Page 1

Top attractions / Top atrakcie 01. SKIPASS Chopok Sever & Juh 01. Skipass Chopok North & South 02. SKI balík - JASNÁ Nízke Tatry 02. SKI STAY PACKAGES - JASNA Nízke Tatry

-5%

-5%

03. SKIPASS Ružomberok - Malinô Brdo 03. SKIPASS Ružomberok - Malinô Brdo 04. SKI balík Ružomberok - Malinô Brdo 04. SKI STAY PACKAGES - Ružomberok - Malinô Brdo

13. Aquapark Tatralandia a saunový svet 13. Aquapark Tatralandia and sauna world 14. AQUA balík - Aquapark Tatralandia 14. AQUA STAY PACKAGES - Aquapark Tatralandia

15. Thermal Park Bešeňová a Wellness & Spa 15. Thermal Park Bešeňová and Wellness & Spa 16. AQUA balík - Thermal Park Bešeňová 16. AQUA STAY PACKAGES - Thermal Park Bešeňová

17. AQUA-VITAL Park Kúpele Lúčky 17. AQUA-VITAL Park Kúpele Lúčky 17. AQUA balík - AQUA-VITAL Park 17. AQUA STAY PACKAGES - AQUA-VITAL Park

-30%

-5%

-5%

-30%

-5%

-15% -30%

-5%

-15% -30%

-15%

-15% -30%

19. Súd s Jánošíkom - Múzeum Janka Kráľa 19. Trial with Jánošík - Museum of Janko Kráľ

-50%

20. Spoznajte mesto so sprievodcom! 20. Get to know the town with a tourist guide

-20%

18. Obec Vlkolínec - pamiatka UNESCO 18. Vlkolínec village - UNESCO monument

-50%

21. Liptovské múzeum Ružomberok 21. Liptov Museum Ružomberok 21. Národopisné a ovčiarske múzeum 21. Museum of Ethnography and the Shepard’s Museum

-20% -50%

-50%

Liptovský Hrádok

Najširšia a najlacnejšia ponuka ubytovania v Liptove The widdest range and cheapest offer of accommodation in Liptov

www.visitliptov.sk Zmeny vyhradené, 17.10.2011 / Możliwość zmian zastrzeżona, 17.10.2011 / Changes reserved, 17.10.2011


Výhody LIPTOV Region Card 2012 • atraktívne zľavnené vstupy na viac ako 50 najväčších atrakcií a výletných miest regiónu a na služby partnerských gastronomických zariadení (5-50%) • zdarma tlačený „Sprievodca objavovaním Liptova“ - praktická príručka k používaniu karty pri potulkách LIPTOVom a mapa regiónu ku každej karte • celoročná platnosť karty: obdobie od 15.11. do 30.4. na zimnú sezónu a využívanie zimných atrakcií, obdobie od 1.5. do 31.10. sa vzťahuje na letnú sezónu a využívanie letných atrakcií. Karta zakúpená v zimnej sezóne bude platná aj počas letnej sezóny s letnými atrakciami. • zaradenie majiteľa karty do „rodiny“ priaznivcov regiónu LIPTOV, pravidelné zasielanie noviniek a ponúk trávenia dovolenky a voľného času v regióne elektronickou poštou Ako a kedy využívať výhody LIPTOV Region Card • karta je Vašou osobnou kartou (vydávaná na meno), je neprenosná a oprávňuje výlučne Vás ako majiteľa karty, využívať jej výhody odo dňa jej vystavenia • deti do 5,99 rokov (príp. 90 cm) kartu nepotrebujú v prípade, že majú vstup podľa oficiálneho cenníka akceptačných zariadení zdarma. • každé z akceptačných miest karty (zariadenia, ktoré poskytujú majiteľom karty zľavu) spoznáte na základe označenia špeciálnou okrúhlou nálepkou s nápisom „Tu platí karta“. Aktuálny zoznam poskytovateľov zliav je uvedený na www.liptovcard.sk • výška zľavy je uvedená pri popise každej atraktivity, výletného miesta alebo gastronomického zariadenia v sprievodcovi - môže ísť o zľavu počas sezóny jednorazovú, obmedzenú na určitý počet vstupov alebo neobmedzenú - tzn. možnosť využívať zľavu koľkokrát máte záujem • v rámci jedného dňa je možné využívať uvádzanú zľavu výlučne jedenkrát • zľava pri gastronomických zariadeniach môže platiť aj na neobmedzený počet účtov počas dňa • zľavy poskytované na LIPTOV Region Card 2012 nie sú kombinovateľné s inými zľavami • pri čerpaní výhod na akceptačných miestach karty prosíme preukázať sa platným dokladom totožnosti s fotografiou Cena karty Liptov Region Card s platnosťou od 15.11.2011 do 31.10.2012 môžete získať u mnohých ubytovateľov bezplatne – napr. ako súčasť pobytového balíka alebo za jednorazový poplatok max. 10 Eur. Pri získaní karty obdržíte bezplatne ako neoddeliteľnú súčasť karty tlačeného „Sprievodcu objavovaním LIPTOVa“, ako aj prehľadnú mapu regiónu. K platnej karte vystavenej v predchádzajúcej sezóne máte možnosť si aktuálneho sprievodcu dokúpiť. Ďalšie dôležité informácie • v prípade potreby informácií k LIPTOV Region Card nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@liptovcard.sk • uvádzaná výška zliav je počas sezóny fixná, zmena cien u jednotlivých poskytovateľov služieb je vyhradená • Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu neručí za rozsah, kvalitu a ceny služieb jednotlivých poskytovateľov zliav (nejedná sa o služby Klastra Liptov - združenia cestovného ruchu) Zalety LIPTOV Region Card 2012 • atrakcyjne zniżki wstępu na ponad 50 największych atrakcji, do miejsc wycieczkowych regionu i na usługi partnerskich obiektów gastronomicznych w regionie (5-50%) • bezpłatny przewodnik – wasz poradnik w odkrywaniu regionu i mapa regionu połączona do każdej LIPTOV Region Card • karta ważna przez cały rok: okres od 15.11. do 30.4. - obejmuje sezon zimowy i korzystanie z zimowyh atrakcji, okres od 1.5. do 31.10. sezon letni i letnie atrakcje. Karta zakupiona w sezonie zimowej będzie ważna również w całym sezonie letnim. • włączenie właściciela karty do „rodziny” sympatyków regionu LIPTÓW, systematyczne przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o nowościach oraz ofert urlopowych i spędzenia wolnego czasu Jak i kiedy korzystać z karty LIPTOV Region Card • karta jest imienna, nieprzenośna i do korzystania z niej jest uprawniony wyłącznie jej posiadacz, świadczenia z tytułu posiadania karty obowiązują od dnia jej zakupienia, otrzymania w pakiecie pobytowym, ewentualnie od wymiany vouchera na kartę • dzieci do 5,99 roku (ew. 90cm) nie potrzebują karty w przypadku kiedy według oficjalnego cennika urządzeń akceptowanych są uprawnione do wstępu za darmo. • miejsca, w których akceptowane są karty (miejsca, w których posiadaczom karty udziela się zniżek), poznacie Państwo po specjalnych okrągłych nalepkach z napisem „Tu platí karta/Card accepted here“ (Tutaj akceptowana jest karta). Aktualny wykaz na www.liptovcard.sk • wysokość zniżki jest podana w przewodniku przy opisie każdej atrakcji, miejsca wycieczkowego lub obiektu - w sezonie może to być zniżka jednorazowa, ograniczona do określonej liczby wstępów lub nieograniczona - tzn. ze zniżki można korzystać wielokrotnie • z wymienionej zniżki można skorzytać tylko jeden raz w danym dniu • w obiektach gastronomicznych zniżka może rozciagać się na nieograniczoną liczbę rachunków w danym dniu • zniżek oferowanych przez LIPTOV Region Card nie można łączyć z innymi zniżkami, • korzystając z karty w miejscach partnerskich, prosimy okazać aktualny dowód tożsamości z fotografią


Cena karty Liptov Region Card ważną od 15.11.2011 do 31.10.2012 nabędziecie Państwo u dobrych noclegodawców bezpłatnie - na przykład jako część zimowego pakietu pobytowego lub za jednorazową opłatą w wysokości maksymalnie 10 euro. W sezonie letnim wraz z kartą otrzymacie Państwo mapu regionu i drukowany “Przewodnik odkrywający Liptów”, praktyczny poradnik użytkowania karty podczas wędrówek po Liptowie. Inne ważne informacje • przypadku konieczności uzyskania informacji związanych z LIPTOV Region Card skorzystać z adresu e-mailowego info@liptovcard.sk • podana wysokość zniżek jest stała, natomiast zastrzeżona jest zmiana cen u poszczególnych oferentów usług • Klaster Liptów - stowarzyszenie ruchu turystycznego nie bierze odpowiedzialności za zakres, jakość i cenę usług poszczególnych oferentów zniżek (nie dotyczy to usług świadczonych przez Klaster Liptów - stowarzyszenie ruchu turystycznego) LIPTOV Region Card 2012 benefits • attractive discounted entrances for more than 50 major attractions and trip spots of the region as well as attractive discounts on the services of gastronomic facilities in the region (5-50%) • children under 5,99 years of age (or under 90 cm) do not need a card provided they have free admission in accordance with the official price list of acceptation venues. • FREE printed guide with a map of the region – your practical manual to using the Card on your wanders through LIPTOV as an integral part of every LIPTOV Region Card • the round-the-year card validity: the period of time from 15.11. to 30.04. refers to winter season when the card is applicable to winter attractions, the period of time from 01.05. to 31.10. refers to summer season when the card is applicable to summer attractions. The card purchased in this year’s winter season will be equally valid in the summer season and applicable to all summer attractions. • every owner of the card will become a member of the LIPTOV region fans “family” and will regularly receive news and tips on how to spend holidays and leisure time in the region by e-mail How and when to reap the benefits of the card • the card is your personal card (issued in your name), it is not transferable and it entitles you as its sole holder to use all its benefits that are valid from the day of its purchase, obtaining a free card as a part of the stay package, or the day when a voucher is substituted by the card • each of the card acceptance points (facilities, which allow a discount to the card holders) is easy to be recognized on the basis of a special round label with a lettering “Card accepted here” (“Tu platí karta”). The relevant list is available at www.liptovcard.sk • the discount amount is quoted in the description of each attraction, trip spot or facility in the guide – it may be a one-time discount to be used during the season, a limited discount restricted to a limited number of entrances, or an unlimited discount, which gives you a possibility to use it as many times as you wish • the stated discount can be used only for one time a day • the stated discount applying to gastronomic facilities can be also used on unlimited number of bills a day • the discounts allowed by the LIPTOV Region Card are not combinable with other discounts • when drawing the benefits in individual card’s partnership places, please, prove your identity by showing your valid photo ID card Price of the card The Liptov Region Card 2012 valid from 15 November 2011 through 31 October 2012 can be obtained for free with good accommodation, e.g. as part of a winter accommodation package or can be obtained for a fee of maximum € 10. After obtaining the card during season, you will get a printed “Guide through Discovering LIPTOV” as an inseparable part of the Card. Other relevant information • if you need some information about the LIPTOV Region Card, feel free to contact us by e-mail on info@liptovcard.sk • the stated discount amount is fixed during the season, the change in prices by individual service providers is reserved • Klaster Liptov – tourism association is not liable for the scope, quality and price of services provided by individual discount providers (except for Klaster Liptov – tourism association services)

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Organizácia destinačného manažmentu (DMO) Štúrova 1989/ 41 031 42 Liptovský Mikuláš Slovensko www.klasterliptov.sk, www.visitliptov.sk

Projekt LIPTOV Region Card vznikol s finančnou podporou zakladajúcich členov Klastra Liptov: Mesta Liptovský Mikuláš, Thermal parku Bešeňová, Aquaparku Tatralandia, Jasnej Nízke Tatry, mesta Ružomberok, Ružomberok - Malinô Brdo a mesta Liptovský Hrádok.


01 SKIPASS Chopok Sever & Juh Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry - Chopok sever a juh

Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 01 Demänovská Dolina 72, +421 907 88 66 44, info@jasna.sk, www.jasna.sk 24.12.2011 - 31.1.2012: denne 8:30 - 15:30 hod. 1.2. - 30.4.2012 v závislosti od snehových podmienok: denne 8:30 - 16:00 hod.

5%

zľava na 2- až 7-dňový skipas - 1x denne v termíne 24.12.2011 - 9.4.2012 zniżka na 2- až 7- dniowy skipass - 1x dziennie w terminie 24.12.2011 - 9.4.2012 discount with 2 to 7-day skipasses – once day between 24.12.2011 - 9.4.2012

V termíne 24.12.2011 - 9.4.2012 je možné prostredníctvom platnej Liptov Region Card zakúpiť skipasy so zľavou 5 %. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Skipasy 2 - 7 dní sú platné v lyžiarskych strediskách: Jasná Chopok Sever, Chopok Juh a vo Vysokých Tatrách v strediskách: Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a v AQUAPARKU TATRALANDIA (celodenný vstup Aqua Packet). Skipas je možné počas jeho platnosti použiť v 1 deň len 1x - buď v strediskách na lyžovanie alebo v aquaparku. W terminie od 24.12.2011 - 09.4.2012 na kartę Liptov Region Card można zakupić skipassy z 5% zniżką. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką. Skipassy – 2-7 dniowe są ważne w ośrodkach narciarskich: Jasna Chopok Sever (Północ), Chopok Juh (Południe), Szczyrbskie Pleso, Łomnica Tatrzańska, Stary Smokowiec i w AQUAPARKU TATRALANDIA (całodzienny wstęp Aqua Packet). Between 24 Dec. 2011 and 9. April 2012 the valid Liptov Region Card holders can purchase skipasses with a 5% discount. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the multi-day skipass originally purchased. The 2 – 7 day ski passes are valid in the skiing resorts of Jasná Chopok North, Chopok South, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, and at the AUQAPARK TATRALANDIA (allday Aqua Packet entry). During its validity period, the ski-pass can be used once in one day only – either in the skiing resorts or at the water park. Najväčšia lyžiarska aréna na Slovensku ponúka na severnej a južnej strane Chopku nielen skvele upravené svahy, ale aj komplexnú paletu služieb ako lyžiarska škola, gastrozariadenia, servis, rental, depot, športové obchody a mnohé iné. Novinkou je moderná šesťsedačková lanovka, nový úsek zasnežovania, 4 km dlhá ľahká rodinná trasa, Restaurant & Disco Happy End a online Web shop na nákup skipasov. Dostupnosť do strediska: cesta z diaľnice smer Demänovská Dolina na centrálne parkovisko v stredisku. Z parkoviska prostredníctvom skibusu podľa aktuálnych podmienok a dopravnej situácie. Informácie ohľadom skibusu je možné získať prostredníctvom infolinky strediska. Największa na Słowacji arena narciarska na północnej i południowej stronie Chopku oferuje nie tylko znakomicie utrzymane stoki, ale również pełny zakres usług – szkoła narciarska, obiekty gastronomiczne, serwis, rental, depot , sklepy sportowe i wiele innych. Nowością jest nowoczesna 6-osobowa kolejka linowa, nowy naśnieżany odcinek, łatwa, trasa rodzinna o długości 4 km, Restaurant & Bar Happy End a online Web shop na zakup skipassów online. Dojazd do ośrodka: drogą z autostrady w kierunku Doliny Demianowskiej na centralny parking w ośrodku. Z parkingu skibusem zależnie od warunków i aktualnej sytuacji na drogach. Informacje dot. skibusa można uzyskać, korzystając z infolinii ośrodka. The largest skiing arena in Slovakia sprawling on both northern and southern slopes of the Chopok hill abounds in excellently maintained slopes and large array of services, e.g. skiing school, different kinds of restaurants, services, rentals, a depot, sports stores and lots more. The 6-seat chair lift is a novelty, as is the new section of the snowing system, 4 km long easy family route, the Restaurant & Bar Happy End and online Webshop to purchase ski passes. Accessibility: the main road off the motorway, direction the Demänovská Dolina valley to the resort’s central car park. From the car park by a ski bus, as the weather, snow conditions and traffic permit. Information on the ski bus is available at the resort info line.

viac info: www.jasna.sk www.visitliptov.sk


SKI balík - JASNÁ Nízke Tatry 02 Lyžiarske stredisko Jasná - Chopok sever a juh

Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 01 Demänovská Dolina 72 +421 907 88 66 44, info@jasna.sk, www.jasna.sk 24.12.2011 - 31.1.2012: denne 8:30 - 15:30 hod. 1.2. - 30.4.2012 v závislosti od snehových podmienok: denne 8:30 - 16:00 hod.

5% 30%

zľava na viacdňový skipas v pobytovom balíku – 1x počas pobytu od 2 nocí zniżka na kilkudniowy skipass w pakiecie pobytowym – 1 x podczas pobytu, przy skorzystaniu z 2 i więcej noclegów discount on multi-day ski passes within the stay package – once during stays from 2 nights on zľava z ceny 6 x celodenného skipasu v pobytovom balíku - 1x počas pobytu na 5 a viac nocí. Platí len pri kúpe celodenného skipasu na 6 dní. zniżka ceny 6 x całodziennego skipassu w pakiecie pobytowym – 1 x podczas pobytu z 5 lub więcej noclegami. Ważna wyłącznie przy zakupie całodziennego skipassu na 6 dni. discount from the price of the 6 x all-day ski-pass included in the stay packages – once during the stays from 5 nights on. Valid with the purchase of an all-day ski pass for 6 days.

Skipas Tatry so zľavou je možné získať počas čerpania pobytového balíka u zmluvných ubytovateľov – predajcov Liptov Card v regióne Liptov v termíne 24.12.2011 - 9.4.2012. Viacdenný skipas je možné zakúpiť so zľavou 5 % a skipas na 6 dní lyžovačky je možné zakúpiť výhodne so zľavou až 30 % spolu v balíku s ubytovaním. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možné na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Nárok na zľavu majú iba hostia partnerských ubytovacích zariadení Klastra Liptov - zoznam nájdete na www.visitliptov.sk a www.jasna.sk/ubytovanie. Skipas je platný v strediskách Jasná Chopok Sever & Juh a vo Vysokých Tatrách v strediskách Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a v Aquaparku Tatralandia (celodenný vstup Aqua Packet). Skipas je možné počas jeho platnosti použiť v 1 deň len 1x - buď v strediskách na lyžovanie alebo v aquaparku. Podmienky obdržania skipasu je potrebné overiť u ubytovateľa. Skipass Tatry ze zniżką można uzyskać, korzystając z pakietu pobytowego u partnerskich noclegodawców na Liptowie w terminie 24.12.2011 – 9.4.2012. Więcej-dniowy skipass można zakupić ze zniżką 5 %, a skipass na 6 dni na nartach po atrakcyjnej cenie ze zniżką do 30 % można nabyć również w pakiecie z zakwaterowaniem. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką. Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - wykaz znajduje się na www.visitliptov.sk i www.jasna.sk/ubytovanie. Skipassy – 2-7 dniowe są ważne w ośrodkach narciarskich: Jasna Chopok Sever (Północ), Chopok Juh (Południe), Tatry Wysokie: Szczyrbskie Pleso, Łomnica Tatrzańska, Stary Smokowiec i w Aquaparku Tatralandia (całodzienny wstęp Aqua Packet). Ze skipassu w okresie jego ważności można skorzystać tylko jeden raz w ciągu dnia – bądź na stoku narciarskim, bądź też w parku wodnym. Warunki otrzymania skipassa należy sprawdzić u noclegodawcy. Skipas Tatry with a discount is available when using services included in a SKI stay package provided by contractual accommodation providers at the Liptov region between 24 Dec. 2011 and 9 Apr. 2012. More-day skipass are available for the discount of 5 % and 6-day ski passes included in stay packages can be purchased with 30 % discounts. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the mor-day skipass originally purchased. The discounts are to be claimed exclusively by the guests residing with the Klaster Liptov business partners providing accommodation – the list is available at www.visitliptov.sk and www.jasna.sk/ubytovanie. The 2 7 day ski passes are valid in the skiing resorts of Jasná Chopok North & South and High Tatras in resorts: Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, and at the Aquapark Tatralandia (all-day Aqua Packet entry). During its validity period, the ski-pass can be used once in one day only – either in the skiing resorts or at the water park. Terms of obtaining a skipass are to be verified with the accommodation provider. Jasná Nízke Tatry ponúka na severnej i južnej strane Chopku nekonečné možnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu na 36 km zjazdoviek. Moderný zasnežovací systém v dĺžke viac ako 20 km poskytuje garanciu snehu minimálne 5 mesiacov v roku. Milovníci divokej jazdy si prídu na svoje v mnohých freeridových zónach a v skvelom snow parku. Najobľúbenejšie sú moderné lanovky s oranžovými sklami, pripravený je nový úsek zasnežovania až do výšky 1843 m n.m., aj obľúbená 4 km dlhá ľahká rodinná trasa, Restaurant & Disco Happy End a online Web shop na nákup skipasov. Jasna Niżne Tatry na północnej i południowej stronie Chopku, na 36 km tras zjazdowych oferuje nieskończenie wiele możliwości zabawy i aktywnego wypoczynku. Nowoczesny system naśnieżania o długości ponad 20 km zapewnia śnieg przez minimum 5 miesięcy w roku. Miłośnicy szalonej jazdy znajdą coś dla siebie w wielu strefach freeridowych i wspaniałym snow parku. Najpopularniejsze są nowoczesne kolejki linowe z szybami w kolorze pomarańczowym, przygotowany jest również nowy odcinek naśnieżany do wysokości aż 1843 m n.p.m. , jak również popularna łatwa trasa rodzinna o długości 4km oraz Restaurant & Disco Happy End i możliwość zakupu skipassów w sklepie online. Jasná Nízke Tatry offers endless variety of activities, fun and active relaxation at 36 km of pistes both on the northern and southern slopes of the Chopok hill. The modern snowing system of the length of over 20 km helps to guarantee enough snow for minimum 5 months a year. Wild ride adherents can find what they are looking for in our free-ride zones and attractive snow park. The modern cableways with orange-tinted glass windows are very popular. A newly built extension of the snowing system up to the altitude of 1,843 m has been completed. The favourite 4 km long easy family route, the Restaurant & Disco Happy End, and the Web shop to purchase ski passes are ready to welcome you.

viac info: www.jasna.sk www.visitliptov.sk


03 SKIPASS Ružomberok - Malinô Brdo Lyžiarske stredisko Ružomberok - Malinô Brdo

1. Ružomberská lyžiarska, a. s.

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk, www.skipark.sk 20.12.2011 – 31.1.2012: denne 8:30 - 15:30 hod. 1.2.-31.3.2012: v závislosti od snehových podmienok denne 8:30-16:00 hod.

5%

zľava na 2- až 7-dňový skipass platný v stredisku Ružomberok - Malinô Brdo – 1x denne zniżki na 2-7 dniowy skipass w ośrodku Rużomberok - Malinô Brdo – 1 x dziennie discount on 2- to 7-day ski passes valid in the Ružomberok – Malinô Brdo resort – once a day

V termíne od 24.12.2011 do 11.3.2012 je možné prostredníctvom platnej Liptov Region Card zakúpiť viacdňové skipasy platné len v stredisku Ružomberok – Malinô Brdo so zľavou 5 %. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Zľava sa nevzťahuje na rodinné, sezónne skipasy a skipas 10 dní zo sezóny. W terminie 24.12.2011 - 11.03.2012, mając ważną Liptov Region Card, można ze zniżką 5% nabyć kilkudniowe skipassy ważne wyłącznie w ośrodku Rużomberok - Malino Brdo. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassu nie można na tę samą kartę zakupić kolejnego zniżkowego skipassu. Zniżka nie obejmuje skipassów rodzinnych i sezonowych oraz skipasu na 10 dni w sezonie. Between 24 Dec. 2011 and 3 March 2012 the valid Liptov Region Card holders can purchase skipasses with a 5 % discount valid in the skiing resort Ruzomberok – Malino Brdo. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the multi-day skipass originally purchased. Discount does not apply to family, seasonal ski-passes and ticket 10 days from season. Stredisko sa nachádza na úbočiach Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 545 až 1209 m.n.m., vzdialené iba 2km od centra mesta Ružomberok. Vstupnou bránou do strediska je mestská časť Hrabovo (vzdialené od centra mesta iba 1 km). Z Hrabova vedie na Malinô Brdo moderná 8-miestna kabínová lanovka, dlhá 1770 m, ktorá za hodinu prepraví 1500 osôb. Priamo v centre strediska sa nachádza 4-sedačková lanovka, 2 lyžiarske vleky a 4 vleky pre začiatočníkov a deti. V stredisku je k dispozícii 12 km zjazdových tratí, najdlhšia z nich meria až 3 900 m, prekoná výškový rozdiel 698 m. Dopravná dostupnosť: zo smeru Dolný Kubín - smer Žilina, v Ružomberku pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vľavo; zo smeru Žilina - v Ružomberku pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vpravo; zo smeru Banská Bystrica – v Ružomberku pri čerpacej stanici SLOVNAFT smer Žilina, pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vľavo; zo smeru Poprad - v Ružomberku smer Žilina, na križovatke pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vľavo. Ośrodek znajduje się na zboczach Wielkiej Fatry, na wysokości 545 do 1209 m n.p.m., od centrum Rużomberka dzieli go 2 km. Bramą do niego jest oddalona tylko 1 km od centrum miasta dzielnica Hrabowo. Z Hrabowa na Malinô Brdo kursuje nowoczesna 8-miejscowa kolejka gondolowa o długości 1770m i przepustowości 1500 osób/godz. W samym centrum ośrodka znajduje się kolejka 4-krzesełkowa, 2 wyciągi narciarskie oraz 4 wyciągi dla pczątkujących i dzieci. Ośrodek dysponuje 12 km tras zjazdowych, z których najdłuższa liczy aż 3 900 m i pokonuje różnicę wzniesień 698 m Dostępność komunikacyjna: z kierunku Dolnego Kubina w stronę Żyliny, w Rużomberku przy stacji benzynowej SHELL w lewo; z kierunku Żyliny - w Rużomberku przy stacji benzynowej SHELL w prawo; z Bańskiej Bystrzycy - w Rużomberku przy stacji benzynowej SLOVNAFT w kierunku Żyliny, przy stacji benzynowej SHELL w lewo; z Popradu – w Rużomberku w kierunku Żyliny, przy stacji benzynowej SHELL w lewo. The resort is situated on the slopes of the Veľká Fatra range at the height of 545 to 1209 m above the sea level, only 2km from the centre of the town of Ružomberok. The resort is accessible from the part of Ružomberok called Hrabovo (only 1 km from the town centre). Malinô Brdo can be reached from Hrabovo by a modern 8-seat, 1,770 m long cabin cable way, which can carry 1, 500 persons an hour. A 4-seat chair lift, 2 ski lifts, and 4 ski lifts for beginners and children operate in the centre of the resort, taking visitors to 12 km of skiing tracks, the longest of which is 3, 900 m long with the vertical drop of 698 m. How to get there: from the direction of Dolný Kubín continue in the direction of Žilina, in Ružomberok turn left by the petrol station Shell; from the direction of Žilina – in Ružomberok turn right by the petrol station Shell; from the Banská Bystrica direction - in Ružomberok by the petrol station SLOVNAFT continue in the direction of Žilina, turn left by the petrol station SHELL from the direction of Poprad - in Ružomberok continue in the direction of Žilina, turn left by the petrol station SHELL.

viac info: www.skipark.sk www.visitliptov.sk


SKI balík Ružomberok - Malinô Brdo 04 Lyžiarske stredisko Ružomberok – Malinô Brdo

1. Ružomberská lyžiarska, a. s.

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk, www.skipark.sk 20.12.2011 - 31.1.2012: denne 8:30 - 15:30 hod. 1.2. - 31.3.2012: v závislosti od snehových podmienok denne 8:30-16:00 hod.

5%

30%

zľava na 2- až 7-dňový skipas* v pobytovom balíku - 1x počas pobytu od 2 nocí zniżka na 2-7 dniowy skipass* w pakiecie pobytowym – 1 x podczas pobytu, przy skorzystaniu z 2 i więcej noclegów discount on 2- to 7-day ski passes* within the residence package – once during stays from 2 nights on zľava z ceny 6 x celodenného skipasu** v pobytovom balíku - 1x počas pobytu na 5 a viac nocí zniżka ceny 6 x całodziennego skipassu** w pakiecie pobytowym – 1 x podczas pobytu z 5 lub więcej noclegami discount from the price of the 6 x all-day ski-pass** included in the residence packages – once during the stays from 5 nights on

* Skipas je platný len v stredisku Ružomberok - Malinô Brdo. ** Platí len pri kúpe celodenného skipasu na 6 dní. Skipas je platný v strediskách Ružomberok - Malinô Brdo a Park Snow Donovaly. *Skipass jest ważny wyłącznie w ośrodku Ružomberok - Malinô Brdo. ** Ważna wyłącznie przy zakupie całodziennego skipassu na 6 dni. Skipass jest ważny w ośrodkach Ružomberok - Malinô Brdo i Park Snow Donovaly. * The ski pass is valid at the Ružomberok – Malinô Brdo resort only. ** Valid with the purchase of an all-day ski pass for 6 days. The ski pass is valid at the Ružomberok – Malinô Brdo and the Park Snow Donovaly resorts. Skipas so zľavou je možné získať počas čerpania pobytového balíku u zmluvných ubytovateľov – predajcov Liptov Card v regióne Liptov. Viacdenný skipas je možné zakúpiť so zľavou 5 % a skipas na 6 dní lyžovačky je možné zakúpiť výhodne so zľavou až 30 % spolu v balíku aj s ubytovaním. Pre výpočet 30% zľavy je zhodujúca cena 1-dňového skipasu x 6 dní. Čerpanie zliav je možné v termíne 24.12.2011 - 11.3.2012. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Nárok na zľavu majú iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení Klastra Liptov - zoznam nájdete na www.visitliptov.sk a www.skipark.sk/ski-baliky. Podmienky obdržania skipasu je potrebné overiť u ubytovateľa. TIP: Snowboardový park Malinô Brdo pre skúsených ale aj začiatočníkov, snowtubing-jazda na špeciálnych gumových pneumatikách, trasy pre bežecké lyžovanie a skialpinizmus, požičovňa lyžiarskej a snowboardovej výstroje. Skipass ze zniżką można uzyskać, korzystając z pakietu pobytowego u partnerskich noclegodawców na Liptowie. Kilkudniowy skipass można nabyć ze zniżką 5%, a skipass na 6 dni pobytu na nartach ze zniżką nawet 30% można zakupić z pakietem wraz z zakwaterowaniem. Podstawą wyliczenia 30% zniżki jest cena 1-dniowego skipassu x 6 dni. Korzystać ze zniżek można w terminie 24.12. 2011 – 11.03.2012. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką . Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na stronie www.visitliptov.sk i na www.skipark. sk/ski-baliky. TIP: Park snowboardowy Malinô Brdo dla doświadczonych i początkujących, snowtubing-jazda na specjalnych gumowych oponach, trasy biegowe skialpinistyczne, Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Discount skipasses are available for visitors using stay packages with business partners providing accommodation at the Liptov region. Multi-day ski passes can be purchased for discount prices of 5% and 6-day ski passes can be purchased for good discount prices of up to 30% when purchased within a stay package. The 30% discount is calculated from the price of a 1-day ski pass x 6 days. The discounts are available from 24 Dec. 2011 to 11 March 2012. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the multi-day skipass originally purchased. The discounts are to be claimed exclusively by the guests residing with the Klaster Liptov business partners providing accommodation – the list is available at www.visitliptov.sk; and at www.skipark.sk/ski-baliky. TIP: The Malinô Brdo snowboard park both for the experienced and beginners, snow tubing – rides on special rubber tyres, cross-country skiing and ski-alpinism tracks, ski and snowboard equipment rentals.

viac info: www.skipark.sk www.visitliptov.sk


05 Lyžiarsky areál Žiarce – Pavčina Lehota

SKI CENTRUM ŽIARCE

Žiarce, a.s., 03251 Demänovská Dolina +421 903 567 680, +421 903 500 659, info@ziarce.sk, www.ziarce.sk denne 09:00 - 16:00 hod., v závislosti od snehových podmienok večerné lyžovanie 17:30 - 21:00 hod.

20%

zľava na 2- a viacdňový skipass - počas sezóny neobmedzene zniżka na 2- i kilkudniowy skipass - w sezonie bez ograniczeń discount with 2- and more-days skipasses - no limits during the season

Lyžiarsky areál ŽIARCE sa nachádza len 8 km od Liptovského Mikuláša, pri vstupe do Demänovskej Doliny. Svojou prírodnou konfiguráciou i poskytovanými lyžiarskymi a ďalšími doplnkovými službami (napr. snowtubing, snowpark, lyžiarska škola a škôlka, bezplatné parkovanie) vytvára veľmi dobré podmienky najmä pre rodinné lyžovanie. Teren narciarski ŽIARCE znajduje się tylko 8 km od Liptowskiego Mikulasza, przy wlocie do Doliny Demianowskej. Dzięki konfiguracji i zakresowi uług narciarskich i dodatkowych (np. snowtubing, snowpark, szkoła i szkółka nsrciarska, bezpłatne parkowanie) ma dobre warunki zwłaszcza na rodzinne wyprawy na narty. The ŽIARCE ski resort is located just 8 km from the town of Liptovský Mikuláš, at the entrance to the Demänovská Dolina valley. Its natural configuration, as well as the services provided (e.g. snowtubing, snow park, ski school and kindergarten, free parking) help create very good conditions for family skiing.

viac info: www.ziarce.sk www.visitliptov.sk

06 Skicentrum Opalisko Závažná Poruba

Ski Centrum Opalisko

Hlavná 135, 032 02 Zavažná Poruba +421 917 728 190, opalisko@opalisko.sk, www.opalisko.sk od 24.12.2011 – do 10.03.2012 denne 09:00 - 16:00 hod.

20%

zľava na 4-hodinový alebo celodenný skipass zniżka na 4-godzinowy lub całodzienny skipass discount with 4-hours or all-day skipasses

Zľavy nie je možné kombinovať a kumulovať. Zniżek nie można łączyć i kombinować. The discounts cannot be combined. Ski Centrum Opalisko je stredisko rodinného typu, vzdialené od centra Liptovského Mikuláša len 5 km. Na severnej strane Nízkych Tatier nad obcou Závažná Poruba ponúka skvele upravené svahy, ale aj paletu služieb ako lyžiarska škola, bufet, servis, rental, bezplatné parkovisko. Ski Centrum Opalisko jest ośrodkiem rodzinnym, od Liptowskiego Mikulasza oddalonym jedynie 5 km. Na północnej stronie Niżnych Tatr, nad miejscowością Zaważna Poruba, oferuje znakomicie przygotowane stoki i całą gamę usług, jak szkółka narciarska, bufet, serwis, wypożyczalnia, bezpłatny parking. The Ski Centrum Opalisko is a family resort located just 5 km from the centre of the town of Liptovský Mikuláš. Situated on the northern slopes of the Low Tatras, over the village of Závažná Poruba, the resort abounds in perfectly maintained slopes and wide variety of services, such as ski school, buffet, ski service, rental, free car park.

viac info: www.opalisko.sk www.visitliptov.sk


TATRY MOTION – Servis, požičovňa a škola 07

Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 01 Demänovská Dolina 72, +421 905 214 215, +421 911 565 842 info@jasna.sk V termíne 24.12.2011 – 9.4.2012 denne 8:00 - 16:30 hod.

10%

zľava z ceny výučby v lyžiarskej škole, v lyžiarskej škôlke Maxiland, z vypožičania lyžiarskej alebo snowboardovej výstroje a z ceny servisu výstroje zniżki na naukę w szkółce narciarskiej, w przedszkolu narciarskim Maxiland, wypożyczenie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, jak również na serwis sprzętu discount on training prices at the ski school, at the Maxiland ski kindergarten, on skiing or snowboarding equipment, and on the equipment maintenance price.

V termíne 24.12.2011 - 9.4.2012 je možné s platnou Liptov Card získať zľavu 10% z ceny výučby v lyžiarskej škole, v lyžiarskej škôlke Maxiland, z vypožičania lyžiarskej alebo snowboardovej výstroje a z ceny servisu výstroje v stredisku Jasná Nízke Tatry. W termíne 24.12.2011 - 9.4.2012, mając ważną Liptov Region Card, można uzyskać zniżkę do 10% na naukę w szkole narciarskiej, w przedszkolu narciarskim Maxiland, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego i ceny sprzętu w centrum serwisowym w ośrodku Jasna Niżne Tatry. Between 24 Dec. 2011 and 4 April 2012 a discount of up to 10% off the price of the training at the ski school, at the Maxiland ski kindergarten, as well as of the ski and snowboard equipment rental and off the price servis equipment at Jasna Nízke Tatry is available to the valid Liptov Region Card holders. Profesionálny servis lyží a snowboardov; požičovne priamo na svahu pri nástupných staniciach lanoviek; lyžiarska, snowboardová a freeridová škola pre klientov každej výkonnosti a veku; najväčšia lyžiarska škôlka a aréna pre začiatočníkov... Každý si príde na svoje v novej modernej shopping zóne so značkovým oblečením a doplnkami s celkovou rozlohou 1565 m². Všetko toto, ale aj mnoho iného Vás čaká v stredisku Jasná Nízke Tatry! Profesjonalny serwis nart i snowboardów; wypożyczalnie bezpośrednio na stoku przy dolnych stacjach kolejek linowych; szkółka narciarska, snowboardowa i freeridowa dla klientów w każdym wieku i stopniu zaawansowania; największe przedszkole narciarskie i arena dla początkujących… Każdy znajdzie coś dla siebie w nowej, nowoczesnej strefie zakupowej o powierzchni 1565m2 , z markową odzieżą i dodatkami. Wszystko to, jak i dużo więcej czeka na Państwa w ośrodku Jasna Niżne Tatry! Professional ski and snowboard service, rentals right at the slopes by the cableway boarding stations; ski, snowboard and free ride school for clients of all proficiency levels and of all ages; the biggest skiing kindergarten and the arena for beginners… everyone will find something of interest within the new, modern shopping zone offering brand clothes and accessories on the total area of 1,565 m2. All this and much more is expecting you at the Jasná Nízke Tatry resort.

viac info: www.jasna.sk www.visitliptov.sk

NOVINKA! „Hravé“ chuťovky na každú príležitosť. Vychutnajte si LIPTOV ešte viac!


08 BARTEKSKI - Požičovňa a servis lyží

BARTEKSKI - chata Záhradky

032 51 Demänovská Dolina - Záhradky + 421 905 560 963 , milosbartek@stonline.sk, www.bartekski.sk počas sezóny denne 8:00 - 16:30 hod.

20%

zľava na požičovňu a servis lyží zniżka do wypożyczalni i serwisu discount on ski rental and service

preukázanie sa platným dokladom totožnosti a LIPTOV Card należy okazać ważny dowód tożsamości i LIPTOV Card after submitting a valid ID and a LIPTOV Card V našej požičovni lyží si vyberú lyžiarsku výstroj všetci klienti od začiatočníkov až po najnáročnejších. Lyže sú vždy pripravené v perfektnom stave. V ponuke sú aj kvalitné snowboardy značky Rossignol a pre Vašu bezpečnosť u nás nájdete aj lyžiarske prilby. Možno Vás poteší aj doplnkový predaj čiapok, rukavíc, lyžiarskych okuliarí či suvenírov... Príďte, tešíme sa na Vás! W naszej wypożyczalni sprzęt znajdą zarówno początkujący, jak i wytrawni narciarze. Narty zawsze są bardzo dobrym stanie. W ofercie mamy też wysokiej jakości snowboardy marki Rossignol oraz kaski. Można też kupić czapki, rękawice, gogle i upominki. Czekamy na Państwa! Our ski rental is sure to satisfy all clients regardless of their being beginners or most exacting skiers. The skis are always ready for use and in perfect condition. Quality Rossignol snowboards and safety helmets are on offer too as a natural part of our services. You might be pleased by our extra offer of caps, gloves, goggles or souvenirs... We will be happy to meet you.

viac info: www.bartekski.sk www.visitliptov.sk

09 Požičovňa a servis lyžiarskych potrieb

Požičovňa a servis lyžiarskych potrieb Stanislav Macík

Demänová 116, 03101 Liptovský Mikuláš +421 905 423 606, info@macik.eu, www.macik.eu počas sezóny denne 08:00 - 17:00 hod.

10%

zľava vypožičanie lyžiarskej, snowboardovej, bežeckej výstroje zniżki na wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego discount on alpine skiing, snowboard, or cross-country skiing equipment

Zľavu nie je možné uplatniť si v termíne 25.12.2011 - 06.01.2012. Preukázanie sa platným dokladom totožnosti a LIPTOV Card. Zniżka nie obowią zuje w terminie 25.12.2011 – 6.1.2012. Należy okazać ważny dowód tożsamości i LIPTOV Card. The discount is not available between 25 Dec.2011 and 6 Jan. 2012. The discount is obtainable after submitting a valid ID and the LIPTOV Card. Ponúkame najmodernejšiu carvingovú lyžiarsku výstroj, snowboardy pre dospelých aj pre deti, kompletnú bežeckú výstroj a rôzne ďalšie lyžiarske doplnky a výbavu. Taktiež poskytujeme kvalitné služby kompletného servisu lyžiarskej, snowboardovej, bežeckej výstroje. S profesionálnym prístupom. Oferujemy najnowocześniejszy sprzęt carvingowy, snowboardy dla dorosłych i dzieci, kompletny sprzęt do narciarstwa biegowego. Zapewniamy również wysokiej jakości profesjonalne usługi serwisowe sprzętu. Our offer includes the most up-to-date carving skiing equipment, snowboards for adults and children, complete cross-country skiing equipment, and other accessories and equipment. Quality complete skiing, snowboarding and cross-country skiing equipment services on high professional level are also available.

viac info: www.macik.eu www.visitliptov.sk


Mustang Arena, Snowpark - Villa Betula 10

MUSTANG ARENA, SNOWPARK - RESORT VILLA BETULA *** Liptovská Sielnica

S HOTEL s.r.o., Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica +421 44 559 84 64, +421 907 812 327, villabetula@villabetula.sk, www.villabetula.sk denne: 10:00 - 16:30 hod. (po telefonickej dohode flexibilne)

10%

zľava na snowtubing a detský vlek v areáli Snow Park zniżka na snowtubing i wyciąg dziecięcy na terenie Snow Parku discount on snow tubing and children’s ski lift at the Snow Park area

10%

zľava na jazdenie na koni v Mustang Arena zniżka na jazdę konną w Mustang Arenie discount on horse-riding at the Mustang Arena

10%

zľava zo vstupného na detské ihrisko Babyland zniżka na wejście na dziecięcy plac zabaw Babyland discount on entry tickets to the Babyland children’s playground

10%

zľava v Reštaurácii VILLA BETULA zniżka w Restauracji VILLA BETULA discount in Restaurant VILLA BETULA

RESORT VILLA BETULA*** nájdete medzi Aquaparkom Tatralandia a Thermal parkom Bešeňová. Návštevníkom ponúkame širokú paletu BABY FRIENDLY služieb od detského lyžiarskeho vleku s umelým zasnežovaním a snowtubingom, cez jazdenie na koni vo voľnej prírode a v krytej hale, až po zážitkovú gastronómiu v prvotriednej reštaurácii s exkluzívnou vínotékou a profesionálnym someliérom. U nás zažijete rozprávku, ktorá nikdy nekončí... OŚRODEK VILLA BETULA*** znajduje się pomiędzy Aquaparkiem Tatralandia i Thermal Parkiem Beszeniowa. Gościom oferujemy szeroką gamę usług BABY FRIENDLY, począwszy od dziecięcego wyciągu narciarskiego ze sztucznym naśnieżaniem i snowtubingiem, poprzez jazdę konną w terenie i w krytej hali, na znakomitej gastronomii w pierwszorzędnej restauracji, z ekskluzywną winoteką i profesjonalnym sommelierem skończywszy. U nas przeżyją Państwo bajkę, która nigdy się nie kończy… RESORT VILLA BETULA*** can be found between the Aquapark Tatralandia and the Thermal Park Bešeňová. Visitors are offered a wide variety of BABY FRIENDLY services ranging from a children’s ski lift, technical snow and snow tubing, through horse riding in the open nature as well as in an indoor hall, to experience gastronomy at the first class restaurant with exclusive wine-shop and a professional sommelier. If you stay with us, you will experience a never ending fairy story…

viac info: www.villabetula.sk www.visitliptov.sk

Bowling a squash - Motel Ranč 11 Motel Ranč - Pri Váhu 540/71, Ružomberok - Černová

+421 44 430 33 42, +421 905 864 285, motelranc@stonline.sk, www.motelranc.sk

20%

zľava z hodinového vstupu na bowling a squash - neobmedzene zniżka na godzinne wejście na bowling i squash - bez ograniczeń discount on a one-hour bowling and squash entry - for an indefinite period viac info: www.motelranc.sk www.visitliptov.sk

SQUASH LIPTOV - Liptovský Mikuláš 12 SQUASH LIPTOV, Starohorského 1, Liptovský Mikuláš +421 44 562 00 53, info@squash-liptov.sk www.squash-liptov.sk

10%

zľava na jednorazový prenájom squashového kurtu, resp. stolného tenisu– max. 5 krát za sezónu zniżka na jednorazowy wynajem kortu do squasha, ew. stołu do tenisa stołowego – max. 5 wejść w sezonie discount on single squash court or table tennis hire – max. 5 entries during the season

Zľavy sa vzťahujú na cenníkové ceny , neplatia na prípadné akciové ceny a permanentky Zniżki dotyczą cen podanych w cenniku i nie odnoszą się do ewentualnych promocji czy karnetów. Discounts apply to price-list prices, they do not apply to campaign prices or season tickets. viac info: www.squash-liptov.sk www.visitliptov.sk

11


13 Aquapark Tatralandia a saunový svet

Aquapark Tatralandia & Holiday Village Tatralandia Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 05 Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš +421 44 547 78 88, info@tatralandia.sk, www.tatralandia.sk Mimosezóna (jeseň a jar) - 10:00 - 21:00 hod Zimná sezóna 10:00 - 22:00 hod.

5% 5%

zľava na celodenný vstup Aqua Packet - 1x denne zniżka na całodzienny wstęp Aqua Packet - 1x dziennie discount on an all-day entry with the Aqua Packet – once a day zľava na celodenný Vital Packet 1 x denne (platí len v mimosezóne do 22.12.2011 a len z poskladaného celodenného balíka Vital Packet) zniżka na całodzienny wstęp Vital Packet 1 x dziennie (jest ważny tylko do 22.12.2011 i tylko ze skomponowanego całodziennego pakietu Vital Packet) discount on an all-day entry with the Vital Packet once a day (is only valid till 22.12.2011 and with a compiled all-day Vital Packet package)

Vstup Aqua Packet: vonkajšie aj vnútorné bazény, tobogany a šmýkačky, vodné atrakcie. Doplatok Vital Packet - doplatok do Keltského saunového sveta je na 3 hod. Čerpanie zľavy 1x denne. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Wstęp Aqua Paket: baseny otwarte i kryte, zjeżdżalnie, atrakcje. Dopłata Vital Paket - dopłata do celtyckiego świata saun (3 godziny). Wykorzystanie zniżki 1x dziennie. Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć. An Aqua Paket package entry: outdoor and indoor pools, water slide tubes, attractions. An extra fee Vital Paket package entry - extra fee for the Celtic sauna world (3 hours). Discounts are to be used once a day. Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Najväčší celoročný park vodnej zábavy s ubytovaním v strednej Európe ponúka návštevníkom 14 bazénov s termálnou aj priezračnou ohrievanou vodou s teplotou od 26 °C do 38 °C (9 celoročných, z toho 4 kryté), 30 toboganov a šmýkačiek (9 celoročných). V cene vstupu je zahrnuté aj Tornado - najdlhší lievikový raftovací tobogan v strednej Európe, tobogany so svetelnou LED show (Rainbow a Galaxy), krytý tropický komplex Ostrov pirátov z Karibiku s vírivkami, vodnými posteľami, detským bazénom s obrím Jumbo hradom, vodnou priekopou plnou prekvapení, exotickými zvieratkami, palmami a šmýkačkami. Dokonalý a uvoľňujúci relax si užijete v Keltskom saunovom svete prostredníctvom 17 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr s esenciami, ktoré sú získavané výlučne na prírodnej báze z liečivých rastlín alebo na masážach, zábaloch a iných procedúrach vo Wellness paradise. Okrem vodnej zábavy si nenechajte ujsť zážitok z 5D kina, prípadne bowlingu alebo game zone. Tatralandia je ideálne miesto na oddych i zábavu pre celú rodinu... TIP: Energia svetla - doprajte si pozitívnu energiu svetla pre Vašu krásu, mladý vzhľad a hebkú pokožku v našej novej infra saune Największy w środkowej Europie, czynny przez cały rok park oferujący zabawę i atrakcje związane z wodą oraz noclegi. Do dyspozycji gości - 14 basenów z wodą termalną o temperaturze od 26°C do 38 °C (9 całorocznych - 4 kryte), 30 zjeżdżalni i ślizgów (9 całorocznych). Cena wejściówki obejmuje również Tornado – najdłuższą w środkowej Europie lejkowatą zjeżdżalnię raftingową, zjeżdżalnie ze świetlnym show LED (Rainbow i Galaxy), kryty kompleks tropikalny Wyspa Piratów z Karaibów z jacuzzi, łóżkami wodnymi i dziecięcym basenem z olbrzymim zamkiem Jumbo, wodną fosą pełną niespodzianek, egzotycznymi zwierzątkami, palmami i zjeżdżalniami. W Celtyckim Świecie Saun znajdą Państwo doskonały i odprężający relaks dzięki 17 parowym, wodnym i masującym kąpielom, saunom i zabiegom z wykorzystaniem esencji pozyskiwanych wyłącznie z naturalnych składników roślin leczniczych lub też dzięki masażom, body wrapingowi czy innym zabiegom w Wellness Paradise. Oprócz rozrywki w wodzie, nie można pominąć doznań w kinie 5D, ewentualnie kręgli czy strefy gier. Tatralandia to idealne miejsce do wypoczynku i rozrywki dla całej rodziny… TIP: Energia światła - zafundować sobie pozytywną energię światła dla Twojej piękna, młodzieńczego wyglądu i gładkiej skóry w naszej nowej infra saune The largest round-the-year water fun park providing accommodation in Central Europe. Visitors can use 14 pools with thermal or clear heated water of the temperature of from 26°C up to 38 °C (9 round-the-year - 4 indoor), 30 water slide tubes and water slides (9 round-the-year). The entrance ticket includes Tornado – the longest funnel-shaped rafting water-slide tube in Central Europe, water-slide tubes with LED light-shows (Rainbow and Galaxy), the indoor tropical complex of the Pirates’ of the Caribbean Island with whirlpools, water beds, and a children’s pool with a gigantic Jumbo castle, a water moat full of surprises, exotic animals, palms, and slides. You will relish the perfect relaxation at the Celtic Sauna World thanks to the 17 water, steam, and massage baths, saunas and procedures with essences extracted exclusively from medicinal herbs; massages, wraps or other procedures at the wellness Paradise. Along with water entertainment, do not miss the 5 D cinema, bowling or the game zone. Tatralandia is an ideal venue for relaxation and fun for the entire family. TIP: Energy of light - treat yourself a positive energy of light for your beauty, young look and smooth skin in our new infrared sauna

viac info: www.tatralandia.sk www.visitliptov.sk


AQUA balík - Aquapark Tatralandia 14

Aquapark Tatralandia & Holiday Village Tatralandia Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 05 Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš +421 44 547 78 88, info@tatralandia.sk, www.tatralandia.sk Mimosezóna (jeseň a jar) - 10:00 - 21:00 hod Zimná sezóna 10:00 - 22:00 hod.

15%

30%

5%

zľava na celodenný vstup Aqua Packet pri 1. čerpaní zľavy počas pobytu od 2 nocí - 1x denne zniżki zniżka na całodzienny wstęp Aqua Packet przy jednorazowym wykorzystaniu zniżki podczas pobytu powyżej 2 noclegów - 1x dziennie discount on an all-day Aqua Packet entry with 1st using the discount during the 2-night stays and longer – once a day zľava na celodenný vstup Aqua Packet pri 2. a ďalšom čerpaní zľavy počas pobytu od 2 nocí - 1x denne zniżki na całodzienny wstep Aqua Packet przy dwukrotnym i kolejnym skorzystaniu ze zniżki podczas pobytu powyżej 2 noclegów - 1x dziennie discount on an all-day Aqua Packet entry with 2nd and more using the discount during the 2-night stay and longer - once a day zľava na permanentky Aqua Packet pri pobyte od 2 nocí zniżki na karnety Aqua Packet podczas pobytu na 2 i więcej nocy discount on a seasons tickets Aqua Packet with stays from 2 nights

Na zľavu majú nárok iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení – predajcov Liptov Region Card - zoznam nájdete na http://www.visitliptov.sk/baliky. Platí v pobytovom balíku v termíne 24.12.2011 - 9.4.2012. Vstupy 1x denne počas pobytu, permanentky 1x za pobyt. Permanentka je neprenosná. Neplatí pre ubytovaných hostí strediska, ktorí majú zľavu na vstupy už pri ubytovaní. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na stronie http://www.visitliptov.sk/baliky. Ważna w pakiecie pobytowym w terminie 24.12.2011 - 9.4.2012. Wstępy 1x dziennie podczas pobytu, karnety 1x podczas pobytu. Karnet jest nieprzenośny. Nie dotyczy zakwaterowanych gości, którzy zniżkę otrzymali już przy zakwaterowaniu. Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć. Discounts can be claimed by resident guests of the business partners providing accommodation, the list of which is available at http://www.visitliptov.sk/baliky. Valid as part of the stay package between 24 Dec. 2011 and 9 Apr. 2012. Entries once a day during a stay, season tickets once a stay. The season tickets are non-transferable. Not relevant to resident guests who claim reductions related to accommodation. Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Tatralandia - Wellness & Fun celoročne ponúka: 9 toboganov, 9 bazénov s termálnou i čírou vodou, 22x masáže, 11x zábaly, 8x kúpele, 6x pleťové masky (od 6,00 €), 4x elektroliečba, Keltský saunový svet so 17 kúpeľami, saunami a procedúrami, 300 vodných atrakcií. TIP: 5% zľava aj na 3 hod. vstup Aqua Packet pre držiteľov skipasu Jasná na 6 dní, ktorý bol zakúpený v rámci pobytového balíka s Liptov Region Card. Zľava sa poskytuje max. 1 x denne pre držiteľa skipasu, počas platnosti skipasu. Tatralandia - Wellness & Fun oferuje przez cały rok: 9 zjeżdżalni, 9 basenów s woda termalna i czysta, 22 x masaże, 11x okłady, 8x kąpiele, 6x maski twarzy (od € 6,00), 4x elektroterapia, celtycki świat sauny z 17 łaźni, sauny i zabiegów, 300 atrakcji wodnych. TIP: 5% zniżki na 3 godzinny wstęp Aqua Packet dla posiadaczy skipassu Jasna na 6 dni! Skipass na 6 dni musi zostać zakupiony w ramach pakietu pobytowego z Liptov Region Card. Zniżka dla posiadacza skipassu obowiązuje maksymalnie 1 raz dziennie, w okresie ważności skipassu. Tatralandia - Wellness & Fun offers year-round: 9 water slides, 9 pools with thermal and pure water, 22x massages, 11x wraps, 8x bath, 6x face masks (from € 6.00), 4x electrotherapy, celtic sauna world with 17 baths, saunas and treatments, 300 water attractions. TIP: 5% discount from a 3-hour Aqua Packet entry for a 6-day ski pass Jasná holders! The 6-day ski pass must be purchased with the residence package with the Liptov Region Card. The discount is provided maximum once a day to the ski pass holders during the ski pass validity.

viac info: www.tatralandia.sk www.visitliptov.sk


15 Thermal Park Bešeňová, Wellness & Spa

Thermal Park Bešeňová, Bešeňová 136, 034 83 Rezervácie: +421 44 4307701, Infolinka: +421 44 4307708 info@besenovanet.sk, www.besenovanet.sk do 23.12.2011 - denne 10:00 - 21:00 hod. od 24.12.2011 do 01.01.2012 – info www.besenovanet.sk od 02.01.2012 - denne 10:00 - 22:00 hod.

5%

zľava na celodenné vstupy Economy a Business balík zniżka na całodzienne wstępy Economy i Business pakiet discount on all-day entries Economy and Business package

Vstupy: Economy balík - vonkajšie bazény. Business balík - Economy + vnútorné bazény, tobogán a átrium s vírivkami. VIP balík: Business balík + 1 vstup do Wellness & Spa centra. Vstup do vitálneho sveta je povolený len osobám nad 14 rokov. Dieťa do 6 rokov zľava 100 % (max. 2 deti na 1 dospelú osobu). Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Wstępy: Economy pakiet - baseny otwarte. Business pakiet - Economy + baseny kryte, zjeżdżalnia i atrium z wirówkami. VIP pakiet: Business pakiet + 1 wstęp do Wellness & Spa centrum. Wejście do centrum wellness & spa dozwolone tylko dla osób powyżej 14 lat! Dieťa do 6 rokov zľava 100 % (max. 2 deti na 1 dospelú osobu). Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć . Entries: Economy package - outdoor pools. Business package - Economy + indoor pools, the water slide tube and atrium with whirlpools. VIP package: Business package + 1 Wellness & Spa centre entry. Entry into the vital world is allowed only to persons over 14 years. Dieťa do 6 rokov zľava 100 % (max. 2 deti na 1 dospelú osobu). Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Celoročný areál Thermal parku Bešeňová je založený na využívaní geotermálnej energie a ponúka oddych a zábavu v prekrásnom prostredí Chočských vrchov s nádherným výhľadom na Nízke a Západné Tatry. V areáli je k dispozícii 7 vonkajších bazénov s geotermálnou vodou, 1 vonkajší antikorový bazénov s čírou ohrievanou vodou, 3 vnútorné antikorové bazény s priezračnou vodou, 1 vnútorný tobogan z antikora a átrium s 2 vírivkami pod holým nebom a vitálny svet s komplexom 5 sáun. Teplota vody v bazénoch má teplotu od 27 do 39 ˚C. Thermal Park Bešeňová je ideálne miesto na načerpanie stratenej energie a vitality. Doprajte si dokonalý relax po lyžovačke. Vidíme sa v Bešeňovej.... TIP: Neopakovateľnú atmosféru celkového uvoľnenia a wellness služieb vytvára Vitálny svet. Čaká Vás čarovný svet vôní v komplexe 5 sáun (mentolová, fínska, rímska, bylinková a soľná), príjemných tónov hudby a vyhrievané kreslo z 24-karátového zlata. Czynny przez cały rok Thermal park Beszeniowa wykorzystuje energię geotermalną, oferując wypoczynek i zabawę w przepięknym otoczeniu Gór Choczańskich, ze wspaniałym widokiem na Niżne i Zachodnie Tatry. Do dyspozycji gości jest 7 basenów otwartych z wodą geotermalną, 1 zewnętrzny z przejrzystą ogrzewaną wodą, 3 baseny kryte ze stali nierdzewnej z przeźroczystą wodą, 1 kryta zjeżdżania z materiału nierdzewnego i atrium z 2 wirówkami pod gołym niebem i witalny swiat s komlexem saun. Temperatura wody w basenach ma temperaturę od 27 do 39 ˚C Thermal Park Beszeniowa jest idealnym miejscem do regeneracji sił i witalności. Zafundujcie sobie doskonały relaks po nartach. Spotkamy się w Beszeniowej... TIP: Niepowtarzalna atmosfera całkowitego relaksu i odnowy biologicznej, którą tworzy witalny świat. Czeka na ciebie w magicznym świecie zapachów kompleks 5 saun (mentolowa, fińska, rzymska, ziółowa i solna), przyjemne dźwięki muzyki i podgrzewane łóżko z 24-karatowym złotem The round-the-year area of the Thermal park Bešeňová is based on using the geo-thermal energy and offers relaxation and entertainment in the beautiful surroundings of the range of Chočské vrchy, with gorgeous views of the Low and West Tatras. The area offers 7 outdoor pools with geo-thermal water, 1 outdoor pool with clear heated water, 3 indoor pools made of stainless steel, with clear water, 1 indoor water slide from stainless steel and an atrium with 2 outdoor whirlpools under the sky and spa world with 5 saunas. The water temperature in pools ranging from 26 to 39 ˚C Thermal Park Bešeňová is an ideal place for recharging energy and regaining vitality. Treat yourselves to perfect after-skiing relaxation. See you at Bešeňová... TIP: Unique atmosphere of total relaxation and wellness is created by Vital world. Magical world of fragrances in saunas complex (menthol, Finnish, Roman, herbs and salt), pleasurable music tones and a heated armchair of 24-carat gold are waiting for you.

viac info: www.besenovanet.sk www.visitliptov.sk


AQUA balík - Thermal Park Bešeňová 16

Thermal Park Bešeňová, Bešeňová 136, 034 83 Rezervácie: +421 44 4307701, Infolinka: +421 44 4307708 info@besenovanet.sk, www.besenovanet.sk do 23.12.2011 - denne 10:00 - 21:00 hod. od 24.12.2011 do 01.01.2012 – info www.besenovanet.sk od 02.01.2012 - denne 10:00 - 22:00 hod.

15%

30%

5%

zľava na celodenný vstup* pri 1. čerpaní zľavy počas pobytu od 2 nocí - 1x denne zniżka na całodzienny wstęp* przy jednorazowym wykorzystaniu zniżki podczas pobytu powyżej 2 noclegów - 1x dziennie discount on an all-day entry* with 1st using the discount during the 2-night stays and longer – once a day zľava na celodenný vstup* pri 2. a ďalšom čerpaní zľavy počas pobytu od 2 nocí - 1x denne zniżki na całodzienny wstep* przy dwukrotnym i kolejnym skorzystaniu ze zniżki podczas pobytu powyżej 2 noclegów - 1x dziennie discount on an all-day entry* with 2nd and more using the discount during the 2-night stay and longer - once a day zľava na všetky typy permanentiek pri pobyte od 2 nocí zniżki na wszystkie typy karnetów – przy pobycie od 2 nocy discount with all types of the season tickets – with stays from 2 nights on

*Na zľavu z celodenných vstupov Economy a Business balík majú nárok iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení – predajcov Liptov Region Card - zoznam nájdete na www.visitliptov.sk/baliky. Platí v pobytovom balíku v termíne 24.12.2011 - 9.4.2012. Zľava 100 % pre dieťa do 6 rokov (max. 2 deti na 1 dospelú osobu). Vstupy 1x denne počas pobytu, permanentky 1x za pobyt. Neplatí pre hostí ubytovaných v Thermal parku Bešeňová, ktorí majú zľavu na vstupy už pri ubytovaní. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Permanentka je neprenosná. Oprávňuje k vstupu jednu osobu za 1 deň. Platnosť permanentky zakúpenej so zľavou s Liptov Region Card je 7 dní od zakúpenia. Zľavy na permanentky s Liptov Card platia len pri nabitom pobytovom balíku. Pri zneužití môže byť odobraná bez náhrady, pri strate nie je nárok na jej znovuvydanie. *Do zniżek na całodzienne wejścia Economy i Business pakiet mają prawo tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na www.visitliptov.sk/baliky. Ważna w pakiecie pobytowym w terminie 24.12.2011 - 9.4.2012. 100% zniżki dla dzieci do lat 6 (maksymalnie 2 dzieci na jedną osobę dorosłą) Wstępy 1x dziennie podczas pobytu, karnety 1x podczas pobytu. Karnet jest nieprzenośny. Nie dotyczy dla gości zakwaterowanych v Thermal parku Bešeňová, którzy zniżkę otrzymali już przy zakwaterowaniu. Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć. Karnet może być przekazywany innej osobie. Uprawnia do jednnego wejścia dziennie. Ważność karnetu zakupionych z dyskontem z Liptov Card wynosi 7 dni od daty zakupu. Zniżki na bilety do Liptov Region Card jest pobierana tylko wtedy, gdy pakiet zakwaterowania jest aktywny. W przypadku nadużycia mogą zostać usunięte bez odszkodowania, po stracie nie jest uprawniony do jej ponownego wydania. Przy niewłaściwym wykorzystywaniu, karnet może zostać odebrany, bez zwrotu peniędzy. W przypadku zgubienia karnetu, duplikat nie jest wydawany. *Discounts on all-day Economy and Business packet entries can be claimed by resident guests of the business partners providing accommodation, the list of which is available at www.visitliptov.sk/baliky. Valid as part of the stay package between 24 Dec. 2011 and 9 Apr. 2012. 100% discount for children under 6 years of age (max. 2 children per one adult person)Entries once a day during a stay, season tickets once a stay. Not relevant to guests resident in Thermal park Bešeňová, who claim reductions related to accommodation. Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Season ticket is transferable and can be used by only one person per day. The validity of tickets purchased at a discount with Liptov Card is 7 days of purchase. Discounts on tickets to Liptov Card are only charged when an accommodation package. In case of misuse, season ticket will be confiscated without any compensation. In case of loss, season ticket will not be replaced. Celoročný areál ponúka svojim hosťom ubytovanie v 3 hoteloch**** a kúpanie v zime aj v lete, v geotermálnej alebo priezračnej vode. Termálna voda má priaznivé kozmetické účinky, blahodarný vplyv na pohybové, dýchacie ústrojenstvo a na psychiku ( vďaka prvku lítium). Skutočným klenotom Thermal parku Bešeňová je Vitálny svet so sústavou 5 sáun (bylinková, fínska, mentolová, rímska a soľná), ochladzovacieho bazéna, whirlpoolu, tepidária, hydromasážnych spŕch a vodná masáž chodidiel. Pocit celkového uvoľnenia Vám prinesie Relax centrum so svojou širokou ponukou masáží. Czynny przez cały rok park wodny latem i zimą oferuje zakwaterowanie w 3 hotelech**** i kapiele w wodzie geotermalnej lub przeźroczystej. Woda termalna ma dobroczynne działanie na układ ruchu i oddechowy (dzięki elementom litu) oraz korzystne skutki kosmetyczne. Prawdziwym klejnotem Thermal parku Beszeniowa jest Witalny Świat z zespołem 5 saun (ziołowa, fińska, mentolowa, rzymska i solna), basenu chłodzącego; whirlpool, tepidaria, hydromasaże i masaż wodny stóp. Uczucie pełnego rozluźnienia zapewni Relax centrum z bogatą ofertą masaży. The round-the-year resort offers accommodation in v 3 hotels**** and bathing both in the summer and in the winter, either in the geo-thermal or clear water. Thermal water has beneficiary effects on kinetic and respiratory system and on psyche (thanks to the element of lithium), as well as beneficiary cosmetic effects. However, the Vital World of 5 saunas (herbal, Finnish, menthol, Roman and salt), a cooling pool, a whirlpool, the tepidarium, hydro-massaging showers and water foot massage are the real jewels of the Thermal Park Bešeňová. The feeling of general relaxation will be achieved at the Relax centre after a massage of your own choice.

viac info: www.besenovanet.sk www.visitliptov.sk


17 AQUA-VITAL Park – Kúpele Lúčky

KÚPELE LÚČKY a.s.

034 82 Lúčky, +421 44 437 5566, market@kupele-lucky.sk, www.kupele-lucky.sk 01.10.11 – 30.04.2012 Vonkajšie bazény a Vitálny svet od 12:00 do 21:00 hod. 01.10.11 – 30.04.2012 Vnútorný bazén PO - PIA od 15:00 do 21:00 hod. SO, NE, sviatok od 12:00 do 21:00 hod. 31.12.2011 celý AQUA-VITAL Park od 10:00 do 22:00 hod.

15%

30%

15%

zľava na všetky typy vstupov* pri 1. čerpaní zľavy počas pobytu od 2 nocí - 1x denne zniżka na wszystkie wejściówki * przy jednorazowym wykorzystaniu zniżki podczas pobytu powyżej 2 noclegów - 1x dziennie discount on entry* with 1st using the discount during the 2-night stays and longer - once a day zľava na všetky typy vstupov * pri 2. a ďalšom čerpaní zľavy počas pobytu od 2 nocí - 1x denne zniżka na wszystkie wejściówki* przy dwukrotnym i kolejnym skorzystaniu ze zniżki podczas pobytu powyżej 2 noclegów - 1x dziennie discount on entry* with 2nd and more using the discount during the 2-night stay and longer - once a day zľava bez viazanosti na ubytovanie na všetky vstupy okrem permanentiek zniżka niezależna od zakwaterowania na wszystkie wejściówki oprócz karnetów discount on all entries, excluding season tickets, is not bound to accommodation

*platí pre všetky typy vstupov a balíkov, okrem permanentiek. *obowiązuje dla wszystkich rodzajów wejściówek i pakietów oprócz karnetów *valid for all types of entries and packages, excluding season tickets Súčasťou AQUA-VITAL Parku je vonkajší rekreačný bazén s teplotou vody 28 – 33 ˚C s rozličnými vodnými atrakciami (vzduchové sedadlá, protiprúd, vzduchové lehátka, vodná čaša, chrliče vody, podhladinové osvetlenie), vonkajší sedací bazén s liečivou minerálnou vodou s teplotou 36 – 38 ˚C ponúka relax a uvoľnenie. K dispozícii je aj vnútorný liečivý minerálny bazén s teplotou vody 33 –35 ˚C. S bazénmi je priamo spojený vitálny (saunový) svet: fínska sauna, mentolová sauna, rímsky kúpeľ s prírodnými inhalačnými esenciami, Kneippov kúpeľ, tepidárium, turbo sprcha, sprcha – dážď. Vo vitálnom svete sa využívajú éterické oleje – silice, zmesy prchavých látok, ktoré sa získavajú z rastlín. Tieto látky sú nositeľmi vône a majú liečivé účinky, pre ktoré ich ľudia s obľubou využívajú od nepamäti. Liečivá termálna minerálna voda je vhodná na liečbu nielen gynekologických ochorení, ale aj ochorení pohybového ústrojenstva, nervových chorôb ako aj na prevenciu a liečbu osteoporózy. Częścią AQUA-VITAL Park jest otwarty basen rekreacyjny z wodą o temperaturze 28-33 ˚C z różnymi atrakcjami wodnymi (siedziska powietrzne, przeciwprąd, leżaki powietrzne, wodna czasza, gargulec wodny, oświetlenie podpowierzchniowe), otwarty basen do siedzenia, napełniany leczniczą wodą mineralną o temperaturze 36-38 ˚C zapewnia relaks i odprężenie. Do dyspozycji chętnych jest również basen kryty z wodą mineralną o temperaturze 33-35 ˚C. Bezpośrednio z basenami jest połączony Witalny Świat (saun): sauna fińska, mentolowa, łaźnia rzymska, z naturalnymi esencjami inhalacyjnymi, łaźnia Kneippa, tepidarium, prysznic Turbo, prysznic-deszcz. W Witalnym Świecie wykorzystuje się pozyskiwane z roślin olejki eteryczne i zapachowe mieszanki substancji lotnych, mające działania lecznicze, wykorzystywanie przez ludzi już od najdawniejszych czasów. Lecznicza woda termalna nadaje się do leczenia nie tylko schorzeń ginekologicznych, ale również układu ruchu, układu nerwowego, jak również w leczeniu zapobiegawczym osteoporozy. The outdoor recreational pool with the water temperature of 28–33 ˚C and various water attractions (air seats, counter current, air beds, a water goblet, water spouts, underwater lighting) is part of the AQUA-VITAL Park. The outdoor sitting pool with medicinal thermal 36–38 ˚C water provides relaxation. You can also use the indoor medicinal mineral-water pool with the water temperature of 33-35 ˚C. The pools are directly connected with the vital (sauna) world: the Finnish sauna, menthol sauna, Roman bath with natural inhalation essences, Kneipp’s bath, tepidarium, a turbo shower, shower–rain. Essential oils, volatile mixtures of substances extracted from herbs, are used at the vital world. The medicinal effects have made the fragrant substances popular with people since the times unknown. The medicinal thermal mineral water is suitable for treating gynaecological disorders, the locomotory system disorders, nervous disorders, as well as for prevention and treatment of osteoporosis.

viac info: www.kupele-lucky.sk www.visitliptov.sk


Obec Vlkolínec - pamiatka UNESCO 18

Vlkolínec 034 03 Ružomberok, +421 918 596 432, +421 44 432 10 96 info@vlkolinec.sk, info@ruzomberok.sk www.vlkolinec.sk, www.ruzomberok.sk 16.9.2011 – 15.4.2012: Ut - Pi: 10:00 - 15:00 hod., So – Ne, sviatok: 10:00 - 16:00 hod. 16.4.2012 – 15.6.2012: Ut - Pi: 09:00 - 15:00 hod., So – Ne, sviatok: 09:00 - 16:00 hod.

50%

zľava z bežného vstupného – počas sezóny neobmedzene zniżka na wstęp – w sezonie bez ograniczeń discount from common entry fees

neplatí počas špeciálnyh podujatí oprócz specjalnych programó not valid during special events V malebnom prírodnom prostredí národného parku Veľká Fatra na vás čaká jedinečná oáza ľudovej architektúry zapísaná (od roku 1993) do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – pamiatková rezervácia Vlkolínec. Je výnimočný predovšetkým zachovanou architektúrou zrubového vrchárskeho typu a bol vyhodnotený ako najlepšie zachované sídlo tohto typu v strednej Európe. Vráťte sa do minulosti a zažite pravú atmosféru osady. W malowniczym otoczeniu Parku Narodowego „Wielka Fatra“ znajduje się żywy skansen, z uwagi na walory architektury ludowej w 1977 r. wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją zrębową domów. Został również wyróżniony jako najlepiej zachowana tego typu siedziba ludzka w środkowej Europie. Dawniej mieszkiwali tu drwale, pasterze i rolnicy. In a picturesque natural environment of the National park Veľká Fatra (Great Fatra) there is a unique oasis of folk architecture included in the World’s cultural and natural heritage list of UNESCO - the authentic open-air museum Vlkolínec, waiting for you. It’s unique especially for its preserved architecture of a mountain type and it was evaluated as the best preserved settlement of its kind in the Central Europe. Return to the past and experience the authentic atmosphere of the woodcutters‘, shepherds‘ and farmers‘ homesteads.

viac info: www.vlkolinec.sk, www.ruzomberok.sk www.visitliptov.sk

Múzeum Janka Kráľa - Súd s Jánošíkom 19

Múzeum Janka Kráľa

Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš 031 01 +421 44 5522554, muzeum.jk@mjk.lm.sk Po-Pia: 09:00 – 16:00 hod., So: zatvorené Ne: 10:00 – 17:00 hod.

50%

zľava do expozície Mikulášska mučiareň - počas sezóny neobmedzene zniżka na wstęp na wystawę - w sezonie bez ograniczeń discount on the exhibition entry fees

Expozícia Mikulášska mučiareň sa nachádza v podzemných priestoroch múzea, v blízkosti miesta kde prebiehal súd nad legendárnym slovenským zbojníkom Jánošíkom. Dokumentuje priebeh súdneho vypočúvania a mučenia prostredníctvom dokumentov a múčiacich nástrojov. Škripec, španielska čižma, pelečnica, filmový dereš, ako i dobové kresby mučenie návštevníkovi približujú súdne procesy, keď ich súčasťou bolo aj mučenie. Podziemia Muzeum Janka Kraľa mieszczą wyjątkową ekspozycję – Mikulaszowską Izbę Tortur. W pobliżu miejsc, gdzie przed prawie 300 laty odbywało się przesłuchanie i sąd nad najbardziej znanym zbójnikiem Jurajem Janosikiem. Dawne narzędzia tortur – hiszpańskie buty, kłoda, ławka pozwolą wyobrazić sobie przebieg rozprawy sądowej i czasy, w których żył Janosik. Są też rekwizyty ze znanego filmu „Janosik”. There is a unique exposition – Mikuláš torture chamber, hidden in the underground premises of the Museum of Janko Kráľ. You will find records related to Jánošík’s interrogation, not far from the places, where the trial with the most famous Slovak outlaw hero took place more than 300 years ago. The historical torture instruments such as a torture bed, rack or a Spanish boot will disclose you the methods of how the trial with the outlaw was held and remind you of the times he lived in. You can also find properties from the well-known movie Jánošík in the museum.

viac info: www.mikulas.sk www.visitliptov.sk


20 Spoznajte mesto so sprievodcom!

Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš

Nám. mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 16 186, +421 44 552 24 18, info@mikulas.sk, www.mikulas.travel do 14.12.2011: Po-Pi: 9.00 - 17.00, So: 9.00 - 13.00 15.12.2011 - 31.3.2012: Po-Pi: 9.00 - 18.00, So: 9.00 - 13.00 do 1.4.2012: Po-Pi: 9.00 - 17.00, So: 9.00 - 13.00

20%

zľava z ceny vstupenky zniżka z ceny biletu discount off ticket’s price

objednávka sprievodcovských služieb 2 dni vopred, sprievodcovské služby v slovenskom jazyku minimálne 16 €/skupina, v cudzom jazyku minimálne 18 €/skupina zamówienie usług przewodnika z wyprzedzeniem 2 dni, usługi przewodnika w języku słowackim minimalnie 16 €/grupa, w języku obcym minimalnie 18€/grupa bookings of guiding services two days in advance, guiding services in the Slovak language minimum 16 €/group, in a foreign language minimum 18 €/group Pozývame Vás na hodinovú prehliadku historického centra Liptovského Mikuláša, kde sa so sprievodcom môžete vydať po 3 prehliadkových okruhoch. Dozviete sa nielen o mnohých zaujímavostiach a udalostiach z histórie, ale spoznáte aj jeho osobnosti, súčasné dianie i aktuálnu ponuku cestovného ruchu. Zapraszamy Państwa na godzinne zwiedzanie historycznego centrum Liptowskiego Mikulasza. Razem z przewodnikiem można wyruszyć na 3 trasy turystyczne. Poznają Państwo nie tylko wiele ciekawostek i faktów z historii, ale również postaci, historię współczesną i aktualną ofertę ruchu turystycznego. You are being invited to a 1-hour tour of the historic centre of the town of Liptovský Mikuláš. The guided tour will take you along 3 sightseeing routes. You will learn a number of interesting facts and events from history and get to know the personages, facts from modern life, and the topical offers of tourism.

viac info: www.mikulas.travel www.visitliptov.sk

21 Liptovské múzeum Ružomberok

Liptovské múzeum Ružomberok

Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok +421 44 52 93163, www.liptovskemuzeum.sk MLD Pribylina 1.11.2011 – 30.4.2012: denne 9:00 – 16:00 hod. ostatné expozície: info na www.liptovskemuzeum.sk

20%

zľava zo vstupu do Múzea liptovskej dediny v Pribyline zniżka na wstęp do Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie discount na wstęp do Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie

50%

zľava na vstupenku do vybraných expozícií¹ zniżka na wejściówki na wybrane wystawy1 discount from entry tickets to selected expositions1

1 Liptovské múzeum v Ružomberku, Múzeum Čierny Orol- Liptovský Mikuláš, Národopisné múzeum Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku, Banícky dom Vyšná Boca, Vážnica a Klopačka Liptovská Maša

V obci Pribylina, pod južnými svahmi Západných Tatier nájdete jedno z najkrajších múzeí v prírode na Slovensku, Múzeum liptovskej dediny. Drevené a kamenné objekty v ňom pochádzajú z dedín, prevažne z oblasti zatopenej priehradou Liptovská Mara. Nachádzajú sa tu aj stredoveké kamenné objekty - ranogotický kostol a goticko-renesančný kaštieľ. Pod południowymi stokami Tatr Zachodnich znajduje się jedno z najładniejszych na Słowacji muzeów pod gołym niebem. Zgromadzone tu obiekty drewniane i murowane pochodzą z kilku wsi, z terenów zatopionych przez wody Liptowskiej Mary. Również są tu średniowieczne budowle murowane, wczesnogotycki kościół i gotycko-renesansowy kasztel. In the village Pribylina, under the slopes of the Western Tatras, it is possible to find one of the most beautiful open-air museums in Slovakia – the Museum of Liptov village. The wooden and stone houses in its area come from several villages, mainly from the area flooded by the dam Liptovská Mara. There are also medieval stone buildings such as early Gothic church and Gothic-Renaissance manor-house.

viac info: www.liptovskemuzeum.sk www.visitliptov.sk


Koliba u dobrého pastiera - Ružomberok 22

Koliba u dobrého pastiera

Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok +421 44 432 79 20, info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk reštaurácia denne: 10:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Hľadáte tradičné jedlo z domácej liptovskej kuchyne za prijateľnú cenu? Navštívte novovybudovanú rozprávkovo krásnu Kolibu u dobrého pastiera v ústí takmer neobjavenej Čutkovskej doliny vzdialenej len 1 km od známeho lyžiarskeho strediska Ružomberok - Malinô Brdo. Ponúkame Vám výnimočné posedenie v slovenskej drevenici s nádychom pokoja pri praskajúcom dreve v mohutnom kamennom ohnisku. Starostlivosť o celkovú atmosféru a výborného jedla s potešením preberá náš ochotný personál, ktorý sa teší na Vašu návštevu. Gdy szukacie tradycyjnych potraw domowej kuchni liptowskiej za przystępną cenę, odwiedźcie nową przepiękna kolibę „U dobrego pasterza“ w wylocie prawie nieodkrytej jeszcze Doliny Czutkowskiej, oddalonej tylko 1 km od znanego ośrodka narciarskiego Ružomberok – Malinô Brdo. Proponujemy wyjątkowe spotkanie w słowackiej „drevenicy“, przy okazałym kamiennym ognisku. Nasz personel zadba o przyjemną atmosferę i znakomite dania. Cieszymy się na Państwa wizytę. Are you looking for traditional home-made meals of the Liptov region for acceptable prices? Visit the newly-built beautiful ‘Koliba u dobrého pastiera’ at the mouth of the almost forgotten valley of Čutkovská dolina, only 1 km from the well known ski resort of Ružomberok – Malinô Brdo. We offer outstanding peaceful gatherings in a traditional Slovak wooden hut by the fire in a huge stone fireplace. The atmosphere as well as excellent food will be seen to by our outgoing personnel who are looking forward to your visit.

viac info: www.kolibaupastiera.sk www.visitliptov.sk

Reštaurácia KOLIBA GRÉTA – Lipt. Sielnica 23

Hotel Koliba Gréta***

032 23 Liptovská Sielnica 270 +421 44 55 400 40, kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk reštaurácia denne: 08:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Zľava sa nevzťahuje na pravidelné sobotňajšie grilovačky. Zniżka nie przysługuje na regularne sobotnie grillowanie. Discount does not apply to regular Saturday barbecue parties. Štýlová reštaurácia sa nachádza len 9 km od mesta Liptovský Mikuláš medzi Thermal Parkom Bešeňová a Aquaparkom Tatralandia. Z našej reštaurácie neodíde nikto hladný ani smädný. Atmosféru reštaurácie dotvára otvorené ohnisko s možnosťou grilovania, ako aj vonkajšia terasa s výhľadom na Tatry a Liptovskú Maru. Grilovačky, pravé liptovské zabíjačky či oslavy Vám radi pripravíme v zastrešenom altánku so zabudovaným grilom s kapacitou 70 osôb. Stylowa restauracja – 9 km od Liptowskiego Mikulasza, między Thermal Parkiem Beszeniowa i Aquaparkiem Tatralandia. Od nas nikt nie odejdzie głodny ani spragniony. Atmosferę restauracji urozmaica otwarte ognisko z możliwością grillowania, jak również taras z widokiem na Tatry i Liptowską Marę. Grillowanie, prawdziwe liptowskie świniobicie w zadaszonej altance, z zabudowanym grillem, która pomieści 70 osób. This stylish restaurant is located just 9 km from the town of Liptovský Mikuláš between the Thermal Park Bešeňová and the Aquapark Tatralandia. No one will ever leave our restaurant hungry or thirsty. The atmosphere is enhanced by the open fireplace with the possibility of having a barbecue, as well as the outdoor terrace with a view of the Tatra mountains and the Liptovská Mara dam. We will be happy to prepare barbecues, traditional Liptov feasts or celebrations on the built-in grill in the roofed arbour with the capacity of 70 persons.

viac info: www.kolibagreta.sk www.visitliptov.sk


24 RESTAURANT SKI & FUN Jasná

Hotel SKI & FUN** a bungalovy Záhradky Demänovská Dolina 69 +421 44 559 16 02, recepcia@hotelski.sk www.hotelski.sk/sk/restauracie-a-bary denne 7:30 hod – 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Reštaurácia SKI & FUN sa nachádza v stredisku Jasná - Záhradky, len 50 m od nástupnej stanice 6-sedačkovej lanovky. Vychutnajte si široký sortiment jedál a nápojov za prijateľné ceny v príjemnom prostredí, oddýchnite si v CHILL-OUT zóne, zdolajte umelú lezeckú stenu, alebo sa zabavte pri minifutbale a biliarde. Vstup je možný aj v lyžiarkach. V zimnej sezóne je pri reštaurácii otvorený ICE BAR, v ktorom podávame jedlá z grilu, teplé aj studené nápoje. Restauracja SKI&FUN znajduje się w ośrodku Jasna-Zahradky, jedyne 50 m od dolnej stacji 6-cio miejscowej kolejki linowej. Zachęcamy do degustacji dań i napojów z bogatej oferty w atrakcyjnej cenie i w przyjemnym środowisku, wypoczynku w strefie CHILL-OUT, pokonania sztucznej ścianki wspinaczkowej lub zabawy przy piłkarzykach lub billardzie. Możliwość wejścia w butach narciarskich. W sezonie zimowym przy restauracji działa ICE BAR, w którym serwowane są dania z grilla, jak również ciepłe i zimne napoje. The SKI & FUN restaurant is situated at the Jasná – Záhradky resort, just 50 m from the 6-seat cableway boarding station. Enjoy the wide variety of food and drinks for good prices in the pleasant surroundings, have a rest in the CHILL-OUT zone, conquer the artificial climbing wall, or have fun with mini-football and billiard. Entry is allowed in skiing boots too. During the winter season the ICE BAR serving grilled meals, and hot and cold drinks is open next to the restaurant. viac info: www.hotelski.sk/sk/restauracie-a-bary www.visitliptov.sk

25 Reštaurácia Kozí vŕšok - Ivachnová

Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Liptovská Teplá +421 917 090 724, obchod@kozivrsok.sk, www.kozivrsok.sk PO - ŠTV, NE: 9:00 - 21:00 hod. PIA - SO: 9:00 - 22:00 hod.

10%

zľava na všetky produkty a služby Kozí vŕšok zniżka na wszystkie produkty i usługi Kozí vŕšok discount on all products and services Kozí vŕšok

Zľava sa nevzťahuje na produkty a služby poskytované v rámci ČS Shell. Zniżka nie dotyczy produktów i usług świadczonych przez stację paliw Shell. Discount does not apply to products and services provided by the Shell gas station. Netradičný areál pre rodiny s deťmi a turistov cestujúcich za oddychom a zábavou v regióne Liptova. Výrobná a obchodná prevádzka, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu Kozí vŕšok v Ivachnovej spĺňa najprísnejšie kritéria na moderné európske syrárne s vybudovaným zázemím a kvalitnými službami (predajňa tradičných výrobkov a domácich syrov, reštaurácia, čerpacia stanica, mini ZOO, detské ihriská, vonkajší grill a tržnica...) pre všetky vekové vrstvy zákazníkov. Nietradycyjne miejsce dla rodzin z dziećmi i turystów szukających wypoczynku i rozrywki w Liptowie. Zakład produkcyjno – handlowy z zapleczem, wybudowany w ramach projektu Kozie Wzgórze (Kozí vršok) w Ivachnowej, spełnia najsurowsze kryteria ustalone dla nowoczesnych europejskich wytwórni serów, oferuje wysokiej jakości usługi (sprzedaż tradycyjnych produktów i miejscowych serów, restauracja, stacja paliw, mini ZOO, place zabaw dla dzieci, grill na świeżym powietrzu i targowisko...) dla klientów w każdym przedziale wiekowym. An unusual resort for families with children and tourists seeking relaxation and fun within the region of Liptov. A production and business venue built within the Kozí vŕšok project in Ivachnová meets the strictest criteria of a modern European cheese manufacture with builtup hinterland and quality services (a store offering traditional produce, home-made cheeses, a restaurant, a filling station, a mini ZOO, children’s playgrounds, an outdoor grill, a market place…) for customers of all age groups.

viac info: www.visitliptov.sk


Nákup v predajniach Hypernova 26

Hypernova Liptovský Mikuláš

Garbiarska 4118, +421 44 5560100, sk0101stm@ahold.sk

Hypernova Ružomberok

Zarevúca 5051, +421444318100, sk0108stm@ahold.sk Liptovský Mikuláš: denne 8:00 : 22:00 Ružomberok: denne 8:00 : 21:00

10%

zľava na nákup (maximálne na 3 nákupy) do 30.4.2012 (v predajni Hypernova v Liptovskom Mikuláši a/alebo Ružomberku) zniżka na każdy z 3 zakupów do 30.04.2012 w marketach Hypernova w Liptowskim Mikulaszu i Rużomberku. discount on shopping (3x shopping max.) till 30.04.2012 in Hypernova Liptovský Mikuláš & Ružomberok.

Zľavy sa nevzťahujú na telefónne karty, cigarety, vratné obaly, pohonné hmoty a nákupné poukážky. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami. Rabat nie obejmuje zakupu kart telefonicznych, papierosów, opakowań zwrotnych, paliwa oraz bonów towarowych. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami. Discount is not valid for buying phone cards, cigarettes, returnable packages, petrol and shopping vouchers. This discount can not be combined.

viac info: www.hypernova.sk www.visitliptov.sk

INTERSPORT - Liptovský Mikuláš 27

INTERSPORT Liptovský Mikuláš Hollého 4456/1, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 3420 701, lm.intersport@gmail.com, www.intersport.sk 01.05. - 15.06. a 16.09 - 15.11.: denne 09:00 - 19:00 hod. 16.06. - 15.09.: denne 09:00 – 20:00 hod.

50%

zľava na tretí najlacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe zniżka na trzecią, najtańszą sztukę towaru przy jednorazowym zakupie discount on the third cheapest item at one purchase

Zľava neplatí na už zľavnený alebo akciový produkt a nie je ju možné kombinovať s inými zľavami alebo nákupnými poukážkami. Zniżka nie dotyczy produktu z już obniżoną ceną lub objętego promocją i nie można jej łączyć z innymi zniżkami lub bonami zakupowymi. The discount does not apply to items with prices already reduced or included in a campaign, nor can it be combined with other discounts or vouchers. Najväčší športový obchod v Tatrách a na Liptove ponúka na celkovej predajnej ploche viac ako 1100 m² kompletný sortiment pre šport a voľný čas. V ponuke služieb je servis športovej výstroje a počas zimných mesiacov aj požičovňa lyží a snowboardov. Największy w Tatrach i na Liptowie sklep sportowy na powierzchni handlowej ponad 1100m² oferuje pełny asortyment artykułów sportowych i rekreacyjnych. Oferta obejmuje również serwis sprzętu sportowego, a w sezonie zimowym także wypożyczanie nart i snowboardów. The largest sports store in the Tatras and in Liptov offers a complete assortment of sports or leisure time items within the sale area of over 1,100 m2 . The services include sports equipment maintenance, and skis and snowboards hire during the winter months.

viac info: www.intersport.sk www.visitliptov.sk


28 Reštaurácia Tempo Tatry - Pribylina Reštaurácia Tempo Tatry - Miroslav Bolvanský, 032 42 Pribylina 3 +421 905 400 247, mbolvansky@yahoo.com, www.penzion.tempotatry.sk

10%

zľava z ceny jedla, sauny a minifitnes - počas sezóny neobmedzene zniżka z ceny potraw, sauny i minifitnes – w sezonie bez ograniczeń discount off the price of food, sauna and mini fitness - during the season for an indefinite period viac info: penzion.tempotatry.sk www.visitliptov.sk

29 Zmenáreň a záložňa JÁGER Zmenáreň a záložňa JÁGER - výmena valút, Nám. Osloboditeľov 36, 031 01 Lipt. Mikuláš +421 44 5514009; +421 905 500 876 , zmenaren@mara.sk, www.zmenaren-mikulas.sk

VIP

V.I.P. rates - najvýhodnejšie kurzy valút v meste a bez poplatkov - neobmedzene V.I.P. rates - najkorzystniejsze w mieście kursy walut bez opłat – bez ograniczeń V.I.P. rates - the most advantageous foreign currency exchange rates in the town, no commission - for an indefinite period viac info: www.zmenaren-mikulas.sk www.visitliptov.sk

30 Detský kútik, Hotel SKI & FUN** Záhradky Opatrovateľské služby – detský kútik, Hotel SKI & FUN** Záhradky Demänovská Dolina 69, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 559 16 02, recepcia@hotelski.sk, www.hotelski.sk

10%

zľava na opatrovateľské služby - detský kútik s profesionálnou opatrovateľkou – denne, počas sezóny neobmedzene zniżka na usługi opiekuńcze – kącik dziecięcy z profesjonalną opiekunką, codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount on babysitting services – the children’s area with a professional babysitting daily, during the season without limits viac info: www.hotelski.sk www.visitliptov.sk

Zoznam predajcov LIPTOV Region Card 2012: List of sales points 2012 / Lista punktów sprzedaży 2012: Wellness Hotel GRAND **** Jasná Demänovská Dolina; www.grandjasna.sk Hotel TRI STUDNIČKY **** Demänovská Dolina; www.tristudnicky.sk Holiday Village Tatralandia Liptovský Mikuláš; www.tatralandia.sk Wellness Hotel LUKA **** Bešeňová; www.besenovanet.sk Wellness Hotel TERMAL **** Bešeňová; www.besenovanet.sk Wellness Hotel GIGA **** Bešeňová; www.besenovanet.sk Kúpele Lúčky www.kupele-lucky.sk Apartmán Magdaléna Bešeňová; www.besenovanet.com Apartmánový dom u Ivky Bešeňová; www.liptov.sk/ivka Apartmány - štúdiá Miroslav Vyšný Demänovská Dolina; www.apartmany-studia.sk Apartmány AGAMI Pavčina Lehota; www.agami.sk Apartmány Broma Liptovský Mikuláš - Demänová; www.broma-demanova.sk Apartmány Hrabovo Ružomberok; www.apartmanyhrabovo.com Apartmány Chopok Liptovský Mikuláš - Demänová; www.chopok.net Apartmány Majka Liptovský Mikuláš - Bodice; www.umackov.sk/privat Apartmány Solum Demänovská Dolina; www.aplend.com/sk/apartmany-solum Apartmány Zaria Bešeňová; www.apartmany-zaria.sk Apartmány Zuzana Pavčina Lehota; www.apartmanyzuzana.sk AURORA Studios Demänovská Dolina; www.aurorajasna.sk bbprivát Bobrovec; www.bbprivat.szm.sk Bungalovy Jasná Lúčky Demänovská Dolina; www.bungalovyjasnalucky.sk Dedinka pod Salatínom Liptovská Štiavnica; www.dedinkaliptov.sk FATRAPARK 2. Ružomberok; www.fatrapark2.sk Hotel ** SOREA J. Šverma Demänovská Dolina; www.sorea.sk Hotel *** SOREA SNP Demänovská Dolina; www.sorea.sk Hotel Bystrina** Demänovská Dolina; www.hotelbystrina.sk Hotel Družba Jasná Demänovská Dolina; www.druzbahotel.sk Hotel JUNIOR*** Jasná Demänovská Dolina; www.juniorjasna.com Hotel Kolilba Gréta*** Liptovská Sielnica; www.kolibagreta.sk Hotel Poľovník*** Demänovská Dolina; www.hotelpolovnik.sk Hotel SKI & FUN** Demänovská Dolina; www.hotelski.sk


Hotel Summit Bešeňová; www.hotelsummit.sk Chata Franka Pavčina Lehota Chata u Urbanov Ľubeľa; www.chalupaliptov.webnode.sk Chata Záhradky Demänovská Dolina; www.chatazahradky.sk Chatky Aquatherm a Apartmány Ada Liptovský Trnovec; www.ada.sk Chaty Holidayraj Malatíny; www.holidayraj.sk Koliba u dobrého pastiera Ružomberok; www.kolibaupastiera.sk Penzión a chaty Tália Liptovský Mikuláš - Bodice; www.penziontalia.sk Penzión AJDA Liptovský Mikuláš - Ondrašová; www.ajda.sk Penzión ALŽBETA*** Liptovský Mikuláš - Demänová; www.holiday-liptov.sk Penzión Dom Fraňa Kráľa Smrečany; www.liptov.sk/dfk Penzión DRAK Liptovský Mikuláš - Demänová; www.penziondrak.sk Penzión ENERGETIK*** Demänovská Dolina; www.penzionenergetik.sk Penzion Familia Antol Liptovský Mikuláš - Bodice; www.penzion-bodice.sk Penzión Fontána*** Bešeňová; www.penzionfontana.sk Penzión Fortuna** Liptovský Mikuláš - Demänová; www.ubytovaniefortuna.sk Penzión Iveta Liptovský Mikuláš; www.privat-info.sk Penzión LIMBA Demänovská Dolina; www.penzionlimba.sk Penzión Lunatyk Liptovský Mikuláš; www.privat-info.sk Penzión Mara Liptovský Trnovec; www.penzionmara.sk Penzión Mária*** Liptovský Mikuláš - Bodice; www.umackov.sk Penzión Mirabel Liptovský Michal; www.penzionomirabel.sk Penzión pod Kriváňom Liptovský Hrádok; www.penzionpodkrivanom.sk Penzión Severka Pavčina Lehota; www.penzionseverka.sk Penzión SQUASH Liptovský Mikuláš; www.squash-liptov.sk Penzión Svorad Prosiek; www.penzionsvorad.sk Penzión Tempo Tatry Pribylina; www.penzion.tempotatry.sk Penzión Troika Pavčina Lehota; www.troika.sk Penzión Via Mara Liptovský Mikuláš; www.viamara.sk Penzión Villa Betula Liptovská Sielnica; www.villabetula.sk Privát Dana Liptovský Mikuláš; www.privatdana.szm.sk Privát Daniela Pavčina Lehota; www.privatdaniela.sk Privát Dom Marína Liptovská Sielnica; www.dommarina.sk Privát Dom Marko Liptovská Sielnica; www.dommarko.sk Privát EDEN Pavlova Ves; www.privateden.com Privát FLEURS Liptovský Mikuláš - Ondrašová; www.liptov.sk/fleurs Privát INKA Liptovský Mikuláš Privát Iveta Liptovský Mikuláš; www.privat-info.sk Privát Ľubica Pavčina Lehota; www.privatlubica.szm.sk Privát Mirika Liptovský Mikuláš - Demänová; www.privat-demanova.sk Privát Miroslava Pavčina Lehota; www.privatdaniela.sk Privát Oravcová Liptovský Mikuláš - Demänová Privát Relax Liptovský Mikuláš - Demänová; www.relaxjasna.sk Privát Rita Liptovský Mikuláš Rekreačná chata Milka Pavčina Lehota; www.chatamilka.sk Rekreačný dom Shalom Smrečany; www.shalom.sk Skipension Jasná Pavčina Lehota; www.skipensionjasna.sk Trimount - Drevenice Bobrovec; www.trimount.eu Ubytovanie Duchoň Liptovský Mikuláš - Bodice Ubytovanie Helena Ščasná Pavčina Lehota; www.apartmanynizketatry.sk Ubytovanie Hôrky Pavčina Lehota; www.horky.sk Ubytovanie Miroslav Ščasný Pavčina Lehota; www.apartmanynizketatry.sk Ubytovanie v súkromí Anna Jusková Liptovský Mikuláš Vila Rado Smrečany; www.vilarado.sk

Stav k / Validity / Ważność: 24.10.2011. Aktuálny zoznam predajných miest / Current list of sales points / Aktualna lista punktów sprzedaży: www.liptovcard.sk LIPTOV nalepkaB.indd 1

12/9/09 3:03:18 PM


Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi združením právnických osôb Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu (ďalej len „Klaster LIPTOV“) a držiteľom regionálnej zľavovej karty LIPTOV Region CARD (ďalej len „držiteľ karty“). 1.1 Definícia produktu - regionálna zľavová karta „LIPTOV Region Card Regionálna zľavová karta LIPTOV Region Card (ďalej len „LIPTOV Card“) je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške od 5% do 50% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Za jednorazový paušálny poplatok mu umožní zľavnený vstup do rôznych atraktivít a výletných miest lokalizovaných v regióne Liptov. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke LIPTOV Card sú zmluvnými partnermi LIPTOV Card (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu LIPTOV Card vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta združenie Klaster LIPTOV. 1.2 Držiteľ karty 1.2.1 Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú LIPTOV Card na autorizovanom predajnom mieste alebo priamo v pokladni výletného miesta alebo atraktivity. Karta je neprenosná, znie na meno jej držiteľa. Poskytovanie LIPTOV Card tretím osobám je zakázané. 1.2.2 V prípade predaja karty cez internet alebo cez niektoré zmluvné predajné miesto môže byť karta nahradená za vymeniteľný „voucher“ v tlačenej podobe. Tento bude vymeniteľný za kartu LIPTOV Card u vybraných predajných miest v regióne LIPTOV, vopred oznámených držiteľovi „vouchera“. 1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a vydáva ju Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý, kto si zakúpi LIPTOV Card. V sprievodcovi s mapou sú uvedené všetky výletné miesta a atraktivity s krátkym popisom ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, odporúčanými tipmi a frekvenciou využitia LIPTOV Card v zmluvnom výletnom mieste, atraktivite alebo zariadení. 1.4 Predajná cena LIPTOV Card LIPTOV Card je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach, v tlačenom sprievodcovi a internetovej stránke www.liptovcard.sk. 1.5 Uzavretie zmluvy Zmluvný vzťah („LIPTOV Card - zmluva“) medzi Klastrom LIPTOV a držiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji LIPTOV Card alebo vytlačení „voucheru“ na predajnom mieste. Na predajnom mieste bude meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa karty, spolu s čiarovým kódom a unikátnym číslom a dobou platnosti karty vytlačené na zadnej strane LIPTOV Card. 1.6 Predajné miesta Predajnými miestami sú vybrané výletné miesta a atraktivity ponúkané v LIPTOV Card, zmluvné ubytovacie zariadenia v regióne LIPTOV, spoločnosť Ticketportál a jej zmluvní partneri na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku, informačné centrá v regióne Liptov a predajňa Interšport v Liptovskom Mikuláši. 1.7 Práva držiteľa karty 1.7.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti LIPTOV Card využívať všetky zľavnené služby zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej v sprievodcovi. Prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení nie je Klaster LIPTOV. Platný je popis ponúkaných služieb, otváracia doba a prevádzková kapacita uvedená v sprievodcovi. 1.7.2 Výletné miesto, atraktivita ako aj gastronomické zariadenie sú oprávnené podrobiť kontrole držiteľa LIPTOV Card a overiť jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať držiteľ karty, po tom, čo na vstupe predloží LIPTOV Card a platný preukaz totožnosti s fotografiou. Každé použitie LIPTOV Card je v danom výletnom mieste, atraktivite a zariadení registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do pretlačeného formulára. 1.7.3 Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera LIPTOV Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. Klaster LIPTOV neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Klaster LIPTOV nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov LIPTOV Card a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom LIPTOV Card a držiteľom karty upravujú platné obchodné podmienky daného zmluvného partnera. 1.8 Povinnosti držiteľa karty Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. LIPTOV Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje Klaster LIPTOV k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.10. 1.9 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov 1.9.1K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov LITPOV Card môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má Klaster LIPTOV so zmluvným partnerom LIPTOV Card právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti LIPTOV Card. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi Klaster LIPTOV v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.liptovcard.sk. 1.9.2 Zmena cien služieb u partnera je vyhradená. Klaster LIPTOV nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov LIPTOV Card a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov LIPTOV Card je nemenná počas doby platnosti LIPTOV Card. 1.9.3 Držiteľ karty je povinný písomne ohlásiť združeniu Klaster LITPOV prípadnú zmenu osobných údajov. V prípade, že držiteľ karty zmenil počas doby trvania karty svoju adresu, avšak túto skutočnosť neohlásil, nadobudnú účinnosť písomné oznámenia zo strany Klaster LIPTOV zaslané na poslednú doručovaciu adresu uvedenú držiteľovi karty.


1.10 Doba platnosti zmluvy 1.10.1 LIPTOV Card-zmluva platí počas doby platnosti LIPTOV Card, ktorá je uvedená na vydanej karte (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Karta je platná počas turistickej sezóny, v ktorej bola vydaná a jednu ďalšiu bezprostredne nasledujúcu turistickú sezónu (turistická sezóna LETO – 01.05.-14.11., turistická sezóna ZIMA – 15.11.-30.04.). Po uplynutí doby platnosti stráca LIPTOV Card automaticky svoju platnosť bez toho, že by zmluva musela byť vypovedaná. Držiteľ karty je oprávnený využívať LIPTOV Card počas doby platnosti zmluvy a LIPTOV Card. 1.10.2 Držiteľ karty a združenie Klaster LIPTOV sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať LIPTOV Card-zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. Klaster LIPTOV je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. Držiteľ karty je povinný LIPTOV Card bez odkladu vydať. 1.10.3 Prenos bonusových služieb od zmluvných partnerov do ďalšej bezprostredne nasledujúcej turistickej sezóny bude automaticky možný po ukončení aktuálnej turistickej sezóny. 1.11 Strata/ krádež Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Klastru LIPTOV, ktorý kartu okamžite zablokuje. Držiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová karta. 1.12 Ochrana dát Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Držiteľ karty je pri vystavovaní LIPTOV Card povinný vypísať „Osobný formulár držiteľa karty“ (ďalej len „osobný formulár“), kde uvedie svoje osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska, emailovú adresu (ďalej len „údaje“). V prípade, že držiteľ nadobudol LIPTOV Card pri ubytovaní u niektorého zmluvného ubytovateľa, je potrebné do osobného formulára uviesť aj termín pobytu. Súhlas s používaním osobných údajov zo strany Klastra LIPTOV na marketingové účely vyjadruje držiteľ karty svojím podpisom na osobnom formulári. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky LIPTOV Card. Klaster LIPTOV sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami. Klaster LIPTOV sa zaväzuje, že údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám. Poskytovanie údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom držiteľa karty. 1.13 Miesto plnenia a miesto súdneho konania V prípade súdnych sporov platí výhradne slovenské právo. Za miesto súdneho konania pre LIPTOV Card zmluvy bol určený príslušný Okresný súd Liptovský Mikuláš. V Liptovskom Mikuláši, dňa 17.10.2011.

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe regulują stosunki prawne między stowarzyszeniem osób prawnych Klaster LIPTOV – stowarzyszenie ruchu turystycznego (dalej tylko „Klaster LIPTOV”), a właścicielem karty rabatowej LIPTOV Region CARD (dalej tylko „właściciel karty”). 1.1 Definicja produktu - regionalna karta rabatowa „LIPTOV Region Card“ Regionalna karta rabatowa LIPTOV Region Card (dalej tylko „LIPTOV Card“) posiada kod kreskowy i unikatowy numer. Pozwala jej właścicielowi korzystać ze zniżek w wysokości od 5% do 50% na usługi oferowane przez partnerskie miejsca wycieczkowe oraz z atrakcji i obiektów. Za jednorazową opłatę ryczałtową umożliwia wejścia ze zniżką do różnych atrakcyjnych miejsc zlokalizowanych w regionie liptowskim. Występujący w ofercie LIPTOV Card operatorzy usług oferowanych przez miejsca wycieczkowe oraz operatorzy atrakcji są partnerami umownymi LIPTOV Card (dalej tylko „partner umowny”). Kartę LIPTOV Card wydaje i rozprowadza przez umowne miejsca Klaster LIPTOV. 1.2 Właściciel karty 1.2.1 Właścicielem karty jest osoba, która w autoryzowanym miejscu sprzedaży lub bezpośrednio w kasie miejsca wycieczkowego albo atrakcji nabyła ważną LIPTOV Card. Karta jest wystawiona na nazwisko jej właściciela i jest nieprzenośna. Przekazywanie karty osobom trzecim jest zabronione. 1.2.2 W przypadku sprzedaży karty przez internet lub przez jedno z umownych miejsc sprzedaży, karta może być zastąpiona wymienialnym, drukowanym „voucherem”. Będzie go można wymienić na kartę LIPTOV card w wybranych miejscach sprzedaży w regionie LIPTÓW, na wcześniej przekazanych posiadaczowi „vouchera” warunkach. 1.3 Broszura „Przewodnik po Liptowie Broszura „Przewodnik po Liptowie“ (dalej tylko „przewodnik”) jest rozprowadzana z LIPTOV card i wydaje ją Klaster LIPTOV na początku letniego i zimowego sezonu turystycznego. Otrzymuje ją każdy nabywca LIPTOV card. 1.4 Cena sprzedaży LIPTOV Card LIPTOV Card jest dostępna w cenie podanej w aktualnie obowiązującym cenniku i jest prezentowana w miejscach sprzedaży, drukowanym przewodniku i na stronie internetowej www.liptovcard.sk. 1.5 Zawarcie umowy Stosunek umowny ((„LIPTOV Card -umowa“) między Klastrem LIPTOV, a właścicielem karty powstaje po zapłaceniu ceny sprzedaży przy zakupie LIPTOV card lub wydrukowaniu „vouchera” w miejscu sprzedaży. W miejscu sprzedaży, na tylnej stronie LIPTOV card, będzie wydrukowane imię, nazwisko i datę urodzenia właściciela z kodem kreskowym, numerem i datą ważności karty. 1.6 Miejsca sprzedaży Miejscami sprzedaży są miejsca wycieczkowe i atrakcje polecane w LIPTOV Card, umowne obiekty noclegowe w regionie, spółka Ticketportál i jej partnerzy umowni na Słowacji, Czechach, w Polsce i na Węgrzech, centra informacji, biura podróży i agencje w Liptowie i punkt Interšport w Liptowskim Mikulaszu.


1.7 Prawa właściciela karty 1.7.1 Właściciel LIPTOV Card podczas okresu jej ważności ma prawo do zniżkowego korzystania ze wszystkich usług partnerów umownych w zakresie i jakości podanej w przewodniku. Klaster LIPTOV nie jest operatorem usług miejsc wycieczkowych, atrakcji, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Obowiązuje opis oferowanych usług, godziny otwarcia i zdolność operacyjna podana w przewodniku. 1.7.2 Miejsce wycieczkowe, atrakcja, jak również obiekty noclegowe i gastronomiczne mają prawo skontrolowania właściciela LIPTOV Card i sprawdzenia jego tożsamości. Z oferowanych usług może korzystać właściciel karty po okazaniu na wejściu LIPTOV Card i aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Każde użycie LIPTOV Card jest rejestrowane elektronicznie czytnikiem, przez ręczne wpisanie do bazy elektronicznej lub do formularza. 1.7.3 Właściciel karty, korzystający z usług partnera umownego automatycznie staje się jego klientem. Wszelkie roszczenia związane z oferowanymi usługami partnera umownego, przede wszystkim żądanie rekompensaty za szkody spowodowane przez partnera umownego i roszczenia wynikające z niedostatecznych gwarancji właściciel karty kieruje do partnera umownego. Klaster LIPTOV nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas korzystania przez właściciela karty z usług danego partnera umownego. Klaster LIPTOV nie ma obowiązku kontrolowania partnerów umownych w zakresie bezpieczeństwa i jakości oferowanych przez nich usług. Dlatego nie gwarantuje i nie bierze żadnej odpowiedzialności za usługi oferowane przez partnerów umownych LIPTOV Card i nie zapewnia nad nimi nadzoru. Stosunek prawny między partnerem LIPTOV Card, a właścicielem karty regulują obowiązujące warunki handlowe danego partnera umownego. 1.8 Obowiązki właściciela karty Właściciel karty ma obowiązek starannego jej przechowywania. Za niedbałe wykorzystanie uważa się okoliczność, gdy bez trudu i w sposób niedozwolony może wejść w jej posiadanie osoba trzecia. Za brak staranności uważa się również, gdy właściciel karty udostępni ją lub zawarte w niej dane osobom trzecim. LIPTOV Card może być używana jedynie do celu, na który została wydana. Jakiekolwiek inne użycie karty jest zabronione. Nadużycie karty uprawnia Klaster LIPTOV do wcześniejszego wypowiedzenia umowy zgodnie z p. 1.10. 1.9 Zmiany zakresu usług i cen przez partnerów 1.9.1 Do ograniczenia oferty usług i korzystania z nich u partnerów umownych LIPTOV Card może dojść z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, w wyniku okoliczności związanych z porą roku, stanem technicznym lub wykonywaniem prac konserwacyjnych. W przypadku, gdy pojawią poważne powody, których rezultatem jest ograniczenie świadczenia oferowanych usług, Klaster LIPTOV w okresie obowiązywania karty ma prawo wcześniejszego zakończenia współpracy z partnerem umownym. W przypadku ograniczenia lub całkowitego zaprzestania usług z wyżej podanych powodów, właściciel karty nie ma prawa do żadnej rekompensaty lub obniżki cen. O ograniczeniu lub zaprzestaniu świadczenia usług Klaster LIPTOV powiadomi w najbliższym możliwym terminie na stronie internetowej www.liptovcard.sk. 1.9.2 Zastrzeżona jest zmiana cen przez partnera. Klaster LIPTOV nie odpowiada za politykę cenową partnerów umownych LIPTOV Card i nie gwarantuje cen ich usług. Wysokość oferowanych rabatów przez partnerów umownych jest niezmienna podczas całego okresu obowiązywania LIPTOV card. 1.9.3 Właściciel karty ma obowiązek pisemnego powiadomienia Klaster LIPTOV o ewentualnej zmianie danych osobowych. W przypadku zmiany podczas okresu obowiązywania karty adresu i nie zgłoszenia tego faktu, ważne będą pisemne powiadomienia przesłane przez Klaster LIPTOV na ostatni podany przez właściciela karty adres. 1.10 Czas obowiązywania umowy 1.10.1 LIPTOV Card-umowa obowiązuje w terminie ważności LIPTOV Card, który jest podany na wydanej karcie (dalej tylko „czas obowiązywania umowy“). Karta jest ważna w sezonie turystycznym, w którym została wydana i jednym bezpośrednio następującym po nim (sezon turystyczny LATO – 01.05.-14.11., sezon turystyczny ZIMA – 15.11.-30.04.). Po jego upływie karta LIPTOV card automatycznie, bez obowiązku wypowiedzenia, traci swoją ważność. Właściciel karty ma prawo korzystania z niej tylko do czasu obowiązywania umowy i ważności karty. 1.10.2 Właściciel karty i Klaster LIPTOV z poważnych powodów mają prawo do wcześniejszego i natychmiastowego wypowiedzenia LIPTOV Card – umowy. Powodem ukończenia stosunku umownego może być nadużycie karty przez jej właściciela lub przekazanie jej osobom trzecim. W tym przypadku Klaster LIPTOV ma prawo zablokowania karty bez rekomopensaty. Właściciel karty ma obowiązek bezzwłocznego jej zwrócenia. 1.10.3 Przeniesienie bonusowych usług świadczonych przez partnerów umownych na kolejny sezon turystyczny będzie możliwe automatycznie po zakończeniu aktualnego sezonu turystycznego. 1.11 Utrata/kradzież W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Klaster LIPTOV, który natychmiast kartę zablokuje. Właściciel karty otrzyma nową po zapłaceniu aktualnej ceny. 1.12 Ochrona danych osobowych Klaster LIPTOV rejestruje i przetwarza wszystkie dane osobowe właściciela karty, które uzyska w wyniku nawiązania stosunku umownego, regulującego warunki korzystania z LIPTOV card. Przed otrzymaniem LIPTOV Card jej nabywca jest obowiązany wypełnić „Formularz osobowy posiadacza karty“ (dalej tylko formularz osobowy), w którym poda swoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania, adres mailowy (dalej tylko „dane“). W przypadku nabycia LIPTOV Card przy zakwaterowaniu u któregoś z noclegodawców umownych, w formularzu osobowym należy podać również termin pobytu. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Klaster LIPTOV do celów marketingowych posiadacz karty wyraża podpisem na formularzu osobowym. Dane są analizowane również w celu doskonalenia oferty LIPTOV Card. Klaster LIPTOV zobowiązuje się do ochrony przez system zabezpieczający powierzonych mu danych przed kradzieżą, ewentualnie użyciem ich przez osoby niepowołane. Równocześnie Klaster zobowiązuje się do nieprzekazywania ich i udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem swoich członków. Udostępnianie danych innym osobom jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą ich właściciela. 1.13 Miejsce realizacji i miejsce postępowania sądowego W przypadku sporu sądowego obowiązuje wyłącznie prawo słowackie. Na miejsce postępowania sądowego dla LIPTOV card – umowy ustalono właściwy Są Powiatowy w Liptowskim Mikulaszu. W Liptowskim Mikulaszu, dnia 17.10.2011.


GENERAL BUSINESS CONDITIONS General business terms regulate the legal relations between the association of legal persons of KLASTER LIPTOV – tourism association (hereinafter referred to as „Klaster LIPTOV”) and the owner of the regional discount card LIPTOV Region CARD (hereinafter referred to as „card owner“). 1.1 Product definition - regional discount card “LIPTOV Region Card“ Regional discount card LIPTOV Region Card (hereinafter referred to as “LIPTOV Card”) is a card with a bar code and unique number, which allows its holder to benefit from a discount of 10% up to 50% on the services offered by all card partners - trip spots, attractions and facilities. The card obtained for a lump-sum fee allows its holder to claim a discount on entrances to different attractions and trip spots localised in the Liptov region. Providers of services of individual trip spots and attractions listed in the LIPTOV Card offer are contract partners of the LIPTOV Card (hereinafter referred to as“contractor”). The LIPTOV Card is issued in and distributed through authorized sales points of the Klaster association. 1.2 The card owner 1.2.1. The card owner is a person who purchased the valid LIPTOV Card through an authorized point of sale or directly at the cash desk of the trip spot or attraction. The card is not transferable and it is issued in the name of its owner. Providing the LIPTOV Card to third parties is prohibited. 1.2.2. In the case of selling the card through internet or individual contract point-of-sale, the card can be replaced by a replacement “voucher” in a printed form. The voucher will be replaced by the LIPTOV Card at the selected points of sale in the LIPTOV region, announced to the “voucher” holder in advance. 1.3 Information booklet “Guide to the Liptov region The booklet “Guide to the Liptov region” (hereinafter referred to as “Guide”) is distributed together with the LIPTOV Card and issued by Klaster LIPTOV in the beginning of winter and summer tourist season. 1.4 Selling price of the LIPTOV Card LIPTOV Card is available at a selling price specified in the actual valid price list. The actual selling price of the LIPTOV Card is listed at the points of sale, in the printed guide or on the website www.liptovcard.sk. 1.5 Concluding the contract Contractual relationship ( “LIPTOV Card - contract”) between Klaster LIPTOV and the card owner comes into existence by paying the purchase price for the LIPTOV Card or printing out the “voucher” at the point of sale. First name, surname and date of birth of the card owner together with the bar code, unique number and the card validity period will be printed on the backside of the LIPTOV card. 1.6 Points of sale Points of sale are selected trip spots and attractions offered by LIPTOV Card, contractual lodging facilities in the LIPTOV region, Ticketportal company and its contract partners in Slovakia, Czech republic, Hungary and Poland, information centres, travel agencies and other agencies in the Liptov region and the Intersport store in Liptovský Mikuláš. 1.7 Card owner rights 1.7.1. The owner of the card is authorized to use all discounted services provided by the contract partners in the scope and quality specified in the Guide during the whole validity period of the LIPTOV card. Klaster LIPTOV does not run the services offered by individual trip spots, attractions, or lodging and gastronomic facilities. The description of offered services, opening hours and operating capacity quoted in the guide is valid. 1.7.2. Every trip spot, attraction and lodging or gastronomic facility is eligible to inspect and verify the identity of the LIPTOV Card holder. The card owner is entitled to use the offered services after proving his/ her identity by showing his/her valid ID card with a photograph. Any use of the LIPTOV Card is recorded by an electronic reading device, manual entry of data into an electronic database or in the pre-printed form. 1.7.3. Owner of the card automatically becomes the client of a LIPTOV Card contract partner by using its services. All claims of the card owner related to the provision of services provided by a given contractor, particularly a claim for compensation for damages caused by the contractor and claims arising from the lack of guarantee provided, are claimed directly from the contractor. Klaster LIPTOV is not liable for potential damages caused to the card holder by using services of the given contractor. Klaster LIPTOV is not obliged to perform checks on its contract partners related to the safety and quality of services offered. Therefore, Klaster LIPTOV does not assume any responsibility for the services offered by individual contractors of the LIPTOV Card and has no control over them. The legal relationship between the contractor of the LIPTOV Card and the card owner is governed by the valid business terms and conditions of the given contractual partner. 1.8 Card owner duties Every card owner is required to keep his/her card carefully. The act of stealing the card by third parties without any great effort is considered a negligent use. Negligence is also considered, when the card owner provides the card or the data stored on it to third parties. The LIPTOV Card can be used only for its intended purposes. Any other use of the card is prohibited. Misuse of the card entitles Klaster LIPTOV to premature termination of the contract according to section 1.10. 1.9 Changes in the scope of services and prices by partners 1.9.1. Limitations applied to services and use of the services provided by individual contract partners can be caused by unfavourable weather conditions, circumstances related to season, technical conditions or maintenance work implementation. In case of serious reasons leading to limitations of services offered, Klaster LIPTOV is entitled to terminate the cooperation with the contractor during the LIPTOV Card validity period. In case of limitation or total interruption of services on the bases of the above mentioned facts, the card holder doesn’t have the right to claim any compensation or price reduction. Limitation or total interruption of services will be announced by Klaster LIPTOV as soon as possible on the website www. liptovcard.sk.


1.9.2. The change in prices of services provided by individual partners is reserved. Klaster LIPTOV is not responsible for the pricing policy of its contractors and does not guarantee the prices of their services. The amount of discounts granted by contract partners of the LIPTOV Card remains 68 unchanged during the whole LIPTOV Card validity period. 1.9.3. The owner of the card is required to notify the association Klaster LITPOV of a possible change of personal data in writing. In the event that the card owner changed his/her address during the card validity period, but didn’t announce this fact, written notifications sent by Klaster LIPTOV to the last delivering address given by the card holder will come into force. 1.10 Contract duration 1.10.1. LIPTOV Card-contract is valid during the LIPTOV Card validity period, which is printed on the backside of LIPTOV Card („contract duration“). Card is valid during actual tourist season and during next season (season SUMMER – 01.05.-14.11., season WINTER – 15.11.-30.04.). Upon expiration of the contract duration, the LIPTOV Card automatically loses its validity without being terminated. The card owner is entitled to use the LIPTOV Card as long as the contract relationship lasts and the card is valid. 1.10.2. The owner of the card and the Klaster LIPTOV association are entitled to terminate the LIPTOV Cardcontract on the basis of compelling reasons prematurely and with immediate effect. The reason for the termination of the contract relationship may be misuse of the card by the card owner or providing the card to third parties. In such case, Klaster LIPTOV is eligible to block the card without offering compensation. The card owner is obliged to hand over the LIPTOV Card without delay. 1.10.3. Transfer of bonus services provided by contract partners into the next season will automatically be possible after completion of the current season. 1.11 Loss/ theft In case of loss or theft of the card, it is necessary to report this fact to Klaster LIPTOV as soon as possible. Klaster LIPTOV will block this card immediately and the card owner will be issued a new LIPTOV card at the actual price. 1.12 Data Protection Klaster LIPTOV records and processes all personal data of the card owner gained on the basis of the contract relationship regulating terms of using the LIPTOV Card. These are mainly: first name, surname, date of birth, city and country of residence, e-mail address as well as signature of card owner („data“). These data can be used by Klaster LIPTOV for marketing purposes. The data are further evaluated to improve the LIPTOV Card offer. Klaster LIPTOV is committed to protecting security of the data against theft and misuse by unauthorized persons by using a security system. Klaster LIPTOV is committed not to providing or releasing the data to third parties, except for its members. Providing data to third parties is allowed only with written permission from the card owner. 1.13 Place of fulfilment and legal proceedings Legal disputes are handled in accordance with a Slovak legal system. A place appointed to hold legal proceedings (for LIPTOV Card-contract) is the competent District Court of Liptovský Mikuláš. In Liptovsky Mikulas, date Oktober 17th, 2011.

Vydavateľ: Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Organizácia destinačného manažmentu (DMO) Štúrova 1989/ 41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko www.klasterliptov.sk, www.visitliptov.sk Stav k: 17.10.2011, zmeny vyhradené Vydavateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávne uvedenými údajmi poskytovateľov služieb. Zdroje fotografií a obrázkov: ©Simpress – mapa regiónu, Ivan Malárik, Grafon, zakladajúci členovia Klastra Liptov, ostatní partneri projektu - jednotlivé miesta akceptácie karty Autorské práva: Kompletné písomné dielo je predmetom autorského práva Klastra Liptov - združenia cestovného ruchu a nie je povolené jeho voľné šírenie bez súhlasu autora. Projekt LIPTOV Region Card vznikol s finančnou podporou zakladajúcich členov: Klastra Liptov - Mesta Liptovský Mikuláš, Thermal parku Bešeňová, Aquaparku Tatralandia, Jasnej Nízke Tatry, Mesta Ružomberok, Ružomberok - Malinô Brdo a Mesta Liptovský Hrádok. Zoznam členských obcí: Bešeňová, Bobrovec, Demänovská Dolina, Ižipovce, Liptovská Sielnica, Liptovské Sliače, Ľubeľa, Malatíny, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Smrečany, Trstené, Likavka, Podtureň, Bobrovník, Liptovský Michal

Sprievodca objavovaním Liptova Zima 2012  

20. SPoznAJTe meSTo So SPRIevodCom! 20. Get to know the town with a tourist guide 17. AQuA-vITAl PARK KúPele lúčKy 17. AQuA-vITAl Park Kúpel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you