Покрај толку информации достапни за учениците на интернет, важно е да се знае кои страници содржат валидни информации. Следниве веб-страници содржат насоки, рубрики, и контролни листи за оценување на ресурсите на интернет. Проучете ги овие ресурси, потоа изберете ги оние што најмногу ви се допаѓаат. 1. Одете на ‘Net Know-how и кликнете на формуларите за 1-3 и 2-6 одделение: http://www.netknowhow.ca/nkhSRevaluate.html 2. Страницата за евалуација Blue Web’n содржи три области кои учениците треба да ги имаат предвид кога разгледуваат вебстраница. http:/www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/rubric.html 3. Страницата Kathy Schrock’s Guide to Critical Evaluation содржи формулари за учениците, родителите и наставниците кои може да се печатат. http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/ evalelem.html 4. Додека некои од линковите повеќе не функционираат, оваа статија на Алан Новембр вреди да се прочита, и го покажува значењето на оценувањето наинформациите добиени на интернет. http://novemberlearning.com/index.php?option=com_content & task=view&id=39&Itemid=85&limit=1&limitstart=1 Американската асоцијација на библиотеки (ALA) има објавено девет Стандарди за информатичка писменост кои може да се нјадат на: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslproftools/ informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf Тие спаѓаат во три области: Стандарди за информатичка писменост Стандарди за независно учење Стандарди за општествена одговорност Наставниците и родителите треба периодично да ја зајакнуваат безбедноста на интернет за учениците. Има неколку добри вебстраници со интерактивен материјал што ќе им се допаднат на учениците. Следуваат некои: 1. NetSmartz Kids: http://www.netsmartzkids.org/uyn/index.htm 2. iKeep Safe: има интерактивни игри и информации за родители. Неколку корпорации, вклучувајќи ја и Intel ја спонзорираат оваа страница. http://www.ikeepsafe.org/ 3. AT&T Safety Land: Интернет игра добра за помали ученици. http://www.att.com/Common/images/safety/game.html Разгледајте ја листата на Правила за безбедност на интернет што следува, креирана од Intel. Учениците може да ја однесат оваа листа дома за родителите да може да ги следат истите правила.

Забелешки:

16 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Воспоставување средина 1-на-1 во училницата Безбедност на интернет за ученици Правилa за безбедност на Интернет Кога ќе го користам мојот Intel-ов СМРС, ветувам дека: 1. Нема да откривам лични информации, како што се мојата адреса, телефонски број; каде работат моите родители, телефонскиот број или името и адресата на моето училиште без дозвола на родителите. 2. Веднаш ќе ги известам родителите ако сретнам информации од кои се чувствувам непријатно. 3. Никогаш нема да договорам средба со некој што сум го запознал на интернет без претходно одобрување од моите родители. Доколку моите родители се согласат, средбата ќе ја закажам на јавно место и ќе се појавам заедно со моите родители. 4. Нема да одговорам на злобни пораки или пораки од кои се чувствувам непријатно. Доколку добијам такви пораки, веднаш ќе ги известам родителите за тие да контактираат со интернет сервисите или испраќачот. 5. Ќе разговарам со моите родители за правилата за вклучување на интернет. Заедно ќе одлучиме кога може да се вклучам на интернет, колку време ќе бидам вклучен и кои области се соодветни за мене да ги посетам. Нема да пристапувам на други области и нема да ги прекршам овие правила без нивно одобрување. 6. Нема да прифатам или отворам електронска пошта од непознати лица. 7. Интернетот е како мојата заедница, морам да ги почитувам правилата, доколку ме фатат, наставникот, родителите или законот, ќе бидам казнет.

17 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Преглед: Постојат повеќе слободни ресурси на располагање кои можат да се употребат при предавање на учениците. По преземање на некои од нив, активноста ќе биде завршена со помош на еден од нив.

Забелешки:

Средства: Intel-овиот CMPC,пристап до интернет.

Резултати: Наставникот треба да преземе Adobe* Flash Player, Sun* Java дополнителна компонента, VLC* Media Player, Google* Earth, TuxPaint*, и Kdenlive.* Тие ќе завршат некоја активност со помош на Google Earth.

Наставен план (90 минути): Adobe Flash Player е слободна дополнителна компонента на пребарувачот за повторно пуштање на аудио и видео. Уредот овозможува анимација која ја има он-лајн и во софтверските програми функционира на сите пребарувачи. Преземете го уредот со помош на Synaptic Package Manager. Одете на Administration, Synaptic Package Manager и внесете ја вашата администраторска лозинка, доколку е потребно. Прво, активирајте ги сите последни софтверски пакети. Изберете Settings, Repositories и задолжително штиклирајте ги првите четири полиња. Кликнете Close а потоа Close повторно по прозорецот Repositorieѕ.

18 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Кликнете Reload за да ги преземете сите најнови пакети.

Забелешки:

Кликнете Пребарај и напишете flashplugin барајќи во Име и опис на паѓачкото мени и кликнете Барај.

Двоен клик на flashplugin-nonfree-extrasound и изберете Примени.

Кликнете Примени за да го преземете софтверот и потоа кликнете Примени повторно во прозорецот за потврда. 19 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Следете ја истата постапка за да инсталирате Sun Java plugin. Java plug-in овозможува на пребарувачот да прикаже важна содржина како на пример тридимензионални предмети, разговори итн.

Забелешки:

Кликнете Пребарај и напишете sun-java6-plugin барајќи во Име и опис на паѓачкото мени и кликнете Барај.

Двоен клик на sun-java6-plugin и изберете Примени.

Кликнете Примени за да го преземете софтверот и потоа кликнете Примени повторно во прозорецот за потврда.

20 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план За да преземете VLC Media Player ја применувате истата постапка. Кликнете Барај и напишете vlc во Име и опис избрани од паѓачкото мени. Лизгајте надолу и потоа кликнете на vlc.

Изберете Обележи, потоа Примени. Кога На кратко прозорецот ќе се покаже за да ја потврдите инсталацијата, изберете Примени уште еднаш за да го преземете софтверот. Следно, преземете го Google Earth. Пред да го направите тоа, множество од пакети наречени repositories мора да бидат на располагање. Кликнете Internet, Firefox Web Browser. Во полето за интернет адреса напишете: https://help.ubuntu.com/ community/Medibuntu Лизгајте надолу за да ја најдете соодветната верзија на Ubuntu. Во овој пример, ќе се користи Ubuntu 9.04 Осветлете го кодот, десен клик, потоа изберете Copy. Минимизирајте го прозорецот на Firefox со кликање на иконата. Со ова прозорецот Firefox ќе биде скриен без да се затвори.

Забелешки:

Google Earth делот е достапен само на верзија 8.04 и понова

Кликнета на иконата за да

го минимизирате Firefox

21 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Отворете го прозорецот Terminal со кликање на Accessories, Terminal. Ќе се појави командниот промпт ~$. Кликнете на десен клик и потоа изберете Paste за да го копирате кодот кој во почетокот беше осветлен. Стиснете Enter. Напишете ја администраторската лозинка кога ќе биде побарано и стиснете Enter. Неме да може да ја видите лозинката додека ја пишувате.

Забелешки:

За да го најдете следниот код, минимизирајте го терминалот со кликање на иконата Terminal веднаш до Firefox. Потоа кликнете на иконата Firefox за да се вратите на https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu Лизгајте надолу за да го најдете GPG клучот. Кликнете Highlight на кодот, десен клик, потоа изберете Copy.

Mинимизирајте го Firefox, и кликнете на иконата Terminal. На знакот за исчекување на внес, десен клик, Paste, и Enter. При оваа постапка, ќе се појави следниот знак за исчекување на внес: Install these packages without verification? [y/n] Напишете yes и Enter. Terminal прозорецот ќе продолжи да ги презема пакетите. Кога ќе заврши, затворете го терминалот. Сега кога ги имате пакетите, може да го преземете Google Earth. Кликнете Administration, Synaptic Package Manager и Reload. Следете ја истата постапка за да инсталирате Google* Earth како што направивте со VLC* и Adobe* Flash. Откако ќе се инсталира, до Google Earth може да се пристапи од Internet менито.  

22 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Активност: Двоен клик на иконата Google Earth на работната површина. На почетокот може да се појави прозорец со појаснување. За да не се појавува овој прозорец во иднина, одштиклирајте го полето Show tips at startup. Кликнете на Close. Одделете време за да ги разгледате можностите на оваа програма. Полињата Search, Places и Layers се отвораат или затвораат со кликање на стрелката која се наоѓа до секој збор. Fly

Sun

Забелешки:

Ruler

Еве некои работи кои можете да ги тестирате: Search: Во делот Fly to, внесете го вашиот град, изберете друг град и потоа внесете некоја адреса. Ротирајте го глобусот со курсорот. Places: Изберете некое од наведените sightseeing places. Обележете ги полињата и кликнете на копчето за виртуелно патување. Layers: Побарајте во Places of Interest или street view. Zoom намалете или зголемете со алатките. Потоа сменете ја насоката. Што се случува кога ќе кликнете на sun? Можете ли да наведете причина зошто би го демонстрирале ова на час?

23 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Кликнете на иконата Ruler. Во прозорецот кој ќе се отвори, изберете километри. Кликнете на Lisbon, потоа повлечете го курсорот до Sintra.

Забелешки:

Колку километри има од Лисабон до Синтра? Ако возите од едниот град до другиот, дали ќе остане истото растојание? Сменете ги мерните единици во милји и споредете. Најдете го растојанието меѓу два други градови по избор. Одете на Accessories, Calculator. Кликнете на Calculator.

Како Со помош на калкулаторот, пресметајте ја разликата во километри меѓу првата и втората мерна единица. Која е поблиску?

можете да го употребите Google Earth на час?

24 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план За да преземете Tux Paint, користете ја истата постапка.

Забелешки:

Кликнете Барај и напишете Tux Paint во Име и опис избрани од паѓачкото мени. Селектирај ги и Оибележи г сите четири датотеки Tux Paint. Како можете да го употребите Google Earth на час?

Изберете Обележи, потоа Примени. Кога На кратко прозорецот ќе се покаже за да ја потврдите инсталацијата, изберете Примени уште еднаш за да го преземете софтверот. За да го преземете Kdenlive, неговата архива мора да биде достапна. Во Менаџер за пакети - Синаптик, кликнете Поставувања, Repositories. Во прозорецот Software Sources, cкликнете на јазичето ThirdParty Software. Кликнете Add и во линијата APT напишете: deb http://ppa.launchpad.net/sunab/ppa/ubuntu jaunty main

Kdenlive делот е достапен само на верзија 8.04 и понова

Изберете Add Source а потоа затворете ја архивата со кликање на x во горниот десен агол. Кликнете ОК.

25 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Кликнете на иконата Synaptic за да го скриете прозорецот и отворете Internet, Mozilla Firefox. Внесете ја следната интернет адреса:

Забелешки:

http://www.kdenlive.org/user-manual/downloading-andinstalling-kdenlive/pre-compiled-packages/ubuntu-packages Најдете ја соодветната верзија на Ubuntu. Во овој случај, ќе користиме Ubuntu 9.04. За да го преземеме софтверот Kdenlive, архивата мора да биде достапна. Осветлете го целиот код кој започнува со sudo apt-key, десен клик, а потоа изберете Copy.

Како можете да го употребите Google Earth на час?

Кликнете на иконата Firefox за да го затворите прозорецот и отворете Accessories, Terminal. При знакот за исчекување внес на terminal, десен клик, потоа изберете Paste. Напишете ја администраторската лозинка кога ќе биде побарано и стиснете Enter. Нема да може да ја видите лозинката додека ја пишувате.

26 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Преземање слободни ресурси

Програми за подобрување на наставниот план Напишете ја администраторската лозинка кога ќе биде побарано и стиснете Enter. Нема да може да ја видите лозинката додека ја пишувате.

Забелешки:

Сега кога ги имате пакетите, може да го преземете Kdenlive.

Како

Кликнете Administration, Synaptic Package Manager и Reload.

го

Следете ја истата постапка за да инсталирате Kdenlive* како што направивте со VLC* и Adobe* Flash.

можете да употребите Google Earth на час?

Откако ќе се инсталира, во Kdenlive може да се пристапи од менито Sound & Video.

27 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење Преглед: Mozilla Firefox* се инсталира на CMPC. Да разгледаме како се користи пребарувачот.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC, пристап до интернет и Mozilla Firefox*.

Резултати: Учителите ќе се служат со Mozilla Firefox за пристап до интернет. Тие ќе ја постават нивната почетна страна, ќе ги користат функциите на обележувачот на овој пребарувач, ќе преземаат слики, и ќе одат на некои едукативни интернет страници кои се безбедни за деца.

Наставен план (3- часа): Кликнете на иконата на пребарувачот Firefox. Со овој пребарувач може да отвораме интернет страници на компјутерот. Ќе извршиме повеќе задачи со помош на овој пребарувач. За да го отворите пребарувачот, кликнете на Internet, Firefox Web Browser. Се отвора автоматски на страницата index.html, која е помошна страница за оперативниот систем Ubuntu 7.04. Може да изберете страница која би сакале да се појавува секогаш при отворање на пребарувачот. 1. Во прозорецот за адреса, напишете: http://www.skoool.com и притиснете Enter за да отидете на таа страница. 2. Ако ова е интернет страница која често ќе се користи, може да направите да се отвора автоматски на почетната страна. За да го направите ова, кликнете на Edit, Preferences, Main. Кликнете на Use Current Page (видете ја стрелката подолу). Следниот пат кога ќе отворите Firefox, ќе се отвори на оваа страница. Искористете неколку минути за да дознаете што друго може да се направи од овој прозорец. Кога ќе завршите, затворете го прозорецот со кликање на знакот x во горниот десен агол.

28 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење За да се избегне пишување на адреса или URL, секогаш кога се вклучуваат на некоја интернет страница во класот, пожелно е учениците да зачуваат неколку страници во обележувачот кои често се користат и да ги стават на горниот дел од алатникот.

Забелешки:

1.Кликнете на Bookmarks, и во опаѓачкото мени кликнете на Bookmark This Page (видете ја стрелката подолу). Ќе се појави скокачки прозорец.

2.Одете потоа во Folder, кликнете на стрелката за да се појави опаѓачкото мени и изберете Bookmarks Toolbar и Done. Во горниот дел од алатникот ќе се појави нова икона за таа интернет страница.

29 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење 3.Одете на: http://kids.yahoo.com Обележете ја оваа страна и додадете ја во Bookmark Toolbar на ист начин како и претходната.

Забелешки:

4.Наредниот пат кога ќе сакаме да посетиме некоја интернет страница кој претходни била обележана, само со отворање на Firefox и со избирање на иконата која се наоѓа на лентата со обележувачи. Со помош на Mozilla Firefox, учителите и учениците имаат пристап до повеќе интернет страници кои дозволуваат бесплатно преземање на слики за едукативни цели. Бидејќи сликите се големи датотеки, не е пожелно да се зачувуваат на СМРС. Ќе ги преземате и ќе ги зачувувате на хард диск и на УСБ-меморија. Уште подобро, сите слики може да се зачуваат на УСБ-меморија. 1.Одетена:http://www.pics4learning.com/ Оваа страница им дозволува на учениците и учителите да користат слики кои е дозволено да се копираат од нивната колекција. 2.Кликнете на Animals, кликнете на Birds. Изберете една птица од оваа страна. 3.Поставете го курсорот врз птицата и потоа десен клик. Се отвора опаѓачко мени. 4. Кликнете на Save Image As (видете ја стрелката).

30 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење 5.Стандардно, се отвора прозорец со Save Image. Прозорецот може да се стесни или да се прошири со кликање на копчето со стрелка (видете подолу). Изберете ја папката Pictures. Ова е местото каде што ќе се зачува сликата. Преименувајте ја сликата по ваша желба и потоа кликнете на Save.

Забелешки:

6.За да ја зачувате сликата на УСБ- меморија, направете ја истата постапка, само што овој пат наместо да ја зачувате во Pictures, кликнете на иконата Media или на името на вашата УСБ-меморија. 7. Кликнете на Create folder. 8. Наречете ја новата папка Images.

31 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење 9.Кликнете на оваа папка за да ја отворите. Преименувајте ја сликата и зачувајте ја во оваа папка. Ова е папката во која ќе ги зачувувате сите слики кои не се зачувани на хард дискот во Pictures.

Забелешки:

10.Ако веќе сте ги зачувале сликите на хард дискот и на УСБмеморијата, вратете се во Pictures, десен клик еднаш на сликата, и изберете Move to Trash. Со ова ќе се ослободи простор на хард дискот кога ќе се испразни Trash .

Активност: Разгледајте ја страната и зачувајте најмалку уште две слики кои мислите дека би биле корисни. Ако мислите дека ова е добар извор, обележете ја страната. Дали би им препорачале на вашите ученици да ја зачуваат оваа страница? Наредните адреси се некои од оние страници за едукативни цели што имаат авторски права за копирање: http://www.theteachersguide.com/Freebies.html http://www.scigallery.org/ http://smithsonianimages.si.edu

32 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење Со користење на Firefox, можат да се најдат едукативни интернет страници кои се безбедни за деца и можат да се користат во училницата и како врска меѓу родителите и училиштето.

Забелешки:

Skoool*: Отворете Firefox. Интернет страницата е наместена да се отвори на skoool.com. Посветете неколку минути на запознавање со оваа едукативна страница спонзорирана од Intel. Имајте предвид дека активностите се дадени на неколку јазици. Intel продолжува редовно да додава нови активности на страницата. Кликнете на skoool* in Australia и во опаѓачкото мени, кликнете на New South Wales (видете ја стрелката од десно). Ќе работиме во овој дел на страницата што е на англиски јазик. Ова нè носи на страницата за размена на знаење (Teaching and Learning Exchange page (TaLe)) која содржи skoool ресурси.

Активност: 1.Кликнете на Ages 4-9, на математика или наука и технологија. Во иднина, за да отидете директно на оваа страница, обележете ја. 2.Погледнете ги многубројните активности, и задржете се на оние кои изгледаат соодветни за наставата. 33 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење 3.Изберете една активност и формирајте лекција во врска со тоа. Ќе се користи како дел од лекцијата. 4.Можете ли да ја употребите во тестот или при повторување? 5.Дали учениците можат да ги искористат активностите на нивните CMPC? 6.Можете ли да претворите дел од лекцијата во домашна задача која родителите и децата ќе ја напишат заедно? 7.Споделете ја лекцијата со другите.

Забелешки:

Слободно читање: Вратете се на skoool.com за да најдете уште корисни извори за учители. 1.Кликнете на skool in Europe, и во опаѓачкото мени кликнете на Ireland. 2.Кликнете на Teachers и во опаѓачкото мени кликнете на Technology Literacy (видете ја стрелката од лево). 3.Откако ќе го прочитате објаснување, кликнете на линкот Free Reading. Ова не води кон главната страница на wiki, која можете да ја обележите за во иднина. 4. Кликнете на Teach the Program. Ова ве носи до Intervention A на слободното читање, наменето за инструкции при дополнително читање во мала група за предучилишна возраст или ученици од прво одделение на кои им е потребна дополнителна помош при читање.. 5. Лизгајте надолу кон Additional useful resources for teachers and administrators. Кликнете на Teaching Resources and Websites. 6. Погледнете некои од овие линкови. Линкот за Lesson Plans води до ресурсите за сите основни степени.

34 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Mozzila Firefox*:ваш центар за извор на знаење Активност: Користете FreeReading или ресурсите од тој линк за да направите лекција која ќе ја предавате на учениците. Ваквите активности учениците можат да ги прават сами со помош на СMPC.

Забелешки:

Друга безбедна страница: одете на www.pbs.org. Вклучете некоја активност од оваа страница, за PBS Kids или PBS Kids Go. PBS Kids

PBS Kids

Најдете активност, во која ќе ја вметнете вашата лекција, која може да ја извршат сами или дома со родителите.

35 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата Преглед: CMPC има инсталирано софтвер за Open Office*. Учениците ќе направат билтен на училницата со помош на Open Office Writer.

Забелешки:

Средства: Intel-ов СМРС and Open Office (ООо) Writer*. Резултат: Наставниците ќе направат билтен со помош на Open Office Writer кој може да се реплицира во улилницата користејќи го СМРС. Наставен план (2 часа): 1.Отворете Ooo Writer со кликнување на Application, Office и потоа Word Processor.

2.Кликнете на Save As, и зачувајте го вашиот документ во папката Documents. Именувајте ја со вашето име и зборот билтен. (на пример, стефан_билтен)

36 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата 3.Кликнете на иконата Fontwork Gallery (видете стрелка) на алатникот. Доколку нема алатник, кликнете на View, Toolbars, Drawing.

Забелешки:

37 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата 4. Изберете стил на фонт на Fontwork Style и кликнете OK. 5. Кликнете двапати на Fontwork за да влезете во режимот за уредување текст. Заменете го стандардниот фонт на насловот за билтенот. Кликнете на страната.

Забелешки:

6. Ставете го насловот на горниот дел на страната. За да го направите тоа, држете го копчето Ctrl и кликнете на насловот. Држете го глувчето, а потоа влечете го насловот на посакуваното место. 7. Изменете го изгледот на насловот преку алатникот за 3Д кофигурирање (Configuration 3D) и паѓачкото мени на горниот алатник.

38 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата 8.Кликнете Enter сè додека курсорот е под насловот. Додадете датум и порамнете на центар.

Забелешки:

9.Кликнете на иконата line на долниот алатник (видете стрелка подолу). Придвижете го глувчето под датумот. Кликнете и држете го глувчето на почетната точка на линијата. Влечете го курсорот преку страната и потоа отпуштете го глувчето на крајната точка.

39 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата 10. За да направите нови новинарски статии, кликнете на иконата Text Box. Кликнете и држете го глувчето во аголот на посакуваното текстуално поле. Влечете го глувчето до потребната големина и пуштете. Почнете да ја пишувате статијата во полето.

Забелешки:

Што би 11.Ако сакате текстот да го порамните и задебелите, обележете го насловот. Потоа изберете ги иконите за порамнување на центар и задебелување.

вклучиле во билтенот на училницата?

40 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Writer *: Изработете билтен на училницата 12. Ставете барем една слика. На горниот алатник, кликнете на Insert, Picture, From File. Може да додадете слика од вашата УСБ меморија.

13. Кликнете на File, Save за да го зачувате готовиот билтен. Активност: Испланирајте час за учениците во училницата со користење на формат на билтен. Учениците може заеднички да работат на натписи и статии кои покриваат теми како критики на книги, одделенски проекти, интервјуа со соучениците или возрасните, празници, поезија, или екскурзии. Во групи, учениците може да работат на една страна на билтенот, испраќајќи ги своите статии на еден СМРС за да бидат залепени во билтенот. Испратете кратко резиме од часот на инструкторот.

Забелешки:

Што би вклучиле во билтенот на училницата?

41 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

Преглед: СМРС доаѓа заедно со Open Office Calc / Spreadsheet.* Наставниците може да побараат од учениците да го одговорат прашањето: „Кои се пропорциите на нашето тело?“ користејќи Open Office Spreadsheet.

Забелешки:

Средства: Intel-ов СМРС, табеларни пресметки на Open Office (OOo), и метро за мерење.

Резултат: Наставниците може да ја презентираат оваа лекција од математика за подобро разбирање на мерењата. Тие ќе направат табеларна пресметка и графикон во OOo Spreadsheet, ќе донесат заклучоци и ќе ги запишат врз основа на собраните податоци. И родителите исто така може да бидат вклучени во активностите за мерење.

Наставен план (3 часа): Пред да започнат со активноста, наставникот ќе разговара за пропорциите на телото со учениците, објаснувајќи им дека ќе ги мерат рацете од лакотот до рачниот зглоб, од внатрешната страна, и стапалата од петата до прстите. Потоа учениците прашуваат прашања и предвидуваат. Наставникот ги дели учениците во парови. Потоа, учениците го вадат својот СМРС, добиваат инструкции, ги подготвуваат табелите за пресметка, и добиваат метро за мерење. Наставникот ги објаснува функциите на табелите за пресметка и објаснува преку пример. Користејќи табела за пресметка (spreadsheet) на ООо за внесување на податоците, секој ученик ја мери должината од внатрешната страна на лакотот до зглобот на раката, и од петата на стапалото до прстите. Родителите може да се вклучени така што секој ученик ќе ги земе истите мерки за секој член на неговото семејство и ќе ги забележи податоците. Учениците ги споредуваат мерките и донесуваат заклучок од податоците.

42 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

Процена: Учениците ќе знаат дека добро ја завршиле својата работа ако: • • •

Забелешки:

Нацртаат графикон каде што ќе ги претстават сличностите и разликите. Податоците се собираат и организираат во табелата за пресметка. Заклучоци се изведуваат од податоците и се запишуваат во документ.

Активност: Упатства за табеларната пресметка за пропорциите на телото: 1. Отворете табеларна пресметка – ООо Spreadsheet. Кликнете на Апликации, Канцелариски и потоа на Spreadsheet.

2. Во ќелиите А2-А5 внесете ги имињата на членовите на групата (но ќелијата А1 оставете ја празна).

43 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

3. За ширината на колоните секаде да биде еднаква, однесете го курсорот на полето „В“ и кликнете. Целата колона ќе се обележи. Кликнете на копчето Format во горниот дел на табелата, и потоа изберете Column, Width. Наместете на 2 инчи.

Забелешки:

4. Повторете го чекорот 3 за колоната под „С“. Забелешка: Многу акции во Open Office може да се завршат на разни начини. Следува алтернативен начин за горенаведеното: A. Донесете го курсорот помеѓу С и D. Се појавува линија со две спротивни стрелки. Б. Држејќи го курсорот, влечете до 2 инчи.

44 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

5.Обележете ја ќелијата В1 „Лакот до зглоб“, а ќелијата С1 „Пета до прсти“.

Забелешки:

6.Сменете го стилот на фонтот на текстот во задебелен (bold) селектирајќи ги ќелиите и кликнете на копчето Bold (A) во горниот дел на табеларната пресметка. 7. Внесете податоци (во см.) за секој член на групата. 8. Учениците, исто така, треба да измерат најмалку два члена на нивното семејство и да ги внесат тие податоци во својата табеларна пресметка. 9. Откако ќе се внесат сите податоци во табеларната пресметка, време е да се направат графиконите за толкување на податоците, 10. Селектирајте ги податоците и насловите на ќелиите. Кликнете на табулаторот Insert на Spreadsheet Calc, и потоа на Chart за да додадете графикон на колона. Изберете ја автоматски зададената опција (default), 2-D графикон на колона со кластери. Кликнете next.

45 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

11.Оставете ги Data Range (опсег на податоци) и Data Series (серија на податоци) како што се појавуваат и продолжете да кликнувате Next додека не стигнете до Chart Elements.

Забелешки:

Дали може да се прават и други мерења на овој начин?

46 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

12.Мора да ги обележите X и Y оската за вашиот графикон да има смисла. Започнете со насловот и продолжете со X (хоризонтална) оската и Y-оската. Именувајте го графиконот: Споредба на должините од лакотот до зглобот и од петата до прстите. Обележете ја хоризонталната Х оска како: Членови на групата. Обележете ја вертикалната Y оска како: Должина. По внесувањето на сите податоци,

Забелешки:

кликнете Finish. 13. Кликнете и држете го глувчето во аголот на графиконот. Влечете го глувчето до посакуваната големина и пуштете.

47 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Spreadsheet*: Лекции по математика и графикони

14. Снимете ја датотеката во Documents. За да го направите тоа, кликнете на File, Save As во лентата за мени на табеларната пресметка во горниот дел на програмата. Cтавете го вашето име во името на датотеката за да може наставникот да знае која е вашата.

Забелешки:

15. Учениците треба да ги проучат податоците и да напишат краток состав каде ќе го опишат односот помеѓу двете мерки користејќи ги податоците како поддршка на своите заклучоци. 16. Испратете ги кратките состави на наставникот.

Надополнување на часот: Кога е отворна табеларната пресметка, кликнете на Sheet 2 во долниот дел на листот. Кликнете на Edit, Delete Sheet на горниот алатник. Направете го истото со Sheet 3. Потоа влечете го и спуштете го табулаторот Measurement (мерење) на левата страна на графиконот.

48 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

Преглед: СМРС има инсталирано Open Office Impress/Presentation* (OOo). Секој сака да добие пошта, независно дали по писмо или преку компјутерот. Иако не се популарни како што беа некогаш, туристите насекаде сè уште бараат разгледници. Овој час ги мотивира учениците и им дава можност да научат нешто за географијата, историските локалитети, и светските култури.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC, OOo Impress*, и Интернет.

Резултат:Наставникот ќе направи разгледница за историски локалитет во близината користејќи OOo Impress презентација. Тој ќе побара слика, ќе ја вметне во Impress презентација и ќе го наведе изворот, практикувајќи етичка употреба на Интернетот. Кога тоа ќе го прават учениците, тие ќе изработат разгледница за да ја испратат на некој член на семејството.

Наставен план (3 часа): Овој час може да се искористи за да се пренесе локалната историја преку изработката на разгледници. Наставникот може да донесе разгледници и да разговара со учениците за нивното искуство во врска со праќање/примање разгледници. Учениците ги разгледуваат разгледниците и ги одредуваат компонентите додека дискутираат за познатите знаменитости или историски локалитети во околината или земјата. Учениците ќе ја искористат Презентацијата за да изработат разгледница за позната знаменитост или историски локалитет во нивната околина.

Процена: Учениците ќе знаат дека добро ја завршиле својата работа ако: • • • • • •

Сликата прави да сакате да дознаете повеќе. Сликата е добро изградена или конструирана. Наведен е изворот на сликата. Содржината е информативна, интересна и точна. Пораката може да се прочита во форматот и стилот на разгледницата. Ученичкиот глас е очигледен.

49 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

Активност:

Забелешки:

1.За да изработите разгледница во Open Office, кликнете на Апликации, Канцелариски и потоа на Presentation.

2.Земете ја правоаголната алатка на долниот дел на екранот (види ја стрелката подолу) и направете поле со речиси иста големина како слајдот. Тоа е предниот дел на разгледницата каде што ќе стои сликата.

50 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

4.На вториот слајд, кликнете на правоаголникот и нека стане празен бирајќи Боја, Невидлива на алатникот Line and Filling. Ако не може да го видите, одете на Приказ, Toolbar, Line and Filling за да го отворите. Ова е задната страна на разгледницата каде што ќе стои опис на сликата на предната страна, вашата порака, адресата на примачот, и поштенската марка.

Забелешки:

5.Сè уште на вториот слајд, земета ја алатката за линија на долниот дел и нацртајте линија на една третина од десно.

51 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

6.Вратете се на слајдот 1 кликнувајќи на левиот канал (види стрелка).

Забелешки:

7.На слајдот-1 треба да ја дизајнирате предната страна на вашата разгледница така што тој што ја гледа ќе посака да ја прочита. 8.Кликнете на правоаголникот за да го селектирате. Потоа однесете го глувчето на паѓачкото мени Area Style/Filling на алатникот Line and filling за да изберете боја.

52 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

9.Зачувајте ја вашата OOo Impress или во Documents или на УСБ-меморија.

Забелешки:

10.За да најдете слика на Интернет, отворете Фајрфокс и одете на: http://google.com Кликнете на Слики. Напишете го името на сликата што ја барате. Исто така, може да изберете да користите и некоја од Интернет страниците прикажани во Фајрбокс делот. (За да го наведете изворот на сликата во вашиот проект, употребете го името на вашата слика, URL врската и датумот).

53 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

11.Додека курсорот е над сликата, кликнете на десниот клик на глувчето и изберете Сними ја сликата како. Зачувајте ја сликата или во папката Работна површина или на вашата УСБ меморија. Запомнете го името на сликата или, доколку е потребно преименувајте го.

Забелешки:

54 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

12.Сега вратете се на слајдот-1 во презентацијата. На менито Вметнување на горниот дел, изберете Picture, From File. Одете таму каде што сте ја зачувале сликата и кликнете на неа за да ја обележите. 13.Кога сликата ќе биде на слајдот може да кликнете на аглите и да го држите глувчето за да ја менувате големината и да ја движите сликата.

Забелешки:

14. Пред да вметнете поле со текст, притиснете Esc или кликнете каде било надвор од сликата (белата или сивата област) за да ја деселектирате сликата.

55 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

15.Кликнете Text од алатникот Drawing (види стрелка) и потоа кликнете и влечете го текстуалното поле.

Забелешки:

16.Напишете го името на знаменитоста во текстуалното поле или ставете интересна фраза за тој што ја гледа разгледницата да посака да го сврти наредниот слајд и да ја прочита.Сменете го фонтот и големината на текстот доколку е потребно.

56 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

17.Употребете ја лентата за лизгање (scroll bar) на десната страна на екранот за да се префрлите на наредниот слајд. Кликнете Text од алатникот Drawing (види стрелка) и потоа кликнете и влечете го текстуалното поле. Потоа напишете ја адресата на примачот.

Забелешки:

18. Повторете и ставете мало текстуално поле во горниот дел на левата страна. Тука е местото каде што ќе го го цитирате изворот на вашата слика. Форматот на цитат е следниов:име на сликата, URL линк, и датум.

57 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

19.Вметнете уште едно текстуално поле под претходното за да ја напишете вашата порака.

Забелешки:

20.Кога ќе завршите, одете на менито Датотека и кликнете Зачувај. Ќе се зачува на истата локација што ја избравте кога ја снимивте претходно.

58 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на СМРС Open Office Impress*:Креирајте разгледница

21.Слајдовите може да се испечатат за да се добие изглед на разгледница со две страни и потоа да се испрати по пошта на пријателите или роднините со помош на родителите. Кај повеќето печатачи, може да кликнете на File, Print и да изберете Handouts во Content. Искористете го паѓачкото мени Slides per pageза да изберете2 slides per sheet. Така двата слајдови ќе ги добиете на еден лист хартија, и потоа може да се исечат и да се залепат за да се добие ефектот на разгледница.

Забелешки:

59 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис Преглед: Наставниците и учениците може да изработат видео запис со програмите инсталирани на CMPC. Наставниците ќе ги откријат карактеристиките и соодветноста за учениците на секоја програма.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC, Веб-камера, Tux Paint*, Kdenlive*, и претходно преземени слики од Интернет.

Резултат: Наставниците ќе научат како да користат Веб-камера за да се сликаат и да направат видео запис. Тие ќе изработат приказ на слајдови (slide show) користејќи Tux Paint или видео запис користејќи Kdenlive.

Наставен план (за да се заврши активноста може да биде потребен уште еден ден): Кликнете на Application, internet, Ekiga Softphone на работната површина на CMPC. Учениците може да ја користат оваа апликација за да собираат слики кои ќе ги вклучат во нивната медиумска презентација. Сменете го режимот на Приказот (View) на апликацијата. Прикажете ги сликите од камерата.

Отворете сесија за разговор. Ctrl+S

Снимете ја тековната слика (за да видите што сте снимиле одете на Places и потоа Home Folder)

60 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис Активност: Доволно е да сликате 5 слики со вашиот фотоапарат и 30 секунди видео материјал во врска со училиштето. Ќе ги користите подоцна.

Забелешки:

Уште еден начин за создавање слики е преку користење на TuxPaint. За да го направите тоа, кликнете на Education, TuxPaint. 1. Доколку нема празен екран, селектирајте New и изберете ја посакуваната боја за позадина. 2. Кликнете Open. Искористете ги алатките за да креирате слика. 3. Кликнете на Save. Сликата ќе се зачува како .png датотека. Автоматски зададената локација од од Делот Слободни ресурси (Free Re-sources) ќе биде Pictures, Saved. Доколку сакате, одете на Pictures,и преименувајте ја сликата да добие значење.

Активност: Искористете Tux Paint за да креирате слика во врска со училиште која може да се зачува и да ја употребите во приказот на слики. Постојат два видови на слајдови кои може да се искористат за креирање приказ на слајдови без аудио. Едниот вид слајдови содржи цртежи на ученици во Tux Paint. Tux Paint е одличен за работа со помали ученици бидејќи лесно се учи и користи. Откако учениците ги изработиле и зачувале своите цртежи, кликнете Open.

Open

61 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис Ќе се прикажат сите претходно креирани слики. Доколку некои слики не се потребни повеќе, кликнете на слајдот и изберете Erase за да ги избришете.

Slides

Забелешки:

Erase

Кликнете на Slides и изберете ги саканите слајдови за приказот на слајдови. Изберете ги слајдовите по редоследот по кој ќе се појавуваат и обележете ги со број. Доколку погрешите, повторно кликнете на слајдот за да го откажете избирањето и да направите нов редослед на покажување на слајдовите. Брзината на прикажување на слајдовите може да се менува со обележување на цртите веднаш до копчето Play. Колку повеќе цртички сте обележале, толку побрзо ќе се прикажуваат слајдовите. Може да се креира и приказ на слајдовите „на клик“ ако не се обележани сите цртички. Кликнете Play за да започне прикажувањето.

Slideshow speed

Play

62 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис Уште еден начин за создавање слики е преку увезување слики. За таа цел, наредбата мора да се внесе во Терминалот и името на датотеката мора да биде познато. Наредбите се осетливи на мали/големи букви.

Забелешки:

Кликнете Accessories, Terminal. Внесената наредба зависи од локацијата на датотеката: 1. Ако сликата се наоѓа во папката Pictures, внесете: tuxpaint-import Pictures/<name of file> 2. Ако сликата е добиена преку Cheese, внесете: tuxpaint-import Pictures/Webcam/<name of file> На тој начин датотеката од .jpg ќе се замени со .png формат за да може да се отвори со Tux Paint.

Кликнете Education, Tux Paint, и Open. Отворете ја фотографијата за да може да се зачува дополнителен текст и цртежи на неа.

63 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис Втората програма инсталирана на СМРС што служи за изработување видео материјали е Kdenlive. Таа има повеќе можности од Tux Paint, како аудио и видео, но е потешка за учење за младите ученици. Kdenlive може да користи видео материјал или слики заедно со аудио запис, додека кај TuxPaint може да се користат само сликите, но не и аудио записот. 1. Кликнете на Sound & Video, Kdenlive за да ја отворите програмата. Првиот пат кога ќе отворите Kdenlive ќе ги изберете основните параметри (settings). 2. Кликнете на Project, Add Clip. КликнетеHome, Videos, Webcam. Изберете го видео материјалот што сте го направиле со Веб-камерата што сте го зачувале во папката Web-cam. На тој начин ќе го ставите материјалот во Project Tree. 3. На истиот начин увезете и слики во Project Tree. Сликите може да ги најдете во Home, Pictures, Webcam. 4. Ако сèуште не сте ја користеле веб-камерата за да снимите видео материјал, кликнете на табулаторот Record од десната страна. Ќе се отвори прозорец со веб-камерата како достапен уред.

Project

Забелешки:

Kdenlive е достапен само во верзиите 8.04 и наредните

Record

Tree

5. Искористете го паѓачкото мени за да изберете Video4Linux и да снимите видео запис. 6. Видео записот автоматски се спушта во Project Tree. 7. Кликнете на File, Save As и зачувајте го вашиот проект. Тоа треба да се прави често и да се зачувува во папката Videos.

64 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис 8. Увезете музика или аудио што сте ги снимиле на ист начин во Project Tree. 9. Кликнете Project, Add Title Clip за да додадете наслов на видео клипот. 10. Стандардно, страниците со наслови се црни. Изберете светла боја на фонт. 11. Изберете го посакуваниот тип и големина на фонт преку паѓачкото мени. 12. Напишете го името на видеото и кликнете Ок.

Забелешки:

13. За да започнете со креирањето на видеото, влечете ја страницата со наслов од Project tree на временската линија што се наоѓа на дното на прозорецот. 14. Увезете клипови и слики кои сакате да ги искористите во видео материјалот. Изберете ги клиповите во Project Tree и влечете ги на временската линија последователно.

65 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис

15. Увезете музика или аудио што сте ги снимиле на истиот начин влечејќи ги вториот дел од временската линија.

16. Однесете ја сината стрелка на почетокот на Timeline, потоа кликнете на копчето Play во табулаторот Project Monitor за да го прегледате вашиот видео запис.

Project Monitor

66 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис 17. За да додадете видео ефекти, кликнете на клипот.

Забелешки:

18. Под Effects List, изберете го саканиот ефект, влечете го и ставете го над клипот.

Drag effect and put over clip

19. За да додадете превод, обележете го клипот, десен клик, Add Transition. 20. Изберете преод што ќе се користи на почетокот на секој обележан клип.

Choose transition

67 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Креирање видео запис: Креирајте приказ на слајдови или видео запис 21. Однесете ја стрелката на почетокот на временската линија, потоа кликнете на копчето Play во екранот Project Monitor.

Забелешки:

Project Monitor

Blue arrow

Play / Pause

22. Уредете го видеото по сопствена желба. 23. Кога ќе завршите со уредување, кликнете Save.

Активност: Во групи од мимимум двајца, изработете приказ на слајдови користејќи Tux Paint или видео запис користејќи Kdenlive. Може да користите слики и/или видео материјал што сте го снимиле од Интернет, со вашата веб-камера или нацртано со Tux Paint. Покрај текстот вклучете и глас и музика. Изберете една од следниве теми: • • • • •

Грижата на учениците за СМРС Правила/политики на училницата Краток преглед на една област од наставната програма Претставување на училиштето Вовед во концептот што ќе го предавате

Зачувајте го видео записот на УСБ меморија и бидете спремни да го споделите со групата. Забелешка: И во двете програми, датотеките со слики/видео мора да се достапни од истото место додека се прави филмот.

68 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Ubuntu Sound Recorder*: Додадете звуци на вашето дело Преглед: CMPC има инсталирано Ubuntu Netbook Remix*. Снимачот на звук што ќе се користо за оваа активност е вклучен во Ubuntu Netbook Remix.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC и незадолжителен надворешен микрофон.

Резултат: Наставникот ќе го искористи Снимачот на звук кој е дел од Ubuntu Netbook Remix* за да направи аудио запис што ќе се вметне во Open Office презентацијата. Наставен план (2 часа): Иако други програми инсталирани на СМРС содржат уреди за снимање на звук, понекогаш постојат причини за снимање звуци независно. Во Ubuntu Netbook Remix вклучена е програма наречена Sound Recorder (снимач на звук), што ја дава таа можност. 1. Кликнете на Sound & Video, Sound Recorderза да ја отворите програмата. 2. Пред да започнете со снимање, отворете ја контролата на гласот, одете во менитo Edit и обележете ги сите полиња. 3. Бидете сигурни дека сте исклучиле Front Mic Boost и одете на табулаторот Option и Select Front Mic as Input source 4. Кликнете на црвеното копче за да започне снимањето. Довршете ја и снимете ја следнава реченица: „Најдоброто нешто во врска со пролетта е 5. Треба да го видите лизгачот како се движи кон десно и зборови што го искажуваат она што го снимате. Копче Снимај Лизгач

69 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Ubuntu Sound Recorder*: Додадете звуци на вашето дело 5. Откако сте завршиле со снимање, кликнете на правоаголното копче Стоп.

Забелешки:

6. Кликнете Пушти за да преслушате што сте снимиле. Пушти

Стоп

7. Доколку не ви се допаѓа снименото, затворете ја програмата и кликнете на Close without Saving на прашањето дали сакате да го зачувате снименото. 8. Доколку сте задоволни со снименото, кликнете на Save и одете на Music. 9. Дајте и` на датотеката име кое ќе ве потсетува на снименото. Учениците треба да го вметнат и своето име, за наставниците да може да ги идентификуваат датотеките. Кликнете на Save. 10. Доколку имате УСБ меморија, креирајте папка и именувајте ја Аудио. Снимете ја датотеката во таа папка. (Упатствата се во делот за Mozilla Firefox) Забелешка: Може да употребите надворешен микрофон наместо внатрешниот вграден во СМРС. Сите упатства остануваат исти.

Активност: Креирајте презентација со најмалку два слајдови кои го илистрираат снимениот аудио запис: „Најдоброто нешто во врска со пролетта e ____________". Следниве упатства ќе ве водат низ процесот за вметнување аудио запис.

70 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Ubuntu Sound Recorder*: Додадете звуци на вашето дело 1. Кога слајдовите се готови, одете на слајд 1 и кликнете на Вметнување, Филм и звук.

Забелешки:

2. Најдете ја датотеката што сте ја зачувале, кликнете еднаш на неа и потоа кликнете на Отвори. Мала икона за звук се појавува на екранот и може да се влече на посакуваното место на слајдот.

3. Снимете ја презентација или во Documents, или на УСБ меморија. Именувајте ја со вашето име и зборот Пролет.

71 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Употреба на карактеристиките на CMPC Ubuntu Sound Recorder*: Додадете звуци на вашето дело 4. Кликнете на Слајд-шоу, Преод на слајдови и изберете преод. На десната страна ќе се отвори мени за преод на слајдови. Слајдовите може да се движат при кликнување со глувчето, како што е стандардната опција, или може да изберете слајдовите да се движат напред по онолку секунди колку што вие сте избрале.

5. Зачувајте го завршеното дело, потоа кликнете на Слајдшоу, Слај-шоу. Реченицата што сте ја снимиле треба да започне со првиот слајд.

Забелешки:

Како може да се употреби снимањето аудио записи дома?

72 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Web 2.0 алатки Блогови – испратете ја домашната задача преку Интернет Преглед: Web 2.0 алатките ја прават мрежата повеќе лична, попријатна и интерактивна. Мрежата станува интерактивна платформа со публика низ целиот свет. Користејќи блог, онлајн средство за објавување, за пишување, учениците ги ставаат своите мисли и идеи да бидат достапни за јавноста, а не само пред еден наставник. Средства:Intel-ов CMPC и пристап до Интернет.<0} Резултат:Наставниците ќе ја истражат употребата на блогови во училница, ќе креираат блог и ќе одговорат на друг блог.

Забелешки:

Наставен план (45 минути): Блоговите може да се искористат на разни начини во училницата, и повеќето наставници се осгласуваат дека едукативниот потенцијал е голем.Учениците треба да се упатат кон одговорно блогирање.Повеќето ученици разбираат дека блогот во училницата е продолжение на училницата и се применува соодветно однесување.

Активност: 1.Отворете блог наречен „Блогови во К-5 училницата“ одејќи на:http://www.blogger.com/start Потоа следете ги чекорите.Бидете сигурни дека сте ги додале вашите иницијали во насловот. (Забелешка: доколку имате сметка на е-пошта на Google, може да го користите блогот со таа сметка.) Португалскиот јазик е прикажан подолу.

73 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Web 2.0 алатки Блогови – испратете ја домашната задача преку Интернет 2.Излезете од блогот, но не го затворајте.Отворете нов прозорец во Фајрфокс и одете на: http://www.cla.purdue.edu/people/engl/blackmon/blog/ archive/2004_05_29_archive.html Прочитајте ја намената на блоговите во училница. Кога ќе завршите, вратете се на вашиот блог и поставете коментари за тоа што сте го прочитале. Дали имаше нешто со кое не се сложувате? Нешто ново за вас?

Забелешки:

3.Одете или на: http://supportblogging.com/Links+to+School+Bloggers Или одете на: http://classblogmeister.com Пронајдете блог што ве интересира. Кога ќе завршите, поставете го на вашиот блог името на блогот што сте го разгледувале и вашата анализа. 4.Поставете список на можни начини како да се користат блоговите во вашата училница. 5.Разменете го URL на вашиот блог со лицето кое седи до вас. Прочитајте го неговиот/нејзиниот блог и одговорете на неговите/нејзините поставени податоци.

74 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Web 2.0 алатки: Вики – креирајте ваша сопствена веб-страница Преглед: Вики е уште една Web 2.0 алатка што ја прави мрежата повеќе лична, попријатна и интерактивна. Вики е вид интернет страница што овозможува соработка помеѓу повеќе автори.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC и пристап до Интернет.

Резултат: Наставниците ќе ја истражат употребата на вики во училница и ќе креираат колаборативна вики страница.

Наставен план (1 час): Наставниците може да користат вики за да изработат интернет страници, планови за час, и слично. Преку изработувањето на проектите на учениците со користење на вики, наставникот им дозволува на учениците да додаваат или да ја уредуваат содржината. Секој ученик може да изработи сопствено портфолио за учење користејќи вики простор.

Активност: 1. Одете на: http://wiki.zoho.com/Zoho-Wiki-For-Education.html Проучете како вики може да се користат во образованието. Разгледајте ги тие идеи со лицето кое седи до вас.

75 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Web 2.0 алатки: Вики – креирајте ваша сопствена веб-страница 2. Со кликнување на копчето "Sign Up for Free" и следејќи ги упатствата на екранот, креирајте сопствено вики. Доколку сакате, може да ја искористите вашата сметка на Google*. По регистрирањето, ќе треба да одите на вашата сметка за епошта и да ја следите врската за да ја завршите регистрацијата. Ќе бидете прашани за лозинката што се ја одбрале при регистрирањето.

Забелешки:

3. На наредниот екран ќе треба повторно да се пријавите. Запомнете дека вашето корисничко име е адресата на епоштата што сте ја искористиле.

4. Тоа ќе ве однесе на страницата каде што може да кликнете на Zoho Wiki (видете ја стрелката горе).

76 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Web 2.0 алатки: Вики – креирајте ваша сопствена веб-страница 5. Наредниот екран е „Добредојдовте“ страницата. Насловот може да го смените сега или подоцна. Кликнете на My Wikis, како што е прикажано подолу.

Забелешки:

6. На наредниот екран, во полето My Own Wikis, кликнете на Settings. Тоа ќе ве однесе на екранот со Wiki Settings. Тука одлучувате дали вашетo вики ќе биде јавно или приватно, и кој може да гледа, уредува или креира страници. 7. Откако сте завршиле, кликнете наMy Wikis, што ве враќа на екранот со вашето вики.

77 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Web 2.0 алатки: Вики – креирајте ваша сопствена веб-страница 8. Кликнете на вашето вики. Тоа ќе ве однесе до Dashboard (Контролна табла). Кликнете на Home Page.

Забелешки:

9. Кликнете на Edit. Обележете ги и избришете ги информациите во полето и напишете вовед за вашата училница. Тоа ќе го гледаат родителите, администраторите и други заинтересирани лица. Може да ги опфатите вашите годишни цели, барања, очекувањата на учениците, информации за контакт, итн. Потоа кликнете на Save, како што е прикажано подолу.

10. Продолжете додавајќи страници за задачи, работа на учениците, проекти, итн. За да го направите тоа, кликнете на Create New Page.

78 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Google* Docs: соработувајте со вашите колеги Преглед: Едни од бесплатните алатки достапни за наставниците се Google* Docs. Поради тоа што на работата може да се пристапи од секој компјутер поврзан на интернет, соработката лесно се остварува со оваа програма.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC и пристап до Интернет.

Резултат: Наставникот ќе изработи документ и презентација во Google Docs.

Наставен план (2 часа): Постојат разни употреби на Google Docs во училницата. Поради тоа што се заснова на мрежата (веб), може да се пристапи од секој компутер со Интернет врска. За да пристапите на Google Documents, одете на http://www.google.com 1. Кликнете на Најави се (види ја стрелката погоре).

2. Доколку немате сметка на Google, кликнете на Креирајте корисничка сметка овде. Може да отворите сметка со која било адреса на е-пошта.

79 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Google* Docs: соработувајте со вашите колеги 3. Откако сте се најавиле, кликнете на more на горниот дел на прозорецот на Google. Кликнете на Documents.

Забелешки:

4. Тоа ќе ве однесе до прозорецот со сè што работите. Сите документи, презентации и табеларни пресметки може да се организираат и пристапат од овој прозорец. 5. Исто така, тука може да поставите (upload) документи од вашиот компјутер. Open Office Writer документите креирани на CMPC лесно може да се постават со оваа функција. За да креирате документ, кликнете на New (како што е прикажано подолу).

6. Од паѓачкото мени може да изберете да креирате Document, Presentation или Spreadsheet. Форматот е сличен како кај Open Office Writer.

80 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Google* Docs: соработувајте со вашите колеги Активност (Дел-1): Работете со група од 2-3 други наставници. Разменете ги адресите на е-пошта со секое лице во групата.

Забелешки:

1. Најавете се на Google Documents. 2. Креирајте нов документ со кликање на New, Document. 3. Напишете го вашиот омилен рецепт на документот и зачувајте го.

4. Кликнете на Share, Share with others.

5. Во прозорецот што ќе се отвори, поканете ги лицата во вашата група за соработници.

6. Секое покането лице ќе добие порака по е-пошта со врска до локацијата на документот. 7. Коментирајте за вашите рецепти, користејќи фонтови во различни бои.

Активност (Дел-2): 8. Некој во групата нека направи нова презентација. 9. Кликнете на File, Rename. 8. 10. Именувајте ја датотеката како: „Идеја на училницата“

81 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата Google* Docs: соработувајте со вашите колеги 11. На слајдот со насловот, напишете го насловот и поднасловот во текстуални полиња.

Забелешки:

12. Споделете ја датотеката со останатите членови на групата. 13. По добувањето покана за споделување на презентацијата, секој член на групата треба да креира по еден слајд. Кликнете на Slide, New Slide и изберете формат на слајд.

14. На слајдот дадете една идеја за употреба на Google Documents во училница. Внимавајте да ја земете предвид употребата на документи, презентации и табеларни пресметки. 15. Употребете Insert за да додадете слика од вашата УСБ меморија или хард драјв. 16. Со Edit може да ја смените бојата на позадината на вашиот слајд. Доколку сакате да ја смените темата, тоа мора да биде избор на групата, бидејќи ќе влијае врз секој слајд. 17. Бидете подготвени да ја споделите вашата презентација со останатите групи.

82 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата WebQuest* Docs: креирајте ваши сопствени планови за час Преглед: WebQuest* форматот е достапен на неколку јазици, и претставува добра алатка за учење преку проекти. Тоа е еден од начините учениците да се вклучат во работа во група (согласно стандардите на наставната програма), им овозможува на учениците избор, и содржи алатка за евалуација.

Забелешки:

Средства:

Intel-ов CMPC, пристап до Интернет, Tux Paint*, Kdenlive*, и Open Office Impress*.

Резултат:

Наставниците ќе научат како да креираат WebQuest за употреба во училница, и ќе ја искусат користа/ ограничувањата на употребата на WebQuest форматот како што ќе работат со WebQuest во група.

Наставен план (3 часа):

WebQuest може лесно да се изменува за да одговори на поединечните потреби на наставниците. Бесплатен образец, достапен на неколку јазици, може да се најде на: http:// zunal.com (Видете во зебелешките на страниците за наставници, на последната страна, за информациите за овој WebQuest.) Активност: Пловење со Магелан по морето на Технологијата http://zunal.com/teacherpage.php?user=16399

Опис: Овој WebQuest е за наставници кои сакаат да ја интегрираат ефективната употреба на компјутерот за секое дете во училницата. Автор: Britt, Gayle Степен: Средно училиште/Возрасни Тема: Професионални вештини Други автори: Joya, Jackie Клучни зборови: технологија, компјутер 83 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата WebQuest* Docs: креирајте ваши сопствени планови за час Вовед: Вашето училиште штотуку ве извести дека секое дете во училиштето ќе добие компјутер со интернет пристап во училницата. Како училишни координатори, вашата работа е да им помогнете на наставниците да ја интегрираат оваа технологија во своите училници ефективно. Преку аналогија на патувањето на Магелан, ќе создадете „морнарска“ песна на една од темите за да им помогнете на наставниците со плановите за работа кои користат технолошки алатки. Задача: На зададената тема, секоја група ќе проучи некоја веб алатка што наставниците може да ја користат во училницата. Користејќи СМРС, вашата група ќе создаде „морнарска“ песна за да го рекламирате вашето откритие на начини за користење на технологијата во училница. Процес: Со вашата група изберете активност А или Б, како што е објаснето подолу:

Забелешки:

А: WebQuest како формат на Час/Проект: Искористете постоечки WebQuest и прилагодете го за нивото на вашето одделение. Содржина – Патувањето на Магелан http://shuchi-webquests.tripod.com/explorers/mg_intro.htm WebQuest на португалски: http://www.nonio.uminho.pt/webquests/ Чекор 1 – Одете на една од горенаведените интернет страници. Чекор 2 – Поминете преку WebQuest за да откриете како да го прилагодите ова за ваша употреба, и користа од изменувањето на постоечките ресурси. Чекор 3 – Искористете Open Office Write* за да направите забелешки за прилагодувањето на WebQuest за ваша употреба, и напишете го текстот на вашата песна. Чекор 4 – Снимете ја песната со Sound Recorder (снимач на звук) и изработете приказ на слајдови во Tux Paint, или видео со песната со Kdenlive или Impress. Зачувајте го она што сте го изработиле на работната површина, а потоа на УСБ меморија за да може да го споделите со групата. Б: Алатки за „онлајн“ соработка: Проучете ги Google Docs и утврдете како употребата на учениците може да се спореди со Open Office. Која е користа/ограничувањата на употребата на Google Docs во училница? И разгледајте ја безбедноста на интернет и управувањето со групите. Чекор 1 - Одете на http://www.google.com (на португалски: http://www.google.pt Чекор 2 - Кликнете на паѓачката стрелка веднаш до „more“ и потоа кликнете на docs. 84 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата WebQuest* Docs: креирајте ваши сопствени планови за час Чекор 3 – Внесете го вашето име и лозинка за најава (можеби ќе сакате да креирате сметка на Google за вашето одделение од безбедносни причини). Потоа најавете се. Чекор 4 – Креирајте документ во Google Docs. Чекор 5 – Внесете го насловот: "Google Docs како алатка" Тука ќе ги внесете вашите забелешки за она што сте го откриле и целиот текст на вашата „Песна за откритието“. Чекор 6 – Снимете ја песната со Sound Recorder (снимач на звук) или изработете видео со песната со Kdenlive или Impress. Зачувајте го она што сте го изработиле на работната површина, а потоа на УСБ меморија за да може да го споделите со групата.

Забелешки:

В: Други „онлајн“ алатки: Истражете онлајн ресурси за мини часови на разни теми. Што би можеле да искористите и зошто. И разгледајте ја вклученоста на родителите и безбедноста на интернет. Блогови: (за бесплатна португалска алатка за блогови: http:// pt.skyrock.com Наставничка во детската градинка при основното училиште Mary Scroggs ги собира учениците на крајот на денот и ги прашува што научиле тој ден. Тоа го запишува на блогот. Кога учениците ќе дојдат дома, тие го читаат блогот и разговараат со родителите за тоа што го учат. http://www.edutopia.org/mary-scroggs-elementary-school (Наставничката зборува околу 6 минути на овој видео запис.) Пишување на тастатура: Дозволете козата да им помогне на вашите К-1 ученици да научат да пишуваат на тастатура. http://www.bbc.co.uk/schools/typing/ Едукативни игри: Игра на тргување http://www.pbs.org/wgbh/nova/zero/trade.html Смислете го најекономски исплатливиот начин за тргување. Искористете го приложениот работен лист за да ги забележите вашите наоди. Thinkquest.org: Училиштата се запишуваат и само останатите училишта може да видат што е поставено. Ова е платформа за учење каде наставниците и учениците создаваат проекти за учење, учествуваат во натпревари за веб-страници, и пребаруваат библиотека од проекти на учениците. Тоа е безбедно место за учениците, бидејќи само запишаните училишта може да ја видат содржината. http://www.thinkquest.org/en/projects/ index.html Intel-ова безбедна страница: http://www.skoool.pt Ресурси за учење: http://www.e-learningforkids.org/pt/index.html 85 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата WebQuest* Docs: креирајте ваши сопствени планови за час Чекор 1- Поделете ги ресурсите помеѓу членовите на групата. Чекор 2 – Истражете ги можностите на ресурсите. Чекор 3 – Внесете забелешки за вашите откритија, корист, и можното поврзување со наставната програма во вашиот дневник. Чекор 4 – Сите членови на групата создаваат „морнарска“ песна за рекламирање на овие ресурси. Чекор 5 – Снимете ја песната со Sound Recorder (снимач на звук) и изработете приказ на слајдови во Tux Paint, или видео со песната со Kdenlive или Impress. Зачувајте го она што сте го изработиле на работната површина, а потоа на УСБ меморија за да може да го споделите со групата. Категорија & Резултат

На почеток

Во развој

1

Учесниците („морнарите“) ќе откријат начин да го подобрат учењето кога секој ученик има компјутер во училница и ќе смислат „морнарска“ песна за да ги рекламираат своите откритија.

Иако ресурсите се истражени, песната не е креирана.

Секој учесник („морнар“) придонесе за успешниот пат на откривањето. Учесниците („морнарите“) користат Magellan преносливи компјутери за да ги истражат ресурсите на интернет и да креират/снимат содржина.

Некои „морнари“ не допринеле во групата.

„Морнарите“ користеле интернет.

2 Создавање песни според португалска та морнарска традициј, за текстот се користени само дел од ресурсите.

Некои „морнари“ малку допринеле за тимската работа. „Морнарите “ користеле само интернет и ворд.

Многу добро 3 Создавање песни според португалска та морнарска традициј, текстот е привелечен за другите да ги погледнат нивните ресурси. Повеќето слушатели се вклучени. Повеќето „морнари“ потполно учествуваат.

Морнарите ја создале песната, но не ја снимиле.

Одлично

4 Создавање песни според португалската морнарска традициј, текстот е привелечен за другите да ги погледнат нивните ресурси. Сите слушатели се вклучени.

Секој „морнар“ потполно учествувал и придонел во работата на групата. Морнарите за создале песната и ја снимиле со помош дадената технологија.

Забелешки:

Резу лтат

50%

25%

25%

100%

86 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Користење компјутер еден-на-еден во училницата WebQuest* Docs: креирајте ваши сопствени планови за час Заклучок: Вашето истражување за откривање ресурси кои ја интегрираат употребата на технологијата за зајакнување на учењето во училницата кулминира со морнарска песна. Тоа ќе ги мотивира останатите понатаму да ги истражат и спроведат овие стратегии во својата училница.

Забелешки:

Страница за наставници ПРЕД-ПРОДУКЦИЈА Пред да започнете со WebQuest, запознајте се со неговиот формат и користа. Исто така, истражете некои постоечки WebQuest. Направете список на оние кои може да ги искористите во вашата училница. На пример, може да вклучува: WebQuests (http://webquest.org/search/) (на многу јазици) WebQuest е час што претставува пристап кон учењето заснован врз истражување на одреден атема, каде поголемиот дел од информациите се добиени од интернет. WebQuest активност може да биде краткорочен или долгорочен проект, кој се движи во период од еден час или повеќе недели. http://www.educationaltechnology.ca/resources/webquest/ Образец за креирање WebQuest: http://webquest.sdsu.edu/templates/lessontemplate1.htm WebQuest на португалски: http://www.badajoz.org/appex/wq/destinoportugal/index.htm Уште WebQuest-ови за деца: http://www.zunal.com/matrix.php? Curriculum=1104&Grade=101&page=1 WebQuest за наставници да научат како да подготват WebQuest: http://zunal.com/ webquest.php?user=11734 Алатката за изготввање WebQuest онлајн (вклучени се повеќе јазици): http:// www.zunal.com/ ПРОДУКЦИЈА Доделете задачи на секоја група и продолжете со WebQuest.

87 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


One-to-One Computing in the Classroom ThinkQuest* : Работете со наставници од целиот свет Преглед: Oracle* ThinkQuest* е слободна безбедна средина заштитена со лозинка каде учениците и наставниците може да учествуваат во проекти и часови во рамките на сопствените училници или насекаде низ светот. Само на К-12 училиштата им е дозволено да се приклучат. Претставник на училиштето или администратор мора да пополни онлајн пријава. По одобрувањето, наставниците од тоа училиште може да изработуваат проекти или да се приклучат на проекти на други наставници, или на годишни натпревари. Тоа е безбедно место за учениците, бидејќи средината е ограничена само на кадарот на училиштето и се набљудува.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC и Интернет пристап до: http://thinkquest.org Совет: Потребно е да инсталирате флеш (flash) за да може да гледате некои проекти. Побарајте упатства во овој прирачник.

Резултат: Наставниците ќе ги истражуваат глобалните проекти и другите употреби на ThinkQuest и ќе започнат со постапката за пријавување за да го запишат своето

88 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


One-to-One Computing in the Classroom ThinkQuest* : Работете со наставници од целиот свет Наставен план (30 минути): Покрај учеството во својата училница, учениците ќе имаат можност да соработуваат на глобално ниво и да учествуваат во глобални натпревари. Некои од потенцијалите способности на 21-от век здобиени преку вакво учество се тимска работа, разбирање помеѓу културите, комуникација, и критичко размислување.

Забелешки:

Одете на: http://www.thinkquest.org 1. Истражете го победничките проекти со кликнување на „Победници 2009.”

2. Одете на: http://www.thinkquest.org/en/projects/index.html Гледајте го видео материјалот: Romanian ThinkQuest Narrative

89 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


One-to-One Computing in the Classroom ThinkQuest* : Работете со наставници од целиот свет 3. Со кликнување на библиотеката може да ги пребарувате проектите на учениците. Кликнете на копчето "12 and Under" (12 и помлади) во левата колона за да го стеснете вашето барање.

Забелешки:

Некои примери во "Social Sciences and Cultures" (општествени науки и култури) се: • "Color Our World with Kindness" (Обојте го нашиот свет со љубезност)- ученици на возраст од 9 до 12 години ги истражуваат нивните однесувања и утврдуваат како љубезноста влијае на животот. (Од проектот наречен: "Kindness is Contagious" (љубезноста е заразна). • "Sentenced for Life (осуден доживотно) – ученици на возраст од 9 до 12 години го истражуваат насилството врз животните како глобален проблем. • "Around the World in a School Day" (Околу светот во еден училишен ден) – ученици на возраст од 9 години од секаде во светот ги споделуваат училишните искуства со другите. 4. Прочитајте ги чекорите за запишување и потоа пополнете пријава за вашето училиште. Чекори за запишување: • Наставник или училишниот администратор ја пополнува онлајн пријавата. • Ние ја разгледуваме пријавата и потврдуваме дека училиштето е акредитирано. • Сега контактот за училиштето може да изработува проекти или да се приклучи на натпревари. 90 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


One-to-One Computing in the Classroom ThinkQuest* : Работете со наставници од целиот свет 5. Откако вашето училиште е регистрирано, може да започнете со приклучување кон проекти на други наставници. Исто така, може веднаш да започнете со изработка на ваш сопствен проект. Достапни се упатства и поддршка.

Забелешки:

91 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти

Речник на англиски јазик (возраст 5-7 години)

Преглед: Овој проект е во врска со речник на англиски јазик за ученици на возраст од 5-7 години. Тој може да се менува на рзни начини за најдобро да одговори на потребите на учениците.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC, Open Office Impress/Presentation*, Tux Paint*, и Sound Recorder*.

Резултат: Учениците ќе ја искористат технологијата, уметноста на јазикот и познавањето странски јазик за подобро усвојување на фондот на зборови на странскиот јазик.

Наставен план (3 часа): Опис: Учениците креираат презентација во Open Office за учење и засилување на фондот на зборови на англиски јазик. Упатставата се вклучени на Страницата за наставникот. Овој проект е соодветен за возраст од 5-7 години и може лесно да се изменува за да одговори на потребите на училницата.

Вовед: Учениците креираат презентација во Open Office за учење и зацврстување на фондот на зборови на англиски јазик. Кога ќе завршат, тие може да ја споделат презентацијата со останатите класови.

Задача:

Работете во групи за да изработите речник на англиски зборови за да им помогнете на дручите ученици за научат нови зборови.

Процес: 1. Изберете еден англиски збор кој, со помош на наставникот, ќе го илустрирате. 2. Во програмата Tux Paint на вашиот CMPC, нацртајте слика што го илустрира зборот. 3. Во Презентацијата, вметнете ја сликата и напишете го зборот на вашиот јазик (на пример, на португалски) со англиски превод под сликата. 92 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти

Речник на англиски јазик (возраст 5-7 години)

4. Во Презентацијата, снимете го зборот кој штотуку сте го илустрирале. Кликнете со глувчето и пуштете го зборот за другите да може да го кажат зборот прво. 5. Испратете ја завршената страница со Презентацијата на наставникот, за да може да направи Книга на презентации на англиски зборови што ќе ја споделите со другите класови.

Забелешки:

Евалуација: Проектот се оценува врз основа на следниве критериуми: Почетен

Во развој

Многу добар Одличен

Вкуп

1 поен

2 поени

3 поени

4 поени

но

Индивидуал

Не се

Не

Умерено се

Вложи

на работа

понуди да

помагаше

потруди да

максимален

помoгне

конзистентн

соработува

труд да

на

о на

со

помогне во

партнерот

изработката

за

на слајдот.

партнерот. партнерот.

завршување на слајдот. Тимска

Тимот не

Еден член

Заедно

Тимот

работа

работеше заедно за

на тимот ја

работеа на

работеше

заврши

проектот, но заедно во

изработув

речиси

еден член

изработувањ

ање на

целата

работеше

е на слајдот.

слајдот.

работа

повеќе.

додека другите направија малку. Квалитет и

Слајдот не Слајдот

Слајдот е

Слајдот е

точност на

содржи

содржи

целосен со

добро

слајдот

точни

илустрација, аудио запис

изработен

информац

но не е

и

без грешки.

ии и не е

добро

илустрација, Илустрацијат

точно

направен и

но има

а лесно се

форматира нема аудио

грешки или

идентификув

н, или има запис.

аудио

а и аудио

многу

записот има

записот е

грешки.

проблеми.

квалитетен со добар

93 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти

Речник на англиски јазик (возраст 5-7 години)

Заклучок: Кога ќе биде готов, вашиот слајд ќе биде влучен во презентација која ќе биде достапна за останатите да може да ја користат за вежбање на англиските зборови.

Забелешки:

Страницa за наставници: Пред учениците да работат на зададениот слајд, научете ги користат Tux Paint и Sound Recorder (видете го делот Sound Recorder). За да започнете, кликнете на Education, TuxPaint. 1. Искористете ги алатките за да креирате слика. 2. Кликнете на Save. 3. Како што веќе е поставено за делот Слободни ресурси (Free Resources), автоматски зададената локација ќе биде Pictures. Учениците потоа ќе користат Sound Recorder. Учениците ќе го снимат својот збор и ќе го зачуваат во папката Music. (видете во делот Снимач на звук - Sound Recorder) Исто така, учениците треба да знаат да користат Open Office Presentation. Нека ја отворат програмата и да ја зачуваат како нивен збор (на пример: девојче) Тие треба да изберат празен слајд и да ја вметнат сликата што ја направиле во TuxPaint. Под сликата, тие може да отворат текстуално поле и да го напишат англискиот збор. Учениците потоа ќе го вметнат звукот: 1. Кликнете на Вметнување, Филм и звук.

2. Донесете ја иконата за звук веднаш до зборот. Штом ќе кликнете на неа, зборот ќе се пушти. 94 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти

Речник на англиски јазик (возраст 5-7 години)

Откако учениците ќе го завршат слајдот, го испраќаат до наставникот за да направи една презентација од сите слајдови:

Забелешки:

1. Креирајте наслов на слајдот. Кликнете на Датотека, Rename. Во прозорецот што ќе се отвори, пребарајте за да го изберете испратениот слајд и кликнете Отвори. Во Вметни Slides/Objects прозорецот што се појавува изберете OK.

2. Продолжете така сè додека не се вметнати сите слајдови. Сега може да кликнете на View, Slide Sorter за да ги распоредите слајдовите. Модификации 1. Користете Google Presentation наместо Presentation. На тој начин се елиминира потребата за вметнување слајдови во една презентација, но не може да вклучи аудио датотеки. Кога ќе биде готова, секој може лесно да ја види презентацијата. Така се прави добар проект кој може да се види и да се вежба со родителите дома. 2. Паровите нека бидат деца на различна возраст. На пример, ученик во второ одделение може да работи со ученик на предучилишна возраст за да креираат слајд.

95 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Математиката е забавна со калкулатор (возраст 5-7 години) Преглед: Калкулаторот вклучен во Ubuntu*може да се користи за речиси секој час по математика. Учениците може да работат во групи, поединечно, или со родителите за да ги завршат задалите употребувајќи калкулатор.

Забелешки:

Средства: Intel-ов CMPC и калкулаторот вклучен во Ubuntu Calculator*.

Резултат: Учениците ќе научат како да го користат калкулаторот во компјутерот за разни пресметки поврзани со нивната математилка програма.

Наставен план (20 минути до 1 час): Пред употребата на калкулаторот на час, научете ги учениците како користат неколку функции. Нови функции може да се воведуваат кога ќе биде потребно. Доколку учениците претходно не користеле калкулатор, кажете им да кликнат на Accessories, Калкулатор. користете Backspace

Избришете го последниот

за да “избришете”

Внес

Избришете сè

Дели Множи Одзема Додава Еднакво

Погоре се прикажани тастерите кои ќе ги користат младите ученици. За понапредните ученици, кликнете на Help за опис на повеќе функции на тастери. 96 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Математиката е забавна со калкулатор (возраст 5-7 години) Активност: Собирање и одземање преку тастатурата на калкулаторот 1. Активирајте го калкулаторот. Може да го движите каде било на екранот ако го ставите курсорот на кафеавото и го држите левиот клик додека го влечкате калкулаторот. 2. Кликнете на копчето Clr за да се осигурите дека нема ништо во меморијата на калкулаторот. 3. На тастатурата на компјутерот, кликнете на бројот 5. 4. Држете го копчето Shift и истовремено кликнете на копчето +. Тоа се наоѓа на најдолниот ред на тастатурата. 5. На тастатурата на компјутерот, кликнете на бројот 7. 6. Кликнете на = на најдолниот ред на тастатурата на компјутерот. Тоа е истиот тастер како оној за плус, само што овој пат не го користите тастерот Shift. На екранот на калкулаторот треба да се покаже бројот 12. 7. Кликнете на тастерот Clr за да го исчистите екранот. 12 8. Со истиот процес, најдете го решението на следниов проблем: 5+6+2+3= Потоа вежбајте со други проблеми. Погрижете се учениците да го исчистат екранот пред да започнат со нов проблем. 9. За дополнително вежбање, ставете серија проблеми на таблата или на работен лист. Видете го 10 5 3 11 7 8 примерот на десно: Со + 3 +6 +19 +21 +22 +4 помош на калкулаторот, 13 11 21 32 28 12 учениците треба да ги проверат догворите и да ги најдат неточните. 10. Преку истиот процес, научете ги учениците како да одземаат. За да одземате преку тастатурата на компјутерот, искористете го тастерот – (минус) на горниот ред на компјутерот. Не држете го тастерот Shift.

Забелешки:

97 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Математиката е забавна со калкулатор (возраст 5-7 години) Активност: Множење и делење преку тастатурата на калкулаторот 1. Активирајте го калкулаторот и кликнете на копчето Clr за да се осигурите дека нема ништо во меморијата на калкулаторот. 2. На тастатурата на калкулаторот, кликнете на бројот 9. 3. На тастатурата на калкулаторот, кликнете на х (помножи). 4. Кликнете на бројот 3 на калкулаторот. 5. Кликнете на = на тастатурата на калкулаторот. Ако тоа сте го извеле точно, на екранот на калкулаторот ќе се појави 27.

Забелешки:

Исто така, може да ја користите тастатурата на калкулатор от за собирање и одземање.

6. Оставете го бројот 27 на екранот и кликнете на ÷ (делење) на тастатурата на калкулаторот.

27

7. Кликнете на бројот 3 на тастатурата на калкулаторот. 8. Кликнете на = на тастатурата на калкулаторот. 9. Ако тоа сте го извеле точно, на екранот на калкулаторот ќе се појави 9. 10. Дали може да помножите 5 X 4? 11. Дали може да поделите 30 со 6?

98 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Математиката е забавна со калкулатор (возраст 5-7 години) Наоѓање средни вредности со калкулатор 1. За да вежбате, учениците нека соберат 4+5+3+2+6=__. 2. Потоа нека го поделат одговорот со 5 за да ја добијат средната вредност. 3. Откако учениците ќе го разберат концептот, нека ги направат следниве вежби во мали групи: A. Најдете ја средната возраст на учениците во вашата група. Б. Најдете ја средната вредност на браќа и сестри на учениците во вашата група.

Забелешки:

Домашни задачи со употреба на калкулаторот 1. Учениците нека ја побараат во весници или на Интернет дома со родителите и нека ја запишат дневнта температура во градот за 5 дена. 2. Најдете ја средната температура за неделата. 3. Учениците може да ја направат истата вежба за температурата на друга локација за 5 дена со помош на родителите. Во училницата 1. Учениците треба да внесат две (или повеќе) цифри во калкулаторот. 2. Нека ги наредат од најмалиот до најголемиот број. 3. Нека ги наредат од најголемиот до најмалиот број. 4. Може да употребат и повеќе цифри за да се засили редот на броевите. 5. Учениците треба да внесат три (или повеќе) цифри во калкулаторот. Потоа нека одземаат за да ја сменат една цифра во 0. Продолжете сè додека сите цифри не станат 0. На пример: A. 354 Б. Одземете 4 = 350 В. Одземете 50 = 300 Г. Одземете 300=0 При читањето на одговорите, учениците треба да го кажуваат целиот број.

99 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) Преглед: Оваа лекција ќе се разликува во голема мера во зависност од училиштето и од Наставникот. Имајќи го тоа предвид, овој план за час се нуди како еден можен пристап, но подложен е на измени од страна на Наставникот на различни начини за да одговара на возраста, од 5 до 7 години, на стандардите за наставна програма, потребите на студентите и времето кое го имаат на располагање.

Забелешки:

Области од наставната програма: Уметност, општествени науки и технологија.

Прибор: Intel-овиот CMPC, пристап до интернет, и алатка за програмирање наречена Scratch*.

Резултати: Дигиталните честитки за празници треба да одговорат на основното прашање – Што ни кажуваат празниците и фестивалите за земјите и нивните култири? Учениците ќе ги стекнат следниве познавања: • • • •

Прославата ги одразува вредностите кои се негуваат во една култура. Симболите, музиката, храната, облеката и некои настани може да бидат дел од прославата. Поединци и групи прославуваат за најразлични причини. Основна употреба на Scratch заедно со создавање на спрајтови, модели, скрипти и звуци.

Наставен план (3 часа) Учениците ќе направат список на државни празници и причините поради кои се слават. Откако Наставникот ќе им покаже на учениците како да направат празнична честитка со помош на „ Scratch “, учениците сами ќе изберат еден празник и ќе направат честитка.

100 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) Совет: Можеби ќе треба да се преземе Java за CMPC за да може да се отвори веб-страницата за оваа лекција (Види во делот за слободни ресурси )

Забелешки:

За да проверите дали имате инсталирано Java на вашиот компјутер одете на: http://javatester.org Кликнете на Test линкот за да ја тестирате везијата на софтверот кој работи на вашиот пребарувач. Ако Java веќе работи на вашиот комјутер, нејзиното име и везија ќе се појави во розевото поле.

Во овој момент, Ubuntu верзијата на Scratch е сé уште во рана фаза, така што ќе употребиме програма наречена Wine за да ја подигнеме стабилната верзија на Windows. Ако е достапна Ubuntu верзија на Scratch, преземете ја со помош на Synaptic. Во спротивно, следете ги упатствата подолу за да ја подигнете верзијата на Windows. Кликнете Aдминистрација, Synaptic Software Manager за да го преземете софтверот wine. Кликнете Барај и напишете Wine. Кликнете Обележи на wine датотеките, потоа преземете ја програмата со кликање на Примени.

101 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) Отворете го пребарувачот Firefox и одете на http://scratch.mit.edu

Забелешки:

Кликнете на иконата Scratch Download Now. Преземете ја извршната датотека Windows installer со кликање на нејзиниот линк. Изберете Сними ја датотеката за да ја зачувате датотеката на работната површина.

Откако ќе ја зачувате извршната датотека (.ехе) на работната површина, отворете и кликнете Accessories, Terminal. Во терминалот напишете: wine Desktop/<назив на извршната датотека>.exe

На крајот од инсталацијата, кликнете Next за да го поставите софтверот Scratch. Кога ќе завршите, изберете Finish и ќе се појави Scratch икона во папката Wine.

102 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) Вовед: По дискусијата за државните празници, нивното славење и разгледување на примероци од дигитални празнични честитки, следете ги упатствата на вашиот Наставник за да направите честитка со помош на алатката за програмирање наречена „Scratch“.

Забелешки:

Задача: Користејќи ја алатката Scratch, учениците треба да направат честитки што ќе содржат симболи кои ќе асоцираат на одредени детали од прославата.

Процес: 1. Наставникот поставува голем календар и го вклучува целиот клас во дискусијата за празниците. Зборувајте за симболите, музиката, храната, облеката и настаните, и на кои празници припаѓаат сите тие. Постарите студенти можат да направат табела во Excel* (видете го претходниот дел со упатства за Excel). 2. Откако ќе го направат списокот со празници на календарот, студентите треба да ја погледнат и да дискутираат за честитката за Кинеската Нова Година, за нејзината содржина на: http://scratch.mit.edu/projects/Ilovelectures/75333 3. Потоа дискутирајте за алатката за програмирање, Scratch. Видете ги другите примероци од празничните честички на интернет страницата за Scratch на: http://scratch.mit.edu/ и напишете „празнични честички“ во Search Box. СОВЕТ: Со преземање на кој било Scratch проект на вашиот компјутер можете да ги додадете спрајтовите во галеријата од слики на вашиот проект. Исто така прегледот на скриптите ќе ви помогне да ги разберете подобро програмските јазици. 4. Наставникот им дава упатства на учениците како да направат празнична картичка. (Упатствата се наоѓаат на страницата за Наставникот.) 5. Учениците собираат идеи за симболите за да продолжат со правење на празничната честитка. Тие можат да направат интервју со другарот до нив во врска со прославањето на државните празници и да направат истражување на интернет. 6. Секој од учениците посебно прави своја дигитална честитка.

103 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) Страница за Наставникот:

Забелешки:

Користете ги упатствата за Scratch на: http://scratch.mit.edu/ Со помош на алатката за програмирање Scratch, учениците можат да направат анимации, симулации, игри, приказни, слики итн. 1.Пред да ја преземете алатката Scratch мора прво да преземете Java*. 2.За да користите Scratch на CMPC, поставете ја резолуцијата на 1034 X 768. Со помош на Display Settings изберете ја правилната икона. (Видете во Setting, во делот Desktop Settings.) 3.Преземи и инсталирај Scratch. 4.За поддршка и упатство за инсталација одете на: http://info.scratch.mit.edu/Support 5.Отворете Scratch со двоен клик на иконата. За да изберете друг јазик освен англиски, кликнете на „Set Language“ на менито во горниот дел и на пример, изберете македонски.

104 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) Упатства за правење едноставни празнични честитки со помош на Scratch: 1. Отворете Scratch со двоен клик на иконата. За да изберете друг јазик освен англиски, кликнете на „Set Language“ на менито во горниот дел и на пример, изберете португалски.

Забелешки:

2. Прозорецот во кој го гледате Scratch мачето е производ на прозорецот. Сите карактери кои влегуваат во овој прозорец се наречени спрајтови. За да земете нов спрајт, кликнете на четката под прозорецот за да го отворите уредувачот на слики.

3. За овој проект ќе увеземе спрајт од галеријата со слики на Scratch. Кликнете Import.

Што се тоа спрајтови? На кој начин работат тие?

105 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) 4. Одете на папката наречена Fantasy и изберете snowman2. Кликнете OK.

Забелешки:

СОВЕТ: спрајтот маче нема да се користи за овој проект и може да се избрише со кликање на иконата со ножиците над прозорецот и потоа кликнете на мачката. 5. За да се прикаже соодветна позадина, која се нарекува Stage во Scratch, осветлете ја иконата Stage кликајќи еднаш на неа (во полето под прозорецот на проектот и од левата страна на полето на спрајтот). Ќе видите дека колоната Stage ќе се појави од левата страна.

СОВЕТ: Зачувувајте го проектот почесто. За да го направите тоа, кликнете на Save, Desktop, именувајте го проектот и потоа кликнете ОК. 106 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) 6. Кликнете на јазичето Background и потоа кликнете на копчето Edit. Ќе се појави Paint Editor(уредувачот на слики).

Забелешки:

7. Изберете светло сина боја и изберете square tool. Повлечете го курсорот преку горните две третини од сликата за да добиете сино небо. Оставете го долниот дел непроменет за белиот снег. Кликнете ОК. 8. За да земете уште еден спрајт, кликнете на Paint Brush под прозорецот на проектот. Кога ќе се отвори уредувачот на слики изберете ја алатката Т за да почнете со пишување на текстот. Изберете црвена боја за текстот. Напишете ја пораката „ Happy Winter Holiday “ во обележаното поле и кликнете ОК. Може да ги повлечете зборовите под снешкото ако тие се појават врз снешкото.

107 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) 9. Земете капа од спрајтовите за снешкото кликајќи на Paint Brush под прозорецот на проектот. Кога ќе се отвори прозорецот со сликата кликнете на Import. Кога ќе се отвори прозорецот, со помош на стрелката за нагоре вратете се на прозорецот во кој се наоѓаат сите датотеки и папки. Отидете во папката Things и изберете го спрајтот Partyhat2. Кликнете ОК. Кога ќе се појави во прозорецот со проектот, преместете ја на врвот од главата на снешкото ставајќи го курсорот врз капата, притиснете лев клик и влечете.

Забелешки:

10. Ако сакате учениците повеќе да вежбаат со алатката за уредување слики, кажете им да додадат уште симболи на спрајтот на нивниот снешко. Кликнете еднаш на спрајтот со снешко во полето под прозорецот на проектот. Неговата спрајт колона ќе се појави од левата страна. Кликнете на јазичето Costumes и потоа Copy (Со ова, учениците можат да го програмираат спрајтот да се менува меѓу два костими.) 11. Кликнете на копчето Edit за копираниот снешко и ќе се појави прозорецот Paint. Додадете нос, уста, копчиња, раце, марама на вратот и коса. Уживајте!

108 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) 12. За да се анимира снешкото за да се смени од обичен во облечен, кликнете на јазичето Scripts. Во колоната на крајот од лево, кликнете на Looks за да го пронајдете скриптот кој ви е потребен. 13. Повлечете го скриптот Looks кој вели Next Costume во колоната Sprite Script.

Забелешки:

14. За да ја контролирате промената на костими, кликнете на копчето Control најлево во колоната. Повлеќете ги скриптите Wait 1 Second и Forever во колоната Sprite Script.

15. За да биде целосна анимацијата, повлечете ја командата која вели When [green flag] is clicked во колоната Script. Поставете ги скриптите еден врз друг, овозможувајќи им да се поврзат како сложувалка, со овој скрипт најгоре.

16. Кликнете на Green Flag над прозорецот со проектот и гледајте акко се менува вашиот снешко. Црвената ознака во форма на стоп го запира дејството. За да го видите на цел екран, кликнете на иконата Screen под прозорецот на проектот.

109 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти: Честитки со SCRATCH* (возраст од 5 до 7 години) 17. Учениците можат да го пратат завршениот проект како прилог во електронска порака на кој било што има преземено Scratch. Можат да ги пратат на компјутерот на Наставникот и да си ги пратат меѓусебно во класот.

Забелешки:

18. Ако учениците сакаат да ја печатат честитката, следете ги следниве упатства: A. Кликнете на вториот снешко, оној што има раце, очи итн. (Кликнете на копчето Costumes за да ги видите и двата снешковци.) Б. Кликнете на иконата Screen така што снешкото да го покрива целиот екран. Нема Да биде анимиран. В. Отворете Open Officer* Writer* и минимизирајте го. Ќе се покаже во долниот дел на алатникот. Г. На тастатурата на компјутерот, притиснете и држете ги копчето Fn (долниот ред, копчето најлево) и копчето F7 (во најгорниот ред) истовремено. Д. Во прозорецот Save Screenshot, изберете ја папката Pictures и изберете Save. Ѓ. Кликнете на Writer Icon во горниот дел во алатникот. Кога ќе се отвори празниот документ, изберете Insert, Picture, From File. Во папката Pictures, изберете ја scratch сликата и потоа Open. Е. Кликнете на Format, Page. Во јазичето Page, употребете Format влечете надолу за да ја смените страницата во пејзаж (хоризонтално). Потоа кликнете на сликата и зголемете ја за да го покрива поголемиот дел од страницата. Ж. Учениците можат или да ја испратат честитката како прилог или да ја печатат.

110 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Брошури со дестинации за патување (возраст, од 7 до 11 години) Преглед: Ова е проект за ученици на возраст од 7 до 11 години. Може да се измени на повеќе начини за да одговара на потребите на студентите.

Забелешки:

Средства: Intel-овиот classmate PC (CMPC), пристап до интернет, Google* Earth, и Open Office Writer*

Резултати: Учениците ќе користат технологија, математика, јазична уметност, наука и општествени науки за да одговорат на прашањата. Како климата и годишните времиња ги одредуваат нашите активности во слободното време? Учениците потоа ќе направат туристичка брошура.

Наставен план (5 часа во училница): Опис Учениците ќе направат брошура со помош на Open Office Writer. (Упатствата се наоѓаат на страниците за наставникот.) Овој проект е соодветен за деца на возраст од 7 до 11 години и може да се измени за да се исполнат барањата на класот.

Вовед: По истражувањето на времето во секое годишно време во вашата земја, вие и вашата група ќе изберете едно годишно време и ќе одберете една локација која најдобро ќе одговара на активностите во слободното време во текот на таа сезона. Ќе најдете информации кои ќе ви помогнат да направите брошура во која ќе се рекламира дестинацијата која ќе ја изберете.

Задача: Ќе работите во групи за да направите туристичка брошура во која ќе се рекламира некоја дестинација и ќе биде наведен периодот во кој е најдобро да се посети тоа место.

Процес: 1. Одете на некоја интернет страница во која има информации за времето за различни локации и годишни времиња во вашата земја. На пример, една интернет страница на англиски јазик за Португалија со следнава адреса: http://www.travelsignposts.com/Portugal/when-to-travel-toportugal.php 111 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Брошури со дестинации за патување (возраст, од 7 до 11 години) 2. Изберете град или регион и најдете повеќе информации за времето во таа област. Може да најдете информации ако направите истражување или отидете на:http://www.weather.com и со кликање на Monthly Averages да дознаете на кое годишно време би сакале да се фокусирате во вашата брошура 3. Кога ви е познато годишното време и локацијата за вашата брошура, ќе треба да најдете некоја активност која ќе ја рекламирате. Пребарајте го Google* во врска со таа локација, местата кои можат да се посетат и активностите кои можат да се реализираат. 4. Дознајте што повеќе за активноста која ќе ја презентирате во вашата брошура. Задолжително проверете дали влезот е бесплатен секаде. 5. Користете Google Earth за да го најдете растојанието од вашиот град до дестинацијата која сте ја избрале, со помош на функцијата линијар.

Забелешки:

6. Направете брошура за да ја рекламирате дестинацијата која ќе ја изберете. Задолжително вклучете го растојанието од вашиот град, најпогодното годишно време за да се посети, и цена на влезовите, и опис на активноста или активностите кои може да се прават таму. 7. Користете Open Office за да ја направите брошурата. Не заборавајте да ги наведете интернет страниците ако копирате слики. Вашата брошура треба да ги убеди другите да ја посетат дестинацијата која сте ја одбрале. 112 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Брошури со дестинации за патување (возраст, од 7 до 11 години) Оценување:

Забелешки:

Вашиот проект ќе биде оценет врз основа на следната рубрика: Почеток

Во развој

Многу добро Одлично

1 поен

2 поени

3 поени

Индивидуал

Не

Не помогнал Вложува

Вложува

ен труд

понудил

во целост на одреден

максимален

помош на

групата

труд за да

групата

труд за да

4 поени

се заврши

помогне на

проектот

групата.

Работа на

Групата не

Некои

Сите

Групата

групата

работи

членови од

работеа на

работеше на

заедно на

групата го

проектот, но брошурата

брошурата.

завршија

некои

како тим,

поголемиот

членови го

сите членови

дел од

завршија

учествуваа.

работата,

поголемиот

додека

дел од

другите не

работата.

Вкуп но поени

учествуваа. Квалитет и

Брошурата

Брошурата

Брошурата

Брошурата

точност на

не содржи

содржи

содржи

содржи

брошурата

точни

некои

примамливи

примамливи

информаци

информации информации информации

и не е

за

за посета на за посета на

форматира

дестинација

дестинација

локацијата

на

та но не е

та, но не се

во одредено

правилно

доволно

наведени

годишно

или има

убедлива.

доволно

време и е

многу

Има многу

причини за

добро

грешки.

грешки во

посета во

направен,

брошурата.

одредено

без грашки.

годишно време. Има неколку грешки во брошурата.

113 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Брошури со дестинации за патување (возраст, од 7 до 11 години) Заклучок: Во вашата брошура ќе се рекламира дестинација од вашата земја и ќе содржи информации кои ќе им помогнат на посетителите да се одлучат кое е најдобро годишно време за посета.

Забелешки:

Страница за наставникот:

Пред да започнете со проектот, научете ги учениците како да направат брошура со помош на Open Office Writer. За да направи брошура, еден ученик во секоја група треба да: 1.Отвори Writer и да отвори Нов документ. Да употреби стандарден формат, како на пример group-xx. Ако се користи главниот софтвер на училницата, сите членови од групата можат да комуницираатмеѓусебно. 2.Кликне на Форматирај, Колони, и да избере 2 колони. (Можат да се изберат и 3 колони ако учениците знаат да ја користат оваа програма.) За да се изберат три, клика на Број на колони и поместува на 3.) 3.Клика на Форматирај, Страна и избира Хоризонтален поглед во јазичето на Страна. 4.Ако учениците ја печатат брошурата, може да ја направат двострано. Едната страница на брошурата ќе биде во внатрешноста, или страници еден и три. Другата страница ќе биде задниот дел од брошурата (страница четири) и насловната (страница еден). На пример:

5.Повторете го зачувувањето на слики од интернет и цитатите бидејќи учениците секако ќе употребат слики од интернет за нивната дестинација. 6.Задолжително проверете дали Google Earth е преземен на CMPC. 7. Разговарајте за дизајнот и работите кои треба да ги содржи една брошура за да биде добра. За совет, одете на: http://www.mcgpaper.com/howtomakbroc.html 114 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Преглед: Овој проект може да се измени на повеќе начини за да одговара на потребите за возраст од 6 до 11 години, на стандардите за наставната програма, потребите на ученикот и времето кое го имаат на располагање. Исто така прочитајте ја „Белешки за наставникот и ресурси“ за наоѓање предлози и информации за интернет страниците.

Забелешки:

Области од наставната програма: Уметност, наука, математика, историја, технологија.

Средства: Intel-овиот classmate PC (CMPC), пристап до интернет, Open Office Writer*, Calc*, Impress*, Scratch*, и печатач.

Резултати: Производите треба да одговори на основното прашање – Како современиот свет профитира од издржливоста и работата на човекот што живеел пред 500 години?

Наставен план (1-2 недели): Наслов: Леонардо да Винчи: Враќање во иднината

Опис Учениците ќе треба да учат за Леонардо да Винчи и неговото влијание врз денешниот свет во полето на уметноста, науката, математиката и технологијата. За да покажат разбирање и да научат други, учениците ќе изготват интерактивна изложба за Да Винчи за нивното училиште. Нивната изложба ќе одговори на основното прашање.

Лансирање/загревање/активност (40 минути) Пред да го претставите проектот Да Винчи, дадете им задача на вашите ученици да направат авиони од хартија. Дискутирајте за паѓањето на авионите, изгледот, растојанието. За постарите студенти, направете графикон со растојанија со помош на Excel (навратете се на претходниот дел за Excel). Пред се, разговарајте за тоа како наоѓањето на причината за паѓање и промената на дизајнот можат да влијаат на успешноста. Авион од хартија: http://www.bestpaperairplanes.com/ Испечати ги и следи ги упатствата за свиткување и правење на летачки змеј: http://www.mothergoose.com/Crafts/Planes.htm 115 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Вовед: Откако ќе завршите со лансирањето, прашајте ги учениците дали им звучи познато името Леонардо да Винчи. Искористете го интерактивниот квиз на CMPC како предтест за да откриете колку знаат учениците. На пример: Кој бил Да Винчи? Во кој период живеел? Кога биле измислени летачките машини? Колку слики треба да нацрта еден уметник за да се смета за успешен?

Забелешки:

Задача: Вашиот клас е избран да направи интерактивна изложба за Леонардо да Винчи. Ќе се служите со компјутерска технологија и мора да ја направите изложбата интересна за секоја возраст. Оние што ќе ја посетат изложбата треба да забележат на кој начин идеите и делата на Леонардо да Винчи влијаат на денешниот свет. На вашата група ќе и биде доделена една од следните задачи: 1. Животот на Леонардо да Винчи – Денешни факти и приказни за неговиот живот во Impress презентација. 2. Наука и иновација – Илустрирајте ги идеите на Леонардо за летањето преку симулација во Scratch. Видете: http://scratch.mit.edu/ 3. Уметност – користете он-лајн алатки за да направите сложувалки за уметноста на Леонардо. http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

Оценување: Формативно оценување: Неофицијално проверување на белешките од истражувањето, набљудување и дискусија Сумативно оценување: Коментари и пост – тест (во споредба со пред-тест)

Процес: Поделете ги учениците во групи по 3 или 4. На секоја група ќе и биде дадена различна тема за изложбата. Истата тема може да ја земат повеќе групи. Групите ќе ги следат упатствата за темата која им е дадена. Учениците најпрво ќе направат истражување за темата а потоа ќе го направат производот со помош на технолошки алатки. Додека истражуваат за темата, учениците треба да имаат предвид на кој начин им се презентирани информациите и она што ги направило интересни. Потсетете ги дека ќе треба да направат интерактивна изложба од она што го научиле за нивната тема.

116 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Истражување: Додека истражуваат, учениците треба да фаќаат белешки со нивни зборови и да одговорат на прашањата од истражувањето.

Забелешки:

Леонардо своите идеи и белешки ги пишувал и ги чувал во дневници. Тој исто така соработувал со, и добивал идеи од другите и ги внесувал и нив во неговите дневници. Ако беше жив денес можеби за таа цел ќе употребеше блог. Направете блог за вашата истражувачка група. (Видете го делот за блог кој беше претставен погоре.) Таму истражувачките групи ќе ги внесуваат белешките од истражувањето, ќе одговараат на прашања, ќе разменуваат идеи и ќе ги цитираат нивните извори. Група 1: Истражување за Леонардо да Винчи како човек: Одете на: http://library.thinkquest.org/3044/ Оваа страница е создадена од деца и ја има во 3 различни нивоа за читање. Од 8 години нагоре: http://www.mos.org/leonardo/bio.html Прераскажете некои интересни факти во врска со Леонардо. Истражете кој бил тој на: http://www.mos.org/sln/Leonardo/WhatWhereWhen.html Како престојот во градот кога бил дете влијаел на неговата слика, Благовештение? Кажете ја приказната за реакцијата на Верочио кога го видел лицето на ангелот на сликата на Леонардо да Винчи, Крстењето на Исус. Зошто останала само сенка од ремек-делото Последната вечера? За хронолошки распоред на неговиот живот, одете на: http://www.vam.ac.uk/collections/periods_styles/medieval/ leonardo/life/index.html Искористете го знаењето кое сте го стекнале и информациите од вашите забелешки за да направите креативна презентација со слајдови за изложбата.

117 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Група 2: Истражување за Леонардо како уметник: Одете на: http://www.jigzone.com/gallery/Art?z=5 Кликнете на Fine Art а потоа кликнете на Mona Lisa. Пробајте да видите колку брзо можете да ја решите сложувалката. Измешајте ги деловите за да биде потешко и пробајте повторно. (Пред да го направите тоа во К-1 кажете им да донесат слика од дома или да испечатат некоја од интернет, да ја исечат на три дела и да направат сложувалка.) Прочитајте повеќе за овие и за други слики на: http://www.universalleonardo.org/gallery.php?type=407 Играјте некои од игрите и потрудете се да ставите насмевка на лицето на Мона Лиза. http://www.universalleonardo.org/index.php Искористете го знаењето кое сте го стекнале и информациите од вашите забелешки за да направите сложувалка за изложбата. Послужете се со интернет страницата: http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

Забелешки:

Група 3: Истражување за Леонардо и летањето: Одете на: http://www.leonardo-da-vinci-biography.com/da-vinci-flyingmachine-helicopter-parachute.html Зошто луѓето мислат дека Леонардо направил падобран? Раскажете како Леонардо правел пробни летови, и не успевал, но никогаш не се откажал. Цитирајте како Леонардо го поврзал неговиот сон за еден сокол со љубовта кон летањето. Кои се браќата Рајт? Колку време по смртта на Леонардо тие го измислиле авионот? Искористете го знаењето кое сте го стекнале и информациите од белешките за да направите симулација на лет со помош на Scratch. Видете ја страницата: http://scratch.mit.edu/ Заклучок: Учениците нека се оценат самите и нека го повторат она што го научиле и како би се подобриле кога би го работеле проектот повторно со завршување на оценувањето. Дополнителните активности може да содржат повеќе математика. 118 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Белешки на наставникот и ресурси: За возраст од 6 до 8 години и за децата што уште не знаат да читаат, наставниците изведуваат подиректна настава. Меѓутоа има активности соодветни на возраста на некои интернет страници. Постојат и некои предлози за поголемо практично искуство кое ќе оди заедно со он-лајн активностите како на пример: рецепти за невидливо мастило, сложувалки од слики итн.

Забелешки:

Книги: Amazing Leonardo da Vinci Inventions You Can Build Yourself (Build It Yourself series) од Максин Андерсон Leonardo da Vinci for Kids: His Life and Ideas, 21 Activities (For Kids series) од Јанис Херберт World History Biographies: Leonardo da Vinci: The Genius Who Defined the Renaissance (NG World History Biographies) од Џон Филипс

Интернет страници: За 7 години и нагоре, „ Exploring Leonardo “ подразбира забавни активности на час. Еден пример е дека ученикот може да го напише своето име и компјутерот ќе покаже како Леонардо би го напишал тоа. Покрај тоа, постојат линкови во врска со други информации за Леонардо, неговите слики, и поновите изуми кои ги користат неговите идеи. http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeoHomePage.html Оваа страница е создадена од деца и ја има во 3 различни нивоа за читање. Навратете се на делот ThinkQuest за да видите како може да ги мотивирате вашите ученици да направат интернет страници кои без проблем би земале прва награда секаде. http://library.thinkquest.org/3044/ Ова е он-лајн игра за постари студенти. За да ги чувате сликите на Леонардо безбедни, да не исчезнат, мора да патувате во минатото и да соберете сè што не припаѓа таму. http://www.alifetimeofcolor.com/play/leonardo/index.html Оваа страница е на португалски. http://www.educ.fe.ul.pt/docentes/opombo/seminario/davinci/ index.htm За други страници на португалски, одете на: http://www.google.pt/search?hl=ptPT&q=leonardo+da+vinci&meta=&aq=0&oq=Leonard 119 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години)

Страница на наставникот:

Забелешки:

Навратете се на претходните делови од овој прирачник за да ги видите упатствата за Blogs, Excel и Power Point. За упатства за Scratch, одете на: http://scratch.mit.edu/ Со помош на програмскиот јазик Scratch, учениците можат да направат анимации, симулации, игри, приказни, слики итн. 1.

Пред да ја преземете алатката Scratch мора прво да преземете Java.

2. За да користите Scratch на CMPC, нагодете ја резолуцијата на 1034 X 768. 3. Преземи и инсталирај Scratch. (Види празнични честитки во рамките на делот за Scratch) 4. За поддршка и упатство за инсталација одете на: http://info.scratch.mit.edu/Support 5. Отворете Scratch со двоен клик на иконата. За да изберете друг јазик освен англиски, кликнете на „Set Language“ на менито во горниот дел и на пример, изберете португалски.

120 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Забелешки:

6. Предметите во Scratch се наречени „спрајтови“. Кога првпат ќе се отвори се гледа спрајтот мачка. За проектот за Леонардо, треба да најдеме летачки спрајт кој може да го измениме или да нацртаме друг. За да го направите тоа, кликнете на алатката „ Paint new sprite “ во долниот дел на прозорецот со спрајтови. 7. Кога ќе се отвори уредувачот на слики (Paint Editor), искористете ги алатките за да ги нацртате сами крилјата на Леонардо, или „увезете“ слика која ќе може да се измени. 8. За да земете лилјак кој ќе го измените, кликнете на import а потоа отворете ја папката наречена animals. Изберете bat1-a. (Bat1-b ќе ви биде потребен подоцна за да ја направите вашата анимација.)

121 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) 9. За да го анимирате лилјакот ќе го користите копчето за костими. Кликнете Import New Costume и изберете bat1-b.

Забелешки:

10. Сега нагодете ги наредбите за да направите лилјакот да може да лета. Прво кликнете на јазичето Script и со копчето control кое се наоѓа најлево во колоната повлечете ги наредбите кои ви се потребни за колоната со скриптови.

122 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) 11. За да играте, кликнете на зеленото знаме. Црвената ознака во форма на стоп го запира дејството.

Забелешки:

12. Кога ќе завршите може да го качите вашиот проект на интернет страница за Scratch за да можат другите да го пробаат со кликање на SHARE.

ЗАБЕЛЕШКА: За да го измените лилјакот за проектот со Леонардо, кога ќе го земете спрајтот bat–a, оставете ги крилјата, но сменете го лилјакот со тоа што ќе го избришете лицето и телото и ќе нацртате човечка фигура. Кога ќе завршите, кликнете ОК. Ќе треба, исто така, да го измените и bat-b.

123 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти Леонардо да Винчи: Враќање во иднината (возраст од 6 до11 години) Оценување: За учениците: Како ќе знам дека сум ја завршил добро работата? Категорија

Доказ: Наведи

Повторување: Ако

пример за тоа како ги би го направиле ова исполнивте

повторно, на кој

предусловите.

начин би го подобриле?

Истражување Користени се и цитирани повеќе извори. Блог Напишан е од страна на учениците и одговори на прашањата во врска со истражувањето. Содржина на производот

Ги

одговори точно основните прашања. Производ Креативен, иновативен и возбудлив за публиката. Ги исполни сите барања со мали технички проблеми. Тимска работа Придонесе за групата, правејќи компромис таму каде што беше потребно. 124 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Ресурси Линкови на македонски јазик

Webquests: http://www.zunal.com/index-profiles.php?t=4&Country=127 http://en.wikipedia.org/wiki/WebQuest Open Office: English only http://http://en.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org

TuxPaint: English Only: http://www.tuxpaint.org/docs/

Блогови: http://http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE% D0%B3 Wikis: http://www.aulablog.com/aplicaciones-educativas-de-los-wikis-8 English only http://wikieducator.org/Main_Page Голема БЛАГОДАРНОСТ до Марина Василева, од тимот на македонски наставници за следните интернет адреси Maкедонски адреси http://crisp.org.mk совети за родители, студенти и наставници околу сигурноста на интернет http://toolbox.pep.org.mk/mk/ Примери за употреба, професинални материјали, корисни линкови http://kliknime.com.mk/ База на македонски интернет адреси: образовни, историја, енциклопедија, влàдини, економија, археологија, храна и итн. http://www.xmarks.com/topic/vesnici Сите македонски весници

125 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Copyright © 2009, Intel Corporation


Ресурси Линкови на македонски јазик http://edukacija.idividi.com.mk/ Можности за образование преку мултимедиални интенрнет курсеви развиени од Anime Д.О.О Скопјево полето на информативната технологија. За брз и едноставен начин да се дојде до одговорите потребни за сите поголеми компјутерски програми. http://kajgana.com/cat_22 Интернет адреса со информации за наука и технологија (мода, музика. Спорт, забава). Наставниците мора да ја проверат секоја информација бидејќи сајтот содржи информации од сите области.

Англсики интернет адреси http://www.teachersTV.com Телевизија за наставници http://www.ixl.com Интересни интернет ресурси за развој на индивидуалните вештини кај децата http://www.mathworhsheetswizard.com Корисен за наставници и лесна изработка на работни листови http://www.edHelper.com Адреса за сите основни предмети (сепак наставниците треба да платат за регистрација) , не е бесплатен. www.kidyos.com Бесконечен извор на цртани и анимирани филмови, интересни и поучни игри, забавни интернет портали— собрано на едно место на интернетн, Пинк Пантер, Snoop. Карактери од Мапет Шоу, и многу други. За деца до 6 години.

126 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Copyright © 2009, Intel Corporation


Intel-ов персонален компјутер во училницата

Додаток

Содржина A:Совети за време на управувањето со училницата Б:Договор за правилото за безбедност на Интернет В:Календар - Одисеја на учење и технологија Г:Список и распоред на главниот обучувач Д:Обучувач/учител и Образец за евалуација на курсот

Intel и логото на Intel се заштитени марки на Intel Corporation и подружниците во Соединетите американски држави и останати земји. *Останатите имиња и брендови може да бидат сопственост на други.


Intel-ов персонален компјутер во училницата


ДОДАТОК A СМРС – совети за време на управувањето со училницата

A-1 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК A СМРС – совети за време на управувањето со училницата Во училницата, практикувајте ги следниве совети кога учениците го користат својот Intel-ов компјутер (СМРС): 1.

Означете го секој СМРС за да можат учениците лесно да го најдат својот.

2.

Направете табела со сериските броеви на СМРС и доделувањето на учениците за евиденција на наставникот.

3.

Направете план за спречување кражби. Вашиот прв план може да функционира, но можеби ќе треба да го прилагодите. Најважно е да се има план.

4.

Направете конзистентен план за организирање на датотеките на учениците. На пример: (презиме)_(првата буква од името)_(име на содржина)

5.

Одберете дежурни ученици кои ќе ви помигнат во распределувањето, полнењето, или доколку е потребно да помагаат на поединечни СМРС.

6.

Направете план за полнење на СМРС. Учениците или родителите може да ви помогнат.

7.

Организирајте ја просторијата на групен начин, со 4 до 6 клупи групирани на едно место, за учениците да можат да се гледаат едни со други и да можат да работат на проекти.

8.

Бидете сигурни дека може да ги гледате екраните на СМРС додека шетате наоколу.

9.

Бидете сигурни дека сте дале упатства на учениците за тоа како се користи СМРС. Не правете го тоа наместо нив!

Забелешки:

10. Секогаш имајте резервен план за часот. Може да има проблеми со интернетот, серверот, мрежата, местото на пристап, итн. 11. Охрабрете го учениците да ги прашуваат соучениците за помош пред да ве прашаат вас.

A-2 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК A СМРС – совети за време на управувањето со училницата 12. Кога ви треба вниманието на класот и сакате тие да престанат да ги користат компјутерите, кажете им 5 минути

Забелешки:

порано. Потоа, по 5 минути кажете им да ги затворат компјутерите до пола, оставајќи 2,5 см од дното. Тогаш дадете им инструкции за наредниот чекор. 13. Направете план за одење од едно место на друго (учениците да се наредат во линија, компјутерите затворени,...) особено ако ги користите компјутерите надвор (на пример, да го проверите времето). 14. Потсетете ги учениците (и себеси) дека сите учиме работејќи заедно. 15. Запомнете, содржината треба да ја води технологијата, а не технологијата содржината! 16. Забавувајте се!!!

A-3 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК Б Договор за правилото за безбедност на Интернет

B-1 Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК Б Договор за правилото за безбедност на Интернет Кога ќе го користам мојот Intel-ов СМРС, ветувам дека: 1.

Нема да откривам лични информации, како што се мојата адреса, телефонски број; каде работат моите родители, телефонскиот број или името и адресата на моето училиште без дозвола на родителите.

2.

Веднаш ќе ги известам родителите ако сретнам информации од кои се чувствувам непријатно.

3.

Никогаш нема да договорам средба со некој што сум го запознал на интернет без претходно одобрување од моите родители. Доколку моите родители се согласат, средбата ќе ја закажам на јавно место и ќе се појавам заедно со моите родители.

4.

Нема да одговорам на навредливи пораки или пораки од кои се чувствувам непријатно. Доколку добијам такви пораки, веднаш ќе ги известам родителите за тие да контактираат со интернет сервисите или испраќачот.

5.

Ќе разговарам со моите родители за правилата за вклучување на интернет. Заедно ќе одлучиме кога може да се вклучам на интернет, колку време ќе бидам вклучен и кои области се соодветни за мене да ги посетам. Нема да пристапувам на други области и нема да ги прекршам овие правила без нивно одобрување.

6.

Нема да прифатам или отворам електронска пошта од епознати лица.

7.

Интернетот е како мојата заедница, морам да ги почитувам правилата. Доколку ме фатат, наставникот, родителите или законот, ќе ме казнат.

B-2 Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation

Забелешки:


ДОДАТОК В Календар Одисеја на учењето со Intel-овиот СМРС и вашите пријатели

C-1 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК В Календар Одисеја на учењето со Intel-овиот СМРС и вашите пријатели Проект

Понеделник

Вторник

Средa Планирање и 

Истражување

извршување

Четврток     Доработка

Проекти на  ученици

Одредете ги  членовите на  вашата група.  Започнете  дневник или на  CMPC  персоналниот  компјутер или на  хартија каде што  ќе ги  документирате  сите активности 1:  1 оваа недела.  Темата за оваа  недела е времето. Бидете известувач  за временска  прогноза.  Дефинирајте за  кој аспект од  времето (на  пример, ураган  или топлотен  бран) ќе  известувате како  известувач за  временска  прогноза во  петок .

Истражете на  http:// weather.weather bug.com/ Macedonia‐ weather.html   забележето го  времето во 5  градови. Дали  има некои  специјални  случки  интересни за  известување?  Документирајте  ги Не заборавете  да кажете зошто  времето е  такво; што го  предизвикало  ураганот,  топлотниот  бран или  сончевото  време .

Одредете ги 

Истражете ги 

Напишете сценарио за  вашата група како  ќе известува.   Доделете улога на  секој член од  групата во  вестите; на  пример,  сценарист,  уредник, аудио  снимател на  СМРС, камерман.  Во ворд документ  направете табела  за улогите и  задачите

Сабота

Недела

Може да  бидете  известувач за  времето дома  и да им  покажете на  родителите  како го  правите тоа за  времето  денес во  вашиот град.

Наполнете го  вашиот   CMPC комјутер  денес

Наполнете го  вашиот CMPC  компјутер

Предизвикајте го 

Предавање на  проектот

Недела 1 

Петок

Работете во  групата и заедно  направете го  конечниот  извештај за  времето.  Уредете  го, преправете го/ доработете го  извештајот. Не  заборавајте да ги  пофалите сите во  групата

Еден член на  групата нека  биде известувач  за времето.  Погрижете се  сите во  одделението да  можат да го  видат извештајот  за времето на  колаборативниот  екран на вашиот  CMPC  персонален  копмјутер .

eas for me to visit. I will not access other areas or break these rules without their permission.

I will not accept or open email from peo-

Недела 2

членовите на  планините на   ple I don’t know I вашата група.  Започнете  дневник или на  CMPC  персоналниот  компјутер или на  хартија каде што  ќе ги  документирате  сите активности.   Темата за оваа  недела е времето:  Каде се големите  планини во  Европа?   Дефинирајте го  вашиот проект за  планините.  Дали  сакате да знаете  за областите за  скијање? Или за  највисоките  врвови?

http:// ngm.nationalgeo graphic.com/ map/atlas/ europe‐ geophysical.html Откријте каде се  наоѓа Монт  Еверест.  Како  се разликува од  планините што  сте ги избрале?  Покажете му на  наставникот  преку алатката  за соработка.   Како е  формиран Монт  Еверест? Како  се создадени  планините што 

Доделете улога на  секој член од  групата; на  пример, цртач на  слики на планини,  писател,  камерман  што ќе  ја слика групата.  Поврзете го  времето во  градовите кои ги  избравте  минатата недела  и најдете го  градот кој е  најблиску до  избраната 

Во групата  направете Карта и  ставете го  планините и  градовите што сте  ги избрале.  Групата нека  напише проект во  врска со: Каде се  големите планини  во Европа? Не  заборавајте да  ставите слика од  вашиот тим во  извештајот

Различни членови  на  групата нека  презентираат  различни делови  од проектот.  Покашете ја  сликата на тимот.  Сликата може да  ја покажете  преку алатката за  соработка.

родителите да ги  решат овие  сложувалки ‐ карти  на атлас на http:// ngm.nationalgeogra phic.com/map/ atlas/puzzles  

Со родителите  разгледајте ги  правилата и  бонтон на  интернет. Кои  работи не смеете  да ги правите?

планина на  картата http:// ngm.nationalgeogr aphic.com/map/

C-2 atlas/europe‐ вие сте ги  Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. geopolitical.html избрале? Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation  


ДОДАТОК В Календар Одисеја на учењето со Intel-овиот СМРС и вашите пријатели Проект

Понеделник Дефинирање

Вторник Истражување

Среда Планирање и  извршување

Четврток Доработка

Петок Предавање на  проектот

Сабота

Недела

Недела 3  Проекти  на  ученици

Одредете ги 

Истражете на  http:// mk.wikipedia.org /wiki/ Временска_з она/   Најдете 5  градови со  различни  временски зони,  зошто некаде е  ноќ кога е ден  таму каде што  сте вие?

Напишете сценарио за тоа  како ќе известува  вашата група   Доделете улога на  секој член од  групата во  вестите; на  пример,  сценарист,  уредник. Во ворд  документ  направете табела  за улогите и  задачите.

Работете во  групата и  изгответе скица  на блогот што  ќе го поставите.   Уредете го,  преправете го/ доработете го  извештајот. Не  заборавајте да  ги пофалите  сите во групата

Еден член на  групата нека  постави блог  на CMPC  комјутерот.  Погрижете се  сите во  одделението  да можат да го  видат и  одговорат на  блогот на  колаборативни от екран на  вашиот  CMPC  персонален  копмјутер.

Покажете им ги на  родителит е веб‐ страницит е со  содржина  и карти за  временск ите зони,  побарајте  дополнит елни  содржини  и  вежбајте  за  домашнат а задача

Наполнете го  вашиот  CPMC  компјутер

Истражете на    вашиоте  омилени  интернет  портали  за да изберете  посебна тема за  прикажувањето.

Напишете сценарио за  материјалот кој  вашата група ќе го  прикаже.   Доделете улога на  секој член од  групата во  вестите; на  пример,  сценарист,  уредник, аудио  снимател на  СМРС, камерман.  Во ворд документ  направете табела  за улогите и  задачите .

Работете во  групата и  заедно  направете  пробно  прикажување  на интернет со  помош на  функцијата  Камера   Уредете го,  преправете го/ доработете го  извештајот. Не  заборавајте да  ги пофалите  сите во  групата .

Изберете еден  член на групата  да биде  репортер на  прикажувањет о. Погрижете  се сите во  одделението  да можат да го  видат она што  се прикажува  на  колаборативни от екран на  вашиот  CMPC  персонален  копмјутер

Наполнет е го  вашиот  CMPC  компјутер

Заедно со 

членовите на вашата  група. Започнете  дневник или на CMPC  персоналниот  компјутер или на  хартија каде што ќе  ги документирате  сите активности 1: 1  оваа недела Темата  за оваа недела е:  Колку е часот  во  Њујорк? Изработете  Блог, кој објансува  зашто постојат  времеснки зони и на 

Недела 4

Одредете ги  членовите на вашата  група. Започнете  дневник или на CMPC  персоналниот  компјутер или на  хартија каде што ќе  ги документирате  сите активности Темата за оваа  недела е: Направете  материјал од 3  минути за  прикажување на  интернет на која  темата сакате

родителите разгледајте ги  оравилата за  интернет, договорот  што сте го  потпишале и  бонтонот повторно.  Кои работи не  смеете да ги  правите? Замолете  ги родителите на ги  погледнат  правилата на ЕУ на  www.skoool.ie/ con‐ tent_template.asp? id=4813

Правилa за безбедност на Интернет: 1. Нема да откривам лични информации, како што се мојата адреса, телефонски број; каде работат моите родители, телефонскиот број или името и адресата на моето училиште без дозвола на родителите. 2. Веднаш ќе ги известам родителите ако сретнам информации од кои се чувствувам непријатно. 3. Никогаш нема да договорам средба со некој што сум го запознал на интернет без претходно одобрување од моите родители. Доколку моите родители се согласат, средбата ќе ја закажам на јавно место и ќе се појавам заедно со моите родители. 4. Нема да одговорам на навредливи пораки или пораки од кои се чувствувам непријатно. Доколку добијам такви пораки, веднаш ќе ги известам родителите за тие да контактираат со интернет сервисите или испраќачот. 5. Ќе разговарам со моите родители за правилата за вклучување на интернет. Заедно ќе одлучиме кога може да се вклучам на интернет, колку време ќе бидам вклучен и кои области се соодветни за мене да ги посетам. Нема да пристапувам на други области и нема да ги прекршам овие правила без нивно

C-3 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК Г Список и распоред на главниот обучувач

D-1 Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК Г Список и распоред на главниот обучувач

Главниот обучувач треба да биде подготвен како што е опишано подолу. Тоа ќе му помогне да биде подобар презентер и предавач и ќе биде подготвен за проблеми со интернетот и електричната енергија за време на обуката.

Забелешки:

Pen Drive (УСБ меморија) со следнава содржина: Примери на апликации: I-movie, Paint, WMP. • Подговтвете слајдови кои може да ги користите со Примерите, Вежбите, Правила и печатени материјали. • Имајте резервни компјутери (5-6) во случај некој да не работи. Тие треба да имаат и: ο Полначи

ο USB/VGA адаптери ο Електрични кабли со приклучоци • Распоред за обука (видете го примерот на наредната страна) • Испечатен прирачник за обука (сличен на вашиот прирачник за план на обуката). • Хартија за пишување за наставниците, како и пенкала и моливи. •

Наставни планови кои вклучуваат две сценарија:

ο со интернет часови ο без интернет часови • • •

Планови за домашна задача за наставниците.

• •

Подгответе се за тешки наставници.

Видео/фотографии/останат материјал за вовед во часот.

Книга за планирање на час (добиена на обуката) што ќе се користи како упатување.

Бидете сигурни дека вашиот локален продавач на СМРС го направил следново за вас: ο Испратил поставки за местото и барањата на обуката до посетителите на обуката и училиштата. ο интернет врски со пристап, електрични приклучоци, маси, столови, прожектор, големината на просторијата одговара, доставени сите печатени материјали од прирачникот, па дури и паузи за кафе.

D-2 Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК Г Список и распоред на главниот обучувач Пример за Распоред за главни обучувачи Распоред

Предмет

Ден 1 10:00-10:30

Очекувања, преглед на барањата на обучувачот

10:30-12:00

Основна употреба на СМРС

1:00-2:00 2:00-3:00

Ручек My storage, управување со датотеки

3:00--4:00

Соработка во училница (управување со училница)

4:00-4:15 4.15- 5:15

Пауза за кафе Продолжува: Соработка во училница (управување со училница) Зададете домашна задача

Ден 2 9:00 -1:00

10:30-11:00

1:00-2:00 2:00-5:00

4:00-4:15 2:00-5:00

Ден 3 9:00- 1:00

1:00-2:00 2:00-5:00

Ден 4 претпладне 1:00-2:00 Попладне Ден 5 9:00- 12:00

Компонента за едукација на родители: Безбедност: Пристап, родителска контрола и, за крај, интернет протокол Родители и технологија: Како да ги обучите за да ве поддржат Пауза за кафе Содржина што може да ја користите во училница и да направите планови за работа на час Ручек Главните обучувачи демонстрираат колаборативна SW и безбедна SW употреба, Главните обучувачи заеднички ќе изготват примери на планови за работа на час и се преправаат дека се пилот - наставници Пауза за кафе Продолжува: Главните обучувачи заеднички ќе изготват планови за работа на час и ќе им дадат примери на наставни планови на главните обучувачи и тие се преправаат дека се пилот - наставници 1:1 упатстава и ресурси во училницата, часови за изготвување на речник на англиски јазик, видео записи, Мои приказни користејќи различни компоненти на СМРС Ручек Главните обучувачи ги предаваат едни на други горенаведените лекции Дадете повратни информации на главните обучувачи Набљудувајте како главните обучувачи ги учат наставниците / или вистински клас Ручек Набљудувајте како главните обучувачи ги учат родителите и/или наставниците Дајте повратни информации на главните обучувачи и создадете план за последователни активности Доделување на сертификати на учество на обучувачите.

Обучу вач

Прос тори ја

Напредок/прашања/ коментари

Употреба на достапни видео материјали за обука. Употреба на содржината на прирачникот за обука за изготвување детален распоред


ДОДАТОК Д 1:1 Обучувач/учител и Образец за евалуација на курсот

E-1 Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


ДОДАТОК Д 1:1 Обучувач/учител и Образец за евалуација на курсот Наслов на курсот: Датум и време на часот: Име на обучувачот: Вашето име (изборно): Ве молиме оценете ги следниве изјави со вметнување „х“ во сооветната колона

Содржината

Силно се согласувам

Се согласувам

Немам мислење

Не се согласувам

Силно не се согласувам

Силно се согласувам

Се согласувам

Немам мислење

Не се согласувам

Силно не се согласувам

Научив тоа што треба да знам. Времете беше сосема доволно. Имаше соодветна рамнотежа помеѓу предавањето и практичните активности. Ги задоволи моите очекувања во поглед на нивото на тешкотија. Се движење логично од една тема на наредната. Би го препорачал курсот на други.

Инструкторот Го водеше часот со соодветно темпо. Јасно ги објаснува концептите и постапките. Покажа големо знаење за целата содржина на курсот. Посвети доволно поединечно внимание. Ги одговори сите мои прашања. Го охрабруваше класот да учествува. Беше добро организиран и подготвен за час. Беше ентизијастички расположен и интересен. Би сакала пак присуствувам на негови/нејзини часови.

Ве молиме, дополнителните коментари оставете ги тука:

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ E-2 Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation


Учење со проекти MySkoool Апликација

Преглед: Овој дел објаснува како да ја инсталирате MySkoool апликацијата кога не сте приклучени на интернет на одреден СМРС персонален компјутер

Забелешка:

Средства: Intel-ов CMPC, FireFox и интернет врска .

Резултат: Учениците ќе научат некои лекции на интерактивен начин преку предметите за учење од апликацијата MySkoool .

Наставен план (?? минути): Инсталирајте MySkoool дополнителна компонента за Fire Fox апликација 1. Отворете Firefox па додадете ја оваа адреса на http:// testkerala.skoool.in/myskoool/myskoool.xpi

2. Инсталирајте MySkoool дополнителна компонента , 3. По инсталацијата, My Skoool апликацијата ќе се појави на менито Алатки . 4. Притиснете MySkoool за да започнете со апликацијата кога сте исклучени (off-line).

Забелешка:Intel-овиот персонален компјутер во училница се нарекува СМРС на некои страници од овој дел. Сите права се задржани © 2009, Intel Corporation

Интел-прирачник  
Интел-прирачник  

користење на intel-classmate -компјутерите во наставата

Advertisement